Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Mededelingen Indeling van het menu wordt aangepast Waarom In de mei release gaan we de menustructuur aanpassen. Het doel hiervan is: het verbeteren van de toegankelijkheid van de applicatie, met name als u HR Core en/of Payroll Business niet dagelijks gebruikt. Ook nieuwe collega's kunnen zodoende gemakkelijker hun weg vinden in de applicatie. Hoe In de afgelopen maanden hebben een aantal van onze klanten in een pilottraject ervaring opgedaan met een verbeterde menustructuur. Na een gezamenlijke evaluatie zijn we tot een nieuwe menustructuur gekomen. In de bijlage aan het eind van deze release notes ziet u het resultaat. Hiermee kunt u, vooruitlopend op de mei release, eventueel uw werkinstructies alvast aanpassen. In het hoofdmenu is het medewerkergedeelte als eerste geplaatst en de instellingen als laatste, omdat die normaal gesproken niet al te vaak wijzigen: Medewerker Beheer Rapporten Instellingen Daarnaast hebben wij vooral de groepering van Rapporten en Instellingen verbeterd. Klik hier om een pdf te downloaden met een compleet overzicht van de verbeterde menu's. Uw actie Wellicht werkt uw organisatie met interne werkinstructies die verwijzingen bevatten naar specifieke menu-paden in onze applicatie. Vooruitlopend op de mei release kunt u deze alvast aanpassen, daar waar nodig. Nieuw  Nieuwe categorie auto op waterstof  Waarom  Tot en met december 2018 viel een auto op waterstof onder de categorie 4% - zonder CO2-uitstoot (vanaf 2014). Voor nieuwe auto's op waterstofgas met een tenaamstelling in 2019 is er een nieuwe categorie: 4% - Auto op waterstof (vanaf 2019).  Deze categorie kunt u ook vastleggen in Payroll Business. Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaarden > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak  In het medewerkerscherm Auto van de zaak is aan de lijst van het veld Auto categorie vanaf deze release categorie 11. 4% - Auto op waterstof (vanaf 2019) toegevoegd. Voor nieuwe auto's op waterstofgas met een tenaamstelling in 2019 kunt u als u het bijtellingspercentage kiest, nu deze categorie selecteren.  Voor een auto op waterstof geldt geen aftopping: de 4% bijtelling vindt plaats over de gehele cataloguswaarde. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2019.  Uw actie Als u via het veld Afwijkend percentage bijtelling reeds het percentage van 4% hebt toegepast voor auto's op waterstof, dan kunt u dit percentage vanaf de eerstvolgende periode vervangen door bij Auto categorie te kiezen voor 11. 4% - Auto op waterstof (vanaf 2019) . Gewijzigd en verbeterd Individuele loonstaat nu ook voor meerdere medewerkers tegelijk op te vragen Waarom Als u de individuele loonstaat voor meerdere medewerkers wilde laten aanmaken, moest u voorheen de loonstaat medewerker voor medewerker opvragen. U kunt de loonstaat nu ook opvragen per groepeerkenmerk. Hoe Rapporten > Fiscaal > Individuele loonstaat In het scherm waarin u de Individuele loonstaat opvraagt, is het veld Medewerker nu optioneel. Selecteert u geen medewerker, dan stelt het systeem een rapport samen waarin de individuele loonstaten zijn opgenomen voor alle medewerkers die voldoen aan de gekozen groepeerkenmerken. Daarnaast is aan het scherm waarin u de Individuele loonstaat opvraagt het veld Groeperen op toegevoegd. Hiermee kunt u een selectie maken van de medewerkers waarvoor u de Individuele loonstaat wilt opvragen. Selecteert u hier bijvoorbeeld Afdeling, dan ziet u in het linker vak eronder de afdelingen van het betreffende bedrijf. De afdelingen waarvoor u de Individuele loonstaat wilt opvragen verplaatst u met de pijltjes naar het rechter vak. Als u geen selectie opgeeft, wordt het hele bedrijf geselecteerd. Let op: als u bij het veld Medewerker geen medewerker heeft geselecteerd, is het uitvoerformaat altijd Pdf ongeacht de keuze in het veld Opslaan als. Uw actie Er is geen actie nodig. Controleoverzicht loonaangifte geeft TWK-correcties over de jaargrens weer Waarom Als u vanaf de januari release gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om wijzigingen over 2018 te laten berekenen als correctie in plaats van als nabetaling, is het wenselijk om dit te kunnen terug zien in het Controleoverzicht loonaangifte. Hoe Rapporten > Controle > Controleoverzicht loonaangifte U kunt voortaan kiezen uit twee weergaven. Hiervoor is aan het scherm Controleoverzicht loonaangifte het veld Soort rapport toegevoegd met de volgende waarden: Historisch actueel De bedragen worden weergegeven zoals ze eind 2018 bekend waren, dus zonder eventuele correcties over 2018 die zijn ingevoerd in 2019. Fiscaal De bedragen van 2018 worden weergegeven inclusief correcties over 2018 die zijn ingevoerd in 2019. Uw actie Kies de optie Historisch actueel als u de aansluiting wilt vinden met de journaalposten aan het einde van 2018. Kies de optie Fiscaal als u de aansluiting wilt vinden met de Loonaangifte zoals deze over 2018 aan de Belastingdienst is doorgegeven, inclusief de correcties die zijn ingevoerd in 2019. Raet Basisdocument - Importeren datumvelden Waarom Tot nu toe moest u datumvelden formatteren als tekstvelden met het formaat eejj-mm-dd. Vanaf deze release kunt u bij datumvelden zowel tekstopmaak als datumformaat hanteren. Hoe Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand Datums in tekstformaat mogen vanaf nu ofwel technisch zijn (eeuw-jaar-maand-dag) of  Nederlands (dag-maand-eeuw-jaar). Als scheidingsteken kunt u een verbindingsstreepje (-) of slash (/) gebruiken. De interpretatie en weergave van datums in Excel-formaat hangt af van uw lokale Windows en Excel-instellingen. Bij het importeren gebruikt Payroll Business voor de interpretatie de Excel-definitie. Voorbeelden Opmaak Voorbeeld Tekst 20190401 Tekst 2019-04-01 Tekst 2019/04/01 Tekst 01-04-2019 Tekst 01/04/2019 Datum 1-4-2019 Datum Maandag 1 april 2019 Datum 1-apr-19 Uw actie Controleer voordat u een spreadsheet importeert, het formaat van de betreffende Excel-cellen (rechtermuis > Celopmaak) en wijzig zo nodig het datumformaat. Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) -  uren referteperiode op basis contracturen Waarom Klanten die variabel ziekengeld gebruiken, gaven aan dat de berekening om de uren in de referteperiode te bepalen, moet plaatsvinden op basis van de contracturen, zodat een parttime percentage werd toegepast. Tot op heden werden de uren in de referteperiode bepaald op basis van bedrijfsuren, waardoor klanten die deze uren wilden bepalen op basis van contracturen, het ziekteuurloon variabele vergoedingen handmatig moesten berekenen.  Hoe Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) Aan het bedrijfsscherm Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) is het veld Gebruik contracturen referteperiode toegevoegd. Als u wilt dat de vergoeding Ziekengeld uurloon (variabel) wordt berekend op basis van de contracturen in de referteperiode, vult u hier Ja in. Is hier Nee ingevuld, dan wordt het Ziekengeld uurloon berekend op basis van de bedrijfsuren.  Uw actie Als u wilt dat de vergoeding Ziekengeld uurloon (variabel) wordt berekend op basis van de contracturen in de referteperiode, vul dan in het scherm Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) bij het veld Gebruik contracturen referteperiode de waarde Ja in. Aanpassing doorgifte gegevens UPA in combinatie met Generatiepact Waarom Als een medewerker deelneemt aan het Generatiepact, moeten de gegevens worden doorgegeven op basis van het percentage dat is ingevuld bij de arbeidsvoorwaarde Generatiepact in het veld Generatiepact Percentage Pensioenopbouw. Voor het regelingloon, de grondslagen en de premies worden de gegevens correct gevuld. Alleen de door te geven uren waren niet correct. Hoe Vanaf deze release worden de uren ook correct bepaald in combinatie met de arbeidsvoorwaarde Generatiepact. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Verkeerde bedragen in de loonaangifte (change 1315000) Melding Sinds de februari release (9 februari) waren er in de loonaangifte 2018/2019 bij sommige werknemers verkeerde bedragen zichtbaar. Dit ging om de volgende rubrieken: Vakantiebijslag Opgebouwd recht vakantiebijslag Bedrag rente- en/of kostenvoordeel personeelslening Bedrag vergoeding reiskosten Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering Werknemersbijdrage privégebruik auto Oplossing In het weekend van 16 en 17 maart hebben wij de loonaangifte op dit punt gecorrigeerd. Voor de aangiftetijdvakken die op dat moment al naar de Belastingdienst waren verzonden, resulteert dit in een correctie-aangifte. Er waren geen problemen met het totale fiscale loon of in te houden loonheffing, dus er is geen effect op de te betalen loonheffing aan de Belastingdienst. Als uw pensioenfonds gebruik maakt van de pensioengegevens in de loonaangifte, is er met terugwerkende kracht wel een verschil te zien bij de af te dragen pensioenpremies.  Uw actie Er is geen actie nodig. Uren kopen beïnvloedde ten onrechte de deeltijdfactor voor pensioen premieberekening met variabele grondslag (change 408371) Melding Als een medewerker uren koopt via de regeling Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren, worden in de periode van aankoop de uren naar de Loonaangifte verminderd met de aangekochte uren. Er was echter geen rekening mee gehouden dat dan in de Pensioenaangifte de deeltijdfactor Deeltijdf. pens. premie berek. (var. grdsl.) ten onrechte werd verlaagd bij pensioenen/fondsen met een variabele grondslag. Oplossing Dit hebben we opgelost met een nieuw gegevenselement Uren kopen totaal. Staat dit gegevenselement in de grondslag Uitzonderen aantal uren - interface plaatst, dan wordt de deeltijdfactor niet verlaagd. Uw actie Als u de resultaten van Pensioenen/fondsen (variabele grondslag) naar de pensioenaanvoerder TKP of Syntrus Achmea stuurt, moet u in de grondslag Uitzonderen aantal uren – interface het gegevenselement Uren kopen totaal opnemen. Signalering Stage mutatie tbv werknemers verzekeringen onterecht in Signaleringsverslag (change 1165627) Waarom  Als in de eerste betaalperiode van het jaar in het scherm Loonaangifte bij het veld Aantal stage periodes huidig jaar een waarde groter dan 0 was ingevuld, stond in het Signaleringsverslag in veel gevallen ten onrechte de foutmelding: Stage mutatie tbv werknemers verzekeringen.  Hoe  Door het aanpassen van de rekenregels in Payroll Business is dit vanaf 1 januari 2019  niet langer mogelijk en wordt deze signalering in de eerste betaalperiode alleen nog gegeven als er geen sprake is van WW-verzekeringen of als bij Aard arbeidsverhouding de waarde 07 Stagiair is ingevuld.  Uw actie  Er is geen actie nodig. Signalering Afloopdatum contract verstreken fout VT berekening onterecht in Signaleringsverslag (change 1283334) Waarom Voor medewerkers met een tijdelijk contract -in het scherm Arbeidscontract is de Afloopdatum ingevuld- en een uitbetaling van vakantietoeslag in de maand waarin het contract afloopt, mag de signalering Afloopdatum contract verstreken fout VT berekening uitsluitend worden afgegeven als de medewerker op de dag na de afloopdatum van het contract nog in dienst is. Tot dusverre werd altijd gecontroleerd of de medewerker in dienst is op de laatste dag van de afrekenperiode waarin de uitbetaling van vakantietoeslag plaatsvindt. Hoe   De rekenregels in Payroll Business zijn per 1 januari 2019 aangepast, zodat de controle of de medewerker in dienst is voortaan plaatsvindt op de dag na de afloopdatum van het tijdelijke contract. Uw actie Er is geen actie nodig. Missende betalingen in betaalbestand bij aanvullende verwerking (change 1232942) Melding Medewerker > Loonheffingen Als voor een medewerker in het scherm Loonheffingen de Loonheffingskorting op Ja stond en in een vervolgverwerking op Nee werd gezet waarna de periode werd afgesloten en betaald, en daarna voor een aanvullende verwerking de Loonheffingskorting toch weer op Ja werd gezet, dan leidde dat ten onrechte niet tot een nabetaling.  Oplossing Voor deze uitzonderlijke situatie hebben we de programmatuur gewijzigd, zodat dit probleem niet meer kan voorkomen. Uw actie Er is geen actie nodig. Anoniementarief werd niet goed toegepast (change 1282933) Melding Als bij een medewerker in het scherm Loonheffingen is vastgelegd dat het om een Anonieme werknemer gaat, dan moet er 52% aan loonheffing worden ingehouden. Payroll Business hanteerde in dat geval ten onrechte het hoogste percentage van de loonheffingen van 51,75%, voor 2019. Met ingang van deze release is dit aangepast.   Oplossing Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel De referentietabel Loonheffing algemeen is met ingang van 1-1-2019 uitgebreid met een extra kolom, waarin het anoniementarief is vastgelegd van 52%. Als bij een medewerker is vastgelegd dat het om een anonieme werknemer gaat, past Payroll Business nu dit percentage van 52% toe. Uw actie  Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats. Kolom SV loon op de loonstrook (change 947434) Melding Soms werd bij de 3-koloms of 4-koloms salarisstrook de kolom SV loon ten onrechte getoond bij een medewerker die niet is verzekerd voor de sociale verzekeringen.  Oplossing Vanaf nu wordt de kolom SV loon alleen getoond als er ook daadwerkelijk SV-loon is voor de medewerker. Uw actie  Er is geen actie nodig. Verloonde uren Loonaangifte (change 956246) Melding Voor de Loonaangifte moet per periode het aantal verloonde uren worden doorgegeven. Payroll Business berekent deze uren in het cumulatieve payrollelement Aantal verloonde uren. De basis voor het aantal verloonde uren is het aantal contracturen. Bij het (gedeeltelijk) doorbetalen van loon bij verlof en loon bij ziekte, gelden er  echter andere regels voor het berekenen van de verloonde uren. In sommige gevallen werden de ziekte- en verlofuren niet goed meegeteld voor het aantal verloonde uren. Met ingang van deze release is dit per 1-1-2019 opgelost. Oplossing De Belastingdienst schrijft voor dat bij ziekte het aantal verloonde uren hetzelfde blijft als voor de ziekte. De Ziekte-uren (1 t/m 10) vanuit de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) en de arbeidsvoorwaarde Salaris variabel worden vanaf nu niet meer gecorrigeerd op het aantal verloonde uren. Voor gedeeltelijk doorbetaalde verlofuren geldt dat deze uren meetellen voor het gedeelte dat wordt doorbetaald: 10 verlofuren 100% doorbetaling = 10 verloonde uren 10 verlofuren 70% doorbetaling = 7 verloonde uren 10 verlofuren 0% doorbetaling = 0 verloonde uren Uw actie Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats. Verwerkbare fouten APG - introductie nieuw gegevenselement Correctie verlofuren (Pensioenaangifte) Melding Als het aantal verloonde uren werd gekort vanwege (deels) onbetaald verlof voor de loonaangifte, dan werden deze uren ook doorgegeven in de pensioenaangifte van APG. Als de pensioenopbouw echter op basis van 100% dient door te lopen, werden de verkeerde uren doorgegeven. Dit veroorzaakte een verwerkbare fout bij APG. Oplossing Vanaf deze release wordt er een nieuw gegevenselement Correctie verlofuren (Pensioenaangifte) berekend, als er sprake is van verlof dat tegen minder dan 100% wordt uitbetaald. Dit element kunt u opnemen in de grondslag Uitzonderen aantal uren periode - interface. Uw actie Indien van toepassing, kunt u dit element opnemen in de grondslag Uitzonderen aantal uren periode - interface. APG Personeelsnummer uitgebreid naar 15 posities Melding Voor APG werd het personeelsnummer doorgegeven met maximaal 12 posities. Volgens de richtlijnen van APG moeten dit 15 posities zijn. Oplossing Vanaf deze release is het aantal posities uitgebreid van 12 naar 15. Uw actie Er is geen actie nodig. UPA Regelinggegevens - melding Deling door nul functie Melding Soms werd in de functie UPA Regelinggegevens de melding Deling door nul gegeven bij een medewerker die uit dienst getreden was. Bij een vervolgverwerking kwam de foutmelding niet voor. Oplossing Dit is met ingang van deze release aangepast, zodat de melding niet meer verschijnt. Uw actie Er is geen actie nodig. Vermelding leaseautocategorie op medewerkerkaart bij geen leaseauto (change 302911, 655338)  Melding Ook bij medewerkers die geen leaseauto hadden, was op de medewerkerkaart een default waarde leaseautocategorie ingevuld.  Oplossing Sinds januari 2019 is de leaseautocategorie alleen nog maar ingevuld voor medewerkers die daadwerkelijk een leaseauto hebben. Uw actie Er is geen actie nodig.  Berekening Loonheffing bij loon hoger dan hoogste tabelloon (change 1300205) Melding Als een medewerker een loon heeft dat hoger is dan het hoogste tabelloon, kon er een verschil ontstaan van 1 eurocent bij het berekenen van de loonheffing volgens de loonheffingstabellen en de berekening van Payroll Business. Met ingang van deze release is dit aangepast.   Oplossing De berekening van de loonheffing binnen Payroll Business is aangepast en is nu conform de voorschriften van de loonheffingstabellen.  Uw actie  Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats. Overzicht indiensttreding toonde niet alle betreffende medewerkers (change 1232113) Melding Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht indiensttreding Bij de samenstelling van het rapport Overzicht indiensttreding werden ten onrechte niet altijd alle betreffende medewerkers getoond die in het opgevraagde tijdvak in dienst waren getreden. Dit kwam doordat bij deze medewerkers een Datum indienst organisatie aanwezig was, die buiten het opgevraagde tijdvak viel. Oplossing Voor het rapport Overzicht indiensttreding gebruikt Payroll Business voortaan alleen het gegevenselement Datum indienst. Alle medewerkers met een Datum indienst die valt binnen het opgevraagde tijdvak worden nu in dit rapport getoond. Uw actie  Er is geen actie nodig. Betalingsoverzicht netto resultaat (change 464619) Melding Rapporten > Controleoverzichten> Betalingsoverzicht netto resultaat Het rapport Betalingsoverzicht netto resultaat bevatte een regel over de soort verwerking. De tekst in deze regel was verwarrend. Oplossing Naast de ook getoonde regel met de omschrijving van de salarisverwerking waarop het rapport is gebaseerd, voegde deze regel geen extra informatie toe. De regel met de soort verwerking staat daarom niet meer in het rapport. Uw actie  Er is geen actie nodig. Berekend bedrag loonheffing mogelijk onjuist bij werknemers met herleidingsregel (change 1336024) Melding Als bij een medewerker een herleidingsregel van toepassing is waarbij die medewerker niet belastingplichtig is, dan kon de berekening van de loonheffing fout gaan. Deze situatie kon optreden als die medewerker het maximum loon van de werknemersverzekeringen had bereikt en er ook sprake is geweest van eenmalige beloningen. Payroll Business ging in dat geval ten onrechte loonheffing terugbetalen aan die medewerker.  Oplossing De berekening van de loonheffing binnen Payroll Business is aangepast.   Uw actie  Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 20:21 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 503 Weergaven
Op deze pagina is alles terug te vinden over de kennissessie Release HR Core /  Payroll Business die gegeven is op dinsdag 04 mei 2021. - Opname presentatie - Presentatie slide deck - Vraag en Antwoorden vanuit presentatie
Volledig artikel weergeven
05-05-2021 01:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 282 Weergaven
Mededelingen Online release sessies Op dinsdag 2 maart zijn we als pilot gestart met een release sessie, waarin we de release van die maand hebben toegelicht en dinsdag 30 maart vond de kennissessie voor de april release plaats. De komende maanden zetten we de pilot voort en vindt in de week na de release een kennissessie van één uur plaats, waarin we de belangrijkste zaken uit deze release nader toelichten. We besteden we extra aandacht aan de zaken waarvoor je als klant actie moet ondernemen om gewijzigde of nieuwe functionaliteit juist en volledig te gaan gebruiken. Hiermee hopen we de release notes en de acties die bij bepaalde onderwerpen zijn vermeld, te verduidelijken. De release sessie over de release van mei vindt plaats op dinsdag 04 mei 14.00 uur. Je kunt je aanmelden via de Evenementenkalender in de community of hiervoor contact opnemen met jouw Customer Success Manager. Feedback op onze applicatie Vorig jaar zijn we gestart met Customer Effort Score (CES) waarmee je via de schermen AVG Wissen persoonsgegevens en Voorstel Transitievergoeding feedback kon geven op de werking ervan. We hebben hierover goede feedback gekregen en deze ook opgepakt. De laatste maanden hebben we veel fouten en wensen opgelost voor het rapport Ad-hoc rapportage (uitgebreid). De bedoeling is dat de uitgebreide ad hoc rapportage op den duur het oudere rapport Ad-hoc rapportage vervangt en dat we dit oude rapport uit het menu te halen. We willen nu graag feedback ontvangen over de uitgebreide ad hoc rapportage, om te weten te komen of deze nu goed werkt en of alle wensen erin zijn verwerkt. Daarom vragen we je vanaf deze release om na het uitvoeren van het rapport Ad-hoc rapportage (uitgebreid) feedback te geven op de werking van dit rapport.   Vanaf de mei release vragen we geen feedback meer over het scherm AVG Wissen persoonsgegevens. Actie Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren.  Nieuw Korting verlof in Pensioeninrichting Waarom  Op dit moment is het alleen mogelijk om voor drie verlofsoorten de eventuele korting op te nemen in de de pensioenberekening. Omdat steeds meer klanten ook voor de overige verlofsoorten verlof inrichten met een doorbetalingspercentage van minder dan 100%, gaan we het mogelijk maken deze kortingen ook op te nemen in de berekening van de pensioenregeling. We zijn bezig met de pensioeninrichting hierop voor te voorbereiden. Dit houdt in dat deze inrichting vanaf de juni release uit de arbeidsvoorwaarden verdwijnt en je in plaats hiervan referentietabellen gebruikt. Hoe  Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer Als voorbereiding op de aanpassingen in juni, is vanaf de mei release in de lijst van het veld Referentietabel de nieuwe referentietabel Pensioenen/fondsen eigen (vast ) - Correctie verlof al zichtbaar. Je kunt deze inrichten, maar dit heeft nog geen effect op de berekening. In de Release notes van juni leggen we uit hoe de nieuwe manier van inrichten werkt en wat je hiervoor eventueel moet doen. Actie Voor bestaande klanten is er geen actie nodig. Wij gaan de waardes converteren vanuit de arbeidsvoorwaarden naar de nieuwe referentietabellen. Gewijzigd en verbeterd Rapport Standenregister aangepast Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. Vanaf deze release hebben we het rapport Standenregister aangepast. Hoe Rapporten > Controle > Standenregister Het Standenregister wordt voortaan aangemaakt in XSLX-formaat en niet meer in het oudere XLS-formaat. Je kunt het rapport nu ook opslaan als Pdf. Actie Er is geen actie nodig. Benefitbudget reservering via werkgever – Automatisch uitbetalen in periode na uitdiensttreding Waarom Als een medewerker uit dienst ging en het veld als veld Saldo automatisch afrekenen bij uitdienst stond op Ja, dan vond het afrekenen van het saldo automatisch plaats in de periode van uitdienst. Het was niet mogelijk om het afrekenen automatisch te laten plaatsvinden in de periode na uitdienst. Vanaf deze release is dit aangepast en is dit wel mogelijk.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > Benefitbudget res. via werkgever Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Benefitbudget res via werkgever Aan het bedrijfsscherm en medewerkersscherm Benefitbudget res via werkgever is het volgende veld toegevoegd: Afrekening bij uitdienst (Benefit) Eindafrekening in de periode van uitdienst = standaardwaarde Eindafrekening na de periode van uitdienst Hiermee kies je of Payroll Business de afrekening automatisch moet uitvoeren in de periode waarin de medewerker uit dienst gaat of in de periode daarna.  Actie Het veld Afrekening bij uitdienst (Benefit) staat standaard op Eindafrekening in de periode van uitdienst. Dit is de oude situatie. Als je wilt dat de afrekening plaatsvindt na de periode waarin de medewerker uit dienst treedt, kies dan de waarde Eindafrekening na de periode van uitdienst. Benefitbudget reservering via werkgever – Grondslag verlagen Waarom Het was al mogelijk om de grondslagen Benefitbudget en Benefitbudget1 te verlagen met de verlofkortingen of de verlof- en ziekteverlofkortingen. Het was echter niet mogelijk om een selectie van de kortingen te maken. Hiervoor zijn nu twee nieuwe grondslagen beschikbaar waarin u de gewenste sub-looncomponenten (verlof- en ziektekortingen) kunt plaatsen. De oorspronkelijke bedragen worden dan alleen met die sub-looncomponenten verlaagd. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Vanaf deze release zijn aan de functie Grondslag de volgende grondslagen toegevoegd: Benefitbudget – Verlaging sublooncomponenten Benefitbudget1 – Verlaging sublooncomponenten Als je bij het veld Grondslag Benefitbudget Hoog/laag kiest voor Oorspronkelijk bedrag, worden de oorspronkelijke bedragen verlaagd met de sub-looncomponenten die in de nieuwe grondslagen zijn vastgelegd.   Actie Als je de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, kun je deze inrichten vanaf de peildatum 1-1-2021. Maximaal aantal posities Telefoonnummer privé en mobiel in V3 koppeling Waarom De Romus V3 koppeling kent een maximaal aantal posities voor de velden Telefoonnummer privé en Telefoonnummer mobiel. Als er meer posities worden ingevuld met veel informatie, loopt de koppeling stuk. Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers Voor de velden Telefoonnummer privé en Telefoonnummer mobiel geven we voortaan maximaal de eerste 25 posities door. Als het veld een waarde met meer posities bevat, wordt deze in de V3 koppeling afgekapt. Actie Als het afkappen op 25 posities niet het gewenste resultaat in de V3 koppeling geeft, pas dan de ingevulde waarden zo aan dat het gewenste resultaat wordt doorgestuurd naar de V3 koppeling. Opgeloste meldingen UPA - Productkenmerk en -variant werden ten onrechte doorgegeven (2122633) Melding Soms werd een product dat was beëindigd, ten onrechte bij medewerkers doorgegeven in de UPA-aangifte. Dit kwam omdat het gegevenselement UPA Regelingkenmerk in de achtergrond onterecht een waarde bleef houden. Oplossing We hebben dit opgelost met ingang van 1-1-2021 en de oplossing uitgeleverd op 6 april 2021.  Als je een productkenmerk leegmaakt in de referentietabel van de Pensioenen en fondsen (vast of variabel) of in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen, dan worden vanaf deze periode de volgende gegevenselementen leeggemaakt en worden er geen regelinggegevens meer geleverd: UPA Regelingkenmerk (nn) UPA Regelingvariant (nn) UPA Relatienummer aansluiting (nn)  Actie Er is geen actie nodig. Bij de eerstvolgende salarisverwerking wordt dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd en aangeleverd in de UPA-aangifte.  Datum uit dienst en Reden uit dienst soms niet in UPA Melding Als een medewerker op de laatste werkdag van de periode uit dienst ging en dit werd als mutatie ingevoerd in dezelfde periode, werden soms de Datum uit dienst en de Reden uit dienst niet meegeleverd in de UPA-aangifte. Ook in de periode hierna werd de Datum uit dienst niet meegeleverd. Oplossing Met ingang van deze release is dit opgelost per 1-1-2021. Actie Er is geen actie nodig. Bij de eerstvolgende salarisverwerking wordt dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd en aangeleverd in de UPA-aangifte.  Signaal L1801 Belastingdienst - SV loon niet vastgesteld bij doorwerkende AOW-er (2581448) Melding De loonaangifte geeft foutmelding L1801, SV loon heeft ten onrechte de waarde 0. In het najaar van 2020 is voor het veld Bijzondere medewerker ten onrechte de validatiewaarde AOW-er met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking weer beschikbaar gekomen in 2020. Indien u bij een doorwerkende AOW-er deze waarde heeft vastgelegd wordt er ten onrechte geen SV loon vastgesteld, terwijl dit juist wel vastgesteld moet worden. Oplossing  Medewerker > Medewerker > Loonheffingen Deze fout hebben wij met ingang van 1-1-2021 hersteld. Vanaf die datum stelt Payroll Business bij een doorwerkende AOW-er wel weer SV-loon vast. Dit gebeurt ook als je in het betreffende veld de waarde AOW-er met loon uit tegenw. dienstbetrekking hebt vastgelegd. Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd dat het met ingang van 1-1-2021 niet meer mogelijk is deze waarde vast te leggen gelegd bij het veld Bijzondere medewerker. We hebben deze oplossing uitgeleverd op 12-3-2021.   Actie Als je bij een medewerker de waarde AOW-er met loon uit tegenw. dienstbetrekking hebt vastgelegd: met een ingangsdatum op of na 1-1-2021 (bij maandverloning) of op of na 4-1-2021 (bij 4-weken verloning), hoef je niets te doen. Het systeem zal automatisch een herberekening uitvoeren. met een ingangsdatum voor 1-1-2021 (bij maandverloning) of voor 4-1-2021 (bij 4 weken verloning), moet je voor 2020 zelf het SV-loon in de loonaangifte corrigeren. Payrollelement Loonstaat (12) - Loon voor de ZVW Melding Als de Transitievergoeding via een aparte inkomstenverhouding (IKV) wordt verloond, werd soms het Loon voor de ZVW van de Transitievergoeding ook getoond bij het hoofdcontract. Oplossing Vanaf deze release is dit aangepast. De bedragen van het Loon voor de ZVW worden uitgesplitst en getoond per IKV. Actie Er is geen actie nodig. Onterechte betalingen Gratificatie / Winstdeling (2653997) Melding  Als van de arbeidsvoorwaarde Gratificatie en Winstdeling de overgang werd gemaakt van de variant Peilmethode of Combinatiemethode naar Opbouwmethode, werd de opbouw van de peilmethode niet beëindigd. Dit leidde tot onverwachte en onterechte betalingen van gratificatie of winstdeling. Oplossing Dit is opgelost, de reserveringen van de peilmethoden worden voortaan beëindigd als de arbeidsvariant wijzigt van combinatie- of peilmethode naar de opbouwmethode. Actie Als er een verwerking fout is gegaan op basis van deze inrichting, kun je deze opnieuw laten uitvoeren vanaf de periode dat de fout zich voordeed. Uitbetaling bij ziekte en gebruik generatiepact ging niet goed (2660296) Melding Als een medewerker de volledige periode ziek was, werd de vermindering voor de generatiepactregeling niet bepaald. Oplossing Vanaf deze release is dit per peildatum 1-1-2021 opgelost. Als in het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact bij een van de velden Generatiepact Grondslag verlaagd 1 t/m 3 is gekozen voor Verlaagd bedrag geselecteerd, dan wordt de vermindering nu wel bepaald. Uitbreiding - korting wel of niet meenemen in vermindering generatiepact Ook hebben we deze arbeidsvoorwaarde uitgebreid. Als je voor een specifieke verlofsoort of ziektesoort wil bepalen of een korting wel of niet moet worden meegenomen in de vermindering van het generatiepact, kunt je dit nu als volgt inrichten:  Als bij een van de velden Generatiepact Grondslag verlaagd 1 t/m 3 de waarde Oorspronkelijk bedrag is geselecteerd, dan is er de mogelijkheid om via de nieuwe grondslagen Generatiepact vermindering (1 t/m 3) Verlaging sublooncomp om de gewenste sublooncomponenten met de kortingsbedragen vast te leggen, zodat deze meegaan in de bepaling van de vermindering. Let op: je kunt een sublooncomponent alleen aan de grondslag toevoegen op het niveau waar ook de looncomponent in de looncomponentenregeling is opgenomen. Actie Je hoeft de inrichting alleen aan te passen als er in plaats van alle kortingen, specifieke sublooncomponenten gekort moeten worden. Verwerkingsverslag externe mutaties - ontbrekende informatie (2574706) Melding Bij het inlezen van externe mutaties, vermeldde het gegenereerde rapport ten onterechte dat het aantal verwerkte personen 0 was.  Oplossing Dit is aangepast, zodat vanaf deze release het rapport het juiste aantal verwerkte personen vermeldt. Actie Er is geen actie nodig. Mutatieverslag - Weergave beëindigd arbeidsvoorwaardencluster (2544941) Melding Als een arbeidsvoorwaardencluster was voorzien van een einddatum, werd de omschrijving niet goed weergegeven bij de mutaties in het Mutatieverslag: er was in dat geval alleen een technisch nummer zichtbaar. Oplossing Het probleem is opgelost, de omschrijving wordt nu getoond. Actie Er is geen actie nodig. Afronding dagvergoeding uren in Mutatieverslag soms onjuist (2630615) Melding Bij het invoeren van uren via Vergoedingen en Inhoudingen (dagvergoedingen) werd in het Mutatieverslag de ingevoerde waarde soms afgekapt tot 1 cijfer achter de komma. Dit kwam onder andere voor als je bij gewerkte uren een waarde van meer dan 100 uur had ingevoerd. Oplossing Vanaf de release van mei 2021 is het Mutatieverslag aangepast, zodat de waarde bij het aantal ingevoerde uren niet meer wordt afgekapt op1 positie achter de komma. Actie Er is geen actie nodig. In sommige rapportageschermen ontbrak de knop Definitie verwijderen (2653193) Melding Bij een aantal rapportages was de knop Definitie verwijderen verdwenen, waarmee je een eenmaal opgeslagen rapportdefinitie kunt verwijderen.  Hoe Dit is opgelost. Vanaf deze release hebben we de knop Definitie verwijderen weer toegevoegd aan de volgende rapportageschermen: Berekening > Looncomponenten uitvoer Vastlegging > Mutatieverslag Salarisspecificaties > Afrekenmatrix medewerker/werkgever/per periode Actie Er is geen actie nodig. Het is nu weer mogelijk definities te verwijderen.  Wet- en regelgeving Oomschrijving Basispremie WAO/IVA/WGA gewijzigd naar AOF Waarom De Belastingdienst heeft voor de premie, de grondslag en het premieloon de tekst WAO/IVA/WGA gewijzigd in AOF (Arbeidsongeschiktheidsfonds). Een voorbeeld hiervan is WAO/IVA/WGA premie basis welke nu gewijzigd is in Aof premie basis. De Belastingdienst heeft niet alles aangepast. Bijvoorbeeld op het scherm Medewerker > Loonheffingen is het veld WAO/IVA/WGA verzekerd niet aangepast. Hoe Gegevenselementen, payrollelementen, headers in overzichten en velden in schermen zijn waar nodig aangepast. Actie Er is geen actie nodig. Referentietabel Sociale verzekeringen vereenvoudigd Melding De referentietabel Sociale verzekeringen leidde tot vragen omdat er nog vier rijen in stonden voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). De ZVW kent echter maar twee tarieven, namelijk het hoge tarief dat geldt als de werkgever de ZVW-heffing moet betalen en het lage tarief dat geldt als de werknemer de ZVW-premie moet betalen.  Oplossing Vanaf deze release is dit aangepast. De referentietabel Sociale verzekeringen kent nu nog maar twee rijen voor de ZVW. De eerste rij bevat het percentage dat de werkgever moet betalen en de tweede rij het percentage dat de werknemer moet betalen.  Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 4/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-04-2021 15:25 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 540 Weergaven
Mededelingen UPI verplicht  Waarom  In de voorgaande release notes en de tussentijdse update hierop heb je kunnen lezen dat de UPI verplicht gaat worden. Dit gaat aanvankelijk alleen gelden voor: gebruikers van de nieuwe oplossing voor Verzuim Management. gebruikers van de generieke API voor Identity & Access Management (IAM), in combinatie met de interface Youforce gebruikers uitgebreid. Als je alleen de HR-koppeling Youforce gebruikers uitgebreid gebruikt, zonder de andere hiervoor genoemde koppelingen, dan is de UPI nog niet verplicht. Hoe  Instellingen > Gegevensuitwisseling  > Raet koppelingen HR > Youforce gebruikers uitgebreid  Voor de gebruikers van een van de hiervoor genoemde koppelingen zal er een extra optie komen om de UPI verplicht mee te leveren aan het Youforce portaal.  Actie  Er is geen actie nodig. Als je gebruik gaat maken van één van de hiervoor genoemde applicaties zal Visma | Raet contact met je opnemen om de juiste instellingen voor je in te richten.  Terugkoppeling Belastingdienst (L2023) Waarom In de maandelijkse terugkoppeling van de Belastingdienst zien we in periode 5 en periode 6 nog een groot aantal signalen voor Signaal L2023: Er is geen Code reden einde arbeidsovereenkomst aangeleverd terwijl er een Datum einde inkomstenverhouding is aangeleverd. De afgelopen maanden hebben wij diverse verbeteringen doorgevoerd om deze meldingen te voorkomen, zoals het verplicht stellen van dit veld. Ondanks deze veranderingen gaat het niet goed als er nabetalingen plaatsvinden over voorgaand jaar (2019 in 2020). Omdat de Code reden einde arbeidsovereenkomst toen nog niet verplicht was, komt het vaak voor dat de reden uit dienst niet is vastgelegd. Dit zorgt voor bovenstaande melding vanuit de Belastingdienst. Deze informatie over periode 5 en 6 heeft de Belastingdienst ook per brief aan je gemeld. Hoe  Medewerker > Medewerkers > Reden uit dienst Op de eerste dag van de periode dat de medewerker nog een nabetaling krijgt, moet je de reden uit dienst vastleggen volgens één van de redenen die is voorgeschreven door de Belastingdienst. Als een medewerker op 1-12-2019 in periode 6 van 2020 nog een nabetaling krijgt, moet je de reden uit dienst vastleggen met peildatum 1-6-2020. Dit is vanaf 2020 bij elke aanlevering een verplicht gegeven. Actie  Om de meldingen van de Belastingdienst op te lossen voer je bovenstaande actie uit voor medewerkers die in een voorgaand jaar uit dienst zijn getreden en in 2020 nog een nabetaling krijgen. Daarnaast kun je via het Signaleringsverslag nagaan voor welke medewerkers in welke periode de reden uit dienst ontbreekt. Terugkoppeling Belastingdienst (L1314 en L1315) Waarom  In de maandelijkse terugkoppeling van de Belastingdienst zien vaak de volgende signalen: L1314 - De indicatie verzekerd WAO is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt.  L1315 - De indicatie verzekerd WW is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt. In eerdere release notes hebben we hier al aandacht aan besteed en de programmatuur aangepast om deze signalen te voorkomen. Omdat we zien dat het vastleggen van de juiste verzekeringsindicaties nog niet altijd goed gaat, willen wij dit nogmaals onder de aandacht brengen. De Belastingdienst geeft deze meldingen als een persoon na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door blijft werken. Hieronder leggen we nogmaals uit hoe u dit in Payroll Business vastlegt. Hoe  1. Bij het dienstverband dat stopt per de AOW-gerechtigde leeftijd: Meld deze medewerker uit dienst met ingang van de dag dat de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hierdoor vindt er een volledige afrekening plaats van vakantiegeld, eindejaarsuitkering, enz. Vul in het scherm Loonheffingen bij de volgende velden Nee in per het begin van de afrekenperiode.  WW verzekerd WAO/IVA/WGA verzekerd Met deze aanpassing wordt de premieberekening in Payroll Business gestopt. Omdat in de loonaangifte over deze periode voor deze velden de waarde Ja doorgegeven moet worden, bepaalt Payroll Business tijdens de salarisverwerking de gegevenselementen WW verzekerd (vervangende waarde) en WAO/IVA/WGA verzekerd (vervangende waarde) met de correcte waarde. Deze automatisch gemuteerde waarden vindt u terug in het mutatieverslag. Hierdoor wordt de loonaangifte correct aangeleverd. Let op: bij vierwekenverloning gelden er afwijkende voorwaarden voor de periode voor de AOW-datum. Zie hiervoor het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. In de loonaangifte wordt automatisch de waarde Ja doorgegeven. 2. Bij het dienstverband dat bestaat doordat de medewerker blijft doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd: Voer na stap 1 ook onderstaande stap uit. Voeg in Payroll Business met ingang van de datum waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, een nieuwe medewerker toe met een afwijkend IKV-nummer. Dit nummer mag niet hetzelfde zijn als het nummer van het eerdere dienstverband. Bij deze inkomstenverhouding vult u in het scherm Loonheffingen bij de velden voor de werknemersverzekeringen de volgende waarden in: WW verzekerd = Nee WAO/IVA/WGA verzekerd = Nee ZW verzekerd = Ja Actie Voer voor het oplossen van de meldingen L1314 en L1315 van de Belastingdienst met terugwerkende kracht bovenstaande stappen uit met als ingangsdatum de AOW-datum. Feedback op onze applicatie  Waarom  In de vorige release notes hebben we laten weten dat we vanaf de release van september gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren.   Hoe Vanaf de september release verschijnt na het uitvoeren van deze acties: Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. de volgende vraag: Hoe makkelijk was het voor u om de volgende taak of actie uit te voeren? Je kunt deze vraag beantwoorden door het geven van een cijfer. Op basis dit cijfer zie je dan de bijbehorende vervolgvraag: Score 1-5 : Wat zouden wij kunnen verbeteren zodat u deze taak /actie gemakkelijker kunt uitvoeren? Score 6-7 : Kunt u aangeven wat u gemakkelijk vond aan deze taak /actie? Actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren. 30%-regeling Exclusief territoriale kosten Waarom Voor ingekomen medewerkers die in Nederland komen werken, mag de werkgever onder specifieke voorwaarden ook de extraterritoriale kosten vergoeden door 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken. Als het toetsinkomen onder de norm voor het toepassen van de 30%-regeling komt, moet je de toepassing ervan verlagen.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > 30%-regeling excl. extraterritoriale kosten Vanaf deze release is de nieuwe arbeidsvoorwaardevariant Excl extraterritoriale kosten voor de 30%-regeling in Payroll Business opgenomen. Op bedrijfsniveau kun je de volgende instellingen gebruiken:  Via het veld Toepassen normbedrag 30% regeling kun je kiezen welke inkomensnorm je wilt toepassen:  Geen inkomensnorm toepassen Er vindt geen toetsing plaats tegen een van de waarden voor de inkomensnorm. Het ingevoerde percentage wordt altijd toegepast over de gehele looncomponent. Mastertitel inkomensnorm toepassen Payroll Business houdt rekening met de inkomensnorm die geldt voor medewerkers met een mastertitel. Reguliere inkomensnorm toepassen Hierbij houdt Payroll Business rekening met de reguliere inkomensnorm. Via het veld Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon kun je een van de volgende keuzes maken:  Geen automatische berekening Er vindt geen toetsing plaats tegen een van de waarden voor de inkomensnorm.  Verlaging 30% percentage Payroll Business berekent op grond van het cumulatieve inkomen vanaf de ingang van de 30%-regeling of vanaf het huidige jaar, het maximale percentage dat mag worden toegepast. Wanneer het inkomen in de eerste maanden onder het norminkomen is, wordt door het VCR rekenen in de maanden dat er een hoog inkomen is en daarmee ruim boven het norminkomen komt, altijd de 30% premie over het totaal inkomen van het jaar dat tot dan is opgebouwd berekend met aftrek van de premie wat al betaald is.  Hierdoor wordt altijd het maximale binnen de 30% regeling toegepast, wat er betaald dient te worden.  Meer informatie vind je in de Online Help via Arbeidsvoorwaarden en regelingen > 30%-regeling. Medewerker > Contract > arbeidsvoorwaarden > 30% regeling excl extraterritoriale kosten Hier vind je de volgende instellingen op medewerkerniveau.  Beschikkingsnummer - Hier kun je het nummer vastleggen van de beschikking die voor de betreffende medewerker van toepassing is. Datum ingang beschikking - Leg hier de ingangsdatum van de beschikking vast.  Datum einde beschikking - Vul de datum in waarop de beschikking eindigt. Datum tussentijdse toetsing - Als er nog sprake is van een tussentijdse toetsing, vul dan hier de datum van de tussentijdse toetsing in. Percentage 30% regeling - Het vastgelegde percentage voor de 30%-regeling. Dit percentage kun je zo nodig bij de medewerker aanpassen. Toepassen normbedrag 30% regeling - Selecteer de inkomensnorm uit de lijst, zie ook de lijst hierboven bij de bedrijfsinstellingen.  Berekend percentage 30% regeling - Hier zie je het percentage dat Payroll Business voor 30%-regeling heeft berekend en toegepast. Bruto inhouding 30% in grondslag variabel pensioen - Hier kun je aangeven of de bruto inhouding van de 30%-regeling meedoet in de grondslag voor variabel pensioen.  Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon - Hier kun je aangeven of de inhouding moet worden toegepast, zie ook de lijst hierboven bij de bedrijfsinstellingen.  Actie Als je deze regeling wilt gaan gebruiken, moet je deze toevoegen en de instellingen vastleggen. Denk eraan dat als je deze arbeidsvoorwaarde gedurende het jaar gaat toevoegen, dit tot herberekeningen kan leiden.  Signaleringen 30%-regeling  Waarom Op basis van de toepassing van de 30%-regeling zijn er verschillende signaleringen in Payroll Business opgenomen, die helpen om inzage te krijgen in de berekening of inrichting  Hoe De volgende signaleringen zullen getoetst worden: Informatief - Einddatum beschikking 30% regeling in deze periode Informatief - Medewerker 30 jaar, toetsinkomen van Laag naar Hoog Informatief - 30% regeling toegepaste percentage is lager dan 30% Informatief - Begindatum beschikking later dan deze afrekenperiode Waarschuwing - Belastbaar inkomen onder norminkomen 30%- regeling Waarschuwing - Gegevens beschikking 30% regeling niet compleet Fout - 30% regeling slechts gedeeltelijk toegestaan Actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd APG Interface Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Als voorbereiding hierop hebben we de APG-interface aangepast. Hoe Als je straks gebruik gaat maken van het uitbetalen van de transitievergoeding via het tweede contract, is het niet meer nodig de transitievergoeding te blokkeren voor de APG-interface. Als je dus voor het uitbetalen van de transitievergoeding het tweede contract gebruikt, sturen wij dit tweede contract niet door naar APG. Actie Gebruik je voor het uitbetalen van de transitievergoeding het tweede contract, dan hoef je geen actie te ondernemen. Als je voor het uitbetalen van de transitievergoeding een nieuwe medewerker blijft aanmaken, dan moet je de transitievergoeding  blokkeren voor de APG-interface. Verkopen en verrekenen verlofuren in de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw Waarom Binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw was het nog niet mogelijk om verkochte verlofuren en verrekende verlofuren correct te verrekenen in de verlofsaldo’s. Verlofuren die verkocht worden, mogen alleen op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering worden gebracht en niet op de wettelijke verlofsaldo’s. Hetzelfde geldt voor verrekende verlofuren die met een positieve waarde zijn vastgelegd. Deze  leiden tot een uitbetaling aan de medewerker en moeten op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering worden gebracht. De medewerker verkoopt dan verlof. Verrekende verlofuren die met een negatieve waarde zijn vastgelegd, moeten in het bovenwettelijke verlofsaldo van dit jaar worden bijgeteld. Deze leiden tot een inhouding bij de medewerker en de medewerker koopt in dit geval verlof bij.      Met ingang van deze release is het mogelijk gemaakt om verkochte verlofuren en verrekende verlofuren correct te verwerken. Deze worden nu alleen verwerkt in de bovenwettelijke verlofsaldo’s en niet meer in de wettelijke verlofsaldo’s.  Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag In het scherm Grondslag zijn aan de lijst van het veld Grondslag de volgende grondslagen toegevoegd:  Verlofuren verkochte verlofuren Gegevenselementen die je in deze grondslag opneemt, worden beschouwd als verkochte verlofuren en worden op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering gebracht. Eerst worden de eventuele bovenwettelijke verlofsaldo’s van voorgaande jaren bijgewerkt en als die niet aanwezig zijn, het bovenwettelijke verlofsaldo van het huidige jaar. Het saldo van de uren die in deze grondslag zijn opgenomen, zie je in het cumulatieve payrollelement Verlofopbouw - uren verkocht. Verlofuren verrekende verlofuren Gegevenselementen die je in deze grondslag opneemt, worden beschouwd als verrekende verlofuren. Als de grondslag een positieve waarde heeft, worden ze op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering gebracht. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij verkochte verlofuren. Als de grondslag een negatieve waarde heeft, worden ze in het bovenwettelijke verlofsaldo van het huidige jaar bijgeteld. Het saldo van de uren die in deze grondslag zijn opgenomen, zie je in het cumulatieve payrollelement Verlofopbouw - uren verrekend.  Actie Als je de mogelijkheid om verlofuren te verkopen wilt gaan gebruiken, neem dan de gegevenselementen waarop die verkochte verlofuren worden vastgelegd, op in de grondslag Verlofopbouw verkochte verlofuren. Als je de mogelijkheid om verlofuren te verrekenen wilt gaan gebruiken, neem dan de gegevenselementen waarop die verrekende verlofuren worden vastgelegd, op in de grondslag Verlofopbouw verkochte verlofuren. Negatief verlof is weer mogelijk in de arbeidsvoorwaarde Verlof – opbouw Waarom Binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw was het voor medewerkers vanaf 1-1-2020 niet meer mogelijk om meer verlof op te nemen, dan waarop zij voor dat verlofjaar maximaal verlofrecht hebben. Als een medewerker voor een verlofjaar recht heeft op 160 uur wettelijk verlof en 48 uur bovenwettelijk verlof, was het niet mogelijk meer dan 208 uur verlof op te nemen. Het meerdere aangevraagde verlof werd opgeslagen in het cumulatieve payrollelement Verlof aangevraagd boven saldo. Op verzoek van diverse gebruikers is het vanaf deze release weer mogelijk gemaakt om dit wel toe te staan. Hierbij kun je zelf kiezen of je dit wel of niet wenst.   Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens Aan het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde Verlof Opbouwmethode is per 1-1-2020 het veld Negatief verlofsaldo toestaan weer toegevoegd. Vul je hier Ja in, dan mogen medewerkers meer verlof opnemen, dan waarop zij voor dat verlofjaar maximaal verlofrecht hebben. Laat je het veld leeg of kies je Nee, dan is dit niet toegestaan.  Per medewerker kun je eventueel afwijken van de keuze die op bedrijfsniveau. Dit doe je door in het medewerkerscherm Verlof opbouwmethode bij het veld Negatief verlofsaldo toestaan een afwijkende waarde op te geven. Actie Omdat het veld Negatief verlof toestaan vroeger (voor 1-1-2020) ook werd gebruikt binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouwmethode, kan het nog een oude waarde bevatten. Controleer daarom in het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde of dit veld de gewenste waarde bevat en pas deze zo nodig aan.   Bij uit dienst gedurende de periode stond er een standaard reden in UPA-bericht Waarom Bij het uit dienst melden van een medewerker die halverwege de afrekenperiode uit dienst is gegaan, werd in het UPA-bericht standaard de waarde 20 (= Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen of op initiatief werknemer) als reden opgenomen, ook als er een andere reden was opgegeven.  Hoe Dit is opgelost. Alleen als er geen reden uit dienst is opgegeven, wordt voor die medewerker nog de standaard waarde 20 in het UPA-bericht geplaatst. Wij hebben dit met terugwerkende kracht vanaf peildatum 1-1-2020 hersteld. Actie Er is geen actie nodig. UPA - Gegevens partner soms niet volledig Waarom Vanuit de pensioeninstanties ontvingen wij meldingen dat de gegevens van de partner soms niet volledig werden doorgegeven.  Hoe In deze release de programmatuur met ingang van 1-1-2020 een aangepast, waardoor de partnergegevens volledig worden doorgegeven naar de UPA-aangifte. Actie Er is geen actie nodig. Bij de eerstvolgende aanlevering worden de partnergegevens gecorrigeerd. Voorstel transitievergoeding (instellingen) op klantniveau Waarom Tot deze release was het alleen mogelijk om op bedrijfsniveau de instellingen voor Voorstel transitievergoeding vast te leggen. Het was echter wenselijk om dit op klantniveau te kunnen inrichten.  Hoe Instellingen > Berekening >  Voorstel transitievergoeding (instellingen) Als je naar het scherm Voorstel transitievergoeding (instellingen) gaat, kun je kiezen of je dit op klant- of bedrijfsniveau wilt vastleggen.  Actie Als je de instellingen voor het voorstel transitievergoeding wilt vastleggen op klantniveau, kan je dit doen door de klant te selecteren in het scherm Voorstel transitievergoeding (instellingen). Koppeling Payroll voor aanvullend geboorteverlof Waarom Als je voor Aanvullend geboorteverlof gebruik wilt maken van Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing), moet je voor het koppelen hiervan een aantal stappen uitvoeren.  Hoe Instellingen > Verlof > Verlof koppeling payroll  Als je de verlofkoppeling met de payroll wilt gebruiken, moet je in het scherm Verlof koppeling payroll vastleggen op basis van welke verlofsoort Payroll Business de loondoorbetaling bij verlof moet berekenen. Selecteer in het veld Verlofsoort de verlofsoort die u wilt koppelen, bijvoorbeeld Aanvullend geboorteverlof.  Selecteer in het veld Verlofuren verrekening payroll het gegevenselement met de verlofuren die je in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof (uitsplitsing) hebt gekoppeld. Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing)  Hier leg je vast hoe het registreren van de verlofuren voor Aanvullend geboorteverlof moet plaatsvinden: Handmatig via Payroll Business - kies bij Aanvullend geboorteverlof, invoer via voor Handmatige invoer of in HR Core Business - kies bij Aanvullend geboorteverlof, invoer via voor HR Core Actie Als je de verlofkoppeling met HR Core wilt gebruiken, leg dan de hierboven vermelde gegevens vast.  Opgeloste meldingen  Nulboekingen in journaalposten en exportdefinitie (change 1934868) Melding Door een aanpassing in de februari release werden in alle gevallen de nulregels in de journaalexport niet getoond. Dit kan echter in sommige gevallen en inrichtingen juist wel wenselijk zijn. Daarom kunt u voortaan zelf kiezen of u de nulwaarden in de export journaalpost wel of niet wilt tonen.  Oplossing Module journalisering - Instellingen > Uitvoerdefinitie > Exportdefinitie Aan het scherm Exportdefinitie is het veld Nulregels in exportbestand toegevoegd, waarmee je via de volgende opties kunt vastleggen of je nulregels in de export wilt zien: Alle waarden tonen (default) Waarden onderdrukken als debet = 0 en credit is 0 Waarden onderdrukken als debet = credit Actie Als je de journaalpost wilt blijven gebruiken met daarin alle nulwaardes, dan hoef je niets te doen. Wil je dat er geen nulwaardes meer voorkomen in de export journaalpost, leg dan in het scherm Exportdefinitie de juiste waarde vast bij het veld Nulregels in exportbestand.  Ultimo regeling en verwerking UPA PGB voor parttime en/of gedurende de periode in-/uitdienst (change 2156477) Melding Voor PGB wordt gebruik gemaakt van pensioensoorten met een vaste grondslag. In de UPA-aangifte wordt het parttime periode regelingloon doorgegeven. Als een medewerker halverwege de periode in- of uitdienst kwam, werd het regelingloon voor de volledige periode doorgegeven. Dit moet echter naar rato zijn. Oplossing Met ingang van 1-1-2020 wordt, als in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen bij het veld 6 Jaarbedrag / periode bedrag is gekozen voor Periode (Parttime), het regelingloon bij in- en uitdienst naar rato doorgegeven op basis van de pro rata methode die is gekozen in de Uniforme pensioenaangifte. Dit is een algemene aanpassing die ook voor andere pensioeninstanties dan PGB kan gelden. Actie Er is geen actie nodig. Ouderschapsverlof na aanpassing nog niet gekort op regelingloon (change1950101) Melding Voor PGB wordt gebruik gemaakt van pensioensoorten met een vaste grondslag. In de UPA-aangifte wordt het parttime periode regelingloon doorgegeven. Als een medewerker ouderschapsverlof opnam, werd het regelingloon voor de volledige periode doorgegeven. Dit moet echter naar rato zijn. Oplossing Met ingang van 1-1-2020 wordt, als in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen bij het veld 6 Jaarbedrag / periode bedrag is gekozen voor Periode (Parttime) en in de arbeidvoorwaarde van de pensioensoort in het veld Corrigeren voor opgenomen verlof (pensioensoort) de waarde Ja is ingevuld, het regelingloon bij ouderschapsverlof naar rato doorgegeven in de Uniforme pensioenaangifte. Dit is een algemene aanpassing die ook voor andere pensioeninstanties dan PGB kan gelden. Uw actie Er is geen actie nodig. UPA Verschil premieberekening pensioen Raet en pensioenfonds DTH - Ref: VM Ned. Pensioen (change 2161727) Melding Als het veld in de referentietabel 10 Soort grondslag is ingesteld op 1 in eigen grondslag SV-loon, was bij de pensioenregelingen met een variabele grondslag het Regelingloon in de UPA-berichten te hoog. Het Regelingloon dat werd doorgegeven was Loon werknemer in plaats van het Loon werknemer + PremieLoonPremie. Het PremieLoonPremie is de som van alle pensioenpremies van de werknemer. Als de Soort grondslag is ingesteld op 2 Niet in eigen grondslag SV-loon is het Regelingloon wel juist. Het Regelingloon is dan namelijk Loon werknemer. Oplossing In de september release wordt met terugwerkende kracht vanaf peildatum 1-1-2020 de Regeling loonbedragen hersteld als de Soort grondslag is ingesteld op 1 in eigen grondslag SV-loon. Actie Er is geen actie nodig. Kenmerk soort betaling ontbreekt soms op overzicht netto resultaten (opschakelen) (change 1343821) Melding Bij sommige bedrijven kwam het voor dat niet alle kolommen in de betaalstaat juist werden gevuld. Dit kwam doordat deze velden voor deze bedrijven op een hoger niveau waren vastgelegd in Payroll Business waaraan de klant niets kon doen. Hierdoor kwamen de velden niet altijd juist en volledig in het rapport bij bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe medewerker waarbij de soort salarisrekening standaard werd gevuld en niet werd aangepast. Oplossing Met ingang van deze release is het niveau van deze mutaties aangepast zodat in het Betalingsoverzicht netto resultaat alle kolommen juist worden gevuld. Actie Er is geen actie nodig. Niet alle stroken zichtbaar in het vernieuwde scherm Salarisstrook viewer (change 2119125) Melding Door het aanpassen van de lijst waaruit u in rapportageschermen de medewerkers selecteert, waren medewerkers die gedurende de periode in dienst komen niet zichtbaar, omdat in de meeste gevallen de peildatum van het bedrijf op de eerste van de periode staat. Oplossing We hebben de peildatum ook in het rapportscherm van de Salarisstrook viewer gezet, zodat je daar zelf de juiste peildatum kunt invullen en je altijd alle salarisstroken kunt selecteren van de medewerkers die op dat moment in dienst zijn of waren. Actie Er is geen actie nodig. Verzamelloonstaat en Individuele loonstaat (change 2180653) ( change 2142194) Melding Een aanpassing in de release van juli ter voorbereiding van de Transitievergoeding gaf als ongewenst resultaat dat de verzamelloonstaten en individuele loonstaten niet meer juist werden gepresenteerd. Oplossing Op maandag 3-8-2020 hebben wij de oplossing hiervoor uitgeleverd, zodat de Verzamelloonstaat en Individuele loonstaat weer op een juiste manier gegenereerd kunnen worden. Actie Er is geen actie nodig. Signaalcode 170 pensioenfonds architect februari 2020 (change 2008502) Melding Sommige klanten ontvingen van het pensioenfonds APG (PFAB) signaalcode 170. Dit kwam voor als bij een medewerker halverwege de periode in dienst kwam, de APG deeltijdfactor niet correct was bepaald. Oplossing Met ingang van 1-1-2020 hebben wij een de programmatuur aangepast, zodat de deeltijdfactor correct wordt bepaald. Ook hebben we de interface APG Bouw (CAO Baksteen) aangepast, omdat het probleem ook hier kon voorkomen. Met terugwerkende kracht wordt dit vanaf peildatum 1-1-2020 hersteld. Actie Er is geen actie nodig Salaris niet altijd berekend bij promotie / terugplaatsing (change 2142435) Melding Bij het invoeren van een promotie door een salarisschaalaanpassing, werd er soms geen nieuw bijbehorend salaris berekend.  Oplossing Dit is opgelost. Bij een promotie of terugplaatsing wordt nu ook het (nieuwe) salaris berekend. Signalering 30%-regeling slechts gedeeltelijk toegestaan (change 1860909) Melding Voor een medewerker die halverwege de periode in dienst kwam, werd het toetsinkomen voor de 30%-regeling niet omgerekend naar rato van de werkdagen,  Hierdoor verscheen in het Signaleringsverslag de signalering: 30% regeling slechts gedeeltelijk toegestaan. Oplossing Voortaan wordt in dit geval het toetsinkomen 30%-regeling omgerekend naar rato van de werkdagen in dienst.  Publishing Date : 8/24/2020
Volledig artikel weergeven
21-08-2020 20:59 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 701 Weergaven
Mededelingen  Nogmaals Loonaangifte - Meldingen L1614 en L1615 (change 1020642/ 1208782) en Doorgeven CAO code (change 1039746) In de release notes van januari hebben we gemeld dat we in release 2019-01 de volgende meldingen hadden opgelost: onderwerp 15. Loonaangifte – meldingen L1614 en L1615 (change 1020642) onderwerp 19. Loonaangifte – CAO code niet altijd doorgeven (change 1039746) In de februari release hebben we dit helaas moeten terugdraaien. In de maart Release hebben we de fouten weer opgelost.  Vooraankondiging - Automatische Reisafstandsbepaling weer op basis Webservice  In de release van augustus 2018 hebben we voor het berekenen van het aantal kilometers woon-werk de overstap gemaakt van Webservices naar Google Maps . De afgelopen maanden hebben wij dermate veel meldingen van klanten gekregen over de nieuwe berekeningsmethodiek en de fouten die hieruit voort zijn gekomen, dat wij deze overstap intern hebben geëvalueerd. Omdat wij van mening zijn dat we met de huidige methode onze klanten niet de service kunnen bieden die ze mogen verwachten, hebben we besloten terug te gaan naar het gebruik van Webservices met ingang van de release van april 2019. Wij zijn op dit moment druk bezig om alle veranderingen, die voor u en uw medewerkers bij deze overstap plaatsvinden, in kaart te brengen. De klanten die reeds gebruik maken van deze service gaan we uitnodigen, zodat we hen extra toelichting kunnen geven. Tevens zullen wij in de release notes van april hier uitgebreid op terug komen. Nieuw  Correcties met terugwerkende kracht over 2018 - Jaaropgaven  na extra correcties Waarom Sinds de februari release heeft u de mogelijkheid om vervangende jaaropgaven aan te maken voor alle medewerkers met fiscale correcties over 2018. Vanaf deze release kunt u ook jaaropgaven aanmaken voor alleen de medewerkers voor wie correcties zijn vastgelegd sinds de vorige keer dat u jaaropgaven aanmaakte. Hoe Beheer > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven Alle medewerkers Kies deze optie als u de jaaropgaven 2018 voor het eerst aanmaakt. Alle medewerkers die in 2018 loon hebben ontvangen, krijgen dan een jaaropgaaf. Als u in 2019 in correctiemodus heeft gerekend en u heeft over 2018 mutaties met terugwerkende kracht vastgelegd, ziet u de effecten hiervan terug in de bedragen op de jaaropgaven van 2018. Medewerkers met correcties Kies deze optie als u eind 2018 of begin 2019 voor alle medewerkers de jaaropgaven al heeft aangemaakt en sindsdien salarisberekeningen over 2019 heeft uitgevoerd in de correctiemodus. Alleen medewerkers met correcties over 2018 krijgen dan opnieuw een jaaropgaaf. Medewerkers met correcties sinds de vorige aanvraag Deze optie is handig als u eerder dit jaar al jaaropgaven met correcties heeft verzonden via een van de twee andere opties. Deze (nieuwe) optie maakt alleen jaaropgaven aan voor medewerkers met correcties over 2018, als die correcties zijn vastgelegd sinds de vorige keer dat u jaaropgaven hebt aangevraagd. Controleren van de te verzenden extra jaaropgaven (optioneel) De jaaropgaven worden aangemaakt en verzonden volgens de reguliere instellingen, zie Bedrijf > (Salarisadministratie) > Afdrukken en verzenden jaaropgaven. Eventueel kunt u de extra jaaropgaven controleren, vóórdat ze naar de medewerkers worden verstuurd. Hoe u kunt controleren, hangt af van de manier van verzenden: Als u de module Salarisdossier gebruikt, kunt u daar de jaaropgaven steekproefsgewijs controleren, voordat u de jaaropgaven publiceert. Als u de jaaropgaven normaal gesproken op papier naar uw bedrijf laat komen, zal dit ook nu gebeuren. Als u de jaaropgaven rechtstreeks via briefpost naar de medewerker stuurt: pas dan de instellingen eventueel tijdelijk aan. Kies bij Bezorgen via voor Pakketpost (naar Bedrijf).  Uw actie Zorg dat al uw medewerkers een jaaropgaaf hebben die overeenstemt met wat u via de loonaangifte aan de Belastingdienst heeft gerapporteerd. Dit zijn tenslotte dezelfde bedragen die de Belastingdienst vooraf zal invullen bij de inkomstenbelasting. Kies, afhankelijk van uw situatie, voor Alle medewerkers, voor Medewerkers met correcties of voor Medewerkers met correctie sinds de vorige aanvraag. Correcties met terugwerkende kracht over 2018 - Handmatig corrigeren loonaangifte Waarom Sinds de januari release kan Payroll Business voor u alle wijzigingen over 2018 automatisch uitrekenen als correctie in plaats van nabetaling. Deze berekeningen resulteren automatisch in het bijwerken van de loonaangifte 2018. Met de optie Enkelvoudig muteren kunt u normaal gesproken in de loonaangifte nog handmatig wijzigingen aanbrengen, vóórdat u deze verstuurt naar de Belastingdienst. Voor het jaar 2018 is deze optie sinds vorige week  beschikbaar. Handmatige correcties over 2018 in de loonaangifte zijn echter pas mogelijk, zodra u in Payroll Business het rekenen in correctiemodus beëindigt en overschakelt naar nabetalingen. Deze beperking voorkomt dat uw handmatige wijzigingen in de loonaangifte worden overschreven door de automatische berekeningen van Payroll Business. Hoe Zolang u in Payroll Business nog wijzigingen over 2018 laat uitrekenen in correctiemodus, kunt u in de loonaangifte nog geen handmatige correcties op 2018 aanbrengen. Voor het betreffende loonheffingennummer is in dat geval in de module Loonaangifte bij Werknemersgegevens de optie Enkelvoudig muteren niet beschikbaar.  Zodra u in Payroll Business voor alle bedrijven die bij een bepaald loonheffingennummer horen een salarisverwerking in de nabetalingsmodus heeft afgesloten, is het mogelijk om in de module Loonaangifte dit loonheffingennummer handmatig te corrigeren. Vanaf dat moment is in de module Loonaangifte bij 2018 de optie Enkelvoudig muteren beschikbaar. Ook verwerkt Payroll Business vanaf dat moment alle wijzigingen die met terugwerkende kracht effect hebben op 2018, als fiscaal loon 2019 en geeft deze wijzigingen door aan de Belastingdienst via de loonaangifte 2019. Uw actie U bepaalt zelf wanneer u in Payroll Business wilt overschakelen van correcties naar nabetalingen. Vanaf dat moment kunt u in de loonaangifte gebruik maken van de optie Loonaangifte 2018 > Werknemergegevens > Enkelvoudig muteren. Zie eventueel voor extra uitleg over dit onderwerp de releasenotes van januari, onderwerp 1. Mutaties met terugwerkende kracht in het voorgaande jaar en februari, onderwerp 6.Correcties met terugwerkende kracht over 2018 - Loonstaten, Loonaangifte, Jaaropgaven. Handmatig corrigeren loonaangifte bij bedrijven die geen verwerkingen meer laten uitvoeren Let op: deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor administratiekantoren. Waarom Als een bedrijf stopt met de verwerkingen via Payroll Business, is het niet zeker of Payroll Business nog correcties over het voorgaande jaar gaat berekenen. Bijvoorbeeld: het is januari 2020 en de laatste salarisverwerking met afsluiting dateert van december 2019. Er kunnen dan in theorie in de januariverwerking nog correcties over 2019 volgen. Het handmatig corrigeren van de loonaangifte 2019 is daarom op dat moment nog geblokkeerd, zie ook het onderwerp hiervoor bij Hoe. Hoe Inrichting  > Algemeen > Payroll stuurgegevens Door een bedrijf te blokkeren voor verdere salarisverwerking wordt handmatig corrigeren van de loonaangifte per direct mogelijk. Dit doet u door in het scherm Payroll stuurgegevens bij het veld Payroll blokkeren vanaf de eerste dag van de periode in te vullen dat er geen salarisverwerking meer mag worden gestart. Daarna is in de module Loonaangifte bij Werknemergegevens de optie Enkelvoudig muteren beschikbaar. Uw actie Als bedrijven aan het einde van het jaar zijn gestopt met het uitvoeren van salarisverwerkingen en u wilt de loonaangifte van dat zelfde jaar handmatig corrigeren, blokkeer dan eerst de salarisverwerking. Generatiepact werkt nu voor alle Pensioenen en fondsen (variabele grondslag) Vanaf release 2019-02 is het mogelijk om het Generatiepact toe te passen bij het berekenen van de premie van de pensioenregelingen WIA hiaat en WIA hiaat extra. Zie de release notes 2019-02, onderwerp 4. Nieuw veld Generatiepact toegevoegd aan medewerkerscherm pensioenen (variabele grondslag). Vanaf deze release is dit ook voor de overige 14 pensioenregelingen werkend gemaakt. Hoe Uren Voor de doorgifte naar de loonaangifte is het gegevenselement Generatiepact Correctie uren Loonaangifte gekoppeld aan de grondslag Uren loonaangifte. Voor het berekenen van de pensioenpremie is het niet nodig elementen in een grondslag te vullen voor de uren waarmee wordt gerekend. Als in het veld Generatiepact - benoemd (var grsl) of Generatiepact - Eigen (var grsl) de waarde Ja is vastgelegd, houdt Payroll Business bij het berekenen van de premie automatisch rekening met de gegevenselementen Generatiepact Correctie uren Loonaangifte en Generatiepact Correctie uren. Uw actie Als u wilt dat Payroll Business bij de variabele pensioensoorten rekening houdt met het pensioenopbouwpercentage dat is vastgelegd in de arbeidsvoorwaarde Generatiepact, vul dan bij deze pensioensoorten in het veld Generatiepact - benoemd (pensioensoort var grsl) of Generatiepact - eigen (pensioensoort var grsl) de waarde Ja in. Keuze toepassen Generatiepact bedrijfsschermen pensioenen en fondsen (variabele grondslag)  Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioenen / fondsen (variabele grondslag) Vanaf deze release zijn met ingang van 1-1-2019 in Payroll Business voor alle 16 pensioenen/fondsen met een variabele grondslag bedrijfsschermen opgenomen. Hierin kan via het veld Generatiepact - benoemd ([pensioensoort] var. grsl.) of Generatiepact - eigen ([pensioensoort] var. grsl.) op bedrijfsniveau aangegeven worden of Payroll Business bij het berekenen van de premie wel of niet rekening moet houden met het Generatiepact.  Uw actie Vul bij de hiervoor genoemde velden Ja in voor pensioenen en fondsen (variabele grondslag) op bedrijfsniveau wilt vastleggen dat u gebruikt maakt van het generatiepact. Gewijzigd en verbeterd  Alternatieve omschrijvingen nu ook in Proforma Beheer > Inrichting > Alternatieve omschrijvingen Beheer > Salarisberekening > Proforma Waarom In Proforma werden in het scherm Proforma en bij het berekende resultaat nog niet de alternatieve omschrijvingen getoond.  Hoe Vanaf deze release is deze functionaliteit ook in Proforma beschikbaar en ziet u in het scherm en bij de berekende resultaten de alternatieve omschrijvingen, mits ingericht. Uw actie Er is geen actie nodig. Percentages getoond bij de autocategorie Waarom Als onderdeel van de wet- en regelgeving 2019 is de lijst met autocategorieën aangepast. Vanaf januari 2019 werden in de lijst met autocategorieën geen percentages meer getoond, maar alleen de omschrijving. Dit was gedaan, omdat het in de nieuwe regelingen 2019 mogelijk is binnen dezelfde autocategorie verschillende percentages toe te passen, bijvoorbeeld op basis van aftopping van de cataloguswaarde of op basis van de geldigheidsduur na de 1e tenaamstelling. Hierdoor moest de keuze gemaakt worden op basis van de omschrijving van de emissie en jaartallen, terwijl gebruikers aangaven ook op basis van het percentage bijtelling een selectie te maken. Er is voor gekozen om nu het percentage voor de aftopping op basis van cataloguswaarde te tonen om de selectie gemakkelijker te maken.  Hoe Contract > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak Vanaf deze release zijn in het medewerkerscherm Auto van de zaak aan de omschrijvingen bij het veld Autocategorie de percentages toegevoegd. Let op dat deze percentages geen rekening houden met de aftoppingsregels of looptijdregels, waarbij een ander percentage kan gelden.  Uw actie Er is geen actie nodig. Werkgeversverklaring Waarom In de vorige release zijn er vijf nieuwe gegevenselementen in Payroll Business opgenomen met als omschrijving WG verklar. bedrag referteperiode met de waarden: Gemiddelde Totaal Hoe Bedrijf > Werkgeversverklaring Vanaf deze release zijn deze gegevenselementen ook beschikbaar in het Bedrijfsscherm. Vanaf 1-1-2019 is u in het scherm Werkgeversverklaring voor Werkgeversverklaring 6 t/m 10 het gegevenselement WG verkl. bedrag referteperiode beschikbaar. Kiest u hier voor Totaal, dan wordt het totale bedrag van de opgegeven referteperioden berekend.  Uw actie Er is geen actie nodig. In één keer verwijderen van meerdere sublooncomponenten uit grondslag  Waarom  Tot deze release was het alleen mogelijk om één sublooncomponent per keer uit een grondslag te verwijderen. Voor het verwijderen van meerdere sublooncomponenten uit de grondslag, moest u elke regel apart markeren en opslaan. Het mogelijk maken om meerdere sublooncomponenten in één keer te selecteren, vermindert het aantal klikken en de wachttijd.  Oplossing Beheer > Inrichting > Grondslag U kunt nu meerdere regels met sublooncomponenten markeren voor verwijderen door aan het eind van de regel op het icoon verwijderen te klikken. Aan het begin van de regel met de sublooncomponent komt dan een rood vlaggetje te staan, dat aangeeft welke regels worden verwijderd. Bij het opslaan worden deze uit de grondslag verwijderd.  Uw actie  Er is geen actie nodig Looncomponentenregelingen bij Verlof (Uitsplitsing) Waarom  Het was alleen mogelijk de looncomponentenregelingen bij Verlof (uitsplitsing) toe te passen op de varianten Ouderschapsverlof en Onbetaald verlof. Bij het gebruiken van een andere verlofsoort, werd de looncomponent niet gekort. Het was wenselijk dat dit ook voor andere onbelaste looncomponenten te kunnen toepassen.   Hoe Beheer > Inrichting > Looncomponentenregeling Het is nu mogelijk de looncomponentenregelingen bij Verlof (uitsplitsing) toe te passen op onbelaste looncomponenten. Dit geldt voor zowel vrije looncomponenten vergoedingen en inhoudingen, als voor looncomponenten die uit een arbeidsvoorwaarde komen. Om een van de verlof looncomponentenregelingen te kunnen gebruiken bij een onbelaste looncomponent, kunt u de looncomponentenregeling op de gebruikelijke manier koppelen aan de looncomponent.  Uw actie  U kunt de looncomponentenregeling op de gebruikelijke manier koppelen aan een looncomponent, zodat u van de verlof looncomponentenregeling gebruik kunt maken.  Opgeloste meldingen Diverse verbeteringen Arbeidsvoorwaarde Verlof opbouw Waarom  Bij de arbeidsvoorwaarde Verlof opbouw waren er een aantal openstaande meldingen over de berekeningen van het verlofsaldo en de financiële waardering van de reservering van het verlof, de ATV en TVT. In deze release zijn deze meldingen met een begindatum van 01-01-2019 opgelost. 1. Verloonde uren incorrect bij automatisch afrekenen verlof (change 976601) Het is mogelijk om bij uitdiensttreding het openstaande verlofsaldo automatisch te laten uitbetalen. In dit geval werden de verlofuren niet geteld in het aantal verloonde uren dat wordt doorgegeven aan de Loonaangifte. Daarom zijn er drie nieuwe payrollelementen in Payroll Business opgenomen waarin de uren worden geteld bij automatisch afrekenen van het verlofsaldo bij uitdiensttreding. De verlofuren en TVT-uren worden dan geteld in het nieuwe payrollelement Verlofsaldo uren automat. afgerekend bij uitdienst. De ATV uren worden geteld in het nieuwe payrollelement Verlofsaldo ATV uren automat. afger.bij uitdienst. De uren voor TVT worden geteld in het nieuwe payrollelement Verlofsaldo TVT uren automat. afger.bij uitdienst.  De uren van deze payrollelementen worden uiteindelijk geteld in het payrollelement Aantal verloonde uren die worden vervolgens doorgegeven aan de Loonaangifte. 2. Vrijval van verlof bij uitdienst niet als verwacht (change 1040202) Als er in de maand van uitdiensttreding uitbetaald verlof werd opgegeven en ook automatisch verlof werd afgerekend, dan werd de vrijval van het handmatig opgegeven verlof niet correct berekend. Dit is opgelost. Vanaf nu worden de vrijval en de eventuele vrijval van de opslag van zowel het opgegeven verlof als het automatisch berekend verlof correct berekend. 3. ATV opbouw verlof niet correct (change 1051388) Via grondslagen is het mogelijk om extra uren in te richten waarover het verlof moet worden berekend. Voor de berekening van ATV werd er ten onrechte ook gekeken naar de grondslagen Verlofopbouw uren bijtellen berekening verlof en Verlofopbouw uren verminderen berekening verlof. Vanaf deze release wordt er voor de extra uren voor opbouw van ATV alleen nog gekeken naar de grondslagen Verlofopbouw uren bijtellen berekening ATV en Verlofopbouw uren verminderen berekening ATV. 4. Negatief verlofsaldo niet toestaan Het is mogelijk om op te geven dat een negatief verlofsaldo niet wordt toegestaan. In dat geval wordt de verlofopname afgekapt als er meer verlof wordt aangevraagd dan er saldo is en kan het verlofsaldo niet negatief uitkomen. Bij deze situatie werden diverse payrollelementen en looncomponenten voor de reserveringen niet correct vastgesteld. Dit is opgelost, zodat de reserveringen voortaan juist worden vastgesteld op het moment dat er geen negatief saldo wordt toegestaan en er meer verlof word aangevraagd dan het beschikbare verlofsaldo. 5. Niet automatisch afrekenen bij uitdienst Als een medewerker uitdienst gaat en bij het gegevenselement Afrekening bij uitdienst is gekozen voor Niet automatisch afrekenen, dan worden het opgebouwde verlofsaldo, opgebouwde ATV-saldo en het opgebouwde TVT-saldo niet aan de medewerker uitbetaald. Er werd echter geen vrijval geboekt voor de reservering van de vervallen  verlofrechten. Vanaf deze release wordt in deze situatie de vrijval wel geboekt. Ook worden vanaf nu de payrollelementen van het verlofsaldo vorig verlofjaar op 0 gesteld. 6. Verlofsaldo overnemen heeft waarde Nee Als het verlofsaldo van het voorgaande verlof jaar niet mag worden overgenomen naar het nieuwe verlofjaar,  worden de saldi van de payrollelementen van het verlof, ATV en TVT op 0 gesteld. De vrijval van de reserveringen van verlof werden echter niet berekend. Vanaf nu wordt dan ook de vrijval van de reservering wel berekend. Uw actie Door het oplossen van punt 3 kan het zijn dat u de inrichting van de grondslagen Verlofopbouw uren bijtellen berekening ATV en Verlofopbouw uren verminderen berekening ATV moet aanpassen. Voor het overige is er geen actie nodig. Signalering Inkomsten in deze periode onder wet. min. loon (change 1173524) Waarom Tijdens de salarisberekening vindt er een controle plaats of het uitbetaalde loon lager is dan het minimum loon. In dat geval verschijnt de signalering: Inkomsten in deze periode onder wet. min. loon. Soms werd deze signalering onterecht gegeven. Hoe Rapporten > controle overzichten > Signaleringsverslag Vanaf nu ziet u de signalering alleen als het uitbetaalde loon onder het minimumloon ligt. Uw actie Er is geen actie nodig. Signalering onterecht bij medewerkers uit dienst (change 1169834) Melding De signalering LVL verlofkorting toegepast foutief verscheen ten onrechte in het Signaleringsverslag bij medewerkers die uit dienst waren.  Oplossing Wij hebben vanaf deze release in de controle ook het dienstverband betrokken, zodat de melding niet meer verschijnt bij medewerkers die uit dienst zijn. Uw actie Er is geen actie nodig. Signalering onterecht bij medewerkers met een algemene ontheffing (change 1217774) Melding De signalering Bij Herl.regel hoort Verz.situatie Zvw K, L, M, N verscheen ten onrechte in het Signaleringsverslag bij medewerkers met een algehele ontheffing.  Oplossing Wij hebben vanaf deze release in de controle ook de bijzondere situaties betrokken, zodat de melding in die specifieke situaties niet meer verschijnt. Uw actie Er is geen actie nodig. Signaleringen Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA en -WW onterecht getoond (change 1227909) Melding De volgende signaleringen verschenen ten onrechte in het signaleringsverslag bij medewerkers met een zogenaamd slapend dienstverband die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA moet Nee zijn. Indicatie verzekerd WW moet Nee zijn. Oplossing Wij hebben de controles aangepast zodat deze signaleringen in die specifieke situaties niet meer verschijnen. Uw actie Er is geen actie nodig. APG-bestand voorgaand jaar kon niet worden opgestart (change 1222800) Melding Bedrijf > Interfaces > Handmatig starten automatische interfaces Als de eerste periode van een nieuw jaar definitief was afgesloten, was het niet meer mogelijk om een APG-interfacebestand aan te laten maken over het voorgaande jaar. Oplossing Voortaan kunt u kiezen uit de laatste definitieve verwerking van zowel het huidige jaar als het voorgaande jaar. Uw actie Er is geen actie nodig. Verschil tussen Collectieve loonstaat en Individuele Loonstaat (change 318317) Melding Rapporten > Salarisspecificaties > Collectieve en Individuele Loonstaat Het kon voorkomen dat er een verschil was tussen de bedragen van de Individuele en de Collectieve loonstaat.  Oplossing Beide loonstaten zijn aangepast, zodat er geen verschillen meer zijn tussen de bedragen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Bij inrichting waardenlijst op CAO-niveau opslaan waarde bij medewerker niet mogelijk (change 1024038) Melding Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardegegevens  Bij diverse arbeidsvoorwaarden zijn er gegevenselementen zoals Salarisschaal en Salaristrede waarvoor een waardenlijst ingericht kan worden. Deze waardenlijsten kunnen ook op CAO-niveau vastgesteld worden. Als er een keuze uit de waardenlijst werd opgeslagen bij een medewerker, dan volgde een foutmelding. Dit kon alleen worden opgelost door de waardenlijst ook op klant- of bedrijfsniveau in te richten. Oplossing Voortaan is het mogelijk om de waarde die op CAO-niveau is ingericht, vast te leggen bij een medewerker. Uw actie Als de inrichting die u op bedrijfs- of klantniveau heeft wat betreft waardes exact overeenkomt met de inrichting op CAO-niveau, kunt u zo nodig overstappen op de inrichting op CAO-niveau. Hieronder hebben we uitgelegd hoe u dit kunt doen met als voorbeeld de gegevens van de arbeidsvoorwaarde Salarisschaal.  Bepaal een datum waarop de overstap gemaakt kan worden. Dit is bij voorkeur een datum in de nabije toekomst vanaf wanneer er geen toekomstige mutaties meer zijn vastgelegd voor de diverse gegevens voor Salarisschaal.  Leg via Beheer > Import/Export > Exporteren CSV een exportdefinitie vast waarin de gegevens voor Salarisschaal staan (schaal, trede, categorie, etcetera). Controleer of de peildatum op de datum van de overstap staat. Exporteer de gegevens voor alle medewerkers in- en uit dienst waarvoor waardes zijn vastgelegd. Sla dit bestand op; dit is het bestand met correcte waardes. Maak een kopie van het bestand. Wijzig in deze kopie alle waardes naar #NULL# en sla deze kopie; dit is het bestand met lege waardes. Lees het bestand met lege waardes in via Beheer > Import/Export > Importeren CSV. Contoleer voordat u op Verwerken klikt of de peildatum op de datum van de overstap staat. Haal de inrichting van de waardenlijsten op klant- of bedrijfsniveau weg via Beheer > Inrichting > Waardenlijst. Contoleer of de peildatum op de datum van de overstap staat en selecteer de juiste doelgroep. Haal voor ieder betreffend gegevenselement  uit de waardenlijst op en klik op Lijst verwijderen. Lees het bestand met correcte waardes in via Beheer > Import/Export > Importeren CSV. Contoleer voordat u op Verwerken klikt of de peildatum op de datum van de overstap staat. Controleer via bijvoorbeeld de Ad-hoc rapportage of voor en na de overstapdatum de juiste waardes zijn vastgelegd. Samenstelling Ziektewetdagloon Metalektro (change 2987)  Melding Bij de CAO metalektro moet het ziektewetdagloon over het SV-loon worden bepaald. De tekst uit de CAO is als volgt: De werkgever is verplicht aan de arbeidsongeschikte werknemer die geen recht heeft op een Ziektewetuitkering, gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid een aanvulling op het wettelijk verplichte loon te verstrekken ter hoogte van het verschil tussen het wettelijk verplichte loon en 100% van het volledige Ziektewetdagloon.  In de huidige situatie wordt het Dagloon vast bepaald op grond van wat er de huidige periode in de grondslag Ziekengeld dagloon vaste vergoedingen zit, waarna dit wordt omgerekend naar een dagloon. Voor variabele vergoedingen wordt het totaal voor de referteperiode bepaald op basis van de grondslag Ziekengeld dagloon variabele vergoedingen, waarna ook dit wordt omgerekend naar een dagloon. Op basis van de CAO Metalektro moet het dagloon ook bepaald worden op grond van de referteperiode. Oplossing Er is een nieuwe regeling die het Dagloon ziekengeld bepaalt op grond van het totaal aan SV-loon over de referteperiode en dit omrekent naar een dagloon. Hiervoor zijn nieuwe grondslagen gemaakt: Ziekengeld SV loon extra emolumenten Hier kunt u zelf inrichten wat er extra meegenomen moet worden voor het bepalen van het dagloon. Ziekengeld SV loon uitzonderen emolumenten Hier kunt u zelf inrichten welke onderdelen van de kolom loonstaat 8 juist niet meegenomen moeten worden, bijvoorbeeld omdat ze al op een andere manier meegenomen worden in de grondslag Ziekengeld SV loon extra emolumenten. In principe wordt het dagloon berekend op basis van de referteperiode; het totaal van loonstaat 8 (SV-loon), plus de grondslag extra emolumenten, verminderd met de grondslag uitzonderen emolumenten wordt bepaald en dit wordt gedeeld delen door het aantal werkdagen. Er gelden wel twee uitzonderingen: De medewerker is ziek in de afrekenperiode van indiensttreding, zodat er geen waardes zijn voor de referteperiode De grondslagen worden dan bepaald op basis van de huidige afrekenperiode. Deze worden omgerekend naar een jaarbedrag en gedeeld door het aantal werkdagen zoals opgegeven in het bedrijfsscherm Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing). De medewerker is nog niet de volledige referteperiode in dienst. In dat geval wordt de referteperiode aangepast naar de periode tussen indiensttreding en de laatste dag van de afrekenperiode voor de huidige afrekenperiode. Vervolgens wordt de berekening van het dagloon uitgevoerd over deze aangepaste periode. Vervolgens wordt het ziekengeld verder op de zelfde manier berekend zoals nu al wordt gedaan, alleen wordt nu rekening gehouden met het Ziektedagloon obv SV loon. Publishing Date : 2/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 20:31 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 392 Weergaven
Mededelingen Toelichting datum eerste tenaamstelling auto van de zaak Medewerker > Arbeidsvoorwaarden > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak Als u wilt dat Payroll Business het bijtellingspercentage (reductietarief of standaardtarief) afleidt van de categorie en de datum eerste tenaamstelling, moet u voor de betreffende medewerkers in het veld1e datum tenaamst auto de datum eerste tenaamstelling vastleggen. Als u de datum eerste tenaamstelling niet vastlegt, blijft Payroll Business de ingevoerde categorie met het bijbehorende percentage toepassen. Na 60 maanden vervalt het reductietarief en geldt het standaardtarief. Ook de splitsing (alleen voor auto's zonder CO2-uitstoot ) in de grondslag vindt dan plaats.  Op dit moment wordt de datum eerste toelating nog niet. ondersteund. Deze datum wijkt alleen af van de datum eerste tenaamstelling als er sprake is van een geïmporteerde auto uit het buitenland. Als dit het geval is, vult u handmatig de categorie van de auto in zodat Payroll Business het juiste percentage berekent of u vult de datum eerste toelating in bij het veld 1e datum tenaamst auto.  Loonaangifte - Meldingen L1614 en L1615 (change 1020642) en Doorgeven CAO code (change 1039746) deze release teruggedraaid In de Release notes van januari hebben we gemeld dat we in release 2019-01 de volgende meldingen hadden opgelost: onderwerp 15. Loonaangifte – meldingen L1614 en L1615 (change 1020642) onderwerp 19. Loonaangifte – CAO code niet altijd doorgeven (change 1039746) In de februari release hebben we dit helaas moeten terugdraaien. Wij werken er hard aan om de oplossingen opnieuw te realiseren in de maart release.  Gewijzigd en verbeterd Extra functionaliteit voor referteperioden bij Werkgeversverklaring (change 332432) Waarom Bij het opvragen van een werkgeversverklaring is het mogelijk om referteperiodes op te geven. Bij het berekenen van het bedrag van de werkgeversverklaring, werd dan het totaal bedrag van de referteperioden opgehaald en gedeeld door het aantal referteperioden. Het kan ook wenselijk zijn om in plaats van het gemiddelde bedrag van de referteperioden, het totaal bedrag van de referteperioden te berekenen. Hoe Bedrijf > Werkgeversverklaring Vanaf 1-1-2019 is aan de functie Werkgeversverklaring voor Werkgeversverklaring 6 t/m 10 het volgende nieuwe gegevenselement opgenomen: WG verkl. bedrag referteperiode met de waarden Gemiddelde en Totaal. Kiest u hier voor Totaal, dan wordt het totale bedrag van de opgegeven referteperioden berekend.  Uw actie Er is geen actie nodig. Nieuw veld Generatiepact toegevoegd aan medewerkerscherm pensioenen (variabele grondslag) Waarom Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact, ging Payroll Business er altijd van uit dat de pensioenberekening was gebaseerd op basis van 100%. Hoe Met ingang van 1-1-2019 zijn aan de medewerkerschermen van de arbeidsvoorwaarden voor pensioenen (variabele grondslag) de volgende velden toegevoegd: Generatiepact - benoemd (pensioensoort var grsl) of Generatiepact - eigen (pensioensoort var grsl). met de waarden Ja en Nee. Vult u bij deze velden Ja in, dan houdt Payroll Business bij het berekenen van de premie rekening met het pensioenopbouwpercentage dat is vastgelegd in de arbeidsvoorwaarde Generatiepact. Let op Momenteel zijn deze velden aan de arbeidsvoorwaarden toegevoegd, maar werken ze alleen door in de pensioenberekening bij de pensioensoorten WIA-hiaat en WIA-hiaat extra (variabele grondslag). In een volgende release gaan we de premieberekening ook werkend maken voor de overige 14 pensioensoorten.  Uw actie Als u wilt dat Payroll Business bij de pensioensoorten WIA-hiaat en WIA-hiaat extra (variabele grondslag) rekening houdt met het pensioenopbouwpercentage dat is vastgelegd in de arbeidsvoorwaarde Generatiepact, vul dan bij deze pensioensoorten in het veld Generatiepact - benoemd (pensioensoort var grsl) of Generatiepact - eigen (pensioensoort var grsl) de waarde Ja in. Aansturen verwerking journalisering bij aanvullende salarisverwerking Waarom Na het laten uitvoeren van een aanvullende salarisverwerking, moest u in het scherm Journaalpostverwerking bij het veld Soort journalisering kiezen of u een aanvullende of een vervangende journaalpost wenste. Vanuit het Raet Idee portaal is de wens binnengekomen om het mogelijk te maken bij een aanvullende salarisverwerking ook een aanvullende journaalpost te genereren. Hoe Beheer > Inrichting > Interfaces > Automatische journalisering  Met ingang van deze release kunt u vooraf vastleggen of u bij een aanvullende salarisverwerking een aanvullende of vervangende journaalpost wilt genereren. Hiervoor is aan de interface Automatische journalisering het veld Soort journalisering (aanvullende run) toegevoegd met de waarden Aanvulling en Vervanging. Bij het genereren van de journaalpost neemt het programma de inrichting van dit veld over. Als u gebruik maakt van de automatische journalisering zal deze Interface ook voor de aanvullende journaalpost dezelfde inrichting hanteren. Uw actie U kunt in de interface Automatische journalisering bij het veld Soort journalisering (aanvullende run) vastleggen of u standaard een aanvullende of een vervangende journalisering wenst. Correcties met terugwerkende kracht over 2018 - Loonstaten, Loonaangifte, Jaaropgaven Waarom  Wijzigingen die u met terugwerkende kracht (TWK) vastlegt in het vorige jaar, kunnen volgens de wettelijke voorschriften op twee manieren worden verwerkt: als correctie of als nabetaling. Correctie: Loonheffingen en premies worden uitgerekend volgens de regels van het vorige jaar en aangegeven in het betreffende tijdvak van het vorige jaar. Nabetaling: Loonheffingen en premies worden uitgerekend volgens de regels van het huidige jaar en aangegeven in het actuele tijdvak van het huidige jaar. Sinds de januari release kunt u wijzigingen over 2018 jaar als correctie laten berekenen. Met ingang van deze release worden deze correcties juist weergegeven in de loonstaten en jaaropgaven 2018. Ook worden er automatisch loonaangiftes van december 2018 opnieuw aangemaakt, als u in januari bent gaan rekenen in de correctiemodus over 2018. Hoe  Rapporten > Salarisspecificaties De volgende drie rapporten zijn vernieuwd: Individuele loonstaat Collectieve loonstaat Verzamelloonstaat U kunt voortaan kiezen uit twee weergaven. Hiervoor is aan het scherm van bovengenoemde rapporten het veld Soort rapport toegevoegd met de volgende waarden: Historisch actueel De bedragen worden weergegeven zoals ze eind 2018 bekend waren, dus zonder eventuele correcties over 2018 die gedaan zijn in 2019. Fiscaal De bedragen van 2018 worden weergegeven inclusief correcties over 2018 die gedaan zijn in 2019. Loonaangifte Regulier proces Zodra u een salarisverwerking in 2019 definitief maakt, kunt u binnen enkele uren de reguliere loonaangifte voor dat tijdvak in 2019 controleren en verzenden, zoals gebruikelijk. Als er daarnaast sprake is van correcties over 2018, kunt u vanaf deze release ook een extra loonaangifte van december 2018 controleren en verzenden. Deze bevat dan alle noodzakelijk wijzigingen over 2018, dus ook eventuele correcties op eerdere tijdvakken in 2018. Zie hiervoor de module Loonaangifte, menu Loonaangifte 2018. Als u de loonaangifte december nog niet had verstuurd had, kunt u dat alsnog voor het eerst doen. Dit is dan de eerste normale aangifte voor december 2018. Als u de december aangifte wel al verstuurd had, zullen de correcties over 2018 naar de Belastingdienst verstuurd worden in de vorm van een correctie aangifte 2018 Speciaal voor deze release Als u in de verwerking van periode 01 van 2019 al correcties heeft toegepast en de payrollcyclus heeft afgesloten, wordt de aangepaste loonaangifte van december 2018 in de loop van week 7 zichtbaar in de module Loonaangifte.  Handmatig corrigeren Let op: zolang Payroll Business correcties over 2018 automatisch uitrekent, kunt u geen gebruik maken van de functionaliteit voor de Handmatige Correctie Loonaangifte 2018 (enkelvoudig muteren). Pas als u in de loop van 2019 naar de modus Nabetaling overschakelt, kunt u de Handmatige Correctie Loonaangifte gaan gebruiken voor correcties over 2018. In toekomstige releases zullen we daarom het gebruik van de Handmatige Correctie Loonaangifte voor het voorgaande jaar alleen beschikbaar stellen, als de payroll in het actuele jaar in de modus Nabetaling is gezet. Dit doet u via Stuurgegevens > Nabetalingen vanaf periode. Jaaropgaven Beheer > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven Regulier proces Vanaf deze release ziet u op de jaaropgaven 2018 het resultaat van correcties over 2018 terug. Als u voor 2018 nog geen jaaropgaven had aangemaakt, dan kunt u dit alsnog doen voor alle medewerkers. Kies daarbij in het veld Selectie voor de standaard optie Alle medewerkers.  Als u de jaaropgaven al had aangemaakt vóórdat u januari heeft afgesloten en in de januari verwerking zijn er correcties berekend, dan moet u de betreffende medewerkers voorzien van een vervangende jaaropgaaf. Kies in dat geval in het veld Selectie voor de optie Alleen medewerkers met correcties. Meerdere keren jaaropgaven met correcties sturen De optie Alleen medewerkers met correcties maakt nieuwe jaaropgaven aan voor alle medewerkers met correcties over 2018, ook als die medewerkers al een jaaropgaaf hebben ontvangen met correcties. Als u na de afsluiting van periode 02 opnieuw voor een selecte groep medewerkers een jaaropgaaf wilt sturen in verband met correcties, wacht dan tot de maart release. Deze is gepland op 9 maart 2019 en vanaf dat moment is het mogelijk om in het veld Selectie alleen de medewerkers te selecteren waarvoor een correctie is vastgelegd, sinds de vorige aanmaak. Alternatief: als u de jaaropgaven in een vroeg stadium heeft aangemaakt, bijvoorbeeld vóór de eerste afsluiting in januari, en u verwacht de komende maanden nog meer correcties, dan kunt u er ook voor kiezen om de jaaropgaven met correcties voor alle gecorrigeerde medewerkers in één keer aan te maken, bijvoorbeeld eind maart.  Controleren van de te verzenden extra jaaropgaven (optioneel) De jaaropgaven worden aangemaakt en verzonden volgens de reguliere instellingen, zie Bedrijf > (Salarisadministratie) > Afdrukken en verzenden jaaropgaven. Eventueel kunt u de extra jaaropgaven controleren, vóórdat ze naar de medewerkers worden verstuurd. Hoe u kunt controleren, hangt af van de wijze van verzenden: Als u de module Salarisdossier gebruikt, kunt u daar de jaaropgaven steekproefsgewijs controleren, voorafgaand aan de publicatie van de jaaropgaven. Als u de jaaropgaven normaal gesproken op papier naar uw bedrijf laat komen, zal dit ook nu gebeuren. Als u de jaaropgaven rechtstreeks via briefpost naar de medewerker stuurt: pas dan de instellingen eventueel tijdelijk aan. Kies bij Bezorgen via voor Pakketpost (naar Bedrijf).  Jaarloon bijzonder tarief Tijdens de laatste salarisverwerking van het oude jaar wordt voor alle medewerkers die op dat moment in dienst zijn het jaarloon bijzonder tarief 2019 eenmalig vastgesteld, zoals beschreven in het Handboek Loonheffingen. Correcties met terugwerkende kracht hebben hier geen invloed op.  Stuurgegeven Nabetalingen vanaf periode - Bedrijf > Stuurgegevens Wijzigingen in dit stuurgegeven gaan altijd in vanaf de eerste dag van het actuele verwerkingsjaar. Bijvoorbeeld: Uw bedrijf verwerkt per maand, de actuele periode is maart 2019, standaard ingangsdatum is 1 maart 2019, en u wijzigt het stuurgegeven: de ingangsdatum van de mutatie wordt 1 januari 2019. Uw bedrijf verwerkt per vier weken, de actuele periode is 02-2019, standaard peildatum is  28 januari 2019, en u wijzigt het stuurgegeven: ingangsdatum van de mutatie wordt 31 december 2018. Op deze manier wordt afgedwongen dat de keuze die u maakt voor het hele jaar geldt. Zoals eerder aangekondigd, is ook het volgende mogelijk: U kunt, zolang een payroll cyclus  nog niet is afgesloten, overstappen van correcties naar nabetalingen. Start daarna een vervolgverwerking. Payroll Business voert dan alle berekeningen opnieuw uit, dit keer in nabetaalmodus. Ook kunt u overstappen van nabetalingen naar correcties. Start daarna een vervolgverwerking. Payroll Business voert dan alle berekeningen opnieuw uit, dit keer in correctiemodus. Op deze manier terugschakelen van nabetaalmodus naar correctiemodus is mogelijk zolang er nog geen eerdere periode was afgesloten in de nabetaalmodus. De indicatie Nabetalingen vanaf periode in het scherm Stuurgegevens was tijdelijk geblokkeerd, inmiddels kunt u dit gegeven weer wijzigen.  Let op: u maakt de keuze voor correcties of nabetalingen voor een hele periode. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om in de aanvullende verwerking van februari nabetalingen te doen, terwijl de normale afsluiting van februari plaatsvond in de correctiemodus. Wacht in dat geval met de nabetalingen tot de eerste verwerking van maart. Uw actie Als u vanaf de januari release gekozen heeft voor rekenen over voorgaand jaar in de correctiemodus: Gebruik dan de optie Fiscaal om de loonstaten aan te laten sluiten bij de loonaangifte 2018. Gebruik de optie Historisch Actueel om de loonstaten aan te laten sluiten bij de cumulatieve stand van de journalisering van eind 2018. Vergeet niet om de extra aangemaakte loonaangifte 2018 te verzenden. Eventueel kunt u in de module Loonaangifte ook instellen dat aangiftes automatisch verzonden worden. Maak de jaaropgaven aan, voor alle medewerkers of alleen voor de gecorrigeerde medewerkers. Zie eventueel ook de Release notes van januari voor meer uitleg over TWK-correcties over de jaargrens,  Signaleringsverslag - Loonaangiftemeldingen AOW gerechtigde werknemer aangepast Waarom In het Signaleringsverslag staan o.a. meldingen die betrekking hebben op de Loonaangifte. De volgende loonaangiftemeldingen: Doorwerkende AOW gerechtigde, werkn verz foutief Niet doorwerkende AOW gerechtigde, werkn verz fout werden getoond als een medewerker verzekerd was voor de WW en/of WAO/IVA/WGA, terwijl de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd al had bereikt. Als een medewerker in de loop van de periode uit dienst ging vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, werd deze melding altijd gegenereerd. Immers tot de datum waarop de medewerker uit dienst treedt, is de hij of zij wel verzekerd voor de sociale verzekeringen. Hoe Rapporten > Controle > Signaleringsverslag We hebben de hiervoor genoemde controles aangepast. We gaan er hierbij vanuit dat als een medewerker doorwerkt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, deze opnieuw wordt ingevoerd met een nieuw IKV-nummer. Hiervoor moet u de medewerker opnieuw aanmaken via de wizard Medewerker > Aanmaken Medewerker (of Kopiëren Medewerker). Bij de medewerker die de AOW-leeftijd heeft bereikt, blijft daar de verzekeringsplicht op Ja staan. Bij het aanmaken van de nieuwe medewerker bij doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd moet de verzekeringsplicht op Nee staan. De naam van de aangepaste signalering is: AOW gerechtigde werknemer, werkn verz fout. Uw actie Er is geen actie nodig. Meldingen Signaleringen en terugkoppeling van de Belastingdienst Waarom In de terugkoppelingen van de Belastingdienst staan twee meldingen die wij in Payroll Business niet signaleren of niet kunnen signaleren. Daarom vragen wij u voordat u de salarisverwerking afsluit, aandacht te besteden aan deze meldingen, zodat er geen Fouten in het Signaleringsverslag voorkomen met de categorie Loonaangifte.  Hoe Het gaat om de volgende meldingen.  L0091 De opgegeven geboortedatum van de werknemer moet toebehoren aan de persoon die is aangeduid met het opgegeven Burgerservicenummer.  Als u een afwijkende CAO code opgeeft, controleer dan of deze code voorkomt in de CAO code tabel van de Belastingdienst. Staat de afwijkende CAO code niet in deze tabel, dan wijst de Belastingdienst de loonaangifte af. L0098 De code CAO moet voorkomen in de codetabel CAO en moet geldig zijn op de peildatum datum aanvang inkomstenperiode. Uw actie Zo nodig controleren van de geboortedatums en het toetsen van afwijkende CAO codes aan de CAO code tabel van de Belastingdienst.   Mogelijkheid een profiel binnen een profielgroep met een ingangsdatum te beëindigen Waarom Een profielgroep bestaat uit profielen. De profielen bevatten een, vaak samenhangende, set met velden met daarin voorgedefinieerde waardes. Het is gewenst om een aantal van die profielen op een bepaald moment te kunnen beëindigen, omdat die waardes niet meer gelden. Om er voor te zorgen dat op een bepaald moment nieuwe profielen met nieuwe waardes in de gegevenselementen actief kunnen zijn, is het gewenst dat profielen te kunnen beëindigen vanaf een bepaalde ingangsdatum. De profielen zijn dan vanaf die datum niet meer actief binnen de profielgroep, zodat het mogelijk is elementen uit het profiel opnieuw te gebruiken in andere profielen binnen dezelfde profielgroep.  Hoe Beheer > Inrichting > Profielgroepen  U kunt nu een profiel binnen een profielgroep beëindigen vanaf een bepaalde datum door de peildatum aan te passen en binnen de profielgroep aan het eind van de regel van het betreffende profiel op het icoon Verwijderen te klikken. Het profiel is dan per die datum niet meer actief in de profielgroep en vanaf diezelfde peildatum ook niet meer zichtbaar binnen de profielgroep.   Uw actie Er is geen actie nodig. Externe mutaties - toelichting optie Uitzonderen medewerkers Waarom Vanaf 1 januari 2019 is bij het uploaden ven een Extern mutatiebestand bij het veld Actie de optie Uitzonderen medewerkers alleen actief bij de conversieschema's die dit ook daadwerkelijk ondersteunen. Voorheen was deze optie altijd zichtbaar, ook als het geselecteerde conversieschema geen Uitzonderen of Selecteren van specifieke medewerkers ondersteunde. Hoe Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatie bestand Als u een conversieschema selecteert dat het Uitzonderen of Selecteren ondersteunt, kunt u op de gebruikelijke manier medewerkers selecteren in het veld Medewerkerselectie. Vervolgens kiest u bij Actie de optie Selecteren of Uitzonderen die u wilt toepassen op de medewerkerselectie. Als het conversieschema geen Selecteren of Uitzonderen ondersteunt, kunt u het veld Medewerkerselectie niet muteren en is het veld Actie met de opties Selecteren of Uitzonderen niet aanwezig.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Pensioenaangiftebericht - Ouderschapsverlof invloed parttime percentage pensioenfonds Reiswerk (change 530667) Waarom In het pensioenaangiftebericht (PA-bericht) ontbrak het parttime percentage van de deelnemer waarin ook het ouderschapsverlof is opgenomen. Het parttime percentage is de gewogen deeltijdfactor die de arbeidsvoorwaarde Pensioen Eigenregeling of Benoemd (vaste grondslag) heeft bepaald. Als in de arbeidsvoorwaarde Pensioen het veld Corrigeren voor opgenomen verlof (pensioen) op Ja staat, wordt In het parttime percentage ook het ouderschapsverlof opgenomen. Hoe Vanaf 1-1-2019 wordt in het PA-bericht het parttime percentage van de deelnemer opgenomen. Uw actie Als u PA-berichten naar het pensioenfonds Reiswerk stuurt, moet u  in de arbeidsvoorwaarde Pensioen (vaste grondslag) het veld Corrigeren voor opgenomen verlof (pensioen) op Ja zetten. Foutief uitbetalingspercentage bij Gratificatie, Gratificatie2 en Winstdeling (change 439271) Melding In de varianten peilmethode, combinatiemethode en opbouwmethode voor gratificatie en winstdeling, en voor de opbouwmethode voor gratificatie2, wordt in eerste instantie de gratificatie/winstdeling gevuld vanuit de uitgestelde reservering. Als het reserveringspercentage verschilt van het uitkeringspercentage, werd de gratificatie opnieuw berekend vanuit de uitgestelde grondslag en het op dat moment actieve uitbetalingspercentage. Dit is onjuist Oplossing  Voortaan wordt de gratificatie altijd berekend op basis van de uitgestelde grondslag en het op dat moment aanwezige uitbetalingspercentage. Dit geldt voor de volgende varianten: Winstdeling (peilmom / comb methode) Winstdeling (opbouwmethode) Gratificatie 2 (opbouwmethode) Gratificatie (opbouwmethode) Gratificatie (peilmom / combinatie methode) Dit is aangepast met ingang van 01-01-2019. Vanaf deze datum gebruikt Payroll Business voor de berekening altijd het uitbetalingspercentage dat hoort bij de gratificatie, gratificatie 2 of de winstdeling:  Gratificatie: uitbetalingspercentage (grat) Gratificatie 2: Uitbetalingsperc (grat2) Winstdeling: uitbetalingspercentage (winstd) Uw actie Er is geen actie nodig.  Bijtelling auto van de zaak onjuist berekend voor categorie Geen CO2-uitstoot vanaf 2014 (change 1165685) Medewerker / Contract > Arbeidsvoorwaardegegevens > Auto van de zaak Melding Voor auto's van de zaak met de Auto categorie Geen CO2-uitstoot vanaf 2014, werd vanaf 1-1-2019 voor het berekenen van de bijtelling een foutief percentage gebruikt, namelijk 7% in plaats van 4%. Een workaround was om in de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak bij de medewerker in het veld Afwijkend percentage het juiste bijtellingspercentage in te vullen. Dit heeft wel als gevolg dat bij een eventuele wijziging van het bijtellingspercentage van deze autocategorie, het afwijkende percentage niet automatisch wordt gewijzigd. Oplossing Dit is opgelost met een tussentijdse release op 11 januari. Per 1 januari 2019 past Payroll Business het correcte bijtellingspercentage toe.  Uw actie Als u de workaround heeft gebruikt om via het veld Afwijkend percentage het juiste bijtellingspercentage in te vullen, raden wij u aan dit veld handmatig weer leeg te maken, zodat automatisch het juiste percentage toegepast kan worden. Gegevenselement Verlof correctie niet muteerbaar (change 1120178) Medewerker / Contract > Arbeidsvoorwaardegegevens > Verlof Melding  Bij het muteren van het veld Verlof correctie verscheen de foutmelding dat dit veld niet muteerbaar was op dat niveau. Oplossing Dit is opgelost. Het veld is nu weer muteerbaar en er verschijnt geen foutmelding meer. Uw actie Er is geen actie nodig.  Importeren Raet Basisdocument (changes 540199 en 542688) Beheer > Externe mutaties > Upload mutatiebestand Melding  Bij het verwerken van Raet Basisdocumenten werden lege cellen ten onrechte vertaald naar een einddatum. Ook lukte het niet meer om gegevens expliciet te beëindigen met de waarde #NULL#. Oplossing Dit is opgelost met een tussentijdse release op 17 januari. Lege cellen worden nu weer als vanouds genegeerd en u kunt  de waarde #NULL# weer gebruiken om gegevens expliciet  leeg te maken vanaf de opgegeven datum. Uw actie Er is geen actie nodig.  Berekening fiscale bijtelling Auto van de zaak onjuist (change 1208931) Medewerker / Contract > Arbeidsvoorwaardegegevens > Auto van de zaak Melding Voor het berekenen van de fiscale bijtelling van de auto van de zaak de voor de volgende Auto categorieën vond onterecht aftopping plaats, waardoor het bedrag van de cataloguswaarde boven de 50.000 EUR tegen 25 % belast werd.  Auto categorie 4 = Zonder CO2-uitstoot (vervallen eind 2013) Auto categorie 9 = Milieuvriendelijk (vervallen eind 2016) Oplossing Dit is opgelost. Aftopping van het bijtellingspercentage op basis van de cataloguswaarde vindt niet langer meer onterecht plaats voor de categorieën 4 en 9. Uw actie Als u in het veld Fiscale bijtelling bedrag afwijkend (auto vd zaak) een afwijkend bedrag heeft ingevoerd, moet u dit bedrag handmatig verwijderen.  Standenregister uitgebreid gaf foutmelding (change 1204096) Rapporten > Salarisspecificaties > Standenregister Uitgebreid Melding Als u bij het Standenregister Uitgebreid de optie Per medewerker aanvinkte, verscheen er in Mijn Rapporten een tekstbestand met een technische foutmelding. Oplossing Dit is opgelost. U kunt het Standenregister Uitgebreid per medewerker weer genereren Uw actie Er is geen actie nodig Flex benefits support gaf benefit budget van 2018 weer Melding Voor een aantal klanten was een budget dat de werkgever beschikbaar had gesteld in 2018, onterecht beschikbaar gesteld in 2019. Oplossing Dit is opgelost. U ziet nu de correcte budgetbedragen. Uw actie Er is geen actie nodig Aanvullende verwerking verloonde reeds betaalde bedragen (change 539179) Melding Bij een aanvullende verwerking werden soms de bedragen uit de normale verwerking opnieuw betaald en op de loonstrook getoond. Oplossing Dit is opgelost met een tussentijdse release op 11 januari. Uw actie Er is geen actie meer nodig. De berekende resultaten zijn waar nodig reeds gecorrigeerd in overleg met de betrokken klanten.   Publishing Date : 2/4/2019
Volledig artikel weergeven
01-02-2019 20:23 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 360 Weergaven
Op deze pagina is alles terug te vinden over de kennissessie Release HR Core /  Payroll Business die gegeven is op dinsdag 30 maart 2021. - Opname presentatie - Presentatie slide deck - Vraag en Antwoorden vanuit presentatie
Volledig artikel weergeven
01-04-2021 14:09
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 412 Weergaven
Nieuw Mutaties met terugwerkende kracht in het voorgaande jaar   Waarom Wijzigingen die u met terugwerkende kracht (TWK) vastlegt in het vorige jaar kunnen volgens de wettelijke voorschriften op twee manieren worden verwerkt: als correctie of als nabetaling. Correctie: Loonheffingen en premies worden uitgerekend volgens de regels van het vorige jaar, en aangegeven in het betreffende tijdvak van het vorige jaar. Nabetaling: Loonheffingen en premies worden uitgerekend volgens de regels van het huidige jaar, en aangegeven in het actuele tijdvak van het huidige jaar . Payroll Business behandelde wijzigingen in het voorgaande jaar tot nu toe altijd als nabetaling. Dit was voor veel gebruikers aanleiding om zo lang mogelijk aanvullende verwerkingen in het oude jaar te blijven draaien, en de eerste verwerking van het nieuwe jaar uit te stellen. Dit laatste is niet meer nodig: voortaan kunt u zolang als u wilt in de correctiemodus blijven, ook als u al bent begonnen met verwerkingen in het nieuwe jaar: Alle herrekenverschillen over vorig jaar worden in dat geval verwerkt volgens de rekenregels van vorig jaar. Er wordt automatisch een nieuwe loonaangifte van vorig jaar aangemaakt. Hoe Bedrijf > Salarisadministratie > Stuurgegevens (HR Core Business) Bedrijf > Stuurgegevens  (Payroll Business) Aan het scherm Stuurgegevens is het veld Nabetalingen vanaf periode toegevoegd. In dit nieuwe veld kunt u opgeven vanaf welke periode u wilt beginnen met nabetalen. Vanaf die periode worden alle herrekenverschillen over het voorgaande jaar belast volgens de rekenregels van het nieuwe jaar, en verwerkt in de loonaangifte van het nieuwe jaar. Zolang de ingestelde periode niet is bereikt, blijft u in de correctiemodus: herrekenverschillen over vorig jaar worden belast volgens de rekenregels vorig jaar en verwerkt in de loonaangifte van vorig jaar. Voorbeeld U legt vast: Nabetalingen vanaf periode = 4 Hierdoor worden gedurende periode 1 t/m 3  alle wijzigingen over 2018 als correctie verwerkt. Uw actie  In het nieuwe veld Nabetalingen vanaf periode is standaard periode 1 ingevuld. U hoeft dit niet te wijzigen, in dat geval verandert er niets: Payroll Business behandelt dan, net als voorgaande jaren, vanaf de eerste verwerking van 2019 alle wijzigingen  over 2018 als nabetaling. Standaardwaarde wijzigen Wilt u de nieuwe mogelijkheid gaan gebruiken, wijzig dan de waarde in het veld Nabetalingen vanaf periode: Kies een periode waarin normaal gesproken in uw onderneming geen correcties meer van toepassing zijn.  Als er vóór die periode toch al nabetalingen moeten plaatsvinden, leg deze dan vast met een eenmalige component Moeten er ná die periode toch correcties plaatsvinden, dan geldt daarvoor de werkwijze tot nu toe: u legt de correcties vast via de module Loonaangifte. Let op de peildatum verloont u per maand, gebruik dan 1 januari 2019 verloon u per 4-weken, gebruik dan 31 december 2018 Wijziging Nabetalingen vanaf periode op een later moment Zodra u binnen een bepaald afrekenjaar een payrollperiode definitief afsluit in de nabetaalmodus, is het niet meer mogelijk om in datzelfde jaar terug te keren naar de correctiemodus. U kunt wel altijd als peildatum 1 januari van het volgende jaar kiezen en de instellingen voor het nieuwe jaar wijzigen. Ook kunt u het tijdvenster voor correcties verlengen, zolang u nog geen salarisperiode in nabetaalmodus heeft afgesloten. Het is mogelijk om midden in een periode over te stappen van correcties naar nabetalingen. Start daarna een vervolgverwerking, en voor zover nodig, voert Payroll Business de berekeningen opnieuw uit, dit keer in nabetaalmodus. Het is mogelijk om halverwege de periode overstappen van nabetaalmodus naar correctiemodus is, zolang er nog geen eerdere periode was afgesloten in de nabetaalmodus. Specifieke mutaties Soms leidde  - tot nu toe - het wijzigen van één specifiek gegevenselement niet automatisch tot herrekening, zoals de cataloguswaarde van de bedrijfsauto.Voor het activeren van een herrekening, moest u dan ook andere mutaties vastleggen. Dit is niet meer nodig: elke afzonderlijke mutatie in het verleden die voor de berekening relevant is, leidt nu tot een herrekening.  Salarisstrook Nabetalingen over vorig jaar en correcties over het huidige jaar worden apart op de salarisstrook weergegeven met een sterretje *. Dit is niet gewijzigd. Een combinatie van correcties over het vorige jaar en het huidige jaar ziet u als één extra * regel op de salarisstrook. Jaaropgaven U kunt de jaaropgaven aanmaken zoals gewoonlijk, zodra u de laatste (eventueel aanvullende) verwerking van 2018 heeft uitgevoerd.  Vanaf de februari release is het mogelijk om vervangende jaaropgaven te sturen naar medewerkers waarvoor correcties zijn uitgevoerd.  Als u veel correcties verwacht, kunt u er ook voor kiezen om het aanmaken van de jaaropgaven voor alle medewerkers uit te stellen tot na de februari release: vanaf dat moment bevatten de jaaropgaven ook eventuele correcties over 2018. Loonaangifte Vanaf medio januari worden bij correcties over 2018, automatisch loonaangiftes 2018 aangemaakt, zodra u de salarisberekening afsluit. Het is geen probleem om vóór die tijd alvast periode 01-2019 af te sluiten. Eventuele loonaangiftes over 2018 worden medio januari automatisch achteraf aangemaakt De extra aangiftes over 2018 kunt u daarna apart verzenden in de module Loonaangifte. Dit is niet gewijzigd. Pensioenopgaaf Grafische sector De jaaropgaaf GBF wordt - als u deze nog gebruikt - eenmalig aangemaakt zodra u de eerste verwerking van het nieuwe jaar start. Omdat er dan nog geen resultaten van 2019 zijn, bevat deze aangifte geen correcties over 2018, net als voorgaande jaren. Als u overstapt op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) worden correcties richting het pensioenfonds wel automatisch verwerkt. Rapportages Diverse rapporten, bijvoorbeeld Afrekenmatrix medewerker en het Looncomponentenoverzicht, tonen de nabetalingen met (*1) en correcties met (*2). Dit is niet gewijzigd. Kies bij het opvragen van de Afrekenmatrix medewerker / werkgever bij Detaillering looncomponenten voor Alle details, als u wilt zien uit welke tijdvakken eventuele herrekeningen komen. Bij de Afrekenmatrix medewerker / werkgever kunt u door een vinkje te plaatsen bij Overzicht payroll-elementen ook de payrollelementen weergeven. Dan ziet u in welke periode er is gerekend voor welke periode; Berekend in en Geldt voor. De rapporten Collectieve loonstaat en Verzamelloonstaat geven op dit moment geen resultaten weer die in 2019 worden berekend over 2018. Vanaf de februari release zal dit  - als er correcties berekend worden - wel het geval zijn, zodat de totalen van 2018 aansluiten bij de loonaangifte van 2018 De volgende rapporten:  Individuele loonstaat Controleoverzicht loonaangifte Werkkosten gaven tot nu toe altijd al de laatst berekende stand weer, ook als die in het nieuwe jaar was ontstaan. Daardoor zijn correcties over 2018 direct zichtbaar. Voor nabetalingen is dat echter juist niet wenselijk: daarom gaan we ook deze rapporten zo spoedig uitbreiden.  Demo via skype Op donderdag 10 januari om 13.00 uur hebben we een tijdslot gereserveerd voor een Demo over dit onderwerp via Skype. Tijdens deze sessie kunt u ook detailvragen aan ons stellen. U kunt zich aanmelden voor deze Demo via een bericht aan het volgende e-mailadres: Rene.vanJole@raet.com. Wij sturen u nadat u zich hebt aangemeld, tijdig een uitnodiging met daarin de Skype-link voor het deelnemen aan de Demo.  Proforma Met ingang van de januari release is het mogelijk om in Payroll Business een proforma salarisberekening uit te voeren. Hiermee weet u binnen een minuut wat het betekent als uw medewerker bijvoorbeeld een leaseauto krijgt, ouderschapsverlof opneemt of verandert van aantal uren, etc. zonder dat u een proefverwerking voor het hele bedrijf hoeft te draaien. Het resultaat is een proforma salarisstrook die u aan uw medewerker kunt verstrekken. Waarom U krijgt ongetwijfeld regelmatig de vraag "Wat betekent het voor mijn netto salaris als . . . ". Deze vraag kunt u nu met Proforma snel en professioneel beantwoorden via een Proforma salarisstrook, zonder bang te zijn dat gegevens van de medewerker onbedoeld worden aangepast. Hoe Beheer > Salarisberekening > Proforma U start de functie Proforma en zoekt en selecteert de medewerker. In het scherm ziet u nu de gegevens van de medewerker zoals die op dat moment in Payroll Business aanwezig zijn. Bovenin het scherm ziet u de naam van de medewerker. Deze kunt u eventueel aanpassen. U kunt bijvoorbeeld eerst de berekening uitvoeren op basis van de gegevens van de medewerker zoals die op dat moment in Payroll Business aanwezig zijn. Daarna kunt u in het scherm bepaalde gegevens aanpassen en het effect ervan bekijken. De Proforma salarisstrook kunt u bekijken en downloaden via Mijn rapporten. Let op De eerste keer op een dag dat u of uw collega's een Proforma-berekening starten, is de responsetijd langer dan gemiddeld omdat dan alle benodigde klant- en bedrijfsgegevens in Proforma worden geladen.  U kunt de volgende gegevens aanpassen: geboortedatum - deze kunt u aanpassen om leeftijdsafhankelijke berekeningen uit te voeren de uren per periode - deze kunt u aanpassen om de gevolgen van parttime werken te berekenen Bij de regels die beginnen met Algemeen, ziet u de actuele arbeidsvoorwaardevarianten van de volgende arbeidsvoorwaarden:  Salaris Reiskosten Auto van de zaak  30% regeling Loondoorbetaling bij verlof Loonddorbetaling bij ziekte En per arbeidsvoorwaardevariant ziet u de invoervelden die bij de variant horen; de regels van deze velden beginnen met de naam van de arbeidsvoorwaarde. Let op: de overige arbeidsvoorwaarden die bij de medewerker zijn vastgelegd worden wel meegenomen in de Proforma berekening, maar het is niet mogelijk deze in het proformascherm te wijzigen of uit te schakelen.  Als u gegevens aanpast, ziet u  Via de knop Start berereking rechtsonder in het scherm, voert u de berekening uit. De pdf van deze berekening bekijkt u via Mijn rapporten.  U kunt nu meteen de Proforma berekening starten (via de knop Start berekening - rechts onderin) of eerst gegevens wijzigen in de kolom 'Rekenwaarde' en daarna de berekening starten. Arbeidsvoorwaardevarianten aanpassen U kunt de arbeidsvoorwaardevariantgegevens aanpassen in de kolom Rekenvoorwaarde. Voorbeeld: u wijzigt de arbeidsvoorwaardevariant Salaris (vast bruto) in Netto salaris. U ziet nu de velden die bij de nieuwe arbeidsvoorwaardevariant horen: de velden Salaris bedrag en Contractsalaris zijn verdwenen en u ziet het veld Netto salaris. waarin u het netto salaris opgeeft. Dit geldt alleen voor klanten die netto salaris als avw in het arbeidsvoorwaardecluster hebben opgenomen.   In de kolom Meenemen geeft u aan of een gegeven wel of niet (Ja/Nee) in de berekening moet worden meegenomen. Vult u bij een arbeidsvoorwaarde Nee in, dan wordt die arbeidsvoorwaarde niet in de berekening meegenomen en kunt u de velden van de betreffende arbeidsvoorwaardevariant niet meer muteren. Meer informatie Meer informatie over de werking van Proforma, vindt u in de online help via Schermen en velden > Beheer > Salarisberekening > Proforma. Uitgangspunten en mogelijkheden Hierna een opsomming van de uitgangspunten en mogelijkheden van Profroma. Bij de algemene gegevens kunt u de naam van de medewerker, de geboortedatum en de uren per periode wijzigen. De overige algemene gegevens zijn niet in de proformaberekening opgenomen. Proforma maakt gebruik van de reguliere Payroll Business berekeningen voor arbeidsvoorwaarden, pensioenen en fondsen die gelden voor het betreffende bedrijf en de betreffende medewerker. Proforma gaat altijd uit van de laatst berekende salarisverwerking voor het betreffende bedrijf en de betreffende medewerker. Dit houdt in dat Proforma rekening houdt met de inrichting en arbeidsvoorwaarden van de actuele periode. Voorbeeld: Het bedrijf heeft de salarisberekening van de maand juni opgestart. In dat geval is de Proforma berekening gebaseerd op de inrichting en arbeidsvoorwaarden van de maand juni. Wijzigingen in klantgegevens zijn de volgende dag beschikbaar voor Proforma. De Proforma resultaten worden niet vastgehouden of bewaard. Na het verlaten van het scherm zijn alle eventueel gewijzigde waardes ongedaan gemaakt. In de Proforma  berekening wordt rekening gehouden met cumulatieve waardes tot aan de actuele periode. Als een Proforma berekening wordt uitgevoerd in de maand waarin de betaling van vakantiegeld of eindejaarsuitkering plaatsvindt, dan wordt de totale betaling getoond zoals in de reguliere berekening. De Proforma berekening kan op ieder moment voor een medewerker worden uitgevoerd. Beperkingen TWK berekeningen zijn niet mogelijk. De output van Proforma heeft geen relatie met het loonstrookmodel en het is niet mogelijk het logo aante passen. Output Na het uitvoeren van de Proforma berekening, ziet u onderin het scherm welke wijzigingen zijn aangebracht onder de kop Wijzigingen (invoer Proforma-berekening),  Voorbeeld wijzigingsverslag - auto van de zaak is toegevoegd Daaronder ziet u het resultaat van de berekening, onder de kop Resultaat voor gekozen medewerker. Voorbeeld van het resultaat van een Proforma berekening Via de knop Maak rapport kunt u het resultaat van de Proforma berekening als pdf en vervolgens bekijken via Rapporten > Mijn Rapporten. Bovenaan ziet u het logo van Raet en de identificatiegegevens bedrijf, medewerker, en periode. In de achtergrond ziet u als watermerk het woord Proforma dwars over de pagina. Voorbeeld van het resultaat in .pdf formaat. Op de tweede pagina van de pdf ziet u de gewijzigde velden voor de Proforma-berekening, die u ook in het scherm zag staan. Uw actie Er is geen actie nodig. Aanlevering APG over voorgaand jaar Waarom Moet u in Payroll Business wijzigingen over het jaar heen doorvoeren die invloed hebben op de pensioengegevens voor APG, dan was het tot nu toe niet mogelijk om een bestand te genereren dat u naar APG kon verzenden. U moest de correcties dan handmatig invoeren via de portal van APG: tegel Pensioenaangifte APG.  Hoe Bedrijf >  interface > Handmatig starten automatische interfaces Het aanmaken van een bestand en het versturen naar APG doet u via de functie Handmatig starten automatische interfaces. U selecteert de Interface en de regel van de laatste periode (huidige periode) en klikt op Herstarten. Als er pensioengevende elementen over voorgaand jaar zijn aangepast, genereert het systeem automatisch een tweede bestand in de APG Portal. Als u kijkt in Rapporten > Gedeelde Rapporten ziet u in dit geval twee verslagen. Uw actie Het is niet nodig andere acties uit te voeren dan u gewend bent om een APG-bestand te genereren. Periodieke interface APG (Bouw) uitgebreid Waarom Vanaf 2019 is er een nieuw product bijgekomen voor de CAO Baksteen, namelijk Beter Excedent Backservice, met productkenmerk: BEXCBS en productvariant: BE Hoe Voor het doorgeven van deze gegevens, moet u gebruik maken van de arbeidsvoorwaarde VUT. In de referentietabel moet u het hierboven genoemde productkenmerk en de productvariant opnemen.  Uw actie Indien van toepassing, kunt u dit product in gebruik nemen. Nieuw scherm Reisafstand collectief bepalen Waarom In bepaalde CAO's is afgesproken, dat voor het gehele personeel, op een bepaalde datum een herberekening moet plaatsvinden van het aantal kilometers enkele reis. Om dit mogelijk te maken hebben we aan Payroll Business een nieuw scherm toegevoegd waarmee u voor een bepaalde peildatum de afstand voor alle medewerkers opnieuw kan laten vaststellen via Google Maps. De berekening vindt plaats met de gegevens zoals bekend op de peildatum die u hier selecteert. Deze optie werkt wanneer u in het scherm Beheer > Inrichting > Stuurgegevens reisafstandsbepaling het veld Automatisch route berekenen op Ja staat. . Na de berekening worden de laatste drie uitgevoerde aanvragen bewaard in het scherm. Hoe Beheer > Inrichting > Reisafstand collectief bepalen Via het scherm Reisafstand collectief bepalen kunt u het automatisch laten berekenen van de reisafstand voor het gehele bedrijf uitvoeren. Uw actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Payrollelement Jaarinkomen ft (pensioensoort) werd onterecht verlaagd met Corr verloffactor Waarom Als er sprake was van ouderschapsverlof of onbetaald verlof, werd het payrollelement Jaarinkomen ft (pensioensoort) verlaagd met het percentage van dit verlof. Dit was niet terecht Met ingang van 1-1-2019 wordt het Jaarinkomen ft (pensioensoort) niet meer verlaagd. Dit payrollelement wordt onder andere gebruikt voor het doorgeven van het pensioengevend loon. Uw actie Er is geen actie nodig. Referentietabel Salarisverhoging o.b.v.  beoordeling Beheer > Inrichting > Referentietabellen Waarom De wens was er om in de referentietabel Salarisverhoging o.b.v. beoordeling bij het veld Beoordelingscijfer een waarde van meer dan 1 positie te kunnen invullen. Daarom  is vanaf 1-1-2019 het veld aangepast naar 3 posities. Uw actie Als u nieuwe beoordelingscijfers invoert, kunt u hiervoor vanaf peildatum 1-1-2019 drie posities gebruiken; 1 of 2 posities kan ook. Arbeidsvoorwaarde Seniorenregeling heet nu Generatiepact - tevens Percentage pensioenopbouw toegevoegd De naam van de arbeidsvoorwaarde Seniorenregeling is gewijzigd in Generatiepact. Ook de omschrijvingen van alle bijbehorende gegevenselementen en payrollelement zijn gewijzigd. Waarom In de arbeidsvoorwaarde Generatiepact was het tot nu toe alleen mogelijk om het Percentage werken en het Percentage doorbetalen vast te leggen. De pensioenberekening werd hierdoor altijd gebaseerd op 100%. Vanaf 1-1-2019 is het ook mogelijk het Percentage pensioenopbouw vast te leggen. Hoe Bedrijf > Arbeidsvoorwaardengegevens > Generatiepact Medewerker > Arbeidsvoorwaardengegevens > Generatiepact Aan het bedrijfs- en medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact is met ingang van 1-1-2019 het veld Generatiepact Percentage Pensioenopbouw toegevoegd.  Dit percentage werkt door in de berekening van de Pensioenen/fondsen benoemde en eigen regeling (vaste grondslag). Op basis van het ingevulde Generatiepact percentage pensioenopbouw wordt het payrollelement Generatiepact Correctie uren pensioenaangifte bepaald, waarin de te corrigeren uren voor de pensioenaangifte worden berekend. Uw actie U kunt het opbouwpercentage pensioen dat u moet gebruiken vastleggen in het bedrijfsscherm Generatiepact bedrijf. Bij medewerkers voor wie een ander percentage pensioenopbouw geldt, legt u dit percentage vast in het medewerkerscherm Generatiepact. Het payrollelement Generatiepact Correctie uren pensioenaangifte moet u koppelen aan de betreffende grondslag Uitzonderen aantal uren periode - interface. Schermen Pensioenen/fondsen benoemd (vaste grondslag) en eigenregeling (vaste grondslag) - toegevoegd veld Generatiepact - eigen (Pensioen) Waarom Via de bedrijfs- en medewerkersschermen van de 16 Pensioenen/fondsen benoemd (vaste grondslag) en eigenregeling (vaste grondslag) kunt u per 1-1-2019 kiezen of de regeling meedoet met de regeling Generatiepact. Hoe Aan de hiervoor genoemde schermen is het veld Generatiepact - eigen (pensioen) toegevoegd. Als u dit veld op Ja zet, houdt de betreffende pensioen/fonds-regeling rekening met het Percentage pensioenopbouw dat u in de arbeidsvoorwaarde Generatiepact hebt vastgelegd. Uw actie Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact en het Percentage pensioenopbouw is lager dan 100%, moet u het volgende doen: Zet in de bedrijfsschermen van de pensioen/fonds-regelingen die meedoen met het Generatiepact, het veld Generatiepact - eigen (pensioen) op Ja en activeer de regeling Generatiepact bij de medewerkers op de peildatum dat deze regeling ingaat. Of Zet in de bedrijfsschermen van al uw pensioen/fonds-regelingen (vaste grondslag) het veld Generatiepact - eigen (pensioen) op Nee (of laat het leeg) en zet in de medewerkersschermen van de pensioen/fonds-regelingen die meedoen met de regeling Generatiepact, het veld Generatiepact - eigen (pensioen) op Ja. Activeer de regeling Generatiepact bij de medewerkers op de peildatum dat deze regeling ingaat. Automatisch herberekenen na wijziging inrichting Let op: deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor administratiekantoren en consultants. Bedrijf > Salarisadministratie > Stuurgegevens herberekening payroll - klant menu Inrichting > Payroll stuurgegevens - administratie menu Waarom Om gegevens logischer te groeperen, is de optie Automatisch herberekenen na wijziging inrichting binnen Payroll Business verplaatst.  Hoe De optie Automatisch herberekenen na wijziging inrichting is verplaatst van het scherm Stuurgegevens herberekening payroll naar het scherm Payroll stuurgegevens. Het scherm Stuurgegevens herberekening payroll is uit het menu verwijderd. De functionaliteit van de optie is niet gewijzigd: het veld bevat standaard de waarde Ja en mag alleen op Nee gezet worden als het voor de betreffende klant 100% duidelijk is dat wijzigingen in regelgeving en rekenregels niet automatisch tot herberekening van alle medewerkers mogen leiden. De verantwoordelijkheid voor een volledige herberekening komt daardoor te liggen bij de salarisadministratie. Via het scherm Salarisberekening geavanceerd kan in dat geval de salarisberekening worden opgestart, met expliciete opgaaf van een vroegste herrekendatum. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Medewerkers uitzonderen was niet meer mogelijk  Waarom Het uitzonderen van medewerkers werkte niet meer bij het uploaden van een mutatiebestand. In deze release is het probleem verholpen waardoor het weer mogelijk is om medewerkers die in het bestand zitten uit te zonderen. (uit te zonderen??).  Hoe Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatie bestand Het uitzonderen van medewerkers kunt u, afhankelijk van het Conversieschema, selecteren na het uploaden van het bestand. Bij Medewerkerselectie kunt u de medewerkercode opgeven. Bij Actie kiest u voor Uitzonderen of Selecteren. Uw actie Er is geen actie nodig. Bij het toevoegen van een profiel aan een profielgroep wordt een controle uitgevoerd op de aanwezigheid van hetzelfde gegevenselement. Profielen Verwijderen Melding Het was niet mogelijk profielen te verwijderen. Bij het verwijderen van profielen verscheen een technische foutmelding. Oplossing Het verwijderen van profielen is nu mogelijk. Ook verschijnt er een duidelijke foutmelding, als een actie om te verwijderen niet is toegestaan, bijvoorbeeld omdat er nog gegevenselementen aan gekoppeld zijn.  Uw actie Er is geen actie nodig. Negatieve verrekening pensioenpremie bij uit dienst (change 1035744) Melding In de release van oktober 2018 hebben wij de programmantuur aangepast voor de Pensioenen en Fondsen (vaste grondslag). Hiermee is opgelost dat als een medewerker niet op de eerste van een maand uit dienst gaat, de premies juist zou worden berekend als: de contracturen meer zijn dan de bedrijfsuren, de franchise naar rato wordt berekend en de aftopping op Ja staat. Helaas ging dit toch niet goed als de Pro rata methode op 30 dagen staat.  Oplossing Dit is in deze release opgelost. Uw actie Er is geen actie nodig. Loonaangifte controle 0042 in Signaleringsverslag onterecht getoond (change 909267) Melding Het signaal: Loonaangifte controle 0042 staat in specifieke situtaies onterecht in het Signaleringsverslag. Oplossing Wij hebben de controles voor dit signaal aangepast, zodat het signaal alleen nog verschijnt als dit terecht is. Let op: ook hebben we de tekst van het signaal gewizigd. Deze is nu Rdn einde ink.vrh.flexw. alleen bij Arb.vh. 11, 82, in plaats van Loonaangifte controle 0042.  Uw actie Er is geen actie nodig. Loonaangifte - meldingen L1614 en L1615 (change 1020642) Melding In de vorige release zijn er al een aantal situaties opgelost waarbij de meldingen L1614 en L1615 onterecht werden getoond. In deze release zijn de onterechte meldingen opgelost van medewerkers die in dienst zijn en in een periode niet werken. L1614 Het Aantal Contracturen per week is niet aangeleverd, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11, 13, 15 of 17. L1615 Er is geen Contractloon aangeleverd, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11, 13, 15 of 17. Hoe In deze release zijn de onterechte meldingen opgelost van medewerkers die in dienst zijn en in een periode niet werken en verloond worden. Uw actie Er is geen actie nodig. Selecteren bepaalde gegevenselementen in grondslagen niet mogelijk Melding Bij de grondslagen van de soort Dag, was het niet mogelijk om de volgende gegevenselementen te selecteren: Overig Verlof 3 dagen (Dag) Overig Verlof 4 dagen (Dag) Hoe Dit is opgelost, zodat u bovenstaande gegevenselementen nu kunt selecteren in Grondslagen waar u elementen met als soort Dag kunt inrichten. Uw actie Er is geen actie nodig. Signaal Normuren Syntrus Achmea zijn niet gevuld onterecht in Signaleringsverslag (change 972376) Melding Het signaal Normuren Syntrus Achmea zijn niet gevuld (Fout) werd voor medewerkers die uit dienst zijn getreden onterecht in het Signaleringsverslag vermeld. Oplossing Het onterecht verschijnen van deze melding voor uit dienst getreden medewerkers is vanaf deze release opgelost. Voortaan kan de melding alleen nog voorkomen als gelijktijdig aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: In het scherm Loonaangifte staat de indicatie Pensioenaangifte SA formaat op Ja. In het bedrijfsscherm Stuurgegevens heeft het veld bedrijfsuren een waarde lager dan 1. In het scherm Medewerker(s) is bij Dienstverband indicatie de waarde In dienst ingevuld. Uw actie Er is geen actie nodig. Pensioen variabel in combinatie met 30%-regeling (change 733261) Melding Bij het berekenen van variabele pensioenen kunt u inrichten dat de inhouding van het pensioen meetelt in de grondslag (in eigen grondslag). Ook is het mogelijk om de bruto inhouding van de 30%-regeling in de grondslag van het variabel pensioen mee te laten lopen. In deze situatie werd in soms de variabele pensioenpremie niet op de juiste manier berekend. Hoe De regeling is aangepast per 01-01-2019. Vanaf deze release wordt de variabele pensioenpremie over de correcte grondslag berekend.  Uw actie Er is geen actie nodig. Loonaangifte - CAOcode niet altijd doorgeven (change 1039746) Melding Als de code soort inkomstenverhouding -in Payroll Business is dit  Soort inkomen - één van de volgende waarden heeft, mag het veld CAO code niet aan de Belastingdienst worden doorgegeven 22, 23, 24 31 t/m 39  40, 42, 43, 45, 46 50, 52 of 54 t/m 63 Het veld CAO code werd echter altijd doorgegeven. Oplossing Wij hebben ervoor gezorgd dat als het veld Soort inkomen een van de hiervoor genoemde waarden heeft, de CAO code niet meer in de Loonaangifte wordt aangeboden en dus niet aan de Belastingdienst wordt doorgegeven. Uw actie Er is geen actie nodig. Scherm Arbeidsvoorwaardegegevens (change 1113870) Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardegegevens Melding In het selectiescherm Arbeidsvoorwaardegegevens werden niet alle arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers getoond. Oplossing Dit is opgelost, zodat voortaan voor alle medewerkers weer alle toegewezen arbeidsvoorwaarden in het selectiescherm worden getoond. Uw actie Er is geen actie nodig. Importeren Raet Basisdocument  - verwerking numerieke velden met decimalen (change 967941) Melding Bij het inlezen van excelbestanden van het type Raet Basisdocument, werd niet het aantal decimalen toegepast zoals dat als eigenschap van de cel was vastgelegd. Afrondingen konden er toe leiden dat het bestand werd afgekeurd met de boodschap: Mutatie-fout 16: Maximaal aantal decimalen is 2. Voorbeeld: de inhoud van de cel zoals die boven in de Excel-sheet wordt weergegeven als u de cel selecteert is 10,3405078, terwijl het aantal decimalen van de cel op 2 is ingesteld. In de cel zelf ziet u dan 10,34. Oplossing Voortaan wordt bij het importeren het aantal decimalen toegepast zoals u dat in de cel ziet. Daarbij maakt het niet uit of de cel van het type Tekst is, of van het type Getal. Uw actie Er is geen actie nodig.  Elementen niet zichtbaar in Self Service (change 979249) Melding In de module Self Service was het niet mogelijk om bepaalde declaraties of urensoorten te kiezen. Dit ondanks het feit dat het betreffende element wel was vastgelegd bij één of meer medewerkers in HR Core Business. Oplossing Het probleem bleek op te treden bij alle elementen met geldigheid Eenmalig (dag), die voor het eerst in gebruik werden genomen. Dit is opgelost. Uw actie Er is geen actie nodig. De ontbrekende elementen zijn vanaf deze release alsnog beschikbaar. Leg bij nieuw in gebruik te nemen elementen eventueel de waarde 0 vast bij een willekeurige medewerker om het element beschikbaar te maken. Deeltijdfactor dubbel toegepast op vaste toeslag (change 4932) Melding Bij een medewerker die opnieuw in dienst werd gemeld (er werd dus geen nieuwe medewerker aangemaakt of gekopieerd) en de nieuwe datum in dienst in de afrekenperiode lag (dus niet de eerste van de afrekenperiode), werden de Deeltijdfactor (gegevenselement) en de gewogen deeltijdfactoren (payrollelementen) in die afrekenperiode niet goed vastgesteld. Dit had invloed op de uitbetalingen die afhankelijk zijn van deze deeltijdfactoren, bijvoorbeeld vaste toeslagen. Oplossing Dit is opgelost per 1 januari 2019. Uw actie Er is geen actie nodig. Vanaf januari 2019 worden deze factoren correct vastgesteld. Ziektedagen leidden tot verkeerde telling SV-dagen (change 602020) Melding Als er uren in de arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel bruto) werden vastgelegd, werden de SV-dagen die overeenkomen met het aantal ziektedagen ten onrechte teruggeboekt, omdat deze niet gekoppeld was aan de Ziekte-uren.  Oplossing Als de berekening van ziekte via Salaris (variabel bruto) op uren is gebaseerd, is hierdoor ook het bepalen van de SV- dagen aangepast. De SV-dagen worden nu opgehaald bij het overeenkomstige element Ziektedagen. Dus als Ziekte-uren n gevuld is, dan wordt gekeken naar Ziektedagen n. Uw actie Medewerker > Arbeidsvoorwaarden > Arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel bruto) Om de berekening van de dagen bij ziekte in de arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel bruto) correct te laten verlopen bij de berekeningsmethode uren, moet u als Ziekte uren n is ingevuld, ervoor zorgen dat ook het overeenkomstige gegevenselement Ziektedagen n is ingevuld en niet het gegevenselement Salaris dagen ziek. Als u dus nog Salaris dagen ziek invult, moet u nu Ziekte dagen n invullen als u ook Ziekte uren n gebruikt en de berekening plaatsvindtop basis van de uren. Medewerker in dienst per 1-12-2018 toch salaris (change 1076092) Melding Een medewerker met periodiek loon komt 1 december 2018 in dienst. Deze datum valt in het weekend, maar de medewerker krijgt toch salaris. Oplossing Per januari 2019 is het mogelijk per klant in te richten of de weekenddagen als werkdag gelden. De default waarde is dat het weekend niet wordt toegepast per 1 december 2018. Klanten die wél gebruik willen maken van de telling van het weekend als werkdag kunnen contact opnemen met de Service Desk om dit te parametriseren. Uw actie Er is geen actie nodig.   Publishing Date : 12/28/2018
Volledig artikel weergeven
28-12-2018 15:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 496 Weergaven
Mededelingen Online release sessies Dinsdag 2 maart is als onderdeel van een pilot de eerste release sessie geweest waarin de release van maart is toegelicht.  De komende maanden  zetten we de pilot voort en vindt in de week na de release een kennissessie van één uur plaats, waarin we de belangrijkste zaken uit deze release nader toelichten. We besteden we extra aandacht aan de zaken waarvoor je als klant actie moet ondernemen om gewijzigde of nieuwe functionaliteit juist en volledig te gaan gebruiken. Hiermee hopen we de release notes en de acties die bij bepaalde onderwerpen zijn vermeld, te verduidelijken. De tweede release sessie over de release van april vindt plaats op dinsdag 30 maart 14.00 uur. Hoe je je voor de release sessie kan aanmelden, laten we zo snel mogelijk weten via de Community of neem hiervoor contact op met je Customer Succes Manager. Nieuw Rapport Verwerkingsverslag payroll ook over eerdere periodes Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. In deze release hebben we het rapport Verwerkingsverslag Payroll verbeterd. Naast deze aanpassing kregen wer vanuit verschillende feedbackkanalen - waaronder het wensenportaal - de vraag om dit rapport ook te kunnen aanmaken voor eerdere periodes en dus niet alleen voor de laatst verwerkte periode. Hoe Rapporten > Berekening > Verwerkingsverslag Payroll Verbeteringen: Performance is verbeterd De lay-out is gewijzigd van XLS naar XLSX. Het scherm is als volgt aangepast: In het scherm van het rapport zijn nu alle vorige afgesloten periodes aanwezig, zodat je het verwerkingsverslag ook voor deze eerder afgesloten periodes kunt aanmaken. Het is dus niet meer nodig om direct na de verwerking het rapport aan te maken voor die periode omdat je er anders niet meer bij kan. Het rapport toont de originele gegevens van die run. Actie Er is geen actie nodig. Wanneer je het rapport wilt draaien over een eerdere afgesloten periode, dan kan dat. Gewijzigd en verbeterd  Vestiging voor reisafstandsbepaling hernoemd naar Werklocatie Waarom  Het begrip Vestiging kwam je in Payroll Business tot nu toe op twee plaatsen tegen: In het scherm Medewerker(s): hier is het een verwijzing naar de locatie waar de medewerker werkt. Je kunt dit gebruiken voor het automatisch bepalen van de reisafstand. Het inrichten doe je via Instellingen > Algemeen > Vestiging. In het scherm Arbeidscontract: hier is het een element met een waardenlijst. Met dit gegeven kun je diverse rapporten groeperen. Ook kun je het gebruiken als verbijzonderingscriterium voor journaalposten. Het inrichten doe je via Instellingen > Vastlegging > Waardelijst. Het hanteren van dezelfde naam voor twee begrippen werkte verwarrend, daarom heeft het eerste begrip een andere naam gekregen. Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) In het scherm Medewerker(s) is het veld Vestiging hernoemd naar Werklocatie.  Instellingen > Algemeen > Werklocatie In het scherm Werklocatie leg je de beschikbare werklocaties vast in plaats van Vestigingen. Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden Hier zie je voortaan de werklocaties die bij een Organisatorische eenheid horen in plaats van Vestigingen. Medewerker > Contract > Arbeidscontract Het veld Vestiging in het scherm Arbeidscontract is niet veranderd.  Actie Als je het veld Vestiging in het scherm Medewerker(s) gebruikt, zijn er wellicht werkinstructies in jouw organisatie die hier op aangepast moeten worden.  Interface Log Rapport verbeterd Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. In deze release hebben we het Interface log Rapport verbeterd. Hoe Rapport > Gegevensuitwisseling >Interface Log Rapport De lay-out van het rapport is veranderd van PDF naar Excel, zodat de kolommen passen en ook daadwerkelijk als kolommen worden weergegeven.  Actie Er is geen actie nodig. Een nieuw aangemaakt rapport heeft automatisch de nieuwe lay-out. Rapport Toegekende arbeidsvoorwaarden aangepast Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. Hoe Vanaf de april release is het rapport Toegekende arbeidsvoorwaarden aangepast. Het rapport wordt voortaan aangemaakt in XSLX-formaat en niet meer in het oudere XLS-formaat. Je kunt het rapport ook opslaan als PDF. Actie Er is geen actie nodig. Online help onderwerp Controleren op minimumloon en minimum vakantietoeslag aangepast Waarom De afgelopen periodes zijn er verschillende vragen bij de Service desk binnengekomen over de functionaliteit Controleren op minimumloon en minimum vakantietoeslag, waaronder vragen over de toepassing en signaleringen. Hoe Online help > Procedurebeschrijvingen > Controleren op minimumloon en minimum vakantietoeslag Om te verduidelijken wat deze velden exact inhouden en in welke situaties je de controle kunt toepassen, is de online help hierover aangepast. waaronder de uitleg over de diverse signaleringen. Het helponderwerp is nu ook opgenomen onder de Procedurebeschrijvingen in de Online help zodat het makkelijker te vinden is. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Normuren per week UPA heeft waarde 0 (2596258) Waarom Payroll Business berekent niet altijd het verplichte payrollelement Normuren per week UPA waardoor dit niet werd opgenomen in het pensioenbericht. Dit payrollelement is echter wel verplicht bij de pensioenaanlevering. Als er geen Normuren per week UPA waren ingevuld (waarde 0), keurde het pensioenfonds dit af.  Hoe We hebben op 5 maart - met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 - dit payrollelement in de Interface naar UPA vervangen door het payrollelement Normuren per week. Payroll Business berekent dit payrollelement altijd, zodat er geen waarde 0 meer wordt doorgegeven. We hebben ervoor gezorgd dat dit payrollelement met terugwerkende kracht aanwezig is in de bestanden van 2021.  Actie Als deze fout zich voordoet en je de pensioenaangifte niet kan verzenden, herstart dan de aangifte UPA vanuit Payroll Business. Dit doe je via Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interface. Na deze herstart is het probleem verholpen. Verloonde uren aanvullend geboorteverlof 30% ten onrechte gekort (2477163) Waarom De uren die zijn opgenomen voor het aanvullend geboorteverlof werden tot nu toe in mindering gebracht op de uren die worden doorgegeven naar de Belastingdienst. Dit is onjuist; als een medewerker aanvullend geboorteverlof opneemt, moeten die uren niet in mindering worden gebracht op de uren die worden doorgegeven naar de Belastingdienst. Hoe We hebben dit is gecorrigeerd per 1 januari 2021. Actie Er is geen actie nodig. Kolom 3 van de loonstaat fout bij binnenlandse artiesten (2597763)  Melding  Als bij een medewerker in het veld Loonheffingstabel de waarde Binnenlandse artiesten en beroepssporters was vastgelegd en in het veld Verzekeringssituatie Zvw de waarde H; Wel verzekeringsplicht, geen tarief toegepast is binnenlandse artiest, dan werd kolom 3 van de loonstaat dubbel berekend.   Oplossing  We hebben dit met ingang van deze release hersteld, zodat kolom 3 van de loonstaat in deze situatie nu wel juist wordt berekend.  Actie Er is geen actie nodig. Audit files werden niet gegenereerd (2589264) Melding Als een samengestelde naam van een medewerker langer was dan 50 posities, werd voor dat bedrijf de auditfile in zijn geheel niet gegenereerd. Oplossing We hebben het aantal posities dat een samengestelde naam mag hebben uitgebreid naar 100 posities. Actie Als het niet lukte een audit file aan te maken en dit is wel nodig, dan kan je deze alsnog aanmaken. Onbetaald verlof foutmelding in UPA (2241871) Melding bij medewerkers met een vast salaris die volledig onbetaald verlof hadden, ontbraken de pensioengegevens, (UPA regelinggegevens) in de UPA-aangiftes. De UPA regelinggegevens werden niet aangemaakt, omdat er voor die situatie  geen pensioengevend loon was. Oplossing Dit is vanaf de april release per 1-1-2021 opgelost. De UPA regelinggegevens worden ook aangemaakt als er onbetaald verlofuren zijn voor de gehele periode. Let op: het UPA regelinggegeven regelingloon ontbreekt echter nog. Hier is nog geen oplossing voor. Actie Als het gaat om regelinggegevens van de pensioenen met vaste grondslagen, kun je de ontbrekende regelinglonen doorgeven door als workaround handmatig het Afwijkend jaarloon ft (pensioensoort) vast te leggen. Voor de pensioenen met een variabele grondslag is dit niet mogelijk. Ouderschapsverlof in werkgeversverklaring werd niet in mindering gebracht maar opgeteld (2164630) Melding Bij het inrichten van de werkgeversverklaring, was het niet mogelijk om rekening te houden met de verlaging van sublooncomponenten zoals aanvullend ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof werd niet in minderring gebracht, maar opgeteld. Oplossing Om dit op te lossen hebben we voor het inrichten van de werkgeversverklaring tien nieuwe grondslagen aangemaakt: Werkgeversverklaring 1 t/m 10 - Verlaging sublooncomp In deze nieuwe grondslagen kun je de sublooncomponent opnemen die hoort bij een looncomponent. Houd er rekening mee dat je alleen de sublooncomponent met de korting in deze grondslag plaatst. De bijbehorende basisgrondslag werkgeversverklaring rekent al met het volledige niet verlaagde bedrag. Voorbeeld Het normale salaris is € 4000. Salaris 3600 Ouderschapsverlof    400 Korting ouderschaps verlof  -200 Totaal 3800 Grondslag Werkgeversverklaring: Salaris = 4000. Werkgeversverklaring x - Verlaging sublooncomp: Korting ouderschaps verlof = -200. Totaal bedrag werkgeversverklaring: 4000 - 200 = 3800. Actie Als het nodig is om voor het berekenen van de werkgeversverklaring een korting van een sublooncomponent mee te nemen, richt dan de grondslagen hiervoor in. Rapportages niet gegenereerd (2581471) Waarom Als een bedrijfsnaam bestond uit meer dan 50 posities, werden de volgende rapportages niet aangemaakt: Afrekenresultaten D/C Collectief Verlof Overzicht verlofsaldo per maand Toekenning verlofrechten Hoe We hebben op 23 februari 2021 deze rapportages aangepast, zodat de bedrijfsnaam voortaan uit maximaal 100 posities mag bestaan in plaats van 50. Hiermee hebben we voldoende ruimte ingebouwd, zodat het probleem niet meer zal optreden.  Actie Er is geen actie nodig. Geen eindejaarsuitkering bij uurloners (2596311) Waarom Bij de Eindejaarsuitkering - opbouw methode kun je ervoor kiezen de toelage eerder te laten uitkeren. Bij medewerkers met een vaste verloning werd dan de hoogte van de toelage geëxtrapoleerd tot het einde van het jaar, maar bij medewerkers die variabel werden verloond, gebeurde dat niet. Hoe We hebben dit aangepast. Voor zowel medewerkers met een vaste verloning als medewerkers met een variabele verloning wordt, als je voor einde van het jaar de eindejaarstoelage uitkeert, het bedrag geëxtrapoleerd tot einde jaar. De eindejaarsuitkering wordt gecorrigeerd in de laatste periode van het jaar of als een medewerker in- of uit dienst treedt. In die periode kan dan een extra emolument worden uitgekeerd, maar kan ook een bedrag worden ingehouden. Actie Er is geen actie nodig. Salarisstrook transitievergoeding Waarom Op de salarisstrook van de transitievergoeding werden een aantal elementen niet juist getoond, de berekening was wel correct, maar de presentatie was soms onjuist. Hoe Vanaf nu wordt de kolom SV loon niet meer gevuld als er sprake is van een transitievergoeding. Ook het tariefpercentage voor de berekening van de loonheffing laat nu de juiste waarde zien. Tevens wordt in het blok Bedragen de aanwas getoond die op de transitievergoeding van toepassing is. Actie Er is geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
19-03-2021 21:00 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 507 Weergaven
Mededelingen Verbeteren 4-koloms salarisstrook Vanaf de  komende releases gaan we de 4-koloms salarisstrook verbeteren. Geregistreerde uren In het bruto-netto gedeelte zullen wij naast de bedragen van de looncomponenten voor overuren en toeslaguren, ook de geregistreerde uren gaan vermelden, in combinatie met het toegepaste uurloon. Deze aanpassingen gaan we vanaf september in de loop van het najaar gefaseerd opleveren. Kolom ZVW loon verwijderen Daarnaast verwijderen we aparte kolom voor ZVW loon, omdat door gewijzigde wetgeving de bedragen in de kolom ZVW loon al langere tijd gelijk zijn aan de bedragen in de kolom Fiscaal loon.  BTL91-betalingen binnenkort niet meer beschikbaar Door de introductie van SEPA is het gebruik van de interface voor buitenlandse betalingen - BTL91 - al enkele jaren geleden stilgevallen. Daarom gaan we binnenkort de betreffende opties uit het menu verwijderen. Update meerdere Inkomstenverhoudingen en Transitievergoeding Vanaf de oktober release is het niet meer nodig om voor het uitbetalen van de transitievergoeding een nieuwe medewerker aan te maken. De nieuwe functionaliteit hiervoor stellen we eerst beschikbaar aan een aantal pilotklanten, die we vanuit Visma | Raet benaderen. Via de release notes en de berichtgeving op de Payroll Business Community houden we je op de hoogte van de voortgang.  Uniek Persoonlijk id (UPI) Waarom Eerder hebben wij laten weten dat het Unieke Persoonlijk Id (UPI) verplicht zou worden met ingang van de release van september. Een aantal klanten heeft echter aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het identificeren van medewerkers en invullen van de UPI. Daarom hebben we besloten de UPI vanaf release 2020-09 alleen verplicht te maken voor klanten die: de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruiken én  de generieke API voor Identity & Access Management gaan gebruiken Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers  Via het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) in het scherm Medewerkers en kun je een ID invullen om medewerkers aan elkaar te koppelen, omdat zij dezelfde persoonsgegevens hebben. Voorbeeld J. Jansen is medewerker bij bedrijf A en is ook een (gekopieerde) medewerker 2 bij bedrijf B binnen de klant X. Via de UPI kun je beide medewerkers aan elkaar koppelen. Als in de toekomst vanuit een aanpalende applicatie via een zoekopdracht wordt gezocht op de UPI van de heer J. Jansen, dan zie je beide medewerkers in de zoekresultaten.   Uw actie  Als je de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruikt of gebruik gaat maken van de generieke API voor Identity & Access Management, zorg er dan voor dat de UPI bij de medewerkers is ingevuld.  Feedback op onze applicatie Waarom  In de vorige release notes hebben we je op de hoogte gebracht dat we binnenkort gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren. De vraag wordt vanaf release 2020-09 gedurende een bepaalde tijd gesteld bij twee processen en je krijgt deze maar 1 of 2 keer in beeld.  Hoe Vanaf de september release verschijnt de vraag na het uitvoeren van de volgende acties: Medewerker > Medewerker > AVG Verwijderen medewerker - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. Uw actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren.  Gewijzigd en verbeterd Aanpassingen signaleringen Waarom De signalering RSP is groter dan het maximum wordt gegevens als op contractniveau de waarde van het veld RSP hoger is dan de waarde van het veld RSP-maximum. Het signaal werd  echter ook gegeven als het veld RSP-maximum geen waarde had. Dit was niet terecht. Hoe De programmatuur is aangepast, zodat de signalering nu niet meer verschijnt als het veld RSP-maximum geen waarde heeft.  Uw actie Er is geen actie nodig. Kwaliteit logo verbeterd Waarom Naar aanleiding van een wens, PRB-I-136, in het wensenportaal is het mogelijk gemaakt een logo toe te voegen van het type .png. Hiermee krijgt de afbeelding van het logo een hogere kwaliteit.   Instellingen > Salarisspecificaties > Bedrijfslogo  Vanaf deze release is het mogelijk een bedrijfslogo van het type .gif of .png toe te voegen. Let er hierbij op dat de bestandsgrootte voldoet aan de volgende voorwaarden: Maximale bestandsgrootte logo is 125 KB Kies als resolutie voor de afbeelding de verhouding van 2:1 voor een optimale weergave op de loonstrook, bijvoorbeeld een resolutie van 800 x 400 pixels.   Uw actie Je kunt een logo van het nieuwe bestandstype .png, of van het bestandstype .gif, toevoegen zoals hierboven beschreven. Corrigeren pensioenopbouw bij opgenomen aanvullend geboorteverlof Waarom Afhankelijk van de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds wordt bij opname van aanvullend geboorteverlof de pensioenopbouw gekort.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen varianten Bij de pensioenvarianten Pensioen Vast kun je de pensioenopbouw corrigeren door Ja te kiezen bij het veld Corrigeren voor opgenomen aanv geboorteverl (P). Is hier Ja ingevuld, dan wordt de pensioenpremie gekort op basis van het doorbetalingspercentage dat is vastgelegd voor aanvullend geboorteverlof in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing).  Als de werkgever gedeeltelijk loon doorbetaalt tijdens het aanvullend geboorteverlof, wordt er over dit deel wél premie berekend. Als de medewerker meer verdient dan het maximum dagloon UWV en de werkgever hier rekening mee houdt en dus meer dan de 70% doorbetaalt, met inachtneming van het maximum dagloon, dan houdt Payroll Business bij het berekenen van de premie rekening met het doorbetalingspercentage.  Uw actie Als je wilt dat Payroll Business bij opname van aanvullend geboorteverlof, de pensioenpremie corrigeert, vul dan Ja in bij het veld Corrigeren voor opgenomen aanv geboorteverl (P). Scherm Voorstel transitievergoeding aangepast Waarom Op basis van feedback van onze gebruikers hebben we het scherm Voorstel Transitievergoeding aangepast. De komende tijd gaan we de gebruikerservaring van dit scherm monitoren en vragen je daarom bij het gebruik van dit scherm feedback te geven. Per gebruiker wordt deze feedback ongeveer eenmaal per 6 maanden uitgevraagd. We gaan de feedback gebruiken om de functionaliteit van het scherm Voorstel transitievergoeding verder te verbeteren.   Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Voorstel Transitievergoeding In het scherm Voorstel Transitievergoeding zijn de volgende gegevens aangepast: Veld Altijd uitvoeren is hernoemd naar Negeer reden uit dienst Veld Afwijkende datum uit dienst is vervangen door het veld Startdatum opvolgend werkgeverschap.   De positie van de velden Voorstel transitievergoeding en Verrekenen kosten met transitievergoeding is omgedraaid. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Aanvullend geboorteverlof (WIEG) maximum dagloon (change 2148479) Melding Het aftoppen van 70% op het maximum dagloon bij aanvullend geboorteverlof bleek niet altijd te worden uitgevoerd. Ook was de hoogte van de aftopping niet juist, als er wel werd afgetopt. Oplossing Dit is nu gecorrigeerd. Als bij Maximum dagloon toepassen aanv geb verl is gekozen voor Ja , wordt het totaal van de looncomponenten die gekoppeld zijn aan de looncomponentenregeling Aanvullend geboorteverlof  afgetopt op 70% van het maximum dagloon. Dit is onafhankelijk van het doorbetalingspercentage dat je hebt ingevoerd. Uw actie Als je het maximum dagloon wilt toepassen, controleer dan of bij Maximum dagloon toepassen aanv geb verl is gekozen voor Ja is ingevuld. Payroll Business zal dan bij een nieuwe salarisverwerking het aftoppen van het maximum dagloon correct toepassen. Signaal Niet AOW gerechtigd en niet verz WW, WAO/WIA en ZW (change 1813082) Melding Bij een medewerker die uitsluitend belastingplichtig is en waarbij de premieplicht voor SV uit staat, verscheen onterecht de volgende melding in het Signaleringsverslag: Niet AOW gerechtigd en niet verz WW, WAO/WIA en ZW.  Daarnaast was de toelichting in de online Help onduidelijk.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat de onterechte melding niet meer verschijnt en in de online help is de toelichting bij deze signalering aangepast. Uw actie Er is geen actie nodig. Profielgroepen - Niet alle profielen werden weergegeven (change 2123079) Melding Als de profielen die aan een profielgroep zijn gekoppeld, over meerdere pagina's werden weergegeven, zag je alleen de eerste pagina en kon je de profielen op de volgende pagina's niet selecteren.  Oplossing Dit is opgelost. Je kunt weer naar de volgende pagina's navigeren, zodat alle profielen zichtbaar zijn.  Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 7/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-07-2020 21:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 702 Weergaven
Op deze pagina is alles terug te vinden over de kennissessie Release HR Core /  Payroll Business die gegeven is op dinsdag 2 maart 2021. - Opname presentatie - Presentatie slide deck - Vraag en Antwoorden vanuit presentatie
Volledig artikel weergeven
04-03-2021 02:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 299 Weergaven
Mededelingen  Vestiging voor reisafstandsbepaling wordt binnenkort hernoemd naar Werklocatie Waarom  Op dit moment kom je op twee plaatsen het begrip Vestiging tegen: In het scherm Medewerker(s):  hier is het een verwijzing naar de locatie waar de medewerker werkt. Je kunt dit gebruiken voor de automatische bepaling van de reisafstand. Inrichting gebeurt via menu Instellingen > Algemeen > Vestiging. In het scherm Arbeidscontract:  hier is het een element met een waardelijst. Op dit gegeven kun je diverse rapporten groeperen. Ook kun je het gebruiken als verbijzonderingscriterium voor journaalposten. Inrichting gebeurt via menu Instellingen > Vastlegging > Waardelijst. Tussen deze twee begrippen gaan we binnenkort duidelijker onderscheid maken. Hoe In het scherm Medewerker(s) zal het element Vestiging in release 04-2021 worden hernoemd naar Werklocatie. In het scherm Arbeidscontract verandert er niets. Actie Als je het element Vestiging van het Medewerkerscherm gebruikt, zijn er wellicht werkinstructies in jouw organisatie die hier in april op aangepast moeten worden.  Rectificatie bericht 'Datum eerste tenaamstelling auto van de zaak' In de release notes 2021-02 hebben wij een bericht geplaatst om de werking van het veld Datum eerste tenaamstelling auto van de zaak onder de aandacht te brengen. Echter is dit bericht niet juist en willen wij de juiste werking van deze functionaliteit graag verduidelijken. Datum 1e tenaamstelling en Datum 1e toelating De 'datum 1e tenaamstelling auto' en 'datum 1e toelating auto' zijn van belang voor het bepalen van het bijtellingspercentage en de maximale cataloguswaarde waarover een eventueel reductietarief voor het privégebruik van de auto mag worden toegepast. Voor auto's met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2017, vul je de datum 1e toelating in bij het veld 1e datum toelating. Met dit jaar en deze maand leest Payroll Business de referentietabel. Voor auto's met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017, vul je de datum tenaamstelling in: dit jaar en deze maand gebruikt Payroll Business om de referentietabel te lezen. De referentietabel bevat het toe te passen (reductie)tarief en de eventuele maximale cataloguswaarde waarover het (reductie)tarief mag worden toegepast. Let op: Als je deze velden niet invult, kan Payroll Business niet bepalen of er nog recht op een reductietarief bestaat en zal altijd het bijbehorende (reductie)tarief worden toegepast. Gewijzigd en verbeterd  Aanpassingen berekening ZVW Waarom  Bij de berekening van de ZVW hebben we de naamgeving van de gebruikte payroll-elementen verduidelijkt en 2 nieuwe payroll-elementen toegevoegd. Dit om de berekening van de ZVW inzichtelijker te maken.  Hoe  Indien bij een medewerker bij het veld Verzekeringssituatie Zvw is vastgelegd dat er sprake is van verzekeringsplicht en dat de ZVW heffing door de werkgever betaald moet worden (code K), dan hebben de payroll-elementen die bij de berekening worden gebruikt nu de volgende omschrijving gekregen: Element Toelichting Oude naam ZVW loon werkgever per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZVW loon werkgever periode hoog periode ZVW loon werkgever cum Het loon tot en met deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZVW loon werkgever ZVW maximum werkgever per Het loon in deze periode wat is gebruikt bij de berekening ZVW maximum werkgever hoog periode ZVW maximum werkgever cum Het maximum loon tot en met deze periode wat is gebruikt bij de berekening ZVW maximum werkgever ZVW grondslag werkgever per De grondslag van deze periode welke is gebruikt bij de berekening ZVW grondslag werkgever hoog periode ZVW grondslag werkgever cum De grondslag tot en met deze periode welke is gebruikt bij de berekening ZVW grondslag werkgever ZVW heffing werkgever per De heffing die voor deze periode is berekend ZVW heffing werkgever periode ZVW heffing werkgever cum Dit is de heffing die tot en met deze periode is berekend ZVW heffing werkgever Indien bij een medewerker bij het veld Verzekeringssituatie Zvw is vastgelegd dat er sprake is van verzekeringsplicht en dat de ZVW premie door de werknemer betaald moet worden (code M), dan zijn de volgende twee payroll-elementen toegevoegd aan de berekening.  ZVW loon werknemer per. Dit is het loon in deze periode wat is gebruikt bij de berekening.  ZVW grondslag werknemer per. Dit is de grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening. Tevens hebben de payroll-elementen die bij de berekening worden gebruikt nu de volgende omschrijving gekregen. Element Toelichting Oude naam ZVW loon werknemer cum Het loon tot en met deze periode wat is gebruikt bij de berekening ZVW loon werkn laag ZVW maximum werknemer per Het maximum loon in deze periode wat is gebruikt bij de berekening ZVW maximum werknemer periode ZVW maximum werknemer cum Het maximum loon tot en met deze periode wat is gebruikt bij de berekening. ZVW maximum werknemer ZVW grondslag werknemer cum De grondslag tot en met deze periode welke is gebruikt bij de berekening. ZVW grondslag werkn laag ZVW premie werknemer per de premie die voor deze periode is berekend ZVW laag periode ZVW heffing werknemer cum De premie die tot en met deze periode is berekend ZVW loon werkn laag Let op: Indien je alternatieve omschrijvingen heb vastgelegd voor deze payroll-elementen, dan blijven deze ongewijzigd.  Actie Er is geen actie nodig. Collectieve loonstaat aangepast Waarom Op de Collectieve loonstaat stonden nog een aantal kolommen die betrekking hebben op verouderde Wet en Regelgeving.   Hoe Rapporten > Controle > Collectieve loonstaat De kolommen 6, 9, 10, 11 en 13 op dit overzicht zijn verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig.  Journalisering - Overzicht exportdefinitie verbeterd Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. In deze release hebben we het scherm, de performance en leesbaarheid van het rapport Overzicht exportdefinitie verbeterd. Hoe Journalisering > Rapporten> Instellingen  > Overzicht exportdefinitie We hebben het scherm aangepast zodat onnodige handelingen niet meer nodig zijn en waardoor dit scherm hetzelfde werkt als alle andere schermen. Tot voorheen was het nodig om het bedrijf te selecteren en met een drop-down te kiezen voor de exportdefinitie die je wilde draaien. Tevens kwam het rapport in een onleesbaar PDF-formaat beschikbaar. Hieronder de wijzigingen die gedaan zijn met betrekking tot het scherm en het rapport. De keuze om een bedrijf te selecteren is vervallen. Dit was onnodig en staat nu bovenin het scherm zoals je gewend bent. De lijst met te selecteren exportdefinities is geen drop-down meer maar een lijst van 25 keuzes per tabblad. Dit zoeken is nu gelijk aan bijvoorbeeld het zoeken naar medewerkers. Standaard staan de exportdefinities gesorteerd op alfabetische volgorde. Per kolom kun je zelf de volgorde selecteren en ervoor zorgen dat je eigen definities bovenaan komen. Het rapport is geen PDF meer, maar is aangepast naar Excel. Hierin komen verschillende tabbladen terug. Met het aanpassen naar Excel is dit overzicht beter leesbaar en bewerkbaar geworden. Actie Er is geen actie nodig. Een nieuw aangemaakt rapport heeft automatisch de nieuwe lay-out. Journalisering - Overzichtsdefinitie Waarom In de exportdefinitie kun je aangeven in welke soort bestandsformaat je het overzicht wilt inrichten. Daar stond - anders als op alle andere plekken - dat je de keuze had voor XLS in plaats van Excel. Hoe Journalisering > Instellingen  > Uitvoerdefinitie > Overzichtsdefinitie We hebben de naam van het bestandsformaat aangepast van XLS naar Excel. Actie Er is geen actie nodig. Aantallen op loonstrook Waarom Met de arbeidsvoorwaarde Belaste vergoedingen / inhoudingen is het mogelijk om een berekend aantal * tarief in een looncomponent te laten berekenen. De wens is om op de loonstrook in de kolom Berekening de aantallen van deze berekening te tonen, zodat duidelijk wordt hoe het looncomponent is berekend. Hoe Voor de Belaste vergoedingen 1 t/m 30 worden de dag-elementen opgeteld en in het periode-element van het aantal weggeschreven. Het totaal van het periode-element wordt vervolgens getoond in de kolom Berekening als eenheid op de loonstrook. In het geval er al een handmatige mutatie op het periode element is gedaan, zal er geen overschrijvende mutatie plaatsvinden. Actie Er is geen actie nodig.  APG - Aanpassing medewerkerschermen interface Waarom Met ingang van 2021 zijn er voor APG (Bouw) en APG Woondiensten (SPW) aanpassingen gedaan omdat bepaalde regelingen niet meer van toepassing zijn. Voor de doorgifte aan APG zijn er in een eerdere release al aanpassingen gedaan om de doorgifte te stoppen. Echter, er stonden op de medewerkerschermen (Medewerker > Interface) van de Periodieke interface APG (Bouw) en Periodieke interface APG (SPW) nog velden die betrekking hadden op deze regelingen. Met ingang van 1-1-2021 zijn de velden met de benaming 'Datum aanvang (pensioensoort)' verwijderd van deze schermen. Actie Er is geen actie nodig. APG - Reden uit-dienst Waarom In het interfacescherm Periodieke interface AGP (SGB,SPW,PAWW en Bouw) kan de keuze gemaakt worden om voor de reden uit-dienst een conversietabel te gebruiken via het veld APG itf. reden einde dienstverbandconv.tabel. Omdat APG gekozen heeft om de redenen uit-dienst aan te houden die ook gelden voor de loonaangifte, is het niet meer nodig om een conversietabel dubbel in te richten, speciaal voor APG. Hoe Met ingang van 1-1-2021 is het veld APG itf. reden einde dienstverbandconv.tabel verwijderd van de interfaceschermen. Wanneer er een afwijkende waardelijst gebruikt wordt voor de reden uit-dienst, dan wordt vanaf nu gebruik gemaakt van de conversietabel die in dat geval geselecteerd is in het Interfacescherm Loonaangifte in het veld Conversietabel reden uit-dienst. Zo hoeft er voor de doorgifte naar de Belastingdienst en APG vanaf nu nog maar 1 conversietabel te worden bijgehouden, wanneer er gebruik wordt gemaakt van eigen redenen. Actie Wanneer er al een conversietabel is ingericht voor de reden uit-dienst voor de loonaangifte, dan geldt deze vanaf deze release ook voor APG. Er hoeft dan geen verdere aanpassing gedaan te worden. XSD PA opties verwijderd Waarom Vanaf 2021 worden er geen gegevens meer doorgegeven via de pensioenaangifte. Op het interfacescherm Loonaangifte stonden nog aansturingsvelden voor de pensioenaangifte, die geen werking meer hadden. Hoe Met ingang van 1-1-2021 zijn de velden Pensioenaangifte PA formaat en Pensioenuitvoerder verwijderd van het interface scherm Loonaangifte. Actie Er is geen actie nodig. Rapport Afrekenmatrix per periode Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. In deze release hebben we de performance en leesbaarheid van het rapport Afrekenmatrix per periode verbeterd. Hoe Rapport > Berekening > Afrekenmatrix per periode De lay-out van het rapport is verbeterd zodat de kolommen beter in Excel en PDf passen en ook daadwerkelijk als kolommen worden weergegeven. Tevens zal de output van Excel niet meer XLS zijn maar XSLX. Actie Er is geen actie nodig. Een nieuw aangemaakt rapport heeft automatisch de nieuwe lay-out. Ziekengeldcomponenten splitsen Waarom Op de loonstrook en in de afrekenmatrix wordt geen onderscheid gemaakt tussen de ziektesoorten 1 t/m 10 en wachtdagen. Deze worden alle vermeld onder de noemer salaris ziekengeld. Dit kan zorgen voor extra werk bij het maken van de journaliseringsrapporten.  Hoe Met ingang van deze release heb je de mogelijkheid om ook de ziektesoorten 1 t/m 10 en de wachtdagen als aparte looncomponent te laten zien op de loonstrook en in de afrekenmatrix. Actie Er is geen actie nodig als je geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheid. Wil je wel gebruikmaken van deze mogelijkheid, dan moet je in de bedrijfsinstellingen van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte - Uitsplitsing of referentietabel het gegevenselement Uitsplitsen ziekengeld op Ja zetten. Daarnaast kan het zijn dat je in de grondslagen een aanpassing moet doen. Als je namelijk op dit moment het sublooncomponent ziekengeld in een grondslag gebruikt, dan moet je de betreffende grondslag aanpassen. Aan de grondslag moet je de sublooncomponenten ziekengeld 1 t/m 10 en ziekengeld wachtdag toevoegen. Uiteraard zul je bijvoorbeeld ook de journalisering moeten aanpassen als je daar de nieuwe sublooncomponenten wilt gebruiken. Ad hoc rapportage verbeterd Waarom Rapporten > Controle > Ad hoc rapportage uitgebreid In dit rapport zijn onderstaande verbeteringen doorgevoerd. Hoe Weergave eenmalige mutaties (dagmutaties) Eenmalige mutaties zijn per definitie slechts één dag geldig, bijvoorbeeld gewerkte uren of declaraties. Je legt ze vast via Vergoedingen/Inhoudingen (dagvergoedingen). Deze mutaties werden tot nu toe alleen getoond als je ze precies op de gekozen peildatum had vastgelegd. Maar als de mutatie op een andere dag in dezelfde periode was vastgelegd, kwam deze niet op het rapport te voorschijn, terwijl het rapport in principe alle input en output van de hele periode laat zien. Om die reden wordt voortaan het totaal van alle dagmutaties getoond dat hoort bij de periode waarin de gekozen peildatum ligt. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop de mutaties getoond worden in het scherm Vergoedingen/Inhoudingen (dagvergoedingen). Bij vierwekenverloning wordt uiteraard gekeken naar het begin en einde van de vierwekenperiode. Voorbeeld (maandverloning) Mutatie á 15,00 op 4-3-2021 Mutatie á 20,00 op 5-3-2021 Gekozen peildatum 1-3-2021 Op het rapport wordt het totaal getoond van alle mutaties voor periode 03-2021 = 35,00.  Selectie van specifieke medewerkers - rapport sneller beschikbaar In het tweede tabblad kun je één of meerdere medewerkers selecteren voor het rapport. Het rapport wordt dan alleen uitgevoerd voor die medewerker(s). Dit is handig als je alleen geïnteresseerd bent in specifieke gevallen. Het rapport is uiteraard sneller beschikbaar als je deze optie gebruikt. De gekozen medewerkers worden niet opgeslagen in de rapportdefinitie. Actie Er is geen actie nodig. Uitsluiten variabele pensioenberekening (variabele grondslag) Waarom Er zijn pensioenfondsen die het Loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon) gebruiken voor het bepalen van het ongemaximeerde pensioengevend loon van een pensioenregeling. De pensioenfondsen maken gebruik van de volgende formule: Ongemaximeerd pensioengevend loon = (SV-loon - werknemerspercentage x franchise)/(1 - werknemerspercentage) Dit is het loon in geld als een medewerker één pensioenregeling heeft. Anders is dit niet het loon in geld. De premies die door het Pensioenfonds worden  berekend, komen dan niet overeen met de premies die Payroll Business berekent. Met de huidige inrichting was het niet mogelijk om een pensioenpremie van een variabele pensioensoort uit te sluiten van de grondslag. Hoe In deze release zijn er met ingang van 1-1-2021 in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemde regeling (variabel) en Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) in het veld 10 Soort grondslag twee nieuwe grondslagen geïntroduceerd:  3 - In eigen grondslag SV-loon (kolommen uitsluiten). 4 - Niet in eigen grondslag SV-loon (kolommen uitsluiten). Code 3 - bij deze optie is de grondslag het SV-loon minus de premies die in soort grondslag 4 zijn berekend. Code 4 - bij deze optie is de grondslag het loon en loon in natura plus de premies die in soort grondslag 3 zijn berekend. Actie Wanneer de pensioenberekening van een afwijkende grondslag uitgaat, dan kan dit vanaf 1-1-2021 ingericht worden met behulp van de nieuwe grondslagen. Bij pensioenregelingen die ondersteund worden door CAO Services, zullen deze door hun aangepast worden. Indien je hier vragen over heeft, dan kun je contact opnemen met de Service Desk. Voor verdere uitleg verwijzen wij je naar de online help:  Home > Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Pensioenen en fondsen > Pensioenen en fondsen met een variabele grondslag > Referentietabellen, kolommen en kolomwaarden P&F variabele grondslag. Home > Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Pensioenen en fondsen > Pensioenen en fondsen met een variabele grondslag > Rekenvoorbeelden kolommen uitsluiten pensioenen fondsen (variabele grondslag). Opgeloste meldingen Pensioen APG (Architecten) fout bij uurloner nieuw in dienst en niet gewerkt (2037344) Melding Als een oproepkracht in dienst kwam en niet gewerkt had in de eerste periode, dan werd er geen jaarinkomen voor de betreffende pensioensoort aangemaakt en werd dit ook niet doorgegeven in de pensioenaangifte van APG Architecten (PFAB). Dit resulteerde in een signalering bij APG. Oplossing Vanaf release van maart is dit met ingang van 1-1-2021 opgelost. Vanaf dit moment wordt er wel een jaarinkomen aangemaakt en doorgegeven. Actie Er is geen actie nodig. Niet alle vrije looncomponenten zijn te selecteren voor Vergoedingen / Inhoudingen (1852549) Melding Via alternatieve omschrijvingen kan een vrij looncomponent worden uitgezocht en hier wordt dan een eigen omschrijving aan gegeven. Wanneer vervolgens het looncomponent gebruikt wordt in de menu optie Vergoedingen/Inhoudingen (vast/periode), is het looncomponent niet zichtbaar.  Oplossing In het verleden werd op verzoek van klanten, specifiek een looncomponent aangemaakt. Echter dit is al vele jaren niet meer het geval. De specifieke looncomponenten waren in het gebruik alleen zichtbaar voor die klant aan wie het looncomponent was toegewezen. In sommige plaatsen van Payroll Business was het specifieke looncomponent toch ook zichtbaar voor alle klanten en dit leverde vragen op waarom bij het gebruik van het looncomponent deze dan niet meer zichtbaar is. Dit probleem hebben we verholpen door specifieke looncomponenten generiek en dus beschikbaar te maken voor alle klanten.  Actie Indien een specifiek looncomponent werd gebruikt, kun je controleren of de naam van het component niet is gewijzigd. Verder is geen actie nodig. De rekenmethode is niet gewijzigd. Medewerker uit-dienst in lijst met ziekmeldingen (2471254) Melding Medewerker > Ziekte > Ziekteverzuim De lijst met ziekmeldingen toonde steeds alle medewerkers, ook degene die uit-dienst waren. De rechtermuisknop Alleen medewerkers in dienst had geen effect meer. Oplossing Dit is opgelost: voortaan zie je weer - als je het scherm opent - alleen de ziektegevallen van de medewerkers die op de peildatum in-dienst zijn. Als je via de rechtermuisknop de optie Alleen medewerkers in dienst uitzet, dan zie je alsnog de ziekmeldingen van alle medewerkers (al dan niet openstaand). Deeltijdfactor pensioen op franchise bij VCR rekenen (749295) Waarom  Als bij pensioenen de VCR-methode wordt gebruikt in combinatie met aftoppen van de deeltijdfactor, dan wordt de VCR-methode niet toegepast op de deeltijdfactor als daar wel de ruimte voor is. Hoe Met ingang van deze release wordt vanaf 01-01-2021 bij aftoppen van de deeltijdfactor en gebruik van de VCR-methode deze ook toegepast op de deeltijdfactor. Dus als in periode 01 de deeltijdfactor 0,95 is en in periode 02 is de deeltijdfactor 1,1 dan wordt er in periode 02 met een deeltijdfactor van 1,05 gerekend, ondanks dat er wordt afgetopt op 1. Actie Er is geen actie nodig.  Geen bijtelling auto (2486802) Waarom  Bij een auto van de zaak van de categorie 'Auto van 15 jaar en ouder' wordt geen fiscale bijtelling berekend. Hoe Dit is met deze release opgelost met ingang van 01-01-2021. Nu wordt de fiscale bijtelling weer correct berekend voor een auto van 15 jaar of ouder. Actie Er is geen actie nodig. Onterechte signalering op 2106 (2484937) Waarom  Het loonaangiftesignaal 2106 - Publ.recht.aanstelling, dat vanaf 2021 in Payroll Business is opgenomen, staat ten onrechte in het Signaleringsverslag. Als dit signaal voor een medewerker onterecht in het Signaleringsverslag staat, veroorzaakt het geen meldingen vanuit de Belastingdienst. Je hoeft bij de medewerker dan niets aan te passen en kun je het signaal negeren. Hoe Met ingang van de maart release is de conditie in het signaal aangepast en gaat dit signaal niet meer onterecht af. Actie Na de maart release kun je een verwerking draaien waardoor de meldingen zullen verdwijnen. Uitbreiding berekeningsmethode reiskosten op basis van Methode 2 (2349599) Waarom Op dit moment kan de 60%-regeling volgens Methode 2 paragraaf 21.1.2 Handboek Loonheffingen niet worden toegepast binnen de arbeidsvoorwaarde reiskosten voor de methodieken die gebruik maken van de vaste reisdagen. Dit zijn de rekenmethodieken: 8 - Dag. bep. fisc/Reisdag p.wk/Vergoeding per km 9 - Dag. bep. fisc/Reisdag p.wk/Vaste vergoeding 10 - Dag. bep. fisc/Reisdagen p.wk/Tabel vaste verg. 11 - Dag. bep. fisc/Reisdagen p.wk/Tabel staffel Hoe Met ingang van deze release is het mogelijk vanaf 01-01-2021 om - voor de hierboven genoemde rekenmethodieken - gebruik te maken van de 60%-regeling volgens Methode 2 paragraaf 21.1.2 Handboek Loonheffingen. In dat geval wordt voor het bepalen van de reiskosten gerekend met de contractdagen per week, als de verhouding vaste reisdagen per week / contractdagen per week groter is dan of gelijk is aan 0,6. Actie Als je hier geen gebruik van wilt maken, dan hoef je niets te doen. Wil je de 60%-regeling wel toepassen, dan moet je bij bedrijfsinstellingen van de arbeidsvoorwaarde Reiskosten het gegevenselement Toepassen 60%regel (reiskosten) op Ja zetten. Als je dit niet voor alle medewerkers wilt toepassen, dan kun je dit bij de betreffende medewerker overrulen. Uiteraard is dit andersom ook mogelijk als je dit voor een specifieke medewerker juist wel zou willen toepassen. Publishing Date : 2/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-02-2021 16:46 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 522 Weergaven
De release notes van Payroll Business van de periode 2015-2018
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1042 Weergaven