Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
In deze versie ... Aangepast in versie 3 Onder Mededelingen is het onderwerp Handmatig starten automatische interfaces dat in versie 2 was toegevoegd, weer verwijderd. Mededelingen Salarisstroken naar externe partij De interface Loonstroken en jaaropgaven naar File API die per 1-1-2022 live gaat, kan je in overleg met Visma | Youserve afnemen. Als hier afspraken over zijn gemaakt, zal Visma | Youserve deze interface voor jouw organisatie aanzetten. Zodra wij dit hebben gedaan, kun je als klant de interface in de applicatie zelf inschakelen. Dit doe je via Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Loonstroken en jaaropgaven naar File API. Denk eraan dat je dit voor elk bedrijf afzonderlijk moet doen. Zie ook het onderwerp Salarisstroken naar externe partij in de release notes van november.  Gewijzigd en verbeterd Wijziging frequentie HRCB API Ophalen Username/Gebruikersnaam & Ping ID Waarom  Het proces voor het ophalen van de user names & Ping ID in HR Core Business liep dagelijks om 11.20 uur. Stappen in het proces: Haal usernames op en sla die op. Haal de Ping ID's op van medewerkers die in dienst zijn, een username hebben maar nog geen Ping ID.  Voor alle toekomstige medewerkers zonder user name en Ping-ID: Haal het Ping-ID op. Dit gebeurt door het tijdelijk ophalen van de ontbrekende user names en dan daarmee de Ping ID; de user name wordt niet opgeslagen. Hoe  Om te voorkomen dat er vertragingen ontstaan in dit proces, hebben wij op 1-11-2021 via extra onderhoud de frequentie van dit proces aangepast. In plaats van 1x per dag om 11.20 uur loopt het proces nu om de 4 uur. Het nieuwe schema loopt als volgt: 07.20 11.20 15.20 19.20 23.20 03.20 om vervolgens weer om 7.20 uur te starten. Actie Er is geen actie nodig. Mijn taken op bureaublad van Youforce verbeterd Waarom  Wij hebben geconstateerd dat de takenlijst op het bureaublad van Youforce erg traag was en niet altijd alle taken of signalen vanuit HR Core liet zien. Oplossing Vanaf deze release hebben wij de takenlijst op het bureaublad van Youforce verbeterd en ervoor gezorgd dat je alle signalen en taken ziet als je inlogt in Youforce. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Rapportages - Dagmutaties in Management Informatie soms niet correct (3007114) Wij hebben geconstateerd dat sommige dagmutaties vanaf 24 juni 2021 niet goed doorgeleverd werden naar Management Informatie (MI). Bijvoorbeeld er is een dagmutatie van 30 km vastgelegd en later wordt er een aanvullende declaratie van wederom 30 km ingevoerd met dezelfde datum als de eerdere mutatie. In HR Core Business zie je dan twee declaraties met een totaal van 60 km, maar in de Management Informatie rapporten zag je maar één dagmutatie van 30 km. Hierdoor was de informatie in de rapporten incompleet.  Oplossing Met ingang van 13 november 2021 is dit probleem verholpen. De betreffende wijzigingen op de dagmutaties zijn vanaf 1 juni opnieuw aangeleverd bij (MI) Management Informatie rapporten, waardoor de onvolledige informatie is aangevuld met de juiste dagmutaties. Actie Er is geen actie nodig. De juiste informatie zal in de Management Informatie rapporten verschijnen, als je het betreffende rapport opnieuw aanmaakt. Performance verlofoverzicht Self Service (2847622) Het raadplegen van het verlofoverzicht in Self Service werd vaak belemmerd door trage performance. Ook het raadplegen van het Jaarrooster in HR Core Business kon onnodig lang duren.  Oplossing Wij hebben de progamatuur aangepast waardoor het oproepen van het verlofoverzicht in Self Service en het Jaarrooster in HR Core Business nu sneller gaat.  Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 11/24/2021
Volledig artikel weergeven
18-11-2021 22:03 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 520 Weergaven
In this version ... Changed in version 3 The topic Manually start automatic interfaces that was added in version 2 to the Notifications, has been removed again. Notifications Salary slips to external party The Salary slips and annual statements via File API interface, goes live on 1-1-2022. You can purchase this service in consultation with Visma | YouServe. If agreements have been made about this, Visma | Youserve will activate this service for your organization. Once we have done this, you can enable the interface in the application yourself via Settings > Data exchange > Interfaces > Pay slips and annual statements to File API. Note that you have to do this for each company separately. See also the topic Salary slips to third parties in the November release notes. Modified and Improved Change frequency HRCB API Retrieve User names & Ping ID Why  The process for retrieving the user names & Ping ID in HR Core Business ran daily at 11:20 am. Steps in the process: Get user names and save them. Retrieve the Ping IDs of employees who are employed and have a username but no Ping ID. For all future employees without a username and Ping ID: Get the Ping ID. This is done by temporarily retrieving the missing user names and then the Ping ID; the username is not saved. How To prevent delays in this process, we adjusted the frequency of this process on 1-11-2021 through extra maintenance. Instead of once a day at 11.20 am, the process now runs every 4 hours. The new schedule runs as follows: 07:20 11:20 15:20 19:20 23:20 03:20 and then start again at 7:20 am. Action No action is required. Improved My tasks on the Youforce desktop Why We have found that the task list on the desktop of Youforce was very slow and didn't always show all tasks or signals from HR Core. How From this release we have improved the task list on the Youforce desktop and ensured that you see all signals and tasks when you log in to Youforce. Action No action is required. Solved Messages Reports - Day changes in Management Information sometimes not correct (3007114) Message We found that some declarations of day changes were not properly passed on to Management Information (MI). For example, a day change of 30 km has been entered and later an additional declaration of another 30 km is entered with the same date as the previous change. In HR Core Business you see two declarations with a total of 60 km, but in the reports of Management Information you only saw one day change of 30 km. As a result, the information in the reports was incomplete. Solution As of November 13 2021, this problem has been solved. The relevant changes to the day changes have been resubmitted to (MI) Management Information Reports from 1 June, so that the incomplete information has been supplemented with the correct day changes. Action No action is required. The correct information will appear in the Management Information reports when you recreate the relevant report. Performance leave overview in Self Service (2847622) Message Consulting the leave overview in Self Service was often hampered by slow performance. Consulting the Annual Schedule in HR Core Business could also take an unnecessarily long time. Solution We have adjusted the software so that the leave overview in Self Service and the Annual schedule in HR Core Business now appear faster. Action No action is required. Publishing Date : 11/24/2021
Volledig artikel weergeven
18-11-2021 22:09 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 267 Weergaven
Nieuw  Salarisstroken naar externe partij Waarom  Verschillende  klanten met een eigen HR-pakket hebben ons gevraagd om de salarisstroken en jaaropgaven in hun eigen portaal/dossier te kunnen plaatsen, zonder dat zij deze eerst moeten ophalen vanuit het Dossier. Daarom hebben we het vanaf 2022 mogelijk gemaakt om met een File API de salarisstroken direct van Visma | Youserve op te halen. Deze dienst is vanaf 1-1-2022 beschikbaar. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht salarisstroken op te halen via de File API. Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces Aan de Interfaces is de interface Loonstroken via File API toegevoegd. Wil je de nieuwe dienst met ingang van 1-1-2022 gaan gebruiken, dan kun je de interface hiervoor in het scherm Interfaces aanzetten. Aanmaken File API Om de loonstroken op deze manier te kunnen afnemen, moet je als klant zelf een ontvangende API maken. De beschrijvingen hiervoor vind je op de community via de Youforce Developer Portal: https://community.raet.com/developers-community/w/file-api. Actie  Als je met ingang van 1-1-2022 deze dienst wilt gaan gebruiken, neem dan contact op met jouw contactpersoon van Visma | Youserve. Deze zal de dienst voor jouw organisatie activeren. Zorg er daarnaast voor dat je beschikt over een ontvangende API en dat de betreffende Interface aan staat, zoals hierboven is beschreven.  Gewijzigd en verbeterd Waardenclusterscherm feestdag - nieuwe feestdagen voortaan aan het begin van het scherm Waarom  Als je het waardenclusterscherm voor het element Feestdag opende, waren de feestdagen altijd gesorteerd op omschrijving waarbij de oudste feestdagen bovenaan stonden. Hierdoor moest je in de lange lijst met feestdagen eerst naar het einde van de lijst scrollen om de huidige feestdagen te kunnen selecteren. Daarom hebben we de sortering aangepast. Hoe  Instellingen > Vastlegging > Waardencluster (7074) > element Feestdag Vanaf deze release staan de meest actuele feestdagen boven aan de lijst, zodat je snel de gewenste feestdagen kunt aanvinken en opslaan. Actie Er is geen actie nodig. Scherm Waardenlijst - paginering verbeterd Waarom In de oktober release hebben we het scherm Waardenlijst aangepast omdat de paginering niet verder ging dan 20 pagina’s, waardoor je van waardenlijsten met meer dan 20 pagina's niet alle waarden kon zien. Hierbij viel het op dat je in het scherm niet snel van de eerste naar de laatste pagina kon navigeren. Hoe Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst We hebben de paginering onderaan het scherm Waardenlijst aangepast. Voortaan staan in de paginareeks altijd de nummers van de eerste en de laatste pagina, waardoor je snel van de eerste naar de laatste pagina kunt navigeren. Actie Er is geen actie nodig. Reden verlof met 1 waarde werd niet getoond Waarom Als er in de waardenlijst Reden verlof maar 1 reden was vastgelegd, werd deze reden niet getoond in het veld Reden verlof van het scherm Verlofaanvraag. Als er meerdere redenen zijn vastgelegd, werden deze hier wel getoond. Hoe Dit is opgelost. Is er in een waardenlijst slechts 1 reden verlof vastgelegd, dan wordt deze nu ook in het scherm Verlofaanvraag getoond. Actie Er is geen actie nodig. Scherm Definiëren vrije schermen - titel scherm in meerdere talen Waarom In HR Core business worden op steeds meer plaatsen meerdere talen aangeboden. Vanaf deze release kun je ook bij het definiëren van vrije schermen de naam/titel van een scherm opslaan in verschillende talen. Hoe Instellingen > Vastlegging > Definiëren vrije schermen Je kunt de titel van het scherm vastleggen in de volgende talen. Engels Duits Frans, Nederlands Actie Als je gebruik wilt maken van een vrij scherm, waarbij de gebruiker inlogt in één van de 4 talen, dan kun je nu voor elk vrije scherm een correcte titel in de juiste taal meegeven. Opgeloste meldingen Hoofdcontract details voor bepalen aanvullend geboorteverlof niet gevonden (2889983) Melding Het was niet mogelijk om aanvullend geboorteverlof vast te leggen als de geboortedag van het kind vóór de datum in dienst van de medewerker lag. De mutatie viel dan uit in HR Core met melding: Hoofdcontract details voor bepalen van aanvullend geboorteverlof niet gevonden. Oplossing Dit is opgelost, zodat het nu wel mogelijk is om aanvullend geboorteverlof te verwerken als de geboortedatum van het kind ligt vóór de datum in dienst van de medewerker. Actie Als er een mutatie Aanvullend geboorteverlof met de hierboven genoemde melding is uitgevallen, dan moet je deze opnieuw indienen via Self Service.  Rapport Overzicht verlofsaldo per maand (2885254) Melding In het Overzicht verlofsaldo per maand werd het saldo van medewerkers uit dienst niet goed weergegeven. Het verlofsaldo in het rapport week af van het saldo in HR Core dat vaak is bijgesteld naar 0. Oplossing Instellingen > Verlof > Overzicht verlofsaldo per maand Dit is opgelost. Het verlofsaldo wordt nu alleen getoond voor de maanden waarin de medewerker in dienst is. Voor de maanden waarin de medewerker uit dienst is, toont het rapport een lege cel. De medewerker is immers uit dienst en bouwt geen 0 uren  verlof op, en heeft geen basisrechten over de periode dat hij/zij niet in dienst is. Actie Er is geen actie nodig. Feestdagen jaarrooster (2937941) Melding In het scherm Jaarrooster werden soms bij een feestdag geen 0 uren getoond, maar werkuren volgens het werkrooster van de medewerker. Dit kwam omdat bij het genereren van een werkrooster voor 2 jaar, vanaf het 2e jaar de vaste feestdagen (Kerst, Nieuwjaarsdag en Koningsdag) niet correct werden weergegeven. De werkuren volgens het rooster bleven op dat moment staan.  Oplossing Dit is opgelost, zodat het niet meer kan voorkomen dat er werkuren op een vaste feestdag worden weergegeven. Actie Instellingen > Werkpatroon > Werkrooster genereren Zie je dat er in jouw organisatie in het scherm Jaarrooster werkuren staan op een vaste feestdag, dan kun je dit corrigeren door na de november release het jaarrooster opnieuw te genereren. Dit hoef je alleen te doen voor het jaar dat de feestdagen werkuren tonen in plaats van de gewenste 0 uren. Publishing Date : 10/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-10-2021 21:39 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 453 Weergaven
New Salary slips to external party Why Various clients with their own HR package have asked us to enable them to upload the salary slips and annual statements in their own portal/file without having to retrieve them from the File first. Starting in 2022, it will therefore be possible to use a File API to retrieve the salary slips directly from Visma | Youserve. This service will be available starting on 1-1-2022. It is unfortunately not possible to retrieve salary slips retroactively by using the File API. How Settings > Data exchange > Interfaces The interface Salary slips via File API has been added to the Interfaces. If you want to start using the new service from 1-1-2022, you can enable the appropriate interface on the Interfaces screen. Create File API To be able to receive the salary slips using this method, you as a client have to create a receiving API yourself. You can find out how to do this in the community via the Youforce Developer Portal https://community.raet.com/developers-community/w/file-api. Action If you want to start using this service from 1-1-2022, please get in touch with your contact at Visma | Youserve, who will activate the service for your organization. In addition, make sure you have a receiving API and that the appropriate Interface is enabled as described above.  Modified and Improved Holiday values cluster screen - new holidays at the top of the screen from now on Why When you opened the values cluster screen for the Holiday element, the holidays were always sorted by description with the oldest holidays at the top. This meant you had to scroll through the long list of holidays to select the current holidays, which were at the end of the list. We have now adjusted the sorting. How Settings > Recording > Values cluster (7074) > Holiday element As of this release, the most current holidays are found at the top of the list, so you can quickly check and save the relevant holidays. Action No action is required. Values List screen - pagination improved Why In the October release, we modified the Values List screen because it was restricted to 20 pages. This meant you could not see all values on values lists of more than 20 pages. Moreover, you could not quickly navigate from the first to the last page on this screen. How Settings > Recording > Values List We have adjusted the pagination at the bottom of the Values List screen. From now on, the page series will always contain the numbers of the first and last page, so that you can quickly navigate between them. Action No action is required. Reason for leave with one value was not shown Why If only one reason was set in the Reason for leave values list, it was not shown in the Reason for leave field on the Leave Request screen. If multiple reasons were set, they did appear on this screen. How This has been resolved. If only one reason for leave has been set in a value list, this will now also be shown on the Leave request screen. Action No action is required. Define free screens – title screen in multiple languages Why Multiple languages are available in more and more sections of HR Core Business. As of this release, you can also save the name/title of a screen in different languages when defining free screens. How Settings > Recording > Define free screens You can save the title of the screen in the following languages. English German French Dutch Action If you want to use a free screen where the user logs in using one of the four languages, you can now provide a correct title in the appropriate language for each free screen. Solved Messages Main contract details for determining additional childbirth leave not found (2889983) Message It was not possible to take additional childbirth leave if the child’s date of birth was before the employee’s date of employment. The request produced the following notification in HR Core: Main contract details for determining additional childbirth leave not found. Solution This has been resolved. It is now possible to take additional childbirth leave if the child’s date of birth is before the employee’s date of employment. Action If an Additional childbirth leave request has resulted in the notification shown, then you should resubmit the request in Self Service.  Leave balance overview per month report (2885254) Message The Leave balance overview per month did not show the correct balance of former employees. The leave balance in the report deviated from the balance in HR Core, which was often adjusted to 0. Solution Settings > Leave > Leave balance overview per month This has been resolved. The leave balance is now only shown for the months in which the employee is actually employed. The report shows an empty cell for months following the end of employment. After all, the employee is no longer employed and does not accrue 0 hours of leave, nor does the employee have any basic entitlements in the period in which he/she is no longer employed. Action No action is required. Annual schedule for holidays (2937941) Message Occasionally, 0 hours was not shown on a public holiday on the Annual schedule screen. Instead, working hours were shown according to the employee’s work schedule. This was because the fixed holidays (Christmas, New Year’s Day and King’s Day) were not displayed correctly in the second year when generating a work schedule for two years. The working hours according to the schedule remained the same.  Solution This has been resolved. Working hours are no longer shown on fixed holidays. Action Settings > Work pattern > Generate work schedule If you see working hours listed on fixed holidays on the Annual schedule screen for employees in your organization, you can correct this by generating the annual schedule again after the November release. You only have to do this for the year in which working hours are listed on holidays instead of 0 hours, as should be the case. Publishing Date : 10/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-10-2021 21:46 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 336 Weergaven
Mededelingen Nogmaals - Onterecht dubbele ziekmeldingen toegevoegd door importeren excelbestand consultant In de Release notes van september hebben we deze melding over het onterecht toevoegen van dubbele ziekmeldingen opgenomen zoals hieronder beschreven. Vanwege een probleem met deze aangepaste functionaliteit, hebben wij de aanpassing op 30 augustus 2021 ongedaan gemaakt. Inmiddels hebben we de aanpassing verbeterd en is deze opnieuw beschikbaar met ingang van de oktober release.   Waarom  Als je via het scherm Importeer Excel bestand (consultant) een bestand Importeren Verzuim inlas waarin per abuis een dubbele ziektemelding voorkwam, verschenen er in het scherm Ziekteverzuim twee regels met actief ziekteverzuim. Per contract is echter maar één actief ziektegeval toegestaan. Via het scherm Ziekteverzuim is het niet mogelijk een nieuw ziektegeval in te voeren voor een medewerker met een actief ziekteverzuim, omdat het systeem dit controleert en je dan een foutmelding krijgt. Bij het importeren van ziekteverzuim, was deze controle niet aanwezig waardoor er onterecht dubbele ziektegevallen met dezelfde ingangsdatum konden voorkomen. Hoe  Beheer > Import / Export > Importeer Excel bestand (consultant) Medewerker > Ziekte > Ziekteverzuim We hebben de programmatuur aangepast, zodat een bestand Importeren Verzuim waarin dubbele ziektemeldingen voorkomen, bij het inlezen via Importeer Excel bestand (consultant), geen dubbele actieve ziektemeldingen in het systeem meer veroorzaakt. Ook hebben ervoor gezorgd dat dit niet mogelijk is via andere kanalen waarmee je ziektegevallen aan ons kunt melden, zoals API en HR Self Service. Actie  Er is geen actie nodig Persoonslaag verbeterd - Identity nu op dezelfde manier behandeld als UPI Op 1 september 2021 hebben we de volgende functionaliteit beschikbaargesteld. Waarom Als een medewerker in dienst komt, is ons systeem in staat om vast te stellen of het een nieuwe medewerker is of een terugkerende medewerker. Is het een nieuwe medewerker, dan kent het systeem een nieuwe UPI en/of Identity toe. Identity (7013) wordt gebruikt ter Identificatie van de gebruiker in het Portaal. Uniek Persoonlijk Id (UPI) (7014) wordt gebruikt ter Identificatie van een persoon en kan je ook gebruiken als je de persoonslaag niet gebruikt. Als het om een terugkerende medewerker ging, kende het systeem wel de oude UPI toe, maar niet per definitie de oude Identity. Dit veroorzaakte problemen in het Portaal en andere systemen, Daarom hebben we ervoor gezorgd dat de UPI en de Identity binnen het systeem op dezelfde manier worden behandeld. Hoe Om het mogelijk te maken om binnen het systeem de UPI en Identity op dezelfde manier te behandelen, is de programmatuur als volgt aangepast.  Instellingen > Vastlegging > Stuurgegevens UPI De naam van het scherm Stuurgegevens UPI is met ingang van 1 september 2021 gewijzigd in Stuurgegevens UPI/Identity. Aan dit scherm is het veld Identity vullen met toegevoegd, waarmee je opgeeft hoe je het veld Identity van de medewerker wilt laten vullen. Als de Identity van de medewerker al bekend is in het systeem, dat wil zeggen dat er voor de UPI al een persoon bestaat met een Identity, dan wordt de reeds bekende Identity toegepast. Let op: de voorkeur die je in het veld Identity vullen met vastlegt voor het vullen van de Identity is van toepassing als er een nieuwe Identity moet worden aangemaakt. Het veld Identity vullen met heeft de volgende waarden; Automatisch genereren Je kiest ervoor om het veld Identity automatisch te laten vullen door het systeem. Zodra je deze optie selecteert, zie je het veld Volgnummer en de optie Voorloopnullen.  Vul een volgnummer in, als je wilt dat de de Identity's die de applicatie automatisch genereert, zijn gebaseerd op dit volgnummer + 1, dit volgnummer +2, etc. Zet je de optie Voorloopnullen aan, dan verschijnt het veld Totale lengte en vult de applicatie de automatisch gegenereerde Identity aan met voorloopnullen tot de maximale lengte die je hebt opgegeven bij Totale lengte.  Gebruik Medewerker code Je kiest ervoor om het veld Identity automatisch te laten vullen met de medewerkercode. Gebruik Medewerker UPI Je kiest ervoor om het veld Identity automatisch te laten vullen met de UPI. Gebruik Voorkeur Identity Je kiest ervoor om het veld Identity te laten vullen met een waarde van voorkeur. Dit veld wordt beschikbaar gesteld via Self Service. Je zou daar bijvoorbeeld kunnen kiezen voor het E-mailadres of een waarde uit de vrije velden van je organisatie. Dit veld kun je ook doormiddel van een import aanpassen. Als je hier niks in vult blijft het veld Identity leeg. Als je in het scherm Stuurgegevens UPI/Identity kiest voor Gebruik Voorkeur Identity, dan kun je het veld Voorkeur Identity muteren in HR Core Business of wordt de waarde gevuld via Self Service als je de rubriek 10526800PS opneemt in je Self Service workflow/processen. In alle andere gevallen is het veld Voorkeur Identity niet gevuld met een waarde en kun je het veld in HR Core Business niet muteren. Instroom / uitstroom > Aanmaken Medewerker Medewerker > Medewerker > Medewerker (aanvullend)  We hebben het veld Voorkeur Identity ook toegevoegd aan het scherm Medewerker (aanvullend) en opgenomen in de Wizard Aanmaken medewerker, zodat het geborgd is in al onze processen. Let op: als bij het aanmaken van een medewerker expliciet een Identity wordt meegegeven vanuit Self Service rubriek 7013 PS, dan wordt die waarde zonder controle overgenomen in HR Core Business; uiteraard vindt tijdens de verwerking wel validatie plaats. Als je bij de Stuurgegevens UPI/Identity hebt opgegeven dat je de Identity automatisch wilt laten toewijzen, dan kun je het veld Identity leeg laten. Het systeem zal de Indentity dan automatisch toekennen. Actie Leg in het scherm Stuurgegevens UPI/Identity in het veld Identity vullen met je keuze vast met de gewenste ingangsdatum, om er voor te zorgen dat je voor je hele organisatie altijd één werkwijze voor de Identity hanteert. Als je gebruik wil maken van het veld Voorkeur Identity, neem dan rubriek 10526800PS op in de Self Service-processen.  Gewijzigd en verbeterd AVG - Aantal gegevens tussen niveaus Persoon en Medewerker ten onrechte gesynchroniseerd Waarom We hebben geconstateerd dat bij de synchronisatie tussen het niveau Persoon en het niveau Medewerker een aantal gegevens ten onrechte werd gesynchroniseerd. Een deel van deze gegevens moet in het kader van de AVG worden verwijderd of geanonimiseerd. Hoe  De gegevens die ten onrechte werden gesynchroniseerd tussen de Persoon en de Medewerker, zijn uit de synchronisatie gehaald. De gegevens die in het kader van de AVG moeten worden verwijderd of geanonimiseerd, zijn hieraan alsnog toegevoegd en worden met ingang van de oktober release naar behoren verwijderd of geanonimiseerd. Actie Er is geen actie nodig.  Nu mogelijk Werkrooster te genereren voor meer dan 2 jaar Waarom Tot nu kon je alleen een werkrooster genereren voor maximaal 2 jaar. Omdat het bijvoorbeeld voor Ouderschapsverlof handig is om werkroosters voor meer dan twee jaar te genereren, hebben we het vanaf deze release mogelijk gemaakt een werkrooster te genereren voor meer dan 2 jaar. Hoe Instellingen > Werkpatroon > Werkrooster genereren Vanaf release 2021-10 is het mogelijk om een werkrooster te genereren voor maximaal 4 jaar in de toekomst. Actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen Waardenlijst toonde niet meer dan 20 pagina's (2851105) Melding  Het scherm Waardenlijst toonde maximaal 20 pagina’s. Als de lijst van een Element meer dan 20 pagina's bevatte, kon je dus niet alle waarden zien.  Oplossing Dit is opgelost, vanaf deze release toont het scherm Waardenlijst weer meer dan 20 pagina’s. Actie Er is geen actie nodig.  Uitval HRSS ouderschapsverlof (2848055) Melding  Het was niet mogelijk om ouderschapsverlof aan te vragen met een ingangsdatum die gelijk was aan de datum in dienst.  Oplossing We hebben de programmatuur aangepast, zodat het vanaf deze release wel mogelijk is om een medewerker aan te nemen op bijvoorbeeld 01-10-2021 en ook ouderschapsverlof aan te vragen met ingang van 01-10-2021. Actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 9/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-09-2021 20:38 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 536 Weergaven
Notifications Again - Duplicate sick reports were added when importing consultant’s Excel file The September release notes included this message about incorrect addition of duplicate sick reports as described below. Due to a problem with this modified functionality we have revoked the modification on 30 August 2021. The modification has now been improved and will again be available in the October release. Why When an Importing absence file was read in the Import Excel file (Consultant) screen that inadvertently contained duplicate sick reports, the Sick leave screen showed two lines with active sick leave. However, only one sick leave is allowed per contract. In the Sick leave screen it is not possible to enter a new sick leave for an employee with an active sick leave because the system checks for this and an error message will be displayed. When importing sick leave this check was not performed, resulting in duplicate sick reports with the same start date. How Management > Import/Export > Import Excel file (Consultant) Employee > Illness > Sick leave The software has been modified to ensure an Importing absence file with duplicate sick reports no longer results in duplicate active sick reports when it is read using Import Excel file (Consultant). We have also made sure this is not possible through other channels for reporting sick leave, such as API and HR Self Service. Action No action is required. Person level improved – Identity now processed in the same way as UPI We made the following functionality available on 1 September 2021. Why When an employee is hired, the system can determine whether it concerns a new or a returning employee. With a new employee the system assigns a new UPI or Identity. Identity (7013) is used to identify the user in the portal. Unique Personal ID (UPI) (7014) is used to identify a person and can also be used when the person level is not used. With a returning employee the system used to assign the old UPI but not necessarily the old Identity. This resulted in problems in the portal and other systems. That is why the system now processes the UPI and the Identity in the same way. How To enable the system to process the UPI and the Identity in the same way, the software has been modified as follows.  Settings > Recording > Parameters UPI As of 1 September 2021 the name of the Parameters UPI screen has changed to Parameters UPI/Identity. The Fill Identity with field has been added to specify what the employee’s Identity field should contain. When the employee’s Identity is already known in the system, i.e. a person with an Identity already exists for the UPI, the known Identity is used. Note: the preference specified in the Fill Identity with field for Identity applies when a new Identity has to be created. The Fill Identity with field has the following values: Generate automatically The Identity field is to be specified by the system automatically. With this option the Sequence number field and the Leading zeroes option are displayed.  Enter a sequence number if the Identity that is automatically generated should be based on this sequence number +1, this sequence number +2, etc. If the Leading zeroes option is selected, the Total length field is displayed and the leading zeroes are added to the automatically generated Identity up to the maximum length specified in Total length.  Use employee code The Identity field will automatically be filled with the employee code. Use employee UPI The Identity field will automatically be filled with the UPI. Use Identity preference The Identity field will automatically be filled with a preference value. This field will be made available through Self Service. For example, Email address or a value from the organization’s free fields. This field can be modified through an import. When nothing is entered here, the Identity field will remain blank. When Use Identity preference is selected in the Parameters UPI/Identity screen, the Identity preference field can be changed in HR Core Business, or the value will be entered through Self Service when the 10526800PS category is included in the Self Service workflow/processes. In all other cases the Identity preference field remains blank and cannot be changed in HR Core Business. Inflow/Outflow > Create employee Employee > Employee > Employee (supplementary)  The Identity preference field has also been added to the Employee (supplementary) screen and in the Create employee wizard, so it is assured in all our processes. Note: when an Identity is explicitly specified when creating an employee using Self Service category 7013PS, that value will be adopted in HR Core Business without validation. Validation will take place during processing. When in the Parameters UPI/Identity screen it has been specified that the Identity should be assigned automatically, the Identity field can remain blank. The Identity will then be assigned automatically. Action Specify your option in the Fill Identity with field in the Parameters UPI/Identity screen with the required start date to ensure one method is used for the Identity throughout the organization. Include category 10526800PS in the Self Service processes if the Identity preference field is to be used.  Modified and Improved GDPR – Some data was wrongly synchronized between Person level and Employee level Why Some data was wrongly synchronized between the Person level and the Employee level. Some of the data has to be removed or anonymized to comply with GDPR. How  The data that was wrongly synchronized between the Person level and the Employee level has been removed from the synchronization process. The data that had to be removed or anonymized to comply with GDPR has later been added and will be properly removed or anonymized as of the October release. Action No action is required. Work schedule can now be generated for a period longer than 2 years Why Up till now work schedules could only be generated for a maximum period of 2 years. Where parental leave is concerned, for example, work schedules for a period longer than 2 years are useful, which is why as of this release a work schedule can be generated for a longer period. How Settings > Work pattern > Generate work schedule As of the October 2021 release a work schedule can be generated for a maximum period of 4 years. Action No action is required.  Solved Messages List of values only consisted of 20 pages (2851105) Message  The List of values screen only showed a maximum of 20 pages. When the list of an Element consisted of more than 20 pages it was not possible to view all the values.  Solution This has been resolved and as of this release the List of values screen includes more than 20 pages. Action No action is required.  HRSS parental leave failure (2848055) Message  It was not possible to request parental leave with a start date that equaled the date of employment.  Solution The software has been modified and as of this release it is possible to hire an employee on, for example, 01-10-2021 and request parental leave as of 01-10-2021. Action No action is required. Publishing Date : 9/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-09-2021 20:43 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 232 Weergaven
Mededelingen  Verhuizing datacenter op 1, 2 en 3 oktober De gegevens voor medewerkers, salarissen, dienstverbanden, etc. die je dagelijks invoert via onze software, slaan wij op in ons datacenter. Omdat de huidige locatie gaat sluiten, gaat dit datacenter begin oktober verhuizen. Wanneer vindt de verhuizing plaats? Vanaf vrijdagavond 1 oktober 2021, 18.00 uur t/m zondag 3 oktober 20.00 uur verhuizen wij alle gegevens naar een andere locatie. Dit betekent dat in dit tijdsblok onze applicaties binnen het Youforce Portaal niet beschikbaar zijn. We hebben geprobeerd dit tijdsblok zorgvuldig te kiezen. Dus na de maandelijkse piek met mutaties, na de zomer en na de salarisuitbetalingen. Wat betekent dat voor jou? In de periode van de verhuizing zijn het Youforce Portaal en alle Youforce-applicaties niet beschikbaar. Vanaf zondag 3 oktober 20.00 uur zijn alle applicaties weer beschikbaar. Uiteraard houden wij je de komende periode op de hoogte en herinneren we je regelmatig aan deze verhuizing. Daarnaast hebben wij de antwoorden op veelgestelde vragen gepubliceerd, die je kunt bekijken en downloaden via deze link.  Heb je een vraag die hier niet bij staat? Stel deze dan via 4Me: kies de service Youforce (Portal) met als onderwerp Datacenter. Activeren persoonslaag Als je bezig bent met voorbereidingen voor het activeren van de persoonslaag, raden wij je aan om dit als volgt te doen: Stappen activeren persoonslaag Maak het rapport Voorgestelde UPI aan. Dit doe je via Rapporten > Controle > Voorgestelde UPI. Staan er conflicten in het rapport Voorgestelde UPI op basis van de actuele gegevens, los deze dan eerst op. Je kunt bijvoorbeeld gegevens voor een grote groep medewerkers corrigeren of aanpassen door het importeren van een bestand met de juiste gegevens.  Conflicten zorgen namelijk voor uitval, hetgeen je handmatig moet corrigeren. Neem bij onduidelijkheden contact op met de Servicedesk of een consultant, voor overleg.  Maak nogmaals het rapport Voorgestelde UPI aan. Staan hier geen conflicten meer in, dan kun je het verzoek Activeren Persoonslaag indienen in ITRP/4ME. Voeg het Voorgestelde UPI-rapport, waarin geen conflicten meer staan toe aan je verzoek.   Let op: zonder dit rapport neemt onze afdeling Product Development het verzoek niet in behandeling. Vermeld het aantal medewerkers van de klant. Vermeld de gewenste ingangsdatum. Houdt er rekening mee dat wij het verzoek binnen één week bespreken en vervolgens gaan inplannen in een van onze tweewekelijkse opleveringen. Corrigeren gegevens bij uitval. Als er toch sprake is van uitval, informeert onze afdeling Product Development zowel jou als de betreffende consultant hierover en laat weten wat er gecorrigeerd moet worden. Let op: bij uitval moet jij zelf of de consultant de gegevens corrigeren. Let op: persoonsconversie en synchronisatie naar andere medewerkers kunnen leiden tot het versturen van grote hoeveelheden extra data naar Datawarehouse, Management Informatie en/of naar derde partijen van de klant. Het is daarom noodzakelijk dat je als klant alle betrokken partijen informeert over het activeren van de persoonslaag. Hetzelfde geldt voor de consultant. Nieuw Persoonsoverzicht Gebruik je binnen onze applicatie de persoonslaag, dan is het handig om een overzicht te kunnen maken van alle personen die zijn aangemaakt en de medewerkers die hieraan zijn gekoppeld. Vanaf deze release is daarom het rapport Persoonsoverzicht beschikbaar.   Hoe  Klantniveau - Rapporten > Controle > Persoonsoverzicht Omdat je een persoon direct onder het niveau klant vastlegt, worden hierin afhankelijk van de instellingen die je vastlegt, personen + gekoppelde medewerkers van alle bedrijven opgenomen. Van iedere persoon die in het overzicht is opgenomen, worden altijd alle aan deze persoon gekoppelde medewerkers getoond. Meer informatie vind je in de online help. Let op; in de online help van Release 2021-09 hanteren we nog niet de naam Persoonsoverzicht, maar heet dit nieuwe rapport Persoonslaag Rapport. Je vindt de informatie in deze online help via Schermen en velden > Rapporten > Controle > Persoonslaag rapport. Dit is dus de beschrijving van het Persoonsoverzicht.  Vanaf de release van 2021-10 is de naam Persoonslaag Rapport gewijzigd in Persoonsoverzicht.  Actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Schermen Upload extern mutatie bestand en Verwerken externe mutaties verbeterd Waarom  Via de schermen Upload extern mutatie bestand en Verwerken externe mutaties was niet duidelijk te zien of een bestand nog in de wachtrij stond, verwerkt was of dat de verwerking nog bezig was. Daarom hebben we aan het overzicht van beide schermen de kolom Status toegevoegd. Aan het scherm Verwerken externe mutaties hebben we daarnaast de kolom Laatste verwerking toegevoegd. Hoe Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatie bestand / Verwerken externe mutaties Vanaf deze release kun je in de kolom Status van de schermen Upload extern mutatie bestand en Verwerken externe mutaties de volgende informatie zien: Gereed Gereed met fouten Bestand niet verwerkt In de kolom Laatste verwerking van het scherm Verwerken externe mutaties zie je voortaan wanneer het bestand is verwerkt. Hierdoor is het in combinatie met de kolom Start verwerking nu duidelijk of en wanneer de verwerking van een bestand is gestart en wanneer de verwerking is beëindigd. Meer informatie over de toegevoegde kolommen vind je in de online help. Actie Er is geen actie nodig.  Selectiemogelijkheden rapport Voorgestelde UPI aangepast Waarom Om het mogelijk te maken alleen medewerkers in het rapport Voorgestelde UPI te tonen, die al een UPI hebben, is nu de filteroptie Alleen medewerkers met UPI beschikbaar. Via deze optie kun je ervoor zorgen dat in het rapport Voorgestelde UPI alleen eventuele conflicten en opmerkingen worden getoond bij die medewerkers die daadwerkelijk een UPI hebben. Hoe Rapporten > Controle > Voorgestelde UPI Aan het scherm Voorgestelde UPI is de optie Alleen medewerkers met UPI toegevoegd. Als je niet alle medewerkers een UPI wilt geven of wilt koppelen aan de laag Persoon, kun je deze optie aanzetten, zodat er geen opmerkingen of conflicten in het rapport staan op basis van de voorgestelde UPI. Door het aanzetten van deze optie, is het duidelijker welke medewerkers al daadwerkelijk een UPI hebben. Let op: welke medewerkers in het rapport staan al dan niet met opmerkingen en conflicten, hangt ook af van de gekozen medewerkerselectie. Actie Er is geen actie nodig.  Onterecht dubbele ziekmeldingen toegevoegd door importeren excelbestand consultant Waarom Als je via het scherm Importeer Excel bestand (consultant) een bestand Importeren Verzuim inlas waarin per abuis een dubbele ziektemelding voorkwam, verschenen er in het scherm Ziekteverzuim twee regels met actief ziekteverzuim. Per contract is echter maar één actief ziektegeval toegestaan. Via het scherm Ziekteverzuim is het niet mogelijk een nieuw ziektegeval in te voeren voor een medewerker met een actief ziekteverzuim, omdat het systeem dit controleert en je dan een foutmelding krijgt. Bij het importeren van ziekteverzuim, was deze controle niet aanwezig waardoor er onterecht dubbele ziektegevallen met dezelfde ingangsdatum konden voorkomen. Hoe Beheer > Import / Export > Importeer Excel bestand (consultant) Medewerker > Ziekte > Ziekteverzuim We hebben de programmatuur aangepast, zodat een bestand Importeren Verzuim waarin dubbele ziektemeldingen voorkomen, bij het inlezen via Importeer Excel bestand (consultant), geen dubbele actieve ziektemeldingen in het systeem meer veroorzaakt. Ook hebben ervoor gezorgd dat dit niet mogelijk is via andere kanalen waarmee je ziektegevallen aan ons kunt melden, zoals API en HR Self Service. Actie Er is geen actie nodig. Vertalingen waardenlijsten Aard van ziekte, Reden verlof en Verlofsoort Waarom De manier waarop de vertalingen van de waardenlijsten Aard van ziekte, Reden verlof en Verlofsoort zijn vastgelegd is verbeterd. Werken er collega's in het Engels of Duits, dan is het effect zichtbaar in diverse schermen, zoals Verlofaanvraag en Ziekteverzuim. Voortaan kun je ook gemakkelijk zien welke vertalingen worden toegepast en deze ook zelf wijzigen. Hoe Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst (met opschakeling) Aan het scherm Waardenlijst met opschakeling is het veld Taal toegevoegd. Als een bepaalde waarde uit de lijst in de ene taal een omschrijving heeft, maar in de andere taal nog niet, dan zie je als omschrijving een technisch nummer, bijvoorbeeld #10040506#.   De waarden die in de lijst staan op niveau Nederland, zijn al door Visma vertaald. Actie Als er in het verleden voor jouw organisatie specifieke waarden zijn toegevoegd aan de lijst, kan dit zijn gebeurd op niveau Klant of niveau Bedrijf. Als je collega's hebt die de applicatie in andere talen gebruiken, controleer dan de omschrijvingen van de waardenlijst in de gewenste talen. Gebruik de knop Wijzigen  om eventuele technische nummers te wijzigen in zinvolle omschrijvingen. Opgeloste meldingen Taalkeuze Nederlands (België) verwijderd  Melding Het was een tijdlang ten onrechte mogelijk om bij medewerkers als taal Nederlands (België) vast te leggen. Daardoor werden op de salarisstrook en de jaaropgaaf niet altijd de juiste omschrijvingen getoond. Oplossing Medewerker > Medewerker > Medewerker (aanvullend) Medewerker > Medewerker > Medewerker Bij het veld Taal (gegevenselement nummer 10) is de waarde Nederlands (België) uit de keuzelijst verwijderd. Bij medewerkers waarbij deze waarde was vastgelegd, is deze automatisch vervangen door Nederlands. Actie Eventueel kun je de gecorrigeerde medewerkers bekijken via het Mutatieverslag, met het volgende filter: Gegevenselement = Taal Muteerder = RPD Technisch beheer Publishing Date : 8/20/2021
Volledig artikel weergeven
20-08-2021 18:46 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 473 Weergaven
Notifications Datacenter move on 1, 2 and 3 October Data regarding employees, salaries, employments etc. that are entered daily are stored in our datacenter. The current location will be closed down and the datacenter will be moved at the beginning of October. When will the move take place? All the data will be moved to another location from Friday 1 October 2021, 06:00 pm until Sunday 3 October 2021, 08:00 pm. During this period the applications in the Youforce portal will not be available. The period has been carefully selected: after the monthly peak of changes, after the summer and after the salary payments. What are the consequences? During this period the Youforce portal and all the Youforce applications are unavailable. All the applications are available again as of Sunday 3 October, 08:00 pm. We will keep you informed and will remind you about this move regularly. We have also posted frequently asked questions. These can be viewed and downloaded using this link Is your question not included? Ask it through 4ME: select the Youforce (Portal) service and use Datacenter as the subject. Activating the Person level When preparing activation of the Person level we recommend taking the following steps: Steps for activating the Person level Create the Proposed UPIs Select Reports > Check > Proposed UPIs. If the Proposed UPIs report contains conflicts based on current data, these should be resolved first. For example, you can correct or modify data of a larger group of employees by importing a file with the correct data.  Conflicts result in failures that have to be corrected manually. Contact the Service Desk or a consultant if you require further information.  Create the Proposed UPIs report again. When there are no more conflicts, the Activating Person level request can be submitted using ITRP/4ME. Add the Proposed UPIs report (that does not contain conflicts).   Note: the Product Development department will not process the request if this report is absent. Specify the number of employees of the client. Specify the desired start date. The request will be discussed within a period of one week and planned in one of the biweekly services. Correct data in case of failures. The Product Development department will inform you and the consultant about any failures and what should be corrected. Note: in case of failures you or the consultant must correct the data. Note: conversion and synchronization of persons to other employees may result in the submittance of large volumes of additional data to Datawarehouse, Management Information and/or third parties of the client. That is why clients must inform all parties involved about activating the Person level. The same applies to the consultant. New Person overview When the Person level is used in the application, an overview can be created as of this release of all the persons that have been created and the employees that have been linked to them. This is the Person overview report.   How  Tenant level - Reports > Check > Person overview As a person is registered directly below the tenant level, persons and linked employees of all companies are included, depending on the specified settings. All the employees that are linked to the persons in the overview are displayed. More information is available in the online Help. Note: in the online Help of Release 2021-09 the name Person layer report is used instead of Person overview. The information in the online Help is available by selecting Screens and fields > Reports > Check > Person layer report. The Help text describes the Person overview.  As of Release 2021-10 the name Person layer report will have been changed to Person overview in the online Help.  Action No action is required. Modified and Improved The Upload external changes file and Process external changes screens have been improved Why  The Upload external changes file and Process external changes screens did not clearly show whether a file was still in the queue, had been processed or was being processed. That is why the Status column has been added to the overview of both screens. The Process external changes screen now also includes the Last processing column. How Management > External changes > Upload external changes file > Process external changes As of this release the Status column in the Upload external changes file and Process external changes screens contain the following information: Ready Ready with errors File not processed The Last processing column in the Process external changes screen shows when the file has been processed. In combination with the Start processing column it is clear if a file is being processed or when it has been processed. More information about the added columns is available in the online Help. Action No action is required.  Selection options in Proposed UPIs report have been modified Why The Only employees with UPI filter option is now available in the Proposed UPIs report to include only employees who already have an UPI. With this option the Proposed UPIs report only contains conflicts and remarks for employees who actually have a UPI. How Reports > Check > Proposed UPIs The Only employees with UPI option has been added to the Proposed UPIs screen. If you do not want to assign a UPI to all employees or do not want to link all of them to the Person layer, this option can be selected in order to not include conflicts or remarks based on the proposed UPI. By selecting this option it becomes clearer which employees actually have a UPI. Note: which employees are included in the report, with or without conflicts and remarks, also depends on the selected employee selection. Action No action is required.  Duplicate sick reports were added when importing consultant’s Excel file Why When an Importing absence file was read in the Import Excel file (Consultant) screen that inadvertently contained duplicate sick reports, the Sick leave screen showed two lines with active sick leave. However, only one sick leave is allowed per contract. In the Sick leave screen it is not possible to enter a new sick leave for an employee with an active sick leave because the system checks for this and an error message will be displayed. When importing sick leave this check was not performed, resulting in duplicate sick reports with the same start date. How Management > Import/Export > Import Excel file (Consultant) Employee > Illness > Sick leave The software has been modified to ensure an Importing absence file with duplicate sick reports no longer results in duplicate active sick reports when it is read using Import Excel file (Consultant). We have also made sure this is not possible through other channels for reporting sick leave, such as API and HR Self Service. Action No action is required. Translations of Nature of illness, Reason for leave and Type of leave list of values Why The registration of translations of the Nature of illness, Reason for leave and Type of leave list of values has been improved. Colleagues using the English or German version will notice this in various screens, such as Request for leave and Sick leave. From now on you can also easily see which translations are applied and you can change these as well. How Settings > Recording > List of values (with inheritance) The Language field has been added to the List of values with inheritance screen. When a value in the list has a description in one language but not in the other, the description is displayed as a technical number, such as #10040506#.   The values in this list at the Dutch level have already been translated by Visma. Action If specific values were added to the list for your organization in the past, this may have been done at the Client or Company level. When you have colleagues who use the application in another language, check the descriptions of the list of values in the desired languages. Use the Edit  button to change any technical numbers into useful descriptions. Solved Messages Dutch (Belgium) language option has been removed  Message It was possible to specify the Dutch (Belgium) language for employees. As a result incorrect descriptions could be included in the payslip and the annual statement. Solution Employee > Employee > Employee (supplementary) Employee > Employee > Employee The Dutch (Belgium) value in the Language field (data element number 10) has been removed from the selection list. Already registered values have automatically been replaced by Dutch. Action The corrected employees can be checked using the Change report using the following filter: Data element = Language Modified by = RPD Technisch beheer Publishing Date : 8/20/2021
Volledig artikel weergeven
20-08-2021 18:47 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 239 Weergaven
Opgeloste meldingen Stamblad medewerker - afronding salaris op één decimaal (2762418 ) Melding Op het Stamblad medewerker werd het salarisbedrag afgerond met 1 decimaal in plaats van 2 decimalen. Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release wordt het salarisbedrag weergegeven met 2 decimalen. Actie Je kunt dit controleren via Medewerker > Medewerker > Stamblad medewerker. Afgesloten Organisatorische eenheden ten onrechte doorgestuurd naar Portaal (1253731) Melding Soms verscheen in het Portaal in het Logboek groepsgewijs gebruikersbeheer de volgende foutmelding: Role assignment Manager not processed: Organizational unit xxxxx not found. Dit kwam omdat de managers van Organisatorische eenheden (OE's) die al waren afgesloten, toch nog voor de afgesloten Organisatorische eenheid werden doorgegeven. Oplossing Vanaf deze release worden er geen gegevens van reeds afgesloten OE's meer doorgegeven, zodat deze melding niet meer voorkomt. Het Logboek groepsgewijs gebruikersbeheer is hierdoor overzichtelijker, wat het makkelijker maakt om andere fouten te signaleren.  Actie Er is geen actie nodig. Medewerker werd niet naar Portaal verstuurd (2710118) Melding Het synchroniseren tussen de entiteit Persoon en de Medewerker ging niet altijd goed. Een medewerker waarvoor bijvoorbeeld de velden Identity en/of Burgerservicenummer niet waren ingevuld, werd niet gesynchroniseerd met de persoon, waardoor de medewerker niet naar het Portaal werd verstuurd. Oplossing Dit is opgelost. De volgorde van synchronisatie van de Persoon naar de Medewerker vindt nu op de juiste manier plaats, zodat de medewerker voortaan wel naar de Portal wordt verstuurd. Actie Er is geen actie nodig. Langdurig ziek en zwangerschapsverlof - veld Datum WVP onjuist gevuld (389486) Melding Het berekenen van het veld Datum WVP (Wet verbetering Poortwachter) ging niet goed, als er tussen twee ziekteregistraties een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof zat en hierdoor de tweede ziekteregistratie niet als doorlopend werd gekenmerkt. Oplossing Een ziekteregistratie geldt als doorlopend, als de periode van herstel tussen twee ziekteregistraties minder dan 28 dagen is. Voor het bepalen van deze 28 dagen wordt de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof vanaf deze release niet meer meegerekend. Hierdoor wordt de tweede ziekteregistratie in deze situatie voortaan als doorlopend beschouwd, zodat in het veld Datum WVP de juiste datum komt te staan. Actie Bij nieuwe ziekmeldingen houdt de applicatie rekening met de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Reeds geregistreerde ziektemeldingen worden niet automatisch aangepast. Om de Datum WVP voor deze bestaande ziekmeldingen correct te laten berekenen, moet je de ziekmelding na het zwangerschaps- en bevallingsverlof verwijderen en opnieuw invoeren. Genereren mailmerge documenten werkte niet meer (2783083) Melding In het scherm Adresgegevens medewerker was bij de samengestelde velden voor het mailmergeadres de aanduiding (mailmerge) weggevallen. Daardoor werkte het genereren van mailmerge documenten niet goed meer.  Oplossing De aanduiding (mailmerge) is weer toegevoegd aan de volgende velden: Straat/ Huisnummer (mailmerge) (7569) Postcode/ Woonplaats (mailmerge) (7570) Land (mailmerge) (7568) Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 6/17/2021
Volledig artikel weergeven
17-06-2021 20:17 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 455 Weergaven
Solved Messages Base of employee master data - salary rounded to one decimal (2762418) Message The salary is rounded to 1 instead of 2 decimals in the Base of employee master data. Solution This has been resolved. As of this release, the salary is rounded to 2 decimals. Action This can be checked by selecting Employee > Employee > Base of employee master data. Closed organizational units wrongly forwarded to Portal (1253731) Message Sometimes the following error message was displayed in the Grouped User Management Logbook in the Portal: Role assignment Manager not processed: Organizational unit xxxxx not found. The managers of organizational units (OUs) that were already closed were mistakenly specified for the closed organizational units. Solution As of this release, no data of already closed organizational units is forwarded and the error message is no longer displayed. As a result, the Grouped User Management Logbook is more structured and any errors can be detected more easily.  Action No action is required. Employee is not forwarded to the Portal (2710118) Message Synchronization between the Person entity and the Employee was not always successful. Employees for which the Identity and/or Citizen service number fields had no value were not synchronized with the persons in question, and the employees were not forwarded to the Portal. Solution This has been resolved. The order of synchronization from the Person to the Employee is now correct and the employee is forwarded to the Portal. Action No action is required. Long-term illness and maternity leave - value of PIB date field incorrect (389486) Message Calculation of the PIB date field (Permanent Incapacity Benefit (Restrictions) Act (Wet Verbetering Poortwachter)) was incorrect when there was a period of maternity leave between two sickness registrations, as a result of which the second sickness registration was not marked as continuous. Solution A sickness registration is continuous when the period of recovery between two sickness registrations is less than 28 days. As of this release, the maternity leave period is no longer included when determining these 28 days. In the above situation, the second sickness registration is now considered to be continuous and the PIB date field will show the correct date. Action The maternity leave period is now considered where new sick reports are concerned. Already registered sick reports are not automatically modified. To ensure the correct PIB date of existing sick reports is calculated, the sick report following maternity leave must be removed and re-entered. Generating mail merge documents no longer works (2783083) Message In the Employee address details screen, the (mailmerge) indication was not visible at the aggregate fields for the mail merge address. As a result, mail merge documents could no longer be created.  Solution The (mailmerge) indication has been re-added to the following fields: Street / House number (mailmerge) (7569) Postcode / City (mailmerge) (7570) Country (mailmerge) (7568) Action No action is required. Publishing Date : 6/17/2021
Volledig artikel weergeven
17-06-2021 20:21 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven
Mededelingen Vertalingen schermen Een deel van de schermen van HR Core Business en Payroll Business werd tot nu toe in het Engels en Duits weergegeven. Wij krijgen echter steeds vaker het verzoek om de applicatie volledig beschikbaar te stellen in andere talen. In de loop van dit jaar gaan wij daarom de meertaligheid uitbreiden en alle schermen controleren: Schermen voor de HR professional worden vertaald in het Engels, Duits en Frans. Schermen voor payroll professionals en overige gebruikers worden vertaald in het Engels. Vanaf deze release is een groot gedeelte van de schermen van het menu Medewerkers gecontroleerd en vertaald. De overige menukeuzes volgen in de komende releases. Zodra dit menu volledig vertaald is, laten we we dit weten. Let op: sommige velden hebben een waardenlijst die op het niveau Klant of Bedrijf is gedefinieerd. In dat geval bent u zelf de beheerder van de lijst, en ook van de vertalingen. Deze kunt u onderhouden via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst.  Nieuw  Nieuw veld - No Risk Polis van toepassing Waarom Om de WAO/WIA registratie makkelijker te maken, hebben we met ingang van 1-1-2021 het veld No Risk Polis van toepassing toegevoegd aan het scherm WAO/WIA registratie.  Hoe Medewerker > Ziekte > WAO/WIA registratie. In het nieuwe veld No Risk Polis van toepassing kun je Ja of Nee invullen. Het veld wordt ook opgenomen in de data integratie package zodat het wordt aangeleverd bij Verzuim Management. Actie Er is geen actie nodig.  Gewijzigd en verbeterd  Medewerkers met dezelfde Datum indienst als Datum uitdienst werden niet doorgestuurd naar Youforce Portaal (1631185) Waarom Als een medewerker dezelfde Datum uitdienst kreeg als de Datum indienst, werd de Datum uitdienst niet doorgestuurd naar het Youforce Portaal. Hierdoor kwam de datum uit dienst niet in onze achterliggende systemen te staan. Hoe Vanaf deze release wordt de Datum uitdienst van medewerkers die je invoert met dezelfde datum in als datum uit dienst wel doorgestuurd naar het Youforce Portaal en van daaruit naar de achterliggende systemen. Actie Beheer > Gegevensuitwisseling > Heraanleveren Portaalbeheer (medewerker) Om er zeker van te zijn dat de gegevens, zoals in dit geval de Datum uitdienst in HR Core Business en het Youforce Portaal aan elkaar gelijk zijn, kun je met de functie Heraanleveren Portaalbeheer (medewerker) de gegevens van een medewerker opnieuw aanleveren aan het Youforce Portaal. Ook de achterliggende systemen, zoals Management Informatie worden dan bijgewerkt. Deze functionaliteit kun je vanaf de juni release gebruiken voor zowel de V1 als de V3 koppeling. Digi-ZSM - Soms 42-weekse ziekmelding niet naar UWV (2594769) Waarom De 42-weekse ziekmelding werd niet altijd naar UWV doorgegeven. Hoe Dit is opgelost, zodat de 42-weekse ziekmeldingen weer gewoon naar UWV worden doorgegeven. Actie Er is geen actie nodig. Performance - Bezettingsoverzicht in HR Self Service (2705936) Waarom Als je het bezettingsoverzicht binnen HR Self Service opvroeg, duurde het soms erg lang voordat de informatie werd getoond of werd deze helemaal niet getoond. Hoe In samenwerking met HR Self Service hebben we verbeteringen doorgevoerd, waardoor de informatie sneller wordt getoond en het scherm niet meer vastloopt. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Verlof rapportages Management Informatie niet gelijk met HR Core (2608937) Melding  De verlofgegevens van de rapportages in Management Informatie (MI) verschilden soms met de verlofgegevens van HR Core. Dit kwam omdat de verlofgegevens niet goed doorkwamen in de MI-rapportages. Oplossing Wij hebben de oplossing hiervoor uitgeleverd op 29 april 2021. Zie onder Actie wat je moet doen, om ervoor te zorgen dat de MI-rapportages de juiste verlofgegevens tonen. Actie Instellingen > Verlofrecht toekennen > kies Huidig verlofjaar corrigeren Om ervoor te zorgen dat in de MI-rapporten de juiste verlofgegevens staan, moet je in HR Core Business het huidige verlofjaar corrigeren op bedrijfsniveau. Door het huidige verlofjaar te corrigeren wordt ook de data van alle voorgaande jaren gecorrigeerd. Hou er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat de actuele gegevens te raadplegen zijn in de MI rapporten. Ouderschapsverlof toekennen in verlofregeling lukt niet (2695815) Melding  Voor deze release was het mogelijk om binnen één verlofregeling bij verschillende verlofsoorten het veld Recht o.b.v. kind aan te vinken. Bij het opslaan bleef het systeem echter draaien en werd de wijzing niet opgeslagen. Oplossing Vanaf deze release verschijnt er een melding als bij een andere verlofsoort binnen de regeling het veld Recht o.b.v. kind al is aangevinkt.  Actie Er is geen actie nodig.  Soort ziekte in scherm Ziekteverzuim kwam niet overeen met helptekst (2713858) Melding In het scherm Ziekteverzuim kwam de lijst van het veld Soort ziekte niet overeen met de soorten ziekte die in de helptekst stonden. Oplossing De helptekst is aangepast, zodat bij de toelichting van het veld Soort ziekte nu de juiste waardes  staan.  Actie Er is geen actie nodig.  Korting verlofrecht - reden niet beschikbaar (2726639) Melding Het was niet mogelijk om de reden verlof vast te leggen bij Korting verlofrechten.  Oplossing Dit is opgelost, zodat je de reden bij Korting verlofrechten weer kunt vastleggen.  Actie Om ervoor te zorgen dat de juiste redenen verschijnen onder Korting verlofrechten, moet je de waarde weer kiezen Instellingen > Vastlegging > Waardelijst. Hierna kun je de mutatie Korting verlofrecht opslaan met de juiste reden. Publishing Date : 5/21/2021
Volledig artikel weergeven
20-05-2021 21:37 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 373 Weergaven
Notifications Translated screens Some of the HR Core Business and Payroll Business screens have been available in English and German so far. However, we are receiving more and more requests to make the application fully available in other languages. In the course of this year, we plan to translate more screens: HR professional screens will be translated into English, German and French. Screens for payroll professionals and other users will be translated into English. As of this release, a large part of the screens of the Employees menu has been checked and translated. The other menu options will follow in the coming releases. Once this menu is fully translated, we'll let you know. Note Some fields have a list of values defined at the Client or Company level. In this case, you administer the list and the translations. You can maintain the list at Settings > Recording > List of values  New New field - No Risk Policy applies Why To make the WAO/WIA registration easier, we have added the No Risk Policy applies field to the WAO/WIA registration screen as of 1-1-2021.  How Employee > Illness > WAO/WIA registration. You can enter yes or no in the No Risk Policy applies field. The field is also included in the data integration package for upload to Medical Leave Management. Action No action is required.  Modified and Improved  Employees with the same Start and End date of employment were not sent to Youforce Portal (1631185) Why If an employee was given the same End of employment date as Start of employment date, the End of employment date was not sent to the Youforce Portal. As a result, the End of employment date did not appear in the underlying systems. How As of this release, if you enter an End of employment date for an employee that is the same as the Start of employment date, the End of employment date will be sent to the Youforce Portal and then on to the underlying systems. Action Management > Data exchange > Portal Management Redeliver (employee) To ensure that the data (in this case the End of employment date) is the same in HR Core Business and the Youforce Portal, you can resubmit an employee’s data to the Youforce Portal with the Portal Management Redeliver (employee) function. This will also update the underlying systems such as Management Information. From the June release you can use this link for both the V1 and the V3 link. Digi-ZSM - Report of illness at 42 weeks sometimes not sent to UWV (2594769) Why The report of illness at 42 weeks was not always sent to UWV. How This issue has been resolved. The report is now sent to UWV as usual. Action No action is required. Performance - Occupancy overview in HR Self Service (2705936) Why When requesting the occupancy overview in HR Self Service, it sometimes took an inordinate amount of time before the information was displayed, or it was not displayed at all. How We have implemented improvements in collaboration with HR Self Service so that the information is displayed faster and the screen no longer freezes. Action No action is required. Solved Messages Leave reports in Management Information not aligned with HR Core (2608937) Message  The leave data in the reports in Management Information (MI) occasionally differed from the leave data in HR Core. This was because the leave data was not properly transferred to the MI reports. Solution We provided a solution for this issue on 29 April 2021. See Action what you need to do to ensure that the MI reports show the correct leave data. Action Settings > Grant leave entitlement > select Correct current leave year You must correct the current leave year at company level in HR Core Business to ensure that the MI reports contain the correct leave data. When you correct the current leave year, the data for all previous years will also be corrected. Keep in mind that it may take some time before the current data is available for consultation in the MI reports. It is not possible to grant parental leave in the leave scheme (2695815) Message  Prior to this release it was possible to check the Parental entitlement field for different types of leave within one leave scheme. However, upon saving, the system froze and the change was not saved. Solution From this release, a message will appear if the Parental entitlement field is checked for another type of leave within the scheme.  Action No action is required.  Type of illness in Sick leave screen did not match help text (2713858) Message The list in the field Type of illness did not correspond to the types of illness in the help text on the Sick leave screen. Solution The help text has been adjusted so that the correct values now appear in the explanation of the Type of illness field.  Action No action is required. Leave entitlement cutback - reason not available (2726639) Message It was not possible to record the reason for reducing leave in the Cutback leave rights screen.   Solution This issue has been resolved. You can now indicate the reason in the Reason leave entitlement cutback field in the screen mentioned above.   Action To ensure that the correct reasons appear under Reason leave entitlement cutback, you must choose the value again at Settings > Recording > List of values. After this, you can save the cutback of leave entitlement with the correct reason. Publishing Date : 5/21/2021
Volledig artikel weergeven
20-05-2021 21:39 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 230 Weergaven
Mededelingen Uitnodiging Webinar Visma | Raet Dynamic Payslip Datum: 06 mei 2021 Tijd: 13.00 uur – 14.00 uur Via deze Webinar willen we je kennis laten maken met de Visma | Raet Dynamic Payslip of interactieve salarisstrook. We kijken naar de huidige salarisstrook in PDF en de mogelijkheden van een interactieve salarisstrook. Daarnaast ontvangen wij graag feedback over de look & feel van de Visma | Raet Dynamic Payslip.  Aanmelden Wil je deelnemen aan deze webinar? Kijk dan op de Community van Payroll Business bij Evenementen, klik op Webinar Dynamic Payslip en meld je aan. De maandag voorafgaand aan de webinar, sturen we je dan een e-mail met de login details. Gewijzigd en verbeterd Rapport Voorgestelde UPI aangepast Waarom  Het rapport Voorgestelde UPI is voorzien van extra controles, zodat je beter in staat bent om de gegevens te controleren en corrigeren voordat de persoonslaag wordt geactiveerd. Hoe  We hebben de volgende controles toegevoegd: Controle op BSN korter dan 9 posities Als het BSN korter is dan 9 posities, staat er een foutmelding in de kolom Conflict / Error en zie je in kolom Opmerking de tekst: BSN korter dan 9 posities, gelieve te corrigeren. Controle op postcodeformaat Als het formaat van de postcode onjuist is, staat dit in de kolom Conflict / Error en zie je in de kolom Opmerking de tekst: Postcode is onjuist. gelieve te corrigeren. Actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen Veld Manager leegmaken via Importeren CSV lukte niet meer (2033007) Melding  Het was niet meer mogelijk om in het scherm Medewerker(s) het veld Manager leeg te maken door het importeren van een CSV-bestand met de waarde #NULL#. Deze actie voer je bijvoorbeeld uit als je de manager handmatig hebt ingevuld en je wilt dit veld laten vullen met de daadwerkelijke manager uit de organisatiestructuur. Oplossing Dit is opgelost, zodat je vanaf deze release de het veld Manager weer kunt leegmaken door het importeren van de waarde #NULL#. Na het importeren van deze waarde, verwijdert de applicatie de handmatig ingevoerde Manager en neemt de waarde over uit de organisatiestructuur. Actie Als je managers in een keer wilt verwijderen, kun je dit doen via het importeren van een CSV-bestand. Issue verspringen van datum bij Organisatorische eenheden HRCB (2608435 ) Melding Als je in het hoofdscherm van de Organisatorische eenheid een peildatum invoert en daarna doorklikt naar de Organisatorische eenheid die je wilt wijzigen, dan springt de peildatum weer naar de eerste dag van de periode en houdt het systeem niet de datum vast die je hebt gekozen in het eerste scherm.  Oplossing Instellingen > Formatie en Organisatie > Organisatorische eenheden Dit is opgelost,. De peildatum die je in het eerste scherm hebt gekozen, blijft nu staan in de vervolgschermen. Actie Er is geen actie nodig. Functie tijdelijk verdwenen uit menu Melding Soms was een bepaalde functie gedurende één dag niet meer zichtbaar in het menu. Dit was bijvoorbeeld op 31 december 2020 het geval met de functie Arbeidscontract. Je kon de gegevenselementen van dat scherm die dag wel terugvinden in rapporten en ook was het mogelijk ze te muteren via bijvoorbeeld Beheer > Externe mutaties. Oplossing De programmatuur is aangepast, waardoor de functies in het menu zichtbaar blijven en niet opeens verdwijnen. Actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 4/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-04-2021 15:13 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 374 Weergaven
Notifications Webinar Visma | Raet Dynamic Payslip – Invitation Date: 06 May 2021 Time: 01.00 pm to 02.00 pm This webinar provides an introduction to Visma | Raet Dynamic Payslip. We review the current payslip (PDF) and the options available with an interactive payslip. We would also like to receive feedback on the look & feel of Visma | Raet Dynamic Payslip.  Sign up Would you like to attend this webinar? Go to the Payroll Business Community at Events, click Webinar Dynamic Payslip and sign up. You will receive an email with the login details on the Monday preceding the webinar. Modified and Improved Proposed UPIs report has been modified Why  The Proposed UPIs report now includes additional checks to check and correct data before the Person level is activated. How  The following checks have been added: Check if BSN has less than 9 characters When a BSN has less than 9 characters, the Conflict / Error column contains an error message and the Remark column contains the text: BSN has less than 9 characters, please modify. Check of zip code format When the format of a zip code is incorrect, the Conflict / Error column contains an error message and the Remark column contains the text: Zip code is incorrect, please modify. Action No action is required.  Solved Messages Clearing Manager field using Import CSV was no longer possible (2033007) Message  It was no longer possible to clear the Manager field in the Employee(s) screen by importing a CSV file with the #NULL# value. This action is performed when the manager has been specified manually and the field has to be populated with the actual manager from the organizational structure. Solution This problem has been resolved. As of this release the Manager field can be cleared again by importing the #NULL# value. When this value has been imported, the manually specified manager is removed and the value from the organizational structure is adopted. Action If multiple managers have to be removed in one go, this can be done by importing a CSV file. Problem with changed date at Organizational units HRCB (2608435) Message When a reference date is entered in the Organizational unit’s main screen and next the Organizational unit that is to be changed is selected, the reference date is reset to the first day of the period instead of retaining the date selected in the first screen.  Solution Settings > Formation and Organization > Organizational units This problem has been resolved. The reference date selected in the first screen is now retained in the subsequent screens. Action No action is required. Option temporarily removed from menu Message Sometimes a specific option was not visible in the menu during a single day. For example, the Employment contract option on 31 December 2020. The data elements included in that screen, however, were included in reports and could be changed using Management > External changes. Solution The software has been modified and the options are now always included in the menu. Action No action is required.  Publishing Date : 4/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-04-2021 15:15 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 210 Weergaven
Mededelingen Online release sessies Dinsdag 2 maart is als onderdeel van een pilot de eerste release sessie geweest waarin de release van maart is toegelicht. De komende maanden  zetten we de pilot voort en vindt in de week na de release een kennissessie van één uur plaats, waarin we de belangrijkste zaken uit deze release nader toelichten. We besteden we extra aandacht aan de zaken waarvoor je als klant actie moet ondernemen om gewijzigde of nieuwe functionaliteit juist en volledig te gaan gebruiken. Hiermee hopen we de release notes en de acties die bij bepaalde onderwerpen zijn vermeld, te verduidelijken. De tweede release sessie over de release van april vindt plaats op dinsdag 30 maart 14.00 uur. Hoe je je voor de release sessie kan aanmelden, laten we zo snel mogelijk weten via de Community of neem hiervoor contact op met je Customer Succes Manager. Nieuw Scherm Functie informatie - nieuw veld Functie familie Waarom Omdat het handig is om bijvoorbeeld te kunnen aangeven welke functies qua aard veel met elkaar gemeen hebben, is hiervoor vanaf de april release een nieuw veld Functie familie beschikbaar in HR Core Business.  Hoe Instellingen > Formatie en organisatie > Functie informatie Aan het scherm Functie informatie is met ingang vanaf 1 januari 2021 het veld Functie familie toegevoegd. Hiermee kun je bijvoorbeeld aangeven tot welke categorie/familie een bepaalde functie behoort. De mogelijke waarden van dit veld kun je inrichten via de functie Waardenlijst.  Instellingen> Vastlegging > Waardenlijsten > Functie informatie Aan de lijst van het veld Element in het scherm Functie informatie is nu de waardenlijst Functie familie toegevoegd. Door deze waardenlijst te gebruiken, kun je functies die bij elkaar horen beter clusteren. Let op: er bestaat geen afhankelijkheid tussen de waarden Functie familie en Functie. We gaan het nieuwe veld Functie familie ook toevoegen aan de Recruiting API die wij aan het ontwikkelen zijn.  Actie Als je de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, kunt je kunt de waardelijst zelf inrichten. Ga je deze functionaliteit niet gebruiken, dan hoef je niets te doen.  Scherm Medewerker (aanvullend) - nieuw veld Kandidaat ID (ATS)  Waarom Voor het vastleggen van gegevens over de manier waarop het werven van een medewerker heeft plaatsgevonden, is vanaf deze release het nieuwe veld Kandidaat ID (ATS) beschikbaar. ATS staat voor Applicant Tracking system; dit is een generieke benaming in werving & selectie / recruitment systemen. Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker (aanvullend) Vanaf de april release is met ingang vanaf 1 januari 2021 aan het scherm Medewerker - aanvullend het veld Kandidaat ID (ATS) toegevoegd. Dit is een vrij veld met maximaal 50 karakters waarin je kunt vastleggen hoe een medewerker is geworven. Actie Er is geen actie nodig.  Scherm Ziekteverzuim - nieuwe velden tabblad Extra informatie  Waarom Voor het vastleggen van meer informatie over ziekteverzuim zijn vanaf deze release voor het tabblad Extra informatie twee nieuwe velden beschikbaar. Hoe Medewerker > Ziekte > Ziekteverzuim Voor het tabblad Extra informatie van het scherm Ziekteverzuim zijn twee nieuwe velden beschikbaar: Actielijst De bijbehorende waardenlijst kun je per klant onderhouden. Korte notitie Dit is een alfanumeriek veld waarin je een tekst van maximaal 100 posities kunt opnemen. Als u extra velden wilt opnemen voor verzuim worden die extra velden op dit tabblad geplaatst. Instellingen > Vastlegging > Vrije velden De velden maak je aan via Instellingen > Vastlegging > Vrije velden. Deze velden kun je vervolgens voor alle schermen selecteren en toevoegen in het scherm Beheer Instellingen >Vastlegging > Scherm uitbreiden. Alle toegevoegde extra velden vind je in dit scherm terug in het deelscherm Extra Informatie. De nieuwe velden worden opgenomen in de MLM domain API zodat je de velden ook in Medical Leave Management kunt gebruiken.  Actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen Bijwerken velden persoon bij aanmaken nieuwe medewerker Melding Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker, waarbij de is persoonslaag geactiveerd en de persoon al is aangemaakt, kon de volgende situatie zich voordoen. Als er een persoon was aangemaakt met bijvoorbeeld een Huisnummer toevoeging en er werd een nieuwe medewerker aangemaakt zonder Huisnummer toevoeging, dan werd soms op dat moment de Huisnummer toevoeging niet bij de persoon verwijderd. Oplossing Dit is opgelost, zodat de velden voor de persoon voortaan correct worden bijgewerkt bij het aanmaken van een nieuwe medewerker. Actie Er is geen actie nodig. Geen schuifbalk in functie Scherm uitbreiden (change 2511657) Melding Instellingen > Vastlegging > Scherm uitbreiden Als er via de functie Scherm uitbreiden zoveel schermelementen waren toegevoegd dat deze niet allemaal in het scherm getoond konden worden, was er geen schuifbalk in het scherm aanwezig, waardoor niet alle toegevoegde elementen zichtbaar waren. Oplossing Na deze release zie je een schuifbalk als niet alle elementen in het scherm getoond kunnen worden.  Actie Er is geen actie nodig. Verlofsaldo niet correct (change 2591261) Melding Soms bleef het verlofsaldo na het herberekenen op 0 staan. Oplossing Dit is opgelost en komt na deze release niet meer voor.  Actie Er is geen actie nodig. Presentatiefout verlofjaar (change 2486514) Melding Instellingen > Verlof > Verlofrecht toekennen Soms werd het verlofjaar onjuist gepresenteerd bij de actie Nieuw verlofjaar. Oplossing Dit is opgelost, zodat het verlofjaar vanaf deze release weer correct wordt gepresenteerd.  Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 3/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-03-2021 19:19 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 385 Weergaven
Notifications Online release sessions The first release session was organized on Tuesday, March 2 as part of a pilot to explain the March release in more detail. The pilot will be continued during the coming months and a one-hour info session will be arranged in the week following the release to further explain the most important changes. We will devote extra attention to what you, as a customer, need to do in order to get the most out of modified or new features. We hope that this will clarify the Release Notes and the Actions listed for some of the changes. The second release session following the April release will take place on Tuesday, March 30, at 14:00 (CET). We will let you know how to sign up for the release session via the Community as soon as possible. You can also contact your Customer Success Manager. New Job information screen - new Job category field Why It may be useful to indicate which jobs have much in common, which is why the April release will include the new Job category field in HR Core Business.  How Settings > Formation and Organization > Job information As of 1 January 2021 the Job information screen includes the Job category field. It can be used to specify the category a specific job belongs to. The possible values can be specified using the List of values function.  Settings > Recording > List of values > Job information The Job category list of values has been added to the Element field list in the Job information screen. Jobs can be clustered more easily through this list of values. Note: there is no interdependency between the Job category and Job values. The new Job category field will also be added to the Recruiting API that is being developed.  Action If you want to use the new feature, you can create a list of values. If you do not want to use this feature, you need not do anything.  Employee (supplementary) screen - new Candidate ID (ATS) field  Why As of this release the new Candidate ID (ATS) field is available for registering details about the recruitment of an employee.ATS stands for Applicant Tracking System, a generic name in recruitment systems. How Employee > Employee > Employee (supplementary) As of 1 January 2021 the Employee (supplementary) screen in the April release includes the Candidate ID (ATS) field. This is a free field for registering how an employee was recruited (max. 50 characters). Action No action is required.  Sick leave screen - new fields in Additional information tab  Why As of this release the Additional information tab includes two new fields for registering information about sick leave. How Employee > Illness > Sick leave The Additional information tab in the Sick leave screen includes two new fields: Action list: The corresponding list of values can be maintained per client. Brief note: An alphanumeric field for the input of text (max. 100 characters). Settings > Recording > Free fields Create the fields by selecting Settings > Recording > Free fields. These fields can then be selected for all screens and added using Settings > Recording > Expand screen. All the added extra fields are included in the Extra information panel. The new fields are included in the MLM domain API. This means that the fields can also be used in Medical Leave Management. Action No action is required.  Solved Messages Updating person fields when creating a new employee Message When creating a new employee where the person layer has been activated and the person has already been created, the following may occur: If a person had been created with, for example, House number suffix and a new employee was created without House number suffix, the House number suffix was sometimes not removed for that person. Solution This has been resolved. The fields are now correctly updated when a new employee is created. Action No action is required. No scrollbar in Expand screen function (change 2511657) Message Settings > Recording > Expand screen When the number of screen elements added through the Expand screen function is so large they cannot all be displayed on the screen, no scroll bar was available to view the remaining added elements. Solution Following this release, a scrollbar is displayed when there are more elements that can be displayed on the screen.  Action No action is required. Leave balance incorrect (change 2591261) Message Sometimes the leave balance was set to 0 following recalculation. Solution This has been resolved as of this release.  Action No action is required. Leave year presentation error (change 2486514) Message Settings > Leave > Grant leave entitlement Sometimes the leave year was presented incorrectly when executing the New leave year action. Solution This has been resolved; as of this release the leave year is presented correctly again.  Action No action is required.
Volledig artikel weergeven
19-03-2021 19:27 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 230 Weergaven
Mededelingen Online release sessies  Diverse klanten hebben ons gevraagd om naast de release notes een online release sessie te organiseren, waarin wij de aanpassingen van de betreffende release nader toelichten. Wij geven hieraan graag gehoor. Zoals reeds in de release notes van februari aangegeven, starten we als pilot in de week na de release een kennissessie van één uur, waarin we de belangrijkste zaken uit de release nader toelichten. Tijdens de sessie besteden we extra aandacht aan de zaken waarvoor je actie moet ondernemen om gewijzigde of nieuwe functionaliteit juist en volledig te gaan gebruiken. Hiermee hopen we de release notes en de acties die bij bepaalde onderwerpen zijn vermeld te verduidelijken. De eerste release sessie zal plaats vinden op dinsdag 2 maart om 14.00 uur. Als je hieraan wilt deelnemen, kun je je aanmelden via de Evenementenkalender van Payroll Business. Nieuwe interface 'Loonstroken naar Dynamic Payslip' nog niet actief  We zijn bezig met functionaliteit te maken zodat je dynamische loonstroken kunt aanbieden aan je medewerkers. Op dit moment zie je in het scherm Beheer - gegevensuitwisseling - interfaces de nieuwe interface 'Loonstroken naar Dynamic Payslip' al staan. Deze nieuwe interface wordt echter alleen getoond en is nog niet beschikbaar. In de volgende release zullen wij meer uitleg hierover geven.  Opgeloste meldingen UPI’s kunnen niet worden ingelezen (2486778) Melding  We hebben geconstateerd dat in sommige situaties de UPI niet ingelezen kan worden als bij een medewerker twee geboortedatums in het systeem voorkomen. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing van een geboortedatum per andere peildatum. Voor elke geboortedatum wordt ook een pensioendatum berekend en dit veroorzaakte een foutmelding. Oplossing Vanaf de maart release is de code aangepast waardoor UPI's worden ingelezen zonder dat hierbij een foutmelding wordt getoond. Mocht er toch 2 (afwijkende) geboortedatums zijn voor 1 medewerker, dan worden deze datums gekopieerd naar de persoon in chronologische tijdvolgorde. Actie Er is geen actie nodig. Verlof over jaargrens met invoering Wet Wieg (2179372) Melding  Als je aanvullend geboorteverlof over 2 kalenderjaren wilt opnemen is dit niet mogelijk omdat het systeem aangeeft dat er onvoldoende saldo is. Oplossing Na de release van maart is het mogelijk om aanvullend geboorteverlof over de jaargrens heen op te nemen. Actie Als het aanvullende geboorteverlof over de jaargrens nog niet is aangevraagd, dan kan je dit nu wel indienen. Anders is er verder geen actie nodig.  Contactpersoon 2 wordt niet verwijderd (2441425) Melding Indien er vanuit Self Service werd doorgegeven dat er 2 contactpersonen verwijderd moesten worden bij de medewerker leverde dit een uitgevallen mutatie op.  Oplossing Na de maart release zal de mutaties voor het verwijderen van een tweede contactpersoon correct worden verwerkt en niet meer in de uitval terechtkomen.  Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 2/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-02-2021 16:43 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 371 Weergaven
Notifications Online release sessions  Several customers requested that we organize an online release session in addition to the Release Notes to explain the changes in the relevant release in more detail. We are happy to facilitate this. As we already mentioned in the February Release Notes, we will pilot a one-hour info session in the week following the release, in which we will further explain the most important changes in the release. During this session, we will devote extra attention to what you, as a customer, need to do in order to get the most out of modified or new features. We hope that this will clarify the Release Notes and the Actions listed for some of the changes. The first release session will take place on Tuesday, March 2, at 14:00 (CET). You can register via de Event calendar of Payroll Business. New ‘Payslips to Dynamic Payslip' interface not yet active  We are creating a feature allowing you to offer your employees dynamic payslips. At present, the Management - data exchange - interfaces screen already displays the new ‘Payslips to Dynamic Payslip' interface. The new interface is only displayed however; it is not yet available. We will provide more information in the next release.  Solved Messages Cannot read UPIs (2486778) Message  We have found that in some situations, the system cannot read the UPI if an employee is associated with two dates of birth in the system. The cause is a modification of a date of birth as per a different benchmark date. A retirement date is calculated for every date of birth and this generated an error message. Solution We have adjusted the code as per the March release, ensuring that UPIs are read without generating an error message. Should one employee be associated with two (different) dates of birth, the dates are copied to the person in chronological order. Action No action is required. Leave across year change with introduction of Wet Wieg (2179372) Message  It is impossible to take childbirth leave that falls in two calendar years because the system states there are insufficient remaining days of leave. Solution As per the March release, you can take supplementary childbirth leave across a year change. Action If you have not yet applied for supplementary childbirth leave across the year change, you can do this now. Otherwise, no further action is required.  Contact 2 is not deleted (2441425) Message If an employee stated through Self Service that two of their contacts had to be removed, a failed change resulted.  Solution After the March release, the change for deleting a second contact will be processed and not end up with the failed changes.  Action No action is required. Publishing Date : 2/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-02-2021 16:44 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 218 Weergaven
Mededelingen Online release sessies  Waarom  Klanten hebben ons via feedback gevraagd om naast de Release notes een online release sessie te realiseren, waarin wij de aanpassingen van de betreffende release nader toelichten. Wij geven hieraan graag gehoor. Hoe Vanaf de release van maart starten we als pilot in de week na de release een kennissessie van één uur, waarin we de belangrijkste zaken uit de release nader toelichten. Tijdens de sessie besteden we extra aandacht aan de zaken waarvoor je als klant actie moet ondernemen om gewijzigde of nieuwe functionaliteit juist en volledig te gaan gebruiken. Hiermee hopen we de Release notes en de Acties die bij bepaalde onderwerpen zijn vermeld te verduidelijken. De eerste release sessie zal plaats vinden op dinsdag 2 maart om 14.00 uur. Hoe je je voor de release sessie kan aanmelden, laten we zo snel mogelijk weten via de Community.  Gewijzigd en verbeterd Veld geslacht uitgebreid met waarden 0 en 9 (2265398) Waarom Het veld geslacht voldeed niet aan de wettelijke waardenlijst. Volgens deze wettelijke lijst moet het ook mogelijk zijn om naast de waarden 1 (man) en 2 (vrouw) ook te kunnen kiezen uit de waarden 0 (onbekend) of 9 (niet gespecificeerd). In het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst wordt uitgelegd wanneer je de waarden 0 en 9 mag gebruiken. Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Vanaf deze release zijn met ingang van 1-1-2021 aan de waardenlijst van het veld Geslacht de waarden 0 (onbekend) en 9 (niet gespecificeerd) toegevoegd, zodat je nu kunt kiezen uit vier mogelijkheden.  Daarnaast is er de mogelijkheid hiervan af te wijken en alleen de keuzes 1 (man) en 2 (vrouw) te blijven gebruiken. In dat geval kun je de twee nieuwe waarden uit de waardenlijst verwijderen. Nieuw foutsignaal Ook is er een nieuw foutsignaal aangemaakt dat in het Signaleringsverslag staat als je in het veld Geslacht een andere waarde opgeeft dan is toegestaan: 0202 - Code geslacht ongelijk aan 0, 1, 2 of 9. Actie Als je de twee nieuwe waarden voor het veld Geslacht niet wilt gebruiken, verwijder deze dan uit de waardenlijst. Dit doe je via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst. Als het nieuwe foutsignaal in het Signaleringsverslag staat, pas de waarde in het veld Geslacht dan aan. Doe je dit niet, dan wordt dit afgekeurd in de loonaangifte. Verwerkingsverslag Externe mutaties verbeterd Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. In deze release hebben we de performance en leesbaarheid van het rapport Verwerkingsverslag Externe Mutaties verbeterd. Hoe Beheer > Externe mutaties > Verwerken Externe mutaties Na het importeren van de externe mutaties komt het rapport Verwerkingsverslag Externe Mutaties net als voorheen automatisch in Mijn rapporten te staan. De extensie van het rapport is veranderd van xls naar xlsx, zodat het rapport beter leesbaar is. Dit houdt in dat de kolommen niet meer zijn samengevoegd en dat het rapport nu is onderverdeeld in de volgende tabbladen: Parameters Validatie import Validatie mutaties Actie Er is geen actie nodig. Een nieuw aangemaakt rapport heeft automatisch de nieuwe lay-out. Verwerkingsverslag geïmporteerde mutaties verbeterd Waarom  We zijn druk bezig met het verbeteren van de performance en leesbaarheid van onze rapportages en brengen waar mogelijk ook andere kleine verbeteringen aan. Hoe  Beheer > Import / Export > Importeren CSV We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd: De omschrijving van het importbestand is gewijzigd. In plaats van de algemene tekst dat je een rapport hebt ingelezen, zie je nu de naam van de importdefinitie, zodat je weet op basis van welke definitie de import heeft plaatsgevonden.  Het formaat is gewijzigd van pdf naar excel. Als er fouten zijn, staan deze op het eerste tabblad van het excelbestand. De parameters staan op het tweede tabblad. Actie Er is geen actie nodig.  Uniek Persoonlijk Id en Identity moeten uit minimaal twee posities of tekens bestaan Waarom Voor de koppeling met het Raet Portaal is het nodig dat het Uniek Persoonlijk Id (UPI) en de Identity uit minimaal twee posities of tekens bestaan. Daarom kun je vanaf deze release in de velden Uniek Persoonlijk Id (UPI) en Identity alleen nog een waarde van minimaal twee twee posities vastleggen.  Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Medewerker > Medewerker > Medewerker (aanvullend) Vanaf deze release is het alleen mogelijk in de velden Uniek Persoonlijk Id (UPI) en Identity een waarde van minimaal twee posities in te vullen. Vul je een waarde van één positie in, dan verschijnt er een foutmelding. Gebruikte je voorheen waardes van één positie dan kun je hier eventueel een voorloopnul aan toevoegen. Actie Als er in je eigen administratie nog medewerkers zijn met een UPI of Identity van één positie, dan adviseren we je deze te wijzigen in waarden van minimaal twee posities.  Opgeloste meldingen Organisatiestructuur gaf foutmelding (2426604) Melding Als je een nieuwe Organisatorische Eenheid (OE) had aangemaakt met een bepaalde peildatum en je ging vervolgens terug naar de totale lijst met een eerdere peildatum, dan bleef de in de toekomst aangemaakte OE ook zichtbaar. Wilde je deze OE vervolgens openen, dan verscheen er een foutmelding omdat de OE op die eerdere peildatum nog niet bestond.  Oplossing  De programmatuur is aangepast. Voortaan zijn OE's die zijn aangemaakt met een peildatum die ligt ná de peildatum waarmee je de totale lijst oproept, niet meer zichtbaar in deze lijst. Actie Er is geen actie nodig. Nieuwjaarsdag in Feestdagencluster niet verwerkt in Presentatieschema (2368625) Melding Instellingen > Werkpatroon > Presentieschema In het Presentieschema van de medewerkers was Nieuwjaarsdag niet aangegeven als Feestdag. Het verwerken van een verlofopname was wel correct: er werden geen uren geboekt, maar de presentatie was niet juist. Oplossing  Dit is opgelost, zodat Nieuwjaarsdag vanaf deze release in het Presentieschema weer correct als Feestdag wordt getoond.  Actie Er is geen actie nodig. Opslaan verlofregeling lukte niet als veld Label overzicht en/of Kleur overzicht meteen werden ingevuld (2394160) Melding  Instellingen > Verlof > Verlofregeling Bij het toekennen van een verlofsoort aan een verlofregeling waarbij je meteen de velden Label overzicht en/of Kleur overzicht had ingevuld, lukte het niet om de verlofregeling op te slaan: er verscheen een cirkel verscheen beeld die eindeloos bleef draaien. Oplossing Vanaf deze release is dit opgelost en kun je de verlofregeling gewoon opslaan, ook als je de velden Label overzicht en/of Kleur overzicht meteen hebt ingevuld. Actie Als er verlofsoorten zijn waarbij je het label of de kleur eerder niet kon invullen, dan kun je dit nu alsnog doen.  Verlofperiode in scherm Verlofsaldo soms onjuist (2399456) Melding  Medewerker > Verlof > Verlofsaldo Soms werd in het scherm Verlofsaldo de verlofperiode onjuist getoond.  Oplossing Vanaf de februari release is dit opgelost en zie je de juiste Verlofperiode. Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 1/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-01-2021 21:35 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 430 Weergaven
Notifications Online release sessions Why  Customers have sent us feedback requesting online release sessions in addition to the Release Notes, in which we explain the changes in more detail. We are happy to facilitate this. How Starting with the March release, we will pilot a one-hour info session in the week following the release, which we will use to further explain the most important changes. During these sessions, we will pay extra attention to what you, as a customer, need to do in order to get the most out of modified functionalities. We hope that this will clarify the Release Notes and the Actions listed for some of the changes. The first release session will take place on Tuesday, March 2, at 14:00 (CET). We will let you know how to sign up for the release session via the Community as soon as possible. Modified and Improved Values 0 and 9 added to Gender field (2265398) Why The Gender field did not meet the legal requirements for gender values. These requirements state that, in addition to the values 1 (male) and 2 (female), the values 0 (unknown) and 9 (unspecified) should also be available. The Dutch tax authority’s Payroll Tax Manual (Dutch: Handboek loonheffingen) explains when the values 0 and 9 may be used. How Employee > Employee > Employee(s) With effect from January 1, 2021, the values 0 (unknown) and 9 (unspecified) have been added to the Gender field, so that you now have four options to choose from.  You may also choose to deviate from this and only use the values 1 (male) and 2 (female). To do so, you can simply remove the two new values from the list of values. New error signal A new error signal has been added that will appear in the Signal Report if you enter an invalid value in the Gender field: 0202 – Gender code value not equal to 0, 1, 2, or 9. Action If you do not wish to use the two new values for the Gender field, you can remove them from the list of values. To do so, go to Settings > Recording > List of values If the new error signal appears in the Signal Report, adjust the value in the Gender field. If you do not do this, the value will be rejected in the wage tax return. External Changes Processing Report improved Why In previous Release Notes, we announced that we were working on improving the performance of our various reports. In this release, we have improved the performance and readability of the External Changes Processing Report. How Manage > External changes > Process External changes After importing the external changes, the External Changes Processing Report will automatically appear in My reports, as before. The extension of the report has been changed from .xls to .xlsx to make the report easier to read. This means that the columns are no longer merged and that the report is now divided into the following tabs: Parameters Import validation Changes validation Action No action is required. Newly created reports will automatically have the new layout. Imported Changes Processing Report improved Why  We are working hard to improve the performance and readability of our reports and, where possible, making other small improvements. How  Manage > Import/Export > Import CSV We have made the following improvements: The description of the import file has been changed. Instead of a general message stating that you have imported a report, you now see the name of the import definition so you know which definition the import was based on.  The format has been changed from PDF to Excel. If there are any errors, they are listed on the first tab of the Excel file. The parameters are on the second tab. Action No action is required.  Unique Personal ID and Identity must consist of at least two positions or characters Why To connect to the Raet Portal, the Unique Personal ID (UPI) and the Identity must consist of at least two positions or characters. That is why, as of this release, you can only enter a value of at least two positions in the Unique Personal ID (UPI) and Identity fields.  How Employee > Inflow/Outflow > Create employee Employee > Employee > Employee(s) Employee > Employee > Employee (supplementary) As of this release, you can only enter a value of at least two positions in Unique Personal ID (UPI) and Identity fields. If you enter a value of one position, an error message will appear. If you previously used values of one position, you can add a leading zero. Action If your own administration still contains employees with a UPI or Identity of one position, we advise you to change these into values of at least two positions.  Solved Messages Organization structure produced error (2426604) Message Previously, if you created a new Organizational Unit (OU) with a reference date and then went back to the full list with an earlier reference date, the future OU would also remain visible. If you then tried to open this OU, an error message would appear because the OU did not yet exist on that earlier reference date.  Solution  The software has been modified. From now on, OUs created with a reference date after the reference date used to generate the full list are no longer visible on this list. Action No action is required. New Year’s Day not included in Presentation Schedule for Public Holiday Cluster (2368625) Message Settings > Work pattern > Presentation Schedule In the Presentation Schedule for employees, New Year’s Day was not marked as a holiday. Leave taken was processed correctly – no hours were booked, but the presentation was not correct. Solution  This has been resolved, so that from this release on New Year’s Day is shown correctly as a public holiday in the Presentation Schedule.  Action No action is required. Not able to save leave schemes when the Label overview and/or Color overview fields were filled in immediately (2394160) Message Settings > Leave > Leave scheme When you assigned a leave type to a leave scheme for which you had immediately completed the Label overview and/or Color overview fields, you were not able to save the leave scheme: an infinitely spinning circle would appear. Solution As of this release, this issue has been resolved and you can save the leave scheme, even if you immediately filled in the Label overview and/or Color overview fields. Action If there are any leave types for which you were unable to enter the label or color before, you can do so now.  Leave period in Leave balance screen sometimes incorrect (change 2399456) Message  Employee > Leave > Leave balance The Leave balance screen sometimes displayed incorrect leave periods.  Solution As of the February release, this issue has been resolved and you will see the correct Leave period. Action No action is required. Publishing Date : 1/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-01-2021 21:47 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 245 Weergaven