Mijn Communities
Help

Releases Youforce Portaal

Sorteren op:
Gewijzigd en verbeterd Aanpassingen van IBU Server-componenten Waarom We voeren deze aanpassingen door om de stabiliteit van IBU (Zenden en ontvangen) te verbeteren. Hoe In deze release worden diverse IBU Server-componenten bijgewerkt. Daarom is IBU Server tijdens de release niet beschikbaar op 1 oktober tussen18:00 en 0:00. Bestandsuitwisseling via Zenden en ontvangen en de IBU Client in zelfstandige modus (Standalone) zal gedurende dit onderhoud ook niet mogelijk zijn. Als u kritieke bestandsuitwisselingen hebt gepland gedurende deze periode, raden we u aan deze opnieuw in te plannen. Neem contact op met uw beheerder. Impact op IBU Standalone Als uw organisatie een planner gebruikt om bestanden automatisch te uploaden naar,of te downloaden van, de Youforce-server met IBU Client in zelfstandige modus, moet u het volgende rekening houden: Bestandsuitwisseling via IBU Standalone zal gedurende de onderhoudsperiode niet mogelijk zijn. De bestanden die op de client of de server staan worden na het onderhoud verwerkt op basis van de eerste automatisch ingeplande start. Als IBU Standalone verbinding maakt met IBU Server tijdens de onderhoudsperiode, worden foutmeldingen gegenereerd en vastgelegd. Afhankelijk van uw lokale configuratie kunnen ook e-mails worden verzonden naar de beheerder van uw organisatie. Dergelijke foutmeldingen zijn normaal en kunnen worden genegeerd. Als IBU Server offline gaat tijdens het verwerken van een bestandsuitwisseling, kan die uitwisseling mislukken. In dat geval wordt ook een foutmelding gegenereerd en vastgelegd. Soms is het nodig om het betreffende bestand achteraf handmatig te verzenden of te ontvangen. Als het bestand niet meer op de serverlijst staat, kunt u contact opnemen met de Service Desk van Raet om het bestand terug te zetten. Als u bovenstaande fouten/meldingen wil voorkomen, moet u uw lokale planner voor IBU Standalone uitschakelen gedurende de onderhoudsperiode. Uw ICT-medewerker kan dit regelen, maar u kunt ook contact opnemen met uw Raet-consultant. Uw actie Indien nodig: activeer uw standalone Zend en Ontvang sessie(s). Publishing Date : 9/24/2019
Volledig artikel weergeven
24-09-2019 19:09
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 882 Weergaven
Changed and Improved Modifications to IBU Server components Why We have made several changes to improve the stability of IBU (Send and Receive) How Several IBU Server components will be updated. IBU Server will not be available on October 1st, from 18:00 to 0:00 (CET). File exchange in Send & Receive and the IBU client executable in standalone mode cannot be used during the maintenance interval either. If you have planned critical file exchanges during this period, we advise you to reschedule these activities. Please contact your administrator. Impact for IBU Standalone If your organization uses a scheduler to automatically upload files to or download files from the Youforce server using IBU client in standalone mode, you should pay special attention to the following. File exchange with IBU standalone will not work during the maintenance interval. IBU standalone will start processing files left on the client or server after the maintenance has ended, on the first automatically scheduled start afterward. If IBU standalone tries to connect to IBU server during the maintenance interval, error messages will be generated and logged. Depending on your local configuration, e-mails may also be sent to your organization's administrator. Such error messages are normal and can be ignored. If IBU server goes down in the middle of processing a file exchange, the transfer may fail. In this case, an appropriate error message will also be logged. In some cases, it might be necessary to send or receive the corresponding file manually afterward. If the requested file has disappeared from the server list, you may contact the Raet Service Desk to have it restored. If your organization would rather prevent the above-mentioned errors, you are advised to switch off your local scheduler for IBU standalone during the maintenance interval. Your IT professional can take care of this, or you may contact your Visma | Raet consultant. Publishing Date : 9/24/2019
Volledig artikel weergeven
24-09-2019 19:03
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 216 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. General information This document contains important information for the Youforce portal (File Transfer) August release on Tuesday, July 30, 2019. New New IBU client version 3.9.6 available Why We have released a new version of IBU client to improve security. We strongly recommend updating IBU to this latest version. After the 30th of August old IBU versions won't work properly. How In previous versions of IBU, the encrypted password is stored in the IBU.ini file.    To improve security, we have removed the password from the IBU.ini file and stored it in Windows Credentials Manager. This new version 3.9.6 of IBU client will be available on July 31. This software supports the exchange of files between Youforce Send & Receive application and your local environment. You can download the new IBU version via the News page on Youforce Portal (see News or Publications | Youforce). Even if you are already working with the previous version of IBU, we urge you to replace it with version 3.9.6 on all your 'IBU'-devices. Most incidents regarding incorrectly exchanged files are caused by the use of previous IBU versions. See also the IBU manual available in Youforce | Publications | Youforce (News item: Send & Receive - New IBU version and manual). Your action Note: We urge you to upgrade IBU to this latest version. After August  30 old IBU versions won't work properly. Changed and Improved Modifications to IBU Server components Why We have made several improvements to improve the stability of IBU (Send and Receive) How Several IBU Server components will be updated. IBU Server will not be available on July 30th, from 18:00 to 0:00 (CET) during required maintenance to install the updates. File exchange in Send & Receive and the IBU client executable in standalone mode cannot be used during the maintenance interval either. If you have planned critical file exchanges during this period, we advise you to reschedule these activities. Please contact your administrator. Impact for IBU Standalone If your organization uses a scheduler to automatically upload files to or download files from the Youforce server using IBU client in standalone mode, you should pay special attention to the following. File exchange with IBU standalone will not work during the maintenance interval. IBU standalone will start processing files left on the client or server after the maintenance has ended, on the first automatically scheduled start afterward. If IBU standalone tries to connect to IBU server during the maintenance interval, error messages will be generated and logged. Depending on your local configuration, e-mails may also be sent to your organization's administrator. Such error messages are normal and can be ignored. If IBU server goes down in the middle of processing a file exchange, the transfer may fail. In this case, an appropriate error message will also be logged. In some cases, it might be necessary to send or receive the corresponding file manually afterward. If the requested file has disappeared from the server list, you may contact the Raet Service Desk to have it restored. If your organization would rather prevent the above-mentioned errors, you are advised to switch off your local scheduler for IBU standalone during the maintenance interval. Your IT professional can take care of this, or you may contact your Raet consultant. Solved Changes YF - Ibu standalone doesn't accept passwords longer than 14 characters: (change #4438685) Message Password policy IBU client/ standalone (filetransfer.youforce.biz)  differs from password policy for Youforce user login1.youforce.biz. In Youforce it is possible to use passwords longer than 14 characters. However, such a password cannot be used with IBU Stand Alone. IBU only accepts a maximum of 14 characters. Solution The new version of IBU now accepts passwords longer than 14 characters.  Your action Install IBU Client 3.9.6. as soon as possible.  Publishing Date : 7/25/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 20:51 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 444 Weergaven
Dit document beschrijft de nieuwe functionaliteit en verbeteringen in deze release. Een deel van deze veranderingen is geïnspireerd door berichten en meldingen van klanten. Waar relevant staat er een nummer in de paragraaftitel dat verwijst naar de betreffende boodschap in ons systeem (change .....). Algemene informatie Dit document bevat belangrijke informatie voor de Youforce portal release van dinsdag 30 juli 2019. Nieuw Nieuwe IBU Client-versie 3.9.6 beschikbaar Waarom Ter verbetering van de stablitieit van Zenden en Ontvangen en aangescherpte beveiligingseisen hebben wij een nieuwe versie van IBU uitgebracht. We raden u dringend aan IBU bij te werken naar deze nieuwste versie. Na 30 augustus zullen oudere versies van IBU niet (goed) werken. Hoe In eerdere versies van IBU werd het versleutelde wachtwoord opgeslagen in het bestand IBU.ini.    Om de beveiliging te verbeteren, verwijderen wij het versleutelde wachtwoord uit het bestand IBU.ini en slaan dit nu op in de Windows Credentials Manager. Versie 3.9.6 van IBU Client wordt op woensdagmorgen 31 juli als download voor u beschikbaar gesteld. Deze software ondersteunt de uitwisseling van bestanden tussen de Youforce-applicatie Send & Receive en uw lokale omgeving. U kunt versie 3.9.6 downloaden via de pagina Nieuws op Youforce Portal (zie Nieuws of Publicaties | Youforce). Als u IBU al gebruikt, raden we u ten sterkste aan deze op al uw apparaten waar IBU geinstalleerd is bij te werken naar versie 3.9.6 zodra deze beschikbaar is. De meeste incidenten van onjuiste bestandsuitwisseling worden veroorzaakt door het gebruik van oudere IBU-versies. Zie ook de IBU-handleiding in Youforce | Publicaties | Youforce (Nieuwsitem: Zenden en ontvangen - Nieuwe IBU-versie en handleiding) Uw actie Installer zo spoedig mogelijk deze nieuwste versie. Na 30 augustus zullen oudere versies van IBU niet (goed) werken. Gewijzigd en verbeterd Aanpassingen van IBU Server-componenten Waarom We hebben enkele aanpassingen doorgevoerd om de stabiliteit van IBU (Zenden en ontvangen) te verbeteren. Hoe Deze nieuwe versie 3.9.6 van IBU client is beschikbaar als download vanaf woensdag 31 juli. Je hebt deze software nodig om bestanden uit te wisselen met Youforce Zend en ontvangen applicatie. Je kunt de nieuwe versie downloaden via de nieuwspublicatie op de Youforce Portal (zie Nieuws of Publicaties | Youforce). Als je nu al werkt met een andere versie van IBU, raden we sterk aan deze op alle devices te vervangen door versie 3.9.6. Dit is namelijk de meest stabiele versie. De meeste meldingen over onjuist uitgewisselde bestanden komen voor bij oudere IBU-versies. Zie ook de IBU-handleiding in Youforce | Publicaties | Youforce (Nieuwsitem: Zenden en ontvangen - Nieuwe IBU-versie en -handleiding) Ook worden diverse IBU Server-componenten bijgewerkt. Daarom is IBU Server tijdens de release niet beschikbaar op 30 juli tussen 18:00 en 0:00. Bestandsuitwisseling via Send & Receive en de IBU Client in zelfstandige modus (Standalone) zal gedurende dit onderhoud ook niet mogelijk zijn. Als u kritieke bestandsuitwisselingen hebt gepland gedurende deze periode, raden we u aan deze opnieuw in te plannen. Neem contact op met uw beheerder. Impact op IBU Standalone Als uw organisatie een planner gebruikt om bestanden automatisch te uploaden naar,of te downloaden van, de Youforce-server met IBU Client in zelfstandige modus, moet u het volgende rekening houden: Bestandsuitwisseling via IBU Standalone zal gedurende de onderhoudsperiode niet mogelijk zijn. De bestanden die op de client of de server staan worden na het onderhoud verwerkt op basis van de eerste automatisch ingeplande start. Als IBU Standalone verbinding maakt met IBU Server tijdens de onderhoudsperiode, worden foutmeldingen gegenereerd en vastgelegd. Afhankelijk van uw lokale configuratie kunnen ook e-mails worden verzonden naar de beheerder van uw organisatie. Dergelijke foutmeldingen zijn normaal en kunnen worden genegeerd. Als IBU Server offline gaat tijdens het verwerken van een bestandsuitwisseling, kan die uitwisseling mislukken. In dat geval wordt ook een foutmelding gegenereerd en vastgelegd. Soms is het nodig om het betreffende bestand achteraf handmatig te verzenden of te ontvangen. Als het bestand niet meer op de serverlijst staat, kunt u contact opnemen met de Service Desk van Raet om het bestand terug te zetten. Als u bovenstaande fouten/meldingen wil voorkomen, moet u uw lokale planner voor IBU Standalone uitschakelen gedurende de onderhoudsperiode. Uw ICT-medewerker kan dit regelen, maar u kunt ook contact opnemen met uw Raet-consultant. Opgeloste meldingen IBU Standalone accepteert geen wachtwoorden met meer dan 14 tekens (change 4438685) Melding Het wachtwoordbeleid voor IBU Client/Standalone (filetransfer.youforce.biz) verschilt van het wachtwoordbeleid voor de users van het Youforce Portaal (login1.youforce.biz). Bij Youforce kunt u wachtwoorden langer dan 14 tekens gebruiken; bij IBU Standalone kunt u alleen wachtwoorden van maximaal 14 tekens gebruiken. Oplossing De nieuwe versie van IBU accepteert nu ook wachtwoorden langer dan 14 tekens.  Uw actie Installeer IBU Client 3.9.6 zo snel mogelijk.  Publishing Date : 7/25/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 20:48 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1174 Weergaven
General These release notes are for API developers only. New Renew sandbox* credentials in the API developer portal Why When sandbox credentials for the API developer portal expire, developers have to be able to renew their own credentials - without the intervention of an administrator of the developer portal -. How A new button called "Renew credentials" will appear when the credentials are expired. After clicking this button your credentials are reset.   Your action If your credentials for the API developer portal are expired the button will be shown automatically to reset them. * = sandbox is a general expression for a test environment. Here it does not refer to any specific Visma | Raet product (such as HSS Sandbox). Publishing Date : 8/15/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 20:16 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 444 Weergaven
Notifications Advance notice of transition to technical protocol TLS 1.2 Why Through this adaptation Visma | Raet takes a step towards an even safer and more reliable Youforce as of 30 November 2019. As of that date, Visma | Raet will stop supporting TLS 1.0 and TLS 1.1 for all products. Transport Layer Security (TLS) is the technical protocol that takes care of an important function in the browser: encryption of data traffic between your computer and our servers. Currently, there are three prevalent TLS protocols: 1.0, 1.1 and 1.2. For now, our products support all three versions. The use of TLS 1.2 entails the application of the latest and safest encryption techniques. Visma | Raet will disable the older and less safe protocols (TLS 1.0 and TLS 1.1) for its products. How Some old browsers do not support TLS 1.2. These can no longer be used to connect to Youforce as they do not use the corresponding TLS 1.2 protocol. You will have to use a newer browser. Links to and interfaces with Youforce that connect using TLS 1.0 or TLS 1.1 will also no longer function after the transition to TLS 1.2. Your action Ensure that the links you manage yourself support TLS 1.2 prior to the specified date. As of 30 November 2019, all Visma | Raet products and outbound interfaces (IBU) will only support TLS 1.2. Functional Enhancements ONS-Connector - Remove Inroostering validation Why Until now, the ONS-Connector has delivered the error message 220 Inroostering not found if one of the sections below was not in the HR Core Beaufort Interface export. There are customers who do not use the contract and cluster (team) data in the ONS-Connector. This means that the sections mentioned below no longer have to be present in the HR Core Beaufort Interface export. How This validation is removed in ONS-Connector. Note If you do not want to fill the contract and cluster data in the ONS-Connector with the corresponding data in HR Core Beaufort, remove all sections listed below from the HR Core Beaufort Interface section set. If you want to fill the contract and cluster data in ONS-Connector with the corresponding data in HR Core Beaufort, ensure that all data below are part of the HR Core Beaufort Interface section set.   BO4 Code Description P01121 Operationele org. eenheid P01125 Ingang inzet P01126 Einde inzet P01102 Soort arbeidsrelatie P01109 Uren per week P01119 Max. uren per week P01124 Uren per inzet   Publishing Date : 6/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-06-2019 19:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 222 Weergaven
Mededelingen Vooraankondiging overgang naar het technische protocol TLS 1.2 Waarom Met deze aanpassing zet Visma | Raet - per 30 november 2019 - een stap richting een nog veiliger en betrouwbaarder Youforce. Per die datum gaat Visma | Raet dan ook stoppen met de ondersteuning van TLS 1.0 en TLS 1.1 op alle producten. De Transport Layer Security - afgekort TLS - is het technische protocol dat in de browser zorgt voor een belangrijke functie: het versleutelen van het dataverkeer tussen uw computer en onze servers. Op dit moment zijn er drie gangbare TLS protocollen: 1.0, 1.1 en 1.2. Onze producten ondersteunen nu nog alle drie versies. Het gebruik van TLS 1.2 betekent de toepassing van de nieuwste en meest veilige versleuteltechnieken. Visma | Raet gaat de oudere en minder veilige protocollen (TLS 1.0 en 1.1) uitschakelen op zijn producten. Hoe Een aantal oude browsers heeft geen ondersteuning voor TLS 1.2. Die browsers kunnen dus niet meer verbinden met Youforce omdat ze niet met het overeenkomstige TLS 1.2 protocol werken. U moet in dit geval gebruik maken van een nieuwere browser. Ook koppelingen en interfaces met Youforce, die connectie via TLS 1.0 of 1.1 maken, werken niet meer na onze overstap naar TLS 1.2. Uw actie Zorg ervoor dat de koppelingen die u in eigen beheer hebt, vóór de aangegeven datum TLS 1.2 ondersteunen. Alle Visma | Raet producten en outbound interfaces (IBU) ondersteunen vanaf 30 november 2019 alleen TLS 1.2. Functionele verbeteringen ONS-Connector - Validatie voor Inroostering verwijderd Waarom De ONS-Connector leverde de storingsmelding 220 Inroostering not found als een van de beneden genoemde secties niet aanwezig was in de HR Core Beaufort Interface export. Sommige klanten willen niet dat gegevens met betrekking tot de cluster en het contract worden toegevoegd aan de ONS-Connector. Dit betekent dat in die gevallen de genoemde secties niet meer aanwezig hoeven te zijn in de HR Core Beaufort Interface export. Hoe De validatie is verwijderd uit de ONS-Connector. Note Als u de contract en cluster data in ONS niet wilt vullen met de overeenkomstige data van HR Core Beaufort, verwijder dan alle genoemde secties uit de HR Core Beaufort Interface section set. Als u de contract en cluster data in ONS wél wilt vullen met de overeenkomstige data van HR Core Beaufort, zorg er dan voor dat alle genoemde secties aanwezig zijn in de HR Core Beaufort Interface section set.   BO4-code Beschrijving P01121 Operationele org. eenheid P01125 Ingang inzet P01126 Einde inzet P01102 Soort arbeidsrelatie P01109 Uren per week P01119 Max. uren per week P01124 Uren per inzet   Publishing Date : 6/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-06-2019 19:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 782 Weergaven
Dit document beschrijft de nieuwe functionaliteit en verbeteringen in deze release. Een deel van deze veranderingen is geïnspireerd door berichten en meldingen van klanten. Waar relevant staat er een nummer in de paragraaftitel die verwijst naar de betreffende boodschap in ons systeem (change .....). Algemene informatie Dit document bevat belangrijke aanvullende informatie voor de Youforce portal FileTransfer release van dinsdag 4 juni 2019. Veranderd en verbeterd IBU client versie 3.9.5 beschikbaar Waarom We hebben een nieuwe versie van IBU client uitgebracht om de stabiliteit te verbeteren. Hoe Deze nieuwe versie 3.9.5 van IBU client is beschikbaar vanaf 5 juni. Je hebt deze software nodig om bestanden uit te wisselen met de Youforce Send & Receive-applicatie. Je kunt de nieuwe versie downloaden via de nieuwspublicatie op de Youforce Portal (zie Nieuws of Publicaties | Youforce). Als je nu al werkt met een andere versie van IBU, raden we sterk aan deze op alle devices te vervangen door versie 3.9.5. Dit is namelijk de meest stabiele versie. De meeste meldingen over onjuist uitgewisselde bestanden komen voor bij oudere IBU-versies. Zie ook de IBU-handleiding in Youforce | Publicaties | Youforce (Nieuwsitem: Send & Receive - Nieuwe IBU-versie en -handleiding) Uw actie BELANGRIJK: Installeer deze versie uiterlijk 31 augustus 2019. Na deze datum werken de IBU versies niet meer naar behoren. Differentiatie van de statusomschrijving wanneer bestanden de status 3 of 12 hebben. Waarom Vanaf client versie 3.5 gebruikt de IBU client een tijdelijke map om bestanden te downloaden. Wanneer er bestanden worden binnengehaald, wordt de data naar deze tijdelijke map geschreven en verandert de status naar Verwerkt. Pas als het complete bestand is ontvangen, wordt het naar de uiteindelijke bestemmingsmap gekopieerd. Daarna wordt het tijdelijke bestand gewist. De status-ID wordt dan intern gewijzigd maar de statusbeschrijving blijft hetzelfde: Verwerkt. Op de Send & Receive Logbook-pagina zijn beide statussen Verwerkt. Hierdoor kun je niet zien of bestanden wel of niet in de uiteindelijke bestemmingsmap zijn gezet. Hoe De eerste statusbeschrijving is van Verwerkt veranderd in Controleer. Opmerking: We hebben ook een nieuwe Disclaimer op de pagina Send & Settings gezet. Als je alleen de waarde Controleer ziet, betekent dit dat je niet de meest recente versie van IBU gebruikt. We raden sterk aan de nieuwste versie te installeren: 3.9.5.    Toegestane IBU bestandsmaskers voor verzending van bestanden bijgewerkt Waarom IBU bestandsmaskers om bestanden te verzenden, worden gebruikt om te controleren dat de bestanden die worden geüpload, de juiste naam hebben. De bestandsmaskers die in de onderstaande IBU-modules zijn geconfigureerd, zijn te algemeen. Om beveiligingsredenen moeten masters specifieker zijn. Hoe De toegestane bestandsmaskers om bestanden te verzenden zijn bijgewerkt voor de volgende IBU-modules: IBU Module Naam module Oude bestandsmaskers Nieuwe bestandsmaskers 65 RPE Online *.* *.csv *.dat *.db *.txt *.xls *.xlsx *.xnf *.xpf 402 Zenden naar Hosted BO4 * *.7z *.csv *.dat *.doc *.docx *.dotx *.frm *.har *.log *.mon *.pdf *.pfx *.prn *.rar *.rtf *.tru *.txt *.xls *.xlsx *.xml *.zip 406 Zenden naar Hosted BO4 RPSA *.* *.csv *.dat *.msg *.pdf *.pfx *.prt *.txt *.xls *.xlsm *.xlsx *.xml *.zip 701 PB&Core * *.csv *.sha512 *.txt *.xml *.xnf *.zip Raadpleeg de bijlage "Toegestane bestandsmaskers voor het verzenden van bestanden" in de IBU-handleiding voor meer informatie. Deze wordt gepubliceerd op 5 juni. Opmerking:  Bestanden die IBU herkent als niet bruikbaar voor de gekozen toepassing (dit gebeurt aan de hand van de bestandsnaam) worden niet verstuurd en ook niet verwijderd uit de bronmap. Als geen van de bestanden in de bronmap voldoet aan het masker, wordt het onderstaande bericht met status 102 weergegeven in Verzenden / ontvangen. Als u dit bericht ontvangt, controleer dan of de juiste bestanden in de map aanwezig zijn. Er wordt  geen waarschuwing gegeven als slechts een deel van de bestanden voldoet aan het bestandsmasker.  Publishing Date : 6/3/2019
Volledig artikel weergeven
28-05-2019 17:20 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 989 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. General information This document contains important additional information for the Youforce Portal release on Tuesday, June 4, 2019. Improved and modified IBU client version 3.9.5 available Why We have released a new version of IBU client to improve stability. Please install this version no later than 31 August 2019. After this date the old IBU versions won't work properly. How This new version 3.9.5 of IBU client will be available on June 5. You need this software to exchange files with the Youforce Send & Receive application. You can download the new version via the news publication on Youforce Portal (see News or Publications | Youforce). Even if you are already working with another version of IBU, we strongly advise you to replace it with version 3.9.5 on all your devices, as this is the most stable version. Most reports about incorrectly exchanged files are caused by the use of older IBU versions.See also the IBU manual available in Youforce | Publications | Youforce (News item: Send & Receive - New IBU version and manual) Your action IMPORTANT: Please install this version no later than 31 August 2019. After this date this old IBU versions won't perform properly. Differentiate the status description when files have status 3 or 12. Why From client version 3.5 on, the IBU client uses a temporary directory for downloading files. While receiving files, the data is written to this temporary directory and the status changes to Verwerkt (Processed). Only when the complete file has been received will it be copied to the final destination directory, after which the temporary file will be deleted. The status ID is then changed internally, but the status description remains the same: Verwerkt. In the Send & Receive Logbook page, both statuses will read Verwerkt. As a result of this, you will not be able to see whether or not files have been placed in the final destination directory. How The first status description has been changed from Verwerkt to Controleer. Note: We have also added a new Disclaimer to the Send & Settings page. If you only see the value Controleer, you are not using the latest version of IBU. We strongly recommend that you replace it with the latest version: 3.9.5.    Allowed IBU file masks for sending files updated Why IBU file masks for sending files are used to validate that files that are going to be uploaded have the correct name. The file masks configured in the IBU modules below are too generic. For security reasons, masks need to be more specific. How Allowed file masks for sending files have been updated for the following IBU Modules: IBU Module Module Name Old File Masks New File Masks 65 RPE Online *.* *.csv *.dat *.db *.txt *.xls *.xlsx *.xnf *.xpf 402 Zenden naar Hosted BO4 * *.7z *.csv *.dat *.doc *.docx *.dotx *.frm *.har *.log *.mon *.pdf *.pfx *.prn *.rar *.rtf *.tru *.txt *.xls *.xlsx *.xml *.zip  406 Zenden naar Hosted BO4 RPSA *.* *.csv *.dat *.msg *.pdf *.pfx *.prt *.txt *.xls *.xlsm *.xlsx *.xml *.zip 701 PB&Core * *.csv *.sha512 *.txt *.xml *.xnf *.zip     Please see the appendix "Allowed file masks for sending files" in the IBU Manual for additional information. This manual will be published on June 5. Note: Files that are recognized as unusable by the selected application (based on the file mask) are not sent and are not deleted from the source folder. In case none of the files in the source folder satisfies the mask, the below status 102 message will be shown in Send/Receive. If you receive this message, check if the correct files are in the folder. Be aware that no warning will be issued if only part of the files satisfies the file mask.  Publishing Date : 6/3/2019
Volledig artikel weergeven
28-05-2019 17:15 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 350 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. General information This document contains important additional information for the Youforce portal release on Thursday, April 4 th , 2019. Improved and modified Extra disclaimer in Send and Receive Why  When a file has been successfully sent to Raet, it will automatically be deleted from your local system. It has been recommended in the IBU Manual to not select a system folder or a folder containing important files. This recommendation has also been included in Send & Settings page.  How The disclaimer has been added at the top of the Send page.  The same disclaimer has been added at the top of the Settings page.  Technical improvements in File Transfer Faster sickness integration between BO4 Online and Arbo agencies  Why  In some cases, it took a lot of time before sickness messages were sent to Arbo agencies (Arboned, ArboUnie,..). In rare cases, it sometimes took more than 24 hours. How  Technical enhancements have been implemented to speed up the sickness messages exported by BO4 Online with the Arbo agencies to maximum 20 minutes. Publishing Date : 3/28/2019
Volledig artikel weergeven
28-03-2019 17:57 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 246 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteit en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren. Algemene informatie Dit document bevat belangrijke aanvullende informatie voor de Youforce portal release op donderdag 4 april 2019. Gewijzigd en verbeterd Extra disclaimer in Zend en Ontvang Waarom  Wanneer een bestand goed is verzonden aan Raet, wordt het automatisch verwijderd van uw lokale systeem. De IBU handleiding waarschuwt dat u geen systeemmap of map met belangrijke bestanden moet selecteren. Deze waarschuwing wordt nu ook getoond op de pagina Zend & Instellingen.  Hoe De disclaimer is toegevoegd bovenaan de pagina Bestandsuitwisseling | Zenden. De disclaimer is toegevoegd bovenaan de pagina Bestandsuitwisseling | Instellingen. Snellere integratie van ziekmeldingen tussen BO4 Online en Arbodiensten  Waarom  In bepaalde gevallen duurde het erg lang voordat ziektemeldingen werden verzonden naar Arbodiensten (Arboned, ArboUnie, enz.). In uitzonderlijke gevallen duurde dit meer dan 24 uur Hoe Er zijn technische verbeteringen aangebracht om het exporteren van ziektemeldingen vanuit BO4 Online naar de Arbodiensten te versnellen. Deze berichten worden nu binnen 20 minuten verzonden. Publishing Date : 3/28/2019
Volledig artikel weergeven
28-03-2019 17:49 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 452 Weergaven
Improvements Modifications to IBU Server components Why We have made several changes to improve the stability of IBU (Send and Receive) How Several IBU Server components will be updated. IBU Server will not be available on September 29th, from 18:00 to 0:00 (CET). File exchange in Send & Receive and the IBU client executable in standalone mode cannot be used during the maintenance interval either. If you have planned critical file exchanges during this period, we advise you to reschedule these activities. Please contact your administrator. Impact for IBU Standalone If your organization uses a scheduler to automatically upload files to or download files from the Youforce server using IBU client in standalone mode, you should pay special attention to the following. File exchange with IBU standalone will not work during the maintenance interval. IBU standalone will start processing files left on the client or server after the maintenance has ended, on the first automatically scheduled start afterward. If IBU standalone tries to connect to the IBU server during the maintenance interval, error messages will be generated and logged. Depending on your local configuration, e-mails may also be sent to your organization's administrator. Such error messages are normal and can be ignored. If the IBU server goes down in the middle of processing a file exchange, the transfer may fail. In this case, an appropriate error message will also be logged. In some cases, it might be necessary to send or receive the corresponding file manually afterward. If the requested file has disappeared from the server list, you may contact the Visma | Raet Service Desk to have it restored. If your organization would rather prevent the above-mentioned errors, you are advised to switch off your local scheduler for IBU standalone during the maintenance interval. Your IT professional can take care of this, or you may contact your Visma | Raet consultant. Publishing Date : 9/16/2020
Volledig artikel weergeven
16-09-2020 13:26
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 382 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Aanpassingen van IBU Server-componenten Waarom Met deze aanpassingen verbeteren we de stabiliteit van IBU (Zenden en ontvangen). Hoe In deze release werken we diverse IBU Server-componenten bij. Daarom is IBU Server tijdens de release niet beschikbaar op 29 September tussen 18:00en 0:00. Bestandsuitwisseling via Zenden en ontvangen en de IBU Client in zelfstandige modus (Standalone) is gedurende dit onderhoud niet mogelijk. Als je kritieke bestandsuitwisselingen hebt gepland gedurende deze periode, raden we je aan deze opnieuw in te plannen. Neem contact op met jouw beheerder. Impact op IBU Standalone Als jouw organisatie een planner gebruikt om bestanden automatisch te uploaden naar, of te downloaden van, de Youforce-server met IBU Client in zelfstandige modus, moet je met het volgende rekening houden: Bestandsuitwisseling via IBU Standalone is gedurende de onderhoudsperiode niet mogelijk. De bestanden die op de client of de server staan worden na het onderhoud verwerkt op basis van de eerste automatisch ingeplande start. Als IBU Standalone verbinding maakt met IBU Server tijdens de onderhoudsperiode, worden foutmeldingen gegenereerd en vastgelegd. Afhankelijk van jouw lokale configuratie kunnen ook e-mails worden verzonden naar de beheerder van jouw organisatie. Dergelijke foutmeldingen zijn normaal en kunnen worden genegeerd. Als IBU Server offline gaat tijdens het verwerken van een bestandsuitwisseling, kan die uitwisseling mislukken. In dat geval wordt ook een foutmelding gegenereerd en vastgelegd. Soms is het nodig om het betreffende bestand achteraf handmatig te verzenden of te ontvangen. Als het bestand niet meer op de serverlijst staat, kan je contact opnemen met de Service Desk van Visma | Raet om het bestand terug te zetten. Als je bovenstaande fouten/meldingen wil voorkomen, moet je jouw lokale planner voor IBU Standalone uitschakelen gedurende de onderhoudsperiode. Jouw ICT-medewerker kan dit regelen, maar je kunt ook contact opnemen met jouw Visma | Raet-consultant. Jouw actie Indien nodig: activeer jouw standalone Zend en Ontvang sessie(s). Publishing Date : 9/16/2020
Volledig artikel weergeven
16-09-2020 13:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1051 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. General information This document contains important additional information for the Youforce portal – IBU server release on Thursday, March 7 th , 2019. Changed and Improved Modifications to IBU Server components Why We have made several improvements to increase the stability and performance of IBU (Send and Receive) How Several IBU Server components will be updated. IBU Server will not be available on March 7th, from 18:00 to 0:00 (CET) during required maintenance to install the updates. File exchange in Send & Receive and the IBU client executable in standalone mode cannot be used during the maintenance interval either. If you have planned critical file exchanges during this period, we advise you to reschedule these activities. Please contact your administrator. Impact for IBU Standalone If your organization uses a scheduler to automatically upload files to or download files from the Youforce server using IBU client in standalone mode, you should pay special attention to the following. File exchange with IBU standalone will not work during the maintenance interval. IBU standalone will start processing files left on the client or server after the maintenance has ended, on the first automatically scheduled start afterwards. If IBU standalone tries to connect to IBU server during the maintenance interval, error messages will be generated and logged. Depending on your local configuration, e-mails may also be sent to your organization's administrator. Such error messages are normal and can be ignored. If IBU server goes down in the middle of processing a file exchange, the transfer may fail. In this case an appropriate error message will also be logged. In some cases it might be necessary to send or receive the corresponding file manually afterwards. If the requested file has disappeared from the server list, you may contact the Raet Service Desk to have it restored. If your organization would rather prevent the above-mentioned errors, you are advised to switch off your local scheduler for IBU standalone during the maintenance interval. Your IT professional can take care of this, or you may contact your Raet consultant. Send and Receive - New IBU manual and IBU client version 3.9.4 available. Why We have also released a new version of IBU client to improve stability and performance. How This new version 3.9.4 of IBU client has been available since February 15. You need this software to exchange files with the Youforce application Send & Receive. You can download the new version via the news publication on Youforce Portal (see News or Publications | Youforce). Even if you are already working with another version of IBU, we strongly advise you to replace it with version 3.9.4 on every device where older versions are installed. Version 3.9.4 is the most stable version. Most reports about incorrectly exchanged files are caused by the use of older IBU versions. A new IBU manual is also available. All previous manuals are now bundled into one manual. Here you will find all information about the installation, use and configuration of Send and Receive. As of this publication all previous editions of the Send and Receive manual have been invalidated. An English manual is also available now. The new manual is available in Youforce | Publications | Youforce (Newsitem: Send & Receive - New IBU version and manual) Publishing Date : 2/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 16:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 273 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren. Algemene informatie Dit document bevat belangrijke extra informatie over de Youforce Portal release op donderdag 7 maart 2019. Gewijzigd en verbeterd Wijzigingen in de IBU-serveronderdelen Waarom We hebben een aantal verbeteringen aangebracht voor meer stabiliteit en betere prestaties van IBU (Zenden en Ontvangen) Hoe Verschillende IBU-serveronderdelen worden bijgewerkt. De IBU-server is hierdoor op 7 maart tussen 18:00 en 00:00 uur niet beschikbaar. Tijdens deze periode wordt het vereiste onderhoud voor de installatie van de updates uitgevoerd. Bestandsuitwisseling in Zenden en Ontvangen en de IBU-client die wordt uitgevoerd in de zelfstandige modus kunnen tijdens deze periode ook niet worden gebruikt. U kunt tijdens deze periode beter geen kritieke bestandsuitwisseling doen. Neem contact op met uw beheerder. Gevolgen voor de standalone modus van de IBU-client Als uw organisatie gebruikmaakt van een scheduler voor het automatisch uploaden van bestanden naar of het downloaden van bestanden van de Youforce-server via de IBU-client in de zelfstandige modus, moet u rekening houden met het volgende. Bestandsuitwisseling met de standalone modus van de IBU-client werkt niet tijdens de onderhoudsperiode. De verwerking van bestanden die nog op de client of de server staan na de onderhoudsperiode wordt gestart tijdens de eerstvolgende automatisch geplande verwerking. Als de zelfstandige modus van de IBU-client tijdens de onderhoudsperiode verbinding probeert te maken met de IBU-server, worden er foutmeldingen gegenereerd en gelogd. Afhankelijk van de lokale configuratie worden er mogelijk ook e-mailberichten verzonden naar de beheerder van uw organisatie. Dergelijke foutmeldingen zijn normaal en kunnen worden genegeerd. Wanneer de IBU-server tijdens de verwerking van bestandsuitwisseling uitvalt, mislukt de overdracht mogelijk. In dit geval wordt ook de bijbehorende foutmelding gelogd. In sommige gevallen moet het betreffende bestand naderhand handmatig worden verzonden of ontvangen. Wanneer het aangevraagde bestand uit de serverlijst is verdwenen, moet u contact opnemen met Raet Service Center om het bestand te herstellen. Als uw organisatie bovenstaande fouten liever wil voorkomen, kunt u de lokale scheduler voor de standalone modus van de IBU-client het best uitschakelen tijdens de onderhoudsperiode. Uw Youforce beheerder kan hiervoor zorgen of u kunt zelf contact opnemen met een Raet-adviseur. Zenden en ontvangen - Nieuwe IBU-handleiding en IBU-client versie 3.9.4 beschikbaar. Waarom We hebben ook een nieuwe versie van de IBU-client uitgebracht om de stabiliteit en prestaties te verbeteren. Hoe De nieuwe versie van de IBU-client (3.9.4) is sinds 15 februari beschikbaar. U hebt deze software nodig om bestanden uit te wisselen met de Youforce-applicatie Zenden en ontvangen. U kunt de nieuwe versie downloaden via de nieuwspublicatie op Youforce Portal (zie Nieuws of Publicaties). Ook als u al werkt met een andere versie van de IBU-client, raden we u aan deze te vervangen door versie 3.9.4 op elk apparaat waarop een oudere versie is geïnstalleerd. Versie 3.9.4 is de meest stabiele versie. De meeste rapporten over onjuist uitgewisselde bestanden worden veroorzaakt door het gebruik van een oudere IBU-versie. Bovendien is er een nieuwe IBU-handleiding beschikbaar. Alle vorige handleidingen zijn nu gebundeld in één handleiding. Hierin vindt u alle informatie over de installatie, het gebruik en de configuratie van Zenden en ontvangen. Vanaf deze publicatie zijn alle eerdere edities van de handleiding voor Zenden en ontvangen ongeldig. Er is bovendien een Engelstalige handleiding beschikbaar. U vindt de nieuwe handleiding in Publicaties Youforce | Youforce - Productinformatie | Algemene informatie. Publishing Date : 2/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 16:40
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 418 Weergaven
General information This document contains important additional information for the Youforce portal – IBU server & ONS Connector release on Thursday, February 7 th , 2019. Technical Improvements in IBU Server Modifications in IBU Server components Why IBU Server components have been updated. IBU Server will not be available on February 7th, from 18:00 to 0:00 (CET), during required maintenance to install the updates. File exchange in Send & Receive and the IBU client executable in standalone mode cannot be used during the maintenance interval either. If you have planned critical file exchanges during this period, you are advised to reschedule these activities. Please contact your administrator. Impact for IBU Standalone If your organization uses a scheduler to automatically upload files to or download files from the Youforce server using IBU client in standalone mode, you should pay special attention to the following. File exchange with IBU standalone will not work during the maintenance interval. IBU standalone will start processing files left on the client or server after the maintenance has ended, on the first automatically scheduled start afterwards. If IBU standalone tries to connect to IBU server during the maintenance interval, error messages will be generated and logged. Depending on your local configuration, e-mails may also be sent to your organization's administrator. Such error messages are normal and can be ignored. If IBU server goes down in the middle of processing a file exchange, the transfer may fail. In this case an appropriate error message will also be logged. In some cases it might be necessary to send or receive the corresponding file manually afterwards. If the requested file has disappeared from the server list, you may contact the Raet Service Desk to have it restored. If your organization would rather prevent the above-mentioned errors, you are advised to switch off your local scheduler for IBU standalone during the maintenance interval. Your IT professional can take care of this, or you may contact your Raet consultant. Publishing Date : 1/31/2019
Volledig artikel weergeven
31-01-2019 17:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven
Algemene informatie Dit document bevat belangrijke extra informatie over de Youforce Portal – Release van IBU-server en ONS-connector op donderdag 7 februari 2019. Technische verbeteringen in IBU-server Wijzigingen in de IBU-server Waarom De IBU-serveronderdelen zijn bijgewerkt. De IBU-server is hierdoor op 7 februari tussen 18:00 en 00:00 uur (CET) niet beschikbaar. Tijdens deze periode wordt het vereiste onderhoud voor de installatie van de updates uitgevoerd. Bestandsuitwisseling in Zenden en Ontvangen en de IBU-client die wordt uitgevoerd in de zelfstandige modus kunnen tijdens deze periode ook niet worden gebruikt. U kunt tijdens deze periode beter geen kritieke bestandsuitwisseling doen. Neem eventueel contact op met uw beheerder. Impact IBU standalone Als uw organisatie gebruik maakt van een scheduler voor het automatisch uploaden van bestanden naar - of het downloaden van bestanden van - de Youforce-server via de IBU-client in de standalone modus, moet u rekening houden met het volgende. Bestandsuitwisseling met de zelfstandige modus van de IBU-client werkt niet tijdens de onderhoudsperiode. De verwerking van bestanden die nog op de client of de server staan na de onderhoudsperiode wordt gestart tijdens de eerstvolgende automatische planning. Als de zelfstandige modus van de IBU-client tijdens de onderhoudsperiode verbinding probeert te maken met de IBU-server, worden er foutmeldingen gegenereerd en gelogd. Afhankelijk van de lokale configuratie worden er mogelijk ook e-mailberichten verzonden naar de beheerder van uw organisatie. Dergelijke foutmeldingen zijn normaal en kunnen worden genegeerd. Wanneer de IBU-server tijdens de verwerking van bestandsuitwisseling uitvalt, mislukt de overdracht mogelijk. In dit geval wordt ook de bijbehorende foutmelding gelogd. In sommige gevallen moet het betreffende bestand naderhand handmatig worden verzonden of ontvangen. Wanneer het aangevraagde bestand uit de serverlijst is verdwenen, moet u contact opnemen met Raet Service Desk om het bestand te herstellen. Als uw organisatie bovenstaande fouten liever wil voorkomen, kunt u de lokale planner voor de zelfstandige modus van de IBU-client het best uitschakelen tijdens de onderhoudsperiode. Uw IT-professional kan hiervoor zorgen of u kunt zelf contact opnemen met een Raet-adviseur. Publishing Date : 1/31/2019
Volledig artikel weergeven
31-01-2019 16:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 312 Weergaven
New Quota check on authentication end-point Why In order to properly protect the authentication end-point the check on quota was added. When an application now tries to request to many tokens it will be blocked and ensures that all users have a good experience. How The quota check is automatically active. Action There is only action needed if you receive a 429 response in your application. At that point you are reaching the maximum quota and you need to check the amount of authentication requests. A token has a lifetime of two hours so in general only every two hours a token needs to be requested. Publishing Date : 7/28/2020
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 16:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 388 Weergaven
Deze release note is specifiek voor Policy Management waar je autorisaties beheert voor de volgende applicaties: Youforce app Nieuwe reporting experience Visma files Meerdere applicaties voor autorisatie Tot nu toe gold een beperking in de instell...
Volledig artikel weergeven
03-12-2021 09:51 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 707 Weergaven
20-10-2021 Geen wachtwoordcheck meer in Gebruikersbeheer. In verband met het nieuwe inloggen is het niet meer noodzakelijk nogmaals het wachtwoord te controleren bij het starten van de beheerfuncties in Portaalbeheer | Gebruikersbeheer. Daarom is de...
Volledig artikel weergeven
20-10-2021 17:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 623 Weergaven