avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Morten A Karlsen VISMA ‎23-10-2019 08:10 )
Reverta Al-Safar
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 9908 Visninger

Digital inntektsmelding

Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding  til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir. Skjemaet er også tilgjengelig på www.altinn.no. Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker.

 

Den digitale inntektsmeldingen gjelder for:

 • Sykepenger
 • Foreldrepenger
 • Svangerskapspenger
 • Pleiepenger
 • Omsorgspenger
 • Opplæringspenger

Digital inntekstmelding i Visma Lønn

Registrering av fravær

NB! Du trenger versjon 14.00 for å kunne sende inntektsmelding på sykepenger og svangerskapspenger da det er denne versjonen som sender med første fraværsdag og dette er et krav fra 1. september.

 

I dette brukertipset skal vi forklare deg generelt om hvordan du kan registrere fraværet, forklaring av felter på inntektsmeldingen og hvordan du forhåndsviser og sender innetksmeldingen til Altinn.
Nederst på denne siden vil det ligge link til flere brukertips med flere eksempler for registrering av foreldrepenger, sykepenger, omsorgspenger osv.
 
Merk! Selv om Visma Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verider med utvalg og beløp.
 
La oss ta et eksempel:
Morten blir sykemeldt fra 10.12.2018. I fraværsregistreringen registreres det en sykemelding med startdato 10.12.2018 (forutsettes at dette er sykemelding på over 16 dager).
 
Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering".
Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet:
 fraværsreg.PNG
 
Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær (se punktene ovenfor) som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen.
 settepåhake.png
 
Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".
 
Nå får du forhåndsvist inntektsmeldingen:
Inntektsmeldingforhåndsvist.PNG
 
Inntektsmeldingen blir generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavn, hva slags type ytelse det er og startdato på fraværet.
Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.
 

Inntektsmelding - 1 - Informasjon

 Informasjon.PNG

 
 
I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.
 
Beregnet inntekt pr. måned
I dette feltet vil den gjennomsnittlige beregnede inntekten legges til.
Systemet vil alltid sjekke først om den ansatte har fått ny årslønn de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Hvis det er tilfelle, så vil ny månedslønn legges til grunn. For timelønnede ansatte så er det ny timesats * antall timer pr. måned.
 
Dersom systemet ikke finner noe lønnendring, så vil det beregnes et beløp ut i fra det som er gjennomsnittlige utbetalt de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag.
Beregningen skjer ut i fra lønnskjøringene som ligger i de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag og dividere det på tre.
 
I vårt eksempel: 
 

Visma Lønn vil se på alle lønnskjøringene med utlønningsdato innenfor kalendermåned september, oktober og november. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her.

Hvilke lønnskjøringer som blir med vil være enklest å se i "Forespørsel / Status lønnskjøring" hvor du ser på "Utlønningsdato".
 
Statuslønnskjøring.png
 
Deretter kan du gå inn på "Forespørsel / Godkjent lønn" og filtrere etter lønnsår, ansattnr., de lønnskjøringene som er gjeldende og inntekter som er inkludert i sykepengegrunnlaget (se litt lenger opp hvilke koder dette gjelder).
 Godkjentlønnans2.PNG
 
 
Dette beløpet summeres og divideres på 3 og vil gi deg beløpet som foreslås i feltet "Beregnet inntekt pr. måned".

Dette beløpet er kun et forslag fra lønnssystemet og kan overstyres dersom dere kommer fram til at beløpet skal være noe annet enn hva systemet foreslår. 

 

I vårt eksempel:

Totalen i "Godkjent lønn" utgjør beløpet 204 447.

204 447 / 3 = 68 149.

Dette er det samme beløpet vi finner i feltet "Beregnet inntekt pr. måned".

Du kan leser mer her om hvilke transaksjoner (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.

 

Brutto utbetalt i arb.g.perioden

Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.

Beregningen skjer på følgende måte:

("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag).

MERK! Beløpet som fremkommer her er beregnet og ikke det som er reelt utbetalt. Du som lønningsansvarlig må vurdere beløpet og eventuelt korrigere manuelt. Dette gjelder spesielt for ansatte som ikke jobber 100%.

 

I vårt eksempel:

(68 149 / 21,67) * 11 = 34 593,49

Grunnen til at systemet beregner 11 dager er fordi de første 16 dagene inneholder:

7-8 desember og 14-15 desember = lørdag og søndag

25. desember = helligdag

 

Meldinger til utfyller av skjema

I dette bildet vil det komme opp meldinger / varsler som kan være greit å kjenne til.

Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.

 

Følgende melding er også greit å kjenne til:

flere meldinger.PNG

Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.

 

2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie

arbgiverperiode.PNG

 

Avtalt ferie

Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".

 

Arbeidsgiverperiode

Denne fanen gjelder kun ytelsen "Sykepenger" og "Egenmelding".

Visma Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.

 

5 - Naturalytelse

Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser". 

 

Naturalytelser faller bort

 

Naturalytelser.PNG

 

Visma Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel / Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag. 

Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".

 

Beregningen vil skje på følgende måte:

Visma Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.

 

I vårt eksempel så har den ansatte mottatt elektronisk kommunikasjon som går på A-meldingsnr. 3200.

 

Her er et annet eksempel:

En ansatt har fått elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.

 

MERK! Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.

 

Dersom i vårt eksempel at firmabil fallert bort og elektronisk kommunikasjon ikke faller bort, så kan du markere og slette transaksjonen for elektronisk kommunikasjon.

Du kan leser mer her om hvilke naturalytelser (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.

 

Sende inntektsmelding til Altinn

Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn.

Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.

 Send skjema.png

 

I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson".

Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.

eksport.PNG

 

NB! Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.

 

 -----

 

Kjente feil inntektsmelding

 

Spørsmål til support

 • Spørsmål: Firmaet har valgt å ikke utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, hva gjøres da?
  Svar: I feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden" så setter du 0 i beløp. I tillegg må du krysse av i "Reduksjon eller ikke utbetalt", og du må velge en verdi i "Begrunnelse for reduksjon". 
 • Spørsmål: NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden?
  Svar: Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G.
 • Spørsmål: Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"?
  Svar: Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes.
 • Spørsmål: Vårt firma forskutterer kun i 3 måneder, hvordan får NAV denne infomasjonen?
  Svar: På fanen "Refusjon" i feltet "Refusjon opphører dato" angir du datoen da firmaet slutter å forskuttere. NAV går da over til å sende sykepenger rett til den ansatte.
 • Spørsmål: Hvordan vet NAV om vi forskutterer eller om sykepenger skal til den ansatte?
  Svar: