Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Ja iestādē vai uzņēmumā Atvaļinājumu rezerves fondu uzskaite tiek lietota jau kādu laiku, var iestāties situācija, ka mainās nosacījumi, pēc kādiem atvaļinājuma uzkrājums tiek veidots. Viens no iemesliem var būt nepieciešamība mainīt Ikgadējā atvaļinājuma dienu uzskaiti no kalendārajām uz apmaksājamām dienām. Lai veiktu Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda pāreju uz apmaksājamo dienu uzskaiti, jāveic 5 pamatsoļi: Jaunas konfigurācijas izveidošana Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondam; Jāizskata darbinieku ARF dati un jānoskaidro Ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma atlikumi apmaksājamās dienās par senāko darba periodu uz konkrētu datumu; Ešošā fonda informācijas dzēšana; Jauno datu ievade – manuāli katram darbiniekam atsevišķi vai visiem kopā ar Excel veidnes palīdzību; Labot piesaistīto ARF Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipā. Jauna Ikgadējā atvaļinājumu rezerves fonda definēšana Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     Atvaļinājuma rezerves fondi     Kods, nosaukums: norāda atvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu Veids: Ikgadējais atvaļinājums Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Darba periods nosaka, par kādu uzskaites periodu notiks atvaļinājuma dienu uzskaite, tērēšana un kontroles. Dienu tips/Dienu skaits: Ja ir izvēlēts fondus uzskaitīt pēc apmaksājamām dienām, tad ir jāievada tikai apmaksājamo dienu skaits - cik par izvēlēto darba periodu darbiniekam pienākas dienas.  Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto atvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot, tās tiek “iesaldētas” un izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija.  Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto atvaļinājumu (un arī iesaldēto) ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram.   Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     ARF samaksas veidu konfigurācija   Lappusē "Izlietojums" norāda tos pašus samaksas veidus, kas norādīti iepriekšējam ARF:     Datu apkopošana Ja Ikgadējais atvaļinājums ar kalendāro dienu uzskaiti tiek izmantots pa atsevišķām dienām nevis kalendārajām nedēļām, tad var rasties situācija, ka izmantoto kalendāro dienu skaits darba periodā vēl nav sasniedzis 28 dienas, bet apmaksājamo dienu skaits jau pārsniedz 20 dienas. Tāpat var būt gadījumi, ja atvaļinājuma laikā ir bijuši svētki un viena perioda ietvaros ir piešķirtas vairāk kā 20 darba dienas. Šī iemesla dēļ nebūs pareizi uz datumu uzkrātās kalendārās dienas matemātiski pārrēķināt uz apmaksājamām dienām. Ir jāpārskata katra darbinieka dati – ievadītās prombūtnes, ARF dati - lai izrēķinātu pareizo neizmantoto apmaksājamo dienu skaitu. Jauno datu ievadei būs nepieciešams noskaidrot senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu uz konkrētu datumu.   Piemērs 1:   Pēc piemēra skatoties, uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 01.02.2022.-31.01.2023 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas un 1 apmaksājamo dienu izmantojis no darba perioda 01.02.2023 – 31.01.2024.   Piemērs 2:   Uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 02.03.2020.-01.03.2021 un 02.03.2021.-01.03.2022 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas. Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.   Iegūtos datus nepieciešams piefiksēt sarakstā. Jāņem vērām, ka daļai darbineku situācija datos var būt krasi atšķirīga no piemēros aprakstītā un tā būtu jāskata individuāli, lai saprastu labāko datu ievades veidu. Ešošā fonda informācijas dzēšana Lai atvieglotu grāmatvedības Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanu, ieteikums šajā gadījumā ir dzēst piesaistīto fonda informāciju un ievadīt uzkrātos atvaļinājuma atlikumus ar jauno fondu. Pirms dzēšanas ir jāpārliecinās, vai fondā ir ievadīta informācija tikai par Ikgadējo atvaļinājumu vai arī par citiem, piemēram, Papildatvaļinājumu par bērniem. Ja tā, tad atlikumi vai izlietojums jānoskaidro par visiem atvaļinājumu rezerves fondiem.   Dzēšanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Ikgadējā atvaļinājuma sākuma atlikumu ievade ARF ARF informācijas pievienošanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem) Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Jāievada senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu. Par jaunākiem periodiem sistēma automātiski pievienos rindiņas pēc dienu aprēķina. Piemērs 1: Par 01.02.2023 – 31.01.2024. izlietota 1 apmaksājamā diena     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu:     Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu  vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem:     Tā kā par darba periodu 01.02.2023-31.01.2024 jau ir izlietota viena diena un tas tika ņemts vērā pie sākuma atlikuma ievades, tad pieejamais uzkrājums uz 31.03.2023 ir 2.33 ((1.666*2)-1=2.33). Piemērs 2: Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu. Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem.     Ja nevēlas par katru darbinieku ievadīt datus atsevišķi, ir iespējams tos importēt par visiem darbiniekiem kopā ar Excel veidnes palīdzību, ko iegūst: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Excel datu struktūras veidne.   Svarīgi! Lai datu imports notiktu veiksmīgi, darbinieku tiesisko attiecību numuriem ir jābūt unikāliem. Datu ievade būtu sekojoša:     Datu imports veicams: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Aizpilde no Excel faila – norāda sagatavoto Excel failu.   Svarīgi! Vispirms veikt datu importa testu, lai pārliecinātos, ka dati Excel veidnē ir sakārtoti pareizi. Ja dati būs kļūdaini, importa rezultātā tiks izveidots tukšs Atvaļinājumu rezerves dokuments.     Ja datos tiks konstatētas kļūdas, par tām tiks parādīts apstrādes logā. Ja tests būs veiksmīgs, arī par to būs ziņojums:     Pēc veikmīga testa, izņemt atzīmi "Datu importa tests" un uzsākt procesu. Atvaļinājuma rezerves dok. tipa labošana Lai turpmāk veidojot atvaļinājuma rezerves dokumentu, tajā tiktu ielasītas dienas no jaunā darbiniekiem piesaistītā Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda (pēc apmaksājamām dienām), jāveic esošā Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipa labošana, ko veic: Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi. Labojot filtru, izvēlēties dokumenta pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” un veikt atlasi.     Labošanas režīmā atvērt dokumenta tipu un veikt sekojošas darbības: lpp. “Lauku atribūti” uzklikšķina uz rindiņas “Atvaļinājuma rezerves fonds”;  laukā “Noklusētā vērtība” izvēlas jaunizveidot Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondu; spiež pogu <Pievienot>; saglabāt veiktos labojumus.    
Skatīt visu rakstu
24-04-2023 09:13 (Atjaunots 23-11-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 628 Skatījumi
Horizon ir pieejams risinājums papildatvaļinājuma dienu aprēķinam pēc novērtējuma un stāža (ja nepieciešams novērtējumu saistīt arī ar darba stāžu). Lai sāktu lietot šo funkcionalitāti, jāveic konfigurācija un datu ievade, par ko sīkāk skaidrojums šajā rakstā.   Papildatvaļinājuma par novērtējumu konfigurācija Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → Atvaļinājuma rezerves fondi     Kods, nosaukums: norāda papildatvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu. Veids: Papildatvaļinājums Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Jāizvēlas tāds darba periods, kāds tiek piemērots ikgadējam atvaļinājumam Dienu tips: Apmaksājamās dienas (parasti papildatvaļinājumu piešķir apmaksājamās dienās) Dienu skaits: norāda dienu skaitu, pēc kura sistēmā tiks uzskaitīts un kontrolēts fonds. Dienu skaitu norāda 0 (nulle), ja dienu skaita noteikšanai ir piesaistīta nosacījumu tabula ARF Stāžu - novērtējumu konfigurācija. Ikgadējais ARF: Atvaļinājuma rezerves fonda aprakstā izvēloties veidu Papildatvaļinājums, tiek piedāvāta iespēja to saistīt ar ikgadējo atvaļinājumu. Saistītais ikgadējais atvaļinājums jānorāda tikai tad, ja vēlas, lai sistēma veiktu kontroli, ka papildatvaļinājumu var izmantot laikposmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, 42.pants). Ja tiks norādīts saistītais ikgadējais atvaļinājums, tad, veidojot prombūtnes dokumentus, tiks veikta kontrole, un nepieciešamības gadījumā lietotājs tiks brīdināts, ja atvaļinājumi netiek tērēti pareizā secībā. Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto papildatvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot  un netiek izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija; Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto papildatvaļinājumu ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram.  Kompensācijas algoritms: Proporcionāls/Konstants. Proporcionāls - tiek aprēķināts kompensējamo dienu skaits atbilstoši nostrādātam periodam (līdzīgi kā ikgadējam atvaļinājumam). Konstants - pieejamo dienu skaits tiek kompensēts pilnā apmērā - ja pienākas 3 dienas, tad 3 dienas tiek kompensētas.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → ARF Samaksas veidu konfigurācija   Lappusē Izlietojums ir jānorāda tie samaksas veidi, kas izlieto fonda uzkrājumu -attiecīgie papildatvaļinājuma samaksas veidi un papildatvaļinājuma kompensācija (ja šis papildatvaļinājums tiek kompensēts).   Pēc tam sistēmā nepieciešams nodefinēt stāžu intervālus, kas attieksies uz konkrēto papildatvaļinājumu. Stāžu intervāli atrodas Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Stāžu intervāli.       Sistēmā jābūt nodefinētiem arī novērtējumiem - Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Novērtējumi     Pamatdati -> Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājumu rezerves fondiem → ARF Stāžu-novērtējumu konfigurācijas nepieciešams norādīt papildatvaļinājuma dienu skaitu atkarībā no stāža un novērtējuma.    Veidojot jaunu ARF Stāžu-novērtējumu konfigurācijas tabulu, vispirms ir jāizvēlas fonds, kura dienu skaits būs atkarīgs no stāža, un arī pats stāžs. Tālāk tabulā kreisajā pusē ir redzami sistēmā ievadītie novērtējumi un pirmajā rindā stāžu intervāli. Tabulā ir jāievada dienu skaits pret katru stāža intervāla-novērtējuma kombināciju.   ❗Parasti papildatvaļinājumu piešķir tikai pēc novērtējuma. Tabulā attēlots piemērs kā jāizskatās konfigurācijai gadījumā, ja ir tikai viens stāža intervāls:     ❗Ja papildatvaļinājums ir atkarīgs arī no stāža, jābūt ievadītai arī darba stāža informācijai.   Papildatvaļinājuma par novērtējumu ievade Iesakām papildatvaļinājumu par novērtējumu vadīt kā Manuālu uzkrājumu, jo bieži novērtējuma periods nesakrīt ar darbinieka darba periodu. Sistēmā jābūt ievadītiem darbinieku novērtējuma protokoliem.     Veidojot ierakstu manuāli: ierakstam ir lauks “Novērtējuma protokols”, laukā “Novērtējuma protokols” tiek piesaistīta aktuālā informācija no novērtējuma protokola,  ir iespēja nomainīt darba gada periodu, pēc kura būs jāizmanto papildatvaļinājums. Turpmāk, pievienojot papildatvaļinājuma rindiņu, tiek atrasts jaunākais novērtējuma protokols pēc novērtēšana datuma → tad tiek aprēķināts, uz kuru darba periodu attiecas novērtējums (kurā darba periodā ietilpst novērtēšanas datums) → tad tiek atrasts stāžs uz darba perioda beigām → tiek aprēķināts papildatvaļinājuma dienu skaits. Ja personāla speciālistu neapmierina piesaistītais novērtējuma protokols, aprēķinātais periods vai dienu skaits, ir iespēja to nomainīt uz citu vērtību.  
Skatīt visu rakstu
18-07-2018 08:52 (Atjaunots 29-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1424 Skatījumi
Horizon ir pieejams risinājums papildatvaļinājuma automātisko dienu aprēķinam par aprūpē esošajiem bērniem. Atkarībā no darbinieka aprūpē esošo bērnu skaita un vecuma, sistēma automātiski aprēķina papildatvaļinājuma dienu skaitu. Lai sāktu lietot šo funkcionalitāti, jāveic konfigurācija un datu ievade, par ko sīkāk skaidrojums šajā rakstā. Papildatvaļinājuma par bērniem konfigurācija Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → Atvaļinājuma rezerves fondi   Kods, nosaukums: norāda papildatvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu; Veids: Papildatvaļinājums; Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Darba periods nosaka, par kādu uzskaites periodu notiks atvaļinājuma dienu uzskaite, tērēšana un kontroles; Dienu tips: Apmaksājamās dienas; Dienu skaits: norāda dienu skaitu, pēc kura sistēmā tiks uzskaitīts un kontrolēts fonds. Dienu skaitu norāda 0 (nulle), ja dienu skaita noteikšanai ir piesaistīta nosacījumu tabula ARF Papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācija; Ikgadējais ARF: Papildatvaļinājumam par bērniem nav nepieciešama tieša sasaiste ar Ikgadējā atvaļinājuma izlietojumu (secīgums), tāpēc ieteicams šo lauku atstāt tukšu; Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto papildatvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot  un tās netiek izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija; Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto papildatvaļinājumu, ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram. Ja papildatvaļinājumam ir izvēlēts šis parametrs, tad tiek īstenots Darba likuma 151. panta 5. punkts. Kompensācijas algoritms: Proporcionāls/Konstants. Proporcionāls - tiek aprēķināts kompensējamo dienu skaits atbilstoši nostrādātam periodam (līdzīgi kā ikgadējam atvaļinājumam). Konstants - pieejamo dienu skaits tiek kompensēts pilnā apmērā - ja pienākas 3 dienas, tad 3 dienas tiek kompensētas.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → ARF Samaksas veidu konfigurācija   Lappusē Izlietojums ir jānorāda tie samaksas veidi, kas izlieto fonda uzkrājumu -attiecīgie papildatvaļinājuma samaksas veidi un papildatvaļinājuma kompensācija.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → ARF Papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācija   Tā kā papildatvaļinājuma par bērniem pieejamo dienu skaits ir atkarīgs no aprūpē esošo bērnu skaita, tad jāizveido speciāla ARF konfigurācijas tabula, kurā norādīt dienu skaitu, atkarībā no bērnu skaita un vecuma. Zemāk redzamajā piemērā ir konfigurācijas tabula, kas veidota, atbilstoši DL noteiktajam papildatvaļinājuma dienu apmēram:   Aprēķinot pieejamo papildatvaļinājuma dienu skaitu par konkrēto periodu, bērna dzimšanas datums tiek skatīts kopā ar darbinieka atvaļinājuma periodu (darba gads vai kalendārais gads), vai kādā no perioda dienām darbinieka aprūpē esošie bērni atbilst tabulas nosacījumiem. Ja kaut vienā perioda dienā darbiniekam ir aprūpē esoši bērni, kas atbilst konfigurācijas tabulas nosacījumiem, tad par konkrēto periodu tiek piešķirts attiecīgais dienu skaits.   Bērna datu ievade papildatvaļinājumam par bērniem Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartīte → Personas dati → Ģimenes locekļi vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu dati → Ģimenes locekļi   Lai sistēmā varētu piešķirt papildatvaļinājumu par bērniem (saskaņā ar Darba likuma 151.pantu), jāievada informācija par darbinieka bērniem.   Papildatvaļinājuma aprēķinam obligāti aizpildāmie lauki: Vārds - bērna vārds (var rakstīt arī Dēls/Meita); Dzimšanas datums - bērna precīzs dzimšanas datums. Pārējos laukus aizpilda pēc nepieciešamības. Ja bērnam ir invaliditāte, aizpildām arī sadaļu “Invaliditāte”:   Pēc datu aizpildes obligāti jānospiež zibens , lai informācija par ģimenes locekli tiktu pievienota papildatvaļinājumam par bērniem. Pēc šī kritērija sistēma mācēs aprēķināt piešķiramo papildus dienu skaitu darbiniekam.   No Horizon 575. versijas atvaļinājuma rezerves fonda ieraksts par bērniem veidojas automātiski, izpildoties konkrētiem nosacījumiem. Sīkāk par to var izlasīt šajā rakstā: Automātiska dokumentu veidošana pie darbinieka pieņemšanas          
Skatīt visu rakstu
18-07-2018 08:52 (Atjaunots 29-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1485 Skatījumi
Atvaļinājuma rezerves aprēķināšana izmantojot ARF atskaiti "Atvaļinājumu uzkrājumi pa darba periodiem".
Skatīt visu rakstu
29-05-2019 12:34 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2486 Skatījumi
Visas prombūtnes, kuras jāiekļauj ARF izlietojumā, tiek aprakstītas Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu lietām -> Atvaļinājuma rezerves fondiem -> ARF Samaksas veidu konfigurācijas.   Ja  darbiniekiem ievadītā prombūtne netiek iekļauta ARF izlietojumā, nepieciešams pārbaudīt: vai prombūtnes dokumentam piesaistīts pareizais samaksas veids; ja piesaistīts pareizais samaksas veids, nepieciešams pārskatīt ARF Samaksas veidu konfigurācijas aprakstu.  Raksturīgākie iemesli 1) Fondam nav norādīts konkrētais samaksas veids lpp. Izlietojums 2) Fondam nav norādīts konkrētais samaksas veids lpp. Pārtraukšana/izslēgšana        Ja sāk strādāt ar ARF - samaksas veids ir "aizmirsts" pievienot fondam      Jau strādājot ar ARF - ir izveidots jauns prombūtnes samaksas veids. Tad jāatceras, ka ARF Samaksas veidu konfigurācijā tas jāpievieno. To veic, labojot esošo ierakstu.   3) datums "Spēkā no"   Sākot strādāt ar ARF un aprakstot ARF Samaksas veidu konfigurāciju, noklusēti šajā laukā tiek piedāvāts aktuālās dienas datums. Šeit jābūt datumam, no kura brīža sistēmai prombūtnes dokumenti jāiekļauj atvaļinājuma uzkrājuma izlietojumā. Parasti šeit norāda datumu, ar kuru uzņēmums/iestāde ir sākusi strādāt ar Horizon. Taču vienmēr ir izņēmumi un var norādīt citu datumu, ja tas nepieciešams.
Skatīt visu rakstu
03-12-2019 16:23 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 937 Skatījumi
Labotājs paredzēts, ja prombūtnes dokumentā uzkrājuma izlietojuma apmaksājamās dienas ir daļskaitlis un atšķiras no apmaksājamo dienu skaita, piemēram, uzkrājuma izlietojumam ir norādītas 6.43 apmaksājamās dienas, bet faktiski apmaksātas 7 dienas.
Skatīt visu rakstu
31-01-2020 16:18 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1053 Skatījumi
Automatizētais darbs atvaļinājuma dienu automātiskam aprēķinam paredzēts, lai sistēma pārrēķinātu darbiniekiem pieejamos atvaļinājumu uzkrājumus, atbilstoši izmaiņām datos - sācies jauns darba gads, beidzies bērna kopšanas atvaļinājums u.c. gadījumos.
Skatīt visu rakstu
30-07-2020 16:18 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1059 Skatījumi
Sākot no Visma Horizon 570. versijas, pieņemot darbā jaunu darbinieku, daļa no darbiniekam nepieciešamajiem dokumentiem tiks izveidoti automātiski. Tā rezultātā samazinās lietotāja manuāls darbs un iespēja pieļaut kļūdas, ja dokuments tiek ievadīts nepareizi vai vispār ir aizmirsts ievadīt.  Dokumenti tiks veidoti tikai tad, ja ir iespējams viennozīmi pateikt, ka konkrētais dokuments ir jāveido un kādam jābūt dokumenta saturam. Ja visi nosacījumi izpildās, tad var izveidoties šādi dokumenti: IIN informācija VSAOI kategoriju reģistrs Darba stāža informācija Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Darba laika veidi. Zemāk aprakstīti nosacījumi, pie kādiem šie dokumenti tiks veidoti. IIN informācija Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> IIN informācija Pie darbinieka pieņemšanas sistēma izveidos automātisku IIN informācijas ierakstu ar IIN maksātajā kategoriju Bez dokumenta. Pēc tam, izmantojot elektronisko algas nodokļu grāmatiņu funkcionalitāti, vajag ielasīt aktuālo IIN informāciju no VID EDS. Automātiskā IIN informācijas izveide notiks tikai tad, ja EANG uzstādījumos ir norādīta IIN maksātāju kategorija (bez dokumenta).   VSAOI kategoriju reģistrs Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> VSAOI kategoriju reģistrs Līdzīgi, kā IIN informācija, arī VSAOI kategoriju reģistra ieraksts turpmāk tiks izveidots automātiski pie darbinieka pieņemšanas. Ja darbinieks nav pensionārs, tad tiks izveidots VSAOI kategoriju reģistra ieraksts, kur laukā "VSAOI maksātāja kategorija" būs vērtība DŅ vispārējā gadījumā. Vajadzīgā vērtība tiek atrasta pēc VSAOI maksātāju kategorija kodas - pirmajām divām zīmēm jābūt DN. Kā arī ierakstam ir jābūt aktīvam, vajag būt atzīmētam, ka jārēķina riska nodeva un darba ņēmēja veids ir Apdrošinātie visiem VSA veidiem. Ja šiem nosacījumiem atbilst vairāki ieraksti, tad tiek ņemts jaunākais, skatoties pēc "Spēkā no" datuma. Savukārt, ja darbinieks ir pensionārs, tad tiek izveidots ieraksts ar pensionāram atbilstošo kategoriju. Vēlāk sistēmā tiks veikti papildinājumi, lai izveidotos VSAOI ieraksti arī tad, ja netiek atzīmēts, ka jārēķina riska nodeva. Darba stāža informācija Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Darba stāža informācija Tā kā bieži tiek vadīta arī stāža informācija, līdz ar to, arī tā tiks izveidota automātiski pie darbinieka pieņemšanas. Automātiski darbiniekam tiks izveidots stāža ieraksts ar veidu Iestādē. Ja sistēmā nav stāža veida "Iestādē" vai tādi ir vairāki, tad netiks veidots automātiskais ieraksts darbiniekiem. Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Ja uzņēmumā ir pietiekami vienkārša atvaļinājumu uzskaite, t.i., nav vairāki fondi ikgadējam atvaļinājumam, tad tiks nodrošināta arī automātiska atvaļinājuma rezerves fonda darbiniekam izveide. Fonds ikgadējam atvaļinājumam tiks veidots tikai tad, ja darbinieka ienākuma veids ir Darba alga (ienākuma veida papildkods = 1001) un sistēmā ir viens aktīvs fonds ikgadējam atvaļinājumam.  Papildus ja sistēmā ir nokonfigurēts papildatvaļinājums par stāžu un darbiniekam ir izveidots stāža ieraksts, tad automātiski tiks izveidots arī papildatvaļinājums par stāžu. Ja ir vairākas papildatvaļinājumu par stāžu konfigurācijas, tad fonds darbiniekam netiks veidots. Ja sistēmā ir nokonfigurēti papildatvaļinājumi par bērniem, tad pievienot darbiniekam jaunus ģimenes locekļus un atzīmējot, ka šis ģimenes loceklis ir jāņem vērā papildatvaļinājumu aprēķiniem, tad automātiski izveidos papildatvaļinājuma par bērniem ierakstu. Šāda funkcionalitāte tiks nodrošināta no 575. versijas. Ja sistēmā ir vairākas papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācijas, un nav iespējams noteikt vajadzīgo konfigurāciju, tad automātiski netiks ģenerēts ieraksts pie darbinieka. Papildatvaļinājuma par bērniem piešķiršana darbiniekam notiks tad, ja darbiniekam ir piešķirts ikgadējais atvaļinājums.     Darba laika veidi Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> Darba laika veidi Jau iepriekš tika automātiski izveidots darba laika veida ieraksts, kad darbiniekam tika izveidotas pašas pirmās tiesiskās attiecības. Sākot ar 570. versiju, darba laika veida ieraksts tiks automātiski izveidots pie visu tiesisko attiecību izveides.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 13:53 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 1 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1927 Skatījumi
  Ne visos gadījumos varam pielietot ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma ievadi ar veidu automātisks. Tieši šiem īpašajiem gadījumiem ir domāta ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma ievade ar sākuma atlikumu.   Ceļš sistēmā: Dokumenti - Personāla uzskaite - Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem vai Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes - <Personas lieta> - <Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem>   Kādos gadījumos varam ievadīt ikgadējā atvaļinājuma uzkrājumu kā sākuma atlikumu?   Ja par darbinieku nav pieejami visi dati sistēmā - ieviešot Horizon iestādē; Ja darbinieks ar savu esošo atvaļinājuma uzkrājumu ir pārcelts no citas iestādes; Ja ir šaubas par esošo datu atbilstību reālajai situācijai; Citos līdzīgos gadījumos. Kā ievadīt sākuma atlikumu?   Darba periods no - līdz: aizpilda ar senāko neiztērēto atvaļinājuma uzkrājuma periodu Atlikums: ieraksta, cik dienas vēl atlikušas uzkrājumā par šo periodu Izlietojums: automātiski izrēķina vēl atlikušās dienas periodā Pārējos laukus neaizpildām un nelabojam.   Sākuma atlikuma ievadē automātiski tiks ielasīts darbinieka esošais darba periods, kuru var manuāli mainīt, ja nepieciešams. Tādā gadījumā darbiniekam tiks mainīts arī tālākais ARF uzskaites periods.   Šajā gadījumā esam aprakstījuši, ka darbiniekam sākuma atlikums ir 15 dienas par periodu 19.02.2020. - 18.02.2021. 5 dienas izmantotas pirms sistēmas ieviešanas.   Sākuma atlikuma ievadē vienmēr ļoti liela nozīme būs Prombūtņu piesaiste no datumam. Ja ievadīsim sākuma atlikumu, balstoties uz, piemēram, datiem uz 2020. gada 1. jūniju, bet prombūtnes ARFD piesaistīsim jau no 2015. gada 1. janvāra, tad sistēma rēķinās nepareizu atlikumu. “Prombūtņu piesaiste no” - datuma nozīme un svarīgums ARF   Atvaļinājuma uzkrājumu ievadē, īpaši, ja sistēma ir tikusi lietota jau kādu laiku, bet jāveic labojumi, ļoti liela nozīme ir laukam Prombūtņu piesaiste no (no 565. versijas - iepriekš lauks saucās Spēkā no)       Šis datums nosaka, no kura brīža prombūtnes dokumentus piesaistīsim ARF. Piemēram, iestādē jau 10 gadus tiek lietots Horizon, bet nav pārliecības par datu kvalitāti (nav tikuši atdalīti dažādi papildatvaļinājumi u.c. nianses), tāpēc negribam lietot automātisks ARF  un piesaistīt datus no darbinieka pieņemšanas brīža. Tad varam noteikt datumu, no kura piesaistīt prombūtnes un ievadīt ARF kā sākuma atlikums.   ”Prombūtņu piesaiste no” datums atšķirsies arī darbiniekiem, kam veikta automātiska ARF ģenerēšana no iepriekšējā atvaļinājuma rezerves fondu risinājuma.  
Skatīt visu rakstu
09-12-2021 09:52 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1101 Skatījumi
Ja lietojam atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāti, lielākoties izmantojam automātisko dienu uzkrājumu (ikgadējais atvaļinājums, papildatvaļinājums par bērniem u.c.) Tomēr dažkārt rodas situācijas, kad nepieciešams labot dienu skaitu ARF dokumentā. Tā kā automātiskās uzkrājuma rindas labot nevaram, tad šajā gadījumā risinājums ir veidot ARF korekcijas dokumentu.   Visbiežāk korekcijas dokumentus veido: -ja nepieciešams noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes (īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja ikgadējam atvaļinājumam ir sasaiste ar papildatvaļinājumu - piemēram, ar papildatvaļinājumu par novērtējumu un nepieciešams uzturēt secīgu izlietojumu). -ja vēlamies koriģēt periodā pienākošos apmaksājamo/kalendāra dienu skaitu (piemēram, primārā uzskaite ir pēc kalendāra dienām, bet apmaksājamo dienu skaits periodā pārsniedz 20)   Apskatīsim piemēru, kad korekcijas dokumentu veidojam, jo vēlamies noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes.   Lai veiktu korekciju, jāizvēlas automātiskā ARF periods, kuru nepieciešams koriģēt un veids - Korekcija: Atveras korekcijas logs, kurā sistēma bieži jau piedāvās iespējamo korekcijas rezultātu - šajā gadījumā atņemt 0.03 dienas no perioda. Lauku “Nepieciešamais dienu skaits” var mainīt, kā nepieciešams.    -Ja uzskaite būs kalendārajās dienās, lauks "Nepieciešamo dienu skaits" Kalendārās dienas arī būs aktīvs un labojams.   -Ja tiks atzīmēts lauks “Iesaldēt korekcijas dienas līdz atbrīvošanai”, tad koriģētās dienas darbinieks nevarēs izmantot kā atvaļinājuma dienas, taču tās tiks pieskaitītas pie kompensējamo dienu skaita. Ja korekcija tiks veikta ar + zīmi, šāds lauks netiks piedāvāts.   -Piezīmes aizpildām pēc nepieciešamības   Pēc korekcijas saglabāšanas, lai izmaiņas uzreiz tiktu attēlotas arī ARF dokumenta piesaistēs prombūtnes dokumentam, jāveic ARF pārrēķins:      
Skatīt visu rakstu
13-10-2021 10:28 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 954 Skatījumi
No Horizon 610.versijas atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāte ir papildināta ar iespēju automātiski pārcelt darbinieka atvaļinājuma uzkrājumu, ja darbinieks tiek pārcelts no vienas iestādes uz citu vai veidotas jaunas tiesiskās attiecības tajā pašā iestādē (piemēram, personas statusa maiņas gadījumā).  Turpmāk, pie jaunu tiesisko attiecību izveides, ja nepieciešams turpināt uzskaitīt esošo atvaļinājuma uzkrājumu, ir iespējams ne tikai manuāli ievadīt sākuma atlikumu jaunajā atvaļinājuma rezerves fondā, bet arī automātiski pārcelt sākuma atlikumu no iepriekšējām tiesiskajām attiecībām. Atvaļinājuma uzkrājums tiek pārcelts gan no iepriekšējo tiesisko attiecību automātiskiem fondiem (piemēram, ikgadējais atvaļinājums) un korekcijām, ja tādas ir bijušas, gan no manuāliem uzkrājumiem (piemēram, atpūtas dienas asinsdonoriem).   Lai pārcelšanu veiktu, darbinieka iepriekšējām tiesiskajām attiecībām jābūt noslēgtām un jābūt izveidotām jaunām tiesiskajām attiecībām.   Pēc tam jāveido jauns atvaļinājumu rezerves fonda ieraksts jaunajām tiesiskajām attiecībām:     Ar + izvēlamies veidu Sākuma atlikuma pārcelšana no iepriekšējām tiesiskajām attiecībām:     Šajā brīdī sistēma veic pārbaudi iepriekšējā atvaļinājumu rezerves fona uzkrājuma, izlietojuma un uzkrājuma perioda informācijai un izveido jaunus atvaļinājumu uzkrājumu ierakstus:     Pārcelti tiek tikai neizmantotie uzkrājumi. Ja automātiskā ARF uzkrājums ir par periodu, kas ir pagātnē un nav izmantots, tad uzkrājuma rinda tiek pārcelta ar tipu Manuāls. Esošā un nākamo periodu rindu uzkrājuma tips ir Automātisks, ja fonds jau sākotnēji nav bijis ievadīts ar tipu Manuāls.    Netiek pārcelti papildatvaļinājumu, atpūtas dienu u.tml. uzkrājumi, kuriem derīguma termiņš ir pagātnē.   Ja darbiniekam ir bijušas divas tiesiskās attiecības, kas tiek slēgtas, lai atvērtu vienas tiesiskās attiecības, tad manuāli jāizvēlas, no kurām tiesiskajām attiecībām pārcelt uzkrājumus:                  
Skatīt visu rakstu
30-12-2022 07:38 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 598 Skatījumi
Atvaļinājuma rezerves fondu funkcionalitātes apraksts (sākot no 525. versijas) pieejams klāt pievienotā pielikumā.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 17:08 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 11 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 13237 Skatījumi