Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net Payroll

Sorteren op:
    Inleiding aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Aanvullend geboorteverlof vanaf 2023 Vanaf 2023 wordt dezelfde functionaliteit als bij betaald ouderschapsverlof UWV toegepast wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof: Er zal automatisch een voorschot op de UWV uitkering worden berekend en vastgelegd op component 14930  - Voorschot aanvullend geboorteverlof Er zal geen mogelijkheid meer zijn om de UWV uitkering als registratief in te voeren in Payroll. Dit betekent dat salariscomponent 33240 - Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (registratie) met ingang van 2023 niet meer toegestaan is.  Er mag met ingang van 01-01-2023 geen factor ongelijk aan -1 ingericht meer worden bij salariscomponenten m.b.t. korting aanvullend geboorteverlof (14310, 14320, 14730, 14740). Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op een nieuw component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Met betrekking tot de laatste twee punten zijn twee blokkeringsmeldingen vanaf 01-01-2023 van kracht. Deze worden toegelicht in paragraaf Blokkerende meldingen bij aanvullend geboorteverlof vanaf 1 januari 2023.   Betaald ouderschapsverlof door UWV Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Werkgevers kunnen sinds 9 augustus aanvragen indienen bij UWV voor een uitkering voor de werknemers die betaald ouderschapsverlof opnemen.   Ouders ontvangen gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.    Dit ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen of gekregen hebben. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Voorwaarden zijn wel dat ouders werken en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen.    Betaald ouderschapsverlof is ook mogelijk voor adoptie- of pleegouderschap. Voor verdere informatie van de wetgeving verwijzen wij je naar de site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof/invoering-van-2-maanden-betaald-ouderschapsverlof   In payroll hebben we het mogelijk gemaakt om op verschillende manieren het betaald ouderschapsverlof te verwerken.    Bij de standaardmethode van het betaald ouderschapsverlof gaat het systeem er vanuit dat je tijdens het ouderschapsverlof, de UWV uitkering aan de werknemer betaalt. Het salaris zal dan worden gekort en er vindt een uitbetaling van de UWV uitkering plaats.   Op deze methode kan op diverse manieren worden afgeweken. Denk bijvoorbeeld aan een aanvulling op de uitkering of het uitsplitsen van de uitkering in een stuk uitkering en een stukje vakantiegeld.    Maar hier volgt eerst een uitleg van de standaardmethode.   Uitleg standaardmethode In de basis gaat het systeem er vanuit dat tijdens aanvullend geboorteverlof / ouderschapsverlof het salaris volledig wordt gekort.    Tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof zal er dan automatisch een voorschot op de UWV uitkering worden berekend.    Hoe het voorschot wordt berekend kun je lezen in paragraaf Berekening voorschot.   Vervolgens zal wanneer de daadwerkelijke uitkering door het UWV wordt ingevoerd deze uitkering met dit voorschot worden verrekend. Op die manier worden de juiste bedragen verloond en aangegeven in de loonaangifte.   Werkwijze: Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten. Voor de vaste componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten: 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Op basis van de standaard inrichting zal er nu een inhouding van 100% op het salaris worden gedaan op één van de hiervoor genoemde componenten EN zal er een voorschot op de UWV uitkering worden uitbetaald op component 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof Op het moment dat de daadwerkelijke UWV uitkering is uitgekeerd dien je die te registreren op component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV. De datum ingang en einde van deze transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden. Deze uren worden gebruikt voor een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot. Met uitzondering van de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.   Je kunt van deze methode op diverse manieren afwijken.    Splitsen uitkering Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de uitkering te splitsen in een deel uitkering, een deel vakantiegeld en een deel extra uitkering. Op die manier wordt tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof niet de volledige uitkering betaald, maar zal het vakantiegeld en eventueel het extra uitkering deel uitbetaald worden in de gebruikelijke uitbetalingsperiode van het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Dit kun je instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.    Een uitgebreide beschrijving van de opties voor het splitsen van de uitkering kun je vinden bij paragraaf Eenmalige inrichting →  Stap 3 Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen   Aanvulling op de uitkering Daarnaast is het mogelijk gemaakt een aanvulling te berekenen op de uitkering.   Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van het salaris OF op basis van de UWV uitkering een aanvulling te doen. Waarbij de laatstgenoemde ook gebruikt kan worden om de uitkering aan te vullen tot daadwerkelijk 70% van het salaris, dus eigenlijk een aanvulling van 0%. In dat geval wordt het salaris van de werknemer 100% gekort, maar zal de uitkering worden aangevuld tot 70% van het salaris. De UWV uitkering zal namelijk in de meeste gevallen lager zijn dan 70% van het salaris aangezien de uitkering is gebaseerd op het SV loon uit de referteperiode, waarbij rekening is gehouden met het maximum dagloon.   Je kunt de aanvullingsmethode instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV en de factor waarmee de aanvulling moet worden berekend op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV.   Een uitgebreide beschrijving van de opties voor aanvullen van de uitkering kun je vinden bij paragraaf Eenmalige inrichting →  Stap 4 Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV   Hier volgen een aantal voorbeelden waarmee duidelijk wordt op welke manieren er een aanvulling berekend zou kunnen worden:   Voorbeeld 1 Aanvulling 10% op basis van het salaris  Dit noemen wij in het systeem een aanvulling op basis van een Percentage van korting op het salaris.    Stel dat er een aanvulling van 10% moet worden berekend. Dan zal dat middels deze methode worden gedaan door het gekorte bedrag aan aanvullend geboorteverlof / ouderschapsverlof  te vermenigvuldigen met 0,1.   Stel een werknemer verdient € 3000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV, dan is de korting € 3000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde € 300,-.   Voorbeeld 2 Aanvulling 10% op basis van de UWV uitkering Dit wordt in het systeem als optie UWV betaling meenemen genoemd.    De aanvulling zal dan zodanig berekend worden dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - het ingerichte aanvulling percentage is.    Stel een werknemer verdient € 3000,- en tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof is de aanvulling 10%. Dan is tijdens de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof, de korting op het salaris € 3000,-.  In dit voorbeeld gaan we er even vanuit dat het salarisdeel van het voorschot, dan wel de uitkering € 2000,- is. Dan berekenen wij een aanvulling van € 400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is.    De gehanteerde formule is: Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling In genoemde voorbeeld is dat dan: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   Voorbeeld 3 Aanvulling van 0% op basis van de UWV uitkering Stel een werknemer verdient € 3000,- en tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof is de aanvulling 0%. Dan is tijdens de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof, de korting op het salaris € 3000,-.    In dit voorbeeld gaan we er even vanuit dat het salarisdeel van het voorschot, dan wel de uitkering € 2000,- is. Dan berekenen wij een aanvulling van € 100,- waardoor de werknemer feitelijk 30% gekort is.    Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling In genoemde voorbeeld is dat dan: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0) - 2000 = 100   Voorschot Als standaard is ingesteld dat er tijdens het betaald ouderschapsverlof een voorschot op de uitkering wordt uitbetaald. Maar het is ook mogelijk er voor te kiezen geen voorschot uit te betalen. Dit kun je instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Voorschotberekening in Payroll.   Zie voor meer informatie over de manier waarop het voorschot berekend zal worden paragraaf Berekening voorschot.   Uitwerking in Payroll Bij het uitwerken van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV hebben wij de volgende uitgangspunten genomen: Nieuwe set van salariscomponenten voor registratie van het nieuwe type verlof; Er kan een voorschot bij benadering berekend worden; De aanvulling op de uitkering wordt niet verwerkt in de korting maar wordt vastgelegd in een aparte salariscomponent; De aanvulling op de uitkering kan een percentage zijn van de korting of rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering van het UWV Het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering van het UWV kan gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Voor de goede afhandeling van de verwerking in de loonaangifte moet de daadwerkelijke uitkering van het UWV altijd aan de werknemer worden uitgekeerd.  De uitkering voor het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV wordt op dezelfde IKV uitgekeerd; We hebben te maken met de volgende processtappen: Eenmalige inrichting in Payroll Aanvraag van de werknemer Aanvraag & afhandeling uitkering     Eenmalige inrichting Onderstaande eenmalige inrichting dient eventueel aangepast te worden:   Stap 1 Aanvulling op de uitkering in Payroll Factor inrichten op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV   Als er sprake is van een aanvulling op de uitkering, dan dient een factor ingericht te worden met de waarde van de aanvulling. Voorbeeld: als er een aanvulling van 10% (van het salaris) is dan dient er een factor ingericht te worden van 0,10.  Standaard is ingericht dat er geen aanvulling plaatsvindt.   NB: Deze component wordt automatisch berekend zodra er mutaties zijn op de kortingscomponenten t.b.v. aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Voor de cao's die wij ondersteunen zal de juiste factor ingericht worden De aanvulling kan op twee manieren berekend worden; als percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering. Zie voor een nadere toelichting en waar dit ingericht moet worden hieronder bij de stap Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV.   Stap 2 Voorschotberekening in Payroll In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kun je bij parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof / Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV instellen of er een voorschot op de uitkering moet worden betaald. Standaard is bij de parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof / Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV ingericht dat er wel een voorschot berekend moet worden:   Wil je geen voorschot berekening dan dient de Keuze op Nee gezet te worden.   Stap 3 Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkering In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden dat het eventuele voorschot en de feitelijke uitkering van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV gesplitst moet worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Standaard is de parameter Splits werkgeversbetalingen ingericht als Niet splitsen.  Bij deze parameter zijn de volgende opties te selecteren: Niet splitsen Zowel geboorteverlof als ouderschapsverlof splitsen Geboorteverlof splitsen Ouderschapsverlof splitsen   Wanneer het vakantiegeld en het extra uitkeringen deel van het voorschot en de uitkering gesplitst moet worden dan gebeurd dat o.b.v. percentages berekend vanuit de gegevens waarmee ook het UWV dagloon wordt bepaald: A: SV inkomen (kolom 08 van de loonstaat) in referteperiode B: Uitbetaalde vakantiegeld (VakBsl in de loonaangifte) en arbeidsvoorwaardenbedrag (OpnAvwb in de loonaangifte) in referteperiode C1: Opgebouwde rechten van vakantiegeld (OpgRchtVakBsl in de loonaangifte) in referteperiode C:2 Opgebouwde rechten van arbeidsvoorwaardenbedrag (OpbAvwb in de loonaangifte) in referteperiode Vakantiegeld% = C1 / (A-B) ExtraUitkering% = C2 / (A-B)   Let wel: dit berekende percentage is normaliter hoger dan het standaard vakantiegeld-, resp. extra uitkeringspercentage. Dit komt doordat het vakantiegeld en de extra uitkeringen over het bruto loon worden bepaald, terwijl het dagloon gebaseerd is op het SV inkomen waarop premies al in mindering zijn gebracht. Door het berekende percentage te vermenigvuldigen met de uitkering wordt het juiste deel bepaald van het voorschot dan wel uitkering dat behoort bij het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Als er geen referteperiode gegevens zijn waarop het percentage bepaald kan worden (wat gebeurt als de werknemer in de eerste periode van in dienst zijn al ouderschapsverlof neemt), dan zal het voor het hierboven genoemde Vakantiegeld% het reguliere vakantiegeld percentage uit de CAO tabel genomen worden. Idem voor de extra uitkering waarbij een totaal percentage bepaald wordt van alle extra uitkeringen waarbij de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte in de extra uitkeringen tabel op Ja staat en die niet een Vast bedrag als Berekeningsmethode hebben.    Het bepaalde Vakantiegeld% en ExtraUitkering% wordt ook gebruikt als er sprake is van een handmatig opgegeven dagloon op component 92320 HM Dagloon. Uit het opgegeven dagloon kunnen immers niet deze percentages afgeleid worden.   Als er gesplitst wordt dan bevat het voorschot dan wel de uitkering alleen het salarisdeel en wordt het vakantiegeld- en extra uitkeringen deel in onderstaande componenten vastgelegd: 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Als er gesplitst moet worden en de aanvulling is gebaseerd op een percentage van de korting (zie de hieronder beschreven parameter Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV) dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze belast worden en getoond worden op de loonstrook. Dit moet omdat bij deze keuze van splitsen en aanvulling het afgesplitste deel van het voorschot dan wel uitkering ook daadwerkelijk betaald wordt.  45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten:Dat    En onder Verschijning het volgende:   Ook moeten onderstaande cumulatieven geconfigureerd worden zodat ze op de loonstrook getoond worden: 4410 WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4420 WAZO uitkering reservering extra uitkering 4430 Voorschot WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4440 Voorschot WAZO uitkering reservering extra uitkering Dit kan door het vinkje Tonen op salarisstrook te selecteren   Stap 4 Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden hoe een aanvulling berekend wordt. Dit kan op basis van een percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering.   Het aanvullingspercentage zelf moet op de component ingericht worden zoals hierboven aangegeven bij Aanvulling op de uitkering in Payroll.    Standaard is de Keuze ingericht als Percentage van korting. In dit geval wordt de aanvulling berekend door het ingerichte percentage (bijvoorbeeld 0,1 betekenende 10%) te vermenigvuldigen met het berekende 100% gekorte bedrag. Stel een werknemer verdient €3000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV, dan is de korting €3000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde €300,-.   Als de inrichting aangepast wordt naar UWV betaling meenemen dan wordt de aanvulling zodanig berekend dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - ingerichte aanvullingspercentage is. Stel in bovengenoemd voorbeeld dat het salarisdeel van het voorschot dan wel uitkering €2000,- is dan berekenen wij een aanvulling van €400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is. De gehanteerde formule is:   Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling   In genoemde voorbeeld: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   De berekende aanvulling zal nooit negatief worden. Als het voorschot dan wel UWV betaling dusdanig hoog is, dat er een negatieve aanvulling zou uitkomen, dan wordt de aanvulling op 0 gezet.   Deze berekeningswijze betekent ook dat als het aanvullingspercentage op 0 staat er wel degelijk een aanvulling berekend zal worden omdat veelal het voorschot dan wel uitkering feitelijk minder is dan 70% van het gekorte bedrag. Dat wordt veroorzaakt doordat het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd enerzijds gemaximeerd wordt op het maximum premieloon en anderzijds gebaseerd is op het inkomen gedurende de referteperiode van een jaar (waarin recente salarisverhogingen dus maar deels zijn meegenomen).   Als je gebruikmaakt van deze wijze van berekenen van de aanvulling dan moet het voorschot en de UWV betaling wel gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel. Zie hiervoor bovenstaande inrichting Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen. Het uitgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringen deel wordt niet daadwerkelijk uitbetaald maar als registratieve werkgeversbetaling vastgelegd. Door het salarisdeel van het voorschot dan wel UWV betaling als grondslag voor vakantiegeld en/of extra uitkering op te nemen (zie hieronder) wordt ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk uitbetaalde vakantiegeld dan wel extra uitkering herkenbaar is (dus bijvoorbeeld dat het opgebouwde en uitbetaalde vakantiegeld in bovenstaande voorbeeld 8% van €2400 is).   Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als registratieve werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de registratieve werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Een werkgeversbetaling is registratief als de component niet belast is (wat in de standaard inrichting ook niet het geval is). Het betreft hier onderstaande componenten: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Met een registratieve werkgeversbetaling wordt gezorgd dat over de hoogte van dit bedrag een hoge Aof en lage Awf premie wordt berekend en ook als uitkeringsdeel in de loonaangifte wordt opgenomen.   Als de aanvulling rekening moet houden met het voorschot of UWV betaling dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze grondslag zijn voor vakantiegeld en/of extra uitkering (voor zover van toepassing). 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten (voor zover van toepassing:   Stap 5 Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Bij onderstaande salariscomponenten moet de journalisering ingericht worden: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 110000 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof / 110030 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege betaald ouderschapsverlof UWV Als de werkgeversbetalingen gesplitst worden naar een vakantiegeld- en extra uitkeringen deel (zie hierboven bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen) dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering   Als naast splitsing ook de aanvulling gebaseerd is op een percentage van de korting dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering   Stap 6 (On)betaald verlof periode normuren methode Deze inrichting is van toepassing voor variabele (on)betaald verlof componenten waarbij het Aantal type staat op Periode aantal.   De inrichting in tabel 50320 Uurlonen dient aangepast te worden als het uurloon gebaseerd moet worden op het maximaal aantal te werken uren in de periode. Standaard is ingericht bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode dat het uurloon is gebaseerd op het normsalaris gedeeld door de normuren. Dit betekent dat als de werknemer bijvoorbeeld de hele maand januari met verlof is de werknemer een negatief loon zal ontvangen (indien er 100% gekort wordt).   Wil je dat het uurloon gebaseerd wordt op het aantal ma-vr dagen in de periode dan dien je de waarde bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode aan te passen naar de waarde Gemiddeld o.b.v. werkdagen in de periode. In dit geval zal één uur verlof in januari tot een ander bedrag leiden dan in februari.   NB: Dit gegeven is van toepassing op alle onbetaalde verloven.   Stap 7 Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening Als een bedrijf start met het gebruiken van Payroll voor de verloning dan kan in de eerste verloonde periode geen dagloon bepaald worden omdat er geen resultaten zijn in de referte periode voor de dagloonbepaling. Enerzijds zorgt dat ervoor dat Payroll geen dagloon zal kunnen bepalen en anderzijds kan dan ook niet het aandeel aan vakantiegeld en extra uitkering bepaald worden (benodigd wanneer het voorschot dan wel de uitkering gesplitst moet worden zoals hierboven benoemd bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Om wel het dagloon (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering) te kunnen bepalen kunnen startwaardes ingevuld worden tijdens de migratie naar Payroll. Hiervoor zijn onderstaande variabele componenten beschikbaar die gevuld moeten worden in de eerste verloningsperiode: 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon 886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon In principe kan hier het totaal van het voorgaande jaar ingevuld worden. In component 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon moet het werkdagen bevatten dat overeenkomt met de gegevens die opgenomen zijn in de andere startwaarde componenten (gemaximeerd op 261). Dit speelt met name als de werknemer niet het hele voorgaande jaar in dienst is geweest.   Als er aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV opgenomen wordt in de eerste of tweede periode van het eerste verloningsjaar dan zullen deze startwaardes gebruikt worden voor de dagloon bepaling (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering). Vanaf de derde periode zal het dagloon bepaald worden o.b.v. de berekende resultaten in Payroll.   Let wel: Als het verlof start in de eerste twee periodes en verder loopt gedurende het jaar zal wel steeds hetzelfde dagloon, zoals bepaald voor de start van het verlof, gebruikt worden.   Aanvraag van de werknemer Onderstaande stappen dienen doorlopen te worden: Stappen Beschrijving 1. Aanvraag werknemer De werknemer dient een verzoek in voor aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. De aanvraag vindt plaats zoals het nu ook is: handmatig (buiten het HRM-systeem).    Voor meer informatie hoe dit proces in HRM via Workflow plus kan worden verwerkt zie Handleiding voorbeeld inrichting Aanvraag betaald ouderschapsverlof   Voor ondersteuning of bij complexe situaties/vraagstukken kan er altijd eensparringsessie met een consultant worden aangevraagd via 4Me. 2. Goedkeuring werkgever Je gaat de aanvraag van de werknemer beoordelen en goedkeuren als de 9 weken niet overschreden zijn en het verlof binnen het eerste levensjaar van het kind valt. Dit gebeurt ook handmatig buiten het HRM-systeem. 3. Transactie betaald ouderschapsverlof UWV Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten.   Voor de vaste componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten: 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)   Pensioenopbouw: Bij geen of deels pensioen opbouw dien je componenten met de text "inclusief pensioen" in de naam van de component te gebruiken. En bij volledig pensioen opbouw dien je componenten met de text "met voortzetting pensioen" in de naam van de component te gebruiken.   Vaste componenten: Je maakt gebruik van vaste componenten als je voor een langere duur in HRM het aantal verlofuren per periode of per week wilt opgeven. Als je gebruik maakt van aantal uren per week dan is de berekening vergelijkbaar met een deeltijdfactor wijziging.   Een voorbeeld:  Een fulltime werknemer neemt elke week 8 uur verlof. Dit is vergelijkbaar met 20% minder werken (uitgaande van een 40-urige werkweek).   In bovenstaand voorbeeld is de kortingscomponent ingericht met Aantal type = Week aantal   Een vaste kortingscomponent kan ook gebruikt worden met Aantal type = Periode aantal. Dit kan gebruikt worden als je gedurende een langere periode het exacte aantal verlofuren hebt bepaald en van daaruit het gemiddelde per periode hebt bepaald. Bijvoorbeeld de werknemer neemt in totaal gedurende 4 maanden 80 uur verlof op. Je kan dan een transactie met een duur van 4 maanden opgeven met een aantal van 20 uur. Hierbij moet erop gelet worden dat de kortingscomponent NIET Tijdsgevoelig is omdat anders, als de transactie gedurende de periode start of eindigt, het opgegeven aantal geprorateerd zal worden.   Ook kan Aantal type = Factor aantal gebruikt worden. Deze methode kan gebruikt worden als je in plaats van het aangeven van het aantal uren dat gekort moet worden, wilt aangeven met welke factor het salaris verminderd moet worden. De factor die toegepast moet worden moet als Aantal opgegeven worden op de kortingstransactie. De korting op het salaris wordt: Opgegeven factor * deeltijdfactor * voltijdssalaris. Het aantal verlofuren wordt als volgt berekend: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren / (-1 * factor op de component).   De factor op de component is in geval van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV -1 waardoor de uren dus zijn: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren   Variabele componenten: Je maakt gebruik van variabele componenten als je de daadwerkelijk genoten verlof uren per periode in HRM wil opgeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlofuren die afkomstig zijn uit planningspakketten zoals NEDAP. 4. Transactie dagloon t.b.v. voorschotberekening Als een voorschot berekend moet worden dan kun je het dagloon van de werknemer handmatig in HRM invoeren op salariscomponent 92320 HM Dagloon.   Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotsbepaling van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten.   Als er geen dagloon is opgegeven dan zal voor het voorschot gebruik gemaakt worden van een door het systeem berekend dagloon (zie hiervoor de beschrijving van de berekening van het dagloon en het voorschot).   Als de referteperiode (deels) buiten het Payroll systeem valt (met name bij start Payroll) dan is het zeker verstandig om het dagloon van de werknemer handmatig op te geven omdat het door het systeem berekende dagloon een grotere afwijking kan hebben. 5. Transactie t.b.v. afwijkend gedrag voorschot berekenen Als in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen staat ingericht om: wel voorschot te berekenen en je voor een werknemer geen voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op salariscomponent 3810 Blokkeer voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV / 3830 Blokkeer voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om voorschot te berekenen, toch geen voorschot berekend wordt geen voorschot te berekenen en je voor een werknemer wel voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op salariscomponent 3800 Afdwingen voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV / 3820 Afdwingen voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om geen voorschot te berekenen, toch wel voorschot berekend wordt 6. Administratieve handeling in HRM t.b.v. verlof In HRM dient de volgende administratieve handeling plaats te vinden: Incidentele inkomstenvermindering: Als je niet hebt aangegeven dat het gegeven Incidentele tijdelijke inkomstenvermindering in HRM automatisch moet worden bepaald via het scherm Persoonsgegevens / Belasting / IKV belastingregel details dan dien je bij dit gegeven de waarde Kindverlof op te geven tenzij er sprake is van 100% aanvulling op het salaris.  Eventueel de bovenwettelijke verlofrechten van de werknemer corrigeren Het verlofsaldo van de werknemer kan gecorrigeerd worden als de werknemer met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof gaat. Om het verlof in de verlofmodule in te voeren kun je een boekbare definitie aanmaken om een saldo op te kunnen geven zodat het inzichtelijk wordt wat opgenomen is     Aanvraag & afhandeling uitkering Onderstaande stappen dienen doorlopen te worden: Stappen Beschrijving 1. Aanvraag UWV uitkering De wijze van aanvraag van de UWV uitkering is voor zowel aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof identiek met dien verstande dat bij het betaald ouderschapsverlof UWV: dit mag plaatsvinden nadat het verlof is genoten door de werknemer en er mogen maximaal 3 aanvragen gedaan worden per werknemer / kind en  het verlof mag in alleen in hele werkweken aangevraagd worden . Dit betekent dat de eerste aanvraag pas mogelijk is nadat het aantal uren van 1 werkweek aan verlof is genoten. Een voorbeeld: Een werknemer werkt fulltime en stel dat de werknemer elke vrijdag verlof neemt vanaf 1 september t/m 31 december dan mag de eerste aanvraag voor de eerste 5 weken gedaan worden na 5 weken (wat vanaf 7 oktober is) Een andere optie is om de volledige aanvraag te doen in januari ná het genoten verlof 2. Transactie UWV uitkering Op het moment dat de UWV uitkering binnen is dien je de UWV uitkering als transactie op te geven in HRM op salariscomponent 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV.    Hierop registreer je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof dat je doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.     Berekeningen en afleidingen in Payroll Blokkerende meldingen Blokkerende melding bij transactie kortingscomponenten vóór 2 augustus 2022 Om te voorkomen dat transacties opgevoerd worden op de kortingscomponenten m.b.t. betaald ouderschapsverlof UWV (componenten 14440, 14450, 14770 en 14780) vóór de startdatum van 2 augustus 2022, vindt onderstaande validatie plaats: Error code Validatie omschrijving Actienemer  Actie E-CON-02 Transacties op korting betaald ouderschapsverlof UWV mogen geen startdatum voor 2 augustus 2022 hebben. Klant Vul de juiste startdatum / periode in voor de kortingscomponenten   Blokkerende meldingen bij aanvullend geboorteverlof vanaf 1 januari 2023 Foutencode Validatie omschrijving Actie E-WIEG-01 Gebruik van een registratieve werkgeverbetaling voor aanvullend geboorteverlof is per 2023 niet meer mogelijk. Voor het registreren van de UWV uitkering dien je component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof te gebruiken. E-WIEG-02 De factor op de korting aanvullend geboorteverlof componenten moet vanaf 2023 altijd -1 zijn.  Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof.   Berekening dagloon Wij bepalen een dagloon op werknemerniveau (component 92300 Dagloon schatting) op basis van het SV inkomen van 12 periodes (13 periodes bij 4-wekelijkse verloning) beginnend vanaf twee periodes voorafgaande aan het verlof.   Als er geen handmatig dagloon is opgegeven via component 92320 HM Dagloon dan zal dit berekende dagloon worden gebruikt voor de voorschot bepaling. Als het verlof bijvoorbeeld 15 mei ingaat dan kijken we naar het SV inkomen, voor de maandelijkse verloning, vanaf periode 4 vorig jaar tot en met periode 3 dit jaar. De opgebouwde bedragen aan vakantiegeld en arbeidsvoorwaardenbedrag in de referteperiode worden erbij geteld  De uitbetaalde vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedragen in de referteperiode worden er afgetrokken We maken gebruik van de formule (A-B+C)/D: SV inkomen in referteperiode Uitbetaalde vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedrag in referteperiode Opgebouwde rechten van vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedrag in referteperiode Het minimum tussen 261 en de maandagen t/m de vrijdagen dat werknemer een actief dienstverband heeft NB: Het dagloon wordt vanaf 01-01-2022 voor alle werknemers bepaald Het dagloon wordt gemaximeerd tot het maximum premie dagloon. Indien in een periode sprake is van een tijdelijke inkomstenvermindering dan wordt de waarde van het SV loon van de vorige periode gekopieerd. Doordat het dagloon vanaf 01-01-2022 bepaald wordt kan het voorkomen dat een werknemer die alle periodes vanaf 01-01-2022 een tijdelijke inkomstenvermindering heeft gehad er geen dagloon is bepaald. In dat geval zal handmatig een dagloon moeten worden ingegeven. In het algemeen betekent dit (voor zover wij dat kunnen bedenken) dat het dagloon dat wij vaststellen lager zal zijn dan het dagloon dat het UWV zal berekenen. Als de dienstbetrekking twee periodes voor het verlof nog niet is aangevangen dan nemen wij de periode voorafgaand aan het verlof als referteperiode. Als de dienstbetrekking pas begint in de periode dat ook het verlof wordt genomen dan zullen we geen dagloon berekenen. Er zal dan een handmatig dagloon (92320 HM Dagloon) opgevoerd moeten worden om een voorschot te kunnen uitbetalen. Als tijdens betaald ouderschapsverlof UWV het salaris aangevuld wordt tot 100% dan is er in die periode geen sprake van incidentele inkomstenvermindering. Hierdoor zal dan een nieuw dagloon worden bepaald welke in de volgende periode gebruikt zal worden voor het voorschot. In deze situatie zal het voorschotbedrag per periode kunnen fluctueren.    Elke periode wordt het dagloon aan het einde van alle berekeningen berekend o.b.v. het SV inkomen van de vorige 12 (of 13 bij 4weken verloning) periodes. Bij de bepaling van het voorschot wordt het dagloon gebruikt van de vorige periode. Met deze werkwijze wordt dus voor het voorschot een dagloon gebruikt dat gebaseerd is op twee periodes voorafgaande aan het verlof.   Als er startwaardes voor de dagloon bepaling zijn vastgelegd (zie Eenmalige inrichting / Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening) dan worden deze gebruikt voor de bepaling van het dagloon in de eerste verloningsperiode na een migratie naar Payroll.   Berekening voorschot Een voorschot wordt berekend door het maximum te vergoeden bedrag aan betaald ouderschapsverlof te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het aantal opgenomen ouderschapsverlof uren in deze periode en het maximum aantal uren betaald ouderschapsverlof.   Het maximum bedrag = 9 weken * 5 dagen * het UWV dagloon * 70%. Het maximum aantal uren = 9 weken * contracturen op start verlof.   De contracturen op start verlof wordt berekend door de normuren te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor op startdatum van de verlof transactie. Hierbij wordt de deeltijdfactor op werknemerniveau gebruikt.   Het voorschot = maximum bedrag * (verlofuren deze periode / maximum aantal uren).   Het voorschot wordt uitbetaald op component 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV.     Let op: Wanneer er geen dagloon is bepaald zal het voorschot niet worden berekend. Wil je toch een voorschot uitbetalen geef dan handmatig een dagloon in. Zie voor meer informatie paragraaf Berekening dagloon.   Berekeningen uren, aanvulling en afleidingen in Payroll In Payroll vinden een aantal berekeningen en afleidingen plaats: 1) Onderstaande gegevens in de loon- / pensioenaangiftes blijven intact tijdens aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV: Contractloon in loonaangifte (component 94240) Contracturen per week in loonaangifte (component 94270) Verloonde uren in loonaangifte (component 71480) tenzij er geen voorschot wordt berekend en de UWV uitkering niet is vastgelegd. In dit geval zullen de Verloonde uren verlaagd worden met het aantal genoten aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV uren. Regeling/Productloon in pensioenaangifte (component 150050 (+200)) (Contract)uren per week in pensioenaangifte (component 94210) 2) Het gegeven Incidentele inkomstenvermindering in de loonaangifte (component 71070) wordt gevuld met de waarde K (Kindverlof) gedurende aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV tenzij het salaris aangevuld is tot 100%. 3) De waardes voor de gegevens: Verstrekte aanvulling op werknemer verzekeringen in de loonaangifte. Verloonde uren voor regeling in UPA , Verbijzondering inkomstenvermindering in APG en de Verlofsoort in UPA zijn afhankelijk van de situatie Situatie Verstrekte aanvulling (33100) Verloonde uren (140050 (+200)) Verbijzondering (95210) Verlofsoort (95850) Geen aanvulling, geen pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Geen aanvulling, geen pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Geen aanvulling, wel pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Geen aanvulling, wel pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, geen pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering Gevuld  wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, geen pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, volledig pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering Gevuld blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, volledig pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering Gevuld blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over deels aanvulling met voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over deels aanvulling zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over UWV uitkering met voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met 30% SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over UWV uitkering zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met 30% SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV     Salarisstrook Op de salarisstrook wordt het nieuwe cumulatief 3260 Uren betaald ouderschapsverlof UWV afgedrukt wat het totaal aan opgenomen betaald ouderschapsverlofuren UWV aangeeft.   De korting, aanvulling en voorschot worden apart getoond. Op het moment van vastleggen van de daadwerkelijke UWV uitkering wordt het voorschot tegen geboekt en vervangen door de UWV uitkering.   Als de aanvulling gebaseerd is op de methode UWV betaling meenemen dan zal over het algemeen ook een correctie op de aanvulling gedaan worden omdat veelal het voorschot niet exact overeen zal komen met de UWV uitkering en hierdoor de aanvulling ook aangepast zal worden. Bij deze wijze van aanvulling berekening zal echter het totaal van korting, aanvulling en voorschot dan wel UWV uitkering niet wijzigen omdat de aangepaste aanvulling dit opvangt.     Componenten Nummer Componenten Toelichting 3800 Afdwingen voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV Bij opgeven van deze component terwijl er sprake is van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV zal wel een voorschot berekend worden ook al geeft de standaard inrichting aan dat er geen voorschot berekend moet worden. 3810 Blokkeer voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV Bij opgeven van deze component terwijl er sprake is van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV zal geen voorschot berekend worden ook al geeft de standaard inrichting aan dat er wel een voorschot berekend moet worden. 14310 / 14440 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (vast) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en tijdens het verlof geen of deels pensioen wordt opgebouwd en per periode een vast bedrag gekort moet worden gedurende een aantal periodes.   Je dient een transactie op te geven op salariscomponent 14310 / 14440 met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten   Veronderstel dat een werknemer wekelijks 8 uur verlof neemt dan wordt dat geïnterpreteerd alsof de werknemer 20% minder werkt → dus maandelijks een korting van 20% op het salaris.  14320 / 14450 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (vast) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en tijdens het verlof volledig pensioen wordt opgebouwd en per periode een vast bedrag gekort moet worden gedurende een aantal periode   Je dient een transactie op te geven op salariscomponent 14320 / 14450 met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten   Veronderstel dat een werknemer wekelijks 8 uur verlof neemt dan wordt dat geïnterpreteerd alsof de werknemer 20% minder werkt → dus maandelijks een korting van 20% op het salaris.  14460 Percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof UWV Als er sprake is van een vrijwillige voortzetting pensioen- en/of overige regelingen opbouw kan de werkgever ervoor kiezen om de werkgeverspremie te verhalen op de werknemer. In dit geval dien je ook deze salariscomponent te gebruiken. Veronderstel dat de werknemer het volledige werkgeversdeel moet betalen dan geef je 100 op. 14730 / 14770 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (variabel) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en: tijdens het verlof geen of deels pensioen wordt opgebouwd en het bedrag dat gekort wordt per periode afhankelijk van het aantal opgenomen uren in die periode is (er van uitgaande dat Aantal type = Periode aantal) en je maakt gebruik van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof uren afkomstig uit planningspakketten zoals NEDAP of je wilt per periode het exacte aantal verlofuren opgeven Je dient een transactie op te geven op component 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (variabel) met als periode en daarbij behorende startdatum van de periode waarin de uren zijn opgenomen. Deze componenten kun je via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten ingeven. 14740 / 14780 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (variabel) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en: tijdens het verlof volledig pensioen wordt opgebouwd en het bedrag dat gekort wordt per periode afhankelijk van het aantal opgenomen uren in die periode is (er van uitgaande dat Aantal type = Periode aantal) en je maakt gebruik van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof uren afkomstig uit planningspakketten zoals NEDAP of je wilt per periode het exacte aantal verlofuren opgeven Je dient een transactie op te geven op component 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (variabel) met als periode en daarbij behorende startdatum van de periode waarin de uren zijn opgenomen. Deze componenten kun je via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten ingeven. 14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV Afhankelijk van de regels van het pensioenfonds en de wijze waarop het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV geregistreerd wordt, zal er een correctie op de dtf dan wel periodieke grondslag berekend worden. 33230 /  14960 Uitkering aanvullend geboorteverlof / Betaald ouderschapsverlof UWV Op deze component dien je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof te registreren die je van het UWV hebt ontvangen en doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes.   Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes. 14930 / 14970 Voorschot aanvullend geboorteverlof / Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Deze component bevat een voorschot (indien ingericht) op het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV o.b.v. het handmatig opgegeven dan wel geschatte dagloon UWV omgezet naar een uurloon en vermenigvuldigd met het aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. 14940 / 14990 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV Het salaris wordt 100% gekort bij aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV. Met deze component is het mogelijk een aanvulling te doen op de UWV uitkering door op deze component een Factor in te richten. Bijv. een Factor van 0,1 zorgt dat een aanvulling van 10% van het gekorte bedrag als aanvulling berekend wordt. 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het vakantiegeld deel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het vakantiegeld deel van het voorschot van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 48250 Extra uitkering WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het extra uitkeringsdeel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering Te gebruiken om sociale lasten te reserveren over het gereserveerde vakantiegeld. Hiervoor dient in de factor het gewenste percentage ingevuld in te worden. 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het voorschot van het extra uitkeringsdeel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering Te gebruiken om sociale lasten te reserveren over het gereserveerde extra uitkering. Hiervoor dient in de factor het gewenste percentage ingevuld in te worden. 92300 Dagloon schatting Zie de beschrijving hierboven hoe het dagloon bepaald wordt. 92320 HM Dagloon Op deze component dient het dagloon afkomstig van het UWV vastgelegd te worden. Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotbepaling van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten. 92340 Dagloon schatting VU percentage Zie Eenmalige inrichting / Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen 92350 Dagloon schatting EU percentage Zie Eenmalige inrichting / Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen 110000 (+200)  / 110030 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof / Pensioen premie WG-deel vanwege betaald ouderschapsverlof UWV   Deze component wordt automatisch berekend als component 14460 (Percentage WG-deel naar WN vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV) gebruikt is. Het resultaat van de extra inhouding van de premie, die verhaald wordt op de werknemer vanwege voortzetting pensioen- en/of overige regelingen opbouw n.a.v. aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV, wordt via deze component vastgelegd.   Deze component wordt als een bruto inhouding getoond op de salarisstrook 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel Bevat het deel van de UWV betaling dat gebaseerd is op het vakantiegeld. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpgRchtVakBsl in het UWV dagloon. 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Bevat het deel van de UWV betaling dat gebaseerd is op het extra uitkeringen. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpbAvwb in het UWV dagloon. 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel Bevat het deel van het voorschot op de UWV betaling dat gebaseerd is op het vakantiegeld. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpgRchtVakBsl in het UWV dagloon. 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Bevat het deel van het voorschot van de UWV betaling dat gebaseerd is op het extra uitkeringen. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpbAvwb in het UWV dagloon. 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal SV loon bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd.   886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal vakantiegeld, die uitbetaald is, bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal arbeidsvoorwaardenbedrag, dat uitbetaald is, bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal opgebouwde recht aan vakantiegeld bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal bevatten opgebouwde recht aan arbeidsvoorwaardenbedrag van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal aantal SV dagen bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd.       Voorbeeld Het voorbeeld gaat uit van de volgende aannames: Pro rata methode is werkdagen  Normuren per week zijn 40. Normuren per periode zijn 40*52/12=173,33. Er wordt een voorschot betaald. Er is sprake van een aanvulling van 20% o.b.v. de aanvullingsmethode Percentage van korting. Pensioenopbouw vindt plaats over alleen de aanvulling. Aantal type op component 14310 / 14440 is ingericht als Week aantal. Aantal type op component 14730 / 14770 is ingericht als Periode aantal. Gemiddeld UWV dagloon is € 150,84 waarmee het bijbehorende uurloon €150,84 * 5/36 = €20,95 De werknemer werkt voltijd en heeft in totaal recht op 360 uren verlof (9 * 40): Voltijdsalaris is €3000,-   Omdat de pensioenopbouw niet volledig doorloopt moet component vaste 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) of variabele component 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) gebruikt worden voor de vastlegging van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV.   Transactie Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Werknemer dient twee aanvragen in: Eerste aanvraag is van 2 augustus tot en met 5 september. In totaal 200 verlofuren in 5 weken.  Tweede aanvraag is van 23 september tot en met 3 februari 2023. In totaal 160 verlofuren elke week 8 uur. Bij gebruik van vaste componenten: Voer je voor de eerste aanvraag (periode 2 augustus t/m 5 september 2022) een transactie op van 40 uur in HRM via component 14310 / 14440 met als startdatum gelijk aan 2 augustus 2022 en einddatum 5 september 2022 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten Voer je voor de tweede aanvraag (periode 23 september t/m 3 februari 2023) een transactie op van 8 uur in HRM via component 14310 / 14440 met als startdatum gelijk aan 23 september 2022 en einddatum 3 februari 2023 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten Formule voor de berekening voor de gemiddelde verlofuren, de korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof en de aanvulling: Gemiddelde verlofuren per periode (dat getoond wordt als cumulatief onderaan de salarisstrook) = (aantal opgegeven uren per week / normuren per week) * (normuren per periode * prorata factor). De prorata factor is bij de methode werkdagen gebaseerd op aantal ma-vr dagen gedurende de transactie deze periode / aantal ma-vr dagen in deze periode) Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) = Gemiddelde verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Aanvulling = % Aanvulling * Gemiddelde verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Voorschot = 70% * Gemiddelde verlofuren per periode * Dagloon * 5 / 36 Maand Uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Voorschot Aanvulling Augustus 2022 40/40 * 173,33 * 22/23 = 165,79710 uren 165,79710 * 3000 / 173.33 = €2869,56 70% * 165,7971 * 20,95 = €2431,41 0,2 * 165,79 * 3000 / 173,33 = €573,91 September 2022 40/40 * 173,33 * 3/22 = 23,63636 uren (eerste aanvraag) + 8/40 * 173.33 * 6/22 = 9,45455 (tweede aanvraag) = 33,09091 23,63636 * 3000 / 173.33 = €409,09 + 9,45455 * 3000 / 173.33 = €163,64 = €572,73 70% * 23,63636 * 20,95 = €346,63 + 70% * 9,45455 * 20.95 = €138,65 = €485,28 0,2 * 23,63636 * 3000 / 173,33 = €81,82 + 0,2 * 9,45455 * 3000 / 173,33 = €32,73 = €114,55 Oktober 2022 t/m Januari 2023 8/40 * 173.33 = 34.66667 uren 34.66667 * 3000 / 173.33 = €600,00 70% * 34,66667 * 20,95 = €508,39 0,2 * 34,66667 * 3000 / 173,33 = €120,00 Februari 2023 8/40 * 173.33 * 3/20 = 5,20000 uren 5,20000 * 3000 / 173.33 = €90,00 70% * 5,20000 * 20,95 = €76,26 0,2 * 5,20000 * 3000 / 173,33 = €18,00   Uit bovenstaande resultaten is te zien dat alhoewel de werknemer feitelijk 200 uur verlof heeft genomen gedurende de eerste aanvraag, dat door het gebruik van de vaste transactie het berekende aantal uren van de eerste aanvraag 165,79710+23,63636 = 189,43346 is en dus niet gelijk aan de 200 werkelijk genoten uren. Voor de tweede aanvraag zijn de berekende uren 153,32123 i.p.v. de daadwerkelijke genomen 160 uren.   Bij gebruik van variabele componenten: Voer je voor de eerste aanvraag een transactie op in HRM via salariscomponent 14730 / 14770 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten in de volgende periodes: Periode augustus 2022: 22 * 8 = 176 uren Periode september 2022: 3 * 8 = 24 uren Voer je voor de tweede aanvraag een transactie op in HRM via salariscomponent 14730 / 14770 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten in de volgende periodes: Periode september 2022: 2 * 8 = 16 uren Periode oktober 2022: 4 * 8 = 32 uren Periode november 2022: 4 * 8 = 32 uren Periode december 2022: 5 * 8 = 40 uren Periode januari 2023: 4 * 8 = 32 uren Periode februari 2023: 1 * 8 = 8 uren Formule voor de berekening voor de verlofuren, de korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof en de aanvulling: Werkelijke verlofuren per periode (dat getoond wordt als cumulatief onderaan de salarisstrook) = aantal opgegeven uren per periode Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) = Werkelijke verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Aanvulling = % Aanvulling * Werkelijke verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Voorschot = 70% * Werkelijke verlofuren per periode * Dagloon * 5 / 36 Maand Uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Voorschot Aanvulling Augustus 2022 176 uren 176 * 3000 / 173.33 = €3046,15 70% * 176 * 20,95 = €2581,04  0,2 * 176 * 3000 / 173,33 = €609,23 September 2022 24 + 16 = 40 uren 24 * 3000 / 173.33 = €415,38 + 16 * 3000 / 173,33 = €276,92 = €692,30 70% * 24 * 20,95 = €351,96 + 70% * 16 * 20,95 = €234,64 = €586,60 0,2 * 24 * 3000 / 173,33 = €83,08 + 0,2 * 16 * 3000 / 173,33 = €55,38 = €138,46 Oktober 2022 32 uren 32 * 3000 / 173.33 = €553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 November 2022 32 uren 32 * 3000 / 173.33 = €553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 December 2022 40 uren 40 * 3000 / 173.33 = €692,31 70% * 40 * 20,95 = €586,60 0,2 * 40 * 3000 / 173,33 = €138,46 Jamuari 2023 32 uren 32 * 3000 / 173.33 =€553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 Februari 2023 8 uren 8 * 3000 / 173.33 = €138,46 70% * 8 * 20,95 =€117,32 0,2 * 8 * 3000 / 173,33 = €27,69   Transactie voor uitkering aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Veronderstel dat de UWV uitkering van de eerste aanvraag is ontvangen op 7 oktober 2022 en de tweede aanvraag op 3 maart. Je voert dan een transactie in HRM op salariscomponent 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV: voor de eerste periode met als startdatum gelijk aan 2 augustus 2022 en einddatum 5 september 2022; met het aantal uren verlof van 200 en het totale bedrag van de uitkering stel €2878,04. voor de tweede periode met als startdatum gelijk aan 23 september 2022 en einddatum 3 februari 2023; met het aantal uren verlof van 160 en het totale bedrag van de uitkering stel €2348,47 Totaal aan UWV uitkering: €5226,51   Onderstaand het totaal overzicht per periode zonder de vastlegging van de uiteindelijke UWV uitkering: Periode 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 Totaal Gebruik vaste invoer                   14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -2869,56 -572,73 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -90,00 -5932,29 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 2431,41 485,28 508,39 508,39 508,39 508,39 76,26 5026,51 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 573,91 114,55 120,00 120,00 120,00 120,00 18,00 1186,46                     Gebruik variabele invoer                   14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -3046,15 -692,30 -553,85 -553,85 -692,31 -553,85 -138,46 -6230,77 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 2581,04 586,60 469,28 469,28 586,60 469,28 117,32 5279,40 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 609,23 138,46 110,77 110,77 138,46 110,77 27,69 1246,15   Onderstaand het totaal overzicht per periode met de vastlegging van de uiteindelijke UWV uitkering:  Periode 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 Totaal Gebruik vaste invoer                   14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -2869,56 -572,73 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -90,00 -5932,29 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 2385,85 630,96 508,84 508,84 508,84 508,84 174,34 5226,51 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 573,91 114,55 120,00 120,00 120,00 120,00 18,00 1186,46                     Gebruik variabele invoer                   14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -3046,15 -692,30 -553,85 -553,85 -692,31 -553,85 -138,46 -6230,77 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 2532,68 580,21 469,69 469,69 587,12 469,69 117,43 5226,51 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 609,23 138,46 110,77 110,77 138,46 110,77 27,69 1246,15       Ouderschapsverlof en IKV Ten tijde van uitlevering van het Aanvullend geboorteverlof / Betaald ouderschapsverlof en het creëren van dit kennisbankartikel is er nog onzekerheid rondom eventuele nieuwe wettelijke vereisten voor de vastlegging van de inkomstenverhouding per 2023. Daarom is er voor gekozen het ouderschapsverlof vooralsnog niet (automatisch) op een nieuwe inkomstenverhouding te registreren.      Cao-inrichting Cao Apotheken Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Grafimedia Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en jaarlijkse uitkering.     Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Groothandel in groenten en fruit Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Kartoflex Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)(variabele uren).   Cao Kinderopvang Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Primair onderwijs Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Betaald ouderschapsverlof UWV In de cao Primair onderwijs is het doorbetaalde ouderschapsverlof in drie fases te verdelen Ouderschapsverlof UWV met aanvulling In de cao is overeengekomen dat het betaald ouderschapsverlof UWV wordt aangevuld tot een totaal van 75% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV een factor van 75% - 70% = 5% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV en 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je salariscomponent 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Overig ouderschapsverlof tijdens eerste levensjaar In totaal kent de cao Primair onderwijs een recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof van 415 uur op fulltime basis per kind. De uren hiervan die worden opgenomen gedurende het eerste levensjaar van het kind worden aangevuld tot 75% van het salaris, ongeacht of er sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV.    Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je salariscomponent 14020 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen) of 14040 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen). Ouderschapsverlof tussen leeftijd van 1 en 4 jaar Als er na de eerste verjaardag van het kind nog een gedeelte van de 415 betaald ouderschapsverlofuren over is, en deze uren worden voor de vierde verjaardag van het kind opgenomen, dan worden deze verlofuren aangevuld tot 55% van het salaris.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je salariscomponent 14350 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen) of 14640 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen).   Cao Sociaal werk Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vermeerdering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Zelfstandige klinieken Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 90% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 20% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclsuief pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) (variabele uren).     Overige cao's Voor zover bij ons bekend zijn er naast bovenstaande cao's geen andere cao's waarbij een aanvulling plaatsvindt op het aanvullend geboorteverlof danwel betaald ouderschapsverlof UWV.   Voor de overige cao's kennen de volgende salariscomponenten een gelijke inrichting als de onbetaald verlof componenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 08:44 (Bijgewerkt op 25-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 5195 Weergaven
Deze handleiding helpt je bij het afhandelen van de jaarovergang 2023/2024 in Visma.net HRM & Payroll.
Volledig artikel weergeven
04-12-2023 17:01 (Bijgewerkt op 09-01-2024)
 • 5 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3709 Weergaven
De vernieuwde release notes van Visma.net Payroll v186. De release notes begeleiden de tussenrelease voor de jaarovergang. In deze 186.3 versie vind je de toevoeging 5.3.3 Uit te voeren stappen voor pensioenaangifte met de link van TKP om het UPA account te activeren. In de eerdere 186.2 versie publiceerden we de toevoeging 4.11 Ondersteuning afdracht betalingsregelingen. In de eerdere 186.1 versie publiceerden we informatie over een opgeloste fout: 8.2 Cao Bestuurders PO - onjuiste inrichting eindejaarsuitkering en levenslooptoeslag.
Volledig artikel weergeven
10-12-2021 07:39 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 3072 Weergaven
We willen je informeren dat de tussentijdse Visma.net Payroll release 235 gepland staat voor donderdagavond 28 december. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.
Volledig artikel weergeven
28-12-2023 16:51 (Bijgewerkt op 13-02-2024)
 • 3 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2390 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 221. Release 221 wordt op donderdagavond 8 juni geplaatst.
Volledig artikel weergeven
08-06-2023 09:21 (Bijgewerkt op 07-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2173 Weergaven
  Introductie In dit document wordt toegelicht hoe de jaarovergang 2022/2023 in Visma.net HRM en Visma.net Payroll kan worden afgehandeld. Let op: Mutaties die nog betrekking hebben op 2022, zullen na de jaarafsluiting fiscaal worden belast in 2023. Dat betekent dat deze niet meer in de jaaropgave van 2022 verwerkt zullen worden. Als de mutatie een ingangsdatum heeft in het voorgaande jaar, dan zal dit op de loonstrook worden getoond door middel van de component 40000 Fiscale verrekening ivm inkomenswijziging vorige jaren. Indien mutaties fiscaal belast moeten worden in 2022, dien je hiervoor een extra salarisrun aan te maken over de laatste periode van 2022. Dit moet je verwerken voordat je aan de slag gaat met de jaarovergang 2022/2023.   Direct na het verwerken de laatste periode van 2022 in Payroll, moet je in HRM de jaarafsluiting 2022 uitvoeren. Als je dat nalaat, loopt de salarisrun van de eerste periode in 2023 vast.   Op zaterdag 17 december 2022 installeren wij HRM versie 1.137.00 en op dinsdag 20 december Payroll versie 210. In deze releases zijn de wetswijzigingen voor 2023 meegenomen. Lees ook de releasenotes van deze versies. Begin januari zal er mogelijk nog een Payroll release plaatsvinden waarin alle tarieven, bedragen en percentages voor 2023 zijn geactualiseerd. Na deze release kan de eerste periode van het nieuwe jaar worden verwerkt.       Visma.net HRM In Visma.net HRM dienen voor de jaarovergang een aantal acties te worden uitgevoerd. Deze acties worden hieronder beschreven. Loonjaar 2022 afsluiten Goedkeuringen voor contractverlengingen/nieuwe contracten Het is van belang dat je openstaande taken voor goedkeuringen van contractverlengingen/nieuwe contracten zo veel mogelijk afhandelt. Als deze taken worden goedgekeurd nadat de jaarovergang is gedaan, moet je handmatig een versie van de sectie Werknemer fiscaal aanmaken per 1 januari.   Toewijzing reden einde contract  APG en UPA maken gebruik van dezelfde lijst als de Belastingdienst. Per 2022 hoefde je de redenen maar 1 keer te koppelen. Als er een andere, oudere code is toegewezen, moet deze opnieuw worden toegewezen. Alle redenen voor alle datums moeten worden toegewezen. Als dit niet wordt gedaan, is de jaarafsluiting niet beschikbaar.   Als je klikt op Toewijzing reden einde contract, wordt de toewijzing van Reden einde contract geopend. Hier kun je de toewijzing voltooien. Als je vervolgens op Sluiten klikt, ga je terug naar de pagina. Als alles is toegewezen, kun je het loonjaar afsluiten.   Loonjaar controleren De jaarafsluiting is beschikbaar als het loonjaar op 2022 staat. Dit kun je controleren bij Applicatiebeheer → Organisatie → Bedrijf → tabblad Algemeen.   Grondslag bijzonder tarief Het loonjaar in Visma.net HRM kan in Persoonsgegevens → Onderhoud → Instellingen worden afgesloten. Voordat je dat doet, moet je de optie Grondslag bijzonder tarief controleren:     Payroll berekent de grondslag voor bijzonder tarief aan de hand van het fiscaal loon van afgelopen jaar. Indien Payroll geen waarde kan berekenen, bijvoorbeeld omdat het een nieuwe klant betreft, wordt de grondslag bijzonder tarief handmatig opgegeven in Visma.net HRM. In andere gevallen zal de waarde 0,00 zijn, omdat de berekening plaatsvindt in Payroll. Ook voor nieuwe medewerkers hoef je dit niet langer meer handmatig op te geven. In Talent is het veld % loonheffing b.t. zichtbaar op de pagina Belastingregels werknemer algemeen (in Persoonsgegevens → Belasting).   Bij de jaarafsluiting kun je zelf bepalen wat moet gebeuren met de grondslag bijzonder tarief van de werknemers. Je hebt twee opties: Grondslag bijzonder tarief niet wissen Hiermee wordt bij geen enkele werknemer de grondslag bijzonder tarief leeggemaakt. Als u een nieuwe klant bent die aankomend jaar (dus 2023) begint, dan dient u te kiezen voor deze optie. Dit omdat de grondslag bijzonder tarief nog niet kan worden bepaald in Payroll. Het percentage bijzonder tarief wordt in Payroll berekend aan de hand van de opgegeven waarde bij de belastingregel in Talent. Grondslag bijzonder tarief wissen voor alle werknemers Dit is de standaard optie als je in 2022 of eerder met Payroll bent gestart. Met deze optie wordt de grondslag bijzonder tarief leeggemaakt, waarmee Payroll het bijzonder tarief zal gaan berekenen op basis van het fiscaal loon van het afgesloten jaar. Er zal een nieuwe Ingangsdatum zichtbaar worden indien de grondslag is aangepast.   Loonjaar afsluiten   Als Grondslag bijzonder tarief goed staat en het Loonjaar staat op 2022, dan klik je op de knop Loonjaar afsluiten. Je krijgt eerst nog de vraag of je het zeker weet. Als je op OK klikt, sluit Talent het loonjaar af. Het afsluiten kan enige tijd in beslag nemen en wordt voltooid op de achtergrond. De voortgang wordt aangegeven en hoef je niet te wachten op de voltooiing. Je kunt de pagina verlaten en terugkomen om te controleren of de afsluiting is voltooid met de vermelding Jaar 2022 afgesloten.....   Het is niet nodig om op Akkoord te klikken in de instellingenpagina.   Controleer vervolgens of in Persoonsgegevens → Belasting de nieuwe “Belastingregels werknemer algemeen” (met ingangsdatum 01-jan-2023) zijn toegevoegd bij de werknemers waarvoor de grondslag bijzonder tarief is leeggemaakt. Voor de overige werknemers zal er geen nieuwe versie voor 2023 zijn aangemaakt.   Salarisschalen aanpassen Wanneer je te maken heeft met salarisschalen die per 01-01-2023 worden verhoogd, dien je de verhoging door te voeren in de salarisschalen in Visma.net HRM. In onderstaand voorbeeld gaan we uit van Algemene schalen en een verhoging van 2%. Voor CATS-schalen werkt dit op dezelfde wijze.   Om per 01-01-2023 de salarisschaalverhoging door te voeren ga je naar: Applicatiebeheer → Algemene definities → Algemene schalen. Hier selecteer je de meest recente versie van een schaal. NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.    Wanneer je op de knop Kopiëren klikt, wordt het scherm geopend waar je de ingangsdatum en de procentuele verhoging van de nieuwe schaal kunt invullen. Je kunt hier ook voor een afrondingsmethode kiezen. In onderstaand voorbeeld wordt schaal A per 01-01-2022 met 2% verhoogd en niet afgerond. NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.    Wanneer je op de knop Volgende > klikt, worden de nieuw berekende schaalsalarissen getoond. Hier kun je eventueel nog handmatig correcties doorvoeren in de door het systeem berekende bedragen.   NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.    Wanneer je op de knop Opslaan klikt wordt de nieuwe versie van de salarisschaal opgeslagen. NB deze actie dien je voor elke schaal apart te doen. Let op: Het aanmaken van een nieuwe versie van de salarisschaal zorgt er niet voor dat dit salaris automatisch bij de werknemers in die schaal wordt toegepast. Als je gebruik maakt van de “Automatische salarisaanpassing” (in Persoonsgegevens → Acties), zal met het berekenen van periode 202201 het nieuwe salaris worden opgehaald. Als je geen gebruik maakt van de Automatische salarisaanpassing, dient een massamutatie op het salaris te worden gedaan zoals beschreven in de volgende paragraaf.   Massamutatie salarissen Wanneer je de verhoging van de salarisschalen hebt doorgevoerd, worden deze nieuwe salarissen niet automatisch bij de werknemers toegepast. Hiervoor dien je een massamutatie op het salaris te doen. Dit kun je doen in Persoonsgegevens → Acties → Massamutaties.   NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.   Allereerst dien je bij het veld Mutatie de soort actie ”Toevoegen periode salaris (Algemene schalen)“ te selecteren. Daarnaast kun je in het veld Datum waarop aangeven per wanneer het nieuwe salaris moet worden ingevoerd. In het veld Tijdvak selecteer je het tijdvak waarop de salarisschaal betrekking heeft. Bij Soort salaris kies je voor Vast salaris (of Uurloon). Hierna klik je op de knop Volgende >. Door in het onderstaande scherm bij het veld Selecteer veld de waarde Ingangsdatum te selecteren en bij het veld Actie te kiezen voor Vervangen (=) met de waarde 01-jan-2022 en vervolgens op de knop Uitvoeren te klikken wordt in de tabel per werknemer het nieuwe salaris per 01-01-2023 getoond. NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.   Wanneer dit akkoord is, kun je de nieuwe salarissen opslaan door op de knop Akkoord te klikken. Mocht het zo zijn dat er ook een salariswijziging (schaal of trede omhoog) moet worden doorgevoerd, kan dit worden gedaan door i.p.v. het veld Ingangsdatum het veld Salarisschaal of Trede te wijzigen. Let op: Als een medewerker een handmatig berekende vaste vergoeding of inhouding heeft, die gebaseerd is op het salaris van de medewerker, moet het bedrag voor deze vergoeding of inhouding ook gewijzigd worden.   Afsluiten van een verlofjaar Binnen Talent is het mogelijk om het verlofjaar af te sluiten waardoor er geen herberekeningen meer plaatsvinden in voorgaande jaren. Je sluit het verlofjaar af in Verlof → Onderhoud → Instellingen bij het veld ‘Geen herberekening verlofsaldo vóór’. Indien er een datum is ingevuld, dan is het verlofjaar in het verleden al een keer afgesloten.   NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.   Als je nooit, of een reeds lang verlopen verlofjaar hebt afgesloten, moet het systeem bij elke aanpassing in een verlofkalender alle historische verlofjaren (vanaf afgesloten jaar) EN een aantal toekomstige verlofjaren (vanaf nu) herberekenen om te zorgen dat de aanspraken en saldi nog kloppen met de aanvragen, correcties, roosters, definities, etc. Hoe meer jaren herberekend worden, hoe langer het duurt voordat het systeem hiermee klaar is en hoe meer kans op ongewenste/onverwachte herberekeningen in kalenderjaren die reeds volledig zijn verwerkt.    Het (dringende) advies is om het voorgaande verlofjaar af te sluiten zodra alle mutaties daarin zijn toegepast en goedgekeurd. De herberekeningen zullen dan sneller gaan en voorgaande kalenderjaren worden niet onnodig herberekend voor verlof. Hierdoor zal er minder kans op zijn op onjuiste TWK berekeningen.    Stappenplan afsluiten verlofjaar Hieronder de aanbevolen volgorde van stappen die meestal in de maand januari doorlopen dient te worden: Controleer eerst in Taken → Overzichten → Openstaande taken welke verloftaken van het afgelopen jaar nog open staan, en handel deze taken alsnog af. Als het om openstaande verlofaanvragen gaat: deze zijn reeds genoten en verrekend (volgens de standaard instelling in de definitie), maar zolang ze niet zijn goedgekeurd kunnen ze "zonder goedkeuring en zonder een spoor achter te laten" verwijderd worden, zodat de balans van de medewerker daarna (plotseling, zonder aanwijsbare reden, maar wel terecht) opgehoogd wordt. Als het om niet goedgekeurde correcties gaat: deze worden wel meegeteld in de balans (dat is de standaardinstelling in de definities), maar als deze niet zijn goedgekeurd, kunnen ze niet daadwerkelijk gebruikt worden, waardoor een balans positief kan zijn, maar toch geen aanvraag mogelijk is. Ga nu naar Verlof → Onderhoud → Instellingen Vul in het veld ‘Geen herberekening verlofsaldo vóór’ de datum 1 januari van het huidige jaar en klik op Akkoord. Als er nog openstaande taken van voorgaande jaren zijn, dan krijg je nu een lijst daarvan te zien, maar als die taken niet meer van belang zijn, dan is hiermee toch het verlofjaar afgesloten.   Let op Elke keer als je een volgend verlofjaar afsluit, krijg je alle openstaande taken weer te zien, van alle voorgaande jaren. Des te meer een reden om de taken altijd af te handelen en gedurende het jaar te controleren of dat op tijd gedaan wordt.   Werknemers verwijderen De jaarovergang is een goed moment om te controleren of er nog gegevens van ex-werknemers verwijderd moeten worden. Ga naar "Verwijder werknemers" in Applicatiebeheer en laat het systeem zoeken naar gegevens.   Het systeem toont na enige tijd een overzicht van de te verwijderen gegevens.   Klik op de knop Verwijderen gegevens om het definitieve verwijderen te starten.   Virtuele mappen voor digitale loonstroken en jaaropgaves Wanneer je de salarisstroken per jaar in een aparte map wilt archiveren, dien je een nieuwe virtuele map aan te maken en deze map te kiezen als standaard virtuele map voor loonstroken. Je moet dit doen na de laatste salarisrun van het oude jaar en voor de eerste salarisrun van het nieuwe jaar. Kies het juiste tijdstip voor het wijzigen van de mappen ! Wijzig de map voor Digitale Loonstroken in E-dossier → Onderhoud → Instellingen nadat in Payroll de laatste loonstroken voor 2022 zijn verzonden en voordat de eerste loonstroken voor 2023 worden verzonden. Wijzig de map voor Jaaropgaven in E-dossier → Onderhoud → Instellingen pas nadat in Payroll de stap “Jaaropgaves aanmaken en versturen” is uitgevoerd. Als de salarisrun is uitgevoerd voordat de map voor loonstroken is gewijzigd, dan staan de loonstroken in de map voor vorig jaar. Je dient hiervoor een support request in te dienen om dit te corrigeren. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden.   Ga naar E-dossier → Onderhoud → Virtuele mappen (in het ‘verwijs’-bedrijf). Klik met de rechtermuisknop op de hoofdmap voor salarisstroken en kies Nieuwe map:     Geef deze map de gewenste naam, bijvoorbeeld 2023.     Selecteer het pictogram (loonstroken). De Volgorde wordt door Talent gekozen zodat de nieuwe map standaard de laatste map wordt. Stel ook de machtigingen in:   Klik dan op Opslaan. Ga naar E-dossier → Onderhoud → Instellingen. Achter de virtuele map Digitale Loonstroken selecteer je de zojuist aangemaakte map voor 2023, waarna je afsluit met twee maal Akkoord. Indien je de jaaropgaves in een aparte map per jaar opslaat kan het nodig zijn bovenstaande te herhalen voor de jaaropgave.     Visma.net Payroll In Visma.net Payroll dienen voor de jaarovergang een aantal acties uitgevoerd te worden. Deze acties worden hieronder beschreven.   Periodes en salarisruns aanmaken In Visma.net Payroll moeten de periodes en salarisruns voor het nieuwe jaar worden aangemaakt. Dit kun je doen in Configuratie → Organisatie configuratie → Salarisrun definities.     Hier kun je het loonjaar selecteren waarvoor je de nieuwe periodes aan wilt maken. In bovenstaand voorbeeld is het jaar 2023 geselecteerd. In dit voorbeeld is ook te zien dat de periodes al bestaan. Er is te zien dat periode 1 van 01-01-2023 t/m 31-1-2023 loopt, etc. Als de kolom Naam leeg is en de kolommen Betaaldatum, Verzenddatum betalingen en Sluitingsdatum mutaties geen datumwaarde bevatten, zijn er nog geen salarisruns aangemaakt.   Door op Nieuwe salarisrun te klikken, kun je een nieuwe salarisrun aanmaken.    Bij het aanmaken van een salarisrun kunt ook direct de salarisruns voor het hele jaar aanmaken. Dit kan door het vakje Terugkerende salarisrun aan te vinken. Het veld Einddatum zal dan ook getoond worden. Hier kan de laatste dag van de laatste periode van het jaar 2023 in worden gezet. Het systeem zal dan salarisruns voor het jaar 2023 aanmaken. Ons advies is om alleen voor het nieuwe jaar salarisruns aan te maken. Als je meerdere salarisruns wilt aanmaken voor verschillende werknemergroepen, kun je via de optie Werknemer selectie een of meerdere werknemergroepen selecteren.     Indien u rapportages beschikbaar wilt hebben in de run, dienen de betreffende rapportages te worden toegevoegd. Door op de knop Opslaan te klikken, worden de salarisruns opgeslagen. Hierna zullen de aangemaakte salarisruns ook in het overzicht worden getoond.   Whk premiepercentage wijzigen  Voor 2023 ontvang je van de Belastingdienst een nieuwe beschikking voor de gedifferentieerde Whk premie. In deze beschikking staat jouw premiepercentage voor 2023. Dit nieuwe premiepercentage dient te worden ingevoerd in Visma.net Payroll. Dit kunt je doen in Configuratie → Regelingen → Tabellen, in de tabel 30000 – Klant instellingen.     Door op de knop Wijzigen te klikken, kunt u het nieuwe premiepercentage gaan inrichten.     Mocht je een deel bij de medewerker inhouden, dan kunt je dat ook in deze tabel wijzigen.Vul eerst in wanneer je de wijziging wilt laten ingaan. Zowel voor maandverloning als bij 4-weken verloning dient deze op 01-01-2023 in te gaan. Het systeem zal vanaf deze datum met het nieuwe premiepercentage gaan rekenen. Je kunt jouw huidige premiepercentage vervolgens aanpassen naar jouw nieuwe premiepercentage en de wijziging via de knop Opslaan definitief maken.   Standaard instelling inzake premie Aof Het analyseteam van de Belastingdienst (AGL) heeft geconstateerd dat een aantal werkgevers onjuiste premie Aof afdraagt: laag in plaats van hoog of andersom.    Vanaf 1 januari 2023 staat er standaard de waarde Onbepaald in de tabel 30000 Klant instellingen. Je moet hier op basis van de beschikking van de Belastingdienst de juiste classificatie voor jouw onderneming kiezen. Als vanaf 2023 de waarde niet is aangepast naar Klein of Middel/Groot zal er een blokkerende melding verschijnen.   Controleer of de juiste grootte classificatie is ingericht in tabel 30000 Klant instellingen en pas indien nodig deze aan.   Journaliseren Afdracht premie WW Awf uitkering contract Journaliseer het volgende component: Nummer Naam Extra opmerking 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract  Journaliseer component 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer   Thuiswerkvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste thuiswerkvergoeding aangepast naar € 2,15.    Het bedrag is ook aangepast in tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding.   Onbelaste reiskostenvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste kilometervergoeding aangepast naar € 0,21.   Premie- en afdrachtspercentages regelingen wijzigen Voor 2023 krijg je nieuwe premiepercentages van bijvoorbeeld jouw pensioenverzekeraar toegestuurd. Dit nieuwe premiepercentage dient te worden ingevoerd in Visma.net Payroll. Dit kun je doen in Configuratie → Regelingen → Tabellen, in de tabel 60010 (+100) – Pensioen percentages, franchises en max. grondslagen.   Indien de cao door Visma wordt onderhouden, zullen de percentages door Visma worden aangepast en zullen zichtbaar zijn na de eindejaar release.   Het wijzigen van de premiepercentages werkt hetzelfde als hierboven beschreven voor het gedifferentieerde Whk premiepercentage.     De kolom PercEmployee bevat het premiepercentage voor de werknemer. De kolom PercRemittance bevat het afdrachtspercentage voor de werkgever. Dit is de totale afdracht, dus inclusief het werknemersdeel. De kolom ThresholdEmployee bevat de franchise voor de werknemerspremie. De kolom ThresholdRemittance bevat de franchise voor de afdracht. De kolom MaxYearBaseEmployee bevat de maximale jaargrondslag voor de werknemerspremie. De kolom MaxYearBaseRemittance bevat de maximale jaargrondslag voor de afdracht.   Let op! In de ingevulde maximale grondslag wordt rekening gehouden met de franchise. Deze moet dus van het maximale premieloon worden afgehaald om tot de maximale grondslag te komen die moet worden ingevuld.   Aanvullend geboorteverlof Vanaf 2023 wordt dezelfde functionaliteit als bij betaald ouderschapsverlof UWV toegepast, wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof.   Dit houdt in dat vanaf 01-01-2023 de oude werkwijze met betrekking tot aanvullend geboorteverlof komt te vervallen en een nieuwe werkwijze van toepassing is. De stappen met betrekking tot de nieuwe werkwijze zijn als volgt:   Stappen t.b.v. eenmalige inrichting Stappen Beschrijving Aanvulling op de uitkering in Payroll Factor inrichten op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof   Als er sprake is van een aanvulling op de uitkering, dan dient een factor ingericht te worden met de waarde van de aanvulling. Voorbeeld: als er een aanvulling van 10% (van het salaris) is dan dient er een factor ingericht te worden van 0,10. Standaard is ingericht dat er geen aanvulling plaatsvindt. NB: Deze component wordt automatisch berekend zodra er mutaties zijn op de kortingscomponenten t.b.v. aanvullend geboorteverlof  Voor de cao's die wij ondersteunen zal de juiste factor ingericht worden De aanvulling kan op twee manieren berekend worden; als percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering. Zie voor een nadere toelichting en waar dit ingericht moet worden hieronder bij de stap Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof. Voorschotberekening in Payroll In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kun je bij parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof instellen of er een voorschot op de uitkering moet worden betaald. Standaard is bij de parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht dat er een voorschot berekend moet worden:   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden dat het eventuele voorschot en de feitelijke uitkering van het aanvullend geboorteverlof gesplitst moet worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Standaard is de parameter Splits werkgeversbetalingen ingericht als Niet splitsen.      Wanneer het vakantiegeld en het extra uitkeringen deel van het voorschot en de uitkering gesplitst moet worden dan gebeurt dat o.b.v. percentages berekend vanuit de gegevens waarmee ook het UWV dagloon wordt bepaald: A: SV inkomen (kolom 08 van de loonstaat) in referteperiode B: Uitbetaalde vakantiegeld (VakBsl in de loonaangifte) en arbeidsvoorwaardenbedrag (OpnAvwb in de loonaangifte) in referteperiode C1: Opgebouwde rechten van vakantiegeld (OpgRchtVakBsl in de loonaangifte) in referteperiode C:2 Opgebouwde rechten van arbeidsvoorwaardenbedrag (OpbAvwb in de loonaangifte) in referteperiode Vakantiegeld% = C1 / (A-B) ExtraUitkering% = C2 / (A-B)   Let wel: dit berekende percentage is normaliter hoger dan het standaard vakantiegeld-, resp. extra uitkeringspercentage. Dit komt doordat het vakantiegeld en de extra uitkeringen over het bruto loon worden bepaald, terwijl het dagloon gebaseerd is op het SV inkomen waarop premies al in mindering zijn gebracht.   Door het berekende percentage te vermenigvuldigen met de uitkering wordt het juiste deel bepaald van het voorschot dan wel uitkering dat behoort bij het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Als er geen referteperiode gegevens zijn waarop het percentage bepaald kan worden (wat gebeurt als de werknemer in de eerste periode van in dienst zijn al ouderschapsverlof neemt), dan zal het voor het hierboven genoemde Vakantiegeld% het reguliere vakantiegeld percentage uit de CAO tabel genomen worden. Idem voor de extra uitkering waarbij een totaal percentage bepaald wordt van alle extra uitkeringen waarbij de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte in de extra uitkeringen tabel op Ja staat en die niet een Vast bedrag als Berekeningsmethode hebben.    Het bepaalde Vakantiegeld% en ExtraUitkering% wordt ook gebruikt als er sprake is van een handmatig opgegeven dagloon op component 92320 HM Dagloon. Uit het opgegeven dagloon kunnen immers niet deze percentages afgeleid worden.   Als er gesplitst wordt dan bevat het voorschot dan wel de uitkering alleen het salarisdeel en wordt het vakantiegeld- en extra uitkeringen deel in onderstaande componenten vastgelegd: 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Als er gesplitst moet worden en de aanvulling is gebaseerd op een percentage van de korting (zie de hieronder beschreven parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof) dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze belast worden en getoond worden op de loonstrook. Dit moet omdat bij deze keuze van splitsen en aanvulling het afgesplitste deel van het voorschot dan wel uitkering ook daadwerkelijk betaald wordt.  45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten:   En onder Verschijning het volgende:   Ook moeten onderstaande cumulatieven geconfigureerd worden zodat ze op de loonstrook getoond worden: 4410 WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4420 WAZO uitkering reservering extra uitkering 4430 Voorschot WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4440 Voorschot WAZO uitkering reservering extra uitkering Dit kan door het vinkje Tonen op salarisstrook te selecteren:   LET OP: Eén en dezelfde waarde voor parameter Splits werkgeversbetalingen geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof als aanvullend geboorteverlof. Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden hoe een aanvulling berekend wordt. Dit kan op basis van een percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering.   Het aanvullingspercentage zelf moet op de component ingericht worden zoals hierboven aangegeven bij Aanvulling op de uitkering in Payroll.    Standaard is de Keuze ingericht als Percentage van korting. In dit geval wordt de aanvulling berekend door het ingerichte percentage (bijvoorbeeld 0,1= 10%) te vermenigvuldigen met het berekende 100% gekorte bedrag. Stel een werknemer verdient € 3.000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof, dan is de korting € 3.000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde € 300,-.   Als de inrichting aangepast wordt naar UWV betaling meenemen dan wordt de aanvulling zodanig berekend dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - ingerichte aanvullingspercentage is. Stel in bovengenoemd voorbeeld dat het salarisdeel van het voorschot dan wel van de daadwerkelijke uitkering € 2.000,- is, dan berekenen wij een aanvulling van € 400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is. De gehanteerde formule is:   Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling   In genoemde voorbeeld: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   De berekende aanvulling zal nooit negatief worden. Als het voorschot dan wel de daadwerkelijke UWV betaling dusdanig hoog is, dat er een negatieve aanvulling zou uitkomen, dan wordt de aanvulling op 0 gezet.   Deze berekeningswijze betekent ook dat als het aanvullingspercentage op 0 staat er wel degelijk een aanvulling berekend zal worden omdat veelal het voorschot dan wel de uitkering feitelijk minder is dan 70% van het gekorte bedrag. Dat wordt veroorzaakt doordat het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd enerzijds gemaximeerd wordt op het maximum premieloon en anderzijds gebaseerd is op het inkomen gedurende de referteperiode van een jaar (waarin recente salarisverhogingen dus maar deels zijn meegenomen).   Als je gebruikmaakt van deze wijze van berekenen van de aanvulling dan moet het voorschot en de UWV betaling wel gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel. Zie hiervoor bovenstaande inrichting Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Het uitgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringen deel wordt niet daadwerkelijk uitbetaald maar als registratieve werkgeversbetaling vastgelegd. Door het salarisdeel van het voorschot dan wel UWV betaling als grondslag voor vakantiegeld en/of extra uitkering op te nemen (zie hieronder) wordt ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk uitbetaalde vakantiegeld dan wel extra uitkering herkenbaar is (dus bijvoorbeeld dat het opgebouwde en uitbetaalde vakantiegeld in bovenstaande voorbeeld 8% van € 2.400,- is).   Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als registratieve werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de registratieve werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Een werkgeversbetaling is registratief als de component niet belast is (wat in de standaard inrichting ook niet het geval is). Het betreft hier onderstaande componenten: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Met een registratieve werkgeversbetaling wordt gezorgd dat over de hoogte van dit bedrag een hoge Aof en lage Awf premie wordt berekend en ook als uitkeringsdeel in de loonaangifte wordt opgenomen.     Als de aanvulling rekening moet houden met het voorschot of UWV betaling dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze grondslag zijn voor vakantiegeld en/of extra uitkering (voor zover van toepassing). 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof  Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten (voor zover van toepassing:   Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Bij onderstaande componenten moet de journalisering ingericht worden: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof 110000 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof   Als de werkgeversbetalingen gesplitst worden naar een vakantiegeld- en extra uitkeringen deel (zie hierboven bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen) dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering   Als naast splitsing ook de aanvulling gebaseerd is op een percentage van de korting dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering (On)betaald verlof periode normuren methode Deze inrichting is van toepassing voor variabele (on)betaald verlof componenten waarbij het Aantal type staat op Periode aantal.   De inrichting in tabel 50320 Uurlonen dient aangepast te worden als het uurloon gebaseerd moet worden op het maximaal aantal te werken uren in de periode. Standaard is ingericht bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode dat het uurloon is gebaseerd op het normsalaris gedeeld door de normuren. Dit betekent dat als de werknemer bijvoorbeeld de hele maand januari met verlof is de werknemer een negatief loon zal ontvangen (indien er 100% gekort wordt).   Wil je dat het uurloon gebaseerd wordt op het aantal ma-vr dagen in de periode dan dien je de waarde bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode aan te passen naar de waarde Gemiddeld o.b.v. werkdagen in de periode. In dit geval zal één uur verlof in januari tot een ander bedrag leiden dan in februari.   NB: Dit gegeven is van toepassing op alle onbetaalde verloven.     LET OP: Eén en dezelfde waarde voor parameter (On)betaald verlof periode normuren methode geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof. Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening Als een bedrijf start met het gebruiken van Payroll voor de verloning dan kan in de eerste verloonde periode geen dagloon bepaald worden omdat er geen resultaten zijn in de referte periode voor de dagloonbepaling. Enerzijds zorgt dat ervoor dat Payroll geen dagloon zal kunnen bepalen en anderzijds kan dan ook niet het aandeel aan vakantiegeld en extra uitkering bepaald worden (benodigd wanneer het voorschot dan wel de uitkering gesplitst moet worden zoals hierboven benoemd bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Om wel het dagloon (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering) te kunnen bepalen kunnen startwaardes ingevuld worden tijdens de migratie naar Payroll. Hiervoor zijn onderstaande variabele componenten beschikbaar die gevuld moeten worden in de eerste verloningsperiode: 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon 886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon In principe kan hier het totaal van het voorgaande jaar ingevuld worden. Het component 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon moet het aantal werkdagen bevatten dat overeenkomt met de gegevens die opgenomen zijn in de andere startwaarde componenten (gemaximeerd op 261). Dit speelt met name als de werknemer niet het hele voorgaande jaar in dienst is geweest.   Als er aanvullend geboorteverlof opgenomen wordt in de eerste of tweede periode van het eerste verloningsjaar dan zullen deze startwaardes gebruikt worden voor de dagloon bepaling (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering). Vanaf de derde periode zal het dagloon bepaald worden o.b.v. de berekende resultaten in Payroll.   Let wel: Als het verlof start in de eerste twee periodes en verder loopt gedurende het jaar zal wel steeds hetzelfde dagloon, zoals bepaald voor de start van het verlof, gebruikt worden.   LET OP: Bovenstaande componenten gelden zowel voor betaald ouderschapsverlof als voor aanvullend geboorteverlof.   Stappen t.b.v. aanvraag van de werknemer: Stappen Beschrijving Aanvraag werknemer De werknemer dient een verzoek in voor aanvullend geboorteverlof. De aanvraag vindt plaats zoals het nu ook is: handmatig (buiten het HRM-systeem). Goedkeuring werkgever Je gaat de aanvraag van de werknemer beoordelen en goedkeuren. Dit gebeurt ook handmatig buiten het HRM-systeem. Transactie aanvullend geboorteverlof  Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten.   Voor de vaste componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de periode van het aanvullend geboorteverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)  14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten: 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)   Pensioenopbouw: Bij geen of deels pensioen opbouw dien je componenten met de tekst inclusief pensioen in de naam van de component te gebruiken. En bij volledig pensioen opbouw dien je componenten met de tekst met voortzetting pensioen in de naam van de component te gebruiken.   Vaste componenten: Je maakt gebruik van vaste componenten als je voor een langere duur in HRM het aantal verlofuren per periode of per week wilt opgeven. Als je gebruik maakt van aantal uren per week dan is de berekening vergelijkbaar met een deeltijdfactor wijziging.   Een voorbeeld:  Een fulltime werknemer neemt elke week 8 uur verlof. Dit is vergelijkbaar met 20% minder werken (uitgaande van een 40-urige werkweek).   In bovenstaand voorbeeld is de kortingscomponent ingericht met Aantal type = Week aantal   Een vaste kortingscomponent kan ook gebruikt worden met Aantal type = Periode aantal. Dit kan gebruikt worden als je gedurende een langere periode het exacte aantal verlofuren hebt bepaald en van daaruit het gemiddelde per periode hebt bepaald. Bijvoorbeeld de werknemer neemt in totaal gedurende 4 maanden 80 uur verlof op. Je kan dan een transactie met een duur van 4 maanden opgeven met een aantal van 20 uur. Hierbij moet erop gelet worden dat de kortingscomponent NIET Tijdsgevoelig is omdat anders, als de transactie gedurende de periode start of eindigt, het opgegeven aantal geprorateerd zal worden.   Ook kan Aantal type = Factor aantal gebruikt worden. Deze methode kan gebruikt worden als je in plaats van het aangeven van het aantal uren dat gekort moet worden, wilt aangeven met welke factor het salaris verminderd moet worden. De factor die toegepast moet worden moet als Aantal opgegeven worden op de kortingstransactie. De korting op het salaris wordt: Opgegeven factor * deeltijdfactor * voltijdssalaris. Het aantal verlofuren wordt als volgt berekend: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren / (-1 * factor op de component).   De factor op de component is in geval van aanvullend geboorteverlof -1 waardoor de uren dus zijn: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren   Variabele componenten: Je maakt gebruik van variabele componenten als je de daadwerkelijk genoten verlofuren per periode in HRM wil opgeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanvullend geboorteverlof dat afkomstig is uit planningspakketten zoals bijvoorbeeld uit ONS van NEDAP. Transactie dagloon t.b.v. voorschotberekening Als een voorschot moet worden berekend, dan kun je het dagloon van de werknemer handmatig in HRM invoeren op component 92320 HM Dagloon. Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotbepaling van het aanvullend geboorteverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten.   Als er geen dagloon is opgegeven, dan zal voor het voorschot gebruik gemaakt worden van een door het systeem berekende dagloon. Zie voor meer informatie over de berekening van het dagloon de handleiding Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll.   Als de referteperiode (deels) buiten het Payroll systeem valt (met name bij start Payroll) dan is het zeker verstandig om het dagloon van de werknemer handmatig op te geven omdat het door het systeem berekende dagloon een grotere afwijking kan hebben. Transactie t.b.v. afwijkend gedrag voorschot berekenen Als in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen staat ingericht om: wel voorschot te berekenen en je voor een werknemer geen voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3830 Blokkeer voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om voorschot te berekenen, toch geen voorschot berekend wordt; geen voorschot te berekenen en je voor een werknemer wel voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3820 Afdwingen voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om geen voorschot te berekenen, toch wel voorschot berekend wordt. Administratieve handeling in HRM t.b.v. verlof In HRM dient de volgende administratieve handeling plaats te vinden: Incidentele inkomstenvermindering: Als je niet hebt aangegeven dat het gegeven Incidentele tijdelijke inkomstenvermindering in HRM automatisch moet worden bepaald via het scherm Persoonsgegevens / Belasting / IKV belastingregel details dan dien je bij dit gegeven de waarde Kindverlof op te geven tenzij er sprake is van 100% aanvulling op het salaris.  Eventueel de bovenwettelijke verlofrechten van de werknemer corrigeren Het verlofsaldo van de werknemer kan gecorrigeerd worden als de werknemer met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof gaat. Om het verlof in de verlofmodule in te voeren kun je een boekbare definitie aanmaken om een saldo op te kunnen geven zodat het inzichtelijk wordt wat opgenomen is.   Stappen ten behoeve aanvraag & afhandeling uitkering: Stappen Beschrijving Aanvraag UWV uitkering De wijze van aanvraag van de UWV uitkering blijft plaatsvinden op dezelfde manier Transactie UWV uitkering Op het moment dat de UWV uitkering binnen is dien je de UWV uitkering als transactie op te geven in HRM op component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof.    Hierop registreer je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof dat je doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.   Kortdurend zorgverlof  Met ingang van 01-01-2023 is de functionaliteit met betrekking tot kortdurend zorgverlof uitgebreid. Tot en met 2022 kan je, indien van toepassing, ervoor zorgen dat het bedrag als gevolg van kortdurend zorgverlof gekort wordt op het pensioengevend loon. Hierdoor kun je via parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel aangeven hoe het pensioengevend salaris gekort moet worden (met een vast kortingspercentage of met het bedrag waarmee het salaris gekort wordt). Door een transactie op component 44200 Korting kortdurend zorgverlof op te geven wordt dan ook het pensioengevend salaris gekort via component 44300 Toepassen korting kortdurend zorgverlof.   De volgende twee opties waren mogelijk: Korting op het salaris waarbij het pensioen niet gekort wordt Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. het pensioengevend loon Vanaf 2023 is er naast bovenstaande twee opties ook een nieuwe optie toegevoegd om het pensioen te korten d.m.v. de deeltijdfactor: Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. de deeltijdfactor Naar aanleiding hiervan hebben wij twee nieuwe componenten 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) en 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) aangemaakt. Tevens is de werking van de bestaande component 44200 Korting kortdurend zorgverlof aangepast: De naam van component 44200 Korting kortdurend zorgverlof is met ingang van 01-01-2023 gewijzigd naar Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen). Het pensioen zal tevens met ingang van 01-01-2023 aangepast worden d.m.v. de deeltijdfactor. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarmee het pensioen gekort wordt via het pensioengevend salaris: Indien het pensioen gedurende kortdurend zorgverlof gekort moet worden via het pensioengevend loon (dit o.b.v. de inrichting van de parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel) dien je met ingang van 01-01-2023 de nieuwe component 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) te gebruiken.  Indien het pensioen niet gekort moet worden gedurende kortdurend zorgverlof dien je met ingang van 01-01-2023 component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) te gebruiken.    Let op: Met ingang van 01-01-2023 zal component 44200 Kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) altijd ervoor zorgen dat het pensioen gekort wordt (via de deeltijdfactor).    Actie De nieuwe componenten 44210 en 44220 dienen gejournaliseerd te worden. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer Voor cao's (o.a. cao Woondiensten) waarvoor het kortdurend zorgverlof geen effect heeft op de pensioenberekening moet gebruik gemaakt gaan worden van component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) i.p.v. component 44200 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen).   Jaaropgaves aanmaken en versturen In de salarisrun wizard wordt een “extra run” getoond van waaruit de jaaropgaven kunnen worden verstuurd. Voordat u de jaaropgaves aanmaakt en verstuurt, dient de laatste run van december volledig te zijn afgehandeld.   Door net als bij een reguliere salarisrun, op de betreffende salarisrun te klikken, start u de “jaaropgave-run”. Onderstaand scherm wordt getoond.   De jaaropgave-run bevat eigenlijk maar één stap, namelijk het versturen van de jaaropgaven. Via de knop Download kunt u alle jaaropgaven in PDF downloaden. Door op de knop Versturen te klikken worden de jaaropgaven naar het Elektronisch dossier in Visma.net HRM gestuurd. Let op: Lees de informatieve tekst goed. Hierin wordt uitgelegd wat u dient te doen wanneer je naast de reguliere december salarisrun nog een extra salarisrun zou willen draaien.   Nadat de jaaropgaven zijn verstuurd, kunt op de knop Afsluiten klikken en zal de jaaropgaven-run worden afgesloten.         Controlelijst Loonjaar 2022 afsluiten Voer de jaarafsluiting in HRM uit direct nadat de laatste periode van 2022 is verwerkt in Payroll.   Visma heeft HRM versie 1.137.00 (17 december) en Payroll 210 (20 december) geïnstalleerd. De laatste salarisrun van december is uitgevoerd in Payroll. Jaaropgaves aangemaakt en verstuurd in Payroll Taken voor contractverlengingen/nieuwe contracten afgehandeld in HRM Huidige loonjaar is 2023 in HRM Grondslag bijzonder tarief gekozen in HRM Loonjaar afgesloten in HRM Premiepercentages invoeren en salarisruns aanmaken in Payroll Je kunt dit doen zodra je de nieuwe percentages hebt ontvangen van de Belastingdienst / uw pensioenverzekeraar. Whk premiepercentage gewijzigd in tabel 30000 Klant instellingen Aof klein of middel/groot invoeren in tabel 30000 Klant Instellingen Journaliseer component 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer Premie- en afdrachtspercentages van de regelingen gewijzigd (als de cao niet door Visma wordt onderhouden) Periodes en salarisruns aangemaakt in Payroll Eerste salarisrun in 2023 Salarisschalen aangepast in HRM  Massamutatie salarissen uitgevoerd in HRM (als je geen gebruik maakt van Automatische salarisaanpassing) Virtuele mappen voor digitale loonstroken en jaaropgaves aangemaakt Virtuele mappen voor digitale loonstroken en jaaropgaves gewijzigd in E-dossier → Onderhoud → Instellingen. Dit moet je doen ná de laatste salarisrun van 2022 en vóór de eerste salarisrun van 2023. Visma heeft begin januari de extra release uitgeleverd waarin alle tarieven, bedragen en percentages over 2023 zijn geactualiseerd. Afsluiten van het verlofjaar in HRM en Personeelsdossier opschonen Stappenplan afsluiten verlofjaar gevolgd Gegevens van ex-werknemers verwijderd
Volledig artikel weergeven
21-12-2022 11:01 (Bijgewerkt op 29-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 2125 Weergaven
      Mededeling Versie 211 zal op donderdagavond 5 januari 2023 worden geïnstalleerd.        Nieuwe functionaliteit Salary split Van een salary split is er sprake wanneer een werknemer in Nederland woont of werkt en één dienstbetrekking of andere rechtsbetrekking heeft in 2 of meer verschillende landen. Voor de in Nederland wonende werknemer is het uitgangspunt dat hij in Nederland belasting- en premieplichtig is voor zijn wereldinkomen. De niet-inwoner is ook, als hij in Nederland premieplichtig is, voor zijn wereldinkomen premieplichtig. Als de niet-inwoner in Nederland belastingplichtig is, is hij dat alleen voor zijn in Nederland belaste inkomen.    Vanaf 2023 is het verplicht, als je als werkgever de salary split toepast, dit op de juiste manier toe te passen. Om je hierin te helpen gaan we met ingang van 01-01-2023 onderstaande twee methodes van salary split ondersteunen: Salary split methode Toelichting vanuit de Belastingdienst Evenredigheidsmethode Bij de evenredigheidsmethode houdt Nederland ten aanzien van inwoners het recht op progressie in het tarief, waardoor het niet in Nederland belaste deel mede het tarief van het in Nederland belaste deel bepaalt. Ook telt het niet in Nederland belaste deel in Nederland wel mee voor (op- en) afbouw van de heffingskortingen. Je geeft als loon het totale loon op, dus inclusief het loon waarover Nederland geen heffingsrecht heeft.  Aftrekmethode Bij de aftrekmethode, die veelal van toepassing is bij niet-inwoners, trek je het deel van het loon dat niet in Nederland belast is, af van de heffingsgrondslag om de LB te berekenen. Je geeft als loon in de aangifte loonheffingen wel altijd het totale loon op, dus inclusief het loon waarover Nederland geen heffingsrecht heeft. In sommige situatie waar de werknemer in Nederland woont (als er geen verdrag van toepassing is en werknemer valt onder de werking van artikel 30 van het Besluit voorkoming dubbele belasting) mag je ook de aftrekmethode voor de inhouding van loonbelasting toepassen.  De Belastingdienst verwacht dat het wereldinkomen (de som van het buitenlands inkomen en het Nederlands inkomen) gemeld wordt in de loonaangifte en dat zowel het buitenlands als het Nederlands inkomen op één en dezelfde inkomstenverhouding plaatsvinden.   Let op!: Heb je vragen of in jouw situatie de Evenredigheidsmethode of Aftrekmethode toegepast moet worden of dat er überhaupt sprake is van salary split dan dien je contact op te nemen met jouw belastingadviseur.    Om het mogelijk te maken dat bij salary split één van de twee methodes ingericht kan worden hebben wij in HRM een nieuw gegeven Salaris splits methode toegevoegd op het scherm Persoonsgegevens → IKV belastingregel details. Standaard is dit nieuwe veld niet zichtbaar op het scherm. Indien je werknemers in dienst hebt die vallen onder zo'n regeling dan kun je dit gegeven zichtbaar maken in de meta data door te gaan naar Persoonsgegevens → Onderhoud → Metadata.   Voor de juiste berekening van de belasting is het van belang dat je opgeeft welk deel van het wereldinkomen tot het buitenlands inkomen hoort en welk deel van het wereldinkomen tot het Nederlands inkomen hoort. Daarvoor zijn nieuwe categorieën, cumulatieven en componenten aan het systeem toegevoegd. Onderstaande nieuwe componenten zijn gedefinieerd: Componenten Beschrijving 35300/35310 Percentage buitenlands inkomen Middels dit component kun je het percentage (0-100) van het totale inkomen dat belast wordt in het buitenland t.b.v. het berekenen van de belasting o.b.v. een salary split opvoeren. Bij de bepaling van het Nederlandse inkomen m.b.v. het opgegeven percentage wordt ook rekening gehouden met expliciet opgegeven bedragen die aan het buitenlands dan wel Nederlandse inkomen toebehoren: 35300 is een vaste component 35310 is een variabele component 35320/35330 Buitenlands inkomen Middels dit component kun je een bedrag wat toebedeeld moet worden aan het buitenlandse inkomen t.b.v. de belasting berekening o.b.v. een salary split opvoeren. Als er ook een "Percentage buitenlands inkomen" is opgegeven dan wordt bij het bepalen van het totale Nederlandse inkomen rekening gehouden met het hier expliciet, tot het buitenland behorende, opgegeven bedrag: 35320 is een vaste component 35330 is een variabele component 35340/35350 Nederlands inkomen  Middels dit component kun je een bedrag wat expliciet toebedeeld moet worden aan het Nederlandse inkomen t.b.v. de belasting berekening o.b.v. een salary split opvoeren. Als er ook een "Percentage buitenlands inkomen" is opgegeven dan wordt bij het bepalen van het totale Nederlandse inkomen rekening gehouden met het hier expliciet, tot nederlands inkomen behorende, opgegeven bedrag: 35340 is een vaste component 35350 is een variabele component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split Middels dit component kun je het Nederlandse, buitenlandse of wereldinkomen geregistreerd te worden i.g.v. een salary split. Alleen het deel waarover alleen belasting berekent moet worden (en wat dus niet uitbetaald wordt) dient hier opgegeven te worden: 35360 is een vaste component 35370 is een variabele component 69900 Berekend Nederlands inkomen Bevat het berekende Nederlandse inkomen o.b.v. opgegeven "Percentage buitenlands inkomen" en het expliciete "Buitenlandse inkomen" en "Nederlandse inkomen". Na einde contract wordt ook een aanwezig vast "Percentage buitenlands inkomen" in de laatste periode van het contract verwerkt. 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland   Indien het volledige salaris vanwege een salary split vanuit het buitenland betaald wordt dan moet de Nederlandse salarisstrook op nihil uitkomen door een netto correctie te doen om de inhoudingen voortkomend uit de berekende belasting te compenseren. Deze correctie wordt berekend op component 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland d.m.v. het opgeven van een transactie op component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland. Door opgeven van een transactie met waarde 1 op één van de contracten zal er een netto correctie plaatsvinden voor de hele dienstbetrekking ook nadat het contract of de transactie beeindigd is. Als de netto correctie niet meer moet plaatsvinden dan moet de transactie met waarde 1 beëindigd worden en een nieuwe transactie met waarde 0 opgegeven worden. 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland Indien het volledige salaris vanwege een salary split vanuit het buitenland betaald wordt dan moet de Nederlandse salarisstrook op nihil uitkomen door een netto correctie te doen om inhoudingen voortkomend uit de berekende belasting te compenseren. Deze correctie wordt berekend op deze component d.m.v. het opgeven van een transactie op component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland.   Deze component zal debet op een balansrekening gejournaliseerd moeten worden. 85120 Buitenlandse belasting Op deze component dient de in te houden buitenlandse belasting geregistreerd te worden bij gebruik van een salary split als in het buitenland geen salarisbetaling plaats vindt (en dus de buitenlandse belasting ook niet bij de werknemer kan worden ingehouden).   Met bovenstaande wijzigingen is een generieke oplossing gedaan in Visma.net Payroll. Hoe je de functionaliteit bij salary split moet toepassen bij de werknemer hangt af van in welk land de werknemer voor zijn/haar werkzaamheden betaald wordt. De werknemer is in twee of meerdere landen inkomstenbelasting verschuldigd. Hierdoor zijn de volgende situaties mogelijk: Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats. Beide inclusief de afdrachten van de loonheffing. Afhankelijk van welk van bovenstaande situaties van toepassing is, moeten een aantal stappen gevolgd worden.   Tevens kan het in sommige situaties zo zijn dat onderstaande categorieën op een aantal componenten ingericht moeten worden. In de werkwijze zal dit duidelijk aangegeven worden:   Categorie/cumulatief: Categorie / Cumulatief Toelichting 8210 - Buitenlands inkomen Hiermee kan op een component worden aangegeven dat de waarde van deze component meetelt als buitenlands inkomen. 8220 - Nederlands inkomen Hiermee kan op een component worden aangegeven dat de waarde van deze component meetelt als Nederlands inkomen. Het Nederlandse inkomen wordt als volgt bepaald: Wereldinkomen - (Wereldinkomen - Buitenlands inkomen - Nederlands inkomen) * Percentage buitenlands inkomen - Buitenlands inkomen Wereldinkomen = Totaal aan tabel en bijzonder tarief inkomen (inclusief fiscale bijtellingen). Buitenlands inkomen = Alle componenten die ingericht zijn om naar categorie 8210 - Buitenlands inkomen te gaan Nederlands inkomen = Alle componenten die ingericht zijn om naar categorie 8220 - Nederlands inkomen te gaan Percentage buitenlands inkomen = Het percentage zoals opgegeven op component 35300 Percentage buitenlands inkomen danwel 35310 Percentage buitenlands inkomen   Werkwijze bij salary split Heb je binnen jouw organisatie werknemers in dienst waarbij salary split van toepassing is dan dien je altijd de basisstappen uit te voeren en afhankelijk van de 3 bovenvermelde situaties nog vervolgstappen te doen.   Basisstappen die voor alle 3 situaties doorlopen moeten worden Stap 1:  Salary split methode zichtbaar maken in HRM   In HRM is er een nieuw gegeven Salaris splits methode gekomen op het scherm Persoonsgegevens → IKV belastingregel details. Standaard staat dit nieuwe veld niet zichtbaar op het scherm. Indien je werknemers in dienst hebt die vallen onder zo'n regeling dan kun je dit gegeven zichtbaar maken in de meta data door te gaan naar Persoonsgegevens → Onderhoud → Metadata.   Je selecteert het tabblad Velden. Op dit scherm zet je per aanstelling het vinkje aan voor de opties Is in gebruik, Zichtbaar Talent, Wijzigbaar Talent. En optioneel kun je ook de optie Zichtbaar Mijn Talent aanvinken.   Stap 2: Salary split methode selecteren bij de betreffende werknemers in HRM   Op het scherm Persoonsgegevens → IKV belastingregel details kun je één van de salary splitmethoden selecteren.   De evenredigheidsmethode is vrijwel altijd van toepassing bij inwoners van Nederland en de aftrekmethode bij niet-inwoners. In sommige situaties, bijvoorbeeld als er geen verdrag van toepassing is, mag je (als de werknemer in Nederland woont en valt onder de werking van artikel 30 van het Besluit voorkoming dubbele belasting) ook de aftrekmethode voor de inhouding van loonbelasting toepassen.     Stap 3: Registreer de juiste Landcode, Herleidingsregel en Code ZVW die van toepassing is voor de werknemer in HRM Landcode Selecteer de juiste landcode die bij de situatie van de werknemer met salary split hoort via het scherm Persoonsgegevens → Belasting → Belastingregels werknemer algemeen  Herleidingsregel en ZVW Selecteer de juiste Herleidingsregel of ZVW die bij de situatie van de werknemer met salary split hoort via het scherm Persoonsgegevens → Belasting → IKV belastingregel details   Situatie Herleidingsregel Code ZVW Werknemer is zowel belastingplichtig als premieplichtig Geen Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is alleen premieplichtig voor AOW/ANW/Wlz Alleen premiepl Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is alleen belastingplichtig Alleen bel.pl A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.) Werknemer is belastingplichtig en niet premieplichtig voor Wlz Bel.pl/Geen Wlz A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.) Werknemer is belastingplichtig en alleen premieplichtig voor Wlz Bel.pl/Alleen Wlz Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor Wlz Niet bel.pl/Alleen Wlz Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer: K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing) L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)) M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage) N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)) Werknemer is jonger dan AOW leeftijd en is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor (AOW)/ANW Niet bel.pl/Alleen (AOW)/ANW A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.) Werknemer heeft AOW leeftijd bereikt en is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor (AOW)/ANW Niet bel.pl/Alleen (AOW)/ANW A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.)   Vervolgstappen afhankelijk van de situatie van de werknemer De volgende situaties zijn mogelijk: Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats. Beide inclusief de afdrachten van de loonheffing. Afhankelijk van welke van bovenstaande situatie van toepassing is, moet een aantal vervolgstappen gedaan worden.   1. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats   Stap 1: Geef werknemer een contract met salaris 0 met een deeltijdfactor 1)  gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen (wat kan leiden tot negatieve salarisstrook).   Stap 2: Transactie op component fiscale bijtelling i.v.m. salary split: Eén van onderstaande drie opties (a, b of c) is mogelijk: Transactie voor het wereldinkomen als fiscale bijtelling: Geef het wereldinkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split  Geef de verdeling tussen het Nederlands inkomen en buitenlands inkomen via component 35300 t/m 35350 - Percentage buitenlands / Buitenlands inkomen / Nederlands inkomen  Splits het wereldinkomen tussen het Nederlands inkomen en buitenlandse inkomen als fiscale bijtelling. Je hebt dan twee componenten nodig, één voor het buitenlandse inkomen en één voor het Nederlandse inkomen Maak hiervoor een kopie van component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split en hernoem het naar bijvoorbeeld Fiscal bijtelling buitenlands deel i.v.m. salary split Hernoem component component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split naar Fiscale bijtelling NL i.v.m. salary split Vul de juiste categorie in, in het tabblad Geavanceerde informatie bij de fiscale bijtellingscomponent 35360 / 35370 en de zonet aangemaakte kopieën: Fiscale bijtelling Buitenlands deel gaat naar categorie 8210 - Buitenlands inkomen Fiscale bijtelling Nederlands deel gaat naar categorie 8220 - Nederlands inkomen Geef het buitenlands inkomen op via de buitenlands bijtellingscomponent (de oorspronkelijk component 35360 / 35370) Geef het Nederlands inkomen op via de Nederlands bijtellingscomponent (de kopieën van component 35360 / 35370) Componenten m.b.t. buitenlandse inkomen en Nederlandse inkomen configureren als bijtelling: Configuur componenten 35320/35330 (Buitenlands inkomen) en 35340/35350 (Nederlands inkomen) als "bijtelling" en als "kolom loonstaat 4"   Stap 3: Op nul stellen van de salarisstrook i.v.m. salarisbetaling in het buitenland   Doordat in Nederland de loonheffing verantwoord wordt zal een negatieve salarisstrook ontstaan als de salarisbetaling in het buitenland plaatsvindt.   Wil je geen negatieve salarisstrook dan kun je de salarisstrook op nul stellen. Hierbij gaan wij ervan uit dat de in Nederland berekende en afgedragen loonheffing wordt ingehouden op het salaris in het buitenland.   Hiervoor moet je onderstaande stappen uitvoeren: Geef de waarde 1 op via component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland. Hiermee zal er een netto correctie plaatsvinden, via component 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland voor de hele dienstbetrekking. Journaliseer eventueel component 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland debet op een balans grootboekrekeningnummer   2. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats Stap 1: Werknemer heeft een contract met één van onderstaande twee opties (a of b): Een contract met een waarde van het wereldinkomen met een deeltijdfactor 1)  gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het niet mogelijk is om bijvoorbeeld vakantiegeld of pensioenpremie (en eventueel overige regelingen) te laten berekenen over alleen het Nederlandseinkomen. Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het wereldinkomen Geef via componenten 35300 t/m 35350 welk deel van het salaris tot het buitenlands deel respectievelijk Nederlands deel behoort Een contract met een waarde van het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor 1)  gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het wel mogelijk is (afhankelijk van de inrichting) diverse regelingen te laten berekenen. Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen Maak een klantspecifieke bruto component aan voor het registreren van het buitenlandse inkomen   Selecteer categorie 8210 - Buitenlands inkomen bij deze klantspecifieke bruto component in het tabblad Geavanceerde informatie.   Geef via, deze klantspecifieke bruto component, het buitenlandse inkomen op.   Stap 2: Geef de waarde van de netto inhouding die bij de werknemer ingehouden moet worden in verband met het buitenlandse belastingsdeel op component 85120 Buitenlandse belasting     3. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats   Stap 1: Werknemer heeft een contract met een waarde van het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor 1)  gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het mogelijk is (afhankelijk van de inrichting) diverse (cao) regelingen te laten berekenen. Geef werknemer een contract op met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen Stap 2: Het bedrag van het buitenlands inkomen aangeven zodat er rekening mee wordt gehouden in de belastingberekening Richt categorie 8210 - Buitenlands inkomen in bij componenten 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split via het tabblad Geavanceerde informatie Geef het buitenlands inkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split    1)  In de loonaangifte verwacht de Belastingdienst het wereldinkomen. Wij verwachten dat hierdoor ook bij het aantal verloonde uren van het wereldinkomen verwacht wordt. Er is een openstaande vraag bij de Belastingdienst hierover. Tot nader bericht willen wij dat je een deeltijdfactor invoert die gelijk is aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen. Hierdoor zal de juiste waarde voor het aantal verloonde uren berekend worden.   Voorbeelden 1. Wereldinkomen in het buitenland betaald en werknemer heeft een salary split van 60% buitenlands inkomen Een werknemer woont in het buitenland en heeft een wereldinkomen van € 8.000,- per maand. Daarvan behoort 60% tot het buitenland. Er wordt geen pensioen gebouwd.    Stap 1: Op het contract is een salaris van € 0,- met een deeltijdfactor van 100% ingericht.    Stap 2: Uit stap 2 van paragraaf 1. wereldinkomen in het buitenland betaald en de loonheffing behorende bij Nederland wordt in Nederland betaald is gekozen voor optie a waardoor onderstaande stappen worden gevolgd: Geef het wereldinkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split → Het bedrag van € 8.000 is opgevoerd via transactie 35360 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split Geef de verdeling tussen het Nederlands inkomen en buitenlands inkomen via component 35300 t/m 35350 - Percentage buitenlands / Buitenlands inkomen / Nederlands inkomen → De waarde 60 is opgegeven via transactie op component 35300 Percentage buitenlands inkomen Stap 3: De waarde 1 is opgegeven via transactie op component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland.    2. Wereldinkomen uitbetaling in NL en werknemer heeft een salary split verdeling van 60% buitenlands inkomen Een werknemer woont in Nederland en heeft een wereldinkomen van € 8000. Daarvan is 60%  buitenlands inkomen. Er wordt pensioen gebouwd over alleen het Nederlands inkomen.    Omdat over het Nederlands gedeelte pensioen opgebouwd dient te worden is er voor gekozen om op het contract het Nederlands inkomen in te richten. Dus uit stap 1 van paragraaf 1. wereldinkomen in Nederland betaald en de loonheffing behorende bij het buitenland in het buitenland betaald is gekozen voor optie b waardoor onderstaande stappen worden gevolgd: Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen → contract heeft de waarde van € 3200 met een deeltijdfactor van 100% Maak een klantspecifieke bruto component aan voor het registreren van het buitenlandse inkomen → component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL is aangemaakt Selecteer categorie 8210 - Buitenlands inkomen bij deze klantspecifieke bruto component in het tabblad Geavanceerde informatie. → component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL is geconfiguurd als volgt:  Tabblad Algemene informatie: Fiscaal = Tabel inkomen Berekeningswijze Bruto inkomen Kolom loonstaat 03-Loon in geld Tabblad Geavanceerde informatie Categorieën: 8210 - Buitenlands inkomen Geef via, deze klant specifieke bruto component, het buitenlandse inkomen op → op component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL is een bedrag van € 4.800,-   3 Nederlandse inkomen wordt betaald in Nederland en het buitenlandse inkomen wordt betaald in het buitenland Werknemer woont in het buitenland en heeft een wereldinkomen van € 8.000,- per maand. Daarvan is 60% buitenlands inkomen. Er wordt pensioen gebouwd over alleen het Nederlands inkomen.    Stap 1: Geef werknemer een contract op met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen. → Dus contract heeft de waarde van € 3.200,- met een deeltijdfactor van 100%    Stap 2:  Het bedrag van het buitenlands inkomen aangeven zodat er rekening mee wordt gehouden in de belastingberekening Richt categorie 8210 - Buitenlands inkomen in bij componenten 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split via het tabblad Geavanceerde informatie Geef het buitenlands inkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split → Het bedrag van € 4.800,- wordt opgevoerd als transactie op component 35360 of 35370.   AK functionaliteit - Beheren salarisruns Administratiekantoor klanten We hebben de AK functionaliteit uitgebreid. Het is nu mogelijk om op AK niveau voor meerdere klanten tegelijk salarisruns te beheren.    Je kunt nu voor meerdere klanten tegelijk runs aanmaken of bewerken. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld sluitingsdatums, betaaldatums voor meerdere salarisruns tegelijk aan te passen. Je hoeft dat nu niet meer per klant te doen. Dat scheelt je een hoop tijd!   Het nieuwe onderhoud menu is op AK niveau te vinden onder Instellingen → Organisatorische instellingen → Salarisrun definities. Het AK salarisrun onderhoud scherm.   In dit scherm wordt in één overzicht alle salarisruns van alle klanten getoond. Boven de tabel staat een blauwe balk met diverse filters. Zo kan het overzicht bijvoorbeeld gefilterd worden zodat alleen de salarisrun van periode 12 worden getoond.    Om één of meerdere salarisrun(s) te wijzigen, kunnen de salarisruns worden geselecteerd door de regel van de betreffende salarisrun aan te vinken. Vervolgens zal rechts onderin het scherm de knop Salarisrun wijzigen beschikbaar worden. Als je op de knop drukt wordt er een scherm getoond waarin de volgende velden kunnen worden gewijzigd: Betaaldatum Sluitingsdatum mutaties Sluitingstijd mutaties Dit zijn  de drie velden die op AK niveau kunnen worden gewijzigd. Mocht er een ander veld moeten worden gewijzigd, dan kan dat op klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) worden gedaan.   Wanneer er meerdere salarisruns zijn geselecteerd om te wijzigen, worden de velden in het wijzig-scherm als leeg getoond. Dit is zo, omdat de waarde van deze velden in principe kunnen verschillen voor de salarisruns die zijn geselecteerd, en er dus niet één specifieke waarde kan worden getoond.   Als bijvoorbeeld alleen de betaaldatum moet worden gewijzigd, dan kunnen de andere velden leeg worden gelaten. In dat geval zal de oude waarde van het veld worden bewaard.    Nadat de wijzigingen zijn gedaan kunnen deze worden opgeslagen met de knop Opslaan. Het wijzig salarisrun scherm.   Om één of meerdere nieuwe salarisrun(s) aan te maken, kan rechts onderin het scherm op de knop Nieuwe salarisrun aanmaken worden geklikt. Nadat op deze knop is geklikt zal het scherm worden geopend waarin de gegevens voor de nieuwe salarisrun(s) kunnen worden ingevuld. Dit zijn dezelfde velden als wanneer er een nieuwe salarisrun op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) wordt aangemaakt.   Het enige verschil is dat op AK niveau een extra veld beschikbaar is, namelijk het veld Selecteer bedrijven. Hier kunnen de bedrijven van de AK klanten (voor Onderwijs klanten de besturen) worden geselecteerd waarvoor een nieuwe salarisrun moet worden aangemaakt. Voor onderstaande velden geldt dat er géén AK klant (voor Onderwijs klanten de besturen) specifieke inrichting kan worden geselecteerd.  Werknemersgroepen Salariscomponent types Rapporten Voor deze velden geldt dus dat alleen de inrichting van AK niveau kan worden geselecteerd.   Nadat alle velden zijn ingevuld kan onderin het scherm op Opslaan worden geklikt. Hier zullen de nieuwe salarisruns op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) worden opgeslagen. Op dat niveau kunnen de salarisrun(s) eventueel ook nog individueel worden aangepast, zoals dat nu ook op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) werkt.    Mocht het zo zijn dat er per ongeluk een fout is gemaakt in bijvoorbeeld de betaaldatum, dan kan deze worden gecorrigeerd via de Salarisrun wijzigen functionaliteit, zoals hierboven beschreven.    Het nieuwe salarisrun scherm.       Wijzigingen in bestaande inrichting Blokkerende melding E-Pens-10 en E-Pens-11 aangepast Blokkerende meldingen E-Pens-10 Het productloon van alle producten dienen dezelfde waarde te hebben en E-Pens-11 Het productloon mag niet wijzigen gedurende het jaar controleerden nog op het per 1-1-2023 vervallen Product VPL.   Dit is aangepast.    Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Opgeloste meldingen Totaal belastingen in een periode mag niet negatief zijn Belastingen op tabelinkomen zijn per definitie nooit negatief. De belasting tegen bijzonder tarief kan dat echter wel zijn, maar het totaal mag in een periode niet negatief zijn.   Dit werd ten onrechte wel toegestaan. Per 2023 is dit niet meer toegestaan.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Pensioencijfers 2023 Cao Apothekers in dienstverband Voor de cao Apothekers in dienstverband is tabel 60010 Premie SPOA waardes per 1 januari 2023 aangepast.    Cao Contractcatering Voor de cao Contractcatering zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen premie waardes 61910 FBS premie waardes   De FBA-premie is door cao-partijen vastgesteld op 0,25%. Omdat de fondsen-cao nog niet algemeen verbindend is verklaard, is door Stichtingen ContractCatering besloten om tot 1 mei 2023 geen premie te heffen. Met ingang van 1 mei 2023 vindt weer heffing plaats ter hoogte van 0,375% zijnde 12/8e keer de door cao-partijen vastgestelde jaarpremie van 0,25%. Per 1 januari 2023 is in tabel 62010 FBA premie waardes een percentage van 0% ingericht, vanaf 1 mei 2023 is in deze tabel een werknemerpremie van 0,15% en een afdracht van 0,375% ingericht.   Cao Gemaksvoedingindustrie Voor de cao Gemaksvoedingindustrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 VLEP pensioen waardes 60210 Excedent premie waardes   Actie Percentages voor de excedent pensioenregeling worden niet op cao-niveau bepaald. Als deze percentages wijzigen, dien je dat zelf aan te passen in tabel 60210 Excedent premie waardes   Cao Gemeenten Voor de cao Gemeenten is tabel 60510 Reparatie-uitkering waardes aangepast per 1 januari 2023.   Cao Graanbe- en verwerkende industrie Voor de cao Graanbe- en verwerkende industrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioenpremie waardes 60110 Excedentpensioen waardes 60210 WGA-hiaatverzekering waardes   Cao Grafimedia Voor de cao Grafimedia zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen (PGB premie waardes 60110 ASF - Gezondheidszorg waardes 60210 ASF - RVU waardes 60310 ASF - Werk naar Werk waardes 60410 ASF - Vakbond waardes 60510 ASF - Opleidingsfonds waardes 61910 WGA-hiaatverzekering waardes 62010 Compensatieverzekering waardes Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor de regelingen.   Cao Groothandel in groenten en fruit Voor de cao Groothandel in groenten en fruit zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Basis Pensioen Middelloonregeling waardes 60110 Fonds Handel groeit waardes 60210 Excedent pensioen waardes 61910 AOV AGF(Groot)Handel waardes   De waardes voor 60010 Basis Pensioen Middelloonregeling waardes worden niet gewijzigd ten opzichte van 2022.   Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor pensioen- en overige regelingen.   Cao Horeca en aanverwante bedrijven Voor de cao Horeca en aanverwante bedrijven is tabel 60010 Pensioen premie waardes aangepast per 1 januari 2023.   Cao Kaaspakhuisbedrijf Tot en met 31 december 2022 werd de pensioenpremie voor werknemers in twee delen gesplitst: een deel over de pensioengrondslag, ingericht in tabel 60000 Pensioen over pensioengrondslag en 60010 Pensioen over pensioengrondslag waardes en een deel over het inkomen, ingericht in tabel 60100 Pensioenpremie over inkomen en 60110 Pensioenpremie over inkomen waardes.   Met ingang van 1 januari 2023 geldt uitsluitend een premie over de pensioengrondslag. Daarom is per die datum de cao-inrichting van tabellen 60100 Pensioenpremie over inkomen en 60110 Pensioenpremie over inkomen waardes verwijderd. Voor de werknemers van 21 jaar bij wie 1,75% van het loon hoger lag dan 18,75% van de pensioengrondslag, bestaat een aparte werknemergroep (arbeidsvoorwaarden). Deze is met ingang van 1 januari 2023 overbodig, aangezien voor alle werknemers dan dezelfde pensioenpremies gelden. Werknemers die aan de arbeidsvoorwaarden "Cao Kaaspakhuisbedrijf - 21 jaar - 1,75% van loon > 18,75% van pensioengrondslag" gekoppeld zijn, kunnen daarom vanaf 1 januari 2023 gekoppeld worden aan de arbeidsvoorwaarden "Cao Kaaspakhuisbedrijf".    Voor de cao Kaaspakhuisbedrijf zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60210 Excedent pensioen waardes Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor de regelingen.   Actie Percentages voor de Excedent pensioenregeling worden niet op cao-niveau bepaald. Als deze percentages wijzigen, dien je dat zelf aan te passen in tabel 60210 Excedent pensioen waardes.   Cao Kartoflex Voor de cao Kartoflex is tabel 60010 Pensioen (PGB) premie waardes aangepast per 1 januari 2023.   Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor deze regeling.   Cao MITT Voor de cao MITT zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Bpf MITT waardes 60110 Sociaal fonds (SF MITT) waardes 60410 SAVAMITT waardes   Cao NS Voor de cao NS zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen waardes   Cao Primair onderwijs Voor de cao Primair onderwijs zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60520 VF waardes 60610 PF waardes   De BGZ-dienstverlening (voorkomen van uitval door ziekte en werkloosheid) is door de wetswijziging met ingang van 1 januari 2023 door Pf overgenomen van Vf. De premie voor de BGZ-dienstverlening is daarmee opgenomen in de premie Pf. Een schoolbestuur dat volledig ERD (eigenrisicodrager) is voor vervangingskosten, betaalt dus geen premie aan Vf. Indien voor het vervangingsfonds voor variant "YES" is gekozen zal er derhalve geen premie meer worden berekend.   Cao Toneel & Dans Voor de cao Toneel en Dans is tabel 60220 Sociaal fonds podiumkunsten waardes meerdere varianten aangepast per 1 januari 2023.   Cao Woondiensten Voor de cao Woondiensten zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 Flex pensioen waardes 60310 WIA+/WGA-hiaat waardes 60410 WIA-excedent waardes De waardes voor de FLOW-regeling blijven ongewijzigd. Actie De ANW-hiaatpremie is niet ingericht op cao-niveau, deze dien je zelf te onderhouden.       Wijzigingen in cao-inrichting Thuiswerkvergoeding Per 1 januari 2023 is de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding verhoogd naar € 2,15. Voor verschillende cao's blijft echter een thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuisgewerkte dag van toepassing. Voor de volgende cao's is in tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding het dagbedrag gewijzigd naar € 2,-: Cao Gehandicaptenzorg Cao Gemeenten Cao GGZ Cao Zelfstandige Klinieken Nederland Cao Ziekenhuizen Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten Cao Woondiensten Voor de cao Jeugdzorg geldt de vigerende Nibudnorm. Per 1 januari 2023 is het bedrag in 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding gewijzigd in € 3,05 per dag.   Reiskostenvergoeding Per 1 januari 2023 is de gerichte vrijstelling voor een onbelaste kilometervergoeding verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Voor de volgende cao's is in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer de vergoeding per kilometer gewijzigd naar € 0,21 per kilometer: Cao Glastuinbouw Cao Huisartsenzorg Cao Kunsteducatie Cao Tuinzaadbedrijven   Cao Beroepsgoederenveroer Eenmalige uitkering januari 2023 Werknemers die op 2 januari 2023 in dienst zijn ontvangen in januari 2023 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto. Deze uitkering wordt berekend naar rato van de gemiddelde deeltijdfactor in 2022. De eenmalige uitkering wordt niet berekend naar rato van tijdvak, als een werknemer na 1 januari 2022 in dienst is getreden. In het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof wordt de eenmalige uitkering niet verlaagd. De eenmalige uitkering wordt wel verhoogd in het geval van extra gewerkte uren, maar komt niet boven de € 250,- bruto uit als een werknemer meer dan fulltime gewerkt heeft.    Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald op component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering   Het is mogelijk om werknemers handmatig uit te sluiten van deelname aan deze eenmalige uitkering. Dit doe je door op component 46040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering een transactie op te voeren voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2023.   Werknemers die op 1 of 2 januari 2023 in dienst treden hebben ook recht op deze uitkering. Voor hen is het echter niet mogelijk om een deeltijdfactor over 2022 te berekenen. We vragen je om voor deze werknemers zelf de hoogte van de eenmalige uitkering te berekenen en deze op een eigen component te betalen Inrichting aanpassen in geval van 4-wekelijkse verloning Als je niet per maand, maar per vier weken verloont, moet de inrichting van deze eenmalige uitkering iets aangepast worden. Dit doe je als volgt: Open tabel 50500 Eenmalige uitkering Ga naar de versie van 1-1-2022 tot en met 31-12-2022 Kies voor Wijzigen Wijzig parameter Eindperiode reservering naar 13 Kies voor Opslaan Ga naar de huidige versie van tabel 50500 Eenmalige uitkering (de versie van 1-1-2023 tot en met 31-1-2023) Kies voor Wijzigen Maak een versie van deze tabel aan voor één dag, van 1 januari 2023 tot en met 1 januari 2023 Pas de volgende parameters aan: Parameter Keuze Waarde Vast bedrag   250 Eindperiode reservering   13 Welk dienstverband Dienstverband dat actief is op de ingerichte datum binnen de betalingsperiode. Vul bij deze optie ook de parameter "Dag dienstverband actief" in.   Dag dienstverband actief   1 Maand dienstverband actief   1 Kies voor Opslaan Ga naar de van tabel 50500 Eenmalige uitkering voor de periode van 2-1-2023 tot en met 31-1-2023 Kies voor Wijzigen Verwijder bij parameter Vast bedrag het vaste bedrag Wijzig parameter Eindperiode reservering naar 13 Kies voor Opslaan Gewijzigde bedragen toeslagen en vergoedingen De bedragen van de volgende componenten zijn per 1 januari 2023 op cao-niveau aangepast: Nummer Naam Bedrag 42000 Vergoeding overstaan € 24,59 42010 Toeslag ééndaagse nachtritten € 3,31 42020 Consignatievergoeding € 3,09 43140 Vuilwerktoeslag € 39,90 per maand 43150 Koudetoeslag € 39,90 per maand 84200 Vergoeding overstaan € 13,79 84210 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten laag € 0,72 84220 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten hoog € 3,31 84230 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten extra € 13,79 84240 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten laag € 1,45 84250 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten hoog € 3,31 84260 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten tussentijdse dag € 57,12 Actie Let op: als je niet per maand, maar per vier weken verloont: Volg je voor de eenmalige uitkering het bovenstaande stappenplan Wijzig je de bedragen van de componenten 43150 Koudetoeslag en 43140 Vuilwerktoeslag beide naar € 36,73 Voor iedereen geldt: Journaliseer component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet op een kostengrootboekrekening Indien nodig, kun je werknemers van deze uitkering uitsluiten door middel van een transactie op component 46040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering Voor werknemers die op 1 of 2 januari 2023 in dienst treden bereken je de eenmalige uitkering zelf en betaal je deze op een eigen component   Cao Bestuurders funderend onderwijs In het kader van de WNT is het zaak om de fiscale mogelijkheden met betrekking tot kostenvergoedingen maximaal te benutten. Daarom is per 1 januari 2023 op cao-niveau ingericht in tabel 50000 CAO Bestuurders funderend onderwijs dat er voor reiskosten woon-werk fiscale ruimte opgebouwd en periodiek uitgeruild dient te worden.   Deze inrichting is gelijk aan de inrichting bij de cao's Voortgezet onderwijs en Primair onderwijs. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Grafimedia De jaarlijkse eenmalige uitkering wordt gemaximeerd op het maximum premieloon SV. Per 1 januari 2023 is in tabel 50520 Jaarlijkse eenmalige uitkering maximum bedrag het maximumbedrag aangepast naar € 669,56. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao HBO De bijdrage voor de zorgverzekering voor cao HBO wordt gebaseerd op de contractuele deeltijdfactor en wordt daarom niet verlaagd in het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof.   Dit is aangepast per 1 januari 2023. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Kinderopvang Per 1 januari 2023 zijn de reiskostenvergoedingen geïndexeerd. De bedragen in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer en 50280 Dienstreizen KM bedragen zijn daarom aangepast. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao MBO Met ingang van 1 januari 2023 zijn de bijdrage voor de zorgverzekering en de aanvullende zorgverzekering gewijzigd. Op component 43560 Bijdrage aanvullende zorgverzekering is de prijs aangepast naar € 17,70 en in tabellen 50550 Bijdrage zorgverzekering en 50570 Bijdrage zorgverzekering maximum bedrag is het bedrag aangepast naar 12 * € 33,79 * 12 = € 405,48 per jaar.   Het bedrag van component 43550 EHBO-toelage is gewijzigd naar € 11,57. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao VVT De WGA-premie wordt berekend over de uitbetaling van vakantiegeld en eindejaarsuitkering en wordt verlaagd door onbetaald verlof, ouderschapsverlof en geboorteverlof. De volgende componenten zijn per 1 januari 2023 toegevoegd aan de grondslag voor de WGA-hiaatverzekering: Component Naam 14010 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14020 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14030 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14040 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14110 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14140 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14150 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14210 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14220 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14240 Korting stakingsuren (inclusief pensioen) 14250 Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14270 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14280 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14340 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14350 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14510 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14520 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14610 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14630 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14640 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14650 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14660 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14670 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14680 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14710 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14720 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14760 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 44200 Korting kortdurend zorgverlof 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) 45110 HM uitbetaling vakantiegeld 45200 Uitbetaling vakantiegeld 46110 HM uitbetaling eindejaarsuitkering 46200 Uitbetaling eindejaarsuitkering
Volledig artikel weergeven
05-01-2023 21:06 (Bijgewerkt op 05-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2123 Weergaven
  Mededeling Versie 210 zal op dinsdagavond 20 december 2022 worden geïnstalleerd.        Nieuwe functionaliteit Aanvullend geboorteverlof vanaf 2023 Vanaf 2023 wordt dezelfde functionaliteit als bij betaald ouderschapsverlof UWV toegepast, wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof: Er zal automatisch een voorschot op de UWV uitkering worden berekend en vastgelegd op component 14930 - Voorschot aanvullend geboorteverlof Er zal geen mogelijkheid meer zijn om de UWV uitkering als registratief in te voeren in Payroll. Dit betekent dat component 33240 - Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (registratie) met ingang van 2023 niet meer toegestaan is.  Er mag met ingang van 01-01-2023 geen factor ongelijk aan -1 ingericht meer worden bij componenten m.b.t. korting aanvullend geboorteverlof (14310, 14320, 14730, 14740). Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op een nieuw component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Met betrekking tot de laatste twee punten zijn onderstaande twee blokkeringsmeldingen vanaf 01-01-2023 van kracht: Fout code Validatie omschrijving Actie E-WIEG-01 Gebruik van een registratieve werkgeverbetaling voor aanvullend geboorteverlof is per 2023 niet meer mogelijk. Voor het registreren van de UWV uitkering dien je component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof te gebruiken. E-WIEG-02 De factor op de korting aanvullend geboorteverlof componenten moet vanaf 2023 altijd -1 zijn.  Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Zie voor meer informatie over de mogelijkheden de beschrijving hieronder bij stap Aanvulling op de uitkering in Payroll.   Dit houdt in dat vanaf 01-01-2023 de oude werkwijze met betrekking tot aanvullend geboorteverlof komt te vervallen en een nieuwe werkwijze van toepassing is. De stappen met betrekking tot de nieuwe werkwijze zijn als volgt:   Stappen t.b.v. eenmalige inrichting Stappen Beschrijving Aanvulling op de uitkering in Payroll Factor inrichten op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof   Als er sprake is van een aanvulling op de uitkering, dan dient een factor ingericht te worden met de waarde van de aanvulling. Voorbeeld: als er een aanvulling van 10% (van het salaris) is dan dient er een factor ingericht te worden van 0,10. Standaard is ingericht dat er geen aanvulling plaatsvindt. NB: Deze component wordt automatisch berekend zodra er mutaties zijn op de kortingscomponenten t.b.v. aanvullend geboorteverlof  Voor de cao's die wij ondersteunen zal de juiste factor ingericht worden De aanvulling kan op twee manieren berekend worden; als percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering. Zie voor een nadere toelichting en waar dit ingericht moet worden hieronder bij de stap Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof. Voorschotberekening in Payroll In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kun je bij parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof instellen of er een voorschot op de uitkering moet worden betaald. Standaard is bij de parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht dat er een voorschot berekend moet worden:   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden dat het eventuele voorschot en de feitelijke uitkering van het aanvullend geboorteverlof gesplitst moet worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Standaard is de parameter Splits werkgeversbetalingen ingericht als Niet splitsen.      Wanneer het vakantiegeld en het extra uitkeringen deel van het voorschot en de uitkering gesplitst moet worden dan gebeurt dat o.b.v. percentages berekend vanuit de gegevens waarmee ook het UWV dagloon wordt bepaald: A: SV inkomen (kolom 08 van de loonstaat) in referteperiode B: Uitbetaalde vakantiegeld (VakBsl in de loonaangifte) en arbeidsvoorwaardenbedrag (OpnAvwb in de loonaangifte) in referteperiode C1: Opgebouwde rechten van vakantiegeld (OpgRchtVakBsl in de loonaangifte) in referteperiode C:2 Opgebouwde rechten van arbeidsvoorwaardenbedrag (OpbAvwb in de loonaangifte) in referteperiode Vakantiegeld% = C1 / (A-B) ExtraUitkering% = C2 / (A-B)   Let wel: dit berekende percentage is normaliter hoger dan het standaard vakantiegeld-, resp. extra uitkeringspercentage. Dit komt doordat het vakantiegeld en de extra uitkeringen over het bruto loon worden bepaald, terwijl het dagloon gebaseerd is op het SV inkomen waarop premies al in mindering zijn gebracht.   Door het berekende percentage te vermenigvuldigen met de uitkering wordt het juiste deel bepaald van het voorschot dan wel uitkering dat behoort bij het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Als er geen referteperiode gegevens zijn waarop het percentage bepaald kan worden (wat gebeurt als de werknemer in de eerste periode van in dienst zijn al ouderschapsverlof neemt), dan zal het voor het hierboven genoemde Vakantiegeld% het reguliere vakantiegeld percentage uit de CAO tabel genomen worden. Idem voor de extra uitkering waarbij een totaal percentage bepaald wordt van alle extra uitkeringen waarbij de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte in de extra uitkeringen tabel op Ja staat en die niet een Vast bedrag als Berekeningsmethode hebben.    Het bepaalde Vakantiegeld% en ExtraUitkering% wordt ook gebruikt als er sprake is van een handmatig opgegeven dagloon op component 92320 HM Dagloon. Uit het opgegeven dagloon kunnen immers niet deze percentages afgeleid worden.   Als er gesplitst wordt dan bevat het voorschot dan wel de uitkering alleen het salarisdeel en wordt het vakantiegeld- en extra uitkeringen deel in onderstaande componenten vastgelegd: 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Als er gesplitst moet worden en de aanvulling is gebaseerd op een percentage van de korting (zie de hieronder beschreven parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof) dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze belast worden en getoond worden op de loonstrook. Dit moet omdat bij deze keuze van splitsen en aanvulling het afgesplitste deel van het voorschot dan wel uitkering ook daadwerkelijk betaald wordt.  45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten:   En onder Verschijning het volgende:   Ook moeten onderstaande cumulatieven geconfigureerd worden zodat ze op de loonstrook getoond worden: 4410 WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4420 WAZO uitkering reservering extra uitkering 4430 Voorschot WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4440 Voorschot WAZO uitkering reservering extra uitkering Dit kan door het vinkje Tonen op salarisstrook te selecteren:   LET OP: Eén en dezelfde waarde voor parameter Splits werkgeversbetalingen geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof als aanvullend geboorteverlof. Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden hoe een aanvulling berekend wordt. Dit kan op basis van een percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering.   Het aanvullingspercentage zelf moet op de component ingericht worden zoals hierboven aangegeven bij Aanvulling op de uitkering in Payroll.    Standaard is de Keuze ingericht als Percentage van korting. In dit geval wordt de aanvulling berekend door het ingerichte percentage (bijvoorbeeld 0,1= 10%) te vermenigvuldigen met het berekende 100% gekorte bedrag. Stel een werknemer verdient € 3.000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof, dan is de korting € 3.000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde € 300,-.   Als de inrichting aangepast wordt naar UWV betaling meenemen dan wordt de aanvulling zodanig berekend dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - ingerichte aanvullingspercentage is. Stel in bovengenoemd voorbeeld dat het salarisdeel van het voorschot dan wel van de daadwerkelijke uitkering € 2.000,- is, dan berekenen wij een aanvulling van € 400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is. De gehanteerde formule is:   Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling   In genoemde voorbeeld: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   De berekende aanvulling zal nooit negatief worden. Als het voorschot dan wel de daadwerkelijke UWV betaling dusdanig hoog is, dat er een negatieve aanvulling zou uitkomen, dan wordt de aanvulling op 0 gezet.   Deze berekeningswijze betekent ook dat als het aanvullingspercentage op 0 staat er wel degelijk een aanvulling berekend zal worden omdat veelal het voorschot dan wel de uitkering feitelijk minder is dan 70% van het gekorte bedrag. Dat wordt veroorzaakt doordat het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd enerzijds gemaximeerd wordt op het maximum premieloon en anderzijds gebaseerd is op het inkomen gedurende de referteperiode van een jaar (waarin recente salarisverhogingen dus maar deels zijn meegenomen).   Als je gebruikmaakt van deze wijze van berekenen van de aanvulling dan moet het voorschot en de UWV betaling wel gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel. Zie hiervoor bovenstaande inrichting Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Het uitgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringen deel wordt niet daadwerkelijk uitbetaald maar als registratieve werkgeversbetaling vastgelegd. Door het salarisdeel van het voorschot dan wel UWV betaling als grondslag voor vakantiegeld en/of extra uitkering op te nemen (zie hieronder) wordt ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk uitbetaalde vakantiegeld dan wel extra uitkering herkenbaar is (dus bijvoorbeeld dat het opgebouwde en uitbetaalde vakantiegeld in bovenstaande voorbeeld 8% van € 2.400,- is).   Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als registratieve werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de registratieve werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Een werkgeversbetaling is registratief als de component niet belast is (wat in de standaard inrichting ook niet het geval is). Het betreft hier onderstaande componenten: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Met een registratieve werkgeversbetaling wordt gezorgd dat over de hoogte van dit bedrag een hoge Aof en lage Awf premie wordt berekend en ook als uitkeringsdeel in de loonaangifte wordt opgenomen.     Als de aanvulling rekening moet houden met het voorschot of UWV betaling dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze grondslag zijn voor vakantiegeld en/of extra uitkering (voor zover van toepassing). 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof  Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten (voor zover van toepassing:   Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Bij onderstaande componenten moet de journalisering ingericht worden: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof 110000 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof   Als de werkgeversbetalingen gesplitst worden naar een vakantiegeld- en extra uitkeringen deel (zie hierboven bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen) dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering   Als naast splitsing ook de aanvulling gebaseerd is op een percentage van de korting dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering (On)betaald verlof periode normuren methode Deze inrichting is van toepassing voor variabele (on)betaald verlof componenten waarbij het Aantal type staat op Periode aantal.   De inrichting in tabel 50320 Uurlonen dient aangepast te worden als het uurloon gebaseerd moet worden op het maximaal aantal te werken uren in de periode. Standaard is ingericht bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode dat het uurloon is gebaseerd op het normsalaris gedeeld door de normuren. Dit betekent dat als de werknemer bijvoorbeeld de hele maand januari met verlof is de werknemer een negatief loon zal ontvangen (indien er 100% gekort wordt).   Wil je dat het uurloon gebaseerd wordt op het aantal ma-vr dagen in de periode dan dien je de waarde bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode aan te passen naar de waarde Gemiddeld o.b.v. werkdagen in de periode. In dit geval zal één uur verlof in januari tot een ander bedrag leiden dan in februari.   NB: Dit gegeven is van toepassing op alle onbetaalde verloven.     LET OP: Eén en dezelfde waarde voor parameter (On)betaald verlof periode normuren methode geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof. Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening Als een bedrijf start met het gebruiken van Payroll voor de verloning dan kan in de eerste verloonde periode geen dagloon bepaald worden omdat er geen resultaten zijn in de referte periode voor de dagloonbepaling. Enerzijds zorgt dat ervoor dat Payroll geen dagloon zal kunnen bepalen en anderzijds kan dan ook niet het aandeel aan vakantiegeld en extra uitkering bepaald worden (benodigd wanneer het voorschot dan wel de uitkering gesplitst moet worden zoals hierboven benoemd bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Om wel het dagloon (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering) te kunnen bepalen kunnen startwaardes ingevuld worden tijdens de migratie naar Payroll. Hiervoor zijn onderstaande variabele componenten beschikbaar die gevuld moeten worden in de eerste verloningsperiode: 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon 886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon In principe kan hier het totaal van het voorgaande jaar ingevuld worden. Het component 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon moet het aantal werkdagen bevatten dat overeenkomt met de gegevens die opgenomen zijn in de andere startwaarde componenten (gemaximeerd op 261). Dit speelt met name als de werknemer niet het hele voorgaande jaar in dienst is geweest.   Als er aanvullend geboorteverlof opgenomen wordt in de eerste of tweede periode van het eerste verloningsjaar dan zullen deze startwaardes gebruikt worden voor de dagloon bepaling (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering). Vanaf de derde periode zal het dagloon bepaald worden o.b.v. de berekende resultaten in Payroll.   Let wel: Als het verlof start in de eerste twee periodes en verder loopt gedurende het jaar zal wel steeds hetzelfde dagloon, zoals bepaald voor de start van het verlof, gebruikt worden.   LET OP: Bovenstaande componenten gelden zowel voor betaald ouderschapsverlof als voor aanvullend geboorteverlof.   Stappen t.b.v. aanvraag van de werknemer: Stappen Beschrijving Aanvraag werknemer De werknemer dient een verzoek in voor aanvullend geboorteverlof. De aanvraag vindt plaats zoals het nu ook is: handmatig (buiten het HRM-systeem). Goedkeuring werkgever Je gaat de aanvraag van de werknemer beoordelen en goedkeuren. Dit gebeurt ook handmatig buiten het HRM-systeem. Transactie aanvullend geboorteverlof  Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten.   Voor de vaste componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de periode van het aanvullend geboorteverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)  14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten: 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)   Pensioenopbouw: Bij geen of deels pensioen opbouw dien je componenten met de tekst inclusief pensioen in de naam van de component te gebruiken. En bij volledig pensioen opbouw dien je componenten met de tekst met voortzetting pensioen in de naam van de component te gebruiken.   Vaste componenten: Je maakt gebruik van vaste componenten als je voor een langere duur in HRM het aantal verlofuren per periode of per week wilt opgeven. Als je gebruik maakt van aantal uren per week dan is de berekening vergelijkbaar met een deeltijdfactor wijziging.   Een voorbeeld:  Een fulltime werknemer neemt elke week 8 uur verlof. Dit is vergelijkbaar met 20% minder werken (uitgaande van een 40-urige werkweek).   In bovenstaand voorbeeld is de kortingscomponent ingericht met Aantal type = Week aantal   Een vaste kortingscomponent kan ook gebruikt worden met Aantal type = Periode aantal. Dit kan gebruikt worden als je gedurende een langere periode het exacte aantal verlofuren hebt bepaald en van daaruit het gemiddelde per periode hebt bepaald. Bijvoorbeeld de werknemer neemt in totaal gedurende 4 maanden 80 uur verlof op. Je kan dan een transactie met een duur van 4 maanden opgeven met een aantal van 20 uur. Hierbij moet erop gelet worden dat de kortingscomponent NIET Tijdsgevoelig is omdat anders, als de transactie gedurende de periode start of eindigt, het opgegeven aantal geprorateerd zal worden.   Ook kan Aantal type = Factor aantal gebruikt worden. Deze methode kan gebruikt worden als je in plaats van het aangeven van het aantal uren dat gekort moet worden, wilt aangeven met welke factor het salaris verminderd moet worden. De factor die toegepast moet worden moet als Aantal opgegeven worden op de kortingstransactie. De korting op het salaris wordt: Opgegeven factor * deeltijdfactor * voltijdssalaris. Het aantal verlofuren wordt als volgt berekend: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren / (-1 * factor op de component).   De factor op de component is in geval van aanvullend geboorteverlof -1 waardoor de uren dus zijn: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren   Variabele componenten: Je maakt gebruik van variabele componenten als je de daadwerkelijk genoten verlofuren per periode in HRM wil opgeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanvullend geboorteverlof dat afkomstig is uit planningspakketten zoals bijvoorbeeld uit ONS van NEDAP. Transactie dagloon t.b.v. voorschotberekening Als een voorschot moet worden berekend, dan kun je het dagloon van de werknemer handmatig in HRM invoeren op component 92320 HM Dagloon. Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotbepaling van het aanvullend geboorteverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten.   Als er geen dagloon is opgegeven, dan zal voor het voorschot gebruik gemaakt worden van een door het systeem berekende dagloon. Zie voor meer informatie over de berekening van het dagloon de handleiding Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll.   Als de referteperiode (deels) buiten het Payroll systeem valt (met name bij start Payroll) dan is het zeker verstandig om het dagloon van de werknemer handmatig op te geven omdat het door het systeem berekende dagloon een grotere afwijking kan hebben. Transactie t.b.v. afwijkend gedrag voorschot berekenen Als in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen staat ingericht om: wel voorschot te berekenen en je voor een werknemer geen voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3830 Blokkeer voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om voorschot te berekenen, toch geen voorschot berekend wordt; geen voorschot te berekenen en je voor een werknemer wel voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3820 Afdwingen voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om geen voorschot te berekenen, toch wel voorschot berekend wordt. Administratieve handeling in HRM t.b.v. verlof In HRM dient de volgende administratieve handeling plaats te vinden: Incidentele inkomstenvermindering: Als je niet hebt aangegeven dat het gegeven Incidentele tijdelijke inkomstenvermindering in HRM automatisch moet worden bepaald via het scherm Persoonsgegevens / Belasting / IKV belastingregel details dan dien je bij dit gegeven de waarde Kindverlof op te geven tenzij er sprake is van 100% aanvulling op het salaris.  Eventueel de bovenwettelijke verlofrechten van de werknemer corrigeren Het verlofsaldo van de werknemer kan gecorrigeerd worden als de werknemer met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof gaat. Om het verlof in de verlofmodule in te voeren kun je een boekbare definitie aanmaken om een saldo op te kunnen geven zodat het inzichtelijk wordt wat opgenomen is.   Stappen ten behoeve aanvraag & afhandeling uitkering: Stappen Beschrijving Aanvraag UWV uitkering De wijze van aanvraag van de UWV uitkering blijft plaatsvinden op dezelfde manier Transactie UWV uitkering Op het moment dat de UWV uitkering binnen is dien je de UWV uitkering als transactie op te geven in HRM op component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof.    Hierop registreer je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof dat je doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.   Cao-inrichting Cao Primair onderwijs Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Betaald ouderschapsverlof UWV In de cao Primair onderwijs is het doorbetaalde ouderschapsverlof in drie fases te verdelen:   1. Ouderschapsverlof UWV met aanvulling In de cao is overeengekomen dat het betaald ouderschapsverlof UWV wordt aangevuld tot een totaal van 75% van het salaris. Daarom is op component 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV een factor van 75% - 70% = 5% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV en 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (variabele uren). 2. Overig ouderschapsverlof tijdens eerste levensjaar In totaal kent de cao Primair onderwijs een recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof van 415 uur op fulltime basis per kind. De uren hiervan die worden opgenomen gedurende het eerste levensjaar van het kind worden aangevuld tot 75% van het salaris, ongeacht of er sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV.    Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component 14020 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen) of 14040 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen). 3. Ouderschapsverlof tussen leeftijd van 1 en 4 jaar Als er na de eerste verjaardag van het kind nog een gedeelte van de 415 betaald ouderschapsverlofuren over is, en deze uren worden voor de vierde verjaardag van het kind opgenomen, dan worden deze verlofuren aangevuld tot 55% van het salaris.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je component 14350 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen) of 14640 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen).   Cao Kinderopvang Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Zelfstandige klinieken Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 90% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 20% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclsuief pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) (variabele uren). Cao Sociaal werk Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vermeerdering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Grafimedia Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en jaarlijkse uitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Kartoflex Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)(variabele uren).   Cao Apotheken Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Cao Groothandel in groenten en fruit Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de componenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld.   Voor deze aanvullend geboorteverlof-uren gebruik je component 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Overige cao's Voor zover bij ons bekend zijn er naast bovenstaande cao's geen andere cao's waarbij een aanvulling plaatsvindt op het aanvullend geboorteverlof dan wel betaald ouderschapsverlof UWV.   Voor de overige cao's kennen de volgende componenten een gelijke inrichting als de onbetaald verlof componenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Actie Te ondernemen acties Toelichting actie Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Zie hierboven beschreven stap Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling bij Stappen t.b.v. eenmalige inrichting Factor op korting aanvullend geboorteverlof componenten Zorg ervoor dat met ingang van 01-01-2023 er geen factor ongelijk aan <> -1 ingericht is op onderstaande componenten: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) De eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Uitkering splitsen in een deel uitkering, een deel vakantiegeld en een deel extra uitkering Wil je niet de volledige uitkering in één keer uitbetalen maar de uitkering splitsen in een deel uitkering, een deel vakantiegeld en een deel extra uitkering dan kun je dit instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen. Zie hierboven beschreven stap Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen. Aanvulling op een uitkering instellen Wil je de aanvullingsmethode instellen dan kun je dit doen door in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof de aanvullingsmethode te selecteren. Tevens dien je de factor waarmee de aanvulling moet worden berekend op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof in te richten (als de aanvulling niet 0% is). Geen voorschot uitbetalen Wil je geen voorschot uitbetalen gedurende aanvullend geboorteverlof dan kun je dit instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Voorschotberekening in Payroll.     Kortdurend zorgverlof  Met ingang van 01-01-2023 is de functionaliteit met betrekking tot kortdurend zorgverlof uitgebreid. Tot en met 2022 kan je, indien van toepassing, ervoor zorgen dat het bedrag als gevolg van kortdurend zorgverlof gekort wordt op het pensioengevend loon. Hierdoor kun je via parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel aangeven hoe het pensioengevend salaris gekort moet worden (met een vast kortingspercentage of met het bedrag waarmee het salaris gekort wordt). Door een transactie op component 44200 - Korting kortdurend zorgverlof op te geven wordt dan ook het pensioengevend salaris gekort via component 44300 - Toepassen korting kortdurend zorgverlof.   De volgende twee opties waren mogelijk: Korting op het salaris waarbij het pensioen niet gekort wordt Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. het pensioengevend loon Vanaf 2023 is er naast bovenstaande twee opties ook een nieuwe optie toegevoegd om het pensioen te korten d.m.v. de deeltijdfactor: Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. de deeltijdfactor Naar aanleiding hiervan hebben wij twee nieuwe componenten 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) en 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) aangemaakt. Tevens is de werking van de bestaande component 44200 Korting kortdurend zorgverlof aangepast: De naam van component 44200 Korting kortdurend zorgverlof is met ingang van 01-01-2023 gewijzigd naar Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen). Het pensioen zal tevens met ingang van 01-01-2023 aangepast worden d.m.v. de deeltijdfactor. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarmee het pensioen gekort wordt via het pensioengevend salaris: Indien het pensioen gedurende kortdurend zorgverlof gekort moet worden via het pensioengevend loon (dit o.b.v. de inrichting van de parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel) dien je met ingang van 01-01-2023 de nieuwe component 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) te gebruiken.  Indien het pensioen niet gekort moet worden gedurende kortdurend zorgverlof dien je met ingang van 01-01-2023 component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) te gebruiken.    Let op: Met ingang van 01-01-2023 zal component 44200 Kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) altijd ervoor zorgen dat het pensioen gekort wordt (via de deeltijdfactor).    Actie De nieuwe componenten 44210 en 44220 dienen gejournaliseerd te worden. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer Voor cao's (o.a. cao Woondiensten) waarvoor het kortdurend zorgverlof geen effect heeft op de pensioenberekening moet gebruik gemaakt gaan worden van component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) i.p.v. component 44200 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen).   Wijzigingen t.b.v. de UPA pensioenaangifte Kortdurend zorgverlof voor pensioenfonds PFZW Tot en met 2022 wordt het pensioengevend salaris (regelingloon) verlaagd voor pensioenfonds PFZW bij kortdurend zorgverlof. Vanaf 01-01-2023 dient het regelingloon op grond van kortdurend zorgverlof niet meer tijdelijk verlaagd te worden. Het pensioengevend salaris wordt jaarlijks alleen per 1 januari van het kalenderjaar aangepast. Een tijdelijk lagere salarisbetaling werkt dus niet meer door in het pensioengevend salaris. De korting van de pensioenopbouw zal effect hebben op de verloonde uren voor de regeling als dit zou moeten plaatsvinden volgens de cao.   Door de uitbreiding van de functionaliteit m.b.t. kortdurend zorgverlof in paragraaf Kortdurend zorgverlof is ervoor gezorgd dat er een optie is gekomen om de korting als gevolg van kortdurend zorgverlof effect te laten hebben op de verloonde uren voor de regeling.   Actie Klanten die vallen onder pensioenfonds PFZW moeten gebruik blijven maken van component 44200 bij kortdurend zorgverlof.   Nieuw rubriek generatieregeling in UPA Met ingang van 01-01-2023 is er een nieuwe rubriek Indicatie generatieregeling in de UPA aangifte. Deze rubriek duidt aan dat er sprake is van generatieregeling die van invloed is op het regelingloon, de verloonde uren voor regeling, de contract uren per week/parttimepercentage en de pensioenopbouw. Als voor een pensioenfonds de generatieregeling invloed heeft op de pensioenopbouw zal component 95650 - Indicatie generatiepact IKV aangemaakt worden. Dit is het geval wanneer één van onderstaande gegevens verlaagd wordt naar aanleiding van generatiepact (transactie op componenten 14510, 14750, 14520, 14760): Regelingloon (component150050 (+200)), Verloonde uren voor regeling (140050 (+200)), Contract uren/parttime percentage (94220, 94270) Afdracht pensioen (150100 (+200)) Aan de hand hiervan wordt de indicatie in de UPA-aangifte met de waarde J gerapporteerd.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Nieuwe code soort verlof voor betaald ouderschapsverlof in UPA Met ingang van 01-01-2023 wordt de waarde BOV afgeleid in UPA voor het gegeven code soort verlof als er sprake is van korting pensioenen vanwege betaald ouderschapsverlof. De bestaande verlof soort OSP wordt gebruikt voor onbetaald ouderschapsverlof.   Het rapporteren van de waarde BOV vindt automatisch plaats als één van de componenten gebruikt wordt met in de tekst omschrijving betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen): componenten 14010, 14030, 14340, 14440, 14630, 14770.   Voor het pensioenfonds PME en PMT zal ook voor componenten 14020, 14040, 14350, 14450, 14640, 14780 automatisch de waarde BOV afgeleid worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Wijzigingen t.b.v. de APG pensioenaangifte Pensioenfonds SPW Pensioengevend salaris niet meer aangepast n.a.v. salarisverhoging Het productloon (pensioengevend salaris) mag, als gevolg van salarisverhoging, vanaf 01-01-2023 niet meer met terugwerkende kracht worden aangepast. Op grond hiervan is de parameter Grondslag aanpassing in tabel 50000 CAO op Nee gezet per 01-01-2023. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Pensioenfonds ABP Beëindiging van product VPL voor IVP premies per 31-12-2022  Het product VPL voor de IVP premies is beëindigd op 31-12-2022. Dit houdt in dat vanaf 01-01-2023 geen IVP-premie meer wordt berekend en ook geen DUO-codes 1050 - Werkgeversaandeel overgangspremie en 2700 - Afdracht premie Overgangspremie meer worden aangemaakt. Actie Voor onderstaande cao's die Visma.net Payroll ondersteunt, is automatisch het product VPL voor de IVP premie beëindigd. Branche Onderwijs Cao Gemeenten Cao Kunsteducatie Maak je gebruik van pensioenfonds ABP via een cao of arbeidsvoorwaardenregeling die Visma.net Payroll niet ondersteunt dan moet je zelf het product VPL voor de IVP premie beëindigen door in de pensioentabel bij de parameter Regeling is in gebruik te zetten op Nee.   Wijzigingen t.b.v. de loonaangifte Blokkerende meldingen met ingang van 01-01-2023  Om een onjuiste inrichting van werknemergegevens te voorkomen zijn in Payroll diverse validaties / foutmeldingen ingebouwd. Onderstaand een overzicht van nieuwe of gewijzigde validaties die vanaf 01-01-2023 in Payroll uitgevoerd en gedekt worden: Validatie nummer Error code Validatie omschrijving Actie nemer Actie C6223 wordt 2301 E-TAX-34 M.i.v. 2023: Als er geen herleidingsregel is, of de herleidingsregel = 100 (Niet bel.pl, Alleen Wlz) of herleidingsregel = 300 (Alleen premiepl) of herleidingsregel = 700 (Bel.pl, alleen Wlz), dan dient de code ZVW gelijk te zijn aan K (verz., norm. werkg.heffing), L (verz., 0%) M (verz., ingeh. bijdrage) of N (verz., meer tarieven werkg.heffing). T/m 2022 kon de code ZVW ook gelijk zijn aan B (verz. militair). Klant Wijzig de code ZVW naar K, L of N. N.v.t. E-TAX-42   Als werkgever moet u aangeven of u zich als grote of kleine werkgever kwalificeert t.b.v. de bepaling van de premie Aof (laag of hoog).   M.i.v. 2023: Als er geen Grootte classificatie is geselecteerd in tabel 30000 Klant instellingen dan wordt een blokkerende melding gegeven Klant Selecteer de grootte classificatie in tabel 30000 Klant instellingen.     Premieloon Whk Met ingang van 01-01-2023 moet het premieloon Whk ook vermeld worden in de loonaangifte. Hiervoor worden onderstaande twee componenten ten behoeve van het premieloon Whk gemeld in de loonaangifte: Bij het collectief deel van de loonaangifte component 963200 - Premieloon gediff. Whk wgr Bij het werknemersdeel van de loonaangifte component 63200 - Premieloon gediff. Whk bij de werknemersgegeven   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Premie Awf uitkering Met ingang van 01-01-2023 moeten, naast de bestaande premielonen en premies Awf laag, Awf hoog en Awf herzien ook premieloon en premie voor de Awf uitkering vastgelegd worden. Het deel van de UWV uitkering die aan de werknemers betaald wordt, moet vastgelegd en gerapporteerd worden in de loonaangifte in aparte rubrieken. Op grond hiervan zijn onderstaande componenten aangemaakt ten behoeve van Awf uitkering: Nr. Naam Toelichting 65630 Premieloon WW Awf uitkering Dit is een nieuw component en bevat het gemaximeerd premieloon bedrag waarover een lage premie Awf wordt berekend omdat er sprake is van een uitkering wordt hierin vastgelegd. Dit bedrag wordt vermeld in de loonaangifte bij het gedeelte van de uitkering. 166210 Gemaximeerd premieloon WW Awf uitkering (exclusief AOW gerechtigden) Dit is een nieuw component en bevat het gemaximeerd premieloon bedrag waarover een lage premie Awf wordt berekend omdat er sprake is van een uitkering en een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Deze component wordt gebruikt in de standaard rapportage Verzamelloonstaat (incl. SV en ZVW premies). 65680 Afdracht premie WW Awf uitkering Dit is een nieuw component en bevat de afdracht die afgedragen moet worden van de lage premie wanneer er sprake is van een uitkering. Dit bedrag wordt vermeld in de loonaangifte bij het gedeelte van de uitkering. 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract Dit is een nieuw component en bevat de lage premie op contract niveau als er sprake is van een uitkering en is nodig voor de loonkosten. Let op: Je moet deze component journaliseren. 166500 Premie WW Awf uitkering Dit is een nieuw component en bevat de lage premie omdat er sprake is van uitkeringen. Deze component wordt getoond op het standaard overzicht Jaarstaat. 964230 Premieloon WW Awf uitkering wgr Dit is een nieuw component en bevat het totaal premieloon Awf uitkering op loonheffingennummer niveau en wordt vermeld in de loonaangifte bij het collectief niveau. 964530 Premie WW Awf uitkering wgr Dit is een nieuw component en bevat de totaal premie Awf uitkering op loonheffingennummer niveau en wordt vermeld in de loonaangifte bij het collectief niveau.   Actie Journaliseer component 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer     Wijzigingen in bestaande inrichting Standaard instelling inzake premie Aof Het analyseteam van de Belastingdienst (AGL) heeft geconstateerd dat een aantal werkgevers onjuiste premie Aof afdraagt: laag in plaats van hoog of andersom. Onderzoek heeft uitgewezen dat de foute aangifte veelal het gevolg is van het niet wijzigen door de (salarisadministrateur van de) werkgever van de standaardwaarde die in het gebruikte softwarepakket zit.    In het Payroll systeem stond standaard de lage premie Aof als basisinstelling. Dit heeft ervoor gezorgd dat voor sommige middel/grote werkgevers ten onrechte lage Aof premie hebben afgedragen in plaats van de hoge Aof premie doordat de standaardwaarde niet is aangepast. Op verzoek van de Belastingdienst hebben wij, vanaf 01-01-2023, de standaard inrichting gewijzigd voor de grootte van de classificatie in tabel 30000 Klant instellingen naar een nieuwe waarde Onbepaald. Hierdoor ben je verplicht om vanaf 2023 de juiste waarde te selecteren voor jouw onderneming. Als vanaf 2023 de waarde niet is aangepast naar Klein of Middel/Groot zal er een blokkerende melding verschijnen. Actie Controleer of de juiste grootte classificatie is ingericht in tabel 30000 Klant instellingen en pas indien nodig deze aan.   Minimumloon per 1 januari 2023 Per 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog.  De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn geactualiseerd.   Onbelaste reiskostenvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste kilometervergoeding aangepast naar € 0,21.     Onbelaste thuiswerkvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste thuiswerkvergoeding aangepast naar € 2,15.    Het bedrag is ook aangepast in tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding. Wanneer op cao niveau hiervan wordt afgeweken dan zal dat in release 211 worden aangepast.   Wijziging percentage PAWW Met ingang van 1 januari 2023 is het percentage voor de bijdrage PAWW in tabel 30500 PAWW gewijzigd van 0,2% naar 0,15%.   Voor cao Woondiensten geldt dat de PAWW-bijdrage ook in 2023 gecompenseerd zal worden. In tabel 30500 PAWW is voor deze cao per 1 januari 2023 een compensatie van 0,15% ingericht. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Bijtelling privégebruik elektrische auto 2023 Net als in voorgaande jaren geldt in 2023 een bijtelling van 22% voor benzine- en dieselauto’s en hybride aangedreven modellen. Voor elektrische auto’s ternaamgesteld in 2023 bedraagt de bijtelling 16% tot aan het drempelbedrag van € 30.000,-. Boven die drempelwaarde geldt 22% bijtelling.   In de module Verstrekkingen in HRM is het middels de nieuwe keuze 16/22% €30000 mogelijk gemaakt een in 2023 tenaamgestelde elektrische auto vast te leggen.    Daarnaast is de omschrijving van de reeds bestaande keuze 16/22% aangepast naar 16/22% € 35.000,-. Deze kan gebruikt worden voor elektrische auto’s die in 2022 zijn tenaamgesteld.      Maak je geen gebruik van de module verstrekkingen, dan is het mogelijk middels het vaste component 31500 Fiscale waarde auto de auto van de zaak te registreren.    Geef op het component als Prijs de cataloguswaarde van de auto in en bij Aantal de code 162230. Geef vervolgens bij de startdatum op per wanneer de bijtelling moet worden berekend. Doordat deze code is ingegeven zal er 16% bijtelling worden berekend tot aan het drempelbedrag van € 30.000,-. Daarboven zal 22% bijtelling worden berekend.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Nieuwe code reden einde arbeidsverhouding Met ingang van 2023 zijn er een aantal nieuwe code reden einde arbeidsverhouding bijgekomen. Het gaat om de volgende codes: 50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid 51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering 91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever 92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever Deze redenen einde arbeidsverhouding zijn in HRM toegevoegd zodat ze vanaf volgend jaar te selecteren zijn wanneer er een einddatum op het contract is ingegeven.  Recht op transitievergoeding Daarnaast hebben we aan deze codes gekoppeld aan of er recht op een transitievergoeding is wanneer een contract wordt beëindigd. De codes worden als volgt behandeld: Reden einde loonaangifte Beschrijving Recht op transitievergoeding 50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid Ja 51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering Nee 91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever Nee 92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever Nee *) *) Bij reden einde 92 zal er geen uitbetaling van de transitievergoeding plaatsvinden maar worden de aanspraken verplaatst naar het aansluitende nieuwe contract.   Zie voor meer informatie over de afhandeling van de transitievergoeding Release notes Visma.net Payroll v.175.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.       Opgeloste meldingen Berekening regelingen met SVW methode aangepast In de berekening van regelingen o.b.v. de SVW methode zaten wat fouten en onduidelijkheden. Met name wanneer de premie zelf niet in de grondslag moet zitten zaten er fouten in.   Het verschil tussen VCR en niet VCR (obv parameter 104CumCalc) is ook erg onduidelijk omdat zowel met deze parameter aan als uit er wel degelijk cumulatief gerekend wordt.   Per 2023 is de berekening aangepast zodanig dat parameter 104CumCalc aan/uit geen verschil zal maken voor regelingen met de SVW methode, het zal altijd cumulatief gedaan worden.   Ook de controle op wettelijk maximum, gewoon maximum en franchise zal altijd cumulatief gedaan worden.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   TWK uitruil fiscale ruimte met VU/EJU niet mogelijk als voor de TWK er nog geen uitruil was geweest Als met TWK bijvoorbeeld een einddatum van het dienstverband wordt ingevoerd en er daardoor vakantiegeld en/of extra uitkering wordt uitbetaald dan werd er geen fiscale ruimte uitgeruild omdat er voordat deze TWK was gedaan nog geen fiscale ruimte uitgeruild was.   Dit is per 2023 aangepast zodat dit voortaan wel gebeurd. Als de uitruil door deze TWK meer verhoogd wordt dan dat de bron (VU, EJU) verhoogd is zal een rapportage component 2xx0380 Bron xx t.b.v. aanvullende reiskostenvergoeding is met TWK verhoogd aangemaakt worden dat zichtbaar is in het rapport Uitruil arbeidsvoorwaarden waarschuwingen.  Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Extra uitkeringen - voeg de reservering van vorige periodes uit een voorgaand salarispakket toe aan methode 'reservering vast bedrag' Bij de extra uitkeringen is het mogelijk om reserveringen van periodes uit een vorig salarispakket vast te leggen indien de reserveringsperiode over het jaar heen loopt. Dit was altijd al mogelijk, maar voor de berekeningsmethode reservering vast bedrag was de werking niet correct. Dit is aangepast. Per 2023 wordt hier nu correct mee omgegaan. In de eerste periode wordt de reservering verhoogd met de periodes die eventueel opgegeven zijn.   B.v. voor CAO Voortgezet onderwijs, de jaarlijkse uitkering OOP. Deze loopt van november t/m oktober. Deze uitkering heeft berekeningsmethode reservering vast bedrag en is in de regelingen vastgelegd als extra uitkering 3.   Om een juiste werking te krijgen dient hiervoor een (deeltijd)factor worden vastgelegd als Aantal in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3. Daarnaast, om dubbel journaliseren tegen te gaan, dient ook het bedrag vastgelegd te worden in component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3.   Met de standaard configuratie is in de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP de optie 409-Pro rata maximum gevuld met Afbreken naar rato van tijdvak. In dit geval dient in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 het aantal voorgaande periodes te worden vastgelegd. Dit is nodig om in de eerste periode van het nieuwe jaar de maximering juist uit te voeren.   Als je in de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP de optie 409-Pro rata maximum hebt gevuld met Afbreken naar rato van PTF en tijdvak, dan dient in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 de opgetelde deeltijdfactor van de voorgaande periodes te worden vastgelegd.   Voorbeeld 1: Een werknemer had in november en december van het voorgaande jaar elke periode een deeltijdfactor van 0,8 en was volledig in dienst. In de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP is de optie 409-Pro rata maximum gevuld met Afbreken naar rato van tijdvak.   Leg dan component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 - vast met Aantal = 2. Leg component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3 vast met Totaal = 275/12 * 1,6 = 36,67.   Voorbeeld 2: Een werknemer kwam op 5 december van het voorgaande jaar in dienst. In de tabel 50600 - Jaarlijkse uitkering OOP is de optie 409-Pro rata maximum gevuld met Afbreken naar rato van tijdvak.   Leg dan component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3 - vast met Aantal = 5/31 = 0,16. Leg component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3 vast met Totaal = 275/12 * 0,16 = 3,67.   Voorbeeld 3: Betreft de binnen de Sector Onderwijs geldende jaarlijkse bindingstoelage, ook dit is een uitkering met berekeningsmethode reservering vast bedrag.   Bij de standaard configuratie is hiervoor in de Extra uitkering tabel geen minimum of maximum vastgelegd. Zonder minimum en/of maximum is het niet nodig om de deeltijdfactor op te geven zoals in component 48120 - HM extra uitkering reservering DTF factor 3. Het volstaat dan om de al eerder gereserveerde extra uitkering vast te leggen op component 48290 - Al eerder gereserveerde extra uitkering 3 met Totaal. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Branche onderwijs - Toeslag garantiesalaris onderdeel van feitelijk salaris pensioen inkomensfactor Wanneer er een garantiesalaris van toepassing is en het garantiesalaris apart als toeslag op de salarisstrook wordt gespecificeerd dan was deze toeslag geen onderdeel van het feitelijk salaris t.b.v. de pensioen inkomensfactor. Dit hebben we met ingang van 01-01-2023 aangepast. Dit hebben we gedaan door op component 10100 Toeslag garantiesalaris op het tabblad Geavanceerde informatie het cumulatief 7100 - Feitelijk salaris pensioen inkomensfactor te selecteren.   Doordat dit is doorgevoerd per 01-01-2023 heeft dit niet automatisch terugwerkende kracht berekeningen tot gevolg.   Default staat op Branche onderwijs niveau ingesteld dat het garantiesalaris wordt uitbetaald als onderdeel van component 10010 Periode salaris. Actie Default staat op Branche onderwijs niveau ingesteld dat het garantiesalaris wordt uitbetaald als onderdeel van component 10010 Periode salaris. Heb je in de 50000 CAO tabel bij parameter Garantiesalaris methode → Als aparte toeslag geselecteerd en je wilt dat deze wijziging met terugwerkende kracht wordt toegepast, zorg er dan voor dat op component 10100 Toeslag garantiesalaris op het tabblad Geavanceerde informatie het cumulatief 7100 - Feitelijk salaris pensioen inkomensfactor is geselecteerd.    Branche onderwijs - Aantal type bij variabele onbetaald verlof componenten Op branche onderwijs niveau werden de variabele componenten t.b.v. van de diverse onbetaald verlof soorten verwerkt middels een Periode factor in plaats van zoals bij Aantal type op het component ingestelde Periode aantal. Als gevolg hiervan worden de opgevoerde variabele periode uren behandeld als een factor.   We hebben de componenten op branche onderwijs niveau per 01-01-2023 aangepast zodat ook daadwerkelijk de opgegeven uren als periode uren zullen worden verwerkt en niet als factor.    Het gaat om de volgende componenten: Nummer Naam 14610 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14630 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14640 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14650 Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14660 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14670 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14680 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14710 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14720 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14760 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)   Voor zover we kunnen zien zijn deze variabel componenten niet of nauwelijks gebruikt. Waar wel gebruikt is er gewerkt met een opgegeven factor.    Wanneer je deze componenten gebruikt om variabel onbetaald verlof uren te registreren dan zal vanaf 01-01-2023 het opgegeven aantal gebruik worden als periode uren in plaats van een periode factor. Wil je toch gebruik blijven maken van een factor dan kun je dit instellen door het Aantal type aan te passen naar Periode factor.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   WH reiskosten w/w - geen max km bij geen vervanger Als in het contract het veld 0 bevatte in plaats van leeg, geen waarde, werd bij de bepaling van het maximaal aantal km's hier niet juist mee omgegaan als er sprake is van een vervanger.   Ten onrechte werd er dan geen maximum toegepast. Dit is opgelost per 2023. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Ten onrechte geen extra uitkering OOP berekend voor werknemers in schaal OAIO In de release van 8 december 2022 is een aanpassing gedaan voor de berekening van de extra uitkering OOP voor werknemers in de schaal OAIO. Ten onrechte werden deze werknemers echter uitgesloten van de uitkering. Door middel van een expliciete deelname aan de regeling (m.b.v. component 47030) werd alsnog de extra uitkering berekend.   Met deze release zullen deze mederwekers automatisch deelnemen aan de regeling per 2022 wat derhalve TWK correcties tot gevolg kan hebben als er niet d.m.v. de handmatige correctie al afgedwongen was dat de werknemer deel moet nemen. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Vastloper en incorrecte journalisering component 98110 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets Als er verwachte extra kosten ivm herziening 30% toets zijn terwijl er geen Awf verzekerd inkomen meer is dan resulteert dat in de volgende foutmelding:   Paycode (98110) has debit accounting result for account (4038) but result is missing mandatory accounting dimension (1). This could be happening because: 1) A dimension is missing on transaction or on position; 2) The paycode is missing an accounting split based on accumulator or existing accounting split doesn't have dimensions in the result; 3) The account has a dimension set as mandatory when it shouldn't have; 4) Some other misconfiguration on paycode, account or dimension.   Dit komt omdat voor de journalisering van component 98110 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets een splitsing gebaseerd op cumulatief 914050 Journalisering SV inkomen Awf is gebruikt, terwijl die niet altijd gevuld wordt. Dit is nu aangepast naar gebruik van cumulatief 911050 Journalisering SV inkomen.   Daarnaast werden de componenten 98090 Totaal afdracht WW Awf laag ivm uitzondering en 98100 Totaal WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets en 98110 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets verkeerd bepaald als er sprake is van een werkgeversbetaling die niet verzekerd is voor de Awf premie.  Ook dit is gecorrigeerd per 2022. Aangezien echter in de laatste periode van het jaar de feitelijke herziening wordt gedaan (indien noodzakelijk) zal er geen feitelijk verschil in de journalisering ontstaan door deze correctie. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Bedragen NS-tabel aangepast De bedragen in tabel 51210 Reiskosten NS zijn aangepast per 1 januari 2023.       Wijzigingen in cao-inrichting Pensioencijfers 2023 Wettelijk maximum pensioengevend loon In tabel 60010 Pensioen percentages, franchises en max. grondslagen is op het niveau Netherlands per 1 januari 2023 het wettelijk maximum pensioengevend loon van € 128.810 ingericht. Branche Zorg Voor de branche Zorg zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 OP premie waardes 60110 AP premie waardes   Voor de cao GGZ is hiernaast de tabel 60510 Compensatie pensioenaftopping waardes aangepast per 1 januari 2023.   Voor de cao Huisartsenzorg is hiernaast in de tabel 60210 SSFH bijdrage waardes het maximum aangepast per 1 januari 2023. In 2021 en 2022 waren de percentages voor SSFH tijdelijk verlaagd, per 1 januari 2023 zijn deze weer 0,1% voor de werknemer en 0,7% in totaal geworden.   Voor de cao VVT is hiernaast het maximum in de tabel 60910 Verzekering 3e WW-jaar waardes aangepast per 1 januari 2023. Branche Metaal & Techniek Voor de branche Metaal & Techniek zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Pensioen excedent hoog premies 60110 Pensioen excedent laag premies 60310 Sociaal fonds premies 60410 O&O-premie 60520 WIA-werknemersverzekering waardes meerdere varianten 60610 WIA-Excedentverzekering waardes 60810 SWWM waardes   Per 1 januari 2023 komt de WGA-basisverzekering te vervallen. Daarom is per 1 januari 2023 de inrichting uit tabel 60700 WGA-basisverzekering en uit tabel 60710 WGA-basisverzekering waardes verwijderd. Actie Voor de excedent pensioenregeling (boven de salarisgrens) geldt voor zowel de hoog- als de laag-variant dat de werknemerpremie op werkgeversniveau wordt bepaald en niet op cao-niveau. Derhalve is voor alle leeftijden in tabel 60110 Pensioen excedent hoog premies en 60110 Pensioen excedent laag premies als werknemerpercentage 0 ingericht. U dient een eigen versie van tabel 60110 aan te maken om hierin het op werkgeverniveau geldende werknemerpercentage in te richten. Cao Metalektro Voor de cao Metalektro zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast: Tabel Naam 60010 PME Basis pensioen waardes 60210 PME premie excedent pensioen laag 60210 PME premie excedent pensioen hoog 60320 WIA-excedentregeling waardes voor meerdere varianten 60820 WIA-compensatieverzekering waardes voor meerdere varianten 60920 WGA-hiaatverzekering waardes voor meerdere varianten   De percentages voor Sociaal fonds (tabel 61910) en Stichting A+O (tabel 62010) worden in 2023 ongewijzigd voortgezet.   Per 1 januari 2023 wordt de WIA-bodemverzekering vervangen door de WIA-compensatieverzekering. De naam van deze verzekering is gewijzigd in tabellen 60800 WIA-compensatieverzekering en 60820 WIA-compensatieverzekering waardes voor meerdere varianten.   Met ingang van 1 januari 2023 is in tabellen 60800 WIA-compensatieverzekering en 60900 WGA-hiaatverzekering als grondslag het SV-loon ingericht. Verderop in deze releasenotes vind je hierover meer informatie.   Cao Doe-het-zelfbranche Voor de cao Doe-het-zelfbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao KNDB (Drogisterijbranche) Voor de cao Drogisterijbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Elektrotechnische detailhandel Voor de cao Elektrotechnische detailhandel zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60110 OFED-premie 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Retail non-food Voor de cao Retail non-food zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds Retail non-food waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Welkoop Voor de cao Welkoop zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Beroepsgoederenvervoer Voor de cao Beroepsgoederenvervoer zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-premie waardes 60210 SOOB-premie waardes 60310 RVU/zwaarwerkregeling waardes Cao Glastuinbouw Voor de cao Glastuinbouw zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60210 Sazas - PLUS-verzekeringspremies 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes 60510 Excedent pensioen DB - waardes 60610 Excedent pensioen DC - waardes 60710 Aspirant pensioenpremie waardes Actie De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60510 Excedent pensioen DB - waardes of 60610 Excedent pensioen DC - waardes. Cao Tuinzaadbedrijven Voor de cao Tuinzaadbedrijven zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Excedent pensioen DB - waardes 60210 Excedent pensioen DC - waardes 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes 60510 Sazas PLUS waardes 60710 Aspirant pensioenpremie waardes Actie De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60110 Excedent pensioen DB - waardes of 60210 Excedent pensioen DC - waardes. Cao Particuliere beveiliging Voor de cao Particuliere beveiliging zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:   Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Premie SFPB waardes 60210 Premie FBA PB waardes Inrichting cao's met periodegrondslag pensioenregeling Als bij een pensioenfonds de pensioengrondslag niet per jaar, maar per periode wordt bepaald en in het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof het pensioengevend loon verlaagd dient te worden, moeten de componenten voor dit verlof ingericht worden als toevoeging op de pensioengrondslag. Derhalve is per 1 januari 2023 de inrichting van de volgende cao-regelingen aangepast: Cao Regelingen Apotheken Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen Apothekers in dienstverband Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen Glastuinbouw Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen 60500 Excedent pensioen DB 60600 Excedent pensioen DC 60700 Aspirant pensioen Tuinzaadbedrijven Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen 60100 Excedent pensioen DB 60200 Excedent pensioen DC 60700 Aspirant pensioen Kartoflex Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen NS Regelingtabel Regelingnaam 60000 Pensioen 60100 WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen   Voor deze regelingen zijn de volgende componenten ingericht als toevoegen op periode grondslag Nummer Naam 14010  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14030  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen) 14110  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14140  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14210  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14240  Korting stakingsuren (inclusief pensioen) 14270  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14310  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14340  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14510  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 14610  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14630  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen) 14650  Korting studieverlof (inclusief pensioen) 14670  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen) 14710  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14750  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) 44220  Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen)   Cao Bestuurders funderend onderwijs Bestuurders Primair onderwijs 2023   Hoewel de cao's voor de bestuurders in het primair onderwijs en bestuurders in het voortgezet onderwijs zijn samengevoegd, zijn enkele premiepercentages sectorafhankelijk. Voor bestuurders in het PO moeten dan ook enkele andere premies toegepast worden dan voor het bestuurders in het VO. In Payroll is het nog niet mogelijk om op basis van de sector voor een premievariant te kiezen.   In eerdere releasenotes hebben we aangegeven dat er vanaf 1 januari 2023 geen onderhoud meer zou plaatsvinden voor de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO. Omdat de premies voor bestuurders in het PO echter ook in 2023 afwijkend zullen zijn van de premies voor bestuurders in het VO en het in Payroll nog niet mogelijk is om geautomatiseerd de juiste premievariant te selecteren, blijven we tot nader bericht ook de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO onderhouden. We verzoeken je om ook na 1 januari 2023 voor de bestuurders in het PO de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO te blijven gebruiken.    Bestuurders in het VO kunnen al wel aan arbeidsvoorwaarden Bestuurders funderend onderwijs gekoppeld worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao GGZ T.b.v. de reiskostenvergoeding is per 01-01-2023 in tabel 50000 CAO GGZ het maximum bedrag bij parameter EV max bedrag aangepast naar € 167,10 en in tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is de eigen bijdrage bij parameter EV eigen bijdr. aangepast naar € 14,21. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs Voor het schooljaar 2022-2023 zijn 23 extra uren duurzame inzetbaarheid (pb-uren) toegekend. Voor arbeidsovereenkomsten bij vervanging wegens ziekte van een werknemer wordt gedurende de eerste 12 maanden van de arbeidsovereenkomst voor het schooljaar 2022-2023 een vergoeding van 7% toegekend. De factor van component 44410 Vergoeding individueel keuzebudget bij vervangingen is daarom voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023 gewijzigd naar 0,07. Vanaf 1 augustus 2023 zal deze factor weer 0,05 zijn. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao VVT WGA-hiaatverzekering Met ingang van 1 januari 2023 is voor de cao VVT een WGA-hiaatverzekering van toepassing. Deze regeling is ingericht in tabel 60800 WGA-hiaatverzekering.   De premie zal worden ingehouden op component 52320 WGA-hiaatverzekering premie.    De grondslag voor deze regeling bestaat uit de volgende componenten: Nummer Naam 10010 Periode salaris 10060 Gewerkte uren (uurloners) 10100 Toeslag garantiesalaris 41600  Overwerktoeslag uren 25% 41700  Overwerktoeslag uren 50% 41750  Overwerktoeslag uren 75% 41800  Overwerktoeslag uren 100% 43230  ORT 22% 43240  ORT 38% 43250  ORT 44% 43270  ORT 49% 43290  ORT 60% 44640  ORT compensatie bij ziekte 44660  ORT compensatie bij verlof 49390  Overwerkuren > 100%   De premie wordt automatisch beëindigd per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin een werknemer de leeftijd van 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.   Het is mogelijk om werknemers handmatig uit te sluiten van deze regeling door het opvoeren van een transactie op component 542220 Uitsluiten van deelname aan WGA-hiaatverzekering.   Als jouw organisatie nog niet deelneemt aan de WGA-hiaatverzekering uit de cao, omdat het WGA-hiaat nog bij een andere verzekeraar verzekerd is, dan kun je de regeling uitzetten door in tabel 60800 WGA-hiaatverzekering de parameter In Gebruik op Nee te zetten.   Helaas is ten tijde van deze release nog niet bekend op welke wijze vakantiegeld en eindejaarsuitkering meegenomen dienen te worden in de grondslag voor deze regeling. Zodra wij deze informatie hebben, passen wij de configuratie voor deze regeling aan.   Reiskostenvergoedingen In de volgende tabellen zijn de bedragen voor de reiskostenvergoedingen per 1 januari 2023 aangepast: Nummer Naam 50200 Reiskosten Eigen Vervoer 50280 Afgelegde afstand van € 0,30 per KM 51210 Reiskosten NS 51220 Reiskosten bromfiets, scooter en snorfiets bedragen 51230 Reiskosten fiets bedragen 51380 Afgelegde afstand van € 0,21 per KM   Maximum ORT uurloon Het maximum ORT uurloon is in tabel 50300 ORT en meeruren aangepast met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 en per 1 maart 2023. De wijziging per 1 maart 2022 kan twk's veroorzaken.   Vergoedingen bereikbaarheids-, slaap- en aanwezigheidsdiensten Met ingang van 1 januari 2023 zijn er een aantal nieuwe vergoedingen opgenomen in de cao VVT. Voor deze vergoedingen zijn de volgende componenten ingericht: Nummer Naam Bedrag 43020 Bereikbaarheidsdienst ma-vr € 3,50 43200 Bereikbaarheidsdienst za-zo-feest-nacht € 7,00 43210 Slaap- of aanwezigheidsdienst ma-vr € 7,50 43220 Slaap- en aanwezigheidsdienst za-zo-feest-nacht € 15,00   Actie De componenten voor bereikbaarheids-, slaap en aanwezigheidsdiensten moeten debet gejournaliseerd worden op een kosten grootboekrekeningnummer. Journaliseer component 52320 WGA-hiaatverzekering premie. Er zijn twee mogelijkheden dit component te journaliseren.  Aangezien de premie in z'n geheel bij de werknemer wordt ingehouden kun je component 52320 WGA-hiaatverzekering premie debet koppelen aan een balansrekening.  Je kunt er ook voor kiezen zowel het totale afdracht component en de inhouding op de werknemer te journaliseren. In dat geval moet component 52320 WGA-hiaatverzekering premie debet worden gekoppeld aan een kostenrekening en moet op component 57310 Afdracht WGA-hiaatverzekering premie contract debet gekoppeld worden aan een kostenrekening en credit aan een balansrekening.   Cao Metalektro De cao Metalektro kent vier regelingen die gebaseerd zijn op het SV-loon: Regeling Tabel regeling Tabel waardes WIA-bodemverzekering 60800 60820 WGA-hiaatverzekering 60900 60920 Sociaal fonds ROM Metalektro (SSF) 61900 61910 Stichting A+O Metalektro 62000 62010   Voorheen was het in Payroll uitsluitend mogelijk om SV-regelingen in te richten op regeling 19 en regeling 20. Daarom waren tabel 60800 WIA-bodemverzekering en tabel 60900 WGA-hiaatverzekering ingericht met de grondslagmethode Grondslag * DTF en Periodefranchise * DTF. Om het SV-loon zo goed mogelijk te benaderen, waren de pensioen- en andere premies ingericht als grondslag voor de WIA-werknemersverzekeringen.   Inmiddels kunnen er in Payroll wel meer dan 2 SV-regelingen ingericht worden. Met ingang van 1 januari 2023 is daarom in tabel 60800 WIA-bodemverzekering en tabel 60900 WGA-hiaatverzekering de rekenwijze SVW loon ingericht. De componenten met pensioen- en andere premies zijn niet langer als grondslag ingericht voor deze regelingen. Actie Als je eigen componenten hebt aangemaakt die intellen op de grondslag voor de WIA-bodemverzekering en/of de WGA-hiaatverzekering, dan verzoeken we je om die toevoeging per 1 januari 2023 te verwijderen.
Volledig artikel weergeven
20-12-2022 14:25 (Bijgewerkt op 27-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1728 Weergaven
Mededeling Versie 193 zal op donderdagavond 7 april 2022 worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Uitruil arbeidsvoorwaarden Inleiding In deze versie hebben we het mogelijk gemaakt om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen. Deze functionaliteit is te gebruiken vanaf 1 januari 2022. Hierdoor is het mogelijk geworden diverse "bronnen" en "doelen" met elkaar uit te ruilen.   De onderstaande bronnen en doelen worden ondersteund. xx Bron yy  Doel 01 Salaris 01 Fiets 02 Vakantiegeld 02 Vakbondscontributie 11 Extra uitkering 1 03 Aanvullende reiskostenvergoeding 12 Extra uitkering 2 04 Studiekostenvergoeding 13 Extra uitkering 3 05 Telefoon/internetvergoeding 14 Extra uitkering 4 06 Bedrijfsfitness 15 Extra uitkering 5 07 Verlof 16 Extra uitkering 6 91 Vrij doel 1 (vanaf release 205)     92 Vrij doel 2 (vanaf release 205)     93 Vrij doel 3 (vanaf release 205)     94 Vrij doel 4 (vanaf release 205)     95 Vrij doel 5 (vanaf release 205)   In deze beschrijving wordt veelal gesproken over componentnummers of omschrijving met daarin "xx" en "yy". De "xx" staat voor het bron nummer of bron omschrijving en "yy" staat voor het doel nummer of de doel omschrijving. Bijvoorbeeld component 2xxyy50 Bron xx t.b.v. yy. Hiermee wordt dan bedoeld dat voor elke bron en doel combinatie deze component bestaat. Bijvoorbeeld 2010150 Bron salaris t.b.v. fiets.   De onderstaande functionaliteiten worden ondersteund (en verderop nader toegelicht): Gebruik van variabele componenten voor het opgeven van een eenmalige uitruil. Het opvoeren van deze variabele component kan ook gebeuren in een periode waarin de bron nog niet wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld in periode oktober wordt de uitruil van de vakbondscontributie ingevoerd, maar deze zal pas in december bij de uitbetaling van de eindejaarsuitkering worden uitgeruild. Gebruik van vaste componenten om bijvoorbeeld gedurende drie jaar €500,- per jaar van de eindejaarsuitkering te gebruiken voor de aflossing van een fiets of elke periode €50,- van het salaris hiervoor te gebruiken. Uitruil transacties worden op een contract opgegeven maar de uitruilmogelijkheden worden op werknemer niveau bepaald en vervolgens verdeeld over contracten. Zo wordt bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets op één contract vastgelegd en op één contract wordt vastgelegd dat €500,- van de eindejaarsuitkering gebruikt moet worden voor de aflossing. Hierbij zal dan naar het totaal van de eindejaarsuitkering van alle contracten gekeken worden. Bij einde dienstverband resterende saldo's (van bijvoorbeeld de fiets) netto afrekenen of indien er een uitruil transactie aanwezig is voor een bepaalde bron-doel combinatie deze zoveel mogelijk benutten en de rest netto afrekenen. Indien de bron salaris is, zal gecontroleerd worden op het minimumloon (voor zover van toepassing). Indien de bron het vakantiegeld is zal gecontroleerd worden op het wettelijk minimum vakantiegeld. Deze controle kan ook uitgezet worden. De volgorde waarin de aflossing van doelen moet plaatsvinden is in te stellen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eerst de bedrijfsfitness te betalen vanuit de eindejaarsuitkering en daarna het restant van de eindejaarsuitkering te gebruiken voor de aflossing van de fiets. Per doel is in te richten of zowel de inhouding op de bron als de uitbetaling van het doel wordt vastgelegd (bijvoorbeeld bij de fiets) of dat alleen een inhouding op de bron wordt vastgelegd wat automatisch leidt tot uitbetaling van het doel (bijvoorbeeld een vakbondscontributie) of dat er alleen sprake is van een inhouding op de bron (bijvoorbeeld bij het kopen van verlof). Per doel is het mogelijk aan te geven of bij onvoldoende bron het restant van het salaris ingehouden moet worden (of niet) of dat het in een volgende periode opnieuw geprobeerd moet worden (of niet). Indien het salaris wordt gebruikt voor de uitruil dan zal dit, afhankelijk van de inrichting, ook van invloed zijn op zaken als het uurloon, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.  Indien er onvoldoende bron aanwezig is voor de uitruil dan wordt een waarschuwingscomponent aangemaakt. Indien met TWK een hogere uitruil wordt gedaan wordt een waarschuwingscomponent aangemaakt Samenvoegen van meerdere bronnen op één bron. Bijvoorbeeld als er meerdere extra uitkeringen zijn dan kunnen die samengevoegd worden tot één bron. Hierbij moet wel gekeken worden dat alle doelen op eenzelfde manier in de loonaangifte verantwoord worden. Aanmaken van diverse componenten t.b.v. de module Flex benefits wanneer deze in de nabije toekomst beschikbaar komt en wordt gebruikt. Registreren van uitruil arbeidsvoorwaarden Een uitruil bestaat uit twee delen. Enerzijds de vastlegging van het doel (bijvoorbeeld een gekochte fiets of een vakbondscontributie) en anderzijds het aangeven waarmee dit doel uitgeruild moet worden (bijv. vakantiegeld, extra uitkering etc.) Onderstaande componenten zijn hiervoor aanwezig: Component Toelichting 200yy10 Saldo yy Te gebruiken om het saldo van dit doel op te voeren/aan te passen, bijvoorbeeld wanneer de werknemer het doel niet zelf heeft aangeschaft, maar de werkgever het doel heeft betaald. 200yy30 Uitbetaling yy Te gebruiken voor de netto uitbetaling van het doel wanneer de werknemer het doel zelf heeft aangeschaft. I.g.v. aanvullende reiskostenvergoeding: Te gebruiken voor de netto uitbetaling van de aanvullende reiskostenvergoeding i.v.m. uitruil fiscale ruimte. 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy Deze variabele component is te gebruiken voor een uitruil tussen bron en doel. O.b.v. eventuele maximering en volgordes waarin doelen verwerkt moeten worden, zal een daadwerkelijke inhouding op de bron plaatsvinden. 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy Deze vaste component is te gebruiken voor een periodieke uitruil tussen bron en doel. O.b.v. eventuele maximering en volgordes waarin doelen verwerkt moeten worden, zal een daadwerkelijke inhouding op de bron plaatsvinden.   Het is niet altijd noodzakelijk zowel een "doel" transactie (op component 200yy10 Saldo yy of 200yy30 Uitbetaling yy) als een uitruil transactie (component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy of 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) op te geven. Afhankelijk van de inrichting van het doel kan het bijvoorbeeld volstaan om alleen de uitruil transactie op te geven.   De werkwijze is afhankelijk van de inrichting van de kolom Vastlegging in tabel 31010 Uitruil doelen:   De kolommen Prioriteit en Ontoereikend worden verderop toegelicht. Met betrekking tot de kolom Vastlegging zijn er de volgende vier opties: Variabele of vaste uitruil en een saldo of directe netto betaling (wat ook tot een saldo leidt): Dit wordt gebruikt voor doelen die niet in één keer uitgeruild worden en waarvan het (afhankelijk van wie het doel betaald heeft) wenselijk is dat er direct een volledige netto uitbetaling van het doel aan de werknemer wordt gedaan waarna vervolgens via de uitruil een terugbetaling plaatsvindt.   Het meest voorkomende voorbeeld hiervoor is de aanschaf van de fiets. Als de werknemer de fiets betaald heeft dan kan via component 2000130 Uitbetaling fiets gezorgd worden dat het bedrag van de fiets aan de werknemer netto wordt uitgekeerd en er tegelijk een saldo ontstaat. Dit saldo wordt verlaagd d.m.v. een uitruil die plaatsvindt door opgave van component 2xx0110 Bron xx t.b.v. fiets of 2xx0120 Bron xx t.b.v. fiets. Hiermee geeft xx aan vanuit welke bron de uitruil moet plaatsvinden. Er kan ook van meerdere bronnen gebruik gemaakt worden. Als de werkgever de fiets betaald heeft kan via component 2000110 Saldo fiets de waarde opgegeven worden waarmee het het saldo gevuld wordt.   Dit is de standaard instelling voor het doel Fiets.   Variabele of vaste uitruil (geen saldo in gebruik), automatische netto betaling wanneer uitruil plaatsvindt: In dit geval moet alleen de uitruil worden vastgelegd op component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy. Dit is normaliter altijd een variabele uitruiltransactie (maar mag ook een vaste transactie zijn op component 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy). Het opgeven van deze uitruiltransactie zal ertoe leiden dat zodra de uitruil met de bron plaatsvindt er op dat moment ook een netto uitbetaling wordt gedaan. Er wordt geen saldo bijgehouden.   Een voorbeeld hiervan is een gewenste uitruil van de vakbondscontributie van €100,- met de extra uitkering 1 (bijvoorbeeld eindejaarsuitkering). In september kan bijvoorbeeld een transactie op 2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie worden vastgelegd. In december (wanneer de extra uitkering 1 wordt uitbetaald) zal de bruto uitruiltransactie aangemaakt worden op component 2110250 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie van -/- €100,-, maar ook de netto uitbetaling van €100,- op component 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie. Er wordt alleen netto uitbetaald wat ook uitgeruild is, m.a.w. als er onvoldoende bron (in dit geval extra uitkering 1) is, dan zal de netto uitbetaling ook lager zijn. Omdat er geen saldo wordt bijgehouden is er ook geen sprake van een afrekening bij uitdienst (anders dan op dat moment waar mogelijk de uitruil laten plaatsvinden) of een "restschuld" als er onvoldoende bron is voor de uitruil.    Het is mogelijk de hier als voorbeeld beschreven uitruil van de vakbondscontributie als declaratie in de declaratiemodule vast te leggen. Dus de werknemer declareert de vakbondscontributie wanneer de factuur binnenkomt. Vervolgens zal Payroll de uitruil laten plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt.    Dit is de standaard inrichting voor alle doelen m.u.v. de Fiets, bedrijfsfitness en Verlof.   Variabele uitruil (saldo automatisch aangemaakt) of vaste uitruil plus een saldo. Geen netto betaling: In dit geval moet een variabele uitruil worden opgegeven op component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy waarmee automatisch ook een saldo wordt gecreëerd en/of wordt een vaste uitruil op component 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy opgegeven tezamen met een saldo op component 200yy10 Saldo yy. De vaste transactie op component 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy zal namelijk NIET automatisch leiden tot een verhoging van het saldo. Op het moment van uitruil vindt de inhouding op de bron plaats maar GEEN netto betaling.   Deze inrichting is van toepassing wanneer er bijvoorbeeld via de Verlof module extra verlof gekocht wordt wat uitgeruild moet worden vanuit een bron (hiervoor zal de Verlof module wel ingericht moeten worden om gebruik te maken van de componenten 2xx0710 Bron xx voor verlof). De Verlof module maakt dan, zodra het verlof gekocht wordt, een variabele transactie voor de uitruil aan.   Wil een werknemer echter verlof kopen en dit verspreid over een langere periode uitruilen (bijvoorbeeld vanuit het salaris) dan moeten de verlofrechten in de Verlof module opgehoogd worden (dus NIET via kopen verlof) en moet een saldo transactie op component 2000710 Saldo verlof aangemaakt worden door het opgeven van het totaal aantal gekochte uren verlof (bijvoorbeeld 48 uur) en moet daarnaast de vaste uitruil worden opgegeven, bijvoorbeeld op component 2010720 Bron salaris t.b.v. verlof met een aantal gelijk aan wat per keer dat de uitruil plaatsvindt, uitgeruild moet worden (bijvoorbeeld 4 uur per maand gedurende een jaar). Wordt als bron het vakantiegeld genomen, dan zou de vaste uitruiltransactie een duur kunnen hebben van drie jaar met een aantal van 16 uur, omdat dan elk jaar 16 uur zal worden uitgeruild).   Verderop in deze release note wordt nader ingegaan op de afhandeling bij gebruik van het doel Verlof.   Dit is de standaard instelling voor het doel Verlof.   Variabele of vaste uitruil (saldo automatisch aangemaakt, als vast dan saldo elke periode verhoogd). Geen netto betaling: In dit geval moet een vaste of variabele uitruil worden opgegeven op component 2xxyy10/20 Bron xx t.b.v. yy, die automatisch zal leiden tot een ophoging van het saldo. Wanneer de vaste uitruil gebruikt wordt (component 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) zal de opgegeven waarde ELKE periode (voor de duur van de transactie) het saldo ophogen. Dus ook als bijvoorbeeld de bron extra uitkering 1 wordt gebruikt (bij andere Vastlegging methodes wordt de opgegeven waarde op een vaste uitruil transactie alleen geteld in de periode dat er ook sprake is van een uitbetaling). Op het moment van uitruil vindt de inhouding op de bron plaats maar GEEN netto betaling.   Deze inrichting kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor het doel Bedrijfsfitness. Als het gebruik van de bedrijfsfitness bijvoorbeeld €10,- per maand is en de uitruil moet vanuit de extra uitkering 1 plaatsvinden, dan kan een vaste transactie op component 2110620 Bron extra uitkering 1 t.b.v. bedrijfsfitness gedaan worden met een bedrag van €10,-. Elke maand zal het saldo dan met €10,- verhoogd worden en als deze transactie het hele jaar loopt dan zal bij een uitbetaling van de extra uitkering 1 in december een bedrag van €120,- worden uitgeruild.   Component 2xx0620 Bron xx t.b.v. bedrijfsfitness is standaard ingericht als NIET tijdsgevoelig wat inhoudt dat als de transactie hierop halverwege een periode start of stopt dat voor die periode wel het hele bedrag genomen wordt. Mocht dat niet gewenst zijn dan kan deze instelling op de component aangepast worden naar WEL tijdsgevoelig.   Dit is de standaard instelling voor het doel Bedrijfsfitness.   Prioriteitsvolgorde van doelen In tabel 31010 Uitruil doelen moet in de kolom Prioriteit voor elk gebruikt doel aangegeven worden in welke onderlinge volgorde de uitruil van alle doelen gedaan moet worden. Prioriteit 1 (hoogste prioriteit) geeft aan dat dit doel als eerste uitgeruild zal worden. Dit kan gebruikt worden als er sprake is van een doel dat door de werkgever is betaald en daarom als eerste uitgeruild moet worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eerst de Bedrijfsfitness (Prioriteit 1) te betalen vanuit de opgegeven bron (of bronnen) en daarna het restant van de bron (of bronnen) te gebruiken voor de aflossing van de het doel met Prioriteit 2. Elk doel moet voor de juiste werking een unieke Prioriteit hebben. Er mogen dus geen twee doelen met een gelijk prioriteitsnummer zijn.   Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil In tabel 31010 Uitruil doelen moet in de kolom Ontoereikend voor elk gebruikt doel aangegeven worden wat er moet gebeuren als de opgegeven uitruil hoger is dan de aanwezige bron. De volgende opties zijn mogelijk:   Gebruik bron salaris: In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden, uitgeruild worden met het salaris. Indien er ook onvoldoende salaris is wordt een rapportagecomponent 2xxyy60 Onvoldoende xx t.b.v. yy aangemaakt met een bedrag gelijk aan datgene wat niet uitgeruild kon worden. Om de uitruil van dit restende bedrag in een latere periode alsnog te doen moet een nieuwe uitruil transactie op component 2xxyy10 Bron xx t.b.v. yy gedaan worden. Dit is de standaard inrichting voor het doel Verlof en Bedrijfsfitness.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1 en zal €300,- uitgeruild worden vanuit het salaris. Als er echter maar €200,- salaris beschikbaar is voor de uitruil, dan zal alleen die €200,- uitgeruild worden vanuit het salaris en zal de rapportagecomponent 2110160 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets met een bedrag €100,- aangemaakt worden.   Probeer volgende periode: In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden, worden doorgeschoven naar een volgende periode waarin deze bron weer beschikbaar is en zal er ook een rapportagecomponent 2xxyy70 Onvoldoende xx t.b.v. yy, doorgeschoven naar volgende periode aangemaakt worden met het bedrag dat doorgeschoven wordt.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1 en zal €300,- doorgeschoven worden naar de volgende keer dat er een uitbetaling van de extra uitkering 1 is. Daarnaast zal rapportagecomponent 2110170 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets, doorgeschoven naar volgende periode met een bedrag €300,- aangemaakt worden.   Geen uitruil: In dit geval zal het deel wat niet vanuit de opgegeven bron uitgeruild kan worden ook niet uitgeruild worden en wordt een rapportagecomponent 2xxyy60 Onvoldoende xx t.b.v. yy aangemaakt met een bedrag gelijk aan datgene wat niet uitgeruild kon worden.   Dit is de standaard inrichting voor alle doelen m.u.v. Aanvullende reiskostenvergoeding, Verlof en Bedrijfsfitness.   Voorbeeld: Er is een gewenste uitruil van €1000,- voor de aflossing van de fiets vanuit de extra uitkering 1. De hoogte van de extra uitkering 1 is €700,-. In dit geval zal €700,- uitgeruild worden vanuit de extra uitkering 1. Daarnaast zal rapportagecomponent 2110160 Onvoldoende extra uitkering 1 t.b.v. fiets met een bedrag €300,- aangemaakt worden.   Gebruik tabel 51150: Deze optie is alleen van toepassing voor het doel Aanvullende reiskostenvergoeding. In dit geval zal uit tabel 51150 Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte gekeken worden naar de inrichting van de parameter Uitruil met vakantie uitkering/extra uitkering x. Deze optie moet alleen gebruikt worden als de aansturing om de uitbetaling van het vakantiegeld/extra uitkering te gebruiken voor een uitruil vanuit Payroll gedaan moet worden (en dus niet vanuit bijvoorbeeld de Flex benefits module). Deze parameter kan de volgende waardes hebben die "vertaald" worden naar één van de bovenstaande opties: Uitruilen niet toepassen zorgt ervoor dat er helemaal geen uitruil vanuit Payroll geïnitieerd wordt bij de uitbetaling van het vakantiegeld/extra uitkering. Gemaximeerd uitruilen met fiscale ruimte betekent Geen uitruil Ongemaximeerd uitruilen met fiscale ruimte betekent Gebruik bron salaris Als de fiscale ruimte gebruikt moet worden voor een aanvullende reiskostenvergoeding vanuit zowel het vakantiegeld als de extra uitkering, dan is tabel 51150 Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte vaak zo ingericht dat het vakantiegeld gemaximeerd uitgeruild wordt en de extra uitkering ongemaximeerd uitgeruild wordt (als het de bedoeling is dat het restant aan fiscale ruimte benut wordt vanuit het salaris).   Dit is de standaard inrichting voor het doel Aanvullende reiskostenvergoeding.   Uitruil van bronnen en doelen wordt op werknemer niveau gedaan De uitruil functionaliteit wordt toegepast op werknemer niveau om het daarmee mogelijk te maken dat op één contract de gewenste uitruil wordt vastgelegd terwijl de totale bron van alle contracten wordt meegenomen in de uitruilberekening.   Het is daarmee ook niet nodig om bijvoorbeeld een aangeschafte fiets die geregistreerd is op contract 1 over te hevelen naar een contract 2 als contract 1 beëindigd is. Als op contract 1 een gewenste uitruil is vastgelegd en vervolgens de daadwerkelijke uitruil plaatsvindt, dan zal de uitruil naar rato van de hoogte van de bron op elk contract verdeeld worden over de contracten.   Ook voor het doel Aanvullende reiskostenvergoeding vindt de uitruil bepaling plaats op werknemer niveau ongeacht de inrichting van Fiscale ruimte niveau in tabel Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte. Deze parameter heeft nu alleen nog effect op de uitruil van de fiscale ruimte t.b.v. een bovenmatige reiskostenvergoeding.   Als er sprake is van meerdere contracten en de uitruil is daarom verdeeld over deze contracten dan wordt ook op de loonstrook deze uitruil per contract getoond. Als dit niet gewenst is kan gebruik gemaakt worden van de (al langer bestaande) functionaliteit om in de Salarisstrook configuratie aan te geven dat componenten per werknemer samengevoegd moeten worden (onder Geavanceerde onderdelen) Op basis van deze setting en de inrichting op de component zal op de loonstrook de component niet per contract maar gesommeerd weergegeven worden (alleen als de eventueel afgedrukte Prijs en Factor niet verschillend zijn).   De indicatie op de component (tabblad Verschijning) staat standaard aan:   Toepassing wettelijk minimumloon en wettelijk minimum vakantiegeld Als voor een contract het minimumloon van toepassing is dan zal hiermee rekening gehouden worden bij het bepalen van de hoogte van de beschikbare bron salaris. Een uitruil met de bron salaris zal dan dus niet kunnen leiden tot een salaris onder het minimumloon.   Ook bij uitruil met als bron het vakantiegeld wordt rekening gehouden met het wettelijk minimum vakantiegeld (zijnde 8% van het minimumloon) als het minimumloon van toepassing is.   De controle op het wettelijk minimum vakantiegeld kan uitgezet worden in tabel 31000 Uitruil algemene instellingen: Standaard staat deze instelling op Ja.   Eindafrekening doelen bij uitdienst Wanneer het dienstverband beëindigd is en er is nog sprake van een restsaldo van bijvoorbeeld de fiets, dan zal dit restsaldo standaard in de laatste periode dat het dienstverband actief is, netto worden ingehouden.   Het is echter ook mogelijk om aan te geven dat eerst de bron vakantiegeld en/of extra uitkering moet(en) worden gebruikt alvorens een eventueel restant netto zal worden verrekend.   Dit kan in tabel 31000 Uitruil algemene instellingen worden ingesteld: Standaard staat deze instelling uit.   Indien deze instelling aanstaat, dan zal eerst gekeken worden of er nog een vastgelegde toekomstige uitruil is met bron salaris, vakantiegeld of extra uitkering. Wanneer de eindafrekening van het vakantiegeld en/of extra uitkering plaatsvindt, zal ook de resterende uitruil plaatsvinden (rekening houdend met een eventueel minimum wettelijk vakantiegeld).   Het resterende saldo (dus datgene wat niet tegen salaris, vakantiegeld en/of extra uitkering uitgeruild wordt) zal direct netto worden ingehouden in de periode van uitdienst.   Eindafrekening doelen bij einde dienstverband wordt alleen gedaan als er in dezelfde periode geen ander dienstverband actief is.   Met component 3700 Blokkeer afrekening vak.geld en extra uitk. van alle contracten resp. 3710 Afrekenen vak.geld en extra uitk. van alle contracten wordt ook de eindafrekening van de doelen geblokkeerd dan wel afgedwongen. Een eventuele netto eindafrekening wordt gedaan op het laatste actieve contract in de periode.   De afrekening van een resterend saldo verlof wordt overigens niet netto gedaan maar middels de bron salaris.   Voorbeeld: Voor de fiets is er nog een openstaand saldo van €1000,-. Er is een uitruiltransactie van €500,- vastgelegd in periode 01 om het vakantiegeld te gebruiken voor de aflossing van de fiets (dus €500,- op component 2020110 Bron vakantiegeld t.b.v. fiets). De werknemer gaat in maart uitdienst en ingericht is dat het vakantiegeld in de periode na uit dienst wordt afgerekend (in dit voorbeeld dus in april). Stel dat het uitbetaalde vakantiegeld in april €800,- is en dat het wettelijk minimum vakantiegeld dat uitbetaald zou moeten worden €350,- is.   Dit betekent dat in maart 1000 - (800 - 350) = €550,- netto zal worden ingehouden op component 2000160 Afrekenen fiets. In april zal €450,- worden uitgeruild tegen het vakantiegeld middels component 2020150 Bron vakantiegeld t.b.v. fiets.    Als er een vaste uitruil transactie (component 2xxyy20 Bron xx t.b.v. yy) aanwezig is in de periode van uitdienst dan zal de desbetreffende bron voor zover nodig en mogelijk (rekening houdend met minimum bedragen) gebruikt worden voor de eindafrekening. Dit is ongeacht de hoogte van de vastgelegde vaste uitruil transactie.   Voorbeeld: Als er een vaste uitruil transactie is van €50,- met bron salaris en doel fiets (component 2010120 Bron salaris t.b.v. fiets) dan zal het resterende saldo van de fiets uitgeruild worden tegen het salaris.   Als er een vaste uitruil transactie is van €300,- met bron extra uitkering 1 en doel fiets (component 2110120 Bron extra uitkering 1 t.b.v. fiets) dan zal de volledige extra uitkering (voor zover nodig) worden aangewend voor de aflossing van de fiets.   Onvoldoende bron zal een netto inhouding in de periode van uit dienst tot gevolg hebben.   Blokkeren / afdwingen afrekening uitruil op alle contracten Om de afrekening van alle uitruil te blokkeren dan wel af te dwingen zijn twee componenten beschikbaar: Component Toelichting 3750 Blokkeer afrekening uitruil van alle contracten Door opgeven van een transactie op deze component (op een willekeurig contract) zal er geen afrekening van de uitruil plaatsvinden totdat er een transactie is op component 3760 Afrekenen uitruil op alle contracten. 3760 Afrekenen uitruil op alle contracten Door opgeven van een transactie op deze component (op een willekeurig contract) zal alle uitruil afgerekend worden.   Gebruik bron Salaris en impact op uurloon, vakantiegeld en extra uitkering Wanneer de bron salaris wordt gebruikt en de component 201yy50 Bron salaris t.b.v. yy is zodanig ingericht dat het grondslag is voor het uurloon, vakantiegeld en/of extra uitkering dan zal er een numerieke benadering plaatsvinden.   Dit is nodig omdat pas nadat het uurloon, vakantiegeld en extra uitkering bepaald zijn, duidelijk is hoeveel er met het salaris wordt uitgeruild. Maar dat heeft weer effect op de hoogte van het uurloon, vakantiegeld en/of extra uitkering.   Met een numerieke benadering wordt dit probleem opgelost door meerdere keren "te gokken" wat de uitruil met het salaris zal zijn, net zo lang totdat de "gok" overeenkomt met de berekende uitruil.   Gebruik doel Verlof Wanneer het doel Verlof is, dan moeten de verloonde uren zoals gerapporteerd in de loonaangifte verlaagd worden in de periode dat de bron daadwerkelijk uitgeruild wordt voor verlof. De hoogte van het bedrag dat betaald moet worden voor de gekochte verlofuren wordt bepaald op het moment dat de uitruil ingediend wordt. Als het verlof in januari wordt aangevraagd dan zal het bedrag gebaseerd zijn op het uurloon in januari ook al vindt de uitruil met vakantiegeld in mei plaats.   Niet alleen de verloonde uren zoals gerapporteerd in de loonaangifte maar ook diverse deeltijdfactoren worden aangepast door de gekochte uren.    Deze aanpassingen moeten gedaan worden in de periode dat de uitruil plaatsvindt. De hoogte van de daadwerkelijk uitgeruilde verlofuren is afhankelijk van de hoogte van de bron. Als er niet genoeg bron aanwezig is zal er minder verlof gekocht worden (wat overigens zal leiden tot een rapportagecomponent 2xx0760 Onvoldoende xx t.b.v. verlof of 2xx0770 Onvoldoende xx t.b.v. verlof, doorgeschoven naar volgende periode). Het aantal verkochte uren kan echter de hoogte van de bron beïnvloeden. Met een numerieke benadering wordt dit probleem opgelost door meerdere keren "te gokken" wat de uitgeruilde verlofuren zijn, net zo lang totdat de "gok" overeenkomt met de berekende uitruil.   Zoals hiervoor aangegeven wordt de prijs van een verlofuur bepaald op het moment dat het verlof aangevraagd wordt, niet wanneer de daadwerkelijke uitruil plaatsvindt. Dit geldt ook als m.b.v. component 2000710 Saldo verlof het saldo wordt gecreëerd en met bijvoorbeeld vast component 2010720 Bron salaris t.b.v. verlof periodiek een aantal uur wordt betaald. De prijs bij de uitruil transactie wordt bepaald door het resterende saldo bedrag te delen door het aantal nog uit te ruilen verlofuren. Mocht er dus op verschillende momenten verlof gekocht zijn tegen verschillende tarieven, dan zal de uitruil gedaan worden tegen het gemiddelde tarief van het (resterende) saldo verlof.   Wanneer gekocht verlof uitgeruild wordt tegen het salaris, dan wordt de hoogte van de bron salaris niet beperkt door het wettelijk minimum salaris. Dit komt omdat het kopen van verlofuren ook het minimumloon verlaagt.   De eindafrekening van verlof (voor zover er geen andere bronnen zijn aangegeven) wordt vanuit de bron salaris gedaan en niet als netto inhouding.   Rapportages  Uitruil arbeidsvoorwaarden saldo Bevat een overzicht van alle openstaande saldo's: Component Toelichting 200yy80 Saldo yy Bevat het restbedrag van het doel.   In sommige gevallen wordt een bedrag 0 op het rapport getoond (i.p.v. geen bedrag). Dit komt omdat de registratie van het saldo op contract niveau gebeurt en het rapport op werknemer niveau is en er situaties zijn dat het saldo is opgevoerd op contract 1 maar afgelost op contract 2. De som is dan 0.   Er worden alleen saldo's bijgehouden als er ook een daadwerkelijke "schuld" is zoals dat bijvoorbeeld bij de aanschaf van de fiets of aankoop van verlof is. Als een doel is ingericht als Inhouding bron zal leiden tot uitbetaling doel in de kolom Vastlegging in tabel 31010 Uitruil doelen, dan wordt er geen saldo bijgehouden omdat alleen netto uitbetaald zal worden wat ook daadwerkelijk uitgeruild wordt met de bron.   Uitruil arbeidsvoorwaarden waarschuwingen Onderstaande waarschuwingscomponenten worden aangemaakt en getoond in het overzicht Uitruil arbeidsvoorwaarden waarschuwingen. Component Toelichting 200yy90 Resterend saldo yy zonder gedefinieerde uitruil Deze rapportage component geeft aan dat er nog saldo resteert terwijl er geen aflossing meer op plaatsvindt. Deze controle vindt alleen plaats wanneer de Flex benefits module niet in gebruik is omdat bij gebruik van de Flex benefits module de uitruil transactie altijd pas gemaakt wordt in de periode dat de uitruil ook daadwerkelijk gedaan wordt en dus in alle andere periodes dit signaal altijd gegeven zou worden. Er wordt niet gecontroleerd of de opgegeven hoogte van de uitruil voldoende is voor de aflossing van de schuld, de component wordt pas aangemaakt zodra er helemaal geen aflossing meer gedefinieerd is. De gerapporteerde waarde bevat de restschuld. 2xxyy60 Onvoldoende xx t.b.v. yy Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende bron aanwezig is t.b.v. het doel. De uitruil wordt niet automatisch verplaatst naar de volgende periode. Zie voor nadere toelichting paragraaf Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil. De gerapporteerde waarde bevat het bedrag wat niet uitgeruild is. 2xxyy70 Onvoldoende xx t.b.v. yy, verplaatst naar volgende periode Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende bron aanwezig is t.b.v. het doel. De uitruil wordt automatisch verplaatst naar de volgende periode. Zie voor nadere toelichting paragraaf Werkwijze wanneer er onvoldoende bron is voor de opgegeven uitruil. De gerapporteerde waarde bevat het bedrag dat naar een volgende periode doorgeschoven is. 2xxyy80 Bron xx t.b.v. yy is met TWK verhoogd Deze rapportage component wordt aangemaakt als er met TWK een hogere uitruil gedaan wordt. Het is in principe niet toegestaan om met reeds uitbetaald loon een uitruil te doen. Gerapporteerd wordt de nieuw opgegeven waarde. Deze rapportage component wordt alleen aangemaakt als de uitruil verhoogd is zonder dat de bron verhoogd is. 2xx0390 Onvoldoende fiscale ruimte t.b.v. uitruil xx voor aanvullende reiskostenvergoeding Deze rapportage component wordt aangemaakt als er onvoldoende fiscale ruimte is om de opgegeven uitruil van de bron voor aanvullende reiskostenvergoeding te doen. Als er bijvoorbeeld aangegeven is om €100,- van de extra uitkering uit te ruilen voor een aanvullende reiskostenvergoeding maar er is maar €60,- aan fiscale ruimte, dan zal deze rapportage component aangemaakt worden met een bedrag van €40,-   Journalisering Onderstaande componenten (voor zover de doelen ook gebruikt worden) dienen gejournaliseerd te worden: Component Toelichting 200yy30 Uitbetaling yy Te gebruiken voor de netto uitbetaling van het doel wanneer de werknemer het doel zelf heeft aangeschaft. Voor aanvullende reiskostenvergoeding: Te gebruiken voor de netto uitbetaling van de aanvullende reiskostenvergoeding i.v.m. uitruil fiscale ruimte. 200yy60 Afrekenen yy Netto inhouding van het restant saldo wanneer het dienstverband beëindigd is. 2xxyy50 Bron xx t.b.v. yy De daadwerkelijke inhouding op de bron t.b.v het doel o.b.v. een eventuele maximering en ingerichte volgorde waarin de doelen verwerkt moeten worden.   Module Flex benefits De Flex benefits module is nog niet beschikbaar. Zodra die beschikbaar komt en je die ook gaat gebruiken, dan dient dit in tabel 31000 Uitruil algemene instellingen aangegeven te worden.   Dit zorgt ervoor dat onderstaande componenten zullen worden aangemaakt voor alle bronnen die in gebruik zijn. Het geeft de reservering van het vakantiegeld en extra uitkering weer die als bron gebruikt kunnen worden in Flex benefits. Component Toelichting 2xx0020 Opbouw bron xx Bevat het bedrag waarmee deze periode de bron is verhoogd (of verlaagd). 2xx0030 Totaal bron xx Bevat het totaalbedrag van de bron tot en met deze periode.   Daarnaast zullen bij gebruik van de Flex benefits module de rapportage componenten 200yy90 Resterend saldo yy zonder gedefinieerde uitruil niet aangemaakt worden omdat deze dan (bijna) altijd aangemaakt zou worden omdat er alleen van variabele uitruiltransacties gebruik gemaakt wordt en die altijd in de periode van uitruil aangemaakt worden (dus er vaak geen aanwezige uitruil transactie is). Actie Alleen als je deze functionaliteit wilt gaan gebruiken dan dient dit conform bovenstaande beschrijving ingericht te worden. Maak je gebruik van de reeds bestaande componenten voor het uitruilen van vakbondscontributie of voor het kopen van verlof lees dan in de volgende paragraaf Bestaande componenten vervangen hoe je deze kunt vervangen voor de nieuwe componenten.    Bestaande componenten vervangen Door de introductie van deze nieuwe uitruil functionaliteit zijn de bestaande uitruil componenten nog wel te gebruiken, maar het is beter deze aan te passen naar de nieuwe component. Systeem technisch is het niet mogelijk deze componenten onder te brengen in de nieuwe functionaliteit.   Het gaat om de componenten: 42300 Inhouding vakbondscontributie 42310 Uitruil vakbondscontributie 84330 Vergoeding vakbondscontributie 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld)   Vakbondscontributie In het systeem zijn op dit moment diverse componenten t.b.v. uitruil vakbondscontributie aanwezig. Het is aan te raden in het vervolg gebruik te gaan maken van de nieuwe Bron xx t.b.v. vakbondscontributie componenten.  Ook kan het mogelijk zijn dat je voor de uitruil van de vakbondscontributie eigen componenten hebt aangemaakt. Ook hiervoor raden wij aan deze componenten te vervangen door de nieuwe Bron xx t.b.v. vakbondscontributie componenten.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Daarnaast is het mogelijk een prioritering aan te brengen in de volgorde waarin de uitruilen met de bron zullen plaatsvinden. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Werkwijze Stap 1 Voor het in gebruik nemen van de nieuwe functionaliteit moet in tabel 31010 Uitruil doelen in kolom Prioriteit voor het doel Vakbondscontributie de Prioriteit worden ingesteld. Voor meer informatie zie Prioriteitsvolgorde van doelen Stap 2 Journaliseer de uitruil componenten 2xx0250 Bron xx t.b.v. vakbondscontributie en 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie Stap 3 Vervang overal waar nodig de oude component door de nieuwe component. Dit kan bijvoorbeeld in de declaratiemodule zijn. Zie een beschrijving hiervan in paragraaf Aanpassen vakbondscontributie component in de declaratiemodule   Hieronder in de tabel een overzicht van de oude componenten en de daarvoor bestemde nieuwe componenten: Oude componenten Nieuwe componenten Overzicht met oude vakbondscontributie componenten: Nummer Omschrijving Niveau 42300 Inhouding vakbondscontributie Cao Apotheken 42310 Uitruil vakbondscontributie Branche Zorg 84330 Vergoeding vakbondscontributie Netherlands, Branche Zorg en Cao Apothekers in dienstverband   In plaats van één van deze componenten kan het ook een eigen aangemaakt component t.b.v. vakbondscontributie zijn. Ook daarvan is het goed deze aan te passen naar één van de nieuwe componenten. Wanneer je één van deze componenten gebruikt dan kun je deze vervangen door één van de volgende vastlegging bron componenten: Nummer Omschrijving 2010210 Bron salaris t.b.v. vakbondscontributie 2020210 Bron vakantiegeld t.b.v. vakbondscontributie 2110210 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. vakbondscontributie   Op de hiervoor genoemde componenten wordt de uitruil vastgelegd. De daadwerkelijke uitruil zal dan plaatvinden middels de volgende componenten:   De inhouding op de bron zal plaatsvinden middels component: Nummer Omschrijving 2010250 Bron salaris t.b.v. vakbondscontributie 2020250 Bron vakantiegeld t.b.v. vakbondscontributie 2110250 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. vakbondscontributie Let op: Journaliseer deze componenten   De uitbetaling zal plaatvinden op component: Nummer Omschrijving 2000230 Uitbetaling vakbondscontributie Let op: Journaliseer dit component   Aanpassen vakbondscontributie component in de declaratiemodule Heb je één van deze componenten in de declaratiemodule ingericht staan dan kun je deze op de volgende manier wijzigen:   Ga naar Declaraties → Onderhoud → Items en selecteer daar het declaratie item waarmee de vakbondscontributie kan worden gedeclareerd. Geef vervolgens bij Versie → Ingangsdatum de datum in waarop het nieuwe component van toepassing is en selecteer vervolgens het van toepassing zijnde Bron xx t.b.v. vakbondscontributie component.    Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de vakbondscontributie wordt uitgeruild met de eindejaarsuitkering en de eindejaarsuitkering is ingericht op Extra uitkering 1 dan selecteer je hier component 2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie. In de afbeelding moet dus component 84330 Vergoeding vakbondscontributie vervangen worden door 2110210 Bron extra uitkering 1 t.b.v. vakbondscontributie.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaatsvinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Verlof kopen In het systeem zijn op dit moment drie componenten t.b.v. kopen verlof aanwezig. Het is aan te raden in het vervolg gebruik te gaan maken van de nieuwe Bron xx t.b.v. verlof componenten.    Ook kan het mogelijk zijn dat je voor het kopen van verlof eigen componenten hebt aangemaakt. Ook hiervoor raden wij aan deze componenten te vervangen door de nieuwe Bron xx t.b.v. verlof componenten.   Het voordeel van de nieuwe componenten is dat je de nieuwe componenten kunt invoeren wanneer je wilt. De uitruil zal vervolgens plaats vinden op het moment dat de bron tot uitbetaling komt. Daarnaast is het mogelijk een prioritering aan te brengen in de volgorde waarin de uitruilen met de bron zullen plaatsvinden. Tevens zal middels het gebruik van de nieuwe componenten alles op de juiste wijze worden gerapporteerd in de loonaangifte.   Werkwijze Stap 1 Voor het in gebruik nemen van de nieuwe functionaliteit moet in tabel 31010 Uitruil doelen in kolom Prioriteit voor het doel Verlof de Prioriteit worden ingesteld. Voor meer informatie zie Prioriteitsvolgorde van doelen Stap 2 Journaliseer de uitruil componenten 2xx0750 Bron xx t.b.v. verlof Stap 3 Vervang overal waar nodig de oude component door de nieuwe component. Dit kan bijvoorbeeld in de declaratiemodule zijn. Zie een beschrijving hiervan bij Aanpassen Verlof kopen component in de verlof module   Hieronder in de tabel een overzicht van de oude componenten en de daarvoor bestemde nieuwe componenten: Oude componenten Nieuwe componenten Overzicht met oude verlof kopen componenten: Nummer Omschrijving 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld) Wanneer je één van deze componenten gebruikt dan kun je deze vervangen door één van de volgende vastlegging bron componenten: Nummer Omschrijving 2010710 Bron salaris t.b.v. verlof 2020710 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof 2110710 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. verlof   Op de hiervoor genoemde componenten wordt de uitruil vastgelegd. De daadwerkelijke uitruil zal dan plaatvinden middels de volgende componenten: Nummer Omschrijving 2010750 Bron salaris t.b.v. verlof 2020750 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof 2110750 (+10000) Bron extra uitkering 1 (t/m 6) t.b.v. verlof Let op: Journaliseer deze componenten   Aanpassen Verlof kopen component in de verlof module Gebruik je nu één van de bestaande Verlof kopen componenten in een omwisselregel in de Verlofmodule dan kun je die als volgt aanpassen:   Ga naar Verlof → Onderhoud → Omwisselregels en selecteer daar de omwisselregel waarmee verlof kan worden gekocht. Geef vervolgens bij Ingangsdatum de datum in waarop het nieuwe component van toepassing is en selecteer vervolgens het van toepassing zijnde Bron xx t.b.v. verlof component.  In de afbeelding moet dus component 42950 Verlof kopen (bron salaris) vervangen worden door bijvoorbeeld 2020710 Bron vakantiegeld t.b.v. verlof.     Branche Onderwijs - Automatische betaling voor afdrachten Het is reeds mogelijk om salarissen automatisch (online) te betalen, via een directe bankkoppeling. Wij ondersteunen nu ook de automatische betaling van afdrachten. Inrichting Er is geen inrichting specifiek voor de automatische betaling van afdrachten. Gebruik de bestaande inrichtingsmogelijkheden voor afdrachten en automatische betaling van salarissen Zie 4.1.1 in Release-notes-tussentijdse-release-Visma-net-Payroll-v188.  Zie de community.visma.com voor informatie over automatisch betalen vanuit Visma.net Payroll Beperkingen Salarissen en afdrachten kunnen alleen op gelijke wijze betaald worden: of beide via de automatische bankkoppeling of beide handmatig (middels een SEPA-bestand) Automatische betaling van afdrachten is voorlopig alleen beschikbaar voor de onderwijsmarkt.  Werkwijze Wanneer de loonaangifte en pensioenaangifte geaccepteerd zijn, kun je de afdracht betalingen naar de bank verzenden   Wanneer de betalingen goedgekeurd zijn in de bankapplicatie, kun je de afdrachten bevestigen. Annuleren is hierna niet meer mogelijk. Actie Zie hiervoor bij Werkwijze de stappen die genomen moeten worden om een betaling van afdrachten te verwerken.     Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing     Opgeloste fouten Reiskostenvergoeding o.b.v. KM declaraties soms foutief wanneer de transactie een datum in vorig jaar heeft Per dit jaar (release notes 186 d.d. 2021-12-16) is de functionaliteit m.b.t. KM declaraties gewijzigd. Als er in 2022 KM transacties werden verwerkt met een transactie datum in 2021 dan werden de berekeningen niet altijd correct uitgevoerd (bijvoorbeeld de fiscale ruimte werd incorrect bepaald).   Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Het jaarinkomen werd met TWK onverwacht op 0 gezet Het jaarinkomen bijzonder tarief werd met TWK onverwacht op 0 gezet. Dit gebeurde na het met TWK toevoegen van een ander contract met een latere einddatum.    Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties in de eerste periode van het jaar tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao VVT De cao VVT wordt vernieuwd. Als gevolg van de salariswijzigingen per 1 maart 2022 bedraagt het maximum uurloon ORT per 1 maart 2022 € 18,30. Dit is aangepast in tabel 50320 Uurlonen. Deze wijziging kan twk's veroorzaken.   Het uurloon uit tabel 50320 Uurlonen wordt uitsluitend gebruikt wanneer er toevoegingen op het uurloon zijn. In alle andere gevallen zal het gemaximeerde ORT uurloon gebruikt worden zoals dat in Visma.net HRM is ingericht. Vergeet dus niet om ook de uurlonen in Visma.net HRM aan te passen.   Aangezien het onderhandelingsresultaat pas op 4 april 2022 definitief is geworden, hebben we nog niet alle wijzigingen kunnen doorvoeren. In volgende releases kun je dan ook wijzigingen verwachten voor onder andere reiskosten (per 1 januari 2022 en per 1 juli 2022) en bereikbaarheidsdienstvergoeding. Houd hiervoor de releasenotes in de gaten. Actie De salarisschalen en uurlonen in Visma.net HRM worden door ons niet onderhouden. Je zult zelf de salarisbedragen en uurlonen in Visma.net aan moeten passen.
Volledig artikel weergeven
07-04-2022 12:50 (Bijgewerkt op 05-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1636 Weergaven
Deze handleiding ondersteunt je bij het uitvoeren van het jaarwerk binnen Visma.net HRM en Payroll.
Volledig artikel weergeven
10-12-2021 07:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1608 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 227. Release 227 zal op donderdagavond 31 augustus worden geplaatst.
Volledig artikel weergeven
31-08-2023 21:47 (Bijgewerkt op 29-05-2024)
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1608 Weergaven
Versie 205 zal op donderdagavond 6 oktober 2022 worden geïnstalleerd. 
Volledig artikel weergeven
06-10-2022 15:43 (Bijgewerkt op 07-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1590 Weergaven
Het is zover, de eerste versie van de nieuwe Visma.net Payroll Nex UI komt beschikbaar! Lees hier de release notes van 
Volledig artikel weergeven
03-10-2023 15:57 (Bijgewerkt op 20-10-2023)
 • 11 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1593 Weergaven
De release notes van Visma.net Payroll versie 133.
Volledig artikel weergeven
25-05-2021 13:58 (Bijgewerkt op 25-05-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1514 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 215. Release 215 zal dinsdagavond 7 maart worden geplaatst.           Inhoudsopgave       Mededeling Versie 215 zal op dinsdagavond 7 maart worden geplaatst.   Printervriendelijke pagina Vind je het fijner deze release notes af te drukken? Geen probleem! Een printervriendelijke versie van deze notes kun je open door hierboven te gaan naar de optie knop. Daar kun je een Printervriendelijke pagina openen.                       Nieuwe functionaliteit Blokkerende melding als de aard arbeidsverhouding ontbreekt vanaf 2023-01 Vanaf januari 2023 wordt onderstaande blokkerende melding gegeven bij validatie van het gegeven code aard arbeidsverhouding: Validatie nummer Errorcode Validatie omschrijving Verwachte actie door klant L1606 E-TAX-44 De code aard arbeidsverhouding is verplicht wanneer soort inkomen = 11, 13, 15 of 18 Selecteer een geldige code aard arbeidsverhouding of corrigeer het soort inkomen op de betreffende inkomstenverhouding.   Nieuwe optie in tabel Extra uitkering parameter Welk dienstverband Er is een nieuwe optie toegevoegd aan tabel Extra uitkering parameter Welk dienstverband.   Dit is de optie: Dienstverband dat actief is voor tenminste 1 dag (in de reserveringsperiode) gedurende periode. In de kolom Waarde kan dan de periode worden ingegeven gedurende welke tenminste 1 dag een dienstverband dient te bestaan.   In het geval van vier wekelijkse verloning gaat het hier over de loonperiode en niet over de kalendermaand. Dit is de reden waarom niet de parameter Maand dienstverband actief, maar de kolom Waarde bij parameter Welk dienstverband wordt gebruikt. De ingerichte periode ligt altijd binnen de reserveringsperiode. Als bijvoorbeeld de reserveringsperiode van 09 t/m 08 is ingericht en als peilperiode wordt 09 opgegeven, dan zal gepeild worden of het dienstverband actief was in periode 09 binnen de reserveringsperiode, wat neerkomt op de eerste periode van de reservering.   Deze nieuwe optie wordt gebruikt voor de eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering voor de cao Gehandicaptenzorg. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Wijzigingen in cao-inrichting Cao Apotheken In tabellen 60000 Pensioen en 60200 SBA stond ingericht dat de premie op medewerkerniveau berekend dient te worden, maar ook dat alle fictieve dienstverbanden uitgesloten moeten worden. Deze inrichting is conflicterend op het moment dat een medewerker zowel een regulier als een fictief dienstverband heeft. Met ingang van 1 januari 2023 is in deze tabellen ingericht dat de premie op IKV-niveau dient te worden berekend. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Apothekers in dienstverband In tabel 60000 Pensioen stond ingericht dat de premie op medewerkerniveau berekend dient te worden, maar ook dat stagiairs uitgesloten moeten worden. Deze inrichting is conflicterend op het moment dat een medewerker zowel een werknemer als een stagiair is. Met ingang van 1 januari 2023 is in deze tabel ingericht dat de premie op IKV-niveau dient te worden berekend. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Doe-het-zelfbranche De componenten m.b.t. onbetaald verlof waarbij sprake is van voortzetting pensioen waren tot heden niet goed ingericht voor het pensioenfonds Detailhandel.   Met ingang van deze release hebben we met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 bij de betreffende cao's ervoor gezorgd dat wanneer er onbetaald verlof is met voortzetting pensioen dat ook het pensioen voortgezet wordt.   Dit is gedaan door de onderstaande kortingscomponenten in te richten als vermindering op de pensioengrondslag, waardoor het kortingsbedrag effectief opgeteld wordt bij de grondslag. Hierdoor zal de pensioengrondslag bestaan uit het (gekorte) SV-loon plus het kortingsbedrag en daarmee gelijk blijven aan de pensioengrondslag voorafgaand aan het onbetaald verlof.   Deze inrichting is op cao-niveau gedaan op de volgende componenten: Component Naam 14020  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14040  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14180  Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen) 14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14350  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14640  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 44210  Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Elektrotechnische Detailhandel De componenten m.b.t. onbetaald verlof waarbij sprake is van voortzetting pensioen waren tot heden niet goed ingericht voor het pensioenfonds Detailhandel.   Met ingang van deze release hebben we met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 bij de betreffende cao's ervoor gezorgd dat wanneer er onbetaald verlof is met voortzetting pensioen dat ook het pensioen voortgezet wordt.   Dit is gedaan door de onderstaande kortingscomponenten in te richten als vermindering op de pensioengrondslag, waardoor het kortingsbedrag effectief opgeteld wordt bij de grondslag. Hierdoor zal de pensioengrondslag bestaan uit het (gekorte) SV-loon plus het kortingsbedrag en daarmee gelijk blijven aan de pensioengrondslag voorafgaand aan het onbetaald verlof.   Deze inrichting is op cao-niveau gedaan op de volgende componenten: Component Naam 14020  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14040  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14180  Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen) 14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14350  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14640  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 44210  Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Gehandicaptenzorg De cao Gehandicaptenzorg kent in 2023 een eenmalig verhoogde eindejaarsuitkering van 0,5%. Werknemers hebben uitsluitend recht op deze extra eindejaarsuitkering als ze in december 2023 in dienst zijn. Op welke dag in december 2023 zij in dienst zijn, doet er niet toe. Daarom is in tabel 50600 Eenmalige verhoogde eindejaarsuitkering bij parameter Welk dienstverband nu de nieuwe optie Dienstverband dat actief is voor tenminste 1 dag (in de reserveringsperiode) gedurende periode: ingericht met als peilperiode periode 12. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven In tabel 61900 WGA-hiaatverzekering stond ingericht dat de premie op medewerkerniveau berekend dient te worden, maar ook dat alle fictieve dienstverbanden uitgesloten moeten worden. Deze inrichting is conflicterend op het moment dat een medewerker zowel een regulier als een fictief dienstverband heeft. Met ingang van 1 januari 2023 is in deze tabel ingericht dat de premie op IKV-niveau dient te worden berekend. Hierdoor kunnen twk's ontstaan. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Groothandel in Groenten en Fruit In tabel 60100 Fonds Handel groeit stond ingericht dat de premie op medewerkerniveau berekend dient te worden, maar ook dat groepen dienstverbanden uitgesloten moeten worden. Deze inrichting is conflicterend op het moment dat een medewerker zowel een regulier als een fictief dienstverband heeft. Met ingang van 1 januari 2023 is in deze tabel ingericht dat de premie op IKV-niveau dient te worden berekend. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao HBO Met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 is in tabel 50550 Bijdrage zorgverzekering ingericht dat deze bijdrage pensioengevend is. Na het opgeven van een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar (deze salarisrun) zal de pensioengrondslag voor 2023 eenmalig herrekend worden. Deze wijziging veroorzaakt twk's. Actie Er is contact opgenomen met de klanten in deze sector om de benodigde acties te ondersteunen   Cao Horeca en aanverwante bedrijven In tabel 60000 Pensioen stond ingericht dat de premie op medewerkerniveau berekend dient te worden, maar ook dat stagiairs uitgesloten moeten worden. Deze inrichting is conflicterend op het moment dat een medewerker zowel een werknemer als een stagiair is. Met ingang van 1 januari 2023 is in deze tabel ingericht dat de premie op IKV-niveau dient te worden berekend. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Hospitality  In tabel 60000 Pensioen, 61900 Regeling FBS en 62000 Regeling FBA stond ingericht dat de premie op medewerkerniveau berekend dient te worden, maar ook dat stagiairs uitgesloten moeten worden. Deze inrichting is conflicterend op het moment dat een medewerker zowel een werknemer als een stagiair is. Met ingang van 1 januari 2023 is in deze tabel ingericht dat de premie op IKV-niveau dient te worden berekend. Hierdoor kunnen twk's ontstaan. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Kinderopvang De cao Kinderopvang is vernieuwd. In verband met de gewijzigde salarisbedragen, zijn de volgende aanpassingen gedaan op cao-niveau.   In tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag Datum Berekening Jaarbedrag 1 januari 2023 € 181,84 per maand * 12 = € 2.182,08 1 april 2023 € 197,35 per maand * 12 = € 2.368,20 1 januari 2024 € 201,30 per maand * 12 = € 2.415,60 1 april 2024 € 205,33 per maand * 12 = € 2.463,96   In tabel 50320 Uurlonen Datum Berekening Uurbedrag 1 januari 2023 € 2.761 *12 / 1872 = € 17,70 (ongewijzigd) 1 april 2023 € 2.969 *12 / 1872 = € 19,03 1 januari 2024 € 3.028 *12 / 1886,4 = € 19,26 1 april 2024 € 3.089 * 12 / 1886,4 = € 19,65   In de cao Kinderopvang 2023-2024 is tevens een eenmalige uitkering opgenomen voor de maand juli 2023. Aangezien nog niet alle voorwaarden voor deze eenmalige uitkering bekend zijn, zal deze op een later moment op cao-niveau ingericht worden. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao KNDB (Drogisterijbranche) De componenten m.b.t. onbetaald verlof waarbij sprake is van voortzetting pensioen waren tot heden niet goed ingericht voor het pensioenfonds Detailhandel.   Met ingang van deze release hebben we met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 bij de betreffende cao's ervoor gezorgd dat wanneer er onbetaald verlof is met voortzetting pensioen dat ook het pensioen voortgezet wordt.   Dit is gedaan door de onderstaande kortingscomponenten in te richten als vermindering op de pensioengrondslag, waardoor het kortingsbedrag effectief opgeteld wordt bij de grondslag. Hierdoor zal de pensioengrondslag bestaan uit het (gekorte) SV-loon plus het kortingsbedrag en daarmee gelijk blijven aan de pensioengrondslag voorafgaand aan het onbetaald verlof.   Deze inrichting is op cao-niveau gedaan op de volgende componenten: Component Naam 14020  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14040  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14180  Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen) 14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14350  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14640  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 44210  Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao MBO Met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 is in tabel 50550 Bijdrage zorgverzekering en component 43560 Bijdrage aanvullende zorgverzekering ingericht dat deze bijdragen pensioengevend zijn. Na het opgeven van een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar (deze salarisrun) zal de pensioengrondslag voor 2023 eenmalig herrekend worden. Deze wijziging veroorzaakt twk's. Actie Er is contact opgenomen met de klanten in deze sector om de benodigde acties te ondersteunen   Cao Metaal & Techniek Maximumbedrag O&O-premie In release 213 zijn de Cometec-regelingen en bijbehorende premietabellen ingericht. In tabel 60410 O&O-premie was echter het maximumbedrag niet aangepast. Dit is met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 aangepast naar het maximum SV-loon voor 2023, te weten € 66.956,-. Deze premie is een werkgeverspremie, er zullen voor werknemers geen twk's ontstaan. Wel zal de afdracht herrekend worden voor hoge salarissen. Berekeningsniveau pensioen excedentregeling In tabel 60100 Regeling pensioen excedent stond ingericht dat de premie op medewerkerniveau berekend dient te worden, maar ook dat stagiairs uitgesloten moeten worden. Deze inrichting is conflicterend op het moment dat een medewerker zowel een werknemer als een stagiair is. Met ingang van 1 januari 2023 is in deze tabel ingericht dat de premie op IKV-niveau dient te worden berekend. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.   Cao MITT In tabellen 60000 Pensioen, 60100 SF MITT en 60400 SAVAMITT stond ingericht dat de premie op medewerkerniveau berekend dient te worden, maar ook dat stagiairs uitgesloten moeten worden. Deze inrichting is conflicterend op het moment dat een medewerker zowel een werknemer als een stagiair is. Met ingang van 1 januari 2023 is in deze tabellen ingericht dat de premie op IKV-niveau dient te worden berekend. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Nederlandse podia Hoewel de waardes in tabel 62010 Sociaal Fonds Nederlandse Podia waardes wel zijn onderhouden, stond in tabel 62000 Regeling Sociaal Fonds Nederlandse Podia ten onrechte ingericht dat deze regeling niet in gebruik is. Met ingang van 1 januari 2023 is in tabel 62000 Regeling Sociaal Fonds Nederlandse Podia op cao-niveau ingericht dat deze regeling in gebruik is. Actie Als je een override hebt gemaakt op tabel 62000 Regeling Sociaal Fonds Nederlandse Podia om deze regeling toe te passen, dan kun je deze override met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 verwijderen.   Cao NS In tabellen 60000 Pensioen en 60100 WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen regeling stond ingericht dat de premie op medewerkerniveau berekend dient te worden, maar ook dat bepaalde groepen werknemers uitgesloten moeten worden. Deze inrichting is conflicterend op het moment dat een medewerker bijvoorbeeld zowel een werknemer als een stagiair is. Met ingang van 1 januari 2023 is in deze tabellen ingericht dat de premie op IKV-niveau dient te worden berekend. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Particuliere beveiliging In tabellen 60100 Sociaal fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) en 60200 FBA PB stond ingericht dat de premie op medewerkerniveau berekend dient te worden, maar ook dat stagiairs uitgesloten moeten worden. Deze inrichting is conflicterend op het moment dat een medewerker zowel een werknemer als een stagiair is. Met ingang van 1 januari 2023 is in deze tabellen ingericht dat de premie op IKV-niveau dient te worden berekend. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Retail non food De componenten m.b.t. onbetaald verlof waarbij sprake is van voortzetting pensioen waren tot heden niet goed ingericht voor het pensioenfonds Detailhandel.   Met ingang van deze release hebben we met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 bij de betreffende cao's ervoor gezorgd dat wanneer er onbetaald verlof is met voortzetting pensioen dat ook het pensioen voortgezet wordt.   Dit is gedaan door de onderstaande kortingscomponenten in te richten als vermindering op de pensioengrondslag, waardoor het kortingsbedrag effectief opgeteld wordt bij de grondslag. Hierdoor zal de pensioengrondslag bestaan uit het (gekorte) SV-loon plus het kortingsbedrag en daarmee gelijk blijven aan de pensioengrondslag voorafgaand aan het onbetaald verlof.   Deze inrichting is op cao-niveau gedaan op de volgende componenten: Component Naam 14020  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14040  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14180  Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen) 14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14350  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14640  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 44210  Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Toneel en dans In tabellen 60200 Sociaal fonds podiumkunsten en 60300 Stichting omscholing dans NL stond ingericht dat de premie op medewerkerniveau berekend dient te worden, maar ook dat stagiairs uitgesloten moeten worden. Deze inrichting is conflicterend op het moment dat een medewerker zowel een werknemer als een stagiair is. Met ingang van 1 januari 2023 is in deze tabel ingericht dat de premie op IKV-niveau dient te worden berekend. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Welkoop De componenten m.b.t. onbetaald verlof waarbij sprake is van voortzetting pensioen waren tot heden niet goed ingericht voor het pensioenfonds Detailhandel.   Met ingang van deze release hebben we met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 bij de betreffende cao's ervoor gezorgd dat wanneer er onbetaald verlof is met voortzetting pensioen dat ook het pensioen voortgezet wordt.   Dit is gedaan door de onderstaande kortingscomponenten in te richten als vermindering op de pensioengrondslag, waardoor het kortingsbedrag effectief opgeteld wordt bij de grondslag. Hierdoor zal de pensioengrondslag bestaan uit het (gekorte) SV-loon plus het kortingsbedrag en daarmee gelijk blijven aan de pensioengrondslag voorafgaand aan het onbetaald verlof.   Deze inrichting is op cao-niveau gedaan op de volgende componenten: Component Naam 14020  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14040  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen) 14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14180  Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen) 14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen) 14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14350  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14640  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) 14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen) 14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen) 14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) 14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen) 14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 44210  Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Opgeloste meldingen De contracturen per week in de loonaangifte werden niet altijd bepaald op de laatste dag van de periode In de loonaangifte dienen de contracturen per week te worden bepaald op de laatste dag van de periode. Dit was niet altijd het geval en dit is nu aangepast. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Geen pensioenpremie berekend in hele uitzonderlijke situatie Voor een medewerker die uit dienst gaat voor het bereiken van de minimumleeftijd van de pensioenregeling maar wel in die periode premie dient te betalen, werd toch geen pensioenpremie berekend. Dit treedt dan op als voor de start premieberekening gekozen is voor de methode "Einde van de periode". In dat geval ligt de peildatum op de laatste dag van de periode en als iemand in die periode dan de minimumleeftijd bereikt, dient over de hele periode in dienst premie te worden berekend. Dit is opgelost. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Al eerder gereserveerde extra uitkering onterecht als loonkosten aangemerkt Wanneer gebruik gemaakt wordt van de componenten (1)46290+100 Al eerder gereserveerde extra uitkering 1-6 dan werd dit bedrag ten onrechte ook opgenomen in de totale loonkosten (component 800100 Loonkosten) terwijl dit kosten van vorig betreft en dus niet als loonkosten voor dit jaar opgenomen horen te worden. Dit is met TWK per start 2023 hersteld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Fout wanneer variabel component ingericht is als "Tellen in pensioen grondslag bij start jaar" en er voor het pensioen een inkomensfactor wordt gebruikt Als een variabele component is ingericht als "Tellen in pensioengrondslag bij start jaar" en de pensioenberekening maakt gebruik van een inkomensfactor (ABP) dan ontstond er een foutmelding in de berekening.   Normaliter zouden variabele componenten ook niet als zodanig ingericht moeten worden, maar voor het geval dit wel wenselijk is, is deze fout nu per start 2023 verholpen.   Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cumulatieve regels die volledig 0 zijn werden getoond op de salarisstrook Het kan zijn voorgekomen dat er op de salarisstrook in het blok met cumulatieve waardes regels werden getoond terwijl de periode en cumulatieve waarde beide 0 waren. Dit is nu aangepast zodat op toekomstige stroken dit niet meer zal voorkomen.   Wanneer beide waardes 0 zijn zal de regel niet getoond worden.   Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.     
Volledig artikel weergeven
07-03-2023 11:47 (Bijgewerkt op 07-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1428 Weergaven
De definitieve release notes van Visma.net Payroll v187.   Installatie releases Versie 187 zal op donderdagavond 6 januari 2022 voor je worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Uitsluiten deelname wanneer werknemer niet verzekerd is voor sociale wetten en regeling is gebaseerd op SVW inkomen Met ingang van 01-01-2022 worden werknemers uitgesloten voor berekeningen van pensioenen en overige regelingen wanneer de rekenwijze in de tabellen 60000-reeks ingericht is op SVW loon. Dit betekent dat de optie Pensioenfonds specifiek is uitgebreid met medewerkers die niet verzekerd zijn voor de sociale wetten en het pensioenfonds is gebaseerd op rekenwijze SVW loon. Deze werknemers worden dan: voor pensioenfondsen behorende bij APG formaat uitgesloten voor zowel pensioenberekening als pensioenaangifte voor de pensioenfondsen behorende bij UPA formaat uitgesloten voor de pensioenberekening en verantwoord in de pensioenaangifte zonder regelinggegevens   Wijzigingen in bestaande inrichting Vervallen DUO-codes per 01-01-2022 (Onderwijsklanten) Een aantal DUO-codes hoeft niet meer geleverd te worden aan DUO. Deze DUO-codes hebben we met ingang van 01-01-2022 verwijderd uit de levering. Het betreft onderstaande DUO-codes: 0417 Inkomenstoelage 0430 Bruto toelagen i.v.m. scholing 0510 Netto toelagen i.v.m. scholing 1700 Overige fiscale heffingen en kortingen 2300 Spaarloon (periode) 2310 Levensloopregeling (periode) werknemersdeel 2320 Levensloopregeling (periode) werkgeversbijdrage 2900 Opslag premie Participatiefonds 3000 Opslag premie Vervangingsfonds  De salariscomponenten die gekoppeld waren aan deze vervallen DUO-codes hebben we indien nodig gekoppeld aan andere DUO-codes voor de door ons gedefinieerde DUO-koppeling. Heeft u zelf (eigen) salariscomponenten gekoppeld aan deze vervallen DUO-codes dan dient u zelf deze salariscomponenten te corrigeren. Omdat we de vervallen DUO-codes hebben verwijderd uit de eigenschap groep 280 DUO-koppeling dient u onderstaande werkwijze te hanteren als u zelf salariscomponenten hebt toegevoegd aan deze vervallen DUO-codes. Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten Veronderstel dat u eigen component heeft aangemaakt en deze component gekoppeld hebt aan DUO-koppeling 0417 - Inkomenstoelage. Deze component moet vanaf 01-01-2022 gekoppeld worden aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig. U dient dan onderstaande stappen te volgen: Verwijder de vervallen DUO-code 0417 Inkomenstoelage op de desbetreffende salariscomponent vanaf 01-01-2022 via het tabblad Geavanceerde informatie door bij categorieën de desbetreffende DUO-code te verwijderen:   Ga vervolgens naar het eerste tabblad Algemene informatie om de DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig te selecteren.   Klik vervolgens op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. We hebben de vervallen DUO-codes verwijderd uit de eigenschap groep 280 DUO-koppeling.  Onderstaand treft u een overzicht van de vervallen DUO-codes en de door ons gedefinieerde DUO-koppelingen (zie volgende pagina):   DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 0417 (Inkomenstoelage) MBO 8004170 (0417 - Inkomenstoelage) Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor MBO onderstaande salariscomponenten gekoppeld aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig: 43560 (Bijdrage aanvullende zorgverzekering)  47110 (HM uitbetaling Bijdrage zorgverzekering) 47130 (HM uitbetaling Bijdrage zorgverzekering DTF bedrag) 47200 (Uitbetaling reservering bedrag Bijdrage zorgverzekering) 47210 (Bijdrage zorgverzekering) Bovenstaande salariscomponenten waren voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 0417 - Inkomenstoelage. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-code 0490 - Bruto toelagen overig. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 0430 (Bruto toelagen i.v.m. scholing) n.a. 8004300 (0430 - Bruto toelagen i.v.m. scholing) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te wijzigen naar DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 0510 (Netto toelagen i.v.m. scholing) Branche Onderwijs 8005100 (0510 - Netto toelagen i.v.m. scholing) Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor Branche Onderwijs salariscomponent 84030 (Declaratie studiekosten) gekoppeld aan DUO-koppeling 0600 - Netto toelagen overig. Deze salariscomponent was voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 0510 -Netto toelagen i.v.m. scholen. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-koppeling 0600 - Netto toelagen overig. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 1700 (Overige fiscale (eind)heffingen en kortingen)     Met ingang van 01-01-2022 hebben we de koppeling van DUO-koppeling 1700 -Overige fiscale (eind)heffingen en kortingen verwijderd bij onderstaande salariscomponenten: 73020 (Eindheffing doorlopend afwis. gebr. bestelauto ber.) 73060 (Eindheffing overschrijding forfaitaire WKR ber.) 73070 (Eindheffing pub.recht. uitkeringen ber.) 73080 (Eindheffing tijd. knelp. ernstige aard ber.) 73090 (Eindheffing verstrek. aan derde LG ber.) 73100 (Eindheffing verstrek. aan derde HG ber.) 73110 (Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds LG ber.) 73120 (Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds HG ber.) 73130 (Eindheffing RVU regeling ber.) 74010 (Afdr.verm. speur- en ontwikkelingswerk ber.) 74020 (Afdr.verm. zeevaart) Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 2300 (Spaarloon (periode)) n.a. 8023000 (2300 - Spaarloon (periode)) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te wijzigen naar een andere DUO-koppeling bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 2310  (Levensloopregeling (periode) werknemersdeel) Branche Onderwijs 8023100 (2310 - Levensloopregeling (periode) werknemersdeel) Met ingang van 01-01-2022 hebben we onderstaande salariscomponenten verwijderd van de DUO-koppeling 2310 - Levensloopregeling (periode) werknemersdeel: 32500 (Gespaard bedrag levensloop) 32520 (Extra gespaard bedrag levensloop) Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. DUO-codes Werknemergroep Categorie / cumulatieven Gedane acties door Visma.net Payroll Verwachte acties van de klanten 2320 (Levensloop- regeling (periode) werkgevers-         bijdrage) Primair Onderwijs 8023200 (2320 - Levensloopregeling (periode) werkgevers- bijdrage) Met ingang van 01-01-2022 hebben we voor Primair Onderwijs salariscomponent 44910 (Levenslooptoeslag) gekoppeld aan DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig. Deze salariscomponent was voorheen gekoppeld aan DUO-koppeling 2320 - Levensloopregeling (periode) werkgeversbijdrage. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling ook te wijzigen naar DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 2900 (Opslag premie Participatiefonds) n.a. 8029000 (2900 - Opslag premie participatiefonds) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. 3000 (Opslag premie Vervangingsfonds) n.a. 8030000 (3000 - Opslag premie vervangingsfonds) We hadden geen salariscomponenten geconfigureerd die aan deze DUO-codes gekoppeld waren. Heeft u eigen gedefinieerde salariscomponenten gekoppeld aan deze duo-code dan dient u per 01-01-2022 deze DUO-koppeling te verwijderen bij de door u gedefinieerde salariscomponenten. Zie de stappen beschreven bij Werkwijze verwijderen vervallen DUO-codes voor eigen gedefinieerde salariscomponenten. Pensioenfonds BPL - aspirantregeling in pensioenaangifte Met ingang van 1 januari 2022 dienen ook werknemers jonger dan 21 jaar, de zogenoemde aspirant deelnemers, opgenomen te worden in de pensioenaangifte voor pensioenfonds BPL. Aangezien deze groep een eigen regelingkenmerk heeft is hiervoor een separate regeling ingericht in tabel 60700 Aspirant pensioenregeling voor de cao's Glastuinbouw en Tuinzaadbedrijven. Werknemers die de toetredingsleeftijd, de eerste dag van de maand waarin de werknemer de leeftijd van 21 jaar bereikt, nog niet bereikt hebben, hoeven geen premie te betalen. Ook vindt er geen afdracht plaats. In tabel 60710 Aspirant pensioenpremie waardes zijn zowel werknemer- als afdrachtpercentage ingericht met 0%. Deze werknemers worden in de pensioenaangifte opgenomen met regelingkenmerk U0116-1003. Cao VVT - reiskosten 2022 Ten behoeve van de reiskostenvergoedingen van de cao VVT zijn de volgende tabellen aangepast: Tabel Naam Parameter Per 1 januari 2022 50000 CAO VVT Reiskosten woon-werk EV max bedrag € 147,06 51100 Reiskosten regeling EV eigen bijdrage € 69,85 51220 Reiskosten bromfiets, scooter en snorfiets bedragen   € 2,11 51230 Reiskosten fiets bedragen   € 1,22 Cao Toneel en dans - gewijzigde inrichting Sociaal fonds podiumkunsten en Stichting omscholing dansers Nederland Sociaal fonds Podiumkunsten (SFPK) Dansers zijn uitgezonderd voor de loopbaanregeling van Sociaal fonds Podiumkunsten (SFPK). Voor hen geldt derhalve een afwijkend afdrachtpercentage voor SFPK. Met ingang van 1 januari 2022 is het mogelijk gemaakt om voor dansers een afwijkende afdracht te berekenen. In tabel 60200 Sociaal fonds Podiumkunsten is de parameter Meerdere varianten met ingang van 1 januari 2022 ingericht met Handmatig. De waardes in tabel 60210 Sociaal fonds podiumkunsten zijn per 1 januari 2022 verwijderd. Met ingang van 1 januari 2022 staan de waardes in tabel 60220 Sociaal fonds podiumkunsten waardes meerdere varianten.   Middels een transactie op salariscomponent 541060 Variant SFPK kunt u opgeven welke variant met ingang van 1 januari 2022 van toepassing is: Variant   Premiepercentage werknemer Afdrachtpercentage 1 Sociale regelingen incl. loopbaanregeling 0,15% 0,35% 2 Sociale regelingen excl. loopbaanregeling (van toepassing voor dansers) 0,15% 0,3% Indien er geen variant wordt opgegeven, zal de premie voor sociale regelingen inclusief loopbaanregeling (variant 1) toegepast worden.  Stichting Omscholing Dansers Nederland (ODN) Dansers zijn uitgezonderd van de loopbaanregeling van SFPK, omdat zij hun eigen loopbaanregeling hebben bij Stichting Omscholing Dansers Nederland (ODN). In tabel 60300 Stichting Omscholing Dansers NL stond deze regeling standaard uit. Indien de regeling aangezet werd, werd deze direct voor alle werknemers toegepast. Met ingang van 1 januari 2022 is de regeling op cao-niveau aangezet, maar wordt deze pas toegepast als er een transactie op salariscomponent 541210 Deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL wordt opgevoerd met een begin- en eventueel een einddatum. Welke actie wordt er van u verwacht? De volgende opties kunnen van toepassing zijn: U heeft geen dansers in dienst In dit geval hoeft u niets te doen. Voor SFPK zal standaard de hogere afdracht (inclusief loopbaanregeling) toegepast worden en er zal geen afdracht berekend worden voor ODN. Een deel van uw werknemers is danser Standaard wordt voor SFPK de hogere afdracht (inclusief loopbaanregeling) toegepast worden en er zal geen afdracht berekend worden voor ODN. Voor de dansers dient u aan te geven dat voor hen de lagere afdracht van toepassing is en dat de premie voor ODN van toepassing is. Dit doet u als volgt: Om ervoor te zorgen dat er een juiste afdracht voor SFPK wordt berekend, voert u voor iedere danser een transactie op op salariscomponent 541060 Variant SFPK, met startdatum 1 januari 2022 en bij totaal het nummer van de variant "2". Om ervoor te zorgen dat de premie voor ODN wordt berekend, voert u voor iedere danser een transactie op op salariscomponent 541210 Deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL, met startdatum 1 januari 2022. U heeft (vrijwel) uitsluitend dansers in dienst In dit geval past u de inrichting aan om standaard de hogere afdracht voor SFPK te laten berekenen en standaard de premie voor ODN toe te passen: In tabel 60200 Sociaal fonds podiumkunsten richt u bij parameter Meerdere varianten in de kolom Waarde een 2 in. Hierdoor zal standaard variant 2 Sociale regelingen exclusief loopbaanregeling toegepast worden. In tabel 60300 Stichting Omscholing Dansers NL richt u bij parameter "Alleen voor" de keuze "n.v.t." in, waardoor deze regeling standaard toegepast zal worden. Indien u ook werknemers in dienst heeft, die niet tot de dansers behoren, volgt u voor hen de volgende stappen uit: Om ervoor te zorgen dat er een juiste afdracht voor SFPK wordt berekend, voert u voor iedere niet-danser een transactie op op salariscomponent 541060 Variant SFPK, met startdatum 1 januari 2022 en bij totaal het nummer van de variant "1". Om ervoor te zorgen dat er geen premie voor ODN wordt berekend, voert u voor iedere niet-danser een transactie op op salariscomponent 541220 Uitsluiten van deelname aan Stichting Omscholing Dansers NL, met startdatum 1 januari 2022.   Pensioencijfers 2022 Cao Jeugdzorg Het werknemerspercentage voor de OP-premie is in tabel 60010 OP premie waardes per 1 januari 2022 gewijzigd naar 12,3%. Cao Kinderopvang Het werknemerspercentage voor de AP-premie is in tabel 60110 AP premie waardes per 1 januari 2022 gewijzigd naar 0,25%. Vanaf 1 januari 2022 betalen werknemer en werkgever allebei een even groot deel van de premielast.  Cao Apothekers in dienstverband Voor de cao Apothekers in dienstverband is tabel 60010 Premie SPOA waardes per 1 januari 2022 aangepast. Vanaf 2022 betalen werknemer en werkgever allebei een even groot deel van de premie. Cao Doe-het-zelfbranche Voor de cao Doe-het-zelfbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Drogisterijbranche Voor de cao Drogisterijbranche zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Elektrotechnische detailhandel Voor de cao Elektrotechnische detailhandel zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60110 OFED-premie 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Retail non-food Voor de cao Retail non-food zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60110 Sociaal fonds Retail non-food waardes 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Welkoop Voor de cao Welkoop zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 61910 Pensioenpremie waardes 62010 Aanvullende pensioenregeling waardes Cao Woondiensten Voor de cao Woondiensten zijn de volgende tabellen per 1 januari 2022 aangepast: Tabel Naam 60010 Flex pensioen waardes 60310 WIA+/WGA-hiaat waardes 60410 WIA-excedent waardes De waardes voor de FLOW-regeling blijven ongewijzigd t.o.v. de waardes in 2021. De ANW-hiaatpremie is niet ingericht op cao-niveau, deze dient u zelf te onderhouden. Cao Beroepsgoederenvervoer Voor de cao Beroepsgoederenvervoer zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-premie waardes 60210 SOOB-premie waardes Cao Gemaksvoedingindustrie Voor de cao Gemaksvoedingindustrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 VLEP pensioen waardes 60210 Excedent premie waardes Cao Glastuinbouw Voor de cao Glastuinbouw zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes 60510 Excedent pensioen DB - waardes 60610 Excedent pensioen DC - waardes De waardes voor de Sazas-PLUS-verzekeringspremie (tabel 60210) worden in 2022 ongewijzigd voortgezet. De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60510 Excedent pensioen DB - waardes of 60610 Excedent pensioen DC - waardes. Cao Tuinzaadbedrijven Voor de cao Tuinzaadbedrijven zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Excedent pensioen DB - waardes 60210 Excedent pensioen DC - waardes 60310 Fonds Colland Arbeidsmarkt waardes 60410 WGA-hiaatverzekering waardes De waardes voor de Sazas-PLUS-verzekeringspremie (tabel 60510) worden in 2022 ongewijzigd voortgezet. De premiepercentages voor de excedentregelingen worden niet op cao-niveau bepaald, u dient deze zelf te onderhouden in tabel 60110 Excedent pensioen DB - waardes of 60210 Excedent pensioen DC - waardes. Cao Particuliere beveiliging Voor de cao Particuliere beveiliging zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 Premie SFPB waardes 60210 Premie FBA PB waardes Cao Graanbe- en verwerkende industrie Voor de cao Graanbe- en verwerkende industrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioenpremie waardes 60110 Excedentpensioen waardes 60210 WGA-hiaatverzekering waardes Cao Apotheken Voor de cao Apotheken is tabel 60020 Pensioen meerdere varianten waardes aangepast per 1 januari 2022. Per 1 januari 2022 is het uitvoeringsreglement van PMA aangepast. Een van de aanpassingen betreft werkgevers die onder de Cao Apotheken vallen. Looncomponenten die niet binnen de Cao Apotheken vallen, behoren vanaf 2022 niet meer tot het pensioengevend salaris van de werknemers van deze werkgevers. De aanpassing komt voort uit het feit dat de Cao Apotheken een zogeheten standaard-cao is, waarvoor geldt dat partijen gebonden zijn aan de afspraken in de cao en afwijkingen in beginsel dus niet voor mogen komen. Indien u eigen salariscomponenten heeft aangemaakt, die niet binnen de cao Apotheken vallen, zorgt u er dan voor dat deze vanaf 1 januari 2022 niet (meer) als pensioengevend zijn ingericht. Cao Groothandel in groenten en fruit Voor de cao Groothandel in groenten en fruit zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Basis Pensioen Middelloonregeling waardes 60110 Fonds Handel groeit waardes 60210 Excedent pensioen waardes 61910 WGA-hiaatverzekering Uitgebreid waardes Cao NS Voor de cao NS zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen waardes 60110 WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen waardes Cao MITT Voor de cao MITT zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Bpf MITT waardes 60110 Sociaal fonds (SF MITT) waardes 60410 SAVAMITT waardes Cao Horeca en aanverwante bedrijven Voor de cao Horeca en aanverwante bedrijven is tabel 60010 Pensioen premie waardes aangepast per 1 januari 2022. Cao Contractcatering Voor de cao Contractcatering zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen premie waardes 61910 FBS premie waardes 62010 FBA premie waardes Cao Grafimedia Voor de cao Grafimedia zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioen (PGB premie waardes 60110 ASF - Gezondheidszorg waardes 60210 ASF - RVU waardes 60310 ASF - Werk naar Werk waardes 60410 ASF - Vakbond waardes 60510 ASF - Opleidingsfonds waardes 61910 WGA-hiaatverzekering waardes 62010 Compensatieverzekering waardes Cao Kartoflex Voor de cao Kartoflex is tabel 60010 Pensioen (PGB) premie waardes aangepast per 1 januari 2022. Cao Kaaspakhuisbedrijf Voor de cao Kaaspakhuisbedrijf zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2022: Tabel Naam 60010 Pensioenpremie over pensioengrondslag waardes 60110 Pensioenpremie over inkomen waardes 60410 Excedent pensioen waardes   Ondersteuning parttime factor met 4 decimalen in de journaliseringresultaten We ondersteunen reeds het opnemen van de part-time factor (PTF) in het veld Aantal van de journaliseringsresultaten. Dit wordt ingericht door "Part-time factor" aan te zetten bij een grootboekrekening.   Tot op heden had dit de beperking dat het veld Aantal slechts 2 decimalen ondersteunde. Wij hebben de gejournaliseerde PTF-functionaliteit verbeterd zodat de precisie vergroot kan worden tot 4 decimalen. Dit wordt ondersteund vanaf 1 januari 2022. Als u 4 decimalen wilt tonen in een generiek journaalpostenrapportage, kunt u de lay-out van de rapportage aanpassen en "Salariscomponenten details Decimalen op 4 zetten voor het veld "Aantal" (zie schermafbeelding op de volgende pagina).    Deze wijziging heeft geen invloed op de precisie van een eventueel veld "Aantal" in het journaalpostenbestand. Dit blijft 2 decimalen in de formaten waarvoor wij momenteel "Aantal" ondersteunen, te weten DBSFinancieel, Generic, Exact Globe, FMS.   Opgeloste fouten Minimum vakantiegeld incorrect bij kopen verlof Indien het vakantiegeld bepaald wordt volgens de methode "Reserveer bedrag" en het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Vakantiebijslag (geen referentie salaris) dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van het minimum vakantiegeld ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum vakantiegeld bedrag bepaald werd. Dit is opgelost per 1-1-2022. Geen variabele reiskostenvergoeding na einde contract, maar wel reisdagen opgegeven Indien er sprake is van een variabele reiskostenvergoeding en er zijn reisdagen opgegeven in de periode na einde contract, dan werd ten onrechte geen vergoeding berekend. Dit is hersteld per 1-1-2022.
Volledig artikel weergeven
30-12-2021 15:08 (Bijgewerkt op 17-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1389 Weergaven
    Mededeling Versie 199 zal op donderdagavond 7 juli 2022 worden geïnstalleerd.     Nieuwe functionaliteit Uitsluiten van rapportage dimensies van de journaalpost export  In bepaalde situaties is het wenselijk dat kostendimensies, die gebruikt worden voor rapportage doeleinden, niet te exporteren naar het financiële systeem.   Daarom is het mogelijk gemaakt om deze kostendimensies uit te sluiten van het journaalpost exportbestand. Dit kun je doen door te gaan naar Configuratie → Journalisering → Dimensie definities. Hier kun je op de betreffende dimensie definitie middels een vinkje bij Niet exporteren aangeven of de dimensie wel of niet geëxporteerd moet worden in het journaalpost exportbestand. Actie Wanneer je een dimensie wilt uitsluiten van de export, kun je dit aangeven via de checkbox Niet exporteren.   Let op: deze functionaliteit is afhankelijk van de berekende salarisrun gegeven. Wanneer je de checkbox hebt aangevinkt, zal deze effectief zijn vanaf de eerstvolgende salarisrun.   Aanvullend geboorteverlof voor pensioenfonds PFZW Voor het pensioenfonds PFZW (zorgklanten) is in de hoofdregel dat gedurende aanvullend geboorteverlof geen pensioen wordt opgebouwd tenzij in de cao anders is geregeld. Betaal je een aanvulling boven op het aanvullend geboorteverlof dan moet over deze aanvulling pensioenopbouw plaatsvinden. Dit was tot op heden niet mogelijk.    Als er sprake is van een aanvulling op het aanvullend geboorteverlof dan zal vanaf 01-01-2022 de aanvulling pensioengevend zijn. Dit is aangepast per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Kolommen Aantal en TWK aantal beschikbaar gemaakt in de validatie stap in de salarisrun wizard. Vanaf nu zijn de kolommen Aantal en TWK aantal ook beschikbaar in het Totaal overzicht in de validatie stap van de salarisrun wizard.   Voorheen waren deze kolommen in de validatie stap alleen op werknemersniveau beschikbaar. Hier konden de aantallen dus alleen op werknemersniveau worden getoond en niet voor alle werknemers tegelijk. Daarnaast waren de kolommen al zichtbaar in de berekende resultaten stap, maar niet op een manier dat er een overzicht kon worden samengesteld voor alle werknemers met alle componenten en de bijbehorende aantallen.    Met deze toevoeging willen we het makkelijker maken om snel de aantallen op componenten te kunnen valideren. Bijvoorbeeld wanneer er gewerkte (over)uren zijn geïmporteerd in Visma.net HRM.   De kolommen Aantal en TWK aantal in de validatie stap van de salarisrun wizard.   De kolommen staan mogelijk nog uit in het overzicht, dit is afhankelijk van eerdere wijzigingen die zijn gedaan in het wel of niet tonen van kolommen. Als de nieuwe kolommen nog uitstaan, kunnen ze net als de andere beschikbare kolommen worden aan- of uitgezet via het configuratie-wiel, rechts bovenin de tabel.  De kolommen Aantal en TWK aantal aan- of uitzetten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Als de nieuwe kolommen nog uitstaan, kunnen ze net als de andere beschikbare kolommen worden aan- of uitgezet via het configuratie-wiel, rechts bovenin de tabel.    Jaarinkomen pensioen op de salarisstrook tonen Naar aanleiding van het idee ABP Jaarinkomen/Pensioengevend Inkomen op de community hebben we het mogelijk gemaakt om het jaarinkomen/pensioengevend inkomen op de loonstrook te kunnen tonen.   Het Jaarinkomen pensioen veld werkt op dezelfde wijze als de andere velden in de contract details sectie: Als de waarde voor het Jaarinkomen pensioen hetzelfde is voor alle actieve contracten, dan wordt het slechts eenmaal weergegeven, Als de waarde voor het Jaarinkomen pensioen verschillend is voor de actieve contracten, dan wordt dit apart voor ieder contract weergegeven.  Actie Het kan worden toegevoegd aan de loonstrook door naar Rapportages → Salarisstrook → Salarisstrook configuratie → Wijzigen te gaan. Vervolgens kun je in de sectie Contract / Werknemer details middels drag & drop het Jaarinkomen pensioen naar één van de kolommen verplaatsen.    Betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 wordt de invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof van kracht. Hierbij krijgen ouders gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) onder de voorwaarde dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Om dit te ondersteunen worden per deze release componenten beschikbaar gesteld om dit vast te leggen.   Meer informatie over de wijze van vastleggen staat beschreven in het kennisbankartikel Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll   Actie Zie paragraaf Inrichting Visma.net Payroll van het kennisbankartikel Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll   Onderwijs: Kolom Betaaldatum beschikbaar gemaakt in het afdracht betaalbestanden overzicht. Vanaf nu is de kolom Betaaldatum beschikbaar gemaakt in het overzicht voor de afdracht betaalbestanden. De kolom is op Administratie Kantoor niveau en op bedrijfsniveau toegevoegd.  De kolom Betaaldatum toegevoegd aan het overzicht voor afdracht betaalbestanden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Onderwijs: Uitgesloten werknemers DUO-levering Met ingang van deze release worden, naast de stagiaires, ook de volgende werknemers automatisch uitgesloten van de DUO-levering: PO en VO werknemers met een functiecategorie die niet in de reeks vallen tussen 1-18  MBO werknemers met een functiecategorie die niet in de reeks vallen van 1, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16 of 17  Werknemers zonder BRIN nummer Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.       Wijzigingen in bestaande inrichting Minimumloon per 01-07-2022 Per 1 juli 2022 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn in vorige release al geactualiseerd.     Opgeloste meldingen Bij aanvullend geboorteverlof voor een werknemer die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen moet in de loonaangifte geen Verstrekte aanvulling wn verz. worden berekend. Bij aanvullend geboorteverlof voor een werknemer die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen dient in de loonaangifte geen Verstrekte aanvulling wn verz. te worden berekend.   Dit is aangepast per 1-1-2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Volledig verwijderen tabel- of bijzonder tarief inkomen met TWK over vorig jaar Bij volledig verwijderen tabelinkomen en/of inkomen bijzonder tarief met TWK in vorig jaar werd het tabelinkomen dan wel bijzonder tarief inkomen in het oude jaar ten onrechte niet meer bepaald. Beide behoren in dat oude jaar ongewijzigd te blijven.   Dit is hersteld per 2021 en kan derhalve TWK correcties over voorgaand jaar veroorzaken (als correctie op eerdere TWK die dit jaar heeft plaatsgevonden bij het verwijderen van het tabel of bijzonder tarief inkomen). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   IPAP niet berekend als IPAP deelname start na beëindiging ander contract op zelfde IKV en er een nabetaling is op het beëindigde contract in de periode dat de IPAP deelname start De IPAP premie werd niet berekend als de IPAP deelname start nadat een ander contract op dezelfde IKV al beëindigd is en er een nabetaling is op het beëindigde contract in de periode dat de IPAP deelname start.   Bijvoorbeeld als er sprake is van twee contracten. De eerste is doorlopend en het tweede contract (op dezelfde IKV) is beëindigd in maart en in mei vindt de vakantie uitkering plaats (ook van dit beëindigde contract). Op het doorlopende contract is een deelname IPA ingevoerd per mei. In dit geval kan het voorkomen dat in mei geen IPAP berekend werd.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Terugkoppelmelding in pensioenrapport UPA (PUO0023) Het UPA pensioenrapport gaf een terugkoppelmelding als er onregelmatigheidstoeslag werd doorgegeven zonder verloonde uren. Deze zeldzame situatie kan bijvoorbeeld voorkomen als een werknemer AOW gerechtigd wordt en nog ORT krijgt nabetaald. In dergelijke situaties, waarbij geen regelinggegevens van de werknemer worden doorgegeven, wordt de ORT niet meer gemeld in het pensioenrapport. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   CAO PO Handmatige correctie op Arbeidsmarkttoelage voor directeuren niet altijd goed verwerkt Als er handmatig een transactie op component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie is opgegeven om de automatisch afgeleide waarde te overschrijven, dan werd de handmatig opgegeven waarde niet altijd daadwerkelijk toegepast.   Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen tenzij m.b.v. een workaround het probleem is omzeild. I.v.m. de hieronder vermelde fout in de CAO PO kan het zijn dat getracht is bij de werknemers die ten onrechte de arbeidsmarkttoelage hebben dit te voorkomen door zelf een transactie met de waarde 0 op te geven. Echter dat had soms alleen effect in bepaalde periodes. Als dit omzeilt is door het opgeven van één totale correctie in de periode juni, dan dient deze correctie weer verwijderd te worden.   UPA levering Code soort verlof OBD ten onrechte geleverd als onbetaald verlof met doorbetaling pensioen is genoten Als er sprake is van onbetaald verlof met continuering pensioen en in de loonaangifte is een code incidentele inkomstenvermindering O verantwoord, dan werd ten onrechte in de UPA aangifte een code soort verlof OBD gerapporteerd (terwijl het aantal gerapporteerde verlof uren in de UPA aangifte 0 is).    Dit heeft verder geen enkele impact (omdat de gerapporteerde verlof uren 0 zijn) maar is op zich niet correct en derhalve hersteld per 2022 en zal in de UPA aangifte vanaf 1-1-2022 hersteld worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Hoger beroepsonderwijs (hbo) De cao hbo is vernieuwd. Daarom is de volgende configuratie op cao-niveau aangepast. Eenmalige uitkering In juni 2022 hebben de werknemers recht op een eenmalige uitkering van € 600 bruto naar rato van de deeltijdfactor op 1 juni 2022. Deze uitkering is gemaximeerd op € 600, dus werknemers met een deeltijdfactor groter dan 1 ontvangen niet meer dan € 600.   De eenmalige uitkering is op cao-niveau ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering. De maximering is ingericht in tabel 50620 Eenmalige uitkering maximum bedrag. Parameter Keuze Waarde Extra uitkering in gebruik Ja   Berekeningsmethode Reservering vast bedrag   Vast bedrag   € 600 Maximum Ja   Pro rata maximum Niet afbreken   Startperiode reservering   6 Eindperiode reservering   6 Uitbetalingsperiode   6 Welk dienstverband Dienstverband dat actief is op de ingerichte datum binnen de reserveringsperiode   Dag dienstverband actief   1 Maand dienstverband actief   6 Welke deeltijdfactor Deeltijdfactor op specifieke dag in specifieke periode   Periode deeltijdfactor   6 Dag deeltijdfactor   1 Minimum vakantietoeslag Het minimumbedrag voor de vakantie-uitkering is per 1 juni 2022 in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag gewijzigd naar € 2.141,70 Actie Journaliseer component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Als je vorige maand op aanraden van ons de bovenstaande inrichting zelf hebt gedaan, kun je nu de overwrites verwijderen door de eigen versies van tabellen 50600 Eenmalige uitkering en 50620 Eenmalige uitkering maximum bedrag van 1-6-2022 tot en met 30-6-2022 te bewerken en alle pinnetjes te verwijderen.   Cao Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) De cao mbo is vernieuwd. Daarom zijn op cao-niveau de volgende wijzigingen in configuratie gedaan. Eenmalige uitkering In juli 2022 hebben de werknemers recht op een eenmalige uitkering van € 600 bruto, naar rato van de deeltijdfactor op 1 juli 2022. Deze uitkering is niet gemaximeerd. Indien een werknemer een deeltijdfactor groter dan 1 heeft, ontvangt deze werknemer meer dan € 600.   De eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering juli 2022. Uitbetaling vindt plaats op component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Reiskostenvergoeding Woon-werkverkeer Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Voor werknemers die op minder dan 5 kilometer afstand van hun werk wonen, is er geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van toepassing. Bij een woon-werkafstand van meer dan 5 kilometer worden ook de eerste 5 kilometers vergoed. Voor de vergoeding geldt een maximale reisafstand van 40 kilometer per enkele reis. In tabel 50000 CAO MBO is hiervoor de parameter EV schaal type gewijzigd in Eenmalig prikken en de parameter EV max km in 40. In tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer is het kilometerbedrag aangepast naar € 0,19. Dienstreizen De kilometervergoeding voor dienstreizen is per 1 juli 2022 gewijzigd naar € 0,30 per kilometer. Dit is aangepast in tabel 50280 - Dienstreizen KM bedragen. Er is geen staffel meer van toepassing. Actie Journaliseren component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering.   Cao Primair onderwijs (PO) Arbeidsmarkttoelage voor directeuren foutief vermeld in cao In de cao Primair onderwijs stond ten onrechte dat de arbeidsmarktoelage voor (adjunct-)directeuren in schaal A12 en hoger €800 per jaar is. En dat voor directeuren in schaal D13 en hoger deze €1.200 per jaar is. De toevoeging en hoger is hier ten onrechte opgenomen.   Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Loonschalen uitlooptoeslag aangepast Bij het vernieuwen van de cao Primair onderwijs is de uitlooptoeslag niet gewijzigd. Wel zijn de namen van de loonschalen veranderd. Aangezien de uitlooptoeslag gekoppeld is aan de naam van de loonschaal kregen leerkrachten ten onrechte geen uitlooptoeslag meer. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 zijn de schalen in tabel 50400 Schaal bedragen Uitlooptoeslag aangepast. Dit kan twk's veroorzaken. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet onderwijs (VO) Op 22 juni 2022 is een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen de sociale partners van cao Voortgezet onderwijs. Ten tijde van deze release mag er nog worden gestemd door vakbondsleden en is de cao dan ook nog niet definitief. De meeste wijzigingen zullen dan ook in een volgende release gedaan worden, zodra de cao definitief is geworden.    De eenmalige uitkering in juli 2022 is wel al in Payroll ingericht, in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022. De parameter Extra uitkering in gebruik staat op cao-niveau ingericht met keuze Nee. Indien het akkoord definitief wordt en betaling in juli 2022 gewenst is, kan in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022 de keuze van parameter Extra uitkering in gebruik naar Ja gewijzigd worden.    Werknemers, die op 1 juli 2022 in dienst zijn bij een werkgever in het Voortgezet onderwijs, hebben recht op een eenmalige uitkering van € 500 bruto. De eenmalige uitkering wordt berekend naar rato van de inkomensfactor (exclusief korting bij ziekte) van juli 2022. In het geval de werktijdfactor echter boven 1,0 ligt, zal de eenmalige uitkering niet hoger zijn dan € 500 bruto.   Uitbetaling van deze eenmalige uitkering vindt plaats op component 148210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022. Indien nodig kunnen werknemers uitgesloten worden van deze uitkering door een transactie op te voeren op component 148040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering juli 2022, voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022. Actie Component 148210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022 moet gejournaliseerd worden.     Cao Doe-het-zelfbranche Met ingang van 1 april 2022 is de zondagtoeslag verlaagd naar 75%. Hiervoor is op cao-niveau component 43260 Toeslag bijzondere uren 75% toegevoegd.   Met ingang van 1 januari 2024 zal de zondagtoeslag verder verlaagd worden naar 50%. Vanaf 1 januari 2024 kun je component 43230 Toeslag bijzondere uren 50% gebruiken voor de zondagtoeslag. Actie Component 43260 Toeslag bijzondere uren 75% moet gejournaliseerd worden.   Cao Beroepsgoederenvervoer Met ingang van 1 januari 2022 bestaat er binnen de cao Beroepsgoederenvervoer een RVU/zwaarwerkregeling. Voor deze regeling is een werkgeversbijdrage van toepassing. Voor deze werkgeversbijdrage is tabel 60300 - RVU/zwaarwerkregeling ingericht, de premiewaardes staan ingericht in tabel 60310 - RVU/zwaarwerkregeling waardes. De afdracht vindt plaats op component 56280 - Afdracht RVU/zwaarwerkregeling werknemer.   Voor deze regeling is geen werknemerspremie van toepassing. Deze wijziging zal dan ook niet leiden tot twk's bij werknemers. Er zal echter wel een andere afdracht berekend worden. Actie Sommige van onze klanten hebben om een juiste afdracht te kunnen berekenen het percentage in tabel 60210 - SOOB-premie waardes aangepast naar 1,61%. Als dit bij jullie het geval is, verzoeken we je om in de versie van tabel 60210 - SOOB-premie waardes per 1 januari 2022 de overwrite te verwijderen (pinnetje weg klikken) om niet alleen voor nu een juiste berekening te krijgen, maar ook in de toekomst gebruik te blijven maken van cao-onderhoud op deze tabel.   Cao Metaal & Techniek Pensioenpremie bij ouderschapsverlof Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PMT de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.   Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes, in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.   Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden: Component Naam Wordt gebruikt voor 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Vaste ouderschapsverlofuren per week 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Variabele ouderschapsverlofuren   Voor pensioenfonds PMT is (nog) geen sprake van geautomatiseerde pensioenaangifte. Door echter in cao-tabel 50000 in te richten dat de cao is aangesloten bij pensioenfonds PMT kan voor dit pensioenfonds automatisch gebruik gemaakt worden van afwijkende percentages in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen.   Berekening van de pensioenpremie zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 niet langer plaatsvinden op werknemerniveau, maar op IKV-niveau.   Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PMT 36,74% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 36,74% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op. Actie Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.   Vernieuwde cao Metaal & Techniek De cao Metaal & Techniek is vernieuwd. Daarom is de configuratie op cao-niveau als volgt aangepast. Eenmalige uitkering In juli 2022 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van € 382,50 bruto. Deze eenmalige uitkering wordt uitgekeerd aan werknemers die op 1 juli 2022 in dienst zijn, naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 1 juli 2022. Bij een deeltijdfactor boven de 1 wordt de eenmalige uitkering niet hoger dan € 382,50. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50650 Eenmalige uitkering en wordt gemaximeerd in tabel 50670 Eenmalige uitkering maximum bedrag.   De eenmalige uitkering wordt uitbetaald op component 146210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Deze component moet gejournaliseerd worden. Minimum vakantiegeld De minimumbedragen voor vakantiegeld zijn aangepast. Alleen werknemers die op in de cao vastgelegde data de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, hebben recht op deze minimumbedragen. In Payroll wordt de leeftijd voor het al dan niet van toepassing zijn van een minimumbedrag bepaald op de laatste dag van de reserveringsperiode. Het minimumbedrag voor het vakantiegeld is in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag als volgt gewijzigd: Periode Minimumbedrag per maand Minimumbedrag per jaar Minimumleeftijd Uitbetalingsperiode Leeftijd op Einddatum reserveringsperiode 1 september 2022 t/m 28 februari 2023 € 188,30 € 2.259,60 21 jaar op 30-6-2021 2023-6 23 1 maart 2023 t/m 30 juni 2023 € 194,42 € 2.333,04 21 jaar op 30-6-2022 2023-6 22 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 € 194,42 € 2.333,04 21 jaar op 30-6-2022 2024-6 23 vanaf 1 januari 2024 € 195,59 € 2.347,08 21 jaar op 30-6-2022 2024-6 23 Actie Voor de eenmalige uitkering moet component 146210 Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden.   Cao Metalektro Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PME de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.   Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes, in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.   Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden: Component Naam Wordt gebruikt voor 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Vaste ouderschapsverlofuren per week 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Variabele ouderschapsverlofuren   Cao Metalektro is aangesloten bij pensioenfonds PME. Dit pensioenfonds kent een UPA met pensioenuitvoerder TKP. Als in tabel 50000 CAO Metalektro als pensioenfonds PME is ingericht (en dat is het geval voor cao Metalektro), zal in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen automatisch het afwijkende percentage voor de afdracht worden toegepast. In de pensioenaangifte wordt de code voor ouderschapsverlof (OSP) meegegeven.   Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PME 38,92% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 38,92% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op. Actie Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.   Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PMT de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.   Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes, in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.   Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden: Component Naam Wordt gebruikt voor 14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Vaste ouderschapsverlofuren per week 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen) Variabele ouderschapsverlofuren   Voor pensioenfonds PMT is (nog) geen sprake van geautomatiseerde pensioenaangifte. Door echter in cao-tabel 50000 in te richten dat de cao is aangesloten bij pensioenfonds PMT kan voor dit pensioenfonds automatisch gebruik gemaakt worden van afwijkende percentages in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen. Berekening van de pensioenpremie zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 niet langer plaatsvinden op werknemerniveau, maar op IKV-niveau.   Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PMT 36,74% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 36,74% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op. Actie Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.   Cao Apotheken De cao Apotheken is vernieuwd. Daarom zijn de volgende aanpassingen in configuratie gedaan. Pensioen Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de franchise neer € 14.840. Dit is aangepast in tabel 60020 - Pensioen meerdere varianten waardes Aangezien het maximum pensioengevend loon ongewijzigd € 114.866 blijft, wijzigt de maximale pensioengrondslag naar € 114.866 - 14.840 = 100.026.  Levenslooptoeslag Met ingang van 1 juli 2022 komt de levenslooptoeslag te vervallen. Per die datum is de factor van component 43170 Levenslooptoeslag daarom gewijzigd naar 0. Nachttoeslag Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor werknemers van apotheken een avondtoeslag van 30%. Daarom is per die datum op cao-niveau component 43050 - 30% toeslag uren ingericht Voor dienstapotheken blijft de avondtoeslag 25%. Hiervoor kan component 43000 - 25% toeslag uren gebruikt blijven worden. Eenmalige uitkering nog niet ingericht In december 2022 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering. Deze uitkering zal op een later moment op cao-niveau ingericht worden. Actie Component 43050 - 30% toeslag uren moet gejournaliseerd worden.   Cao Jeugdzorg De cao Jeugdzorg is vernieuwd. Daarom is de configuratie op cao-niveau als volgt gewijzigd: Eenmalige uitkering over 2021 De salarisverhoging voor 2021 die is overeengekomen in het onderhandelaarsakkoord moet volgens de werkgeversvereniging worden berekend en uitbetaald in de vorm van een eenmalige uitkering, gebaseerd op 2% van het salaris van 2021. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50550 - Eenmalige uitkering over 2021. Op cao-niveau zijn de volgende componenten ingericht als grondslag voor deze eenmalige uitkering Component Naam 10010 Periode salaris 10060 Gewerkte uren (uurloners) 45110 HM uitbetaling vakantiegeld 45200 Uitbetaling vakantiegeld 46110 HM uitbetaling eindejaarsuitkering 46200 Uitbetaling eindejaarsuitkering   Ook arbeidsmarkttoelagen vormen grondslag voor deze eenmalige uitkering. Op cao-niveau zijn hiervoor geen componenten ingericht. Als er een arbeidsmarkttoelage van toepassing is, maak je van dat component een versie aan voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, waarin je aangeeft dat deze component grondslag is voor de eenmalige uitkering over 2021 (geen referentiesalaris).   Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald met terugwerkende kracht in januari 2022 op component 47200 Uitbetaling eenmalige uitkering over 2021. Dit component moet gejournaliseerd worden Eenmalige uitkering juli 2022 Alle werknemers die op 1 januari 2022 in dienst waren, ontvangen in de maand juli 2022 een eenmalige uitkering ter hoogte van € 250 bruto. Deze eenmalige uitkering wordt niet naar rato van deeltijdfactor of tijdvak berekend. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering juli 2022 en wordt uitbetaald op component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022. Dit component moet gejournaliseerd worden. Minimum vakantietoeslag De minimumvakantietoeslag is in tabel 50100 - Vakantiegeld minimum bedrag als volgt gewijzigd Ingangsdatum Bedrag per maand Bedrag per jaar 1 januari 2022 € 187,49 € 2.249,88 1 januari 2023 € 193,07 € 2.316,84 Maximum uurloon ORT In tabel 50320 - Uurlonen is het maximum uurloon ORT als volgt gewijzigd Ingangsdatum Schaalbedrag schaal 5 periodiek 11 Uurloon 1 januari 2022 € 2.959,30 € 18,97 1 januari 2023 € 3.048,08 € 19,54 Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan component 84100 Thuiswerkvergoeding gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Component 84100 Thuiswerkvergoeding moet nog wel gejournaliseerd worden. Reiskostenvergoeding Reiskosten woon-werkverkeer De reiskosten woon-werkverkeer met eigen vervoer worden niet langer afgeleid van de NS-tabel, maar worden vergoed tegen € 0,19 per kilometer. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is per 1 juli 2022 bij parameter EV tabel ingericht dat voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per eigen vervoer tabel 50200 Reiskosten Eigen vervoer gebruikt moet worden. In tabel 50200 Reiskosten Eigen vervoer is het bedrag van € 0,19 per kilometer ingericht. Dienstreizen Voor dienstreizen geldt per 1 juli 2022 een vergoeding van € 0,39 per kilometer. Dit bedrag is ingericht in tabel 50280 Reiskosten KM bedragen. Je kunt het aantal kilometers van een dienstreis opgeven met een transactie op component 40600 KM. Deze worden dan automatisch vergoed volgens het bedrag uit tabel 50280 Reiskosten KM bedragen. BHV-vergoeding Het bedrag voor component 42320 BHV-vergoeding is per 1 juli 2022 aangepast naar € 175. Actie Als er sprake is van een arbeidsmarkttoelage moet het betreffende component ingericht worden als grondslag voor de eenmalige uitkering over 2021. De volgende componenten moeten gejournaliseerd worden: 47200 Uitbetaling eenmalige uitkering over 2021 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022 84100 Thuiswerkvergoeding   Cao VVT Met ingang van 1 juli 2022 bedraagt de vergoeding dienstreizen, voor het reizen van en tussen cliënten/locaties, € 0,19 netto voor de eerste 10 kilometer per werkdag. Dit bedrag is per 1 juli 2022 aangepast in tabel 51380 - Afgelegde afstand van € 0,19 per KM. Deze vergoeding wordt toegepast bij transacties op component 40800 - KM declaratie onder de 10 KM. Voor de dienstreizen boven de 10 kilometer per werkdag blijft de vergoeding van € 0,28 per kilometer van toepassing. Dit bedrag is ingericht in tabel 50280 - Afgelegde afstand van € 0,28 per KM. Deze vergoeding wordt toegepast bij transacties op component 40600 - KM declaratie van € 0,28.   Overige cao's Tijdens de coronaperiode hebben veel cao-onderhandelingen stilgelegen. Nu alles weer op gang komt, zijn ook veel cao-onderhandelingen hervat. Dit heeft tot gevolg gehad dat er recentelijk een groot deel van de door Visma.net ondersteunde cao's vernieuwd is. Helaas is het niet gelukt om voor alle vernieuwde cao's de wijzigingen in deze release door te voeren. Voor de volgende cao's hebben wij nog niet de benodigde configuratiewijzigingen kunnen doen: Cao Drogisterijbranche: er zijn componenten nodig voor de juiste ORT-percentages Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven: de cao kent een eenmalige uitkering over het salaris over de periode van juni 2020 tot en met december 2021. Er is echter geen recht op deze eenmalige uitkering als de werkgever vooruitlopend op de cao-loonsverhoging al een voorschot heeft gedaan. Aangezien wij niet weten in hoeverre er al voorschotten zijn gedaan en de inrichting van een eenmalige uitkering met een reservering over een periode die twee jaar in het verleden ligt niet door Payroll ondersteund wordt, zal de eenmalige uitkering niet op cao-niveau ingericht worden. Wel zullen de reiskosten aangepast worden.  Cao Hospitality: naast de inrichting die we nu hebben voor cao Contractcatering is separate inrichting nodig voor de cao Hospitality Cao Kartonnage- en flexibele verpakkingen bedrijf: deze cao is op 1 juli 2022 definitief geworden. Helaas is het niet gelukt om tijdig de eenmalige uitkering van € 150 bruto voor de maand juli 2022 in te richten. Deze zal in augustus met terugwerkende kracht worden ingericht. Daarnaast zal een eenmalige uitkering worden ingericht voor januari 2023. Cao Retail non-food: helaas is de cao te laat definitief geworden om de eenmalige uitkering in juli 2022 te verwerken. Deze zal in augustus met terugwerkende kracht worden ingericht. Cao Sociaal werk: er is op cao-niveau inrichting nodig voor de arbeidsmarkttoelage middeninkomens Cao Ziekenhuizen: er zijn nog componenten nodig voor de toeslagen voor bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten 
Volledig artikel weergeven
07-07-2022 17:12 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1341 Weergaven
Mededelingen Versie 191 zal op dinsdagavond 8 maart 2022 worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Controles op correcte koppeling tussen contract en IKV Om een goede berekening te garanderen zijn er in Payroll controles toegevoegd op de koppeling van een contract met een IKV. In Talent wordt een juiste werking in principe afgevangen maar in bepaalde situaties kunnen er toch verkeerde situaties ontstaan. In Payroll worden de volgende situaties nu afgekeurd: Geen IKV aan het contract gekoppeld gedurende de volledige looptijd van het contract. Het ontbreken van een koppeling met een IKV vóór de eerste salarisrun wordt wel toegestaan (i.v.m. migraties). Wisseling van IKV na einde contract (deze controle is vanaf 1-1-2022) Gebruik van dezelfde IKV op verschillende contracten terwijl er een gat tussen deze contracten zit waar deze IKV niet in gebruik is (deze controle is vanaf 1-1-2022) Actie Als de salarisrun hier fouten op detecteert dan moet de koppeling van de IKV aan het contract gecorrigeerd worden. 30%-regeling Werknemers die naar Nederland worden uitgezonden, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf in Nederland, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. Voor het vergoeden van die kosten kan een keuze gemaakt worden: vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten of, onder voorwaarden, het toepassen van de 30%-regeling.  De 30%-regeling houdt in dat van bepaalde werknemers, zonder nader bewijs, maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding aan mag worden gewezen als gericht vrijgestelde vergoeding voor de extraterritoriale kosten. Het maximum van 30% van het loon inclusief de vergoeding is gelijk aan 30/70 van het loon exclusief de vergoeding. Hierbij moet rekening worden gehouden met het deskundigheidsvereiste. In deze release hebben we het mogelijk gemaakt de extraterritoriale kosten te vergoeden middels het toepassen van de 30%-regeling. Hierbij kan indien nodig een inkomensnorm in acht worden genomen. Hoe kan de 30% regeling worden toegepast? De regeling wordt aangestuurd door bij de betreffende werknemer het nieuwe vaste component  446010 - 30% regeling  in te voeren.  Geef op dit component aan middels een waarde van 1 t/m 4 op welke wijze de 30%-regeling berekend moet worden. De volgende opties kunnen hier worden gebruikt: Inkomensnorm (inclusief) Inkomensnorm mastertitel (inclusief) Geen toetsing inkomensnorm (inclusief)  Geen toetsing inkomensnorm (exclusief) Als grondslag voor het berekenen van de 30%-regeling zal voor de eerste 3 opties het loon voor loonheffing worden gebruikt  vóór  toepassing van de regeling. Dus het loon inclusief de vergoeding. Bij optie 4 wordt als grondslag het loon voor loonheffing exclusief de vergoeding gebruikt. Hieronder volgt een beschrijving van de werking van de 4 opties. Inkomensnorm (inclusief) Voor een werknemer die naar Nederland komt kan gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling wanneer de werknemer een specifieke deskundigheid heeft. Voor het kunnen aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm. In het systeem is het mogelijk gemaakt de 30%-regeling toe te passen waarbij periodiek getoetst zal worden op deze inkomensnorm. Dit houdt in dat er periodiek getoetst zal worden of door het toepassen van de 30%-regeling nog wel voldaan wordt aan de inkomensnorm. Wanneer dat niet het geval is zal automatisch het bedrag worden afgetopt. Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer het vaste component 446010 30% regeling  toe te voegen met als waarde 1. Wanneer op component 446010 30% regeling  de waarde 1 is ingevoerd zal de 30% regeling worden toegepast, waarbij rekening zal worden gehouden met deze inkomensnorm. Deze inkomensnorm is voor 2022 €39.467,-.   Voorbeeld: Salaris: €4.629,63 per maand Pensioenpremie: €560,12 per maand Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51 Eerst wordt er getoetst of door het toepassen van de regeling nog wel aan de inkomensnorm wordt voldaan.  Dat is hier niet het geval, immers €4.069,51 * 30% = €1.220,85 De inkomensnorm = €39.467,-/12 = €3.288,93 Dus wanneer er 30% zou worden toegepast komt het loon voor loonheffing onder de inkomensnorm €4.069,51 - €1.220,85 = €2848,66 In dit geval kan dus niet het volledige bedrag worden toegepast. Hierdoor zal automatisch het bedrag worden aangepast naar €4.069,51 - €3.288,93 = €780,58   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:   Hierbij kun je zien dat er door de betaling van het vakantiegeld in mei een inhaalslag plaatsvindt in mei, maar ook nog in juni en juli Vervolgens wordt de 30%-regeling weer afgetopt op het norminkomen Inkomensnorm mastertitel (inclusief) Een werknemer die naar Nederland komt die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel heeft behaald, of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en die jonger is dan 30 jaar moet een belastbaar jaarloon ontvangen van meer dan €30.001,- (2022) exclusief de vergoeding. Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer op component 446010 30% regeling  de waarde 2 in te voeren. Er zal dan periodiek een 30%-regeling worden toegepast. Hierbij zal rekening worden gehouden met de inkomensnorm van €30.001,- (2022) voor werknemers met een leeftijd t/m 29 jaar. Vanaf 30 jaar zal er een inkomensnorm van €39.467,- (2022) worden toegepast. Dit zal gebeuren middels een zogenoemde salarissplit. Op het moment dat de werknemer 30 jaar wordt zal er in de periode daarop volgend worden getoetst op de hogere inkomensnorm. Er zal vanaf dat moment opnieuw begonnen worden met het cumulatief toepassen van de hogere inkomensnorm.    Voorbeeld: Werknemer is geboren op 17-09-1992, dus wordt in september 2022 30 jaar oud Salaris: €3.500,- per maand Salarisverhoging in oktober naar €4.500,- Pensioenpremie: €250,- per maand Vakantiegeld in mei: €3.250,-   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:   In de perioden 1 t/m 9 waarin de werknemer 29 jaar is wordt er periodiek getoetst op de lagere inkomensnorm van €30.001,- (2022) Vanaf de periode volgend op de periode waarin de werknemer 30 jaar is geworden begint de toetsing opnieuw, maar dan gebruikmakend van de hogere inkomensnorm van €39.467,- (2022) Geen toetsing inkomensnorm (inclusief) Het is ook mogelijk om de 30%-regeling toe te passen, maar dan zonder toetsing op de inkomensnorm. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist. Zij hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen. Wanneer op component 446010  30% regeling  de waarde 3 is ingevoerd zal de 30%-regeling worden toegepast ongeacht de hoogte van het salaris.  Er zal in dat geval altijd 30% van het heffingsloon inclusief de vergoeding worden toegepast.   Voorbeeld: Salaris: €4.629,63 per maand Pensioenpremie:  €560,12 per maand Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51 Op salariscomponent  4461130 - 30% regeling - tabelinkomen  zal een bedrag van €1.220,85 bruto worden ingehouden en netto tot uitbetaling komen op component  446160 - 30% regeling - netto Dit bedrag is als volgt berekend €4.069,51 * 30%= €1.220,85   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:   Geen toetsing inkomensnorm (exclusief) Naast de drie inclusief 30%-regeling opties is het ook mogelijk de 30%-regeling toe te passen voor werknemers waarbij een loon is afgesproken exclusief de 30% kostenvergoeding.  Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer op component 446010  30% regeling  de waarde 4 in te voeren. Wanneer deze optie is gekozen zal er op component 446160  30% regeling - netto een vergoeding worden uitbetaald ter hoogte van 30/70 van het heffingsloon.  Hierbij zal geen toetsing worden gedaan op de inkomensnorm, immers we gaan er vanuit dat wanneer er een exclusief regeling wordt toegepast de gebruiker zelf in staat is te toetsen op het norminkomen.   Voorbeeld: Salaris: €4.629,63 per maand Pensioenpremie:  €560,12 per maand Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51 Op salariscomponent 446160 30% regeling - netto zal een bedrag van €1.744,08 tot uitbetaling komen. Dit bedrag is als volgt berekend 30/70 * €4.069,51 = €1.744,08   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit: Inkomensnorm Jaarlijks zal de inkomensnorm door ons worden aangepast naar de nieuwe jaarbedragen. Voor 2022 is de inkomensnorm €39.467,-. Voor werknemers met een mastertitel t/m 29 jaar is de inkomensnorm van €30.001,- De inkomensnorm is niet deeltijdfactor afhankelijk.  Wanneer de werknemer halverwege het jaar in dienst treedt zal de inkomensnorm naar rato worden toegepast. Bij het toetsen op de inkomensnorm wordt uitgegaan van het heffingsloon, kolom 14 van de loonstaat Er wordt voortschrijdend cumulatief getoetst op de inkomensnorm Dit kan er toe leiden dat er in een periode waarin bijvoorbeeld een hoger heffingsloon is, een inhaalslag zal plaatsvinden. Dit kan gebeuren wanneer het in voorafgaande periode(s) niet mogelijk was de volledige 30% te benutten. Dan zal dat worden ingehaald in de periode waarin er een hoger heffingsloon is, bijvoorbeeld bij het uitbetalen van het vakantiegeld of een eindejaarsuitkering. Maar het kan er ook toe leiden dat er in (een) bepaalde periode(s) een correctie gaat plaatsvinden op reeds eerder toegepaste 30%-regeling.    Tevens belangrijk om te weten is dat er bij de toetsing op de inkomensnorm altijd wordt gerekend met een inkomensnorm verhoogd met 1 cent. Er wordt immers pas voldaan aan de voorwaarden voor de 30%-regeling wanneer het inkomen exclusief de vergoeding hoger is dan de inkomensnorm. Hieraan wordt altijd voldaan wanneer het inkomen exclusief de vergoeding 1 cent hoger is. Niet voldaan aan inkomensnorm Als er in enig jaar niet is voldaan aan de inkomensnorm dan zal in een volgend jaar automatisch geen 30%-regeling meer worden toegepast. Immers er wordt niet meer voldaan aan één van de voorwaarden voor het kunnen toepassen van de 30%-regeling.  Maximum duur De 30%-regeling zal voor maximaal vijf jaar worden toegepast.  De vijf jaar worden berekend vanaf de startdatum die is opgegeven op het vaste component.  Het systeem zal automatisch de 30%-regeling stoppen wanneer er geen  Einddatum is opgegeven. Wanneer de regeling eerder moet stoppen dan kan dat door een eerdere  Einddatum in te geven. Overzicht van de salariscomponenten Nummer Naam Beschrijving 446010   30% regeling Met deze component kan deelname aan de 30% regeling aangegeven worden door een transactie op te geven met een start- en einddatum van de duur van de deelname en met een waarde van 1-4 die aangeeft welke methode gehanteerd moet worden: 1 - Inkomensnorm (inclusief) 2 - Inkomensnorm mastertitel (inclusief) 3 - Geen toetsing inkomensnorm (inclusief) 4 - Geen toetsing inkomensnorm (exclusief).   De transactie dient op één contract opgegeven te worden. Indien er een overgang is naar een ander contract dan dient op het nieuwe contract aansluitend (maar niet overlappend) een nieuwe transactie opgegeven te worden. 446130 30% regeling - tabelinkomen Op deze component zal bij een inclusief 30% regeling het bruto bedrag tegen tabelinkomen worden ingehouden. Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446140 - 30% regeling - bijzonder tarief en 446160 - 30% regeling - netto worden gejournaliseerd 446140 30% regeling - bijzonder tarief Op deze component zal bij een inclusief 30% regeling het bruto bedrag tegen bijzonder tarief worden ingehouden. Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446130 - 30% regeling - tabelinkomen en 446160 - 30% regeling - netto worden gejournaliseerd 446160 30% regeling - netto Op deze component zal wanneer een 30% regeling wordt toegepast de onbelaste netto vergoeding tot uitbetaling komen. Dit geldt voor zowel de inclusief als de exclusief 30% regeling Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446130 - 30% regeling - tabelinkomen en 446140 - 30% regeling - bijzonder tarief worden gejournaliseerd   Salariscomponenten uitsluiten  Daarnaast is het mogelijk gemaakt salariscomponenten uit te sluiten van de grondslag voor de 30%-regeling.  Dit kan worden gedaan door te gaan naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten het uit te sluiten component te wijzigen. Op het tabblad Algemene informatie is bij de sectie Overig een nieuwe optie Uitsluiten van 30% regeling toegevoegd. Wanneer die wordt aangevinkt zal de waarde van het component buiten de berekening van de 30%-regeling worden gehouden.   Correctie voorgaande loonjaar Het kan nog wel eens voorkomen dat een beschikking voor het toepassen van de 30%-regeling pas in het volgende loonjaar door de Belastingdienst wordt afgegeven. Wanneer dan met terugwerkende kracht over het vorige loonjaar alsnog de 30%-regeling wordt opgevoerd bij een werknemer dan zal dat automatisch leiden tot een correctie in het vorige loonjaar. De wijziging zal dan ook leiden tot een gecorrigeerde loonaangifte in het vorige loonjaar.   Voorbeeld Werknemer treedt in dienst per 01-11-2022. Verzoek tot toepassen van de 30%-regeling wordt gedaan, maar de beschikking wordt pas in februari 2023 afgegeven.  In dat geval zal component 446010 - 30% regeling worden ingevoerd per 01-11-2022.  Het systeem zal dan met terugwerkende kracht over het loonjaar heen de 30%-regeling toepassen.  Wanneer de salarisrun van februari 2023 wordt afgesloten zal er tevens een loonaangifte voor december 2022 worden gegenereerd met daarin een correctie voor de betreffende werknemer.    Deze regeling houdt in dat je 30% of 30/70 van het loon mag verstrekken als vergoeding voor de extra kosten van het tijdelijke verblijf van de werknemer in een ander land, of, als een werknemer uit het buitenland aangetrokken wordt, voor zijn tijdelijk verblijf in Nederland.  Het gaat hierbij om 30% of 30/70 van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief de vergoeding zelf. Deze vergoeding is onbelast. Een verzoek om toepassing van de regeling moet door (of namens) de werknemer en de werkgever worden gedaan bij de Belastingdienst. Actie Indien de 30%-regeling van toepassing is, bepaal je welke van de vier beschreven opties van toepassing is Je voert de juiste waarde in op component 446010  30% regeling Je journaliseert de bijbehorende salariscomponenten Terugdraaien 30 dagen PRINS-methode voor pensioenfonds SPW In afwachting van definitief uitsluitsel van APG omtrent welke 30 dagen methode gehanteerd moet worden voor het pensioenfonds SPW hebben wij de functionaliteit van de PRINS-methode teruggedraaid met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022. Omdat de door APG gegeven signalen/meldingen leidden tot heel veel vragen met betrekking tot werknemers die in de loop van de maand in dienst treden of uit dienst gaan. Deze werknemers ontvingen onderstaande signaalcodes vanuit SPW: In januari 2022 melding 170: De aangeleverde premiegrondslag is hoger dan de berekende premiegrondslag wanneer iemand in de loop van de maand in dienst treedt of uit dienst gaat In februari 2022 meldingen:  165/168: De aangeleverde premiegrondslag is lager dan de berekende premiegrondslag wanneer iemand in de loop van de maand in dienst treedt of uit dienst gaat 109: De aangeleverde uren zijn lager dan de berekende uren Het terugdraaien van deze functionaliteit houdt in dat voor werknemers die in de loop van de maand in dienst treden of uitdienst gaan met terugwerkende kracht de grondslagen, premies en uren worden gecorrigeerd. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing   Opgeloste fouten Minimum eindejaarsuitkering incorrect bij kopen verlof Indien de eindejaarsuitkering bepaald wordt volgens de methode "Reservering bedrag" en  het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Eindejaarsuitkering (geen referentie salaris) dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van de minimum eindejaarsuitkering ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum eindejaarsuitkering bedrag bepaald werd. Indien  de eindejaarsuitkering bepaald wordt volgens de methode "Reservering deeltijdpercentage" of methode "Reservering voorschot" en  het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Uurtype  Verlof rechten dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van de minimum eindejaarsuitkering ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum eindejaarsuitkering bedrag bepaald werd. Dit is opgelost per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Er is geen aanvullende actie benodigd.   Cao-informatie Cao Gemeenten - tegemoetkoming zorgverzekering met twee varianten - gebaseerd op salaris Werknemers onder de cao Gemeenten hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering (artikel 3.24). Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks in december betaald en is niet afhankelijk van de deeltijdfactor, maar wel van het tijdvak binnen het kalenderjaar waarin de werknemer in dienst is (geweest). Deze tegemoetkoming is ingericht in tabel 50650  Tegemoetkoming zorgkostenverzekering. De cao Gemeenten kent twee verschillende bedragen voor deze tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering: € 296,- per jaar voor de werknemer met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6; € 168,- per jaar voor de werknemer met een hoger salaris dan het maximum van salarisschaal 6 De maand december is hiervoor de peildatum. Bij uitdiensttreding geldt hiervoor de laatste maand van het dienstverband. Met ingang van 2022 heeft Payroll functionaliteit ontwikkeld waarmee kan worden bepaald of een werknemer recht heeft op de hoge of de lage variant van deze tegemoetkoming. In tabel 50680  Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen vind je de mogelijke varianten en bijbehorende bedragen. Voor vaste salarianten wordt de variant bepaald op basis van het berekende salaris over alle contracten.  Voor uurloners is als default in tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen de lage variant ingericht. Voor uurloners is het niet zonder meer mogelijk om te bepalen of een werknemer recht heeft op de hoge of de lage variant van de tegemoetkoming. Daarom zijn er twee opties: De variant waar de werknemer recht op heeft wordt handmatig opgegeven.  Middels salariscomponent 146230 Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering kun je opgeven op welke variant de werknemer recht heeft. Als er geen handmatige variant is opgegeven, zal het bedrag van variant 00003-Oproepkracht uit tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen worden genomen. Het blijft wel mogelijk om handmatig in te grijpen. Je geeft dan zelf de variant op waar de werknemer recht op heeft. In tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen vind je de mogelijke varianten en bijbehorende bedragen. Middels salariscomponent 146230 Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering kun je opgeven op welke variant de werknemer recht heeft. Het is ook mogelijk om werknemers uit te sluiten van de tegemoetkoming, dit kun je doen door een transactie op te voeren op salariscomponent 146040 Uitsluiten van deelname aan tegemoetkoming zorgverzekering, met als ingangsdatum 1 januari van het lopende jaar of de datum van indiensttreding als die later in het jaar ligt.   Variant Variant salariscomponent 146230 Bedrag in 2022 Voorwaarde volgens cao Variant 1 - laag 1 € 168 salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6 Variant 2 - hoog 2 € 296 salaris hoger dan het maximum van salarisschaal 6 Deze tegemoetkoming in de kosten van de zorgkostenverzekering wordt door pensioenfonds ABP aangemerkt als niet pensioengevend, aangezien deze tegemoetkoming het karakter heeft van een onkostenvergoeding. Actie Als er voor vaste salarianten lopende transacties zijn op salariscomponent 146230  Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering, geef je deze als einddatum 31 december 2021 mee om de variant vanaf 1 januari 2022 door logica te laten bepalen. Voor uurloners wordt vanaf 1 januari 2022 standaard de lage variant toegepast. Als voor een oproepkracht de hoge variant van toepassing is, geef je een transactie op op salariscomponent 146230  Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering, met als totaal het variantnummer 2. Cao Ziekenhuizen - vernieuwde cao De cao Ziekenhuizen is vernieuwd. Daarom zijn de volgende aanpassingen in de inrichting van deze cao gedaan: Eenmalige uitkering maart 2022 In maart 2022 ontvangen werknemers die op 1 december 2021 in dienst waren een eenmalige uitkering van € 250 bruto, naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 1 december 2021. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50550 Eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering wordt uitbetaald op salariscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Dit salariscomponent moet nog wel gejournaliseerd worden. Maximum uurloon ORT Het maximum uurloon voor berekening van de vergoeding voor onregelmatige diensten is momenteel gebaseerd op IP-nummer 28. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt IP-nummer 28 € 3.389 bruto per maand. Het hiervan afgeleide uurloon bedraagt € 3.389 / 156 = € 21,72. Vanaf 1 juli 2022 wordt de onregelmatigheidstoeslag gemaximaliseerd op het uurloon afgeleid van IP-nummer 32 € 3.695 bruto per maand. Het hiervan afgeleide uurloon bedraagt € 3.695 / 156 = € 23,69. In tabel 50320  Uurlonen  is daarom met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 het maximum ORT-uurloon gewijzigd naar € 21,72 bruto per uur en per 1 juli 2022 naar € 23,69 bruto per uur. Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan salariscomponent 84100  Thuiswerkvergoeding  gebruikt worden. In tabel 51100  Reiskosten en thuiswerkvergoeding  is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Salariscomponent 84100  Thuiswerkvergoeding moet nog wel gejournaliseerd worden. Bereikbaarheidsdiensten In het onderhandelaarsakkoord staat dat de vergoeding voor de uren doorgebracht in een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst per 1 juli 2022 met 100% wordt verhoogd en vanaf diezelfde datum standaard in zijn geheel wordt uitbetaald. Als de uitwerking hiervan in de definitieve cao-tekst verwerkt is, zullen wij hier op cao-niveau salariscomponenten voor inrichten. Actie Voor het uitbetalen van de eenmalige uitkering moet salariscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden Voor het uitbetalen van de eenmalige uitkering voor uurloners moet salariscomponent 47200  Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden Voor uurloners bereken je handmatig de uit te betalen eenmalige uitkering en boekt dit bedrag met een transactie op salariscomponent 47100 HM reservering eenmalige uitkering Salariscomponent 84100  Thuiswerkvergoeding  moet gejournaliseerd worden Cao Museum - wijziging maximum uurloon ORT Voor cao Museum is in tabel 50320 Uurlonen  het maximum ORT uurloon met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 gewijzigd naar € 19,94 en per 1 juli 2022 naar €20,44 bruto per uur. Actie Er is geen aanvullende actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
08-03-2022 13:09 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1291 Weergaven
1 Inhoud 2 Installatie releases Versie 189 zal op donderdagavond 8 februari 2022 voor u worden geïnstalleerd.     3 Waarom release 189? Er wordt in deze release nieuwe functionaliteit geleverd. Deze staat beschreven in hoofdstuk 4. Verder wordt er in deze release gewijzigde inrichting geleverd. Deze staat beschreven in hoofdstuk 5. Tot slot zijn er fouten opgelost, deze staan beschreven in hoofdstuk 6.  4 Nieuwe functionaliteit 4.1 Extra blokkerende meldingen vanaf 2022-04 Vanaf april 2022 worden onderstaande blokkerende meldingen gegeven bij validatie van het gegeven code invloed verzekeringsplicht : Validatie nummer Errorcode Validatie omschrijving Verwachte actie door klant C0223 E-TAX-39 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, indicatie verzekerd WW en/of indicatie verzekerd ZW 'J' is. Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of de indicatie SV verzekering C0823 E-TAX-40 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl het soort inkomen gelijk is aan 11 Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of het soort inkomen   4.2 Blokkerende melding als productloon voor pensioenfonds SPW, ABP en Loyalis ontbreekt Met ingang van deze release wordt een blokkerende melding gegeven als voor een inkomstenverhouding geen productloon is vastgesteld voor het pensioenfonds SPW, ABP en Loyalis. Dit kan voorkomen wanneer een werknemer verkeerd is ingericht, of wanneer u voor een werknemer een ziekte kortingspercentage van 100% op geeft. De blokkerende melding voorkomt uitval of afkeuring van de pensioenaangifte. Validatie - nummer Error code Validatie omschrijving Verwachte actie door klant osg89 E-PENS-07 Het pensioengevend salaris mag niet lager zijn dan het vastgestelde minimum van [...] voor het pensioenfonds [...]  De werknemer hoort niet thuis in de pensioenaangifte met regelinggegevens. Dit wordt veroorzaakt doordat er sprake is van één van onderstaande situaties:  Het soort inkomen is niet correct waardoor de IKV ten onrechte in de pensioenaangifte met regelinggegevens is vermeld Er is sprake van een slapend dienstverband Er is ten onrechte een switch van ene IKV naar een andere IKV Er is ten onrechte geen salaris ingericht bij de IKV Er is ten onrechte 100% salaris gekort vanwege ziekte (waardoor het regelingloon de waarde 0 heeft)     4.3 Administratiekantoor klanten - De salarisrun betaaldatum in het AK salarisrun overzicht Vanaf Visma.net Payroll versie 189 wordt in het AK salarisrun overzicht ook de salarisrun betaaldatum getoond. Omdat bleek dat deze datum vaak als controle wordt gebruikt leek het ons handig om dit direct op het AK salarisrun overzicht inzichtelijk te hebben. Voorheen kon dit alleen op werkgeversniveau of in het AK salarisrun overzicht, onder de salarisrun details, worden gecontroleerd. De betaaldatum is nu verwijderd onder de salarisrun details in het AK salarisrun overzicht.       5 Wijzigingen in bestaande inrichting 5.1 Vernieuwde cao Gemeenten De cao Gemeenten is vernieuwd. Derhalve zijn de volgende aanpassingen in de cao-inrichting gedaan: 5.1.1 Eenmalige uitkering Elke werknemer die op 3 november 2021 in dienst is, heeft over het jaar 2021 recht op een eenmalige uitkering van € 1.200. Daarvan is € 300 een corona onkostenvergoeding. Van de €1.200 is daarom € 900 euro pensioengevend. De eenmalige uitkering wordt conform artikel 1.9 cao vastgesteld naar rato van de arbeidsduur op 3 november 2021. Deze eenmalige uitkering is gesplitst in twee delen: 5.1.1.1 Pensioengevende eenmalige uitkering Het pensioengevende deel van de eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50700 Eenmalige uitkering . Deze eenmalige uitkering is gebaseerd op een vast bedrag van € 900 bruto, dat wordt uitgekeerd naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 3 november 2021. Volgens het principeakkoord wordt de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk na het formeel worden van het akkoord uitbetaald, een specifieke maand van uitbetaling wordt niet genoemd. Op cao-niveau hebben wij een betaling in februari 2022 ingericht, aangezien dit de eerste betalingsperiode na het definitief worden van het akkoord is. Indien gewenst kunt u de maand van uitbetaling aanpassen door in tabel 50700 Eenmalige uitkering de parameter Uitbetalingsperiode aan te passen.  Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald op salariscomponent 147210 Uitbetaling eenmalige uitkering . Deze salariscomponent is ingericht als pensioengevend in het volgende kalenderjaar. Denkt u eraan deze salariscomponent te journaliseren? 5.1.1.2 Eenmalige corona onkostenvergoeding € 300 bruto De niet-pensioengevende eenmalige corona onkostenvergoeding van € 300 bruto is ingericht in tabel 50750 Eenmalige corona onkostenvergoeding. Ook deze eenmalige uitkering wordt gebaseerd op de contractuele deeltijdfactor op 3 november 2021. Volgens het principeakkoord wordt de eenmalige corona onkostenvergoeding zo spoedig mogelijk na het formeel worden van het akkoord uitbetaald, een specifieke maand van uitbetaling wordt niet genoemd. Op cao-niveau hebben wij een betaling in februari 2022 ingericht, aangezien dit de eerste betalingsperiode na het definitief worden van het akkoord is. Indien gewenst kunt u de maand van uitbetaling aanpassen door in tabel 50750 Eenmalige corona onkostenvergoeding de parameter Uitbetalingsperiode aan te passen.  De eenmalige corona onkostenvergoeding wordt uitbetaald op salariscomponent 148210 Uitbetaling eenmalige corona onkostenvergoeding . Deze salariscomponent is ingericht als niet-pensioengevend. Denkt u eraan deze salariscomponent te journaliseren? Werkgevers die in 2021 collectieve bedragen hebben betaald in het kader van corona, in de vorm van lokale thuiswerkvergoedingen (per dag of eenmalig), bonussen, toelagen, uitkeringen of gratificaties, mogen deze aftrekken van de corona onkostenvergoeding van €300. Afhankelijk van de situatie kunt u het vaste bedrag voor deze eenmalige uitkering aanpassen in tabel 50750 Eenmalige corona onkostenvergoeding of deze eenmalige uitkering in zijn geheel uitzetten en indien nodig via een eigen salariscomponent een aanvullend bedrag uitbetalen. 5.1.2 Maximum uurloon ORT In tabel 50320 Uurlonen is het maximum uurloon ORT per 1 december 2021 aangepast naar € 18,89 en per 1 april 2022 naar € 19,35. De wijziging met terugwerkende kracht per 1 december 2021 kan twk's veroorzaken. 5.1.3 Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan salariscomponent 84100 Thuiswerkvergoeding gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is reeds op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Denkt u eraan om deze salariscomponent te journaliseren?     6 Opgeloste meldingen 6.1 Salarisrun met component filter bevat t.o. de reiskostenvergoeding WW Als een salarisrun gedefinieerd is met een component filter (bijv. een declaratierun) dan werd ten onrechte ook de reiskostenvergoeding woon-werk berekend.   Dit is per deze release opgelost. 6.2 Bij TWK over vorig jaar op beëindigd dienstverband werd component ontbreken sommige kolommen in de loonstaat. Als op een contract een TWK over vorig jaar is gedaan terwijl er in deze periode geen inkomen is (bijvoorbeeld omdat het contract vorig jaar is beëindigd of het een uurloner zonder uren in deze periode betreft) dan werd ten onrechte geen kolom 03 Loon in geld (component 92030) , 04 Loon niet in geld (component 92040), kolom 05 Fooien / uitk. uit fondsen (component 92050) en/of 07- Aftrekpost voor alle heffingen (component 92070) aangemaakt.   Dit is hersteld per 1-1-2022.
Volledig artikel weergeven
01-02-2022 12:19 (Bijgewerkt op 26-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1282 Weergaven
Voor het uitbetalen van reiskosten zijn verschillende methodes in Payroll aanwezig. In bijgevoegde beschrijving worden deze methodes toegelicht.
Volledig artikel weergeven
29-07-2021 16:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1284 Weergaven