Minun alueeni
Apu

Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Henkilökortistossa on useita erilaisia rooleja, joita voidaan valita ohjelmaan syötetyille henkilöille. Henkilökortisto –ikkunan yläreunassa on Henkilörooli –valinta, joilla voidaan helpottaa henkilökorttien selausta. Esimerkiksi valinnalla ”Myyjät”, voidaan selata pelkästään niitä henkilöitä, jotka ovat asetettu myyjärooliin. Henkilörooleja on valittavissa sen mukaan, mitä ohjelmassa on aktiivisena osioita. Mahdollisia henkilörooleja ovat Myyjä, Vastuuhenkilö, Ostaja, Palkansaaja, Matkustaja, Projektihenkilö, Työajankirjaaja, Hyväksyjä ja Päähyväksyjä.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 11:49
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 689 Näytöt
Alla on listattuna erilaisia mahdollisia ongelmatilanteita ja niiden ratkaisut. Mentäessä Työajankirjaus-toimintoon saatte seuraavan ilmoituksen: Sinulla ei ole henkilökortistossa työajankirjaajan tai hyväksyjän roolia, joten et voi kirjata työaikaa. Käyttäjätunnus, jolla olette kirjautuneet ohjelmaan, on annettu oikean Henkilökortin Perustiedot välilehden Käyttäjänimi-kenttään Mikäli kyseessä on Työajankirjaaja, on kyseiselle Henkilökortille valittu Perustietoihin rooliksi Työajankirjaaja Mikäli kyseessä Hyväksyjä, on kyseiselle Henkilökortille valittu Perustietoihin rooliksi Hyväksyjä. Lisäksi tarkistakaa, että henkilö on valittuna Hyväksyjäksi, niille henkilöille, joiden hyväksyjä hän on. Työajankirjaus toimintoa avattaessa tai valittaessa henkilö kyseisessä toiminnossa saatte seuraavan ilmoituksen: ”Henkilökortiston perustiedoissa tai työsuhteen perustiedoissa ei ole määritelty henkilön päivittäistä työaikaa. Anna seuraaville työajankirjaajille päivittäinen työaika ennen työaikojen kirjausta”. Mikäli kyseessä on Palkansaaja, menkää Henkilökortin Työsuhteet -välilehdelle. Tarkistaa sieltä Perustiedot -välilehdeltä, että Päivittäinen työaika on annettuna. Muissa tapaukissa menkää Henkilökortiston Työaika-välilehdelle ja tarkistaa, että sinne on syötetty Päivittäinen työaika. Työaikaa kirjatessa Kirjauslajeista ei löydy tarvittavaa kirjauslajia. Kirjauslajeista löytyy ne kirjauslajit joiden tyyppi on tuntityö, liukuma, ylityö, palkallinen poissaolo tai palkaton poissaolo ja jotka kuuluvat Henkilökortistossa kyseiselle henkilölle valittuun kirjauslajiryhmään. Työaikaa kirjatessa Työtehtävistä ei löydy tarvittavaa työtehtävää Työtehtävistä on valittavissa ne voimassa olevat työtehtävät, jotka kuuluvat Henkilökortistossa kyseiselle henkilölle valittuun työtehtäväryhmään. Työajan kirjauksessa ei pystytä korjaamaan kirjattua riviä, koska rivi on kuitattu-tilassa. Ennen kuin työajankirjaaja voi korjata riviä, pitää Kuittaus perua ”Peru valittujen rivien kuittaus/hyväksyntä” -painikkeella. Hyväksyjä ja päähyväksyjä voivat muokata myös kuitattu-tilassa olevaa kirjausta. Kuitatun työajankirjauksen hyväksyminen ei onnistu. Hyväksynnän voi tehdä sellainen Henkilö, joka on määritelty hyväksyjäksi sen henkilön Henkilökortille, jonka työajankirjauksia hyväksytään. Myös sellainen henkilö, joka on Henkilökortilla määritelty Päähyväksyjäksi, voi tehdä hyväksynnän.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:21
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 631 Näytöt
 Työajankirjaus-toiminnossa kirjataan työaikaa tai siihen verrattavaa aikaa tunteina. Jos henkilöllä on käyttöoikeus työajankirjaukseen ja hänellä on työajankirjaajan rooli, hän voi kirjata ja kuitata oman työaikansa. Jos henkilöllä on lisäksi hyväksyjän rooli, hän voi myös kirjata, kuitata ja hyväksyä niiden henkilöiden työaikaa, joille hänet on valittu hyväksyjäksi. Jos henkilöllä on päähyväksyjän rooli, hän voi kirjata, kuitata ja hyväksyä kaikkien henkilöiden työaikaa. Työaikaa voidaan kirjata viikko- tai päiväkohtaisesti. Työajan kirjauksessa voidaan antaa seuraavia tietoja: Kirjauslaji – Pakollinen tieto Työtehtävä Selite – Pakollinen tieto, jos kirjauslajilla on määritelty pakollinen selite Projektivaihe – Edellyttää Projektihallinta -osiota Kustannuspaikka Tunnit – Jos tunnit -kenttä on tyhjä, kirjaus poistetaan Kun työaika on kirjattu valmiiksi, voidaan se kuitata valitsemalla ensin kuitattava rivi/rivit ja painamalla ”Kuittaa/hyväksy kirjaukset” –painiketta Kuitattu työaika hyväksytään samalla painikkeella, mutta sen voi tehdä sellainen henkilö, joka on valittu Hyväksyjäksi henkilölle, jonka työaikaa ollaan hyväksymässä tai sitten hyväksyvällä henkilöllä on roolina Päähyväksyjä. Hyväksytyn työajan kirjauksen tiedot voidaan siirtää palkanlaskentaan. Hyväksytyn kirjauksen tietoja ei voida muokata vaan hyväksyjän tai päähyväksyjän on ensin palautettava se takaisin kuitattu tilaan.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:10
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 675 Näytöt
Ennen Työajankirjauksien kirjausta pitää suorittaa Työajankirjauksen käyttöönotto. Käyttöönotossa käydään läpi kaikki Perustiedot -valikossa löytyvät toiminnot, joiden tiedot käyttäjän tulee tarkistaa. Tarvittaessa tiedot tulee muuttaa ja mahdollisesti puuttuvat tiedot luoda ohjelmaan. Kirjauslaji-toiminnossa määritellään kaikki erityyppiset kirjauslajit, joilla voidaan kirjata työaikaa. Mikäli käytössä on myös Palkanlaskenta, voidaan toiminnossa määritellä Kirjauslajia vastaavat Palkkalajit. Kirjauslajiryhmä-toiminnossa määritellään kirjauslajiryhmiä. Henkilölle/henkilöryhmälle valitaan kirjauslajiryhmä, jolloin hänelle näkyvät työajan ja poissaolojen kirjauksessa vain valitun Kirjauslajiryhmän Kirjauslajit. Työtehtävä-toiminnossa määritellään työajankirjauksessa käytettävät työtehtävät. Työtehtävälle annetaan yksiselitteinen nimi, laskutuksessa käytettävä nimike ja tieto, onko työtehtävä käytössä. Työtehtäväryhmä-toiminnossa voidaan luoda erilaisia työtehtäväryhmiä. Henkilölle/henkilöryhmälle valitaan työtehtäväryhmä, jolloin hänelle näkyvät vain valitun työtehtäväryhmän työtehtävät. Henkilöryhmät -toiminnossa voidaan luoda henkilöryhmiä, joiden avulla voidaan ryhmitellä henkilöt, joilla on sama työaika, kirjauslajiryhmä, työtehtäväryhmä, hyväksyjä ja kustannuspaikka. Kun luodaan uusi henkilö tai henkilön työsuhteen perustietoihin valitaan henkilöstöryhmä, henkilöstöryhmän tiedot kopioituvat henkilölle oletustiedoiksi. Tarvittaessa tietoja voi muuttaa henkilökortilla. Henkilökortisto -toiminnossa voidaan Henkilökorteille liittää kyseistä henkilö vastaava Passelin käyttäjä. Lisäksi voidaan antaa henkilölle tarvittavat roolit, sekä liittää käyttäjä haluttuun Kirjauslajiryhmään, Työtehtäväryhmään ja Henkilöryhmään.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:09
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 623 Näytöt
Passelin työajankirjausosiossa voidaan kirjata Henkilökortistossa oleville henkilöille heidän työaikansa. Passeli työajankirjausosion kirjauksilla on myös yhteys Passelin projektinhallinta ja palkanlaskenta osioihin. Mikäli Passelin lisenssiin sisältyy Projektiseuranta- tai Projektinhallintaosio on työaikakirjaukset mahdollista kirjata projekteille, jolloin tiedot on käytettävissä Projektiseuranta- tai Projektinhallintaosion toiminnoissa ja raporteilla. Mikäli Passelin lisenssiin sisältyy Palkanlaskentaosio, on työaikakirjaukset kirjattavissa kirjauslajeille joille on annettavissa palkanlaskennan palkkalajitiedot. Sitä myötä palkanlaskennassa on mahdollista työajankirjausten tuonti toiminnolla tuoda kirjaukset pohjaksi palkkakauden palkkatapahtumille. Toistaiseksi tuonti on mahdollista suorittaa vain vaihtuvapalkkaisille palkansaajille. Samalla periaatteella ovat poissaolopäivät kirjattavissa ja sitä myötä tuotavissa palkanlaskentaan poissaoloiksi, molempien vaihtuva- sekä kiinteäpalkkaisten osalta. Työaikoja voi kirjata, joko työntekijä itse, hänen esimiehensä tai kirjausten päähyväksyjä. Henkilöiden roolit määritellään Henkilökortistossa. Myös se, mitä tietoja työajankirjauksessa voi nähdä, on määriteltävissä Henkilökortistossa. Esimerkiksi Työntekijä itse näkee vain omat kirjauksensa Esimies näkee oman ryhmänsä kirjaukset Päähyväksyjä näkee kaikkien työntekijöiden kirjaukset Työtunteja voi kirjata viikko tai päivätasolla. Kirjaustapa valitaan Työajankirjaus –toiminnossa. Jos esimerkiksi päivän aikana tehdään useita erilaisia töitä, voidaan käyttää päiväkirjausta. Mikäli työntekijä kirjaa päivälle vain tunnit yhdeltä työtehtävältä, voidaan käyttää viikkokirjausta. Työaika kirjataan Työajankirjaus –toiminnossa. Valitaan ensiksi Henkilö, jolle työtunnit kirjataan. Jos työntekijä itse kirjaa omat tuntinsa, niin henkilöä ei tarvitse erikseen valita. Kirjausosalla valitaan ensiksi Kirjauslaji ja työtehtävä. Kirjauslajit ja työtehtävät on määriteltävissä Työajankirjaus –osion yläpalkin ”Perustiedot” vallinnan kautta. Kirjaukselle voi antaa myös vapaamuotoisen selitteen Tämän jälkeen täydennetään tehdyt työtunnit Työajankirjaukset voidaan myös kohdistaa kustannuspaikoittain tai tiettyyn projektivaiheeseen, mikäli Passeli2012 ohjelmassa on Projektihallinta –osio. Työajankirjausten jälkeen, tallennetaan tiedot ”Tallenna” –painikkeesta Tämän jälkeen kuitataan tehty kirjaus valitsemalla rivi ja painamalla ”Kuittaa/Hyväksy kirjaukset” –painiketta. Kirjauksen jälkeen Hyväksyjä käsittelee tehdyt kirjaukset.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:08
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 604 Näytöt