Mijn Communities
Help

Releases Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 28 februari 2023.   Mededelingen 2023-03/1 Vooraankondiging: Verval IZZ functionaliteit aantal x bedrag In de zorgsector kunnen werknemers en hun gezin zichzelf bij IZZ verzekeren via de verzekeraars CZ en VGZ. De premie houd je als werkgever dan in op het salaris van de werknemer. De premies kunnen in Gemal  op twee manieren worden ingehouden: Via de functionaliteit aantal x bedrag: op een reeks werkgevercodes in de 72xx-74xx reeks wordt door ons een bedrag onderhouden dat correspondeert met een specifiek pakket dat wordt aangeboden door ofwel VGZ ofwel CZ. Bij de werknemer leg je met een invoercode vast hoeveel gezinsleden dit pakket afnemen. Gemal houdt dan het aantal pakketten x het bijbehorende bedrag in [1]. Door het inlezen van een incassoborderel. VGZ en CZ bieden elk zo'n borderel aan in hun werkgeversomgeving [2]. Je kunt dit borderel inlezen in HR Core. [3] Functionaliteit 1 is gemaakt in een tijd dat de incassoborderellen nog niet bestonden. Deze werkwijze is foutgevoelig en arbeidsintensief. Elk jaar wijzigen de pakketten die zorgverzekeraars aanbieden en kunnen werknemers overstappen of wijzigen van pakket. De laatste jaren worden deze wijzigingen steeds later bekend gemaakt, omdat de zorgverzekeraars tot in een laat stadium onderhandelen met zorgaanbieders. Bij deze werkwijze moet je jaarlijks aan je werknemers vragen om de gegevens van hun zorgverzekering in je systeem bij te werken, omdat de incasso van IZZ en de inhouding bij de werknemer anders niet aansluiten. Ook wij moeten jaarlijks de functionaliteit in Gemal wijzigen, zodat we nieuwe pakketten kunnen aanbieden en oude pakketten uitfaseren. Omdat de wijzigingen vaak pas laat bekend worden, kunnen we sommige pakketten pas in de loop van het nieuwe jaar aanbieden. Deze functionaliteit wordt momenteel nog op beperkte schaal gebruikt. Functionaliteit 2 biedt het voordeel dat de incasso van IZZ altijd aansluit op de inhouding bij de werknemer. Als de werknemer wijzigt van pakket of van zorgverzekeraar dan blijkt dat direct uit de borderel. Je bent dus niet afhankelijk van je werknemers voor een actuele administratie en je hebt geen verschillen tussen inhouding en afdracht. Nieuwe pakketten worden direct in de borderel verwerkt, je hoeft dus niet te wachten op het toevoegen van pakketten door ons in Gemal.  Gelet op bovenstaande voor- en nadelen en het beperkte gebruik van functionaliteit 1, hebben we besloten om functionaliteit 1 uit te faseren per 2024. Als je gebruik maakt van functionaliteit 1, dan kun je deze heel 2023 dus nog blijven gebruiken. Wel raden wij je aan om je al te oriënteren op functionaliteit 2, zodat je per 2024 kunt overstappen. [1] Hoe deze functionaliteit exact werkt lees je in de Gemal handleiding, hoofdstuk Zorgverzekeringswet [2] Zie de website van IZZ voor meer informatie: https://www.izz.nl/zorgorganisaties/hoe-verloopt-de-premie-incasso-werkgever [3] Hoe je dit doet, lees je in de Gemal handleiding, hoofdstuk Zorgverzekeringswet 4.9 2023-03/2 SV-codes nulstellen bij bereiken AOW-leeftijd Het komt voor dat werknemers door blijven werken na het bereiken van de AOW-leeftijd. In dat geval moet het bestaande dienstverband uit dienst worden gemeld en moet er een nieuw dienstverband worden opgevoerd. We zien echter dat dit niet altijd gebeurt. Dit levert onder andere problemen op bij de SV-codes als er in de maand van het bereiken van de AOW-leeftijd een afwijkende ingangsdatum is opgegeven of afwijkende normuren met invoercode 02340. Normaal gesproken worden de SV-codes vanaf de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd nulgesteld. In de gevallen waar een afwijkende ingangsdatum is opgegeven of afwijkende normuren met invoercode 02340, werden de SV-codes in de programmatuur niet automatisch nulgesteld in de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd. Er zal in deze release daarom een herrekening plaatsvinden als de code WW (invoercode 02122) en de code WIA (invoercode 02123) niet zijn nulgesteld in de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd.  Deze herrekening is te herkennen aan reden 03-05 in Mutaties en Signalen Gemal.   Gewijzigd en verbeterd 2023-03/3 Betalingen over vorig jaar vanuit uitkeringen op een eigen uitvoercode Aanleiding Werknemers zien bij een nabetaling vorig jaar op de salarisstrook geen uitsplitsing van een ‘gewone’ nabetaling en een nabetaling vanwege een uitkering. Hierdoor kunnen vanuit het UWV vragen komen, omdat het UWV een verhoogd SV-loon ziet en meent dat de actuele uitkering gekort moet worden. Medewerkers kunnen vanuit hun salarisstrook daar geen antwoord op geven. De nabetaling over vorig jaar wordt daarom gesplitst. Hoe gaat het nu werken? Uitvoercode 01066 Bruto Nabet vrgjr is voor bruto nabetalingen over het vorige jaar. Vanaf nu is deze uitvoercode gesplitst. Alle bruto nabetalingen vanwege uitkeringen worden geteld in de nieuwe uitvoercode 01435 - Nabet vrgjr Uitk. Deze uitvoercode wordt berekend vanuit de uitvoercodes opgenomen in grondslag 55107 - Grondslag samenloop SV tarief (de grondslag zoals deze in het voorgaande jaar gedefinieerd is). Met invoercode 01435 - Nabet vrgjr Uitk kan een correctie doorgevoerd worden op een eerdere berekende uitvoercode 01435. voorbeeld op een salarisstrook:   Moet je iets doen? Je hoeft in principe niets te doen.  Als je echter in februari 2023 een dagloon voor betaald ouderschapsverlof hebt aangepast in 2022 of een andere herrekening hebt aangestuurd op een uitkering, zijn de bedragen, veroorzaakt door die mutatie, nog berekend op uitvoercode 01066-nabetaling vorig jaar.  Deze berekeningen worden NIET automatisch overgezet naar de nieuwe uitvoercode 01435. Als je dit wel wilt (voor een juiste berekening van de WW-premie), zal je zelf een correctie door moeten voeren door de invoercodes 01066 (tegenboeking) en 01435 (opboeking) op te geven. 2023-03/4 Verlofuren per week niet variabel Aanleiding Er is geconstateerd dat de inrichting van de verlofuren per week (invoercodes 03201 - 03210 en 01935, 01936, 01937, 01938, 01939) niet juist is. Deze invoercodes konden variabel opgegeven worden. De verlofuren per week zijn bedoeld voor vast/stam gebruik over langere periode, omdat het verlof wordt berekend met maandgemiddelden. Bij variabel en/of kortstondig gebruik sluit de berekening doorgaans niet aan bij de verwachting. We adviseren je dan ook om deze codes niet te gebruiken voor verlof dat korter dan een maand duurt. Voor kortstondig verlof gebruik je de invoercodes voor uren per maand, die je variabel vastlegt. Hoe gaat het nu werken? Vanaf deze release wordt het variabel opgeven van invoercodes 03201-03210 en 01935, 01936, 01937, 01938, 01939 voor verlofuren per week (alle verlofregelingen) afgekeurd. In deze gevallen dien je de verlofuren per maand (invoercodes 03211-03220, en 01945,01946,01947,01948,01949) te gebruiken. Dit zal ook duidelijker in de handleiding worden verwoord. Moet je iets doen? Je hoeft niets te doen. 2023-03/5 Aanvullende verzekeringen IZZ VGZ In Gemal kan voor CZ en VGZ de premie voor de IZZ zorgverzekering worden verwerkt. De bedragen van de pakketten worden door ons bijgewerkt in januari. De VGZ heeft voor 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten bepaald. Deze hebben we in Gemal ingericht. Het gaat om: Bundel actief Bundel fit Bundel gezond Hoe werkt het vanaf deze release? Wij hebben de Bundel actief ingericht door de naam van werkgevercode 07428 IZZ VGZ buitenland aan te passen. Deze werkgevercode was een dubbeling van 07427, omdat de bundel voor VGZ buitenland eerder was verdeeld in buitenland Europa en buitenland Wereld. Dit onderscheid is er niet meer en daarom is er nu een dubbeling die we met de naamswijziging gaan opheffen. Het bedrag van de Bundel actief zal op werkgevercode 07428 worden ingericht en op invoercode 03131 (hernoemd naar aant bundel actief) kan het aantal verzekerden worden vastgelegd. Er zijn werknemers waarbij invoercode 03131 nog was vastgelegd vanwege de module buitenland. Deze dien je om te zetten naar invoercode 03130 At VGZ Buitenland, de code die nog wel in gebruik is voor de module buitenland. Voor de andere twee bundels, Bundel fit en Bundel gezond, zijn nieuwe werkgevercodes en nieuwe invoercodes ingericht:  Gegeven: Bundel fit Vastleggen: werkgevercode 07429 Gegeven: Bundel gezond Vastleggen: werkgevercode 07431   Gegeven: Aant bundel fit Vastleggen: Invoercode 02215 Gegeven: Aant bundel gezond Vastleggen: Invoercode 02216 De uitkomst van al de nieuwe bundels en de gewijzigde bundel komt terecht op uitvoercode 01183 IZZ VGZ aanv. Actie Vanaf deze release kan je de nieuwe invoercodes (02215 en 02216) gebruiken om de pakketten Bundel fit en Bundel gezond vast te leggen en de gewijzigde invoercode (03131 aant bundel actief) om het pakket Bundel actief vast te leggen. Als je bij een werknemer invoercode 03131 hebt vastgelegd vanwege het pakket buitenland dien je deze om te zetten naar invoercode 03130 At VGZ Buitenland.    Opgeloste meldingen 2023-03/6 CAO-VO Persoonlijk Budget 2 moet met de factor 1,03 i.p.v. 1,05 berekend worden (change 4158200). Melding De omrekenfactor voor Persoonlijk Budget 2 is per 1 augustus 2022 verhoogd van 1,03 naar 1,05. Dit in verband met de opgehoogde uren duurzame inzetbaarheid van 50 naar 90 uur.   Oplossing Na overleg met de VO-raad blijkt dat de factor per 1 augustus 2022 verhoogd is van 1,03 naar 1,07.  Deze ophoging houdt verband met de opgehoogde duurzame inzetbaarheid uren met in eerste instantie 40 extra uren en daarna nogmaals 23 uren. Het totaal komt daarmee op 113 uur. Deze uren moet je zelf vastleggen in HR Core Education.  Er is in 2014 gekozen om deze uren door klanten te laten vastleggen. Omdat er slechts sprake was van 1 percentage (ophoging met 3%) is dit in de programmatuur vastgelegd. Omdat de VO Raad aangeeft dat dit voor het huidige schooljaar 7% moet zijn, op basis van 113 DI uren (50+40+23), hebben wij het percentage aangepast naar  7%, vanaf 1 augustus 2022. Je moet zelf de bijbehorende DI uren ophogen. Gezien de overgang van het onderwijs gaan we het percentage niet aanstuurbaar maken, wat gezien de recente wisseling van de DI uren en daarmee het opslag percentage op termijn wenselijk zou zijn. Omdat de 23 DI uren tijdelijk zijn en per 1 augustus 2023 weer vervallen, gaan we per 1 augustus 2023 het percentage weer verlagen van 1,07 (7%) naar 1,05 (5%). Wij hebben de programmatuur in de huidige release aangepast.    Actie Je dient zelf een herrekening over vorig jaar aan te sturen voor de betreffende medewerker, middels rubriek P00475 (Invoercode 02475) met waarde 202208, variabel vastgelegd in de huidige maand.   Voorbeeld Berekening PB2 (vervangers) bij het voortgezet onderwijs Tevens waren er vragen over hoe bij vervangers uitvoercode 01904 Opbouw PB2 wordt berekend. Hierbij spelen de volgende werkgevercodes een rol:  Werkgevercodes: 03300 Normuren fulltime per periode 03310 Jaaruren persoonlijk budget Invoercodes: 02404 Werktijdfactor 02962 Vervangingsuren basisbudget Uitvoercodes: 01536 Fulltime Salaris 01904 Opbouw PB2 02211 Fact.vervanging 02212 Norm basisbud pp Eerst stap Berekenen uitvoercode 02211 Invoercode 02962 / 1/138 Berekenen uitvoercode 02212 Werkgevercode 03310 / 12 Tweede stap Berekenen uitvoercode 01904 (uitvoercode 02211 * uitvoercode 02212) * (uitvoercode 01536 / 1/138) * 1,05 / 100) Voorbeeld: Werkgevercodes: 03300 Normuren fulltime per periode = 159,72 03310 Jaaruren persoonlijk budget = 90 Invoercodes: 02404 Werktijdfactor = 0,80 02962 Vervangingsuren basisbudget = 127,78 Uitvoercodes: 01536 Fulltime Salaris = 3166,00 Eerst stap Berekenen uitvoercode 02211 127,78 / 1/138 = 0,80 Berekenen uitvoercode 02212 90 / 12 = 7,5 Tweede stap Berekenen uitvoercode 01904 (0,80 *  7,5) * (3166,00 / 138) * 1,05 = 144,53 2023-03/7 Foutmelding L2208 bij transitievergoeding (change 4228913) Melding Bij het opgeven van een transitievergoeding in de laatste maand waarin de werknemer nog in dienst is, worden de SV-codes voor WW en WIA (invoercodes 02122 en 02123) van het IKV van de transitievergoeding op waarde 3 (wel verzekerd, niet premieplichtig) gezet en blijft invoercode 02124 (code ZW) op waarde 1 (verzekerd) staan. Dit is juist, omdat het dienstverband in die maand nog niet beëindigd is.  Omdat de SV codes niet de waarde 0 (niet verzekerd) hadden, werd er voor het IKV van de transitievergoeding een loon SV (uitvoercode 01598) berekend in 2023. Dat zorgde voor de L-melding L2208 (Als de code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52, 55 t/m 63, dan moet het Loon SV gelijk zijn aan 0), omdat het IKV van de transitievergoeding als soort inkomenstenverhouding de waarde 62 (Ontslagvergoeding/transitievergoeding) krijgt.  Deze melding deed zich vanaf 2023 voor, omdat er vanaf 2023 in Gemal een volledig apart IKV wordt aangemaakt voor de transitievergoeding. In 2022 gebeurde dit alleen in de loonaangifte en werd de rubriek loon SV niet gevuld.  N.B. Deze melding deed zich alleen voor als de transitievergoeding werd betaald in de laatste maand waarin de werknemer nog in dienst was. Als de transitievergoeding werd betaald de maand na uit dienst ging en gaat het al goed, omdat de SV codes hier op 0 worden gezet. Oplossing De programmatuur is nu aangepast, waardoor er voor het IKV van de transitievergoeding niet langer de uitvoercode 01598 loon SV wordt gegenereerd, maar de uitvoercode 01570 Corr. SV loon. De melding L2208 zal zich daardoor niet meer voordoen. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 03-02 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Je hoeft niets te doen. Als je de loonaangiftemelding L2208 kreeg in januari of februari, zal deze nu verdwenen zijn.    Onderstaand bericht over dit onderwerp is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 01-02-2023 Wij hebben enkele vragen ontvangen over de berekening van SV premies in de beschreven situatie. Hieronder de antwoorden op deze vragen:  De aanwezigheid van loon SV leidt tot de berekening van premies werknemersverzekeringen over de transitievergoeding. Indien je een werknemersbijdrage WGA premie inhoudt, dan wordt deze ook berekend over de transitievergoeding. Al deze zaken worden gecorrigeerd en automatisch herrekend in release 03-2023. Je herkent deze herrekening aan reden 03-02. in Mutaties en Signalen Gemal. Update 19-01-2023 Wij hebben reeds antwoord ontvangen van de Belastingdienst. Zij geven aan dat bij transitievergoedingen een SV loon van €0 doorgegeven moet worden omdat dit loon uit vroegere dienstbetrekking betreft. Dit ondanks het feit dat de verzekeringsindicaties voor WW/WIA/ZW wel met een 'J' gevuld moeten worden in de loonaangifte, als de transitievergoeding uitbetaald wordt terwijl het dienstverband nog niet is beëindigd. Wij verwachten dit aan te passen in Gemal in release 03-2022. Het nulstellen van loon SV bij al het loon uit vroegere dienstbetrekking kan mogelijk onvoorziene gevolgen hebben voor de SV berekening in specifieke situaties, daarom willen wij deze aanpassing extra goed testen.   Dit heeft tot gevolg dat ook in de februariproductie melding L2208 nog getoond kan worden bij uitbetaling van transitievergoedingen. Dit betreft een terugkoppelcontrole. Voor deze fout zal de Belastingdienst de loonaangifte niet afkeuren of kosten in rekening brengen. Na onze aanpassing zullen we bestaande situaties herrekenen, waardoor de loonaangifte met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd. Nadere informatie over deze correctie en herrekening volgt in de releasenotes van periode 03-2022.   Oorspronkelijk bericht 18-01-2023 Er zijn meerdere meldingen binnengekomen omtrent melding L2208 bij het opgeven van een transitievergoeding als de werknemer nog in dienst is (in de laatste maand waarin nog salaris aan de werknemer wordt betaald). Foutmelding L2208 signaleert: Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52, 55 t/m 63 DAN moet LoonSV gelijk zijn aan “0”. Deze foutmelding wordt veroorzaakt doordat onderstaande SV codes bij het opgeven van invoercode 02378 code gelijktijdig IKV gegenereerd worden: 02122 Code WW = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02123 Code WIA = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02124 Code ZW = 0 (uit-dienst) of 1 (in-dienst). Als de werknemers nog in dienst is wordt er bij de SV codes de waarde “wel verzekerd, niet premieplichtig” (3 of 1) gegenereerd. Dit zorgt ervoor dat uitvoercode 01598 SV loon wordt berekend voor het IKV van de transitievergoeding. Sinds 2023 wordt de transitievergoeding namelijk op een aparte IKV verwerkt. De berekening van SV loon is een gevolg van de deze SV codes. Dit zorgt vanaf 2023 voor de foutmelding L2208. Het genereren van de SV-codes is destijds in Gemal gemaakt naar aanleiding van informatie vanuit de belastingdienst. Ook is er reeds een known error bekend met betrekking tot melding L2208 voor een soortgelijke situatie. Daarom hebben we aan de belastingdienst nogmaals de vraag gesteld wat er in dit geval juist is. Aan de hand daarvan zullen wij, mits noodzakelijk, eventuele aanpassingen maken in Gemal. We zullen je op de hoogte houden en informeren via de community en de release notes. 2023-03/8 Alternatieve Resultatenoverzicht aangepast (change 4256110) In de release notes van februari 2023 bij het onderwerp nagekomen berichten 6 januari 2023 is verzuimd om uitvoercode 02345 op te nemen op het alternatieve resultatenoverzicht, die je met werkgevercode 32004 kunt afroepen. Het betreft uitsluitend het missen van deze code in de presentatie van het alternatieve resultatenoverzicht en heeft geen verdere consequenties. Met ingang van 2023-03 is uitvoercode 02345 toegevoegd aan dit alternatieve resultatenoverzicht 2023-03/9 Signaleringlijst 32 - overzicht WAB 30% (change 4127851) Bij het aanmaken van signaleringslijst 32 - overzicht WAB 30% overschrijding, werd het overzicht niet aangemaakt als er geen medewerkers aan de signalering voldeden. Dit is nu aangepast. Als er geen medewerkers voldoen aan de criteria voor de signaleringslijst, wordt een 'leeg' overzicht aangemaakt met de melding: AAN GEVRAAGDE SIGNALERING VOLDOET NIEMAND. NB dit overzicht wordt aangemaakt per loonheffingennummer. 2023-03/10 Aanmaken van betalingen niet altijd compleet (change 4246941) Wanneer een medewerker gelijktijdig werd aangestuurd met een verschillende code CAO, bij bijvoorbeeld meerdere dienstverbanden, kon het voorkomen dat de betaling van deze medewerker niet werd aangemaakt. Ook niet wanneer in een speciale productie met lijstnummer 6202 de betaling werd gesynchroniseerd. Dit hebben we aangepast en opgelost. De betaling van deze specifieke aansturing bij een medewerker wordt nu wel aangemaakt. 2023-03/11 Geen herrekening bij een TWK mutatie (change 4284004) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: Het kan voorkomen dat een met TWK opgegeven mutatie ten onrechte geen herrekening heeft opgeleverd. Op het MSG is geen foutmelding te zien. We hebben op 16 februari 2023 een aanpassing in de programmatuur gedaan zodat deze fout daarna niet meer voorkomt. Helaas is het niet mogelijk de foutgelopen herrekeningen met een automatische herrekening te corrigeren. Hoe kun je controleren of deze situatie zich voor heeft gedaan? Kijk in het MSG voor welke medewerkers er invoercodes met terugwerkende kracht zijn vastgelegd. Stel met behulp van de loonstaat herrekening vast of de vastgelegde mutaties zijn uitgevoerd.  Actie: Heb je de salarisverwerking reeds gedaan, dan kun je in de maart productie dit alsnog herstellen door invoercode 02475 variabel vast te leggen met de waarde 01 (of oudste herrekeningsmaand) bij de betreffende medewerker(s). Wil je het deze maand nog corrigeren dan kun je voor deze medewerker(s)  een vervangende correctie productie afroepen. (bij een vervangende correctie productie moet je de mutaties van de salarisproductie opnieuw aanleveren). 2023-03/12 Geen herrekening bij een TWK mutatie (change 4284004) Aanvulling op bericht hierboven over hoe je doelgroep kunt vaststellen, waarbij een herrekening is gemist. Naast de optie MSG te gebruiken kun je ook een proefproductie afroepen voor het hele Cea-nummer over maart, wat meteen na de salarisproductie van februari kan worden gedaan. Dit doe je zonder werknemer mutaties, maar met een herrekening vanaf 202201 opgevoerd in werkgevercode 99221. Je kunt in Dossier Online de herrekenings- en nabetalings loonstaten vorig jaar controleren en bepalen of en hoe en wanneer je een herrekening aanstuurt. 2023-03/13 Werknemer Strook niet altijd correct (change 4367853) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: Bij een opgevoerde transitievergoeding in 2023, kan het voorkomen dat de werknemersstrook van de betreffende medewerker en het eerstvolgende registratienummer niet correct gepresenteerd worden of dat de werknemersstrook zelfs niet wordt aangemaakt. De werkgeversstrook en de betaling op de betaalstaat zijn correct. Daarom verzoeken we je om de werknemersstroken te beoordelen indien er dit jaar sprake was van een transitievergoeding. Oplossing: We hebben op 16 februari 2023 dit in de programmatuur opgelost en vanaf 17 februari 2023 kun je de foute/missende werknemer strook corrigeren met een vervangende correctie productie voor deze medewerkers, zodat de correcte strook aangemaakt wordt en ook gepubliceerd kan worden. Je kunt ook een overdraai van de salarisproductie overwegen. 2023-03/14 Mutatie wordt afgekeurd met Foutcode 97 echter de 'naam' is niet correct (change 4360676) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: Bij het opgeven van een mutatie bij een registratienummer die onbekend is, ontstaat foutcode 97 (code nieuwe IKV ontbreekt bij onbekende IKV). Gebleken is dat alleen in MSG een verkeerde naam wordt gepresenteerd. Oplossing: Deze presentatiefout is verholpen door een tussentijdse aanpassing op 16 februari 2023. 2023-03/15 Gemal genereert onterecht melding L2301 bij transitievergoedingen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: We hebben vastgesteld dat Gemal onterecht loonaangifte melding L2301 genereert in MSG (voor betekenis van melding L2301 zie handleiding Gemal onderwerp Mutaties en Signalen Gemal bij 2.2). Het gaat niet om signalen die vanuit de belastingdienst komen. We zijn nog aan het onderzoeken wat de oorzaak hiervan is. Zodra we weten wat de oorzaak is, zullen we dit bericht updaten.   CAO informatie CAO Aan de Slag 2023-03/16 Aanpassing salaristabel [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Omdat het Rijk nog niet de financiële compensatie had geboden voor een loonstijging bij de CAO Aan de Slag, was er in eerste instantie voor gekozen om de betreffende bedragen dan ook niet aan te passen omdat immers toch in Gemal automatisch aanvulling plaatsvindt tot het nieuwe Wettelijk MinimumLoon (WML) van 2023. Op verzoek van werkgevers en in overleg met werkgeversorganisatie gaan we alsnog de bedragen in salarisregeling 84 (Aan de Slag) aanpassen aan het nieuwe WML. Daar komt bij dat in de CAO in plaats van bedragen, soms ook ‘WML’ is vermeld. Automatische herrekening 02-08 Voor de medewerkers met salarisregeling 84 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug in je Mutaties en Signalen Gemal met als kenmerk 02-08. Actie Vanaf 31 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO Gemeenten / SGO 2023-03/17 Uitvraag salarisgegevens 2022 Ter informatie: Voor de gemeentes en samenwerkende gemeentelijke organisaties die hiertoe uiterlijk december 2022 een machtiging hebben afgegeven via werkgevercode 10611, is in de loop van februari een uitvraag van geanonimiseerde salarisgegevens over 2022 uitgevoerd in Payroll Gemal. Met behulp van deze gegevens verzorgt het A&O-fonds Gemeenten de jaarlijkse Personeelsmonitor. Om inzicht te krijgen in de betreffende gegevens, zijn deze opgenomen in de handleiding onderwerp ‘VNG, gegevensuitwisseling’. CAO Jeugdzorg 2023-03/18 ORT bij verlof Naar aanleiding van wat ons destijds door de werkgeververeniging is medegedeeld, was werkgevercode 08062 ORT vakantieverlof, max aantal uren voor de CAO Jeugdzorg ingericht met een maximum van 200 uur. Wij hebben aan de koepel voorgelegd of dit nog steeds van toepassing is, gezien er jurisprudentie is die heeft bepaald dat ORT onderdeel van het loon is en dat de werknemer recht heeft op loondoorbetaling, inclusief ORT, over de dagen dat de werknemer vakantie of verlof heeft. Het antwoord van de werkgeversvereniging was dat, als er een koppeling is tussen de verlofregistratie en het salarissysteem en er daarom niet boven de 200 verlofuren kan worden uitgekomen, deze maximering juist is. Deze koppeling is er echter in dit geval niet en zou het kunnen dat een werknemer meer dan 200 uur per jaar verlof opneemt, omdat er ook een saldo uit eerdere jaren wordt gebruikt. Om deze reden hebben wij werkgevercode 08062 nu ook voor de CAO Jeugdzorg per deze release aangepast naar 9999 uur.  Omdat er in deze periode van het jaar nog geen werknemers zullen zijn met dit aantal opgenomen verlofuren, zal er geen automatische herrekening plaatsvinden.  Actie Je hoeft niets te doen. ORT bij verlof wordt nu, conform wetgeving, over alle verlofuren betaald. 2023-03/19 Regeling voor het sparen van verlofuren In de release notes van 2023-01/40 is beschreven hoe je een regeling voor het sparen van verlofuren op een persoonlijk budget kunt inrichten. Daar is genoemd dat je ook een bron-doel regeling diende in te richten. Echter werkt dit niet zoals verwacht en hoef je de bron-doel regeling niet in te richten.  Wat je moet inrichten is het volgende: Je moet een koppeling maken tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zodat het storten van uren in het budget kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen om te koppelen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen. Om verlofuren 2 bijvoorbeeld te koppelen aan persoonlijk budget 5, leg je bij werkgevercode 03649 waarde 2 (verlofuren 2) vast.  Voor een opname uit het betreffende budget kan je een invoercode bruto opname persoonlijk budget opgeven. Voor persoonlijk budget 5 is dit bijvoorbeeld invoercode 00653. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenste persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet zelf de opbouw tot 1 februari 2023 opgeven met een invoercode correctie saldo persoonlijk budget. Deze kan je vinden in de Gemal Handleiding, onder het hoofdstuk Persoonlijk Budget  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, in GDI de gewenste naam van de regeling (bijvoorbeeld "Levensfasebudget") vastleggen bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling en bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes, een afwijkende tekst in invoercode (05888) en een afwijkende tekst in uitvoercode (05999). Je kan desgewenst het saldo van het betreffende persoonlijk budget tonen op de salarisstrook. Dit kan je doen in Gemal Direct Inrichting bij werkgevergegevens > overzichten en bestanden > inrichting salarisspecificatie > uitvoercode blok 3.  De uitvoercode van de opbouw van het persoonlijk budget moet uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald (bijvoorbeeld uitvoercode 02089 voor persoonlijk budget 5). Dit is grondslag 55167. Als je de koppeling hebt gemaakt tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zoals in de tekst hierboven beschreven, wordt bij het opnemen van verlofuren, via de betreffende gekoppelde verlofurencode (01161, 01163, 01423 of 01424), het bijbehorende bedrag in mindering gebracht op het saldo PB. CAO Kinderopvang 2023-03/20 Levensfasebudget In de release notes van 2023-01/43 is de inrichting voor het levensfasebudget beschreven. Daar is genoemd dat je ook een bron-doel regeling diende in te richten. Dit werkt echter niet zoals verwacht en hoef je de bron-doel regeling niet in te richten. In de release notes van 2023-02/15 is vervolgens de juiste manier van vastleggen (zonder de bron-doel regeling) beschreven. Het is de bedoeling dat de vastlegging op de manier zoals beschreven in de release notes van 2023-02/15  wordt gevolgd. CAO Kraamzorg 2023-03/21 Salaristabel CAO Kraamzorg [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de release van 2023-02 is de nieuwe salaristabel voor de CAO Kraamzorg niet correct terechtgekomen in zenden en ontvangen, waardoor daar nog de oude tabel stond. Dit is hersteld en de nieuwe salaristabel van de CAO Kraamzorg, die geldt per 1 februari 2023, is per vandaag (6 februari) te downloaden in zenden en ontvangen.  CAO Provincies 2023-03/22 Aansturing werkgeversbijdrage ZKV Conform de CAO (art. 4.4.3) heeft de werknemer recht op een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Per januari is dat € 31,15 voor de medewerker in schaal 6 of lager en € 20,03 voor de medewerker in schaal 7 of hoger [1]. Tot nu toe hadden we in onze CAO-ondersteuning het lage bedrag voor schaal 7 en hoger opgenomen in Gemal Direct Inrichting (GDI), bij Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage, bij Werkgeversbijdrage ZKV (werkgevercode 07407). Dit bedrag werd vervolgens voor alle medewerkers automatisch maandelijks uitbetaald op uitvoercode 01333. Voor de medewerkers in schaal 6 of lager moest je daarnaast zelf met invoercode 01333 het hogere bedrag vastleggen. Voor degenen die helemaal geen aanspraak op de werkgeversbijdrage hadden, moest je zelf de uitbetaling blokkeren (invoercode 01333 met 0,01). Aanpassing aansturing Mede op verzoek van werkgevers hebben we bekeken of we onze ondersteuning voor deze werkgeversbijdrage kunnen verbeteren. Met ingang van periode 03 gaan we hiervoor daarom enkele aanpassingen doorvoeren. In plaats van de aansturing via Werkgeversbijdrage ZKV (werkgevercode 07407), gaan we beide bedragen opnemen in de Toelagenregeling-2 (toelagenregeling-1 hebben we voor de CAO Provincies al in gebruik voor de BHV-toelages).  Wat doen wij? We leggen op CAO-niveau, met terugwerkende kracht tot periode 2023-01, vast bij GDI > Werkgevergegevens > Toelagenregelingen > Bedrag > Definitie toelagenregelingen, bij Volgnummer toelagenregeling 2: bij Bedrag 1 toelagenregeling (werkgevercode 14001):  € 31,15 bij Bedrag 2 toelagenregeling (werkgevercode 14002):  € 20,03 bij Uitvoercode toelagenregeling (werkgevercode 14003): 01333 De aansturing via Werkgeversbijdrage ZKV (werkgevercode 07407) zetten we met terugwerkende kracht tot periode 2023-01 op nul. Wat moet jij doen? Je moet, in principe eenmalig, bij de medewerkers die recht hebben op de werkgeversbijdrage, invoercode 02622 met terugwerkende kracht tot periode 2023-01 vastleggen: voor degenen t/m schaal 6: waarde: 1 = recht op bedrag 1; voor degenen in schaal 7 en hoger: 2 = recht op bedrag 2. voor degenen die je nu eventueel geblokkeerd had bij invoercode 01333 met waarde 0,01, kun je de blokkade (met terugwerkende kracht tot 2023-01) weghalen. Immers: wanneer je invoercode 02622 niet bij ze vastlegt, hoef je ze ook niet te blokkeren. voor degenen bij wie je nu zelf het hoge bedrag had vastgelegd, moet je dit (met terugwerkende kracht tot 2023-01) weghalen.  Voor nieuwe medewerkers neem je bovenstaande op in je werkwijze. Je moet wel alert blijven op situaties waarin de medewerker van schaal 6 naar schaal 7 gaat, maar dat moest je voorheen ook al. Wat zijn de voordelen? Het voordeel van deze gewijzigde aansturing: Je hoeft niet langer bij elke salariswijziging zelf het bedrag voor degenen t/m schaal 6 vast te leggen. De aansturing is ‘zuiverder’: je krijgt wat je aanstuurt en beide bedragen zijn nu inzichtelijk in GDI. Dezelfde uitvoercode 01333 blijft gehanteerd, er zijn dus geen aanpassingen nodig voor journaalposten, eigen comprimeertotalen etc., en de tekst voor de medewerker op de strook blijft ook hetzelfde. Meer informatie [1] Salarisregeling Provincies (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 28, schaal 6 is in Gemal schaal 0006; schaal 7 = 0007. CAO VVT 2023-03/23 Werkgevercode 08034 ziekengeld meerwerk [1]  Deze update is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update werkgevercode 08034 CAO VVT 7 februari 2023-14:30 Helaas is gebleken dat het op 0 stellen van werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes in de februariproductie nog niet het gewenste effect heeft. Er vindt nog steeds een berekening van uitvoercode 01190 ziekengeld meer-uren plaats.  We hebben daarom in een tussentijdse release ook werkgevercode 08021 meer-uren doorbetalen bij ziekte op waarde 0 gezet op C(ao)-niveau om deze berekening en uitbetaling van ziekengeld meer-uren te voorkomen. Deze tussentijdse release vindt plaats in de nacht van 7 op 8 februari.  Actie Als je de februariproductie al hebt gedraaid en er in die productie ziekengeld meer-uren (uitvoercode 01190) is berekend, is het advies om voor die betreffende werknemers een correctieproductie te doen waarin ze worden herrekend.  Als je de februariproductie nog niet hebt gedraaid zal er, zoals de CAO voorschrijft, geen ziekengeld meer-uren worden betaald. Als je in januari de eventuele betaling van ziekengeld meer-uren niet hebt tegengehouden zoals beschreven in onderstaande update, dien je in de februariproductie te herrekenen vanaf periode 01 voor de werknemers die in januari een uitbetaling van uitvoercode 01190 ziekengeld meer-uren hebben ontvangen. Dit kan door het opgeven van invoercode 02475 beginperiode herrekening met waarde 1. Dit zal leiden tot vorderingen.  Als je positief van de CAO wilt afwijken en wel ziekengeld meer-uren wilt betalen kan je op W-niveau de codes 8034 en 8021 op de gewenste referteperiode en waarde zetten.  Let op! Als je zelf werkgevercode 08034 op waarde 0 had gezet op W-niveau dan adviseren we om deze code weer het C-niveau te laten volgen. Op die manier lift je mee op eventuele toekomstige wijzigingen. Je kan desgewenst ook op werknemer niveau alsnog een referteperiode aansturen. Dit kan je doen door invoercode 03141 MRW ziekengeld gemiddelde periode bij de werknemer vast te leggen met de gewenste waarde. 2023-03/24 Werkgevercode 08034 ziekengeld meerwerk vorig jaar De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat ziekengeld meerwerk niet tot de structurele looncomponenten behoord en dat de huidige CAO daar in de tekst nu duidelijkheid over geeft. De betaling van ziekengeld meewerk had nooit ingeschakeld moeten zijn. Wij hebben de aanpassing per 2023 gedaan, omdat er helaas geen automatische herrekening over het jaar heen kan plaatsvinden.  Voor min-max contracten is de regeling per 1 juli 2022 gewijzigd. de werkgeversvereniging heeft over min-max contracten laten weten: Voor de vaststelling van de hoogte van het loon bij ziekte bij een min/max-arbeidsovereenkomst wordt uitgegaan van de overeengekomen minimale arbeidsduur (en dus niet het gemiddelde salaris voor de gewerkte uren over de voorafgaande 3 kalendermaanden voor ziekte). Voor de vaststelling van de hoogte van structurele looncomponenten geldt een refertetermijn van 6 maanden.  De afwijkende referteperiode voor min-max contracten van 3 maanden geldt dus niet meer.  Mocht je over 2022 het ziekengeld meerwerk nog willen aanpassen/terugvorderen, dan kan je zelf de codes 08034 en 08021 op de waarde 0 zetten. Het advies is wel om per januari 2023 weer de C(ao)-aansturing te volgen, zodat eventuele toekomstige wijzigingen automatisch meelopen.  Daarnaast willen we wijzen op het feit dat het aanpassen van de werkgevercodes tot vorderingen kan leiden. Mocht je toch, afwijkend op de CAO, meerwerk ziekengeld willen betalen voor (enkele) werknemers, dan moet je werkgevercode 08021 weer op waarde 2 zetten en bij alle werknemers die er geen recht op hebben de uitbetaling blokkeren met invoercode 02444 periodegemiddelde meerwerk waarde 0,01. Met invoercode 03141 MRW ziekengeld gemiddelde periode geef je bij de werknemers die de doorbetaling wel moeten ontvangen de gewenste referteperiode op.  Wij willen benadrukken dat je met een dergelijke inrichting van de CAO afwijkt.  2023-03/25 Nieuwe salaristabellen  Per 1 maart zijn er nieuwe salaristabellen voor de VVT. Voor de CAO VVT onderhouden wij in Gemal drie salarisregelingen: Salarisregeling 15 (hoofdsalarisregeling) Salarisregeling 12 (Thuiszorg (oud, IMF-systematiek)) Salarisregeling 39 (Garantietabel Verpleeg- en Verzorgingshuizen) De bovenstaande regelingen zijn bijgewerkt in Gemal.  Minimum vakantietoeslag Als gevolg van de nieuwe salaristabellen verandert ook de minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206). Deze is bijgewerkt in Gemal. Minimum eindejaarsuitkering Als gevolg van de nieuwe salaristabellen verandert ook de minimum eindejaarsuitkering (werkgevercode 25012). Deze is ook bijgewerkt in Gemal Actie Vanaf dinsdag 28 februari 2023 kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 15, 12 en 39 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-03/26 CAO code 2948  In het document 'Salarisinformatie CAO VVT 2023, versie 1.0', vroeg Actiz aandacht voor het gebruik van de juiste CAO-code 2948, aangezien oude codes binnenkort gaan vervallen. In Gemal maakten we nog gebruik van CAO code 0049. Hoewel deze code op de CAO-lijst van het CBS nog geen einddatum heeft, hebben we bij werkgevercode 7005 (Code CAO CBS/LA) de CAO code wel reeds aangepast naar 2948. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen, vanaf deze maand zal in de loonaangifte code 2948 worden ingestuurd naar de belastingdienst in plaats van code 0049. Meer informatie https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/codelijst-CAO-s-en-overige-arbeidsvoorwaardenregelingen 2023-03/27 Compensatie premie inloopdekking WGA-hiaat Sinds 1 januari 2023 is de collectieve WGA-hiaat verzekering voor de VVT-branche ingegaan. Deze verzekering is ingericht op VRZ-regeling 14 en bestaat uit twee premiecomponenten:  De dekking van het WGA-hiaat vanaf 1 januari 2023 De inloopdekking vanaf 1 maart 2020. Deze premie is 5 jaar verschuldigd en vervalt daarna.   Wat betreft de tweede component hebben ActiZ, Zorgthuisnl en de vakbonden afgesproken dat deze door de werkgever volledig wordt gecompenseerd.  Deze compensatie kan op twee manieren; Je kan het premiepercentage van VRZ-regeling 14 aanpassen, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023, zodat alleen de premie voor de dekking van het WGA-hiaat wordt ingehouden bij de werknemer.  Je kan, uiterlijk in januari 2024, een eenmalige uitkering betalen om de premie van de inloopdekking te compenseren.  Bovenstaande staat beschreven in de communicatie vanuit de werkgeversvereniging die hier is bijgevoegd:   Bericht compensatie WGA-hiaat inlooppremie .pdf Wij zullen het premiepercentage niet aanpassen. Als er namelijk voor de eenmalige uitkering wordt gekozen, wordt er in dat geval het juiste premiepercentage ingehouden en als er voor de lagere premie wordt gekozen, kan dit altijd met terugwerkende kracht aan de werknemer worden terugbetaald. Op deze manier wordt er in ieder geval niet te weinig premie ingehouden die vervolgens eventueel moet worden teruggevorderd. Over de condities van de eenmalige uitkering is nog geen duidelijkheid. Zodra deze er is, zullen wij daarover berichten.  Actie Als je ervoor kiest om de eenmalige uitkering aan je werknemers uit te keren, kan je dit doen door gebruik te maken van een bruto diversen code of een netto-bruto code. Houd er bij het bepalen van het bedrag rekening mee dat deze tegen bijzonder tarief zal worden belast. Als je ervoor kiest om de premie te verlagen, dien je werkgevercodes 05018 en 05019 van VRZ-regeling 14 op W-niveau naar het lagere premiepercentage aan te passen, per 2023-01. 2023-03/28 Compensatie pensioenaftopping CAO VVT [1]  Onderstaande over dit onderwerp is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Conform artikel 7.4.1 van de CAO VVT hebben werknemers die op 1 december 2022 in dienst waren én in 2022 een pensioengevend salaris hadden boven de aftoppingsgrens recht op een eenmalige uitkering ter grootte van 50% van de premie die je werkgever zou moeten afdragen aan PFZW over het pensioengevend salaris boven deze aftoppingsgrens, indien deze grens niet zou hebben gegolden. We gaan dit met terugwerkende kracht ondersteunen vanaf release 2023-03. Het wordt ingericht op een eindejaarsuitkering die je door middel van een invoercode kunt aansturen. Het kan zijn dat je deze uitkering zelf al hebt uitbetaald in februari 2023. In dat geval hoef je straks in maart de invoercode van de eindejaarsuitkering waar wij de eenmalige uitkering op gaan vastleggen niet meer vast te leggen. In de release notes van maart 2023 zullen we deze ondersteuning beschrijven. 2023-03/29 Compensatie pensioenaftopping CAO VVT update [1]  Onderstaande over dit onderwerp is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In het oorspronkelijk bericht is aangegeven dat wij de uitkering met de release van maart zouden opleveren. Wij wachten echter nog op informatie vanuit Actiz over diverse belangrijke parameters en daarom is leveren in maart helaas niet mogelijk.  Wij zullen ons best doen om de uitkering zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen en een update te plaatsen wanneer er meer informatie is. CAO WIW 2023-03/30 CAO Wet Inschakeling Werkzoekenden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Wijziging minimumloon De regeling Wet Inschakeling Werkzoekenden is vervallen per 2004, nieuwe instroom sinds die tijd was niet meer mogelijk. Er blijken nu echter nog medewerkers verloond te worden op basis van deze aan het minimumloon gekoppelde regeling. We hebben daarom voor de salarisregeling WIW [1] alsnog de bedragen bij schaal 0001 en 0002 (inpasnummers 9001 t/m 9009) aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.   Automatische herrekening 02-09 In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 02-09 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Vanaf 6 februari 2023 kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 08 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).   Pensioenfondsen Pensioenfonds PFZW 2023-03/31 Minimum regelingloon PFZW Aanleiding Het regelingloon PFZW (uitvoercode 02233) werd tot nu toe gecontroleerd bij aanlevering via UPA op de waarde 0 - hiervoor werd in MSG de melding 1032 - Regelingloon = 0, dit mag niet, pas het aan. aangegeven. PFZW heeft aangegeven dat zij een minimumwaarde hanteren voor het regelingloon, op dit moment 5950 euro. Klanten kunnen daarom vanuit het PFZW de melding PUO0017 krijgen, ook als het regelingloon groter is dan 0 en zullen daarop moeten acteren. Om deze melding vanuit PFZW voor te zijn, zal vanuit Gemal ook gesignaleerd worden op deze minimumwaarde. Hoe gaat het nu werken? Melding 1032 - Regelingloon = 0, dit mag niet, pas het aan. wordt vervangen door melding PUO0017 - Het regelingloon is kleiner dan minimum. Dat mag niet. Controleer en corrigeer het. Het minimum regelingloon is ingeregeld op werkgevercode 04140 - Minimum regloon PFZW  en wordt door ons onderhouden. Moet je iets doen? De melding PUO0017 geeft aan dat het regelingloon te laag is. Als de melding gegeven wordt, dient het regelingloon aangepast te worden. Dit doe je door een mogelijke foutieve opgave aan te passen. Daarnaast is het mogelijk het regelingloon te overrulen met: - invoercode 02433 - afwijkend regelingloon PFZW of 03156 - afw regelingloon UPA - deze invoercode heeft alleen effect op de aanlevering naar UPA. Er wordt een herrekening geïnitieerd voor medewerkers die aan bovenstaand criterium voldoen. Deze is herkenbaar aan reden 03-04 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-03/32 Code pensioenfonds PFZW Na het bereiken van de AOW-leeftijd bouw je bij PFZW geen pensioen meer op. Als een werknemer na uit dienst wil blijven doorwerken, dient het bestaande dienstverband beëindigd te worden en moet er een nieuw dienstverband worden opgevoerd, waarbij invoercode 02315 code pensioenfonds niet moet worden opgegeven. In de praktijk zien we echter regelmatig dat het dienstverband niet wordt beëindigd en blijft doorlopen, ook na het bereiken van de AOW-leeftijd. Omdat invoercode 02315 code pensioenfonds in dat geval nog op waarde A (PFZW) staat, worden er nog regeling gegevens doorgegeven aan PFZW. Dit is voor PFZW niet wenselijk omdat het voor vervuiling van de data zorgt. Vanaf deze release wordt invoercode 02315 code pensioenfonds op 0 gezet als een werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt en is aangesloten bij PFZW (invoercode 02315 = A) en er geen datum uit dienst is opgegeven naar aanleiding van het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit zal gebeuren vanaf de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit in tegenstelling tot de codes van de SV-premies (02122 en 02123) die in de maand van het bereiken van de AOW-leeftijd al op 0 worden gezet. Als een werknemer uit dienst gaat bij het bereiken van de AOW-leeftijd hoef je niets te doen. Blijft de werknemer doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan moet er een nieuw dienstverband worden opgevoerd. Bij dit nieuwe dienstverband dien je invoercode 02315 niet meer op te geven, want de werknemer bouwt immers geen pensioen meer op.  Wanneer op een bestaand dienstverband Invoercode 02315 met waarde 0 wordt vastgelegd bij Pensionering (AOW-leeftijd) en blijft doorwerken, blijft de noodzaak bestaan dat de medewerker met een nieuw dienstverband wordt vastgelegd waarin invoercode 02315 niet is vastgelegd. Het afsluiten van het originele dienstverband en het aanmaken van een nieuw dienstverband blijft noodzakelijk.  Deze nieuwe functionaliteit is noodzakelijk om gevallen waar bovenstaande administratieve handeling niet gebeurt, te ondervangen richting PFZW.  Automatische herrekening Om bij bestaande gevallen waarbij er geen nieuw dienstverband is aangemaakt de code pensioenfonds op 0 te zetten zal een automatische herrekening plaatsvinden. Deze is te herkennen aan de reden 03-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Als je een werknemer hebt, die is blijven doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd en die op dat moment geen nieuw dienstverband heeft gekregen, dan wordt de code pensioenfonds van deze werknemer met de automatische herrekening op 0 gezet. Onze aanpassing is echter bedoeld om in dit geval PFZW niet meer van vervuilende data te voorzien. Het is daarmee geen oplossing voor de code pensioen bij het door blijven werken na de AOW-leeftijd. Het blijft noodzakelijk om een werknemer die de AOW-leeftijd bereikt uit dienst te melden en eventueel (als de werknemer blijft doorwerken) een nieuw dienstverband op te voeren, zonder de code 02315 op A.  Aanpassing nabetalingen Het kan voorkomen dat er een nabetaling plaatsvindt bij een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt en dat deze betaling te maken heeft met de periode voordat de werknemer vanwege de AOW-leeftijd uit dienst ging. In dat geval werd er over de nabetaling geen pensioen berekend, ook al was het wel een pensioengevend component. Dit hebben we aangepast met ingang van maart. We zullen hier geen automatische herrekening voor doen, omdat dit tot vorderingen zou kunnen leiden voor werknemers die al uit dienst zijn. Daarom is de datum van de aanpassing op maart en niet op januari gezet.  Bij werknemers die om een andere reden dan het bereiken van de AOW-leeftijd uit dienst gingen een nabetaling kregen ging het wel goed. Automatische herrekeningen 2023-03/33 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 02-08 CAO Aan de Slag - Aanpassing salaristabel [1] 02-09 CAO WIW Wijziging minimumloon [1]  03-02 Melding L2208 03-03 Code pensioenfonds 03-04 Minimum Regelingloon PFZW 03-05 SV-codes nulstellen bij bereiken AOW-leeftijd        
Volledig artikel weergeven
22-02-2023 18:00 (Bijgewerkt op 22-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1312 Weergaven
[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 31 januari 2023.   Mededelingen 2023-02/1 Foutieve aansturing herzien WW premie 30% WAB [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 12-01-2023 11:00 Het hieronder beschreven probleem is door de aanpassing van vannacht opgelost. Wij adviseren je nog steeds om de productie voor automatisch herzien van WW premie af te roepen voor al je instellingen gelijktijdig, omdat op deze manier de toetsing correct wordt uitgevoerd voor werknemers met dienstverbanden in meerdere instellingen. Als je er toch voor kiest dit niet te doen, dan leidt dit niet meer tot problemen in de salarisverwerking. We hebben daarnaast berichten ontvangen over problemen met het afroepen van een nieuwe salaris, correctie of proefproductie nadat de productie voor het automatisch herzien van WW premie is uitgevoerd. Deze problemen hebben zich ook vanochtend nog voorgedaan. Ze zouden nu verholpen moeten zijn. Als je problemen hebt ondervonden bij de afroep van een dergelijke productie, dan kun je deze nu opnieuw afroepen. Update 11-01-2023 14:00 Wij streven ernaar om onderstaand probleem vannacht te verhelpen met een tussentijdse release. Origineel bericht Het automatisch herzien van WW premie stuur je aan door in een aanvullende correctieproductie (ACP) werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB vast te leggen met waarde 1. Wij adviseren je tevens om deze code vast te leggen bij al je instellingen. Hierdoor wordt de toets ook correct uitgevoerd als een werknemer dienstverbanden in meerdere instellingen heeft en dit voorkomt de technische fout die hieronder beschreven wordt.   Het opgeven van werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB mag alleen gebeuren zonder opgave van invoercodes. Dit moet daarom een aparte aanvullende correctieproductie zijn.    Voor de duidelijkheid: ook invoercode 02266 voor het blokkeren of forceren van de automatische herrekening geef je niet op in de productie waarin je de WW premie herziet. Je doet dat in een reguliere salaris- of correctieproductie.   Er is geconstateerd dat er een volledig onjuiste situatie ontstaat als je een productie afroept voor automatisch herzien en Niet bij alle instellingen  werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB vastlegt Je in dezelfde productie bij instellingen waar werkgevercode 99234 niet is vastgelegd wel invoercodes opgeeft.  In deze situatie kunnen door een technische fout je payroll gegevens over december worden nulgesteld of dat opvolgende januariproducties, proefproducties, correctieproducties of jaarwerkproducties onverwachte en onjuiste resultaten opleveren.   Actie Als bovenstaande situatie zich toch bij je heeft voorgedaan dan dien je: Een backup van de situatie voorafgaand aan deze correctieproductie terug laten zetten. Neem hiervoor contact op met het Service Center. Daarna draai je eerst de ACP's met invoercode mutaties voor zover van toepassing Daarna draai je een aparte ACP waarin je de WW premie herziet met werkgevercode 99234.  De afroep van de ACP voor automatisch herzien kun je direct aansturen vanuit Gemal. Een mutatiebestand vanuit HR Core is niet noodzakelijk. Door direct vanuit Gemal de productie aan te sturen voorkom je dat je onverhoopt invoercodes aanlevert en je spaart een jaarwerkproductie in HR Core.    Let op: in deze situatie dien je werkgevercodes 99231, 99232 en 99239 zelf opnieuw vast te leggen met de correcte waarden. Dit betekent dat je eerst de werkgevercodes verwijdert, ook als deze al vooraf ingevuld zijn. Vervolgens leg je ze opnieuw vast. Bij het inzenden van de productie vraagt Gemal of je 'Alle mutaties wilt opnemen in deze zending', je kiest dan voor "N". Hiermee voorkom je dat ten onrechte invoercodes of werkgevercodes vanuit je voorgaande run worden gekopieerd naar de run voor automatisch herzien. 2023-02/2 WAB - 30 % overschrijding en herzien van premie [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 10-01-2023 Melding 3 Er is geconstateerd dat in sommige gevallen werknemers die gemiddeld meer dan 35 vaste contracturen per week hebben gewerkt, toch op het signaleringsoverzicht worden getoond als de verloonde uren bij hen de contracturen met meer dan 30% overschrijden. Dit zou niet het geval moeten zijn, omdat zij onder een uitzondering vallen.  Je kunt op twee manieren controleren of deze situatie zich bij je voordoet: Je kijkt op signaleringsoverzicht 32 en controleert of er werknemers zijn bij wie in de kolom sectie 'overschrijding 31% of meer', in de kolom 'resultaat t/m huidige periode, contract' 1820 (=35 x 52)of meer uren staan. Je maakt een rapportage waarin je werknemers toont bij wie in 12-2022 uitvoercode 02461 contracturen t/m huidige periode 1820 of hoger is en uitvoercode 02467 totaal percentage overschrijding 31,00 of hoger. Wij verwachten dit probleem op te lossen met een tussentijdse release op 11-01-2023.   Let op: als je je productie voor automatisch herzien van WW premie nog niet hebt gedraaid, dan adviseren wij je te wachten tot deze release.   Actie Na de tussentijdse release draai je eerst een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022. In deze productie herrekenen we de werknemers bij wie de foutsituatie zich voordoet met reden 13-04. Deze herrekening heeft als resultaat dat uitvoercode 02467 totaal percentage overschrijding wordt nulgesteld en dat betreffende werknemers niet meer op signaleringsoverzicht 32 worden getoond. Daarna draai je je productie voor het automatisch herzien van WW premie op gebruikelijke wijze.   Als je de productie voor het automatisch herzien van de WW premie inmiddels al hebt uitgevoerd en de premie blijkt ten onrechte herzien, dan kun je dat herstellen door invoercode 02170 Code tarief WW Awf vast te leggen met waarde 0. Dit doe je met terugwerkende kracht naar 01-2022.  Je legt deze mutatie vast in een extra aanvullende correctieproductie over 12-2022. Hiermee schoon je de mutaties voor automatisch herzien over het hele jaar bij dit dienstverband. Bericht 22-12-2022 Begin januari kan je in een aanvullende correctieproductie over 12-2022 de herziening van de WW-premie automatisch laten verlopen, zie hiervoor Releasenotes  2022-10/5 WAB - 30% overschrijding uitvoercodes, 2022-10/6 - WAB - automatisch herzien WW premie en 2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ Op het signaleringsoverzicht 32 kan je beoordelen welke medewerkers in dit automatische proces herzien zullen worden, deze staan op het deeloverzicht 'Overschrijding 31% of meer'. Ook met uitvoercode 02462 - Perc overs tm huid  in berekeningsmaand december kan beoordeeld worden of de medewerker herzien zal worden (het percentage bedraagt meer dan 31 %). Momenteel zijn er twee meldingen bij ons ingediend betreffende dit overzicht. Beide meldingen kunnen we pas na de jaarovergang oplossen. Dat zal zijn in release 03-2022 of later. Melding 1 Signaleringsoverzicht 32 wordt niet aangemaakt als er geen werknemers aan de signalering voldoen. Normaal gesproken worden dergelijke overzichten wel aangemaakt, maar dan met de tekst 'Aan gevraagde signalering voldoet niemand'.  Als het overzicht niet wordt aangemaakt, maar je hebt het wel afgeroepen dan is bovenstaande situatie van toepassing. Twijfel je toch, dan kun je een rapportage draaien op uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode.  Melding 2 Er is geconstateerd dat in bijzondere gevallen medewerkers onterecht op het overzicht staan en dus onterecht zouden worden herzien.  Werknemers met gemiddeld 35 of meer vaste contracturen per maand zijn uitgesloten van het herzien van WW premie. Als zo'n werknemer gedurende het jaar uit dienst is gegaan, blijkt Gemal ook de maanden na uitdienst mee te tellen voor het gemiddelde aantal vaste uren en komt daarom op een gemiddelde onder de 35 uur.  De toets op 30% overschrijding wordt daarom ten onrechte ook bij deze werknemers uitgevoerd. Als bij zo'n werknemer de verloonde uren de contracturen dan tevens met meer dan 30% overschrijden, kan de WW premie ten onrechte worden herzien.  We benadrukken dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is. In praktijk is er bij een hoog aantal vaste uren praktisch minder gelegenheid om extra te werken en bovendien wordt 30% overschrijding van die vaste uren ook minder snel bereikt.  Als een werknemer met veel vaste contracturen vroeg in het jaar uit dienst is gegaan en er tevens veel verlofuren (dus verloonde uren) zijn uitbetaald, dan is dat een situatie die extra aandacht vereist. Wij hebben besloten op dit punt geen aanpassing door te voeren voor de komende jaarovergang. Dit omdat de foutsituatie erg uitzonderlijk is en we bij aanpassing risico nemen op de introductie van andere fouten. Dat risico willen we op dit moment niet nemen bij een proces dat voor veel werkgevers een belangrijke functie vervult. Actie Ga na of: Op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode werknemers worden aangegeven die meer dan 30% overschrijding hebben Die tevens gedurende het jaar uit dienst zijn gegaan Bij deze werknemers ga je na wat de vaste contracturen zijn. Deze worden getoond op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02460. Als deze meer bedragen dan  151,67 (= 35 x 13/3) per maand dat de werknemer in dienst is geweest, dan adviseren wij je na te gaan of deze werknemer wel in aanmerking zou moeten komen voor het herzien van de WW premie. Je gaat dit na door te tellen hoeveel kalenderdagen de werknemer in dienst is geweest. Dit deel je door 7 en rond je af op 2 decimalen. Je hebt dan het aantal weken dat de werknemer in dienst is geweest. Het totaal aantal contracturen uit de vorige stap deel je door het aantal weken uit de huidige stap en je rondt het resultaat af naar boven. Als het resultaat 35 of hoger is, dan hoef je de WW premie niet te herzien. Als de WW premie niet herzien hoeft te worden, dan leg je invoercode 02266 Automatisch herzien WW premie vast met waarde 2 - niet herzien. Deze mutatie leg je vast in de aanvullende correctieproductie over 12-2022 waarin je ook je andere aanvullende mutaties verwerkt, niet in de productie waarin je het automatisch herzien afroept. 2023-02/3 Melding L2208 bij transitievergoeding [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 19-01-2023 Wij hebben reeds antwoord ontvangen van de Belastingdienst. Zij geven aan dat bij transitievergoedingen een SV loon van €0 doorgegeven moet worden omdat dit loon uit vroegere dienstbetrekking betreft. Dit ondanks het feit dat de verzekeringsindicaties voor WW/WIA/ZW wel met een 'J' gevuld moeten worden in de loonaangifte, als de transitievergoeding uitbetaald wordt terwijl het dienstverband nog niet is beëindigd.    Wij verwachten dit aan te passen in Gemal in release 03-2022. Het nulstellenvan loon SV bij al het loon uit vroegere dienstbetrekking kan mogelijk onvoorziene gevolgen hebben voor de SV berekening in specifieke situaties, daarom willen wij deze aanpassing extra goed testen.   Dit heeft tot gevolg dat ook in de februariproductie melding L2208 nog getoond kan worden bij uitbetaling van transitievergoedingen. Dit betreft een terugkoppelcontrole. Voor deze fout zal de Belastingdienst de loonaangifte niet afkeuren of kosten in rekening brengen.  Na onze aanpassing zullen we bestaande situaties herrekenen, waardoor de loonaangifte met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd.   Nadere informatie over deze correctie en herrekening volgt in de releasenotes van periode 03-2022.   Oorspronkelijk bericht 18-01-2023 Er zijn meerdere meldingen binnengekomen omtrent melding L2208 bij het opgeven van een transitievergoeding als de werknemer nog in dienst is (in de laatste maand waarin nog salaris aan de werknemer wordt betaald). Foutmelding L2208 signaleert: Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52, 55 t/m 63 DAN moet LoonSV gelijk zijn aan “0”. Deze foutmelding wordt veroorzaakt doordat onderstaande SV codes bij het opgeven van invoercode 02378 code gelijktijdig IKV gegenereerd worden: 02122 Code WW = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02123 Code WIA = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02124 Code ZW = 0 (uit-dienst) of 1 (in-dienst). Als de werknemers nog in dienst is wordt er bij de SV codes de waarde “wel verzekerd, niet premieplichtig” (3 of 1) gegenereerd. Dit zorgt ervoor dat uitvoercode 01598 SV loon wordt berekend voor het IKV van de transitievergoeding. Sinds 2023 wordt de transitievergoeding namelijk op een aparte IKV verwerkt. De berekening van SV loon is een gevolg van de deze SV codes. Dit zorgt vanaf 2023 voor de foutmelding L2208. Het genereren van de SV-codes is destijds in Gemal gemaakt naar aanleiding van informatie vanuit de belastingdienst. Ook is er reeds een known error bekend met betrekking tot melding L2208 voor een soortgelijke situatie. Daarom hebben we aan de belastingdienst nogmaals de vraag gesteld wat er in dit geval juist is. Aan de hand daarvan zullen wij, mits noodzakelijk, eventuele aanpassingen maken in Gemal.  We zullen je op de hoogte houden en informeren via de community en de release notes.   Gewijzigd en verbeterd 2023-02/4 Salary Split (opdracht 4732) Het komt zo nu en dan voor, dat er een werknemer is die in twee landen werkt. Dit komt bijvoorbeeld voor als een werknemer werkt in Nederland, maar woont in België. Als deze werknemer drie dagen thuis werkt (in België) en twee dagen op kantoor (in Nederland), is er sprake van een zogenaamde “salary split”.  De berekening van de loonheffing is in dit geval een stukje ingewikkelder dan als een werknemer in één land woont en werkt. Van de loonheffing (die voor een deel bestaat uit premie volksverzekeringen en voor een deel uit loonbelasting) moet de loonbelasting bij een salary split worden berekend naar rato van het percentage dat de werknemer in Nederland werkt. Werkt een werknemer bijvoorbeeld 2 van de 5 dagen in Nederland en 3 in België, dan moet er voor 40% loonbelasting worden afgedragen in Nederland. In Gemal waren er al wel invoercodes waarmee het bedrag aan loonheffing kon worden gemanipuleerd in split payroll situaties, maar er was nog geen functionaliteit waarbij dit bedrag aan loonheffing automatisch werd berekend.  Deze functionaliteit hebben we nu wel ingebouwd.  Om een correct bedrag aan loonbelasting te kunnen berekenen, dient het percentage te worden vastgelegd waarvoor de werknemer in Nederland belast dient te worden voor de loonbelasting. Daarvoor is de nieuwe invoercode 01512 percentage sal. split geïntroduceerd:  Gegeven: perc. salary split Vastleggen: 01512 Om verder een correcte berekening te kunnen maken is het van belang dat invoercode 02334 code speciale fiscale regeling op de juiste waarde staat, zodat Gemal weet met welke premie volksverzekeringen er rekening moet worden gehouden.  Het totaal van de premie volksverzekeringen en de loonbelasting die wordt berekend aan de hand van de nieuwe invoercode 01512 wordt vervolgens gepresenteerd als loonheffing op uitvoercode 01158 / 01159.  Er zit een maximum aan het af te dragen bedrag voor de premie volksverzekeringen. Als er geen salary split is zit dit verwerkt in de toegepaste loonheffingstabel, maar bij een salary split moet er wel rekening worden gehouden met dit maximum. Op werknemerniveau hebben we daarom uitvoercode 01911 Afgedragen premie volksverzekeringen gemaakt. Op uitvoercode 01911 Afgdr pr. volksv zal worden bijgehouden hoeveel de betreffende werknemer tot en met die periode al heeft afgedragen aan premie volksverzekeringen.  Gegeven: Afgedragen premie volksverzekeringen  Uitvoercode: 01911  Deze uitvoercode zal gemaximeerd worden aan de hand van de herleidingsregel die van toepassing is en is vastgelegd op invoercode 02334 code speciale fiscale regeling.  Uitvoercode 01911 zal alleen worden berekend bij werknemers waar invoercode 01512 is vastgelegd en die in Nederland verzekerd zijn voor de premie volksverzekeringen.  Voor de berekening in Gemal is het van belang dat ook het bedrag aan premie volksverzekeringen zonder loonheffingskorting beschikbaar is op een uitvoercode. Dit zal worden getoond op uitvoercode 01933: Gegeven: Afgedragen premie volksverzekeringen zonder LHK  Uitvoercode: 01933  Buitenlandse belasting Wij willen benadrukken dat we in Gemal alleen het Nederlandse deel van de loonheffing kunnen berekenen, maar niet het buitenlandse deel.  Actie Als je een werknemer hebt die zowel in Nederland als het buitenland werkt dan kan je met bovenstaande nieuwe invoercode (01512 percentage sal. split) en de bestaande invoercode 02334 code speciale fiscale regeling de automatische berekening van de correcte loonheffing aansturen. Het bedrag aan loonheffing hoeft dan niet langer zelf berekend en vastgelegd te worden.  Let op! Je dient een salary split op één dienstverband vast te leggen. Als het verdeeld wordt over twee dienstverbanden is een automatische correcte loonheffing niet meer te garanderen.    2023-02/5 ISO landcodes update 2023 (opdracht 4750) Als een werknemer een buitenlands adres heeft moet de landcode van het betreffende land worden opgegeven met invoercode 02252 landcode ISO.  Naar aanleiding van de uitgegeven lijst van de belastindienst, zijn er drie nieuwe ISO landcodes. In deze release zijn deze drie waarden toegevoegd. Deze nieuwe waarden kunnen met invoercode 02252 vanaf deze release worden opgegeven.  De nieuw toegevoegde codes zijn: Montenegro (ME) Oeganda (UG) Thailand (TH) In HR Core Beaufort worden deze landencodes ook toegevoegd, maar houdt de release notes van HR Core Beaufort in de gaten om te zien wanneer deze codes daar beschikbaar zijn.  Actie  Je hoeft niets te doen. Vanaf deze release kan je wel bovenstaande waarden opvoeren bij invoercode 02252 landcode ISO. 2023-02/6 Werkgevercode 05004 (percentage opslag VRZ-regeling) (opdracht 4751) op te geven met 3 achter de komma Vanaf deze release is het mogelijk om werkgevercode 05004- percentage opslag VRZ-regelingen voor alle 15 VRZ-regelingen op te geven met 3 cijfers achter de komma. Dit was 2 cijfers achter de komma. Deze functie is vereist bij sommige pensioenfondsen. Actie  Je hoeft niets te doen. Vanaf deze release kan je wel dit opslagpercentage opgeven met 3 cijfers achter de komma. NB: Als je werkt met een jaargrondslag, moet je het gewijzigde opslagpercentage per 1-1-2023 opgeven. 2023-02/7 Vervallen correctiecodes Eerder hebben we de levensloopregeling grotendeels laten vervallen. De toelage levensloop met bijbehorende werkgevercodes, uitvoercodes en invoercodes hebben we gehandhaafd als een algemene toelage, omdat er ook nog CAO’s waren die deze toelage ontvingen, al dan niet onder een andere benaming. Maar daarnaast hebben we ook enkele codes ten onrechte gehandhaafd, namelijk codes die vanuit de kortingsregeling Levensloop verband houden met cafetariaregelingen (in- /uitvoercodes 02060, 02061, 02062 en werkgevercodes 06123, 06124, 06125). Deze codes komen alsnog te vervallen en dat zullen we bij de reguliere schoning van vervallen codes eind van het jaar doen. Automatische herrekening De uitvoercodes 02060 / 02061 / 02062 kunnen echter nog wel ten onrechte aanwezig zijn in je gegevens. Om ongewenste verschillen te voorkomen, zullen we daarom in periode 2023-02 een automatische herrekening uitvoeren om deze gegevens op nul te zetten. Je vindt deze herrekening terug in MSG (Mutaties en Signalen Gemal) met als kenmerk 02-02. 2023-02/8 Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1] [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Zoals in de Release notes van januari 2023 is voorgemeld, wordt op vrijdagavond 6 januari een extra release met nagekomen berichten/wijzigingen opgenmen in Payroll Gemal. Deze extra release wordt vrijgegeven op zaterdag 7 januari 2023. VGZ aanvullende pakketten De VGZ heeft per 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten: Bundel actief Bundel fit Bundel gezond Deze zijn nog niet ingericht in Gemal. Wij zullen voor deze pakketten zo snel mogelijk nieuwe werkgevercodes en invoercodes beschikbaar stellen. Daarover zullen we je in de betreffende release notes informeren. WW-Awf uitkering op aparte uitvoercodes en doorgeven in de Loonaangifte Deze wijziging was al onderdeel van release 2023-01, per abuis is onderstaande tekst niet opgenomen in de release notes van 2023-01. Hierbij publiceren wij de achtergrond en impact van de wijziging alsnog. Waarom en voor wie? Per 2023 krijgt het WW-Awf uitkering-tarief dezelfde behandeling en status als de andere drie WW-Awf tarieven, met een eigen grondslag en berekening op basis van de VCR methodiek. Bovendien wordt de waarde afzonderlijk doorgegeven in de loonaangifte. Sinds 2020 kent Gemal, met de invoering van de WAB, 3 WW-Awf tarieven: hoog, laag en herzien. Deze tarieven worden volledig met grondslagaanwas en de VCR-methodiek berekend en worden vervolgens doorgegeven aan de loonaangifte. We kennen ook nog een vierde WW-Awf tarief, WW-Awf uitkering, die op een andere wijze werd bepaald en die, afhankelijk van de situatie, bij 1 van de andere 3 tarieven werd opgeteld en op deze wijze werd doorgegeven in de loonaangifte. Voor dit vierde tarief kenden we al uitvoercode 02345 WW-Awf uitkering, enkel ter presentatie. Per 2023 geldt dat de WW-Awf-uitkering niet meer op een andere wijze wordt bepaald, opgeteld en doorgegeven, maar dat het tarief net als de andere 3 tarieven met grondslagaanwas en VCR-methodiek wordt bepaald. Hoe werkt het vanaf deze release? We hebben een extra uitvoercode 02377 Grondslag WW-Awf uitkering toegevoegd, de vierde in het rijtje naast 02339 Grsl WW-Awf hoog, 02341 Grsl WW-Awf laag en 02343 Grsl WW-Awf herzien. Voor alle dienstverbanden die WW-Awf verzekerd zijn (en dus niet UFO) en die één of meerdere uitkeringen ontvangen die in de grondslag 55107 Uitvoercodes in grondslag samenl SV tarief vallen, zal nu met grondslagaanwas en de VCR methodiek de premie WW-Awf uitkering worden bepaald. Deze premie wordt getoond op de reeds bestaande uitvoercode 02345 afdracht WW-Awf uitkering. Ook wanneer een persoon op 1 dienstverband tegelijkertijd loon en uitkering ontvangt, berekent Gemal de juiste premie afdracht voor zowel WW-Awf uitkering als WW-Awf hoog/laag/herzien. Verder geldt dat als binnen het dienstverband of over meerdere dienstverbanden het maximum SV loon wordt overschreden, Gemal de premie WW-Awf uitkering zal toekennen naar rato van het aandeel dat de uitkering heeft in het totale SV loon. Hiermee sluiten we aan bij de voorschriften vanuit de belastingdienst. Let op: als je tussen 3 januari 2023 en 6 januari 2023 een run hebt gedraaid in Payroll Gemal, zul je op het controle-overzicht loonaangifte nog geen informatie zien over zowel 02377 Grondslag WW-Awf uitkering als 02345 afdracht WW-Awf uitkering. In de release van 6 januari zal deze informatie toegevoegd worden aan het controle-overzicht. Wat moet de klant doen? Controleer grondslag 55107. Op algemeen niveau is deze grondslag door Visma | Raet al gevuld, maar mocht je zelf op een bruto diversen code een uitkering betalen, controleer dan of je deze code aan de grondslag hebt toegevoegd. Meer informatie? Gemal Handleiding Online, onderwerp Sociale verzekering, algemeen Correctieproductie: te veel herrekeningen In een aanvullende correctieproductie (ACP) over periode 12 werden, als de automatische herrekeningen werd aangestuurd  (werkgevercode 99232 = 1), er te veel herrekeningen uitgevoerd. Dit resulteerde ten onrecht in lege herrekenings specificaties. Dit gold ook als er een proefproductie van een correctieproductie (werkgevercode 99236 = 4) werd afgeroepen.Met de ingang van deze release is dit verholpen. Loonaangiftemelding L2202 verschijnt onterecht bij min-max dienstverbanden (change 4121658) Melding Er zijn 2 gevallen geconstateerd, waarbij onterecht loonaangifte melding L2202 naar voren komt. Melding L2202 controleert of arbeidsovereenkomst-IKV's zonder contracturen (uitvoercode 02139 = 0), de indicatie oproepovereenkomst hebben (invoercode 02474 = waarde 1).  Het eerste geval, waarbij de melding onterecht naar voren kwam, was bij dienstverbanden waarbij gedurende 2022 de invoercode 03182 min-max contract was aangepast. Bij deze dienstverbanden werd een maand te lang het contractloon (uitvoercode 02138) en de contracturen (uitvoercode 02139) op 0 gesteld. Dit leidde tot het verschijnen van loonaangifte melding L2202: er werden geen contracturen aangeleverd, maar het dienstverband had ook niet langer de indicatie oproepovereenkomst (invoercode 02474).  Het tweede geval, waarbij de melding onterecht naar voren kwam, is als invoercode 03182 min-max contract met een ingangsdatum gedurende de maand was opgegeven. De belastingdienst wil in dat geval dat je de gegevens doorgeeft zoals die waren aan het begin van de maand, dus voor de wijziging. Gemal gaf echter de gegevens door zoals ze waren aan het eind van de maand, dus na de wijziging. Ook dit kon leiden tot het verschijnen van melding L2202. Oplossing Beide gevallen zijn opgelost. Als je nu, bijvoorbeeld op 1 maart, invoercode 03182 van waarde 1 naar waarde 0 zet, worden de uitvoercodes 02138 en 02139 in maart al niet meer op 0 gesteld. En niet pas in april, zoals eerder het geval was. Ook geven we bij een wijziging op invoercode 03182 min-max contract) gedurende een periode, de gegevens van het begin van de periode door. Automatische herrekening 13-03 Herrekening 13-03 herstelt foutsituaties die door beide gevallen zijn ontstaan en voorkomt het verschijnen van loonaangifte melding L2202. Alle dienstverbanden waarbij in 2022 een wijziging is geweest op invoercode 03182 min max contract, worden door de herrekening automatisch berekend.  Als je een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022 afroept, dan kun je een automatische herrekening activeren (zie onderstaande actie) bij de werknemers bij wie bovenstaande situatie van toepassing is. Deze werknemers worden automatisch in de correctieproductie opgenomen, ook als je geen mutatie op de betreffende dienstverbanden vastlegt. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 13-03. Actie Klanten die geen HR Core gebruiken dienen in de aanvullende correctieproductie 12-2022 zelf de automatische herrekeningen voor 'periode 13' te activeren. Dat doe je door werkgevercode 99232 automatische herrekening correctieproductie vast te leggen met waarde 1. Bij klanten die wel HR Core gebruiken is de waarde 1 voor werkgevercode 99232 al gegenereerd. Deze waarde dient dan niet meer te worden aangepast. Aanpassingen vakantieloon CAO Politie (change 4137555 / 4075405) Ten behoeve van de regeling Vakantieloon zijn per 2023 enkele aanpassingen doorgevoerd: Medewerkers die vorig jaar uitdienst zijn gegaan, maar dit jaar nog nabetalingen krijgen, ontvingen vakantieloon zonder dat hiervoor het juiste drempelbedrag bepaald kon worden. Op verzoek is dit nu aangepast, de medewerker krijgt over nabetaalde variabele betalingen in het jaar na uitdiensttreding, geen vakantieloon uitbetaald. Bij herrekeningen konden zich ongewenste centen-verschillen voordoen bij eerder uitbetaald vakantieloon. Dit is aangepast. CAO Gemeenten / SGO In onze releasenotes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/28 Diverse aanpassingen 2023-01” voor de CAO Gemeenten / SGO geschreven, dat de thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt, vooralsnog op € 2,00. In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren. We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Gemeenten. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit gebouwd, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan. Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Gemeenten doen.  Per 7 januari gaan we voor invoercode 00941 het CAO-bedrag van € 2,00 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Mogelijk dat een toekomstige vergoeding, bijvoorbeeld internetvergoeding, dan door ons voor de CAO op invoercode 00942 wordt ingericht. Aandachtspunten Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029, bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is. Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of roostersysteem aanpassen. In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo dus je hoeft 00944 niet om te zetten. We hebben de standaardtekst van bijbehorende uitvoercode(s) aangepast. In hetzelfde onderwerp wordt ook gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in releasenotes Gemal, onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”. CAO Jeugdzorg In onderwerp 2023-01/41 hebben wij beschreven dat wij werkgevercode 04130 PFZW percentage inhouding OP gelijk hadden gesteld aan het A-niveau. Echter bleek dat de cao jeugdzorg een andere verdeling heeft van de premie (geen 50% werknemer - 50% werkgever).  In deze tussentijdse release hebben wij het percentage dan ook weer aangepast naar de oorspronkelijke / juiste waarde. Ook hier was het percentage niet gewijzigd ten opzichte van 2022. CAO PO - Wijziging minimumloon per 1 januari De inpasnummers 9001, 9008,  9016,  9700,  9707,  9715,  9730, 9731, 9732, 9900, 9901  en 9999 in salaristabel 65 zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. CAO Provincies In onze  release notes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/57 Diverse aanpassingen 2023-01” voor de CAO Provincies geschreven dat de thuiswerkvergoeding in 2023, € 3,00 per thuiswerkdag bedraagt (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren. We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Gemeenten. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit beschikbaar, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan. Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Provincies doen.  Per 7 januari gaan we voor invoercode 00941 het CAO-bedrag per thuiswerkvergoeding van € 2,00 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Daarnaast leggen we daar ook het CAO-bedrag internetvergoeding van € 1,00 vast met invoercode 00942.  Aandachtspunten Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029 bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is. Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken, moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of roostersysteem aanpassen. In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo, dus je hoeft 00944 niet om te zetten. We hebben de standaardtekst van bijbehorende code(s) aangepast. In hetzelfde onderwerp wordt ook gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in releasenotes Gemal onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”. CAO VVT Doorbetaling meerwerk bij ziekte In de cao-inrichting in Gemal stond werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 06. Dat wilde zeggen dat meerwerk voor een referteperiode van 6 maanden werd meegenomen en bij ziekte resulteerde in uitvoercode 01190 Ziekeng.meerwerk.  Na navraag bij de werkgeversvereniging leverde het volgende op: dit bleek niet terecht te zijn, omdat meerwerk niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Daarom hebben we per 2023-01 de werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op 0 gezet op C(ao)-niveau. Uitvoercode 01190 wordt dan niet meer berekend.  Actie Je hoeft niets te doen. Uitvoercode 01190 wordt vanaf 1-1-2023 niet meer berekend. Mocht je over 2022 de te veel betaalde uitvoercode 01190 Ziekeng.meerwerk willen terugvorderen bij de werknemers, dan kan je op W-niveau werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op 0 zetten. Vergeet niet om deze code per 1-1-2023 weer op C-niveau te zetten, om eventuele toekomstige wijzigingen ook automatisch te volgen.  Stagevergoeding In de release van 2023-01 is ook het bedrag aan stagevergoeding bijgewerkt conform cao. Het betreft inpasnummer 9402. CAO Waterschappen In onze release notes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/84 Nieuwe CAO 2023”, voor de CAO Waterschappen, onder andere geschreven dat de thuiswerkvergoeding in 2023, € 3,00 netto per thuiswerkdag blijft. In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren. We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Waterschappen. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit beschikbaar, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan. Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Waterschappen doen.  Op Algemeen niveau ligt voor invoercode 00941 reeds het maximum onbelaste bedrag thuisvergoeding van € 2,15 vast. Per 7 januari gaan we voor de CAO Waterschappen, bij invoercode 00958, het bovenmatige bedrag van € 0,85 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Omdat de CAO stelt dat de hele thuiswerkvergoeding netto is, leggen we deze bovenmatige € 0,85 vast met een netto-bruto code. Aandachtspunten Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029 bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is. Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of je roostersysteem aanpassen. In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo, dus je hoeft 00944 niet om te zetten. We hebben de standaardtekst van bijbehorende code(s) aangepast. Ervan uitgaande dat de thuiswerkvergoeding variabel maar elke maand wordt vastgelegd, hebben we de fiscale afhandeling van variabele code 00958 op tabel gezet in plaats van tarief. In hetzelfde onderwerp wordt gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in release notes Gemal, bij onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”. CAO Ziekenhuizen - Uurloon OVW In de release notes van 2022-12/37 is gemeld dat uitvoercode 00695 generatieb. toel. uit de grondslag van het uurloon ORT (55085) was gehaald. Hij is destijds van waarde 1 (tellen) naar waarde 8 (niet tellen) gezet, omdat deze toelage anders een incorrect uurloon ORT veroorzaakte.  Nu werd geconstateerd dat uitvoercode 00695 generatieb. toel. ook in de grondslag voor het uurloon OVW (55087) zat voor de cao ziekenhuizen. Ook hier zorgt de toelage voor incorrect uurloon en daarom is ook in deze grondslag de toelage van waarde 1 naar waarde 8 gezet.  Het uurloon OVW wordt nu weer correct berekend, indien de toelage aanwezig is bij een werknemer.  Pensioenfonds PWRI We hebben het franchisebedrag voor 2023 voor pensioenfonds PWRI aangepast. Zie Gemal Direct Inrichting > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PWRI > Diversen.   Opgeloste meldingen 2023-02/9 LIV-bedragen niet bijgewerkt (change 4177917) Melding In de release van januari en ook in de tussentijdse release van 6 januari waren de bedragen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) niet bijgewerkt, omdat deze niet tijdig bij ons bekend waren.  Na het lezen van de nieuwsbrief loonheffingen hebben wij geconstateerd dat de juiste bedragen al in Gemal waren ingericht op werkgevercodes 03363, 03364, 03367 en 03368, omdat de aangekondigde aanpassing voor 2023 niet doorgaat.  De werkgevercodes 03361, 03362, 03365 en 03366 zijn wel bijgewerkt op basis van artikel 3.1 van de wet tegemoetkoming loondomein.   Op de website van het UWV staan andere bedragen, maar bij navraag bleek dat de nieuwsbrief loonheffingen de accurate informatie al had verstrekt.  Oplossing De bedragen op werkgevercodes 03361, 03362, 03365 en 03366 zijn bijgewerkt in Gemal.  Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. De uitvoercodes, behorende bij LIV en signaleringsoverzicht 31, geven maandelijks een actuele prognose voor het lopende jaar. De prognose zal vanaf productie 02-2023 zijn bijgewerkt met de actuele bedragen. Een herrekening is om die reden niet van toepassing.  2023-02/10 Te hoge grondslag WIA-WGA premie (change 4096176) Melding Als er een uitkering werd vastgelegd, bijvoorbeeld betaald ouderschapsverlof of een Wia-uitkering, werd de grondslag van de WIA-WGA inhouding (uitvoercode 01831) te hoog berekend. Het gevolg was dat ook de inhouding bij de werknemer (uitvoercode 01193) te hoog was.  Oplossing Dit is opgelost en uitvoercode 01831 wordt nu correct berekend.  Wat moet je doen? Als je de premie WIA-WGA niet deels op je werknemers verhaalt en daardoor geen uitvoercodes 01831 en 01193 hebt, hoef je niets te doen.  Als je alleen over 2023 wilt corrigeren is herrekening niet nodig. Deze code rekent conform de VCR methode en daarom zal de aanpassing uiteindelijk het gewenste bedrag opleveren.  Als je 2022 wilt corrigeren, kan je een collectieve herrekening over vorig jaar doen. Collectief herrekenen over het vorige jaar doe je als volgt:  - Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. - Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum. - Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. - In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK. - Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1. - Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. - Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. - Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. - Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen Let op! Als je als workaround invoercode 01283 restitutie WGA hebt gebruikt om de inhouding bij de werknemer te compenseren dien je die weer op 0 te zetten als je herrekend. Als dat niet gebeurt, krijgt de werknemer ten onrechte zowel de correctie van de herrekening (over 2022) en de juiste berekening (in 2023) als de restitutie van de premie op uitvoercode 01283 restitutie WGA doorberekend. 2023-02/11 Werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV-berekening (change 4182566) Melding Het bedrag van werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV berekening was per abuis in Gemal Direct Inrichting ingevoerd met het bedrag van werkgevercode 07145 Maximum jaarbedrag SV berekening, gedeeld door 261 in plaats van 260 dagen.  Werkgevercode 07140 heeft voor de berekening geen functie, want het dagbedrag wordt vastgesteld op basis van werkgevercode 07145 / 260 dagen. 07140 dient dus enkel voor presentatie. In de specificatie productiegegevens was bij werkgevercode 07140 wel het correcte bedrag te zien.  Oplossing We hebben werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV berekening in Gemal bijgewerkt om verwarring te voorkomen.  Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. Omdat de werkgevercode geen effect op de berekening heeft, levert de aanpassing geen verschillen op.  2023-02/12 Doorstorten VT naar persoonlijk budget in combinatie met peildatum VT (change 3965175) Melding Het doorgestorte bedrag van de vakantietoeslag naar een persoonlijk budget is niet goed, als er na de peildatum vakantietoeslag een salarisverhoging doorgevoerd wordt.  Oplossing Dit is aangepast. De correcte vakantietoeslag op peildatum wordt gebruikt voor de doorstorting naar persoonlijk budget. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.  2023-02/13 Fulltimers komen ten onrechte op het signaaloverzicht 32 -WAB 30% (change 4127896) Melding Op het signaaloverzicht 32 - WAB 30% overschrijding werden ten onrechte fulltimers, welke lopende het jaar uit dienst zijn gegaan, gepresenteerd. Oplossing Dit is aangepast. Zie hiervoor ook de berichtgeving op de community van 10-1-2023. Fulltimers zullen niet meer op het signaleringsoverzicht gepresenteerd worden. Ook worden voor deze medewerkers de uitvoercodes 2467 - Perc over totaal en 2468 - Perc progn totaal niet meer gepresenteerd op de loonstaat. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.   CAO informatie   CAO Gemeenten / SGO 2023-02/14 Eenmalige uitkering 2022-12 en meerdere dienstverbanden (change 4150200) [1] [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Voor 2022-12 hebben we aanpassingen gedaan om de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO uit te voeren [1]. Op een later moment heeft de CAO Veiligheidsregio’s zich ook aangesloten bij de specificaties voor deze uitkering. Eén van de specificaties van de uitkering was dat medewerkers in schaal t/m 0008 een bedrag van € 750,00 ontvingen, en medewerkers in schaal 0009 of hoger een bedrag van € 375,00. Daarnaast hadden we in de aansturing opgenomen dat er maximering over de dienstverbanden heen gold. Dat wil zeggen: wanneer een medewerker twee dienstverbanden heeft met een totale deeltijdfactor van meer dan 100%, dan wordt de uitkering gemaximeerd op 100% van het bedrag. We constateren dat in de situatie waarbij voor een medewerker het ene dienstverband verloond wordt in een schaal t/m 0008, en het andere dienstverband in een schaal 0009 of hoger, de maximering niet juist verloopt. Er is dan immers niet sprake van één bedrag waarop gemaximeerd moet worden, maar twee verschillende. Het gevolg kan zijn dat voor één van beide dienstverbanden een onjuist bedrag wordt vastgesteld (dit kan zelfs negatief zijn). We kiezen ervoor om hier geen programma-aanpassing voor door te voeren. We adviseren je om te controleren of deze bijzondere situatie zich bij je heeft voorgedaan en bij het betreffende dienstverband zelf, in een aanvullende correctieproductie, een bedrag vast te leggen met een bruto diversen invoercode, waarbij je rekening houdt met hetgeen al eerder als eenmalige uitkering voor december is uitbetaald. Meer informatie [1] Zie releasenotes Gemal onderwerp “2022-12/25 Eenmalige uitkering december” CAO Kinderopvang 2023-02/15 Levensfasebudget In de CAO is een spaarregeling gedefinieerd, genaamd levensfasebudget. Het bedrag van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget naar keuze gebruiken die nog niet in gebruik is.  Je moet een koppeling te maken tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zodat het storten van uren in het budget kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen om te koppelen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen. Om verlofuren 2 bijvoorbeeld te koppelen aan persoonlijk budget 5 leg je bij werkgevercode 03649 waarde 2 (verlofuren 2) vast.  Voor een opname uit het betreffende budget kan je een invoercode bruto opname persoonlijk budget opgeven. Voor persoonlijk budget 5 is dit bijvoorbeeld invoercode 00653. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenste persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet zelf de opbouw tot 1 februari 2023 opgeven met een invoercode correctie saldo persoonlijk budget. Deze kan je vinden in de Gemal Handleiding, onder het hoofdstuk Persoonlijk Budget  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, in GDI de gewenste naam van de regeling (bijvoorbeeld "Levensfasebudget") vastleggen bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling en bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes, met een afwijkende tekst in invoercode (05888) en een afwijkende tekst in uitvoercode (05999). Je kan desgewenst het saldo van het betreffende persoonlijk budget tonen op de salarisstrook. Dit kan je doen in Gemal Direct Inrichting bij werkgevergegevens > overzichten en bestanden > inrichting salarisspecificatie > uitvoercode blok 3.  De uitvoercode van de opbouw van het persoonlijk budget moet uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald (bijvoorbeeld uitvoercode 02089 voor persoonlijk budget 5). Dit is grondslag 55167. Als je de koppeling hebt gemaakt tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zoals in de tekst hierboven beschreven, wordt bij het opnemen van verlofuren via de betreffende gekoppelde verlofurencode (01161, 01163, 01423 of 01424) het bijbehorende bedrag in mindering gebracht op het saldo PB.  CAO Kraamzorg 2023-02/16 Nieuwe salaristabel  Per 1 februari heeft de CAO Kraamzorg een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij in Gemal ingeregeld.  Actie Vanaf 31 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Sociaal Werk 2023-02/17 Maximum uurloon ORT in combinatie met arbeidsmarkttoeslag In de CAO Sociaal werk is beschreven: De onregelmatigheidstoeslag wordt ten hoogste berekend over het uurloon dat hoort bij schaal 4 periodiek 10 uit artikel 6.4 of 6.6. De reden dat er hier twee artikelen genoemd staan is, dat in artikel 6.4 de salarisschalen beschreven staan en in artikel 6.6 de arbeidsmarkttoeslag van 1,13%. Deze toeslag wordt gezien als deel van je salaris en is in Gemal ingericht als een procentuele toelage, die terechtkomt op uitvoercode 00631. Als een werknemer recht heeft op de arbeidsmarkttoeslag, is het bedrag van schaal 4 periodiek 10 daarom 1,13% hoger dan bij een werknemer die de arbeidsmarkttoeslag niet ontvangt. In Gemal hebben wij daarom werkgevercode 08224 afwijkend maximum uurloon ORT ingericht met een inpasnummer dat wij aan de salarisregeling hebben toegevoegd (inpasnummer 9240). Hierop is het bedrag van schaal 4 periodiek 10 + 1,13% arbeidsmarkttoeslag vastgelegd.  Hoe werkt het vanaf 2023 Gemal zal voor de ORT percentages 1 t/m 4 (invoercodes 01031 t/m 01034) het "normale" maximum van werkgevercode 08214 schaalnummer maximum uurloon ORT hanteren (schaal 4 periodiek 10) en voor de invoercodes 01060, 01113, 01114 en 01115 het afwijkende maximum van werkgevercode 08224 afwijkend maximum uurloon ORT (schaal 4 periodiek 10 inclusief arbeidsmarkttoeslag) toepassen.  Let op! Inpasnummer 9240 is niet bedoeld als inpasnummer om werknemers te verlonen, maar is een inpasnummer enkel en alleen voor dit maximum.  Daarnaast zal op uitvoercode 01748 uurloon ORT alleen het maximum, resulterend uit werkgevercode 08214, te zien zijn, ondanks dat er voor de ORT percentages 6 t/m 9 dus wel het andere maximum van werkgevercode 08224 wordt gehanteerd. Actie Het is vanaf deze release van belang dat je voor de werknemers die een arbeidsmarkttoeslag hebben, met de juiste invoercodes (01060, 01113, 01114 en 01115 in plaats van 01031 t/m 01034) de ORT vastlegt. Zorg ervoor dat dit in je aanleverende systeem op deze manier aan Gemal wordt aangeleverd. Als je gebruik maakt van HR Core Beaufort, kan je een tijdregistratie regeling toekennen aan de werknemer om dit proces juist te laten verlopen. Zie voor meer informatie de release notes van Beaufort.   CAO Veiligheidsregio's 2023-02/18 Eenmalige uitkering 2022-12 en meerdere dienstverbanden (change 4150200)  [1] [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Voor 2022-12 hebben we aanpassingen gedaan om de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO uit te voeren [1]. Op een later moment heeft de CAO Veiligheidsregio’s zich ook aangesloten bij de specificaties voor deze uitkering. Eén van de specificaties van de uitkering was dat medewerkers in schaal t/m 0008 een bedrag van € 750,00 ontvingen, en medewerkers in schaal 0009 of hoger een bedrag van € 375,00. Daarnaast hadden we in de aansturing opgenomen dat er maximering over de dienstverbanden heen gold. Dat wil zeggen: wanneer een medewerker twee dienstverbanden heeft met een totale deeltijdfactor van meer dan 100%, dan wordt de uitkering gemaximeerd op 100% van het bedrag. We constateren dat in de situatie waarbij voor een medewerker het ene dienstverband verloond wordt in een schaal t/m 0008, en het andere dienstverband in een schaal 0009 of hoger, de maximering niet juist verloopt. Er is dan immers niet sprake van één bedrag waarop gemaximeerd moet worden, maar twee verschillende. Het gevolg kan zijn dat voor één van beide dienstverbanden een onjuist bedrag wordt vastgesteld (dit kan zelfs negatief zijn). We kiezen ervoor om hier geen programma-aanpassing voor door te voeren. We adviseren je om te controleren of deze bijzondere situatie zich bij je heeft voorgedaan en bij het betreffende dienstverband zelf, in een aanvullende correctieproductie, een bedrag vast te leggen met een bruto diversen invoercode, waarbij je rekening houdt met hetgeen al eerder als eenmalige uitkering voor december is uitbetaald. Meer informatie [1] Zie releasenotes Gemal onderwerp “2022-12/25 Eenmalige uitkering december” 2023-02/19 Thuiswerkvergoeding Voor de CAO Gemeenten / SGO hebben we beschreven hoe om te gaan met de afgesproken thuiswerkvergoeding, zie deze releasenotes bij het onderwerp "2023-02/.. Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1]". De CAO Veiligheidsregio's heeft ook aangegeven dat de thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt. De bijzonderheden hiervan voor Gemal zijn hetzelfde als beschreven bij het onderwerp "2023-02/.. Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1]". CAO VVT 2023-02/20 Werkgevercode 08034 In de tussentijdse release van 6 januari was te lezen dat werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 0 was gezet, omdat meerwerk niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Dit was echter niet op de correcte wijze gebeurd, waardoor het A-niveau werd toegepast. Nu is de code wel op de juiste wijze gemuteerd en staat deze werkgevercode op waarde 0.  Voor de verwerking van januari 2023 hebben wij een berichtje hierover op de community geplaatst. Aanvullend hebben we een automatische herrekening ingebouwd voor de februari salarisproductie. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met als reden 02-05, in MSG. 2023-02/21 Werkgevercode 08034 Ziekengeld meerwerk [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 18-01-2023 14:00 Het blijkt dat als je werkgevercode 8034 vastlegt met waarde 0, Gemal ten onrechte alsnog rekent met de referteperiode van 6 maanden afkomstig van Algemeen niveau. Wij gaan dit probleem verder onderzoeken. Indien je in je januariproductie de berekening van ziekengeld meerwerk wilt voorkomen dan adviseren wij je om invoercode 02444 periodegemiddelde meerwerk vast te leggen met waarde 0,01. Deze mutatie kun je dan in je februariproductie weer verwijderen. Je kunt deze mutatie collectief vastleggen omdat bij alle werknemers in de CAO VVT ziekengeld meerwerk niet van toepassing is.  Oorspronkelijk bericht 18-01-2023 8:00 In de tussentijdse release van 6 januari was te lezen dat werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 0 was gezet, omdat meerwerk volgens de cao VVT niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Er zou conform de cao daarom helemaal geen ziekengeld meerwerk (uitvoercode 01190) hoeven te worden betaald.  De aanpassing naar de waarde 0 was echter niet op de correcte wijze gebeurd, waardoor het A-niveau (waarde 03) werd overgenomen. Wij hebben dit voor release 2023-02 aangepast, maar de incorrecte waarde van de release van 06-01-2023 zou in de maand januari tot gevolg kunnen hebben, mits er sprake is van ziekte, dat er ziekengeld meewerk wordt uitbetaald terwijl daar geen recht op bestaat.  Afhankelijk van of je de salarisverwerking van januari al hebt gedraaid is onderstaand het advies wat betreft deze werkgevercode: Als je de salarisverwerking van januari nog niet hebt gedraaid dien je werkgevercode 08034 op waarde 0 te zetten. Let op! Zet de code niet op de blanco regel, omdat dan het A-niveau wordt overgenomen. In februari dien je deze code dan weer het C-niveau te laten volgen. Ondanks dat de waarde dan hetzelfde is (0) is dit het advies, omdat je op deze manier wel meelift met eventuele toekomstige cao-wijzigingen. Als je de salarisverwerking van januari al wel hebt gedraaid kan je nog een correctieproductie over januari draaien waarin je werkgevercode 08034 aanpast naar waarde 0.  Als in de salarisverwerking van januari geen 0 is vastgelegd kan de automatische herrekening die in 2023-02 zal worden aangestuurd tot vorderingen leiden. CAO Waterschappen 2023-02/22 Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de releasenotes over de nieuwe CAO Waterschappen 2023 [1], hebben we je onder andere geschreven dat we met ingang van 2023-01 bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 zouden vastleggen (= aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting). Deze mutatie door ons blijkt echter niet doorgekomen zijn. Moet je de januari-productie nog afroepen, of moet je correctie uitvoeren voor een medewerker over januari 2023, leg dan vooralsnog zelf deze waarde 2 vast. In de volgende productie zullen we alsnog deze waarde ook voor de CAO vastleggen en een herrekening uitvoeren. Meer informatie [1] Release notes Gemal onderwerp “2023-01/84 Nieuwe CAO 2023”. 2023-02/23 Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof - Vervolg In vervolg op ons Community-bericht van 16-01-2023, "Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof", hebben we de aansturing met terugwerkende kracht aangepast, conform de berichtgeving. Had je voor de januari-productie al zelf deze aanpassing gedaan, denk er dan aan om deze aansturing weer van W naar C te zetten, zodat je bij eventuele toekomstige C(AO)-aanpassingen weer de CAO-aansturing volgt.  Automatische herrekening We zullen in periode 2023-02 een automatische herrekening uitvoeren voor medewerkers met korting BOSV (uitvoercode 01302) vanaf 2023-01. Je vindt de herrekening terug bij Mutaties en Signalen Gemal (MSG) als reden 02-07. CAO Ziekenhuizen 2023-02/24 Stagevergoeding Het bedrag aan stagevergoeding is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 aangepast. Wij hebben hierop inpasnummer 9402 bijgewerkt.  Actie Als je stagaires in dienst hebt die je verloont via inpasnummer 9402, dien je deze te herrekenen met de variabele invoercode 02475 beginperiode herrekening waarde 1.   Pensioenfondsen Pensioenfonds APG 2023-02/25 Belangrijk - Pensioenaangifte APG tijdig verzenden [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald   Aanstaande vrijdag, 27 januari 2023, is de laatste dag waarop u de bestanden van uw producties over 2022 kunt accorderen voor verzending.  Wij hebben geconstateerd dat nog niet alle klanten deze bestanden geaccordeerd hebben voor verzending naar het APG. Indien de bestanden vrijdag, 27 januari 2023, niet worden geaccordeerd voor verzending, zijn wij genoodzaakt om vanuit Visma|Raet de bestanden te verzenden naar het APG. U kunt dit volgen in de APG Pensioenaangifte. Deze actie is nodig om ervoor te zorgen dat vanaf de productie van februari 2023 wij uw herrekeningen over 2022 correct kunnen verwerken in de APG Pensioenaangifte. Vanaf zondag 29 januari 2023 zullen de APG bestanden tijdelijk niet zichtbaar zijn in APG Pensioenaangifte, indien u een productie draait. Dit betekent dat de kolom ‘digitale media’ in Payroll Manager ook niet bijgewerkt zal worden. De bestanden van periode 01, die nog niet verzonden zijn naar het APG, kunt u dan nog wel verzenden. Zodra de APG bestanden ingelezen (kunnen) worden, zal Payroll Manager vanzelf bijgewerkt worden. Wij zullen u op dat moment ook informeren.   Let op: Indien uw APG-bestanden niet ingezonden mogen worden, moet u dit vóór vrijdag 27 januari kenbaar maken aan onze Service Desk via een aanvraag 4Me met vermelding van cea-nummer en aansluitnummer waarvoor inzending niet moet plaatsvinden. Pensioenfonds PFZW 2023-02/26 Uitvoercode 01110 in maandgrondslag Naar aanleiding van een eerdere melding hebben wij, zoals in de release notes van 2022-12/40 beschreven, uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte in de maandgrondslag PFZW (55052) van waarde 5 naar waarde 8 gezet.  De conclusie van destijds was helaas incorrect, waardoor deze aanpassing van waarde 5 naar 8 ten onrechte is gedaan. We waren in de foutieve veronderstelling dat korting bij langdurige ziekte ofwel in het regelingloon zou moeten doorwerken, ofwel in de maandgrondslag. In werkelijkheid zit het echter als volgt: Korting bij langdurige ziekte (uitvoercode 01110) wordt berekend over zowel het vaste salaris als over variabele componenten, zoals ORT. In de pensioenberekening voor PFZW betekent dit dat de korting over het vaste deel wordt berekend over componenten die vanuit de jaargrondslag in het regelingloon zijn opgenomen. Deze worden gekort middels werkgevercode 13020. Deze werkgevercode heeft als effect dat het regelingloon wordt verlaagd met het percentage korting, wegens langdurige ziekte. De korting over het variabele deel moet via de maandgrondslag gebeuren. Dat wordt bereikt door uitvoercode 01110 met waarde 5 op te nemen in de maandgrondslag PFZW. Dit heeft tot effect dat Gemal apart berekent welk deel van uitvoercode 01110 toe te rekenen is aan de variabele componenten die in de maandgrondslag zijn opgenomen. We tellen dus niet het volledige bedrag van uitvoercode 01110. We hebben de wijziging van 2022-12 daarom met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Alle vorderingen die de vorige wijziging teweeg hebben gebracht, zullen bij een eventuele herrekening ook ongedaan worden gemaakt en nu tot een uitbetaling leiden.  Bij werknemers die nog in dienst zijn wordt de premie nabetaald op de strook. Bij werknemers die al uit dienst zijn gegaan en in 2022 een vordering na uit dienst hebben gekregen, zijn er twee opties:  Als de vordering niet op de werknemer is verhaald, dan zal de uitbetaling in 2023-02 geblokkeerd moeten worden.  Als de vordering wel is verhaald, dan zal nu een losse nabetaling na uitdienst volgen. Herrekening Voor de maand januari zal er een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-06 in MSG. Het is echter voor ons niet mogelijk om een automatische herrekening over het vorige jaar (2022) uit te voeren. Daarom is het advies om desgewenst zelf een herrekening over vorig jaar aan te sturen. Dit doe je als volgt: Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2022-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen Actie Bepaal of je wilt herrekenen over 2022 en stuur in dat geval de herrekening aan, zoals hierboven beschreven. De maand januari 2023 wordt dan ook herrekend. Pensioenfonds Zorgverzekeraars 2023-02/27 Pensioenfonds Zorgverzekeraars De parameters voor het Pensioenfonds Zorgverzekeraars zijn onlangs bekend geworden. Wij hebben in Gemal de benodigde wijziging doorgevoerd aan de hand hiervan. Dit betreft enkel de franchise (werkgevercode 05016).  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-03 in MSG, om het bedrag aan pensioenpremie voor januari te corrigeren.   Ziektekostenverzekeraars Ziektekostenverzekering IZZ 2023-02/28 IZZ VGZ premie regeling 5 en 6 In Gemal worden de premies voor de IZZ zorgverzekeringen van CZ en VGZ bijgehouden. Deze waren voor 2023 in Gemal bijgewerkt. Echter waren de bedragen van IZZ VGZ basis regeling 5 (werkgevercode 07234) en IZZ VGZ basis regeling 6 (werkgevercode 07235) omgedraaid. Dit hebben wij in deze release weer rechtgezet.   Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-04 in MSG, om de maand januari te corrigeren.  Automatische herrekeningen 2023-02/29 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 02-02 Vervallen correctiecodes 02-03 Pensioenfonds zorgverzekeraars 02-04 IZZ VGZ regeling 5 en 6 02-05 CAO VVT - 2023-02/... Werkgevercode 08034 02-06 Uitvoercode 01110 in maandgrondslag PFZW 02-07 CAO Waterschappen - Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof - Vervolg 02-08 CAO Aan de Slag - Aanpassing salaristabel [1] 02-09 CAO WIW Wijziging minimumloon  
Volledig artikel weergeven
25-01-2023 16:00 (Bijgewerkt op 08-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1594 Weergaven
     [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 3 januari 2023.   Mededelingen 2023-01/1 Berichtgeving voor 2023 Deze release notes voor het nieuwe jaar worden relatief vroeg in december gemaakt. Op deze wijze bent u, mede gezien de feestdagen, tijdig op de hoogte van veranderingen in Payroll Gemal. Het komt echter voor dat wijzigingen in wet- en regelgeving laat in december of zelfs pas in januari definitief vastgesteld worden. Wij adviseren je dan ook regelmatig de Payroll Gemal community te raadplegen voor nagekomen nieuwsberichten.  Wijzigingen in januari Per januari 2023 zijn zoals elk jaar in januari veel bedragen en percentages gewijzigd. Als deze wijzigingen tijdig bekend zijn, dan worden deze voor de januari-productie door ons aangepast. U moet hierbij denken aan: Algemene bedragen en percentages, zoals voor de loonheffing en sociale premies, die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een A (Algemeen niveau) worden gepresenteerd. Percentages en franchisebedragen voor de pensioenregelingen. Minimumloon aanpassingen (zie verder in deze release notes). Fiscale bijtelling auto van de zaak (zie verder in deze release notes).  De CAO-bedragen en percentages die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een C (CAO-niveau) worden gepresenteerd. Let op: als je zelf een mutatie hebt vastgelegd (bij een werkgevercode staat dan een 'W'), dan blijft deze werkgeverwaarde staan en wordt door ons niet aangepast. De bedragen voor de diverse ziektekostenverzekeraars. NS Reiskostentabel maandtrajectkaart tweede klas. Het kan zijn dat in de loop van januari nog wijzigingen voor percentages en bedragen door de regelgevers, zoals de pensioenfondsen, de werkgeversverenigingen en de Belastingdienst, gepubliceerd worden. Wijzigingen die uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 bij ons bekend zijn, kunnen we nog in de januari-versie van Payroll Gemal opnemen. Wijzigingen die ons na deze datum bereiken, zullen we op zijn vroegst in de februari-versie, met terugwerkende kracht opnemen. Hierover informeren wij je dan in de release notes. Onbelaste reiskosten per 2023 Per 1-1-2023 is de onbelaste reiskostenvergoeding van 19ct naar 21ct gegaan. Dit hebben wij in Gemal op A(lgemeen)-niveau aangepast door werkgevercode 26204 op 21ct te zetten. Reiskosten die in januari worden uitbetaald, en daarmee als genietingsmoment 2023 hebben, worden uitbetaald met als nieuwe onbelast maximum 21ct per kilometer.  2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV Per 2023 verandert er veel in Gemal in verband met IKV. Wij hebben deze wijzigingen reeds in een eerder stadium op de community gepubliceerd, zodat je je hierop kunt voorbereiden. In verband met de omvang van de tekst, zullen wij deze niet in deze release notes opnemen. Je kunt de afzonderlijke tekst hier raadplegen: Handleiding Gemal wijzigingen 2023 in verband met IKV. 2023-01/3 Gebruik van invoercode 02511 Percentage vaste contracturen in 2022 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Afgelopen januari is naar aanleiding van een kamerbrief de premiedifferentiatie voor tijdelijke contractuitbreidingen on hold gezet. Dit is gerealiseerd door de invoercode 02511 Percentage vaste contracturen voor iedereen op 0 te stellen. Zie hiervoor ook de releasenotes van 2022-01- hierna opgenomen.  Destijds was de verwachting dat deze functionaliteit per 2023 alsnog in zou gaan, daarom is deze niet uit Gemal verwijderd. Inmiddels is de regelgeving omtrent tijdelijke urenuitbreidingen (verbonden aan de discussie omtrent IKV) nog steeds niet duidelijk en zal deze functionaliteit ook in 2023 niet gebruikt worden. We hebben geconstateerd dat deze invoercode bij diverse werkgevers in 2022 toch is vastgelegd, met name in 01-2022. HR Core levert de invoercode vanaf 01-2022 niet langer aan Gemal. Vermoedelijk is de oorzaak dat de invoercode toch voorkomt het te laat installeren van de update van HR Core. Invoercode 02511 leidt tot een aanpassing van de vaste contracturen van de werknemer (uitvoercode 02139) in de loonaangifte en kan tevens gevolgen hebben voor het herzien van de WW premie. Het kan grote gevolgen hebben als je deze code niet in het oude jaar corrigeert. Je zou dan in 2023 de loonaangifte over 2022 met de hand moeten corrigeren.  Om deze reden hebben wij besloten om in een tussentijdse release een aanpassing te doen. Door deze aanpassing wordt invoercode 02511 niet langer verwerkt. Het geplande releasemoment is dinsdag 6 december. 01-2023 zullen we bij alle werknemers invoercode 02511 automatisch verwijderen. Deze conversie wordt om technische redenen niet over 2022 uitgevoerd. Automatische herrekening 12-21 Betreffende werknemers zullen wij automatisch herrekenen. Je vindt deze herrekening terug in MSG met reden 12-21. Actie Wij adviseren je te wachten met het afroepen van salarisproductie 12-2022 tot dinsdag 6 december. Als je toch al voor dinsdag 6 december reeds je salarisproductie 12-2022 hebt afgeroepen EN je hebt bij enige werknemer invoercode 02511 vastgelegd in 2022, dan adviseren wij je dringend om voor deze werknemers een vervangende correctieproductie uit te voeren. In die productie leg je invoercode 02475 beginperiode herrekening vast met waarde 1. Dit leidt ertoe dat de loonaangifte voor deze werknemers alsnog wordt gecorrigeerd. 2023-01/4 Reden einde arbeidsverhouding bij fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen In onze vorige release notes hebben we bij onderwerp “2022-12/8 Rubriekswijzigingen Loonaangifte en UPA 2023” de betreffende wijzigingen beschreven. We willen je er hierbij nog eens extra op attenderen, dat het per 2023 ook de bedoeling is om de reden einde arbeidsverhouding vast te leggen bij de medewerker, met een fictieve dienstbetrekking of publiekrechtelijke aanstelling. Fictieve dienstbetrekkingen worden gekenmerkt door aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) met waarde 07 (stagiair), 79 (opting-in regeling) en 81 (overige fictieve dienstbetrekkingen). Publiekrechtelijke aanstellingen door aard arbeidsverhouding 18 (publiekrechtelijke aanstelling, bijvoorbeeld medewerker politie of veiligheidsregio). 2023-01/5 Verlofsparen In verschillende CAO’s staat een verlofspaarregeling beschreven. De inhoud van dergelijke regelingen verschilt per CAO. In de meeste CAO’s vindt een indexatie van de gespaarde uren plaats. Deze regelingen voor het sparen van verlof kunnen niet in Gemal worden bijgehouden. Dit heeft te maken met het feit dat in Gemal wel een “potje” in de vorm van geld kan worden bijgehouden, maar niet in de vorm van uren. Als de uren worden geïndexeerd dienen dergelijke verlofregelingen daarom in de verlofadministratie in je HR- of roostersysteem te worden bijgehouden.  Als de uren niet worden geïndexeerd kan het wel in Gemal worden bijgehouden, namelijk in de vorm van een persoonlijk budget. Hoe een dergelijk persoonlijk budget kan worden verwerkt en bijgehouden in Gemal, kan je verderop lezen bij de betreffende CAO’s. Het gaat om de CAO kinderopvang en CAO jeugdzorg.   2023-01/6 Verwijderen correctiecodes Ter informatie: Ten behoeve van de voormalige levensloop hadden we destijds ook in- en uitvoercodes gemaakt om in geval van cafetaria-regeling / bron-doel-uitruil, eventuele correcties mogelijk te maken. De betreffende in- en uitvoercodes (02060, 02061, 02062) zijn niet meer van toepassing. Voor 2023-01 hebben we ze verwijderd uit de grondslagen waarin ze voorkwamen op Algemeen niveau (werkgevercodes 55128, 55131, 55133). In een volgende periode zullen we ook de invoercodes verwijderen. 2023-01/7 WAB - 30 % overschrijding en herzien van premie Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Begin januari kan je in een aanvullende correctieproductie over 12-2022 de herziening van de WW-premie automatisch laten verlopen, zie hiervoor Release notes  2022-10/5 WAB - 30% overschrijding uitvoercodes, 2022-10/6 - WAB - automatisch herzien WW premie en 2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ Op het signaleringsoverzicht 32 kan je beoordelen welke medewerkers in dit automatische proces herzien zullen worden, deze staan op het deeloverzicht 'Overschrijding 31% of meer'. Ook met uitvoercode 02462 - Perc overs tm huid  in berekeningsmaand december kan beoordeeld worden of de medewerker herzien zal worden (het percentage bedraagt meer dan 31 %). Momenteel zijn er twee meldingen bij ons ingediend betreffende dit overzicht. Beide meldingen kunnen we pas na de jaarovergang oplossen. Dat zal zijn in release 03-2022 of later. Melding 1 Signaleringsoverzicht 32 wordt niet aangemaakt als er geen werknemers aan de signalering voldoen. Normaal gesproken worden dergelijke overzichten wel aangemaakt, maar dan met de tekst 'Aan gevraagde signalering voldoet niemand'.  Als het overzicht niet wordt aangemaakt, maar je hebt het wel afgeroepen dan is bovenstaande situatie van toepassing. Twijfel je toch, dan kun je een rapportage draaien op uitvoercode 02462 percentage overschrijding tot en met huidige periode.  Melding 2 Er is geconstateerd dat in bijzondere gevallen medewerkers onterecht op het overzicht staan en dus onterecht zouden worden herzien.  Werknemers met gemiddeld 35 of meer vaste contracturen per maand zijn uitgesloten van het herzien van WW premie. Als zo'n werknemer gedurende het jaar uit dienst is gegaan, blijkt Gemal ook de maanden na uitdienst mee te tellen voor het gemiddelde aantal vaste uren en komt daarom op een gemiddelde onder de 35 uur.  De toets op 30% overschrijding wordt daarom ten onrechte ook bij deze werknemers uitgevoerd. Als bij zo'n werknemer de verloonde uren de contracturen dan tevens met meer dan 30% overschrijden, kan de WW premie ten onrechte worden herzien.  We benadrukken dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is. In praktijk is er bij een hoog aantal vaste uren praktisch minder gelegenheid om extra te werken en bovendien wordt 30% overschrijding van die vaste uren ook minder snel bereikt.  Als een werknemer met veel vaste contracturen vroeg in het jaar uit dienst is gegaan en er tevens veel verlofuren (dus verloonde uren) zijn uitbetaald, dan is dat een situatie die extra aandacht vereist. Wij hebben besloten op dit punt geen aanpassing door te voeren voor de komende jaarovergang. Dit omdat de foutsituatie erg uitzonderlijk is en we bij aanpassing risico nemen op de introductie van andere fouten. Dat risico willen we op dit moment niet nemen bij een proces dat voor veel werkgevers een belangrijke functie vervult. Actie Ga na of: Op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode werknemers worden aangegeven die meer dan 30% overschrijding hebben Die tevens gedurende het jaar uit dienst zijn gegaan Bij deze werknemers ga je na wat de vaste contracturen zijn. Deze worden getoond op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02460. Als deze meer bedragen dan  151,67 (= 35 x 13/3) per maand dat de werknemer in dienst is geweest, dan adviseren wij je na te gaan of deze werknemer wel in aanmerking zou moeten komen voor het herzien van de WW premie. Je gaat dit na door te tellen hoeveel kalenderdagen de werknemer in dienst is geweest. Dit deel je door 7 en rond je af op 2 decimalen. Je hebt dan het aantal weken dat de werknemer in dienst is geweest. Het totaal aantal contracturen uit de vorige stap deel je door het aantal weken uit de huidige stap en je rondt het resultaat af naar boven. Als het resultaat 35 of hoger is, dan hoef je de WW premie niet te herzien. Als de WW premie niet herzien hoeft te worden, dan leg je invoercode 02266 Automatisch herzien WW premie vast met waarde 2 - niet herzien. Deze mutatie leg je vast in de aanvullende correctieproductie over 12-2022 waarin je ook je andere aanvullende mutaties verwerkt, niet in de productie waarin je het automatisch herzien afroept.   Wet- en regelgeving 2023-01/8 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 is € 1.934,40 per maand [1]. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd of wanneer de bedragen ‘hard’ gekoppeld zijn aan een percentage minimumloon. Als een minimumloonsalarisbedrag niet is aangepast, dan vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [2]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes. Meer informatie [1] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij werkgevercode 03451. [2] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4. 2023-01/9 AOW-leeftijd verhoogd per 2028   Per 2028 zal de AOW-leeftijd verhoogd worden met 3 maanden. Dit gaat gelden voor de mensen met geboortejaar 1961 en later, voor deze mensen gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden. Hoe werkt het vanaf deze release? De AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden is nu beschikbaar in Gemal. Dit kun je terugvinden in regelingen die een aantal jaar voor AOW-leeftijd ingaan of juist stoppen (bijvoorbeeld de premie diverse verzekeringen). Ook in de resultaten van een begrotingsproductie over 2028 is dit zichtbaar. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.   Gewijzigd en verbeterd 2023-01/10 Grondslag reiskosten: Fiscale afhandeling van reiskosten via een diversen-invoercode   De fiscale afhandeling van reiskosten woonwerk, bedrag diversen, werd tot nu toe o.a. aangestuurd via werkgevercode 10107 Reiskosten woon-werk bruto diversen, waarin via een code van een eigen cumulatie (uitvoercodes 029XX) de betrokken uitvoercodes gedefinieerd waren. Daarnaast werden een aantal vaste uitvoercodes in de programmatuur meegenomen in de fiscale afhandeling. Deze manier van werken is niet flexibel en met de verwachting dat er behoefte ontstaat aan meer codes voor reiskosten, zijn we tot deze aanpassing gekomen. Hoe werkt het vanaf deze release? Uitvoercodes die zijn opgenomen in de nieuwe grondslag 55126 - grondslag reiskosten fiscaal worden door Gemal aangemerkt als reiskosten woon-werk ten behoeve van de fiscale afhandeling. Grondslag 55126 komt in de plaats van werkgevercode 10107. In Gemal Direct is de inrichting van de grondslag terug te vinden onder de Werkgevergegevens/Reiskosten/auto.  Met een conversie is de inrichting van de eigen cumulatie voor de reiskosten (via werkgevercode 10107 - Reiskosten woon-werk bruto diversen) verhuisd naar de inrichting van grondslag 55126. De eigen cumulatie en werkgevercode 10107 zijn daarbij op 0 gesteld. Deze conversie is terug te vinden op het Mutatie en signaleringsoverzicht (MSG). Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. Je hebt vanaf deze release de mogelijkheid uitvoercodes toe te voegen aan deze grondslag. 2023-01/11 Reiskosten op standaard codes  Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release is het mogelijk om reiskosten op te geven via de invoercodes 00575-00599. Omdat deze codes op algemeen niveau zijn opgenomen in de grondslag reiskosten (werkgevercode 55126- zie onderwerp ‘grondslag reiskosten’), worden deze reiskosten fiscaal correct afgehandeld. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.  Aandachtspunt: Deze in- uitvoercodes zijn gereserveerd voor algemeen of CAO-inrichting. Dit wil zeggen dat als je zelf de codes inricht, je het gevaar loopt dat je onze ondersteuning in de toekomst niet kan gebruiken. 2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes  In aanvulling op de functionaliteit ‘Vergoeding per eenheid’, worden alle bruto, netto en netto-bruto diversen componenten aangepast, zodat via deze codes ook een vergoeding per eenheid kan worden berekend. Dit wordt gedaan, omdat deze codes wel via de directe doorbelasting aan te sturen zijn en de 'oude' vergoeding per eenheid - code niet. Dit heeft betrekking op de volgende codes: (in/uitvoercodes 00700-00950, 01025-01026, 01119-01136, 01139-01142, 01173-01174, 01245-01261, 01278-01279, 01330-01332, 01341-01361, 01460-01484, 01200, 01272-01273, 01284-01294, 01361-01370, 01485-01494) en de netto/bruto codes (00951-00958, 01082,01083, 01143, 01201, 01202, 01203, 01207, 01371-01380) Hoe werkt het vanaf deze release? Alle diversen codes krijgen vanaf deze release een vermenigvuldigingsfactor. De factor zal standaard 1 euro zijn. Hierdoor verandert er niets aan de bestaande berekeningen van deze in/uitvoercodes. Via werkgevercode 03800 - bedrag per eenheid bruto/netto kan een bedrag per eenheid worden opgegeven en met Werkgevercode 03801 - afronden bruto/netto kan gestuurd worden hoe de opgegeven invoercode moet worden afgerond (vergelijkbaar met werkgevercode 11701- code eenheid). In Gemal Direct zijn deze werkgevercodes terug te vinden op het formulier 'Vergoeding per eenheid'. De in/uitvoercombinaties 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt als codes bedoeld om in te richten op A(lgemeen) of C(AO) niveau. Het advies is om, als je een van deze codes nu gebruikt, deze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Op algemeen niveau zal in/uitvoercode 00941 ingericht worden voor de thuiswerkvergoeding van €2,15 per dag. Invoercode 00941 representeert het aantal thuiswerkdagen. Uitvoercode 00941 wordt de thuiswerkvergoeding. Voorbeeld: bruto diversen code 00700 is ingericht met werkgevercode 03800 op waarde 3 en werkgevercode 03801 op waarde 2 - opronden. Bij het opgeven van 10,60 op invoercode 00700, wordt de uitvoercode 00700 berekend met de formule: €10,60 wordt opgerond €11=> €11 x 3 = €33. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.  2023-01/13 Reservering eindejaarsuitkering bij deeltijdpercentage van meer dan 100% Een eenmalige uitkering (doorgaans ingericht op een eindejaarsuitkering) kan worden gemaximeerd op een deeltijdpercentage van 100%. Het wordt bij enkele eenmalige uitkeringen vanuit CAO's ook vaak expliciet genoemd dat dit dient te gebeuren. Als een eenmalige uitkering met een peildatum was ingericht, waarbij de betaling in een latere maand plaatsvond (bijvoorbeeld peildatum 1 juli, uitbetaling in september), werd er bij een deeltijdpercentage van meer dan 100% echter een te hoge reservering berekend in de maand van de peildatum. Het overschot aan reservering werd in de maand van uitbetaling wel teruggeboekt, maar zorgde bij tussentijdse uitdiensttreding voor een te hoge uitbetaling.  Voorbeeld: De peildatum van een eenmalige uitkering van €500,- is 1 juli en deze uitkering moet worden gemaximeerd op 100%. De betaling dient echter pas in september plaats te vinden.  Een werknemer werkt 111,11% en bij de reservering stond voor de aanpassing 500 x 111,11 = €555,55 in juli. In september werd er €500 euro uitbetaald en op de reservering stond -€55,55. Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release wordt in de peilmaand het bedrag aan reservering gelijk correct gemaximeerd. In de voorbeeldsituatie hierboven zal er in juli netjes €500,- aan reservering worden berekend.  Wat moet je doen? Wij gaan ervan uit dat, als deze situatie zich in 2022 heeft voorgedaan, je dit zelf hebt hersteld. In dat geval hoef je niets te doen. Mocht een situatie zich in 2022 hebben voorgedaan en je hebt dit nog niet hersteld, dan dien je dit alsnog te doen.   2023-01/14 Het versturen van output per koerier vervalt Hoe werkt het vanaf deze release? Het versturen van output per koerier wordt door PostNL (Paragon) niet meer ondersteund. Derhalve wordt deze optie uit de verzendgegevens verwijderd. Alleen de verzendwijze PostNL wordt nu nog aangeboden. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat we nog een andere verzendwijze gaan ondersteunen, want we willen ook op termijn het printen uitfaseren. De Verzendwijze vast en eenmalig (Werkgevercode 02315 en 99065) komen te vervallen. De fysieke output wordt altijd per PostNL verstuurd. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. 2023-01/15 Overzicht ‘Resultaten, Speciaal doorbelast’ is vervallen In oktober 2022 (2022-10/1 Uitfaseren overzicht 'Resultaten, Speciaal doorbelast' voormelding) is aangegeven dat dit overzicht komt te vervallen. Met ingang van januari 2023 wordt dit overzicht niet meer aangemaakt. De daadwerkelijke loonverdeling vindt wel plaats op het resultatenoverzicht.   Opgeloste meldingen 2023-01/16 Variabele codes tegen tabeltarief Hoe een bruto uitvoercode in Gemal wordt belast, hangt af van twee zaken: Als de uitvoercode het resultaat is van een stam / vaste opgave, dan wordt deze altijd belast tegen de reguliere tijdvaktabel (maand of vierweken) Als de uitvoercode (mede) het resultaat is van een variabele opgave, dan wordt deze standaard ook belast tegen de reguliere tijdvaktabel, tenzij deze uitvoercode is ingericht op werkgevercode 58002 Fiscale afhandeling variabele opgave met waarde 2 - Bijzonder tarief. Werkgevercode 58002 heeft dus alleen effect op variabele opgave en is door ons ingericht in de ondersteuning op A(lgemeen) niveau. Je kunt deze inrichting indien gewenst zelf wijzigen. In het handboek loonheffingen wordt aangegeven dat betalingen tegen bijzonder tarief moeten worden belast als deze in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend. Wij hebben diverse meldingen ontvangen, dat een aantal uitvoercodes belast worden tegen bijzonder tarief, terwijl deze doorgaans vaker dan eenmaal per jaar worden geboekt. Naar aanleiding van deze meldingen hebben wij onderzocht welke codes: Doorgaans vanuit hun functie vaker dan eenmaal per jaar variabel worden opgegeven Reeds door veel werkgevers zodanig zijn ingericht dat ze tegen de tijdvaktabel worden verloond. Hieruit leiden we af dat een betaling tegen tijdvaktabel inderdaad in de praktijk het gebruik is. Wij hebben de standaard werking alleen aangepast naar tijdvaktabel, voor codes die aan beide criteria voldoen. Dit is op basis van algemeen gebruik. Het is goed mogelijk dat een bepaald type dienst of vergoeding in jouw organisatie een andere frequentie kent of op een andere manier wordt betaald. Je kunt in dat geval de wijze van belasten zelf wijzigen. Dit doe je in Gemal Direct bij Werkgevergegevens → in- en uitvoercodes → aansturing uitvoercodes → fiscale afhandeling variabele opgave. Hieronder een overzicht van codes die in de huidige release zijn aangepast: Uitvoercode Omschrijving 00698 IZZ CZ werkgeversbijdrage 00974 Opslag PB uurloner 01002 Correctie salaris 01005 AO uitkering 01008 Wachtgeldvervangende toeslag 01021 Afkoop vakantie / ADV uurloner 01056 Beschikbaarheidstoeslag 01057 Uren beschikbaarheid 01058 Dagdienst 01059 Nachtdienst 01061 Slaapdiensten 01062 Uren beschikbaarheidstoeslag 100% 01067 Percentage beschikbaarheidstoeslag over basis 01068 Percentage beschikbaarheidstoeslag over basis 01077 Uitkering IP 01107 Aanvulling WAO-WIA 01118 toelage bij arbeid 01155 UWV uitkering 01188 correctie loonwaarde 01420 30% verlaging 2023-01/17 Presentatie percentage doorbetaling bij verlof op salarisstrook Als tijdens een verlofvorm de werkgever een deel van het salaris doorbetaalt, dan toont Gemal dit op de salarisstrook. Dit is bijvoorbeeld het geval als je bij betaald ouderschapsverlof de uitkering aanvult tot 100% van het salaris dat de werknemer misloopt tijdens het verlof.  Melding Gemal toonde het percentage doorbetaling omgerekend met het percentage deelbetrekking en het percentage verlof. Hierdoor was het percentage doorbetaling, dat op de strook werd getoond, verwarrend voor de werknemer en niet te herleiden naar de CAO. Voorbeeld Een werknemer werkt fulltime 100%. Deze werknemer neemt voor 40% van de tijd kortdurend zorgverlof op. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever 70% van het gekorte salaris door. Gemal toonde bij deze doorbetaling op de strook echter 40% verlof x 70% doorbetaling = 28% doorbetaling, berekend over het totale salaris. Situatie oud   Oplossing Vanaf de huidige release toont Gemal altijd het werkelijke percentage dat je tijdens de betreffende verlofvorm doorbetaalt. Dit percentage is vastgelegd op werkgevercode 13024. In bovenstaand voorbeeld is dat dus 70%. In de kolom 'berekend over' toont Gemal het bedrag waarover de aanvulling wordt gegarandeerd (afhankelijk van de inrichting op werkgevercode 13023, meestal het gekorte salaris).   Situatie nieuw     Gemal toont geen percentage en 'berekend over' op het moment dat deze niet eenduidig zijn vast te stellen. Dat is het geval als: Er een bedrag wordt verrekend met de aanvulling, bijvoorbeeld de WAZO uitkering bij betaald ouderschapsverlof. De aanvulling is in dit geval immers niet meer een consistent percentage over het bedrag dat op het salaris is gekort. Er wordt aangevuld tot een maximum bedrag of inpasnummer.  Let op: deze wijziging in presentatie is doorgevoerd op alle salarisstroken, die vanaf januari worden aangemaakt. Je ziet dit dus ook terug in een eventuele correctieproductie over het oude jaar. 2023-01/18 API files worden toch aangemaakt als de werkgevercode weer uitgezet wordt. (change 4013826) Melding Indien de werkgevercode 30050 (Route uitvoerbestanden) was gemuteerd naar de waarde 1 (ook API Files aanleveren), kan dit een foutmelding veroorzaken in de Payrollmanager, als de API Files nog niet ingericht is. Indien de werkgevercode weer gemuteerd werd naar 0, werden er toch nog API Files aangeleverd. Oplossing Vanaf de huidige release worden er, indien de werkgevercode 30050 (Route uitvoerbestanden) gemuteerd is naar 0, geen API Files meer aangeleverd. 2023-01/19 UPA-normuren per week niet correct bij medewerkers met afwijkende normuren per periode (ivc 2480) (change 4041567) Melding Indien de medewerker een afwijkende normuren per periode heeft: invoercode 2480 - code normuren fulltime per periode op waarde 1, 2 of 3, werden vanaf release 2022-01 de UPA-normuren niet correct doorgegeven. Oplossing Vanaf de huidige release is dit hersteld. Wat moet je doen? Indien je medewerkers hebt met afwijkende normuren per periode en je geeft de pensioenaangifte via UPA door, dan dien je een synchronisatie UPA over 2022 uit te voeren om dit te herstellen. Als je de salarisverwerking van januari nog niet hebt gedaan, kan je dit doen met een speciale productie met lijstnummer 6301 - synchronisatie UPA.  2023-01/20 Uitkering BOSV en AGBV ten onrechte niet in grondslag loonkosten (change 4102953) Melding De uitkeringen BOSV en AGBV (uitvoercodes 000672 en 00984) zijn ten onrechte niet opgenomen in de grondslag loonkosten (werkgevercode 55149). Dit bleek in sommige gevallen de oorzaak te zijn van verschillen in de loonjournaalposten. Oplossing Vanaf de huidige release is dit hersteld. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.   2023-01/21 Berekening UFO premie over BOSV uitkering (change 4075479)  Melding Als je namens UWV een uitkering betaalt aan een werknemer, dan draag je over die uitkering SV premies af. UWV vergoedt de uitkering en vermeerdert die met de premies voor de relevante sociale verzekeringen. Voor de UFO premie bestaat een uitzondering. De UFO premie wordt rechtstreeks door UWV afgedragen. Als werkgever betaal je over een uitkering dus geen UFO premie.  In Gemal stuur je de uitzonderingssituatie voor de UFO premie bij een uitkering aan door invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO vast te leggen met waarde 2. Het bleek dat specifiek bij de betaling van een BOSV uitkering (uitvoercode 00672) deze functionaliteit niet werkte. Er werd dus onterecht UFO premie berekend over het bedrag BOSV uitkering. Oplossing Wij hebben dit probleem in de huidige release verholpen. Wij hebben ook de programmatuur over 2022 aangepast, zodat de UFO afdracht (uitvoercode 01675 afdrachtgrondslag UFO en 01672 afdracht premie UFO) gecorrigeerd kan worden in een aanvullende correctieproductie (ACP) over periode 12-2022. Automatische herrekening 13-02 Als je een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022 afroept, dan kun je een automatische herrekening activeren (zie onderstaande actie) bij de werknemers bij wie bovenstaande situatie van toepassing is. Deze werknemers worden automatisch in de correctieproductie opgenomen, ook als je geen mutatie op de betreffende dienstverbanden vastlegt. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 13-02. Actie In de aanvullende correctieproductie 12-2022 dien je zelf de automatische herrekeningen voor 'periode 13' te activeren. Dat doe je door werkgevercode 99232 automatische herrekening correctieproductie vast te leggen met waarde 1.    CAO informatie CAO Aan de Slag 2023-01/22 Geen loonstijging Voor de CAO Aan de Slag komt er geen loonstijging van de lonen boven het WML. In deze CAO is namelijk afgesproken dat er een loonstijging plaatsvindt, zodra het Rijk daarvoor financiële compensatie biedt. Deze compensatie is er op dit moment nog niet. Daarnaast: door de relatief grote stijging van het Wettelijk MinimumLoon (WML), zullen bedragen bij de schalen van de bestaande loontabel onder het WML zijn. In die gevallen vindt in Gemal automatisch aanvulling plaats tot het Wettelijk Minimum (jeugd)Loon. CAO energie- en nutsbedrijven 2023-01/23 Sector GEO: aanpassingen minimumloon Voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) [1] is in het kader van de Participatiewet een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen voor de sector Proces en voor de sector Services. In Gemal is deze als schaal GAR. opgenomen (de instroom-/doorstroomschaal IN-D was al vervallen per 2022-07). De bedragen van deze schaal GAR. (garantiebanen) hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Daarnaast hebben we, conform CAO, per 2023-01 het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd van 3,25% naar 3,50%. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Gehandicaptenzorg 2023-01/24 Eindejaarsuitkering  In de CAO staat: In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering uit artikel 4:6 eenmalig verhoogd met 0,5% tot 8,83%.  We hebben dit echter nog niet aangepast bij werkgevercode 25011, omdat deze verhoging alleen geldt voor werknemers die in december 2023 nog in dienst zijn. Dit hebben wij geverifieerd met de werkgeversvereniging. Wij zullen in de release van 2023-12 de verhoging verwerken, inclusief een automatische herrekening om de reservering met terugwerkende kracht te verhogen.  2023-01/25 "Persoonlijk budget levensfase" naar "balansverlof" Per 1 januari 2023 gaat het "persoonlijk budget levensfase" over in het "balansverlof". Inhoudelijk verandert er vanuit een Gemal perspectief niets. In beide gevallen kan er verlof worden aangekocht en verkocht en dit kan in Gemal met de functionaliteit "verlofuren (ver)kopen". Voor meer informatie verwijzen wij naar de Gemal Handleiding, hoofdstuk "Verlofuren (ver)kopen".  Actie In je verlofregistratie moet je zorgen dat de benodigde wijzigingen zijn doorgevoerd, omtrent deze nieuwe regeling.  2023-01/26 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn, vanzelfsprekend, anoniem. CAO Gemeenten / SGO 2023-01/27 Pensioengevendheid extra IKB FLO Voor de gemeenten was in de ‘oude’ CAR UWO, voor de overgang naar de CAO, bij artikel 3:28 (opbouw IKB) een lid opgenomen op grond waarvan de medewerker, die vanaf 1 januari 2006 in dienst was getreden op een bezwarende functie en die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag, aanspraak had op een extra 1% IKB  (voormalig extra levensloop). Deze extra bijdrage was niet pensioengevend. We hadden dit destijds ingericht via uitkeringsregeling-4 met als afwijkend percentage 1%. Bij de betrokken medewerker kon je dit vervolgens aansturen [1]. Met ingang van 2023-01 is dit bedrag wel pensioengevend geworden en hebben we de inrichting in Gemal hierop aangepast, door uitvoercodes 01645 en 02204 op te nemen in de grondslag ABP. Omdat tot nu toe de inrichting van CAO Veiligheidsregio’s vooralsnog gelijk is aan CAO Gemeenten en SGO, is voor alle drie de CAO’s de inrichting aangepast. Ben je veiligheidsregio, maar stuur je nog de CAO Gemeenten aan, dan verzoeken wij je de code CAO te wijzigen, zie ook ons eerdere bericht in release notes “2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s”. Op enig moment zullen we de inrichting van de CAO’s namelijk verschillend moeten aanpassen. Meer informatie [1] Zie ook de beschrijving in de Handleiding Gemal, CAO-inrichting bij onderdeel 6.3, onder het kopje “Voormalige levenslooptoelage bezwarende functie naar IKB2 (CAR UWO 3:28 lid 3b), 1% van het salaris in maand van opbouw”. 2023-01/28 Diverse aanpassingen 2023-01 Met ingang van 1 januari 2023 zijn voor de CAO gemeenten / SGO onder andere de volgende aandachtspunten van belang. Thuiswerkvergoeding: In de CAO is opgenomen dat de thuiswerkvergoeding geldt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Omdat er nog geen nieuwe CAO tot stand is gekomen, hebben partijen afgesproken dat deze thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt. Eventuele inhoudelijke aanpassing is onderdeel van de nieuwe CAO. Verlofharmonisatie: afspraken over verlofharmonisatie (elke medewerker per 1 januari 2023 heeft 6 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar, 43,2 uur bij fulltime) en bijbehorend overgangsrecht is niet van toepassing voor Gemal maar is onderdeel van uw verlofadministratie. Wijziging minimumloon: In de salarisregeling voor gemeenten hebben we de Participatieschaal A, ten behoeve van de banenafspraak, aangepast aan de wijziging van het minimumloon [1]. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 34 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/29 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1], geldt een indexering van diverse bedragen voor burgemeester, wethouders en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor: • ambtstoelage burgemeester. • ambtstoelage wethouder / wethouder bij waarneming. • vergoeding en onkostenvergoeding raadsleden. • tegemoetkoming zkv raadsleden. etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682934 [2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517 CAO GGZ 2023-01/30 Wijziging salaristabel per 1 januari De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling GGZ [1] zijn aangepast. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9416 t/m 9421 en 9430 t/m 9434. Daarnaast zijn inpasnummers 8031, 8100, 8102, 8104 en 8106 vervallen. Dit waren de AGGZ garantiebedragen. Deze waren niet meer in gebruik en worden ook niet meer in de CAO genoemd.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/31 Aanpassing maximum en eigen bijdrage reiskosten Conform CAO is het maximum bedrag reiskosten per periode en het bedrag franchise reiskostenvergoeding (de eigen bijdrage van de reiskosten) per 1-1-2023 aangepast. Dit betreft de werkgevercodes 26003 en 26004. Omdat de eigen bijdrage (werkgevercode 26004), die met dat maximum wordt verrekend, nu lager is, is werkgevercode 26003 nu hoger dan in 2022.  2023-01/32 Overwerk conform werkgevercode 08003 In de CAO GGZ is de volgende alinea opgenomen: Als het aantal overuren gemiddeld per week niet uitkomt boven het verschil tussen de overeengekomen arbeidsduur en de voltijd-arbeidsduur, krijgt de werknemer voor die uren het geldende uurloon vergoed, plus ORT als dat van toepassing is. Het aantal overuren wordt gemeten over de periode waarvoor de werktijdenregeling of het rooster geldt.  Bovendien wordt een vergoeding als genoemd in artikel 3, lid 2 van dit hoofdstuk toegekend voor zover het gemiddeld aantal overuren per week uitstijgt boven het verschil tussen de overeengekomen arbeidsduur en de voltijd-arbeidsduur. Deze alinea geeft aan dat, als een parttimer meeruren werkt, deze worden vergoed tegen het reguliere uurloon. Deze regel geldt voor zover de werknemer niet meer uren werkt dan een fulltime werknemer (156 uur per maand). Zodra de werknemer meer dan 156 uur in een maand werkt, worden de extra uren betaald als overwerk met alle bijbehorende toeslagen. Om deze reden hebben wij werkgevercode 08003 Betaling uren boven 100% op waarde 1 Uren boven 100% uitbetalen als uren overwerk gezet.  2023-01/33 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Huisartsenzorg 2023-01/34 Salaristabel Per 1 januari heeft de CAO Huisartsenzorg nieuwe salarisbedragen. We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 32 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/35 Verhoging eindejaarsuitkering Voor het jaar 2023 is de eindejaarsuitkering verhoogd naar 8,33%, conform de CAO. Werkgevercode 25011 is aangepast op C(ao)-niveau.  2023-01/36 Reiskostenvergoeding In de CAO staat het volgende:  Als de werknemer geen gebruik maakt van het openbaar vervoer ontvangt de werknemer per werkdag een reiskostenvergoeding op basis van afstand woon-werk - volgens de meest gebruikelijke route - van €0,19 per kilometer vanaf 5 kilometer enkele reis tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. De hoogte van deze reiskostenvergoeding wordt jaarlijks aangepast aan het CBS indexcijfer.  Wij hebben bij de werkgeversvereniging geïnformeerd: de eventuele verhoging naar 0,21ct is voor CAO huisartsenzorg nog niet definitief. Daarom hebben wij het bedrag op werkgevercode 26002 niet aangepast. Wij zullen begin 2023 wederom infomeren bij de werkgeversvereniging en dan de eventuele verhoging doorvoeren.  CAO Jeugdzorg 2023-01/37 Salaristabel Per 1 januari heeft de CAO Jeugdzorg nieuwe salarisbedragen. Daarnaast zijn ook de bedragen die een relatie hebben met het minimumloon aangepast. Dat betreft de salarisbedragen voor in- en doorstroombanen (salarisschaal 0201) en voor garantiebanen (salarisschaal GARB). We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 37 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/38 Minimum Vakantietoeslag Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) is bijgewerkt.  2023-01/39 Eenmalige uitkeringen 2, 3 en 4 Op eindejaarsuitkering 2, 3 en 4 stonden nog eenmalige uitkeringen ingericht, die in een eerdere periode waren uitbetaald. Deze zijn per 1 januari 2023 geschoond. 2023-01/40 Regeling voor het sparen van verlofuren In de CAO is een regeling voor het sparen van verlofuren gedefinieerd. Het verlof van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget en bron-doel regeling naar keuze gebruiken. De bron-doel regeling moet op werkgeverniveau worden ingericht met een code verlofuren (bijvoorbeeld 01163 verlofuren 2) als bron en het persoonlijk budget (bijvoorbeeld 01459 PB2) als doel.  Verder dien je ook een koppeling te maken tussen de bron-doel regeling en het persoonlijk budget, zodat een eventuele opname kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen.  Daarnaast moet de regeling bij de werknemers worden geactiveerd in de stam/vaste gegevens door invoercode 02958 activeren op te geven met waarde 1. Let op dat je daarbij wel het volgnummer van de juiste bron-doel regeling opgeeft.   Tot slot moet de uitvoercode van de vaste opbouw van het persoonlijk budget ook uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald. Dit is grondslag 55167. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenst persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet bij werknemers die levensfasebudget opbouwen, de invoercode 02958 opgeven met waarde 1 Je moet zelf de opbouw tot 1 januari 2023 opgeven met invoercode 2605 correctie saldo persoonlijk budget 2.  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, bij de in-en uitvoercodes, de gewenste naam vastleggen door deze bij werkgevercodes 05777 tekst bij regeling, 05888 afwijkende tekst invoercode en 05999 afwijkende tekst uitvoercode aan te passen.  2023-01/41 Pensioeninrichting Bij de inrichting van de pensioenpremie op C(ao)-niveau, stonden werkgevercodes 04130 PFZW percentage inhouding OP en 04147 PFZW maximumbedrag inhouding OP afwijkend ingericht van het A(lgemeen)-niveau. Hier was vanuit de CAO echter geen reden voor. Daarom is per 1-1-2023 de inrichting van het A-niveau overgenomen. De werkgevercodes kunnen desgewenst met terugwerkende kracht tot 2022 worden aangepast op W(erkgever)-niveau. Let er daarbij wel op dat dit tot vorderingen kan leiden en dat een eventuele wijziging op A-niveau dan niet zal worden overgenomen.  2023-01/42 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Kinderopvang  2023-01/43 Regeling voor het sparen van verlofuren In de CAO is het levensfasebudget gedefinieerd. Het verlof van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget en bron-doel regeling naar keuze gebruiken. De bron-doel regeling moet op werkgeverniveau worden ingericht met een code verlofuren (bijvoorbeeld 01163 verlofuren 2) als bron en het persoonlijk budget (bijvoorbeeld 01459 PB2) als doel.  Verder dien je ook een koppeling te maken tussen de bron-doel regeling en het persoonlijk budget, zodat een eventuele opname kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen.  Daarnaast moet de regeling bij de werknemers worden geactiveerd in de stam/vaste gegevens door invoercode 02958 activeren op te geven met waarde 1. Let op dat je daarbij wel het volgnummer van de juiste bron-doel regeling opgeeft.   Tot slot moet de uitvoercode van de vaste opbouw van het persoonlijk budget ook uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald. Dit is grondslag 55167. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenst persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet bij werknemers die levensfasebudget opbouwen de invoercode 02958 opgeven met waarde 1 Je moet zelf de opbouw tot 1 januari 2023 opgeven met invoercode 2605 correctie saldo persoonlijk budget 2.  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, bij de in-en uitvoercodes de gewenste naam vastleggen door de tekst bij werkgevercodes 05777 tekst bij regeling, 05888 afwijkende tekst invoercode en 05999 afwijkende tekst uitvoercode aan te passen. 2023-01/44 Gratificatie  In een nieuwsbericht van de werkgeversvereniging staat het volgende:  Waardering in aandacht én in beloning. Dat is wat de werkgevers betreft het uitgangspunt voor de nieuwe CAO kinderopvang. Na intensieve gesprekken met de FNV en CNV Kinderopvang zijn we er nog niet uit. Daardoor is er per 1 januari geen nieuwe CAO en nog geen CAO-loonsverhoging. Bij het ontbreken daarvan is het advies van de BK en BMK om op initiatief van de werkgevers een eenmalige bruto beloning (naar rato van het aantal contracturen) uit te keren. Naar aanleiding van het gegeven advies om de medewerkers € 300 bruto te geven in januari op basis van artikel 5.9 uit de CAO Kinderopvang, is er onduidelijkheid over onder meer de achtergrond en de uitbetaling. We willen benadrukken dat het een advies is en dat er natuurlijk organisaties zijn die dit recent al op een andere manier hebben opgelost voor (begin) 2023 en daarom geen invulling geven aan het advies. Omdat deze eenmalige uitkering een advies is en geen overeengekomen CAO-afspraak, zullen wij deze uitkering niet inrichten op CAO-niveau. Uiteraard kan deze betaling wel zelf worden ingericht als je dat wilt. Hiervoor kan je de functionaliteit van de eindejaarsuitkeringen gebruiken of een bruto diversen opgeven.  Verder willen we ook benadrukken dat in het voorstel van de nieuwe CAO een salarisverhoging per 1-1-2023 is opgenomen. Als deze in de toekomst wordt doorgevoerd en deze eventueel uitbetaalde gratificatie als tussentijdse oplossing gold voor het nu nog niet aanwezig zijn van die verhoging, kan het zijn dat deze gratificatie weer moet worden teruggedraaid. Dit kan leiden tot vorderingen.  2023-01/45 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Kraamzorg 2023-01/46 Salaristabellen De salaristabellen zijn geactualiseerd per 1 januari 2023. De wijzigingen zijn als volgt: De minimumloonbedragen zijn geactualiseerd en daarmee de bedragen van schaal 5.  Het bedrag aan stagevergoeding is bijgewerkt met de waarde, conform CAO per 1 januari 2023. Bij de schalen 15 t/m 50 zijn de aanlooptreden vervallen. Bij werknemers die verloond worden met een aanlooptrede, dien je deze om te zetten naar de eerste trede (trede 0) van de betreffende schaal.  Bij de schalen 35 t/m 50 is er een extra trede aan de bovenkant van de schaal bijgekomen. Indien de werknemer op 1 januari 2023 reeds 2 jaar is ingedeeld in het laatste volgnummer van de salarisschalen 35, 40, 45 of 50 en een primaire functie heeft (waarbij de werknemer minimaal 50% van de tijd een functie in de directe zorg heeft en ook activiteiten in het kader van medezeggenschap/werknemersorganisaties meetellen), krijgt de werknemer één extra periodiek boven op je huidige salarisschaal. Als je gebruik maakt van HR Core Beaufort is hier in de release notes van HR Core Beaufort ook communicatie aan gewijd met een instructie hoe deze mutaties vast te leggen. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/47 Reiskosten De reiskosten voor zowel woon-werk verkeer als het vanuit huis reizen naar cliënten wordt verhoogd naar 21ct. Werkgevercode 26002 is daarop aangepast.  Voor de kraamverzorgenden die ver rijden is een extra bepaling opgenomen in het CAO akkoord; zij ontvangen vanaf 23 kilometer €0,26 per afgelegde kilometer. Dit hebben wij niet op C-niveau ingeregeld, omdat dit bedrag per kilometer al in eerdere CAO's stond voor werknemers die verder moesten reizen. We gaan er daarom vanuit dat je zelf reeds een proces hebt ingericht om deze kilometers te vergoeden. Dat proces willen we niet verstoren. 2023-01/48 Maximum ORT Omdat salarisschaal 35 met één trede is verhoogd heeft dit ook effect op het maximum inpasnummer ORT (werkgevercodes 8214 en 8224). Deze zijn namelijk gelijk aan de hoogste trede van schaal 35.  Werkgevercodes 8214 en 8224 zijn in Gemal per 1 januari geactualiseerd met de nieuwe hoogste trede van schaal 35 (inpasnummer 22). 2023-01/49 Wachtdienstvergoeding In de CAO Kraamzorg zijn wachtdiensten beschreven. Voor deze diensten is bepaald dat er een vergoeding per blok van 8 uur wachtdienst is. Als de werknemer halverwege een wachtdienst wordt opgeroepen, krijgt de werknemer deze vergoeding en daarnaast de vergoeding voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Als de werknemer de gehele dienst niet wordt opgeroepen krijgt de werknemer 150% van de vergoeding.  De vergoedingen voor deze wachtdienst zijn ingericht in Gemal op C-niveau. Hieronder een overzicht van de inrichting.    Wachtdienst ma-vr - wel opgeroepen Wachtdienst za-zon-feestdagen - wel opgeroepen Wachtdienst ma-vr - niet opgeroepen Wachtdienst za-zon-feestdagen - niet opgeroepen invoercode 0865 0866 0867 0868 werkgevercode 3800 3800 3800 3800 waarde werkgevercode 11,44 17,16 17,16 25,74 uitvoercodes 0865 0866 0867 0868 Actie Het is van belang dat het roostersysteem, waar je eventueel gebruik van maakt, op bovenstaande inrichting is aangepast.  2023-01/50 CAO Kraamzorg minimum vakantietoeslag [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Onlangs is de volledige tekst van de CAO kraamzorg beschikbaar gekomen. In deze tekst wordt er nog een minimumbedrag vakantietoeslag beschreven voor 2021 en 2022. We hebben deze bedragen met terugwerkende kracht vastgelegd op werkgevercode 03206. Deze aanpassing zit in de tussentijdse release van 5 op 6 december. Het is voor ons niet mogelijk om het jaar 2021 automatisch te herrekenen. Om die reden vragen wij je deze herrekening zelf op te starten. Als je 2021 herrekent, wordt automatisch 2022 ook herrekend:  Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202101 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen Het bedrag aan minimum vakantietoeslag wordt dan met terugwerkende kracht over 2021 en 2022 toegepast.  Let op: deze herrekening kan leiden tot nabetalingen, ook voor werknemers die al uit dienst zijn. Die nabetaling kan ook ontstaan als je ervoor kiest om bovenstaande handeling niet uit te voeren, maar de werknemer wordt toch herrekend om een andere reden. Dat kan zijn een automatische herrekening of een mutatie met terugwerkende kracht. Deze nabetalingen vloeien voort uit de aanpassingen die in de nieuwe CAO beschreven zijn. Als je de herrekening toch wilt blokkeren bij een specifieke werknemer, doe je dat door met invoercode 02475 beginperiode herrekening waarde 99 op te geven.  Desgewenst kun je met invoercode 01079 vakantietoeslag het oude bedrag aan vakantietoeslag opgeven om verschillen tegen te gaan. Dit bedrag geef je dan op met terugwerkende kracht naar de periode waarin de vakantietoeslag uitbetaald is. Met waarde 0,01 kun je de uitbetaling geheel blokkeren. CAO Onderwijs 2023-01/51 CAO PO - Premiewijzigingen voor Pf en Vf. Voor het Participatiefonds (Pf) wordt het premiepercentage per 1 januari 2023 weer gewijzigd naar 2,4% (was 0%). Voor het Vervangingsfonds (Vf) wordt het premiepercentage per 1 januari 2023 weer gewijzigd naar 4.5% (was 6,05%). De opslag voor BGZ vervalt. 2023-01/52 CAO Bestuurders Funderend Onderwijs In de Release notes van november hebben we geschreven over de nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs en dat we CAO 30 hiervoor beschikbaar hebben, die qua aansturing grote gelijkenis heeft met deze nieuwe CAO. We hebben geschreven hoe om te gaan met de AOP percentages die voor het PO en VO verschillend zijn. De samenvoeging van de Bestuurders PO en VO levert dit soort dilemma’s op. Een soortgelijk probleem speelt ook bij het Participatiefonds dat voor het PO van toepassing was, maar door de omzetting naar CAO 30, niet meer tot berekening komt. Gemal ondersteunt vanuit het verleden het Participatiefonds, maar doet verder geen betaling. Dit ligt in het verlengde van het Vervangingsfonds dat de gelden bij besturen via een incasso-traject ophaalt.  Om tegemoet te komen aan de klantmelding, hebben we mogelijk gemaakt dat het Participatiefonds ook voor CAO 30 tot berekening komt. Uitvoercode 01693 afdracht part.fonds wordt berekend en het percentage Participatiefonds is in werkgevercode 04803 opgevoerd. De aanpassing is gedaan vanaf 2022-01, zodat je desgewenst zelf herstel kunt doen. Actie: Als je van deze berekening wilt gebruik maken dan is het nodig dat invoercode 01693 (nog steeds) met waarde 1 is vastgelegd bij de medewerker. Ook is het nodig om de medewerker te herrekenen vanaf 2022-01 in een aanvullende correctieproductie (ACP) over je december-productie voordat je de januari-productie afroept. Dit kun je doen met looncomponent 2530 in HR Core Education die Gemal invoercode 02475 aanstuurt. Dit doe je vanaf januari 2022 en advies is dit eerst te beoordelen in een proefproductie. 2023-01/53 CAO MBO - Indexering EHBO-toelage en Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering Het bedrag voor EHBO en de Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering zijn per 01-2023 geïndexeerd. 2023-01/54 CAO MBO - Wijziging minimumloon per 1 januari Naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari, zijn de schaalbedragen in salaristabel 61 voor de Participatiebanen aangepast. Tevens inpasnummer 8999. 2023-01/55 CAO VO - Wijziging minimumloon per 1 januari De inpasnummers 8999, 9610, 9001 en 9002 in salaristabel 63 en de inpasnummers 8999, 9001 en 9002 in salaristabel 64 zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Let op: De schaalbedragen van de aanloopschalen van At-1 en At-2 (van de instroombanen) zijn hoger dan de het bedrag bij schaal 1. Dit is volgens voorschrift van de VO-raad. CAO Politie 2023-01/56  Diverse aanpassingen 2023-01 In periode 2023-01 vinden, conform het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022 - 2024, enkele aanpassingen plaats. Behalve een wijziging van de salarisbedragen, worden ook enkele bedragen in Payroll Gemal aangepast die gerelateerd zijn aan de salarisverhoging: de minimum eindejaarsuitkering; de minimum vakantietoeslag; het drempelbedrag vakantieloon: er geldt een gemiddeld, geïndexeerd drempelbedrag voor heel 2023 [1]. Voor zover van toepassing, zullen ook de contributies voor de politievakbonden worden aangepast. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Via eindejaarsuitkeringsregeling-4, werkgevercode 25612 Jaarminimum. CAO Provincies 2023-01/57 Diverse aanpassingen 2023-01 Conform de onlangs afgesloten nieuwe CAO Provincies 2022-2023, zijn met ingang van januari 2023 onder andere de volgende wijzigingen van toepassing voor Gemal. Salariswijziging Per 2023-01 hebben we de salarisbedragen aangepast. Dit betreft een ‘reguliere’, procentuele salarisverhoging van 4%. Het minimumbedrag van (voorheen) vakantietoeslag in de opbouw IKB (artikel 4.5.2 lid 2a) hebben we per 2023-01 verhoogd [1]. Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is in de CAO salarisschaal A opgenomen als schaal PA-A, met anciënniteit 00 en als bedrag 120% van het minimumloon met inpasnummer 8400. We hebben het bedrag aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Bedrag BHV-toelage Het bedrag BHV-toelage is gekoppeld aan de indexatie van de salarisbedragen. We hebben de toelage als een maandelijks bedrag opgenomen in de Toelagenregeling met volgnummer 1 in Payroll Gemal. Je vindt deze regeling bij Werkgevergegevens > Definitie Toelagenregelingen > Bedrag, bij Toelagenregelingen 1. Bij de betreffende werkgevercodes leggen we per januari 2023 de bedragen vast, behorend bij art. 4.4.5 lid:3 voor de allround BHV'er: € 273,53 / 12 = € 22,79, met werkgevercode 14001; voor de BHV'er met specialistische taken: € 547,49 / 12 = € 45,62, met werkgevercode 14002; voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 821,27 / 12 = € 68,44, met werkgevercode 14004. Tegemoetkoming ziektekosten De medewerker ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Voor medewerkers in schaal 7 of hoger passen wij dit bedrag aan, met ingang van periode 2023-01, naar € 20,03, zie Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage bij Werkgeversbijdrage ZKV, (werkgevercode 07407). Zie hierna bij "Actie" voor de overige schalen. Structurele thuiswerk- en internetvergoeding Conform CAO geldt met ingang van januari 2023 een structurele thuiswerkvergoeding van netto € 3,00 per thuiswerkdag (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), onafhankelijk van het aantal werkuren per dag. We hebben hier eerder over geschreven in onze release notes (zie 2022-11/27 Nieuwe CAO 2022 - 2023). Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Leg bij de betreffende medewerkers in schaal 1 t/m 6 het bedrag tegemoetkoming ziektekosten vast met invoercode 01333 Werkgeversbijdrage aanvullende verzekering, met ingang van periode 2023-01: € 31,15. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206. 2023-01/58 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren.  Bijvoorbeeld voor: • ambtstoelage commissaris van de Koning. • ambtstoelage (waarnemend) gedeputeerde. • vergoeding en onkostenvergoeding statenleden. • tegemoetkoming zkv statenleden. etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682986. [2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517 CAO Rijkspersoneel 2023-01/59  Diverse aanpassingen 2023-01 Voor de CAO Rijkspersoneel gelden per 2023 onder andere de volgende aandachtspunten die betrekking kunnen hebben op de verwerking in Gemal. De IKB-leeftijdsuren en de PAS-regeling komen vanaf 2023 te vervallen. Je kon voor de PAS-regeling in Gemal gebruik maken van de verlofregeling-2, Seniorenverlof, maar hiervoor was verder geen CAO-inrichting. Voor betreffende medewerkers is overgangsrecht van toepassing zoals beschreven in de CAO. RVU-regeling. Onder condities kan de medewerker gebruik maken van de RVU-regeling. Voor aansturing van de RVU-regeling zie ook de Community kennisbank Youforce Payroll Gemal bij RVU. Voor het IKB-doel fiets zijn diverse aanpassingen van toepassing. Je kunt deze bijvoorbeeld in Flex Benefits aansturen. Met ingang van 2023 wordt de waarde van een IKB-uur niet langer salaris per uur plus 16,37% IKB, maar maandinkomen per uur, zodat ook diverse vaste salariscomponenten in de waarde meetellen. Je kunt hiervoor in de grondslag van de verlofuren de betreffende componenten opnemen. Daarnaast zijn in de salaristabel voor de CAO rijkspersoneel [1] de bedragen van schaal PART voor arbeidsbeperkten aangepast, conform de wijziging minimumloon per 1 januari. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Salarisregeling Rijkspersoneel (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 13 CAO Sociaal werk 2023-01/60 Salaristabel Per 1 januari gelden er voor de CAO Sociaal werk nieuwe salarisbedragen. Daarnaast zijn ook de bedragen die een relatie hebben met het minimumloon aangepast. Dat betreft de inpasnummers 9200 t/m 9213 en 9220. We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/61 Minimum Vakantietoeslag Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) is bijgewerkt.  2023-01/62 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0, dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling. In de Gemal handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Sociale Werkvoorziening (WSW) 2023-01/63 Nieuwe loontabel per 2023 Per 1 januari 2023 krijgt de CAO Sociale Werkvoorziening (SW) een nieuwe loontabel [1]. In de huidige CAO is namelijk opgenomen dat CAO-partijen de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO), die zij van het Rijk ontvangen, moeten inzetten om de lonen van werknemers, die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen, te verhogen. De uitwerking van deze verhoging is in deze nieuwe loontabel verwerkt.  Door de relatief grotere stijging van het Wettelijk MinimumLoon (WML), zullen sommige bedragen bij enkele schalen van de nieuwe loontabel nog onder het WML blijven. In die gevallen vindt in Gemal automatisch aanvulling plaats tot het Wettelijk Minimum (jeugd)Loon. Door de teruglopende populatie van deelnemers aan deze loontabel, vindt niet langer publicatie plaats van jeugdsalarissen. Bij een volgende aanpassing van de loontabel zullen we deze jeugdtreden verwijderen. We informeren je tegen die tijd verder. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] WSW code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 08, code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 06. CAO Tandartsassistenten 2023-01/64 Salarisregeling tandartsassistenten In Gemal is salarisregeling 47 ingericht met de salarisschalen voor tandartsassistenten.  Echter, hebben wij van werkgeversorganisatie KNMT te horen gekregen dat zij vanaf 2023 geen adviesschalen meer aanleveren. De praktijkhouders zijn vanaf nu dus zelf verantwoordelijk voor de salarisregeling.  In Gemal hebben wij de functionaliteit van “eigen salarisregeling” die hiervoor kan worden gebruikt. Gezien het feit dat de bedragen ook naar eigen inzicht moeten worden ingevuld is salarisregeling 97 met eigen salarisschalen, eigen inpasnummers en eigen bedragen het meest geschikt.  Deze nieuwe salarisregeling leg je als volgt vast: Leg de code salarisregeling 97 vast bij werkgevercode 03003. Deze is in Gemal Direct te vinden bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Salarisregelingen; Voer bij Werkgevergegevens > Eigen salarisschalen > Opgave eigen schalen (werkgevercode 05501) de gewenste schalen en inpasnummers en bedragen in.  In het veld Schaalnr/anc of inpasnr vul je allereerst een 'sleutel' in; een 'sleutel' bestaat uit de laatste twee cijfers van het bij de werknemer vastgelegde schaal-/tabelnummer (minimaal 01 maximaal 99) gevolgd door de uit twee cijfers bestaande anciënniteit; In het veld Inpasnr of bedrag vul je het bij de sleutel behorende inpasnummer in. In het veld Schaalnr/anc of inpasnr en in het veld Inpasnr of bedrag vul je voor elk inpasnummer die je in de vorige stap hebt vastgelegd het bijbehorende bedrag in. Vergeet niet om bij alle werknemers met invoercode 02314 Code salarisregeling salarisregeling 97 (stam) vast te leggen in plaats van 47. In Gemal zal salarisregeling 47 namelijk niet langer worden bijgewerkt. CAO UMC 2023-01/65 Nieuwe salaristabel per 1 januari De CAO UMC heeft een nieuwe salaristabel per 1 januari en de bedragen hiervan zijn bijgewerkt [1].  Bij het bijwerken kwam naar voren dat de stagevergoeding in de salaristabel van 2022-08 destijds niet was bijgewerkt. We hebben dit alsnog gedaan. Gezien het feit dat de stagiaires inmiddels wellicht al uit dienst zijn, hebben wij geen automatische herrekening ingericht. Je kan uiteraard wel zelf herrekening door middel van het variabel opgeven van invoercode 02475 bij de stagiaires. Dit kan in een correctieproductie over 2022-12 met waarde 01.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Eventueel kan je de stagiaires herrekenen in een correctieproductie over 2022-12, door invoercode 02475 variabel op te geven met waarde 01.  Meer informatie [1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/66 Overige wijzigingen per 1 januari Als gevolg van de nieuwe salaristabel zijn ook de volgende werkgevercodes bijgewerkt: Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) Het bedrag minimum eindejaaruitkering (werkgevercode 25412) Het bedrag maximum "Toelage verzwarende omstandigheden" (TVO) (werkgevercode 08136). Het maximum inpasnummer voor ORT en BAD. Het gaat om werkgevercodes 08214, 08206 en 08221. 2023-01/67 Periodieken schalen 7 t/m 9  In het eindbod van de laatst afgesloten CAO UMC's staat het volgende: De schalen 7, 8 en 9 (voor verpleegkundigen schalen 7, 8a, 8b, 9a en 9b) voor voornoemde groep worden per 1 januari 2022 verlengd door toevoeging van twee extra periodieken aan de schalen. Medewerkers die op 1 januari 2022 één jaar of langer op het maximum van de schaal zitten, krijgen op 1 januari 2022 een periodieke verhoging en op 1 januari 2023 de tweede periodieke verhoging. Alle overige medewerkers van voornoemde groep ontvangen deze periodieke verhogingen op de voor hen geldende periodiekdatum.  Per 1 januari 2023 dienen de betreffende werknemers een periodieke verhoging te krijgen. Invoercode 02326 anciënniteit dient in dat geval te worden opgehoogd. Als je werkt met HR Core Beaufort dan kan het zijn dat je automatische periodieken al hebt ingeregeld.  CAO Veiligheidsregio 2023-01/68 CAO Veiligheidsregio (CAO WVSV) Begin dit jaar is de nieuwe CAO WVSV ontstaan uit de CAO gemeente, als koepel voor de veiligheidsregio. Zij hebben aangegeven dat er op termijn salaristechnisch een eigen koers wordt gevaren. Daarom hebben we in Payroll Gemal in oktober 2022 een nieuwe CAO code beschikbaar gesteld (2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s). Om deze CAO te volgen moet je werkgevercode 03002 met waarde 82 hebben vastgelegd. 2023-01/69 informatie CAO WVSV 29 november 2022 Op 29 november 2022 hebben wij onderstaande bericht ontvangen, de schuingedrukte tekst, met daaronder onze reactie. Ad.1. Per 1 januari 2023 wordt de werkgeversbijdrage NFST pensioengevend. Dit wordt nog vastgelegd in en LOAV-circulaire in december 2022. De werkgeversbijdrage NFST is met ingang van 2023 pensioengevend. De uitvoercode waarmee je de werkgeversbijdrage laat berekenen, kun je met ingang van 1 januari 2023 vastleggen in werkgevercode 55056 met waarde 1. Hierdoor wordt de bijdrage automatisch pensioengevend in 2023. Ad.2. Per 1 januari 2023 wordt de 1% extra IKB (art. 3:28, lid 3, sub b.) voor medewerkers die vallen onder hoofdstuk 9a CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s eveneens pensioengevend. Ook dit wordt nog vastgelegd in en LOAV-circulaire in december 2022. Per 1 januari 2023 wordt de 1% extra IKB (artikel 3.28 lid  3 sub b) pensioengevend. Onder voorwaarden kan voor de medewerker in een bezwarende functie die voorheen recht gaf op FLO, sprake zijn van een (extra) voormalige levenslooptoelage van 1%. Voor deze medewerkers is uitkeringsregeling-4 ingericht met als afwijkend percentage 1%. De bijbehorende uitvoercodes 01055/01645 waren tot nu toe niet opgenomen in de grondslag ABP. Met ingang van 2023 zullen we het recht uitvoercode 01645 of de doorstorting uitvoercode 02204 opnemen in de grondslag ABP werkgevercode 55056. Ad.3. Onlangs is LOAV circulaire 22/08 verschenen inzake de eenmalige uitkering van 375 of 750 euro bruto. Gelijk vorig jaar is voor de medewerkers die gebruik maken van het FLO-overgangsrecht een uitleg hoe hier mee om te gaan beschikbaar. Medewerkers die op 1 december 2022 50% werken tegen 90% inkomen ontvangen 90% van het voor hen geldende bruto bedrag Medewerkers die op 1 december 2022 inactief zijn en vallen onder FLO2018 en recht zouden hebben op 375 euro bruto wanneer hij nog actief zou zijn geweest ontvangen netto € 143,61 aan eenmalige uitkering. Zou een medewerker recht hebben op 750 euro bruto wanneer actief zou zijn geweest dan ontvangt deze als FLO’er netto € 287,21 aan eenmalige uitkering. Genoemde bedragen dienen netto gemuteerd te worden en gebruteerd tegen het individuele bijzonder tarief. In deze onlangs verschenen LOAV circulaire (22/08) is beschreven hoe om te gaan met medewerkers die recht hebben op een overgangsrecht FLO. Daarin is sprake van een uitbetaling van 143,61 euro netto wanneer een recht op 375 euro bruto van toepassing is, en 287,21 wanneer een recht van 750 euro is. Deze netto bedragen moeten worden gebruteerd. Je kunt de uitkering vastleggen met een vrije netto/bruto code zoals er meerdere te gebruiken zijn in Gemal: invoercode 01083 / 01143 / 01201 / 01202 / 01203 / 01371 / 01372 / 01373 / 01374 / 01375 / 01376 / 01377 / 01378 / 00951 t/m 00958. Zorg ervoor dat de code ook in de grondslag ABP (55056) is opgenomen. Bij variabele opvoer wordt de gebruteerde waarde in de ABP Jaargrondslag van 2023 opgenomen. Ad.4. Voor 2023 dient het pensioengevend inkomen 2023 te worden verhoogd met € 900,- zijnde de eenmalige uitkering 2021 en € 375 of € 750 zijnde de eenmalige uitkering 2022. Reden voor het volledige bedrag is dat medewerkers met FLO2018 100% pensioen opbouwen als ware ze in actieve dienst. De uitkeringen die in Gemal zijn berekend in o.a. februari 2022 waren (deels) pensioengevend. Dit hebben we al automatisch vastgesteld. Dit kun je zien bij uitvoercode 02231 op de Individuele Loonstaat in de januari kolom. De waarde in uitvoercode 02231 benoemd, kun je maal 12 berekenen om de waarde vast te stellen die in het jaarloon 2023 wordt meegenomen; dit is een geautomatiseerd proces. Wanneer je eigen pensioengevende codes hebt vastgelegd na januari 2022 maar wel met ingang van januari 2022, dan zijn deze waarden ook onderdeel van uitvoercode 02231. 2023-01/70 CAO Veiligheidsregio's - Eenmalige uitkering december 2022 [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Update 6/12/22 - In vervolg op het eerder in de Community geplaatste bericht Voor de eenmalige uitkering gaan we via een tussentijdse programma-aanpassing van 5 op 6 december de specificaties in Gemal Direct Inrichting (GDI) en programmatuur aanbrengen voor de CAO Veiligheidsregio’s [1] zoals we die ook voor de CAO Gemeenten / SGO hebben ingericht. Zie voor de bijzonderheden hiervan de release notes Gemal van december bij onderwerp 2022-12/25 Eenmalige uitkering december. Meer informatie [1] code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 82 28/11/22 In onze release notes voor december hebben we de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO beschreven [1]. In de ledenbrief Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) van november was nog sprake van een eenmalige uitkering voor de Veiligheidsregio’s met peildatum 2 januari 2023 en een schaalverdeling tot en met schaal 7. In de ledenbrief die we afgelopen weekend hebben ontvangen, wordt echter aangesloten bij de bepalingen voor de eenmalige uitkering zoals die ook voor de CAO Gemeenten en SGO waren afgesproken om medewerkers financieel tegemoet te komen in deze periode van hoge inflatie.  We zullen daarom voor de CAO Veiligheidsregio’s (code CAO werkgevercode 03002 of invoercode 02317 = 82) uiterlijk 6 december alsnog een tussentijdse programma-aanpassing doen om ervoor te zorgen dat deze eenmalige uitkering meegaat in de decemberproductie. We houden je op de hoogte over verdere ontwikkelingen. Meer informatie [1] 2022-12/25 Eenmalige uitkering december  CAO VVT 2023-01/71 Wijzigingen minimumloon per 1 januari De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling VVT [1], zijn aangepast per 1 januari. Het betreft de bedragen, gelinkt aan het minimumloon, de orientatiebaan en de stagevergoeding.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 15 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/72 Vergoeding bereikbaarheids-consignatie-en aanwezigheidsdiensten Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal 18-en, maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt.  In Gemal hebben wij de vier mogelijke bedragen per uur, op C-niveau, ingericht als vergoeding per eenheid. Dit hebben we gedaan op invoercodes 00865 en 00866 (bereikbaarheids-en consignatiediensten) en 00867 en 00868 (slaap-en aanwezigheidsdiensten). Daarvan is ook de naam aangepast op C-niveau.  Hieronder een overzicht met de inrichting: Soort dienst Bereikbaarheids-en consignatiedienst ma-vr 06:00 - 00:00 Bereikbaarheids-en consignatiedienst za-zo of ma-vrij tussen 00:00 - 06:00 Slaap-of aanwezigheidsdienst ma-vr 06:00 - 00:00 Slaap-of aanwezigheidsdienst za-zo of ma-vrij tussen 00:00 - 06:00 invoercode 00865 00866 00867 00868 werkgevercode 3800 3800 3800 3800 waarde werkgevercode 3,50 7,00 7,50 15,00 uitvoercodes 00865 00866 00867 00868 Bereikbaarheids-en consignatiediensten De uren waarvoor de werknemer daadwerkelijk is opgeroepen tijdens een bereikbaarheids-of consignatiedienst worden gecompenseerd als werktijd, rekening houdend met artikel 3.1 en 3.9 van CAO, om te bepalen of er sprake is van meerwerk of een eventuele overwerktoeslag. Desgewenst kunnen ze ook in tijd worden gecompenseerd. De werknemer heeft, als er daadwerkelijk arbeid moet worden verricht, voor die uren recht op een toeslag van 25% over de uren dat er tijdens de dienst daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht. Als deze toeslag van toepassing is, kunnen deze uren worden geboekt met invoercode 01037 uren ORD tijdens bereikbaarheid (1e percentage). Als de werknemer 75% van een tijdsblok van 8 uur in een bereikbaarheids- of consignatiedienst heeft gewerkt, wordt deze dienst volledig aangemerkt als werktijd. Je ontvangt dan geen vaste vergoeding per uur, maar alle uren worden uitbetaald als ware het werktijd. Tot slot ontvangt de werknemer, mits dat van toepassing is, de bijbehorende onregelmatigheidstoeslag over de daadwerkelijk gewerkte uren van de dienst. Het percentage is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst is gedraaid. De ORT vergoeding kan worden geboekt met invoercodes 01031 t/m 1034 en 01081: Code Tijdstip Percentage 01031 Tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag 22% 01032 Tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag 38% 01033 Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot met vrijdag 44% 01034 Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag 49% 01081 Tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 en 31 december 60% Slaap-of aanwezigheidsdiensten De uren waarvoor de werknemer daadwerkelijk werk heeft verricht tijdens een slaap-of aanwezigheidsdienst worden gecompenseerd als werktijd, rekening houdend met artikel 3.1 en 3.9 van CAO om te bepalen of er sprake is van meerwerk of overwerk. Desgewenst kunnen ze ook in tijd worden gecompenseerd.  Als de werknemer 75% van een tijdsblok van 8 uur in een slaap- of aanwezigheidsdienst heeft gewerkt, wordt deze dienst volledig aangemerkt als werktijd. Je ontvangt dan geen vaste vergoeding per uur, maar alle uren worden uitbetaald als ware het werktijd. Wat onregelmatigheidstoeslag betreft is hier de reguliere regeling van toepassing. Voor onregelmatigheidstoeslag gelden de percentages zoals beschreven in artikel 4.4. De ORT vergoeding kan worden geboekt met invoercodes 01031 t/m 1034 en 01081: Code Tijdstip Percentage 01031 Tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag 22% 01032 Tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag 38% 01033 Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot met vrijdag 44% 01034 Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag 49% 01081 Tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 en 31 december 60% 2023-01/73 WGA-Hiaatverzekering Met ingang van 2023 wordt de WGA-Hiaatverzekering bij Loyalis van kracht. Deze verzekering geldt voor alle werknemers die onder de CAO VVT vallen en pensioen opbouwen bij PFZW. We hebben deze verzekering ingericht op de regeling voor Premie diverse verzekeringen 14. De naamgeving van de regeling voor Premie diverse verzekeringen 14 hebben wij gewijzigd naar "Loyalis WGA-Hiaat". Indien je een andere naamgeving wenst, dan kun je deze wijzigen in Gemal Direct via Werkgevergegevens → Werkgever, extra → tekst bij regeling → volgnummer 55164. De premie wordt berekend over de ongemaximeerde pensioengrondslag voor PFZW, zonder aftrek van franchise. Dit gegeven wordt reeds gepresenteerd op uitvoercode 01639, ten behoeve van de premieberekening voor PFZW. Deze uitvoercode hebben we zonder verdere toevoegingen vastgelegd in grondslag 55164 (Premie diverse verzekeringen 14) met waarde 1 - tellen in de grondslag. Werkgevercode 05001 - Code soort grondslag VRZ regeling is niet ingericht - Dit betekent dat Gemal rekent met een periodegrondslag. Elke maand wordt de grondslag opnieuw vastgesteld, zonder maximering of VCR berekening. Werkgevercode 05008 - Code omrekening periodegrondslag is vastgelegd met waarde 4 - Niet naar rato berekenen. De grondslag wordt maandelijks vastgesteld op de waarde van uitvoercode 01639. In de berekening van die uitvoercode is het deeltijdpercentage, verlof of langdurige ziekte en in- of uitdienst gedurende de maand al verwerkt. In de berekening van de grondslag van de WGA Hiaatpremie is dus geen extra naar rato berekening meer nodig. Werkgevercodes 05018 Percentage inhouding en 05019 Percentage afdracht zijn vastgelegd met 0.394% Werkgevercode 05025 - Code beëindiging VRZ regeling is vastgelegd met waarde 14 - 2 jaar voor AOW leeftijd, peilen op de eerste dag van de maand. Dit betekent dat de premie-inhouding stopt in de maand volgend op de maand waarin de werknemer 2 jaar voor de AOW leeftijd zit. Wij hebben de naamgeving gewijzigd van enkele benodigde in- en uitvoercodes. Type code Nummer Omschrijving oud Omschrijving nieuw Invoercode 02180 Cd Pr VRZ 14 Cd pr WGA Hiaat Uitvoercode 01322 pr basis VRZ 14 Premie WGA Hiaat Uitvoercode 01625 afdgrsl basVRZ 14 Afdgrsl WGA Hiaat Uitvoercode 01630 afd.pr.basVRZ 14 Afd.pr. WGA Hiaat Werkgevercode 55164 Premie diverse verzekeringen 14 Loyalis WGA-Hiaat Indien een andere naamgeving je voorkeur heeft, dan kun je deze zelf wijzigen: De naamgeving van de grondslag wijzig je onder Werkgevergegevens → Werkgever, extra → Tekst bij regeling De naamgeving van in- en uitvoercodes wijzig je onder Werkgevergegevens → In- en uitvoercodes → Tekst bij in- / uitvoercode Aandachtspunten Er is géén automatische afdracht ingericht. Loyalis brengt op basis van de totale loonsom een premie in rekening en zal deze aan je factureren. Deze loonsom zal door Loyalis eenmaal worden opgevraagd bij aanvang van de verzekering en vervolgens na afloop van ieder jaar vóór 1 april. Op basis van die opgave wordt een premie herberekend. Loyalis heeft aangegeven dat als je in 2023 nog wijzigingen vastlegt over 2022, dat je deze wijzigingen kunt meenemen in de loonsom die je aan Loyalis verantwoordt. Je dient echter vóór 1 april 2023 de loonsom over 2022 aan te leveren. Als je na die tijd nog significante wijzigingen doorvoert over 2022, dan kun je contact opnemen met Loyalis om te bespreken of dit gevolgen heeft voor de premie over het oude jaar. Het speciaal hiervoor beschikbaar gestelde mailadres is vvt@montaepartners.nl Actie In 01-2023 activeer je bovendien de premie-inning voor de WGA-Hiaatverzekering bij Loyalis. Hiertoe leg je invoercode 02180 (HR Core rubriek P02180) vast bij alle werknemers, die in aanmerking komen voor deze verzekering. De regeling is van toepassing op alle werknemers die een arbeidscontract hebben en tevens pensioenpremie afdragen aan PFZW. In Gemal herken je deze werknemers aan het feit dat invoercode 02315 Code pensioenfonds is vastgelegd met waarde A - PFZW. Eventuele eigen comprimeertotalen, journaalposten en cumulaties dien je zelf aan te passen aan de nieuwe situatie. 2023-01/74 Premie derde WW jaar Loyalis 2 jaar voor AOW-leeftijd Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding Het bleek dat bij de inrichting van de premie voor het derde WW jaar Loyalis werkgevercode 05025 Code Beëindiging VRZ regeling is vastgelegd met waarde 15, terwijl dit waarde 14 had moeten zijn.  Deze fout heeft tot gevolg dat de premie-inning voor het derde WW jaar werd stopgezet bij werknemers in de maand dat ze 2 jaar voor het bereiken van hun AOW leeftijd zitten, terwijl de premie een maand na dat moment had moeten stoppen. Oplossing Wij hebben de inrichting aangepast met ingang van deze release. Actie De inrichting is niet aangepast met terugwerkende kracht over 2022, omdat dit tot zeer kleine vorderingen zal leiden, ook bij werknemers die uitdienst zijn. Als een werknemer in de periode 10-2022 t/m 12-2022 exact 2 jaar voor het bereiken van de AOW leeftijd zat, dan is bij deze werknemer één maand ten onrechte geen premie derde WW jaar ingehouden. Als je die premie alsnog wilt inhouden, dan kun je werkgevercode 05025 met terugwerkende kracht over 2022 alsnog zelf vastleggen met waarde 14 - 2 jaar voor bereiken AOW gerechtigde leeftijd, toetsen op 1e dag van de maand. 2023-01/75 Balansbudget In de CAO VVT staat het volgende: 6.4.1 BalansBudget sparen 1. Je kunt kiezen om een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden te sparen tot aan het fiscaal toegestane maximum van 100 x je arbeidsduur per week. 2. Je werkgever bepaalt in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging op grond van de CAO en het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, welke arbeidsvoorwaarden als spaarbron hiervoor in aanmerking komen. 3. Vanaf 1 januari 2023 moet je werkgever het mogelijk maken om (een deel van) je eindejaarsuitkering, vakantiegeld, bovenwettelijke vakantie-uren en een deel van je salaris aan te wenden voor sparen in het kader van het BalansBudget. 4. Uren die zijn ondergebracht in het BalansBudget kunnen niet verjaren. 5. Gedurende het dienstverband kan het opgebouwde saldo in het BalansBudget alleen in tijd worden opgenomen. 6. Het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. Omdat er meerdere "bronnen" mogelijk zijn om voor het sparen van deze uren te gebruiken (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, etc) kan de functionaliteit van de bron-doel regeling niet worden gebruikt. Om deze regeling te verwerken is daarom de volgende instructie van toepassing: 1) Boek in het HR systeem de mutatie voor "verlof kopen" voor het aantal uren dat de werknemer wil sparen.  2) Boek in de verlofadministratie ditzelfde aantal uren op bij het balansbudget.  3) Stuur de mutatie van stap 1 naar Gemal 4) In Gemal zal de inhouding plaatsvinden op één van de uitvoercodes van "verlof (ver)kopen", die je in stap 1 hebt gekozen (bijvoorbeeld uitvoercode 01161).  Deze inhouding kan wegvallen tegen bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering, als deze in de betreffende maand wordt uitbetaald. Omdat het salaris ook één van de aan te wenden bronnen is, hoeft er niet noodzakelijk een bron te zijn die de inhouding (volledig) compenseert. Indien het geldbedrag voor de aankoop van uren hoger uitvalt dan de directe bron die de werknemer voor ogen heeft, dan wordt het restant verdisconteerd met het salaris. Let op! Dit betekent dat een werknemer die door de inhouding van stap 4 onder het minimumloon komt een aanvulling minimumloon (uitvoercode 01007) krijgt, waardoor er strikt genomen "gratis" verlof wordt gespaard. We kunnen de uitvoercodes voor aankoop verlof echter niet op A-niveau of C-niveau uit de grondslag minimumloon halen, omdat je als werkgever vrije keuze hebt welke van de 8 regelingen je wilt gebruiken. Het is daarom van belang dat je zelf goed oplet bij een mutatie omtrent het sparen van verlof, vanwege het balansbudget of het feit dat de werknemer hiermee niet onder het minimumloon komt.  2023-01/76 Tussentijdse wijzigingen CAO VVT  Op de website van Actiz is een overzicht gepubliceerd van kleine tussentijdse wijzigingen in de CAO VVT. Het overzicht van deze kleine wijzigingen kan je hier lezen: https://www.actiz.nl/tussentijdse-wijziging-van-de-CAO-vvt-2022-2023. In Gemal hebben wij geen aanpassingen gedaan naar aanleiding van deze kleine wijzigingen, omdat het hier tekstuele wijzigingen en verduidelijkingen betrof, die geen wijziging tot gevolg hadden voor de inrichting in Gemal. Wel willen we wijzen op het feit dat in artikel 4.3.1, omtrent de bereikbaarheids-en consignatiediensten, in lid 6 een percentage toeslag is opgenomen die eerst niet in de CAO stond. Deze toeslag kan worden verwerkt met invoercode 01037 uren ORD tijdens bereikbaarheid.  2023-01/77 Afbouwregeling ORT per 2023 In artikel 4.4 staat de afbouwregeling ORT beschreven die geldt per 1 januari 2023. Deze hebben we in Gemal ingericht op CAO-niveau op afbouwregeling 1 in Gemal. We hebben daarbij geen referteperiode ingericht om twee redenen: ten eerste kan er in Gemal geen referteperiode van 3 jaar worden ingericht. Realisatie van zo'n functionaliteit is op korte termijn ook geen optie. Ten tweede willen we de vrijheid bieden, om het bedrag waarover de afbouwregeling moet worden toegepast, zelf op te geven en niet middels een grondslag te laten lopen.  Actie Om de regeling te activeren dien je bij de betreffende werknemer invoercode 01700 op te geven met waarde 1. Daarnaast moet bij de betreffende werknemer het bedrag opgegeven worden, waarover de afbouw moet worden berekend. Let op! Hier dient het volledige bedrag (100%) te worden vastgelegd, waarover vervolgens de afbouw wordt berekend. Als je de regeling bij een werknemer activeert zal de regeling per direct het eerste afbouwpercentage van 75% toepassen en na een jaar automatisch het volgende percentage van 50%.  2023-01/78 Reiskosten per 1 januari  In het document "salarisinformatie CAO VVT", die wij van de werkgeversvereniging hebben ontvangen en ook naar werkgevers is verstuurd, staan wijzigingen omtrent reiskosten beschreven. Allereerst is de vergoeding per kilometer, in Gemal ingericht op werkgevercode 26002, verhoogd. Deze wijziging hebben wij per 1 januari doorgevoerd.  Daarnaast is de vergoeding per kilometer voor reizen tussen cliënten/locaties én de vergoeding voor dienstreizen verhoogd. Beide vergoedingen zijn niet op C(ao)-niveau in Gemal ingericht. Wij verwachten dat je hier een eigen werkwijze voor hebt die wij niet in de weg willen zitten. Uiteraard dien je de verhoging in de vergoeding per kilometer wel door te voeren.  Tot slot is er een bedrag per dag beschreven voor het reizen met de scooter of elektrische fiets. Deze bedragen kunnen worden ingericht met de "bedrag per eenheid" functionaliteit in Gemal, die in deze release notes onder het kopje "gewijzigd en verbeterd" wordt beschreven.  Actie Vergoeding per kilometer voor reizen tussen cliënten/locaties én de vergoeding voor dienstreizen verhogen op W-niveau Vergoedingen per dag voor het reizen met de scooter of elektrische fiets inrichten als "bedrag per eenheid" op een netto diversen.  2023-01/79 Bruto werkgeversbijdrage IZZ CZ Voor de IZZ zorgverzekering van CZ hebben wij, op basis van het document "salarisinformatie 2023", die wij hebben ontvangen van de werkgeversvereniging de werkgeversbijdrage aangepast.  Deze is bijgewerkt op C(ao)-niveau op werkgevercode 07297. Actie Je hoeft niets te doen. Voor de werkgeversbijdrage voor de IZZ zorgverzekering bij CZ zal in de januari-verwerking het nieuwe bedrag worden gehanteerd. 2023-01/80 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Waterbedrijven 2023-01/81 Nieuwe CAO 2023 Onlangs is een nieuwe CAO Waterbedrijven afgesproken met een looptijd van 01-01-2023 t/m 31-12-2023. Deze  heeft onder andere betrekking op de volgende onderdelen: Salarisverhoging Met ingang van 1 januari 2023 geldt een salariswijziging, die helaas deels handmatig is, namelijk via een nominale verhoging: de salarisbedragen [1] van de medewerkers van schalen 2 t/m 8 (in Gemal schalen 02-B t/m 08-H) moeten verhoogd worden met nominaal €176,00 op fulltime basis.  Voor medewerkers in schalen 9 t/m 13 geldt: schaal  bruto per maand (voltijds dienstverband) Salarisschaal 9 (09-I) € 195,- Salarisschaal 10 (10-J) € 219,-. Salarisschaal 11 (11-K) € 248,- Salarisschaal 12 (12-L) € 281,- Salarisschaal 13 (13-M) € 334,- Voor schalen 14 en hoger (die niet als schaalbedrag zijn opgenomen) geldt dat ze een nominale bruto loonsverhoging van 4,75% van het voor hen geldende bruto salaris moeten krijgen. NB - Een eventuele individuele verhoging van het salaris, naar aanleiding van de beoordeling van het functioneren van de medewerker, vindt plaats voorafgaand aan de salarisverhogingen van januari 2023.   Voorbeeld schaal 0008 per 31-12-2022 met max oud = €3700,00 Voorbeeld schaal 0008 per 01-01-2023 met max nieuw = €3876,00      1 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt: 100% * €3700,00 = €3700,00 De fulltime medewerker op het max van zijn schaal krijgt 100% * €3876,00 = €38760,00.  Dit is een verhoging van: (€3700,00 + €176,00) = €3876,00 => geen actie nodig 2 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% krijgt: 80% * €3700,00 = €2960,00. De fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% zou nu moeten krijgen: (80% * €38760,00) + (100% * €176,00) = €3276,80  => De procentuele inschaling van deze medewerker moet je nu dus aanpassen naar:  €3276,80  / €3876,00 = 84,5407% 3 Stel de medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% heeft een deeltijdpercentage van 60%, dan krijgt hij: (80% * €3700,00) * 60% = €1776,00. De medewerker met 60% deeltijdpercentage en RSP 80% zou nu moeten krijgen:  ((80% * €3876,00) * 60%) + (60% * €176,00) = €1966,08  => Zijn RSP moet je dus aanpassen naar: €1966,08 / (€3876,00 * 60%) = 84,5407% Bedragen inpassingstabel Maak je gebruik van de bedragen in de inpassingstabel, dan is het volgende van belang: Tot nu toe heeft de werkgeversvereniging, naast de salaristabel met minimum- en maximumbedragen, ook steeds inpasnummers met bedragen vanuit een garantieverleden gepubliceerd (inpasnummers 9001 t/m 9104). Bij deze salariswijziging is echter zowel sprake van een procentuele als een nominale verhoging, met daarbij verschillende bedragen voor de schalen. Dit keer zijn daarom alleen de bedragen tot en met inpasnummer 9067 gepubliceerd en in Gemal aangepast. Vooralsnog hebben we de overige bedragen van deze inpassingstabel ongewijzigd gelaten, in afwachting van toekomstige ontwikkeling van deze inpassingstabel. Bij wijze van alternatief voor de inpassingstabel, kun je er voor kiezen om zelf bij de betreffende medewerker een bedrag garantietoelage vast te leggen. (De bedragen van de ‘reguliere’ salaristabel zijn uiteraard wel aangepast voor 2023.) CAO minimumloon per uur Per 01-01-2023 krijgen de medewerkers het minimale uurloon van € 14,00 bruto. We leggen het CAO minimumloon vast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon, bij CAO minimumloon. Wanneer de salarisbepaling op basis van procentuele inschaling lager uitkomt dan het CAO minimumloon, dan zal automatische aanvulling plaatsvinden via uitvoercode 01007 Aanvulling (CAO) minimumloon. Op grond van staand beleid dient dit minimumuurloon ook toegepast te worden voor uitzendkrachten. Voor wat betreft de vaststelling van het CAO minimumloon per maand geldt het volgende: Er wordt uitgegaan van een 38-urige werkweek. Medewerkers ontvangen via het flexibele arbeidsvoorwaardenbudget FAB een toeslag op het salaris van 6,62%, ter compensatie van de twee extra uren per week om te komen tot een 40-urige werkweek. De berekeningswijze voor het CAO minimumloon per maand per 01-01-2023 wordt dan: (((52 * 40) - 104) / 12) * 14 = € 2.305,00. Participatiebanen In het kader van de Participatiewet is voor de CAO Waterbedrijven een loonschaal garantiebaan opgenomen. Voor Gemal is dit schaal PART [1]. De betreffende bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk minimumloon.  NB - Deze medewerkers vallen hiermee niet onder het CAO minimumloon. Je moet deze aanvulling daarom blokkeren door invoercode 02940 met waarde 1 = CAO minimumloon per uur niet toepassen vast te leggen. Bijdrage levensloop in FAB Werkgevers in de sector geven vaak op verschillende manieren invulling aan het Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (FAB). Hierdoor stemmen de bedrijfsspecifieke keuzes die zij maken niet altijd overeen met de inrichting, zoals wij die in Gemal Direct zouden doen. Daarom hebben wij voor de FAB-regeling geen CAO-specifieke inrichting vastgelegd, maar heb je waarschijnlijk in Gemal Direct Inrichting zelf de aansturing op werkgeverniveau reeds vastgelegd. Zie ook de handreiking die we destijds gegeven hebben (Handleiding Gemal, onderdeel CAO-inrichting > CAO Waterbedrijven bij 7.2). Het niet-pensioengevend budget kon destijds gevuld worden met diverse componenten, al naar gelang de categorie medewerkers die daar recht op hadden. Dit budget werd onder andere gevuld met de component levensloopbijdrage voor 1,5% over de grondslag. Door de beëindiging van de levensloopregeling, wordt de levensloopbijdrage per 2023-01 vervangen door een “Duurzame inzetbaarheidstoeslag” van 1,5% van het maandinkomen. Ook deze is niet-pensioengevend. Per saldo zal deze aanpassing dus voor de medewerker nauwelijks gevolgen hebben. Werkgeversbijdrage zorgverzekering De werknemer die kiest voor een aanvullend ziektekostenpakket binnen de collectieve ziektekostenverzekering, ontvangt een bruto vergoeding per jaar in maandelijkse termijnen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van zijn inschaling, boven of onder het maximum van schaal 6. We hebben hier nooit een specifieke CAO-invulling voor aangestuurd, maar we willen je in ieder geval attenderen op de gewijzigde bedragen voor 2023. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Medewerkers die verloond worden via de Participatieschaal (in Gemal schaal PART) moet je blokkeren voor het CAO minimumloon. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Waterbedrijven 2023-01/82 Eenmalige uitkering december [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   In het onderhandelaarsakkoord CAO Waterbedrijven voor 2023 dat recent definitief is geworden, is ook sprake van een eenmalige uitkering. We komen in een volgende release notes van Gemal nog terug op de wijzigingen voor 2023. Voor wat betreft de uitkering had het de voorkeur dat deze nog in december 2022 tot uitbetaling komt. We gaan deze uitkering niet in de programmatuur nog opnemen voor december maar in overleg met enkele werkgevers komen we tot een handreiking voor de uitkering. Er zijn grofweg twee manieren om de uitkering te laten uitbetalen:  Of je richt in Gemal Direct Inrichting (GDI) een eenmalige uitkering in, Of je levert zelf de gewenste mutaties aan. Inrichting in GDI Je kunt de uitkering bijvoorbeeld als volgt inrichten bij GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 03 Eindejaarsuitkering 3: werkgevercode EJU-3 betekenis waarde 25401 methode berekenen 2 = peildatum 25406 code categorie soortloner 1 = geen werknemer uitgesloten 25407 code categorie schalen 8 - geen werknemer uitgesloten 25413 periode uitbetaling 12 25414 peildatum in-dienst vanaf 1201 25415 peildatum in-dienst t/m 1201 25419 vast fulltime bedrag 1 1000,00 25421 code factor diensttijd 6 = deel vd maand is hele maand 25422 factor deeltijd 4 = geen omrekening deelbetrekking 25423 referteperiode 1212 25424 verschoven referteperiode 3 = geen verschoven referteperiode 25430 methode opslag uitkering 3 = Geen berekening   De uitkering van € 1000,00 wordt dan uitbetaald in december met uitvoercode 01099 met als standaard tekst “Eenm.uitkering”. De uitkering is niet naar rato van deeltijdfactor en wordt uitbetaald wanneer de medewerker op 1 december 2022 in dienst was. De uitkering is pensioengevend inkomen, je kunt zien dat uitvoercode 01099 is opgenomen in de grondslag ABP (werkgevercode 55056) voor de meetelling volgend jaar in het jaarinkomen ABP. Blokkeer voor degenen die de uitkering niet moeten krijgen de eenmalige uitkering met invoercode 01099 met waarde 0,01 variabel in periode 2022-12. Ter controle kun je in GDI een proefproductie voor je instelling afroepen om te kijken of de resultaten naar wens zijn. Omdat de uitkering vrij algemeen is gedefinieerd, is het aan te raden om goed te beoordelen of er situaties zijn waarbij een medewerker volgens jou mogelijk juist wel of juist niet in aanmerking moet komen voor de uitkering.  Zelf mutaties aanleveren Je kunt er voor kiezen om de uitkering niet in te richten in GDI bij een (eindejaars)uitkeringsregeling maar om zelf mutaties vast te leggen. Denk hierbij dan aan het volgende. Je kunt dan het uitkeringsbedrag vastleggen voor de betreffende medewerkers en je leest ze via kolommutaties HR Core Beaufort in met een bruto invoercode. Je kunt hiervoor gebruik maken van invoer-/uitvoercode 01099. Gebruik je een andere code, denk er dan aan dat je eventueel: - de tekst van de code aanpast, - de uitvoercode in GDI vastlegt in de grondslag ABP (werkgevercode 55056), - denk aan het eventueel opnemen van je uitvoercode in je journaalposten, eigen cumulaties, etc. CAO Waterschappen  2023-01/83 Eenmalige uitkering december 2022 [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Update 6/12/22 - In vervolg op het eerder in de Community geplaatste bericht Voor de eenmalige uitkering gaan we van 5 op 6 december via een tussentijdse programma-aanpassing de volgende specificaties in Gemal Direct Inrichting (GDI) aanbrengen: We hebben de uitkering ingericht via GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 02 Eenm. uitkering dec. De uitkering van € 1000,00 wordt uitbetaald in december met uitvoercode 01004 met als standaard tekst “Eenm.uitkering”. De uitkering is niet naar rato van deeltijdfactor en wordt uitbetaald wanneer de medewerker op 1 november 2022 indienst was. De uitkering is pensioengevend inkomen dus we hebben uitvoercode 01004 opgenomen in de grondslag ABP (werkgevercode 55056) voor de meetelling volgend jaar in het jaarinkomen ABP. De uitkering is niet te beschouwen als een arbeidsvoorwaardenbedrag in de zin van afzonderlijke verantwoording in de Loonaangifte. Omdat de uitkering vrij algemeen is gedefinieerd, is het aan te raden om goed te beoordelen of er situaties zijn waarbij een medewerker volgens jou mogelijk juist wel of juist niet in aanmerking moet komen voor de uitkering. Zie ook de publicatie(s) hierover verschenen door de VWVW. Actie Blokkeer voor degenen die de uitkering niet moeten krijgen de eenmalige uitkering met invoercode 01004 met waarde 0,01 variabel met terugwerkende kracht in de periode van vaststelling: 2022-11. Leg voor degene die de uitkering wel moet krijgen maar het volgens de inrichting niet krijgt, de eenmalige uitkering met invoercode 01004 vast met de gewenste waarde variabel in periode van uitbetaling: 2022-12. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01004 in je journaalposten, eigen cumulaties, etc. Herrekenen Omdat er gepeild moet worden op de datum in dienst 1 november, moet er een herrekening plaatsvinden. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-20 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 28/11/22 Vooruitlopend op een akkoord voor de nieuwe CAO Waterschappen hebben de werkgevers besloten tot een eenmalige uitkering. Hierbij wordt een raadpleging achterban door de vakbonden niet afgewacht maar vindt de uitkering nog plaats bij de salarisbetaling van december 2022. Dit betreft een eenmalige uitkering van € 1000,00 (ongeacht omvang van dienstverband) voor de medewerker in dienst per 01-11-2022. We zullen daarom voor de CAO Waterschappen (code CAO werkgevercode 03002 of invoercode 02317 = 29) uiterlijk 6 december alsnog een tussentijdse programma-aanpassing doen om ervoor te zorgen dat deze eenmalige uitkering meegaat in de decemberproductie. We houden je op de hoogte over verdere ontwikkelingen. 2023-01/84 Nieuwe CAO 2023 Onlangs is een nieuwe CAO Waterschappen afgesproken met een looptijd van 01-01-2023 t/m 31-12-2023. Deze  heeft onder andere betrekking op de volgende onderdelen: Salarisverhoging Met ingang van 1 januari 2023 geldt een salariswijziging die helaas deels handmatig is, namelijk een combinatie van nominale en procentuele verhoging: de salarisbedragen van de medewerkers moeten verhoogd worden met nominaal €125,00 op fulltime basis en vervolgens nog eens met 2,5%.  We passen in Gemal de betreffende maximum schaalbedragen aan per 2023-01 maar daarnaast geldt dat je zelf bij medewerkers die niet op 100% inschaling zitten, het percentage inschaling (RSP) moet aanpassen. NB - Een eventuele verhoging van het salaris naar aanleiding van de beoordeling van het functioneren van de medewerker, vindt plaats voorafgaand aan de salarisverhogingen van januari 2023.     Voorbeeld schaal 0007 per 31-12-2022 met max oud = €3336,00 Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2023 met max nieuw = €3548,00      1 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt: 100% * €3336,00 = €3336,00 De fulltime medewerker op het max van zijn schaal krijgt 100% * €3548,00 = €3548,00.  Dit is een verhoging van: (€3336,00 + €125,00) * 102,5% = 3547,53 = afgerond €3548,00 => geen actie nodig 2 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% krijgt: 80% * €3336,00 = €2668,80. De fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% zou nu moeten krijgen: (80% * €3336,00) + (100% * €125,00) = €2793,80  €2793,80 * 102,5% = €2863,65 => De procentuele inschaling van deze medewerker moet je nu dus aanpassen naar:  €2863,65 / €3548,00 = 80,7116% 3 Stel de medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% heeft een deeltijdpercentage van 60%, dan krijgt hij: (80% * €3336,00) * 60% = €1601,28. De medewerker met 60% deeltijdpercentage en RSP 80% zou nu moeten krijgen:  ((80% * €3336,00) * 60%) + (60% * €125,00) = €1676,28  €1676,28 * 102,5% = €1718,19 => Zijn RSP moet je dus aanpassen naar: €1718,19 / (€3548,00 * 60%) = 80,7116%   Je kunt bijvoorbeeld uit HR Core (Beaufort) een aantal werknemer gegevens halen via Impromptu - en nadat je de gegevens verder hebt verwerkt in een spreadsheetprogramma om te komen tot de juiste inschalingsfactor - lees je de gegevens voor HR Core (Beaufort) weer in via kolommutaties of als DPIA100-bestand. Tijdens de aanlevering aan Gemal vindt dan weer aanlevering als procentuele inschaling via invoercode 02513 plaats. CAO minimumloon per uur Per 01-01-2023 worden de salaristabellen zo aangepast dat het minimale uurloon € 14,-. bruto bedraagt. We leggen het CAO minimumloon vast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij CAO minimumloon per maand (werkgevercode 03462). Wanneer de salarisbepaling op basis van procentuele inschaling lager uitkomt dan het CAO minimumloon, dan zal automatische aanvulling plaatsvinden via uitvoercode 01007 Aanvulling (CAO) minimumloon. Ook medewerkers die verloond worden via schaal 0 (in Gemal schaal 000A) ontvangen de aanvulling.  NB - Het max van schaal 0 wordt in vervolg afgerond gepubliceerd. Doorbetaling ouderschapsverlof In de CAO was al afgesproken dat de werkgever bij aanvullend geboorteverlof een aanvulling op de uitkering betaalt tot 100% van het salaris, toelagen en IKB. In de nu afgesproken CAO is opgenomen dat er met ingang van 2023 ook bij wettelijk betaald ouderschapsverlof gedurende maximaal 9 weken een dergelijke doorbetaling moet plaatsvinden. Om invulling te geven aan doorbetaling tot 100% naast de UWV-uitkering, kun je gebruik maken van de Verlofregeling-05 Betaald Ouderschapsverlof: Wij leggen hier met ingang van 2023-01 voor de CAO Waterschappen bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting. In de grondslag voor verlofregeling -05 (GDI > Werkgevergegevens > Verlof-/generatieregelingen > Grondslag v-/g-regelingen) zijn op Algemeen niveau al diverse uitvoercodes vastgelegd waarover de korting en de aanvulling wordt berekend. Daaraan zijn op CAO-niveau nu toegevoegd recht IKB-1 en IKB-2 (uitvoercodes 01903, 01904) Controleer de samenstelling van deze grondslag en pas deze zo nodig aan voor de uitvoercodes van toelagen die je gebruikt. Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) is het percentage 100% al door ons vastgelegd. Je legt zelf bij de medewerker het aantal verlofuren vast (bijvoorbeeld vast met invoercode 03215 het aantal uren per maand). Reiskosten woon- werkverkeer De onbelaste reiskostenvergoeding zal per 01-01-2023 worden verhoogd tot € 0,21 netto per kilometer. We hebben dit voor de CAO Waterschappen aangepast, zie GDI > Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Algemeen, bij Bedrag reiskosten per Eenheid-1. Vergoeding zakelijke kilometers Per 01-01-2023 zal de vergoeding voor zakelijke kilometers worden verhoogd naar € 0,37 per kilometer. Hiervan zal € 0,21 netto en € 0,16 bruto worden uitbetaald. We hebben hiervoor geen specifieke CAO-inrichting in GDI. Thuiswerkvergoeding De thuiswerkvergoeding CAO Waterschappen blijft per 2023 ongewijzigd € 3,00 netto per dag. De wettelijke gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 2023 verhoogd naar € 2,15 (was in 2022: € 2,00). We hebben je eerder geïnformeerd hoe je hier invulling aan kunt geven via bijvoorbeeld Self Service-formulieren. Je kunt er straks ook voor kiezen om dit via Youforce-APP te doen. In een nieuwe versie van de Youforce-APP (verwachte oplevering januari 2022, let op berichtgeving op de Community hierover), zal het mogelijk worden dat een declaratie van de medewerker van thuiswerkvergoeding vanuit de App, resulteert in aanlevering van twee invoercodes in GDI / Gemal. Dus wanneer er sprake is van een CAO-thuiswerkvergoeding van € 3,00 netto per dag en een wettelijke gerichte vrijstelling onbelaste thuiswerkvergoeding van  € 2,15, kun je de APP zo inrichten dat aan Gemal een netto-invoercode met € 2,15 en een netto-bruto invoercode van € 0,85 wordt aangeleverd. Actie Leg de aangepaste procentuele inschalingen vast. Pas eventueel je werkwijze / formulieren reiskostenvergoeding aan. Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Release notes Gemal 2020-11/29 CAO-akkoord Thuiswerken 2023-01/85 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren.  Bijvoorbeeld voor: • ambtstoelage commissaris van de Koning. • ambtstoelage (waarnemend) gedeputeerde. • vergoeding en onkostenvergoeding statenleden. • tegemoetkoming zkv statenleden. etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682986. [2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517. CAO Ziekenhuizen 2023-01/86 Salaristabellen Per 1 januari zijn de bedragen voor BVP'ers bijgewerkt. Dit betreft inpasnummers 9416 t/m 9421. De bedragen voor leerlingen (inpasnummers 9541 t/m 9554) en het bedrag aan stagevergoeding (inpasnummer 9402) zijn nog niet bekend gemaakt en daarom nog niet bijgewerkt.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 35 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/87 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. Let op: In het geval van de CAO ziekenhuizen is het zo dat er aan de organisatie die de informatie voor deze CAO verwerkt, dat is Dutch Hospital Data, ook moet worden aangegeven dat je wilt meedoen met de gegevensuitwisseling. Wij gaan er echter vanuit dat, als je de machtiging in Gemal hebt afgegeven door werkgevercode 10106 op waarde 0 hebt gezet, dat je dan ook akkoord bent met het delen van de gegevens met Dutch Hospital Data.  CAO Zorgverzekeraars 2023-01/88 Definitief akkoord CAO [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Update 28-11-2022 Zoals eerder aangegeven, is de nieuwe salaristabel beschikbaar met de release van december. Met ingang van 29 november kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 18) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API). Daarnaast hebben we ook de eenmalige uitkering en de inrichting omtrent het betaald ouderschapsverlof ingericht voor de release van december. Hieronder worden deze nog even apart toegelicht.  Eenmalige uitkering Conform het akkoord van de CAO zorgverzekeraars is er een eenmalige uitkering ingericht op eindejaarsuitkering 3.  Voor deze uitkering hebben we stagiaires en wachtgelders uitgesloten. Daarnaast hebben we ook uurloners uitgesloten, omdat er op dit moment geen uurloners worden verloond in Gemal die de CAO zorgverzekeraars volgen. Mocht je nog een uurloner opvoeren die recht heeft op de uitkering, dan dien je zelf het bedrag aan eenmalige uitkering op te geven met invoercode 01099. Omdat het recht in oktober ontstaat (de werknemer moet op 1 oktober in dienst zijn om recht te hebben op de uitkering), moet er herrekend worden. Zie hieronder hoe je dat doet.  Daarnaast is het bedrag van de uitkering afhankelijk van het deeltijdpercentage op 1 oktober. Eventueel verlof of eventuele extra uren worden daarbij buiten beschouwing gelaten. De uitkering is, op persoonsniveau, gemaximeerd op €1000,- conform het akkoord. Werknemers die na 1 oktober uit dienst zijn gegaan hebben vanwege de peildatum van 1 oktober ook recht op de uitkering. Er kunnen daardoor nabetalingen ontstaan.  Om de uitkering juist tot uitbetaling te laten komen, dien je onderstaande acties uit te voeren:   Acties Je dient te herrekenen om de uitkering tot uitbetaling te laten komen. Het is het beste om dat vanaf periode 1 te doen door werkgevercode 99221 op te geven met waarde 01.  Als je een werknemer wilt uitsluiten van deze herrekening, dien je invoercode 02475 variabel op te geven met waarde 99, met terugwerkende kracht in periode 10. Let op: dit zal ertoe leiden dat bij het betreffende dienstverband geen enkele herrekening wordt uitgevoerd in de decemberproductie. Ook andere automatische herrekeningen worden niet uitgevoerd. Als de werknemer op een later moment alsnog wordt herrekend (bijvoorbeeld in een (aanvullende) correctieproductie) dan zullen alle wijzigingen van release december alsnog worden doorgevoerd. Als je een werknemer wilt uitsluiten van de uitkering, kan dit door met invoercode 01099 0,01ct op te geven, met terugwerkende kracht in periode 10. Dit kan stam of variabel.  Als je zelf een bedrag wilt opgeven, kan dit door het bedrag variabel op te geven met invoercode 01099. Dit bedrag overschrijft het bedrag dat Gemal zou hebben berekend.  Betaald ouderschapsverlof In het akkoord omtrent de nieuwe CAO staat ook een bepaling omtrent betaald ouderschapsverlof. Er is bepaald dat er tot 70% van het salaris wordt aangevuld in het geval van betaald ouderschapsverlof, in plaats van 70% van het maximum dagloon zoals het UWV dat hanteert.  Wij hebben dit op C(ao)-niveau in Gemal ingericht bij verlofregeling 5 door werkgevercode 13023 en 13024 in te richten, zodat er minimaal 70% van het salaris wordt doorbetaald.  Voorbeeld: Uitvoercode 01302 betaald ouderschapsverlof = -1000,- Uitvoercode 00672 BOSV uitkering = 600,- Uitvoercode 00639 BOSV doorbetaling = (1000 x 70%) - 600 = 100,- Als de BOSV uitkering meer dan 70% van het bedrag op uitvoercode 01302 bedraagt, zal uitvoercode 00639 BOSV doorbetaling niet negatief worden. De werknemer heeft immers recht op het bedrag aan uitkering dat door het UWV wordt betaald. Bericht 18-11-2022 De CAO zorgverzekeraars heeft recent een definitief akkoord gesloten over een nieuwe CAO.  In dit akkoord zijn verschillende dingen overeengekomen: Salarisverhoging per 1-10-2022 Salarisverhoging per 1-10-2023 Eenmalige uitkering in november 2022 Bepaling van percentage doorbetaling tijdens betaald ouderschapsverlof In de release van 2022-12 zal de salaristabel die geldt per 1-10-2022 aangepast zijn. Echter is het niet meer mogelijk om de eenmalige uitkering voor de salarisrun van november in te regelen omdat het overgrote deel van jullie de salarisrun van november al zal hebben gedraaid en nog niet alle parameters duidelijk zijn. Wij streven ernaar om de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk in te richten. Het is nog niet duidelijk of dit in de eerstvolgende release of een tussentijdse release zal zijn, maar wij zullen er alles aan doen om deze te leveren voordat je productie 2022-12 draait.  Naast de salaristabel en eenmalige uitkering zullen wij ook verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof) bijwerken met de juiste inrichting. Dit zal gebeuren in de release van 2022-12. 2023-01/89 Pensioenfonds SBZ  Helaas zijn de parameters van het pensioenfonds SBZ voor 2023 nog niet beschikbaar. Wij hebben daarom de parameters in Gemal bij VRZ-regeling 1 nog niet bij kunnen werken.  Zodra de parameters beschikbaar zijn, zullen wij deze verwerken en hierover berichten in de eerstvolgende release notes.  Pensioenfonds ABP 2023-01/90 ABP percentages 2023 in Gemal opgenomen [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Zoals eerder aangegeven in onze releasenotes, hebben we diverse gegevens die betrekking hebben op de verwerking voor 2023 al in productie genomen. Dit doen we voor werkgevers die in december al hun januari productie uitvoeren en voor proefproducties over 2023. Ook is nu per 6 december de premiestelling voor pensioenfonds ABP 2023 hierbij opgenomen, dus de nieuwe franchises, werkgever- / werknemer-premieverdeling OPNP en de premie AAOP. 2023-01/91 Wijzigingen per 2023 voor APG en ABP Met ingang van 2023 gelden de volgende wijzigingen voor pensioenfonds ABP en/of de gegevenslevering via APG. Aanpassing premiepercentages Voor ABP zijn de premiegegevens als volgt gewijzigd: APB 2022 2023 werkgeverdeel OPNP 17,97% 19,53% werknemerdeel OPNP 7,93% 8,37% werkgeverdeel IVP 3,0% 0,0% werknemerdeel IVP 0,0% 0,0% franchise € 14.850,00 € 16.350,00 aftoppingsgrens € 114.866,00 € 128.810,00 Vervallen premie IVP (VPL) Tot aan 2016 was sprake van een overgangspremie VPL (voortkomend uit de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT-Prepensioen en introductie Levensloopregeling) ter financiering van oude vervroegde uittredingsrechten zoals FPU en voorwaardelijk pensioen. De VPL werd vervolgens vervangen door een premie die alleen nog diende voor financiering voorwaardelijk pensioen onder de benaming: premie Inkoop Voorwaardelijk Pensioen, IVP. De laatste jaren was dit alleen nog een werkgeversafdracht zonder premieverhaal bij de werknemer. Met ingang van 2023 is de VPL beëindigd.  Dit wil zeggen dat er in onze gegevensleveringen aan ABP voor 2023 geen VPL meer mag voorkomen. In de leveringen die nog betrekking hebben op 2022 mag nog wel sprake zijn van VPL (bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging over het jaar heen). We hebben de programmatuur en Gemal Direct Inrichting hierop aangepast. Daadwerkelijk verwijderen van de VPL-gegevens zal op een later tijdstip plaatsvinden. Afdracht IVP (VPL) In het automatische afdrachtensysteem voor de premies ABP waren al geen afzonderlijke afdrachten per premie meer opgenomen maar is er één afdracht voor de ABP-premies met betrekking tot dit jaar (volgnummer 02), en één afdracht voor de premies met betrekking tot vorig jaar (volgnummer 29). We zullen uit de afdracht dit jaar de uitvoercode 01501 (afdracht IVP) verwijderen en volgend jaar 01940 (afdracht VPL vorig jaar). Politiek verlof en VPL In een situatie van politiek verlof worden alle (bruto)posten tegen geboekt omdat de medewerker een politieke functie elders heeft. Er kan dan voor gekozen worden om de premies ABP IP en IVP (VPL) die wel door blijven lopen, niet te verhalen op de betrokkene door vast te leggen: code verlofregeling ABP, invoercode 02839: 1 = inhouding premie IP en IVP vindt niet plaats; 2 = inhouding premie IP en IVP worden normaal berekend. Door het vervallen van de VPL passen we de waarde / tekst / betekenis van deze code aan naar 1 = inhouding premie IP vindt niet plaats; 2 = inhouding premie IP wordt normaal berekend. Reden einde IKV Sinds 2021 wenst APG dat het gegeven ‘Reden einde inkomstenverhouding’ wordt aangeleverd conform de LoonAangifte (waar datzelfde gegeven overigens “Reden einde arbeidsverhouding’ heet). Ook voor 2023 zijn er op dat gebied enkele wijzigingen; zoals enkele nieuwe codes specifiek voor beëindiging bij publiekrechtelijke aanstellingen, naamgeving etc. Zie het betreffende onderwerp "Reden einde bij fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen" in deze release notes. Aanleveren BSN met tijdelijke acceptatie “nul”-waarde De Pensioenwet maakt geen onderscheid tussen werknemers met of zonder BSN. Daarmee heeft iedere werknemer, die deelnemer is op grond van het pensioenreglement en verplichtstelling, recht op (tijdsevenredige) pensioenopbouw. Voor de pensioenuitvoering is het BSN echter een zeer belangrijk persoonsgegeven en is tevens een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de pensioenfondsen ten aanzien van de bij de pensioenfondsen aangesloten werkgevers en deelnemers. Huidige werkwijze In de huidige situatie is het tijdelijk toegestaan BSN “nul” aan te leveren. Deze zou op een later moment alsnog aangeleverd moeten worden. De standaard termijn is gesteld op 3 maanden, echter door omstandigheden is deze verruimd. Voor het aanvragen van een BSN moet een burger fysiek verschijnen bij een gemeenteloket, bij de Corona-pandemie is dat vaak niet mogelijk geweest. Hoe dan ook, gebleken is dat het alsnog aanleveren van een correct BSN niet altijd lukt en op langere termijn ook niet mogelijk blijkt te zijn. Aangepaste werkwijze vanaf 1-1-2023 BSN nul blijft geaccepteerd met een verwerkbaar signaal, pensioenrechten worden niet geregistreerd in de pensioenadministratie. Het signaal moet wel hersteld zijn binnen het kalenderjaar, met eventueel een maximale uitloop van 3 maanden na afloop van het kalenderjaar. Na herstel met een correct BSN worden alle rechten, ook uit voorliggende jaren, geregistreerd in de pensioenadministratie. Als het BSN achterwege blijft volgt restitutie, immers premies zijn onterecht betaald, er volgt geen registratie in de pensioenadministratie. Werkwijze Wet betaald ouderschapsverlof Met ingang van 2 augustus 2022 geldt de aangepaste wetgeving met betrekking tot wettelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Vanuit pensioenoptiek is dit geen betaald verlof, maar gewoon onbetaald verlof. De uitkering van UWV is namelijk geen loon. Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd ten opzichte van voorgaand loon). Er is dus geen sprake van een verlaagd loon als gevolg van de UWV-uitkering. In feite is de afhandeling vergelijkbaar met de WIEG (extra geboorteverlof): De gegevensaanlevering wordt behandeld conform onbetaald verlof, dat geldt voor alle fondsen. De uitkering van UWV is namelijk geen loon. Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd ten opzichte van voorgaand loon). Dus niet een verlaagd loon als gevolg van de UWV-uitkering. De pensioenopbouw en de afdracht loopt ongewijzigd door tegen ongewijzigde uren / deeltijdfactor en ongewijzigd productloon. Voor de te verantwoorden verbijzondering van de inkomstenverhouding (in Gemal eventueel handmatig vast te leggen met invoercode 02859) volgt de BOSV ook de WIEG: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis geven we de verbijzondering WGP door. voor pensioenfonds PWRI geldt geen wijziging (blijft WNE). 2023-01/92 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2022-2023 Om uw gegevens van 2022 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden, willen we je over het volgende informeren. Je dient, zoals gebruikelijk, uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand je gegevens te verzenden naar het APG. Je gegevens van een eventuele aanvullende correctieproductie (ACP) over december moet je uiterlijk vrijdag 27 januari 2023 verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums: periode uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2022 06-01-2023 ACP 12-2022 27-01-2023 01-2023 07-02-2023 02-2023 07-03-2023 2023-01/93 ABP Meetelwaarde met 0% Soms komt het voor dat een meetelwaarde van het ABP pensioen met 0% moet worden berekend en doorgegeven in de APG levering. Met invoercode 02478 was een work-around beschikbaar, die de deeltijdfactor verlaagde en waardoor ook de AOP premie werd verlaagd. Dit is niet helemaal correct; de AOP premie moet immers ongewijzigd blijven. Daarom worden de 2 aansturingen voor de ABP meetelwaarde; Invoercode 02530 ABP meetellingswaarde OPNP en Invoercode 02421 Code diensttijd, uitgebreid in de berekening met waarde 0,01. Omdat invoercode 02421 met een tabel werkt, wordt deze uitgebreid met waarde 8. Deze waarde berekent de OP/NP premie en IVP premie met 0%; de AOP premie blijft ongewijzigd berekend worden. Voor 2023 geldt ook dat de IVP is komen te vervallen, dus rekent de meetelwaarde alleen voor de OP/NP. Invoercode 02530 - ABP meetellingswaarde OPNP : Default staat deze op 0 en wordt in berekening met 100% berekend; 0,01 wordt vanaf nu ook mogelijk. De verbijzondering moet je zelf nog vastleggen met invoercode 02859, waarde WGP. Een andere aansturing van de meetelwaarde kun je doen met: Invoercode 02421 - Code diensttijd: Default staat deze op 0 en wordt in de berekening met 100% berekend; 0% wordt vanaf nu ook mogelijk met waarde 8. Bij gebruik van waarde 8 wordt de verbijzondering automatisch gevuld met ‘WGP’ en wordt de OP/NP met 0% gerekend. De tabel van invoercode 02421 wordt dan: 1  Volle diensttijd 2  Halve diensttijd 3  Kwart diensttijd 4  Regeling VUT 5  Regeling FLO”ers 7  WWU, Periode telt mee voor 37,5 procent 8  WGP, Periode telt mee voor 0 procent Wanneer je invoercode 02530 of invoercode 02421 waarde 0,01 muteert, moet je ook de aansturing van de juiste verbijzondering opvoeren met invoercode 02859 Code soort diensttijd ABP, zodat ABP kan zien waarom je een gewijzigde of nul meetelwaarde aanlevert. Deze aanpassing is vanaf deze release aanstuurbaar (niet over 2022). Invoercode 02539, waarmee een afwijkende meetelwaarde kon worden vastgelegd voor de IVP, werkt niet meer door naar de APG-levering en wordt op termijn verwijderd. Deze code kon worden vastgelegd in het kader van de Levensloop (WLV), die sinds 31-12-2021 is vervallen. Pensioenfonds APPA 2023-01/94 Pensioenfonds APPA wijzigingen 2023 We hebben je eerder geïnformeerd over de circulaire met wijzigingen als gevolg van de Aanpassingswet Appa [1]. Belangrijk onderdeel van de wijzigingen is het meer in lijn brengen van de pensioenregelingen voor politieke ambtsdragers met die van de overheidswerknemers. Zoals bijvoorbeeld: Vervallen van de Anw-compensatie (zoals bij ABP). Ook de toeslag nabestaandenpensioen (voorheen artikel 150a van de APPA, 7,5%) komt per 1-7-2022 te vervallen. Kapitaaldekking partnerpensioen. Risicodekking partnerpensioen tussen 1-8-2003 en 1-7-2022, wanneer je geen APPA-belanghebbende meer bent, tot het moment van pensioeningang. Opnemen 10% opgebouwd pensioen op pensioeningangsmoment: niet eerder dan 1-7-2023. Mogelijkheid stopzetten pensioenopbouw geschrapt. Het ingangsmoment van het ouderdomspensioen in de Appa was het tijdstip waarop betrokkene 60 jaar wordt. In lijn met het ABP-reglement wordt dit de eerste dag van de maand waarin betrokkene 60 jaar wordt. Deze wijzigingen zijn voornamelijk van belang om zelf rekening mee te houden (of je APPA-dienstverlener). Maar wijzigingen die meer op gebied van Gemal liggen, betreffen: Franchise - De pensioengrondslag is de bezoldiging verminderd met een franchise. Nieuw is dat de franchise wordt gekoppeld aan de franchise middelloonstelsel, die wordt gehanteerd ten aanzien van overheidswerknemers. Voorheen werd aangesloten bij de franchise die gold voor de pensioenregeling van beroepsmilitairen. We zullen met ingang van 2023-01 daarom de franchise APPA op die basis aanpassen [2]. Overhevelingstoeslag – In het verleden mocht de overhevelingstoeslag gebruteerd worden (tot een max van 791,85). Pensioenfondsen als ABP mochten vervolgens ‘debruteren’, dat wil zeggen: de verhoging voor de pensioen-(premie) berekening ongedaan maken (door het jaarinkomen te delen door 1,019). Met ingang van 1 januari 2023 moet dit niet meer gebeuren voor de vaststelling van jaarinkomens Appa. Omdat er nog enkele bijzondere doelgroepen zijn waar de debrutering nog steeds van toepassing is, blijft de werkgeveraansturing, waarmee dit mogelijk is, vooralsnog in Gemal aanwezig.  Meer informatie [1] Releasenotes 2022-11 / Circulaire BZK met kenmerk: 2022-0000265370 [2] GDI > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF Abp > Diversen bij werkgevercode 04260. Pensioenfonds PFZW 2023-01/95 Wijziging doorwerking kortdurend zorgverlof PFZW heeft het beleid gewijzigd met betrekking tot kortdurend zorgverlof. Dit beleid is veranderd per 1 juli 2022, maar met een overgangsperiode naar 1 januari 2023. Wij hebben ervoor gekozen de berekening niet halverwege het jaar te wijzigen. We voeren de verandering derhalve per 1 januari 2023 door. Oude situatie In de oude situatie werd tijdens deze vorm van verlof het regelingloon verlaagd naar 70% van de oorspronkelijke waarde. Hierdoor werd er minder pensioen opgebouwd en was de pensioenpremie ook lager tijdens de verlofperiode. Nieuwe situatie - standaard  In de nieuwe situatie wordt de pensioenopbouw onverminderd voortgezet tijdens kortdurend zorgverlof. Hiertoe hebben we de volgende inrichting vastgelegd: Werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie met waarde 5 - Verlofregeling heeft geen invloed op pensioenberekening Werkgevercode 13020 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof met waarde 0 - Geen uitvoercode verlagen Werkgevercode 13021 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof vv hebben we niet vastgelegd. Omdat er reeds sprake is van volledige pensioenopbouw, kan er geen vrijwillige voortzetting zijn Nieuwe situatie - alternatief PFZW biedt werkgevers de keuze om de pensioenopbouw tijdens kortdurend zorgverlof toch te verlagen. In dat geval verlaag je niet het regelingloon maar de verloonde uren. Ook in deze situatie is er dus een verschil ten opzichte van 2022 in de pensioenberekening en dus ook de premie. Als je van deze optie gebruik maakt, dan leg je de volgende inrichting vast: Werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie met waarde 4 - Geen pensioenpremie over verlofdeel Werkgevercode 13020 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof met waarde 2 - Verlagen verloonde uren UPA (uitvoercode 02324) Werkgevercode 13021 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof vv waarde 0 - Ook verlagen verloonde uren bij vrijwillige voortzetting.  2023-01/96 Parameters 2023 Wij hebben in Gemal de parameters voor 2023 voor pensioenfonds PFZW bijgewerkt. Het betreft werkgevercodes 04141 en 04148 t/m 04148.  Het percentage inhouding (werkgevercode 04144) en de premiekortingen voor het OP en AP (werkgevercodes 04133 en 04134) zijn niet gewijzigd, conform de informatie vanuit PFZW.    Automatische herrekeningen 2023-01/97 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 13-02 BOSV uitkering wordt niet in mindering gebracht op UFO grondslag (4075479)              
Volledig artikel weergeven
28-12-2022 19:30 (Bijgewerkt op 16-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2545 Weergaven
Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 28 november 2022.   Mededelingen 2022-12/1  Productieplanning 2023 bekend In 2023 zijn de maandelijkse releases op deze productieloze dagen gepland:   Release Productieloze dag Januari Maandag 2 januari 2023 Februari Maandag 30 januari 2023 Maart Maandag 27 februari 2023 April  Maandag 3 april 2023 Mei Maandag 1 mei 2023 Juni Dinsdag 30 mei 2023 Juli Maandag 3 juli 2023 Augustus Maandag 31 juli 2023 September Maandag 4 september 2023 Oktober Maandag 2 oktober 2023 November Maandag 30 oktober 2023 December Maandag 4 december 2023   Op de dag van de maandelijkse releases kunt u wel productie opdrachten indienen, maar deze zullen pas na deze productieloze dag uitgevoerd worden. Meer informatie Bij het onderwerp "Productieplanning 2023" in de Gemal Handleiding staat aanvullende informatie. 2022-12/2 File API pas aanzetten na contact Gebleken is dat klanten de in oktober 2022 beschreven werkgevercode 30050 al met waarde 1 vastleggen. Daarmee worden de bestanden, die in Zenden & Ontvangen zijn te downloaden, ook via de File API getransporteerd naar de nieuwe Bestandsuitwisseling (dit is de nieuwe naam voor Zenden & Ontvangen). Dit heeft echter alleen zin, als je contact hebt gehad met een consultant van Visma|Raet, na het invullen van een formulier in 4me. Het abonnement op het technische bestandstype 128001 moet voor je ceanummer eerst aangezet worden en daarna kun je werkgevercode 30050 muteren. Wil je over op de File API, dan moet eerst het formulier zijn ingevuld.   De reden om dit te melden komt door het feit dat Gemal-bestandsuitwisselingen, zoals de Loonaangifte / Pensioenen, maar ook deze bestandsuitwisseling loopt via Payroll Manager. Omdat het technische abonnement niet is afgenomen (er geen contact met ons is geweest) worden de File API bestanden niet aangemaakt. Dit resulteert in Payroll Manager in een "stophandje in rode cirkel", zoals de afbeelding hieronder. Kijk in Payroll Manager dan onder Digitale Media. Wanneer je op het handje klikt, zie je meer informatie met o.a. deze tekst: De bestanden via File API zijn aangemaakt. Er zijn fouten opgetreden tijdens de verwerking van de gegevens.   Advies is daarom af te wachten totdat een formulier in 4me beschikbaar komt, waarin je kunt opgeven over te willen op de File API en in overleg daarna werkgevercode 30050 met waarde 1 vastlegt.   2022-12/3 Netto uitkeringen in verband met tegemoetkoming hoge energiekosten Diverse werkgevers hebben ons de vraag gesteld, hoe een netto betaling kan worden gedaan in het kader van een tegemoetkoming van de werkgever naar de werknemer, inzake de hoge energiekosten.    Een tegemoetkoming in energiekosten is niet fiscaal vrijgesteld. Als je zo'n vergoeding netto aan je werknemer wilt betalen, dan zul je deze dus moeten bruteren of de betreffende netto code in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling opnemen. Je kunt in de handleiding hiervoor netto/bruto codes vinden, waarmee kan worden gebruteerd. Ook is het mogelijk om netto betalingen te doen waarbij de kosten ten laste van de Werkkostenregeling (WKR) gebracht kunnen worden, indien daar nog voldoende ruimte beschikbaar is. De netto code moet dan in grondslag 55100 worden opgevoerd, maar wanneer er geen fiscale ruimte meer is wordt dit voor 80% belast. Ook de pensioendgevendheid moet helder zijn en zijn aangestuurd. De keuze de bruteren (netto/bruto) of netto via de WKR te laten lopen kan van invloed zijn voor bijvoorbeeld de huurtoeslag van een medewerker. Het advies is om met proefproducties het gewenste resultaat te bereiken, waarbij de loonstaat in CSV (lijstnummer 4802) kan helpen als basis om de gewenste keuzen te maken.   Wanneer zo'n afspraak in de CAO wordt opgenomen, dan willen we dit ondersteunen. Tot op heden is er echter sprake van werkgever-specifieke afspraken. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van de bovenstaande flexibele aansturingen in Payroll Gemal. 2022-12/4 Loonaangifte / UPA melding L0091 Wij hebben bericht ontvangen dat loonaangifte / UPA melding L0091 nog bijzonder vaak voorkomt. Deze melding wordt teruggekoppeld door de Belastingdienst en je pensioenfonds als de geboortedatum en het BSN van de persoon niet overeenstemmen. In Gemal wordt deze melding niet teruggekoppeld, omdat wij geen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze controle.   Een foutief BSN of foutieve geboortedatum kan grote gevolgen hebben voor de werknemer. Dit kan er toe leiden dat de aangifte inkomstenbelasting onjuist wordt ingevuld of dat de pensioenopbouw niet op naam van de juiste werknemer wordt gezet.  Je corrigeert de situatie als volgt:   Bij indiensttreding ben je verplicht de identiteit van de werknemer vast te stellen en een kopie van het legitimatiebewijs te bewaren in het personeelsdossier. Je kunt met behulp van deze kopie controleren wat het juiste BSN en de juiste geboortedatum zijn. Als de geboortedatum onjuist is, dan wijzig je deze. Vervolgens herreken je alle dienstverbanden van de werknemer, vanaf het moment dat deze in dienst was. Als de werknemer in het huidige jaar in dienst is gekomen, dan herrekent Gemal automatisch vanaf de periode in dienst. Als de werknemer vorig jaar in dienst is gekomen dan leg je op invoercode 02475 het jaartal en de periode vast dat de werknemer in dienst kwam (januari = 202201). De loonaangifte over het voorgaande jaar wordt niet automatisch gecorrigeerd. Je dient deze correctie handmatig uit te voeren in het correctieportaal. Als het BSN onjuist is, dan wijzig je deze. Het BSN is een sleutelgegeven: alle data van de persoon is aan dit BSN gekoppeld. Daarom moeten alle aangiften (loonaangifte en UPA) ingetrokken worden op het oude BSN en ingediend op het nieuwe BSN. Nadat het juiste BSN in Gemal is verwerkt roep je een synchronisatie loonaangifte en synchronisatie UPA af. Dit doe je in een speciale productie met de vastlegging van lijstnummers 0203 en 6301. Let op: Voor deelnemers ABP gelden enkele andere aandachtspunten bij het (niet) aanleveren van het BSN, zie het betreffende onderwerp in de volgende release notes.   2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ In release 2022-10/6 hebben we je geinformeerd over de nieuwe functionaliteit waarmee je in Gemal automatisch de WW premie kunt herzien. We hebben toen aangegeven dat je deze functionaliteit ook kunt testen in een proefproductie. Enkele werkgevers hebben dit reeds gedaan en dit heeft enkele vragen uit de praktijk opgeleverd. We willen die vragen en antwoorden graag met je willen delen, zodat je niet met dezelfde vragen blijft zitten.   Vraag: In release 2022-10/6 stond beschreven dat je de WW premie van werknemers van 21 jaar of jonger mogelijk moet herzien als ze in een periode 52 uur of meer hebben gewerkt. Klopt dat wel?   Antwoord: op dit punt is een correctie noodzakelijk. Alleen als een werknemer meer dan 52 uur heeft gewerkt, valt deze werknemer onder de gebruikelijke toetsing voor het herzien van WW premie. We hebben dit gecorrigeerd in de eerdere release notes.     Vraag: Wanneer moet ik invoercode 02266 herzien WW premie vastleggen?    Antwoord: je legt deze invoercode stam vast in je reguliere salarisproductie of correctieproductie. In de productie waarin je het automatisch herzien toepast kun je geen invoercodes meer muteren, omdat dit het proces zou verstoren! Ons advies is om voor dit jaar bij werknemers jonger dan 21 jaar en eventuele andere uitzonderingen, invoercode 02266 vast te leggen met waarde 2 niet herzien in je decemberproductie en de code vervolgens op te nemen in je werkprocessen. Je kunt deze code bijvoorbeeld direct vastleggen als een werknemer jonger dan 21 jaar in dienst komt. Gemal checkt in de productie voor het automatisch herzien van WW premie wat de actuele (stam) waarde is van invoercode 02266. Je hoeft de code dus niet per periode op te geven. Jaarlijks in januari zou je middels een rapportage de werknemers kunnen signaleren die gedurende het afgelopen jaar 21 zijn geworden en bij hen invoercode 02266 verwijderen.   Let op: als de werknemer in het actuele jaar 21 wordt, dan geldt de uitzondering voor het herzien van de WW premie nog tot en met de periode waarin de werknemer jarig is. Je kunt de werknemer in dit jaar dus nog niet automatisch laten herzien en zult per periode moeten controleren welke WW premie van toepassing is.     Vraag: Waarom staan er nog werknemers op het signaleringsoverzicht overschrijding contracturen (signaleringsoverzicht 32) nadat ik de WW premie automatisch heb herzien?   Antwoord: Gemal toetst of de gerealiseerde verloonde uren de contracturen met meer dan 30% overschrijden. Het overzicht toont de gerealiseerde uren, maar ook een prognose van de uren op het eind van het jaar. Na de productie van 12-2022 zijn deze gelijk aan elkaar. Er zouden na herzien dan geen werknemers meer op het overzicht getoond moeten worden in de categorie 31% overschrijding of meer.   Als je echter in een proefproductie de functionaliteit voor "30% herzien" test en die proefproductie heeft betrekking op periode 11 of eerder dan sluiten de prognose en realisatie nog niet op elkaar aan. Werknemers met een prognose van meer dan 30% overschrijding worden dan wel op het overzicht getoond, maar niet automatisch herzien. De categorie 21-30% overschrijding wordt ook na het automatisch herzien nog getoond op het overzicht. Bij deze werknemers is het herzien van de WW premie immers niet van toepassing. Wij tonen deze werknemers nog wel, omdat het mogelijk is dat je nog nagekomen uren wilt boeken voor deze werknemers. Dit kan ertoe leiden dat ze alsnog herzien moeten worden. We adviseren je in dat geval om zelf de WW premie te herzien bij deze werknemer, door in de betreffende perioden invoercode 02170 Code tarief WW AWF vast te leggen met waarde 3.     Vraag: Op het signaleringsoverzicht overschrijding contracturen (signaleringsoverzicht 32) worden BBL dienstverbanden getoond met een WW premie herzien. Klopt dit wel?   Antwoord: Gemal toetst voor het overzicht of een werknemer als persoon voldoet aan de criteria voor het herzien van WW premie. Als dat het geval is, worden alle dienstverbanden van de persoon getoond inclusief BBL contracten. BBL contracten worden gekenmerkt met de indicatie 'J' in de kolom "BBL". Er is een uitzondering opgenomen in de functionaliteit voor het automatisch herzien van WW premie, waardoor de WW premie bij BBL'ers nooit wordt herzien. De kolom "Prem herz" toont het premieverschil in het geval dat het dienstverband herzien moet worden. Bij BBL'ers is die kolom dus eigenlijk niet relevant. Het getoonde bedrag kun je negeren.     Vraag: In MSG zie ik per periode welke waarde Gemal heeft gegenereerd voor invoercode 02170 Code tarief WW AWF, maar niet in januari. Gaat hier iets mis?   Antwoord: In de maanden februari en later genereert Gemal ook als de periode niet herzien moet worden een waarde 0 voor invoercode 02170. Invoercode 02170 is een stam invoercode. Het doel van de nulmutaties is om zeker te zijn dat, als in een eerdere periode de premie wél herzien is, de waarde van invoercode 02170 terug wordt gezet naar 0. In januari is er geen voorgaande periode dus is de nulmutatie niet noodzakelijk. Als in de maand januari de premie wel hierzien moet worden, dan genereert Gemal wel waarde 3.    We hebben besloten om deze werking aan te passen in de huidige release (12-2022). Vanaf deze release zullen we dus ook nulmutaties in januari tonen indien de premie niet is herzien. Je kunt MSG dan gebruiken als een volledig overzicht van het toegepaste WW tarief bij werknemers die in het proces van automatisch herzien zijn verwerkt. Gewijzigd en verbeterd 2022-12/6 Datum uit dienst 31-12 in januariproductie niet langer toegestaan In de release notes van 2022-09/3 hebben wij aangegeven dat het vanaf 2023 niet langer mogelijk is om in de januariproductie de datum uit dienst 31-12 in het voorgaande jaar vast te leggen. Deze wijziging is in de huidige release doorgevoerd. Als je vanaf nu een januariproductie afroept kun je dus geen enkele mutatie vastleggen met een ingangsdatum in het voorgaande jaar, dus ook geen ontslagdatum 31 december 2022. Dit kan wel in een aanvullende correctieproductie over december in het voorgaande jaar of vanaf de februariproductie. Voor een volledige uitleg over waarom we deze wijziging hebben doorgevoerd en wat de nieuwe werkwijze is in de Youforce producten, verwijzen wij naar de tekst in de jaarwerk release notes.   In de release notes van 2022-09/3 staat een oplossingsrichting, die werkt met een blokkering met invoercode 02361; in de jaarwerk release notes 2022-2023 staat een oplossing beschreven met variabele invoercode 03030 met waarde 1, die je kunt opvoeren in een vervangende correctieproductie van januari 2023, waardoor je in januari 2023 het probleem meteen hebt opgelost. Het vervallen van een mutatie over 2022 in de januari productie van 2023 blijft van kracht. Uitzondering voor sector Pensioenen en Uitkeringen In de sector Pensioenen en Uitkeringen is het gebruikelijk om geen herrekeningen over het voorgaande jaar uit te voeren. In dat geval is het wel toegestaan om in de januariproductie mutaties over het voorgaande jaar vast te leggen, omdat deze nooit worden doorgekoppeld naar de loon- en pensioenaangifte. Bij instellingen waar dit van toepassing is, is werkgevercode 3050 Code herrekenen vorig jaar vastgelegd met waarde 0.   Let op: deze code is nadrukkelijk niet bedoeld om toch mutaties mogelijk te maken in januari over het voorgaande jaar, bij een reguliere salarisverwerking. Als je deze code vastlegt met waarde 0, dan worden er geen herrekeningen over vorig jaar meer uitgevoerd. Dit kan grote impact hebben op je salarisverwerking. 2022-12/7 Vervallen codes per 2023 - vervolg Zoals reeds aangekondigd in release 2022-11/2, zullen diverse codes per 2023 vervallen. Je kunt het bericht van destijds raadplegen voor een volledig overzicht. In aanvulling op het overzicht van destijds zullen ook vervallen:   Invoercode Omschrijving Vervaldatum 02338 Samenvoegen 2 IKV's 202301 02845 Wachtgelder (zorg) 202201 Deze codes vervallen in verband met de vernieuwing van de functionaliteit voor de uitkeringsbetalingen. Deze vernieuwingen, eventuele conversies en acties zijn beschreven in de Gemal IKV handleiding 2023.   In release 2022-12 hebben we de vervaldatum ingericht voor alle codes die per 2023 niet langer van kracht zijn. Dat betekent dat je vanaf nu deze codes niet meer kunt vastleggen met een ingangsdatum in 2023, ook niet in proefproducties. Als de code normaliter vastgelegd kan worden met terugwerkende kracht in het voorgaande jaar, dan kun je de code nog wel wijzigen met terugwerkende kracht in 2022. De code zal dan vanaf 2023 geen werking meer hebben. 2022-12/8 Rubriekswijzigingen Loonaangifte en UPA 2023 Jaarlijks voeren de Belastingdienst en SIVI de nodige wijzigingen door in de Loonaangifte en de UPA. Dat betekent dat ook in Gemal de nodige wijzigingen zijn aangebracht om aan te blijven sluiten op de nieuwe situatie.   Hieronder worden deze wijzigingen beschreven.   Wijziging invoercode 02846 Reden einde arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding  Met ingang van 2023 zijn enkele nieuwe waardes in de loonaangifte opgenomen voor invoercode 02846. Hierbij is ook de tekst van “reden einde arbeidsovereenkomst” gewijzigd in “reden einde arbeidsverhouding”. Beide wijzigingen houden onder andere verband met het feit dat, bij bijvoorbeeld politie, veiligheidsregio’s, burgemeester en wethouders, er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar van een (publiekrechtelijke) aanstelling. De term arbeidsverhouding dekt zowel de aanstelling als de arbeidsovereenkomst en de waardes 50 en 51 zijn ook speciaal voor deze doelgroep.   - waarden 50, 51, 91 en 92 zijn nieuw. Indien opgegeven worden deze met deze waarden doorgegeven in de loonaangifte en UPA.   Waarde invoercode 2846 waarde in 2023-levering waarde in 2022-levering 50 - Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid 50 31 51 - Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/ pensionering 51 31 91 - De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever 91 90 92 - De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever 92 90   Invoercode 02846 Reden einde arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding betreft een laatste stand gegeven en wordt in de loonaangifte en UPA doorgegeven in de maand van uitdiensttreding. Als je in 2023 een werknemer uit dienst meldt met terugwerkende kracht tot 2022, dan kan je wel de nieuwe waarde opgeven in Gemal. Gemal vult in dat geval in de loonaangifte en de UPA de corresponderende oude waarde(31 of 90). Dit is conform de specificaties van de loonaangifte en UPA.   Wijziging werkgevercode 13013 UPA verlofsoort Bestaande waarde 1 - Betaald ouderschapsverlof (BOV)- dit was levensloopverlof Bestaande waarde 2 - Onbetaald ouderschapsverlof (OSP)- dit was Ouderschapsverlof Voor verlofsoort Betaald ouderschapverlof (verlofsoortnummer 5) zal, vanaf 1-1-2023 op algemeen niveau werkgevercode 13019 ingericht worden op waarde 1.   Nieuw : indicatie generatieregeling in UPA aanlevering Vanaf 2023 wordt op basis van: - invoercode 695  - generatiebeleid, percentage toelage en/of - invoercode 3188  -generatiebeleid, percentage vrijwillige voortzetting pensioenfonds de indicatie generatieregeling aangeleverd via de UPA-aanlevering.   Nieuwe bedragcomponenten in loonaangifte - naar aanleiding van de nieuwe functionaliteit voor de WW-Awf uitkering - zie voor de beschrijving de release notes van 2023-01 Vanaf 2023 worden de volgende gegevens doorgegeven in de loonaangifte: -Premiegrondslag WHK - op basis van uitvoercode 1684 Afdr.grsl.WHK-dif -Premiegrondslag WW uitkeringen - op basis van uitvoercode 2377 -Grondslag WW uitkering -Afdracht WW uitkeringen - op basis van uitvoercode 2345 - Awf uitkering Meer informatie over deze codes zal per 2023-01 te vinden zijn in de handleiding, onder het onderwerp WW-AWF-tarief uitkeringen.  2022-12/9 Loonaangifte meldingen 2023 Samenhangend met de rubriekswijzigingen in de Loonaangifte, die in de vorige paragraaf zijn besproken, zijn ook de controles in de loonaangifte vernieuwd.  Deze aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in release 12-2022, voor klanten die al in 2022 hun productie over 01-2023 draaien.   Er is een onderscheid in poortcontroles, terugkoppelcontroles en extra controles: Een poortcontrole heeft tot gevolg dat de gehele aangifte wordt afgekeurd. Je kunt deze dan ook niet inzenden. Vaak wordt deze constatering pas gedaan op het moment dat de salarissen al betaald zijn en je de aangifte daadwerkelijk wilt versturen. Wij begrijpen dat dat een onwenselijke situatie is. Daarom hebben we de poortcontroles in Gemal opgenomen. Zodra aan de condities van een poortcontrole wordt voldaan, dan toont Gemal deze direct in MSG, zodat je de situatie in een correctieproductie kunt herstellen. Daarnaast wijzigt Gemal de waarden richting de loonaangifte en/of UPA zodanig dat de poortcontrole niet afgaat. Let op: het feit dat Gemal de waarden wijzigt betekent niet dat de nieuwe waarde juist is. Het wijzigen is enkel bedoeld om te zorgen dat de aangiftesoftware niet blokkeert. Je dient ten allen tijde zelf de vastgelegde gegevens te corrigeren, als in MSG een loonaangifte- of UPA melding wordt getoond. Een terugkoppelcontrole wordt door de Belastingdienst of het UPA fonds aan je teruggekoppeld, indien de foutsituatie zich voordoet. Die terugkoppeling krijg je echter pas nadat je de foutieve aangifte al hebt ingezonden en deze door de betreffende instantie is gecontroleerd. Daardoor kan feedback lang op zich laten wachten. In Gemal hebben wij deze meldingen opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in MSG worden getoond. Je kunt de fout dan in een correctieproductie herstellen, zodat je daarnadirect een correcte aangifte kunt indienen.   Een extra controle, te herkennen aan het format Cxxxx, wordt door de belastingdienst op termijn waarschijnlijk omgezet tot een terugkoppel- of poortcontrole. In tegenstelling tot bij een terugkoppelcontrole, zul je als werkgever geen directe terugkoppeling krijgen vanuit de belastingdienst op het moment dat je de loonaangifte instuurt met daarin nog de foutsituatie. In Gemal hebben wij deze extra controles opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) worden getoond. Je kunt de foutsituatie dan in een correctieproductie herstellen. Hoe werkt het vanaf deze release? Per 2023 zijn er 17 gewijzigde meldingen en 9 nieuwe meldingen in Gemal. Er zijn geen meldingen verwijderd. In de Gemal handleiding, bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal wordt in de paragrafen 2.2 en 2.4 een toelichting gegeven op de condities. Ook vind je op die plekken de acties die je kunt ondernemen om de meldingen op te lossen. Gewijzigde meldingen Melding oud Type controle Melding nieuw Type controle L2216 Terugkoppel L2216 Poort C6223 Extra controle L2301 Terugkoppel L2070 Terugkoppel L2317  Poort L2077 Poort L2320 Poort L2048 Terugkoppel L2321 Terugkoppel L2060  Terugkoppel L2322 Terugkoppel C6422 Extra controle L2336 Terugkoppel C0923 Extra controle L2337 Terugkoppel C6622 Extra controle L2339 Terugkoppel C6522 Extra controle L2340 Terugkoppel L2258 Poort L2341 Terugkoppel L2260 Poort L2342 Terugkoppel L2262 Poort L2343 Terugkoppel L0054 Terugkoppel L0054 Poort L1612 Terugkoppel L1612 Poort L2224 Terugkoppel L2224 Poort L1914 Terugkoppel L1914 Poort Nieuwe meldingen Melding Type controle Meldingtekst L2302 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien is ongelijk aan € 0 terwijl de contractindicaties niet J-J-N zijn L2305 Terugkoppel De aangegeven Code aard arbeidsverhouding is niet 11, terwijl de Code soort inkomstenverhouding 15 en de Code fase indeling F&Z 1 of 17 is L2306 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf laag is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 15 en Code fase indeling F&Z gelijk is aan 1 of 17. L2307 Terugkoppel Er is een Code reden einde arbeidsverhouding 50 of 51, terwijl de Code aard arbeidsverhouding niet aangeleverd is met 18 of 83. L2316 Poort U hebt wel Premie Awf uitkering aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf uitkering. L2318 Poort U hebt wel Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf uitkering aangegeven, maar geen Premie Awf uitkering. L2327 Poort U hebt wel Gedifferentieerde premie Whk aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk. L2328 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk is ongelijk aan 0, terwijl werknemer op de datum aanvang tijdvak de AOW-leeftijd had. L2338 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon WW-Awf uitkering is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 62.   Actie Als een loonaangifte- of UPA melding in MSG wordt getoond, dan kun je in de handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding zou kunnen verhelpen. Je vindt deze uitleg bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal in de paragrafen 2.2 en 2.4. Corrigeer altijd de situatie in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond.  Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht. In het geval van een poortcontrole past Gemal de vastgelegde waarden zodanig aan dat de controle in de loon- of pensioenaangifte wordt gepasseerd. Dat betekent echter niet dat de door Gemal vastgelegde waarde juist is. Als een melding voor een poortcontrole wordt getoond in MSG, dien je zelf de waarden te corrigeren, zodat de melding verdwijnt. 2022-12/10 UBD (uitbetalingen aan derden) - Nieuw formaat IB-47- personeel niet in loondienst (PNIL)-vervolg Als aanvulling op de berichtgeving over dit onderwerp in de release notes van 2022-11:   Aanleiding De belastingdienst heeft een nieuw formaat IB-47 (UBD-gegevenslevering uitbetaling bij derden) doorgevoerd. Deze levering gebruik je onder andere indien er sprake is van netto betalingen aan derden (zonder ingehouden loonheffing), waarbij deze netto betalingen in dit nieuwe bestandsformaat aan de belastingdienst moet worden doorgegeven. Betalingen die je in 2022 hebt betaald, lever je bij de Belastingdienst aan tussen 1 januari en 31 januari 2023. Met deze levering kan de belastingdienst de IB-aangifte van de medewerker op dit vlak beoordelen. Deze levering bestaat al langer, maar het betreft een formaat-wijziging. Je kunt bij de belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen (het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund).   Let op: de Belastingdienst geeft aan dat je de UBD vanaf 2023 maandelijks mag indienen. Deze wijze van leveren wordt in Gemal niet ondersteund, omdat dit tal van correctie-aangiften tot gevolg kan hebben. In Gemal spaar je de betalingen over 2023 op, waarna je in 2024 een aangifte afroept over het gehele afgelopen kalenderjaar. Deze werkwijze wordt door de Belastingdienst toegestaan en wij hebben geconstateerd dat dit ook verreweg de meest gebruikte werkwijze was bij de IB-47 aangifte.   Wat is er nu beschikbaar? In release 2022-11 zijn de werkgevercodes en in- en uitvoercodes beschikbaar gekomen voor de nieuwe levering. Vanaf deze release is het mogelijk de levering zelf aan te maken. De levering wordt net als voorheen aangeroepen via lijstnr 3902 in een speciale productie. Deze afroep is ook beschikbaar via de bij het jaarwerk in Gemal Direct. Het aangemaakte bestand is op te halen via ‘zenden/ontvangen’, zoals voorheen het IB-47-bestand. Het is ook mogelijk het bestand op te halen via de file-API, indien je hiervoor reeds bent geregistreerd. Zie ook het artikel over de File API eerder in deze release notes.    Het bestand heeft het volgende formaat:  UBD_99999999L01_20220211103403.xml, hierin is 99999999L01 het loonheffingennummer en 20220211103403 het unieke nummer van de productie (gemal-afroepnummer en leverings-id bij de Belastingdienst). Het bestand wordt niet door Visma/Raet aangeleverd aan de Belastingdienst. Dit moet je zelf doen en dit verandert ook niet. Je kunt bij de Belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen. Het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund.   Let op: In MSG wordt bij nieuw personeel-niet-in-loondienst gesignaleerd of er gegevens missen . Als je de melding niet oplost zal het personeelslid niet opgenomen worden in de levering.   Aanpassingen op de levering en foutherstel: Om een aanlevering die is ingezonden aan te kunnen passen of een foutief aangemaakt en ingezonden levering in te kunnen trekken, wordt tegelijkertijd met het aanmaken van de leveringen, een intrekkingenbestand aangemaakt. Deze heeft het volgende formaat: UBD_99999999L01_202202111034031_intrekkingen.xml en is ook via zenden/ontvangen of de file-API op te halen. Voordat je een nieuwe aanlevering gaat aanmaken en inzenden is het van belang de oorspronkelijke aanlevering tegen te boeken door het intrekkingenbestand in te zenden!   Let op: Je gebruikt dit intrekkingenbestand dus alleen als je na het indienen van je aanvankelijke aangifte fouten ontdekt. Zie hiervoor de handleiding (hierna alvast gepresenteerd). Het is belangrijk om bij foutherstel eerst de intrekkingen in te sturen en daarna pas het nieuwe gecorrigeerde bericht! Nieuwe inzichten ten opzichte van release notes 2022-11 In de release notes van 2022-11 is gemeld dat de nieuwe werkgevercodes voor de ADRESgegevens in de UBD alleen voor administratiekantoren zijn. Dit is onjuist gebleken. Ook als je zelf de UBD verzorgt en indient, MOET je deze adresgegevens vullen. Dit kan helaas niet automatisch vanuit de bestaande instellingsadresgegevens in Gemal. Als je dit niet doet, zal je bij het inzenden een C-0006-melding krijgen. Dit is een soort terugkoppelmelding, de aangifte wordt wel geaccepteerd, maar je kan het verzoek krijgen de melding op te lossen. Vul de adresgegevens op instellingsniveau in bij alle instellingen, waarbij je uitbetalingen aan derden doet.   In de UBD-levering zijn een aantal verplichte gegevens om aan te geven welke inhoudingsplichtige aangifte doet. Onderstaande werkgevercodes zijn vrijgegeven voor deze aanlevering. Het is verplicht deze gegevens te vullen.   2.4.1 UBD straat Gegeven: UBD Straat Vastleggen: werkgevercode 02105. Straatnaam voor aanlevering UBD.   2.4.2 UBD huisnummer Gegeven: UBD huisnummer Vastleggen: werkgevercode 02106. Huisnummer voor aanlevering UBD.   2.4.3 UBD huisnummer toevoeging Gegeven: UBD huisnummer toevoeging Vastleggen: werkgevercode 02107. Huisnummer toevoeging voor aanlevering UBD. Deze code is facultatief   2.4.4 UBD postcode Gegeven: UBD postcode Vastleggen: werkgevercode 02108. Postcode voor aanlevering UBD.   2.4.5 UBD plaatsnaam Gegeven: UBD plaatsnaam Vastleggen: werkgevercode 02109. Plaatsnaam voor aanlevering UBD.   Handleiding UBD- (beschikbaar in januari): UBD aangiftebestand Met een speciale productie kunt u een UBD aangiftebestand (lijstnummer 3902) laten aanmaken in Payroll Gemal. Dit bestand bevat aangiftes voor alle registratienummers, waarvoor een bedrag UBD (uitvoercode 02140) is aangemaakt en op basis van de invoercode 02876 - UBD-code en/of de fiscale toetsing (uitvoercode 01560) bedragen geselecteerd zijn voor aanlevering in de UBD-levering. Via uitvoercode 02177 wordt in elke berekeningsmaand weergegeven of het registratienummer zal worden aangeleverd. Indien hier een bedrag staat in de laatste berekeningsperiode van het jaar, zal het registratienummer geselecteerd worden voor levering via de UBD-levering.    Wij leveren dit bestand niet rechtstreeks voor u bij de Belastingdienst aan, zoals dat voor de reguliere loonaangifte wel gebeurt. Het bestand wordt via Zenden en Ontvangen in Youforce beschikbaar gesteld. De bestanden zijn ook beschikbaar via de file-API mocht je al over zijn op de File API.    Na het afroepen van lijstnummer 3902 zullen er 2 bestanden klaar staan in zenden en ontvangen:  een bestand beginnend met UBD - dit is het bestand met de aan te leveren gegevens een bestand eindigend met Intrekkingen - dit is het bestand om, in het geval van foutherstel, de oorspronkelijke levering in te trekken.   Voorbeeld: UBD-bestand : UBD_99999999L01_20220211103403.xml Intrekkingenbestand: UBD_99999999L01_20220211103403_intrekkingen.xml Je moet het UBD-bestand opvoeren/inlezen in het gegevensportaal van de Belastingdienst. Hoe je dat doet kun je lezen in de 'Handleiding Opgaven uitbetaalde bedragen aan derden'. Deze wordt jaarlijks vernieuwd en kun je downloaden van de website van de Belastingdienst. Het kan voorkomen dat de ingeleverde UBD-aanlevering foutief is en hersteld moet worden. Hiervoor is het intrekkingen-bestand bedoeld. Voordat dit bestand ingezonden kan worden om de foutieve levering te herstellen, moet de bestandsnaam aangepast worden.   Voorbeeld: Intrekkingenbestand: Intrekking_UBD_99999999L01_20220211103403.xml hernoemen naar: UBD_99999999L01_20220211103403.xml   Na aanpassingen van de foutieve gegevens, kan met lijstnummer 3902 een compleet nieuwe UBD-bestand met opvoeringen aangemaakt worden, ter vervanging van de foutieve. Volgorde na constatering dat de ingeleverde UBD-levering foutief is: Intrekken door het intrekkingenbestand in te dienen bij de Belastingdienst (naamgeving bestand aanpassen). Corrigeren van de fouten in Gemal, door middel van bijvoorbeeld een aanvullende correctieproductie over maand 20XX-12 en deze controleren. Opnieuw afroepen van lijstnummer 3902 en indienenn van het aangemaakte XML bestand bij de Belastingdienst Let op: het is belangrijk deze volgorde aan te houden, anders kunnen er foutieve gegevens bij de Belastingdienst blijven staan. 2022-12/11 Resultatenoverzicht aanpassingen ivm IKV (opdracht 4699) Per 2023 worden er veel wijzigingen doorgevoerd in Gemal in verband met salarisverwerking per IKV. In voorbereiding op deze wijzigingen zijn in deze release het resultatenoverzicht (PDF versie en CSV) beiden aangepast.    Voor salarisproductie 12-2022 is het van belang dat het resultatenoverzicht CSV een extra kolom bevat na het registratienummer. Als je dit bestand inleest in een andere applicatie, dan kan het zijn dat je deze applicatie moet voorbereiden op het nieuwe format.  Een volledig overzicht van de wijzigingen in de functionaliteit per 2023 kun je nalezen in de Gemal IKV handleiding 2023.    Let op: in deze handleiding lees je dat bij werkgevercode 32003 een nieuwe waarde 2 (data per IKV apart tonen in resultatenoverzicht CSV) wordt toegevoegd. Deze functionaliteit is pas vanaf 2023 te gebruiken. 2022-12/12 LIV normbedragen per uur en per jaar verhoogd met terugwerkende kracht In het Belastingplan 2023 is afgesproken om met terugwerkende kracht tot 2022 het LIV te verhogen. Het betreft alleen het reguliere LIV, dus niet het jeugd-LIV De groep werknemers voor wie je subsidie ontvangt blijft gelijk Het bedrag per verloond uur is verhoogd van €0,49 naar €0,78 (vastgelegd op werkgevercodes 3363 en 3367) Het maximum jaarbedrag is verhoogd van €960 naar €1520 (werkgevercodes 3364 en 3368) Let op: Deze wijziging is reeds aangenomen in de Tweede Kamer, maar wordt nog beoordeeld door de Eerste Kamer. Wij hebben gemeend dat het belangrijk is om deze wijziging toch al door te voeren in onze ondersteuning, zodat je bij je decemberproductie nog een duidelijk signaleringsoverzicht ontvangt, waarin je ziet wat de LIV bedragen zullen zijn die je in 2023 zult ontvangen. De kans wordt zeer klein geacht dat de wijziging door de Eerste Kamer wordt tegengehouden. Indien je toch het overzicht wilt baseren op de oude bedragen, dan kun je op de hierboven genoemde werkgevercodes zelf het oude bedrag vastleggen. Denk er in dat geval wel aan dat je deze waarden in 01-2023 weer verwijdert, anders mis je in de toekomst de ondersteuning die wij bieden op basis van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Automatische herrekening 12-17 Alle werknemers die reeds in aanmerking komen voor het LIV (er is een bedrag op uitvoercode 02266 berekende LIV) zullen wij automatisch herrekenen. Je vindt deze herrekening terug in MSG met reden 12-17. Opgeloste meldingen 2022-12/13 Presentatie Fase Indeling F&Z Melding Invoercode 02267 Fase indeling F&Z is een code, waarbij je een keuze hebt uit een select aantal waarden. Het is bij dergelijke codes gebruikelijk om het nummer van de gekozen waarde te tonen in de output van Gemal. Door een onjuiste inrichting, bleek Gemal de vastgelegde waarde te presenteren als bedrag. Oplossing Wij hebben de inrichting gewijzigd voor invoercode 02267, op werkgevercode 57003 type invoercode van waarde B (bedrag) naar Q (codering). De presentatie is daarom vanaf deze release weer correct. Actie Hiervoor is geen actie nodig. 2022-12/14 Betaald ouderschapsverlof bij min-max contracten (change 3848614) Melding Bij min-max contracten (invoercode 3182 met waarde 1), werd ten onrechte betaald ouderschapsverlof (uitvoercode 00672) niet berekend. Dit werd veroorzaakt omdat de berekening gebruik maakte van uitvoercode 2139- uren contractloon. Deze uitvoercode is echter niet aanwezig bij min-max contracten. Oplossing Dit is hersteld. De berekening van uitvoercode 00672 zal bij min-max contracten berekend worden alsof uitvoercode 2139 wel is berekend. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Herrekening 12-02 Je vindt deze herrekening terug met reden 12-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/15 Grondslag 55107 voor uitkeringsbetalingen werkt niet voor UFO premie Grondslag 55107 Samenloop SV tarief wordt gebruikt om betalingen te markeren als uitkeringsbetaling. Voor het WW-AWF tarief (in 2022 laag, in 2023 uitkering) Voor het AOF tarief (uitkering) Voor de UFO premie Als je als werkgever een uitkering namens UWV doorbetaalt aan een werknemer (werkgeversbetaling), dan betaal je SV premies over die uitkering. UWV vergoedt die SV premies weer aan je op het moment dat het uitkeringsbedrag wordt verstrekt. Er is een uitzondering voor de UFO premie. UWV betaalt deze premie als enige SV premie rechtstreeks aan het fonds. Je hoeft als werkgever dus geen UFO premie over de uitkering meer te betalen en krijgt deze ook niet vergoed.   Je geeft aan dat er sprake is van deze situatie door invoercode 02492 Werkgeversbetaling UFO vast te leggen met waarde 2.   Melding Gemal zou in bovenstaande situatie het bedrag van alle uitvoercodes in grondslag 55107 (alle uitkeringen) moeten optellen en dit bedrag in mindering brengen op de grondslag voor de UFO premie (uitvoercode 01675). Het bleek dat Gemal echter alleen een reeks vooraf gedefinieerde codes in mindering bracht op de uitkering, de codes die toevallig ook op A(lgemeen) niveau in grondslag 55107 waren opgenomen. Indien je zelf een uitvoercode aan deze grondslag toevoegde, werd deze dus niet met de grondslag voor de UFO premie verrekend. Oplossing Dit is aangepast. Vanaf deze release worden alle uitvoercodes in grondslag 55107 beschouwd als uitkeringsbetaling tbv de berekening van de grondslag voor de UFO premie. Actie Er is geen actie benodigd. Herrekening 12-09 Alle werknemers met een uitkeringsbetaling (een uitvoercode in grondslag 55107) én een grondslag voor de UFO premie (uitvoercode 01675) zullen worden herrekend. Je vindt deze herrekening terug met reden 12-09 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).    Let op: alleen als je zelf een uitvoercode hebt toegevoegd aan grondslag 55107, bijvoorbeeld een code voor bruto diversen, dan zal deze herrekening tot verschillen leiden bij werknemers die een betaling hebben ontvangen op die code. De reguliere uitvoercodes voor uitkeringsbetalingen, dat zijn alle codes die op A(lgemeen) niveau zijn opgenomen in grondslag 55107, zijn reeds correct verwerkt. Het is voor ons helaas niet mogelijk om de herrekening specifieker te definiëren. 2022-12/16 Onterechte vaststelling uurloon (change 3951608) We constateren dat, in vrij uitzonderlijke situaties, de vaststelling van een uurloon niet altijd correct is. Dit doet zich voor wanneer je in een grondslag voor bijvoorbeeld de vaststelling van uurlonen (ORT, verlofuren, etc), de uitvoercode 01028 (ORT op basis van percentage over salaris) hebt opgenomen. Daarnaast moet je bij de medewerker invoercode 01011 (Garantietoelage) hebben vastgelegd in de vaste gegevens, terwijl bij de medewerker zelf de uitvoercode 01028 niet voorkomt maar deze dan wel geteld wordt in die grondslag voor uurlonen.   Automatische herrekening 12-12 In periode 2022-12 zullen we een automatische herrekening doen voor medewerkers met invoercode 01011 in de vaste gegevens. Hierbij zullen lang niet altijd verschillen optreden, omdat we er voor kiezen de doelgroep van te herrekenen medewerkers ruim te nemen. Je vindt de herrekening terug op het verslag Mutaties en Signalen Gemal (MSG) met reden 12-12. 2022-12/17 Waarnemingstoelage met afwijkende ingangsdatum (change 3822150) Melding Bij het stoppen of opgeven van een waarnemingstoelage (uitvoercode 01185), halverwege de maand, werd deze toelage in de grondslagen waarin deze was opgenomen niet correct meegenomen. Daarom was bijvoorbeeld het uurloon ORT, als uitvoercode 01185 daar in de grondslag zat, incorrect in de maand na de wijziging.  Oplossing Dit is aangepast.  Actie Er is geen actie benodigd. Herrekening 12-13 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers, waarbij de toelage met een afwijkende ingangsdatum is opgegeven of gewijzigd. Deze herrekening kan worden herkend aan reden 12-13 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/18 Grondslag Betaald Ouderschapsverlof bevat verkeerde uitvoercode (change 3792227) Melding Een klant wees ons erop dat in de grondslag voor het Betaald Ouderschapsverlof (55117) onterecht uitvoercode 2056 Correctie grondslag korting ouderschapsverlof was opgenomen, en niet uitvoercode 2055 Correctie grondslag korting betaald ouderschapsverlof. Ook klopte de tekst bij zowel in- als uitvoercode 2055 nog niet: er stond nog levensloop in de naam. Oplossing We hebben grondslag 55117 voor Betaald Ouderschapsverlof aangepast. Uitvoercode 2056 is uit de grondslag gehaald en uitvoercode 2055 is toegevoegd.    Ook hebben we herrekening 12-14 gebouwd, waarbij alle dienstverbanden, die gebruik maken van uitvoercode 2055 of 2056 en in 2022 Betaald Ouderschapsverlof hebben opgenomen, worden herrekend.   De naamgeving van de deze en ook enkele andere codes is aangepast van levensloop naar BOSV-naamgeving.   Let op: Het was helaas niet meer mogelijk om de tekst bij de in- en uitvoercode per 12-2022 ook in HR Core te verwerken. De wijziging zal daar pas per 01-2023 van kracht worden. Dit betreft puur een tekstueel verschil en dit heeft geen invloed op de verwerking in Gemal. Actie Er is geen actie benodigd. Herrekening 12-14 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers met een waarde op uitvoercode 2055 of 2056 en die in de vaste gegevens en die in 2022 Betaald Ouderschapsverlof hebben opgenomen. 2022-12/19 Geen loonheffing bij meerdere dienstverbanden in combinatie met een uitkering (change 3801474) Melding In het geval van meerdere dienstverbanden, waarvan er zich bij één daarvan een uitkeringssituatie voordeed, werd er in sommige gevallen geen of incorrecte loonheffing berekend, als invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO op waarde 2 stond.  Oplossing Per 2023 is dit probleem opgelost.  Actie Als er zich in 2022 een dergelijke situatie heeft voorgedaan bij één van jouw werknemers dien je voor die werknemer invoercode 02492 met waarde 0 vast te leggen in 2022. Dit zorg ervoor dat de loonheffing correct berekend wordt. Per 2023 dien je invoercode 02492 weer op de waarde 2 zetten als dat van toepassing is bij die werknemer. Let op! Deze wijziging kan eventueel tot vorderingen leiden.  2022-12/20 Incorrecte loonheffing bij meerdere dienstverbanden in combinatie met een uitkering (change 3812916) Melding In het geval van meerdere dienstverbanden, waarvan er zich bij één daarvan een uitkeringssituatie voordeed, werd er in sommige gevallen incorrecte loonheffing berekend. Dit had te maken met de instelling van invoercode 02457. Als deze op waarde 2 stond werd er in sommige gevallen een incorrecte loonheffing berekend.  Oplossing Dit is opgelost.  Herrekening 12-18 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers met invoercode 02457 waarde 2, in combinatie met een gekoppeld dienstverband. Deze herrekening is te herkennen aan reden 12-18 in MSG.   Let op: Deze herrekening kan eventueel tot vorderingen leiden.  2022-12/21 Resultatenoverzicht code netto betaling niet altijd correct Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   update 21/11/22 16.00u. Er zijn nog situaties waardoor het resultatenoverzicht niet correct is. Dit wordt geanalyseerd en we houden je op de hoogte.   update 21/11/22 De fix is doorgevoerd waarmee de resultaten correct worden gepresenteerd. Om alsnog de correcte resultaten te ontvangen kun je met een speciale productie de benodigde overzichten afroepen. Dit doe je met het pad: Selecteren werkgever/productie / Afroep overzichten/bestanden / afroep variabel. Daar kun je de overzichten, waarmee je werkt, alsnog afroepen, De resultatenoverzichten met lijstnummer 0601 t/m 0605, terugkoppeling uitvoercodes 1917, journaalposten 3701/4703 en of 3801/4704.   update 18/11/22 Na analyse blijkt dat de resultaten niet goed werden weggeschreven wanneer er bij een medewerker sprake was van een loonverdeling die later dit jaar ongedaan is gemaakt. Deze medewerker(s) krijgen in de november productie een foutief resultaat; niet alleen op het netto salaris maar bij meerdere berekeningen/uitvoercodes van het dienstverband. Dit probleem kan zich daarna voordoen op het resultatenoverzicht (ook csv), de journaalposten en het 1917 bestand. De betaalbestanden zijn geen onderdeel van dit probleem en zijn hierdoor niet geraakt. We gaan dit herstellen en komende nacht, van de 18e op de 19e november, zal de aanpassing in productie worden genomen. De oplossingsrichting daarna is dat je met een speciale productie de foutieve overzichten alsnog kunt afroepen. Wanneer de aanpassingen zijn doorgevoerd doen we nog een update hierover.   17/11/22 We krijgen vragen aan de desk over een (soms) onjuiste waarde van uitvoercode 01500 (netto loon) op het resultatenoverzicht (ook in csv-formaat). Dit probleem lijkt zich alleen voor te doen op het resultatenoverzicht; de waarde van uitvoercode 01500 in het 1917-bestand lijkt correct te zijn en ook de fysieke betaling wordt correct klaargezet in de BetaalManager (RBM). We zijn deze situatie aan het analyseren en zullen je hierover verder berichten zodra we meer informatie hebben. CAO informatie CAO Ambulancezorg 2022-12/22 maximum ORT herrekening Melding In de release notes van 2022-10/10 was beschreven dat er herrekend werd in verband met het ophogen van het maximum inpasnummer ORT met reden 10-05. Daarbij is echter een te kleine groep werknemers herrekend: alleen de werknemers met een inpasnummer tussen de 9028 en 9032 (het oude en nieuwe maximum) werden herrekend. Werknemers met een inpasnummer boven de 9032 kunnen ook recht hebben op ORT en het bedrag hiervan zou na het verhogen van het maximum inpasnummer ORT hoger moeten zijn. De werknemers boven de 9032 dienden daarom ook te worden herrekend.  Oplossing De werknemers die in oktober niet zijn herrekend worden nu alsnog herrekend. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Herrekenening 12-04 Je vindt deze herrekening terug als reden 12-04 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  CAO Gemeenten / SGO 2022-12/23 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12 Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00, die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij wethouders met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” bij onderdeel 3. 2022-12/24 Uitvraag salarisgegevens Het A+O fonds voert jaarlijks de Personeelsmonitor uit. Deze wordt deels gebaseerd op de geanonimiseerde salarisbestanden van medewerkers, die tot de gemeentelijke bezetting behoren. Voor het gebruik van deze bestanden heb je als gemeente, gemeentelijk samenwerkingsverband of regionale uitvoeringsdienst (RUD) schriftelijk toestemming gegeven aan het A+O fonds Gemeenten. Degenen die deze toestemming hebben gegeven, willen we bij deze verzoeken te verifiëren dat de machtiging ook voor Gemal is vastgelegd, uiterlijk in periode 12 [1]. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Jaarlijkse leveringen, bij Code deelname databank VNG (werkgevercode 10611). 2022-12/25 Eenmalige uitkering december Op dit moment zijn partijen in onderhandeling voor een nieuw akkoord CAO Gemeenten. Vooruitlopend hierop, hebben werkgeversvereniging en bonden afgesproken om tussentijds een eenmalige uitkering te doen voor december 2022. Op 23 november wordt een definitief akkoord van achterbannen verwacht op het uitkeringsvoorstel. We gaan er van uit dat dit akkoord er ook daadwerkelijk komt. Onder voorbehoud van goedkeuring geldt het volgende. Algemeen Voor de inrichting van de uitkering op CAO-niveau gaan we in Gemal Direct Inrichting (GDI) uit van Uitkeringsregeling-2. We zien enkele werkgevers die deze regeling voor eigen gebruik ingericht hebben. We verzoeken deze werkgevers contact op te nemen met ons Service Center voor een workaround.   We hebben deze uitkering ingericht voor CAO Gemeenten (code CAO = 27) en CAO SGO (code CAO = 83). De Veiligheidsregio’s (code CAO = 82) volgen weliswaar de CAO Gemeenten, maar sluiten zelf, afzonderlijk van gemeenten, de arbeidsvoorwaarden af en moeten zelf de eigen rechtspositieregeling hierop aanpassen. In de inzetbrief CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s 2023 is hiervoor ook een eenmalige uitkering opgenomen maar met enkele andere specificaties dan die van de CAO Gemeenten. Specificaties uitkering Gemeenten In het akkoord is een eenmalige bruto uitkering opgenomen per december 2022. Hiervoor gelden de volgende bijzonderheden: In Gemal Direct Inrichting (GDI) gaan we deze uitkering aansturen bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkering > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 2, waarvan de tekst is aangepast in “02 Eenm.uitkering dec.”. Daar kun je een aantal van de specificaties ook terugzien. De uitkering is van toepassing voor medewerkers met arbeidsovereenkomst op grond van CAO gemeenten of SGO en indienst op 1 december 2022. Dus de medewerker die in dienst komt op 2 december of uit dienst gaat op 30 november krijgt geen uitkering. Medewerkers, verloond via schaal A participatieschaal, hebben wel recht op de uitkering.  De leden van de vrijwillige brandweer zijn uitgesloten van de uitkering. De buitengewone ambtenaren burgerlijke stand vallen in de regel niet onder de reikwijdte van de CAO gemeenten. Voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie was bij de vorige eenmalige uitkering expliciet opgenomen dat ze ook in aanmerking kwamen voor de uitkering. Dit keer echter niet, waardoor ze nu ook niet automatisch uitbetaald krijgen. Medewerkers met code salarisregeling gemeenten (werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34) die op 1 december 2022 verloond worden tegen schaal 0001 t/m 0008, of participatieschaal PA-A (Banenafspraak), ontvangen (naar rato) het bedrag behorend bij werkgevercode 25219 (€ 750,00). Medewerkers met code salarisregeling gemeenten (werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34) die op 1 december 2022 verloond worden tegen schaal 0009 t/m 0018, of 010A of 011A, ontvangen (naar rato) het bedrag behorend bij werkgevercode 25220 (€ 375,00).  De uitbetaling vindt plaats op uitvoercode 01004 met als standaardtekst “Eenm.uitkering”.  Deze uitkering is pensioengevend, we nemen daarom uitvoercode 01004 op in de grondslag ABP (werkgevercode 55056). Voor fulltimers en vaste parttimers is bepalend de deeltijdfactor op 1 december. Omdat we ook voor de bepaling van de schaal moeten peilen op  1 december, hebben we de programmatuur hierop aangepast.   De uitkering is gemaximeerd. Dat wil zeggen: bij een medewerker met 110% deeltijdfactor is het nominale bedrag bijvoorbeeld niet 110% * € 750,00 = € 825,00, maar vindt maximering plaats op € 750,00.  De uitkering is ook gemaximeerd over de dienstverbanden heen. Dat wil zeggen: bij een medewerker met gekoppelde meerdere dienstverbanden kan sprake zijn van een dienstverband 50% en een dienstverband 60%. Het totale nominale bedrag over beide gekoppelde dienstverbanden mag niet meer zijn dan bijvoorbeeld 100% * € 750,00 = € 750,00.  De uitkering is niet te beschouwen als een arbeidsvoorwaardenbedrag in de zin van afzonderlijke verantwoording in de Loonaangifte. Deelnemers aan een verlofregeling zoals (deels) betaald of onbetaald verlof of ziekteverlof, krijgen de uitkering zonder dat deze gekort wordt. We hebben dit daarom in de grondslag aangestuurd. Flexkrachten krijgen de eenmalige uitkering. De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de geldende bepalingen van artikel 16 ABU-cao en artikel 16 NBBU-cao, schrijven voor uitzendkrachten voor dat zij recht hebben op eenmalige uitkeringen die bij de inlener (lees: de gemeente en gemeentelijke organisaties) gelden. Voor de payrollmedewerkers is in artikel 2.6 cao Gemeenten afgesproken dat zij een gelijke beloning ontvangen. De eenmalige uitkering valt daaronder. Wanneer je een medewerker verloont als uurloner / oproepkracht, dan vindt de berekening plaats over de uren gewerkt in november, zoals vastgelegd in december. Met andere woorden: je moet dan de blokkade / een afwijkend bedrag vastleggen voor periode 2022-12. Dus heeft een oproepkracht in november bijvoorbeeld 20 uur gewerkt, dan ontvangt hij 20/156e op basis van de betaling in december. Voor oproepkrachten moet rekening gehouden worden met een minimum-urengarantie van 15 uur per maand. Dit wordt niet automatisch ondersteund. Dus heeft een oproepkracht in november bijvoorbeeld 8 uur gewerkt, dan moet je voor hem 15/156e van het uitkeringsbedrag vastleggen. Actie Blokkeer voor degenen die de uitkering niet moeten krijgen de eenmalige uitkering met invoercode 01004 met waarde 0,01 variabel in de periode van vaststelling: 2022-12.  Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan doe je dat variabel in de periode van ‘uitbetaling’: 2022-12. Stel vast wie als oproepkracht het minimumbedrag moet ontvangen en leg dat (het zelf berekende bedrag) vast. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01004 in je journaalposten, eigen cumulaties, etc. CAO Jeugdzorg 2022-12/26 Vergoeding bedrijfshulpverleners In de cao staat het volgende artikel: Als de werknemer bedrijfshulpverlener is, dan ontvangt de werknemer in december een vergoeding van € 175,- bruto. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uren de werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst werkt. Is de werknemer een deel van het jaar bedrijfshulpverlener, dan ontvangt de werknemer een deel van dit bedrag. Dit bedrag is evenredig met het aantal dagen dat de werknemer bedrijfshulpverlener was.   In Gemal kan je een dergelijke vergoeding variabel vastleggen met een bruto diversen code (onder andere invoercodes 00700 t/m 00875). Let wel op dat deze code niet voor iets anders in gebruik is en wellicht in grondslagen is opgenomen, waarvan dit niet de bedoeling is. Je kunt dit eenvoudig checken door in Gemal Direct te navigeren naar werkgevergegevens → in- en uitvoercodes → overzicht uitvoercodes. Hier geef je de geselecteerde uitvoercode op. Gemal toont vervolgens een overzicht van de grondslagen waarin deze code is opgenomen. CAO Onderwijs 2022-12/27 CAO PO - Geen opbouw OOP EJU bij een ID-schaal (change 3932843) Melding Door de salaristabel-wijziging voor de id-banen is de opbouw van de OOP EJU (eju-5) teniet gedaan. Dit zou leiden tot geen uitbetaling van deze structurele uitkering in december. Oplossing Dit is hersteld. Er wordt ook voor de schaalnummers id-1 t/m id-3 weer het recht  OOP EJU opgebouwd. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig.  Voor de CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met schaalnummer id-1 t/m id-3 herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-03 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-12/28 CAO PO - Bindingstoelage Peil (EJU-3) ten onrechte opgenomen in grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden (change 29896303) Melding Bij de inrichting van de Bindingstoelage Peil (EJU-3) is ten onrechte uitvoercode 01644 Recht EJU-3 opgenomen in de grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden. Oplossing De grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden is aangepast. Aangezien de uitvoercode 02258 (Opbw arbdsvwdnbdr) opgenomen is in de grondslag voor het dagloon bij benadering kan deze ook wijzigen. Herrekening 12-16 In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Voor CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met een Recht EJU-3 (uitvoercode  01644) herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-16 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-12/29 CAO VO - Uitkering OOP VO in oktober 2022 (change 3932843) Melding De structurele eindejaarsuitkering EJU OOP Oktober is niet correct opgenomen in de grondslag ABP (55056). Niet het recht met uitvoercode 01838 maar de uitbetaling met uitvoercode 00628 is opgenomen. Oplossing De grondslag ABP is aangepast. De wijziging resulteert in het wegvallen van de ABP variabele en toevoegen van uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Het ABP Productloon 2023 zal met deze aansturing gelijkwaardig zijn, maar door het recht op te nemen wordt begin van het jaar deze uitkering al meegenomen in het productloon ABP, in plaats van een variabele doorwerking het jaar opvolgend. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Voor de CAO 26 (Voortgezet Onderwijs) worden registratienummers met een EJU OOP (uitvoercode 00628) herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). CAO Politie 2022-12/30 Salariswijziging aspiranten In het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Politie was onder andere de tegemoetkoming verhoogd voor aspiranten in het eerste jaar van de politieopleiding [1]. In aanvulling hierop is onlangs met de politiebonden een salarisverhoging afgesproken voor aspiranten Bijlage II, V en VI van het Besluit Bezoldiging Politie. Voor Gemal betreft dit dan de medewerkers die verloond worden volgens schaal (invoercode 02351) = 002A of 003A of 004A of 005A of 006A, 007A en trede (invoercode 02326) = 01 of 02 of schaal 008A en trede 01 of 02.  Automatische herrekening 12-07 Voor deze medewerkers zullen we in periode 2022-12 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug op het overzicht Mutaties en Signalen Gemal met als reden 12-07. Actie Met ingang van 29 november kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API). Meer informatie [1] zie releasenotes Gemal 2022-08/38 CAO Provincies 2022-12/31 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12 Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij gedeputeerden met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van provincies”, bij onderdeel 3. CAO Rijkspersoneel 2022-12/32 Nieuwe CAO 2022-2024 - Eenmalige uitkering We hebben je al eerder geïnformeerd over de wijzigingen, voortkomend uit de CAO Rijk, die in juli was afgesproken [1]. In vervolg daarop geldt het volgende: Voor december 2022 is in de nieuwe CAO 2022-2024 een eenmalige uitkering afgesproken. Deze uitkering is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar, 2021-12. Hiervoor gelden de volgende specificaties: de uitkering is van toepassing voor werknemers met een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden; er geldt hierbij een peildatum indienst van 01-12-2022; het uit te keren fulltime bedrag is € 450,00 bruto; het bedrag moet bepaald worden naar rato van de deeltijdfactor op 01-12-2022; gedeeltelijke doorbetaling van het maandinkomen, zoals bijvoorbeeld bij verlofregelingen, zijn niet van invloed op de hoogte van het bedrag; bij volledig ontbreken van maandinkomen vindt geen uitkering plaats tenzij dit is als gevolg van een periode van maximaal zes weken verlof op grond van de CAO Rijk, of op grond van de Wet arbeid en zorg of vanwege een VWNW-verlofperiode; de uitkering is pensioengevend; Inrichting We hebben de uitkering ingericht in GDI> Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen bij 02 Eenm. uitkering dec. De uitkering wordt uitbetaald met uitvoercode 01004 met als standaardtekst “Eenm. uitk. dec.” Omdat de uitkering pensioengevend is, nemen we de uitbetaling op in de grondslag ABP als telling voor de variabelen opbouw ABP volgend jaar (uitvoercode 01004 in grondslag werkgevercode 55056). Gezien het incidentele karakter moet deze uitkering niet meegenomen worden als arbeidsvoorwaardenbedrag ten behoeve van de loonaangifte. We kunnen in Payroll Gemal niet onderscheiden naar volledige / of gedeeltelijke korting of naar de reden van de (verlof)korting. Je kunt zelf de betaling blokkeren door invoercode 01004 in de stamgegevens vast te leggen met waarde 0,01 per 2022-12.  Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan blokkeer je de uitkering en gebruik je een bruto diversen code (denk eraan om deze dan ook in de grondslag ABP op te nemen). Actie Denk aan het eventuele opnemen in je journaalpost, comprimeertotalen, etc van uitvoercode 01004 Inventariseer en blokkeer de betreffende medewerkers  Meer informatie [1] Zie release notes Gemal: CAO Rijkspersoneel - 2022-08/39 Nieuwe Cao rijk 2022-2024 en CAO Rijkspersoneel - 2022-09/31 Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris CAO VVT 2022-12/33 Premie derde WW-jaar Loyalis Melding In de release notes van 2022-10/24 is de verzekering derde WW-jaar, conform de verzekering bij Loyalis, geïntroduceerd. Echter bleek dat de grondslag van de premie uitvoercode 01598 Loon SV was, maar de premie tegelijkertijd een aftrekpost voor het SV loon vormde.  Oplossing De uitvoercode van de premie (uitvoercode 01318) is nu met waarde 9 (negatief tellen) toegevoegd aan de grondslag van VRZ-regeling 13 (werkgevercode 55163), waarop de verzekering is ingericht.  Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor een ieder die onder de cao VVT valt en waarbij uitvoercode 01318 aanwezig is. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-11 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/34 Vergoeding bereikbaarheids-consignatiedienst en slaap-of aanwezigheidsdienst Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal 18-en van een uurloon, maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt.    Wij zullen deze bedragen gaan inrichten door middel van de functionaliteit van vergoeding per eenheid. De inrichting zal als volgt worden:   soort dienst bereikbaar ma-vr bereikbaar za-zo slaap ma-vr slaap za-zo invoercode 00865 00866 00867 00868 werkgevercode 3800 3800 3800 3800 waarde werkgevercode 3,50 7,00 7,50 15,00 uitvoercodes 0865 0866 0867 0868   Het is van belang dat je een eventueel roostersysteem of tijdsregistratiesysteem hier ook op aanpast. In de release notes van HR Core Beaufort zal hier meer informatie over worden gegeven.    Naast de vergoeding voor de dienst, zoals hierboven beschreven, heeft de werknemer, als er tijdens een bereikbaarheidsdienst daadwerkelijk arbeid dient te worden verricht, recht op een toeslag van 25%. Deze kan worden geboekt door middel van invoercode 01037 uren ORD tijdens bereikbaarheid (1e percentage). Ook hier dien je een aansluiting voor te maken met je eventuele roostersysteem of tijdsregistratiesysteem.   In de release notes van 2023-01 zullen wij je over deze wijziging binnen de VVT nogmaals informeren.  2022-12/35 Reiskosten na uit dienst Conform de CAO VVT, is de reiskostenregeling omtrent woon-werk verkeer gewijzigd per 1 juli 2022. Hierover hebben wij je in de release notes van 2022-07/45 geïnformeerd.  In de release notes van destijds is aangegeven, dat op W-niveau enkele werkgevercodes ingesteld dienen te worden op de gewenste waarde en welke codes dat betreft.  We merken dat niet alle werkgevers dit hebben gedaan en dat dit kan leiden tot een incorrect bedrag aan reiskosten.   Daarnaast hebben we verschillende meldingen gekregen over reiskosten die in de maand na uit dienst (als er over de laatste maand in dienst nog reiskosten worden betaald) niet worden uitbetaald. Ook dit heeft te maken met de inrichting op W-niveau.  Actie Controleer nog even goed of de werkgevercodes van de reiskosteninrichting op de gewenste waarden staan. Dit kan je doen door middel van de tabel uit de release notes van 2022-07/45.  Let erop dat je deze werkgevercodes inricht met terugwerkende kracht tot 2022-07 of 2022-08, afhankelijk van of je de reiskosten in de maand zelf of een maand achteraf betaald.  CAO Waterschappen 2022-12/36 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12 Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers”, maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij ambtsdragers met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van waterschappen”, bij onderdeel 3. CAO ziekenhuizen 2022-12/37 Uurloon ORT in combinatie met generatiebeleid (change 3889308) Melding De uitvoercode van het generatiebeleid (00695) stond met waarde 1 in de grondslag van het uurloon ORT (55085) bij de cao ziekenhuizen (cao 35). Dit was onterecht en zorgde voor een te hoog uurloon ORT. Oplossing Wij hebben uitvoercode 00695 bij de cao ziekenhuizen (35) op 8 (niet tellen) gezet, zoals bij de andere cao's. Actie  Hiervoor is geen actie nodig. Herrekening 12-05 Je vindt deze herrekening terug als reden 12-05 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/38 Cao ziekenhuizen salarisverhoging en eenmalige uitkering AMS’ers   Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Update 7 november - Van enkele klanten hebben we vernomen dat er bij eindejaarsuitkering 4 nog een percentage van 1% ligt vastgelegd op W(erkgever)niveau op werkgevercode 25611. Dit is hoogstwaarschijnlijk een restant van een eerdere eenmalige uitkering die na afloop is blijven staan. Dit percentage beïnvloedt nu echter de inrichting die door ons op C(AO)-niveau was gedaan voor de uitkering die in november dient te worden uitbetaald. Dat is niet de bedoeling.     Actie  Als je bij werkgevercode 25611, of een andere werkgevercode bij eindejaarsuitkering 4, nog een waarde hebt staan, dan doe je het volgende: Als voor de waarde een W is weergegeven, dan zet je deze op C. Dit betekent dat er onder de waarde die je op W-niveau hebt vastgelegd een waarde verborgen zit vanuit onze CAO ondersteuning. Als voor de waarde géén W is weergegeven, dan verwijder je de waarde geheel. Dit betekent dat er onder de waarde op W niveau geen waarde vanuit CAO ondersteuning aanwezig is. Je legt alle mutaties vast met terugwerkende kracht tot 2021-01. In het scherm met werkgevercodes selecteer je rechtsonder eerst TWK aan en je geeft periode 202101 op. Vervolgens wijzig je de werkgevercodes. In alle gevallen dien je in je salarisproductie collectief te herrekenen vanaf 2021-01. Een uitgebreide beschrijving hoe je dit doet is opgenomen in het eerdere bericht.   Update 1 november 2022 - De NVZ heeft bevestigd dat de afspraken in de ledenbrief van 21 oktober definitief zijn. Deze afspraken voor de medisch specialisten betreffen een eenmalige uitkering in november van €250, een salarisverhoging van 2% met terugwerkende kracht naar 1 januari en een thuiswerkvergoeding. Voor de eenmalige uitkering en salarisverhoging zullen we in de nacht van 1 op 2 november een tussentijdse release uitvoeren.  Eenmalige uitkering De eenmalige uitkering hebben we in Gemal ingericht op eindejaarsuitkering 4. Hier is voor gekozen omdat de eenmalige uitkering voor de cao ziekenhuizen die in maart is uitbetaald was ingericht op eindejaarsuitkering 3 en twee eenmalige uitkeringen in hetzelfde kalenderjaar op dezelfde eindejaarsuitkering tot problemen zou kunnen leiden.    Bij de inrichting zijn de volgende criteria aangehouden: De uitkering bedraagt €250 op basis van een fulltime dienstverband, dit bedrag wordt naar rato berekend bij een deeltijd dienstverband. De werknemer moest op 1 december 2021 in dienst zijn. De uitkering wordt niet gekort in het geval van langdurige ziekte of verlof. Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021.  De uitkering is niet gemaximeerd op €250 voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%. De uitkering geldt alleen voor werknemers met salarisregeling 45 (AMS’ers). De NVZ heeft nog geen uitspraak gedaan hoe de eenmalige uitkering verwerkt moet worden bij eventuele uurloners. Wij hebben wel geconstateerd dat deze binnen de salarisregeling AMS vrijwel niet voorkomen. Voor uurloners hebben wij vooralsnog dezelfde inrichting aangehouden als bij de eenmalige uitkering die in maart is uitbetaald bij de cao ziekenhuizen: een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december). Mocht dit niet gewenst zijn dan kan je de uitkering blokkeren door met invoercode 01055 (vast of variabel) de waarde van 0,01ct op te geven. Mocht je zelf een afwijkend bedrag willen vastleggen, dan kan je daarvoor ook invoercode 01055 gebruiken en daarop variabel het gewenste bedrag vastleggen. Dit bedrag zal het door Gemal berekende bedrag overschrijven. Als er werknemers zijn die onder een andere cao vallen, maar wel salarisregeling 45 (AMS) volgen, dan dien je het bedrag van de uitkering zelf te berekenen en vast te leggen door middel van invoercode 01055.   Omdat de peildatum van de uitkering 1 december 2021 betreft dien je een collectieve herrekening over vorig jaar aan te sturen om de uitkering tot uitbetaling te laten komen. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde 1 en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01. Aan het eind van dit bericht staat een instructie hoe je deze herrekening vastlegt.   Salarisverhoging   De nieuwe salaristabel geldt vanaf 2022-01 en zal door de collectieve herrekening vanwege de eenmalige uitkering ook met terugwerkende kracht worden toegepast.  Let wel op dat je de nieuwe salarisregeling eerst overhaalt via Youforce Zenden en Ontvangen.    Thuiswerkvergoeding   De thuiswerkvergoeding die geldt per 1 juli 2022 kan worden vastgelegd middels een bedrag per eenheid. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00).   Het aantal eenheden (thuiswerkdagen) dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200. Je kan van deze uitvoercode de tekst eventueel aanpassen naar “thuiswerkvergoeding” middels werkgevercode 05999. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.   Actie Leg in de salarisrun van november een collectieve herrekening over vorig jaar vast met werkgevercode 99221, waarde 1 en ingangsdatum 2021-01 (zie uitgebreide uitleg hieronder). Blokkeer desgewenst de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055, waarde 0,01 Leg desgewenst een afwijkend bedrag vast voor de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055. Download de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling via Youforce bij Zenden en Ontvangen Richt de thuiswerkvergoeding in als vergoeding per eenheid   Collectieve herrekening Voor toepassing van de eenmalige uitkering per peildatum 3 november 2021 en de salariswijziging per december 2021 is het noodzakelijk dat er een herrekening plaatsvindt over vorig jaar. Wij kunnen dit niet automatisch voor je doen. Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202101 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen   26 oktober 2022 - Afgelopen vrijdag is er een nieuwsbericht vanuit de NVZ verschenen omtrent een eventuele salarisverhoging en eenmalige uitkering voor de AMS’ers binnen de CAO Ziekenhuizen.    Wij zijn in contact met de NVZ. Zij hebben aangegeven dat de financiële afspraken definitief zijn. De officiële salaristabellen en de exacte parameters voor de eenmalige uitkering moeten wij echter nog ontvangen. Daarom kunnen we op dit moment nog geen wijziging doorvoeren. Zodra de informatie volledig is, zullen wij kijken op welke termijn we de wijzigingen in de salaristabellen kunnen doorvoeren en de eenmalige uitkering kunnen inrichten.   Middels updates op dit bericht houden wij je hiervan op de hoogte. CAO Zorgverzekeraars 2022-12/39 Cao zorgverzekeraars Definitief akkoord   Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   De cao zorgverzekeraars heeft recent een definitief akkoord gesloten over een nieuwe cao.  In dit akkoord zijn verschillende dingen overeengekomen: Salarisverhoging per 1-10-2022 Salarisverhoging per 1-10-2023 Eenmalige uitkering in november 2022 Bepaling van percentage doorbetaling tijdens betaald ouderschapsverlof   In de release van 2022-12 zal de salaristabel die geldt per 1-10-2022 aangepast zijn. Echter is het niet meer mogelijk om de eenmalige uitkering voor de salarisrun van november in te regelen omdat het overgrote deel van jullie de salarisrun van november al zal hebben gedraaid en nog niet alle parameters duidelijk zijn. Wij streven ernaar om de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk in te richten. Het is nog niet duidelijk of dit in de eerstvolgende release of een tussentijdse release zal zijn, maar wij zullen er alles aan doen om deze te leveren voordat je productie 2022-12 draait.    Naast de salaristabel en eenmalige uitkering zullen wij ook verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof) bijwerken met de juiste inrichting. Dit zal gebeuren in de release van 2022-12. Pensioenfonds PFZW 2022-12/40 Korting ziekte ten onrechte in maandgrondslag PFZW (change 3798610)  Melding Uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte zat in de maandgrondslag van PFZW (werkgevercode 55052). Dit was onterecht, omdat op deze manier uitvoercode 02326 Variabelen Pfzw ten onrechte werd verlaagd.    Conform de voorschriften van PFZW, wordt de korting bij langdurige ziekte verrekend in het regelingloon. Dit wordt reeds correct aangestuurd, doordat werkgevercode 13020 (volgnr 1) is vastgelegd met waarde 1. De hierboven beschreven fout betrof dus een dubbele korting. Oplossing Uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte is uit de maandgrondslag PFZW gehaald. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Je vindt de herrekening terug als reden 12-06 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-12/41 UPA/PFZW doorgifte verloonde uren middels uitvoercode 02242 niet correct bij deeltijdfactor > 100% (change 3905904) Melding De doorgifte van de verloonde uren naar PFZW (UPA) ,middels uitvoercode 02242, is foutief bij een deeltijdfactor > 100%. Oplossing Dit is aangepast.  Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor een ieder waarvoor uitvoercode 02242 wordt berekend en die een deeltijdfactor heeft > 100%.  Door deze herrekening worden de verloonde uren in UPA hersteld. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Automatische herrekeningen 2022-12/42 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 12-02 Betaald ouderschapsverlof bij min-max contracten (change 3848614) 12-03 CAO Primair onderwijs - Geen opbouw OOP EJU bij een ID-schaal 12-04 CAO Ambulancezorg - Maximum ORT herrekening 12-05 CAO Ziekenhuizren - Uurloon ORT in combinatie met generatiebeleid (change 3889308) 12-06 Korting ziekte uit maandgrondslag PFZW 12-07 CAO Politie - Gewijzigde salarisbedragen 12-08 CAO Voortgezet onderwijs - Uitkering OOP VO in oktober 2022  12-09 Grondslag 55107 samenloop SV en UFO premie 12-10 UPA/PFZW doorgifte verloonde uren middels uitvoercode 2242 niet correct bij deeltijdfactor > 100% (change 3905904) 12-11 CAO VVT - Premie derde WW-jaar 12-12 Onterechte vaststelling uurloon (change 3951608) 12-13 Waarnemingstoelage met afwijkende ingangsdatum 12-14 Grondslag Betaald Ouderschapsverlof bevat verkeerde uitvoercode (3792227) 12-15 -Vervallen herrekening- 12-16 CAO Primair onderwijs - Bindingstoelage Peil (EJU-3) ten onrechte opgenomen in grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden (change 29896303) 12-17 LIV normbedragen per uur en per jaar verhoogd met terugwerkende kracht 12-18 Loonheffing in combinatie met gekoppeld dienstverband en code 02457 = 2      
Volledig artikel weergeven
23-11-2022 11:00 (Bijgewerkt op 16-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2852 Weergaven
 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community   Mededelingen 2022-11/1 Uitfaseren UPA overzichten Aanleiding Zoals in de Release notes van september (2022-09/1 Controle-overzicht UPA/GMA mutatie vervalt), als voormelding is gedaan, stoppen we per 1 november 2022 met het aanmaken van het controle overzicht UPA. De gegevens ervan zijn op andere plekken ook beschikbaar zoals in het UPA Domein (waar de levering wordt verzonden) of in de resultatenoverzichten. In de nieuwe MI (power BI), beschikbaar voor Beaufort-On-Line klanten, kun je zelf een relevant rapport maken en deze uitvoercodes als default rapport opnemen en dit desgewenst uitbreiden met meer uitvoercodes. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. De overzichtslijsten 5701 (controle-overzicht UPA) en 5702 (controle-overzicht UPA (historisch), die je in werkgevercode 99401 t/m 99448 kunt afroepen in een speciale productie, laten we vervallen.   Vooraankondiging 2022-11/2 Vervallen codes per 2023 Aanleiding Begin 2023 zal een jaarlijkse schoningsactie worden uitgevoerd in Payroll Gemal, waarbij oude codes gaan vervallen. Dit kunnen codes zijn die door veranderende wet- en regelgeving niet meer gewenst zijn of codes die in de praktijk nooit gebruikt blijken te worden. Op deze manier houden we Payroll Gemal actueel en overzichtelijk. Wanneer de code in 2022 nog wel actueel was, kan je in 2023 nog mutaties vastleggen met terugwerkende kracht in het jaar 2022 (indien mutaties over het voorgaande jaar zijn toegestaan op deze invoercode), maar niet meer voor het jaar 2023. Aan het einde van dit bericht vind je een overzicht van de codes die wij in het nieuwe jaar zullen laten vervallen. In onderstaande lijst staan ook codes welke in de loop van 2022 zijn komen te vervallen (naar aanleiding van het vervallen van de regeling levensloop). Hier is al eerder in de release notes over geschreven.   Let op: codes die in Payroll Gemal zijn vervallen, kunnen na enige tijd opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Wanneer je deze codes niet uit uw HR-systeem of rapportages verwijdert, zou dit in de toekomst tot onverwachte resultaten kunnen leiden.   Invoercode Omschrijving Vervaldatum 02273 dagloon bepaling 202301 01307 Opn Levensloop 2 202201 01336 Opn. levensloop 202201 01398 Levensl.verlofkrt 202201 01688 Inleg Levensloop2 202201 02086 Corr. EJU in LA 202201 02260 Levensloop jaren 202201 02264 Cd FLO overgangsr 202201 02265 Afw toetsln 12%ll 202201 02531 ABP levensloop 202201 02616 Jaren levensloop 202201 02694 Inleg prc Levensl 202201 02695 Inleg Levensloop 202201 02875 Cc levensl saldo2 202201 02988 Instnr hoofd dvb 202201 02989 Regnr  hoofd dvb 202201   Uitvoercode Omschrijving vervaldatum 01307 Opn. Levensloop 2 202201 01366 Opn. levensloop 202201 01398 Levensl.verlofkrt 202201 01671 Levensloop >12% 202201 01673 Netto inleg 202201 01688 Inleg Levensloop2 202201 01695 Inleg Levensloop 202201 02101 Tot. opn. levensl 202201 02285 Uren BAPO LA 202201 02287 uren verlof LA 202201 02803 Cum.pens.uitk.a 202201 02804 Cum.pens.uitk. 202201 02839 Saldo Levensl2 202201 02875 Cc levensl saldo2 202201 02895 Cum. levensloop 202201   werkgevercode wgcode tekst vervaldatum 3004 aansturing prorata - blokkeren van prorata is niet langer mogelijk, deze berekening wordt voortaan standaard toegepast 202301 8121 deelfactor invoercode 02540 (bereikbhd) 202301 8122 deelfactor invoercode 02543-02545 (dagaanwezighd) 202301 8123 deelfactor invoercode 02546-02548 (nachtaanwezighd) 202301 8138 deelfactor invoercode 02541 (bereikbhd) 202301 8139 deelfactor invoercode 02542 (bereikbhd) 202301 8016 dagloon bij benadering, doorlopend ziek 202301 3539 Keuze WN sel signaleringsovz levensloop 202201 3540 Maximum levensloopverlofkorting 202201 24040 Levensloop rekeningnummer bijschrijving 202201 24041 2e Levensloop rekeningnummer bijschr. 202201 24042 Spaarrekening rekeningnummer bijschr. 202201 30019 Controleoverzicht UPA 202301 30100 Code afroep loonstaat in csv-formaat 202301 55116 LEVENSLOOPVERLOFKORTING 202201 55134 Inleg levensloop 202201 Actie Deze codes dienen in 2023 uit je rapportages of eigen cumulaties verwijderd te worden. Als je geen gebruik maakt van HR Core, dan moet je ervoor zorgen dat je HR-systeem deze codes niet meer aanmaakt.   Gewijzigd en verbeterd 2022-11/3 Naamswijziging werkgevercode 30050 Aanleiding Om begripsverwarring te voorkomen met betrekking tot werkgevercode 30050 die beschikbaar is in het kader van de File API (de nieuwe manier om bestanden van Zenden&Ontvangen te kunnen downloaden, zie release note 2022-10) is de naam nu: Route uitvoerbestanden. Nieuwe werkgevercode voor de routering van de bestanden. Werkgevercode 30050 Route uitvoerbestanden 0 = Bestanden via Zenden&Ontvangen  1 = Bestanden via Zenden&Ontvangen en File API 2 = Bestanden via File API (en tijdelijk ook in Zenden&Ontvangen) Bij de waarde 0 blijven de bestanden op de oude manier verstuurd worden. Bij de waarde 1 worden de bestanden ook in de File Api - Visma Files beschikbaar gesteld. Bij de waarde 2 worden de bestanden tijdelijk naar zowel Zenden&Ontvangen en via de File Api - Visma Files beschikbaar gesteld. Let op: voorlopig werkt waarde 2 gelijk aan waarde 1; wanneer je overgestapt bent en de bestanden die je eerder uit Zenden&Ontvangen haalde, alleen nog vanuit de File API ophaalt dan 30050 met waarde 2 vastleggen.   Actie Voor deze naamswijziging is geen klantactie nodig. Wel blijft de klantactie van toepassing, zoals in Release notes 2022-10 staat beschreven.  2022-11/4 Uitfaseren functie voor onderdrukken individuele loonstaat Aanleiding Het is in Gemal mogelijk om bij werknemers met meerdere gekoppelde dienstverbanden alleen de persoonlijke loonstaat te tonen. In dat geval worden de individuele- en historische loonstaat onderdrukt. Je stuurt deze optie aan door werkgevercode 31007 samenstelling loonstaat vast te leggen met waarde 2. Deze functie belemmert echter analyse van de afzonderlijke dienstverbanden op het moment dat er iets fout gaat of lijkt te gaan. Met de introductie van nieuwe IKV functionaliteit per 2023 zou deze optie er bovendien toe leiden dat we geen informatie over de IKV's kunnen tonen. Dit heeft ons doen besluiten om deze optie uit te faseren.   Met ingang van release 2022-11 is het niet langer mogelijk om werkgevercode 31007 vast te leggen met waarde 2. In release 2023-01 zullen wij de waarde 2 op deze werkgevercode automatisch converteren naar waarde 1. Je ontvangt bij gekoppelde dienstverbanden dan nog steeds een persoonlijke loonstaat, maar ook een individuele loonstaat (in 2023 IKV loonstaat en/of dienstverbandloonstaat). Voor meer informatie over deze loonstaten kun je de IKV Gemal handleiding 2023 raadplegen die onlangs is gepubliceerd op de community. Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. 2022-11/5 Maximale uurlonen Jeugd-LIV 1 cent te hoog Aanleiding Met signaleringsoverzicht 31 kan je een prognose opvragen over de te verwachten Loonkostenvoordelen UWV. We hebben geconstateerd dat wij de maximale uurlonen voor jeugdigen (jeugd LIV) als 'tot en met' waarde afvragen. Dit moet echter een 'tot' waarde zijn. Oplossing Daarom hebben wij vanaf deze release deze uurlonen op algemeen niveau 1 cent verlaagd om tot de juiste prognoses te komen. Dit is te zien op het overzicht  'specificatie productiegegevens' bij werkgevercode 03370- max uurloon 18-jarige, 03372 - max uurloon 19-jarige en 03374 - max uurloon 20-jarige.  Omdat het signaleringsoverzicht uitgaat van de meest recente gegevens en bovendien aan het einde van het jaar pas het gemiddelde uurloon kan vaststellen, is het in dit geval niet nodig een herrekening aan te sturen. Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. 2022-11/6 Ten onrechte loonheffingmelding L2225-  WW hoog toegepast, maar WW laag verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding of contractindicatie. Melding Over een uitkering moet altijd WW premie tegen het lage tariefpercentage worden berekend. In 2022 is het echter zo dat de grondslagaanwas en afdracht WW geboekt moeten worden op de post die past bij de contractindicaties. Als je bijvoorbeeld een tijdelijk contract hebt, dan geldt daarvoor WW hoog. Wanneer een werkneemster met zo'n contract een hele maand zwangerschapsverlof heeft, dan boek je de WW premie over de zwangerschapsuitkering op WW hoog, terwijl deze eigenlijk tegen het lage tarief berekend is. We hebben geconstateerd dat Gemal in zo'n situatie waarbij het hele loon bestaat uit uitkering, soms de WW afdracht boekte op de verkeerde tariefpost, waardoor loonheffingsmelding L2225  - WW hoog toegepast, maar WW laag verwacht. optreedt. Gemal beschouwt in deze berekening alle uitvoercodes die zijn opgenomen in grondslag 55107 Samenloop SV tarief als uitkeringsbetaling. Oplossing Deze situatie is opgelost met ingang van deze release.  Herrekening 11-02  Betreffende werknemers worden automatisch herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Let op: De berekende bedragen waren wel correct. Er ontstaat dus geen hogere of lagere afdracht WW premie. De bedragen zullen enkel verplaatst worden van de post WW laag naar WW hoog of andersom. 2022-11/7 Nieuw formaat IB-47- personeel niet in loondienst (PNIL) Aanleiding De belastingdienst heeft een nieuw formaat IB-47 (UBD-gegevenslevering uitbetaling bij derden) doorgevoerd, waarvoor we codes beschikbaar stellen zodat je al voorwerk hiervoor kunt doen. Deze levering gebruik je onder andere indien er sprake is van netto betalingen aan derden (zonder ingehouden loonheffing), waarbij deze netto betalingen in dit nieuwe bestandsformaat aan de belastingdienst moet worden doorgegeven, voor 31 januari 2023 (en daarna). Met deze levering kan de belastingdienst de IB-aangifte van de medewerker op dit vlak beoordelen. Deze levering bestaat al langer, maar het betreft een formaat wijziging. Je kunt bij de belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen. (het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund).   Wat is er nu beschikbaar? Er zijn in deze release een aantal voorbereidende acties opgestart. De signaleringslijst ‘personeel niet in loondienst’ is vervallen (lijstnr 3901). De lijst is vervangen door uitvoercodes met dezelfde informatie en deze zijn direct beschikbaar via MI/loonstaat in CSV/resultatenoverzicht CSV. Deze bieden veel meer flexibiliteit: je kunt daarmee meteen zelf filteren en overzichten aanmaken. Met nieuwe uitvoercodes kan beoordeeld worden welke medewerkers in het uiteindelijk aan te maken bestand zullen worden opgenomen. Uitvoercode 01560 - UBD - ind fisc - hierin is een indicatie opgenomen of voor vrijwilligers aan de fiscale toets wordt voldaan, waarde 1 geeft aan dat aan de fiscale toets is voldaan. Uitvoercode 02177 - UBD- cumBedr lev - hierin is opgenomen het cumulatieve bedrag, wat voor een medewerker opgenomen zal worden als de levering wordt gemaakt. De waarde van de laatste maand is hierin leidend. Er is een nieuwe invoercode (01304, zie hieronder) benoemd, om het te leveren bedrag (van uitvoercode 2140) in een berekeningsmaand te overschrijven.   Gegeven: Afwijkend bedrag UBD. Vastleggen: invoercode 01304 Op te geven als vast of variabele waarde, waarbij 0,01 werkt als blokkering. Deze invoercode is primair bedoeld voor foutherstel. In de UBD-levering zijn een aantal verplichte gegevens om aan te geven welke inhoudingsplichtige aangifte doet. Onderstaande werkgevercodes zijn vrijgegeven voor deze aanlevering. Het is niet verplicht deze gegevens te vullen. Deze codes zijn bedoeld voor administratiekantoren die de loonadministratie voeren voor andere werkgevers. In de UBD moet dan gespecificeerd worden wat de adresgegevens zijn van respectievelijk het administratiekantoor en van de werkgever waar de persoon-niet-in-loondienst daadwerkelijk heeft gewerkt. Voor werkgevers die geen administratiekantoor zijn is het niet verplicht deze gegevens te vullen, als één van de werkgevercodes 02105-02109 niet is gevuld, zal het adres uit de adresgegevens van de instelling worden gehaald (werkgevercodes 02102-instelling adres, 02104-Instelling postcode, 02103-Instelling vestigingsplaats).   Herrekening 11-05 Indien je personeel niet in loondienst hebt, zullen voor deze medewerkers nieuwe uitvoercodes worden berekend met een automatische herrekening. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-05 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Actie Je kan de beschikbare werkgevercodes voor de UBD-levering nu al vullen. Het aan kunnen maken van de nieuwe gegevenslevering is nog niet gerealiseerd. Dit zal in 2022-12 gebeuren en dan wordt er verder over gecommuniceerd.   LET OP - voor de UBD- levering zijn 2 gegevens verplicht, de voorletters en het burgerservicenummer, medewerkers zonder deze gegevens zullen niet opgenomen worden in de UBD-levering. Indien je een medewerker op wilt gaan nemen in de levering, MOET je deze gegevens opgegeven hebben.  We hebben geconstateerd dat er diverse medewerkers met uitvoercode 02140- bedrag PNIL geen burgerservicenummer hebben. zie ook de release notes van 2022-01: 2022-01/1 BSN vastleggen toegestaan als er nog geen waarde is opgegeven 2022-11/8 Jaarbedragen in premie diverse verzekeringen naar maandbedragen. Aanleiding Bij de premie diverse verzekeringen kan je diverse bedragen als jaarbedrag opgeven. In de berekening moet dit jaarbedrag omgerekend worden naar een maandbedrag. Je mag verwachten dat dit 1/12e deel is. Tot aan 2023 rekende Gemal met dagbedragen x het aantal dagen per maand. Dit levert afrondingsverschillen op in jaren dat met 260 dagen wordt gerekend. Deze berekeningssystematiek is gewijzigd per januari 2023. Een maandbedrag wordt vanaf deze release berekend door het jaarbedrag te delen door 12. Over 2022 zal de systematiek niet worden aangepast, omdat dat veel zeer kleine verschillen oplevert. We schrijven dit al wel, omdat je het terug kunt zien in begrotingsproducties.   Voorbeeld: Premie diverse regeling 13: Werkgevercode 05013 (13) maximum grondslag = 59706 op jaarbasis. Op uv 1583 - premie-afdracht basis 13 wordt het maximum per periode getoond. De werknemer zit boven het maximum. Verwachte waarde = 59706 / 12 = 4975.50. Gemal berekende echter 59706 / 260 * 21.67 = 4976.08 (met een afrondingsfout). Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. 2022-11/9 Pensioenfonds APPA inwerkingtreding wijzigingen Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center, willen we je over het volgende informeren: Eerder dit jaar is een circulaire verschenen met daarin informatie over de Aanpassingswet Appa en wijzigingen per juli 2022 [1]. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op invoering peildatumsystematiek, aanpassing franchise en afschaffing overhevelingstoeslag. In lijn met de regelgeving van ABP en de peildatumsystematiek, zullen deze wijzigingen pas effect krijgen bij de vaststelling van het pensioengevend inkomen in 2023-01. Meer informatie hierover ontvang je in de eindejaarscirculaire en/of onze release notes voor januari 2023. Meer informatie [1] Circulaire met kenmerk: 2022-0000265370   Opgeloste meldingen 2022-11/10 Melding L2268 verscheen, omdat cumulatieve grondslagaanwas bij werknemersverzekeringen op jaarbasis onterecht niet negatief kon zijn (change 3630428) Melding We kregen meerdere meldingen, dat bij klanten loonaangiftemelding L2268 verscheen. Deze melding wordt getoond op het moment dat er geen premie Wko wordt afgedragen, terwijl er wel een positieve of negatieve waarde aan premie Aof (laag, hoog en/of uitkering) aanwezig is. Dit bleek te komen omdat Payroll Gemal in deze situaties niet toeliet dat de cumulatieve grondslagaanwas voor een werknemersverzekering op jaarbasis negatief werd, terwijl dit sinds 2022 voor de werknemersverzekeringen juist wel mag (paragraaf 6.2 van het Handboek Loonheffingen 2022). Voor de ZVW geldt nog steeds wel dat de cumulatieve grondslagaanwas op jaarbasis nooit negatief mag zijn. De tekst van loonaangifte melding L2268 is "Opslag Wko is gelijk aan 0, terwijl 1 of meer van de rubrieken Premie Aof laag, Premie Aof hoog en/of Premie Aof uitkering ongelijk is aan 0." Oplossing Het onderstaande versimpelde voorbeeld geeft de verschillen tussen de oude en nieuwe situatie weer. De nieuwe situatie is conform paragraaf 6.2 van het Handboek Loonheffingen 2022.       Oude situatie Nieuwe situatie Toelichting   Periode Januari Januari De situatie deed zich vooral voor aan het begin van het jaar, als er nog weinig bijdrageloon is opgebouwd.   Salaris 2000 2000     Uitkering -4000 -4000   1901 Grondslag Aof totaal (gemaximeerd) 0 -2000 Gemal stond in de oude situatie niet toe dat de totale grondslagaanwas op jaarbasis negatief werd. In de nieuwe situatie mag dit wel. 1557 Grondslag Aof hoog 2000 2000   1559 Grondslag Aof uitkering -2000 -4000 De grondslag Aof uitkering werd in de oude situatie gemaximeerd op -2000, omdat anders de totale grondslagaanwas op jaarbasis negatief zou worden 1874 Afdracht Aof hoog 141 141   1893 Afdracht Aof uitkering -141 -282 Het kan zijn dat je in de nieuwe situatie een uitbetaling aan werknemersverzekering premies krijgt, in dit voorbeeld een uitbetaling van 141 euro (-282+141) 2047 Afdracht Wko 0 -10 Er werd in de oude situatie een bedrag van 0 euro voor de Wko berekend (0,5% van de waarde) op uitvoercode 1901 Grondslag Aof totaal (gemaximeerd)     L2268 verschijnt wel L2268 verschijnt niet In de oude situatie werd wel premie Aof afgedragen danwel uitbetaald, maar geen Wko afgedragen danwel uitbetaald. Hierdoor verscheen loonaangifte melding L2268. In de nieuwe situatie is er wel afdracht Wko en verdwijnt de Loonaangifte melding Automatische herrekening In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Door de herrekening worden de uitvoercodes, gerelateerd aan grondslagen en premies voor werknemersverzekeringen, opnieuw vastgesteld. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 11-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het kan zijn dat je door deze herrekening een uitbetaling aan premies werknemersverzekering krijgt. 2022-11/11 Mutatie op werkgevercode 10107- Reiskosten woon-werk bruto diversen wordt afgekeurd (change 3842978) Melding Het muteren van werkgevercode 10107 - reiskosten woon-werk bruto diversen leverde een melding 112 (= waarde niet toegestaan) op. Oplossing Deze bug is opgelost. Het is weer mogelijk deze mutaties op te geven. Actie Klantactie vereist: Dit kan niet automatisch door ons hersteld worden. Daarom moet je deze mutatie op werkgevercode 10107 opnieuw vastleggen. 2022-11/12 Peildatum VT nog een keer foutief bij doorstorten naar IKB (change 3829702) Melding In 2022-09 is change 3591919 opgelost: Release notes 2022-09/11 Peildatum VT: inhaaleffect werkt niet bij doorstorten naar IKB (change 3591919) De vakantietoeslag kan uitbetaald worden of doorgestort worden naar een IKB of PB. Bij een vakantietoeslag op basis van een peildatum (werkgevercode 03201 met waarde 3) moet in beide gevallen, bij het verhogen van het salaris met terugwerkende kracht, deze verhoging doorwerken in de vakantietoeslag. Het doorstorten van de vakantietoeslag gaat echter nog niet goed bij medewerkers met een deeltijdfactor van kleiner dan 100. Oplossing Deze bug is opgelost.  Herrekening 11-06 Je vindt deze herrekening terug als reden 11-06 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-11/13 Maximering en aanvulling betaald ouderschapsverlof (change 3873200) [1]  Update: Automatische herrekening 11-09 De hierna beschreven aanpassing is in periode 2022-11 in productie genomen. Voor de betreffende medewerkers vindt een automatische herrekening plaats. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 11-09 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Wanneer de medewerker in het kader van betaald ouderschapsverlof volledig verlof opneemt en er naast de UWV-uitkering ook sprake is van CAO-aanvulling, dan maximeren we in Gemal automatisch de aanvulling om te voorkomen dat de medewerker meer zou ontvangen dan zijn korting bedraagt. We constateren dat deze maximering nog niet wordt toegepast wanneer het geen volledig maar gedeeltelijk verlof (geen volledige maand) betreft. Hiervoor zullen we een aanpassing doen in de programmatuur in combinatie met een herrekening met ingang van (waarschijnlijk) periode 2022-11.   (eventuele) Actie: De aanpassing in de programmatuur kan tot een terugvordering leiden indien het bedrag van de aanvulling wordt verlaagd. Om vorderingen te voorkomen en voorgaande periodes vooruitlopend op de aanpassing te corrigeren, kun je bij wijze van work-around zelf nu al het juiste bedrag aanvulling vastleggen dat dan in plaats komt van de automatische aanvulling. Dit doe je met invoercode 00639 (P03639) voor verlofregeling 05 BOSV / UWV. Je kunt in een proefproductie in GDI bekijken wat de korting en aanvulling zal bedragen en op basis daarvan het bedrag van de aanvulling bepalen. 2022-11/14 Foutieve waarde in de flexbestanden  (change 3852602) Melding In september is helaas een fout geintroduceerd in het aanmaken van flexbestanden waarbij je de huidige maandbedragen en de herrekeningsbedragen wilt opvragen, dit kan je opgeven met werkgevercode 70001 - periodenummer gegevens - voor het betreffende flexbestand, met waarde 18: gegevens huidige periode en herrekeningsverschillen periode 01 t/m voorlaatste (in één record). In dit geval werden voor medewerkers met een herrekeningsbedrag de totale bedragen verdubbeld.   Oplossing: Dit is aangepast. Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. Echter, indien je salarisrun november nog niet hebt gedraaid, kun je de flexbestanden over oktober desgewenst nogmaals afroepen via een speciale productie. 2022-11/15 Resultatenoverzicht bij een correctieproductie soms niet correct [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding Wanneer je in de salarisproductie van oktober een nieuwe medewerker hebt opgevoerd met terugwerkende kracht en deze medewerker daarna in een vervangende of aanvullende correctieproductie hebt gewijzigd, dan wordt het resultaat van deze medewerker vanuit de correctieproductie niet correct meegenomen naar het resultatenoverzicht. De database in payroll Gemal is wel correct en bijvoorbeeld het 1917-bestand is correct, maar de presentatie van het resultatenoverzicht, betreffende het resultaat van de nieuwe medewerker(s) in de correctieproductie van oktober, is niet correct voor deze medewerkers. Daarmee is ook het totale resultatenoverzicht niet correct.   Oplossing Dit gaan we vanavond 13/10/22 herstellen zodat het  resultatenoverzicht van correctie producties vanaf 14/10/22 gedraaid, weer correct zijn. Actie Wanneer deze situatie voor jou van toepassing is, kun je het resultatenoverzicht in een speciale productie opnieuw afroepen, waarin dan het resultaat van de salaris-/ en van de correctieproductie samen wordt gepresenteerd. Dit zijn lijstnummers 0601 t/m 0605 (de resultaten overzichten. Kijk ook welke resultatenoverzicht je altijd afroept en voor jou relevant zijn. 2022-11/16 VRZ-regelingloon naar pensioenfonds (NIET PFZW) via UPA onjuist bij uit dienst (change 3678589) Melding Wanneer je de pensioenpremie berekent via de premie diverse regelingen en deze via UPA aanlevert aan je pensioenfonds (je hebt in dit geval werkgevercode 04104 ( volgnummer x ) op een waarde tussen 101 en 115 staan), kan het bij herrekeningssituaties voorkomen, bij medewerkers uit dienst, dat het regelingloon met 0 euro wordt aangeleverd. Dit gebeurt alleen als het regelingloon wordt aangeleverd middels de uitvoercode die op A-niveau is ingericht bij werkgevercode 04604 - UPA regelingloon. Ook gebeurt het alleen als voor de betrokken regeling werkgevercode 05001 - Code soort grondslag VRZ de waarde 1 = jaargrondslag heeft. Bij deze medewerkers is de uitvoercode, waaronder het regelingloon is vastgesteld, ook niet meer terug te vinden op het resultaten overzicht. Indien je ingeregeld hebt dat je de cumulatieve uitvoercodes onderaan de loonstaat wilt zien, is deze uitvoercode daar ook niet zichtbaar. Vanuit Gemal kunnen wij niet constateren of de situatie van ontbrekende regelinglonen in de UPA-aanlevering zich heeft voorgedaan. Betrokken klanten zullen aangeschreven worden om dit onder de aandacht te brengen.   Oplossing Het aanleveren van het regelingloon als jaarbedrag zal vanaf deze release goed plaatsvinden, ook bij medewerkers uit dienst. De uitvoercode zal blijvend berekend blijven en is vanaf deze release ook weer zichtbaar op het resultatenoverzicht en in de cumulatieve uitvoercodes op de loonstaat. Actie De klanten waarvan wij kunnen constateren dat ze in de doelgroep vallen, zullen worden aangeschreven. Indien je twijfels hebt over de juiste aanlevering in UPA, moet je in het UPA-portaal controleren of het regelingloon bij een medewerker uit dienst correct is aangeleverd. Indien dit niet het geval is, kan je over 2021 een synchronisatie UPA vorig jaar aanvragen via een speciale productie met lijstnummer 6401. Na verwerking zullen alle regelinglonen correct in de berichten staan. Voor 2022 zal met een herrekening de UPA-berichten hersteld worden. We voorzien niet dat er in de berekening op andere uitvoercodes verschillen gaan optreden. Herrekening 11-07 Voor 2022 zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Indien de regelinglonen in de UPA-berichten onterecht op 0 stonden, is deze oplossing in het UPA-portaal herkenbaar aan correctieberichten.  2022-11/17 Nogmaals: Vervallen minimum [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Melding In onze releasenotes voor oktober hebben we geschreven over het vervallen van de minimumbedragen (voormalige) VT en EJU zoals we deze hanteerden voor de werknemers bij de opbouw van het IKB conform artikel 4.2 lid 1 van de CAO gemeenten. We hebben daarom in Gemal de betreffende aansturing op werkgeverniveau verwijderd [1]. Voor vakantiekrachten en enkele bijzondere dienstverbanden is in de CAO opgenomen bij artikel 2.5 lid 3 dat zij het bedrag minimum vakantietoeslag ook ontvangen. Voor hen is het minimumbedrag VT echter niet vervallen. Oplossing Voor de betreffende personen van artikel 2.5 kun je met terugwerkende kracht tot 01-01-2022 het fulltime jaarbedrag vastleggen op werknemerniveau met invoercode 02455 zoals dat voorheen voor alle medewerkers gold, te weten € 1759,80.  Maak je gebruik van profielen in HR Core Beaufort of Self Service, overweeg dan om die code daarin mee te nemen. Meer informatie [1] ReleaseNotes Gemal onderwerp 2022-10/15 Vervallen minimum.   CAO Informatie CAO Energie- en nutsbedrijven 2022-11/18 Sector GEO: Salariswijziging Aanleiding Conform CAO hebben we voor de sector GEO met ingang van periode 2022-11 de salariswijziging doorgevoerd voor de salaristabellen Services, Proces en Services 2003 [1]. Ook het bedrag minimum vakantietoeslag, gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we aangepast [2]. De vergoedingen voor consignatiedienst zijn ook verhoogd en gewijzigd, maar de consignatiedienst is niet als regeling voor de sector GEO in Gemal opgenomen. Bij de vorige aanpassing naar aanleiding van de nieuwe CAO eerder dit jaar, was de schaal voor ID-banen (in Gemal schaal IN-D) komen te vervallen. Deze schaal is dit jaar nog met de oude bedragen aanwezig, maar zal in het nieuwe jaar daadwerkelijk uit de salarisregeling worden verwijderd. Actie Vanaf 1 november kun je de gewijzigde salarisbedragen 48 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API). Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, werkgevercode 03206. CAO Gehandicaptenzorg 2022-11/19 Thuiswerkvergoeding Aanleiding In de release notes van 2022-08/22 is beschreven dat het bedrag van de thuiswerkvergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd conform de fiscale wet-en regelgeving. Echter is dit niet zoals het in de cao gehandicaptenzorg wordt beschreven. In de cao wordt namelijk het bedrag van 2 euro per dag genoemd en wordt er niet gesproken over een eventuele indexering. De 2 euro is het bedrag dat op dit moment door de fiscus is vrijgesteld van belasting en dat ook conform CAO wordt vergoed. Het vrijgestelde bedrag wordt eventueel jaarlijks geïndexeerd, maar het is aan de CAO om te bepalen of dat gehele bedrag ook betaald wordt aan de werknemers. In de huidige CAO zijn geen afspraken gemaakt voor verhoging van het bedrag per 2023. Dit bleek onvoldoende uit de release notes van 08-2022. Onze excuses voor de verwarring die hierdoor wellicht is ontstaan. Daarnaast werd er in 2022-08/22 de volgende toelichting gegeven: Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO. Daarmee wordt bedoeld dat, gezien de wetgeving, een samenloop van onbelaste reiskosten woon-werk en een onbelaste thuiswerkvergoeding voor een zelfde dag niet is toegestaan. Als er reiskosten woon-werk worden betaald voor een werkdag mag er voor diezelfde dag niet ook een thuiswerkvergoeding onbelast worden uitbetaald. Als een werknemer op één dag zowel thuiswerkt als naar kantoor reist mag daarom óf de van toepassing zijnde reiskosten (zoals die in de cao worden beschreven) worden betaald óf de thuiswerkvergoeding. Deze samenloop wordt niet specifiek benoemd in de cao, maar er is hier sprake van landelijke wetgeving. Je kunt als werkgever daarom zelf beleid formuleren welke vergoeding in dit geval wordt verstrekt. Actie Er is geen directe klantactie nodig, wellicht een beleidsmatige actie. CAO Gemeenten / SGO 2022-11/20 Uitkeringen burgemeester Aanleiding Zoals elk jaar, is er in november weer sprake van uitkeringen voor de burgemeester. Voor 2022 betreft dit Eenmalige uitkering november 2022 Reguliere eindejaarsuitkering november 2022 Daarnaast zal in het kader van de nieuwe arbeidsvoorwaarden van de CAO Rijk in december nog een eenmalige uitkering van toepassing zijn, we informeren je hierover in de release notes voor december [1]. Eenmalige uitkering november 2022 In het Georganiseerd Overleg burgemeesters van 19 juni 2008 is afgesproken dat de burgemeester ieder jaar een eenmalige uitkering van € 450,00 in de vorm van een eindejaarsuitkering ontvangt [2]. Bij de uitbetaling moet rekening worden gehouden met de in de circulaire genoemde uitgangspunten: De uitkering is een bruto bedrag. De aanspraak op de uitkering wordt per maand opgebouwd. Bij opbouw over minder dan 12 maanden (bijvoorbeeld bij uit-dienst) vindt uitbetaling plaats naar rato van de in-dienstdatum. In geval van ziekte tijdens de ambtsvervulling moet de bezoldiging onverkort doorbetaald worden, dus moet ook geen korting op de eenmalige uitkering plaatsvinden. De uitkering wordt niet toegekend aan de gewezen burgemeesters die een wachtgeld of een werkloosheidsuitkering ontvangen. De uitkering wordt wel opgenomen in de berekeningsbasis voor eventuele toekomstige wachtgelden en overeenkomstige uitkeringen. De uitkering is pensioengevend. De uitkering geldt ook voor een waarnemend burgemeester. Actie Wij adviseren je te beoordelen of de uitkering van toepassing is en zo ja, deze variabel vast te leggen met een door jou gekozen bruto diversen invoercode [3]. Denk hierbij ook aan het aanpassen van de tekst bij de invoer/uitvoercode. Vervolgens neem je de bijbehorende uitvoercode op in Uitvoercodes in jaargrondslag ABP (werkgevercode 55056), zodat deze meetelt in de grondslag voor het jaarinkomen ABP. Je kunt controleren of dit juist staat in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes. Denk eraan deze uitvoercode ook op te nemen in je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Eindejaarsuitkering november 2022 Op grond van artikel 3.2.1, twaalfde lid, van het Rechtspositiebesluit, heeft de burgemeester recht op een eindejaarsuitkering van 9,8 % van de genoten bezoldiging (de ‘reguliere’ 8,3% plus een toeslag 1,5%). Het eindejaarsuitkeringsjaar loopt voor CAO rijkspersoneel van december t/m november. Heb je bij de betrokkene met invoercode 02642 (afwijkend percentage eindejaarsuitkering 1) de waarde 1 (0,01) vastgelegd, dan wordt dit verhoogde percentage automatisch toegepast (via afwijkend percentage voor de uitkering, werkgevercode 25025). Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” dd 21-09-2022. [2] Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van BZK [3] Handleiding onderwerp Bruto componenten bij 3.2. CAO Gemeenten / SGO 2022-11/21 Aanpassing grondslagen IKB2 en 3e WW-jaar Aanleiding Voor de CAO gemeente is een deel van het IKB ingericht dat bestaat uit de tegenwaarde van 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren, opgenomen als 0,8% over het salaris. Dit deel van het budget is niet-pensioengevend (NPG). Dit percentage en de grondslag salaris is opgenomen in de IKB-regeling 2 (GDI > Werkgevergegevens > Persoonlijk Budget > Definitie / Grondslag Budgetten > 02 IKB NPG). In de grondslag voor dit budget zijn wel de (verlof)kortingen opgenomen, maar niet de (verlof)doorbetalingen. Aan deze grondslag zijn met ingang van 2022-10 de diverse uitvoercodes toegevoegd. Soortgelijks geldt voor de grondslag Premie diversen-15, die voor de sector gemeente in gebruik is voor reparatie 3e WW-jaar (GDI > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verz > Grndslg Div verz > 15 Reparatie 3e WW-jaar). Ook hier waren wel de kortingen maar nog niet de doorbetalingen opgenomen.  Automatische herrekening 11-10 Voor de juiste toepassing zullen we in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). CAO Gemeenten / SGO 2022-11/22 Sector Veiligheidsregio’s: Code voor Compensatieregeling Aanleiding De werkgeversvereniging WVSV heeft ons als salarisleverancier verzocht een code beschikbaar te stellen, waarmee de veiligheidsregio een uitbetaling kan doen in het kader van de Compensatieregeling. Deze netto-betaling moet gebruteerd worden en tegen bijzonder tarief belast. De werkgever kon de uitbetaling boeken op FLO-kosten.   Actie Je kunt hiervoor gebruik maken van invoer-/uitvoercode 00956. Deze code heeft nu als standaardtekst "Netto.brt.uitk.23", maar je kunt deze tekst ook aanpassen in "Compensatieregel." Je kunt dit aanpassen bij GDI > Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Tekst bij uitvoercode. Ook de tekst van de invoercode kun je uiteraard aanpassen, maar de uitvoercode is hetgeen de medewerker zal terugzien op de strook, vandaar dat we dit hier vermelden. CAO GGZ 2022-11/23 Eenmalige uitkering geschoond Aanleiding In de cao GGZ was voor november 2021 een eenmalige uitkering ingericht op eindejaarsuitkering 3, conform de toenmalige cao.  Deze eindejaarsuitkering hebben we nu geschoond, zodat er in november 2022 niet nogmaals een eenmalige uitkering wordt betaald.  Maak je voor een andere, eigen uitkering, gebruik van eindejaarsuitkering 3, houd er dan rekening mee de codes die waren ingericht op C-niveau nu zijn geschoond. Als je gebruik wilt blijven maken van de uitkering, zal je de geschoonde codes op W-niveau moeten vastleggen.  Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. CAO Jeugdzorg 2022-11/24 Reiskosten werkgevercode 26402 Aanleiding In de release notes van 2022-10/11 staat aangegeven dat, als je de waarde van 26042 verandert, je ook collectief dient te herrekenen van januari. Echter zal Gemal, omdat er in dit geval een zogeheten jaarwaarde (de code geldt voor het hele jaar) wordt aangepast, al automatisch herrekenen.  Een handmatige herrekening aansturen is daarom niet nodig. Excuses voor de eventuele verwarring.  Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. CAO Onderwijs 2022-11/25 CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Aanleiding Partijen hebben een nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 maart 2023, die de CAO Bestuurders PO/VO zal gaan vervangen. Daarvoor gaan we CAO code 30 (de huidige CAO Bestuurders VO) inrichten, aangezien deze al veel gelijkenis heeft. In de CAO is onderstaande van toepassing: De wijziging betreft dat beide Bestuurders CAO PO en VO onder één nieuwe CAO verder gaan, geënt op de CAO Bestuurders VO Er is sprake van een nieuw loongebouw gebaseerd op 7 schalen met een min-/max- salarisbedrag.   Het percentage Eindejaarsuitkering is 7,4%  (Bestuurders PO heeft nu 6,3%). De norm/fulltime betreft een 40 urige werkweek. Gekozen oplossing: Omdat de nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs is geënt op de CAO Besturen VO (CAO code 30), wordt CAO 30 leidend voor deze nieuwe CAO. Voor wat betreft het nieuwe loongebouw: we hebben met enkele klanten hierover gesproken; een nominale variant of een nieuwe salaristabel met een percentage aansturing over het maximum bedrag. De voorkeur heeft de nominale oplossing mits de naam van de schaal op strook zichtbaar is. Voor dit doel gebruiken we invoercode 02979 ‘alfanumerieke personeelsinformatie 10’. Deze invoercode is hernoemt naar ‘Salarisschaal’. Omdat CAO 30 leidend wordt, behoeft de eindejaarsuitkering geen aanpassing: daar is 7,4% reeds van toepassing die bij omzetting van de CAO Code per 1/1/22 leidt tot een aanvullende opbouw eindejaarsuitkering. De norm van cao 30 is ook reeds gebaseerd op 40 uur/wk en 173,33 uur/mnd. Werkgevercode 03002 en invoercode 02317: Hernoemen van CAO code 30 (CAO Besturen VO) naar CAO Bestuurders FO (Funderend Onderwijs). Met werkgevercode 31251 is met een C-waarde ingeregeld dat invoercode 02979 op de salarisspecificatie wordt afgedrukt in blok 1 (linksonder). Hoe kom je tot een implementatie van inschaling van deze Bestuurders: Conform de Handreiking Remuneratiebeleid Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 van de VTOI-NVTK, bepaal je de inschaling. Dit wordt bepaald in overleg en daarom kunnen wij niets converteren. Het salaris van januari 2022 + 3% wordt het nieuwe salarisbedrag tenzij dit boven de WNT norm is of hoger dan het maximum van de schaal is. Daarmee zijn de voorwaarden compleet voor verloning CAO Bestuurders Funderend Onderwijs. Actie Leg onderstaande per 1/1/22 vast bij de bestuurder (advies is dit eerst in een proefproductie te doen): Werkgeverscode 03002 (of invoercode 02317) waarde 30 indien CAO Bestuurder PO; de VO bestuurder wordt al met CAO 30 verloond en hoeft niet te worden aangepast. Invoercode 02332 waarde 2 (om nominaal te kunnen verlonen ipv via een salaristabel). Invoercode 02350 het salarisbedrag. Invoercode 02979 ingeschaalde schaal. De herrekening vindt automatisch plaats door de opvoer van het gewijzigde salaris.   Aandachtspunten: Normuren: de CAO Bestuurders PO kent andere normuren; controleer bij bijvoorbeeld uitruil uren of BAPO, of op dat vlak een herrekening plaatsvindt. Dit komt door het samengaan van de CAO-en met 1 norm waarde. Salarisregelingen: de salarisregeling (-tabel) 30 en 75 blijven intact zodat wanneer je nog geen nieuw salaris hebt bepaald, er op de huidige manier verloond blijft worden. Op termijn gaan we CAO code 31 en Salarisregelingen 30 en 75 schonen en zullen dit dan melden. Maandelijkse uitbetaling VT EJU: het vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (7,4%) worden maandelijks opgebouwd zoals gebruikelijk; wanneer je conform artikel 3.3 een afspraak hebt gemaakt dit maandelijks uit te laten betalen dan staan hieronder de codes waarmee je dit kunt doen: Invoercode 01006 waarde 0,07 Invoercode 02342 waarde 1 Bij overstap naar een maandelijkse uitbetaling van de VT/EJU moet worden nagedacht hoe om te gaan met de reservering VT/EJU die tot dit moment is gedaan, ook rekening houdend met de WNT. CAO CBS/LA: de Code CAO CBS/LA (werkgeverscode 07005) is bij de VTOI-NVTK nagevraagd en is nog niet bekend. Sectorindeling APG: In de sectoren PO en VO wordt gerekend met een verschillend percentage AOP; 0,8% in het bij PO en 0,9% in het VO. Dit wordt aangestuurd met werkgeverscode 04211 bij de instelling van verloning. Vooralsnog blijft dit ongewijzigd. We hebben bij APG hier aandacht voor gevraagd. ABP 2023: Het pensioen/productloon van 2023 wordt door deze salarisverhoging vanaf januari 2022 (peilmaand ABP) hoger; dit is conform specificatie ABP. 2022-11/26 CAO Primair onderwijs - Bedrag bij inschaling participatiebaan trede 1 is niet correct (change 3861389) Melding Het blijkt dat het salarisbedrag, behorende bij  participatiebaan trede 1, niet correct was gewijzigd (per juli 2002)  in de salaristabel.   Oplossing Salaristabel 65, die geldig is per juli 2022, is aangepast. Herrekening 11-08 In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Voor de CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met schaalnummer PART en Anciënniteit = 01 herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). CAO Provincies 2022-11/27 Nieuwe CAO 2022 - 2023 Aanleiding Het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO Provincies, met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, is definitief geworden door akkoord van de achterban. De aanpassingen die hieruit voortkomen hebben voor wat betreft Payroll Gemal onder andere betrekking op: loonontwikkeling eenmalige thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding structurele thuiswerk- en internetvergoeding ouderschapsverlof verlofafspraken Loonontwikkeling - salarisverhoging Voor wat betreft de loonontwikkeling is het volgende afgesproken: Per 2022-01 worden de functieschalen met fulltime € 75,00 verhoogd. Per 2022-07 worden de salarisbedragen met 3% verhoogd. Per 2023-01 worden de salarisbedragen met 4% verhoogd. Helaas hebben partijen er dus voor gekozen om weer een salariswijziging door te voeren die voor de werkgevers arbeidsintensief is, namelijk een combinatie van nominale en procentuele verhoging. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 worden de schaalbedragen verhoogd met 75 euro. We passen de betreffende maximum schaalbedragen aan. Hierbij is het echter niet alleen de bedoeling dat de maximum schaalbedragen verhoogd worden maar ook dat de medewerkers een verhoging krijgen van € 75,00 op fulltime basis. Dit heeft tot gevolg dat je bij medewerkers die niet op 100% inschaling zitten, het percentage inschaling (RSP) moet aanpassen.     Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2022 met max oud = € 3136,19 Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2022 met max nieuw = € 3211,19 1 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * € 3136,19 = € 3136,19 De fulltime medewerker op het max van zijn schaal krijgt nu 100% * € 3211,19 = € 3211,19.  Dit is een verhoging van € 3211,19 -/- € 3136,19 = € 75,00 => geen actie nodig 2 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 3136,19 = € 2508,96. De fulltime medewerker zou nu krijgen 80,00% * € 3211,19 = € 2568,96 Dit is een verhoging van € 2568,96 -/- € 2508,96 = € 60,00. Voor deze medewerker moet zijn procentuele inschaling dus verhoogd worden zodat hij ontvangt: € 2508,96 + € 75,00 = € 2583,96.  => De procentuele inschaling moet je nu aanpassen naar: € 2583,96 / € 3211,19 = 80,4673% 3 Stel de medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% heeft een deeltijdpercentage van 60%, dan krijgt hij (80% * € 3136,19) * 60% = € 1505,38. De medewerker met 60% deeltijdpercentage en RSP 80,00% moet er 60% * € 75,00 = € 45,00 bij krijgen, dus €‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⁠⁠ 1505,38 + € 45,00 = € 1550,38.  => Zijn RSP moet je dus aanpassen naar € 1550,38 / (€ 3211,19 * 60%) = 80,4673% Voor de procentuele salarisaanpassingen van 2022-07 en 2023-01 speelt dit niet, maar daar speelt wel een mogelijke aanvulling in verband met het CAO minimumloon.   Loonontwikkeling - CAO minimumloon Net als bij enkele andere overheidssectoren, vindt voor de CAO Provincies per 2022-07 introductie plaats van een bodem in het salarisgebouw van € 2184,00, gebaseerd op een CAO minimum uurloon van €14,00. We leggen het CAO minimumloon vast met terugwerkende kracht in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij CAO minimumloon per maand (werkgevercode 03462). Wanneer de salarisbepaling op basis van procentuele inschaling lager uitkomt dan het CAO minimumloon, dan zal automatische aanvulling plaatsvinden via uitvoercode 01007 Aanvulling (CAO) minimumloon.   Let op: Medewerkers die verloond worden via de Participatieschaal A (in Gemal schaal PA-A) moet je blokkeren door (met terugwerkende kracht tot 2022-07) invoercode 02940 waarde 1 = CAO minimumloon per uur niet toepassen vast te leggen. Op schaal A zijn de cao-loonstijgingen niet van toepassing.     Voorbeeld schaal 0003 per 01-07-2022 met max oud (van 2022-01) = € 2533,71 Voorbeeld schaal 0003 per 01-07-2022 met max nieuw = € 2533,71 * 103% = €‌ 2609,72 4 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * € 2533,71 = € 2533,71 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * €2609,72 = €2609,72 => geen actie nodig 5 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 2533,71 = € 2026,97. Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 2609,72 = € 2087,78 => geen actie nodig omdat sprake is van CAO minimumloon van € 2184,00 zal op uitvoercode 01007 automatisch aanvulling plaatsvinden met € 2184,00 -/- € 2087,78 = € 96,22 6 De medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% en een deeltijdpercentage van 60%, krijgt (80,00% * € 2533,71) * 60% = € 1216,19. De medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% en een deeltijdpercentage van 60%, krijgt (80,00% * € 2609,72) * 60% = € 1252,67. => geen actie nodig omdat sprake is van CAO minimumloon van € 2184,00 zal op uitvoercode 01007 automatisch aanvulling plaatsvinden met (€ 2184,00 * 60,00%) -/- € 1252,67 = € 57,73   Waarde verlofuur Vanuit Gemal-standpunt heeft de salariswijziging tot gevolg dat alle zaken, gerelateerd aan het salaris, ook mee wijzigen. Zo ook verlofuren, immers: de waarde van het verlofuur is gebaseerd op het salaris en wanneer het salaris wijzigt, wijzigt dus ook de waarde van het verlofuur. De CAO stelt echter (art. 4.5.6) dat deze salariswijziging niet mag doorwerken in de waarde van verlofuren. Je kunt dit daarom voorkomen door (met twk) bij de betreffende werknemer een afwijkend uurloon verlofuren vast te leggen, zie de handleiding Gemal onderwerp Verlofuren (ver)kopen bij 5.1: U kunt een uurloon vastleggen dat afwijkt van het uurloon aangegeven op werkgeverniveau en dat alleen voor de regeling, voor het (ver)kopen van verlofuren van toepassing is: Gegeven: afwijkend uurloon 1 (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8). Vastleggen: invoercode 02774 (02775 / 02787 / 02788 / 03142 / 03143 / 03144 / 03145): het bedrag. Voor HR Core Beaufort komt dat overeen met de rubrieken: P00774 (P00775 / P02787 / P02788 / P06142 / P06143 / P06144 / P06145)   De waarde van die uitvoercode uurloon verlofuren van januari moet je dan bij de betreffende medewerker (met terugwerkende kracht) vastleggen op de bijbehorende invoercode afwijkend uurloon verlofuren.    invoercode                                      / uitvoercode 02774 afwijkend uurln verlofurn 1 / 02931 uurln verlofurn 1 02775 afwijkend uurln verlofurn 2 / 02932 uurln verlofurn 2 02787 afwijkend uurln verlofurn 3 / 02933 uurln verlofurn 3 02788 afwijkend uurln verlofurn 4 / 02934 uurln verlofurn 4 03142 afwijkend uurln verlofurn 5 / 02877 uurln verlofurn 5 03143 afwijkend uurln verlofurn 6 / 02878 uurln verlofurn 6 03144 afwijkend uurln verlofurn 7 / 02879 uurln verlofurn 7 03145 afwijkend uurln verlofurn 8 / 02880 uurln verlofurn 8   Hiervoor moet je wel aangestuurd hebben dat op de loonstaat ook de toegepaste uurlonen verlofuren worden gepresenteerd. Deze uitvoercodes worden altijd berekend, maar staan namelijk niet standaard op de individuele loonstaat. Je kunt dat wel aansturen: GDI > Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting ind. loonstaat > Algemeen bij Individuele loonstaat cumulatieve resultaten (werkgevercode 31021). Vanaf dat moment wordt dan de berekende waarde van één verlofuur, onderaan de loonstaat, gepresenteerd met bijvoorbeeld uitvoercode 02774 voor verlofuren-1, maar alleen voor de actuele periode.   Andere aanpassingen door loonontwikkeling Als gevolg van de salariswijzigingen geldt verder nog het volgende:  Omdat de nominale salariswijziging teruggaat tot peildatum 1 januari, zal deze doorwerken in het jaarinkomen van volgend jaar. Je ziet dit verschilbedrag ten opzichte van de oorspronkelijke pensioengevend maandinkomen van januari terug op de individuele loonstaat bij uitvoercode 02231. Het minimumbedrag van (voorheen) vakantietoeslag in de opbouw IKB (artikel 4.5.2 lid 2a) hebben we per 2022-01 en per 2022-07 verhoogd [1]. Het bedrag BHV-toelage is gekoppeld aan de indexatie van de salarisbedragen. We hebben de toelage als een maandelijks bedrag opgenomen in de Toelagenregeling met volgnummer 1 in Payroll Gemal. Je vindt deze regeling bij Werkgevergegevens > Definitie toelagenregelingen bij Toelagenregelingen 1. Bij de betreffende werkgevercodes leggen we de bedragen vast behorend bij art. 4.3.4 lid:2 per 1 januari 2022: a. voor de allround BHV'er: € 255,35 / 12 = € 21,28 met werkgevercode 14001; b. voor de BHV'er met specialistische taken: € 511,10 / 12 = € 42,60 met werkgevercode 14002; c. voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 766,68 / 12 = € 63,89 met werkgevercode 14004; En per 1 juli 2022: a. voor de allround BHV'er: € 263,01 / 12 = € 21,92 met werkgevercode 14001; b. voor de BHV'er met specialistische taken:€ 526,43 / 12 = € 43,87 met werkgevercode 14002; c. voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 789,68 / 12 = € 65,81 met werkgevercode 14004. Tegemoetkoming ziektekosten: De medewerker ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Voor medewerkers in schaal 7 of hoger passen wij dit bedrag aan met ingang van periode 2022-01 naar € 18,70 en vanaf periode 2022-07 naar € 19,26, zie Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage bij Werkgeversbijdrage ZKV, (werkgevercode 07407). Zie hierna bij "Actie" voor overige schalen.  Eenmalige Thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding Werknemers ontvangen een eenmalige thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding van fulltime max € 500,00 naar rato van omvang en duur van het dienstverband tussen 1 januari en 1 september 2022, o.a. ter compensatie van meerkosten thuiswerk. Je kunt in GDI zien hoe we op basis van deze gegevens in Gemal de uitkeringsregeling-3 (ThuiswrkFlex.verg) aangestuurd hebben. Dit is dezelfde uitkeringsregeling en vergelijkbaar met de Flexibiliteitsvergoeding van vorig jaar (2022-11).  Hierbij geldt onder andere: Omdat de uitkering pensioengevend is, hebben we de uitvoercode waarop de uitbetaling plaatsvindt, in dit geval uitvoercode 01099 eindejaarsuitkering 3, vastgelegd bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP (werkgevercode 55056): 01099 waarde 1. We hebben de standaard tekst van deze uitvoercode en van de (eindejaars-) uitkeringsregeling-3 aangepast in: "ThuiswrkFlex.verg." maar je kunt de tekst natuurlijk zelf aanpassen. Je kunt in een proefproductie beoordelen of het resultaat naar wens is (denk aan herrekenen!) en desnoods de uitkering blokkeren bij de medewerker met invoercode 01099 waarde 0,01 (met terugwerkende kracht tot 01) en/of een afwijkend bedrag vastleggen met een bruto diversen code; deze bruto diversen uitvoercode moet je dan ook in de grondslag van werkgevercode 55056 opnemen om deze pensioengevend te maken. Structurele thuiswerk- en internetvergoeding Met ingang van 2023 geldt een vergoeding voor de werkdagen dat de medewerker thuiswerkt en geen woon-werkverkeer heeft (muv dienstreizen). Dit is een netto vergoeding van € 3,00 per thuiswerkdag (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), onafhankelijk van het aantal werkuren per dag. Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel, bijvoorbeeld in Self Service, een formulier (laten) maken, waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow via akkoord manager als indirecte mutatie Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 3,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in bijvoorbeeld 'Thuiswerkverg.'. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. Daarnaast krijg je per 2023 (waarschijnlijk) de mogelijkheid om opgave van thuiswerken via Self Service te laten resulteren in twee Gemal-invoercodes, dus bijvoorbeeld € 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding, hetgeen natuurlijk nog beter inzicht biedt over wat er wordt betaald.   Doorbetaald ouderschapsverlof Met ingang van 2 augustus geldt de aangepaste wetgeving met betrekking tot wettelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Partijen hebben voor de CAO Provincies hierbij het volgende afgesproken: de regeling gaat in per 2 augustus, ook voor medewerkers waarvan betaald ouderschapsverlof voor een kind tot 1 jaar al eerder is ingegaan. er vindt aanvulling plaats tot 100% loondoorbetaling tijdens opname van de 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof voor de aansluitende 4 weken verlof geldt een aanvulling tot 75% loondoorbetaling. Partijen hebben afgesproken de CAO-aanpassingen niet per augustus te laten ingaan, maar pas met terugwerkende kracht wanneer de CAO definitief is. Voor Payroll Gemal hebben we hier op de volgende manier invulling aan gegeven:   UWV-doorbetaald ouderschapsverlof Om invulling te geven aan doorbetaling, naast de UWV-uitkering tot 100%, kun je gebruik maken van de Verlofregeling-05 Betaald Ouderschapsverlof: Wij leggen hier, met ingang van 2022-08, voor de CAO Provincies bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting. Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) is het percentage 100% al door ons vastgelegd. Je legt zelf bij de medewerker het aantal verlofuren vast (bijvoorbeeld vast met invoercode 03205 het aantal uren per week). CAO-doorbetaald ouderschapsverlof Voor de aansluitende periode van 4 weken, waarop geen recht (meer) is op de UWV-uitkering, geldt een doorbetaling van 75%. Je moet dan zelf op het gewenste moment de benodigde mutaties doen. Je kunt hiervoor gebruik  maken van de Verlofregeling-03 Ouderschapsverlof of een andere, vrije verlofregeling: Leg hier met ingang van 2022-XX aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023)  de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting. Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) leg je vast het percentage 0%. Bij de medewerker leg je per de gewenste periode vast het percentage doorbetaling (invoercode 00613) met 75% (door het vastleggen van percentage doorbetaling op werknemerniveau, kun je bij verlofregeling-03 ook op enig moment de doorbetaling laten stoppen of het verlof laten doorlopen). Je legt bij de medewerker het aantal verlofuren voor de betreffende verlofregeling vast (bijvoorbeeld voor verlofregeling-03 met invoercode 03203 het aantal uren per week). Vergeet niet de verlofuren voor verlofregeling-05 nul te stellen. Doorbetaling in grondslag met verlofkorting Er zijn dus situaties waarbij sprake is van een verlofkorting ('min-bedrag') waartegenover ook sprake is van een doorbetaling ('plus-bedrag'), Daar waar we nu in (bijvoorbeeld) de grondslag voor IKB de uitvoercodes voor kortingsbedragen hebben opgenomen, nemen we nu dus ook de uitvoercodes voor doorbetalingsbedragen op.   Verlofafspraken - bijzonder verlof De sociale partners vinden het belangrijk om werknemers in staat te stellen de voor hen belangrijke levensgebeurtenissen met bijzonder verlof in te kunnen vullen en niet uitsluitend de familieband daarin leidend te laten zijn. Aan de bestaande regels voor bijzonder verlof wordt de mogelijkheid voor twee zogenaamde lief- en leeddagen toegevoegd. Deze bijzonder verlofdagen zijn niet in te wisselen voor salaris of op te sparen.   Verlofafspraken - pilot diversiteitsverlof (‘kies je feestdagen’) In 2023 vindt een pilot plaats. De werknemer kan (vooralsnog alleen in 2023) de zeven benoemde feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en eerste en tweede Kerstdag) omruilen voor dagen die passen bij de eigen levensovertuiging. De medewerker moet de te ruilen dagen vóór 1 april 2023 registreren in het verlofsysteem. Er vindt nog overleg plaats hoe omgegaan moet worden met aan feestdagen gekoppelde vergoedingen.   Automatische herrekening 11-04 In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Je vindt deze herrekening terug als reden 11-04 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Actie Bepaal de nieuwe RSP-percentages per januari 2022, conform de beschrijving. Vanaf 1 november kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op: We bieden HR Core Beaufort, ter download, altijd alleen de meest recente versie aan van een salarisregeling/salarisbedragen (dus in dit geval die van 2022-07). Leg bij de betreffende medewerkers in schaal 1 t/m 6 het bedrag tegemoetkoming ziektekosten vast: - met terugwerkende kracht tot periode 2022-01: € 29,08. - met terugwerkende kracht tot periode 2022-07: € 29,95. Pas de inrichting van de verlofregeling voor ouderschapsverlof aan met terugwerkende kracht tot 2022-08  Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206. CAO VVT 2022-11/28 Correcties PAWW In de release notes van 2022-10/24 is er beschreven hoe de oude verzekering voor het derde WW-jaar (PAWW) uit te zetten en de nieuwe verzekering (Loyalis) aan. Wij kregen echter ook verschillende vragen over wat te doen in het geval dat er nog correcties zijn voor de periodes waarin de oude verzekering nog van toepassing was. Daarover hebben wij navraag gedaan bij PAWW. Hieronder lees je welke actie je in welke situatie dient te nemen: Als je een wijziging hebt binnen het huidige jaar dan dien je de aangifte van de betreffende maand te corrigeren. Ons is medegedeeld datin het portaal van PAWW de mogelijkheid bestaat om de aangiften te corrigeren. Als je in 2023 een wijziging hebt over 2022 dan kan dit niet meer worden gemeld aan PAWW, omdat ze correcties over het voorgaande jaar niet toestaan. CAO Ziekenhuizen 2022-11/29 Cao ziekenhuizen salarisverhoging en eenmalige uitkering AMS’ers [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Afgelopen vrijdag (21 oktober 2022) is er een nieuwsbericht vanuit de NVZ verschenen omtrent een eventuele salarisverhoging en eenmalige uitkering voor de AMS’ers binnen de CAO Ziekenhuizen.  Wij zijn in contact met de NVZ, maar de afspraken zoals in het bericht beschreven zijn nog niet definitief. Ook zijn nog niet alle parameters van de uitkering bij ons aangeleverd. Daarom kunnen we op dit moment nog geen wijziging doorvoeren. We houden het wel nauwlettend in de gaten. Zodra de afspraken definitief zijn en de informatie volledig, zullen wij kijken op welke termijn we de wijzigingen in de salaristabellen kunnen doorvoeren en de eenmalige uitkering kunnen inrichten. Middels updates op dit bericht houden wij je hiervan op de hoogte.   Automatische herrekeningen 2022-11/30 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 11-02 Algemeen - Ten onrechte melding L2225 bij WW premie bij uitkering en invoercode 02170 = 3 11-03 Algemeen - De grondslagaanwas bij wn-verzekering mag negatief (3630428) 11-04 CAO Provincies - Nieuwe CAO 2022 - 2023 11-05 Algemeen - IB-47 nieuw formaat 11-06 Algemeen - Peildatum VT nog een keer foutief bij doorstorten naar IKB (change 3829702) 11-07 VRZ-UPA - VRZ-regelingloon naar pensioenfonds (NIET PFZW) via UPA onjuist bij uit dienst (change 3678589) 11-08 CAO Primair Onderwijs - Bedrag bij inschaling PART 01 = onjuist 11-09 Algemeen -  Maximering en aanvulling betaald ouderschapsverlof  11-10 CAO Gemeenten / SGO - Aanpassing grondslagen IKB2 en 3e WW-jaar  
Volledig artikel weergeven
26-10-2022 12:00 (Bijgewerkt op 24-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1633 Weergaven
 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Mededelingen 2022-10/1 Uitfaseren overzicht 'Resultaten, Speciaal doorbelast' (voormelding) In het 4e kwartaal 2022 gaan we het overzicht 'Resultaten, speciaal doorbelast' uitfaseren. Dit overzicht wordt als extra overzicht aangemaakt wanneer er sprake is van een speciale Loonverdeling. De resultaten van een Loonverdeling worden reeds gepresenteerd in het Resultatenoverzicht en dit extra overzicht heeft geen toegevoegde waarde meer. Mede door de nieuwe Inkomstenverhoudingslaag (IKV) op termijn, waarvoor reeds veel overzichten zijn aangepast, worden deze eerst functioneel beoordeeld op relevantie. Daarom komt dit overzicht te vervallen en wanneer dit gebeurt, wordt dit beschreven in de Release notes. Uit de handleiding: 5.1 Overzicht Er wordt een extra overzicht vervaardigd ter controle: het overzicht resultaten speciaal doorbelast. Dit overzicht wordt automatisch vervaardigd wanneer u gebruik maakt van de speciale loonverdeling. Het wordt afgedrukt, direct voorafgaand aan het normale resultatenoverzicht (volgorde: laagste niveau per werknemer). Het registratienummer van de werknemer wordt ook vermeld. Ook bij een herrekening wordt dit overzicht vervaardigd. De speciale doorbelastingen worden ook gepresenteerd in het resultatenoverzicht, in de journaalpost, in de selectieve resultatenoverzichten en in de staat van salarissen en sociale lasten. 2022-10/2 Handleiding Gemal wijzigingen 2023 ivm IKV [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. De verscherping van het begrip IKV heeft grote impact op alle administratieve processen en systemen. Hoewel de daadwerkelijke regelgeving is uitgesteld tot 2025, zullen wij in de komende jaren onze systemen al stap voor stap aanpassen aan de nieuwe situatie. Per 2023 zullen in Gemal voor het eerst grootschaliger wijzigingen live gaan in verband met IKV. Wij hebben een handleiding samengesteld waarin al deze wijzigingen zijn opgenomen.  Alle wijzigingen uit de handleiding gaan in per release 01-2023. In de release notes van die release zullen we hier nogmaals aandacht aan besteden. Door deze handleiding echter nu al aan te bieden, willen we je de mogelijkheid bieden om op tijd werkprocessen, rapportages en systemen aan te passen, indien dat nodig mocht zijn.    Gewijzigd en verbeterd 2022-10/3 Samengevoegde codes op de persoonlijke loonstaat Als een persoon meerdere dienstverbanden heeft, dan is het mogelijk om een persoonlijke loonstaat af te roepen. Op deze loonstaat worden de samengevoegde gegevens gepresenteerd van alle dienstverbanden van de persoon.  Voor het samenvoegen van de uitvoercodes waren in de oude situatie regels in Gemal opgenomen per uitvoercode apart. Dit kon leiden tot onverwachte situaties. We hebben daarom reeds in 2021 de nieuwe werkgevercode 58011 Niveau aggregatie toegevoegd. Met deze werkgevercode wordt aangegeven hoe uitvoercodes worden samengevoegd op de persoonlijke loonstaat. Deze werkgevercode wordt in release 2022-10 in gebruik genomen. Het gaat om de persoonlijke loonstaat die kan worden aangestuurd met werkgevercode 31007, ten behoeve van gekoppelde meerdere dienstverbanden. Werkgevercode 58011 kan alleen door Visma|Raet worden vastgelegd. Gegeven: Niveau Aggregatie Vastleggen: Werkgevercode 58011 0 (of niet vastgelegd) = Optellen 1 = Optellen 2 = Geselecteerd DV / IKV 3 = Maximering obv de aangestuurde periodiciteit 4 = Speciale afhandeling Toelichting bij waarde 1: alle uitvoercodes die zijn vastgelegd met waarde 1 worden opgeteld over de dienstverbanden heen. Deze waarde wordt gebruikt voor bedragen en aantallen. Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op elk dienstverband wordt €1000 uitbetaald op uitvoercode 01001 Salaris. Op de persoonlijke loonstaat wordt €2000 getoond. Toelichting bij waarde 2: de waarde van het hoofddienstverband wordt getoond. Met werkgevercode 31120 leg je vast welk dienstverband het hoofddienstverband is. Deze waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor uurlonen. Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op dienstverband 1 geldt een uurloon van €12, op dienstverband 2 een uurloon van €15. Er moet nu een keuze gemaakt worden welk uurloon Gemal toont, want optellen zou zeker onjuist zijn. Dienstverband 1 is het hoofddienstverband, daarom toont Gemal op de persoonlijke loonstaat €12.  Toelichting bij waarde 3: Deze waarde wordt met name gebruikt bij uitvoercodes met een maximering van het aantal dagen zoals is vastgelegd. Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op dienstverband 1 wordt 15 vd 21 salarisdagen gewerkt. Op dienstverband 2 wordt 10 v/d 21 salarisdagen gewerkt. Gemal telt nu de salarisdagen van beide dienstverbanden op, maar maximeert dit aantal op 21,67 omdat de maand niet meer salarisdagen heeft. Waarschijnlijk heeft deze werknemer een aantal dagen op beide dienstverbanden gewerkt bijvoorbeeld in de ochtend en middag wat Gemal telt als 2 dagen. Toelichting bij waarde 4: Deze waarde wordt gebruikt bij enkele uitvoercodes die niet gelijk zijn voor wat betreft de maximering en worden met maatwerk vastgesteld. 2022-10/4 Van 'zenden en ontvangen' naar File API Waarom 'Zenden en ontvangen' biedt de mogelijkheid om met IBU de bestanden die in een Payroll Gemal-productie zijn afgeroepen, te downloaden naar je lokale omgeving. Het gaat om het ophalen van data bestanden zoals de journaalposten, flexbestanden, loonstaten in csv; hetgeen in bestandsvorm bij 'zenden en ontvangen' gedownload kan worden. We willen door versturen van data via de File API, de noodzaak de IBU te moeten gebruiken, laten vervallen. Daarnaast levert de overgang naar File API meer voordelen op zoals het verdwijnen van de noodzaak van een certificaat, het transport via File API is beter schaalbaar wat de performance ten goede komt en deze nieuwe techniek levert een nog betere GDPR en Security op. In juli 2022 hebben we het artikel Van IBU naar File API gepubliceerd in de Youforce API’s en Youforce Portaal communities om je te informeren over deze migratie en haar fasen. Om voorbereid te zijn op deze migratie hebben we onderstaande werkgevercode toegevoegd. Wil je meer weten over de overgang van IBU naar File API, abonneer je dan op Youforce API's in de community. De transitie en de planning worden daar verder uitgelegd. Onderstaande werkgevercode is voor alle klanten die met losse Gemal output (zie bestandnamen verderop) werken in 'zenden en ontvangen' en kunnen dit onderdeel via de File API laten verlopen zodra de overstap naar de File API is gemaakt. Hoe Werkgeverscode 30050 is vanaf 2022-10 beschikbaar in Gemal Direct Inrichting om de ontvangen bestanden naar beiden of alleen de File API te sturen. Deze werkgevercode vind je in Gemal Direct Inrichting via Selecteren werkgever-productie / werkgevergegevens / overzicht en bestanden / algemeen Werkgeverscode 30050 File-API 0 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen' 1 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen' en via de File API 2 = Bestanden via File API - (werkt voorlopig nog gelijk aan waarde 1, maar ben je over op de File API, leg deze waarde dan vast)     Als de waarde 0 is, worden de bestanden op de oude/huidige manier verzonden. Een waarde van 1 maakt de bestanden ook beschikbaar in de File API. Waarde 2 heeft nu nog hetzelfde effect als 1, maar door dit vast te leggen als je over bent, krijgen we inzicht in de mate waarin klanten deze stap hebben gezet. Op termijn zal waarde 2 conform de beschrijving alleen via File API worden verwerkt. Gewijzigde bestandsnamen Daarnaast zijn de bestandsnamen als deze via de File API worden getransporteerd, aangepast en de nieuwe namen krijg je via de route File API te zien. Hiermee wordt het meer helder welk bestand je daar ziet staan. In 'Zenden en Ontvangen' blijven de huidige benamingen van toepassing (linker kolom hieronder).   Werkgeverscode 30050 hoeft alleen geregistreerd te worden bij instelling nummer 1. Tenslotte: het downloaden van de Salaristabellen staat los van deze aanpassing en deze blijven voorlopig op dezelfde manier beschikbaar komen in 'Zenden en Ontvangen' ten behoeve van de Core. Hoe verder naar de File API voor de bestanden in 'zenden en ontvangen' Binnenkort stellen wij een formulier beschikbaar in 4me waarmee klanten kunnen aangeven over te willen stappen op de File API. 2022-10/5 WAB - 30% overschrijding in uitvoercodes (opdracht 4712) Signaleringslijst 1832- overschrijding 30% contracturen is in 2020 gemaakt om al tijdens het jaar te voorspellen voor welke medewerkers de WW premie herzien zal moeten worden bij een ongewijzigd werkpatroon. Het is de wens van veel klanten om flexibeler gebruik te kunnen maken van de informatie op dit overzicht. Ook is deze informatie nodig als de functionaliteit ‘Automatisch herzien WAB WW-premie’ (wordt ook in deze release uitgeleverd) wordt gebruikt. We hebben de gegevens van het overzicht beschikbaar gesteld op uitvoercodes, zodat deze data beschikbaar is in MI als je BO4 online gebruikt en daarnaast op de loonstaten in CSV formaat, resultatenoverzichten in CSV formaat en in 1917 bestanden. Je kunt hierdoor zelf bepalen op welke wijze je deze gegevens wilt analyseren. De uitvoercodes worden voor elk registratienummer aangemaakt. Je kan met werkgevercode 03359 - WAB-30% overschrijding uitvoercodes aansturen dat je de uitvoercodes niet wilt krijgen.  Let op: Het signaleringsoverzicht presenteert de laatste stand, de uitvoercodes worden echter per maand op de individuele loonstaat gepresenteerd. Bij herrekeningen worden de uitvoercodes over oudere maanden bijgewerkt, maar eigenlijk is alleen de laatste maand actueel en belangrijk voor het beoordelen van de overschrijding. Werkgevercode 30024 - Niveau sorteren overzicht overschrijding contract gaat veranderen, de huidige waarde 1 strookt niet met de filosofie van meerdere dienstverbanden. Met een conversie zullen alle waarden 2 in waarde 1 veranderen met de betekenis: Overzicht per loonheffingennummer. De inrichting ‘Overzicht per instelling’ wordt daarmee : Overzicht per loonheffingennummer. De overzichten zullen vanaf deze release altijd onder instelling 1 in dossier te vinden zijn. Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release wordt de informatie welke op signaleringslijst 1832- WAB 30% overschrijding wordt gepresenteerd ook weggeschreven naar uitvoercodes: 2460 Contr uren tm hui 2461 Verl uren tm hui 2462 Perc over tm hui 2463 Contr uren progn 2464 Verl uren progn 2465 Perc over progn 2466 Premieverschl WAB 2467 Perc over totaal 2468 Perc progn totaal Dit gebeurt voor alle registratienummers, ook als de overschrijding erg klein is.   Als WW premie in enige instelling niet van toepassing is, dan kun je de uitvoercodes blokkeren met werkgevercode 03359 - WAB-30% overschrijding uitvoercodes. Gegeven: Aansturing uitvoercodes WAB 30% overschrijding Vastleggen: Werkgevercode 03359 0 (of niet vastgelegd) = wel uitvoercodes 1 = uitvoercodes 2460-2468 worden niet berekend (blokkade).   Ter attentie1: de code is een jaarwaarde. Als je deze vastlegt en je wilt de uitvoercodes voor het hele jaar berekend hebben, moet je ook een collectieve herrekening aansturen. Ter attentie2: als je de code op 1 zet zal de signaleringslijst 1832 - WAB 30% overschrijding ook leeg zijn.  Op basis van deze uitvoercodes kan je je eigen rapportages samenstellen. Je kan op basis van de uitvoercodes 02462, 02465, 02467 en 02468 beoordelen of medewerkers in de gevarenzone verkeren (overschrijding contracturen tussen 21,00 en 30,99%) of een daadwerkelijk overschrijding van 31% of meer zullen hebben. Let op: de uitvoercodes hebben geen toegevoegde waarde over voorgaande maanden, er is daarom voor gekozen de uitvoercodes pas per berekeningsmaand 2022-10 te berekenen en te presenteren. Verval splitsingsmogelijkheid per instelling Met de bestaande werkgevercode 30024 kun je aangeven hoe je signaleringslijst 1832- WAB 30% overschrijding wilt sorteren.  Gegeven: niveau sorteren overzicht overschrijding contracturen. Vastleggen: werkgevercode 30024. 0 (of niet vastgelegd) = één overzicht voor het gehele cea-nummer. 1 = overzicht per instellingsnummer - VERVALT 2 = overzicht per loonheffingennummer - verhuist naar waarde 1 In de huidige release hebben wij de sorteringsmogelijkheid per instelling apart (waarde 1) laten vervallen. De Belastingdienst toetst de overschrijding in het kader van de WAB namelijk per loonheffingennummer. De rapportage sluit daardoor beter aan bij de eisen vanuit de fiscus.  Wij zetten de functie van waarde 2 - overzicht per loonheffingennummer over naar waarde 1, zodat het waardenbereik van werkgevercode 30024 aansluitend blijft. Als je werkgevercode 30024 -  Niveau sorteren overzicht overschrijding contract op waarde 2 hebt ingericht, dan wordt deze in productie 10-2022 automatisch omgezet naar waarde 1. Op het mutatieverslag zal een mutatie verschijnen met waarde 1 - Overzicht per loonheffingennummer. Als je al hebt ingericht op waarde 1, zullen de overzichten vanaf deze release per loonheffingennummer worden aangemaakt. Wat moet je doen? Als je de uitvoercodes niet berekend wilt hebben, moet je in GDI bij Werkgevergegevens > Sociale verzekering algemeen > WW bij WAB-30% overschrijding uitvoercodes (werkgevercode 03359) op waarde 1 zetten. Wij adviseren dit alleen te doen als de WW-premie niet op je bedrijf van toepassing is. Bij de sector overheid ben je in de regel voor je werknemers Ufo-premie verschuldigd en niet Awf. De Ufo-premie kent geen differentiatie in een hoog en een laag premietarief. Met andere woorden: inzicht in een eventuele 30%-overschrijding zal niet relevant zijn. Daarom hebben we voor diverse CAO’s in de sector Overheid de presentatie van deze uitvoercodes geblokkeerd op C-niveau [1]. Ook voor de sector Pensioen en Uitkeringen hebben we deze blokkade vastgelegd. Uiteraard kun je altijd op W-niveau de blokkade ‘overrulen’. Meer informatie [1] Cao-codes 10, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 41, 48, 82 en 83. 2022-10/6 WAB - Automatisch herzien WW premie (opdracht 4694) Per 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van die wet is een differentiatie in hoge, lage en herziene WW premie. Het doel van deze wet is om flexibele arbeid terug te dringen. Daarom moet de lage premie worden herzien, als na afloop van het kalenderjaar blijkt dat de werknemer veel meer gewerkt heeft dan in het contract is vastgelegd. De grens is gelegd bij 31% meer verloonde uren dan contracturen. Deze regel is in 2020 en 2021 opgeschort in verband met de coronacrisis. De wetgever vond het onredelijk om de werkgevers extra premie te laten betalen, terwijl de maatschappij juist een beroep deed op de flexibiliteit van veel werknemers en werkgevers. In 2022 is de regel weer onverminderd van kracht. Vele werkgevers hebben bij ons de wens geuit om het herzien van WW premie te automatiseren, omdat het erg arbeidsintensief kan zijn om elke periode van elke werknemer de WW premie na te lopen en te muteren. In deze release leveren wij deze functionaliteit. Hoe werkt het vanaf deze release? Het automatisch herzien van WW premie doe je door een nieuwe werkgevercode vast te leggen bij de afroep van je productie.  Je doet dit altijd in een aanvullende correctieproductie, nadat je alle andere producties van het jaar hebt afgeroepen. Je weet dan zeker dat na het herzien van de premie geen nieuwe mutaties meer komen die invloed hebben op de verloonde uren of contracturen van de werknemer. In de productie waarin je de WW premie herziet kun je geen andere mutaties op invoercodes vastleggen, omdat deze het proces kunnen verstoren. Ook kun je geen werkgevercodes wijzigen. Je kunt alleen werkgevercodes vastleggen die worden gebruikt voor de afroep van een productie (de reeks 99XXX) Na het herzien van de WW premie roep je het jaarwerk af. De WW premie wordt dan correct getoond in het jaarwerk. Gegeven: Automatisch herzien WW premie Vastleggen: werkgevercode 99234 0 (of niet vastgelegd) - WW premie niet automatisch herzien 1 - WW premie automatisch herzien Gemal selecteert vervolgens alle dienstverbanden van alle personen die zijn getoond op signaleringsoverzicht 32 - Overschrijding contracturen - van je laatste productie.  De toetsing vindt conform de WAB plaats op persoonsniveau over alle dienstverbanden. Bij de personen die de WAB normen overschrijden wordt elk dienstverband met lage WW premie in enige periode doorlopen.  Let op: in de productie voor het automatisch herzien van WW premie worden gekoppelde dienstverbanden (invoercode 02950 heeft waarde 1), met een waarde op uitvoercode 02467 Percentage overschrijding totaal van 31% of meer, altijd verwerkt. Dit is noodzakelijk om de toetsing over alle gekoppelde dienstverbanden van de persoon goed uit te kunnen voeren. Je krijgt daarom output (loonstaat, afgeroepen bestanden) voor al deze dienstverbanden. Dit wil niet zeggen dat bij elk dienstverband ook de premie wordt herzien. Als er een uitzondering van toepassing is (zoals gemiddeld 35 of meer contracturen per week of BBL contract) dan kan dit een reden zijn om de premie toch niet automatisch te herzien. In MSG zie je bij welke dienstverbanden er daadwerkelijk een mutatie op invoercode 02170 Code WW Awf is gegenereerd.   Je kunt de selectie van Gemal zelf beïnvloeden met een nieuwe invoercode: Gegeven: Herzien WW premie Vastleggen: invoercode 2266 0 (of niet vastgelegd) - automatisch herzien 1 - wel herzien 2 - niet herzien Gemal doorloopt de geselecteerde dienstverbanden van januari t/m de huidige productie. En voert daarbij per periode een aantal handelingen uit: Gemal berekent welke WW premie van toepassing is. In elke periode waarin lage WW premie wordt gesignaleerd, genereert Gemal invoercode 02170 Code WW Awf stam/vast met waarde 3 - herzien tarief. Als er in enige periode sprake is van hoge WW premie, dan wordt invoercode 02170 nulgesteld. Gemal kijkt hierbij alleen naar het toegepaste tarief. Dit is het tarief dat je in de laatste productie, voorafgaand aan het herzien op de loonstaat, ziet staan. Als je zelf invoercode 02170 eerder in het jaar had vastgelegd dan gaat Gemal ook in die situatie uit van het toegepaste tarief van die eerdere mutatie. WW laag wordt omgezet naar herzien, WW hoog of herzien blijft staan. Op basis van de nieuwe vastgelegde waarde van invoercode 02170 berekent Gemal de WW premie opnieuw. In de januariproductie van het volgende jaar  wordt invoercode 02170 weer nulgesteld bij alle dienstverbanden. Het herzien van de WW premie wordt immers getoetst per jaargang. Er wordt in januari géén expliciete nulmutatie getoond in MSG. Uitzonderingen werken hetzelfde als het signaleringsoverzicht. Werknemers met gemiddeld 35 contracturen of meer en BBL’ers worden bijvoorbeeld niet op het overzicht getoond (of ze worden gekenmerkt) en bij hen wordt de premie ook niet herzien. Een volledig overzicht van uitzonderingen en de manier waarop zij worden geselecteerd, vind je in de Gemal handleiding, hoofdstuk Sociale verzekering, algemeen, 4.6. Voor werknemers jonger dan 21 jaar kunnen we deze actie niet uitvoeren, omdat het aantal verloonde uren over alle gezamenlijke dienstverbanden van de persoon moeten worden geteld en per periode afzonderlijk moet worden getoetst. Als de overschrijding op persoonsniveau op jaarbasis 31% of hoger is en het aantal uren in enige periode hoger dan 52 is en er wordt lage premie toegepast, dan geldt voor die specifieke periode wel de regel dat de premie herzien moet worden. Ook signaleringsoverzicht 32 heeft nooit rekening gehouden met deze uitzonderingssituatie vanwege de complexiteit.  IKV kolom toegevoegd aan signaleringsoverzicht 32 In verband met de ontwikkeling van functionaliteit voor IKV, hebben we aan signaleringsoverzicht 32 alvast de kolom IKV toegevoegd. Deze kolom toont de waarde van invoercode 02322 IKV-nummer. Actie Afroepen functionaliteit De toetsing op meer dan 30% overschrijding vindt plaats op jaarbasis. Je kunt het proces voor automatisch herzien dus pas starten op het moment dat je zeker weet dat er geen nieuwe producties meer volgen. In die nieuwe producties kunnen immers mutaties zijn opgenomen die invloed hebben op de verloonde uren of de contracturen van je werknemer.  Doorgaans roep je deze functie pas af als je je laatste (aanvullende) correctieproductie over december hebt gedraaid. Je kunt wel al eerder een proefproductie afroepen om na te gaan wat de functionaliteit voor automatisch herzien tot resultaat zal hebben.  Je legt werkgevercode 99234 Automatisch herzien WW premie vast in een aparte aanvullende correctieproductie, waarin je geen andere mutaties vastlegt. Deze productie roep je af nadat je alle correcties over het oude jaar hebt doorgevoerd.  Corrigeren nadat je automatisch herzien hebt uitgevoerd Als je na het automatisch herzien onverhoopt toch nog mutaties wilt toevoegen, dan adviseren wij je bij de betreffende werknemers het WW tarief zelf te controleren en indien nodig met invoercode 02170 per maand zelf het juiste tarief vast te leggen.  Als het om veel werknemers gaat, kun je er ook voor kiezen om met een collectieve mutatie invoercode 02170 bij alle werknemers weg te halen (waarde 0 stam vastleggen vanaf 01-2022). Vervolgens roep je in een extra aanvullende correctieproductie de functie voor automatisch herzien WW premie nogmaals af. Gemal past dan automatisch de juiste waarde toe voor invoercode 02170. Let op: als je collectief invoercode 02170 nulstelt, dan kan het zijn dat je de invoercode verwijdert bij dienstverbanden waar je de code gedurende het jaar zelf had vastgelegd, om andere redenen dan het automatisch herzien van WW premie. Je dient dit zelf te controleren.   De functionaliteit testen in een proefproductie Als je een proefproductie wilt afroepen om de functionaliteit voor automatisch herzien te testen, dan roep je ook een proefproductie af alsof het een aanvullende correctieproductie is. Dit doe je door bij de afroep van de proefproductie werkgevercode 99231 Code correctieproductie vast te leggen met waarde 2 - Aanvullende correctieproductie. Bovendien leg je werkgevercode 99236 - Code selectie proefproductie vast met waarde 4 - Proefproductie laten werken als correctieproductie.   Dienstverbanden uitzonderen Diverse categorieën dienstverbanden / werknemers worden door Gemal automatisch uitgezonderd van het automatisch herzien, conform de eisen van de WAB (zie Gemal handleiding, hoofdstuk Sociale verzekering, algemeen, 4.6.).  Als je andere uitzonderingen wilt vastleggen, dan dien je zelf invoercode 02266 Herzien WW premie vast te leggen met waarde 2 - niet herzien. Wij adviseren je deze handeling - indien mogelijk - in je HR workflow op te nemen. Specifieke aandacht is nodig voor werknemers onder de 21 met minder dan 52 verloonde uren per maand. Wij adviseren bij hen invoercode 02266 Herzien WW premie vast te leggen met waarde 2 - niet herzien. Hiermee voorkom je dat Gemal bij 31% of meer overschrijding automatisch alle perioden met lage WW premie herziet. Als er één of meer perioden zijn dat de werknemer 52 verloonde uren of meer heeft, dan dien je zelf in die perioden de premie te herzien. Dit doe je door invoercode 02170 Code WW Awf vast te leggen met waarde 3 - Herzien. NB: over uitkeringsbetalingen wordt altijd de lage WW premie berekend. Gemal presenteert de totale WW grondslag en premie echter op het tarief (hoog / laag / herzien) dat van toepassing is in de betreffende periode. Dit is noodzakelijk, omdat in de loonaangifte slechts één tarief per periode aangeleverd mag worden, ook als loon en uitkering tegelijkertijd worden betaald. Ter registratie wordt de premie die je betaalt over het uitkeringsdeel ook gepresenteerd op uitvoercode 02345. Invoercode 02170 heeft dus geen invloed op de premie die je over uitkeringsbetalingen betaalt, maar wel op de post waarop deze premies gepresenteerd worden. De WW premie over uitkeringen zal nooit tegen het herziene tarief berekend worden. Het is wel mogelijk dat Gemal invoercode 02170 genereert bij dienstverbanden met uitkeringen, omdat deze dienstverbanden, conform de gestelde eisen, voor uren en WW tarief aan de eisen lijken te voldoen. Vanaf 2023 zal dit automatisch verholpen zijn, omdat de WW premie over uitkeringen vanaf dat jaar verantwoord wordt op de aparte post WW uitkering.  Uitvoercodes waarop uitkeringen worden uitbetaald zijn opgenomen in grondslag 55107 samenloop SV premie. Je kunt deze grondslag zelf aanpassen als je eigen uitvoercodes hebt ingericht voor de uitbetaling van uitkeringen.  Daarnaast dien je zelf te onderzoeken of er andere (typen) dienstverbanden zijn die je wilt uitzonderen van het automatische proces. Ook bij deze (typen) dienstverbanden kun je invoercode 02266 opnemen in je workflow of deze incidenteel zelf vastleggen.   Opgeloste meldingen 2022-10/7 Bijdrage ZVW premie buitenland (uvc 01394) wordt niet berekend bij negatief netto loon (change 3688187) Melding In Gemal kon zich de situatie voordoen dat uitvoercode 1394 bijdrage premie ZVW buitenland op 0 werd gesteld op het moment dat deze bijdrage zou leiden tot een negatief netto loon (uitvoercode 1500) of als het netto loon al negatief is. Oplossing Met ingang van periode 2022-10 hebben we de programmatuur aangepast. Uitvoercode 1394 bijdrage premie ZVW buitenland zal niet langer op 0 worden gesteld, als dat leidt tot een negatief netto loon, of als het netto loon al negatief is. Automatische herrekening 10-03 In periode 10 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Door de herrekening worden de uitvoercodes opnieuw vastgesteld. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Zorgverzekeringswet en wonen in het buitenland. 2022-10/8 PAWW-premie over nabetalingen 2021 wordt niet afgedragen (change 3697271) Melding Wij hebben meldingen ontvangen van klanten over de berekening van de premie WW-3e jaar (specifiek over de PAWW-premie), bij een herrekening over vorig jaar. De premie inhouding wordt wel zichtbaar in het vorige jaar, maar niet de grondslag waarover deze is berekend en de premieafdracht. Dit gaat ook fout als er een automatische afdracht voor is ingeregeld. Na analyse blijkt dat de betreffende premie niet door mag werken in het voorgaande jaar, maar ingehouden moet worden op de bedragen van de nabetaling in het huidige jaar. Alle werkgevers die de regeling derde ww-jaar / PAWW actief hebben en in dit jaar nabetalingen over vorig jaar hebben doorgevoerd, worden hierdoor geraakt.  De regeling is op algemeen niveau via premie diverse verzekeringen 15 ingeregeld, maar je kunt ook via een eigen aansturing de regeling op een ander nummer ‘Premie diverse verzekeringen’ hebben ingericht.  Oplossing Vanaf deze release wordt de premieberekening voor derde WW-jaar / PAWW, welke in het voorgaande jaar werd berekend, niet meer doorgevoerd. De premieberekening moet namelijk op het genietingsmoment plaatsvinden. Dit  zal gebeuren voor de premie diverse regeling, waarvoor werkgevercode 05029 - code pensioenfonds op de nieuwe waarde 5-derde WW-jaar / PAWW is ingericht. Op algemeen niveau is premie diverse verzekeringen nummer 15  ingericht voor de PAWW-premieberekening. Wat moet je doen? Als je een bruto nabetaling over vorig jaar hebt uitgevoerd, dan heeft Gemal in de oude situatie de PAWW premie berekend in vorig jaar tegen het toen geldende tarief. De PAWW premie heeft Gemal afgetrokken van de bruto nabetaling en het resultaat is gepresenteerd op uitvoercode 01066 Nabetaling 4 in het huidige jaar. Deze werkwijze blijkt op een aantal punten fout te zijn: Er is geen afdracht PAWW premie gepresenteerd over vorig jaar. De werkelijke afdracht van de premie aan de stichting is daardoor niet uit te voeren. Conform het reglement van Stichting PAWW, moet bij een nabetaling over vorig jaar het premietarief worden toegepast van het huidige jaar. Gemal heeft dus het verkeerde tarief toegepast. We lossen deze problemen op met de volgende wijzigingen: Er wordt PAWW premie berekend over nabetalingen vorig jaar tegen het tarief van het huidige jaar en in de periode van nabetaling. Dit is conform het reglement van SPAWW. De grondslag voor de PAWW (werkgevercode 55165) is het loon in geld (uitvoercode 02102).  In de oude situatie werd uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar uitgezonderd van deze grondslag; in de nieuwe situatie hebben we die uitzondering verwijderd en is uitvoercode 01066 wel opgenomen in de grondslag. In de grondslag PAWW zie je dus alleen uitvoercode 02102 loon in geld staan. Door bovenstaande aanpassing wordt de premieberekening PAWW meegenomen in het reguliere traject. De PAWW premie over de nabetaling zie je dus direct terug in uitvoercode 01324 premie PAWW en de afdracht van deze premie in uitvoercode 01634. Er wordt géén PAWW premie meer berekend in de herrekening over vorig jaar. Die is immers berekend over de nabetaling in het huidige jaar. Wat kunnen we automatisch herstellen? Door de bovengenoemde aanpassing van de grondslag PAWW (werkgevercode 55165) wordt automatisch PAWW premie berekend in het huidige jaar (over uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar) tegen het tarief van dit jaar (0,2%). Met een automatisch herrekening zal deze herstelactie afgerond worden. Deze kan je herkennen aan nummer 10-06 in MSG. Wat kunnen we niet automatisch herstellen? Het bedrag van uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar is te laag vastgesteld omdat de PAWW premie tegen het tarief van vorig jaar (0,4%) reeds op het bedrag in mindering is gebracht.  Dit zal je zelf moeten herstellen, door met invoercode 01066 - nabetaling vorig jaar het juiste bedrag op te geven over de maand waarin de nabetaling is uitbetaald. Voorbeeld: medewerker heeft in juli 2022 1000 euro extra gekregen over 2021. Hierover is ten onrechte 0.4% PAWW-premie berekend en op uitvoercode 1066 - nabetaling vorig jaar  is 996,00 euro geboekt. De 4 euro PAWW-premie is daarbij niet afgedragen. Dit kan in dit voorbeeld hersteld worden, door voor deze medewerker de uitvoercode 1066 te overrulen in juli, door het juiste bedrag (1000 euro) op te geven met invoercode 1066 nabetaling vorig jaar. Je kunt een eigen rapportage maken, waarin je werknemers opneemt met uitvoercode 1066 nabetaling vorig jaar in combinatie met uitvoercode 1324 premie PAWW . De gevonden waarden in uitvoercode 1066 moeten worden gedeeld door 0,996 (dat is 100 % - het percentage premie PAWW van 2021). In HR Core kunnen deze mutaties collectief, via een kolommutatie worden doorgevoerd. Indien je niet Premie diverse regeling nummer 15 gebruikt voor de berekening van de premies derde WW - jaar , moet je voor het nummer welke je voor derde WW - jaar in gebruik hebt, werkgevercode 05029 - code pensioenregeling vastleggen met waarde 5, om de nieuwe berekening te activeren. Ook moet uitvoercode 1066 nabetaling vorig jaar niet opgenomen worden in de grondslag van deze regeling, want de bedragen staan al in uitvoercode 02102 - Loon in geld. Voor de inrichting van je eigen regeling nummer 15 moet je de werkgevercode 05029 uitzetten. 2022-10/9 Budget en kortingen (change 3790108) Bij een Persoonlijk Budget wordt de opbouw vaak gevormd door een doorstorting van bijvoorbeeld het recht van de (voormalige) eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. Deze posten presenteren we dan met de uitvoercodes 02200 (PB VT) en 02201 t/m 02207 (PB EJU-1 t/m 7). De uitvoercodes met het oorspronkelijke recht (bijvoorbeeld 01618 voor VT en 01611 voor EJU-1) presenteren we dan niet meer, evenmin als de uitvoercodes waarmee een eventuele korting op dat recht werd gepresenteerd (bijvoorbeeld 01652 voor VT en 01801 voor EJU-1). Deze posten zijn immers al verdisconteerd in de doorstorting. Toevoeging kortingcodes Met ingang van periode 10 hebben we een aanpassing gedaan, waardoor ook bij Persoonlijk Budget met doorstorting, de kortingscodes voor vakantietoeslag (uitvoercode 01652) en (eindejaars)uitkering (uitvoercodes 01801 t/m 01807, 02298, 02299) gepresenteerd worden. Deze uitvoercodes zijn dus al verdisconteerd in de naar Budget doorgestorte bedragen en zijn verder niet van invloed op de uitbetaling van deze posten. De afzonderlijke presentatie van het kortingsbedrag biedt echter wel de mogelijkheid om deze korting ook afzonderlijk op te nemen in grondslagen. Met ingang van periode 2022-10 gaan we dus ook de kortingscodes (met terugwerkende kracht tot 2022-01) presenteren. Aandachtspunten hierbij: Kortingscodes zelf toegevoegd Mogelijk heb je in het verleden ooit deze kortingsuitvoercodes (01652, 01801 t/m 01807, 02298, 02299) zelf vastgelegd in grondslagen. Door de overgang naar budget zijn ze daarna zonder waarde / betekenis voor berekening geworden. Nu ze weer in het leven worden geroepen, moet je beoordelen of het nog steeds gewenst is dat deze zelf vastgelegde codes in die grondslagen voorkomen. Je kunt zien waar een uitvoercode voorkomt en of deze door ons op A(lgemeen) of C(ao)niveau is vastgelegd in: GDI > Werkgevergegevens > In en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes. Kortingscodes en grondslag dagloon In onze releasenotes van periode 09 hebben we geschreven dat we de kortings-uitvoercodes hebben toegevoegd aan de grondslag op basis waarvan het dagloon bij benadering wordt vastgesteld (55105) [1]. Deze aanpassing zal nu ook doorwerken voor de situaties dat het (verlaagde) recht VT / EJU wordt doorgestort in een persoonlijk budget / IKB. Kortingscodes en grondslag verlofuren In diverse CAO's is de vaste budget-opbouw een voorgeschreven onderdeel van de waarde van een verlofuur. Deze vaste budget-opbouw presenteren we met de uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 en 02246. Op deze codes is de korting echter in mindering gebracht. Om dit weer te compenseren kun je in de grondslag van het door jou gekozen verlofuur - indien van toepassing - ook de uitvoercodes (01652, 01801 t/m 01807, 02298 en 02299) toevoegen.  Automatische herrekening 10-08 Voor de situatie van de aanpassing dagloon is het gewenst dat we een automatische herrekening doorvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Release notes Gemal onderwerp 2022-09/10 Korting VT / EJU in berekening dagloon bij benadering.   CAO informatie CAO Ambulancezorg 2022-10/10 Maximum uurloon ORT We werden erop gewezen dat we werkgevercode 08214 schaalnummer maximum uurloon ORT niet hadden bijgewerkt op cao-niveau. Deze werkgevercode had, sinds 1-7-2022, op inpasnummer 32 moeten staan, in plaats van inpasnummer 28. Het gevolg was dat werknemers met inpasnummer 9029, 9030, 9031 en 9032 (of een schaal/anciënniteit combinatie waar deze inpasnummers achter zitten) mogelijk een te laag bedrag aan ORT hebben ontvangen. Oplossing De werkgevercode is nu met terugwerkende kracht aangepast.  Automatische herrekening 10-05 In periode 10 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO Jeugdzorg 2022-10/11 Cao-inrichting niet kunnen overrulen voor werkgevercode 26402(change 3689584) Melding We werden er op gewezen dat het niet mogelijk was een afwijkende waarde te kiezen voor werkgevercode 26402 - Code afhandeling belast deel reiskostenvergoeding. In de CAO ondersteuning voor Jeugdzorg is deze code vastgelegd met waarde 2 - netto reiskosten uitbetalen en het bovenmatige deel bruteren.  De oorzaak bleek van technische aard. Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release kun je desgewenst weer een afwijkende waarde vastleggen voor werkgevercode 26402. Deze wordt dan gekenmerkt door de W van werkgeverniveau.  Let op: deze werkgevercode is een jaarwaarde. Als je deze wijzigt, dan adviseren wij je een collectieve herrekening uit te voeren door werkgevercode 99221 vast te leggen met waarde 1. De reiskosten over het hele jaar worden dan herrekend conform de nieuwe waarde. CAO Gehandicaptenzorg 2022-10/12 Stichting arbeidsmarkt gehandicaptenzorg In de cao staat dat: "in 2022, 2023 en 2024, bij de werkgevers die lid zijn van de VGN, een bijdrage wordt geïnd van 0,02% van de loonsom van de organisatie per jaar, ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). Werkgevers die geen lid zijn van de VGN, maar wel onder de werkingssfeer van de CAO vallen, kunnen deelnemen aan de activiteiten van de StAG, indien en voor zover ze de heffing van 0,02% van de loonsom hebben voldaan en voldoen aan de van toepassing zijnde voorwaarden." Wij hebben contact gehad met de werkgeversvereniging hierover en deze bevestigden dat deze afdracht voor nu niet via Gemal hoeft plaats te vinden, maar dat deze bijdrage buiten Gemal om zal worden afgehandeld. Mocht dit veranderen, dan zullen wij hier - uiteraard - over informeren.  CAO Gemeenten 2022-10/13 CAO gemeente, provincies, waterschap [1] Update: Inmiddels heeft ook publicatie plaatsgevonden van de sector-specifieke circulaires over de doorwerking van de CAO Rijk voor de salarissen en toelagen. Voor de sector gemeente betreft dit “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” dd 21-09-2022. Hierin is onder andere ook opgenomen dat de burgemeester en wethouders ook in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering van december 2022 en april 2023. We komen te zijner tijd terug op deze uitkeringen.   Onderstaand bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 06-09-2022 - Inmiddels heeft publicatie plaatsgevonden van de "Regeling tot wijziging van enige wetten en besluiten in verband met de CAO-Rijk 2022-2024" met daarin onder andere de bezoldigingsbedragen voor de bestuurders zoals we die ook al in de salaristabel voor Rijkspersoneel hadden opgenomen. Publicatie van sector-specifieke circulaires moet nog wel plaatsvinden. Origineel bericht 05-09-2022 - Ter informatie: Volgens verwachting zou afgelopen week publicatie plaatsvinden van de circulaires met daarin de officiële bedragen voor de bestuurders decentrale overheid. Gezien het feit dat het salaristijdvak voor Gemal een week eerder begon dan gemiddeld gebruikelijk (namelijk de 29e), hadden we ervoor gekozen om ook alvast de betreffende bezoldigingsbedragen mee te nemen in de salaristabel voor Rijkspersoneel.  Nu publicatie van de circulaires onverwacht toch nog op zich laat wachten, en in de loop van deze week de eerste overheidsorganisaties hun salarissen zullen laten vervaardigen, zullen we dit mogelijk heroverwegen: wanneer publicatie niet binnen enkele dagen plaatsvindt, zullen we een nieuwe versie van de salarisregeling klaarzetten bij Zend en Ontvang met daarin voor de bestuurders nog de ‘oude’ bedragen. Aanpassing van hun bezoldigingsbedragen in Gemal zal dan pas volgende maand met terugwerkende kracht plaatsvinden. We houden je op de hoogte. CAO Gemeenten / SGO 2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s In het kader van de WNRA had de Vereniging Nederlandse Gemeenten besloten dat organisaties, niet zijnde gemeentes, met ingang van 2020 niet langer aangesloten konden zijn bij de VNG. Daarom was een aparte werkgeversvereniging opgericht voor organisaties die geen gemeente zijn maar wel (deels) gemeentelijke taken uitvoeren en daarbij dezelfde arbeidsvoorwaarden als die in de Cao Gemeenten volgen: de Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, SGO. De veiligheidsregio’s nemen een bijzondere positie in, omdat ze tot nu toe nog steeds uitgesloten zijn van de WNRA en nog steeds qua rechtspositie vallen onder de CAR/UWO en niet de CAO gemeente. Ook voor deze doelgroep is nu per 01-01-2022 een afzonderlijke werkgeversvereniging opgericht: de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). De afspraken, gemaakt in de recente CAO gemeenten, zijn ook afzonderlijk bekrachtigd door de WVSV, met enkele bijzonderheden voor FLO’ers.   Vanaf 1 januari 2022 maakt de WVSV, namens de veiligheidsregio’s, afspraken met de vakbonden over het collectief aan arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Dit doen zij samen in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV). Uit overleg, dat we op reguliere basis met de werkgeversvereniging hebben, blijkt ook dat hun verwachting is dat deze arbeidsvoorwaarden zullen gaan afwijken van die van de gemeenten.   Om hierop voorbereid te zijn, nemen we in Gemal met ingang van periode 2022-10 voor deze doelgroep een nieuwe code CAO en code salarisregeling in gebruik: 82 = Veiligheidsregio’s. In Payroll Gemal zullen we de arbeidsvoorwaardelijke aansturingen, die nu gekoppeld zijn aan code CAO 27 Gemeente, kopiëren voor de nieuwe CAO 82 Veiligheidsregio’s. De bestaande salarisregeling voor Gemeenten (code salarisregeling 34) kopiëren we naar de nieuwe code salarisregeling 82. Berichtgeving, zoals in de Releasenotes voor de nieuwe CAO, zullen we vooralsnog publiceren onder het kopje CAO gemeenten, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de nieuwe CAO. Vooralsnog zijn er op gebied van arbeidsvoorwaarden of salarisregeling verder geen wijzigingen bekend, maar het is wel gewenst hierop voorbereid te zijn. In september starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO gemeenten. Zodra die nieuwe CAO eenmaal definitief is, zullen de afspraken hierin dus nog niet voor de Veiligheidsregio’s toegepast mogen worden en op dat moment (of zelfs eerder bij tussentijdse afspraken) is afzonderlijke aansturing met een eigen code CAO / salarisregeling dus noodzakelijk. Daarom bieden we nu al de mogelijkheid om van de nieuwe aansturing gebruik te maken. Actie Leg met ingang van periode XX vast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diversen, wijzig Code CAO (werkgevercode 03002) naar 82. in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Salarisregelingen, controleer dat bij Code salarisregeling (werkgevercode 03003) de CAO-waarde vastligt (deze waarde wordt automatisch op de salarisregeling, behorende bij CAO 82, gezet, tenzij je die afwijkend had vastgelegd (W-aansturing)). Voer de aanpassing eerst door in een proefproductie in Gemal en beoordeel de resultaten. Leg bijvoorbeeld vast, met terugwerkende kracht, om de resultaten te vergelijken met die van de ‘Gemeente’-aansturing. voor HR Core Beaufort: zie de wijzigingen zoals opgenomen in de releasenotes HR Core Beaufort. CAO Gemeenten / SGO 2022-10/15 Vervallen minimum (change 3689687) Bij de invoering - met terugwerkende kracht - van de nieuwe CAO gemeenten in 2022-02, golden diverse aanpassingen. Eén van die aanpassingen betrof de invoering van een CAO minimum uurloon van € 14,00. Dit resulteerde in een minimum maandloon van € 2184,00. Mede door de invoering hiervan, was het niet langer noodzakelijk om een minimumbedrag te handhaven bij de opbouw IKB van voormalige vakantietoeslag of voormalige eindejaarsuitkering (zie ook schema art. 4.2 lid 1 a en b). We hebben daarom in periode 2022-10 met terugwerkende kracht tot 2022-01 deze aansturing verwijderd [1]. Automatische herrekening 02 In periode 10 zullen we voor medewerkers met salaris onder een minimum salarisgrens een automatische herrekening uitvoeren. Je herkent deze herrekening in MSG op het mutatieverslag aan reden 02. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div. vakantietoeslag bij Minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206). GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 01 Eindejaarsuitkering 1 bij jaarminimum uitkering (werkgevercode 25012). CAO GGZ 2022-10/16 Balansbudget bijhouden in de functie voor persoonlijk budget Wij hebben in de eerdere berichtgeving omtrent het Balansbudget aangegeven dat als een werknemer het Balansbudget gebruikt voor opleiding of studie, je het saldo zou kunnen bijhouden middels de functionaliteit voor Persoonlijk Budget in Gemal. Helaas is onze berichtgeving op dit punt niet eenduidig geweest. Wij hebben in release 2022-07/18 beloofd met een nadere instructie te komen hoe je het budget voor opleiding of studie kunt opnemen in een Persoonlijk Budget. In release 2022-09/21 hebben we aangegeven dat deze instructie reeds in 2022-07 geleverd is. Tussentijds is er wel een instructie opgenomen in de Gemal handleiding, hoofdstuk CAO-Inrichting → Geestelijke Gezondheidszorg → 3.4 Balansbudget. Hier is echter nooit ruchtbaarheid aan gegeven. Bovendien blijkt deze instructie niet bijgewerkt te zijn. In deze instructie werd aangegeven dat je de uitkering op uitvoercode 01004 zou moeten blokkeren, terwijl we in release 2022-09/21 juist hadden onderstreept dat dit niet langer de bedoeling is. Allereerst onze excuses voor deze onduidelijkheden. We hebben de instructie gecorrigeerd en hieronder vermeld. Tegelijk met het plaatsen van deze release notes zal ook de handleiding worden bijgewerkt, zodat je altijd de instructie kunt nalezen. Instructie Balansbudget inzetten voor studie / opleiding Het Balansbudget betaalt Gemal als gebruikelijk uit op uitvoercode 01004. Ook als de werknemer het budget omzet naar een budget voor studie / opleiding laat je deze betaling staan. Dit is noodzakelijk omdat de werknemer op het moment van toekenning pensioenpremie moet betalen over het budgetbedrag. De bruto uitbetaling boek je vervolgens tegen door hetzelfde bedrag negatief vast te leggen op een bruto diversen code naar keuze. Je kunt in Gemal het saldo voor studie / opleiding bijhouden, hiervoor gebruik je de functie voor Persoonlijk Budget. We hebben de naam van de uitvoercodes van PB1 aangepast naar “balansbudget”. Met invoercode 02604 corr. Saldo PB1 boek je het bruto bedrag dat is uitbetaald op uitvoercode 01004 op als saldo in Persoonlijk Budget 1. Het saldo is te zien op de strook van de betreffende werknemer in blok 3 rechts onderaan de strook en op uitvoercode 02845.  Het saldo blijft in dit budget staan, totdat het opgenomen wordt. Bij opname gebruik je opnieuw invoercode 02604 corr. Saldo PB1, maar dan leg je het opgenomen bedrag negatief vast. Als de werknemer nog saldo in het budget heeft zitten op het moment dat er een nieuwe uitbetaling van Balansbudget is, dan kun je de nieuwe betaling gewoon bijstorten met invoercode 02604 corr. Saldo PB1. Let op: hoewel je hetzelfde bruto bedrag aan Balansbudget uitbetaalt en weer inhoudt, is er wel een netto effect voor de werknemer. De oorzaak is dat de werknemer bij toekenning van het budget wel pensioenpremie moet betalen over het budgetbedrag. Let op: er is Gemal geen automatische check op het feit dat het saldo maximaal 3 kalenderjaar mag worden opgespaard. Dit dien je zelf bij te houden.  CAO Kinderopvang 2022-10/17 CAO Kinderopvang - Minimumbedrag Vakantietoeslag onjuist Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de releasenotes van september meldden we dat voor de CAO Kinderopvang het bedrag minimum vakantietoeslag, werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag, was aangepast. We stellen nu echter vast dat dit niet correct gebeurd is en bereiden een tussentijdse release voor. Deze tussentijdse release komt vanaf vrijdag 16 september beschikbaar.  Wat fout is gegaan is dat de werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag nu van januari 2021 tot en met juni 2022 een te hoge waarde van 2177,76 (181,48 euro per maand) heeft. En in september 2022 een te lage waarde van 2166,96 (180,58 euro per maand). Alleen de maanden juli en augustus 2022 hadden de correcte waarde. De tussentijdse release corrigeert de incorrecte periodes voor werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag naar de juiste waarde. Acties Mocht je al een salarisproductie gedraaid hebben voor periode 9, dan adviseren we om een vervangende correctieproductie te draaien vanaf 16 september (dus na de tussentijdse release). In deze vervangende correctierun selecteer je de dienstverbanden die in de salarisproductie een waarde of herrekeningsverschil hebben in enige periode vanaf 01-2021 t/m 09-2022 op code 01887 Aanv. minimum VT. Voor deze dienstverbanden voer je in de vervangende correctieproductie de mutaties op die je in de salarisrun ook hebt opgevoerd. Mocht je nog geen salarisproductie voor de maand september hebben gedraaid, dan adviseren we te wachten met draaien tot vrijdag 16 september. CAO Kraamzorg 2022-10/18 Nieuwe CAO kraamzorg [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Op 1 september is het onderhandelingsakkoord van de cao kraamzorg definitief geworden. Daarin is onder andere een salarisverhoging afgesproken per 1 maart 2022.   Wij hebben de nieuwe salaristabellen van de werkgeversvereniging ontvangen en zullen deze in een tussentijdse release opleveren in de nacht van 6 op 7 september.  Daarom willen we je vragen te wachten met het draaien van de salarisproductie van september, tot deze tussentijdse release is geweest, zodat deze aanpassing hierin kan worden meegenomen. Er zal ook een automatische herrekening plaatsvinden.  De andere wijziging die geldt per 1 maart 2022, is de aanpassing van normuren per jaar van 1878 naar 1872 uur. Hierop hebben we werkgevercode 03315 normuren t.b.v. bezetting aangepast per 1 maart 2022. Werkgevercode 03300 Normuren fulltime per periode staat al op 156 uur conform specificatie. Overige wijzigingen uit het akkoord (zoals de verhoging van de reiskosten per kilometer) gelden vanaf een latere ingangsdatum en wij zullen je te zijner tijd hierover informeren.  Als je de salarisproductie van september al hebt gedraaid, dan is het advies om of een overdraai van de salarisproductie, of een vervangende correctieproductie af te roepen. Automatische herrekening  Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 09-13 Actie Op 7 september kan je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij 'zenden en ontvangen'. Als je de salarisproductie van september al hebt gedraaid is het advies om of een overdraai van de salarisproductie, of een vervangende correctieproductie te doen. CAO Onderwijs 2022-10/19 CAO VO - Nieuwe CAO 2022 Eenmalig uitkering OOP Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2022. Daarin is ook een structurele uitkering van € 275,00 per oktober 2022 voor het OOP opgenomen. Voor de uitkering OOP is EJU-8 ingericht. De inrichting van deze uitkering OOP: De wijziging voor de uitkering OOP wordt zonder automatische aansturingen uitgevoerd. Je geeft op bij welke medewerker(s) deze uitkering van toepassing moet zijn. Het bedrag van € 275  is ingericht bij bedrag 2 Bij recht op de uitkering OOP, moet de invoercode 00628 met de waarde 0,04 (bedrag 2)) opgegeven worden per 1-11-2021. De toelage wordt dan opgebouwd vanaf november 2021. De uitkering is pensioengevend. De uitkering is gemaximeerd op € 275.  Bij de berekening van deze uitkering werken onderstaande verlofkortingen verlagend door: korting ouderschapsverlof korting onbetaald verlof korting zorgverlof-kort korting zorgverlof-lang korting calamiteitenverlof seniorenverlof Actie Uitkering OOP zelf vastleggen: Je kunt invoercode 00628 met de waarde 0,04 (bedrag 2) stam opgeven per 2021-11-01 bij iedere medewerker die de uitkering moet ontvangen. Controleer in Gemal Direct Inrichting of u in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd bij eindejaarsuitkering 8 (en de teksten van uitvoercodes) en verwijder deze zo nodig. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 00628 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties.    Meer informatie [1] Code CAO = 26 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). CAO Provincies  2022-10/20 Nieuwe CAO 2022 - 2023 Het onderhandelaarsakkoord is inmiddels bekrachtigd door de achterban van werkgevers en werknemers. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de verwachting uitgesproken dat in november de loonafspraken verwerkt gaan worden. Op dit moment zijn de bedragen echter nog niet bekendgemaakt en leven er ook nog interpretatieverschillen met betrekking tot uitvoering van de CAO. We houden je op de hoogte over de verdere ontwikkelingen. CAO Provincies 2022-10/21 CAO gemeente, provincies, waterschap [1] Update: Inmiddels heeft ook publicatie plaatsgevonden van de sector-specifieke circulaires over de doorwerking van de CAO Rijk voor de salarissen en toelagen. Voor de sector provincies betreft dit “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van provincies” dd 21-09-2022. Hierin is onder andere ook opgenomen dat de commissaris van de Koning en de gedeputeerden ook in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering van december 2022 en april 2023. We komen te zijner tijd terug op deze uitkeringen.   Onderstaand bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 06-09-2022 - Inmiddels heeft publicatie plaatsgevonden van de "Regeling tot wijziging van enige wetten en besluiten in verband met de CAO-Rijk 2022-2024" met daarin onder andere de bezoldigingsbedragen voor de bestuurders zoals we die ook al in de salaristabel voor Rijkspersoneel hadden opgenomen. Publicatie van sector-specifieke circulaires moet nog wel plaatsvinden. Origineel bericht 05-09-2022 - Ter informatie: Volgens verwachting zou afgelopen week publicatie plaatsvinden van de circulaires met daarin de officiële bedragen voor de bestuurders decentrale overheid. Gezien het feit dat het salaristijdvak voor Gemal een week eerder begon dan gemiddeld gebruikelijk (namelijk de 29e), hadden we ervoor gekozen om ook alvast de betreffende bezoldigingsbedragen mee te nemen in de salaristabel voor Rijkspersoneel.  Nu publicatie van de circulaires onverwacht toch nog op zich laat wachten, en in de loop van deze week de eerste overheidsorganisaties hun salarissen zullen laten vervaardigen, zullen we dit mogelijk heroverwegen: wanneer publicatie niet binnen enkele dagen plaatsvindt, zullen we een nieuwe versie van de salarisregeling klaarzetten bij Zend en Ontvang met daarin voor de bestuurders nog de ‘oude’ bedragen. Aanpassing van hun bezoldigingsbedragen in Gemal zal dan pas volgende maand met terugwerkende kracht plaatsvinden. We houden je op de hoogte. CAO Sociaal werk 2022-10/22 Inrichting grondslag IKB Van de werkgeversvereniging van de CAO Sociaal Werk hebben wij onderstaande schema ontvangen: Aan de hand van dit schema hebben we de CAO-inrichting in Gemal bekeken en hebben we één wijziging aangebracht. Dit betreft de grondslag 55176 (grondslag IKB-2), waar de uitvoercodes 01302 Betaald oud verl en 01071 Ouderschaps-verl. in zijn opgenomen. Deze uitvoercodes waren opgenomen met waarde 1 (tellen in grondslag), maar zouden eigenlijk moeten worden opgenomen met een 5 (telt in de grondslag als een percentage). De reden is dat de uitvoercodes 01071 en 01302 zelf het gevolg zijn van een grondslag (respectievelijk 55118 en 55117) en daarom moet er gekeken worden welke overeenkomstige uitvoercodes de grondslagen 55118/55117 en 55176 hebben. Alleen deze uitvoercodes moeten worden meegerekend voor de grondslag IKB 2 (55176).    Zie onderstaand rekenvoorbeeld ter illustratie van de werking van waarde 5: - uitvoercode 01001 salaris = € 1000. - uitvoercode 00700 bruto div = € 100. - uitvoercode 00701 bruto div = € 200.   In de grondslag van werkgevercode 55118 Uc in grondslag ouderschapsverlof is opgenomen: uitvoercode 01001 en 00700: resultaat grondslag = € 1100. Er is 10% ouderschapsverlof vastgelegd. - werkgevercode 13023 = 2 (doorbetalen bij verlof obv dezelfde grondslag als de korting). - werkgevercode 13024 = 40% (percentage doorbetalen bij verlof). - uitvoercode 01071 korting ouderschapsverlof = € 1100 x 10% =  € 110. - uitvoercode 00637 OSV doorbet. = 40% x € 110 = € 44.   In de grondslag van werkgevercode 55176 Grondslag IKB-2 is opgenomen: - uitvoercode 01001 salaris = 1. - uitvoercode 00701 bruto div = 1. - uitvoercode 01071 korting ouderschapsverlof = 5. - uitvoercode 00637 OSV doorbet. = 5.   Uitvoercode 01071 was berekend over uitvoercode 01001 én 00700, maar alleen uitvoercode 01001 zit in de grondslag van werkgevercode 55118 én werkgevercode 55176. Daarom wordt uitvoercode 01071 fictief opnieuw berekend met behulp van de berekening: uitvoercode 01071 = 10% x € -1000 = € -100.   Uitvoercode 01071 wordt dus geteld voor 100/110 = 90,90%. Dit percentage wordt bewaard. Deze berekening wordt achter de schermen uitgevoerd voor de bepaling van de grondslag van werkgevercode 55176 en niet gepresenteerd.   Voor uitvoercode 00637 wordt een fictieve koppeling gemaakt, waardoor ook gekeken wordt naar de grondslag van werkgevercode 55118 en 55176 via het percentage uit de vorige stap. - uitvoercode 01071 korting ouderschapsverlof werd geteld voor 90,90%. - uitvoercode 00637 moet dan tegen hetzelfde percentage geteld worden: € 44 x 90,90% = € 40. Resultaat grondslag van werkgevercode 55176 = uitvoercode 01001 + 00701 + 01071 + 00637 = € 1000 + € 200 - € 100 + € 40 = € 1140.   Voor meer informatie over de werking van de waarde 5 in grondslagen verwijzen we graag naar paragraaf 1.3 van het hoofdstuk grondslagen in de Gemal handleiding. Herrekening Er zal ook een automatische herrekening plaatsvinden die te herkennen is aan reden 10-04 in MSG en eventueel effect zal hebben op het recht IKB. CAO Universitair Medische Centra (UMC)  2022-10/23 Aanpassing inrichting TVO- toelage verzwarende omstandigheden Per augustus is de inrichting van diverse werkgevercodes aangepast, naar aanleiding van de nieuwe CAO. Hierin is de waarde van werkgevercode 08136 - Bedrag invoercode 01014 en 01019 foutief aangepast. De waarde stond op 12.265 euro, maar had 11786 euro moeten zijn. Dit is nu aangepast. Herrekening Er zal ook een automatische herrekening plaatsvinden, die te herkennen is aan reden 10-09 in MSG. Hierin worden de medewerkers herrekend die vanaf augustus 2022 invoercodes 1014 of 1019  hebben. CAO VVT  2022-10/24 Derde WW jaar en WGA-hiaat herverzekering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Onlangs heeft Actiz ons geïnformeerd dat de verzekering voor het derde WW-jaar (PAWW) per 01-10-2022 zal worden stopgezet. In plaats daarvan is er bij Loyalis een verzekering afgesloten voor het derde WW-jaar.  In combinatie daarmee wordt er een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten (“WGA-hiaat”).  De herverzekering van het 3e WW-jaar gaat in per 01-10-2022 en de bestaande verzekering bij PAWW loopt van rechtswege af per 01-10-2022. Voor de WGA-hiaat verzekering hoeft pas per 01-01-2023 premie te worden betaald. Dit in verband met het opzeggen van je eventueel bestaande huidige verzekering.  Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij graag naar het mailadres dat voor dergelijke vragen beschikbaar is gesteld: vvt@montaepartners.nl. Wij hebben inmiddels duidelijkheid verkregen over de inrichting van het 3e WW jaar en de WGA-hiaat verzekering. De inrichting zullen we opleveren in de periode dat de eerste premie-inning plaatsvindt: De inrichting van het 3e WW jaar in release 10-2022 De inrichting van de WGA-hiaat verzekering in release 01-2023 We zullen de regeling 3e WW-jaar inrichten op premie diverse verzekeringen regeling 13 en de WGA-hiaat verzekering op regeling 14. Dit is noodzakelijk omdat de regelingen een verschillende grondslag kennen.  De start van de verzekering voor het 3e WW jaar is al erg dichtbij. Daarom hebben we hieronder alvast de specificaties voor je uiteengezet. Extra informatie over de WGA-hiaat verzekering volgt in de informatie voor release 01-2023. Specificaties inrichting 3e WW jaar De inrichting voor het 3e WW jaar is vastgelegd op de regeling voor Premie diverse verzekeringen (VRZ regeling) 13. Werkgevercode Waarde 05001 Code soort grondslag 2 - Jaarcumulatieve grondslag 05008 Code omrekening periode grondslag 4 - Niet naar rato berekenen 05013 Maximum grondslag VRZ regeling 59706.00 (maximum SV loon) 05014 Code afronding grondslag 1 - Afronden 05018 Percentage inhouding 0.126% 05019 Percentage afdracht 0.126% 05025 Code beëindiging VRZ regeling 2 jaar voor AOW leeftijd, peilen op laatste dag van de maand 05029 Code pensioenregeling VRZ regeling 0 - standaard - we hebben deze code niet vastgelegd met waarde 5 - PAWW omdat bij die waarde herrekeningen over vorig jaar in het huidige jaar worden geboekt. Dat is een specifieke eis van PAWW die niet geldt voor Loyalis.    In de grondslag (werkgevercode 55168) is alleen uitvoercode 01598 Loon SV opgenomen met waarde 1 - tellen. We hebben de tekstuele weergave gewijzigd van de gebruikte codes voor deze regeling. Code Tekst Werkgevercode 55168 Grondslag Loyalis 3e WW jaar Invoercode 02177 Cd pr WW Loyalis Uitvoercode 01318 Premie WW Loyalis Uitvoercode 01582 Afdrgrsl WW Loyali Uitvoercode 01583 Afd.pr.WW Loyalis Uitvoercode 02638 Jaargrsl WW Loya   Indien een andere naamgeving je voorkeur heeft, dan kun je deze zelf wijzigen: De naamgeving van de grondslag wijzig je onder Werkgevergegevens → Werkgever, extra → Tekst bij regeling De naamgeving van in- en uitvoercodes wijzig je onder Werkgevergegevens → In- en uitvoercodes → Tekst bij in- / uitvoercode Aandachtspunten Er is géén automatische afdracht ingericht. Loyalis brengt op basis van de totale loonsom een premie in rekening en zal deze aan je factureren. Deze loonsom zal door Loyalis eenmaal worden opgevraagd bij aanvang van de verzekering en vervolgens na afloop van ieder jaar vóór 1 april. Op basis van die opgave wordt een premie herberekend. Loyalis heeft aangegeven dat als je in 2023 nog wijzigingen vastlegt over 2022, dat je deze wijzigingen kunt meenemen in de loonsom die je aan Loyalis verantwoordt. Je dient echter vóór 1 april 2023 de loonsom over 2022 aan te leveren. Als je na die tijd nog significante wijzigingen doorvoert over 2022, dan kun je contact opnemen met Loyalis om te bespreken of dit gevolgen heeft voor de premie over het oude jaar. De maximum grondslag (werkgevercode 05013) hebben wij ingericht met het maximum SV loon (€59706,00). Het zou dan logisch zijn om per maand te rekenen met 1/12 van dit bedrag, te weten €4975,50. Uit onze testen blijkt dat Gemal vanuit een oudere berekeningsstructuur rekent met €59706,00 / 260 SV dagen per jaar x 21,67 SV dagen in de maand. Met enkele afrondingen komt Gemal dan op een maximum grondslag per periode van €4976,08. Dit verschil leidt tot een premie-afwijking van slechts 0,007ct. Wij hebben besloten deze berekening aan te passen per 01-2023. We kunnen de wijziging namelijk alleen doorvoeren voor alle VRZ regelingen gelijktijdig. Dit zou tot vervelende herrekeningsverschillen kunnen leiden bij werkgevers die andere VRZ regelingen gebruiken.  Bij aanvang van de verzekering kun je de loonsom voor het 3e WW jaar als volgt bepalen: Als je productie 10-2022 reeds gedraaid hebt, is de grondslag voor VRZ regeling 13 beschikbaar. Je neemt in dat geval de totaalwaarde van uitvoercode 01582 Afdrachtgrondslag VRZ 13. Deze waarde kun je vermenigvuldigen met 12 om tot een jaarbedrag te komen. Als je productie 10-2022 nog niet gedraaid hebt, kun je zelf een rapportage maken waarin je de werknemers selecteert die deelnemen aan de regeling. Dat zijn in principe de werknemers bij wie invoercode 02315 Code pensioenfonds is vastgelegd met waarde A - PFZW (zie ook hieronder bij actie). Van deze werknemers neem je de waarde van uitvoercode 01598 Loon SV. Ook dit loon kun je weer omrekenen naar een jaarwaarde door te vermenigvuldigen met 12.  Actie Zoals in het voorgaande bericht aangegeven, dien je in productie 10-2022 zelf de PAWW premie stop te zetten. Dit doe je door invoercode 02183 te verwijderen bij alle werknemers. In HR Core kan je dit doen door een collectieve mutatie op te geven bij rubriek P02183. In 10-2022 activeer je bovendien de premie-inning voor de verzekering van het 3e WW jaar bij Loyalis. Hiertoe leg je invoercode 02177 (HR Core rubriek P02177) vast bij alle werknemers die in aanmerking komen voor deze verzekering. De regeling is van toepassing op alle werknemers die een arbeidscontract hebben en tevens pensioenpremie afdragen aan PFZW. In Gemal herken je deze werknemers aan het feit dat invoercode 02315 Code pensioenfonds is vastgelegd met waarde A - PFZW. Eventuele eigen comprimeertotalen, journaalposten en cumulaties dien je zelf aan te passen aan de nieuwe situatie. CAO Waterschappen 2022-10/25 CAO gemeente, provincies, waterschap [1] Update: Inmiddels heeft ook publicatie plaatsgevonden van de sector-specifieke circulaires over de doorwerking van de CAO Rijk voor de salarissen en toelagen. Voor de sector waterschappen betreft dit “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van waterschappen” dd 21-09-2022. Hierin is onder andere ook opgenomen dat de voorzitter en leden dagelijks bestuur ook in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering van december 2022 en april 2023. We komen te zijner tijd terug op deze uitkeringen.   Onderstaand  bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 06-09-2022 - Inmiddels heeft publicatie plaatsgevonden van de "Regeling tot wijziging van enige wetten en besluiten in verband met de CAO-Rijk 2022-2024" met daarin onder andere de bezoldigingsbedragen voor de bestuurders zoals we die ook al in de salaristabel voor Rijkspersoneel hadden opgenomen. Publicatie van sector-specifieke circulaires moet nog wel plaatsvinden. Origineel bericht 05-09-2022 - Ter informatie: Volgens verwachting zou afgelopen week publicatie plaatsvinden van de circulaires met daarin de officiële bedragen voor de bestuurders decentrale overheid. Gezien het feit dat het salaristijdvak voor Gemal een week eerder begon dan gemiddeld gebruikelijk (namelijk de 29e), hadden we ervoor gekozen om ook alvast de betreffende bezoldigingsbedragen mee te nemen in de salaristabel voor Rijkspersoneel.  Nu publicatie van de circulaires onverwacht toch nog op zich laat wachten, en in de loop van deze week de eerste overheidsorganisaties hun salarissen zullen laten vervaardigen, zullen we dit mogelijk heroverwegen: wanneer publicatie niet binnen enkele dagen plaatsvindt, zullen we een nieuwe versie van de salarisregeling klaarzetten bij Zend en Ontvang met daarin voor de bestuurders nog de ‘oude’ bedragen. Aanpassing van hun bezoldigingsbedragen in Gemal zal dan pas volgende maand met terugwerkende kracht plaatsvinden. We houden je op de hoogte. CAO Ziekenhuizen 2022-10/26 Cao ziekenhuizen trede 8 van schaal 103 [1]   Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. We hebben in 1-1-2022, naar aanleiding van communicatie die destijds werd verstrekt aan ons vanuit de NVZ, de schaal voor medewerkers die een opleiding volgen tot medisch specialist (AIOS), ziekenhuisapotheker, klinisch-chemicus of klinisch fysicus met één extra trede uitgebreid. Dit betrof trede 8 van salarisschaal 103 in Gemal met inpasnummer 47.  Nu blijkt dat op een later moment de datum 1-7-2022 op de website van de NVZ is geplaatst. In een eerdere versie van de volledige cao-tekst, die dit jaar is gepubliceerd stond de extra trede ook vermeld, maar dan met een ingangsdatum van 1-1-2023.  We werden geattendeerd op deze inconsistentie en hebben bij NVZ navraag gedaan. 1-7-2022 blijkt nu de correcte ingangsdatum te zijn.  Gezien er in de periode januari - juni 2022 werknemers zijn geweest die door een periodiek in deze trede zijn terechtgekomen, zijn er werknemers die een te hoog bedrag aan salaris hebben ontvangen gedurende de periode dat ze door hun periodiek in trede 8 terecht kwamen en 1 juli. Afhankelijk van de periode waarin de werknemer een periodiek heeft ontvangen en het deeltijdpercentage van de werknemer kan dit om uiteenlopende bedragen gaan. We hebben ervoor gekozen om de salarisschaal niet met terugwerkende kracht aan te passen, omdat dit zou leiden tot vorderingen voor de betreffende werknemers. Gezien deze bijzondere gang van zaken willen we je als werkgever de keuze laten of je deze bedragen wilt terugvorderen bij de betreffende werknemers. Hieronder zullen we de stappen beschrijven die je kan ondernemen om de betreffende werknemers te identificeren en de keuzes die je hebt wat betreft het teveel betaalde bedrag aan salaris.  Actie Om de werknemers te identificeren dien je de stappen uit het bijgevoegde PDF document te volgen. Als je ervoor kiest om de werknemers het teveel betaalde bedrag aan salaris te laten houden dan hoef je geen verdere actie te ondernemen.  Als je ervoor kiest om het bedrag bij de werknemers terug te vorderen is het advies om ze, vanaf de periodiekdatum waarop ze in trede 8 zijn terechtgekomen, weer terug te zetten naar trede 7. Vanaf periode 7 (juli) kunnen de werknemers die recht hadden op een periodiek alsnog hun periodiek ontvangen en dien je ze dan weer in trede 8 te zetten. Voor deze mutaties kan je invoercode 02326 anciënniteit gebruiken en daar de waarde (trede) 7 of 8 opgeven. CAO Ziekenhuizen 2022-10/27 Trede 8 van schaal 103 (extra toelichting) Zoals in het stukje hierboven (dat op de community heeft gestaan) wordt vermeld, kun je het te veel betaalde bedrag desgewenst terugvorderen van de werknemer, door de periodiek terug te draaien als deze vóór juli heeft plaatsgevonden.  Voor een instructie hoe je dit in Beaufort kunt doen, verwijzen wij graag naar de release notes van Beaufort.  CAO Ziekenhuizen  2022-10/28 Extra inrichting bij AMS In de handleiding staan adviezen voor het aanpassen van de werkgevercodes bij Medisch specialisten. Hierin is wel werkgevercode 03300- uren per periode opgenomen,  maar niet 03319 - uren per week.  We hebben meldingen gekregen dat bij aanleveringen aan PFZW de weekuren niet correct staan. Dit zal aangepast worden in de handleiding. Deze werkgevercode zal waarde 45 moeten krijgen. Let hierbij op: dit kan invloed hebben op verlofregelingen welke rekenen met de uren per week.     Automatische herrekeningen 2022-10/29 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)   reden betreffend onderwerp in deze release notes 10-02 CAO Gemeenten / SGO - Vervallen minimum 10-03 Bijdrage ZVW premie buitenland (uvc 01394) wordt niet berekend bij negatief netto loon (change 3688187) 10-04 Grondslag IKB cao Sociaal werk 10-05 Inpasnummer maximum ORT CAO ambulancezorg 10-06 PAWW - premie over nabetaling 2021 niet afgedragen (change 3697271) 10-07 Deze herrekening is vervallen. 10-08 Budget en kortingen (change 3790108) 10-09 CAO-ziekenhuizen - herrekening tgv TVO      
Volledig artikel weergeven
28-09-2022 19:00 (Bijgewerkt op 16-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2453 Weergaven
 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Mededelingen 2022-09/1 Controle-overzicht UPA/GMA mutatie vervalt (voormelding) We zijn voornemens het Controle-overzicht UPA aangifte te laten vervallen. De aanleiding is dat uit het UPA domein (bij het inzenden van de UPA levering) dezelfde informatie kan worden behaald. In MI kan deze informatie ook eenvoudig zichtbaar worden gemaakt.   In het kader van het IKV (inkomstenverhouding) traject, waarbij een registratienummer op termijn meerdere IKV nummers gaat bevatten, kijken we kritischer naar de statische overzichten welke in Salaris Dossier worden gepresenteerd. Deze bestaande overzichten moeten indien nodig worden aangepast op de IKV laag en daarom wordt ook nut en noodzaak van een overzicht beoordeeld. We zijn voornemens dit overzicht in het 4e kwartaal 2022 te laten vervallen. 2022-09/2 Selectief Resultatenoverzicht werknemeroverzicht vervalt (voormelding) Nadat vorig jaar het eerste deel is vervallen (2021-05/5 Uitfaseren selectief resultatenoverzicht) gaan we nu het werknemersdeel laten vervallen. Het gaat daarbij om lijstnummers 02301 t/m 02340). Deze informatie kan ook via MI (power BI indien je BOL gebruiker bent) worden opgehaald. Het voordeel van dit soort overzichten uit MI te halen is dat je geen productie nodig hebt; éénmalig moet de query bij MI worden vastgesteld en opgeslagen, waarmee na iedere productie het overzicht daar beschikbaar komt. We zijn voornemens dit overzicht in het 4e kwartaal 2022 te laten vervallen. 2022-09/3 Datum uit-dienst 31-12 in de januariproductie Vooraankondiging vervallen functionaliteit In januari is het niet mogelijk om mutaties vast te leggen over het voorgaande jaar, vanwege een strikte scheiding per jaargang in de loonaangifte. In het verleden is hierop één uitzondering toegestaan: het vastleggen van datum uit-dienst 31-12. Deze uitzondering blijkt in praktijk vaak tot fouten te leiden die moeilijk op te lossen zijn. Wij zijn daarom voornemens om deze functie per januari 2023 te laten vervallen. Middels dit bericht willen we je in een vroeg stadium hiervan op de hoogte stellen, zodat je je werkprocessen hierop kunt afstemmen. We bieden je bovendien een handreiking hoe je met dergelijke uitdienstmeldingen zou kunnen omgaan in onze producten.    Aan het eind van dit bericht is extra achtergrondinformatie opgenomen over wat er precies fout gaat in de huidige situatie en waarom we dit besluit hebben genomen.   NB: er geldt één uitzondering voor deze wijziging. Als je werkgevercode 03050 hebt vastgelegd met waarde 0 dan is herrekenen over vorig jaar niet mogelijk. In dat geval is het wel mogelijk om in januari een datum uit-dienst in het voorgaande jaar vast te leggen, omdat er in januari al geen koppeling meer is naar systemen over het vorige jaar. Deze code is in principe alleen in gebruik voor de sector pensioenen en uitkeringen. Nieuwe werkwijze HR Self Service Er wordt momenteel onderzocht hoe we je vanuit HR Self Service zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij deze wijziging. Nadere informatie zullen we later toevoegen. Nieuwe werkwijze HR Core In het kader van de nieuwe werkwijze in Gemal wordt je geadviseerd voorkomende gevallen als volgt -na afroep van het jaarwerk- te muteren:   Leg in de januariproductie voor het betreffende dienstverband rubriek P00361 (code blokkering) stam vast met de waarde 3. Muteer in de februariproductie rubriek P00361 (code blokkering) stam met terugwerkende kracht vanaf januari met de waarde 0 (of maak de waarde leeg). Muteer in de februariproductie rubriek P00830 (datum uit-dienst) over het voorgaande jaar. Hierbij is het voldoende om de van toepassing zijnde waarde vast te leggen, er hoeft geen TWK periode te worden gekozen.  Nieuwe werkwijze Gemal Bij veel werkgevers is het gebruikelijk om begin januari één of meerdere aanvullende correctieproducties te draaien over december van het voorgaande jaar [1]. In HR Core zijn deze producties nog bekend als de 13e t/m 15e productie. In deze producties kun je elke willekeurige datum uit-dienst over dat voorgaande jaar verwerken.   Nadat je het jaarwerk hebt afgeroepen, is er een relatief korte periode voordat je de januariproductie afroept. In deze periode kun je invoercode 02361 Code blokkering vastleggen met waarde 3 - blokkeren vaste gegevens. Hiermee voorkom je berekening van vast salaris bij deze werknemer in januari.   In de februariproductie verwijder je invoercode 02361 met terugwerkende kracht en leg je alsnog de datum uit dienst vast alsmede eventuele andere mutaties over het voorgaande jaar.   [1] Er zijn andere werkwijzen mogelijk. Je kunt in Gemal nog tot het einde van de maand januari correctieproducties afroepen over het voorgaande jaar. Dat kan ook nadat de januariproductie reeds verwerkt is. Je roept dan na de aanvullende correctieproductie over december ook een vervangende correctieproductie over januari af. Achtergrondinformatie Jaarlijks wijzigen de (technische) eisen welke gegevens op welke wijze moeten worden geleverd in de loonaangifte. Daarom is elke jaargang in de loonaangifte strikt gescheiden. Deze scheiding werkt door in onze systemen. Wij passen jaarlijks de functionaliteit aan op de nieuwe eisen. Gegevens die zijn samengesteld volgens de nieuwe eisen mogen echter niet in het oude jaar terechtkomen. Om die reden wijzigt Gemal nooit loonaangiftegegevens over een voorgaand jaar.   In de kalendermaand januari van elk jaar is het mogelijk om producties af te roepen over december van het oude jaar, maar ook over januari van het nieuwe jaar. Om deze reden is er in die maand een koppeling met de loonaangifte van beide jaargangen. Dit brengt risico’s met zich mee voor de verwerking. Om deze reden is het niet mogelijk om in een januariproductie mutaties vast te leggen met terugwerkende kracht in het oude jaar, die zouden dan immers tegen de verkeerde eisen verwerkt kunnen worden.   In het verleden is op verzoek van diverse werkgevers de optie toegevoegd om in een januariproductie wel datum uit-dienst 31-12 vast te leggen, hoewel deze mutatie eigenlijk betrekking heeft op het oude jaar. Er worden immers relatief veel werknemers uit dienst gemeld in december met deze datum en dit biedt de optie om de salarisbetaling stop te zetten. De afgelopen jaren blijkt deze optie echter toch te leiden tot diverse problemen. De datum uit-dienst wordt in deze situatie namelijk in Gemal niet opgeslagen onder het oude jaar, maar alleen in januari van het nieuwe jaar. Dit vanwege de strikte scheiding. Dit heeft tot gevolg dat de datum uit-dienst ontbreekt in loonaangiftes en je UPA over het voorgaande jaar. In de betreffende aangifteportalen leidt dit tot foutmeldingen. Ook blijkt regelmatig dat de opbouw van rechten voor vakantietoeslag, eindejaarsuitkeringen en eenmalige uitkeringen over het jaar heen niet goed worden berekend als gevolg van deze werkwijze. Vaak zijn dit fouten die niet direct te herleiden zijn naar de datum uit-dienst, waardoor het veel tijd kost om de oorzaak op te sporen en te verhelpen.   Je kunt bovenstaande foutsituatie voorkomen door in februari de betreffende werknemers te herrekenen over het voorgaande jaar. In februari is de loonaangifte over het oude jaar afgesloten en kan Gemal de data veilig tegen de eisen van het nieuwe jaar opslaan. Wij hebben dit de afgelopen jaren diverse malen gecommuniceerd, maar in praktijk blijkt dit helaas nog vaak fout te gaan.   Gewijzigd en verbeterd 2022-09/4 Nieuwe invoercode 01185 waarnemingstoelage Je kunt een waarnemingstoelage aansturen waarmee het salarisverschil tussen het inschalingsbedrag van de eigen functie en dat van een andere functie automatisch wordt bepaald in Gemal en wordt gepresenteerd met uitvoercode 01185. Aansturing van deze toelage vindt plaats door vastlegging van schaal/anciënniteit, eventueel naar rato (invoercodes 02095/02096/02102) [1].   Onlangs hebben we het ook mogelijk gemaakt om dat met een ingangsdatum in de loop van de maand aan te sturen. Programmatechnisch was het gewenst om hierbij ook te kunnen werken met invoercode 01185. Daarom komt met ingang van periode 09 deze invoercode nu ook algemeen ter beschikking als een benoemde bruto diversen code, die je kunt gebruik in plaats van of afwijkend op de waarnemingstoelage met het automatisch bepaalde salarisverschil:   Gegeven: waarnemingstoelage. Vastleggen: invoercode 01185: het bedrag waarnemingstoelage. Dit bedrag komt in de plaats van het automatisch berekende bedrag via de aansturing met invoercodes 02905/02096 en eventueel 02102. Meer informatie [1] Handleiding Gemal onderwerp Bruto componenten bij 3.27. 2022-09/5 Uitfaseren 19XX-bestanden behalve het 1916- en 1917-bestand In het kader van het IKV-project beoordelen we of overzichten en bestanden nog relevant zijn, voordat ze aangepast worden voor het IKV-niveau. Het gebruik van de uitvoercodes/perioderesultaten bestanden, de zogenaamde 19XX-bestanden is zeer gering, met uitzondering van het 1916- en 1917-bestand  [1]. Daarom gaan we, zoals we in de release notes van 2022-04 hebben aangekondigd, de lijstnummers 1901 t/m 1915 in deze release uitfaseren. Vanaf deze salarisproductie worden de lijstnummers derhalve niet meer aangemaakt. Meer informatie [1] 1916-bestand = uitvoercodes/perioderesultaten periode 01 t/m huidige periode, 1917-bestand = uitvoercodes/perioderesultaten huidige periode en herrekeningsverschillen periode 01 t/m voorlaatste periode. Zie handleiding Gemal onderwerp Afroep overzichten en resultaten bij 3.4. 2022-09/6 Wijzigingen in het Productie-overzicht In het kader van het IKV-project worden met ingang van deze release een aantal tellers niet meer per dienstverbanden geteld, maar per IKV. Bij de betreffende teller staat bij EENHEID nu IKV vermeld. Tevens is de kolom MEDIUM geactualiseerd. Meer informatie [1] Zie handleiding Gemal onderwerp Productie-overzicht bij 1.3 Tellers 2022-09/7 Generatiepact  In verschillende cao’s is een vorm van een generatiepact opgenomen. Deze regeling kan, in verschillende vormen, worden ingericht in Gemal. Je kunt hiervoor in het verleden één van de verlofregelingen 1 t/m 15 hebben ingericht (zoals gedaan door veel werkgevers in de decentrale overheid), maar je kunt hiervoor ook gebruik maken van de later beschikbaar gekomen verlofregeling 16 (zoals gedaan door veel werkgevers in de sector zorg en welzijn). Dit staat beschreven in de Gemal handleiding bij het hoofdstuk Generatiebeleid. De bijbehorende grondslag (55058 van verlofregeling 16) was echter niet ingericht op A-niveau en ook in de meeste gevallen niet op C-niveau. We hebben, om het flexibel te houden, de grondslag nu op A-niveau alleen met enkele meest voor de hand liggende codes ingericht:   01001 salaris 01007 aanvulling minimumloon 01011 garantietoelage 01172 garantietoelage  Op cao-niveau is voor de cao sociaal werk uitvoercode 0631 arbeidsmarkttoelage toegevoegd. Zie hiervoor ook het stukje verderop in de release notes.    Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Als je deze regeling wilt gebruiken dan dien je de inrichting altijd te controleren en indien nodig aan te passen op W - niveau. 2022-09/8 Uitvoercode 01302 en maandgrondslag PFZW Het is gebleken dat uitvoercode 01302 korting BOSV ten onrechte in de maandgrondslag van PFZW (werkgevercode 55052) zat. Als uitvoercode 01302 bij een werknemer aanwezig is en tegelijkertijd er andere elementen aanwezig zijn die op uitvoercode 02326 variabelen PFZW terechtkomen, dan werd deze uitvoercode 02326 verlaagd door uitvoercode 01302. Door de aansturing van uitvoercodes tijdens verlof / vrijwillige voortzetting (werkgevercodes 13020 en 13021), werden de verloonde uren echter al verlaagd als uitvoercode 01302 aanwezig was, dus ook uitvoercode 02326 verlagen zou dubbele verlaging zijn.  Automatische herrekening 09-10 Uitvoercode 01302 is uit werkgevercode 55052 gehaald en er zal een herrekening plaatsvinden met reden 09-10 in MSG.   Opgeloste meldingen 2022-09/9 Percentage over inpasnummer en doorwerking in grondslagen (change 3600947) Je kunt in Gemal een percentage laten berekenen over een inpasnummer dat dan als toelage maandelijks wordt uitbetaald. Je legt hiervoor in ieder geval het percentage vast (invoercode 01182 / 01281 / 01282) en het inpasnummer (invoercode 03256 / 03257 / 03258) [1]. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om een waarnemingstoelage te bepalen en betalen. Melding We constateren dat dit bedrag weliswaar correct wordt berekend en gepresenteerd (met uitvoercode 01182 / 01281 / 01282), maar dat bij vaste opgave de doorwerking ervan in een enkele grondslag (zoals voor het pensioengevend inkomen ABP in uitvoercode 02231, grondslag pensioen uitvoercode 01639, of voor contractloon uitvoercode 02138) niet correct is geweest.  Oplossing Met ingang van periode 2022-09 hebben we de programmatuur aangepast. Door de herrekening worden de uitvoercodes opnieuw vastgesteld. Automatische herrekening 09-04 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 09-04 in MSG. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Bruto Diversen bij 3.26 Toelage over inpasnummer. 2022-09/10 Korting VT / EJU in berekening dagloon bij benadering (change 3716159) In release 2022-07/2 hebben we functionaliteit toegevoegd, waarmee je de berekening van het dagloon bij benadering zelf kunt wijzigen. Het dagloon wordt berekend op basis van de nieuwe grondslag 55105. In de algemene inrichting wordt het loon SV geteld, vermeerderd met recht VT, arbeidsvoorwaardenbedrag (EJU / IKB) en gecorrigeerd voor verlof. Als er gebruik wordt gemaakt van een onbetaalde of gedeeltelijk betaalde verlofregeling dan is het loon SV op maandbasis doorgaans lager. Om hiervoor te compenseren hebben we de uitvoercodes, waarop de korting bij verlof wordt gepresenteerd, opgenomen met waarde 9 - negatief tellen.  Melding Als er sprake is van korting wegens gebruik van een verlofregeling, dan werkt die korting ook door in het recht VT / EJU. Dit zorgde voor een verlaagd dagloon bij benadering tijdens verlof.  Oplossing Het bedrag waarmee het recht VT / EJU is verlaagd als gevolg van een verlofregeling wordt gepresenteerd op uitvoercodes 01652 Korting VT en 01801 t/m 01807 Korting EJU 1 t/m 7. We hebben deze codes opgenomen in grondslag 55105 Dagloon bij benadering met waarde 1 - tellen.   Let op: De genoemde uitvoercodes worden niet gepresenteerd als het (verlaagde) recht VT / EJU wordt doorgestort in een persoonlijk budget / IKB. In die situatie is er dus ook in de nieuwe situatie een verlaagd dagloon bij benadering. Indien je aan een werknemer in deze situatie een uitkering wilt betalen, dan kun je zelf het correcte dagloon vastleggen. De invoercode waarop je het dagloon vastlegt is afhankelijk van het type uitkering dat je betaalt. Raadpleeg hiervoor de Gemal handleiding.   Een verlofregeling kan doorwerken in meer componenten dan alleen het recht VT / EJU. Afhankelijk van het type verlof kan bijvoorbeeld ook de pensioenpremie of een toelage afwijkend worden berekend. Het is onmogelijk om met al deze invloeden rekening te houden in het dagloon bij benadering. Je kunt desgewenst zelf grondslag 55105 aanpassen, maar ook dan blijft de berekening een benadering. Wij adviseren daarom altijd het dagloon te controleren voordat je een uitkering uitbetaalt aan een werknemer en indien nodig zelf een aangepast dagloon vast te leggen. Automatische herrekening 09-05 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 09-05 in MSG. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2022-09/11 Peildatum VT: inhaaleffect werkt niet bij doorstorten naar IKB (change 3591919) De vakantietoeslag kan uitbetaald worden of doorgestort worden naar een IKB of PB. Bij een vakantietoeslag op basis van een peildatum (werkgevercode 03201 met waarde 3) moet in beide gevallen, bij het verhogen van het salaris met terugwerkende kracht, deze verhoging doorwerken in de vakantietoeslag. Melding Als de vakantietoeslag (op peildatum) wordt doorgestort naar de IKB of PB werkte een salarisverhoging met terugwerkende kracht niet door in de IKB/PB componenten. Oplossing De berekening van de vakantietoeslag is aangepast. Deze werkt nu vergelijkbaar met de eindejaarsuitkering: Bij een verhoging van het salaris met terugwerkende kracht wordt ook de doorgestorte vakantietoeslag opgehoogd. Automatische herrekening 09-06 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 09-06 in MSG. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2022-09/12 Ten onrechte een negatieve uitruil bij kopen verlofuren (change 3666276)  Bij de aankoop van een component uit een IKB (bijvoorbeeld verlofuren) genereerde Gemal automatisch en foutief een negatieve uitruil op een geheel andere component (bijvoorbeeld reiskosten). Met een negatieve uitruil bedoelen we dan dat er een netto inhouding plaatsvond en een bruto uitbetaling, waar normaal gesproken het tegenovergestelde gebruikelijk is.   Deze situatie deed zich specifiek voor bij CAO's waar een CAO minimumloon van toepassing is.   Dit had te maken met een controle op het wettelijk minimumloon bij uitruil en de aanwezigheid van uitvoercode 01161 (ver)kopen verlofuren in de grondslag minimumloon (wgcode 55080). Als er echter verlofuren worden gekocht (en het bedrag aan verlofuren negatief is) en daar een component tegenover staat die niet in de grondslag wettelijk minimumloon (wgcode 55080) zit, kan het zijn dat Gemal dit ziet alsof de werknemer door deze uitruil onder het minimumloon zit. Door een technische verweving met het cao-minimumloon ging Gemal daarom een andere doel-component, die was ingericht op werkgevercode 06101 (uitvoercode doel), bruto uitbetalen en netto inhouden.  Oplossing Dit is nu opgelost. Er vind geen negatieve uitruil meer plaats in deze gevallen. Automatische herrekening 09-07 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden die te herkennen is aan reden 09-07 in MSG. 2022-09/13 Prognose LIV- ten onrechte dienstverbanden niet meegenomen bij uitzetten verzekeringsplicht (change 3644464)  Op Signaleringslijst 31 staan de prognosebedragen voor de tegemoetkoming loonkosten UWV. Hierin waren ten onrechte voor de LIV de dienstverbanden niet opgenomen die een deel van het jaar wel verzekeringsplichtig waren en in de laatste maanden van het jaar niet. Dit komt voor als een werknemer meerdere dienstverbanden heeft en een deel van deze dienstverbanden is gedurende het jaar beëindigd.   Dit is opgelost. De geprognotiseerde bedragen zullen nu gelijk zijn aan de bedragen die het UWV vaststelt op basis van de gegevens uit de loonaangifte.   Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2022-09/14 Korting en opbouw Persoonlijk Budget (change 3701908) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   In onze releasenotes Gemal voor periode 07 hadden we een aanpassing beschreven bij onderwerp “2022-07/4 Korting en opbouw Persoonlijk Budget”: Voor sectoren waar een Persoonlijk Budget (Individueel KeuzeBudget) van toepassing is, was geconstateerd dat met ingang van periode 2022-03 de korting niet meer werd verrekend in de uitvoercodes voor vaste opbouw budget [1].    De aanpassing die we hiervoor doorgevoerd hebben, was voor de doelgroep waarbij het budget gevormd werd door doorstorting van vakantietoeslag (VT) en/of eindejaarsuitkering (EJU). Daarnaast is er echter ook een doelgroep waarbij het budget tot stand komt door berekening van een percentage over een grondslag budget en waarvoor dus nog geen aanpassing was doorgevoerd. Oplossing Met ingang van periode 2022-08 is ook dit aangepast. De aanpassing was te laat voor de reguliere release en is per 04-08-2022 in productie gegaan. Automatische herrekening 08-18 In periode 08 zullen we de automatische herrekening nogmaals uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-18 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. NB - een aanpassing in vaste opbouw budget, kan eventueel ook doorwerken in koop/verkoop van verlofuren daar waar de betreffende uitvoercode in de grondslag verlofuren is opgenomen. Meer informatie [1] Met de uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 en 02246 wordt het vaste deel van de maandelijkse opbouw budget gepresenteerd.   CAO informatie CAO Gehandicaptenzorg 2022-09/15 Afbouw carrière Zoals eerder in deze release notes aangegeven bij onderwerp 2022-09/7 Generatiepact, is de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau ingericht met de meest voor de hand liggende codes. Dit werkt voor de cao gehandicaptenzorg door aan de hand van de codes die op A-niveau zijn ingericht. Uiteraard ben je vrij om op W-niveau hier codes aan toe te voegen. Op A-niveau hebben we er, vanwege flexibiliteit, voor gekozen om alleen de meest voor de hand liggende codes toe te voegen.    Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kunt hier op W-niveau altijd van afwijken. CAO Gehandicaptenzorg 2022-09/16 Doorgeven van verloonde uren UPA naar PFZW Per 2022-01 is op verzoek van pfzw een aanpassing doorgevoerd voor het doorgeven van de verloonde uren UPA. Wij hebben je hierover geïnformeerd in release notes 2022-01/29.   Naar aanleiding van een melding is gebleken dat de wijziging  voor uurloners niet goed is doorgevoerd. Het gevolg hiervan is dat voor uurloners geen verloonde uren naar pfzw zijn doorgegeven.    Per 2022-09 is de programmatuur van Gemal aangepast. Automatische herrekening 09-03 In de septemberproductie wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd. Deze herrekeningsmutaties worden gekenmerkt met reden 09-03 in MSG CAO Gehandicaptenzorg 2022-09/17 Slaapdiensten Zoals in de release notes van 2022-08/19 is aangegeven, was de intentie om de combinatie van in-en uitvoercode 01062 en werkgevercode 08144 te gebruiken voor het boeken van de vergoeding voor slaapdiensten, zoals beschreven in de cao.    In de cao staat: Uren doorgebracht in slaapdienst, worden als halve werkuren aangemerkt en in tijd gecompenseerd. Op verzoek van de werknemer worden de halve werkuren door de werkgever uitbetaald door middel van een vergoeding op uurbasis ter hoogte van het actuele uurloon van de werknemer op het moment van het verrichten van de slaapdienst.   Het kan dus zijn dat een werknemer aangeeft dat hij/zij de uren, doorgebracht in slaapdienst, graag wil laten uitbetalen. Na analyse blijkt dat de codes 01062 (in-uitvoercode) en 08144 (werkgevercode) niet op W-niveau in gebruik zijn en daarom hebben we werkgevercode 08144 per release 2022-09 ingericht op C-niveau met 50%. Elk uur aan slaapdienst dat er op invoercode 01062 wordt geboekt wordt vermenigvuldigd met de 50% op werkgevercode 08144 en vervolgens vermenigvuldigd met het uurloon van de betreffende werknemer. Op deze manier wordt er voor elk geboekt uur aan slaapdienst op invoercode 01062 een vergoeding van een half uurloon betaald op uitvoercode 01062, conform CAO.  Actie Voor het boeken van uren voor gedraaide slaapdiensten die conform cao uitbetaald mogen worden kun je invoercode 01062 gebruiken vanaf deze release.  CAO gehandicaptenzorg 2022-09/18 Toelichting op arbeidsmarkttoeslag In de release notes van 2022-08/21 staat vermeld hoe je de arbeidsmarkttoeslag, zoals beschreven in de cao, kunt inrichten. Bij het schrijven van de vorige release notes stonden er nog vragen open bij de werkgeversvereniging, met betrekking tot enkele aspecten van de inrichting. Op die punten is inmiddels meer duidelijkheid.    Allereerst heeft de werkgeversvereniging bevestigd dat de toeslag niet wordt gezien als salaris en daardoor niet in de grondslag van de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering dient te zitten.    Wat betreft pensioengevendheid is er door PFZW bevestigd, dat deze afhankelijk is van de intentie van de toeslag. Als er een intentie is om de toeslag voor een langere periode (drie jaar of langer) te ontvangen, dient de toeslag te worden opgenomen in de jaargrondslag. Als de intentie is om de toeslag korter dan drie jaar te betalen, dan dient deze te worden opgenomen in de maandgrondslag. Loopt de toeslag dan uiteindelijk toch langer dan drie jaar door, dan dien je na het derde jaar alsnog de toeslag op te nemen in de jaargrondslag.   Uitvoercode 01014 toelage 2 is op A-niveau al opgenomen in de jaargrondslag van PFZW (55051). Deze toeslag kan daarmee gebruikt worden als de intentie is om de toeslag langer dan drie jaar te betalen. De toeslag is niet opgenomen in de grondslag voor de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering, conform de richtlijn van de werkgeversvereniging.    Voor een arbeidsmarkttoeslag waarvan de intentie is dat deze korter dan drie jaar zal worden betaald is het advies om deze uitvoercode (bijvoorbeeld 01016) zelf op te nemen in de maandgrondslag (55052) en te checken of deze niet in de grondslag vakantietoeslag (56001) of eindejaarsuitkering (55135) is opgenomen.  Actie De uitvoercodes van de toeslag dien je niet op te nemen in de grondslag van de vakantietoeslag (werkgevercode 56001) en de eindejaarsuitkering (55135). De uitvoercode van de toelage waarvan de intentie is om deze langer dan drie jaar te betalen dient opgenomen te worden in de jaargrondslag PFZW (55051) De uitvoercode van de toelage waarvan de intentie is om deze korter dan drie jaar te betalen dient opgenomen te worden in de maandgrondslag PFZW (55052) CAO gemeenten / SGO 2022-09/19 Decentrale bestuurders en CAO rijkspersoneel Het volgende onderwerp schrijven we onder voorbehoud van definitieve publicatie van de wijzigingen (circulaires) voor bestuurders decentrale overheid als gevolg van de afspraken in de CAO Rijk. Salarisverhoging Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2022-07 een salariswijziging, conform afspraak in de nieuwe CAO, zie deze release notes bij CAO Rijkspersoneel onderwerp “Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris”. In de regel wijzigt de bezoldiging van de burgemeester en wethouders (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor B&W heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer [2]. We hebben de gewijzigde salarisbedragen per 2022-07 opgenomen in de programmatuur. Indexatie vergoedingen / toelagen Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt ook een indexering van diverse bedragen voor burgemeester, wethouders en raadsleden per 2022-07. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:   ambtstoelage burgemeester. ambtstoelage wethouder / wethouder bij waarneming. toelage fractievoorzitter. vergoeding en onkostenvergoeding raadsleden. tegemoetkoming zkv raadsleden. etc. Overige wijzigingen Over de overige wijzigingen uit de nieuwe CAO Rijkspersoneel, zoals de eenmalige uitkering per december, zullen we je te zijner tijd weer informeren. Actie Vanaf 30 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Zie ook circulaire BZK 2022-0000XXXXXX. [2] Zie de Gemal handleiding onderdeel CAO-inrichting bij CAO rijkspersoneel bij 1.1. CAO Gezondheidscentra 2022-09/20 Doorgeven van verloonde uren UPA naar PFZW Per 2022-01 is op verzoek van pfzw een aanpassing doorgevoerd voor het doorgeven van de verloonde uren UPA. Wij hebben je hierover geïnformeerd in release notes 2022-01/36.   Naar aanleiding van een melding is gebleken dat de wijziging  voor uurloners niet goed is doorgevoerd. Het gevolg hiervan is dat voor uurloners geen verloonde uren naar pfzw zijn doorgegeven.    Per 2022-09 is de programmatuur van Gemal aangepast. Automatische herrekening 09-03 In de septemberproductie wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd. Deze herrekeningsmutaties worden gekenmerkt met reden 09-03 in MSG. CAO GGZ 2022-09/21 Balansbudget In de release notes van 2022-07/19 hebben wij het balansbudget ingericht en instructie gegeven over hoe hiermee om te gaan indien een werknemer een andere keuze maakt dan alleen de uitbetaling in september.    Inmiddels is duidelijk dat uurloners wel recht hebben op de uitkering. Het bedrag voor een uurloner wordt bepaald aan de hand van een referteperiode januari - juli. De eenmalige uitkering op EJU-2 is daarom als volgt ingericht:   Werkgevercode Inrichting 25201 - Methode berekenen 2 - peildatum 25206 - Code categorie soortloner 3 - uitsluiten wachtgelders 25207 - Code categorie schalen 7 - uitsluiten minimumloners (vakantiekrachten), BVP'ers en stagiaires. 25213 - Periode uitbetaling 9 25214 - Peildatum in-dienst vanaf 0701 25215 - Peildatum in-dienst t/m 0701 25218 - Deeltijdfactor boven 100% 2 - maximeren op 100% over dienstverbanden heen 25219 - Vast fulltime bedrag 500 25221 - Code factor diensttijd 3 - hele jaar 25222 - Factor deeltijd 1 - naar rato percentage deelbetrekking op 01-07 25223 - Referteperiode 0707 25224 - Verschoven referteperiode 3 - geen verschoven referteperiode 25230 - Methode opslag uitkering 3 - nvt   De vraag, die nog bij de werkgeversvereniging lag, ging over de pensioengevendheid van het balansbudget. Hier is inmiddels duidelijkheid over. Het balansbudget volgt de hoofdregel dat de toekenning van een loonbudget leidt tot het toekennen van structureel salaris. Het bedrag van het balansbudget is pensioengevend, of dat nou wordt uitbetaald, gebruikt voor studie of voor de aankoop van uren. Uitvoercode 01004, waarop de uitbetaling in september zal plaatsvinden, is dan ook opgenomen in de maandgrondslag van PFZW (werkgevercode 55052).    In tegenstelling tot wat in de release notes van 2022-07 vermeld werd, dient de uitkering in het geval van de keuze voor studie of hersteluren dan ook niet te worden geblokkeerd om zodoende de pensioenberekening correct te laten verlopen. In plaats van de uitbetaling te blokkeren houd je het bruto bedrag in op een kruispost op het moment dat het budget wordt gebruikt voor studie of uren. Hoe je dat doet lees je hieronder bij de verschillende keuzes.   De enige uitzondering is indien men de keuze maakt om het balansbudget te gebruiken voor het generatiepact. Omdat bij deze keuze het recht op het balansbudget verder vervalt is het in dit geval niet meer pensioengevend en moet de uitkering nog wel worden geblokkeerd. Hieronder is per keuze uitgewerkt hoe dit in Gemal moet worden vastgelegd:  Keuze 1: Uitbetaling budget Als een werknemer ervoor kiest om het budget in september uit te laten betalen hoef je niets te doen. Het bedrag vanuit de inrichting op eindejaarsuitkering 2 komt in september automatisch tot uitbetaling. Omdat uitvoercode 01004 in de maandgrondslag van PFZW zit wordt er ook netjes pensioen over opgebouwd.  Keuze 2: Budget voor studie / opleiding Als een werknemer het budget wil gebruiken voor studie of opleiding dan dient de uitbetaling op uitvoercode 01004, in tegenstelling tot wat wij in de release notes van 2022-07 hebben beschreven, wel plaats te vinden en dus niet te worden geblokkeerd. Het bedrag dient dan te worden tegengeboekt met een bruto inhouding van hetzelfde bedrag, zodat er wel pensioenopbouw plaatsvindt, maar geen bruto betaling. Er zal uiteindelijk wel een netto verschil worden veroorzaakt door het effect van uitvoercode 01004 op de pensioenpremie.     Het tegenboeken kan door middel van een bruto diversen code. Het opboeken van het persoonlijk budget om het saldo bij te houden, zoals beschreven in de release notes van 2022-07, is nog wel steeds van toepassing, mocht dat gewenst zijn.  Keuze 3: Budget gebruiken om hersteluren te kopen Als een werknemer het budget wil gebruiken om hersteluren te kopen, dient ook in dit geval geen blokkade te worden opgegeven en dient het bedrag van het balansbudget op uitvoercode 01004 te worden uitbetaald. Het bedrag dat op uitvoercode 01004 wordt uitbetaald dient te worden tegengeboekt door hetzelfde bedrag aan “verlofuren kopen” om te rekenen naar een aantal uren en negatief te boeken via invoercode 01161 verlofuren 1 of een andere code voor het aankopen van verlof, zolang deze maar niet in de pensioengrondslag zit [1, 2]. Op deze manier is het bedrag dat wordt uitbetaald op uitvoercode 01004 wel pensioengevend (want het zit op C-niveau in de maandgrondslag PFZW), maar vindt er geen bruto betaling plaats. Er zal uiteindelijk wel een netto verschil worden veroorzaakt door het effect van uitvoercode 01004 op de pensioenpremie.    Het aantal uren dat is ingehouden vanwege het kopen van de verlofuren dien je vervolgens bij te werken in de urenadministratie.  Keuze 4: Keuze generatiepact Als de werknemer ervoor kiest om gebruik te maken van het generatiepact doet hij/zij automatisch afstand van het recht op de uitbetaling van het balansbudget. Dit is de enige keuze waarbij de uitbetaling op uitvoercode 01004 wel moet worden geblokkeerd door op invoercode 01004 waarde 1 (0,01) vast te leggen in maand 7. Dit is de maand waarin het recht ontstaat op uitvoercode 01612 en dit recht dient te worden geblokkeerd. Muteren kan variabel of vast, zolang de blokkade maar betrekking heeft op maand 7.   Afwijkend bedrag Er kan desgewenst ook een afwijkend bedrag worden opgegeven. Dit kan met invoercode 01004 door variabel een afwijkend bedrag op te geven in periode 09. Arbeidsvoorwaardenbedrag De belastingdienst heeft gedefinieerd wanneer er sprake is van een arbeidsvoorwaardenbedrag: Een arbeidsvoorwaardenbedrag is een aan de werknemer toegekend en in geld uitgedrukt toekomstig loonbestanddeel, niet zijnde een afzonderlijke opbouw van vakantiebijslag, dat in een aangiftetijdvak wordt opgebouwd ingevolge afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover dit toekomstige loonbestanddeel kan leiden tot loon als bedoeld in artikel 16 Wet financiering sociale verzekeringen.    Vervolgens wordt daar nog wel de notitie bij gegeven: als er voor de uitbetaling een beperkende voorwaarde aan verbonden zit als bijvoorbeeld het op 1 december van het betreffende jaar in dienst zijn, dan wordt niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldaan.   In Gemal stond eindejaarsuitkering 2 (waar het balansbudget op is ingericht) echter nog wel in de grondslagen van het arbeidsvoorwaardenbedrag (55167 en 55168). Wij hebben respectievelijk uitvoercodes 01612 en 01004 uit deze grondslagen gehaald. Automatische herrekening 09-12 Voor deze grondslagwijziging zal een herrekening plaatsvinden, die te herkennen is aan reden 09-12 in MSG. Actie Als de werknemer niet voor deelname aan het generatiepact heeft gekozen, maar je al wel blokkades bij werknemers hebt vastgelegd met invoercode 01004, dien je deze weer te verwijderen.  Als de werknemer gekozen heeft voor keuze 2 of 3 dien je het bedrag dat op uitvoercode 01004 wordt uitbetaald tegen te boeken met danwel een bruto diverse (in het geval van keuze 2) danwel het kopen van verlofuren (in het geval van keuze 3).  Voor het bedrag dat dient te worden tegengeboekt kun je een rapportage maken op uitvoercode 01612 (recht balansbudget) in de maand juli. Let er daarbij wel op dat, als een werknemer meer dan 100% werkt, hier een hoger bedrag dan €500,- staat. De uitbetaling in september wordt wel gemaximeerd op €500,-, dus het maximaal tegen te boeken bedrag is €500,-. Meer informatie [1] De regeling voor (ver)koop verlofuren 1 t/m 6 zit standaard niet in de pensioengrondslag, regeling 7 en 8 wel. [2] Je kunt zelf het uurloon selecteren per regeling voor (ver)koop van verlofuren. Het aantal te kopen uren bereken je door het bruto bedrag aan balansbudget te delen door het gekozen uurloon. CAO GGZ 2022-09/22 Minimum VT en minimum EJU Per abuis waren de bedragen voor minimum VT (werkgevercode 03206) en minimum EJU (werkgevercode 25012) niet bijgewerkt naar aanleiding van de salarisverhoging in 2022-07. Dit is inmiddels wel gebeurd.  Automatische herrekening 09-09 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden, te herkennen aan reden 09-09 in MSG. CAO Huisartsenzorg 2022-09/23 Doorgeven van verloonde uren UPA naar PFZW Per 2022-01 is op verzoek van pfzw een aanpassing doorgevoerd voor het doorgeven van de verloonde uren UPA. Wij hebben je hierover geïnformeerd in release notes 2022-01/41.   Naar aanleiding van een melding is gebleken dat de wijziging  voor uurloners niet goed is doorgevoerd. Het gevolg hiervan is dat voor uurloners geen verloonde uren naar PFZW zijn doorgegeven.    Per 2022-09 is de programmatuur van Gemal aangepast. Automatische herrekening 09-03 In de septemberproductie wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd. Deze herrekeningsmutaties worden gekenmerkt met reden 09-03 in MSG. CAO Jeugdzorg 2022-09/24 Generatiepact Zoals eerder in deze release notes aangegeven bij onderwerp 2022-09/7 Generatiepact, hebben we de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau ingericht met de meest voor de hand liggende codes. In het geval van de cao jeugdzorg moet hier ook de arbeidsmarkttoelage aan worden toegevoegd. Deze is niet op C-niveau maar op W-niveau ingericht op uitvoercode 01014, 01015 of 01016. Actie  De uitvoercode waarop je de arbeidsmarkttoelage op hebt ingericht, dien je zelf aan werkgevercode 55058 toe te voegen met waarde 1.    Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kunt hier op W-niveau altijd van afwijken. CAO Jeugdzorg 2022-09/25 Ouderschapsverlof [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   In de release notes van 2022-08/27 staat beschreven dat de oude regeling omtrent de tegemoetkoming tijdens ouderschapsverlof vervalt met de ingang van het betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022). Dit is correct, alleen hadden we verzuimd te melden dat afspraken die tussen werkgever en werknemer op basis van artikel 9.7.1. (waarin de oude regeling wordt beschreven) vóór 2 augustus 2022 zijn gemaakt én vóór 2 augustus zijn ingegaan ook na 2 augustus 2022 van kracht blijven.    De inrichting van de oude regeling blijft daarom nog bestaan en is tot nu toe (en zal voorlopig) niet (worden) geschoond of verwijderd.    In het geval dat de tegemoetkoming vanuit de cao samenvalt met betaald ouderschapsverlof kan de situatie zich voordoen dat de werknemer meer betaald krijgt dan zonder verlof. De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat deze situatie mogelijk en correct is.  Actie Als je een afspraak hebt gemaakt voor 2 augustus en het verlof is ook voor die datum ingegaan, dan leg je invoercode 02851/02852 WEL vast. Dit in tegenstelling tot het eerdere bericht. Als je de afspraak hebt gemaakt na 2 augustus of het verlof start na die datum dan leg je invoercode 02851/02852 NIET vast. NB: Jeugdzorg Nederland ziet het betaald en onbetaald ouderschapsverlof als dezelfde regeling. Als het onbetaald ouderschapsverlof en de bijbehorende afspraak is ingegaan vóór 2 augustus en de werknemer vraagt vanaf 2 augustus een uitkering aan van UWV, dan is invoercode 02851 / 02852 dus WEL van toepassing. CAO Kinderopvang 2022-09/26 Salariswijziging september 2022 Per september, zijn conform de cao, de bedragen voor de salarisregeling kinderopvang verhoogd. Ook het bedrag minimum vakantietoeslag, werkgevercode 03206, is per 2022-09 aangepast. Actie Vanaf 30 augustus kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 02 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) en code salarisregeling 46 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Kraamzorg 2022-09/27 Uitvoercode 01002 Het bleek dat uitvoercode 01002 correctie salaris niet was opgenomen in de grondslag van eindejaarsuitkering 1 (werkgevercode 55135). Dit hebben we aangepast met ingang van deze release.   Let op: deze aanpassing kan vorderingen tot gevolg hebben. Automatische herrekening 09-02 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 09-02 in MSG. CAO Onderwijs 2022-09/28 CAO PO - Schonen eindejaarsuitkering Voor de CAO PO is de eindejaarsuitkeringsregeling-7 per periode 09 geschoond in Gemal Direct Inrichting. CAO Onderwijs 2022-09/29 CAO VO - Schonen eindejaarsuitkering Voor de CAO VO is de eindejaarsuitkeringsregeling-7 per periode 09 geschoond in Gemal Direct Inrichting. CAO provincies 2022-09/30 Decentrale bestuurders en CAO rijkspersoneel Het volgende onderwerp schrijven we onder voorbehoud van definitieve publicatie van de wijzigingen (circulaires) voor bestuurders decentrale overheid als gevolg van de afspraken in de CAO Rijk.   Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2022-07 een salariswijziging, conform afspraak in de nieuwe CAO, zie deze release notes bij CAO Rijkspersoneel onderwerp “Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris”. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Commissaris van de Koning en Leden Gedeputeerde Staten overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde bedragen per 2022-07 opgenomen in de programmatuur. Indexatie vergoedingen / toelagen Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2022-07. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:   ambtstoelage commissaris van de Koning; ambtstoelage (waarnemend) gedeputeerde; vergoeding en onkostenvergoeding statenleden; tegemoetkoming zkv statenleden; etc. Overige wijzigingen Over de overige wijzigingen uit de nieuwe CAO Rijkspersoneel, zoals de eenmalige uitkering per december, zullen we je te zijner tijd weer informeren. Actie Vanaf 30 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Zie ook circulaire BZK 2022-0000YYYYYY. CAO Rijkspersoneel 2022-09/31 Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris Voor de CAO Rijk is in de loop van juli een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO, met een looptijd van van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024. De aanpassingen hebben voor wat betreft Payroll Gemal onder ander betrekking op:   betaald ouderschapsverlof per 02-08-2022 salariswijzigingen en invoering CAO-minimumloon: eerste invoering conform CAO per 01-09-2022 met terugwerkende kracht tot 01-07-2022; eenmalige uitkering: invoering per 01-12-2022; hervorming verlofregelingen en RVU: invoering per 01-01-2023; waarde IKB-uur: invoering per 01-01-2023; roosterafspraken: invoering per 01-01-2024; overig. Met betrekking tot het betaald ouderschapsverlof: Het Sector Overleg Rijk heeft tijdens de onderhandelingen over de nieuwe CAO al afspraken gemaakt over betaald ouderschapsverlof, omdat wetgeving hiervoor immers al per 2022-08 inging. De aanpassingen voor Gemal zijn beschreven in release notes onderwerp "2022-08/39 Nieuwe Cao rijk 2022-2024".   Met betrekking tot de overige onderwerpen: we komen op deze onderwerpen terug wanneer de wijzigingen aan de orde zijn. Loonafspraak salariswijzigingen per twk 2022-07 Conform CAO-afspraak zullen we in 2022-09, met terugwerkende kracht tot 2022-07, enkele salariswijzigingen doorvoeren (ook voor medewerkers inmiddels uitdienst). De salarisbedragen in de CAO Rijk 2022-2024 worden met eerst 2,5% plus daarna een bedrag van € 75,- verhoogd.    NB De schaal PART van salarisregeling Rijk voor arbeidsbeperkten volgt de wettelijk minimumloonontwikkelingen en verandert dus niet met deze loonafspraken. Om te voorkomen dat hierbij ten onrechte aanvulling tot het CAO minimumloon plaatsvindt, moet je bij deze medewerkers (met terugwerkende kracht tot 2022-07) deze aanvulling blokkeren (invoercode 02940).   Er wordt een minimum uurloon van € 14,00 ingevoerd. Hierbij wordt bij het vaststellen van het minimum rekening gehouden met onderdelen van het IKB, niet zijnde het vakantiegeld waardoor een bodem in het salarisgebouw wordt gelegd van € 2016,00. (Het IKB bestaat uit 8% VT + 8,3% EJU + 0,07% voormalige vervallen mobiliteitstoeslag en telewerkvergoeding = 16,37% -/- 8% VT = 8,37%. Dit vertaalt zich dan als ((14,00 / 108,37) * 100) * 156 = afgerond 2016,00. We hebben dit bedrag met terugwerkende kracht opgevoerd in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij CAO minimumloon per maand (werkgevercode 03462)   NB In de onderste salarisschalen 0001 t/m 0003 zijn de bedragen opgetrokken tot minimaal 2016,00 zodat er geen bedragen daaronder meer voorkomen. Er zijn bedragen gekoppeld aan de loonafspraken Rijk (zie bijlage D van het akkoord). Daarvan hebben we  het minimumbedrag vakantietoeslag aangepast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij Minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206). Automatische herrekening 09-08 Om de wijzigingen met betrekking tot het salaris door te voeren, zullen we voor de betreffende medewerkers een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening vermeld met reden 09-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). ACTIE Vanaf 30 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Blokkeer de CAO-aanvulling bij medewerkers verloond volgens schaal PART. Meer informatie [1] De code CAO (werkgevercode 03002 / invoercode 02317) voor Rijk in Gemal = 10, de code salarisregeling (werkgevercode 03003 / invoercode 02314) = 13. CAO Sociaal Werk 2022-09/32 Generatiepact Zoals eerder in deze release notes aangegeven bij onderwerp 2022-09/7 Generatiepact, hebben we de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau ingericht met de meest voor de hand liggende codes. In het geval van de cao sociaal werk dient hier ook de arbeidsmarkttoelage van 1,13% (uitvoercode 0631) aan te worden toegevoegd. Dit is ook vanaf deze release gerealiseerd.   Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kan hier op W-niveau altijd van afwijken. CAO UMC's 2022-09/33 Uitvoercode 01002 Het bleek dat uitvoercode 01002 correctie salaris niet was opgenomen in de grondslag van eindejaarsuitkering 3 (werkgevercode 55137). Dit hebben we aangepast met ingang van deze release.   Let op: deze aanpassing kan vorderingen tot gevolg hebben. Automatische herrekening 09-02 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 09-02 in MSG. CAO UMC's 2022-09/34 Typefout in salaristabel Wij werden er op geattendeerd dat er een typefout zat in de salaristabel van de UMC's. Het betrof inpasnummer (90)15, die was gekoppeld aan schaal 6, anciënniteit 4.    Deze typefout is inmiddels hersteld en er wordt een automatische herrekening aangestuurd.  Als je in augustus de typefout zelf hebt hersteld door het correcte salarisbedrag op te geven als nominaal salaris, adviseren wij om deze maand weer de schaal/anciënniteit of inpasnummer op te geven, zodat het bedrag bij een volgende salarisverhoging meebeweegt.  Automatische herrekening 09-11 De automatische herrekening is te herkennen aan reden 09-11 in MSG. CAO VVT 2022-09/35 Reiskostencodes 26003 en 26004 geschoond Zoals in de release notes van 2022-08 aangegeven, zijn de bedragen op werkgevercodes 26003 (Maximum bedrag reiskosten per periode) en 26004 (Bedrag franchise reiskostenvergoeding) geschoond vanaf deze release. Dit omdat er vanaf juli een nieuwe manier van reiskostenvergoeding is bepaald in de cao.    Als je wilt weten wat je voor die nieuwe manier van reiskosten moet inrichten, verwijzen wij graag naar de release notes van 2022-07.  Actie Als je al bent overgeschakeld naar de nieuwe manier van reiskostenvergoeding, dan hoef je niets te doen. Anders dien je de reiskostenregeling in te richten, conform de instructie uit de release notes 2022-07/45. CAO VVT 2022-09/36 Uitvoercode 01002 Het bleek dat uitvoercode 01002 correctie salaris niet was opgenomen in de grondslag van eindejaarsuitkering 1 (werkgevercode 55135). Dit hebben we aangepast met ingang van deze release.   Let op: deze aanpassing kan vorderingen tot gevolg hebben. Automatische herrekening 09-02 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 09-02 in MSG. CAO VVT 2022-09/37 herrekening 08-17 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   In de release notes van 2022-08/51 is beschreven dat werkgevercode 08003 betaling uren boven 100% op waarde 2 (uren boven 100% uitbetalen als uren meerwerk) was gezet. In de release notes hebben we nog niet vermeld dat we ook een herrekening hebben aangestuurd met reden 08-17 vanwege de wijziging op C-niveau. Deze herrekening is daarmee mogelijk zichtbaar op het verslag mutatie en signalen Gemal van de salarisverwerking van augustus. CAO Waterschappen 2022-09/38 Decentrale bestuurders en CAO rijkspersoneel Het volgende onderwerp schrijven we onder voorbehoud van definitieve publicatie van de wijzigingen (circulaires) voor bestuurders decentrale overheid als gevolg van de afspraken in de CAO Rijk.   Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2022-07 een salariswijziging, conform afspraak in de nieuwe CAO, zie deze release notes bij CAO Rijkspersoneel onderwerp “Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris”. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Voorzitter en leden Dagelijks bestuur overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde salarisbedragen per 2022-07 opgenomen in de programmatuur. Indexatie vergoedingen / toelagen Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor de voorzitter van het waterschap, leden dagelijks bestuur en algemene bestuursleden per 2022-07. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:   ambtstoelage voorzitter; ambtstoelage (waarnemend) lid dagelijks bestuur; vergoeding en onkostenvergoeding leden algemeen bestuur; tegemoetkoming zkv leden algemeen bestuur; etc. Overige wijzigingen Over de overige wijzigingen uit de nieuwe CAO Rijkspersoneel, zoals de eenmalige uitkering per december, zullen we je te zijner tijd weer informeren. Actie Vanaf 30 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2020-0000ZZZZZZ. CAO Wet inschakeling werkzoekenden 2022-09/39 Wijziging minimumloon per 1 juli [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Alhoewel de regeling WIW is beëindigd, worden er nog medewerkers verloond op basis van deze aan het minimumloon gekoppelde regeling. We hebben daarom voor de salarisregeling WIW [1] alsnog de bedragen bij schaal 0001 en 0002 (inpasnummers 9001 t/m 9009) aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.  Automatische herrekening 08-19 In periode 08 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-19 in MSG. Actie Vanaf 9 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 08 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Ziekenhuizen 2022-09/40 Generatiepact Zoals eerder in deze release notes aangegeven bij onderwerp 2022-09/7 Generatiepact, is de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau ingericht met de meest voor de hand liggende codes. Voor de cao ziekenhuizen, waar de grondslag eerder op C-niveau met dezelfde codes was ingericht, wordt vanaf deze maand ook het A-niveau gevolgd.    Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kan hier op W-niveau altijd van afwijken. CAO Ziekenhuizen 2022-09/41 Nieuwe inrichting geconsigneerde pauze Zoals in de release notes van 2022-08/53 al was aangekondigd, hebben we de inrichting omtrent de geconsigneerde pauze aangepast. Eerst werd er geadviseerd om deze te boeken op invoercode 01059, maar deze code is nodig voor de nachtaanwezigheidsdienst.    Vanaf deze release dient de geconsigneerde pauze te worden ingevoerd op invoercode 01062. De bijbehorende werkgevercode (08144) is op 50% gezet, dezelfde inrichting als eerder bij werkgevercode 08142 (horende bij invoercode 01059). Deze laatste is aangepast naar 100%, zodat de geboekte nachtaanwezigheidsdiensten conform cao worden berekend.    Uiteraard kan er van deze inrichting op W-niveau worden afgeweken.  Actie Eventuele HR-systemen en tijdsregistratiesystemen die een koppeling hebben met Gemal dienen op de nieuwe wijze van het boeken van de geconsigneerde pauze worden aangepast.   Automatische herrekeningen 2022-09/42 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)   reden betreffend onderwerp in deze release notes 08-17 CAO VVT - herrekening 08-17 [1] 08-18 Korting en opbouw Persoonlijk Budget (change 3701908) [1] 08-19 Wijziging minimumloon per 1 juli [1] 09-02 CAO Kraamzorg/VVT/UMC - uitvoercode 01002 09-03 CAO Gehandicaptenzorg / Gezondheidscentra / Huisartsenzorg - Doorgeven verloonde uren UPA naar PFZW 09-04 Percentage over inpasnummer en doorwerking in grondslagen (change 3600947) 09-05 Korting VT / EJU in berekening dagloon bij benadering (change 3716159) 09-06 Peildatum VT: inhaaleffect werkt niet bij doorstorten naar IKB (change 3591919) 09-07 Ten onrechte negatieve uitruil 09-08 CAO Rijkspersoneel - Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris 09-09 CAO GGZ - Minimum vakantietoeslag en minimum eindejaarsuitkering 09-10 Uitvoercode 01302 korting BOSV uit maandgrondslag PFZW 09-11 Salaristabel UMC's 09-12 CAO GGZ - Balansbudget uit de grondslag arbeidsvoorwaardenbedrag      
Volledig artikel weergeven
24-08-2022 15:00 (Bijgewerkt op 30-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2109 Weergaven
Mededelingen 2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding) In de loop van dit jaar gaan we wijzigingen doorvoeren op de 'bruto - en netto diversen' en de 'netto-bruto uitkeringen'. De exacte wijzigingen zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd in de release notes. Met deze wijziging zullen geen verschillen optreden voor de huidige werking van deze codes.  Hier is voor de toekomst een kanttekening op: We gaan de volgende codes reserveren voor ondersteuning op Algemeen - en CAO-niveau: 'Bruto diversen' in de reeks invoercodes 00865 t/m 00875 [1]. 'Netto diversen' in de reeks invoercodes 00941 t/m 00950 [2]. In de toekomst kan het daarom voor komen dat een van deze codes gebruikt zal gaan worden voor algemene- of CAO ondersteuning. Dit zal op zijn vroegst gebeuren per 1 januari 2023.  Als je één of meerdere van deze 'vrije' codes in gebruik hebt, kan het in de toekomst voor komen dat je geen gebruik kan maken van deze ondersteuning en zelf moet ingrijpen om de oorspronkelijke werking intact te laten. In de toekomstige release notes waarin zulke ondersteuning wordt beschreven, zal dan hier uitvoerig aandacht aan gegeven worden. Het advies is om, als het even mogelijk is, deze codes per 2023 naar een andere 'vrije' invoercode te verhuizen. We adviseren je dit in de jaarovergang te doen, zodat voor je journalisering en rapportages de code gedurende het hele jaar op dezelfde wijze in gebruik is. Het verhuizen is niet nodig wanneer de code al op CAO niveau is ingericht, zoals bijvoorbeeld in- / uitvoercode-combinatie 00944 in de sector decentrale overheid. Per 2023 zal op Algemeen niveau in-/uitvoercodecombinatie 00941 ingericht worden voor de thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. Voor de PenU klanten zal dit niet gelden, deze combinatie blijft op 1 euro staan. In de release notes zal dan hier aandacht aan gegeven worden.  Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Bruto componenten bij 3.2 'Vrije' bruto diversen. [2] Handleiding onderwerp Netto componenten bij 3.5 Netto diversen 00876 t/m 00950. 2022-08/2 Generatiepact (voormelding) In verschillende cao’s is een vorm van een generatiepact opgenomen. Deze regeling kan, in verschillende vormen, worden ingericht in Gemal. Dit staat beschreven in het hoofdstuk generatiepact in de Gemal handleiding.  De bijbehorende grondslag (55058 van verlofregeling 16) was echter niet ingericht op A-niveau en ook in de meeste gevallen niet op C-niveau. We zullen deze grondslag vanaf release 2022-09 op A-niveau met enkele meest voor de hand liggende codes inrichten. Dit zal gaan om:  01001 salaris 01007 aanvulling minimumloon 01011 garantietoelage 01172 garantietoelage  Op cao-niveau zullen, naast deze codes, nog eventuele voor de hand liggende codes worden toegevoegd. Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kan hier op W-niveau altijd van afwijken. Actie  Als werknemers al gebruik willen maken van de regeling, dan kan je de grondslag voor augustus zelf al op W-niveau inrichten. Na augustus is het advies om het A-niveau weer te volgen en dien je te checken of je aan de grondslag nog wijzigingen op W-niveau wilt aanbrengen.    Gewijzigd en verbeterd 2022-08/3 Vergoeding per eenheid met afwijkende ingangsdatum (opdracht 4705) Per 2022 mag je belastingvrij een thuiswerkvergoeding van maximaal € 2,00 per dag verstrekken aan een werknemer. Wij hebben eerder geadviseerd deze vergoeding in te richten met de functionaliteit voor vergoedingen per eenheid [1].  Diverse werkgevers hebben aangegeven zo’n vergoeding stam/vast te willen toekennen. Het wordt daarmee wenselijk dat de aansturing voor de vergoeding vastgelegd kan worden met een ingangsmoment, anders dan de eerste dag van de maand. Een werknemer kan immers gedurende een maand van werkpatroon veranderen. Hoe werkt het vanaf deze release? Alle invoercodes voor vergoeding per eenheid kunnen vanaf deze release worden vastgelegd met ingangsdatum anders dan de eerste van de maand. Dit betreft: Invoercode 02779 Aantal eenheden volgnr 01 t/m 99 voor gebruikers van HR-systemen, anders dan HR Core Beaufort. Invoercode 03010 t/m 03029 Aantal eenheden voor gebruikers van HR Core Beaufort. Invoercode 00969 voor geconsigneerde pauzes tijdens nachtdiensten. Dit is feitelijk een benoemde invoercode die hetzelfde werkt als vergoeding per eenheid. Actie Je hoeft niets te doen, je kunt de codes nu desgewenst vastleggen met een afwijkende ingangsdatum. Meer informatie [1] Gemal handleiding onderwerp Vergoeding per eenheid. 2022-08/4 Splitsing bereikbaarheids - en consignatiediensten (opdracht 4708) In release 06-2022/5 is de functionaliteit gemoderniseerd voor bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten en aanwezigheidsdiensten. Deze functionaliteit is niet algemeen te gebruiken, maar wordt specifiek gebruikt voor ondersteuning van de CAO Ziekenhuizen, CAO VVT, CAO GGZ en CAO Gehandicaptenzorg.  Er zijn, naar aanleiding van wijzigingen in de CAO ziekenhuizen, extra invoercodes ingericht om consignatiediensten te specificeren en extra werkgevercodes om de bijbehorende tarieven vast te leggen. De bestaande codes voor bereikbaarheids- en consignatiediensten kun je blijven gebruiken om bereikbaarheidsdiensten vast te leggen. Invoercode Werkgevercode 01990 consignatiedienst feestdagen 8261 Invoercode 01990 percentage 01991 consignatiedienst za/zo 8262 Invoercode 01991 percentage 01992 consignatiedienst overig 8263 Invoercode 01992 percentage 01993 consignatiedienst + 50% 8264 Invoercode 01993 percentage De betaling van bereikbaarheids- en consignatiediensten gezamenlijk wordt, net als in de oude situatie, gepresenteerd op uitvoercode 01057. Dit was reeds een samengevoegde uitvoercode. De betaling voor de hierboven beschreven diensten wordt aan deze uitvoercode toegevoegd. De uren van bereikbaarheids- en consignatiediensten gezamenlijk wordt, net als in de oude situatie, gepresenteerd op uitvoercode 01926. De uren die corresponderen met de hierboven beschreven invoercodes worden aan deze uitvoercode toegevoegd. Je kunt bovenstaande functionaliteit in gebruik nemen als binnen je organisatie specifieke vergoedingen gelden voor consignatiediensten, die afwijken van de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten. Voor de CAO Ziekenhuizen is specifieke informatie opgenomen in deze release notes. 2022-08/5 VCR probleem bij meerdere dienstverbanden en ZVW Probleem Er bleek zich een fout voor te doen in de VCR berekening in de volgende situatie: Er zijn meerdere dienstverbanden Eén dienstverband is beëindigd, terwijl het andere dienstverband voortduurt of start Beide dienstverbanden zijn verzekerd voor de ZVW In deze situatie werd op het beëindigde dienstverband in de maand na uitdiensttreding ten onrechte een grondslag ZVW (uitvoercode 01788) en bijbehorende inhouding of afdracht berekend, afhankelijk van het ZVW tarief. Op het niet beëindigde dienstverband wordt dezelfde grondslag negatief berekend. Op persoonsniveau was de grondslag dus wel correct. De berekening op de individuele dienstverbanden was dit echter niet en werd hierdoor ook niet correct doorgegeven in de loonaangifte. Oplossing Dit probleem is verholpen. Actie Er is geen actie nodig. Automatische herrekening 08-12 In deze release worden alle medewerkers herrekend die in 2022 meerdere dienstverbanden hebben en tevens een waarde hebben op uitvoercode 01791, 01792, 01793, 01335 of 01391 (afdracht ZVW normaal, bijzonder of afwijkend tarief en werknemersinhouding). Dit is in MSG herkenbaar aan reden 08-12.   Opgeloste meldingen 2022-08/6 Prognose jeugd LIV wordt niet juist berekend, als er uren loonaangifte vorig jaar aanwezig zijn (change 3489657) Melding Bij het maken van signaleringslijst 1831 - Overzicht tegemoetkoming loonkosten UWV werden ten onrechte de uren loonaangifte vorig jaar (uitvoercode 02289) niet meegenomen in de prognoseberekening. Hierdoor was de prognose van tegemoetkoming loonkosten UWV niet gelijk aan de daadwerkelijke tegemoetkoming. Oplossing Dit is aangepast. Actie Er is geen actie nodig. Automatische herrekening 08-03 In deze release worden alle medewerkers herrekend die in 2022 een waarde op uitvoercode 02289- Uren LA vorig jaar  hebben. Dit is in MSG herkenbaar aan reden 08-03. 2022-08/7 Maximering uitruilbedrag en minimumloon Het kan voorkomen dat bij een uitruil de werknemer onder het minimumloon uitkomt. Standaard wordt daarom in die situatie het uitruilbedrag aangepast. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om deze standaardwerking uit te zetten en bijvoorbeeld zelf zonodig in te grijpen door het bedrag aan te passen [1]. Om inzichtelijk te maken dat het uitruilbedrag is gemaximeerd, wordt het deel van het oorspronkelijke uitruilbedrag dat niet is uitgeruild, gepresenteerd met uitvoercode 02099 corr. uitruilbedr. Dit wordt in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) aangegeven met de melding: UITRUILBEDRAG GEMAXIMEERD IN VERBAND MET MINIMUMLOON. Melding We constateren dat in de standaard werking Gemal Direct het uitruilbedrag correct aanpast zodat de werknemer na uitruil niet onder het minimumloon uitkomt. We zien echter dat uitvoercode 02099 (het correctiebedrag) hierbij niet juist gepresenteerd wordt. Oplossing Met ingang van 2022-08 hebben we de programmatuur hierop aangepast. Automatische herrekening 08-04 In periode 08 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] GDI > Werkgevergegevens > Cafetariaregelingen > Doorwerking grondslagen, onderaan: “aanpassen uitruilbedrag na toetsing minimumloon” (werkgevercode 06159): 0 =  standaard, uitruilbedrag aanpassen; 1 = uitruilbedrag niet aanpassen. 2022-08/8 Presentatie vast salaris op loonstaat niet correct bij medewerker uit dienst (change 3555820) Melding Bij het opgeven van een salariswijziging met terugwerkende kracht (bijvoorbeeld een aanpassing van de anciënniteit met invoercode 02326) bij een medewerker die al uit dienst is gemeld, werd het vaste aangepaste salaris op de loonstaat alleen in de huidige maand gepresenteerd. Deze aanpassing zou echter gepresenteerd moeten worden in elke maand vanaf de ingangsmaand van de aanpassing.  Oplossing Dit ging alleen fout in de productiemaand waarin de mutatie werd opgegeven, in vervolgmaanden stond het salaris weer goed. Vanaf deze release zal het aangepaste salaris per ingangsmaand van de aanpassing goed gepresenteerd worden op de loonstaat. Actie Er is geen actie nodig. 2022-08/9 Loonaangifte melding L2201 verschijnt nog steeds onterecht (change 3625882) Melding In de juni release zat reeds een oplossing voor situaties waarin loonaangifte melding L2201 onterecht verscheen, voor mensen die recent 21 jaar oud waren geworden. Deze oplossing bleek niet voor alle gevallen te werken: de melding bleef verschijnen voor mensen die in januari van 2022 21 jaar oud waren geworden.  Oplossing Dit is aangepast. Actie Er is geen actie nodig. 2022-08/10 Invoercode 2407 (afwijkende pensioengrondslag) werkt niet goed (change 3502327)  Melding In release 2022-01/38 is in het kader van de compensatie pensioenaftopping bij de CAO GGZ maatwerk gemaakt, zie hiervoor 2022-01/38 Compensatie pensioenaftopping in maandgrondslag PFZW in de release notes van 2022-01. Helaas is hiermee het kunnen overrulen van de pensioengrondslag met invoercode 02407 afwijkende pensioengrondslag onmogelijk gemaakt. Dit is niet terecht. Oplossing Dit is aangepast. Actie Er is geen actie nodig. Herrekening 08-06 In deze release worden alle medewerkers herrekend die in 2022 een invoercode 02407- afwijkende pensioengrondslag  hebben. Dit is in MSG herkenbaar aan reden 08-06.  2022-08/11 CAO MBO - Eenmalige uitkering ten onrechte de korting van het aanvullend seniorenverlof (uitvoercode 01445) niet toegepast. (change 3681848) Melding In de release van 2002-07 is bij de eenmalige uitkering ten onrechte de korting van het aanvullend seniorenverlof (uitvoercode 01445) niet toegepast. Tevens blijkt dat bij datum uit dienst halverwege de maand juli de werktijdfactor is toegepast en niet de het volledige bedrag is toegekend. Oplossing Dit is aangepast. Actie Er is geen actie nodig. Behalve als de korting van het aanvullend seniorenverlof (uitvoercode 01445) zelf al is gecorrigeerd. door bijvoorbeeld het aanpassen van de Werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853). Dan moet deze weer gemuteerd worden; anders wordt er dubbel gekort. Automatische herrekening 08-13 In deze release worden alle medewerkers herrekend waarbij in 2022-07 een aanvullend seniorenverlof (uitvoercode 01445) is toegepast. Tevens worden alle medewerkers herrekend in 2022-07 met een datum uit dienst halverwege de maand juli. Dit is in MSG herkenbaar aan reden 08-13. 2022-08/12 CAO MBO - Werkgevercode 26204 Reiskostenforfait zakenreizen bedr. per kilometer ten onrechte verhoogd naar 0,30. (change 3681843) Melding In de release van 2002-07 is ten onrechte werkgevercode 26204 Reiskostenforfait zakenreizen bedr. per kilometer verhoogd naar 0,30. Hierdoor is de waarde (0,19) op algemeen niveau overschreden. Hierdoor zou er ten onrechte een te hoog bedrag vrije ruimte vastgesteld zou kunnen zijn. Oplossing Dit is aangepast. Actie Er is geen actie nodig. Automatische herrekening 08-16 In deze release worden alle medewerkers herrekend die in 2022-07 een waarde op uitvoercode 01865 - fiscaal vrije reiskosten woon-werk en zakelijke reizenr hebben. Dit is in MSG herkenbaar aan reden 08-16.   CAO informatie CAO Bibliotheken 2022-08/13 Beëindiging CAO onderhoud Bibliotheken Wij hebben geconstateerd dat er vrijwel geen werkgevers meer zijn die gebruik maken van onze ondersteuning op CAO Bibliotheken. De inspanningen om de parameters te onderhouden weegt daarom helaas niet langer op tegen het gebruik dat hiervan gemaakt wordt. Wij hebben daarom moeten besluiten de ondersteuning te stoppen. Op termijn (we denken bij de start van 2023) wordt deze CAO-code verwijderd. Je kunt gewoon gebruik blijven maken van onze software als je bedrijf onder de CAO Bibliotheken valt. Bij nieuwe CAO ontwikkelingen dien je echter zelf in de CAO te lezen wat te wijzigingen zijn en de parameters hierop aan te passen. Eventuele eenmalige uitkeringen dien je zelf te berekenen en toe te kennen aan je werknemers. Ook dien je zelf salarisschalen te definiëren en deze te onderhouden als er wijzigingen zijn vanuit de CAO. Voor meer informatie hierover raadpleeg je de Gemal handleiding, onderwerp Salarisregeling, eigen. Voordat de CAO geschoond wordt (waarschijnlijk per 2023) dien je zelf te inventariseren welke werkgevercodes zijn vastgelegd op C(AO) niveau en die je wilt behouden. Als je slechts één instelling hebt die gebruik maakt van de CAO Bibliotheken dan kun je deze codes vastleggen op W(erkgever) niveau. Als je meerdere instellingen hebt die van deze CAO gebruik maken dan kan het handig zijn om deze CAO te definiëren als eigen CAO. Hoe je dat doet lees je in de Gemal handleiding, onderwerp Eigen CAO. CAO energie- en nutsbedrijven 2022-08/14 Sector GEO: aanpassingen minimumloon Voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) [1] is een instroom- /doorstroomschaal opgenomen als schaal IN-D voor de sector Proces en voor de sector Services. Daarnaast is in het kader van de Participatiewet ook een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen, in Gemal als schaal GAR.  De berichtgeving over de aanpassingen heeft ons helaas te laat bereikt om nog mee te nemen voor periode 2022-07. In periode 2022-08 zullen we daarom de volgende wijzigingen doorvoeren met terugwerkende kracht tot 2022-07: De bedragen van deze schaal GAR (garantiebanen) hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.  Daarnaast is in de berichtgeving vermeld dat de tabel voor ID-banen (Gemal schaal IN-D) vanwege cao-afspraken is komen te vervallen.  Acties Had je per 2022-07 nog medewerkers in schaal IN-D, dan moet je deze (met terugwerkende kracht) overzetten naar een andere inschaling. Vanaf 2 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling 48 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.  Automatische herrekening 08-10 In periode 2022-08 zullen we voor medewerkers in beide schalen een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-10 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Gehandicaptenzorg 2022-08/15 Berekening uurloon salaris bij garantietoelage in combinatie met minimum cao-loon In release 2022-07 is het minimum uurloon voor de cao gehandicaptenzorg geintroduceerd. Na analyse is gebleken dat, in het geval van een garantietoelage (uitvoercode 01011), het uurloon salaris (uitvoercode 01747) niet correct werd berekend. Er werd uitgegaan van het basissalaris (zonder de garantietoelage) waarover vervolgens nog de aanvulling tot 13 euro per uur werd berekend. Hierdoor werd er een bedrag van 13 euro berekend, terwijl (als er alleen van het basissalaris wordt uitgegaan) hier een lager bedrag zichtbaar zou moeten zijn, net zoals dat bij uitvoercode 01536 fulltime salaris alleen het fulltime basissalaris zichtbaar is.  Oplossing We hebben dit aangepast en op uitvoercode 01747 uurloon salaris wordt nu het correcte bedrag, afgeleid van het basissalaris, berekend.  Automatische herrekening 08-08 In periode 08 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO Gehandicaptenzorg 2022-08/16 Doorbetaling ouderschapsverlof stopzetten In de cao stond beschreven dat er in het geval van ouderschapsverlof een doorbetaling van 25% was, als het verlof werd opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Deze 25% was niet op cao-niveau ingericht, omdat het vanuit Gemal niet te controleren is wat de leeftijd van het kind is waarvoor het verlof wordt opgenomen.  Actie De aanvulling van 25% vervalt echter met de ingang van het betaald ouderschapsverlof op 2 augustus. Als je de aanvulling bij een werknemer hebt ingericht dien je deze daarom per 2 augustus stop te zetten.  CAO Gehandicaptenzorg 2022-08/17 Afbouw carrière Zoals eerder in deze release notes aangegeven, bij onderwerp 2022-08/02, gaan we per release 2022-09 de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau inrichten met de meest voor de hand liggende codes. Dit werkt voor de cao gehandicaptenzorg door aan de hand van de codes die op A-niveau zijn ingericht. Uiteraard ben je vrij om op W-niveau hier codes aan toe te voegen. Actie  Als werknemers al gebruik willen maken van de regeling, dan kan je de grondslag voor augustus zelf al op W-niveau inrichten. Na augustus is het advies om het A-niveau weer te volgen en dien je te checken of je aan de grondslag nog wijzigingen op W-niveau wilt aanbrengen.  Toevoeging release notes vorige maand In de release notes van 2022-07/14 staan de drie manieren genoemd waarop in Gemal de generatieregeling kan worden ingericht. In dat voorbeeld wordt uitgegaan van standaard percentages van 80, 90 en 100%. In de cao gehandicaptenzorg zijn echter de percentages 75%, 85% en (als er gekozen wordt voor vrijwillige voortzetting) 100% van toepassing.  Het toe te passen percentage is zelf op te geven met invoercode 02376 generatiebeleid percentage en de voorbeelden uit vorige maand waren puur ter illustratie van de verschillende vormen van de regeling.  Voor meer informatie over de inrichting verwijzen we graag naar de Gemal handleiding, hoofdstuk generatiebeleid.  CAO Gehandicaptenzorg 2022-08/18 bereikbaarheids-, consignatie-, en consultatiedienst In de release notes van 2022-06/05 werd al een nieuwe inrichting omtrent de bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten aangekondigd.  In de maand juli stonden de percentages nog op A-niveau ingericht, maar nu per 2022-08 is de inrichting op cao-niveau gedaan, omdat de percentages (x/18en) van de verschillende cao's die een dergelijke regeling hebben uit elkaar gaan lopen.  Gezien er een vergoeding van een aantal 18en van het uurloon, en daarmee percentages van het uurloon, zijn bepaald voor bereikbaarheids-, consignatie-, en consultatiedienst samen, hebben we werkgevercodes 08251 t/m 8253 en werkgevercode 08260 ingericht op c-niveau.  De bijbehorende invoercodes hierbij zijn 02540 t/m 02542 en invoercode 02454. Invoercode Omschrijving Werkgevercode Percentage Staat gelijk aan 2540 Dienst op feestdag 8251 16.667 3/18 2541 Dienst op weekenddag 8252 11.111 2/18 2542 Dienst op overige dag 8253 5.556 1/18 2454 Dienst op weekenddag +50% 8260 16.667 3/18 Actie  Net als vóór de wijziging van deze release kan je de invoercodes hierboven gebruiken voor de betreffende diensten. Het enige verschil met vorige release is dat het nu op cao-niveau is ingeregeld.  CAO Gehandicaptenzorg 2022-08/19 Slaapdiensten In de nieuwe cao staat:  Uren doorgebracht in slaapdienst, worden als halve werkuren aangemerkt en in tijd gecompenseerd. Op verzoek van de werknemer worden de halve werkuren door de werkgever uitbetaald door middel van een vergoeding op uurbasis ter hoogte van het actuele uurloon van de werknemer op het moment van het verrichten van de slaapdienst. We zijn aan het inventariseren of we de combinatie van in-en uitvoercode 01062 en bijbehorende werkgevercode 08144 hiervoor op c-niveau kunnen inrichten, want het zou kunnen dat deze codes op W-niveau voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze release is het daarom nog niet ingericht cao niveau. Het is wel mogelijk, als jij deze codes niet in gebruik hebt voor andere doeleinden, om werkgevercode 08144 op 50% te zetten (zodat er 50% van het uurloon wordt betaald; halve werkuren) en voor de uren doorgebracht in de slaapdienst op invoercode 01062 te boeken.  CAO Gehandicaptenzorg 2022-08/20 Inning arbeidsmarktfondsmiddelen In de cao staat dat in de jaren 2022, 2023 en 2024 bij de werkgevers die lid zijn van de VGN, een bijdrage wordt geïnd van 0,02% van de loonsom van de organisatie per jaar, ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). Werkgevers die geen lid zijn van de VGN maar wel onder de werkingssfeer van de CAO vallen kunnen deelnemen aan de activiteiten van de StAG indien en voor zover ze de heffing van 0,02% van de loonsom hebben voldaan en voldoen aan van toepassing zijnde voorwaarden.  Wij hebben nog een vraag uitstaan bij de werkgeversvereniging of dit eventueel via een afdracht in Gemal zou kunnen ingeregeld worden of dat het buiten Gemal om gaat via een factuur of anderszins. Zodra wij hierover meer weten zullen wij daarover informeren.  CAO Gehandicaptenzorg 2022-08/21 Arbeidsmarkttoeslag In de cao staat het volgende:  Indien voor één of meer specifieke functie(s) sprake is van een arbeidsmarktknelpunt, kan in bijzondere gevallen aan de werknemer een tijdelijke toeslag worden toegekend ter grootte van maximaal 10% van het voor de werknemer geldende salaris. In Gemal Direct zijn een aantal invoercodes opgenomen waarbij je een percentage kunt vastleggen dat over het salaris wordt berekend, bijvoorbeeld: Percentage toelage 2 van salaris (invoercode 01014) Percentage toelage 6 van de vaste looncomponenten (invoercode 01019) Percentage toelage 7 van het salaris (invoercode 01020) Actie  Voor de werknemers die het betreft kan je één van de bovenstaande codes gebruiken om de toeslag te bewerkstelligen.  CAO Gehandicaptenzorg 2022-08/22 Thuiswerkvergoeding Afgesproken is dat met ingang van 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag, ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO. Invulling vanuit CAO-ondersteuning Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow als indirecte mutatie via Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in Thuiswerkverg. of iets dergelijks. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. CAO GGZ 2022-08/23 Aanvulling omtrent balansbudget Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 30 juni 2022 - In de release notes 2022-07/19 wordt de inrichting van het balansbudget uit de cao GGZ omschreven.  Wat daarin nog niet is uitgelegd, is de situatie van werknemers die een deeltijdpercentage hebben van meer dan 100%. De werkgeversvereniging heeft nog aangegeven dat het balansbudget wordt gemaximeerd op 100%. Het recht dat in juli ontstaat op uitvoercode 01612 (recht EJU-2) en vervolgens in de maand september tot uitbetaling komt, wordt in juli echter nog niet gemaximeerd. In september wordt het overtollige recht op uitvoercode 01612 weer teruggeboekt met een automatische herrekening. Voorbeeld: Een werknemer werkt 105%. In juli ontstaat er op uitvoercode 01612 een recht van €500,- x 1,05 = €525,-. In september zal de overtollige €25,- als negatief recht zichtbaar zijn op uitvoercode 01612 en zal er een uitbetaling plaatsvinden van €500,-.  Zie voor een uitwerking van dit voorbeeld onderstaand schema:   Code ↓ Maand → Juli Augustus September 01004 (Eindejaarsuitkering 2) 0,00 0,00 500,00 01612 (Recht EJU-2) 525,00 0,00 -25,00   Als een werknemer tussen juli en september uit dienst gaat (bijvoorbeeld in augustus), zal de situatie die nu in september plaatsvindt, plaatsvinden in de maand van uitdiensttreding.  Als een werknemer in de maand juli uit dienst gaat zal het recht gelijk correct en gemaximeerd worden gepresenteerd. In dat geval zal er in juli een recht zichtbaar zijn op uitvoercode 01612 van €500,-. CAO GGZ 2022-08/24 Balansbudget uurloners In afwijking van de berichtgeving vorige maand hebben we werkgevercode 25224 verschoven referteperiode aangepast naar waarde 3 geen verschoven referteperiode per augustus in verband met de nagekomen berichtgeving omtrent uurloners. Uurloners hebben ook recht op het budget. Het bedrag wordt bepaald aan de hand van een referteperiode januari - juli. Hierdoor is nu met TWK een recht EJU-2  zichtbaar op uitvoercode 01612 in de maand juli voor uurloners. Automatische herrekening 08-05 Dit recht wordt gegenereerd naar aanleiding van herrekening 08-05.   CAO GGZ 2022-08/25 Bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten In artikel 18 van de CAO GGZ staat beschreven dat er een vergoeding is voor bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten, afhankelijk van wanneer deze dienst is gedraaid. Deze vergoeding is per 1 juli 2022 in de CAO verhoogd en zal in 08-2022 voor het eerst worden verrekend. In Gemal wordt de afgesproken verhoging daarom per 2022-08 bijgewerkt op c(ao)-niveau.  Let op: Er staat echter ook genoemd dat deze vergoeding in tijd moet worden vergoed. Dit is daarom iets dat via het roosterpakket dient te lopen. Omdat wij weten dat dergelijke diensten in praktijk soms toch worden uitbetaald, hebben we deze echter wel in de CAO ondersteuning opgenomen. CAO Jeugdzorg 2022-08/26 Eenmalige uitkering te hoog vastgesteld Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 13 juli 2022 - Er is vannacht een tussentijdse release uitgevoerd waarin de aanpassing die gisteren is aangekondigd is verwerkt. Salarisproducties van juli die vanmorgen zijn gestart zullen het correcte bedrag aan eenmalige uitkering over 2021 berekenen. Mocht je de salarisproductie van juli al eerder gedraaid hebben dan is het advies om een vervangende correctierun of een overdraai van de maand juli te doen. 12 juli 2022 - In de release van 2022-07 is de salarisverhoging over 2021 in de vorm van een eenmalige uitkering gerealiseerd.  Echter blijkt dat, doordat uitvoercodes 01611 en 01618 (recht eindejaarsuitkering en recht vakantietoeslag) in de grondslag waren opgenomen, er ten onrechte vakantietoeslag en eindejaarsuitkering werd berekend over componenten die niet mogen meetellen in deze eenmalige uitkering. Voorbeelden hiervan zijn extra uren of onbetaald verlof.  Conform cao omvat de salarisverhoging, naast de verhoging van het basissalaris en de arbeidsmarkttoelage, alleen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over dat basissalaris en de arbeidsmarkttoelage. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over eventuele andere componenten mogen niet meetellen in deze eenmalige uitkering.  We hebben een aanpassing gedaan waardoor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering met betrekking tot deze eenmalige uitkering alleen wordt berekend over het basissalaris en de arbeidsmarkttoelage. We gaan hiervoor een tussentijdse release doen in de nacht van 12 op 13 juli.  Daarom willen we vragen om, als je de salarisproductie van juli nog niet hebt gedraaid, daar nog even mee te wachten totdat de aanpassing is doorgevoerd.  Als je de salarisproductie van juli al wel hebt gedraaid dien je een vervangende correctierun of een overdraai van de maand juli te doen.  We zullen je nader informeren wanneer deze tussentijdse release daadwerkelijk is uitgevoerd. CAO Jeugdzorg 2022-08/27 tegemoetkoming ouderschapsverlof In de oude CAO Jeugdzorg was afgesproken dat gedurende ouderschapsverlof 50% van het salaris van de werknemer minus 50% van het wettelijk minimumloon wordt doorbetaald als tegemoetkoming. In de nieuwe cao vervalt deze tegemoetkoming met ingang van het betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022). Dit betekent dat invoercode 02851 code uurloon ouderschapsverlof en invoercode 02852 code saldo werkgeversbijdrage ouderschapsverlof niet meer gebruikt dienen te worden.  Vrijwillige voortzetting van het pensioen blijft een mogelijke keuze voor de werknemer als deze (betaald) ouderschapsverlof opneemt.  Actie  Als je invoercodes 02851 en/of 02852 hebt vastgelegd bij een werknemer dient deze per ingang van het betaald ouderschapsverlof (02 augustus 2022) op waarde 0 te worden gezet, zodat de tegemoetkoming niet langer wordt toegepast.   CAO Kunsteducatie 2022-08/28 Beëindiging CAO onderhoud Kunsteducatie Wij hebben geconstateerd dat er vrijwel geen werkgevers meer zijn die gebruik maken van onze ondersteuning op CAO Kunsteducatie. De inspanningen om de parameters te onderhouden weegt daarom helaas niet langer op tegen het gebruik dat hiervan gemaakt wordt. Wij hebben daarom moeten besluiten de ondersteuning te stoppen.  Op termijn (we denken bij de start van 2023) wordt deze CAO-code verwijderd. Je kunt gewoon gebruik blijven maken van onze software als je bedrijf onder de CAO Kunsteducatie valt. Bij nieuwe CAO ontwikkelingen dien je echter zelf in de CAO te lezen wat te wijzigingen zijn en de parameters hierop aan te passen. Eventuele eenmalige uitkeringen dien je zelf te berekenen en toe te kennen aan je werknemers. Ook dien je zelf salarisschalen te definiëren en deze te onderhouden als er wijzigingen zijn vanuit de CAO. Voor meer informatie hierover raadpleeg je de Gemal handleiding, onderwerp Salarisregeling, eigen. Voordat de CAO geschoond wordt (waarschijnlijk per 2023) dien je zelf te inventariseren welke werkgevercodes zijn vastgelegd op C(AO) niveau en die je wilt behouden. Als je slechts één instelling hebt die gebruik maakt van de CAO Kunsteducatie dan kun je deze codes vastleggen op W(erkgever) niveau. Als je meerdere instellingen hebt die van deze CAO gebruik maken dan kan het handig zijn om deze CAO te definiëren als eigen CAO. Hoe je dat doet lees je in de Gemal handleiding, onderwerp Eigen CAO. Cao Nederlandse Universiteiten 2022-08/29 Handreiking nieuwe CAO Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Zoals we geschreven hebben in onze releasenotes voor juni, zullen we de cao-ondersteuning voor de CAO Nederlandse Universiteiten niet langer automatisch doen. Omdat er juist in de loop van juni een nieuw CAO-akkoord was afgesproken hebben we nog wel dit keer de nieuwe salarisbedragen automatisch bijgewerkt en voor je klaargezet bij Zend & Ontvang [1]. Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center willen we bij wijze van handreiking hierbij aangeven hoe je zelf de andere CAO-zaken kunt inrichten.   Eenmalige uitkering De specificaties van de eenmalige uitkering zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar en het jaar daarvoor. Zoek in Dossier onLine het overzicht specificatie productiegegevens van 2021-09 op.  Kijk bij het onderdeel Eindejaarsuitkeringen (zoek op werkgevercode 25401) en beoordeel de specificaties die daar toen door ons waren vastgelegd voor eindejaarsuitkering-3 onder de benaming “Eenmalige uitkering 2021”. Pas de gewenste gegevens aan, zoals het ‘vast fulltime bedrag 1’ van werkgevercode 25419 en leg de specificaties vast in Gemal Direct Inrichting bij de uitkeringsregeling van je keuze (bijvoorbeeld weer regeling 3). Denk eraan om dit met terugwerkende kracht tot 2022-07 te doen. Als bijzonderheid van deze uitkering geldt het verhoogde bedrag van € 750,00 voor degenen met het CAO minimumloon van €14,00 (let hierbij op de uitzonderingen vermeld in het akkoord). Dit valt niet via één van de specificaties van de uitkeringsregeling te selecteren. Je kunt wel de medewerkers bijvoorbeeld selecteren door te zoeken in Dossier onLine op uitvoercode 01747 “toegepast uurloon salaris”. Je kunt bij deze medewerkers dan eventueel een afwijkend bedrag vastleggen. Bekijk de aandachtspunten die we destijds beschreven hadden (releasenotes Gemal 2021-09/14).   Ouderschapsverlof Met ingang van 1 augustus 2022 wordt het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal dertien maal de arbeidsduur per week gedurende het eerste levensjaar van het kind verhoogd naar 70% van de bezoldiging waarbij onder verrekening van de wettelijk uitkering betaald ouderschapsverlof van het UWV. Je kunt hiervoor in Gemal Direct de aansturing aanpassen: Ga naar Werkgevergegevens > Verlof- / generatieregelingen > Definitie v-/g-regelingen en kies voor regeling 05 Betaald ouderschapsverlof Kies onder het kopje Loondoorbetaling op basis van aanvulling bij “Toepassen aanvulling bij verlofregeling” (werkgevercode 13024) voor 2 (toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als de korting). Leg bij “Toepassen perc van bedrag/inpasnr bij aanvulling” de waarde 70,00 vast.  Leg bij de medewerker het aantal verlofuren vast, bijvoorbeeld 168,00 bij invoercode 03215 wanneer die maand sprake is van volledig verlof. Controleer via proefproducties of de resultaten van je aansturing van de eenmalige uitkering en/of het betaald ouderschapsverlof naar wens zijn. Meer informatie [1] Zie releasenotes Gemal 2022-06/3 en 2022-07/26 CAO Onderwijs 2022-08/30 CAO PO - Nieuwe CAO 2022 Bindingstoelage Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 31 mei 2022. Daarin is ook een bindingstoelage opgenomen. Voor de bindingstoelage zijn er twee eenmalige uitkeringen ingericht.    De inrichting van deze toelage De wijziging voor de bindingstoelage wordt zonder automatische aansturingen uitgevoerd. Klant zal zelf op moeten geven of ze wel, niet of niet meer van toepassing zijn.   De bindingstoelage peil kent twee bedragen resp. 1591.09 en 263.94. De bindingstoelage opbouw kent één bedrag nml. 1591.09. Peil bindingstoelage zelf vastleggen: Met invoercode 01099 waarde 0,04 in augustus wordt de peilbindingstoelage (1591,09) aangestuurd. Met invoercode 01099 waarde 0,05 in augustus wordt de peilbindingstoelage (263,94) aangestuurd. Voor het OP en Directie moet deze in september weer geblokkeerd worden. Invoercode 01099 (Bindingstoelage) met de waarde 0,01 (blokkade) per 2022-09-01. Voor het OOP hoeft deze niet geblokkeerd te worden. Die hebben het volgend jaar weer recht op deze bindingstoelage.  Opbouw bindingstoelage zelf vastleggen: Met invoercode 01055 waarde 0,04 in september wordt de opbouwbindingstoelage (1591,09) aangestuurd. Bij de berekening van deze toelage werken onderstaande verlofkortingen verlagend door: korting ouderschapsverlof korting onbetaald verlof korting zorgverlof-kort korting zorgverlof-lang korting calamiteitenverlof korting langdurig ziek Actie Beoordelen wie in aanmerking komt voor een bindingstoelage en de bijbehorende mutaties opgeven. CAO Onderwijs 2022-08/31 CAO PO - Arbeidsmarkttoelage en Bindingstoelage  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 30 juni 2022 - Op de servicedesk komen enkele klantmeldingen binnen in de veronderstelling, dat Gemal een conversie doet met betrekking tot het aansturen van de arbeidsmarkttoelage. Dit is niet het geval.  In onderwerp 2022-07/32 CAO PO - Nieuwe CAO 2022 (update) [1] van de release notes juli wordt het eerder op 2 juni geplaatst bericht herhaald en staat de arbeidsmarkttoelage beschreven.  Ook staat daarin vermeld bij <uw actie>, dat je dit zelf met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 kunt aansturen met invoercode 02624 met waarde 1 t/m 4. Meteen daaronder wordt gemeld dat 'de conversie' door HR Core Education wordt gedaan. Deze conversie heeft echter betrekking op de salarisconversie die op 6 juni is gedaan.  Zowel de arbeidsmarkttoelage als de bindingstoelage moet je zelf aansturen bij de juiste doelgroep. De arbeidsmarkttoelage is beschikbaar vanaf juni, de bindingstoelage vanaf augustus. Voor wat betreft de bindingstoelage is een voormelding gedaan in de release notes juli in onderwerp 2022-07/34 CAO PO - Bindingstoelage voormelding.   14 juli 2022 -  In de release notes juli hebben wij een voormelding gedaan over de CAO PO - Bindingstoelage. Naar aanleiding van het testen is gebleken dat de gekozen aansturing niet de juiste resultaten oplevert. We hebben hierdoor de aansturing aangepast. In plaats van 0,03 (bedrag 1) moet nu 0,04 (bedrag 2) gemuteerd worden. En in plaats van 0,04 (bedrag 2) moet nu 0,05 (bedrag 3) gemuteerd worden.    Peil bindingstoelage zelf vastleggen: Met invoercode 01099 waarde 0,04 in augustus wordt de peilbindingstoelage (1591,09) aangestuurd. Met invoercode 01099 waarde 0,05 in augustus wordt de peilbindingstoelage (263,94) aangestuurd.   Opbouw bindingstoelage zelf vastleggen: Met invoercode 01055 waarde 0,04 in september wordt de opbouwbindingstoelage (1591,09) aangestuurd.   In september blokkeer je de peilbindingstoelage met de waarde 0,01 (blokkade), zodat deze in 2023 niet doorloopt. Het OOP hoeft niet geblokkeerd te worden, die hebben het volgend jaar weer recht op de bindingstoelage peil. Let op: Zijn de mutaties al vastgelegd en worden ze niet gewijzigd voor de productie maand augustus dan heeft dit als gevolgd dat bij invoercode 01055 en  01099 met waarde 0,03 de bindingstoelage niet wordt toegekend. Bij invoercode 01099 met waarde 0,04 wordt de bindingstoelage met het hoge bedrag toegekend.  CAO Onderwijs 2022-08/32 CAO PO - Nieuwe CAO 2022 Partijen hebben een nieuwe CAO PO gesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. In de CAO is naast de salariswijzigingen per juli 2022 ook een eenmalige uitkering in juli 2022 opgenomen.  Salaris verhoging van 4,75% per 1 juli 2022 De salaristabel 65 is per 01-07-2022 aangepast. Tevens is de uitlooptoeslag en de minimum vakantie-uitkering aangepast. Eenmalig uitkering van € 500,00 per juli 2022 In periode 07 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 500,00. We hebben de aansturing van de uitkering voor uw CAO ingeregeld als (eindejaars)uitkeringsregeling 7, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 7. De inrichting van de uitkering kun je daar terugzien en eventueel wijzigen. Specificaties uitkeringen De werknemer moet op 1 juli 2022 in-dienst zijn. Werknemers met een minimumloon en stagiairs zijn uitgesloten voor de berekening. LIO’ers zijn niet uitgesloten (invoercode 02351 (schaal-/tabelnr) met de waarde LIO). Het uit te betalen bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417 met als tekst Eenmalige uitk 7. De basis is de Werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853) zoals deze op 1 juli van toepassing was. Deze wordt doorgegeven door HR Core Education, zie ook de release notes van HR Core Education voor periode 08. De uitkering wordt gemaximeerd (over de gekoppelde dienstverbanden heen) op 500 euro. Bijvoorbeeld bij een WTF van 1.25 is de uitkering 500 euro. Er worden geen verlof kortingen toegepast.  ABP - het uitkeringsbedrag is pensioengevend en telt dus mee voor het jaarinkomen van 2023. De uitbetaling vindt plaats in augustus (boekhoudkundige verantwoording in juli). Blokkade en afwijkend bedrag U kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren (bijvoorbeeld bij politiek verlof) door invoercode 01417 vast te leggen in de vaste gegevens met waarde 0,01 per 01-07-2022. U kunt voor een medewerker een afwijkend bedrag uitkering vastleggen met invoercode 01417 (variabel vastleggen voor periode 07). Automatische herrekening 08-15 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 08-15 in MSG. Actie Controleer in Gemal Direct Inrichting of u in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd bij (eindejaarsuitkering 7 en de teksten van uitvoercodes) en verwijder deze zonodig. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties.  Wijziging Ouderschapsverlof Het percentage doorbetaling van het ouderschapsverlof is per 2 augustus 2022 gewijzigd. Het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur, gedurende het eerste levensjaar van het kind, is verhoogd naar 75% van de bezoldiging, onder verrekening van de wettelijke uitkering van het UWV op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Dit hebben wij ingeregeld in de verlofregeling 05 ‘Betaald oudersch verl’. Het percentage aanvulling is 75 %. Indien het betaald ouderschapsverlof (BOSV) wordt aangestuurd (bijvoorbeeld met invoercode 03215 ‘BOSV uren per maand’) dan wordt automatisch de korting (uitvoercode 01302), de uitkering (uitvoercode 00672) en de aanvulling (uitvoercode 00638) berekend. Meer informatie [1] Code CAO = 41 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). CAO Onderwijs 2022-08/33 CAO PO en Bestuurders PO - Participatiefonds per 01-08-2022- naar 0 % Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om over de maanden augustus tot en met december geen premie te heffen. We hebben de betreffende werkgevercode per 01-08-2022 naar nul gemuteerd. CAO Onderwijs 2022-08/34 CAO VO - Nieuwe CAO 2022 Partijen hebben een nieuwe CAO VO gesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. In de CAO is naast de salariswijzigingen per juli 2022 ook een eenmalige uitkering in juli 2022 opgenomen. Tevens een structurele eenmalige uitkering per oktober 2022 voor het OOP en wijziging in het ouderschapsverlof. Salaris verhoging van 4,75% per 1 juli 2022 De salaristabellen 63 en 64 zijn per 01-07-2022 aangepast. Eenmalig uitkering van € 500,00 per juli 2022 In periode 07 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 500,00. We hebben de aansturing van de uitkering voor uw CAO ingeregeld als (eindejaars)uitkeringsregeling 7, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 7. De inrichting van de uitkering kun je daar terugzien en eventueel wijzigen. Specificaties uitkeringen De werknemer moet op 1 juli 2022 in-dienst zijn. Werknemers met een minimumloon en stagiairs zijn uitgesloten voor de berekening. LIO-ers zijn niet uitgesloten (invoercode 02351 (schaal-/tabelnr) met de waarde LIO). Het uit te betalen bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417 met als tekst Eenmalige uitk 7. De basis is de Werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853) zoals deze op 1 juli van toepassing was. Deze wordt doorgegeven door HR Core Education, zie ook de release notes van HR Core Education voor periode 08. De uitkering wordt gemaximeerd (over de gekoppelde dienstverbanden heen) op 500 euro. Bijvoorbeeld bij een WTF van 1.25 is de uitkering 500 euro. Tevens worden de kortingen voor ouderschapsverlof, onbetaald verlof, zorgverlof lang en het aanvullende keuzebudget/verlofregeling 10 toegepast. Het politiek verlof, anticumulatiebepaling, schorsing en staking worden niet automatisch gekort.  ABP - het uitkeringsbedrag is pensioengevend en telt dus mee voor het jaarinkomen van 2023. De uitbetaling vindt plaats in augustus (boekhoudkundige verantwoording in juli). Blokkade en afwijkend bedrag U kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren (bijvoorbeeld bij politiek verlof) door invoercode 01417 vast te leggen in de vaste gegevens met waarde 0,01 per 01-07-2022. U kunt voor een medewerker een afwijkend bedrag uitkering vastleggen met invoercode 01417 (variabel vastleggen voor periode 07). Automatische herrekening 08-14 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 08-14 in MSG. Actie Controleer in Gemal Direct Inrichting of u in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd bij (eindejaarsuitkering 7 en de teksten van uitvoercodes) en verwijder deze zonodig. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Met ingang van 2 augustus kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregelingen 63 en 64) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.   Wijziging Ouderschapsverlof Het percentage doorbetaling van het ouderschapsverlof is per 2 augustus 2022 gewijzigd. Het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur, gedurende het eerste levensjaar van het kind, is verhoogd naar 75% van de bezoldiging, onder verrekening van de wettelijke uitkering van het UWV op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Dit hebben wij ingeregeld in de verlofregeling 05 ‘Betaald oudersch verl’. Het percentage aanvulling is 75 %. Indien het betaald ouderschapsverlof (BOSV) wordt aangestuurd (bijvoorbeeld met invoercode 03215 ‘BOSV uren per maand’) dan wordt automatisch de korting (uitvoercode 01302), de uitkering (uitvoercode 00672) en de aanvulling (uitvoercode 00638) berekend.   Over de structurele eenmalige uitkering van € 275 per oktober 2022 voor het OOP (opbouw vanaf oktober 2021) komt nog een nadere berichtgeving. Meer informatie [1] Code CAO = 26 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). CAO Onderwijs 2022-08/35 Nieuwe CAO voor bestuurders in het funderend onderwijs - primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). De VTOI-NVTK en de vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben een akkoord bereikt over één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. Deze nieuwe CAO is het vervolg op de CAO Bestuurders PO 2020 en CAO Bestuurders VO 2020. De afspraken zijn als volgt: Looptijd 1 januari 2022 t/m 28 februari 2023 Salarisverhoging vanaf 1 januari 2022 met 3%  Een nieuw loongebouw  gebaseerd op de functie-klassenindeling in 7 klassen (A t/m G) van OCW voor de WNT het percentage van de eindejaarsuitkering is vastgesteld op 7,4%. Na contact met de VTOI blijkt dat een definitief akkoord niet voor 11 september 2022 te verwachten is en daarom op z'n vroegst in oktober verwerkt kan worden. Of en hoe we dit in de payroll gaan opnemen zullen we je later nog over berichten. CAO Onderwijs 2022-08/36 CAO MBO - Schonen eindejaarsuitkering Voor de CAO MBO is de eindejaarsuitkeringsregeling-7 per periode 08 geschoond uit Gemal Direct Inrichting. CAO Politie  2022-08/37 Aanpassing inrichting eenmalige thuisvergoeding [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 06 juli 2022 - In overleg is alsnog een aanpassing doorgevoerd voor periode 2022-07 in de inrichting voor de CAO politie. Dit betreft de vastlegging van blokkade voor de eenmalige thuisvergoeding. De aanpassing wordt in de nacht van 06 op 07 juli in een extra release geïmplementeerd. CAO Politie  2022-08/38 Tegemoetkoming aspiranten Onlangs is een arbeidsvoorwaardenakkoord afgesproken in de sector Politie voor de periode 01-01-2022 t/m 30-06-2024. Onderdeel hiervan was de tegemoetkoming voor aspiranten. Zoals aangegeven in onze vorige release notes zouden we nog terugkomen op de wijziging hiervoor. Met ingang van periode 2022-08 hebben we conform het akkoord de tegemoetkoming voor aspiranten in het eerste jaar van de politieopleiding verhoogd [1]. Actie Met ingang van 2 augustus kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] BezoldigingsBesluit Politie art. 3bis a; in Payroll Gemal opgenomen als schaal 007A resp. 008A anciënniteit 00 met inpasnummers 6013 resp. 6014. CAO Rijkspersoneel 2022-08/39 Nieuwe Cao rijk 2022-2024 In de loop van juli is een definitief akkoord bereikt voor de CAO Rijk. De meeste van de salarisgerelateerde afspraken hebben een ingangsmoment in de toekomst, zoals: salariswijzigingen en invoering CAO-minimumloon: eerste invoering conform CAO per 01-09-2022 met terugwerkende kracht tot 01-07-2022; eenmalige uitkering: invoering per 01-12-2022; hervorming verlofregelingen en RVU: invoering per 01-01-2023; waarde IKB-uur: invoering per 01-01-2023; roosterafspraken: invoering per 01-01-2024. Op deze wijzigingen zullen we te zijner tijd indien nodig terugkomen. De aanpassing voor betaald ouderschapsverlof zoals afgesproken in het SectorOverleg Rijk [1] kent echter als invoeringsmoment 2022-08. De bestaande regeling is CAO-loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof van 13 weken tegen 60% vóór het achtste levensjaar. Dit wordt per 2 augustus 2022 aangepast naar: 100% doorbetaling maandinkomen tijdens doorbetalingsperiode UWV (9 weken); 75% doorbetaling maandinkomen tijdens periode waarop geen doorbetaling UWV is (maximaal 13 weken). Ook enkele condities geldend voor de CAO-loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof zijn aangepast, zie de betreffende afspraak [1]. UWV-doorbetaald ouderschapsverlof Om invulling te geven aan doorbetaling naast de UWV-uitkering tot 100%, kun je gebruik maken van de Verlofregeling-05 Betaald Ouderschapsverlof: Wij leggen hier met ingang van 2022-08 voor de CAO Rijk bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023)  de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting. Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) is het percentage 100% al door ons vastgelegd. Je legt zelf bij de medewerker het aantal verlofuren vast (bijvoorbeeld vast met invoercode 03215 het aantal uren per maand). CAO-doorbetaald ouderschapsverlof Voor de periode waarop geen recht (meer) is op de UWV-uitkering, geldt een doorbetaling van 75%. Je moet dan zelf op het gewenste moment de benodigde mutaties doen. Je kunt hiervoor gebruik  maken van de Verlofregeling-03 Ouderschapsverlof of een andere, vrije verlofregeling: Leg hier met ingang van 2022-08 voor de CAO Rijk bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023)  de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting. Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) leg je vast het percentage 75%. Je legt bij de medewerker het aantal verlofuren voor de betreffende verlofregeling vast (bijvoorbeeld voor verlofregeling-03 met invoercode 03213 het aantal uren per maand). Vergeet niet de verlofuren voor verlofregeling-05 nul te stellen. Tekst regeling Om in Gemal Direct Inrichting het onderscheid tussen je verlofregelingen met betrekking tot ouderschapsverlof meer inzichtelijk te maken, kun je de tekst van de regeling aanpassen  in Gemal Direct Inrichting bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling, bijvoorbeeld als: 03 CAO Bet. OuderschapsV. 05 UWV Bet. OuderschapsV. Je kunt uiteraard ook kiezen voor een eigen manier van invulling. Controleer via proefproducties of de resultaten van je aansturing naar wens zijn. Je eigen aansturing (W) gaat altijd boven de aansturing op C(ao) of A(lgemeen) niveau. Meer informatie [1] https://www.caorijk.nl/documenten/publicaties/2022/05/24/afspraak-betaald-ouderschapsverlof-per-2-augustus-2022 CAO UMC's 2022-08/40 Maximum inpasnummer piketdiensten Melding Wij werden erop geattendeerd dat werkgevercode 08221 afwijkend max. inpastabelnummer piket niet was bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwste cao afspraken.  Oplossing In deze release is deze werkgevercode bijgewerkt. Automatische herrekening 08-09 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 08-09.  CAO UMC's 2022-08/41 Pensioen bij betaald ouderschapsverlof In de cao staat de volgende passage:   “Bij ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof en aanvullend geboorteverlof in de zin van de WAZO wordt de pensioenopbouw volledig voortgezet. Dit gebeurt volgens de gebruikelijke premieverdeling tussen werkgever en medewerker.”   Wij hebben bij de werkgeversvereniging nagevraagd of bovenstaande ook geldt voor het betaald ouderschapsverlof dat per 2 augustus ingaat. Ze bevestigden dat dit het geval is.  Daarom hebben wij op cao-niveau werkgevercode 13008 inhouding pensioenpremie bij verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof) ingericht met waarde 1 werkgever en werknemer verdelen premie over het verlofdeel alsof er geen verlof zou zijn.  CAO UMC's 2022-08/42 Salarisverhoging, TVO toeslag en minimum Vakantietoeslag / minimum eindejaarsuitkering per augustus 2022 Per augustus 2022 zijn de salarisbedragen voor de salarisregeling UMC verhoogd. Hetzelfde geldt voor de bedragen minimum vakantietoeslag, werkgevercode 03206, minimum eindejaarsuitkering, werkgeverscode 25412 en de TVO toeslag, werkgevercode 08136. Actie Vanaf 2 augustus kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 20, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 33, werkgevercode 03003. CAO UMC's 2022-08/43 Frequentietoelage en Intensiteitstoelage Deze toelagen zijn specifiek voor cao UMC afwijkend opgenomen met in-/uitvoercode 01027 en 01028. Deze worden berekend over het fulltime salaris. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventueel opgegeven maximum bedrag ORT bij werkgevercode 08214. De toelagen moeten als vaste mutatie worden vastgelegd. Met werkgevercode 03013 is een keuze mogelijkheid over grondslag de toelagen worden berekend. Dit is wat hiervoor in de gebruikershandleiding staat vermeld. Met werkgevercode 03013 kunt u aangeven over welke uitvoercodes het percentage van invoercode 01020 percentage toelage 7, invoercode 01027 en invoercode 01028 berekend moet worden. In Gemal Direct Inrichting legt u deze code vast bij bij Werkgevergegevens > ORT/overwerk/meerwerk > Onregelmatige dienst. Gegeven: aansturing basis 01020, 01027 en 01028. Vastleggen: werkgevercode 03013: 0 = de werking bij waarde 0 is gelijk aan de werking bij waarde 1. 1 = basis is uitvoercode 01001 salaris + uitvoercode 01011 garantietoelage. 2 = basis is uitvoercode 01001 salaris + uitvoercode 01007 aanv. minimumloon + uitvoercode 01011 garantietoelage. CAO VVT 2022-08/44 Minimumloon + 10% Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 13 juli 2022 - Eerder was aangekondigd dat de aanpassing van de bedragen bij inpasnummers 9410 t/m 9414 bij salarisregeling 15 in release 2022-08 zou worden meegenomen met een automatische herrekening.  Gezien er voor een andere cao een tussentijdse release heeft plaatsgevonden afgelopen nacht, hebben we deze aanpassing voor de cao VVT ook meegenomen. Als je de salarisproductie van juli nog niet hebt gedraaid zullen bij inpasnummers 9410 t/m 9414 nu de juiste bedragen worden gehanteerd. Als je de salarisproductie van juli al wel hebt gedraaid kan je een overdraai of vervangende correctieproductie doen of wachten tot de salarisproductie van augustus waarin de automatische herrekening zal worden toegepast. Deze automatische herrekening (08-11) zal als extra zekerheid nog steeds worden toegepast.  11 juli 2022 - Wij werden erop geattendeerd dat de inpasnummers 9410 t/m 9414 voor salarisregeling 15 niet waren bijgewerkt naar aanleiding van de verhoging van het minimumloon per 1 juli.  Dit betreft de bedragen voor 16 - 20 jarigen die 110% van het minimumloon ontvangen.  Deze bedragen zullen in de release van augustus worden bijgewerkt en er zal een automatische herrekening worden aangestuurd.  In de release notes van 2022-08 zal hierover wederom worden geïnformeerd.  Actie Vanaf 2 augustus kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 39, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 15, werkgevercode 03003. CAO VVT 2022-08/45 Minimum vakantietoeslag 21-jarigen In de cao is bepaald dat voor werknemers vanaf 21 jaar rekening gehouden moet worden met het bedrag minimum vakantietoeslag.  In Gemal wordt ten onrechte pas vanaf 22 jaar met dit minimumbedrag gerekend. Het bedrag is in Gemal opgenomen met werkgevercode 03206. Per augustus 2022 is de programmatuur van Gemal hierop aangepast. Automatische herrekening 08-07 In de augustus productie wordt een automatische herrekening uitgevoerd voor de betreffende werknemers vanaf 2022-01. De herrekening mutaties zijn herkenbaar aan reden 08-07 CAO VVT 2022-08/46 Inpasnummers 9410 t/m 9414 Zoals aangegeven in het bericht op de community op 11 juli jl waren de bedragen bij inpasnummers 9410 t/m 9414 niet bijgewerkt naar aanleiding van de verhoging van het minimumloon per 1 juli.  We hebben dit alsnog bijgewerkt en deze aanpassing is meegenomen in de tussentijdse release in de nacht van 12 op 13 juli. Automatische herrekening 08-11 Wij hebben geconstateerd dat enkele werkgevers reeds de salarisproductie 07-2022 hadden afgeroepen ten tijde van onze tussentijdse release. Om zeker te zijn dat alle werknemers het juiste salaris betaald krijgen voeren we een automatische herrekening uit. Deze herrekening wordt gepresenteerd met reden 08-11. Als je productie 07-2022 op of na 13 juli hebt afgeroepen dan heeft deze herrekening verschillen tot gevolg. CAO VVT 2022-08/47 Balansbudget In de nieuwste cao VVT wordt de regeling balansbudget beschreven. Dit is een regeling voor verlofsparen waarvoor vanaf 2023 ook vakantietoeslag en eindejaarsuitkering ingezet kunnen worden. Het saldo van het budget kan niet worden bijgehouden in Gemal, maar moet in de tijdsregistratie worden bijgehouden.  Als vakantietoeslag of eindejaarsuitkering worden gebruikt om extra uren aan het budget toe te voegen kan er in Gemal wel gebruik gemaakt worden van de bron-doel functionaliteit in combinatie met de verlofuren (ver)kopen functionaliteit: Werkgevercodes 06100 en 06101 kunnen respectievelijk worden gebruikt om te bepalen wat de bron en wat het doel is. In dit geval is vakantietoeslag (uitvoercode 01069) of de eindejaarsuitkering (uitvoercode 01006) de bron en de te kopen verlofuren (bijvoorbeeld uitvoercode 01161) het doel.  Vervolgens leg je bij de betreffende werknemer invoercodes 02949 (bron) en 02952 (doel) vast en dient het aantal uren verlof dat wordt gekocht te worden opgegeven met invoercode 01161.  CAO VVT 2022-08/48 Maximum bedrag reiskosten Wij werden erop geattendeerd dat werkgevercodes 26003 en 26004 nog waren ingericht met een waarde, terwijl er per 1 juli een andere reiskostenvergoeding systematiek geldt.  De bedragen op cao-niveau zijn met deze nieuwe systematiek overbodig geworden. Hierbij dan ook de vooraankondiging dat we deze bedragen per 2022-09 op cao-niveau zullen schonen.  CAO VVT 2022-08/49 Bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten In de release notes van 2022-06/05 werd al een nieuwe inrichting omtrent de bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten aangekondigd.  In de maand juli stonden de percentages nog op A-niveau ingericht, maar nu per 2022-08 is de inrichting op cao-niveau gedaan, omdat de percentages (x/18en) van de verschillende cao's die een dergelijke regeling hebben uit elkaar gaan lopen.  In de berekening van de bedragen die worden ingevoerd op de werkgevercodes 02540 t/m 02548 is niets gewijzigd. Op C-niveau zijn bij de werkgevercodes 08251 t/m 8264 gevuld met de bijbehorende percentages (x/18en) zoals die gelden in de cao. Zie voor meer informatie de release notes van 2022-06/05  Wat wel nieuw is, is dat de vergoeding voor consignatiedienst is losgekoppeld van die van de bereikbaarheidsdienst. Hieronder nog een overzicht van de te gebruiken codes: Invoercode Omschrijving Werkgevercode Percentage diensten vóór 1 juli Staat gelijk aan 2540 Bereikbaarheidsdienst feestdag 8251 16.667 3/18 2541 Bereikbaarheidsdienst weekenddag 8252 11.111 2/18 2542 Bereikbaarheidsdienst overige dag 8253 5.556 1/18 2543 Aanwezigheidsdienst (06:00 - 24:00) feestdag 8254 27.778 5/18 2544 Aanwezigheidsdienst (06:00 - 24:00) weekenddag 8255 22.222 4/18 2545 Aanwezigheidsdienst (06:00 - 24:00) overige dag 8256 11.111 2/18 2546 Aanwezigheidsdienst (24:00 - 06:00) feestdag 8257 38.889 7/18 2547 Aanwezigheidsdienst (24:00 - 06:00) weekenddag 8258 33.333 6/18 2548 Aanwezigheidsdienst (24:00 - 06:00) overige dag 8259 16.667 3/18 2454 Bereikbaarheidsdienst weekenddag +50% 8260 16.667 3/18 1990 Consignatiedienst feestdag 8261 16.667 3/18 1991 Consignatiedienst weekenddag 8262 11.111 2/18 1992 Consignatiedienst overige dag 8263 5.556 1/18 1993 Consignatiedienst weekenddag +50% 8264 16.667 3/18 Actie Ondanks dat de percentages (x/18en) hetzelfde zijn, dienen invoercodes 02540 t/m 2542 en invoercode 02454 te worden gebruikt voor de bereikbaarheidsdiensten en invoercodes 01990 t/m 01993 voor de consignatiediensten.  CAO VVT 2022-08/50 Reiskostenregeling per juli Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 20 juli 2022 - In de release notes van 2022-07/45 is beschreven hoe je de nieuwe reiskostenregeling kunt inrichten. Een deel van deze inrichting hadden wij al gedaan voor periode 07 waardoor de regeling ook al effect had voor periode 07. Voor werkgevers die de reiskosten een maand achteraf betalen, is dit uiteraard niet wenselijk. Wanneer dit voor jou ook het geval is, dan geldt het volgende. Waarschijnlijk heb je de juli-productie al gedraaid. Mocht je de oude instelling van de regeling in juli nog willen toepassen, dan moet je in een vervangende correctieproductie in GDI > Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Algemeen de werkgevercode 26302 Fiscale reisafstand als eenheden op waarde 0 zetten en werkgevercode 03012 Code reiskostenvergoeding 1 op de waarde die je daar tot juli had vastgelegd.  Per augustus moet je dan werkgevercode 03012 weer schonen en moet je werkgevercode 26302 weer terugzetten op C-niveau. CAO VVT 2022-08/51 Meerwerk en overwerk In de nieuwe cao VVT staat in artikel 3.9 beschreven wanneer er per 1 april sprake is van overwerk (en daarmee de extra vergoeding van 50%). Conform dit artikel is er pas sprake van overwerk als een werknemer op jaarbasis meer dan 1872 uur heeft gewerkt. Extra uren gewerkt bovenop de overeengekomen contracturen, maar niet meer dan die 1872 uur worden gezien als meerwerk. Het uitgangspunt in de CAO is dat zowel meeruren als overuren als tijd voor tijd worden gecompenseerd en dat een restsaldo alleen op basis van bijzondere afspraken aan het einde van het jaar wordt afgerekend Voor de situatie dat je dergelijke uren toch wilt afrekenen is werkgevercode 08003 betaling uren boven 100% op c(ao)-niveau per 01-04-2022 op waarde 2 gezet: uren boven 100% uitbetalen als uren meerwerk. Voor deze release stond deze werkgevercode op waarde 0, wat wilde zeggen dat meeruren boven de 156 uur per maand niet werden uitbetaald. Deze waarde zou er voor zorgen dat eventueel niet alle meeruren betaald zouden worden, mocht de werknemer in één maand meer dan 156 uur hebben gewerkt.  Met de aanpassing naar waarde 2 worden alle extra uren als meeruren verwerkt en wordt er daarmee nog geen onderscheid gemaakt in uren gewerkt beneden of boven de 1872 uur. In Gemal kan deze check niet gedaan worden, omdat Gemal alleen checkt per maand. Daarom dient deze handmatig te gebeuren. In het roostersysteem dient het aantal gewerkte uren bij te worden gehouden. Zodra een werknemer boven de 1872 uur komt dienen die uren boven de 1872 uur te worden geboekt als overwerk (invoercode 01047 overwerk 50%). Voorbeeld: Een werknemer heeft t/m november 2022 1750 uur gewerkt waarvan 1300 uur contracturen en 450 extra uren. Het is niet gelukt om die uren gedurende het jaar te compenseren met minuren. In december werkt de werknemer 117 uur conform contract en daarnaast nog 13 uren extra. In totaal zijn dat er op jaarbasis 1750+ 117 + 13 =1880. In dit geval dienen er 1880 - 1872 = 8 uur aan overwerk te worden geboekt met invoercode 01044 overwerkuren en 01047 overwerk 50%. De overige meeruren (63 - 8 = 55) boek je met invoercode 02403 extra uren of 01303 extra uren2.  Actie Als je werkgevercode 08003 op waarde 1 hebt staan op w-niveau is het advies om per 1 april het c-niveau te gaan volgen Je dient zelf te checken welke werknemers er meer dan 1872 uur hebben gewerkt en te bepalen wanneer extra gewerkte uren meerwerk zijn of wanneer deze uren overwerk zijn.  Bij sommige werkgevers wordt meerwerk toch al gedurende het jaar afgerekend. In dat geval zul je aan het einde van het jaar zelf moeten narekenen of het totaal aantal contracturen + meeruren 1872 op jaarbasis overschrijdt. Is dat het geval, dan zul je het aantal geboekte meeruren met terugwerkende kracht moeten verlagen zodat je weer uitkomt op 1872 uren op jaarbasis. Het aantal uren boven 1872 boek je als overwerk met invoercode 01044 overwerkuren en 01047 overwerk 50%. CAO Ziekenhuizen 2022-08/52 Consignatiediensten en bereikbaarheidsdiensten In de onlangs gepubliceerde CAO tekst blijkt dat per 1 juli 2022 aparte vergoedingen gelden voor bereikbaarheidsdiensten en voor consignatiediensten, waar die voorheen gelijk waren. Deze diensten worden in productie 08-2022 voor het eerst uitbetaald.  De informatie is beschikbaar gekomen nadat release 2022-06 reeds was opgeleverd. Daarom wordt in de huidige release de functionaliteit wederom uitgebreid. In onderwerp 2022-08/4  wordt uitgelegd welke codes we hebben toegevoegd en hoe deze werken. Wij hebben de vergoedingen voor de betreffende diensten in de CAO ondersteuning opgenomen. Als binnen je organisatie consignatiediensten voorkomen, houd er dan rekening mee dat je deze aanlevert op de nieuwe invoercodes. CAO Ziekenhuizen 2022-08/53 Verhoging vergoeding consignatie-bereikbaarheids en aanwezigheidsdiensten Per 1 juli gaan daarnaast de vergoedingen voor bereikbaarheids-en aanwezigheidsdiensten omhoog.  Gezien de eerste diensten die conform deze nieuwe vergoedingen worden gedraaid in juli en zodoende in augustus verloond zullen worden is dit in Gemal per release 2022-08 aangepast.  Hieronder een schema met de vergoedingen zoals deze eerst waren en hoe deze vanaf release 2022-08 van toepassing zijn.   Omschrijving Invoercode Werkgevercode Percentage diensten vóór 1 juli Staat gelijk aan Percentage diensten na 1 juli Staat gelijk aan Gepresenteerd op uitvoercode Bereikbaarheidsdiensten (en voor wijziging ook consignatiediensten) feestdag 2540 8251 16.667 3/18 33.333 6/18 01057 Bereikbaarheidsdiensten (en voor wijziging ook consignatiediensten) zaterdag/zondag 2541 8252 11.111 2/18 22.222 4/18 01057 Bereikbaarheidsdiensten (en voor wijziging ook consignatiediensten) overige dagen 2542 8253 5.556 1/18 11.111 2/18 01057 Aanwezigheidsdiensten 06:00 - 24:00 feestdagen 2543 8254 27.778 5/18 55,556 10/18 01058 Aanwezigheidsdiensten 06:00 - 24:00 zaterdag/zondag 2544 8255 22.222 4/18 44,444 8/18 01058 Aanwezigheidsdiensten 06:00 - 24:00 overige dagen 2545 8256 11.111 2/18 22.222 4/18 01058 Aanwezigheidsdiensten 24:00 - 06:00 feestdagen 2546 8257 38.889 7/18 77.778 14/18 01059 Aanwezigheidsdiensten 24:00 - 06:00 zaterdag/zondag 2547 8258 33.333 6/18 66.667 12/18 01059 Aanwezigheidsdiensten 24:00 - 06:00 overige dagen 2548 8259 16.667 3/18 33.333 6/18 01059 Bereikbaarheidsdiensten (en voor wijziging ook consignatiediensten) zaterdag/zondag + 50% 2454 8260 16.667 3/18 33.333 6/18 01057 Consignatiediensten (vanaf wijziging per 1 juli) feestdagen 1990 8261 - - 16.667 3/18 01057 Consignatiediensten (vanaf wijziging per 1 juli) zaterdag/zondag 1991 8262 - - 11.111 2/18 01057 Consignatiediensten (vanaf wijziging per 1 juli) overige dagen 1992 8263 - - 5.556 1/18 01057 Consignatiediensten (vanaf wijziging per 1 juli) zaterdag/zondag +50% 1993 8264 - - 16.667 3/18 01057 Het aantal gedraaide uren in de van toepassing zijnde dienst moet worden ingevoerd op de bovenstaande corresponderende invoercode. Dit aantal uur wordt vervolgens maal het percentage op de bijbehorende werkgevercode gedaan en tot slot maal het uurloon. Het bedrag dat hiervan de uitkomst is wordt gepresenteerd op uitvoercode 01057, 01058 of 01059, afhankelijk van het type dienst.  Voorbeeld:  Uurloon werknemer A = 15 euro Invoer op invoercode 02543 = 10 uur  Invoer op invoercode 02546 = 8 uur Uitvoercode 01058 = 10 x 55,556% x 15 euro = €83,33 Uitvoercode 01059 = 8 x 77,778% x 15 euro = €93,33 Geconsigneerde pauze Op invoercodes 01057 t/m 01059 kunnen ook een aantal uren worden ingevoerd. Deze uren worden ook vermenigvuldigd met het uurloon en vervolgens nog met werkgevercodes 08140 t/m 08142. Echter hebben de percentages van werkgevercodes 08140 t/m 08142 ook nog effect op de berekening die volgt uit de tabel hierboven. Als de werkgevercode horend bij 01058 (werkgevercode 08141) bijvoorbeeld op 50% staat in plaats van 100% wordt het bedrag van €83,33 uit bovenstaand voorbeeld gehalveerd naar €41,67 en zou de werknemer niet krijgen waar deze recht op heeft.  In het bericht op de community van 6 juli jl is al bericht dat werkgevercode 08142, omdat invoercode 01059 ook in gebruik was voor geconsigneerde pauze, op 50% stond.  We gaan dit in release 2022-09 aanpassen naar 100% en de geconsigneerde pauze dient dan op invoercode 01062 te worden ingevoerd. De bijbehorende werkgevercode van invoercode 01062 (werkgevercode 08144) wordt dan aangepast naar 50%.  In de release notes van 2022-09 zal hierover nogmaals worden bericht.  Actie Eventuele HR-systemen en tijdsregistratiesystemen die een koppeling hebben met Gemal dienen op de nieuwe wijze van het boeken van geconsigneerde pauze worden aangepast.  CAO Ziekenhuizen 2022-08/54 Percentage uitvoercode 01059 - uren nachtaanwezigheidsdienst Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 06 juli 2022 - In de release notes van 2022-07/50 is gemeld dat werkgevercode 08142 Percentage uren invoercode 01059 voor de cao ziekenhuizen was aangepast naar 100%.  Op uitvoercode 01059 wordt het volgende getoond:   Invoercode 01059 uren nachtaanwezigheidsdienst 100% x wgcode 08142 x uurloon = bedrag a Invoercode 02546 uren nachtaanwezigheidsdst feestdagen x wgcode 08257 x uurloon x wgcode 08142 = bedrag b Invoercode 02547 uren nachtaanwezigheidsdst zat/zon x wgcode 08258 x uurloon x wgcode 08142 = bedrag c Invoercode 02548 uren nachtaanwezigheidsdst overige dagen x wgcode 08259 x uurloon x wgcode 08142 = bedrag d   Uitvoercode 01059 = bedrag a + b + c + d Het percentage bij werkgevercode 08142 van 50% is hierdoor niet correct, omdat bedragen b t/m d in dit geval ten onrechte worden gehalveerd. Voor een nachtaanwezigheidsdienst wordt op deze manier niet verloond waar de werknemer conform cao recht op heeft.  Om die reden hebben we in release 7 de waarde van werkgevercode 08142 naar 100% gezet per 1 januari met de gedachte de vergoeding voor nachtaanwezigheidsdienst recht te trekken.    Echter bleek invoercode 01059 ook in gebruik voor geconsigneerde pauze, waardoor de waarde van 50% wel correct was. In de cao staat over die pauze het volgende:    Om die reden was invoercode 01059 in combinatie met werkgevercode 08142 hiervoor geschikt. Echter zit die inrichting wel de invoer van nachtaanwezigheidsdiensten in de weg.  Onze conclusie is dat de herrekening en aanpassing naar 100% die wij in de juli release hebben gedaan te voorbarig is geweest en we een overgangsperiode in acht hadden moeten nemen. We zullen de aanpassing voor nu terugdraaien. Er zal hiervoor een tussentijdse release plaatsvinden in de nacht van 6 op 7 juli.  Werkgevercode 08142 is wederom op 50% gezet en herrekening 07-09 zal niet plaatsvinden in juli als de run van juli nog niet is gedraaid. Heb je de run van juli al wel gedraaid en de herrekening is al toegepast terwijl dat niet wenselijk is, dan kan je ervoor kiezen om na 7 juli een correctierun te draaien voor de betreffende werknemers of een overdraai te doen.   Hoe gaan we het uiteindelijk inrichten?  Vanaf release 2022-09 zetten we werkgevercode 08142 op 100% zodat de vergoeding voor nachtaanwezigheidsdiensten correct wordt berekend.  Voor geconsigneerde pauzes zullen we op cao-niveau werkgevercode 08144 Percentage uren invoercode 01062 op 50% zetten. Met invoercode 01062 kan op deze manier hetzelfde effect worden bereikt als eerder met invoercode 01059 en werkgevercode 08142.   Actie Als je de juli run al hebt gedraaid en als je invoercode 01059 gebruikte voor geconsigneerde pauzes kan je ervoor kiezen om na 7 juli een correctierun te draaien voor de betreffende werknemers of een overdraai te doen. Als je de juli run nog niet hebt gedraaid en als je invoercode 01059 gebruikte voor geconsigneerde pauzes kan je op dezelfde wijze deze pauzes blijven verlonen. Let er wel op dat nacht- aanwezigheidsdiensten op dit moment dus niet correct worden verloond door de 50% op werkgevercode 08142. Zorg ervoor dat, vanuit de tijdsregistratie, de juiste gegevens doorkomen vanaf 2022-09 om in de nieuwe situatie te voorzien.  CAO Ziekenhuizen 2022-08/55 Generatiebeleid Zoals eerder in deze release notes aangegeven, bij onderwerp 2022-08/2, gaan we per release 2022-09 de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau inrichten met de meest voor de hand liggende codes. Voor de cao ziekenhuizen was deze grondslag al ingericht met dezelfde codes als nu op A-niveau zijn ingericht. We zullen de cao ziekenhuizen vanaf release 2022-09 dan ook het A-niveau laten volgen. Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kan hier op W-niveau altijd van afwijken.   Automatische herrekeningen 2022-08/56 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 08-02  -  08-03 Prognose jeugd LIV wordt niet juist berekend als er uren loonaangifte vorig jaar aanwezig zijn (change 3489657) 08-04 Maximering uitruilbedrag en minimumloon 08-05 Balansbudget uurloners 08-06 Invoercode 2407 (afwijkende pensioengrondslag) werkt niet goed (change 3502327) - alleen CAO GGZ 08-07 Minimum vakantietoeslag 21 jarigen 08-08 Berekening uurloon salaris bij garantietoelage in combinatie met minimum cao-loon 08-09 Maximum inpasnummer piketdiensten cao UMC's 08-10 Sector GEO: aanpassingen minimumloon 08-11 Minimumloon + 10% 08-12 VCR probleem bij meerdere dienstverbanden en ZVW 08-13 CAO MBO - Eenmalige uitkering ten onrechte de korting van het aanvullend seniorenverlof (uitvoercode 01445) niet toegepast. (change 3681848) 08-14 CAO VO - Nieuwe CAO 2022 08-15 CAO PO - Nieuwe CAO 2022 08-16 CAO MBO - Werkgevercode 26204 Reiskostenforfait zakenreizen bedr. per kilometer ten onrechte verhoogd naar 0,30. (change 3681843)   Werknemer- en werkgevergegevens 2022-08/57 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving     Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving     2022-08/58 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving      
Volledig artikel weergeven
27-07-2022 19:00 (Bijgewerkt op 02-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2271 Weergaven
   [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Gewijzigd en verbeterd 2022-07/1 Doorbetaling ouderschapsverlof werknemerniveau In de release notes van 2022-05 hebben we je geïnformeerd over de invoering en aansturing van de betaald ouderschapsverlof (BOSV) regeling zoals die ingaat per 2 augustus 2022 (zie onderwerp 2022-05/5 Betaald ouderschapsverlof). In dit kader informeren we je over het volgende. Doorbetaling werknemerniveau Er zijn CAO’s (zoals bijvoorbeeld de CAO gemeenten) die al langer een vorm van betaald ouderschapsverlof kennen, waarbij sprake is van een doorbetaling gedurende bepaalde tijd waarbij de hoogte van doorbetaling bepaald wordt door de schaal waarnaar de medewerker verloond wordt. De doorbetalingsvormen zoals we die nu kennen in Gemal zijn vooral stuurbaar vanuit werkgeverniveau, dus voor de hele instelling. Met ingang van periode 2022-07 wordt het mogelijk om bij gebruik van een verlofregeling op werknemerniveau aan te geven dat sprake moet zijn van een bepaald percentage doorbetaling. Je doet dit door in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlof- / generatieregelingen > Definitie v-/g-regelingen te kiezen voor Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) waarde 2.  Hierdoor vindt aanvulling plaats op dezelfde grondslag als waarover de korting wordt berekend. De aanvulling vindt dan plaats op basis van het percentage zoals vastgelegd bij de medewerker met de nieuwe invoercode(s): Gegeven: verlofregeling 1 t/m 15 percentage doorbetaling. Vastleggen: invoercode 00611 t/m 00625. Aanpassing werkgevercode 13024 De toevoeging van aansturing percentage aanvulling op werknemerniveau leidt tot nog een andere aanpassing. Voor een juiste werking is het gewenst dat we aan de werkgevercode 13024 waarmee je een percentage ‘aanvulling tot’ vastlegt, de A-C-W-werking toekennen. We leggen hierbij op Algemeen niveau 100% vast, zodat deze aanpassing niet tot verschillen leidt want tot nu toe wordt automatisch 100% toegepast wanneer je niets vastlegt. Voor een enkele CAO zoals CAO gemeenten leggen we bij verlofregeling-5 BOSV hier 0% vast. De bestaande CAO-aansturingen of door jou al opgegeven waardes blijven natuurlijk behouden en krijgen C- of W-status. Maximering Het kan in de arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken dat de medewerker naast en bovenop het wettelijke betaald ouderschapsverlof gebruik kan (blijven) maken van het CAO betaald ouderschapsverlof. In dat geval moet je de hiervoor door ons ingerichte verlofregeling-5 BOSV (voorheen Levensloop) gebruiken. Bij deze verlofregeling moet dan de wettelijke doorbetaling worden aangestuurd en daarnaast ook de CAO-doorbetaling.  Dit kan erin resulteren dat er een doorbetaling komt die bestaat uit een BOSV-uitkering op uitvoercode 00672 (wettelijke bron) en een doorbetaling op uitvoercode 00639 BOSV doorbet. (CAO bron). Het is echter niet gewenst dat beide doorbetalingen samen resulteren in een bedrag dat groter is dan het bedrag dat op het salaris wordt gekort wegens verlof (uitvoercode 01302). Wanneer de uitkering (uitvoercode 00672) en de doorbetaling (uitvoercode 00639) groter zijn dan de korting op het salaris (uitvoercode 01302), dan wordt de CAO-doorbetaling (uitvoercode 00639) gemaximeerd zodat de wettelijke- en CAO-doorbetaling gezamenlijk even hoog zijn als de korting. Op het mutatieverslag van MSG wordt bij maximering dit gemeld bij de betreffende medewerker: “opgave doorbetaling is gemaximeerd”. Invoering Je kunt de aansturing op werknemerniveau desgewenst met terugwerkende kracht tot 2022-01 vastleggen. Een eventuele samenloop met de BOSV-regeling kan natuurlijk pas vanaf het moment van invoering van die regeling. In de handleiding Gemal zijn bij het onderwerp Verlof-/generatieregelingen enkele voorbeelden opgenomen. Voor de CAO gemeenten/SGO, zie ook het desbetreffende onderwerp in deze release notes. 2022-07/2 Dagloon bij benadering en IKV Diverse uitkeringen van het UWV worden via de salarisstrook betaald, omdat de werknemer nog in-dienst is. Voorbeelden hiervan zijn de ZW-uitkering, zwangerschapsuitkering of AGBV-uitkering. Het UWV stelt de hoogte van de uitkering vast op basis van een dagloon. Het bericht van het UWV kan echter op zich laten wachten, terwijl de werknemer al wel in een uitkeringssituatie is beland. Het is in die situatie vaak wenselijk om een voorlopig uitkeringsbedrag te berekenen, zodat de werknemer enig inkomen heeft. Om die reden berekent Gemal een 'dagloon bij benadering' op het moment dat je wel een uitkering vastlegt, maar geen bijbehorend dagloon. Het 'dagloon bij benadering' wordt (in hoofdlijnen) berekend op basis van het loon SV van de werknemer. Als er sprake is van meerdere dienstverbanden, neemt Gemal alleen het loon SV van het dienstverband waarop de uitkering wordt betaald. Het UWV gaat immers ook uit van het dienstverband waarvoor een ziekmelding is ingediend. Vanaf 2024 wordt dit een probleem. Sommige uitkeringen moeten verantwoord worden op aparte IKV’s. Voor welke uitkeringen dat precies geldt, is op dit moment nog onzeker. Wel bereiden we onze functionaliteit al voor op de nieuwe situatie. Op de uitkerings-IKV is naast de uitkering geen loon SV aanwezig. Daardoor kan het dagloon bij benadering niet vastgesteld worden. Om die reden hebben we in deze release een aanpassing in Gemal aangebracht.  We hebben direct gebruik gemaakt van de gelegenheid om deze functionaliteit inzichtelijker en flexibeler te maken. Hoe werkt het vanaf deze release? Het dagloon bij benadering wordt vanaf nu berekend op basis van een grondslag: Gegeven: uitvoercodes in grondslag dagloon bij benadering. Vastleggen: werkgevercode 55105. 0 (of niet vastgelegd) = eerder opgegeven waarde vervalt; toepassen standaardwaarde conform CAO- of Algemeen niveau. 1 = telt in de grondslag. 8 = niet opnemen bij vaststelling van de grondslag. 9 = negatief tellen in de grondslag. Wij hebben deze grondslag ingericht in onze algemene ondersteuning. Standaard wordt het dagloon bij benadering bepaald op basis van het SV loon (uitvoercode 01598). Net als in de berekening van het UWV worden kortingen tijdens ziekte of verlof uitgezonderd, tegelijkertijd worden ook compensaties voor die kortingen uitgezonderd zoals doorbetaling bij verlof of aanvullingen op uitkeringen. Net als in de loonaangifte wordt de opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag (EJU / IKB) (uitvoercode 02258) en VT (uitvoercode 01618) geteld, de opname of uitbetaling juist niet. Hiermee wordt een gelijkmatiger loon geteld gedurende het jaar. UWV gebruikt dezelfde werkwijze bij het vaststellen van het dagloon.  Alle uitzonderingen op de berekening zijn vastgelegd met waarde 9 in de grondslag. Alle bijtellingen met waarde 1. Berekening elke periode Vanaf deze release wordt het dagloon bij benadering (uitvoercode 01778) elke periode berekend. Hiermee geven we gehoor aan een wens die reeds door meerdere werkgevers aan ons geuit is. Je kunt elke periode het dagloon bij benadering raadplegen, ook als er geen sprake is van een uitkering. Het dagloon bij benadering wordt pas gebruikt op het moment dat je een uitkering vastlegt, maar geen bijbehorend dagloon. Als de uitkering op hetzelfde dienstverband wordt geboekt, dan neemt Gemal automatisch het dagloon bij benadering van dat dienstverband. Als de uitkering op een apart dienstverband wordt geboekt, dan kun je het dagloon bij benadering aflezen op de loonstaat van het dienstverband waarop het loon wordt betaald. Vervolgens boek je dit dagloon zelf op het dienstverband waarop de uitkering wordt betaald. Dit doe je op dezelfde invoercode als waarop je ook het dagloon van UWV vastlegt. De invoercode verschilt per type uitkering. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk over het betreffende type uitkering in de Gemal handleiding. Let op: het dagloon bij benadering wordt niet gemaximeerd op het maximumdagloon. Dit is hetzelfde als in de bestaande situatie. Hiermee behoud je altijd aansluiting met grondslag 55105. Als Gemal dit dagloon gebruikt voor een uitkering op hetzelfde dienstverband, dan wordt het dagloon van de specifieke uitkering wel automatisch gemaximeerd. Boek je het dagloon echter handmatig op een ander dienstverband, dan doe je dit met de invoercode voor het dagloon van de betreffende uitkering. Je dient daarbij zelf rekening te houden met het maximumdagloon. Gemal verwerkt altijd het opgegeven dagloon, zonder automatische begrenzing. Let op: de berekening van het dagloon bij benadering op basis van grondslag 55105 en de berekening elke periode wordt uitgevoerd vanaf periode 07-2022 zonder terugwerkende kracht. We hebben hier bewust voor gekozen om geen ongewenste herrekeningen te veroorzaken in lopende uitkeringen. Als het dagloon in een eerdere periode niet aansluit bij je verwachting, dan kun je zelf een ander dagloon opgeven op de bestaande invoercode voor het dagloon van de betreffende uitkering. Actie Let op: het 'dagloon bij benadering' blijft een (grove) benadering. Gemal neemt alleen het SV loon van de huidige periode, terwijl het UWV een referteperiode samenstelt. Bovendien kan Gemal geen rekening houden met alle mogelijke scenario’s die het dagloon kunnen beïnvloeden. Het is daarom noodzakelijk dat je het werkelijke dagloon met terugwerkende kracht vastlegt, zodra dit door het UWV is vastgesteld. De berekening van de uitkering wordt dan gecorrigeerd. Je kunt de berekening van het 'dagloon bij benadering' nu zelf beïnvloeden door uitvoercodes toe te voegen of te verwijderen uit de nieuwe grondslag 55105. Je kunt deze naar eigen inzicht aanpassen. Wet en regelgeving 2022-07/3 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon (werkgevercode 03451) per 1 juli 2022 is € 1.756,20 per maand. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd. Als dit niet is gebeurd, vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [1]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4. Opgeloste meldingen 2022-07/4 Korting en opbouw Persoonlijk Budget (change 3442282) Melding Voor sectoren waar een Persoonlijk Budget (Individueel KeuzeBudget) van toepassing is, was geconstateerd dat met ingang van periode 2022-03 de korting niet meer werd verrekend in de uitvoercodes voor vaste opbouw budget [1].  Oplossing Met ingang van periode 2022-07 is dit aangepast. Automatische herrekening 07-02 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-02 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Met de uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 en 02246 wordt het vaste deel van de maandelijkse opbouw budget gepresenteerd. 2022-07/5 Code werkgeversbetaling Ufo leidt tot dubbele korting Ufo-premie en onterechte korting WIA-premie Als je namens het UWV een uitkering doorbetaalt aan een werknemer, dan ben je over die uitkering sociale premies verschuldigd. Het UWV vergoedt die premies samen met het uitkeringsbedrag. Voor de Ufo-premie geldt een uitzondering: het UWV draagt de Ufo-premie rechtstreeks af aan het betreffende fonds en vergoedt deze premie daarom niet aan de werkgever. Als deze situatie op je van toepassing is, dan leg je invoercode 02492 Werkgeversbetaling Ufo vast met waarde 2. In Gemal wordt dan het uitkeringsbedrag (uitvoercode 01998 loon samenloop) in mindering gebracht op uitvoercode 01675 afdrachtgrondslag Ufo. Melding Er bleek zich een tweetal fouten voor te doen bij bovenstaande functionaliteit: Het uitkeringsbedrag (uitvoercode 01998) werd tweemaal in mindering gebracht op de afdrachtgrondslag Ufo (uitvoercode 01675). Het uitkeringsbedrag (uitvoercode 01998) werd eenmaal ten onrechte in mindering gebracht op de grondslagen Aof en WHK (uitvoercode 01697 Aof ongemax / 01901 Grsl Aof tot max / 01557 Grsl Aof hoog / 01558 Grsl Aof laag / 01559 / Grsl Aof uitkering / 01694 Grsl WHK ongemax / 01684 Afdr grsl WHK diff). Oplossing Het bovenstaande probleem is in deze release verholpen. De uitkering wordt niet gekort op de Aof- en WHK-grondslag en slechts eenmaal op de Ufo-grondslag. Automatische herrekening 07-05 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2022-07/6 Loonheffing bij vakantietoeslag WIA-uitkering (change 3554702) Als je een aanvulling op een WIA uitkering verstrekt, dan leg je die uitkering vast in Gemal. Dat doe je ook in het geval dat UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt. Gemal moet in dat geval immers rekening houden met de uitkering bij de berekening van de loonheffingen. Het vakantiegeld dat UWV aan de werknemer betaalt over de uitkering, moet in zo'n situatie ook worden vastgelegd in Gemal. Melding De berekening van de loonheffing ging in dit geval echter niet goed. Er werd alsnog een bedrag aan loonheffing BT over de VT van de WIA uitkering ingehouden en een positief bedrag aan loonheffing tabel uitbetaald. Oplossing Dit is aangepast. Er wordt nu over zowel de reeds betaalde uitkering als over het reeds betaalde vakantiegeld, geen loonheffing meer ingehouden. Er wordt wel rekening gehouden met het bedrag dat UWV heeft ingehouden over de uitkering bij de berekening van de loonheffingen over de aanvulling. Automatische herrekening 07-04 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2022-07/7 Salarisspecificatie - presentatie loonheffing en netto effect in kolom 'waarvan eenmalig' terug In release 05-2022 hebben we een aanpassing doorgevoerd, waardoor op de salarisspecificatie niet langer een bedrag werd getoond in de kolom 'waarvan eenmalig' bij uitvoercode 01158 loonheffing tijdvaktabel en het bijbehorende effect ook achterwege bleef bij uitvoercode 01500 netto in dezelfde kolom. We hebben dit gemeld in een apart bericht op de Gemal community: https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-Payroll-Gemal/Presentatie-loonheffing-waarvan-eenmalig-op-de/ba-p/500309 Diverse werkgevers hebben aangegeven dat bovenstaande wijziging heeft geleid tot veel extra vragen van werknemers aan de salarisadministratie. Dat is niet onze bedoeling geweest, daarom hebben we met ingang van de huidige release de wijziging teruggedraaid. Het is helaas niet mogelijk om de salarisspecificaties over perioden 05 en 06-2022 opnieuw af te roepen. Onze reden om het bedrag loonheffing tabel niet langer te tonen in de kolom 'waarvan eenmalig' is dat het bedrag niet eenduidig is vast te stellen. Wij ontvingen met enige regelmaat vragen over de hoogte van het getoonde bedrag waarop geen sluitend antwoord te geven is. Wij hebben de wijziging daarom teruggedraaid onder de voorwaarde dat tekst en uitleg bij de exacte hoogte van dit bedrag op de salarisspecificatie niet gegeven kan worden. Onderstaand voorbeeld illustreert de situatie. Voorbeeld Een werknemer ontvangt € 2000 vast salaris € 500 eenmalige ORT € 1000 eenmalige bonus De witte maandtabel met loonheffingskorting is van toepassing. Stel je berekent eerst de belasting over de eenmalige ORT. De belasting over de eenmalige ORT is dan € 0. Stel je berekent eerst de belasting over het salaris en daarna over de ORT, dan is de belasting op de ORT: (belasting salaris + ORT) - / -  belasting salaris = € 387,83 - / - € 185,67 = € 202,16 Stel je berekent eerst de belasting over het salaris, daarna de bonus en daarna over de ORT, dan is de belasting op de ORT: (belasting salaris + bonus + ORT) / - (belasting salaris + bonus) = € 829,58 - / - € 589,92 = € 239,66 Dit terwijl de totale loonheffing over de gezamenlijke componenten in alle drie de gevallen gelijk is. In de praktijk kennen veel loonberekeningen veel meer dan bovenstaande drie componenten. De berekeningsvolgorde van die componenten kent in veel gevallen complexe volgordelijkheid, omdat niet alleen de belasting maar vele andere factoren een rol spelen in die berekening. 2022-07/8 Verwerken van mutaties met prioriteit hersteld (change 3574032) In Gemal Direct Inrichting (GDI) bestaat de mogelijkheid om bij eenzelfde invoercode in dezelfde productie met een verschillende waarde (wat vaak de bedoeling is) een hogere prioriteit mee te geven. De hoogste prioriteit wordt dan in Gemal verwerkt. Dit kun je gebruiken wanneer er sprake is van een mutatiebestand uit het HR-systeem, die je niet opnieuw wilt aanmaken. Je kunt dan in GDI de mutatie aanpassen met een hogere prioriteit, bijvoorbeeld bij het draaien van een begrotingsproductie. Deze functionaliteit werkte niet en dit is met ingang van juli 2022 hersteld. 2022-07/9 Uit-dienst in 2022-01 met twk 31-12-2021 (change 3521894) Melding We kennen in Gemal de uitzonderlijke situatie dat je in verwerkingsmaand 2022-01 alsnog een datum uit-dienst per 31-12-2021 kunt vastleggen. Wanneer dit bij een medewerker is vastgelegd en er voor deze medewerker nog sprake was van een betaling in 2022, dan werd in periode 2022-05 uurlonen bij een herrekening foutief vastgesteld. De programmatuur is op dit punt nu aangepast.  Automatische herrekening 07-06 Voor betrokken medewerkers vindt een automatische herrekening plaats. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2022-07/10 Presentatie loonheffing 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 juni 2022 - Naar aanleiding van release 2022-05 komen er vragen over het ontbreken van de presentatie van de component loonheffing in de kolom 'waarvan eenmalig'  bij eenmalige betalingen die tegen het (tijdvak) tabeltarief worden berekend. In release 2022-05 is besloten deze presentatie niet meer op te nemen op de salarisspecificatie, omdat bij de berekeningen van eenmalige posten die tegen het tabeltarief worden berekend, de bijbehorende loonheffing niet eenduidig kan worden bepaald. Het tabeltarief is namelijk niet lineair en dit leverde vragen op. Daarom presenteren we de eenmalige componenten die berekend worden met het tabeltarief, niet meer in de kolom 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie. De presentatie van de loonheffing voor eenmalige posten die tegen bijzonder tarief worden berekend, blijven wel zichtbaar in de kolom 'waarvan eenmalig'. CAO informatie CAO Aan de Slag 2022-07/11 Wijziging minimumloon per 1 juli Voor de CAO Aan de Slag hebben we - naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon - de bedragen bij de schaal 1 trede 3, schaal 2 trede 2 en schaal 3 trede 1 met het minimumloon vastgelegd. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 84, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 84, werkgevercode 03003. Meer informatie [1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 84. CAO bibliotheken 2022-07/12 Wijzigingen per 1 juli Aanpassingen ORT Het percentage ORT 4 (werkgevercode 08119) is conform de compensatieregeling ORT aangepast naar 60%. Daarnaast is werkgevercode 08214 Inpastabelnummer maximum uurloon ORT aangepast naar inpasnummer 9021. Doorbetaling bij ouderschapsverlof In artikel 57 lid 3 van de cao staat het volgende: “Over de uren waarop aan de werknemer ouderschapsverlof is verleend volgens hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg, vindt 25% salarisdoorbetaling plaats. Indien de werknemer, al dan niet door tussenkomst van de werkgever gedurende maximaal negen weken recht heeft op een UWV-uitkering op grond van de Wet betaald ouderschapsverlof, dan wordt die UWV-uitkering op de 25% salarisdoorbetaling in mindering gebracht. Dit betekent dat als de UWV-uitkering gelijk is aan of meer bedraagt dan het bedrag dat overeenkomt met 25% salarisdoorbetaling, de werkgever gedurende die maximaal negen weken geen salaris hoeft door te betalen aan de werknemer. De werknemer ontvangt in die periode wel de UWV-uitkering, eventueel via zijn werkgever. Indien de UWV-uitkering minder bedraagt dan het bedrag dat overeenkomt met 25% salarisdoorbetaling, betaalt de werkgever gedurende die maximaal negen weken aan de werknemer het verschil tussen de UWV-uitkering en de 25% salarisbetaling. De werknemer ontvangt daarnaast gedurende maximaal negen weken de UWV-uitkering, eventueel via zijn werkgever.“ Deze salarisdoorbetaling was nog niet ingericht in Gemal voor de CAO bibliotheken. Dat is nu wel gedaan met de werkgevercodes 13023 (van waarde 0 naar waarde 2), 13024 (van 0 naar 25%) en 13029 (van waarde 2 naar waarde 1). In de praktijk zal de vergoeding van het UWV altijd meer zijn dan de 25% doorbetaling. Daarom zijn de bovenstaande werkgevercodes ingericht op verlofregeling 3 (ouderschapsverlof) en niet op verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof). Uiteraard kan er altijd van de CAO-inrichting worden afgeweken door de werkgevercodes op werkgeverniveau aan te passen.  Salaristabel De bedragen voor de salarisregeling Bibliotheken zijn aangepast conform de CAO. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 09, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 11, werkgevercode 03003. Mocht je het niet eens zijn met de inrichting van verlofregeling 3 omtrent de salarisdoorbetaling, dan kan hier op werkgeverniveau van worden afgeweken door ze op de oude of andere gewenste waarde te zetten. CAO gehandicaptenzorg 2022-07/13 Minimum-uurloon [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 juni 2022 - In de nieuwe CAO gehandicaptenzorg is per 2022-06 een minimum-uurloon geïntroduceerd. In de release notes onderwerp 2022-06/22 hebben we geadviseerd om dit minimum-uurloon te garanderen door werknemers in te schalen op een schaal/trede die aan dit minimum voldoet. In nader overleg heeft de VGN echter aangegeven toch de voorkeur te hebben voor een functionaliteit voor aanvulling minimumloon. Dit houdt in dat werknemers ingeschaald kunnen blijven in een schaal/trede die onder het minimum valt, waarna Gemal automatisch een aanvulling betaalt tot het minimum cao-uurloon. Deze functionaliteit werkt gelijk aan die voor het wettelijk minimumloon. Een dergelijke functionaliteit was reeds ontwikkeld in Gemal, maar specifiek voor de CAO gemeenten. We passen deze functionaliteit momenteel aan om deze ook geschikt te maken voor de CAO gehandicaptenzorg. Dit heeft echter tot gevolg dat we deze pas in release 2022-07 kunnen leveren. In die release zullen we met terugwerkende kracht naar 2022-06 de aanvulling tot het CAO minimum toepassen.  Actie De aanvulling CAO minimumloon kun je blokkeren door invoercode 02940 Code CAO minimumloon per uur vast te leggen met waarde 1. De CAO gehandicaptenzorg hanteert echter ook aanvullende regels met betrekking tot de leeftijd, periode in-dienst en het gemiddeld aantal werkuren. Wij kunnen het minimum niet automatisch blokkeren op basis van deze aanvullende criteria. Wij hebben aan de werkgeversvereniging additionele vragen over die criteria gesteld om de nodige actie in Gemal hieromtrent wel duidelijk te krijgen.  We hopen hier zo spoedig mogelijk verder over te berichten. In afwachting van het antwoord van de werkgeversvereniging is het advies om de eventuele genomen actie van het aanpassen van de schaal bij werknemers onder het minimum, zoals in de release notes van 2022-06/22 genoemd, terug te draaien.   In de release notes van 2022-07 zullen wij verder berichten over de aanvullende criteria en wanneer een werknemer moet worden geblokkeerd via invoercode 02940. 2022-07/14 Wijzigingen per 1 juli Stagevergoeding De afgesproken stagevergoeding voor co-assistenten per 1 juli, dien je zelf vast te leggen met een bruto diversen code.  Slaapdiensten  Per 1 juli 2022 wordt de vergoeding voor een onrustige slaapdienst verhoogd. Geplande ‘slaapuren’ worden voor de vergoeding aangemerkt als hele werkuren als tijdens de slaapdienst, als gevolg van noodzakelijke en onvoorziene werkzaamheden, sprake was van minder dan 50% onafgebroken rusttijd. Doorgaans wordt dit in je roosterapplicatie bijgehouden.  Afbouwcarrière  In de nieuwe CAO is de zogenaamde “afbouwcarrière” regeling beschreven. Dit is een generatiebeleid. In Gemal zijn voor Generatiebeleid drie regelingen opgenomen: Een regeling via de verlofregeling. Een regeling via contractverlaging naar 80% en 10% toelage. Een regeling via contractverlaging naar 90% en 10% vrijstelling van werkzaamheden. Voor de CAO gehandicaptenzorg is alleen de tweede variant van toepassing. Voor de volledige vastlegging zie de Gemal handleiding, onderwerp Generatiebeleid bij 4.1.   2022-07/15 Salaristabellen en minimum-uurloon Salarisschaal 201 vervallen Schaal 201 is vervallen in Gemal per 1 juli. Deze was niet meer in gebruik en was ook niet conform cao. Gezien er geen werknemers in deze schaal zaten is er geen actie noodzakelijk. Betreft in Gemal CAO code 38, werkgevercode 03002.  Minimum-uurloon In de CAO is beschreven dat er per 1 juni, onder voorwaarden, een minimum-uurloon geldt van 13 euro. De genoemde randvoorwaarden hiervoor zijn: - De werknemer moet ten minste 21 jaar zijn, en - Een dienstverband van ten minste 7 maanden met een omvang van gemiddeld minimaal 24 uur per week. Wij hebben aan de werkgeversvereniging een verduidelijking van deze voorwaarden gevraagd en deze luidt als volgt:  Vanaf het contract waarin het dienstverband de 7 maanden bereikt, ontvangt de werknemer het garantie minimum inkomen. Ofwel bij een contract van 7 maanden (en als de werknemer voldoet aan de andere voorwaarden) ontvangt de werknemer vanaf dag 1 het garantie minimum inkomen. Heeft de werknemer een contract van 6 maanden dat wordt verlengd met 6 maanden dan ontvangt de werknemer het garantie minimum inkomen vanaf dag 1 van het tweede contract. De voorwaarde van 24 uur: hier kennen we geen referteperiode voor maar zodra de werknemer een contract heeft van minimaal gemiddeld 24 uur per week (en de werknemer voldoet aan de andere voorwaarden) heeft de werknemer recht op het garantie minimum inkomen. Overwerk/meerwerk telt hierin niet mee, het gaat om contracturen. Dit betekent dat indien een werknemer niet aan deze voorwaarde voldoet, er geen recht op het garantie minimum inkomen bestaat. Dit kan betekenen dat als tijdens de looptijd van een contract de contractuele arbeidsduur wijzigt de werknemer recht kan hebben op het garantie minimum inkomen (als de arbeidsduur wijzigt naar gemiddeld minimaal 24 uur per week terwijl de werknemer daarvoor een lagere contractuele arbeidsduur had) of dat er juist geen recht meer is op het garantie minimum inkomen (de werknemer had een contractuele arbeidsduur van gemiddeld minimaal 24 uur per week en deze komt met de nieuwe afspraak onder de 24 uur). In Gemal hebben wij de functionaliteit van dit minimum-uurloon ingericht via werkgevercode 03461 CAO minimumloon per uur en werkgevercode 03462 CAO minimumloon per maand. Net als bij het wettelijk minimumloon zal er een automatische aanvulling plaatsvinden op het moment dat de werknemer onder het CAO-minimum zit. Daarnaast hebben we gezorgd dat stagiaires zijn uitgesloten van deze aanvulling. Voor andere groepen die geen recht hebben op dit minimum-uurloon (zoals uurloners of werknemers die jonger zijn dan 21 jaar), dien je zelf een blokkade van het minimum-uurloon op te geven met invoercode 02940.  Herrekening We hebben - aangezien dit minimum-uurloon per 1 juni geldt - een automatische herrekening ingebouwd met reden 07-11, waarin alle werknemers met salarisregeling 38 worden herrekend. Deze herrekening kan, indien gewenst, worden geblokkeerd door invoercode 02475 stam vast te leggen met waarde 99.  Actie Werknemers die geen recht hebben (en een uurloon hebben lager dan 13 euro) op het minimum-uurloon, blokkeer je door het vastleggen van invoercode 02940. Dit dient als stam-mutatie te worden opgegeven en weer te worden weggehaald als de werknemer in de situatie komt dat deze wel recht heeft op het minimum-uurloon.  Als je bij een werknemer invoercode 02339 Code wettelijk minimumloon met waarde 1 hebt vastgelegd, dien je voor die werknemers ook invoercode 02940 Code CAO minimumloon met waarde 1 vast te leggen, anders wordt er alsnog aangevuld tot het minimum CAO-loon. Meer info over hoe deze werknemers te vinden en invoercode 02940 voor alle werknemers makkelijk te kunnen vastleggen, is beschreven in de release notes 2022-07 van HR Core Beaufort. Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling, naar aanleiding van het vervallen van schaal 201, downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 38, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 38, werkgevercode 03003. CAO gemeenten/SGO 2022-07/16 Doorbetaling ouderschapsverlof werknemerniveau De CAO gemeenten kent met artikel 6.10 al langer een vorm van deels betaald ouderschapsverlof: je mag maximaal 13 weken ouderschapsverlof krijgen tegen een percentage doorbetaling van salaris en toelagen dat afhankelijk is van je schaal. Je kon dit aansturen door bijvoorbeeld in het kortingspercentage al rekening te houden met de doorbetaling. Met ingang van periode 2022-07 hebben we het mogelijk gemaakt dat je de verlofuren vastlegt en daarnaast met één van de nieuwe invoercodes het percentage doorbetaling. Vanaf 2 augustus 2022 past de CAO gemeenten de systematiek van doorbetaling aan waarmee ze deels willen aansluiten op de wettelijke doorbetaling ouderschapsverlof. De medewerker kan er dan voor kiezen om zijn doorbetaling te verlagen en daarmee de duur te verlengen, of de medewerker kan ervoor kiezen om de duur van zijn verlof te verkorten en het percentage doorbetaling daarmee te verhogen. Daarnaast kan deze CAO-doorbetaling gebruikt worden in combinatie met de door UWV doorbetaalde vorm van ouderschapsverlof. Zie ook het algemene onderwerp hierover in deze release notes en de voorbeelden zoals opgenomen in de handleiding Gemal. Ondersteuning CAO De CAO gemeenten is bijzonder ten opzichte van de andere CAO’s voor wat betreft de CAO-regeling doorbetaling ouderschapsverlof. In andere sectoren zien we in het kader van de nieuwe wetgeving per augustus bijvoorbeeld een verrekening van de CAO-doorbetaling met de wettelijke doorbetaling, of een vervanging van de CAO-regeling, of een regeling waarbij de wettelijke doorbetaling altijd aangevuld wordt tot 100% van het maandinkomen. Juist de grote flexibiliteit van de regeling doorbetaling ouderschapsverlof CAO gemeenten maakt het moeilijk om de aansturing hiervan te ‘vangen’ in het proces Self Service / werknemermutatie; verwerking in HR-systeem voor aanlevering aan salarissysteem en verwerking in de verlofregistratie. Het is complex niet alleen voor de medewerker die zich idealiter bewust zou moeten zijn van het verschil tussen dagloon, maximum dagloon, en grondslag salaris en salaristoelagen, maar ook voor de Personeel- en Salarisadministratie. Daarnaast lijkt het erop alsof de interpretatie van de juiste verwerking verlofregistratie nog niet uitgekristalliseerd is en er nog gesprekken lopen met andere salarisverwerkers en de VNG. We zijn daarom nog bezig wat de juiste werkwijze hiervoor zou zijn in aanvulling op de standaard werkwijze die voor andere CAO’s wel goed in beeld is. Om inzichtelijk te maken hoe de nieuwe doorbetalingssystematiek er voor Gemal uitziet, hebben we besloten in ieder geval dat onderdeel alvast in productie te nemen. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om in Gemal Direct Inrichting al proefproducties te vervaardigen bijvoorbeeld ook voor werkgevers met een eigen Verlof-/HR-systeem. Vormen ouderschapsverlof binnen de CAO gemeenten Er zijn nu dus eigenlijk ook verschillende vormen van ouderschapsverlof te onderscheiden: Op basis van CAO doorbetaald ouderschapsverlof - gebruik hiervoor de verlofregeling 03. Op basis van UWV doorbetaald ouderschapsverlof - gebruik hiervoor de verlofregeling 05. Op basis van combinatie CAO en UWV doorbetaald ouderschapsverlof - gebruik hiervoor ook de verlofregeling 05. Op basis van onbetaald ouderschapsverlof (26 weken of het restant, wanneer de doorbetaalde weken hiervan af zijn gehaald) - gebruik hiervoor een ‘vrije’ verlofregeling, één van de regelingen 9 t/m 15 die je nog niet gebruikt. Om in Gemal Direct Inrichting het onderscheid tussen de verlofregelingen ouderschapsverlof meer inzichtelijk te maken, hebben we de tekst van de regeling aangepast voor de CAO gemeenten:  03 CAO Bet. OuderschapsV. 05 UWV Bet. OuderschapsV. De tekst van je eigen verlofregeling kun je zelf ook aanpassen in Gemal Direct Inrichting bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling. CAO GGZ 2022-07/17 Balansbudget [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 juni 2022 - In de nieuwe CAO GGZ is een nieuwe regeling opgenomen voor het Balansbudget. Wij gaan dit budget in Gemal ondersteunen, maar we zijn nog in overleg met GGZ Nederland over de uitvoering en de doelgroep in specifieke situaties. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dit weten. 2022-07/18 Inrichting Balansbudget [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 juni 2022 - Met dit bericht willen we je over de ondersteuning van het Balansbudget in Gemal informeren, omdat we merken dat veel werkgevers vragen hebben over de vormgeving van dit budget in Gemal. Wij zullen in release 2022-07 het Balansbudget inrichten voor de standaardregeling die in de handreiking implementatie in de CAO is genoemd. De eventuele uitbetaling van dit budget vindt echter pas plaats in productie 2022-09, conform de CAO. Het Balansbudget wordt in productie 2022-09 bij elke werknemer standaard uitbetaald als bruto loon naar rato van het percentage deelbetrekking op 01 juli 2022. Wij maken voor dit budget gebruik van de inrichting van eindejaarsuitkeringsregeling 2. Wij zullen de regeling als volgt inrichten: werkgevercode inrichting 25201 - Methode berekenen 2 - peildatum 25206 - Code categorie soortloner 4 - uitsluiten uurloners en wachtgelders 25207 - Code categorie schalen 7 - uitsluiten minimumloners (vakantiekrachten), BVP'ers en stagiaires. Let op: we hebben nog een vraag uitstaan bij GGZ Nederland of dit inderdaad de juiste doelgroep betreft 25213 - Periode uitbetaling 9 25214 - Peildatum in-dienst vanaf 0701 25215 - Peildatum in-dienst t/m 0701 25218 - Deeltijdfactor boven 100% 2 - maximeren op 100% over dienstverbanden heen 25219 - Vast fulltime bedrag 500 25221 - Code factor diensttijd 0 - nvt 25222 - Factor deeltijd 1 - naar rato percentage deelbetrekking op 01-07 25230 - Methode opslag uitkering 3 - nvt Tevens passen wij de naamgeving van de bijbehorende in- en uitvoercodes aan, zodat deze herkenbaar zijn als Balansbudget. Actie Als je momenteel de regeling voor eindejaarsuitkeringsregeling 2 op werkgeverniveau hebt ingericht voor andere doeleinden, dan adviseren wij je deze regeling vrij te maken zodat je gebruik kunt maken van onze CAO ondersteuning. Indien dat geen optie is, dan kun je een andere regeling voor eindejaarsuitkering zelf inrichten zoals hierboven beschreven. Toekomstige wijzigingen dien je dan ook zelf door te voeren. Bij bovenstaande inrichting wordt bij elke werknemer die in aanmerking komt, het Balansbudget bruto uitbetaald. Indien de werknemer een andere keuze maakt of niet in aanmerking komt voor de regeling (en niet is uitgesloten in de parameters), dan dien je zelf de betaling te blokkeren door invoercode 01004 vast te leggen met waarde 1 (0,01). Indien de werknemer ervoor kiest om het budget te behouden voor opleiding / ontwikkeling, dan kan het wenselijk zijn om het saldo bij te houden totdat de werknemer het budget daadwerkelijk besteedt. Dit saldo zou je in Gemal kunnen bijhouden met de functionaliteit voor Persoonlijk Budget. Dit saldo kun je opboeken in productie 2022-09. Een nadere instructie hoe te handelen in deze situatie volgt. 2022-07/19 Wijzigingen conform CAO per 1 juli Minimumloonbedragen De bedragen naar aanleiding van het verhoogde minimumloon (inpasnummers 9430 t/m 9434) zijn aangepast.  Salaristabel De bedragen voor de salarisregeling GGZ zijn aangepast conform de CAO. Daarnaast zijn, zoals in de release notes van 2022-03/19 al aangekondigd, de schalen 1 t/m 80, 201, 301 en 1049, 1054, 1059, 1064, 1069, 1074 en 1079 vervallen. Deze waren niet meer conform CAO en werden al lange tijd niet meer onderhouden. Werknemers in deze schalen dienen te worden omgeschaald.   Slaapdiensten  De vergoeding voor slaapdiensten is conform de CAO aangepast op werkgevercode 08129.  Maximale inpasnummer ORT Het maximale inpasnummer ORT (werkgevercode 08214) is aangepast conform de CAO, naar inpasnummer 9021.  Bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten In artikel 18 van de CAO GGZ staat beschreven dat er een vergoeding is voor bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten, afhankelijk van wanneer deze dienst is gedraaid. Deze vergoeding is per 1 juli 2022 in de CAO verhoogd en zal in 08-2022 voor het eerst worden verrekend. In Gemal wordt deze regeling daarom per 2022-08 bijgewerkt op c(ao)-niveau.  Let op: Er staat echter ook genoemd dat deze vergoeding in tijd moet worden gegeven. Dit is daarom iets dat via het roosterpakket dient te lopen. Omdat wij weten dat dergelijke diensten in praktijk soms toch worden uitbetaald, hebben we deze echter wel in de CAO ondersteuning opgenomen. Balansbudget In de CAO GGZ is de regeling “balansbudget” in het leven geroepen. Werknemers die recht hebben op dit budget kunnen dit besteden op één van de volgende manieren: Bruto uitbetaling Inzetten voor studie/opleiding Omzetten in extra uren voor herstel Gebruiken voor generatiepact Voor de eerste twee mogelijkheden kunnen wij in Gemal een ondersteuning bieden. Als een werknemer voor 1 juli geen keuze heeft gemaakt wordt er automatisch vanuit gegaan dat er gekozen is voor bruto uitbetaling (keuze 1).  Voor de bruto uitbetaling hebben wij eindejaarsuitkering 2 ingericht. Naar aanleiding van de meest recente informatie hebben we de eindejaarsuitkering 2 nu als volgt ingericht:  werkgevercode inrichting 25201 - Methode berekenen 2 - peildatum 25206 - Code categorie soortloner 4 - uitsluiten uurloners en wachtgelders 25207 - Code categorie schalen 7 - uitsluiten minimumloners (vakantiekrachten), BVP'ers en stagiaires. Let op: we hebben nog een vraag uitstaan bij GGZ Nederland of dit inderdaad de juiste doelgroep betreft 25213 - Periode uitbetaling 9 25214 - Peildatum in-dienst vanaf 0701 25215 - Peildatum in-dienst t/m 0701 25218 - Deeltijdfactor boven 100% 2 - maximeren op 100% over dienstverbanden heen 25219 - Vast fulltime bedrag 500 25221 - Code factor diensttijd 3 - hele jaar 25222 - Factor deeltijd 1 - naar rato percentage deelbetrekking op 01-07 25223 - Referteperiode 0707 25230 - Methode opslag uitkering 3 - nvt Daarnaast is ook de naamgeving van uitvoercode 01004 (eindejaarsuitkering 2) aangepast naar “balansbudget”. De bovenstaande inrichting is gedaan op basis van de informatie die wij van de werkgeversvereniging hebben ontvangen. Mocht hier in de toekomst nog een wijziging op volgen, dan zullen wij dit uiteraard doorvoeren en communiceren.  Als een werknemer heeft gekozen om het budget te gebruiken voor studie/opleiding, dan kan er gebruik worden gemaakt van één van de persoonlijke budgetten. We hebben de naam van de uitvoercode van PB1 aangepast naar “balansbudget”. Met invoercode 02604 corr. Saldo PB1 (voor van PB1) kan een bedrag aan opbouw worden vastgelegd en op die manier kan het saldo worden bijgehouden dat gebruikt kan worden voor studie/opleiding.  Als dit bedrag is gebruikt dient dit ook weer te worden afgeboekt met dezelfde invoercode. Het saldo is te zien op de strook van de betreffende werknemer, rechtsonder op de strook in blok 3 en op uitvoercode 02845 (voor PB1).  Let er op dat, in het geval van deze keuze, de uitkering in september handmatig moet worden geblokkeerd door invoercode 01004 op te geven met waarde 0,01. Deze blokkade dient te gebeuren met TWK naar of in de maand juli, omdat op dat moment het recht ontstaat.    Daarnaast is er in Gemal geen automatische check op het feit dat het saldo maximaal 3 kalenderjaar mag worden opgespaard. Dit dien je zelf bij te houden.  Als er gekozen wordt voor keuze 3 (verlofuren) of 4 (generatiebeleid) dient dit respectievelijk via het roosterpakket en generatieregeling te lopen. De uitkering dient ook hier geblokkeerd te worden met invoercode 01004 op te geven met waarde 0,01. Deze dient met ingangsmaand juli te worden opgegeven (zie actie).  Bij keuze 3 kan je eventueel de functionaliteit van “verlofuren (ver)kopen” kunnen gebruiken. Je laat dan het bedrag van het balansbudget bruto uitbetalen conform keuze 1. Je blokkeert in dit geval de uitbetaling dus niet met invoercode 01004. Daarnaast maak je gebruik van een regeling verlofuren (ver)kopen waarbij een minpost van het corresponderende bedrag wordt geboekt. Het aantal verlofuren dien je zelf uit te rekenen en op te boeken in je roosterpakket/verlofapplicatie. Het voordeel van deze werkwijze is dat je een kruispost kunt tonen op je strook, die je ook kunt verwerken in je boekhouding.  Als de werknemer voor keuze 4 kiest, vervalt het recht op het balansbudget verder volledig. Het generatiepact kan in Gemal verder worden ingericht. Zie hiervoor hoofdstuk “Generatiebeleid” in de Gemal handleiding.  Uurloners Recent heeft de koepel richting ons bevestigd dat uurloners wel recht hebben op het balansbudget met als referteperiode januari - juli. Gezien er tijd nodig is om dit in Gemal juist in te richten, zal dit met release 2022-08 worden opgeleverd. Gezien de daadwerkelijke uitkering pas in september plaatsvindt, is er nog tijd die we gebruiken om de functionaliteit goed in te richten en uitgebreid te testen. Pensioengevend of niet? Daarnaast is er nog overleg gaande tussen de werkgeversvereniging en PFZW over de pensioengevendheid van de uitkering in september. De werkgeversvereniging gaat er vanuit dat, gezien de uitkering in principe jaarlijks terugkeert, deze pensioengevend is. Echter dient PFZW dit nog te bevestigen. Ook zal dan blijken op welke manier het budget meetelt in de pensioenopbouw, dat wil zeggen in welke grondslag. We zullen hierover berichten als wij hier meer informatie over hebben. Gezien de daadwerkelijke uitkering pas in september plaatsvindt is er nog tijd, die we gebruiken om de eventuele pensioengevendheid goed in te richten en uitgebreid te testen. Verlof en balansbudget De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat er wordt uitgegaan van de formele arbeidsduur en dat (onbetaald) verlof hierdoor geen inpact heeft op het bedrag aan balansbudget.  Werknemers uit dienst tussen juli en september Voor werknemers uit dienst tussen 2 juli en september geldt: zij ontvangen het bedrag uitgekeerd, ook als zij in principe een andere keus hadden gemaakt, tenzij het bedrag al is besteed aan dit andere doel. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 40, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 40, werkgevercode 03003. Als er nog werknemers zijn ingeschaald in vervallen schalen, dan dienen deze te worden omgeschaald. Gezien de bedragen in deze schalen al lange tijd niet meer werden onderhouden, is er geen één op één vergelijking te maken met de schalen conform CAO. Er zal daarom per werknemer gekeken moeten worden naar welke schaal deze moet worden omgezet.  Zorg ervoor dat een eventuele keuze 2, 3 of 4 van de balansbudget duidelijk is vóór de verwerking van september, zodat je tijd hebt om invoercode 01004 bij de betreffende werknemers met waarde 0,01 vast te leggen. Als je een blokkade vastlegt in september, dien je dit met terugwerkende kracht vanaf juli stam vast te leggen. Dit omdat het recht in juli ontstaat en al te zien is op uitvoercode 01612. Als de blokkade met een latere datum dan 1 juli wordt vastgelegd, dan betaalt Gemal het reeds ontstane recht nog uit. Voor nu hoeft er in de maand juli nog niets te worden vastgelegd in Gemal. In september, als de blokkade eventueel voor werknemers moet worden vastgelegd, kan deze alsnog met TWK vanaf juli worden opgegeven. Voor nu is er dan nog tijd om in beeld te krijgen welke keuze de werknemers maken. Uiteraard staat het je vrij om de blokkade, als de noodzaak hiervoor al bekend is, al in juli vast te leggen.  CAO huisartsenzorg 2022-07/20 Wijziging minimumloon per 1 juli De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling huisartsenzorg zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9001, 9002, 9100 en 9101. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 32, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 32, werkgevercode 03003. CAO jeugdzorg 2022-07/21 CAO akkoord [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 16-06-2022 Er is inmiddels duidelijk over de eenmalige uitkering per 07-2022 van € 250 bruto. Ook de salaristabellen per 01-2022 zijn gepubliceerd. Beide aanpassingen zullen worden verwerkt in release 07-2022 Op dit moment staan er nog vragen open over de eenmalige uitkering ter vervanging van de salarisverhoging over 2021. Ook de onlangs gepubliceerde CAO tekst biedt op diverse punten te weinig duidelijkheid. Zodra Jeugdzorg Nederland onze vragen heeft beantwoord, zullen wij bepalen of het mogelijk is om ook deze uitkering in release 07-2022 mee te nemen. 10-06-2022 Jeugdzorg Nederland heeft op de eigen website aangegeven dat er een akkoord is voor de nieuwe CAO. Er zijn zelfs al nieuwe salaristabellen gepubliceerd. De koepel heeft echter bij ons aangegeven dat er nog discussie is of de salarisverhogingen doorgevoerd moeten worden in de schaalbedragen of dat deze uitbetaald zullen worden in de vorm van een eenmalige uitkering. Om deze reden hebben wij de schaalbedragen nog niet bijgewerkt. Als er nieuwe berichtgeving is vanuit Jeugdzorg Nederland, dan houden wij je hiervan op de hoogte. Ook is er nog onduidelijkheid over de parameters voor de eenmalige uitkering in 2022-07. Wanneer deze zijn aangeleverd en toegelicht door de koepel, zullen we de uitkering implementeren. Wij zullen op moment van aanleveren bepalen of het nog mogelijk is om de betaling daadwerkelijk in 2022-07 te laten plaatsvinden of dat we deze met terugwerkende kracht moeten aanbieden. 2022-07/22 Wijzigingen per 1 juli Voor de Jeugdzorg is onlangs een nieuwe CAO afgesloten. Hierin zijn voor de salarisverwerking diverse zaken per 2022-07 van belang. Over wijzigingen die op een later moment ingaan, zullen wij je nader informeren op het moment dat deze aan de orde zijn.  Salarisverhoging per 2022-01 en  verhoging stage vergoeding Per 2022-01 zijn de bedragen voor de salarisregeling verhoogd. Wij hebben de bedragen zoals die door de werkgeversvereniging zijn gepubliceerd in Gemal aangepast. Het bedrag stagevergoeding is per 1 juli verhoogd. In het CAO-akkoord werd vermeld dat, mits er geen datum wordt vermeld, de afspraken per 1 juli van kracht zijn. Gezien er bij het bedrag aan stagevergoeding geen datum werd genoemd, hebben wij dit per 1 juli aangepast.  Minimum vakantietoeslag Het bedrag minimum vakantietoeslag is per 2022-01 aangepast bij werkgevercode 03206. Salarisverhoging per 2021-01 De salarisverhoging die is afgesproken per 2021-01 moet volgens de werkgeversvereniging worden berekend en uitbetaald in de vorm van een eenmalige uitkering over 2021. Deze eenmalige uitkering is in Gemal opgenomen met terugwerkende kracht vanaf 2021-01 op eindejaarsuitkering 4. De grondslag waarover deze eenmalige uitkering moet worden berekend kan in Gemal Direct Inrichting niet met terugwerkende kracht worden aangestuurd. Speciaal voor deze regeling is daarvoor een aanpassing in de programmatuur van Gemal opgenomen waardoor de in 2022 vastgelegd grondslag wordt toegepast over 2021.  Als je zelf een aanpassing doet in deze grondslag, werkgevercode 55138, dan zal Gemal die ook als zodanig toepassen. Dit geldt ook als je in een latere periode nog een correctie wil doen ten aanzien van de grondslag.  De eenmalige uitkering van 2,00 procent wordt berekend over het salaris plus vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en arbeidsmarkttoeslag. Na afstemming met de werkgeversvereniging hebben wij de volgende uitvoercodes in de grondslag opgenomen met waarde 1 tenzij anders aangegeven: 01001 - salaris 01007 - aanvulling minimumloon 01011 - garantiesalaris 01021 - opslag uurloners 01611 - recht eindejaarsuitkering  01618 - recht vakantiegeld In de uitkeringsgrondslag moet ook de arbeidsmarkttoeslag mee. Omdat deze ingericht kan zijn op 01014 percentage toelage 2 van salaris, 01019 Percentage toelage 6 van de vaste looncomponenten of 01020 Percentage toelage 7 van het salaris dien je zelf de code die je hiervoor gebruikt aan de grondslag toe te voegen. Dit is om te voorkomen dat er anders ten onrechte een bedrag eenmalige uitkering wordt berekend als deze codes voor andere doeleinden worden gebruikt.  De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat er wordt uitgegaan van de formele arbeidsduur en dat (onbetaald) verlof hierdoor geen inpact heeft op het bedrag aan balansbudget.  Let op: Het resultaat van de berekening is zichtbaar op de loonstaat nabetaling vorig jaar. Als voor een werknemer in 2021 een inhouding voor 3e jaar WW van toepassing is (uitvoercode 01324) dan wordt dat in de dat resultaat in mindering gebracht op het resultaat dat daar wordt gepresenteerd in uitvoercode 01055 (uitvoercode 01066 zit niet in de grondslag voor de premieberekening, dus daardoor wordt er slechts 1 keer premie over de nabetaling berekend en dat is correct). Op de loonstaat van 2022 wordt het in juli 2022 uit te betalen bedrag gepresenteerd op uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar. Met deze omschrijving wordt het ook op de salarisstrook gepresenteerd Let op 2: je moet zelf in de juli productie een herrekening over vorig jaar (vanaf 2021-01) vastleggen in de afroep. Datzelfde geldt ook al je na de juli productie nog een correctie wil laten uitvoeren voor deze eenmalige uitkering. Hiervoor kan je werkgevercode 99221 met ingangsdatum 2021-01. Dit doe je door in GDI eerst rechtsonder op TWK aan te klikken, in het venster dat vervolgens opent 202101 in te geven en op akkoord te drukken. Nu zie je bovenin dat de ingangsdatum 202101 is. Vervolgens kies je waarde 01 (januari).  Actie Als je voor een werknemer deze eenmalige uitkering (nabetaling) wilt blokkeren dan moet je dat doen door een vaste mutatie met terugwerkende kracht vanaf 2021-01 met invoercode 01055.  Je dient 01014 percentage toelage 2 van salaris, 01019 Percentage toelage 6 van de vaste looncomponenten of 01020 Percentage toelage 7 van het salaris toe te voegen aan de grondslag om de arbeidsmarkttoeslag mee te nemen. Als je zelf een bedrag wilt opgeven dien je ten eerste de uitkering stam de blokkeren met invoercode 01055 met waarde 0,01 met ingangsdatum 01-01-2021 en daarnaast met invoercode 01055 variabel een bedrag op te geven in periode 12-2021. Eenmalige uitkering 2022 Er is ook een eenmalige uitkering afgesproken van 250,00 euro voor alle werknemers die op 1 januari 2022 in dienst zijn. Dit is ongeacht het percentage deelbetrekking of eventueel (onbetaald) verlof. Deze eenmalige uitkering in in Gemal opgenomen met regeling eindejaarsuitkering 3 en wordt gepresenteerd op uitvoercode 01099. Als je voor een werknemer dit wenst te blokkeren dan moet je dat doen met een variabele of vaste mutatie bij invoercode 01099 door hier 0.01 vast te leggen in periode 07. Met deze invoercode is het ook mogelijk om een afwijkend bedrag vast te leggen in periode 07. Dit afwijkende bedrag dient variabel te worden opgegeven.  Stagiaires zijn, conform voorschrift van de werkgeversvereniging, uitgesloten van deze uitkering. Dit is in Gemal opgenomen via werkgever code 25407 waarde 4. Let op Als je zelf in het verleden voor de regeling eindejaarsuitkering 3 een afwijkende waarde hebt vastgelegd dan moet je dat terugzetten naar de "C"waarde. En als je in het verleden bij invoercode 01099 in de vaste gegevens een blokkade (waarde 0,01) hebt vastgelegd dan moet je zelf beoordelen of dat ook voor deze uitkering van toepassing is. Reiskosten Met ingang van 1 juli gelden er nieuwe vergoedingen wat betreft reiskosten. Woon werk In de cao staat het volgende:  “Als de werknemer naar de plaats van tewerkstelling moet reizen ontvangt hij daarvoor een vergoeding woon-werkverkeer op basis van de tweede klasse OV of € 0,19 netto indien de werknemer gebruik maakt van de auto.” In Gemal hebben wij dit zoveel mogelijk ingericht: Werkgevercode 26002 hebben wij op 0.19ct gezet (vergoeding per kilometer waar ze recht op hebben) Werkgevercode 26302 hebben wij op waarde 1 gezet zodat hij kijkt naar het ingevoerde aantal reisafstand woon-werk op invoercode 2372 in plaats van het aantal eenheden op invoercode 1197 Standaard wordt het aantal reisdagen niet afgeleid van SV-dagen of de factor gewerkt, maar zal er gekeken worden naar een vaste of variabele waarden van invoercode 02508 reisbewegingen. Mocht je dit willen veranderen, dan is dat in te stellen met werkgevercode 26001 code omrekening reiskostenvergoeding 1.  Als de werknemer met het OV reist dient de vergoeding hiervan op declaratiebasis te gebeuren of op basis van een vaste reiskostenvergoeding met invoercode 1198. Hiermee kan je een trede van de NS tabel (werkgevercode 26137) vastleggen die overeenkomt met het abonnement dat je aan de werknemer vergoed.  Zakelijke kilometers In de cao staat het volgende: “Moet de werknemer in opdracht van de werkgever reizen dan is er sprake van een dienstreis. De vergoeding bedraagt dan de kosten tweede klas OV, of als de werknemer van zijn eigen auto gebruik maakt een tegemoetkoming in de kosten van netto € 0,39 per kilometer, op basis van de kortst mogelijke route.” Wij hebben hiervoor kilometer regeling 1 als volgt ingericht: Minimale reisafstand (werkgevercode 26210) = 0 km Maximale reisafstand (werkgevercode 26211) = 999999 km Bedrag per kilometer (werkgevercode 26212) = 0.39 Werkgevercode 26402 Code afhandeling belast deel reiskostenvergoeding hebben we op cao-niveau vastgelegd met waarde 2 (bovenmatige deel reiskosten bruteren). Dit omdat in de cao wordt vermeld dat de 0.39ct netto worden vergoed. Er is dus keuze uit waarde 2 of 3, maar waarde 0 zou niet conform cao zijn.  Als je deze kilometer regeling zelf hebt ingericht op W-niveau zal bovenstaande inrichting niet worden overgenomen. Je dient deze dan zelf conform bovenstaande in te richten.  Voor reizen met het OV dient er gebruik te worden gemaakt van vergoeding op declaratiebasis.  Actie Bij de werknemers moet met invoercode 02571 stam worden vastgelegd dat ze recht hebben op deze regeling. Vervolgens kan er met invoercode 02572 een aantal gereden kilometers worden vastgelegd.  Desgewenst kan werkgevercode 26402 Code afhandeling belast deel reiskostenvergoeding ook met waarde 3 (Bovenmatige reiskosten via het werkkostenforfait) worden vastgelegd.  Voor de woon-werk vergoeding dient er een aantal woon-werk kilometers stam te worden opgegeven met invoercode 02372.  Desgewenst kan je de berekening van de woon-werk dagen beïnvloeden met werkgevercode 26001 code omrekening reiskostenvergoeding 1.  Voor de vergoeding van dienstreizen dient er bij de werknemers die dienstreizen maken invoercode 02571 (reiskostenregeling 1) stam te worden vastgelegd. Vervolgens kan er met invoercode 02572 een aantal kilometers worden opgegeven.  Als je kilometerregeling 1 al zelf in gebruik had dien je deze conform de cao-inrichting aan te passen.  Generatieregeling In de cao staat beschreven dat er een generatieregeling van kracht is. Deze kan in Gemal worden ondersteund. Zie hiervoor het hoofdstuk generatiebeleid in de Gemal handleiding.  Thuiswerkvergoeding  Afgesproken is dat met ingang van 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag, ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO. Invulling vanuit CAO-ondersteuning Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow als indirecte mutatie via Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in Thuiswerkverg. of iets dergelijks. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. Tweede ziektejaar In de CAO staat het volgende:  “Als de werknemer passende arbeid of re-integratiewerkzaamheden verricht gedurende het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer gedurende die uren recht op 85% van het salaris zoals dat in artikel 7.1 is vastgesteld.” Er zitten voorwaarden aan deze doorbetaling, waardoor dit niet op cao-niveau is in te richten in Gemal. Bij een werknemer die recht heeft op dit percentage doorbetaling kan de 85% worden vastgelegd op invoercode 02424 percentage doorbetaling langdurig ziek. Actie In de juli productie moet je voor de nabetaling over 2021 een herrekening vastleggen vanaf 2021-01 in de afroep. Gebruik hiervoor werkgevercode 99221 beginperiode herrekening. Dit doe je door in GDI eerst rechtsonder op TWK aan te klikken, in het venster dat vervolgens opent 202101 in te geven en op akkoord te drukken. Nu zie je bovenin dat de ingangsdatum 202101 is. Vervolgens kies je waarde 01 (januari). Let op! Hierdoor worden automatisch ook de andere wijzigingen die gelden met terugwerkende kracht correct toegepast. Controleren of er in het verleden voor de eenmalige uitkeringen 3 of 4 eigen afwijkende waarden zijn vastgelegd en die zo nodig met terugwerkende kracht verwijderen.  Controleren of op werknemerniveau in het verleden bij invoercode 01055 en/of 01099 een blokkade is vastgelegd en die zo nodig met terugwerkende kracht aanpassen Als je de uitkering over 2021 of die van juli 2022 wil blokkeren moet je dit vastleggen met invoercode 01055 (uitkering over 2021) of invoercode 01099 (uitkering juli 2022). Als een werknemer recht heeft op de doorbetaling van 85% tijdens het tweede ziektejaar dien je dit met invoercode 2424 percentage doorbetaling langdurig ziek vast te leggen. CAO kinderopvang 2022-07/23 Wijziging salarisbedragen en minimum vakantietoeslag per 1 juli Minimum vakantietoeslag In Gemal is het nieuwe minimumbedrag vakantietoeslag vastgelegd op werkgevercode 03206 met ingangsdatum 1 juli 2022. Salarisbedragen aangepast en salarisschaal vervallen De bedragen voor de salarisregeling Kinderopvang zijn aangepast conform de CAO-bedragen per 1 juli. Daarnaast is schaal 201 in Gemal vervallen. Deze schaal werd niet meer gebruikt en komt ook niet terug in de CAO. Gezien er geen werknemers in deze schaal zaten, is er geen actie noodzakelijk.  Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 02, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 46, werkgevercode 03003. CAO kraamzorg 2022-07/24 Wijziging minimumloon per 1 juli De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling Kraamzorg zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 5116 t/m 5121. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 81, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 81, werkgevercode 03003. CAO kunsteducatie 2022-07/25 Wijziging salaristabellen per 1 juli Salaristabellen De bedragen voor de salarisregeling Kunsteducatie zijn aangepast conform de cao. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 37, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 31, werkgevercode 03003. CAO Nederlandse Universiteiten 2022-07/26 Wijziging minimumloon en salarisbedragen per 1 juli In de release notes 2022-06/3 hebben we geschreven dat we deze CAO niet meer ondersteunen, maar omdat er recent een salariswijziging is doorgevoerd, hebben we de salarisaanpassing nog wel uitgevoerd. Voor de CAO Nederlandse Universiteiten hebben we naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon de bedragen bij de schalen INSB en PWET (Instroomschaal en schaal Participatiewet, inpasnummers 9800 t/m 9803, 9806, 9807, 9810 en 9811) aangepast.  Daarnaast zijn de bedragen die gelden per 1 juli conform de CAO voor de reguliere schalen bijgewerkt in Gemal.  Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 3, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 3, werkgevercode 03003. Meer informatie [1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 03. CAO onderwijs 2022-07/27 CAO HBO - Schaal 6 niet correct [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 juni 2022 - We hebben een klantmelding ontvangen waarin wordt aangegeven dat in salarisregeling 36 het maximum van schaal 6 een onjuistheid bevat. We hebben 2961,50 vastgelegd, maar dit moet 2961,59 zijn. Dit wordt in Gemal aangepast per 1-6-2022.  Bij de eerstvolgende salarisproductie (maand juli) zullen we een automatische herrekening voor deze sector over juni uitvoeren. 2022-07/28 CAO HBO - Schaal 6 herrekenen Automatische herrekening 07-07 Aanvullend op het eerder gepubliceerd bericht van 14 juni 2022: Voor betrokken medewerkers vindt een automatische herrekening plaats. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-07 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-07/29 CAO MBO - Onderhandelaarsakkoord [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 17 juni 2022 - Recent heeft de MBO-raad inhoudelijke informatie doorgegeven van de nieuwe CAO MBO. In het onderhandelaarsakkoord is 4,2% salarisverhoging en een eenmalige uitkering van 600 euro afgesproken. We zullen dit na het definitief worden van de CAO, verwerken in Payroll Gemal. 2022-07/30 CAO MBO - Nieuwe CAO 2022-2023 Partijen hebben een nieuwe CAO MBO afgesloten met een looptijd van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023. In de CAO is naast de salariswijzigingen per 1 juli 2022 ook een eenmalige uitkering in juli 2022 opgenomen. Salarisverhoging per 1 juli 2022  De salaristabel 61 wordt met ingang van 1 juli 2022 aangepast. (verhoogd met 4,20%). Tevens is de minimum vakantietoeslag en de uitlooptoeslag aangepast per 1 juli 2022. Ook zijn de werkgevercodes 26204 Reiskostenforfait zakenreizen bedr. per kilometer per 1 juli 2022 verhoogd naar 0,30 en 26002 Bedrag reiskosten per eenheid 1) per 1 juli 2022 verhoogd naar 0,19. Eenmalige uitkering in juli 2022 In periode 07 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 600,00. We hebben de aansturing van de uitkering voor je CAO ingeregeld met (eindejaar)uitkeringsregeling 7, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 7. De inrichting van de uitkering kun je daar terugzien en eventueel wijzigen. Voorwaarden uitkering: De werknemer moet op 1 juli 2022 in-dienst zijn. Werknemers met een minimumloon en stagiairs zijn uitgesloten voor de berekening. Het uit te betalen bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417 met omschrijving Eenmalige uitk 7. De basis is de Werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853) zoals deze op 1 juli van toepassing was. Deze wordt doorgegeven door HR Core Education. De werktijdfactor wordt niet begrensd. De diverse verlofregelingen worden gekort doordat de korting is opgenomen in de grondslag. ABP - het uitkeringsbedrag is pensioengevend en telt mee voor het ABP Productloon van 2023. Actie Je kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren door invoercode 01417 met de waarde 0,01 vast te leggen in periode 07, de betaalbaarstelling wordt dan geblokkeerd. Denk aan het deblokkeren als je in het verleden een vorige eenmalige uitkering voor een werknemer hebt geblokkeerd met invoercode 01417. Als je aanlevert via HR Core Beaufort, dan kun je invoercode 02853 Werktijdfactor op peildatum aanmaken via een collectieve mutatie. Je kunt ook de uitkering vastleggen met invoercode 01417. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in de journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Nieuwe seniorenregeling Aangezien de nieuwe seniorenregeling (met 340 uur seniorenverlof 5 jaar voor de AOW-leeftijd) niet tegelijkertijd voor mag komen met de bestaande seniorenregelingen, kan de bestaande verlofregeling 9 (Seniorenverlof) gebruikt worden. Het kortingspercentage wordt dan automatische bepaald. Meer informatie [1] Code CAO = 19 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). 2022-07/31 CAO PO - Proefproductie vanaf 6 juni compleet [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 30 mei 2022 - We hebben bij de start van het tijdvak juni 2022 diverse inrichtingen in Gemal op CAO-niveau (CAO code 41) al aangepast. Het nieuwe loongebouw inclusief conversie vindt - zoals eerder gemeld - komend weekend plaats [1]. Daardoor is de proefproductie deze week nog incompleet. Voorbeeld: Inmiddels is de uitkering van de Dag van de Leraar aangepast naar waarde 0 per 1 januari 2022. Zo zijn meer aanpassingen al doorgevoerd, zoals de EJU OOP en de , werkgeversbijdrage levensloop (vervalt per januari 2022). De aanpassing van schaal 1 t/m 8 (was 1 t/m 5) bij OOP-ers moet nog plaatsvinden. Vanaf 6 juni zal dit beeld compleet zijn. Meer informatie [1] Release notes Payroll Gemal onderwerp 2022-06/27 en 2022-06/28. 2022-07/32 CAO PO - Nieuwe CAO 2022 (update) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 juni 2022 - In de definitieve versie van de CAO PO is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd t.o.v. het onderhandelingsakkoord: In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de minimum vakantietoeslag niet aangepast. De schalen A13, D13 t/m D15 en LE hebben aanloopschalen gekregen. De HOS 15 jaars garantieschalen zijn gepubliceerd en opgehoogd met 0,8% werkgeversbijdrage levensloop. Voorbeeld Inschaling Mutatie Mutatie Presentatie   invoercode 02351 invoercode 02326  Salarisspecificatie   Schaal Anciënniteit/trede   Schaal LE en trede is B. LE 01 Schaalnummer          LE Anc./functiejaar        B Schaal LE en trede is 5 LE 06 Schaalnummer          LE Anc./functiejaar        05 Voorbeeld: een deel van de salarisschaal LE:     Ten behoeve van het automatische periodieken (begroting) zijn de tredes in de salaristabellen numeriek (2e kolom). De aanloopschalen hebben in de salaristabel 65 een nummer gekregen en schuiven de volgende tredes op (3e kolom). Op de salarisspecificatie wordt wel de corresponderende trede gepresenteerd. Arbeidsmarkttoelage voor adjunct-directeuren en directeuren met ingang van 6/6/22 (met twk) beschikbaar In de nieuwe CAO zijn maandelijkse bedragen afgesproken voor de Arbeidsmarkttoelage voor adjunct-directeuren en directeuren. Deze zijn door ons ingericht in de toelageregeling bedrag 4 (werkgevercode 14001-4 t/m 14005-4). Zie onderstaande tabel. De uitvoercode 00750 wordt niet gebruikt en is toegewezen als de Arbeidsmarkttoelage.  Code  Sub Bedrag Toepasbaar bij 14001 4 200 Directeuren in D11 en D12 14002 4 100 Directeuren in D13 14004 4 133,33 Adjunct-directeuren in A10 en A11 14005 4  66,67 Adjunct-directeuren in A12 14003 4 750 Uitvoercode 00750 (Arbeidsmarkttlg) Deze toelage is als volgt ingericht. omrekenen met factor gewerkt korting ouderschapsverlof korting seniorenregeling korting onbetaald verlof korting zorgverlof-kort korting zorgverlof-lang korting calamiteitenverlof korting verlofregeling 9 korting langdurig ziek korting politiek verlof transitievergoeding Deze toelage werkt niet door in eindejaarsuitkering en vakantiegeld en zijn ABP pensioengevend. Actie: Je kunt dit aansturen met het opgeven van invoercode 02624 (Arbeidsmarkttlg) respectievelijk met de waarde 1 t/m 4 met de datum ingang van 2022-01-01. Indien je geen gebruik maakt van HR Core Education, dien je zelf de conversie uit te voeren. Vanaf 6 juni kun je nieuwe salarisregeling 65 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 41 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). 2022-07/33 CAO PO - Wijziging minimumloon per 1 juli Met ingang van periode 07 hebben we voor de salarisregeling 653 de bedragen bij inpasnummer 9900, 9901 en 9999 naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. 2022-07/34 CAO PO - Bindingstoelage voormelding In de CAO PO aanpassing van juni jl. zijn ook Bindingstoelagen afgesproken. Deze komen in de uitbetaalmaand augustus beschikbaar, maar vanwege de vakanties melden wij alvast de invoercode die je moet muteren om de toelage te laten uitbetalen. Voor de bindingstoelage zijn twee eenmalige uitkeringen ingericht: Met EJU-3, bindingstoelage peil met twee bedragen resp. 1591,09 en 263,94 Met EJU-4. bindingstoelage opbouw met één bedrag nl. 1591,09. Peil bindingstoelage zelf vastleggen: Met invoercode 01099 waarde 0,03 in augustus wordt de peilbindingstoelage (1591,09) aangestuurd. Met invoercode 01099 waarde 0,04 in augustus wordt de peilbindingstoelage (263,94) aangestuurd. Opbouw bindingstoelage zelf vastleggen: Met invoercode 01055 waarde 0,03 in september wordt de opbouwbindingstoelage (1591,09) aangestuurd. In september blokkeer je de peilbindingstoelage met de waarde 0,01 (stond op 01099 met 0,03) zodat deze in 2023 niet doorloopt. Deze voormelding doen we vast om je de kans te geven vooruit te werken, de bindingstoelage komt met de release van augustus beschikbaar. 2022-07/35 CAO VO en PO - Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 29 juni 2022 - Zowel de PO raad als de VO Raad hebben aangegeven dat het definitief worden  van de akkoorden rond 11 juli 2022 zal plaatsvinden. De uitvoer van een akkoord in Payroll Gemal wordt alleen gedaan wanneer deze definitief is. Daardoor wordt de uitvoer van het te verwachten definitieve akkoord in augustus uitgevoerd onder voorwaarde dat de relevantie informatie dan beschikbaar is. 24 juni 2022 - Recent is een onderhandelaarsakkoord gesloten voor zowel het Voortgezet Onderwijs als het Primair Onderwijs. Voor beide akkoorden is een salarisverhoging van 4,75% afgesproken en een eenmalige uitkering van 500 euro. De intentie is dat dit in juli 2022 wordt uitbetaald. Op dit moment hebben wij nog geen verdere informatie (salaristabellen en dergelijke) ontvangen dan het nieuwsbericht. We streven ernaar de salarissen in juli in Gemal aan te passen. De voorwaarden van de uitkering zijn nog niet bekend en het moment van uitbetalen hiervan wordt daarom later nog bepaald. 2022-07/36 CAO VO - Wijziging minimumloon per 1 juli Met ingang van periode 07 hebben we voor de salarisregeling 63 de bedragen bij inpasnummer 8999 en 9610 en voor de salarisregeling 64 het bedrag bij inpasnummer 8999 naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. CAO politie 2022-07/37 Salariswijziging 2022-07 Onlangs is een onderhandelaarsakkoord afgesproken over de arbeidsvoorwaarden in de sector Politie voor de periode 01-01-2022 t/m 30-06-2024. Onder voorwaarde van definitieve goedkeuring door de achterban, is het de bedoeling dat enkele van de wijzigingen met ingang van periode 2022-07 in productie gaan. Volgens het onderhandelaarsakkoord zijn er op gebied van inkomen de volgende wijzigingen van toepassing voor 2022-07: Per 1 januari 2022 geldt een nominale salarisverhoging van de maandelijkse schaalbedragen met een bedrag van € 100,00. De nominale bedragen die in de regel samenhangen met een algemene salariswijziging, worden door deze wijziging niet verhoogd. Per 1 juli 2022 geldt een generieke procentuele salarisverhoging van 2 procent. Hiervoor passen we wel de nominale bedragen aan zoals minimum VT, minimum EJU, minimum vakantieloon. Het minimum vakantieloon wordt hierbij herrekend vanaf 2022-01, waarbij de gemiddelde waarde voor 2022 het hele jaar wordt toegepast. We zullen op een later moment wanneer ook meer duidelijk is over de inhoud, terugkomen op de overige wijzigingen, zoals de tijdelijke tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor aspiranten eerste jaar.  Automatische herrekening 07-03 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Vanaf dinsdag 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling (code salarisregeling = 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. 2022-07/38 Gewijzigde AOV-premies In juli zijn werkgevercodes 04511 04512 04531 en 04532 aangepast vanaf 1 april 2022, in verband met gewijzigde percentages AOV.  Automatische herrekening 07-10 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-10 in Mutaties en Signalen Gemal. CAO provincies 2022-07/39 Wijziging minimumloon per 1 juli Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is in de CAO salarisschaal A opgenomen. Deze schaal is in de salarisregeling provincies [1] opgenomen als schaal PA-A met anciënniteit 00 en als bedrag 120% van het minimumloon met inpasnummer 8400. We hebben het bedrag aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 28 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO sociaal werk 2022-07/40 Pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 juni 2022 - In de release notes onderwerp 2022-06/30 hebben wij aangegeven dat we in overleg waren met Sociaal Werk Nederland over de pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof. Inmiddels is duidelijk hoe de pensioenopbouw moet worden ingericht in deze situatie. De werknemer heeft tijdens het aanvullend geboorteverlof recht op volledige  pensioenopbouw, dus ook voor het deel waarvoor een uitkering vanuit het UWV wordt betaald. Om dit in te richten. moeten werkgevercodes 13008, 13020 en 13021 worden aangepast. Zie de actie hieronder. Actie Je selecteert de verlofregeling waarop je aanvullend geboorteverlof hebt ingericht en voert de volgende acties uit. De betreffende codes leg je vast met terugwerkende kracht tot 05-2022 zoals in de CAO beschreven. Je legt werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie vast met waarde 5 (= verlofregeling heeft geen invloed op pensioenpremie). Zoals eerder gecommuniceerd, leg je ook werkgevercode 13023 met waarde 2 vast, om de aanvulling op de uitkering tot 100% van het salaris te bewerkstelligen. De werkgevercodes 13020 en 13021 Doorberekenen verlof in verloonde uren voor pensioen kunnen op waarde 0 worden gezet, want deze codes zijn in deze situatie niet meer van toepassing. 2022-07/41 Wijzigingen in deze release Aanvullend geboorteverlof In de cao is afgesproken dat de werkgever vanaf 1 mei 2022 bij aanvullend geboorteverlof een aanvulling op de uitkering betaalt tot 100% van het salaris. Gezien het aanvullend geboorteverlof niet op een vaste verlofregeling is ingeregeld dien je hiervoor zelf op de betreffende verlofregeling de inrichting te doen. De inrichting dient als volgt te gebeuren: Bij de verlofregeling waarop aanvullend geboorteverlof is ingericht, dient bij werkgevercode 13023 waarde 2 vast te worden gelegd om de aanvulling tot 100% te bewerkstelligen. Daarnaast dient bij deze verlofregeling werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie op waarde 5 (verlofregeling heeft geen invloed op pensioenpremie) te worden gezet. De werkgevercodes 13020 en 13021 (verhoging uitvoercodes pensioen) kunnen op waarde 0 worden gezet, want zijn in deze situatie niet meer van toepassing.  De uitvoercode van doorbetaling van de betreffende verlofregeling (bijvoorbeeld 0643 voor verlofregeling 9) bij werkgevercode 55053 Verloonde uren PFZW op waarde 8 (niet tellen) zetten. Doordat werkgevercode 13029 op waarde 2 staat wordt er al rekening gehouden met de doorbetaling en als de uitvoercode ook in werkgevercode zit zou de doorbetaling dubbel worden meegenomen.  Daarnaast dien je de uitvoercode van de aanvulling (bijvoorbeeld uitvoercode 0643 voor verlofregeling 9) toe te voegen aan dezelfde grondslagen als de uitvoercode van de korting (01444 voor van verlofregeling 9). Je kan in Gemal Direct Inrichting makkelijk de vergelijking maken bij Werkgevergegevens / in-en uitvoercodes / overzicht uitvoercodes.  Doorbetaling bij ouderschapsverlof In de huidige en de vorige CAO is opgenomen: “De vergoeding wordt berekend over het aantal uren opgenomen ouderschapsverlof tot maximaal de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het overeengekomen dienstverband per week. Deze vergoeding bedraagt 40% van het salaris” Echter was dit nooit op C(ao)-niveau ingericht in Gemal. Vanaf 2022-07 is dit wel gedaan. De inrichting is nu als volgt: Werkgevercode 13023 toepassen aanvulling bij verlofregeling is op waarde 2 gezet, waardoor 40% van het ingehouden bedrag voor het ouderschapsverlof weer wordt vergoed op uitvoercode 0637 osv doorbet. Dit percentage van 40% is op werkgevercode 13024 vastgelegd. Werkgevercode 13029 Doorbetaling aanvulling verlof in uren LA is op waarde 2 gezet, waardoor de 40% doorbetaling wordt meegenomen in de uren voor de loonaangifte en in de berekening van het pensioen. Tot slot is uitvoercode 0637 osv doorbet. in werkgevercode 55053 uitvoercodes in grondslag verloonde uren PFZW niet langer opgenomen met waarde 6, maar met waarde 8 (niet tellen). Doordat werkgevercode 13029 op waarde 2 staat wordt er al rekening gehouden met de doorbetaling en als de uitvoercode ook in werkgevercode zit zou de doorbetaling dubbel worden meegenomen.  Als je dit niet op W-niveau had ingericht (en er dus geen aanvulling plaatsvond) is er nu ten opzichte van vorige maanden en verschil zichtbaar. Desgewenst kan je bovenstaande inrichting met ingang van 1 januari 2022 inrichten en op die manier ook voor de rest van het jaar de aanvulling bewerkstelligen.   Minimumloonbedragen salaristabel De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling sociaal werk zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9200 t/m 9213 en inpasnummer 9220. Salarisschalen vervallen In Gemal bestonden de schalen 23 t/m 26, 34 t/m 37 en 45 t/m 48 nog. Deze worden echter niet meer in de cao genoemd en worden ook niet meer gebruikt. We hebben deze dan ook laten vervallen. Gezien er geen werknemers meer in deze schalen waren ingeschaald hoeft er geen verdere actie te worden ondernomen.  Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal cao code 01, wergevercode 03002 en code salarisregeling 01, werkgevercode 03003. Als je de aanvulling bij ouderschapsverlof van 40% op werkgeverniveau had ingericht kan je in Gemal de ingestelde W desgewenst weer naar een C zetten, zodat het C(ao)-niveau weer wordt gevolgd. Als een werknemer meer OSV opneemt dan de helft van zijn arbeidsduur, en de vergoeding daarmee gemaximeerd wordt op 40% over de helft van de arbeidsduur, dien je zelf het bedrag aan doorbetaling op te voeren met invoercode 0637 osv doorbet. CAO sociale werkvoorziening 2022-07/42 Salariswijziging per 1 juli De bedragen in salarisregeling 08 Sociale werkvoorziening zijn aangepast met ingang van 1 juli 2022 conform de CAO. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 06, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 08, werkgevercode 03003. CAO UMC 2022-07/43 Inpasnummer 0008 onjuist bedrag Het blijkt dat in de salariswijziging van 01-2022 het bedrag van inpasnummer 0008 [1] niet is bijgewerkt. Hier was het bedrag € 2.147 opgegeven, waar dat € 2.184 had moeten zijn. Wij hebben dit bedrag bijgewerkt. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling 2022-01 net als de salarisregeling 2022-07 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Automatische herrekening 07-08 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2022-07/44 Wijziging minimumloon per 1 juli De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling UMC’s zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9150 t/m 9158. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op: Je dient de bedragen en regelingen voor januari EN juli over te halen. Dit betreft in Gemal CAO code 20, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 33, werkgevercode 03003. CAO VVT 2022-07/45 Wijzigingen in de release van juli Arbeidsmarkt-en opleidingsfonds In de release notes van 2022-06 hebben wij gemeld dat we de afdracht voor het arbeidsmarkt-en opleidingsfonds niet op CAO-niveau zullen gaan inrichten. Inmiddels is ons medegedeeld dat deze afdracht buiten Gemal om middels een portal van het fonds zelf op basis van een factuur zal gaan plaatsvinden. Het is dus ook niet nodig om hiervoor in Gemal een afdracht in te richten. Het cumulatieve SV-loon over het voorgaande jaar waarop de afdracht gebaseerd gaat worden kan je vinden op het cumulatief resultatenoverzicht van periode 12 van het betreffende jaar, uitvoercode 01598.  Reiskosten woon-werk Naar aanleiding van artikel 4.5.1 uit de nieuwe cao (zie onderstaand) zijn per 1 juli werkgevercodes 26002 en 26304 gevuld met het betreffende bedrag en het maximaal aantal kilometers. Als je van je woning naar een door de werkgever aangewezen locatie reist (niet zijnde de woning van de client), ontvang je een tegemoetkoming in de reiskosten van € 0,09 netto per kilometer tot een maximum van 30 kilometer per enkele reis per werkdag. De kosten die je maakt voor het gebruik van brug, tunnel of veer zijn hierbij inbegrepen. Als je meerdere reizen per werkdag maakt, vanwege een onderbreking van de arbeidstijd binnen de dienst (en niet vanwege een pauze), ontvang je per onderbreking een tegemoetkoming in de reiskosten van € 0,09 netto per kilometer tot een maximum van 30 kilometer per enkele reis per werkdag. De minimum vergoeding bedraagt dus maximaal 2 x 30 x 0,09 = € 5,40 per dag.  Hoe kun je dit in Gemal Direct regelen?  In de oude CAO werd de reiskostenvergoeding berekend op basis van het tarief van het openbaar vervoer tweede klasse. In Gemal gebruikte je hiervoor de functionaliteit voor reiskostenvergoeding, tabel. Deze functionaliteit werd aangestuurd met werkgevercode 03012 Code reiskostenvergoeding 1. Met deze werkgevercode heb je in het verleden de keus gemaakt om:  De reiskosten te vergoeden middels de in Gemal opgenomen tabel De manier waarop de reiskostenvergoeding omgerekend moet worden bij parttimers, uurloners en in geval van een onvolledige maand in dienst In de nieuwe CAO geldt een vaste kilometervergoeding. Hiervoor gebruik je in Gemal de functionaliteit voor vergoeding per eenheid. Dit betekent concreet dat je: De vergoeding volgens de tabel stopzet. Hiertoe leg je werkgevercode 03012 vast met waarde 0. Je start de vergoeding per eenheid op. Hiertoe leg je werkgevercode 26001 vast. Met deze werkgevercode maak je tevens een keuze met betrekking tot de reiskostenvergoeding bij parttimers, uurloners en in geval van een onvolledige maand in dienst. Je kunt er voor kiezen om de wijze van berekenen gelijk te houden. Om je daarbij te helpen, hebben we onderstaande tabel opgenomen. Je kunt ook kiezen voor een andere wijze van omrekenen als die beter aansluit bij je huidige werkwijze. Onder deze tekst is een tabel opgenomen die aangeeft welke waarden van werkgevercode 03012 en 26001 overeenkomen wat betreft de wijze van omrekenen. De CAO schrijft geen specifieke werkwijze voor. We hebben werkgevercode 26302 Fiscale reisafstand als eenheden 1 op cao-niveau vastgelegd met waarde 1. Hierdoor wordt de reisafstand woon-werk die is vastgelegd op invoercode 02372 gebruikt voor de vergoeding van reiskosten. Alternatief kun je invoercode 01197 Eenheden reiskosten 1 vastleggen bij elke individuele werknemer, dit doe je als de eenheden voor de reiskostenvergoeding afwijken van de kilometers voor de berekening van de fiscale ruimte. Dit is in praktijk vrijwel nooit het geval.   Werkgevercode 3012 Werkgevercode 26001 0 - Geen gebruik van de regeling   1 - Maandbedrag naar rato van percentage deelbetrekking 1- Wel met percentage deelbetrekking en niet met factor salarisdagen 2 - Maandbedrag naar rato factor salarisdagen 2- Niet met percentage deelbetrekking en wel met factor salarisdagen 3 - Maandbedrag naar rato percentage deelbetrekking en factor salarisdagen 3- Wel met percentage deelbetrekking en wel met factor salarisdagen 4 - Maandbedrag naar rato van factor salarisdagen en SV-dagen 4- Op basis van SV dagen 5 - Als 4, alleen voor uurloners naar rato van SV-dagen   6 - Maandbedrag 0 - Niet met percentage deelbetrekking en niet met factor salarisdagen 7 - Als 4, maar rekening houden met invoercode 02508 in plaats van SV-dagen.   8 - Als 5, maar rekening houden met invoercode 02508 in plaats van SV-dagen.   9 - Omrekenen met reisbewegingen 7- Op basis van reisbewegingen   1 - Op basis van maximale reisdagen per jaar per functiecategorie   5 - Op basis van maximale reisdagen per jaar per functiecategorie   6- Als 5, maar op basis van reisdagen per week Percentage overwerk Tot 1 april golden er voor de toeslag op overwerkuren percentages van 25%, 50%, 75% en 100%, afhankelijk van het tijdstip en de dag waarop de dienst is gedraaid. Deze waren vastgelegd op werkgevercodes 08101 en 08103 t/m 08105.  Vanaf 1 april geldt alleen nog een percentage van 50%. De vergoeding voor overwerk dient daarmee enkel nog op invoercode 01047 uren overwerk derde percentage te worden geboekt.  Wij hebben dit ten tijde van het cao akkoord niet gemeld, omdat er in Gemal geen wijzigingen zijn doorgevoerd. Het percentage van 50% was immers al aan te sturen. Omdat er vragen ontstonden wordt het hier alsnog vermeld.  Minimumloonbedragen salaristabel De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling VVT zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9116 t/m 9121. Daarnaast is het bedrag aan stagevergoeding bijgewerkt naar aanleiding van de cao.  Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 39, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 15, werkgevercode 03003. Denk eraan dat je je roosterpakket zodanig inricht dat altijd invoercode 01047 wordt doorgegeven in het geval van overwerk in plaats van de codes die leiden tot één van de andere percentages.  De reiskostenvergoeding dien je in te richten conform bovenstaande handreiking. Let erop dat je dit op het juiste moment doet; als de werknemer een maand achteraf de reiskosten betaald krijgt dien je het per augustus pas in te richten. CAO waterbedrijven 2022-07/46 Wijziging minimumloon per 1 juli en aanpassing schalen In een vorige uitgave van onze release notes hebben we voor de CAO waterbedrijven geschreven dat we de benaming van de schalen op verzoek hadden aangepast [1]. Dus in plaats van bijvoorbeeld "100B" gaan we de benaming "02-B" gebruiken, die daarmee beter aansluit met de praktijk. Daarbij hadden we ook vermeld dat we in juli de schalen met de oude benamingen laten vervallen.  Daarnaast hebben we de salaristabel ook aangepast naar aanleiding van de wijziging minimumloon. Voor de CAO waterbedrijven is in het kader van de Participatiewet een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen. Voor Gemal is dit schaal PART [1]. De betreffende bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk minimumloon. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO waterschappen 2022-07/47 Salariswijziging en wijziging minimumloon per 1 juli Zoals al aangegeven bij de wijzigingen voor de nieuwe CAO waterschappen ingevoerd per 2022-06, hebben we in de salarisregeling de bedragen per 2022-07 aangepast inclusief het 'schaal 0'-bedrag (inpasnummer 5001), conform de wijziging van het minimumloon. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 29 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2022-07/48 Nieuwe CAO definitief [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 31 mei 2022 - Door een akkoord van de achterban op het onderhandelingsresultaat is de nieuwe CAO Werken voor waterschappen 2022 definitief geworden en is het voorbehoud, zoals geschreven in de release notes Gemal bij onderwerp 2022-06/39 Nieuwe CAO 2022, niet meer van toepassing. CAO ziekenhuizen 2022-07/49 Vooraankondiging splitsing bereikbaarheids- en consignatiediensten   In de release notes 2022-06/5 hebben wij je geïnformeerd over vernieuwde functionaliteit voor bereikbaarheids- en consignatiediensten. Deze functionaliteit hebben wij gerealiseerd op basis van de tekst uit het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO ziekenhuizen. Uit de definitieve CAO-tekst blijkt dat per 1 juli 2022 aparte vergoedingen gelden voor bereikbaarheidsdiensten enerzijds en consignatiediensten anderzijds. Met onze huidige functionaliteit is het niet mogelijk om al die verschillende varianten afzonderlijk aan te sturen. Wij zullen extra codes toevoegen in release 08-2022, omdat in die periode de betreffende diensten voor het eerst worden uitbetaald. Wij informeren je nu alvast over de invoercodes die we zullen toekennen aan de diensten, zodat je de inrichting van je roostersysteem hier desgewenst alvast op kunt afstemmen. De bestaande invoercodes voor bereikbaarheids/consignatiediensten blijven we gebruiken specifiek voor bereikbaarheidsdiensten: 02540 uren bereikbaarheidsdst feestdagen 02541 uren bereikbaarheidsdst zat/zon  02542 uren bereikbaarheidsdst overige dagen 02454 uren bereikbaarheidsdienst + 50% 01057 uren bereikbaarheidsdienst 100% We voegen nieuwe invoercodes toe specifiek voor consignatiediensten: 01990 uren consignatiedienst feestdagen  01991 uren consignatiedienst za/zo  01992 consignatiedienst overig  01993 consignatiedienst + 50% 2022-07/50 Wijzigingen per 1 juli Inpasnummer maximum ORT Werkgevercode 08214 is op CAO-niveau aangepast per 1 juli 2022 naar inpasnummer 9032, conform de afspraak in de CAO.  Percentages ORT De werkgevercodes 08116 t/m 08120 Percentage ORT 1 t/m 5 zijn aangepast naar aanleiding van artikel 9.4 uit de CAO. Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten Per 1 juli gaan de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten omhoog. Ook worden de vergoedingen van bereikbaarheidsdiensten en de vergoedingen van consignatiediensten losgekoppeld. Dit was eerst één en dezelfde vergoeding.  Gezien de diensten gemaakt in juli, in augustus zullen worden verloond zullen wij de nieuwe percentages per 2022-08 inrichten en je in de release notes van 2022-08 ook informeren over de nieuwe invoercodes en werkgevercodes die we hebben opgenomen vanwege het loskoppelen van de vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten en consignatiediensten.  Generatiebeleid Per 1 juli 2022 wordt het generatiebeleid zoals beschreven in de CAO verplicht ingevoerd. Enkele jaren geleden zijn in Gemal voor ander CAO's regelingen opgenomen voor Generatiebeleid die grotendeels vergelijkbaar zijn met hetgeen nu voor de CAO sector Ziekenhuizen is afgesproken. In Gemal zijn voor Generatiebeleid drie regelingen opgenomen: Een regeling via de verlofregeling Een regeling via contractverlaging naar 80% en 10% toelage Een regeling via contractverlaging naar 90% en 10% vrijstelling van werkzaamheden Voor van de CAO ziekenhuizen is alleen de tweede variant van toepassing.  Voor de volledige vastlegging zie de Gemal handleiding, onderwerp Generatiebeleid bij 4.1.                                                                                              Thuiswerkvergoeding Afgesproken is dat met ingang van 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag, ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO. Invulling vanuit CAO-ondersteuning Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow als indirecte mutatie via Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200. Je kunt de in- en uitvoercodes zelf een passende omschrijving geven. Deze leg je vast in Gemal Direct onder Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Tekst bij in- / uitvoercode. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. Uitvoercode 01059 Wij werden er op geattendeerd dat werkgevercode 08142, die het percentage van uitvoercode 01059 regelt, op c(ao)-niveau op 50% stond ingericht. Dit in tegenstelling tot werkgevercodes 08140 en 08141, die respectievelijk het percentage voor uitvoercodes 01057 en 01058 regelen. Deze staan op 100%. Werkgevercode 08142 was hiermee niet conform cao ingericht en is per deze release aangepast naar de correcte 100%. Over het huidige jaar vindt een automatische herrekening plaats met reden 07-09. Als je over vorig jaar wilt herrekenen dien je zelf werkgevercode 08142 met TWK vast te leggen per 2021-01. Dan zal Gemal collectief herrekenen over vorig jaar. Minimumloonbedragen salaristabel De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling Ziekenhuizen zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9416 t/m 9421.  Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 35, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 35, werkgevercode 03003. Als je over vorig jaar wilt herrekenen voor de vergoeding omtrent de bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten op uitvoercode 01059, dan dien je zelf werkgevercode 08142 met TWK vast te leggen per 2021-01. Dan zal Gemal collectief herrekenen over vorig jaar. Automatische herrekeningen 2022-07/51 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 07-02 Korting en opbouw Persoonlijk Budget (change 6277) 07-03 CAO politie - Salariswijziging 2022-07 07-04 Loonheffing bij vakantietoeslag WIA-uitkering (change 3554702) 07-05 Code werkgeversbetaling Ufo leidt tot dubbele korting Ufo-premie en onterechte korting WIA-premie 07-06 CAO gemeenten/SGO - Uit-dienst in 2022-01 met twk 31-12-2021 (change 3521894) 07-07 CAO HBO - Schaal 6 herrekenen 07-08 CAO UMC - Inpasnummer 0008 onjuist bedrag 07-09 CAO Ziekenhuizen - Wijzigingen per 1 juli 07-10 CAO politie - Gewijzigde AOV premies 07-11 CAO gehandicaptenzorg - Salaristabellen en minimum-uurloon Werknemer- en werkgevergegevens 2022-07/52 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving 00611 t/m 00625 verlofregeling 1 t/m 15 percentage doorbetaling Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving - - 2022-07/53 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 55105 uitvoercodes in grondslag dagloon bij benadering  
Volledig artikel weergeven
29-06-2022 11:37 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3192 Weergaven
  [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Mededelingen 2022-06/1 'Dynamic Payslip' live Vanaf vrijdag 20 mei is de 'Dynamic Payslip' live voor alle Youforce-klanten die ook gebruik maken van de Gemal Specificatie Manager. Deze nieuwe functionaliteit is beschikbaar voor de de salarisproducties die vanaf 2022-05 worden toegevoegd aan Salarisdossier. Deze extra toevoeging in een moderne look & feel wordt in Mijn Dossier getoond naast de traditionele salarisspecificatie. Lees meer in de release notes Youforce Dossier mei 2022. 2022-06/2 Vooraankondiging: schonen jaargang 2020 in MSG Begin 2023 worden de mutaties in Mutatie & Signalen Gemal (MSG) van het jaar 2020 geschoond. Het oudste jaar gaan we jaarlijks schonen, zodat er maximaal 3 jaar aan mutaties op de database staan. We zijn van plan in MSG een archiefknop op te nemen, waarmee je de mutaties en signalen van het te schonen jaar eerst zelf kunt downloaden en in je eigen omgeving (pc) kunt opslaan. Wees ervan bewust dat na het schonen de mutaties en signalen definitief verwijderd zijn! We hebben een klantengroep benadert waarvan de reactie was dat er niet meer wordt gekeken naar mutaties ouder dan 2 jaar. We gaan de archiefknop aan MSG later dit jaar toevoegen. 2022-06/3 Einde ondersteuning CAO codes 03, 24, 45, 46, 47 en 49 We constateren dat het niet langer gewenst is dat we voor sommige CAO’s ondersteuning blijven verzorgen op CAO-niveau, bijvoorbeeld omdat de betreffende organisaties toch andere regelingen gebruiken of omdat de CAO een kader-CAO is. De huidige aansturing van de CAO-codes 03, 24, 45, 46, 47 en 49 blijft bestaan, maar de CAO’s worden niet meer bijgewerkt. Op termijn (we denken bij de start van 2023) worden deze CAO-codes verwijderd. Het betreft de volgende codes: CAO code 03 - Nederlandse Universiteiten CAO code 24 - PGA (voorheen RGA) CAO code 45 - Energie- en Nutsbedrijven sector Advies CAO code 46 - Energie- en Nutsbedrijven sector Netwerkbedrijven (NWb) CAO code 47 - Energie- en Nutsbedrijven sector Productie- en Leveringsbedrijven (PLb) CAO code 49 - Energie- en Nutsbedrijven sector Kabel en Telecom Voor de CAO Nederlandse Universiteiten zullen we in ieder geval nog wel de aanpassing van het minimumloon per 2022-07 verwerken. Wanneer je nu nog van een dergelijke CAO gebruik maakt, blijft de huidige werking intact, maar wordt niet meer bijgehouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een minimumbedrag vakantietoeslag, dat dan niet meer door ons wordt bijgehouden, maar dat je zelf zult moeten aanpassen. Dit zullen we ook in de handleiding opnemen. Actie Medewerkers die met werkgevercode 03002 of invoercode 02317 met één van bovenstaande CAO codes zijn aangestuurd, dien je om te zetten naar een eigen aansturing en wellicht in een nieuwe eigen instelling op te nemen met (eigen) CAO code 85. Meer informatie hierover vind je in de Gemal handleiding bij onderwerp 'Eigen CAO'. Gewijzigd en verbeterd 2022-06/4 Werknemersbetaling betaald ouderschapsverlof In release 2022-05 hebben we de functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof (BOSV) toegevoegd aan Gemal. Echter heeft het UWV op basis van de wetgeving moeten toestaan, dat er niet alleen werkgeversbetalingen, maar ook werknemersbetalingen mogelijk zijn. Met andere woorden; de uitkering voor betaald ouderschapsverlof kan niet alleen via de werkgever aan de werknemer worden betaald (werkgeversbetaling), maar ook direct vanuit het UWV aan de werknemer (werknemersbetaling).  Vanaf deze release is ook de functionaliteit voor de werknemersbetaling toegevoegd in Gemal. Om onderscheid te maken tussen een werkgeversbetaling en een werknemersbetaling, is een nieuwe invoercode geïntroduceerd: Gegeven: BOSV type betaling. Vastleggen: Invoercode 01511. 0 (of niet vastgelegd) = werkgeversbetaling (uitkering wordt door het UWV aan de werkgever betaald); 1 = werknemersbetaling (uitkering wordt door het UWV direct aan de werknemer betaald). Bij waarde 1 zal Gemal uitvoercode 01311 reeds uitbetaald berekenen aan de hand van het bedrag van de uitkering. Een BOSV uitkering moet verder bij een werknemersbetaling worden aangestuurd op dezelfde wijze als bij een werkgeversbetaling. Hoe je dat doet, lees je in release notes 2022-05 of in de Gemal handleiding. Het bedrag van deze uitkering wordt, als bij invoercode 01511 waarde 1 is vastgelegd, vervolgens met uitvoercode 01311 weer ingehouden. Op deze manier betaalt Gemal de uitkering niet uit aan de werknemer (dat heeft het UWV immers al gedaan), maar wordt er wel rekening gehouden met de berekende loonheffing over de uitkering door het UWV. Dit is conform het handboek loonheffingen.  In het geval van een werknemersbetaling en het vastleggen van invoercode 01511 zal er geen bedrag worden getoond op uitvoercode 01554 te ontvangen UWV. Het UWV betaalt de uitkering rechtstreeks aan de werknemer en de werkgever ontvangt geen bedrag van het UWV. Wel zal het bedrag aan uitkering worden gepresenteerd op uitvoercode 01604 uitk. UWV. Met de uitkering dient namelijk wel rekening gehouden te worden om de juiste loonheffing en sociale premies te berekenen die over de aanvulling moeten worden betaald.  Een eventuele aanvulling op de uitkering kan bij een werknemersbetaling op dezelfde wijze worden berekend als bij een werkgeversbetaling. Voor meer informatie zie de release notes 2022-05 en het hoofdstuk Verlof-/generatieregelingen van de Gemal handleiding.  Actie Als je een werknemersbetaling voor betaald ouderschapsverlof wilt vastleggen, dan kan dat vanaf deze release met invoercode 01511 en de van toepassing zijnde overige invoercodes en werkgevercodes. 2022-06/5 Bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten en aanwezigheidsdiensten (opdracht 4697) In Gemal zijn de invoercodes 02540 t/m 02548 voor bereikbaarheids/consignatie- en aanwezigheidsdiensten op dit moment ingericht met een deeltal, waarmee een berekening wordt gedaan wat betreft het bedrag dat de werknemer krijgt voor de gedraaide dienst. Dit deeltal is op dit moment 18 en kan met een bijbehorende werkgevercode worden aangepast. Voor een dienst - ingevoerd op invoercode 02541 - krijgt een werknemer bijvoorbeeld op algemeen niveau 2/18e van het uurloon [1].  Deze functionaliteit is ooit gemaakt voor - en wordt gebruikt door - de CAO ziekenhuizen, maar is ook op algemeen niveau te gebruiken.   Het aantal ingevoerde uren, inclusief de factor van x/18e, werd tot op heden gepresenteerd met de uitvoercodes 01926 t/m 01928. Echter worden deze uitvoercodes ook doorgegeven in de loonaangifte. Daar moet het totaal aan uren worden opgegeven, zonder de factor van x/18e. Daarom wordt vanaf deze release het aantal ingevoerde uren gepresenteerd op de uitvoercodes 01926 t/m 01928, exclusief de factor van x/18e. Op deze uitvoercodes worden vanaf deze release de uren getoond die zijn ingevoerd op de invoercodes 02540 t/m 02454 en 01057 t/m 01059.  Om het flexibel en overzichtelijk te houden is in Gemal het deeltal aangepast naar een percentage: 1/18e wordt in dat geval bijvoorbeeld 5,556%. Deze percentages worden op algemeen niveau ingericht. Op deze manier is de invoer flexibeler en kan er gebruik worden gemaakt van een ander percentage, als dat gewenst is. Daarnaast worden toelagen vaak al als percentage vastgelegd. Op deze manier wordt het gelijk getrokken met andere toelagen en is er optimale flexibiliteit.  Omdat niet elke invoercode een unieke werkgevercode had, waarop dit percentage kan worden vastgelegd, zijn er nieuwe werkgevercodes opgenomen. In onderstaand overzicht zie je op welke werkgevercode wij het percentage voor de invoercode zullen vastleggen. invoercode nieuwe werkgevercode 02540 08251 Invoercode 02540 percentage 02541 08252 Invoercode 02541 percentage 02542 08253 Invoercode 02542 percentage 02543 08254 Invoercode 02543 percentage 02544 08255 Invoercode 02544 percentage 02545 08256 Invoercode 02545 percentage 02546 08257 Invoercode 02546 percentage 02547 08258 Invoercode 02547 percentage 02548 08259 Invoercode 02548 percentage 02454 (nieuw) 08260 Invoercode 02454 percentage Conversie We zullen een conversie uitvoeren op eventuele op W(erkgever)-niveau ingevoerde waarden op de 'oude' werkgevercodes 08121, 08122, 08123, 08138 en 08139. In de conversie zetten we de koppeling van de invoercodes in bovenstaande tabel over naar de nieuwe werkgevercodes met de bijbehorende - op W(erkgever)-niveau ingevoerde waarde - omgerekend naar een percentage. Was de afwijkende ingevoerde waarde voor het deeltal bijvoorbeeld 16, dan is het percentage na de conversie straks 2/16 = 0,12500 in plaats van 2/18 = 0,11111. Na de conversie zal in de berekening van het bedrag, dat wordt uitbetaald aan de werknemer, op de uitvoercodes 01057 t/m 01059 geen verschil optreden.  Nieuwe invoercode We hebben vanwege de CAO-inrichting een invoercode toegevoegd. Dit is invoercode 02454 met bijbehorende werkgevercode 08260. Deze code is bedoeld voor artikel 10.4, lid 3, uit de CAO ziekenhuizen. Daarin staat het volgende:  “Indien de werknemer in een tijdvak van drie achtereenvolgende perioden van 28 dagen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.2, gedurende meer dan acht weekenddagen bereikbaarheids- en/of consignatiedienst verricht, ontvangt hij boven de in lid 2 genoemde compensatie, voor de meerdere bereikbaarheids- en consignatiediensten op weekenddagen een toeslag van 50% van deze compensatie.” Uren, gemaakt conform dit lid kun je vastleggen met: Gegeven: uren bereikbaarheidsdienst +50%. Vastleggen: invoercode 02454. Deze nieuwe invoercode is bedoeld voor het vastleggen van diensten in bovenstaande situatie. Het percentage op de bijbehorende werkgevercode (08260) betreft het percentage van een weekenddienst + 50%. Er hoeft dus niet apart een aantal uren op invoercode 02541 (bereikbaarheidsdienst zaterdag/zondag) én deze nieuwe invoercode 02454 te worden vastgelegd, maar alleen op invoercode 02454.  Automatische herrekening 06-05 In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Er zal geen verschil zitten in het uitbetaalde bedrag op uitvoercode 01057 t/m 01059. Wel worden de uitvoercodes 01926 t/m 01928 aangepast naar de daadwerkelijk ingevoerde uren.   Meer informatie [1] Gemal handleiding onderwerp Beschikbaarheid en ploegentoeslag bij 2.4 Omzetting in geldbedrag. Opmerking Door het aanpassen van de berekening kan er een minimaal afrondingsverschil zitten in de uitvoercodes 01057 t/m 01059. Deze centenverschillen zijn voor de maanden voor de aanpassing (januari - mei) onderdrukt, maar het is mogelijk dat er een minimaal verschil zit tussen het volgens de oude berekening (januari - mei) en het volgens de nieuwe berekening berekende bedrag (vanaf juni).  2022-06/6 Berekening uitvoercode 01776, 01777 en 01512 Tijdens het analyseren van de functionaliteit van uitkeringen in Gemal is er geconstateerd dat uitvoercode 01311 Reeds betaald niet wordt meegenomen in de berekening van de uitvoercodes 01776 loon LH tabel wit en 01777 loon groene tabel. Hierdoor kwam de berekening van deze twee codes te hoog uit. Daarnaast werd duidelijk dat de arbeidskorting (uitvoercode 01512) incorrect werd berekend. Ook hier werd geen rekening gehouden met de arbeidskorting die door het UWV al over de uitkering was berekend.  De ingehouden loonheffing op de loonstrook (uitvoercodes 01158 en 01159) is wel correct berekend. Oplossing Beide berekeningen zijn aangepast in Gemal. Zowel de uitvoercodes 01776 en 01777 als uitvoercode 01512 worden nu correct berekend. Automatische herrekening 06-07 In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-07 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Opgeloste meldingen 2022-06/7 SV-grondslag als UWV een uitkering direct aan de werknemer betaalt Melding In uitkeringssituaties voor de WW, WIA of AGBV (aanvullend geboorteverlof) is het mogelijk dat het UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt. Een werknemer is dan toch in je loonadministratie opgenomen, omdat er ook nog sprake is van een loonbetaling of een aanvulling op de uitkering. Het UWV berekent altijd SV-premies over de uitkering tot aan het maximum SV-loon. Je moet als werkgever rekening houden met deze uitkering bij het berekenen van de SV-premies over het loon of de aanvulling. Het maximum SV-loon wordt dan eerder bereikt, omdat de uitkering reeds een deel van het maximum in beslag neemt. Zie ook onderstaand voorbeeld. Gemal bleek ten onrechte geen rekening te houden met de uitkering.  Oplossing Het probleem is in deze release hersteld. Voorbeeld Het maximum SV-loon per periode is € 4975,50. UWV betaalt € 3000 uitkering aan de werknemer. Je betaalt daarnaast € 3000 loon. De uitkering komt altijd eerst ten laste van het maximum, UWV berekent dus SV-premies over € 3000. Als werkgever houd je hier rekening mee. Over maximaal € 4975,50 - € 3000 = € 1975,50 van het loon worden de SV-premies berekend. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat je SV-premies terug krijgt als: UWV een uitkering rechtstreeks aan een werknemer betaalt en je zelf loon of aanvulling betaalt. In die situatie is uitvoercode 01604 uitkering UWV aanwezig op de loonstaat. Loon / aanvulling en uitkering gezamenlijk hoger zijn dan € 4975,50 per maand. Automatische herrekening 06-03 In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Wij hebben ook over 2021 de programmatuur aangepast. Over dat jaar wordt geen automatische herrekening uitgevoerd, maar je kunt een werknemer desgewenst wel zelf herrekenen door invoercode 02475 Beginperiode herrekening vast te leggen met de waarde 202101. Verschillen in de premieberekening worden dan getoond op de loonstaat nabetaling vorig jaar. Let op: Gemal levert verschillen over vorig jaar niet automatisch aan de loonaangifte. Je dient de verschillen zelf handmatig te corrigeren via de loonaangifte. 2022-06/8 Cumulatieve grondslag SV / ZVW negatief Melding De cumulatieve grondslag voor een sociale verzekering of voor de ZVW mag nooit negatief zijn. Je krijgt op jaarbasis dus nooit SV / ZVW premies terug. Wel is het mogelijk om negatief loon in de ene periode te verrekenen met positief loon in een andere periode. Het bleek dat Gemal in voorkomende gevallen wel een negatieve grondslag op jaarbasis berekende. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werknemer in januari een vordering krijgt of volledig met onbetaald verlof is met behoud van pensioenpremie. Oplossing Met ingang van periode 05 is dit probleem verholpen. Als de grondslag voor enige SV of ZVW op jaarbasis negatief zou worden, dan stelt Gemal deze op 0. Voorbeeld In 01-2022 is er sprake van negatief SV loon van € -500.  In 02-2022 is er positief SV loon van € 2000. In de oude situatie berekende Gemal in 01-2022 ten onrechte uitvoercode 01901 grondslag Aof van € -500. Hetzelfde gebeurde voor andere SV- en ZVW-grondslagen. In de nieuwe situatie berekent Gemal in 01-2022 een grondslag van € 0. In 02-2022 wordt dit cumulatief verrekend. De grondslagaanwas is dan € 1500. Automatische herrekening 06-04 In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wij herrekenen alle werknemers met een negatief SV-loon in enige periode in 2022. Een toetsing per periode op het cumulatief SV-loon is moeilijk te realiseren. Het is dus mogelijk dat werknemers herrekend worden zonder verschil. De oorzaak is dan dat ze weliswaar in enige periode een negatief SV-loon hebben, maar geen negatieve grondslag op jaarbasis. 2022-06/9 Geen opslag sociale premies over uitvoercode 01554 bij Ufo-premie Als je een uitkering van het UWV doorbetaalt aan een werknemer, dan vergoedt het UWV die uitkering en ook de sociale lasten over die uitkering. De Ufo-premie is een uitzondering hierop. Die premie wordt door het UWV direct aan het fonds voldaan. Gemal berekent het bedrag dat je van het UWV zou moeten ontvangen en presenteert dit op uitvoercode 01554. Melding Het blijkt dat uitvoercode 01554 - in specifieke situaties - niet correct werd berekend: Het betreft een WIA- of WAO-uitkering (invoercode 02607 is vastgelegd met waarde 1 t/m 3). Je betaalt de uitkering namens het UWV door aan de werknemer (invoercode 02457 is vastgelegd met waarde 0 of 2). Als je daarnaast invoercode 02492 Werkgeversbetaling UFO hebt vastgelegd met waarde 2, dan werd op uitvoercode 01554 alleen het uitkeringsbedrag gepresenteerd zonder opslag sociale lasten. Oplossing Beide problemen zijn in deze release verholpen. Automatische herrekening 06-08  In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2022-06/10 Onterechte premiegrondslag PFZW bij 100% onbetaald verlof (change 3451253) In uitzonderlijke gevallen ontstaat een onterechte premiegrondslag PFZW (uitvoercode 01639) bij medewerkers die voor 100% met onbetaald verlof zijn. Deze grondslag is zo klein, dat deze onder de franchise blijft en daarom wordt er geen PFZW-premie berekend. Melding Bij een medewerker met 100% onbetaald verlof zien we toch een premie diverse verzekering (uitvoercode  01313). Dit werd veroorzaakt doordat de premiegrondslag voor deze premieberekening ingericht is op uitvoercode 01639 premiegrondslag PFZW die onterecht niet op 0 uitkwam. Hierin werd onterecht alleen de vakantietoeslag-component opgenomen van een uitvoercode die meetelt in de maandgrondslag PFZW (grondslag van werkgevercode 55052). Oplossing De programmatuur is aangepast. Er wordt geen herrekening aangestuurd omdat de condities te complex zijn en uit onderzoek blijkt dat het zeer uitzonderlijke situaties betreft. 2022-06/11 Correctie 30%-regeling over vorig jaar (change 3425950) De 30%-regeling kon in Gemal met VTWK (terugwerkende kracht tot in het vorige jaar) worden opgevoerd. Er zijn inderdaad situaties waar de regeling pas kan worden opgevoerd/geactiveerd als men al in een volgend kalenderjaar zit (bijvoorbeeld als de beschikking voor de regeling nog niet was binnengekomen). Gemal heeft echter niet de functionaliteit om ook de loonaangifte van een vorig kalenderjaar automatisch aan te passen, indien er een dergelijke mutatie wordt doorgevoerd. Om de loonaangifte over het vorige jaar te corrigeren, diende er daarom altijd een handmatige correctie plaats te vinden op de loonaangifte.  Gemal liet de correctie in de loonheffing over het vorige jaar wel zien op de loonstaat herrekening vorig jaar. De uitvoercodes van de 30%-regeling (01420/01421) werden hierbij echter niet gepresenteerd. Dit gebrek aan presentatie in combinatie met dat de loonaangifte over het vorige jaar niet wordt gecorrigeerd, zorgde ervoor dat de loonstaat herrekening vorig jaar in deze situatie een verwarrend overzicht was.  Vanaf deze release hebben we werkgevercode 57006 (TWK) voor invoercode 02836 30%-regeling daarom aangepast van waarde 2 (VTWK en TWK toegestaan) naar waarde 1 (alleen TWK toegestaan). Als er nu geprobeerd wordt om een 30%-regeling met VTWK vast te leggen, dan verschijnt foutmelding 106 Opgave met terugwerkende kracht niet toegestaan in Mutaties en Signalen Gemal.  Als de regeling met VTWK wordt opgegeven en bovenstaande foutcode verschijnt, dan zal de regeling wel voor het huidige jaar met TWK worden doorgevoerd.  Actie Voor een eventuele correctie over het vorige jaar, dien je een handmatige correctie op de loonaangifte te doen. 2022-06/12 Verwerking en presentatie wettelijk minimumloon >100% Bij de toetsing aan het wettelijk minimumloon (WML) wordt rekening gehouden met de deeltijdfactor [1]. Dus het loon van een medewerker met deeltijdpercentage van 80%, wordt getoetst aan 80% * 1725,00 WML = 1380,00. (Het te toetsen loon is in dit geval het resultaat van de grondslag toetsing minimumloon, werkgevercode 55080.) Melding We constateren echter dat wanneer er sprake is van een deeltijdpercentage van meer dan 100%, het WML niet meebewoog naar meer dan 100%, terwijl dat wel zou moeten. Ook de presentatie op de salarisspecificatie bleef in dat geval gemaximeerd op 100%. Oplossing Met ingang van periode 2022-06 is de programmatuur aangepast. Automatisch herrekening 06-02 We zullen dit met een automatische herrekening corrigeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-02 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-06/13 Uurloner met aanvulling minimumloon en uitruil We constateren dat wanneer bij een uurloner zowel sprake is van aanvulling (CAO) minimumloon als van cafetaria-uitruil, deze posten niet juist werden bepaald.  Oplossing Met ingang van periode 2022-06 is de programmatuur aangepast. Automatisch herrekening 06-10 We zullen dit met een automatische herrekening corrigeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-10 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-06/14 Loonaangiftemelding L2201 onterecht gegenereerd voor personen die recent 21 zijn geworden (change 3509066) De melding L2201 - WW laag toegepast, maar WW hoog verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding, leeftijd of contractindicatie kon in de maanden april en mei onterecht door (met terugwerkende kracht) door Gemal worden gegenereerd voor personen die recent 21 jaar oud zijn geworden. Melding Gemal paste deze uitzonderingssituatie voor het Awf laag tarief onterecht niet toe, op het moment dat iemand 21 jaar oud werd:  “Uw werknemer is jonger dan 21 jaar en u verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.” Oplossing De programmatuur in Gemal is aangepast. De uitzonderingssituatie voor Awf laag voor personen jonger dan 21 jaar wordt nu juist toegepast in alle maanden dat een persoon nog geen 21 is. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2022-06/15 Loonaangiftemelding L2201 ten onrechte gegenereerd voor personen die recent 21 zijn geworden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 7 mei 2022 - Dit probleem wordt opgelost in de release van juni. Ook in de maand mei kan melding L2201 nog onterecht gegenereerd worden voor personen die recent 21 zijn geworden. 14 april 2022 - We zien dat voor personen die in maart 2022 21 jaar zijn geworden, de loonaangiftemelding L2201 ten onrechte met terugwerkende kracht door Gemal wordt gegenereerd. Dit betreft personen die -  toen ze nog geen 21 jaar oud waren - voor het lage Awf tarief in aanmerking kwamen door deze uitzonderingssituatie: “Uw werknemer is jonger dan 21 jaar en u verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.” Als deze melding gegenereerd wordt door Gemal voor een maand waarin een persoon nog geen 21 jaar oud was en de persoon in die maand niet meer dan het maximaal aantal uren per aangiftetijdvak heeft gewerkt, dan kun je de melding negeren en hoef je geen actie te ondernemen. In Gemal worden de juiste Awf-tarieven toegepast en doorgegeven aan de Belastingdienst. We gaan het foutief genereren van de melding oplossen in Gemal. Wanneer dit gebeurd is, laten we het weten via een update op dit bericht of via de release notes. Melding L2201: WW laag toegepast, maar WW hoog verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding, leeftijd of contractindicatie. 2022-06/16 Afkeuringen mutaties journaalposten (change 3505170) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 11 mei 2022 - 11:00 - De programmatuur is aangepast. Om de mutaties verwerkt te krijgen, moet je deze mutaties alsnog indienen. Als je mutaties zijn afgekeurd en het zijn mutaties die deze periode nog verwerkt moeten worden, dan kun je nogmaals het mutatiebestand verwerken met een overdraai. Je kunt de mutaties ook meenemen bij het aanmaken van de journaalposten in een speciale productie. Let op: neem de mutaties daarna ook op in de volgende salarisrun. 10 mei 2022 - Het blijkt dat vanaf release 2022-05 mutaties op de reeks werkgevercodes 34011-34030 Teken en uitvoercode 1-20 afgekeurd worden met foutcode 112. Dit wordt vanavond in een extra release hersteld. Vanaf 11 mei worden deze mutaties weer verwerkt zonder foutcode. 2022-06/17 Vakantietoeslag in loonaangifte [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 16 mei 2022 - 9.00 uur - De programmatuur is aangepast voor alle klanten waarvoor de uitbetaling VT in afgelopen maanden ten onrechte is doorgegeven in de loonaangifte. Wij zullen in een speciale productie lijstnummers 0203 - synchroniseren Loonaangifte en 3301 - controleoverzicht Loonaangifte opstarten. Onder afroepnummer '20220516080200' is het resultaat hiervan terug te vinden in Salaris Dossier. Door deze synchronisatie zullen in het loonaangifte systeem correctieberichten ontstaan. Als je de loonaangifte van mei gaat insturen, dan worden de correctieberichten automatisch meegestuurd. Als je de loonaangifte van mei al hebt ingestuurd, dan gaan deze automatisch mee in de loonaangifte van juni 2022. Update 13 mei 2022 - 12.00 uur - Uit analyse blijkt dat de loonaangifte-berichten niet correct gevuld worden met de vakantietoeslag als er herrekend is voor deze medewerker. Vanavond (13 mei) zal de programmatuur hersteld worden. Maandag (16 mei) zullen we beoordelen voor welke instellingen de loonaangifte foutief is aangemaakt. De vervolgstap is het herstel: We willen daarna voor deze instellingen automatisch een synchronisatie loonaangifte opstarten (speciale productie lijstnr 0203). Na het uitvoeren van deze synchronisatie zal de loonaangifte hersteld zijn. Over het herstel zullen we je op de hoogte houden. 13 mei 2022 - 10:30 uur - Het blijkt dat bij werknemers die herrekend zijn per 1 januari, waarbij de vakantietoeslag is uitbetaald bij uitdienst of in mei, deze toeslag in elke loonaangifte maand wordt doorgegeven. Dit is niet juist. We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte. CAO informatie CAO gehandicaptenzorg 2022-06/18 Verhoging inpasnummers [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 3 mei 2022 - Voor de medewerkers die onder CAO gehandicaptenzorg vallen en in aanmerking komen voor verhoging van het inpasnummer, bevelen wij aan - voorafgaand aan het vastleggen van de mutaties en toekennen van periodieken -  een rapport maken in Beaufort op basis van de schaal/anciënniteit en datum in-dienst. Op basis van dit rapport kan je dan de collectieve mutatie(s) uitvoeren. Als dit is uitgevoerd dien je de periodieke verhogingen voor de maand mei uit te voeren in HR Core Beaufort. 2022-06/19 Eenmalige uitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 6 mei 2022 - Voor de CAO gehandicaptenzorg zijn nog wijzigingen afgesproken die niet in de mei release zijn meegenomen. Daarom implementeren wij deze in de nacht van 09 mei op 10 mei in een extra release.  Eenmalige uitkering In de CAO is een eenmalige uitkering afgesproken voor de maand mei voor de middenschalen 55, 60 en 65. Deze eenmalige uitkering hebben wij in Gemal ingericht onder Eindejaarsuitkering 3. De werkgeversvereniging heeft laten weten dat voor deze uitkering de volgende parameters gelden: De werknemer dient op 1 mei in dienst te zijn De uitkering is naar rato van het deeltijd% op 1 mei De uitkering wordt niet gemaximeerd op het moment dat iemand meer dan 100% werkt Eventuele extra uren bij een parttimer worden buiten beschouwing gelaten Voor uurloners wordt er doorgaans een referteperiode bepaald voor het berekenen van de gemiddelde deeltijdfactor. Hierover is geen informatie verstrekt. Daarom is ervoor gekozen om bij deze tussentijdse release voor uurloners nog geen automatische eenmalige uitkering in te richten. Zodra wij duidelijkheid hebben over hoe de eenmalige uitkering dient te worden gehanteerd bij uurloners zullen wij hierover wederom berichten. Op dit moment wordt er bij de eenmalige uitkering zoals deze is ingericht in Gemal geen korting toegepast in het geval van onbetaald verlof. Hierover staat nog een vraag uit bij de werkgeversvereniging. De uitkering kan desgewenst worden geblokkeerd door invoercode 01099 Eindejaarsuitkering 3 met 0,01 op te geven. Ook kan deze invoercode worden gebruikt om, in plaats van het automatisch gegenereerde bedrag, zelf een bedrag voor te schrijven.  Let op: Als je één van de parameters van eindejaarsuitkering op W(erkgever)-niveau hebt vastgelegd wordt deze nu niet overschreven door het door ons vastgelegde C(ao)-niveau. Controleer of de eventueel op W(erkgever)-niveau vastgelegde parameter juist staat ingericht. 2022-06/20 Eenmalige uitkering (vervolg) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 mei 2022 - Zoals aangegeven in het bericht van 6 mei wordt er - onder andere voor de CAO gehandicaptenzorg - in de nacht van 9 op 10 mei een tussentijdse release uitgevoerd. Vanuit de werkgeversvereniging is er inmiddels duidelijkheid over hoe te handelen bij uurloners en bij onbetaald verlof. Uurloners Door de werkgeversvereniging is het volgende aangegeven: Als de richtlijn van de uitkering (naar rato van het dienstverband) wordt gevolgd zal een uurloner met een 0-uren contract geen uitkering krijgen en een uurloner met een min-max contract een uitkering naar rato van zijn minimaal afgesproken uren. Echter kunnen wij ons voorstellen dat de hoogte van de uitkering van bovenstaande werknemers situatieafhankelijk is. Naar aanleiding hiervan hebben we besloten om in Gemal voor uurloners geen automatische inrichting te doen. Actie Voor uurloners (werknemers met invoercode 02332 waarde 3 of 4), dien je desgewenst handmatig een bedrag aan uitkering vast te leggen met invoercode 01099. Deze mutatie variabel vastleggen voor periode 05. Onbetaald verlof Bij een vorm van onbetaald verlof, geldt vanuit de werkgeversvereniging wederom het standpunt dat er naar het vaste deeltijdpercentage gekeken moet worden om het bedrag aan uitkering te bepalen. Eventueel verlof heeft daar geen effect op en zal daarmee ook geen effect hebben op het bedrag van de uitkering. Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen zijn, dan verwijzen wij graag naar de werkgeversvereniging. 2022-06/21 Eenmalige uitkering en garantieschaal [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 13 mei 2022 - 14:45 uur - De werkgeversvereniging geeft overigens aan dat het afhankelijk is van hoe de afspraken met de betreffende werknemers is gemaakt of men wel of geen recht heeft op de eenmalige uitkering. Als men is ingedeeld in de betreffende schaal, dan heeft men daar wel recht op. 13 mei 2022- 11:45 uur - We hebben je eerder geïnformeerd over de eenmalige uitkering die in mei 2022 wordt berekend en uitgekeerd voor werknemers met schalen 0055, 0060 of 0065. Helaas moeten wij melden dat voor werknemers voor wie de betreffende salarisschaal als garantieschaal (invoercode 02309) is vastgelegd, de eenmalige uitkering niet wordt berekend door Gemal. Actie Voor de betreffende werknemers moet je - voor zover van toepassing  - zelf het bedrag eenmalige uitkering berekenen en vastleggen met invoercode 01099 (variabel). 2022-06/22 Minimum-uurloon In de nieuwe CAO gehandicaptenzorg is het volgende afgesproken:  Garantie minimum inkomen (artikel 4:4 lid 2 van de CAO) CAO-partijen garanderen per 1 juni 2022 een minimum uurloon van €13,- bruto voor werknemers die - ten minste 21 jaar zijn, en - een dienstverband van ten minste 7 maanden met een omvang van gemiddeld minimaal 24 uur per week. Artikel 4:4 lid 2 wordt lid 3 en als volgt aangepast: Voor zover en zolang de werknemer van 21 en ouder niet onder de werking van artikel 4:4 lid 2 valt, wordt de werknemer die wordt ingeschaald in een inpassingsnummer lager dan het minimumloon na maximaal één jaar ingeschaald op het eerstvolgende inpassingsnummer binnen de schaal boven het minimumloon.   In Gemal is er een functionaliteit voor het minimum-uurloon. Echter is deze functionaliteit in dit geval niet geschikt, omdat er in het geval van de CAO gehandicaptenzorg bovenstaande randvoorwaarden zijn gesteld. Dit was in het geval van de CAO gemeenten, waar deze functionaliteit in eerste instantie voor is gebouwd, niet het geval. Daarnaast is de verwachting dat er te zijner tijd een minimum-uurloon op landelijk niveau komt.  Actie Het advies is om zelf alert te zijn op bovenstaande gevallen en werknemers handmatig correct in te schalen op het moment dat een werknemer aan de voorwaarden voor het minimum-uurloon voldoet.  CAO gemeenten/SGO 2022-06/23 Extra uren in combinatie met CAO minimumloon We constateren dat een eerder in periode 2022-03 gedane aanpassing bij aanvulling CAO minimumloon in combinatie met extra uren, ongedaan blijkt te zijn.  Oplossing Met ingang van periode 2022-06 is de programmatuur weer aangepast. Automatisch herrekening 06-11 We zullen dit met een automatische herrekening corrigeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-11 in Mutaties en Signalen Gemal. CAO GGZ 2022-06/24 Salarisschalen en Thuiswerkvergoeding [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 6 mei 2022 - Voor de CAO GGZ zijn nog wijzigingen afgesproken die niet in de mei release zijn meegenomen. Daarom implementeren wij deze in de nacht van 09 mei op 10 mei in een extra release.  Salarisschalen De CAO GGZ heeft met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 schaalwijzigingen doorgevoerd voor de middenschalen (schalen 34a t/m 65B). De bedragen van de inpastabel zijn niet gewijzigd. De schaalwijzigingen hebben wij in Gemal doorgevoerd. Bij de aanloopschalen (34a, 39a, 44a, 49a, 54a, 59a en 64a) is anciënniteit 0 komen te vervallen. Dat wil zeggen dat werknemers die in deze anciënniteit 0 zaten dienen te worden omgeschaald naar anciënniteit 1 van dezelfde schaal. Werknemers die in anciënniteit 1 of hoger zaten, blijven in deze anciënniteit tot aan hun gebruikelijke periodiekdatum. Naast het vervallen van de anciënniteit 0 zijn de inpasnummers achter de anciënniteiten verhoogd.  Bij de A-schalen (35a, 40a, 45a, 50a, 55a, 60a en 65a) is anciënniteit 0 komen te vervallen. Werknemers die in deze anciënniteit zaten dienen te worden overgezet naar anciënniteit 1 van de betreffende schaal. Bij de B-schalen (35b, 40b, 45b, 50b, 55b, 60b en 65b) is er een anciënniteit toegevoegd aan de bovenkant van de schaal. Werknemers die in de bovenste anciënniteit van één van deze b-schalen zaten dienen op hun gebruikelijke periodiekdatum te worden omgeschaald naar de nieuwe, toegevoegde, anciënniteit.  Actie   Er zijn meerdere acties vereist: De salarisregeling dient te worden gedownload bij Zenden en ontvangen. Dit kan vanaf dinsdag 10 mei. Werknemers die in anciënniteit 0 van een aanloopschaal of a-schaal zaten dienen te worden omgeschaald naar anciënniteit 1 van deze betreffende schaal met terugwerkende kracht vanaf 2022-01. Werknemers uit de schalen (35b, 40b, 45b, 50b, 55b, 60b en 65b) of een aanloopschaal (34a, 39a, 44a, 49a, 54a, 59a en 64a) die in de maanden januari - mei 2022 hun periodiekdatum hadden en in de bovenste anciënniteit zaten dienen met terugwerkende kracht per hun periodiekdatum naar de nieuwe bovenste anciënniteit te worden omgeschaald. Er dient een collectieve herrekening te worden gedaan per januari om bovenstaande wijzigingen correct en volledig door te voeren. Dit kan door middel van werkgevercode 99221 met waarde 01 (januari). Hiermee worden weliswaar meer werknemers herrekend dan strikt noodzakelijk, maar hierdoor wordt voorkomen dat u mogelijk iemand vergeet te herrekenen. Aandachtspunten HR Core Beaufort Hieronder geven we per wijziging aan welke acties je kunt ondernemen om de benodigde wijzigingen in Beaufort door te voeren. Deze acties zijn noodzakelijk nadat je de nieuwe salarisregeling - die op Youforce wordt gepubliceerd - hebt ingelezen in Beaufort. Aandachtspunten bij de hieronder beschreven werkwijze: Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregeling importeren. Alle wijzigingen moet je met terugwerkende kracht vanaf 2022-01 vastleggen. Bij gebruikmaking van collectieve mutaties: pas nadat alle indirecte mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken. Aanloopschalen (34, 39, 44, 49, 54, 59 en 64) anciënniteit 1 Medewerkers die in anciënniteit 1 van een van de genoemde aanloopschalen zitten moeten op individuele basis met terugwerkende kracht worden omgeschaald naar een hogere schaal en anciënniteit rekening houdend de periode periodiek van het dienstverband. Aanloopschalen (34, 39, 44, 49, 54, 59 en 64) anciënniteit 0 Medewerkers die in anciënniteit 0 van de genoemde aanloopschalen zitten kunnen met behulp van collectieve mutaties worden omgeschaald naar anciënniteit 1. A-schalen (35a, 40a, 45a, 50a, 60a en 65a) anciënniteit 0 Medewerkers die in anciënniteit 0 van de genoemde A-schalen zitten kunnen met behulp van collectieve mutaties worden omgeschaald naar anciënniteit 1 B-schalen (35b, 40b, 45b, 50b, 60b en 65b) Medewerkers die in de hoogste anciënniteit van een van de genoemde B-schalen zaten moeten op individuele basis met terugwerkende kracht worden omgeschaald naar de nieuw toegevoegde hogere anciënniteit rekening houdend met de periode periodiek van het dienstverband. Thuiswerkvergoeding Afgesproken is dat met ingang van 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag, ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO. Invulling vanuit CAO-ondersteuning Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow als indirecte mutatie via Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in Thuiswerkverg. of iets dergelijks. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. 2022-06/25 Compensatie pensioenaftopping (change 3408247) Pensioenaftopping bij werknemers met deeltijd hoger dan 100 procent. Vanaf de maartproducties wordt voor werknemers - die recht hebben op een bedrag pensioenaftopping met een percentage deelbetrekking hoger dan 100 procent - de pensioenaftopping door Gemal ten onrechte niet meer berekend. Per juni 2022 is dit probleem opgelost. Automatische herrekening 06-06 In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO onderwijs 2022-06/26 CAO HBO - Nieuwe CAO 2022-2023 Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 april 2022 tot 1 april 2023 is een salariswijzigingen per juni 2022 opgenomen. Hierin is een salariswijziging per 1 juni 2022 opgenomen. In de CAO is naast de salariswijzigingen, ook een eenmalige uitkering in juni 2022 opgenomen. Salarisverhoging per 1 juni 2022  De salaristabel 36 zal in de release van 2022-06 aangepast worden (verhoogd met 4 %). Tevens is de minimum vakantietoeslag aangepast per 1 juni 2022. Eenmalige uitkering in juni 2022 In periode 06 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 600,00. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze uitkering zijn: De werknemer moet op 1 juni 2022 in-dienst zijn. De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van de werktijdfactor op 1 juni 2022. Werknemers met volledig onbetaald verlof ontvangen geen uitkering. Werknemers met volledig levensloopverlof hebben wel recht op de uitkering. Voor werknemers met een nul-uren contract vindt geen automatische berekening van de uitkering plaats, omdat we niet weten of er op 1 juni 2022 gewerkt is. Je dient voor deze werknemers de uitkering handmatig te berekenen en vast te leggen. Voor min-max contracten wordt de uitkering automatisch berekend, gebaseerd op de minimale betrekkingsomvang op 1 juni 2022. Als je de betrekkingsomvang in een latere maand met terugwerkende kracht wijzigt, vindt een automatische herrekening plaats. Je kunt ook een eventueel hoger recht naar eigen inzicht bepalen op basis van meer gewerkte uren en voor de verloning een nominaal bedrag opgeven. Uitzendkrachten zijn uitgesloten. Voor Uitzendkrachten vindt wel een automatische berekening van de uitkering plaats, omdat we deze niet kunnen onderkennen. Je dient voor deze werknemers de uitkering handmatig te blokkeren. De aansturing van de uitbetaling van de eenmalige uitkering kun je in Gemal Direct Inrichting terugvinden bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen bij Definitie uitkering 4. Voor uitzonderingssituaties kun je een afwijkend bedrag vastleggen. Maak je echter gebruik van de mogelijkheid om ook het recht van de eenmalige uitkering in je boekhouding op te nemen (uitvoercode 01645), dan willen wij je op het volgende attenderen: Door het vastleggen van het afwijkend bedrag kan een verschil optreden met het door Gemal automatisch vastgestelde recht. Wil je dit voorkomen, dan kun je als volgt te werk gaan: Optie 1: leg een stammutatie per 1 juni 2022 vast met een afwijkend bedrag op invoercode 01055 en in de maand juli een nulmutatie (stam) bij deze invoercode. Optie 2: leg een variabele mutatie per 1 juni 2022 vast met invoercode 01055 met waarde 0,01 (blokkade) en met een eigen bruto diversen invoercode het afwijkende bedrag. Denk eraan om deze bruto diversen code op te nemen in journaalposten, comprimeertotalen en eigen cumulaties. De werktijdfactor op peildatum 01-06-2022 wordt in periode 06 door HR Core Education automatisch via component 4647 (invoercode 02853) doorgegeven aan Gemal. Je hoeft hiervoor dus geen actie te ondernemen. De werktijdfactor op peildatum 01-06-2022 kun je in HR Core Beaufort berekenen door, na 1 juni 2022 en nadat de aanlevering van periode 05 is afgerond, de functie 160091 Berekenen WTF factor peildatum uit te voeren. Deze functie berekent rubriek P02853 en maakt een salarismutatie aan die wordt doorgegeven aan Gemal. Actie Als je niet aanlevert via HR Core Education, dan kun je zelf invoercode 02853 Werktijdfactor op peildatum opgeven. Tevens als er sprake is van het onbetaald verlof 100%, kun je de eenmalige uitkering blokkeren (invoercode 01055 waarde 0,01). Meer informatie [1] Code CAO = 36 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). 2022-06/27 CAO PO - Nieuwe CAO 2022 Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 31 mei 2022. Per 1 januari 2022 worden er nieuwe salaristabellen geïntroduceerd. Deze zijn grotendeels gelijk aan de salaristabellen in het voortgezet onderwijs. Er wordt één nieuwe salaristabel aangemaakt namelijk 65 - primair onderwijs. Op CAO-niveau wordt bij werkgevercode 03003 Code salarisregeling de salaristabel 65 ingeregeld (was 66). De in- en doorstroomschalen hebben de indicatie ID-1, ID-2, en ID-3 gekregen. De oude salaristabellen (66 t/m 68) blijven nog bestaan, maar worden niet aangepast. Dit ten behoeve van werkgevers die nog geen kans hebben gehad de conversie uit te voeren. Overige wijzigingen De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 6,3% naar 8,33% per 1 januari 2022. De uitkering van de dag van de leraar vervalt per 1 januari 2022. Wijziging bedragen nominale eindejaarsuitkering voor OOP-ers per 1 januari 2022: De schalen 1 t/m 8 hebben recht op een bedrag van 1200,00 plus 275,00. De schalen 9 t/m 16 hebben recht op een bedrag van 275,00. Deze worden automatisch bepaald. De bijdrage voor de levensloop van 0,8% vervalt per januari 2022. De minimum vakantietoeslag is aangepast per januari 2022. De in de CAO genoemde bindingstoelage en de arbeidsmarkttoelage worden niet in deze release meegenomen. Hierover volgt nog nadere berichtgeving.  Automatische herrekening 06-14 In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-14 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Naar verwachting zal dit niet tot een vordering leiden bij werknemers uit-dienst. Het vervallen van de dag van de leraar wordt gecompenseerd met de stijging van de eenmalige uitkering. Actie Indien je geen gebruik maakt van HR Core Education, dien je zelf de conversie uit te voeren. Vanaf 6 juni kun je nieuwe salarisregeling 65 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 41 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). 2022-06/28 CAO PO - Vooraankondiging: Nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 23 mei 2022 - Afgelopen dinsdag 17 mei is er een overleg geweest bij de PO-Raad om alle wijzigingen die de CAO heeft gepubliceerd, in kaart te brengen. De PO-sector houdt zijn eigen salarisschalen en het betreft in wezen een compleet nieuw loongebouw. Het doel is voortaan gelijktijdig en gelijkwaardig met de VO-sector, de salaris- en CAO-wijzigingen door te voeren. Er wordt bijvoorbeeld aangesloten voor onderwijsgevende functies bij de LB t/m LE schalen (schalen L10 t/m L14 vervallen in de CAO). In Gemal zullen we een conversie uitvoeren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Bijna alle schalen worden geconverteerd. HR Core Education gaat natuurlijk hierin mee. Daar waar de CAO PO nu 3 salarisregelingen kent (66 t/m 68), gaan we één nieuwe salarisregeling maken: salarisregeling 65. Daarin zitten dan alle schalen van de CAO PO. De oude salarisregelingen laten we tijdelijk bestaan, zodat er nog altijd salaris uitbetaald wordt via de oude salarisregelingen. Er zijn nog enkele vragen die door de PO-raad beantwoord moeten worden (bijvoorbeeld over de HOS-schaal) en er zullen zeer waarschijnlijk aanvullingen komen. Grotendeels is er duidelijkheid voor wat betreft de salarisschalen en de conversie. De conversie en introductie van salarisregeling 65 vindt plaats in het weekend van 4 en 5 juni. Vanaf 6 juni kun je een controle doen op de conversie. Wanneer er medewerkers zijn, die niet zijn geconverteerd, dan kun je deze nog handmatig aanpassen. De overige aanpassingen zoals voor de Bindingstoelage, Arbeidsmarkttoelage worden later toegevoegd. CAO sociaal werk 2022-06/29 Loopbaanbudget en aanvullend geboorteverlof [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 6 mei 2022 - Voor de CAO sociaal werk zijn nog wijzigingen afgesproken die niet in de mei release zijn meegenomen. Daarom implementeren wij deze in de nacht van 09 mei op 10 mei in een extra release.  Loopbaanbudget De werkgeversvereniging heeft onlangs aan ons laten weten dat de ingangsdatum van het oprekken van de maximale opbouw van het loopbaanbudget van 36 naar 60 maanden op 1 mei is vastgesteld. De functionaliteit voor deze wijziging is al in de release van maart beschikbaar gesteld. Voor meer informatie daarover zie onderwerp 2022-03/03 in de release notes van maart. Nu de ingangsdatum bekend is, hebben wij op C(ao)-niveau ook werkgevercode 03677 aangepast van 36 naar 60 per 1 mei 2022. Vanaf de maand mei 2022 mag een werknemer, conform CAO, dus nu een 37e maand aan loopbaanbudget opbouwen. Deze opbouw mag vervolgens doorlopen tot maximaal 60 maanden.  Aanvullend geboorteverlof Er is afgesproken dat het aanvullend geboorteverlof voor werknemers uit de CAO sociaal werk wordt aangevuld van 70% naar 100%. Ook hiervan is de ingangsdatum vastgesteld op 1 mei 2022. Wij hebben daarom op C(ao)-niveau werkgevercode 07105 AGBV werkgeversbijdrage, percentage doorbetaling dagloon ingericht op 100%. 2022-06/30 Ontwikkelingen omtrent aanvullend geboorteverlof [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 17 mei 2022 - In de nieuwe CAO is afgesproken dat er bij aanvullend geboorteverlof (AGBV) wordt aangevuld tot 100% in plaats van de 70%, die door het UWV wordt betaald. Dit was voor de mei-release in Gemal ingeregeld door werkgevercode 07105 AGBV werkgeversbijdrage, percentage doorbetaling dagloon op CAO-niveau op 100 te zetten. Hiermee wordt er aangevuld tot 100% van het dagloon. De CAO stelt echter dat wordt aangevuld tot 100% van het oorspronkelijke salaris. Dit is een ander begrip. Het dagloon is een loon dat UWV vaststelt op basis van het SV-loon in een referteperiode voorafgaand aan het verlof. Het salaris is hetzelfde begrip als waarover ook de korting tijdens het verlof wordt berekend. In plaats van het vullen van werkgevercode 07105 dient werkgevercode 13023 Toepassen aanvulling bij verlofregeling gevuld te worden met waarde 2 per 1 mei 2022 bij de verlofregeling waar het AGBV is ingericht.  Helaas kunnen wij dit niet op CAO-niveau inrichten, omdat het AGBV niet op een vaste verlofregeling is ingericht. Je dient deze waarde 2 daarom zelf op W(erkgever)-niveau vast te leggen voor de betreffende verlofregeling. Pensioen We hebben aan de werkgeversvereniging de vraag voorgelegd hoe in het geval van deze aanvulling tot 100% om te gaan met de pensioenopbouw. Er zijn verschillende opties mogelijk: Er vindt altijd vrijwillige voortzetting plaats, de werknemer moet deze verplicht aanvragen. De werknemer heeft het recht om vrijwillige voortzetting aan te vragen, de werkgever moet hieraan meewerken en het werkgeversdeel van de pensioenpremie betalen. Er zijn afwijkende afspraken met PFZW waardoor pensioen wordt opgebouwd alsof er geen verlof is, de werknemer hoeft geen vrijwillige voortzetting aan te vragen. Zodra wij hier uitsluitsel over hebben zullen wij hierover berichten. Actie Is de productie van mei al gedraaid? Dan kan je een vervangende correctieproductie doen waarbij je de twee werkgevercodes op W(erkgever)-niveau vastlegt: werkgevercode 07105 met waarde 0 en bij de betreffende verlofregeling werkgevercode 13023 met waarde 2. Het is dan verstandig om werkgevercode 07105 in juni vervolgens weer het A(lgemeen)-niveau te laten volgen (vanaf de juni-release ook weer TWK vastgelegd met waarde 0) om latere wijzigingen niet te missen. Een andere optie is om de automatische herrekening die wij hebben ingericht voor juni af te wachten.  Is de mei productie nog niet gedraaid? Dan kan je de twee werkgevercodes op W(erkgever)-niveau vastleggen: werkgevercode 07105 met waarde 0 en bij de betreffende verlofregeling werkgevercode 13023 met waarde 2. Het is dan verstandig om werkgevercode 07105 in juni vervolgens weer het A(lgemeen)-niveau te laten volgen (vanaf de juni-release ook weer TWK vastgelegd met waarde 0) om latere wijzigingen niet te missen. Automatische herrekening 06-12 Zoals gezegd zullen we een automatische herrekening uitvoeren in de release van juni met reden 06-12. We zullen je daar ook in de release notes van 2022-06 nog over informeren. 2022-06/31 Aanvullend geboorteverlof (update) Aanvulling tot 100% Zoals er op de community is aangegeven, dient de aanvulling tot 100% in het geval van aanvullend geboorteverlof ingericht te worden bij de verlofregeling waarop het aanvullend geboorteverlof is ingericht. Werkgevercode 13023 dient voor deze verlofregeling op waarde 2 te worden gezet.  In de mei-release hadden wij getracht om de aanvulling tot 100% op CAO-niveau in te richten door werkgevercode 07105 AGBV werkgeversbijdrage op 100 te zetten. Dit had echter niet het gewenste effect en er is een herrekening ingericht met reden 06-12 om dit recht te trekken.  Pensioen We hebben aan de werkgeversvereniging de vraag voorgelegd hoe in het geval van deze aanvulling tot 100% om te gaan met de pensioenopbouw. Er zijn verschillende opties mogelijk: Er vindt altijd vrijwillige voortzetting plaats, de werknemer moet deze verplicht aanvragen. De werknemer heeft het recht om vrijwillige voortzetting aan te vragen, de werkgever moet hieraan meewerken en het werkgeversdeel van de pensioenpremie betalen. Er zijn afwijkende afspraken met PFZW waardoor pensioen wordt opgebouwd alsof er geen verlof is, de werknemer hoeft geen vrijwillige voortzetting aan te vragen. Hierover is nog geen duidelijkheid. Zodra wij hier uitsluitsel over hebben zullen wij hierover berichten. Actie Bij de verlofregeling waarop aanvullend geboorteverlof is ingericht, dient bij werkgevercode 13023 waarde 2 vast te worden gelegd om de aanvulling tot 100% te bewerkstelligen. CAO VVT 2022-06/32 Aanvulling release 2022-05 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 5 mei 2022 - In de release notes van 2022-05 hebben wij bericht over de wijzigingen omtrent de nieuwe CAO VVT. Graag geven wij hierop nog een aanvulling: Per 1 maart zijn er salariswijzigingen en per januari is een aanpassing in de stagevergoeding van toepassing. Ook zijn de maximale reiskostenvergoeding per maand (werkgevercode 26003) en de bijbehorende maximale eigen bijdrage per maand (werkgevercode 26004) gewijzigd. Om deze wijzigingen correct door te voeren moet herrekend worden. Hiervoor is de beste methode een collectieve herrekening. Doe dit met werkgevercode 99221 waarde 01 (januari). Zo gaan de wijzigingen die per januari gelden ook mee. Zijn er werknemers die uitgesloten moeten worden van herrekening? Dan moet je voor deze werknemer invoercode 02475 Beginperiode herrekening met waarde 99 opgegeven. Deze code dient vast of elke maand opnieuw variabel te worden opgegeven, anders wordt de werknemer bij een eventuele volgende (automatische) herrekening alsnog herrekend. 2022-06/33 Salarisverhoging voor salarisregeling 39 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 5 mei 2022 - Bij het Service Center zijn vragen binnengekomen over de salarisverhoging voor salarisregeling 39: Hebben medewerkers, die vallen onder salarisregeling 39, recht op 2 of 3,25% salarisverhoging? Het antwoord van Actiz is: Salaristabel 39: Het klopt dat er voor de garantieschalen alleen 2% is toegepast. Dit omdat er verschillende garantieregelingen zijn waarvan lang niet altijd meer is vast te stellen tot welke functies die zich verhouden en omdat de garantie is toegepast omdat het salaris hoger was dan op grond van de cao. Dus het argument van de achterstand in het salaris, waarvoor de 1,25% bedoeld is, gaat hier niet op. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met Actiz. 2022-06/34 Extra release voor aanpassing salarisregeling 15 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 12 mei 2022 - In een tussentijdse release in de avond van 12 op 13 mei zullen we twee aanpassingen doorvoeren voor de salarisregeling VVT. Het betreft: Allereerst is gebleken dat de bedragen voor leerlingen bij de nieuwe inpasnummers 9410 t/m 9414 niet correct zijn, waardoor er geen bedrag kon worden gevonden door Gemal. Ten tweede zat er een presentatiefout in schaal 45. Bij zowel anciënniteit 01 als anciënniteit 02 werd als presentatieschaal “A1” (aanloopschaal 1) gepresenteerd. Voor anciënniteit 01 moest dit “A0” (aanloopschaal 0) zijn. Actie Vanaf 13 mei kun je gewijzigde salarisregeling 15 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Als je de productie van mei nog niet hebt gedraaid, zullen de wijzigingen correct worden doorgevoerd met een collectieve herrekening. Dit roep je af met werkgevercode 99221 waarde 01 (januari). Heb je de mei productie al wel gedraaid, dan is het advies om een vervangende correctieproductie te doen, waarin de mutaties voor de werknemers met bovenstaande inpasnummers alsnog moeten worden vastgelegd. Zie ook het bericht Aanvullende informatie CAO VVT op de community van HR Core Beaufort. 2022-06/35 Reiskosten woon-werk in mei-productie [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 17 mei 2022 - Actiz heeft eind april aangegeven dat de bedragen voor de reiskostenvergoeding (maximum bedrag per periode en bedrag franchise) - in Gemal opgenomen met de werkgevercodes 26003 en 26004 - zijn geïndexeerd met terugwerkende kracht vanaf 2022-01. Deze aanpassing is in Gemal doorgevoerd in de mei-productie zoals we dat ook in de release notes hebben aangegeven. Deze terugwerkende kracht aanpassing blijkt nu tot gevolg te hebben dat het uitbetaalde bedrag reiskosten woon-werk lager uitvalt dan het oorspronkelijk berekende bedrag en zodoende leidt tot een kleine terugvordering. Dit zal in Gemal niet worden aangepast, omdat dit een gevolg is van de regelgeving van Actiz. Desgewenst kun je zelf - om de terugvordering van ongeveer 0,55 cent te voorkomen - de bedragen bij de werkgevercodes 26003 en 26004 wijzigen naar de waardes zoals die waren in de periodes januari 2022 t/m april 2022. Dit moet je dan doen met terugwerkende kracht vanaf 2022-01. Let op: hierbij wijk je dan wel af van wat de CAO voorschrijft.  Per 2022-07 gaat overigens een andere wijze van vergoeding voor reiskosten woon-werk gelden voor de CAO VVT. Hierover zullen wij je in de release notes voor juli nader over informeren. 2022-06/36 Arbeids-en opleidingsfonds In de nieuwe CAO VVT staat beschreven dat er een premie van 0,04% van de loonsom dient te worden betaald aan het arbeids-en opleidingsfonds. Gezien wij niet over de betaalinformatie beschikken en daarnaast rekening moet worden gehouden welke eigen afdrachten al in gebruik zijn, is ervoor gekozen om deze afdracht niet op C(ao)-niveau in te richten.  Actie De afdracht dien je zelf in te richten op één van de eigen gedefinieerde afdrachten, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Afdrachtensysteem.  2022-06/37 Minimum VT en EJU In eerste instantie waren de bedragen van de minimum vakantietoeslag en de minimum eindejaarsuitkering respectievelijk vastgelegd met ingangsdatum 01-05-2022 en 01-11-2022. Dit bleek niet juist te zijn, aangezien deze bedragen moeten meebewegen met de salarisverhogingen. De laatste salarisverhoging (per 1 maart 2022) vormde daarmee het correcte ingangsmoment. We hebben dit aangepast en op de werkgevercodes 03206 Minimum VT en 25012 Minimum EJU de juiste bedragen ingevoerd per 1 maart 2022.  Automatische herrekening 06-15 In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor de werknemers die in de maanden maart, april en mei uit-dienst zijn gegaan en te weinig vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering hebben ontvangen. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-15 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO waterbedrijven 2022-06/38 Herinnering vervallen van oude schalen In een vorige uitgave van onze release notes hebben we voor de CAO waterbedrijven geschreven dat we de benaming van de schalen op verzoek hadden aangepast [1]. Dus in plaats van bijvoorbeeld "100B" gaan we de benaming "02-B" gebruiken die daarmee beter aansluit met de praktijk. Daarbij hadden we ook vermeld dat we in juli de schalen met de oude benamingen zouden laten vervallen. We willen je met dit bericht daaraan herinneren voor het geval je deze omzetting naar de nieuwe schalen nog moet doorvoeren. Meer informatie [1] 2022-04/23 Benaming schalen aangepast. CAO waterschappen 2022-06/39 Nieuwe CAO 2022 Onder voorbehoud van een definitief CAO-akkoord, geldt voor 2022-06 het volgende: Voor de CAO Waterschappen is een nieuw CAO-onderhandelaarsakkoord afgesproken voor het jaar 2022 [1].  Onder voorbehoud van goedkeuring door de achterban, zijn hierbij de volgende zaken van belang: Salariswijziging Met terugwerkende kracht tot januari 2022 ontvangen alle medewerkers een salarisverhoging van 2%  en per 1 juli 2022 nogmaals 1,75%. We hebben de aanpassing voor beide salarisverhogingen al doorgevoerd in Gemal. Hierdoor zal bijvoorbeeld in een proefproductie die je in juni over juli doet, het nieuwe salaris al worden toegepast. Ook de wijziging van het minimumloon is hierin al verwerkt. ABP Conform de regelgeving van het ABP geldt dat een aanpassing van pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht tot het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. De salarisaanpassing met terugwerkende kracht tot januari (peildatum) zal er voor de betreffende medewerkers dus toe leiden dat een correctie voor het jaarinkomen volgend jaar wordt aangemaakt op uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Automatisch herrekening 06-13 In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 06-13 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Vanaf 31 mei kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 29 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling =29 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). Automatische herrekeningen 2022-06/40 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 06-02 Verwerking en presentatie wettelijk minimumloon >100% 06-03 SV-grondslag als UWV een uitkering direct aan de werknemer betaalt 06-04 Cumulatieve grondslag SV / ZVW negatief 06-05 Bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten en aanwezigheidsdiensten 06-06 Compensatie pensioenaftopping deeltijd% meer dan 100% 06-07 Berekening uitvoercode 01776, 01777 en 01512 06-08 Geen opslag sociale premies over uitvoercode 01554 bij Ufo premie 06-09 Niet van toepassing 06-10 Uurloner met aanvulling minimumloon en uitruil 06-11 CAO gemeenten/SGO - Extra uren in combinatie met CAO minimumloon 06-12 CAO sociaal werk - Aanvullend geboorteverlof 06-13 CAO waterschappen - Nieuwe CAO 2022 06-14 CAO PO - Nieuwe CAO 2022 06-15 CAO VVT - Minimum VT en EJU Werknemer- en werkgevergegevens 2022-06/41 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving HR Core Beaufort rubriek HR Core Education component 01511 BOSV type betaling P01511 2287 02454 uren bereikbaarheidsdienst +50% P03454 7241 2022-06/42 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 08251 Invoercode 02540 percentage 08252 Invoercode 02541 percentage 08253 Invoercode 02542 percentage 08254 Invoercode 02543 percentage 08255 Invoercode 02544 percentage 08256 Invoercode 02545 percentage 08257 Invoercode 02546 percentage 08258 Invoercode 02547 percentage 08259 Invoercode 02548 percentage 08260 Invoercode 02454 percentage Vervallen werkgevercodes werkgevercode omschrijving 08121 deeltal invoercode 02540 (bereikbaarheidsdienst) 08122 deeltal invoercode 02543-02545 (dagaanwezigheidsdienst) 08123 deeltal invoercode 02546-02548 (nachtaanwezigheidsdienst) 08138 deeltal invoercode 02541 (bereikbaarheidsdienst) 08139 deeltal invoercode 02542 (bereikbaarheidsdienst)    
Volledig artikel weergeven
25-05-2022 08:14 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2223 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd 2022-05/1 Opschonen aansturing papieren output Per november is het printen van de output (behalve het werknemersexemplaar van de salarisspecificatie en de jaaropgave) gestopt. In deze release gaan we de aansturingen opschonen. Tevens gaan we de oude aansturing van het printen van het werknemersexemplaar van de salarisspecificatie en de jaaropgave overhevelen van werkgevercode 90001 naar werkgevercode 90101. Ook komen de corresponderende tellers te vervallen.  Andere aansturing Digitaal Dossier/COOL-bestand Met de opschoning is de oude aansturing voor de module COOL (Computer Output OnLine) vervallen. Hoewel de ondersteuning al jaren geleden gestopt is, werden er nog altijd COOL-bestanden aangemaakt. Als je nog behoefte hebt aan COOL-bestanden, dan kan je dat nog steeds afroepen, maar dan met de nieuwe werkgevercode 90200 Salarisdossier bestand per ceanummer in Zenden & Ontvangen met de waarde 1 (= kopie Salarisdossier bestand beschikbaar stellen in Zenden & Ontvangen). Dit bestand is per ceanummer en bevat alle aangemaakte overzichten. Zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Salarisdossier > Algemeen. Let op: als je het COOL-bestand wilt blijven ontvangen, moet je werkgevercode 90200 vastleggen met de waarde 1. 2022-05/2 Grondslag voor gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof Naar aanleiding van meldingen is gebleken dat voor de berekening van de doorbetaling van ORT tijdens vakantieverlof de uren van meerwerk 2 niet werden meegeteld. Uit eigen testen bleek toen ook dat stakingsuren niet werden geteld. Hierdoor was het resultaat van uitvoercode 02096 niet correct. Het resultaat van uitvoercode 02096 was tot nu toe ''hardcoded'' opgenomen in de programmatuur van Gemal. Mede naar aanleiding van de geconstateerde tekortkoming is besloten om voor uitvoercode 02096 een aparte grondslag op te nemen. Vanaf deze release is er een nieuwe grondslag waarmee de gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof (uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv) berekend worden. Gegeven: uitvoercodes in grondslag gewerkte uren ORT vakantieverlof. Vastleggen: werkgevercode 55389. 0 (of niet vastgelegd) = eerder opgegeven waarde vervalt; 1 = telt in de grondslag; 8 = niet opnemen bij vaststelling van de grondslag; 9 = negatief tellen in de grondslag. Met deze grondslag kun je de berekening van uitvoercode 02096 aansturen. Automatische herrekening 05-06 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor werknemers met uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv en aanwezigheid van een verlofkorting (uitvoercodes 02236 t/m 02240 of 02272 t/m 02280 in 2022). Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Melding en Oplossing Daarnaast is geconstateerd dat kortingen als gevolg van de verlofregelingen niet goed zijn doorberekend in uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv vanaf januari 2022. Dit wordt hersteld met de automatische herrekening. Doordat in de aangepaste werkwijze de uren voor meerwerk 2 en de stakingsuren ook worden meegeteld heeft dit, voor zover van toepassing een kleine nabetaling tot gevolg bij uitvoercode 01100 ORT vakantieverlof. Actie Indien je in het huidige jaar geen verschillen wenst op uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv, moet je de hierna genoemde codes uit de grondslag halen door deze op te nemen met waarde 8. Het gaat hier om de uitvoercodes 02236 t/m 02240 en 02272 t/m 02280. Het advies is wel om de grondslag voor 2023 weer terug te zetten. 2022-05/3 Wijziging naamgeving en nieuwe in- en uitvoercodes voor WW, WIA en Wajong uitkeringen (vervolg) Wij werken momenteel aan een modernisering van de functionaliteit voor het verwerken van WW, WIA en Wajong uitkeringen in Gemal. In release 2022-03/04 hebben wij reeds bericht dat we in voorbereiding op deze moderniseringsslag de naamgeving van enkele in- en uitvoercodes gewijzigd hebben en nieuwe codes hebben geïntroduceerd. In deze release zetten we de volgende stap en hebben we wederom codes toegevoegd en naamgeving van codes gewijzigd. De nieuwe codes zijn nog niet opgenomen in HR Core en heb je vooralsnog niet nodig. Zodra deze codes een functie krijgen, zullen wij je hierover informeren. Invoercodes 01884 Perc min gar ln (nieuw) 02457 WG/WN bet uitker (was SV pl WW/WAO-WIA) 02618 Perc aanv WIA (was Perc.WAO-WIA) 02619 Omrekprc garln WIA (was Perc.loonaanvul) Uitvoercodes 01871 brt garln wachtg (was garantiel. wachtg) 01884 min garantiel (nieuw) 01896 net garln wachtg (nieuw) 2022-05/4 Presentatie uitvoercode 01570 Tijdens analyse omtrent het vereenvoudigen van de uitkeringsmethode in Gemal werd geconstateerd dat uitvoercode 01570 corr.loon SV in een uitkeringssituatie niet altijd correct gepresenteerd wordt op de loonstaat. Er werd geen rekening gehouden met uitvoercode 01311 reeds betaald, waardoor het bedrag op uitvoercode 01570 te hoog werd gepresenteerd. Dit is aangepast en vanaf deze release zal uitvoercode 01570 wel correct gepresenteerd worden.  Automatisch herrekening 05-08 We zullen dit met een automatische herrekening corrigeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Wet- en regelgeving 2022-05/5 Betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 mogen alle ouders tijdens het eerste levensjaar van hun kind betaald ouderschapsverlof (in Gemal afgekort als BOSV) opnemen. Dit recht op verlof is in aanvulling op de andere regelingen zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof (AGBV) en regulier ouderschapsverlof. Het betaald ouderschapsverlof duurt maximaal 9 x de arbeidsduur per week en er wordt tijdens dit verlof een uitkering door het UWV verstrekt van 70% van het (maximum) dagloon. Het opgenomen recht op wettelijk betaald ouderschapsverlof wordt in mindering gebracht op het recht op onbetaald of vanuit de CAO betaald ouderschapsverlof. In totaal is er dus altijd recht op 26 maal de arbeidsduur per week betaald + onbetaald ouderschapsverlof. Hoe werkt het vanaf deze release? Wij hebben gekozen voor een andere systematiek dan bij AGBV. Wij hebben een verlofregeling voor je ingericht voor BOSV. Je hoeft dit dus zelf niet meer te doen, tenzij je wilt afwijken van de algemene inrichting. In Gemal is verlofregeling 5 (voormalig de regeling voor levensloopverlof) ingericht voor het BOSV. Wij hebben de omschrijving van de bestaande in- en uitvoercodes hiervoor gewijzigd. De grondslag BOSV is gelijkgesteld aan die van verlofregeling 3 - Ouderschapsverlof. De uitvoercodes die voortvloeien uit BOSV zijn opgenomen in dezelfde grondslagen als de corresponderende uitvoercodes voor ouderschapsverlof. Deze aanpassing is doorgevoerd op A(lgemeen), C(AO) en W(erkgever)-niveau.  Voorbeeld: je hebt uitvoercode 01071 ouderschapsverlof op W-niveau opgenomen in de grondslag van een toelagenregeling. In deze release is automatisch uitvoercode 01302 korting BOSV aan dezelfde grondslag toegevoegd op W-niveau. De tekstuele omschrijving van de codes behorend bij verlofregeling 5 hebben we aangepast conform onderstaande tabel: code omschrijving oud omschrijving nieuw werkgevercode 55117 uitvoercodes in grondslag verlofregeling 5 uitvoercodes in grondslag betaald ouderschapsverlof invoercode 02535 percentage korting verlofregeling 5 percentage BOSV invoercode 03205 verlofregeling 5, uren per week BOSV, uren per week invoercode 03215 verlofregeling 5, uren per maand BOSV, uren per maand invoercode 02536 verlofregeling 5, pensioenpremie BOSV pensioen premie invoercode 03195 verlofregeling 5, verlofpremie PFZW vrijwillige voortzetting BOSV, verlofpremie PFZW vrijwillige voortzetting invoercode 02537 verlofregeling 5, percentage pensioenpremie BOSV, percentage pensioenpremie invoercode 01302 korting verlofregeling 5 korting BOSV invoercode 00639 verlofregeling 5, bedrag doorbetaling BOSV doorbetaling uitvoercode 00639 vrlr 5 doorbet. BOSV doorbetaling uitvoercode 01302 kort verlofreg5 korting BOSV uitvoercode 02275 verl reg 5 uren BOSV uren uitvoercode 02400 vrijwvrtz verl5 vrijwvrtz BOSV Korting op het salaris Net zoals bij AGBV zul je de verlofregeling aansturen door het vastleggen van invoercode 03215 BOSV uren per mnd. Op deze invoercode kun je het opgenomen aantal uren verlof rechtstreeks vastleggen. Vastlegging in percentages, uren per week of als bedrag is ook mogelijk. Het kan dan echter moeilijk zijn om bij te houden hoeveel uur verlof de werknemer in totaal heeft genoten. Gemal berekent - zoals gebruikelijk - een korting op het salaris op basis van de vastgelegde uren en de grondslag van de verlofregeling. Ook uurloners kunnen BOSV opnemen. Bij uurloners is het gebruikelijk dat je alleen de uren aanlevert die de uurloner daadwerkelijk gewerkt heeft. De verlofregelingen worden daarom normaal gesproken niet gebruikt voor uurloners. Voor BOSV sluiten we aan bij deze systematiek. Als je uren BOSV aanlevert, dan berekent Gemal voor die uren wel de uitkering, maar geen korting op het salaris. Daarnaast lever je de uren aan die daadwerkelijk gewerkt zijn, zonder rekening te houden met het verlof. Nieuwe invoercode/uitvoercode Bij BOSV betaal je in principe als werkgever de uitkering namens het UWV aan je werknemer. Je krijgt die uitkering van het UWV vergoed. Op expliciet verzoek kan UWV de uitkering ook rechtstreeks aan de werknemer betalen. Functionaliteit voor die situatie wordt in een toekomstige release toegevoegd. Je wordt hier in de betreffende release nader over geïnformeerd. Om de uitkering correct te kunnen berekenen, is het van belang dat je het dagloon vastlegt dat door het UWV wordt verstrekt. Dit doe je op een nieuwe invoercode: Gegeven: BOSV dagloon. Vastleggen: invoercode 02482. Het dagloon wordt gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 01540 BOSV dagloon. Vaak is het dagloon nog niet bekend op het moment dat het verlof aanvangt. Als je wel verlof vastlegt, maar geen dagloon, dan rekent Gemal met een 'dagloon bij benadering' (uitvoercode 01778), zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap bij 4.7. Let op: dit 'dagloon bij benadering' is nooit exact het dagloon dat het UWV berekent, je dient dus altijd het juiste dagloon (met terugwerkende kracht) vast te leggen. Gemal rekent het dagloon om naar een uurloon uitkering. Vervolgens wordt het uurloon vermenigvuldigd met het aantal uren verlof en het percentage van het dagloon waartegen de uitkering wordt verstrekt (bij BOSV 70%). Dit is het uitkeringsbedrag. Het bedrag wordt gepresenteerd op de nieuwe uitvoercode 00672 BOSV uitkering. Bij maandloners rekent Gemal het dagloon om naar een uurloon volgens de formule: (dagloon x 5) / (fulltime uren per week x parttimepercentage). Bij uurloners wordt gerekend met de formule: uurloon = dagloon / 8. Dit is dezelfde methode als gebruikt wordt voor AGBV en die het meest aansluit bij de berekening die het UWV toepast. Gemal stelt vast hoeveel uren BOSV er zijn opgenomen in de betreffende maand en presenteert dit met uitvoercode 02275 BOSV uren. Het percentage van het dagloon waartegen de uitkering wordt berekend, is door ons vastgelegd met de nieuwe werkgevercode 07104 BOSV % dagloon uitkering. Aanvulling op de uitkering Net als bij AGBV is het mogelijk om vanuit een CAO of als individuele werkgever een aanvulling op de uitkering te betalen. Dit kan op verschillende manieren: - Je kunt een deel van het gedorven salaris doorbetalen. - Je kunt een hoger percentage van het dagloon betalen. - Je kunt boven het maximumdagloon aanvullen. Nieuwe waardes 5 en 6 voor werkgevercode 13023 Gegeven: toepassen aanvulling bij verlofregeling. Vastleggen: werkgevercode 13023. 0 (of niet vastgelegd) = geen aanvulling; 1 = toepassen aanvulling op basis van salaris / werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026; 2 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting; 3 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting, maar minimaal op basis van werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026 in combinatie met werkgevercode 13024; 4 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting, maar maximaal op basis van werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026 in combinatie met werkgevercode 13024; 5 (nieuwe waarde) = toepassen aanvulling op basis van het gemaximeerde dagloon; 6 (nieuwe waarde) = toepassen aanvulling op basis van het ongemaximeerde dagloon. - Voor een aanvulling tot het gedorven salaris gebruik je waarde 2. - Voor een aanvulling tot een hoger percentage van het dagloon, maar rekening houdend met het maximumdagloon, gebruik je de nieuwe waarde 5. - Voor een aanvulling tot een hoger (of hetzelfde) percentage, zonder rekening te houden met het maximumdagloon, gebruik je de nieuwe waarde 6. Met werkgevercode 13024 Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling leg je het gewenste percentage vast voor de aanvulling. Dus het percentage van het gedorven salaris óf het hogere percentage van het dagloon. Wil je aanvullen boven het maximumdagloon, maar wel tot 70% van het dagloon, dan leg je 70.00 vast. Nieuwe werkgevercodes Gegeven: uitvoercode dagloon bij aanvulling verlof. Vastleggen: werkgevercode 13016. Als je wilt aanvullen tot een hoger percentage van het dagloon of boven het maximumdagloon, dan moet Gemal weten met welk dagloon de aanvulling berekend wordt. Met deze werkgevercode leg je het nummer vast van de uitvoercode waarop het dagloon wordt gepresenteerd. Voor BOSV hebben wij deze werkgevercode standaard ingericht met waarde 1540 BOSV dagloon. Gegeven: uitvoercode korten op aanvulling verlof. Vastleggen: werkgevercode 13017. Tijdens BOSV wordt een deel van het verlof reeds betaald door het UWV via een uitkering. Die uitkering is een gedeeltelijke doorbetaling bij verlof. Als je afspreekt om tijdens het verlof aan te vullen tot een hoger loon, dan berekent Gemal eerst de totale aanvulling en brengt vervolgens de uitkering op die aanvulling in mindering. Om dit correct te kunnen doen, moet Gemal weten op welke uitvoercode de uitkering gepresenteerd is. Voor BOSV hebben wij deze code standaard ingericht met waarde 00672 BOSV uitkering. Voorbeeld: een werknemer krijgt op basis van 70% van het dagloon een uitkering van € 1400. In de CAO is bepaald dat de uitkering wordt aangevuld tot 100% van het dagloon. Gemal berekent eerst wat de uitkering zou zijn bij 100% van het dagloon, dat is € 2000. Dit bedrag wordt echter niet volledig uitbetaald, omdat de uitkering eigenlijk al een deel van de doorbetaling vormt. Naast de uitkering betaal je een aanvulling van € 2000 -/- € 1400 = € 600, zodat de werknemer in totaal € 2000 aan uitkering + aanvulling (=100% van het dagloon) ontvangt. Te ontvangen bedrag UWV Als je namens het UWV een uitkering aan je werknemer verstrekt, dan vergoedt UWV die uitkering, inclusief een opslag voor de sociale lasten over die uitkering. Je ontvangt van het UWV dus meer dan het uitkeringsbedrag alleen. Gemal presenteert op gebruikelijke wijze het te ontvangen bedrag van het UWV op uitvoercode 01554 te ontvangen. Zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap bij 4.5. Werkgeversbetalingen en UFO-premie Als je namens het UWV een uitkering aan je werknemer verstrekt, dan vergoedt het UWV die uitkering, inclusief een opslag voor de sociale lasten over die uitkering. De UFO-premie vormt een uitzondering op die regel. Het UWV draagt de UFO-premie rechtstreeks af aan het fonds. Als je UFO-premie verschuldigd bent, dan bereken je die dus over het loon exclusief de uitkering. Om deze berekening uit te voeren, leg je net als bij andere uitkeringen in Gemal bij de betreffende werknemer, invoercode 02492 Werkgeversbetaling vast met waarde 2. Zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, algemeen bij 3.4. Naamswijziging grondslag werkgevercode 55198 Als een werknemer in een bepaalde periode minder inkomsten geniet wegens ziekte of verlof, dan geef je in de loonaangifte de code ‘incidentele inkomstenvermindering’ aan. Het UWV weet dan dat de betreffende periode niet representatief is voor de vaststelling van een dagloon in de toekomst. Bij BOSV moet net als bij AGBV de code incidentele inkomstenvermindering ‘K’ worden meegegeven. Deze letter staat voor ‘Kindverlof’. In Gemal wordt deze code automatisch gegenereerd als er een resultaat is in de grondslag van werkgevercode 55198. De naam van deze grondslag was nog geijkt op AGBV, maar is nu gewijzigd in Uitvoercodes in grondslag kindverlof LA/UPA. Naast de uitvoercodes voor AGBV hebben we ook de uitvoercodes voor BOSV in deze grondslag opgenomen. Uitzondering dagloon bij benadering Gemal bepaalt het dagloon op basis van het loon SV huidige periode, behoudens enkele uitzonderingen. Bij de introductie van aanvullend geboorteverlof bleek dat het dagloon te laag werd vastgesteld, omdat de uitkering niet het gehele bedrag aan korting dekt. Het SV loon is daardoor lager dan gebruikelijk en daarmee ook het dagloon bij benadering. Dit is destijds opgelost door de uitvoercodes behorende bij aanvullend geboorteverlof uit te zonderen van het dagloon bij benadering. Eenzelfde uitzondering is nu ook gemaakt voor betaald ouderschapsverlof. Actie Wij hebben geconstateerd dat bij sommige werkgevers de werkgevercodes voor verlofregeling 5 (nu BOSV) afwijkend zijn vastgelegd (op W-niveau). Omdat wij de bedoeling van deze mutatie(s) niet kennen, zullen wij deze niet automatisch schonen. Wij vragen je om de inrichting zelf te controleren. Voor regulier ouderschapsverlof wordt uitvoercode 01071 ouderschapsverl. geteld in de cumulatieve uitvoercode 02886 cum.oudersch.verl. We hebben als beleid om geen geprogrammeerde cumulatieve codes meer toe te voegen aan Gemal, omdat de eigen cumulaties veel meer flexibiliteit bieden. Desgewenst kun je uitvoercode 01302 korting BOSV zelf in een eigen cumulatie opnemen, al dan niet in combinatie met uitvoercode 01071 ouderschapsverl. Zoals aangegeven, hebben wij BOSV op dezelfde manier ingericht als ouderschapsverlof. Indien je van deze inrichting wenst af te wijken, dan kun je deze aanpassingen zelf in Gemal Direct Inrichting doorvoeren. Denk eraan dat je de betreffende uitvoercodes zelf opneemt in loonjournaalposten, comprimeertotalen of eigen cumulaties en/of rapportages. Als je zelf in productie 2022-05 mutaties vastlegt, dan gaan die mutaties voor op de conversie. Dit geldt voor de grondslag BOSV (werkgevercode 55117) en als je de uitvoercodes - behorende bij ouderschapsverlof (verlofregeling 3) of BOSV (verlofregeling 5) - vastlegt in een willekeurige andere grondslag. 2022-05/6 Extra controles loonaangifte Binnen de loonaangifte zijn er 3 soorten controles: poortcontroles, terugkoppelcontroles en extra controles. In december 2021 zijn in Gemal al de nieuwe poort- en terugkoppelcontroles voor 2022 toegevoegd. In deze release voegen we ook de extra controles voor 2022 toe. Een extra controle is te herkennen aan het format Cxxxx, waarbij elke x een cijfer is. Een extra controle wordt door de Belastingdienst op termijn waarschijnlijk omgezet tot een terugkoppel- of poortcontrole. In tegenstelling tot bij een terugkoppelcontrole, zul je als werkgever geen directe terugkoppeling krijgen vanuit de Belastingdienst op het moment dat je de loonaangifte instuurt met daarin nog de foutsituatie. In Gemal hebben wij deze extra controles opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) worden getoond. Je kunt de foutsituatie dan in een correctieproductie herstellen. Je vastlegging is dan correct op het moment dat de Belastingdienst daadwerkelijk op deze controles gaat handhaven. Dit zijn de extra controles die zijn toegevoegd in Gemal: Extra Controle Inhoud controle C0223 U hebt de Code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, WW en/of ZW 'J' is C0323 Premie AWf laag is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag ongelijk is aan 0. C0423 Premie AWf hoog is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog ongelijk is aan 0. C0523 Premie AWf herzien is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien ongelijk is aan 0. C0623 Premie Ufo is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo ongelijk is aan 0. Voor deze controle hebben we gezien dat deze melding onterecht kan verschijnen als er een heel laag bedrag (1.40 euro of minder) op uitvoercode 01675 afdr grs UFO staat. Je kunt de melding in dat geval negeren. Omdat de UFO-premie slechts 0,68% (in 2022) is, wordt de premie bij een dergelijke lage grondslag minder dan 1 cent. Gemal rondt dit vervolgens terecht af tot 0 en de melding zal onterecht afgaan. C0823 U hebt de Code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11. C0923 1 of meer van de rubrieken aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag, Aof hoog of Aof uitkering is ongelijk aan 0 terwijl werknemer op de datum aanvang tijdvak de AOW-leeftijd had. C6422 Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53. C6522 Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53. C6622 Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 62. Actie Als een extra controle (format Cxxxx) in MSG wordt getoond, dan kun je in de Gemal handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding verhelpt. Je vindt deze uitleg in het hoofdstuk Mutaties en Signalen Gemal, bij het nieuwe hoofdstuk 2.4 Extra controles. Corrigeer altijd de situatie in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond. Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht. Opgeloste meldingen 2022-05/7 Verschil in afronding in de loonaangifte (change 3314258) Melding Bij de introductie van de AOF-premies per 2022 zijn de premiebedragen - anders dan andere premiebedragen - niet afgekapt op 2 posities achter de komma, maar rekenkundig afgerond. Dit is niet juist. De premiebedragen moeten afgekapt worden. Dit geldt voor de volgende uitvoercodes: 01775 premie AOF-laag 01874 premie AOF hoog 01893 premie AOF uitk 02047 premie WKO Dit kan per medewerker een cent verschil opleveren.  Oplossing We hebben ervoor gekozen om de berekening per 2022-05 aan te passen en de premiebedragen in de maanden januari t/m april te laten zoals ze zijn berekend. Dit om grote aantallen verschillen van een enkele cent te voorkomen. Er wordt daarom ook geen automatische herrekening aangestuurd. 2022-05/8 Geen foutmelding bij koppelen dienstverbanden (change 3339734 ) In sommige gevallen werd er bij het koppelen van dienstverbanden geen foutcode 175 gegenereerd, ondanks dat sommige essentiële codes (zoals loonheffingskorting) niet gelijk waren. De koppeling werd daarnaast ook doorgevoerd, terwijl dit niet had mogen gebeuren. De programmatuur is nu bijgewerkt en de foutcode wordt nu correct gegenereerd.  Actie Als er dienstverbanden in januari of februari dit jaar zijn gekoppeld is het advies om voor deze dienstverbanden de MDV-codes te vergelijken (alle codes die op werkgevercode 57017 Niveau invoercode met de waarde 2 zijn ingericht). Als je met Beaufort werkt, dan kun je gebruik maken van het overzicht "Controleren gekoppelde dienstverbanden" om een makkelijk overzicht van de codes op te roepen. 2022-05/9 Aanpassing genereren jaarloon BT bij meerdere dienstverbanden (change 3274146) Bij meerdere dienstverbanden wordt het jaarloon BT bepaald op basis van het loon voor de loonheffing van het jaar ervoor van alle dienstverbanden samen. Dit is correct, behalve als één van die dienstverbanden uit-dienst is. Als één van de dienstverbanden uit-dienst is en het andere dienstverband/andere dienstverbanden is/zijn nog in-dienst, zou er voor het genereren van het jaarloon BT in januari alleen rekening moeten worden gehouden met de nog actieve dienstverbanden. Dit gebeurde echter niet: het jaarloon BT van het jaar ervoor (inclusief het gedeelte van het dienstverband dat uit-dienst was) werd wederom gebruikt in dit jaar.  Oplossing In deze release hebben we een aanpassing gedaan, zodat alleen de actieve dienstverbanden worden meegenomen in het bepalen van het jaarloon BT.  Actie Helaas kan Gemal niet in alle situaties het juiste jaarloon BT genereren, omdat er altijd wijzigingen in deeltijd en in-en uitdienst mutaties halverwege een jaar plaatsvinden. In bovenstaande gevallen kun je invoercode 02450 Jaarloon BT gebruiken om zelf het jaarloon BT op te geven waarmee moet worden gerekend. Omdat dit een jaargegeven is, geef je hierbij geen ingangsdatum op. Geeft het bedrag - het totaal loon voor de loonheffing van alle dienstverbanden samen - bij alle dienstverbanden op. Anders zal er een foutmelding gegenereerd worden, omdat het jaarloon BT een MDV-gegeven is en gelijk moet zijn voor alle dienstverbanden.  2022-05/10 Berekening premie WW-laag/WW-hoog (change 3344362) Bij de bepaling van het toepassen van de hoge of lage WW-awf premie wordt er, voor werknemers onder de 21 jaar, gekeken naar het aantal verloonde uren. Als deze boven de 52 uur (voor maandloners) of 48 uur (voor vierwekenverloning) liggen moet er hoge in plaats van lage premie worden berekend.  Deze toets werd altijd gedaan aan de hand van uitvoercode 01832 urn. aang. loonh. Echter moeten eventuele uren uit vorig jaar (uitvoercode 02889 urn aang loonh vj) ook in deze toetsing worden meegenomen als er een correctie op heeft plaatsgevonden over vorig jaar in het huidige jaar.  Bijvoorbeeld: in februari wordt er nog een correctie over november van het jaar ervoor gedaan van 10 extra uren, omdat blijkt dat er meer uren waren gewerkt dan destijds opgegeven. Deze extra 10 uren (die in februari op uitvoercode 02889 terechtkomen) moeten voor de maand februari ook worden meegenomen in de toetsing of er voor de maand februari hoge of lage WW-premie moet worden afgedragen.  De bepaling van WW-hoog of WW-laag moet in dit geval dus plaatsvinden conform de loon-in systematiek. In de oude situatie werden de 10 uur niet meegenomen in februari, maar was er ook geen correctie in de loonaangifte van vorig jaar. Daardoor werden de uren nu in zijn geheel niet meegenomen voor de toetsing van WW-hoog en WW-laag. Dit is in deze release aangepast.  Automatische herrekening 05-03 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-03 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-05/11 Mutaties van voor 2021-01 (change 3377534) Melding In de uitzonderlijke situatie dat vanuit het HR-systeem meerdere mutaties voor een invoercode worden opgegeven, waarbij een mutatie een ingangsdatum heeft voor 2021-01 en de andere een ingangsdatum van 2021-01 werd de mutatie met de oudste ingangsdatum niet genegeerd. De waarde die opgegeven werd daarna ook per 2022-01 doorgevoerd. Oplossing Dit is aangepast. Mutaties met een ingangsdatum voor 1 januari vorig jaar worden genegeerd als er ook een mutatie per 1 januari vorig jaar wordt doorgegeven. Actie Indien er op deze manier mutaties foutief zijn doorgekomen, dien je met nieuwe mutaties de gewenste stand te realiseren. Dit kunnen we helaas niet automatisch herstellen. 2022-05/12 Berekening ORT bij verlof in januari na uit dienst in vorig jaar (change 3272356) Voor ORT bij verlof wordt gekeken of er sprake is van een maximum. Voor meerdere CAO's in de zorg is geen maximum afgesproken, maar is in het verleden een fictief maximum van 999 vastgelegd bij werkgevercode 08062. In de programmatuur is daarvoor extra opgenomen dat bij uit dienst geen maximum wordt toegepast.  Nadat medio 2021 - n.a.v. klantmeldingen - het fictieve maximum is verhoogd naar 9999 is de geprogrammeerde uitzondering voor 999 gehandhaafd, maar niet ook toegepast voor de waarde 9999. Dat geeft naar nu is gebleken met name in de maand januari toch een probleem Per 2022-05 is met terugwerkende kracht tot 2022-01 de programmatuur aangepast, zodat ook bij werkgevercode 08062, waarde 9999, door Gemal niet gerekend wordt met een maximum. We hebben besloten om geen automatische herrekening op te nemen, omdat klanten, voor zover van toepassing, zelf reeds een handmatig aanpassing hebben uitgevoerd. Actie Desgewenst kun je de betreffende werknemer zelf herrekenen via invoercode 02475 Beginperiode herrekening waarde 01. 2022-05/13 Reden herrekening bij wijziging werkgevercode en meerdere dienstverbanden Melding Als je een werkgevercode wijzigt die je niet met een ingangsdatum kunt vastleggen, dan wordt deze code altijd gewijzigd met ingang van 1 januari van het huidige jaar. Gemal voert dan direct een herrekening uit vanaf periode 1, zodat de berekening wordt uitgevoerd tegen de nieuwe situatie.  Specifiek bij werknemers met gekoppelde dienstverbanden (invoercode 02950 is vastgelegd met waarde 1), leidde zo'n werkgevercodewijziging ertoe dat automatische herrekeningen niet meer getoond werden in MSG. Dat kan hinderlijk zijn, omdat er wellicht wel programmatuurwijzigingen zijn geweest die gevolgen hebben voor de berekening bij de betreffende werknemer. Oplossing Vanaf deze release is dit probleem verholpen. We tonen altijd alle automatische herrekeningen die van toepassing zijn op een dienstverband, ook als je zelf een herrekening aanstuurt of een werkgevercode wijzigt. 2022-05/14 Geen loonheffing bij gekoppeld dienstverband met kwartaaltabel (change 3339904) Het komt regelmatig voor dat een stagiaire na de stage in dienst komt. In sommige gevallen worden de dienstverbanden dan gekoppeld, ondanks dat het stagedienstverband uitdienst gemeld is als het nieuwe dienstverband ingaat. Melding Als er bij de stagiaire een scholierenregeling was vastgelegd in de vorm van invoercode 02889 Kwartaal tabel LH, dan werd bij de andere dienstverbanden geen loonheffing meer berekend. De scholierenregeling van het dienstverband dat uit dienst was, zorgde ervoor dat de loonheffing van het nieuwe dienstverband op 0 werd gesteld.  Oplossing In Gemal is vanaf deze release vastgelegd, dat invoercode 02889 in de maand na uit dienst niet meer wordt verwerkt. Op die manier wordt er bij het nieuwe dienstverband netjes loonheffing berekend. Er is een inventarisatie gedaan van het aantal gevallen waarbij er een gekoppeld dienstverband is en invoercode 02889 op waarde 1 staat. Hierbij is geconstateerd dat de gevallen die het betreft, dan wel al lange tijd uit dienst zijn of dat er, door de hoogte van het loon voor de loonheffing, terecht geen loonheffing is berekend. Daarom zal er geen automatische herrekening plaatsvinden. 2022-05/15 Incorrect jaarloon BT (change 3410234) Als in januari invoercode 02316 Inpassingstabelnummer was opgegeven zonder waarde (naar 0 was gezet) zorgde dit ervoor dat het jaarloon BT verkeerd werd gegenereerd. Gemal gebruikte nogmaals het jaarloon dat in 2021 als jaarloon BT was gebruikt. Wel kwam er op de MSG (Mutaties en Signalen Gemal) een regel met daarop het juiste jaarloon BT op invoercode 02450 Jaarloon BT. Dit werd echter niet doorgevoerd voor de betreffende werknemer.  Actie Het is helaas niet mogelijk om dit incorrecte jaarloon BT met een automatische herrekening te herstellen. Het is daarom van belang dat je in de MSG van januari bekijkt bij welke werknemers invoercode 02316 leeg of met een 0 is opgegeven en dat dit vervolgens heeft geleid tot een incorrect jaarloon BT. Voor deze werknemers kun je desgewenst het correcte jaarloon BT vastleggen met invoercode 02450 Jaarloon BT. Let er daarbij op dat je geen ingangsdatum moet opgeven. Het is een jaarwaarde en dient daarom zonder ingangsdatum te worden opgegeven.  2022-05/16 Berekening netto equivalent minimumloon (change 3321489) De berekening netto equivalent minimumloon vergelijkt uitvoercode 01601 netto eq.min.ln met uitvoercode 01500 netto loon. Als uitvoercode 01500 bij een werknemer lager is dan uitvoercode 01601, wordt de betreffende werknemer gepresenteerd op het signaleringsoverzicht Wet aanpak schijnconstructies.  Om tot de juiste bepaling te komen van uitvoercode 01601 moest ook de premie derde WW-jaar (ingericht onder VRZ-regeling 15) worden meegenomen in de berekening. Echter kan dit niet op algemeen niveau worden ingericht, omdat deze wijziging van het aanpassen van werkgevercode 05029 Code pensioenregeling van waarde 0 naar 1 ook effect zou hebben op werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie. Hierdoor zou er een incorrecte berekening plaatsvinden voor de PAWW-premie, in het geval dat de werknemer een vorm van onbetaald verlof opneemt.  Oplossing Er is geen eenvoudige technische oplossing voor dit probleem, omdat ofwel het signaleringsoverzicht ofwel de premieberekening PAWW fouten zal bevatten. Wij zijn van mening dat een foutloze premieberekening belangrijker is dan het corrigeren van het overzicht. Het signaleringsoverzicht Wet Aanpak Schijnconstructies is bedoeld om aandacht te vragen voor de situatie van specifieke werknemers. Er is altijd handmatige controle achteraf nodig van de situatie. Bovendien betreft de PAWW-premie een zeer klein bedrag, waardoor het in praktijk zelden voorkomt dat een werknemer alleen vanwege deze inhouding op het overzicht verschijnt. 2022-05/17 Herrekening na grondslagwijziging werkt niet door in vervangende correctieproductie (change 3392585) Melding Als er in de salarisproductie een grondslagwijziging is opgegeven, dan voert Gemal altijd een herrekening uit vanaf januari. Leg je daarna in een vervangende correctieproductie mutaties voor deze werknemer vast, dan zou Gemal wederom vanaf januari moeten herrekenen in verband met de gewijzigde grondslag in de salarisproductie. Dit bleek niet te gebeuren. Hierdoor is de berekening voor de in de correctieproductie opgenomen medewerkers niet conform verwachting.  Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release zullen ook in de vervangende correctieproductie de herrekeningen als gevolg van grondslagwijzigingen in de reguliere salarisproductie meegenomen worden in de berekeningen. We kunnen de foutieve berekening helaas niet herstellen met een automatische herrekening. Actie Indien je in de productieperioden februari t/m april 2022 na grondslagwijzigingen in dezelfde productieperiode een vervangende correctieproductie hebt laten vervaardigen, is het advies om voor de medewerkers aangestuurd in de correctieproductie, zelf een herrekening aan te sturen met invoercode 02475 Beginperiode herrekening met waarde 1 in de eerstvolgende productie. In sommige situaties kan het bewerkelijk zijn om de werknemers te selecteren die aan bovenstaande condities voldoen. Je kunt er in dat geval ook voor kiezen een collectieve herrekening uit te voeren. Dat doe je door werkgevercode 99221 beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 1. 2022-05/18 Korting vaste ORT bij ziekte (change 3410276) Melding De korting ORT bij ziekte (uitvoercode 01319) is vanaf januari 2021 foutief berekend. Dit is zichtbaar bij medewerkers die meerdere maanden ziek zijn en vaste ORT genieten. De korting wordt in dit geval in de ene maand wel en in de andere maand niet berekend. Dit is veroorzaakt door de grondslagwijziging van grondslag 55171 Uitvoercodes in grondslag ziekengeld ORT per 2021-01. Deze grondslag wordt zowel gebruikt voor de berekening van uitvoercode 02003 basis ziekengeld ORT als voor 02004 basis zk ORT vast. In deze laatste uitvoercode is ten onrechte uitvoercode 01319 korting ORT bij ziekte in meegeteld. Dit is hersteld. Oplossing Dit is opgelost in de berekeningen vanaf januari 2022. Voor de berekeningen in 2022 wordt met een automatische herrekeningen de berekening hersteld bij medewerkers met uitvoercode 01319 korting ORT bij ziekte. De herrekening is herkenbaar aan reden 05-09. Let op: de herrekening zal vorderingen opleveren. Actie Indien je in 2021 ook foutieve berekeningen hebt, kan dit niet automatisch hersteld worden. Als je dit wilt herstellen, dan kun je dit handmatig doen. Je gaat na welke uitvoercodes je gebruikt voor vaste ORT. De uitvoercodes die gebruikt kunnen worden voor ORT vind je in de Gemal handleiding, onderwerp Onregelmatige dienst, 6 - Presentatie. Je maakt een rapportage over 2021 waarin je de waarde toont van de uitvoercodes voor vaste ORT. Je selecteert per dienstverband de maanden dat de korting vaste ORT (uitvoercode 01319) niet berekend is tijdens de ziekteperiode. Je kunt uitvoercode 01319 korting vaste ORT niet zelf beïnvloeden. Daarom pas je de in- uitvoercodecombinatie aan waarop je de vaste ORT normaal gesproken betaalt. Zie de volgende stap. In de geselecteerde maanden boek je de invoercode tegen, behorende bij de vaste ORT. Doorgaans is dat de invoercode met hetzelfde nummer als de uitvoercode. Bij volledige ziekte stel je de invoercode voor vaste ORT op 0, bij gedeeltelijke ziekte reken je deze om naar rato van het percentage dat de werknemer heeft gewerkt. Dus als de werknemer 25% ziek was, dan leg je de invoercode vast met 75% van de oorspronkelijke waarde. 2022-05/19 Aof-premie bij uitkering (change 3408528) We hebben geconstateerd dat, als de grondslag Aof-uitkering (uitvoercode 01559) hoger was dan het loon SV (uitvoercode 01598), uitvoercode 01559 ten onrechte 0 werd gesteld. In plaats van het bedrag op uitvoercode 01559 te presenteren werd het op uitvoercode 01557 grondslag Aof hoog gepresenteerd. Ondanks dat het percentage van beiden hetzelfde is, zou het bedrag op uitvoercode 01559 gepresenteerd moeten worden in deze gevallen.  Automatische herrekening 05-10 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-10 in Mutaties en Signalen Gemal. Door deze herrekening wordt ook de loonaangifte hersteld. 2022-05/20 Afronding bedrag km-vergoeding (change 3347007) Melding Bij de ‘Verg. woon-werk’ wordt op de salarisspecificatie het kilometerbedrag alleen gepresenteerd als het aantal kilometers maal het kilometerbedrag gelijk is aan het bedrag ‘Verg. woon-werk’. Bij deze controle wordt rekenkundig afgerond. Het blijkt dat er bij de berekening van het bedrag ‘Verg. woon-werk’ er afgekapt wordt. Dit kan dus een 1 cent verschil opleveren. Oplossing Het bedrag ‘Verg. woon-werk’ wordt vanaf 2022-05-01 niet meer afgekapt. De presentatie op de salarisspecificatie is dan weer correct. Er is geen aanpassing uitgevoerd met terugwerkende kracht en er wordt ook geen automatische herrekening uitgevoerd. Hiermee voorkomen we dat bij veel werknemers een cent verschil worden berekend. 2022-05/21 Presentatie vergoeding dienstreis op salarisstrook gaat niet goed (change 3348163) Melding Het blijkt dat, als er sprake is van meerdere reiskostenregelingen die worden berekend op dezelfde uitvoercode, de presentatie van het aantal kilometers en het kilometerbedrag op de salarisspecificatie niet correct is. Het probleem beperkt zich tot de presentatie van de onderliggende berekening, de uitbetaalde vergoeding is dus wel correct. Oplossing Met deze release worden de twee items weer correct gepresenteerd. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2022-05/22 Gemal Direct - Nieuwe werkgever- en invoercodes ontbreken [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 6 april 2022 - Gisteravond hebben we de nieuwe en gewijzigde werkgever- en invoercodes alsnog in productie genomen. 5 april 2022 - Tijdens de release van maandag 4 april is het helaas niet gelukt om de nieuwe en gewijzigde werkgever- en invoercodes in productie te nemen. We gaan ervan uit dat dit probleem uiterlijk vanavond opgelost is. We houden je op de hoogte. Dit probleem speelt alleen bij de modules Inrichting en Integratie van Gemal Direct. Met het salarissysteem Gemal is er niets aan de hand. 2022-05/23 Loonaangiftemelding L2201 ten onrechte gegenereerd voor personen die recent 21 zijn geworden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 april 2022 - We zien dat voor personen die in maart 2022 21 jaar zijn geworden, de loonaangiftemelding L2201 ten onrechte met terugwerkende kracht door Gemal wordt gegenereerd. Dit betreft personen die -  toen ze nog geen 21 jaar oud waren - voor het lage Awf-tarief in aanmerking kwamen door deze uitzonderingssituatie: “Uw werknemer is jonger dan 21 jaar en u verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.” Als deze melding gegenereerd wordt door Gemal voor een maand waarin een persoon nog geen 21 jaar oud was en de persoon in die maand niet meer dan het maximaal aantal uren per aangiftetijdvak heeft gewerkt, dan kun je de melding negeren en hoef je geen actie te ondernemen. In Gemal worden de juiste Awf-tarieven toegepast en doorgegeven aan de Belastingdienst. We gaan het foutief genereren van de melding oplossen in Gemal. Wanneer dit gebeurd is, laten we het weten via een update op dit bericht of via de release notes. Melding L2201: WW laag toegepast, maar WW hoog verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding, leeftijd of contractindicatie. 2022-05/24 Nieuwsbericht Belastingdienst over lage WW-premie bij tijdelijke contractuitbreidingen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 21 april 2022 - De Belastingdienst heeft op 14 april een bericht op de eigen website geplaatst over het toepassen van lage WW-premie bij contracten met meerdere arbeidsomvangen. In de praktijk betreft dit voornamelijk tijdelijke uitbreidingen.  Je kunt het bericht hier lezen:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/lage-awf-premie-mogelijk-overeenkomst-meerdere-arbeidsomvangen?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-post-title_162 Het lijkt alsof dit bericht nieuwe informatie bevat en daardoor is het bericht overgenomen in diverse vakbladen. De informatie is echter exact hetzelfde als in december 2021. De Belastingdienst heeft slechts de achterliggende pagina met informatie over de wijze van corrigeren verduidelijkt. Wij hebben je in december 2021 deze informatie reeds verstrekt. Je kunt die informatie desgewenst teruglezen in de Gemal release notes 2022-01/19 en 2022-01/20. Als je op basis van het bericht van destijds actie hebt ondernomen, dan hoef je nu niets te doen. CAO informatie CAO energie- en nutsbedrijven 2022-05/25 Sector GEO: Nieuwe CAO Onlangs is het principe-akkoord voor de nieuwe CAO GEO met een looptijd van april 2022 tot en met 31 maart 2024 definitief geworden [1]. De wijzigingen in de CAO hebben voor wat betreft de salarisverwerking onder andere betrekking op het volgende (de nummering sluit aan bij het memo van de WENB dd 22-04-2022). 1 - Aanpassing (salaris)bedragen Er zijn afspraken gemaakt over salariswijziging per 1 april 2022: verhoging van het schaalsalaris met 3,0% 1 november 2022: verhoging van het schaalsalaris met 0,5% 1 april 2023: verhoging van het schaalsalaris met 3,0% 1 november 2023: verhoging van het schaalsalaris met 0,5% De salariswijziging per 1 april 2022 hebben we met terugwerkende kracht in de programmatuur van Gemal opgenomen. Over de daarna volgende salariswijzigingen zullen we je te zijner tijd verder informeren.  Ook het bedrag minimum vakantietoeslag, gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we aangepast met terugwerkende kracht tot periode 2022-04 [2]. De vergoedingen voor consignatiedienst zijn ook verhoogd en gewijzigd maar de consignatiedienst is niet als regeling voor de sector GEO in Gemal opgenomen. Maak je gebruik van begrotingsproducties in Gemal, informeer dan het service center hierover dan kunnen we overwegen ook komende salariswijzigingen vast op te nemen. 2 - Vervallen schaal A en eerste trede schaal B Als bijzonderheid voor de salariswijziging geldt dat er dit keer ook sprake is van een aanpassing in de salarisstructuur. Hierbij vervallen van elke sectorale salaristabel de schalen A en de eerste trede van schalen B. We hebben hierbij de schalen A met bijbehorende inpasnummers geheel laten vervallen. De bedragen behorend bij de eerste trede van de B-schalen, hebben we (conform ook de publicaties) gehandhaafd maar met bedrag 0,00.  sector CAO schaal  CAO stap Gemal schaal Gemal trede inpas- nummers Proces A 1 t/m 8 PR-A 01 02 03 04 05 06 07 08 9001 9003 9005 9008 9011 9015 9017 * 9019 Proces B 1 PR-B 01 9002             Services A 0 SE-A 00 01 02 03 04 05 8001 8002 8004 8007 8010 8012 Services B 0 SE-B 00 8003             2003 Services A 1 t/m 8 03-A 01 02 03 04 05 06 07 08 7001 7003 7005 7008 7011 7015 7017 7021 2003 Services B 1 03-B 01 7002 * Inpasnummer 9017 is niet vervallen omdat deze ook nog voorkomt in schaal PR-C trede 04. Let op: Voor een juiste verwerking van de aangepaste salarisregeling in Beaufort, gelden hierbij nog enkele aandachtspunten. Deze zijn vermeld aan het eind van dit onderwerp. 3 - Gelijke beloning jeugdigen Er gold in Gemal al geen onderscheid naar jeugdschalen, jeugdbedragen, of korting vakantietoeslag bij jeugdigen. 4 - Levensloopbijdrage wordt PAB-bijdrage We hadden bij de invoering van de PAB destijds de voormalige levensloopbijdrage als percentage PAB al opgenomen in de inrichting [3].  Automatische herrekening 05-15 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om de wijzigingen met terugwerkende kracht toe te passen. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-15. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Mogelijk heb je in het verleden een percentage jeugdaftrek bij een medewerker vastgelegd (invoercode 02940). In dat geval moet je deze zelf verwijderen. Vanaf 3 mei kan je de nieuwe salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op dat je zowel de bedragen als de regeling overhaalt. Aandachtspunten HR Core Beaufort Hieronder geven we per wijziging aan welke acties je kunt ondernemen om de benodigde wijzigingen in Beaufort door te voeren. Deze acties zijn noodzakelijk nadat je de nieuwe salarisregeling - die op Youforce wordt gepubliceerd - hebt ingelezen in Beaufort. Aandachtspunten bij de hieronder beschreven werkwijze: Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregeling importeren. Alle wijzigingen moet je met terugwerkende kracht vanaf 2022-04 vastleggen. Bij gebruikmaking van collectieve mutaties: pas nadat alle indirecte mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken. Schalen PR-A, SE-A en 03-A vervallen Als er nog werknemers in deze schalen zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar een andere schaal. Dit omschalen kan gebeuren door ieder dienstverband individueel over te zetten naar een andere schaal en anciënniteit of door collectieve mutaties aan te maken voor een geselecteerde groep dienstverbanden die afkomstig zijn uit eenzelfde schaal en anciënniteit en als doel een andere schaal en anciënniteit. Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit. Schalen PR-B, SE-B en 03-B gewijzigd In de nieuwe salarisregeling komt bij deze schalen anciënniteit 00 of 01 te vervallen. Als er nog werknemers in deze schalen zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar een andere schaal. Dit omschalen kan gebeuren door ieder dienstverband individueel over te zetten naar een andere schaal en anciënniteit of door collectieve mutaties aan te maken voor een geselecteerde groep dienstverbanden die afkomstig zijn uit eenzelfde schaal en anciënniteit en als doel een andere schaal en anciënniteit. Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit. Let op: bovenstaande handreiking is bedoeld om je te helpen met het converteren van de schalen en anciënniteiten. We kunnen jouw situatie niet beoordelen en het is dus mogelijk dat bovenstaande niet voor jou van toepassing is. Als je gebruik maakt van collectieve mutaties, let dan altijd goed op of de juiste set met medewerkers is geselecteerd. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, werkgevercode 03206. [3] Zie het onderdeel CAO-inrichting van de handleiding Gemal bij onderdeel 7.2 Persoonlijk ArbeidsvoorwaardenBudget (PAB).  CAO gehandicaptenzorg 2022-05/26 Afronding verloonde uren UPA In release 2022-01/29 hebben we werkgevercode 03309 Afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 03309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 03309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Melding Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld. Oplossing Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen. Automatische herrekening 05-05 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-05/27 Nieuwe CAO Onlangs is de nieuwe CAO gehandicaptenzorg [1] definitief van kracht geworden. Wij hebben de nieuwe salarisbedragen en salarisregeling in Gemal opgenomen in de release van 2022-05. In de nieuwe CAO zijn diverse wijzigingen afgesproken.  Salarisregeling Voor de release van 2022-05 zijn alleen de salarisbedragen en de salarisregeling aangepast. Voor de schalen 35 t/m 50 is een extra trede toegevoegd aan de bovenkant van de schaal. Daarnaast is anciënniteit 0 in deze schalen komen te vervallen.  Vanuit de werkgeversvereniging zijn onderstaande richtlijnen van toepassing: Wat gebeurt er als een werknemer in de eerste trede van de schaal zit en deze trede verdwijnt? Een werknemer die op 30 april 2022 is ingeschaald in de eerste trede van de FWG schalen 35 t/m 50 gaat op 1 mei 2022 over naar de eerstvolgende trede in de schaal. Een werknemer die op 30 april 2023 is ingeschaald in de eerste trede van FWG-schaal 40 of 45 gaat op 1 mei 2023 over naar de eerstvolgende trede in de schaal. Voorbeelden Een werknemer die op 1 mei 2021 in dienst is gekomen en is ingedeeld in FWG schaal 40, IP-nr. 10 (eerste trede) gaat per 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 12 en in verband met de reguliere periodieke verhoging op 1 mei 2022 vervolgens naar IP-nr. 14. Een werknemer die op 1 juni 2021 in dienst is getreden en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 10 (eerste trede) gaat op 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 12. Op de reguliere periodiekdatum, in dit geval 1 juni 2022, gaat de werknemer naar IP-nr. 14. Een werknemer die op 1 mei 2022 in dienst komt en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 12 (eerste trede) gaat op 1 mei 2023 automatisch naar IP-nr. 14 en in verband met de reguliere periodieke verhoging op 1 mei 2023 vervolgens naar IP-nr. 16. Een werknemer die op 1 juni 2022 in dienst komt en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 12 (eerste trede) gaat op 1 mei 2023 automatisch naar IP-nr. 14. Op de reguliere periodiekdatum, in dit geval 1 juni 2023, gaat de werknemer naar IP-nr. 16. Wanneer ontvangt een werknemer de extra trede aan het einde van de schaal? Werknemers die op 30 april 2022 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de schalen FWG 35 t/m 50, gaan op 1 mei 2022 over naar het in de betreffende schaal extra toegevoegde IP-nr. Werknemers die op 1 mei 2023 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de FWG-schalen 40 en 45, gaan op 1 mei 2023 over naar het in de betreffende schaal extra toegevoegde IP-nr. Voorbeelden Een werknemer is op 30 april 2022 tenminste een jaar ingeschaald in FWG 45, IP-nr. 28 (laatste trede). Deze werknemer gaat per 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 29. Een werknemer heeft op 1 oktober 2021 een periodieke verhoging gekregen en is daarmee naar FWG 45, IP-nr. 28 (laatste trede) gegaan. Deze werknemer heeft op 1 oktober 2022 weer recht op een periodieke verhoging en gaat dan naar IP-nr. 29. Actie Vanaf 3 mei kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. In HR Core Beaufort kun je de benodigde wijzigingen op reguliere wijze doorvoeren met de functie Collectief Muteren. Neem hierbij de volgende aandachtspunten in acht: Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregeling importeren. Alle wijzigingen gaan in per 2022-05. Bij gebruikmaking van collectieve mutaties: pas nadat alle indirecte mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken. Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit. Eenmalige uitkering  Er is ook een eenmalige uitkering afgesproken voor werknemers in de schalen 55 t/m 65 voor de maand mei. Zodra wij hier de benodigde informatie voor hebben ontvangen, zullen wij bekijken of dit in een tussentijdse release kan worden doorgevoerd of dat het in de release van periode 06 zal worden opgenomen. Wij zullen je hier uiterlijk maandag 9 mei over informeren. Meer informatie [1] Code CAO = 38 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 38 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO gemeenten/SGO 2022-05/28 Salarisregelingen nog niet correct voor downloaden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 5 april 2022 - 11:45 - Inmiddels staat de juiste versie van de salarisregeling klaar bij Zenden en Ontvangen. 5 april 2022 - We constateren dat de salarisregelingen/bedragen zoals die nu zijn klaargezet voor de download in Youforce bij Zenden en Ontvangen nog niet correct zijn. We gaan dit onderzoeken en informeren je later verder. 2022-05/29 Premie reparatie-uitkering WW Onder voorwaarden kan voor de medewerker die onder de CAO gemeenten vallen, sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden.  Melding Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon nog niet was opgenomen. Automatische herrekening 05-07 Met ingang van periode 05 is dit aangepast. Voor de betreffende medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07. 2022-05/30 Tegemoetkoming ZKV Tegemoetkoming ZKV en arbeidsvoorwaardenbedrag Zoals je eerder hebt kunnen lezen in release notes is met ingang van 2022 een nieuwe systematiek van toepassing voor het verantwoorden van bepaalde rechten en bedragen in de Loonaangifte [1].  De tegemoetkoming ZKV werd tot 2022 toe (terecht) nooit aangemerkt als een extra periodesalaris en als zodanig ook niet afzonderlijk in de loonaangifte verantwoord. Met de introductie van het begrip 'arbeidsvoorwaardenbedrag' als nieuwe, in de loonaangifte te verantwoorden grootheid, valt de tegemoetkoming ZKV nu wel onder de definitie van arbeidsvoorwaardenbedrag, zelfs wanneer het op dat moment nog niet zeker is wat op het peilmoment het juiste bedrag zal blijken te zijn. De gegevensspecificatie Loonaangifte 2022 stelt in dit verband onder andere het volgende over het arbeidsvoorwaardenbedrag: Indien het opbouwbedrag niet of lastig is vast te stellen, omdat het bijvoorbeeld wordt gebaseerd op het laatstverdiende loon of het loon op een peildatum (peildatumsystematiek), moet u bij de opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag toch een reëel bedrag invullen alsof wel een opbouwpercentage van toepassing is geweest. 4. Indien het opbouwbedrag per aangiftetijdvak niet of lastig is vast te stellen, omdat het bijvoorbeeld de toekenning op één moment in het jaar plaatsvindt, vult u het op dat moment opgebouwde bedrag in. Dit kan wel gevolgen hebben voor een eventuele uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. Aansturing van resultatendeling naar peildatum We passen daarom de programmatuur aan en de aansturing van (eindejaars)uitkeringsregeling 5 waarmee de tegemoetkoming ZKV wordt opgebouwd en uitbetaald. In het verleden werd de tegemoetkoming bepaald op basis van de bezoldiging van het vorig jaar. Daar is de aansturing van de methode berekening als resultatendeling (werkgevercode 25801 = 5) eigenlijk een overblijfsel van, immers: een resultatendeling wordt altijd bepaald op basis van een grondslag vorig jaar. Inmiddels is de systematiek van de tegemoetkoming veranderd, maar was er nog geen noodzaak ook de aansturing te veranderen. Nu lijkt deze aansturing ons echter in de weg te staan van nieuwe ontwikkelingen. Daarom is het gewenst om de aansturing van resultatendeling te wijzigen naar peildatummethode (werkgevercode 25801 = 2). Dit ligt ook veel meer in de lijn van de tegemoetkoming ZKV. Door deze aanpassing zal ook een maandelijks recht via uitvoercode 01646 recht EJU-5 gepresenteerd worden op de individuele loonstaat. Krijgt de medewerker op enig moment in het jaar een salariswijziging waardoor hij van het hoge naar het lage bedrag tegemoetkoming gaat (of andersom), dan vindt in het recht van de betreffende maand cumulatieve correctie plaats zodat in de maand van uitbetaling, het cumulatieve recht gelijk is aan het uit te betalen bedrag. We zullen in de grondslagen arbeidsvoorwaardenbedrag de opbouw en de uitbetaling opnemen [2]. Toetsingsbedrag Daarnaast maken we gebruik van de gelegenheid om ook de toetsing van het salarisbedrag aan te passen. Dit moest tot nu toe altijd gebeuren door het ‘hard’ opnemen van het maximum salarisbedrag van schaal 0006. Vanaf nu doen we dat via het opnemen van het betreffende inpasnummer 8072 uit de salarisregeling Gemeenten [3]. Automatische herrekening 05-02 Om ervoor te zorgen dat in de loop van het jaar geen verschillende berekeningsmethodieken worden toegepast, zullen we in periode 05 een automatische herrekening uitvoeren. Mogelijk dat hierbij voor medewerkers die dit jaar inmiddels uitdienst zijn, een centenverschil optreedt (maar niet in de uitbetaling). Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-02.  Meer informatie [1] Release notes 2021-12/8 Arbeidsvoorwaardenbedrag. [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Grondslagen loonaangifte bij Uc gr opb arbeidsvw. bedrag (werkgevercode 55167) en bij Uc gr opn arbeidsvw. bedrag (werkgevercode 55168). [3] Code salarisregeling, werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34. 2022-05/31 Diverse aanpassingen We hebben nog enkele onjuiste situaties geconstateerd die samenhangen met de introductie van CAO minimumloon: Onder voorwaarden kan voor de medewerker sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden. Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon (uitvoercode 01007) nog niet was opgenomen. Dit is met ingang van periode 05 aangepast. Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07. De presentatie en berekening van uurlonen zoals ORT / OVW / salaris was in een aantal situaties niet juist. Programmatuur en inrichting zijn hierop aangepast met ingang van periode 05. Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-13. In geval van een bron-doel cafetariaregeling vindt maximering plaats om te voorkomen dat door de uitruil het inkomen onder het minimumloon zakt. In dit geval werd ten onrechte gemaximeerd op het CAO minimumloon in plaats van op het wettelijk minimumloon waardoor er sneller te weinig ruimte voor uitruil was. De programmatuur is aangepast per periode 05.  Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-14. CAO gezondheidscentra 2022-05/32 Afronding verloonde uren UPA In release 2022-01/36 hebben we werkgevercode 03309 afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 03309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 03309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Melding Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld. Oplossing Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen. Automatische herrekening 05-05 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal. CAO huisartsenzorg 2022-05/33 Afronding verloonde uren UPA In release 2022-01/41 hebben we werkgevercode 3309 afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 3309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 3309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Melding Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld. Oplossing Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen. Automatische herrekening 05-05 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-05/34 Salariswijziging per mei 2022 Per mei zijn er nieuwe salaristabellen voor de CAO huisartsenzorg (salarisregeling 32) vanwege de afgesproken procentuele verhoging. Omdat niet alle schalen met hetzelfde percentage worden verhoogd, hebben we de nummering van de inpasnummers moeten aanpassen. Dit heeft geen effect als bij een werknemer schaal en anciënniteit is vastgelegd, maar wel bij werknemers waarbij alleen een inpasnummer of garantie-inpasnummer (invoercode 02316 of 02318) is vastgelegd.  De inpasnummers voor de stagevergoeding (9402) en de leerlingen (9100, 9101 en 9102) zijn niet gewijzigd.  Actie Als er bij een werknemer (zijnde niet stagiair of leerling) alleen invoercode 02316 of 02318 (inpasnummer/garantie-inpasnummer) is vastgelegd en geen schaal en anciënniteit, dan moet het inpasnummer worden aangepast voor deze werknemer. Na inventarisatie bleek dit bij twee werknemers voor te komen. In dit geval zal individueel contact worden opgenomen. Vanaf 3 mei kan je de nieuwe salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op dat je zowel de bedragen als de regeling overhaalt. CAO PGA 2022-05/35 Premie reparatie-uitkering WW Onder voorwaarden kan voor de medewerker die onder de CAO gemeenten vallen, sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden.  Melding Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon nog niet was opgenomen. Automatische herrekening 05-07 Met ingang van periode 05 is dit aangepast. Voor de betreffende medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07. CAO politie 2022-05/36 Indexatie tegemoetkoming aspiranten [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 4 april 2022 - Het volgend bericht was te laat om nog mee te nemen in de release notes Gemal 2022-04: Voor aspiranten gelden in het eerste jaar tegemoetkomingsbedragen die de indexering volgen overeenkomstig de OCW-systematiek [1]. Met ingang van periode 04 zijn deze bedragen met terugwerkende kracht tot 2022-01 gewijzigd naar aanleiding van recente publicatie in de Staatscourant. Automatische herrekening 04-07 Voor de betreffende medewerkers zullen we in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Hieraan zijn geen kosten verbonden. Conform regelgeving ABP geldt dat een aanpassing van pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. De aanpassing van de tegemoetkoming (en daarmee van de grondslag ABP, werkgevercode 55056) zal er voor betreffende medewerkers dus toe leiden dat een correctie voor het jaarinkomen volgend jaar wordt aangemaakt op uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Actie Met ingang van 5 april kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] BezoldigingsBesluit Politie art. 3bis a; in Payroll Gemal opgenomen als schaal 007A resp. 008A anciënniteit 00 met inpasnummers 6013 resp. 6014. CAO sociaal werk 2022-05/37 Arbeidsmarkttoelage  In het CAO-akkoord is afgesproken dat er een arbeidsmarkttoelage komt van 1,13% voor een bepaalde groep werknemers: werknemers in schalen 4 t/m 9 in het primair proces.  Wij hebben deze toelage ingericht op C-niveau onder procentuele regeling 1 (werkgevercode 14061) per 1-1-2022. De toelage moet bij de betreffende werknemers worden geactiveerd door invoercode 01921 Code procentuele toelagenregeling 1 met waarde 1 op te geven. Daarnaast hebben we deze toelage (uitvoercode 00631 procent.toelage 1) opgenomen in de grondslagen die van toepassing zijn, waaronder die van de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de jaargrondslag PFZW.  Actie Voor de werknemers die recht hebben op deze toelage dien je invoercode 01921 vast te leggen met waarde 1.  CAO VVT 2022-05/38 Nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 11 april 2022 - Onlangs is er een onderhandelingsakkoord gesloten voor de CAO VVT. We hebben nauw contact met de werkgeversvereniging Actiz omtrent de ontwikkelingen rondom deze nieuwe CAO. Actiz geeft aan dat de wijzigingen - zoals de nieuwe salarisbedragen - niet op tijd voor de salarisrun van april zullen worden verstrekt, maar verwacht begin mei de definitieve teksten te kunnen presenteren. Dan wordt duidelijk hoe met name de wijziging in de salarisregeling moet worden doorgevoerd. Wij zullen uiteraard de tabellen in Gemal aanpassen, maar geen conversie uitvoeren voor de herinschaling bij de werknemer. Hiervoor zal - als we alle noodzakelijk informatie hebben - een instructie voor HR Core Beaufort worden geschreven. Het streven is om de wijzigingen in de release van mei 2022 door te voeren. Dit is alleen mogelijk als alle benodigde informatie tijdig beschikbaar is. We houden je hiervan op de hoogte. Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij graag naar de werkgeversservice van Actiz. 2022-05/39 Nieuwe CAO, vervolg Op 11 april hebben wij via de community een vooraankondiging gepubliceerd omtrent de CAO VVT. Inmiddels is alle benodigde informatie vanuit de werkgeversvereniging aanwezig en de wijzigingen naar aanleiding daarvan zijn in deze release doorgevoerd. Het betreft de volgende wijzigingen. Salariswijziging De bedragen voor de salarisregeling (code salarisregeling 15) zijn aangepast en ook die voor de garantiesalarisregelingen IMF (code salarisregeling 12) en V&V (code salarisregeling 39). Bij salarisregeling 15 zijn nog wat meer wijzigingen:  Schaal 5 is hernoemd naar WMJL (wettelijk minimum jeugdloon). Let op dat werknemers die aan deze schaal zijn gekoppeld overgezet moeten worden naar de “nieuwe” WMJL schaal, omdat schaal 5 met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 niet meer in Gemal bestaat. Schaal 0010 is vervallen. Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 0015. Vanuit Actiz is ons mondeling medegedeeld dat hierbij moet worden uitgegaan van het omschalen naar de anciënniteit met het naast hogere bedrag in schaal 15. Actiz heeft aangegeven deze instructie begin mei zelf ook te publiceren. Mochten hier nog verdere vragen over zijn, dan verwijzen wij graag naar Actiz. Er zijn in enkele schalen aanloopperiodieken vervallen. Als er nog werknemers op de aanloopschalen staan, moeten deze worden omgeschaald naar de naast hogere anciënniteit. Stagevergoeding en leerlingen De stagevergoeding is per 1 januari aangepast conform de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging Actiz. De leerlingen tussen de 16 en 20 jaar krijgen, conform CAO-akkoord, minimumloon + 10%.  Hiervoor zijn de bedragen bij de nieuwe toegevoegde inpasnummers 9410 t/m 9414 opgenomen. Overige wijzigingen Werkgevercodes 26003 Max bedrag reiskosten per periode en 26004 Bedrag franchise reiskostenvergoeding zijn aangepast per 1 januari 2022 aan de hand van de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging.  Conform afspraken in de nieuwe CAO, moet een afdracht worden ingericht voor de afdracht richting het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds. Wij zijn van plan om deze afdracht op CAO-niveau op te nemen onder Werkgevergegevens > Afdrachtensysteem. We hebben hiervoor aan werkgeversvereniging Actiz om aanvullende informatie gevraagd. Wij zullen je hierover in een volgende release notes nader over informeren. Aan de hand van de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging hebben we het bedrag aan minimum vakantietoeslag en eindejaarsuitkering aangepast. De onkostenvergoeding voor co-assistenten die in de CAO wordt benoemd, dien je zelf vast te leggen met een netto diversen invoercode. In de nieuwe CAO wordt ook gesproken over min- en plusuren. Het is niet mogelijk voor Gemal om dit te onderhouden. Dit dien je in je eigen urenadministratie bij te houden.  Toekomstige wijzigingen In de nieuwe CAO worden ook toekomstige wijzigingen genoemd, zoals het bedrag reiskosten woon-werk, bedrag stagevergoeding per 1 juli en bedrag minimum eindejaarsuitkering per november. Wij zullen je hierover te zijner tijd nader over informeren. Actie Werknemers die aan een vervallen schaal of anciënniteit waren gekoppeld, dienen te worden omgeschaald. Dit kan met invoercodes 02351 Schaalnr en 02326 Anciënniteit. Als je met Beaufort werkt, moet daar de actie plaatsvinden. Zie voor meer informatie de release notes 2022-05 van Beaufort. Voor de leerlingen die het wettelijk minimumloon +10% dienen te krijgen, kunnen de inpasnummers 9410 t/m 9414 worden vastgelegd op invoercode 02316, afhankelijk van de leeftijd. Er is voor deze werknemers geen schaal aangemaakt, dus daarom dient invoercode 02316 Inpasnummer te worden gebruikt. Vanaf 3 mei kun je gewijzigde salarisregelingen (12, 15 en/of 39) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO zorgverzekeraars 2022-05/40 PB1 en PB 3 te hoog voor werknemers met een deeltijdpercentage hoger dan 100% (change 3327060) Voor werknemers met een deelbetrekking hoger dan 100% werd het recht vakantietoeslag en het recht eindejaarsuitkering - dat wordt doorgestort naar uitvoercodes 01752 vaste opbouw PB1 en uitvoercode 01755 vaste opbouw PB3 - te hoog berekend. Dit is in de release van 2022-05 aangepast Automatische herrekening 05-04 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Automatische herrekeningen 2022-05/41 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) Periode 04 reden betreffend onderwerp in deze release notes 04-07 CAO politie - Indexatie tegemoetkoming aspiranten Periode 05 reden betreffend onderwerp in deze release notes 05-02 CAO gemeenten/SGO - Tegemoetkoming ZKV 05-03 Berekening premie WW-laag/WW-hoog (change 3344362) 05-04 CAO zorgverzekeraars - PB1 en PB 3 te hoog voor werknemers met een deeltijdpercentage hoger dan 100% (change 3327060) 05-05 CAO gehandicaptenzorg / gezondheidscentra / huisartsenzorg - Afronding verloonde uren UPA 05-06 Grondslag voor gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof 05-07 CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen CAO gemeenten en CAO PGA - Premie reparatie-uitkering WW 05-08 Presentatie uitvoercode 01570 05-09 Korting vaste ORT bij ziekte (change 3410276) 05-10 Aof-premie bij uitkering 05-13 CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen 05-14 CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen 05-15 CAO energie- en nutsbedrijven - Sector GEO: Nieuwe CAO Werknemer- en werkgevergegevens 2022-05/42 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving 01884 Percentage minimum garantieloon 02482 BOSV dagloon Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 00672 BOSV uitkering 01540 BOSV dagloon 01884 min garantiel 01896 net garln wachtg 2022-05/43 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 07104 BOSV % dagloon uitkering 13016 uitvoercode dagloon bij aanvulling verlof 13017 uitvoercode korten op aanvulling verlof 55389 uitvoercodes in grondslag gewerkte uren ORT vakantieverlof 90200 salarisdossier bestand per ceanummer in Zenden & Ontvangen  
Volledig artikel weergeven
28-04-2022 11:15 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2854 Weergaven
  [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Mededelingen 2022-04/1 Vooraankondiging: uitfaseren 19XX-bestanden behalve het 1916- en 1917-bestand In het kader van het IKV-project beoordelen we of overzichten en bestanden nog relevant zijn, voordat ze aangepast worden voor het IKV-niveau. Het gebruik van de uitvoercodes/perioderesultaten bestanden, de zogenaamde 19XX-bestanden is zeer gering met uitzondering van het 1916- en 1917-bestand  [1]. Daarom gaan we de lijstnummers 1901 t/m 1915 (uitvoercodes/perioderesultaten periode 01 t/m 15) in de volgende release uitfaseren. Meer informatie [1] 1916-bestand = uitvoercodes/perioderesultaten periode 01 t/m huidige periode, 1917-bestand = uitvoercodes/perioderesultaten huidige periode en herrekeningsverschillen periode 01 t/m voorlaatste periode. Zie handleiding Gemal onderwerp Afroep overzichten en resultaten bij 3.4. 2022-04/2 Vooraankondiging: wijziging in berekening uren bereikbaarheidsdienst, consignatiedienst en aanwezigheidsdienst De uitvoercodes 01926 t/m 01928 voor uren bereikbaarheidsdienst, consignatiedienst en aanwezigheidsdienst worden op dit moment als volgt berekend: uitvoercode 01926 = (invoercode 02540 x 3/18) + (invoercode 02541 x 2/18) + (invoercode 02542 x 1/18) + invoercode 01057  uitvoercode 01927 = (invoercode 02543 x 5/18) + (invoercode 02544 x 4/18) + (invoercode 02545 x 2/18) + invoercode 01058 uitvoercode 01928 = (invoercode 02546 x 7/18) + (invoercode 02547 x 6/18) + (invoercode 02548 x 3/18) + invoercode 01059 Het resultaat van deze uitvoercodes was daarmee een getal waar de factor van x/18e al over was berekend. Gezien de waarde van deze uitvoercodes ook wordt doorgegeven in de loonaangifte, is dit niet correct.  Oplossing We gaan dit aanpassen in Gemal in één van de volgende releases. De berekening van uitvoercodes 01926 t/m 01928 is dan een cumulatie van de ingevoerde uren op bovengenoemde invoercodes.  Omdat deze codes wellicht in rapportages worden gebruikt, is ervoor gekozen om deze vooraankondiging te doen, zodat je eventuele rapportages hierop kunt aanpassen. Het uitbetaalde bedrag op de uitvoercodes 01057 t/m 01059 blijft gelijk. Er zal een automatische herrekening over 2022 volgen om de waardes van 01926 t/m 01928 te corrigeren.    Actie Voor 2021 en eerder kan je desgewenst een handmatige correctie op de loonaangifte doen voor uitvoercodes 01926 t/m 01928. Het gaat om rubriek 1610 verloonde uren. In incidentele gevallen kan dit ook effect hebben op de LIV- en LKV-subsidie. Indien dit het geval is, dien je dit uiterlijk 1 mei door te geven aan het UWV.  Gewijzigd en verbeterd 2022-04/3 Mogelijkheden uitgebreid bij ORT bij verlof en meerwerk 2 Medio 2020 hebben we een extra optie toegevoegd voor het kunnen vastleggen van extra uren met daaraan gekoppeld de opslag. We hebben destijds over het hoofd gezien dat in de standaard optie voor meerwerk en opslag een keuze bestaat met werkgevercode 08064 ORT vakantieverlof, opslag gemiddelde ORT. Voor parttimers en uurloners kan afgesproken worden om een opslag toe te kennen voor extra uren ter vergoeding van vakantierechten. Dit gebeurt dan via invoercode 01021 (uurloner) en 01024 (parttimer). Het al dan niet meenemen van de opslag van invoercodes 01021 en 01024 over (extra) uren, kun je aansturen met werkgevercode 08064. Op verzoek van klanten is dit alsnog ook voor de optie extra uren 2 aan te sturen Huidige situatie Gegeven: ORT tijdens vakantieverlof, opslag gemiddelde ORT. Vastleggen: werkgevercode 08064. 0 (of niet vastgelegd) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT tijdens vakantieverlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) of invoercode 01024 (parttimer); 1 = geen opslag. Huidige werkwijze: opslag uurloner / parttimer vertaald naar verlofuren: uitvoercode 01842 uren meerwerk x invoercode 01024 Oppluspercentage meerwerk = vakantie-uren meerwerk uitvoercode 01843 uren uurloner x invoercode 01021 Oppluspercentage uurloner = vakantie-uren uurloner uitvoercode 02095 uren vakantieverlof opslag = vakantie-uren meerwerk + vakantie-uren uurloner Nieuwe situatie Gegeven: ORT tijdens vakantieverlof, opslag gemiddelde ORT. Vastleggen: werkgevercode 08064. 0 (of niet vastgelegd) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT bij verlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) of invoercode 01024 en invoercode 00982 (parttimer);  1 = geen opslag; 2 (nieuwe waarde) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT bij verlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) of invoercode 01024 (parttimer 1); 3 (nieuwe waarde) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT bij verlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) en invoercode 00982 (parttimer 2). invoercode 01024 = percentage toeslag vakantiedagen/ADV op meer-uren bij een vaste parttimer 1. invoercode 00982 = percentage toeslag vakantiedagen/ADV op meer-uren bij een vaste parttimer 2. Nieuwe werkwijze: opslag uurloner / parttimer vertaald naar verlofuren: uitvoercode 01842 uren meerwerk x invoercode 01024 Oppluspercentage meerwerk = vakantie-uren meerwerk uitvoercode 02303 uren meerwerk 2 x invoercode 00982 Oppluspercentage meerwerk 2 =vakantie-uren meerwerk 2 uitvoercode 01843 uren uurloner x invoercode 01021 Oppluspercentage uurloner = vakantie-uren uurloner uitvoercode 02095 uren vakantieverlof opslag = vakantie-uren meerwerk + vakantie-uren meerwerk 2 + vakantie-uren uurloner Let op: werkgevercode 08064 bepaalt welke vakantie-uren geteld worden in uitvoercode 02095. Bij werkgevercode 08064 waarde 2 of 3 worden dus niet alle bovenstaande vakantie-uren geteld in uitvoercode 02095. Automatische herrekening 04-02 Als je  werkgevercode 08064 niet hebt vastgelegd, dan werd in de oude situatie geen ORT tijdens vakantieverlof berekend over invoercode 00982 Oppluspercentage meerwerk 2. In de nieuwe situatie is dat wel het geval. Voorkomende gevallen worden automatisch herrekend. Je herkent deze herrekening aan reden 04-02 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Deze herrekening heeft tot gevolg dat er een nabetaling ontstaat van ORT bij vakantieverlof. Actie Als je geen gebruik maakt van de optie extra uren 2 dan verandert er niets. Als je wel gebruik maakt van de optie extra uren 2, controleer dan welke waarde is vastgelegd bij werkgevercode 08064. Desgewenst kun je daar een andere waarde vastleggen, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > ORT/overwerk/meerwerk > ORT (onregelmatige dienst). 2022-04/4 Verbeteringen ORT bij verlof bij meerwerk 2 Gemal kent sinds jaar en dag de mogelijkheid om meerwerk vast te leggen. In release 2020-11/3 is een tweede functionaliteit voor meerwerk toegevoegd, dit in navolging van wensen uit de praktijk. Het blijkt dat de functionaliteit voor meerwerk 2 destijds niet verwerkt is in de functionaliteit voor ORT doorbetalen bij vakantieverlof. De functionaliteit en de aanpassing daarin zijn hieronder in hoofdlijnen beschreven. Voor de exacte verwerking kun je de Gemal handleiding raadplegen, hoofdstuk ORT doorbetalen tijdens vakantieverlof, 4. Berekening en verwerking. Gewerkte uren referteperiode Voor het doorbetalen van ORT tijdens vakantieverlof wordt een referteperiode opgebouwd. Als er sprake is van vakantieverlof wordt in hoofdlijnen de ORT over de referteperiode gemiddeld door de totale ORT te delen door het totaal aantal gewerkte uren. Die totale uren worden gepresenteerd op uitvoercode 02096 gewerkte uren ORT vakantieverlof. In die gewerkte uren zijn, op enkele uitzonderingen na, alle werkuren opgenomen. Uitvoercode 02303 meeruren 2 bleek in deze telling te ontbreken.  We hebben deze code in deze release toegevoegd. Dit heeft tot resultaat dat de gemiddelde ORT per gewerkt uur iets lager wordt bij werknemers met 'meeruren 2'. Hierdoor wordt de ORT bij vakantieverlof ook iets lager.  Automatische herrekening 04-02 Voorkomende gevallen zullen we automatisch herrekenen. Je vind deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 04-02. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Let op: Dit kan vorderingen tot gevolg hebben. Maximum verlofuren In diverse CAO's geldt een maximum aantal verlofuren per jaar waarover ORT bij verlof wordt vergoed. Dit is vastgelegd met werkgevercode 08062. Het opgegeven maximum wordt omgerekend naar rato van de vaste deeltijdfactor van de werknemer. De resulterende factor wordt gepresenteerd op uitvoercode 02197.  Het bleek dat uitvoercode 01509 factor meerwerk 2 ten onrechte in deze deeltijdfactor werd geteld. Dat is in deze release hersteld. Het maximum aantal uren waarover ORT bij verlof wordt berekend, wordt daardoor iets lager bij werknemers bij wie 'meerwerk 2' is geboekt.  Let op: Indien een werknemer reeds (bijna) het jaarmaximum aan verlofuren met ORT heeft opgenomen, dan kan dit tot vorderingen leiden.  Voorkomende gevallen zullen we automatisch herrekenen. Je vind deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 04-02. Wet- en regelgeving 2022-04/5 Vooraankondiging functionaliteit betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 mogen werknemers gebruik maken van betaald ouderschapsverlof. Dit verlof duurt maximaal 9 weken en de werknemer krijgt gedurende dit verlof een uitkering van het UWV. Die uitkering vraag je als werkgever aan en betaal je in principe namens het UWV uit op de salarisstrook. Wij ontvangen reeds veel vragen over de ontwikkeling van de functionaliteit voor deze nieuwe wetgeving. Daarom schetsen we hier een beknopt tijdspad van de functionaliteit die we gaan leveren. De betreffende functionaliteit zal in meer detail worden toegelicht in de release waarin deze wordt geleverd. Dit betreft het tijdspad voor Gemal. Er wordt daarnaast op korte termijn algemene informatie geplaatst vanuit heel Youforce. Zie ook de release notes van HR Core Beaufort voor een tijdspad voor dat product. In release 2022-05 wordt de basisfunctionaliteit voor deze regeling in Gemal vrijgegeven. Je kunt dan verlof boeken, de uitkering registreren en eventueel een aanvulling op de uitkering betalen. De wetgeving gaat pas in per 02-08-2022, maar je kunt deze functionaliteit dan al inrichten en desgewenst gebruiken in een proefproductie. Betaald ouderschapsverlof wordt door ons ingericht en onderhouden op verlofregeling 5 (voorheen levensloopverlof). Wij kunnen op deze manier aanzienlijk meer ondersteuning bieden dan bij het aanvullend geboorteverlof. In releases 2022-06 en 2022-07 wordt aanvullende functionaliteit geleverd: Een functie voor de situatie dat het UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt. CAO specifieke functionaliteit, waarmee je een aanvulling op de uitkering of een werkgeversbijdrage vastlegt. In diverse CAO's is reeds sprake van een werkgeversbijdrage tijdens regulier ouderschapsverlof. We zijn in gesprek met de CAO koepels hoe om te gaan met deze werkgeversbijdrage in combinatie met de nieuwe wettelijke uitkering van het UWV. Opgeloste meldingen 2022-04/6 MSG: presentatie werkgevercodes met een promillage incorrect (change 3185798) Bij de werkgevercodes met een percentage met drie posities achter de komma werd het laatste cijfer niet gepresenteerd. Dit is verholpen. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten Niet van toepassing CAO informatie CAO bibliotheken 2022-04/7 Eenmalige uitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 - Onlangs is er een principeakkoord gesloten voor de nieuwe CAO openbare bibliotheken. Hierin is een eenmalige uitkering overeengekomen die in maart dient te worden uitgekeerd. Op dit moment zijn wij bezig om de inrichting voor deze uitkering in Gemal op te nemen. Er staan nog een aantal vragen uit bij de werkgeversvereniging. Zodra deze zijn beantwoord, stellen we de uitkering zo spoedig mogelijk beschikbaar. We streven ernaar om de uitkering in een tussentijdse release beschikbaar te stellen. Begin volgende week zullen wij een update geven of deze tussentijdse release gerealiseerd zal worden of dat de eenmalige uitkering toch zal worden doorgeschoven naar april. 2022-04/8 Eenmalige uitkering maart 2022 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 maart 2022 - Conform het CAO-akkoord wordt er in maart 2022 een eenmalige uitkering berekend en uitbetaald. Deze uitkering hebben wij ingericht in Gemal als eindejaarsuitkeringsregeling 3. De uitkering bedraagt € 300,- op fulltime basis en wordt berekend naar rato van het vaste deeltijdpercentage. Voor werknemers die meer dan 100% werken, is de uitkering niet gemaximeerd. Daarnaast wordt er ook geen korting toegepast bij onbetaald verlof. De voorwaarde om voor uitbetaling van de uitkering in aanmerking te komen is dat de werknemer op 1 maart in dienst is. Het uitbetaalde bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01099. Desgewenst kan bij een werknemer een afwijkend bedrag worden opgegeven via invoercode 01099 als variabele mutatie. Als de berekening bij een werknemer moet worden geblokkeerd, kan dit door invoercode 01099 variabel vast te leggen met waarde 0,01. ORT Conform de nieuwe CAO artikel 20 lid 5, geldt een aanpassing voor de ORT op zon- en feestdagen. De standaard Met terugwerkende kracht bedraagt de onregelmatigheidstoeslag 25% voor het verrichten van werkzaamheden op zon- en feestdagen vanaf 1 januari 2022. Deze standaardregeling hebben we in Gemal opgenomen met werkgevercode 08120 Percentage ORT 5 en werkgevercode 08224 ORT, afwijkend maximum uurloon inpasnummer. Het maximum inpastabelnummer (werkgevercode 08224) is 9044 (schaal 10, trede 7). Overgangsregeling Voor werknemers ingedeeld in een van de schalen 1 tot en met 10 van de salarisregeling openbare bibliotheken én op 31 december 2021 al in-dienst waren bij hun huidige werkgever in een functie waarin (ook) op onregelmatige uren dient te worden gewerkt EN gedurende de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 hebben gewerkt op een zon- of feestdag, geldt een overgangsregeling met een afbouw. Deze afbouw wordt door ons op de bestaande aansturing (werkgevercode 08119 Percentage ORT 4 en 08214 Inpastabelnummer maximum uurloon ORT) vastgelegd. Deze hogere onregelmatigheidstoeslag wordt geleidelijk afgebouwd (van 70% respectievelijk 60% in 2022, 50% in 2023, 35% in 2024 naar 25% per 1 januari 2025. Het ‘’inpastabelnummer maximum ORT’’ blijft tot en met 30 juni 2022 inpastabelnummer 9017 (schaal 4 trede 9). Vanaf 1 juli 2022 wordt dit verhoogd naar inpastabelnummer 9021 schaal 6, trede 9. Overige aanpassingen Overige aanpassingen conform de nieuwe CAO, zoals de aanpassing van de salaristabellen in 2022-07 zullen worden uitgevoerd in de betreffende maand. Daarover zullen we je in de release notes dan verder informeren. CAO energie- en nutsbedrijven 2022-04/9 Sector Netwerkbedrijven: Salariswijziging Conform de CAO is met ingang van 2022-04 sprake van een salarisverhoging van 2,0% [1]. De salarisregeling wordt door ons niet onderhouden, wel eventueel bedragen die daaraan gerelateerd zijn zoals vaak de minimum vakantietoeslag. Daarom hebben we met ingang van 2022-04 het bedrag behorend bij het salarispeil van 1 april 2022 opgenomen [2]. Meer informatie [1] Code CAO = 46 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). [2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen >Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206. CAO gemeenten 2022-04/10 Aanpassing handleiding raadsleden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 22 maart 2022 - In het kader van onderhoud van de handleiding Gemal en naar aanleiding van vragen aan ons Service Center, hebben we de informatie met betrekking tot vastlegging en verwerking van raadsleden in gemeenten bijgewerkt. Deze informatie wordt in de handleiding opgenomen bij het onderdeel CAO inrichting voor CAO gemeenten bij hoofdstuk 2.2 Raadsleden. De publicatie van de bijgewerkte handleiding is op 30 maart. CAO gemeenten/SGO 2022-04/11 Salariswijziging per 2022-04 Wijzigingen gemeentelijke salarisbedragen In de laatste CAO was onder andere een salariswijziging afgesproken met ingang van 2022-04. Naar aanleiding daarvan hebben we de bedragen van salarisregeling 34 en van salarisregeling 02 (onderwijzend personeel in de kunsteducatie) aangepast. De salariswijziging werkt niet door in overige bedragen zoals minimum vakantietoeslag, minimum eindejaarsuitkering of minimum levensloopbijdrage.  Veiligheidsregio’s De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) heeft in haar ledenbrief met de uitwerking van het gemeentelijk akkoord voor de veiligheidsregio’s (dd. 9 februari 2022), deze salariswijziging ook bekrachtigd. Salarisafspraken in het kader van de gemeentelijke CAO werken hier ook door voor de vrijwillige brandweer. Voor de vergoedingentabel voor deze vrijwilligers is er dan ook sprake van wijzigingen, maar deze tabel wordt niet door ons onderhouden. Je vindt de bedragen terug in de betreffende LOAV-circulaire van de WVSV. Doorwerking salarismaatregelen in uitkeringen Ben je uitvoerder van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, dan attenderen wij je op de nadere informatie in de ledenbrief LOGA en LOAV over de doorwerking van de salarismaatregelen in de uitkeringen. Tegemoetkoming kosten zorgverzekering Het grensbedrag voor toekenning van het hoge of lage bedrag tegemoetkoming kosten zorgverzekering is per 2022-04 verhoogd naar aanleiding van de salariswijziging. Actie Vanaf 5 april kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. 2022-04/12 Toepassing CAO minimumloon (vervolg) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 Melding We hadden je eerder op de community (en in de release notes bij 2022-03/18) geïnformeerd over de toepassing van het CAO minimumloon. We zouden je hierover nog verder informeren. In periode 2022-03 zullen we nog enkele aanpassingen doorvoeren met betrekking tot volgende zaken: Er werd ten onrechte rekening gehouden met de leeftijd zoals bij het (jeugd) wettelijk minimumloon en met een eventueel percentage loondispensatie. Om de correctie loonwaarde hierbij juist te blijven berekenen, is uitvoercode 01007 toegevoegd aan grondslag dispensatie, werkgevercode 55123. Ook kon bij een aanvulling CAO minimumloon in combinatie met extra uren, de aanvulling te hoog zijn vastgesteld. Daarnaast constateren we dat het netto equivalent minimumloon dat we presenteren in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS, via uitvoercode 01601 en/of signaleringsoverzicht lijstnummer 1830) niet correct was maar dit is alleen een presentatiegegeven. Oplossing In periode 2022-03 zullen we automatische herrekeningen doorvoeren om bovenstaande situaties te corrigeren. Omdat het hier meerdere situaties betreft, hebben we ervoor gekozen om deze niet allemaal afzonderlijk in de herrekeningscondities op te nemen, maar om te herrekenen op code CAO. Hierdoor zullen meer medewerkers herrekend worden dan strikt noodzakelijk. Je vindt deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 03-06. Let op: mogelijk kunnen enkele van deze situaties tot vorderingen leiden. 2022-04/13 Aanvulling doorbetaling bij ziekte [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 21 maart 2022 - Met ingang van periode 2022-04 is de programmatuur aangepast. Voor de betreffende situaties (aanvulling tot minimumloon via uitvoercode 01111 bij een verlofregeling) wordt een automatische herrekening aangestuurd. Je herkent deze herrekening aan reden 04-05 in Mutaties en Signalen Gemal. 3 maart 2022 - Bij langdurig ziek kan sprake zijn van aanvulling tot het minimumloon. We constateren dat in dit geval soms teveel wordt aangevuld, namelijk tot het CAO-minimumloon. We gaan hiervoor een programma-aanpassing doen in periode 04. Bij wijze van workaround kun je tot die tijd bij de medewerker bijvoorbeeld een zelf bepaald afwijkend bedrag vastleggen met invoercode 01111 Aanvulling bij verlof. Een andere mogelijkheid is op werkgeverniveau in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlof-/generatieregelingen > verlofregeling 01 Landurig ziek bij Toepassen perc min.ln/inpasnr bij verlofregeling (werkgevercode 13012) de waarde 78,99% vastleggen, waardoor aanvulling plaatsvindt tot 1725,14 (78,99% van 2184,00). We zullen je hierover verder informeren via de release notes of de community. CAO GGZ 2022-04/14 Balansregeling [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 22 februari 2022 - Onlangs is de nieuwe CAO GGZ definitief vastgesteld. Een onderdeel van deze CAO is de Balansregeling. De werknemer krijgt een budget van € 500 bruto per jaar dat kan worden ingezet als extra loon, vergoeding voor opleidingskosten, aankoop extra verlof of deelname aan een generatiepact. De tekst in de CAO roept echter de nodige vragen op, zoals: Het budget moet uiterlijk op 30-09 van enig jaar worden betaald. Als de werknemer na uitbetaling uit dienst gaat, moet dan een deel van het budget weer worden teruggevorderd? Hoe gaan we om met werknemers die pas gedurende het jaar in dienst komen? Het lijkt alsof de werknemer het budget mag verdelen over meerdere doelen, maar er is niet duidelijk verwoord hoe dit in praktijk werkt. Deze vragen en meer hebben we voorgelegd aan GGZ Nederland. Zij bespreken deze met de vakbonden bij de uitwerking van de definitieve CAO tekst. Pas als bekend is hoe de regeling exact werkt kunnen wij bepalen of en in welke mate wij ondersteuning kunnen bieden bij de uitvoering van deze regeling. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied dan houden we je daarvan op de hoogte. CAO huisartsenzorg 2022-04/15 Nieuwe CAO Onlangs is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Hierin zijn  o.a. de volgende punten afgesproken: Salarisverhoging per 2022-05 Als de bedragen tijdig bij ons bekend zijn, wordt de salarisverhoging in de maand mei doorgevoerd. Wij zullen je hierover in de release notes van mei nader informeren. Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering wordt voor 2022 verhoogd naar 7,5 procent. Hiervoor is de waarde bij werkgevercode 25011 aangepast met terugwerkende kracht tot 2022-01. Per 2023 wordt het percentage eindejaarsuitkering nogmaals verhoogd. Daarover zullen wij je te zijner tijd informeren. NAW diensten De NAW-toeslag (artikel 4.10) wordt verhoogd naar een 60% toeslag voor de uren: op zondag tussen 0.00 uur en 8.00 uur; op de algemeen erkende feestdagen zoals in de CAO zijn bepaald; vanaf 18.00 uur op 24 en 31 december en op de vrijdagen voorafgaand aan het Paas- en Pinksterweekeinde en de vrijdagavond na Hemelvaartsdag. Hiervoor zijn met terugwerkende kracht tot 2022-01, de percentages bij ORT 3, werkgevercode 08118 ORT 7 en werkgevercode 08125 aangepast naar 60,00%. Gemal houdt automatisch rekening met het feit dat de ORT één maand achteraf wordt uitbetaald. Daarmee geldt dat in februari voor het eerst met de nieuwe percentages zal worden gerekend als de uren over januari zijn vastgelegd.   Premie SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) Eenmalig kortingspercentage premieafdracht SSFH in 2022 Corona heeft ook in 2021 effect gehad op de activiteiten en projecten van het Sociaal Fonds SSFH. CAO-partijen en het bestuur SSFH hebben daarom besloten wederom een eenmalig kortingspercentage op de premieafdracht aan SSFH toe te passen voor 2022. Structureel blijft de premieafdracht aan SSFH 0,7%. Voor 2022 wordt hierop een korting toegepast van 0,1%. Voor de werkgever bedraagt de premieafdracht aan SSFH in 2022 0,6%. In 2022 kan de werkgever maandelijks 0,086% inhouden op het brutosalaris van de werknemer als werknemersbijdrage in de SSFH premie. Voor Gemal hebben wij dit vorig jaar niet opgemerkt en hebben hier verder ook geen signalen over ontvangen. We hebben deze afdracht- en inhoudingspercentage ingeregeld bij Premie diverse verzekeringen met VRZ regeling 2. werkgevercode 05019 voor de afdracht en werkgevercode 05018 voor de inhouding. Deze percentages hebben wij met terugwerkende kracht tot 2021-01 aangepast. Automatische herrekening 04-06 In de april productie zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor alle werknemers met CAO 32 vanaf 2022-01. Deze herrekening wordt gekenmerkt met 04-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Als je de SSFH afdracht en inhouding over 2021 alsnog wilt corrigeren, dan moet je hiervoor zelf in de afroepgegevens een herrekening vastleggen via werkgevercode 99221 waarde 01 (onder twk 202101). CAO onderwijs 2022-04/16 CAO HBO - Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 23 maart 2022 - De Vereniging Hogescholen en bonden hebben op 22 maart een principeakkoord getekend voor een nieuwe CAO met een looptijd van 1 april 2022 tot 1 april 2023. De CAO bevat de volgende salarismaatregelen: Een salarisverhoging van 4% per 1 juni 2022. Een eenmalige uitkering van € 600 per juni 2022. De wijzigingen worden, als de CAO daadwerkelijk wordt afgesloten, in de juni release van Gemal opgenomen. CAO PGA 2022-04/17 Salariswijziging per 2022-04 Wijzigingen gemeentelijke salarisbedragen In de laatste CAO was onder andere een salariswijziging afgesproken met ingang van 2022-04. Naar aanleiding daarvan hebben we de bedragen van salarisregeling 34 en van salarisregeling 02 (onderwijzend personeel in de kunsteducatie) aangepast. De salariswijziging werkt niet door in overige bedragen zoals minimum vakantietoeslag, minimum eindejaarsuitkering of minimum levensloopbijdrage.  Veiligheidsregio’s De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) heeft in haar ledenbrief met de uitwerking van het gemeentelijk akkoord voor de veiligheidsregio’s (dd. 9 februari 2022) deze salariswijziging ook bekrachtigd. Salarisafspraken in het kader van gemeentelijke CAO, werken ook door voor de vrijwillige brandweer. Voor de vergoedingentabel voor deze vrijwilligers is er dan ook sprake van wijzigingen maar deze tabel wordt niet door ons onderhouden. Je vindt de bedragen terug in de betreffende LOAV-circulaire van de WVSV. Doorwerking salarismaatregelen in uitkeringen Ben je uitvoerder van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, dan attenderen wij je op de nadere informatie in de ledenbrief LOGA en LOAV over de doorwerking van de salarismaatregelen in de uitkeringen. Actie Vanaf 5 april kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. 2022-04/18 Toepassing CAO minimumloon (vervolg) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 Melding We hadden je eerder op de community (en in de release notes bij 2022-03/18) geïnformeerd over de toepassing van het CAO minimumloon. We zouden je hierover nog verder informeren. In periode 2022-03 zullen we nog enkele aanpassingen doorvoeren met betrekking tot volgende zaken: Er werd ten onrechte rekening gehouden met de leeftijd zoals bij het (jeugd) wettelijk minimumloon en met een eventueel percentage loondispensatie. Om de correctie loonwaarde hierbij juist te blijven berekenen, is uitvoercode 01007 toegevoegd aan grondslag dispensatie, werkgevercode 55123. Ook kon bij een aanvulling CAO minimumloon in combinatie met extra uren, de aanvulling te hoog zijn vastgesteld. Daarnaast constateren we dat het netto equivalent minimumloon dat we presenteren in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS, via uitvoercode 01601 en/of signaleringsoverzicht lijstnummer 1830) niet correct was maar dit is alleen een presentatiegegeven. Oplossing In periode 2022-03 zullen we automatische herrekeningen doorvoeren om bovenstaande situaties te corrigeren. Omdat het hier meerdere situaties betreft, hebben we ervoor gekozen om deze niet allemaal afzonderlijk in de herrekeningscondities op te nemen, maar om te herrekenen op code CAO. Hierdoor zullen meer medewerkers herrekend worden dan strikt noodzakelijk. Je vindt deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 03-06. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Let op: mogelijk kunnen enkele van deze situaties tot vorderingen leiden. 2022-04/19 Aanvulling doorbetaling bij ziekte [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 21 maart 2022 - Met ingang van periode 2022-04 is de programmatuur aangepast. Voor de betreffende situaties (aanvulling tot minimumloon via uitvoercode 01111 bij een verlofregeling) wordt een automatische herrekening aangestuurd. Je herkent deze herrekening aan reden 04-05 in Mutaties en Signalen Gemal. 3 maart 2022 - Bij langdurig ziek kan sprake zijn van aanvulling tot het minimumloon. We constateren dat in dit geval soms teveel wordt aangevuld, namelijk tot het CAO-minimumloon. We gaan hiervoor een programma-aanpassing doen in periode 04. Bij wijze van workaround kun je tot die tijd bij de medewerker bijvoorbeeld een zelf bepaald afwijkend bedrag vastleggen met invoercode 01111 Aanvulling bij verlof. Een andere mogelijkheid is op werkgeverniveau in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlof-/generatieregelingen > verlofregeling 01 Landurig ziek bij Toepassen perc min.ln/inpasnr bij verlofregeling (werkgevercode 13012) de waarde 78,99% vastleggen, waardoor aanvulling plaatsvindt tot 1725,14 (78,99% van 2184,00). We zullen je hierover verder informeren via de release notes of de community. CAO sector Ambulancezorg 2022-04/20 Salarisverhoging en eenmalige uitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 - Eind februari is er een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Hierin is onder andere afgesproken: - een salarisverhoging per 2022-01. - een salarisverhoging en schaal aanpassingen per 2022-03. - een eenmalig uitkering uit te betalen in maart 2022. Door de salarisverhoging wijzigen ook de bedragen voor de minimum eindejaarsuitkering en de minimum vakantietoeslag. De standaard is dat als dit soort aanpassingen voor de CAO ziekenhuizen worden afgesproken, dit automatisch ook van toepassing is voor de CAO sector Ambulancezorg. We streven ernaar om deze aanpassingen voor 10 maart in productie te nemen. Wij zullen je informeren zodra dit is gebeurd. 2022-04/21 Nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 maart 2022 - Eind februari is er een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO ziekenhuizen. De CAO sector Ambulancezorg volgt voor wat betreft de salarisverhoging en eenmalige uitkeringen de afspraken van de CAO ziekenhuizen. Voor de maart release zijn daarom onderstaande aanpassingen van belang. Over overige aanpassingen zullen we je later informeren.  Salaristabellen Per 1 januari gelden er nieuwe bedragen. Daarnaast gelden per maart dezelfde bedragen, maar hebben er aanpassingen in de schalen plaatsgevonden. Deze aanpassingen zijn per 7 maart alsnog in de maart release doorgevoerd. Eenmalige uitkering In het akkoord is een eenmalige uitkering afgesproken van € 250,- op fulltime basis, naar rato van deeltijdpercentage. Hiervoor gelden de volgende criteria: De werknemer moet op 1 december 2021 in-dienst zijn. De uitkering wordt niet gekort in het geval van verlof. Voor uurloners geldt een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december). De uitkering is niet gemaximeerd voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%. Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021. Eventuele meeruren tellen hiermee niet mee. Werknemers die niet onder de CAO vallen, zijn uitgesloten. Voor werknemers die onder pensioenfonds ABP vallen, is de eenmalige uitkering pensioengevend. Uitvoercode 01099 is daarom toegevoegd aan de grondslag (werkgevercode 55056) met waarde 1 (= tellen in de grondslag). Voor PFZW is de eenmalige uitkering niet pensioengevend, omdat de uitkering niet structureel voor minimaal drie jaar is toegekend. Daarom heeft er voor PFZW geen wijziging in de grondslagen plaatsgevonden. FLO’ers De werkgeversvereniging heeft aangegeven dat voor FLO’ers het volgende geldt: “FLO’ers die op 1 december 2021 in Fase 1 van de FLO-overgangsregeling zaten ontvangen deze uitkering ook. Dit is geen automatisme, maar dezelfde werkwijze als bij voorgaande cao’s wordt weer gehanteerd. De uitkering gaat naar rato van de oorspronkelijke aanstellingsomvang. Bijvoorbeeld: de medewerker werkte 36 uur per week (fulltime aanstelling) en zit nu in Fase 1 FLO en werkt 60% tegen 95% van zijn peilinkomen. Hij ontvangt dan de volle 250 euro bruto vanwege zijn oorspronkelijke voltijds dienstverband. FLO’ers die op 1 december 2021 al in Fase 2 van de FLO zaten (levensloop/NPR-fase) ontvangen de eenmalige uitkering niet. Bij FLO’ers die in het jaar voorafgaand aan Fase 1 zitten telt de eenmalige uitkering niet mee in de berekening van het peilinkomen (bezoldiging). Dit vanwege het incidentele karakter.” Voor Gemal is het niet mogelijk om te bepalen in welke fase een werknemer zit. Daarom dien je bij de FLO’ers zelf een blokkade of afwijkend bedrag vast te leggen.  Inrichting De eenmalige uitkering is in Gemal ingericht als eindejaarsuitkeringsregeling 3, zie Gemal Direct Inrichting onder Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen. De uitbetaling van de uitkering wordt gepresenteerd met uitvoercode 01099. Desgewenst kan de betaling worden geblokkeerd bij een werknemer door op invoercode 01099 variabel met waarde 0,01 vast te leggen. Daarnaast kan er een afwijkend bedrag worden opgegeven met deze invoercode.  Actie Op Youforce bij Zenden en Ontvangen kun je de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling downloaden. Om de eenmalige uitkering correct te laten berekenen, dien je een herrekening over vorig jaar uit te voeren. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde 1 en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01. 2022-04/22 Nogmaals: nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 maart 2022 - Eerder hebben wij je geïnformeerd over de salarisverhoging en eenmalige uitkering die in de maart release zijn toegevoegd. Ter aanvulling willen wij nog het volgende melden: Salarisverhoging Met betrekking tot de salarisverhoging geldt dat de schalen 40, 60 en 65 met 1 trede zijn verlengd. Werknemers die langer dan één jaar op het 'oude' maximum stonden, hebben direct recht op het nieuwe maximum. Werknemers die korter op het maximum staan, hebben recht op het nieuwe maximum op het moment van de reguliere maand van periodieke verhoging. Gemal zelf past geen periodieken toe. Actie Eenmalige uitkering: wij adviseren je om te controleren of je mogelijk in het verleden bij de eindejaarsuitkeringsregeling 3 een afwijkende waarde hebt vastgelegd. Herkenbaar aan (W). Als dit zo is, dan moet je dit met terugwerkende kracht vanaf 2021-12 aanpassen, dat wil zeggen: terugzetten naar C-niveau (CAO-niveau). Salarisverhoging: je moet zelf beoordelen of een werknemer wel of niet in aanmerking komt voor het nieuwe maximum en dat aansturen via HR Core Beaufort met een mutatie naar Gemal. Zie onderstaande instructies. Instructies voor HR Core Beaufort De gewijzigde salarisregeling kun je op Youforce bij Zenden en Ontvangen downloaden en importeren in HR Core Beaufort met functie 215015 Import geg. salarisregeling. Speciale actie is vereist voor dienstverbanden die momenteel zijn ingeschaald op de maximum anciënniteit van één van de schalen 40, 60 en 65 aangezien deze schalen met 1 anciënniteit zijn verlengd. Voor deze dienstverbanden geldt dat zij, als zij langer dan 1 jaar ingeschaald zijn op de “oude” maximum anciënniteit, per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van de schaal en niet pas op de datum van de eerstvolgende periodiek. Of dienstverbanden per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van 1 van de schalen 40,60 en 65, moet je handmatig beoordelen en in voorkomend geval aanpassen door de anciënniteit van deze dienstverbanden te wijzigen. De dienstverbanden die momenteel ingeschaald zijn op het maximum van de schalen 40, 60 en 65 kun je in HR Core Beaufort selecteren door in een dienstverband procedure te zoeken op een combinatie van gegevens als volgt: Tabblad Dienstverband: Salarisregeling = 35 Tabblad Vrije selectie:  toevoegen rubriek P01151 met waarde 40, 60 of 65 toevoegen rubriek P00326 met waarde van “oude” maximum anciënniteit Als de dienstverbanden vervolgens zijn geselecteerd, kan in het venster Periodieken nagezocht worden wanneer de laatste periodiek is toegekend en kan desgewenst in het venster Salaris de anciënniteit van het dienstverband worden aangepast. CAO waterbedrijven 2022-04/23 Benaming schalen aangepast De salarisregeling zoals we die tot nu toe ondersteunen voor de CAO waterbedrijven, is opgebouwd uit 12 schalen, een Participatieschaal en diverse inpasnummers en bedragen uit de inpassingstabel [1]. De naamgeving van de schalen is echter nog gebaseerd op het verleden. Dit geeft geen herkenning bij werknemers en roept vragen op. Daarom gaan we deze benaming aanpassen. Dat wil wel zeggen dat je bij de medewerkers de aansturing van de schaal (via invoercode 02351) moet aanpassen. Om je ruim de tijd te geven om de omschakeling door te voeren, gaan we de benaming niet in één keer veranderen: We nemen binnen de salarisregeling elk van de schalen nog een keer op maar dan met de actuele benaming. We laten vervolgens in juli 2022, wanneer we toch de salarisregeling moeten aanpassen door een verwachte wijziging van het minimumloon, de oude schalen vervallen. schaal oud anciënniteit inpasnummer salaris schaal nieuw 100B 00 0202 2.299,00 02-B 100C 00 0203 2.499,00 03-C 100D 00 0204 2.716,00 04-D 100E 00 0205 2.874,00 05-E 100F 00 0206 3.121,00 06-F 100G 00 0207 3.363,00 07-G 100H 00 0208 3.700,00 08-H 100I 00 0209 4.103,00 09-I 100J 00 0210 4.619,00 10-J 100K 00 0211 5.221,00 11-K 100L 00 0212 5.913,00 12-L 100M 00 0213 7.033,00 13-M Voorbeeld: medewerker met schaal 100H en anciënniteit 00 met procentuele inschaling 80,000% krijgt nu €2960,00. Je past de schaal aan door vast te leggen 08-H (in HR Beaufort P01151, in Gemal invoercode 02351). Verder hoef je niets vast te leggen. Alle andere gegevens en het salaris blijven immers hetzelfde, alleen ziet de medewerker op zijn salarisstrook nu staan 08-H in plaats van 100H. Actie Vanaf 5 april kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 18 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO ziekenhuizen 2022-04/24 Salarisverhoging en eenmalige uitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 - Eind februari is er een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Hierin is onder andere afgesproken: - een salarisverhoging per 2022-01. - een salarisverhoging en schaal aanpassingen per 2022-03. - een eenmalig uitkering uit te betalen in maart 2022. Door de salarisverhoging wijzigen ook de bedragen voor de minimum eindejaarsuitkering en de minimum vakantietoeslag. We streven ernaar om deze aanpassingen voor 10 maart in productie te nemen. Wij zullen je informeren zodra dit is gebeurd. 2022-04/25 Nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 maart 2022 - Eind februari is er een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Voor de maart release zijn onderstaande aanpassingen van belang. Over overige aanpassingen zullen we je later informeren. Salaristabellen Per 1 januari gelden er nieuwe bedragen. Daarnaast gelden per maart dezelfde bedragen, maar hebben er aanpassingen in de schalen plaatsgevonden. Deze aanpassingen zijn per 7 maart alsnog in de maart release doorgevoerd. In de tabellen voor maart zijn de schalen 0101 en 0102 vervallen. Deze zijn in het verleden op verzoek van klanten toegevoegd, maar worden in de CAO niet genoemd en zijn al enige jaren niet verhoogd. Daarnaast zijn ze ook niet meer in gebruik. Daarom hebben wij deze laten vervallen. Eenmalige uitkering In het akkoord is een eenmalige uitkering afgesproken van € 250,- op fulltime basis, naar rato van deeltijdpercentage. Hiervoor gelden de volgende criteria: De werknemer moet op 1 december 2021 in dienst zijn. De uitkering wordt niet gekort in het geval van verlof. Voor uurloners geldt een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december). De uitkering is niet gemaximeerd voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%. Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021. Eventuele meeruren tellen hiermee niet mee. De uitkering geldt niet voor werknemers met salarisregeling 45 (AMS’ers). Werknemers die niet onder de CAO vallen, zijn uitgesloten. De eenmalige uitkering is in Gemal ingericht als eindejaarsuitkeringsregeling 3, zie Gemal Direct Inrichting onder Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen. De uitbetaling van de uitkering wordt gepresenteerd met uitvoercode 01099. Desgewenst kan de betaling worden geblokkeerd bij een werknemer door bij invoercode 01099 variabel waarde 0,01 vast te leggen. Daarnaast kan er een afwijkend bedrag worden opgegeven met deze invoercode. Actie Op Youforce bij Zenden en Ontvangen kun je de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling downloaden. Om de eenmalige uitkering correct te laten berekenen, dien je een herrekening over vorig jaar uit te voeren. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde 1 en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01. 2022-04/26 Nogmaals: nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 maart 2022 - Eerder hebben wij je geïnformeerd over de salarisverhoging en eenmalige uitkering die in de maart release zijn toegevoegd. Ter aanvulling willen wij nog het volgende melden: Salarisverhoging Met betrekking tot de salarisverhoging geldt dat de schalen 40, 60 en 65 met 1 trede zijn verlengd. Werknemers die langer dan één jaar op het 'oude' maximum stonden, hebben direct recht op het nieuwe maximum. Werknemers die korter op het maximum staan, hebben recht op het nieuwe maximum op het moment van de reguliere maand van periodieke verhoging. Gemal zelf past geen periodieken toe. Actie Eenmalige uitkering: wij adviseren je om te controleren of je mogelijk in het verleden bij de eindejaarsuitkeringsregeling 3 een afwijkende waarde hebt vastgelegd. Herkenbaar aan (W). Als dit zo is, dan moet je dit met terugwerkende kracht vanaf 2021-12 aanpassen, dat wil zeggen: terugzetten naar C-niveau (CAO-niveau). Salarisverhoging: je moet zelf beoordelen of een werknemer wel of niet in aanmerking komt voor het nieuwe maximum en dat aansturen via HR Core Beaufort met een mutatie naar Gemal. Zie onderstaande instructies. Instructies voor HR Core Beaufort De gewijzigde salarisregeling kun je op Youforce bij Zenden en Ontvangen downloaden en importeren in HR Core Beaufort met functie 215015 Import geg. salarisregeling. Speciale actie is vereist voor dienstverbanden die momenteel zijn ingeschaald op de maximum anciënniteit van één van de schalen 40, 60 en 65 aangezien deze schalen met 1 anciënniteit zijn verlengd. Voor deze dienstverbanden geldt dat zij, als zij langer dan 1 jaar ingeschaald zijn op de “oude” maximum anciënniteit, per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van de schaal en niet pas op de datum van de eerstvolgende periodiek. Of dienstverbanden per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van 1 van de schalen 40,60 en 65, moet je handmatig beoordelen en in voorkomend geval aanpassen door de anciënniteit van deze dienstverbanden te wijzigen. De dienstverbanden die momenteel ingeschaald zijn op het maximum van de schalen 40, 60 en 65 kun je in HR Core Beaufort selecteren door in een dienstverband procedure te zoeken op een combinatie van gegevens als volgt: Tabblad Dienstverband: Salarisregeling = 35 Tabblad Vrije selectie:  toevoegen rubriek P01151 met waarde 40, 60 of 65 toevoegen rubriek P00326 met waarde van “oude” maximum anciënniteit Als de dienstverbanden vervolgens zijn geselecteerd, kan in het venster Periodieken nagezocht worden wanneer de laatste periodiek is toegekend en kan desgewenst in het venster Salaris de anciënniteit van het dienstverband worden aangepast. Pensioenfondsen Pensioenfonds PFZW 2022-04/27 UPA aangifte over 01-2022 nog niet aangeleverd ivm XSDFatal fout [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 - Op 27 januari 2022 hebben wij met een storingsmelding bericht dat bij enkele werkgevers de UPA aangifte geheel is afgekeurd wegens een XSDFatal fout. Dit bericht is herhaald in release notes 2022-03/34. De instructie was om nadat wij de fout hadden verholpen, via een speciale productie een correcte pensioenaangifte af te roepen en deze in te zenden. PFZW heeft ons aangegeven dat dit bij diverse werkgevers niet is gebeurd. De deadline voor het inzenden van de pensioenaangifte over 01-2022 is per 01-03-2022 verstreken. Dat betekent dat PFZW zal rappelleren op deze aangifte. Indien daar geen actie op wordt ondernomen, dan vult PFZW de gegevens ambtshalve in en brengt daarvoor kosten in rekening. Hoe zie ik of deze situatie op mij van toepassing is? In het UPA portaal onder 'te verzenden' staat een nieuwe aangifte over 01-2022 gereed. Deze is automatisch aangemaakt toen je productie 02-2022 hebt afgeroepen. Onder 'verzonden' staat een aangifte over 01-2022 met status 'afgekeurd'. Als je deze aangifte selecteert en je klikt op acties --> responsedetails, dan zie je een foutmelding met code XSDFatal. Wat moet ik doen? Je gaat naar 'te verzenden' en verzendt de aangifte over 01-2022. Deze aangifte krijgt aanvankelijk de status 'verzonden'. Zodra PFZW terugkoppeling geeft, dan wordt de status bijgewerkt. Dat gebeurt normaal gesproken binnen één tot enkele dagen. Controleer vervolgens dat de aangifte de status 'Goedgekeurd' of 'Gedeeltelijk goedgekeurd' krijgt. In het geval dat de aangifte de status 'Afgekeurd' krijgt, neem dan contact op met het Service Center. Pensioenfonds PWRI 2022-04/28 Afwijkend percentage pensioenpremie (change 3237351) Je stuurt pensioenfonds PWRI aan bij de medewerker door het vastleggen van de code pensioenfonds (invoercode 02315) met de waarde W (= Wet Sociale Werkvoorziening). Dan wordt het standaard percentage inhouding pensioenpremie PWRI OP/NP van werkgevercode 04321 toegepast. Je kunt in Gemal voor de diverse andere pensioenfondsen afwijken bij de medewerker door het vastleggen van een afwijkend percentage inhouding met invoercode 01150. Melding  Het afwijkende percentage inhouding van invoercode 01150 werkte niet bij pensioenfonds PWRI. Met ingang van 2022-04 is dit aangepast met terugwerkende kracht tot 2022-01: je kunt nu ook bij PWRI op werknemerniveau met invoercode 01150 een afwijkend percentage inhouding vastleggen. Automatische herrekening 04-03 Wij zullen een automatische herrekening in periode 04 uitvoeren om voorkomende situaties te herstellen. Deze herrekening herken je in Mutaties en Signalen Gemal als reden 04-03. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Pensioen en uitkeringen 2022-04/29 Berekening buitenlands pensioen Binnen de sector Pensioen en uitkeringen zijn er personen met invoercode 02333 Code loonheffingstabel op waarde 3 (geen) en een deel buitenlands pensioen, ingevoerd op invoercode 02109, 02110 of 02111 [1]. Bij waarde 3 van invoercode 02333 worden de uitvoercodes 01770 loon loonh.tabel en 01771 loon loonh. BT niet berekend. Echter, uitvoercode 02117 buitenl. pensioen (de uitkomst van invoercode 02109, 02110 en 02111) was afhankelijk van de waarden van de uitvoercodes 01770 en 01771. Door het niet aanwezig zijn hiervan werd uitvoercode 02117 niet berekend. Aanpassing De berekening van uitvoercode 02117 buitenl. pensioen wordt voortaan gedaan aan de hand van uitvoercode 01597 loon loonheffing. Hiermee wordt het correcte bedrag berekend voor uitvoercode 02117 en dit bedrag wordt vervolgens gebruikt om uitvoercode 01597 te verlagen. Automatische herrekening 04-04 In periode 04 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 04-04. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Zorgverzekeringswet en wonen in het buitenland bij 3.3 Wereldinkomen. Automatische herrekeningen 2022-04/30 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) Periode 03 reden betreffende onderwerp in deze release notes 03-06 CAO gemeenten/SGO - Toepassing CAO minimumloon (vervolg) CAO PGA - Toepassing CAO minimumloon (vervolg) Periode 04 reden betreffende onderwerp in deze release notes 04-02 Mogelijkheden uitgebreid bij opslag doorbetaling ORT Verbeteringen ORT bij verlof bij meerwerk 2 04-03 Pensioenfonds PWRI - Afwijkend percentage pensioenpremie (change 3237351) 04-04 Pensioen en uitkeringen - Berekening buitenlands pensioen 04-05 CAO gemeenten/SGO en CAO PGA - Aanvulling doorbetaling bij ziekte 04-06 CAO huisartsenzorg - Nieuwe CAO Werknemer- en werkgevergegevens 2022-04/31 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Niet van toepassing 2022-04/32 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Niet van toepassing      
Volledig artikel weergeven
29-03-2022 15:24 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1921 Weergaven
Mededelingen 2022-03/01 Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0 in HR Core Beaufort in-huis Dit onderwerp is alleen van toepassing op HR Core Beaufort in-huis klanten Enkele jaren geleden is invoercode 02950 Code gekoppeld dienstverband geïntroduceerd voor het koppelen van dienstverbanden. Deze code verving de invoercodes 02988 en 02989, die met ingang van deze release komen te vervallen. Als je nog niet de geadviseerde conversie in HR Core Beaufort hebt uitgevoerd (zie hiervoor de release notes van Beaufort 2021-12 - Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0 ), dan heb je mogelijk op het mutatieverslag afkeuringen gezien op deze codes. Wij adviseren je om de conversie uit te voeren: de medewerkers zijn op basis van de oude codes namelijk niet gekoppeld. 2022-03/02 Genereren aard arbeidsverhouding en soort inkomstenverhouding In januari 2022 zijn eenmalig de code aard inkomstenverhouding (invoercode 2268) en de code soort inkomstenverhouding (invoercode 2893) gegenereerd als deze niet aanwezig waren bij een werknemer. Zoals beschreven in de release notes van december (2021-12/5) is dit gedaan om een grootschalig aantal L-1606 meldingen te voorkomen.  Echter is nu gebleken dat deze codes ook zijn gegenereerd voor werknemers die geen dienstverband hebben (invoercode 2887 heeft waarde 1 (vrijwilliger) of 3 (overig)). De gegenereerde codes hebben in deze gevallen geen effect, omdat de betreffende werknemers niet worden meegenomen in de loonaangifte. Actie Er is voor gekozen om geen conversie te doen voor de betreffende personen, omdat deze niet in de loonaangifte worden opgenomen. De codes aard arbeidsverhouding en soort inkomstenverhouding hebben daarom geen effect voor deze groep personen. Een conversie brengt het risico met zich mee dat de code ten onrechte ook bij andere werknemers wordt geschoond, met poortcontroles tot gevolg. Desgewenst kun je bij personeel niet in loondienst zelf de betreffende invoercodes verwijderen. Gewijzigd en verbeterd 2022-03/03 Opschuifmethode Persoonlijk Budget van 36 naar 60 maanden We hebben in de Gemal programmatuur de maximale mogelijke opbouw van de persoonlijke budgetten 1 t/m 5 verlengd van 36 naar 60 maanden. De aanleiding hiervoor was de wijziging in de CAO sociaal werk. De functionaliteit om de opbouw tot 60 maanden mogelijk te maken hebben we echter voor alle vijf de budgetten op algemeen niveau mogelijk gemaakt. Dit wil zeggen dat voor de werkgevercodes 03675 t/m 03679 de tabel in Gemal zo is aangepast dat de maximale waarde van deze werkgevercodes nu 60 is.  CAO sociaal werk: in het akkoord voor de nieuwe CAO 2021-2023 is afgesproken dat de maximale opbouwperiode van het loopbaanbudget is verlengd van 36 maanden naar 60 maanden. Het loopbaanbudget was in Gemal op CAO-niveau al ingericht op PB3. Wij hebben werkgevercode 03677 Maximum maanden opbouw persoonlijk budget 3 opschuifmethode op CAO-niveau echter nog niet gewijzigd naar 60 maanden, omdat de officiële ingangsdatum van de regeling nog niet bekend is gemaakt door de koepel. In de programmatuur is de mogelijkheid, voor alle vijf de budgetten, om de opbouw tot en met 60 maanden te ondersteunen wel ingebouwd, maar wij adviseren deze voor de cao sociaal werk nog niet te gebruiken tot de koepel duidelijkheid heeft gegeven.  De wijzigingen Er zijn tien nieuwe uitvoercodes toegevoegd (twee per PB) om de opbouw voor alle 60 maanden te kunnen laten zien. Het betreft uitvoercodes 02590 t/m 02599. Deze uitvoercodes zijn een uitbreiding op de bestaande uitvoercodes 02512 t/m 02531, waarop het saldo per maand wordt getoond. Deze codes gaan nu nog tot en met 3 jaar terug, maar dit wordt uitgebreid naar 5 jaar. Hieronder een overzicht van de nieuwe uitvoercodes: 02590 sld PB1 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 1 actueel jaar-4 02591 sld PB1 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 1 actueel jaar-5 02592 sld PB2 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 2 actueel jaar-4 02593 sld PB2 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 2 actueel jaar-5 02594 sld PB3 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 3 actueel jaar-4 02595 sld PB3 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 3 actueel jaar-5 02596 sld PB4 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 4 actueel jaar-4 02597 sld PB4 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 4 actueel jaar-5 02598 sld PB5 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 5 actueel jaar-4 02599 sld PB5 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 5 actueel jaar-5 Voor elk van de persoonlijke budgetten is hiermee actueel jaar -4 en actueel jaar-5 toegevoegd. Op deze manier kan het saldo tot 60 maanden terug worden getoond op de loonstaat. Verder is ook het aantal mogelijke volgnummers bij de volgende invoercodes aangepast van maximaal 36 naar maximaal 60, zodat het saldo gecorrigeerd kan worden voor de juiste maand: invoercodes 02125 t/m 02129 Correctie persoonlijk budget 1 t/m 5 opschuifmethode.  Ingangsdatum / automatische herrekening De ingangsdatum van de uitbreiding van 36 naar 60 maanden voor de CAO sociaal werk is nog niet bekend. Wij zullen, als dat na het bekend worden van de ingangsdatum noodzakelijk is, een automatische herrekening uitvoeren om de eventueel gemiste opbouw voor de betreffende medewerkers te corrigeren. Werkgevercode 03677 Maximum maanden opbouw persoonlijk budget 3 opschuifmethode kan je wel zelf al wijzigen naar 60, maar dit op eigen risico. Er zouden namelijk vorderingen kunnen ontstaan als het ingangsmoment toch later dan 03-2022 wordt vastgesteld. Bovendien lift je (werkgever) waarde van deze code bij eventuele volgende wijzigingen dan niet meer mee met de waarde op CAO-niveau.  2022-03/04 Wijziging naamgeving en nieuwe in- en uitvoercodes voor WW, WIA en Wajong uitkeringen Wij werken momenteel aan een modernisering van de functionaliteit voor het verwerken van WW, WIA en Wajong uitkeringen in Gemal. In voorbereiding voor deze moderniseringsslag is de naamgeving van enkele in- en uitvoercodes gewijzigd. De functionaliteit is nog niet gewijzigd. Wij zullen hierover nader berichten zodra deze gereed is. Ook zijn er enkele nieuwe in- en uitvoercodes in Gemal toegevoegd. Deze zijn nog niet aanwezig in HR Core en heb je vooralsnog niet nodig. Zodra deze codes een functie krijgen, zullen wij hier nader bericht over plaatsen. Invoercodes 00673 VT Wajong (nieuw) 00674 uitk Wajong dagbedr (nieuw) 01005 WIA uitk dagbedr (was WAO-WIA uitkering) 02261 Jonggeh korting (was indicatie loon inclusief Wajong uitkering) 02492 WG betaling UFO (was instantiebetaling) 02607 Wajong/Arbeidsbep (was code WAO-WIA) 02847 Afw Wajong dagen (nieuw) Uitvoercodes 00634 WW uitkering (nieuw) 00673 VT Wajong (nieuw) 00674 Wajong uitkering (nieuw) 00986 Wachtgeld (was WW / Wachtgeld) Actie Indien je zelf een andere omschrijving aan de betreffende codes wilt toekennen, dan kun je dat doen in Gemal Direct onder Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > tekst bij invoercode / uitvoercode. Als je bij een bestaande code reeds in een eerdere productie een eigen omschrijving hebt toegekend, dan blijft je eigen omschrijving staan en hoef je dus geen actie te ondernemen. Wet- en regelgeving 2022-03/05 Belastingdienst schakelt poortcontroles L2258, L2260 en L2262 uit De Belastingdienst heeft aangegeven voorlopig niet te controleren op poortcontroles L2258, L2260 en L2262. Deze controles checken dat als de grondslag voor Aof hoog / laag / uitkering kleiner is dan - € 1 en groter dan € 1, de afdracht van de betreffende Aof premie geen € 0 mag zijn. De grondslag Aof hoog / laag / uitkering wordt gepresenteerd op de uitvoercodes 01557 / 01558 / 01559. De afdracht Aof hoog / laag / uitkering wordt gepresenteerd op de uitvoercodes 01874 / 01775 / 01893. In praktijk blijkt de situatie zich voor te doen dat door een inhouding in het actuele jaar, de cumulatieve grondslag van enige Aof premie negatief kan zijn. Conform de VCR notitie mag de bijbehorende Aof premie dan op € 0 gesteld worden. De genoemde poortcontroles gaan in die situatie dus onterecht af. Mocht één van deze meldingen getoond worden in MSG dan kun je deze negeren. Zodra de Belastingdienst heeft besloten of deze codes geschrapt worden of dat de condities worden aangepast, dan zullen wij de aanpassingen van de Belastingdienst volgen. Opgeloste meldingen 2022-03/06 Variabele VT in vaste opbouw PB (change 3079561)  Melding  Indien je gebruik maakt van een regeling Persoonlijk budget en je hebt in de betreffende grondslag de vakantieuitkering en eindejaarsuitkering opgenomen,  werd bij uitbetaling van verlofuren onterecht de variabele opbouw van vakantieuitkering en EJU meegenomen in de vaste component van het persoonlijk budget (bv uitvoercode 01753). Als deze uitvoercode ook opgenomen is in de grondslag verlofuren, werd het uurloon ten onrechte te hoog vastgesteld. Oplossing  De programmatuur van Gemal is aangepast.  De vaste componenten van de persoonlijk budgetten worden alleen bepaald over de vaste componenten. In periode 03 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor alle medewerkers die een vaste component Persoonlijk budget hebben (uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 of 02246). Je vindt deze herrekening terug in je overzicht van Mutaties en Signalen Gemal als 03-02.  Vervolg op community bericht Bovenstaand is een vervolg op het community bericht van 28 januari, zie verder bij 'Eerder gepubliceerde nieuwsberichten' in deze release notes. 2022-03/07 Cent verschil in bron-doel regeling leidt tot foutcode L2048 (change 3154368) Melding In uitzonderlijke gevallen kon de pro-rata berekening op de verkeerde manier omgaan met verschillen van 1 of 2 cent bij personen met meerdere dienstverbanden. Hierdoor kon er, ondanks dat voor een dienstverband het Loon SV 0 was, toch 1 of 2 cent terechtkomen in 1 van de 3 WW-grondslagen. Deze situatie leidde tot foutmeldingen in de Loonaangifte. Oplossing De programmatuur van Gemal is aangepast. De pro-rata berekening zet verschillen van 1 of 2 cent nu bij het juiste dienstverband neer. Automatische herrekening 03-04 Personen met meerdere dienstverbanden en pro-rata berekening, waarbij het loon SV 0 is maar de uitvoercodes 02339 grondslag ww hoog of 02341 grondslag ww laag of 02343 grondslag ww herzien 1 of 2 cent bevat, worden herrekend. 2022-03/08 Foutcode 111 bij invoercode 02261 waarde 2 (change 3302879) Melding Het bleek dat Gemal vastlegging van invoercode 02261 Indicatie loon inclusief Wajong uitkering met waarde 2 door Gemal werd afgekeurd met foutcode 111. De oorzaak was dat de maximumwaarde van deze invoercode op werkgevercode 57016 was vastgelegd met waarde 1. Oplossing Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen.   Actie We kunnen helaas geen automatische herrekening uitvoeren, omdat de mutatie nooit door Gemal is verwerkt. Indien je mutatie is afgekeurd, dan dien je deze dus zelf opnieuw vast te leggen. Dat kan ook met terugwerkende kracht in het huidige jaar. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2022-03/09 Variabele VT in vaste opbouw PB [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 28 januari 2022 -  We zijn bezig met een programma-aanpassing zodat uitvoercode 01753, 01754, 01755 niet langer soms door incidentele salariscomponenten beïnvloed wordt maar altijd alleen de vaste waarde bevat. Deze aanpassing kunnen we helaas niet meer afronden voor 2022-02, dus zullen we er in de release notes voor 2022-03 op terugkomen. 11 januari 2022  - Wanneer je gebruik maakt van de regeling Persoonlijk Budget 1, dan presenteren we de opbouw hiervan in uitvoercode 01903  opbouw PB1. Deze opbouw kan gevormd worden uit een vast, maandelijks bedrag maar kan daarnaast ook gevoed worden vanuit een variabele component. Het vaste deel van de opbouw PB1 presenteren we afzonderlijk ook nog met uitvoercode 01753  vaste opbw PB1. Dit gegeven wordt dan bijvoorbeeld gebruikt om een prognose te kunnen maken van hetgeen op jaarbasis opgebouwd wordt als PB1. Daarnaast kan deze uitvoercode sinds 2021-11 ook gebruikt worden om op te nemen in bijvoorbeeld de grondslag verlofuren, zodat in de waarde van het verlofuur ook de waarde van de vaste opbouw Persoonlijk Budget 1 is opgenomen. Hetgeen hiervoor beschreven is, geldt voor PB1, maar ook voor de overige regelingen / uitvoercodes van Persoonlijk Budget 2 t/m 5. Melding We constateren nu dat in deze vaste PB van uitvoercode 01753 ook een variabele component zoals vakantietoeslag (over bijvoorbeeld een ORT-component) kan zijn opgenomen. Dit kan ertoe leiden dat daarmee de waarde van uitvoercodes 01753, 01754 etc. en daarmee de waarde van het verlofuur, te hoog is. Workaround We doen op dit moment onderzoek naar oorzaak en oplossing. Doet deze situatie zich voor bij je, dan kun je er bij wijze van workaround ook voor kiezen om bijvoorbeeld een percentage opslag vast te leggen voor de waarde van een verlofuur of bij de medewerker een afwijkend uurloon vast te leggen [1]. Zodra we meer informatie hebben, zullen we je hierover verder informeren. Meer informatie [1] Handleiding Gemal onderwerp Verlofuren (ver)kopen. 2022-03/10 Melding L2217 voor dienstverbanden met een Datum einde IKV in de toekomst [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 31 januari 2022 - Het onterecht verschijnen van melding L2217 is in de februari release van Gemal opgelost. 19 januari 2022 - We zien dat melding L2217 ook verschijnt bij dienstverbanden waarbij de Datum einde IKV is vastgelegd met een datum in de toekomst, buiten de huidige draaiperiode. Deze melding (vorig jaar bekend als L2023) hoort alleen af te gaan als de Datum einde IKV in de huidige draaiperiode ligt en de code reden einde arbeidsovereenkomst niet gevuld is. Als je deze melding krijgt bij dienstverbanden met een Datum einde IKV in de toekomst, dan kun je deze melding negeren: in de loonaangifte wordt de Datum einde IKV nog niet doorgegeven en je zult vanuit de Belastingdienst geen melding krijgen. De melding verschijnt alleen in Gemal. L2217 - Als de Code soort IKV = 11, 13 of 15 en de Code aard arbeidsverhouding = 1, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 82 of 83 en de Datum einde IKV is gevuld dan moet de Code reden einde arbeidsovereenkomst gevuld zijn. CAO informatie CAO gemeenten/SGO 2022-03/11 Uitvraag salarisgegevens 2021 Ter informatie: Voor de gemeenten en gemeentelijke samenwerkende organisaties die hiertoe een machtiging hebben afgegeven via werkgevercode 10611, is in de loop van februari een uitvraag van geanonimiseerde salarisgegevens over 2021 uitgevoerd in Payroll Gemal. Met behulp van deze gegevens verzorgt het A&O-fonds Gemeenten de jaarlijkse Personeelsmonitor. Om inzicht te krijgen in de betreffende gegevens zijn deze opgenomen in de handleiding onderwerp ‘VNG, gegevensuitwisseling’. 2022-03/12 Nieuwe CAO 2021-2023 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 26 januari 2022 - Voor de volledigheid willen we je erop attenderen dat de tekst die in de release notes 2022-02/15 is opgenomen voor de nieuwe CAO gemeenten, geldt onder voorbehoud van goedkeuring door het VNG-bestuur op 27 januari. 2022-03/13 Nieuwe CAO 2021-2023 (vervolg) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 februari 2022 - In de release notes hebben we bij onderwerp “2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023” aangegeven dat we het resultaat van de eenmalige uitkering van € 900,00 van vorig jaar in 2022-02 zullen presenteren met uitvoercode 01065 en de overige nabetalingscomponenten samengevoegd zoals gebruikelijk op uitvoercode 01066. De manier waarop je de corona-onkostenvergoeding van € 300,00 mag verlonen kan zoals eerder aangegeven heel divers zijn. Om hieraan tegemoet te komen, en voor een betere inzichtelijkheid van de diverse nabetalingscomponenten, kiezen we er alsnog voor om het resultaat van deze vergoeding ook afzonderlijk te presenteren. Het resultaat is dan niet langer opgenomen in uitvoercode 01066 maar in uitvoercode 01064. We hebben hiervoor een tussentijdse aanpassing gedaan. De tekst van deze uitvoercode is aangepast naar  Corona onkostverg maar je kunt deze altijd zelf wijzigen. Uitvoercode 01064 hebben we met een 8 in de grondslag ABP opgenomen om aan te sturen dat dit niet pensioengevend is. Vastlegging van deze variabele invoer-/uitvoercode is niet gebruikelijk maar, net zoals bij invoercode 01065, geldt dat je je bewust moet zijn van onze aansturing wanneer je deze code dit jaar gebruikt (hebt). Stel nu dat je de € 300,00 zou willen uitbetalen voor de werknemer als netto maar voor de werkgever via de werkkostenregeling, dan kun je als volgt te werk gaan: Je kunt de fiscale afhandeling van uitvoercode 01064 omzetten van bruto naar netto (van kolom 3 naar kolom 30) [1]. Omdat voor deze bruto code nu netto is geworden, moet je in lijn hiermee mogelijk ook je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties aanpassen. Ook enkele grondslagen moet je mogelijk aanpassen, zoals grondslag bruto loon [2]. Daarnaast moet je uitvoercode 01064 als eindheffingsloon opnemen in de grondslag voor de werkkostenregeling [3]. Voor zover deze corona-onkostenvergoeding de vrije ruimte overschrijdt, is uiteindelijk eindheffing verschuldigd. Veiligheidsregio’s Zoals aangegeven in onderwerp 2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023 opereren de veiligheidsregio’s nog vanuit de rechtspositie van de CAR-UWO en zullen ze (zoals gemeentes vóór invoering van de WNRA) lokaal naar verwachting de wijzigingen bekrachtigen. We hebben vorige week met de nieuw opgerichte werkgeversvereniging van de samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) onder andere hierover gesproken. We hebben hierbij aangegeven dat in onze programmatuur de wijzigingen nu nog één op één verbonden zijn met die van de CAO gemeenten, dus ook voor wat betreft het uitvoeringsmoment in februari. Uit dit overleg kwam naar voren dat op termijn de arbeidsvoorwaarden tussen gemeenten en veiligheidsregio’s uit elkaar kunnen gaan lopen. We zullen dan ook voorbereidingen gaan treffen om voor de veiligheidsregio’s afzonderlijk aansturing van arbeidsvoorwaarden en salarisregeling te maken. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Aansturing uitvoercodes > Nr kolom loonstaat, via werkgevercode 58001. [2] Uitvoercode 01064 aanpassen in werkgevercode 55081  Grondslag bruto loon. [3] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling > Uc gr werkkosten, via werkgevercode 01064 = 1. 2022-03/14 Collectieve herrekening proefproductie voor wijzigingen nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 4 februari 2022 - We hebben vandaag een verbetering doorgevoerd. Werkgevercode 99221  Af te roepen beginperiode herrekening  hoef je niet meer via bulkinvoer vast te leggen. Zoals gebruikelijk bij andere productiesoorten, kan dat nu ook bij een proefproductie via  Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling  gebeuren. 2 februari 2022 - We hebben bij ons Service Center enkele keren de vraag gekregen of het mogelijk is om in een proefproductie een collectieve herrekening over vorig jaar uit te voeren voor een hele instelling om zo de resultaten te beoordelen van de CAO-wijzigingen 2021-2023. Dit is als volgt mogelijk: Stuur een proefproductie aan zoals je gewoonlijk doet voor een instelling en voer eventueel werkgever-/werknemermutaties op. Kies voor G DI > Werkgever, extra > Bulkinvoer, werkgever. (je ziet onder  Werkgever  je ceanummer en instellingsnummer al staan). Leg vast onder  Code  de werkgevercode  99221  (af te roepen beginperiode herrekening). Onder Volgnr hoef je niets vast te leggen.  Leg vast onder  Waarde  11  (de periode van herrekening). Leg vast onder  Ingangsperiode  202111. Kies voor  Opslaan. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling. Leg vast bij  Code selectie proefproductie   2  (proefproductie voor alle werknemers) ( Periode proefproductie  hoef je niet in te vullen, er wordt automatisch uitgegaan van de eerstvolgende productie). Kies voor  Opslaan. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Zenden  en kies voor  Akkoord GDI = Gemal Direct Inrichting 2022-03/15 Eenmalige uitkering en einddatum IKV [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 4 februari 2022 - De programma-aanpassing van Gemal is doorgevoerd. De betreffende medewerkers worden nu wel herrekend in je herrekening over vorig jaar. 3 februari 2022 - We hebben geconstateerd dat er een situatie kan zijn waarin voor sommige medewerkers niet een herrekening over het jaar wordt uitgevoerd in Gemal ook al heb je dat wel aangestuurd in een proef- of salarisproductie. Dit doet zich voor bij medewerkers met een (eventueel toekomstige) einddatum IKV (invoercode 02924) in 2022 waarvan de periode kleiner is dan 11 (de herrekeningsmaand). Stel dat je herrekent vanaf 2021-01, dan wordt de herrekening voor deze medewerker wel uitgevoerd. We zullen hiervoor een tussentijdse programma-aanpassing doorvoeren. 2022-03/16 Doorwerking CAO-verhoging [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 februari 2022 - We willen je attenderen op het volgende: Door de CAO-aanpassingen van met name de salarisbodem van € 14,00 zal voor diverse medewerkers in de onderste schalen en in de Participatieschaal het inkomen relatief meer dan gewoonlijk stijgen. Dit zal dan mogelijk ook weer kunnen doorwerken in bijvoorbeeld een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of eventuele toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag etc). Je kunt overwegen om de medewerkers hiervan in kennis te stellen en/of te verwijzen naar de site van de Belastingdienst. 2022-03/17 Aanvullende informatie nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 februari 2022 - In het kader van toepassing van de nieuwe CAO in Gemal willen we je informeren over het volgende: Mogelijk is het aan je aandacht ontsnapt en daarom willen we je er nog even op attenderen: we hebben op 2 februari een tussentijdse aanpassing gedaan waarmee het resultaat van de corona-onkostenvergoeding niet op uitvoercode 01066 maar op uitvoercode 01064 wordt geplaatst. Zie het bericht  CAO-gemeenten/SGO en CAO PGA - Nieuwe CAO 2021-2023 vervolg. We adviseren je te kijken of je in het verleden wellicht de aansturing van de uitvoercodes 01064, 01065, 01066 zelf hebt aangepast op Werkgeverniveau voor wat betreft pensioengevendheid [1]. Het advies is om die W(erkgever)-aansturing te verwijderen en de aansturing op C(ao) of A(lgemeen)-niveau te handhaven. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP. 2022-03/18 Toepassing CAO minimumloon [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 18 februari 2022 - We constateren dat bij het toepassen van het CAO minimumloon er ten onrechte rekening wordt gehouden met de leeftijd zoals bij het wettelijk minimumloon. Hierdoor wordt bijvoorbeeld bij een 20-jarige het schaalbedrag vergeleken met 80% van het CAO minimumloon waardoor dit ertoe kan leiden dat geen aanvulling CAO minimumloon plaatsvindt. We constateren bovendien dat ook wanneer een percentage loondispensatie is vastgelegd bij de medewerker (invoercode 01746) dit de toepassing van het CAO minimumloon beïnvloedt. We zullen beide situaties verder onderzoeken en al naar gelang de uitkomst hiervan in periode 2022-03 een automatische herrekening uitvoeren. We informeren je over het vervolg hiervan in een volgend community bericht of de release notes. Desgewenst kun je eventueel nu nog zelf ingrijpen op de berekening met behulp van een aanvullende correctieproductie. CAO GGZ 2022-03/19 Vooraankondiging: vervallen oude salarisschalen Voor de CAO GGZ zijn de salarisschalen verdeeld in functiegroepen. Binnen die functiegroepen is er een aanloopschaal, A-schaal en B-schaal. Een voorbeeld hiervan is functiegroep 10 met aanloopschaal 9, schaal 10A en 10B. Dit wordt dan opgevolgd door functiegroep 15 met aanloopschaal 14, schaal 15A en 15B. Dit loopt op deze manier door tot en met functiegroep 80 met aanloopschaal 79 en schaal 80A en 80B. Toen deze opzet van de schalen werd geïntroduceerd in de CAO zijn de schalen in Gemal daarop aangepast. De aanloopschalen hebben in Gemal toen ook een A als toevoeging gekregen om zich van de oude schalen te onderscheiden. Om volop ruimte te bieden voor de administratieve overgang van de oude naar de nieuwe inschaling zijn de oude schalen destijds niet verwijderd.  Aanpassing per 2022-07 Om Gemal wel gelijk te trekken met de indeling van de CAO, zullen we de “oude” schalen per 2022-07 verwijderen. Dit betreft de schalen 1 t/m 80. Naast het verwijderen van de schalen 1 t/m 80 zullen ook de schalen 201, 301, 1049, 1054, 1059, 1064, 1069, 1074 en 1079 worden verwijderd. Ook deze schalen worden niet in de CAO genoemd en zijn ook niet meer in gebruik. De schalen met een toevoeging van een A of B in Gemal blijven bestaan, conform de CAO. Het verschil tussen de CAO en Gemal is wel dat in Gemal de aanloopschalen ook een toevoeging A hebben, terwijl dit in de CAO niet het geval is. Uiteraard wordt de schaal voor medisch specialisten (schaal 100 in Gemal) en de PWWB schaal voor participatiebanen niet verwijderd.  Actie Als er nog werknemers zijn die aan bovenstaande schalen zijn gekoppeld moeten deze worden omgeschaald naar de overeenkomstige schaal die wel in de CAO wordt genoemd. 2022-03/20 Pensioenaftopping In de Release notes van februari jl. hebben we je bij onderwerp 17 geïnformeerd over een foutieve pensioenberekening als bij de werknemer invoercode 01166 met waarde 0,07 is vastgelegd. Dit is de aansturing voor de maandelijkse berekening en uitbetaling voor de pensioenaftopping. Nadat er op aangeven van Pfzw een omzetting is doorgevoerd om de pensioenaftopping niet meer in de periode grondslag, maar in de jaargrondslag mee te laten tellen, was er een fout opgetreden voor werknemers waarbij deze aansturing was opgegeven, maar die op basis van het inkomen geen recht hebben op de pensioenaftopping. Automatische herrekening Gebleken is dat het probleem niet volledig is opgelost in de februari productie. Daarom wordt in de maart productie nogmaals een automatische herrekening uitgevoerd voor de betreffende werknemers. Deze herrekeningsmutaties worden gekenmerkt met reden 03-03. CAO kraamzorg 2022-03/21 Bedrag stagevergoeding   Het bedrag aan stagevergoeding voor de CAO kraamzorg was niet aangepast voor 2021 en 2022. De salaristabel is nu aangepast en er zal voor 2022 een automatische herrekening plaatsvinden. Deze is te herkennen aan reden 03-05. Voor 2021 is er geen automatische herrekening.  Actie Stagiaires in dienst in 2022 worden automatisch herrekend over 2022. Voor stagiaires die over 2021 een bedrag hebben misgelopen, is het advies om voor dat gedeelte een handmatige nabetaling te doen. Dit kan door middel van invoercode 01066.  CAO PGA 2022-03/22 Nieuwe CAO 2021-2023 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 26 januari 2022 - Voor de volledigheid willen we je erop attenderen dat de tekst die in de release notes 2022-02/15 is opgenomen voor de nieuwe CAO gemeenten, geldt onder voorbehoud van goedkeuring door het VNG-bestuur op 27 januari. 2022-03/23 Nieuwe CAO 2021-2023 (vervolg) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 februari 2022 - In de release notes hebben we bij onderwerp “2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023” aangegeven dat we het resultaat van de eenmalige uitkering van € 900,00 van vorig jaar in 2022-02 zullen presenteren met uitvoercode 01065 en de overige nabetalingscomponenten samengevoegd zoals gebruikelijk op uitvoercode 01066. De manier waarop je de corona-onkostenvergoeding van € 300,00 mag verlonen kan zoals eerder aangegeven heel divers zijn. Om hieraan tegemoet te komen, en voor een betere inzichtelijkheid van de diverse nabetalingscomponenten, kiezen we er alsnog voor om het resultaat van deze vergoeding ook afzonderlijk te presenteren. Het resultaat is dan niet langer opgenomen in uitvoercode 01066 maar in uitvoercode 01064. We hebben hiervoor een tussentijdse aanpassing gedaan. De tekst van deze uitvoercode is aangepast naar  Corona onkostverg maar je kunt deze altijd zelf wijzigen. Uitvoercode 01064 hebben we met een 8 in de grondslag ABP opgenomen om aan te sturen dat dit niet pensioengevend is. Vastlegging van deze variabele invoer-/uitvoercode is niet gebruikelijk maar, net zoals bij invoercode 01065, geldt dat je je bewust moet zijn van onze aansturing wanneer je deze code dit jaar gebruikt (hebt). Stel nu dat je de € 300,00 zou willen uitbetalen voor de werknemer als netto maar voor de werkgever via de werkkostenregeling, dan kun je als volgt te werk gaan: Je kunt de fiscale afhandeling van uitvoercode 01064 omzetten van bruto naar netto (van kolom 3 naar kolom 30) [1]. Omdat voor deze bruto code nu netto is geworden, moet je in lijn hiermee mogelijk ook je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties aanpassen. Ook enkele grondslagen moet je mogelijk aanpassen, zoals grondslag bruto loon [2]. Daarnaast moet je uitvoercode 01064 als eindheffingsloon opnemen in de grondslag voor de werkkostenregeling [3]. Voor zover deze corona-onkostenvergoeding de vrije ruimte overschrijdt, is uiteindelijk eindheffing verschuldigd. Veiligheidsregio’s Zoals aangegeven in onderwerp “2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023” opereren de veiligheidsregio’s nog vanuit de rechtspositie van de CAR-UWO en zullen ze (zoals gemeentes vóór invoering van de WNRA) lokaal naar verwachting de wijzigingen bekrachtigen. We hebben vorige week met de nieuw opgerichte werkgeversvereniging van de samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) onder andere hierover gesproken. We hebben hierbij aangegeven dat in onze programmatuur de wijzigingen nu nog één op één verbonden zijn met die van de CAO gemeenten, dus ook voor wat betreft het uitvoeringsmoment in februari. Uit dit overleg kwam naar voren dat op termijn de arbeidsvoorwaarden tussen gemeenten en veiligheidsregio’s uit elkaar kunnen gaan lopen. We zullen dan ook voorbereidingen gaan treffen om voor de veiligheidsregio’s afzonderlijk aansturing van arbeidsvoorwaarden en salarisregeling te maken. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Aansturing uitvoercodes > Nr kolom loonstaat, via werkgevercode 58001. [2] Uitvoercode 01064 aanpassen in werkgevercode 55081  Grondslag bruto loon. [3] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling > Uc gr werkkosten, via werkgevercode 01064 = 1. 2022-03/24 Collectieve herrekening proefproductie voor wijzigingen nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 4 februari 2022 - We hebben vandaag een verbetering doorgevoerd. Werkgevercode 99221  Af te roepen beginperiode herrekening  hoef je niet meer via bulkinvoer vast te leggen. Zoals gebruikelijk bij andere productiesoorten, kan dat nu ook bij een proefproductie via  Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling  gebeuren. 2 februari 2022 - We hebben bij ons Service Center enkele keren de vraag gekregen of het mogelijk is om in een proefproductie een collectieve herrekening over vorig jaar uit te voeren voor een hele instelling om zo de resultaten te beoordelen van de CAO-wijzigingen 2021-2023. Dit is als volgt mogelijk: Stuur een proefproductie aan zoals je gewoonlijk doet voor een instelling en voer eventueel werkgever-/werknemermutaties op. Kies voor G DI > Werkgever, extra > Bulkinvoer, werkgever. (je ziet onder  Werkgever  je ceanummer en instellingsnummer al staan). Leg vast onder  Code  de werkgevercode  99221  (af te roepen beginperiode herrekening). Onder Volgnr hoef je niets vast te leggen. Leg vast onder  Waarde  11  (de periode van herrekening). Leg vast onder  Ingangsperiode  202111. Kies voor  Opslaan. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling. Leg vast bij  Code selectie proefproductie   2  (proefproductie voor alle werknemers) ( Periode proefproductie  hoef je niet in te vullen, er wordt automatisch uitgegaan van de eerstvolgende productie). Kies voor  Opslaan. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Zenden  en kies voor  Akkoord GDI = Gemal Direct Inrichting 2022-03/25 Eenmalige uitkering en einddatum IKV [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 4 februari 2022 - De programma-aanpassing van Gemal is doorgevoerd. De betreffende medewerkers worden nu wel herrekend in je herrekening over vorig jaar. 3 februari 2022 - We hebben geconstateerd dat er een situatie kan zijn waarin voor sommige medewerkers niet een herrekening over het jaar wordt uitgevoerd in Gemal ook al heb je dat wel aangestuurd in een proef- of salarisproductie. Dit doet zich voor bij medewerkers met een (eventueel toekomstige) einddatum IKV (invoercode 02924) in 2022 waarvan de periode kleiner is dan 11 (de herrekeningsmaand). Stel dat je herrekent vanaf 2021-01, dan wordt de herrekening voor deze medewerker wel uitgevoerd. We zullen hiervoor een tussentijdse programma-aanpassing doorvoeren. 2022-03/26 Doorwerking CAO-verhoging [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 februari 2022 - We willen je attenderen op het volgende: Door de CAO-aanpassingen van met name de salarisbodem van € 14,00 zal voor diverse medewerkers in de onderste schalen en in de Participatieschaal het inkomen relatief meer dan gewoonlijk stijgen. Dit zal dan mogelijk ook weer kunnen doorwerken in bijvoorbeeld een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of eventuele toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag etc). Je kunt overwegen om de medewerkers hiervan in kennis te stellen en/of te verwijzen naar de site van de Belastingdienst. 2022-03/27 Aanvullende informatie nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 februari 2022 - In het kader van toepassing van de nieuwe CAO in Gemal willen we je informeren over het volgende: Mogelijk is het aan je aandacht ontsnapt en daarom willen we je er nog even op attenderen: we hebben op 2 februari een tussentijdse aanpassing gedaan waarmee het resultaat van de corona-onkostenvergoeding niet op uitvoercode 01066 maar op uitvoercode 01064 wordt geplaatst. Zie het bericht  CAO-gemeenten/SGO en CAO PGA - Nieuwe CAO 2021-2023 vervolg. We adviseren je te kijken of je in het verleden wellicht de aansturing van de uitvoercodes 01064, 01065, 01066 zelf hebt aangepast op Werkgeverniveau voor wat betreft pensioengevendheid [1]. Het advies is om die W(erkgever)-aansturing te verwijderen en de aansturing op C(ao) of A(lgemeen)-niveau te handhaven. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP. 2022-03/28 Toepassing CAO minimumloon [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 18 februari 2022 - We constateren dat bij het toepassen van het CAO minimumloon er ten onrechte rekening wordt gehouden met de leeftijd zoals bij het wettelijk minimumloon. Hierdoor wordt bijvoorbeeld bij een 20-jarige het schaalbedrag vergeleken met 80% van het CAO minimumloon waardoor dit ertoe kan leiden dat geen aanvulling CAO minimumloon plaatsvindt. We constateren bovendien dat ook wanneer een percentage loondispensatie is vastgelegd bij de medewerker (invoercode 01746) dit de toepassing van het CAO minimumloon beïnvloedt. We zullen beide situaties verder onderzoeken en al naar gelang de uitkomst hiervan in periode 2022-03 een automatische herrekening uitvoeren. We informeren je over het vervolg hiervan in een volgend community bericht of de release notes. Desgewenst kun je eventueel nu nog zelf ingrijpen op de berekening met behulp van een aanvullende correctieproductie. CAO UMC 2022-03/29 Maximum uurloon BAD Met wijzigingen rondom de nieuwe CAO, was het maximum uurloon BAD (werkgevercode 08206) niet bijgewerkt. Dit is nu wel gedaan en deze werkgevercode is aangepast van inpasnummer 9025 naar inpasnummer 9034.  Actie In overleg is in februari voor werkgevercode 08206 het W-niveau toegepast. Het advies is om dit in maart weer naar C-niveau te zetten.   Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2022-03/30 Belangrijk - Pensioenaangifte APG tijdig verzenden! [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 26 januari 2022 - Aanstaande zaterdag 29 januari is de laatste dag waarop je de bestanden van je producties over 2021 kunt accorderen voor verzending. Wij hebben geconstateerd dat nog niet alle klanten deze bestanden geaccordeerd hebben voor verzending naar het APG. Indien de bestanden zaterdag 29 januari niet worden geaccordeerd voor verzending, zijn wij genoodzaakt om vanuit Visma | Raet de bestanden te verzenden naar het APG. Je kunt dit volgen in de applicatie APG Pensioenaangifte. Deze actie is nodig om ervoor te zorgen dat vanaf de productie van februari 2022 wij jouw herrekeningen over 2021 correct kunnen verwerken in de APG Pensioenaangifte. Ingaande zondag 30 januari 2022 zullen de APG-bestanden tijdelijk niet zichtbaar zijn in APG Pensioenaangifte als je een productie draait. Dit betekent dat de kolom ‘digitale media’ in Payroll Manager ook niet bijgewerkt zal worden. De bestanden van periode 01 die nog niet verzonden zijn naar het APG, kun je dan nog wel verzenden. Zodra de APG bestanden ingelezen (kunnen) worden, zal Payroll Manager vanzelf bijgewerkt worden. Wij zullen je op dat moment ook informeren. Let op: als jouw APG-bestanden niet ingezonden mogen worden, kun je dit kenbaar maken aan ons Service Center. Pensioenfonds ABP 2022-03/31 Module Pensioenaangifte APG is weer beschikbaar [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 4 februari 2022 - De onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid, al je bestanden zijn verwerkt. De statussen in Payroll Manager zijn bijgewerkt.  Als je in de tussenliggende periode de productie van februari heeft overgedraaid of een correctieproductie heeft gedraaid, dan wordt alleen het laatst aangemaakte bestand ingelezen in Pensioenaangifte APG. Bij eerder gedraaide producties zie je dan mogelijk een rood handje (fout opgetreden) in Payroll Manager. Dit kun je negeren. Pensioenfonds PFZW 2022-03/32 Correctie invoercodes PFZW Inleiding Het is mogelijk om op allerlei punten in te grijpen in de pensioenberekening voor PFZW, behalve op de twee onderdelen die eigenlijk het meest essentieel zijn voor de berekening: het regelingloon en de verloonde uren. In toenemende mate zien we situaties waarin de loondoorbetaling mag stoppen in verband met een uitkeringssituatie (meestal vervroegde IVA). Daarnaast is het in situaties waarin de berekening van Gemal niet voldoet aan de wensen van de klant, niet mogelijk in te grijpen in de pensioenberekening. Vanaf deze release wordt het mogelijk gemaakt hier wel op in te grijpen. Voor het opgeven van een vervroegde IVA wordt een instructie toegevoegd aan de handleiding en voor andere gevallen waarin ingegrepen moet worden, zal dat via ons Service Center aangegeven worden. Verloonde uren en regelingloon aanpassen Vanaf deze release is het mogelijk om de verloonde uren PFZW en het regelingloon PFZW met een (nieuwe) invoercode te overrulen. De hiermee opgegeven waarden zullen in de maand van opgave effect hebben op de berekening van de pensioencomponenten. Gegeven: afwijkend verloonde uren PFZW. Vastleggen: invoercode 02409. Met dit gegeven overschrijf je de verloonde uren van uitvoercode 02324 uren verloond PFZW. Met waarde 0,01 geef je aan dat je geen output op deze invoercode wenst (blokkade). Gegeven: afwijkend regelingloon PFZW. Vastleggen: invoercode 02433. Met dit gegeven overschrijf je het regelingloon van uitvoercode 02233 PFZW Reg. ln UPA. Let op: deze invoercodes dien je alleen te gebruiken als je expliciet hiervoor instructies krijgt in de handleiding of van ons Service Center. Actie Er is geen actie nodig. Voor het opgeven van de IVA-uitkering zal een instructie gemaakt worden. In uitzonderlijke gevallen kan het overrulen van de twee uitvoercodes het juiste effect hebben op de pensioenberekening. 2022-03/33 Contractindicaties niet gevuld in UPA [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 27 januari 2022 - Het blijkt dat in de UPA over 2022-01 de contractindicaties voor (on)bepaalde tijd (schriftelijke overeenkomst en oproepovereenkomst) ten onrechte niet gevuld worden. Pensioenfonds PFZW heeft aangegeven dat dit niet leid