Mijn Communities
Help

Releases Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
  [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Nieuw 2022-02/1 CAO minimumloon per uur Met ingang van 2022-01 is het mogelijk om een per CAO afgesproken minimumloon per uur te hanteren in Gemal. We hebben hiervoor een nieuwe werkgevercode opgenomen in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon: Gegeven: CAO minimumloon per uur. Vastleggen: werkgevercode 03461. Het minimumloon per uur zoals afgesproken voor jouw instelling of CAO. Deze aansturing biedt de mogelijkheid om een ‘bodem’ in de CAO te leggen, zoals bijvoorbeeld afgesproken wordt in de nieuwe CAO gemeenten. Het Wettelijk MinimumLoon (WML), zoals dat nu (half)jaarlijks wordt vastgesteld, is een maand/week/dagloon dat verder niet gerelateerd is aan een aantal normuren. Met andere woorden: Het WML van € 1725,00 levert bij iemand bij de CAO gemeenten met het aantal fulltime normuren van 156 uur, een uurloon op van 1725/156 = € 11,06 en bij iemand bij de CAO waterbedrijven 1725/165 = € 10,46. Daarnaast presenteren we met werkgevercode 03462 het CAO minimum maandloon dat op basis van de normuren van werkgevercode 03300 hoort bij het CAO minimum uurloon van werkgevercode 03461. Dit kun je verder niet zelf vastleggen maar dient ter informatie. De aansturing gebeurt op werkgever/instellingsniveau, maar indien gewenst, kan je de aanvulling voor het CAO minimumloon per uur blokkeren bij de medewerker: Gegeven: code cao minimumloon per uur. Vastleggen: invoercode 02940. 1 = CAO minimumloon per uur niet toepassen. Aandachtspunten In de Staatscourant met de officiële publicatie van het minimumloon worden weliswaar ook bedragen genoemd als ‘minimumloon per uur’, maar daarbij is ook vermeld dat alleen de maand-/week-/dag-bedragen van het Wettelijk MinimumLoon rechtsgeldig zijn. In Gemal hebben we daarom dan ook alleen de maand-/week-/dag-bedragen van het Wettelijk MinimumLoon opgenomen op A(lgemeen) niveau (met daarbij de jeugdpercentages en de bbl-varianten). Het uurloon van de medewerker wordt bij het minimumloon per uur bepaald door het fulltime salarisbedrag, zoals dat in de salarisregeling is opgenomen, te delen door het fulltime aantal uren zoals dat door de CAO is bepaald. Hierbij wordt dus uitgegaan van het schaalbedrag, niet van het uurloon zoals dat bepaald wordt door de grondslag salaris. Omdat uitgegaan wordt van de door CAO gepubliceerde salarisbedragen, is dit minimumloon per uur ook alleen daarbij van toepassing, dus bij inschaling met anciënniteit / trede of procentuele inschaling. Wanneer het schaalbedrag lager is dan het berekende op basis van het minimumloon per uur, dan wordt het verschil uitbetaald en als aanvulling gepresenteerd met uitvoercode 01007. Deze uitvoercode wordt ook nu al gebruikt voor aanvulling op basis van het wettelijk minimumloon. Gewijzigd en verbeterd 2022-02/2 Uitfaseren administratieoverzicht In het kader van de modernisering en de inspanning voor de IKV-oplossing, willen we stapsgewijs de traditionele overzichten afbouwen. Het administratieoverzicht is zo’n overzicht. Hiermee worden maximaal 10 uitvoercodes gepresenteerd bij werknemers. Ditzelfde is te bereiken door een selectie in Excel in de loonstaten in CSV-formaat, of een selectie in het resultatenoverzicht in CSV-formaat op registratienummer niveau. Onze Management Informatie (MI) toepassing heeft hier nog betere oplossingen voor. De lijstnummers 1101 t/m 1104 gaan dus met ingang van 2022-02 vervallen en de overzichten worden niet meer vervaardigd. 2022-02/3 Uitbreiding eenmalige of structurele uitkeringen van 7 naar 9 Het blijkt dat in bepaalde situaties behoefte is aan meer eenmalige/structurele uitkeringsregelingen dan de huidige 7. Daarom zijn er 2 nieuwe toegevoegd, te weten eindejaarsuitkeringsregeling 8 (EJU-8) en eindejaarsuitkeringsregeling 9 (EJU-9). Deze regelingen zijn in principe gereserveerd voor het CAO-onderhoud door ons. Indien er echter een tekort is aan eenmalige/structurele uitkeringen en de toekenning kan niet op een andere manier worden opgelost, dan kun je de nieuwe regelingen in gebruik nemen. De werking van EJU-8 en EJU-9 is identiek aan die van EJU-7. Ook de inrichting van de werkgevercodes, invoercodes en uitvoercodes is soortgelijk aan die van EJU-7. Dit geldt ook voor de inrichting van de grondslagen op Algemeen niveau. Uiteraard is het ook mogelijk de regelingen een eigen naam te geven. Hieronder staan de nieuwe codes vermeld. Werkgevercodes werkgevercode omschrijving werkgevercode omschrijving 03658 recht EJU-8 naar budget 03659 recht EJU-9 naar budget 06168 correctie grondslag eindejaarsuitkering 8 06169 correctie grondslag eindejaarsuitkering 9 25101 EJU-8 methode berekenen 25301 EJU-9 methode berekenen 25106 EJU-8 code uitsluiten categorie soortloner 25306 EJU-9 code uitsluiten categorie soortloner 25107 EJU-8 code uitsluiten categorie schalen 25307 EJU-9 code uitsluiten categorie schalen 25111 EJU-8 percentage uitkering 25311 EJU-9 percentage uitkering 25112 EJU-8 jaarminimum uitkering 25312 EJU-9 jaarminimum uitkering 25113 EJU-8 periode uitbetaling 25313 EJU-9 periode uitbetaling 25114 EJU-8 peildatum in-dienst vanaf 25314 EJU-9 peildatum in-dienst vanaf 25115 EJU-8 peildatum in-dienst t/m 25315 EJU-9 peildatum in-dienst t/m 25116 EJU-8 minimum leeftijd minimum bedrag 25316 EJU-9 minimum leeftijd minimum bedrag 25118 EJU-8 deeltijdfactor boven 100% 25318 EJU-9 deeltijdfactor boven 100% 25119 EJU-8 vast fulltime bedrag 1 25319 EJU-9 vast fulltime bedrag 1 25120 EJU-8 vast fulltime bedrag 2 25320 EJU-9 vast fulltime bedrag 2 25121 EJU-8 factor diensttijd 25321 EJU-9 factor diensttijd 25122 EJU-8 factor deeltijd 25322 EJU-9 factor deeltijd 25123 EJU-8 referteperiode 25323 EJU-9 referteperiode 25124 EJU-8 code verschoven referteperiode 25324 EJU-9 code verschoven referteperiode 25125 EJU-8 afwijkend percentage uitkering 25325 EJU-9 afwijkend percentage uitkering 25126 EJU-8 vast fulltime bedrag 3 25326 EJU-9 vast fulltime bedrag 3 25127 EJU-8 vast fulltime bedrag 4 25327 EJU-9 vast fulltime bedrag 4 25130 EJU-8 methode opslag uitkering 25330 EJU-9 methode opslag uitkering 25132 EJU-8 in loonaangifte 25332 EJU-9 in loonaangifte 55078 uitvoercodes in grondslag uitkering EJU-8 55079 uitvoercodes in grondslag uitkering EJU-9 55368 grondslag teller berekening EJU-8 55369 grondslag teller berekening EJU-9 55378 grondslag noemer berekening EJU-8 55379 grondslag noemer berekening EJU-9 Invoercodes invoercode omschrijving invoercode omschrijving 00628 eindejaarsuitkering 8 00629 eindejaarsuitkering 9 01898 correctie cumulatie opbouw EJU 8 01899 correctie cumulatie opbouw EJU 9 01888 afwijkend percentage eindejaarsuitkering 8 01889 afwijkend percentage eindejaarsuitkering 9 03183 correctie cumulatie factor eindejaarsuitkering 8 03299 correctie cumulatie factor eindejaarsuitkering 9 01978 corr.  EJU 8 01979 corr.  EJU 9 Uitvoercodes uitvoercode standaardtekst uitvoercode standaardtekst 00628 eindejaars uitk-8 00629 eindejaars uitk-9 02378 opsl.soc.lst EJU8 02379 opsl.soc.lst EJU9 01838 recht EJU-8 01839 recht EJU-9 02298 korting EJU-8 02299 korting EJU-9 02388 factor EJU-8 02389 factor EJU-9 02438 cum.corr. EJU 8 02439 cum.corr. EJU 9 02548 cum opslag EJU 8 02549 cum opslag EJU 9 02568 cum.recht EJU 8 02569 cum.recht EJU 9 02588 cum.recht EJU 8 02589 cum.recht EJU 9 02546 resultatendeling 8 02547 resultatendeling 9 02458 PB EJU-8 02459 PB EJU-9 02448 corr.  EJU 8 02449 corr.  EJU 9 02428 corr uitbet EJU 8 02429 corr uitbet EJU 9 2022-02/4 Pro-rata verdeling loonheffing BT Het bleek dat uitvoercode 01159 loonheffing BT ten onrechte werd verdeeld naar rato van uitvoercode 01771 loon loonheffing BT in de pro-rata berekening. Aangezien er altijd een lineair verband is tussen het loon loonheffing BT en de bijbehorende loonheffing BT, namelijk het percentage BT, is de pro-rata berekening in deze situatie niet nodig. De pro-rata berekening bleek te leiden tot een verwarrende weergave in de situatie dat er sprake was van:  meerdere dienstverbanden; op beide dienstverbanden werd een betaling verricht tegen bijzonder tarief; bij het ene dienstverband de groene tabel werd toegepast en bij het andere de witte tabel. In deze situatie verschilt doorgaans het bijzonder tarief tussen de witte en de groene tabel. Gemal verdeelde de loonheffing BT naar rato van het loon voor de loonheffing BT over alle dienstverbanden, waardoor de aansluiting met de tabel ontbrak. Voorbeeld: Op dienstverband 1 is de witte tabel van toepassing en wordt € 100 betaald tegen BT. Percentage BT = 40%. Op dienstverband 2 is de groene tabel van toepassing en wordt ook €100 betaald. Percentage BT = 45%. Gemal berekende in de oude situatie eerst de totale loonheffing (100 x 40%) + (100 x 45%) = € 85. Dit verdeelde Gemal naar rato loon voor de loonheffing. Beide dienstverbanden kregen daardoor een loonheffing van € 42,50. Dit bedrag kon je niet meer goed herleiden aan de hand van de tabel. Met ingang van deze release hebben we de pro-rata berekening voor de loonheffing BT uitgeschakeld. De loonheffing BT wordt nu weer per dienstverband afzonderlijk berekend. Let op: hoewel deze wijziging betrekking heeft op de combinatie witte tabel + groene tabel, kan er ook een klein verschil ontstaan bij de combinatie witte tabel + witte tabel. Dat komt omdat de pro-rata berekening voor alle situaties met bijzonder tarief is uitgeschakeld. Dit kan leiden tot een klein afrondingsverschil in de loonheffing BT (uitvoercode 01159), waardoor een cent van het ene naar het andere dienstverband wordt verplaatst.  Automatische herrekening 02-02 Wij zullen een automatische herrekening in periode 02 uitvoeren om voorkomende situaties te herstellen. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 02-02. De herrekening zal niet leiden tot verschillen in het totale bedrag aan loonheffing, maar wel in de verdeling van het bedrag over de dienstverbanden. 2022-02/5 Waarnemingstoelage met afwijkende ingangsdatum Enige tijd geleden hebben we een toelage gemaakt die bestond uit het salarisverschil tussen het inschalingsbedrag van de eigen functie en dat van een andere functie. Hiermee kun je bijvoorbeeld een waarnemingstoelage aansturen. Deze mogelijkheid kon echter nog niet met een afwijkende ingangsdatum worden vastgelegd. Daarom hebben we dit voor periode 2022-02 (met terugwerkende kracht tot 2022-01) alsnog mogelijk gemaakt. Daarnaast hebben we geconstateerd dat wanneer de waar te nemen functie met anciënniteit/trede 00 was vastgelegd (invoercode 02096), de toelage niet juist werd bepaald. Dit hebben we ook aangepast en voor deze situatie zullen we een automatische herrekening aansturen vanaf 2022-01. Je vindt deze herrekening terug op je  overzicht Meldingen en Signalen Gemal als reden 02-06.  2022-02/6 Presentatie vergoeding dienstreis op de salarisspecificatie verbeterd Als de uitvoercodes voor de vergoeding dienstreis [1] wordt berekend op basis van de combinatie invoercode 02571 Kilometerregeling en invoercode 02572 Aantal kilometers en het bijbehorende bedrag uit de kilometerregeling, dan wordt voortaan op de  salarisspecificatie het aantal kilometers, een K (van kilometers) en het betreffende tabelbedrag, voorafgaande aan de vergoeding dienstreis, gepresenteerd. Indien het tabelbedrag uit meerdere treden bestaat, wordt door Gemal gemiddeld. Als door het middelen van meerdere treden het aantal km x het tabelbedrag = uitvoercode niet klopt. dan wordt het (gemiddelde) tabelbedrag niet gepresenteerd. Voorbeeld code omschrijving waarde invoercode 02571 kilometerregeling 1 1 invoercode 02572 aantal kilometers regeling 1 10 werkgevercode 26212 bedrag per kilometer regeling 1 0,28 uitvoercode 01271 verg dienstreis 1 2,80 Dit resulteert in de volgende presentatie op de salarisspecificatie:   Meer informatie [1] Uitvoercode 00670, 00671, 00961, 00962, 00979, 00980, 00981, 01243, 01244 en 01271. Wet- en regelgeving Niet van toepassing Opgeloste meldingen 2022-02/7 Melding L2054 (change 3050420) Door een incorrecte inrichting omtrent de geboortedatum hield Gemal, als na het opvoeren van de werknemer de geboortedatum nog was aangepast in een volgende run, rekening met de oorspronkelijke geboortedatum bij het genereren van loonaangiftesignalen. Het betrof hier een geval waarbij de geboortedatum in een maand volgend op de maand van indiensttreding nog was aangepast en daardoor kwam melding L2054 in Mutaties en Signalen Gemal. Dit betrof alleen het genereren van de melding in Gemal, want in de loonaangifte werd de juiste informatie (de aangepaste geboortedatum) al doorgegeven. Omdat er ook andere meldingen zijn waarbij leeftijd een rol speelt, zijn ook die eventueel onterechte meldingen in deze release opgelost. Het gaat om L1314, L1315, L1828, L1830, L1831, L1907, L2060, L2201 (in 2021 was dit L2054) en L2204. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2022-02/8 Aanpassingen loonheffing 2022 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 28 december 2021 - 16:00 uur - De aanpassing is om 13:00 vanmiddag in Gemal doorgevoerd. Producties over 2022 die je draait na deze aanpassing, maken dus gebruik van de nieuwe loonheffingsregels. 28 december 2021 - Normaal gesproken worden de formules voor de loonheffing ruim voor de jaarovergang vastgesteld door het Ministerie van SZW. Op Prinsjesdag wordt doorgaans een conceptversie gepubliceerd. In het najaar volgen dan enkele kleine aanpassingen en de definitieve vaststelling. Dit jaar duurt het proces helaas langer dan we gewend zijn. Op 21 december heeft de Eerste Kamer pas ingestemd met het Belastingplan. Dit wordt momenteel nog door de Belastingdienst verwerkt in de formules. Wij hebben bericht ontvangen dat de definitieve vaststelling pas begin 2022 zal plaatsvinden. Dit heeft natuurlijk de nodige gevolgen voor de salarisverwerking. Ondanks dat de huidige versie nog niet 100% definitief is, heeft de Belastingdienst deze al wel online in de tabellen verwerkt. Wij wachten doorgaans op de 100% definitieve versie, om het aantal verschillen en de berichtgeving te beperken. Aangezien het proces nu echter uitzonderlijk lang duurt, hebben we besloten aan te sluiten bij de Belastingdienst. Dat betekent dat we vanmiddag de tot op heden meest actuele versie van de loonheffingsroutine implementeren in Gemal. Voor de 2022-01 productie betekent dat het volgende: - Als je t/m 28 december (voorafgaand aan de aanpassing) productie 2022-01 hebt gedraaid ('vroegdraaien'), dan is de loonheffing berekend met een eerdere voorlopige versie. - Als je nog niet uitbetaald hebt, dan kun je overwegen om je 2022-01 productie over te draaien. - Als je al wel uitbetaald hebt of niet wilt overdraaien, dan kun je in productie 2022-02 een herrekening over 2022-01 uitvoeren. Hierdoor zal de loonheffing worden gecorrigeerd. Let op: als het dienstverband reeds beëindigd is in 2022-01, dan kan dit kleine vorderingen tot gevolg hebben. - Als je 28 december of eerder een proefproductie hebt gedraaid over 2022, dan zal de loonheffing in die proefproductie anders zijn dan in de werkelijke productie die je na 28 december draait. Let op: de versie die we implementeren is nog steeds niet helemaal definitief. Het is dus mogelijk dat in 2022 besloten wordt dat de formule toch (licht) wijzigt. In dat geval zullen wij die nieuwe formule natuurlijk verwerken in onze software. We houden je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Wij plaatsen een bericht op het moment dat je met de nieuwe gegevens een productie kunt afroepen. 2022-02/9 Nagekomen berichten 7 januari [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Op vijdagavond 7 januari hebben we de volgende aanpassingen voor periode 2022-01 in Gemal opgenomen. Aanlevering loonkostengegevens Dit bericht is van belang als je gebruik maakt van één van de volgende CAO's: Gehandicaptenzorg, GGZ, Jeugdzorg of Kinderopvang, Sociaal Werk, VVT en Ziekenhuizen. Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0, dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling. In de Gemal handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. Let op: maak je gebruik van de CAO ziekenhuizen, dan is het van belang dat je aan de organisatie die de informatie voor deze CAO verwerkt, dat is Dutch Hospital Data, ook aangeeft mee te willen doen met de gegevensuitwisseling. Alternatieve presentatie resultatenoverzicht bijgewerkt op nieuwe Aof premies In release 2021-12/7 hebben wij bericht over de nieuwe berekeningswijze van Aof (voorheen WIA) premie naar aanleiding van wettelijke wijzigingen. Het bleek dat de nieuwe uitvoercodes nog niet waren toegevoegd op het alternatief resultatenoverzicht. Je stuurt dit overzicht aan door werkgevercode 32004 vast te leggen met waarde 1. Met ingang van deze release hebben we dat alsnog gedaan. Het betreft de volgende uitvoercodes: 01775 afdr Aof laag 01893 afdr Aof uitk 02047 afdr Wko Bedrag RVU drempelvrijstelling Per 1-1-2022 is het bedrag aan drempelvrijstelling voor de RVU bijgewerkt in Gemal. Zie hiervoor werkgever 03750. Voorbereidingen nieuwe functionaliteit Ter informatie: Naast het onderhouden en beheren van bestaande functionaliteiten en regelingen, zijn we ook altijd bezig met het bouwen van nieuwe mogelijkheden. En soms is het hierbij onvermijdelijk dat je al een glimp daarvan kunt zien in de vorm van jou nog onbekende codes of teksten die je terugziet op bijvoorbeeld je specificatie productiegegevens. We zijn nu onder andere bezig met het creëren van 2 nieuwe (eindejaars-) uitkeringsregelingen (EJU-8, EJU-9), waarvan je mogelijk in periode 2022-01 al gegevens ziet. Planning is om ze met terugwerkende kracht in 2022-02 in te voeren. Daarnaast zijn wijzigingen onderhanden op uitkeringsgebied, waardoor de tekst van bestaande uitvoercode 00986 WW/Wachtgeld is vervangen door Wachtgeld en een nieuwe uitvoercode 00634 WW uitkering is aangemaakt, evenals onder andere uitvoercodes 00673 / 00674 voor Wajong. Premie zorgverzekering en woonachtig in het buitenland De nominale bijdrage ZVW buitenland (werkgevercode 07210) is bijgewerkt met het bedrag van 2022.  Woonlandfactoren Enkele woonlandfactoren zijn bijgewerkt voor 2022. Het betreft de Franse overzeese gebieden (deze zijn gelijk gesteld aan de woonlandfactor van Frankrijk) en Liechtenstein. Voor deze laatste was nog een correctie in de staatscourant verschenen. De rest van de woonlandfactoren waren al in de release van januari bijgewerkt voor 2022.  Reparatie 3e WW-jaar Reparatie 3e WW-jaar is in Gemal ingeregeld op VRZ-regeling 15. Voor deze regeling is het maximum premieloon (werkgevercode 05013, subnummer 15) bijgewerkt. Maximum dagloon uitkering Werkgevercode 07141 (maximaal dagloon) is aangepast naar het bedrag voor 2022.  CAO bibliotheken - Wijzigingen per 1-1-2022 Voor de CAO bibliotheken zijn de franchise (werkgevercode 04310) en het percentage afdracht pensioen (werkgevercode 04314) per 1-1-2022 bijgewerkt in Gemal. CAO gemeenten/SGO - Enkele teksten van codes Als onderdeel van de opbouw IKB werd nog een afzonderlijke component in Gemal benoemd als ‘werkgeversbijdrage levensloop’ om aan te geven wat de oorspronkelijke bron was. In de tekst van diverse codes die hiermee samen hangen, kwam dat element ‘levensloop’ ook nog terug in Gemal. Mogelijk kwam het zelfs terug onder op de salarisstrook als “recht levensloop” (uitvoercode 01644). De levensloopregeling als zodanig is vervallen, de CAO vermeldt die oorsprong ook niet meer en het begrip 'levensloop' kan onnodig vragen oproepen bij de medewerkers.  Daarom hebben we per januari de standaard teksten van dit IKB-onderdeel laten vervallen. In plaats daarvan verwijst de tekst naar het CAO-onderdeel waar het betrekking op heeft. Dus in plaats van bijvoorbeeld ‘recht levensloop’ komt bij uitvoercode 01644 de tekst ‘IKB1 art.4.2-1c’ dat verwijst waar in de CAO het betreffende percentage opbouwonderdeel van het IKB is vermeld. Soortgelijke aanpassing geldt ook voor de andere (uitvoer)codes die nu nog een tekst hebben met 'levensloop' zoals bijvoorbeeld 02203 (waarin de doorstorting van 01644 is opgenomen). Uiteraard kun je als werkgever ook zelf de tekst altijd aanpassen en zal je eigen tekst niet overschreven worden door onze aanpassingen op C(ao)- of A(lgemeen) niveau. CAO GGZ - Reiskosten woon-werk Voor de CAO GGZ hebben we werkgevercode 26003 (maximum bedrag reiskosten per periode) en 26004 (bedrag franchise reiskostenvergoeding) aangepast naar de bedragen van 2022. CAO jeugdzorg - Wijzigingen per 1-1-2022 Voor de CAO jeugdzorg is het percentage pensioeninhouding (werkgevercode 04130) en de maximum inhouding pensioen (werkgevercode 04147) aangepast per 1-1-2022. CAO PGA - Enkele teksten van codes Als onderdeel van de opbouw IKB werd nog een afzonderlijke component in Gemal benoemd als ‘werkgeversbijdrage levensloop’ om aan te geven wat de oorspronkelijke bron was. In de tekst van diverse codes die hiermee samen hangen, kwam dat element ‘levensloop’ ook nog terug in Gemal. Mogelijk kwam het zelfs terug onder op de salarisstrook als “recht levensloop” (uitvoercode 01644). De levensloopregeling als zodanig is vervallen, de CAO vermeldt die oorsprong ook niet meer en het begrip 'levensloop' kan onnodig vragen oproepen bij de medewerkers.  Daarom hebben we per januari de standaard teksten van dit IKB-onderdeel laten vervallen. In plaats daarvan verwijst de tekst naar het CAO-onderdeel waar het betrekking op heeft. Dus in plaats van bijvoorbeeld ‘recht levensloop’ komt bij uitvoercode 01644 de tekst ‘IKB1 art.4.2-1c’ dat verwijst waar in de CAO het betreffende percentage opbouwonderdeel van het IKB is vermeld. Soortgelijke aanpassing geldt ook voor de andere (uitvoer)codes die nu nog een tekst hebben met 'levensloop' zoals bijvoorbeeld 02203 (waarin de doorstorting van 01644 is opgenomen). Uiteraard kun je als werkgever ook zelf de tekst altijd aanpassen en zal je eigen tekst niet overschreven worden door onze aanpassingen op C(ao)- of A(lgemeen) niveau. CAO sociale werkvoorziening - Percentage werkhervattingskas WSW-werkgevers Wij hadden volgende mededeling ontvangen van de Belastingdienst: “Onlangs heeft de Belastingdienst de beschikkingen/mededelingen voor de (individuele/sectorale) premiepercentages voor de Werkhervattingskas (Whk) verzonden. Dit percentage geldt echter niet voor WSW-werknemers. Daarvoor geldt het zogenoemde 'vervangende percentage' van 1,52%. Dit percentage is opgebouwd uit de premiecomponent WGA-lasten (0,84%) en premiecomponent ZW-lasten (0,68%). Normaal gesproken staat dit als comfortinformatie in de beschikking/mededeling. Helaas is deze informatie daar voor 2022 niet in afgedrukt.” Ter informatie: We hebben in Gemal deze waarde voor 2022 al vastgelegd met werkgevercode 07174 Percentage gedifferentieerde WHK [1]. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Sociale verzekeringen > WAO-WIA bij Percentage gedifferentieerde WHK. CAO sociale werkvoorziening - Minimumloon jeugdbedrag We constateren dat in de salaristabel voor sociale werkvoorziening [1] de wettelijk minimumloonbedragen voor 16- en 17-jarigen een verkeerde afronding bevatten. We zullen dit aanpassen en herrekenen in periode 2022-02 [2]. Meer informatie [1] Code CAO = 08 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 06 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Inpasnummers 8991 en 9002 (€ 595,13 moet zijn € 595,15) en 8992, 9003, 9004 (€ 681,38 moet zijn € 681,40). CAO VVT - Wijzigingen per 1-1-2022 Voor de CAO VVT hebben wij per 1-1-2022 het volgende aangepast: Het bedrag stagevergoeding. De maximale reiskostenvergoeding (werkgevercode 26003) en de maximale eigen bijdrage voor deze reiskostenvergoeding (werkgevercode 26004). De werkgeversbijdrage IZZ VGZ (werkgevercode 07305). De ORT regelingen 8 en 9 zijn, conform artikel 5.19 en 5.20 uit de CAO, gelijkgesteld voor zowel thuiszorgmedewerkers als V&V medewerkers. Het betreft hier werkgevercode 08126 en 08127. CAO ziekenhuizen - Wijzigingen per 1-1-2022 Voor de CAO ziekenhuizen is de werkgeversbijdrage IZZ VGZ (werkgevercode 07305) bijgewerkt per 1-1-2022.  CAO zorgverzekeraars - Wijzigingen per 1-1-2022 Voor de CAO zorgverzekeraars zijn de pensioenparameters (franchise, maximum pensioengevend salaris en percentage inhouding) bijgewerkt per 1-1-2022. DIt is te vinden in Gemal Direct Inrichting onder de VRZ regelingen (premie diverse verzekeringen).  Salaristabellen tandartsassistenten - Wijzigingen per 1-1-2022 De salaristabellen voor de tandartsassistenten en mondhygiënisten (salarisregeling 47) zijn bijgewerkt met de bedragen per 1-1-2022. Er is een verhoging van 3,3% verwerkt naar aanleiding van de tabellen van het KNMT.  In de salaristabellen zijn de oude schalen 0001 t/m 0005 met de bijbehorende inpasnummers (9001 t/m 9033 en 9901 t/m 9905) vervallen. 2022-02/10 Variabele VT in vaste opbouw PB [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 11 januari 2022 - Wanneer je gebruik maakt van de regeling Persoonlijk Budget 1, dan presenteren we de opbouw hiervan in uitvoercode 01903 opbouw PB1. Deze opbouw kan gevormd worden uit een vast, maandelijks bedrag maar kan daarnaast ook gevoed worden vanuit een variabele component. Het vaste deel van de opbouw PB1 presenteren we afzonderlijk ook nog met uitvoercode 01753 vaste opbw PB1. Dit gegeven wordt dan bijvoorbeeld gebruikt om een prognose te kunnen maken van hetgeen op jaarbasis opgebouwd wordt als PB1. Daarnaast kan deze uitvoercode sinds 2021-11 ook gebruikt worden om op te nemen in bijvoorbeeld de grondslag verlofuren, zodat in de waarde van het verlofuur ook de waarde van de vaste opbouw Persoonlijk Budget 1 is opgenomen. Hetgeen hiervoor beschreven is, geldt voor PB1, maar ook voor de overige regelingen / uitvoercodes van Persoonlijk Budget 2 t/m 5. Melding We constateren nu dat in deze vaste PB van uitvoercode 01753 ook een variabele component zoals vakantietoeslag (over bijvoorbeeld een ORT-component) kan zijn opgenomen. Dit kan ertoe leiden dat daarmee de waarde van uitvoercodes 01753, 01754 etc.en daarmee de waarde van het verlofuur, te hoog is. Workaround We doen op dit moment onderzoek naar oorzaak en oplossing. Doet deze situatie zich voor bij je, dan kun je er bij wijze van workaround ook voor kiezen om bijvoorbeeld een percentage opslag vast te leggen voor de waarde van een verlofuur of bij de medewerker een afwijkend uurloon vast te leggen [1]. Zodra we meer informatie hebben, zullen we je hierover verder informeren. Meer informatie [1] Handleiding Gemal onderwerp Verlofuren (ver)kopen. 2022-02/11 RVU drempelvrijstelling [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 12 januari 2022 - Per abuis was bij het bijwerken van de gegevens van 2022 werkgevercode 03751 RVU drempelvrijstelling huidig jaar -1 niet gevuld met het bedrag van 2021. Dit kan in sommige gevallen (werknemers met een periodieke RVU, die is gestart in 2021) hebben geleid tot een te lage totale drempelvrijstelling (uitvoercode 02366), omdat de eventuele drempelvrijstelling over 2021 niet werd berekend. Dit had gevolgen voor het berekende bedrag aan eindheffing voor de werkgever. Voor de werknemer leidde dit niet tot een ander netto bedrag. Oplossing We hebben dit in Gemal aangepast in de nacht van 11 op 12 januari. Heb je de januari-productie al laten vervaardigen, dan is het advies om een vervangende correctieproductie te draaien voor werknemers met een periodieke RVU, die is gestart in 2021. Je dient daar dezelfde mutaties op te geven als in de januari-productie. Op deze manier vindt er een individuele overdraai plaats voor deze werknemers en is het bedrag drempelvrijstelling weer correct. 2022-02/12 Herrekening in aanvullende correctieproductie [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 12 januari 2022 - Nadere toelichting: Het probleem kan zich voordoen in alle aanvullende correctieproducties. Wij adviseren je om dit goed te controleren in Mutaties en Signalen Gemal (MSG), bijvoorbeeld door: - eerst voor de reguliere salarisproductie 12-2021 te filteren op stammutatie met TWK. - vervolgens voor de ACP 12-2021 te filteren op stammutatie met TWK. - beide gefilterde bestanden naast elkaar te zetten en met 'verticaal zoeken' te kijken welke werknemers in beide bestanden voorkomen. Dit zijn dan de registratienummer die handmatig nagelopen moeten worden, omdat de fout zich mogelijk daar voordoet. 12 januari 2022 - Het blijkt dat als je een herrekeningsmutatie vastlegt in een aanvullende correctieproductie die minder ver teruggaat dan een herrekening die voor dezelfde werknemer is uitgevoerd in de december-productie, dan wordt het herrekenngsresultaat van de december-productie in de aanvullende correctieproductie deels teruggeboekt. Voorbeeld In de december-productie heb je voor een werknemer met terugwerkende kracht vanaf januari, een vaste vergoeding vastgelegd van 100,00 euro per maand. In december heeft de werknemer dan 100,00 ontvangen plus een nabetaling van 11 x 100,00 = 1100,00. Vervolgens wordt in een aanvullende correctieproductie deze werknemer om een andere reden herrekend met terugwerkende kracht vanaf september. Het gevolg blijkt nu te zijn dat het herrekeningsresultaat van de vaste vergoeding in de december-productie wordt teruggeboekt over de periode januari t/m augustus. Oplossing Het lukt ons helaas niet om dit probleem op korte termijn op te lossen. Als je een aanvullende correctieproductie afroept, dan moet je als voor een werknemer een herrekeningsmutatie wordt vastgelegd die minder ver terug gaat dan 2021-01, voor alle zekerheid ook een herrekeningsmutatie toevoegen met invoercode 02475 waarde 01. Als de betreffende fout zich bij een van je medewerkers heeft voorgedaan, dan moet je voor deze werknemer(s) nog een extra aanvullende correctie productie draaien waarbij de werknemer herrekend wordt vanaf 2021-01 (invoercode 02475 = 01). Als het niet mogelijk is om snel de betreffende medewerkers te vinden, dan kan je er ook voor kiezen om de herrekening vanaf 2021-01 in de afroep met werkgevercode 99221 vast te leggen (met waarde 1). Let op: Gemal maakt een betaalbestand per aanvullende correctieproductie apart. Het is mogelijk dat in de eerste aanvullende correctieproductie vorderingen zijn ontstaan, wegens de foutieve herrekening. Als je dit corrigeert in een tweede aanvullende correctieproductie, dan zal de vordering opnieuw worden uitbetaald. In je administratie vallen de vordering en de uitbetaling tegen elkaar weg. Gemal bekijkt het echter per salarisproductie apart en zal daarom voor de tweede correctieproductie wél een betaalbestand aanmaken. Deze betalingen dien je zelf te blokkeren in Betaalmanager. 2022-02/13 Doorstorten EJU [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 18 januari 2022 - Je kunt in Gemal het recht van een eindejaarsuitkering (EJU [1]) laten doorstorten naar een Persoonlijk Budget (PB of IKB). Je ziet dan op de loonstaat van de medewerker niet langer de uitvoercode recht EJU, maar in plaats daarvan zie je de waarde waarmee je budget-opbouw verhoogd is als tussenresultaat met doorstort-uitvoercodes [2]. Melding We constateren dat het doorstorten van een eindejaarsuitkering (EJU) naar een Persoonlijk Budget in periode 2022-01 niet in alle gevallen goed gaat. Je kunt dit controleren, omdat in die gevallen de uitvoercode(s) met het tussenresultaat niet op de loonstaat aanwezig is. Deze foutsituatie doet zich voor wanneer er een doorstorting is van een EJU met een berekeningsaansturing via de peildatummethode [3] of van een EJU waarbij sprake is van een bedrag [4]. De doorwerking van de doorstorting in grondslagen is wel correct, dus bijvoorbeeld de doorgestorte EJU in een grondslag pensioenfonds is goed. De doorwerking van de doorstorting in andere componenten is niet correct, dus bijvoorbeeld de doorgestorte EJU in de opbouw PB of in vaste opbouw PB is dan niet doorgekomen. Herstel via automatische herrekening 02-04 De programmatuur van Gemal is aangepast. In periode 2022-02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor de betreffende medewerkers. Je vindt deze herrekening terug in je overzicht van Mutaties en Signalen Gemal als 02-04. Dit leidt mogelijk tot een nabetaling bij medewerkers die in 2022-01 uit-dienst zijn gegaan bij wie nog bijvoorbeeld budget moet worden uitbetaald. Meer informatie [1] Recht EJU 1 t/m 7 is resp uitvoercode 01611, 01612, 01644, 01645, 01646, 01643, 01653. [2] Tussenresultaat overheveling EJU is resp. uitvoercodes 02201 t/m 02207. [3] Peildatummethode bij EJU wordt aangestuurd door werkgevercode 25001 / 25201 / 25401 / 25601 / 25801 / 25851 / 25901 = 2. [4] Bedrag bij EJU wordt aangestuurd door werkgevercode 25019 / 25219 / 25419 / 25619 / 25819 / 25869 / 25919 = bedrag. 2022-02/14 Melding L2217 voor dienstverbanden met een Datum einde IKV in de toekomst [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 19 januari 2022 - We zien dat melding L2217 ook verschijnt bij dienstverbanden waarbij de Datum einde IKV is vastgelegd met een datum in de toekomst, buiten de huidige draaiperiode. Deze melding (vorig jaar bekend als L2023) hoort alleen af te gaan als de Datum einde IKV in de huidige draaiperiode ligt en de code reden einde arbeidsovereenkomst niet gevuld is. Als je deze melding krijgt bij dienstverbanden met een Datum einde IKV in de toekomst, dan kun je deze melding negeren: in de loonaangifte wordt de Datum einde IKV nog niet doorgegeven en je zult vanuit de Belastingdienst geen melding krijgen. De melding verschijnt alleen in Gemal. L2217 - Als de Code soort IKV = 11, 13 of 15 en de Code aard arbeidsverhouding = 1, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 82 of 83 en de Datum einde IKV is gevuld dan moet de Code reden einde arbeidsovereenkomst gevuld zijn. CAO informatie CAO gemeenten/SGO 2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023 Onlangs is het principe-akkoord van 3 november 2021 definitief geworden en is er een nieuwe CAO gemeenten met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. De veiligheidsregio’s blijven vooralsnog de arbeidsvoorwaarden van de CAO gemeenten volgen, maar nog steeds vanuit de ambtelijke rechtspositie van de CAR-UWO en niet van de CAO gemeenten. Dat wil zeggen: ze moeten zelf eventueel de eigen rechtspositieregeling hierop aanpassen. Voor sommige onderdelen van de nieuwe CAO gelden voor veiligheidsregio’s speciale bepalingen, zoals bijvoorbeeld dat de eenmalige uitkeringen niet of deels van toepassing zijn voor de medewerkers met functioneel leeftijdsontslag (FLO). Voor Gemal zijn de volgende zaken relevant: 1 - Wijzigingen gemeentelijke salarisbedragen De volgende salariswijzigingen zijn afgesproken: De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5%. De salarissen stijgen per 1 april 2022 met 2,4%. Ook de bedragen voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie zijn hierbij gewijzigd [2]. Over de salariswijziging per 1 april 2022 zullen we je te zijner tijd weer informeren. Salarisafspraken in het kader van gemeentelijke CAO werken ook door voor vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer. Voor de vergoedingentabel voor deze vrijwilligers is dan ook sprake van wijzigingen maar deze tabel wordt niet door ons onderhouden. Je vindt de betreffende bedragen terug in de publicaties van de VNG. De salariswijziging werkt niet door in overige bedragen zoals de minimumbedragen vermeld in de opbouw IKB. Omdat de salariswijziging met terugwerkende kracht tot december 2021 plaatsvindt, wordt de nabetaling van de salariswijziging gepresenteerd met uitvoercode 01066 op de individuele loonstaat. Tegemoetkoming kosten zorgverzekering Het grensbedrag voor toekenning van het hoge of lage bedrag tegemoetkoming kosten zorgverzekering hebben we verhoogd naar aanleiding van de salariswijziging. Doorwerking salarismaatregelen in uitkeringen Ben je uitvoerder van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, dan attenderen wij je op de nadere informatie in de ledenbrief LOGA over de doorwerking van de salarismaatregelen in de uitkeringen. Doorwerking salarismaatregelen in pensioen Een salariswijziging met terugwerkende kracht is alleen pensioengevend voor zover deze teruggaat tot het peilmoment. De salariswijziging die dus nog betrekking heeft op 2021-12, werkt niet door in het pensioen. De salariswijziging die van toepassing is vanaf 2022-01, zal doorwerken in de vaststelling van het jaarinkomen 2023. In Gemal wordt uitvoercode 02231 berekend met daarin het verschil op fulltime-maandbasis ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde vaste componenten op het peilmoment (uitvoercode 02230). 2 - CAO minimumloon per uur In de CAO is afgesproken dat er een CAO minimumloon per uur geldt vanaf 1 januari 2022 van € 14,00 (€ 2184,00 per maand omgerekend met fulltime normuren van 156).  Om hier invulling aan te geven hebben we nieuwe functionaliteit gemaakt die beschreven is in deze release notes bij onderwerp “Nieuw: CAO Minimumloon per uur”. Als bijzonderheid voor de CAO gemeenten geldt hierbij: We hebben conform de nieuwe CAO als waarde vastgelegd € 14,00 bij de nieuwe werkgevercode 03461. Het minimumloon per uur van € 14,00 is ook van toepassing voor degenen ingeschaald in Participatieschaal A in het kader van de banenafspraak. Mogelijk heb je medewerkers die lager zijn ingeschaald, maar bij wie bijvoorbeeld de CAO niet van toepassing is of waarvoor een andere reden aanwezig is. In dat geval kun je zelf de medewerker uitsluiten door vastleggen van een blokkade minimumloon per uur met de nieuwe invoercode 02940. We hebben de standaardtekst “Aanvulling minln” van uitvoercode 01007 voor de CAO gemeenten/SGO aangepast naar “Aanv. (cao) minln”. 3 - Eenmalige uitkering bruto In het akkoord is een eenmalige bruto uitkering opgenomen per december 2021 van € 900,00. Hiervoor gelden de volgende bijzonderheden: In Gemal Direct Inrichting (GDI) gaan we deze uitkering aansturen bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkering > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 8. We hebben de inrichting in GDI met terugwerkende kracht tot periode 2021-11 opgevoerd en vervolgens per 2022-01 weer geschoond (o.a. om te voorkomen dat deze ten onrechte zou meetellen in andere zaken). Hierdoor zie je de inrichting niet meer terug op je overzicht specificatie productiegegevens van periode 2022-02. De uitkering is van toepassing voor medewerkers met arbeidsovereenkomst op grond van CAO gemeenten of SGO en indienst op 3 november 2021. Dus de medewerker die in dienst komt op 4 november of uit dienst gaat op 2 november krijgt geen uitkering. Medewerkers verloond via schaal A participatieschaal hebben dit keer wel recht op de uitkering. De leden van de vrijwillige brandweer zijn uitgesloten van de uitkering. De buitengewone ambtenaren burgerlijke stand vallen in de regel niet onder de reikwijdte van de CAO gemeenten. De berekening wordt gepresenteerd op de loonstaat nabetaling vorig jaar in periode 11 en 12 met uitvoercode 00628, de daadwerkelijke uitbetaling vindt als nabetaling plaats in periode 2022-02 tegen bijzonder tarief met als nabetalingsuitvoercode 01065 en als standaardtekst “Eenm. uitk. 2021”. We presenteren dit op een afzonderlijke uitvoercode in plaats van de reguliere uitvoercode 01066 in verband met de pensioengevendheid. Het is daarom ook van belang om zelf in periode 2022-02 geen gebruik te maken van invoercode 01065. Deze uitkering van € 900,00 is pensioengevend, we nemen daarom uitvoercode 01065 op in de grondslag ABP (werkgevercode 55056). Voor fulltimers en vaste parttimers is bepalend de deeltijdfactor op 3 november. We gaan echter in Gemal uit van de stand van de laatste dag van de maand zoals geldend voor die héle maand. Met andere woorden: stel de werknemer heeft een deeltijdfactor t/m 15 november van 80% en t/m 30e van 100%, dan wordt voor die maand een factor bepaald van 90% terwijl eigenlijk de factor zoals op 3 november 80% had moeten zijn. Je moet voor dit geval invoercode 02853 Werktijdfactor op peildatum vastleggen met TWK tot 2021-11 met de gewenste deeltijdfactor van 3 november. Je kunt de eenmalige uitkering-8 blokkeren met invoercode 00628 met waarde 0,01 variabel in de periode van vaststelling: 2021-11. Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan doe je dat variabel in de periode van ‘uitbetaling’: 2021-12. Wanneer je een medewerker verloont als uurloner / oproepkracht, dan vindt de berekening plaats over de uren gewerkt in november zoals vastgelegd in december. Met andere woorden: je moet dan de blokkade vastleggen met terugwerkende kracht op periode 2021-12. Ook een afwijkend bedrag leg je dan vast met twk voor periode 2021-12. De uitkering is gemaximeerd. Dat wil zeggen: bij een medewerker met 110% deeltijdfactor is het nominale bedrag niet 110% * € 900,00 = € 990,00 maar vindt maximering plaats tot € 900,00. De uitkering is ook gemaximeerd over de dienstverbanden heen. Dat wil zeggen: bij een medewerker met gekoppelde meerdere dienstverbanden kan sprake zijn van een dienstverband 50% en een dienstverband 60%. Het totale nominale bedrag over beide gekoppelde dienstverbanden mag niet meer zijn dan 100% * € 900,00 = € 900,00. De uitkering is niet te beschouwen als een arbeidsvoorwaardenbedrag in de zin van afzonderlijke verantwoording in de Loonaangifte. Deelnemers aan een verlofregeling zoals (deels) betaald of onbetaald verlof of ziekteverlof, krijgen de uitkering zonder dat deze gekort wordt. We hebben dit daarom bij de door ons gedefinieerde verlofregelingen zodanig aangestuurd. Voorgaande leidt tot de volgende inrichting in GDI bij Eindejaarsuitkering 8: NB - de aansturing van de uitkeringen is deels in 2021 ingericht maar vervolgens in 2022 ook weer nulgesteld om ongewenste doorwerking in 2022 te voorkomen. Hierdoor zul je echter deze aansturing niet terugzien op je overzicht specificatie productiegegevens. werkgevercode  EJU-8 betekenis waarde 25101 methode berekenen 1 = opbouw 25106 code categorie soortloner 3 = wachtgelders uitgesloten 25107 code categorie schalen 4 = Stagiaires uitsluiten (code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) = 07) 25113 periode uitbetaling 12 25114 peildatum in-dienst vanaf 1103 25115 peildatum in-dienst t/m 1103 25118 deeltijdfactor boven 100% 2 = maximeren over gekoppelde dvb heen op 100% dtf 25119 vast fulltime bedrag 1 900,00 25121 code factor diensttijd 6 = deel vd maand is hele maand 25122 factor deeltijd 3 = percentage deelbetrekking van de productieperiode 25123 referteperiode 1111 25124 verschoven referteperiode 1 = één verschoven referteperiode 25130 methode opslag uitkering 3 = Geen berekening  4 - Eenmalige uitkering corona-onkostenvergoeding In het akkoord is een eenmalige uitkering corona-onkostenvergoeding opgenomen per december 2021 van € 300,00. Hiervoor gelden de volgende bijzonderheden: In GDI gaan we deze uitkering aansturen bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkering > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 9. Voor deze Corona-onkostenvergoeding gelden qua aansturing van de uitkeringsregeling dezelfde specificaties als voor de eenmalige bruto uitkering.  Voor blokkade en afwijking geldt daarbij voor uitkering-9 dat je invoercode 00629 moet gebruiken. De berekening wordt gepresenteerd op de loonstaat nabetaling vorig jaar in periode 11 en 12 met uitvoercode 00629, de daadwerkelijke uitbetaling vindt als nabetaling plaats in periode 2022-02 tegen bijzonder tarief met als nabetalingsuitvoercode 01066 en als standaardtekst “Nabetaling 2021”. Dit bedrag  van uitvoercode 01066 zal bestaan uit de uitkering corona-onkostenvergoeding plus salarisverhoging plus IKB-opbouw hierover, minus een inhouding premie reparatie WW plus eventuele andere salarisgerelateerde posten van de medewerker. Deze uitkering van € 300,00 is niet-pensioengevend. Voor deze corona-onkostenvergoeding gelden verder qua aansturing van de uitkeringsregeling dezelfde specificaties als voor de eenmalige bruto uitkering. Qua verwerking is er wel een verschil met de andere uitkering: de werkgever kan namelijk deze uitkering verrekenen bruto of netto al naar gelang er in 2021 al een bruto of netto corona-vergoeding is betaald.  Verrekening In de salarisbrief is aangegeven dat de eenmalige uitkering coronaonkostenvergoeding van €300,00 verrekend kan worden met een eenmalige vergoeding, bonus, gratificatie enz. die een gemeentelijke organisatie lokaal vanwege de coronacrisis in 2021 heeft uitgekeerd aan werknemers. We kunnen een dergelijke verrekening van een eerder in 2021 door de werkgever gedane bruto of netto vergoeding niet automatisch doen want we weten niet bij welke gemeente, bij welke medewerker, hoe en met welke codes er een onkostenvergoeding is geweest in 2021. Dat wil zeggen dat een eventuele verrekening mogelijk ook grotendeels handmatig moet plaatsvinden. Verrekening aandachtspunten De uitkering wordt in Gemal berekend op het vorig jaar, het lijkt gewenst dat je de verrekening doorvoert in de actuele betalingsjaar/maand van 2022. Het lijkt gewenst om niet te verrekenen met de in-/uitvoercode van de eindejaarsuitkering van Gemal, maar dat je een inhouding doet met een andere in-/uitvoercode, liefst dezelfde netto of bruto code als waarmee je in 2021 de oorspronkelijke vergoeding hebt gedaan. Op die manier is beter inzichtelijk, ook voor de medewerker hoe de diverse bedragen tot stand zijn gekomen. De verrekening/inhouding mag niet meer zijn dan de uitkering corona-onkostenvergoeding. Vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten voor de werkplek (vb bureaustoel) horen niet in de verrekening. Verrekening coronavergoeding als netto betaling De voorgaande beschrijving van inrichting en handreiking gaat er van uit dat de coronavergoeding bruto is/was uitbetaald. In de salarisbrief is aangegeven dat wanneer de gemeentelijke organisatie lokaal vanwege de coronacrisis de uitkering in 2021 netto betaald heeft, de € 300 corona-onkostenvergoeding uit de CAO-afspraak ook netto verrekend kan worden. Wanneer je inderdaad deze uitkering als netto-bedrag wilt laten uitbetalen/verrekenen, dan geldt eigenlijk weer dat we niet weten hoe je dit gedaan hebt om hierbij een handreiking te kunnen geven. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om uit te gaan van de betaling die je destijds gedaan hebt en uit te gaan van de in-/uitvoercode die je toen gebruikt hebt bij dezelfde medewerkers. Verreken het bedrag bijvoorbeeld in een spreadsheet-programma met € 300,00 en lees de gegevens voor HR Core (Beaufort) bijvoorbeeld weer in via kolommutaties of als DPIA100-bestand. Denk eraan om in dat geval de door ons aangestuurde uitkeringsregeling 9 met terugwerkende kracht tot 2021-11 op waarde 3 = niet berekenen te zetten. Of verreken het bedrag bijvoorbeeld door zelf het netto bedrag van vorig jaar in periode 2022-02 in te houden bij de medewerker, terwijl je de bruto coronavergoeding van € 300,00 laat uitbetalen door Gemal. Verrekening coronavergoeding als eindheffingsloon WKR Wanneer je de coronavergoeding als netto uitbetaalt, zal dat gedaan zijn in het kader van de werkkostenregeling, waarbij je als werkgever de eindheffing betaalt voor zover het totale bedrag boven het werkkostenforfait uitkomt. De netto uitvoercode die je gebruikt moet dan zijn opgenomen met waarde 1 als eindheffingsbestanddeel in de grondslag van de werkkosten (werkgevercode 55100), zodat de uitkering ten laste van het werkkostenforfait komt:  GDI bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling > Uc gr werkkosten. Datzelfde geldt dan weer voor de betaling van dit jaar. Verrekening via eigen uitkeringsregeling Mogelijk heb je in 2021 als gemeentelijke organisatie lokaal vanwege de coronacrisis zelf een betaling gedaan via een vrije eindejaarsuitkering. Je kunt er dan voor kiezen om het bedrag van vorig jaar met terugwerkende kracht tot vorig jaar aan te passen. Probeer dit dan eerst uit in een proefproductie en beoordeel het resultaat. Denk eraan om in dat geval de door ons aangestuurde uitkeringsregeling 9 met terugwerkende kracht tot 2021-11 op waarde 3 = niet berekenen te zetten. FLO en eenmalige uitkeringen In het Communiqué Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s, nr. 002 is informatie opgenomen over de doorwerking van het principeakkoord CAO Gemeenten/SGO 2021-2022 naar personeel Veiligheidsregio’s [3]. Voor wat betreft FLO is hierin aangegeven dat aanspraak op de uitkeringen geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van de status van de medewerker (wel/geen overgangsrecht FLO actief, inactief, gedeeltelijk inactief, deelname 75%-nettoregeling etc). Zie de aanwijzingen die hiervoor zijn opgenomen over de wijze van blokkeren of het vastleggen van een afwijkend bedrag. 5 - Thuiswerkvergoeding Afgesproken is om in 2022 de medewerkers een thuisvergoeding van € 2,00 netto per dag te geven. Dit geldt alleen voor de dagen waarop de medewerker volgens afspraak thuis werkt. Een samenloop van thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding woon-werk is in principe niet mogelijk. Invulling vanuit CAO-ondersteuning Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow via akkoord manager als indirecte mutatie HR Core Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft die vervolgens rechtstreeks in GDI terechtkomen voor verwerking in Gemal. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 11 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld dus 2,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / HR Core Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09011 / invoercode 03011 voor ‘Volgnummer regeling 11), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in Thuiswerkverg. of iets dergelijks. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. 6 - Verlofsparen Vanaf 1 januari 2022 kunnen de medewerkers bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Ze kunnen zo verlofsparen en dit opgebouwde verlof inzetten voor het doel dat aansluit bij hun situatie. Als bijzonderheid geldt hierbij: Je zult in HR Core Beaufort (voor zover nog niet gedaan) zelf een nieuwe verlofsoort moeten definiëren. De bovenwettelijke verlofuren die worden gebruikt voor verlofsparen kennen geen verjaringstermijn. In Flex Benefits zijn twee doelen voor het kopen van verlofuren. Bij ieder doel kun je configureren naar welke verlofsoort in Beaufort de gekochte uren gaan. De bovenwettelijke verlofuren die per 1 januari 2022 worden gekocht kennen als waarde niet langer het salaris per uur zoals in de CAO was opgenomen bij art. 4.4 lid 7. In plaats daarvan geldt de waarde zoals bij verkoop van verlofuren bij einde dienstverband, dus waarschijnlijk salaris, salaristoelagen en IKB. In Gemal zijn 8 verschillende verlofuren beschikbaar (waarvan de eerste 4 met doorwerking in Flex Benefits). Je kunt zelf een keuze maken welke van de verlofuren je gebruikt voor koop van IKB-uren. Voor de betreffende verlofuren heb je een grondslag aangestuurd (GDI bij Werkgevergegevens > Verlofuren (ver)kopen > Definitie verlofuren > Verlofuren X en dan bij Verlofuren X code uurloon waarde 7= uurloon op basis van grondslag verlofuren). Bij de betreffende grondslag leg je vervolgens de uitvoercodes vast, bijvoorbeeld 01001 salaris, 01007 aanv minloon, uitvoercodes voor salaristoelagen (zoals functioneringstoelage, arbeidsmarkttoelage, waarnemingstoelage etc), uitvoercode 01753 vaste opbouw IKB-1, uitvoercode 01754 vaste opbouw IKB-2, uitvoercode 01755 vaste opbouw IKB-3.  7 - Ouderschapsverlof Met ingang van 2 augustus 2022 komt er een nieuwe wettelijke vorm van betaald ouderschapsverlof. Onze insteek is vooralsnog dat we hiervoor in Gemal ondersteuning zullen bieden via een (door ons gedefinieerde) verlofregeling, maar we zullen je hierover nog tijdig informeren. Actie Je kunt met ingang van 1 februari de gewijzigde salarisbedragen downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Constateer welke medewerker (maandloner) in 2021-11 een wijziging in de deeltijdfactor heeft gehad die niet per de 1e november inging. Leg bij de betreffende medewerker met twk tot 2021-11 via invoercode 02853 de deeltijdfactor van 3 november vast voor de naar rato-berekening van de eenmalige uitkering. Leg een eventueel afwijkend bedrag eenmalige uitkering vast, of blokkeer met invoercode 00628 / 00629 in periode 2021-11 (maandloners) of 2021-12 (uurloners). Neem de nieuwe uitvoercode 00628 / 00629 indien gewenst op in je journaalposten, comprimeertotalen, eigen cumulaties etc. Collectieve herrekening Voor toepassing van de eenmalige uitkering per peildatum 3 november 2021 en de salariswijziging per december 2021 is het noodzakelijk dat er een herrekening plaatsvindt over vorig jaar. Wij kunnen dit niet automatisch voor je doen. Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-11: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. 2. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. 3. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. 4. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202111 in en daarna klik je op OK. 5. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 11. 6. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. 7. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. 8. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. 9. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen. Meer informatie [1] Code salarisregeling (werkgevercode 03002 of invoercode 02314) = 34. [2] Code salarisregeling (werkgevercode 03002 of invoercode 02314) = 02. [3] Zie bij https://wvsv-nl.nl/ CAO gemeenten 2022-02/16 Sector Veiligheidsregio’s: Handreiking werkgeversbijdragen NFST per 1 januari 2022 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 29 december 2021 - In de nieuwsbrief van het Expertisecentrum is aangegeven dat de werkgeversbijdragen NFST vanaf januari 2022 maandelijks gebruteerd uitbetaald dienen te worden. Voor de LOGA-padvolger wordt het resultaat gestort op de netto FLO-rekening, voor de LOGA-padverlater kan de werkgeversbijdrage met het salaris worden uitbetaald tenzij is verzocht het op een andere rekening te moeten storten. Voor de werkgeversbijdrage is nodig:  Een vaste (stam) netto-bruto code. Wijziging naam uitvoercode netto-bruto code. Een deelbetaling voor de afstorting naar de netto FLO-rekening. Of een deelbetaling omdat de medewerker de netto waarde op een andere rekening gestort wilt zien. Of als beide niet van toepassing is kan het bedrag met het salaris van de medewerker worden afgestort. -- Voer een vrije netto bruto code op bijv. invoercode 00958 met de gewenste netto waarde. Wijzig met werkgevercode 05999 de omschrijving van uitvoercode 00958 (deze is immers op de strook zichtbaar). Om deze waarde af te storten naar de Netto Polis of eigen bankrekening: voer een vrij Sepa-volgnummer bijv. volgnummer 10 met invoercode 02840 met het banknr waar de nettowaarde deelbetaling naartoe kan worden overgemaakt. Om een Polisnummer toe te voegen bij volgnummer 10: voer invoercode 02230 op. Toelagen zijn in principe altijd pensioengevend; de gebruikte in-/uitvoercode (hier 00958) moet ook zijn opgenomen in ABP grondslag werkgevercode 55056 en verhoogt daarmee het Productloon ABP; dit is op A(lgemeen) niveau de standaard waarde. Let op: het expertisecentrum heeft echter aangegeven dat deze toelage niet pensioengevend moet zijn. Wanneer je van mening bent dat de toelage niet pensioengevend moet zijn, kun je de code met waarde 8 vastleggen in grondslag 55056. Werkgevercode 09060 (verdeling deelbetalingen) moet niet gevuld zijn. Een vaste (stam) mutatie in de peilmaand levert ook een verhoogd Productloon ABP op met een iets hogere inhouding pensioenpremie en is conform Reglement ABP. Wijzigt de netto waarde, dan moet zowel de netto/bruto code als het af te storten bedrag worden gewijzigd. Uitvoercode 00958 opnemen in de journaalposten. Advies is deze actie eerst in een proefproductie uitvoeren. Dan kun je een mutatieset hebben, zoals hieronder met de strook daaronder met een fictieve uitbetaling van € 5.000,- netto.   Met onderstaande proefstrook.   Verhoogd Productloon ABP zichtbaar op loonstaat (zie hieronder jaargrondslag €103.035,84)   CAO GGZ 2022-02/17 Onjuist PFZW-jaarloon [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 20 januari 2022 - Het probleem dat voor werknemers die onder het maximum pensioen zitten maar waarbij wel de aansturing is vastgelegd voor toetsing hierop (invoercode 01166 waarde 0,07) is opgelost voor producties die je laat vervaardigen vanaf 20 januari. Gisteren was in een workaround aangegeven dat je de toetsing voor werknemers die geen recht hebben op pensioenaftopping zelf uit kan zetten. Als je dat niet hebt gedaan en ook niet gaat overdraaien, dan moet je in de februari-productie een collectieve herrekening vastleggen in de afroep (werkgevercode 99221 waarde 01). Naast dit probleem is ook gebleken dat voor werknemers die wel recht hebben op de pensioenaftopping, voor de pensioenberekening in de jaargrondslag gerekend is met 12,5 % in plaats van 12,9 %. Ook dit probleem is per 20 januari opgelost. Als je de januari-productie hebt laten vervaardigen voor 20 januari en je gaat voor de betreffende werknemers geen correctieproductie over januari draaien of overdraaien, dan wordt dit tweede probleem in de februari-productie automatisch hersteld met een automatische herrekening reden 02-05. 19 januari 2022 - Naar aanleiding van een klantmelding is geconstateerd dat het PFZW-jaarloon in bepaalde gevallen te laag wordt vastgesteld. In de Gemal handleiding onder CAO Inrichting bij CAO GGZ GGZ paragraaf 11.3 staat het volgende over de compensatie pensioenaftopping: 'Voor de betreffende werknemers moet u de volgende invoercode vastleggen: invoercode 01166 waarde 0,07 (voor een maandelijkse uitbetaling). Na vastlegging wordt daarmee de compensatie van de pensioenaftopping door Gema berekend en vastgelegd onder uitvoercode 01166.' Een aantal klanten heeft ervoor gekozen om bij alle werknemers invoercode 01166 met waarde 0,07 vast te leggen, ook als deze onder het maximum pensioengrondslag zitten. Dit wordt gedaan om niet zelf te hoeven bijhouden of iemand wel of geen recht heeft op pensioencompensatie. Dit heeft t/m 2021-12 ook goed gewerkt in Gemal. In de release notes '2022-01/38 CAO GGZ - Compensatie pensioenaftopping in maandgrondslag PFZW' is beschreven dat de compensatie anders verwerkt moet worden richting PFZW. Probleem De uitwerking hiervan gebeurt nu op basis van de opgegeven invoercodes en geeft daardoor bij medewerkers waarvoor de codes zijn ingevoerd maar geen compensatie krijgen, een foutief jaarloon PFZW. Oplossing Dit is op te lossen door voor alle medewerkers die geen recht op de compensatie hebben, bovenstaande code uit te zetten. Echter: De werkwijze om bij alle werknemers de aansturing voor pensioencompensatie vast te leggen, wordt door meer klanten toegepast dan dat wij ons in eerste instantie realiseerden. De handmatig oplossing geeft toch ook wel veel werk en daarom gaan we de foutieve berekening aanpassen via een tussentijdse release van Gemal. Als je deze werkwijze hanteert en over januari al een salarisproductie hebt uitgevoerd, is het advies om deze over te laten draaien. 2. Als je hier niet voor kiest en ook niet voor de eerste workaround, is het alternatief om in februari een algehele herrekening vanaf 1 januari 2022 aan te sturen. Wij zullen je informeren zodra de tussentijdse release is uitgevoerd. CAO kunsteducatie 2022-02/18 Nieuwe CAO Medio januari is er een akkoord gesloten over de nieuwe CAO kunsteducatie. Voor de salarisverwerking betreft dit alleen een aanpassing van de salarisbedragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. In Gemal is deze aanpassing verwerkt in de release van februari. Het betreft hier CAO 37 en salarisregeling 31.  Actie Om de aanpassing met terugwerkende kracht te realiseren, dien je zelf een herrekening over januari aan te sturen door het vastleggen van werkgevercode 99221 waarde 01. Vanaf 1 februari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO onderwijs 2022-02/19 CAO Bestuurders PO en VO - Onderhandelingsakkoord CAO tot 31-12-2021 verlengd [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 17 januari 2022 - Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van 2,0% met ingang van 1 januari 2021. In release 2022-02 worden de salaristabellen van de Bestuurders PO (tabel 75) en de Bestuurders VO (tabel 30) per 2021-01-01 aangepast. Meer hierover lees je in de release notes 2022-02 (publicatie 26 januari). 30 december 2021 - De VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben de onderhandelingen voor één CAO voor bestuurders in het primair - en voortgezet onderwijs nagenoeg afgerond. Hiermee is een grote stap gezet naar één CAO voor bestuurders in het funderend onderwijs. Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van 2,0% met ingang van 1 januari 2021. Zodra we meer informatie hebben over de nieuwe salaristabellen van de Bestuurders PO en VO, zullen we berichten in welke release we deze kunnen opnemen. CAO onderwijs 2022-02/20 CAO Bestuurders PO en VO - Onderhandelingsakkoord CAO tot 31-12-2021 verlengd (vervolg) In vervolg op het vorige onderwerp in deze release notes, is Gemal als volgt aangepast conform de afspraken in het onderhandelingsakkoord. De salaristabellen van de bestuurders PO (tabel 75) en de bestuurders VO (tabel 30) zijn per 2021-01-01 aangepast. Voor het toepassen van de salariswijziging per januari 2021 is het noodzakelijk dat er een herrekening plaatsvindt over vorig jaar. Wij kunnen dit niet automatisch voor je doen. Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01. Let op: de betaling zal geboekt worden in de periode 2022-02. De salarisverhoging zal pas in 2023 doorwerken in de pensioengrondslag. CAO onderwijs 2022-02/21 CAO HBO - Nieuwe CAO 2021-2022 In de nieuwe CAO met een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 april 2022 is een salariswijzigingen per februari 2022 opgenomen. De salaristabel 36 is per 1 februari 2022 aangepast (verhoogd met 2 %). De doorloop- en instroombedragen worden niet langer genoemd in de CAO en zijn daarom op nul gesteld (inpasnummer 9101 t/m 9106).  Tevens is de minimum vakantietoeslag aangepast per 1 februari 2022. CAO onderwijs 2022-02/22 CAO PO - Salaristabel aangepast [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 12 januari 2022 - Naar nu blijkt, zijn bij de wijzigingen van het minimumloon per 1 januari 2021 ook de laagste schaalbedragen van het OOP gewijzigd. In salaristabel 67 van 2022-01-01 zijn de inpasnummers 9001 /tm 9003 hierop aangepast. CAO PGA 2022-02/23 CAO minimumloon per uur Omdat de PGA (Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam) onder andere bestaat uit de CAO gemeenten, geldt daarvoor ook hetgeen vermeld is in deze release notes bij het onderwerp “CAO gemeenten / SGO - CAO minimumloon per uur”. CAO PGA 2022-02/24 Nieuwe CAO 2021-2023 Onlangs is het principe-akkoord van 3 november 2021 definitief geworden en is er een nieuwe CAO gemeenten met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Voor een uitgebreide omschrijving van de wijzigingen die we hiervoor in Gemal hebben opgenomen, zie het onderwerp 'CAO gemeenten - Nieuwe CAO 2021-2023' in deze release notes.  Zie in verband met een eventuele verrekening ook hetgeen we eerder geschreven hebben voor CAO PGA in onze releasenotes Gemal van 2021-08/22 Voorschot thuiswerkvergoeding. CAO sociaal werk 2022-02/25 Nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 5 januari 2022 - De update is afgelopen nacht doorgevoerd. Je kunt desgewenst je aanvullende correctieproductie afroepen. Update 4 januari 2022 - We hebben op 23 december aangegeven dat je, om geautomatiseerd het een en ander te herstellen, in januari een aanvullende correctieproductie (ACP)  moet afroepen. Dan wordt een automatische herrekening uitgevoerd voor de betreffende werknemers. Gebleken is echter dat deze automatische herrekening niet correct werkt. Wij adviseren je om deze aanvullende correctieproductie nog niet af te roepen. Wij streven ernaar om in de nacht van 4 op 5 januari hiervoor een aanpassing in Gemal te doen. Zodra dit is uitgevoerd, zullen we je zo spoedig mogelijk informeren. Update 23 december 2021 - In aanvulling op de update van 20 december: Bij nader inzien adviseren we je om bij het afroepen van de aanvullende correctieproductie (vanaf 4 januari) ook werkgevercode 99232 Automatische herrekening aanvullende correctieproductie te gebruiken met waarde 1. Bij waarde 1 gaat Gemal kijken wie er voldoen aan de criteria van de automatische herrekening die is gemaakt. Als werkgevercode 99232 wordt gebruikt, zal de reden van herrekening (in dit geval reden 13-03) zichtbaar zijn in Mutaties en Signalen Gemal. Let op: werkgevercode 99232 geef je, in het geval van meerdere instellingen, op bij instelling 1. Daarmee wordt er wel binnen het hele ceanr gekeken of er medewerkers moeten worden herrekend volgens de condities van de automatische herrekening. Update 20 december 2021 - Helaas is de salaristabel die geldt per december 2021, niet helemaal correct aangepast: de even inpasnummers in de range 9003 - 9115 zijn weggevallen. Het gevolg hiervan is dat voor de betreffende werknemers geen salaris is berekend. Daarnaast is een typefout geslopen in het bedrag voor de minimum vakantietoeslag. Deze was op fulltime basis 5 euro te hoog vastgelegd. Hierdoor is een te hoog recht VT berekend en is voor werknemers die in december uit-dienst zijn gegaan, een te hoog bedrag VT uitbetaald. Oplossing per 2022-01 Wij gaan bovenstaand oplossen in de Gemal release van januari. Actie per 4 januari Omdat het salaris van december al is uitbetaald, kun je vanaf 4 januari een herstel uitvoeren door het afroepen van een aanvullende correctieproductie. Hierbij leg je werkgevercode 99231 Code correctieproductie vast met waarde 2. Bij deze productie heb je twee mogelijkheden: Alle medewerkers herrekenen via het opgeven van werkgevercode 99221 Beginperiode herrekening met waarde 12. Het voordeel is, dat je niet zelf hoeft na te gaan welke werknemers het betreft, omdat de gehele instelling wordt herrekend. Het nadeel is, dat alle werknemers worden herrekend, wat mogelijk een 0-strook tot gevolg heeft. Specifieke medewerkers herrekenen door bij de betreffende werknemers invoercode 02475 Beginperiode herrekening op te geven met als ingangsperiode 2021-12. Het voordeel is, dat je heel specifiek kan instellen voor welke werknemers je herrekend. Het nadeel is, dat je zelf moet nagaan welke werknemers herrekend moeten worden. Update 14 december 2021 - 14:15 uur - De salaristabel is inmiddels beschikbaar en klaar voor download. Update 14 december 2021 - Het blijkt dat de salaristabel nog niet beschikbaar is bij Zenden en Ontvangen. Wij onderzoeken het probleem en houden je op de hoogte. 9 december 2021 - Wij hebben bericht ontvangen van Sociaal Werk Nederland, dat er officieel een akkoord is voor de nieuwe CAO [1]. Dit akkoord omvat een verhoging van de minimum VT en EJU en een salarisverhoging van 2,5% per 1 december 2021. De nieuwe tabellen en parameters zullen wij per dinsdag 14 december in Gemal opnemen. Actie Vanaf 14 december kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 01 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO sociaal werk 2022-02/26 LBB van 36 naar 60 maanden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 12 januari 2022 - In het akkoord van de nieuwe CAO sociaal werk is afgesproken dat het maximum aantal maanden opbouw van het loopbaanbudget (LBB) wordt verlengd van 36 naar 60 maanden. Momenteel zijn wij bezig om dit in Gemal te realiseren. De werkgeversorganisatie heeft ons laten weten dat de ingangsdatum van deze verlenging nog niet duidelijk is. Als hier verdere vragen over zijn, adviseren wij je dit op te nemen met de koepel zelf. Wij gaan de programmatuur aan onze kant gereed maken en als de ingangsdatum duidelijk is, zal de aanpassing worden meegenomen in de dan eerstvolgende release. Bij een ingangsmoment in 2022 zullen we een automatische herrekening aansturen. Bij een ingangsmoment in 2021 zullen wij ook de functionaliteit bieden, maar dien je zelf te herrekenen. De presentatie van enkele nieuwe uitvoercodes is in dat geval mogelijk afwijkend wat betreft de naamgeving. In alle gevallen zullen tussentijdse opnames met terugwerkende kracht worden toegewezen aan het budget dat conform de nieuwe regels op het moment van opname het oudst was. CAO sociale werkvoorziening 2022-02/27 Nogmaals: minimumloon jeugdbedrag Automatische herrekening 02-03 Naar aanleiding van het onderwerp ''Nagekomen berichten 7 januari'' bij het kopje ''CAO sociale werkvoorziening - Minimumloon jeugdbedrag'' in deze release notes, zullen we in periode 02 een automatische herrekening uitvoeren voor medewerkers onder 18 jaar. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 02-03. CAO VVT 2022-02/28 Percentage afbouw ORT thuiszorgmedewerkers zaterdagdiensten [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 28 december 2021 - Voor medewerkers in de thuiszorg is in het verleden een vergoeding afgesproken voor werken op zaterdag. In de CAO 2012-2013 was aangegeven dat het percentage over 8 jaar zal worden afgebouwd. T/m 2018 bleef het percentage staan op 40,00%, voor 2019 is dat verlaagd naar 30,00%. Voor 2020 is dit verder verlaagd naar 20,00 en per 2021 naar 10,00%. Per 2022 is het percentage vervallen. Actie Je dient, voor zover van toepassing, zelf de betreffende aansturing (op werkgeverniveau en werknemerniveau) stop te zetten, zie de handleiding Gemal onderdeel CAO-inrichting > CAO VVT bij 4.2.1 Harmonisatie en compensatieregeling ORT, kopje Zaterdagdiensten. CAO waterschappen 2022-02/29 Waarde verlofuur [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Zie in dit verband ook onderwerp "2022-02/10 Variabele VT in vaste opbouw PB". 29 december 2021 - Zoals in de CAO is opgenomen [1] geldt per 1 januari 2022 dat de waarde van een IKB verlofuur bij koop, opname of uitbetaling bij einde dienstverband, gelijk is aan de waarde per uur van salaris + toelagen + IKB. In Gemal zijn 8 verschillende verlofuren beschikbaar (waarvan de eerste 4 met doorwerking in Flex Benefits). Je hebt zelf een keuze kunnen maken welke van de verlofuren je gebruikt voor koop van IKB-uren. Voor de betreffende verlofuren heb je een grondslag aangestuurd [2]. Bij de betreffende grondslag leg je vervolgens de uitvoercodes vast, bijvoorbeeld 01001 salaris, 01007 aanv minloon, uitvoercodes voor salaristoelagen (zoals toelage wachtdienst, arbeidsmarkttoelage etc), uitvoercode 01753 vaste opbouw IKB-1, uitvoercode 01754 vaste opbouw IKB-2 [3]. Meer informatie [1] zie o.a. art. 4.3.6 Waarde van vakantie. [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlofuren (ver)kopen > Definitie verlofuren > Verlofuren X en dan bij Verlofuren X code uurloon waarde 7= uurloon op basis van grondslag verlofuren. [3] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlofuren (ver)kopen > Grondslag verlofuren > Verlofuren X en dan bij Verlofuren X de uitvoercodes. Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2022-02/30 Verwerking gegevens [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 24 december 2021 - APG geeft aan dat de pensioenaangiftes weer verwerkt worden en het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) weer beschikbaar is. 20 december 2021 - APG heeft ons geïnformeerd dat de verwerking van pensioenaangiftes preventief tijdelijk is stilgelegd. Het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) is daardoor op dit moment niet beschikbaar. Je kunt dus geen aangifte doen via het SWP. Aanlevering via onze module Pensioenaangifte is wel mogelijk, maar de aanlevering zal nog niet verwerkt worden. Zie het volledige bericht: https://pensioenaangifte.apg.nl Pensioenfonds ABP 2022-02/31 WLV niet meer mogelijk per 2022 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 18 januari 2022 - Zoals aangegeven in de release notes onderwerp 2022-01/83, is het met ingang van 2022 niet meer toegestaan om als verbijzondering bij medewerkers de waarde WLV aan te leveren. Dit suggereert in de levering aan APG immers dat de medewerker in een situatie van levensloopopname is en levensloop is niet meer mogelijk. Het vóórkomen van het gegeven WLV leidt er dan toe dat de hele aanlevering wordt afgekeurd. Zoals geschreven in de release notes adviseren we daarom te controleren aan de hand van het overzicht vaste personeelsgegevens of invoercode 02859 met de waarde WLV nog voorkomt. Denk eraan dat dit mogelijk nog voorkomt bij medewerkers die inmiddels uit-dienst zijn maar mogelijk toch nog bij APG worden aangeleverd. Had je in jouw APG-bestand nog een medewerker met WLV over het hoofd gezien, dan resulteert dat dus in een foutmelding die je kunt terugzien in onze Payroll Manager: in de kolom Digitale media verschijnt een rood handje. Klik je daarop, dan zie je onderin het scherm dat er een fout is opgetreden in de verwerking van de APG-bestanden. Actie Je kunt in een aanvullende correctieproductie de waarde WLV op nul stellen met invoercode 02859 door bijvoorbeeld een spatie vast te leggen. Vervolgens wordt na de correctieproductie automatisch een nieuw APG-bestand aangemaakt. Pensioenaangifte APG 2022-02/32 Bestanden 24 december [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 27 december 2021 - Wij constateren dat een deel van de bestanden die op 24 december voor verwerking aan APG zijn aangeboden, niet juist aangeleverd werden. Het gaat om bestanden voor ABP/Loyalis en PWRI. Wij zullen de foutief ingezonden bestanden vannacht opnieuw verzenden naar APG. In Pensioenaangifte APG vermelden wij bij deze bestanden dat deze zijn ingezonden door Visma|Raet. Ziektekostenverzeraars Ziektekostenverzekering IZZ 2022-02/33 Aanvullende verzekering IZZ CZ Per 1 januari 2022 zijn de bedragen voor de IZZ-zorgverzekering in Gemal aangepast. Daarnaast zijn er ook drie nieuwe aanvullende IZZ CZ verzekeringen geïntroduceerd: - IZZ CZ aanvullend Zorg start - IZZ CZ aanvullend Zorg beter - IZZ CZ aanvullend Tand 1 Deze konden door ons helaas niet meer per januari worden ingeregeld in Gemal, maar zijn per februari beschikbaar om met TWK januari in te voeren. Gebruik je invoercode 00697 IZZ CZ aanv om de in te houden premie in te voeren, dan verandert er niets. Deze code kan onveranderd worden gebruikt voor de nieuwe aanvullende verzekeringen. Werkgevergegevens Vanaf deze release zijn er drie nieuwe werkgevercodes: - 07298 IZZ CZ aanv Start - 07299 IZZ CZ aanv Beter - 07300 IZZ CZ aanv Tand Deze werkgevercodes zijn op Algemeen niveau ingericht met de bedragen zoals deze door CZ zijn gepubliceerd. Ook zijn er drie nieuwe invoercodes opgenomen: - 00690 Aant CZ Zorg Start - 00691 Aant CZ Zorg Beter - 00692 Aant CZ Tand Een medewerker kan gezinsleden meeverzekeren. Met deze invoercodes kun je aangeven hoeveel personen per medewerker er verzekerd zijn voor de aanvullende verzekering. Deze invoercodes werken hetzelfde als de invoercodes 03294, 03295 en 03296 voor de al bestaande aanvullende verzekeringen. Actie Voor de werkgevercodes hoef je niets te doen. Deze staan op Algemeen niveau ingericht. Als er medewerkers zijn die per 1-1-2022 kiezen voor één van de nieuwe aanvullende verzekeringen, dan leg je dit vast met één van de invoercodes hierboven beschreven. Let er daarbij op dat je dit met de juiste ingangsdatum doet. Automatische herrekeningen 2022-02/34 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffende onderwerp in deze release notes 02-02 Pro rata verdeling loonheffing BT 02-03 CAO sociaal werk- Nogmaals: minimumloon jeugdbedrag 02-04 Doorstorten EJU 02-05 CAO GGZ - Onjuist PFZW-jaarloon 02-06 Waarnemingstoelage met ingangsdatum   Werknemer- en werkgevergegevens 2022-02/35 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving 00690 aant CZ Zorg Start 00691 aant CZ Zorg Beter 00692 aant CZ Tand 02940 code cao minimumloon per uur 2022-02/36 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 03461 CAO minimumloon per uur 03462 CAO minimumloon per maand 07298 IZZ CZ aanv Start 07299 IZZ CZ aanv Beter 07300 IZZ CZ aanv Tand      
Volledig artikel weergeven
26-01-2022 09:24 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3433 Weergaven
    [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Algemeen 2021-01/1 Berichtgeving voor 2021 Deze release notes voor het nieuwe jaar worden relatief vroeg in december gemaakt. Op deze wijze bent u, mede gezien de feestdagen, tijdig op de hoogte van veranderingen in Payroll Gemal. Het komt echter voor dat wijzigingen in wet- en regelgeving laat in december of zelfs pas in januari definitief vastgesteld worden. Wij adviseren je dan ook regelmatig de Payroll Gemal community te raadplegen voor nagekomen nieuwsberichten. Wijzigingen in januari Per januari 2021 zijn zoals elk jaar in januari veel bedragen en percentages gewijzigd. Als deze wijzigingen tijdig bekend zijn dan worden deze voor de januari-productie door ons aangepast. U moet hierbij denken aan: Algemene bedragen en percentages zoals voor de loonheffing en sociale premies die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een A (Algemeen niveau) worden gepresenteerd. Percentages en franchisebedragen voor de pensioenregelingen. Minimumloon aanpassingen (zie verder in deze release notes). Fiscale bijtelling auto van de zaak (zie verder in deze release notes).  De CAO-bedragen en percentages die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een C (CAO-niveau) worden gepresenteerd. Let op: als je zelf een mutatie hebt vastgelegd (bij een werkgevercode staat dan een 'W'), dan blijft deze werkgeverwaarde staan en wordt door ons niet aangepast. De bedragen voor de diverse ziektekostenverzekeraars. NS Reiskostentabel maandtrajectkaart tweede klas. Het kan zijn dat in de loop van januari nog wijzigingen voor percentages en bedragen door de regelgevers zoals de pensioenfondsen, de werkgeversverenigingen en de Belastingdienst gepubliceerd worden. Wijzigingen die uiterlijk 8 januari bij ons bekend zijn, kunnen we nog in de januari-versie van Payroll Gemal opnemen. Wijzigingen die ons na deze datum bereiken, zullen we op zijn vroegst in de februari-versie met terugwerkende kracht opnemen, waarover wij je dan in de release notes informeren. 2021-01/2 Gemal Prognose wordt Visma Prognose In de release notes van afgelopen oktober hebben we aangekondigd dat de Gemal Prognose oplossing alsnog tot het einde van 2020 wordt ondersteund om extra tijd te bieden om over te stappen op Visma Prognose. Op basis van feedback van meerdere klanten is er besloten tot doorontwikkeling van Visma Prognose. Het betreft functionaliteit om meerdere ceanummers te ondersteunen en het toevoegen van een centraal overzicht (periode gegevens en jaartotalen per medewerker). Daarom zijn we tot het besluit gekomen de de-activatie van Gemal Prognose nog éénmaal uit te stellen tot 1 juni 2021, zodat aanvullende functionaliteit in Visma Prognose gerealiseerd kan worden. Door middel van kennissessies en tips & tricks zullen we je verder informeren over de mogelijkheden en het gebruik van Visma Prognose. Details van de gegevensaanlevering aan Visma Prognose en uitleg van de functionaliteiten vind je beschreven in de handleiding in de community. Wil je meer weten over de overstap of behoefte aan een kennissessie; neem dan contact op met je customer success manager, die helpt je graag met een zorgeloze ingebruikname van deze nieuwe oplossing. 2021-01/3 Nieuwe wijze van synchronisatie Betaalmanager - nadere uitleg In de release notes 2020-12/14 hebben we de nieuwe wijze van synchronisatie Betaalmanager geïntroduceerd. Naar aanleiding van vragen van klanten willen we hier verdere uitleg geven. Je vindt het synchroniseren in Gemal Direct Inrichting in de Speciale Productie met productiejaar 2020 onder Afroep overzichten > Bestanden > Synchronisatie Betaalmanager. Je kunt kiezen salarisbetalingen/-afdrachten te synchroniseren per periode: in dat geval moet je bij alle gewenste instellingen de 1e en/of 3e vinkbox aanvinken: de betaling wordt dan gesynchroniseerd voor de hele periode. Dit blijft ook mogelijk via Afroep overzichten/bestanden > Afroep variabel met de lijstnummers 6202 (salaris) en lijstnummer 6204 (afdrachten). Ook dan per instelling opgeven of in Gemal Direct Inrichting deze lijstnummers kopiëren naar alle instellingen. Je kunt ook kiezen om vanaf een gekozen productie (= afroepnummer) te synchroniseren. Dit doe je altijd in instelling 0001; het synchroniseren vindt dan plaats op basis van hetgeen in de afroepnummers beschikbaar is, dus ook eventueel hogere instellingsnummers lopen mee in de synchronisatie. Let op De salarisbetalingen en/of de aanvullende correctie-productie betalingen kun je nog steeds synchroniseren met één betaaldatum. Afdrachten houden dezelfde betaaldatum: de betaaldatum uit het Afdrachtensysteem blijft van toepassing. In de Betaalmanager kun je de betaaldatum desgewenst alsnog aanpassen. Vorderingen worden niet gesynchroniseerd: wanneer er sprake is van een vordering en een betaling in een latere/eerdere aanvullende productie, moet je daar zelf op ingrijpen en deze handmatig salderen. Jaarovergang 2021-01/4 UPA en datum uit-dienst 31-12 Als je in januari wijzigingen wilt doorvoeren over 2020, dan adviseren wij je dat te doen in een aanvullende correctie-productie over 2020-12. Dit is ook nog mogelijk als de salarisrun van januari al heeft gedraaid. Met deze correctierun over december van het vorige jaar worden de benodigde berekeningen en aanleveringen naar de pensioenfondsen en de Belastingdienst in het vorige jaar afgehandeld. De aanpassing kun je laten doorwerken naar januari in een correctierun over 2021-01 via invoercode 03030 Opnieuw berekenen correctieperiode. Je kunt in periode 01 voor een medewerker een datum uit-dienst vastleggen van 31-12 van het vorig jaar. Dit moet in de UPA-aanlevering leiden tot een datum einde inkomstenverhouding 31-12. Deze datum heeft betrekking op het vorig jaar en mag van UPA dus ook alleen in een bestand over vorig jaar worden aangeleverd. Het UPA-bestand over vorig jaar wordt echter in Gemal alleen aangemaakt wanneer je een herrekening over vorig jaar vastlegt. Omdat je in januari niet kunt herrekenen, moet je in periode 02 voor de medewerker invoercode 02475 Beginperiode herrekening vastleggen met waarde 202012 om het bestand UPA over vorig jaar af te roepen. Het blijkt dat deze herrekening in voorgaande jaren soms is vergeten. Als dat het geval is, dan is de einddatum niet aan het pensioenfonds doorgegeven met terugwerkende kracht naar de periode uit-dienst. Dit kan bij sommige pensioenfondsen er toe leiden dat het dienstverband niet wordt afgemeld bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds blijft dan facturen sturen voor het betreffende dienstverband of geeft een foutmelding dat er ontbrekende perioden zijn voor het dienstverband. Als je de melding hebt gekregen dat er perioden ontbreken en de datum uit-dienst is 31-12-2019, dan kun je dit nog herstellen door in een aanvullende correctie-productie over 2020-12 het dienstverband te herrekenen. Je legt dan invoercode 02475 Beginperiode herrekening vastleggen met waarde 201912. Ook kun je de datum uit-dienst zelf invoeren via het portaal voor Handmatige Correctie UPA. Over 2019 kan dat vanaf 2021-02. Over eerdere jaren kan dat op elk gewenst moment. Gewijzigd en verbeterd 2021-01/5 Vooraankondiging: reiskosten woon-werk op declaratiebasis Per 2021 verandert het fiscale regime voor de vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer bij thuiswerk. Om extra ondersteuning te bieden in deze situatie ontwikkelen wij nieuwe functionaliteit waarmee reiskosten en/of fiscale kilometers woon-werk op declaratiebasis vergoed kunnen worden. Wij verwachten deze functionaliteit te leveren in release 2021-02. De uitleg bij deze functionaliteit plaatsen wij alvast onder voorbehoud in deze release notes als vooraankondiging. Je kunt je dan alvast voorbereiden indien je de functionaliteit per 2021-02 (eventueel met terugwerkende kracht naar 01-2021) wilt gebruiken. Nieuwe regeling 'Reiskosten woon-werk op declaratiebasis' per periode 02 Gemal kent aparte functionaliteit voor woon-werkverkeer en voor zakelijke reizen. De vergoeding wordt op een andere wijze berekend en ook de fiscale vrijstelling van de reiskosten wordt via een apart traject bepaald. De berekeningen van woon-werkverkeer zijn gebaseerd op een vaste reisafstand tussen de woonplaats en het werkadres, die een bepaald aantal keren per maand wordt afgelegd. Hoewel Gemal vele keuze-opties kent, is het uitgangspunt altijd de vaste reisafstand. Dit uitgangspunt blijkt in steeds meer situaties niet aan te sluiten bij de praktijk. Veel bedrijven kennen meer dan één werklocatie en werknemers zijn soms wisselend op deze locaties aanwezig. Daardoor verschilt de reisafstand voor woon-werkverkeer per dag. Om deze reden is de wens geuit om een vergoeding van woon-werkverkeer op declaratiebasis mogelijk te maken, zoals dat voor zakelijke reiskosten al mogelijk is. Per 2021 is deze wens groter geworden vanwege een veranderend fiscaal regime voor de vergoeding van reiskosten aan werknemers die veel thuiswerken. In 2020 mocht een vaste vergoeding die was afgesproken vóór 13 maart 2020 onbelast worden doorbetaald. Vanaf 2021 mogen alleen de werkelijke reiskilometers nog onbelast worden vergoed tegen maximaal 19 ct/km. Veel CAO-koepels en werkgevers hebben al aangegeven hun vergoeding te gaan baseren op dit nieuwe regime. Ook in deze situatie is het wenselijk om woon-werkkilometers te kunnen declareren. In de situatie dat je wel de vaste reiskostenvergoeding blijft doorbetalen die vóór de coronacrisis is afgesproken, dien je ook de werkelijke reiskilometers vast te leggen ten behoeve van de fiscale afhandeling. Ook voor deze situatie is functionaliteit toegevoegd. Kilometerregelingen voor woon-werkverkeer Vanaf periode 2021-02 kun je de bestaande kilometerregelingen voor zakelijke reiskosten aanmerken als een regeling voor woon-werkverkeer. Je kunt op deze regelingen reiskosten vergoeden tegen een vast bedrag per kilometer of via een staffel. Om het type reis te kunnen duiden hebben wij een nieuwe werkgevercode geïntroduceerd: Gegeven: type reis kilometerregeling. Vastleggen: werkgevercode 26270 (volgnr 1 t/m 15). 0 (of niet vastgelegd) = zakelijke reis; 1 = woon-werkverkeer. Als je deze werkgevercode vastlegt, worden de kilometers die je opgeeft op deze kilometerregeling geteld als kilometers woon-werkverkeer (uitvoercode 01885) in plaats van kilometers zakelijke reizen (uitvoercode 01889) ten behoeve van de berekening van het fiscaal vrijgestelde bedrag aan vergoeding. De uitbetaling van de gekozen kilometerregeling wordt getoetst aan de berekende fiscale vrijstelling voor woon-werkkilometers (uitvoercode 01667) in plaats van die voor zakelijke reizen (uitvoercode 01668). Uitbreiding aansturing kilometerregelingen In de oude situatie kon je op werkgeverniveau 15 kilometerregelingen definiëren. Per werknemer kon je maximaal 5 van deze regelingen toepassen. Met ingang van deze release hebben we dit verruimd naar 10 regelingen per werknemer. Je hebt daardoor ruimte om een inrichting voor woon-werkverkeer te maken zonder dat je een zakelijke regeling hoeft te schonen. De volgende invoercodes zijn toegevoegd: Gegeven: kilometerregeling 6 t/m 10. Vastleggen: invoercode 01905/01907/1909/19011/01913. Deze invoercodes zijn functioneel gelijk aan invoercodes 02571/02573/02575/02577/02579 Kilometerregeling 1 t/m 5. Ze worden gebruikt om een invoercode uit de volgende sectie te koppelen aan een inrichting op werkgeverniveau. Zie verder de Gemal handleiding: Reiskosten, zakelijke reizen bij 3.4. Gegeven: aantal kilometers kilometerregeling 6 t/m 10. Vastleggen: invoercodes 01906/01908/1910/01912/01914. Deze invoercodes zijn functioneel gelijk aan invoercodes 02572/02574/02576/02578/02580 Aantal kilometers kilometerregeling 1 t/m 5. Op deze invoercodes worden de te vergoeden kilometers vastgelegd. De kilometers worden vergoed conform de staffel die is ingericht op de gekoppelde kilometerregeling. Zie verder de Gemal handleiding: Reiskosten, zakelijke reizen bij 3.4. Met de werkgevercodes 26255 t/m 26269 kun je een uitvoercode kiezen voor kilometerregeling 1 t/m 15. Er was keuze uit 7 uitvoercodes. Dat aantal wordt uitgebreid naar 10 stuks, zodat elke regeling die bij een werknemer wordt aangestuurd een eigen uitvoercode kan hebben. Het waardebereik van genoemde werkgevercodes is uitgebreid met de volgende waardes: 7 = uitvoercode 00981 vergoeding dienstreis 8. 8 = uitvoercode 00670 vergoeding dienstreis 9. 9 = uitvoercode 00671 vergoeding dienstreis 10. Als je de regeling gebruikt voor woon-werkverkeer, dan kun je indien gewenst de omschrijving van de uitvoercode zelf wijzigen. Dat doe je in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > in- en uitvoercodes > tekst bij uitvoercode. Declareren fiscale kilometers bij doorbetalen vaste vergoeding tijdens thuiswerk Het is mogelijk dat je je werknemer een vaste overeengekomen reiskostenvergoeding blijft betalen op basis van het contractueel overeengekomen werkdagen. Als de werknemer in praktijk (wegens thuiswerk of andere redenen) minder dan 128 dagen op fulltime basis naar kantoor reist, is de vergoeding slechts fiscaal vrijgesteld tegen 19 ct per werkelijke reiskilometer. In die situatie kun je er voor kiezen om de automatische berekening van de fiscale reiskilometers uit te schakelen. Je kunt dan maandelijks de werkelijk gereisde kilometers opgeven met een nieuwe invoercode: Gegeven: fiscale kilometers woon-werk declaratie. Vastleggen: invoercode 01970. Wat moet je doen? Als je gebruik wilt maken van deze nieuwe functionaliteit, dan dien je zelf een kilometerregeling in te richten. Hoe je dat doet lees je in de Gemal handleiding onder Reiskosten, zakelijke reizen (wordt gewijzigd in Reiskosten op declaratiebasis). Als je de automatische bepaling van de fiscale reiskilometers voor een individuele werknemer wilt uitschakelen, kun je invoercode 02372 Fiscale reisafstand woon-werk en invoercode 02508 Reisbewegingen verwijderen. Als je de automatische bepaling van fiscale reiskilometers op werkgeverniveau wilt uitschakelen, dan leg je de volgende codes vast: Werkgevercode 26300 Code reisdagen met waarde 0; Werkgevercode 26400 Werkwijze vaststellen fiscaal vrijgesteld bedrag met waarde 0 (= cumuleren woon-werk en zakelijk) of 1 (= niet cumuleren woon-werk en zakelijk). Ook in deze situatie verwijder je bij al je werknemers invoercodes 02372 Fiscale reisafstand woon-werk en 02508 Reisbewegingen. 2021-01/6 Functionaliteit Speciale werknemer opgesplitst Onder invoercode 02345 Speciale werknemer zijn vanuit oudsher verschillende functionaliteiten ondergebracht [1]. Bij het invoeren van nieuwe regelgeving of wijzigingen is er soms een 'conflict' dat voor een werknemer meer dan 1 van de betreffende functionaliteiten (waardes) van invoercode 02345 van toepassing zijn. In het recente verleden zijn al enkele waardes van invoercode 02345 omgezet naar aparte (nieuwe) invoercodes. Per 2021-01 wordt invoercode 02345 in haar geheel opgesplitst in aparte nieuwe invoercodes. Voor 2020 blijft invoercode 02345 onveranderd van kracht. Als je invoercode 02345 voor 2021 vastlegt, zal Payroll Gemal deze mutatie afkeuren met foutcode 099 - invoercode is komen te vervallen. Huidige waardes invoercode 02345 2 = 30%-regeling 1; 3 = 30%-regeling 2; 4 = voor de werknemer is zowel een 30%-regeling (waarde 2) als een solistische functie (waarde 9) van toepassing. Alle rekenregels voor waarde 2 en 9 uitvoeren; 5 = voor de werknemer is zowel een 30%-regeling (waarde 3) als een solistische functie (waarde 9) van toepassing; 6 = de werknemer vallend onder wachtgeldregeling zorgsector; 7 = de werknemer is student/scholier met kwartaaltabel voor loonbelasting/ premieheffing; 9 = solistische functie, werknemers met een arbeidsovereenkomst van meer dan 36 uur. Nieuwe invoercodes Gegeven: 30%-regeling. Vastleggen: invoercode 02836. 0 (of niet vastgelegd) = niet van toepassing; 1 = 30%-regeling 1; 2 = 30%-regeling 2. Gegeven: wachtgelder (zorg). Vastleggen: invoercode 02845. 0 (of niet vastgelegd) = niet van toepassing; 1 = de werknemer vallend onder wachtgeldregeling zorgsector; Gegeven: kwartaaltabel LH Vastleggen: invoercode 02889 0 (of niet vastgelegd) = niet van toepassing; 1 = de werknemer is student/scholier met kwartaaltabel voor loonbelasting/ premieheffing. Voor solistische functies is in periode 2020-05 al de nieuwe invoercode 03155 opgenomen. In periode 2021-01 wordt hiervoor nog een conversie uitgevoerd (zie ook release notes 2020-05) van de huidige waarde naar de nieuwe invoercodes: waarde 2 en 3 van invoercode 02345 wordt invoercode 02836 waarde 1 en 2. waarde 4 en 5 van invoercode 02345 komen te vervallen. waarde 6 van invoercode 02345 wordt invoercode 02845. waarde 7 van invoercode 02345 wordt invoercode 02889. voor waarde 9 is per periode 05 invoercode 03155 Solistische functie opgenomen. Hoe werkt het nu? De bestaande berekeningen en presentaties blijft onveranderd van toepassing in 2020. De aanpassing die in 2021-01 wordt doorgevoerd, betreft enkel en alleen de aansturing ervan. Actie Vanaf 2021-01 leg je de betreffende functionaliteit vast met de nieuwe invoercodes. De conversie wordt gedaan in de salarisproductie van 2021-01. Daar wordt gekeken of invoercode 02345 aanwezig is op de database in de laatste salaris/correctie productie van 2020. In deze januari-productie kun je geen mutaties meer vastleggen met invoercode 02345. Als je in de januari-productie een mutatie vastlegt met een van de nieuwe invoercodes dan overschrijft die mutatie de eventuele conversie van de betreffende functionaliteit. Voorbeeld: Werknemer heeft invoercode 02345 waarde 6. Deze wordt geconverteerd naar invoercode 02845 waarde 1. Als je in de januari-productie invoercode 02845 vastlegt, dan overschrijft dat de conversie. Als je bij dezelfde werknemer echter invoercode 02889 vastlegt met waarde 1 en invoercode 02845 niet zelf muteert, dan wordt de conversie van invoercode 02345 waarde 6 naar invoercode 02845 wel uitgevoerd. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Werknemergegevens bij 3.6. 2021-01/7 Uitfaseren invoercodes 02356 en 02850 Invoercode 02356 Code SV Deze code is per 1-9-2019 vervangen door de invoercodes 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW en kan per 2021 niet meer opgegeven worden. Als overgangsfase was het in 2020 nog mogelijk om invoercode 02356 op te geven, waarna deze geconverteerd werd in Payroll Gemal. Invoercode 02850 Reden einde arbeidsovereenkomst Deze code kan per januari 2021 niet meer opgegeven worden. De functionaliteit van de reden uit dienst is per januari 2020 overgenomen door invoercode 02846 Reden Einde Arb.O. Als overgangsfase was het in 2020 nog mogelijk om invoercode 02850 op te geven, waarna deze in Payroll Gemal geconverteerd werd naar invoercode 02846. Gegevensuitwisseling APG De werkwijze blijft in 2020 nog ongewijzigd. Dat wil zeggen: je legt met invoercode 02861 de reden uittreden pensioenfonds vast ten behoeve van de verantwoording aan APG en met invoercode 02846/02850 de reden einde arbeidsovereenkomst ten behoeve van de loonaangifte [1]. De verwachting is dat met ingang van 2021 APG zal aansluiten bij de codering van de loonaangifte. Zie ook verder in deze release notes bij 'Pensioenfonds ABP - Wijziging aanlevering per 2021' en 'Pensioenfonds PWRI - Wijziging aanlevering per 2021'.  Actie Indien je nog aanlevert met invoercode 02850, dan moet je deze aansturing wijzigen naar invoercode 02846. Overlijden (invoercode 02850 waarde 1) geef je op met invoercode 02100 Code overleden waarde 1. Indien je nog aanlevert met invoercode 02356, dan moet je deze aansturing wijzigen naar invoercodes 02122, 02123 en 02124. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp APG, gegevensuitwisseling bij 3.5. 2021-01/8 Loondoorbetaling bij ziekte op basis van uren Bij verzuim van een medewerker wegens ziekte, zwangerschap of ziekte ten gevolge van zwangerschap, was het altijd gebruikelijk om ziektedagen vast te leggen in combinatie met een percentage ziek. Voor uurloners was er de optie om ziekte-uren vast te leggen. Deze optie was opengesteld voor maandloners, maar bij hen werden de uren eerst automatisch omgezet in dagen voor de verdere berekening. In de berekening van het ziekengeld werd vervolgens gerekend met de factor ziektedagen / SV dagen. Het vastleggen van ziektedagen en de berekening met SV-dagen past in steeds meer situaties niet bij de werkelijkheid. Medewerkers werken steeds vaker niet standaard 8 uur per dag en van maandag t/m vrijdag. De berekening van ziekengeld bij medewerkers met onregelmatige roosters sluit daardoor vaak niet goed aan bij de werkelijke situatie. Om deze reden hebben diverse klanten reeds op het Ideeën forum en via de gebruikersgroepen en klantendagen de wens aangegeven dat de ziekengeldberekening op basis van uren wordt vernieuwd. Hoe werkt het vanaf deze release? De berekening van ziekengeld op basis van uren bij maandloners is in Payroll Gemal vernieuwd. Als je ziekte, zwangerschap of ziekte ten gevolge van zwangerschap nu vastlegt in uren, wordt er net als bij uurloners een uurloon ziekengeld bepaald. Dit uurloon wordt vermenigvuldigd met het aantal ziekte-uren en eventueel met een opgegeven ziektepercentage. Het resulterende bedrag bepaalt het ziekteverzuim (uitvoercode 01337) en de loondoorbetaling (uitvoercodes 00985 en 01339). Om het uurloon ziekengeld te bepalen, deelt Payroll Gemal de grondslag ziekengeld (werkgevercode 55170) uit de vorige periode door de verloonde uren ziekengeld. De verloonde uren ziekengeld worden bepaald aan de hand van een nieuwe grondslag (werkgevercode 55169 Uitvoercodes in grondslag ziekengeld uren) en gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 02046 gr urn ziekengeld. In deze grondslag worden alleen de uren geteld die corresponderen met de vaste werkuren van de medewerker. Hiermee kan een zuiver uurloon tijdens ziekte worden berekend. Ziekengeld wordt doorgaans berekend over een referteperiode. Daarom hebben wij grondslag van werkgevercode 55169 technisch gegenereerd over 2020. Dat betekent dat Payroll Gemal over heel 2020 rekent alsof de uitvoercodes 02281 uren maandloner en 01844 uren uurloner (en voor CAO 35 - ziekenhuizen uitvoercode 01619 uren generatiebeleid toelage) al in deze grondslag waren opgenomen. Dat zijn dezelfde uitvoercodes die ook in de algemene ondersteuning zijn opgenomen in deze grondslag. Je kunt dus direct vanaf 2021-01 deze nieuwe functionaliteit gebruiken. Naast de berekening van het ziekengeld, zijn er ook een tweetal verwante aanpassingen doorgevoerd: Factoren ziek, zwanger en ziek tgv zwangerschap Bij het vastleggen van ziekengeld op basis van uren bij maandloners, worden de factoren ziek (uitvoercode 01990), zwanger (uitvoercode 01872) en ziek ten gevolge van zwangerschap (uitvoercode 01883) ook berekend op basis van uren. Hierbij wordt rekening gehouden met het percentage WAO-WIA (invoercode 02618) en ziekengeld meerwerk (uitvoercode 01190) zoals dat ook gebeurt bij het vastleggen in dagen. Dagloon bij benadering Als je een uitkering van UWV doorbetaalt aan de medewerker en je hebt nog geen dagloon vastgelegd, dan berekent Payroll Gemal een dagloon bij benadering. Bij vastlegging in dagen x percentage, werd het dagloon al omgerekend met het percentage ziek. De vastlegging in uren was gericht op uurloners en kende daardoor geen omrekening met een percentage ziek. Nu uren ziek ook bij maandloners vastgelegd kunnen worden, kan het wenselijk zijn om het dagloon toch met een percentage om te rekenen. Daarom kun je nu de invoercodes 02434 Percentage ziek en 02488 Percentage ziek tgv zwangerschap ook vastleggen in combinatie met uren ziek of ziek tgv zwangerschap. Het bijbehorende dagloon bij benadering zal dan worden omgerekend met het opgegeven percentage. Let op: zoals je reeds gewend was, wordt uitvoercode 01778 dagloon bij benadering zelf niet omgerekend, maar wordt het omgerekende bedrag wel getoond op de uitvoercode die bij de uitkering zelf hoort. Dat zijn: - uitvoercode 01761 dagloon ZW. - uitvoercode 01687 dagloon ziek tgv zwanger. - uitvoercode 01746 dagloon WAZO (zwangerschapsuitkering). Doorbetaalde componenten tijdens ziekte De berekening van doorbetaalde componenten tijdens ziekte is tevens vernieuwd. Dit betreft de doorbetaling van ORT, overwerk, bereikbaarheidsdiensten en meerwerk tijdens ziekte. 1. Vereenvoudigde berekening referteperiode In de oude situatie werden ziektedagen (maandloners) of ziekte-uren (uurloners) (uitvoercode 02015) niet meegeteld in de referteperiode, omdat tijdens deze dagen of uren ook geen component verdiend kon worden. Dit maakte de berekening van de referteperiode echter ingewikkeld. Bij de berekening van ORT tijdens verlof was dit reeds op een eenvoudiger manier opgelost: door ORT tijdens verlof in zijn eigen grondslag op te nemen. Doordat de doorbetaalde ORT reeds een gemiddelde is van de voorgaande periode, krijgt de medewerker bij meerdere perioden van verlof achter elkaar nog steeds zijn gebruikelijke ORT betaald, zonder dat de referteperiode omgerekend hoeft te worden. Analoog aan deze functionaliteit zijn nu ook de uitvoercodes voor componenten en kortingen daarop tijdens ziekte opgenomen in hun eigen grondslag. uitvoercodes 01035 ziekengeld ORT en 01319 korting vaste ORT zijn opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55171 Uc grslg ziekengeld ORT. uitvoercode 01085 ziekengeld OVW is opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55172 Uc in grslg ziekengeld OVW. uitvoercodes 01397 ziekengeld BRD en 01400 korting vaste BRD zijn opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55173 Uc in grslg ziekengeld BRD. uitvoercode 01190 is opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55174 Uc grslg ziekengeld meerwerk. Als je in 2021 ziektedagen of -uren opgeeft, dan rekent Gemal met de vernieuwde formule. De referteperiode voor de doorbetaling van componenten kan echter (deels) in 2020 liggen. Wij hebben een aanpassing in de programmatuur gedaan, waardoor Gemal in deze situatie automatisch de hierboven genoemde componenten in de grondslag ziekengeld telt voor zo ver de referteperiode betrekking heeft op 2020. Hiermee sluiten de grondslag en de formule op elkaar aan. 2. Doorbetaling componenten bij ziekte op basis van uren of dagen In de oude situatie werd de berekening van componenten gekoppeld aan invoercode 02322 Code soortloner. Bij maandloners werd altijd gerekend op basis van ziektedagen (x percentage) en bij uurloners op basis van ziekte-uren. Je kunt bij maandloners nog steeds ziektedagen vastleggen, in dat geval wordt de oude berekening uitgevoerd met uitzondering van de aanpassing aan de referteperiode zoals hierboven beschreven. Je kunt zowel bij maandloners als bij uurloners ziekte-uren vastleggen. De berekening wordt dan uitgevoerd op basis van de grondslag die bij de doorbetaalde component hoort (grondslag 55171 t/m 55174) en grondslag 55169 Uc gr ziekengeld uren. De naamgeving van uitvoercode 02015 gew ziektedagen is gewijzigd in ziekte eenheden. Bij het vastleggen van ziekte in dagen, worden op deze uitvoercode nog steeds de gewogen ziektedagen getoond. Bij vastlegging in uren worden hier de gewogen ziekte-uren getoond. Op het overzicht ZW meldingen is eveneens een wijziging in de naamgeving doorgevoerd. Onder het kopje Algemene gegevens wordt nu niet meer gesproken over DGN ZK en DGN ZW maar ENH ZK en ENH ZW. Het getal dat in deze kolom getoond wordt betreft dagen bij opgave in dagen en uren bij opgave in uren. 3. Werkgevercode 08022 vervalt Werkgevercode 08022 Afwijkende jaaruren tbv omrekening ziekte-uren is vanaf 2021 niet meer te gebruiken. Deze code werd gebruikt om bij maandloners de opgave in uren om te zetten naar dagen middels een afwijkend aantal jaaruren. Nu uren bij maandloners niet langer omgezet worden, is werkgevercode 08022 overbodig. Correctie over 2020 is nog wel mogelijk. Actie Als je ziekengeld wilt vastleggen op basis van uren bij maandloners, dan dien je de grondslag van werkgevercode 55169 Uitvoercodes in grondslag ziekengeld uren te controleren. Wij hebben deze nieuwe grondslag ingericht met de urencomponenten van de vaste maandelijkse werkuren (dus niet incidentele meeruren). Als je structureel maandelijks betalingen verricht en de bijbehorende urencomponent die bij die betalingen hoort is niet opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55169, dan kun je die component zelf toevoegen. Aandachtspunt: als een werknemer de hele maand ziek is geweest, dan leg je het aantal uren vast dat je werknemer gemiddeld per maand werkt. Je vindt de fulltime norm per maand op werkgevercode 03300. Werkt je werknemer parttime, dan reken je het aantal op te geven uren om naar rato. Hiermee voorkom je verschillen in het ziekengeld wanneer een maand korter of langer duurt. Het is belangrijk dat je één consistente wijze van vastleggen gebruikt voor al je medewerkers. Als je in dezelfde periode zowel ziektedagen als ziekte-uren opgeeft, dan verloopt de berekening onjuist. Uitvoercode 02015 ziekte eenheden en het overzicht ZW meldingen tonen uren of dagen ziekte, afhankelijk van je wijze van vastleggen. Wanneer je beide systemen door elkaar gebruikt, dan worden zowel de berekening als het overzicht ZW meldingen onduidelijk. 2021-01/9 Doorbetaling componenten ziekte bij re-integratie Als een werknemer ziek wordt, dan heeft die werknemer recht op loondoorbetaling. Onder dit loon vallen ook (variabele) looncomponenten zoals ORT, bereikbaarheidstoeslag, overwerk en meerwerk. Meestal wordt bij aanvang van de ziekte bepaald wat de medewerker aan toeslagen en extra uren gemiddeld verdiende over een periode voorafgaand aan de ziekte. Dat gemiddelde bedrag krijgt de werknemer dan doorbetaald. Na een periode van ziekte gaat een werknemer vaak niet direct volledig aan het werk. Er is dan een periode waarin de werknemer re-integreert. Tijdens de re-integratie kan de werknemer over de gewerkte uren weer zelf toeslagen verdienen. Daarom is de functionaliteit in Payroll Gemal altijd zo geweest dat de doorbetaling van variabele componenten alleen wordt voortgezet voor het deel dat de werknemer nog ziek is. Onlangs heeft CAO koepel VGN (Gehandicaptenzorg) aangegeven dat zij deze situatie anders zien. Een medewerker zou arbeidsrechtelijk alleen volledig ziek of beter kunnen zijn. Om die reden moeten ook tijdens de re-integratie de variabele componenten doorbetaald worden alsof de werknemer volledig ziek is. De werknemer mag dan niet de daadwerkelijk verdiende variabele componenten betaald krijgen tijdens de re-integratie. Dit om dubbele betaling te voorkomen. Werkgevergegevens Wij hebben besloten deze situatie op te nemen in onze algemene ondersteuning. Hiertoe hebben we een nieuwe werkgevercode geïntroduceerd: Gegeven: doorbetaling componenten gedeeltelijk ziek. Vastleggen: werkgevercode 08020. 0 (of niet vastgelegd) = naar rato percentage ziek; 1 = op basis van volledige ziekte. Bij waarde 1 wordt bij de berekening van het ziekteverzuim en de factoren ziek en zwangerschap wel rekening gehouden met het opgegeven percentage ziekte. De doorbetaling van de componenten (ORT, OVW, BRD en meerwerk) wordt echter berekend tegen 100% ziekte, ongeacht het vastgelegde percentage. Let op: je dient tijdens de re-integratie invoercode 02445 Code doorlopend ziektegeval wel vast te leggen, de ziekte duurt immers voort. Payroll Gemal blijft hierdoor rekenen met de refertegegevens voorafgaand aan de ziekteperiode. CAO gehandicaptenzorg Wij hebben in de ondersteuning van de CAO gehandicaptenzorg (CAO code 38) deze werkgevercode vastgelegd met waarde 1, zodat de werkwijze wordt gehanteerd die VGN voorschrijft. Vanaf periode 01 geldt daarom de nieuwe werking. Je hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen. Actie Tijdens re-integratie is het niet de bedoeling dat je eventuele gewerkte uren ORT, OVW, BRD of meerwerk uitbetaalt, omdat de doorbetaling tijdens ziekte volledig doorloopt. VGN geeft aan dat op deze regel een uitzondering kan worden gemaakt indien dit tot onrechtvaardige situaties zou leiden, dit is naar eigen inzicht van de werkgever. Indien je dergelijke uren automatisch aanlevert vanuit je roostersysteem, dan is daar wellicht een aanpassing nodig voor deze situatie. 2021-01/10 Sectorcode UWV periodegegeven De sectorcode UWV (werkgevercode 07007) werd in het verleden gebruikt voor het vaststellen van de WW-premie. Sinds 2020 de WAB is ingevoerd, is de sectorcode niet langer bepalend voor deze premie. In verband met de oude WW-berekening is de sectorcode in het verleden gedefinieerd als jaargegeven. Je kon deze waarde dus alleen per jaargang wijzigen. In uitzonderlijke gevallen kan de Belastingdienst de sector wijzigen gedurende het jaar. Tot op heden moest je in die situatie een nieuwe instelling aanmaken met de nieuwe sectorcode en al je werknemers verhuizen. Nu de sector niet langer bepalend is voor de berekening, is de noodzaak vervallen om deze code als jaarwaarde vast te leggen. Vanaf periode 2021-01 is werkgevercode 07007 UWV sectorcode per periode te wijzigen. Indien de Belastingdienst gedurende het jaar een andere code voorschrijft, hoef je dus geen nieuwe instelling meer aan te maken. De sectorcode wordt per beschikking van de Belastingdienst aan je kenbaar gemaakt. Het is belangrijk dat je per periode de juiste sectorcode vastlegt. Doe je dit niet, dan wordt dat aan je teruggekoppeld door de Belastingdienst via foutcode L2085. De sectorcode wordt gebruikt om via de loonaangifte te monitoren wat de instroom is van WIA- en ZW-uitkeringen per sector. Deze gegevens gebruikt UWV om jaarlijks de Whk-diff premie vast te stellen. 2021-01/11 Meerdere dienstverbanden volgens pro-rata berekening Het komt regelmatig voor dat één persoon meerdere dienstverbanden heeft bij dezelfde werkgever. Payroll Gemal kent al jarenlang functionaliteit om een loonberekening over meerdere dienstverbanden uit te voeren. Tot op heden gebeurde dat met een zogenaamde stapelberekening. In die berekening worden binnen de persoon de dienstverbanden op volgorde van registratienummer doorlopen. Bij de verwerking van het hogere registratienummer houdt Payroll Gemal rekening met de bedragen die reeds berekend zijn bij lagere registratienummers. Dit is met name van belang voor berekeningen die op persoonsniveau plaatsvinden. Bekende voorbeelden hiervan zijn de berekening van de loonheffing en de sociale premies. Tegelijkertijd kent de stapelberekening belangrijke tekortkomingen. De Nederlandse loonheffing kent een progressief karakter. Hoe meer je verdient, hoe hoger het percentage belasting dat je over het totaalbedrag betaalt. Het is daarom van belang om te weten hoeveel geld reeds is belast bij voorgaande registratienummers, om het huidige registratienummer correct te belasten, over de hele persoon gezien. In de stapelmethode wordt door het progressieve belastingstelsel elk volgend registratienummer zwaarder belast dan het vorige. Ook als op elk dienstverband hetzelfde wordt verdiend. Dit leidt regelmatig tot vragen van medewerkers. De arbeidskorting wordt bij een toenemend inkomen eerst opgebouwd, maar bouwt bij hogere inkomens ook weer af. Bij meerdere dienstverbanden is het in de stapelmethode mogelijk dat de opbouw bij het ene dienstverband wordt berekend en de afbouw bij het andere dienstverband. Dit kan leiden tot negatieve arbeidskorting. Die negatieve arbeidskorting kan de Belastingdienst niet correct verwerken in de aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor worden dienstverbanden met negatieve arbeidskorting niet opgenomen in de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting. SV-premies worden berekend conform het zogenaamde VCR (voortschrijdend cumulatief rekenen). Deze methode kent een maximum premieloon op persoonsniveau. Ook in die berekening is het daarom van belang om te weten welk loon er reeds bij voorgaande registratienummers in de berekening is meegenomen. In de stapelmethode wordt steeds het loon van het huidige en de voorgaande registratienummers samengevoegd en getoetst aan het maximum. Voor het eerste registratienummer worden daardoor altijd vanaf de eerste euro premies berekend. Het is mogelijk dat halverwege het tweede dienstverband het maximum wordt bereikt, waardoor bij dat dienstverband slechts voor de helft van het SV-loon premies worden berekend. Bij een derde dienstverband ontbreken de premies dan geheel. Het hierboven beschreven probleem is groter geworden sinds per 2020 de WAB in werking is getreden. Het tarief voor de WW-premie kan sindsdien per dienstverband verschillen. Voorbeeld: Op dienstverband 1 en dienstverband 2 wordt beiden € 3000 verdiend, dit is geheel SV-loon. Op dienstverband 1 is de hoge WW-premie van toepassing, terwijl op dienstverband 2 de lage WW-premie van toepassing is. Op beide dienstverbanden is het SV-loon per maand € 3000. Het maximum SV-loon per maand is € 4796,33. Het loon van dienstverband 1 wordt eerst afzonderlijk tegen het maximum getoetst. Dit valt volledig binnen het maximum. Je betaalt dus hoge WW-premie over € 3000. Vervolgens wordt het loon van dienstverband 2 bij dienstverband 1 opgeteld. Het totale loon van € 6000 valt boven het maximum, dus wordt er gemaximeerd. Voor dienstverband 2 betaal je over € 1796,33 lage WW-premie. Als je echter de dienstverbanden andersom had genummerd, had je lage WW-premie betaald over € 3000 en hoge WW-premie over € 1796,33. De volgorde van de registratienummers in Payroll Gemal is dus bepalend voor het eindresultaat en dat zou niet mogen. Wij hebben met ingang van periode 2021-01 de berekening in Payroll Gemal aangepast voor meerdere dienstverbanden om bovenstaande problematiek te verhelpen. Hoe werkt het vanaf deze release? Er is een nieuwe berekeningsmethodiek aan Payroll Gemal toegevoegd, die Payroll Gemal in staat stelt om na de loonberekening de totaalresultaten op persoonsniveau na te gaan. De ongelijk verdeelde resultaten worden vervolgens evenredig verdeeld volgens een verdeelsleutel. Die verdeelsleutel is de grondslag vóórdat de loonheffing- of VCR-berekening werd uitgevoerd. Deze verdeling vindt alleen plaats over gekoppelde dienstverbanden, dat zijn dienstverbanden waarbij invoercode 02950 Code gekoppeld dienstverband is vastgelegd met waarde 1. In Payroll Gemal is de nieuwe werkgevercode 58003 Verdeling meerdere dienstverbanden toegevoegd. Deze code kent volgnummers met een waarde. Het volgnummer is de uitvoercode die verdeeld wordt. De waarde is de uitvoercode die de verdeelsleutel vormt. Ook kunnen het volgnummer en de waarde gevuld zijn met hetzelfde getal. In dat geval wordt de uitvoercode verdeeld naar rato van de bijbehorende invoercode. Deze functionaliteit wordt gebruikt voor netto/bruto uitkeringen. Wij hebben deze werkgevercode in de ondersteuning op Algemeen niveau gevuld. Vooralsnog kun je deze werkgevercode niet zelf muteren. Ook is de nieuwe werkgevercode 03004 Pro-rata berekening toegevoegd. Wij hebben deze code op Algemeen niveau vastgelegd met waarde 1, waardoor de nieuwe berekeningssystematiek is geactiveerd. In het geval dat er onverhoopte foutsituaties ontstaan, dan kun je terug naar de oude berekening door deze werkgevercode vast te leggen met waarde 0.  Let op: deze keuze maak je voor het hele jaar en voor het gehele ceanummer. De reden hiervan is dat een werknemer dienstverbanden kan hebben in meerdere instellingen. De berekeningssystematiek voor meerdere dienstverbanden moet daarom gelijk zijn. Rekenvoorbeeld Een werknemer heeft twee dienstverbanden. Deze zijn vastgelegd op regnr. 1 en regnr. 2. Op beide dienstverbanden wordt € 2000 bruto verdiend. Werkgevercode 58003 volgnr 01158 loonheffing heeft waarde 01770 loon LH tabel. Dit betekent dat uitvoercode 01158 verdeeld moet worden naar rato van het aandeel dat het registratienummer heeft in de totaalwaarde van uitvoercode 01770. In de stapelberekening is bepaald dat:  - uitvoercode 01770 loon LH tabel op persoonsniveau = € 4000. - uitvoercode 01158 loonheffing op persoonsniveau volgens de witte maandtabel = € 1141,92. Bij regnr 1: Payroll Gemal bepaalt de factor uitvoercode 01770 bij regnr. 1 / totale waarde uitvoercode 01770 bij deze persoon = € 2000 / € 4000 = 0,5. Vervolgens wordt uitvoercode 01158 verdeeld conform de factor uit de vorige stap: uitvoercode 01158 loonheffing op persoonsniveau x factor = € 1141,92 x 0,5 = € 570,96 Bij regnr. 2 vindt dezelfde berekening plaats. De loonheffing is daardoor bij gelijk loon gelijk verdeeld over de regnrs. Nieuwe uitvoercodes Voor de nieuwe berekeningsmethode hebben we nieuwe uitvoercodes benoemd: Code Omschrijving Toelichting 01680 grsl UFO ongemax Grondslag UFO-premie vóór toepassing van de VCR-berekening 01694 grsl WHK ongemax Grondslag WHK-diff vóór toepassing van de VCR-berekening 01696 grsl inh WIA ong Grondslag werknemerinhouding WIA-premie vóór toepassing van de VCR-berekening 01697 grsl WIA ongemax Grondslag voor de WIA-basispremie vóór toepassing van de VCR-berekening 01776 loon LH tabel wit Loon loonheffing dat volgens de witte maandtabel is belast 02348 grsl WW tot z max Grondslag voor alle WW-tarieven vóór toepassing van de VCR-berekening 02349 grsl WW tot max Grondslag voor alle WW-tarieven na toepassing van de VCR-berekening Werkgevercode 58003 is vooralsnog alleen ingericht om de loonheffingen, netto/bruto uitkeringen en SV-premies evenredig te verdelen bij meerdere dienstverbanden. Let op: in uitzonderlijke situaties kan dit ertoe leiden dat de loonheffing nog niet helemaal gelijk is verdeeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat een verzekeringspremie wordt berekend over het loon loonheffing, maar ook weer een aftrekpost is voor dit loon. In die situatie wordt de premie nog niet meegenomen in de pro-rata berekening. Het uitgangspunt is om stapsgewijs dergelijke situaties toe te voegen aan de berekening. Te verdelen uitvoercode Verdeelsleutel uitvoercode 01158 loon LH 01770 loon LH tabel 01159 loonheffing BT 01771 loon LH BT 01193 ing WIA-WGA 01696 grsl inh WIA-WGA ong 01335 ink afh bijdr ZVW 01786 ln ZVW bijz tar 01391 ink afh bijdr ZVW 01786 ln ZVW bijz tar 01502 werkg afdr ZVW 01785 ln ZVW tarief 01512 arbeidskorting 01776 loon LH wit tabel 01672 afdr premie UFO 01680 grsl UFO ongemax 01675 afdr.grs.UFO 01680 grsl UFO ongemax 01684 afdr.grsl.WHK diff 01694 grsl WHK ongemax 01736 afdr WGA privaat 01697 grsl WIA ongemax 01774 afdr WHK-diff 01694 grsl WHK ongemax 01788 ln ZVW max tar 01785 ln ZVW tarief 01789 ln ZVW max byz 01786 ln ZVW bijz tar 01790 ln ZVW max afw 01787 ln ZVW afw tar 01791 afdr ZVW tarief 01785 ln ZVW tarief 01792 afdr ZVW bijz tar 01786 ln ZVW bijz tar 01793 afdr ZVW afw tar 01787 ln ZVW afw tar 01831 grsl inh WIA-WGA 01696 grsl inh WIA ong 01874 afdr WAO-WIA bas 01697 grsl WIA ongemax 01901 grsl WAO-WIA bas 01697 grsl WIA ongemax 02121 WG heffing ZVW 01785 ln ZVW tarief 02349 grsl WW tot max 02348 grsl WW tot z max 00951-00985, 01082, 01083, 01143, 01201-01203, 01207, 01371-01380 netto/ bruto uitkeringen 00951-00985, 01082, 01083, 01143, 01201-01203, 01207, 01371-01380 netto/ bruto uitkeringen Actie Je hoeft niets te doen. Deze berekening wordt automatisch toegepast op basis van de aansturing op Algemeen niveau. 2021-01/12 Opslag sociale lasten bij meerdere dienstverbanden Als je een reservering opbouwt voor een betaling van bijvoorbeeld vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of IKB, dan berekent Payroll Gemal daarover een aparte post 'opslag sociale lasten'. Die post kun je gebruiken om de loonkosten van de uitbetaling over het jaar uit te smeren. Op het moment dat een medewerker reeds exclusief reservering VT/EJU/IKB boven het maximum SV-loon verdient, dan is een opslag sociale lasten overbodig, omdat de uitbetaling van de reservering niet tot premieheffing zal leiden. Payroll Gemal voerde deze toets wel uit, maar binnen elk dienstverband afzonderlijk. Het was dus mogelijk dat de opslag sociale lasten wel werd berekend omdat elk dienstverband afzonderlijk onder het maximum SV-loon bleef, terwijl over alle dienstverbanden gezamenlijk het maximum wel werd gehaald. Met ingang van periode 01 is de berekening aangepast. Payroll Gemal stapelt nu het SV-loon per dienstverband. Zodra Payroll Gemal registreert dat het loon t/m het huidige dienstverband boven het maximum SV-loon komt, wordt geen opslag sociale lasten berekend. Door deze werkwijze is het wel mogelijk dat bij de dienstverbanden met een lager registratienummer alsnog ten onrechte opslag sociale lasten wordt berekend. Als je bovendien gebruik maakt van de pro-rata berekening (zie het vorige onderwerp in deze release notes), dan toetst Payroll Gemal eerst het loon voor alle dienstverbanden gezamenlijk, voordat de opslag sociale lasten wordt berekend. Bij deze berekeningswijze is de volgorde van de registratienummers niet langer van invloed. Let op: Payroll Gemal berekent of wel of geen opslag sociale lasten. Als het loon onder het maximum ligt, vult Payroll Gemal niet precies aan tot het maximum. De opslag sociale lasten is onder alle omstandigheden een benadering, de werkelijke sociale lasten blijken op moment van uitbetalen en kunnen verschillen op het moment dat er betalingen worden toegevoegd of dat de verzekeringssituatie wijzigt. 2021-01/13 Bedragcomponenten naar urencomponenten De grondslag verloonde uren PFZW (werkgevercode 55053) zal in de toekomst worden heringericht, zodat de uitvoercode verloonde uren PFZW op basis van de inrichting kan worden nagerekend. Hiervoor hebben we per periode 01 al extra urencomponenten aangemaakt op basis van bedragcomponenten. Het gaat hierbij om componenten die in de grondslag van de verloonde uren PFZW een rol spelen. Deze urencomponenten worden vanaf release 2021-01 berekend en zijn beschikbaar om naar behoefte op te nemen in grondslagen.  Voor een aantal uitvoercodes met bedragen zijn uitvoercodes gedefinieerd met corresponderende aantal uren: uitvoercode omschrijving nieuwe uitvoercode uren component 00974 opsl PB uurloner 02395 uren opslag PB 00975 opsl PB parttimer 02395 uren opslag PB 01021 toelage 7 02414 uren opslag ADV 01024 vak/ADV meerwerk 02414 uren opslag ADV 01028 intensiteitstoeslag 02412 uren intens.toesl. 01506 factor afw.volt. 02413 uren afw.volt. Daarnaast worden voor de vrijwillige voortzetting pensioen urencomponenten toegevoegd voor de langdurig ziekte en verlof varianten: A   B C D invoercode omschrijving verlofregelingnr nieuwe uitvoercode urencomponent verlof in uren (bestaand) 02526 Langdurig ziek, pensioenpremie 1 02396 vrijwvrtz Ld zk 02271 langd ziek uren 02527 Seniorenverlof, pensioenpremie 2 02397 vrijwvrtz senvl 02272 sen reg uren 02529 Ouderschapsverlof, pensioenpremie 3 02398 vrijwvrtz OSV 02273 oud verl uren 02533 Onbetaald verlof, pensioenpremie 4 02399 vrijwvrtz ONB 02274 onb verl uren 02536 Levensloopverlof, pensioenpremie 5 02400 vrijwvrtz LL 02275 levensl verl uren 02256 Zorgverlof-kort, pensioenpremie 6 02401 vrijwvrtz Kzg 02276 zorgverl krt uren 02257 Zorgverlof-lang, pensioenpremie 7 02402 vrijwvrtz Lzg 02277 zorgverl lng uren 02258 Calamiteitenverlof, pensioenpremie 8 02403 vrijwvrtz Cal 02278 cal verl uren 02259 Verlofregeling 9, pensioenpremie 9 02404 vrijwvrtz verl9 02279 verl reg 9 uren 02260 Verlofregeling 10, pensioenpremie 10 02405 vrijwvrtz verl10 02280 verl reg 10 uren 01955 Verlofregeling 11, pensioenpremie 11 02406 vrijwvrtz verl11 02236 verlofreg 11 uren 01956 Verlofregeling 12, pensioenpremie 12 02407 vrijwvrtz verl12 02237 verlofreg 12 uren 01958 Verlofregeling 13, pensioenpremie 13 02408 vrijwvrtz verl13 02238 verlofreg 13 uren 01959 Verlofregeling 14, pensioenpremie 14 02409 vrijwvrtz verl14 02239 verlofreg 14 uren 01960 Verlofregeling 15, pensioenpremie 15 02410 vrijwvrtz verl15 02240 verlofreg 15 uren Bij medewerkers met verlof (kolom B) wordt het bestaand aantal verlofuren (kolom D) gekopieerd naar het nieuwe urencomponent (kolom C) als: het verlof op werkgeverniveau aangestuurd wordt met werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie waarde 1, 2 of 3. OF het verlof op werknemerniveau (kolom A) aangestuurd wordt met waarde 1, 2 of 3 (afwijkend van werkgevercode 13008). Al deze nieuwe urencomponenten zijn beschikbaar om op te nemen in ‘uren’ grondslagen. Solistische functie en generatiebeleid Naast bovenstaande uitvoercodes worden ook per periode 01 de nieuwe uitvoercodes 02415 en 02416 berekend. Als een werknemer een solistische functie heeft (invoercode 03155 Solistische functie = 1), dan worden de uren die niet mee mogen tellen in de uren pensioen apart in een uitvoercode opgenomen: uitvoercode 02415 extra urn sol. fun. Deze medewerker heeft een afwijkende fulltime norm van 38 uur waarvan maar 36 uur mee mag tellen voor het pensioenfonds. De regeling generatiebeleid is eigenlijk een verlofregeling. Hiervoor wordt bij vrijwillige voortzetting (vergelijkbaar met uitvoercodes 02396-02410) ook een uitvoercode berekend: uitvoercode 02416 vrijw. vrtz genbel. Deze codes zijn bedoeld om in de toekomst ze mee te laten tellen in een grondslag verloonde uren. Deze nieuwe grondslag zullen we in een volgende release introduceren. 2021-01/14 Presentatie adres op jaaropgave niet meer verplicht Het vermelden van de adresgegevens op de jaaropgave is volgens het Handboek Loonheffingen niet meer verplicht. We introduceren hiervoor een nieuwe werkgevercode voor de keuze wel of niet presenteren van het adres op de jaaropgave: Gegeven: presentatie adres op jaaropgave. Vastleggen: werkgevercode 10102. 0 (of niet vastgelegd) = wel presentatie adres op jaaropgave; 1 = geen presentatie adres op jaaropgave. Dit geldt zowel voor de klassieke jaaropgave als voor de RSM-jaaropgave. Tip: Door in een speciale productie over vorig jaar tegelijkertijd met de afroep van de jaaropgave ook werkgevercode 10102 met de waarde 1 op te geven, worden ook de jaaropgaven over 2020 zonder adresgegevens aangemaakt. Let op: als je deze optie gebruikt, dan kan de aangemaakte jaaropgave niet meer rechtstreeks door PostNL worden verstuurd. 2021-01/15 PB bij uit-dienst - automatisch gegenereerde mutaties In release 2020-10/2 hebben we de functionaliteit voor de afhandeling van persoonlijke budgetten bij uit-dienst uitgebreid. Een onderdeel van deze aanpassing was dat er invoercodes zijn toegevoegd en dat het waardebereik van bestaande invoercodes is aangepast. De wijzigingen op bestaande situaties hebben we in release 2020-10 doorgevoerd met een conversie. Om technische redenen wordt de waarde in 2021-01 nogmaals gegenereerd. Deze mutaties worden op het mutatieverslag getoond onder 'automatisch gegenereerde werknemermutaties'. De automatisch gegenereerde mutatie wordt alleen aangemaakt indien je sinds 2020-10 de waarde van de invoercodes niet hebt gewijzigd (ook niet in 2021-01) en heeft altijd dezelfde waarde als in de voorgaande periode. De automatische mutatie overschrijft dus nooit een mutatie die je zelf hebt ingevoerd. Je hoeft daarom geen actie te ondernemen en de automatische mutatie heeft geen enkel effect op de salarisverwerking. 2021-01/16 Nieuwe controle op maximum leeftijd Om te voorkomen dat een niet reële geboortedatum wordt opgegeven, waardoor problemen kunnen optreden in bijvoorbeeld de APG-module, hebben we per periode 01 in Gemal een controle opgenomen: als invoercode 02921 Geboortedatum of 02927 Geboortedatum partner wordt opgegeven met een geboortejaar dat meer dan 120 jaar in het verleden ligt, dan wordt deze afgekeurd met de melding 191 - Leeftijd mag maximaal 120 jaar zijn. 2021-01/17 Vooraankondiging: Selectief resultatenoverzicht vervalt in februari 2021 Eerder hebben we aangekondigd dat enkele overzichten zullen vervallen [1]. Met ingang van februari 2021 vervalt het selectief resultatenoverzicht 01 t/m 40 - lijstnummer 2601 t/m 2640 (papier) en kun je derhalve dan niet meer afroepen. Meer informatie [1] Release notes 2020-05/1. 2021-01/18 Foutcode 175 bij koppelen meerdere dienstverbanden Op de community hebben we je op 16 december bericht over het feit dat foutcode 175 ten onrechte wordt gegenereerd als je een dienstverband met terugwerkende kracht in-dienst meldt en deze wilt koppelen met een ander dienstverband. We hebben aangegeven dat de structurele oplossing voor dit probleem per periode 01 geïmplementeerd zou worden. De fout blijkt echter complexer dan wij aanvankelijk hadden ingeschat en we willen graag een goede oplossing bieden. De fout kan in 2021-01 niet voorkomen, omdat in januari geen herrekening over voorgaand jaar mogelijk is. Om die reden hebben we besloten om de structurele oplossing in 2021-02 te implementeren. Let op: als je in een aanvullende correctie-productie over 2020-12 nog een dienstverband met terugwerkende kracht over 2020-11 of eerder in-dienst meldt en je wilt deze koppelen met een ander dienstverband, dan dien je invoercode 02354 Loonheffingskorting tweemaal vast te leggen. Eenmaal per datum in-dienst en eenmaal per 01-12-2020. Hiermee voorkom je dat het koppelen wordt afgekeurd met foutcode 175. Wet en regelgeving 2021-01/19 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon (werkgevercode 03451) per 1 januari 2021 is € 1684,80 per maand. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd. Als dit niet is gebeurd, vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [1]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4. 2021-01/20 Wijziging percentages fiscale bijtelling auto van de zaak Per 2021 zijn de percentages fiscale bijtelling 14,00% en 20,00% vervallen. Nieuw zijn de percentages 11,00% en 12,00%. De percentages voor de fiscale bijtelling zijn opgenomen bij werkgevercode 03517 Percentage fiscale bijtelling privé-gebruik auto/fiets, deze corresponderen met invoercode 02257 Keuze percentage auto 1 met het betreffende volgnummer. De nieuwe percentages zijn per 2021-01 opgenomen met volgnummer 2 en 3, dit zijn de volgnummers die zijn vrijgekomen door het vervallen van de oude percentages. Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Percentage bijtelling. Vervallen per 2021 14% voor auto's met 50-82 gr CO2 uitstoot en eerste tenaamstelling 2015, werkgevercode 03517 / invoercode 002257 volgnr. 2. 20% voor auto's met 82-110 gr CO2 uitstoot en eerste tenaamstelling 2015, werkgevercode 03517 / invoercode 002257 volgnr. 3. Nieuw in 2021 11% - bestond al voor auto's zonder CO2 uitstoot tenaamgesteld in 2015 of eerder voor zover grondslag lager dan € 45.000, maar was tot nu toe niet ingericht. Nu opgenomen bij werkgevercode 03517 / invoercode 02257 volgnr. 2. 12% voor elektrische auto's (geen CO2 uitstoot) en eerste tenaamstelling 2021, tot een maximum van € 40.000. Nu opgenomen bij werkgevercode 03517 / invoercode 02257 volgnr. 3. Actie Als je invoercode 02257 Keuze percentage auto 1 hebt vastgelegd met waarde 2 of 3, dan betekent dat dat je een per 2021-01 vervallen percentage bijtelling toepaste. Ga na wat het actuele percentage zou moeten zijn. In de meeste gevallen zal dat zijn waarde 11 - 22% bijtelling. 2021-01/21 Premie PAWW 2021 Het bestuur van de Stichting PAWW heeft de bijdrage voor aflopende WW-/WGA-uitkering ("3e WW-jaar") voor 2021 vastgesteld op 0,5%. Naar aanleiding van deze mededeling hebben we de betreffende gegevens aangepast, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verzekeringen > Premie div verz volgnummer 15. Opgeloste meldingen 2021-01/22 Onjuiste opslag sociale lasten bij werkgeversbetaling en UFO-premie (change 2309680) Als je een uitkering van UWV doorbetaalt aan je werknemer, dan berekent Payroll Gemal een te ontvangen bedrag van UWV. Dit bestaat uit het uitkeringsbedrag en de sociale lasten die over de uitkering worden berekend. Het bedrag wordt gepresenteerd op uitvoercode 01554 te ontvangen UWV. Melding Het bleek dat deze berekening onjuist werd uitgevoerd als je invoercode 02492 Werkgeversbetaling hebt vastgelegd met waarde 2. Je legt deze code vast als je UFO-premie verschuldigd bent en een uitkering doorbetaalt aan je werknemer. Payroll Gemal zou in die situatie alle sociale premies over het uitkeringsbedrag moeten berekenen, met uitzondering van de UFO-premie. Dat is namelijk de enige premie die UWV al zelf afdraagt. In de foutsituatie berekende Payroll Gemal echter juist alleen de UFO-premie over de uitkering. Oplossing Met ingang van periode 01 is bovenstaand probleem verholpen. Je kunt desgewenst zelf een herrekening over vorig jaar afroepen om de waarde van uitvoercode 01554 te ontvangen UWV te corrigeren. Dit heeft geen gevolgen voor de betaling aan de werknemer. Het bedrag is slechts een indicatie van wat je van UWV ontvangen zou moeten hebben. 2021-01/23 WW-premie addendum bij wijziging met afwijkende ingangsdag (change 2384140) Als het dienstverband van een werknemer een tijdelijke uitbreiding kent, dan kun je dat in Gemal vastleggen door met invoercode 02404 Percentage deelbetrekking het volledige contract aan te geven en met invoercode 02511 Percentage vaste contracturen het deeltijdpercentage van het vaste contract. De rest van het contract wordt automatisch gezien als addendum. Melding Het bleek dat als je de waarde van invoercode  02511 wijzigde met afwijkende ingangsdag, dat Gemal de waarde die van toepassing pas aan het einde van de maand toepaste op de gehele maand. Oplossing Met ingang van periode 01 is dat verholpen. Gemal rekent het addendum nu om naar rato van de opgegeven ingangsdatum. Let op: als de foutsituatie zich heeft voorgedaan in 2020, dan kun je in een aanvullende correctie-productie 2020-12 de dienstverbanden herrekenen. Dat doe je door invoercode 02450 vast te leggen met waarde 1. Hiermee wordt de foutsituatie hersteld, ook in de loonaangifte. In 2021 kun je ook herrekenen over 2020. De berekening wordt dan wel gecorrigeerd, maar de wijziging in WW-premie wordt dan niet doorgegeven in de loonaangifte. De juiste bedragen dien je dan handmatig door te geven. Rekenvoorbeeld oude situatie Hele maand addendum Een werknemer met € 1800 loon SV heeft een dienstverband van 50% met een tijdelijke uitbreiding naar 75%. Invoercode 02404 = 75%, invoercode 02511 = 50%. factor addendum = (75 % - 50 %) / 75 % = 33,33 % uitvoercode 02346 grondslag WW addendum = factor addendum x loon SV = 33,33 % x € 1800 = € 600 Halverwege maand stopt addendum Aan het eind van de maand is invoercode 02511 = 0%. Gemal rekent met waarde eind van de maand. Uitvoercode 02346 = 0. Rekenvoorbeeld nieuwe situatie De situatie met een hele maand addendum is onveranderd. Halverwege maand stopt addendum. De situatie is net als in het rekenvoorbeeld met een hele maand. Echter nu wordt op 14-01 invoercode 02511 = 0% opgegeven. factor addendum = (75 % - 50 %) / 75 % x 13 / 31 = 13,98 % uitvoercode 02346 grondslag WW addendum = factor addendum x loon SV = 13,98 % x € 1800 = € 251,62 2021-01/24 Melding L1314 op mutatieverslag (change 2382612) Melding De transitievergoeding hoeft wettelijk gezien niet betaald te worden aan AOW-ers. Maar in het geval dat er toch een transitievergoeding is uitgekeerd, terwijl de medewerker na de AOW-leeftijd nog in-dienst is, wordt loonaangiftemelding L1314 - Indicatie verzekerd WAO is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt afgegeven. Dit wordt veroorzaakt door de standaardafleiding van de codes WIA/WW/ZW bij een transitievergoeding. Oplossing Deze afleiding is per periode 01 aangepast. Bij een transitievergoeding voor een AOW-er in-dienst, zullen deze codes afgeleid gaan worden op 0. 2021-01/25 Instelling niet in resultaatgegevens (change 2389450) Door een wijziging in de november release werden lege instellingen (zonder werknemers) niet meer in het resultatenoverzicht opgenomen. Naar nu blijkt hebben een aantal klanten speciaal een lege instelling ingericht om daar de totalen op gepresenteerd te krijgen. Dit is met ingang van release 2021-01 hersteld. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2021-01/26 Aanvulling op release notes '2020-12/11 Nieuwe toelage mogelijk' [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 december 2020 - Als je aanlevert via HR Core Beaufort, dan kun je deze functionaliteit [1] voor Payroll Gemal pas gebruiken per 2021-01. Je kunt deze toelage al wel voor 2020-12 gebruiken als je een ander aanleverend HR-systeem hebt. Je kunt ook vast de werking van deze toelage beoordelen in een proefproductie die je in Gemal Direct Inrichting afroept. Meer informatie [1] Release notes 2020-12/11 Nieuwe toelage mogelijk 2021-01/27 Wijzigen grondslag 55199 niet mogelijk (change 2370546) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 3 december 2020 - Enkele klanten hebben ons er op gewezen dat het niet mogelijk is om een mutatie vast te leggen voor de grondslag van werkgevercode 55199 Uitvoercodes uitzonderen van loonbeslag. De mutatie wordt afgekeurd met foutmelding 112 - opgegeven waarde niet toegestaan. Dit werd veroorzaakt doordat voor deze grondslag een extra controle in Payroll Gemal was opgenomen. Per periode 12 is Payroll Gemal aangepast. Als deze situatie zich in een voorliggende productie heeft voorgedaan, dan kun je de betreffende mutatie voor deze grondslag opnieuw vastleggen. 2021-01/28 Wegvallen teksten resultatenoverzicht [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 december 2020 - De aanpassingen om het probleem op te lossen zijn per 10 december in productie genomen.  4 december 2020 - We krijgen meldingen van klanten dat de ingerichte teksten bij kostensoorten/kostenplaatsen vanaf de release van november niet meer gepresenteerd worden op het resultatenoverzicht. We streven ernaar om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen via een tussentijdse release in de loop van december. Zodra de aanpassingen in productie zijn genomen, zullen wij je hierover informeren. 2021-01/29 Flexibele bestandsuitvoer nabetaling vorig jaar en herrekening [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 december 2020 - Maak je gebruik van 'flexibele bestandsuitvoer nabetaling vorig jaar', dan is het volgende van belang. Wanneer je dit jaar voor een medewerker een herrekening hebt uitgevoerd alleen voor periode 2019-12, dan is dit herrekeningsverschil niet terechtgekomen in het bestand wanneer je 'flexibele bestandsuitvoer nabetaling vorig jaar' had gedefinieerd en afgeroepen (overzicht/lijstnr. 31XX). Stel dat de herrekening vanaf periode 2019-11 of eerder was uitgevoerd, dan was het herrekeningsverschil wel opgenomen in het bestand. Met ingang van periode 2021-01 zullen we de programmatuur aanpassen. Herstel van eerdere flexibele bestandsuitvoer voor nabetaling vorig jaar is helaas niet mogelijk omdat alleen in de actuele maand van afroep de herrekeningsverschillen worden gecreëerd voor die maand. Maak je gebruik van 'flexibele bestandsuitvoer nabetaling vorig jaar' en moet je de salarisproductie van december nog afroepen, dan adviseren wij eventuele herrekeningen over vorig jaar uit te voeren vanaf een eerdere maand dan 2019-12. 2021-01/30 Nadere uitleg waarde 53 en 56 bij Code soort inkomstenverhouding [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 8 december 2020 - In de release notes van december (2020-12/17) hebben we geschreven dat het bereik van invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding met ingang van 2021 uitgebreid wordt met waarde 53 - Uitkering in het kader van vervroegde uittreding. Onder waarde 53 vallen alle uitkeringen: - vanwege vervroegde uittreding en - vanwege prepensioen voor zover zij niet vallen onder code 56, die dienen ter overbrugging van de periode tot aan de pensioeningangsdatum of de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer. Hieronder beschrijven wij het onderscheid tussen waarde 53 en 56. De grondslag van de Regeling Vervroegde Uittreding is artikel 32ba lid 6 Wet op de Loonbelasting 1964. In lid 6 is de volgende tekst neergelegd: Onder een regeling voor vervroegde uittreding wordt verstaan een regeling die of een gedeelte van een regeling dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft voorafgaand aan het ingaan van uitkeringen ingevolge een pensioenregeling of de Algemene Ouderdomswet te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van het pensioen of de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel tot het aanvullen van uitkeringen ingevolge een pensioenregeling. In afwijking in zoverre van de eerste volzin wordt een regeling niet als regeling voor vervroegde uittreding aangemerkt, voor zover die regeling een pensioenovereenkomst inhoudt als bedoeld in de Pensioenwet of een pensioenregeling is als bedoeld in hoofdstuk IIB of in de artikelen 38d, 38e of 38f. Houdt de regeling (prepensioen) dus een pensioenovereenkomst in als bedoeld in de Pensioenwet of een pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk IIB of in de artikelen 38d, 38e of 38f, dan dient waarde 56 te worden aangehouden: Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd of ouderdomspensioen opgebouwd via een verplichte beroepspensioenregeling / bedrijfstakpensioenregeling. De regeling wordt dan niet aangemerkt als regeling voor vervroegde uittreding. Wordt de regeling wel aangemerkt als een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), dan dient waarde 53 te worden opgegeven: Uitkering in het kader van vervroegde uittreding. De bepaling van een RVU speelt met name een rol bij werknemers van 55 jaar en ouder die de werkgever verlaten bijvoorbeeld door het overeenkomen van een beëindigingsovereenkomst. Om zekerheid te verkrijgen over de beëindigingsregeling en antwoord te krijgen op de vraag of er sprake is van een RVU, kan je als werkgever (inhoudingsplichtige) op grond van de artikel 32ba lid 7 Wet op de Loonbelasting 1964 vooraf, dus voordat de regeling dan wel een wijziging van de regeling wordt ingevoerd, voorleggen aan de belastinginspecteur. Daarmee worden onnodige verrassingen voorkomen. 2021-01/31 Loonverdeling via directe doorbelasting en uurloners [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 december 2020 - Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat vanaf release 2020-11 bij uurloners (soortloner 3 of 4) de loonverdeling (vastgelegd via directe doorbelasting) onjuist is. Dit wordt met name zichtbaar in flexbestanden (1917-bestanden). De verdeling gaat hier in de fout bij uitvoercode 01001 salaris en dit werkt dan ook door naar andere uitvoercodes waaronder die voor de bezetting, uitvoercode 01991. Vanaf 10 december is Payroll Gemal met een tussentijdse release hierop aangepast. Automatische herrekening 13 in periode 12 In producties voor periode 12 vervaardigd vanaf 10 december wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd, herkenbaar aan reden 13 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-01/32 Foutcode 160 in december-productie [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 december 2020 - Gebleken is dat mutaties, al dan niet opgegeven met terugwerkende kracht voor het percentage loonverdeling met invoercode 02805 in de december-productie, ten onrechte worden afgekeurd met foutcode 160 - totale procentuele loonverdeling groter dan 100%, mutatie niet verwerkt. De loonverdeling wordt daardoor niet toegepast conform de opgegeven mutaties. Payroll Gemal is vanaf 12 december 2020 hierop aangepast. Als je je productie hebt laten verwerken vóór 12 december en deze fout heeft zich daar voorgedaan, dan kun je in een correctieproductie over december de betreffende mutaties opnieuw aanleveren. Omdat ze zijn afgekeurd in de december-productie is het niet mogelijk om dit te herstellen door alleen een herrekeningsmutatie. Als je je reguliere december-productie hebt laten verwerken op of na 12 december, dan is geen aanvullende actie nodig. 2021-01/33 Foutcode 175 bij koppelen meerdere dienstverbanden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 16 december 2020 - De foutcode blijkt te ontstaan wanneer je een dienstverband met terugwerkende kracht in-dienst meldt in 2020-12 en deze probeert te koppelen aan een bestaand dienstverband. Gemal signaleert dan niet dat je invoercode 02354 Code loonheffingskorting hebt vastgelegd bij de afhandeling van foutcode 175. Workaround Als je in 2020-12 een dienstverband wilt invoeren met terugwerkende kracht, leg je invoercode 02354 tweemaal vast. Eenmaal met terugwerkende kracht tot de datum in-dienst voor de berekening en eenmaal per 01-12-2020 om foutcode 175 te passeren. Als je je productie al hebt afgeroepen, dan kun je de dienstverbanden waarbij de koppeling is afgekeurd herstellen door ze nogmaals op te voeren in een vervangende correctieproductie (je legt werkgevercode 99232 Code correctieproductie vast met waarde 1) of in een vervangende productie. Gemal berekent dan direct in december de juiste loonheffing. 15 december 2020 - Wij hebben diverse meldingen ontvangen dat in de december-productie het koppelen van meerdere dienstverbanden met invoercode 02950 = 1 wordt afgekeurd met foutcode 175 - koppeling niet toegestaan: MDV-gegevens niet gelijk. Normaal gesproken vindt een dergelijke afkeuring plaats als een selectie van gegevens niet gelijk is bij alle te koppelen dienstverbanden, zie de Gemal handleiding onderwerp Meerdere dienstverbanden bij 3.2.2. Het blijkt dat nu ook in situaties waar deze gegevens wél gelijk zijn de koppeling wordt afgekeurd. Wij onderzoeken momenteel het probleem en houden je op de hoogte van de voortgang. Zodra meer bekend is over de aard van het probleem, zullen we een indicatie geven wanneer we een oplossing kunnen bieden. CAO informatie CAO bibliotheken 2021-01/34 Wijziging salarisbedragen De salarisbedragen voor de CAO bibliotheken (code salarisregeling = 11) zijn per 2021-01 verhoogd conform berichtgeving van de werkgeversvereniging. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO energie- en nutsbedrijven 2021-01/35 Sector GEO - Wijziging minimumloon per 1 januari Voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) [1] is een instroom-/doorstroomschaal opgenomen als schaal IN-D voor de sector Proces en voor de sector Services. Daarnaast is in het kader van de Participatiewet ook een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen, voor Payroll Gemal als schaal GAR. De betreffende bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2021-01/36 Sector Netwerkbedrijven - Salariswijziging Conform de CAO is met ingang van 2021-01 sprake van een salarisverhoging van 2,0% [1]. De salarisregeling wordt door ons niet onderhouden, wel eventueel bedragen die daaraan gerelateerd zijn zoals vaak de minimumvakantietoeslag. Daarom hebben we met ingang van 2021-01 het bedrag behorend bij salarispeil van 1 januari 2021 opgenomen [2]. Meer informatie [1] Code CAO = 46 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). [2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206. CAO gehandicaptenzorg 2021-01/37 Doorbetaling componenten ziekte bij re-integratie Als een werknemer ziek wordt, dan heeft die werknemer recht op loondoorbetaling. Onder dit loon vallen ook (variabele) looncomponenten zoals ORT, bereikbaarheidstoeslag, overwerk en meerwerk. Meestal wordt bij aanvang van de ziekte bepaald wat de medewerker aan toeslagen en extra uren gemiddeld verdiende over een periode voorafgaand aan de ziekte. Dat gemiddelde bedrag krijgt de werknemer dan doorbetaald. Na een periode van ziekte gaat een werknemer vaak niet direct volledig aan het werk. Er is dan een periode waarin de werknemer re-integreert. Tijdens de re-integratie kan de werknemer over de gewerkte uren weer zelf toeslagen verdienen. Daarom is de functionaliteit in Gemal altijd zo geweest dat de doorbetaling van variabele componenten alleen wordt voortgezet voor het deel dat de werknemer nog ziek is. Onlangs heeft CAO koepel VGN (Gehandicaptenzorg) aangegeven dat zij deze situatie anders zien. Een medewerker zou arbeidsrechtelijk alleen volledig ziek of beter kunnen zijn. Om die reden moeten ook tijdens de re-integratie de variabele componenten doorbetaald worden alsof de werknemer volledig ziek is. De werknemer mag dan niet de daadwerkelijk verdiende variabele componenten betaald krijgen tijdens de re-integratie. Dit om dubbele betaling te voorkomen. Wat wij hiervoor in Payroll Gemal hebben opgenomen lees je in het algemene onderwerp 'Doorbetaling componenten ziekte bij re-integratie' in deze release notes. 2021-01/38 Eenmalige uitkering september 2021 Ook in 2021 is voor de CAO gehandicaptenzorg een eenmalige uitkering afgesproken. Deze wordt uitbetaald in september. De inrichting voor de uitkering (eindejaars)uitkeringsregeling 3) is per periode 01 aangepast: voor werkgevercodes 25413 naar waarde 09 (maand van uitbetaling). voor werkgevercode 25414 naar waarde 0901 (peildatum in-dienst vanaf). voor werkgevercode 25414 naar waarde 0901 (peildatum in-dienst t/m). CAO gemeenten/SGO 2021-01/39 Indexatie vergoedingen / toelagen APPA-leden Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor burgemeester, wethouders en raadsleden per 2021-01. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor - ambtstoelage burgemeester; - ambtstoelage wethouder / wethouder bij waarneming; - vergoeding en onkostenvergoeding raadsleden; - tegemoetkoming zkv raadsleden; etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2020-0000572581 (dd. 21 oktober 2020). 2021-01/40 Wijziging minimumloon per 1 januari In de salarisregeling voor gemeenten is de Participatieschaal A ten behoeve van de banenafspraak aangepast aan de wijziging van het minimumloon per 2021-01 [1]. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 34 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2021-01/41 Veiligheidsregio’s: Invoerinstructies levensloopgelden in 3 tranches als correctie op december 2020 (en later t/m 2021) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 december 2020 - De komende jaren worden levensloopgelden uitbetaald aan de Veiligheidsregio's die dit moeten uitbetalen aan de deelnemers (via een correctieproductie van iedere decembermaand). Deze uitbetaling loopt van 2019 t/m 2021 en dit jaar moet de 2e tranche voor de doelgroep worden betaald. Bij de uitbetaling moet je een (aanvullende) correctieproductie gebruiken zonder uitbetaling van andere looncomponenten (zoals reiskosten of uitruil e.d.) conform instructie van de VNG. Voor de veiligheidsregio’s met FLO-60'ers: voor deze doelgroep is de 1e tranche eind dit jaar 2020. De FLO-60'ers hebben 2 tranches in plaats van 3. Inhoudelijk werkt het voor deze doelgroep hetzelfde als de groep die nu de 2e tranche ontvangen. Wanneer je hiervoor nog een banknummer moet aanmaken, kun je ook de release notes raadplegen van december 2019. Het moet daarnaast mogelijk zijn om een extra inhouding loonheffing te doen als uit de rekentool van Deloitte blijkt dat dit nodig is om een heffing bij de IB-aangifte te voorkomen in mei volgend jaar. Ook is het vereist dat de betreffende medewerkers een nieuw banknummer voor dit doel hebben aangevraagd, dat ook in Payroll Gemal vastgelegd moet worden (in de instructie hebben we hiervoor Iban10 gekozen). Dit heb je vorig jaar zeer waarschijnlijk al gedaan. Ook de deelafstorting zul je nog in Payroll Gemal beschikbaar hebben, aangezien deze betaling de 2e betreft van in totaal 3 tranches. We stellen onderstaand mutatieadvies voor, dat je in run 13, 14 of 15 in HR Core Beaufort kunt opvoeren; in Payroll Gemal kennen we run 13 t/m 15 niet (meer) en worden de mutaties verwerkt als een aanvullende correctieproductie periode 12 (ACP 12). Roep in Gemal Direct Inrichting een aanvullende correctieproductie (ACP 12) af als je in HR Core Beaufort een HR-bestand uit run 13 t/m 15 hebt aangemaakt. Voor de verdere verwerking zie de handleiding op de community 'Jaarovergang Payroll Gemal 2020-2021 paragraaf 2.2 Afroep ACP 12'. Instructie Vast te leggen invoercodes: Extra loonheffing inhouden (variabel vastleggen) met invoercode 01158 Correctie loonheffing (met min-teken). Levensloopgeld uitbetalen (variabel vastleggen) met invoercode 01336 Opname levensloop. Waarschijnlijk reeds uitgevoerd: Ibannr van het nieuwe banknummer (stam vastleggen, want volgende jaren nogmaals) met invoercode 02840 IBAN rekeningnummer 10 (of een andere vrij rekeningnummer). Om de volledige netto betaling naar het nieuwe Ibannr te laten storten (variabel vastleggen), invoercode 03059 Procentuele verdeling deelbetaling 10 met waarde 100 (%). Kijk ook naar werkgevercode 09060 Verdeling deelbetalingen of deelbetalingen aan staan, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Betalingsgegevens > Deelbetaling > werkgevercode 09060 met waarde 2. Wanneer je dit niet op werkgeverniveau wilt aanzetten, kun je op werknemerniveau invoercode 02208 Verdeling deelbetalingen vastleggen (variabel of vast) met waarde 3. Ten aanzien van werkgevercode 09060 waarde 2 of invoercode 02208 (rubriek P08208); indien afstortingen al mogelijk zijn omdat werkgevercode 09060 al eerder is vastgelegd, zijn de mutaties voor werkgevercode 09060 eninvoercode 02208 niet nodig. Door nieuwe bruto gelden op te voeren, wordt de 12% toetsing van de levensloop ook gewijzigd: je kunt het toetsloon van de decemberberekening vastleggen (kolom 3 en 4) met  invoercode 02265 zodat er niet meer levensloopgelden worden ingelegd. Wanneer het Bijzonder Tarief niet correct is of niet beschikbaar is, dan moet je dit 'aanzetten' door met invoercode 02450 het Jaarloon bijzondere beloningen vast te leggen. Het afgeleide percentage Bijzonder Tarief geldt dan voor alle variabele betalingen van 2020. Invoercode - Rubriek in HR Core Beaufort 01158 - P00158 Correctie loonheffing (met een min-teken opgeven), variabel vastleggen. 01336 - P01336 Opname levensloop, variabel vastleggen. 02450 - P00450 Jaarloon bijzondere beloningen, stam vastleggen. 02840 (geen BO4 rubriek) IBAN rekeningnummer 10 (mag ook een ander rekeningnummer zijn), stam vastleggen, maar waarschijnlijk al beschikbaar. 03059 - P03059 Procentuele verdeling deelbetaling 10 (100% doorstorten), variabel vastleggen. 02265 - P02265 Afwijkend toetsloon 12% levensloop. Tenslotte Zorg er voor dat er geen andere looncomponenten op deze salarisspecificatie in berekening komen. Bij bovenstaande vastlegging in een ACP 12 (in HR Core Beaufort jaarwerk productie) zal alleen deze berekening ontstaan. 2021-01/42 Veiligheidsregio’s Nieuw: netto regeling levensloop [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 3 december 2020 - In aanvulling op hetgeen we vorig jaar als handreiking geschreven hebben, geldt voor de jaarovergang naar 2021 nog de volgende informatie met betrekking tot de nieuwe netto regeling levensloop. Het gaat hierbij om een extra werkgeversbijdrage levensloop die doorgestort moet worden naar de netto polis van Loyalis. Hiervoor gebruik je eenmalig (variabel) een waarde met een bruto diversen invoercode. Dit moet tegen bijzonder tarief worden afgerekend en het netto deel moet worden doorgestort naar Loyalis. Je kunt er voor kiezen een eerste aanvullende correctieproductie (ACP 12 in Payroll Gemal, run 13 in Beaufort) af te roepen ten behoeve van de eerste instructie (zie het bericht CAO gemeenten/SGO - Veiligheidsregio’s: Invoerinstructies levensloopgelden in 3 tranches als correctie op december 2020) en daarna in een volgende aanvullende correctieproductie (run 14 in Beaufort) onderstaande mutaties. Instructie Vast te leggen invoercodes: Selecteer een Bruto toelage bijvoorbeeld invoercode 01480, variabel vastleggen. Deze dient niet in de grondslag van vakantietoeslag (grondslag werkgevercode 56001) of een eindejaarsuitkering (grondslag werkgevercode 55135 t/m 55139 of 55196 of 55197) te worden opgenomen. In Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Betalingsgegevens > Deelbetalingen de invoercode 01480 vastleggen bij werkgevercode 24130 Uitvoercode directe doorbelasting. Ook kun je de naam van uitvoercode 01480, waarmee de betaling op de salarisspecificatie wordt gepresenteerd, aanpassen met werkgevercode 05999. Werkgevercode 24131 vastleggen met de gewenste deelbetaling bijv. 11 = deelbetaling 11. Denk ook aan het aanpassen van je journaalpost(en), comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Leg met invoercode 02231 1e reden betaling iban 11 het Loyalis Polisnummer (44xxx-polis) vast. Wij raden aan eerst een proefproductie af te roepen voordat je de ACP 12 afroept. CAO GGZ 2021-01/43 Compensatie pensioenaftopping bij langdurig ziek (change 2251286) Voor de CAO GGZ geldt een compensatie in verband met de pensioenaftopping die enige jaren geleden is doorgevoerd. Voor werknemers met een pensioengrondslag hoger dan het maximum bedrag pensioenopbouw wordt door Gemal deze compensatie berekend via de regeling eindejaarsuitkering 6. Als een werknemer die deze compensatie ontvangt, te maken krijgt met een korting wegens langdurig ziek dan wordt het salaris dus gekort, maar conform CAO-richtlijnen wordt de pensioenopbouw onveranderd voortgezet, conform PFZW vrijwillige voortzetting.  De berekening voor de compensatie pensioengrondslag in Gemal is op basis van de cumulatieve berekening. Door de korting op het salaris kan het zijn dan de werknemer daardoor lager dan het maximum pensioenopbouw komt. De compensatie zal in Gemal in verlaagd worden en mogelijk zal eerder uitbetaalde compensatie worden teruggevorderd. Navraag bij de werkgeversvereniging geeft aan dat dit niet in de geest van de regeling is zoals bedoeld in de CAO. Aangegeven wordt dat niet alleen de pensioenopbouw onveranderd moet worden voortgezet, maar dat dit ook geldt voor de compensatie pensioenaftopping. Vanaf januari 2021 is de programmatuur van Gemal hierop aangepast 2021-01/44 Wijziging minimumloon per 1 januari De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling GGZ [1] zijn aangepast vanaf 1 januari. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9416 t/m 9421 en 9430 t/m 9434. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO jeugdzorg 2021-01/45 Wijziging minimumloon per 1 januari In de salarisregeling jeugdzorg [1] zijn de salarisbedragen voor in- en doorstroombanen (salarisschaal 0201) en voor garantiebanen (salarisschaal GARB) gekoppeld aan het minimumloon. De salarisbedragen voor deze schalen zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 37 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO kinderopvang 2021-01/46 Grondslag eenmalige uitkering nulgesteld In 2020 is een eenmalige uitkering berekend en uitbetaald. Met ingang van periode 2021-01 is de grondslag van deze uitkering (werkgevercode 55137) op nul gesteld. 2021-01/47 Levensfasebudget Onlangs heeft BMK, de CAO koepel voor de Kinderopvang, een handreiking gepubliceerd over het levensfasebudget. Dit budget is in de nu lopende CAO geïntroduceerd. Wij hebben in de Gemal handleiding onderdeel CAO Inrichting bij CAO kinderopvang hoofdstuk 14 - Levensloop en persoonlijk budget een instructie opgenomen hoe je het levensfasebudget in zou kunnen inrichten. Die instructie is gebaseerd op het aanvankelijke standpunt van BMK dat het verlof in de vorm van geld gespaard zou worden. In de onlangs gepubliceerde handreiking komt BMK op dit standpunt terug, omdat sparen in geld ertoe zou kunnen leiden dat de regeling wordt gezien als tijdspaarfonds en daarmee onder ongunstige fiscale regelgeving valt. BMK adviseert om de regeling op te bouwen als een verlofspaarregeling buiten de Payroll, maar moet nog met de vakbonden bespreken of zij deze mening delen. In het geval dat je het levensfasebudget reeds hebt ingericht in Gemal of voornemens bent om dat te doen, dan willen we je graag wijzen op bovenstaande situatie. Aangezien er momenteel nog geen definitieve richtlijn is, zul je zelf het besluit moeten nemen of je deze regeling in Gemal (in geld) wilt blijven administreren of deze buiten Gemal (als verlof) wilt voeren. Wij zullen dezelfde waarschuwing ook in de Gemal handleiding opnemen. 2021-01/48 Wijziging salarisbedragen De bedragen voor de CAO kinderopvang (code salarisregeling = 46) zijn per 2021-01 verhoogd. Ook is het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) aangepast. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO kraamzorg 2021-01/49 Wijziging minimumloon per 1 januari De salarisbedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling Kraamzorg [1] zijn aangepast per 1 januari. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 5116 t/m 5121. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2021-01/50 Nieuw CAO-akkoord Medio december is een definitief akkoord bereikt voor de CAO kraamzorg (code CAO 81). Voor de salarisverwerking voor 2020-12 zijn de onderstaande zaken van belang. Deze worden in Gemal opgenomen in de release voor januari. U kunt dan vanaf 5 januari in een aanvullende correctie-productie 2020-12 deze nabetalingen laten berekenen en verwerken: - Salarisverhoging vanaf 2020-07. - Eenmalige uitkering in december 2020. - Verhoging van de eindejaarsuitkering vanaf 2020-01. - Verhoging van de minimum eindejaarsuitkering per 2020-01 en 2020-07. - Minimum vakantietoeslag (nog onbekend) Salarisverhoging De bedragen voor de salarisregeling (code salarisregeling 81) zijn aangepast conform berichtgeving van de werkgeversvereniging. De bedragen zijn verhoogd met terugwerkende kracht vanaf 2020-07. Eenmalige uitkering Er wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan de kraamverzorgenden die zowel op 1 januari 2020 als op 31 december 2020 in-dienst zijn bij een kraamzorgorganisatie die onder de werkingssfeer vallen van de CAO kraamzorg. Deze eenmalige uitkering bedraagt € 150,00 bruto ongeacht een deel- of voltijds dienstverband. De uitkering is ingeregeld als eindejaarsuitkeringsregeling 4 met de volgende specificaties: werkgevercode 25601 Methode berekening = 2 (peildatum). werkgevercode 25607 Categorie schalen = 6 (BVP-ers en stagiaires zijn uitgesloten). werkgevercode 25613 Periode uitbetaling = 12. werkgevercode 25614 Peildatum in-dienst vanaf = 0101. werkgevercode 25615 Peildatum in-dienst t/m = 1231. werkgevercode 25619 Vast fulltime bedrag = 150,00. werkgevercode 25621 Code factor diensttijd = 3 (hele jaar). werkgevercode 25622 Code factor deeltijd = 4 (geen omrekening percentage deelbetrekking). werkgevercode 25623 Referteperiode = 1212. werkgevercode 25624 Verschoven referteperiode = 3 (geen verschoven periode). werkgevercode 25632 In loonaangifte = 1 (niet doorgeven als extra periode salaris). werkgevercode 55138 Uitvoercodes in grondslag uitkering-4 (er zijn geen uitvoercodes opgenomen in de grondslag). Voor de berekening zijn behalve BVP-ers en stagiaires geen werknemers uitgesloten. Er wordt geen omrekening gedaan naar deeltijd. Voor alle werknemers die vanaf 1-1-2020 t/m 31-12-2020 in-dienst zijn, wordt de eenmalige uitkering berekend. Er wordt dus ook geen rekening gehouden met korting vanwege ziekte en/of verlof of blokkade (invoercode 02361). Ook als een uurloner het hele jaar niet is opgeroepen maar nog wel als in-dienst staat geregistreerd, wordt het bedrag berekend. Desgewenst kun je zelf op werknemerniveau een afwijkend bedrag of blokkade (waarde 0,01) vastleggen met invoercode 01055. Let op: dit is dan een variabele mutatie voor periode 2020-12. Eindejaarsuitkering Het percentage voor de eindejaarsuitkering is per 2020-01 verhoogd van 6,2 naar 7,7 procent (werkgevercode 25011). In bepaalde situaties is sprake van een afwijkend percentage. Dit is verhoogd van 4,7 naar 6,2 procent (werkgevercode 25025). Minimum eindejaarsuitkering Het bedrag minimum eindejaarsuitkering is gekoppeld aan inpasnummer 12 van de salarisregeling (plus VT). Het bedrag bij werkgevercode 25012 is verhoogd per 01-01-2020 en nogmaals in verband met de salarisverhoging per 01-07-2020. Minimum vakantietoeslag Het bedrag minimum vakantietoeslag is in de CAO niet gekoppeld aan een inpasnummer. Van de werkgeversvereniging hebben wij op het moment van publicatie van deze release notes nog geen wijziging voor het bedrag minimum vakantietoeslag ontvangen. Actie U kunt de gewijzigde salarisbedragen vanaf 5 januari downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Controleer of u mogelijk in het verleden een eigen waarde hebt vastgelegd bij de (eindejaars)uitkeringsregeling 4 en verwijderd deze. De eenmalige uitkering wordt gepresenteerd met uitvoercode 01055 met als omschrijving eenmalige uitkering. Als je in het verleden zelf een tekst hebt vastgelegd bij werkgevercode 05999 - 01055, dan moet je dat mogelijk aanpassen. De verwerking van alle bovenstaande aanpassingen moet je (vanaf 5 januari) aansturen met een aanvullende correctie-productie over 2020-12. Hiervoor leg je werkgevercode 99231 Code correctieproductie met waarde 2 vast. In deze aanvullende correctie-productie zullen we dan gelijk een automatische herrekening uitvoeren die als reden 02 wordt vermeld op het mutatieverslag. Om deze automatische herrekening te activeren moet je ook werkgevercode 99232 Automatische herrekening aanvullende correctie-productie met waarde 1 vastleggen. 2021-01/51 Nieuw CAO-akkoord [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 16 december 2020 - De werkgeversvereniging BO Geboortezorg heeft ons op 15 december geïnformeerd dat voor de CAO kraamzorg een nieuwe CAO is bereikt. Voor de salarisverwerking zijn voor 2020 de volgende zaken van belang: - Salarisverhoging vanaf 2020-07. - Eenmalige uitkering in december 2020. - Verhoging van de eindejaarsuitkering vanaf 2020-01. - Verhoging van de minimum eindejaarsuitkering per 2020-01 en 2020-07. - Verhoging van de minimum vakantietoeslag vanaf 2020-07. Deze aanpassingen zullen wij doorvoeren in de release voor januari 2021. Je kunt dan vanaf 5 januari een aanvullende correctie-productie afroepen over periode 2020-12. Mocht je via HR Core Beaufort ook nog mutaties naar Gemal willen sturen, dan is dit mogelijk vanuit de jaarwerksessie 13 t/m 15 die, zoals bekend is, in Gemal verwerkt worden met een aanvullende correctie-productie. Wij zullen je in de release notes voor januari nog verder informeren. CAO kunsteducatie 2021-01/52 Wijziging salarisbedragen De salarisbedragen voor de CAO kunsteducatie (code salarisregeling = 31) zijn per 2021-01 verhoogd. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO Nederlandse Universiteiten 2021-01/53 Wijziging minimumloon per 1 januari en compensatie aftopping De bedragen voor de salarisregeling Nederlandse Universiteiten [1] bij de schalen INSB en PWET (Instroomschaal en schaal Participatiewet, inpasnummers 9800 t/m 9803, 9810 en 9811) zijn per 1 januari aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Daarnaast hebben we het nieuwe percentage compensatie pensioenaftopping opgenomen dat rekening houdt met het voortschrijdend gemiddelde percentage van de afgelopen 3 jaar [2]. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 03. [2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verzekeringen bij volgnummer 1 bij Percentage basis inhouding VRZ regeling (werkgevercode 05018). CAO onderwijs 2021-01/54 Risicofonds wordt Centraal Beheer Eind november zijn de Schoolbesturen ingelicht dat het Risicofonds overgaat naar Centraal Beheer. Vanaf januari 2021 gelden daardoor de voorwaarden van deze verzekeraar wat betekent dat in Payroll Gemal de afdracht van de premie Risicofonds vanaf de januari-productie van 2021 stopgezet moet worden. Actie In de januari-productie dien je in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Afdrachtensysteem volgnummer 26, werkgevercode 09100 Code toepassing afdracht met waarde 0 (= niet toepassen) vast te leggen bij iedere instelling waar de waarde 1 staat. Op een later tijdstip zullen we de Algemene inrichting en programmatuur verwijderen. Wanneer je toch nog een afdracht bij volgnummer 26 ziet staan in Betaalmanager na de januari-productie, dan kun je daar nog ingrijpen op de betaling. Je betaalt vanaf januari 2021 de premie Risicofonds op basis van een factuur of via incasso. Een andere wijziging is dat de gegevenslevering die HR Core Education verzorgt naar een ander adres moet worden verzonden. Daar gaat HR Core Education nog een aanpassing voor doen. Je wordt hierover nog nader geïnformeerd. 2021-01/55 Constanten aangepast Per periode 2021-01 hebben voor de onderwijs CAO's de volgende constanten (bedragen, percentages etc.) en inrichting in Payroll Gemal aangepast. CAO Bestuurders PO De inrichting van de eenmalige uitkering 7 is geschoond. Het premiepercentage voor het Participatiefonds is gewijzigd naar 4%. Het premiepercentage voor het Vervangingsfonds is niet gewijzigd. CAO Bestuurders VO De inrichting van de eenmalige uitkering 7 is geschoond. CAO HBO De teksten en de grondslagen van de eenmalige uitkeringen 4 en 6 zijn geschoond. Wijzigingen n.a.v. het minimumloon per 2021-01-01 (1.684,80 😞 De inpasnummers 0101 t/m 0106 (instroombanen) zijn aangepast. CAO MBO De teksten en de grondslagen van de eenmalige uitkeringen 6 en 7 zijn geschoond. De EHBO-toelage en de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering zijn geïndexeerd. Wijzigingen n.a.v. het minimumloon per 2021-01-01 (1.684,80 😞 De inpasnummers 8999 en  8401 t/m 8407 (participatiebanen) zijn aangepast. CAO PO De teksten en de grondslagen van de eenmalige uitkeringen 2 , 6 en 7 zijn geschoond. Verlenging CAO tot 01-01-2021 percentage weer gewijzigd naar 6,3 %. Het premiepercentage voor het Participatiefonds is gewijzigd naar 4%. Het premiepercentage voor het Vervangingsfonds is niet gewijzigd. Wijzigingen n.a.v. het minimumloon per 2021-01-01 (1.684,80 😞 De inpasnummers 9001 t/m 9003 in salaristabel 66 en het inpasnummer 9999 in salaristabel 67 en 68 zijn aangepast. CAO VO De teksten en de grondslagen van de eenmalige uitkeringen 6 en 7 zijn geschoond. 2021-01/56 Bij toepassing wet Wieg geen correcte doorgifte uren loonaangifte [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 december 2020 - Als er sprake is van Aanvullend Geboorteverlof (AGBV) wordt door Payroll Gemal het aantal uren uren loonaangifte (uitvoercode 01832) onterecht gekort. Door de bijzondere situatie in het onderwijs met betrekking tot het niet altijd in verhouding zijn van de normuren per maand, past het onderwijs niet in de algemene berekeningssystematiek. We zullen deze systematiek dan ook aanpassen. Voor de CAO HBO en PO is een aanpassing per 2021-01 gepland. Voor de overige onderwijs CAO’s zijn de aanpassingen in voorbereiding. Voor het jaar 2020 kun je dit zelf corrigeren door invoercode 01832 Uren aangifte loonheffing (HR Core Education component 2075) op te geven met het juiste aantal uren (dus zonder de uren van het AGBV). Deze invoercode kan zowel variabel als vast worden opgegeven. Gezien de variabele opgave van het aantal uren AGBV, ligt het voor de hand dat je de aansturing op invoercode 01832 ook variabel opgeeft. 2021-01/57 CAO HBO - Berekening korting AGBV aangepast Bij de invoering van het Aanvullend Geboorteverlof (AGBV) hebben we onvoldoende rekening gehouden met de bijzondere situatie bij het HBO. De normuren staan bij het HBO namelijk niet in verhouding tot elkaar. Tot nu toe werden de kortingen meestal niet opgegeven in uren en had dit geen gevolgen. Het aantal uren AGBV wordt wel opgegeven in uren op basis van de normuren per week. De Vereniging van Hogescholen heeft aangeven dat de normuren per maand niet aangepast mogen worden. Wel kan er uitgegaan worden van de normuren per maand voor de loonaangifte. Door deze vastlegging hebben we de berekening van de korting AGBV als volgt aangepast. Berekening korting AGBV De korting wordt voortaan berekend op basis van de weeknorm (werkgevercode 03319) x 13 / 3. Deze is gelijk aan de normuren voor de loonaangifte. Het bepalen van de verloonde uren LA De verlofuren (uitvoercodes 02272 t/m 02280 en 02236 t/m 02240) die gekort moeten worden, worden op de verloonde uren LA ook berekend op basis van de weeknorm. Tevens worden ze aangestuurd door het wel of niet opnemen van de betreffende uitvoercode in de grondslag verloonde uren LA (werkgevercode 55189). De uitvoercodes 02287 uren verlof LA en 02285 uren Bapo LA zijn hierdoor overbodig en worden daarom niet meer vastgesteld. Voorbeeld Uitgangssituatie: - Het AGBV is ingericht in verlofregeling 11. - Het betreft een volledige dienstbetrekking. - Het door de werknemer opgenomen AGBV is 4 weken. Vastgelegde werkgevercodes 03300 De normuren per maand 138 03319 De normuren per week 38 03318 Afwijkend aantal normuren LA 156 13027 Code aanvullend geboorteverlof 1 07103 AGBV percentage dagloon uitkering 70 % 55189-02236 Verloonde uren LA 8 Vastgelegde Invoercodes 02146 AGBV uren verlof 144 02484 Dagloon WAZO 180 02492 Werkgeversbetaling 2 01001 Salaris 4000 Berekening korting AGBV De korting wordt als volgt berekend: salaris x uren AGBV / (weeknorm (werkgevercode 03319) x 13 / 3) 4000 x 144 / (36 x 13 / 3) = 3692,31 Berekening uitkering AGBV De uitkering wordt als volgt berekend: Eerst wordt het uurloon bepaald: dagloon x 5 / uren per week 180,00 x 5 / 36 = 25,00 Daarna wordt het uitkeringsbedrag berekend: aantal uren AGBV x uurbedrag x kortingspercentage 144 x 25,00 x 70 % = 2520,00 Bepaling aantal uur verlofkorting en uren LA Het aantal uren LA (uitvoercode 01832) mag niet worden gekort met het aantal uren AGBV. Wordt 156 uur. Dit wordt bereikt door in de grondslag verloonde uren LA (werkgevercode 55189) uitvoercode 02236 verl reg 11 uren op 8 te zetten (= niet meetellen). Uitvoercodes 00675 AGBV uitkering 2520,00 00984 AGBV korting 3692,31 01001 Salaris 4000 01543 AGBV dagloon 180 01554 Te ontvangen van UWV 3692,31 01832 Aantal uren LA 156 02236 Verlofregeling 11 uren 144 We hebben er voor gekozen deze wijzigingen vanaf periode 2021-01 in te laten gaan, om een ongewenste herrekening over 2020 te voorkomen. Actie Afhankelijk met welke verlofregeling het AGBV is ingericht, moet je de betreffende uitvoercode (verl reg xx uren) in de grondslag verloonde uren LA (werkgevercode 55189) op 8 (= niet meetellen) zetten. 2021-01/58 CAO PO - Berekening korting AGBV aangepast Bij de invoering van het Aanvullend Geboorteverlof (AGBV) hebben we onvoldoende rekening gehouden met de bijzondere situatie bij het Primair Onderwijs. De normuren staan bij het PO namelijk niet in verhouding tot elkaar. Tot nu toe werden de kortingen meestal niet opgegeven in uren en had dit geen gevolgen. Het aantal uren AGBV wordt wel opgegeven in uren op basis van de normuren per week. Door deze vastlegging hebben we de berekening van de korting AGBV als volgt aangepast. Berekening korting AGBV De korting wordt voortaan berekend op basis van de weeknorm (werkgevercode 03319) x 13 / 3. Het bepalen van de verloonde uren LA De verlofuren (uitvoercodes 02272 t/m 02280 en 02236 t/m 02240) die gekort moeten worden, worden op de verloonde uren LA ook berekend op basis van de weeknorm. Tevens worden ze aangestuurd door het wel of niet opnemen van de betreffende uitvoercode in de grondslag verloonde uren LA (werkgevercode 55189). De uitvoercodes 02287 uren verlof LA en 02285 uren Bapo LA zijn hierdoor overbodig en worden daarom niet meer vastgesteld. Voorbeeld Uitgangssituatie: - Het AGBV is ingericht in verlofregeling 11. - Het betreft een volledige dienstbetrekking. - Het door de werknemer opgenomen AGBV is 4 weken. Vastgelegde werkgevercodes 03300 De normuren per maand 159,72 03319 De normuren per week 40 13027 Code aanvullend geboorteverlof 1 07103 AGBV percentage dagloon uitkering 70 % 55189-02236 Verloonde uren LA 8 Vastgelegde Invoercodes 02146 AGBV uren verlof 160 02484 Dagloon WAZO 200 02492 Werkgeversbetaling 2 01001 Salaris 4000 Berekening korting AGBV De korting wordt als volgt berekend: salaris x uren AGBV / (weeknorm (werkgevercode 03319) x 13 / 3) 4000 x 160 / (40 x 13 / 3) = 3692,31 Berekening uitkering AGBV De uitkering wordt als volgt berekend: Eerst wordt het uurloon bepaald: dagloon x 5 / uren per week 200,00 x 5 / 40 = 25,00 Daarna wordt het uitkeringsbedrag berekend: aantal uren AGBV x uurbedrag x kortingspercentage 160 x 25,00 x 70 % = 2800,00 Bepaling aantal uur verlofkorting en uren LA Het aantal uren LA (uitvoercode 01832) mag niet worden gekort met het aantal uren AGBV. Wordt 160 uur. Dit wordt bereikt door in de grondslag verloonde uren LA (werkgevercode 55189) uitvoercode 02236 verl reg 11 uren op 8 te zetten (= niet meetellen). Uitvoercodes 00675 AGBV uitkering 2800,00 00984 AGBV korting 3692,31 01001 Salaris 4000 01543 AGBV dagloon 200 01554 Te ontvangen van UWV 3692,31 01832 Aantal uren LA 160 02236 Verlofregeling 11 uren 160 We hebben er voor gekozen deze wijzigingen vanaf periode 2021-01 in te laten gaan, om een ongewenste herrekening over 2020 te voorkomen. Actie Afhankelijk met welke verlofregeling het AGBV is ingericht, moet je de betreffende uitvoercode (verl reg xx uren) in de grondslag verloonde uren LA (werkgevercode 55189) op 8 (= niet meetellen) zetten. 2021-01/59 CAO PO - Wijziging minimumloon per 1 januari Met ingang van periode 01 hebben we het volgende aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari: - voor de salarisregeling 66 de bedragen bij schaal 0001 en 0002 (inpasnummers 9001 t/m 9002); - voor de salarisregeling 67 de bedragen bij schaal 0001 en 0003 (inpasnummers 9001 t/m 9003), participatiebanen (inpasnummers 9101 t/m 9102) en inpasnummer 9999; - voor de salarisregeling 68 de bedragen bij inpasnummer 9999. 2021-01/60 CAO VO - Wijziging minimumloon per 1 januari Met ingang van 1 juli hebben we voor de salarisregeling 63 de bedragen bij inpasnummer 8999 en 9610 aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari. CAO politie 2021-01/61 Eenmalige uitkering Waarderingsgebaar 2020-12 Dit bericht is eerder gecommuniceerd met de betreffende werkgevers. Voor de volledigheid schrijven we het in deze release notes. Gezien de omstandigheden en de werkdruk waar het korps mee geconfronteerd is, is besloten tot toekenning van een eenmalig bedrag waarderingsgebaar uit te betalen in december 2020. Voor deze uitkering gelden de volgende bijzonderheden: Het waarderingsgebaar wordt voor de medewerker als € 300,00 netto uitbetaald op uitvoercode 01241 met als standaardtekst “Waarderingsgebaar”. We richten hiervoor de uitkeringsregeling-5 in. Je kunt de afzonderlijke aansturingen terugzien in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 5. Dit bedrag wordt niet gerelateerd aan de deeltijdfactor. Alle medewerkers die op 1 november 2020 in-dienst zijn, komen in aanmerking voor de uitkering (dus: de medewerker die 31 oktober uit-dienst gaat, krijgt geen uitkering; degene die 1 november in-dienst komt, krijgt wel de uitkering). Medewerkers die verloond worden tegen schaal 0016 en hoger, ontvangen de uitkering niet. Ditzelfde geldt voor medewerkers in schaal 0116 en hoger. Ook medewerkers rijksrecherche / Min VenJ ontvangen de uitkering niet. We hebben in de programmatuur hiervoor aanpassingen gedaan. Politievrijwilligers in-dienst op 1 november 2020 ontvangen in december een waarderingsgebaar van € 150,00, tenzij ze al in aanmerking komen voor de € 300,00. Het afwijkend bedrag kun je aansturen via invoercode 01241 waarde 0,04 (met terugwerkende kracht tot periode 11). Voor de fiscale afhandeling moet het waarderingsgebaar ondergebracht worden in de vrije ruimte van de WKR. Bij de uitvoercode hebben we de fiscale afhandeling van uitvoercode 01241 omgezet van bruto naar netto (kolom 3 naar kolom 30) via werkgevercode 58001. In lijn hiermee is uitvoercode 01241 ook in diverse grondslagen aangepast [1]. Wanneer de WKR niet wordt aangestuurd via Gemal (werkgevercode 03399 = 0), dan zal ook geen uitvoercode 01799 (Werkkosten) worden aangemaakt. Het bedrag van €300,00 wordt aangemerkt als pensioengevend inkomen. We nemen uitvoercode 01241 op in de grondslag ABP (werkgevercode 55056). Automatische herrekening In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om de wijzigingen met terugwerkende kracht te laten toepassen. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 12. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Uitvoercode 01241 is aangepast in werkgevercode 55081 Grondslag bruto loon; werkgevercode 58002 Fiscale afhandeling. 2021-01/62 Wijzigingen per januari 2021 Voor de diverse politiebonden zijn, voor zover van toepassing, met ingang van periode 2021-01 de gewijzigde percentages en bedragen opgenomen [1]. Zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakbondscontributie onder het kopje Politie. Meer informatie [1] Code CAO = 25 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). CAO provincies 2021-01/63 Indexatie vergoedingen / toelagen APPA-leden Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2021-01. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor - ambtstoelage commissaris van de Koning; - ambtstoelage (waarnemend) gedeputeerde; - vergoeding en onkostenvergoeding statenleden; - tegemoetkoming zkv statenleden; etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2020-0000605081 (dd. 21 oktober 2020). 2021-01/64 Wijziging minimumloon per 1 januari Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is in de CAO salarisschaal A opgenomen. Deze schaal is in de salarisregeling provincies [1] opgenomen als schaal PA-A met anciënniteit 00 en als bedrag 120% van het minimumloon met inpasnummer 8400. We hebben het bedrag per 1 januari aangepast naar aanleiding van wijziging van het minimumloon. Actie Vanaf 5 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 28 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO RGA 2021-01/65 Wijziging minimumloon per 1 januari In de salarisregeling voor gemeenten is de Participatieschaal A ten behoeve van de banenafspraak aangepast aan de wijziging van het minimumloon per 2021-01 [1]. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 34 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO rijkspersoneel 2021-01/66 Wijziging minimumloon per 1 januari In de salaristabel voor de CAO rijkspersoneel [1] zijn de bedragen van schaal PART voor arbeidsbeperkten aangepast conform de wijziging van het minimumloon per 1 januari. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 10 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 13 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO sector Ambulancezorg 2021-01/67 Wijziging salarisbedragen De salarisbedragen voor de CAO sector Ambulancezorg (code salarisregeling = 04) zijn per 2021-01 verhoogd. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO sociaal werk 2021-01/68 Wijziging minimumloon per 1 januari Voor de salarisregeling sociaal werk [1] zijn naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari de bedragen voor de I/D-banen aangepast. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO sociale werkvoorziening 2021-01/69 Salariswijziging en wijziging minimumloon per 1 januari Als onderdeel van het CAO-akkoord van 2020 was een salariswijziging voor 2021-01 afgesproken. We hebben de wijzigingen doorgevoerd samen met de aanpassing in verband met de wijziging van het minimumloon. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 08 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 06 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2021-01/70 Percentage werkhervattingskas WSW-werkgevers De Belastingdienst geeft aan dat voor WSW-werkgevers in sector 64 (overheid, provincies, gemeenten en waterschappen) of 66 (overheid, overige instellingen) het percentage van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) ten onrechte niet is opgenomen in de beschikking. Dit percentage is 1,36% en Gemal legt deze waarde standaard vast voor het jaar 2021 voor deze doelgroep met werkgevercode 07174 Percentage gedifferentieerde WHK. De Belastingdienst geeft aan dat wanneer je geen beschikking hebt ontvangen voor de gedifferentieerde premie Whk voor 2021, je bij hen nog een duplicaat kunt aanvragen. CAO UMC 2021-01/71 Wijziging minimumloon per 1 januari De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling UMC zijn aangepast per 1 januari [1]. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9150 t/m 9158. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO VVT 2021-01/72 Percentage afbouw ORT thuiszorgmedewerkers zaterdagdiensten Voor medewerkers in de thuiszorg is in het verleden een vergoeding afgesproken voor werken op zaterdag. In de CAO 2012-2013 was aangegeven dat het percentage over 8 jaar zal worden afgebouwd. T/m 2018 bleef het percentage staan op 40,00%, voor 2019 is dat verlaagd naar 30,00%. Voor 2020 is dit verder verlaagd naar 20,00. Per 2021 wordt dat 10,00% en per 2022 is het vervallen. In de release notes 2020-09/31 hebben we aangegeven wat je hiervoor voor het jaar 2020 kunt vastleggen. Ditzelfde geldt voor de afbouw in 2021. Je kunt, voor zover van toepassing, het percentage voor 2021 (dus 10,00%) zelf vastleggen bij een optie die door jou niet wordt toegepast. Zie hiervoor de Payroll Gemal handleiding onderwerp Onregelmatige dienst hoofdstuk 1,2 Percentage onregelmatige dienst en/of in Gemal Direct inrichting bij Werkgevergegevens > ORT/Overwerk/Meerwerk > ORT (onregelmatige dienst). In de handleiding is beschreven met welke invoercode je de betreffende uren moet vastleggen en wat de daarbij behorende uitvoercode is. 2021-01/73 Afbouw ORT In de thuiszorg hebben sommige medewerkers recht op onregelmatigheidstoeslag. In de CAO VVT is afgesproken dat er een compensatieregeling is voor de ORT voor medewerkers die in-dienst waren op 31-12-2013. De betreffende percentages (werkgevercode 08126 en 08127) zijn per 2020-01 aangepast. 2021-01/74 Wijziging minimumloon per 1 januari De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling VVT zijn aangepast per 1 januari [1]. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9116 t/m 9121. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 15 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO waterbedrijven 2021-01/75 Wijziging minimumloon per 1 januari Voor de CAO waterbedrijven is in het kader van de Participatiewet een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen, voor Payroll Gemal als schaal PART [1]. De betreffende bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO waterschappen 2021-01/76 Wijziging minimumloon per 1 januari Voor de CAO waterschappen hebben we in de salarisregeling het 'schaal 0'-bedrag (inpasnummer 5001) gewijzigd conform de wijziging van het minimumloon per 1 januari 2021. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 29 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2021-01/77 Indexatie vergoedingen / toelagen APPA-leden Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor de voorzitter van het waterschap, leden dagelijks bestuur en algemene bestuursleden per 2021-01. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor - ambtstoelage voorzitter; - ambtstoelage (waarnemend) lid dagelijks bestuur; - vergoeding en onkostenvergoeding leden algemeen bestuur; - tegemoetkoming zkv leden algemeen bestuur; etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2020-0000605764 (dd. 21 oktober 2020). CAO wet inschakeling werkzoekenden 2021-01/78 Wijziging minimumloon per 1 januari We hebben voor de salarisregeling WIW [1] de bedragen bij schaal 0001 en 0002 (inpasnummers 9001 t/m 9009) aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 08 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO ziekenhuizen 2021-01/79 Salariswijzigingen per 1 januari De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling Ziekenhuizen zijn aangepast per 1 januari [1]. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9416 t/m 9421. Voor de CAO ziekenhuizen is al eerder ten behoeve van begrotingsproducties de salarisverhoging per 2021-01 opgenomen. Actie Vanaf 5 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 35 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2021-01/80 AMS salarisverhoging en eenmalige uitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 december 2020 - De aanpassingen zijn per 10 december in productie genomen. 4 december 2020 - Op 3 december hebben wij bericht ontvangen dat voor AMS-medewerkers per december een salarisverhoging en eenmalige uitkering is afgesproken. Wij streven ernaar om deze aanpassingen uiterlijk 10 december via een tussentijdse release in Gemal op te nemen. Zodra de aanpassingen in productie zijn genomen, zullen wij je hierover informeren. Het volgende is afgesproken: Salarisverhoging De bedragen voor de AMS-salarisregeling (code salarisregeling = 45) worden met terugwerkende kracht vanaf 2020-01 verhoogd en worden nogmaals verhoogd per 2021-01. Eenmalige uitkering februari nu ook voor AMS-medewerkers Voor de CAO ziekenhuizen is in februari 2020 een eenmalige uitkering berekend en uitbetaald.. Deze uitkering van 1200,00 bij fulltime dienstverband had betrekking op 2019. Werknemers hebben recht op deze uitkering als men tussen 1 april 2019 en 1 december 2019 ononderbroken in-dienst is geweest. Zie voor meer informatie de release notes van 2020-02 onderwerp 51 en 52 en 2020-03 onderwerp 44.  Voor AMS-medewerkers heb je destijds een blokkade vastgelegd: op werkgeverniveau met werkgevercode 25401 Methode berekenen EJU-3 waarde 3 (= geen uitkering) en/of op werknemerniveau met invoercode 01099 Eindejaarsuitkering 3 waarde 0,01. Je kunt nu deze eenmalige uitkering in december laten uitbetalen door bij werkgevercode 25401 waarde 3 met terugwerkende kracht vanaf 2020-01 te wijzigen naar waarde 2 (= peildatum). Voor zover van toepassing moet je ook de blokkade op werknemerniveau bij invoercode 01099 met terugwerkende kracht vanaf 2020-01 verwijderen. Let op: Het resultaat van de eenmalige uitkering wordt hierdoor op de individuele loonstaat van 2020-02 gepresenteerd. CAO zorgverzekeraars 2021-01/81 CAO-akkoord Voor de CAO zorgverzekeraars is een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO [1]. Hierbij is onder andere afgesproken dat de salarisbedragen met terugwerkende kracht vanaf 2020-10 worden verhoogd. Ook zijn per 2021-01 de percentages voor de pensioenpremie aangepast. Deze percentage zijn opgenomen bij de regeling 'Premie diverse verzekeringen' (VRZ-regelingen). Actie Je kunt de gewijzigde salarisbedragen vanaf 5 januari downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Controleer de gegeven voor de VRZ-regelingen na de release van januari (dus na 5 januari) mede in verband met mogelijk zelf opgegeven waarden (W-niveau), zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verz. De verwerking van deze aanpassingen moet je (vanaf 5 januari) aansturen met een aanvullende correctie-productie over 2020-12. Hiervoor leg je werkgevercode 99231 Code correctieproductie met waarde 2 vast. In deze aanvullende correctie-productie zullen we dan gelijk een automatische herrekening uitvoeren die als reden 03 wordt vermeld op het mutatieverslag. Om deze automatische herrekening te activeren moet je ook werkgevercode 99232 Automatische herrekening aanvullende correctie-productie met waarde 1 vastleggen. Meer informatie [1] Code CAO = 13 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 18 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2021-01/82 Statische deeltijdfactor bepaling jaarinkomen Narekenen van het jaarinkomen ABP wordt nog al eens als lastig ervaren door onze werkgevers. Daarom zijn we een tijdje terug begonnen om die berekening meer inzichtelijk te maken door de afzonderlijke componenten in uitvoercodes te presenteren. Voor pensioenfonds ABP (en APPA, PWRI) wordt eenmalig op het peilmoment (januari of in-dienst) het jaarinkomen vastgesteld op basis van de aanwezig vaste pensioengevende componenten. Dit gebeurt altijd op basis van 100% onafhankelijk van de deeltijdfactor van de medewerker. Dit bedrag van die peilmaand leggen we ook vast in uitvoercode 02230 (ABP statische periodegrondslag). Wanneer later in het jaar met terugwerkende kracht tot het peilmoment de vaste pensioengevende componenten wijzigen, vergelijken we dat nieuwe bedrag met het oorspronkelijke bedrag van de peilmaand dat we bewaard hebben met uitvoercode 02230. Het verschil presenteren we met uitvoercode 02231 (ABP statisch verschil). Bij de vaststelling van het jaarinkomen volgend jaar wordt vervolgens dit verschil op jaarbasis bijgeteld. Op die manier zal ook over die pensioengevende bedragen van vorig jaar alsnog premiebetaling en pensioenopbouw plaatsvinden. Voor het juist berekenen van het jaarinkomen in de peilmaand, is het ook van belang te weten wat de oorspronkelijke deeltijdfactor van die maand was waarmee gerekend is. De uitvoercode 02230 blijft statisch en wordt niet meer aangepast na vaststelling. De deeltijdfactor zoals deze op de loonstaat gepresenteerd wordt, hoeft echter niet de oorspronkelijke deeltijdfactor te zijn van de peilmaand maar kan intussen met terugwerkende kracht zijn aangepast. Nieuwe uitvoercode 02229 Met ingang van 2021-01 zullen we deze (vaste) deeltijdfactor van de peilmaand van vaststelling jaarinkomen ABP als onwijzigbaar gegeven presenteren met de nieuwe uitvoercode 02229 met als standaard tekst ABP statische deeltijdfactor peilmoment (ABP stat.dtf.peil). Net als uitvoercode 02231 (ABP statische periodegrondslag) wijzigt deze factor niet meer in de loop van het jaar dus ook niet bij wijzigingen deeltijdfactor met terugwerkende kracht. 2021-01/83 Wijziging aanlevering per 2021 Met ingang van 2021 gelden op de volgende onderwerpen wijzigingen voor de gegevenslevering aan APG: Wet invoering extra geboorteverlof Soort IKV Reden einde IKV Wet invoering extra geboorteverlof Per 2020-07 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ingevoerd. Partners hebben vanaf genoemde datum ook recht op maximaal vijf weken extra verlof tegen 70% van het (maximum) dagloon. Wat dit betekent voor de pensioenaanlevering: De gegevensaanlevering wordt behandeld conform onbetaald verlof, dat geldt voor alle fondsen. De uitkering van UWV is namelijk geen loon. Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd t.o.v. voorgaand loon). Dus niet een verlaagd loon (70%) t.g.v. de UWV-uitkering. Functioneel leidt dit dus niet tot een wijziging en werkt WIEG eigenlijk zoals onbetaald verlof: de pensioenopbouw en afdracht loopt ongewijzigd door tegen ongewijzigde uren / deeltijdfactor. Voor de te verantwoorden verbijzondering van de inkomstenverhouding (in Payroll Gemal eventueel handmatig vast te leggen met invoercode 02859) wijzigt wel wat: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis geldt dat bij WIEG de verbijzondering WGP moet worden doorgegeven. voor pensioenfonds PWRI geldt geen wijziging (blijft WNE). We sluiten aan bij de afvraging die we al voor LA / UPA doen, zie onze release notes 2020-06/8 'WIEG - Aanvullend geboorteverlof en uitkering' bij 'Verantwoording in de loonaangifte en UPA. We gaan uit van het resultaat van grondslag van werkgevercode 55198 waarin je enerzijds de verlofkorting hebt vastgelegd en anderzijds de uitkering van UWV / bijdrage werkgever. Wanneer het resultaat ongelijk aan nul is (en meestal zal er geen sprake zijn van 100% doorbetaling), dan wordt in de verantwoording aan APG vanaf 2021 de verbijzondering WGP meegegeven. Soort Inkomstenverhouding Met ingang van 2021 wenst APG dat het gegeven ‘Soort InkomstenVerhouding’ wordt aangeleverd conform de Loonaangifte. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Dit gegeven heb je al vastgelegd ten behoeve van de Loonaangifte. Per 2021 gaan we de waarde van dit gegevens (invoercode 02893) ook opnemen in de gegevenslevering APG. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Reden einde IKV Wanneer een medewerker uit-dienst gaat, dan leg je de datum uit-dienst vast met invoercode 02924 en de reden uit-dienst met enerzijds invoercode 02861 (om via APG het pensioenfonds te informeren) en anderzijds met invoercode 02850 (om via de Loonaangifte de Belastingdienst en haar afnemers te informeren). Zoals al eerder aangekondigd zal APG met ingang van 2021 aansluiten bij de codering van de Loonaangifte. Dit betekent dat je niet langer gebruik moet maken van de invoercodes 02861 / 02850 maar dat je in plaats daarvan met invoercode 02846 beide instanties van de gewenste informatie voorziet. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Zie ook het onderwerp 'Uitfaseren invoercodes 02356 en 02850' in deze release notes. Uitzondering De ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) mag alleen voor de Loonaangifte verantwoord worden onder bepaalde condities. Zo mag dit gegeven voor sommige medewerkers (bijvoorbeeld medewerkers bij de Politie) niet aangeleverd worden al naar gelang hun aansturing: Als invoercode 02893 (code soort inkomstenverhouding) gelijk is aan 11, 13 of 15, EN invoercode 02268 (code aard arbeidsverhouding) gelijk is aan 1, 10, 11, 82 of 83, EN de datum uit-dienst (invoercode 02924) of de datum uit-dienst Loonaangifte (invoercode 02941) is gevuld, dan moet invoercode 02846 aangeleverd worden. Een medewerker met publiekrechterlijke aanstelling, zul je bijvoorbeeld hebben aangestuurd met code aard arbeidsverhouding 18. Bij deze medewerker moet je de ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) dus niet vastleggen. De volgende waardes van invoercode 02846 zijn mogelijk: Code: Betekenis: 01 - Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd. 03 - Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever. 04 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever. 20 - Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer. 21 - Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet). 30 - Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 31 - Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.). 40 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht. 41 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden. 80 - Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV. 81 - Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV. 90 - De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd. 99 - Een andere, hiervoor niet genoemde reden. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Voor medewerkers waarbij je de datum uit-dienst met een reden al eerder heeft vastgelegd met invoercode 02850 of 02861, zal invoercode 02846 worden gegenereerd. De omzetting van invoercode 02850 is bekend en wordt voor 2020 ook al uitgevoerd [1]. Voor de omzetting van invoercode 02861 geldt: invoercode 02861 invoercode 02846 O (voorheen I) - overlijden 31 A (voorheen B) - ontslag wegens arbeidsongeschiktheid 80 W - ontslag 99 V - vervroegde uittreding 99 R - overig 99 Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Aangifte loonheffing bij 3.6 Reden einde arbeidsovereenkomst. 2021-01/84 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2020-2021 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 december 2020 - Om je gegevens van 2020 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden willen we je over het volgende informeren. Je dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand je gegevens te verzenden naar het APG. Je gegevens van een eventuele correctieproductie (ACP) over december dien je uiterlijk vrijdag 29 januari 2021 te verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums:    periode uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2020 07-01-2021 ACP 12-2020 29-01-2021 01-2021 05-02-2021 02-2021 05-03-2021 ACP 12 is aanvullende correctieproductie periode 12. Pensioenfonds PFZW 2021-01/85 UPA foutmelding P0046 - reden einde arbeidsovereenkomst ontbreekt In de UPA wordt al enige jaren de reden einde arbeidsovereenkomst doorgegeven. T/m 2019 was hiervoor invoercode 02850 in gebruik in Gemal. Per 2020 is de rubriek ook opgenomen in de loonaangifte. Het waardebereik werd toen geheel herzien. Om die reden is per 2020 de nieuwe invoercode 02846 geïntroduceerd voor reden einde arbeidsovereenkomst. Als je een dienstverband hebt beëindigd in 2020, met terugwerkende kracht naar 2019 dan geef je de reden einde arbeidsovereenkomst nog op met de oude invoercode 02850. Over 2019 moet immers een waarde uit het oude waardebereik worden opgenomen. Uit terugkoppeling van PFZW blijkt dat in sommige gevallen in deze situatie ten onrechte invoercode 02846 is gebruikt. Dit leidt er toe dat de reden einde arbeidsovereenkomst in de UPA over 2019 niet wordt gevuld. In de UPA wordt dit aan je kenbaar gemaakt met foutcode P0046 - Reden einde arbeidsovereenkomst verplicht vullen indien datum einde inkomstenverhouding is gevuld. Als je deze melding ontvangen hebt, dan kun je in een aanvullende correctieproductie 2020-12 alsnog invoercode 02850 vastleggen met de juiste waarde en met als ingangsdatum de maand in 2019 waarin het dienstverband is beëindigd. Ook kun je vanaf 2021-02 de reden einde arbeidsovereenkomst invoeren via de Handmatige Correctie UPA. Pensioenfonds PWRI 2021-01/86 Wijziging aanlevering per 2021 Met ingang van 2021 gelden op de volgende onderwerpen wijzigingen voor de gegevenslevering aan APG: Wet invoering extra geboorteverlof Soort IKV Reden einde IKV Wet invoering extra geboorteverlof Per 2020-07 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ingevoerd. Partners hebben vanaf genoemde datum ook recht op maximaal vijf weken extra verlof tegen 70% van het (maximum) dagloon. Wat dit betekent voor de pensioenaanlevering: De gegevensaanlevering wordt behandeld conform onbetaald verlof, dat geldt voor alle fondsen. De uitkering van UWV is namelijk geen loon. Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd t.o.v. voorgaand loon). Dus niet een verlaagd loon (70%) t.g.v. de UWV-uitkering. Functioneel leidt dit dus niet tot een wijziging en werkt WIEG eigenlijk zoals onbetaald verlof: de pensioenopbouw en afdracht loopt ongewijzigd door tegen ongewijzigde uren / deeltijdfactor. Voor de te verantwoorden verbijzondering van de inkomstenverhouding (in Payroll Gemal eventueel handmatig vast te leggen met invoercode 02859) wijzigt wel wat: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis geldt dat bij WIEG de verbijzondering WGP moet worden doorgegeven. voor pensioenfonds PWRI geldt geen wijziging (blijft WNE). We sluiten aan bij de afvraging die we al voor LA / UPA doen, zie onze release notes 2020-06/8 'WIEG - Aanvullend geboorteverlof en uitkering' bij 'Verantwoording in de loonaangifte en UPA. We gaan uit van het resultaat van grondslag van werkgevercode 55198 waarin je enerzijds de verlofkorting hebt vastgelegd en anderzijds de uitkering van UWV / bijdrage werkgever. Wanneer het resultaat ongelijk aan nul is (en meestal zal er geen sprake zijn van 100% doorbetaling), dan wordt in de verantwoording aan APG vanaf 2021 de verbijzondering WGP meegegeven. Soort Inkomstenverhouding Met ingang van 2021 wenst APG dat het gegeven ‘Soort InkomstenVerhouding’ wordt aangeleverd conform de Loonaangifte. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Dit gegeven heb je al vastgelegd ten behoeve van de Loonaangifte. Per 2021 gaan we de waarde van dit gegevens (invoercode 02893) ook opnemen in de gegevenslevering APG. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Reden einde IKV Wanneer een medewerker uit-dienst gaat, dan leg je de datum uit-dienst vast met invoercode 02924 en de reden uit-dienst met enerzijds invoercode 02861 (om via APG het pensioenfonds te informeren) en anderzijds met invoercode 02850 (om via de Loonaangifte de Belastingdienst en haar afnemers te informeren). Zoals al eerder aangekondigd zal APG met ingang van 2021 aansluiten bij de codering van de Loonaangifte. Dit betekent dat je niet langer gebruik moet maken van de invoercodes 02861 / 02850 maar dat je in plaats daarvan met invoercode 02846 beide instanties van de gewenste informatie voorziet. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Zie ook het onderwerp 'Uitfaseren invoercodes 02356 en 02850' in deze release notes. Uitzondering De ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) mag alleen voor de Loonaangifte verantwoord worden onder bepaalde condities. Zo mag dit gegeven voor sommige medewerkers (bijvoorbeeld medewerkers bij de Politie) niet aangeleverd worden al naar gelang hun aansturing: Als invoercode 02893 (code soort inkomstenverhouding) gelijk is aan 11, 13 of 15, EN invoercode 02268 (code aard arbeidsverhouding) gelijk is aan 1, 10, 11, 82 of 83, EN de datum uit-dienst (invoercode 02924) of de datum uit-dienst Loonaangifte (invoercode 02941) is gevuld, dan moet invoercode 02846 aangeleverd worden. Een medewerker met publiekrechterlijke aanstelling, zul je bijvoorbeeld hebben aangestuurd met code aard arbeidsverhouding 18. Bij deze medewerker moet je de ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) dus niet vastleggen. De volgende waardes van invoercode 02846 zijn mogelijk: Code: Betekenis: 01 - Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd. 03 - Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever. 04 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever. 20 - Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer. 21 - Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet). 30 - Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 31 - Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.). 40 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht. 41 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden. 80 - Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV. 81 - Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV. 90 - De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd. 99 - Een andere, hiervoor niet genoemde reden. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Voor medewerkers waarbij je de datum uit-dienst met een reden al eerder heeft vastgelegd met invoercode 02850 of 02861, zal invoercode 02846 worden gegenereerd. De omzetting van invoercode 02850 is bekend en wordt voor 2020 ook al uitgevoerd [1]. Voor de omzetting van invoercode 02861 geldt: invoercode 02861 invoercode 02846 O (voorheen I) - overlijden 31 A (voorheen B) - ontslag wegens arbeidsongeschiktheid 80 W - ontslag 99 V - vervroegde uittreding 99 R - overig 99 Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Aangifte loonheffing bij 3.6 Reden einde arbeidsovereenkomst. 2021-01/87 Beëindiging regeling WIW Zoals aangekondigd in vorige release notes, zal de WIW-regeling per 2021 eindigen [1]. Voor Payroll Gemal betekent dit wanneer je nog deelnemers aan de WIW-regeling hebt, je deze moet overzetten naar de SW-regeling. Je doet dit door per 2021-01 de Code pensioenfonds (invoercode 02315) bij de betreffende deelnemers te wijzigen van waarde X naar waarde W. Maak je gebruik van de automatische afdrachtbetaling, dan kun je dit zonder verdere wijzigingen blijven doen. De automatische afdracht 18 is voor WIW en WSW hetzelfde, beide afdrachtuitvoercodes hebben we hierin opgenomen. Houd voor je journaalposten, eigen overzichten etc. rekening met de wijziging van uitvoercodes. De uitvoercode voor de inhouding is hetzelfde, de uitvoercode voor de afdracht is anders: - uitvoercode 01549 PWrI afdracht WIW wordt uitvoercode 01545 PWrI afdr. WSW-WS. Meer informatie [1] Release notes 2020-12/39. 2021-01/88 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2020-2021 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 december 2020 - Om je gegevens van 2020 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden willen we je over het volgende informeren. Je dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand je gegevens te verzenden naar het APG. Je gegevens van een eventuele correctieproductie (ACP) over december dien je uiterlijk vrijdag 29 januari 2021 te verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums:    periode uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2020 07-01-2021 ACP 12-2020 29-01-2021 01-2021 05-02-2021 02-2021 05-03-2021 ACP 12 is aanvullende correctieproductie periode 12. Ziektekostenverzekeraars Ziektekostenverzekering IZZ 2021-01/89 Uitbreiding opties per 2021 IZZ VGZ heeft per 2021 een nieuwe optie toegevoegd voor de basisverzekering de 'Basisverzekering Basis'. Net als voor de andere opties voor de basisverzekering heeft ook deze variant 6 keuzes ten aanzien van de hoogte van het eigen risico. Bovendien is er een nieuwe optie toegevoegd voor aanvullende verzekering 'Instap'. Meerdere klanten maken gebruik van de aanlevering van ziektekostenmutaties die zij rechtstreeks van IZZ VGZ ontvangen, inlezen in het HR-systeem en die zo mee aanleveren met alle overige maandelijkse mutaties aan Gemal. Hiervoor verandert er qua werkwijze niets. De nieuwe bedragen worden op dezelfde bestaande invoercodes aangeleverd naar Gemal en gepresenteerd in dezelfde uitvoercodes. Voor de basisverzekering is dat in-/uitvoercode 01181 en voor de aanvullende verzekering wordt het bedrag toegevoegd aan in-/uitvoercode 01183. Vastlegging nieuwe opties Gemal kent ook de 'oude' verwerkingsmethode door het vastleggen van het aantal verzekerden per verzekeringsoptie waarbij Gemal dit omrekent met het bedrag dat voor de betreffende verzekeringsoptie in de werkgevergegevens is opgenomen, zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Zorgverzekering > IZZ-VGZ. Voor deze werkwijze zijn naar aanleiding van de uitbreiding van de keuzes nieuwe werkgevercodes en invoercodes opgenomen per 2021-01. Voor de basisverzekering basis zijn de bedragen opgenomen bij de nieuwe werkgevercodes 07230 t/m 07235. Voor de nieuwe aanvullende verzekering Instap in de nieuwe werkgevercode 07422 opgenomen. Voor deze nieuwe keuzes zijn voor het vastleggen van het aantal verzekerden per optie de nieuwe invoercodes 02006 t/m 02011 opgenomen voor de basisverzekering basis regeling 1 t/m 6 en voor de aanvullende verzekering Instap invoercode 02012. Gegeven: IZZ-VGZ Basisverzekering Basisregeling 1 t/ 6. Vastleggen: werkgevercode 07230 t/m 07235. Gegeven: IZZ-VGZ Instap. Vastleggen: werkgevercode 07422. Gegeven: Aant VGZ Basis r1 t/m r6. Vastleggen: invoercode 02006 t/m 02011. Gegeven: Aant VGZ Instap. Vastleggen: invoercode 02012. Presentatie De presentatie voor alle basisverzekeringen vindt plaats met uitvoercode 01181 IZZ VGZ basis. Dat is ook het geval bij de nieuwe Basisverzekering Basis. De presentatie voor alle aanvullende verzekeringen worden samengeteld in uitvoercode 01183 IZZ VGZ aanv. Dit geldt ook voor de nieuwe aanvullende optie Instap. Voor wat betreft de uitvoercodes verandert er dus niets. Aanvullende verzekering buitenland De aanvullende verzekering buitenland had tot nu toe twee verschillende opties, te weten de optie Europa en de optie Wereld. De premie voor beide keuze was (de laatste jaren) hetzelfde namelijk 2,00 euro. Voor 2021 heeft IZZ nog één keuze voor buitenland, nog steeds met een premie van 2,00 euro. Feitelijk zou in Gemal dus één van beide opties kunnen vervallen. We hebben er voor gekozen om dit in elk geval voor 2021 nog gelijk te houden. Men kiest immers toch slechts voor één van beide opties en het bedrag is gelijk. Actie Voor zover je van deze werkwijze gebruik maakt, leg je voor de werknemer het aantal verzekerden vast (vaste mutatie) bij de nieuwe invoercodes 02006 t/m 02012. Automatische herrekeningen 2021-01/90 Vermelding automatische herrekening in mutatieverslag Periode 2020-12 reden omschrijving 12 CAO politie - Eenmalige uitkering Waarderingsgebaar 2020-12 13 Loonverdeling via directe doorbelasting en uurloners Periode 2021-01 reden omschrijving 02 (via ACP 2020-12) CAO kraamzorg - Nieuw CAO-akkoord 03 (via ACP 2020-12) CAO zorgverzekeraars - CAO-akkoord Werknemer- en werkgevergegevens 2021-01/91 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving HR Core Beaufort rubriek HR Core Education component 02006 t/m 02011 Aant VGZ Basis r1 t/m r6 P12006 t/m P12011 8006 t/m 8009, 8013, 8011 02012 Aant VGZ Instap P12012 8012 02836 30%-regeling P02836 2836 02845 Wachtgelder (zorg) P02845 2845 02889 Kwartaaltabel LH P12889 2889 Vervallen invoercodes invoercode omschrijving 02861 reden van uittreden Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 01680 grsl UFO ongemax 01694 grsl WHK ongemax 01696 grsl inh WIA ong 01697 grsl WIA ongemax 01776 loon LH tabel wit 02046 gr urn ziekengeld 02229 ABP stat.dtf.peil 02348 grsl WW tot z max 02349 grsl WW max 02395 uren opslag PB 02397 vrijwvrtz senvl 02398 vrijwvrtz OSV 02399 vrijwvrtz ONB 02400 vrijwvrtz LL 02401 vrijwvrtz Kzg 02402 vrijwvrtz Lzg 02403 vrijwvrtz Cal 02404 t/m 02410 vrijwvrtz verl9 t/m vrijwvrtz verl15 02412 uren intens.toesl. 02413 uren afw.volt. 02414 uren opslag ADV 02415 extra urn sol. fun 02416 vrijw. vrtz genbel Vervallen uitvoercodes uitvoercode omschrijving 01548 PWrI grondslag WIW 01549 PWrI afdracht WIW 01568 (vervalt per 2022) PWrI vrgjr WIW 2021-01/92 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 03004 pro-rata berekening 05777 tekst bij regeling 07230 t/m 07235 IZZ-VGZ Basisverzekering Basisregeling 1 t/m 6 07422 IZZ-VGZ Instap 08020 doorbetaling componenten gedeeltelijk ziek 10102 presentatie adres op jaaropgave 55169 uitvoercodes in grondslag ziekengeld uren 58003 verdeling meerdere dienstverbanden Gewijzigde werkgevercodes werkgevercode oude omschrijving nieuwe omschrijving 07427 IZZ-VGZ buitenland Europa IZZ-VGZ buitenland 07428 IZZ VGZ buitenland Wereld IZZ VGZ buitenland Publishing Date : 12/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-12-2020 20:56 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3307 Weergaven
Jaarovergang 2021-12/1 Bewaren gegevens na jaarovergang en herrekenen vorig jaar In Gemal kun je opgeven welke gegevens je wilt bewaren na de jaarovergang, zodat ze in het bestand aanwezig blijven voor gebruik in het volgende jaar. Dit doe je met Bewaren werknemers uit-dienst (werkgevercode 03051) waarmee je kunt aangeven dat werknemers met een datum uit-dienst in het vorige jaar (2021) of het jaar daarvoor (2020) alsnog bewaard moeten blijven. Dit leg je altijd vast bij instelling 0001 en uiterlijk in de salarisproductie van december 2021. Als je in 2022 nog gegevens van werknemers die uit-dienst zijn getreden in 2020 nodig hebt, moet je bij werkgevercode 03051 de waarde 2 vastleggen. Dit is alleen mogelijk als je in 2021 de waarde 1 hebt vastgelegd. Voor het bewaren van gegevens van werknemers die in 2019 uit-dienst zijn gegaan is geen code beschikbaar. Als je voor de werknemers van de laatstgenoemde categorie in januari 2022 een ('loze') mutatie vastlegt, dan zal dit resulteren in een salarisstrook zonder berekeningsgegevens. Loze mutatie = wanneer je bij een code een bedrag van € +1,00 variabel vastlegt en vervolgens bij dezelfde code nogmaals een bedrag van € -1,00 variabel vastlegt. De gegevens blijven dan in Gemal nog een jaar bewaard. Gegevensuitwisseling pensioenfondsen Als je voor deelnemers gegevens wijzigt over vorig jaar door middel van herrekeningen over vorig jaar, dan dien je hierbij te denken aan de gegevensuitwisselingen met onder andere de pensioenfondsen ABP, PFZW of PRWI. Hierbij is het noodzakelijk dat je er ook voor kiest om werknemers die vorig jaar uit dienst zijn gegaan, te laten bewaren in Gemal. Doe je dit niet dan kunnen de gegevens van deze werknemers uiteraard ook niet door ons aan de pensioenfondsen geleverd worden en zou dit tot foutsignalen kunnen leiden. Actie Je legt het bewaren vast bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diversen onder het kopje 'Jaarovergang/jaarafsluiting' bij Bewaren werknemers uit dienst (werkgevercode 03051). Herrekenen vorig jaar Je kunt met werkgevercode 03051 aangeven dat gegevens van het vorig jaar bewaard moeten blijven zodat er ook over het jaar kan worden herrekend. Wanneer je deelneemt aan bijvoorbeeld pensioenfonds ABP of PFZW is deze aansturing noodzakelijk voor de verantwoording voor het geval je wel eens over het jaar heen herrekent. De aansturing hiervoor (Code herrekenen vorig jaar, werkgevercode 03050) hebben we enige tijd geleden aangepast en vastgelegd op Algemeen of CAO-niveau: Voor alle klanten uit de sector Pensioenen en uitkeringen heeft werkgevercode 03050 de waarde 0 = geen herrekening over vorig jaar. Voor alle overige klanten heeft werkgevercode 03050 de waarde 1 = wel herrekenen over vorig jaar. Je kunt deze werkgevercode eventueel zelf aanpassen. Ons dringend advies is echter om dit niet te doen. Handleiding Jaarovergang Alle informatie over de jaarovergang vind je in de Payroll Gemal community bij Productdocumentatie. 2021-12/2 Jaaropgave en vooringevulde aangifte (VIA) Het jaar loopt weer ten einde en dat betekent dat binnen enige tijd de jaaropgaven verstrekt zullen worden, waarmee de werknemers aangifte inkomstenbelasting zullen doen. Dit jaar zijn er een aantal aandachtspunten waar we je graag op willen wijzen. Transitie-/Ontslagvergoeding Sinds begin 2020 bieden wij de optie om een transitie-/ontslagvergoeding uit te betalen zonder een nieuw dienstverband hiervoor aan te maken. De betaling lijkt dan voor de werknemer plaats te vinden op hetzelfde dienstverband. Ook op de jaaropgave wordt de transitie-/ontslagvergoeding samengevoegd met het loon van het dienstverband. In de loonaangifte wordt de vergoeding echter aangegeven op een aparte IKV (inkomstenverhouding), los van het dienstverband. Dit is conform de fiscale voorschriften. Ook in de vooraf ingevulde aangifte wordt de vergoeding apart weergegeven. De werknemer kan de bedragen in de vooraf ingevulde aangifte optellen en deze opgetelde bedragen controleren met de jaaropgave. In een eerder stadium is aangegeven dat de transitie-ontslagvergoeding op de jaaropgave ook apart gespecificeerd zou worden. De regelgeving heeft zich echter zodanig ontwikkeld, dat per 2024 voor tal van nieuwe situaties een aparte IKV noodzakelijk is, die ook in de VIA apart gepresenteerd zal worden. Wij werken daarom aan een functionaliteit die aansluit op deze nieuwe systematiek en die elke IKV apart op de jaaropgave kan presenteren. De jaaropgave en aangifte IB sluiten dan op elkaar aan. Het duurt echter langer dan we gehoopt hadden voordat er duidelijkheid is vanuit de regelgevers over hoe die toekomstige situatie er uit zou moeten zien. We kunnen daardoor ook in deze jaarovergang de transitievergoedingen nog niet apart op de jaaropgave presenteren.  Ontbrekend dienstverband bij negatieve arbeidskorting Let op: De hieronder beschreven situatie doet zich alleen nog voor indien je de pro-rata berekening niet gebruikt. Standaard staat deze berekening aan. Dat wil zeggen dat werkgevercode 03004 niet is vastgelegd. Gebleken is dat de vooraf ingevulde aangifte, hierna te noemen VIA, niet altijd volledig door de Belastingdienst wordt gevuld. Deze situatie doet zich met name voor wanneer je aan een medewerker meer dan één jaaropgave over 2021 hebt verstrekt en het gezamenlijke loon op deze jaaropgaven hoger is dan € 35.653. Wanneer je meerdere jaaropgaven aan een medewerker hebt verstrekt en op één (of meerdere) van deze jaaropgaven is sprake van een negatieve arbeidskorting, dan zijn de gegevens van deze jaaropgave door de Belastingdienst niet opgenomen in de VIA. Dit ondanks het feit dat de arbeidskorting correct is berekend en aan de Belastingdienst is doorgegeven. Het is daarom noodzakelijk dat medewerkers die meerdere jaaropgaven van je hebben ontvangen, controleren of alle door jou verstrekte jaaropgaven in de VIA zijn opgenomen. Omdat het invullen van een negatieve arbeidskorting in de aangifte IB niet mogelijk is, moeten wanneer er sprake is van een jaaropgave met negatieve arbeidskorting, de jaaropgaven bij elkaar worden geteld en als één jaaropgave in de aangifte IB worden opgegeven. Voor alle duidelijkheid, dit is alleen toegestaan als er sprake is van een jaaropgave met een negatieve arbeidskorting. Is er geen sprake van een negatieve arbeidskorting dan zullen je medewerkers eventueel ontbrekende jaaropgave(n) handmatig in de aangifte IB moeten toevoegen. Aanvullende informatie over hoe negatieve arbeidskorting kan ontstaan In het Nederlands belastingsysteem wordt over het inkomen loonheffing betaald. In deze loonheffing zit onder andere de arbeidskorting verwerkt. Tot een jaarinkomen van € 35.653 (2021) wordt deze korting steeds hoger. Vanaf een jaarinkomen van € 35.653 wordt de korting echter weer afgebouwd. De totale arbeidskorting op de gezamenlijke jaaropgaven van je medewerker is altijd € 0 of hoger. Wanneer een medewerker meerdere dienstverbanden heeft, wordt de loonheffing, en daarmee de arbeidskorting, per dienstverband berekend. Dat gebeurt door het inkomen van het eerste dienstverband te nemen en hierover de arbeidskorting te berekenen. Dit bedrag staat op de jaaropgave van het eerste dienstverband. Het bedrag aan arbeidskorting is daar altijd € 0 of hoger. Vervolgens wordt het inkomen van het tweede dienstverband bij het eerste opgeteld. Er wordt arbeidskorting over het totale inkomen van beide dienstverbanden berekend en daar wordt de arbeidskorting van het eerste dienstverband van afgetrokken. Dit vormt de arbeidskorting over het tweede dienstverband. Hier kan de arbeidskorting wel negatief zijn. Voorbeeld Op het eerste dienstverband heeft je medewerker € 35.653 verdiend. Op dit dienstverband krijgt die medewerker de maximale arbeidskorting. Er is namelijk volledige opbouw, maar geen afbouw. Op het tweede dienstverband heeft je medewerker € 10.000 verdiend. Op dit dienstverband vindt geen opbouw arbeidskorting meer plaats, maar alleen afbouw. Dit gebeurt omdat dit inkomen wordt geteld bovenop het inkomen van het eerste dienstverband. Hierdoor ontstaat een negatieve arbeidskorting op dit tweede dienstverband. 2021-12/3 Vervallen codes per 2022 Begin 2022 zal een jaarlijkse schoningsactie worden uitgevoerd in Payroll Gemal, waarbij oude codes gaan vervallen. Dit kunnen codes zijn die door veranderende wet- en regelgeving niet meer gewenst zijn of codes die in de praktijk nooit gebruikt blijken te worden. Op deze manier houden we Gemal actueel en overzichtelijk. Wanneer de code in 2021 nog wel actueel was, kun je in 2022 nog mutaties vastleggen met terugwerkende kracht in het jaar 2021 (voor zover de code te herrekenen is over het jaar heen), maar niet meer voor het jaar 2022. Aan het einde van deze release notes bij de tabellen vind je een overzicht van de codes die wij in het nieuwe jaar zullen laten vervallen. Je kunt deze dan tijdig uit je rapportages of eigen cumulaties verwijderen. Als je geen gebruik maakt van HR Core, dan moet je ervoor zorgen dat jouw HR-systeem deze codes niet meer aanmaakt. Let op: codes die in Gemal zijn vervallen, kunnen na enige tijd opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Wanneer je deze codes niet uit jouw HR-systeem of rapportages verwijdert, kan dit in de toekomst tot onverwachte resultaten leiden. Denk ook aan het verwijderen van vervallen uitvoercodes uit de journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Wet- en regelgeving 2022 2021-12/4 Loonaangifte- en UPA-meldingen per 2022 Jaarlijks voeren de Belastingdienst en SIVI de nodige wijzigingen door in de loonaangifte en de UPA. Dat betekent dat ook in Gemal de nodige wijzigingen aangebracht moeten worden om aan te blijven sluiten op de nieuwe situatie. Per periode 12 zijn diverse codes toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Samenhangend met die aanpassingen zijn ook de controles in de loonaangifte en de UPA vernieuwd. Deze aanpassingen zijn al doorgevoerd in release 2021-12, voor klanten die al in 2021 hun productie over 2022-01 draaien. Veel meldingscodes worden gedeeld door de loonaangifte en de UPA. Deze zijn doorgaans bekend onder een code L(jaartal laatste update)(volgnr), bijvoorbeeld L2107. Daarnaast zijn er UPA specifieke controles. Deze zijn bekend onder een code p(volgnr), bijvoorbeeld p0068. Daarnaast is er onderscheid in terugkoppelcontroles en poortcontroles. Terugkoppelcontrole Een terugkoppelcontrole wordt door de Belastingdienst of het UPA-fonds aan je doorgegeven als de foutsituatie zich voordoet. Die terugkoppeling krijg je echter pas nadat je de foutieve aangifte al hebt ingezonden en deze door de betreffende instantie is gecontroleerd. Daardoor kan feedback lang op zich laten wachten. In Gemal hebben wij deze meldingen opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) worden getoond. Je kunt de fout dan in een correctieproductie herstellen, zodat je hierna een correcte aangifte kunt indienen. Poortcontrole Een poortcontrole heeft tot gevolg dat de gehele aangifte wordt afgekeurd. Je kunt deze dan ook niet inzenden. Vaak wordt deze constatering pas gedaan op het moment dat de salarissen al betaald zijn en je de aangifte daadwerkelijk wilt versturen. Wij begrijpen dat dit een onwenselijke situatie is. Daarom hebben we de poortcontroles in Gemal opgenomen. Zodra aan de condities van een poortcontrole wordt voldaan, toont Gemal deze direct in Mutaties en Signalen Gemal, zodat je de situatie in een correctieproductie kunt herstellen. Daarnaast wijzigt Gemal de waarden richting de loonaangifte en/of UPA zodanig dat de poortcontrole niet afgaat. Let op: het feit dat Gemal de waarden wijzigt betekent niet dat de nieuwe waarde juist is. Het wijzigen is alleen bedoeld om te zorgen dat de aangiftesoftware niet blokkeert. Je dient ten allen tijde zelf de vastgelegde gegevens te corrigeren als in Mutaties en Signalen Gemal een loonaangifte- of UPA melding wordt getoond. Vervallen meldingen L1903 - Als de code soort inkomstenverhouding 13 is, dan moet de code aard arbeidsverhouding 1 zijn. L2014 - Incidentele inkomstenvermindering code G mag niet worden aangeleverd in leveringen vóór 07-2020. UPA melding p0068 - De datum einde sectorrisicogroep ligt vóór de datum aanvang sectorrisicogroep. Zorg er alsnog voor dat de datum einde sectorrisicogroep later is dan de datum aanvang sectorrisicogroep. Gewijzigde meldingen Er zijn dit jaar veel meldingen gewijzigd. In onderstaande tabel zijn de oude - en de nieuwe meldingscodes opgenomen, zodat je deze kunt blijven herkennen. In de Gemal handleiding wordt de tekst per melding volledig uitgeschreven en wordt een toelichting gegeven op de condities van de melding. Let op 1: per 2022 hebben we de afhandeling van invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding aangepast. Als je deze code niet zelf had vastgelegd, vulde Gemal in sommige situaties automatisch een waarde in voor de loonaangifte. Die automatisch ingevulde waarde bleek in de praktijk regelmatig tot meldingen te leiden, omdat deze onjuist bleek in combinatie met andere vastgelegde invoercodes. Vanaf 2022 hanteren we een ander systeem als je invoercode 02268 niet vastlegt: Gemal maakt een loonaangifte aan zonder waarde in het veld 'aard arbeidsverhouding'. Nadat de gehele loonaangifte is gevuld, controleert Gemal of het lege veld leidt tot foutmeldingen. Die meldingen worden dan in Mutaties en Signalen (MSG) gepresenteerd. Als één of meerdere van die meldingen poortcontroles zijn, dan vult Gemal een waarde in in het veld 'aard arbeidsverhouding', waardoor je de loonaangifte wel kunt insturen. Deze methode zorgt ervoor dat je ten allen tijde een melding in MSG krijgt op het moment dat de vastlegging tot enige loonaangiftemelding leidt. Het kan zijn dat je hierdoor meldingen krijgt voor dienstverbanden waarvoor je in 2021 nog geen meldingen kreeg en in 2022-01 ook geen mutaties hebt opgevoerd. Je kunt in de Gemal handleiding de instructie bij de betreffende melding raadplegen en de vastlegging corrigeren. Let op 2: we vragen je bijzondere aandacht voor melding L2218 (was L1917) -  ''ALS Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63] DAN Code aard arbeidsverhouding niet aanleveren''. Dit is een poortcontrole. Gemal probeert, indien mogelijk, deze melding te voorkomen, zodat niet de gehele loonaangifte wordt afgekeurd. Dat betekent, dat Gemal de Code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) niet aanlevert aan de loonaangifte als je de Code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) hebt vastgelegd met één van de genoemde waarden. Tevens zou Gemal de melding moeten tonen, zodat je erop geattendeerd wordt dat Gemal automatisch een poortcontrole heeft voorkomen. De bedoeling is dat je je vastlegging vervolgens corrigeert. Het bleek dat Gemal wél de poortcontrole voorkwam, maar geen melding toonde. Vanaf 2022 is dat gecorrigeerd. Het is daardoor mogelijk dat de nieuwe melding L2218 wordt getoond bij werknemers bij wie de fout reeds in 2021 of eerder ontstaan is. Bij die werknemers is de voorgaande melding L1917 dan ten onrechte niet getoond.   Melding oud Type controle (T = terugkoppelcontrole, P = poortcontrole) Melding nieuw Type controle (T = terugkoppelcontrole, P = poortcontrole) L1614  T L1614  P L1615  T L1615  P L1903 T L1903 P L2054  T L2201 T L2041 T L2202 T L1904 T L2203 T L1917 P L2218 P L2111 P L2204 P L2112 P L2205 P L2113 P L2206 P L2047 T L2207 T L2114 T L2208 T L2107 T L2212 T L2021 T L2216 T L2023 T L2217 T L1801 T L2219 T L2061 T L2225 T L0087 T L2287 T Nieuwe meldingen Er zijn dit jaar veel nieuwe meldingen toegevoegd, zie onderstaande tabel. In de Gemal handleiding wordt de tekst per melding volledig uitgeschreven en wordt een toelichting gegeven op de condities van de melding.   Melding Type controle (T = terugkoppelcontrole, P = poortcontrole) Opmerking L1823 P Bestond al in loonaangifte, maar was nog niet in Gemal aanwezig. L1824 P Bestond al in loonaangifte, maar was nog niet in Gemal aanwezig. L1825 P Bestond al in loonaangifte, maar was nog niet in Gemal aanwezig. L2251 P   L2252 / L2254 P   L2253 P   L2255 P   L2257 P   L2258 P   L2259 P   L2260 P   L2261 P   L2262 P   L2263 T   L2267 T   L2268 T   p0112 T   p0145 T Leidt tot uitval IKV (gegevens van dit DV worden niet verwerkt) Actie Als een loonaangifte- of UPA-melding in Mutaties en Signalen Gemal wordt getoond, dan kun je in de Gemal handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding zou kunnen verhelpen. Je vindt deze uitleg in de onderwerpen: Mutaties en Signalen Gemal bij 2.2 Meldingen loonaangifte UPA, algemeen bij 6.4 Foutmeldingen en oplossingen De handleiding is aangepast aan de situatie per 2022. Corrigeer altijd de situatie in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond. Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht. Bij een poortcontrole past Gemal de vastgelegde waarden zodanig aan dat de controle in de loon- of pensioenaangifte wordt gepasseerd. Dat betekent echter niet dat de door Gemal vastgelegde waarde juist is. Als een melding voor een poortcontrole wordt getoond in Mutaties en Signalen Gemal, dien je zelf de waarden te corrigeren, zodat de melding verdwijnt. 2021-12/5 Oude loonaangiftemelding L1606 alsnog toegevoegd Aansluitend op het vorige onderwerp, wijden we nog een onderwerp aan melding L1606. Het blijkt dat deze melding nooit in Gemal is opgenomen. L1606 - Code aard arbeidsverhouding is verplicht als code soort inkomstenverhouding = 11, 13, 15 of 18. Dit is een poortcontrole. Deze controle is in de praktijk nooit getoond, omdat Gemal bij het ontbreken van Code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) en/of Code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) automatisch een waarde vulde in de loonaangifte. Dit ter voorkoming van de poortcontrole. Dat wil echter niet zeggen dat de door Gemal gevulde waarde juist is. Je dient ten allen tijde zelf de correcte waarde op deze codes vast te leggen. Dit blijkt in de praktijk op grote schaal niet te gebeuren. Per 2022 wordt melding L1606 alsnog opgenomen in Gemal Gemal blijft wel voorkomen dat je hele loonaangifte afgekeurd wordt, maar gaat de melding tonen in voorkomende foutsituaties. Uit onderzoek blijkt dat dit ertoe zal leiden dat melding L1606 per 2022 op grote schaal wordt getoond in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Om een overvloed aan meldingen te voorkomen, zullen we eenmalig in productie 2022-01 expliciet waarden genereren voor invoercodes 02893 en 02268, waar je deze ten onrechte niet hebt vastgelegd. Deze waarden worden getoond in MSG en op het stamkaartje van de werknemers. Invoercode 02893 Code soort IKV wordt gegenereerd met dezelfde waarde die tot nog toe in de loonaangifte al werd gevuld. Invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding wordt gevuld met: - waarde 1 indien code soort IKV = 11, 13 of 15. - waarde 18 indien code soort IKV = 18. Actie Controleer of de door Gemal gegenereerde waarden de juiste zijn voor de situatie van het dienstverband Leg de juiste waarden vast in je HR systeem. De waarden die we in periode 2022-01 automatisch genereren, komen voort uit een complexe afleiding in Gemal die niet automatisch in je HR systeem wordt toegepast. Vanaf 2022-02 zul je zelf, net als voorheen, de correcte waarden voor invoercodes 02893 en 02268 bij nieuwe dienstverbanden moeten vastleggen. De achtervang voor poortcontroles blijft actief in Gemal, maar melding L1606 wordt nu in voorkomende foutsituaties wel getoond. Indien je in 2022-01 op grote schaal automatisch gegenereerde mutaties ontvangt op deze codes, dan betekent dat dat je je proces voor het vullen van genoemde invoercodes bij nieuwe dienstverbanden zult moeten verbeteren. 2021-12/6 Loonaangifte/UPA rubriekswijzigingen per 2022 Jaarlijks voeren de Belastingdienst en SIVI de nodige wijzigingen door in de loonaangifte en de UPA. Dat betekent dat ook in Gemal de nodige wijzigingen aangebracht moeten worden om aan te blijven sluiten op de nieuwe situatie. Hieronder zijn de kleinere wijzigingen beschreven. Er zijn twee grotere wijzigingen. Deze zijn beschreven als apart onderwerp in deze release notes; de premiedifferentiatie Aof en het Arbeidsvoorwaardenbedrag. Invoercode 02846 Reden einde arbeidsovereenkomst Waarde 80 en 81 zijn gewijzigd in 5 en 6, maar behouden dezelfde functie.   Waarde oud Waarde nieuw  80 - Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV 05 - Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV 81 - Bedrijfseconomische reden met toestemming UWV 06 - Bedrijfseconomische reden met toestemming UWV De waarden worden met een conversie omgezet. Invoercode 02846 is een ''laatste stand gegeven'' en wordt in de loonaangifte en de UPA doorgegeven in de maand van uitdiensttreding. Actie in 2022 Als je in 2022 een werknemer uit-dienst meldt met terugwerkende kracht in 2021, dan geef je wel de nieuwe waarde op. Gemal vult dan in de loonaangifte en de UPA de corresponderende oude waarde. In de UPA waren dat de waarden 80 en 81 in de loonaangifte werden beide waarden als 2 weggeschreven. In de nieuwe situatie wordt zowel in de UPA als in de loonaangifte de waarde van de invoercode rechtstreeks doorgegeven. Invoercode 02893 Code soort IKV - Waarde 35 en 54 vervallen. - Waarde 35 was niet opgenomen in de Gemal handleiding, maar blijkt in de praktijk toch gebruikt te zijn. Om die reden wordt ook deze waarde geconverteerd.   Waarde oud Waarde nieuw 35 - Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet 33 - Uitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet 54 - Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is 63 - Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking De waarden worden met een conversie omgezet. Deze rubriek kan niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd. In 2021 blijft daarom de oude waarde staan. Actie Er is geen actie nodig. Invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding Waarde 10 - Wet sociale werkvoorziening (WSW) vervalt. Nieuwe waarden 21 - WSW beschut werk. 22 - WSW detachering bij reguliere werkgever. 23 - WSW begeleid werk. 24 - Participatiewet beschut werk. Actie in 2022 Bij deze invoercode wordt een algemene waarde omgezet in 4 specifiekere waarden. Het is voor ons niet mogelijk om na te gaan welke waarde juist is. Omdat de oude waarde 10 vervalt, hebben wij besloten deze waarde met een conversie om te zetten naar waarde 21. Indien een andere waarde meer van toepassing is, dan kun je deze zelf vastleggen in productie 2022-01. Voor medewerkers behorend tot de CAO Aan de Slag (die voorheen bijvoorbeeld onder aard arbeidsverhouding 1 vielen), is de waarde 24 van toepassing. Invoercode 02267 Fase indeling F&Z - Waarden 2, 42 en 44 vervallen. - Wijziging waarden 1, 41 en 43. - Tekstuele wijziging omschrijving waarden 1, 41 en 43.   Waarde (oude omschrijving) Waarde (nieuwe omschrijving) 1 - Fase 1 (met uitzendbeding) 1 - Fase 1-2 (met uitzendbeding) 41 - Fase 1 (zonder uitzendbeding) 41 - Fase 1-2 (zonder uitzendbeding) 43 - Fase 1 (zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting) 43 - Fase 1-2 (zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting)   De vervallen waarden worden met een conversie omgezet naar de corresponderende nieuwe waarden.   Waarde oud (vervallen) Waarde nieuw 2  - Fase 2 (met uitzendbeding) 1 - Fase 1-2 (met uitzendbeding 42 - Fase 2 (zonder uitzendbeding) 41 - Fase 1-2 (zonder uitzendbeding) 44 - Fase 2 (zonder uitzendbeding met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting) 43 - Fase 1-2 (zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting) Actie Er is geen actie nodig. Invoercode 02263 Incidentele inkomstenvermindering - Tekstuele wijziging waarde 1 van 'Aanvullend geboorteverlof' naar 'Kindverlof'. - In de loonaangifte en UPA wordt de corresponderende waarde ‘G’ gewijzigd in waarde ‘K’. Actie Er is geen actie nodig. Werkgevercode 13013 UPA verlofsoort - Nieuwe waarde 7 - Aanvullend geboorteverlof (AGBV) toegevoegd. Met een conversie genereren wij deze nieuwe waarde in productie 2022-01. Wij voeren deze conversie uit bij de verlofregeling waar je werkgevercode 13027 Code aanvullend geboorteverlof hebt vastgelegd met waarde 1. Bovendien wordt deze conversie alleen uitgevoerd als je minstens één UPA-machtiging hebt vastgelegd op werkgevercode 04104. Actie Er is geen actie nodig. Nieuwe rubriek Taalvoorkeur UPA-werknemer Gegeven: taalvoorkeur UPA-werknemer. Vastleggen: invoercode 02936. Vanaf 2022 kunnen UPA-pensioenfondsen communicatie aanbieden in andere talen dan het Nederlands. Actie Als een werknemer een andere taalvoorkeur heeft, dan kan die taal op deze rubriek worden vastgelegd. De rubriek is niet verplicht. Als de taalvoorkeur niet wordt vastgelegd, dan vindt communicatie in het Nederlands plaats. Een taalvoorkeur moet vastgelegd worden door middel van een ISO taalcode uit de ISO639-1 tabel (2 letters). De lijst is te raadplegen op de website iso.org. Gemal voert geen controle uit op de vastgelegde waarde. Nieuwe rubriek Indicatie einde deelname regeling UPA Gegeven: indicatie einde deelname regeling UPA. Vastleggen: invoercode 03298. 0 (of niet vastgelegd) = niet van toepassing; 1 = ja. Actie Deze indicatie moet worden vastgelegd met waarde 1 als een dienstverband niet wordt beëindigd, maar de deelname aan de UPA-regeling wel stopt. Deze situatie doet zich doorgaans alleen voor bij fondsen, waar de deelname niet vanuit de CAO verplicht gesteld is. Conversies en bewaren werknemers uit-dienst Er worden diverse invoercodes omgezet met een conversie. Alle mutaties die hieruit voortkomen, worden getoond in Mutaties en Signalen Gemal en op het stamkaartje. Deze automatisch gegenereerde mutaties zorgen er echter niet voor dat werknemers die langere tijd uit-dienst zijn, bewaard blijven op de database. Actie Als je werknemers uit-dienst langer wilt bewaren, dan je hebt aangegeven met werkgevercode 03051 Bewaren werknemers uit-dienst, dan dien je in de januariproductie zelf een andere (''loze'') mutatie bij het betreffende dienstverband vast te leggen. Nieuwe grondslag uitbetaling vakantiebijslag LA (werkgevercode 55166) In aansluiting op de formele opname van persoonlijke budgetten in de loonaangifte, wordt ook een aanpassing gedaan op de vakantietoeslag (in de loonaangifte vakantiebijslag). Er wordt nu formeel onderkend dat ook vakantietoeslag regelmatig uitgeruild wordt tegen onbelaste vergoedingen of verstrekkingen. In dat geval stelt de fiscus dat alleen het daadwerkelijke bruto betaalde bedrag aan vakantietoeslag verantwoord moet worden, dus minus eventuele uitgeruilde bedragen. Wij hebben de nieuwe werkgevercode 55166 Uitvoercodes in grondslag uitbetaling vakantiebijslag LA in Gemal opgenomen. Het resultaat van deze grondslag wordt in de loonaangifte verantwoord als vakantiebijslag. Wij hebben deze grondslag op Algemeen niveau zodanig ingericht dat alle uitbetalingen en correcties op de vakantietoeslag exact zo worden geteld als dat in de oude situatie ook het geval was. Als je de uitbetaling van vakantietoeslag direct uitruilt tegen een netto component via een bron-doelregeling, dan mag deze niet geteld worden als uitbetaalde vakantiebijslag. In de oude situatie werd een dergelijke uitruil optioneel in mindering gebracht als je invoercode 02087 Corr. VT in LA en werkgevercode 06148 Correctie VT in loonaangifte niet had vastgelegd. In de nieuwe situatie wordt een uitruil altijd gepresenteerd op uitvoercode 02087 Corr. VT in LA. Deze is opgenomen in de nieuwe grondslag van werkgevercode 55166 met waarde 9 - negatief tellen. Hiermee vervallen invoercode 02087 Corr. VT in LA en werkgevercode 06148 Correctie VT in loonaangifte. Actie Er is geen actie nodig. Wij hebben de nieuwe grondslag werkgevercode 55166 zodanig ingericht dat je geen verschil ervaart. 2021-12/7 Premiedifferentiatie Aof Per 2022 wijzigt de fiscale regelgeving omtrent de WIA-premies. De WIA-premie bestaat uit de onderdelen: - Aof (ook bekend als WAO-WIA basis). - Whk, bestaande uit 2 subonderdelen WGA en ZW-flex. Voor het onderdeel Aof gold een vast premiepercentage. Per 2022 worden er 3 premiepercentages vastgesteld: - Aof hoog - Aof laag - Aof uitkering Het hoge tarief is van toepassing voor werkgevers met een loonsom hoger dan 25 maal het gemiddelde loon in Nederland. Het lage tarief voor werkgevers met een lagere loonsom. Jaarlijks wordt door UWV per beschikking bekend gemaakt welk tarief op je bedrijf van toepassing is. Dit tarief geldt dan voor het gehele kalenderjaar. Let op: voor werknemers die onder de CAO sociale werkvoorziening vallen, geldt altijd het hoge tarief. Dit hoge tarief wordt automatisch toegepast als je voor de instelling werkgevercode 03002 Code CAO of bij specifieke  werknemers invoercode 02317 Code afwijkende CAO vastlegt met waarde 08 WSW. Een Aof-uitkering is van toepassing op uitkeringsbetalingen. Dit tarief is vooralsnog gelijk aan het hoge tarief. Bovendien wordt de premie Wko (toeslag wet kinderopvang) vanaf 2022 apart berekend en aangegeven. Tot en met 2021 was deze premie onderdeel van de WAO-WIA basispremie. Met ingang van de huidige release ondersteunt Gemal deze nieuwe wetgeving. Hoe werkt het vanaf deze release? Aansturing De drie percentages Aof en de premie Wko worden door ons onderhouden met de volgende werkgevercodes: - 07150 Aof percentage hoog (voorheen WAO/WIA percentage afdracht). - 07151 Aof percentage laag (nieuw). - 07152 Aof percentage uitkering (nieuw). - 07154 Wko percentage (nieuw). Daarnaast is de nieuwe werkgevercode 07153 opgenomen in Gemal: Gegeven: Aof toepassing percentage. Vastleggen: werkgevercode 07153. 0 (of niet vastgelegd) = Aof hoog; 1 = Aof laag. Met deze werkgevercode geef je aan welk percentage binnen je bedrijf moet worden toegepast. In de meeste gevallen zal dit Aof hoog zijn. Je hoeft dan werkgevercode 07153 niet vast te leggen. Berekening Bij werknemers, die premieplichtig zijn voor de WIA, wordt de gekozen grondslag en premie berekend met de volgende uitvoercodes: - 01901 grsl Aof tot max (voorheen grsl WAO-WIA bas). Dit is de totale grondslag over alle tarieven heen, na toepassing van de VCR-methode. - 01697 grsl Aof ongemax (voorheen grsl WIA ongemax). Dit is de totale grondslag over alle tarieven heen, voor toepassing van de VCR-methode. - 01557 grsl Aof hoog (nieuw). - 01558 grsl Aof laag (nieuw). - 01559 grsl Aof uitk (nieuw). - 01874 afdr Aof hoog (voorheen afdr WAO-Aof). - 01775 afdr Aof laag (nieuw). - 01893 afdr Aof uitk (nieuw). - 02047 afdr Wko (nieuw). De Wko-premie wordt berekend over uitvoercode 01901 grsl Aof tot max, de gezamenlijke grondslag voor alle 3 Aof tarieven. Het tarief Aof uitkering wordt toegepast op de uitvoercodes in de bestaande grondslag van werkgevercode 55107 Uitvoercodes in grondslag samenloop SV tarief (voorheen Uitvoercodes in samenloop WW premie). Bij een samenloop van uitkering en regulier loon, stelt Gemal op basis van de grondslag van werkgevercode 55107 vast welk deel van het SV-loon betrekking heeft op de uitkering. Over dit deel van de totale Aof grondslag wordt vervolgens de Afdracht Aof uitkering berekend. Voorbeeld: Een werknemer verdient in 01-2022 € 4000 loon en € 2000 uitkering. De werknemer is WIA verzekerd. De premiepercentages zijn fictief en ter illustratie, zijn de tarieven hoog en uitkering tegen een ander percentage opgegeven. Uitgangssituatie: - invoercode 02123 Code WIA = 1 (verzekerd en premieplichtig). - werkgevercode 07150 Aof percentage hoog = 7%. - werkgevercode 07152 Aof percentage uitkering = 4%. - werkgevercode 07153 Aof toepassing percentage = 0 (hoog tarief toepassen). - werkgevercode 07154 Wko percentage = 0,5%. Berekende resultaten: Berekende post Code Formule Bedrag in Euro Grondslag samenloop SV tarief  werkgevercode 55107 - 2000 Loon SV uitvoercode 01598 - 6000 Grondslag Aof ongemaximeerd uitvoercode 01697 loon SV, want WIA verzekerd 6000 Grondslag Aof gemaximeerd uitvoercode 01901 VCR 4859,25 Afdracht Wko uitvoercode 02047 uitvoercode 01901 grsl Aof tot max x werkgevercode 07154 Wko percentage 4859,25 x 0,5% = 24,30 Grondslag Aof uitkering uitvoercode 01559 grondslag werkgevercode 55107 Uitvoercodes in grondslag samenloop SV tarief / uitvoercode 01598 loon SV x uitvoercode 01901 grsl Aof tot max 2000 / 6000 x 4859,25 = 1619,75 Afdracht Aof uitkering uitvoercode 01893 uitvoercode 01559 grsl Aof uitk x werkgevercode 07152 Aof percentage uitkering 1619,75 x 4% = 64,79 Grondslag Aof hoog uitvoercode 01557 uitvoercode 01901 grsl Aof tot max -/- uitvoercode 01559 grsl Aof uitk 4859,25 -/- 1619,75 = 3239,50 Afdracht Aof hoog uitvoercode 01874 uitvoercode 01557 grsl Aof hoog x werkgevercode 07150 Aof percentage hoog 3239,50 x 7% = 226,77 Berekening meerdere dienstverbanden De berekening bij meerdere dienstverbanden wordt in de pro-rataberekening betrokken. Op dezelfde wijze als bij loon en uitkering, wordt uitvoercode 01901 grsl Aof tot max van elk afzonderlijk dienstverband verdeeld naar rato van uitvoercode 01697 grsl Aof ongemax Voorbeeld Een werknemer heeft 2 dienstverbanden. Op beide dienstverbanden wordt 3000 euro verdiend. Stapelberekening Dienstverband 1: De volle 3000 euro blijft binnen het maximum SV-loon. - uitvoercode 01901 grsl Aof tot max = 3000. - uitvoercode 01697 grsl Aof ongemax = 3000. Dienstverband 2: Het loon van dit dienstverband wordt gestapeld op dat van dienstverband 1. Nu wordt het maximum SV-loon wel overschreden. Op uitvoercode 01901 wordt gemaximeerd. - uitvoercode 01901 grsl Aof tot max = 1859,25. - uitvoercode 01697 grsl Aof ongemax = 3000. Totaal uitvoercode 01901 grsl Aof tot max = 4859,25. Totaal uitvoercode 01697 grsl Aof ongemax = 6000. Pro-rataberekening Voor elk dienstverband wordt uitvoercode 01901 verdeeld naar rato van uitvoercode 01697. Dienstverband 1: aandeel in uitvoercode 01697 = 3000 / 6000 = 50%. - uitvoercode 01901 grsl Aof tot max = 50% x 4859,25 = 2429,63. Dienstverband 2 aandeel in uitvoercode 01697 = 3000 / 6000 = 50%. - uitvoercode 01901 grsl Aof tot max = 50% x 4859,25 = 2429,62 (1 cent afwijking i.v.m. sluitpost). Voor elk dienstverband wordt vervolgens de Aof premie berekend vanuit de herverdeelde grondslag. - uitvoercode 01557 grsl Aof hoog = uitvoercode 01901 grsl Aof tot max = 2429,62. - uitvoercode 01874 afdr Aof hoog = uitvoercode 01557 grsl Aof hoog x werkgevercode 07150 Aof percentage hoog = 2429,62 x 7% = 170,07. Opslag sociale lasten Over een reservering voor vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of persoonlijk budget kun je maandelijks een opslag sociale lasten laten berekenen. De berekening van deze opslag is aangepast zodat de Aof premies en Wko premie volgens de nieuwe systematiek in de opslag worden meegenomen. Te ontvangen UWV Als je een uitkering betaalt aan een werknemer die SV verzekerd is, vergoedt UWV de sociale lasten over de uitkering. Gemal berekent het bedrag dat je van UWV zou moeten ontvangen. Dit wordt gepresenteerd op uitvoercode 01554 te ontvangen UWV. De berekening van dit bedrag is aangepast aan de nieuwe Aof- en Wko-berekening. Controleoverzicht loonaangifte Op het controleoverzicht loonaangifte worden grondslagen en afdrachten van sociale premies getoond, voor zover deze in de loonaangifte worden aangeleverd. In de oude situatie werd alleen de afdracht WIA basis in de loonaangifte verantwoord. In de nieuwe situatie worden de grondslagen en afdrachten van alle 3 Aof tarieven en de Wko afdracht in de loonaangifte verantwoord. Deze worden dan ook allen op het controleoverzicht getoond, voor zover er op deze post resultaat aanwezig is. Jaaropgave Op de jaaropgave worden de sociale premies vermeld die zijn afgedragen ten behoeve van de werknemer. De berekening van deze post is aangepast, zodat de nieuwe Aof- en Wko-afdrachtpremies allen in deze post worden geteld. Actie Als je een beschikking hebt ontvangen dat je het Aof laag tarief mag toepassen, dan leg je werkgevercode 07153 Aof toepassing percentage vast met waarde 1. Bij hoog tarief leg je deze code niet vast. Denk er aan de nieuwe uitvoercodes op te nemen in je journaalposten. De nieuwe uitvoercodes kun je desgewenst in eigen rapportages opnemen. Als je eigenrisicodrager bent voor enige sociale verzekering, dan dien je de uitvoercode waarop je de uitkering ten gevolge van deze verzekering betaalt, op te nemen in grondslag van werkgevercode 55107 Uitvoercodes in samenloop SV tarief met waarde 1. Hiermee merk je de uitvoercode aan als uitkeringsbetaling. Daardoor wordt over dit bedrag altijd Aof hoog (en WW laag) toegepast. 2021-12/8 Arbeidsvoorwaardenbedrag In de loonaangifte wordt het SV-loon van je werknemers verantwoord. Dit loon wordt door het UWV gebruikt om uitkeringsrechten te berekenen. Het UWV gebruikt daarvoor een referteperiode van 12 maanden voor zover aanwezig. Jaarlijkse betalingen kunnen in dat systeem voor problematiek zorgen. Stel een werknemer is net een paar maanden in-dienst. Maandelijks wordt een recht vakantietoeslag (VT) en eindejaarsuitkering (EJU) opgebouwd, maar dit is nog niet uitbetaald. Als de werknemer nu recht krijgt op een uitkering, dan worden de VT en EJU ten onrechte niet meegeteld. Dit probleem is in het verleden reeds ondervangen door in de loonaangifte de opbouw van recht VT en EJU bij het SV-loon op te tellen en de uitbetaling van VT en EJU van het SV-loon af te trekken. VT kent een eigen post opbouw en uitbetaling en EJU werd verantwoord onder ‘extra periode salaris’. In veel CAO’s wordt echter geen VT of EJU betaald, maar wordt er een persoonlijk budget (PB) opgebouwd, dat de werknemer naar eigen voorkeur kan besteden. Dergelijke PB’s waren tot op heden niet geformaliseerd in de loonaangifte. Daardoor werden alleen de bruto uitbetalingen van een PB als SV-loon geregistreerd. Dit kon zorgen voor schommelingen in het SV-loon en daarmee in de uitkeringsrechten van de werknemer. Voorbeeld: Een werknemer komt 01-2022 in-dienst en verdient € 2000 SV-loon. Daarnaast wordt maandelijks € 200 recht PB opgebouwd. De werknemer krijgt per 04-2022 een WIA-uitkering. Tussentijds is geen PB uitbetaald. Het UWV gaat nu uit van een maandelijks SV-loon van € 2000. De werknemer krijgt dus geen uitkeringsrechten voor het PB. Hoe werkt het vanaf deze release? Loonaangifte Per 2022 wordt het PB formeel in de loonaangifte verantwoord, waarmee de systematiek gaat aansluiten op de bestaande systematiek voor VT en EJU. PB, EJU en andere periodiek opgebouwde rechten worden verantwoord op de post ‘opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’. Uitbetalingen van dergelijke rechten op de post ‘opname arbeidsvoorwaardenbedrag’. Het UWV telt de opbouw maandelijks bij het SV-loon en trekt opnames af, waardoor een gelijkmatige betaling van SV-loon wordt geregistreerd. Let op: opbouw en uitbetaling VT wordt net als in de oude situatie verantwoord op een eigen post, tenzij de VT in een PB wordt gestort. In dat geval wordt deze alleen als recht PB geteld. Aansturing in Gemal De nieuwe posten in de loonaangifte worden gevuld vanuit twee nieuwe grondslagen: Gegeven: uitvoercodes in grondslag opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag. Vastleggen: werkgevercode 55167. 0 (of niet vastgelegd) = eerder opgegeven waarde vervalt; 1 = telt in de grondslag; 8 = niet opnemen bij vaststelling van de grondslag; 9 = negatief tellen in de grondslag. De uitvoer van deze grondslag wordt gepresenteerd op de nieuwe uitvoercode 02258 opbw arbdsvwdnbdr. In deze grondslag worden uitvoercodes vastgelegd waarop de maandelijkse opbouw van recht op extra betalingen naast het salaris wordt gepresenteerd. Voorbeelden hiervan zijn de opbouw van recht eindejaarsuitkering (EJU) of persoonlijk budget (PB). De grondslag wordt in de loonaangifte verantwoord op de post ‘opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’. Het UWV telt deze post op bij het SV-loon bij de berekening van uitkeringen. Let op: De opbouw van recht vakantietoeslag is uitgezonderd van deze grondslag, omdat deze in de loonaangifte op een aparte post wordt verantwoord. Als het recht vakantietoeslag wordt doorgestort in een PB, dan wordt dit tot het PB gerekend en dus wel in deze grondslag opgenomen via de uitvoercodes voor opbouw PB. Deze zijn reeds inclusief alle doorstortingen. Als een PB bij voorbaat alleen aangewend mag worden voor belastingvrije vergoedingen (bijvoorbeeld studiekostenbudget), dan mag dit budget niet in deze grondslag worden opgenomen. Aangezien dit PB bij uitbetaling nooit in het SV-loon wordt geteld, moet ook de opbouw niet tot het SV-loon worden gerekend voor de berekening van uitkeringen bij het UWV. Gegeven: uitvoercodes in grondslag opname arbeidsvoorwaardenbedrag. Vastleggen: werkgevercode 55168. 0 (of niet vastgelegd) = eerder opgegeven waarde vervalt; 1 = telt in de grondslag; 8 = niet opnemen bij vaststelling van de grondslag; 9 = negatief tellen in de grondslag. De uitvoer van deze grondslag wordt gepresenteerd op de nieuwe uitvoercode 02259 opn arbdsvwdnbdr. In deze grondslag worden uitvoercodes vastgelegd, waarop uitbetalingen worden gepresenteerd van periodiek opgebouwde rechten zoals eindejaarsuitkeringen (EJU) of persoonlijk budget (PB). De grondslag wordt in de loonaangifte verantwoord op de post ‘opname arbeidsvoorwaardenbedrag’. Het UWV trekt deze post af van het SV-loon bij berekening van uitkeringen. Let op: De uitbetaling van vakantietoeslag is uitgezonderd van deze grondslag, omdat deze in de loonaangifte op een aparte post wordt verantwoord. Als het recht vakantietoeslag wordt doorgestort in een PB, dan wordt dit tot het PB gerekend en worden uitbetalingen dus wel in deze grondslag opgenomen via de gebruikelijke uitvoercodes voor uitbetaling PB. Als een PB bij voorbaat alleen aangewend mag worden voor belastingvrije vergoedingen (bijvoorbeeld studiekostenbudget), dan mag dit budget niet in deze grondslag worden opgenomen. Aangezien dit PB bij uitbetaling nooit in het SV-loon wordt geteld. Een EJU of PB kan via een cafetariaregeling worden uitgeruild tegen een onbelaste (netto) vergoeding of een vergoeding/verstrekking die je in de werkkostenregeling opneemt. Ook kan het bruto bedrag via een bron/doel regeling worden ingehouden wegens aflossing van een fiets of andere lening. In die situatie mag de uitbetaling niet gerekend worden tot de uitbetaling arbeidsvoorwaardenbedrag voor zover deze is uitgeruild tegen een netto component. Voor reguliere uitbetalingen is de uitvoercode van de uitbetaling PB opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55168. In het geval van een uitruil tegen een onbelaste component, wordt de uitbetaling ten onrechte geteld. Om dit te compenseren hebben we naast de bestaande uitvoercode 02086 corr uitbet EJU 1 (naamswijziging, voorheen corr. EJU in LA), de nieuwe uitvoercodes 02417 t/m 02422 corr uitbet EJU 2 t/m 7 en 02423 t/m 02427 corr uitbet PB 1 t/m 5 geïntroduceerd. Als een bruto, netto/bruto of procentuele uitbetaling van een PB direct uitgeruild wordt via een bron-doel regeling, dan wordt het uitgeruilde bedrag op deze uitvoercodes gepresenteerd. Deze uitvoercodes zijn in de grondslag van werkgevercode 55168 vastgelegd met waarde 9. Voorbeeld: Een werknemer verdient maandelijks € 2000 salaris en bouwt € 200 PB 1 (uitvoercode 01903) op. In een maand laat de werknemer € 400 PB 1 uitbetalen en ruilt dit uit tegen een netto studiekostenvergoeding. Berekende resultaten: - uitvoercode 01001 salaris = € 2000. - uitvoercode 01074 bruto uitbetaling PB 1 = € 400. - uitvoercode 01326 bruto correctie = - € 400. - uitvoercode 00876 netto diversen (studiekosten) = € 400. Uitvoercode 01903 opbouw PB 1 is opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55167 Uitvoercodes in grondslag opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag met waarde 1 (tellen). Uitvoercode 02423 corr uitbet PB 1 = -€ 400 en is opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55168 Uitvoercodes in grondslag opname arbeidsvoorwaardenbedrag met waarde 9 (negatief tellen). UWV telt maandelijks SV loon + grondslag van werkgevercode 55167 - grondslag van werkgevercode 55168. Reguliere maand: - SV loon = € 2000 salaris. - Grondslag 55167 = opbouw PB 1 = € 200. - Grondslag 55168 = 0. - Totaal: € 2000 + € 200 = € 2200. Maand van uitruil PB: - SV loon = € 2000 salaris + € 400 bruto uitbetaling PB 1 - € 400 bruto correctie = € 2000. - Grondslag 55167 = opbouw PB 1 = € 200. - Grondslag 55168 = € 400 bruto uitbetaling PB 1 - € 400 Corr uitbet PB 1 = 0. - Totaal: € 2000 + € 200 + € 0 = € 2200. Dit is precies het beoogde effect. Elke maand moet immers het standaard inkomen van de werknemer geteld worden incl opbouw van rechten, zonder de uitbetalingen. Oude functionaliteit vervalt en conversie Eindejaarsuitkeringen In de oude situatie werden eindejaarsuitkeringen standaard in de loonaangifte verantwoord als ‘extra periode salaris’. Je kon dit blokkeren door werkgevercode 25032 / 25232 / 25432 / 25632 / 25832 / 25882 / 25932 EJU 1 t/m 7 in loonaangifte vast te leggen met waarde 1. Deze werkgevercodes komen te vervallen. In de nieuwe situatie zijn de uitvoercodes behorende bij opbouw en uitbetaling EJU opgenomen in de grondslagen van werkgevercode 55167 en 55168. Wij hebben dit vastgelegd in de ondersteuning op C(AO)-niveau en A(lgemeen) niveau. Als je één van de oude werkgevercodes had vastgelegd, dan werd de EJU niet opgenomen in de loonaangifte. Met een conversie zullen wij de uitvoercodes behorende bij de betreffende uitkering op W-niveau (Werkgeverniveau) in de grondslagen van werkgevercode 55167 en 55168 opnemen met waarde 8 (niet tellen in de grondslag). De afhandeling blijft op die wijze gelijk aan de oude situatie. Als een uitbetaling EJU via een bron-doel regeling werd uitgeruild, dan kon dit optioneel in de loonaangifte worden verantwoord. Het bruto uitruilbedrag werd dan gepresenteerd op uitvoercode 02086 corr. EJU in LA voor alle EJU’s gezamenlijk. In de nieuwe situatie worden de uitvoercodes voor uitruil altijd bepaald. Daarom vervallen de stuurcodes. Indien je de uitvoercodes niet wilt tellen in de grondslag van werkgevercode 55168, dan kun je ze zelf uit de grondslag verwijderen op W-niveau. Vervallen codes - invoercode 02086 Corr. EJU in LA. - werkgevercode 06147 Corr. EJU in LA. - werkgevercode 25032 / 25232 / 25432 / 25632 / 25832 / 25882 / 25932 EJU 1 t/m 7 in loonaangifte. Persoonlijk budget In de oude situatie was het mogelijk om het recht VT dat werd doorgestort in een PB in de loonaangifte te verantwoorden als VT. In de nieuwe situatie is dat niet meer toegestaan; doorgestort recht maakt deel uit van het PB en moet als zodanig verantwoord worden. Wij hebben dit vastgelegd in de algemene ondersteuning. Hiermee komt de oude functionaliteit voor het tellen van doorgestort recht VT te vervallen. Vervallen codes - werkgevercode 03673 PB verantwoording loonaangifte. - werkgevercode 03674 PB uitbetaalde VT voor loonaangifte. - uitvoercode 02251 PB-recht VT-LA. - uitvoercode 02252 PB-bet. VT-LA. Actie Als je op het gebied van eindejaarsuitkeringen en persoonlijke budgetten de CAO ondersteuning volgt, hoef je geen actie te ondernemen. Wij hebben de inrichting van de nieuwe grondslagen op Algemeen, CAO en Werkgeverniveau zodanig vormgegeven, dat je geen verschil zult ervaren. Indien je een functionaliteit voor eindejaarsuitkering of persoonlijk budget op werkgeverniveau anders hebt ingericht, dan moet je mogelijk de grondslagen voor opbouw en opname arbeidsvoorwaardenbedrag corrigeren. Als de regeling leidt tot een maandelijkse opbouw van recht op een geldbedrag en de verwachting is dat het bedrag minstens eenmaal per jaar (deels) bruto wordt uitbetaald, dan is er sprake van een arbeidsvoorwaardenbedrag. De uitvoercode(s) waarop de maandelijkse opbouw van recht wordt gepresenteerd moet(en) dan vastgelegd zijn in de grondslag opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag met waarde 1 (tellen). De uitvoercode(s) waarop de bruto, netto/bruto of procentuele uitbetaling op word(t)(en) gepresenteerd, moeten dan vastgelegd zijn in de grondslag opname arbeidsvoorwaardenbedrag met waarde 1 (tellen). Kwalificeert de eigen regeling niet als arbeidsvoorwaardenbedrag, maar zijn de betreffende uitvoercodes wel op A(lgemeen) of C(AO) niveau opgenomen in de grondslagen, dan leg je de betreffende uitvoercodes vast met waarde 8 (niet tellen). 2021-12/9 Personeel niet in loondienst - registreren BSN en geboortedatum per 2022 verplicht Als je betalingen verricht aan personeel niet in loondienst, dan geef je die jaarlijks op in een IB47-aangifte. De structuur van die aangifte wordt gewijzigd. In de aangifte die je begin 2023 zal indienen over het jaar 2022, is het verplicht om het BSN en de geboortedatum te vermelden van de personen aan wie je een betaling hebt verricht. De wet is onlangs aangepast, waardoor uitvraag van deze gegevens binnen de AVG is toegestaan voor personeel niet in loondienst. Wij adviseren je om direct in 2022 deze gegevens te registreren zodra je een dergelijke betaling verricht. Dit voorkomt dat je aan het einde van het jaar een inhaalslag moet maken. De aangifte die betrekking heeft op het jaar 2021 en die je indient begin 2022 is nog ongewijzigd. 2021-12/10 Updaten controlelijsten CAO's, nationaliteiten en sectoren Jaarlijks brengen de Belastingdienst en het CBS lijsten uit met nationaliteiten, sectoren en CAO codes die in de loonaangifte kunnen worden vastgelegd. Deze controlelijsten moeten ook in Gemal in de programmatuur staan, zodat dit correct in de loonaangifte terechtkomt. Er is door ons een vergelijk gemaakt tussen de lijst die door de Belastingdienst is uitgegeven en de lijst die in Gemal beschikbaar is. Daaruit kwam naar voren dat er enkele updates nodig waren. Deze worden per 1-1-2022 doorgevoerd. Vervallen waarden kunnen per 01-12-2021 al niet meer worden opgegeven. Wijzingen per 2022 Nationaliteiten (invoercode 02251) In de lijst met nationaliteiten kwam naar voren dat er oude waarden waren die in Gemal nog werden ondersteund, maar niet meer door de Belastingdienst. Deze waarden zijn als volgt geconverteerd:   Oude waarde Per 1-1-2022 geconverteerd naar 0065 Joegoslavische Vervallen 0075 Burger van de Sovjet-Unie Vervallen 0078 Tsjecho-Slowaakse Vervallen 0082 Oost-Duitse Vervallen 0086 Macedonische 0088 Macedonische/Burger van Noord-Macedonië 0124 Zaïrese 0451 Burger van Democratische Republiek Congo 0303 Burmaanse Vervallen 0318 Noord-Jemenitische Vervallen 0340 Zuid-Jemenitische Vervallen 0404 West-Samoaanse Vervallen Bij een eventuele conversie zal dit in Mutaties en Signalen Gemal worden vermeld. Daarnaast waren er twee nationaliteiten die nog niet werden ondersteund door Gemal, maar wel door de Belastingdienst. Deze zijn toegevoegd aan Gemal. Het gaat om: Nummer Naam 0405 Samoaanse 0432 Palause CAO codes (werkgevercode 07005 / invoercode 02842) Op het gebied van CAO codes hebben er enkele naamswijzigingen plaatsgevonden. Deze zijn in Gemal ook verwerkt. Daarnaast is er een nieuwe CAO-code toegevoegd die nog niet in Gemal aanwezig was. Hieronder zie je de wijzigingen die zijn doorgevoerd.   CAO code (werkgevercode 07005) Oude waarde  Nieuwe waarde 0475 Sport Sport, werkgeversorganisatie in de 1022 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, MBO 1027 SNS Reaal groep De Volksbank (VH SNS Bank NV) 1471 Energie- en nutsbedrijven, WNB sector afval en milieubedrijven Energie- en Nutsbedrijven Wenb Sector CAO Geo Proces en Services 1625 Kema DNV GL Netherlands B.V. 2894 SNT Nederland Webhelp Nederland CAO 4215 Nog niet aanwezig MKMB Kinderopvang Actie Er is geen actie nodig. Een eventuele conversie van nationaliteit wordt gemeld in Mutaties en Signalen Gemal. Opgeloste meldingen 2021-12/11 Loonheffing onjuist bij vaste en variabele mutatie in dezelfde periode (change 2946537) Als er voor een invoercode zowel een variabele als een vaste mutatie werd opgegeven in dezelfde periode, dan kon Gemal bij meerdere dienstverbanden de verdeling tussen loonheffing tabel en loonheffing bijzonder tarief niet correct maken. Dit leidde tot een incorrecte loonheffing. Automatische herrekening 12-02 Gemal is hierop aangepast. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt met reden 12-02 vermeld in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-12/12 Loonaangiftemelding L1818 (change 2975800) Loonaangiftemelding L1818 - ''Loon SV ongelijk aan 0 terwijl de indicatoren verzekerd op N staan (invoercode 02122, 02123, 02124 op 0 of niet opgegeven)'' werd gegeneerd bij medewerkers waarvoor invoercode 02457 Code SV-plicht uitkering WW/WAO-WIA met waarde 2 of 3 is opgegeven en de invoercodes 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW de waarde 0 (of niet vastgelegd) hebben. Deze melding werd gegenereerd omdat in dit geval ten onrechte de AO-uitkering (uitvoercode 01005) in het loon-SV werd meegeteld. Automatische herrekening 12-03 Gemal is hierop aangepast. De uitkering wordt in dit geval toegevoegd aan uitvoercode 01570 corr SV-loon. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt met reden 12-03 vermeld in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Let op: De berekening is aangepast voor alle werknemers met invoercode 02457 met waarde 2 en 3. Hierdoor kan het voorkomen dat bij werknemers verschillen gaan optreden in de berekening, omdat zij één of meer van de indicatoren verzekerd aan hebben staan (invoercode 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW waarde 1, 2 of 3). Als bij een werknemer invoercode 02457 is vastgelegd met waarde 2 of 3, dan is er sprake van loon uit vroeger dienstbetrekking. Daarom leg je de SV-codes (invoercode 02122, 02123 en 02124) in deze situatie nooit vast. Er wordt dan geen SV-loon berekend, maar correctie SV loon (uitvoercode 01570). Ook voor deze werknemers wordt de automatische herrekening aangestuurd. 2021-12/13 Loonheffing en uitvoercode 01311 (change 2972146) Uitvoercode 01311 reeds ontvangen zorgde voor een incorrecte loonheffing bij meerdere dienstverbanden. Doordat het bedrag van uitvoercode 01311 niet werd verwerkt in uitvoercode 01597 loon loonheffing werd er een te hoog bedrag aan loonheffing ingehouden in Gemal. Automatische herrekening 12-04 Gemal is hierop aangepast. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt met reden 12-04 vermeld in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-12/14 Loonheffing onjuist bij vaste en variabele opname IKB in dezelfde periode (change 2992377) Bij zowel een vaste als een variabel mutatie in eenzelfde periode van een opname persoonlijk budget (invoercode 00652, 00653, 00990, 01074, 01178), werd de splitsing tussen loonheffing tabel en loonheffing bijzonder tarief niet correct gemaakt door Gemal. Automatische herrekening 12-06 Gemal is hierop aangepast. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt met reden 12-06 vermeld in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-12/15 Bedrag waarnemingstoeslag in periode na uit-dienst (change 2999105) Gebleken is dat als voor een werknemer een waarnemingstoeslag is vastgelegd via invoercode 02095 / 02096 Verschil inschaling, maar zonder aansturing naar rato (invoercode 02102), deze toeslag ook nadat de werknemer uit-dienst is, nog wordt berekend/uitbetaald via uitvoercode 01185 waarnemingstoel. Automatische herrekening 12-12 Gemal is hierop aangepast. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt met reden 12-12 vermeld in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-12/16 Uitvoercode 01769 niet gelijk aan 01606 (change 2954137) Sinds 2021-09 wordt uitvoercode 01769 SV dgn drbt ziek berekend. Bij opgave van ziekte, wordt deze code gebruikt om onder andere ORT bij ziekte te berekenen. Uitvoercode 01769 werd in eerste instantie gelijkgesteld aan uitvoercode 01606 SV dagen. Werknemers bij wie de sociale verzekeringen (invoercodes 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW) de waarde 0 (niet verzekerd) hebben, wordt uitvoercode 01606 op 0 gesteld. Dit gebeurde echter niet bij uitvoercode 01769. Gemal is hierop aangepast per 2022-01. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2021-12/17 Foutmelding 141 bij VTWK [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 23 november 2021 - De oplossing voor de foutmelding wordt in release 2021-12 opgenomen. Vanaf dan wordt een mutatie op eenzelfde invoercode voor zowel het huidige als het vorige jaar correct verwerkt. 17 november 2021 - Er zijn meerdere meldingen binnengekomen over foutmelding 141 - Mutatie vervallen in verband met dubbele opgave bij mutaties over 2020 én 2021 op dezelfde invoercode voor hetzelfde registratienummer. Wij zijn op dit moment bezig om deze foutmelding te analyseren en streven ernaar om de oplossing in de dan eerstvolgende release op te nemen. Op dit moment is de workaround om de mutaties voor 2020 in een andere productie op te geven dan die voor 2021. De mutaties voor 2020 kun je bijvoorbeeld opgeven in de productie van november en die voor 2021 in een aanvullende correctieproductie (ACP) over november. 2021-12/18 Hoe een RVU op te geven? [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 19 november 2021 - Er heerst nog wat onduidelijkheid over het opgeven van een RVU. We hopen door middel van dit bericht deze onduidelijkheid weg te nemen. Lees meer in de (aangepaste) handreiking bij Productdocumentatie. CAO informatie CAO gemeenten/SGO  2021-12/19 Uitvraag salarisgegevens Het A+O-fonds voert jaarlijks de Personeelsmonitor uit. Deze wordt deels gebaseerd op de geanonimiseerde salarisbestanden van medewerkers die tot de gemeentelijke bezetting behoren. Voor het gebruik van deze bestanden heb je als gemeente, gemeentelijke samenwerkingsverband of regionale uitvoeringsdienst (RUD) schriftelijk toestemming gegeven aan het A+O fonds Gemeenten. Degenen die deze toestemming hebben gegeven, willen we bij deze verzoeken te verifiëren dat de machtiging ook voor Gemal is vastgelegd uiterlijk in periode 12 [1]. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Jaarlijkse leveringen bij Code deelname databank VNG (werkgevercode 10611). CAO gemeenten 2021-12/20 Salariswijziging rijkspersoneel Op het moment van publiceren van de release notes hadden we nog niet de beschikking over de wijzigingen (circulaires) voor bestuurders decentrale overheid als gevolg van de afspraken in de CAO Rijk. Zodra we hier tijdig de beschikking over krijgen, zullen we je hierover via de community verder informeren. CAO GGZ 2021-12/21 Eenmalige uitkering november 2021 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 9 november 2021 - Met betrekking tot de uitkering kwamen er bij de Nederlandse GGZ veel vragen binnen over uurloners die structureel worden ingezet vanuit een nul-uren contract. Op 4 november is door de Nederlandse GGZ een bericht geplaatst om hierover uitsluitsel te geven. Daarin wordt aangegeven dat uurloners met een nul-urencontract conform H11, artikel 2 van de CAO, niet onder de CAO vallen en daardoor geen recht hebben op een uitkering. Voor uurloners die structureel worden opgeroepen, mag echter over het gemiddelde aantal uren per week, gemeten over de laatste 6 maanden, de eenmalige uitkering wel worden uitbetaald. Op basis van eerder contact met de werkgeversvereniging, wordt voor uurloners op dit moment in Gemal de eenmalige uitkering betaald op basis van de gewerkte uren van oktober die in november worden uitbetaald. Gezien het feit dat uurloners zeer beperkt voorkomen en dat het criterium 'structureel opgeroepen' niet is in te regelen in Gemal, zal de eenmalige uitkering voor deze groep niet worden aangepast in Gemal. Het advies is om de eenmalige uitkering voor deze groep werknemers zelf handmatig op te geven. Je moet dus zelf voor uurloners vaststellen of de uitkering moet worden geblokkeerd of dat het bedrag moet worden aangepast. Deze mutaties geef je op bij de salarisverwerking van november. De uitkering kan je voor de betreffende werknemers blokkeren door invoercode 01099 (eindejaarsuitkering 3) met waarde 0,01 op te geven. Ook het eventueel aangepaste bedrag van de uitkering kan je met deze invoercode opgeven. In beide gevallen leg je dit variabel vast. N.B. Bovenstaand geldt voor uurloners met een nul-urencontract. Voor werknemers met een min-max contract geldt dat het minimum aantal uren waarvoor de werknemer wordt ingezet, moet worden aangehouden als basis voor de uitkering. Update 29 oktober 2021 -  De werkgeversvereniging heeft aangegeven dat werknemers met onbetaald verlof ook recht hebben op de eenmalige uitkering. Wij hebben de inrichting hierop aangepast. Er vindt dus geen korting plaats op basis van langdurig ziek of verlof (alle vormen van verlof). 27 oktober 2021 - In de CAO GGZ is afgesproken dat de werknemers in november 2021 een eenmalige uitkering ontvangen van 500,00 euro, naar rato van het dienstverband. Deze uitkering wordt in Gemal ingeregeld als eindejaarsuitkeringsregeling 3. De naar rato berekening is op basis van de vaste of variabele waarde van invoercode 02404 Percentage deelbetrekking van de maand november. Er wordt rekening gehouden met eventuele korting verlof, met uitzondering van kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof en calamiteitenverlof. Vanaf dinsdag 2 november kun je in Gemal Direct Inrichting zien met welke specificaties wij deze regeling hebben opgenomen. Vanaf 3 november kun je, desgewenst, een proefproductie laten vervaardigen. Als je voor een werknemer de eenmalige uitkering wilt blokkeren of een afwijkend bedrag wilt vastleggen, dan doe je dat met een variabele mutatie met invoercode 01099. De blokkade leg je vast met waarde 0,01. Let op: controleer of je mogelijk in het verleden afwijkende waardes hebt vastgelegd voor de eindejaarsuitkeringsregeling 3 of in de grondslag (werkgevercode 55137) bijvoorbeeld voor eventuele sturing van wel/niet korten bij verlof. CAO onderwijs 2021-12/22 CAO HBO, MBO, PO en VO - AGBV en deeltijdfactor groter dan 100% (change 2962385) De berekening van de korting aanvullend geboorteverlof (AGBV) bij werknemers met een deeltijdfactor groter dan 100% was foutief bij de CAO's HBO, MBO, PO en VO. De korting werd te hoog vastgesteld. Automatische herrekening 12-07 De berekening in Gemal is hierop aangepast. Voor de betreffende werknemers zullen we in periode 12 een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt vermeld met reden 12-07 in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO onderwijs 2021-12/23 CAO PO - Nieuwe CAO 2021 De PO-raad en bonden hebben een akkoord getekend voor een nieuwe CAO met een looptijd van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. De nieuwe CAO bevat de volgende salarismaatregelen: Een salarisverhoging van 2,25% per 1 januari 2021. Een verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,3 naar 6,5% over het jaar 2021. Automatische herrekening 12-09 De salaristabellen 66, 67, 68 en 69 en het percentage eindejaarsuitkering zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in Gemal aangepast. Voor deze wijzigingen zullen we in periode 12 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 12-09 in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO onderwijs 2021-12/24 CAO PO en VO - Arbeidsmarkttoelage Er is behoefte om de Arbeidsmarkttoelage ook als een bruto diversen te kunnen opgeven en dat deze dan aan DUO wordt aangeleverd als Arbeidsmarkttoelage. Daartoe hebben we in/uitvoercode 00777 (deze was niet in gebruik) aangewezen. De naam van in/uitvoercode 00777 is op CAO-niveau aangepast naar  ‘Arbeidsmarkt tlg’. Door MI Education wordt naast uitvoercode 00631 ook uitvoercode 00777 aan DUO aangeleverd als Arbeidsmarkttoelage. CAO onderwijs 2021-12/25 CAO VO - Nieuwe CAO 2021 Partijen hebben een nieuwe CAO VO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. In de nieuwe CAO is naast de salariswijzigingen per oktober 2021 ook een eenmalige uitkering in november 2021 opgenomen. Tevens is een verhoging van de eindejaarsuitkering afgesproken. Salarisverhoging van 1,5% per 1 oktober 2021 De salaristabellen 63 en 64 en de bindingstoelagen zijn per 1 oktober 2021 aangepast. Verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,33% vanaf 2021 Het percentage van de eindejaarsuitkering en het afwijkend percentage (t.b.v. VPL) is per 1 januari 2021 aangepast. Eenmalig uitkering van € 800 in november 2021 De werknemer die in de periode januari tot en met oktober 2021 in-dienst is (geweest), ontvangt in november 2021 een eenmalige uitkering van € 800. De uitkering is naar rato van de betrekkingsomvang en van de periode dat de werknemer in 2021 in-dienst is (geweest). Specificaties uitkering: Het recht wordt opgebouwd over de periode januari t/m oktober. De uitkering worden opgenomen in de ABP-grondslag. LIO’ers zijn niet uitgesloten (invoercode 02351 (schaal-/tabelnr) met de waarde LIO). De uitbetaling vindt plaats in december (boekhoudkundige verantwoording in november). De uitkering is ingericht als eindejaarsuitkering 7 en wordt uitbetaald met uitvoercode 01417 met als tekst Eenmalige uitk 11. De uitkering bedraagt 800 euro. De uitkering wordt gemaximeerd (over de gekoppelde dienstverbanden heen) op 800 euro. Bijvoorbeeld bij een WTF van 1.25 is de uitkering 800 euro. Tevens worden de kortingen voor ouderschapsverlof, onbetaald verlof, levensloopverlof, zorgverlof lang en het aanvullende keuzebudget/verlofregeling 10 toegepast. Het politiek verlof, anticumulatiebepaling, schorsing en staking worden niet automatisch gekort. Blokkade en afwijkend bedrag Je kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren (bijvoorbeeld bij politiek verlof) door invoercode 01417 vast te leggen in de vaste gegevens met waarde 0,01 per 01-01-2021. Je kunt voor een medewerker een afwijkend bedrag uitkering vastleggen met invoercode 01417 (variabel vastleggen voor periode 11). Automatische herrekening 12-10 Voor de juiste berekening van de gewijzigde salarisbedragen en de eindejaarsuitkering zullen we in periode 12 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 12-10 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Controleer in Gemal Direct Inrichting of je in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd (bij eindejaarsuitkering 7 en de teksten van uitvoercodes) en verwijder deze zo nodig. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. CAO provincies 2021-12/26 Salariswijziging rijkspersoneel Op het moment van publiceren van de release notes hadden we nog niet de beschikking over de wijzigingen (circulaires) voor bestuurders decentrale overheid als gevolg van de afspraken in de CAO Rijk. Zodra we hier tijdig de beschikking over krijgen, zullen we je hierover via de community verder informeren. CAO provincies 2021-12/27 Aanvullend bericht 'Nieuwe CAO' [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 4 november 2021 - 11:30 uur - Zoals we geschreven hebben in de release notes Gemal, is er voor de CAO provincies onder andere sprake van een salariswijziging met terugwerkende kracht tot 2021-01. Vanuit Gemal-standpunt heeft dit tot gevolg dat alle zaken gerelateerd aan het salaris ook mee wijzigen. Zo ook verlofuren, immers: de waarde van het verlofuur is gebaseerd op het salaris en wanneer het salaris wijzigt, wijzigt dus ook de waarde van het verlofuur. De CAO stelt echter (art. 4.5.6) dat deze salariswijziging niet mag doorwerken in de waarde van verlofuren. Je kunt dit daarom voorkomen door (met twk) bij de betreffende werknemer een afwijkend uurloon verlofuren vast te leggen, zie de handleiding Gemal onderwerp Verlofuren (ver)kopen bij 5.1: U kunt een uurloon vastleggen dat afwijkt van het uurloon aangegeven op werkgeverniveau en dat alleen voor de regeling, voor het (ver)kopen van verlofuren van toepassing is: Gegeven: afwijkend uurloon 1 (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8). Vastleggen: invoercode 02774 (02775 / 02787 / 02788 / 03142 / 03143 / 03144 / 03145): het bedrag. Voor HR Core Beaufort komt dat overeen met de rubrieken: P00774 (P00775 / P02787 / P02788 / P06142 / P06143 / P06144 / P06145) 4 november 2021 - In onze release notes voor de CAO provincies hebben we bij onderwerp 2021-11/23 CAO provincies - Nieuwe CAO een beschrijving opgenomen van de wijzigingen. Bij het onderdeel over de Flexibiliteitsvergoeding die als eenmalige bruto uitkering is ingeregeld, is ten onrechte in de tekst nog sprake van een peildatum van 1 september 2021. In de vastgestelde versie van de bepalingen voor de Flexibiliteitsvergoeding (zoals opgenomen in bijlage 1 van de CAO) is deze peildatum komen te vervallen. We konden dit nog wel tijdig aanpassen in Gemal, maar niet meer in de release notes. CAO rijkspersoneel 2021-12/28 Nieuwe CAO 2021 Voor de CAO rijkspersoneel is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO met een looptijd van van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022 [1a]. De aanpassingen hebben voor wat betreft  Gemal onder andere betrekking op: Salariswijziging per 2021-07 Eenmalige uitkering per 2021-12 Eenmalige verdubbeling TOD Eenmalige thuiswerkvergoeding per 2021-12 Structurele thuiswerkvergoeding per 2022-01 Voorzieningen thuiswerkplek 1 - Salariswijziging per 2021-07 We hebben de bedragen, behorend bij de salarisregeling voor CAO rijkspersoneel, met terugwerkende kracht tot 2021-07 aangepast. De Participatieschaal PART wordt niet gewijzigd, omdat deze gekoppeld is aan het minimumloon. Gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we ook het bedrag minimum vakantietoeslag aangepast [1b]. 2 - Eenmalige uitkering per 2021-12 Voor wat betreft de eenmalige uitkering, die is afgesproken voor 2021-12, gelden onder andere de volgende bijzonderheden: Alle werknemers die onder de CAO rijkspersoneel vallen en in-dienst zijn op 01-12-2021, krijgen in december 2021 € 300,00. Het bedrag is naar rato van het percentage deelbetrekking. Gedeeltelijke doorbetaling van het maandinkomen heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering. Volledige korting in december op grond van WAZO-verlof, CAO rijkspersoneel of VWNW-verlof heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering. Volledige korting in december op andere gronden, leidt tot geen uitkering. We kunnen in Gemal niet onderscheiden naar volledige / of gedeeltelijke korting of naar de reden van de (verlof)korting, dus gaan we de uitkering niet automatisch korten bij een verlofregeling. Je kunt desgewenst zelf laten korten door de betreffende uitvoercode van de verlofregeling op te nemen in de grondslag van deze eenmalige uitkering-2 (grondslag werkgevercode 55136). We hebben de uitkering ingericht als eindejaarsuitkeringsregeling 2 en wordt uitbetaald via uitvoercode 01004 met de standaardtekst Eenm. uitk. dec. Omdat de uitkering pensioengevend is, wordt de uitbetaling opgenomen in de grondslag ABP als telling voor de variabelen opbouw ABP volgend jaar (uitvoercode 01004 in grondslag werkgevercode 55056). Je vindt de aansturing voor deze uitkering terug in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen bij 02 Eenm. uitkering dec. Je kunt de betaling blokkeren door invoercode 01004 in de stamgegevens vast te leggen met waarde 0,01 per 2021-12. Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan blokkeer je de uitkering en gebruik je een bruto diversen code (denk eraan om deze dan ook in de grondslag ABP op te nemen).  3 - Eenmalige verdubbeling aanvullende vaste TOD De medewerker die recht heeft op de aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst van € 37,50 per maand, krijgt eenmalig in het jaar 2021 een verdubbeling. Deze geldt voor werknemers die op 1 december 2021 in-dienst waren en in voorgaande periode een aanvullende toelage vaste TOD hebben ontvangen. In december 2021 ontvangen zij twaalf maal het maandbedrag. Deze aanvullende toelage wordt in Gemal niet ondersteund. Je kunt met een zelfgekozen code voor onregelmatige dienst het bedrag vastleggen. 4 - Eenmalige thuiswerkvergoeding per 2021-12 De CAO geeft aan dat partijen de medewerkers via een eenmalige vergoeding willen compenseren voor de extra kosten die zij vanwege het thuiswerken hebben gemaakt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Dit zal bestaan uit een eenmalige netto vergoeding van € 430,00 naar rato in-dienst en deeltijdfactor. Hiervoor gelden onder andere de volgende bijzonderheden: De uitkering is vergelijkbaar met die van 2020-12, maar bij de uitkering voor 2021-12 is dit keer niet aangegeven dat deze ondergebracht moet worden in de vrije ruimte van de WKR. De werknemer die recht heeft op een telewerkvergoeding bij verplicht thuiswerken of die in opdracht van de werkgever zijn werk hoofdzakelijk op een werklocatie heeft uitgevoerd, heeft voor dat deel geen recht op de uitkering. Peilmoment voor de arbeidsduur / deeltijdfactor is 1 januari of de datum in-dienst. Bij in-dienst of uit-dienst na 1 januari 2021, geldt het bedrag naar rato van het aantal maanden in-dienst. Als de werknemer al een vergoeding voor thuis / telewerken ontvangt, moet dit in mindering gebracht worden op de eenmalige thuiswerkvergoeding. Bij de thuiswerkvergoeding is geen naar rato-bepaling opgenomen voor verlofsituaties. We hebben daarom geen verlofkortingen opgenomen in de uitkering. Wel geldt het uitgangspunt dat hoofdzakelijk thuisgewerkt moet zijn om in aanmerking te komen voor de thuiswerkvergoeding. Voor deze situaties zullen aanvrager / leidinggevende afspraken moeten maken. Gezien het karakter van onkostenvergoeding wordt deze uitkering als niet-pensioengevend beschouwd. Je vindt de aansturing voor deze uitkering terug in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen bij 03 Eenm. thuiswerkverg. Je kunt deze betaling blokkeren door invoercode 01099 in de stamgegevens vast te leggen met waarde 0,01 met terugwerkende kracht tot 2021-01. Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan blokkeer je de uitkering en gebruik je een netto diversen code.  Invulling vanuit CAO-ondersteuning Op basis van de condities die aan deze vergoeding zijn meegegeven, zullen we weliswaar de vergoeding inrichten via eindejaarsuitkeringsregeling-3, maar we zullen deze niet automatisch tot uitbetaling laten komen: we zetten in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 03 Eenm. thuiswerkverg., de methode berekenen (met terugwerkende kracht) op ‘3 = geen uitkering’. Je kunt desgewenst de uitkeringsregeling aanzetten door met twk per periode 01 dit te veranderen in 1 (opbouwmethode). Een andere mogelijkheid is de aansturing thuiswerkvergoeding op 3 te laten staan en dan bijvoorbeeld een zelf bepaalde waarde vastleggen voor de betreffende medewerkers en dit met kolommutaties Beaufort inlezen via een invoercode netto/bruto voor Gemal. De bijbehorende in-/uitvoercode van de regeling is 01099. We hebben de fiscale afhandeling van uitvoercode 01099 omgezet van bruto naar netto (kolom 3 naar kolom 30) via werkgevercode 58001. In lijn hiermee is uitvoercode 01099 ook in diverse grondslagen aangepast [2]. In het akkoord van vorig jaar was voor de eenmalige uitkering thuiswerkvergoeding van 2020-12 specifiek opgenomen dat de uitkering ten laste van het werkkostenforfait moest komen. Daarom hebben we dit nu weer gedaan door de uitvoercode 01099 op te voeren als eindheffingsloon in de grondslag van de werkkosten zodat de uitkering ten laste van het werkkostenforfait komt [3]. Voor zover het boven de vrije ruimte uitkomt, zal dus heffing volgen. Op basis van de bestaande controle-overzichten werkkosten heb je inzicht in de (verbruikte) vrije ruimte [4]. Bestuurders decentrale overheden en thuiswerkvergoeding De decentrale politieke ambtsdragers volgen in principe de arbeidsvoorwaarden van de sector Rijk. Op basis van hun rechtspositieregeling zouden ze dus ook de eenmalige thuiswerkvergoeding ontvangen. De eenmalige thuiswerkvergoeding is in de aard ter compensatie van de extra kosten die het thuiswerken met zich brengt. Het betreft derhalve een onkostenvergoeding en eigenlijk geen eenmalige uitkering in de zin van een ‘reguliere’ bruto uitkering / toelage. Voor de voorzitters en bestuursleden van de decentrale overheden provincies, gemeenten en waterschappen geldt dat zij al een vaste maandelijkse onkostenvergoeding ontvangen. Deze onkostenvergoeding geldt voor voorzieningen die voor eigen rekening komen maar die mede worden aangewend ten behoeve van de vervulling van het ambt. Tot de onkostenvergoeding behoren onder meer ook bureaukosten. De onkostenvergoeding kan dus mede worden gezien als een vergoeding voor thuiswerken. In dat geval is er op grond van de CAO rijkspersoneel ook geen aanspraak op een thuiswerkvergoeding. Omdat we de betreffende uitkeringsregeling op CAO-niveau niet automatisch laten uitbetalen, hoef je voor de betreffende politieke ambtsdragers de uitkering ook niet te blokkeren. 5 - Structurele thuiswerkvergoeding per 2022-01 Partijen spreken af dat met ingang van 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuiswerkt en deels werkt op een werklocatie of elders is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de cao. Invulling vanuit CAO-ondersteuning Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow via akkoord manager als indirecte mutatie Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in Thuiswerkverg. of iets dergelijks. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. 6 - Voorzieningen thuiswerkplek Partijen hebben afspraken gemaakt om de werknemer te faciliteren bij de inrichting van een thuiswerkplek. Bijvoorbeeld doordat de medewerker arbo-voorzieningen kan declareren (onbelaste vergoeding als gerichte vrijstelling, die niet ten koste van vrije WKR-ruimte gaat). Je kunt hier zelf netto code(s) voor benoemen. Ook kan de medewerker één keer per 5 jaar € 750 declareren voor meubilering/stoffering van de thuiswerkplek. Je kunt hiervoor bij de medewerker een saldo-bedrag opvoeren bijvoorbeeld met correctiesaldo Persoonlijk Budget 1 (invoercode 02604 = 750,00); aangeven dat dit niet uitbetaald moet worden bij uit-dienst (werkgevercode 03686 = 1, zie Werkgevergegevens > Persoonlijk Budget > Definitie budgetten > Afhandeling PB1 bij uit-dienst); bij declaraties van de medewerker deze als netto/bruto uitbetalen (invoercode 01079) en op deze manier het budget van  € 750,00 uitputten. De looptijd van vijf jaar zul je hier zelf moeten monitoren, bijvoorbeeld vastleggen met een invoercode alfanumerieke personeelsinformatie. Advies is om hierbij ook de volledige loonstaat af te drukken (werkgevercode 31023, zie Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting ind. loonstaat), zodat je het saldo op de individuele loonstaat ziet. Dit saldo kun je ook ter informatie op de salarisstrook laten presenteren (werkgevercode 31254, zie Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting salarisspecificatie > uitvoercode blok 3). Automatische herrekening 12-08 Om de wijzigingen met betrekking tot het salaris en de eenmalige uitkering door te voeren, zullen we voor de betreffende medewerkers een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening vermeld met reden 12-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Actie Vanaf 30 november kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Zet de Eenmalige thuiswerkvergoeding aan of bepaal zelf de bedragen / medewerkers. Beoordeel of er (verlof)situaties zijn, die de hoogte van de vergoeding beïnvloeden. Voer in Gemal Direct Inrichting proefproducties uit om je resultaten te beoordelen. Denk aan het opnemen van de uitvoercode(s) in journaalposten, comprimeertotalen etc. Meer informatie [1a] Code CAO = 10 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 13 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [1b] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, bij Minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206). [2] Uitvoercode 01099 is aangepast in werkgevercode 55080 Grndslg min loon; 55081 Grndslg bruto loon; 58002 Fisc afhandeling. [3] Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling > Uc gr werkkosten. [4] Zie handleiding Gemal onderwerp ‘Werkkostenregeling, algemeen’ bij ‘6.2 Controle-overzicht werkkosten’. CAO sociale werkvoorziening 2021-12/29 Wijzigingen 2022 Aanpassingen in wet- en regelgeving voor het volgend jaar zijn altijd voor iedereen van belang. Enkele onderdelen kunnen echter juist voor jouw doelgroep extra impact hebben waarbij je mogelijk ook wat voorwerk moet / wilt verrichten. We willen je daarom attenderen op onderwerp '2021-12/6 Loonaangifte/UPA rubriekwijzigingen per 2022' onder het kopje 'Invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding' en op onderwerp '2021-12/7 Premiedifferentiatie Aof' bij de 'Let op' van deze release notes. CAO VVT 2021-12/30 Balansbudget en PFZW Onlangs is in de CAO het Balansbuget opgenomen. Voor de juiste doorwerking naar het pensioenfonds hebben wij met het PFZW overleg gevoerd of en zo ja hoe dit doorwerkt naar de pensioenberekening en de doorgifte naar UPA. Het PFZW geeft aan dat deze regeling voldoet aan de voorwaarde voor het keuzesysteem flexibele arbeidsvoorwaarden. Als er vanuit bruto loon of ORT of EJU etc. verlofuren binnen het MKS worden gekocht, dan is (zoals bekend) de regel dat er geen invloed is op de pensioenberekening zolang de aangekochte verlofuren de werktijd met maximaal 10% op jaarbasis verlagen. Als voor meer dan 10% van de werktijd op jaarbasis uren worden gekocht, dan moeten de verloonde uren dus wel worden verlaagd. Daarom is het van belang dat je de vastlegging voor de bron/doel over de uren boven de 10% grens, afwijkend vastlegt ten aanzien van de standaard onder de 10% grens. Je hebt twee opties om dit vast te leggen: Een regeling voor (ver)koop verlofuren Er zijn in Gemal 8 verschillende in-/uitvoercodes voor kopen/verkopen van verlof [1]. Het voordeel van zo'n regeling is dat je zelf het uurloon voor aankoop kunt definiëren en het aan te kopen uren rechtstreeks kunt vastleggen. Een nadeel is dat de bron voor de aankoop niet in Gemal geregistreerd wordt, dit zul je dus elders moeten doen. Er wordt geen standaard op CAO-niveau opgenomen, omdat dit in strijd kan zijn met je huidige aansturing. Let op: in Flex Benefits kun je alleen regeling 1 t/m 4 gebruiken. Houd hier rekening mee als je het BalansBudget via deze applicatie wilt aanbieden. Een bron/doelregeling Je kunt ook kiezen voor een bron/doel aansturing [2]. Je maakt een aparte inrichting per beschikbare bron (bijvoorbeeld bruto salaris, eindejaarsuitkering, ORT enz.). Als doelcode kies je een uitvoercode voor bruto diversen naar keuze. Dit heeft tot gevolg dat er alleen een inhouding plaatsvindt op de gekozen bruto doelcode. Dat is ook de bedoeling, omdat er verlof wordt aangekocht. Ongeacht welke inrichting je kiest, zul je mogelijk meerdere varianten moeten creëren om de verantwoording richting PFZW correct vorm te geven: Als de bron een vast onderdeel van het salaris betreft dat normaal gesproken in de jaargrondslag is opgenomen, dan neem je de uitvoercode niet op in een PFZW grondslag, zolang de aankoop van verlof leidt tot een werktijdfactorvermindering van maximaal 10% op jaarbasis. Als de bron een vast onderdeel van het salaris betreft en de aankoop leidt tot een werktijdfactorvermindering van meer dan 10% op jaarbasis, dan gebruik je een aparte regeling. De uitvoercode van die regeling neem je op in de grondslag verloonde uren PFZW (werkgevercode 55053) met waarde 6 (tellen als factor). Als de bron een urencomponent betreft (uitbetaling meerwerkuren, overwerkuren) en deze uren worden direct in een tijd voor tijd systematiek in het roosterpakket verwerkt, dan is inrichting in Gemal geheel niet nodig. Als de bron een urencomponent betreft en de uren worden wel in Gemal uitbetaald, maar vervolgens weer ingehouden wegens aankoop van verlof, dan neem je de uitvoercode van die regeling op in de grondslag verloonde uren PFZW (werkgevercode 55053) met waarde 6 (tellen als factor). Als de bron een geldbron betreft die normaal gesproken wordt geteld in de maandgrondslag PFZW (ORT), dan neem je de uitvoercode van de regeling op in de maandgrondslag PFZW (werkgevercode 55052) met waarde 1 (tellen in de grondslag). Voorwaarden PFZW Voor de volledigheid vermelden wij hieronder wat het PFZW zegt over uitruil flexibele arbeidsvoorwaarden. Dit is wat het PFZW aangeeft bij uitruil: Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Er is sprake van een schriftelijk vastgelegde regeling waaraan ten minste driekwart van de medewerkers kan deelnemen die behoren tot een organisatorisch of functionele eenheid van de werkgever; Het betreft een regeling waarbij de verlaging van het fiscale loon tijdelijk is, dus niet structureel. De medewerker moet ten minste één keer per jaar de keuze hebben om de samenstelling van zijn beloning te wijzigen; Bij de omzetting van geld in tijd, of tijd in geld - binnen de ruilregeling – wijzigt de verloonde uren voor regeling niet. Is er sprake van een aankoop van verlof (bruto loon daalt): dan geldt een beperking uit fiscale regelgeving. In dit specifieke geval wijzigen de verloonde uren voor regeling wel als de uitruil meer bedraagt dan 10% van de gebruikelijke arbeidstijd. Dus: men mag bij 1872 uur (36-urige werkweek) de verloonde uren voor regeling ongewijzigd laten als maximaal 187 uur wordt bijgekocht. Voor de verkoop van verlof (de verloonde uren voor regeling stijgen normaliter) geldt deze fiscale maximering op 10% niet. Let op: bij een cafetariaregeling geldt een uitzondering. Indien aankoop van verlof of verkoop van verlof binnen een cafetariaregeling wordt toegepast dan leidt dit niet tot een aanpassing van de verloonde uren voor regeling. Op grond van een fiscaal besluit, mag onder voorwaarden pensioen worden opgebouwd over de ongewijzigde grondslag. In dat geval hoeft dus geen wijziging te worden doorgegeven. Blijkt niet uit de Cao of een aan- en verkoopregeling van verlof onderdeel uitmaakt van een systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals een budgetregeling? Dan moet op organisatieniveau worden bezien of regeling voor aan- en verkoop van verlof onderdeel uitmaakt van een systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden in het arbeidsvoorwaardenpakket van de specifieke organisatie. Meer infprmatie [1] Gemal handleiding onderwerp Verlofuren (ver)kopen. [2] Gemal handleiding onderwerp Cafetariaregelingen. CAO waterschappen 2021-12/31 Salariswijziging rijkspersoneel Op het moment van publiceren van de release notes hadden we nog niet de beschikking over de wijzigingen (circulaires) voor bestuurders decentrale overheid als gevolg van de afspraken in de CAO Rijk. Zodra we hier tijdig de beschikking over krijgen, zullen we je hierover via de community verder informeren. CAO ziekenhuizen 2021-12/32 Opslag bij uurloners en opslag bij meerwerk vaste parttimers (change 2941868) Wij zijn er onlangs op gewezen dat de grondslaginrichting op CAO-niveau voor de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering afwijken van elkaar voor wat betreft de opslag voor uurloners en de opslag bij meerwerk voor vaste parttimers, terwijl de definitie hiervoor in de CAO niet verschillend is. Het gaat hier met name over het recht van de opbouw vakantie-uren die veelal direct wordt uitbetaald. Hiervoor heb je dan een percentage vastgelegd bij de werknemer en als er uren worden vastgelegd, wordt de opslag uitbetaald. Dat kan zijn voor uurloners met de invoercodes 00974 Opslag PB uurloner of 01021 Percentage toelage 7 van het salaris en voor parttimers met de invoercodes 00975 Opslag PB parttimer en 01024 Percentage toeslag vakantiedagen/-uren en ADV op meeruren vaste parttimer. Wij willen per 2022-01 de CAO-inrichting voor de grondslagen vakantietoeslag (werkgevercode 56001) en eindejaarsuitkering (werkgevercode 55135) aan elkaar gelijk maken. Aangezien wij zoveel mogelijk ondersteunen wat de CAO aangeeft, hebben we dit voorgelegd bij de werkgeversvereniging. Het onderstaande is wat zij aangeven als intentie van de CAO.  Artikel 15 en 16  van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslagvakantiebijslag BW: Artikel 15 - De werknemer heeft jegens de werkgever recht op een vakantiebijslag ten minste tot een bedrag van 8% van zijn ten laste van de werkgever komende loon, alsmede van de uitkeringen waarop hij tijdens de dienstbetrekking krachtens de Ziektewet, hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1 of artikel 4:2b van de Wet arbeid en zorg en de Werkloosheidswet aanspraak heeft, met dien verstande, dat het bedrag waarmede de som van dit loon en deze uitkeringen het drievoud van het minimumloon overschrijdt buiten beschouwing blijft. Artikel 16 - Behoudens het bij het tweede, derde en vierde lid bepaalde kan bij publiekrechtelijke regeling of collectieve arbeidsovereenkomst worden bepaald, dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag dan uit artikel 15 voortvloeit. Van dat laatste, de mogelijkheid om bij CAO af te wijken, wordt in de CAO ziekenhuizen gebruik gemaakt. In onze CAO hoort de opslag voor de vakantieopbouw en PLB die direct wordt uitbetaald, niet bij de grondslag voor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.. Aanpassing grondslag De aanpassing in de inrichting van Gemal op CAO-niveau per 2022-01 is daarom dat we bij de grondslag eindejaarsuitkering de uitvoercodes 00982 vak/ADV meerwerk 2, 01021 toelage 7 en 01024 vak/ADV meerwerk verwijderen. Let op: Je hebt wellicht zelf aanpassingen voor deze uitvoercodes opgenomen in deze grondslag. Deze zelf vastgelegde gegevens worden niet door ons aangepast. Wij adviseren je met nadruk om dit te controleren en zo nodig aan te passen. Als je besluit om zelf aanpassingen te doen per 2021-12 in deze grondslag, dan geldt dat een aanpassing in de grondslag eindejaarsuitkering altijd automatisch een herrekening vanaf 2021-01 tot gevolg heeft. Voor alle duidelijkheid: vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over de uren bij uurloners en meerwerk/extra uren wordt automatisch in de reguliere maand van uitbetaling betaald aangezien uitvoercodes 01001 salaris en 01003 sal.extra uren in de grondslagen zijn opgenomen. Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2021-12/33 Omrekening naar fulltime basis Voor het vaststellen van het jaarinkomen ABP in januari wordt uitgegaan van de peildatumsystematiek. De vaste pensioengevende componenten op die peildatum worden omgerekend (geëxtrapoleerd) naar jaarbasis en omgerekend naar fulltime op basis van de deeltijdfactor van januari. De variabele pensioengevende componenten die in de loop van het jaar verdiend worden, worden aan het einde van het jaar samengeteld en tellen ook het volgende jaar op fulltime basis mee in het jaarinkomen ABP (al dan niet verhoogd met vakantietoeslag). Met betrekking tot het omrekenen naar fulltime basis willen we het volgende onder je aandacht brengen. Component niet naar rato Het komt wel eens voor dat een eenmalige pensioengevende uitkering in een CAO wordt afgesproken, waarbij iedere medewerker hetzelfde bedrag aan uitkering ontvangt. Ook komt het wel eens voor dat een bepaalde pensioengevende component bestaat uit een fulltime vast bedrag dat voor iedere medewerker hetzelfde is en dus niet gerelateerd moet worden aan de deeltijdfactor. Bijvoorbeeld een vaste EHBO-toelage, waarbij degene met deeltijdfactor 0,8 dus hetzelfde bedrag ontvangt als degene met deeltijdfactor 1,0. ABP / APG stelt zich op het standpunt dat alle bedragen in januari omgerekend moeten worden naar fulltime, dus ook een bedrag onafhankelijk van de deeltijdfactor zoals de EHBO-toelage uit het voorbeeld. Voorbeeld: een medewerker met fulltime salaris van € 2000,00 krijgt elke maand ongeacht zijn deeltijdfactor een bedrag van € 10,00 als EHBO-toelage. Andere componenten buiten beschouwing latend, moet dit als volgt doorwerken in het jaarinkomen ABP bij de vaststelling in januari: - bij dtf 100% => (12 * € 2000,00 + € 10,00) / 100% = € 24.120,00. de medewerker gaat meer werken: - bij dtf 110% => (12 * € 2200,00 + € 10,00) / 110% = € 24.109,00. de medewerker gaat minder werken: - bij dtf 80% => (12 * € 1600,00 + € 10,00) / 80% = € 24.150,00 Werking in Gemal In de regel wordt dit ook als zodanig toegepast in Gemal. Voor de omrekening gaan we uit van de aansturing van invoercodes zoals gedefinieerd in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Aansturing invoercodes > Afhandeling vast (werkgevercode 57001). Codes waarbij sprake is van een waarde 2, 3, 4, 7 worden hierbij in januari naar fulltime geëxtrapoleerd. Overige waardes komen gewoonlijk voor bij percentages of aansturingen die niet als pensioengevende component meegaan. Een bijzondere situatie speelt bij de Toelagenregelingen [1]. Hierbij kun je aan regeling 4 verschillende bedragen ‘hangen’, die allemaal op één uitvoercode tot uitbetaling komen. Bij de werknemer stuur je met invoercode 02621 t/m 02625 aan welk van de 4 bedragen van toepassing is. In dit geval verloopt de aansturing van de component dus niet via de bijbehorende bruto invoercode en er vindt hierdoor ook geen toetsing plaats op werkgevercode 57001. Dit heeft ook tot gevolg dat geen omrekening plaatsvindt naar fulltime-basis. Herstel We zullen de programmatuur van Gemal hierop aanpassen. Gezien het feit dat het hier in de regel marginale bedragen op jaarbasis betreft en het afbreukrisico van het opnieuw vaststellen van jaarinkomens op dit moment in het jaar te groot is, zullen we niet automatisch jaarinkomens corrigeren. Automatische herrekening 12-05 We gaan daarentegen een automatische herrekening uitvoeren voor degenen met in januari of periode in-dienst de code pensioenfonds ABP en die ook gebruik maken van de Toelagenregeling [2]. Deze herrekening wordt vermeld met reden 12-05 in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het resultaat hiervan ten opzichte van de oorspronkelijke berekening van het jaarinkomen op maandbasis (uitvoercode 02230 ABP stat.per.grsl), zal worden geplaatst in uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Dit bedrag (keer 12) zal het volgend jaar alsnog worden meegenomen om te tellen in de pensioenopbouw en premieberekening van de medewerker. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Toelagenregelingen. [2] Code pensioenfonds ABP = invoercode 02315 waarde 1 of 2; gebruik Toelagenregeling = invoercode 02621 t/m 02625. Pensioenfonds PFZW 2021-12/34 Foutmelding P0106 in UPA Foutmelding P0106 wordt gegenereerd als er bij een werknemer wel een regelingloon is, uitvoercode 02324, maar de overige pensioengegevens de waarde nul hebben. Het PFZW heeft ons gemeld dat deze foutmelding bij hen een hoge score heeft en hebben ons gevraagd of wij kunnen helpen om dit te verminderen. Uit ons onderzoek blijkt dat deze fout in heel veel gevallen optreedt bij dienstverbanden voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd al hebben bereikt. Vaak is dan wel een nieuw dienstverband aangemaakt omdat deze persoon nog actief is tegen een vaak kleine vergoeding. Bij het actieve dienstverband staat, ten onrechte de Code pensioenfonds, invoercode 02315, op waarde A. Gemal maakt op basis van deze code een regelingloon aan. Vervolgens ziet Gemal dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt en worden er geen verdere pensioenberekeningen meer gedaan. Dit is wat het PFZW aangeeft voor AOW-gerechtigden: Voor de compleetheid willen we graag de situaties inzake de AOW weergeven, die wij zien in de pensioenaangifte: Het doorgeven van een juiste uitdienstdatum (dus iemand gaat met AOW op 5 november, dan verwachten wij in de pensioenaangifte een uitdienstdatum van 4 november). Doorwerken na AOW, dan verwachten wij een uitdienstdatum op de reguliere IKV en een nieuwe IKV zonder regelinggegevens voor het werken na AOW. Starten met werken na pensioengerechtigde leeftijd. In ons overzicht bijzondere aanleversituaties geven wij uitleg over bovenstaande situaties. https://www.pfzw.nl/content/dam/pfzw/web/werkgevers/pensioenaangifte/maandelijkse-pensioenaangifte/2020-bijzondere-aanleversituaties-upa.pdf Actie Wij verzoeken je nadrukkelijk om bij dienstverbanden van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, invoercode 02315 Code pensioenfonds te verwijderen met terugwerkende kracht vanaf de 1e periode waarbij je de foutcode P0106 hebt ontvangen. Let op: voor de volledigheid willen wij je er op wijzen dat als een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en de persoon blijft toch nog actief, dat dan toch het dienstverband moet worden beëindigd en een nieuw dienstverband moet worden aangemaakt. Je moet voor het nieuwe dienstverband niet invoercode 02315 vastleggen. Pensioenfonds PFZW 2021-12/35 UPA-melding 1920 (change 2965836) In 2021-06 hebben wij een wijziging doorgevoerd om te voorkomen dat werknemers met een uit-dienst datum meer dan 4 maanden geleden, in de pensioenaanlevering terechtkomen [1]. De reden voor deze aanpassing was omdat deze werknemers in de rapportage van PFZW gekenmerkt worden met melding 1920 - Datum ligt meer dan 4 maanden buiten de periode waarin je aangifte kunt doen. Deze aanpassing is helaas niet volledig geweest. Als voor een medewerker een bruto bedrag wordt uitbetaald meer dan 4 maanden na uit-dienst, dan wordt er toch een periodeaangifte gedaan. Dit is aangepast met ingang van 2022-01. In overleg met het PFZW is afgesproken dat de ontstane meldingen niet hersteld worden. Meer informatie [1] Release notes 2021-06/5. Pensioenfonds PFZW 2021-12/36 Waarnemingstoelage ten onrechte in jaargrondslag In de release notes onderwerp 2020-12/11 hebben we de mogelijkheid geïntroduceerd om een waarnemingstoelage te betalen, door vastlegging van de hogere schaal, trede of procentuele inschaling. Deze toelage is destijds geïntroduceerd naar aanleiding van ontwikkelingen in de CAO gemeenten/SGO, maar algemeen beschikbaar gesteld. Het blijkt dat hierbij onvoldoende aandacht is besteed aan de situatie bij het PFZW. De waarnemingstoelage wordt uitbetaald op uitvoercode 01185. De inrichting van deze uitvoercode is destijds gelijk gesteld aan gelijksoortige toelagen over het salaris. Om die reden is uitvoercode 01185 opgenomen in de jaargrondslag PFZW (werkgevercode 55051). De waarnemingstoelage heeft echter als bijzonder kenmerk dat deze doorgaans voor een beperkte periode wordt toegekend. Het PFZW stelt dat een toelage met een looptijd korter dan 3 jaar, niet pensioengevend is. Dit is vermeld in het document 'pensioengevend of niet'. Om deze reden hebben wij besloten uitvoercode 01185 waarnemingstoelage te verwijderen uit de jaargrondslag PFZW. Deze aanpassing zal leiden tot een lagere pensioengrondslag en dus terugbetaling van pensioenpremie. Automatische herrekening 12-11 Voor de betreffende werknemers zullen we in periode 12 een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt vermeld met reden 12-11 in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Pensioen en uitkeringen 2021-12/37 Wel/geen pro-rata berekening Per 2021-01 is de pro-rata berekening geïntroduceerd. Voor Pensioen en uitkeringen (CAO code 60) was deze periode te laat om op Algemeen niveau aan te zetten, omdat de vroegdraaiers toen hun januari-productie al hadden afgerond. We hebben daarom voor CAO 60 de pro-rataberekening reeds bij introductie van de functionaliteit per 2021 uitgezet (werkgevercode 03004 Pro-rata berekening waarde 1). Klanten die in 2021 wel wilden deelnemen, konden dit op W-niveau (werkgever niveau) alsnog aansturen met werkgevercode 03004 waarde 0). Per 2022-01 wordt waarde 1 van werkgevercode 03004 op CAO-niveau bij de Pensioen en uitkeringen verwijderd. Voortaan kijkt Gemal op Algemeen niveau naar deze aansturing, waarbij wel de pro-rata berekening geldt (waarde 0). Dit wordt ook al actief voor vroegdraaiers die eind december hun januari-productie al laten vervaardigen Indien je de pro-rata berekening niet wilt gebruiken, kan je werkgevercode 03004 alsnog op waarde 1 zetten. Verwijder W-niveau Heb je in 2021 gebruik gemaakt van de werkgever aansturing (W-niveau) van werkgevercode 03004, dan adviseren wij je deze te verwijderen en terug te gaan naar de aansturing op Algemeen niveau (A-niveau). Wij kunnen geen aansturing op W-niveau verwijderen, wel een aansturing op C-niveau (CAO-niveau). Automatische herrekeningen 2021-12/38 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)   reden omschrijving 12-02 Loonheffing onjuist bij vaste en variabele mutatie in dezelfde periode (change 2946537) 12-03 Loonaangiftemelding L1818 (change 2975800) 12-04 Loonheffing en uitvoercode 01311 (change 2972146) 12-05 Pensioenfonds ABP - Omrekening naar fulltime basis 12-06 Loonheffing onjuist bij vaste en variabele opname IKB in dezelfde periode (change 2992377) 12-07 CAO HBO, MBO, PO en VO - AGBV en deeltijdfactor groter dan 100% (change 2962385) 12-08 CAO rijkspersoneel - Nieuwe CAO 2021 12-09 CAO PO - Nieuwe CAO 2021 12-10 CAO VO - Nieuwe CAO 2021 12-11 Waarnemingstoelage ten onrechte in jaargrondslag 12-12 Bedrag waarnemingstoeslag in periode na uit-dienst (change 2999105)   Werknemer- en werkgevergegevens 2021-12/39 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Vervallen invoercodes per 2022 invoercode omschrijving 02086 correctie EJU in LA 02087 correctie VT in LA 02844 beroep BVG 02857 sleutel ABP 02861 reden Uittreding 02923 datum weer in dienst 03132 minimumloon buiten 30% regeling 03133 minimum VT buiten 30% regeling 03134 EJU buiten 30% regeling Nieuwe invoercodes   invoercode omschrijving     02936 taalvoorkeur UPA-werknemer per 2022-01 beschikbaar 2936 03298 indicatie einde deelname regeling UPA per 2022-01 beschikbaar 3298 Vervallen uitvoercodes per 2022 uitvoercode omschrijving 01548 PWrI grnd. WIW 01549 PWrI afdr. WIW 01568 PWrI vrgjr WIW 01912 Budg.prem.WW-AWF 02251 PB-recht VT-LA 02252 PB-bet. VT-LA 02285 verloonde uren BAPO 02287 verloonde uren verlof 02508 fiscale reisbewegingen 02509 afw. jaardagen 02510 afw. dagen kort 02803 cum.pens.uitk.a  02804 cum.pens.uitk. Nieuwe uitvoercodes   uitvoercode omschrijving 01557  grsl Aof hoog 01558 grsl Aof laag 01559 grsl Aof uitk 01775 afdr Aof laag 01893 afdr Aof uitk 02047 afdr Wko 02258 opbw arbdsvwdnbdr 02259 opn arbdsvwdnbdr 02417 t/m 02422  corr uitbet EJU 2 t/m 7 02423 t/m 02427 corr uitbet PB 1 t/m 5 Gewijzigde uitvoercodes uitvoercode nieuwe omschrijving oude omschrijving 01901 grsl Aof tot max grsl WAO-WIA bas 01697 grsl Aof ongemax grsl WIA ongemax 01874 afdr Aof hoog afdr WAO-Aof) 02086 corr uitbet EJU 1  corr. EJU in LA   2021-12/40 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Vervallen werkgevercodes per 2022 werkgevercode omschrijving 03335 Correctie resultaat nacalculatie werkkosten 03518 Code loonheffing tabel 03531 VO toelage inpasnummer hoog 03532 VO toelage inpasnummer laag 03533 VO toelage 03650 Minimumloon buiten de 30% regeling houden 03651 Minimum VT buiten de 30% regeling houden 03652 EJU 1 deels buiten de 30% regeling houden 03673 PB - verantwoording Loonaangifte 03674 Uitbetaalde vakantietoeslag tbv LA 04326 PWrI WIW percentage afdracht OP/NP 04327 PWrI WIW percentage inhouding OP/NP 05017 Code franchise VRZ regeling 06147 Correctie EJU in loonaangifte 06148 Correctie VT in loonaangifte 08022 Jaaruren t.b.v. ziekengeldberekening 25032 Eindejaars uitk-1 loonaangifte 25232 Eindejaars uitk-2 loonaangifte 25432 Eindejaars uitk-3 loonaangifte 25632 Eindejaars uitk-4 loonaangifte 25832 Eindejaars uitk-5 loonaangifte 25882 Eindejaars uitk-6 loonaangifte 25932 Eindejaars uitk-7 loonaangifte 31004 Ziekmeldingsoverzicht aantal exemplaren 31022 Individuele loonstaat historische loonstaat 55070 Pensioenfonds PWrl WIW Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 07151 Aof percentage laag 07152 Aof percentage uitkering 07153 Aof toepassing percentage 07154 Wko percentage 55166 Uitvoercodes in grondslag uitbetaling vakantiebijslag LA 55167 Uitvoercodes in grondslag opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag 55168 Uitvoercodes in grondslag opname arbeidsvoorwaardenbedrag Gewijzigde werkgevercodes werkgevercode nieuwe omschrijving oude omschrijving 07150 Aof percentage hoog WAO/WIA percentage afdracht 55107 Uitvoercodes in grondslag samenloop SV tarief Uitvoercodes in samenloop WW premie   Publishing Date : 12/6/2021
Volledig artikel weergeven
23-11-2021 21:10 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3219 Weergaven
   [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Gewijzigd en verbeterd 2022-07/1 Doorbetaling ouderschapsverlof werknemerniveau In de release notes van 2022-05 hebben we je geïnformeerd over de invoering en aansturing van de betaald ouderschapsverlof (BOSV) regeling zoals die ingaat per 2 augustus 2022 (zie onderwerp 2022-05/5 Betaald ouderschapsverlof). In dit kader informeren we je over het volgende. Doorbetaling werknemerniveau Er zijn CAO’s (zoals bijvoorbeeld de CAO gemeenten) die al langer een vorm van betaald ouderschapsverlof kennen, waarbij sprake is van een doorbetaling gedurende bepaalde tijd waarbij de hoogte van doorbetaling bepaald wordt door de schaal waarnaar de medewerker verloond wordt. De doorbetalingsvormen zoals we die nu kennen in Gemal zijn vooral stuurbaar vanuit werkgeverniveau, dus voor de hele instelling. Met ingang van periode 2022-07 wordt het mogelijk om bij gebruik van een verlofregeling op werknemerniveau aan te geven dat sprake moet zijn van een bepaald percentage doorbetaling. Je doet dit door in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlof- / generatieregelingen > Definitie v-/g-regelingen te kiezen voor Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) waarde 2.  Hierdoor vindt aanvulling plaats op dezelfde grondslag als waarover de korting wordt berekend. De aanvulling vindt dan plaats op basis van het percentage zoals vastgelegd bij de medewerker met de nieuwe invoercode(s): Gegeven: verlofregeling 1 t/m 15 percentage doorbetaling. Vastleggen: invoercode 00611 t/m 00625. Aanpassing werkgevercode 13024 De toevoeging van aansturing percentage aanvulling op werknemerniveau leidt tot nog een andere aanpassing. Voor een juiste werking is het gewenst dat we aan de werkgevercode 13024 waarmee je een percentage ‘aanvulling tot’ vastlegt, de A-C-W-werking toekennen. We leggen hierbij op Algemeen niveau 100% vast, zodat deze aanpassing niet tot verschillen leidt want tot nu toe wordt automatisch 100% toegepast wanneer je niets vastlegt. Voor een enkele CAO zoals CAO gemeenten leggen we bij verlofregeling-5 BOSV hier 0% vast. De bestaande CAO-aansturingen of door jou al opgegeven waardes blijven natuurlijk behouden en krijgen C- of W-status. Maximering Het kan in de arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken dat de medewerker naast en bovenop het wettelijke betaald ouderschapsverlof gebruik kan (blijven) maken van het CAO betaald ouderschapsverlof. In dat geval moet je de hiervoor door ons ingerichte verlofregeling-5 BOSV (voorheen Levensloop) gebruiken. Bij deze verlofregeling moet dan de wettelijke doorbetaling worden aangestuurd en daarnaast ook de CAO-doorbetaling.  Dit kan erin resulteren dat er een doorbetaling komt die bestaat uit een BOSV-uitkering op uitvoercode 00672 (wettelijke bron) en een doorbetaling op uitvoercode 00639 BOSV doorbet. (CAO bron). Het is echter niet gewenst dat beide doorbetalingen samen resulteren in een bedrag dat groter is dan het bedrag dat op het salaris wordt gekort wegens verlof (uitvoercode 01302). Wanneer de uitkering (uitvoercode 00672) en de doorbetaling (uitvoercode 00639) groter zijn dan de korting op het salaris (uitvoercode 01302), dan wordt de CAO-doorbetaling (uitvoercode 00639) gemaximeerd zodat de wettelijke- en CAO-doorbetaling gezamenlijk even hoog zijn als de korting. Op het mutatieverslag van MSG wordt bij maximering dit gemeld bij de betreffende medewerker: “opgave doorbetaling is gemaximeerd”. Invoering Je kunt de aansturing op werknemerniveau desgewenst met terugwerkende kracht tot 2022-01 vastleggen. Een eventuele samenloop met de BOSV-regeling kan natuurlijk pas vanaf het moment van invoering van die regeling. In de handleiding Gemal zijn bij het onderwerp Verlof-/generatieregelingen enkele voorbeelden opgenomen. Voor de CAO gemeenten/SGO, zie ook het desbetreffende onderwerp in deze release notes. 2022-07/2 Dagloon bij benadering en IKV Diverse uitkeringen van het UWV worden via de salarisstrook betaald, omdat de werknemer nog in-dienst is. Voorbeelden hiervan zijn de ZW-uitkering, zwangerschapsuitkering of AGBV-uitkering. Het UWV stelt de hoogte van de uitkering vast op basis van een dagloon. Het bericht van het UWV kan echter op zich laten wachten, terwijl de werknemer al wel in een uitkeringssituatie is beland. Het is in die situatie vaak wenselijk om een voorlopig uitkeringsbedrag te berekenen, zodat de werknemer enig inkomen heeft. Om die reden berekent Gemal een 'dagloon bij benadering' op het moment dat je wel een uitkering vastlegt, maar geen bijbehorend dagloon. Het 'dagloon bij benadering' wordt (in hoofdlijnen) berekend op basis van het loon SV van de werknemer. Als er sprake is van meerdere dienstverbanden, neemt Gemal alleen het loon SV van het dienstverband waarop de uitkering wordt betaald. Het UWV gaat immers ook uit van het dienstverband waarvoor een ziekmelding is ingediend. Vanaf 2024 wordt dit een probleem. Sommige uitkeringen moeten verantwoord worden op aparte IKV’s. Voor welke uitkeringen dat precies geldt, is op dit moment nog onzeker. Wel bereiden we onze functionaliteit al voor op de nieuwe situatie. Op de uitkerings-IKV is naast de uitkering geen loon SV aanwezig. Daardoor kan het dagloon bij benadering niet vastgesteld worden. Om die reden hebben we in deze release een aanpassing in Gemal aangebracht.  We hebben direct gebruik gemaakt van de gelegenheid om deze functionaliteit inzichtelijker en flexibeler te maken. Hoe werkt het vanaf deze release? Het dagloon bij benadering wordt vanaf nu berekend op basis van een grondslag: Gegeven: uitvoercodes in grondslag dagloon bij benadering. Vastleggen: werkgevercode 55105. 0 (of niet vastgelegd) = eerder opgegeven waarde vervalt; toepassen standaardwaarde conform CAO- of Algemeen niveau. 1 = telt in de grondslag. 8 = niet opnemen bij vaststelling van de grondslag. 9 = negatief tellen in de grondslag. Wij hebben deze grondslag ingericht in onze algemene ondersteuning. Standaard wordt het dagloon bij benadering bepaald op basis van het SV loon (uitvoercode 01598). Net als in de berekening van het UWV worden kortingen tijdens ziekte of verlof uitgezonderd, tegelijkertijd worden ook compensaties voor die kortingen uitgezonderd zoals doorbetaling bij verlof of aanvullingen op uitkeringen. Net als in de loonaangifte wordt de opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag (EJU / IKB) (uitvoercode 02258) en VT (uitvoercode 01618) geteld, de opname of uitbetaling juist niet. Hiermee wordt een gelijkmatiger loon geteld gedurende het jaar. UWV gebruikt dezelfde werkwijze bij het vaststellen van het dagloon.  Alle uitzonderingen op de berekening zijn vastgelegd met waarde 9 in de grondslag. Alle bijtellingen met waarde 1. Berekening elke periode Vanaf deze release wordt het dagloon bij benadering (uitvoercode 01778) elke periode berekend. Hiermee geven we gehoor aan een wens die reeds door meerdere werkgevers aan ons geuit is. Je kunt elke periode het dagloon bij benadering raadplegen, ook als er geen sprake is van een uitkering. Het dagloon bij benadering wordt pas gebruikt op het moment dat je een uitkering vastlegt, maar geen bijbehorend dagloon. Als de uitkering op hetzelfde dienstverband wordt geboekt, dan neemt Gemal automatisch het dagloon bij benadering van dat dienstverband. Als de uitkering op een apart dienstverband wordt geboekt, dan kun je het dagloon bij benadering aflezen op de loonstaat van het dienstverband waarop het loon wordt betaald. Vervolgens boek je dit dagloon zelf op het dienstverband waarop de uitkering wordt betaald. Dit doe je op dezelfde invoercode als waarop je ook het dagloon van UWV vastlegt. De invoercode verschilt per type uitkering. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk over het betreffende type uitkering in de Gemal handleiding. Let op: het dagloon bij benadering wordt niet gemaximeerd op het maximumdagloon. Dit is hetzelfde als in de bestaande situatie. Hiermee behoud je altijd aansluiting met grondslag 55105. Als Gemal dit dagloon gebruikt voor een uitkering op hetzelfde dienstverband, dan wordt het dagloon van de specifieke uitkering wel automatisch gemaximeerd. Boek je het dagloon echter handmatig op een ander dienstverband, dan doe je dit met de invoercode voor het dagloon van de betreffende uitkering. Je dient daarbij zelf rekening te houden met het maximumdagloon. Gemal verwerkt altijd het opgegeven dagloon, zonder automatische begrenzing. Let op: de berekening van het dagloon bij benadering op basis van grondslag 55105 en de berekening elke periode wordt uitgevoerd vanaf periode 07-2022 zonder terugwerkende kracht. We hebben hier bewust voor gekozen om geen ongewenste herrekeningen te veroorzaken in lopende uitkeringen. Als het dagloon in een eerdere periode niet aansluit bij je verwachting, dan kun je zelf een ander dagloon opgeven op de bestaande invoercode voor het dagloon van de betreffende uitkering. Actie Let op: het 'dagloon bij benadering' blijft een (grove) benadering. Gemal neemt alleen het SV loon van de huidige periode, terwijl het UWV een referteperiode samenstelt. Bovendien kan Gemal geen rekening houden met alle mogelijke scenario’s die het dagloon kunnen beïnvloeden. Het is daarom noodzakelijk dat je het werkelijke dagloon met terugwerkende kracht vastlegt, zodra dit door het UWV is vastgesteld. De berekening van de uitkering wordt dan gecorrigeerd. Je kunt de berekening van het 'dagloon bij benadering' nu zelf beïnvloeden door uitvoercodes toe te voegen of te verwijderen uit de nieuwe grondslag 55105. Je kunt deze naar eigen inzicht aanpassen. Wet en regelgeving 2022-07/3 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon (werkgevercode 03451) per 1 juli 2022 is € 1.756,20 per maand. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd. Als dit niet is gebeurd, vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [1]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4. Opgeloste meldingen 2022-07/4 Korting en opbouw Persoonlijk Budget (change 3442282) Melding Voor sectoren waar een Persoonlijk Budget (Individueel KeuzeBudget) van toepassing is, was geconstateerd dat met ingang van periode 2022-03 de korting niet meer werd verrekend in de uitvoercodes voor vaste opbouw budget [1].  Oplossing Met ingang van periode 2022-07 is dit aangepast. Automatische herrekening 07-02 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-02 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Met de uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 en 02246 wordt het vaste deel van de maandelijkse opbouw budget gepresenteerd. 2022-07/5 Code werkgeversbetaling Ufo leidt tot dubbele korting Ufo-premie en onterechte korting WIA-premie Als je namens het UWV een uitkering doorbetaalt aan een werknemer, dan ben je over die uitkering sociale premies verschuldigd. Het UWV vergoedt die premies samen met het uitkeringsbedrag. Voor de Ufo-premie geldt een uitzondering: het UWV draagt de Ufo-premie rechtstreeks af aan het betreffende fonds en vergoedt deze premie daarom niet aan de werkgever. Als deze situatie op je van toepassing is, dan leg je invoercode 02492 Werkgeversbetaling Ufo vast met waarde 2. In Gemal wordt dan het uitkeringsbedrag (uitvoercode 01998 loon samenloop) in mindering gebracht op uitvoercode 01675 afdrachtgrondslag Ufo. Melding Er bleek zich een tweetal fouten voor te doen bij bovenstaande functionaliteit: Het uitkeringsbedrag (uitvoercode 01998) werd tweemaal in mindering gebracht op de afdrachtgrondslag Ufo (uitvoercode 01675). Het uitkeringsbedrag (uitvoercode 01998) werd eenmaal ten onrechte in mindering gebracht op de grondslagen Aof en WHK (uitvoercode 01697 Aof ongemax / 01901 Grsl Aof tot max / 01557 Grsl Aof hoog / 01558 Grsl Aof laag / 01559 / Grsl Aof uitkering / 01694 Grsl WHK ongemax / 01684 Afdr grsl WHK diff). Oplossing Het bovenstaande probleem is in deze release verholpen. De uitkering wordt niet gekort op de Aof- en WHK-grondslag en slechts eenmaal op de Ufo-grondslag. Automatische herrekening 07-05 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2022-07/6 Loonheffing bij vakantietoeslag WIA-uitkering (change 3554702) Als je een aanvulling op een WIA uitkering verstrekt, dan leg je die uitkering vast in Gemal. Dat doe je ook in het geval dat UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt. Gemal moet in dat geval immers rekening houden met de uitkering bij de berekening van de loonheffingen. Het vakantiegeld dat UWV aan de werknemer betaalt over de uitkering, moet in zo'n situatie ook worden vastgelegd in Gemal. Melding De berekening van de loonheffing ging in dit geval echter niet goed. Er werd alsnog een bedrag aan loonheffing BT over de VT van de WIA uitkering ingehouden en een positief bedrag aan loonheffing tabel uitbetaald. Oplossing Dit is aangepast. Er wordt nu over zowel de reeds betaalde uitkering als over het reeds betaalde vakantiegeld, geen loonheffing meer ingehouden. Er wordt wel rekening gehouden met het bedrag dat UWV heeft ingehouden over de uitkering bij de berekening van de loonheffingen over de aanvulling. Automatische herrekening 07-04 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2022-07/7 Salarisspecificatie - presentatie loonheffing en netto effect in kolom 'waarvan eenmalig' terug In release 05-2022 hebben we een aanpassing doorgevoerd, waardoor op de salarisspecificatie niet langer een bedrag werd getoond in de kolom 'waarvan eenmalig' bij uitvoercode 01158 loonheffing tijdvaktabel en het bijbehorende effect ook achterwege bleef bij uitvoercode 01500 netto in dezelfde kolom. We hebben dit gemeld in een apart bericht op de Gemal community: https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-Payroll-Gemal/Presentatie-loonheffing-waarvan-eenmalig-op-de/ba-p/500309 Diverse werkgevers hebben aangegeven dat bovenstaande wijziging heeft geleid tot veel extra vragen van werknemers aan de salarisadministratie. Dat is niet onze bedoeling geweest, daarom hebben we met ingang van de huidige release de wijziging teruggedraaid. Het is helaas niet mogelijk om de salarisspecificaties over perioden 05 en 06-2022 opnieuw af te roepen. Onze reden om het bedrag loonheffing tabel niet langer te tonen in de kolom 'waarvan eenmalig' is dat het bedrag niet eenduidig is vast te stellen. Wij ontvingen met enige regelmaat vragen over de hoogte van het getoonde bedrag waarop geen sluitend antwoord te geven is. Wij hebben de wijziging daarom teruggedraaid onder de voorwaarde dat tekst en uitleg bij de exacte hoogte van dit bedrag op de salarisspecificatie niet gegeven kan worden. Onderstaand voorbeeld illustreert de situatie. Voorbeeld Een werknemer ontvangt € 2000 vast salaris € 500 eenmalige ORT € 1000 eenmalige bonus De witte maandtabel met loonheffingskorting is van toepassing. Stel je berekent eerst de belasting over de eenmalige ORT. De belasting over de eenmalige ORT is dan € 0. Stel je berekent eerst de belasting over het salaris en daarna over de ORT, dan is de belasting op de ORT: (belasting salaris + ORT) - / -  belasting salaris = € 387,83 - / - € 185,67 = € 202,16 Stel je berekent eerst de belasting over het salaris, daarna de bonus en daarna over de ORT, dan is de belasting op de ORT: (belasting salaris + bonus + ORT) / - (belasting salaris + bonus) = € 829,58 - / - € 589,92 = € 239,66 Dit terwijl de totale loonheffing over de gezamenlijke componenten in alle drie de gevallen gelijk is. In de praktijk kennen veel loonberekeningen veel meer dan bovenstaande drie componenten. De berekeningsvolgorde van die componenten kent in veel gevallen complexe volgordelijkheid, omdat niet alleen de belasting maar vele andere factoren een rol spelen in die berekening. 2022-07/8 Verwerken van mutaties met prioriteit hersteld (change 3574032) In Gemal Direct Inrichting (GDI) bestaat de mogelijkheid om bij eenzelfde invoercode in dezelfde productie met een verschillende waarde (wat vaak de bedoeling is) een hogere prioriteit mee te geven. De hoogste prioriteit wordt dan in Gemal verwerkt. Dit kun je gebruiken wanneer er sprake is van een mutatiebestand uit het HR-systeem, die je niet opnieuw wilt aanmaken. Je kunt dan in GDI de mutatie aanpassen met een hogere prioriteit, bijvoorbeeld bij het draaien van een begrotingsproductie. Deze functionaliteit werkte niet en dit is met ingang van juli 2022 hersteld. 2022-07/9 Uit-dienst in 2022-01 met twk 31-12-2021 (change 3521894) Melding We kennen in Gemal de uitzonderlijke situatie dat je in verwerkingsmaand 2022-01 alsnog een datum uit-dienst per 31-12-2021 kunt vastleggen. Wanneer dit bij een medewerker is vastgelegd en er voor deze medewerker nog sprake was van een betaling in 2022, dan werd in periode 2022-05 uurlonen bij een herrekening foutief vastgesteld. De programmatuur is op dit punt nu aangepast.  Automatische herrekening 07-06 Voor betrokken medewerkers vindt een automatische herrekening plaats. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2022-07/10 Presentatie loonheffing 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 juni 2022 - Naar aanleiding van release 2022-05 komen er vragen over het ontbreken van de presentatie van de component loonheffing in de kolom 'waarvan eenmalig'  bij eenmalige betalingen die tegen het (tijdvak) tabeltarief worden berekend. In release 2022-05 is besloten deze presentatie niet meer op te nemen op de salarisspecificatie, omdat bij de berekeningen van eenmalige posten die tegen het tabeltarief worden berekend, de bijbehorende loonheffing niet eenduidig kan worden bepaald. Het tabeltarief is namelijk niet lineair en dit leverde vragen op. Daarom presenteren we de eenmalige componenten die berekend worden met het tabeltarief, niet meer in de kolom 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie. De presentatie van de loonheffing voor eenmalige posten die tegen bijzonder tarief worden berekend, blijven wel zichtbaar in de kolom 'waarvan eenmalig'. CAO informatie CAO Aan de Slag 2022-07/11 Wijziging minimumloon per 1 juli Voor de CAO Aan de Slag hebben we - naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon - de bedragen bij de schaal 1 trede 3, schaal 2 trede 2 en schaal 3 trede 1 met het minimumloon vastgelegd. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 84, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 84, werkgevercode 03003. Meer informatie [1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 84. CAO bibliotheken 2022-07/12 Wijzigingen per 1 juli Aanpassingen ORT Het percentage ORT 4 (werkgevercode 08119) is conform de compensatieregeling ORT aangepast naar 60%. Daarnaast is werkgevercode 08214 Inpastabelnummer maximum uurloon ORT aangepast naar inpasnummer 9021. Doorbetaling bij ouderschapsverlof In artikel 57 lid 3 van de cao staat het volgende: “Over de uren waarop aan de werknemer ouderschapsverlof is verleend volgens hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg, vindt 25% salarisdoorbetaling plaats. Indien de werknemer, al dan niet door tussenkomst van de werkgever gedurende maximaal negen weken recht heeft op een UWV-uitkering op grond van de Wet betaald ouderschapsverlof, dan wordt die UWV-uitkering op de 25% salarisdoorbetaling in mindering gebracht. Dit betekent dat als de UWV-uitkering gelijk is aan of meer bedraagt dan het bedrag dat overeenkomt met 25% salarisdoorbetaling, de werkgever gedurende die maximaal negen weken geen salaris hoeft door te betalen aan de werknemer. De werknemer ontvangt in die periode wel de UWV-uitkering, eventueel via zijn werkgever. Indien de UWV-uitkering minder bedraagt dan het bedrag dat overeenkomt met 25% salarisdoorbetaling, betaalt de werkgever gedurende die maximaal negen weken aan de werknemer het verschil tussen de UWV-uitkering en de 25% salarisbetaling. De werknemer ontvangt daarnaast gedurende maximaal negen weken de UWV-uitkering, eventueel via zijn werkgever.“ Deze salarisdoorbetaling was nog niet ingericht in Gemal voor de CAO bibliotheken. Dat is nu wel gedaan met de werkgevercodes 13023 (van waarde 0 naar waarde 2), 13024 (van 0 naar 25%) en 13029 (van waarde 2 naar waarde 1). In de praktijk zal de vergoeding van het UWV altijd meer zijn dan de 25% doorbetaling. Daarom zijn de bovenstaande werkgevercodes ingericht op verlofregeling 3 (ouderschapsverlof) en niet op verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof). Uiteraard kan er altijd van de CAO-inrichting worden afgeweken door de werkgevercodes op werkgeverniveau aan te passen.  Salaristabel De bedragen voor de salarisregeling Bibliotheken zijn aangepast conform de CAO. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 09, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 11, werkgevercode 03003. Mocht je het niet eens zijn met de inrichting van verlofregeling 3 omtrent de salarisdoorbetaling, dan kan hier op werkgeverniveau van worden afgeweken door ze op de oude of andere gewenste waarde te zetten. CAO gehandicaptenzorg 2022-07/13 Minimum-uurloon [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 juni 2022 - In de nieuwe CAO gehandicaptenzorg is per 2022-06 een minimum-uurloon geïntroduceerd. In de release notes onderwerp 2022-06/22 hebben we geadviseerd om dit minimum-uurloon te garanderen door werknemers in te schalen op een schaal/trede die aan dit minimum voldoet. In nader overleg heeft de VGN echter aangegeven toch de voorkeur te hebben voor een functionaliteit voor aanvulling minimumloon. Dit houdt in dat werknemers ingeschaald kunnen blijven in een schaal/trede die onder het minimum valt, waarna Gemal automatisch een aanvulling betaalt tot het minimum cao-uurloon. Deze functionaliteit werkt gelijk aan die voor het wettelijk minimumloon. Een dergelijke functionaliteit was reeds ontwikkeld in Gemal, maar specifiek voor de CAO gemeenten. We passen deze functionaliteit momenteel aan om deze ook geschikt te maken voor de CAO gehandicaptenzorg. Dit heeft echter tot gevolg dat we deze pas in release 2022-07 kunnen leveren. In die release zullen we met terugwerkende kracht naar 2022-06 de aanvulling tot het CAO minimum toepassen.  Actie De aanvulling CAO minimumloon kun je blokkeren door invoercode 02940 Code CAO minimumloon per uur vast te leggen met waarde 1. De CAO gehandicaptenzorg hanteert echter ook aanvullende regels met betrekking tot de leeftijd, periode in-dienst en het gemiddeld aantal werkuren. Wij kunnen het minimum niet automatisch blokkeren op basis van deze aanvullende criteria. Wij hebben aan de werkgeversvereniging additionele vragen over die criteria gesteld om de nodige actie in Gemal hieromtrent wel duidelijk te krijgen.  We hopen hier zo spoedig mogelijk verder over te berichten. In afwachting van het antwoord van de werkgeversvereniging is het advies om de eventuele genomen actie van het aanpassen van de schaal bij werknemers onder het minimum, zoals in de release notes van 2022-06/22 genoemd, terug te draaien.   In de release notes van 2022-07 zullen wij verder berichten over de aanvullende criteria en wanneer een werknemer moet worden geblokkeerd via invoercode 02940. 2022-07/14 Wijzigingen per 1 juli Stagevergoeding De afgesproken stagevergoeding voor co-assistenten per 1 juli, dien je zelf vast te leggen met een bruto diversen code.  Slaapdiensten  Per 1 juli 2022 wordt de vergoeding voor een onrustige slaapdienst verhoogd. Geplande ‘slaapuren’ worden voor de vergoeding aangemerkt als hele werkuren als tijdens de slaapdienst, als gevolg van noodzakelijke en onvoorziene werkzaamheden, sprake was van minder dan 50% onafgebroken rusttijd. Doorgaans wordt dit in je roosterapplicatie bijgehouden.  Afbouwcarrière  In de nieuwe CAO is de zogenaamde “afbouwcarrière” regeling beschreven. Dit is een generatiebeleid. In Gemal zijn voor Generatiebeleid drie regelingen opgenomen: Een regeling via de verlofregeling. Een regeling via contractverlaging naar 80% en 10% toelage. Een regeling via contractverlaging naar 90% en 10% vrijstelling van werkzaamheden. Voor de CAO gehandicaptenzorg is alleen de tweede variant van toepassing. Voor de volledige vastlegging zie de Gemal handleiding, onderwerp Generatiebeleid bij 4.1.   2022-07/15 Salaristabellen en minimum-uurloon Salarisschaal 201 vervallen Schaal 201 is vervallen in Gemal per 1 juli. Deze was niet meer in gebruik en was ook niet conform cao. Gezien er geen werknemers in deze schaal zaten is er geen actie noodzakelijk. Betreft in Gemal CAO code 38, werkgevercode 03002.  Minimum-uurloon In de CAO is beschreven dat er per 1 juni, onder voorwaarden, een minimum-uurloon geldt van 13 euro. De genoemde randvoorwaarden hiervoor zijn: - De werknemer moet ten minste 21 jaar zijn, en - Een dienstverband van ten minste 7 maanden met een omvang van gemiddeld minimaal 24 uur per week. Wij hebben aan de werkgeversvereniging een verduidelijking van deze voorwaarden gevraagd en deze luidt als volgt:  Vanaf het contract waarin het dienstverband de 7 maanden bereikt, ontvangt de werknemer het garantie minimum inkomen. Ofwel bij een contract van 7 maanden (en als de werknemer voldoet aan de andere voorwaarden) ontvangt de werknemer vanaf dag 1 het garantie minimum inkomen. Heeft de werknemer een contract van 6 maanden dat wordt verlengd met 6 maanden dan ontvangt de werknemer het garantie minimum inkomen vanaf dag 1 van het tweede contract. De voorwaarde van 24 uur: hier kennen we geen referteperiode voor maar zodra de werknemer een contract heeft van minimaal gemiddeld 24 uur per week (en de werknemer voldoet aan de andere voorwaarden) heeft de werknemer recht op het garantie minimum inkomen. Overwerk/meerwerk telt hierin niet mee, het gaat om contracturen. Dit betekent dat indien een werknemer niet aan deze voorwaarde voldoet, er geen recht op het garantie minimum inkomen bestaat. Dit kan betekenen dat als tijdens de looptijd van een contract de contractuele arbeidsduur wijzigt de werknemer recht kan hebben op het garantie minimum inkomen (als de arbeidsduur wijzigt naar gemiddeld minimaal 24 uur per week terwijl de werknemer daarvoor een lagere contractuele arbeidsduur had) of dat er juist geen recht meer is op het garantie minimum inkomen (de werknemer had een contractuele arbeidsduur van gemiddeld minimaal 24 uur per week en deze komt met de nieuwe afspraak onder de 24 uur). In Gemal hebben wij de functionaliteit van dit minimum-uurloon ingericht via werkgevercode 03461 CAO minimumloon per uur en werkgevercode 03462 CAO minimumloon per maand. Net als bij het wettelijk minimumloon zal er een automatische aanvulling plaatsvinden op het moment dat de werknemer onder het CAO-minimum zit. Daarnaast hebben we gezorgd dat stagiaires zijn uitgesloten van deze aanvulling. Voor andere groepen die geen recht hebben op dit minimum-uurloon (zoals uurloners of werknemers die jonger zijn dan 21 jaar), dien je zelf een blokkade van het minimum-uurloon op te geven met invoercode 02940.  Herrekening We hebben - aangezien dit minimum-uurloon per 1 juni geldt - een automatische herrekening ingebouwd met reden 07-11, waarin alle werknemers met salarisregeling 38 worden herrekend. Deze herrekening kan, indien gewenst, worden geblokkeerd door invoercode 02475 stam vast te leggen met waarde 99.  Actie Werknemers die geen recht hebben (en een uurloon hebben lager dan 13 euro) op het minimum-uurloon, blokkeer je door het vastleggen van invoercode 02940. Dit dient als stam-mutatie te worden opgegeven en weer te worden weggehaald als de werknemer in de situatie komt dat deze wel recht heeft op het minimum-uurloon.  Als je bij een werknemer invoercode 02339 Code wettelijk minimumloon met waarde 1 hebt vastgelegd, dien je voor die werknemers ook invoercode 02940 Code CAO minimumloon met waarde 1 vast te leggen, anders wordt er alsnog aangevuld tot het minimum CAO-loon. Meer info over hoe deze werknemers te vinden en invoercode 02940 voor alle werknemers makkelijk te kunnen vastleggen, is beschreven in de release notes 2022-07 van HR Core Beaufort. Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling, naar aanleiding van het vervallen van schaal 201, downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 38, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 38, werkgevercode 03003. CAO gemeenten/SGO 2022-07/16 Doorbetaling ouderschapsverlof werknemerniveau De CAO gemeenten kent met artikel 6.10 al langer een vorm van deels betaald ouderschapsverlof: je mag maximaal 13 weken ouderschapsverlof krijgen tegen een percentage doorbetaling van salaris en toelagen dat afhankelijk is van je schaal. Je kon dit aansturen door bijvoorbeeld in het kortingspercentage al rekening te houden met de doorbetaling. Met ingang van periode 2022-07 hebben we het mogelijk gemaakt dat je de verlofuren vastlegt en daarnaast met één van de nieuwe invoercodes het percentage doorbetaling. Vanaf 2 augustus 2022 past de CAO gemeenten de systematiek van doorbetaling aan waarmee ze deels willen aansluiten op de wettelijke doorbetaling ouderschapsverlof. De medewerker kan er dan voor kiezen om zijn doorbetaling te verlagen en daarmee de duur te verlengen, of de medewerker kan ervoor kiezen om de duur van zijn verlof te verkorten en het percentage doorbetaling daarmee te verhogen. Daarnaast kan deze CAO-doorbetaling gebruikt worden in combinatie met de door UWV doorbetaalde vorm van ouderschapsverlof. Zie ook het algemene onderwerp hierover in deze release notes en de voorbeelden zoals opgenomen in de handleiding Gemal. Ondersteuning CAO De CAO gemeenten is bijzonder ten opzichte van de andere CAO’s voor wat betreft de CAO-regeling doorbetaling ouderschapsverlof. In andere sectoren zien we in het kader van de nieuwe wetgeving per augustus bijvoorbeeld een verrekening van de CAO-doorbetaling met de wettelijke doorbetaling, of een vervanging van de CAO-regeling, of een regeling waarbij de wettelijke doorbetaling altijd aangevuld wordt tot 100% van het maandinkomen. Juist de grote flexibiliteit van de regeling doorbetaling ouderschapsverlof CAO gemeenten maakt het moeilijk om de aansturing hiervan te ‘vangen’ in het proces Self Service / werknemermutatie; verwerking in HR-systeem voor aanlevering aan salarissysteem en verwerking in de verlofregistratie. Het is complex niet alleen voor de medewerker die zich idealiter bewust zou moeten zijn van het verschil tussen dagloon, maximum dagloon, en grondslag salaris en salaristoelagen, maar ook voor de Personeel- en Salarisadministratie. Daarnaast lijkt het erop alsof de interpretatie van de juiste verwerking verlofregistratie nog niet uitgekristalliseerd is en er nog gesprekken lopen met andere salarisverwerkers en de VNG. We zijn daarom nog bezig wat de juiste werkwijze hiervoor zou zijn in aanvulling op de standaard werkwijze die voor andere CAO’s wel goed in beeld is. Om inzichtelijk te maken hoe de nieuwe doorbetalingssystematiek er voor Gemal uitziet, hebben we besloten in ieder geval dat onderdeel alvast in productie te nemen. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om in Gemal Direct Inrichting al proefproducties te vervaardigen bijvoorbeeld ook voor werkgevers met een eigen Verlof-/HR-systeem. Vormen ouderschapsverlof binnen de CAO gemeenten Er zijn nu dus eigenlijk ook verschillende vormen van ouderschapsverlof te onderscheiden: Op basis van CAO doorbetaald ouderschapsverlof - gebruik hiervoor de verlofregeling 03. Op basis van UWV doorbetaald ouderschapsverlof - gebruik hiervoor de verlofregeling 05. Op basis van combinatie CAO en UWV doorbetaald ouderschapsverlof - gebruik hiervoor ook de verlofregeling 05. Op basis van onbetaald ouderschapsverlof (26 weken of het restant, wanneer de doorbetaalde weken hiervan af zijn gehaald) - gebruik hiervoor een ‘vrije’ verlofregeling, één van de regelingen 9 t/m 15 die je nog niet gebruikt. Om in Gemal Direct Inrichting het onderscheid tussen de verlofregelingen ouderschapsverlof meer inzichtelijk te maken, hebben we de tekst van de regeling aangepast voor de CAO gemeenten:  03 CAO Bet. OuderschapsV. 05 UWV Bet. OuderschapsV. De tekst van je eigen verlofregeling kun je zelf ook aanpassen in Gemal Direct Inrichting bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling. CAO GGZ 2022-07/17 Balansbudget [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 juni 2022 - In de nieuwe CAO GGZ is een nieuwe regeling opgenomen voor het Balansbudget. Wij gaan dit budget in Gemal ondersteunen, maar we zijn nog in overleg met GGZ Nederland over de uitvoering en de doelgroep in specifieke situaties. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dit weten. 2022-07/18 Inrichting Balansbudget [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 juni 2022 - Met dit bericht willen we je over de ondersteuning van het Balansbudget in Gemal informeren, omdat we merken dat veel werkgevers vragen hebben over de vormgeving van dit budget in Gemal. Wij zullen in release 2022-07 het Balansbudget inrichten voor de standaardregeling die in de handreiking implementatie in de CAO is genoemd. De eventuele uitbetaling van dit budget vindt echter pas plaats in productie 2022-09, conform de CAO. Het Balansbudget wordt in productie 2022-09 bij elke werknemer standaard uitbetaald als bruto loon naar rato van het percentage deelbetrekking op 01 juli 2022. Wij maken voor dit budget gebruik van de inrichting van eindejaarsuitkeringsregeling 2. Wij zullen de regeling als volgt inrichten: werkgevercode inrichting 25201 - Methode berekenen 2 - peildatum 25206 - Code categorie soortloner 4 - uitsluiten uurloners en wachtgelders 25207 - Code categorie schalen 7 - uitsluiten minimumloners (vakantiekrachten), BVP'ers en stagiaires. Let op: we hebben nog een vraag uitstaan bij GGZ Nederland of dit inderdaad de juiste doelgroep betreft 25213 - Periode uitbetaling 9 25214 - Peildatum in-dienst vanaf 0701 25215 - Peildatum in-dienst t/m 0701 25218 - Deeltijdfactor boven 100% 2 - maximeren op 100% over dienstverbanden heen 25219 - Vast fulltime bedrag 500 25221 - Code factor diensttijd 0 - nvt 25222 - Factor deeltijd 1 - naar rato percentage deelbetrekking op 01-07 25230 - Methode opslag uitkering 3 - nvt Tevens passen wij de naamgeving van de bijbehorende in- en uitvoercodes aan, zodat deze herkenbaar zijn als Balansbudget. Actie Als je momenteel de regeling voor eindejaarsuitkeringsregeling 2 op werkgeverniveau hebt ingericht voor andere doeleinden, dan adviseren wij je deze regeling vrij te maken zodat je gebruik kunt maken van onze CAO ondersteuning. Indien dat geen optie is, dan kun je een andere regeling voor eindejaarsuitkering zelf inrichten zoals hierboven beschreven. Toekomstige wijzigingen dien je dan ook zelf door te voeren. Bij bovenstaande inrichting wordt bij elke werknemer die in aanmerking komt, het Balansbudget bruto uitbetaald. Indien de werknemer een andere keuze maakt of niet in aanmerking komt voor de regeling (en niet is uitgesloten in de parameters), dan dien je zelf de betaling te blokkeren door invoercode 01004 vast te leggen met waarde 1 (0,01). Indien de werknemer ervoor kiest om het budget te behouden voor opleiding / ontwikkeling, dan kan het wenselijk zijn om het saldo bij te houden totdat de werknemer het budget daadwerkelijk besteedt. Dit saldo zou je in Gemal kunnen bijhouden met de functionaliteit voor Persoonlijk Budget. Dit saldo kun je opboeken in productie 2022-09. Een nadere instructie hoe te handelen in deze situatie volgt. 2022-07/19 Wijzigingen conform CAO per 1 juli Minimumloonbedragen De bedragen naar aanleiding van het verhoogde minimumloon (inpasnummers 9430 t/m 9434) zijn aangepast.  Salaristabel De bedragen voor de salarisregeling GGZ zijn aangepast conform de CAO. Daarnaast zijn, zoals in de release notes van 2022-03/19 al aangekondigd, de schalen 1 t/m 80, 201, 301 en 1049, 1054, 1059, 1064, 1069, 1074 en 1079 vervallen. Deze waren niet meer conform CAO en werden al lange tijd niet meer onderhouden. Werknemers in deze schalen dienen te worden omgeschaald.   Slaapdiensten  De vergoeding voor slaapdiensten is conform de CAO aangepast op werkgevercode 08129.  Maximale inpasnummer ORT Het maximale inpasnummer ORT (werkgevercode 08214) is aangepast conform de CAO, naar inpasnummer 9021.  Bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten In artikel 18 van de CAO GGZ staat beschreven dat er een vergoeding is voor bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten, afhankelijk van wanneer deze dienst is gedraaid. Deze vergoeding is per 1 juli 2022 in de CAO verhoogd en zal in 08-2022 voor het eerst worden verrekend. In Gemal wordt deze regeling daarom per 2022-08 bijgewerkt op c(ao)-niveau.  Let op: Er staat echter ook genoemd dat deze vergoeding in tijd moet worden gegeven. Dit is daarom iets dat via het roosterpakket dient te lopen. Omdat wij weten dat dergelijke diensten in praktijk soms toch worden uitbetaald, hebben we deze echter wel in de CAO ondersteuning opgenomen. Balansbudget In de CAO GGZ is de regeling “balansbudget” in het leven geroepen. Werknemers die recht hebben op dit budget kunnen dit besteden op één van de volgende manieren: Bruto uitbetaling Inzetten voor studie/opleiding Omzetten in extra uren voor herstel Gebruiken voor generatiepact Voor de eerste twee mogelijkheden kunnen wij in Gemal een ondersteuning bieden. Als een werknemer voor 1 juli geen keuze heeft gemaakt wordt er automatisch vanuit gegaan dat er gekozen is voor bruto uitbetaling (keuze 1).  Voor de bruto uitbetaling hebben wij eindejaarsuitkering 2 ingericht. Naar aanleiding van de meest recente informatie hebben we de eindejaarsuitkering 2 nu als volgt ingericht:  werkgevercode inrichting 25201 - Methode berekenen 2 - peildatum 25206 - Code categorie soortloner 4 - uitsluiten uurloners en wachtgelders 25207 - Code categorie schalen 7 - uitsluiten minimumloners (vakantiekrachten), BVP'ers en stagiaires. Let op: we hebben nog een vraag uitstaan bij GGZ Nederland of dit inderdaad de juiste doelgroep betreft 25213 - Periode uitbetaling 9 25214 - Peildatum in-dienst vanaf 0701 25215 - Peildatum in-dienst t/m 0701 25218 - Deeltijdfactor boven 100% 2 - maximeren op 100% over dienstverbanden heen 25219 - Vast fulltime bedrag 500 25221 - Code factor diensttijd 3 - hele jaar 25222 - Factor deeltijd 1 - naar rato percentage deelbetrekking op 01-07 25223 - Referteperiode 0707 25230 - Methode opslag uitkering 3 - nvt Daarnaast is ook de naamgeving van uitvoercode 01004 (eindejaarsuitkering 2) aangepast naar “balansbudget”. De bovenstaande inrichting is gedaan op basis van de informatie die wij van de werkgeversvereniging hebben ontvangen. Mocht hier in de toekomst nog een wijziging op volgen, dan zullen wij dit uiteraard doorvoeren en communiceren.  Als een werknemer heeft gekozen om het budget te gebruiken voor studie/opleiding, dan kan er gebruik worden gemaakt van één van de persoonlijke budgetten. We hebben de naam van de uitvoercode van PB1 aangepast naar “balansbudget”. Met invoercode 02604 corr. Saldo PB1 (voor van PB1) kan een bedrag aan opbouw worden vastgelegd en op die manier kan het saldo worden bijgehouden dat gebruikt kan worden voor studie/opleiding.  Als dit bedrag is gebruikt dient dit ook weer te worden afgeboekt met dezelfde invoercode. Het saldo is te zien op de strook van de betreffende werknemer, rechtsonder op de strook in blok 3 en op uitvoercode 02845 (voor PB1).  Let er op dat, in het geval van deze keuze, de uitkering in september handmatig moet worden geblokkeerd door invoercode 01004 op te geven met waarde 0,01. Deze blokkade dient te gebeuren met TWK naar of in de maand juli, omdat op dat moment het recht ontstaat.    Daarnaast is er in Gemal geen automatische check op het feit dat het saldo maximaal 3 kalenderjaar mag worden opgespaard. Dit dien je zelf bij te houden.  Als er gekozen wordt voor keuze 3 (verlofuren) of 4 (generatiebeleid) dient dit respectievelijk via het roosterpakket en generatieregeling te lopen. De uitkering dient ook hier geblokkeerd te worden met invoercode 01004 op te geven met waarde 0,01. Deze dient met ingangsmaand juli te worden opgegeven (zie actie).  Bij keuze 3 kan je eventueel de functionaliteit van “verlofuren (ver)kopen” kunnen gebruiken. Je laat dan het bedrag van het balansbudget bruto uitbetalen conform keuze 1. Je blokkeert in dit geval de uitbetaling dus niet met invoercode 01004. Daarnaast maak je gebruik van een regeling verlofuren (ver)kopen waarbij een minpost van het corresponderende bedrag wordt geboekt. Het aantal verlofuren dien je zelf uit te rekenen en op te boeken in je roosterpakket/verlofapplicatie. Het voordeel van deze werkwijze is dat je een kruispost kunt tonen op je strook, die je ook kunt verwerken in je boekhouding.  Als de werknemer voor keuze 4 kiest, vervalt het recht op het balansbudget verder volledig. Het generatiepact kan in Gemal verder worden ingericht. Zie hiervoor hoofdstuk “Generatiebeleid” in de Gemal handleiding.  Uurloners Recent heeft de koepel richting ons bevestigd dat uurloners wel recht hebben op het balansbudget met als referteperiode januari - juli. Gezien er tijd nodig is om dit in Gemal juist in te richten, zal dit met release 2022-08 worden opgeleverd. Gezien de daadwerkelijke uitkering pas in september plaatsvindt, is er nog tijd die we gebruiken om de functionaliteit goed in te richten en uitgebreid te testen. Pensioengevend of niet? Daarnaast is er nog overleg gaande tussen de werkgeversvereniging en PFZW over de pensioengevendheid van de uitkering in september. De werkgeversvereniging gaat er vanuit dat, gezien de uitkering in principe jaarlijks terugkeert, deze pensioengevend is. Echter dient PFZW dit nog te bevestigen. Ook zal dan blijken op welke manier het budget meetelt in de pensioenopbouw, dat wil zeggen in welke grondslag. We zullen hierover berichten als wij hier meer informatie over hebben. Gezien de daadwerkelijke uitkering pas in september plaatsvindt is er nog tijd, die we gebruiken om de eventuele pensioengevendheid goed in te richten en uitgebreid te testen. Verlof en balansbudget De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat er wordt uitgegaan van de formele arbeidsduur en dat (onbetaald) verlof hierdoor geen inpact heeft op het bedrag aan balansbudget.  Werknemers uit dienst tussen juli en september Voor werknemers uit dienst tussen 2 juli en september geldt: zij ontvangen het bedrag uitgekeerd, ook als zij in principe een andere keus hadden gemaakt, tenzij het bedrag al is besteed aan dit andere doel. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 40, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 40, werkgevercode 03003. Als er nog werknemers zijn ingeschaald in vervallen schalen, dan dienen deze te worden omgeschaald. Gezien de bedragen in deze schalen al lange tijd niet meer werden onderhouden, is er geen één op één vergelijking te maken met de schalen conform CAO. Er zal daarom per werknemer gekeken moeten worden naar welke schaal deze moet worden omgezet.  Zorg ervoor dat een eventuele keuze 2, 3 of 4 van de balansbudget duidelijk is vóór de verwerking van september, zodat je tijd hebt om invoercode 01004 bij de betreffende werknemers met waarde 0,01 vast te leggen. Als je een blokkade vastlegt in september, dien je dit met terugwerkende kracht vanaf juli stam vast te leggen. Dit omdat het recht in juli ontstaat en al te zien is op uitvoercode 01612. Als de blokkade met een latere datum dan 1 juli wordt vastgelegd, dan betaalt Gemal het reeds ontstane recht nog uit. Voor nu hoeft er in de maand juli nog niets te worden vastgelegd in Gemal. In september, als de blokkade eventueel voor werknemers moet worden vastgelegd, kan deze alsnog met TWK vanaf juli worden opgegeven. Voor nu is er dan nog tijd om in beeld te krijgen welke keuze de werknemers maken. Uiteraard staat het je vrij om de blokkade, als de noodzaak hiervoor al bekend is, al in juli vast te leggen.  CAO huisartsenzorg 2022-07/20 Wijziging minimumloon per 1 juli De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling huisartsenzorg zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9001, 9002, 9100 en 9101. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 32, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 32, werkgevercode 03003. CAO jeugdzorg 2022-07/21 CAO akkoord [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 16-06-2022 Er is inmiddels duidelijk over de eenmalige uitkering per 07-2022 van € 250 bruto. Ook de salaristabellen per 01-2022 zijn gepubliceerd. Beide aanpassingen zullen worden verwerkt in release 07-2022 Op dit moment staan er nog vragen open over de eenmalige uitkering ter vervanging van de salarisverhoging over 2021. Ook de onlangs gepubliceerde CAO tekst biedt op diverse punten te weinig duidelijkheid. Zodra Jeugdzorg Nederland onze vragen heeft beantwoord, zullen wij bepalen of het mogelijk is om ook deze uitkering in release 07-2022 mee te nemen. 10-06-2022 Jeugdzorg Nederland heeft op de eigen website aangegeven dat er een akkoord is voor de nieuwe CAO. Er zijn zelfs al nieuwe salaristabellen gepubliceerd. De koepel heeft echter bij ons aangegeven dat er nog discussie is of de salarisverhogingen doorgevoerd moeten worden in de schaalbedragen of dat deze uitbetaald zullen worden in de vorm van een eenmalige uitkering. Om deze reden hebben wij de schaalbedragen nog niet bijgewerkt. Als er nieuwe berichtgeving is vanuit Jeugdzorg Nederland, dan houden wij je hiervan op de hoogte. Ook is er nog onduidelijkheid over de parameters voor de eenmalige uitkering in 2022-07. Wanneer deze zijn aangeleverd en toegelicht door de koepel, zullen we de uitkering implementeren. Wij zullen op moment van aanleveren bepalen of het nog mogelijk is om de betaling daadwerkelijk in 2022-07 te laten plaatsvinden of dat we deze met terugwerkende kracht moeten aanbieden. 2022-07/22 Wijzigingen per 1 juli Voor de Jeugdzorg is onlangs een nieuwe CAO afgesloten. Hierin zijn voor de salarisverwerking diverse zaken per 2022-07 van belang. Over wijzigingen die op een later moment ingaan, zullen wij je nader informeren op het moment dat deze aan de orde zijn.  Salarisverhoging per 2022-01 en  verhoging stage vergoeding Per 2022-01 zijn de bedragen voor de salarisregeling verhoogd. Wij hebben de bedragen zoals die door de werkgeversvereniging zijn gepubliceerd in Gemal aangepast. Het bedrag stagevergoeding is per 1 juli verhoogd. In het CAO-akkoord werd vermeld dat, mits er geen datum wordt vermeld, de afspraken per 1 juli van kracht zijn. Gezien er bij het bedrag aan stagevergoeding geen datum werd genoemd, hebben wij dit per 1 juli aangepast.  Minimum vakantietoeslag Het bedrag minimum vakantietoeslag is per 2022-01 aangepast bij werkgevercode 03206. Salarisverhoging per 2021-01 De salarisverhoging die is afgesproken per 2021-01 moet volgens de werkgeversvereniging worden berekend en uitbetaald in de vorm van een eenmalige uitkering over 2021. Deze eenmalige uitkering is in Gemal opgenomen met terugwerkende kracht vanaf 2021-01 op eindejaarsuitkering 4. De grondslag waarover deze eenmalige uitkering moet worden berekend kan in Gemal Direct Inrichting niet met terugwerkende kracht worden aangestuurd. Speciaal voor deze regeling is daarvoor een aanpassing in de programmatuur van Gemal opgenomen waardoor de in 2022 vastgelegd grondslag wordt toegepast over 2021.  Als je zelf een aanpassing doet in deze grondslag, werkgevercode 55138, dan zal Gemal die ook als zodanig toepassen. Dit geldt ook als je in een latere periode nog een correctie wil doen ten aanzien van de grondslag.  De eenmalige uitkering van 2,00 procent wordt berekend over het salaris plus vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en arbeidsmarkttoeslag. Na afstemming met de werkgeversvereniging hebben wij de volgende uitvoercodes in de grondslag opgenomen met waarde 1 tenzij anders aangegeven: 01001 - salaris 01007 - aanvulling minimumloon 01011 - garantiesalaris 01021 - opslag uurloners 01611 - recht eindejaarsuitkering  01618 - recht vakantiegeld In de uitkeringsgrondslag moet ook de arbeidsmarkttoeslag mee. Omdat deze ingericht kan zijn op 01014 percentage toelage 2 van salaris, 01019 Percentage toelage 6 van de vaste looncomponenten of 01020 Percentage toelage 7 van het salaris dien je zelf de code die je hiervoor gebruikt aan de grondslag toe te voegen. Dit is om te voorkomen dat er anders ten onrechte een bedrag eenmalige uitkering wordt berekend als deze codes voor andere doeleinden worden gebruikt.  De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat er wordt uitgegaan van de formele arbeidsduur en dat (onbetaald) verlof hierdoor geen inpact heeft op het bedrag aan balansbudget.  Let op: Het resultaat van de berekening is zichtbaar op de loonstaat nabetaling vorig jaar. Als voor een werknemer in 2021 een inhouding voor 3e jaar WW van toepassing is (uitvoercode 01324) dan wordt dat in de dat resultaat in mindering gebracht op het resultaat dat daar wordt gepresenteerd in uitvoercode 01055 (uitvoercode 01066 zit niet in de grondslag voor de premieberekening, dus daardoor wordt er slechts 1 keer premie over de nabetaling berekend en dat is correct). Op de loonstaat van 2022 wordt het in juli 2022 uit te betalen bedrag gepresenteerd op uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar. Met deze omschrijving wordt het ook op de salarisstrook gepresenteerd Let op 2: je moet zelf in de juli productie een herrekening over vorig jaar (vanaf 2021-01) vastleggen in de afroep. Datzelfde geldt ook al je na de juli productie nog een correctie wil laten uitvoeren voor deze eenmalige uitkering. Hiervoor kan je werkgevercode 99221 met ingangsdatum 2021-01. Dit doe je door in GDI eerst rechtsonder op TWK aan te klikken, in het venster dat vervolgens opent 202101 in te geven en op akkoord te drukken. Nu zie je bovenin dat de ingangsdatum 202101 is. Vervolgens kies je waarde 01 (januari).  Actie Als je voor een werknemer deze eenmalige uitkering (nabetaling) wilt blokkeren dan moet je dat doen door een vaste mutatie met terugwerkende kracht vanaf 2021-01 met invoercode 01055.  Je dient 01014 percentage toelage 2 van salaris, 01019 Percentage toelage 6 van de vaste looncomponenten of 01020 Percentage toelage 7 van het salaris toe te voegen aan de grondslag om de arbeidsmarkttoeslag mee te nemen. Als je zelf een bedrag wilt opgeven dien je ten eerste de uitkering stam de blokkeren met invoercode 01055 met waarde 0,01 met ingangsdatum 01-01-2021 en daarnaast met invoercode 01055 variabel een bedrag op te geven in periode 12-2021. Eenmalige uitkering 2022 Er is ook een eenmalige uitkering afgesproken van 250,00 euro voor alle werknemers die op 1 januari 2022 in dienst zijn. Dit is ongeacht het percentage deelbetrekking of eventueel (onbetaald) verlof. Deze eenmalige uitkering in in Gemal opgenomen met regeling eindejaarsuitkering 3 en wordt gepresenteerd op uitvoercode 01099. Als je voor een werknemer dit wenst te blokkeren dan moet je dat doen met een variabele of vaste mutatie bij invoercode 01099 door hier 0.01 vast te leggen in periode 07. Met deze invoercode is het ook mogelijk om een afwijkend bedrag vast te leggen in periode 07. Dit afwijkende bedrag dient variabel te worden opgegeven.  Stagiaires zijn, conform voorschrift van de werkgeversvereniging, uitgesloten van deze uitkering. Dit is in Gemal opgenomen via werkgever code 25407 waarde 4. Let op Als je zelf in het verleden voor de regeling eindejaarsuitkering 3 een afwijkende waarde hebt vastgelegd dan moet je dat terugzetten naar de "C"waarde. En als je in het verleden bij invoercode 01099 in de vaste gegevens een blokkade (waarde 0,01) hebt vastgelegd dan moet je zelf beoordelen of dat ook voor deze uitkering van toepassing is. Reiskosten Met ingang van 1 juli gelden er nieuwe vergoedingen wat betreft reiskosten. Woon werk In de cao staat het volgende:  “Als de werknemer naar de plaats van tewerkstelling moet reizen ontvangt hij daarvoor een vergoeding woon-werkverkeer op basis van de tweede klasse OV of € 0,19 netto indien de werknemer gebruik maakt van de auto.” In Gemal hebben wij dit zoveel mogelijk ingericht: Werkgevercode 26002 hebben wij op 0.19ct gezet (vergoeding per kilometer waar ze recht op hebben) Werkgevercode 26302 hebben wij op waarde 1 gezet zodat hij kijkt naar het ingevoerde aantal reisafstand woon-werk op invoercode 2372 in plaats van het aantal eenheden op invoercode 1197 Standaard wordt het aantal reisdagen niet afgeleid van SV-dagen of de factor gewerkt, maar zal er gekeken worden naar een vaste of variabele waarden van invoercode 02508 reisbewegingen. Mocht je dit willen veranderen, dan is dat in te stellen met werkgevercode 26001 code omrekening reiskostenvergoeding 1.  Als de werknemer met het OV reist dient de vergoeding hiervan op declaratiebasis te gebeuren of op basis van een vaste reiskostenvergoeding met invoercode 1198. Hiermee kan je een trede van de NS tabel (werkgevercode 26137) vastleggen die overeenkomt met het abonnement dat je aan de werknemer vergoed.  Zakelijke kilometers In de cao staat het volgende: “Moet de werknemer in opdracht van de werkgever reizen dan is er sprake van een dienstreis. De vergoeding bedraagt dan de kosten tweede klas OV, of als de werknemer van zijn eigen auto gebruik maakt een tegemoetkoming in de kosten van netto € 0,39 per kilometer, op basis van de kortst mogelijke route.” Wij hebben hiervoor kilometer regeling 1 als volgt ingericht: Minimale reisafstand (werkgevercode 26210) = 0 km Maximale reisafstand (werkgevercode 26211) = 999999 km Bedrag per kilometer (werkgevercode 26212) = 0.39 Werkgevercode 26402 Code afhandeling belast deel reiskostenvergoeding hebben we op cao-niveau vastgelegd met waarde 2 (bovenmatige deel reiskosten bruteren). Dit omdat in de cao wordt vermeld dat de 0.39ct netto worden vergoed. Er is dus keuze uit waarde 2 of 3, maar waarde 0 zou niet conform cao zijn.  Als je deze kilometer regeling zelf hebt ingericht op W-niveau zal bovenstaande inrichting niet worden overgenomen. Je dient deze dan zelf conform bovenstaande in te richten.  Voor reizen met het OV dient er gebruik te worden gemaakt van vergoeding op declaratiebasis.  Actie Bij de werknemers moet met invoercode 02571 stam worden vastgelegd dat ze recht hebben op deze regeling. Vervolgens kan er met invoercode 02572 een aantal gereden kilometers worden vastgelegd.  Desgewenst kan werkgevercode 26402 Code afhandeling belast deel reiskostenvergoeding ook met waarde 3 (Bovenmatige reiskosten via het werkkostenforfait) worden vastgelegd.  Voor de woon-werk vergoeding dient er een aantal woon-werk kilometers stam te worden opgegeven met invoercode 02372.  Desgewenst kan je de berekening van de woon-werk dagen beïnvloeden met werkgevercode 26001 code omrekening reiskostenvergoeding 1.  Voor de vergoeding van dienstreizen dient er bij de werknemers die dienstreizen maken invoercode 02571 (reiskostenregeling 1) stam te worden vastgelegd. Vervolgens kan er met invoercode 02572 een aantal kilometers worden opgegeven.  Als je kilometerregeling 1 al zelf in gebruik had dien je deze conform de cao-inrichting aan te passen.  Generatieregeling In de cao staat beschreven dat er een generatieregeling van kracht is. Deze kan in Gemal worden ondersteund. Zie hiervoor het hoofdstuk generatiebeleid in de Gemal handleiding.  Thuiswerkvergoeding  Afgesproken is dat met ingang van 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag, ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO. Invulling vanuit CAO-ondersteuning Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow als indirecte mutatie via Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in Thuiswerkverg. of iets dergelijks. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. Tweede ziektejaar In de CAO staat het volgende:  “Als de werknemer passende arbeid of re-integratiewerkzaamheden verricht gedurende het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer gedurende die uren recht op 85% van het salaris zoals dat in artikel 7.1 is vastgesteld.” Er zitten voorwaarden aan deze doorbetaling, waardoor dit niet op cao-niveau is in te richten in Gemal. Bij een werknemer die recht heeft op dit percentage doorbetaling kan de 85% worden vastgelegd op invoercode 02424 percentage doorbetaling langdurig ziek. Actie In de juli productie moet je voor de nabetaling over 2021 een herrekening vastleggen vanaf 2021-01 in de afroep. Gebruik hiervoor werkgevercode 99221 beginperiode herrekening. Dit doe je door in GDI eerst rechtsonder op TWK aan te klikken, in het venster dat vervolgens opent 202101 in te geven en op akkoord te drukken. Nu zie je bovenin dat de ingangsdatum 202101 is. Vervolgens kies je waarde 01 (januari). Let op! Hierdoor worden automatisch ook de andere wijzigingen die gelden met terugwerkende kracht correct toegepast. Controleren of er in het verleden voor de eenmalige uitkeringen 3 of 4 eigen afwijkende waarden zijn vastgelegd en die zo nodig met terugwerkende kracht verwijderen.  Controleren of op werknemerniveau in het verleden bij invoercode 01055 en/of 01099 een blokkade is vastgelegd en die zo nodig met terugwerkende kracht aanpassen Als je de uitkering over 2021 of die van juli 2022 wil blokkeren moet je dit vastleggen met invoercode 01055 (uitkering over 2021) of invoercode 01099 (uitkering juli 2022). Als een werknemer recht heeft op de doorbetaling van 85% tijdens het tweede ziektejaar dien je dit met invoercode 2424 percentage doorbetaling langdurig ziek vast te leggen. CAO kinderopvang 2022-07/23 Wijziging salarisbedragen en minimum vakantietoeslag per 1 juli Minimum vakantietoeslag In Gemal is het nieuwe minimumbedrag vakantietoeslag vastgelegd op werkgevercode 03206 met ingangsdatum 1 juli 2022. Salarisbedragen aangepast en salarisschaal vervallen De bedragen voor de salarisregeling Kinderopvang zijn aangepast conform de CAO-bedragen per 1 juli. Daarnaast is schaal 201 in Gemal vervallen. Deze schaal werd niet meer gebruikt en komt ook niet terug in de CAO. Gezien er geen werknemers in deze schaal zaten, is er geen actie noodzakelijk.  Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 02, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 46, werkgevercode 03003. CAO kraamzorg 2022-07/24 Wijziging minimumloon per 1 juli De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling Kraamzorg zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 5116 t/m 5121. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 81, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 81, werkgevercode 03003. CAO kunsteducatie 2022-07/25 Wijziging salaristabellen per 1 juli Salaristabellen De bedragen voor de salarisregeling Kunsteducatie zijn aangepast conform de cao. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 37, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 31, werkgevercode 03003. CAO Nederlandse Universiteiten 2022-07/26 Wijziging minimumloon en salarisbedragen per 1 juli In de release notes 2022-06/3 hebben we geschreven dat we deze CAO niet meer ondersteunen, maar omdat er recent een salariswijziging is doorgevoerd, hebben we de salarisaanpassing nog wel uitgevoerd. Voor de CAO Nederlandse Universiteiten hebben we naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon de bedragen bij de schalen INSB en PWET (Instroomschaal en schaal Participatiewet, inpasnummers 9800 t/m 9803, 9806, 9807, 9810 en 9811) aangepast.  Daarnaast zijn de bedragen die gelden per 1 juli conform de CAO voor de reguliere schalen bijgewerkt in Gemal.  Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 3, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 3, werkgevercode 03003. Meer informatie [1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 03. CAO onderwijs 2022-07/27 CAO HBO - Schaal 6 niet correct [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 juni 2022 - We hebben een klantmelding ontvangen waarin wordt aangegeven dat in salarisregeling 36 het maximum van schaal 6 een onjuistheid bevat. We hebben 2961,50 vastgelegd, maar dit moet 2961,59 zijn. Dit wordt in Gemal aangepast per 1-6-2022.  Bij de eerstvolgende salarisproductie (maand juli) zullen we een automatische herrekening voor deze sector over juni uitvoeren. 2022-07/28 CAO HBO - Schaal 6 herrekenen Automatische herrekening 07-07 Aanvullend op het eerder gepubliceerd bericht van 14 juni 2022: Voor betrokken medewerkers vindt een automatische herrekening plaats. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-07 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-07/29 CAO MBO - Onderhandelaarsakkoord [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 17 juni 2022 - Recent heeft de MBO-raad inhoudelijke informatie doorgegeven van de nieuwe CAO MBO. In het onderhandelaarsakkoord is 4,2% salarisverhoging en een eenmalige uitkering van 600 euro afgesproken. We zullen dit na het definitief worden van de CAO, verwerken in Payroll Gemal. 2022-07/30 CAO MBO - Nieuwe CAO 2022-2023 Partijen hebben een nieuwe CAO MBO afgesloten met een looptijd van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023. In de CAO is naast de salariswijzigingen per 1 juli 2022 ook een eenmalige uitkering in juli 2022 opgenomen. Salarisverhoging per 1 juli 2022  De salaristabel 61 wordt met ingang van 1 juli 2022 aangepast. (verhoogd met 4,20%). Tevens is de minimum vakantietoeslag en de uitlooptoeslag aangepast per 1 juli 2022. Ook zijn de werkgevercodes 26204 Reiskostenforfait zakenreizen bedr. per kilometer per 1 juli 2022 verhoogd naar 0,30 en 26002 Bedrag reiskosten per eenheid 1) per 1 juli 2022 verhoogd naar 0,19. Eenmalige uitkering in juli 2022 In periode 07 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 600,00. We hebben de aansturing van de uitkering voor je CAO ingeregeld met (eindejaar)uitkeringsregeling 7, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 7. De inrichting van de uitkering kun je daar terugzien en eventueel wijzigen. Voorwaarden uitkering: De werknemer moet op 1 juli 2022 in-dienst zijn. Werknemers met een minimumloon en stagiairs zijn uitgesloten voor de berekening. Het uit te betalen bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417 met omschrijving Eenmalige uitk 7. De basis is de Werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853) zoals deze op 1 juli van toepassing was. Deze wordt doorgegeven door HR Core Education. De werktijdfactor wordt niet begrensd. De diverse verlofregelingen worden gekort doordat de korting is opgenomen in de grondslag. ABP - het uitkeringsbedrag is pensioengevend en telt mee voor het ABP Productloon van 2023. Actie Je kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren door invoercode 01417 met de waarde 0,01 vast te leggen in periode 07, de betaalbaarstelling wordt dan geblokkeerd. Denk aan het deblokkeren als je in het verleden een vorige eenmalige uitkering voor een werknemer hebt geblokkeerd met invoercode 01417. Als je aanlevert via HR Core Beaufort, dan kun je invoercode 02853 Werktijdfactor op peildatum aanmaken via een collectieve mutatie. Je kunt ook de uitkering vastleggen met invoercode 01417. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in de journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Nieuwe seniorenregeling Aangezien de nieuwe seniorenregeling (met 340 uur seniorenverlof 5 jaar voor de AOW-leeftijd) niet tegelijkertijd voor mag komen met de bestaande seniorenregelingen, kan de bestaande verlofregeling 9 (Seniorenverlof) gebruikt worden. Het kortingspercentage wordt dan automatische bepaald. Meer informatie [1] Code CAO = 19 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). 2022-07/31 CAO PO - Proefproductie vanaf 6 juni compleet [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 30 mei 2022 - We hebben bij de start van het tijdvak juni 2022 diverse inrichtingen in Gemal op CAO-niveau (CAO code 41) al aangepast. Het nieuwe loongebouw inclusief conversie vindt - zoals eerder gemeld - komend weekend plaats [1]. Daardoor is de proefproductie deze week nog incompleet. Voorbeeld: Inmiddels is de uitkering van de Dag van de Leraar aangepast naar waarde 0 per 1 januari 2022. Zo zijn meer aanpassingen al doorgevoerd, zoals de EJU OOP en de , werkgeversbijdrage levensloop (vervalt per januari 2022). De aanpassing van schaal 1 t/m 8 (was 1 t/m 5) bij OOP-ers moet nog plaatsvinden. Vanaf 6 juni zal dit beeld compleet zijn. Meer informatie [1] Release notes Payroll Gemal onderwerp 2022-06/27 en 2022-06/28. 2022-07/32 CAO PO - Nieuwe CAO 2022 (update) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 juni 2022 - In de definitieve versie van de CAO PO is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd t.o.v. het onderhandelingsakkoord: In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de minimum vakantietoeslag niet aangepast. De schalen A13, D13 t/m D15 en LE hebben aanloopschalen gekregen. De HOS 15 jaars garantieschalen zijn gepubliceerd en opgehoogd met 0,8% werkgeversbijdrage levensloop. Voorbeeld Inschaling Mutatie Mutatie Presentatie   invoercode 02351 invoercode 02326  Salarisspecificatie   Schaal Anciënniteit/trede   Schaal LE en trede is B. LE 01 Schaalnummer          LE Anc./functiejaar        B Schaal LE en trede is 5 LE 06 Schaalnummer          LE Anc./functiejaar        05 Voorbeeld: een deel van de salarisschaal LE:     Ten behoeve van het automatische periodieken (begroting) zijn de tredes in de salaristabellen numeriek (2e kolom). De aanloopschalen hebben in de salaristabel 65 een nummer gekregen en schuiven de volgende tredes op (3e kolom). Op de salarisspecificatie wordt wel de corresponderende trede gepresenteerd. Arbeidsmarkttoelage voor adjunct-directeuren en directeuren met ingang van 6/6/22 (met twk) beschikbaar In de nieuwe CAO zijn maandelijkse bedragen afgesproken voor de Arbeidsmarkttoelage voor adjunct-directeuren en directeuren. Deze zijn door ons ingericht in de toelageregeling bedrag 4 (werkgevercode 14001-4 t/m 14005-4). Zie onderstaande tabel. De uitvoercode 00750 wordt niet gebruikt en is toegewezen als de Arbeidsmarkttoelage.  Code  Sub Bedrag Toepasbaar bij 14001 4 200 Directeuren in D11 en D12 14002 4 100 Directeuren in D13 14004 4 133,33 Adjunct-directeuren in A10 en A11 14005 4  66,67 Adjunct-directeuren in A12 14003 4 750 Uitvoercode 00750 (Arbeidsmarkttlg) Deze toelage is als volgt ingericht. omrekenen met factor gewerkt korting ouderschapsverlof korting seniorenregeling korting onbetaald verlof korting zorgverlof-kort korting zorgverlof-lang korting calamiteitenverlof korting verlofregeling 9 korting langdurig ziek korting politiek verlof transitievergoeding Deze toelage werkt niet door in eindejaarsuitkering en vakantiegeld en zijn ABP pensioengevend. Actie: Je kunt dit aansturen met het opgeven van invoercode 02624 (Arbeidsmarkttlg) respectievelijk met de waarde 1 t/m 4 met de datum ingang van 2022-01-01. Indien je geen gebruik maakt van HR Core Education, dien je zelf de conversie uit te voeren. Vanaf 6 juni kun je nieuwe salarisregeling 65 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 41 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). 2022-07/33 CAO PO - Wijziging minimumloon per 1 juli Met ingang van periode 07 hebben we voor de salarisregeling 653 de bedragen bij inpasnummer 9900, 9901 en 9999 naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. 2022-07/34 CAO PO - Bindingstoelage voormelding In de CAO PO aanpassing van juni jl. zijn ook Bindingstoelagen afgesproken. Deze komen in de uitbetaalmaand augustus beschikbaar, maar vanwege de vakanties melden wij alvast de invoercode die je moet muteren om de toelage te laten uitbetalen. Voor de bindingstoelage zijn twee eenmalige uitkeringen ingericht: Met EJU-3, bindingstoelage peil met twee bedragen resp. 1591,09 en 263,94 Met EJU-4. bindingstoelage opbouw met één bedrag nl. 1591,09. Peil bindingstoelage zelf vastleggen: Met invoercode 01099 waarde 0,03 in augustus wordt de peilbindingstoelage (1591,09) aangestuurd. Met invoercode 01099 waarde 0,04 in augustus wordt de peilbindingstoelage (263,94) aangestuurd. Opbouw bindingstoelage zelf vastleggen: Met invoercode 01055 waarde 0,03 in september wordt de opbouwbindingstoelage (1591,09) aangestuurd. In september blokkeer je de peilbindingstoelage met de waarde 0,01 (stond op 01099 met 0,03) zodat deze in 2023 niet doorloopt. Deze voormelding doen we vast om je de kans te geven vooruit te werken, de bindingstoelage komt met de release van augustus beschikbaar. 2022-07/35 CAO VO en PO - Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 29 juni 2022 - Zowel de PO raad als de VO Raad hebben aangegeven dat het definitief worden  van de akkoorden rond 11 juli 2022 zal plaatsvinden. De uitvoer van een akkoord in Payroll Gemal wordt alleen gedaan wanneer deze definitief is. Daardoor wordt de uitvoer van het te verwachten definitieve akkoord in augustus uitgevoerd onder voorwaarde dat de relevantie informatie dan beschikbaar is. 24 juni 2022 - Recent is een onderhandelaarsakkoord gesloten voor zowel het Voortgezet Onderwijs als het Primair Onderwijs. Voor beide akkoorden is een salarisverhoging van 4,75% afgesproken en een eenmalige uitkering van 500 euro. De intentie is dat dit in juli 2022 wordt uitbetaald. Op dit moment hebben wij nog geen verdere informatie (salaristabellen en dergelijke) ontvangen dan het nieuwsbericht. We streven ernaar de salarissen in juli in Gemal aan te passen. De voorwaarden van de uitkering zijn nog niet bekend en het moment van uitbetalen hiervan wordt daarom later nog bepaald. 2022-07/36 CAO VO - Wijziging minimumloon per 1 juli Met ingang van periode 07 hebben we voor de salarisregeling 63 de bedragen bij inpasnummer 8999 en 9610 en voor de salarisregeling 64 het bedrag bij inpasnummer 8999 naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. CAO politie 2022-07/37 Salariswijziging 2022-07 Onlangs is een onderhandelaarsakkoord afgesproken over de arbeidsvoorwaarden in de sector Politie voor de periode 01-01-2022 t/m 30-06-2024. Onder voorwaarde van definitieve goedkeuring door de achterban, is het de bedoeling dat enkele van de wijzigingen met ingang van periode 2022-07 in productie gaan. Volgens het onderhandelaarsakkoord zijn er op gebied van inkomen de volgende wijzigingen van toepassing voor 2022-07: Per 1 januari 2022 geldt een nominale salarisverhoging van de maandelijkse schaalbedragen met een bedrag van € 100,00. De nominale bedragen die in de regel samenhangen met een algemene salariswijziging, worden door deze wijziging niet verhoogd. Per 1 juli 2022 geldt een generieke procentuele salarisverhoging van 2 procent. Hiervoor passen we wel de nominale bedragen aan zoals minimum VT, minimum EJU, minimum vakantieloon. Het minimum vakantieloon wordt hierbij herrekend vanaf 2022-01, waarbij de gemiddelde waarde voor 2022 het hele jaar wordt toegepast. We zullen op een later moment wanneer ook meer duidelijk is over de inhoud, terugkomen op de overige wijzigingen, zoals de tijdelijke tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor aspiranten eerste jaar.  Automatische herrekening 07-03 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Vanaf dinsdag 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling (code salarisregeling = 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. 2022-07/38 Gewijzigde AOV-premies In juli zijn werkgevercodes 04511 04512 04531 en 04532 aangepast vanaf 1 april 2022, in verband met gewijzigde percentages AOV.  Automatische herrekening 07-10 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-10 in Mutaties en Signalen Gemal. CAO provincies 2022-07/39 Wijziging minimumloon per 1 juli Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is in de CAO salarisschaal A opgenomen. Deze schaal is in de salarisregeling provincies [1] opgenomen als schaal PA-A met anciënniteit 00 en als bedrag 120% van het minimumloon met inpasnummer 8400. We hebben het bedrag aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 28 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO sociaal werk 2022-07/40 Pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 juni 2022 - In de release notes onderwerp 2022-06/30 hebben wij aangegeven dat we in overleg waren met Sociaal Werk Nederland over de pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof. Inmiddels is duidelijk hoe de pensioenopbouw moet worden ingericht in deze situatie. De werknemer heeft tijdens het aanvullend geboorteverlof recht op volledige  pensioenopbouw, dus ook voor het deel waarvoor een uitkering vanuit het UWV wordt betaald. Om dit in te richten. moeten werkgevercodes 13008, 13020 en 13021 worden aangepast. Zie de actie hieronder. Actie Je selecteert de verlofregeling waarop je aanvullend geboorteverlof hebt ingericht en voert de volgende acties uit. De betreffende codes leg je vast met terugwerkende kracht tot 05-2022 zoals in de CAO beschreven. Je legt werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie vast met waarde 5 (= verlofregeling heeft geen invloed op pensioenpremie). Zoals eerder gecommuniceerd, leg je ook werkgevercode 13023 met waarde 2 vast, om de aanvulling op de uitkering tot 100% van het salaris te bewerkstelligen. De werkgevercodes 13020 en 13021 Doorberekenen verlof in verloonde uren voor pensioen kunnen op waarde 0 worden gezet, want deze codes zijn in deze situatie niet meer van toepassing. 2022-07/41 Wijzigingen in deze release Aanvullend geboorteverlof In de cao is afgesproken dat de werkgever vanaf 1 mei 2022 bij aanvullend geboorteverlof een aanvulling op de uitkering betaalt tot 100% van het salaris. Gezien het aanvullend geboorteverlof niet op een vaste verlofregeling is ingeregeld dien je hiervoor zelf op de betreffende verlofregeling de inrichting te doen. De inrichting dient als volgt te gebeuren: Bij de verlofregeling waarop aanvullend geboorteverlof is ingericht, dient bij werkgevercode 13023 waarde 2 vast te worden gelegd om de aanvulling tot 100% te bewerkstelligen. Daarnaast dient bij deze verlofregeling werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie op waarde 5 (verlofregeling heeft geen invloed op pensioenpremie) te worden gezet. De werkgevercodes 13020 en 13021 (verhoging uitvoercodes pensioen) kunnen op waarde 0 worden gezet, want zijn in deze situatie niet meer van toepassing.  De uitvoercode van doorbetaling van de betreffende verlofregeling (bijvoorbeeld 0643 voor verlofregeling 9) bij werkgevercode 55053 Verloonde uren PFZW op waarde 8 (niet tellen) zetten. Doordat werkgevercode 13029 op waarde 2 staat wordt er al rekening gehouden met de doorbetaling en als de uitvoercode ook in werkgevercode zit zou de doorbetaling dubbel worden meegenomen.  Daarnaast dien je de uitvoercode van de aanvulling (bijvoorbeeld uitvoercode 0643 voor verlofregeling 9) toe te voegen aan dezelfde grondslagen als de uitvoercode van de korting (01444 voor van verlofregeling 9). Je kan in Gemal Direct Inrichting makkelijk de vergelijking maken bij Werkgevergegevens / in-en uitvoercodes / overzicht uitvoercodes.  Doorbetaling bij ouderschapsverlof In de huidige en de vorige CAO is opgenomen: “De vergoeding wordt berekend over het aantal uren opgenomen ouderschapsverlof tot maximaal de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het overeengekomen dienstverband per week. Deze vergoeding bedraagt 40% van het salaris” Echter was dit nooit op C(ao)-niveau ingericht in Gemal. Vanaf 2022-07 is dit wel gedaan. De inrichting is nu als volgt: Werkgevercode 13023 toepassen aanvulling bij verlofregeling is op waarde 2 gezet, waardoor 40% van het ingehouden bedrag voor het ouderschapsverlof weer wordt vergoed op uitvoercode 0637 osv doorbet. Dit percentage van 40% is op werkgevercode 13024 vastgelegd. Werkgevercode 13029 Doorbetaling aanvulling verlof in uren LA is op waarde 2 gezet, waardoor de 40% doorbetaling wordt meegenomen in de uren voor de loonaangifte en in de berekening van het pensioen. Tot slot is uitvoercode 0637 osv doorbet. in werkgevercode 55053 uitvoercodes in grondslag verloonde uren PFZW niet langer opgenomen met waarde 6, maar met waarde 8 (niet tellen). Doordat werkgevercode 13029 op waarde 2 staat wordt er al rekening gehouden met de doorbetaling en als de uitvoercode ook in werkgevercode zit zou de doorbetaling dubbel worden meegenomen.  Als je dit niet op W-niveau had ingericht (en er dus geen aanvulling plaatsvond) is er nu ten opzichte van vorige maanden en verschil zichtbaar. Desgewenst kan je bovenstaande inrichting met ingang van 1 januari 2022 inrichten en op die manier ook voor de rest van het jaar de aanvulling bewerkstelligen.   Minimumloonbedragen salaristabel De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling sociaal werk zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9200 t/m 9213 en inpasnummer 9220. Salarisschalen vervallen In Gemal bestonden de schalen 23 t/m 26, 34 t/m 37 en 45 t/m 48 nog. Deze worden echter niet meer in de cao genoemd en worden ook niet meer gebruikt. We hebben deze dan ook laten vervallen. Gezien er geen werknemers meer in deze schalen waren ingeschaald hoeft er geen verdere actie te worden ondernomen.  Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal cao code 01, wergevercode 03002 en code salarisregeling 01, werkgevercode 03003. Als je de aanvulling bij ouderschapsverlof van 40% op werkgeverniveau had ingericht kan je in Gemal de ingestelde W desgewenst weer naar een C zetten, zodat het C(ao)-niveau weer wordt gevolgd. Als een werknemer meer OSV opneemt dan de helft van zijn arbeidsduur, en de vergoeding daarmee gemaximeerd wordt op 40% over de helft van de arbeidsduur, dien je zelf het bedrag aan doorbetaling op te voeren met invoercode 0637 osv doorbet. CAO sociale werkvoorziening 2022-07/42 Salariswijziging per 1 juli De bedragen in salarisregeling 08 Sociale werkvoorziening zijn aangepast met ingang van 1 juli 2022 conform de CAO. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 06, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 08, werkgevercode 03003. CAO UMC 2022-07/43 Inpasnummer 0008 onjuist bedrag Het blijkt dat in de salariswijziging van 01-2022 het bedrag van inpasnummer 0008 [1] niet is bijgewerkt. Hier was het bedrag € 2.147 opgegeven, waar dat € 2.184 had moeten zijn. Wij hebben dit bedrag bijgewerkt. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling 2022-01 net als de salarisregeling 2022-07 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Automatische herrekening 07-08 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2022-07/44 Wijziging minimumloon per 1 juli De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling UMC’s zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9150 t/m 9158. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op: Je dient de bedragen en regelingen voor januari EN juli over te halen. Dit betreft in Gemal CAO code 20, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 33, werkgevercode 03003. CAO VVT 2022-07/45 Wijzigingen in de release van juli Arbeidsmarkt-en opleidingsfonds In de release notes van 2022-06 hebben wij gemeld dat we de afdracht voor het arbeidsmarkt-en opleidingsfonds niet op CAO-niveau zullen gaan inrichten. Inmiddels is ons medegedeeld dat deze afdracht buiten Gemal om middels een portal van het fonds zelf op basis van een factuur zal gaan plaatsvinden. Het is dus ook niet nodig om hiervoor in Gemal een afdracht in te richten. Het cumulatieve SV-loon over het voorgaande jaar waarop de afdracht gebaseerd gaat worden kan je vinden op het cumulatief resultatenoverzicht van periode 12 van het betreffende jaar, uitvoercode 01598.  Reiskosten woon-werk Naar aanleiding van artikel 4.5.1 uit de nieuwe cao (zie onderstaand) zijn per 1 juli werkgevercodes 26002 en 26304 gevuld met het betreffende bedrag en het maximaal aantal kilometers. Als je van je woning naar een door de werkgever aangewezen locatie reist (niet zijnde de woning van de client), ontvang je een tegemoetkoming in de reiskosten van € 0,09 netto per kilometer tot een maximum van 30 kilometer per enkele reis per werkdag. De kosten die je maakt voor het gebruik van brug, tunnel of veer zijn hierbij inbegrepen. Als je meerdere reizen per werkdag maakt, vanwege een onderbreking van de arbeidstijd binnen de dienst (en niet vanwege een pauze), ontvang je per onderbreking een tegemoetkoming in de reiskosten van € 0,09 netto per kilometer tot een maximum van 30 kilometer per enkele reis per werkdag. De minimum vergoeding bedraagt dus maximaal 2 x 30 x 0,09 = € 5,40 per dag.  Hoe kun je dit in Gemal Direct regelen?  In de oude CAO werd de reiskostenvergoeding berekend op basis van het tarief van het openbaar vervoer tweede klasse. In Gemal gebruikte je hiervoor de functionaliteit voor reiskostenvergoeding, tabel. Deze functionaliteit werd aangestuurd met werkgevercode 03012 Code reiskostenvergoeding 1. Met deze werkgevercode heb je in het verleden de keus gemaakt om:  De reiskosten te vergoeden middels de in Gemal opgenomen tabel De manier waarop de reiskostenvergoeding omgerekend moet worden bij parttimers, uurloners en in geval van een onvolledige maand in dienst In de nieuwe CAO geldt een vaste kilometervergoeding. Hiervoor gebruik je in Gemal de functionaliteit voor vergoeding per eenheid. Dit betekent concreet dat je: De vergoeding volgens de tabel stopzet. Hiertoe leg je werkgevercode 03012 vast met waarde 0. Je start de vergoeding per eenheid op. Hiertoe leg je werkgevercode 26001 vast. Met deze werkgevercode maak je tevens een keuze met betrekking tot de reiskostenvergoeding bij parttimers, uurloners en in geval van een onvolledige maand in dienst. Je kunt er voor kiezen om de wijze van berekenen gelijk te houden. Om je daarbij te helpen, hebben we onderstaande tabel opgenomen. Je kunt ook kiezen voor een andere wijze van omrekenen als die beter aansluit bij je huidige werkwijze. Onder deze tekst is een tabel opgenomen die aangeeft welke waarden van werkgevercode 03012 en 26001 overeenkomen wat betreft de wijze van omrekenen. De CAO schrijft geen specifieke werkwijze voor. We hebben werkgevercode 26302 Fiscale reisafstand als eenheden 1 op cao-niveau vastgelegd met waarde 1. Hierdoor wordt de reisafstand woon-werk die is vastgelegd op invoercode 02372 gebruikt voor de vergoeding van reiskosten. Alternatief kun je invoercode 01197 Eenheden reiskosten 1 vastleggen bij elke individuele werknemer, dit doe je als de eenheden voor de reiskostenvergoeding afwijken van de kilometers voor de berekening van de fiscale ruimte. Dit is in praktijk vrijwel nooit het geval.   Werkgevercode 3012 Werkgevercode 26001 0 - Geen gebruik van de regeling   1 - Maandbedrag naar rato van percentage deelbetrekking 1- Wel met percentage deelbetrekking en niet met factor salarisdagen 2 - Maandbedrag naar rato factor salarisdagen 2- Niet met percentage deelbetrekking en wel met factor salarisdagen 3 - Maandbedrag naar rato percentage deelbetrekking en factor salarisdagen 3- Wel met percentage deelbetrekking en wel met factor salarisdagen 4 - Maandbedrag naar rato van factor salarisdagen en SV-dagen 4- Op basis van SV dagen 5 - Als 4, alleen voor uurloners naar rato van SV-dagen   6 - Maandbedrag 0 - Niet met percentage deelbetrekking en niet met factor salarisdagen 7 - Als 4, maar rekening houden met invoercode 02508 in plaats van SV-dagen.   8 - Als 5, maar rekening houden met invoercode 02508 in plaats van SV-dagen.   9 - Omrekenen met reisbewegingen 7- Op basis van reisbewegingen   1 - Op basis van maximale reisdagen per jaar per functiecategorie   5 - Op basis van maximale reisdagen per jaar per functiecategorie   6- Als 5, maar op basis van reisdagen per week Percentage overwerk Tot 1 april golden er voor de toeslag op overwerkuren percentages van 25%, 50%, 75% en 100%, afhankelijk van het tijdstip en de dag waarop de dienst is gedraaid. Deze waren vastgelegd op werkgevercodes 08101 en 08103 t/m 08105.  Vanaf 1 april geldt alleen nog een percentage van 50%. De vergoeding voor overwerk dient daarmee enkel nog op invoercode 01047 uren overwerk derde percentage te worden geboekt.  Wij hebben dit ten tijde van het cao akkoord niet gemeld, omdat er in Gemal geen wijzigingen zijn doorgevoerd. Het percentage van 50% was immers al aan te sturen. Omdat er vragen ontstonden wordt het hier alsnog vermeld.  Minimumloonbedragen salaristabel De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling VVT zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9116 t/m 9121. Daarnaast is het bedrag aan stagevergoeding bijgewerkt naar aanleiding van de cao.  Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 39, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 15, werkgevercode 03003. Denk eraan dat je je roosterpakket zodanig inricht dat altijd invoercode 01047 wordt doorgegeven in het geval van overwerk in plaats van de codes die leiden tot één van de andere percentages.  De reiskostenvergoeding dien je in te richten conform bovenstaande handreiking. Let erop dat je dit op het juiste moment doet; als de werknemer een maand achteraf de reiskosten betaald krijgt dien je het per augustus pas in te richten. CAO waterbedrijven 2022-07/46 Wijziging minimumloon per 1 juli en aanpassing schalen In een vorige uitgave van onze release notes hebben we voor de CAO waterbedrijven geschreven dat we de benaming van de schalen op verzoek hadden aangepast [1]. Dus in plaats van bijvoorbeeld "100B" gaan we de benaming "02-B" gebruiken, die daarmee beter aansluit met de praktijk. Daarbij hadden we ook vermeld dat we in juli de schalen met de oude benamingen laten vervallen.  Daarnaast hebben we de salaristabel ook aangepast naar aanleiding van de wijziging minimumloon. Voor de CAO waterbedrijven is in het kader van de Participatiewet een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen. Voor Gemal is dit schaal PART [1]. De betreffende bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk minimumloon. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO waterschappen 2022-07/47 Salariswijziging en wijziging minimumloon per 1 juli Zoals al aangegeven bij de wijzigingen voor de nieuwe CAO waterschappen ingevoerd per 2022-06, hebben we in de salarisregeling de bedragen per 2022-07 aangepast inclusief het 'schaal 0'-bedrag (inpasnummer 5001), conform de wijziging van het minimumloon. Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 29 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2022-07/48 Nieuwe CAO definitief [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 31 mei 2022 - Door een akkoord van de achterban op het onderhandelingsresultaat is de nieuwe CAO Werken voor waterschappen 2022 definitief geworden en is het voorbehoud, zoals geschreven in de release notes Gemal bij onderwerp 2022-06/39 Nieuwe CAO 2022, niet meer van toepassing. CAO ziekenhuizen 2022-07/49 Vooraankondiging splitsing bereikbaarheids- en consignatiediensten   In de release notes 2022-06/5 hebben wij je geïnformeerd over vernieuwde functionaliteit voor bereikbaarheids- en consignatiediensten. Deze functionaliteit hebben wij gerealiseerd op basis van de tekst uit het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO ziekenhuizen. Uit de definitieve CAO-tekst blijkt dat per 1 juli 2022 aparte vergoedingen gelden voor bereikbaarheidsdiensten enerzijds en consignatiediensten anderzijds. Met onze huidige functionaliteit is het niet mogelijk om al die verschillende varianten afzonderlijk aan te sturen. Wij zullen extra codes toevoegen in release 08-2022, omdat in die periode de betreffende diensten voor het eerst worden uitbetaald. Wij informeren je nu alvast over de invoercodes die we zullen toekennen aan de diensten, zodat je de inrichting van je roostersysteem hier desgewenst alvast op kunt afstemmen. De bestaande invoercodes voor bereikbaarheids/consignatiediensten blijven we gebruiken specifiek voor bereikbaarheidsdiensten: 02540 uren bereikbaarheidsdst feestdagen 02541 uren bereikbaarheidsdst zat/zon  02542 uren bereikbaarheidsdst overige dagen 02454 uren bereikbaarheidsdienst + 50% 01057 uren bereikbaarheidsdienst 100% We voegen nieuwe invoercodes toe specifiek voor consignatiediensten: 01990 uren consignatiedienst feestdagen  01991 uren consignatiedienst za/zo  01992 consignatiedienst overig  01993 consignatiedienst + 50% 2022-07/50 Wijzigingen per 1 juli Inpasnummer maximum ORT Werkgevercode 08214 is op CAO-niveau aangepast per 1 juli 2022 naar inpasnummer 9032, conform de afspraak in de CAO.  Percentages ORT De werkgevercodes 08116 t/m 08120 Percentage ORT 1 t/m 5 zijn aangepast naar aanleiding van artikel 9.4 uit de CAO. Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten Per 1 juli gaan de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten omhoog. Ook worden de vergoedingen van bereikbaarheidsdiensten en de vergoedingen van consignatiediensten losgekoppeld. Dit was eerst één en dezelfde vergoeding.  Gezien de diensten gemaakt in juli, in augustus zullen worden verloond zullen wij de nieuwe percentages per 2022-08 inrichten en je in de release notes van 2022-08 ook informeren over de nieuwe invoercodes en werkgevercodes die we hebben opgenomen vanwege het loskoppelen van de vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten en consignatiediensten.  Generatiebeleid Per 1 juli 2022 wordt het generatiebeleid zoals beschreven in de CAO verplicht ingevoerd. Enkele jaren geleden zijn in Gemal voor ander CAO's regelingen opgenomen voor Generatiebeleid die grotendeels vergelijkbaar zijn met hetgeen nu voor de CAO sector Ziekenhuizen is afgesproken. In Gemal zijn voor Generatiebeleid drie regelingen opgenomen: Een regeling via de verlofregeling Een regeling via contractverlaging naar 80% en 10% toelage Een regeling via contractverlaging naar 90% en 10% vrijstelling van werkzaamheden Voor van de CAO ziekenhuizen is alleen de tweede variant van toepassing.  Voor de volledige vastlegging zie de Gemal handleiding, onderwerp Generatiebeleid bij 4.1.                                                                                              Thuiswerkvergoeding Afgesproken is dat met ingang van 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag, ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO. Invulling vanuit CAO-ondersteuning Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow als indirecte mutatie via Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200. Je kunt de in- en uitvoercodes zelf een passende omschrijving geven. Deze leg je vast in Gemal Direct onder Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Tekst bij in- / uitvoercode. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. Uitvoercode 01059 Wij werden er op geattendeerd dat werkgevercode 08142, die het percentage van uitvoercode 01059 regelt, op c(ao)-niveau op 50% stond ingericht. Dit in tegenstelling tot werkgevercodes 08140 en 08141, die respectievelijk het percentage voor uitvoercodes 01057 en 01058 regelen. Deze staan op 100%. Werkgevercode 08142 was hiermee niet conform cao ingericht en is per deze release aangepast naar de correcte 100%. Over het huidige jaar vindt een automatische herrekening plaats met reden 07-09. Als je over vorig jaar wilt herrekenen dien je zelf werkgevercode 08142 met TWK vast te leggen per 2021-01. Dan zal Gemal collectief herrekenen over vorig jaar. Minimumloonbedragen salaristabel De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling Ziekenhuizen zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9416 t/m 9421.  Actie Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 35, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 35, werkgevercode 03003. Als je over vorig jaar wilt herrekenen voor de vergoeding omtrent de bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten op uitvoercode 01059, dan dien je zelf werkgevercode 08142 met TWK vast te leggen per 2021-01. Dan zal Gemal collectief herrekenen over vorig jaar. Automatische herrekeningen 2022-07/51 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 07-02 Korting en opbouw Persoonlijk Budget (change 6277) 07-03 CAO politie - Salariswijziging 2022-07 07-04 Loonheffing bij vakantietoeslag WIA-uitkering (change 3554702) 07-05 Code werkgeversbetaling Ufo leidt tot dubbele korting Ufo-premie en onterechte korting WIA-premie 07-06 CAO gemeenten/SGO - Uit-dienst in 2022-01 met twk 31-12-2021 (change 3521894) 07-07 CAO HBO - Schaal 6 herrekenen 07-08 CAO UMC - Inpasnummer 0008 onjuist bedrag 07-09 CAO Ziekenhuizen - Wijzigingen per 1 juli 07-10 CAO politie - Gewijzigde AOV premies 07-11 CAO gehandicaptenzorg - Salaristabellen en minimum-uurloon Werknemer- en werkgevergegevens 2022-07/52 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving 00611 t/m 00625 verlofregeling 1 t/m 15 percentage doorbetaling Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving - - 2022-07/53 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 55105 uitvoercodes in grondslag dagloon bij benadering  
Volledig artikel weergeven
29-06-2022 11:37 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3189 Weergaven
  Nieuw 2020-12/1 Mutaties en Signalen Gemal Vanaf december is de nieuwe applicatie Mutaties en Signalen Gemal voor alle klanten beschikbaar. In deze applicatie staan je mutaties van iedere productie die je hebt gedraaid in Payroll Gemal. Ook vind je in deze applicatie alle beschikbare signalen en signaleringen terug. Nieuw is dat je kunt zoeken naar signalen over meerdere ceanummers heen of bijvoorbeeld de mutaties van één medewerker volgen over meerdere maanden. Ook is het mogelijk van je zoekopdracht een download (in csv-formaat) af te roepen om in Excel verder te bewerken of analyseren. Het 'oude' mutatieverslag wordt op termijn vervangen. Je vindt deze nieuwe applicatie in Dossier Online bij Mutatieverslag: selecteer een jaar/periode en daarna vind je onder de tab Resultaten de blauwe knop Mutatie en Signalen Gemal: Zie het instructiefilmpje of lees de handleiding in de community bij Productdocumentatie.  2020-12/2 UPA status in Payroll Manager Met ingang van periode 12 wordt in de Payroll Manager, in de (detail)informatie van de digitale media, ook de status van de UPA-berichten getoond. In de Payroll Manager worden de statussen van de verschillende deelprocessen bijgehouden en zichtbaar gemaakt. Door middel van deze functionaliteit krijg je inzicht in de voortgang en weet je of er berichten in de UPA-module klaar staan om verzonden te worden naar het pensioenfonds. De status van het UPA-bericht is in de volgende producties te volgen: - Salarisproductie; - Correctieproductie; - Speciale productie met afroep lijstnummer 6301 of 6401. Jaarovergang 2020-12/3 Bewaren gegevens na jaarovergang en herrekenen vorig jaar In Payroll Gemal kun je opgeven welke gegevens je wilt bewaren na de jaarovergang, zodat ze in het bestand aanwezig blijven voor gebruik in het volgende jaar. Dit doe je bijvoorbeeld met Bewaren werknemers uit-dienst (werkgevercode 03051) waarmee je kunt aangeven dat werknemers met een datum uit-dienst in het vorige jaar (2020) of het jaar daarvoor (2019) alsnog bewaard moeten blijven. Dit leg je altijd vast bij instelling 0001. Als je in 2021 nog gegevens van werknemers die uit-dienst zijn getreden in 2019 nodig hebt, moet je bij werkgevercode 03051 de waarde 2 vastleggen. Dit is alleen mogelijk als je in 2020 de waarde 1 hebt vastgelegd. Voor het bewaren van gegevens van werknemers die in 2018 uit-dienst zijn gegaan is geen code beschikbaar. Als je voor de werknemers van de laatstgenoemde categorie in januari 2021 een ('loze') mutatie vastlegt, dan zal dit resulteren in een salarisstrook zonder berekeningsgegevens. Loze mutatie = wanneer je bij een code een bedrag van € +1,00 variabel vastlegt en vervolgens bij dezelfde code nogmaals een bedrag van € -1,00 variabel vastlegt. De gegevens blijven dan in Payroll Gemal nog een jaar bewaard. Gegevensuitwisseling pensioenfondsen Als je voor deelnemers gegevens wijzigt over vorig jaar door middel van herrekeningen over vorig jaar, dan dien je hierbij te denken aan de gegevensuitwisselingen met onder andere de pensioenfondsen ABP, PFZW of PRWI. Hierbij is het noodzakelijk dat je er ook voor kiest om werknemers die vorig jaar uit dienst zijn gegaan, te laten bewaren in Payroll Gemal. Doe je dit niet dan kunnen de gegevens van deze werknemers uiteraard ook niet door ons aan de pensioenfondsen geleverd worden en zou dit tot foutsignalen kunnen leiden. Actie Je legt het bewaren vast bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diversen onder het kopje 'Jaarovergang/jaarafsluiting' bij Bewaren werknemers uit dienst (werkgevercode 03051). Herrekenen vorig jaar Je kunt met werkgevercode 03051 aangeven dat gegevens van het vorig jaar bewaard moeten blijven zodat er ook over het jaar kan worden herrekend. Wanneer je deelneemt aan bijvoorbeeld pensioenfonds ABP of PFZW is deze aansturing noodzakelijk voor de verantwoording voor het geval je wel eens over het jaar heen herrekent. De aansturing hiervoor (Code herrekenen vorig jaar, werkgevercode 03050) hebben we enige tijd geleden aangepast en vastgelegd op Algemeen of CAO-niveau: Voor alle klanten uit de sector Pensioenen en uitkeringen heeft werkgevercode 03050 de waarde 0 = geen herrekening over vorig jaar. Voor alle overige klanten heeft werkgevercode 03050 de waarde 1 = wel herrekenen over vorig jaar. Je kunt deze werkgevercode eventueel zelf aanpassen. Ons dringend advies is echter om dit niet te doen. Handleiding Jaarovergang Alle informatie over de jaarovergang vind je in de community bij Productdocumentatie. 2020-12/4 Jaaropgave en vooringevulde aangifte (VIA) Het jaar loopt weer ten einde en dat betekent dat binnen enige tijd de jaaropgaven verstrekt zullen worden, waarmee de werknemers aangifte inkomstenbelasting zullen doen. Dit jaar zijn er een aantal aandachtspunten waar we je graag op willen wijzen. Transitie-/Ontslagvergoeding Sinds begin 2020 bieden wij de optie om een transitie-/ontslagvergoeding uit te betalen zonder een nieuw dienstverband hiervoor aan te maken. De betaling lijkt dan voor de werknemer plaats te vinden op hetzelfde dienstverband. Ook op de jaaropgave wordt de transitie-/ontslagvergoeding samengevoegd met het loon van het dienstverband. In de loonaangifte wordt de vergoeding echter aangegeven op een aparte IKV (inkomstenverhouding), los van het dienstverband. Dit is conform de fiscale voorschriften. Ook in de vooraf ingevulde aangifte wordt de vergoeding apart weergegeven. De werknemer kan de bedragen in de vooraf ingevulde aangifte optellen en deze opgetelde bedragen controleren met de jaaropgave. In een eerder stadium is aangegeven dat de transitie-ontslagvergoeding op de jaaropgave ook apart gespecificeerd zou worden. De regelgeving heeft zich echter zodanig ontwikkeld dat per 2022 voor tal van nieuwe situaties een aparte IKV noodzakelijk is, die ook in de VIA apart gepresenteerd zal worden. Om die reden hebben we besloten om de jaaropgave per 2022 in één keer aan te passen aan de nieuwe situatie.  Ontbrekend dienstverband bij negatieve arbeidskorting Gebleken is dat de vooraf ingevulde aangifte, hierna te noemen VIA, niet altijd volledig door de Belastingdienst wordt gevuld. Deze situatie doet zich met name voor wanneer je aan een medewerker meer dan één jaaropgave over 2020 hebt verstrekt en het gezamenlijke loon op deze jaaropgaven hoger is dan € 34.936. Wanneer je meerdere jaaropgaven aan een medewerker hebt verstrekt en op één (of meerdere) van deze jaaropgaven is sprake van een negatieve arbeidskorting, dan zijn de gegevens van deze jaaropgave door de Belastingdienst niet opgenomen in de VIA. Dit ondanks het feit dat de arbeidskorting correct is berekend en aan de Belastingdienst is doorgegeven. Het is daarom noodzakelijk dat medewerkers die meerdere jaaropgaven van je hebben ontvangen, controleren of alle door jou verstrekte jaaropgaven in de VIA zijn opgenomen. Omdat het invullen van een negatieve arbeidskorting in de aangifte IB niet mogelijk is, moeten wanneer er sprake is van een jaaropgave met negatieve arbeidskorting, de jaaropgaven bij elkaar worden geteld en als één jaaropgave in de aangifte IB worden opgegeven. Voor alle duidelijkheid, dit is alleen toegestaan als er sprake is van een jaaropgave met een negatieve arbeidskorting. Is er geen sprake van een negatieve arbeidskorting dan zullen uw medewerkers eventueel ontbrekende jaaropgave(n) handmatig in de aangifte IB moeten toevoegen. Aanvullende informatie over hoe negatieve arbeidskorting kan ontstaan In het Nederlands belastingsysteem wordt over het inkomen loonheffing betaald. In deze loonheffing zit onder andere de arbeidskorting verwerkt. Tot een jaarinkomen van € 34.936 (2020) wordt deze korting steeds hoger. Vanaf een jaarinkomen van € 34.936 wordt de korting echter weer afgebouwd. De totale arbeidskorting op de gezamenlijke jaaropgaven van uw medewerker is altijd € 0 of hoger. Wanneer een medewerker meerdere dienstverbanden bij u heeft wordt de loonheffing, en daarmee de arbeidskorting, per dienstverband berekend. Dat gebeurt door het inkomen van het eerste dienstverband te nemen en hierover de arbeidskorting te berekenen. Dit bedrag staat op de jaaropgave van het eerste dienstverband. Het bedrag aan arbeidskorting is daar altijd € 0 of hoger. Vervolgens wordt het inkomen van het tweede dienstverband bij het eerste opgeteld. Er wordt arbeidskorting over het totale inkomen van beide dienstverbanden berekend en daar wordt de arbeidskorting van het eerste dienstverband van afgetrokken. Dit vormt de arbeidskorting over het tweede dienstverband. Hier kan de arbeidskorting wel negatief zijn. Voorbeeld Op het eerste dienstverband heeft uw medewerker € 34.936 verdiend. Op dit dienstverband krijgt uw medewerker de maximale arbeidskorting. Er is namelijk volledige opbouw, maar geen afbouw. Op het tweede dienstverband heeft uw medewerker € 10.000 verdiend. Op dit dienstverband vindt geen opbouw arbeidskorting meer plaats, maar alleen afbouw. Dit gebeurt omdat dit inkomen wordt geteld bovenop het inkomen van het eerste dienstverband. Hierdoor ontstaat een negatieve arbeidskorting op dit tweede dienstverband. 2020-12/5 Nieuwe uitvoercodes in begrotingsproductie 2021 De jaarwisseling komt er aan en wij ontwikkelen momenteel diverse nieuwe functionaliteiten voor het volgende jaar. Om één van deze functionaliteiten goed te kunnen testen, hebben we alvast enkele nieuwe uitvoercodes toegevoegd die je kunt tegenkomen in een begrotingsproductie over 2021. De uitvoercodes hebben op dit moment nog geen betekenis en je kunt ze in je begrotingsproductie negeren. Nadere toelichting volgt in release 2021-01. Het betreft de volgende uitvoercodes:   uitvoercode omschrijving 01680 grsl UFO ongemax 01694 grsl WHK ongemax 01696 grsl inh WIA ong 01697 grsl WIA ongemax 01769 ln ZVW tot z max 01775 ln ZVW tot max 01776 loon LH tabel wit 02046 gr urn ziekengeld 02348 grsl WW tot z max 02349 grsl WW max 2020-12/6 Vooraankondiging: vervallen codes per 2021 Begin 2021 zal een jaarlijkse schoningsactie worden uitgevoerd in Payroll Gemal, waarbij oude codes gaan vervallen. Dit kunnen codes zijn die door veranderende wet- en regelgeving niet meer gewenst zijn of codes die in de praktijk nooit gebruikt blijken te worden. Op deze manier houden we Payroll Gemal actueel en overzichtelijk. Wanneer de code in 2020 nog wel actueel was, kun je in 2021 nog mutaties vastleggen met terugwerkende kracht in het jaar 2020, maar niet meer voor het jaar 2021. Aan het einde van deze release notes bij de tabellen vind je een overzicht van de codes die wij in het nieuwe jaar zullen laten vervallen. Je kunt deze dan tijdig uit je rapportages of eigen cumulaties verwijderen. Als je geen gebruik maakt van HR Core, dan moet je ervoor zorgen dat jouw HR-systeem deze codes niet meer aanmaakt. Let op: codes die in Payroll Gemal zijn vervallen, kunnen na enige tijd opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Wanneer je deze codes niet uit jouw HR-systeem of rapportages verwijdert, kan dit in de toekomst tot onverwachte resultaten leiden. Denk ook aan het verwijderen van vervallen uitvoercodes uit de journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Gewijzigd en verbeterd 2020-12/7 Overzicht Statistiek personeelssterkte vervallen Zoals aangekondigd op de Community op 28 oktober, is met ingang van december 2020 het overzicht Statistiek Personeelssterkte, lijstnummer 9908 (papier) en 9909 (portal) vervallen en kun je dit overzicht niet meer afroepen. 2020-12/8 Wijziging presentatie stammutaties Als bij een werkgever of een werknemer een stammutatie met TWK wordt opgevoerd, dan wordt door Payroll Gemal een mutatie aangemaakt voor elke periode t/m de huidige periode. Dit veroorzaakt soms een enorme hoeveelheid aan mutaties op het mutatieverslag. Ook bijvoorbeeld als er een mutatie wordt gegenereerd per eerste van het jaar. In het kader van het moderniseren van het mutatieverslag is het streven om het aantal mutaties en signalen zoveel mogelijk te beperken. Het heeft natuurlijk ook een positief effect op de performance van de nieuwe applicatie Mutatie & Signalen Gemal (MSG). Voortaan presenteren we op het mutatieverslag alleen de eerste mutatie. Naliggende mutaties met dezelfde waarde en of foutcode worden onderdrukt. 2020-12/9 IB-47 aangifte per ceanummer Als je betalingen verricht aan personen die niet bij je in loondienst zijn én deze betalingen kwalificeren niet als vrijwilligersvergoeding, dan moet je deze betalingen melden in een IB-47 aangifte. De IB-47 aangifte roep je in Payroll Gemal af in een speciale productie via lijstnummer 3902. Tot op heden kon je deze afroep per instelling apart vastleggen. Dit bleek tot problemen te leiden indien je meerdere instellingen hebt met hetzelfde loonheffingennummer. Payroll Gemal maakte in dat geval een aparte IB-47 aangifte per instelling. De Belastingdienst identificeert een werkgever met behulp van het loonheffingennummer. Als je beide IB-47 aangiftes instuurde, zag de Belastingdienst dat als een dubbele aangifte voor dezelfde werkgever. Dit kon er toe leiden dat het latere bericht werd afgekeurd. Hoe werkt het vanaf deze release? Je kunt lijstnummer 3902 nu alleen nog vastleggen bij instelling 0001. Payroll Gemal maakt dan automatisch IB-47 aangiftes aan voor alle instellingen onder het ceanummer. De aangiftes worden gebundeld per loonheffingennummer. Voorbeeld: Instelling 0001 heeft nummer 100000000L01. Instelling 0002 heeft nummer 200000000L01. Instelling 0003 heeft nummer 100000000L01. Je krijgt dan twee IB-47 aangiftes: Een aangifte met betalingen aan derden op instelling 0001 en 0003 met loonheffingennummer 100000000L01. Een aangifte met betalingen aan derden op instelling 0002 met loonheffingennummer 200000000L01. De aangiftebestanden worden zoals gebruikelijk klaargezet in het portaal bij Zenden en ontvangen. Als je lijstnummer 3902 vastlegt bij een andere instelling dan 0001, dan wordt deze mutatie afgekeurd met foutcode 118 - mutatie bij deze instelling niet toegestaan. Als je IB-47 aangiftes afroept, dan leg je lijstnummer 3902 dus alleen nog vast bij instelling 0001. Je roept een speciale productie af en in Gemal Direct ga je naar Afroep overzichten / bestanden > afroep variabel. Hier leg je op het eerst beschikbare volgnummer waarde 3902 vast. 2020-12/10 Werkgevercode 33012/33022 uitgebreid met factor blokkade In januari 2020 is uitvoercode 02301 factor blokkade bezetting gemaakt. Ook bij geblokkeerde medewerkers wordt uitvoercode 01991 factor gewerkt berekend. Dit heeft effect op de telling van de medewerkers bij het maken van de journaalposten. Vanaf deze release zal bij de telling van de medewerkers op basis van factor gewerkt (werkgevercodes 33012 en 33022 waarde 2) uitvoercode 02301 in mindering worden gebracht op het totaal. Gewijzigde werking waarde 2 van werkgevercode 33012 en 33022 2 = wel, op basis van uitvoercode 01506, 01991 en 02301. Met werkgevercode 33012/33022 kun je aangeven of je het aantal werknemers op basis van een volledige dagtaak (uitvoercodes 01988 + 01989) of op basis van meer dan een volledige dagtaak (uitvoercodes 01506, 01991 en 02301) wilt laten afdrukken, zie de Gemal handleiding onderwerp Journaalposten bij 2.1 Afroep journaalpost. 2020-12/11 Nieuwe toelage mogelijk In de regel is een medewerker voor een functie ingeschaald op een schaal X met trede Y waarbij een inpasnummer met bijbehorend bedrag hoort. Een medewerker kan tijdelijk ook bepaalde taken of werkzaamheden van een andere functie uitvoeren die gewoonlijk tegen een andere, hogere inschaling beloond worden. Deze medewerker kan dan hiervoor beloond worden door een toelage ter hoogte van het verschil in salaris tussen beide inschalingen naar rato van de werkzaamheden. Je kunt dit ‘handmatig’ doen door het betreffend bedrag zelf te bepalen maar vervolgens zul je ook bij elke salariswijziging dit bedrag moeten aanpassen. Met ingang van periode 12 bieden we voor deze situatie meer ondersteuning. We maken hierbij gebruik van enkele nieuwe invoercodes. Je legt met deze invoercodes vast: - de schaal van de andere functie (invoercode 02095); - de trede van de andere functie (invoercode 02096) [1]; - de deeltijd waarin de werkzaamheden worden waargenomen. Stel dat de functie maar voor de helft wordt waargenomen, dan leg je bijvoorbeeld 50% vast voor een naar rato-berekening (invoercode 02102). In Payroll Gemal wordt vervolgens het verschil tussen beide inschalingen bepaald. Dit verschil wordt eventueel nog naar rato genomen en gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 01185 met als standaardtekst waarnemingstoel. In de Gemal handleiding onderwerp 'Bruto componenten' vind je bij paragraaf '3.27 Toelage verschil inschaling' meer informatie over deze nieuwe mogelijkheid. Daar zijn ook enkele voorbeelden opgenomen. Je kunt deze aansturingen gebruiken over 2020 en vanaf 2021 ook met terugwerkende kracht over vorig jaar. Meer informatie [1] Maakt je salarisregeling geen gebruik van treden maar van procentuele inschaling, dan leg je de trede 00 vast en een procentuele inschaling van de andere functie met de nieuwe invoercode 02117 Waarneming procentuele inschaling. 2020-12/12 Doorbetaling bij verlof in de loonaangifte Recent is een nieuwe 'Memo verloonde uren' uitgebracht door de Belastingdienst. In deze memo is aangegeven dat als bij een onbetaalde verlofvorm het loon deels wordt doorbetaald, de doorbetaling naar rato verwerkt moet worden in de verloonde uren. Dit is nieuwe informatie. In de voorgaande documentatie werd dit overgelaten aan de interpretatie. Oude situatie - Als er uren werden doorbetaald (bijvoorbeeld 5 van de 10 uur wordt volledig doorbetaald), dan moest de doorbetaling verwerkt worden in de verloonde uren. - Als er bedragen werden doorbetaald (bijvoorbeeld 50% van het kortingsbedrag), dan moest de doorbetaling niet verwerkt worden in de verloonde uren. Nieuwe situatie - Als een deel van het verlof wordt doorbetaald, dan moet de doorbetaling altijd naar rato worden verwerkt in de verloonde uren Voorbeeld: Een werknemer neemt 20 uur verlof op en krijgt een korting van € 500 op het salaris. De doorbetaling bij verlof bedraagt € 250. De doorbetaling bedraagt € 250 / € 500 = 50 %. In de loonaangifte worden de verloonde uren verminderd met 20 x 50 % = 10 uur. Payroll Gemal presenteert de verloonde uren voor de verlofregeling op uitvoercode 02271 t/m 02280 en 02236 t/m 02240 voor respectievelijk verlofregeling 1 t/m 15. In het voorbeeld wordt op de relevante uitvoercode 10,00 gepresenteerd. Met het oog op de oude situatie hadden wij reeds werkgevercode 13029 Doorbetaling bij aanvulling verlofregeling omzetten naar uren loonaangifte geïntroduceerd. Op deze werkgevercode leg je vast hoe je een doorbetaling voor de betreffende verlofregeling in de loonaangifte wilt verwerken. Wij hebben deze code met ingang van periode 12 op Algemeen niveau vastgelegd met waarde 2 = doorbetaling naar rato verwerken in de verloonde uren. Let op: langdurige ziekte heeft geen invloed op de verloonde uren in de loonaangifte. Om deze reden is bij verlofregeling 1 werkgevercode 13029 niet vastgelegd. Er is een uitzondering gemaakt voor aanvullend geboorteverlof. Bij deze verlofvorm is er ook geen invloed op de verloonde uren in de loonaangifte. In onze instructie voor de inrichting van aanvullend geboorteverlof is reeds vermeld dat je de uitvoercode van de verlofregeling in uren dient te verwijderen uit de grondslag van werkgevercode 55189 Uitvoercodes in grondslag verloonde uren LA. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat de gehele verlofregeling niet wordt meegenomen in de verloonde uren voor de loonaangifte. De waarde van werkgevercode 13029 is daardoor niet relevant. Je hoeft deze dus ook niet aan te passen op de verlofregeling die je gekoppeld hebt voor aanvullend geboorteverlof. De instructie inrichting aanvullend geboorteverlof vind je in de Gemal handleiding onderwerp Verlof-/generatieregelingen bij 2.18. Automatische herrekening 07 Wij zullen in periode 12 een automatische herrekening uitvoeren om in voorkomende gevallen de verloonde uren in de loonaangifte te corrigeren. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 07. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Let op: wij herrekenen alle situaties waarin doorbetaling bij verlof heeft plaatsgevonden om zeker te zijn dat alle relevante situaties hersteld worden. Het is daardoor mogelijk dat medewerkers met aanvullend geboorteverlof of langdurige ziekte ook worden herrekend zonder dat hierbij verschillen ontstaan. 2020-12/13 Aanvullend geboorteverlof en aanvulling tot 100% van het salaris In diverse CAO's of bedrijfsregelingen is afgesproken dat bij aanvullend geboorteverlof de uitkering door de werkgever wordt aangevuld tot 100% van het salaris dat de werknemer ontvangen zou hebben indien er geen verlof zou zijn. Dit kun je in Payroll Gemal aansturen door bij de gekozen verlofregeling werkgevercode 13023 vast te leggen met waarde 2 (= aanvullen op basis van dezelfde grondslag als de korting). Het bleek dat Payroll Gemal in dit geval de uitkering niet exact aanvulde tot 100% van het oorspronkelijk salaris. De oorzaak bleek een afronding in de berekening te zijn. Met ingang van deze release is het probleem verholpen. Automatische herrekening 04 Wij zullen in periode 12 een automatische herrekening uitvoeren om de doorbetaling in voorkomende gevallen te corrigeren. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 04. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-12/14 Nieuwe wijze van synchronisatie Betaalmanager Uit de evaluatie van het uitfaseren van de eindejaarsproducties is naar voren gekomen dat de mogelijkheid om alleen de betalingen van de aanvullende correctieproducties te synchroniseren wordt gemist. Als er een synchronisatie wordt afgeroepen voor periode 12, dan komen alle salarisbetalingen mee. Het wordt nu mogelijk om aan te sturen van welke producties de betalingen moeten worden gesynchroniseerd. Hiervoor is er in Gemal Direct Inrichting een nieuw scherm gemaakt waar dit aangegeven kan worden. Wet en regelgeving 2020-12/15 Uitruil reiskosten en coronamaatregelen Onderstaande oplossing is eerder aangekondigd op de community, zie onderwerp 2020-12/26 in deze release notes.  Door de uitbraak van het coronavirus is dit jaar veel veranderd. Een belangrijke verandering is dat er veel wordt thuisgewerkt. Deze maatregel is per 13 maart 2020 halsoverkop ingevoerd. De gevolgen van deze maatregel voor reiskostenvergoedingen zijn later pas nader toegelicht. Er was al langere tijd bekend dat een vaste reiskostenvergoeding afgesproken vóór 13 maart 2020 doorbetaald mocht blijven worden onder de aanname dat het reispatroon van de medewerker onveranderd was. Als de vaste vergoeding dus vóór 13 maart binnen de fiscale vrijstelling viel, dan mag je deze ook vanaf 13 maart onbelast doorbetalen. Als de vergoeding is afgesproken vanaf 13 maart 2020, dan is deze slechts fiscaal vrijgesteld tegen 19 ct/km op basis van de werkelijke reizen. Onlangs zijn ook de regels omtrent fiscale uitruil nader toegelicht. Als de fiscale uitruil van een bruto vergoeding tegen een netto reiskostenvergoeding is afgesproken vóór 13 maart 2020, dan mag de fiscale ruimte berekend worden alsof de medewerker ook vanaf 13 maart 2020 in hetzelfde patroon is blijven reizen. Indien de uitruil echter is afgesproken vanaf 13 maart 2020, dan moet de fiscale ruimte worden berekend op basis van de werkelijke reizen. In praktijk is veelal de vaste vergoeding afgesproken vóór 13 maart 2020, maar de uitruil reiskosten na die datum. De uitruil wordt in veel gevallen jaarlijks opnieuw afgesproken, waarbij de eindejaarsuitkering verreweg de meest populaire bron is. In deze situatie mag de fiscale vrijstelling van de vaste vergoeding worden berekend alsof de medewerker altijd naar de werkplek is blijven reizen, terwijl de fiscale ruimte voor de uitruil op basis van werkelijke reiskilometers moet worden vastgesteld. In Payroll Gemal was dit onmogelijk, omdat er slechts één uitvoercode voor de fiscale vrijstelling bestond. Let op: onderstaande functionaliteit zal direct per 2021 weer vervallen. Het kabinet heeft al besloten dat per 2021 de fiscale vrijstelling voor alle reiskostenvergoedingen, dus ook vaste vergoedingen, moet worden berekend op basis van de werkelijke reisbewegingen. De situatie die met deze specifieke functionaliteit wordt ondersteund bestaat daarom in 2021 niet meer. Werking alleen voor 2020 voor de situatie vaste vergoeding afgesproken vóór 13 maart 2020 en uitruil reiskosten op of na 13 maart 2020 We hebben de nieuwe invoercode 02591 Reisbew thuiswerk toegevoegd. In de maanden waarin de medewerker heeft thuisgewerkt, leg je op deze invoercode het werkelijk aantal reisbewegingen vast die de medewerker heeft gemaakt naar de werkplek. Thuiswerkdagen tel je dus niet mee, ziekte en vakantie ook niet. Als een medewerker wel een uitruil reiskosten heeft aangevraagd, maar een volledige maand heeft thuisgewerkt, dan leg je in die maand invoercode 02591 vast met waarde 0,01. Je legt invoercode 02591 Reisbew thuiswerk dus met terugwerkende kracht vast voor elke periode dat er sprake is geweest van thuiswerk. Als invoercode 02591 is vastgelegd, berekent Payroll Gemal de fiscaal vrijgestelde reiskosten op basis van de werkelijke reisbewegingen die je hebt opgegeven op deze invoercode. Dit bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01667 reisk.wnwerk vrij. Als de fiscaal vrijgestelde reiskosten hoger uitvallen dan de vaste vergoeding, dan wordt er op de reguliere wijze fiscale ruimte opgebouwd die gebruikt kan worden voor een uitruil reiskosten. Als de fiscaal vrijgestelde reiskosten lager uitvallen dan de vaste vergoeding, dan past Payroll Gemal een correctie toe. Die correctie leidt ertoe dat de vaste vergoeding alsnog fiscaal wordt vrijgesteld. Er wordt een bedrag gepresenteerd op de nieuwe uitvoercode 01798 reisk.ww.vry.corr dat gelijk is aan de fiscaal vrijgestelde reiskosten op basis van het oorspronkelijke reispatroon. Vervolgens gebruikt Payroll Gemal: Voor de berekening van het te belasten deel reiskosten uitvoercode 01798. In de cumulatieve berekening neemt Payroll Gemal uitvoercode 01798 in de maanden dat deze aanwezig is, anders uitvoercode 01667 reisk.wnwerk vrij. Voor de berekening van de fiscale ruimte uitvoercode 01667. Ook bij de cumulatieve berekening wordt deze uitvoercode over alle maanden in de berekening meegenomen. Deze werkwijze resulteert er in dat: - als in de oorspronkelijke situatie een deel van de vaste vergoeding belast werd, ook in de nieuwe situatie precies hetzelfde bedrag belast wordt. - als in de oorspronkelijke situatie de vaste vergoeding fiscaal vrijgesteld werd, dan is dat ook in de nieuwe situatie het geval. - eventuele fiscale ruimte wordt altijd berekend door de ruimte op basis van het werkelijke reispatroon te toetsen aan de werkelijk uitbetaalde vaste vergoeding. Let op: Bij deze functionaliteit gaat Payroll Gemal er vanuit dat de medewerker alleen een vaste vergoeding ontvangt voor woon-werkverkeer. Als er daarnaast extra vergoedingen voor woon-werkverkeer worden betaald, dan worden die ook automatisch fiscaal vrijgesteld. In deze situatie dien je zelf de fiscale ruimte te controleren en indien nodig te corrigeren. Als je er voor gekozen hebt om zakelijke kilometers en woon-werk te cumuleren (werkgevercode 26400 is vastgelegd met waarde 0 of 3), dan is het mogelijk dat je op basis van het reispatroon van vóór de coronacrisis fiscale ruimte over je woon-werkkilometers direct hebt ingezet om bovenmatig vergoedde zakelijke kilometers netto uit te betalen. Als met invoercode 02591 Reisbew thuiswerk de fiscale ruimte wordt gecorrigeerd op basis van de werkelijke reisbewegingen, dan worden de zakelijke kilometers in de meeste gevallen met terugwerkende kracht bruto uitbetaald voor zover ze bovenmatig vergoed zijn. Dit is conform de fiscale regelgeving. Actie Deze functionaliteit is alleen relevant als: je medewerker een vaste vergoeding krijgt voor reiskosten woon-werk die niet hoger is dan het fiscaal vrijgestelde bedrag van 19 ct/km; die vergoeding is afgesproken vóór 13 maart 2020; dezelfde medewerker wil fiscale ruimte voor reiskosten uitruilen; de uitruil is afgesproken op 13 maart 2020 of later. Voor elke periode dat de medewerker één of meer dagen thuis heeft gewerkt, leg je met invoercode 02591 het werkelijk aantal reisdagen in die periode vast. Dit doe je ook voor de hele maand maart. De dagen tot 13 maart 2020 tel je dan als werkdagen. Ter verduidelijking volgt hierna extra uitleg over de andere situaties. Andere situaties In al onderstaande situaties gebruik je invoercode 02591 Reisbew thuiswerk niet. Geen vaste vergoeding Als er geen sprake is van een vaste vergoeding, dan heb je het woon-werkverkeer al vastgelegd op basis van de werkelijke reisdagen of -bewegingen. In dat geval leidt de gebruikelijke manier van administreren al tot de juiste fiscale ruimte. Vaste vergoeding afgesproken na 13 maart 2020 Bij een vaste vergoeding afgesproken na 13 maart 2020 moet de fiscale ruimte worden berekend op basis van de werkelijke reisdagen. Het gebruik van een vaste vergoeding wordt vaak voor het hele bedrijf bepaald. In praktijk komt het er dan op neer dat bij werknemers die in-dienst zijn getreden vóór 13 maart 2020 de vaste vergoeding fiscaal vrijgesteld doorbetaald mag worden, terwijl bij werknemers in-dienst op of na 13 maart 2020 de vergoeding moet worden aangepast naar de werkelijk gewerkte dagen. Om deze reden is het niet wenselijk om op werkgeverniveau van de vaste vergoeding af te stappen. Als deze situatie zich voordoet, kun je bij de werknemers die op of na 13 maart 2020 een vaste vergoeding hebben gekregen de reisdagen corrigeren met invoercode 02518. Met deze invoercode geef je maandelijks het aantal dagen op dat de werknemer daadwerkelijk naar de werkplek is gereisd. Je gebruikt dan wel de praktische regeling, maar met aangepaste reisdagen. Vaste vergoeding hoger dan 19 ct/km In deze situatie dien je de nieuwe functionaliteit van invoercode 02591 Reisbew thuiswerk niet te gebruiken. De nieuwe functionaliteit stelt de fiscale vrijstelling gelijk aan de vaste vergoeding als de vergoeding hoger is dan de vrijstelling. Dat is onterecht als de vaste vergoeding hoger is dan 19 ct/km. Bovendien heeft een medewerker met een vaste bovenmatige vergoeding zelden fiscale ruimte om uit te ruilen, waardoor de functionaliteit ook niet relevant is. Als de bovenmatige vaste vergoeding is afgesproken vóór 13 maart 2020, dan laat je Payroll Gemal de fiscale vrijstelling berekenen op de gebruikelijke wijze voor vaste vergoedingen. Als de vergoeding is afgesproken op of na 13 maart 2020, kun je met invoercode 02518 maandelijks het werkelijk aantal reisdagen woon-werkverkeer opgeven. Je gebruikt dan wel de praktische regeling, maar met aangepaste reisdagen. Geen uitruil De functionaliteit in Payroll Gemal voor het berekenen van fiscale ruimte is bedoeld voor de uitruil van eventuele ruimte tegen extra reiskostenvergoeding én om te toetsen dat een reguliere vergoeding aan de fiscale regels voldoet. Als een medewerker geen behoefte heeft aan een uitruil, dan is geen actie benodigd. Je kunt de vaste vergoeding en de berekening van de fiscale vrijstelling laten doorlopen zoals vóór de coronamaatregelen. De vaste vergoeding wordt dan onbelast uitbetaald. Uitruil afgesproken vóór 13 maart 2020 De Belastingdienst heeft bepaald dat voor een uitruil afgesproken vóór 13 maart 2020 aangenomen mag worden dat de medewerker tijdens de coronamaatregelen volgens het reguliere patroon heeft gereisd. Er is geen actie benodigd. Als een vaste vergoeding is overeengekomen vóór 13 maart, dan geldt bij tussentijdse wijzigingen in het arbeidspatroon, een verhuizing of ziekte het volgende: Als de wijziging zou leiden tot meer vaste vergoeding (dus meer werkdagen, verder van het werk gaan wonen), dan is de vaste vergoeding slechts fiscaal vrijgesteld op basis van het reispatroon dat vóór 13 maart gold. Alternatief mag ervoor gekozen worden om de reiskosten fiscaal vrijgesteld te vergoeden tegen maximaal 19ct/km op basis van de werkelijke reizen, indien dat gunstiger resultaat oplevert. Als de wijziging zou leiden tot minder vaste vergoeding (dus minder werkdagen of dichterbij het werk gaan wonen), dan wordt het overeengekomen recht dat gold op 13 maart naar beneden bijgesteld op basis van het nieuwe patroon. De vaste vergoeding mag dan fiscaal vrijgesteld worden betaald alsof de werknemer ook na de wijziging elke werkdag naar de werkplek reist. Als je de reiskostenvergoeding stopzet wegens ziekte, dan vervalt het overeengekomen recht op vaste vergoeding van vóór 13 maart geheel. Zodra de werknemer weer gaat werken, dan is een reiskostenvergoeding alleen vrijgesteld op basis van de werkelijke reisbewegingen. Voorbeeld Een werknemer werkte vóór 13 maart 2020 3 dagen per week. Vanaf 13 maart werd volledig thuisgewerkt. Situatie 1 Vanaf 1 juli is de werknemer 5 dagen per week gaan werken. Je mag dan tot en met 30 juni de fiscale vrijstelling berekenen alsof de medewerker 3 dagen per week naar de vaste werkplek is blijven reizen. Vanaf 1 juli blijf je rekenen met 3 dagen per week óf reken je met de werkelijke reisdagen. Situatie 2 Vanaf 1 juli is de werknemer 2 dagen gaan werken.  Je mag dan tot en met 30 juni de fiscale vrijstelling berekenen alsof de medewerker 3 dagen per week naar de vaste werkplek is blijven reizen. Vanaf 1 juli bereken je de fiscale vrijstelling alsof de medewerker 2 dagen per week naar de werkplek is gereisd. Overige situaties In praktijk kan een medewerker een combinatie hebben van vervoersregelingen die leidt tot uitzonderlijke situaties die hierboven niet zijn beschreven. Als zo’n situatie leidt tot een onjuiste vaststelling van de fiscale ruimte en de medewerker wil wel een uitruil reiskosten toepassen, dan kun je zelf de fiscale vrijstelling voor woon-werkverkeer aanpassen naar het gewenste bedrag. Met invoercode 02373 geef je aanvullende fiscale vrijstelling op. De reeds berekende vrijstelling wordt verhoogd met het opgegeven bedrag. Met invoercode 02293 geef je vervangende fiscale vrijstelling op. Het opgegeven bedrag komt in de plaats van het door Payroll Gemal berekende bedrag [1]. Let op: deze codes hebben invloed op uitvoercode 01667 reisk.wnwrk.vry. Op deze code wordt het totale fiscale vrijgestelde bedrag voor woon-werkverkeer gepresenteerd. De resulterende fiscale ruimte, indien aanwezig, wordt gepresenteerd met uitvoercode 01751 reisk.ww.besch. De werking van uitvoercode 01751 kun je niet direct beïnvloeden. Meer informatie [1] Gemal handleiding onderwerp Reiskosten, fiscale afhandeling bij 5.2 Fiscale ruimte. 2020-12/16 Update vaste reiskostenvergoeding per 2021 In de release notes onderwerp 2020-11/9 hebben we aangegeven dat het fiscale regime voor de vergoeding van reiskosten per 2021 gaat veranderen en hoe je je inrichting in Payroll Gemal kunt aanpassen aan de nieuwe situatie. Let op: we willen je met klem adviseren om de publicaties in 2020-11/9 en deze publicatie grondig door te lezen en kritisch te overwegen of het verstandig is om af te stappen van de praktische regeling voor de berekening fiscale vrijstelling (onderwerp 2020-11/9) en af te stappen van een inrichting voor een vaste reiskostenvergoeding (dit onderwerp). Payroll Gemal voert echter twee parallelle berekeningen uit: - Het bedrag dat volgens de fiscus belastingvrij mag worden vergoed aan reiskosten (fiscale vrijstelling). - Het bedrag dat je conform je CAO aan reiskostenvergoeding aan de medewerker betaalt. Het bedrag dat je betaalt, wordt in de basis bruto betaald, maar dit wordt omgezet in een netto betaling voor zover het fiscaal is vrijgesteld. Let op: je zult in de meeste gevallen dus twee wijzigingen moeten doorvoeren. Het wijzigen van de berekening van de fiscale vrijstelling is beschreven in de release notes 2020-11/9. Het wijzigen van het uit te betalen bedrag staat hieronder beschreven. Waar de Belastingdienst bepaalt welk bedrag is vrijgesteld, bepalen de CAO koepels het uit te betalen bedrag. Wij hebben aan de CAO koepels gevraagd hoe zij menen dat de berekening van het uitbetaalde bedrag in 2021 uitgevoerd zou moeten worden. Van enkele koepels hebben we een reactie ontvangen. De reacties kun je onderaan dit bericht lezen. Als je CAO niet genoemd is in dit bericht, dan hebben wij nog geen reactie ontvangen. Zodra de informatie beschikbaar is, zullen wij deze in de volgende release notes plaatsen. Desgewenst kun je ook zelf contact opnemen met je CAO koepel om informatie over dit onderwerp te vragen. Aanpassing uitbetaling reiskostenvergoeding Op dit moment lijkt de meerderheid van de koepels aan te geven dat vanaf 2021 in navolging van het fiscale regime alleen nog werkelijke reizen worden vergoed. Als je nu een vaste vergoeding aan je werknemers geeft, dan zul je je werkwijze dus moeten aanpassen. Als je een vaste reiskostenvergoeding betaalt op basis van vergoeding per eenheid, dan kun je deze omrekenen met reisbewegingen. In dat geval leg je werkgevercode 26001 Code omrekening reiskostenvergoeding vast met waarde 7 - omrekenen met reisbewegingen. Vervolgens kun je met invoercode 02508 variabel de werkelijke reisbewegingen opgeven. Als er werknemers zijn die wel een vaste vergoeding blijven ontvangen, kun je invoercode 02508 ook vast/stam opgeven op basis van het vaste reispatroon. Zie voor meer informatie de Gemal handleiding onderwerp Reiskosten woon-werk, per eenheid. Als je een vaste reiskostenvergoeding betaalt op basis van de tabel, dan kun je werkgevercode 03012 Code reiskostenvergoeding vastleggen met waarde 9 - omrekenen met reisbewegingen. Vervolgens kun je met invoercode 02508 variabel de werkelijke reisbewegingen opgeven. Als er werknemers zijn die wel een vaste vergoeding blijven ontvangen, kun je invoercode 02508 ook vast/stam opgeven op basis van het vaste reispatroon. Zie voor meer informatie de Gemal handleiding onderwerp Reiskosten woon-werk, tabel. Als alternatief kun je zelf het te vergoeden bedrag opgeven met invoercode 01199 of een bruto diversen code, die je aanmerkt als vergoeding reiskosten. Zie hiervoor de Gemal handleiding onderwerp Reiskosten woon-werk, bedrag diversen. Als je op dit moment een vaste vergoeding betaalt via de inrichting voor vergoeding per eenheid of via de tabel, dan dien je die te blokkeren bij medewerkers die niet meer volgens het vaste patroon naar de werkplek reizen. Dit doe je door invoercode 01197 Vergoeding per eenheid of invoercode 01198 Vergoeding volgens tabel vast te leggen met waarde 0,01. Als er werknemers zijn die wel een vaste vergoeding blijven ontvangen, dan blokkeer je bij hen de vaste vergoeding niet. Reacties CAO koepels Kinderopvang De vergoeding voor thuiswerk en de reiskostenregeling woon-werkverkeer gelden zijn maatwerk op ondernemingsniveau. De werkgever maakt hier op ondernemingsniveau met instemming van de medezeggenschap afspraken over. Zie hoofdstuk 6 van de CAO Kinderopvang 2020-2021. Mocht het fiscale regime wijzigen, dan zullen dus de ondernemingsregelingen hierop aangepast moeten worden. Wij kunnen wijzen op komende fiscale wijzigingen. Voor vragen over consequenties van die fiscale wijzigingen voor de ondernemingsregeling, zal de werkgever zelf fiscaal advies moeten inwinnen. Voor cao-partijen geldt alleen dat de standaardregeling getoetst moet worden op fiscale wijzigingen. Politie Woon-werkverkeer wordt reeds vergoed op declaratiebasis. De wijziging per 2021 is daarom niet relevant. UMC Vanaf 2021 wordt de richtlijn van de fiscus gevolgd. Alleen de werkelijke reizen worden vergoed op declaratiebasis. VVT Actiz geeft aan dat de wijziging per 2021 niet relevant is voor de werknemers die in het zorgproces werken, omdat zij op locatie blijven werken. Voor de stafmedewerkers gaat Actiz bij de leden na hoe zij met deze situatie willen omgaan. Waterschappen Alleen de werkelijke reizen naar de werkplek worden vergoed op declaratiebasis. 2020-12/17 Loonaangifte 2021 In het kader van de kwaliteitsverhoging van de gegevens in de loonaangifte worden er jaarlijks nieuwe controles toegevoegd aan de set van controles die de Belastingdienst uitvoert op de aangiftes. Als je loonaangifte is aanvaard door de Belastingdienst, maar er zijn wel fouten in aangetroffen die niet leiden tot weigering van de loonaangifte, dan ontvang je hiervan een foutenrapport “Meldingen werknemersgegevens” van de Belastingdienst. Dit rapport bevat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen. Ieder halfjaar wordt er door de Belastingdienst een 'toelichting foutmeldingen werknemersgegevens' gepubliceerd, waarin je meer informatie vindt over de meldingen en de wijze waarop je kunt/moet herstellen. Om foutmeldingen te voorkomen en/of in een vroegtijdig stadium te constateren worden diverse controles al in Payroll Gemal uitgevoerd en zie je op het mutatieverslag deze meldingen terug. Vanaf 2021 zijn er een aantal nieuwe controles en wijzigingen in Payroll Gemal opgenomen. Onderstaand lichten we deze toe. Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd De loonaangifte kent vanaf 2021 een nieuwe indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd. Indien van toepassing moet deze rubriek worden aangeleverd met ‘J’ of ‘N’. In Payroll Gemal is de aanlevering van deze nieuwe indicatie afhankelijk gemaakt van drie bestaande invoercodes: - invoercode 02893, Code soort inkomstenverhouding; - invoercode 02268, Code aard arbeidsverhouding waarde 18 = publiekrechtelijke aanstelling; - invoercode 02259, Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarde 0 = onbepaalde tijd, waarde 1 = bepaalde tijd. De indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd wordt aangeleverd onder de volgende condities: Als de Code soort inkomstenverhouding, invoercode 02893 gelijk is aan: - waarde 11 = loon of salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet, of - waarde 13 = loon of salaris directeuren van een nv/bv, wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen, of - waarde 15 = loon of salaris niet onder te brengen onder 11, 13 of 17 En de Code aard arbeidsverhouding, invoercode 02268, gelijk is aan waarde 18 = publiekrechtelijke aanstelling. Als aan deze condities wordt voldaan, wordt vervolgens door Gemal de waarde van invoercode 02259 opgepakt: - waarde 0 = onbepaalde tijd → een ‘J’ wordt doorgegeven; - waarde 1 = bepaalde tijd → een ‘N’ wordt doorgegeven. De indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd wordt niet doorgegeven aan de Belastingdienst onder de volgende condities: - als invoercode 02893 ongelijk is aan waarde 11, 13 of 15, of; - als invoercode 02268 ongelijk is aan waarde 18. Als de Code aard arbeidsverhouding gelijk is aan waarde 18 = publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd, dan worden de volgende indicaties niet aan de Belastingdienst doorgegeven: - indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; - indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst; - indicatie oproepovereenkomst. Echter, indien er dus sprake is van een publiekrechtelijke aanstelling (invoercode 02268 = waarde 18), dan moet invoercode 02259 wel van een juiste waarde worden voorzien. Anders wordt de default-waarde = 0 = onbepaalde tijd doorgegeven, mits uiteraard invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 11, 13 of 15 heeft. Wijziging in bereik Code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) Het bereik van invoercode 02893 is met ingang van het jaar 2021 uitgebreid met de volgende waarde: Waarde 53 - Uitkering in het kader van vervroegde uittreding. Hieronder vermelden wij de toelichting van de Belastingdienst bij code 53 uitkering in het kader van vervroegde uittreding. “Op een RVU-regeling (regeling voor vervroegde uittreding) is de pseudo-eindheffing van toepassing. De werkgever is de pseudo-eindheffing verschuldigd over de uitkeringen die de werkgever ingevolge deze regeling doet aan de (gewezen) werknemer.Met ingang van 2021 geldt een tijdelijke drempelvrijstelling voor RVU-regelingen, voor zover de uitkeringen op zijn vroegst aanvangen 36 maanden voorafgaande aan de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer. Voor zover de RVU-uitkering onder het drempelbedrag blijft, is de werkgever geen pseudo-eindheffing verschuldigd. Wel moet UWV deze RVU-uitkering in voorkomende gevallen in mindering brengen op de WW-uitkering, als de werknemer een RVU-uitkering krijgt en tevens een WW-uitkering aanvraagt. Onder code 53 vallen alle uitkeringen vanwege vervroegde uittreding en prepensioen voor zover zij niet vallen onder code 56, die dienen ter overbrugging van de periode tot aan de pensioeningangsdatum of de AOW- gerechtigde leeftijd van de werknemer. Het betreft zowel periodieke uitkeringen als eenmalige uitkeringen (zoals een ontslagvergoeding) voor zover deze worden aangemerkt als een RVU-regeling. Code 53 geldt zowel voor RVU-uitkeringen waarover de pseudo-eindheffing is verschuldigd als voor RVU-uitkeringen die onder de drempelvrijstelling vallen. Voor RVU-uitkeringen die op 31-12-2020 al lopen en die vanaf 1 januari 2021 voortduren, moet vanaf 1 januari 2021 code 53 worden gebruikt (tot 1 januari 2021 vallen deze uitkeringen onder code 63). Voor deze doorlopende uitkering hoeft per 1 januari 2021 geen nieuwe inkomstenverhouding te worden aangemaakt.” Verscherping controle BSN (invoercode 02320) De Belastingdienst heeft de controle op het burgerservicenummer met ingang van het jaar 2021 aangescherpt. Voor de niet-natuurlijke personen (bijvoorbeeld een BV of een samenwerkingsverband) geldt de range: >0010 00 000 <= identificatienummer aangever < = 0100 00 000 of identificatienummer aangever >= 8000 00 000. Daarom wordt naast de bekende elfproef op het burgerservicenummer (BSN) een extra syntaxcontrole op het BSN toegevoegd. Vanaf het jaar 2021 wordt er tevens gecontroleerd of de eerste positie van het burgerservicenummer geen 8 of 9 is. Als het nummer niet voldoet aan de nieuwe syntaxcontrole, wordt automatisch een mutatie aangemaakt die het huidige nummer verwijdert, vervolgens verschijnt foutcode 112 op het mutatieverslag. Dit is de bestaande afhandeling voor de syntaxcontrole. Naamswijziging uitvoercode 01874 De omschrijving van uitvoercode 01874 wordt gewijzigd. - de oude omschrijving was: Afdr WAO-WIA bas - de nieuwe omschrijving wordt: Afdr WAO-Aof Loonaangiftemeldingen per 2021 De nieuwe - en gewijzigde loonaangiftemeldingen per 2021 zijn opgenomen in de Gemal handleiding onderwerp Mutatieverslag bij 3.3 Meldingen. NB: als melding L2050, L2057 of L2064 op het mutatieverslag verschijnt, dan kun je zelf niets doen om deze fout op te lossen. Wij adviseren je in dat geval direct contact op te nemen met het Service Center. Voor meer informatie over deze meldingen zie de Gemal handleiding onderwerp Mutatieverslag bij 3.3 Meldingen. 2020-12/18 Wijzigingen loonheffing in verband met Brexit Per 2021 is de Brexit een feit. Er is nog geen overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk gesloten en dat betekent dat voor de loonheffing dit land per 2021 wordt beschouwd als een zogenaamd Derdenland, waar dat voorheen een land in de Landenkring was. Deze wijziging heeft effect zodra je productie 01-2021 afroept. Wij hebben de wijziging reeds opgenomen in release 12-2020, omdat in sommige sectoren al zeer vroeg producties over 2021 worden afgeroepen. In productie 01-2021 controleert Payroll Gemal of invoercode 02252 ISO-woonland is vastgelegd met 'GB'. Indien dat het geval is, genereert Payroll Gemal bij de betreffende werknemer een mutatie voor invoercode 02323 Indicatie fiscaal woonland met waarde 3 (= Derdenland). Ook bij in-diensttreding van een nieuwe werknemer controleert Payroll Gemal het ISO-woonland. Als je vanaf 2021 een nieuwe werknemer opvoert en je legt invoercode 02252 vast met de waarde 'GB', dan genereert Payroll Gemal bij de betreffende werknemer een mutatie voor invoercode 02323 met waarde 3. Opgeloste meldingen 2020-12/19 Onterechte berekening inhouding WIA-WGA (change 2299008) We hebben een melding ontvangen dat er een onterechte berekening heeft plaatsgevonden op uitvoercode 01831 grsl inh WIA-WGA en daarmee ook uitvoercode 01193 inh WN WAO/WIA. Dit komt voor bij medewerkers die in een maand volledig onbetaald verlof hebben, waarbij onder andere (terecht) geen Loon SV (uitvoercode 01598) wordt berekend. In deze maand werd het cumulatief van uitvoercode 01831 ten onrechte tegengeboekt. Hierdoor werd ook uitvoercode 01193 foutief berekend. Automatische herrekening 02 Met ingang van periode 12 is Payroll Gemal hierop aangepast. We zullen voor de betreffende werknemers in periode 12 een automatisch herrekening uitvoeren. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 02. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-12/20 Salarisstrook in sommige gevallen niet aangemaakt (change 2285917) Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat in een specifieke situatie er geen werkgeversexemplaar (en soms ook geen werknemersexemplaar) van de salarisstrook is aangemaakt door Payroll Gemal. Het betreft de situatie dat sprake is van gekoppelde dienstverbanden. Als één van de dienstverbanden uit-dienst is en er vindt een herrekening plaats over het voorgaande jaar waarbij er op dat dienstverband een resultaat wordt berekend, dan wordt voor dat dienstverband in de actuele periode een salarisstrook aangemaakt waarop deze resultaten worden gepresenteerd. In deze situatie werd zo is gebleken wel een werknemersexemplaar maar geen werkgeversexemplaar (of omgekeerd) aangemaakt. Oplossing De programmatuur van Payroll Gemal is per 2020-12 op dit punt aangepast. Het is helaas niet mogelijk om alsnog het betreffende werkgeversexemplaar salarisstrook te vervaardigen. 2020-12/21 PAWW-premie dubbel berekend bij nabetaling vorig jaar (change 2336578) De PAWW-premie wordt berekend over al het loon in geld (kolom 03 van de loonstaat, uitvoercode 02102). Een nabetaling over vorig jaar is in principe ook loon in geld en is daarom opgenomen in kolom 3 van de loonstaat. Melding Dit bleek te leiden tot dubbele premieheffing voor de PAWW bij een wijziging in het vorige jaar. In het vorige jaar zelf werd PAWW-premie berekend conform de opgegeven wijziging. Het bruto bedrag van de wijziging minus PAWW-premie werd in het huidig jaar gepresenteerd met uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar. Over deze uitvoercode werd wederom PAWW-premie berekend. De PAWW is ingericht op de inrichting voor Premie diverse verzekeringen 15. De premie wordt berekend over de grondslag van werkgevercode 55165. In deze grondslag was alleen uitvoercode 02102 loon in geld opgenomen. Oplossing Wij hebben met ingang van periode 12 uitvoercode 01066 voor nabetalingen vorig jaar in deze grondslag vastgelegd met waarde 9 = negatief tellen. In de grondslag wordt dus eerst al het loon in geld geteld en vervolgens worden de nabetalingen vorig jaar weer uit de grondslag verwijderd. Let op: voor de de CAO gemeenten (CAO 27) en Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (CAO 83) is een afwijkende regeling voor de PAWW ingericht. De grondslag voor deze regeling is niet het loon in geld (uitvoercode 02102), maar een reeks gespecificeerde bruto uitvoercodes. Uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar moet daarom bij deze CAO's niet worden afgetrokken van de grondslag voor de PAWW. Om deze reden hebben wij op CAO-niveau uitvoercode 01066 vastgelegd met waarde 8 = niet tellen in de grondslag. Automatische herrekening 08 Om voorkomende situaties te herstellen voeren wij een automatische herrekening uit. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 08. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-12/22 Dubbele presentatie op salarisstrook (change 2278651) Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat in een bepaalde situatie een gegeven recht onderaan op de salarisstrook twee keer wordt gepresenteerd (waarvan 1 keer vet gedrukt. Dit probleem kan zich voordoen bij meerdere dienstverbanden waarbij de salarisstroken voor de werknemer worden samengevoegd. Als rechts onderaan meer gegevens worden gepresenteerd dan in de linker - en middelste kolom, dan wordt de info van een volgend dienstverband links onderaan gepresenteerd. Om welk dienstverband het gaat wordt vet gepresenteerd. Op dezelfde regel wordt dan een voorliggende gegeven uit de rechterkolom ten onrechte nogmaals gepresenteerd en ook vet afgedrukt. Per 2020-12 is de programmatuur van Payroll Gemal hierop aangepast. De presentatie van de volgdienstverbanden wordt in de betreffende situaties lager gepresenteerd zodat dit niet meer op dezelfde hoogte wordt gedaan met gegevens van de rechter kolom. 2020-12/23 Directe doorbelasting transitievergoeding en ontslagvergoeding (change 2301480) Het bleek dat directe doorbelasting van invoercodes 00694 Ontslagvergoeding en 00699 Transitievergoeding werd afgekeurd met foutcode 112 - opgegeven waarde niet toegestaan. Op werkgevercode 57012 wordt de verbinding gelegd tussen een invoercode en de bijbehorende uitvoercode voor directe doorbelasting. Deze bleek voor de genoemde in- / uitvoercodecombinaties niet gevuld te zijn. Met ingang van periode 12 is dit verholpen. Indien gewenst kun je de directe doorbelasting alsnog met terugwerkende kracht voor het hele jaar vastleggen. 2020-12/24 Geen LA- en UPA-signalen in proefproductie (change 2335545) Naar aanleiding van een melding is gebleken dat in de proefproductie de signalen uit de Loonaangifte en de Uniforme Pensioenaangifte ontbreken. Met ingang van deze release is dit opgelost. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2020-12/25 Vooraankondiging: overzicht Statistiek personeelssterkte vervalt in december 2020 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 28 oktober 2020 - Eerder dit jaar hebben we aangekondigd dat enkele overzichten zullen vervallen [1]. Met ingang van december 2020 vervalt het overzicht Statistiek Personeelssterkte, lijstnummer 9908 (papier) en 9909 (portal), en kun je dit overzicht niet meer afroepen. Meer informatie [1] Release notes 2020-05/1. 2020-12/26 Uitruil reiskosten en coronamaatregelen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 12 november 2020 - Als een vaste vergoeding is overeengekomen vóór 13 maart, dan geldt bij tussentijdse wijzigingen in het arbeidspatroon, een verhuizing of ziekte het volgende: - Als de wijziging zou leiden tot meer vaste vergoeding (dus meer werkdagen, verder van het werk gaan wonen), dan is de vaste vergoeding slechts fiscaal vrijgesteld op basis van het reispatroon dat vóór 13 maart gold. Alternatief mag ervoor gekozen worden om de reiskosten fiscaal vrijgesteld te vergoeden tegen maximaal 19ct/km op basis van de werkelijke reizen, indien dat gunstiger resultaat oplevert. - Als de wijziging zou leiden tot minder vaste vergoeding (dus minder werkdagen of dichterbij het werk gaan wonen), dan wordt het overeengekomen recht dat gold op 13 maart naar beneden bijgesteld op basis van het nieuwe patroon. De vaste vergoeding mag dan fiscaal vrijgesteld worden betaald alsof de werknemer ook na de wijziging elke werkdag naar de werkplek reist. - Als je de reiskostenvergoeding stopzet wegens ziekte, dan vervalt het overeengekomen recht op vaste vergoeding van vóór 13 maart geheel. Zodra de werknemer weer gaat werken, dan is een reiskostenvergoeding alleen vrijgesteld op basis van de werkelijke reisbewegingen. Voorbeeld: Een werknemer werkte vóór 13 maart 2020 3 dagen per week. Vanaf 13 maart werd volledig thuisgewerkt. Situatie 1: Vanaf 1 juli is de werknemer 5 dagen per week gaan werken. Je mag dan tot en met 30 juni de fiscale vrijstelling berekenen alsof de medewerker 3 dagen per week naar de vaste werkplek is blijven reizen. Vanaf 1 juli blijf je rekenen met 3 dagen per week óf reken je met de werkelijke reisdagen. Situatie 2: Vanaf 1 juli is de werknemer 2 dagen gaan werken. Je mag dan tot en met 30 juni de fiscale vrijstelling berekenen alsof de medewerker 3 dagen per week naar de vaste werkplek is blijven reizen. Vanaf 1 juli bereken je de fiscale vrijstelling alsof de medewerker 2 dagen per week naar de werkplek is gereisd. 30 september 2020 - Door de uitbraak van het coronavirus is dit jaar veel veranderd. Een belangrijke verandering is dat er veel wordt thuisgewerkt. Deze maatregel is per 13 maart halsoverkop ingevoerd. De fiscale gevolgen van deze maatregel voor reiskostenvergoedingen zijn later pas nader toegelicht. Er was al langere tijd bekend dat de werkgever een vaste reiskostenvergoeding afgesproken vóór 13 maart 2020, mocht blijven doorbetalen onder de aanname dat het reispatroon van de medewerker onveranderd was. Als de vaste vergoeding dus vóór 13 maart binnen de fiscale vrijstelling viel, dan mag je deze ook vanaf 13 maart onbelast doorbetalen. Als de vergoeding is afgesproken vanaf 13 maart, dan is deze slechts fiscaal vrijgesteld tegen 19ct/km op basis van de werkelijke reizen. Onlangs zijn ook de regels voor fiscale uitruil nader toegelicht. Als de fiscale uitruil van een bruto vergoeding tegen een netto reiskostenvergoeding is afgesproken vóór 13 maart 2020, dan mag de fiscale ruimte berekend worden alsof de medewerker ook vanaf 13 maart in hetzelfde patroon is blijven reizen. Indien de uitruil echter is afgesproken vanaf 13 maart, dan moet de fiscale ruimte worden berekend op basis van de werkelijke reizen. In de praktijk is veelal een vaste vergoeding afgesproken vóór 13 maart, maar de uitruil reiskosten na die datum. De uitruil wordt in veel gevallen jaarlijks opnieuw afgesproken, waarbij de eindejaarsuitkering verreweg de meest populaire bron is. In deze situatie mag de fiscale vrijstelling van de vaste vergoeding worden berekend alsof de medewerker altijd naar de werkplek is blijven reizen, terwijl de fiscale ruimte voor de uitruil op basis van werkelijke reiskilometers moet worden vastgesteld. In Payroll Gemal is deze berekening momenteel niet mogelijk, omdat er slechts één berekening voor de fiscale vrijstelling bestaat die geldt voor alle reiskostenvergoedingen en fiscale uitruil. In release 2020-12 zullen wij nieuwe functionaliteit opleveren, waarmee de beschreven situatie ondersteund wordt. Wij realiseren ons dat dit voor velen niet het ideale oplevermoment is. De specificaties vanuit de wetgever zijn echter pas dusdanig laat gecommuniceerd aan ons, dat dit het eerst mogelijke moment is waarop wij de functionaliteit kunnen leveren. De functionaliteit werkt in hoofdlijnen als volgt: - Je geeft de werkelijke reisbewegingen op over de periodes waarin is thuisgewerkt. - Payroll Gemal berekent de fiscaal vrijgestelde reiskosten op basis van de werkelijke reisbewegingen. - Als de fiscale vrijstelling lager uitvalt dan de vaste vergoeding, vindt er een correctie plaats waardoor de vergoeding alsnog netto betaald wordt. - Als de fiscale vrijstelling hoger uitvalt dan de vaste vergoeding, vindt er geen correctie plaats en kan de resterende vrijstelling worden uitgeruild. Een uitgebreide toelichting op deze functionaliteit volgt in de release notes van 2020-12. Actie Deze functionaliteit werkt op basis van de werkelijke reisbewegingen van de medewerker. Als bovenstaande situatie in je bedrijf speelt, dan is het van belang om deze reisbewegingen te inventariseren voor alle medewerkers die een uitruil reiskosten willen toepassen. In sommige CAO's wordt de eindejaarsuitkering al in 2020-11 uitbetaald. Als dat het geval is, dan adviseren wij om een eventuele de uitruil reiskosten pas in 2020-12 met TWK tot 2020-11 te verwerken. De fiscaal vrijgestelde reiskosten op basis van de werkelijke reisdagen tijdens thuiswerk zijn vrijwel altijd lager dan in het oude reispatroon. Als de uitruil in 2020-11 op basis van de oude fiscale ruimte wordt uitgevoerd en in 2020-12 gecorrigeerd met de nieuwe functionaliteit, dan leidt dit vrijwel altijd tot vorderingen. Die vorderingen ontstaan doordat de fiscale ruimte kleiner wordt en de uitruil (deels) ongedaan wordt gemaakt. In sommige CAO's wordt maandelijks een IKB uitgeruild tegen extra reiskostenvergoeding. Meestal zijn keuzes voor dergelijke uitruil al in januari gemaakt. Als de keuze vóór 13 maart 2020 is gemaakt, hoef je geen actie te ondernemen. De fiscale ruimte voor de uitruil mag dan immers berekend worden op basis van het vaste reispatroon van vóór de coronamaatregelen. Als de keuze vanaf 13 maart 2020 is gemaakt, dan dien je wel de werkelijke reisbewegingen vast te stellen. Omdat bij deze medewerkers gedurende het jaar al veel reiskosten zijn uitgeruild, zal dat helaas onder de nieuwe functionaliteit leiden tot vorderingen. De fiscale ruimte wordt immers minder, waardoor (een deel van) de uitruil wordt teruggedraaid. 2020-12/27 Soms onjuiste verlofkorting in 2020-11 (change 2349060) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 12 november 2020 - Naar aanleiding van een melding constateren we het volgende. Je kunt met invoercode 02554 een percentage verlofkorting voor verlofregeling-9 vastleggen. Je kunt daarnaast ook met invoercode 02629 het aantal verlofuren voor verlofregeling-9 vastleggen ten behoeve van de bezetting. In periode 2020-11 leidt de vastlegging van invoercode 02629 echter tot een onjuiste (lagere) verlofkorting. Dit doet zich voor bij verlofregeling 9 (via invoercode 02629) en bij verlofregeling 10 (via invoercode 02630). - Heb je de salarisproductie voor 2020-11 nog niet afgeroepen, dan kun je de onjuiste berekening voorkomen door zolang invoercode 02629 of 02630 (met terugwerkende kracht) op nul te stellen en weer op te voeren zodra wij de benodigde programma-aanpassing in periode 2020-12 doorgevoerd hebben. - Heb je de salarisproductie voor 2020-11 al wel afgeroepen, dan kun je overwegen om nog een correctieproductie uit te voeren bij de betreffende medewerkers. Naast de andere mutaties voor periode 11, stel je dan zolang invoercode 02629 of 02630 (met terugwerkende kracht) op nul. Nadat wij de benodigde programma-aanpassing in periode 2020-12 doorgevoerd hebben, kun je dan de bezettingscodes weer opvoeren. Automatische herrekening 10 Voor de betreffende werknemers zullen we in periode 12 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug op het mutatieverslag met als reden 10. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO informatie CAO gehandicaptenzorg 2020-12/28 Eenmalige uitkering december 2020 Net als vorig jaar [1] ontvangen de werknemers die onder de CAO gehandicaptenzorg (code CAO = 38) vallen in december een eenmalige uitkering. De (eindejaars)uitkeringsregeling-3 wordt hiervoor ook nu weer toegepast. Deze regeling is na de uitkering van vorig jaar niet geschoond. We hebben alleen het percentage in 2020-01 al aangepast. De voorwaarde om voor de uitkering in aanmerking te komen is dat men op 1 december 2020 in-dienst moet zijn. Omdat dienstverbanden regelmatig om administratieve redenen worden beëindigd, wordt de eenmalige uitkering berekend over alle gekoppelde dienstverbanden heen, indien minstens één dienstverband op 1 december 2020 in-dienst is. Als je deze uitkering bij enig dienstverband niet wilt uitbetalen, dan geef je bij dit dienstverband invoercode 01099 op met waarde 1. Denk eraan dat je dit doet met terugwerkende kracht vanaf 2020-01. Automatische herrekening 05 De opbouw van de eenmalige uitkering loopt al vanaf 2020-01. Voor de gekoppelde dienstverbanden die medio 2020 uit-dienst zijn getreden, zullen we in periode 12 een automatische herrekening uitvoeren. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 05. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Release notes 2019-12/25 CAO gehandicaptenzorg - Akkoord nieuwe CAO. CAO gemeenten/SGO 2020-12/29 Waarnemingstoelage In een ander onderwerp in deze release notes (onderwerp 2020-12/11) beschrijven we de nieuwe mogelijkheid om een toelage aan te sturen ter hoogte van het verschil tussen de inschaling van de eigen functie en die van een andere, waar te nemen functie. Je kunt met deze nieuwe aansturing bijvoorbeeld de waarnemingstoelage vastleggen zoals beschreven als salaristoelage in de CAO [1]. Wij zullen de betreffende uitvoercode 01185 toevoegen aan de grondslagen waar nu ook uitvoercode 01013 en 01384 zijn opgenomen als uitvoercode voor waarnemingstoelage. Meer informatie [1] CAO gemeenten, H3, par 3, art. 3.10. 2020-12/30 Uitvraag salarisgegevens Het A+O-fonds voert jaarlijks de Personeelsmonitor uit. Deze wordt deels gebaseerd op de geanonimiseerde salarisbestanden van medewerkers die tot de gemeentelijke bezetting behoren. Voor het gebruik van deze bestanden heb je als gemeente, gemeentelijke samenwerkingsverband of regionale uitvoeringsdienst (RUD) schriftelijk toestemming gegeven aan het A+O fonds Gemeenten. Degenen die deze toestemming hebben gegeven, willen we bij deze verzoeken te verifiëren dat de machtiging ook voor Payroll Gemal is vastgelegd uiterlijk in periode 12 [1]. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Jaarlijkse leveringen bij Code deelname databank VNG (werkgevercode 10611). CAO kinderopvang 2020-12/31 Persoonlijke toelage en compensatietoeslag dubbel in pensioengrondslag (change 2348129) In de release notes onderwerp 2020-08/25 hebben we aangegeven dat de nieuwe codes 00740 en 00741 zijn ingericht voor de persoonlijke toelage en de compensatietoeslag. Deze toeslagen zijn bedoeld voor werknemers van peuterspeelzalen die zijn overgegaan van de CAO Sociaal Werk naar de CAO Kinderopvang. Het blijkt dat de uitvoercodes zijn opgenomen in zowel de jaargrondslag PFZW (werkgevercode 55051) als de grondslag verloonde uren PFZW (werkgevercode 55053). Hierdoor is er dubbel pensioenpremie berekend over deze toelagen. Met ingang van periode 12 hebben we uitvoercodes 00740 en 00741 verwijderd uit de grondslag verloonde uren PFZW (werkgevercode 55053). Automatisch herrekening 09 Wij zullen een automatische herrekening uitvoeren om voorkomende situaties te herstellen. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 09. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO onderwijs 2020-12/32 CAO PO - Verlenging CAO 2019-2020 naar 01-01-2021 Partijen hebben een onderhandelingsakkoord gesloten voor een verlenging van de looptijd van de CAO PO 2019-2020 met twee maanden (tot 1 januari 2021). Dit onderhandelingsakkoord betreft op salarisgebied onder andere een tijdelijke verhoging van de structurele eenmalige uitkeringen over 2020 met 0,7 %. Hiertoe wordt het percentage EJU-1 met ingang van periode 2020-01 gewijzigd in 7%. In januari 2021 wordt dit weer gewijzigd naar 6,3 %. Automatische herrekening 06 In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 06. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-12/33 CAO PO - Arbeidsmarkttoelage en Grote Stedentoelage In de verlengde CAO Primair Onderwijs is sprake van een arbeidsmarkttoelage voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), bedoeld voor leraren VSO uitstroomprofiel vervolgonderwijs, die rechtspositioneel ook onder de CAO Primair Onderwijs vallen. De hoogte is afhankelijk van de totale bekostiging verdeeld naar FTE voor deze doelgroep en gaat in per 1 augustus 2020. De besturen overleggen zelf met de vakbonden over de ontvangers van de toelage, de hoogte en de berekeningswijze ervan. Daarom kunnen wij dit niet ondersteunen maar wel een handreiking geven hoe dit kan worden gedaan in Payroll Gemal. De Grote Stedentoelage heeft eenzelfde probleem qua ondersteuning: ook daar is de hoogte van de toelage niet bekend en slechts voor 5 steden bedoeld. Ook daar kan met deze handreiking de toelage worden uitgevoerd. We hebben aan DUO gevraagd of deze toelagen teruggemeld dienen te worden, dat lijkt niet het geval te zijn. Leg per medewerker een bruto toelage vast via een 'vrije' bruto diversen invoercode: Bijvoorbeeld invoercode 01480 Bruto diversen 01480. Bepaal met werkgevercode 57001 de afhandeling van de vaste aansturing; bijv. waarde 05 = omrekenen met factor salarisdagen en percentage deelbetrekking. Hernoem met werkgevercode 05999 de naam van deze bruto toelage in Arbeidsmarkttoelage (of Grote Stedentoelage). Controleer in welke grondslagen deze toelage is opgenomen: geef in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes de bruto diversen uitvoercode 01480 op en controleer alle grondslagen waarin deze uitvoercode voorkomt. Met name de grondslagen van werkgevercode 56001 Uc in grondslag vakantietoeslag en 55135 t/m 55139 en 55196 en 55197 (de grondslagen van de eindejaarsuitkeringen). Deze toelage is pensioengevend en daarom moet uitvoercode 01480 in de grondslag van werkgevercode 55056 Uc in pensioengrondslag ABP met waarde 1 worden opgenomen. Leg bij iedere medewerker het bedrag vast met invoercode 01480 met TWK vanaf 01-08-2020. Indien de toelage gekort moet worden bij een verlofsituatie, dan leg je bij werkgevercode 57001 Afhandeling vast waarde 9 vast bij invoercode 01480. En richt werkgevercode 55101 Grondslag teller berekening 1 en 55102 Grondslag noemer berekening 1 in waarbij in de grondslag van werkgevercode 55101 dan ook de uitvoercode van het verlof moet zijn opgenomen. In de grondslag van werkgevercode 55102 wordt vaak uitvoercode 01536 opgenomen, zijnde het fulltime salaris [1]. Laat eerst een proefproductie vervaardigen alvorens dit in productie te nemen. Alternatief Richt een 'vrije' toelagenregeling in met een bedrag, bijvoorbeeld Toelagenregeling 5: Met werkgevercode 14001 Bedrag 1 toelagenregeling het gewenste bedrag opgeven met TWK vanaf 01-08-2020. Richt de manier in waarop de berekening moet worden uitgevoerd met werkgevercode 55101 Grondslag teller berekening 1 en 55102 Grondslag noemer berekening 1, waarmee je zelf de breuk kan bepalen waarmee de toelage moet worden berekend. Wanneer bij een verlofsoort sprake is van korting bij verlof, moet de uitvoercode van het verlof in de teller zijn opgenomen. In de noemer wordt vaak uitvoercode 01536 opgenomen, zijnde het fulltime salaris [1]. Op werkgeverniveau werkgevercode 14003 Uitvoercode toelagenregeling vastleggen met de gewenste uitvoercode. Op werknemerniveau invoercode 02625 Code toelagenregeling 05 met waarde 1 vastleggen, zodat bedrag 1 uitbetaald wordt. Op werkgeverniveau met werkgevercode 05999 Afwijkende tekst uitvoercode de naam van uitvoercode in de gewenste omschrijving (Arbeidsmarkttoelage) vastleggen voor de presentatie op de salarisspecificatie. De uitvoercode waarmee de betaling wordt gedaan, moet ook worden opgenomen in werkgevercode 55056 Uc in pensioengrondslag ABP met waarde 1 om deze pensioengevend te maken. Laat eerst een proefproductie vervaardigen alvorens dit in productie te nemen. Meer informatie [1] Voor een voorbeeldberekening zie de Gemal handleiding onderwerp Toelagenregelingen bij 4.3 Toelagen en grondslagen. CAO rijkspersoneel 2020-12/34 Nieuwe CAO 2020 - thuiswerkvergoeding 2020-12 In onze vorige release notes hebben we de wijzigingen beschreven naar aanleiding van de nieuwe CAO Rijk [1]. Over de eenmalige thuiswerkvergoeding zullen we je bij deze verder informeren. In het CAO-akkoord is aangegeven dat partijen de medewerkers via een eenmalige vergoeding willen compenseren voor de extra kosten die zij vanwege het thuiswerken hebben gemaakt. Dit zal bestaan uit een eenmalige netto vergoeding van € 363,00 die ondergebracht moet worden in de vrije ruimte van de WKR. Volgens de CAO gelden de volgende bijzonderheden met betrekking tot de eenmalige thuiswerkvergoeding 2020-12: De thuiswerkvergoeding wordt naar rato van deeltijdfactor berekend. De thuiswerkvergoeding wordt naar rato van gewerkte maanden in dienst na 13 maart berekend. De thuiswerkvergoeding wordt uitbetaald in december ook voor degenen die eerder uit-dienst zijn getreden. Geen recht op de thuiswerkvergoeding hebben zij die zijn aangewezen om op de werklocatie te werken. Gezien het karakter van onkostenvergoeding wordt deze uitkering als niet-pensioengevend beschouwd. Bij de eenmalige uitkering die betaald is in periode 2020-11 was aangegeven dat bij een verlofsituatie op grond van CAO of WAZO er toch recht op de uitkering bestond. Bij de thuiswerkvergoeding voor periode 2020-12 is geen naar rato-bepaling opgenomen voor verlof-situaties. We hebben daarom geen verlofkortingen opgenomen in de uitkering. Wel geldt het uitgangspunt dat hoofdzakelijk thuisgewerkt moet zijn om in aanmerking te komen voor de thuiswerkvergoeding. Voor deze situaties zullen aanvrager / leidinggevende afspraken moeten maken. Om ongewenste cumulatie met bestaande vergoedingen te voorkomen, hebben zij die al een maandelijkse telewerkvergoeding ontvangen geen recht op de vergoeding. Eventueel ontvangen telewerkvergoeding op basis van overgangsrecht of decentraal afgesproken ontvangen vergoedingen kunnen in mindering worden gebracht op de eenmalige thuiswerkvergoeding. De thuiswerkvergoeding wordt door de werknemer aangevraagd en de leidinggevende controleert of de werknemer er recht op heeft. Invulling vanuit CAO-ondersteuning Op basis van de condities die aan deze vergoeding zijn meegegeven, zullen we weliswaar de vergoeding inrichten via (eindejaars-)uitkeringsregeling-3 maar we zullen deze niet automatisch tot uitbetaling laten komen: we zetten in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 3, Methode berekenen met terugwerkende kracht op ‘3 = geen uitkering’. Je kunt desgewenst de uitkeringsregeling aanzetten door met TWK per periode 03 dit te veranderen in 1 ( = opbouwmethode). De referteperiode op basis waarvan we recht op de thuisvergoeding peilen, beslaat hele maanden: maart t/m december. Medewerkers die uit-dienst zijn gegaan van 1 tot 13 maart zouden hierdoor ten onrechte nog een klein stukje thuisvergoeding krijgen. Je moet deze zelf (met terugwerkende kracht blokkeren). Een andere mogelijkheid is de aansturing thuiswerkvergoeding uit te laten en dan bijvoorbeeld een zelf bepaalde waarde vastleggen voor de betreffende medewerkers en dit met kolommutaties Beaufort inlezen via een invoercode netto/bruto voor Payroll Gemal.  Of je kunt bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker de vergoeding aanvraagt waarna dat formulier in de workflow via akkoord manager als indirecte mutatie Beaufort naar Gemal gaat. De bijbehorende in-/uitvoercode van de regeling is 01099. We hebben de fiscale afhandeling van uitvoercode 01099 omgezet van bruto naar netto (kolom 3 naar kolom 30) via werkgevercode 58001. In lijn hiermee is uitvoercode 01099 ook in diverse grondslagen aangepast [2]. Daarnaast voeren we de uitvoercode op als eindheffingsloon in de grondslag van de werkkosten zodat de uitkering ten laste van het werkkostenforfait komt [3]. Voor zover het boven de vrije ruimte uitkomt, zal dus heffing volgen. Op basis van de bestaande controle-overzichten werkkosten heb je inzicht in de (verbruikte) vrije ruimte [4]. Bestuurders decentrale overheden De decentrale politieke ambtsdragers volgen in principe de arbeidsvoorwaarden van de sector Rijk. Op basis van hun rechtspositieregeling zouden ze dus ook de eenmalige thuiswerkvergoeding ontvangen. De eenmalige thuiswerkvergoeding is in de aard ter compensatie van de extra kosten die het thuiswerken met zich brengt. Het betreft derhalve een onkostenvergoeding en eigenlijk geen eenmalige uitkering in de zin van een ‘reguliere’ bruto uitkering / toelage. Voor de voorzitters en bestuursleden van de decentrale overheden provincies, gemeenten en waterschappen geldt dat zij al een vaste maandelijkse onkostenvergoeding ontvangen. Deze onkostenvergoeding geldt voor voorzieningen die voor eigen rekening komen maar die mede worden aangewend ten behoeve van de vervulling van het ambt. Tot de onkostenvergoeding behoren onder meer ook bureaukosten. De onkostenvergoeding kan dus mede worden gezien als een vergoeding voor thuiswerken. In dat geval is er op grond van de CAO-Rijk ook geen aanspraak op een thuiswerkvergoeding. Omdat we de betreffende uitkeringsregeling op CAO-niveau niet automatisch laten uitbetalen, hoef je voor de betreffende politieke ambtdragers de uitkering ook niet te blokkeren. Herrekening Omdat je zelf een aansturing met terugwerkende kracht moet doen (bijvoorbeeld door de uitkeringsregeling met TWK aan te zetten of door bedragen met TWK aan te leveren) is een automatische herrekening in dit geval niet van toepassing. Actie Zet de regeling aan of bepaal zelf de bedragen / medewerkers. Beoordeel of er verlofsituaties zijn die de hoogte van de vergoeding beïnvloeden. Wil je bij een medewerker de uitkering blokkeren, dan doe je dat met invoercode 01099 met waarde 0,01 (met terugwerkende kracht tot periode 03). Blokkeer de medewerkers uit-dienst tussen 1 en 13 maart. Een afwijkend bedrag kun je vastleggen door de uitkering te blokkeren en met een bruto diversen het afwijkend bedrag vast te leggen (denk dan wel aan het opnemen van deze uitvoercode in de grondslag werkkosten). Denk aan het opnemen van de uitvoercode(s) in journaalposten, comprimeertotalen etc. Meer informatie [1] Release notes 2020-11/26 Nieuwe CAO 2020. [2] Uitvoercode 01099 is aangepast in werkgevercode 55080 Uc in grndslg min loon; 55081 Uc in grndslg bruto loon; 58002 Fisc afhandeling. [3] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling > Uc gr werkkosten. [4] Zie handleiding Gemal onderwerp ‘Werkkostenregeling, Algemeen’ bij ‘6.2 Controle-overzicht werkkosten’. CAO VVT 2020-12/35 Minimum eindejaarsuitkering 2021 aangepast Voor de CAO VVT [1] loopt de opbouw van de eindejaarsuitkering van december t/m november van het volgende jaar. Omdat, conform CAO, het minimumbedrag voor 2021 verhoogd is, hebben  we het bedrag (werkgevercode 25012) per 2020-12 aangepast. Meer informatie [1] Code CAO = 39 en 55 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2020-12/36 'Meeruren 2' in pensioengrondslag In release 2020-11 hebben we nieuwe functionaliteit opgeleverd waarmee meeruren in combinatie met een oppluspercentage kunnen worden vastgelegd. Het bleek dat de nieuwe uitvoercodes die bij deze functionaliteit horen niet geheel correct waren opgenomen in de pensioengrondslag van ABP (werkgevercode 55056): Het bedrag van het oppluspercentage meeruren 2 (uitvoercode 00982) werd ten onrechte geteld in de variabelen ABP (uitvoercode 01635). Meeruren 2 (uitvoercode 01303) en het bijbehorende oppluspercentage (uitvoercode 00982) werden niet geteld in de factor ABP (uitvoercode 02168). Beide problemen zijn in deze release opgelost. In de grondslag ABP (werkgevercode 55056) zijn nu de volgende waarden vastgelegd: Uitvoercode 00982 vak/ADV meeruren 2 met waarde 6. Uitvoercode 01303 sal.extra uren 2 met waarde 6. Automatische herrekening 03 In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om in voorkomende gevallen de pensioengrondslag te corrigeren. Je herkent deze herrekening aan reden 03 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-12/37 Zorgbonus en ABP In onze release notes van periode 2020-11 hebben we je geïnformeerd over de zorgbonus die als blijk van waardering door de rijksoverheid aan de zorgmedewerkers uitgekeerd kan worden [1]. Voor medewerkers in de zorg die deelnemer zijn aan pensioenfonds ABP, willen we je attenderen op het volgende. De sociale partners in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid besloten op 15 oktober 2020, dat de bonus, die de werkgever in 2020 aan de werknemer betaalt op grond van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (de zogeheten ‘Zorgbonus COVID-19’) niet pensioengevend is. ABP heeft hiertoe per 8 november 2020 het pensioenreglement gewijzigd, na publicatie in de Staatscourant van 6 november 2020. Voor je vastlegging wil dit zeggen dat je een uitvoercode moet gebruiken die je niet opneemt in de pensioengrondslag APB (werkgevercode 55056). Meer informatie [1] Release notes 2020-11/15 Zorgbonus. Pensioenfonds APPA 2020-12/38 Nieuwe vaststelling jaarinkomen APPA (change 2366720) Met ingang van 2020-07 geldt voor medewerkers in de sector Rijk een salarisverhoging. Deze salarisverhoging is ook van toepassing voor bijvoorbeeld wethouders, die deelnemer zijn aan pensioenfonds APPA. In de betreffende circulaire van het Ministerie is aangegeven dat in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is, en de ABP-regeling, ook het pensioengevend salaris met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 moet worden aangepast [1]. Automatische herrekening 11 We hebben de programmatuur aangepast zodat we in periode 12 met terugwerkende kracht tot 2020-07 de pensioengrondslag voor APPA-leden opnieuw kunnen vaststellen [2]. Wij zullen hiervoor een automatische herrekening uitvoeren voor de betreffende personen. Je herkent deze herrekening aan reden 11 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Afhandeling uitvoercode 02230 / 02231 Bij wijziging van vaste pensioengevende elementen tot het peilmoment, moet deze meegenomen worden naar de vaststelling pensioengrondslag van het volgend jaar. De wijziging presenteren we in periode 01 met uitvoercode 02231 als 'correctie statisch verschil' ten opzichte van de oorspronkelijke pensioengevende elementen van uitvoercode 02230. Omdat we nu tussentijds het pensioengevend inkomen opnieuw vaststellen in 2020-07, zullen we ook de 'nieuwe' uitvoercode 02230 presenteren op periode 07 van de loonstaat. Daarnaast zullen we de waarde van uitvoercode 02231 verder op nul stellen en in 2020 ook niet meer opnieuw vaststellen. De waarde van uitvoercode 02231 wordt immers nu al meegenomen bij de vaststelling pensioengevend inkomen in 2020-07. Omdat we dit in periode 2020-12 doen, achten we de kans klein dat er voor deze doelgroep nog aanpassingen in vaste pensioengevende elementen met terugwerkende kracht tot het peilmoment zullen voorkomen in een jaarwerk-productie. Mocht dit toch zo zijn, dan kun je zelf alsnog in 2021-01 met invoercode 03236 Correctie statisch verschil een bedrag opgeven.  Meer informatie [1] Zie bijvoorbeeld circulaire met kenmerk 2020-0000572581 d.d. 21 oktober 2020. [2] Deelnemers APPA zijn herkenbaar aan Code pensioenfonds (invoercode 02315) = 9. Pensioenfonds PWRI 2020-12/39 Vooraankondiging beëindiging regeling WIW Zoals je gehoord zult hebben van Pensioenfonds PWRI zal de WIW-regeling per 2021 eindigen. Het aantal deelnemers aan de WIW-regeling is te klein waardoor het te duur wordt om een aparte pensioenregeling hiervoor in stand te houden. Het bestuur van PWRI heeft om die reden besloten de WIW-regeling niet meer uit te voeren en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben besloten om voor mensen in de WIW de SW-regeling in te voeren. Voor Payroll Gemal betekent dit wanneer je nog deelnemers aan de WIW-regeling heb, je deze moet overzetten naar de SW-regeling. Je doet dit door per 2021-01 de code pensioenfonds bij de betreffende deelnemers te wijzigen, invoercode 02315 van waarde X (PWrI WIW) naar waarde W (PWrI WSW). In volgende release notes zullen we je verder informeren. Automatische herrekeningen 2020-12/40 Vermelding automatische herrekening in mutatieverslag reden omschrijving 02 Onterechte berekening inhouding WIA-WGA (change 2299008) 03 Pensioenfonds ABP - 'Meeruren 2' in pensioengrondslag 04 Aanvullend geboorteverlof en aanvulling tot 100% van het salaris 05 CAO gehandicaptenzorg - Eenmalige uitkering december 2020 06 CAO onderwijs - CAO PO - Verlenging CAO 2019-2020 naar 01-01-2020 07 Doorbetaling bij verlof in de loonaangifte 08 PAWW premie dubbel berekend bij nabetaling vorig jaar (change 2336578) 09 CAO kinderopvang - Persoonlijke toelage en compensatietoeslag dubbel in pensioengrondslag (change 2348129) 10 Soms onjuiste verlofkorting in 2020-11 (change 2349060) 11 Pensioenfonds APPA - Nieuwe vaststelling jaarinkomen APPA (change 2366720) Werknemer- en werkgevergegevens 2020-12/41 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercode invoercode omschrijving HR Core Beaufort rubriek HR Core Education component 02095 waarneming schaal P02095 8095 02096 waarneming trede P02096 8096 02102 waarneming rato P12102 8097 02117 waarneming procentuele inschaling P02117 8098 02591 reisbewegingen thuiswerk P02591 2591 Vervallen invoercodes per 2021 invoercode omschrijving 02356 code SV 02652 cumulatieve correctie korting VT 02850 reden einde arbeidsovereenkomst 02410 percentage deelbetrekking PF 02345 speciale werknemer (wordt in release notes 2021-01 vervangen door drie nieuwe invoercodes) 02591 reisbewegingen thuiswerk Nieuwe uitvoercode uitvoercode omschrijving 01185 waarnemingstoel. 01798 reisk.ww.vry.corr Vervallen uitvoercodes per 2021 uitvoercode omschrijving 01513 fact krt zk meerw 01798 reisk.ww.vry.corr 02177 VNZ franch. PF 02282 uren opslag ADV 02840 cum.sal.extr.uren 02852 cum.korting VT 02969 uurloon overwerk 2020-12/42 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Vervallen werkgevercodes per 2021 werkgevercode omschrijving 08022 jaaruren t.b.v. ziekengeldberekening Publishing Date : 11/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-11-2020 20:19 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3118 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd 2022-05/1 Opschonen aansturing papieren output Per november is het printen van de output (behalve het werknemersexemplaar van de salarisspecificatie en de jaaropgave) gestopt. In deze release gaan we de aansturingen opschonen. Tevens gaan we de oude aansturing van het printen van het werknemersexemplaar van de salarisspecificatie en de jaaropgave overhevelen van werkgevercode 90001 naar werkgevercode 90101. Ook komen de corresponderende tellers te vervallen.  Andere aansturing Digitaal Dossier/COOL-bestand Met de opschoning is de oude aansturing voor de module COOL (Computer Output OnLine) vervallen. Hoewel de ondersteuning al jaren geleden gestopt is, werden er nog altijd COOL-bestanden aangemaakt. Als je nog behoefte hebt aan COOL-bestanden, dan kan je dat nog steeds afroepen, maar dan met de nieuwe werkgevercode 90200 Salarisdossier bestand per ceanummer in Zenden & Ontvangen met de waarde 1 (= kopie Salarisdossier bestand beschikbaar stellen in Zenden & Ontvangen). Dit bestand is per ceanummer en bevat alle aangemaakte overzichten. Zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Salarisdossier > Algemeen. Let op: als je het COOL-bestand wilt blijven ontvangen, moet je werkgevercode 90200 vastleggen met de waarde 1. 2022-05/2 Grondslag voor gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof Naar aanleiding van meldingen is gebleken dat voor de berekening van de doorbetaling van ORT tijdens vakantieverlof de uren van meerwerk 2 niet werden meegeteld. Uit eigen testen bleek toen ook dat stakingsuren niet werden geteld. Hierdoor was het resultaat van uitvoercode 02096 niet correct. Het resultaat van uitvoercode 02096 was tot nu toe ''hardcoded'' opgenomen in de programmatuur van Gemal. Mede naar aanleiding van de geconstateerde tekortkoming is besloten om voor uitvoercode 02096 een aparte grondslag op te nemen. Vanaf deze release is er een nieuwe grondslag waarmee de gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof (uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv) berekend worden. Gegeven: uitvoercodes in grondslag gewerkte uren ORT vakantieverlof. Vastleggen: werkgevercode 55389. 0 (of niet vastgelegd) = eerder opgegeven waarde vervalt; 1 = telt in de grondslag; 8 = niet opnemen bij vaststelling van de grondslag; 9 = negatief tellen in de grondslag. Met deze grondslag kun je de berekening van uitvoercode 02096 aansturen. Automatische herrekening 05-06 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor werknemers met uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv en aanwezigheid van een verlofkorting (uitvoercodes 02236 t/m 02240 of 02272 t/m 02280 in 2022). Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Melding en Oplossing Daarnaast is geconstateerd dat kortingen als gevolg van de verlofregelingen niet goed zijn doorberekend in uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv vanaf januari 2022. Dit wordt hersteld met de automatische herrekening. Doordat in de aangepaste werkwijze de uren voor meerwerk 2 en de stakingsuren ook worden meegeteld heeft dit, voor zover van toepassing een kleine nabetaling tot gevolg bij uitvoercode 01100 ORT vakantieverlof. Actie Indien je in het huidige jaar geen verschillen wenst op uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv, moet je de hierna genoemde codes uit de grondslag halen door deze op te nemen met waarde 8. Het gaat hier om de uitvoercodes 02236 t/m 02240 en 02272 t/m 02280. Het advies is wel om de grondslag voor 2023 weer terug te zetten. 2022-05/3 Wijziging naamgeving en nieuwe in- en uitvoercodes voor WW, WIA en Wajong uitkeringen (vervolg) Wij werken momenteel aan een modernisering van de functionaliteit voor het verwerken van WW, WIA en Wajong uitkeringen in Gemal. In release 2022-03/04 hebben wij reeds bericht dat we in voorbereiding op deze moderniseringsslag de naamgeving van enkele in- en uitvoercodes gewijzigd hebben en nieuwe codes hebben geïntroduceerd. In deze release zetten we de volgende stap en hebben we wederom codes toegevoegd en naamgeving van codes gewijzigd. De nieuwe codes zijn nog niet opgenomen in HR Core en heb je vooralsnog niet nodig. Zodra deze codes een functie krijgen, zullen wij je hierover informeren. Invoercodes 01884 Perc min gar ln (nieuw) 02457 WG/WN bet uitker (was SV pl WW/WAO-WIA) 02618 Perc aanv WIA (was Perc.WAO-WIA) 02619 Omrekprc garln WIA (was Perc.loonaanvul) Uitvoercodes 01871 brt garln wachtg (was garantiel. wachtg) 01884 min garantiel (nieuw) 01896 net garln wachtg (nieuw) 2022-05/4 Presentatie uitvoercode 01570 Tijdens analyse omtrent het vereenvoudigen van de uitkeringsmethode in Gemal werd geconstateerd dat uitvoercode 01570 corr.loon SV in een uitkeringssituatie niet altijd correct gepresenteerd wordt op de loonstaat. Er werd geen rekening gehouden met uitvoercode 01311 reeds betaald, waardoor het bedrag op uitvoercode 01570 te hoog werd gepresenteerd. Dit is aangepast en vanaf deze release zal uitvoercode 01570 wel correct gepresenteerd worden.  Automatisch herrekening 05-08 We zullen dit met een automatische herrekening corrigeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Wet- en regelgeving 2022-05/5 Betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 mogen alle ouders tijdens het eerste levensjaar van hun kind betaald ouderschapsverlof (in Gemal afgekort als BOSV) opnemen. Dit recht op verlof is in aanvulling op de andere regelingen zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof (AGBV) en regulier ouderschapsverlof. Het betaald ouderschapsverlof duurt maximaal 9 x de arbeidsduur per week en er wordt tijdens dit verlof een uitkering door het UWV verstrekt van 70% van het (maximum) dagloon. Het opgenomen recht op wettelijk betaald ouderschapsverlof wordt in mindering gebracht op het recht op onbetaald of vanuit de CAO betaald ouderschapsverlof. In totaal is er dus altijd recht op 26 maal de arbeidsduur per week betaald + onbetaald ouderschapsverlof. Hoe werkt het vanaf deze release? Wij hebben gekozen voor een andere systematiek dan bij AGBV. Wij hebben een verlofregeling voor je ingericht voor BOSV. Je hoeft dit dus zelf niet meer te doen, tenzij je wilt afwijken van de algemene inrichting. In Gemal is verlofregeling 5 (voormalig de regeling voor levensloopverlof) ingericht voor het BOSV. Wij hebben de omschrijving van de bestaande in- en uitvoercodes hiervoor gewijzigd. De grondslag BOSV is gelijkgesteld aan die van verlofregeling 3 - Ouderschapsverlof. De uitvoercodes die voortvloeien uit BOSV zijn opgenomen in dezelfde grondslagen als de corresponderende uitvoercodes voor ouderschapsverlof. Deze aanpassing is doorgevoerd op A(lgemeen), C(AO) en W(erkgever)-niveau.  Voorbeeld: je hebt uitvoercode 01071 ouderschapsverlof op W-niveau opgenomen in de grondslag van een toelagenregeling. In deze release is automatisch uitvoercode 01302 korting BOSV aan dezelfde grondslag toegevoegd op W-niveau. De tekstuele omschrijving van de codes behorend bij verlofregeling 5 hebben we aangepast conform onderstaande tabel: code omschrijving oud omschrijving nieuw werkgevercode 55117 uitvoercodes in grondslag verlofregeling 5 uitvoercodes in grondslag betaald ouderschapsverlof invoercode 02535 percentage korting verlofregeling 5 percentage BOSV invoercode 03205 verlofregeling 5, uren per week BOSV, uren per week invoercode 03215 verlofregeling 5, uren per maand BOSV, uren per maand invoercode 02536 verlofregeling 5, pensioenpremie BOSV pensioen premie invoercode 03195 verlofregeling 5, verlofpremie PFZW vrijwillige voortzetting BOSV, verlofpremie PFZW vrijwillige voortzetting invoercode 02537 verlofregeling 5, percentage pensioenpremie BOSV, percentage pensioenpremie invoercode 01302 korting verlofregeling 5 korting BOSV invoercode 00639 verlofregeling 5, bedrag doorbetaling BOSV doorbetaling uitvoercode 00639 vrlr 5 doorbet. BOSV doorbetaling uitvoercode 01302 kort verlofreg5 korting BOSV uitvoercode 02275 verl reg 5 uren BOSV uren uitvoercode 02400 vrijwvrtz verl5 vrijwvrtz BOSV Korting op het salaris Net zoals bij AGBV zul je de verlofregeling aansturen door het vastleggen van invoercode 03215 BOSV uren per mnd. Op deze invoercode kun je het opgenomen aantal uren verlof rechtstreeks vastleggen. Vastlegging in percentages, uren per week of als bedrag is ook mogelijk. Het kan dan echter moeilijk zijn om bij te houden hoeveel uur verlof de werknemer in totaal heeft genoten. Gemal berekent - zoals gebruikelijk - een korting op het salaris op basis van de vastgelegde uren en de grondslag van de verlofregeling. Ook uurloners kunnen BOSV opnemen. Bij uurloners is het gebruikelijk dat je alleen de uren aanlevert die de uurloner daadwerkelijk gewerkt heeft. De verlofregelingen worden daarom normaal gesproken niet gebruikt voor uurloners. Voor BOSV sluiten we aan bij deze systematiek. Als je uren BOSV aanlevert, dan berekent Gemal voor die uren wel de uitkering, maar geen korting op het salaris. Daarnaast lever je de uren aan die daadwerkelijk gewerkt zijn, zonder rekening te houden met het verlof. Nieuwe invoercode/uitvoercode Bij BOSV betaal je in principe als werkgever de uitkering namens het UWV aan je werknemer. Je krijgt die uitkering van het UWV vergoed. Op expliciet verzoek kan UWV de uitkering ook rechtstreeks aan de werknemer betalen. Functionaliteit voor die situatie wordt in een toekomstige release toegevoegd. Je wordt hier in de betreffende release nader over geïnformeerd. Om de uitkering correct te kunnen berekenen, is het van belang dat je het dagloon vastlegt dat door het UWV wordt verstrekt. Dit doe je op een nieuwe invoercode: Gegeven: BOSV dagloon. Vastleggen: invoercode 02482. Het dagloon wordt gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 01540 BOSV dagloon. Vaak is het dagloon nog niet bekend op het moment dat het verlof aanvangt. Als je wel verlof vastlegt, maar geen dagloon, dan rekent Gemal met een 'dagloon bij benadering' (uitvoercode 01778), zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap bij 4.7. Let op: dit 'dagloon bij benadering' is nooit exact het dagloon dat het UWV berekent, je dient dus altijd het juiste dagloon (met terugwerkende kracht) vast te leggen. Gemal rekent het dagloon om naar een uurloon uitkering. Vervolgens wordt het uurloon vermenigvuldigd met het aantal uren verlof en het percentage van het dagloon waartegen de uitkering wordt verstrekt (bij BOSV 70%). Dit is het uitkeringsbedrag. Het bedrag wordt gepresenteerd op de nieuwe uitvoercode 00672 BOSV uitkering. Bij maandloners rekent Gemal het dagloon om naar een uurloon volgens de formule: (dagloon x 5) / (fulltime uren per week x parttimepercentage). Bij uurloners wordt gerekend met de formule: uurloon = dagloon / 8. Dit is dezelfde methode als gebruikt wordt voor AGBV en die het meest aansluit bij de berekening die het UWV toepast. Gemal stelt vast hoeveel uren BOSV er zijn opgenomen in de betreffende maand en presenteert dit met uitvoercode 02275 BOSV uren. Het percentage van het dagloon waartegen de uitkering wordt berekend, is door ons vastgelegd met de nieuwe werkgevercode 07104 BOSV % dagloon uitkering. Aanvulling op de uitkering Net als bij AGBV is het mogelijk om vanuit een CAO of als individuele werkgever een aanvulling op de uitkering te betalen. Dit kan op verschillende manieren: - Je kunt een deel van het gedorven salaris doorbetalen. - Je kunt een hoger percentage van het dagloon betalen. - Je kunt boven het maximumdagloon aanvullen. Nieuwe waardes 5 en 6 voor werkgevercode 13023 Gegeven: toepassen aanvulling bij verlofregeling. Vastleggen: werkgevercode 13023. 0 (of niet vastgelegd) = geen aanvulling; 1 = toepassen aanvulling op basis van salaris / werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026; 2 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting; 3 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting, maar minimaal op basis van werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026 in combinatie met werkgevercode 13024; 4 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting, maar maximaal op basis van werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026 in combinatie met werkgevercode 13024; 5 (nieuwe waarde) = toepassen aanvulling op basis van het gemaximeerde dagloon; 6 (nieuwe waarde) = toepassen aanvulling op basis van het ongemaximeerde dagloon. - Voor een aanvulling tot het gedorven salaris gebruik je waarde 2. - Voor een aanvulling tot een hoger percentage van het dagloon, maar rekening houdend met het maximumdagloon, gebruik je de nieuwe waarde 5. - Voor een aanvulling tot een hoger (of hetzelfde) percentage, zonder rekening te houden met het maximumdagloon, gebruik je de nieuwe waarde 6. Met werkgevercode 13024 Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling leg je het gewenste percentage vast voor de aanvulling. Dus het percentage van het gedorven salaris óf het hogere percentage van het dagloon. Wil je aanvullen boven het maximumdagloon, maar wel tot 70% van het dagloon, dan leg je 70.00 vast. Nieuwe werkgevercodes Gegeven: uitvoercode dagloon bij aanvulling verlof. Vastleggen: werkgevercode 13016. Als je wilt aanvullen tot een hoger percentage van het dagloon of boven het maximumdagloon, dan moet Gemal weten met welk dagloon de aanvulling berekend wordt. Met deze werkgevercode leg je het nummer vast van de uitvoercode waarop het dagloon wordt gepresenteerd. Voor BOSV hebben wij deze werkgevercode standaard ingericht met waarde 1540 BOSV dagloon. Gegeven: uitvoercode korten op aanvulling verlof. Vastleggen: werkgevercode 13017. Tijdens BOSV wordt een deel van het verlof reeds betaald door het UWV via een uitkering. Die uitkering is een gedeeltelijke doorbetaling bij verlof. Als je afspreekt om tijdens het verlof aan te vullen tot een hoger loon, dan berekent Gemal eerst de totale aanvulling en brengt vervolgens de uitkering op die aanvulling in mindering. Om dit correct te kunnen doen, moet Gemal weten op welke uitvoercode de uitkering gepresenteerd is. Voor BOSV hebben wij deze code standaard ingericht met waarde 00672 BOSV uitkering. Voorbeeld: een werknemer krijgt op basis van 70% van het dagloon een uitkering van € 1400. In de CAO is bepaald dat de uitkering wordt aangevuld tot 100% van het dagloon. Gemal berekent eerst wat de uitkering zou zijn bij 100% van het dagloon, dat is € 2000. Dit bedrag wordt echter niet volledig uitbetaald, omdat de uitkering eigenlijk al een deel van de doorbetaling vormt. Naast de uitkering betaal je een aanvulling van € 2000 -/- € 1400 = € 600, zodat de werknemer in totaal € 2000 aan uitkering + aanvulling (=100% van het dagloon) ontvangt. Te ontvangen bedrag UWV Als je namens het UWV een uitkering aan je werknemer verstrekt, dan vergoedt UWV die uitkering, inclusief een opslag voor de sociale lasten over die uitkering. Je ontvangt van het UWV dus meer dan het uitkeringsbedrag alleen. Gemal presenteert op gebruikelijke wijze het te ontvangen bedrag van het UWV op uitvoercode 01554 te ontvangen. Zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap bij 4.5. Werkgeversbetalingen en UFO-premie Als je namens het UWV een uitkering aan je werknemer verstrekt, dan vergoedt het UWV die uitkering, inclusief een opslag voor de sociale lasten over die uitkering. De UFO-premie vormt een uitzondering op die regel. Het UWV draagt de UFO-premie rechtstreeks af aan het fonds. Als je UFO-premie verschuldigd bent, dan bereken je die dus over het loon exclusief de uitkering. Om deze berekening uit te voeren, leg je net als bij andere uitkeringen in Gemal bij de betreffende werknemer, invoercode 02492 Werkgeversbetaling vast met waarde 2. Zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, algemeen bij 3.4. Naamswijziging grondslag werkgevercode 55198 Als een werknemer in een bepaalde periode minder inkomsten geniet wegens ziekte of verlof, dan geef je in de loonaangifte de code ‘incidentele inkomstenvermindering’ aan. Het UWV weet dan dat de betreffende periode niet representatief is voor de vaststelling van een dagloon in de toekomst. Bij BOSV moet net als bij AGBV de code incidentele inkomstenvermindering ‘K’ worden meegegeven. Deze letter staat voor ‘Kindverlof’. In Gemal wordt deze code automatisch gegenereerd als er een resultaat is in de grondslag van werkgevercode 55198. De naam van deze grondslag was nog geijkt op AGBV, maar is nu gewijzigd in Uitvoercodes in grondslag kindverlof LA/UPA. Naast de uitvoercodes voor AGBV hebben we ook de uitvoercodes voor BOSV in deze grondslag opgenomen. Uitzondering dagloon bij benadering Gemal bepaalt het dagloon op basis van het loon SV huidige periode, behoudens enkele uitzonderingen. Bij de introductie van aanvullend geboorteverlof bleek dat het dagloon te laag werd vastgesteld, omdat de uitkering niet het gehele bedrag aan korting dekt. Het SV loon is daardoor lager dan gebruikelijk en daarmee ook het dagloon bij benadering. Dit is destijds opgelost door de uitvoercodes behorende bij aanvullend geboorteverlof uit te zonderen van het dagloon bij benadering. Eenzelfde uitzondering is nu ook gemaakt voor betaald ouderschapsverlof. Actie Wij hebben geconstateerd dat bij sommige werkgevers de werkgevercodes voor verlofregeling 5 (nu BOSV) afwijkend zijn vastgelegd (op W-niveau). Omdat wij de bedoeling van deze mutatie(s) niet kennen, zullen wij deze niet automatisch schonen. Wij vragen je om de inrichting zelf te controleren. Voor regulier ouderschapsverlof wordt uitvoercode 01071 ouderschapsverl. geteld in de cumulatieve uitvoercode 02886 cum.oudersch.verl. We hebben als beleid om geen geprogrammeerde cumulatieve codes meer toe te voegen aan Gemal, omdat de eigen cumulaties veel meer flexibiliteit bieden. Desgewenst kun je uitvoercode 01302 korting BOSV zelf in een eigen cumulatie opnemen, al dan niet in combinatie met uitvoercode 01071 ouderschapsverl. Zoals aangegeven, hebben wij BOSV op dezelfde manier ingericht als ouderschapsverlof. Indien je van deze inrichting wenst af te wijken, dan kun je deze aanpassingen zelf in Gemal Direct Inrichting doorvoeren. Denk eraan dat je de betreffende uitvoercodes zelf opneemt in loonjournaalposten, comprimeertotalen of eigen cumulaties en/of rapportages. Als je zelf in productie 2022-05 mutaties vastlegt, dan gaan die mutaties voor op de conversie. Dit geldt voor de grondslag BOSV (werkgevercode 55117) en als je de uitvoercodes - behorende bij ouderschapsverlof (verlofregeling 3) of BOSV (verlofregeling 5) - vastlegt in een willekeurige andere grondslag. 2022-05/6 Extra controles loonaangifte Binnen de loonaangifte zijn er 3 soorten controles: poortcontroles, terugkoppelcontroles en extra controles. In december 2021 zijn in Gemal al de nieuwe poort- en terugkoppelcontroles voor 2022 toegevoegd. In deze release voegen we ook de extra controles voor 2022 toe. Een extra controle is te herkennen aan het format Cxxxx, waarbij elke x een cijfer is. Een extra controle wordt door de Belastingdienst op termijn waarschijnlijk omgezet tot een terugkoppel- of poortcontrole. In tegenstelling tot bij een terugkoppelcontrole, zul je als werkgever geen directe terugkoppeling krijgen vanuit de Belastingdienst op het moment dat je de loonaangifte instuurt met daarin nog de foutsituatie. In Gemal hebben wij deze extra controles opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) worden getoond. Je kunt de foutsituatie dan in een correctieproductie herstellen. Je vastlegging is dan correct op het moment dat de Belastingdienst daadwerkelijk op deze controles gaat handhaven. Dit zijn de extra controles die zijn toegevoegd in Gemal: Extra Controle Inhoud controle C0223 U hebt de Code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, WW en/of ZW 'J' is C0323 Premie AWf laag is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag ongelijk is aan 0. C0423 Premie AWf hoog is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog ongelijk is aan 0. C0523 Premie AWf herzien is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien ongelijk is aan 0. C0623 Premie Ufo is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo ongelijk is aan 0. Voor deze controle hebben we gezien dat deze melding onterecht kan verschijnen als er een heel laag bedrag (1.40 euro of minder) op uitvoercode 01675 afdr grs UFO staat. Je kunt de melding in dat geval negeren. Omdat de UFO-premie slechts 0,68% (in 2022) is, wordt de premie bij een dergelijke lage grondslag minder dan 1 cent. Gemal rondt dit vervolgens terecht af tot 0 en de melding zal onterecht afgaan. C0823 U hebt de Code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11. C0923 1 of meer van de rubrieken aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag, Aof hoog of Aof uitkering is ongelijk aan 0 terwijl werknemer op de datum aanvang tijdvak de AOW-leeftijd had. C6422 Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53. C6522 Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53. C6622 Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 62. Actie Als een extra controle (format Cxxxx) in MSG wordt getoond, dan kun je in de Gemal handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding verhelpt. Je vindt deze uitleg in het hoofdstuk Mutaties en Signalen Gemal, bij het nieuwe hoofdstuk 2.4 Extra controles. Corrigeer altijd de situatie in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond. Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht. Opgeloste meldingen 2022-05/7 Verschil in afronding in de loonaangifte (change 3314258) Melding Bij de introductie van de AOF-premies per 2022 zijn de premiebedragen - anders dan andere premiebedragen - niet afgekapt op 2 posities achter de komma, maar rekenkundig afgerond. Dit is niet juist. De premiebedragen moeten afgekapt worden. Dit geldt voor de volgende uitvoercodes: 01775 premie AOF-laag 01874 premie AOF hoog 01893 premie AOF uitk 02047 premie WKO Dit kan per medewerker een cent verschil opleveren.  Oplossing We hebben ervoor gekozen om de berekening per 2022-05 aan te passen en de premiebedragen in de maanden januari t/m april te laten zoals ze zijn berekend. Dit om grote aantallen verschillen van een enkele cent te voorkomen. Er wordt daarom ook geen automatische herrekening aangestuurd. 2022-05/8 Geen foutmelding bij koppelen dienstverbanden (change 3339734 ) In sommige gevallen werd er bij het koppelen van dienstverbanden geen foutcode 175 gegenereerd, ondanks dat sommige essentiële codes (zoals loonheffingskorting) niet gelijk waren. De koppeling werd daarnaast ook doorgevoerd, terwijl dit niet had mogen gebeuren. De programmatuur is nu bijgewerkt en de foutcode wordt nu correct gegenereerd.  Actie Als er dienstverbanden in januari of februari dit jaar zijn gekoppeld is het advies om voor deze dienstverbanden de MDV-codes te vergelijken (alle codes die op werkgevercode 57017 Niveau invoercode met de waarde 2 zijn ingericht). Als je met Beaufort werkt, dan kun je gebruik maken van het overzicht "Controleren gekoppelde dienstverbanden" om een makkelijk overzicht van de codes op te roepen. 2022-05/9 Aanpassing genereren jaarloon BT bij meerdere dienstverbanden (change 3274146) Bij meerdere dienstverbanden wordt het jaarloon BT bepaald op basis van het loon voor de loonheffing van het jaar ervoor van alle dienstverbanden samen. Dit is correct, behalve als één van die dienstverbanden uit-dienst is. Als één van de dienstverbanden uit-dienst is en het andere dienstverband/andere dienstverbanden is/zijn nog in-dienst, zou er voor het genereren van het jaarloon BT in januari alleen rekening moeten worden gehouden met de nog actieve dienstverbanden. Dit gebeurde echter niet: het jaarloon BT van het jaar ervoor (inclusief het gedeelte van het dienstverband dat uit-dienst was) werd wederom gebruikt in dit jaar.  Oplossing In deze release hebben we een aanpassing gedaan, zodat alleen de actieve dienstverbanden worden meegenomen in het bepalen van het jaarloon BT.  Actie Helaas kan Gemal niet in alle situaties het juiste jaarloon BT genereren, omdat er altijd wijzigingen in deeltijd en in-en uitdienst mutaties halverwege een jaar plaatsvinden. In bovenstaande gevallen kun je invoercode 02450 Jaarloon BT gebruiken om zelf het jaarloon BT op te geven waarmee moet worden gerekend. Omdat dit een jaargegeven is, geef je hierbij geen ingangsdatum op. Geeft het bedrag - het totaal loon voor de loonheffing van alle dienstverbanden samen - bij alle dienstverbanden op. Anders zal er een foutmelding gegenereerd worden, omdat het jaarloon BT een MDV-gegeven is en gelijk moet zijn voor alle dienstverbanden.  2022-05/10 Berekening premie WW-laag/WW-hoog (change 3344362) Bij de bepaling van het toepassen van de hoge of lage WW-awf premie wordt er, voor werknemers onder de 21 jaar, gekeken naar het aantal verloonde uren. Als deze boven de 52 uur (voor maandloners) of 48 uur (voor vierwekenverloning) liggen moet er hoge in plaats van lage premie worden berekend.  Deze toets werd altijd gedaan aan de hand van uitvoercode 01832 urn. aang. loonh. Echter moeten eventuele uren uit vorig jaar (uitvoercode 02889 urn aang loonh vj) ook in deze toetsing worden meegenomen als er een correctie op heeft plaatsgevonden over vorig jaar in het huidige jaar.  Bijvoorbeeld: in februari wordt er nog een correctie over november van het jaar ervoor gedaan van 10 extra uren, omdat blijkt dat er meer uren waren gewerkt dan destijds opgegeven. Deze extra 10 uren (die in februari op uitvoercode 02889 terechtkomen) moeten voor de maand februari ook worden meegenomen in de toetsing of er voor de maand februari hoge of lage WW-premie moet worden afgedragen.  De bepaling van WW-hoog of WW-laag moet in dit geval dus plaatsvinden conform de loon-in systematiek. In de oude situatie werden de 10 uur niet meegenomen in februari, maar was er ook geen correctie in de loonaangifte van vorig jaar. Daardoor werden de uren nu in zijn geheel niet meegenomen voor de toetsing van WW-hoog en WW-laag. Dit is in deze release aangepast.  Automatische herrekening 05-03 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-03 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-05/11 Mutaties van voor 2021-01 (change 3377534) Melding In de uitzonderlijke situatie dat vanuit het HR-systeem meerdere mutaties voor een invoercode worden opgegeven, waarbij een mutatie een ingangsdatum heeft voor 2021-01 en de andere een ingangsdatum van 2021-01 werd de mutatie met de oudste ingangsdatum niet genegeerd. De waarde die opgegeven werd daarna ook per 2022-01 doorgevoerd. Oplossing Dit is aangepast. Mutaties met een ingangsdatum voor 1 januari vorig jaar worden genegeerd als er ook een mutatie per 1 januari vorig jaar wordt doorgegeven. Actie Indien er op deze manier mutaties foutief zijn doorgekomen, dien je met nieuwe mutaties de gewenste stand te realiseren. Dit kunnen we helaas niet automatisch herstellen. 2022-05/12 Berekening ORT bij verlof in januari na uit dienst in vorig jaar (change 3272356) Voor ORT bij verlof wordt gekeken of er sprake is van een maximum. Voor meerdere CAO's in de zorg is geen maximum afgesproken, maar is in het verleden een fictief maximum van 999 vastgelegd bij werkgevercode 08062. In de programmatuur is daarvoor extra opgenomen dat bij uit dienst geen maximum wordt toegepast.  Nadat medio 2021 - n.a.v. klantmeldingen - het fictieve maximum is verhoogd naar 9999 is de geprogrammeerde uitzondering voor 999 gehandhaafd, maar niet ook toegepast voor de waarde 9999. Dat geeft naar nu is gebleken met name in de maand januari toch een probleem Per 2022-05 is met terugwerkende kracht tot 2022-01 de programmatuur aangepast, zodat ook bij werkgevercode 08062, waarde 9999, door Gemal niet gerekend wordt met een maximum. We hebben besloten om geen automatische herrekening op te nemen, omdat klanten, voor zover van toepassing, zelf reeds een handmatig aanpassing hebben uitgevoerd. Actie Desgewenst kun je de betreffende werknemer zelf herrekenen via invoercode 02475 Beginperiode herrekening waarde 01. 2022-05/13 Reden herrekening bij wijziging werkgevercode en meerdere dienstverbanden Melding Als je een werkgevercode wijzigt die je niet met een ingangsdatum kunt vastleggen, dan wordt deze code altijd gewijzigd met ingang van 1 januari van het huidige jaar. Gemal voert dan direct een herrekening uit vanaf periode 1, zodat de berekening wordt uitgevoerd tegen de nieuwe situatie.  Specifiek bij werknemers met gekoppelde dienstverbanden (invoercode 02950 is vastgelegd met waarde 1), leidde zo'n werkgevercodewijziging ertoe dat automatische herrekeningen niet meer getoond werden in MSG. Dat kan hinderlijk zijn, omdat er wellicht wel programmatuurwijzigingen zijn geweest die gevolgen hebben voor de berekening bij de betreffende werknemer. Oplossing Vanaf deze release is dit probleem verholpen. We tonen altijd alle automatische herrekeningen die van toepassing zijn op een dienstverband, ook als je zelf een herrekening aanstuurt of een werkgevercode wijzigt. 2022-05/14 Geen loonheffing bij gekoppeld dienstverband met kwartaaltabel (change 3339904) Het komt regelmatig voor dat een stagiaire na de stage in dienst komt. In sommige gevallen worden de dienstverbanden dan gekoppeld, ondanks dat het stagedienstverband uitdienst gemeld is als het nieuwe dienstverband ingaat. Melding Als er bij de stagiaire een scholierenregeling was vastgelegd in de vorm van invoercode 02889 Kwartaal tabel LH, dan werd bij de andere dienstverbanden geen loonheffing meer berekend. De scholierenregeling van het dienstverband dat uit dienst was, zorgde ervoor dat de loonheffing van het nieuwe dienstverband op 0 werd gesteld.  Oplossing In Gemal is vanaf deze release vastgelegd, dat invoercode 02889 in de maand na uit dienst niet meer wordt verwerkt. Op die manier wordt er bij het nieuwe dienstverband netjes loonheffing berekend. Er is een inventarisatie gedaan van het aantal gevallen waarbij er een gekoppeld dienstverband is en invoercode 02889 op waarde 1 staat. Hierbij is geconstateerd dat de gevallen die het betreft, dan wel al lange tijd uit dienst zijn of dat er, door de hoogte van het loon voor de loonheffing, terecht geen loonheffing is berekend. Daarom zal er geen automatische herrekening plaatsvinden. 2022-05/15 Incorrect jaarloon BT (change 3410234) Als in januari invoercode 02316 Inpassingstabelnummer was opgegeven zonder waarde (naar 0 was gezet) zorgde dit ervoor dat het jaarloon BT verkeerd werd gegenereerd. Gemal gebruikte nogmaals het jaarloon dat in 2021 als jaarloon BT was gebruikt. Wel kwam er op de MSG (Mutaties en Signalen Gemal) een regel met daarop het juiste jaarloon BT op invoercode 02450 Jaarloon BT. Dit werd echter niet doorgevoerd voor de betreffende werknemer.  Actie Het is helaas niet mogelijk om dit incorrecte jaarloon BT met een automatische herrekening te herstellen. Het is daarom van belang dat je in de MSG van januari bekijkt bij welke werknemers invoercode 02316 leeg of met een 0 is opgegeven en dat dit vervolgens heeft geleid tot een incorrect jaarloon BT. Voor deze werknemers kun je desgewenst het correcte jaarloon BT vastleggen met invoercode 02450 Jaarloon BT. Let er daarbij op dat je geen ingangsdatum moet opgeven. Het is een jaarwaarde en dient daarom zonder ingangsdatum te worden opgegeven.  2022-05/16 Berekening netto equivalent minimumloon (change 3321489) De berekening netto equivalent minimumloon vergelijkt uitvoercode 01601 netto eq.min.ln met uitvoercode 01500 netto loon. Als uitvoercode 01500 bij een werknemer lager is dan uitvoercode 01601, wordt de betreffende werknemer gepresenteerd op het signaleringsoverzicht Wet aanpak schijnconstructies.  Om tot de juiste bepaling te komen van uitvoercode 01601 moest ook de premie derde WW-jaar (ingericht onder VRZ-regeling 15) worden meegenomen in de berekening. Echter kan dit niet op algemeen niveau worden ingericht, omdat deze wijziging van het aanpassen van werkgevercode 05029 Code pensioenregeling van waarde 0 naar 1 ook effect zou hebben op werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie. Hierdoor zou er een incorrecte berekening plaatsvinden voor de PAWW-premie, in het geval dat de werknemer een vorm van onbetaald verlof opneemt.  Oplossing Er is geen eenvoudige technische oplossing voor dit probleem, omdat ofwel het signaleringsoverzicht ofwel de premieberekening PAWW fouten zal bevatten. Wij zijn van mening dat een foutloze premieberekening belangrijker is dan het corrigeren van het overzicht. Het signaleringsoverzicht Wet Aanpak Schijnconstructies is bedoeld om aandacht te vragen voor de situatie van specifieke werknemers. Er is altijd handmatige controle achteraf nodig van de situatie. Bovendien betreft de PAWW-premie een zeer klein bedrag, waardoor het in praktijk zelden voorkomt dat een werknemer alleen vanwege deze inhouding op het overzicht verschijnt. 2022-05/17 Herrekening na grondslagwijziging werkt niet door in vervangende correctieproductie (change 3392585) Melding Als er in de salarisproductie een grondslagwijziging is opgegeven, dan voert Gemal altijd een herrekening uit vanaf januari. Leg je daarna in een vervangende correctieproductie mutaties voor deze werknemer vast, dan zou Gemal wederom vanaf januari moeten herrekenen in verband met de gewijzigde grondslag in de salarisproductie. Dit bleek niet te gebeuren. Hierdoor is de berekening voor de in de correctieproductie opgenomen medewerkers niet conform verwachting.  Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release zullen ook in de vervangende correctieproductie de herrekeningen als gevolg van grondslagwijzigingen in de reguliere salarisproductie meegenomen worden in de berekeningen. We kunnen de foutieve berekening helaas niet herstellen met een automatische herrekening. Actie Indien je in de productieperioden februari t/m april 2022 na grondslagwijzigingen in dezelfde productieperiode een vervangende correctieproductie hebt laten vervaardigen, is het advies om voor de medewerkers aangestuurd in de correctieproductie, zelf een herrekening aan te sturen met invoercode 02475 Beginperiode herrekening met waarde 1 in de eerstvolgende productie. In sommige situaties kan het bewerkelijk zijn om de werknemers te selecteren die aan bovenstaande condities voldoen. Je kunt er in dat geval ook voor kiezen een collectieve herrekening uit te voeren. Dat doe je door werkgevercode 99221 beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 1. 2022-05/18 Korting vaste ORT bij ziekte (change 3410276) Melding De korting ORT bij ziekte (uitvoercode 01319) is vanaf januari 2021 foutief berekend. Dit is zichtbaar bij medewerkers die meerdere maanden ziek zijn en vaste ORT genieten. De korting wordt in dit geval in de ene maand wel en in de andere maand niet berekend. Dit is veroorzaakt door de grondslagwijziging van grondslag 55171 Uitvoercodes in grondslag ziekengeld ORT per 2021-01. Deze grondslag wordt zowel gebruikt voor de berekening van uitvoercode 02003 basis ziekengeld ORT als voor 02004 basis zk ORT vast. In deze laatste uitvoercode is ten onrechte uitvoercode 01319 korting ORT bij ziekte in meegeteld. Dit is hersteld. Oplossing Dit is opgelost in de berekeningen vanaf januari 2022. Voor de berekeningen in 2022 wordt met een automatische herrekeningen de berekening hersteld bij medewerkers met uitvoercode 01319 korting ORT bij ziekte. De herrekening is herkenbaar aan reden 05-09. Let op: de herrekening zal vorderingen opleveren. Actie Indien je in 2021 ook foutieve berekeningen hebt, kan dit niet automatisch hersteld worden. Als je dit wilt herstellen, dan kun je dit handmatig doen. Je gaat na welke uitvoercodes je gebruikt voor vaste ORT. De uitvoercodes die gebruikt kunnen worden voor ORT vind je in de Gemal handleiding, onderwerp Onregelmatige dienst, 6 - Presentatie. Je maakt een rapportage over 2021 waarin je de waarde toont van de uitvoercodes voor vaste ORT. Je selecteert per dienstverband de maanden dat de korting vaste ORT (uitvoercode 01319) niet berekend is tijdens de ziekteperiode. Je kunt uitvoercode 01319 korting vaste ORT niet zelf beïnvloeden. Daarom pas je de in- uitvoercodecombinatie aan waarop je de vaste ORT normaal gesproken betaalt. Zie de volgende stap. In de geselecteerde maanden boek je de invoercode tegen, behorende bij de vaste ORT. Doorgaans is dat de invoercode met hetzelfde nummer als de uitvoercode. Bij volledige ziekte stel je de invoercode voor vaste ORT op 0, bij gedeeltelijke ziekte reken je deze om naar rato van het percentage dat de werknemer heeft gewerkt. Dus als de werknemer 25% ziek was, dan leg je de invoercode vast met 75% van de oorspronkelijke waarde. 2022-05/19 Aof-premie bij uitkering (change 3408528) We hebben geconstateerd dat, als de grondslag Aof-uitkering (uitvoercode 01559) hoger was dan het loon SV (uitvoercode 01598), uitvoercode 01559 ten onrechte 0 werd gesteld. In plaats van het bedrag op uitvoercode 01559 te presenteren werd het op uitvoercode 01557 grondslag Aof hoog gepresenteerd. Ondanks dat het percentage van beiden hetzelfde is, zou het bedrag op uitvoercode 01559 gepresenteerd moeten worden in deze gevallen.  Automatische herrekening 05-10 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-10 in Mutaties en Signalen Gemal. Door deze herrekening wordt ook de loonaangifte hersteld. 2022-05/20 Afronding bedrag km-vergoeding (change 3347007) Melding Bij de ‘Verg. woon-werk’ wordt op de salarisspecificatie het kilometerbedrag alleen gepresenteerd als het aantal kilometers maal het kilometerbedrag gelijk is aan het bedrag ‘Verg. woon-werk’. Bij deze controle wordt rekenkundig afgerond. Het blijkt dat er bij de berekening van het bedrag ‘Verg. woon-werk’ er afgekapt wordt. Dit kan dus een 1 cent verschil opleveren. Oplossing Het bedrag ‘Verg. woon-werk’ wordt vanaf 2022-05-01 niet meer afgekapt. De presentatie op de salarisspecificatie is dan weer correct. Er is geen aanpassing uitgevoerd met terugwerkende kracht en er wordt ook geen automatische herrekening uitgevoerd. Hiermee voorkomen we dat bij veel werknemers een cent verschil worden berekend. 2022-05/21 Presentatie vergoeding dienstreis op salarisstrook gaat niet goed (change 3348163) Melding Het blijkt dat, als er sprake is van meerdere reiskostenregelingen die worden berekend op dezelfde uitvoercode, de presentatie van het aantal kilometers en het kilometerbedrag op de salarisspecificatie niet correct is. Het probleem beperkt zich tot de presentatie van de onderliggende berekening, de uitbetaalde vergoeding is dus wel correct. Oplossing Met deze release worden de twee items weer correct gepresenteerd. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2022-05/22 Gemal Direct - Nieuwe werkgever- en invoercodes ontbreken [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 6 april 2022 - Gisteravond hebben we de nieuwe en gewijzigde werkgever- en invoercodes alsnog in productie genomen. 5 april 2022 - Tijdens de release van maandag 4 april is het helaas niet gelukt om de nieuwe en gewijzigde werkgever- en invoercodes in productie te nemen. We gaan ervan uit dat dit probleem uiterlijk vanavond opgelost is. We houden je op de hoogte. Dit probleem speelt alleen bij de modules Inrichting en Integratie van Gemal Direct. Met het salarissysteem Gemal is er niets aan de hand. 2022-05/23 Loonaangiftemelding L2201 ten onrechte gegenereerd voor personen die recent 21 zijn geworden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 april 2022 - We zien dat voor personen die in maart 2022 21 jaar zijn geworden, de loonaangiftemelding L2201 ten onrechte met terugwerkende kracht door Gemal wordt gegenereerd. Dit betreft personen die -  toen ze nog geen 21 jaar oud waren - voor het lage Awf-tarief in aanmerking kwamen door deze uitzonderingssituatie: “Uw werknemer is jonger dan 21 jaar en u verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.” Als deze melding gegenereerd wordt door Gemal voor een maand waarin een persoon nog geen 21 jaar oud was en de persoon in die maand niet meer dan het maximaal aantal uren per aangiftetijdvak heeft gewerkt, dan kun je de melding negeren en hoef je geen actie te ondernemen. In Gemal worden de juiste Awf-tarieven toegepast en doorgegeven aan de Belastingdienst. We gaan het foutief genereren van de melding oplossen in Gemal. Wanneer dit gebeurd is, laten we het weten via een update op dit bericht of via de release notes. Melding L2201: WW laag toegepast, maar WW hoog verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding, leeftijd of contractindicatie. 2022-05/24 Nieuwsbericht Belastingdienst over lage WW-premie bij tijdelijke contractuitbreidingen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 21 april 2022 - De Belastingdienst heeft op 14 april een bericht op de eigen website geplaatst over het toepassen van lage WW-premie bij contracten met meerdere arbeidsomvangen. In de praktijk betreft dit voornamelijk tijdelijke uitbreidingen.  Je kunt het bericht hier lezen:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/lage-awf-premie-mogelijk-overeenkomst-meerdere-arbeidsomvangen?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-post-title_162 Het lijkt alsof dit bericht nieuwe informatie bevat en daardoor is het bericht overgenomen in diverse vakbladen. De informatie is echter exact hetzelfde als in december 2021. De Belastingdienst heeft slechts de achterliggende pagina met informatie over de wijze van corrigeren verduidelijkt. Wij hebben je in december 2021 deze informatie reeds verstrekt. Je kunt die informatie desgewenst teruglezen in de Gemal release notes 2022-01/19 en 2022-01/20. Als je op basis van het bericht van destijds actie hebt ondernomen, dan hoef je nu niets te doen. CAO informatie CAO energie- en nutsbedrijven 2022-05/25 Sector GEO: Nieuwe CAO Onlangs is het principe-akkoord voor de nieuwe CAO GEO met een looptijd van april 2022 tot en met 31 maart 2024 definitief geworden [1]. De wijzigingen in de CAO hebben voor wat betreft de salarisverwerking onder andere betrekking op het volgende (de nummering sluit aan bij het memo van de WENB dd 22-04-2022). 1 - Aanpassing (salaris)bedragen Er zijn afspraken gemaakt over salariswijziging per 1 april 2022: verhoging van het schaalsalaris met 3,0% 1 november 2022: verhoging van het schaalsalaris met 0,5% 1 april 2023: verhoging van het schaalsalaris met 3,0% 1 november 2023: verhoging van het schaalsalaris met 0,5% De salariswijziging per 1 april 2022 hebben we met terugwerkende kracht in de programmatuur van Gemal opgenomen. Over de daarna volgende salariswijzigingen zullen we je te zijner tijd verder informeren.  Ook het bedrag minimum vakantietoeslag, gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we aangepast met terugwerkende kracht tot periode 2022-04 [2]. De vergoedingen voor consignatiedienst zijn ook verhoogd en gewijzigd maar de consignatiedienst is niet als regeling voor de sector GEO in Gemal opgenomen. Maak je gebruik van begrotingsproducties in Gemal, informeer dan het service center hierover dan kunnen we overwegen ook komende salariswijzigingen vast op te nemen. 2 - Vervallen schaal A en eerste trede schaal B Als bijzonderheid voor de salariswijziging geldt dat er dit keer ook sprake is van een aanpassing in de salarisstructuur. Hierbij vervallen van elke sectorale salaristabel de schalen A en de eerste trede van schalen B. We hebben hierbij de schalen A met bijbehorende inpasnummers geheel laten vervallen. De bedragen behorend bij de eerste trede van de B-schalen, hebben we (conform ook de publicaties) gehandhaafd maar met bedrag 0,00.  sector CAO schaal  CAO stap Gemal schaal Gemal trede inpas- nummers Proces A 1 t/m 8 PR-A 01 02 03 04 05 06 07 08 9001 9003 9005 9008 9011 9015 9017 * 9019 Proces B 1 PR-B 01 9002             Services A 0 SE-A 00 01 02 03 04 05 8001 8002 8004 8007 8010 8012 Services B 0 SE-B 00 8003             2003 Services A 1 t/m 8 03-A 01 02 03 04 05 06 07 08 7001 7003 7005 7008 7011 7015 7017 7021 2003 Services B 1 03-B 01 7002 * Inpasnummer 9017 is niet vervallen omdat deze ook nog voorkomt in schaal PR-C trede 04. Let op: Voor een juiste verwerking van de aangepaste salarisregeling in Beaufort, gelden hierbij nog enkele aandachtspunten. Deze zijn vermeld aan het eind van dit onderwerp. 3 - Gelijke beloning jeugdigen Er gold in Gemal al geen onderscheid naar jeugdschalen, jeugdbedragen, of korting vakantietoeslag bij jeugdigen. 4 - Levensloopbijdrage wordt PAB-bijdrage We hadden bij de invoering van de PAB destijds de voormalige levensloopbijdrage als percentage PAB al opgenomen in de inrichting [3].  Automatische herrekening 05-15 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om de wijzigingen met terugwerkende kracht toe te passen. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-15. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Mogelijk heb je in het verleden een percentage jeugdaftrek bij een medewerker vastgelegd (invoercode 02940). In dat geval moet je deze zelf verwijderen. Vanaf 3 mei kan je de nieuwe salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op dat je zowel de bedragen als de regeling overhaalt. Aandachtspunten HR Core Beaufort Hieronder geven we per wijziging aan welke acties je kunt ondernemen om de benodigde wijzigingen in Beaufort door te voeren. Deze acties zijn noodzakelijk nadat je de nieuwe salarisregeling - die op Youforce wordt gepubliceerd - hebt ingelezen in Beaufort. Aandachtspunten bij de hieronder beschreven werkwijze: Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregeling importeren. Alle wijzigingen moet je met terugwerkende kracht vanaf 2022-04 vastleggen. Bij gebruikmaking van collectieve mutaties: pas nadat alle indirecte mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken. Schalen PR-A, SE-A en 03-A vervallen Als er nog werknemers in deze schalen zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar een andere schaal. Dit omschalen kan gebeuren door ieder dienstverband individueel over te zetten naar een andere schaal en anciënniteit of door collectieve mutaties aan te maken voor een geselecteerde groep dienstverbanden die afkomstig zijn uit eenzelfde schaal en anciënniteit en als doel een andere schaal en anciënniteit. Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit. Schalen PR-B, SE-B en 03-B gewijzigd In de nieuwe salarisregeling komt bij deze schalen anciënniteit 00 of 01 te vervallen. Als er nog werknemers in deze schalen zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar een andere schaal. Dit omschalen kan gebeuren door ieder dienstverband individueel over te zetten naar een andere schaal en anciënniteit of door collectieve mutaties aan te maken voor een geselecteerde groep dienstverbanden die afkomstig zijn uit eenzelfde schaal en anciënniteit en als doel een andere schaal en anciënniteit. Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit. Let op: bovenstaande handreiking is bedoeld om je te helpen met het converteren van de schalen en anciënniteiten. We kunnen jouw situatie niet beoordelen en het is dus mogelijk dat bovenstaande niet voor jou van toepassing is. Als je gebruik maakt van collectieve mutaties, let dan altijd goed op of de juiste set met medewerkers is geselecteerd. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, werkgevercode 03206. [3] Zie het onderdeel CAO-inrichting van de handleiding Gemal bij onderdeel 7.2 Persoonlijk ArbeidsvoorwaardenBudget (PAB).  CAO gehandicaptenzorg 2022-05/26 Afronding verloonde uren UPA In release 2022-01/29 hebben we werkgevercode 03309 Afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 03309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 03309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Melding Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld. Oplossing Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen. Automatische herrekening 05-05 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-05/27 Nieuwe CAO Onlangs is de nieuwe CAO gehandicaptenzorg [1] definitief van kracht geworden. Wij hebben de nieuwe salarisbedragen en salarisregeling in Gemal opgenomen in de release van 2022-05. In de nieuwe CAO zijn diverse wijzigingen afgesproken.  Salarisregeling Voor de release van 2022-05 zijn alleen de salarisbedragen en de salarisregeling aangepast. Voor de schalen 35 t/m 50 is een extra trede toegevoegd aan de bovenkant van de schaal. Daarnaast is anciënniteit 0 in deze schalen komen te vervallen.  Vanuit de werkgeversvereniging zijn onderstaande richtlijnen van toepassing: Wat gebeurt er als een werknemer in de eerste trede van de schaal zit en deze trede verdwijnt? Een werknemer die op 30 april 2022 is ingeschaald in de eerste trede van de FWG schalen 35 t/m 50 gaat op 1 mei 2022 over naar de eerstvolgende trede in de schaal. Een werknemer die op 30 april 2023 is ingeschaald in de eerste trede van FWG-schaal 40 of 45 gaat op 1 mei 2023 over naar de eerstvolgende trede in de schaal. Voorbeelden Een werknemer die op 1 mei 2021 in dienst is gekomen en is ingedeeld in FWG schaal 40, IP-nr. 10 (eerste trede) gaat per 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 12 en in verband met de reguliere periodieke verhoging op 1 mei 2022 vervolgens naar IP-nr. 14. Een werknemer die op 1 juni 2021 in dienst is getreden en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 10 (eerste trede) gaat op 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 12. Op de reguliere periodiekdatum, in dit geval 1 juni 2022, gaat de werknemer naar IP-nr. 14. Een werknemer die op 1 mei 2022 in dienst komt en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 12 (eerste trede) gaat op 1 mei 2023 automatisch naar IP-nr. 14 en in verband met de reguliere periodieke verhoging op 1 mei 2023 vervolgens naar IP-nr. 16. Een werknemer die op 1 juni 2022 in dienst komt en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 12 (eerste trede) gaat op 1 mei 2023 automatisch naar IP-nr. 14. Op de reguliere periodiekdatum, in dit geval 1 juni 2023, gaat de werknemer naar IP-nr. 16. Wanneer ontvangt een werknemer de extra trede aan het einde van de schaal? Werknemers die op 30 april 2022 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de schalen FWG 35 t/m 50, gaan op 1 mei 2022 over naar het in de betreffende schaal extra toegevoegde IP-nr. Werknemers die op 1 mei 2023 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de FWG-schalen 40 en 45, gaan op 1 mei 2023 over naar het in de betreffende schaal extra toegevoegde IP-nr. Voorbeelden Een werknemer is op 30 april 2022 tenminste een jaar ingeschaald in FWG 45, IP-nr. 28 (laatste trede). Deze werknemer gaat per 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 29. Een werknemer heeft op 1 oktober 2021 een periodieke verhoging gekregen en is daarmee naar FWG 45, IP-nr. 28 (laatste trede) gegaan. Deze werknemer heeft op 1 oktober 2022 weer recht op een periodieke verhoging en gaat dan naar IP-nr. 29. Actie Vanaf 3 mei kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. In HR Core Beaufort kun je de benodigde wijzigingen op reguliere wijze doorvoeren met de functie Collectief Muteren. Neem hierbij de volgende aandachtspunten in acht: Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregeling importeren. Alle wijzigingen gaan in per 2022-05. Bij gebruikmaking van collectieve mutaties: pas nadat alle indirecte mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken. Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit. Eenmalige uitkering  Er is ook een eenmalige uitkering afgesproken voor werknemers in de schalen 55 t/m 65 voor de maand mei. Zodra wij hier de benodigde informatie voor hebben ontvangen, zullen wij bekijken of dit in een tussentijdse release kan worden doorgevoerd of dat het in de release van periode 06 zal worden opgenomen. Wij zullen je hier uiterlijk maandag 9 mei over informeren. Meer informatie [1] Code CAO = 38 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 38 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO gemeenten/SGO 2022-05/28 Salarisregelingen nog niet correct voor downloaden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 5 april 2022 - 11:45 - Inmiddels staat de juiste versie van de salarisregeling klaar bij Zenden en Ontvangen. 5 april 2022 - We constateren dat de salarisregelingen/bedragen zoals die nu zijn klaargezet voor de download in Youforce bij Zenden en Ontvangen nog niet correct zijn. We gaan dit onderzoeken en informeren je later verder. 2022-05/29 Premie reparatie-uitkering WW Onder voorwaarden kan voor de medewerker die onder de CAO gemeenten vallen, sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden.  Melding Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon nog niet was opgenomen. Automatische herrekening 05-07 Met ingang van periode 05 is dit aangepast. Voor de betreffende medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07. 2022-05/30 Tegemoetkoming ZKV Tegemoetkoming ZKV en arbeidsvoorwaardenbedrag Zoals je eerder hebt kunnen lezen in release notes is met ingang van 2022 een nieuwe systematiek van toepassing voor het verantwoorden van bepaalde rechten en bedragen in de Loonaangifte [1].  De tegemoetkoming ZKV werd tot 2022 toe (terecht) nooit aangemerkt als een extra periodesalaris en als zodanig ook niet afzonderlijk in de loonaangifte verantwoord. Met de introductie van het begrip 'arbeidsvoorwaardenbedrag' als nieuwe, in de loonaangifte te verantwoorden grootheid, valt de tegemoetkoming ZKV nu wel onder de definitie van arbeidsvoorwaardenbedrag, zelfs wanneer het op dat moment nog niet zeker is wat op het peilmoment het juiste bedrag zal blijken te zijn. De gegevensspecificatie Loonaangifte 2022 stelt in dit verband onder andere het volgende over het arbeidsvoorwaardenbedrag: Indien het opbouwbedrag niet of lastig is vast te stellen, omdat het bijvoorbeeld wordt gebaseerd op het laatstverdiende loon of het loon op een peildatum (peildatumsystematiek), moet u bij de opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag toch een reëel bedrag invullen alsof wel een opbouwpercentage van toepassing is geweest. 4. Indien het opbouwbedrag per aangiftetijdvak niet of lastig is vast te stellen, omdat het bijvoorbeeld de toekenning op één moment in het jaar plaatsvindt, vult u het op dat moment opgebouwde bedrag in. Dit kan wel gevolgen hebben voor een eventuele uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. Aansturing van resultatendeling naar peildatum We passen daarom de programmatuur aan en de aansturing van (eindejaars)uitkeringsregeling 5 waarmee de tegemoetkoming ZKV wordt opgebouwd en uitbetaald. In het verleden werd de tegemoetkoming bepaald op basis van de bezoldiging van het vorig jaar. Daar is de aansturing van de methode berekening als resultatendeling (werkgevercode 25801 = 5) eigenlijk een overblijfsel van, immers: een resultatendeling wordt altijd bepaald op basis van een grondslag vorig jaar. Inmiddels is de systematiek van de tegemoetkoming veranderd, maar was er nog geen noodzaak ook de aansturing te veranderen. Nu lijkt deze aansturing ons echter in de weg te staan van nieuwe ontwikkelingen. Daarom is het gewenst om de aansturing van resultatendeling te wijzigen naar peildatummethode (werkgevercode 25801 = 2). Dit ligt ook veel meer in de lijn van de tegemoetkoming ZKV. Door deze aanpassing zal ook een maandelijks recht via uitvoercode 01646 recht EJU-5 gepresenteerd worden op de individuele loonstaat. Krijgt de medewerker op enig moment in het jaar een salariswijziging waardoor hij van het hoge naar het lage bedrag tegemoetkoming gaat (of andersom), dan vindt in het recht van de betreffende maand cumulatieve correctie plaats zodat in de maand van uitbetaling, het cumulatieve recht gelijk is aan het uit te betalen bedrag. We zullen in de grondslagen arbeidsvoorwaardenbedrag de opbouw en de uitbetaling opnemen [2]. Toetsingsbedrag Daarnaast maken we gebruik van de gelegenheid om ook de toetsing van het salarisbedrag aan te passen. Dit moest tot nu toe altijd gebeuren door het ‘hard’ opnemen van het maximum salarisbedrag van schaal 0006. Vanaf nu doen we dat via het opnemen van het betreffende inpasnummer 8072 uit de salarisregeling Gemeenten [3]. Automatische herrekening 05-02 Om ervoor te zorgen dat in de loop van het jaar geen verschillende berekeningsmethodieken worden toegepast, zullen we in periode 05 een automatische herrekening uitvoeren. Mogelijk dat hierbij voor medewerkers die dit jaar inmiddels uitdienst zijn, een centenverschil optreedt (maar niet in de uitbetaling). Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-02.  Meer informatie [1] Release notes 2021-12/8 Arbeidsvoorwaardenbedrag. [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Grondslagen loonaangifte bij Uc gr opb arbeidsvw. bedrag (werkgevercode 55167) en bij Uc gr opn arbeidsvw. bedrag (werkgevercode 55168). [3] Code salarisregeling, werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34. 2022-05/31 Diverse aanpassingen We hebben nog enkele onjuiste situaties geconstateerd die samenhangen met de introductie van CAO minimumloon: Onder voorwaarden kan voor de medewerker sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden. Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon (uitvoercode 01007) nog niet was opgenomen. Dit is met ingang van periode 05 aangepast. Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07. De presentatie en berekening van uurlonen zoals ORT / OVW / salaris was in een aantal situaties niet juist. Programmatuur en inrichting zijn hierop aangepast met ingang van periode 05. Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-13. In geval van een bron-doel cafetariaregeling vindt maximering plaats om te voorkomen dat door de uitruil het inkomen onder het minimumloon zakt. In dit geval werd ten onrechte gemaximeerd op het CAO minimumloon in plaats van op het wettelijk minimumloon waardoor er sneller te weinig ruimte voor uitruil was. De programmatuur is aangepast per periode 05.  Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-14. CAO gezondheidscentra 2022-05/32 Afronding verloonde uren UPA In release 2022-01/36 hebben we werkgevercode 03309 afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 03309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 03309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Melding Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld. Oplossing Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen. Automatische herrekening 05-05 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal. CAO huisartsenzorg 2022-05/33 Afronding verloonde uren UPA In release 2022-01/41 hebben we werkgevercode 3309 afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 3309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 3309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Melding Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld. Oplossing Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen. Automatische herrekening 05-05 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-05/34 Salariswijziging per mei 2022 Per mei zijn er nieuwe salaristabellen voor de CAO huisartsenzorg (salarisregeling 32) vanwege de afgesproken procentuele verhoging. Omdat niet alle schalen met hetzelfde percentage worden verhoogd, hebben we de nummering van de inpasnummers moeten aanpassen. Dit heeft geen effect als bij een werknemer schaal en anciënniteit is vastgelegd, maar wel bij werknemers waarbij alleen een inpasnummer of garantie-inpasnummer (invoercode 02316 of 02318) is vastgelegd.  De inpasnummers voor de stagevergoeding (9402) en de leerlingen (9100, 9101 en 9102) zijn niet gewijzigd.  Actie Als er bij een werknemer (zijnde niet stagiair of leerling) alleen invoercode 02316 of 02318 (inpasnummer/garantie-inpasnummer) is vastgelegd en geen schaal en anciënniteit, dan moet het inpasnummer worden aangepast voor deze werknemer. Na inventarisatie bleek dit bij twee werknemers voor te komen. In dit geval zal individueel contact worden opgenomen. Vanaf 3 mei kan je de nieuwe salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op dat je zowel de bedragen als de regeling overhaalt. CAO PGA 2022-05/35 Premie reparatie-uitkering WW Onder voorwaarden kan voor de medewerker die onder de CAO gemeenten vallen, sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden.  Melding Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon nog niet was opgenomen. Automatische herrekening 05-07 Met ingang van periode 05 is dit aangepast. Voor de betreffende medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07. CAO politie 2022-05/36 Indexatie tegemoetkoming aspiranten [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 4 april 2022 - Het volgend bericht was te laat om nog mee te nemen in de release notes Gemal 2022-04: Voor aspiranten gelden in het eerste jaar tegemoetkomingsbedragen die de indexering volgen overeenkomstig de OCW-systematiek [1]. Met ingang van periode 04 zijn deze bedragen met terugwerkende kracht tot 2022-01 gewijzigd naar aanleiding van recente publicatie in de Staatscourant. Automatische herrekening 04-07 Voor de betreffende medewerkers zullen we in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Hieraan zijn geen kosten verbonden. Conform regelgeving ABP geldt dat een aanpassing van pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. De aanpassing van de tegemoetkoming (en daarmee van de grondslag ABP, werkgevercode 55056) zal er voor betreffende medewerkers dus toe leiden dat een correctie voor het jaarinkomen volgend jaar wordt aangemaakt op uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Actie Met ingang van 5 april kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] BezoldigingsBesluit Politie art. 3bis a; in Payroll Gemal opgenomen als schaal 007A resp. 008A anciënniteit 00 met inpasnummers 6013 resp. 6014. CAO sociaal werk 2022-05/37 Arbeidsmarkttoelage  In het CAO-akkoord is afgesproken dat er een arbeidsmarkttoelage komt van 1,13% voor een bepaalde groep werknemers: werknemers in schalen 4 t/m 9 in het primair proces.  Wij hebben deze toelage ingericht op C-niveau onder procentuele regeling 1 (werkgevercode 14061) per 1-1-2022. De toelage moet bij de betreffende werknemers worden geactiveerd door invoercode 01921 Code procentuele toelagenregeling 1 met waarde 1 op te geven. Daarnaast hebben we deze toelage (uitvoercode 00631 procent.toelage 1) opgenomen in de grondslagen die van toepassing zijn, waaronder die van de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de jaargrondslag PFZW.  Actie Voor de werknemers die recht hebben op deze toelage dien je invoercode 01921 vast te leggen met waarde 1.  CAO VVT 2022-05/38 Nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 11 april 2022 - Onlangs is er een onderhandelingsakkoord gesloten voor de CAO VVT. We hebben nauw contact met de werkgeversvereniging Actiz omtrent de ontwikkelingen rondom deze nieuwe CAO. Actiz geeft aan dat de wijzigingen - zoals de nieuwe salarisbedragen - niet op tijd voor de salarisrun van april zullen worden verstrekt, maar verwacht begin mei de definitieve teksten te kunnen presenteren. Dan wordt duidelijk hoe met name de wijziging in de salarisregeling moet worden doorgevoerd. Wij zullen uiteraard de tabellen in Gemal aanpassen, maar geen conversie uitvoeren voor de herinschaling bij de werknemer. Hiervoor zal - als we alle noodzakelijk informatie hebben - een instructie voor HR Core Beaufort worden geschreven. Het streven is om de wijzigingen in de release van mei 2022 door te voeren. Dit is alleen mogelijk als alle benodigde informatie tijdig beschikbaar is. We houden je hiervan op de hoogte. Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij graag naar de werkgeversservice van Actiz. 2022-05/39 Nieuwe CAO, vervolg Op 11 april hebben wij via de community een vooraankondiging gepubliceerd omtrent de CAO VVT. Inmiddels is alle benodigde informatie vanuit de werkgeversvereniging aanwezig en de wijzigingen naar aanleiding daarvan zijn in deze release doorgevoerd. Het betreft de volgende wijzigingen. Salariswijziging De bedragen voor de salarisregeling (code salarisregeling 15) zijn aangepast en ook die voor de garantiesalarisregelingen IMF (code salarisregeling 12) en V&V (code salarisregeling 39). Bij salarisregeling 15 zijn nog wat meer wijzigingen:  Schaal 5 is hernoemd naar WMJL (wettelijk minimum jeugdloon). Let op dat werknemers die aan deze schaal zijn gekoppeld overgezet moeten worden naar de “nieuwe” WMJL schaal, omdat schaal 5 met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 niet meer in Gemal bestaat. Schaal 0010 is vervallen. Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 0015. Vanuit Actiz is ons mondeling medegedeeld dat hierbij moet worden uitgegaan van het omschalen naar de anciënniteit met het naast hogere bedrag in schaal 15. Actiz heeft aangegeven deze instructie begin mei zelf ook te publiceren. Mochten hier nog verdere vragen over zijn, dan verwijzen wij graag naar Actiz. Er zijn in enkele schalen aanloopperiodieken vervallen. Als er nog werknemers op de aanloopschalen staan, moeten deze worden omgeschaald naar de naast hogere anciënniteit. Stagevergoeding en leerlingen De stagevergoeding is per 1 januari aangepast conform de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging Actiz. De leerlingen tussen de 16 en 20 jaar krijgen, conform CAO-akkoord, minimumloon + 10%.  Hiervoor zijn de bedragen bij de nieuwe toegevoegde inpasnummers 9410 t/m 9414 opgenomen. Overige wijzigingen Werkgevercodes 26003 Max bedrag reiskosten per periode en 26004 Bedrag franchise reiskostenvergoeding zijn aangepast per 1 januari 2022 aan de hand van de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging.  Conform afspraken in de nieuwe CAO, moet een afdracht worden ingericht voor de afdracht richting het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds. Wij zijn van plan om deze afdracht op CAO-niveau op te nemen onder Werkgevergegevens > Afdrachtensysteem. We hebben hiervoor aan werkgeversvereniging Actiz om aanvullende informatie gevraagd. Wij zullen je hierover in een volgende release notes nader over informeren. Aan de hand van de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging hebben we het bedrag aan minimum vakantietoeslag en eindejaarsuitkering aangepast. De onkostenvergoeding voor co-assistenten die in de CAO wordt benoemd, dien je zelf vast te leggen met een netto diversen invoercode. In de nieuwe CAO wordt ook gesproken over min- en plusuren. Het is niet mogelijk voor Gemal om dit te onderhouden. Dit dien je in je eigen urenadministratie bij te houden.  Toekomstige wijzigingen In de nieuwe CAO worden ook toekomstige wijzigingen genoemd, zoals het bedrag reiskosten woon-werk, bedrag stagevergoeding per 1 juli en bedrag minimum eindejaarsuitkering per november. Wij zullen je hierover te zijner tijd nader over informeren. Actie Werknemers die aan een vervallen schaal of anciënniteit waren gekoppeld, dienen te worden omgeschaald. Dit kan met invoercodes 02351 Schaalnr en 02326 Anciënniteit. Als je met Beaufort werkt, moet daar de actie plaatsvinden. Zie voor meer informatie de release notes 2022-05 van Beaufort. Voor de leerlingen die het wettelijk minimumloon +10% dienen te krijgen, kunnen de inpasnummers 9410 t/m 9414 worden vastgelegd op invoercode 02316, afhankelijk van de leeftijd. Er is voor deze werknemers geen schaal aangemaakt, dus daarom dient invoercode 02316 Inpasnummer te worden gebruikt. Vanaf 3 mei kun je gewijzigde salarisregelingen (12, 15 en/of 39) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO zorgverzekeraars 2022-05/40 PB1 en PB 3 te hoog voor werknemers met een deeltijdpercentage hoger dan 100% (change 3327060) Voor werknemers met een deelbetrekking hoger dan 100% werd het recht vakantietoeslag en het recht eindejaarsuitkering - dat wordt doorgestort naar uitvoercodes 01752 vaste opbouw PB1 en uitvoercode 01755 vaste opbouw PB3 - te hoog berekend. Dit is in de release van 2022-05 aangepast Automatische herrekening 05-04 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Automatische herrekeningen 2022-05/41 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) Periode 04 reden betreffend onderwerp in deze release notes 04-07 CAO politie - Indexatie tegemoetkoming aspiranten Periode 05 reden betreffend onderwerp in deze release notes 05-02 CAO gemeenten/SGO - Tegemoetkoming ZKV 05-03 Berekening premie WW-laag/WW-hoog (change 3344362) 05-04 CAO zorgverzekeraars - PB1 en PB 3 te hoog voor werknemers met een deeltijdpercentage hoger dan 100% (change 3327060) 05-05 CAO gehandicaptenzorg / gezondheidscentra / huisartsenzorg - Afronding verloonde uren UPA 05-06 Grondslag voor gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof 05-07 CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen CAO gemeenten en CAO PGA - Premie reparatie-uitkering WW 05-08 Presentatie uitvoercode 01570 05-09 Korting vaste ORT bij ziekte (change 3410276) 05-10 Aof-premie bij uitkering 05-13 CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen 05-14 CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen 05-15 CAO energie- en nutsbedrijven - Sector GEO: Nieuwe CAO Werknemer- en werkgevergegevens 2022-05/42 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving 01884 Percentage minimum garantieloon 02482 BOSV dagloon Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 00672 BOSV uitkering 01540 BOSV dagloon 01884 min garantiel 01896 net garln wachtg 2022-05/43 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 07104 BOSV % dagloon uitkering 13016 uitvoercode dagloon bij aanvulling verlof 13017 uitvoercode korten op aanvulling verlof 55389 uitvoercodes in grondslag gewerkte uren ORT vakantieverlof 90200 salarisdossier bestand per ceanummer in Zenden & Ontvangen  
Volledig artikel weergeven
28-04-2022 11:15 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2850 Weergaven
Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 28 november 2022.   Mededelingen 2022-12/1  Productieplanning 2023 bekend In 2023 zijn de maandelijkse releases op deze productieloze dagen gepland:   Release Productieloze dag Januari Maandag 2 januari 2023 Februari Maandag 30 januari 2023 Maart Maandag 27 februari 2023 April  Maandag 3 april 2023 Mei Maandag 1 mei 2023 Juni Dinsdag 30 mei 2023 Juli Maandag 3 juli 2023 Augustus Maandag 31 juli 2023 September Maandag 4 september 2023 Oktober Maandag 2 oktober 2023 November Maandag 30 oktober 2023 December Maandag 4 december 2023   Op de dag van de maandelijkse releases kunt u wel productie opdrachten indienen, maar deze zullen pas na deze productieloze dag uitgevoerd worden. Meer informatie Bij het onderwerp "Productieplanning 2023" in de Gemal Handleiding staat aanvullende informatie. 2022-12/2 File API pas aanzetten na contact Gebleken is dat klanten de in oktober 2022 beschreven werkgevercode 30050 al met waarde 1 vastleggen. Daarmee worden de bestanden, die in Zenden & Ontvangen zijn te downloaden, ook via de File API getransporteerd naar de nieuwe Bestandsuitwisseling (dit is de nieuwe naam voor Zenden & Ontvangen). Dit heeft echter alleen zin, als je contact hebt gehad met een consultant van Visma|Raet, na het invullen van een formulier in 4me. Het abonnement op het technische bestandstype 128001 moet voor je ceanummer eerst aangezet worden en daarna kun je werkgevercode 30050 muteren. Wil je over op de File API, dan moet eerst het formulier zijn ingevuld.   De reden om dit te melden komt door het feit dat Gemal-bestandsuitwisselingen, zoals de Loonaangifte / Pensioenen, maar ook deze bestandsuitwisseling loopt via Payroll Manager. Omdat het technische abonnement niet is afgenomen (er geen contact met ons is geweest) worden de File API bestanden niet aangemaakt. Dit resulteert in Payroll Manager in een "stophandje in rode cirkel", zoals de afbeelding hieronder. Kijk in Payroll Manager dan onder Digitale Media. Wanneer je op het handje klikt, zie je meer informatie met o.a. deze tekst: De bestanden via File API zijn aangemaakt. Er zijn fouten opgetreden tijdens de verwerking van de gegevens.   Advies is daarom af te wachten totdat een formulier in 4me beschikbaar komt, waarin je kunt opgeven over te willen op de File API en in overleg daarna werkgevercode 30050 met waarde 1 vastlegt.   2022-12/3 Netto uitkeringen in verband met tegemoetkoming hoge energiekosten Diverse werkgevers hebben ons de vraag gesteld, hoe een netto betaling kan worden gedaan in het kader van een tegemoetkoming van de werkgever naar de werknemer, inzake de hoge energiekosten.    Een tegemoetkoming in energiekosten is niet fiscaal vrijgesteld. Als je zo'n vergoeding netto aan je werknemer wilt betalen, dan zul je deze dus moeten bruteren of de betreffende netto code in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling opnemen. Je kunt in de handleiding hiervoor netto/bruto codes vinden, waarmee kan worden gebruteerd. Ook is het mogelijk om netto betalingen te doen waarbij de kosten ten laste van de Werkkostenregeling (WKR) gebracht kunnen worden, indien daar nog voldoende ruimte beschikbaar is. De netto code moet dan in grondslag 55100 worden opgevoerd, maar wanneer er geen fiscale ruimte meer is wordt dit voor 80% belast. Ook de pensioendgevendheid moet helder zijn en zijn aangestuurd. De keuze de bruteren (netto/bruto) of netto via de WKR te laten lopen kan van invloed zijn voor bijvoorbeeld de huurtoeslag van een medewerker. Het advies is om met proefproducties het gewenste resultaat te bereiken, waarbij de loonstaat in CSV (lijstnummer 4802) kan helpen als basis om de gewenste keuzen te maken.   Wanneer zo'n afspraak in de CAO wordt opgenomen, dan willen we dit ondersteunen. Tot op heden is er echter sprake van werkgever-specifieke afspraken. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van de bovenstaande flexibele aansturingen in Payroll Gemal. 2022-12/4 Loonaangifte / UPA melding L0091 Wij hebben bericht ontvangen dat loonaangifte / UPA melding L0091 nog bijzonder vaak voorkomt. Deze melding wordt teruggekoppeld door de Belastingdienst en je pensioenfonds als de geboortedatum en het BSN van de persoon niet overeenstemmen. In Gemal wordt deze melding niet teruggekoppeld, omdat wij geen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze controle.   Een foutief BSN of foutieve geboortedatum kan grote gevolgen hebben voor de werknemer. Dit kan er toe leiden dat de aangifte inkomstenbelasting onjuist wordt ingevuld of dat de pensioenopbouw niet op naam van de juiste werknemer wordt gezet.  Je corrigeert de situatie als volgt:   Bij indiensttreding ben je verplicht de identiteit van de werknemer vast te stellen en een kopie van het legitimatiebewijs te bewaren in het personeelsdossier. Je kunt met behulp van deze kopie controleren wat het juiste BSN en de juiste geboortedatum zijn. Als de geboortedatum onjuist is, dan wijzig je deze. Vervolgens herreken je alle dienstverbanden van de werknemer, vanaf het moment dat deze in dienst was. Als de werknemer in het huidige jaar in dienst is gekomen, dan herrekent Gemal automatisch vanaf de periode in dienst. Als de werknemer vorig jaar in dienst is gekomen dan leg je op invoercode 02475 het jaartal en de periode vast dat de werknemer in dienst kwam (januari = 202201). De loonaangifte over het voorgaande jaar wordt niet automatisch gecorrigeerd. Je dient deze correctie handmatig uit te voeren in het correctieportaal. Als het BSN onjuist is, dan wijzig je deze. Het BSN is een sleutelgegeven: alle data van de persoon is aan dit BSN gekoppeld. Daarom moeten alle aangiften (loonaangifte en UPA) ingetrokken worden op het oude BSN en ingediend op het nieuwe BSN. Nadat het juiste BSN in Gemal is verwerkt roep je een synchronisatie loonaangifte en synchronisatie UPA af. Dit doe je in een speciale productie met de vastlegging van lijstnummers 0203 en 6301. Let op: Voor deelnemers ABP gelden enkele andere aandachtspunten bij het (niet) aanleveren van het BSN, zie het betreffende onderwerp in de volgende release notes.   2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ In release 2022-10/6 hebben we je geinformeerd over de nieuwe functionaliteit waarmee je in Gemal automatisch de WW premie kunt herzien. We hebben toen aangegeven dat je deze functionaliteit ook kunt testen in een proefproductie. Enkele werkgevers hebben dit reeds gedaan en dit heeft enkele vragen uit de praktijk opgeleverd. We willen die vragen en antwoorden graag met je willen delen, zodat je niet met dezelfde vragen blijft zitten.   Vraag: In release 2022-10/6 stond beschreven dat je de WW premie van werknemers van 21 jaar of jonger mogelijk moet herzien als ze in een periode 52 uur of meer hebben gewerkt. Klopt dat wel?   Antwoord: op dit punt is een correctie noodzakelijk. Alleen als een werknemer meer dan 52 uur heeft gewerkt, valt deze werknemer onder de gebruikelijke toetsing voor het herzien van WW premie. We hebben dit gecorrigeerd in de eerdere release notes.     Vraag: Wanneer moet ik invoercode 02266 herzien WW premie vastleggen?    Antwoord: je legt deze invoercode stam vast in je reguliere salarisproductie of correctieproductie. In de productie waarin je het automatisch herzien toepast kun je geen invoercodes meer muteren, omdat dit het proces zou verstoren! Ons advies is om voor dit jaar bij werknemers jonger dan 21 jaar en eventuele andere uitzonderingen, invoercode 02266 vast te leggen met waarde 2 niet herzien in je decemberproductie en de code vervolgens op te nemen in je werkprocessen. Je kunt deze code bijvoorbeeld direct vastleggen als een werknemer jonger dan 21 jaar in dienst komt. Gemal checkt in de productie voor het automatisch herzien van WW premie wat de actuele (stam) waarde is van invoercode 02266. Je hoeft de code dus niet per periode op te geven. Jaarlijks in januari zou je middels een rapportage de werknemers kunnen signaleren die gedurende het afgelopen jaar 21 zijn geworden en bij hen invoercode 02266 verwijderen.   Let op: als de werknemer in het actuele jaar 21 wordt, dan geldt de uitzondering voor het herzien van de WW premie nog tot en met de periode waarin de werknemer jarig is. Je kunt de werknemer in dit jaar dus nog niet automatisch laten herzien en zult per periode moeten controleren welke WW premie van toepassing is.     Vraag: Waarom staan er nog werknemers op het signaleringsoverzicht overschrijding contracturen (signaleringsoverzicht 32) nadat ik de WW premie automatisch heb herzien?   Antwoord: Gemal toetst of de gerealiseerde verloonde uren de contracturen met meer dan 30% overschrijden. Het overzicht toont de gerealiseerde uren, maar ook een prognose van de uren op het eind van het jaar. Na de productie van 12-2022 zijn deze gelijk aan elkaar. Er zouden na herzien dan geen werknemers meer op het overzicht getoond moeten worden in de categorie 31% overschrijding of meer.   Als je echter in een proefproductie de functionaliteit voor "30% herzien" test en die proefproductie heeft betrekking op periode 11 of eerder dan sluiten de prognose en realisatie nog niet op elkaar aan. Werknemers met een prognose van meer dan 30% overschrijding worden dan wel op het overzicht getoond, maar niet automatisch herzien. De categorie 21-30% overschrijding wordt ook na het automatisch herzien nog getoond op het overzicht. Bij deze werknemers is het herzien van de WW premie immers niet van toepassing. Wij tonen deze werknemers nog wel, omdat het mogelijk is dat je nog nagekomen uren wilt boeken voor deze werknemers. Dit kan ertoe leiden dat ze alsnog herzien moeten worden. We adviseren je in dat geval om zelf de WW premie te herzien bij deze werknemer, door in de betreffende perioden invoercode 02170 Code tarief WW AWF vast te leggen met waarde 3.     Vraag: Op het signaleringsoverzicht overschrijding contracturen (signaleringsoverzicht 32) worden BBL dienstverbanden getoond met een WW premie herzien. Klopt dit wel?   Antwoord: Gemal toetst voor het overzicht of een werknemer als persoon voldoet aan de criteria voor het herzien van WW premie. Als dat het geval is, worden alle dienstverbanden van de persoon getoond inclusief BBL contracten. BBL contracten worden gekenmerkt met de indicatie 'J' in de kolom "BBL". Er is een uitzondering opgenomen in de functionaliteit voor het automatisch herzien van WW premie, waardoor de WW premie bij BBL'ers nooit wordt herzien. De kolom "Prem herz" toont het premieverschil in het geval dat het dienstverband herzien moet worden. Bij BBL'ers is die kolom dus eigenlijk niet relevant. Het getoonde bedrag kun je negeren.     Vraag: In MSG zie ik per periode welke waarde Gemal heeft gegenereerd voor invoercode 02170 Code tarief WW AWF, maar niet in januari. Gaat hier iets mis?   Antwoord: In de maanden februari en later genereert Gemal ook als de periode niet herzien moet worden een waarde 0 voor invoercode 02170. Invoercode 02170 is een stam invoercode. Het doel van de nulmutaties is om zeker te zijn dat, als in een eerdere periode de premie wél herzien is, de waarde van invoercode 02170 terug wordt gezet naar 0. In januari is er geen voorgaande periode dus is de nulmutatie niet noodzakelijk. Als in de maand januari de premie wel hierzien moet worden, dan genereert Gemal wel waarde 3.    We hebben besloten om deze werking aan te passen in de huidige release (12-2022). Vanaf deze release zullen we dus ook nulmutaties in januari tonen indien de premie niet is herzien. Je kunt MSG dan gebruiken als een volledig overzicht van het toegepaste WW tarief bij werknemers die in het proces van automatisch herzien zijn verwerkt. Gewijzigd en verbeterd 2022-12/6 Datum uit dienst 31-12 in januariproductie niet langer toegestaan In de release notes van 2022-09/3 hebben wij aangegeven dat het vanaf 2023 niet langer mogelijk is om in de januariproductie de datum uit dienst 31-12 in het voorgaande jaar vast te leggen. Deze wijziging is in de huidige release doorgevoerd. Als je vanaf nu een januariproductie afroept kun je dus geen enkele mutatie vastleggen met een ingangsdatum in het voorgaande jaar, dus ook geen ontslagdatum 31 december 2022. Dit kan wel in een aanvullende correctieproductie over december in het voorgaande jaar of vanaf de februariproductie. Voor een volledige uitleg over waarom we deze wijziging hebben doorgevoerd en wat de nieuwe werkwijze is in de Youforce producten, verwijzen wij naar de tekst in de jaarwerk release notes.   In de release notes van 2022-09/3 staat een oplossingsrichting, die werkt met een blokkering met invoercode 02361; in de jaarwerk release notes 2022-2023 staat een oplossing beschreven met variabele invoercode 03030 met waarde 1, die je kunt opvoeren in een vervangende correctieproductie van januari 2023, waardoor je in januari 2023 het probleem meteen hebt opgelost. Het vervallen van een mutatie over 2022 in de januari productie van 2023 blijft van kracht. Uitzondering voor sector Pensioenen en Uitkeringen In de sector Pensioenen en Uitkeringen is het gebruikelijk om geen herrekeningen over het voorgaande jaar uit te voeren. In dat geval is het wel toegestaan om in de januariproductie mutaties over het voorgaande jaar vast te leggen, omdat deze nooit worden doorgekoppeld naar de loon- en pensioenaangifte. Bij instellingen waar dit van toepassing is, is werkgevercode 3050 Code herrekenen vorig jaar vastgelegd met waarde 0.   Let op: deze code is nadrukkelijk niet bedoeld om toch mutaties mogelijk te maken in januari over het voorgaande jaar, bij een reguliere salarisverwerking. Als je deze code vastlegt met waarde 0, dan worden er geen herrekeningen over vorig jaar meer uitgevoerd. Dit kan grote impact hebben op je salarisverwerking. 2022-12/7 Vervallen codes per 2023 - vervolg Zoals reeds aangekondigd in release 2022-11/2, zullen diverse codes per 2023 vervallen. Je kunt het bericht van destijds raadplegen voor een volledig overzicht. In aanvulling op het overzicht van destijds zullen ook vervallen:   Invoercode Omschrijving Vervaldatum 02338 Samenvoegen 2 IKV's 202301 02845 Wachtgelder (zorg) 202201 Deze codes vervallen in verband met de vernieuwing van de functionaliteit voor de uitkeringsbetalingen. Deze vernieuwingen, eventuele conversies en acties zijn beschreven in de Gemal IKV handleiding 2023.   In release 2022-12 hebben we de vervaldatum ingericht voor alle codes die per 2023 niet langer van kracht zijn. Dat betekent dat je vanaf nu deze codes niet meer kunt vastleggen met een ingangsdatum in 2023, ook niet in proefproducties. Als de code normaliter vastgelegd kan worden met terugwerkende kracht in het voorgaande jaar, dan kun je de code nog wel wijzigen met terugwerkende kracht in 2022. De code zal dan vanaf 2023 geen werking meer hebben. 2022-12/8 Rubriekswijzigingen Loonaangifte en UPA 2023 Jaarlijks voeren de Belastingdienst en SIVI de nodige wijzigingen door in de Loonaangifte en de UPA. Dat betekent dat ook in Gemal de nodige wijzigingen zijn aangebracht om aan te blijven sluiten op de nieuwe situatie.   Hieronder worden deze wijzigingen beschreven.   Wijziging invoercode 02846 Reden einde arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding  Met ingang van 2023 zijn enkele nieuwe waardes in de loonaangifte opgenomen voor invoercode 02846. Hierbij is ook de tekst van “reden einde arbeidsovereenkomst” gewijzigd in “reden einde arbeidsverhouding”. Beide wijzigingen houden onder andere verband met het feit dat, bij bijvoorbeeld politie, veiligheidsregio’s, burgemeester en wethouders, er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar van een (publiekrechtelijke) aanstelling. De term arbeidsverhouding dekt zowel de aanstelling als de arbeidsovereenkomst en de waardes 50 en 51 zijn ook speciaal voor deze doelgroep.   - waarden 50, 51, 91 en 92 zijn nieuw. Indien opgegeven worden deze met deze waarden doorgegeven in de loonaangifte en UPA.   Waarde invoercode 2846 waarde in 2023-levering waarde in 2022-levering 50 - Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid 50 31 51 - Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/ pensionering 51 31 91 - De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever 91 90 92 - De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever 92 90   Invoercode 02846 Reden einde arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding betreft een laatste stand gegeven en wordt in de loonaangifte en UPA doorgegeven in de maand van uitdiensttreding. Als je in 2023 een werknemer uit dienst meldt met terugwerkende kracht tot 2022, dan kan je wel de nieuwe waarde opgeven in Gemal. Gemal vult in dat geval in de loonaangifte en de UPA de corresponderende oude waarde(31 of 90). Dit is conform de specificaties van de loonaangifte en UPA.   Wijziging werkgevercode 13013 UPA verlofsoort Bestaande waarde 1 - Betaald ouderschapsverlof (BOV)- dit was levensloopverlof Bestaande waarde 2 - Onbetaald ouderschapsverlof (OSP)- dit was Ouderschapsverlof Voor verlofsoort Betaald ouderschapverlof (verlofsoortnummer 5) zal, vanaf 1-1-2023 op algemeen niveau werkgevercode 13019 ingericht worden op waarde 1.   Nieuw : indicatie generatieregeling in UPA aanlevering Vanaf 2023 wordt op basis van: - invoercode 695  - generatiebeleid, percentage toelage en/of - invoercode 3188  -generatiebeleid, percentage vrijwillige voortzetting pensioenfonds de indicatie generatieregeling aangeleverd via de UPA-aanlevering.   Nieuwe bedragcomponenten in loonaangifte - naar aanleiding van de nieuwe functionaliteit voor de WW-Awf uitkering - zie voor de beschrijving de release notes van 2023-01 Vanaf 2023 worden de volgende gegevens doorgegeven in de loonaangifte: -Premiegrondslag WHK - op basis van uitvoercode 1684 Afdr.grsl.WHK-dif -Premiegrondslag WW uitkeringen - op basis van uitvoercode 2377 -Grondslag WW uitkering -Afdracht WW uitkeringen - op basis van uitvoercode 2345 - Awf uitkering Meer informatie over deze codes zal per 2023-01 te vinden zijn in de handleiding, onder het onderwerp WW-AWF-tarief uitkeringen.  2022-12/9 Loonaangifte meldingen 2023 Samenhangend met de rubriekswijzigingen in de Loonaangifte, die in de vorige paragraaf zijn besproken, zijn ook de controles in de loonaangifte vernieuwd.  Deze aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in release 12-2022, voor klanten die al in 2022 hun productie over 01-2023 draaien.   Er is een onderscheid in poortcontroles, terugkoppelcontroles en extra controles: Een poortcontrole heeft tot gevolg dat de gehele aangifte wordt afgekeurd. Je kunt deze dan ook niet inzenden. Vaak wordt deze constatering pas gedaan op het moment dat de salarissen al betaald zijn en je de aangifte daadwerkelijk wilt versturen. Wij begrijpen dat dat een onwenselijke situatie is. Daarom hebben we de poortcontroles in Gemal opgenomen. Zodra aan de condities van een poortcontrole wordt voldaan, dan toont Gemal deze direct in MSG, zodat je de situatie in een correctieproductie kunt herstellen. Daarnaast wijzigt Gemal de waarden richting de loonaangifte en/of UPA zodanig dat de poortcontrole niet afgaat. Let op: het feit dat Gemal de waarden wijzigt betekent niet dat de nieuwe waarde juist is. Het wijzigen is enkel bedoeld om te zorgen dat de aangiftesoftware niet blokkeert. Je dient ten allen tijde zelf de vastgelegde gegevens te corrigeren, als in MSG een loonaangifte- of UPA melding wordt getoond. Een terugkoppelcontrole wordt door de Belastingdienst of het UPA fonds aan je teruggekoppeld, indien de foutsituatie zich voordoet. Die terugkoppeling krijg je echter pas nadat je de foutieve aangifte al hebt ingezonden en deze door de betreffende instantie is gecontroleerd. Daardoor kan feedback lang op zich laten wachten. In Gemal hebben wij deze meldingen opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in MSG worden getoond. Je kunt de fout dan in een correctieproductie herstellen, zodat je daarnadirect een correcte aangifte kunt indienen.   Een extra controle, te herkennen aan het format Cxxxx, wordt door de belastingdienst op termijn waarschijnlijk omgezet tot een terugkoppel- of poortcontrole. In tegenstelling tot bij een terugkoppelcontrole, zul je als werkgever geen directe terugkoppeling krijgen vanuit de belastingdienst op het moment dat je de loonaangifte instuurt met daarin nog de foutsituatie. In Gemal hebben wij deze extra controles opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) worden getoond. Je kunt de foutsituatie dan in een correctieproductie herstellen. Hoe werkt het vanaf deze release? Per 2023 zijn er 17 gewijzigde meldingen en 9 nieuwe meldingen in Gemal. Er zijn geen meldingen verwijderd. In de Gemal handleiding, bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal wordt in de paragrafen 2.2 en 2.4 een toelichting gegeven op de condities. Ook vind je op die plekken de acties die je kunt ondernemen om de meldingen op te lossen. Gewijzigde meldingen Melding oud Type controle Melding nieuw Type controle L2216 Terugkoppel L2216 Poort C6223 Extra controle L2301 Terugkoppel L2070 Terugkoppel L2317  Poort L2077 Poort L2320 Poort L2048 Terugkoppel L2321 Terugkoppel L2060  Terugkoppel L2322 Terugkoppel C6422 Extra controle L2336 Terugkoppel C0923 Extra controle L2337 Terugkoppel C6622 Extra controle L2339 Terugkoppel C6522 Extra controle L2340 Terugkoppel L2258 Poort L2341 Terugkoppel L2260 Poort L2342 Terugkoppel L2262 Poort L2343 Terugkoppel L0054 Terugkoppel L0054 Poort L1612 Terugkoppel L1612 Poort L2224 Terugkoppel L2224 Poort L1914 Terugkoppel L1914 Poort Nieuwe meldingen Melding Type controle Meldingtekst L2302 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien is ongelijk aan € 0 terwijl de contractindicaties niet J-J-N zijn L2305 Terugkoppel De aangegeven Code aard arbeidsverhouding is niet 11, terwijl de Code soort inkomstenverhouding 15 en de Code fase indeling F&Z 1 of 17 is L2306 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf laag is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 15 en Code fase indeling F&Z gelijk is aan 1 of 17. L2307 Terugkoppel Er is een Code reden einde arbeidsverhouding 50 of 51, terwijl de Code aard arbeidsverhouding niet aangeleverd is met 18 of 83. L2316 Poort U hebt wel Premie Awf uitkering aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf uitkering. L2318 Poort U hebt wel Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf uitkering aangegeven, maar geen Premie Awf uitkering. L2327 Poort U hebt wel Gedifferentieerde premie Whk aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk. L2328 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk is ongelijk aan 0, terwijl werknemer op de datum aanvang tijdvak de AOW-leeftijd had. L2338 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon WW-Awf uitkering is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 62.   Actie Als een loonaangifte- of UPA melding in MSG wordt getoond, dan kun je in de handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding zou kunnen verhelpen. Je vindt deze uitleg bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal in de paragrafen 2.2 en 2.4. Corrigeer altijd de situatie in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond.  Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht. In het geval van een poortcontrole past Gemal de vastgelegde waarden zodanig aan dat de controle in de loon- of pensioenaangifte wordt gepasseerd. Dat betekent echter niet dat de door Gemal vastgelegde waarde juist is. Als een melding voor een poortcontrole wordt getoond in MSG, dien je zelf de waarden te corrigeren, zodat de melding verdwijnt. 2022-12/10 UBD (uitbetalingen aan derden) - Nieuw formaat IB-47- personeel niet in loondienst (PNIL)-vervolg Als aanvulling op de berichtgeving over dit onderwerp in de release notes van 2022-11:   Aanleiding De belastingdienst heeft een nieuw formaat IB-47 (UBD-gegevenslevering uitbetaling bij derden) doorgevoerd. Deze levering gebruik je onder andere indien er sprake is van netto betalingen aan derden (zonder ingehouden loonheffing), waarbij deze netto betalingen in dit nieuwe bestandsformaat aan de belastingdienst moet worden doorgegeven. Betalingen die je in 2022 hebt betaald, lever je bij de Belastingdienst aan tussen 1 januari en 31 januari 2023. Met deze levering kan de belastingdienst de IB-aangifte van de medewerker op dit vlak beoordelen. Deze levering bestaat al langer, maar het betreft een formaat-wijziging. Je kunt bij de belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen (het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund).   Let op: de Belastingdienst geeft aan dat je de UBD vanaf 2023 maandelijks mag indienen. Deze wijze van leveren wordt in Gemal niet ondersteund, omdat dit tal van correctie-aangiften tot gevolg kan hebben. In Gemal spaar je de betalingen over 2023 op, waarna je in 2024 een aangifte afroept over het gehele afgelopen kalenderjaar. Deze werkwijze wordt door de Belastingdienst toegestaan en wij hebben geconstateerd dat dit ook verreweg de meest gebruikte werkwijze was bij de IB-47 aangifte.   Wat is er nu beschikbaar? In release 2022-11 zijn de werkgevercodes en in- en uitvoercodes beschikbaar gekomen voor de nieuwe levering. Vanaf deze release is het mogelijk de levering zelf aan te maken. De levering wordt net als voorheen aangeroepen via lijstnr 3902 in een speciale productie. Deze afroep is ook beschikbaar via de bij het jaarwerk in Gemal Direct. Het aangemaakte bestand is op te halen via ‘zenden/ontvangen’, zoals voorheen het IB-47-bestand. Het is ook mogelijk het bestand op te halen via de file-API, indien je hiervoor reeds bent geregistreerd. Zie ook het artikel over de File API eerder in deze release notes.    Het bestand heeft het volgende formaat:  UBD_99999999L01_20220211103403.xml, hierin is 99999999L01 het loonheffingennummer en 20220211103403 het unieke nummer van de productie (gemal-afroepnummer en leverings-id bij de Belastingdienst). Het bestand wordt niet door Visma/Raet aangeleverd aan de Belastingdienst. Dit moet je zelf doen en dit verandert ook niet. Je kunt bij de Belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen. Het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund.   Let op: In MSG wordt bij nieuw personeel-niet-in-loondienst gesignaleerd of er gegevens missen . Als je de melding niet oplost zal het personeelslid niet opgenomen worden in de levering.   Aanpassingen op de levering en foutherstel: Om een aanlevering die is ingezonden aan te kunnen passen of een foutief aangemaakt en ingezonden levering in te kunnen trekken, wordt tegelijkertijd met het aanmaken van de leveringen, een intrekkingenbestand aangemaakt. Deze heeft het volgende formaat: UBD_99999999L01_202202111034031_intrekkingen.xml en is ook via zenden/ontvangen of de file-API op te halen. Voordat je een nieuwe aanlevering gaat aanmaken en inzenden is het van belang de oorspronkelijke aanlevering tegen te boeken door het intrekkingenbestand in te zenden!   Let op: Je gebruikt dit intrekkingenbestand dus alleen als je na het indienen van je aanvankelijke aangifte fouten ontdekt. Zie hiervoor de handleiding (hierna alvast gepresenteerd). Het is belangrijk om bij foutherstel eerst de intrekkingen in te sturen en daarna pas het nieuwe gecorrigeerde bericht! Nieuwe inzichten ten opzichte van release notes 2022-11 In de release notes van 2022-11 is gemeld dat de nieuwe werkgevercodes voor de ADRESgegevens in de UBD alleen voor administratiekantoren zijn. Dit is onjuist gebleken. Ook als je zelf de UBD verzorgt en indient, MOET je deze adresgegevens vullen. Dit kan helaas niet automatisch vanuit de bestaande instellingsadresgegevens in Gemal. Als je dit niet doet, zal je bij het inzenden een C-0006-melding krijgen. Dit is een soort terugkoppelmelding, de aangifte wordt wel geaccepteerd, maar je kan het verzoek krijgen de melding op te lossen. Vul de adresgegevens op instellingsniveau in bij alle instellingen, waarbij je uitbetalingen aan derden doet.   In de UBD-levering zijn een aantal verplichte gegevens om aan te geven welke inhoudingsplichtige aangifte doet. Onderstaande werkgevercodes zijn vrijgegeven voor deze aanlevering. Het is verplicht deze gegevens te vullen.   2.4.1 UBD straat Gegeven: UBD Straat Vastleggen: werkgevercode 02105. Straatnaam voor aanlevering UBD.   2.4.2 UBD huisnummer Gegeven: UBD huisnummer Vastleggen: werkgevercode 02106. Huisnummer voor aanlevering UBD.   2.4.3 UBD huisnummer toevoeging Gegeven: UBD huisnummer toevoeging Vastleggen: werkgevercode 02107. Huisnummer toevoeging voor aanlevering UBD. Deze code is facultatief   2.4.4 UBD postcode Gegeven: UBD postcode Vastleggen: werkgevercode 02108. Postcode voor aanlevering UBD.   2.4.5 UBD plaatsnaam Gegeven: UBD plaatsnaam Vastleggen: werkgevercode 02109. Plaatsnaam voor aanlevering UBD.   Handleiding UBD- (beschikbaar in januari): UBD aangiftebestand Met een speciale productie kunt u een UBD aangiftebestand (lijstnummer 3902) laten aanmaken in Payroll Gemal. Dit bestand bevat aangiftes voor alle registratienummers, waarvoor een bedrag UBD (uitvoercode 02140) is aangemaakt en op basis van de invoercode 02876 - UBD-code en/of de fiscale toetsing (uitvoercode 01560) bedragen geselecteerd zijn voor aanlevering in de UBD-levering. Via uitvoercode 02177 wordt in elke berekeningsmaand weergegeven of het registratienummer zal worden aangeleverd. Indien hier een bedrag staat in de laatste berekeningsperiode van het jaar, zal het registratienummer geselecteerd worden voor levering via de UBD-levering.    Wij leveren dit bestand niet rechtstreeks voor u bij de Belastingdienst aan, zoals dat voor de reguliere loonaangifte wel gebeurt. Het bestand wordt via Zenden en Ontvangen in Youforce beschikbaar gesteld. De bestanden zijn ook beschikbaar via de file-API mocht je al over zijn op de File API.    Na het afroepen van lijstnummer 3902 zullen er 2 bestanden klaar staan in zenden en ontvangen:  een bestand beginnend met UBD - dit is het bestand met de aan te leveren gegevens een bestand eindigend met Intrekkingen - dit is het bestand om, in het geval van foutherstel, de oorspronkelijke levering in te trekken.   Voorbeeld: UBD-bestand : UBD_99999999L01_20220211103403.xml Intrekkingenbestand: UBD_99999999L01_20220211103403_intrekkingen.xml Je moet het UBD-bestand opvoeren/inlezen in het gegevensportaal van de Belastingdienst. Hoe je dat doet kun je lezen in de 'Handleiding Opgaven uitbetaalde bedragen aan derden'. Deze wordt jaarlijks vernieuwd en kun je downloaden van de website van de Belastingdienst. Het kan voorkomen dat de ingeleverde UBD-aanlevering foutief is en hersteld moet worden. Hiervoor is het intrekkingen-bestand bedoeld. Voordat dit bestand ingezonden kan worden om de foutieve levering te herstellen, moet de bestandsnaam aangepast worden.   Voorbeeld: Intrekkingenbestand: Intrekking_UBD_99999999L01_20220211103403.xml hernoemen naar: UBD_99999999L01_20220211103403.xml   Na aanpassingen van de foutieve gegevens, kan met lijstnummer 3902 een compleet nieuwe UBD-bestand met opvoeringen aangemaakt worden, ter vervanging van de foutieve. Volgorde na constatering dat de ingeleverde UBD-levering foutief is: Intrekken door het intrekkingenbestand in te dienen bij de Belastingdienst (naamgeving bestand aanpassen). Corrigeren van de fouten in Gemal, door middel van bijvoorbeeld een aanvullende correctieproductie over maand 20XX-12 en deze controleren. Opnieuw afroepen van lijstnummer 3902 en indienenn van het aangemaakte XML bestand bij de Belastingdienst Let op: het is belangrijk deze volgorde aan te houden, anders kunnen er foutieve gegevens bij de Belastingdienst blijven staan. 2022-12/11 Resultatenoverzicht aanpassingen ivm IKV (opdracht 4699) Per 2023 worden er veel wijzigingen doorgevoerd in Gemal in verband met salarisverwerking per IKV. In voorbereiding op deze wijzigingen zijn in deze release het resultatenoverzicht (PDF versie en CSV) beiden aangepast.    Voor salarisproductie 12-2022 is het van belang dat het resultatenoverzicht CSV een extra kolom bevat na het registratienummer. Als je dit bestand inleest in een andere applicatie, dan kan het zijn dat je deze applicatie moet voorbereiden op het nieuwe format.  Een volledig overzicht van de wijzigingen in de functionaliteit per 2023 kun je nalezen in de Gemal IKV handleiding 2023.    Let op: in deze handleiding lees je dat bij werkgevercode 32003 een nieuwe waarde 2 (data per IKV apart tonen in resultatenoverzicht CSV) wordt toegevoegd. Deze functionaliteit is pas vanaf 2023 te gebruiken. 2022-12/12 LIV normbedragen per uur en per jaar verhoogd met terugwerkende kracht In het Belastingplan 2023 is afgesproken om met terugwerkende kracht tot 2022 het LIV te verhogen. Het betreft alleen het reguliere LIV, dus niet het jeugd-LIV De groep werknemers voor wie je subsidie ontvangt blijft gelijk Het bedrag per verloond uur is verhoogd van €0,49 naar €0,78 (vastgelegd op werkgevercodes 3363 en 3367) Het maximum jaarbedrag is verhoogd van €960 naar €1520 (werkgevercodes 3364 en 3368) Let op: Deze wijziging is reeds aangenomen in de Tweede Kamer, maar wordt nog beoordeeld door de Eerste Kamer. Wij hebben gemeend dat het belangrijk is om deze wijziging toch al door te voeren in onze ondersteuning, zodat je bij je decemberproductie nog een duidelijk signaleringsoverzicht ontvangt, waarin je ziet wat de LIV bedragen zullen zijn die je in 2023 zult ontvangen. De kans wordt zeer klein geacht dat de wijziging door de Eerste Kamer wordt tegengehouden. Indien je toch het overzicht wilt baseren op de oude bedragen, dan kun je op de hierboven genoemde werkgevercodes zelf het oude bedrag vastleggen. Denk er in dat geval wel aan dat je deze waarden in 01-2023 weer verwijdert, anders mis je in de toekomst de ondersteuning die wij bieden op basis van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Automatische herrekening 12-17 Alle werknemers die reeds in aanmerking komen voor het LIV (er is een bedrag op uitvoercode 02266 berekende LIV) zullen wij automatisch herrekenen. Je vindt deze herrekening terug in MSG met reden 12-17. Opgeloste meldingen 2022-12/13 Presentatie Fase Indeling F&Z Melding Invoercode 02267 Fase indeling F&Z is een code, waarbij je een keuze hebt uit een select aantal waarden. Het is bij dergelijke codes gebruikelijk om het nummer van de gekozen waarde te tonen in de output van Gemal. Door een onjuiste inrichting, bleek Gemal de vastgelegde waarde te presenteren als bedrag. Oplossing Wij hebben de inrichting gewijzigd voor invoercode 02267, op werkgevercode 57003 type invoercode van waarde B (bedrag) naar Q (codering). De presentatie is daarom vanaf deze release weer correct. Actie Hiervoor is geen actie nodig. 2022-12/14 Betaald ouderschapsverlof bij min-max contracten (change 3848614) Melding Bij min-max contracten (invoercode 3182 met waarde 1), werd ten onrechte betaald ouderschapsverlof (uitvoercode 00672) niet berekend. Dit werd veroorzaakt omdat de berekening gebruik maakte van uitvoercode 2139- uren contractloon. Deze uitvoercode is echter niet aanwezig bij min-max contracten. Oplossing Dit is hersteld. De berekening van uitvoercode 00672 zal bij min-max contracten berekend worden alsof uitvoercode 2139 wel is berekend. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Herrekening 12-02 Je vindt deze herrekening terug met reden 12-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/15 Grondslag 55107 voor uitkeringsbetalingen werkt niet voor UFO premie Grondslag 55107 Samenloop SV tarief wordt gebruikt om betalingen te markeren als uitkeringsbetaling. Voor het WW-AWF tarief (in 2022 laag, in 2023 uitkering) Voor het AOF tarief (uitkering) Voor de UFO premie Als je als werkgever een uitkering namens UWV doorbetaalt aan een werknemer (werkgeversbetaling), dan betaal je SV premies over die uitkering. UWV vergoedt die SV premies weer aan je op het moment dat het uitkeringsbedrag wordt verstrekt. Er is een uitzondering voor de UFO premie. UWV betaalt deze premie als enige SV premie rechtstreeks aan het fonds. Je hoeft als werkgever dus geen UFO premie over de uitkering meer te betalen en krijgt deze ook niet vergoed.   Je geeft aan dat er sprake is van deze situatie door invoercode 02492 Werkgeversbetaling UFO vast te leggen met waarde 2.   Melding Gemal zou in bovenstaande situatie het bedrag van alle uitvoercodes in grondslag 55107 (alle uitkeringen) moeten optellen en dit bedrag in mindering brengen op de grondslag voor de UFO premie (uitvoercode 01675). Het bleek dat Gemal echter alleen een reeks vooraf gedefinieerde codes in mindering bracht op de uitkering, de codes die toevallig ook op A(lgemeen) niveau in grondslag 55107 waren opgenomen. Indien je zelf een uitvoercode aan deze grondslag toevoegde, werd deze dus niet met de grondslag voor de UFO premie verrekend. Oplossing Dit is aangepast. Vanaf deze release worden alle uitvoercodes in grondslag 55107 beschouwd als uitkeringsbetaling tbv de berekening van de grondslag voor de UFO premie. Actie Er is geen actie benodigd. Herrekening 12-09 Alle werknemers met een uitkeringsbetaling (een uitvoercode in grondslag 55107) én een grondslag voor de UFO premie (uitvoercode 01675) zullen worden herrekend. Je vindt deze herrekening terug met reden 12-09 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).    Let op: alleen als je zelf een uitvoercode hebt toegevoegd aan grondslag 55107, bijvoorbeeld een code voor bruto diversen, dan zal deze herrekening tot verschillen leiden bij werknemers die een betaling hebben ontvangen op die code. De reguliere uitvoercodes voor uitkeringsbetalingen, dat zijn alle codes die op A(lgemeen) niveau zijn opgenomen in grondslag 55107, zijn reeds correct verwerkt. Het is voor ons helaas niet mogelijk om de herrekening specifieker te definiëren. 2022-12/16 Onterechte vaststelling uurloon (change 3951608) We constateren dat, in vrij uitzonderlijke situaties, de vaststelling van een uurloon niet altijd correct is. Dit doet zich voor wanneer je in een grondslag voor bijvoorbeeld de vaststelling van uurlonen (ORT, verlofuren, etc), de uitvoercode 01028 (ORT op basis van percentage over salaris) hebt opgenomen. Daarnaast moet je bij de medewerker invoercode 01011 (Garantietoelage) hebben vastgelegd in de vaste gegevens, terwijl bij de medewerker zelf de uitvoercode 01028 niet voorkomt maar deze dan wel geteld wordt in die grondslag voor uurlonen.   Automatische herrekening 12-12 In periode 2022-12 zullen we een automatische herrekening doen voor medewerkers met invoercode 01011 in de vaste gegevens. Hierbij zullen lang niet altijd verschillen optreden, omdat we er voor kiezen de doelgroep van te herrekenen medewerkers ruim te nemen. Je vindt de herrekening terug op het verslag Mutaties en Signalen Gemal (MSG) met reden 12-12. 2022-12/17 Waarnemingstoelage met afwijkende ingangsdatum (change 3822150) Melding Bij het stoppen of opgeven van een waarnemingstoelage (uitvoercode 01185), halverwege de maand, werd deze toelage in de grondslagen waarin deze was opgenomen niet correct meegenomen. Daarom was bijvoorbeeld het uurloon ORT, als uitvoercode 01185 daar in de grondslag zat, incorrect in de maand na de wijziging.  Oplossing Dit is aangepast.  Actie Er is geen actie benodigd. Herrekening 12-13 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers, waarbij de toelage met een afwijkende ingangsdatum is opgegeven of gewijzigd. Deze herrekening kan worden herkend aan reden 12-13 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/18 Grondslag Betaald Ouderschapsverlof bevat verkeerde uitvoercode (change 3792227) Melding Een klant wees ons erop dat in de grondslag voor het Betaald Ouderschapsverlof (55117) onterecht uitvoercode 2056 Correctie grondslag korting ouderschapsverlof was opgenomen, en niet uitvoercode 2055 Correctie grondslag korting betaald ouderschapsverlof. Ook klopte de tekst bij zowel in- als uitvoercode 2055 nog niet: er stond nog levensloop in de naam. Oplossing We hebben grondslag 55117 voor Betaald Ouderschapsverlof aangepast. Uitvoercode 2056 is uit de grondslag gehaald en uitvoercode 2055 is toegevoegd.    Ook hebben we herrekening 12-14 gebouwd, waarbij alle dienstverbanden, die gebruik maken van uitvoercode 2055 of 2056 en in 2022 Betaald Ouderschapsverlof hebben opgenomen, worden herrekend.   De naamgeving van de deze en ook enkele andere codes is aangepast van levensloop naar BOSV-naamgeving.   Let op: Het was helaas niet meer mogelijk om de tekst bij de in- en uitvoercode per 12-2022 ook in HR Core te verwerken. De wijziging zal daar pas per 01-2023 van kracht worden. Dit betreft puur een tekstueel verschil en dit heeft geen invloed op de verwerking in Gemal. Actie Er is geen actie benodigd. Herrekening 12-14 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers met een waarde op uitvoercode 2055 of 2056 en die in de vaste gegevens en die in 2022 Betaald Ouderschapsverlof hebben opgenomen. 2022-12/19 Geen loonheffing bij meerdere dienstverbanden in combinatie met een uitkering (change 3801474) Melding In het geval van meerdere dienstverbanden, waarvan er zich bij één daarvan een uitkeringssituatie voordeed, werd er in sommige gevallen geen of incorrecte loonheffing berekend, als invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO op waarde 2 stond.  Oplossing Per 2023 is dit probleem opgelost.  Actie Als er zich in 2022 een dergelijke situatie heeft voorgedaan bij één van jouw werknemers dien je voor die werknemer invoercode 02492 met waarde 0 vast te leggen in 2022. Dit zorg ervoor dat de loonheffing correct berekend wordt. Per 2023 dien je invoercode 02492 weer op de waarde 2 zetten als dat van toepassing is bij die werknemer. Let op! Deze wijziging kan eventueel tot vorderingen leiden.  2022-12/20 Incorrecte loonheffing bij meerdere dienstverbanden in combinatie met een uitkering (change 3812916) Melding In het geval van meerdere dienstverbanden, waarvan er zich bij één daarvan een uitkeringssituatie voordeed, werd er in sommige gevallen incorrecte loonheffing berekend. Dit had te maken met de instelling van invoercode 02457. Als deze op waarde 2 stond werd er in sommige gevallen een incorrecte loonheffing berekend.  Oplossing Dit is opgelost.  Herrekening 12-18 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers met invoercode 02457 waarde 2, in combinatie met een gekoppeld dienstverband. Deze herrekening is te herkennen aan reden 12-18 in MSG.   Let op: Deze herrekening kan eventueel tot vorderingen leiden.  2022-12/21 Resultatenoverzicht code netto betaling niet altijd correct Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   update 21/11/22 16.00u. Er zijn nog situaties waardoor het resultatenoverzicht niet correct is. Dit wordt geanalyseerd en we houden je op de hoogte.   update 21/11/22 De fix is doorgevoerd waarmee de resultaten correct worden gepresenteerd. Om alsnog de correcte resultaten te ontvangen kun je met een speciale productie de benodigde overzichten afroepen. Dit doe je met het pad: Selecteren werkgever/productie / Afroep overzichten/bestanden / afroep variabel. Daar kun je de overzichten, waarmee je werkt, alsnog afroepen, De resultatenoverzichten met lijstnummer 0601 t/m 0605, terugkoppeling uitvoercodes 1917, journaalposten 3701/4703 en of 3801/4704.   update 18/11/22 Na analyse blijkt dat de resultaten niet goed werden weggeschreven wanneer er bij een medewerker sprake was van een loonverdeling die later dit jaar ongedaan is gemaakt. Deze medewerker(s) krijgen in de november productie een foutief resultaat; niet alleen op het netto salaris maar bij meerdere berekeningen/uitvoercodes van het dienstverband. Dit probleem kan zich daarna voordoen op het resultatenoverzicht (ook csv), de journaalposten en het 1917 bestand. De betaalbestanden zijn geen onderdeel van dit probleem en zijn hierdoor niet geraakt. We gaan dit herstellen en komende nacht, van de 18e op de 19e november, zal de aanpassing in productie worden genomen. De oplossingsrichting daarna is dat je met een speciale productie de foutieve overzichten alsnog kunt afroepen. Wanneer de aanpassingen zijn doorgevoerd doen we nog een update hierover.   17/11/22 We krijgen vragen aan de desk over een (soms) onjuiste waarde van uitvoercode 01500 (netto loon) op het resultatenoverzicht (ook in csv-formaat). Dit probleem lijkt zich alleen voor te doen op het resultatenoverzicht; de waarde van uitvoercode 01500 in het 1917-bestand lijkt correct te zijn en ook de fysieke betaling wordt correct klaargezet in de BetaalManager (RBM). We zijn deze situatie aan het analyseren en zullen je hierover verder berichten zodra we meer informatie hebben. CAO informatie CAO Ambulancezorg 2022-12/22 maximum ORT herrekening Melding In de release notes van 2022-10/10 was beschreven dat er herrekend werd in verband met het ophogen van het maximum inpasnummer ORT met reden 10-05. Daarbij is echter een te kleine groep werknemers herrekend: alleen de werknemers met een inpasnummer tussen de 9028 en 9032 (het oude en nieuwe maximum) werden herrekend. Werknemers met een inpasnummer boven de 9032 kunnen ook recht hebben op ORT en het bedrag hiervan zou na het verhogen van het maximum inpasnummer ORT hoger moeten zijn. De werknemers boven de 9032 dienden daarom ook te worden herrekend.  Oplossing De werknemers die in oktober niet zijn herrekend worden nu alsnog herrekend. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Herrekenening 12-04 Je vindt deze herrekening terug als reden 12-04 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  CAO Gemeenten / SGO 2022-12/23 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12 Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00, die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij wethouders met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” bij onderdeel 3. 2022-12/24 Uitvraag salarisgegevens Het A+O fonds voert jaarlijks de Personeelsmonitor uit. Deze wordt deels gebaseerd op de geanonimiseerde salarisbestanden van medewerkers, die tot de gemeentelijke bezetting behoren. Voor het gebruik van deze bestanden heb je als gemeente, gemeentelijk samenwerkingsverband of regionale uitvoeringsdienst (RUD) schriftelijk toestemming gegeven aan het A+O fonds Gemeenten. Degenen die deze toestemming hebben gegeven, willen we bij deze verzoeken te verifiëren dat de machtiging ook voor Gemal is vastgelegd, uiterlijk in periode 12 [1]. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Jaarlijkse leveringen, bij Code deelname databank VNG (werkgevercode 10611). 2022-12/25 Eenmalige uitkering december Op dit moment zijn partijen in onderhandeling voor een nieuw akkoord CAO Gemeenten. Vooruitlopend hierop, hebben werkgeversvereniging en bonden afgesproken om tussentijds een eenmalige uitkering te doen voor december 2022. Op 23 november wordt een definitief akkoord van achterbannen verwacht op het uitkeringsvoorstel. We gaan er van uit dat dit akkoord er ook daadwerkelijk komt. Onder voorbehoud van goedkeuring geldt het volgende. Algemeen Voor de inrichting van de uitkering op CAO-niveau gaan we in Gemal Direct Inrichting (GDI) uit van Uitkeringsregeling-2. We zien enkele werkgevers die deze regeling voor eigen gebruik ingericht hebben. We verzoeken deze werkgevers contact op te nemen met ons Service Center voor een workaround.   We hebben deze uitkering ingericht voor CAO Gemeenten (code CAO = 27) en CAO SGO (code CAO = 83). De Veiligheidsregio’s (code CAO = 82) volgen weliswaar de CAO Gemeenten, maar sluiten zelf, afzonderlijk van gemeenten, de arbeidsvoorwaarden af en moeten zelf de eigen rechtspositieregeling hierop aanpassen. In de inzetbrief CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s 2023 is hiervoor ook een eenmalige uitkering opgenomen maar met enkele andere specificaties dan die van de CAO Gemeenten. Specificaties uitkering Gemeenten In het akkoord is een eenmalige bruto uitkering opgenomen per december 2022. Hiervoor gelden de volgende bijzonderheden: In Gemal Direct Inrichting (GDI) gaan we deze uitkering aansturen bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkering > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 2, waarvan de tekst is aangepast in “02 Eenm.uitkering dec.”. Daar kun je een aantal van de specificaties ook terugzien. De uitkering is van toepassing voor medewerkers met arbeidsovereenkomst op grond van CAO gemeenten of SGO en indienst op 1 december 2022. Dus de medewerker die in dienst komt op 2 december of uit dienst gaat op 30 november krijgt geen uitkering. Medewerkers, verloond via schaal A participatieschaal, hebben wel recht op de uitkering.  De leden van de vrijwillige brandweer zijn uitgesloten van de uitkering. De buitengewone ambtenaren burgerlijke stand vallen in de regel niet onder de reikwijdte van de CAO gemeenten. Voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie was bij de vorige eenmalige uitkering expliciet opgenomen dat ze ook in aanmerking kwamen voor de uitkering. Dit keer echter niet, waardoor ze nu ook niet automatisch uitbetaald krijgen. Medewerkers met code salarisregeling gemeenten (werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34) die op 1 december 2022 verloond worden tegen schaal 0001 t/m 0008, of participatieschaal PA-A (Banenafspraak), ontvangen (naar rato) het bedrag behorend bij werkgevercode 25219 (€ 750,00). Medewerkers met code salarisregeling gemeenten (werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34) die op 1 december 2022 verloond worden tegen schaal 0009 t/m 0018, of 010A of 011A, ontvangen (naar rato) het bedrag behorend bij werkgevercode 25220 (€ 375,00).  De uitbetaling vindt plaats op uitvoercode 01004 met als standaardtekst “Eenm.uitkering”.  Deze uitkering is pensioengevend, we nemen daarom uitvoercode 01004 op in de grondslag ABP (werkgevercode 55056). Voor fulltimers en vaste parttimers is bepalend de deeltijdfactor op 1 december. Omdat we ook voor de bepaling van de schaal moeten peilen op  1 december, hebben we de programmatuur hierop aangepast.   De uitkering is gemaximeerd. Dat wil zeggen: bij een medewerker met 110% deeltijdfactor is het nominale bedrag bijvoorbeeld niet 110% * € 750,00 = € 825,00, maar vindt maximering plaats op € 750,00.  De uitkering is ook gemaximeerd over de dienstverbanden heen. Dat wil zeggen: bij een medewerker met gekoppelde meerdere dienstverbanden kan sprake zijn van een dienstverband 50% en een dienstverband 60%. Het totale nominale bedrag over beide gekoppelde dienstverbanden mag niet meer zijn dan bijvoorbeeld 100% * € 750,00 = € 750,00.  De uitkering is niet te beschouwen als een arbeidsvoorwaardenbedrag in de zin van afzonderlijke verantwoording in de Loonaangifte. Deelnemers aan een verlofregeling zoals (deels) betaald of onbetaald verlof of ziekteverlof, krijgen de uitkering zonder dat deze gekort wordt. We hebben dit daarom in de grondslag aangestuurd. Flexkrachten krijgen de eenmalige uitkering. De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de geldende bepalingen van artikel 16 ABU-cao en artikel 16 NBBU-cao, schrijven voor uitzendkrachten voor dat zij recht hebben op eenmalige uitkeringen die bij de inlener (lees: de gemeente en gemeentelijke organisaties) gelden. Voor de payrollmedewerkers is in artikel 2.6 cao Gemeenten afgesproken dat zij een gelijke beloning ontvangen. De eenmalige uitkering valt daaronder. Wanneer je een medewerker verloont als uurloner / oproepkracht, dan vindt de berekening plaats over de uren gewerkt in november, zoals vastgelegd in december. Met andere woorden: je moet dan de blokkade / een afwijkend bedrag vastleggen voor periode 2022-12. Dus heeft een oproepkracht in november bijvoorbeeld 20 uur gewerkt, dan ontvangt hij 20/156e op basis van de betaling in december. Voor oproepkrachten moet rekening gehouden worden met een minimum-urengarantie van 15 uur per maand. Dit wordt niet automatisch ondersteund. Dus heeft een oproepkracht in november bijvoorbeeld 8 uur gewerkt, dan moet je voor hem 15/156e van het uitkeringsbedrag vastleggen. Actie Blokkeer voor degenen die de uitkering niet moeten krijgen de eenmalige uitkering met invoercode 01004 met waarde 0,01 variabel in de periode van vaststelling: 2022-12.  Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan doe je dat variabel in de periode van ‘uitbetaling’: 2022-12. Stel vast wie als oproepkracht het minimumbedrag moet ontvangen en leg dat (het zelf berekende bedrag) vast. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01004 in je journaalposten, eigen cumulaties, etc. CAO Jeugdzorg 2022-12/26 Vergoeding bedrijfshulpverleners In de cao staat het volgende artikel: Als de werknemer bedrijfshulpverlener is, dan ontvangt de werknemer in december een vergoeding van € 175,- bruto. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uren de werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst werkt. Is de werknemer een deel van het jaar bedrijfshulpverlener, dan ontvangt de werknemer een deel van dit bedrag. Dit bedrag is evenredig met het aantal dagen dat de werknemer bedrijfshulpverlener was.   In Gemal kan je een dergelijke vergoeding variabel vastleggen met een bruto diversen code (onder andere invoercodes 00700 t/m 00875). Let wel op dat deze code niet voor iets anders in gebruik is en wellicht in grondslagen is opgenomen, waarvan dit niet de bedoeling is. Je kunt dit eenvoudig checken door in Gemal Direct te navigeren naar werkgevergegevens → in- en uitvoercodes → overzicht uitvoercodes. Hier geef je de geselecteerde uitvoercode op. Gemal toont vervolgens een overzicht van de grondslagen waarin deze code is opgenomen. CAO Onderwijs 2022-12/27 CAO PO - Geen opbouw OOP EJU bij een ID-schaal (change 3932843) Melding Door de salaristabel-wijziging voor de id-banen is de opbouw van de OOP EJU (eju-5) teniet gedaan. Dit zou leiden tot geen uitbetaling van deze structurele uitkering in december. Oplossing Dit is hersteld. Er wordt ook voor de schaalnummers id-1 t/m id-3 weer het recht  OOP EJU opgebouwd. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig.  Voor de CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met schaalnummer id-1 t/m id-3 herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-03 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-12/28 CAO PO - Bindingstoelage Peil (EJU-3) ten onrechte opgenomen in grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden (change 29896303) Melding Bij de inrichting van de Bindingstoelage Peil (EJU-3) is ten onrechte uitvoercode 01644 Recht EJU-3 opgenomen in de grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden. Oplossing De grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden is aangepast. Aangezien de uitvoercode 02258 (Opbw arbdsvwdnbdr) opgenomen is in de grondslag voor het dagloon bij benadering kan deze ook wijzigen. Herrekening 12-16 In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Voor CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met een Recht EJU-3 (uitvoercode  01644) herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-16 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-12/29 CAO VO - Uitkering OOP VO in oktober 2022 (change 3932843) Melding De structurele eindejaarsuitkering EJU OOP Oktober is niet correct opgenomen in de grondslag ABP (55056). Niet het recht met uitvoercode 01838 maar de uitbetaling met uitvoercode 00628 is opgenomen. Oplossing De grondslag ABP is aangepast. De wijziging resulteert in het wegvallen van de ABP variabele en toevoegen van uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Het ABP Productloon 2023 zal met deze aansturing gelijkwaardig zijn, maar door het recht op te nemen wordt begin van het jaar deze uitkering al meegenomen in het productloon ABP, in plaats van een variabele doorwerking het jaar opvolgend. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Voor de CAO 26 (Voortgezet Onderwijs) worden registratienummers met een EJU OOP (uitvoercode 00628) herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). CAO Politie 2022-12/30 Salariswijziging aspiranten In het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Politie was onder andere de tegemoetkoming verhoogd voor aspiranten in het eerste jaar van de politieopleiding [1]. In aanvulling hierop is onlangs met de politiebonden een salarisverhoging afgesproken voor aspiranten Bijlage II, V en VI van het Besluit Bezoldiging Politie. Voor Gemal betreft dit dan de medewerkers die verloond worden volgens schaal (invoercode 02351) = 002A of 003A of 004A of 005A of 006A, 007A en trede (invoercode 02326) = 01 of 02 of schaal 008A en trede 01 of 02.  Automatische herrekening 12-07 Voor deze medewerkers zullen we in periode 2022-12 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug op het overzicht Mutaties en Signalen Gemal met als reden 12-07. Actie Met ingang van 29 november kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API). Meer informatie [1] zie releasenotes Gemal 2022-08/38 CAO Provincies 2022-12/31 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12 Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij gedeputeerden met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van provincies”, bij onderdeel 3. CAO Rijkspersoneel 2022-12/32 Nieuwe CAO 2022-2024 - Eenmalige uitkering We hebben je al eerder geïnformeerd over de wijzigingen, voortkomend uit de CAO Rijk, die in juli was afgesproken [1]. In vervolg daarop geldt het volgende: Voor december 2022 is in de nieuwe CAO 2022-2024 een eenmalige uitkering afgesproken. Deze uitkering is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar, 2021-12. Hiervoor gelden de volgende specificaties: de uitkering is van toepassing voor werknemers met een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden; er geldt hierbij een peildatum indienst van 01-12-2022; het uit te keren fulltime bedrag is € 450,00 bruto; het bedrag moet bepaald worden naar rato van de deeltijdfactor op 01-12-2022; gedeeltelijke doorbetaling van het maandinkomen, zoals bijvoorbeeld bij verlofregelingen, zijn niet van invloed op de hoogte van het bedrag; bij volledig ontbreken van maandinkomen vindt geen uitkering plaats tenzij dit is als gevolg van een periode van maximaal zes weken verlof op grond van de CAO Rijk, of op grond van de Wet arbeid en zorg of vanwege een VWNW-verlofperiode; de uitkering is pensioengevend; Inrichting We hebben de uitkering ingericht in GDI> Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen bij 02 Eenm. uitkering dec. De uitkering wordt uitbetaald met uitvoercode 01004 met als standaardtekst “Eenm. uitk. dec.” Omdat de uitkering pensioengevend is, nemen we de uitbetaling op in de grondslag ABP als telling voor de variabelen opbouw ABP volgend jaar (uitvoercode 01004 in grondslag werkgevercode 55056). Gezien het incidentele karakter moet deze uitkering niet meegenomen worden als arbeidsvoorwaardenbedrag ten behoeve van de loonaangifte. We kunnen in Payroll Gemal niet onderscheiden naar volledige / of gedeeltelijke korting of naar de reden van de (verlof)korting. Je kunt zelf de betaling blokkeren door invoercode 01004 in de stamgegevens vast te leggen met waarde 0,01 per 2022-12.  Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan blokkeer je de uitkering en gebruik je een bruto diversen code (denk eraan om deze dan ook in de grondslag ABP op te nemen). Actie Denk aan het eventuele opnemen in je journaalpost, comprimeertotalen, etc van uitvoercode 01004 Inventariseer en blokkeer de betreffende medewerkers  Meer informatie [1] Zie release notes Gemal: CAO Rijkspersoneel - 2022-08/39 Nieuwe Cao rijk 2022-2024 en CAO Rijkspersoneel - 2022-09/31 Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris CAO VVT 2022-12/33 Premie derde WW-jaar Loyalis Melding In de release notes van 2022-10/24 is de verzekering derde WW-jaar, conform de verzekering bij Loyalis, geïntroduceerd. Echter bleek dat de grondslag van de premie uitvoercode 01598 Loon SV was, maar de premie tegelijkertijd een aftrekpost voor het SV loon vormde.  Oplossing De uitvoercode van de premie (uitvoercode 01318) is nu met waarde 9 (negatief tellen) toegevoegd aan de grondslag van VRZ-regeling 13 (werkgevercode 55163), waarop de verzekering is ingericht.  Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor een ieder die onder de cao VVT valt en waarbij uitvoercode 01318 aanwezig is. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-11 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/34 Vergoeding bereikbaarheids-consignatiedienst en slaap-of aanwezigheidsdienst Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal 18-en van een uurloon, maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt.    Wij zullen deze bedragen gaan inrichten door middel van de functionaliteit van vergoeding per eenheid. De inrichting zal als volgt worden:   soort dienst bereikbaar ma-vr bereikbaar za-zo slaap ma-vr slaap za-zo invoercode 00865 00866 00867 00868 werkgevercode 3800 3800 3800 3800 waarde werkgevercode 3,50 7,00 7,50 15,00 uitvoercodes 0865 0866 0867 0868   Het is van belang dat je een eventueel roostersysteem of tijdsregistratiesysteem hier ook op aanpast. In de release notes van HR Core Beaufort zal hier meer informatie over worden gegeven.    Naast de vergoeding voor de dienst, zoals hierboven beschreven, heeft de werknemer, als er tijdens een bereikbaarheidsdienst daadwerkelijk arbeid dient te worden verricht, recht op een toeslag van 25%. Deze kan worden geboekt door middel van invoercode 01037 uren ORD tijdens bereikbaarheid (1e percentage). Ook hier dien je een aansluiting voor te maken met je eventuele roostersysteem of tijdsregistratiesysteem.   In de release notes van 2023-01 zullen wij je over deze wijziging binnen de VVT nogmaals informeren.  2022-12/35 Reiskosten na uit dienst Conform de CAO VVT, is de reiskostenregeling omtrent woon-werk verkeer gewijzigd per 1 juli 2022. Hierover hebben wij je in de release notes van 2022-07/45 geïnformeerd.  In de release notes van destijds is aangegeven, dat op W-niveau enkele werkgevercodes ingesteld dienen te worden op de gewenste waarde en welke codes dat betreft.  We merken dat niet alle werkgevers dit hebben gedaan en dat dit kan leiden tot een incorrect bedrag aan reiskosten.   Daarnaast hebben we verschillende meldingen gekregen over reiskosten die in de maand na uit dienst (als er over de laatste maand in dienst nog reiskosten worden betaald) niet worden uitbetaald. Ook dit heeft te maken met de inrichting op W-niveau.  Actie Controleer nog even goed of de werkgevercodes van de reiskosteninrichting op de gewenste waarden staan. Dit kan je doen door middel van de tabel uit de release notes van 2022-07/45.  Let erop dat je deze werkgevercodes inricht met terugwerkende kracht tot 2022-07 of 2022-08, afhankelijk van of je de reiskosten in de maand zelf of een maand achteraf betaald.  CAO Waterschappen 2022-12/36 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12 Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers”, maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij ambtsdragers met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van waterschappen”, bij onderdeel 3. CAO ziekenhuizen 2022-12/37 Uurloon ORT in combinatie met generatiebeleid (change 3889308) Melding De uitvoercode van het generatiebeleid (00695) stond met waarde 1 in de grondslag van het uurloon ORT (55085) bij de cao ziekenhuizen (cao 35). Dit was onterecht en zorgde voor een te hoog uurloon ORT. Oplossing Wij hebben uitvoercode 00695 bij de cao ziekenhuizen (35) op 8 (niet tellen) gezet, zoals bij de andere cao's. Actie  Hiervoor is geen actie nodig. Herrekening 12-05 Je vindt deze herrekening terug als reden 12-05 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/38 Cao ziekenhuizen salarisverhoging en eenmalige uitkering AMS’ers   Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Update 7 november - Van enkele klanten hebben we vernomen dat er bij eindejaarsuitkering 4 nog een percentage van 1% ligt vastgelegd op W(erkgever)niveau op werkgevercode 25611. Dit is hoogstwaarschijnlijk een restant van een eerdere eenmalige uitkering die na afloop is blijven staan. Dit percentage beïnvloedt nu echter de inrichting die door ons op C(AO)-niveau was gedaan voor de uitkering die in november dient te worden uitbetaald. Dat is niet de bedoeling.     Actie  Als je bij werkgevercode 25611, of een andere werkgevercode bij eindejaarsuitkering 4, nog een waarde hebt staan, dan doe je het volgende: Als voor de waarde een W is weergegeven, dan zet je deze op C. Dit betekent dat er onder de waarde die je op W-niveau hebt vastgelegd een waarde verborgen zit vanuit onze CAO ondersteuning. Als voor de waarde géén W is weergegeven, dan verwijder je de waarde geheel. Dit betekent dat er onder de waarde op W niveau geen waarde vanuit CAO ondersteuning aanwezig is. Je legt alle mutaties vast met terugwerkende kracht tot 2021-01. In het scherm met werkgevercodes selecteer je rechtsonder eerst TWK aan en je geeft periode 202101 op. Vervolgens wijzig je de werkgevercodes. In alle gevallen dien je in je salarisproductie collectief te herrekenen vanaf 2021-01. Een uitgebreide beschrijving hoe je dit doet is opgenomen in het eerdere bericht.   Update 1 november 2022 - De NVZ heeft bevestigd dat de afspraken in de ledenbrief van 21 oktober definitief zijn. Deze afspraken voor de medisch specialisten betreffen een eenmalige uitkering in november van €250, een salarisverhoging van 2% met terugwerkende kracht naar 1 januari en een thuiswerkvergoeding. Voor de eenmalige uitkering en salarisverhoging zullen we in de nacht van 1 op 2 november een tussentijdse release uitvoeren.  Eenmalige uitkering De eenmalige uitkering hebben we in Gemal ingericht op eindejaarsuitkering 4. Hier is voor gekozen omdat de eenmalige uitkering voor de cao ziekenhuizen die in maart is uitbetaald was ingericht op eindejaarsuitkering 3 en twee eenmalige uitkeringen in hetzelfde kalenderjaar op dezelfde eindejaarsuitkering tot problemen zou kunnen leiden.    Bij de inrichting zijn de volgende criteria aangehouden: De uitkering bedraagt €250 op basis van een fulltime dienstverband, dit bedrag wordt naar rato berekend bij een deeltijd dienstverband. De werknemer moest op 1 december 2021 in dienst zijn. De uitkering wordt niet gekort in het geval van langdurige ziekte of verlof. Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021.  De uitkering is niet gemaximeerd op €250 voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%. De uitkering geldt alleen voor werknemers met salarisregeling 45 (AMS’ers). De NVZ heeft nog geen uitspraak gedaan hoe de eenmalige uitkering verwerkt moet worden bij eventuele uurloners. Wij hebben wel geconstateerd dat deze binnen de salarisregeling AMS vrijwel niet voorkomen. Voor uurloners hebben wij vooralsnog dezelfde inrichting aangehouden als bij de eenmalige uitkering die in maart is uitbetaald bij de cao ziekenhuizen: een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december). Mocht dit niet gewenst zijn dan kan je de uitkering blokkeren door met invoercode 01055 (vast of variabel) de waarde van 0,01ct op te geven. Mocht je zelf een afwijkend bedrag willen vastleggen, dan kan je daarvoor ook invoercode 01055 gebruiken en daarop variabel het gewenste bedrag vastleggen. Dit bedrag zal het door Gemal berekende bedrag overschrijven. Als er werknemers zijn die onder een andere cao vallen, maar wel salarisregeling 45 (AMS) volgen, dan dien je het bedrag van de uitkering zelf te berekenen en vast te leggen door middel van invoercode 01055.   Omdat de peildatum van de uitkering 1 december 2021 betreft dien je een collectieve herrekening over vorig jaar aan te sturen om de uitkering tot uitbetaling te laten komen. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde 1 en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01. Aan het eind van dit bericht staat een instructie hoe je deze herrekening vastlegt.   Salarisverhoging   De nieuwe salaristabel geldt vanaf 2022-01 en zal door de collectieve herrekening vanwege de eenmalige uitkering ook met terugwerkende kracht worden toegepast.  Let wel op dat je de nieuwe salarisregeling eerst overhaalt via Youforce Zenden en Ontvangen.    Thuiswerkvergoeding   De thuiswerkvergoeding die geldt per 1 juli 2022 kan worden vastgelegd middels een bedrag per eenheid. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00).   Het aantal eenheden (thuiswerkdagen) dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200. Je kan van deze uitvoercode de tekst eventueel aanpassen naar “thuiswerkvergoeding” middels werkgevercode 05999. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.   Actie Leg in de salarisrun van november een collectieve herrekening over vorig jaar vast met werkgevercode 99221, waarde 1 en ingangsdatum 2021-01 (zie uitgebreide uitleg hieronder). Blokkeer desgewenst de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055, waarde 0,01 Leg desgewenst een afwijkend bedrag vast voor de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055. Download de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling via Youforce bij Zenden en Ontvangen Richt de thuiswerkvergoeding in als vergoeding per eenheid   Collectieve herrekening Voor toepassing van de eenmalige uitkering per peildatum 3 november 2021 en de salariswijziging per december 2021 is het noodzakelijk dat er een herrekening plaatsvindt over vorig jaar. Wij kunnen dit niet automatisch voor je doen. Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202101 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen   26 oktober 2022 - Afgelopen vrijdag is er een nieuwsbericht vanuit de NVZ verschenen omtrent een eventuele salarisverhoging en eenmalige uitkering voor de AMS’ers binnen de CAO Ziekenhuizen.    Wij zijn in contact met de NVZ. Zij hebben aangegeven dat de financiële afspraken definitief zijn. De officiële salaristabellen en de exacte parameters voor de eenmalige uitkering moeten wij echter nog ontvangen. Daarom kunnen we op dit moment nog geen wijziging doorvoeren. Zodra de informatie volledig is, zullen wij kijken op welke termijn we de wijzigingen in de salaristabellen kunnen doorvoeren en de eenmalige uitkering kunnen inrichten.   Middels updates op dit bericht houden wij je hiervan op de hoogte. CAO Zorgverzekeraars 2022-12/39 Cao zorgverzekeraars Definitief akkoord   Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   De cao zorgverzekeraars heeft recent een definitief akkoord gesloten over een nieuwe cao.  In dit akkoord zijn verschillende dingen overeengekomen: Salarisverhoging per 1-10-2022 Salarisverhoging per 1-10-2023 Eenmalige uitkering in november 2022 Bepaling van percentage doorbetaling tijdens betaald ouderschapsverlof   In de release van 2022-12 zal de salaristabel die geldt per 1-10-2022 aangepast zijn. Echter is het niet meer mogelijk om de eenmalige uitkering voor de salarisrun van november in te regelen omdat het overgrote deel van jullie de salarisrun van november al zal hebben gedraaid en nog niet alle parameters duidelijk zijn. Wij streven ernaar om de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk in te richten. Het is nog niet duidelijk of dit in de eerstvolgende release of een tussentijdse release zal zijn, maar wij zullen er alles aan doen om deze te leveren voordat je productie 2022-12 draait.    Naast de salaristabel en eenmalige uitkering zullen wij ook verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof) bijwerken met de juiste inrichting. Dit zal gebeuren in de release van 2022-12. Pensioenfonds PFZW 2022-12/40 Korting ziekte ten onrechte in maandgrondslag PFZW (change 3798610)  Melding Uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte zat in de maandgrondslag van PFZW (werkgevercode 55052). Dit was onterecht, omdat op deze manier uitvoercode 02326 Variabelen Pfzw ten onrechte werd verlaagd.    Conform de voorschriften van PFZW, wordt de korting bij langdurige ziekte verrekend in het regelingloon. Dit wordt reeds correct aangestuurd, doordat werkgevercode 13020 (volgnr 1) is vastgelegd met waarde 1. De hierboven beschreven fout betrof dus een dubbele korting. Oplossing Uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte is uit de maandgrondslag PFZW gehaald. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Je vindt de herrekening terug als reden 12-06 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-12/41 UPA/PFZW doorgifte verloonde uren middels uitvoercode 02242 niet correct bij deeltijdfactor > 100% (change 3905904) Melding De doorgifte van de verloonde uren naar PFZW (UPA) ,middels uitvoercode 02242, is foutief bij een deeltijdfactor > 100%. Oplossing Dit is aangepast.  Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor een ieder waarvoor uitvoercode 02242 wordt berekend en die een deeltijdfactor heeft > 100%.  Door deze herrekening worden de verloonde uren in UPA hersteld. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Automatische herrekeningen 2022-12/42 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 12-02 Betaald ouderschapsverlof bij min-max contracten (change 3848614) 12-03 CAO Primair onderwijs - Geen opbouw OOP EJU bij een ID-schaal 12-04 CAO Ambulancezorg - Maximum ORT herrekening 12-05 CAO Ziekenhuizren - Uurloon ORT in combinatie met generatiebeleid (change 3889308) 12-06 Korting ziekte uit maandgrondslag PFZW 12-07 CAO Politie - Gewijzigde salarisbedragen 12-08 CAO Voortgezet onderwijs - Uitkering OOP VO in oktober 2022  12-09 Grondslag 55107 samenloop SV en UFO premie 12-10 UPA/PFZW doorgifte verloonde uren middels uitvoercode 2242 niet correct bij deeltijdfactor > 100% (change 3905904) 12-11 CAO VVT - Premie derde WW-jaar 12-12 Onterechte vaststelling uurloon (change 3951608) 12-13 Waarnemingstoelage met afwijkende ingangsdatum 12-14 Grondslag Betaald Ouderschapsverlof bevat verkeerde uitvoercode (3792227) 12-15 -Vervallen herrekening- 12-16 CAO Primair onderwijs - Bindingstoelage Peil (EJU-3) ten onrechte opgenomen in grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden (change 29896303) 12-17 LIV normbedragen per uur en per jaar verhoogd met terugwerkende kracht 12-18 Loonheffing in combinatie met gekoppeld dienstverband en code 02457 = 2      
Volledig artikel weergeven
23-11-2022 11:00 (Bijgewerkt op 16-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2823 Weergaven
Van eindejaarsproductie naar correctieproductie Zoals aangekondigd in de release notes van periode 06 en 09 gaat u met ingang van deze jaarovergang niet meer gebruikmaken van eindejaarsproducties maar van een aanvullende correctieproductie (ACP). Hierna leggen wij uit wat dit inhoud voor de aanlevering van mutaties en de verwerking daarvan en tevens hoe u de ACP voor de jaarovergang kunt afroepen. Nieuw begrip ACP 12 De eindejaarsproducties zijn vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 hierna te noemen ACP 12 (voor vierwekenverloning ACP 13) om het gebruikersgemak en begrijpelijkheid van Payroll Gemal te verbeteren, het ontsluiten van de data makkelijker te maken en om in de toekomst de interfacemogelijkheden te vergroten met bijvoorbeeld API’s (Application Programming Interfaces). De functionaliteit om in eindejaarsproducties nog met terugwerkende kracht berekeningen over het vorig fiscaal uit te voeren is ook mogelijk met een ACP 12. Ook kunt u in een ACP 12 werkgevermutaties opgeven. Vast en variabel Bij de vaste (stam) mutaties is de verwerking hetzelfde. Eenmalige (variabele) mutaties werden in een eindejaarsproductie (EJP) anders verwerkt als in een ACP 12: bij een eindejaarsproductie zijn ze vervangend en bij een ACP 12 zijn ze aanvullend. Als werkgevercode 99239 Speciale verwerking eenmalige mutaties wordt opgegeven worden de eenmalige (variabele) mutaties als vervangend verwerkt. Voorbeeld SAL 12 EJP ACP ACP 12 (speciaal) Toelage 1 (eenmalig) 100 euro 300 euro 300 euro 300 euro Uitbetaling 100 euro 200 euro 300 euro 200 euro Uitbetaling totaal 300 euro 400 euro 300 euro Toelage 2 (eenmalig) 100 euro 50 euro 50 euro 50 euro Uitbetaling 100 euro -50 euro 50 euro -50 euro Uitbetaling totaal 50 euro 150 euro 50 euro Verwerking mutatiebestand Aangezien wij voor de komende jaarovergang de wijze van de EJP in onze HR-systemen niet aanpassen kunt u als vanouds een 13e, 14e en eventueel een 15e periode initiëren. Bij het afroepen van een correctieproductie in Gemal Direct Inrichting of Integratie (de keuze ‘Eindejaarsproductie’ is niet meer beschikbaar) worden dan een aantal afleidingen gedaan. HR-bestanden in de vorm van SBFT- en EHRM-bestanden Een eindejaarsbestand uit HR Core Beaufort (SBFT-bestand) en van zelf programmerende klanten (EHRM-bestand) is te herkennen aan 'EJD' in de bestandsnaam. Bijvoorbeeld 'SBFT334923602EJD201914.xml' of 'EHRM000012345EJD201913.xml'. Indien zo'n EJD-bestand wordt geleverd aan de module Inrichting, dan wordt het eerst omgezet naar een bestand voor een correctieproductie. Tevens worden de volgend werkgevercodes gegenereerd voor instelling 1: werkgevercode 99231 wordt waarde 2 (aanvullende correctieproductie). werkgevercode 99232 wordt waarde 1 (automatische herrekening aanvullende correctieproductie). werkgevercode 99239 wordt waarde 1 (speciale verwerking eenmalige mutaties). Let op: deze werkgevercodes niet aanpassen. Gemal Direct Integratie, HR Core Education / externe HR-systemen Eindejaarsbestanden hebben allemaal een productieperiode 13, 14 of 15 in de header (eerste record in het geval van SAP en HR Core Education) van het bestand dan wel in elk opgenomen record (Oracle / Peoplesoft, WIG). Indien zo'n EJD-bestand wordt geleverd aan de module Integratie, dan wordt deze omgezet naar een bestand voor een correctieproductie. Tevens worden de volgend werkgevercodes gegenereerd voor instelling 1: werkgevercode 99231 wordt waarde 2 (aanvullende correctieproductie). werkgevercode 99232 wordt waarde 1 (automatische herrekening aanvullende correctieproductie). werkgevercode 99239 wordt waarde 1 (speciale verwerking eenmalige mutaties). Let op: Deze werkgevercodes niet aanpassen. Bij een 2e ACP 12 (bijvoorbeeld de 14e run in HR Core Education) krijgt u bij afroep van de nieuwe productie de vraag ‘alle mutaties opnemen Ja of Nee'. Wanneer u ‘Ja’ kiest, worden ook de mutaties meegenomen van de eerste ACP 12 die al verwerkt zijn. Kiest u ‘Nee’, dan worden alleen de nieuwe (laatst aangeleverde) mutaties meegenomen. Denk er ook aan om hierbij telkens het volgnummer zending op te hogen. Afroepen aanvullende correctieproductie (ACP) 12 Na de salarisproductie van periode 12 is het mogelijk om een ACP 12 af te roepen. Ook als de salarisproductie van periode 01 van het nieuwe jaar al is afgeroepen is het mogelijk om een ACP 12 af te roepen (tot en met 31 januari of de laatste dag van de productiemaand 01 als deze eerder valt). Let op: als de salarisproductie periode 01 al is afgeroepen dan moet u bij de ACP 12 in Gemal Direct Inrichting de Productieperiode handmatig op 201912  zetten (201913 bij vierwekenverloning). Volg de volgende stappen om een ACP 12 af te roepen in Gemal Direct Inrichting. Wij gaan ervan uit dat het eindejaarsbestand vanuit uw HR-systeem aan de module Inrichting is aangeleverd. Kies in Gemal Direct Inrichting bij Selecteren werkgever / productie voor Correctieproductie. Vul bij Productieperiode 2019-12 in. Klik onderaan op Akkoord. U kunt nu eventueel nog werkgevergegevens aanpassen. Als dit niet nodig is, gaat u naar de volgende stap. Ga naar het scherm Aanleveren productie > Afroep instellingsnummer 0001. De Code correctieproductie (werkgevercode 99231) is gevuld met waarde 2 (aanvullende correctieproductie). De code Autom. herrekening aanv. correctieproductie (werkgevercode 99232) is gevuld met de waarde 1 (automatische herrekening). De code Speciale verwerking eenmalige mutaties (werkgevercode 99239) is gevuld met de waarde 1 (speciale verwerking eenmalige mutaties). Bij Betaaldatum (werkgevercode 99211) vult u per instelling waarvoor mutaties zijn aangeleverd, de gewenste betaaldatum in.  Klik onderaan op Opslaan. Ga naar het scherm Aanleveren productie > Zenden en vul een Volgnummer zending in. Klik onderaan op Akkoord. Vervolgens krijgt u de melding dat het zenden goed is gegaan. Als u nog niet tevreden bent met de berekeningsresultaten uit een ACP 12 of u bent een mutatie vergeten, kunt u nogmaals deze afroepen met daarin de gewenste mutatie(s). U kunt een ACP 12 meerdere keren afroepen totdat u van mening bent dat het 'jaarwerk' voltooid is. U hoeft niet met een code aan te geven dat het 'jaarwerk' nu definitief is. Overzichten en resultaten ACP 12 Algemeen Zowel de eindejaarsproductie als de ACP 12 zijn in feite een herrekening van periode 12. Bij een ACP 12 worden de resultaten ook echt gepresenteerd als een herrekening. De soort productie is bij een ACP 12 anders en dat is terug te vinden in o.a. het kavelnummer. In het Salarisdossier zijn de overzichten terug te vinden bij de ‘Soort productie’ = correctie (EJD stonden onder de Soort productie’ = salaris. Terugkoppeling uitvoercodes (1917-bestand) Het 1917-bestand dat wordt aangemaakt in een ACP 12 heeft maximaal 12 periodes. De resultaten van de mutaties in een ACP 12 worden in de periode 12 geteld. De resultaten van een zogenaamde EJP-verwerking zijn niet meer apart zichtbaar. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de achterliggende systemen waarin deze worden ingelezen. Zoals bijvoorbeeld de Beaufort module PKB en bij het aanmaken van journaalposten. In de HR Core Beaufort release van 2020-01 wordt in het scherm 'Import resultaten salarisverwerker' de selectiemogelijkheden voor het importeren van JWP- bestanden verwijderd. HR Core Education heeft het Risicofonds geïnformeerd over een latere aanlevering van december 2019, omdat december voortaan wordt bijgewerkt door aanvullende correctieproducties en daardoor later zijn eindstand zal bereiken. Afdrachten De afdrachten worden in de ACP 12 correct aangemaakt. Echter positieve afdrachten komen in de Betaal Manager i.p.v de vorige afdrachten van die periode. Van negatieve afdrachten wordt geen betaalopdracht aangemaakt. Het is dan ook raadzaam om na de laatste ACP 12 van die periode een Synchroniseren RBM afdrachtbetalingen af te roepen. APG gegevensuitwisseling U dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand uw gegevens te verzenden naar APG. Uw gegevens van de decemberproductie dient u uiterlijk maandag 6 januari 2020 te verzenden naar APG. Voor uw ACP 12 geldt dat deze uiterlijk vrijdag 31 januari 2020 verzonden moeten zijn. Let op: na iedere ACP 12 volgt een ABP-levering. Deze moet u niet inzenden. U moet pas inzenden als alle correcties van december zijn afgerond. De bestanden van periode 01 die nog niet verzonden zijn naar APG, kunt u dan nog wel verzenden. UPA gegevensuitwisseling Uw UPA-aangiftebericht moet u zoals gebruikelijk insturen vóór de 10e van de maand. Waarschijnlijk heeft u op deze datum in januari nog niet al uw producties afgeroepen over het oude jaar. Het is echter voor de facturatie vanuit PFZW belangrijk dat u toch uw aangiftebericht voor deze deadline instuurt. De UPA aangiften die n.a.v. de ACP 12 ontstaan, worden automatisch met de februari levering in 2020 verzonden. Loonaangifte De loonaangifte over december moet u laten staan tot eind januari. De loonaangifte wordt namelijk na iedere ACP 12 bijgewerkt. Wanneer de correcties op december zijn afgerond, kunt u deze inzenden. Jaarwerkproducten via speciale productie Het vervaardigen van de jaarwerkoverzichten en bestanden dient u nu af te roepen in een speciale productie. Dit heeft als groot voordeel dat deze het hele jaar af te roepen zijn. Let op: het betreft een speciale productie over vorig jaar. In Gemal Direct Inrichting is een apart scherm Jaarwerk gemaakt met alle jaarwerkoverzichten en/of bestanden. Door deze aan te vinken worden er afroepmutaties aangemaakt. Uiteraard blijft het mogelijk om overzichten en/of bestanden ook op de standaard manier af te roepen. Scherm Jaarwerk met af te roepen overzichten en bestanden  9906 - Jaaropgave werknemers exclusief tussentijdse 9907 - Jaaropgave werknemers inclusief tussentijdse 4801 - Individuele loonstaat 4802 - Loonstaat in csv-formaat 9904 - Verzamelloonstaat 1501 - Overzicht vaste personeelsgegevens 3902 - Personeel niet in loondienst, IB47 aangiftebestand 3301 - Controle-overzicht loonaangifte 3302 - Controle-overzicht loonaangifte (historisch) 0204 - Synchronisatie Loonaangifte inclusief eindheffing werkkosten 6204 - Synchroniseren RBM afdrachtbetalingen t.b.v. de eindheffing werkkosten 0601 - Resultatenoverzicht 1 0602 - Resultatenoverzicht 1 cumulatief 0603 - Resultatenoverzicht 2 0604 - Resultatenoverzicht 2 cumulatief 0605 - Resultatenoverzicht CSV-bestand 3701 - Journaalpost 1 - Overzicht 4703 - Journaalpost 1 - Via Youforce 4713 - Journaalpost 1 - CSV 3801 - Journaalpost 2 - Overzicht 4704 - Journaalpost 2 - Via Youforce 4714 - Journaalpost 2 - CSV 4705 - Journaalpost FAP 9908 - Statistiek personeelssterkte, overzicht 9909 - Statistiek personeelssterkte, bestand via Youforce 9913 - Staat salarissen sociale lasten tbv werkelijkheid 9917 - Jaaroverzicht vakbondscontributie ACP/NPB 9400 - Matrix werking uitvoercodes Jaaropgaven Het vervaardigen van de (RSM) jaaropgaven is nu al mogelijk in een speciale productie met lijstnummer 9906 Jaaropgave werknemers exclusief tussentijdse. Voor alle registratienummers wordt er dan een jaaropgave aangemaakt, behalve als er al in het jaar waarover de jaaropgaven worden afgeroepen al een tussentijdse jaaropgave is aangemaakt voor dat registratienummer. De keuze is uitgebreid met de keuze om voor alle registratienummers een jaaropgave aan te maken (lijstnummer 9907 Jaaropgave werknemers inclusief tussentijdse), ongeacht of er een tussentijdse jaaropgave is aangemaakt. Met een ACP 12 kunt u nog wijzigingen doorvoeren in de inrichting van de jaaropgave voordat u de jaaropgaven afroept in een speciale productie over vorig jaar. Het is mogelijk om voor één of een aantal registratienummers een jaaropgave te laten vervaardigen. Hiervoor is in Gemal Direct Inrichting het scherm Selectie jaaropgave gemaakt waar u maximaal 10 registratienummers kunt opgeven. Jaarwerkfuncties Jaarloon bijzondere beloning Het jaarloon bijzondere beloning wordt in de salarisproductie van periode 12 vastgesteld en in de productie van periode 01 overgeheveld. Het jaarloon bijzondere beloning wordt ook opnieuw vastgesteld in een ACP 12. Cumulatieve variabelen ABP De cumulatie van de variabelen ABP wordt in de salarisproductie van periode 12 vastgesteld en in de productie van periode 01 overgeheveld. Deze cumulatie wordt opnieuw vastgesteld in een ACP 12. Als de ACP 12 na de productie van periode 01 wordt afgeroepen, wordt uitvoercode 02231 ABP stat.verschil gevuld. Werkkostenregeling De werkkosten worden in de salarisproductie van periode 12 vastgesteld en in de productie van periode 01 overgeheveld. De werkkosten worden ook opnieuw vastgesteld in een ACP periode 12. Eindheffing Het berekenen van de eindheffing en het doorsluizen naar de loonaangifte gebeurt nu met een apart lijstnummer in een speciale productie: lijstnummer 0204 Synchronisatie Loonaangifte inclusief eindheffing werkkosten. Het bedrag eindheffing wordt bepaald en doorgeven aan de loonaangifte. Ook wordt het controleoverzicht werkkosten aangemaakt. De volgende melding wordt dan op dit controleoverzicht: DE EINDHEFFING DEFINITIEF WORDT IN DE LOONAANGIFTE VAN LOONHEFFINGENNUMMER XXXXXXXXX LXX OPGENOMEN. Als ook lijstnummer 6204 Alleen afdrachtbetalingen synchroniseren Raet Betaalmanager (SEPA betalingen) in een speciale productie is afgeroepen, wordt er ook een afdrachtbetaling aangemaakt voor de Belastingdienst. Fiscale ruimte t.b.v. uitruil De bedragen fiscale ruimte t.b.v. uitruil worden in de salarisproductie van periode 12 vastgesteld en in de productie van periode 01 overgeheveld. Deze bedragen worden ook opnieuw vastgesteld in een ACP 12. Automatische herrekening Payroll Gemal kent automatische herrekeningen om wijzigingen in programmatuur of parameters door te laten werken voor eerder berekende registratienummers. In de kalendermaand januari worden deze herrekeningen bij een ACP 12 gebruikt om eventueel over het voorliggende jaar nog wijzigingen door te laten werken. Dit is aanstuurbaar met werkgevercode 99232 Automatische herrekening aanvullende correctieproductie, zie bij Aanleveren productie > Afroep instellingsnummer 0001. Als deze werkgevercode de waarde 1 (= automatische herrekeningen toepassen) heeft, wordt ieder registratienummer getoetst of het voldoet aan de herrekeningscriteria. Let op: werkgevercode 99232 wordt standaard gegenereerd bij het afroepen met een EJD-bestand. Als u deze herrekening niet wilt laten uitvoeren, kunt u deze muteren. Het ‘overdraaien’ van een ACP 12 niet mogelijk In onze HR-systemen is het mogelijk om een EJP (13e, 14e en15e) over te draaien. Bij een ACP is dit niet mogelijk. Mocht het toch nodig zijn om een EJP over te draaien, dan kunt u contact opnemen met ons Service Center. Verhuizingen binnen het CEA-nummer In tegenstelling tot een EJD is het in een ACP 12 niet mogelijk om een registratienummer te verhuizen. Het laatste moment is dus een salarisproductie 12. Journaalposten aanmaken via de Beaufort module PKB Door het vervallen van de EJP’s in Payroll Gemal komt het 1917-bestand uit een ACP 12. De laatste periode is dus altijd periode 12. De periodes 13, 14 en 15 zijn niet meer apart herkenbaar. Dit heeft mogelijk consequenties voor het inlezen van de journaalposten in het boekhoudpakket. Aangezien in PKB het 1917-bestand van de salarisproductie periode 12 wordt ingelezen en daarna door de ACP 12 ook 1917-bestanden worden ingelezen over dezelfde periode, worden de stand van de journaalposten in PKB daardoor bijgewerkt. PKB levert de journaalposten van een periode en geen aanvullende journaalposten kan leveren, is daar aandacht voor nodig met de volgende workarounds: Workaround 1 Wanneer de december journaalposten worden ingelezen in het boekhoudpakket, kunt u zelf meteen een tegengestelde journaalpost daarvan aanmaken. Deze leest u gelijktijdig in uw boekhouding in op het moment dat u de laatste journaalposten inleest na de laatste ACP 12 over december 2019. U krijgt dan immers een nieuwe laatste stand journaalposten over december, waarin ook de journalisering is toegevoegd van de correctie producties. Workaround 2 In sommige boekhoudpakketten is het ook mogelijk om een niet definitief gemaakte journaalpost te laten vervallen. Als dat bij u mogelijk is, kunt u de december journalisering laten vervallen op het moment dat de nieuwe journaalposten vanuit PKB worden ingelezen in uw boekhouding. Workaround 3 Het is ook mogelijk, indien er niet meteen boekhoudkundig inzicht noodzakelijk is over december, om de journaalposten in te lezen na de laatst gedraaide ACP 12. Wanneer de laatste ACP 12 tijdig in januari 2020 wordt gedraaid, is de eindstand journaalposten ook tijdig in beeld en hoeft u alleen deze in te lezen. Alternatieve route Een alternatieve route is de journaalposten in Payroll Gemal inrichten en met lijstnummer 3701 (overzicht in Salarisdossier) en/of lijstnr 4703 (bestandsvorm) af te roepen. Hiervoor geldt dat bij iedere ACP 12 een journaalpost wordt geleverd met de aanvulling van de correctieproductie. Wanneer u juist een totale journaalpost wenst over december, kunt u na de laatste ACP 12 een speciale productie afroepen met lijstnummers 3701/4703: de journaalposten worden dan over de laatste periode getotaliseerd. Vervallen werkgevercodes Met het overgaan naar de aanvullende correctieproductie voor het jaarwerk vervallen een aantal werkgevercodes per 2019-12. Van diverse andere werkgevercodes is de werking aangepast. De Gemal handleiding is hierop in de release van periode 12 aangepast. Vervallen werkgevercodes werkgevercode omschrijving 10506 SPS code afroep 31400 afroep staat sal. soc. lasten tbv werkelijkheid 99261 code afroep jaarwerk 99262 jaarwerk afroep selectief Publishing Date : 1/16/2020
Volledig artikel weergeven
15-11-2019 19:02 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2758 Weergaven
    [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Nieuw 2020-11/1 Productieplanning 2021 De Productieplanning voor 2021 is in de Payroll Gemal handleiding opgenomen. Gewijzigd en verbeterd 2020-11/2 Splitsen functionaliteit Premie diverse verzekeringen Payroll Gemal kent functionaliteit voor premie diverse verzekeringen (VRZ-regelingen) [1]. Die functionaliteit kan gebruikt worden om inhoudingen van verzekeraars of pensioenfondsen geautomatiseerd te laten plaatsvinden. Dergelijke premieberekeningen kennen vaak een franchise - een drempelbedrag waarover geen premie berekend wordt. De manier waarop die franchise wordt berekend varieert sterk per fonds. Om die reden is de functionaliteit van Payroll Gemal in de loop der tijd steeds verder uitgebreid.  Veel functionaliteit wordt aangestuurd met werkgevercode 05017 Code franchise VRZ. Er is bij die uitbreiding regelmatig voor gekozen om werkgevercode 05017 meer keuze-opties te geven. Geleidelijk zijn er diverse waarden gecreëerd die eigenlijk meerdere keuzes tegelijkertijd aansturen. Hiermee is een web van keuzes ontstaan. Inmiddels heeft deze code 17 opties. Het is daardoor erg onoverzichtelijk wat de code allemaal aanstuurt. Wij vinden het belangrijk dat je inzicht hebt in de werking van Payroll Gemal. Daarom hebben we besloten de functionaliteit deels te herstructureren. Er komt geen nieuwe functionaliteit bij, maar de aansturing die voorheen plaatsvond op werkgevercode 05017 wordt herverdeeld over bestaande en nieuwe werkgevercodes. Het doel hiervan is om de aansturing en keuze-mogelijkheden inzichtelijker te maken. Hoe werkt het vanaf deze release? Werkgevercode 05017 Code franchise VRZ-regeling komt te vervallen. De functionaliteit wordt ondergebracht bij onderstaande codes. De codes worden in deze release volledig omgezet. Ook bij TWK mutaties gebruik je dus de nieuwe codes en waarden. Op de nieuwe werkgevercode 05011 stuur je aan of je de franchise toepast op alleen de inhouding of op de inhouding en de afdracht: Gegeven: code toepassing franchise. Vastleggen: werkgevercode 05011. 0 (of niet vastgelegd) = toepassen op inhouding en afdracht; 1 = toepassen op alleen inhouding. De bestaande werkgevercode 05008 is uitgebreid. Met deze werkgevercode kun je nu kiezen uit alle factoren die je voorheen op werkgevercodes 05008 en 05017 gezamenlijk kon selecteren: Gegeven: code omrekening periodegrondslag VRZ-regeling. Vastleggen: werkgevercode 05008. 0 (of niet vastgelegd) = naar rato deeltijdpercentage (invoercode 02404);  1 = naar rato verloonde uren/fulltimenorm; 2 = naar rato factor gewerkt (uitvoercode 01991); 3 = naar rato factor gewerkt excl. opslag ADV/VT (uitvoercodes 01991-01514); 4 = niet naar rato berekenen; 5 = naar rato SV-dagen; 6 = naar rato salarisdagen; 7 = naar rato loonheffingendagen; 8 = naar rato ZVW-dagen. Met de bestaande werkgevercodes 05005 Code omrekening minimumbedrag VRZ-regeling, 05006 Code omrekening maximumbedrag VRZ-regeling en 05007 Code omrekening franchisebedrag VRZ-regeling kun je de minimum-, maximum- en franchisebedragen koppelen aan dezelfde factor indien dat gewenst is. Waarden 0 t/m 4 kunnen worden gebruikt in combinatie met een jaargrondslag (werkgevercode 05001 = 1) en jaarbedragen voor de minimum- en maximumgrondslag en de franchise. Waarden 5 t/m 8 kunnen worden gebruikt in combinatie met een jaarcumulatieve (VCR) grondslag (werkgevercode 05001 = 2) en dagbedragen voor de minimum- en maximumgrondslag en de franchise. Dit zijn dezelfde voorwaarden als golden voor de corresponderende oude waarde van werkgevercode 05017. Je hoeft dus niets in je vastlegging te veranderen. In de oude situatie bleek de factor die je gekozen had voor werkgevercode 05009 Code begrenzing franchise ook de jaargrondslag op 100% te begrenzen. Je kon er dus niet voor kiezen om alleen de jaargrondslag of alleen de franchise te begrenzen. Vanaf deze release stuurt werkgevercode 05009 alleen nog de franchise aan en stuurt de nieuwe werkgevercode 05010 de jaargrondslag aan: Gegeven: code begrenzing franchise.  Vastleggen: werkgevercode 05009. 0 (of niet vastgelegd) = standaard, franchise niet maximeren; 1 = franchise maximeren op 100%. Gegeven: code begrenzing jaargrondslag.  Vastleggen: werkgevercode 05010. 0 (of niet vastgelegd) = standaard, jaargrondslag niet maximeren; 1 = jaargrondslag maximeren op 100%. Deze code werkt alleen in het geval dat je een jaargrondslag toepast (werkgevercode 05001 Code soort grondslag VRZ-regeling is vastgelegd met waarde 1). Bij een periodegrondslag is begrenzen niet van toepassing, omdat de berekening is gebaseerd op de grondslag in de periode zelf. Hier wordt geen factor in de berekening gebruikt. Bij gebruik van een jaarcumulatieve grondslag reken je naar rato van het aantal dagen. Deze factor kan nooit groter dan 100% zijn. Actie Je hoeft niets te doen. Wij voeren een conversie uit, zodat je geen verschil ervaart tussen de oude en de nieuwe situatie. De conversie wordt uitgevoerd conform onderstaande specificaties: Als je werkgevercode 05009 Code begrenzing franchise hebt vastgelegd met waarde 1 (franchise maximeren op 100%), dan wordt werkgevercode 05010 Code begrenzing jaargrondslag ook gegenereerd met waarde 1 (jaargrondslag maximeren op 100%). Let op: deze conversie wordt niet uitgevoerd voor de CAO zorgverzekeraars (CAO code 13). Bij deze CAO was reeds maatwerk aanwezig, waardoor wel de franchise, maar niet de jaargrondslag werd gemaximeerd. Door de conversie niet uit te voeren blijft ook voor jou de nieuwe situatie gelijk aan de oude. Werkgevercode 05017 wordt omgezet in werkgevercodes 05008 en 05011 conform onderstaande tabel werkgevercode 05017 Code franchise VRZ regeling werkgevercode 05008 Code omrekening periodegrondslag werkgevercode 05011 Code toepassing franchise 00 - uitsluitend toepassen bij de premie-inhouding. Alles in verhouding tot het percentage deelbetrekking 0 - naar rato deeltijdpercentage 1 - toepassen op alleen inhouding (deze conversie wordt alleen uitgevoerd als je minimaal één andere werkgevercode op de betreffende regeling hebt vastgelegd. Dit om te voorkomen dat conversie plaatsvindt op een regeling die je niet gebruikt) 01 - als 0, maar ook voor de afdracht 0 - naar rato deeltijdpercentage 0 - toepassen op inhouding en afdracht 02 - als 0, alles in verhouding tot factor gewerkt 2 - naar rato factor gewerkt 1 - toepassen op alleen inhouding 03 - als 1, alles in verhouding tot factor gewerkt 2 - naar rato factor gewerkt 0 - toepassen op inhouding en afdracht 04 - als 0, echter het percentage deelbetrekking is niet van belang 4 - niet naar rato 1 - toepassen op alleen inhouding 05 - als 1, echter het percentage deelbetrekking is niet van belang 4 - niet naar rato 0 - toepassen op inhouding en afdracht 06 - als 0, maar de toe te passen franchise, minimum en maximum bedragen zijn dag-bedragen (met 2 decimalen), om te rekenen met de SV-dagen 5 - naar rato SV- dagen 1 - toepassen op alleen inhouding 07 - als 6, maar ook toepassen op de afdrachtgrondslag 5 - naar rato SV- dagen 0 - toepassen op inhouding en afdracht 08 - als 6, hier wordt echter uitgegaan van de salarisdagen 6 - naar rato salarisdagen 1 - toepassen op alleen inhouding 09 - als 7, hier wordt echter uitgegaan van de salarisdagen 6 - naar rato salarisdagen 0 - toepassen op inhouding en afdracht 10 - als 2, echter zonder opslag ADV/VT (uitvoercode 01514) 3 - naar rato factor gewerkt excl. opslag ADV/VT 1 - toepassen op alleen inhouding 11 - als 3, echter zonder opslag ADV/VT (uitvoercode 01514) 3 - naar rato factor gewerkt excl. opslag ADV/VT 0 - toepassen op inhouding en afdracht 12 - als 6, hier wordt echter uitgegaan van de loonheffingendagen 7 - naar rato loonheffingendagen 1 - toepassen op alleen inhouding 13 - als 7, hier wordt echter uitgegaan van de loonheffingendagen 7 - naar rato loonheffingendagen 0 - toepassen op inhouding en afdracht 14 - als 6, hier wordt echter uitgegaan van de ZVW-dagen 8 - naar rato ZVW-dagen 1 - toepassen op alleen inhouding 15 - als 7, hier wordt echter uitgegaan van de ZVW-dagen 8 - naar rato ZVW- dagen 0 - toepassen op inhouding en afdracht Meer informatie [1] Payroll Gemal handleiding onderwerp Premie diverse verzekeringen. 2020-11/3 Extra optie voor meeruren en oppluspercentage Een aantal klanten hebben de wens geuit voor een extra inrichtingsmogelijkheid voor meeruren in combinatie met een oppluspercentage. Men wil onderscheid kunnen maken tussen meeruren die voor verschillende doeleinden worden uitbetaald. Parttimers werken normaal gesproken een vast aantal uur per maand. Het kan zijn dat men incidenteel meer werkt. Je kunt dan extra uren opgeven op een aparte invoercode (02403), die als aparte post worden uitbetaald (uitvoercode 01003). De medewerker en de werkgever hebben daarmee overzicht welk salaris betrekking heeft op het vaste contract en welk salaris op het incidentele meerwerk. Wettelijk gezien bouwt de medewerker over elk gewerkt uur verlofrechten op in de vorm van vakantiedagen. Doorgaans worden die vakantiedagen aan het begin van het jaar vastgesteld op basis van het parttimepercentage. Als het parttimepercentage gedurende het jaar wijzigt, wijzigen de verlofrechten ook. Dergelijke wijzigingen zijn immers structureel van aard. Over uren meerwerk bouwt de medewerker ook verlofrechten op. Deze uren zijn echter incidenteel van aard. Het vergt voor werkgevers veel administratie om bij meerwerk steeds de vakantierechten bij te werken en bovendien maakt dit het lastig te voorspellen hoe lang medewerkers afwezig zullen zijn op jaarbasis. Om die reden is het gebruikelijk dat verlofrechten over meerwerk direct afgekocht worden. De verlofuren worden automatisch en verplicht verkocht tegen het actuele uurloon. Deze afkoop wordt in de salarisverwerking vormgegeven met een zogenaamd oppluspercentage. Dit oppluspercentage wordt berekend over het geldbedrag van het meerwerk en vertegenwoordigt de geldwaarde van de afgekochte verlofuren. In Payroll Gemal wordt het oppluspercentage over meerwerk bij parttimers vastgelegd met invoercode 01024. Hoe werkt het vanaf deze release? Payroll Gemal kent reeds een tweede in-/uitvoercode combinatie 01303 met omschrijving Keuzeplan uren. De functionaliteit van deze codecombinatie lijkt zeer sterk op die van invoercode 02403 en uitvoercode 01003 voor meeruren. De keuzeplan uren zijn aanvankelijk gemaakt specifiek voor CAO UWV (CAO code 80). Toen we deze code introduceerden was er geen behoefte aan oppluspercentages, zoals die wel van toepassing zijn bij invoercode 02403 = uitvoercode 01003 met oppluscodes 01024. Vanaf periode 11 is in Payroll Gemal een uitbreiding opgenomen bij invoercode 01303 zodat daar een oppluspercentage aan gekoppeld wordt en ook de verdere werkwijze wordt toegevoegd die ook bij invoercode 02403, 01024 van toepassing is. Hiervoor is de omschrijving van in-/uitvoercode 01303 gewijzigd van Keuzeplan uren naar Extra uren 2. Let op: voor CAO UWV (CAO code 80) blijft de omschrijving ongewijzigd. De functionaliteit die in deze release wordt opgeleverd, is een uitbreiding op de bestaande functionaliteit. Als je onder CAO UWV valt, kun je de keuzeplan uren dus blijven gebruiken zonder dat je hinder ervaart van de nieuwe oppluspercentages. In onderstaande tabel, in de tweede kolom ‘Code meerwerk’, zie je de codes die je reeds gewend was vast te leggen voor meerwerk. In de derde kolom ‘Code keuzeplan’ is de corresponderende code weergegeven voor de extra functie voor meeruren die je vanaf deze release kunt gebruiken. In deze kolom is ofwel de oude naamgeving van de code vermeld ofwel een indicatie dat de code nieuw is toegevoegd. In de vierde kolom ‘Nieuwe naamgeving’ lees je de nieuwe naamgeving van deze codes, zoals ze vanaf deze release bekend zullen zijn. Type code Code meerwerk (bestaande functie voor meerwerk) Code keuzeplan (extra functie voor meerwerk) Nieuwe naamgeving Invoercode 02403 Extra uren invoercode 01303 Keuzeplan uren Extra uren 2 Invoercode 01024 Vak/ADV meerwerk invoercode 00982 *NIEUW* Vak/ADV meerwerk 2 Invoercode  02773 Uurloon extra uren invoercode 03125 *NIEUW* Uurloon extra uren 2 Uitvoercode 01003 sal.extra uren  uitvoercode 01303 keuzeplan uren sal.extra uren 2 Uitvoercode  01024 vak/ADV meerwerk uitvoercode 00982 *NIEUW* vak/ADV meerwerk2 Uitvoercode 01505 factor meerw/opsl uitvoercode 01509 factor keuzeplan factor mw/opsl 2 Uitvoercode 01514 fact. ADV/VT opsl uitvoercode 01607 *NIEUW* fact ADV/VT opsl2 Uitvoercode 01842 uren meerw (naamswijziging ivm betere leesbaarheid) uitvoercode 02303 uren keuzeplan uren meerw 2 Werkgevercode 08185 Code uurloon extra uren 08186 Code uurloon keuzeplan uren Code uurloon extra uren 2 Extra aandachtspunten Op werkgevercode 08003 Betaling uren boven 100% heb je reeds de keuze gemaakt hoe je meerwerk wilt uitbetalen als het meerwerk resulteert in een deeltijdpercentage boven 100%. Deze keuze geldt automatisch ook voor de nieuwe functionaliteit voor meeruren 2. Indien je zowel meeruren 1 als meeruren 2 vastlegt in dezelfde periode, dan toetst Payroll Gemal eerst meeruren 1 aan de 100% grens en vervolgens meeruren 2. In de Payroll Gemal handleiding wordt een rekenvoorbeeld geplaatst voor deze situatie. Het oppluspercentage op invoercode 00982 Vak/ADV meerwerk 2 wordt geteld in de bestaande uitvoercode 02414 uren opslag ADV. Deze uitvoercode is opgenomen in de grondslagen voor verloonde uren loonaangifte (werkgevercode 55189) en PFZW (werkgevercode 55053). Als je gebruik maakt van een eindejaarsuitkering met peildatummethode, kun je de factor laten berekenen over het gemiddeld deeltijdpercentage inclusief opslag. Dit doe je door werkgevercode 25022 / 25222 /25422 / 25622 / 25822 / 25872 / 25922 EJU 1 t/m 7 factor deeltijd vast te leggen met waarde 2 of 5. Vanaf deze release wordt dan uitvoercode 01509 factor mw/opsl 2 automatisch ook in de factor geteld. Als je gebruik maakt van een regeling Premie diverse verzekeringen (VRZ-regeling) met jaargrondslag (werkgevercode 05001 is vastgelegd met waarde 1), kun je de grondslag berekenen naar rato van de factor gewerkt exclusief opslag ADV/VT. Dat doe je door werkgevercode 05008 vast te leggen met waarde 3. De factor ADV/VT meeruren 2 (uitvoercode 01607) wordt in dat geval ook uitgezonderd. Actie Als je gebruik wilt maken van de nieuwe regeling voor meeruren 2, dan adviseren we je na te gaan of je voor meeruren 1 op werkgeverniveau afwijkende inrichting hebt vastgelegd. Je kunt dan bewust de keuze maken of je die afwijkende inrichting ook wilt gebruiken voor meeruren 2 of juist niet. Je kunt hierbij denken aan: De grondslagen waarin je de uitvoercodes van meeruren 1 hebt opgenomen. Payroll Gemal kent een functionaliteit om eenvoudig na te gaan in welke grondslag je een uitvoercode hebt opgenomen. Je gaat hiervoor naar Werkgevergegevens-> In- en uitvoercodes -> Overzicht uitvoercodes. Je kunt op basis van bovenstaande tabel de uitvoercodes voor meeruren 1 invoeren en bepalen of je dezelfde inrichting wilt toepassen bij de corresponderende uitvoercodes voor meeruren 2. Het uurloon dat je wilt toepassen. Op werkgevercode 08185 heb je een keuze gemaakt tegen welk uurloon je meeruren 1 wilt betalen. Op de nieuwe werkgevercode 08186 kun je een keuze maken voor meeruren 2. Of je de uitvoercode voor meeruren 2 wilt opnemen in comprimeertotalen, journaalposten of andere flexibele bestanden en overzichten. 2020-11/4 Soort looncomponent doorbetaling verlof De aansturing en werking van uitvoercodes is zichtbaar met werkgevercodes. Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Aansturing uitvoercodes. In de omschrijving van de werkgevercode vindt u de aansturing van een uitvoercode terug. Zie de handleiding onderwerp Uitvoercode, algemeen bij 2.2. Werking uitvoercodes zelf beïnvloeden.  Eén van de werkgevercode voor de werking van uitvoercodes is werkgevercode 58005 Soort looncomponent. Deze werkgevercode wordt gebruikt om uitvoercodes te categoriseren voor een bepaalde werking. We kunnen dan gemakkelijk elders in de programmatuur zeggen dat alle codes vanuit een bepaalde categorie op dezelfde wijze moeten worden afgehandeld. Er is behoefte aan een nieuwe categorie voor uitvoercodes waarop doorbetaling tijdens vakantieverlof wordt gepresenteerd, omdat deze ten behoeve van de pensioenberekening in de UPA een eigen werking kennen. Ze worden namelijk wel geteld in de verloonde uren UPA, maar zonder dat er korting wegens een verlofregeling over berekend wordt. Aan werkgevercode 58005 Soort looncomponent is hiervoor de nieuwe waarde 91 = doorbetaling verlof toegevoegd. Alle uitvoercodes waarop een doorbetaling bij verlof wordt gepresenteerd, zijn vastgelegd met deze nieuwe waarde. Dit betreft de uitvoercodes 00635 t/m 00649 doorbetaling verlofregeling 1 t/m 15, uitvoercode 00983 AGBV WG bijdrage en uitvoercode 00984 AGBV uitkering. 2020-11/5 Overzicht 'staat salarissen en sociale lasten tbv de werkelijkheid' vervallen Eerder hebben we aangekondigd dat enkele overzichten komen te vervallen [1]. Met ingang van november 2020 is het overzicht 'staat salarissen en sociale lasten tbv de werkelijkheid' vervallen en kun je derhalve niet meer afroepen. Op termijn worden onderstaande overzichten eveneens verwijderd uit Payroll Gemal: - statistiek personeelssterkte - lijstnummer 9908 (papier) en 9909 (portal) . - selectief resultatenoverzicht (01 t/m 40) - lijstnummers 2601 t/m 2640 (papier). Meer informatie [1] Release notes 2020-05/1 en 2020-10/3. 2020-11/6 Aanpassing invoercodes VTWK Op verzoek van werkgevers hebben we het mogelijk gemaakt dat de invoercodes 01245 t/m 01249 Bruto diversen 01245 t/m 01249 en de invoercodes Dagloon ziek, WAZO en ZW (respectievelijk invoercodes 02484, 02418 en 02485) met ingang van periode 11 ook met terugwerkende kracht over vorig jaar kunnen worden vastgelegd. 2020-11/7 Wijziging koptekst op overzicht ZW-meldingen Op het overzicht ZW-meldingen wordt vermeld hoeveel dagen of uren ziekte zijn geboekt. Dit gegeven wordt gepresenteerd onder Algemeen in de kolom DGN/URN ZK. Er staat per 2021 een grote wijziging gepland in de berekening van ziekengeld. In voorbereiding op deze wijziging is de genoemde kolomnaam gewijzigd in EENH ZK. 2020-11/8 Loonaangiftemelding L1818 De Belastingdienst controleert de loonaangifte op tal van punten. Als zo'n controle negatief uitvalt, dan meldt de Belastingdienst dat via een foutmelding. Wij hebben in Payroll Gemal diverse van deze controles overgenomen [1]. We kunnen dan al op het mutatieverslag melden dat er een fout in de loonaangifte zal ontstaan als de aangifte op basis van de huidige productie ingezonden gaat worden. Foutmelding L1818 bleek nog niet opgenomen te zijn in de controles van Payroll Gemal. Deze hebben we met ingang van periode 11 alsnog toegevoegd. Melding L1818 verschijnt als: Er geen datum uit-dienst is opgegeven - invoercodes 02924 Datum uit-dienst EN 02941 Datum uit-dienst loonaangifte zijn leeg. Het dienstverband is voor geen enkele SV verzekerd - invoercodes 02122 Code WW en 02123 Code WIA zijn vastgelegd met waarde 0 of 2 EN invoercode 02124 Code ZW is vastgelegd met waarde 0. Er is toch een loon SV berekend - uitvoercode 01598 loon SV is ongelijk aan 0. In praktijk zal deze situatie voornamelijk ontstaan als op een dienstverband voor loon uit vroeger dienstbetrekking ten onrechte invoercodes 02122 Code WW of 02123 Code WIA is vastgelegd met waarde 2 (premieplicht). Meer informatie [1] Gemal handleiding onderwerp Mutatieverslag bij 3.3 Meldingen. Wet en regelgeving 2020-11/9 Vooraankondiging vaste reiskostenvergoeding per 2021 Je mag onder de reguliere regelgeving je werknemer een vaste reiskostenvergoeding geven als deze op jaarbasis minimaal 128 dagen naar de werkplek reis bij een fulltime dienstverband. In de praktijk kan de werknemer dan bij een vijfdaagse werkweek gemiddeld twee dagen per week thuiswerken. Over 2020 is deze regel door Staatssecretaris Vijlbrief opgeschort, omdat medewerkers actief wordt geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat houdt in dat je de vaste reiskostenvergoeding belastingvrij mag blijven verstrekken, ook als een medewerker op fulltime basis minder dan 128 dagen per jaar naar de vaste werkplek reist. Deze regeling vervalt per 2021. Je moet vanaf 2021 dan bijhouden wie er op fulltime basis gemiddeld meer dan twee dagen per week thuis werkt. Is dat het geval, dan moet je bijhouden hoe vaak de medewerker naar de vaste werkplek is gereisd om vast te kunnen stellen hoeveel reiskosten belastingvrij mogen worden vergoed. Omdat deze wijziging ingrijpend kan zijn én plaatsvindt in de jaarovergang plaatsen wij hier alvast een vooraankondiging van de acties die je kunt ondernemen. In Payroll Gemal kun je het fiscaal vrijgestelde bedrag aan reiskosten op diverse manieren berekenen. Je legt je keuze vast op werkgevercode 26400. Je kunt de fiscale vrijstelling berekenen op basis van werkelijke reizen (werkgevercode 26400 = 0 of 1), in dat geval hoef je geen actie te ondernemen. Je kunt de fiscale vrijstelling berekenen op basis van de praktische regeling van de fiscus (werkgevercode 26400 = 2 of 3). In dat geval leidt Payroll Gemal zelf de reisbewegingen af uit het werkdagenpatroon van de medewerker volgens de formule 214 / 12 = 17,83 reisbewegingen op fulltime basis. Deze formule is bij regelmatig thuiswerk niet langer geldig. Als je op dit moment gebruik maakt van de praktische regeling, heb je twee opties: 1. Indien de meerderheid van de medewerkers naar de werkplek blijft reizen, dan kun je op werkgeverniveau de berekening op basis van de praktische regeling handhaven. Bij werknemers die op fulltime basis meer dan twee dagen per week thuiswerken, leg je met invoercode 02518 de werkelijke reisdagen (per maand) vast. Payroll Gemal rekent dan wel via de praktische regeling, maar gaat hierbij uit van de werkelijk opgegeven reisdagen. De exacte berekening kun je nalezen in de Gemal handleiding, onderwerp Reiskosten, fiscale afhandeling bij 4.1. 2. Indien de meerderheid van de medewerkers op fulltime basis meer dan twee dagen per week thuiswerkt, dan kun je op werkgeverniveau de berekening van de fiscale vrijstelling aanpassen. Je legt hiertoe werkgevercode 26400 vast met waarde 0 of 1. Hiermee geef je aan dat je wilt rekenen met de werkelijke reisbewegingen die je zelf vastlegt. Bij waarde 0 wordt de vrijstelling van woon-werkverkeer en zakelijke reizen samengevoegd, bij waarde 1 niet. Vervolgens maak je met werkgevercode 26300 de keuze hoe je de werkelijke reisbewegingen wilt vastleggen. Als er medewerkers zijn die twee dagen of minder per week thuiswerken, dan kun je bij die medewerkers alsnog de praktische regeling toepassen. Je geeft dan het vaste aantal reisbewegingen per maand stam op. Op fulltime basis is dit volgens de praktische regeling 214 / 12 = 17,83 reisbewegingen per maand. Bij parttimers reken je dit om naar rato. De fiscus bepaalt welk bedrag aan reiskosten belastingvrij mag worden vergoed. De CAO-partijen bepalen het bedrag aan reiskostenvergoeding dat je aan je werknemers betaalt. Wij hebben deze situatie voorgelegd aan de CAO-koepels. Het is denkbaar dat je CAO-koepel voorschrijft dat de reiskostenvergoeding op een vergelijkbare manier aangepast moet worden bij thuiswerk of met een ander alternatief komt. Als wij een reactie van een CAO-koepel ontvangen, dan zullen wij deze in de eerstvolgende release publiceren. Indien je vragen hebt over het beleid met betrekking tot reiskosten binnen je CAO, dan kun je deze aan je eigen CAO-koepel voorleggen. Opgeloste meldingen 2020-11/10 Berekening indicatief bedrag transitievergoeding na AOW-leeftijd (change 2174943) Als een medewerker de AOW-leeftijd heeft bereikt, is bij ontslag geen transitievergoeding verschuldigd. Een transitievergoeding is bedoeld om van werk naar werk te komen. Als de medewerker AOW gerechtigd is, dan heeft de medewerker inkomen uit de AOW en wordt de stap naar nieuw werk niet meer vanuit de wet ondersteund met een transitievergoeding. Bij deze medewerkers werd wel maandelijks het indicatief bedrag transitievergoeding (uitvoercode 01555) berekend. In diverse meldingen werd bij ons aangegeven dat dit tot verwarring leidde. Met ingang van deze release wordt het indicatief bedrag transitievergoeding niet berekend vanaf de maand waarin de medewerker AOW- gerechtigd wordt. Indien je toch besluit een transitievergoeding te betalen aan een AOW-gerechtigde medewerker, dan kun je deze zelf berekenen vanuit de grondslagen vast salaris, vaste componenten en variabele componenten (uitvoercodes 01658 / 01659 / 01660). De berekeningswijze is beschreven in de Gemal handleiding, hoofdstuk Transitievergoeding bij Berekening en verwerking.  Let op: Als je een transitievergoeding betaalt aan een AOW-gerechtigde medewerker, dan houd je daarop de werknemersbijdrage Zvw in. Hiertoe leg je invoercode 02101 Code verzekeringsplicht Zvw vast met waarde 4. Met ingang van deze release wordt het indicatief bedrag transitievergoeding niet berekend als de medewerker op de eerste dag van de berekeningsmaand AOW-gerechtigd is. Automatische herrekening 04 De nieuwe situatie wordt toegepast over heel 2020 door middel van een automatische herrekening. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 04. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-11/11 Dagloon bij benadering bij doorgestort recht VT/EJU naar IKB (change 2171718) Het dagloon bij benadering (uitvoercode 01778) wordt in Payroll Gemal berekend met de formule: (loon SV - (uitbetaalde VT en EJU) + (recht VT en EJU)) / 21,75 = dagloon bij benadering 100% (Sinds release 07-2020 wordt een korting, aanvulling of uitkering ten gevolge van aanvullend geboorteverlof ook uitgezonderd van het hier genoemde loon SV.) Er wordt in deze formule rekening gehouden met het recht VT/EJU omdat dit leidt tot een gelijkmatiger berekening van het dagloon gedurende het jaar. De uitbetaling VT/EJU moet dan vanzelfsprekend niet geteld worden om dubbeltelling te voorkomen. Melding Het bleek dat het recht VT/EJU ook geteld werd als deze component werd doorgestort naar een IKB. De uitbetaling van het IKB werd echter niet afgetrokken van het loon SV, waardoor een dubbeltelling ontstaat. Bij het IKB kan de uitbetaling niet zomaar in mindering worden gebracht op het loon SV. Het IKB bestaat vaak uit meer bronnen dan alleen de VT/EJU. Ook wordt een uitbetaling vaak gebruikt voor uitruil tegen andere arbeidsvoorwaarden die niet tot het loon SV behoren.  Voorbeeld Een medewerker verdient € 2000 bruto en bouwt daarover 8% vakantietoeslag op ter waarde van € 160. Die vakantietoeslag wordt direct doorgestort in een IKB. De € 160 wordt dus niet gepresenteerd op uitvoercode 01618 recht VT. In december ruilt de medewerker zijn hele saldo IKB uit voor een fiets van de zaak. Het bruto saldo wordt afgeboekt en meteen ingeruild voor een fiets. Die fiets is geen bruto loon voor de medewerker, omdat deze in de vrije ruimte van de WKR wordt opgenomen. In de oude situatie werd het dagloon bij benadering als volgt berekend: (loon SV -(uitbetaalde VT en EJU) + (recht VT en EJU)) / 21,75 = dagloon bij benadering 100%  = (€ 2000 -  € 0 + € 160) / 21,75 = € 99,31. Dit is onjuist. Er werd immers geen recht VT, maar IKB opgebouwd. Bovendien wordt er nooit VT uitbetaald omdat de medewerker het IKB gebruikt om een fiets aan te schaffen. Het zou om die reden ook niet juist zijn om de uitbetaling IKB dan in mindering te brengen op het dagloon bij benadering. In de nieuwe situatie wordt het doorgestorte recht niet meer meegeteld: (loon SV -(uitbetaalde VT en EJU) + (recht VT en EJU)) / 21,75 = dagloon bij benadering 100%  = (€2000 -  €0 + €0) / 21,75 = €91,95.  Oplossing We hebben de berekening van het dagloon bij benadering met ingang van deze release aangepast. Doorgestort recht VT/EJU naar een IKB wordt niet langer geteld in de berekening van het dagloon. Uitbetalingen vanuit het IKB die tot het SV loon worden gerekend, worden net als in de oude situatie nog wel geteld. Let op: Door deze aanpassing wordt het dagloon bij benadering lager dan in de oude situatie. Indien je op basis van dit dagloon een uitkering aan je medewerker hebt betaald, dan kan dit tot vorderingen leiden. Het dagloon bij benadering is een (grove) benadering, waarmee je alvast een uitkering kunt betalen aan je medewerker in afwachting van het definitieve dagloon. Dat definitieve dagloon wordt altijd door UWV vastgesteld en gecommuniceerd. Zodra het definitieve dagloon bekend is, dien je dit zelf vast te leggen en wordt de uitkering herrekend.  Automatische herrekening 07 Wij zullen een automatische herrekening uitvoeren om het dagloon bij benadering in bovengenoemde situatie aan te passen. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 07. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-11/12 IKB over toelage generatiebeleid na uit-dienst (change 2224738) Deze melding heeft betrekking op medewerkers die: - een toelage generatiebeleid (in- / uitvoercodecombinatie 00695) hebben; - een IKB hebben; - uit-dienst zijn. In deze situatie werd na uit-dienst nog maandelijks recht IKB berekend over de toelage generatiebeleid. Dit is met ingang van de huidige release opgelost. Deze aanpassing kan tot gevolg hebben dat ook bij medewerkers in de genoemde situatie die nog in-dienst zijn een cent afrondingsverschil ontstaat. Automatische herrekening 08 Wij zullen een automatische herrekening uitvoeren om de foutsituaties te herstellen, zie reden 08 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2020-11/13 Inpasnummer en salarisperiode 03 en 04 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 29 september 2020 - De automatische herrekening die we voor onderstaande aanpassing in periode 10 uitvoeren vind je met reden 04 vermeld op het mutatieverslag. 18 september 2020 - Eerder dit jaar hebben we in Payroll Gemal een conversie uitgevoerd waarbij we voor medewerkers met een inpasnummer vastgelegd met invoercode 02351 (schaal/tabelnummer), dit inpasnummer overgezet hebben naar invoercode 02316 (inpasnummer). We constateren nu dat in periode 09 voor sommige medewerkers bij wie deze conversie speelde, salaris van de periodes 03 en 04 is teruggeboekt wanneer ze in periode 09 herrekend zijn. We gaan dit aanpassen in periode 10 en een automatische herrekening uitvoeren. Je kunt er ook voor kiezen om via een correctieproductie voor periode 09 dit nu te herstellen bij betrokken medewerkers. Je doet dit door met terugwerkende kracht tot periode 03 in de vaste gegevens het voor de medewerker betreffende inpasnummer vast te leggen met invoercode 02316. Je legt daarbij ook met terugwerkende kracht in de vaste gegevens invoercode 02351 (schaalnummer) en 02326 (anciënniteit) vast met waarde nul. Lees meer... 2020-11/14 Uitruil reiskosten en coronamaatregelen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 20 oktober 2020 Opmerking Als zowel de vaste vergoeding als de uitruil reiskosten zijn overeengekomen vóór 13 maart en de medewerker is na die datum meer/minder gaan werken, dan dien je vanaf het moment dat het contract is gewijzigd te rekenen met de werkelijke reisdagen naar de werkplek. Voorbeeld: een werknemer werkte vóór 13 maart 2020 3 dagen per week. Vanaf 13 maart werd volledig thuisgewerkt. Vanaf 1 juli is de werknemer 5 dagen per week gaan werken. Je mag dan tot en met 30 juni de fiscale vrijstelling berekenen alsof de medewerker 3 dagen per week naar de vaste werkplek is blijven reizen. Vanaf 1 juli reken je met de werkelijke reisdagen. N.B - Bij een verhuizing van de medewerker wordt het contract niet gewijzigd, je mag dan ook na de verhuizing blijven aannemen dat de werknemer elke dag naar de vaste werkplek is gereisd. 8 oktober 2020 Let op: onderstaande opmerking blijkt bij nadere beschouwing onjuist. De opmerking van 20 oktober bevat de correcte informatie. Opmerking Als zowel de vaste vergoeding als de uitruil reiskosten zijn overeengekomen vóór 13 maart en de medewerker is na die datum meer/minder gaan werken of is verhuist, dan mag je de vergoeding en de fiscale ruimte nog steeds bepalen alsof de medewerker elke overeengekomen werkdag naar de werkplek is gereisd. In deze situatie is een administratie van de werkelijke reis- en thuiswerkdagen dus niet nodig. Voorbeeld: een werknemer werkte vóór 13 maart 2020 3 dagen per week. Vanaf 13 maart werd volledig thuisgewerkt. Vanaf 1 juli is de werknemer 5 dagen per week gaan werken. Vanaf die datum mag je de vaste vergoeding en de fiscale uitruil dus berekenen alsof de werknemer 5 dagen per week naar de werkplek is gereisd. De onderliggende overeenkomst is immers gesloten vóór 13 maart 2020 en is inhoudelijk niet veranderd. 30 september 2020 Door de uitbraak van het coronavirus is dit jaar veel veranderd. Een belangrijke verandering is dat er veel wordt thuisgewerkt. Deze maatregel is per 13 maart halsoverkop ingevoerd. De fiscale gevolgen van deze maatregel voor reiskostenvergoedingen zijn later pas nader toegelicht. Er was al langere tijd bekend dat de werkgever een vaste reiskostenvergoeding afgesproken vóór 13 maart 2020, mocht blijven doorbetalen onder de aanname dat het reispatroon van de medewerker onveranderd was. Als de vaste vergoeding dus vóór 13 maart binnen de fiscale vrijstelling viel, dan mag je deze ook vanaf 13 maart onbelast doorbetalen. Als de vergoeding is afgesproken vanaf 13 maart, dan is deze slechts fiscaal vrijgesteld tegen 19ct/km op basis van de werkelijke reizen. Onlangs zijn ook de regels voor fiscale uitruil nader toegelicht. Als de fiscale uitruil van een bruto vergoeding tegen een netto reiskostenvergoeding is afgesproken vóór 13 maart 2020, dan mag de fiscale ruimte berekend worden alsof de medewerker ook vanaf 13 maart in hetzelfde patroon is blijven reizen. Indien de uitruil echter is afgesproken vanaf 13 maart, dan moet de fiscale ruimte worden berekend op basis van de werkelijke reizen. In de praktijk is veelal een vaste vergoeding afgesproken vóór 13 maart, maar de uitruil reiskosten na die datum. De uitruil wordt in veel gevallen jaarlijks opnieuw afgesproken, waarbij de eindejaarsuitkering verreweg de meest populaire bron is. In deze situatie mag de fiscale vrijstelling van de vaste vergoeding worden berekend alsof de medewerker altijd naar de werkplek is blijven reizen, terwijl de fiscale ruimte voor de uitruil op basis van werkelijke reiskilometers moet worden vastgesteld. In Payroll Gemal is deze berekening momenteel niet mogelijk, omdat er slechts één berekening voor de fiscale vrijstelling bestaat die geldt voor alle reiskostenvergoedingen en fiscale uitruil. In release 2020-12 zullen wij nieuwe functionaliteit opleveren, waarmee de beschreven situatie ondersteund wordt. Wij realiseren ons dat dit voor velen niet het ideale oplevermoment is. De specificaties vanuit de wetgever zijn echter pas dusdanig laat gecommuniceerd aan ons, dat dit het eerst mogelijke moment is waarop wij de functionaliteit kunnen leveren. De functionaliteit werkt in hoofdlijnen als volgt: - Je geeft de werkelijke reisbewegingen op over de periodes waarin is thuisgewerkt. - Payroll Gemal berekent de fiscaal vrijgestelde reiskosten op basis van de werkelijke reisbewegingen. - Als de fiscale vrijstelling lager uitvalt dan de vaste vergoeding, vindt er een correctie plaats waardoor de vergoeding alsnog netto betaald wordt. - Als de fiscale vrijstelling hoger uitvalt dan de vaste vergoeding, vindt er geen correctie plaats en kan de resterende vrijstelling worden uitgeruild. Een uitgebreide toelichting op deze functionaliteit volgt in de release notes van 2020-12. Actie Deze functionaliteit werkt op basis van de werkelijke reisbewegingen van de medewerker. Als bovenstaande situatie in je bedrijf speelt, dan is het van belang om deze reisbewegingen te inventariseren voor alle medewerkers die een uitruil reiskosten willen toepassen. In sommige CAO's wordt de eindejaarsuitkering al in 2020-11 uitbetaald. Als dat het geval is, dan adviseren wij om een eventuele de uitruil reiskosten pas in 2020-12 met TWK tot 2020-11 te verwerken. De fiscaal vrijgestelde reiskosten op basis van de werkelijke reisdagen tijdens thuiswerk zijn vrijwel altijd lager dan in het oude reispatroon. Als de uitruil in 2020-11 op basis van de oude fiscale ruimte wordt uitgevoerd en in 2020-12 gecorrigeerd met de nieuwe functionaliteit, dan leidt dit vrijwel altijd tot vorderingen. Die vorderingen ontstaan doordat de fiscale ruimte kleiner wordt en de uitruil (deels) ongedaan wordt gemaakt. In sommige CAO's wordt maandelijks een IKB uitgeruild tegen extra reiskostenvergoeding. Meestal zijn keuzes voor dergelijke uitruil al in januari gemaakt. Als de keuze vóór 13 maart 2020 is gemaakt, hoef je geen actie te ondernemen. De fiscale ruimte voor de uitruil mag dan immers berekend worden op basis van het vaste reispatroon van vóór de coronamaatregelen. Als de keuze vanaf 13 maart 2020 is gemaakt, dan dien je wel de werkelijke reisbewegingen vast te stellen. Omdat bij deze medewerkers gedurende het jaar al veel reiskosten zijn uitgeruild, zal dat helaas onder de nieuwe functionaliteit leiden tot vorderingen. De fiscale ruimte wordt immers minder, waardoor (een deel van) de uitruil wordt teruggedraaid. 2020-11/15 Zorgbonus [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 oktober 2020 - Tijdens de eerste golf van het coronavirus hebben veel zorgmedewerkers zich bovengemiddeld ingezet. De rijksoverheid heeft besloten om als blijk van waardering een bonus uit te keren aan deze medewerkers, de zorgbonus. Deze bonus bedraagt € 1000 netto, onafhankelijk van de omvang van het dienstverband. De bonus kan verstrekt worden aan elke medewerker bij een zorginstelling die in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 heeft bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Het enige criterium is dat het jaarloon niet meer dan € 73.000 mag bedragen bij een fulltime dienstverband. Je bepaalt als werkgever welke werknemers naar jouw inzicht in aanmerking komen voor de bonus. De overheid heeft een lijst gemaakt van beroepen, functies en functiegroepen die in beginsel in aanmerking komen, maar deze lijst is niet dwingend. De bonus vraag je aan tussen 1 oktober en 29 oktober. De overheid streeft er dan naar de aanvraag binnen 13 weken af te handelen. De bonus moet voor werknemers opgenomen worden in de WKR (werkkostenregeling). Als de vrije ruimte van de WKR wordt overschreden, leidt dat normaal gesproken tot 80% eindheffing over de overschrijding. De rijksoverheid vergoedt zowel het bonusbedrag van € 1000 als eventuele eindheffing, voor zover deze is toe te schrijven aan de zorgbonus. Je kunt je vrije ruimte in de WKR dus gebruiken zonder rekening te houden met de zorgbonus. Je kunt de bonus ook toekennen aan personeel niet in loondienst, zoals ZZP'ers of uitzendkrachten. Voor deze groep geldt een aparte wijze van vastlegging, die hieronder wordt beschreven. Let op: voor personeel niet in loondienst gelden aparte inkomenseisen om in aanmerking te komen voor de zorgbonus. Meer informatie over de zorgbonus vind je op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/zorgbonus Vastlegging in Gemal (werknemers) Aangezien je als werkgever zelf de keuze maakt voor welke medewerkers je de bonus aanvraagt, kunnen wij niet automatisch de betreffende medewerkers selecteren. Je kunt de bonus boeken op een code voor netto diversen naar keuze (in- / uitvoercode combinaties 00876 t/m 00950). Vergeet niet de betreffende uitvoercode op te nemen in je journaalposten, eigen cumulaties en comprimeertotalen.  Je kunt deze code een naam naar keuze geven. Dat doe je in Gemal Direct in het menu Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > tekst bij invoercode / uitvoercode. Het netto bedrag moet worden opgenomen in de werkkostenregeling (WKR). Hiertoe leg je de gekozen uitvoercode vast in de grondslag van werkgevercode 55100 Uitvoercodes grondslag WKR met waarde 1. Deze inrichting heeft direct tot gevolg dat zowel de zorgbonus als de eindheffing over deze bonus worden gepresenteerd op het controle-overzicht werkkosten. Vastlegging in Gemal (personeel niet in loondienst) Als je personeel niet in loondienst op een andere wijze betaalt, dan hoef je deze personen niet specifiek voor de zorgbonus op te nemen in Gemal. Als je personeel niet in loondienst wel betaalt via Gemal, dan kun je ook voor deze groep een code voor netto diversen naar keuze selecteren. Dit moet een andere code zijn dan voor reguliere werknemers, omdat de uitbetaling op een andere wijze belast wordt. Je kunt ook deze in- / uitvoercode combinatie een naam naar keuze geven. Dat doe je in Gemal Direct in het menu Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > tekst bij invoercode / uitvoercode. Vergeet niet de betreffende uitvoercode op te nemen in je journaalposten, eigen cumulaties en comprimeertotalen. De verstrekking van de zorgbonus aan personeel niet in loondienst wordt aangemerkt als een verstrekking aan derden van een bedrag meer dan € 136 conform hoofdstuk 24.4 van het handboek loonheffingen. Je dient zelf een lijst bij te houden van de personen aan wie je de zorgbonus hebt verstrekt. Ook dien je zelf de eindheffing te boeken in de loonaangifte. Je doet dit in het loonaangifteportaal op de post "publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard". De eindheffing bedraagt 75% van de verstrekte zorgbonus en moet geboekt worden in dezelfde periode als waarin de bonus is uitbetaald. CAO informatie CAO gemeenten 2020-11/16 Uitkering burgemeester In het Georganiseerd Overleg burgemeesters van 19 juni 2008 is afgesproken dat de burgemeester ieder jaar een eenmalige uitkering van € 450,00 in de vorm van een eindejaarsuitkering ontvangt [1]. Bij de uitbetaling moet rekening worden gehouden met de in de circulaire genoemde uitgangspunten: De uitkering is een bruto bedrag. De aanspraak op de uitkering wordt per maand opgebouwd. Bij opbouw over minder dan 12 maanden (bijvoorbeeld bij uit-dienst) vindt uitbetaling plaats naar rato van in-dienst. In geval van ziekte tijdens ambtsvervulling moet de bezoldiging onverkort doorbetaald worden dus moet ook geen korting op de eenmalige uitkering plaatsvinden. De uitkering wordt niet toegekend aan de gewezen burgemeesters, die een wachtgeld of een werkloosheidsuitkering ontvangen. De uitkering wordt wel opgenomen in de berekeningsbasis voor eventuele toekomstige wachtgelden en overeenkomstige uitkeringen. De uitkering is pensioengevend. De uitkering geldt ook voor waarnemend burgemeesters. Actie Wij adviseren je te beoordelen of de uitkering van toepassing is en zo ja, deze variabel vast te leggen met een door jou gekozen bruto diversen invoercode [2]. Denk hierbij ook aan het aanpassen van de tekst bij de uitvoercode. Vervolgens neem je de bijbehorende uitvoercode op in Uitvoercodes in jaargrondslag ABP (werkgevercode 55056) zodat deze meetelt in de grondslag voor het jaarinkomen ABP. Je kunt controleren of dit juist staat in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes. Denk eraan deze uitvoercode ook op te nemen in je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Meer informatie [1] Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van BZK [2] Handleiding onderwerp Bruto componenten bij 3.2. 2020-11/17 Salariswijziging rijkspersoneel Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2020-07 een salariswijziging conform afspraak in de CAO 2020, zie het betreffende onderwerp in deze release notes. In de regel wijzigt de bezoldiging van de burgemeester en wethouders overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor B&W heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer [2]. We hebben de gewijzigde salarisregeling per 2020-07 opgenomen in de programmatuur. Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 225,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor november. Actie Vanaf 3 november kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Zie ook circulaire BZK 2020-0000572581. [2] Zie de handleiding onderdeel CAO-inrichting bij CAO rijkspersoneel bij 1.1. CAO gemeenten/SGO 2020-11/18 Transitievergoeding en CAO (change 693935) In Payroll Gemal hebben we een drietal grondslagen opgenomen waarmee we je een indicatieve berekening van de transitievergoeding voor een medewerker kunnen bieden: Het vaste salaris op basis van de laatste stand (grondslag van werkgevercode 55390). De vaste componenten op basis van een referteperiode van 12 maanden (werkgevercode 55391). De variabele componenten op basis van een referteperiode van 36 maanden (werkgevercode 55392). Je kunt in Gemal Direct Inrichting of op de specificatie productiegegevens terugzien welke componenten (uitvoercodes) zijn opgenomen in deze grondslagen. Zoals je zult zien, zijn veel componenten op A(lgemeen) niveau aangestuurd. Naar aanleiding van vragen van werkgevers, publicaties en overleg met de VNG, willen we de grondslagen meer specifiek voor de CAO gemeenten/SGO  inrichten. Eindejaarsuitkeringen / vakantietoeslag De rechten eindejaarsuitkering (uitvoercode 01611 etc.) en vakantietoeslag (uitvoercode 01618) waren op A(lgemeen) niveau opgenomen bij de grondslag vaste salaris (werkgevercode 55390). Voor de CAO gemeenten/SGO zijn deze componenten echter opgenomen in het IKB. Uit afstemming met VNG blijkt de interpretatie dat deze componenten moeten behoren tot de grondslag vaste componenten (werkgevercode 55391). In de aansturing moeten we hiervoor coderingen aanpassen:  In de grondslag vaste salaris (werkgevercode 55390) de uitvoercodes recht EJU en VT uitschakelen.   In de grondslag vaste componenten (werkgevercode 55391) waren de uitvoercodes uitbetaling IKB (en dus uitbetaling ‘EJU’ en ‘VT’) al opgenomen. Functioneringstoelage Wij hadden de functioneringstoelage zoals benoemd in de CAO in ons salarissysteem opgenomen als onderdeel van de grondslag transitievergoeding variabel (werkgevercode 55392). Achterliggende motivatie is dat dit componenten zijn "waarvan de hoogte wordt bepaald door het functioneren van de werknemer of de resultaten van de onderneming, dan wel een combinatie van beide." De functioneringstoelage zoals opgenomen in de CAO wordt toegekend wanneer de medewerker "meerdere jaren zeer goed of uitstekend zijn werk heeft gedaan; of bijzondere prestaties heeft geleverd." De VNG volgt de strikte interpretatie en ziet daarmee alleen bonussen, winstuitkeringen en variabele (resultaatafhankelijke) eindejaarsuitkeringen als variabele looncomponenten. Alleen de toekenning van een eenmalig bedrag bij uitstekend functioneren of bijzondere prestaties (art. 3.18) valt daarmee binnen de definitie van de grondslag transitievergoeding variabel (werkgevercode 55392). We zullen daarom de uitvoercodes 01015 en 01382 voor functioneringstoelage (bedrag / procentueel) niet meer tellen in de grondslag transitievergoeding variabel (werkgevercode 55392) voor CAO gemeente/SGO. Overige toelagen Ditzelfde geldt ook voor overige salaristoelagen zoals benoemd in Hoofdstuk 3 van de CAO. Alleen de componenten Toelage onregelmatige dienst (art. 3.11) en de Overwerkvergoeding (art. 3.19) vallen nog binnen de strikte interpretatie voor vaste looncomponenten. De overige zijn niet als zodanig aangewezen en vallen dus buiten de grondslagen voor transitievergoeding, zoals bijvoorbeeld ook de TOR (aangestuurd via Eindejaarsuitkering-7). Strikte versus eigen interpretatie Wij volgen in onze CAO-ondersteuning de interpretatie van de regelgever, VNG in dit geval, die een strikte interpretatie volgt. Ook al vallen goede argumenten aan te voeren voor andere interpretaties zoals bijvoorbeeld de Buitendagvenstervergoeding die je als een materieel vergelijkbare vergoeding [2] als overwerk / ploegentoeslag kunt bezien. Mogelijk dat in de loop der tijd door jurisprudentie of gewijzigd inzicht er toch weer componenten veranderen in de grondslagen transitievergoeding zoals VNG zelf ook aangeeft. Zoals bij alle grondslagen geldt dat uw interpretatie of de manier waarop je (uitvoer)codes gebruikt, bepalend kan zijn voor je keuze om een code wel of niet in een grondslag op te nemen. Daarom gaat in Payroll Gemal de aansturing op W(erkgever)niveau ook boven de aansturing op C(ao)niveau die weer boven het A(lgemeen) niveau gaat. Automatische herrekening 02 We zullen de diverse grondslagen aanpassen conform de interpretatie van de VNG. Om deze wijziging vanaf 2020 van kracht te laten worden, zullen wij in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug op het mutatieverslag als reden 02.   NB-1 De variabele componenten (grondslag 55392) van de transitievergoeding worden over 3 jaar opgebouwd. We kunnen echter alleen maar over dit jaar herrekenen. Je kunt overwegen om voor de medewerkers die al een functioneringstoelage via invoercode 01015 of 01382 hadden, een herrekening ook over vorig jaar vast te leggen. Betrof het een toelage die het jaar dáárvoor al werd gegevens, dan ligt het corrigeren van de grondslag meer voor de hand [4].  NB-2 We maken overigens van de gelegenheid gebruik om enkele teksten van uitvoercodes uit het verleden aan te passen [3]. Meer informatie [1] Code cao (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 27 of 83. [2] Staatscourant Nr. 36823 : “...Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat niet bepalend is of de looncomponent de exact in deze regeling opgenomen naam kent. Bepalend is of een looncomponent zich materieel als zodanig kenmerkt....” [3] Uitvoercodes waarmee in het kader van overgang naar IKB het recht VT werd overgeheveld van 2016 naar 2017: uitvoercode 00653 tekst Recht. VT 2016 wordt Saldo PB5 en uitvoercode 00653 tekst Recht VT 2016 wordt Bruto opname PB5. [4] Payroll Gemal handleiding onderwerp Transitievergoeding bij 5.1 Grondslag corrigeren. CAO kunsteducatie 2020-11/19 Salarisbedragen per 2021-01 De bedragen voor de salarisregeling Kunsteducatie (code salarisregeling = 31) zijn per 2021-01 verhoogd. In Payroll Gemal is deze salarisverhoging al opgenomen per 2020-11 ten behoeve van eventuele begrotingsproducties. CAO onderwijs 2020-11/20 CAO Bestuurders PO - Verlenging CAO tot 01-01-2021 De VTOI-NVTK en Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben, vooruitlopend op integratie van de twee loongebouwen van Bestuurders PO respectievelijk VO tot één nieuw geïntegreerd loongebouw, besloten tot het ongewijzigd verlengen van beide bestuurders CAO’s tot 1 januari 2021 met toekenning van een algemene salarisverhoging en een eenmalige uitkering. Wijziging van de salaristabel De salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 3,4% en per 1 oktober 2020 verhoogd met 1,3%, mits de WNT-norm OCW-sectoren niet wordt overschreden. De salaristabel (code salarisregeling = 75) is per 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 aangepast. Vervallen toelagen De extra toeslag van 0,8 % en de tegemoetkoming ZKV zijn met ingang van periode 10-2020 in het salaris opgenomen. De toeslagen zijn met ingang van die datum op nul gesteld. Eenmalige uitkering Conform CAO hebben we een eenmalige uitkering ingericht. Je vindt de specificaties van deze uitkering in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 7. Enkele bijzonderheden van deze uitkering: Het bedrag bedraagt in principe € 4000,00. Als referteperiode geldt januari t/m oktober 2020. Het uitbetaalde bedrag wordt in de resultaten onder periode 10 verantwoord. Het bedrag wordt gemaximeerd op 100% deelbetrekking. De uitkering wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417 met als standaardtekst Eenm. uitk 2020. Omdat de uitkering pensioengevend is, nemen we de uitbetaling op in de grondslag ABP als telling voor de variabelen opbouw ABP volgend jaar (uitvoercode 01417 in grondslag werkgevercode 55056). Een viertal verlofregelingen (ouderschapsverlof, onbetaald verlof, levensloopverlof en zorgverlof-lang) worden gekort. Uiteraard kun je hier op afwijken. Je kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren door invoercode 01417 vast vast te leggen met waarde 0,01 vanaf 2020-01. Actie Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Voor het korten van de andere verlofregelingen pas je de grondslag van de eenmalige uitkering aan (werkgevercode 55179). Automatische herrekening 10 In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 10 op het mutatieverslag. Let op: in de CAO staat expliciet vermeld dat de WNT normen OCW-sectoren niet overschreden mogen worden. Een mogelijke overschrijding kun je constateren met behulp van het overzicht norm topinkomen (signaleringsoverzicht 1805). 2020-11/21 CAO Bestuurders VO - Verlenging CAO tot 01-01-2021 De VTOI-NVTK en Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben, vooruitlopend op integratie van de twee loongebouwen van bestuurders PO respectievelijk VO tot één nieuw geïntegreerd loongebouw, besloten tot het ongewijzigd verlengen van beide Bestuurders CAO’s tot 1 januari 2021 met toekenning van een algemene salarisverhoging en een eenmalige uitkering. Wijziging van de salaristabel De salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 3,4%, mits de WNT-norm OCW-sectoren niet wordt overschreden. De salaristabel (code salarisregeling = 30) is per 1 januari 2020 aangepast. Eenmalige uitkering Conform CAO hebben we een eenmalige uitkering ingericht. Je vindt de specificaties van deze uitkering in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 7. Enkele bijzonderheden van deze uitkering: Het bedrag bedraagt in principe € 4000,00. Als referteperiode geldt januari t/m oktober 2020. Het uitbetaalde bedrag wordt in de resultaten onder periode 10 verantwoord. Het bedrag wordt gemaximeerd op 100% deelbetrekking. De uitkering wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417 met als standaardtekst Eenm. uitk 2020. Omdat de uitkering pensioengevend is, nemen we de uitbetaling op in de grondslag ABP als telling voor de variabelen opbouw ABP volgend jaar (uitvoercode 01417 in grondslag werkgevercode 55056). Een viertal verlofregelingen (ouderschapsverlof, onbetaald verlof, levensloopverlof en zorgverlof-lang) worden gekort. Uiteraard kun je hier op afwijken. Je kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren door invoercode 01417 vast vast te leggen met waarde 0,01 vanaf 2020-01. Actie Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Voor het korten van de andere verlofregelingen pas je de grondslag van de eenmalige uitkering aan (werkgevercode 55179). Automatische herrekening 10 In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 10 op het mutatieverslag. Let op: in de CAO staat expliciet vermeld dat de WNT normen OCW-sectoren niet overschreden mogen worden. Een mogelijke overschrijding kun je constateren met behulp van het overzicht norm topinkomen (signaleringsoverzicht 1805). 2020-11/22 CAO HBO, MBO, PO en VO - Korting seniorenverlof Eerder dit jaar hebben we onder andere voor de verlofregelingen aanpassingen doorgevoerd waarbij we uitvoercodes met waarde 5 in de grondslag hadden opgenomen [1]. Deze wijziging in aansturing werkte echter niet goed voor de onderwijs-cao’s waar we speciale programmatuur hebben opgenomen voor seniorenverlof via verlofregeling 9 en/of 10 (uitvoercodes 01444 / 01445). Automatische herrekening 05 Met ingang van periode 11 is dit aangepast waardoor de waarde 5 weer wel goed verwerkt wordt. In sommige gevallen kan hierdoor ook de presentatie van de korting op de salarisspecificatie veranderen. Voor deze situatie gaan we een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug op het mutatieverslag als reden 05. De verwachting is dat dit in de regel kleine verschillen (veelal nabetalingen) kan opleveren. Meer informatie [1] Zie release notes 2020-05/17 Aanpassing aansturing verlofkortingen. 2020-11/23 CAO PO - Vervallen schalen en toelage per 1 november In de release notes 2020-10/15 hebben we aangekondigd dat enkele schalen en de Toelage directeur per 1 november vervallen. Voor de volledigheid herhalen we hier het bericht van vorige maand. In de CAO primair onderwijs is aangegeven dat per 1 augustus 2020 de Directieschalen, Adjunct Directieschalen en de Toelage directeur komen te vervallen. Op verzoek van klanten hebben we deze schalen en toelage nog niet in Payroll Gemal verwijderd. Met ingang van 1 november 2020 beëindigen we alsnog deze schalen en de Toelage directeur. De vervallen schalen zijn DA, DB, DC, DCU, DD, DE, AB, AC, AD en AE in salarisregeling 68. De salarisregeling 69 vervalt in zijn geheel. De aansturing van de Toelage directeur kun je verwijderen door bij invoercode 02624 Code toelageregeling 04 de waarde 0 per 01-08-2020 vast te leggen, als dit nog niet was gedaan. Wij verwijderen de waarde 339,49 (euro) bij werkgevercode 14001 Toelageregeling 4, die daarmee werd aangestuurd. Actie Ons advies is uiterlijk in november 2020 alle betrokken medewerkers in te schalen conform voorschrift van de PO-Raad. De nieuwe salarisschalen zijn A10 t/m A13 en D11 t/m D15 die in salaristabel 68 zijn opgenomen per 01-01-2020 (zie de Release notes 2020-01/51). Let op: voor werknemers die nog op de vervallen salarisschalen staan geregistreerd in november, wordt geen brutoloon berekend. CAO provincies 2020-11/24 Transitievergoeding en eindejaarsuitkering/vakantietoeslag De rechten eindejaarsuitkering (uitvoercode 01611) en vakantietoeslag (uitvoercode 01618) waren op A(lgemeen) niveau opgenomen bij de grondslag vast salaris (werkgevercode 55390). Voor de Provincies zijn deze componenten echter opgenomen in het IKB. In de aansturing hebben we hiervoor coderingen aangepast: In de grondslag vast salaris (werkgevercode 55390) zijn de uitvoercodes recht EJU en VT uitgeschakeld.  In de grondslag vaste componenten (werkgevercode 55391) waren de uitvoercodes uitbetaling IKB (en dus uitbetaling VT) al opgenomen.  Automatische herrekening 03 We zullen de diverse grondslagen aanpassen. Om deze wijziging vanaf 2020 van kracht te laten worden, zullen wij in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug op het mutatieverslag als reden 03.  Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO rijkspersoneel 2020-11/25 Salariswijziging rijkspersoneel Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2020-07 een salariswijziging conform afspraak in de CAO 2020, zie het betreffende onderwerp in deze release notes. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Commissaris van de Koning en Leden Gedeputeerde Staten overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde salarisregeling per 2020-07 opgenomen in de programmatuur. Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 225,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor november. Actie Vanaf 3 november kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Zie ook circulaire BZK 2020-0000605081. 2020-11/26 Nieuwe CAO 2020 Voor de CAO rijkspersoneel is een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 [1]. De aanpassingen hebben voor wat betreft Payroll Gemal betrekking op: Salariswijziging per 2020-07 Eenmalige uitkering per 2020-11 Eenmalige thuiswerkvergoeding per 2020-12 IKB-fietsdoel per 2021-01 Aanvullend geboorteverlof IKB en meer uren werken per 2021-01 Salariswijziging per 2020-07 We hebben de bedragen behorend bij de salarisregeling voor CAO rijkspersoneel met terugwerkende kracht tot 2020-07 aangepast. De Participatieschaal PART wordt niet gewijzigd omdat deze gekoppeld is aan het minimumloon. Gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we ook het bedrag minimum vakantietoeslag aangepast [2]. Eenmalige uitkering per 2020-11 Voor wat betreft de eenmalige uitkering die is afgesproken voor 2020-11 gelden de volgende bijzonderheden: Alle werknemers die onder de CAO Rijk vallen en in-dienst zijn op 01-07-2020, krijgen in november 2020 € 225,00. Het bedrag is naar rato van percentage deelbetrekking. Gedeeltelijke (verlof)korting in juli heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering. Volledige korting in juli op grond van WAZO-verlof, CAO Rijk 2020 of VWNW-verlof heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering. Volledige korting in juli op andere gronden, leidt tot geen uitkering. We kunnen in Payroll Gemal niet onderscheiden naar volledige / of gedeeltelijke korting of naar de reden van de (verlof)korting dus gaan we de uitkering niet automatisch korten bij een verlofregeling. We hebben de uitkering ingericht als uitkeringsregeling 2 met uitvoercode 01004 met als standaardtekst Eenm. uitk. nov. Omdat de uitkering pensioengevend is, nemen we de uitbetaling op in de grondslag ABP als telling voor de variabelen opbouw ABP volgend jaar (uitvoercode 01004 in grondslag werkgevercode 55056). Je kunt deze betaling blokkeren door invoercode 01004 in de stamgegevens vast te leggen met waarde 0,01 met terugwerkende kracht tot 2020-07. Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan blokkeer je de uitkering en gebruik je een bruto diversen code (denk eraan om deze dan ook in de grondslag ABP op te nemen). Je vindt de aansturing voor deze uitkering terug in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen bij Definitie Uitkering 2. Eenmalige thuiswerkvergoeding per 2020-12 Over de eenmalige thuiswerkvergoeding die van toepassing is in 2020-12, zullen we je informeren in de release notes van december. IKB-fietsdoel per 2021-01 Ter stimulering van het fietsgebruik, wordt het IKB-fietsdoel uitgebreid per 2021-01. Je kunt dit al binnen de bestaande mogelijkheden van Flex Benefits regelen. Aanvullend geboorteverlof In het kader van de WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) kunnen partners vanaf juli 2020 in aanvulling op het betaalde verlof nog eens maximaal vijf maal de arbeidsduur per week aan uren opnemen als aanvullende geboorteverlof. Dit aanvullend geboorteverlof wordt niet door de werkgever doorbetaald. In plaats daarvan krijgt de werknemer een uitkering van UWV die 70% van het (gemaximeerde) dagloon bedraagt. De aanvraag voor de uitkering gebeurt door de werkgever. Het UWV betaalt de uitkering in één keer aan de werkgever, ook als de werknemer het verlof gespreid opneemt. De werkgever betaalt de uitkering weer door aan de werknemer via de salarisstrook. Kiest de werknemer ervoor om de uitkering rechtstreeks te ontvangen, dan betaalt het UWV de uitkering per week aan de werknemer. CAO-partijen in de sector Rijk zijn overeengekomen dat bij dit aanvullend geboorteverlof het inkomen 100% wordt doorbetaald. Voor een juiste verwerking is het gewenst dat de uitkering niet rechtstreeks naar de werknemer gaat maar via de werkgever / salarisverwerking verloopt. Omdat je zelf de keuze hebt welke verlofregeling je inricht als geboorteverlof, hebben we op CAO-niveau hiervoor ook niets ingericht. Je kunt zelf de doorbetaling als volgt aansturen: Ga naar Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Verlof -/generatieregelingen > Definitie regelingen. Kies het volgnummer van de verlofregeling waarmee je het extra geboorteverlof hebt ingericht. Kies voor Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) en waarde 2. Hierdoor vindt aanvulling plaats op basis van dezelfde grondslag waar ook de korting over berekend wordt. Met andere woorden: het inkomen wordt 100% doorbetaald. NB - denk aan het vastleggen met terugwerkende kracht tot uiterlijk periode 2020-07 als ingangsmoment van wijzigingen met betrekking tot de WIEG. IKB en meer uren werken per 2021-01 Met ingang van 2020 is bij de sector Rijk een IKB-systeem van toepassing. Hierbij is geconstateerd dat er een verschil is tussen de definitie van twee uurlonen: een te (ver)kopen verlofuur wordt verloond als salaris plus 16,37% budget. een uur meer gewerkt wordt verloond als salaris. Partijen hebben besloten om deze uurlonen met ingang van 2021 aan elkaar gelijk te maken waarbij ook een uur meer gewerkt verloond moet worden als salaris plus 16,37%. Omdat we het IKB niet op CAO-niveau ingericht hebben voor de sector Rijk, is dit een aanpassing die je zelf moet doen op basis van bestaande mogelijkheden. Je kunt de grondslag extra uren (werkgevercode 55089) gelijk maken aan de grondslag verlofuren (Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Verlofuren (ver)kopen bij de verlofurenregeling die u gebruikt). Automatische herrekening 11 Om de wijzigingen per 2020-07 met betrekking tot het salaris en de eenmalige uitkering door te voeren, zullen we voor de betreffende medewerkers een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug op het mutatieverslag als reden 11. Actie Vanaf 3 november kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO rijkspersoneel = 10 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling Rijk = 13 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, bij Minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206). CAO sector Ambulancezorg 2020-11/27 ORT-wijzigingen In periode 10 hebben we de nieuwe ORT-structuur toegelicht n.a.v. de wijziging in de CAO. We hebben toen aangegeven dat wij aan AZN de vraag hadden voorgelegd of ORT dat door de medewerker is omgezet in verlof meetelt in de referte voor ORT bij verlof, ziekte en afbouwregelingen. AZN heeft inmiddels aangegeven dat: Als ORT omgezet wordt in verlofrecht, deze ORT niet in geld doorbetaald wordt als de medewerker vakantie opneemt of ziek wordt. In plaats daarvan bouwt de medewerker verlofrecht op tijdens vakantie of ziekte gelijk aan het gemiddelde aangekochte verlof tijdens de referteperiode (12 maanden voor vakantieverlof en 6 maanden voor ziekte). Wij hebben dit in Payroll Gemal vormgegeven door uitvoercode 01434 aank verl ORT op te nemen in grondslagen van werkgevercode 55111 ORT vakantieverlof en 55171 Ziekengeld ORT met waarde 1. Hierdoor wordt de grondslag verlaagd met de geldwaarde van het aangekochte verlof. De opbouw van verlofrechten tijdens vakantieverlof of ziekte vindt niet in Payroll Gemal plaats. Je dient er zelf voor te zorgen dat deze rechten worden berekend of opgeboekt in je roostersysteem of HR-systeem. Als ORT wordt omgezet in verlofrecht, wordt deze geheel niet geteld in een afbouwregeling ORT. AZN geeft aan dat tijdens een afbouwregeling gesproken wordt over verschil in salaris. Het verlof behoort niet tot deze definitie. In Payroll Gemal is dit vormgegeven door uitvoercode 01434 aank verl ORT op te nemen in grondslag van werkgevercode 55110 Afbouwregeling 1 met waarde 1. Het bleek bovendien dat de referteperiode voor doorbetaalde componenten tijdens ziekte ten onrechte op 3 maanden was vastgelegd in de CAO-ondersteuning. Conform artikel 9.2 CAO Ambulancezorg moet dit 6 maanden zijn. Wij hebben dit met ingang van periode 11 aangepast voor: ORT ziek (werkgevercode 08025) OVW ziek (werkgevercode 08032) BRD ziek (werkgevercode 08033) Meerwerk ziek (werkgevercode 08034) Automatische herrekening 09 Naar aanleiding van bovenstaande aanpassingen zullen wij in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 09 op het mutatieverslag aan reden 09. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie In de release notes 2020-10 hebben we je geïnformeerd over de openstaande vragen m.b.t. ORT omzetten in verlofrecht. Je hebt toen zelf de gelegenheid gehad om uitvoercode 01434 alvast op te nemen in de grondslagen 55110 Afbouwregeling 1, 55111 ORT vakantieverlof en  55171 Ziekengeld ORT. Als je dat gedaan hebt, dan adviseren wij je deze waarde in periode 11 weer te verwijderen. Je maakt dan weer gebruik van de CAO-ondersteuning die vanaf deze release dezelfde waarde heeft. Hierdoor worden toekomstige aanpassingen ook automatisch voor je doorgevoerd. De wijziging van de referteperiode voor ORT/BRD/OVW/meerwerk ziek heeft herrekeningsverschillen tot gevolg. Indien dit tot ongewenste situaties leidt, dan kun je er voor kiezen om op werknemerniveau de referteperiode terug te zetten naar 3 maanden, totdat de huidige ziekteperiode voorbij is. Hiertoe leg je invoercode 03138/03139/03140/03141 ORT/BRD/OVW/meerwerk ziek referteperiode vast met waarde 3. Dit doe je met terugwerkende kracht tot 01-2020. 2020-11/28 Salarisbedragen per 2021-01 De bedragen voor de salarisregeling Ambulancezorg (code salarisregeling = 04) zijn per 2021-01 verhoogd. In Payroll Gemal is deze salarisverhoging al opgenomen per 2020-11 ten behoeve van eventuele begrotingsproducties. CAO waterschappen 2020-11/29 CAO-akkoord Thuiswerken Voor de CAO waterschappen is een akkoord bereikt over thuiswerken. Er zijn afspraken gemaakt over een thuiswerkbudget en over een thuiswerkvergoeding. Er is een thuiswerkbudget afgesproken van € 850,00 voor 5 jaar dat verdeeld is in een eenmalige uitkering van € 250,00 te betalen in 2020-11 en een budget van € 600,00 waaruit de medewerker kan declareren voor de aanschaf van middelen noodzakelijk voor een goede uitoefening van werkzaamheden vanuit huis op een arbo- en ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek. Daarnaast is een netto dagvergoeding voor thuiswerken afgesproken. Thuiswerkbudget - Eenmalige uitkering 2020-11 Volgens het CAO-akkoord Thuiswerken gelden de volgende bijzonderheden met betrekking tot de eenmalige uitkering 2020-11: Alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst die op 01-10-2020 in-dienst zijn, komen in aanmerking voor de uitkering (dus: de medewerker die 30 september uit-dienst gaat, krijgt niets; degene die 1 oktober in-dienst komt, krijgt wel de uitkering). Het bedrag is € 250,00 netto ongeacht de omvang van het dienstverband. De uitkering moet niet met de deeltijdfactor worden omgerekend vanuit de gedachte dat het immers dient als tegemoetkoming in kosten voor het inrichten van een thuiswerkplek. Bepalend is dat het de werkende medewerker betreft, al dan niet thuiswerkend. Voor degenen die tussen april en oktober volledig verlof hadden, is het advies van partijen om de uitkering niet uit te betalen. Ook voor degenen die tussen april en oktober met ziekteverlof waren, geldt het advies de uitkering niet uit te betalen, maar zij krijgen bij terugkeer wel de beschikking over het hele thuiswerkbudget van € 850,00. Voor bijzondere situaties kan de werkgever zelf een besluit nemen. Deze uitkering voldoet niet aan de voorwaarden om als onbelaste vergoeding uitgekeerd te worden. Het is dus loon en moet dan òf gebruteerd worden òf onder de werkkostenregeling gebracht worden. De CAO-partijen laten de werkgever hierin vrij. Als kostenvergoeding is het niet pensioengevend. We nemen dus uitvoercode 01099 niet op in de grondslag ABP (werkgevercode 55056. Je kunt controleren of je wellicht in het verleden dit zelf gemuteerd heeft). In overleg met medezeggenschap kunnen bedragen die sinds april al zijn betaald voor de inrichting van een thuiswerkplek, verrekend worden met de uitkering. Invulling vanuit CAO-ondersteuning In overleg met enkele waterschappen gaan we als hier als volgt invulling aan geven. Geraadpleegde waterschappen zien graag invulling door ons op CAO-niveau van deze uitkering in de vorm van een netto dat in de werkkosten wordt opgenomen. Op basis van de hiervoor vermelde bijzonderheden, zullen we (eindejaars-)uitkeringsregeling-3 inrichten. Je kunt de afzonderlijke aansturingen terugzien in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 3. De bijbehorende in-/uitvoercode is 01099. Bij de uitvoercode hebben we de fiscale afhandeling van uitvoercode 01099 omgezet van bruto naar netto (kolom 3 naar kolom 30) via werkgevercode 58001. In lijn hiermee is uitvoercode 01099 ook in diverse grondslagen aangepast [1]. Daarnaast voeren we uitvoercode 01099 op als eindheffingsloon in de grondslag van de werkkosten, zodat de uitkering ten laste van het werkkostenforfait komt [2]. Voor zover het boven de vrije ruimte uitkomt, zal dus heffing volgen. Op basis van de bestaande controle-overzichten werkkosten heb je inzicht in de (verbruikte) vrije ruimte [3]. Wil je bij een medewerker de uitkering blokkeren, dan doe je dat met invoercode 01099 met waarde 0,01 (met terugwerkende kracht tot periode 10). Een afwijkend bedrag kun je vastleggen door de uitkering te blokkeren en met een bruto diversen invoercode het afwijkend bedrag vast te leggen (denk dan wel aan het opnemen van deze uitvoercode in de grondslag werkkosten). Denk ook aan het opnemen van de uitvoercode(s) in uw journaalposten, comprimeertotalen etc. Eigen invulling Het staat je uiteraard vrij om voor de netto uitbetaling een eigen koers te varen wanneer opnemen in de werkkostenregeling geen optie is. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om de eenmalige uitkering-3 ‘uit te zetten’ (Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 3, Methode berekenen met terugwerkende kracht op 3 = geen uitkering zetten). Vervolgens kun je dan bijvoorbeeld een zelf bepaalde waarde vastleggen voor de betreffende medewerkers en dit met kolommutaties Beaufort inlezen via een invoercode netto/bruto voor Payroll Gemal. Thuiswerkbudget - Declaratiebudget Voor wat betreft het thuiswerkbudget als declaratiebudget van € 600,00 gelden de volgende bijzonderheden: Het bedrag is € 600,00 voor 5 jaar ongeacht de omvang van het dienstverband. Het bedrag is beschikbaar voor elke medewerker die wekelijks over een langere periode thuiswerkt. Voor degenen die na langdurig verlof terugkomen (en bijvoorbeeld dus de € 250,00 ook niet ontvangen hebben), is dit bedrag € 850,00. Op het declaratiebedrag kunnen eerdere betalingen in mindering worden gebracht Invulling Het lijkt niet gewenst om dit bedrag in het salarissysteem te onderhouden. Desgewenst kun je met een invoercode voor (alfa)numerieke personeelsinformatie het saldo voor de medewerker inzichtelijk maken door dit te presenteren op de salarisspecificatie. Thuiswerkvergoeding Voor wat betreft de thuiswerkvergoeding gelden de volgende bijzonderheden: Het bedrag is € 3,00 per dag waarop de medewerker de hele dag thuiswerkt. Het bedrag moet niet worden gerelateerd aan de deeltijdfactor. Een dag telt als de gebruikelijke uren vanuit huis worden gewerkt in plaats van vanuit kantoor. Doorbetaling van reiskosten en/of andere betalingen kunnen in mindering worden gebracht. De thuiswerkvergoeding heeft expliciet niet de gedaante van een vaste vergoeding maar wordt geacht plaats te vinden op declaratiebasis. Invulling Vanuit de CAO-partners is aangegeven dat een vaste thuiswerkvergoeding bijvoorbeeld vanuit ons CAO-onderhoud in Gemal niet gewenst is (mocht er hiervoor al een sluitende omrekeningsformule gevonden worden). Je kunt bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft waarna dat formulier in de workflow via akkoord manager als indirecte mutatie Beaufort naar Gemal gaat. Automatische herrekening 12 In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om de wijzigingen met terugwerkende kracht te laten toepassen. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 12. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Uitvoercode 01099 is aangepast in werkgevercode 55081 Grondslag bruto loon; werkgevercode 58002 Fiscale afhandeling. [2] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling > Uc gr werkkosten. [3] Zie handleiding Gemal onderwerp Werkkostenregeling, Algemeen bij 6.2 Controle-overzicht werkkosten. 2020-11/30 Transitievergoeding en eindejaarsuitkering/vakantietoeslag De rechten eindejaarsuitkering (uitvoercode 01611) en vakantietoeslag (uitvoercode 01618) waren op A(lgemeen) niveau opgenomen bij de grondslag vast salaris (werkgevercode 55390). Voor de CAO Waterschappen zijn deze componenten echter opgenomen in het IKB. In de aansturing hebben we hiervoor coderingen aangepast: In de grondslag vast salaris (werkgevercode 55390) zijn de uitvoercodes recht EJU’s (dus ook voor tegemoetkoming AO) en VT uitgeschakeld.  In de grondslag vaste componenten (werkgevercode 55391) waren de uitvoercodes uitbetaling IKB (en dus uitbetaling VT) al opgenomen.  Automatische herrekening 03 We zullen de diverse grondslagen aanpassen. Om deze wijziging vanaf 2020 van kracht te laten worden, zullen wij in periode 10 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug op het mutatieverslag als reden 03.  Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-11/31 Salariswijziging rijkspersoneel Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2020-07 een salariswijziging conform afspraak in de CAO 2020, zie het betreffende onderwerp in deze release notes. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Voorzitter en leden Dagelijks bestuur overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde salarisregeling per 2020-07 opgenomen in de programmatuur. Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 225,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor november. Actie Vanaf 3 november kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Zie ook circulaire BZK 2020-0000605764. CAO ziekenhuizen 2020-11/32 Maximum aantal uren ORT tijdens verlof Medio september 2020 heeft de werkgeversvereniging NVZ onderstaand bericht op haar website geplaatst. ''Wettelijke verlofuren en ORT In de Cao Ziekenhuizen is opgenomen dat over de wettelijke verlofuren tot een maximum van 144 uur per jaar ORT wordt betaald. De gedachte hierbij is geweest dat werkgever en werknemer er gezamenlijk voor zorg dragen dat de medewerker ook jaarlijks de wettelijke verlofuren opneemt. In sommige gevallen blijkt dit niet mogelijk te zijn, waardoor er wettelijke verlofuren worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Als in dat jaar wederom een maximum geldt van 144 uur waarover ORT wordt betaald, dan kan de situatie zich voordoen dat – wanneer in dat jaar meer dan 144 wettelijke verlofuren worden genoten – er over een gedeelte geen ORT wordt betaald. Partijen hebben met elkaar afgesproken dat het maximum per jaar wordt losgelaten. Onder meer vanwege de uitzonderlijke situatie waarin medewerkers de afgelopen periode hebben gewerkt. Dat betekent dat medewerkers over al hun wettelijke verlof ORT uitbetaald krijgen, ongeacht het moment waarop ze dit verlof opnemen.'' Naar aanleiding hiervan hebben we het maximum aantal uren ORT tijdens verlof (werkgevercode 08062) in Payroll Gemal gewijzigd van 144 naar 999 (ongemaximeerd) met terugwerkende kracht vanaf 2020-01. Automatische herrekening 06 In periode 11 zullen we voor alle werknemers met uitvoercode 01100 ORT bij verlof in 2020 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 06 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-11/33 Salarisbedragen per 2021-01 De bedragen voor de salarisregeling Ziekenhuizen (code salarisregeling = 35) zijn per 2021-01 verhoogd. In Payroll Gemal is deze salarisverhoging al opgenomen per 2020-11 ten behoeve van eventuele begrotingsproducties. Pensioenfonds PFZW 2020-11/34 Verlofregeling buiten pensioenberekening Pensioenfonds PFZW heeft besloten dat een uitkering of aanvulling op die uitkering tijdens aanvullend geboorteverlof (AGBV) standaard niet pensioengevend is. Het is echter mogelijk om in een CAO of arbeidsvoorwaardenregeling (mits je niet onder een CAO valt of de CAO dit toestaat) afwijkende afspraken te maken. Eén van deze mogelijke afwijkende afspraken is dat je de pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof onverminderd voortzet. Er is in die situatie géén sprake van vrijwillige voortzetting. De werkgever en werknemer betalen beiden de reguliere premie die er ook zou zijn als er geen verlof zou zijn. Het AGBV wordt in die situatie ook niet doorgegeven in de UPA. In Payroll Gemal kon deze situatie tot op heden niet aangestuurd worden. Tijdens verlof werd standaard de pensioenopbouw verlaagd en verrekend in ofwel het regelingloon (uitvoercode 02233) ofwel de verloonde uren PFZW (uitvoercode 02324). Daarnaast was het mogelijk voor de werknemer om vrijwillige voortzetting aan te vragen. Wijziging per periode 11 Wij hebben het waardebereik van werkgevercode 13008 uitgebreid. Tegelijkertijd hebben we de omschrijving van het bestaande waardebereik verduidelijkt. Deze code werkt anders voor pensioenfonds ABP dan voor PFZW. In de beschrijving is gepoogd om voor beide fondsen tot een heldere omschrijving te komen. Gegeven: inhouding pensioenpremie. Vastleggen: werkgevercode 13008: 0 (of niet vastgelegd) = Bij ABP = 1; bij PFZW = 4; 1 = werkgever en werknemer verdelen premie over het verlofdeel alsof er geen verlof zou zijn; PFZW: vrijwillige voortzetting; 2 = de werkgever betaalt ook het werknemersdeel (op basis van het percentage korting of op basis van verlofuren per week/maand); PFZW: vrijwillige voortzetting; 3 = de werknemer betaalt ook het werkgeversdeel (op basis van het percentage korting of op basis van verlofuren per week/maand); PFZW: vrijwillige voortzetting; 4 = geen pensioenpremie over verlofdeel; PFZW geen vrijwillige voortzetting; 5 = verlofregeling heeft geen invloed op pensioenberekening (alleen PFZW). Deze werkgevercode kent 15 volgnummers die corresponderen met het nummer van de verlofregeling waar de code betrekking op heeft. Voor elke verlofregeling is een invoercode beschikbaar, waarmee je op werknemerniveau kunt afwijken van de waarde op werkgeverniveau. Dit betreft voor verlofregeling 1 t/m 15 invoercodes 02526 / 02527 / 02529 / 02533 / 02536 / 02556 t/m 02560 / 01955 t/m 01959. Deze invoercodes kennen hetzelfde waardebereik. Ook aan deze invoercodes is de nieuwe waarde 5 toegevoegd. Actie Als in je CAO of arbeidsvoorwaardenregeling de afspraak is gemaakt dat tijdens AGBV de pensioenopbouw onverminderd plaatsvindt, dan leg je werkgevercode 13008 vast met waarde 5 bij de verlofregeling die je voor AGBV hebt aangewezen. Automatische herrekeningen 2020-11/35 Vermelding automatische herrekening in mutatieverslag Periode 10 reden omschrijving 04 Inpasnummer en salarisperiode 03 en 04 Periode 11 reden omschrijving 02 CAO gemeenten / SGO - Transitievergoeding en CAO (change 693935) 03 CAO provincies / CAO waterschappen - Transitievergoeding en eindejaarsuitkering/vakantietoeslag 04 Berekening indicatief bedrag transitievergoeding na AOW-leeftijd (change 2174943) 05 CAO HBO, MBO, PO en VO - Korting seniorenverlof 06 CAO ziekenhuizen - Maximum aantal uren ORT tijdens verlof 07 Dagloon bij benadering bij doorgestort recht VT/EJU naar IKB (change 2171718) 08 IKB over toelage generatiebeleid na uit-dienst (change 2224738) 09 CAO sector Ambulancezorg - ORT-wijzigingen 10 CAO Bestuurders PO en VO - Verlenging CAO tot 01-01-2021 11 CAO rijkspersoneel - Nieuwe CAO 2020 12 CAO waterschappen - CAO-akkoord Thuiswerken Werknemer- en werkgevergegevens 2020-11/36 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving HR Core Beaufort rubriek HR Core Education component 00982 vak/ADV meerwerk 2 P10982 9982 03125 uurloon extra uren 2 P13125 3125 Gewijzigde invoercodes invoercode oude omschrijving nieuwe omschrijving 01303 keuzeplan uren extra uren 2 Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 00982 vak/ADV meerwerk2 01607 fact ADV/VT opsl2 Gewijzigde uitvoercodes uitvoercode oude omschrijving nieuwe omschrijving 01303 keuzeplan uren sal.extra uren 2 01509 factor keuzeplan factor mw/opsl 2 02303 uren keuzeplan uren meerw 2 2020-11/37 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 05009 code begrenzing franchise 05010 code begrenzing jaargrondslag 05011 code toepassing franchise Gewijzigde werkgevercodes werkgevercode oude omschrijving nieuwe omschrijving 08186 Code uurloon keuzeplan uren Code uurloon extra uren 2 Vervallen werkgevercodes werkgevercode omschrijving 05017 code franchise VRZ-regeling Publishing Date : 10/28/2020
Volledig artikel weergeven
27-10-2020 20:14 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2748 Weergaven
  Algemeen 2020-01/1 Berichtgeving voor 2020 Deze release notes voor het nieuwe jaar worden relatief vroeg in december gemaakt. Op deze wijze bent u, mede gezien de feestdagen, tijdig op de hoogte van veranderingen in Payroll Gemal. Het komt echter voor dat wijzigingen in wet- en regelgeving laat in december of zelfs pas in januari definitief vastgesteld worden. Wij adviseren u dan ook regelmatig onze portal Youforce te raadplegen voor nagekomen nieuwsberichten. Wijzigingen in januari Per januari 2020 zijn zoals elk jaar in januari veel bedragen en percentages gewijzigd. Als deze wijzigingen tijdig bekend zijn dan worden deze voor de januari-productie door ons aangepast. U moet hierbij denken aan: Algemene bedragen en percentages zoals voor de loonheffing en sociale premies die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een A (Algemeen niveau) worden gepresenteerd. Percentages en franchisebedragen voor de pensioenregelingen. Minimumloon aanpassingen (zie verder in deze release notes). De CAO-bedragen en percentages die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een C (CAO-niveau) worden gepresenteerd. Let op: als u zelf een mutatie hebt vastgelegd (bij een werkgevercode staat dan een 'W'), dan blijft deze werkgeverwaarde staan en wordt door ons niet aangepast. De bedragen voor de diverse ziektekostenverzekeraars. NS Reiskostentabel maandtrajectkaart tweede klas. Het kan zijn dat in de loop van januari nog wijzigingen voor percentages en bedragen door de regelgevers zoals de pensioenfondsen, de werkgeversverenigingen en de Belastingdienst gepubliceerd worden. Wijzigingen die uiterlijk 4 januari bij ons bekend zijn, kunnen we nog in de januari-versie van Payroll Gemal opnemen. Wijzigingen die ons na deze datum bereiken, zullen we op zijn vroegst in de februari-versie met terugwerkende kracht opnemen, waarover wij u dan in de release notes informeren. 2020-01/2 Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA De inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot gevolg dat in de loon- of personeelsadministratie en in de loonaangifte nieuwe indicaties moeten worden ingevoerd en in voorkomende gevallen bestaande coderingen moeten worden aangepast. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden de aanpassingen door Visma I Raet verzorgd of moeten deze door u zelf worden uitgevoerd. Voor klanten die niet met HR Core Beaufort werken worden hieronder de betrokken Payroll Gemal invoercodes benoemd die door u beoordeeld moeten worden in het kader van de WAB. Dit is uitgebreid beschreven in de release notes van december 2019. invoercode 02259 Code contract (on)bepaalde tijd. invoercode 02294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst. invoercode 02474 Oproepovereenkomst. invoercode 02332 Code soortloner. invoercode 03182 Min-max contract. invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding. Voor de WNRA geldt dat onderstaande codes door u moet worden beoordeeld. invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding. invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding. Voor deze invoercodes geldt dat uw HR-systeem leidend hierin is, Payroll Gemal voert geen conversie uit. HR Core Beaufort De aansturing van deze rubrieken gebeurt vanuit HR Core. In de release van HR Core Beaufort van december zijn de waarden naar een standaard omgezet (lees er hier meer over). Controleer of de juiste waarden zijn gevuld en pas deze eventueel aan (dit kan ook via collectief muteren). Controleer daarnaast of er nog toekomstmutaties klaar staan bij indirect muteren. Zorg ervoor dat de rubrieken bij het doorvoeren van deze mutaties alsnog worden aangepast. Indien Self Service gebruikt wordt om nieuwe medewerkers op te voeren en dienstverbanden aan te passen, controleer dan ook de inrichting in de desbetreffende Self Service processen. Voor meer informatie zie de release notes van HR Core Beaufort voor periode 2020-01. Gewijzigd en verbeterd 2020-01/3 Factor gewerkt ten behoeve van bezetting Waarom Uitvoercode 01991 factor gewerkt is een uitvoercode die belangrijk is om bedragen na te kunnen rekenen. In het verleden werd deze uitvoercode op nul gesteld als er een blokkade voor de bezetting was opgegeven (invoercode 02890 Code niet in bezetting waarde 2 of 3). Hoe Vanaf periode 2020-01 wordt uitvoercode 01991 in het geval van deze blokkade niet meer op nul gesteld. De nieuwe uitvoercode 02301 blok factor bezet is in gebruik genomen om de factoren ten behoeve van de bezetting bij te kunnen stellen. Uitvoercode 02301 wordt gevuld bij medewerkers bij wie invoercode 02890 op 2 of op 3 is gezet. Voor de bezetting kunt u voortaan de factor gewerkt corrigeren met de geblokkeerde factor (uitvoercode 01991 -/- uitvoercode 02301). U kunt desgewenst dit in uw eigen cumulatie vastleggen. Voor wachtgelders (invoercode 02332 Code soortloner < 5 en invoercode 02345 Speciale werknemer = 6) werd in de berekening invoercode 02890 met waarde 3 behandeld als zijnde waarde 1, dit is verwijderd. Omdat uitvoercode 01991 niet op nul wordt gesteld, wordt ook bij het opgeven van invoercode 02890 met waarde 2 of 3 de minimum VT bepaald en vindt het omrekenen van invoercodes met de factor gewerkt (werkgevercode 57001 waarde 6) wel plaats. 2020-01/4 Berekening korting bij verlofregelingen Onderstaande wijziging betreft het toepassen van de korting van vakantietoeslag, eenmalige uitkeringen en eindejaarsuitkeringen bij langdurig ziek en bij de verlofregelingen. Waarom In Payroll Gemal is voor langdurig ziek en de verlofregelingen de werkwijze voor toepassing van korting vakantietoeslag en eenmalige/eindejaarsuitkeringen opgenomen via de werkgevercodes 13001 t/m 13006 en 13016/13017. Dit is afwijkend van de standaard werkwijze waarbij betreffende uitvoercodes in de grondslagen worden vastgelegd. Dit is in het verleden zo opgenomen om de doorwerking naar o.a. pensioen, uurlonen en eventuele aanvulling van minimum vakantietoeslag en minimum eindejaarsuitkeringen goed te kunnen berekenen. Deze afwijkende werkwijze heeft echter altijd veel vragen en misverstanden opgeleverd. De programmatuur van Payroll Gemal is inmiddels op diverse onderdelen gemoderniseerd waardoor het mogelijk is om met enige aanpassing af te stappen van deze afwijkende methodiek en ook voor deze situatie eventuele kortingen te laten berekenen door deze in de betreffende grondslag vast te leggen. Hoe Per 2020-01 is niet alleen de programmatuur van Payroll Gemal hierop aangepast, maar heeft er ook een automatische omzetting plaatsgevonden. Daar waar bij een verlofregeling een korting (waarde 1) aanwezig is hebben we de betreffende uitvoercode opgenomen in de betreffende grondslag met de waarde 1. Presentatie De korting voor vakantietoeslag/eenmalige/eindejaarsuitkeringen werd tot nu toe apart gepresenteerd. Ook na de omzetting blijft dit het geval echter met dit verschil dat de korting VT en korting EJU voortaan direct het recht verlagen. De aparte presentatie is voortaan alleen nog voor management en boekhouding van belang. Let op: in de huidige situatie heeft u mogelijk de korting VT/EJU extra opgenomen. Voor 2020 moet u dat dan wijzigen omdat het recht VT en EJU dan automatisch al zijn verlaagd met de korting VT/EJU. Het betreft hier de volgende uitvoercodes 01652 korting vt, 02852 cumulatie korting vt en 01801 t/m 01807 korting eju 1/2/3/4/5/6/7 en in geval van peildatummethode zijn het uitvoercodes 01617, 02817, 01811 t/m 01815 / 02041 en 02042. Voorbeeld Bij ouderschapsverlof (volgnummer verlofregeling 3) staat werkgevercode 13002 op 1, dus korten van de eindejaarsuitkering bij ouderschapsverlof. De actie die is doorgevoerd is dat de werkgevercode 13002 is vervallen en dat bij de grondslag eindejaarsuitkering (werkgevercode 55135) uitvoercode 01071 met waarde 1 (= tellen in de grondslag) is toegevoegd. Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen, behalve dat het wel goed is als u zelf op uw overzicht specificatie werkgevergegevens controleert of alle omzettingen goed en volledig zijn opgenomen. Het bleek dat in de oude systematiek de berekening in sommige uitzonderlijke situaties gebrekkig was. Deze hebben wij direct aangepast. Hierbij valt te denken aan een situatie met meerdere verlofregelingen tegelijkertijd en toepassing van een minimum tijdens een verlofregeling. In deze situaties kunt u (kleine) verschillen ervaren ten opzichte van de oude berekening. Enkele klanten hebben zelf bij werkgevercodes 13001 t/m 13006 / 13016 / 13017 de waarde 2 vastgelegd. Deze waarde was specifiek bedoeld bij peildatummethode. Voor de CAO ziekenhuizen was in het verleden op CAO-niveau de waarde 2 opgenomen. Dit is in 2018 omgezet naar waarde 1. We hebben u hierover destijds geïnformeerd, zie release notes 2018-04/18. Per 2020-01 is ook voor deze situatie de uitvoercode automatisch in de betreffende grondslag gezet op (W) niveau. Let op: voor deze situatie kunnen wel verschillen (vorderingen) ontstaan. 2020-01/5 Code CAO CBS/LA Het CBS geeft een lijst uit met numerieke codes voor (subonderdelen van) CAO's. Grote bedrijven krijgen soms een geheel eigen code. Deze code moet doorgegeven worden in de loonaangifte en wordt gebruikt voor statistische doeleinden. De lijst wordt jaarlijks vernieuwd. In Payroll Gemal wordt deze code vastgelegd op werkgevercode 07005 Code CAO CBS/LA en afwijkend op invoercode 02842. Deze code kent een vast waardebereik omdat een ongeldige code tot vervelende foutmeldingen in de loonaangifte kan leiden die lastig te herstellen zijn. Om deze reden is het waardebereik beperkt tot CAO codes die voor u relevant kunnen zijn. 2020-01/6 Nieuwe aansturing (eindejaars)uitkering Waarom Bij CAO-onderhandelingen worden vaak eenmalige uitkeringen afgesproken bijvoorbeeld 'ter compensatie' voor het feit dat de CAO al verstreken was. Met enige regelmaat wordt als specificatie van een dergelijke uitkering gesteld dat het nominale fulltime bedrag gemaximeerd is. Met andere woorden: de uitkering is naar rato van de deeltijdfactor maar bij een deeltijdpercentage van meer dan 100%, wordt het bedrag niet hoger dan 100%. Deze specificatie is aanstuurbaar in Gemal Direct Inrichting bij de definitie van (eindejaars-)uitkeringen Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > Uitkering X - deeltijdfactor boven 100%). Daarnaast wordt ook met enige regelmaat gesteld dat de uitkering bij meerdere dienstverbanden totaal ook niet meer dan 100% van het fulltime bedrag mag zijn. Deze specificatie was echter nog niet aanstuurbaar maar moesten we telkens in de programmatuur aanpassen. Hoe Met ingang van periode 2020-01 hebben we deze specificatie ook aanstuurbaar gemaakt voor ons op CAO of Algemeen niveau en voor u op Wergeverniveau [1]. We hebben een nieuwe waarde 2 (= maximeren over dienstverbanden heen) toegevoegd aan de bestaande aansturing van werkgevercode 25018 (25218, 25418 etc.) Deeltijdfactor boven 100% waarmee u al kon maximeren op deeltijdfactor bij één dienstverband. Voorbeeld Fulltime bedrag uitkering zoals vastgelegd met werkgevercode 25019 is € 750,00. Medewerker heeft dienstverband-1 van 60% en een dienstverband-2 van 50%. Als werkgevercode 25018 is vastgelegd met waarde 0 of 1, dan wordt het nominale bedrag berekend van dvb-1 60% * € 750,00 = € 450,00 en van dvb-2 50% * € 750,00 = € 375,00. Totaal dus € 450,00 + € 375,00 = € 825,00. Als werkgevercode 25018 is vastgelegd met waarde 2  dan wordt het nominale bedrag berekend van dvb-1 60% * € 750,00 = € 450,00 en van dvb-2 50% * € 750,00 = € 375,00 maar omdat dit in totaal boven het max van % 750,00 uitkomt, wordt het bedrag voor dvb-2 gemaximeerd op € 300,00. Meer informatie [1] U vindt de aansturing terug op de schermen van de definitie uitkeringen bij Uitkering X - maximeren over dienstverband met werkgevercodes 25018 / 25218 / 25418 / 25618 / 25818 / 25868 / 25918. 2020-01/7 Berekening transitievergoeding bij dienstverband korter dan een maand Sinds release 2019-11 kan Payroll Gemal automatisch een indicatie berekenen van de transitievergoeding die u aan uw medewerker verschuldigd bent als u deze medewerker op basis van de huidige data zou ontslaan. Uit nagekomen rekenvoorbeelden van de Belastingdienst bleek dat deze berekening nog niet geheel juist werd uitgevoerd als de dienstbetrekking korter dan een maand heeft geduurd. Voor de berekening van de transitievergoeding in deze situatie neemt u het werkelijk betaalde salaris en het werkelijk betaalde bedrag aan vaste en/of variabele componenten over de periode dat de medewerker wel in-dienst was. Dit is het maandsalaris van de medewerker. De medewerker krijgt 1/3 maandsalaris per jaar. Voor 1 maand is dat 1/12 van 1/3 maandsalaris. Voorbeeld: een medewerker verdient € 3000 bruto per maand en was van 1 april t/m 20 april in-dienst. De medewerker krijgt daarom € 2000 uitbetaald. Dat is het maandsalaris voor de periode in-dienst. De transitievergoeding bedraagt € 2000 x 1/3 x 1/12 = € 55,56. In de oude situatie werd het werkelijk betaalde salaris ook nog eens omgerekend met de factor salarisdagen. Hierdoor werd de transitievergoeding te laag berekend. Dit is met ingang van periode 2020-01 aangepast. Let op: omdat officieel altijd met het laatste stand salaris van een volledige maand moet worden gerekend, presenteert Payroll Gemal op uitvoercode 01658 grsl transv sal het salaris voor een volledige maand. Op uitvoercodes 01659 grsl transv vast en 01660 grsl transv hdjr wordt altijd al het werkelijk betaalde bedrag getoond. Daarom wordt bij de berekening van het bedrag transitievergoeding (uitvoercode 01555) uitvoercode 01658 grsl transv sal wel omgerekend met de factor kalenderdagen, uitvoercodes 01659 grsl transv vast en 01660 grsl transv hdjr niet. Wet- en regelgeving 2020-01/8 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon (werkgevercode 03451) per 1 januari 2020 is € 1653,60 per maand. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd. Als dit niet is gebeurd, vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij u dit heeft geblokkeerd [1]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor uw CAO vindt u bij het betreffende onderwerp in deze release notes. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4. 2020-01/9 WAB: nieuwe IKV voor transitievergoeding Waarom De per 2020 ingevoerde Wet arbeidsmarkt in balans heeft onder andere tot gevolg dat de regels voor transitievergoedingen veranderen. U moet dan een transitievergoeding betalen aan alle medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. In de oude situatie was u dit alleen verplicht wanneer de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar had geduurd. Naar verwachting zullen er vanaf dit jaar dus veel meer transitievergoedingen worden betaald.   Hoe Een transitievergoeding of een andere vorm van ontslagvergoeding moet van de Belastingdienst worden betaald op een aparte inkomstenverhouding (IKV) en er zijn andere fiscale regels van toepassing dan op regulier loon. Om die reden moest u tot op heden een nieuw registratienummer aanmaken apart voor de uitbetaling van de transitievergoeding of ontslagvergoeding. In Payroll Gemal kwam één registratienummer altijd overeen met één IKV. Het IKVnr werd vastgelegd op invoercode 02322.  Meerdere IKV op één registratienummer De oude werkwijze wordt erg arbeidsintensief wanneer u regelmatig transitievergoedingen moet verwerken. Wij hebben de programmatuur aangepast, waardoor het nu mogelijk is op één registratienummer meerdere IKV’s vast te leggen. U kunt daardoor de transitievergoeding of ontslagvergoeding volgens de juiste fiscale regels uitbetalen, zonder dat u een nieuw registratienummer hoeft aan te maken. De functionaliteit voor meerdere IKV’s werkt alleen specifiek voor transitievergoedingen en ontslagvergoedingen.  De transitievergoeding of ontslagvergoeding werd in de oude situatie betaald op een door uzelf ingerichte code voor bruto diversen. Met ingang van periode 2020-01 hebben wij een invoercode benoemd op basis waarvan de nieuwe programmatuur wordt aangestuurd.  U kunt de transitievergoeding of ontslagvergoeding boeken op het dienstverband dat uit-dienst gaat. U hoeft dus geen nieuw dienstverband meer op te voeren. Als u de nieuwe wijze van vastleggen gebruikt, maakt Gemal automatisch een nieuwe IKV aan, waarop de transitievergoeding of ontslagvergoeding wordt verantwoord.  U gebruikt de volgende nieuwe invoercodes:  Gegeven: transitievergoeding.  Vastleggen: invoercode 00699.  Op deze invoercode boekt u het bedrag transitievergoeding.  Gegeven: ontslagvergoeding.  Vastleggen: invoercode 00694.  Op deze invoercode boekt u het bedrag ontslagvergoeding. Deze code kan gebruikt worden voor ontslagvergoedingen die u apart wilt administreren buiten de post transitievergoeding.  Gegeven: code gelijktijdig IKV.  Vastleggen: invoercode 02378. Op deze invoercode legt u een getal vast tussen 0001 en 9999.  Deze invoercode is specifiek bedoeld om een IKV aan te maken naast de bestaande IKV. Momenteel is dat alleen het geval voor transitievergoedingen.   Werking Wanneer u een transitievergoeding wilt betalen, geeft u in dezelfde periode en met dezelfde ingangsdatum zowel invoercode 00699 als invoercode 02378 op. Voor invoercode 02378 moet u een waarde kiezen die nog niet eerder is vastgelegd op invoercode 02378 Code gelijktijdig IKV of invoercode 02322 Nummer inkomstenverhouding voor deze persoon. Er vindt in Payroll Gemal een controle plaats op de combinatie BSN-IKV nummer zoals dat ook bij de Belastingdienst gebeurt. U dient hiervoor zelf een administratie bij te houden. Een ongeldige waarde wordt door Payroll Gemal afgekeurd met foutcode 112 - Opgegeven waarde niet toegestaan.  Payroll Gemal maakt onder het bestaande registratienummer een nieuwe IKV aan voor de transitievergoeding. Op deze IKV worden alle persoonsgegevens gekopieerd en tevens alle gegevens die van belang zijn voor de loonaangifte. Bovendien worden invoercodes die een afwijkende waarde dienen te hebben voor een transitievergoeding automatisch door Payroll Gemal gegenereerd. Invoercodes 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW  worden voor deze IKV bijvoorbeeld automatisch op 0 gezet.  De output van Payroll Gemal wordt als volgt samengesteld:  Alle uitvoercodes worden opgeteld voor het hele registratienummer. Als u € 1000 netto loon en € 500 netto transitievergoeding betaalt, ziet u dus uitvoercode 01500 Netto loon met waarde €1500 staan. De transitievergoeding wordt betaald op uitvoercode 00699 transitieverg. De invoercodes worden weergegeven voor het IKV waarop u regulier loon betaalt. Voor de invoercodes 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW ziet u in de meeste situaties waarde 1 staan, omdat het reguliere dienstverband SV-verzekerd en premieplichtig is. De transitievergoeding is bij betaling na uit-dienst niet SV-verzekerd en niet premieplichtig. U ziet dit niet op de output, maar u kunt dit wel zien in uw loonaangifte en lezen in de Payroll Gemal handleiding. Bij betaling tijdens in-dienst is de transitievergoeding wel verzekerd, maar niet premieplichtig loon. Omdat er bij transitievergoedingen geen loontijdvak wordt gecreëerd, wordt deze nooit meegenomen in de SV-premies, ook al is er tegelijkertijd een premieplichtig IKV actief. Deze situatie is anders dan bij stagiaires naast een regulier dienstverband.  Loonaangifte In de loonaangifte wordt een aparte aangifte gemaakt per IKV. Er wordt dus aangifte gedaan voor de ‘reguliere’ betaling en een aparte aangifte voor de transitievergoeding, elk met de eigen bijbehorende waarden. U vindt deze aangiften terug in uw loonaangifteportaal. Betaalbestand   In uw betalingsbestand merkt u niets van deze splitsing. De betaling aan uw medewerker wordt afgehandeld volgens de betalingsgegevens die u op het betreffende registratienummer heeft vastgelegd.  Uw actie U kunt vanaf periode 2020-01 kiezen hoe u een transitievergoeding wilt vastleggen. De oude wijze, waarbij u een nieuw registratienummer aanmaakt voor de uitbetaling van de transitievergoeding, kunt u desgewenst gewoon blijven gebruiken. Ook kunt u nu kiezen voor de nieuwe wijze van vastleggen. Denkt u er daarbij aan dat u altijd invoercode 02378 Code gelijktijdig IKV  in dezelfde periode moet opgeven wanneer u invoercode 00694 Ontslagvergoeding en/of 00699 Transitievergoeding gebruikt voor het betalen van een transitie- of ontslagvergoeding op hetzelfde registratienummer. 2020-01/10 WAB: contracturen per week Waarom De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft onder andere tot gevolg dat de berekening van WW-premies grondig herzien wordt. Er komt een hoog, een laag en een herzien premietarief. Dit is uitgebreid beschreven in de release notes van release 2019-12. Een van de nieuwe regels is dat aan het einde van het jaar getoetst moet worden of de verloonde uren van een medewerker 30% of meer boven de vaste contracturen liggen. Als dat het geval is én er was tijdens het jaar lage premie berekend én het contract was kleiner dan 35 uur, dan moet de premie voor het gehele jaar herrekend worden tegen het herziene tarief. Dit tarief is qua percentage gelijk aan het hoge tarief, maar wordt in de loonaangifte apart verantwoord. Om deze toets correct te kunnen uitvoeren is het voor de Belastingdienst van groot belang dat de contracturen en de verloonde uren correct worden doorgegeven in de loonaangifte. Ook in Payroll Gemal zal in 2020 functionaliteit worden toegevoegd ter ondersteuning van deze toets. In praktijk bleek echter dat niet in alle situaties de contracturen juist konden worden vastgelegd. Vaste contracten die tijdelijk worden uitgebreid met een addendum Dit is het geval als een medewerker met vaste uren tijdelijk meer uren gaat werken ter vervanging van een collega of vanwege extra werkzaamheden. Als u die uitbreiding vastlegt door het percentage deelbetrekking (invoercode 02404) te verhogen, dan heeft dit tot gevolg dat zowel de contracturen (uitvoercode 02139) als de verloonde uren (uitvoercode 01832) worden verhoogd. Eigenlijk mogen de contracturen in deze situatie niet worden verhoogd, omdat de omvang van het onderliggende vaste contract gelijk blijft. Let op: het is ook mogelijk dat u tijdelijke uitbreidingen vastlegt door een nieuw, tijdelijk dienstverband op te voeren. In dat geval werden de contracturen in de oude situatie al correct vastgelegd. U mag in deze situatie wel alle contracturen doorgeven, omdat door invoercode 02259 Code bepaalde/onbepaalde tijd vast te leggen met waarde 1 reeds aangeeft bij de Belastingdienst dat dit tijdelijke uren betreft. Invalkrachten in het onderwijs In de onderwijsmarkt werken invalkrachten in een poule waarbij ze veel kortdurende aanstellingen krijgen bij de scholen waar ze invallen. Administratief is het een enorme klus om al die aanstellingen op te voeren als apart dienstverband. Om die reden is de pragmatische oplossing gekozen om alle aanstellingen in het HR-systeem vast te leggen op 1 registratienummer. Het HR-systeem berekent een gemiddeld parttimepercentage over de maand en levert dat aan Payroll Gemal op invoercode 02404. Ook dit heeft tot gevolg dat de invaluren als contracturen worden verantwoord, terwijl dat eigenlijk niet mag. Hoe Nieuwe invoercode Met ingang van periode 01 hebben we een nieuwe invoercode aangemaakt, waarmee u in bovengenoemde situaties het vaste deeltijdpercentage kunt vastleggen ten behoeve van de loonaangifte. Gegeven: percentage vaste contracturen. Vastleggen: invoercode 02511. Dit gegeven is alleen bedoeld om uitvoercode 02139 uren contractloon afwijkend te berekenen en heeft geen enkele invloed op uitvoercode 01991 factor gewerkt of de salarisberekening. Als invoercode 02511 niet is opgegeven, dan wordt de reguliere berekeningswijze gebruikt. Nieuwe werking Normaal gesproken berekent Payroll Gemal uitvoercode 02139 uren contractloon door de fulltime normuren per week voor uw CAO (werkgevercode 03319) te vermenigvuldigen met invoercode 02404 Percentage deelbetrekking. Wanneer invoercode 02511 is vastgelegd, dan rekent Payroll Gemal met deze invoercode in plaats van met invoercode 02404. Uw actie Als u: - tijdelijke uitbreidingen registreert door het percentage deelbetrekking van het lopende contract te verhogen,  - of als u gebruik maakt van onze functionaliteit voor invallers in het onderwijs om reeksen van kortlopende aanstellingen vast te leggen op één registratienummer, dan dient u bij de betreffende medewerkers het deeltijdpercentage van het vaste onderliggende contract vast te leggen op invoercode 02511. Wij kunnen deze situatie niet onderscheiden van een reguliere wijziging in de contractomvang en kunnen derhalve geen conversie uitvoeren. Let op: dit geldt zowel voor nieuwe situaties als voor bestaande situaties die in 2019 zijn begonnen en in 2020 voortduren. 2020-01/11 Fiets van de zaak Waarom De overheid wil het aantrekkelijker maken om per fiets naar het werk te reizen. Om die reden komt er per 2020 een nieuwe regeling voor fietsen van de zaak. Deze regeling is bedoeld voor alle fietsen die deels door spierkracht worden aangedreven: u kunt de regeling dus toepassen voor normale fietsen, maar ook voor elektrische fietsen en speed pedelecs. De regeling is niet bedoeld voor bromfietsen of motorfietsen. Hoe U kunt vanaf 2020 net als bij auto’s van de zaak een forfaitaire bijtelling toepassen voor een fiets van de zaak. De regeling is veel eenvoudiger dan voor auto’s. Er geldt één bijtellingstarief van 7%. Er zijn geen uitsluitingsgronden voor de bijtelling en geen verklaring geen privégebruik. Officieel moet de inspecteur aantonen dat er privégebruik gemaakt wordt van de fiets, maar privégebruik is al aantoonbaar verondersteld op het moment dat de fiets voor woon-werkverkeer wordt gebruikt Wij hebben nieuwe invoercodes geïntroduceerd, waarmee u de nieuwprijs van de fiets, het percentage bijtellingen eventueel een eigen bijdrage kunt vastleggen. De vastlegging en verwerking is vrijwel identiek aan die van de auto van de zaak. Een overzicht van de nieuwe codes en rekenvoorbeelden kunt u vinden in de Payroll Gemal handleiding onderwerp 'Reiskosten, auto/fiets van de zaak'. 2020-01/12 Bijtellingspercentage elektrische auto van de zaak aangepast Vanaf 2020 gaat het bijtellingspercentage voor nieuwe volledig elektrische auto's stapsgewijs omhoog. Het bijtellingspercentage wordt 8% (was in 2019 4%) over de eerste € 45.000 (was in 2019 € 50.000). Over het meerdere is het standaard bijtellingspercentage van 22% van toepassing. In de inrichting van de fiscale bijtellingspercentage is bij werkgevercode 03517 Percentage fiscale bijtelling volgnummer 4 toegevoegd met waarde 8,00 (8%). Om dit bijtellingspercentage per werknemer toe te kennen is volgnummer 04 toegevoegd aan invoercode 02257 Keuze percentage auto 1 en invoercode 02321 Keuze percentage auto 2. 2020-01/13 Vrije ruimte werkkostenregeling vergroot Waarom Met ingang van 2020 wordt in de werkkostenregeling de vrije ruimte vergroot. Hiervoor komt er een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte: onder de grens van 400.000 geldt per 2020 een vrije ruimte van 1,7%, boven de 400.000 blijft het percentage 1,2%. Hoe Voor deze wijziging hebben we de omschrijving van een werkgevercode aangepast en een drietal nieuwe werkgevercodes in gebruik genomen. Gewijzigde werkgevercode Gegeven: percentage forfait schijf 1 WKR. Vastleggen: werkgevercode 03330. Nieuwe werkgevercodes Gegeven: percentage forfait schijf 2 WKR. Vastleggen: werkgevercode 03331. Gegeven: grensbedrag forfait schijf 2 WKR. Vastleggen: werkgevercode 03337 Gegeven: percentage forfait WKR ten behoeve van werknemerberekening. Vastleggen: werkgevercode 03338. Nieuwe berekening Voor de berekening van uitvoercode 01515 eindh. werkkosten per medewerker, wordt voor het berekenen van het forfait per medewerker gebruik gemaakt van een apart percentage (werkgevercode 03338). Deze wordt op algemeen niveau ingericht op 1,7%. Bij het toepassen van de concernregeling (werkgevercode 03350 WKR concern = 1) wordt de grenswaarde voor de 1e staffel toegepast per concern. Voorbeeld werknemerberekening Voor een werkgever is het loon voor de loonheffing (werkgevercode 98037 Cumulatief loon loonheffing deze periode deze instelling) berekend op € 500.000. Het forfait wordt: € 400.000 * 1,7 + € 100.000 * 1,2 = € 6.800 + € 1.200 = € 8.000. Een medewerker heeft een loon loonheffing van € 1.000. Er zijn voor de medewerker geen werkkosten opgevoerd. Uitvoercode 01515 wordt: Loon v Loonheffing * perc forfait * percentage eindheffing: € 1.000 * 1,7 * 0,8 *-1 = € -13,60. Als voor medewerker € 25 aan werkkosten zijn opgegeven, wordt uitvoercode 01515: ( € 1.000 * 1,7 - 25) * 0,8 *-1 = € - 6,40. Voorbeeld concernregeling Een ceanummer heeft twee loonheffingennummers in twee instellingen. De concernregeling staat aan (werkgevercode 03350 = 1). De som van de loonheffing van instelling 1 = € 200.000 en van instelling 2 € 1.000.000. De totale loon voor de loonheffing = € 1.200.000. De vrije ruimte is dan 1,7 % van € 400.000 en 1,2% van € 800.000 = € 16.400. 2020-01/14 Loonaangifte en UPA 2020: nieuwe rubriek Code reden einde arbeidsovereenkomst In de loonaangifte 2020 is een nieuwe rubriek geïntroduceerd: Code reden einde arbeidsovereenkomst. Ook de definitieve versie van de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) 2020 bevat deze nieuwe rubriek. Er is in Payroll Gemal voor gekozen om een nieuwe invoercode te introduceren voor deze rubriek: invoercode 02846 Reden Einde Arb O. Voor HR Core Education en HR Core Beaufort is het vooralsnog niet mogelijk deze nieuwe invoercode op te geven. Daarom wordt voorlopig de vastlegging van de Code reden uit-dienst via invoercode 02850 gedaan. In Payroll Gemal zal op basis van mutaties op invoercode 02850 invoercode 02846 gegenereerd worden. Beide codes worden gepresenteerd op het overzicht vaste gegevens en beide mutaties zijn zichtbaar op het mutatieverslag. Algemeen Invoercode 02846 zal in uw salarisproductie van 2020-01 in Payroll Gemal automatisch gegenereerd worden U hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen. Op het mutatieverslag zal de afleiding van invoercode 02846 zichtbaar zijn voor alle medewerkers met een datum-uit-dienst later dan 1 januari 2020. Voor een datum uit-dienst vóór 2020 wordt invoercode 02846 wel afgeleid, maar er is voor gekozen deze mutaties niet te presenteren op het mutatieverslag vanwege de overzichtelijkheid. Invoercode 02846 wordt ook gepresenteerd op het overzicht vaste gegevens. Als u in 2020 een mutatie vastlegt op invoercode 02850, zal een gegenereerde mutatie op invoercode 02846 ontstaan. Maakt u gebruik van UPA ? Wanneer u gebruik maakt van gegevensuitwisseling UPA, dan zult u voorlopig de bestaande invoercode 02850 blijven vastleggen, deze is in 2019 al in gebruik is als reden uit-dienst UPA, het waardebereik van deze invoercode is uitgebreid. Invoercode 02846 zal in uw salarisproductie van 2020-01 in Payroll Gemal afgeleid worden op basis van de inhoud van invoercode 02850 in combinatie met een opgegeven datum-uit-dienst (invoercode 02924). U hoeft hier geen actie voor te ondernemen. Maakt u gebruik van APG ? Wanneer u gebruik maakt van gegevensuitwisseling APG, dan moet u vooralsnog invoercode 02861 Reden van uittreden blijven vastleggen ten behoeve van het pensioenfonds. Daarnaast moet u ten behoeve van de loonaangifte met ingang van 2020 wanneer u een datum uit-dienst (invoercode 02924) vastlegt, ook de invoercode 02850 vastleggen. Voor medewerkers waarbij de datum uit-dienst al eerder is vastgelegd, zal de nieuwe invoercode 02846 worden gegenereerd. Maakt u geen gebruik van UPA of APG ? In dit geval moet u ten behoeve van de loonaangifte met ingang van 2020 wanneer u een datum uit-dienst (invoercode 02924) vastlegt, ook de invoercode 02850 vastleggen. Met deze mutatie zal invoercode 02846 voor de medewerker gegenereerd worden. Voor medewerkers met een al vastgelegde datum uit-dienst, zal de nieuwe invoercode 02846 worden gegenereerd met waarde 99. Als u geen invoercode 02850 hebt opgegeven bij het beëindigen van een dienstverband, zal dit resulteren in een waarschuwing op het mutatieverslag - Foutcode L2023 - zie hiervoor ook onderwerp Nieuwe controles loonaangifte 2020 in deze release notes. 2020-01/15 Nieuwe controles loonaangifte 2020 In het kader van de kwaliteitsverhoging van de gegevens in de loonaangifte worden er jaarlijks nieuwe controles toegevoegd aan de set van controles die de Belastingdienst uitvoert op de aangiftes. Als uw loonaangifte is aanvaard door de Belastingdienst, maar er zijn wel fouten die niet leiden tot weigering van de loonaangifte, dan ontvangt u hiervan een foutenrapport 'Meldingen werknemersgegevens'. Dit rapport bevat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen. Ieder halfjaar wordt er door de Belastingdienst een toelichting foutmeldingen werknemersgegevens gepubliceerd, waarin u meer informatie vindt over de meldingen en de wijze waarop u kunt/moet herstellen. Om foutmeldingen te voorkomen en/of in een vroegtijdig stadium te constateren, worden diverse controles al in Payroll Gemal uitgevoerd en ziet u op het mutatieverslag deze meldingen terug. Vanaf 2020 zijn er een aantal nieuwe controles in Payroll Gemal opgenomen: Foutcode L2026 Foutcode L2026 heeft de volgende omschrijving: L2026 - Code CAO verplicht wanneer Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 11, 13, 15 of 17. Deze nieuwe controle werkt als volgt: Indien een registratienummer op invoercode 02893 Soort inkomen de waarde 11,13, 15 of 17 heeft, dan dient de Code CAO (werkgevercode 07005 en/of invoercode 02842) verplicht te worden ingevuld. Foutcode L2027 Foutcode L2027 heeft de volgende omschrijving: L2027 - Code CAO inlener verplicht wanneer Code aard arbeidsverhouding gelijk is aan 82. Deze nieuwe controle werkt als volgt: Indien een registratienummer op invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding de waarde 82 heeft, dan dient de CAO code payrolling (werkgevercode 07006) verplicht te worden ingevuld. Foutcode L2020 Foutcode L2020 heeft de volgende omschrijving: L2020 - Datum aanvang inkomstenverhouding moet kleiner of gelijk zijn aan de Datum einde van het eerste aangiftetijdvak dat is aangeleverd voor deze inkomstenverhouding. De nieuwe controle werkt als volgt: Indien de einddatum loonaangifte (invoercode 02941) vóór de datum in-dienst (invoercode 02922) ligt óf de startdatum loonaangifte (invoercode 02942) ligt na de datum uit-dienst (invoercode 02924), dan zal deze foutcode op het mutatieverslag worden afgedrukt. Foutcode L2021 Foutcode L2021 heeft de volgende omschrijving: L2021 - Als de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 11, 13 of 15 én de de Code aard arbeidsverhouding = 1, 10, 11, 82 of 83 én de Code reden einde arbeidsovereenkomst is gevuld, dan moet de Datum einde inkomstenverhouding gevuld zijn. Payroll Gemal controleert of de datum uit-dienst (invoercode 02924) of de datum uit-dienst loonaangifte (invoercode 02941) gevuld is, als de Code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) de waarde heeft gelijk aan 11, 13 of 15: én de Code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) de waarde heeft gelijk aan 1, 10, 11, 82 of 83 én de Reden einde arbeidsovereenkomst (invoercode 02850 of invoercode 02846) een geldige waarde heeft. Als dat niet zo is, dan zal deze foutcode op het mutatieverslag worden afgedrukt. Foutcode L2023 Foutcode L2023 heeft de volgende omschrijving: L2023 - Als de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 11, 13 of 15 én de de Code aard arbeidsverhouding = 1, 10, 11, 82 of 83 én de Datum einde inkomstenverhouding is gevuld, dan moet de Code reden einde arbeidsovereenkomst gevuld zijn. Payroll Gemal controleert of de Reden einde arbeidsovereenkomst (invoercode 02850 of invoercode 02846) gevuld is, als: de Code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) de waarde heeft gelijk aan 11, 13 of 15 én de Code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) de waarde heeft gelijk aan 1, 10, 11, 82 of 83 én de Datum uit-dienst (invoercode 02924) of de datum uit-dienst loonaangifte (invoercode 02941) gevuld is. Als dat niet zo is, dan zal deze foutcode op het mutatieverslag worden afgedrukt. Foutcode L2024 Foutcode L2024 heeft de volgende omschrijving: L2024 - Als de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode ongelijk is aan 11, 13 of 15, dan mag de Code reden einde arbeidsovereenkomst niet aangeleverd worden. Payroll Gemal controleert of de Reden einde arbeidsovereenkomst (invoercode 02850 of invoercode 02846) niet gevuld is, als de Code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) niet gelijk is aan 11, 13 of 15. Als dat niet zo is, dan zal deze foutcode op het mutatieverslag worden afgedrukt. Foutcode L2041 Foutcode L2041 heeft de volgende omschrijving: L2041 - Als het aantal contracturen per week gelijk is aan 0 en de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode is gelijk aan 11, 13 of 15, dan moet de Indicatie oproepovereenkomst gelijk zijn aan “J“. Payroll Gemal controleert of de indicatie oproepovereenkomst gelijk is aan 'J als uitvoercode 02139 uren contractloon gelijk is aan 0 en de Code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) gelijk is aan 11, 13 of 15. Als dat niet zo is, dan zal deze foutcode op het mutatieverslag worden afgedrukt. Foutcode L2047 Foutcode L2047 heeft de volgende omschrijving: L2047 - Als de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode is ongelijk aan 11, 13, 15, 17 of 54, dan mag de Code incidentele inkomstenvermindering niet worden aangeleverd. Payroll Gemal controleert of invoercode 02263 gelijk is aan 'O', 'S' of 'Z', of dat de totale waarde van de bij werkgevercode 55181 vastgelegde uitvoercodes ongelijk is aan nul als invoercode 02893 gelijk is aan 11, 13, 15, 17 of 54. Als dat niet zo is, dan zal deze foutcode op het mutatieverslag worden afgedrukt. Foutcode L2048 Foutcode L2048 heeft de volgende omschrijving: L2048 - Als de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag ongelijk is aan € 0 óf de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog ongelijk is aan € 0 óf de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien ongelijk is aan € 0 óf de Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo ongelijk is aan € 0 dan moet Loon SV ongelijk aan € 0 zijn. Payroll Gemal controleer of het Loon SV ongelijk is aan 0 als: uitvoercode 02341, de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag, ongelijk is aan € 0 óf uitvoercode 02339, de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog, ongelijk is aan € 0 óf uitvoercode 02343, de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien, ongelijk is aan € 0 óf uitvoercode 01675, de Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo, ongelijk is aan € 0. Als dat niet zo is, dan zal deze foutcode op het mutatieverslag worden afgedrukt. Foutcode L2053 Foutcode L2053 heeft de volgende omschrijving: L2053 - Als de Code aard arbeidsverhouding gelijk is aan 7, dan is de Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo gelijk aan € 0 én is de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag gelijk aan € 0 én is de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog gelijk aan € 0 én is de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien gelijk aan € 0. Payroll Gemal zal controleren of: uitvoercode 01675, de Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo, uitvoercode 02341, de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag, uitvoercode 02339, de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog en uitvoercode 02343 de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien gelijk zijn aan € 0 als de Code aard arbeidsverhouding gelijk is aan 7 (Stagiair). Als dat niet zo is, dan zal deze foutcode op het mutatieverslag worden afgedrukt. 2020-01/16 Code aard arbeidsverhouding en loonaangifte 2020 Het waardebereik van de Code aard arbeidsverhouding is in de loonaangifte 2020 uitgebreid met de Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Payroll Gemal kent een aparte invoercode hiervoor: invoercode 03183 met waarde 1 = BBL. Vanaf 2020 wordt het waardebereik van invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met waarde 83 - Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Daarmee is invoercode 03183 overbodig geworden en vervalt dan ook per 2020-01. Payroll Gemal zal per 2020-01 invoercode 03183 waarde 1 automatisch converteren naar invoercode 02268 waarde 83. 2020-01/17 Loonkostengegevens 2020 Jaarlijks wordt er een bestand met geanonimiseerde loonkostengegevens uit Payroll Gemal aangeleverd aan de werkgeversverenigingen voor de onderstaande CAO’s. Uw gegevens worden alleen aangeleverd, indien u daarvoor een machtiging heeft afgegeven. U doet dat door werkgevercode 10106 vast te leggen met waarde 0. De gegevens zijn volledig anoniem en conform de privacywetgeving. Uw werkgeversorganisatie gebruikt deze gegevens om beleid te kunnen voeren ten aanzien van wijzigingen in uw CAO. CAO geestelijke gezondheidszorg (code CAO 40), gegevens naar - Werkgeversvereniging GGZ; CAO gehandicaptenzorg (code CAO 38), gegevens naar - Werkgeversvereniging Gehandicaptenzorg Nederland; CAO jeugdzorg (code CAO 11), gegevens naar - Werkgeversvereniging Jeugdzorg; CAO kinderopvang (code CAO 02), gegevens naar - Werkgeversvereniging Kinderopvang; CAO sociaal werk (code CAO 01), gegevens naar - Werkgeversvereniging Sociaal Werk; CAO verpleeg- en verzorgingshuizen (code CAO 39 en 55), gegevens naar - Actiz; CAO ziekenhuizen (code CAO 35), gegevens naar - DHD (Dutch Hospital Data). DHD houdt een eigen machtigingensysteem bij. Als u uw data laat analyseren door DHD dan dient u dus zowel Visma | Raet als DHD te machtigen om de LKM data te verwerken. Het blijkt dat onder de UMC’s (code CAO 20) dusdanig weinig machtigingen zijn afgegeven dat voor deze CAO geen LKM bestand meer wordt aangeleverd. Wijzigingen per 2020 Dit jaar zijn er rubrieken toegevoegd voor monitoring van het LKV en om de impact van de WAB te kunnen inschatten. Wij hebben diverse malen feedback ontvangen over de Payroll Gemal handleiding betreffende dit onderwerp. Naar aanleiding van deze feedback is het hoofdstuk 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling - 4 - Presentatie' geheel vernieuwd. Er is gepoogd om duidelijker weer te geven welke rubrieken zijn opgenomen in het gegevensbestand en wat deze rubrieken weergeven. 2020-01/18 Aanpassingen IB-47 Als u betalingen verricht aan personeel niet in loondienst en dit betreft geen vrijwilligersvergoeding, dan worden deze betalingen niet doorgegeven in de loonaangifte. In plaats daarvan moet u een ‘Opgave uitbetaalde bedragen aan derden’ ofwel IB-47 aangifte doen bij de Belastingdienst. Payroll Gemal kan automatisch een IB-47 aangiftebestand voor u genereren. Dit kunt u doen in het nieuwe jaarwerkscherm in Gemal Direct Inrichting, of via een speciale productie waarin u lijstnummer 3902 afroept. U kunt het bestand vervolgens downloaden bij Zenden & Ontvangen. Voor meer informatie over personeel niet in loondienst, zie het betreffende onderwerp in de Payroll Gemal handleiding. Jaarlijks wijzigt de Belastingdienst de specificaties van de IB-47 aangifte. Wij hebben het bestand geactualiseerd, zodat u ook over 2019 weer een automatische aangifte kunt aanmaken. Door invoercode 02876 vast te leggen met waarde 1, kunt u medewerkers handmatig toevoegen aan het IB-47 bestand. Wij adviseren u om deze invoercode in het nieuwe jaar te schonen. Pas als u weer een betaling aan deze persoon verricht, geeft u invoercode 02876 opnieuw op. Het blijkt dat deze code in praktijk regelmatig ten onrechte op waarde 1 blijft staan. Dat zorgt ervoor dat u medewerkers aangeeft zonder dat u aan hen betalingen heeft verricht. In onze programmatuur worden betalingen van € 0 in principe uit het bestand gefilterd, maar onterechte aangiften die op deze manier zijn aangemaakt kunnen tot foutmeldingen leiden. 2020-01/19 Nogmaals: Fiscale rekenregels 2020 De fiscale rekenregels van 2020 geven aan dat de loonheffing van werknemers wonende in België, Suriname of Aruba via nieuwe belastingtabellen gaat lopen. Dit kan aangestuurd worden met invoercode 02323 Indicatie fiscaal woonland: waarde invoercode 02252 op te geven waarde voor invoercode 02323 BE 4 (nieuwe waarde) = België SR 5 (nieuwe waarde) = Suriname en Aruba AW 5 (nieuwe waarde) = Suriname en Aruba Voor werknemers die al in Payroll Gemal opgevoerd zijn, zullen we een conversie uitvoeren in de salarisproductie van 2020-01. In deze conversie wordt de waarde van invoercode 02323 (conform bovenstaande tabel) opgevoerd via een automatische mutatie als deze waarde in 2019 correspondeert met de waarde van invoercode 02252 Landcode ISO. Voor medewerkers die in 2018 of 2019 uit-dienst zijn gegaan, zal deze mutatie niet op het mutatieverslag gepresenteerd worden voor de overzichtelijkheid. Voor nieuwe werknemers in-dienst per 2020-01 dient u uiteraard de correcte waarde voor invoercode 02323 zelf op te geven. NB. in tegenstelling tot wat eerder gepubliceerd is (release notes 2019-11/8 en 2019-12/13) zal er voor medewerkers wonend in Groot-Brittannië niets veranderen. 2020-01/20 AOW leeftijd 2025 De AOW leeftijd is in de wetgeving gekoppeld aan de levensverwachting. Jaarlijks stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de definitieve AOW leeftijd 5 jaar in de toekomst vast. Eind 2019 is bepaald dat in 2025 de AOW leeftijd op 67 jaar zal blijven staan. Payroll Gemal is op dit besluit aangepast en zal de nieuwe AOW datum gebruiken bij begrotingsproducties. 2020-01/21 Vermelding burgerservicenummer (BSN) op de loonstrook Op grond van fiscale wetgeving dient op de loonstrook die aan werknemers verplicht (Burgerlijk Wetboek) wordt verstrekt, een aantal gegevens te worden vermeld. Deze gegevens staan vermeld in Hoofdstuk 10 van het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Tot de publicatie van de voorlaatste versie bevatte het Handboek ook een overzicht met gegevens waarvan werd geadviseerd deze op de loonstrook te vermelden. Een van deze gegevens was het BSN. Juristen van het Ministerie van Financiën hebben nu echter geconcludeerd dat privacywetgeving onvoldoende basis biedt voor vermelding van het BSN op de loonstrook. Daarnaast is vastgesteld dat het advies om bepaalde gegevens te vermelden op de loonstrook geen grond vindt in de fiscale wetgeving. Om die reden is de hele alinea met 'aan te raden' gegevens uit het Handboek (versie oktober 2019) geschrapt. Werkgevers/inhoudingsplichtigen mogen zelf bepalen - binnen de wettelijke kaders - of en zo ja, welke gegevens, naast de verplichte, op de loonstrook worden vermeld. Uw actie Ten aanzien van het BSN is al meerdere jaren in de standaard inrichting van Payroll Gemal de vermelding van het BSN uitgeschakeld. Op werkgeverniveau kan u hierop afwijken. Ons advies is om uw eigen inrichting te controleren en indien van toepassing de BSN niet meer te tonen op de loonstrook. N.B. De Belastingdienst staat toe dat de laatste loonstrook van het jaar als jaaropgaaf wordt gebruikt. In dat geval dient op deze laatste loonstrook verplicht het BSN wél te worden vermeld. Opgeloste meldingen 2020-01/22 Grondslag bezoldiging WNT aangepast (change 1795771) Melding In de grondslag voor het bepalen van de bezoldiging Wet normering topinkomens (uitvoercode 02261 bezoldiging WNT) werd ten onrechte uitvoercode 01554 te ontvangen UWV negatief meegeteld. Hierdoor werden ten onrechte medewerkers niet gepresenteerd op signaleringsoverzicht 1805 overzicht norm topinkomen. Oplossing Met ingang van 2020-01 is Payroll Gemal hierop aangepast. 2020-01/23 Geen kopteksten flex-bestanden in speciale productie (change 1838519) Als in een speciale productie flex-bestanden worden afgeroepen, ontbreken de kopteksten.Dit is in release 2020-01 opgelost. 2020-01/24 Foutieve waarde bij Soort inkomen in loonaangifte en/of UPA Gebleken dat in de oktoberproductie invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding ten onrecht in Payroll Gemal is geschoond daar waar de waarde 39 of 40 van toepassing was. Het gevolg hiervan is dat een foutieve waarde is aangeleverd naar de Belastingdienst en/of PFZW. Automatisch herstel Begin januari 2020 zullen we voor de betreffende werknemers een automatische herstelactie doorvoeren en vervolgens ook automatisch een synchronisatie loonaangifte/UPA opstarten. Het resultaat hiervan ziet u terug in de Payroll Manager, het Loonaangifte portaal en/of UPA portaal. Uw actie U dient de aangemaakte correctieberichten te controleren en in te zenden. De correctieberichten zullen alleen effect hebben op de waarde van 'Soort inkomen'. 2020-01/25 Afronding bijtelling auto van de zaak In de berekening van Payroll Gemal werd de fiscale waarde (uitvoercode 01530) en de bijtelling (uitvoercode 01531) voor een auto van de zaak altijd naar beneden afgerond. Uit het handboek loonheffingen blijkt dat dat niet juist is. Om die reden hebben we de berekening met ingang van periode 2020-01 aangepast. We hebben deze aanpassing niet met terugwerkende kracht doorgevoerd, omdat dit vorderingen van 1 ct tot gevolg zou kunnen hebben in voorliggende perioden. Voorbeeld: de auto heeft een cataloguswaarde van € 25.000 en er geldt een bijtelling van 20%. De fiscale waarde van de terbeschikkingstelling van de auto is dan per maand (€ 25000 x 20%) / 12 = € 416,666. In de oude situatie werd dit afgerond naar € 416,66. In de nieuwe situatie naar € 416,67. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2020-01/26 Nogmaals: WAB-herziening premieberekening WW [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 december 2019 - In de release notes 2019-12/8 hebben we vermeld dat premieherziening nooit in de actuele periode vastgelegd mag worden. Uit nieuwe documentatie vanuit de Belastingdienst blijkt dat dit wel het geval is. Het gaat om de situaties: Ontslag binnen de proeftijd (alleen bij vast contract) Als u een medewerker bij wie u WW laag tarief toepast, ontslaat in de proeftijd, dan legt u direct met terugwerkende kracht tot de datum in-dienst het herziene tarief vast. 30% meer verloonde uren dan contracturen Of een medewerker 30% meer verloonde uren dan contracturen heeft, toetst u pas aan het einde van het jaar, nadat u alle betalingen over het oude jaar heeft verricht. U geeft daarna met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar het herziene tarief op en past dit ook in december toe. 2020-01/27 Linkjes handleiding, wis geschiedenis [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 3 december 2019 - Veel schermen in Gemal Direct Inrichting bevatten met ingang van 3 december 2019 één of meer linkjes met toegang tot de inhoudsopgave van de relevante hoofdstukken in de Payroll Gemal Handleiding. Na een klik rechtsonder in het scherm opent zich in een nieuw venster de inhoudsopgave van het gekozen onderwerp in de handleiding. Het kan zijn dat u de linkjes rechts onderin het scherm niet te zien krijgt, of dat bij het selecteren van werkgever / productie het productiejaar en periode niet te zien is. U kunt dat oplossen door de geschiedenis (history / cache) van uw browser te wissen. U doet dat als volgt: In Google Chrome zoekgeschiedenis wissen Open Google Chrome en klik in de rechterbovenhoek op het logo met de drie horizontale streepjes. Klik op Geschiedenis en in het menu dat verschijnt nogmaals op Geschiedenis. Kies voor Browsegegevens wissen om de hele zoekgeschiedenis te verwijderen. Of selecteer specifieke pagina's en kies dan Geselecteerde items verwijderen. In Mozilla Firefox zoekgeschiedenis wissen Open Mozilla Firefox en klik in de rechterbovenhoek op het logo met de drie horizontale streepjes. Kies voor Geschiedenis en vervolgens voor Recente geschiedenis wissen. In het menu dat verschijnt heeft u de optie om de geschiedenis van een bepaalde tijdsperiode te verwijderen. Onder het kopje details kiest u welke soorten informatie worden gewist. In Internet Explorer zoekgeschiedenis wissen Open Internet Explorer, klik in de rechterbovenhoek op het tandwieltje en selecteer Internetopties. In het tabblad Algemeen kiest u voor Browsegeschiedenis. Klik op Verwijder en kies de onderdelen die u wilt verwijderen. In Microsoft Edge zoekgeschiedenis wissen Open Microsoft Edge, klik in de rechterbovenhoek op de drie zwarte bolletjes. Klik op het menu dat uitklapt op 'Instellingen'. Klik onder 'Browsegegevens wissen' op de button met 'Kies wat u wilt wissen'. In dit menu kiest u zelf de gegevens die u wilt wissen. Vink de opties naar keuze aan en druk op de button met 'Wissen'. 2020-01/28 Vooraankondiging Reden einde arbeidsovereenkomst in loonaangifte [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 6 december 2019 - Met ingang van 2020 is voor de loonaangifte een nieuwe rubriek geïntroduceerd: de Code reden einde arbeidsovereenkomst. Ook de definitieve versie van de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) 2020 bevat deze nieuwe rubriek. Er is voor gekozen om een nieuwe invoercode te gaan introduceren voor deze rubriek - dit zal worden de nieuwe invoercode 02846 - Reden Einde Arb O. De bestaande invoercode 02850 krijgt een nieuw waardebereik. In productie 2019-12 kan dit nieuwe waardebereik mogelijk al worden vastgelegd in uw HR-systeem. Maakt u gebruik van UPA ? Wanneer u gebruik maakt van gegevensuitwisseling UPA dan kunt u voorlopig gebruik blijven maken van de bestaande invoercode 02850 die in 2019 al in gebruik is als reden uit-dienst UPA. Invoercode 02846 zal in uw salarisproductie van 2020-01 in Payroll Gemal afgeleid worden op basis van de inhoud van invoercode 02850 en een opgegeven datum-uit-dienst (invoercode 02924). U hoeft hier geen actie voor te ondernemen. Op het mutatieverslag zal de afleiding van invoercode 02846 zichtbaar zijn voor alle medewerkers met een datum-uit-dienst groter dan 1 januari 2020. Voor een datum uit dienst vóór 2020 wordt invoercode 02846 wel afgeleid, maar er is voor gekozen deze mutaties niet te presenteren op het mutatieverslag vanwege de massaliteit. De invoercode 02846 wordt ook gepresenteerd op het overzicht ‘vaste gegevens’. Maakt u gebruik van APG ? Wanneer u gebruik maakt van gegevensuitwisseling APG, dan moet u vooralsnog gebruik blijven maken van invoercode 02861 Reden van uittreden ten behoeve van het pensioenfonds. Daarnaast moet u ten behoeve van de loonaangifte met ingang van 2020 wanneer u een datum uit-dienst (invoercode 02924) vastlegt, ook de invoercode 02850 vastleggen. Voor medewerkers met een al vastgelegde datum uit dienst, zal de nieuwe invoercode 02846 worden gegenereerd. In de volgende release notes zullen we u verder informeren. 2020-01/29 Code aard arbeidsverhouding in 2019 niet met waarde 83 opgeven [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 13 december 2019 - Wij verwijzen u naar onderwerp 2019-12/12 van de release notes waarin is beschreven dat het waardebereik van invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding volgend jaar (2020) met waarde 83 wordt uitgebreid. Waarde 83 mag in december 2019 nog niet worden gebruikt omdat de loonaangiftespecificaties pas in 2020 daarop van toepassing zijn. Dit resulteert in een foute salarisproductie waarna u de decemberproductie helaas opnieuw moet laten vervaardigen. (waarde 83 betreft Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg, BBL) CAO gerelateerde informatie CAO energie- en nutsbedrijven 2020-01/30 Sector GEO: Aanvulling Invoering PAB 2020 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 6 december 2019 - In onze release notes voor 2019-12 hebben we u geïnformeerd over de invoering van de PAB per 2020 [1]. We hebben in de bijbehorende bijlage ook vermeld dat wanneer uw organisatie er nog niet klaar voor is, u de invoering mag uitstellen tot uiterlijk januari 2021. In onze GEO-klantengroep blijken zowel werkgevers te zijn die overgaan tot invoering, als werkgevers die uitstellen. Onze inrichting per 2020-01 is aangepast op de invoering van het PAB. Wanneer u de invoering uitstelt, dan hoeft u dus niet de acties uit te voeren die vermeld zijn in de bijlage. U moet per 2020-01 echter wel diverse aansturingen aanpassen op W(erkgever)-niveau om uw huidige werkwijze te kunnen blijven volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aansturing van grondslagen of van de vakantietoeslag die we aanpassen per 2020-01. U kunt bijvoorbeeld als leidraad hiervoor uw specificatie productiegegevens van december 2019 vergelijken met die van een proefproductie die u begin januari uitvoert. Zie ook de inrichtingstabel voor de invoering van het PAB. Hiervan zullen we te zijner tijd nog een nieuwe versie publiceren. Meer informatie [1] 2019-12/22 Sector GEO: Invoering PAB 2020. CAO geestelijke gezondheidszorg 2020-01/31 Wijziging minimumloon per 1 januari Voor de salarisregeling GGZ [1] zijn de bedragen bij schaal 1100, inpasnummers 0416 t/m 0421 en schaal PWWB, inpasnummers 9430 t/m 9434 aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari. Ook de bedragen voor leerlingen (inpasnummers 0541, 0542, 0551 t/m 0554) zijn aangepast. De inpasnummers 0422 en 0423 (bij schaal 1100), 9301 t/m 9310 (schalen 0101 en 0102) zijn vervallen. Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 40 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO gehandicaptenzorg 2020-01/32 IZZ-premies Dit bericht is op u van toepassing als u de IZZ-premies berekent door invoercodes in Payroll Gemal vast te leggen. Als u gebruik maakt van het importbestand van IZZ, dan kunt u dit bericht negeren. In het nieuwe CAO akkoord is afgesproken dat de IZZ-werkgeversbijdrage vervalt voor nieuwe verzekerden. Momenteel berekent Payroll Gemal automatisch de werkgeversbijdrage op het moment dat u invoercode 02287 Aantal verzekerden Zorg voor de Zorg vastlegt. Wanneer uw medewerker conform het nieuwe akkoord géén recht heeft op de werkgeversbijdrage, dan blokkeert u de bijdrage door tevens invoercode 01075 Werkgeversbijdrage Zorg voor de Zorg vast te leggen met waarde 0,01. Wij werken momenteel aan een structurele aanpassing, waardoor u minder mutaties hoeft vast te leggen voor deze groep. Wij zullen u via de release notes informeren wanneer deze functionaliteit gereed is. 2020-01/33 Salariswijziging Voor de salarisregeling gehandicaptenzorg [1] zijn de bedragen voor stagevergoeding, inpasnummer 0400 en voor leerlingen, inpasnummers 0551 t/m 0554 gewijzigd zoals aangegeven in de CAO. Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 38 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 38 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2020-01/34 Inrichting eenmalige uitkering 2020 In 2019-12 is er een eenmalige uitkering betaald van 1,25% van het uitbetaalde salaris in 2019. In het nieuwe CAO-akkoord is reeds afgesproken dat in 2020-12 opnieuw een eenmalige uitkering wordt betaald van 1,5% van het uitbetaalde salaris in 2020. We hebben de inrichting van de eenmalige uitkering laten staan en werkgevercode 25411 Percentage uitkering aangepast naar 1,5%. Dit houdt niet in dat uw medewerker per definitie deze uitkering krijgt uitbetaald. Hiervoor moet de medewerker op 1 december 2020 in-dienst zijn. We zullen te zijner tijd wederom een aanpassing doorvoeren, waardoor de uitkering wordt verstrekt op alle registratienummers als één van de registratienummers in-dienst is op 1 december 2020. 2020-01/35 Aanvulling op release 2019-12 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 6 december 2019 - De aangekondigde wijzigingen zijn doorgevoerd. U kunt uw salarisproductie voor december afroepen. 4 december 2019 - In de release notes 2019-12/25 hebben we u bericht over de eenmalige uitkering voor de CAO gehandicaptenzorg. In aanvulling op dit bericht zullen wij twee aanpassingen doorvoeren via een tussentijdse wijziging. Let op: er wordt op dit moment aan deze aanpassingen gewerkt. Wij laten u weten wanneer deze zijn doorgevoerd. U kunt daarna uw salarisproductie voor december laten vervaardigen. Aanpassingen 1. In de release notes 2019-12/25 is aangegeven dat de eenmalige uitkering pensioengevend is. Nader overleg tussen VGN en PFZW heeft uitgewezen dat dit toch niet het geval is. Daarom hebben wij de opbouw recht eenmalige uitkering (uitvoercode 01644) verwijderd uit de jaargrondslag voor PFZW (werkgevercode 55051). 2. Uit een klantmelding bleek dat de eenmalige uitkering niet werd berekend bij gekoppelde dienstverbanden, indien bij één van de dienstverbanden een datum uit-dienst was opgegeven, ook als deze in de toekomst lag. Dit probleem wordt met de genoemde aanpassing verholpen. 2020-01/36 Aanpassing grondslag eenmalige uitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 11 december 2019 - In tegenstelling tot het eerdere bericht van 9 december moeten uitvoercodes 00974 Opslag PLB uurloner en 00975 Opslag PLB parttimer wel worden opgenomen in de grondslag van de eenmalige uitkering. De uitleg hierbij is als volgt: De eenmalige uitkering moet conform het onderhandelaarsakkoord worden berekend over het salaris volgens de definitie in artikel 1:1 van de CAO. Dit salaris is exclusief de vergoedingen genoemd in H8 van de CAO. VGN geeft aan dat hoofdstuk 8A (PLB) toch als een ander hoofdstuk moet worden gezien dan hoofdstuk 8. Om deze reden wordt wel eenmalige uitkering opgebouwd over afkoop PLB rechten. U kunt de grondslag voor de eenmalige uitkering (werkgevercode 55137) hanteren zoals ondersteund op CAO-niveau. Als u de genoemde uitvoercodes op basis van het eerdere bericht had verwijderd, dan adviseren wij u deze weer terug te zetten naar C-niveau. Per 01-2020 zullen wij de uitvoercodes in de grondslag laten staan ten behoeve van de berekening van de eenmalige uitkering in december 2020. Onze excuses voor de tegenstrijdige berichtgeving. 9 december 2019 - In de release notes onderwerp 2019-12/25 hebben wij u bericht over het nieuwe akkoord voor de CAO gehandicaptenzorg en de eenmalige uitkering die in dit akkoord is opgenomen. Het blijkt dat in de grondslag waarover deze uitkering wordt berekend ten onrechte uitvoercodes 00974 Opslag PLB uurloner en 00975 Opslag PLB parttimer zijn opgenomen. De eenmalige uitkering moet conform het onderhandelaarsakkoord worden berekend over het salaris volgens de definitie in artikel 1:1 van de CAO. Dit salaris is exclusief de vergoedingen genoemd in H8 van de CAO (PLB). Omdat de eerste salarisproducties voor december reeds vervaardigd worden, is het te laat om met een tussentijdse aanpassing de grondslag in de CAO ondersteuning te wijzigen. Uw actie Als u de eenmalige uitkering niet wilt berekenen over de genoemde uitvoercodes, dan kunt u ze zelf verwijderen uit grondslag eindejaarsuitkering 3 (werkgevercode 55137) door ze vast te leggen met waarde 8 (niet tellen). In de januari release zullen wij de grondslag op CAO niveau aanpassen, ter voorbereiding op de eenmalige uitkering die in december 2020 wordt uitbetaald. 2020-01/37 Betaling eenmalige uitkering bij medewerkers uit-dienst [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 17 december 2019 - Het onderhandelaarsakkoord CAO gehandicaptenzorg schrijft voor dat de eenmalige uitkering alleen betaald mag worden als de medewerker in-dienst is op 01-12-2019. Regelmatig worden dienstverbanden echter om administratieve redenen afgesloten (functiewijziging, locatiewijziging) terwijl de medewerker feitelijk in-dienst blijft. Voor deze situatie is in de programmatuur van Payroll Gemal aangegeven dat de eenmalige uitkering ook betaald wordt als het dienstverband zelf uit-dienst is op 01-12-2019, maar er wel een gekoppeld dienstverband is dat op 1-12-2019 in-dienst is. Nu blijkt dat de eenmalige uitkering in sommige gevallen ook betaald wordt aan medewerkers die geheel uit-dienst zijn. Uw actie U kunt de eenmalige uitkering bij deze medewerkers blokkeren door invoercode 01099 vast te leggen met waarde 0,01. Om zeker te zijn dat u de uitkering blokkeert, legt u genoemde invoercode vast met terugwerkende kracht tot 01-2019. CAO gemeenten 2020-01/38 Nieuwe CAO: SGO In het kader van de WNRA heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten besloten dat organisaties niet zijnde gemeentes die de CAR-UWO volgen, met ingang van 2020 niet langer aangesloten kunnen zijn bij de VNG. Dit met uitzondering van veiligheidsregio's, voor hen wordt de CAR-UWO in 2020 nog in stand gehouden. Het VNG bestuur gaat voor overige organisaties een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen oprichten. De VNG is voor zijn leden, de gemeenten, de werkgeversvereniging. De nieuwe werkgeversvereniging is de vereniging voor de gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen met als doel om in een aparte CAO dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de CAO gemeenten. De nieuwe werkgeversvereniging zal dus ook CAO's afsluiten die we zullen ondersteunen. De officiële naam is Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties, afgekort WSGO. De cao gaat 'collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeentelijke organisaties' heten, met als afkorting 'CAO SGO'. In Payroll Gemal zullen we de arbeidsvoorwaardelijke aansturingen die nu gekoppeld zijn aan code CAO 27 Gemeenten kopiëren voor de nieuwe CAO 83 SGO. Vooralsnog handhaven we de bestaande salarisregeling voor Gemeenten (code salarisregeling 34). Mocht daar aanleiding toe zijn, dan zullen we uiteraard ook een nieuwe salarisregeling voor de CAO SGO aanmaken. Berichtgeving zoals in de release notes voor de nieuwe CAO zullen we vooralsnog publiceren onder het kopje CAO gemeenten in afwachting van verdere ontwikkelingen in de nieuwe CAO. Code CAO Payroll Gemal In Payroll Gemal nemen we de nieuwe code CAO 83 op voor de nieuwe CAO SGO. Wanneer deze CAO voor u van toepassing is, kunt u deze code vastleggen met de code CAO op werkgeverniveau (werkgevercode 03002) of op werknemerniveau (invoercode 02317). Code CAO CBS/Loonaangifte Bij de medewerker wordt voor de Loonaangifte in de verantwoording aangegeven welke CAO van toepassing is. Het CBS die deze lijst beheert heeft nu nog niet de beschikking over de nieuwe code CAO voor de CAO SGO omdat ze nog geen melding van het Ministerie SZW hebben ontvangen. Tot de nieuwe code bekend is, moet met werkgevercode 07005 Code CAO CBS/LA vooralsnog de oude code 1630 voor de sector gemeenten gehandhaafd blijven. Sectorcode AAOP De percentages AAOP zoals gepubliceerd op het premie-overzicht worden door ABP op sector/CAO-niveau vastgesteld. Totdat ABP hiervoor iets nieuws publiceert, zullen we in Payroll Gemal voor de nieuwe CAO SGO dezelfde percentages hanteren als voor de sector/CAO gemeenten. 2020-01/39 Wijzigingen per 2020-01 Wijzigingen gemeentelijke salarisbedragen In de laatste CAO was onder andere een salariswijziging afgesproken met ingang van 2020-01. Deze salariswijziging geldt voor salarisregeling 34 en voor salarisregeling 02 (onderwijzend personeel in de kunsteducatie). Bij de invoering van de nieuwe CAO hadden we beide salarisaanpassingen al opgenomen [1]. Salarisafspraken in het kader van gemeentelijke CAO werken ook door voor vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer. Voor de vergoedingentabel voor deze vrijwilligers is dan ook sprake van wijzigingen maar deze tabel wordt niet door ons onderhouden. U vindt de betreffende bedragen terug in de publicaties van de VNG. De salariswijziging werkt niet door in overige bedragen zoals minimum vakantietoeslag, minimum eindejaarsuitkering of minimum levensloopbijdrage. In Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diversen is onder het kopje Toelagen bij (CAO 27) Toeslag salaris bij invoercode 02402 (werkgevercode 03538) een bedrag opgenomen. Dit bedrag wijzigt per 2020-01 naar € 67,00. Aanpassing Participatieschaal Participatieschaal A ten behoeve van de banenafspraak is aangepast aan de wijziging van het minimumloon per 2020-01. Ook de salarisaanpassingen voor 2020-07 en 2020-10 zijn aangepast aan het minimumloon. Doorwerking salarismaatregelen in uitkeringen Bent u uitvoerder van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, dan attenderen wij u op de nadere informatie in de ledenbrief LOGA over de doorwerking van de salarismaatregelen in de uitkeringen. Tegemoetkoming kosten zorgverzekering Het grensbedrag voor toekenning van het hoge of lage bedrag tegemoetkoming is verhoogd naar aanleiding van de salariswijziging. Meer informatie [1] Release notes 2019-10 onderwerp 12 Nieuwe CAO 2019-2021. 2020-01/40 Salariswijziging rijkspersoneel Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2020-01 een salariswijziging conform afspraak in de CAO 2018-2020, zie het betreffende onderwerp in deze release notes. In de regel wijzigt de bezoldiging van de burgemeester en wethouders overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor B&W heeft u daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer [2]. We hebben de gewijzigde salarisregeling per 2020-01 opgenomen in de programmatuur. Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Zie ook circulaire BZK 2019-0000594775. [2] Zie de handleiding onderdeel CAO-inrichting bij CAO rijkspersoneel bij 1.1. 2020-01/41 Veiligheidsregio’s: Invoerinstructies levensloopgelden in 3 tranches als correctie op december 2019 (en later t/m 2021) De komende 3 jaren worden levensloopgelden uitbetaald aan de Veiligheidsregio's die dit moeten uitbetalen aan de deelnemers (via een correctieproductie van iedere decembermaand). Deze uitbetaling loopt van 2019 t/m 2021. Bij de uitbetaling moet u een (aanvullende) correctieproductie gebruiken zonder uitbetaling van andere looncomponenten (zoals reiskostenbetaling of uitruil e.d.) conform instructie van de VNG. Het moet daarnaast mogelijk zijn om een extra inhouding loonheffing te doen als blijkt dat uit de rekentool van Deloitte (die bij u beschikbaar is) dit nodig is om een te betalen heffing bij IB-aangifte te voorkomen in mei van ieder volgend jaar. Ook is het vereist dat de betreffende medewerkers een nieuw banknummer voor dit doel hebben aangevraagd, die ook in Payroll Gemal vastgelegd moet worden (in de instructie hebben we hiervoor Iban10 gekozen). Hiervoor stellen we onderstaand mutatieadvies voor, die u in run 13 / 14 of 15 in HR Core Beaufort kunt opvoeren; in Payroll Gemal kennen we run 13 t/m 15 niet (meer) en worden de mutaties verwerkt als een aanvullende correctieproductie periode 12 (ACP 12). U moet in Gemal Direct Inrichting een aanvullende correctieproductie afroepen (ACP 12) als in HR Core Beaufort een HR-bestand uit run 13 t/m 15 is aangemaakt. Verdere uitleg over deze nieuwe aanvullende correctie productie periode 12 (ACP 12 ) die de jaarwerkproducties vervangt, vindt u beschreven in Speciale release notes (zie de Community Release information > Release notes 2019-12 > Payroll Gemal 2019-12). Instructie Vast te leggen invoercodes: Extra loonheffing inhouden (variabel) met invoercode 01158 Correctie loonheffing (met min-teken). Levensloopgeld uitbetalen (variabel) met invoercode 01336 Opname levensloop. Ibannr van het nieuwe banknummer opvoeren (stam want volgende jaren nogmaals) invoercode 02840 IBAN rekeningnummer 10 (of een andere vrij rekeningnummer). Om de volledige netto betaling naar het nieuwe Ibannr te laten storten (variabel) invoercode 03059 Procentuele verdeling deelbetaling 10 met waarde 100 (%). Kijk ook naar werkgevercode 09060 Verdeling deelbetalingen of deelbetalingen aan staan. In Gemal Direct Inrichting is het pad: Werkgevergegevens > Betalingsgegevens > Deelbetaling > 09060 met waarde 2. Wanneer u niet op werkgeverniveau dit aan wil zetten, kunt u op werknemerniveau invoercode 02208 Verdeling deelbetalingen vastleggen (variabel of vast) met waarde 3. Ten aanzien van werkgevercode 09060 Verdeling deelbetalingen waarde 2 of invoercode 02208 Verdeling deelbetalingen (rubriek P08208); indien afstortingen al mogelijk zijn omdat werkgevercode 09060 al eerder is vastgelegd, zijn de mutaties voor werkgevercode 09060 of invoercode 02208 niet nodig. Het Bijzonder Tarief moet beschikbaar zijn, wanneer dit niet correct is of niet beschikbaar is, moet u dit 'aanzetten' met invoercode 02450 Jaarloon bijzondere beloningen. Het afgeleide percentage Bijzonder Tarief geldt dan voor alle variabele betalingen van 2019 (graag aandacht hiervoor). Rubrieken in HR Core Beaufort invoercode rubriek S/V 01158 P00158 correctie loonheffing (met een min-teken opgeven) variabel 01336 P01336 opname levensloop variabel 02450 P00450 jaarloon bijzondere beloningen stam 02840 (geen BO4 rubriek) IBAN rekeningnummer 10 (mag ook een ander rekeningnummer zijn) stam 03059 P03059 procentuele verdeling deelbetaling 10 (100% doorstorten) variabel Tenslotte U moet er zelf voor zorgen dat er geen andere looncomponenten op deze salarisspecificatie in berekening komen. Bij bovenstaande vastlegging in een ACP 12 (in HR Core Beaufort jaarwerkproductie) zal alleen deze berekening ontstaan. CAO jeugdzorg 2020-01/42 Salariswijziging per 1 januari Voor de salarisregeling jeugdzorg [1] zijn de bedragen aangepast zoals afgesproken in de CAO. Ook zijn de bedragen met betrekking tot het gewijzigd minimumloon per 1 januari aangepast. Het bedrag minimum vakantietoeslag bij werkgevercode 03206 is ook aangepast. Bij schaal 0201 zijn de inpasnummers 9118 en 9119 vervallen. De grondslag van de eenmalige uitkering die in 2019-01 van toepassing was (eindejaarsuitkeringsregeling 3) is geschoond per 2020-01. Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 37 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2020-01/43 Aanvulling op release 2019-12 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 6 december 2019 – De wijzigingen zijn doorgevoerd, maar enigszins afwijkend van het eerdere bericht van 5 december. Hieronder vindt u deze beschreven. Ook hebben we een instructie voor min-maxers samengesteld. Lees dit goed door, daarna kunt u de salarisproductie voor december afroepen. Instructie en uitleg voor min-maxers Voor min-maxers (maandloners bij wie invoercode 03182 Min-maxer is vastgelegd met waarde 1) wordt de uitkering berekend naar rato van de deeltijdfactor (invoercode 02404) en de meeruren (uitvoercode 01505) in 12-2019. Jeugdzorg Nederland heeft echter aangegeven dat de referteperiode 10-2019 t/m 12-2019 zou moeten bedragen. De gewenste berekening voor min-maxers bleek in de programmatuur niet op korte termijn uit te voeren. Uit ons onderzoek blijkt dat in de CAO jeugdzorg slechts zeer weinig min-maxers verloond worden. Om toch de eenmalige uitkering in december uit te kunnen betalen, hebben we er voor gekozen om de uitkering zo te implementeren, dat de uitkering voor min-maxers wordt berekend naar rato in-dienst 04-2019 t/m 11-2019 en naar rato deelbetrekking in alleen 12-2019. In de deelbetrekking van december wordt zowel het vaste parttime percentage (invoercode 02404) als de meeruren (uitvoercode 01505) geteld. Jeugdzorg Nederland heeft aangegeven dat eigenlijk gerekend zou moeten worden met de gemiddelde deelbetrekking over 10-2019 t/m 12-2019.  U kunt het correcte bedrag als volgt berekenen: U checkt of de medewerker op 1-12-2019 in-dienst is. Zo nee, dan is er geen recht op de eenmalige uitkering. Zo ja, volg dan de berekening. U begint met een bedrag van € 800. Dit rekent u om naar rato in-dienst in de periode 04-2019 t/m 11-2019. Een medewerker die op 1-5-2019 in-dienst is gekomen heeft 7 van de 8 maanden gewerkt en krijgt dus € 700. U rekent de gemiddelde deeltijdfactor uit over de periode 10-2019 t/m 12-2019. Hiertoe telt u het vaste deeltijdpercentage van invoercode 02404 en de factor meeruren van uitvoercode 01505 op voor alle 3 perioden. Het resultaat deelt u door 3. U krijgt dan een factor. Deze vermenigvuldigt u met het bedrag uit de vorige stap. Voorbeeld: een min-maxer is 01-07-2019 in-dienst gekomen en heeft een vast deeltijdpercentage van 50%. In 10-2019 en 11-2019 heeft deze medewerker steeds 10 meeruren gewerkt, in 12-2019 20 meeruren. De medewerker is 01-12-2019 in-dienst en heeft dus recht op de uitkering. De uitkering wordt naar rato in-dienst € 800 x 5/8 = € 500. In de periode 10-2019 t/m 12-2019 heeft de medewerker 40 meeruren gewerkt. Dit komt overeen met een totale deeltijdfactor van 40/(156 x 3) = 8,5% = optelsom resultaat uitvoercode 01505 over deze periode. U telt het deeltijdpercentage over dezelfde periode (3 x 50%) bij het percentage meeruren (8,5%) = 158,5%. U deelt het resultaat door 3 om het gemiddelde te berekenen. 158,5% / 3 = 52,83% U vermenigvuldigt de uitkering met het gemiddelde percentage. € 500 x 52,83% = € 264,17. Inrichting - werkgevercode 25624 Code verschoven referteperiode = 3 (geen verschoven referteperiode). - werkgevercode 25631 In loonaangifte = 1 (niet doorgeven als extra periode salaris). Voor uurloners wordt gerekend de gemiddelde deeltijdfactor op basis van de uitbetaalde uren in de periode 10-2019 t/m 12-2019. Automatische herrekening Om de uitkering correct te kunnen berekenen, zullen wij in periode 12 een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening is alleen nodig voor uurloners, omdat bij hen de referteperiode ook perioden vóór 12-2019 betreft. U herkent deze herrekening op uw mutatieverslag aan reden 11. 5 december 2019 - Onlangs is er een definitief akkoord gesloten voor de CAO jeugdzorg. In dit akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een eenmalige uitkering van € 800 naar rato. Ten tijde van release 2019-12 waren nog niet alle parameters duidelijk voor de uitbetaling van deze uitkering. Inmiddels is dat wel het geval. Daarom zal deze eenmalige uitkering via een tussentijdse aanpassing in de CAO ondersteuning worden toegevoegd. Let op 1: Er wordt momenteel aan deze aanpassing gewerkt. Wij geven u bericht op het moment dat de aanpassing is doorgevoerd. U kunt daarna uw salarisproductie voor december laten vervaardigen. Let op 2: Er is berichtgeving in omloop die aangeeft dat de eenmalige uitkering niet betaald wordt totdat de CAO algemeen verbindend verklaard is. Dit is onjuist. Zoals hierboven gesteld wordt de eenmalige uitkering wel degelijk in december betaald Het gaat om een uitkering van € 800 euro dat wordt uitbetaald: Alleen als één of meerdere dienstverbanden van de medewerker in-dienst zijn op 01-12-2019. In dat geval doorlopen ook dienstverbanden uit-dienst de berekening. Hier is voor gekozen omdat medewerkers regelmatig worden overgezet van het ene op het andere dienstverband wegens administratieve redenen. Een medewerker moet tevens de periode 04-2019 t/m 11-2019 in-dienst zijn geweest. Een medewerker die niet de volledige periode in-dienst is geweest, krijgt de uitkering betaald naar rato. Voor maandloners wordt de uitkering tevens berekend naar rato van het percentage deelbetrekking in december. Voor uurloners wordt gerekend de gemiddelde deeltijdfactor op basis van de uitbetaalde uren in de periode 09-2019 t/m 11-2019. Er wordt geen korting berekend wegens langdurige ziekte of onbetaalde verlofvormen. Uw actie Indien de medewerker bij u in-dienst is gekomen in de periode 04-2019 t/m 11-2019 en daarvoor in-dienst was bij een andere organisatie die ook onder de CAO jeugdzorg valt, dan dient u de eenmalige uitkering ook te berekenen over de dienstbetrekking die uw medewerker in genoemde periode bij de andere organisatie had. In dat geval dient u zelf de eenmalige uitkering te berekenen. U kunt het juiste bedrag in 12-2019 vastleggen met invoercode 01055. Dit bedrag overschrijft dan de eenmalige uitkering die door ons wordt berekend. Indien u de uitkering bij een medewerker wilt blokkeren, dan doet u dat door invoercode 01055 vast te leggen met waarde 0,01. Inrichting De uitkering is op de volgende wijze ingericht als eindejaarsuitkeringsregeling 4: - werkgevercode 25601 Methode berekenen = 2 (peildatummethode). - werkgevercode 25606 Code categorie soortloner = 3 (uitsluiten wachtgelders en doorbetaling uitkering). - werkgevercode 25607 Code categorie schalen = 4 (stagiaires uitsluiten). - werkgevercode 25613 Periode uitbetaling = 12. - werkgevercode 25614 Peildatum in-dienst vanaf = 1201 (1 december 2019). - werkgevercode 25615 Peildatum in-dienst t/m = 1201 (1 december 2019). - werkgevercode 25618 Deeltijdfactor boven 100% = 0 (maximeren op 100%). - werkgevercode 25619 Vast fulltime bedrag 1 = € 800. - werkgevercode 25621 Factor diensttijd = 1 (periode in-dienst). - werkgevercode 25622 Factor deeltijd = 5 (percentage deelbetrekking. Alleen voor min-maxers tellen meeruren). 2020-01/44 Eenmalige uitkering bij gekoppelde uurloners en datum uit-dienst 01-12-2019 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 18 december 2019 - Ook blijkt in sommige gevallen de eenmalige uitkering berekend te worden als de medewerker in-dienst treedt op 01-12-2019. Deze medewerkers hebben echter geen recht op de uitkering omdat in het onderhandelaarsakkoord de referteperiode is gesteld op 1 april tot 1 december 2019. U kunt de eenmalige uitkering bij deze medewerkers blokkeren door invoercode 01055 vast te leggen met waarde 0,01. 17 december 2019 - In december wordt de eenmalige uitkering voor CAO jeugdzorg uitbetaald. Vanwege de afwijkende specificaties van deze uitkering is hiervoor maatwerk in Payroll Gemal geprogrammeerd. Het blijkt dat door een fout in dit maatwerk een vordering wordt berekend als het een gekoppeld dienstverband betreft en het hogere registratienummer een uurloner is. Als deze situatie zich bij u voordoet kunt u het correcte bedrag bij de uurloner zelf berekenen en opgeven met invoercode 01055. U berekent het bedrag als volgt: U checkt of de medewerker op 1-12-2019 in-dienst is. Zo nee, dan is er geen recht op de eenmalige uitkering. Zo ja, volg dan de berekening hierna. U begint met een bedrag van € 800. Dit rekent u om naar rato in-dienst in de periode 04-2019 t/m 11-2019. Een medewerker die op 1-5-2019 in-dienst is gekomen heeft 7 van de 8 maanden gewerkt en krijgt dus € 700. U rekent de gemiddelde deeltijdfactor uit over de periode 10-2019 t/m 12-2019. Hiertoe telt u de waarde van uitvoercode 01991 factor gewerkt op over alle 3 perioden. Het resultaat deelt u door 3. U krijgt dan een factor. Deze vermenigvuldigt u met het bedrag uit de vorige stap. Voorbeeld: een uurloner is 01-07-2019 in-dienst gekomen. In 10-2019 en 11-2019 heeft de medewerker 40 uren gewerkt, in 12-2019 50 uren. Dit komt overeen met uitvoercode 01991 factor gewerkt = 40/156 = 25,64 en 50/156 = 32,05. De medewerker is 01-12-2019 in-dienst en heeft dus recht op de uitkering. De uitkering wordt naar rato in-dienst € 800 x 5/8 = € 500. In de periode 10-2019 t/m 12-2019 is de gemiddelde factor gewerkt (25,64 + 25,64 + 32,05) / 3 = 27,78. U vermenigvuldigt de uitkering met het gemiddelde percentage. € 500 x 27,78% = € 138,88. Onze welgemeende excuses voor het ongemak. CAO kraamzorg 2020-01/45 Wijziging minimumloon per 1 januari Voor de salarisregeling kraamzorg [1] zijn de bedragen bij schaal 1005, inpasnummers 5116 t/m 5121 aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Inpasnummer 5122 is hiermee vervallen. Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO onderwijs 2020-01/46 CAO HBO - Oude gegevensuitwisseling Vereniging Hogescholen De oude gegevenslevering, het flexbestand met het bestandsnummer 98, is per 2020-01 opgeschoond. 2020-01/47 CAO HBO - Vooraankondiging: AOW-leeftijd en WS-regeling [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 december 2019 - Per 1 januari 2020 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd bijgesteld. Dit is voor de Vereniging van Hogescholen aanleiding geweest om de interpretatie van het toepassen van de AOW-gerechtigde leeftijd in het kader van de WS-regeling (Werktijdvermindering Seniorenregeling) bij te stellen. Nu wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op het moment dat een werknemer start met deelname aan de WS-regeling en is het kortingspercentage daarvan afhankelijk. Voortaan zal het kortingspercentage afhankelijk zijn van de maximaal wettelijk bekende AOW-gerechtigde leeftijd. Wij zijn voornemens deze wijziging in de release van 2020-02 op te nemen en dit toe te passen met TWK naar 2020-01. 2020-01/48 CAO MBO - Eenmalige uitkering 2020-01 Conform de CAO-afspraken is in periode 2020-01 sprake van een eenmalige uitkering. Deze uitkering is in 2019 gelijksoortig ingericht aan de eenmalige uitkering van 2019-01. Zie de release notes onderwerp 2019-06/17. Voor deze uitkering gelden onder andere de volgende specificaties: We hebben de aansturing van de uitkering voor uw CAO ingeregeld bij (eindejaars)uitkeringsregeling 6 (zie Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 6). De inrichting van de uitkering kunt u daar terugzien en eventueel wijzigen. Werknemers met een minimumloon en stagiaires zijn uitgesloten voor de berekening. Het bedrag wordt berekend door 1,25% over de grondslag opgenomen bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Grondslag uitkeringen > Uc gr uitkering 6. Als referteperiode hierbij geldt januari t/m december 2019. Het uit te betalen bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01166 met als tekst Eenm. uitk. Jan. De uitkering wordt berekend voor alle medewerkers in-dienst in 2019 en betaalbaar gesteld voor de medewerkers in-dienst op 01-01-2020. Over de uitkering moet vakantietoeslag (VT) en eindejaarsuitkering (EJU) worden berekend die conform reguliere uitbetaling moet plaatsvinden. We hebben daarom de uitvoercode 01166 opgenomen in de grondslag VT en grondslag EJU zodat hiermee het recht van beide wordt verhoogd. De diverse verlofregelingen worden gekort doordat de korting opgenomen is in de grondslag. ABP: het uitkeringsbedrag is pensioengevend en telt dus mee voor het jaarinkomen van 2021. Uw actie U kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren door invoercode 01166 met de waarde 0,01 vast te leggen in periode 2020-01, de betaalbaarstelling wordt dan geblokkeerd. Denk aan het deblokkeren als u in het verleden een vorige uitkering voor een werknemer heeft geblokkeerd met invoercode 01166. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01166 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. EHBO-toelage / Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering Het bedrag voor EHBO en de Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering zijn per 01-2020 geïndexeerd. 2020-01/49 CAO PO en Bestuurders PO - Wijziging percentages Vervangingsfonds en Participatiefonds De premiepercentages voor het Vervangingsfonds (Vf) en Participatiefonds (Pf) zijn per 1 januari 2020 als volgt gewijzigd: Participatiefonds: 4 ,2%. Vervangingsfonds verplicht en vrijwillig: 6.1 %. 2020-01/50 CAO PO - Nieuw onderhandelaarsakkoord [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 16 december 2019 - Op 11 december is een onderhandelaarsakkoord voor de sector Primair Onderwijs afgesloten. Die voorziet in een salarisverhoging van 4,5%, een eenmalige uitkering van 33% van het januari maandloon (na de salarisverhoging te hebben toegepast) en een eenmalige uitkering van 875,- euro naar rato van januari 2020. De salarisverhoging voeren we na overleg met de PO-Raad door in januari 2020, ook al is de status nog een onderhandelaarsakkoord. De verwachting is dat rond 10 januari deze definitief zal worden. De eenmalige uitkeringen vinden plaats in februari 2020. 2020-01/51 CAO PO - Nieuwe CAO primair onderwijs 2019-2020 Partijen hebben een onderhandelingsakkoord gesloten voor een nieuwe CAO PO met een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020. Dit onderhandelingsakkoord betreft op salarisgebied onder andere salariswijzigingen per januari 2020. Er zijn ook eenmalige uitkeringen in januari 2020 afgesproken maar hierover zullen we u in de volgende release notes nader informeren. Overschalingsregels Voor de directeuren en adjunct-directeuren zijn per 1 januari nieuwe loonschalen beschikbaar. De oude schalen vervallen op 1 augustus 2020. U dient zelf de nieuwe schalen op te geven. De schalen A10 t/m A13 en D11 t/m D15 zijn in salaristabel 68 opgenomen per 01-01-2020. De schalen DA, DB, DC, DCU, DD, DE, AB, AC, AD en AE in salaristabel 68 vervallen per 01-08-2020. De salaristabel 69 vervalt in zijn geheel per 01-08-2020. Salarisverhoging De bedragen in de salaristabellen 66, 67, 68 en 69 worden per 01-01-2020 aangepast. Vervallen toelages - De inkomenstoelage vervalt per 01-01-2020. - De toelage directeur vervalt per 01-08-2020. - De inrichting van de bindingstoelage is geschoond. Overige wijzigingen De bedragen voor de minimum vakantietoeslag, de inkomenstoelage, de eindejaarsuitkering OOP, de toelage directeur en de uitlooptoeslag worden verhoogd. De uitkering Dag van de leraar blijft ongewijzigd. Uw actie De toelage directeur is niet meer van toepassing bij de nieuwe schalen A10 t/m A13. Bij de betreffende medewerkers kunt u invoercode 02624 Code toelagenregeling 04 vastleggen met de waarde 0. Denk aan het aanpassen van uw inrichting in verband met de vervallen toelages. 2020-01/52 CAO VO - Bindingstoelage en OOP eindejaarsuitkering niet gekort bij extra aanvullend verlofbudget (change 1779287) Na contact met de VO-raad blijkt dat de bindingstoelage (EJU3 en EJU4) en OOP-EJU (EJU5) gekort moeten worden als er sprake is van het extra aanvullend verlofbudget (verlofregeling 10). Dit is nu niet zo ingericht. Per de release van 2020-01 nemen we de korting (uitvoercode 01445 inv.aanv.verlbud) in de desbetreffende grondslagen (werkgevercodes 55137 t/m 55139) op. Als u de korting niet wilt toepassen, kunt u zelf de uitvoercodes verwijderen uit de desbetreffende grondslagen. Indien u ook de betreffende eindejaarsuitkeringen over vorig jaar wilt korten, kunt u de betreffende grondslagen aanpassen in 2019 (dit heeft dan wel een vordering tot gevolg). Let op: als u gebruik maakt van de Teller/Noemer methodiek moet u zelf uitvoercode 01445 in de Teller opnemen van de betreffen de eindejaarsuitkeringen. CAO politie 2020-01/53 Afbouwregeling politie en doorwerking ABP (change 1710024) Voor de sector Politie is een speciale afbouwregeling in gebruik [1]. Hierbij moet onder andere de hoogte van het afbouwbedrag gerelateerd worden aan specifieke componenten die eventueel in de actuele maand verdiend worden. Melding We constateren dat het afbouwbedrag onafhankelijk hiervan als vaste component in het jaarinkomen ABP telt. Dit is niet gewenst. Oplossing Met ingang van 2020-01 zullen we een aanpassing doorvoeren. In vervolg wordt het uiteindelijk berekende afbouwbedrag als variabele post meegenomen in de opbouw variabele ABP voor de vaststelling van het jaarinkomen van het volgend jaar. Meer informatie [1] Handleiding Payroll Gemal bij onderwerp Politie, Afbouwregeling OT. 2020-01/54 Enkele aanpassingen 2020-01 Vakbondscontributie Voor de diverse politiebonden zijn, voor zover van toepassing, met ingang van periode 2020-01 de gewijzigde percentages en bedragen opgenomen [1], zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakbondscontributie onder het kopje Politie. Reiskosten Conform het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie 2018-2020 hebben we de kilometervergoeding woon-werkverkeer verhoogd van € 0,18 naar € 0,19, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Algemeen bij Bedrag reiskosten per eenheid. Meer informatie [1] Code CAO = 25 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). 2020-01/55 Enkele aanpassingen 2019-12 (change 1824926) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 6 december 2019 - In periode 2019-07 hadden we voor de sector Politie een aanpassing doorgevoerd. We constateren dat hierdoor ten onrechte de factor waarmee de componenten TBF, iTBF en Algemene Levensloopbijdrage worden berekend, dynamisch is geworden terwijl deze statisch, ongewijzigd moest blijven [1]. Dit leidde bij een wijziging van één van die componenten tot onjuiste bedragen. In verband hiermee  worden in overleg met de sector Politie In periode 2019-12 per 6 december enkele aanpassingen doorgevoerd. Hierbij wordt de oorspronkelijke factor weer toegepast.  Voor een selectie van registratienummers is ook een aanpassing gedaan zodat in 2019-12 de vastlegging van invoercode 02407 bij hen niet leidt tot herziening van de factor. Voor deze situatie gaan we in 2019-12 een automatische herrekening uitvoeren. U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag als reden 10. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Los van deze wijziging wordt tegelijkertijd ook de grondslag voor de transitievergoeding geblokkeerd omdat deze niet van toepassing is voor de sector Politie. Meer informatie [1] Dit betreft uitvoercodes 01389 (TBF), 01390 (iTBF) en 01393 (Algemene Levensloopbijdrage). CAO provincies 2020-01/56 Salariswijziging 2020-01 Met ingang van januari 2020 hebben we conform CAO de salariswijziging doorgevoerd. Naar aanleiding van de wijziging minimumloon hebben we ook het bedrag van de Participatieschaal voor arbeidsbeperkten aangepast. Ook het bedrag minimum vakantietoeslag hebben we aangepast conform regelgeving. Tegemoetkoming ziektekosten De medewerker ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Voor medewerkers in schaal 7 of hoger passen wij dit bedrag voor u aan met ingang van periode 2020-01 naar € 17,86, zie Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage bij Werkgeversbijdrage ZKV, werkgevercode 07407. Zie bij Uw actie voor overige schalen. BHV-toelage Zoals eerder geschreven hebben we de bedragen voor medewerkers met BHV-taken nu in Payroll Gemal opgenomen (zie het onderwerp CAO provincies - Harmonisatie in de bijlage van release notes Payroll Gemal 2019-07). De bedragen voor allround-, specialistische en leidinggevende BHV’ers hebben we aangepast [1]. Uw actie U kunt vanaf 3 januari de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Leg bij de betreffende medewerkers in schaal 1 t/m 6 het bedrag tegemoetkoming ziektekosten vast van € 27,78. Meer informatie [1] resp.Toelagenregeling volgnr 1 werkgevercodes 14001, 14002, 14004. 2020-01/57 Salariswijziging rijkspersoneel Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2020-01 een salariswijziging conform afspraak in de CAO 2018-2020, zie het betreffende onderwerp in deze release notes. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Commissaris van de Koning en Leden Gedeputeerde Staten overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor deze medewerkers heeft u daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde salarisregeling per 2020-01 opgenomen in de programmatuur. Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Zie ook circulaire BZK 2019-0000643278. CAO RGA 2020-01/58 Salariswijziging rijkspersoneel Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2020-01 een salariswijziging conform afspraak in de CAO 2018-2020, zie het betreffende onderwerp in deze release notes. In de regel wijzigt de bezoldiging van de burgemeester en wethouders overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor B&W heeft u daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer [2]. We hebben de gewijzigde salarisregeling per 2020-01 opgenomen in de programmatuur. Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Zie ook circulaire BZK 2019-0000594775. [2] Zie de handleiding onderdeel CAO-inrichting bij CAO rijkspersoneel bij 1.1. CAO rijkspersoneel 2020-01/59 Salariswijziging 2020-01 In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020 is onder andere een salariswijziging per januari 2020 afgesproken. CAO rijkspersoneel heeft in Payroll Gemal code salarisregeling 13. Alle bedragen van de regeling worden met ingang van 2020-01 met 2% verhoogd. Daarnaast wordt de Participatieschaal PART naar aanleiding van de wijziging minimumloon per januari aangepast. Gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we ook het bedrag minimum vakantietoeslag aangepast [1]. Aanpassing salarisstructuur loongebouw Er is geconstateerd dat het loongebouw aanpassing behoeft. Daarom is afgesproken: In de salarisschalen van het BBRA ’84 wordt het aantal salarisnummers stapsgewijs teruggebracht tot tien salarisnummers per salarisschaal bij de salarisaanpassing van 1 januari 2020. De laagste salarisnummers in deze salarisschalen komen hiermee te vervallen (zoals in dit verband al eerder gebeurde bij de aanpassing per juli 2018 en juli 2019). Aandachtspunten hierbij: De laagste salarisnummers in deze salarisschalen komen hierbij te vervallen. Medewerkers in deze salarisschalen gaan qua trede 1 regel achteruit (maar gaan in salaris wel vooruit). Medewerkers in deze salarisschalen die nu op trede 0 staan, blijven op trede 0 staan. Voor zover nog van toepassing, moeten eerst periodieken worden toegekend voor juli, daarna moet de omzetting plaatsvinden.    Deze omzettng moet door de werkgever zelf uitgevoerd worden. De medewerker in de schalen 0003 zal dus een trede (anciënniteit) zakken maar qua salaris wel stijgen. Voorbeeld: medewerker in schaal 0003 met anciënniteit invoercode 02326 = 02: in de oude schaalstructuur hoort hierbij inpasnummer 9008 met bedrag € 1910,81. In de nieuwe schaalstructuur moet hij omgezet worden naar invoercode 02326 = 01 met bijbehorend inpasnummer 9008 met bedrag € 1910,81. Na de salarisverhoging wordt dit bedrag € 1949,03. Uw actie Vanaf 3 januari de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Voor het aanpassen van de anciënniteit en het verwijderen van vervallen anciënniteiten zie de Release notes 2020-01 van HR Core Beaufort. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, bij Minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206). CAO sector Ambulancezorg 2020-01/60 Eenmalige uitkering geschoond (change 1843952) Op 12 december hebben wij in een portaalbericht gemeld dat de eenmalige uitkering van december 2018 ten onrechte niet geschoond was in de CAO ondersteuning. Wij hebben de gehele inrichting voor eindejaarsuitkering 3 met ingang van periode 2020-01 alsnog geschoond. Uw actie Als u in productie 2019-12 de eenmalige uitkering heeft geblokkeerd door werkgevercode 25401 en/of werkgevercode 25411 afwijkend vast te leggen, dan adviseren wij u om in productie 2020-01 de aansturing op werkgeverniveau weer te verwijderen. Hiermee voorkomt u dat u in de toekomst ongewild een andere eenmalige uitkering ook blokkeert. 2020-01/61 Eenmalige uitkering niet geschoond [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 12 december 2019 - Het blijkt dat de inrichting van de eenmalige uitkering van december 2018 / januari 2019 ten onrechte niet geschoond is uit de CAO ondersteuning. Hierdoor zal Payroll Gemal in december 2019 ten onrechte nogmaals de eenmalige uitkering berekenen. Omdat u waarschijnlijk op korte termijn uw salarisproductie zult afroepen, kunnen wij niet meer op tijd de juiste aanpassingen doorvoeren om dit te voorkomen. Uw actie U kunt zelf werkgevercode 25401 Methode berekenen vastleggen met waarde 3 (geen uitkering) en/of werkgevercode 25411 Percentage opbouw verwijderen. Hiermee wordt de opbouw van de gehele uitkering geblokkeerd. In release 2020-01 zullen wij de gehele eenmalige uitkering schonen op CAO-niveau. Denkt u eraan om in productie 2020-01 werkgevercode 25401 en/of werkgevercode 25411 terug te zetten naar C-niveau, zodat u niet per ongeluk ook toekomstige eenmalige uitkeringen blokkeert. CAO sociaal werk 2020-01/62 Verjaren loopbaanbudget [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 16 december 2019 - In de release notes onderwerp 2018-09/30 hebben wij functionaliteit geïntroduceerd waarmee u het loopbaanbudget conform CAO sociaal werk kunt administreren. In deze functionaliteit wordt per kalendermaand een apart saldo bijgehouden dat 36 maanden kan blijven bestaan. In de 37e maand vervalt het saldo uit de 1e maand enz. Als er opnames uit het budget plaatsvinden, dan vinden die automatisch plaats van oud naar nieuw. Bij de introductie van deze functionaliteit bestond het loopbaanbudget reeds enkele jaren. Om die reden is een herrekening uitgevoerd over 2017 en 2018, waarbij het eindsaldo van 2016 is overgezet in de nieuwe functionaliteit. Destijds is gemeld dat het saldo per eind 2016 geplaatst zou worden in periode 2017-01 samen met de opbouw over 2017-01 zelf. Dit zou betekenen dat het saldo van eind 2016 zou verjaren per 2020-01. Het is op dat moment immers 37 maanden oud. Vervolgens bleek het technisch mogelijk te zijn om het saldo van eind 2016 in periode 2016-12 terug te plaatsen. Deze oplossing werd mooier geacht, omdat het saldo dan getoond kan worden apart van de opbouw over 2017-01 en omdat het saldo dan verjaart op het moment dat dat volgens de CAO zou moeten: namelijk in 2019-12. Uit enkele klantvragen blijkt dat de berichtgeving van destijds tot verwarring heeft geleid. Als u afspraken heeft gemaakt met uw medewerkers dat zij het saldo van eind 2016 nog mogen opnemen in 2019-12, dan kunt u als volgt te werk gaan: U gaat na bij de betreffende werknemers welk saldo er is vervallen. Dat is gepresenteerd op uitvoercode 02306 autom verval PB3. U boekt dit bedrag op met invoercode 02127 Correctie persoonlijk budget 3 opschuifmethode met volgnr 36 en de waarde van uitvoercode 02306. Hiermee boekt u het saldo op in 2017-01 en kunt u het alsnog uitbetalen in 2019-12. Als het saldo niet wordt opgenomen, dan vervalt het alsnog per 2020-01. CAO sociale werkvoorziening 2020-01/63 Salariswijziging 2020-01 Met ingang van 1 januari 2020 zijn de bedragen voor de WSW [1] aangepast naar aanleiding van de aanpassing minimumloon. Uw actie Met ingang van 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 08 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 06 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO UMC 2020-01/64 Salariswijziging per 2020-01 Voor de CAO UMC [1] zijn de bedragen bij inpasnummers 9150 t/m 9158 aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari. Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 20 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO VVT 2020-01/65 Eindejaarsuitkering over meeruren en oproepuren in december [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 19 december 2019 - In de CAO VVT was tot 2019 bepaald dat alleen voor uurloners en min-maxers de eindejaarsuitkering wordt betaald over oproepuren en meeruren. In periode 09 hebben wij op verzoek van de werkgevers de programmatuur zo aangepast dat over de oproepuren en meeruren in november nog eindejaarsuitkering wordt nabetaald in december, zie de release notes onderwerp 2018-09/35. Per 2019 is de definitie van de eindejaarsuitkering in de CAO aangepast, zodat ook meeruren voor vaste maandloners nu meetellen voor de eindejaarsuitkering. Volgens de bovenstaande systematiek wordt ook over meeruren die deze medewerkers in november hebben gewerkt de eindejaarsuitkering in december nabetaald. Actiz heeft onlangs aangegeven dat de nabetaling in december toch niet gewenst is. Wij kunnen die niet meer aanpassen voor 2019, omdat u allen al salarisproducties heeft gedraaid. Er zouden dan massaal vorderingen ontstaan op de nabetaalde eindejaarsuitkering. Dit achten wij ongewenst. Als u echt in periode 2019-12 de nabetaling eindejaarsuitkering wilt blokkeren, dan kunt u dat doen door invoercode 01006 vast te leggen met waarde 0,01 in 2019-12 en weer te verwijderen per 2020-01. Hiermee blokkeert u echter ook de opbouw van het recht over deze maand (uitvoercode 01611). U kunt dan in 2020-11 deze invoercode met terugwerkende kracht tot 2019-12 weer verwijderen. Doordat het recht wordt geblokkeerd, ontbreekt de opbouw over 2019-12 dan ook op de strook van uw medewerker. Werknemers met aanvulling minimum eindejaarsuitkering ten onrechte geen nabetaling Daarnaast blijkt bij een enkele medewerker geen nabetaling eindejaarsuitkering over oproepuren of meeruren uitgevoerd te zijn. Dit komt voor bij medewerkers die aangevuld worden tot de minimum eindejaarsuitkering. Wij werken aan een oplossing voor dit probleem. Het is nog niet bekend of we dit in januari of in februari kunnen opleveren. CAO waterbedrijven 2020-01/66 Salariswijziging per januari 2020 De bedragen voor de salarisregeling waterbedrijven zijn per januari 2020 gewijzigd zoals afgesproken in de CAO [1]. Over de nieuwe Participatieschaal zullen wij u op een later tijdstip informeren. Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 18 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO waterschappen 2020-01/67 Salariswijziging 2020-01 In de CAO Werken voor Waterschappen is voor januari 2020 onder andere een salariswijziging afgesproken. Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisbedragen downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 29 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2020-01/68 Salariswijziging rijkspersoneel Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2020-01 een salariswijziging conform afspraak in de CAO 2018-2020, zie het betreffende onderwerp in deze release notes. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Voorzitter en leden Dagelijks bestuur overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor deze medewerkers heeft u daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde salarisregeling per 2020-01 opgenomen in de programmatuur. Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Zie ook circulaire BZK 2019-0000643281. CAO zorgverzekeraars 2020-01/69 Herintroductie salarisregeling In het verleden werd in Payroll Gemal de CAO zorgverzekeraars (CAO code 13) ondersteund. Die ondersteuning is in 2010 gestopt omdat er te weinig klanten waren die gebruik maakten van deze ondersteuning. De volgende stap naar die ondersteuning is de herintroductie van de salarisregeling Zorgverzekeraars. U kunt vanaf periode 01-2020 weer gebruikmaken van de salarisregeling Zorgverzekeraars. U kunt werkgevercode 03003 Code salarisregeling vastleggen met waarde 18 - Zorgverzekeraars. Ook kunt u op werknemerniveau invoercode 02314 vastleggen met waarde 18. Let op 1: de code salarisregeling 18 is een andere waarde dan de code CAO 13. Deze keuze is gemaakt omdat salarisregeling 13 reeds in gebruik is voor Rijkspersoneel en salarisregeling 18 in het verleden ook werd gebruikt voor de Zorgverzekeraars. De schaal (invoercode 02351) en anciënniteit (invoercode 02326) zijn exact overgenomen uit de bijlage van de CAO zorgverzekeraars. Ook de Adviesschalen boven CAO 11 t/m 16 worden ondersteund. Voor deze schalen zijn er uitloopperiodieken vastgesteld. Deze legt u vast door de anciënniteit door te nummeren. Trede T1 is dus anciënniteit 09 enz. Op de salarisspecificatie wordt de anciënniteit weergegeven als T1, T2 enz. Let op 2: als u een adviesschaal boven CAO vastlegt en u kent automatisch periodieken toe vanuit uw HR-systeem, dan gaat de medewerker van anciënniteit 08 automatisch over op uitlooptrede T1. Als u dit niet wilt, dan dient u de periodieken voor deze medewerker te blokkeren in uw HR-systeem. Salarisregeling Tandartsassistenten 2020-01/70 Salariswijziging Voor de salarisregeling tandartsassistenten [1] zijn de bedragen aangepast zoals aangegeven in de CAO. Bij de wijziging van de bedragen per 2018 zijn in Payroll Gemal op verzoek van klanten de bedragen voor de salarisschalen 0001 t/m 0005 niet aangepast. De reden hiervoor was dat het om een advies gaat. Werkgevers zijn dus vrij om hiervan af te wijken. Wij hebben per 2018 en 2019 dezelfde salarisschalen met de verhoogde bedragen toegevoegd. Deze salarisschalen zijn in Payroll Gemal opgenomen met nummer 0101 t/m 0105. Per 2020-01 zijn de bedragen bij de schalen 0001 opnieuw niet aangepast, maar die voor 0101 t/m 0105 wel. Uitbreiding bij salarisschaal 0005 en 0105 Per 2019 zijn nieuwe salarisschalen toegevoegd, schaal 0005 en schaal 0105 (zie ook de release notes 2019-01/50). Per 2020-01 is een extra trede toegevoegd aan deze schalen 0005 en 0105 (deze hebben nu 11 treden). Uw actie Vanaf 3 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling en salarisbedragen downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Omdat er dus ook een wijziging is bij de salarisschalen moet u zowel de tabel salarisregeling als de tabel met bedragen overhalen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 47 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2020-01/71 Uitbreiding controle-overzicht Pensioenaangifte Naar aanleiding van ingediende wensen voor Payroll Gemal gaan we met ingang van periode 01 een uitbreiding op het controle-overzicht Pensioenaangifte doorvoeren. Op het controle-overzicht Loonaangifte vindt u op één van de laatste bladzijden een overzicht onder het kopje CONTROLESTAAT. Dit geeft op LH-nummerniveau de 12 periodes weer met daarbij de resultaten van de periode zelf en de resultaten van de herrekende periodes. Dit overzicht gaan we ook bieden op het controle-overzicht Pensioenaangifte met hierbij de volgende opmerkingen: We nemen van de diverse periodes alleen de afdrachten op, niet de grondslagen. Omdat voor verantwoording en afdracht voor de premies separaat gebeurt voor dit jaar en vorig jaar, wordt dit ook op een afzonderlijke bladzijde gepresenteerd. De verantwoording en afdracht van IPAP voor Loyalis staat los van ABP en hiervan wordt vooralsnog geen controle-staat aangemaakt. Het controle-overzicht Pensioenaangifte wordt automatisch aangemaakt wanneer u van één van de pensioenfondsen / verzekeraars gebruik maakt. De uitbreiding vindt u als laatste bladzijde(n) op het overzicht terug. Er zijn verder geen extra kosten verbonden aan deze uitbreiding. Pensioenfonds PFZW 2020-01/72 Wijzigingen per 2020 Per 2020-01 is het percentage voor de OP-premie gelijk gebleven aan dat van 2019. Voor het arbeidsongeschiktheid is het percentage gewijzigd. Dat geldt ook voor de franchise voor zowel OP als AP. Ook het bedrag maximum premie en de percentages voor korting bij vrijwillige voortzetting bij verlof zijn gewijzigd. Zie vanaf 3 januari Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PFZW, werkgevercodes 04141 t/m 04148. Pensioenfonds PWRI 2020-01/73 Uitbreiding controle-overzicht Pensioenaangifte Naar aanleiding van ingediende wensen voor Payroll Gemal gaan we met ingang van periode 01 een uitbreiding op het controle-overzicht Pensioenaangifte doorvoeren. Op het controle-overzicht Loonaangifte vindt u op één van de laatste bladzijden een overzicht onder het kopje CONTROLESTAAT. Dit geeft op LH-nummerniveau de 12 periodes weer met daarbij de resultaten van de periode zelf en de resultaten van de herrekende periodes. Dit overzicht gaan we ook bieden op het controle-overzicht Pensioenaangifte met hierbij de volgende opmerkingen: We nemen van de diverse periodes alleen de afdrachten op, niet de grondslagen. Omdat voor verantwoording en afdracht voor de premies separaat gebeurt voor dit jaar en vorig jaar, wordt dit ook op een afzonderlijke bladzijde gepresenteerd. De verantwoording en afdracht van IPAP voor Loyalis staat los van PWRI en hiervan wordt vooralsnog geen controle-staat aangemaakt. Het controle-overzicht Pensioenaangifte wordt automatisch aangemaakt wanneer u van één van de pensioenfondsen / verzekeraars gebruik maakt. De uitbreiding vindt u als laatste bladzijde(n) op het overzicht terug. Er zijn verder geen extra kosten verbonden aan deze uitbreiding. Pensioen en uitkeringen 2020-01/74 Handleiding Jaarovergang 2019-2020 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 11 december 2019 - In verband met het komende jaarwerk hebben wij de informatie en instructies over de jaarovergang opgenomen in de community: - 2019-2020 Jaarovergang Pensioen en Uitkeringen Automatische herrekeningen 2020-01/75 Vermelding automatische herrekening op mutatieverslag Op uw mutatieverslag vindt u de volgende volgnummers van herrekeningsredenen die wij voor u uitvoeren: In periode 2019-12 reden onderwerp 10 CAO politie - Enkele aanpassingen 2019-12 (change 1824926) 11 CAO jeugdzorg - Aanvulling op release 2019-12 Werknemer- en werkgevergegevens 2020-01/76 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving 00694 ontslagvergoeding 00699 transitievergoeding 00987 werknemersbijdrage privégebruik fiets 00988 werknemersbijdrage niet-privégebruik fiets 02041 nieuwprijs fiets 02042 keuze percentage fiets 02378 code gelijktijdig IKV 02511 percentage vaste contracturen 02846 reden einde arbeidsovereenkomst Vervallen invoercodes invoercode omschrijving 03183 BBL Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 00987 bijdr fiets prive 00988 bijdr fiets n/prv 01591 wrd prv gbr fiets 01592 belast bdr fiets 02301 blok factor bezet 2020-01/77 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode  omschrijving 03331 percentage forfait schijf 2 WKR 03337 grensbedrag forfait schijf 2 WKR 03338 percentage forfait WKR ten behoeve van werknemerberekening Gewijzigde werkgevercodes   werkgevercode nieuwe omschrijving  03330 percentage forfait schijf 1 WKR 03517 percentage fiscale bijtelling privé-gebruik auto/fiets Vervallen werkgevercodes werkgevercode  omschrijving 13001 korting vakantietoeslag 13002 EJU-1 korting uitkering 13003 EJU-2 korting uitkering 13004 EJU-3 korting uitkering 13005 EJU-4 korting uitkering 13006 EJU-5 korting uitkering 13016 EJU-6 korting uitkering 13017 EJU-7 korting uitkering   Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
19-12-2019 19:56 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2574 Weergaven
     [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 3 januari 2023.   Mededelingen 2023-01/1 Berichtgeving voor 2023 Deze release notes voor het nieuwe jaar worden relatief vroeg in december gemaakt. Op deze wijze bent u, mede gezien de feestdagen, tijdig op de hoogte van veranderingen in Payroll Gemal. Het komt echter voor dat wijzigingen in wet- en regelgeving laat in december of zelfs pas in januari definitief vastgesteld worden. Wij adviseren je dan ook regelmatig de Payroll Gemal community te raadplegen voor nagekomen nieuwsberichten.  Wijzigingen in januari Per januari 2023 zijn zoals elk jaar in januari veel bedragen en percentages gewijzigd. Als deze wijzigingen tijdig bekend zijn, dan worden deze voor de januari-productie door ons aangepast. U moet hierbij denken aan: Algemene bedragen en percentages, zoals voor de loonheffing en sociale premies, die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een A (Algemeen niveau) worden gepresenteerd. Percentages en franchisebedragen voor de pensioenregelingen. Minimumloon aanpassingen (zie verder in deze release notes). Fiscale bijtelling auto van de zaak (zie verder in deze release notes).  De CAO-bedragen en percentages die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een C (CAO-niveau) worden gepresenteerd. Let op: als je zelf een mutatie hebt vastgelegd (bij een werkgevercode staat dan een 'W'), dan blijft deze werkgeverwaarde staan en wordt door ons niet aangepast. De bedragen voor de diverse ziektekostenverzekeraars. NS Reiskostentabel maandtrajectkaart tweede klas. Het kan zijn dat in de loop van januari nog wijzigingen voor percentages en bedragen door de regelgevers, zoals de pensioenfondsen, de werkgeversverenigingen en de Belastingdienst, gepubliceerd worden. Wijzigingen die uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 bij ons bekend zijn, kunnen we nog in de januari-versie van Payroll Gemal opnemen. Wijzigingen die ons na deze datum bereiken, zullen we op zijn vroegst in de februari-versie, met terugwerkende kracht opnemen. Hierover informeren wij je dan in de release notes. Onbelaste reiskosten per 2023 Per 1-1-2023 is de onbelaste reiskostenvergoeding van 19ct naar 21ct gegaan. Dit hebben wij in Gemal op A(lgemeen)-niveau aangepast door werkgevercode 26204 op 21ct te zetten. Reiskosten die in januari worden uitbetaald, en daarmee als genietingsmoment 2023 hebben, worden uitbetaald met als nieuwe onbelast maximum 21ct per kilometer.  2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV Per 2023 verandert er veel in Gemal in verband met IKV. Wij hebben deze wijzigingen reeds in een eerder stadium op de community gepubliceerd, zodat je je hierop kunt voorbereiden. In verband met de omvang van de tekst, zullen wij deze niet in deze release notes opnemen. Je kunt de afzonderlijke tekst hier raadplegen: Handleiding Gemal wijzigingen 2023 in verband met IKV. 2023-01/3 Gebruik van invoercode 02511 Percentage vaste contracturen in 2022 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Afgelopen januari is naar aanleiding van een kamerbrief de premiedifferentiatie voor tijdelijke contractuitbreidingen on hold gezet. Dit is gerealiseerd door de invoercode 02511 Percentage vaste contracturen voor iedereen op 0 te stellen. Zie hiervoor ook de releasenotes van 2022-01- hierna opgenomen.  Destijds was de verwachting dat deze functionaliteit per 2023 alsnog in zou gaan, daarom is deze niet uit Gemal verwijderd. Inmiddels is de regelgeving omtrent tijdelijke urenuitbreidingen (verbonden aan de discussie omtrent IKV) nog steeds niet duidelijk en zal deze functionaliteit ook in 2023 niet gebruikt worden. We hebben geconstateerd dat deze invoercode bij diverse werkgevers in 2022 toch is vastgelegd, met name in 01-2022. HR Core levert de invoercode vanaf 01-2022 niet langer aan Gemal. Vermoedelijk is de oorzaak dat de invoercode toch voorkomt het te laat installeren van de update van HR Core. Invoercode 02511 leidt tot een aanpassing van de vaste contracturen van de werknemer (uitvoercode 02139) in de loonaangifte en kan tevens gevolgen hebben voor het herzien van de WW premie. Het kan grote gevolgen hebben als je deze code niet in het oude jaar corrigeert. Je zou dan in 2023 de loonaangifte over 2022 met de hand moeten corrigeren.  Om deze reden hebben wij besloten om in een tussentijdse release een aanpassing te doen. Door deze aanpassing wordt invoercode 02511 niet langer verwerkt. Het geplande releasemoment is dinsdag 6 december. 01-2023 zullen we bij alle werknemers invoercode 02511 automatisch verwijderen. Deze conversie wordt om technische redenen niet over 2022 uitgevoerd. Automatische herrekening 12-21 Betreffende werknemers zullen wij automatisch herrekenen. Je vindt deze herrekening terug in MSG met reden 12-21. Actie Wij adviseren je te wachten met het afroepen van salarisproductie 12-2022 tot dinsdag 6 december. Als je toch al voor dinsdag 6 december reeds je salarisproductie 12-2022 hebt afgeroepen EN je hebt bij enige werknemer invoercode 02511 vastgelegd in 2022, dan adviseren wij je dringend om voor deze werknemers een vervangende correctieproductie uit te voeren. In die productie leg je invoercode 02475 beginperiode herrekening vast met waarde 1. Dit leidt ertoe dat de loonaangifte voor deze werknemers alsnog wordt gecorrigeerd. 2023-01/4 Reden einde arbeidsverhouding bij fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen In onze vorige release notes hebben we bij onderwerp “2022-12/8 Rubriekswijzigingen Loonaangifte en UPA 2023” de betreffende wijzigingen beschreven. We willen je er hierbij nog eens extra op attenderen, dat het per 2023 ook de bedoeling is om de reden einde arbeidsverhouding vast te leggen bij de medewerker, met een fictieve dienstbetrekking of publiekrechtelijke aanstelling. Fictieve dienstbetrekkingen worden gekenmerkt door aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) met waarde 07 (stagiair), 79 (opting-in regeling) en 81 (overige fictieve dienstbetrekkingen). Publiekrechtelijke aanstellingen door aard arbeidsverhouding 18 (publiekrechtelijke aanstelling, bijvoorbeeld medewerker politie of veiligheidsregio). 2023-01/5 Verlofsparen In verschillende CAO’s staat een verlofspaarregeling beschreven. De inhoud van dergelijke regelingen verschilt per CAO. In de meeste CAO’s vindt een indexatie van de gespaarde uren plaats. Deze regelingen voor het sparen van verlof kunnen niet in Gemal worden bijgehouden. Dit heeft te maken met het feit dat in Gemal wel een “potje” in de vorm van geld kan worden bijgehouden, maar niet in de vorm van uren. Als de uren worden geïndexeerd dienen dergelijke verlofregelingen daarom in de verlofadministratie in je HR- of roostersysteem te worden bijgehouden.  Als de uren niet worden geïndexeerd kan het wel in Gemal worden bijgehouden, namelijk in de vorm van een persoonlijk budget. Hoe een dergelijk persoonlijk budget kan worden verwerkt en bijgehouden in Gemal, kan je verderop lezen bij de betreffende CAO’s. Het gaat om de CAO kinderopvang en CAO jeugdzorg.   2023-01/6 Verwijderen correctiecodes Ter informatie: Ten behoeve van de voormalige levensloop hadden we destijds ook in- en uitvoercodes gemaakt om in geval van cafetaria-regeling / bron-doel-uitruil, eventuele correcties mogelijk te maken. De betreffende in- en uitvoercodes (02060, 02061, 02062) zijn niet meer van toepassing. Voor 2023-01 hebben we ze verwijderd uit de grondslagen waarin ze voorkwamen op Algemeen niveau (werkgevercodes 55128, 55131, 55133). In een volgende periode zullen we ook de invoercodes verwijderen. 2023-01/7 WAB - 30 % overschrijding en herzien van premie Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Begin januari kan je in een aanvullende correctieproductie over 12-2022 de herziening van de WW-premie automatisch laten verlopen, zie hiervoor Release notes  2022-10/5 WAB - 30% overschrijding uitvoercodes, 2022-10/6 - WAB - automatisch herzien WW premie en 2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ Op het signaleringsoverzicht 32 kan je beoordelen welke medewerkers in dit automatische proces herzien zullen worden, deze staan op het deeloverzicht 'Overschrijding 31% of meer'. Ook met uitvoercode 02462 - Perc overs tm huid  in berekeningsmaand december kan beoordeeld worden of de medewerker herzien zal worden (het percentage bedraagt meer dan 31 %). Momenteel zijn er twee meldingen bij ons ingediend betreffende dit overzicht. Beide meldingen kunnen we pas na de jaarovergang oplossen. Dat zal zijn in release 03-2022 of later. Melding 1 Signaleringsoverzicht 32 wordt niet aangemaakt als er geen werknemers aan de signalering voldoen. Normaal gesproken worden dergelijke overzichten wel aangemaakt, maar dan met de tekst 'Aan gevraagde signalering voldoet niemand'.  Als het overzicht niet wordt aangemaakt, maar je hebt het wel afgeroepen dan is bovenstaande situatie van toepassing. Twijfel je toch, dan kun je een rapportage draaien op uitvoercode 02462 percentage overschrijding tot en met huidige periode.  Melding 2 Er is geconstateerd dat in bijzondere gevallen medewerkers onterecht op het overzicht staan en dus onterecht zouden worden herzien.  Werknemers met gemiddeld 35 of meer vaste contracturen per maand zijn uitgesloten van het herzien van WW premie. Als zo'n werknemer gedurende het jaar uit dienst is gegaan, blijkt Gemal ook de maanden na uitdienst mee te tellen voor het gemiddelde aantal vaste uren en komt daarom op een gemiddelde onder de 35 uur.  De toets op 30% overschrijding wordt daarom ten onrechte ook bij deze werknemers uitgevoerd. Als bij zo'n werknemer de verloonde uren de contracturen dan tevens met meer dan 30% overschrijden, kan de WW premie ten onrechte worden herzien.  We benadrukken dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is. In praktijk is er bij een hoog aantal vaste uren praktisch minder gelegenheid om extra te werken en bovendien wordt 30% overschrijding van die vaste uren ook minder snel bereikt.  Als een werknemer met veel vaste contracturen vroeg in het jaar uit dienst is gegaan en er tevens veel verlofuren (dus verloonde uren) zijn uitbetaald, dan is dat een situatie die extra aandacht vereist. Wij hebben besloten op dit punt geen aanpassing door te voeren voor de komende jaarovergang. Dit omdat de foutsituatie erg uitzonderlijk is en we bij aanpassing risico nemen op de introductie van andere fouten. Dat risico willen we op dit moment niet nemen bij een proces dat voor veel werkgevers een belangrijke functie vervult. Actie Ga na of: Op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode werknemers worden aangegeven die meer dan 30% overschrijding hebben Die tevens gedurende het jaar uit dienst zijn gegaan Bij deze werknemers ga je na wat de vaste contracturen zijn. Deze worden getoond op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02460. Als deze meer bedragen dan  151,67 (= 35 x 13/3) per maand dat de werknemer in dienst is geweest, dan adviseren wij je na te gaan of deze werknemer wel in aanmerking zou moeten komen voor het herzien van de WW premie. Je gaat dit na door te tellen hoeveel kalenderdagen de werknemer in dienst is geweest. Dit deel je door 7 en rond je af op 2 decimalen. Je hebt dan het aantal weken dat de werknemer in dienst is geweest. Het totaal aantal contracturen uit de vorige stap deel je door het aantal weken uit de huidige stap en je rondt het resultaat af naar boven. Als het resultaat 35 of hoger is, dan hoef je de WW premie niet te herzien. Als de WW premie niet herzien hoeft te worden, dan leg je invoercode 02266 Automatisch herzien WW premie vast met waarde 2 - niet herzien. Deze mutatie leg je vast in de aanvullende correctieproductie over 12-2022 waarin je ook je andere aanvullende mutaties verwerkt, niet in de productie waarin je het automatisch herzien afroept.   Wet- en regelgeving 2023-01/8 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 is € 1.934,40 per maand [1]. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd of wanneer de bedragen ‘hard’ gekoppeld zijn aan een percentage minimumloon. Als een minimumloonsalarisbedrag niet is aangepast, dan vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [2]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes. Meer informatie [1] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij werkgevercode 03451. [2] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4. 2023-01/9 AOW-leeftijd verhoogd per 2028   Per 2028 zal de AOW-leeftijd verhoogd worden met 3 maanden. Dit gaat gelden voor de mensen met geboortejaar 1961 en later, voor deze mensen gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden. Hoe werkt het vanaf deze release? De AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden is nu beschikbaar in Gemal. Dit kun je terugvinden in regelingen die een aantal jaar voor AOW-leeftijd ingaan of juist stoppen (bijvoorbeeld de premie diverse verzekeringen). Ook in de resultaten van een begrotingsproductie over 2028 is dit zichtbaar. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.   Gewijzigd en verbeterd 2023-01/10 Grondslag reiskosten: Fiscale afhandeling van reiskosten via een diversen-invoercode   De fiscale afhandeling van reiskosten woonwerk, bedrag diversen, werd tot nu toe o.a. aangestuurd via werkgevercode 10107 Reiskosten woon-werk bruto diversen, waarin via een code van een eigen cumulatie (uitvoercodes 029XX) de betrokken uitvoercodes gedefinieerd waren. Daarnaast werden een aantal vaste uitvoercodes in de programmatuur meegenomen in de fiscale afhandeling. Deze manier van werken is niet flexibel en met de verwachting dat er behoefte ontstaat aan meer codes voor reiskosten, zijn we tot deze aanpassing gekomen. Hoe werkt het vanaf deze release? Uitvoercodes die zijn opgenomen in de nieuwe grondslag 55126 - grondslag reiskosten fiscaal worden door Gemal aangemerkt als reiskosten woon-werk ten behoeve van de fiscale afhandeling. Grondslag 55126 komt in de plaats van werkgevercode 10107. In Gemal Direct is de inrichting van de grondslag terug te vinden onder de Werkgevergegevens/Reiskosten/auto.  Met een conversie is de inrichting van de eigen cumulatie voor de reiskosten (via werkgevercode 10107 - Reiskosten woon-werk bruto diversen) verhuisd naar de inrichting van grondslag 55126. De eigen cumulatie en werkgevercode 10107 zijn daarbij op 0 gesteld. Deze conversie is terug te vinden op het Mutatie en signaleringsoverzicht (MSG). Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. Je hebt vanaf deze release de mogelijkheid uitvoercodes toe te voegen aan deze grondslag. 2023-01/11 Reiskosten op standaard codes  Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release is het mogelijk om reiskosten op te geven via de invoercodes 00575-00599. Omdat deze codes op algemeen niveau zijn opgenomen in de grondslag reiskosten (werkgevercode 55126- zie onderwerp ‘grondslag reiskosten’), worden deze reiskosten fiscaal correct afgehandeld. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.  Aandachtspunt: Deze in- uitvoercodes zijn gereserveerd voor algemeen of CAO-inrichting. Dit wil zeggen dat als je zelf de codes inricht, je het gevaar loopt dat je onze ondersteuning in de toekomst niet kan gebruiken. 2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes  In aanvulling op de functionaliteit ‘Vergoeding per eenheid’, worden alle bruto, netto en netto-bruto diversen componenten aangepast, zodat via deze codes ook een vergoeding per eenheid kan worden berekend. Dit wordt gedaan, omdat deze codes wel via de directe doorbelasting aan te sturen zijn en de 'oude' vergoeding per eenheid - code niet. Dit heeft betrekking op de volgende codes: (in/uitvoercodes 00700-00950, 01025-01026, 01119-01136, 01139-01142, 01173-01174, 01245-01261, 01278-01279, 01330-01332, 01341-01361, 01460-01484, 01200, 01272-01273, 01284-01294, 01361-01370, 01485-01494) en de netto/bruto codes (00951-00958, 01082,01083, 01143, 01201, 01202, 01203, 01207, 01371-01380) Hoe werkt het vanaf deze release? Alle diversen codes krijgen vanaf deze release een vermenigvuldigingsfactor. De factor zal standaard 1 euro zijn. Hierdoor verandert er niets aan de bestaande berekeningen van deze in/uitvoercodes. Via werkgevercode 03800 - bedrag per eenheid bruto/netto kan een bedrag per eenheid worden opgegeven en met Werkgevercode 03801 - afronden bruto/netto kan gestuurd worden hoe de opgegeven invoercode moet worden afgerond (vergelijkbaar met werkgevercode 11701- code eenheid). In Gemal Direct zijn deze werkgevercodes terug te vinden op het formulier 'Vergoeding per eenheid'. De in/uitvoercombinaties 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt als codes bedoeld om in te richten op A(lgemeen) of C(AO) niveau. Het advies is om, als je een van deze codes nu gebruikt, deze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Op algemeen niveau zal in/uitvoercode 00941 ingericht worden voor de thuiswerkvergoeding van €2,15 per dag. Invoercode 00941 representeert het aantal thuiswerkdagen. Uitvoercode 00941 wordt de thuiswerkvergoeding. Voorbeeld: bruto diversen code 00700 is ingericht met werkgevercode 03800 op waarde 3 en werkgevercode 03801 op waarde 2 - opronden. Bij het opgeven van 10,60 op invoercode 00700, wordt de uitvoercode 00700 berekend met de formule: €10,60 wordt opgerond €11=> €11 x 3 = €33. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.  2023-01/13 Reservering eindejaarsuitkering bij deeltijdpercentage van meer dan 100% Een eenmalige uitkering (doorgaans ingericht op een eindejaarsuitkering) kan worden gemaximeerd op een deeltijdpercentage van 100%. Het wordt bij enkele eenmalige uitkeringen vanuit CAO's ook vaak expliciet genoemd dat dit dient te gebeuren. Als een eenmalige uitkering met een peildatum was ingericht, waarbij de betaling in een latere maand plaatsvond (bijvoorbeeld peildatum 1 juli, uitbetaling in september), werd er bij een deeltijdpercentage van meer dan 100% echter een te hoge reservering berekend in de maand van de peildatum. Het overschot aan reservering werd in de maand van uitbetaling wel teruggeboekt, maar zorgde bij tussentijdse uitdiensttreding voor een te hoge uitbetaling.  Voorbeeld: De peildatum van een eenmalige uitkering van €500,- is 1 juli en deze uitkering moet worden gemaximeerd op 100%. De betaling dient echter pas in september plaats te vinden.  Een werknemer werkt 111,11% en bij de reservering stond voor de aanpassing 500 x 111,11 = €555,55 in juli. In september werd er €500 euro uitbetaald en op de reservering stond -€55,55. Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release wordt in de peilmaand het bedrag aan reservering gelijk correct gemaximeerd. In de voorbeeldsituatie hierboven zal er in juli netjes €500,- aan reservering worden berekend.  Wat moet je doen? Wij gaan ervan uit dat, als deze situatie zich in 2022 heeft voorgedaan, je dit zelf hebt hersteld. In dat geval hoef je niets te doen. Mocht een situatie zich in 2022 hebben voorgedaan en je hebt dit nog niet hersteld, dan dien je dit alsnog te doen.   2023-01/14 Het versturen van output per koerier vervalt Hoe werkt het vanaf deze release? Het versturen van output per koerier wordt door PostNL (Paragon) niet meer ondersteund. Derhalve wordt deze optie uit de verzendgegevens verwijderd. Alleen de verzendwijze PostNL wordt nu nog aangeboden. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat we nog een andere verzendwijze gaan ondersteunen, want we willen ook op termijn het printen uitfaseren. De Verzendwijze vast en eenmalig (Werkgevercode 02315 en 99065) komen te vervallen. De fysieke output wordt altijd per PostNL verstuurd. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. 2023-01/15 Overzicht ‘Resultaten, Speciaal doorbelast’ is vervallen In oktober 2022 (2022-10/1 Uitfaseren overzicht 'Resultaten, Speciaal doorbelast' voormelding) is aangegeven dat dit overzicht komt te vervallen. Met ingang van januari 2023 wordt dit overzicht niet meer aangemaakt. De daadwerkelijke loonverdeling vindt wel plaats op het resultatenoverzicht.   Opgeloste meldingen 2023-01/16 Variabele codes tegen tabeltarief Hoe een bruto uitvoercode in Gemal wordt belast, hangt af van twee zaken: Als de uitvoercode het resultaat is van een stam / vaste opgave, dan wordt deze altijd belast tegen de reguliere tijdvaktabel (maand of vierweken) Als de uitvoercode (mede) het resultaat is van een variabele opgave, dan wordt deze standaard ook belast tegen de reguliere tijdvaktabel, tenzij deze uitvoercode is ingericht op werkgevercode 58002 Fiscale afhandeling variabele opgave met waarde 2 - Bijzonder tarief. Werkgevercode 58002 heeft dus alleen effect op variabele opgave en is door ons ingericht in de ondersteuning op A(lgemeen) niveau. Je kunt deze inrichting indien gewenst zelf wijzigen. In het handboek loonheffingen wordt aangegeven dat betalingen tegen bijzonder tarief moeten worden belast als deze in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend. Wij hebben diverse meldingen ontvangen, dat een aantal uitvoercodes belast worden tegen bijzonder tarief, terwijl deze doorgaans vaker dan eenmaal per jaar worden geboekt. Naar aanleiding van deze meldingen hebben wij onderzocht welke codes: Doorgaans vanuit hun functie vaker dan eenmaal per jaar variabel worden opgegeven Reeds door veel werkgevers zodanig zijn ingericht dat ze tegen de tijdvaktabel worden verloond. Hieruit leiden we af dat een betaling tegen tijdvaktabel inderdaad in de praktijk het gebruik is. Wij hebben de standaard werking alleen aangepast naar tijdvaktabel, voor codes die aan beide criteria voldoen. Dit is op basis van algemeen gebruik. Het is goed mogelijk dat een bepaald type dienst of vergoeding in jouw organisatie een andere frequentie kent of op een andere manier wordt betaald. Je kunt in dat geval de wijze van belasten zelf wijzigen. Dit doe je in Gemal Direct bij Werkgevergegevens → in- en uitvoercodes → aansturing uitvoercodes → fiscale afhandeling variabele opgave. Hieronder een overzicht van codes die in de huidige release zijn aangepast: Uitvoercode Omschrijving 00698 IZZ CZ werkgeversbijdrage 00974 Opslag PB uurloner 01002 Correctie salaris 01005 AO uitkering 01008 Wachtgeldvervangende toeslag 01021 Afkoop vakantie / ADV uurloner 01056 Beschikbaarheidstoeslag 01057 Uren beschikbaarheid 01058 Dagdienst 01059 Nachtdienst 01061 Slaapdiensten 01062 Uren beschikbaarheidstoeslag 100% 01067 Percentage beschikbaarheidstoeslag over basis 01068 Percentage beschikbaarheidstoeslag over basis 01077 Uitkering IP 01107 Aanvulling WAO-WIA 01118 toelage bij arbeid 01155 UWV uitkering 01188 correctie loonwaarde 01420 30% verlaging 2023-01/17 Presentatie percentage doorbetaling bij verlof op salarisstrook Als tijdens een verlofvorm de werkgever een deel van het salaris doorbetaalt, dan toont Gemal dit op de salarisstrook. Dit is bijvoorbeeld het geval als je bij betaald ouderschapsverlof de uitkering aanvult tot 100% van het salaris dat de werknemer misloopt tijdens het verlof.  Melding Gemal toonde het percentage doorbetaling omgerekend met het percentage deelbetrekking en het percentage verlof. Hierdoor was het percentage doorbetaling, dat op de strook werd getoond, verwarrend voor de werknemer en niet te herleiden naar de CAO. Voorbeeld Een werknemer werkt fulltime 100%. Deze werknemer neemt voor 40% van de tijd kortdurend zorgverlof op. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever 70% van het gekorte salaris door. Gemal toonde bij deze doorbetaling op de strook echter 40% verlof x 70% doorbetaling = 28% doorbetaling, berekend over het totale salaris. Situatie oud   Oplossing Vanaf de huidige release toont Gemal altijd het werkelijke percentage dat je tijdens de betreffende verlofvorm doorbetaalt. Dit percentage is vastgelegd op werkgevercode 13024. In bovenstaand voorbeeld is dat dus 70%. In de kolom 'berekend over' toont Gemal het bedrag waarover de aanvulling wordt gegarandeerd (afhankelijk van de inrichting op werkgevercode 13023, meestal het gekorte salaris).   Situatie nieuw     Gemal toont geen percentage en 'berekend over' op het moment dat deze niet eenduidig zijn vast te stellen. Dat is het geval als: Er een bedrag wordt verrekend met de aanvulling, bijvoorbeeld de WAZO uitkering bij betaald ouderschapsverlof. De aanvulling is in dit geval immers niet meer een consistent percentage over het bedrag dat op het salaris is gekort. Er wordt aangevuld tot een maximum bedrag of inpasnummer.  Let op: deze wijziging in presentatie is doorgevoerd op alle salarisstroken, die vanaf januari worden aangemaakt. Je ziet dit dus ook terug in een eventuele correctieproductie over het oude jaar. 2023-01/18 API files worden toch aangemaakt als de werkgevercode weer uitgezet wordt. (change 4013826) Melding Indien de werkgevercode 30050 (Route uitvoerbestanden) was gemuteerd naar de waarde 1 (ook API Files aanleveren), kan dit een foutmelding veroorzaken in de Payrollmanager, als de API Files nog niet ingericht is. Indien de werkgevercode weer gemuteerd werd naar 0, werden er toch nog API Files aangeleverd. Oplossing Vanaf de huidige release worden er, indien de werkgevercode 30050 (Route uitvoerbestanden) gemuteerd is naar 0, geen API Files meer aangeleverd. 2023-01/19 UPA-normuren per week niet correct bij medewerkers met afwijkende normuren per periode (ivc 2480) (change 4041567) Melding Indien de medewerker een afwijkende normuren per periode heeft: invoercode 2480 - code normuren fulltime per periode op waarde 1, 2 of 3, werden vanaf release 2022-01 de UPA-normuren niet correct doorgegeven. Oplossing Vanaf de huidige release is dit hersteld. Wat moet je doen? Indien je medewerkers hebt met afwijkende normuren per periode en je geeft de pensioenaangifte via UPA door, dan dien je een synchronisatie UPA over 2022 uit te voeren om dit te herstellen. Als je de salarisverwerking van januari nog niet hebt gedaan, kan je dit doen met een speciale productie met lijstnummer 6301 - synchronisatie UPA.  2023-01/20 Uitkering BOSV en AGBV ten onrechte niet in grondslag loonkosten (change 4102953) Melding De uitkeringen BOSV en AGBV (uitvoercodes 000672 en 00984) zijn ten onrechte niet opgenomen in de grondslag loonkosten (werkgevercode 55149). Dit bleek in sommige gevallen de oorzaak te zijn van verschillen in de loonjournaalposten. Oplossing Vanaf de huidige release is dit hersteld. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.   2023-01/21 Berekening UFO premie over BOSV uitkering (change 4075479)  Melding Als je namens UWV een uitkering betaalt aan een werknemer, dan draag je over die uitkering SV premies af. UWV vergoedt de uitkering en vermeerdert die met de premies voor de relevante sociale verzekeringen. Voor de UFO premie bestaat een uitzondering. De UFO premie wordt rechtstreeks door UWV afgedragen. Als werkgever betaal je over een uitkering dus geen UFO premie.  In Gemal stuur je de uitzonderingssituatie voor de UFO premie bij een uitkering aan door invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO vast te leggen met waarde 2. Het bleek dat specifiek bij de betaling van een BOSV uitkering (uitvoercode 00672) deze functionaliteit niet werkte. Er werd dus onterecht UFO premie berekend over het bedrag BOSV uitkering. Oplossing Wij hebben dit probleem in de huidige release verholpen. Wij hebben ook de programmatuur over 2022 aangepast, zodat de UFO afdracht (uitvoercode 01675 afdrachtgrondslag UFO en 01672 afdracht premie UFO) gecorrigeerd kan worden in een aanvullende correctieproductie (ACP) over periode 12-2022. Automatische herrekening 13-02 Als je een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022 afroept, dan kun je een automatische herrekening activeren (zie onderstaande actie) bij de werknemers bij wie bovenstaande situatie van toepassing is. Deze werknemers worden automatisch in de correctieproductie opgenomen, ook als je geen mutatie op de betreffende dienstverbanden vastlegt. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 13-02. Actie In de aanvullende correctieproductie 12-2022 dien je zelf de automatische herrekeningen voor 'periode 13' te activeren. Dat doe je door werkgevercode 99232 automatische herrekening correctieproductie vast te leggen met waarde 1.    CAO informatie CAO Aan de Slag 2023-01/22 Geen loonstijging Voor de CAO Aan de Slag komt er geen loonstijging van de lonen boven het WML. In deze CAO is namelijk afgesproken dat er een loonstijging plaatsvindt, zodra het Rijk daarvoor financiële compensatie biedt. Deze compensatie is er op dit moment nog niet. Daarnaast: door de relatief grote stijging van het Wettelijk MinimumLoon (WML), zullen bedragen bij de schalen van de bestaande loontabel onder het WML zijn. In die gevallen vindt in Gemal automatisch aanvulling plaats tot het Wettelijk Minimum (jeugd)Loon. CAO energie- en nutsbedrijven 2023-01/23 Sector GEO: aanpassingen minimumloon Voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) [1] is in het kader van de Participatiewet een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen voor de sector Proces en voor de sector Services. In Gemal is deze als schaal GAR. opgenomen (de instroom-/doorstroomschaal IN-D was al vervallen per 2022-07). De bedragen van deze schaal GAR. (garantiebanen) hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Daarnaast hebben we, conform CAO, per 2023-01 het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd van 3,25% naar 3,50%. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Gehandicaptenzorg 2023-01/24 Eindejaarsuitkering  In de CAO staat: In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering uit artikel 4:6 eenmalig verhoogd met 0,5% tot 8,83%.  We hebben dit echter nog niet aangepast bij werkgevercode 25011, omdat deze verhoging alleen geldt voor werknemers die in december 2023 nog in dienst zijn. Dit hebben wij geverifieerd met de werkgeversvereniging. Wij zullen in de release van 2023-12 de verhoging verwerken, inclusief een automatische herrekening om de reservering met terugwerkende kracht te verhogen.  2023-01/25 "Persoonlijk budget levensfase" naar "balansverlof" Per 1 januari 2023 gaat het "persoonlijk budget levensfase" over in het "balansverlof". Inhoudelijk verandert er vanuit een Gemal perspectief niets. In beide gevallen kan er verlof worden aangekocht en verkocht en dit kan in Gemal met de functionaliteit "verlofuren (ver)kopen". Voor meer informatie verwijzen wij naar de Gemal Handleiding, hoofdstuk "Verlofuren (ver)kopen".  Actie In je verlofregistratie moet je zorgen dat de benodigde wijzigingen zijn doorgevoerd, omtrent deze nieuwe regeling.  2023-01/26 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn, vanzelfsprekend, anoniem. CAO Gemeenten / SGO 2023-01/27 Pensioengevendheid extra IKB FLO Voor de gemeenten was in de ‘oude’ CAR UWO, voor de overgang naar de CAO, bij artikel 3:28 (opbouw IKB) een lid opgenomen op grond waarvan de medewerker, die vanaf 1 januari 2006 in dienst was getreden op een bezwarende functie en die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag, aanspraak had op een extra 1% IKB  (voormalig extra levensloop). Deze extra bijdrage was niet pensioengevend. We hadden dit destijds ingericht via uitkeringsregeling-4 met als afwijkend percentage 1%. Bij de betrokken medewerker kon je dit vervolgens aansturen [1]. Met ingang van 2023-01 is dit bedrag wel pensioengevend geworden en hebben we de inrichting in Gemal hierop aangepast, door uitvoercodes 01645 en 02204 op te nemen in de grondslag ABP. Omdat tot nu toe de inrichting van CAO Veiligheidsregio’s vooralsnog gelijk is aan CAO Gemeenten en SGO, is voor alle drie de CAO’s de inrichting aangepast. Ben je veiligheidsregio, maar stuur je nog de CAO Gemeenten aan, dan verzoeken wij je de code CAO te wijzigen, zie ook ons eerdere bericht in release notes “2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s”. Op enig moment zullen we de inrichting van de CAO’s namelijk verschillend moeten aanpassen. Meer informatie [1] Zie ook de beschrijving in de Handleiding Gemal, CAO-inrichting bij onderdeel 6.3, onder het kopje “Voormalige levenslooptoelage bezwarende functie naar IKB2 (CAR UWO 3:28 lid 3b), 1% van het salaris in maand van opbouw”. 2023-01/28 Diverse aanpassingen 2023-01 Met ingang van 1 januari 2023 zijn voor de CAO gemeenten / SGO onder andere de volgende aandachtspunten van belang. Thuiswerkvergoeding: In de CAO is opgenomen dat de thuiswerkvergoeding geldt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Omdat er nog geen nieuwe CAO tot stand is gekomen, hebben partijen afgesproken dat deze thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt. Eventuele inhoudelijke aanpassing is onderdeel van de nieuwe CAO. Verlofharmonisatie: afspraken over verlofharmonisatie (elke medewerker per 1 januari 2023 heeft 6 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar, 43,2 uur bij fulltime) en bijbehorend overgangsrecht is niet van toepassing voor Gemal maar is onderdeel van uw verlofadministratie. Wijziging minimumloon: In de salarisregeling voor gemeenten hebben we de Participatieschaal A, ten behoeve van de banenafspraak, aangepast aan de wijziging van het minimumloon [1]. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 34 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/29 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1], geldt een indexering van diverse bedragen voor burgemeester, wethouders en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor: • ambtstoelage burgemeester. • ambtstoelage wethouder / wethouder bij waarneming. • vergoeding en onkostenvergoeding raadsleden. • tegemoetkoming zkv raadsleden. etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682934 [2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517 CAO GGZ 2023-01/30 Wijziging salaristabel per 1 januari De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling GGZ [1] zijn aangepast. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9416 t/m 9421 en 9430 t/m 9434. Daarnaast zijn inpasnummers 8031, 8100, 8102, 8104 en 8106 vervallen. Dit waren de AGGZ garantiebedragen. Deze waren niet meer in gebruik en worden ook niet meer in de CAO genoemd.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/31 Aanpassing maximum en eigen bijdrage reiskosten Conform CAO is het maximum bedrag reiskosten per periode en het bedrag franchise reiskostenvergoeding (de eigen bijdrage van de reiskosten) per 1-1-2023 aangepast. Dit betreft de werkgevercodes 26003 en 26004. Omdat de eigen bijdrage (werkgevercode 26004), die met dat maximum wordt verrekend, nu lager is, is werkgevercode 26003 nu hoger dan in 2022.  2023-01/32 Overwerk conform werkgevercode 08003 In de CAO GGZ is de volgende alinea opgenomen: Als het aantal overuren gemiddeld per week niet uitkomt boven het verschil tussen de overeengekomen arbeidsduur en de voltijd-arbeidsduur, krijgt de werknemer voor die uren het geldende uurloon vergoed, plus ORT als dat van toepassing is. Het aantal overuren wordt gemeten over de periode waarvoor de werktijdenregeling of het rooster geldt.  Bovendien wordt een vergoeding als genoemd in artikel 3, lid 2 van dit hoofdstuk toegekend voor zover het gemiddeld aantal overuren per week uitstijgt boven het verschil tussen de overeengekomen arbeidsduur en de voltijd-arbeidsduur. Deze alinea geeft aan dat, als een parttimer meeruren werkt, deze worden vergoed tegen het reguliere uurloon. Deze regel geldt voor zover de werknemer niet meer uren werkt dan een fulltime werknemer (156 uur per maand). Zodra de werknemer meer dan 156 uur in een maand werkt, worden de extra uren betaald als overwerk met alle bijbehorende toeslagen. Om deze reden hebben wij werkgevercode 08003 Betaling uren boven 100% op waarde 1 Uren boven 100% uitbetalen als uren overwerk gezet.  2023-01/33 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Huisartsenzorg 2023-01/34 Salaristabel Per 1 januari heeft de CAO Huisartsenzorg nieuwe salarisbedragen. We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 32 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/35 Verhoging eindejaarsuitkering Voor het jaar 2023 is de eindejaarsuitkering verhoogd naar 8,33%, conform de CAO. Werkgevercode 25011 is aangepast op C(ao)-niveau.  2023-01/36 Reiskostenvergoeding In de CAO staat het volgende:  Als de werknemer geen gebruik maakt van het openbaar vervoer ontvangt de werknemer per werkdag een reiskostenvergoeding op basis van afstand woon-werk - volgens de meest gebruikelijke route - van €0,19 per kilometer vanaf 5 kilometer enkele reis tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. De hoogte van deze reiskostenvergoeding wordt jaarlijks aangepast aan het CBS indexcijfer.  Wij hebben bij de werkgeversvereniging geïnformeerd: de eventuele verhoging naar 0,21ct is voor CAO huisartsenzorg nog niet definitief. Daarom hebben wij het bedrag op werkgevercode 26002 niet aangepast. Wij zullen begin 2023 wederom infomeren bij de werkgeversvereniging en dan de eventuele verhoging doorvoeren.  CAO Jeugdzorg 2023-01/37 Salaristabel Per 1 januari heeft de CAO Jeugdzorg nieuwe salarisbedragen. Daarnaast zijn ook de bedragen die een relatie hebben met het minimumloon aangepast. Dat betreft de salarisbedragen voor in- en doorstroombanen (salarisschaal 0201) en voor garantiebanen (salarisschaal GARB). We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 37 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/38 Minimum Vakantietoeslag Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) is bijgewerkt.  2023-01/39 Eenmalige uitkeringen 2, 3 en 4 Op eindejaarsuitkering 2, 3 en 4 stonden nog eenmalige uitkeringen ingericht, die in een eerdere periode waren uitbetaald. Deze zijn per 1 januari 2023 geschoond. 2023-01/40 Regeling voor het sparen van verlofuren In de CAO is een regeling voor het sparen van verlofuren gedefinieerd. Het verlof van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget en bron-doel regeling naar keuze gebruiken. De bron-doel regeling moet op werkgeverniveau worden ingericht met een code verlofuren (bijvoorbeeld 01163 verlofuren 2) als bron en het persoonlijk budget (bijvoorbeeld 01459 PB2) als doel.  Verder dien je ook een koppeling te maken tussen de bron-doel regeling en het persoonlijk budget, zodat een eventuele opname kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen.  Daarnaast moet de regeling bij de werknemers worden geactiveerd in de stam/vaste gegevens door invoercode 02958 activeren op te geven met waarde 1. Let op dat je daarbij wel het volgnummer van de juiste bron-doel regeling opgeeft.   Tot slot moet de uitvoercode van de vaste opbouw van het persoonlijk budget ook uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald. Dit is grondslag 55167. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenst persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet bij werknemers die levensfasebudget opbouwen, de invoercode 02958 opgeven met waarde 1 Je moet zelf de opbouw tot 1 januari 2023 opgeven met invoercode 2605 correctie saldo persoonlijk budget 2.  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, bij de in-en uitvoercodes, de gewenste naam vastleggen door deze bij werkgevercodes 05777 tekst bij regeling, 05888 afwijkende tekst invoercode en 05999 afwijkende tekst uitvoercode aan te passen.  2023-01/41 Pensioeninrichting Bij de inrichting van de pensioenpremie op C(ao)-niveau, stonden werkgevercodes 04130 PFZW percentage inhouding OP en 04147 PFZW maximumbedrag inhouding OP afwijkend ingericht van het A(lgemeen)-niveau. Hier was vanuit de CAO echter geen reden voor. Daarom is per 1-1-2023 de inrichting van het A-niveau overgenomen. De werkgevercodes kunnen desgewenst met terugwerkende kracht tot 2022 worden aangepast op W(erkgever)-niveau. Let er daarbij wel op dat dit tot vorderingen kan leiden en dat een eventuele wijziging op A-niveau dan niet zal worden overgenomen.  2023-01/42 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Kinderopvang  2023-01/43 Regeling voor het sparen van verlofuren In de CAO is het levensfasebudget gedefinieerd. Het verlof van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget en bron-doel regeling naar keuze gebruiken. De bron-doel regeling moet op werkgeverniveau worden ingericht met een code verlofuren (bijvoorbeeld 01163 verlofuren 2) als bron en het persoonlijk budget (bijvoorbeeld 01459 PB2) als doel.  Verder dien je ook een koppeling te maken tussen de bron-doel regeling en het persoonlijk budget, zodat een eventuele opname kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen.  Daarnaast moet de regeling bij de werknemers worden geactiveerd in de stam/vaste gegevens door invoercode 02958 activeren op te geven met waarde 1. Let op dat je daarbij wel het volgnummer van de juiste bron-doel regeling opgeeft.   Tot slot moet de uitvoercode van de vaste opbouw van het persoonlijk budget ook uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald. Dit is grondslag 55167. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenst persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet bij werknemers die levensfasebudget opbouwen de invoercode 02958 opgeven met waarde 1 Je moet zelf de opbouw tot 1 januari 2023 opgeven met invoercode 2605 correctie saldo persoonlijk budget 2.  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, bij de in-en uitvoercodes de gewenste naam vastleggen door de tekst bij werkgevercodes 05777 tekst bij regeling, 05888 afwijkende tekst invoercode en 05999 afwijkende tekst uitvoercode aan te passen. 2023-01/44 Gratificatie  In een nieuwsbericht van de werkgeversvereniging staat het volgende:  Waardering in aandacht én in beloning. Dat is wat de werkgevers betreft het uitgangspunt voor de nieuwe CAO kinderopvang. Na intensieve gesprekken met de FNV en CNV Kinderopvang zijn we er nog niet uit. Daardoor is er per 1 januari geen nieuwe CAO en nog geen CAO-loonsverhoging. Bij het ontbreken daarvan is het advies van de BK en BMK om op initiatief van de werkgevers een eenmalige bruto beloning (naar rato van het aantal contracturen) uit te keren. Naar aanleiding van het gegeven advies om de medewerkers € 300 bruto te geven in januari op basis van artikel 5.9 uit de CAO Kinderopvang, is er onduidelijkheid over onder meer de achtergrond en de uitbetaling. We willen benadrukken dat het een advies is en dat er natuurlijk organisaties zijn die dit recent al op een andere manier hebben opgelost voor (begin) 2023 en daarom geen invulling geven aan het advies. Omdat deze eenmalige uitkering een advies is en geen overeengekomen CAO-afspraak, zullen wij deze uitkering niet inrichten op CAO-niveau. Uiteraard kan deze betaling wel zelf worden ingericht als je dat wilt. Hiervoor kan je de functionaliteit van de eindejaarsuitkeringen gebruiken of een bruto diversen opgeven.  Verder willen we ook benadrukken dat in het voorstel van de nieuwe CAO een salarisverhoging per 1-1-2023 is opgenomen. Als deze in de toekomst wordt doorgevoerd en deze eventueel uitbetaalde gratificatie als tussentijdse oplossing gold voor het nu nog niet aanwezig zijn van die verhoging, kan het zijn dat deze gratificatie weer moet worden teruggedraaid. Dit kan leiden tot vorderingen.  2023-01/45 Aanlev