Mijn Communities
Help

Releases Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community   Mededelingen 2022-11/1 Uitfaseren UPA overzichten Aanleiding Zoals in de Release notes van september (2022-09/1 Controle-overzicht UPA/GMA mutatie vervalt), als voormelding is gedaan, stoppen we per 1 november 2022 met het aanmaken van het controle overzicht UPA. De gegevens ervan zijn op andere plekken ook beschikbaar zoals in het UPA Domein (waar de levering wordt verzonden) of in de resultatenoverzichten. In de nieuwe MI (power BI), beschikbaar voor Beaufort-On-Line klanten, kun je zelf een relevant rapport maken en deze uitvoercodes als default rapport opnemen en dit desgewenst uitbreiden met meer uitvoercodes. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. De overzichtslijsten 5701 (controle-overzicht UPA) en 5702 (controle-overzicht UPA (historisch), die je in werkgevercode 99401 t/m 99448 kunt afroepen in een speciale productie, laten we vervallen.   Vooraankondiging 2022-11/2 Vervallen codes per 2023 Aanleiding Begin 2023 zal een jaarlijkse schoningsactie worden uitgevoerd in Payroll Gemal, waarbij oude codes gaan vervallen. Dit kunnen codes zijn die door veranderende wet- en regelgeving niet meer gewenst zijn of codes die in de praktijk nooit gebruikt blijken te worden. Op deze manier houden we Payroll Gemal actueel en overzichtelijk. Wanneer de code in 2022 nog wel actueel was, kan je in 2023 nog mutaties vastleggen met terugwerkende kracht in het jaar 2022 (indien mutaties over het voorgaande jaar zijn toegestaan op deze invoercode), maar niet meer voor het jaar 2023. Aan het einde van dit bericht vind je een overzicht van de codes die wij in het nieuwe jaar zullen laten vervallen. In onderstaande lijst staan ook codes welke in de loop van 2022 zijn komen te vervallen (naar aanleiding van het vervallen van de regeling levensloop). Hier is al eerder in de release notes over geschreven.   Let op: codes die in Payroll Gemal zijn vervallen, kunnen na enige tijd opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Wanneer je deze codes niet uit uw HR-systeem of rapportages verwijdert, zou dit in de toekomst tot onverwachte resultaten kunnen leiden.   Invoercode Omschrijving Vervaldatum 02273 dagloon bepaling 202301 01307 Opn Levensloop 2 202201 01336 Opn. levensloop 202201 01398 Levensl.verlofkrt 202201 01688 Inleg Levensloop2 202201 02086 Corr. EJU in LA 202201 02260 Levensloop jaren 202201 02264 Cd FLO overgangsr 202201 02265 Afw toetsln 12%ll 202201 02531 ABP levensloop 202201 02616 Jaren levensloop 202201 02694 Inleg prc Levensl 202201 02695 Inleg Levensloop 202201 02875 Cc levensl saldo2 202201 02988 Instnr hoofd dvb 202201 02989 Regnr  hoofd dvb 202201   Uitvoercode Omschrijving vervaldatum 01307 Opn. Levensloop 2 202201 01366 Opn. levensloop 202201 01398 Levensl.verlofkrt 202201 01671 Levensloop >12% 202201 01673 Netto inleg 202201 01688 Inleg Levensloop2 202201 01695 Inleg Levensloop 202201 02101 Tot. opn. levensl 202201 02285 Uren BAPO LA 202201 02287 uren verlof LA 202201 02803 Cum.pens.uitk.a 202201 02804 Cum.pens.uitk. 202201 02839 Saldo Levensl2 202201 02875 Cc levensl saldo2 202201 02895 Cum. levensloop 202201   werkgevercode wgcode tekst vervaldatum 3004 aansturing prorata - blokkeren van prorata is niet langer mogelijk, deze berekening wordt voortaan standaard toegepast 202301 8121 deelfactor invoercode 02540 (bereikbhd) 202301 8122 deelfactor invoercode 02543-02545 (dagaanwezighd) 202301 8123 deelfactor invoercode 02546-02548 (nachtaanwezighd) 202301 8138 deelfactor invoercode 02541 (bereikbhd) 202301 8139 deelfactor invoercode 02542 (bereikbhd) 202301 8016 dagloon bij benadering, doorlopend ziek 202301 3539 Keuze WN sel signaleringsovz levensloop 202201 3540 Maximum levensloopverlofkorting 202201 24040 Levensloop rekeningnummer bijschrijving 202201 24041 2e Levensloop rekeningnummer bijschr. 202201 24042 Spaarrekening rekeningnummer bijschr. 202201 30019 Controleoverzicht UPA 202301 30100 Code afroep loonstaat in csv-formaat 202301 55116 LEVENSLOOPVERLOFKORTING 202201 55134 Inleg levensloop 202201 Actie Deze codes dienen in 2023 uit je rapportages of eigen cumulaties verwijderd te worden. Als je geen gebruik maakt van HR Core, dan moet je ervoor zorgen dat je HR-systeem deze codes niet meer aanmaakt.   Gewijzigd en verbeterd 2022-11/3 Naamswijziging werkgevercode 30050 Aanleiding Om begripsverwarring te voorkomen met betrekking tot werkgevercode 30050 die beschikbaar is in het kader van de File API (de nieuwe manier om bestanden van Zenden&Ontvangen te kunnen downloaden, zie release note 2022-10) is de naam nu: Route uitvoerbestanden. Nieuwe werkgevercode voor de routering van de bestanden. Werkgevercode 30050 Route uitvoerbestanden 0 = Bestanden via Zenden&Ontvangen  1 = Bestanden via Zenden&Ontvangen en File API 2 = Bestanden via File API (en tijdelijk ook in Zenden&Ontvangen) Bij de waarde 0 blijven de bestanden op de oude manier verstuurd worden. Bij de waarde 1 worden de bestanden ook in de File Api - Visma Files beschikbaar gesteld. Bij de waarde 2 worden de bestanden tijdelijk naar zowel Zenden&Ontvangen en via de File Api - Visma Files beschikbaar gesteld. Let op: voorlopig werkt waarde 2 gelijk aan waarde 1; wanneer je overgestapt bent en de bestanden die je eerder uit Zenden&Ontvangen haalde, alleen nog vanuit de File API ophaalt dan 30050 met waarde 2 vastleggen.   Actie Voor deze naamswijziging is geen klantactie nodig. Wel blijft de klantactie van toepassing, zoals in Release notes 2022-10 staat beschreven.  2022-11/4 Uitfaseren functie voor onderdrukken individuele loonstaat Aanleiding Het is in Gemal mogelijk om bij werknemers met meerdere gekoppelde dienstverbanden alleen de persoonlijke loonstaat te tonen. In dat geval worden de individuele- en historische loonstaat onderdrukt. Je stuurt deze optie aan door werkgevercode 31007 samenstelling loonstaat vast te leggen met waarde 2. Deze functie belemmert echter analyse van de afzonderlijke dienstverbanden op het moment dat er iets fout gaat of lijkt te gaan. Met de introductie van nieuwe IKV functionaliteit per 2023 zou deze optie er bovendien toe leiden dat we geen informatie over de IKV's kunnen tonen. Dit heeft ons doen besluiten om deze optie uit te faseren.   Met ingang van release 2022-11 is het niet langer mogelijk om werkgevercode 31007 vast te leggen met waarde 2. In release 2023-01 zullen wij de waarde 2 op deze werkgevercode automatisch converteren naar waarde 1. Je ontvangt bij gekoppelde dienstverbanden dan nog steeds een persoonlijke loonstaat, maar ook een individuele loonstaat (in 2023 IKV loonstaat en/of dienstverbandloonstaat). Voor meer informatie over deze loonstaten kun je de IKV Gemal handleiding 2023 raadplegen die onlangs is gepubliceerd op de community. Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. 2022-11/5 Maximale uurlonen Jeugd-LIV 1 cent te hoog Aanleiding Met signaleringsoverzicht 31 kan je een prognose opvragen over de te verwachten Loonkostenvoordelen UWV. We hebben geconstateerd dat wij de maximale uurlonen voor jeugdigen (jeugd LIV) als 'tot en met' waarde afvragen. Dit moet echter een 'tot' waarde zijn. Oplossing Daarom hebben wij vanaf deze release deze uurlonen op algemeen niveau 1 cent verlaagd om tot de juiste prognoses te komen. Dit is te zien op het overzicht  'specificatie productiegegevens' bij werkgevercode 03370- max uurloon 18-jarige, 03372 - max uurloon 19-jarige en 03374 - max uurloon 20-jarige.  Omdat het signaleringsoverzicht uitgaat van de meest recente gegevens en bovendien aan het einde van het jaar pas het gemiddelde uurloon kan vaststellen, is het in dit geval niet nodig een herrekening aan te sturen. Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. 2022-11/6 Ten onrechte loonheffingmelding L2225-  WW hoog toegepast, maar WW laag verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding of contractindicatie. Melding Over een uitkering moet altijd WW premie tegen het lage tariefpercentage worden berekend. In 2022 is het echter zo dat de grondslagaanwas en afdracht WW geboekt moeten worden op de post die past bij de contractindicaties. Als je bijvoorbeeld een tijdelijk contract hebt, dan geldt daarvoor WW hoog. Wanneer een werkneemster met zo'n contract een hele maand zwangerschapsverlof heeft, dan boek je de WW premie over de zwangerschapsuitkering op WW hoog, terwijl deze eigenlijk tegen het lage tarief berekend is. We hebben geconstateerd dat Gemal in zo'n situatie waarbij het hele loon bestaat uit uitkering, soms de WW afdracht boekte op de verkeerde tariefpost, waardoor loonheffingsmelding L2225  - WW hoog toegepast, maar WW laag verwacht. optreedt. Gemal beschouwt in deze berekening alle uitvoercodes die zijn opgenomen in grondslag 55107 Samenloop SV tarief als uitkeringsbetaling. Oplossing Deze situatie is opgelost met ingang van deze release.  Herrekening 11-02  Betreffende werknemers worden automatisch herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Let op: De berekende bedragen waren wel correct. Er ontstaat dus geen hogere of lagere afdracht WW premie. De bedragen zullen enkel verplaatst worden van de post WW laag naar WW hoog of andersom. 2022-11/7 Nieuw formaat IB-47- personeel niet in loondienst (PNIL) Aanleiding De belastingdienst heeft een nieuw formaat IB-47 (UBD-gegevenslevering uitbetaling bij derden) doorgevoerd, waarvoor we codes beschikbaar stellen zodat je al voorwerk hiervoor kunt doen. Deze levering gebruik je onder andere indien er sprake is van netto betalingen aan derden (zonder ingehouden loonheffing), waarbij deze netto betalingen in dit nieuwe bestandsformaat aan de belastingdienst moet worden doorgegeven, voor 31 januari 2023 (en daarna). Met deze levering kan de belastingdienst de IB-aangifte van de medewerker op dit vlak beoordelen. Deze levering bestaat al langer, maar het betreft een formaat wijziging. Je kunt bij de belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen. (het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund).   Wat is er nu beschikbaar? Er zijn in deze release een aantal voorbereidende acties opgestart. De signaleringslijst ‘personeel niet in loondienst’ is vervallen (lijstnr 3901). De lijst is vervangen door uitvoercodes met dezelfde informatie en deze zijn direct beschikbaar via MI/loonstaat in CSV/resultatenoverzicht CSV. Deze bieden veel meer flexibiliteit: je kunt daarmee meteen zelf filteren en overzichten aanmaken. Met nieuwe uitvoercodes kan beoordeeld worden welke medewerkers in het uiteindelijk aan te maken bestand zullen worden opgenomen. Uitvoercode 01560 - UBD - ind fisc - hierin is een indicatie opgenomen of voor vrijwilligers aan de fiscale toets wordt voldaan, waarde 1 geeft aan dat aan de fiscale toets is voldaan. Uitvoercode 02177 - UBD- cumBedr lev - hierin is opgenomen het cumulatieve bedrag, wat voor een medewerker opgenomen zal worden als de levering wordt gemaakt. De waarde van de laatste maand is hierin leidend. Er is een nieuwe invoercode (01304, zie hieronder) benoemd, om het te leveren bedrag (van uitvoercode 2140) in een berekeningsmaand te overschrijven.   Gegeven: Afwijkend bedrag UBD. Vastleggen: invoercode 01304 Op te geven als vast of variabele waarde, waarbij 0,01 werkt als blokkering. Deze invoercode is primair bedoeld voor foutherstel. In de UBD-levering zijn een aantal verplichte gegevens om aan te geven welke inhoudingsplichtige aangifte doet. Onderstaande werkgevercodes zijn vrijgegeven voor deze aanlevering. Het is niet verplicht deze gegevens te vullen. Deze codes zijn bedoeld voor administratiekantoren die de loonadministratie voeren voor andere werkgevers. In de UBD moet dan gespecificeerd worden wat de adresgegevens zijn van respectievelijk het administratiekantoor en van de werkgever waar de persoon-niet-in-loondienst daadwerkelijk heeft gewerkt. Voor werkgevers die geen administratiekantoor zijn is het niet verplicht deze gegevens te vullen, als één van de werkgevercodes 02105-02109 niet is gevuld, zal het adres uit de adresgegevens van de instelling worden gehaald (werkgevercodes 02102-instelling adres, 02104-Instelling postcode, 02103-Instelling vestigingsplaats).   Herrekening 11-05 Indien je personeel niet in loondienst hebt, zullen voor deze medewerkers nieuwe uitvoercodes worden berekend met een automatische herrekening. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-05 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Actie Je kan de beschikbare werkgevercodes voor de UBD-levering nu al vullen. Het aan kunnen maken van de nieuwe gegevenslevering is nog niet gerealiseerd. Dit zal in 2022-12 gebeuren en dan wordt er verder over gecommuniceerd.   LET OP - voor de UBD- levering zijn 2 gegevens verplicht, de voorletters en het burgerservicenummer, medewerkers zonder deze gegevens zullen niet opgenomen worden in de UBD-levering. Indien je een medewerker op wilt gaan nemen in de levering, MOET je deze gegevens opgegeven hebben.  We hebben geconstateerd dat er diverse medewerkers met uitvoercode 02140- bedrag PNIL geen burgerservicenummer hebben. zie ook de release notes van 2022-01: 2022-01/1 BSN vastleggen toegestaan als er nog geen waarde is opgegeven 2022-11/8 Jaarbedragen in premie diverse verzekeringen naar maandbedragen. Aanleiding Bij de premie diverse verzekeringen kan je diverse bedragen als jaarbedrag opgeven. In de berekening moet dit jaarbedrag omgerekend worden naar een maandbedrag. Je mag verwachten dat dit 1/12e deel is. Tot aan 2023 rekende Gemal met dagbedragen x het aantal dagen per maand. Dit levert afrondingsverschillen op in jaren dat met 260 dagen wordt gerekend. Deze berekeningssystematiek is gewijzigd per januari 2023. Een maandbedrag wordt vanaf deze release berekend door het jaarbedrag te delen door 12. Over 2022 zal de systematiek niet worden aangepast, omdat dat veel zeer kleine verschillen oplevert. We schrijven dit al wel, omdat je het terug kunt zien in begrotingsproducties.   Voorbeeld: Premie diverse regeling 13: Werkgevercode 05013 (13) maximum grondslag = 59706 op jaarbasis. Op uv 1583 - premie-afdracht basis 13 wordt het maximum per periode getoond. De werknemer zit boven het maximum. Verwachte waarde = 59706 / 12 = 4975.50. Gemal berekende echter 59706 / 260 * 21.67 = 4976.08 (met een afrondingsfout). Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. 2022-11/9 Pensioenfonds APPA inwerkingtreding wijzigingen Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center, willen we je over het volgende informeren: Eerder dit jaar is een circulaire verschenen met daarin informatie over de Aanpassingswet Appa en wijzigingen per juli 2022 [1]. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op invoering peildatumsystematiek, aanpassing franchise en afschaffing overhevelingstoeslag. In lijn met de regelgeving van ABP en de peildatumsystematiek, zullen deze wijzigingen pas effect krijgen bij de vaststelling van het pensioengevend inkomen in 2023-01. Meer informatie hierover ontvang je in de eindejaarscirculaire en/of onze release notes voor januari 2023. Meer informatie [1] Circulaire met kenmerk: 2022-0000265370   Opgeloste meldingen 2022-11/10 Melding L2268 verscheen, omdat cumulatieve grondslagaanwas bij werknemersverzekeringen op jaarbasis onterecht niet negatief kon zijn (change 3630428) Melding We kregen meerdere meldingen, dat bij klanten loonaangiftemelding L2268 verscheen. Deze melding wordt getoond op het moment dat er geen premie Wko wordt afgedragen, terwijl er wel een positieve of negatieve waarde aan premie Aof (laag, hoog en/of uitkering) aanwezig is. Dit bleek te komen omdat Payroll Gemal in deze situaties niet toeliet dat de cumulatieve grondslagaanwas voor een werknemersverzekering op jaarbasis negatief werd, terwijl dit sinds 2022 voor de werknemersverzekeringen juist wel mag (paragraaf 6.2 van het Handboek Loonheffingen 2022). Voor de ZVW geldt nog steeds wel dat de cumulatieve grondslagaanwas op jaarbasis nooit negatief mag zijn. De tekst van loonaangifte melding L2268 is "Opslag Wko is gelijk aan 0, terwijl 1 of meer van de rubrieken Premie Aof laag, Premie Aof hoog en/of Premie Aof uitkering ongelijk is aan 0." Oplossing Het onderstaande versimpelde voorbeeld geeft de verschillen tussen de oude en nieuwe situatie weer. De nieuwe situatie is conform paragraaf 6.2 van het Handboek Loonheffingen 2022.       Oude situatie Nieuwe situatie Toelichting   Periode Januari Januari De situatie deed zich vooral voor aan het begin van het jaar, als er nog weinig bijdrageloon is opgebouwd.   Salaris 2000 2000     Uitkering -4000 -4000   1901 Grondslag Aof totaal (gemaximeerd) 0 -2000 Gemal stond in de oude situatie niet toe dat de totale grondslagaanwas op jaarbasis negatief werd. In de nieuwe situatie mag dit wel. 1557 Grondslag Aof hoog 2000 2000   1559 Grondslag Aof uitkering -2000 -4000 De grondslag Aof uitkering werd in de oude situatie gemaximeerd op -2000, omdat anders de totale grondslagaanwas op jaarbasis negatief zou worden 1874 Afdracht Aof hoog 141 141   1893 Afdracht Aof uitkering -141 -282 Het kan zijn dat je in de nieuwe situatie een uitbetaling aan werknemersverzekering premies krijgt, in dit voorbeeld een uitbetaling van 141 euro (-282+141) 2047 Afdracht Wko 0 -10 Er werd in de oude situatie een bedrag van 0 euro voor de Wko berekend (0,5% van de waarde) op uitvoercode 1901 Grondslag Aof totaal (gemaximeerd)     L2268 verschijnt wel L2268 verschijnt niet In de oude situatie werd wel premie Aof afgedragen danwel uitbetaald, maar geen Wko afgedragen danwel uitbetaald. Hierdoor verscheen loonaangifte melding L2268. In de nieuwe situatie is er wel afdracht Wko en verdwijnt de Loonaangifte melding Automatische herrekening In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Door de herrekening worden de uitvoercodes, gerelateerd aan grondslagen en premies voor werknemersverzekeringen, opnieuw vastgesteld. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 11-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het kan zijn dat je door deze herrekening een uitbetaling aan premies werknemersverzekering krijgt. 2022-11/11 Mutatie op werkgevercode 10107- Reiskosten woon-werk bruto diversen wordt afgekeurd (change 3842978) Melding Het muteren van werkgevercode 10107 - reiskosten woon-werk bruto diversen leverde een melding 112 (= waarde niet toegestaan) op. Oplossing Deze bug is opgelost. Het is weer mogelijk deze mutaties op te geven. Actie Klantactie vereist: Dit kan niet automatisch door ons hersteld worden. Daarom moet je deze mutatie op werkgevercode 10107 opnieuw vastleggen. 2022-11/12 Peildatum VT nog een keer foutief bij doorstorten naar IKB (change 3829702) Melding In 2022-09 is change 3591919 opgelost: Release notes 2022-09/11 Peildatum VT: inhaaleffect werkt niet bij doorstorten naar IKB (change 3591919) De vakantietoeslag kan uitbetaald worden of doorgestort worden naar een IKB of PB. Bij een vakantietoeslag op basis van een peildatum (werkgevercode 03201 met waarde 3) moet in beide gevallen, bij het verhogen van het salaris met terugwerkende kracht, deze verhoging doorwerken in de vakantietoeslag. Het doorstorten van de vakantietoeslag gaat echter nog niet goed bij medewerkers met een deeltijdfactor van kleiner dan 100. Oplossing Deze bug is opgelost.  Herrekening 11-06 Je vindt deze herrekening terug als reden 11-06 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-11/13 Maximering en aanvulling betaald ouderschapsverlof (change 3873200) [1]  Update: Automatische herrekening 11-09 De hierna beschreven aanpassing is in periode 2022-11 in productie genomen. Voor de betreffende medewerkers vindt een automatische herrekening plaats. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 11-09 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Wanneer de medewerker in het kader van betaald ouderschapsverlof volledig verlof opneemt en er naast de UWV-uitkering ook sprake is van CAO-aanvulling, dan maximeren we in Gemal automatisch de aanvulling om te voorkomen dat de medewerker meer zou ontvangen dan zijn korting bedraagt. We constateren dat deze maximering nog niet wordt toegepast wanneer het geen volledig maar gedeeltelijk verlof (geen volledige maand) betreft. Hiervoor zullen we een aanpassing doen in de programmatuur in combinatie met een herrekening met ingang van (waarschijnlijk) periode 2022-11.   (eventuele) Actie: De aanpassing in de programmatuur kan tot een terugvordering leiden indien het bedrag van de aanvulling wordt verlaagd. Om vorderingen te voorkomen en voorgaande periodes vooruitlopend op de aanpassing te corrigeren, kun je bij wijze van work-around zelf nu al het juiste bedrag aanvulling vastleggen dat dan in plaats komt van de automatische aanvulling. Dit doe je met invoercode 00639 (P03639) voor verlofregeling 05 BOSV / UWV. Je kunt in een proefproductie in GDI bekijken wat de korting en aanvulling zal bedragen en op basis daarvan het bedrag van de aanvulling bepalen. 2022-11/14 Foutieve waarde in de flexbestanden  (change 3852602) Melding In september is helaas een fout geintroduceerd in het aanmaken van flexbestanden waarbij je de huidige maandbedragen en de herrekeningsbedragen wilt opvragen, dit kan je opgeven met werkgevercode 70001 - periodenummer gegevens - voor het betreffende flexbestand, met waarde 18: gegevens huidige periode en herrekeningsverschillen periode 01 t/m voorlaatste (in één record). In dit geval werden voor medewerkers met een herrekeningsbedrag de totale bedragen verdubbeld.   Oplossing: Dit is aangepast. Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. Echter, indien je salarisrun november nog niet hebt gedraaid, kun je de flexbestanden over oktober desgewenst nogmaals afroepen via een speciale productie. 2022-11/15 Resultatenoverzicht bij een correctieproductie soms niet correct [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding Wanneer je in de salarisproductie van oktober een nieuwe medewerker hebt opgevoerd met terugwerkende kracht en deze medewerker daarna in een vervangende of aanvullende correctieproductie hebt gewijzigd, dan wordt het resultaat van deze medewerker vanuit de correctieproductie niet correct meegenomen naar het resultatenoverzicht. De database in payroll Gemal is wel correct en bijvoorbeeld het 1917-bestand is correct, maar de presentatie van het resultatenoverzicht, betreffende het resultaat van de nieuwe medewerker(s) in de correctieproductie van oktober, is niet correct voor deze medewerkers. Daarmee is ook het totale resultatenoverzicht niet correct.   Oplossing Dit gaan we vanavond 13/10/22 herstellen zodat het  resultatenoverzicht van correctie producties vanaf 14/10/22 gedraaid, weer correct zijn. Actie Wanneer deze situatie voor jou van toepassing is, kun je het resultatenoverzicht in een speciale productie opnieuw afroepen, waarin dan het resultaat van de salaris-/ en van de correctieproductie samen wordt gepresenteerd. Dit zijn lijstnummers 0601 t/m 0605 (de resultaten overzichten. Kijk ook welke resultatenoverzicht je altijd afroept en voor jou relevant zijn. 2022-11/16 VRZ-regelingloon naar pensioenfonds (NIET PFZW) via UPA onjuist bij uit dienst (change 3678589) Melding Wanneer je de pensioenpremie berekent via de premie diverse regelingen en deze via UPA aanlevert aan je pensioenfonds (je hebt in dit geval werkgevercode 04104 ( volgnummer x ) op een waarde tussen 101 en 115 staan), kan het bij herrekeningssituaties voorkomen, bij medewerkers uit dienst, dat het regelingloon met 0 euro wordt aangeleverd. Dit gebeurt alleen als het regelingloon wordt aangeleverd middels de uitvoercode die op A-niveau is ingericht bij werkgevercode 04604 - UPA regelingloon. Ook gebeurt het alleen als voor de betrokken regeling werkgevercode 05001 - Code soort grondslag VRZ de waarde 1 = jaargrondslag heeft. Bij deze medewerkers is de uitvoercode, waaronder het regelingloon is vastgesteld, ook niet meer terug te vinden op het resultaten overzicht. Indien je ingeregeld hebt dat je de cumulatieve uitvoercodes onderaan de loonstaat wilt zien, is deze uitvoercode daar ook niet zichtbaar. Vanuit Gemal kunnen wij niet constateren of de situatie van ontbrekende regelinglonen in de UPA-aanlevering zich heeft voorgedaan. Betrokken klanten zullen aangeschreven worden om dit onder de aandacht te brengen.   Oplossing Het aanleveren van het regelingloon als jaarbedrag zal vanaf deze release goed plaatsvinden, ook bij medewerkers uit dienst. De uitvoercode zal blijvend berekend blijven en is vanaf deze release ook weer zichtbaar op het resultatenoverzicht en in de cumulatieve uitvoercodes op de loonstaat. Actie De klanten waarvan wij kunnen constateren dat ze in de doelgroep vallen, zullen worden aangeschreven. Indien je twijfels hebt over de juiste aanlevering in UPA, moet je in het UPA-portaal controleren of het regelingloon bij een medewerker uit dienst correct is aangeleverd. Indien dit niet het geval is, kan je over 2021 een synchronisatie UPA vorig jaar aanvragen via een speciale productie met lijstnummer 6401. Na verwerking zullen alle regelinglonen correct in de berichten staan. Voor 2022 zal met een herrekening de UPA-berichten hersteld worden. We voorzien niet dat er in de berekening op andere uitvoercodes verschillen gaan optreden. Herrekening 11-07 Voor 2022 zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Indien de regelinglonen in de UPA-berichten onterecht op 0 stonden, is deze oplossing in het UPA-portaal herkenbaar aan correctieberichten.  2022-11/17 Nogmaals: Vervallen minimum [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Melding In onze releasenotes voor oktober hebben we geschreven over het vervallen van de minimumbedragen (voormalige) VT en EJU zoals we deze hanteerden voor de werknemers bij de opbouw van het IKB conform artikel 4.2 lid 1 van de CAO gemeenten. We hebben daarom in Gemal de betreffende aansturing op werkgeverniveau verwijderd [1]. Voor vakantiekrachten en enkele bijzondere dienstverbanden is in de CAO opgenomen bij artikel 2.5 lid 3 dat zij het bedrag minimum vakantietoeslag ook ontvangen. Voor hen is het minimumbedrag VT echter niet vervallen. Oplossing Voor de betreffende personen van artikel 2.5 kun je met terugwerkende kracht tot 01-01-2022 het fulltime jaarbedrag vastleggen op werknemerniveau met invoercode 02455 zoals dat voorheen voor alle medewerkers gold, te weten € 1759,80.  Maak je gebruik van profielen in HR Core Beaufort of Self Service, overweeg dan om die code daarin mee te nemen. Meer informatie [1] ReleaseNotes Gemal onderwerp 2022-10/15 Vervallen minimum.   CAO Informatie CAO Energie- en nutsbedrijven 2022-11/18 Sector GEO: Salariswijziging Aanleiding Conform CAO hebben we voor de sector GEO met ingang van periode 2022-11 de salariswijziging doorgevoerd voor de salaristabellen Services, Proces en Services 2003 [1]. Ook het bedrag minimum vakantietoeslag, gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we aangepast [2]. De vergoedingen voor consignatiedienst zijn ook verhoogd en gewijzigd, maar de consignatiedienst is niet als regeling voor de sector GEO in Gemal opgenomen. Bij de vorige aanpassing naar aanleiding van de nieuwe CAO eerder dit jaar, was de schaal voor ID-banen (in Gemal schaal IN-D) komen te vervallen. Deze schaal is dit jaar nog met de oude bedragen aanwezig, maar zal in het nieuwe jaar daadwerkelijk uit de salarisregeling worden verwijderd. Actie Vanaf 1 november kun je de gewijzigde salarisbedragen 48 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API). Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, werkgevercode 03206. CAO Gehandicaptenzorg 2022-11/19 Thuiswerkvergoeding Aanleiding In de release notes van 2022-08/22 is beschreven dat het bedrag van de thuiswerkvergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd conform de fiscale wet-en regelgeving. Echter is dit niet zoals het in de cao gehandicaptenzorg wordt beschreven. In de cao wordt namelijk het bedrag van 2 euro per dag genoemd en wordt er niet gesproken over een eventuele indexering. De 2 euro is het bedrag dat op dit moment door de fiscus is vrijgesteld van belasting en dat ook conform CAO wordt vergoed. Het vrijgestelde bedrag wordt eventueel jaarlijks geïndexeerd, maar het is aan de CAO om te bepalen of dat gehele bedrag ook betaald wordt aan de werknemers. In de huidige CAO zijn geen afspraken gemaakt voor verhoging van het bedrag per 2023. Dit bleek onvoldoende uit de release notes van 08-2022. Onze excuses voor de verwarring die hierdoor wellicht is ontstaan. Daarnaast werd er in 2022-08/22 de volgende toelichting gegeven: Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO. Daarmee wordt bedoeld dat, gezien de wetgeving, een samenloop van onbelaste reiskosten woon-werk en een onbelaste thuiswerkvergoeding voor een zelfde dag niet is toegestaan. Als er reiskosten woon-werk worden betaald voor een werkdag mag er voor diezelfde dag niet ook een thuiswerkvergoeding onbelast worden uitbetaald. Als een werknemer op één dag zowel thuiswerkt als naar kantoor reist mag daarom óf de van toepassing zijnde reiskosten (zoals die in de cao worden beschreven) worden betaald óf de thuiswerkvergoeding. Deze samenloop wordt niet specifiek benoemd in de cao, maar er is hier sprake van landelijke wetgeving. Je kunt als werkgever daarom zelf beleid formuleren welke vergoeding in dit geval wordt verstrekt. Actie Er is geen directe klantactie nodig, wellicht een beleidsmatige actie. CAO Gemeenten / SGO 2022-11/20 Uitkeringen burgemeester Aanleiding Zoals elk jaar, is er in november weer sprake van uitkeringen voor de burgemeester. Voor 2022 betreft dit Eenmalige uitkering november 2022 Reguliere eindejaarsuitkering november 2022 Daarnaast zal in het kader van de nieuwe arbeidsvoorwaarden van de CAO Rijk in december nog een eenmalige uitkering van toepassing zijn, we informeren je hierover in de release notes voor december [1]. Eenmalige uitkering november 2022 In het Georganiseerd Overleg burgemeesters van 19 juni 2008 is afgesproken dat de burgemeester ieder jaar een eenmalige uitkering van € 450,00 in de vorm van een eindejaarsuitkering ontvangt [2]. Bij de uitbetaling moet rekening worden gehouden met de in de circulaire genoemde uitgangspunten: De uitkering is een bruto bedrag. De aanspraak op de uitkering wordt per maand opgebouwd. Bij opbouw over minder dan 12 maanden (bijvoorbeeld bij uit-dienst) vindt uitbetaling plaats naar rato van de in-dienstdatum. In geval van ziekte tijdens de ambtsvervulling moet de bezoldiging onverkort doorbetaald worden, dus moet ook geen korting op de eenmalige uitkering plaatsvinden. De uitkering wordt niet toegekend aan de gewezen burgemeesters die een wachtgeld of een werkloosheidsuitkering ontvangen. De uitkering wordt wel opgenomen in de berekeningsbasis voor eventuele toekomstige wachtgelden en overeenkomstige uitkeringen. De uitkering is pensioengevend. De uitkering geldt ook voor een waarnemend burgemeester. Actie Wij adviseren je te beoordelen of de uitkering van toepassing is en zo ja, deze variabel vast te leggen met een door jou gekozen bruto diversen invoercode [3]. Denk hierbij ook aan het aanpassen van de tekst bij de invoer/uitvoercode. Vervolgens neem je de bijbehorende uitvoercode op in Uitvoercodes in jaargrondslag ABP (werkgevercode 55056), zodat deze meetelt in de grondslag voor het jaarinkomen ABP. Je kunt controleren of dit juist staat in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes. Denk eraan deze uitvoercode ook op te nemen in je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Eindejaarsuitkering november 2022 Op grond van artikel 3.2.1, twaalfde lid, van het Rechtspositiebesluit, heeft de burgemeester recht op een eindejaarsuitkering van 9,8 % van de genoten bezoldiging (de ‘reguliere’ 8,3% plus een toeslag 1,5%). Het eindejaarsuitkeringsjaar loopt voor CAO rijkspersoneel van december t/m november. Heb je bij de betrokkene met invoercode 02642 (afwijkend percentage eindejaarsuitkering 1) de waarde 1 (0,01) vastgelegd, dan wordt dit verhoogde percentage automatisch toegepast (via afwijkend percentage voor de uitkering, werkgevercode 25025). Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” dd 21-09-2022. [2] Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van BZK [3] Handleiding onderwerp Bruto componenten bij 3.2. CAO Gemeenten / SGO 2022-11/21 Aanpassing grondslagen IKB2 en 3e WW-jaar Aanleiding Voor de CAO gemeente is een deel van het IKB ingericht dat bestaat uit de tegenwaarde van 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren, opgenomen als 0,8% over het salaris. Dit deel van het budget is niet-pensioengevend (NPG). Dit percentage en de grondslag salaris is opgenomen in de IKB-regeling 2 (GDI > Werkgevergegevens > Persoonlijk Budget > Definitie / Grondslag Budgetten > 02 IKB NPG). In de grondslag voor dit budget zijn wel de (verlof)kortingen opgenomen, maar niet de (verlof)doorbetalingen. Aan deze grondslag zijn met ingang van 2022-10 de diverse uitvoercodes toegevoegd. Soortgelijks geldt voor de grondslag Premie diversen-15, die voor de sector gemeente in gebruik is voor reparatie 3e WW-jaar (GDI > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verz > Grndslg Div verz > 15 Reparatie 3e WW-jaar). Ook hier waren wel de kortingen maar nog niet de doorbetalingen opgenomen.  Automatische herrekening 11-10 Voor de juiste toepassing zullen we in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). CAO Gemeenten / SGO 2022-11/22 Sector Veiligheidsregio’s: Code voor Compensatieregeling Aanleiding De werkgeversvereniging WVSV heeft ons als salarisleverancier verzocht een code beschikbaar te stellen, waarmee de veiligheidsregio een uitbetaling kan doen in het kader van de Compensatieregeling. Deze netto-betaling moet gebruteerd worden en tegen bijzonder tarief belast. De werkgever kon de uitbetaling boeken op FLO-kosten.   Actie Je kunt hiervoor gebruik maken van invoer-/uitvoercode 00956. Deze code heeft nu als standaardtekst "Netto.brt.uitk.23", maar je kunt deze tekst ook aanpassen in "Compensatieregel." Je kunt dit aanpassen bij GDI > Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Tekst bij uitvoercode. Ook de tekst van de invoercode kun je uiteraard aanpassen, maar de uitvoercode is hetgeen de medewerker zal terugzien op de strook, vandaar dat we dit hier vermelden. CAO GGZ 2022-11/23 Eenmalige uitkering geschoond Aanleiding In de cao GGZ was voor november 2021 een eenmalige uitkering ingericht op eindejaarsuitkering 3, conform de toenmalige cao.  Deze eindejaarsuitkering hebben we nu geschoond, zodat er in november 2022 niet nogmaals een eenmalige uitkering wordt betaald.  Maak je voor een andere, eigen uitkering, gebruik van eindejaarsuitkering 3, houd er dan rekening mee de codes die waren ingericht op C-niveau nu zijn geschoond. Als je gebruik wilt blijven maken van de uitkering, zal je de geschoonde codes op W-niveau moeten vastleggen.  Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. CAO Jeugdzorg 2022-11/24 Reiskosten werkgevercode 26402 Aanleiding In de release notes van 2022-10/11 staat aangegeven dat, als je de waarde van 26042 verandert, je ook collectief dient te herrekenen van januari. Echter zal Gemal, omdat er in dit geval een zogeheten jaarwaarde (de code geldt voor het hele jaar) wordt aangepast, al automatisch herrekenen.  Een handmatige herrekening aansturen is daarom niet nodig. Excuses voor de eventuele verwarring.  Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. CAO Onderwijs 2022-11/25 CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Aanleiding Partijen hebben een nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 maart 2023, die de CAO Bestuurders PO/VO zal gaan vervangen. Daarvoor gaan we CAO code 30 (de huidige CAO Bestuurders VO) inrichten, aangezien deze al veel gelijkenis heeft. In de CAO is onderstaande van toepassing: De wijziging betreft dat beide Bestuurders CAO PO en VO onder één nieuwe CAO verder gaan, geënt op de CAO Bestuurders VO Er is sprake van een nieuw loongebouw gebaseerd op 7 schalen met een min-/max- salarisbedrag.   Het percentage Eindejaarsuitkering is 7,4%  (Bestuurders PO heeft nu 6,3%). De norm/fulltime betreft een 40 urige werkweek. Gekozen oplossing: Omdat de nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs is geënt op de CAO Besturen VO (CAO code 30), wordt CAO 30 leidend voor deze nieuwe CAO. Voor wat betreft het nieuwe loongebouw: we hebben met enkele klanten hierover gesproken; een nominale variant of een nieuwe salaristabel met een percentage aansturing over het maximum bedrag. De voorkeur heeft de nominale oplossing mits de naam van de schaal op strook zichtbaar is. Voor dit doel gebruiken we invoercode 02979 ‘alfanumerieke personeelsinformatie 10’. Deze invoercode is hernoemt naar ‘Salarisschaal’. Omdat CAO 30 leidend wordt, behoeft de eindejaarsuitkering geen aanpassing: daar is 7,4% reeds van toepassing die bij omzetting van de CAO Code per 1/1/22 leidt tot een aanvullende opbouw eindejaarsuitkering. De norm van cao 30 is ook reeds gebaseerd op 40 uur/wk en 173,33 uur/mnd. Werkgevercode 03002 en invoercode 02317: Hernoemen van CAO code 30 (CAO Besturen VO) naar CAO Bestuurders FO (Funderend Onderwijs). Met werkgevercode 31251 is met een C-waarde ingeregeld dat invoercode 02979 op de salarisspecificatie wordt afgedrukt in blok 1 (linksonder). Hoe kom je tot een implementatie van inschaling van deze Bestuurders: Conform de Handreiking Remuneratiebeleid Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 van de VTOI-NVTK, bepaal je de inschaling. Dit wordt bepaald in overleg en daarom kunnen wij niets converteren. Het salaris van januari 2022 + 3% wordt het nieuwe salarisbedrag tenzij dit boven de WNT norm is of hoger dan het maximum van de schaal is. Daarmee zijn de voorwaarden compleet voor verloning CAO Bestuurders Funderend Onderwijs. Actie Leg onderstaande per 1/1/22 vast bij de bestuurder (advies is dit eerst in een proefproductie te doen): Werkgeverscode 03002 (of invoercode 02317) waarde 30 indien CAO Bestuurder PO; de VO bestuurder wordt al met CAO 30 verloond en hoeft niet te worden aangepast. Invoercode 02332 waarde 2 (om nominaal te kunnen verlonen ipv via een salaristabel). Invoercode 02350 het salarisbedrag. Invoercode 02979 ingeschaalde schaal. De herrekening vindt automatisch plaats door de opvoer van het gewijzigde salaris.   Aandachtspunten: Normuren: de CAO Bestuurders PO kent andere normuren; controleer bij bijvoorbeeld uitruil uren of BAPO, of op dat vlak een herrekening plaatsvindt. Dit komt door het samengaan van de CAO-en met 1 norm waarde. Salarisregelingen: de salarisregeling (-tabel) 30 en 75 blijven intact zodat wanneer je nog geen nieuw salaris hebt bepaald, er op de huidige manier verloond blijft worden. Op termijn gaan we CAO code 31 en Salarisregelingen 30 en 75 schonen en zullen dit dan melden. Maandelijkse uitbetaling VT EJU: het vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (7,4%) worden maandelijks opgebouwd zoals gebruikelijk; wanneer je conform artikel 3.3 een afspraak hebt gemaakt dit maandelijks uit te laten betalen dan staan hieronder de codes waarmee je dit kunt doen: Invoercode 01006 waarde 0,07 Invoercode 02342 waarde 1 Bij overstap naar een maandelijkse uitbetaling van de VT/EJU moet worden nagedacht hoe om te gaan met de reservering VT/EJU die tot dit moment is gedaan, ook rekening houdend met de WNT. CAO CBS/LA: de Code CAO CBS/LA (werkgeverscode 07005) is bij de VTOI-NVTK nagevraagd en is nog niet bekend. Sectorindeling APG: In de sectoren PO en VO wordt gerekend met een verschillend percentage AOP; 0,8% in het bij PO en 0,9% in het VO. Dit wordt aangestuurd met werkgeverscode 04211 bij de instelling van verloning. Vooralsnog blijft dit ongewijzigd. We hebben bij APG hier aandacht voor gevraagd. ABP 2023: Het pensioen/productloon van 2023 wordt door deze salarisverhoging vanaf januari 2022 (peilmaand ABP) hoger; dit is conform specificatie ABP. 2022-11/26 CAO Primair onderwijs - Bedrag bij inschaling participatiebaan trede 1 is niet correct (change 3861389) Melding Het blijkt dat het salarisbedrag, behorende bij  participatiebaan trede 1, niet correct was gewijzigd (per juli 2002)  in de salaristabel.   Oplossing Salaristabel 65, die geldig is per juli 2022, is aangepast. Herrekening 11-08 In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Voor de CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met schaalnummer PART en Anciënniteit = 01 herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). CAO Provincies 2022-11/27 Nieuwe CAO 2022 - 2023 Aanleiding Het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO Provincies, met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, is definitief geworden door akkoord van de achterban. De aanpassingen die hieruit voortkomen hebben voor wat betreft Payroll Gemal onder andere betrekking op: loonontwikkeling eenmalige thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding structurele thuiswerk- en internetvergoeding ouderschapsverlof verlofafspraken Loonontwikkeling - salarisverhoging Voor wat betreft de loonontwikkeling is het volgende afgesproken: Per 2022-01 worden de functieschalen met fulltime € 75,00 verhoogd. Per 2022-07 worden de salarisbedragen met 3% verhoogd. Per 2023-01 worden de salarisbedragen met 4% verhoogd. Helaas hebben partijen er dus voor gekozen om weer een salariswijziging door te voeren die voor de werkgevers arbeidsintensief is, namelijk een combinatie van nominale en procentuele verhoging. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 worden de schaalbedragen verhoogd met 75 euro. We passen de betreffende maximum schaalbedragen aan. Hierbij is het echter niet alleen de bedoeling dat de maximum schaalbedragen verhoogd worden maar ook dat de medewerkers een verhoging krijgen van € 75,00 op fulltime basis. Dit heeft tot gevolg dat je bij medewerkers die niet op 100% inschaling zitten, het percentage inschaling (RSP) moet aanpassen.     Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2022 met max oud = € 3136,19 Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2022 met max nieuw = € 3211,19 1 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * € 3136,19 = € 3136,19 De fulltime medewerker op het max van zijn schaal krijgt nu 100% * € 3211,19 = € 3211,19.  Dit is een verhoging van € 3211,19 -/- € 3136,19 = € 75,00 => geen actie nodig 2 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 3136,19 = € 2508,96. De fulltime medewerker zou nu krijgen 80,00% * € 3211,19 = € 2568,96 Dit is een verhoging van € 2568,96 -/- € 2508,96 = € 60,00. Voor deze medewerker moet zijn procentuele inschaling dus verhoogd worden zodat hij ontvangt: € 2508,96 + € 75,00 = € 2583,96.  => De procentuele inschaling moet je nu aanpassen naar: € 2583,96 / € 3211,19 = 80,4673% 3 Stel de medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% heeft een deeltijdpercentage van 60%, dan krijgt hij (80% * € 3136,19) * 60% = € 1505,38. De medewerker met 60% deeltijdpercentage en RSP 80,00% moet er 60% * € 75,00 = € 45,00 bij krijgen, dus €‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⁠⁠ 1505,38 + € 45,00 = € 1550,38.  => Zijn RSP moet je dus aanpassen naar € 1550,38 / (€ 3211,19 * 60%) = 80,4673% Voor de procentuele salarisaanpassingen van 2022-07 en 2023-01 speelt dit niet, maar daar speelt wel een mogelijke aanvulling in verband met het CAO minimumloon.   Loonontwikkeling - CAO minimumloon Net als bij enkele andere overheidssectoren, vindt voor de CAO Provincies per 2022-07 introductie plaats van een bodem in het salarisgebouw van € 2184,00, gebaseerd op een CAO minimum uurloon van €14,00. We leggen het CAO minimumloon vast met terugwerkende kracht in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij CAO minimumloon per maand (werkgevercode 03462). Wanneer de salarisbepaling op basis van procentuele inschaling lager uitkomt dan het CAO minimumloon, dan zal automatische aanvulling plaatsvinden via uitvoercode 01007 Aanvulling (CAO) minimumloon.   Let op: Medewerkers die verloond worden via de Participatieschaal A (in Gemal schaal PA-A) moet je blokkeren door (met terugwerkende kracht tot 2022-07) invoercode 02940 waarde 1 = CAO minimumloon per uur niet toepassen vast te leggen. Op schaal A zijn de cao-loonstijgingen niet van toepassing.     Voorbeeld schaal 0003 per 01-07-2022 met max oud (van 2022-01) = € 2533,71 Voorbeeld schaal 0003 per 01-07-2022 met max nieuw = € 2533,71 * 103% = €‌ 2609,72 4 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * € 2533,71 = € 2533,71 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * €2609,72 = €2609,72 => geen actie nodig 5 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 2533,71 = € 2026,97. Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 2609,72 = € 2087,78 => geen actie nodig omdat sprake is van CAO minimumloon van € 2184,00 zal op uitvoercode 01007 automatisch aanvulling plaatsvinden met € 2184,00 -/- € 2087,78 = € 96,22 6 De medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% en een deeltijdpercentage van 60%, krijgt (80,00% * € 2533,71) * 60% = € 1216,19. De medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% en een deeltijdpercentage van 60%, krijgt (80,00% * € 2609,72) * 60% = € 1252,67. => geen actie nodig omdat sprake is van CAO minimumloon van € 2184,00 zal op uitvoercode 01007 automatisch aanvulling plaatsvinden met (€ 2184,00 * 60,00%) -/- € 1252,67 = € 57,73   Waarde verlofuur Vanuit Gemal-standpunt heeft de salariswijziging tot gevolg dat alle zaken, gerelateerd aan het salaris, ook mee wijzigen. Zo ook verlofuren, immers: de waarde van het verlofuur is gebaseerd op het salaris en wanneer het salaris wijzigt, wijzigt dus ook de waarde van het verlofuur. De CAO stelt echter (art. 4.5.6) dat deze salariswijziging niet mag doorwerken in de waarde van verlofuren. Je kunt dit daarom voorkomen door (met twk) bij de betreffende werknemer een afwijkend uurloon verlofuren vast te leggen, zie de handleiding Gemal onderwerp Verlofuren (ver)kopen bij 5.1: U kunt een uurloon vastleggen dat afwijkt van het uurloon aangegeven op werkgeverniveau en dat alleen voor de regeling, voor het (ver)kopen van verlofuren van toepassing is: Gegeven: afwijkend uurloon 1 (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8). Vastleggen: invoercode 02774 (02775 / 02787 / 02788 / 03142 / 03143 / 03144 / 03145): het bedrag. Voor HR Core Beaufort komt dat overeen met de rubrieken: P00774 (P00775 / P02787 / P02788 / P06142 / P06143 / P06144 / P06145)   De waarde van die uitvoercode uurloon verlofuren van januari moet je dan bij de betreffende medewerker (met terugwerkende kracht) vastleggen op de bijbehorende invoercode afwijkend uurloon verlofuren.    invoercode                                      / uitvoercode 02774 afwijkend uurln verlofurn 1 / 02931 uurln verlofurn 1 02775 afwijkend uurln verlofurn 2 / 02932 uurln verlofurn 2 02787 afwijkend uurln verlofurn 3 / 02933 uurln verlofurn 3 02788 afwijkend uurln verlofurn 4 / 02934 uurln verlofurn 4 03142 afwijkend uurln verlofurn 5 / 02877 uurln verlofurn 5 03143 afwijkend uurln verlofurn 6 / 02878 uurln verlofurn 6 03144 afwijkend uurln verlofurn 7 / 02879 uurln verlofurn 7 03145 afwijkend uurln verlofurn 8 / 02880 uurln verlofurn 8   Hiervoor moet je wel aangestuurd hebben dat op de loonstaat ook de toegepaste uurlonen verlofuren worden gepresenteerd. Deze uitvoercodes worden altijd berekend, maar staan namelijk niet standaard op de individuele loonstaat. Je kunt dat wel aansturen: GDI > Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting ind. loonstaat > Algemeen bij Individuele loonstaat cumulatieve resultaten (werkgevercode 31021). Vanaf dat moment wordt dan de berekende waarde van één verlofuur, onderaan de loonstaat, gepresenteerd met bijvoorbeeld uitvoercode 02774 voor verlofuren-1, maar alleen voor de actuele periode.   Andere aanpassingen door loonontwikkeling Als gevolg van de salariswijzigingen geldt verder nog het volgende:  Omdat de nominale salariswijziging teruggaat tot peildatum 1 januari, zal deze doorwerken in het jaarinkomen van volgend jaar. Je ziet dit verschilbedrag ten opzichte van de oorspronkelijke pensioengevend maandinkomen van januari terug op de individuele loonstaat bij uitvoercode 02231. Het minimumbedrag van (voorheen) vakantietoeslag in de opbouw IKB (artikel 4.5.2 lid 2a) hebben we per 2022-01 en per 2022-07 verhoogd [1]. Het bedrag BHV-toelage is gekoppeld aan de indexatie van de salarisbedragen. We hebben de toelage als een maandelijks bedrag opgenomen in de Toelagenregeling met volgnummer 1 in Payroll Gemal. Je vindt deze regeling bij Werkgevergegevens > Definitie toelagenregelingen bij Toelagenregelingen 1. Bij de betreffende werkgevercodes leggen we de bedragen vast behorend bij art. 4.3.4 lid:2 per 1 januari 2022: a. voor de allround BHV'er: € 255,35 / 12 = € 21,28 met werkgevercode 14001; b. voor de BHV'er met specialistische taken: € 511,10 / 12 = € 42,60 met werkgevercode 14002; c. voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 766,68 / 12 = € 63,89 met werkgevercode 14004; En per 1 juli 2022: a. voor de allround BHV'er: € 263,01 / 12 = € 21,92 met werkgevercode 14001; b. voor de BHV'er met specialistische taken:€ 526,43 / 12 = € 43,87 met werkgevercode 14002; c. voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 789,68 / 12 = € 65,81 met werkgevercode 14004. Tegemoetkoming ziektekosten: De medewerker ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Voor medewerkers in schaal 7 of hoger passen wij dit bedrag aan met ingang van periode 2022-01 naar € 18,70 en vanaf periode 2022-07 naar € 19,26, zie Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage bij Werkgeversbijdrage ZKV, (werkgevercode 07407). Zie hierna bij "Actie" voor overige schalen.  Eenmalige Thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding Werknemers ontvangen een eenmalige thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding van fulltime max € 500,00 naar rato van omvang en duur van het dienstverband tussen 1 januari en 1 september 2022, o.a. ter compensatie van meerkosten thuiswerk. Je kunt in GDI zien hoe we op basis van deze gegevens in Gemal de uitkeringsregeling-3 (ThuiswrkFlex.verg) aangestuurd hebben. Dit is dezelfde uitkeringsregeling en vergelijkbaar met de Flexibiliteitsvergoeding van vorig jaar (2022-11).  Hierbij geldt onder andere: Omdat de uitkering pensioengevend is, hebben we de uitvoercode waarop de uitbetaling plaatsvindt, in dit geval uitvoercode 01099 eindejaarsuitkering 3, vastgelegd bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP (werkgevercode 55056): 01099 waarde 1. We hebben de standaard tekst van deze uitvoercode en van de (eindejaars-) uitkeringsregeling-3 aangepast in: "ThuiswrkFlex.verg." maar je kunt de tekst natuurlijk zelf aanpassen. Je kunt in een proefproductie beoordelen of het resultaat naar wens is (denk aan herrekenen!) en desnoods de uitkering blokkeren bij de medewerker met invoercode 01099 waarde 0,01 (met terugwerkende kracht tot 01) en/of een afwijkend bedrag vastleggen met een bruto diversen code; deze bruto diversen uitvoercode moet je dan ook in de grondslag van werkgevercode 55056 opnemen om deze pensioengevend te maken. Structurele thuiswerk- en internetvergoeding Met ingang van 2023 geldt een vergoeding voor de werkdagen dat de medewerker thuiswerkt en geen woon-werkverkeer heeft (muv dienstreizen). Dit is een netto vergoeding van € 3,00 per thuiswerkdag (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), onafhankelijk van het aantal werkuren per dag. Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel, bijvoorbeeld in Self Service, een formulier (laten) maken, waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow via akkoord manager als indirecte mutatie Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 3,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in bijvoorbeeld 'Thuiswerkverg.'. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. Daarnaast krijg je per 2023 (waarschijnlijk) de mogelijkheid om opgave van thuiswerken via Self Service te laten resulteren in twee Gemal-invoercodes, dus bijvoorbeeld € 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding, hetgeen natuurlijk nog beter inzicht biedt over wat er wordt betaald.   Doorbetaald ouderschapsverlof Met ingang van 2 augustus geldt de aangepaste wetgeving met betrekking tot wettelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Partijen hebben voor de CAO Provincies hierbij het volgende afgesproken: de regeling gaat in per 2 augustus, ook voor medewerkers waarvan betaald ouderschapsverlof voor een kind tot 1 jaar al eerder is ingegaan. er vindt aanvulling plaats tot 100% loondoorbetaling tijdens opname van de 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof voor de aansluitende 4 weken verlof geldt een aanvulling tot 75% loondoorbetaling. Partijen hebben afgesproken de CAO-aanpassingen niet per augustus te laten ingaan, maar pas met terugwerkende kracht wanneer de CAO definitief is. Voor Payroll Gemal hebben we hier op de volgende manier invulling aan gegeven:   UWV-doorbetaald ouderschapsverlof Om invulling te geven aan doorbetaling, naast de UWV-uitkering tot 100%, kun je gebruik maken van de Verlofregeling-05 Betaald Ouderschapsverlof: Wij leggen hier, met ingang van 2022-08, voor de CAO Provincies bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting. Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) is het percentage 100% al door ons vastgelegd. Je legt zelf bij de medewerker het aantal verlofuren vast (bijvoorbeeld vast met invoercode 03205 het aantal uren per week). CAO-doorbetaald ouderschapsverlof Voor de aansluitende periode van 4 weken, waarop geen recht (meer) is op de UWV-uitkering, geldt een doorbetaling van 75%. Je moet dan zelf op het gewenste moment de benodigde mutaties doen. Je kunt hiervoor gebruik  maken van de Verlofregeling-03 Ouderschapsverlof of een andere, vrije verlofregeling: Leg hier met ingang van 2022-XX aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023)  de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting. Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) leg je vast het percentage 0%. Bij de medewerker leg je per de gewenste periode vast het percentage doorbetaling (invoercode 00613) met 75% (door het vastleggen van percentage doorbetaling op werknemerniveau, kun je bij verlofregeling-03 ook op enig moment de doorbetaling laten stoppen of het verlof laten doorlopen). Je legt bij de medewerker het aantal verlofuren voor de betreffende verlofregeling vast (bijvoorbeeld voor verlofregeling-03 met invoercode 03203 het aantal uren per week). Vergeet niet de verlofuren voor verlofregeling-05 nul te stellen. Doorbetaling in grondslag met verlofkorting Er zijn dus situaties waarbij sprake is van een verlofkorting ('min-bedrag') waartegenover ook sprake is van een doorbetaling ('plus-bedrag'), Daar waar we nu in (bijvoorbeeld) de grondslag voor IKB de uitvoercodes voor kortingsbedragen hebben opgenomen, nemen we nu dus ook de uitvoercodes voor doorbetalingsbedragen op.   Verlofafspraken - bijzonder verlof De sociale partners vinden het belangrijk om werknemers in staat te stellen de voor hen belangrijke levensgebeurtenissen met bijzonder verlof in te kunnen vullen en niet uitsluitend de familieband daarin leidend te laten zijn. Aan de bestaande regels voor bijzonder verlof wordt de mogelijkheid voor twee zogenaamde lief- en leeddagen toegevoegd. Deze bijzonder verlofdagen zijn niet in te wisselen voor salaris of op te sparen.   Verlofafspraken - pilot diversiteitsverlof (‘kies je feestdagen’) In 2023 vindt een pilot plaats. De werknemer kan (vooralsnog alleen in 2023) de zeven benoemde feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en eerste en tweede Kerstdag) omruilen voor dagen die passen bij de eigen levensovertuiging. De medewerker moet de te ruilen dagen vóór 1 april 2023 registreren in het verlofsysteem. Er vindt nog overleg plaats hoe omgegaan moet worden met aan feestdagen gekoppelde vergoedingen.   Automatische herrekening 11-04 In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Je vindt deze herrekening terug als reden 11-04 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Actie Bepaal de nieuwe RSP-percentages per januari 2022, conform de beschrijving. Vanaf 1 november kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op: We bieden HR Core Beaufort, ter download, altijd alleen de meest recente versie aan van een salarisregeling/salarisbedragen (dus in dit geval die van 2022-07). Leg bij de betreffende medewerkers in schaal 1 t/m 6 het bedrag tegemoetkoming ziektekosten vast: - met terugwerkende kracht tot periode 2022-01: € 29,08. - met terugwerkende kracht tot periode 2022-07: € 29,95. Pas de inrichting van de verlofregeling voor ouderschapsverlof aan met terugwerkende kracht tot 2022-08  Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206. CAO VVT 2022-11/28 Correcties PAWW In de release notes van 2022-10/24 is er beschreven hoe de oude verzekering voor het derde WW-jaar (PAWW) uit te zetten en de nieuwe verzekering (Loyalis) aan. Wij kregen echter ook verschillende vragen over wat te doen in het geval dat er nog correcties zijn voor de periodes waarin de oude verzekering nog van toepassing was. Daarover hebben wij navraag gedaan bij PAWW. Hieronder lees je welke actie je in welke situatie dient te nemen: Als je een wijziging hebt binnen het huidige jaar dan dien je de aangifte van de betreffende maand te corrigeren. Ons is medegedeeld datin het portaal van PAWW de mogelijkheid bestaat om de aangiften te corrigeren. Als je in 2023 een wijziging hebt over 2022 dan kan dit niet meer worden gemeld aan PAWW, omdat ze correcties over het voorgaande jaar niet toestaan. CAO Ziekenhuizen 2022-11/29 Cao ziekenhuizen salarisverhoging en eenmalige uitkering AMS’ers [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Afgelopen vrijdag (21 oktober 2022) is er een nieuwsbericht vanuit de NVZ verschenen omtrent een eventuele salarisverhoging en eenmalige uitkering voor de AMS’ers binnen de CAO Ziekenhuizen.  Wij zijn in contact met de NVZ, maar de afspraken zoals in het bericht beschreven zijn nog niet definitief. Ook zijn nog niet alle parameters van de uitkering bij ons aangeleverd. Daarom kunnen we op dit moment nog geen wijziging doorvoeren. We houden het wel nauwlettend in de gaten. Zodra de afspraken definitief zijn en de informatie volledig, zullen wij kijken op welke termijn we de wijzigingen in de salaristabellen kunnen doorvoeren en de eenmalige uitkering kunnen inrichten. Middels updates op dit bericht houden wij je hiervan op de hoogte.   Automatische herrekeningen 2022-11/30 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 11-02 Algemeen - Ten onrechte melding L2225 bij WW premie bij uitkering en invoercode 02170 = 3 11-03 Algemeen - De grondslagaanwas bij wn-verzekering mag negatief (3630428) 11-04 CAO Provincies - Nieuwe CAO 2022 - 2023 11-05 Algemeen - IB-47 nieuw formaat 11-06 Algemeen - Peildatum VT nog een keer foutief bij doorstorten naar IKB (change 3829702) 11-07 VRZ-UPA - VRZ-regelingloon naar pensioenfonds (NIET PFZW) via UPA onjuist bij uit dienst (change 3678589) 11-08 CAO Primair Onderwijs - Bedrag bij inschaling PART 01 = onjuist 11-09 Algemeen -  Maximering en aanvulling betaald ouderschapsverlof  11-10 CAO Gemeenten / SGO - Aanpassing grondslagen IKB2 en 3e WW-jaar  
Volledig artikel weergeven
26-10-2022 12:00 (Bijgewerkt op 24-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1628 Weergaven
  [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Mededelingen 2022-04/1 Vooraankondiging: uitfaseren 19XX-bestanden behalve het 1916- en 1917-bestand In het kader van het IKV-project beoordelen we of overzichten en bestanden nog relevant zijn, voordat ze aangepast worden voor het IKV-niveau. Het gebruik van de uitvoercodes/perioderesultaten bestanden, de zogenaamde 19XX-bestanden is zeer gering met uitzondering van het 1916- en 1917-bestand  [1]. Daarom gaan we de lijstnummers 1901 t/m 1915 (uitvoercodes/perioderesultaten periode 01 t/m 15) in de volgende release uitfaseren. Meer informatie [1] 1916-bestand = uitvoercodes/perioderesultaten periode 01 t/m huidige periode, 1917-bestand = uitvoercodes/perioderesultaten huidige periode en herrekeningsverschillen periode 01 t/m voorlaatste periode. Zie handleiding Gemal onderwerp Afroep overzichten en resultaten bij 3.4. 2022-04/2 Vooraankondiging: wijziging in berekening uren bereikbaarheidsdienst, consignatiedienst en aanwezigheidsdienst De uitvoercodes 01926 t/m 01928 voor uren bereikbaarheidsdienst, consignatiedienst en aanwezigheidsdienst worden op dit moment als volgt berekend: uitvoercode 01926 = (invoercode 02540 x 3/18) + (invoercode 02541 x 2/18) + (invoercode 02542 x 1/18) + invoercode 01057  uitvoercode 01927 = (invoercode 02543 x 5/18) + (invoercode 02544 x 4/18) + (invoercode 02545 x 2/18) + invoercode 01058 uitvoercode 01928 = (invoercode 02546 x 7/18) + (invoercode 02547 x 6/18) + (invoercode 02548 x 3/18) + invoercode 01059 Het resultaat van deze uitvoercodes was daarmee een getal waar de factor van x/18e al over was berekend. Gezien de waarde van deze uitvoercodes ook wordt doorgegeven in de loonaangifte, is dit niet correct.  Oplossing We gaan dit aanpassen in Gemal in één van de volgende releases. De berekening van uitvoercodes 01926 t/m 01928 is dan een cumulatie van de ingevoerde uren op bovengenoemde invoercodes.  Omdat deze codes wellicht in rapportages worden gebruikt, is ervoor gekozen om deze vooraankondiging te doen, zodat je eventuele rapportages hierop kunt aanpassen. Het uitbetaalde bedrag op de uitvoercodes 01057 t/m 01059 blijft gelijk. Er zal een automatische herrekening over 2022 volgen om de waardes van 01926 t/m 01928 te corrigeren.    Actie Voor 2021 en eerder kan je desgewenst een handmatige correctie op de loonaangifte doen voor uitvoercodes 01926 t/m 01928. Het gaat om rubriek 1610 verloonde uren. In incidentele gevallen kan dit ook effect hebben op de LIV- en LKV-subsidie. Indien dit het geval is, dien je dit uiterlijk 1 mei door te geven aan het UWV.  Gewijzigd en verbeterd 2022-04/3 Mogelijkheden uitgebreid bij ORT bij verlof en meerwerk 2 Medio 2020 hebben we een extra optie toegevoegd voor het kunnen vastleggen van extra uren met daaraan gekoppeld de opslag. We hebben destijds over het hoofd gezien dat in de standaard optie voor meerwerk en opslag een keuze bestaat met werkgevercode 08064 ORT vakantieverlof, opslag gemiddelde ORT. Voor parttimers en uurloners kan afgesproken worden om een opslag toe te kennen voor extra uren ter vergoeding van vakantierechten. Dit gebeurt dan via invoercode 01021 (uurloner) en 01024 (parttimer). Het al dan niet meenemen van de opslag van invoercodes 01021 en 01024 over (extra) uren, kun je aansturen met werkgevercode 08064. Op verzoek van klanten is dit alsnog ook voor de optie extra uren 2 aan te sturen Huidige situatie Gegeven: ORT tijdens vakantieverlof, opslag gemiddelde ORT. Vastleggen: werkgevercode 08064. 0 (of niet vastgelegd) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT tijdens vakantieverlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) of invoercode 01024 (parttimer); 1 = geen opslag. Huidige werkwijze: opslag uurloner / parttimer vertaald naar verlofuren: uitvoercode 01842 uren meerwerk x invoercode 01024 Oppluspercentage meerwerk = vakantie-uren meerwerk uitvoercode 01843 uren uurloner x invoercode 01021 Oppluspercentage uurloner = vakantie-uren uurloner uitvoercode 02095 uren vakantieverlof opslag = vakantie-uren meerwerk + vakantie-uren uurloner Nieuwe situatie Gegeven: ORT tijdens vakantieverlof, opslag gemiddelde ORT. Vastleggen: werkgevercode 08064. 0 (of niet vastgelegd) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT bij verlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) of invoercode 01024 en invoercode 00982 (parttimer);  1 = geen opslag; 2 (nieuwe waarde) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT bij verlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) of invoercode 01024 (parttimer 1); 3 (nieuwe waarde) = opslag toepassen bij doorbetaling ORT bij verlof wanneer sprake is van vastlegging van invoercode 01021 (uurloner) en invoercode 00982 (parttimer 2). invoercode 01024 = percentage toeslag vakantiedagen/ADV op meer-uren bij een vaste parttimer 1. invoercode 00982 = percentage toeslag vakantiedagen/ADV op meer-uren bij een vaste parttimer 2. Nieuwe werkwijze: opslag uurloner / parttimer vertaald naar verlofuren: uitvoercode 01842 uren meerwerk x invoercode 01024 Oppluspercentage meerwerk = vakantie-uren meerwerk uitvoercode 02303 uren meerwerk 2 x invoercode 00982 Oppluspercentage meerwerk 2 =vakantie-uren meerwerk 2 uitvoercode 01843 uren uurloner x invoercode 01021 Oppluspercentage uurloner = vakantie-uren uurloner uitvoercode 02095 uren vakantieverlof opslag = vakantie-uren meerwerk + vakantie-uren meerwerk 2 + vakantie-uren uurloner Let op: werkgevercode 08064 bepaalt welke vakantie-uren geteld worden in uitvoercode 02095. Bij werkgevercode 08064 waarde 2 of 3 worden dus niet alle bovenstaande vakantie-uren geteld in uitvoercode 02095. Automatische herrekening 04-02 Als je  werkgevercode 08064 niet hebt vastgelegd, dan werd in de oude situatie geen ORT tijdens vakantieverlof berekend over invoercode 00982 Oppluspercentage meerwerk 2. In de nieuwe situatie is dat wel het geval. Voorkomende gevallen worden automatisch herrekend. Je herkent deze herrekening aan reden 04-02 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Deze herrekening heeft tot gevolg dat er een nabetaling ontstaat van ORT bij vakantieverlof. Actie Als je geen gebruik maakt van de optie extra uren 2 dan verandert er niets. Als je wel gebruik maakt van de optie extra uren 2, controleer dan welke waarde is vastgelegd bij werkgevercode 08064. Desgewenst kun je daar een andere waarde vastleggen, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > ORT/overwerk/meerwerk > ORT (onregelmatige dienst). 2022-04/4 Verbeteringen ORT bij verlof bij meerwerk 2 Gemal kent sinds jaar en dag de mogelijkheid om meerwerk vast te leggen. In release 2020-11/3 is een tweede functionaliteit voor meerwerk toegevoegd, dit in navolging van wensen uit de praktijk. Het blijkt dat de functionaliteit voor meerwerk 2 destijds niet verwerkt is in de functionaliteit voor ORT doorbetalen bij vakantieverlof. De functionaliteit en de aanpassing daarin zijn hieronder in hoofdlijnen beschreven. Voor de exacte verwerking kun je de Gemal handleiding raadplegen, hoofdstuk ORT doorbetalen tijdens vakantieverlof, 4. Berekening en verwerking. Gewerkte uren referteperiode Voor het doorbetalen van ORT tijdens vakantieverlof wordt een referteperiode opgebouwd. Als er sprake is van vakantieverlof wordt in hoofdlijnen de ORT over de referteperiode gemiddeld door de totale ORT te delen door het totaal aantal gewerkte uren. Die totale uren worden gepresenteerd op uitvoercode 02096 gewerkte uren ORT vakantieverlof. In die gewerkte uren zijn, op enkele uitzonderingen na, alle werkuren opgenomen. Uitvoercode 02303 meeruren 2 bleek in deze telling te ontbreken.  We hebben deze code in deze release toegevoegd. Dit heeft tot resultaat dat de gemiddelde ORT per gewerkt uur iets lager wordt bij werknemers met 'meeruren 2'. Hierdoor wordt de ORT bij vakantieverlof ook iets lager.  Automatische herrekening 04-02 Voorkomende gevallen zullen we automatisch herrekenen. Je vind deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 04-02. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Let op: Dit kan vorderingen tot gevolg hebben. Maximum verlofuren In diverse CAO's geldt een maximum aantal verlofuren per jaar waarover ORT bij verlof wordt vergoed. Dit is vastgelegd met werkgevercode 08062. Het opgegeven maximum wordt omgerekend naar rato van de vaste deeltijdfactor van de werknemer. De resulterende factor wordt gepresenteerd op uitvoercode 02197.  Het bleek dat uitvoercode 01509 factor meerwerk 2 ten onrechte in deze deeltijdfactor werd geteld. Dat is in deze release hersteld. Het maximum aantal uren waarover ORT bij verlof wordt berekend, wordt daardoor iets lager bij werknemers bij wie 'meerwerk 2' is geboekt.  Let op: Indien een werknemer reeds (bijna) het jaarmaximum aan verlofuren met ORT heeft opgenomen, dan kan dit tot vorderingen leiden.  Voorkomende gevallen zullen we automatisch herrekenen. Je vind deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 04-02. Wet- en regelgeving 2022-04/5 Vooraankondiging functionaliteit betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 mogen werknemers gebruik maken van betaald ouderschapsverlof. Dit verlof duurt maximaal 9 weken en de werknemer krijgt gedurende dit verlof een uitkering van het UWV. Die uitkering vraag je als werkgever aan en betaal je in principe namens het UWV uit op de salarisstrook. Wij ontvangen reeds veel vragen over de ontwikkeling van de functionaliteit voor deze nieuwe wetgeving. Daarom schetsen we hier een beknopt tijdspad van de functionaliteit die we gaan leveren. De betreffende functionaliteit zal in meer detail worden toegelicht in de release waarin deze wordt geleverd. Dit betreft het tijdspad voor Gemal. Er wordt daarnaast op korte termijn algemene informatie geplaatst vanuit heel Youforce. Zie ook de release notes van HR Core Beaufort voor een tijdspad voor dat product. In release 2022-05 wordt de basisfunctionaliteit voor deze regeling in Gemal vrijgegeven. Je kunt dan verlof boeken, de uitkering registreren en eventueel een aanvulling op de uitkering betalen. De wetgeving gaat pas in per 02-08-2022, maar je kunt deze functionaliteit dan al inrichten en desgewenst gebruiken in een proefproductie. Betaald ouderschapsverlof wordt door ons ingericht en onderhouden op verlofregeling 5 (voorheen levensloopverlof). Wij kunnen op deze manier aanzienlijk meer ondersteuning bieden dan bij het aanvullend geboorteverlof. In releases 2022-06 en 2022-07 wordt aanvullende functionaliteit geleverd: Een functie voor de situatie dat het UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt. CAO specifieke functionaliteit, waarmee je een aanvulling op de uitkering of een werkgeversbijdrage vastlegt. In diverse CAO's is reeds sprake van een werkgeversbijdrage tijdens regulier ouderschapsverlof. We zijn in gesprek met de CAO koepels hoe om te gaan met deze werkgeversbijdrage in combinatie met de nieuwe wettelijke uitkering van het UWV. Opgeloste meldingen 2022-04/6 MSG: presentatie werkgevercodes met een promillage incorrect (change 3185798) Bij de werkgevercodes met een percentage met drie posities achter de komma werd het laatste cijfer niet gepresenteerd. Dit is verholpen. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten Niet van toepassing CAO informatie CAO bibliotheken 2022-04/7 Eenmalige uitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 - Onlangs is er een principeakkoord gesloten voor de nieuwe CAO openbare bibliotheken. Hierin is een eenmalige uitkering overeengekomen die in maart dient te worden uitgekeerd. Op dit moment zijn wij bezig om de inrichting voor deze uitkering in Gemal op te nemen. Er staan nog een aantal vragen uit bij de werkgeversvereniging. Zodra deze zijn beantwoord, stellen we de uitkering zo spoedig mogelijk beschikbaar. We streven ernaar om de uitkering in een tussentijdse release beschikbaar te stellen. Begin volgende week zullen wij een update geven of deze tussentijdse release gerealiseerd zal worden of dat de eenmalige uitkering toch zal worden doorgeschoven naar april. 2022-04/8 Eenmalige uitkering maart 2022 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 maart 2022 - Conform het CAO-akkoord wordt er in maart 2022 een eenmalige uitkering berekend en uitbetaald. Deze uitkering hebben wij ingericht in Gemal als eindejaarsuitkeringsregeling 3. De uitkering bedraagt € 300,- op fulltime basis en wordt berekend naar rato van het vaste deeltijdpercentage. Voor werknemers die meer dan 100% werken, is de uitkering niet gemaximeerd. Daarnaast wordt er ook geen korting toegepast bij onbetaald verlof. De voorwaarde om voor uitbetaling van de uitkering in aanmerking te komen is dat de werknemer op 1 maart in dienst is. Het uitbetaalde bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01099. Desgewenst kan bij een werknemer een afwijkend bedrag worden opgegeven via invoercode 01099 als variabele mutatie. Als de berekening bij een werknemer moet worden geblokkeerd, kan dit door invoercode 01099 variabel vast te leggen met waarde 0,01. ORT Conform de nieuwe CAO artikel 20 lid 5, geldt een aanpassing voor de ORT op zon- en feestdagen. De standaard Met terugwerkende kracht bedraagt de onregelmatigheidstoeslag 25% voor het verrichten van werkzaamheden op zon- en feestdagen vanaf 1 januari 2022. Deze standaardregeling hebben we in Gemal opgenomen met werkgevercode 08120 Percentage ORT 5 en werkgevercode 08224 ORT, afwijkend maximum uurloon inpasnummer. Het maximum inpastabelnummer (werkgevercode 08224) is 9044 (schaal 10, trede 7). Overgangsregeling Voor werknemers ingedeeld in een van de schalen 1 tot en met 10 van de salarisregeling openbare bibliotheken én op 31 december 2021 al in-dienst waren bij hun huidige werkgever in een functie waarin (ook) op onregelmatige uren dient te worden gewerkt EN gedurende de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 hebben gewerkt op een zon- of feestdag, geldt een overgangsregeling met een afbouw. Deze afbouw wordt door ons op de bestaande aansturing (werkgevercode 08119 Percentage ORT 4 en 08214 Inpastabelnummer maximum uurloon ORT) vastgelegd. Deze hogere onregelmatigheidstoeslag wordt geleidelijk afgebouwd (van 70% respectievelijk 60% in 2022, 50% in 2023, 35% in 2024 naar 25% per 1 januari 2025. Het ‘’inpastabelnummer maximum ORT’’ blijft tot en met 30 juni 2022 inpastabelnummer 9017 (schaal 4 trede 9). Vanaf 1 juli 2022 wordt dit verhoogd naar inpastabelnummer 9021 schaal 6, trede 9. Overige aanpassingen Overige aanpassingen conform de nieuwe CAO, zoals de aanpassing van de salaristabellen in 2022-07 zullen worden uitgevoerd in de betreffende maand. Daarover zullen we je in de release notes dan verder informeren. CAO energie- en nutsbedrijven 2022-04/9 Sector Netwerkbedrijven: Salariswijziging Conform de CAO is met ingang van 2022-04 sprake van een salarisverhoging van 2,0% [1]. De salarisregeling wordt door ons niet onderhouden, wel eventueel bedragen die daaraan gerelateerd zijn zoals vaak de minimum vakantietoeslag. Daarom hebben we met ingang van 2022-04 het bedrag behorend bij het salarispeil van 1 april 2022 opgenomen [2]. Meer informatie [1] Code CAO = 46 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). [2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen >Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206. CAO gemeenten 2022-04/10 Aanpassing handleiding raadsleden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 22 maart 2022 - In het kader van onderhoud van de handleiding Gemal en naar aanleiding van vragen aan ons Service Center, hebben we de informatie met betrekking tot vastlegging en verwerking van raadsleden in gemeenten bijgewerkt. Deze informatie wordt in de handleiding opgenomen bij het onderdeel CAO inrichting voor CAO gemeenten bij hoofdstuk 2.2 Raadsleden. De publicatie van de bijgewerkte handleiding is op 30 maart. CAO gemeenten/SGO 2022-04/11 Salariswijziging per 2022-04 Wijzigingen gemeentelijke salarisbedragen In de laatste CAO was onder andere een salariswijziging afgesproken met ingang van 2022-04. Naar aanleiding daarvan hebben we de bedragen van salarisregeling 34 en van salarisregeling 02 (onderwijzend personeel in de kunsteducatie) aangepast. De salariswijziging werkt niet door in overige bedragen zoals minimum vakantietoeslag, minimum eindejaarsuitkering of minimum levensloopbijdrage.  Veiligheidsregio’s De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) heeft in haar ledenbrief met de uitwerking van het gemeentelijk akkoord voor de veiligheidsregio’s (dd. 9 februari 2022), deze salariswijziging ook bekrachtigd. Salarisafspraken in het kader van de gemeentelijke CAO werken hier ook door voor de vrijwillige brandweer. Voor de vergoedingentabel voor deze vrijwilligers is er dan ook sprake van wijzigingen, maar deze tabel wordt niet door ons onderhouden. Je vindt de bedragen terug in de betreffende LOAV-circulaire van de WVSV. Doorwerking salarismaatregelen in uitkeringen Ben je uitvoerder van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, dan attenderen wij je op de nadere informatie in de ledenbrief LOGA en LOAV over de doorwerking van de salarismaatregelen in de uitkeringen. Tegemoetkoming kosten zorgverzekering Het grensbedrag voor toekenning van het hoge of lage bedrag tegemoetkoming kosten zorgverzekering is per 2022-04 verhoogd naar aanleiding van de salariswijziging. Actie Vanaf 5 april kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. 2022-04/12 Toepassing CAO minimumloon (vervolg) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 Melding We hadden je eerder op de community (en in de release notes bij 2022-03/18) geïnformeerd over de toepassing van het CAO minimumloon. We zouden je hierover nog verder informeren. In periode 2022-03 zullen we nog enkele aanpassingen doorvoeren met betrekking tot volgende zaken: Er werd ten onrechte rekening gehouden met de leeftijd zoals bij het (jeugd) wettelijk minimumloon en met een eventueel percentage loondispensatie. Om de correctie loonwaarde hierbij juist te blijven berekenen, is uitvoercode 01007 toegevoegd aan grondslag dispensatie, werkgevercode 55123. Ook kon bij een aanvulling CAO minimumloon in combinatie met extra uren, de aanvulling te hoog zijn vastgesteld. Daarnaast constateren we dat het netto equivalent minimumloon dat we presenteren in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS, via uitvoercode 01601 en/of signaleringsoverzicht lijstnummer 1830) niet correct was maar dit is alleen een presentatiegegeven. Oplossing In periode 2022-03 zullen we automatische herrekeningen doorvoeren om bovenstaande situaties te corrigeren. Omdat het hier meerdere situaties betreft, hebben we ervoor gekozen om deze niet allemaal afzonderlijk in de herrekeningscondities op te nemen, maar om te herrekenen op code CAO. Hierdoor zullen meer medewerkers herrekend worden dan strikt noodzakelijk. Je vindt deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 03-06. Let op: mogelijk kunnen enkele van deze situaties tot vorderingen leiden. 2022-04/13 Aanvulling doorbetaling bij ziekte [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 21 maart 2022 - Met ingang van periode 2022-04 is de programmatuur aangepast. Voor de betreffende situaties (aanvulling tot minimumloon via uitvoercode 01111 bij een verlofregeling) wordt een automatische herrekening aangestuurd. Je herkent deze herrekening aan reden 04-05 in Mutaties en Signalen Gemal. 3 maart 2022 - Bij langdurig ziek kan sprake zijn van aanvulling tot het minimumloon. We constateren dat in dit geval soms teveel wordt aangevuld, namelijk tot het CAO-minimumloon. We gaan hiervoor een programma-aanpassing doen in periode 04. Bij wijze van workaround kun je tot die tijd bij de medewerker bijvoorbeeld een zelf bepaald afwijkend bedrag vastleggen met invoercode 01111 Aanvulling bij verlof. Een andere mogelijkheid is op werkgeverniveau in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlof-/generatieregelingen > verlofregeling 01 Landurig ziek bij Toepassen perc min.ln/inpasnr bij verlofregeling (werkgevercode 13012) de waarde 78,99% vastleggen, waardoor aanvulling plaatsvindt tot 1725,14 (78,99% van 2184,00). We zullen je hierover verder informeren via de release notes of de community. CAO GGZ 2022-04/14 Balansregeling [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 22 februari 2022 - Onlangs is de nieuwe CAO GGZ definitief vastgesteld. Een onderdeel van deze CAO is de Balansregeling. De werknemer krijgt een budget van € 500 bruto per jaar dat kan worden ingezet als extra loon, vergoeding voor opleidingskosten, aankoop extra verlof of deelname aan een generatiepact. De tekst in de CAO roept echter de nodige vragen op, zoals: Het budget moet uiterlijk op 30-09 van enig jaar worden betaald. Als de werknemer na uitbetaling uit dienst gaat, moet dan een deel van het budget weer worden teruggevorderd? Hoe gaan we om met werknemers die pas gedurende het jaar in dienst komen? Het lijkt alsof de werknemer het budget mag verdelen over meerdere doelen, maar er is niet duidelijk verwoord hoe dit in praktijk werkt. Deze vragen en meer hebben we voorgelegd aan GGZ Nederland. Zij bespreken deze met de vakbonden bij de uitwerking van de definitieve CAO tekst. Pas als bekend is hoe de regeling exact werkt kunnen wij bepalen of en in welke mate wij ondersteuning kunnen bieden bij de uitvoering van deze regeling. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied dan houden we je daarvan op de hoogte. CAO huisartsenzorg 2022-04/15 Nieuwe CAO Onlangs is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Hierin zijn  o.a. de volgende punten afgesproken: Salarisverhoging per 2022-05 Als de bedragen tijdig bij ons bekend zijn, wordt de salarisverhoging in de maand mei doorgevoerd. Wij zullen je hierover in de release notes van mei nader informeren. Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering wordt voor 2022 verhoogd naar 7,5 procent. Hiervoor is de waarde bij werkgevercode 25011 aangepast met terugwerkende kracht tot 2022-01. Per 2023 wordt het percentage eindejaarsuitkering nogmaals verhoogd. Daarover zullen wij je te zijner tijd informeren. NAW diensten De NAW-toeslag (artikel 4.10) wordt verhoogd naar een 60% toeslag voor de uren: op zondag tussen 0.00 uur en 8.00 uur; op de algemeen erkende feestdagen zoals in de CAO zijn bepaald; vanaf 18.00 uur op 24 en 31 december en op de vrijdagen voorafgaand aan het Paas- en Pinksterweekeinde en de vrijdagavond na Hemelvaartsdag. Hiervoor zijn met terugwerkende kracht tot 2022-01, de percentages bij ORT 3, werkgevercode 08118 ORT 7 en werkgevercode 08125 aangepast naar 60,00%. Gemal houdt automatisch rekening met het feit dat de ORT één maand achteraf wordt uitbetaald. Daarmee geldt dat in februari voor het eerst met de nieuwe percentages zal worden gerekend als de uren over januari zijn vastgelegd.   Premie SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) Eenmalig kortingspercentage premieafdracht SSFH in 2022 Corona heeft ook in 2021 effect gehad op de activiteiten en projecten van het Sociaal Fonds SSFH. CAO-partijen en het bestuur SSFH hebben daarom besloten wederom een eenmalig kortingspercentage op de premieafdracht aan SSFH toe te passen voor 2022. Structureel blijft de premieafdracht aan SSFH 0,7%. Voor 2022 wordt hierop een korting toegepast van 0,1%. Voor de werkgever bedraagt de premieafdracht aan SSFH in 2022 0,6%. In 2022 kan de werkgever maandelijks 0,086% inhouden op het brutosalaris van de werknemer als werknemersbijdrage in de SSFH premie. Voor Gemal hebben wij dit vorig jaar niet opgemerkt en hebben hier verder ook geen signalen over ontvangen. We hebben deze afdracht- en inhoudingspercentage ingeregeld bij Premie diverse verzekeringen met VRZ regeling 2. werkgevercode 05019 voor de afdracht en werkgevercode 05018 voor de inhouding. Deze percentages hebben wij met terugwerkende kracht tot 2021-01 aangepast. Automatische herrekening 04-06 In de april productie zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor alle werknemers met CAO 32 vanaf 2022-01. Deze herrekening wordt gekenmerkt met 04-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Als je de SSFH afdracht en inhouding over 2021 alsnog wilt corrigeren, dan moet je hiervoor zelf in de afroepgegevens een herrekening vastleggen via werkgevercode 99221 waarde 01 (onder twk 202101). CAO onderwijs 2022-04/16 CAO HBO - Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 23 maart 2022 - De Vereniging Hogescholen en bonden hebben op 22 maart een principeakkoord getekend voor een nieuwe CAO met een looptijd van 1 april 2022 tot 1 april 2023. De CAO bevat de volgende salarismaatregelen: Een salarisverhoging van 4% per 1 juni 2022. Een eenmalige uitkering van € 600 per juni 2022. De wijzigingen worden, als de CAO daadwerkelijk wordt afgesloten, in de juni release van Gemal opgenomen. CAO PGA 2022-04/17 Salariswijziging per 2022-04 Wijzigingen gemeentelijke salarisbedragen In de laatste CAO was onder andere een salariswijziging afgesproken met ingang van 2022-04. Naar aanleiding daarvan hebben we de bedragen van salarisregeling 34 en van salarisregeling 02 (onderwijzend personeel in de kunsteducatie) aangepast. De salariswijziging werkt niet door in overige bedragen zoals minimum vakantietoeslag, minimum eindejaarsuitkering of minimum levensloopbijdrage.  Veiligheidsregio’s De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) heeft in haar ledenbrief met de uitwerking van het gemeentelijk akkoord voor de veiligheidsregio’s (dd. 9 februari 2022) deze salariswijziging ook bekrachtigd. Salarisafspraken in het kader van gemeentelijke CAO, werken ook door voor de vrijwillige brandweer. Voor de vergoedingentabel voor deze vrijwilligers is er dan ook sprake van wijzigingen maar deze tabel wordt niet door ons onderhouden. Je vindt de bedragen terug in de betreffende LOAV-circulaire van de WVSV. Doorwerking salarismaatregelen in uitkeringen Ben je uitvoerder van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, dan attenderen wij je op de nadere informatie in de ledenbrief LOGA en LOAV over de doorwerking van de salarismaatregelen in de uitkeringen. Actie Vanaf 5 april kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. 2022-04/18 Toepassing CAO minimumloon (vervolg) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 Melding We hadden je eerder op de community (en in de release notes bij 2022-03/18) geïnformeerd over de toepassing van het CAO minimumloon. We zouden je hierover nog verder informeren. In periode 2022-03 zullen we nog enkele aanpassingen doorvoeren met betrekking tot volgende zaken: Er werd ten onrechte rekening gehouden met de leeftijd zoals bij het (jeugd) wettelijk minimumloon en met een eventueel percentage loondispensatie. Om de correctie loonwaarde hierbij juist te blijven berekenen, is uitvoercode 01007 toegevoegd aan grondslag dispensatie, werkgevercode 55123. Ook kon bij een aanvulling CAO minimumloon in combinatie met extra uren, de aanvulling te hoog zijn vastgesteld. Daarnaast constateren we dat het netto equivalent minimumloon dat we presenteren in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS, via uitvoercode 01601 en/of signaleringsoverzicht lijstnummer 1830) niet correct was maar dit is alleen een presentatiegegeven. Oplossing In periode 2022-03 zullen we automatische herrekeningen doorvoeren om bovenstaande situaties te corrigeren. Omdat het hier meerdere situaties betreft, hebben we ervoor gekozen om deze niet allemaal afzonderlijk in de herrekeningscondities op te nemen, maar om te herrekenen op code CAO. Hierdoor zullen meer medewerkers herrekend worden dan strikt noodzakelijk. Je vindt deze herrekening terug op je overzicht Mutaties en Signalen Gemal als 03-06. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Let op: mogelijk kunnen enkele van deze situaties tot vorderingen leiden. 2022-04/19 Aanvulling doorbetaling bij ziekte [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 21 maart 2022 - Met ingang van periode 2022-04 is de programmatuur aangepast. Voor de betreffende situaties (aanvulling tot minimumloon via uitvoercode 01111 bij een verlofregeling) wordt een automatische herrekening aangestuurd. Je herkent deze herrekening aan reden 04-05 in Mutaties en Signalen Gemal. 3 maart 2022 - Bij langdurig ziek kan sprake zijn van aanvulling tot het minimumloon. We constateren dat in dit geval soms teveel wordt aangevuld, namelijk tot het CAO-minimumloon. We gaan hiervoor een programma-aanpassing doen in periode 04. Bij wijze van workaround kun je tot die tijd bij de medewerker bijvoorbeeld een zelf bepaald afwijkend bedrag vastleggen met invoercode 01111 Aanvulling bij verlof. Een andere mogelijkheid is op werkgeverniveau in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlof-/generatieregelingen > verlofregeling 01 Landurig ziek bij Toepassen perc min.ln/inpasnr bij verlofregeling (werkgevercode 13012) de waarde 78,99% vastleggen, waardoor aanvulling plaatsvindt tot 1725,14 (78,99% van 2184,00). We zullen je hierover verder informeren via de release notes of de community. CAO sector Ambulancezorg 2022-04/20 Salarisverhoging en eenmalige uitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 - Eind februari is er een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Hierin is onder andere afgesproken: - een salarisverhoging per 2022-01. - een salarisverhoging en schaal aanpassingen per 2022-03. - een eenmalig uitkering uit te betalen in maart 2022. Door de salarisverhoging wijzigen ook de bedragen voor de minimum eindejaarsuitkering en de minimum vakantietoeslag. De standaard is dat als dit soort aanpassingen voor de CAO ziekenhuizen worden afgesproken, dit automatisch ook van toepassing is voor de CAO sector Ambulancezorg. We streven ernaar om deze aanpassingen voor 10 maart in productie te nemen. Wij zullen je informeren zodra dit is gebeurd. 2022-04/21 Nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 maart 2022 - Eind februari is er een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO ziekenhuizen. De CAO sector Ambulancezorg volgt voor wat betreft de salarisverhoging en eenmalige uitkeringen de afspraken van de CAO ziekenhuizen. Voor de maart release zijn daarom onderstaande aanpassingen van belang. Over overige aanpassingen zullen we je later informeren.  Salaristabellen Per 1 januari gelden er nieuwe bedragen. Daarnaast gelden per maart dezelfde bedragen, maar hebben er aanpassingen in de schalen plaatsgevonden. Deze aanpassingen zijn per 7 maart alsnog in de maart release doorgevoerd. Eenmalige uitkering In het akkoord is een eenmalige uitkering afgesproken van € 250,- op fulltime basis, naar rato van deeltijdpercentage. Hiervoor gelden de volgende criteria: De werknemer moet op 1 december 2021 in-dienst zijn. De uitkering wordt niet gekort in het geval van verlof. Voor uurloners geldt een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december). De uitkering is niet gemaximeerd voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%. Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021. Eventuele meeruren tellen hiermee niet mee. Werknemers die niet onder de CAO vallen, zijn uitgesloten. Voor werknemers die onder pensioenfonds ABP vallen, is de eenmalige uitkering pensioengevend. Uitvoercode 01099 is daarom toegevoegd aan de grondslag (werkgevercode 55056) met waarde 1 (= tellen in de grondslag). Voor PFZW is de eenmalige uitkering niet pensioengevend, omdat de uitkering niet structureel voor minimaal drie jaar is toegekend. Daarom heeft er voor PFZW geen wijziging in de grondslagen plaatsgevonden. FLO’ers De werkgeversvereniging heeft aangegeven dat voor FLO’ers het volgende geldt: “FLO’ers die op 1 december 2021 in Fase 1 van de FLO-overgangsregeling zaten ontvangen deze uitkering ook. Dit is geen automatisme, maar dezelfde werkwijze als bij voorgaande cao’s wordt weer gehanteerd. De uitkering gaat naar rato van de oorspronkelijke aanstellingsomvang. Bijvoorbeeld: de medewerker werkte 36 uur per week (fulltime aanstelling) en zit nu in Fase 1 FLO en werkt 60% tegen 95% van zijn peilinkomen. Hij ontvangt dan de volle 250 euro bruto vanwege zijn oorspronkelijke voltijds dienstverband. FLO’ers die op 1 december 2021 al in Fase 2 van de FLO zaten (levensloop/NPR-fase) ontvangen de eenmalige uitkering niet. Bij FLO’ers die in het jaar voorafgaand aan Fase 1 zitten telt de eenmalige uitkering niet mee in de berekening van het peilinkomen (bezoldiging). Dit vanwege het incidentele karakter.” Voor Gemal is het niet mogelijk om te bepalen in welke fase een werknemer zit. Daarom dien je bij de FLO’ers zelf een blokkade of afwijkend bedrag vast te leggen.  Inrichting De eenmalige uitkering is in Gemal ingericht als eindejaarsuitkeringsregeling 3, zie Gemal Direct Inrichting onder Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen. De uitbetaling van de uitkering wordt gepresenteerd met uitvoercode 01099. Desgewenst kan de betaling worden geblokkeerd bij een werknemer door op invoercode 01099 variabel met waarde 0,01 vast te leggen. Daarnaast kan er een afwijkend bedrag worden opgegeven met deze invoercode.  Actie Op Youforce bij Zenden en Ontvangen kun je de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling downloaden. Om de eenmalige uitkering correct te laten berekenen, dien je een herrekening over vorig jaar uit te voeren. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde 1 en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01. 2022-04/22 Nogmaals: nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 maart 2022 - Eerder hebben wij je geïnformeerd over de salarisverhoging en eenmalige uitkering die in de maart release zijn toegevoegd. Ter aanvulling willen wij nog het volgende melden: Salarisverhoging Met betrekking tot de salarisverhoging geldt dat de schalen 40, 60 en 65 met 1 trede zijn verlengd. Werknemers die langer dan één jaar op het 'oude' maximum stonden, hebben direct recht op het nieuwe maximum. Werknemers die korter op het maximum staan, hebben recht op het nieuwe maximum op het moment van de reguliere maand van periodieke verhoging. Gemal zelf past geen periodieken toe. Actie Eenmalige uitkering: wij adviseren je om te controleren of je mogelijk in het verleden bij de eindejaarsuitkeringsregeling 3 een afwijkende waarde hebt vastgelegd. Herkenbaar aan (W). Als dit zo is, dan moet je dit met terugwerkende kracht vanaf 2021-12 aanpassen, dat wil zeggen: terugzetten naar C-niveau (CAO-niveau). Salarisverhoging: je moet zelf beoordelen of een werknemer wel of niet in aanmerking komt voor het nieuwe maximum en dat aansturen via HR Core Beaufort met een mutatie naar Gemal. Zie onderstaande instructies. Instructies voor HR Core Beaufort De gewijzigde salarisregeling kun je op Youforce bij Zenden en Ontvangen downloaden en importeren in HR Core Beaufort met functie 215015 Import geg. salarisregeling. Speciale actie is vereist voor dienstverbanden die momenteel zijn ingeschaald op de maximum anciënniteit van één van de schalen 40, 60 en 65 aangezien deze schalen met 1 anciënniteit zijn verlengd. Voor deze dienstverbanden geldt dat zij, als zij langer dan 1 jaar ingeschaald zijn op de “oude” maximum anciënniteit, per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van de schaal en niet pas op de datum van de eerstvolgende periodiek. Of dienstverbanden per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van 1 van de schalen 40,60 en 65, moet je handmatig beoordelen en in voorkomend geval aanpassen door de anciënniteit van deze dienstverbanden te wijzigen. De dienstverbanden die momenteel ingeschaald zijn op het maximum van de schalen 40, 60 en 65 kun je in HR Core Beaufort selecteren door in een dienstverband procedure te zoeken op een combinatie van gegevens als volgt: Tabblad Dienstverband: Salarisregeling = 35 Tabblad Vrije selectie:  toevoegen rubriek P01151 met waarde 40, 60 of 65 toevoegen rubriek P00326 met waarde van “oude” maximum anciënniteit Als de dienstverbanden vervolgens zijn geselecteerd, kan in het venster Periodieken nagezocht worden wanneer de laatste periodiek is toegekend en kan desgewenst in het venster Salaris de anciënniteit van het dienstverband worden aangepast. CAO waterbedrijven 2022-04/23 Benaming schalen aangepast De salarisregeling zoals we die tot nu toe ondersteunen voor de CAO waterbedrijven, is opgebouwd uit 12 schalen, een Participatieschaal en diverse inpasnummers en bedragen uit de inpassingstabel [1]. De naamgeving van de schalen is echter nog gebaseerd op het verleden. Dit geeft geen herkenning bij werknemers en roept vragen op. Daarom gaan we deze benaming aanpassen. Dat wil wel zeggen dat je bij de medewerkers de aansturing van de schaal (via invoercode 02351) moet aanpassen. Om je ruim de tijd te geven om de omschakeling door te voeren, gaan we de benaming niet in één keer veranderen: We nemen binnen de salarisregeling elk van de schalen nog een keer op maar dan met de actuele benaming. We laten vervolgens in juli 2022, wanneer we toch de salarisregeling moeten aanpassen door een verwachte wijziging van het minimumloon, de oude schalen vervallen. schaal oud anciënniteit inpasnummer salaris schaal nieuw 100B 00 0202 2.299,00 02-B 100C 00 0203 2.499,00 03-C 100D 00 0204 2.716,00 04-D 100E 00 0205 2.874,00 05-E 100F 00 0206 3.121,00 06-F 100G 00 0207 3.363,00 07-G 100H 00 0208 3.700,00 08-H 100I 00 0209 4.103,00 09-I 100J 00 0210 4.619,00 10-J 100K 00 0211 5.221,00 11-K 100L 00 0212 5.913,00 12-L 100M 00 0213 7.033,00 13-M Voorbeeld: medewerker met schaal 100H en anciënniteit 00 met procentuele inschaling 80,000% krijgt nu €2960,00. Je past de schaal aan door vast te leggen 08-H (in HR Beaufort P01151, in Gemal invoercode 02351). Verder hoef je niets vast te leggen. Alle andere gegevens en het salaris blijven immers hetzelfde, alleen ziet de medewerker op zijn salarisstrook nu staan 08-H in plaats van 100H. Actie Vanaf 5 april kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 18 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO ziekenhuizen 2022-04/24 Salarisverhoging en eenmalige uitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 - Eind februari is er een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Hierin is onder andere afgesproken: - een salarisverhoging per 2022-01. - een salarisverhoging en schaal aanpassingen per 2022-03. - een eenmalig uitkering uit te betalen in maart 2022. Door de salarisverhoging wijzigen ook de bedragen voor de minimum eindejaarsuitkering en de minimum vakantietoeslag. We streven ernaar om deze aanpassingen voor 10 maart in productie te nemen. Wij zullen je informeren zodra dit is gebeurd. 2022-04/25 Nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 maart 2022 - Eind februari is er een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Voor de maart release zijn onderstaande aanpassingen van belang. Over overige aanpassingen zullen we je later informeren. Salaristabellen Per 1 januari gelden er nieuwe bedragen. Daarnaast gelden per maart dezelfde bedragen, maar hebben er aanpassingen in de schalen plaatsgevonden. Deze aanpassingen zijn per 7 maart alsnog in de maart release doorgevoerd. In de tabellen voor maart zijn de schalen 0101 en 0102 vervallen. Deze zijn in het verleden op verzoek van klanten toegevoegd, maar worden in de CAO niet genoemd en zijn al enige jaren niet verhoogd. Daarnaast zijn ze ook niet meer in gebruik. Daarom hebben wij deze laten vervallen. Eenmalige uitkering In het akkoord is een eenmalige uitkering afgesproken van € 250,- op fulltime basis, naar rato van deeltijdpercentage. Hiervoor gelden de volgende criteria: De werknemer moet op 1 december 2021 in dienst zijn. De uitkering wordt niet gekort in het geval van verlof. Voor uurloners geldt een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december). De uitkering is niet gemaximeerd voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%. Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021. Eventuele meeruren tellen hiermee niet mee. De uitkering geldt niet voor werknemers met salarisregeling 45 (AMS’ers). Werknemers die niet onder de CAO vallen, zijn uitgesloten. De eenmalige uitkering is in Gemal ingericht als eindejaarsuitkeringsregeling 3, zie Gemal Direct Inrichting onder Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen. De uitbetaling van de uitkering wordt gepresenteerd met uitvoercode 01099. Desgewenst kan de betaling worden geblokkeerd bij een werknemer door bij invoercode 01099 variabel waarde 0,01 vast te leggen. Daarnaast kan er een afwijkend bedrag worden opgegeven met deze invoercode. Actie Op Youforce bij Zenden en Ontvangen kun je de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling downloaden. Om de eenmalige uitkering correct te laten berekenen, dien je een herrekening over vorig jaar uit te voeren. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde 1 en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01. 2022-04/26 Nogmaals: nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 maart 2022 - Eerder hebben wij je geïnformeerd over de salarisverhoging en eenmalige uitkering die in de maart release zijn toegevoegd. Ter aanvulling willen wij nog het volgende melden: Salarisverhoging Met betrekking tot de salarisverhoging geldt dat de schalen 40, 60 en 65 met 1 trede zijn verlengd. Werknemers die langer dan één jaar op het 'oude' maximum stonden, hebben direct recht op het nieuwe maximum. Werknemers die korter op het maximum staan, hebben recht op het nieuwe maximum op het moment van de reguliere maand van periodieke verhoging. Gemal zelf past geen periodieken toe. Actie Eenmalige uitkering: wij adviseren je om te controleren of je mogelijk in het verleden bij de eindejaarsuitkeringsregeling 3 een afwijkende waarde hebt vastgelegd. Herkenbaar aan (W). Als dit zo is, dan moet je dit met terugwerkende kracht vanaf 2021-12 aanpassen, dat wil zeggen: terugzetten naar C-niveau (CAO-niveau). Salarisverhoging: je moet zelf beoordelen of een werknemer wel of niet in aanmerking komt voor het nieuwe maximum en dat aansturen via HR Core Beaufort met een mutatie naar Gemal. Zie onderstaande instructies. Instructies voor HR Core Beaufort De gewijzigde salarisregeling kun je op Youforce bij Zenden en Ontvangen downloaden en importeren in HR Core Beaufort met functie 215015 Import geg. salarisregeling. Speciale actie is vereist voor dienstverbanden die momenteel zijn ingeschaald op de maximum anciënniteit van één van de schalen 40, 60 en 65 aangezien deze schalen met 1 anciënniteit zijn verlengd. Voor deze dienstverbanden geldt dat zij, als zij langer dan 1 jaar ingeschaald zijn op de “oude” maximum anciënniteit, per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van de schaal en niet pas op de datum van de eerstvolgende periodiek. Of dienstverbanden per 1 maart 2022 recht hebben op de nieuwe maximum anciënniteit van 1 van de schalen 40,60 en 65, moet je handmatig beoordelen en in voorkomend geval aanpassen door de anciënniteit van deze dienstverbanden te wijzigen. De dienstverbanden die momenteel ingeschaald zijn op het maximum van de schalen 40, 60 en 65 kun je in HR Core Beaufort selecteren door in een dienstverband procedure te zoeken op een combinatie van gegevens als volgt: Tabblad Dienstverband: Salarisregeling = 35 Tabblad Vrije selectie:  toevoegen rubriek P01151 met waarde 40, 60 of 65 toevoegen rubriek P00326 met waarde van “oude” maximum anciënniteit Als de dienstverbanden vervolgens zijn geselecteerd, kan in het venster Periodieken nagezocht worden wanneer de laatste periodiek is toegekend en kan desgewenst in het venster Salaris de anciënniteit van het dienstverband worden aangepast. Pensioenfondsen Pensioenfonds PFZW 2022-04/27 UPA aangifte over 01-2022 nog niet aangeleverd ivm XSDFatal fout [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 maart 2022 - Op 27 januari 2022 hebben wij met een storingsmelding bericht dat bij enkele werkgevers de UPA aangifte geheel is afgekeurd wegens een XSDFatal fout. Dit bericht is herhaald in release notes 2022-03/34. De instructie was om nadat wij de fout hadden verholpen, via een speciale productie een correcte pensioenaangifte af te roepen en deze in te zenden. PFZW heeft ons aangegeven dat dit bij diverse werkgevers niet is gebeurd. De deadline voor het inzenden van de pensioenaangifte over 01-2022 is per 01-03-2022 verstreken. Dat betekent dat PFZW zal rappelleren op deze aangifte. Indien daar geen actie op wordt ondernomen, dan vult PFZW de gegevens ambtshalve in en brengt daarvoor kosten in rekening. Hoe zie ik of deze situatie op mij van toepassing is? In het UPA portaal onder 'te verzenden' staat een nieuwe aangifte over 01-2022 gereed. Deze is automatisch aangemaakt toen je productie 02-2022 hebt afgeroepen. Onder 'verzonden' staat een aangifte over 01-2022 met status 'afgekeurd'. Als je deze aangifte selecteert en je klikt op acties --> responsedetails, dan zie je een foutmelding met code XSDFatal. Wat moet ik doen? Je gaat naar 'te verzenden' en verzendt de aangifte over 01-2022. Deze aangifte krijgt aanvankelijk de status 'verzonden'. Zodra PFZW terugkoppeling geeft, dan wordt de status bijgewerkt. Dat gebeurt normaal gesproken binnen één tot enkele dagen. Controleer vervolgens dat de aangifte de status 'Goedgekeurd' of 'Gedeeltelijk goedgekeurd' krijgt. In het geval dat de aangifte de status 'Afgekeurd' krijgt, neem dan contact op met het Service Center. Pensioenfonds PWRI 2022-04/28 Afwijkend percentage pensioenpremie (change 3237351) Je stuurt pensioenfonds PWRI aan bij de medewerker door het vastleggen van de code pensioenfonds (invoercode 02315) met de waarde W (= Wet Sociale Werkvoorziening). Dan wordt het standaard percentage inhouding pensioenpremie PWRI OP/NP van werkgevercode 04321 toegepast. Je kunt in Gemal voor de diverse andere pensioenfondsen afwijken bij de medewerker door het vastleggen van een afwijkend percentage inhouding met invoercode 01150. Melding  Het afwijkende percentage inhouding van invoercode 01150 werkte niet bij pensioenfonds PWRI. Met ingang van 2022-04 is dit aangepast met terugwerkende kracht tot 2022-01: je kunt nu ook bij PWRI op werknemerniveau met invoercode 01150 een afwijkend percentage inhouding vastleggen. Automatische herrekening 04-03 Wij zullen een automatische herrekening in periode 04 uitvoeren om voorkomende situaties te herstellen. Deze herrekening herken je in Mutaties en Signalen Gemal als reden 04-03. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Pensioen en uitkeringen 2022-04/29 Berekening buitenlands pensioen Binnen de sector Pensioen en uitkeringen zijn er personen met invoercode 02333 Code loonheffingstabel op waarde 3 (geen) en een deel buitenlands pensioen, ingevoerd op invoercode 02109, 02110 of 02111 [1]. Bij waarde 3 van invoercode 02333 worden de uitvoercodes 01770 loon loonh.tabel en 01771 loon loonh. BT niet berekend. Echter, uitvoercode 02117 buitenl. pensioen (de uitkomst van invoercode 02109, 02110 en 02111) was afhankelijk van de waarden van de uitvoercodes 01770 en 01771. Door het niet aanwezig zijn hiervan werd uitvoercode 02117 niet berekend. Aanpassing De berekening van uitvoercode 02117 buitenl. pensioen wordt voortaan gedaan aan de hand van uitvoercode 01597 loon loonheffing. Hiermee wordt het correcte bedrag berekend voor uitvoercode 02117 en dit bedrag wordt vervolgens gebruikt om uitvoercode 01597 te verlagen. Automatische herrekening 04-04 In periode 04 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 04-04. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Zorgverzekeringswet en wonen in het buitenland bij 3.3 Wereldinkomen. Automatische herrekeningen 2022-04/30 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) Periode 03 reden betreffende onderwerp in deze release notes 03-06 CAO gemeenten/SGO - Toepassing CAO minimumloon (vervolg) CAO PGA - Toepassing CAO minimumloon (vervolg) Periode 04 reden betreffende onderwerp in deze release notes 04-02 Mogelijkheden uitgebreid bij opslag doorbetaling ORT Verbeteringen ORT bij verlof bij meerwerk 2 04-03 Pensioenfonds PWRI - Afwijkend percentage pensioenpremie (change 3237351) 04-04 Pensioen en uitkeringen - Berekening buitenlands pensioen 04-05 CAO gemeenten/SGO en CAO PGA - Aanvulling doorbetaling bij ziekte 04-06 CAO huisartsenzorg - Nieuwe CAO Werknemer- en werkgevergegevens 2022-04/31 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Niet van toepassing 2022-04/32 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Niet van toepassing      
Volledig artikel weergeven
29-03-2022 15:24 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1920 Weergaven
 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Mededelingen 2022-10/1 Uitfaseren overzicht 'Resultaten, Speciaal doorbelast' (voormelding) In het 4e kwartaal 2022 gaan we het overzicht 'Resultaten, speciaal doorbelast' uitfaseren. Dit overzicht wordt als extra overzicht aangemaakt wanneer er sprake is van een speciale Loonverdeling. De resultaten van een Loonverdeling worden reeds gepresenteerd in het Resultatenoverzicht en dit extra overzicht heeft geen toegevoegde waarde meer. Mede door de nieuwe Inkomstenverhoudingslaag (IKV) op termijn, waarvoor reeds veel overzichten zijn aangepast, worden deze eerst functioneel beoordeeld op relevantie. Daarom komt dit overzicht te vervallen en wanneer dit gebeurt, wordt dit beschreven in de Release notes. Uit de handleiding: 5.1 Overzicht Er wordt een extra overzicht vervaardigd ter controle: het overzicht resultaten speciaal doorbelast. Dit overzicht wordt automatisch vervaardigd wanneer u gebruik maakt van de speciale loonverdeling. Het wordt afgedrukt, direct voorafgaand aan het normale resultatenoverzicht (volgorde: laagste niveau per werknemer). Het registratienummer van de werknemer wordt ook vermeld. Ook bij een herrekening wordt dit overzicht vervaardigd. De speciale doorbelastingen worden ook gepresenteerd in het resultatenoverzicht, in de journaalpost, in de selectieve resultatenoverzichten en in de staat van salarissen en sociale lasten. 2022-10/2 Handleiding Gemal wijzigingen 2023 ivm IKV [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. De verscherping van het begrip IKV heeft grote impact op alle administratieve processen en systemen. Hoewel de daadwerkelijke regelgeving is uitgesteld tot 2025, zullen wij in de komende jaren onze systemen al stap voor stap aanpassen aan de nieuwe situatie. Per 2023 zullen in Gemal voor het eerst grootschaliger wijzigingen live gaan in verband met IKV. Wij hebben een handleiding samengesteld waarin al deze wijzigingen zijn opgenomen.  Alle wijzigingen uit de handleiding gaan in per release 01-2023. In de release notes van die release zullen we hier nogmaals aandacht aan besteden. Door deze handleiding echter nu al aan te bieden, willen we je de mogelijkheid bieden om op tijd werkprocessen, rapportages en systemen aan te passen, indien dat nodig mocht zijn.    Gewijzigd en verbeterd 2022-10/3 Samengevoegde codes op de persoonlijke loonstaat Als een persoon meerdere dienstverbanden heeft, dan is het mogelijk om een persoonlijke loonstaat af te roepen. Op deze loonstaat worden de samengevoegde gegevens gepresenteerd van alle dienstverbanden van de persoon.  Voor het samenvoegen van de uitvoercodes waren in de oude situatie regels in Gemal opgenomen per uitvoercode apart. Dit kon leiden tot onverwachte situaties. We hebben daarom reeds in 2021 de nieuwe werkgevercode 58011 Niveau aggregatie toegevoegd. Met deze werkgevercode wordt aangegeven hoe uitvoercodes worden samengevoegd op de persoonlijke loonstaat. Deze werkgevercode wordt in release 2022-10 in gebruik genomen. Het gaat om de persoonlijke loonstaat die kan worden aangestuurd met werkgevercode 31007, ten behoeve van gekoppelde meerdere dienstverbanden. Werkgevercode 58011 kan alleen door Visma|Raet worden vastgelegd. Gegeven: Niveau Aggregatie Vastleggen: Werkgevercode 58011 0 (of niet vastgelegd) = Optellen 1 = Optellen 2 = Geselecteerd DV / IKV 3 = Maximering obv de aangestuurde periodiciteit 4 = Speciale afhandeling Toelichting bij waarde 1: alle uitvoercodes die zijn vastgelegd met waarde 1 worden opgeteld over de dienstverbanden heen. Deze waarde wordt gebruikt voor bedragen en aantallen. Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op elk dienstverband wordt €1000 uitbetaald op uitvoercode 01001 Salaris. Op de persoonlijke loonstaat wordt €2000 getoond. Toelichting bij waarde 2: de waarde van het hoofddienstverband wordt getoond. Met werkgevercode 31120 leg je vast welk dienstverband het hoofddienstverband is. Deze waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor uurlonen. Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op dienstverband 1 geldt een uurloon van €12, op dienstverband 2 een uurloon van €15. Er moet nu een keuze gemaakt worden welk uurloon Gemal toont, want optellen zou zeker onjuist zijn. Dienstverband 1 is het hoofddienstverband, daarom toont Gemal op de persoonlijke loonstaat €12.  Toelichting bij waarde 3: Deze waarde wordt met name gebruikt bij uitvoercodes met een maximering van het aantal dagen zoals is vastgelegd. Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op dienstverband 1 wordt 15 vd 21 salarisdagen gewerkt. Op dienstverband 2 wordt 10 v/d 21 salarisdagen gewerkt. Gemal telt nu de salarisdagen van beide dienstverbanden op, maar maximeert dit aantal op 21,67 omdat de maand niet meer salarisdagen heeft. Waarschijnlijk heeft deze werknemer een aantal dagen op beide dienstverbanden gewerkt bijvoorbeeld in de ochtend en middag wat Gemal telt als 2 dagen. Toelichting bij waarde 4: Deze waarde wordt gebruikt bij enkele uitvoercodes die niet gelijk zijn voor wat betreft de maximering en worden met maatwerk vastgesteld. 2022-10/4 Van 'zenden en ontvangen' naar File API Waarom 'Zenden en ontvangen' biedt de mogelijkheid om met IBU de bestanden die in een Payroll Gemal-productie zijn afgeroepen, te downloaden naar je lokale omgeving. Het gaat om het ophalen van data bestanden zoals de journaalposten, flexbestanden, loonstaten in csv; hetgeen in bestandsvorm bij 'zenden en ontvangen' gedownload kan worden. We willen door versturen van data via de File API, de noodzaak de IBU te moeten gebruiken, laten vervallen. Daarnaast levert de overgang naar File API meer voordelen op zoals het verdwijnen van de noodzaak van een certificaat, het transport via File API is beter schaalbaar wat de performance ten goede komt en deze nieuwe techniek levert een nog betere GDPR en Security op. In juli 2022 hebben we het artikel Van IBU naar File API gepubliceerd in de Youforce API’s en Youforce Portaal communities om je te informeren over deze migratie en haar fasen. Om voorbereid te zijn op deze migratie hebben we onderstaande werkgevercode toegevoegd. Wil je meer weten over de overgang van IBU naar File API, abonneer je dan op Youforce API's in de community. De transitie en de planning worden daar verder uitgelegd. Onderstaande werkgevercode is voor alle klanten die met losse Gemal output (zie bestandnamen verderop) werken in 'zenden en ontvangen' en kunnen dit onderdeel via de File API laten verlopen zodra de overstap naar de File API is gemaakt. Hoe Werkgeverscode 30050 is vanaf 2022-10 beschikbaar in Gemal Direct Inrichting om de ontvangen bestanden naar beiden of alleen de File API te sturen. Deze werkgevercode vind je in Gemal Direct Inrichting via Selecteren werkgever-productie / werkgevergegevens / overzicht en bestanden / algemeen Werkgeverscode 30050 File-API 0 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen' 1 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen' en via de File API 2 = Bestanden via File API - (werkt voorlopig nog gelijk aan waarde 1, maar ben je over op de File API, leg deze waarde dan vast)     Als de waarde 0 is, worden de bestanden op de oude/huidige manier verzonden. Een waarde van 1 maakt de bestanden ook beschikbaar in de File API. Waarde 2 heeft nu nog hetzelfde effect als 1, maar door dit vast te leggen als je over bent, krijgen we inzicht in de mate waarin klanten deze stap hebben gezet. Op termijn zal waarde 2 conform de beschrijving alleen via File API worden verwerkt. Gewijzigde bestandsnamen Daarnaast zijn de bestandsnamen als deze via de File API worden getransporteerd, aangepast en de nieuwe namen krijg je via de route File API te zien. Hiermee wordt het meer helder welk bestand je daar ziet staan. In 'Zenden en Ontvangen' blijven de huidige benamingen van toepassing (linker kolom hieronder).   Werkgeverscode 30050 hoeft alleen geregistreerd te worden bij instelling nummer 1. Tenslotte: het downloaden van de Salaristabellen staat los van deze aanpassing en deze blijven voorlopig op dezelfde manier beschikbaar komen in 'Zenden en Ontvangen' ten behoeve van de Core. Hoe verder naar de File API voor de bestanden in 'zenden en ontvangen' Binnenkort stellen wij een formulier beschikbaar in 4me waarmee klanten kunnen aangeven over te willen stappen op de File API. 2022-10/5 WAB - 30% overschrijding in uitvoercodes (opdracht 4712) Signaleringslijst 1832- overschrijding 30% contracturen is in 2020 gemaakt om al tijdens het jaar te voorspellen voor welke medewerkers de WW premie herzien zal moeten worden bij een ongewijzigd werkpatroon. Het is de wens van veel klanten om flexibeler gebruik te kunnen maken van de informatie op dit overzicht. Ook is deze informatie nodig als de functionaliteit ‘Automatisch herzien WAB WW-premie’ (wordt ook in deze release uitgeleverd) wordt gebruikt. We hebben de gegevens van het overzicht beschikbaar gesteld op uitvoercodes, zodat deze data beschikbaar is in MI als je BO4 online gebruikt en daarnaast op de loonstaten in CSV formaat, resultatenoverzichten in CSV formaat en in 1917 bestanden. Je kunt hierdoor zelf bepalen op welke wijze je deze gegevens wilt analyseren. De uitvoercodes worden voor elk registratienummer aangemaakt. Je kan met werkgevercode 03359 - WAB-30% overschrijding uitvoercodes aansturen dat je de uitvoercodes niet wilt krijgen.  Let op: Het signaleringsoverzicht presenteert de laatste stand, de uitvoercodes worden echter per maand op de individuele loonstaat gepresenteerd. Bij herrekeningen worden de uitvoercodes over oudere maanden bijgewerkt, maar eigenlijk is alleen de laatste maand actueel en belangrijk voor het beoordelen van de overschrijding. Werkgevercode 30024 - Niveau sorteren overzicht overschrijding contract gaat veranderen, de huidige waarde 1 strookt niet met de filosofie van meerdere dienstverbanden. Met een conversie zullen alle waarden 2 in waarde 1 veranderen met de betekenis: Overzicht per loonheffingennummer. De inrichting ‘Overzicht per instelling’ wordt daarmee : Overzicht per loonheffingennummer. De overzichten zullen vanaf deze release altijd onder instelling 1 in dossier te vinden zijn. Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release wordt de informatie welke op signaleringslijst 1832- WAB 30% overschrijding wordt gepresenteerd ook weggeschreven naar uitvoercodes: 2460 Contr uren tm hui 2461 Verl uren tm hui 2462 Perc over tm hui 2463 Contr uren progn 2464 Verl uren progn 2465 Perc over progn 2466 Premieverschl WAB 2467 Perc over totaal 2468 Perc progn totaal Dit gebeurt voor alle registratienummers, ook als de overschrijding erg klein is.   Als WW premie in enige instelling niet van toepassing is, dan kun je de uitvoercodes blokkeren met werkgevercode 03359 - WAB-30% overschrijding uitvoercodes. Gegeven: Aansturing uitvoercodes WAB 30% overschrijding Vastleggen: Werkgevercode 03359 0 (of niet vastgelegd) = wel uitvoercodes 1 = uitvoercodes 2460-2468 worden niet berekend (blokkade).   Ter attentie1: de code is een jaarwaarde. Als je deze vastlegt en je wilt de uitvoercodes voor het hele jaar berekend hebben, moet je ook een collectieve herrekening aansturen. Ter attentie2: als je de code op 1 zet zal de signaleringslijst 1832 - WAB 30% overschrijding ook leeg zijn.  Op basis van deze uitvoercodes kan je je eigen rapportages samenstellen. Je kan op basis van de uitvoercodes 02462, 02465, 02467 en 02468 beoordelen of medewerkers in de gevarenzone verkeren (overschrijding contracturen tussen 21,00 en 30,99%) of een daadwerkelijk overschrijding van 31% of meer zullen hebben. Let op: de uitvoercodes hebben geen toegevoegde waarde over voorgaande maanden, er is daarom voor gekozen de uitvoercodes pas per berekeningsmaand 2022-10 te berekenen en te presenteren. Verval splitsingsmogelijkheid per instelling Met de bestaande werkgevercode 30024 kun je aangeven hoe je signaleringslijst 1832- WAB 30% overschrijding wilt sorteren.  Gegeven: niveau sorteren overzicht overschrijding contracturen. Vastleggen: werkgevercode 30024. 0 (of niet vastgelegd) = één overzicht voor het gehele cea-nummer. 1 = overzicht per instellingsnummer - VERVALT 2 = overzicht per loonheffingennummer - verhuist naar waarde 1 In de huidige release hebben wij de sorteringsmogelijkheid per instelling apart (waarde 1) laten vervallen. De Belastingdienst toetst de overschrijding in het kader van de WAB namelijk per loonheffingennummer. De rapportage sluit daardoor beter aan bij de eisen vanuit de fiscus.  Wij zetten de functie van waarde 2 - overzicht per loonheffingennummer over naar waarde 1, zodat het waardenbereik van werkgevercode 30024 aansluitend blijft. Als je werkgevercode 30024 -  Niveau sorteren overzicht overschrijding contract op waarde 2 hebt ingericht, dan wordt deze in productie 10-2022 automatisch omgezet naar waarde 1. Op het mutatieverslag zal een mutatie verschijnen met waarde 1 - Overzicht per loonheffingennummer. Als je al hebt ingericht op waarde 1, zullen de overzichten vanaf deze release per loonheffingennummer worden aangemaakt. Wat moet je doen? Als je de uitvoercodes niet berekend wilt hebben, moet je in GDI bij Werkgevergegevens > Sociale verzekering algemeen > WW bij WAB-30% overschrijding uitvoercodes (werkgevercode 03359) op waarde 1 zetten. Wij adviseren dit alleen te doen als de WW-premie niet op je bedrijf van toepassing is. Bij de sector overheid ben je in de regel voor je werknemers Ufo-premie verschuldigd en niet Awf. De Ufo-premie kent geen differentiatie in een hoog en een laag premietarief. Met andere woorden: inzicht in een eventuele 30%-overschrijding zal niet relevant zijn. Daarom hebben we voor diverse CAO’s in de sector Overheid de presentatie van deze uitvoercodes geblokkeerd op C-niveau [1]. Ook voor de sector Pensioen en Uitkeringen hebben we deze blokkade vastgelegd. Uiteraard kun je altijd op W-niveau de blokkade ‘overrulen’. Meer informatie [1] Cao-codes 10, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 41, 48, 82 en 83. 2022-10/6 WAB - Automatisch herzien WW premie (opdracht 4694) Per 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van die wet is een differentiatie in hoge, lage en herziene WW premie. Het doel van deze wet is om flexibele arbeid terug te dringen. Daarom moet de lage premie worden herzien, als na afloop van het kalenderjaar blijkt dat de werknemer veel meer gewerkt heeft dan in het contract is vastgelegd. De grens is gelegd bij 31% meer verloonde uren dan contracturen. Deze regel is in 2020 en 2021 opgeschort in verband met de coronacrisis. De wetgever vond het onredelijk om de werkgevers extra premie te laten betalen, terwijl de maatschappij juist een beroep deed op de flexibiliteit van veel werknemers en werkgevers. In 2022 is de regel weer onverminderd van kracht. Vele werkgevers hebben bij ons de wens geuit om het herzien van WW premie te automatiseren, omdat het erg arbeidsintensief kan zijn om elke periode van elke werknemer de WW premie na te lopen en te muteren. In deze release leveren wij deze functionaliteit. Hoe werkt het vanaf deze release? Het automatisch herzien van WW premie doe je door een nieuwe werkgevercode vast te leggen bij de afroep van je productie.  Je doet dit altijd in een aanvullende correctieproductie, nadat je alle andere producties van het jaar hebt afgeroepen. Je weet dan zeker dat na het herzien van de premie geen nieuwe mutaties meer komen die invloed hebben op de verloonde uren of contracturen van de werknemer. In de productie waarin je de WW premie herziet kun je geen andere mutaties op invoercodes vastleggen, omdat deze het proces kunnen verstoren. Ook kun je geen werkgevercodes wijzigen. Je kunt alleen werkgevercodes vastleggen die worden gebruikt voor de afroep van een productie (de reeks 99XXX) Na het herzien van de WW premie roep je het jaarwerk af. De WW premie wordt dan correct getoond in het jaarwerk. Gegeven: Automatisch herzien WW premie Vastleggen: werkgevercode 99234 0 (of niet vastgelegd) - WW premie niet automatisch herzien 1 - WW premie automatisch herzien Gemal selecteert vervolgens alle dienstverbanden van alle personen die zijn getoond op signaleringsoverzicht 32 - Overschrijding contracturen - van je laatste productie.  De toetsing vindt conform de WAB plaats op persoonsniveau over alle dienstverbanden. Bij de personen die de WAB normen overschrijden wordt elk dienstverband met lage WW premie in enige periode doorlopen.  Let op: in de productie voor het automatisch herzien van WW premie worden gekoppelde dienstverbanden (invoercode 02950 heeft waarde 1), met een waarde op uitvoercode 02467 Percentage overschrijding totaal van 31% of meer, altijd verwerkt. Dit is noodzakelijk om de toetsing over alle gekoppelde dienstverbanden van de persoon goed uit te kunnen voeren. Je krijgt daarom output (loonstaat, afgeroepen bestanden) voor al deze dienstverbanden. Dit wil niet zeggen dat bij elk dienstverband ook de premie wordt herzien. Als er een uitzondering van toepassing is (zoals gemiddeld 35 of meer contracturen per week of BBL contract) dan kan dit een reden zijn om de premie toch niet automatisch te herzien. In MSG zie je bij welke dienstverbanden er daadwerkelijk een mutatie op invoercode 02170 Code WW Awf is gegenereerd.   Je kunt de selectie van Gemal zelf beïnvloeden met een nieuwe invoercode: Gegeven: Herzien WW premie Vastleggen: invoercode 2266 0 (of niet vastgelegd) - automatisch herzien 1 - wel herzien 2 - niet herzien Gemal doorloopt de geselecteerde dienstverbanden van januari t/m de huidige productie. En voert daarbij per periode een aantal handelingen uit: Gemal berekent welke WW premie van toepassing is. In elke periode waarin lage WW premie wordt gesignaleerd, genereert Gemal invoercode 02170 Code WW Awf stam/vast met waarde 3 - herzien tarief. Als er in enige periode sprake is van hoge WW premie, dan wordt invoercode 02170 nulgesteld. Gemal kijkt hierbij alleen naar het toegepaste tarief. Dit is het tarief dat je in de laatste productie, voorafgaand aan het herzien op de loonstaat, ziet staan. Als je zelf invoercode 02170 eerder in het jaar had vastgelegd dan gaat Gemal ook in die situatie uit van het toegepaste tarief van die eerdere mutatie. WW laag wordt omgezet naar herzien, WW hoog of herzien blijft staan. Op basis van de nieuwe vastgelegde waarde van invoercode 02170 berekent Gemal de WW premie opnieuw. In de januariproductie van het volgende jaar  wordt invoercode 02170 weer nulgesteld bij alle dienstverbanden. Het herzien van de WW premie wordt immers getoetst per jaargang. Er wordt in januari géén expliciete nulmutatie getoond in MSG. Uitzonderingen werken hetzelfde als het signaleringsoverzicht. Werknemers met gemiddeld 35 contracturen of meer en BBL’ers worden bijvoorbeeld niet op het overzicht getoond (of ze worden gekenmerkt) en bij hen wordt de premie ook niet herzien. Een volledig overzicht van uitzonderingen en de manier waarop zij worden geselecteerd, vind je in de Gemal handleiding, hoofdstuk Sociale verzekering, algemeen, 4.6. Voor werknemers jonger dan 21 jaar kunnen we deze actie niet uitvoeren, omdat het aantal verloonde uren over alle gezamenlijke dienstverbanden van de persoon moeten worden geteld en per periode afzonderlijk moet worden getoetst. Als de overschrijding op persoonsniveau op jaarbasis 31% of hoger is en het aantal uren in enige periode hoger dan 52 is en er wordt lage premie toegepast, dan geldt voor die specifieke periode wel de regel dat de premie herzien moet worden. Ook signaleringsoverzicht 32 heeft nooit rekening gehouden met deze uitzonderingssituatie vanwege de complexiteit.  IKV kolom toegevoegd aan signaleringsoverzicht 32 In verband met de ontwikkeling van functionaliteit voor IKV, hebben we aan signaleringsoverzicht 32 alvast de kolom IKV toegevoegd. Deze kolom toont de waarde van invoercode 02322 IKV-nummer. Actie Afroepen functionaliteit De toetsing op meer dan 30% overschrijding vindt plaats op jaarbasis. Je kunt het proces voor automatisch herzien dus pas starten op het moment dat je zeker weet dat er geen nieuwe producties meer volgen. In die nieuwe producties kunnen immers mutaties zijn opgenomen die invloed hebben op de verloonde uren of de contracturen van je werknemer.  Doorgaans roep je deze functie pas af als je je laatste (aanvullende) correctieproductie over december hebt gedraaid. Je kunt wel al eerder een proefproductie afroepen om na te gaan wat de functionaliteit voor automatisch herzien tot resultaat zal hebben.  Je legt werkgevercode 99234 Automatisch herzien WW premie vast in een aparte aanvullende correctieproductie, waarin je geen andere mutaties vastlegt. Deze productie roep je af nadat je alle correcties over het oude jaar hebt doorgevoerd.  Corrigeren nadat je automatisch herzien hebt uitgevoerd Als je na het automatisch herzien onverhoopt toch nog mutaties wilt toevoegen, dan adviseren wij je bij de betreffende werknemers het WW tarief zelf te controleren en indien nodig met invoercode 02170 per maand zelf het juiste tarief vast te leggen.  Als het om veel werknemers gaat, kun je er ook voor kiezen om met een collectieve mutatie invoercode 02170 bij alle werknemers weg te halen (waarde 0 stam vastleggen vanaf 01-2022). Vervolgens roep je in een extra aanvullende correctieproductie de functie voor automatisch herzien WW premie nogmaals af. Gemal past dan automatisch de juiste waarde toe voor invoercode 02170. Let op: als je collectief invoercode 02170 nulstelt, dan kan het zijn dat je de invoercode verwijdert bij dienstverbanden waar je de code gedurende het jaar zelf had vastgelegd, om andere redenen dan het automatisch herzien van WW premie. Je dient dit zelf te controleren.   De functionaliteit testen in een proefproductie Als je een proefproductie wilt afroepen om de functionaliteit voor automatisch herzien te testen, dan roep je ook een proefproductie af alsof het een aanvullende correctieproductie is. Dit doe je door bij de afroep van de proefproductie werkgevercode 99231 Code correctieproductie vast te leggen met waarde 2 - Aanvullende correctieproductie. Bovendien leg je werkgevercode 99236 - Code selectie proefproductie vast met waarde 4 - Proefproductie laten werken als correctieproductie.   Dienstverbanden uitzonderen Diverse categorieën dienstverbanden / werknemers worden door Gemal automatisch uitgezonderd van het automatisch herzien, conform de eisen van de WAB (zie Gemal handleiding, hoofdstuk Sociale verzekering, algemeen, 4.6.).  Als je andere uitzonderingen wilt vastleggen, dan dien je zelf invoercode 02266 Herzien WW premie vast te leggen met waarde 2 - niet herzien. Wij adviseren je deze handeling - indien mogelijk - in je HR workflow op te nemen. Specifieke aandacht is nodig voor werknemers onder de 21 met minder dan 52 verloonde uren per maand. Wij adviseren bij hen invoercode 02266 Herzien WW premie vast te leggen met waarde 2 - niet herzien. Hiermee voorkom je dat Gemal bij 31% of meer overschrijding automatisch alle perioden met lage WW premie herziet. Als er één of meer perioden zijn dat de werknemer 52 verloonde uren of meer heeft, dan dien je zelf in die perioden de premie te herzien. Dit doe je door invoercode 02170 Code WW Awf vast te leggen met waarde 3 - Herzien. NB: over uitkeringsbetalingen wordt altijd de lage WW premie berekend. Gemal presenteert de totale WW grondslag en premie echter op het tarief (hoog / laag / herzien) dat van toepassing is in de betreffende periode. Dit is noodzakelijk, omdat in de loonaangifte slechts één tarief per periode aangeleverd mag worden, ook als loon en uitkering tegelijkertijd worden betaald. Ter registratie wordt de premie die je betaalt over het uitkeringsdeel ook gepresenteerd op uitvoercode 02345. Invoercode 02170 heeft dus geen invloed op de premie die je over uitkeringsbetalingen betaalt, maar wel op de post waarop deze premies gepresenteerd worden. De WW premie over uitkeringen zal nooit tegen het herziene tarief berekend worden. Het is wel mogelijk dat Gemal invoercode 02170 genereert bij dienstverbanden met uitkeringen, omdat deze dienstverbanden, conform de gestelde eisen, voor uren en WW tarief aan de eisen lijken te voldoen. Vanaf 2023 zal dit automatisch verholpen zijn, omdat de WW premie over uitkeringen vanaf dat jaar verantwoord wordt op de aparte post WW uitkering.  Uitvoercodes waarop uitkeringen worden uitbetaald zijn opgenomen in grondslag 55107 samenloop SV premie. Je kunt deze grondslag zelf aanpassen als je eigen uitvoercodes hebt ingericht voor de uitbetaling van uitkeringen.  Daarnaast dien je zelf te onderzoeken of er andere (typen) dienstverbanden zijn die je wilt uitzonderen van het automatische proces. Ook bij deze (typen) dienstverbanden kun je invoercode 02266 opnemen in je workflow of deze incidenteel zelf vastleggen.   Opgeloste meldingen 2022-10/7 Bijdrage ZVW premie buitenland (uvc 01394) wordt niet berekend bij negatief netto loon (change 3688187) Melding In Gemal kon zich de situatie voordoen dat uitvoercode 1394 bijdrage premie ZVW buitenland op 0 werd gesteld op het moment dat deze bijdrage zou leiden tot een negatief netto loon (uitvoercode 1500) of als het netto loon al negatief is. Oplossing Met ingang van periode 2022-10 hebben we de programmatuur aangepast. Uitvoercode 1394 bijdrage premie ZVW buitenland zal niet langer op 0 worden gesteld, als dat leidt tot een negatief netto loon, of als het netto loon al negatief is. Automatische herrekening 10-03 In periode 10 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Door de herrekening worden de uitvoercodes opnieuw vastgesteld. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Zorgverzekeringswet en wonen in het buitenland. 2022-10/8 PAWW-premie over nabetalingen 2021 wordt niet afgedragen (change 3697271) Melding Wij hebben meldingen ontvangen van klanten over de berekening van de premie WW-3e jaar (specifiek over de PAWW-premie), bij een herrekening over vorig jaar. De premie inhouding wordt wel zichtbaar in het vorige jaar, maar niet de grondslag waarover deze is berekend en de premieafdracht. Dit gaat ook fout als er een automatische afdracht voor is ingeregeld. Na analyse blijkt dat de betreffende premie niet door mag werken in het voorgaande jaar, maar ingehouden moet worden op de bedragen van de nabetaling in het huidige jaar. Alle werkgevers die de regeling derde ww-jaar / PAWW actief hebben en in dit jaar nabetalingen over vorig jaar hebben doorgevoerd, worden hierdoor geraakt.  De regeling is op algemeen niveau via premie diverse verzekeringen 15 ingeregeld, maar je kunt ook via een eigen aansturing de regeling op een ander nummer ‘Premie diverse verzekeringen’ hebben ingericht.  Oplossing Vanaf deze release wordt de premieberekening voor derde WW-jaar / PAWW, welke in het voorgaande jaar werd berekend, niet meer doorgevoerd. De premieberekening moet namelijk op het genietingsmoment plaatsvinden. Dit  zal gebeuren voor de premie diverse regeling, waarvoor werkgevercode 05029 - code pensioenfonds op de nieuwe waarde 5-derde WW-jaar / PAWW is ingericht. Op algemeen niveau is premie diverse verzekeringen nummer 15  ingericht voor de PAWW-premieberekening. Wat moet je doen? Als je een bruto nabetaling over vorig jaar hebt uitgevoerd, dan heeft Gemal in de oude situatie de PAWW premie berekend in vorig jaar tegen het toen geldende tarief. De PAWW premie heeft Gemal afgetrokken van de bruto nabetaling en het resultaat is gepresenteerd op uitvoercode 01066 Nabetaling 4 in het huidige jaar. Deze werkwijze blijkt op een aantal punten fout te zijn: Er is geen afdracht PAWW premie gepresenteerd over vorig jaar. De werkelijke afdracht van de premie aan de stichting is daardoor niet uit te voeren. Conform het reglement van Stichting PAWW, moet bij een nabetaling over vorig jaar het premietarief worden toegepast van het huidige jaar. Gemal heeft dus het verkeerde tarief toegepast. We lossen deze problemen op met de volgende wijzigingen: Er wordt PAWW premie berekend over nabetalingen vorig jaar tegen het tarief van het huidige jaar en in de periode van nabetaling. Dit is conform het reglement van SPAWW. De grondslag voor de PAWW (werkgevercode 55165) is het loon in geld (uitvoercode 02102).  In de oude situatie werd uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar uitgezonderd van deze grondslag; in de nieuwe situatie hebben we die uitzondering verwijderd en is uitvoercode 01066 wel opgenomen in de grondslag. In de grondslag PAWW zie je dus alleen uitvoercode 02102 loon in geld staan. Door bovenstaande aanpassing wordt de premieberekening PAWW meegenomen in het reguliere traject. De PAWW premie over de nabetaling zie je dus direct terug in uitvoercode 01324 premie PAWW en de afdracht van deze premie in uitvoercode 01634. Er wordt géén PAWW premie meer berekend in de herrekening over vorig jaar. Die is immers berekend over de nabetaling in het huidige jaar. Wat kunnen we automatisch herstellen? Door de bovengenoemde aanpassing van de grondslag PAWW (werkgevercode 55165) wordt automatisch PAWW premie berekend in het huidige jaar (over uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar) tegen het tarief van dit jaar (0,2%). Met een automatisch herrekening zal deze herstelactie afgerond worden. Deze kan je herkennen aan nummer 10-06 in MSG. Wat kunnen we niet automatisch herstellen? Het bedrag van uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar is te laag vastgesteld omdat de PAWW premie tegen het tarief van vorig jaar (0,4%) reeds op het bedrag in mindering is gebracht.  Dit zal je zelf moeten herstellen, door met invoercode 01066 - nabetaling vorig jaar het juiste bedrag op te geven over de maand waarin de nabetaling is uitbetaald. Voorbeeld: medewerker heeft in juli 2022 1000 euro extra gekregen over 2021. Hierover is ten onrechte 0.4% PAWW-premie berekend en op uitvoercode 1066 - nabetaling vorig jaar  is 996,00 euro geboekt. De 4 euro PAWW-premie is daarbij niet afgedragen. Dit kan in dit voorbeeld hersteld worden, door voor deze medewerker de uitvoercode 1066 te overrulen in juli, door het juiste bedrag (1000 euro) op te geven met invoercode 1066 nabetaling vorig jaar. Je kunt een eigen rapportage maken, waarin je werknemers opneemt met uitvoercode 1066 nabetaling vorig jaar in combinatie met uitvoercode 1324 premie PAWW . De gevonden waarden in uitvoercode 1066 moeten worden gedeeld door 0,996 (dat is 100 % - het percentage premie PAWW van 2021). In HR Core kunnen deze mutaties collectief, via een kolommutatie worden doorgevoerd. Indien je niet Premie diverse regeling nummer 15 gebruikt voor de berekening van de premies derde WW - jaar , moet je voor het nummer welke je voor derde WW - jaar in gebruik hebt, werkgevercode 05029 - code pensioenregeling vastleggen met waarde 5, om de nieuwe berekening te activeren. Ook moet uitvoercode 1066 nabetaling vorig jaar niet opgenomen worden in de grondslag van deze regeling, want de bedragen staan al in uitvoercode 02102 - Loon in geld. Voor de inrichting van je eigen regeling nummer 15 moet je de werkgevercode 05029 uitzetten. 2022-10/9 Budget en kortingen (change 3790108) Bij een Persoonlijk Budget wordt de opbouw vaak gevormd door een doorstorting van bijvoorbeeld het recht van de (voormalige) eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. Deze posten presenteren we dan met de uitvoercodes 02200 (PB VT) en 02201 t/m 02207 (PB EJU-1 t/m 7). De uitvoercodes met het oorspronkelijke recht (bijvoorbeeld 01618 voor VT en 01611 voor EJU-1) presenteren we dan niet meer, evenmin als de uitvoercodes waarmee een eventuele korting op dat recht werd gepresenteerd (bijvoorbeeld 01652 voor VT en 01801 voor EJU-1). Deze posten zijn immers al verdisconteerd in de doorstorting. Toevoeging kortingcodes Met ingang van periode 10 hebben we een aanpassing gedaan, waardoor ook bij Persoonlijk Budget met doorstorting, de kortingscodes voor vakantietoeslag (uitvoercode 01652) en (eindejaars)uitkering (uitvoercodes 01801 t/m 01807, 02298, 02299) gepresenteerd worden. Deze uitvoercodes zijn dus al verdisconteerd in de naar Budget doorgestorte bedragen en zijn verder niet van invloed op de uitbetaling van deze posten. De afzonderlijke presentatie van het kortingsbedrag biedt echter wel de mogelijkheid om deze korting ook afzonderlijk op te nemen in grondslagen. Met ingang van periode 2022-10 gaan we dus ook de kortingscodes (met terugwerkende kracht tot 2022-01) presenteren. Aandachtspunten hierbij: Kortingscodes zelf toegevoegd Mogelijk heb je in het verleden ooit deze kortingsuitvoercodes (01652, 01801 t/m 01807, 02298, 02299) zelf vastgelegd in grondslagen. Door de overgang naar budget zijn ze daarna zonder waarde / betekenis voor berekening geworden. Nu ze weer in het leven worden geroepen, moet je beoordelen of het nog steeds gewenst is dat deze zelf vastgelegde codes in die grondslagen voorkomen. Je kunt zien waar een uitvoercode voorkomt en of deze door ons op A(lgemeen) of C(ao)niveau is vastgelegd in: GDI > Werkgevergegevens > In en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes. Kortingscodes en grondslag dagloon In onze releasenotes van periode 09 hebben we geschreven dat we de kortings-uitvoercodes hebben toegevoegd aan de grondslag op basis waarvan het dagloon bij benadering wordt vastgesteld (55105) [1]. Deze aanpassing zal nu ook doorwerken voor de situaties dat het (verlaagde) recht VT / EJU wordt doorgestort in een persoonlijk budget / IKB. Kortingscodes en grondslag verlofuren In diverse CAO's is de vaste budget-opbouw een voorgeschreven onderdeel van de waarde van een verlofuur. Deze vaste budget-opbouw presenteren we met de uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 en 02246. Op deze codes is de korting echter in mindering gebracht. Om dit weer te compenseren kun je in de grondslag van het door jou gekozen verlofuur - indien van toepassing - ook de uitvoercodes (01652, 01801 t/m 01807, 02298 en 02299) toevoegen.  Automatische herrekening 10-08 Voor de situatie van de aanpassing dagloon is het gewenst dat we een automatische herrekening doorvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Release notes Gemal onderwerp 2022-09/10 Korting VT / EJU in berekening dagloon bij benadering.   CAO informatie CAO Ambulancezorg 2022-10/10 Maximum uurloon ORT We werden erop gewezen dat we werkgevercode 08214 schaalnummer maximum uurloon ORT niet hadden bijgewerkt op cao-niveau. Deze werkgevercode had, sinds 1-7-2022, op inpasnummer 32 moeten staan, in plaats van inpasnummer 28. Het gevolg was dat werknemers met inpasnummer 9029, 9030, 9031 en 9032 (of een schaal/anciënniteit combinatie waar deze inpasnummers achter zitten) mogelijk een te laag bedrag aan ORT hebben ontvangen. Oplossing De werkgevercode is nu met terugwerkende kracht aangepast.  Automatische herrekening 10-05 In periode 10 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO Jeugdzorg 2022-10/11 Cao-inrichting niet kunnen overrulen voor werkgevercode 26402(change 3689584) Melding We werden er op gewezen dat het niet mogelijk was een afwijkende waarde te kiezen voor werkgevercode 26402 - Code afhandeling belast deel reiskostenvergoeding. In de CAO ondersteuning voor Jeugdzorg is deze code vastgelegd met waarde 2 - netto reiskosten uitbetalen en het bovenmatige deel bruteren.  De oorzaak bleek van technische aard. Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release kun je desgewenst weer een afwijkende waarde vastleggen voor werkgevercode 26402. Deze wordt dan gekenmerkt door de W van werkgeverniveau.  Let op: deze werkgevercode is een jaarwaarde. Als je deze wijzigt, dan adviseren wij je een collectieve herrekening uit te voeren door werkgevercode 99221 vast te leggen met waarde 1. De reiskosten over het hele jaar worden dan herrekend conform de nieuwe waarde. CAO Gehandicaptenzorg 2022-10/12 Stichting arbeidsmarkt gehandicaptenzorg In de cao staat dat: "in 2022, 2023 en 2024, bij de werkgevers die lid zijn van de VGN, een bijdrage wordt geïnd van 0,02% van de loonsom van de organisatie per jaar, ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). Werkgevers die geen lid zijn van de VGN, maar wel onder de werkingssfeer van de CAO vallen, kunnen deelnemen aan de activiteiten van de StAG, indien en voor zover ze de heffing van 0,02% van de loonsom hebben voldaan en voldoen aan de van toepassing zijnde voorwaarden." Wij hebben contact gehad met de werkgeversvereniging hierover en deze bevestigden dat deze afdracht voor nu niet via Gemal hoeft plaats te vinden, maar dat deze bijdrage buiten Gemal om zal worden afgehandeld. Mocht dit veranderen, dan zullen wij hier - uiteraard - over informeren.  CAO Gemeenten 2022-10/13 CAO gemeente, provincies, waterschap [1] Update: Inmiddels heeft ook publicatie plaatsgevonden van de sector-specifieke circulaires over de doorwerking van de CAO Rijk voor de salarissen en toelagen. Voor de sector gemeente betreft dit “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” dd 21-09-2022. Hierin is onder andere ook opgenomen dat de burgemeester en wethouders ook in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering van december 2022 en april 2023. We komen te zijner tijd terug op deze uitkeringen.   Onderstaand bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 06-09-2022 - Inmiddels heeft publicatie plaatsgevonden van de "Regeling tot wijziging van enige wetten en besluiten in verband met de CAO-Rijk 2022-2024" met daarin onder andere de bezoldigingsbedragen voor de bestuurders zoals we die ook al in de salaristabel voor Rijkspersoneel hadden opgenomen. Publicatie van sector-specifieke circulaires moet nog wel plaatsvinden. Origineel bericht 05-09-2022 - Ter informatie: Volgens verwachting zou afgelopen week publicatie plaatsvinden van de circulaires met daarin de officiële bedragen voor de bestuurders decentrale overheid. Gezien het feit dat het salaristijdvak voor Gemal een week eerder begon dan gemiddeld gebruikelijk (namelijk de 29e), hadden we ervoor gekozen om ook alvast de betreffende bezoldigingsbedragen mee te nemen in de salaristabel voor Rijkspersoneel.  Nu publicatie van de circulaires onverwacht toch nog op zich laat wachten, en in de loop van deze week de eerste overheidsorganisaties hun salarissen zullen laten vervaardigen, zullen we dit mogelijk heroverwegen: wanneer publicatie niet binnen enkele dagen plaatsvindt, zullen we een nieuwe versie van de salarisregeling klaarzetten bij Zend en Ontvang met daarin voor de bestuurders nog de ‘oude’ bedragen. Aanpassing van hun bezoldigingsbedragen in Gemal zal dan pas volgende maand met terugwerkende kracht plaatsvinden. We houden je op de hoogte. CAO Gemeenten / SGO 2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s In het kader van de WNRA had de Vereniging Nederlandse Gemeenten besloten dat organisaties, niet zijnde gemeentes, met ingang van 2020 niet langer aangesloten konden zijn bij de VNG. Daarom was een aparte werkgeversvereniging opgericht voor organisaties die geen gemeente zijn maar wel (deels) gemeentelijke taken uitvoeren en daarbij dezelfde arbeidsvoorwaarden als die in de Cao Gemeenten volgen: de Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, SGO. De veiligheidsregio’s nemen een bijzondere positie in, omdat ze tot nu toe nog steeds uitgesloten zijn van de WNRA en nog steeds qua rechtspositie vallen onder de CAR/UWO en niet de CAO gemeente. Ook voor deze doelgroep is nu per 01-01-2022 een afzonderlijke werkgeversvereniging opgericht: de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). De afspraken, gemaakt in de recente CAO gemeenten, zijn ook afzonderlijk bekrachtigd door de WVSV, met enkele bijzonderheden voor FLO’ers.   Vanaf 1 januari 2022 maakt de WVSV, namens de veiligheidsregio’s, afspraken met de vakbonden over het collectief aan arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Dit doen zij samen in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV). Uit overleg, dat we op reguliere basis met de werkgeversvereniging hebben, blijkt ook dat hun verwachting is dat deze arbeidsvoorwaarden zullen gaan afwijken van die van de gemeenten.   Om hierop voorbereid te zijn, nemen we in Gemal met ingang van periode 2022-10 voor deze doelgroep een nieuwe code CAO en code salarisregeling in gebruik: 82 = Veiligheidsregio’s. In Payroll Gemal zullen we de arbeidsvoorwaardelijke aansturingen, die nu gekoppeld zijn aan code CAO 27 Gemeente, kopiëren voor de nieuwe CAO 82 Veiligheidsregio’s. De bestaande salarisregeling voor Gemeenten (code salarisregeling 34) kopiëren we naar de nieuwe code salarisregeling 82. Berichtgeving, zoals in de Releasenotes voor de nieuwe CAO, zullen we vooralsnog publiceren onder het kopje CAO gemeenten, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de nieuwe CAO. Vooralsnog zijn er op gebied van arbeidsvoorwaarden of salarisregeling verder geen wijzigingen bekend, maar het is wel gewenst hierop voorbereid te zijn. In september starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO gemeenten. Zodra die nieuwe CAO eenmaal definitief is, zullen de afspraken hierin dus nog niet voor de Veiligheidsregio’s toegepast mogen worden en op dat moment (of zelfs eerder bij tussentijdse afspraken) is afzonderlijke aansturing met een eigen code CAO / salarisregeling dus noodzakelijk. Daarom bieden we nu al de mogelijkheid om van de nieuwe aansturing gebruik te maken. Actie Leg met ingang van periode XX vast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diversen, wijzig Code CAO (werkgevercode 03002) naar 82. in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Salarisregelingen, controleer dat bij Code salarisregeling (werkgevercode 03003) de CAO-waarde vastligt (deze waarde wordt automatisch op de salarisregeling, behorende bij CAO 82, gezet, tenzij je die afwijkend had vastgelegd (W-aansturing)). Voer de aanpassing eerst door in een proefproductie in Gemal en beoordeel de resultaten. Leg bijvoorbeeld vast, met terugwerkende kracht, om de resultaten te vergelijken met die van de ‘Gemeente’-aansturing. voor HR Core Beaufort: zie de wijzigingen zoals opgenomen in de releasenotes HR Core Beaufort. CAO Gemeenten / SGO 2022-10/15 Vervallen minimum (change 3689687) Bij de invoering - met terugwerkende kracht - van de nieuwe CAO gemeenten in 2022-02, golden diverse aanpassingen. Eén van die aanpassingen betrof de invoering van een CAO minimum uurloon van € 14,00. Dit resulteerde in een minimum maandloon van € 2184,00. Mede door de invoering hiervan, was het niet langer noodzakelijk om een minimumbedrag te handhaven bij de opbouw IKB van voormalige vakantietoeslag of voormalige eindejaarsuitkering (zie ook schema art. 4.2 lid 1 a en b). We hebben daarom in periode 2022-10 met terugwerkende kracht tot 2022-01 deze aansturing verwijderd [1]. Automatische herrekening 02 In periode 10 zullen we voor medewerkers met salaris onder een minimum salarisgrens een automatische herrekening uitvoeren. Je herkent deze herrekening in MSG op het mutatieverslag aan reden 02. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div. vakantietoeslag bij Minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206). GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 01 Eindejaarsuitkering 1 bij jaarminimum uitkering (werkgevercode 25012). CAO GGZ 2022-10/16 Balansbudget bijhouden in de functie voor persoonlijk budget Wij hebben in de eerdere berichtgeving omtrent het Balansbudget aangegeven dat als een werknemer het Balansbudget gebruikt voor opleiding of studie, je het saldo zou kunnen bijhouden middels de functionaliteit voor Persoonlijk Budget in Gemal. Helaas is onze berichtgeving op dit punt niet eenduidig geweest. Wij hebben in release 2022-07/18 beloofd met een nadere instructie te komen hoe je het budget voor opleiding of studie kunt opnemen in een Persoonlijk Budget. In release 2022-09/21 hebben we aangegeven dat deze instructie reeds in 2022-07 geleverd is. Tussentijds is er wel een instructie opgenomen in de Gemal handleiding, hoofdstuk CAO-Inrichting → Geestelijke Gezondheidszorg → 3.4 Balansbudget. Hier is echter nooit ruchtbaarheid aan gegeven. Bovendien blijkt deze instructie niet bijgewerkt te zijn. In deze instructie werd aangegeven dat je de uitkering op uitvoercode 01004 zou moeten blokkeren, terwijl we in release 2022-09/21 juist hadden onderstreept dat dit niet langer de bedoeling is. Allereerst onze excuses voor deze onduidelijkheden. We hebben de instructie gecorrigeerd en hieronder vermeld. Tegelijk met het plaatsen van deze release notes zal ook de handleiding worden bijgewerkt, zodat je altijd de instructie kunt nalezen. Instructie Balansbudget inzetten voor studie / opleiding Het Balansbudget betaalt Gemal als gebruikelijk uit op uitvoercode 01004. Ook als de werknemer het budget omzet naar een budget voor studie / opleiding laat je deze betaling staan. Dit is noodzakelijk omdat de werknemer op het moment van toekenning pensioenpremie moet betalen over het budgetbedrag. De bruto uitbetaling boek je vervolgens tegen door hetzelfde bedrag negatief vast te leggen op een bruto diversen code naar keuze. Je kunt in Gemal het saldo voor studie / opleiding bijhouden, hiervoor gebruik je de functie voor Persoonlijk Budget. We hebben de naam van de uitvoercodes van PB1 aangepast naar “balansbudget”. Met invoercode 02604 corr. Saldo PB1 boek je het bruto bedrag dat is uitbetaald op uitvoercode 01004 op als saldo in Persoonlijk Budget 1. Het saldo is te zien op de strook van de betreffende werknemer in blok 3 rechts onderaan de strook en op uitvoercode 02845.  Het saldo blijft in dit budget staan, totdat het opgenomen wordt. Bij opname gebruik je opnieuw invoercode 02604 corr. Saldo PB1, maar dan leg je het opgenomen bedrag negatief vast. Als de werknemer nog saldo in het budget heeft zitten op het moment dat er een nieuwe uitbetaling van Balansbudget is, dan kun je de nieuwe betaling gewoon bijstorten met invoercode 02604 corr. Saldo PB1. Let op: hoewel je hetzelfde bruto bedrag aan Balansbudget uitbetaalt en weer inhoudt, is er wel een netto effect voor de werknemer. De oorzaak is dat de werknemer bij toekenning van het budget wel pensioenpremie moet betalen over het budgetbedrag. Let op: er is Gemal geen automatische check op het feit dat het saldo maximaal 3 kalenderjaar mag worden opgespaard. Dit dien je zelf bij te houden.  CAO Kinderopvang 2022-10/17 CAO Kinderopvang - Minimumbedrag Vakantietoeslag onjuist Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de releasenotes van september meldden we dat voor de CAO Kinderopvang het bedrag minimum vakantietoeslag, werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag, was aangepast. We stellen nu echter vast dat dit niet correct gebeurd is en bereiden een tussentijdse release voor. Deze tussentijdse release komt vanaf vrijdag 16 september beschikbaar.  Wat fout is gegaan is dat de werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag nu van januari 2021 tot en met juni 2022 een te hoge waarde van 2177,76 (181,48 euro per maand) heeft. En in september 2022 een te lage waarde van 2166,96 (180,58 euro per maand). Alleen de maanden juli en augustus 2022 hadden de correcte waarde. De tussentijdse release corrigeert de incorrecte periodes voor werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag naar de juiste waarde. Acties Mocht je al een salarisproductie gedraaid hebben voor periode 9, dan adviseren we om een vervangende correctieproductie te draaien vanaf 16 september (dus na de tussentijdse release). In deze vervangende correctierun selecteer je de dienstverbanden die in de salarisproductie een waarde of herrekeningsverschil hebben in enige periode vanaf 01-2021 t/m 09-2022 op code 01887 Aanv. minimum VT. Voor deze dienstverbanden voer je in de vervangende correctieproductie de mutaties op die je in de salarisrun ook hebt opgevoerd. Mocht je nog geen salarisproductie voor de maand september hebben gedraaid, dan adviseren we te wachten met draaien tot vrijdag 16 september. CAO Kraamzorg 2022-10/18 Nieuwe CAO kraamzorg [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Op 1 september is het onderhandelingsakkoord van de cao kraamzorg definitief geworden. Daarin is onder andere een salarisverhoging afgesproken per 1 maart 2022.   Wij hebben de nieuwe salaristabellen van de werkgeversvereniging ontvangen en zullen deze in een tussentijdse release opleveren in de nacht van 6 op 7 september.  Daarom willen we je vragen te wachten met het draaien van de salarisproductie van september, tot deze tussentijdse release is geweest, zodat deze aanpassing hierin kan worden meegenomen. Er zal ook een automatische herrekening plaatsvinden.  De andere wijziging die geldt per 1 maart 2022, is de aanpassing van normuren per jaar van 1878 naar 1872 uur. Hierop hebben we werkgevercode 03315 normuren t.b.v. bezetting aangepast per 1 maart 2022. Werkgevercode 03300 Normuren fulltime per periode staat al op 156 uur conform specificatie. Overige wijzigingen uit het akkoord (zoals de verhoging van de reiskosten per kilometer) gelden vanaf een latere ingangsdatum en wij zullen je te zijner tijd hierover informeren.  Als je de salarisproductie van september al hebt gedraaid, dan is het advies om of een overdraai van de salarisproductie, of een vervangende correctieproductie af te roepen. Automatische herrekening  Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 09-13 Actie Op 7 september kan je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij 'zenden en ontvangen'. Als je de salarisproductie van september al hebt gedraaid is het advies om of een overdraai van de salarisproductie, of een vervangende correctieproductie te doen. CAO Onderwijs 2022-10/19 CAO VO - Nieuwe CAO 2022 Eenmalig uitkering OOP Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2022. Daarin is ook een structurele uitkering van € 275,00 per oktober 2022 voor het OOP opgenomen. Voor de uitkering OOP is EJU-8 ingericht. De inrichting van deze uitkering OOP: De wijziging voor de uitkering OOP wordt zonder automatische aansturingen uitgevoerd. Je geeft op bij welke medewerker(s) deze uitkering van toepassing moet zijn. Het bedrag van € 275  is ingericht bij bedrag 2 Bij recht op de uitkering OOP, moet de invoercode 00628 met de waarde 0,04 (bedrag 2)) opgegeven worden per 1-11-2021. De toelage wordt dan opgebouwd vanaf november 2021. De uitkering is pensioengevend. De uitkering is gemaximeerd op € 275.  Bij de berekening van deze uitkering werken onderstaande verlofkortingen verlagend door: korting ouderschapsverlof korting onbetaald verlof korting zorgverlof-kort korting zorgverlof-lang korting calamiteitenverlof seniorenverlof Actie Uitkering OOP zelf vastleggen: Je kunt invoercode 00628 met de waarde 0,04 (bedrag 2) stam opgeven per 2021-11-01 bij iedere medewerker die de uitkering moet ontvangen. Controleer in Gemal Direct Inrichting of u in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd bij eindejaarsuitkering 8 (en de teksten van uitvoercodes) en verwijder deze zo nodig. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 00628 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties.    Meer informatie [1] Code CAO = 26 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). CAO Provincies  2022-10/20 Nieuwe CAO 2022 - 2023 Het onderhandelaarsakkoord is inmiddels bekrachtigd door de achterban van werkgevers en werknemers. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de verwachting uitgesproken dat in november de loonafspraken verwerkt gaan worden. Op dit moment zijn de bedragen echter nog niet bekendgemaakt en leven er ook nog interpretatieverschillen met betrekking tot uitvoering van de CAO. We houden je op de hoogte over de verdere ontwikkelingen. CAO Provincies 2022-10/21 CAO gemeente, provincies, waterschap [1] Update: Inmiddels heeft ook publicatie plaatsgevonden van de sector-specifieke circulaires over de doorwerking van de CAO Rijk voor de salarissen en toelagen. Voor de sector provincies betreft dit “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van provincies” dd 21-09-2022. Hierin is onder andere ook opgenomen dat de commissaris van de Koning en de gedeputeerden ook in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering van december 2022 en april 2023. We komen te zijner tijd terug op deze uitkeringen.   Onderstaand bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 06-09-2022 - Inmiddels heeft publicatie plaatsgevonden van de "Regeling tot wijziging van enige wetten en besluiten in verband met de CAO-Rijk 2022-2024" met daarin onder andere de bezoldigingsbedragen voor de bestuurders zoals we die ook al in de salaristabel voor Rijkspersoneel hadden opgenomen. Publicatie van sector-specifieke circulaires moet nog wel plaatsvinden. Origineel bericht 05-09-2022 - Ter informatie: Volgens verwachting zou afgelopen week publicatie plaatsvinden van de circulaires met daarin de officiële bedragen voor de bestuurders decentrale overheid. Gezien het feit dat het salaristijdvak voor Gemal een week eerder begon dan gemiddeld gebruikelijk (namelijk de 29e), hadden we ervoor gekozen om ook alvast de betreffende bezoldigingsbedragen mee te nemen in de salaristabel voor Rijkspersoneel.  Nu publicatie van de circulaires onverwacht toch nog op zich laat wachten, en in de loop van deze week de eerste overheidsorganisaties hun salarissen zullen laten vervaardigen, zullen we dit mogelijk heroverwegen: wanneer publicatie niet binnen enkele dagen plaatsvindt, zullen we een nieuwe versie van de salarisregeling klaarzetten bij Zend en Ontvang met daarin voor de bestuurders nog de ‘oude’ bedragen. Aanpassing van hun bezoldigingsbedragen in Gemal zal dan pas volgende maand met terugwerkende kracht plaatsvinden. We houden je op de hoogte. CAO Sociaal werk 2022-10/22 Inrichting grondslag IKB Van de werkgeversvereniging van de CAO Sociaal Werk hebben wij onderstaande schema ontvangen: Aan de hand van dit schema hebben we de CAO-inrichting in Gemal bekeken en hebben we één wijziging aangebracht. Dit betreft de grondslag 55176 (grondslag IKB-2), waar de uitvoercodes 01302 Betaald oud verl en 01071 Ouderschaps-verl. in zijn opgenomen. Deze uitvoercodes waren opgenomen met waarde 1 (tellen in grondslag), maar zouden eigenlijk moeten worden opgenomen met een 5 (telt in de grondslag als een percentage). De reden is dat de uitvoercodes 01071 en 01302 zelf het gevolg zijn van een grondslag (respectievelijk 55118 en 55117) en daarom moet er gekeken worden welke overeenkomstige uitvoercodes de grondslagen 55118/55117 en 55176 hebben. Alleen deze uitvoercodes moeten worden meegerekend voor de grondslag IKB 2 (55176).    Zie onderstaand rekenvoorbeeld ter illustratie van de werking van waarde 5: - uitvoercode 01001 salaris = € 1000. - uitvoercode 00700 bruto div = € 100. - uitvoercode 00701 bruto div = € 200.   In de grondslag van werkgevercode 55118 Uc in grondslag ouderschapsverlof is opgenomen: uitvoercode 01001 en 00700: resultaat grondslag = € 1100. Er is 10% ouderschapsverlof vastgelegd. - werkgevercode 13023 = 2 (doorbetalen bij verlof obv dezelfde grondslag als de korting). - werkgevercode 13024 = 40% (percentage doorbetalen bij verlof). - uitvoercode 01071 korting ouderschapsverlof = € 1100 x 10% =  € 110. - uitvoercode 00637 OSV doorbet. = 40% x € 110 = € 44.   In de grondslag van werkgevercode 55176 Grondslag IKB-2 is opgenomen: - uitvoercode 01001 salaris = 1. - uitvoercode 00701 bruto div = 1. - uitvoercode 01071 korting ouderschapsverlof = 5. - uitvoercode 00637 OSV doorbet. = 5.   Uitvoercode 01071 was berekend over uitvoercode 01001 én 00700, maar alleen uitvoercode 01001 zit in de grondslag van werkgevercode 55118 én werkgevercode 55176. Daarom wordt uitvoercode 01071 fictief opnieuw berekend met behulp van de berekening: uitvoercode 01071 = 10% x € -1000 = € -100.   Uitvoercode 01071 wordt dus geteld voor 100/110 = 90,90%. Dit percentage wordt bewaard. Deze berekening wordt achter de schermen uitgevoerd voor de bepaling van de grondslag van werkgevercode 55176 en niet gepresenteerd.   Voor uitvoercode 00637 wordt een fictieve koppeling gemaakt, waardoor ook gekeken wordt naar de grondslag van werkgevercode 55118 en 55176 via het percentage uit de vorige stap. - uitvoercode 01071 korting ouderschapsverlof werd geteld voor 90,90%. - uitvoercode 00637 moet dan tegen hetzelfde percentage geteld worden: € 44 x 90,90% = € 40. Resultaat grondslag van werkgevercode 55176 = uitvoercode 01001 + 00701 + 01071 + 00637 = € 1000 + € 200 - € 100 + € 40 = € 1140.   Voor meer informatie over de werking van de waarde 5 in grondslagen verwijzen we graag naar paragraaf 1.3 van het hoofdstuk grondslagen in de Gemal handleiding. Herrekening Er zal ook een automatische herrekening plaatsvinden die te herkennen is aan reden 10-04 in MSG en eventueel effect zal hebben op het recht IKB. CAO Universitair Medische Centra (UMC)  2022-10/23 Aanpassing inrichting TVO- toelage verzwarende omstandigheden Per augustus is de inrichting van diverse werkgevercodes aangepast, naar aanleiding van de nieuwe CAO. Hierin is de waarde van werkgevercode 08136 - Bedrag invoercode 01014 en 01019 foutief aangepast. De waarde stond op 12.265 euro, maar had 11786 euro moeten zijn. Dit is nu aangepast. Herrekening Er zal ook een automatische herrekening plaatsvinden, die te herkennen is aan reden 10-09 in MSG. Hierin worden de medewerkers herrekend die vanaf augustus 2022 invoercodes 1014 of 1019  hebben. CAO VVT  2022-10/24 Derde WW jaar en WGA-hiaat herverzekering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Onlangs heeft Actiz ons geïnformeerd dat de verzekering voor het derde WW-jaar (PAWW) per 01-10-2022 zal worden stopgezet. In plaats daarvan is er bij Loyalis een verzekering afgesloten voor het derde WW-jaar.  In combinatie daarmee wordt er een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten (“WGA-hiaat”).  De herverzekering van het 3e WW-jaar gaat in per 01-10-2022 en de bestaande verzekering bij PAWW loopt van rechtswege af per 01-10-2022. Voor de WGA-hiaat verzekering hoeft pas per 01-01-2023 premie te worden betaald. Dit in verband met het opzeggen van je eventueel bestaande huidige verzekering.  Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij graag naar het mailadres dat voor dergelijke vragen beschikbaar is gesteld: vvt@montaepartners.nl. Wij hebben inmiddels duidelijkheid verkregen over de inrichting van het 3e WW jaar en de WGA-hiaat verzekering. De inrichting zullen we opleveren in de periode dat de eerste premie-inning plaatsvindt: De inrichting van het 3e WW jaar in release 10-2022 De inrichting van de WGA-hiaat verzekering in release 01-2023 We zullen de regeling 3e WW-jaar inrichten op premie diverse verzekeringen regeling 13 en de WGA-hiaat verzekering op regeling 14. Dit is noodzakelijk omdat de regelingen een verschillende grondslag kennen.  De start van de verzekering voor het 3e WW jaar is al erg dichtbij. Daarom hebben we hieronder alvast de specificaties voor je uiteengezet. Extra informatie over de WGA-hiaat verzekering volgt in de informatie voor release 01-2023. Specificaties inrichting 3e WW jaar De inrichting voor het 3e WW jaar is vastgelegd op de regeling voor Premie diverse verzekeringen (VRZ regeling) 13. Werkgevercode Waarde 05001 Code soort grondslag 2 - Jaarcumulatieve grondslag 05008 Code omrekening periode grondslag 4 - Niet naar rato berekenen 05013 Maximum grondslag VRZ regeling 59706.00 (maximum SV loon) 05014 Code afronding grondslag 1 - Afronden 05018 Percentage inhouding 0.126% 05019 Percentage afdracht 0.126% 05025 Code beëindiging VRZ regeling 2 jaar voor AOW leeftijd, peilen op laatste dag van de maand 05029 Code pensioenregeling VRZ regeling 0 - standaard - we hebben deze code niet vastgelegd met waarde 5 - PAWW omdat bij die waarde herrekeningen over vorig jaar in het huidige jaar worden geboekt. Dat is een specifieke eis van PAWW die niet geldt voor Loyalis.    In de grondslag (werkgevercode 55168) is alleen uitvoercode 01598 Loon SV opgenomen met waarde 1 - tellen. We hebben de tekstuele weergave gewijzigd van de gebruikte codes voor deze regeling. Code Tekst Werkgevercode 55168 Grondslag Loyalis 3e WW jaar Invoercode 02177 Cd pr WW Loyalis Uitvoercode 01318 Premie WW Loyalis Uitvoercode 01582 Afdrgrsl WW Loyali Uitvoercode 01583 Afd.pr.WW Loyalis Uitvoercode 02638 Jaargrsl WW Loya   Indien een andere naamgeving je voorkeur heeft, dan kun je deze zelf wijzigen: De naamgeving van de grondslag wijzig je onder Werkgevergegevens → Werkgever, extra → Tekst bij regeling De naamgeving van in- en uitvoercodes wijzig je onder Werkgevergegevens → In- en uitvoercodes → Tekst bij in- / uitvoercode Aandachtspunten Er is géén automatische afdracht ingericht. Loyalis brengt op basis van de totale loonsom een premie in rekening en zal deze aan je factureren. Deze loonsom zal door Loyalis eenmaal worden opgevraagd bij aanvang van de verzekering en vervolgens na afloop van ieder jaar vóór 1 april. Op basis van die opgave wordt een premie herberekend. Loyalis heeft aangegeven dat als je in 2023 nog wijzigingen vastlegt over 2022, dat je deze wijzigingen kunt meenemen in de loonsom die je aan Loyalis verantwoordt. Je dient echter vóór 1 april 2023 de loonsom over 2022 aan te leveren. Als je na die tijd nog significante wijzigingen doorvoert over 2022, dan kun je contact opnemen met Loyalis om te bespreken of dit gevolgen heeft voor de premie over het oude jaar. De maximum grondslag (werkgevercode 05013) hebben wij ingericht met het maximum SV loon (€59706,00). Het zou dan logisch zijn om per maand te rekenen met 1/12 van dit bedrag, te weten €4975,50. Uit onze testen blijkt dat Gemal vanuit een oudere berekeningsstructuur rekent met €59706,00 / 260 SV dagen per jaar x 21,67 SV dagen in de maand. Met enkele afrondingen komt Gemal dan op een maximum grondslag per periode van €4976,08. Dit verschil leidt tot een premie-afwijking van slechts 0,007ct. Wij hebben besloten deze berekening aan te passen per 01-2023. We kunnen de wijziging namelijk alleen doorvoeren voor alle VRZ regelingen gelijktijdig. Dit zou tot vervelende herrekeningsverschillen kunnen leiden bij werkgevers die andere VRZ regelingen gebruiken.  Bij aanvang van de verzekering kun je de loonsom voor het 3e WW jaar als volgt bepalen: Als je productie 10-2022 reeds gedraaid hebt, is de grondslag voor VRZ regeling 13 beschikbaar. Je neemt in dat geval de totaalwaarde van uitvoercode 01582 Afdrachtgrondslag VRZ 13. Deze waarde kun je vermenigvuldigen met 12 om tot een jaarbedrag te komen. Als je productie 10-2022 nog niet gedraaid hebt, kun je zelf een rapportage maken waarin je de werknemers selecteert die deelnemen aan de regeling. Dat zijn in principe de werknemers bij wie invoercode 02315 Code pensioenfonds is vastgelegd met waarde A - PFZW (zie ook hieronder bij actie). Van deze werknemers neem je de waarde van uitvoercode 01598 Loon SV. Ook dit loon kun je weer omrekenen naar een jaarwaarde door te vermenigvuldigen met 12.  Actie Zoals in het voorgaande bericht aangegeven, dien je in productie 10-2022 zelf de PAWW premie stop te zetten. Dit doe je door invoercode 02183 te verwijderen bij alle werknemers. In HR Core kan je dit doen door een collectieve mutatie op te geven bij rubriek P02183. In 10-2022 activeer je bovendien de premie-inning voor de verzekering van het 3e WW jaar bij Loyalis. Hiertoe leg je invoercode 02177 (HR Core rubriek P02177) vast bij alle werknemers die in aanmerking komen voor deze verzekering. De regeling is van toepassing op alle werknemers die een arbeidscontract hebben en tevens pensioenpremie afdragen aan PFZW. In Gemal herken je deze werknemers aan het feit dat invoercode 02315 Code pensioenfonds is vastgelegd met waarde A - PFZW. Eventuele eigen comprimeertotalen, journaalposten en cumulaties dien je zelf aan te passen aan de nieuwe situatie. CAO Waterschappen 2022-10/25 CAO gemeente, provincies, waterschap [1] Update: Inmiddels heeft ook publicatie plaatsgevonden van de sector-specifieke circulaires over de doorwerking van de CAO Rijk voor de salarissen en toelagen. Voor de sector waterschappen betreft dit “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van waterschappen” dd 21-09-2022. Hierin is onder andere ook opgenomen dat de voorzitter en leden dagelijks bestuur ook in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering van december 2022 en april 2023. We komen te zijner tijd terug op deze uitkeringen.   Onderstaand  bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 06-09-2022 - Inmiddels heeft publicatie plaatsgevonden van de "Regeling tot wijziging van enige wetten en besluiten in verband met de CAO-Rijk 2022-2024" met daarin onder andere de bezoldigingsbedragen voor de bestuurders zoals we die ook al in de salaristabel voor Rijkspersoneel hadden opgenomen. Publicatie van sector-specifieke circulaires moet nog wel plaatsvinden. Origineel bericht 05-09-2022 - Ter informatie: Volgens verwachting zou afgelopen week publicatie plaatsvinden van de circulaires met daarin de officiële bedragen voor de bestuurders decentrale overheid. Gezien het feit dat het salaristijdvak voor Gemal een week eerder begon dan gemiddeld gebruikelijk (namelijk de 29e), hadden we ervoor gekozen om ook alvast de betreffende bezoldigingsbedragen mee te nemen in de salaristabel voor Rijkspersoneel.  Nu publicatie van de circulaires onverwacht toch nog op zich laat wachten, en in de loop van deze week de eerste overheidsorganisaties hun salarissen zullen laten vervaardigen, zullen we dit mogelijk heroverwegen: wanneer publicatie niet binnen enkele dagen plaatsvindt, zullen we een nieuwe versie van de salarisregeling klaarzetten bij Zend en Ontvang met daarin voor de bestuurders nog de ‘oude’ bedragen. Aanpassing van hun bezoldigingsbedragen in Gemal zal dan pas volgende maand met terugwerkende kracht plaatsvinden. We houden je op de hoogte. CAO Ziekenhuizen 2022-10/26 Cao ziekenhuizen trede 8 van schaal 103 [1]   Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. We hebben in 1-1-2022, naar aanleiding van communicatie die destijds werd verstrekt aan ons vanuit de NVZ, de schaal voor medewerkers die een opleiding volgen tot medisch specialist (AIOS), ziekenhuisapotheker, klinisch-chemicus of klinisch fysicus met één extra trede uitgebreid. Dit betrof trede 8 van salarisschaal 103 in Gemal met inpasnummer 47.  Nu blijkt dat op een later moment de datum 1-7-2022 op de website van de NVZ is geplaatst. In een eerdere versie van de volledige cao-tekst, die dit jaar is gepubliceerd stond de extra trede ook vermeld, maar dan met een ingangsdatum van 1-1-2023.  We werden geattendeerd op deze inconsistentie en hebben bij NVZ navraag gedaan. 1-7-2022 blijkt nu de correcte ingangsdatum te zijn.  Gezien er in de periode januari - juni 2022 werknemers zijn geweest die door een periodiek in deze trede zijn terechtgekomen, zijn er werknemers die een te hoog bedrag aan salaris hebben ontvangen gedurende de periode dat ze door hun periodiek in trede 8 terecht kwamen en 1 juli. Afhankelijk van de periode waarin de werknemer een periodiek heeft ontvangen en het deeltijdpercentage van de werknemer kan dit om uiteenlopende bedragen gaan. We hebben ervoor gekozen om de salarisschaal niet met terugwerkende kracht aan te passen, omdat dit zou leiden tot vorderingen voor de betreffende werknemers. Gezien deze bijzondere gang van zaken willen we je als werkgever de keuze laten of je deze bedragen wilt terugvorderen bij de betreffende werknemers. Hieronder zullen we de stappen beschrijven die je kan ondernemen om de betreffende werknemers te identificeren en de keuzes die je hebt wat betreft het teveel betaalde bedrag aan salaris.  Actie Om de werknemers te identificeren dien je de stappen uit het bijgevoegde PDF document te volgen. Als je ervoor kiest om de werknemers het teveel betaalde bedrag aan salaris te laten houden dan hoef je geen verdere actie te ondernemen.  Als je ervoor kiest om het bedrag bij de werknemers terug te vorderen is het advies om ze, vanaf de periodiekdatum waarop ze in trede 8 zijn terechtgekomen, weer terug te zetten naar trede 7. Vanaf periode 7 (juli) kunnen de werknemers die recht hadden op een periodiek alsnog hun periodiek ontvangen en dien je ze dan weer in trede 8 te zetten. Voor deze mutaties kan je invoercode 02326 anciënniteit gebruiken en daar de waarde (trede) 7 of 8 opgeven. CAO Ziekenhuizen 2022-10/27 Trede 8 van schaal 103 (extra toelichting) Zoals in het stukje hierboven (dat op de community heeft gestaan) wordt vermeld, kun je het te veel betaalde bedrag desgewenst terugvorderen van de werknemer, door de periodiek terug te draaien als deze vóór juli heeft plaatsgevonden.  Voor een instructie hoe je dit in Beaufort kunt doen, verwijzen wij graag naar de release notes van Beaufort.  CAO Ziekenhuizen  2022-10/28 Extra inrichting bij AMS In de handleiding staan adviezen voor het aanpassen van de werkgevercodes bij Medisch specialisten. Hierin is wel werkgevercode 03300- uren per periode opgenomen,  maar niet 03319 - uren per week.  We hebben meldingen gekregen dat bij aanleveringen aan PFZW de weekuren niet correct staan. Dit zal aangepast worden in de handleiding. Deze werkgevercode zal waarde 45 moeten krijgen. Let hierbij op: dit kan invloed hebben op verlofregelingen welke rekenen met de uren per week.     Automatische herrekeningen 2022-10/29 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)   reden betreffend onderwerp in deze release notes 10-02 CAO Gemeenten / SGO - Vervallen minimum 10-03 Bijdrage ZVW premie buitenland (uvc 01394) wordt niet berekend bij negatief netto loon (change 3688187) 10-04 Grondslag IKB cao Sociaal werk 10-05 Inpasnummer maximum ORT CAO ambulancezorg 10-06 PAWW - premie over nabetaling 2021 niet afgedragen (change 3697271) 10-07 Deze herrekening is vervallen. 10-08 Budget en kortingen (change 3790108) 10-09 CAO-ziekenhuizen - herrekening tgv TVO      
Volledig artikel weergeven
28-09-2022 19:00 (Bijgewerkt op 16-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2448 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd 2022-05/1 Opschonen aansturing papieren output Per november is het printen van de output (behalve het werknemersexemplaar van de salarisspecificatie en de jaaropgave) gestopt. In deze release gaan we de aansturingen opschonen. Tevens gaan we de oude aansturing van het printen van het werknemersexemplaar van de salarisspecificatie en de jaaropgave overhevelen van werkgevercode 90001 naar werkgevercode 90101. Ook komen de corresponderende tellers te vervallen.  Andere aansturing Digitaal Dossier/COOL-bestand Met de opschoning is de oude aansturing voor de module COOL (Computer Output OnLine) vervallen. Hoewel de ondersteuning al jaren geleden gestopt is, werden er nog altijd COOL-bestanden aangemaakt. Als je nog behoefte hebt aan COOL-bestanden, dan kan je dat nog steeds afroepen, maar dan met de nieuwe werkgevercode 90200 Salarisdossier bestand per ceanummer in Zenden & Ontvangen met de waarde 1 (= kopie Salarisdossier bestand beschikbaar stellen in Zenden & Ontvangen). Dit bestand is per ceanummer en bevat alle aangemaakte overzichten. Zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Salarisdossier > Algemeen. Let op: als je het COOL-bestand wilt blijven ontvangen, moet je werkgevercode 90200 vastleggen met de waarde 1. 2022-05/2 Grondslag voor gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof Naar aanleiding van meldingen is gebleken dat voor de berekening van de doorbetaling van ORT tijdens vakantieverlof de uren van meerwerk 2 niet werden meegeteld. Uit eigen testen bleek toen ook dat stakingsuren niet werden geteld. Hierdoor was het resultaat van uitvoercode 02096 niet correct. Het resultaat van uitvoercode 02096 was tot nu toe ''hardcoded'' opgenomen in de programmatuur van Gemal. Mede naar aanleiding van de geconstateerde tekortkoming is besloten om voor uitvoercode 02096 een aparte grondslag op te nemen. Vanaf deze release is er een nieuwe grondslag waarmee de gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof (uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv) berekend worden. Gegeven: uitvoercodes in grondslag gewerkte uren ORT vakantieverlof. Vastleggen: werkgevercode 55389. 0 (of niet vastgelegd) = eerder opgegeven waarde vervalt; 1 = telt in de grondslag; 8 = niet opnemen bij vaststelling van de grondslag; 9 = negatief tellen in de grondslag. Met deze grondslag kun je de berekening van uitvoercode 02096 aansturen. Automatische herrekening 05-06 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor werknemers met uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv en aanwezigheid van een verlofkorting (uitvoercodes 02236 t/m 02240 of 02272 t/m 02280 in 2022). Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Melding en Oplossing Daarnaast is geconstateerd dat kortingen als gevolg van de verlofregelingen niet goed zijn doorberekend in uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv vanaf januari 2022. Dit wordt hersteld met de automatische herrekening. Doordat in de aangepaste werkwijze de uren voor meerwerk 2 en de stakingsuren ook worden meegeteld heeft dit, voor zover van toepassing een kleine nabetaling tot gevolg bij uitvoercode 01100 ORT vakantieverlof. Actie Indien je in het huidige jaar geen verschillen wenst op uitvoercode 02096 gwrkte urn ORT vv, moet je de hierna genoemde codes uit de grondslag halen door deze op te nemen met waarde 8. Het gaat hier om de uitvoercodes 02236 t/m 02240 en 02272 t/m 02280. Het advies is wel om de grondslag voor 2023 weer terug te zetten. 2022-05/3 Wijziging naamgeving en nieuwe in- en uitvoercodes voor WW, WIA en Wajong uitkeringen (vervolg) Wij werken momenteel aan een modernisering van de functionaliteit voor het verwerken van WW, WIA en Wajong uitkeringen in Gemal. In release 2022-03/04 hebben wij reeds bericht dat we in voorbereiding op deze moderniseringsslag de naamgeving van enkele in- en uitvoercodes gewijzigd hebben en nieuwe codes hebben geïntroduceerd. In deze release zetten we de volgende stap en hebben we wederom codes toegevoegd en naamgeving van codes gewijzigd. De nieuwe codes zijn nog niet opgenomen in HR Core en heb je vooralsnog niet nodig. Zodra deze codes een functie krijgen, zullen wij je hierover informeren. Invoercodes 01884 Perc min gar ln (nieuw) 02457 WG/WN bet uitker (was SV pl WW/WAO-WIA) 02618 Perc aanv WIA (was Perc.WAO-WIA) 02619 Omrekprc garln WIA (was Perc.loonaanvul) Uitvoercodes 01871 brt garln wachtg (was garantiel. wachtg) 01884 min garantiel (nieuw) 01896 net garln wachtg (nieuw) 2022-05/4 Presentatie uitvoercode 01570 Tijdens analyse omtrent het vereenvoudigen van de uitkeringsmethode in Gemal werd geconstateerd dat uitvoercode 01570 corr.loon SV in een uitkeringssituatie niet altijd correct gepresenteerd wordt op de loonstaat. Er werd geen rekening gehouden met uitvoercode 01311 reeds betaald, waardoor het bedrag op uitvoercode 01570 te hoog werd gepresenteerd. Dit is aangepast en vanaf deze release zal uitvoercode 01570 wel correct gepresenteerd worden.  Automatisch herrekening 05-08 We zullen dit met een automatische herrekening corrigeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Wet- en regelgeving 2022-05/5 Betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 mogen alle ouders tijdens het eerste levensjaar van hun kind betaald ouderschapsverlof (in Gemal afgekort als BOSV) opnemen. Dit recht op verlof is in aanvulling op de andere regelingen zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof (AGBV) en regulier ouderschapsverlof. Het betaald ouderschapsverlof duurt maximaal 9 x de arbeidsduur per week en er wordt tijdens dit verlof een uitkering door het UWV verstrekt van 70% van het (maximum) dagloon. Het opgenomen recht op wettelijk betaald ouderschapsverlof wordt in mindering gebracht op het recht op onbetaald of vanuit de CAO betaald ouderschapsverlof. In totaal is er dus altijd recht op 26 maal de arbeidsduur per week betaald + onbetaald ouderschapsverlof. Hoe werkt het vanaf deze release? Wij hebben gekozen voor een andere systematiek dan bij AGBV. Wij hebben een verlofregeling voor je ingericht voor BOSV. Je hoeft dit dus zelf niet meer te doen, tenzij je wilt afwijken van de algemene inrichting. In Gemal is verlofregeling 5 (voormalig de regeling voor levensloopverlof) ingericht voor het BOSV. Wij hebben de omschrijving van de bestaande in- en uitvoercodes hiervoor gewijzigd. De grondslag BOSV is gelijkgesteld aan die van verlofregeling 3 - Ouderschapsverlof. De uitvoercodes die voortvloeien uit BOSV zijn opgenomen in dezelfde grondslagen als de corresponderende uitvoercodes voor ouderschapsverlof. Deze aanpassing is doorgevoerd op A(lgemeen), C(AO) en W(erkgever)-niveau.  Voorbeeld: je hebt uitvoercode 01071 ouderschapsverlof op W-niveau opgenomen in de grondslag van een toelagenregeling. In deze release is automatisch uitvoercode 01302 korting BOSV aan dezelfde grondslag toegevoegd op W-niveau. De tekstuele omschrijving van de codes behorend bij verlofregeling 5 hebben we aangepast conform onderstaande tabel: code omschrijving oud omschrijving nieuw werkgevercode 55117 uitvoercodes in grondslag verlofregeling 5 uitvoercodes in grondslag betaald ouderschapsverlof invoercode 02535 percentage korting verlofregeling 5 percentage BOSV invoercode 03205 verlofregeling 5, uren per week BOSV, uren per week invoercode 03215 verlofregeling 5, uren per maand BOSV, uren per maand invoercode 02536 verlofregeling 5, pensioenpremie BOSV pensioen premie invoercode 03195 verlofregeling 5, verlofpremie PFZW vrijwillige voortzetting BOSV, verlofpremie PFZW vrijwillige voortzetting invoercode 02537 verlofregeling 5, percentage pensioenpremie BOSV, percentage pensioenpremie invoercode 01302 korting verlofregeling 5 korting BOSV invoercode 00639 verlofregeling 5, bedrag doorbetaling BOSV doorbetaling uitvoercode 00639 vrlr 5 doorbet. BOSV doorbetaling uitvoercode 01302 kort verlofreg5 korting BOSV uitvoercode 02275 verl reg 5 uren BOSV uren uitvoercode 02400 vrijwvrtz verl5 vrijwvrtz BOSV Korting op het salaris Net zoals bij AGBV zul je de verlofregeling aansturen door het vastleggen van invoercode 03215 BOSV uren per mnd. Op deze invoercode kun je het opgenomen aantal uren verlof rechtstreeks vastleggen. Vastlegging in percentages, uren per week of als bedrag is ook mogelijk. Het kan dan echter moeilijk zijn om bij te houden hoeveel uur verlof de werknemer in totaal heeft genoten. Gemal berekent - zoals gebruikelijk - een korting op het salaris op basis van de vastgelegde uren en de grondslag van de verlofregeling. Ook uurloners kunnen BOSV opnemen. Bij uurloners is het gebruikelijk dat je alleen de uren aanlevert die de uurloner daadwerkelijk gewerkt heeft. De verlofregelingen worden daarom normaal gesproken niet gebruikt voor uurloners. Voor BOSV sluiten we aan bij deze systematiek. Als je uren BOSV aanlevert, dan berekent Gemal voor die uren wel de uitkering, maar geen korting op het salaris. Daarnaast lever je de uren aan die daadwerkelijk gewerkt zijn, zonder rekening te houden met het verlof. Nieuwe invoercode/uitvoercode Bij BOSV betaal je in principe als werkgever de uitkering namens het UWV aan je werknemer. Je krijgt die uitkering van het UWV vergoed. Op expliciet verzoek kan UWV de uitkering ook rechtstreeks aan de werknemer betalen. Functionaliteit voor die situatie wordt in een toekomstige release toegevoegd. Je wordt hier in de betreffende release nader over geïnformeerd. Om de uitkering correct te kunnen berekenen, is het van belang dat je het dagloon vastlegt dat door het UWV wordt verstrekt. Dit doe je op een nieuwe invoercode: Gegeven: BOSV dagloon. Vastleggen: invoercode 02482. Het dagloon wordt gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 01540 BOSV dagloon. Vaak is het dagloon nog niet bekend op het moment dat het verlof aanvangt. Als je wel verlof vastlegt, maar geen dagloon, dan rekent Gemal met een 'dagloon bij benadering' (uitvoercode 01778), zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap bij 4.7. Let op: dit 'dagloon bij benadering' is nooit exact het dagloon dat het UWV berekent, je dient dus altijd het juiste dagloon (met terugwerkende kracht) vast te leggen. Gemal rekent het dagloon om naar een uurloon uitkering. Vervolgens wordt het uurloon vermenigvuldigd met het aantal uren verlof en het percentage van het dagloon waartegen de uitkering wordt verstrekt (bij BOSV 70%). Dit is het uitkeringsbedrag. Het bedrag wordt gepresenteerd op de nieuwe uitvoercode 00672 BOSV uitkering. Bij maandloners rekent Gemal het dagloon om naar een uurloon volgens de formule: (dagloon x 5) / (fulltime uren per week x parttimepercentage). Bij uurloners wordt gerekend met de formule: uurloon = dagloon / 8. Dit is dezelfde methode als gebruikt wordt voor AGBV en die het meest aansluit bij de berekening die het UWV toepast. Gemal stelt vast hoeveel uren BOSV er zijn opgenomen in de betreffende maand en presenteert dit met uitvoercode 02275 BOSV uren. Het percentage van het dagloon waartegen de uitkering wordt berekend, is door ons vastgelegd met de nieuwe werkgevercode 07104 BOSV % dagloon uitkering. Aanvulling op de uitkering Net als bij AGBV is het mogelijk om vanuit een CAO of als individuele werkgever een aanvulling op de uitkering te betalen. Dit kan op verschillende manieren: - Je kunt een deel van het gedorven salaris doorbetalen. - Je kunt een hoger percentage van het dagloon betalen. - Je kunt boven het maximumdagloon aanvullen. Nieuwe waardes 5 en 6 voor werkgevercode 13023 Gegeven: toepassen aanvulling bij verlofregeling. Vastleggen: werkgevercode 13023. 0 (of niet vastgelegd) = geen aanvulling; 1 = toepassen aanvulling op basis van salaris / werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026; 2 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting; 3 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting, maar minimaal op basis van werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026 in combinatie met werkgevercode 13024; 4 = toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting, maar maximaal op basis van werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026 in combinatie met werkgevercode 13024; 5 (nieuwe waarde) = toepassen aanvulling op basis van het gemaximeerde dagloon; 6 (nieuwe waarde) = toepassen aanvulling op basis van het ongemaximeerde dagloon. - Voor een aanvulling tot het gedorven salaris gebruik je waarde 2. - Voor een aanvulling tot een hoger percentage van het dagloon, maar rekening houdend met het maximumdagloon, gebruik je de nieuwe waarde 5. - Voor een aanvulling tot een hoger (of hetzelfde) percentage, zonder rekening te houden met het maximumdagloon, gebruik je de nieuwe waarde 6. Met werkgevercode 13024 Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling leg je het gewenste percentage vast voor de aanvulling. Dus het percentage van het gedorven salaris óf het hogere percentage van het dagloon. Wil je aanvullen boven het maximumdagloon, maar wel tot 70% van het dagloon, dan leg je 70.00 vast. Nieuwe werkgevercodes Gegeven: uitvoercode dagloon bij aanvulling verlof. Vastleggen: werkgevercode 13016. Als je wilt aanvullen tot een hoger percentage van het dagloon of boven het maximumdagloon, dan moet Gemal weten met welk dagloon de aanvulling berekend wordt. Met deze werkgevercode leg je het nummer vast van de uitvoercode waarop het dagloon wordt gepresenteerd. Voor BOSV hebben wij deze werkgevercode standaard ingericht met waarde 1540 BOSV dagloon. Gegeven: uitvoercode korten op aanvulling verlof. Vastleggen: werkgevercode 13017. Tijdens BOSV wordt een deel van het verlof reeds betaald door het UWV via een uitkering. Die uitkering is een gedeeltelijke doorbetaling bij verlof. Als je afspreekt om tijdens het verlof aan te vullen tot een hoger loon, dan berekent Gemal eerst de totale aanvulling en brengt vervolgens de uitkering op die aanvulling in mindering. Om dit correct te kunnen doen, moet Gemal weten op welke uitvoercode de uitkering gepresenteerd is. Voor BOSV hebben wij deze code standaard ingericht met waarde 00672 BOSV uitkering. Voorbeeld: een werknemer krijgt op basis van 70% van het dagloon een uitkering van € 1400. In de CAO is bepaald dat de uitkering wordt aangevuld tot 100% van het dagloon. Gemal berekent eerst wat de uitkering zou zijn bij 100% van het dagloon, dat is € 2000. Dit bedrag wordt echter niet volledig uitbetaald, omdat de uitkering eigenlijk al een deel van de doorbetaling vormt. Naast de uitkering betaal je een aanvulling van € 2000 -/- € 1400 = € 600, zodat de werknemer in totaal € 2000 aan uitkering + aanvulling (=100% van het dagloon) ontvangt. Te ontvangen bedrag UWV Als je namens het UWV een uitkering aan je werknemer verstrekt, dan vergoedt UWV die uitkering, inclusief een opslag voor de sociale lasten over die uitkering. Je ontvangt van het UWV dus meer dan het uitkeringsbedrag alleen. Gemal presenteert op gebruikelijke wijze het te ontvangen bedrag van het UWV op uitvoercode 01554 te ontvangen. Zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap bij 4.5. Werkgeversbetalingen en UFO-premie Als je namens het UWV een uitkering aan je werknemer verstrekt, dan vergoedt het UWV die uitkering, inclusief een opslag voor de sociale lasten over die uitkering. De UFO-premie vormt een uitzondering op die regel. Het UWV draagt de UFO-premie rechtstreeks af aan het fonds. Als je UFO-premie verschuldigd bent, dan bereken je die dus over het loon exclusief de uitkering. Om deze berekening uit te voeren, leg je net als bij andere uitkeringen in Gemal bij de betreffende werknemer, invoercode 02492 Werkgeversbetaling vast met waarde 2. Zie de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, algemeen bij 3.4. Naamswijziging grondslag werkgevercode 55198 Als een werknemer in een bepaalde periode minder inkomsten geniet wegens ziekte of verlof, dan geef je in de loonaangifte de code ‘incidentele inkomstenvermindering’ aan. Het UWV weet dan dat de betreffende periode niet representatief is voor de vaststelling van een dagloon in de toekomst. Bij BOSV moet net als bij AGBV de code incidentele inkomstenvermindering ‘K’ worden meegegeven. Deze letter staat voor ‘Kindverlof’. In Gemal wordt deze code automatisch gegenereerd als er een resultaat is in de grondslag van werkgevercode 55198. De naam van deze grondslag was nog geijkt op AGBV, maar is nu gewijzigd in Uitvoercodes in grondslag kindverlof LA/UPA. Naast de uitvoercodes voor AGBV hebben we ook de uitvoercodes voor BOSV in deze grondslag opgenomen. Uitzondering dagloon bij benadering Gemal bepaalt het dagloon op basis van het loon SV huidige periode, behoudens enkele uitzonderingen. Bij de introductie van aanvullend geboorteverlof bleek dat het dagloon te laag werd vastgesteld, omdat de uitkering niet het gehele bedrag aan korting dekt. Het SV loon is daardoor lager dan gebruikelijk en daarmee ook het dagloon bij benadering. Dit is destijds opgelost door de uitvoercodes behorende bij aanvullend geboorteverlof uit te zonderen van het dagloon bij benadering. Eenzelfde uitzondering is nu ook gemaakt voor betaald ouderschapsverlof. Actie Wij hebben geconstateerd dat bij sommige werkgevers de werkgevercodes voor verlofregeling 5 (nu BOSV) afwijkend zijn vastgelegd (op W-niveau). Omdat wij de bedoeling van deze mutatie(s) niet kennen, zullen wij deze niet automatisch schonen. Wij vragen je om de inrichting zelf te controleren. Voor regulier ouderschapsverlof wordt uitvoercode 01071 ouderschapsverl. geteld in de cumulatieve uitvoercode 02886 cum.oudersch.verl. We hebben als beleid om geen geprogrammeerde cumulatieve codes meer toe te voegen aan Gemal, omdat de eigen cumulaties veel meer flexibiliteit bieden. Desgewenst kun je uitvoercode 01302 korting BOSV zelf in een eigen cumulatie opnemen, al dan niet in combinatie met uitvoercode 01071 ouderschapsverl. Zoals aangegeven, hebben wij BOSV op dezelfde manier ingericht als ouderschapsverlof. Indien je van deze inrichting wenst af te wijken, dan kun je deze aanpassingen zelf in Gemal Direct Inrichting doorvoeren. Denk eraan dat je de betreffende uitvoercodes zelf opneemt in loonjournaalposten, comprimeertotalen of eigen cumulaties en/of rapportages. Als je zelf in productie 2022-05 mutaties vastlegt, dan gaan die mutaties voor op de conversie. Dit geldt voor de grondslag BOSV (werkgevercode 55117) en als je de uitvoercodes - behorende bij ouderschapsverlof (verlofregeling 3) of BOSV (verlofregeling 5) - vastlegt in een willekeurige andere grondslag. 2022-05/6 Extra controles loonaangifte Binnen de loonaangifte zijn er 3 soorten controles: poortcontroles, terugkoppelcontroles en extra controles. In december 2021 zijn in Gemal al de nieuwe poort- en terugkoppelcontroles voor 2022 toegevoegd. In deze release voegen we ook de extra controles voor 2022 toe. Een extra controle is te herkennen aan het format Cxxxx, waarbij elke x een cijfer is. Een extra controle wordt door de Belastingdienst op termijn waarschijnlijk omgezet tot een terugkoppel- of poortcontrole. In tegenstelling tot bij een terugkoppelcontrole, zul je als werkgever geen directe terugkoppeling krijgen vanuit de Belastingdienst op het moment dat je de loonaangifte instuurt met daarin nog de foutsituatie. In Gemal hebben wij deze extra controles opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) worden getoond. Je kunt de foutsituatie dan in een correctieproductie herstellen. Je vastlegging is dan correct op het moment dat de Belastingdienst daadwerkelijk op deze controles gaat handhaven. Dit zijn de extra controles die zijn toegevoegd in Gemal: Extra Controle Inhoud controle C0223 U hebt de Code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, WW en/of ZW 'J' is C0323 Premie AWf laag is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag ongelijk is aan 0. C0423 Premie AWf hoog is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog ongelijk is aan 0. C0523 Premie AWf herzien is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien ongelijk is aan 0. C0623 Premie Ufo is 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo ongelijk is aan 0. Voor deze controle hebben we gezien dat deze melding onterecht kan verschijnen als er een heel laag bedrag (1.40 euro of minder) op uitvoercode 01675 afdr grs UFO staat. Je kunt de melding in dat geval negeren. Omdat de UFO-premie slechts 0,68% (in 2022) is, wordt de premie bij een dergelijke lage grondslag minder dan 1 cent. Gemal rondt dit vervolgens terecht af tot 0 en de melding zal onterecht afgaan. C0823 U hebt de Code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11. C0923 1 of meer van de rubrieken aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag, Aof hoog of Aof uitkering is ongelijk aan 0 terwijl werknemer op de datum aanvang tijdvak de AOW-leeftijd had. C6422 Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53. C6522 Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53. C6622 Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 62. Actie Als een extra controle (format Cxxxx) in MSG wordt getoond, dan kun je in de Gemal handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding verhelpt. Je vindt deze uitleg in het hoofdstuk Mutaties en Signalen Gemal, bij het nieuwe hoofdstuk 2.4 Extra controles. Corrigeer altijd de situatie in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond. Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht. Opgeloste meldingen 2022-05/7 Verschil in afronding in de loonaangifte (change 3314258) Melding Bij de introductie van de AOF-premies per 2022 zijn de premiebedragen - anders dan andere premiebedragen - niet afgekapt op 2 posities achter de komma, maar rekenkundig afgerond. Dit is niet juist. De premiebedragen moeten afgekapt worden. Dit geldt voor de volgende uitvoercodes: 01775 premie AOF-laag 01874 premie AOF hoog 01893 premie AOF uitk 02047 premie WKO Dit kan per medewerker een cent verschil opleveren.  Oplossing We hebben ervoor gekozen om de berekening per 2022-05 aan te passen en de premiebedragen in de maanden januari t/m april te laten zoals ze zijn berekend. Dit om grote aantallen verschillen van een enkele cent te voorkomen. Er wordt daarom ook geen automatische herrekening aangestuurd. 2022-05/8 Geen foutmelding bij koppelen dienstverbanden (change 3339734 ) In sommige gevallen werd er bij het koppelen van dienstverbanden geen foutcode 175 gegenereerd, ondanks dat sommige essentiële codes (zoals loonheffingskorting) niet gelijk waren. De koppeling werd daarnaast ook doorgevoerd, terwijl dit niet had mogen gebeuren. De programmatuur is nu bijgewerkt en de foutcode wordt nu correct gegenereerd.  Actie Als er dienstverbanden in januari of februari dit jaar zijn gekoppeld is het advies om voor deze dienstverbanden de MDV-codes te vergelijken (alle codes die op werkgevercode 57017 Niveau invoercode met de waarde 2 zijn ingericht). Als je met Beaufort werkt, dan kun je gebruik maken van het overzicht "Controleren gekoppelde dienstverbanden" om een makkelijk overzicht van de codes op te roepen. 2022-05/9 Aanpassing genereren jaarloon BT bij meerdere dienstverbanden (change 3274146) Bij meerdere dienstverbanden wordt het jaarloon BT bepaald op basis van het loon voor de loonheffing van het jaar ervoor van alle dienstverbanden samen. Dit is correct, behalve als één van die dienstverbanden uit-dienst is. Als één van de dienstverbanden uit-dienst is en het andere dienstverband/andere dienstverbanden is/zijn nog in-dienst, zou er voor het genereren van het jaarloon BT in januari alleen rekening moeten worden gehouden met de nog actieve dienstverbanden. Dit gebeurde echter niet: het jaarloon BT van het jaar ervoor (inclusief het gedeelte van het dienstverband dat uit-dienst was) werd wederom gebruikt in dit jaar.  Oplossing In deze release hebben we een aanpassing gedaan, zodat alleen de actieve dienstverbanden worden meegenomen in het bepalen van het jaarloon BT.  Actie Helaas kan Gemal niet in alle situaties het juiste jaarloon BT genereren, omdat er altijd wijzigingen in deeltijd en in-en uitdienst mutaties halverwege een jaar plaatsvinden. In bovenstaande gevallen kun je invoercode 02450 Jaarloon BT gebruiken om zelf het jaarloon BT op te geven waarmee moet worden gerekend. Omdat dit een jaargegeven is, geef je hierbij geen ingangsdatum op. Geeft het bedrag - het totaal loon voor de loonheffing van alle dienstverbanden samen - bij alle dienstverbanden op. Anders zal er een foutmelding gegenereerd worden, omdat het jaarloon BT een MDV-gegeven is en gelijk moet zijn voor alle dienstverbanden.  2022-05/10 Berekening premie WW-laag/WW-hoog (change 3344362) Bij de bepaling van het toepassen van de hoge of lage WW-awf premie wordt er, voor werknemers onder de 21 jaar, gekeken naar het aantal verloonde uren. Als deze boven de 52 uur (voor maandloners) of 48 uur (voor vierwekenverloning) liggen moet er hoge in plaats van lage premie worden berekend.  Deze toets werd altijd gedaan aan de hand van uitvoercode 01832 urn. aang. loonh. Echter moeten eventuele uren uit vorig jaar (uitvoercode 02889 urn aang loonh vj) ook in deze toetsing worden meegenomen als er een correctie op heeft plaatsgevonden over vorig jaar in het huidige jaar.  Bijvoorbeeld: in februari wordt er nog een correctie over november van het jaar ervoor gedaan van 10 extra uren, omdat blijkt dat er meer uren waren gewerkt dan destijds opgegeven. Deze extra 10 uren (die in februari op uitvoercode 02889 terechtkomen) moeten voor de maand februari ook worden meegenomen in de toetsing of er voor de maand februari hoge of lage WW-premie moet worden afgedragen.  De bepaling van WW-hoog of WW-laag moet in dit geval dus plaatsvinden conform de loon-in systematiek. In de oude situatie werden de 10 uur niet meegenomen in februari, maar was er ook geen correctie in de loonaangifte van vorig jaar. Daardoor werden de uren nu in zijn geheel niet meegenomen voor de toetsing van WW-hoog en WW-laag. Dit is in deze release aangepast.  Automatische herrekening 05-03 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-03 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-05/11 Mutaties van voor 2021-01 (change 3377534) Melding In de uitzonderlijke situatie dat vanuit het HR-systeem meerdere mutaties voor een invoercode worden opgegeven, waarbij een mutatie een ingangsdatum heeft voor 2021-01 en de andere een ingangsdatum van 2021-01 werd de mutatie met de oudste ingangsdatum niet genegeerd. De waarde die opgegeven werd daarna ook per 2022-01 doorgevoerd. Oplossing Dit is aangepast. Mutaties met een ingangsdatum voor 1 januari vorig jaar worden genegeerd als er ook een mutatie per 1 januari vorig jaar wordt doorgegeven. Actie Indien er op deze manier mutaties foutief zijn doorgekomen, dien je met nieuwe mutaties de gewenste stand te realiseren. Dit kunnen we helaas niet automatisch herstellen. 2022-05/12 Berekening ORT bij verlof in januari na uit dienst in vorig jaar (change 3272356) Voor ORT bij verlof wordt gekeken of er sprake is van een maximum. Voor meerdere CAO's in de zorg is geen maximum afgesproken, maar is in het verleden een fictief maximum van 999 vastgelegd bij werkgevercode 08062. In de programmatuur is daarvoor extra opgenomen dat bij uit dienst geen maximum wordt toegepast.  Nadat medio 2021 - n.a.v. klantmeldingen - het fictieve maximum is verhoogd naar 9999 is de geprogrammeerde uitzondering voor 999 gehandhaafd, maar niet ook toegepast voor de waarde 9999. Dat geeft naar nu is gebleken met name in de maand januari toch een probleem Per 2022-05 is met terugwerkende kracht tot 2022-01 de programmatuur aangepast, zodat ook bij werkgevercode 08062, waarde 9999, door Gemal niet gerekend wordt met een maximum. We hebben besloten om geen automatische herrekening op te nemen, omdat klanten, voor zover van toepassing, zelf reeds een handmatig aanpassing hebben uitgevoerd. Actie Desgewenst kun je de betreffende werknemer zelf herrekenen via invoercode 02475 Beginperiode herrekening waarde 01. 2022-05/13 Reden herrekening bij wijziging werkgevercode en meerdere dienstverbanden Melding Als je een werkgevercode wijzigt die je niet met een ingangsdatum kunt vastleggen, dan wordt deze code altijd gewijzigd met ingang van 1 januari van het huidige jaar. Gemal voert dan direct een herrekening uit vanaf periode 1, zodat de berekening wordt uitgevoerd tegen de nieuwe situatie.  Specifiek bij werknemers met gekoppelde dienstverbanden (invoercode 02950 is vastgelegd met waarde 1), leidde zo'n werkgevercodewijziging ertoe dat automatische herrekeningen niet meer getoond werden in MSG. Dat kan hinderlijk zijn, omdat er wellicht wel programmatuurwijzigingen zijn geweest die gevolgen hebben voor de berekening bij de betreffende werknemer. Oplossing Vanaf deze release is dit probleem verholpen. We tonen altijd alle automatische herrekeningen die van toepassing zijn op een dienstverband, ook als je zelf een herrekening aanstuurt of een werkgevercode wijzigt. 2022-05/14 Geen loonheffing bij gekoppeld dienstverband met kwartaaltabel (change 3339904) Het komt regelmatig voor dat een stagiaire na de stage in dienst komt. In sommige gevallen worden de dienstverbanden dan gekoppeld, ondanks dat het stagedienstverband uitdienst gemeld is als het nieuwe dienstverband ingaat. Melding Als er bij de stagiaire een scholierenregeling was vastgelegd in de vorm van invoercode 02889 Kwartaal tabel LH, dan werd bij de andere dienstverbanden geen loonheffing meer berekend. De scholierenregeling van het dienstverband dat uit dienst was, zorgde ervoor dat de loonheffing van het nieuwe dienstverband op 0 werd gesteld.  Oplossing In Gemal is vanaf deze release vastgelegd, dat invoercode 02889 in de maand na uit dienst niet meer wordt verwerkt. Op die manier wordt er bij het nieuwe dienstverband netjes loonheffing berekend. Er is een inventarisatie gedaan van het aantal gevallen waarbij er een gekoppeld dienstverband is en invoercode 02889 op waarde 1 staat. Hierbij is geconstateerd dat de gevallen die het betreft, dan wel al lange tijd uit dienst zijn of dat er, door de hoogte van het loon voor de loonheffing, terecht geen loonheffing is berekend. Daarom zal er geen automatische herrekening plaatsvinden. 2022-05/15 Incorrect jaarloon BT (change 3410234) Als in januari invoercode 02316 Inpassingstabelnummer was opgegeven zonder waarde (naar 0 was gezet) zorgde dit ervoor dat het jaarloon BT verkeerd werd gegenereerd. Gemal gebruikte nogmaals het jaarloon dat in 2021 als jaarloon BT was gebruikt. Wel kwam er op de MSG (Mutaties en Signalen Gemal) een regel met daarop het juiste jaarloon BT op invoercode 02450 Jaarloon BT. Dit werd echter niet doorgevoerd voor de betreffende werknemer.  Actie Het is helaas niet mogelijk om dit incorrecte jaarloon BT met een automatische herrekening te herstellen. Het is daarom van belang dat je in de MSG van januari bekijkt bij welke werknemers invoercode 02316 leeg of met een 0 is opgegeven en dat dit vervolgens heeft geleid tot een incorrect jaarloon BT. Voor deze werknemers kun je desgewenst het correcte jaarloon BT vastleggen met invoercode 02450 Jaarloon BT. Let er daarbij op dat je geen ingangsdatum moet opgeven. Het is een jaarwaarde en dient daarom zonder ingangsdatum te worden opgegeven.  2022-05/16 Berekening netto equivalent minimumloon (change 3321489) De berekening netto equivalent minimumloon vergelijkt uitvoercode 01601 netto eq.min.ln met uitvoercode 01500 netto loon. Als uitvoercode 01500 bij een werknemer lager is dan uitvoercode 01601, wordt de betreffende werknemer gepresenteerd op het signaleringsoverzicht Wet aanpak schijnconstructies.  Om tot de juiste bepaling te komen van uitvoercode 01601 moest ook de premie derde WW-jaar (ingericht onder VRZ-regeling 15) worden meegenomen in de berekening. Echter kan dit niet op algemeen niveau worden ingericht, omdat deze wijziging van het aanpassen van werkgevercode 05029 Code pensioenregeling van waarde 0 naar 1 ook effect zou hebben op werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie. Hierdoor zou er een incorrecte berekening plaatsvinden voor de PAWW-premie, in het geval dat de werknemer een vorm van onbetaald verlof opneemt.  Oplossing Er is geen eenvoudige technische oplossing voor dit probleem, omdat ofwel het signaleringsoverzicht ofwel de premieberekening PAWW fouten zal bevatten. Wij zijn van mening dat een foutloze premieberekening belangrijker is dan het corrigeren van het overzicht. Het signaleringsoverzicht Wet Aanpak Schijnconstructies is bedoeld om aandacht te vragen voor de situatie van specifieke werknemers. Er is altijd handmatige controle achteraf nodig van de situatie. Bovendien betreft de PAWW-premie een zeer klein bedrag, waardoor het in praktijk zelden voorkomt dat een werknemer alleen vanwege deze inhouding op het overzicht verschijnt. 2022-05/17 Herrekening na grondslagwijziging werkt niet door in vervangende correctieproductie (change 3392585) Melding Als er in de salarisproductie een grondslagwijziging is opgegeven, dan voert Gemal altijd een herrekening uit vanaf januari. Leg je daarna in een vervangende correctieproductie mutaties voor deze werknemer vast, dan zou Gemal wederom vanaf januari moeten herrekenen in verband met de gewijzigde grondslag in de salarisproductie. Dit bleek niet te gebeuren. Hierdoor is de berekening voor de in de correctieproductie opgenomen medewerkers niet conform verwachting.  Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release zullen ook in de vervangende correctieproductie de herrekeningen als gevolg van grondslagwijzigingen in de reguliere salarisproductie meegenomen worden in de berekeningen. We kunnen de foutieve berekening helaas niet herstellen met een automatische herrekening. Actie Indien je in de productieperioden februari t/m april 2022 na grondslagwijzigingen in dezelfde productieperiode een vervangende correctieproductie hebt laten vervaardigen, is het advies om voor de medewerkers aangestuurd in de correctieproductie, zelf een herrekening aan te sturen met invoercode 02475 Beginperiode herrekening met waarde 1 in de eerstvolgende productie. In sommige situaties kan het bewerkelijk zijn om de werknemers te selecteren die aan bovenstaande condities voldoen. Je kunt er in dat geval ook voor kiezen een collectieve herrekening uit te voeren. Dat doe je door werkgevercode 99221 beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 1. 2022-05/18 Korting vaste ORT bij ziekte (change 3410276) Melding De korting ORT bij ziekte (uitvoercode 01319) is vanaf januari 2021 foutief berekend. Dit is zichtbaar bij medewerkers die meerdere maanden ziek zijn en vaste ORT genieten. De korting wordt in dit geval in de ene maand wel en in de andere maand niet berekend. Dit is veroorzaakt door de grondslagwijziging van grondslag 55171 Uitvoercodes in grondslag ziekengeld ORT per 2021-01. Deze grondslag wordt zowel gebruikt voor de berekening van uitvoercode 02003 basis ziekengeld ORT als voor 02004 basis zk ORT vast. In deze laatste uitvoercode is ten onrechte uitvoercode 01319 korting ORT bij ziekte in meegeteld. Dit is hersteld. Oplossing Dit is opgelost in de berekeningen vanaf januari 2022. Voor de berekeningen in 2022 wordt met een automatische herrekeningen de berekening hersteld bij medewerkers met uitvoercode 01319 korting ORT bij ziekte. De herrekening is herkenbaar aan reden 05-09. Let op: de herrekening zal vorderingen opleveren. Actie Indien je in 2021 ook foutieve berekeningen hebt, kan dit niet automatisch hersteld worden. Als je dit wilt herstellen, dan kun je dit handmatig doen. Je gaat na welke uitvoercodes je gebruikt voor vaste ORT. De uitvoercodes die gebruikt kunnen worden voor ORT vind je in de Gemal handleiding, onderwerp Onregelmatige dienst, 6 - Presentatie. Je maakt een rapportage over 2021 waarin je de waarde toont van de uitvoercodes voor vaste ORT. Je selecteert per dienstverband de maanden dat de korting vaste ORT (uitvoercode 01319) niet berekend is tijdens de ziekteperiode. Je kunt uitvoercode 01319 korting vaste ORT niet zelf beïnvloeden. Daarom pas je de in- uitvoercodecombinatie aan waarop je de vaste ORT normaal gesproken betaalt. Zie de volgende stap. In de geselecteerde maanden boek je de invoercode tegen, behorende bij de vaste ORT. Doorgaans is dat de invoercode met hetzelfde nummer als de uitvoercode. Bij volledige ziekte stel je de invoercode voor vaste ORT op 0, bij gedeeltelijke ziekte reken je deze om naar rato van het percentage dat de werknemer heeft gewerkt. Dus als de werknemer 25% ziek was, dan leg je de invoercode vast met 75% van de oorspronkelijke waarde. 2022-05/19 Aof-premie bij uitkering (change 3408528) We hebben geconstateerd dat, als de grondslag Aof-uitkering (uitvoercode 01559) hoger was dan het loon SV (uitvoercode 01598), uitvoercode 01559 ten onrechte 0 werd gesteld. In plaats van het bedrag op uitvoercode 01559 te presenteren werd het op uitvoercode 01557 grondslag Aof hoog gepresenteerd. Ondanks dat het percentage van beiden hetzelfde is, zou het bedrag op uitvoercode 01559 gepresenteerd moeten worden in deze gevallen.  Automatische herrekening 05-10 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-10 in Mutaties en Signalen Gemal. Door deze herrekening wordt ook de loonaangifte hersteld. 2022-05/20 Afronding bedrag km-vergoeding (change 3347007) Melding Bij de ‘Verg. woon-werk’ wordt op de salarisspecificatie het kilometerbedrag alleen gepresenteerd als het aantal kilometers maal het kilometerbedrag gelijk is aan het bedrag ‘Verg. woon-werk’. Bij deze controle wordt rekenkundig afgerond. Het blijkt dat er bij de berekening van het bedrag ‘Verg. woon-werk’ er afgekapt wordt. Dit kan dus een 1 cent verschil opleveren. Oplossing Het bedrag ‘Verg. woon-werk’ wordt vanaf 2022-05-01 niet meer afgekapt. De presentatie op de salarisspecificatie is dan weer correct. Er is geen aanpassing uitgevoerd met terugwerkende kracht en er wordt ook geen automatische herrekening uitgevoerd. Hiermee voorkomen we dat bij veel werknemers een cent verschil worden berekend. 2022-05/21 Presentatie vergoeding dienstreis op salarisstrook gaat niet goed (change 3348163) Melding Het blijkt dat, als er sprake is van meerdere reiskostenregelingen die worden berekend op dezelfde uitvoercode, de presentatie van het aantal kilometers en het kilometerbedrag op de salarisspecificatie niet correct is. Het probleem beperkt zich tot de presentatie van de onderliggende berekening, de uitbetaalde vergoeding is dus wel correct. Oplossing Met deze release worden de twee items weer correct gepresenteerd. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2022-05/22 Gemal Direct - Nieuwe werkgever- en invoercodes ontbreken [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 6 april 2022 - Gisteravond hebben we de nieuwe en gewijzigde werkgever- en invoercodes alsnog in productie genomen. 5 april 2022 - Tijdens de release van maandag 4 april is het helaas niet gelukt om de nieuwe en gewijzigde werkgever- en invoercodes in productie te nemen. We gaan ervan uit dat dit probleem uiterlijk vanavond opgelost is. We houden je op de hoogte. Dit probleem speelt alleen bij de modules Inrichting en Integratie van Gemal Direct. Met het salarissysteem Gemal is er niets aan de hand. 2022-05/23 Loonaangiftemelding L2201 ten onrechte gegenereerd voor personen die recent 21 zijn geworden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 april 2022 - We zien dat voor personen die in maart 2022 21 jaar zijn geworden, de loonaangiftemelding L2201 ten onrechte met terugwerkende kracht door Gemal wordt gegenereerd. Dit betreft personen die -  toen ze nog geen 21 jaar oud waren - voor het lage Awf-tarief in aanmerking kwamen door deze uitzonderingssituatie: “Uw werknemer is jonger dan 21 jaar en u verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.” Als deze melding gegenereerd wordt door Gemal voor een maand waarin een persoon nog geen 21 jaar oud was en de persoon in die maand niet meer dan het maximaal aantal uren per aangiftetijdvak heeft gewerkt, dan kun je de melding negeren en hoef je geen actie te ondernemen. In Gemal worden de juiste Awf-tarieven toegepast en doorgegeven aan de Belastingdienst. We gaan het foutief genereren van de melding oplossen in Gemal. Wanneer dit gebeurd is, laten we het weten via een update op dit bericht of via de release notes. Melding L2201: WW laag toegepast, maar WW hoog verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding, leeftijd of contractindicatie. 2022-05/24 Nieuwsbericht Belastingdienst over lage WW-premie bij tijdelijke contractuitbreidingen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 21 april 2022 - De Belastingdienst heeft op 14 april een bericht op de eigen website geplaatst over het toepassen van lage WW-premie bij contracten met meerdere arbeidsomvangen. In de praktijk betreft dit voornamelijk tijdelijke uitbreidingen.  Je kunt het bericht hier lezen:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/lage-awf-premie-mogelijk-overeenkomst-meerdere-arbeidsomvangen?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-post-title_162 Het lijkt alsof dit bericht nieuwe informatie bevat en daardoor is het bericht overgenomen in diverse vakbladen. De informatie is echter exact hetzelfde als in december 2021. De Belastingdienst heeft slechts de achterliggende pagina met informatie over de wijze van corrigeren verduidelijkt. Wij hebben je in december 2021 deze informatie reeds verstrekt. Je kunt die informatie desgewenst teruglezen in de Gemal release notes 2022-01/19 en 2022-01/20. Als je op basis van het bericht van destijds actie hebt ondernomen, dan hoef je nu niets te doen. CAO informatie CAO energie- en nutsbedrijven 2022-05/25 Sector GEO: Nieuwe CAO Onlangs is het principe-akkoord voor de nieuwe CAO GEO met een looptijd van april 2022 tot en met 31 maart 2024 definitief geworden [1]. De wijzigingen in de CAO hebben voor wat betreft de salarisverwerking onder andere betrekking op het volgende (de nummering sluit aan bij het memo van de WENB dd 22-04-2022). 1 - Aanpassing (salaris)bedragen Er zijn afspraken gemaakt over salariswijziging per 1 april 2022: verhoging van het schaalsalaris met 3,0% 1 november 2022: verhoging van het schaalsalaris met 0,5% 1 april 2023: verhoging van het schaalsalaris met 3,0% 1 november 2023: verhoging van het schaalsalaris met 0,5% De salariswijziging per 1 april 2022 hebben we met terugwerkende kracht in de programmatuur van Gemal opgenomen. Over de daarna volgende salariswijzigingen zullen we je te zijner tijd verder informeren.  Ook het bedrag minimum vakantietoeslag, gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we aangepast met terugwerkende kracht tot periode 2022-04 [2]. De vergoedingen voor consignatiedienst zijn ook verhoogd en gewijzigd maar de consignatiedienst is niet als regeling voor de sector GEO in Gemal opgenomen. Maak je gebruik van begrotingsproducties in Gemal, informeer dan het service center hierover dan kunnen we overwegen ook komende salariswijzigingen vast op te nemen. 2 - Vervallen schaal A en eerste trede schaal B Als bijzonderheid voor de salariswijziging geldt dat er dit keer ook sprake is van een aanpassing in de salarisstructuur. Hierbij vervallen van elke sectorale salaristabel de schalen A en de eerste trede van schalen B. We hebben hierbij de schalen A met bijbehorende inpasnummers geheel laten vervallen. De bedragen behorend bij de eerste trede van de B-schalen, hebben we (conform ook de publicaties) gehandhaafd maar met bedrag 0,00.  sector CAO schaal  CAO stap Gemal schaal Gemal trede inpas- nummers Proces A 1 t/m 8 PR-A 01 02 03 04 05 06 07 08 9001 9003 9005 9008 9011 9015 9017 * 9019 Proces B 1 PR-B 01 9002             Services A 0 SE-A 00 01 02 03 04 05 8001 8002 8004 8007 8010 8012 Services B 0 SE-B 00 8003             2003 Services A 1 t/m 8 03-A 01 02 03 04 05 06 07 08 7001 7003 7005 7008 7011 7015 7017 7021 2003 Services B 1 03-B 01 7002 * Inpasnummer 9017 is niet vervallen omdat deze ook nog voorkomt in schaal PR-C trede 04. Let op: Voor een juiste verwerking van de aangepaste salarisregeling in Beaufort, gelden hierbij nog enkele aandachtspunten. Deze zijn vermeld aan het eind van dit onderwerp. 3 - Gelijke beloning jeugdigen Er gold in Gemal al geen onderscheid naar jeugdschalen, jeugdbedragen, of korting vakantietoeslag bij jeugdigen. 4 - Levensloopbijdrage wordt PAB-bijdrage We hadden bij de invoering van de PAB destijds de voormalige levensloopbijdrage als percentage PAB al opgenomen in de inrichting [3].  Automatische herrekening 05-15 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om de wijzigingen met terugwerkende kracht toe te passen. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-15. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Mogelijk heb je in het verleden een percentage jeugdaftrek bij een medewerker vastgelegd (invoercode 02940). In dat geval moet je deze zelf verwijderen. Vanaf 3 mei kan je de nieuwe salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op dat je zowel de bedragen als de regeling overhaalt. Aandachtspunten HR Core Beaufort Hieronder geven we per wijziging aan welke acties je kunt ondernemen om de benodigde wijzigingen in Beaufort door te voeren. Deze acties zijn noodzakelijk nadat je de nieuwe salarisregeling - die op Youforce wordt gepubliceerd - hebt ingelezen in Beaufort. Aandachtspunten bij de hieronder beschreven werkwijze: Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregeling importeren. Alle wijzigingen moet je met terugwerkende kracht vanaf 2022-04 vastleggen. Bij gebruikmaking van collectieve mutaties: pas nadat alle indirecte mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken. Schalen PR-A, SE-A en 03-A vervallen Als er nog werknemers in deze schalen zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar een andere schaal. Dit omschalen kan gebeuren door ieder dienstverband individueel over te zetten naar een andere schaal en anciënniteit of door collectieve mutaties aan te maken voor een geselecteerde groep dienstverbanden die afkomstig zijn uit eenzelfde schaal en anciënniteit en als doel een andere schaal en anciënniteit. Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit. Schalen PR-B, SE-B en 03-B gewijzigd In de nieuwe salarisregeling komt bij deze schalen anciënniteit 00 of 01 te vervallen. Als er nog werknemers in deze schalen zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar een andere schaal. Dit omschalen kan gebeuren door ieder dienstverband individueel over te zetten naar een andere schaal en anciënniteit of door collectieve mutaties aan te maken voor een geselecteerde groep dienstverbanden die afkomstig zijn uit eenzelfde schaal en anciënniteit en als doel een andere schaal en anciënniteit. Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit. Let op: bovenstaande handreiking is bedoeld om je te helpen met het converteren van de schalen en anciënniteiten. We kunnen jouw situatie niet beoordelen en het is dus mogelijk dat bovenstaande niet voor jou van toepassing is. Als je gebruik maakt van collectieve mutaties, let dan altijd goed op of de juiste set met medewerkers is geselecteerd. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, werkgevercode 03206. [3] Zie het onderdeel CAO-inrichting van de handleiding Gemal bij onderdeel 7.2 Persoonlijk ArbeidsvoorwaardenBudget (PAB).  CAO gehandicaptenzorg 2022-05/26 Afronding verloonde uren UPA In release 2022-01/29 hebben we werkgevercode 03309 Afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 03309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 03309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Melding Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld. Oplossing Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen. Automatische herrekening 05-05 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-05/27 Nieuwe CAO Onlangs is de nieuwe CAO gehandicaptenzorg [1] definitief van kracht geworden. Wij hebben de nieuwe salarisbedragen en salarisregeling in Gemal opgenomen in de release van 2022-05. In de nieuwe CAO zijn diverse wijzigingen afgesproken.  Salarisregeling Voor de release van 2022-05 zijn alleen de salarisbedragen en de salarisregeling aangepast. Voor de schalen 35 t/m 50 is een extra trede toegevoegd aan de bovenkant van de schaal. Daarnaast is anciënniteit 0 in deze schalen komen te vervallen.  Vanuit de werkgeversvereniging zijn onderstaande richtlijnen van toepassing: Wat gebeurt er als een werknemer in de eerste trede van de schaal zit en deze trede verdwijnt? Een werknemer die op 30 april 2022 is ingeschaald in de eerste trede van de FWG schalen 35 t/m 50 gaat op 1 mei 2022 over naar de eerstvolgende trede in de schaal. Een werknemer die op 30 april 2023 is ingeschaald in de eerste trede van FWG-schaal 40 of 45 gaat op 1 mei 2023 over naar de eerstvolgende trede in de schaal. Voorbeelden Een werknemer die op 1 mei 2021 in dienst is gekomen en is ingedeeld in FWG schaal 40, IP-nr. 10 (eerste trede) gaat per 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 12 en in verband met de reguliere periodieke verhoging op 1 mei 2022 vervolgens naar IP-nr. 14. Een werknemer die op 1 juni 2021 in dienst is getreden en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 10 (eerste trede) gaat op 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 12. Op de reguliere periodiekdatum, in dit geval 1 juni 2022, gaat de werknemer naar IP-nr. 14. Een werknemer die op 1 mei 2022 in dienst komt en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 12 (eerste trede) gaat op 1 mei 2023 automatisch naar IP-nr. 14 en in verband met de reguliere periodieke verhoging op 1 mei 2023 vervolgens naar IP-nr. 16. Een werknemer die op 1 juni 2022 in dienst komt en is ingedeeld in FWG 40, IP-nr. 12 (eerste trede) gaat op 1 mei 2023 automatisch naar IP-nr. 14. Op de reguliere periodiekdatum, in dit geval 1 juni 2023, gaat de werknemer naar IP-nr. 16. Wanneer ontvangt een werknemer de extra trede aan het einde van de schaal? Werknemers die op 30 april 2022 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de schalen FWG 35 t/m 50, gaan op 1 mei 2022 over naar het in de betreffende schaal extra toegevoegde IP-nr. Werknemers die op 1 mei 2023 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de FWG-schalen 40 en 45, gaan op 1 mei 2023 over naar het in de betreffende schaal extra toegevoegde IP-nr. Voorbeelden Een werknemer is op 30 april 2022 tenminste een jaar ingeschaald in FWG 45, IP-nr. 28 (laatste trede). Deze werknemer gaat per 1 mei 2022 automatisch naar IP-nr. 29. Een werknemer heeft op 1 oktober 2021 een periodieke verhoging gekregen en is daarmee naar FWG 45, IP-nr. 28 (laatste trede) gegaan. Deze werknemer heeft op 1 oktober 2022 weer recht op een periodieke verhoging en gaat dan naar IP-nr. 29. Actie Vanaf 3 mei kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. In HR Core Beaufort kun je de benodigde wijzigingen op reguliere wijze doorvoeren met de functie Collectief Muteren. Neem hierbij de volgende aandachtspunten in acht: Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregeling importeren. Alle wijzigingen gaan in per 2022-05. Bij gebruikmaking van collectieve mutaties: pas nadat alle indirecte mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken. Bedenk bij het gebruik van collectieve mutaties voor het omschalen van dienstverbanden dat er voor iedere geselecteerde groep dienstverbanden twee collectieve mutaties aangemaakt moeten worden; één voor de schaal en één voor de anciënniteit. Eenmalige uitkering  Er is ook een eenmalige uitkering afgesproken voor werknemers in de schalen 55 t/m 65 voor de maand mei. Zodra wij hier de benodigde informatie voor hebben ontvangen, zullen wij bekijken of dit in een tussentijdse release kan worden doorgevoerd of dat het in de release van periode 06 zal worden opgenomen. Wij zullen je hier uiterlijk maandag 9 mei over informeren. Meer informatie [1] Code CAO = 38 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 38 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO gemeenten/SGO 2022-05/28 Salarisregelingen nog niet correct voor downloaden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 5 april 2022 - 11:45 - Inmiddels staat de juiste versie van de salarisregeling klaar bij Zenden en Ontvangen. 5 april 2022 - We constateren dat de salarisregelingen/bedragen zoals die nu zijn klaargezet voor de download in Youforce bij Zenden en Ontvangen nog niet correct zijn. We gaan dit onderzoeken en informeren je later verder. 2022-05/29 Premie reparatie-uitkering WW Onder voorwaarden kan voor de medewerker die onder de CAO gemeenten vallen, sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden.  Melding Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon nog niet was opgenomen. Automatische herrekening 05-07 Met ingang van periode 05 is dit aangepast. Voor de betreffende medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07. 2022-05/30 Tegemoetkoming ZKV Tegemoetkoming ZKV en arbeidsvoorwaardenbedrag Zoals je eerder hebt kunnen lezen in release notes is met ingang van 2022 een nieuwe systematiek van toepassing voor het verantwoorden van bepaalde rechten en bedragen in de Loonaangifte [1].  De tegemoetkoming ZKV werd tot 2022 toe (terecht) nooit aangemerkt als een extra periodesalaris en als zodanig ook niet afzonderlijk in de loonaangifte verantwoord. Met de introductie van het begrip 'arbeidsvoorwaardenbedrag' als nieuwe, in de loonaangifte te verantwoorden grootheid, valt de tegemoetkoming ZKV nu wel onder de definitie van arbeidsvoorwaardenbedrag, zelfs wanneer het op dat moment nog niet zeker is wat op het peilmoment het juiste bedrag zal blijken te zijn. De gegevensspecificatie Loonaangifte 2022 stelt in dit verband onder andere het volgende over het arbeidsvoorwaardenbedrag: Indien het opbouwbedrag niet of lastig is vast te stellen, omdat het bijvoorbeeld wordt gebaseerd op het laatstverdiende loon of het loon op een peildatum (peildatumsystematiek), moet u bij de opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag toch een reëel bedrag invullen alsof wel een opbouwpercentage van toepassing is geweest. 4. Indien het opbouwbedrag per aangiftetijdvak niet of lastig is vast te stellen, omdat het bijvoorbeeld de toekenning op één moment in het jaar plaatsvindt, vult u het op dat moment opgebouwde bedrag in. Dit kan wel gevolgen hebben voor een eventuele uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. Aansturing van resultatendeling naar peildatum We passen daarom de programmatuur aan en de aansturing van (eindejaars)uitkeringsregeling 5 waarmee de tegemoetkoming ZKV wordt opgebouwd en uitbetaald. In het verleden werd de tegemoetkoming bepaald op basis van de bezoldiging van het vorig jaar. Daar is de aansturing van de methode berekening als resultatendeling (werkgevercode 25801 = 5) eigenlijk een overblijfsel van, immers: een resultatendeling wordt altijd bepaald op basis van een grondslag vorig jaar. Inmiddels is de systematiek van de tegemoetkoming veranderd, maar was er nog geen noodzaak ook de aansturing te veranderen. Nu lijkt deze aansturing ons echter in de weg te staan van nieuwe ontwikkelingen. Daarom is het gewenst om de aansturing van resultatendeling te wijzigen naar peildatummethode (werkgevercode 25801 = 2). Dit ligt ook veel meer in de lijn van de tegemoetkoming ZKV. Door deze aanpassing zal ook een maandelijks recht via uitvoercode 01646 recht EJU-5 gepresenteerd worden op de individuele loonstaat. Krijgt de medewerker op enig moment in het jaar een salariswijziging waardoor hij van het hoge naar het lage bedrag tegemoetkoming gaat (of andersom), dan vindt in het recht van de betreffende maand cumulatieve correctie plaats zodat in de maand van uitbetaling, het cumulatieve recht gelijk is aan het uit te betalen bedrag. We zullen in de grondslagen arbeidsvoorwaardenbedrag de opbouw en de uitbetaling opnemen [2]. Toetsingsbedrag Daarnaast maken we gebruik van de gelegenheid om ook de toetsing van het salarisbedrag aan te passen. Dit moest tot nu toe altijd gebeuren door het ‘hard’ opnemen van het maximum salarisbedrag van schaal 0006. Vanaf nu doen we dat via het opnemen van het betreffende inpasnummer 8072 uit de salarisregeling Gemeenten [3]. Automatische herrekening 05-02 Om ervoor te zorgen dat in de loop van het jaar geen verschillende berekeningsmethodieken worden toegepast, zullen we in periode 05 een automatische herrekening uitvoeren. Mogelijk dat hierbij voor medewerkers die dit jaar inmiddels uitdienst zijn, een centenverschil optreedt (maar niet in de uitbetaling). Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-02.  Meer informatie [1] Release notes 2021-12/8 Arbeidsvoorwaardenbedrag. [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Grondslagen loonaangifte bij Uc gr opb arbeidsvw. bedrag (werkgevercode 55167) en bij Uc gr opn arbeidsvw. bedrag (werkgevercode 55168). [3] Code salarisregeling, werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34. 2022-05/31 Diverse aanpassingen We hebben nog enkele onjuiste situaties geconstateerd die samenhangen met de introductie van CAO minimumloon: Onder voorwaarden kan voor de medewerker sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden. Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon (uitvoercode 01007) nog niet was opgenomen. Dit is met ingang van periode 05 aangepast. Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07. De presentatie en berekening van uurlonen zoals ORT / OVW / salaris was in een aantal situaties niet juist. Programmatuur en inrichting zijn hierop aangepast met ingang van periode 05. Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-13. In geval van een bron-doel cafetariaregeling vindt maximering plaats om te voorkomen dat door de uitruil het inkomen onder het minimumloon zakt. In dit geval werd ten onrechte gemaximeerd op het CAO minimumloon in plaats van op het wettelijk minimumloon waardoor er sneller te weinig ruimte voor uitruil was. De programmatuur is aangepast per periode 05.  Voor de betrokken medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-14. CAO gezondheidscentra 2022-05/32 Afronding verloonde uren UPA In release 2022-01/36 hebben we werkgevercode 03309 afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 03309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 03309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Melding Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld. Oplossing Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen. Automatische herrekening 05-05 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal. CAO huisartsenzorg 2022-05/33 Afronding verloonde uren UPA In release 2022-01/41 hebben we werkgevercode 3309 afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW geïntroduceerd. Deze werkgevercode was nodig omdat PFZW een ander aantal fulltime uren per maand hanteert dan in de CAO is genoemd. Gemal hanteert in de verdere berekening wel het aantal uren uit de CAO. Werkgevercode 3309 wordt gebruikt om ten behoeve van de UPA de vaste verloonde uren van de werknemer te bepalen. Dat doet Gemal door het fulltime aantal uren van werkgevercode 3309 te vermenigvuldigen met het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele uren worden onveranderd bijgeteld en het totaal wordt gepresenteerd op uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Melding Het bleek dat Gemal bij deze berekening in sommige situaties een klein afrondingsverschil veroorzaakte, waardoor het aantal verloonde uren 0,01 te hoog of te laag werd vastgesteld. Oplossing Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen. Automatische herrekening 05-05 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-05/34 Salariswijziging per mei 2022 Per mei zijn er nieuwe salaristabellen voor de CAO huisartsenzorg (salarisregeling 32) vanwege de afgesproken procentuele verhoging. Omdat niet alle schalen met hetzelfde percentage worden verhoogd, hebben we de nummering van de inpasnummers moeten aanpassen. Dit heeft geen effect als bij een werknemer schaal en anciënniteit is vastgelegd, maar wel bij werknemers waarbij alleen een inpasnummer of garantie-inpasnummer (invoercode 02316 of 02318) is vastgelegd.  De inpasnummers voor de stagevergoeding (9402) en de leerlingen (9100, 9101 en 9102) zijn niet gewijzigd.  Actie Als er bij een werknemer (zijnde niet stagiair of leerling) alleen invoercode 02316 of 02318 (inpasnummer/garantie-inpasnummer) is vastgelegd en geen schaal en anciënniteit, dan moet het inpasnummer worden aangepast voor deze werknemer. Na inventarisatie bleek dit bij twee werknemers voor te komen. In dit geval zal individueel contact worden opgenomen. Vanaf 3 mei kan je de nieuwe salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op dat je zowel de bedragen als de regeling overhaalt. CAO PGA 2022-05/35 Premie reparatie-uitkering WW Onder voorwaarden kan voor de medewerker die onder de CAO gemeenten vallen, sprake zijn van een reparatie-uitkering WW. Hiervoor wordt elke maand ook een premie van 0,1% bij de werknemer ingehouden.  Melding Het bleek dat in de grondslag voor deze premieheffing de aanvulling minimumloon nog niet was opgenomen. Automatische herrekening 05-07 Met ingang van periode 05 is dit aangepast. Voor de betreffende medewerkers wordt een automatische herrekening uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 05-07. CAO politie 2022-05/36 Indexatie tegemoetkoming aspiranten [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 4 april 2022 - Het volgend bericht was te laat om nog mee te nemen in de release notes Gemal 2022-04: Voor aspiranten gelden in het eerste jaar tegemoetkomingsbedragen die de indexering volgen overeenkomstig de OCW-systematiek [1]. Met ingang van periode 04 zijn deze bedragen met terugwerkende kracht tot 2022-01 gewijzigd naar aanleiding van recente publicatie in de Staatscourant. Automatische herrekening 04-07 Voor de betreffende medewerkers zullen we in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Hieraan zijn geen kosten verbonden. Conform regelgeving ABP geldt dat een aanpassing van pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. De aanpassing van de tegemoetkoming (en daarmee van de grondslag ABP, werkgevercode 55056) zal er voor betreffende medewerkers dus toe leiden dat een correctie voor het jaarinkomen volgend jaar wordt aangemaakt op uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Actie Met ingang van 5 april kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] BezoldigingsBesluit Politie art. 3bis a; in Payroll Gemal opgenomen als schaal 007A resp. 008A anciënniteit 00 met inpasnummers 6013 resp. 6014. CAO sociaal werk 2022-05/37 Arbeidsmarkttoelage  In het CAO-akkoord is afgesproken dat er een arbeidsmarkttoelage komt van 1,13% voor een bepaalde groep werknemers: werknemers in schalen 4 t/m 9 in het primair proces.  Wij hebben deze toelage ingericht op C-niveau onder procentuele regeling 1 (werkgevercode 14061) per 1-1-2022. De toelage moet bij de betreffende werknemers worden geactiveerd door invoercode 01921 Code procentuele toelagenregeling 1 met waarde 1 op te geven. Daarnaast hebben we deze toelage (uitvoercode 00631 procent.toelage 1) opgenomen in de grondslagen die van toepassing zijn, waaronder die van de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de jaargrondslag PFZW.  Actie Voor de werknemers die recht hebben op deze toelage dien je invoercode 01921 vast te leggen met waarde 1.  CAO VVT 2022-05/38 Nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 11 april 2022 - Onlangs is er een onderhandelingsakkoord gesloten voor de CAO VVT. We hebben nauw contact met de werkgeversvereniging Actiz omtrent de ontwikkelingen rondom deze nieuwe CAO. Actiz geeft aan dat de wijzigingen - zoals de nieuwe salarisbedragen - niet op tijd voor de salarisrun van april zullen worden verstrekt, maar verwacht begin mei de definitieve teksten te kunnen presenteren. Dan wordt duidelijk hoe met name de wijziging in de salarisregeling moet worden doorgevoerd. Wij zullen uiteraard de tabellen in Gemal aanpassen, maar geen conversie uitvoeren voor de herinschaling bij de werknemer. Hiervoor zal - als we alle noodzakelijk informatie hebben - een instructie voor HR Core Beaufort worden geschreven. Het streven is om de wijzigingen in de release van mei 2022 door te voeren. Dit is alleen mogelijk als alle benodigde informatie tijdig beschikbaar is. We houden je hiervan op de hoogte. Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij graag naar de werkgeversservice van Actiz. 2022-05/39 Nieuwe CAO, vervolg Op 11 april hebben wij via de community een vooraankondiging gepubliceerd omtrent de CAO VVT. Inmiddels is alle benodigde informatie vanuit de werkgeversvereniging aanwezig en de wijzigingen naar aanleiding daarvan zijn in deze release doorgevoerd. Het betreft de volgende wijzigingen. Salariswijziging De bedragen voor de salarisregeling (code salarisregeling 15) zijn aangepast en ook die voor de garantiesalarisregelingen IMF (code salarisregeling 12) en V&V (code salarisregeling 39). Bij salarisregeling 15 zijn nog wat meer wijzigingen:  Schaal 5 is hernoemd naar WMJL (wettelijk minimum jeugdloon). Let op dat werknemers die aan deze schaal zijn gekoppeld overgezet moeten worden naar de “nieuwe” WMJL schaal, omdat schaal 5 met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 niet meer in Gemal bestaat. Schaal 0010 is vervallen. Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 0015. Vanuit Actiz is ons mondeling medegedeeld dat hierbij moet worden uitgegaan van het omschalen naar de anciënniteit met het naast hogere bedrag in schaal 15. Actiz heeft aangegeven deze instructie begin mei zelf ook te publiceren. Mochten hier nog verdere vragen over zijn, dan verwijzen wij graag naar Actiz. Er zijn in enkele schalen aanloopperiodieken vervallen. Als er nog werknemers op de aanloopschalen staan, moeten deze worden omgeschaald naar de naast hogere anciënniteit. Stagevergoeding en leerlingen De stagevergoeding is per 1 januari aangepast conform de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging Actiz. De leerlingen tussen de 16 en 20 jaar krijgen, conform CAO-akkoord, minimumloon + 10%.  Hiervoor zijn de bedragen bij de nieuwe toegevoegde inpasnummers 9410 t/m 9414 opgenomen. Overige wijzigingen Werkgevercodes 26003 Max bedrag reiskosten per periode en 26004 Bedrag franchise reiskostenvergoeding zijn aangepast per 1 januari 2022 aan de hand van de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging.  Conform afspraken in de nieuwe CAO, moet een afdracht worden ingericht voor de afdracht richting het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds. Wij zijn van plan om deze afdracht op CAO-niveau op te nemen onder Werkgevergegevens > Afdrachtensysteem. We hebben hiervoor aan werkgeversvereniging Actiz om aanvullende informatie gevraagd. Wij zullen je hierover in een volgende release notes nader over informeren. Aan de hand van de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging hebben we het bedrag aan minimum vakantietoeslag en eindejaarsuitkering aangepast. De onkostenvergoeding voor co-assistenten die in de CAO wordt benoemd, dien je zelf vast te leggen met een netto diversen invoercode. In de nieuwe CAO wordt ook gesproken over min- en plusuren. Het is niet mogelijk voor Gemal om dit te onderhouden. Dit dien je in je eigen urenadministratie bij te houden.  Toekomstige wijzigingen In de nieuwe CAO worden ook toekomstige wijzigingen genoemd, zoals het bedrag reiskosten woon-werk, bedrag stagevergoeding per 1 juli en bedrag minimum eindejaarsuitkering per november. Wij zullen je hierover te zijner tijd nader over informeren. Actie Werknemers die aan een vervallen schaal of anciënniteit waren gekoppeld, dienen te worden omgeschaald. Dit kan met invoercodes 02351 Schaalnr en 02326 Anciënniteit. Als je met Beaufort werkt, moet daar de actie plaatsvinden. Zie voor meer informatie de release notes 2022-05 van Beaufort. Voor de leerlingen die het wettelijk minimumloon +10% dienen te krijgen, kunnen de inpasnummers 9410 t/m 9414 worden vastgelegd op invoercode 02316, afhankelijk van de leeftijd. Er is voor deze werknemers geen schaal aangemaakt, dus daarom dient invoercode 02316 Inpasnummer te worden gebruikt. Vanaf 3 mei kun je gewijzigde salarisregelingen (12, 15 en/of 39) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO zorgverzekeraars 2022-05/40 PB1 en PB 3 te hoog voor werknemers met een deeltijdpercentage hoger dan 100% (change 3327060) Voor werknemers met een deelbetrekking hoger dan 100% werd het recht vakantietoeslag en het recht eindejaarsuitkering - dat wordt doorgestort naar uitvoercodes 01752 vaste opbouw PB1 en uitvoercode 01755 vaste opbouw PB3 - te hoog berekend. Dit is in de release van 2022-05 aangepast Automatische herrekening 05-04 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Automatische herrekeningen 2022-05/41 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) Periode 04 reden betreffend onderwerp in deze release notes 04-07 CAO politie - Indexatie tegemoetkoming aspiranten Periode 05 reden betreffend onderwerp in deze release notes 05-02 CAO gemeenten/SGO - Tegemoetkoming ZKV 05-03 Berekening premie WW-laag/WW-hoog (change 3344362) 05-04 CAO zorgverzekeraars - PB1 en PB 3 te hoog voor werknemers met een deeltijdpercentage hoger dan 100% (change 3327060) 05-05 CAO gehandicaptenzorg / gezondheidscentra / huisartsenzorg - Afronding verloonde uren UPA 05-06 Grondslag voor gewerkte uren ten behoeve van doorbetalen ORT tijdens vakantieverlof 05-07 CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen CAO gemeenten en CAO PGA - Premie reparatie-uitkering WW 05-08 Presentatie uitvoercode 01570 05-09 Korting vaste ORT bij ziekte (change 3410276) 05-10 Aof-premie bij uitkering 05-13 CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen 05-14 CAO gemeenten/SGO - Diverse aanpassingen 05-15 CAO energie- en nutsbedrijven - Sector GEO: Nieuwe CAO Werknemer- en werkgevergegevens 2022-05/42 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving 01884 Percentage minimum garantieloon 02482 BOSV dagloon Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 00672 BOSV uitkering 01540 BOSV dagloon 01884 min garantiel 01896 net garln wachtg 2022-05/43 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 07104 BOSV % dagloon uitkering 13016 uitvoercode dagloon bij aanvulling verlof 13017 uitvoercode korten op aanvulling verlof 55389 uitvoercodes in grondslag gewerkte uren ORT vakantieverlof 90200 salarisdossier bestand per ceanummer in Zenden & Ontvangen  
Volledig artikel weergeven
28-04-2022 11:15 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2850 Weergaven
Mededelingen 2022-03/01 Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0 in HR Core Beaufort in-huis Dit onderwerp is alleen van toepassing op HR Core Beaufort in-huis klanten Enkele jaren geleden is invoercode 02950 Code gekoppeld dienstverband geïntroduceerd voor het koppelen van dienstverbanden. Deze code verving de invoercodes 02988 en 02989, die met ingang van deze release komen te vervallen. Als je nog niet de geadviseerde conversie in HR Core Beaufort hebt uitgevoerd (zie hiervoor de release notes van Beaufort 2021-12 - Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0 ), dan heb je mogelijk op het mutatieverslag afkeuringen gezien op deze codes. Wij adviseren je om de conversie uit te voeren: de medewerkers zijn op basis van de oude codes namelijk niet gekoppeld. 2022-03/02 Genereren aard arbeidsverhouding en soort inkomstenverhouding In januari 2022 zijn eenmalig de code aard inkomstenverhouding (invoercode 2268) en de code soort inkomstenverhouding (invoercode 2893) gegenereerd als deze niet aanwezig waren bij een werknemer. Zoals beschreven in de release notes van december (2021-12/5) is dit gedaan om een grootschalig aantal L-1606 meldingen te voorkomen.  Echter is nu gebleken dat deze codes ook zijn gegenereerd voor werknemers die geen dienstverband hebben (invoercode 2887 heeft waarde 1 (vrijwilliger) of 3 (overig)). De gegenereerde codes hebben in deze gevallen geen effect, omdat de betreffende werknemers niet worden meegenomen in de loonaangifte. Actie Er is voor gekozen om geen conversie te doen voor de betreffende personen, omdat deze niet in de loonaangifte worden opgenomen. De codes aard arbeidsverhouding en soort inkomstenverhouding hebben daarom geen effect voor deze groep personen. Een conversie brengt het risico met zich mee dat de code ten onrechte ook bij andere werknemers wordt geschoond, met poortcontroles tot gevolg. Desgewenst kun je bij personeel niet in loondienst zelf de betreffende invoercodes verwijderen. Gewijzigd en verbeterd 2022-03/03 Opschuifmethode Persoonlijk Budget van 36 naar 60 maanden We hebben in de Gemal programmatuur de maximale mogelijke opbouw van de persoonlijke budgetten 1 t/m 5 verlengd van 36 naar 60 maanden. De aanleiding hiervoor was de wijziging in de CAO sociaal werk. De functionaliteit om de opbouw tot 60 maanden mogelijk te maken hebben we echter voor alle vijf de budgetten op algemeen niveau mogelijk gemaakt. Dit wil zeggen dat voor de werkgevercodes 03675 t/m 03679 de tabel in Gemal zo is aangepast dat de maximale waarde van deze werkgevercodes nu 60 is.  CAO sociaal werk: in het akkoord voor de nieuwe CAO 2021-2023 is afgesproken dat de maximale opbouwperiode van het loopbaanbudget is verlengd van 36 maanden naar 60 maanden. Het loopbaanbudget was in Gemal op CAO-niveau al ingericht op PB3. Wij hebben werkgevercode 03677 Maximum maanden opbouw persoonlijk budget 3 opschuifmethode op CAO-niveau echter nog niet gewijzigd naar 60 maanden, omdat de officiële ingangsdatum van de regeling nog niet bekend is gemaakt door de koepel. In de programmatuur is de mogelijkheid, voor alle vijf de budgetten, om de opbouw tot en met 60 maanden te ondersteunen wel ingebouwd, maar wij adviseren deze voor de cao sociaal werk nog niet te gebruiken tot de koepel duidelijkheid heeft gegeven.  De wijzigingen Er zijn tien nieuwe uitvoercodes toegevoegd (twee per PB) om de opbouw voor alle 60 maanden te kunnen laten zien. Het betreft uitvoercodes 02590 t/m 02599. Deze uitvoercodes zijn een uitbreiding op de bestaande uitvoercodes 02512 t/m 02531, waarop het saldo per maand wordt getoond. Deze codes gaan nu nog tot en met 3 jaar terug, maar dit wordt uitgebreid naar 5 jaar. Hieronder een overzicht van de nieuwe uitvoercodes: 02590 sld PB1 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 1 actueel jaar-4 02591 sld PB1 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 1 actueel jaar-5 02592 sld PB2 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 2 actueel jaar-4 02593 sld PB2 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 2 actueel jaar-5 02594 sld PB3 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 3 actueel jaar-4 02595 sld PB3 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 3 actueel jaar-5 02596 sld PB4 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 4 actueel jaar-4 02597 sld PB4 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 4 actueel jaar-5 02598 sld PB5 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 5 actueel jaar-4 02599 sld PB5 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 5 actueel jaar-5 Voor elk van de persoonlijke budgetten is hiermee actueel jaar -4 en actueel jaar-5 toegevoegd. Op deze manier kan het saldo tot 60 maanden terug worden getoond op de loonstaat. Verder is ook het aantal mogelijke volgnummers bij de volgende invoercodes aangepast van maximaal 36 naar maximaal 60, zodat het saldo gecorrigeerd kan worden voor de juiste maand: invoercodes 02125 t/m 02129 Correctie persoonlijk budget 1 t/m 5 opschuifmethode.  Ingangsdatum / automatische herrekening De ingangsdatum van de uitbreiding van 36 naar 60 maanden voor de CAO sociaal werk is nog niet bekend. Wij zullen, als dat na het bekend worden van de ingangsdatum noodzakelijk is, een automatische herrekening uitvoeren om de eventueel gemiste opbouw voor de betreffende medewerkers te corrigeren. Werkgevercode 03677 Maximum maanden opbouw persoonlijk budget 3 opschuifmethode kan je wel zelf al wijzigen naar 60, maar dit op eigen risico. Er zouden namelijk vorderingen kunnen ontstaan als het ingangsmoment toch later dan 03-2022 wordt vastgesteld. Bovendien lift je (werkgever) waarde van deze code bij eventuele volgende wijzigingen dan niet meer mee met de waarde op CAO-niveau.  2022-03/04 Wijziging naamgeving en nieuwe in- en uitvoercodes voor WW, WIA en Wajong uitkeringen Wij werken momenteel aan een modernisering van de functionaliteit voor het verwerken van WW, WIA en Wajong uitkeringen in Gemal. In voorbereiding voor deze moderniseringsslag is de naamgeving van enkele in- en uitvoercodes gewijzigd. De functionaliteit is nog niet gewijzigd. Wij zullen hierover nader berichten zodra deze gereed is. Ook zijn er enkele nieuwe in- en uitvoercodes in Gemal toegevoegd. Deze zijn nog niet aanwezig in HR Core en heb je vooralsnog niet nodig. Zodra deze codes een functie krijgen, zullen wij hier nader bericht over plaatsen. Invoercodes 00673 VT Wajong (nieuw) 00674 uitk Wajong dagbedr (nieuw) 01005 WIA uitk dagbedr (was WAO-WIA uitkering) 02261 Jonggeh korting (was indicatie loon inclusief Wajong uitkering) 02492 WG betaling UFO (was instantiebetaling) 02607 Wajong/Arbeidsbep (was code WAO-WIA) 02847 Afw Wajong dagen (nieuw) Uitvoercodes 00634 WW uitkering (nieuw) 00673 VT Wajong (nieuw) 00674 Wajong uitkering (nieuw) 00986 Wachtgeld (was WW / Wachtgeld) Actie Indien je zelf een andere omschrijving aan de betreffende codes wilt toekennen, dan kun je dat doen in Gemal Direct onder Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > tekst bij invoercode / uitvoercode. Als je bij een bestaande code reeds in een eerdere productie een eigen omschrijving hebt toegekend, dan blijft je eigen omschrijving staan en hoef je dus geen actie te ondernemen. Wet- en regelgeving 2022-03/05 Belastingdienst schakelt poortcontroles L2258, L2260 en L2262 uit De Belastingdienst heeft aangegeven voorlopig niet te controleren op poortcontroles L2258, L2260 en L2262. Deze controles checken dat als de grondslag voor Aof hoog / laag / uitkering kleiner is dan - € 1 en groter dan € 1, de afdracht van de betreffende Aof premie geen € 0 mag zijn. De grondslag Aof hoog / laag / uitkering wordt gepresenteerd op de uitvoercodes 01557 / 01558 / 01559. De afdracht Aof hoog / laag / uitkering wordt gepresenteerd op de uitvoercodes 01874 / 01775 / 01893. In praktijk blijkt de situatie zich voor te doen dat door een inhouding in het actuele jaar, de cumulatieve grondslag van enige Aof premie negatief kan zijn. Conform de VCR notitie mag de bijbehorende Aof premie dan op € 0 gesteld worden. De genoemde poortcontroles gaan in die situatie dus onterecht af. Mocht één van deze meldingen getoond worden in MSG dan kun je deze negeren. Zodra de Belastingdienst heeft besloten of deze codes geschrapt worden of dat de condities worden aangepast, dan zullen wij de aanpassingen van de Belastingdienst volgen. Opgeloste meldingen 2022-03/06 Variabele VT in vaste opbouw PB (change 3079561)  Melding  Indien je gebruik maakt van een regeling Persoonlijk budget en je hebt in de betreffende grondslag de vakantieuitkering en eindejaarsuitkering opgenomen,  werd bij uitbetaling van verlofuren onterecht de variabele opbouw van vakantieuitkering en EJU meegenomen in de vaste component van het persoonlijk budget (bv uitvoercode 01753). Als deze uitvoercode ook opgenomen is in de grondslag verlofuren, werd het uurloon ten onrechte te hoog vastgesteld. Oplossing  De programmatuur van Gemal is aangepast.  De vaste componenten van de persoonlijk budgetten worden alleen bepaald over de vaste componenten. In periode 03 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor alle medewerkers die een vaste component Persoonlijk budget hebben (uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 of 02246). Je vindt deze herrekening terug in je overzicht van Mutaties en Signalen Gemal als 03-02.  Vervolg op community bericht Bovenstaand is een vervolg op het community bericht van 28 januari, zie verder bij 'Eerder gepubliceerde nieuwsberichten' in deze release notes. 2022-03/07 Cent verschil in bron-doel regeling leidt tot foutcode L2048 (change 3154368) Melding In uitzonderlijke gevallen kon de pro-rata berekening op de verkeerde manier omgaan met verschillen van 1 of 2 cent bij personen met meerdere dienstverbanden. Hierdoor kon er, ondanks dat voor een dienstverband het Loon SV 0 was, toch 1 of 2 cent terechtkomen in 1 van de 3 WW-grondslagen. Deze situatie leidde tot foutmeldingen in de Loonaangifte. Oplossing De programmatuur van Gemal is aangepast. De pro-rata berekening zet verschillen van 1 of 2 cent nu bij het juiste dienstverband neer. Automatische herrekening 03-04 Personen met meerdere dienstverbanden en pro-rata berekening, waarbij het loon SV 0 is maar de uitvoercodes 02339 grondslag ww hoog of 02341 grondslag ww laag of 02343 grondslag ww herzien 1 of 2 cent bevat, worden herrekend. 2022-03/08 Foutcode 111 bij invoercode 02261 waarde 2 (change 3302879) Melding Het bleek dat Gemal vastlegging van invoercode 02261 Indicatie loon inclusief Wajong uitkering met waarde 2 door Gemal werd afgekeurd met foutcode 111. De oorzaak was dat de maximumwaarde van deze invoercode op werkgevercode 57016 was vastgelegd met waarde 1. Oplossing Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen.   Actie We kunnen helaas geen automatische herrekening uitvoeren, omdat de mutatie nooit door Gemal is verwerkt. Indien je mutatie is afgekeurd, dan dien je deze dus zelf opnieuw vast te leggen. Dat kan ook met terugwerkende kracht in het huidige jaar. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2022-03/09 Variabele VT in vaste opbouw PB [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 28 januari 2022 -  We zijn bezig met een programma-aanpassing zodat uitvoercode 01753, 01754, 01755 niet langer soms door incidentele salariscomponenten beïnvloed wordt maar altijd alleen de vaste waarde bevat. Deze aanpassing kunnen we helaas niet meer afronden voor 2022-02, dus zullen we er in de release notes voor 2022-03 op terugkomen. 11 januari 2022  - Wanneer je gebruik maakt van de regeling Persoonlijk Budget 1, dan presenteren we de opbouw hiervan in uitvoercode 01903  opbouw PB1. Deze opbouw kan gevormd worden uit een vast, maandelijks bedrag maar kan daarnaast ook gevoed worden vanuit een variabele component. Het vaste deel van de opbouw PB1 presenteren we afzonderlijk ook nog met uitvoercode 01753  vaste opbw PB1. Dit gegeven wordt dan bijvoorbeeld gebruikt om een prognose te kunnen maken van hetgeen op jaarbasis opgebouwd wordt als PB1. Daarnaast kan deze uitvoercode sinds 2021-11 ook gebruikt worden om op te nemen in bijvoorbeeld de grondslag verlofuren, zodat in de waarde van het verlofuur ook de waarde van de vaste opbouw Persoonlijk Budget 1 is opgenomen. Hetgeen hiervoor beschreven is, geldt voor PB1, maar ook voor de overige regelingen / uitvoercodes van Persoonlijk Budget 2 t/m 5. Melding We constateren nu dat in deze vaste PB van uitvoercode 01753 ook een variabele component zoals vakantietoeslag (over bijvoorbeeld een ORT-component) kan zijn opgenomen. Dit kan ertoe leiden dat daarmee de waarde van uitvoercodes 01753, 01754 etc. en daarmee de waarde van het verlofuur, te hoog is. Workaround We doen op dit moment onderzoek naar oorzaak en oplossing. Doet deze situatie zich voor bij je, dan kun je er bij wijze van workaround ook voor kiezen om bijvoorbeeld een percentage opslag vast te leggen voor de waarde van een verlofuur of bij de medewerker een afwijkend uurloon vast te leggen [1]. Zodra we meer informatie hebben, zullen we je hierover verder informeren. Meer informatie [1] Handleiding Gemal onderwerp Verlofuren (ver)kopen. 2022-03/10 Melding L2217 voor dienstverbanden met een Datum einde IKV in de toekomst [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 31 januari 2022 - Het onterecht verschijnen van melding L2217 is in de februari release van Gemal opgelost. 19 januari 2022 - We zien dat melding L2217 ook verschijnt bij dienstverbanden waarbij de Datum einde IKV is vastgelegd met een datum in de toekomst, buiten de huidige draaiperiode. Deze melding (vorig jaar bekend als L2023) hoort alleen af te gaan als de Datum einde IKV in de huidige draaiperiode ligt en de code reden einde arbeidsovereenkomst niet gevuld is. Als je deze melding krijgt bij dienstverbanden met een Datum einde IKV in de toekomst, dan kun je deze melding negeren: in de loonaangifte wordt de Datum einde IKV nog niet doorgegeven en je zult vanuit de Belastingdienst geen melding krijgen. De melding verschijnt alleen in Gemal. L2217 - Als de Code soort IKV = 11, 13 of 15 en de Code aard arbeidsverhouding = 1, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 82 of 83 en de Datum einde IKV is gevuld dan moet de Code reden einde arbeidsovereenkomst gevuld zijn. CAO informatie CAO gemeenten/SGO 2022-03/11 Uitvraag salarisgegevens 2021 Ter informatie: Voor de gemeenten en gemeentelijke samenwerkende organisaties die hiertoe een machtiging hebben afgegeven via werkgevercode 10611, is in de loop van februari een uitvraag van geanonimiseerde salarisgegevens over 2021 uitgevoerd in Payroll Gemal. Met behulp van deze gegevens verzorgt het A&O-fonds Gemeenten de jaarlijkse Personeelsmonitor. Om inzicht te krijgen in de betreffende gegevens zijn deze opgenomen in de handleiding onderwerp ‘VNG, gegevensuitwisseling’. 2022-03/12 Nieuwe CAO 2021-2023 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 26 januari 2022 - Voor de volledigheid willen we je erop attenderen dat de tekst die in de release notes 2022-02/15 is opgenomen voor de nieuwe CAO gemeenten, geldt onder voorbehoud van goedkeuring door het VNG-bestuur op 27 januari. 2022-03/13 Nieuwe CAO 2021-2023 (vervolg) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 februari 2022 - In de release notes hebben we bij onderwerp “2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023” aangegeven dat we het resultaat van de eenmalige uitkering van € 900,00 van vorig jaar in 2022-02 zullen presenteren met uitvoercode 01065 en de overige nabetalingscomponenten samengevoegd zoals gebruikelijk op uitvoercode 01066. De manier waarop je de corona-onkostenvergoeding van € 300,00 mag verlonen kan zoals eerder aangegeven heel divers zijn. Om hieraan tegemoet te komen, en voor een betere inzichtelijkheid van de diverse nabetalingscomponenten, kiezen we er alsnog voor om het resultaat van deze vergoeding ook afzonderlijk te presenteren. Het resultaat is dan niet langer opgenomen in uitvoercode 01066 maar in uitvoercode 01064. We hebben hiervoor een tussentijdse aanpassing gedaan. De tekst van deze uitvoercode is aangepast naar  Corona onkostverg maar je kunt deze altijd zelf wijzigen. Uitvoercode 01064 hebben we met een 8 in de grondslag ABP opgenomen om aan te sturen dat dit niet pensioengevend is. Vastlegging van deze variabele invoer-/uitvoercode is niet gebruikelijk maar, net zoals bij invoercode 01065, geldt dat je je bewust moet zijn van onze aansturing wanneer je deze code dit jaar gebruikt (hebt). Stel nu dat je de € 300,00 zou willen uitbetalen voor de werknemer als netto maar voor de werkgever via de werkkostenregeling, dan kun je als volgt te werk gaan: Je kunt de fiscale afhandeling van uitvoercode 01064 omzetten van bruto naar netto (van kolom 3 naar kolom 30) [1]. Omdat voor deze bruto code nu netto is geworden, moet je in lijn hiermee mogelijk ook je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties aanpassen. Ook enkele grondslagen moet je mogelijk aanpassen, zoals grondslag bruto loon [2]. Daarnaast moet je uitvoercode 01064 als eindheffingsloon opnemen in de grondslag voor de werkkostenregeling [3]. Voor zover deze corona-onkostenvergoeding de vrije ruimte overschrijdt, is uiteindelijk eindheffing verschuldigd. Veiligheidsregio’s Zoals aangegeven in onderwerp 2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023 opereren de veiligheidsregio’s nog vanuit de rechtspositie van de CAR-UWO en zullen ze (zoals gemeentes vóór invoering van de WNRA) lokaal naar verwachting de wijzigingen bekrachtigen. We hebben vorige week met de nieuw opgerichte werkgeversvereniging van de samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) onder andere hierover gesproken. We hebben hierbij aangegeven dat in onze programmatuur de wijzigingen nu nog één op één verbonden zijn met die van de CAO gemeenten, dus ook voor wat betreft het uitvoeringsmoment in februari. Uit dit overleg kwam naar voren dat op termijn de arbeidsvoorwaarden tussen gemeenten en veiligheidsregio’s uit elkaar kunnen gaan lopen. We zullen dan ook voorbereidingen gaan treffen om voor de veiligheidsregio’s afzonderlijk aansturing van arbeidsvoorwaarden en salarisregeling te maken. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Aansturing uitvoercodes > Nr kolom loonstaat, via werkgevercode 58001. [2] Uitvoercode 01064 aanpassen in werkgevercode 55081  Grondslag bruto loon. [3] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling > Uc gr werkkosten, via werkgevercode 01064 = 1. 2022-03/14 Collectieve herrekening proefproductie voor wijzigingen nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 4 februari 2022 - We hebben vandaag een verbetering doorgevoerd. Werkgevercode 99221  Af te roepen beginperiode herrekening  hoef je niet meer via bulkinvoer vast te leggen. Zoals gebruikelijk bij andere productiesoorten, kan dat nu ook bij een proefproductie via  Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling  gebeuren. 2 februari 2022 - We hebben bij ons Service Center enkele keren de vraag gekregen of het mogelijk is om in een proefproductie een collectieve herrekening over vorig jaar uit te voeren voor een hele instelling om zo de resultaten te beoordelen van de CAO-wijzigingen 2021-2023. Dit is als volgt mogelijk: Stuur een proefproductie aan zoals je gewoonlijk doet voor een instelling en voer eventueel werkgever-/werknemermutaties op. Kies voor G DI > Werkgever, extra > Bulkinvoer, werkgever. (je ziet onder  Werkgever  je ceanummer en instellingsnummer al staan). Leg vast onder  Code  de werkgevercode  99221  (af te roepen beginperiode herrekening). Onder Volgnr hoef je niets vast te leggen.  Leg vast onder  Waarde  11  (de periode van herrekening). Leg vast onder  Ingangsperiode  202111. Kies voor  Opslaan. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling. Leg vast bij  Code selectie proefproductie   2  (proefproductie voor alle werknemers) ( Periode proefproductie  hoef je niet in te vullen, er wordt automatisch uitgegaan van de eerstvolgende productie). Kies voor  Opslaan. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Zenden  en kies voor  Akkoord GDI = Gemal Direct Inrichting 2022-03/15 Eenmalige uitkering en einddatum IKV [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 4 februari 2022 - De programma-aanpassing van Gemal is doorgevoerd. De betreffende medewerkers worden nu wel herrekend in je herrekening over vorig jaar. 3 februari 2022 - We hebben geconstateerd dat er een situatie kan zijn waarin voor sommige medewerkers niet een herrekening over het jaar wordt uitgevoerd in Gemal ook al heb je dat wel aangestuurd in een proef- of salarisproductie. Dit doet zich voor bij medewerkers met een (eventueel toekomstige) einddatum IKV (invoercode 02924) in 2022 waarvan de periode kleiner is dan 11 (de herrekeningsmaand). Stel dat je herrekent vanaf 2021-01, dan wordt de herrekening voor deze medewerker wel uitgevoerd. We zullen hiervoor een tussentijdse programma-aanpassing doorvoeren. 2022-03/16 Doorwerking CAO-verhoging [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 februari 2022 - We willen je attenderen op het volgende: Door de CAO-aanpassingen van met name de salarisbodem van € 14,00 zal voor diverse medewerkers in de onderste schalen en in de Participatieschaal het inkomen relatief meer dan gewoonlijk stijgen. Dit zal dan mogelijk ook weer kunnen doorwerken in bijvoorbeeld een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of eventuele toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag etc). Je kunt overwegen om de medewerkers hiervan in kennis te stellen en/of te verwijzen naar de site van de Belastingdienst. 2022-03/17 Aanvullende informatie nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 februari 2022 - In het kader van toepassing van de nieuwe CAO in Gemal willen we je informeren over het volgende: Mogelijk is het aan je aandacht ontsnapt en daarom willen we je er nog even op attenderen: we hebben op 2 februari een tussentijdse aanpassing gedaan waarmee het resultaat van de corona-onkostenvergoeding niet op uitvoercode 01066 maar op uitvoercode 01064 wordt geplaatst. Zie het bericht  CAO-gemeenten/SGO en CAO PGA - Nieuwe CAO 2021-2023 vervolg. We adviseren je te kijken of je in het verleden wellicht de aansturing van de uitvoercodes 01064, 01065, 01066 zelf hebt aangepast op Werkgeverniveau voor wat betreft pensioengevendheid [1]. Het advies is om die W(erkgever)-aansturing te verwijderen en de aansturing op C(ao) of A(lgemeen)-niveau te handhaven. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP. 2022-03/18 Toepassing CAO minimumloon [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 18 februari 2022 - We constateren dat bij het toepassen van het CAO minimumloon er ten onrechte rekening wordt gehouden met de leeftijd zoals bij het wettelijk minimumloon. Hierdoor wordt bijvoorbeeld bij een 20-jarige het schaalbedrag vergeleken met 80% van het CAO minimumloon waardoor dit ertoe kan leiden dat geen aanvulling CAO minimumloon plaatsvindt. We constateren bovendien dat ook wanneer een percentage loondispensatie is vastgelegd bij de medewerker (invoercode 01746) dit de toepassing van het CAO minimumloon beïnvloedt. We zullen beide situaties verder onderzoeken en al naar gelang de uitkomst hiervan in periode 2022-03 een automatische herrekening uitvoeren. We informeren je over het vervolg hiervan in een volgend community bericht of de release notes. Desgewenst kun je eventueel nu nog zelf ingrijpen op de berekening met behulp van een aanvullende correctieproductie. CAO GGZ 2022-03/19 Vooraankondiging: vervallen oude salarisschalen Voor de CAO GGZ zijn de salarisschalen verdeeld in functiegroepen. Binnen die functiegroepen is er een aanloopschaal, A-schaal en B-schaal. Een voorbeeld hiervan is functiegroep 10 met aanloopschaal 9, schaal 10A en 10B. Dit wordt dan opgevolgd door functiegroep 15 met aanloopschaal 14, schaal 15A en 15B. Dit loopt op deze manier door tot en met functiegroep 80 met aanloopschaal 79 en schaal 80A en 80B. Toen deze opzet van de schalen werd geïntroduceerd in de CAO zijn de schalen in Gemal daarop aangepast. De aanloopschalen hebben in Gemal toen ook een A als toevoeging gekregen om zich van de oude schalen te onderscheiden. Om volop ruimte te bieden voor de administratieve overgang van de oude naar de nieuwe inschaling zijn de oude schalen destijds niet verwijderd.  Aanpassing per 2022-07 Om Gemal wel gelijk te trekken met de indeling van de CAO, zullen we de “oude” schalen per 2022-07 verwijderen. Dit betreft de schalen 1 t/m 80. Naast het verwijderen van de schalen 1 t/m 80 zullen ook de schalen 201, 301, 1049, 1054, 1059, 1064, 1069, 1074 en 1079 worden verwijderd. Ook deze schalen worden niet in de CAO genoemd en zijn ook niet meer in gebruik. De schalen met een toevoeging van een A of B in Gemal blijven bestaan, conform de CAO. Het verschil tussen de CAO en Gemal is wel dat in Gemal de aanloopschalen ook een toevoeging A hebben, terwijl dit in de CAO niet het geval is. Uiteraard wordt de schaal voor medisch specialisten (schaal 100 in Gemal) en de PWWB schaal voor participatiebanen niet verwijderd.  Actie Als er nog werknemers zijn die aan bovenstaande schalen zijn gekoppeld moeten deze worden omgeschaald naar de overeenkomstige schaal die wel in de CAO wordt genoemd. 2022-03/20 Pensioenaftopping In de Release notes van februari jl. hebben we je bij onderwerp 17 geïnformeerd over een foutieve pensioenberekening als bij de werknemer invoercode 01166 met waarde 0,07 is vastgelegd. Dit is de aansturing voor de maandelijkse berekening en uitbetaling voor de pensioenaftopping. Nadat er op aangeven van Pfzw een omzetting is doorgevoerd om de pensioenaftopping niet meer in de periode grondslag, maar in de jaargrondslag mee te laten tellen, was er een fout opgetreden voor werknemers waarbij deze aansturing was opgegeven, maar die op basis van het inkomen geen recht hebben op de pensioenaftopping. Automatische herrekening Gebleken is dat het probleem niet volledig is opgelost in de februari productie. Daarom wordt in de maart productie nogmaals een automatische herrekening uitgevoerd voor de betreffende werknemers. Deze herrekeningsmutaties worden gekenmerkt met reden 03-03. CAO kraamzorg 2022-03/21 Bedrag stagevergoeding   Het bedrag aan stagevergoeding voor de CAO kraamzorg was niet aangepast voor 2021 en 2022. De salaristabel is nu aangepast en er zal voor 2022 een automatische herrekening plaatsvinden. Deze is te herkennen aan reden 03-05. Voor 2021 is er geen automatische herrekening.  Actie Stagiaires in dienst in 2022 worden automatisch herrekend over 2022. Voor stagiaires die over 2021 een bedrag hebben misgelopen, is het advies om voor dat gedeelte een handmatige nabetaling te doen. Dit kan door middel van invoercode 01066.  CAO PGA 2022-03/22 Nieuwe CAO 2021-2023 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 26 januari 2022 - Voor de volledigheid willen we je erop attenderen dat de tekst die in de release notes 2022-02/15 is opgenomen voor de nieuwe CAO gemeenten, geldt onder voorbehoud van goedkeuring door het VNG-bestuur op 27 januari. 2022-03/23 Nieuwe CAO 2021-2023 (vervolg) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 februari 2022 - In de release notes hebben we bij onderwerp “2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023” aangegeven dat we het resultaat van de eenmalige uitkering van € 900,00 van vorig jaar in 2022-02 zullen presenteren met uitvoercode 01065 en de overige nabetalingscomponenten samengevoegd zoals gebruikelijk op uitvoercode 01066. De manier waarop je de corona-onkostenvergoeding van € 300,00 mag verlonen kan zoals eerder aangegeven heel divers zijn. Om hieraan tegemoet te komen, en voor een betere inzichtelijkheid van de diverse nabetalingscomponenten, kiezen we er alsnog voor om het resultaat van deze vergoeding ook afzonderlijk te presenteren. Het resultaat is dan niet langer opgenomen in uitvoercode 01066 maar in uitvoercode 01064. We hebben hiervoor een tussentijdse aanpassing gedaan. De tekst van deze uitvoercode is aangepast naar  Corona onkostverg maar je kunt deze altijd zelf wijzigen. Uitvoercode 01064 hebben we met een 8 in de grondslag ABP opgenomen om aan te sturen dat dit niet pensioengevend is. Vastlegging van deze variabele invoer-/uitvoercode is niet gebruikelijk maar, net zoals bij invoercode 01065, geldt dat je je bewust moet zijn van onze aansturing wanneer je deze code dit jaar gebruikt (hebt). Stel nu dat je de € 300,00 zou willen uitbetalen voor de werknemer als netto maar voor de werkgever via de werkkostenregeling, dan kun je als volgt te werk gaan: Je kunt de fiscale afhandeling van uitvoercode 01064 omzetten van bruto naar netto (van kolom 3 naar kolom 30) [1]. Omdat voor deze bruto code nu netto is geworden, moet je in lijn hiermee mogelijk ook je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties aanpassen. Ook enkele grondslagen moet je mogelijk aanpassen, zoals grondslag bruto loon [2]. Daarnaast moet je uitvoercode 01064 als eindheffingsloon opnemen in de grondslag voor de werkkostenregeling [3]. Voor zover deze corona-onkostenvergoeding de vrije ruimte overschrijdt, is uiteindelijk eindheffing verschuldigd. Veiligheidsregio’s Zoals aangegeven in onderwerp “2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023” opereren de veiligheidsregio’s nog vanuit de rechtspositie van de CAR-UWO en zullen ze (zoals gemeentes vóór invoering van de WNRA) lokaal naar verwachting de wijzigingen bekrachtigen. We hebben vorige week met de nieuw opgerichte werkgeversvereniging van de samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) onder andere hierover gesproken. We hebben hierbij aangegeven dat in onze programmatuur de wijzigingen nu nog één op één verbonden zijn met die van de CAO gemeenten, dus ook voor wat betreft het uitvoeringsmoment in februari. Uit dit overleg kwam naar voren dat op termijn de arbeidsvoorwaarden tussen gemeenten en veiligheidsregio’s uit elkaar kunnen gaan lopen. We zullen dan ook voorbereidingen gaan treffen om voor de veiligheidsregio’s afzonderlijk aansturing van arbeidsvoorwaarden en salarisregeling te maken. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Aansturing uitvoercodes > Nr kolom loonstaat, via werkgevercode 58001. [2] Uitvoercode 01064 aanpassen in werkgevercode 55081  Grondslag bruto loon. [3] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling > Uc gr werkkosten, via werkgevercode 01064 = 1. 2022-03/24 Collectieve herrekening proefproductie voor wijzigingen nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 4 februari 2022 - We hebben vandaag een verbetering doorgevoerd. Werkgevercode 99221  Af te roepen beginperiode herrekening  hoef je niet meer via bulkinvoer vast te leggen. Zoals gebruikelijk bij andere productiesoorten, kan dat nu ook bij een proefproductie via  Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling  gebeuren. 2 februari 2022 - We hebben bij ons Service Center enkele keren de vraag gekregen of het mogelijk is om in een proefproductie een collectieve herrekening over vorig jaar uit te voeren voor een hele instelling om zo de resultaten te beoordelen van de CAO-wijzigingen 2021-2023. Dit is als volgt mogelijk: Stuur een proefproductie aan zoals je gewoonlijk doet voor een instelling en voer eventueel werkgever-/werknemermutaties op. Kies voor G DI > Werkgever, extra > Bulkinvoer, werkgever. (je ziet onder  Werkgever  je ceanummer en instellingsnummer al staan). Leg vast onder  Code  de werkgevercode  99221  (af te roepen beginperiode herrekening). Onder Volgnr hoef je niets vast te leggen. Leg vast onder  Waarde  11  (de periode van herrekening). Leg vast onder  Ingangsperiode  202111. Kies voor  Opslaan. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling. Leg vast bij  Code selectie proefproductie   2  (proefproductie voor alle werknemers) ( Periode proefproductie  hoef je niet in te vullen, er wordt automatisch uitgegaan van de eerstvolgende productie). Kies voor  Opslaan. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Zenden  en kies voor  Akkoord GDI = Gemal Direct Inrichting 2022-03/25 Eenmalige uitkering en einddatum IKV [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 4 februari 2022 - De programma-aanpassing van Gemal is doorgevoerd. De betreffende medewerkers worden nu wel herrekend in je herrekening over vorig jaar. 3 februari 2022 - We hebben geconstateerd dat er een situatie kan zijn waarin voor sommige medewerkers niet een herrekening over het jaar wordt uitgevoerd in Gemal ook al heb je dat wel aangestuurd in een proef- of salarisproductie. Dit doet zich voor bij medewerkers met een (eventueel toekomstige) einddatum IKV (invoercode 02924) in 2022 waarvan de periode kleiner is dan 11 (de herrekeningsmaand). Stel dat je herrekent vanaf 2021-01, dan wordt de herrekening voor deze medewerker wel uitgevoerd. We zullen hiervoor een tussentijdse programma-aanpassing doorvoeren. 2022-03/26 Doorwerking CAO-verhoging [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 februari 2022 - We willen je attenderen op het volgende: Door de CAO-aanpassingen van met name de salarisbodem van € 14,00 zal voor diverse medewerkers in de onderste schalen en in de Participatieschaal het inkomen relatief meer dan gewoonlijk stijgen. Dit zal dan mogelijk ook weer kunnen doorwerken in bijvoorbeeld een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of eventuele toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag etc). Je kunt overwegen om de medewerkers hiervan in kennis te stellen en/of te verwijzen naar de site van de Belastingdienst. 2022-03/27 Aanvullende informatie nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 februari 2022 - In het kader van toepassing van de nieuwe CAO in Gemal willen we je informeren over het volgende: Mogelijk is het aan je aandacht ontsnapt en daarom willen we je er nog even op attenderen: we hebben op 2 februari een tussentijdse aanpassing gedaan waarmee het resultaat van de corona-onkostenvergoeding niet op uitvoercode 01066 maar op uitvoercode 01064 wordt geplaatst. Zie het bericht  CAO-gemeenten/SGO en CAO PGA - Nieuwe CAO 2021-2023 vervolg. We adviseren je te kijken of je in het verleden wellicht de aansturing van de uitvoercodes 01064, 01065, 01066 zelf hebt aangepast op Werkgeverniveau voor wat betreft pensioengevendheid [1]. Het advies is om die W(erkgever)-aansturing te verwijderen en de aansturing op C(ao) of A(lgemeen)-niveau te handhaven. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP. 2022-03/28 Toepassing CAO minimumloon [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 18 februari 2022 - We constateren dat bij het toepassen van het CAO minimumloon er ten onrechte rekening wordt gehouden met de leeftijd zoals bij het wettelijk minimumloon. Hierdoor wordt bijvoorbeeld bij een 20-jarige het schaalbedrag vergeleken met 80% van het CAO minimumloon waardoor dit ertoe kan leiden dat geen aanvulling CAO minimumloon plaatsvindt. We constateren bovendien dat ook wanneer een percentage loondispensatie is vastgelegd bij de medewerker (invoercode 01746) dit de toepassing van het CAO minimumloon beïnvloedt. We zullen beide situaties verder onderzoeken en al naar gelang de uitkomst hiervan in periode 2022-03 een automatische herrekening uitvoeren. We informeren je over het vervolg hiervan in een volgend community bericht of de release notes. Desgewenst kun je eventueel nu nog zelf ingrijpen op de berekening met behulp van een aanvullende correctieproductie. CAO UMC 2022-03/29 Maximum uurloon BAD Met wijzigingen rondom de nieuwe CAO, was het maximum uurloon BAD (werkgevercode 08206) niet bijgewerkt. Dit is nu wel gedaan en deze werkgevercode is aangepast van inpasnummer 9025 naar inpasnummer 9034.  Actie In overleg is in februari voor werkgevercode 08206 het W-niveau toegepast. Het advies is om dit in maart weer naar C-niveau te zetten.   Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2022-03/30 Belangrijk - Pensioenaangifte APG tijdig verzenden! [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 26 januari 2022 - Aanstaande zaterdag 29 januari is de laatste dag waarop je de bestanden van je producties over 2021 kunt accorderen voor verzending. Wij hebben geconstateerd dat nog niet alle klanten deze bestanden geaccordeerd hebben voor verzending naar het APG. Indien de bestanden zaterdag 29 januari niet worden geaccordeerd voor verzending, zijn wij genoodzaakt om vanuit Visma | Raet de bestanden te verzenden naar het APG. Je kunt dit volgen in de applicatie APG Pensioenaangifte. Deze actie is nodig om ervoor te zorgen dat vanaf de productie van februari 2022 wij jouw herrekeningen over 2021 correct kunnen verwerken in de APG Pensioenaangifte. Ingaande zondag 30 januari 2022 zullen de APG-bestanden tijdelijk niet zichtbaar zijn in APG Pensioenaangifte als je een productie draait. Dit betekent dat de kolom ‘digitale media’ in Payroll Manager ook niet bijgewerkt zal worden. De bestanden van periode 01 die nog niet verzonden zijn naar het APG, kun je dan nog wel verzenden. Zodra de APG bestanden ingelezen (kunnen) worden, zal Payroll Manager vanzelf bijgewerkt worden. Wij zullen je op dat moment ook informeren. Let op: als jouw APG-bestanden niet ingezonden mogen worden, kun je dit kenbaar maken aan ons Service Center. Pensioenfonds ABP 2022-03/31 Module Pensioenaangifte APG is weer beschikbaar [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 4 februari 2022 - De onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid, al je bestanden zijn verwerkt. De statussen in Payroll Manager zijn bijgewerkt.  Als je in de tussenliggende periode de productie van februari heeft overgedraaid of een correctieproductie heeft gedraaid, dan wordt alleen het laatst aangemaakte bestand ingelezen in Pensioenaangifte APG. Bij eerder gedraaide producties zie je dan mogelijk een rood handje (fout opgetreden) in Payroll Manager. Dit kun je negeren. Pensioenfonds PFZW 2022-03/32 Correctie invoercodes PFZW Inleiding Het is mogelijk om op allerlei punten in te grijpen in de pensioenberekening voor PFZW, behalve op de twee onderdelen die eigenlijk het meest essentieel zijn voor de berekening: het regelingloon en de verloonde uren. In toenemende mate zien we situaties waarin de loondoorbetaling mag stoppen in verband met een uitkeringssituatie (meestal vervroegde IVA). Daarnaast is het in situaties waarin de berekening van Gemal niet voldoet aan de wensen van de klant, niet mogelijk in te grijpen in de pensioenberekening. Vanaf deze release wordt het mogelijk gemaakt hier wel op in te grijpen. Voor het opgeven van een vervroegde IVA wordt een instructie toegevoegd aan de handleiding en voor andere gevallen waarin ingegrepen moet worden, zal dat via ons Service Center aangegeven worden. Verloonde uren en regelingloon aanpassen Vanaf deze release is het mogelijk om de verloonde uren PFZW en het regelingloon PFZW met een (nieuwe) invoercode te overrulen. De hiermee opgegeven waarden zullen in de maand van opgave effect hebben op de berekening van de pensioencomponenten. Gegeven: afwijkend verloonde uren PFZW. Vastleggen: invoercode 02409. Met dit gegeven overschrijf je de verloonde uren van uitvoercode 02324 uren verloond PFZW. Met waarde 0,01 geef je aan dat je geen output op deze invoercode wenst (blokkade). Gegeven: afwijkend regelingloon PFZW. Vastleggen: invoercode 02433. Met dit gegeven overschrijf je het regelingloon van uitvoercode 02233 PFZW Reg. ln UPA. Let op: deze invoercodes dien je alleen te gebruiken als je expliciet hiervoor instructies krijgt in de handleiding of van ons Service Center. Actie Er is geen actie nodig. Voor het opgeven van de IVA-uitkering zal een instructie gemaakt worden. In uitzonderlijke gevallen kan het overrulen van de twee uitvoercodes het juiste effect hebben op de pensioenberekening. 2022-03/33 Contractindicaties niet gevuld in UPA [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 27 januari 2022 - Het blijkt dat in de UPA over 2022-01 de contractindicaties voor (on)bepaalde tijd (schriftelijke overeenkomst en oproepovereenkomst) ten onrechte niet gevuld worden. Pensioenfonds PFZW heeft aangegeven dat dit niet leidt tot fouten aan hun zijde.  Wij zullen de situatie herstellen in release 2022-02 die dinsdag 1 februari beschikbaar komt. Het is voor klanten van PFZW niet nodig alleen voor deze situatie een synchronisatie UPA af te roepen, omdat PFZW geen problemen ervaart. Als je een andere pensioenuitvoerder hebt en aanlevert via het UPA-kanaal, is het advies om na de release een synchronisatie UPA voor 2022 af te roepen.  In de salarisproductie voor periode 02 zullen wij voor alle klanten die voor 2022 aanleveren via het UPA-kanaal een automatische herrekening uitvoeren om de contractindicaties te herstellen, zodat alle UPA berichten in onze systemen weer correct zijn. Deze herrekening herken je aan reden 02-07 in Mutaties en Signalen Gemal. 2022-03/34 Afkeuring UPA bericht naar aanleiding van XSDFatal fout [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 27 januari 2022 - 16:00 uur - Wij zullen een oplossing leveren in release 2022-02. Als je UPA is afgekeurd, dan kun je vanaf dinsdag 1 februari een synchronisatie UPA over het huidige jaar afroepen. Deze synchronisatie corrigeert je aangifte. Dit doe je door een speciale productie af te roepen. In die productie leg je werkgevercode 99401 t/m 99448 (naar keuze)  Code variabele afroep  vast met waarde 6301. In Gemal Direct Inrichting leg je het afroepen van overzichten/lijstnummers variabel vast bij  Werkgevergegevens > Afroep overzichten/bestanden > Afroep variabel. 27 januari 2022 - Het blijkt dat de UPA over 2022-01 bij diverse werkgevers wordt afgekeurd met een XSDFatal foutmelding. De oorzaak is van technische aard. Als de code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) niet gevuld is, dan maakt Gemal de rubriek toch aan in de UPA met de niet bestaande waarde 0, terwijl de rubriek in dat geval geheel niet aangemaakt zou moeten worden. Wij werken aan een oplossing en houden je op de hoogte van de voortgang en eventuele vervolgacties. Automatische herrekeningen 2022-03/35 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 03-02 Variabele VT in opbouw VT (change 3079561) 03-03 Compensatie pensioenaftopping, uitvoercode 01166 03-04 Cent verschil in bron-doel regeling leidt tot foutcode L2048 03-05 CAO kraamzorg - Bedrag stagevergoeding Werknemer- en werkgevergegevens 2022-03/36 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving 02409 afwijkend verloonde uren PFZW 02433 afwijkend regelingloon PFZW Nieuwe uitvoercodes 02590 sld PB1 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 1 actueel jaar-4 02591 sld PB1 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 1 actueel jaar-5 02592 sld PB2 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 2 actueel jaar-4 02593 sld PB2 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 2 actueel jaar-5 02594 sld PB3 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 3 actueel jaar-4 02595 sld PB3 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 3 actueel jaar-5 02596 sld PB4 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 4 actueel jaar-4 02597 sld PB4 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 4 actueel jaar-5 02598 sld PB5 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 5 actueel jaar-4 02599 sld PB5 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 5 actueel jaar-5 2022-03/37 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Geen.  
Volledig artikel weergeven
22-02-2022 16:09 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2063 Weergaven
  Mededeling 2020-04/1 Nieuwsberichten op de community Met ingang van 1 april zullen wij de nieuwsberichten publiceren in de productgroep Payroll Gemal van de community. Op Youforce bent u gewend deze berichten te vinden bij de publicatie 'Payroll Gemal - Nieuwsberichten'. Dit blijft voorlopig zo, alleen als u daar klikt op een bericht, dan wordt u doorgeleid naar de community. U komt dan terecht in de community groep Payroll Gemal bij het onderdeel Berichten. Het grote voordeel van de community is dat u kunt aangeven of u op de hoogte wilt blijven als er een nieuw bericht is. Klik links in het menu op Berichten en stel de notificaties in (Turn Blog notifications on). Vanaf dat moment krijgt u bij elk nieuw bericht een e-mail. Ook in de community ziet u een signaal dat er ongelezen notificaties zijn. U vindt het aantal ongelezen notifiicaties rechtsboven in de community balk. Klik op dit icoontje en bepaal zelf welke van deze notificaties voor u interessant zijn. Voor het gebruik van de community en wat u kunt instellen aan notificaties, zie Help, tips en trics > Beknopte uitleg. Bent u nog geen lid van de community groep Payroll Gemal, meld u zich dan hier aan. Gewijzigd en verbeterd 2020-04/2 Percentage bijzondere beloning in uitvoercode Diverse klanten hebben via het Ideeënplatform de wens ingediend om het percentage bijzondere beloning te presenteren op een eigen uitvoercode. Hiervoor hebben we de nieuwe uitvoercode 02826 perc. bijz. bel. benoemd in Payroll Gemal. Het wordt automatisch gepresenteerd op de individuele loonstaat in CSV-formaat onder invoercode 02451 Percentage LH-bijzonder tarief. De uitvoercode wordt ook gepresenteerd op het overzicht vaste gegevens. U kunt eventueel deze nieuwe uitvoercode ook in uw flexbestanden opnemen. Het percentage bijzondere beloning wordt ook nog vrijwel achteraan op de individuele loonstaat getoond, als u aangestuurd hebt om de cumulatieve gegevens te presenteren. Deze aansturing kunt u aanzetten door werkgevercode 31021 Individuele loonstaat cum. resultaten op 1 te zetten, zie Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting ind. loonstaat > Algemeen. Hiermee worden uitvoercodes 02500 - 02999 ook getoond op de individuele loonstaat. 2020-04/3 Presentatie ZW/WW/WAO-WIA De presentatie of de werknemer verzekerd is voor ZW/WW/WAO-WIA werd in het bovenste deel van de individuele loonstaat twee keer gepresenteerd. Dit is per periode 04 aangepast. Voortaan is de indicatie verzekerd alleen zichtbaar in het middengedeelte. 2020-04/4 Uitbreiding percentage over inpasnummer In de loop van 2019 hebben we het mogelijk gemaakt dat een maandloner (invoercode 02332 = 1) een procentuele toelage kan krijgen gebaseerd op het fulltimebedrag van een inpasnummer uit zijn salarisregeling. Hierbij is echter alleen een percentage mogelijk met twee cijfers achter de komma. De huidige presentatie op de strook is overigens met drie cijfers achter de komma met als derde cijfer altijd nul. Op verzoek van werkgevers is het met ingang van periode 04 mogelijk om met invoercodes 01182 / 01281 / 01282 Procentuele toelage percentage 1 / 2 / 3 een percentage met 3 decimalen vast te leggen. U kunt hiervan gebruik maken met terugwerkende kracht tot 2020-01. Let op: deze aanpassing geldt met ingang van 2020. Deze differentiatie zal een aanleverend HR-systeem niet kunnen maken. Met andere woorden: u moet mutaties van de betreffende invoercodes niet met VTWK vastleggen of in uw vastlegging voor vorig jaar ermee rekening houden dat deze codes dan nog afgehandeld worden als met twee decimalen. 2020-04/5 Uitbreiding grondslagen beschikbaarheid Zoals beschreven in de handleiding Payroll Gemal bij het onderwerp “Beschikbaarheid en Ploegentoeslag” kunt u aan diverse invoercodes (01057 / 01058 / 01059 / 01061 / 01062 / 01087) zelf een uurloon koppelen. Hierbij zijn de keuzes echter wel afgebakend tot de uurlonen die bij de betreffende werkgevercodes zijn vermeld zoals bijvoorbeeld uurloon salaris, overwerk, ORT. In datzelfde onderwerp is ook beschreven hoe u met invoercode 01067 en 01068 een procentuele toelage kunt laten berekenen over een basis. Ook hierbij zijn de keuzes voor de bases afgebakend tot de vermelde grondslagen. Voorbeeld Voor het bepalen van het uurloon voor invoercode 01057 is de bestaande aansturing: Gegeven: code uurloon uren invoercode 01057.  Vastleggen: werkgevercode 08130: 0 (of niet vastgelegd)= 2; 1 = uurloon op basis van salaris; 2 = uurloon overwerk (berekend of invoercode 02464); 3 = uurloon extra uren (berekend of invoercode 02773); 4 = uurloon ORT (berekend of invoercode 02461); 5 = uurloon bereikbaarheidsdienst (BRD) (berekend of invoercode 02461); 6 = uurloon piket (berekend of invoercode 02464). Met ingang van periode 04 hebben we de keuze voor grondslagen beschikbaarheid uitgebreid. Er is een optie toegevoegd waarmee u zelf kunt aangeven welke componenten/uitvoercodes een rol moeten spelen in de berekening van de uurlonen of grondslagen. U kunt van deze optie gebruik maken met terugwerkende kracht tot 2020-01. Voorbeeld Aan de bestaande aansturing voor bepaling van het uurloon voor invoercode 01057 is de nieuwe waarde 7 toegevoegd: Gegeven: code uurloon uren invoercode 01057 Vastleggen: werkgevercode 08130: 7 = uurloon berekend op basis van uitvoercodes in grondslag 55381. Nieuwe grondslagen Zo kunt u zelf bepalen over welke grondslag de uurloonbepaling moet plaatsvinden voor invoercodes 01057 / 01058 / 01059 / 01061 / 01062 / 01087 en kunt u zelf de basis aangeven waarover het percentage van invoercode 01067 of 01068 moet worden berekend. U vindt de aansturing terug bij Werkgevergegevens > ORT/Overwerk/Meerwerk bij Uc gr 01057 uurln beschikbhd etc. 2020-04/6 Uitvoercode 00986 en grondslag pensioenfonds In onze release notes hebben we u bericht dat uitvoercode 00986 ww/wachtgeld is opgenomen in een aantal grondslagen, waar deze ten onrechte nog ontbrak [1]. Met ingang van periode 04 hebben we uitvoercode 00986 ook toegevoegd aan de grondslagen ABP (werkgevercode 55056) en PWRI (werkgevercodes 55070 en 55071). Voor deze grondslagen werd de betreffende waarde wel geteld maar niet gepresenteerd als uitvoercode in de grondslagen. Voor de berekening zelf is er geen verschil ten opzichte van de afgelopen perioden. Om die reden wordt er ook geen automatische herrekening uitgevoerd. Meer informatie [1] Release notes 2020-03/15 Vervolg: Berekening wachtgeld overheid. 2020-04/7 Invoercode 02492 instantiebetaling weer in gebruik Per 2020-01 is invoercode 02492 instantiebetaling vervallen. Deze code stuurde in uitkeringssituaties aan dat Payroll Gemal wel SV-premies berekent over het loon/aanvulling op de uitkering, maar niet over de uitkering zelf. Deze situatie is voor werkgevers die WW-premie betalen al lange tijd niet meer van toepassing. Bij werkgevers die de UFO-premie betalen, blijkt dit nog wel het geval te zijn. Om die reden hebben we deze invoercode met ingang van periode 04 weer in gebruik genomen onder een nieuwe omschrijving: Gegeven: werkgeversbetaling. Vastleggen: invoercode 02492. 0 (of niet vastgelegd) = geen werkgeversbetaling; 2 = instantiebetaling, alleen voor UFO. Dit gegeven kunt u vanaf nu alleen vastleggen met waarde 0 of 2. Automatische herrekening Wij zullen in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 08 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Let op: deze herrekening heeft tot gevolg dat als u in 2019-12 invoercode 02492 had vastgelegd met waarde 2, deze in 2020 ook wordt toegepast.  Mocht u dit in een bijzonder geval toch niet willen, dan kunt u dit tegengaan door invoercode 02492 met terugwerkende kracht tot 2020-01 vast te leggen met waarde 0. Opgeloste fout in de bestaande functionaliteit (change 1926363) Wij hebben met deze aanpassing ook een fout in de oorspronkelijke functionaliteit verholpen: de korting op de UFO-premie werd niet correct berekend als de medewerker minder verdiende dan het maximumpremieloon (€4769,33 in 2020). Tevens werd de WIA en WHK grondslag (uitvoercode 01901 en 01684) te hoog vastgesteld. Daardoor is ook de bijbehorende premie WIA en WHK (uitvoercode 01874, 01736 en 01774) te hoog vastgesteld. Dat betekent dat u te veel premie heeft betaald. Door de correctie krijgt u premie terug. Dit betreft alleen werkgeverslasten. Uw werknemer heeft hier dus niets van gemerkt. Door bovengenoemde automatische herrekening wordt de situatie in 2020 direct correct berekend. Over 2019 kunt u zelf een herrekening uitvoeren bij medewerkers bij wie u invoercode 02492 heeft vastgelegd met waarde 2. Hierdoor worden de grondslagen en premies voor de Ufo, WIA Basis en WHK gecorrigeerd. Payroll Gemal geeft geen wijzigingen over vorig jaar door in de loonaangifte. U dient de grondslagen en premies daarom via het loonaangifteportaal zelf te corrigeren over 2019. Wet en regelgeving Niet van toepassing Opgeloste meldingen 2020-04/8 Code beëindiging VRZ regeling peilt onjuist Met werkgevercode 5025 Code beëindiging VRZ regeling kunt u aangeven dat een regeling voor VRZ / Premie diverse verzekeringen automatisch moet stoppen voor medewerkers die een bepaalde leeftijd bereiken. Het bleek dat een aantal waarden van deze werkgevercode peilden op een verkeerd moment in de maand. bij waarde 9 zou de VRZ regeling stoppen als de medewerker op de eerste dag van de maand 63 jaar oud is, Payroll Gemal peilde echter op de laatste dag van de maand. bij waarde 14 zou de VRZ regeling stoppen als de medewerker op de eerste dag van de maand 2 jaar voor de AOW-leeftijd zit. Payroll Gemal peilde echter op de laatste dag van de maand. bij waarde 15 zou de VRZ regeling stoppen als de medewerker op de laatste dag van de maand 2 jaar voor de AOW-leeftijd zit. Payroll Gemal peilde echter op de eerste dag van de maand. Automatische herrekening In periode 04 is dit verholpen. In periode 04 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om voorkomende situaties te herstellen, zie reden 03 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. 2020-04/9 Verwerking transitievergoeding in UPA-bericht Als de code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11,13,15,17,61,63 is het niet toegestaan om de gegevensgroep 'pensioengegevens' aan te leveren. Een transitievergoeding of ontslagvergoeding heeft de code soort inkomstenverhouding gelijk aan waarde 62. Daarom is het niet toegestaan om in het blok regelinggegevens een dergelijke inkomstenverhouding aan te leveren aan PFZW. Echter, bij een uitbetaalde transitievergoeding werden door Payroll Gemal toch de regelinggegevens aangeleverd. Dit resulteerde in een gedeeltelijk goedgekeurd bericht met teruggekoppelde fouten voor de desbetreffende medewerker: - foutcode P0112: Indien de code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11,13,15,17,61,63 is het niet toegestaan om de gegevensgroep 'pensioengegevens' aan te leveren. - foutcode 1032: Het regelingloon is nul of negatief. Dat mag niet. Controleer en corrigeer het. Automatische herrekening Om bovenstaande situatie te voorkomen, is de programmatuur aangepast. Payroll Gemal zal geen regelinggegevens meer aanleveren bij een uitbetaalde ontslag- of transitievergoeding. We zullen hiervoor in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren voor medewerkers met een ontvangen transitievergoeding (invoercode 00699) of ontslagvergoeding (invoercode 00694). U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag met als reden 15. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. 2020-04/10 Uitkering hoger dan SV loon en toch hoge WW premie (change 1973921) Het kan voorkomen dat uitkeringen (bv zwangerschapsuitkering, uitvoercode 01422) worden opgegeven die zo hoog zijn dat er een negatieve aanvulling ZW (uitvoercode 01339) wordt berekend. Het resultaat is dat de grondslag (werkgevercode 55107 Uitvoercodes in grondslag samenloopberekening WW premie) hoger is dan uitvoercode 01598 SV loon. In dit geval werd een hoge WW-premie berekend (uitvoercode 02339 en 02340). Dit is onterecht, omdat het hele loon bestaat uit uitkeringsloon. Hierover moet bij uitzondering altijd de lage WW-premie worden berekend. Automatisch herrekening In periode 04 wordt dit hersteld en de betrokken medewerkers zullen automatisch herrekend worden, zie reden 06 up uw mutatieverslag. 2020-04/11 Synchronisatie loonaangifte over het oude jaar na verhuizing (change 1916707) In de maand januari van het nieuwe jaar kan nog een synchronisatie loonaangifte worden afgeroepen over het oude jaar. Dit bleek mis te gaan indien: In januari van het nieuwe jaar een verhuizing had plaatsgevonden. Na die verhuizing nog een synchronisatie over het oude jaar werd afgeroepen. In dat geval werden de werkgevergegevens van het nieuwe cea-nummer in het oude jaar aangeleverd. De medewerkers stonden hierdoor bijvoorbeeld onder het verkeerde loonheffingennummer. Oplossing Dit probleem is met ingang periode 04 opgelost. Als deze situatie zich bij u heeft voorgedaan, dan ziet u grote verschillen tussen uw controleoverzicht loonaangifte en het loonaangifteportaal. De bij ons bekende gevallen zijn reeds opgelost. Mocht u deze situatie toch herkennen, dan kunt u contact op te nemen met ons Service Center voor herstel. 2020-04/12 Salarisspecificatie bij meerdere dienstverbanden - dubbele invoercodes standaard getoond (change 1895579) Per 2020 is het verplicht de contractindicaties voor (on)bepaalde tijd, schriftelijke overeenkomst en oproepovereenkomst op de salarisspecificatie te tonen. Indien een werknemer meerdere dienstverbanden heeft en de indicaties zijn verschillend, dan moeten de verschillende waarden allen getoond worden. In blok 1 linksonder op de salarisspecificatie worden belangrijke vaste gegevens (invoercodes) van het contract getoond. Als u er voor kiest om medewerkers met meerdere dienstverbanden een samengevoegde strook te geven, dan toont Payroll Gemal standaard alleen de gegevens van één dienstverband. Welk dienstverband dat is, kiest u met werkgevercode 31120. Met werkgevercode 31125 Salarisspecificatie presentatie blok 1-2 kunt u aangeven dat u ook de gegevens van de andere dienstverbanden wilt tonen, indien deze afwijken van het dienstverband met het laagste nummer. In verband met de nieuwe wetgeving hebben we werkgevercode 31125 op A(lgemeen) niveau vastgelegd met waarde 1, zie Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting salarisspecificatie > Algemeen. Hierdoor worden de contractindicaties automatisch voor elk dienstverband getoond, indien de indicaties verschillende waarden hebben. Let op: de strook van de Specificatie Manager kent deze functionaliteit vooralsnog niet. 2020-04/13 Loonaangifte melding L1614 / L1615 bij mutatie op invoercode 03182 min-maxer (change 1966968) Als u het contract van een medewerker in de loop van het jaar wijzigt van een min-max contract naar een regulier contract of andersom, dan dient u invoercode 03182 Min-max contract te wijzigen. Dit bleek ten onrechte te leiden tot loonaangifte melding L1614/L1615 op uw mutatieverslag. De oorzaak was als volgt: Bij min-maxers mogen geen contracturen en contractloon worden opgegeven. Payroll Gemal stelt daarom uitvoercodes 02138 contractloon en 02139 uren contractloon op 0, als invoercode 03182 is vastgelegd met waarde 1. Vervolgens controleert Payroll Gemal zichzelf met loonaangifte melding L1614/L1615. Payroll Gemal bleek echter de huidige waarde van invoercode 03182 te vergelijken met de waarde uitvoercodes 02138 en 02139 in elke periode dit jaar. Dat leidde tot onterechte meldingen L1614/L1615 indien de waarde van invoercode 03182 gedurende het jaar was gewijzigd. Vanaf periode 04 voert Payroll Gemal controles L1614 en L1615 uit door per periode te kijken naar de waarde van invoercode 03182 en uitvoercodes 02138 en 02139. Aangezien mutatieverslagen die reeds zijn aangemaakt niet meer gecorrigeerd kunnen worden en er geen fouten zitten in in- of uitvoercodes is een herrekening op deze melding niet van toepassing. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2020-04/14 Onverwachte tegenboeking herrekening over het jaar (change 1966289) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 maart 2020 - Heeft u in periode 02 een herrekening uitgevoerd per 2019-12 (en alleen per 2019-12), dan kan dit geleid hebben tot een onjuiste berekening, bijvoorbeeld een onterechte tegenboeking van het recht VT (uitvoercode 01618) in periode 2019-12. Heeft u voor een medewerker herrekend vanaf enige andere maand (door bijvoorbeeld te herrekenen vanaf periode 2019-01), dan zijn de berekeningen wel correct. De programmatuur van Payroll Gemal is inmiddels aangepast. Uw actie Omdat we niet voor u een herrekening over het jaar heen kunnen aansturen, kunnen we dit helaas niet automatisch herstellen. U moet voor de betreffende medewerkers daarom zelf een herrekening over vorig jaar vastleggen (invoercode 02475 met waarde 201912). 2020-04/15 Korting verlof en eigen grondslagen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 5 maart 2020 - Zoals we geschreven hebben in onze release notes hebben we de systematiek in aansturing van verlofregelingen gewijzigd. Voortaan nemen we de kortingsuitvoercode op in de betreffende grondslag en  sturen we dat niet meer aan via bijvoorbeeld werkgevercode 13001 met volgnummer en waarde. Hiervoor hebben we ook per 2020-01 grondslagen geconverteerd [1]. Ook voor uw eigen comprimeertotalen hebben we deze aanpassingen doorgevoerd. We constateren echter dat wanneer u in de januari-productie zelf ook al deze aanpassing had doorgevoerd, dit tot ongewenst resultaat leidt. Voorbeeld: u had in 2019 in uw comprimeertotaal (werkgevercode 55019) opgenomen het recht VT (uitvoercode 01618) met waarde 1 en de korting VT (uitvoercode 01652) met waarde 9 (negatief tellen). Bij een recht opbouw VT van € 100,00 en een korting van € 20,00 leidde dit dus tot een bedrag comprimeertotaal (uitvoercode 01950) van € 80,00 als uit te betalen recht VT. Wanneer u in 2020-01 niets had aangepast, hebben we de korting VT (uitvoercode 01652) aangepast van waarde 9 in waarde 8 (niet tellen). Omdat per 2020 het recht VT van uitvoercode 01618 al gekort is, blijft de waarde van het bedrag comprimeertotaal ongewijzigd € 80,00. Wanneer u in 2020-01 de waarde van de korting VT (uitvoercode 01652) wel had aangepast van waarde 9 in waarde 0, dan is deze waarde ten onrechte omgezet naar 1 (tellen). Omdat per 2020 het recht VT van uitvoercode 01618 al gekort is, wordt de waarde van het bedrag comprimeertotaal nu € 80,00 plus € 20,00 = € 100,00. Om deze situatie te herstellen is de meest efficiënte oplossing dat u zelf eerst uw specificatie productiegegevens controleert en eventueel dan in uw salarisproductie van 2020-03 de betreffende uitvoercodes (01652 korting VT en 01801 t/m 01807 korting EJU) in uw grondslagen met waarde 8 (niet tellen) vastlegt. We adviseren u verder om ook uw journaalposten, eigen rapportages etc. kritisch te beoordelen voor zover u hierin gebruik maakte van de korting uitvoercodes. Meer informatie [1] Werkgevercodes waarvoor we conversies hebben uitgevoerd: 55010 t/m 5550. 2020-04/16 Premie WW hoog en laag tegelijkertijd (update) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 6 maart 2020 - Een situatie die wij nog niet hadden onderkend was een zogenaamde samenloop. Bij een samenloop ontvangt de medewerker naast zijn salaris ook een uitkering via de werkgever. De uitkering (resultaat van de grondslag van werkgevercode 55107) moet altijd tegen laag tarief worden berekend. In bijvoorbeeld de situatie van een tijdelijk contract, moet het salaris tegen hoog tarief worden berekend. In de loonaangifte wordt het geheel dan onder hoog tarief (uitvoercode 02339 grsl WW hoog) aangeleverd met daarin verwerkt een correctie vanwege het lage tarief. Payroll Gemal boekte echter ten onrechte de correctie alsnog op uitvoercode 02341 grsl WW laag. Hierop werd de loonaangifte afgekeurd met melding L2050: "Als de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog ongelijk is aan € 0 dan moet de Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag gelijk aan € 0 zijn". Automatische herrekening Per periode 03 is deze aanpassing doorgevoerd. De correctie wordt niet meer getoond op uitvoercode 02341. In periode 03 wordt voor de betreffende medewerkers een automatische herrekening uitgevoerd, zie reden 09 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. 19 februari 2020 - Het blijkt dat ook na de uitgevoerde updates Payroll Gemal in sommige gevallen nog ten onrechte foutmelding L2054 op uw mutatieverslag presenteert. Dit is het geval als: - de werknemer in de huidige maand 21 jaar oud wordt en WW-laag tarief is toegepast. Dit wordt opgelost in periode 03. - bij de werknemer in de loop van het jaar verschillende tarieven WW zijn toegepast. Dat is meestal het geval bij medewerkers van 21 jaar en jonger zonder een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is, omdat de premie dan afhangt van het aantal verloonde uren in de betreffende periode. Wij werken aan een oplossing waarbij foutmelding L2054 in Payroll Gemal wordt aangepast. In de komende release notes voor periode 03 (publicatiedatum 26 februari) leest u hier meer over. We hebben gecontroleerd of de WW-premies nu wel correct zijn en dat is het geval. U kunt uw loonaangifte dus ondanks de melding op het mutatieverslag insturen, mits één van bovenstaande situaties zich bij u heeft voorgedaan. 18 februari 2020 - Vanaf 2020 kan bij een medewerker voor de WW hoog -, laag - of herzien tarief van toepassing zijn. In dezelfde periode mag echter slechts op één van deze posten premie worden geboekt, anders wordt de loonaangifte afgekeurd met melding L2070. U kunt uw aangifte hierdoor niet indienen. Het blijkt dat in periode 02 in bijzondere situaties bij medewerkers van 21 jaar en jonger tegelijkertijd premie WW-hoog en WW-laag wordt berekend. Dit leidt tot deze foutsituatie. U herkent de situatie aan het feit dat in dezelfde periode zowel uitvoercode 02340 premie WW hoog als 02342 premie WW laag bij de medewerker voorkomen of dat in dezelfde periode zowel uitvoercode 02339 grondslag WW hoog en 02341 grondslag WW laag bij dezelfde medewerker voorkomen. Wij hebben dit probleem in een tussentijdse aanpassing opgelost. Als u de betreffende medewerkers meeneemt in een correctieproductie over periode 02, dan worden ze automatisch herrekend en vermeld onder reden 19 op uw mutatieverslag. U moet dan wel zelf de registratienummers meenemen in de correctieproductie, wij kunnen ze daar niet automatisch in opnemen. U heeft ook de mogelijkheid om de loonaangifte over februari pas eind maart in te sturen. U kunt dan de betreffende medewerkers zelf herrekenen in de salarisproductie van periode 03 door invoercode 02475 Beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 1. Houd u er in dat geval wel rekening mee dat alle herrekeningsresultaten van periode 03 over periode 02 verwerkt worden in uw aangifte over periode 02. Uw controleoverzicht loonaangifte van periode 02 en de bijbehorende loonaangifte sluiten daardoor niet meer 1 op 1 aan. U kunt wel bedragen op de controleoverzichten van periode 02 en periode 03 gezamenlijk vergelijken met de bedragen in de corresponderende loonaangiftes gezamenlijk. 2020-04/17 Loonaangifte meldingen L1614 en L1615 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal en de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 19 maart 2020 Beste klant, Recent ontvingen wij vanuit de Belastingdienst het bericht dat naar aanleiding van de januari aangifte er mogelijk een (groot) aantal meldingen L1614 en L1615 schriftelijk aan u teruggekoppeld zullen worden. Dit betreft een zogenaamde terugkoppelcontrole, waarbij wordt gevraagd deze meldingen te controleren. Uw loonaangifte wordt niet afgekeurd en u krijgt voor deze melding ook geen boete. Ook zijn er geen gevolgen voor de berekening van premies en afdrachten. De meldingen vanuit de Belastingdienst hebben een andere oorzaak dan de meldingen op uw mutatieverslag. Het is daardoor mogelijk dat u wel meldingen van de Belastingdienst ontvangt, terwijl melding L1614 en L1615 niet op uw mutatieverslagen zijn getoond. Indien u geen melding van de Belastingdienst ontvangt, hoeft u natuurlijk niks te doen. Indien u deze meldingen over de L1614 of L1615 ontvangt, hoeft u deze zelf niet meer te corrigeren. Dit hebben wij inmiddels gedaan. Wij vragen u wel om zelf de loonaangifte met de correctieberichten in te sturen bij de Belastingdienst. Wij zijn niet gemachtigd om dergelijke aangiften namens u in te sturen. Binnen Visma | Raet hebben we deze foutmeldingen hoog opgenomen en hebben inmiddels acties ondernomen om dit op te lossen. Wij hebben de programmatuur reeds aangepast, waardoor deze fout zich niet meer kan voordoen. Dit betekent dat wij per direct de oorzaken van deze foutmeldingen uit onze software hebben verwijderd. De komende dagen zullen wij een extra synchronisatie uitvoeren om alle gegevens up-to-date en zonder deze fouten in het Loonaangifte systeem te hebben. Mocht u vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met het Service Center opnemen. Onze excuses voor het ongemak. Achtergrondinformatie Wat ging er mis? Uiteraard hebben wij ook een grondige analyse uitgevoerd hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dergelijke foutmeldingen in de toekomst kunnen voorkomen. De oorzaak van de meldingen van de Belastingdienst is dat de rubrieken 'contracturen per week' (uitvoercode 02139) en 'contractloon' (uitvoercode 02138) in de loonaangifte verplicht gevuld moeten zijn als de code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) de waarde 11, 13, 15 of 17 heeft (reguliere arbeidscontracten). In een aantal gevallen zijn er geen vaste contracturen of contractloon vast te stellen. U kunt hierbij denken aan medewerkers met een oproepcontract of medewerkers die reeds uit-dienst zijn, maar bij wie nog een mutatie is opgegeven. Payroll Gemal geeft in dat geval geen melding op het mutatieverslag. De Belastingdienst wil in dat geval de rubriek toch aangeleverd krijgen, maar dan met de waarde 0. Sinds 2020 blijkt dat door een aanpassing in onze programmatuur de rubriek in voornoemde situatie geheel niet meer aangeleverd wordt. Dit heeft zoals aangegeven geen effect op de berekening van loonheffingen of premies, maar resulteert wel in een verzoek van de Belastingdienst om de rubriek alsnog aan te leveren. Wat is het verschil met meldingen L1614 en L1615 op het mutatieverslag? Meldingen L1614 en L1615 op uw mutatieverslag zijn bedoeld als signalering dat de rubrieken 'contracturen per week' (uitvoercode 02139) en 'contractloon' (uitvoercode 02138), gegeven de situatie van de medewerker, een waarde groter dan 0 zouden moeten hebben. Meldingen L1614 en L1615 van de Belastingdienst controleren of rubrieken 'contracturen per week' en 'contractloon' zijn aangeleverd, gegeven dat de code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) de waarde 11, 13, 15 of 17 heeft (reguliere arbeidscontracten). De rubriek kan ook aangeleverd worden met waarde 0. Als rubriek 'contracturen per week' of 'contractloon' waarde 0 heeft, kan het dus zo zijn dat Payroll Gemal geen melding geeft, omdat de rubriek, gegeven de situatie van de medewerker, 0 mag zijn. In de foutsituatie is deze rubriek vervolgens geheel niet aangeleverd aan de Belastingdienst, waardoor deze wel meldingen verstuurt. Hoe vindt herstel plaats? Als de situatie zich bij u heeft voorgedaan in januari of februari, hebben wij voor u een speciale productie afgeroepen. In deze productie is een correctie aangemaakt voor de loonaangifte van januari, februari en eventueel maart als u ook maart al had ingezonden. De correctie wordt niet zichtbaar als apart bestand, maar wordt samengevoegd met uw eerstvolgende reguliere loonaangifte. U kunt hieronder nagaan welke situatie op u van toepassing is en hoe het correctiebericht voor u zichtbaar wordt: Situatie 1 - U heeft de aangifte over februari nog niet verzonden: u gaat een gecorrigeerde februari aangifte insturen. Deze aangifte wordt gecorrigeerd en samengevoegd met een correctie over januari. Er wordt geen (groot) aantal signaleringen L1614 en L1615 over februari meer verwacht. U ontvangt deze wel in uw terugkoppeling over januari. Situatie 2 - U heeft de aangifte van februari al verzonden, maar die van maart nog niet: wanneer u de maart aangifte uiterlijk 31 maart instuurt, worden de correcties over januari en februari nog tijdig voor de terugkoppeling van de Belastingdienst over februari verwerkt. U ontvangt alleen een (groot) aantal signaleringen L1614 en L1615 over januari. wanneer u de maart aangifte pas in april instuurt, worden de correcties over januari en februari door de Belastingdienst verwerkt nadat de terugkoppeling over februari wordt vervaardigd. In de terugkoppeling over februari wordt nog een (groot) aantal signalering L1614 en L1615 verwacht. Situatie 3 - U heeft de aangifte van februari en maart al verzonden: u ziet aanvankelijk geen correcties. Zodra uw salarisproductie voor april is vervaardigd, worden de correcties in de loonaangifte van april geplaatst. U ziet hier dan correcties over januari t/m maart. wanneer u de april aangifte in april instuurt, worden de correcties over januari, februari en maart nog tijdig voor de terugkoppeling over maart van de Belastingdienst verwerkt. Er wordt voor de terugkoppeling voor februari nog een (groot) aantal signaleringen L1614 en L1615 verwacht. Er wordt voor de terugkoppeling voor maart geen (groot) aantal signaleringen L1614 en L1615 verwacht. wanneer u de april aangifte pas in mei instuurt, worden de correcties over januari, februari en maart pas door de Belastingdienst verwerkt nadat de terugkoppeling over maart wordt vervaardigd. In de terugkoppeling over februari en maart wordt nog een (groot) aantal signalering L1614 en L1615 verwacht. In alle gevallen: kunt u de gemaakte correcties in het Loonaangifte portaal terugzien door op uw laatste aangifte klikken. U ziet dan aangifte 'volledig' over de laatste periode. Daarnaast ziet u aangifte 'correctie' over de voorgaande perioden in het jaar. betreffen de gecorrigeerde rubrieken: Ctrctln, AantCtrcturenPWk, VerstrAanv en LvLpRegToeg. Deze rubrieken ontbraken voor de betreffende doelgroep in het oorspronkelijke bericht en worden nu gevuld met de waarde 0. 2020-04/18 Vooraf ingevulde aangifte niet altijd volledig gevuld [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 23 maart 2020 - Gebleken is dat de vooraf ingevulde aangifte, hierna te noemen VIA, niet altijd volledig door de Belastingdienst wordt gevuld. Deze situatie doet zich met name voor wanneer u aan een medewerker meer dan één jaaropgave over 2019 heeft verstrekt en het gezamenlijke loon op deze jaaropgaven hoger is dan € 34.060. Wanneer u meerdere jaaropgaven aan een medewerker hebt verstrekt en op één (of meerdere) van deze jaaropgaven is sprake van een negatieve arbeidskorting, dan zijn de gegevens van deze jaaropgave door de Belastingdienst niet opgenomen in de VIA. Dit ondanks het feit dat de arbeidskorting correct is berekend en aan de Belastingdienst is doorgegeven. Het is daarom noodzakelijk dat medewerkers die meerdere jaaropgaven van u hebben ontvangen, controleren of alle door u verstrekte jaaropgaven in de VIA zijn opgenomen. Omdat het invullen van een negatieve arbeidskorting in de aangifte IB niet mogelijk is, moeten wanneer er sprake is van een jaaropgave met negatieve arbeidskorting, de jaaropgaven bij elkaar worden geteld en als één jaaropgave in de aangifte IB worden opgegeven. Voor alle duidelijkheid, dit is alleen toegestaan als er sprake is van een jaaropgave met een negatieve arbeidskorting. Is er geen sprake van een negatieve arbeidskorting dan zullen uw medewerkers eventueel ontbrekende jaaropgave(n) handmatig in de aangifte IB moeten toevoegen. Aanvullende informatie over hoe negatieve arbeidskorting kan ontstaan In het Nederlands belastingsysteem wordt over het inkomen loonheffing betaald. In deze loonheffing zit onder andere de arbeidskorting verwerkt. Tot een jaarinkomen van € 20.940 (2019) wordt deze korting steeds hoger. Vanaf een jaarinkomen van € 34.060 wordt de korting echter weer afgebouwd. De totale arbeidskorting op de gezamenlijke jaaropgaven van uw medewerker is altijd € 0 of hoger. Wanneer een medewerker meerdere dienstverbanden bij u heeft wordt de loonheffing, en daarmee de arbeidskorting, per dienstverband berekend. Dat gebeurt door het inkomen van het eerste dienstverband te nemen en hierover de arbeidskorting te berekenen. Dit bedrag staat op de jaaropgave van het eerste dienstverband. Het bedrag aan arbeidskorting is daar altijd € 0 of hoger. Vervolgens wordt het inkomen van het tweede dienstverband bij het eerste opgeteld. Er wordt arbeidskorting over het totale inkomen van beide dienstverbanden berekend en daar wordt de arbeidskorting van het eerste dienstverband van afgetrokken. Dit vormt de arbeidskorting over het tweede dienstverband. Hier kan de arbeidskorting wel negatief zijn. Voorbeeld Op het eerste dienstverband heeft uw medewerker € 34.060 verdiend. Op dit dienstverband krijgt uw medewerker de maximale arbeidskorting. Er is namelijk volledige opbouw, maar geen afbouw. Op het tweede dienstverband heeft uw medewerker € 10.000 verdiend. Op dit dienstverband vindt geen opbouw arbeidskorting meer plaats, maar alleen afbouw. Dit gebeurt omdat dit inkomen wordt geteld bovenop het inkomen van het eerste dienstverband. Hierdoor ontstaat een negatieve arbeidskorting op dit tweede dienstverband. CAO gerelateerde informatie CAO energie- en nutsbedrijven 2020-04/19 Sector GEO: nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 maart 2020 - Onlangs is het principeakkoord voor de nieuwe CAO GEO voor 2020 definitief geworden. Dit akkoord kwam na het moment dat wij de programmatuur moeten bevriezen voor de salarisproducties van de maand maart. We zullen daarom in periode 2020-04 met terugwerkende kracht uitvoering geven aan de onderdelen van het akkoord. Mogelijk kiest u ervoor om toch in maart één of meerdere onderdelen van het akkoord al uit te voeren. Daarom nemen we hierna vast diverse specificaties van de nieuwe CAO op. Salariswijziging Met ingang van 1 maart 2020 is sprake van een salarisverhoging met 2,75%. We passen in periode 2020-04 de bedragen met terugwerkende kracht aan voor de salarisregelingen Services, Proces en Services 2003 [1]. Ook de minimum vakantietoeslag gerelateerd aan de salariswijziging passen we aan [2]. De vergoedingen voor consignatiedienst zijn ook verhoogd en gewijzigd maar de consignatiedienst is niet als regeling voor de sector GEO in Payroll Gemal opgenomen. Eenmalige uitkering In het CAO-akkoord is verder nog een eenmalige uitkering afgesproken met de volgende specificaties: de uitkering bedraagt € 125,00 netto naar rato van de omvang van het dienstverband; de uitkering is pensioengevend; de doelgroep bestaat uit medewerkers die op 1 maart 2020 in-dienst zijn en recht hebben op loon. In de uitvoeringsregeling is aangegeven dat de eenmalige uitkering bedoeld is ter compensatie van een latere ingangsdatum loonstijging. Bij arbeidsongeschiktheid of onbetaald verlof zou de uitkering hierop aangepast moeten worden. De regelingen in Payroll Gemal voor eenmalige en eindejaarsuitkeringen zijn gebaseerd op de gebruikelijke uitbetaling van brutobedragen en niet van nettobedragen. We kunnen hiervoor dan ook geen automatische ondersteuning bieden. U kunt echter wel bijvoorbeeld met de volgende handreiking deze eenmalige uitkering zelf tot stand brengen. U kunt uit HR Core (Beaufort) een aantal werknemergegevens (zoals persoonsnummer dienstverbandvolgnummer, deeltijdfactor, datum in-dienst) ophalen via Impromptu / BI-reporting. U kunt de gegevens verder bewerken in een spreadsheet door het bedrag van 125,00 bij de werknemers toe te voegen en te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor. Bij medewerkers bij wie sprake is van een korting vanwege arbeidsongeschiktheid of onbetaald verlof, kunt u het bedrag nog verder aanpassen. Vervolgens kunt u het bedrag als variabele mutatie van een netto-bruto invoercode (bijvoorbeeld invoercode 01082 / rubriek P00082) als csv-bestand voor HR Core (Beaufort) weer inlezen via de functionaliteit Importeren Kolom Mutaties. Automatische herrekening Voor de betreffende medewerkers zullen we in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 10 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Uw actie Controleer of u de uitkering heeft vastgelegd bij de gewenste personen. Pas voor de duidelijkheid de tekst van de netto-bruto code aan (Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Tekst bij uitvoercode). Controleer dat de uitvoercode die u gebruikt voor de uitkering is opgenomen in de grondslag pensioenfonds ABP (Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP). Wanneer u een proefproductie doet, kunt u dit verifiëren doordat dan ook uitvoercode 01636 als ‘ABP variabele’ wordt aangemaakt. Neem eventueel de uitvoercode op in uw journaalposten, comprimeertotalen etc. Vanaf 31 maart kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, werkgevercode 03206. CAO gemeenten / CAO SGO 2020-04/20 IKB, overwerk en pensioengevendheid (change 1900406) In de nieuwe CAO gemeenten is bij artikel 4.2 lid 1 sub a opgenomen dat in de maandelijkse opbouw van het IKB meetelt '8% van het salaris en de salaristoelage(n) en de overwerkvergoeding in maand van opbouw'. Vervolgens is bij artikel 4.2 lid 2 opgenomen dat pensioen wordt opgebouwd over onderdeel a. De vraag bestond of deze passage nu ook wil zeggen dat hiermee overwerk pensioengevend is geworden. Hierover heeft overleg plaatsgevonden tussen VNG en ABP. De uitkomst hiervan is dat overwerk niet pensioengevend is (zolang de CAO het niet meer expliciet aangeeft) maar alleen in de vakantietoeslag telt. Dit is ook de aansturing zoals we die nu ook in Payroll Gemal gaan hanteren. Automatische herrekening In periode 04 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor de betreffende medewerkers [1], zie reden 04 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Medewerkers onder CAO 27 / 83 met overwerk (uitvoercodes 01043 t/m 01049). 2020-04/21 Code CAO CBS/LA CBS maakt in samenwerking met de Belastingdienst en het ministerie van SZW jaarlijks een indeling van het bedrijfsleven in CAO sectoren. De lijst met code en sector wordt gepubliceerd op de website van het CBS. Dit gegeven wordt in uw loonaangifte doorgegeven en voornamelijk gebruikt voor statistische doeleinden. In Payroll Gemal wordt deze code vastgelegd op werkgevercode 07005 en (eventueel afwijkend) met invoercode 02842. Aan de CAO SGO is de nieuwe CAO-code CBS/LA 4091 toegekend. We zullen deze code met terugwerkende kracht tot 2020-01 vastleggen vanuit de CAO-ondersteuning. Ten behoeve van de loonaangifte over verstreken periodes zullen we een automatische herrekening uitvoeren. U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag als reden 11. CAO huisartsenzorg 2020-04/22 Salariswijziging april Zoals aangegeven in de CAO huisartsenzorg [1] zijn de salarisbedragen per april verhoogd. Uw actie U kunt de gewijzigde salarisregeling 32 vanaf 31 maart downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 32 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 32 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO jeugdzorg 2020-04/23 Foutief salarisbedrag schaal 13 trede 5 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 maart 2020 - In januari zijn de salarisbedragen voor de CAO jeugdzorg (CAO code 11, salarisregeling 37) aangepast. Het blijkt dat het bedrag voor salarisschaal 13 trede 5 / inpasnummer 0365 te laag is doorgevoerd. Dit bedrag was € 4655,86, maar had € 4855,86 moeten zijn. Dit is in release 2020-03 aangepast. U kunt de aangepaste salarisregeling downloaden in Youforce via Zenden en Ontvangen. Voorkomende gevallen zullen wij automatisch herrekenen. U herkent deze herrekening op uw mutatieverslag aan reden 13. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. CAO onderwijs 2020-04/24 Recht bindingstoelage op nul gesteld (change 1977420) Als er sprake is van seniorenverlof (verlofregeling 9 en/of 10) bij het VO, MBO en HBO is in periode 02 het recht bindingstoelage (uitvoercode 01645) per 01-01-2020 ten onrechte op nul gesteld. Automatische herrekening Payroll Gemal is hierop aangepast. Voor werknemers die onder de CAO VO, MBO en HBO vallen en bij wie invoercode 02629 Uren individueel keuzebudget of invoercode 02630 Uren aanvullend keuzebudget is vastgelegd, zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 09 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. CAO politie 2020-04/25 Indexatie tegemoetkoming aspiranten Voor aspiranten gelden in het eerste jaar tegemoetkomingsbedragen die de indexering volgen overeenkomstig de OCW-systematiek [1]. Met ingang van periode 04 zijn deze bedragen met terugwerkende kracht tot 2020-01 gewijzigd. Automatische herrekening Voor de betreffende medewerkers zullen we in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 16 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Conform regelgeving ABP geldt dat een aanpassing van pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. De aanpassing van de tegemoetkoming (en daarmee van de grondslag ABP, werkgevercode 55056) zal er voor betreffende medewerkers dus toe leiden dat een correctie voor het jaarinkomen volgend jaar wordt aangemaakt op uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Uw actie Met ingang van 31 maart kunt u de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] BezoldigingsBesluit Politie art. 3bis a; in Payroll Gemal opgenomen als schaal 007A resp. 008A anciënniteit 00 met inpasnummers 6013 resp. 6014. CAO waterschappen 2020-04/26 Jaarinkomen ABP en VT variabele vorig jaar (change 1966080) Met uitvoercode 02435 presenteren we in januari het maandbedrag van de variabele ABP vorig jaar waarover vakantietoeslag (VT) moet worden berekend. Voor de CAO waterschappen is verder aangestuurd dat VT-componenten alleen in de pensioengrondslag ABP mogen tellen wanneer ze zelf ook in de grondslag ABP zijn opgenomen (uitvoercode 01618 is met waarde 5 opgenomen in grondslag ABP werkgevercode 55056). We constateren dat dit in deze specifieke situatie heeft geleid tot een onjuiste, te hoge vaststelling van het jaarinkomen ABP. We hebben de programmatuur aangepast. Automatische herrekening In periode 04 zullen we voor de betreffende medewerkers het jaarinkomen ABP opnieuw vaststellen. We hebben dit afgestemd met het APG. Heeft u met invoercode 02407 een zelf bepaald jaarinkomen ABP vastgelegd, dan wordt dit niet overschreven door onze nieuwe vaststelling. U vindt de automatische herrekening terug op uw mutatieverslag als reden 05. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. CAO ziekenhuizen 2020-04/27 Nogmaals: wijziging geconsigneerde pauzes tijdens nachtdienst [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 27 februari 2020 - In de release notes onderwerp 2020-03/41 hebben wij u geïnformeerd over een gewijzigde inrichting voor de vergoeding van geconsigneerde pauzes tijdens nachtdiensten. Deze wijziging is doorgevoerd in navolging van de nieuwe CAO ziekenhuizen. Er blijkt een fout te zitten in de nieuwe inrichting. Het uitgangspunt is geweest dat u op dezelfde wijze als voorheen een aantal pauzes kunt aanleveren. In de oude situatie kwam een pauze standaard overeen met een halfuur, conform de CAO. In de nieuwe situatie is werkgevercode 08142 (percentage van het uurloon) ten onrechte ingericht met 25%, waar dit 50% had moeten zijn. Wij zullen deze werkgevercode aanpassen in de CAO ondersteuning per release 2020-04. De nieuwe inrichting is ingevoerd naast de oude inrichting voor een vergoeding van € 5 per pauze. Wij adviseren u tot release 2020-04 de oude inrichting te gebruiken. Als u toch al de nieuwe inrichting wilt gebruiken, dan kunt u zelf werkgevercode 08142 vastleggen met waarde 50.00 met terugwerkende kracht tot 2020-01. U dient de vastlegging op werkgeverniveau dan in periode 2020-04 weer met terugwerkende kracht tot 2020-01 te verwijderen om gebruik te maken van onze CAO ondersteuning. Tevens willen wij u er op wijzen dat u zelf de nodige aanpassingen dient door te voeren in HR Core Beaufort en/of aanleverende roostersystemen wanneer u overstapt op de nieuwe inrichting. U kunt weliswaar een aantal pauzes blijven aanleveren, maar de levering dient plaats te vinden op invoercode 01059 U.pauzenacht 25% in plaats van 03010 Aantal eenheden. 2020-04/28 Toepassen uurloon ORT in februari (change 1961431) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 maart 2020 - In navolging op het bericht van 18 februari melden wij u dat voor de betreffende werknemers ook een automatische herrekening zal worden uitgevoerd. Deze herrekening vindt u vermeld met reden 11 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Door deze herrekening krijgen de werknemers nog een bedrag nabetaald. 18 februari 2020 - In de release notes voor februari hebben wij u onder andere geïnformeerd over de aanpassing van het maximum uurloon ORT per januari 2020 [1]. In Payroll Gemal is hiervoor werkgevercode 08214 aangepast per 2020-02, omdat de ORT in de regel een maand achteraf wordt uitbetaald. In de programmatuur wordt echter al automatisch rekening gehouden met de achteraf uitbetaling. In periode 03 zullen wij dit probleem verhelpen. Als u in productie 2020-02 al zelf wilt ingrijpen, dan kunt u dat doen door werkgevercode 08214 Inpastabelnummer maximum uurloon ORT zelf vast te leggen met waarde 9028 met terugwerkende kracht tot 2020-01, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > ORT/overwerk/meerwerk > Onregelmatige dienst. Uw actie Denk eraan dat u in periode 03 bij deze werkgevercode uw W-waarde (werkgeverwaarde) weer terugzet naar C-waarde (CAO-waarde). Meer informatie [1] Release notes 2020-02/51. Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2020-04/29 Zending van 21 februari deels overnieuw [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 28 februari 2020 - Alle bestanden zijn succesvol geëxporteerd. 27 februari 2020 - Conform onderstaand bericht hebben we op 26 februari de APG-VTWK-bestanden geaccordeerd. De PWRI-bestanden zijn hierbij geëxporteerd, een aantal door ons of door u op 26 februari geaccordeerde ABP-bestanden nog niet. Deze bestanden zullen we opnieuw accorderen. In Pensioenaangifte APG ziet u daarna, met een nieuwe datum, dat de TWK-bestanden zijn geaccordeerd voor export door (Visma|)Raet. 26 februari 2020 - Wij hebben geconstateerd dat op vrijdag 21 februari 2020 bestanden van ABP/Loyalis en PWRI niet bij het APG zijn aangekomen. Het gaat alleen om de op 20 februari geaccordeerde TWK-bestanden (201912). Wij zullen dit voor u oplossen door deze bestanden opnieuw te accorderen voor verzending naar het APG. In Pensioenaangifte APG ziet u daarna dat de TWK-bestanden zijn geaccordeerd voor export door (Visma|)Raet. Pensioenfonds PFZW 2020-04/30 Wachtgeld ten onrechte in jaargrondslag PFZW Per 2020 is de nieuwe uitvoercode 00986 WW/wachtgeld geïntroduceerd. Met deze code kan wachtgeld duidelijker worden geadministreerd. Wachtgeld is voor PFZW niet pensioengevend. Daarom is uitvoercode 00986 niet opgenomen in de jaargrondslag PFZW (werkgevercode 55051). Door een onderliggende fout in de grondslagen werd het wachtgeld toch geteld ondanks dat dit niet in de grondslag was opgenomen. Wij hebben dit met ingang van periode 04 verholpen. Automatische herrekening Voorkomende gevallen zullen wij in periode 04 automatisch herrekenen. U herkent deze herrekening op uw mutatieverslag aan reden 13. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. 2020-04/31 Onterechte foutmeldingen UPA [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 17 maart 2020 - PFZW heeft het dataherstel omtrent de onterechte foutmeldingen vorige week (week 11) afgerond. De inzenders van de onterecht afgekeurde pensioenaangiftes worden nog door PFZW apart geïnformeerd. Als deze foutmeldingen zich bij u hebben voorgedaan, krijgt u in de komende weken hierover bericht vanuit PFZW. 4 maart 2020 - Zoals u weet zijn er vanaf januari 2020 nieuwe controles opgenomen in de pensioenaangifte. In de aanlevering over januari 2020 is het mogelijk dat u onterecht een foutmelding heeft ontvangen. Deze meldingen zijn ontstaan door een fout in de software van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Op dit moment is PFZW nog druk bezig met het herstellen van de fout. PFZW zal de inzenders van de onterecht afgekeurde pensioenaangiftes gaan informeren. Zodra wij bericht krijgen van PFZW dat het herstel is afgerond en de betreffende klanten zijn geïnformeerd, kunt u dit teruglezen op onze portal. 14 februari 2020 - Vanaf dit jaar is er een aantal nieuwe belangrijke controles in de UPA specificatie opgenomen. Helaas heeft PFZW geconstateerd dat bij diverse controles ten onrechte foutmeldingen gegenereerd worden: - P0140: 'Er is een natuurlijk persoon met een nieuwe inkomstenverhouding aangeleverd terwijl de bestaande inkomstenverhouding niet is beëindigd'. - P0142: 'Een nieuwe inkomstenverhouding krijgt altijd een nieuw nummer inkomstenverhouding dat ongelijk is aan reeds bestaande c.q. beëindigde inkomstenverhoudingen'. PFZW is bezig om deze onterechte foutmeldingen zo snel mogelijk op te lossen. Het grootste deel van deze foutmeldingen is inmiddels opgelost. Momenteel is PFZW bezig om ook de laatste onterechte foutmeldingen op te lossen. De verwachting is dat dit eind volgende week is gerealiseerd. Er bestaat nog wel een kans op een onterechte terugkoppeling. Daarom adviseert PFZW te wachten met insturen tot eind volgende week, mocht u nog niet hebben ingestuurd. Uw actie Heeft u reeds de pensioenaangifte 2020-01 verzonden en bovenstaande foutmeldingen retour ontvangen, dan gaat PFZW voor u een dataherstel uitvoeren. Het dataherstel houdt in dat de bestanden (waarop de onterechte foutmeldingen zijn opgetreden) via een geautomatiseerd proces opnieuw worden ingelezen. U hoeft de berichten dan niet alsnog in te sturen. Let op: mocht u naast bovengenoemde foutmeldingen tevens andere foutmeldingen retour hebben ontvangen, dan dient u de overige meldingen wel te corrigeren. Heeft u de pensioenaangifte 2020-01 nog niet ingestuurd, dan volgt u het advies van PFZW. Pensioenfonds PWRI 2020-04/32 Zending van 21 februari deels overnieuw [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 28 februari 2020 - Alle bestanden zijn succesvol geëxporteerd. 27 februari 2020 - Conform onderstaand bericht hebben we op 26 februari de APG-VTWK-bestanden geaccordeerd. De PWRI-bestanden zijn hierbij geëxporteerd, een aantal door ons of door u op 26 februari geaccordeerde ABP-bestanden nog niet. Deze bestanden zullen we opnieuw accorderen. In Pensioenaangifte APG ziet u daarna, met een nieuwe datum, dat de TWK-bestanden zijn geaccordeerd voor export door (Visma|)Raet. 26 februari 2020 - Wij hebben geconstateerd dat op vrijdag 21 februari 2020 bestanden van ABP/Loyalis en PWRI niet bij het APG zijn aangekomen. Het gaat alleen om de op 20 februari geaccordeerde TWK-bestanden (201912). Wij zullen dit voor u oplossen door deze bestanden opnieuw te accorderen voor verzending naar het APG. In Pensioenaangifte APG ziet u daarna dat de TWK-bestanden zijn geaccordeerd voor export door (Visma|)Raet. Pensioen en uitkeringen 2020-04/33 WLZ-CAK berekening onjuist bij meerdere dienstverbanden (change 1936425) In 2019-05 is invoercode 02333 Code loonheffingstabel uitgebreid met waarde 3 (geen tabel). Bij deelnemers met meerdere dienstverbanden voor wie invoercode 02333 met de waarde 3 is vastgelegd, woonachtig zijn in het buitenland en daarvoor WLZ-premie moeten betalen via het CAK (invoercode 02107 ZVC-CAK regeling = 1), wordt de premie WLZ (uitvoercode 01392) niet juist berekend. Automatische herrekening Met ingang van periode 04 is Payroll Gemal aangepast. Voor de betreffende deelnemers zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 02 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Automatische herrekeningen 2020-04/34 Vermelding automatische herrekening op mutatieverslag Op uw mutatieverslag vindt u de volgende volgnummers van herrekeningsredenen die wij voor u uitvoeren. Periode 03 reden onderwerp 09 Premie WW hoog en laag tegelijkertijd (update) Periode 04 reden onderwerp 03 Code beëindiging VRZ-regeling peilt onjuist 04 CAO gemeenten / CAO SGO - IKB, Overwerk en pensioengevendheid (change 1900406) 05 CAO waterschappen - Jaarinkomen ABP en VT variabele vorig jaar (change 1966080) 06 Uitkering hoger dan SV loon en toch hoge WW premie (change 1973921) 08 Invoercode 02492 instantiebetaling opnieuw geactiveerd (change 1926363) 09 CAO onderwijs - Recht bindingstoelage op nul gesteld (change 1977420) 10 CAO energie- en nutsbedrijven - Sector GEO: nieuwe CAO 11 CAO gemeenten / CAO SGO - Code CAO CBS/LA 13 Pensioenfonds PFZW - Wachtgeld ten onrechte in jaargrondslag PFZW 15 Verwerking transitievergoeding in UPA-bericht 16 CAO politie - Indexatie tegemoetkoming aspiranten Werknemer- en werkgevergegevens 2020-04/35 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving 02492 werkgeversbetaling Nieuwe uitvoercodes  uitvoercode omschrijving 02826 perc. bijz. bel. 2020-04/36 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 55381 t/m 55386 uitvoercodes in grondslag 01057 / 01058 / 01059 / 01061 / 01062 / 01087 uurloon beschikbaarheid 55387 / 55388 uitvoercodes in grondslag 01067 / 01068 percentage beschikbaarheid Publishing Date : 3/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-03-2020 20:47 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1220 Weergaven
    [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Mededeling 2020-02/1 Automatisch rechten uitzetten Deze mededeling is gericht aan Applicatiebeheerders van Gemal Direct en Toegangsbeheerders van Youforce. Dit is van belang als u met automatisch rechten toekennen werkt in Gemal Direct Autorisatie (voor de modules Inrichting en Salarisdossier). In het kader van AVG/GDPR raden wij het af om in Gemal Direct Autorisatie automatisch rechten te laten toekennen. In berichten van augustus 2018 en september 2017 hebben we het belang hiervan onderschreven en aangegeven hoe u de rechten toekennen van automatisch omzet in handmatig. We zien nu dat het automatisch rechten toekennen nog veel voorkomt en hebben dan ook besloten om dat in twee stappen onmogelijk te maken. Met de eerste stap, met ingang van maart 2020, wijzigen we het automatisch rechten toekennen bij al onze klanten in handmatig rechten zetten. Als het perse nodig is, kunt u er daar alsnog van afwijken. Met de tweede stap, medio 2020, gaan we het automatisch rechten zetten onmogelijk maken. We verzoeken u dan ook het automatisch rechten zetten te wijzigen in handmatig rechten zetten. U doet dat via de module Autorisatie > Autorisatie Algemeen > Rechtensysteem. Controle Het is verstandig regelmatig te (laten) controleren of de autorisaties van gebruikers van met name de modules Inrichting en Salarisdossier goed zijn ingesteld. Dat is het snelst te controleren via Autorisatie Inrichting > Totaaloverzicht instellingen c.q. Autorisatie Salarisdossier > Totaaloverzicht instellingen. Nieuw 2020-02/2 Nieuwe salarisspecificatie testen met de online proefberekening Met Specificatie Manager worden lay-out's voor salarisspecificaties gecreëerd. Een nieuwe lay-out kan vanaf nu getest worden met de online proefberekening. Vrijblijvend, omdat bij de online proefberekening geen specificaties worden opgeslagen in Salarisdossier. Alleen gebruikers van Raet Specificatie Manager hebben die mogelijkheid, om een nog niet geactiveerde lay-out te kiezen en te activeren voor test (menu Activeren test) en daarmee vervolgens te testen via de online proefberekening. De online proefberekening kan alleen worden uitgevoerd bij een proefproductie, via Gemal Direct Inrichting. Bij Werknemergegevens > Selecteren werknemer vult u het registratienummer van een werknemer in. Vervolgens maakt u een keuze uit de ‘Test lay-out’ van het instellingsnummer of de standaard geactiveerde lay-out (die van uzelf of de standaard van Gemal Direct). Maakt u reeds gebruik van een salarisspecificatie uit Raet Specificatie Manager, dan kan er tevens sprake zijn van een geactiveerde lay-out op cea-nummer - of relatienummer niveau. Daarmee worden de keuzemogelijkheden onder ‘Test lay-out’ uitgebreid. Vervolgens kiest u voor Berekenen, om vrijwel direct de testspecificatie op het scherm te zien. Gewijzigd en verbeterd 2020-02/3 Tweede regeling ORT bij verlof In de zorgsector komen veel medewerkers voor bij wie een substantieel deel van het inkomen bestaat uit onregelmatigheidstoeslag (ORT). Sinds enkele jaren is op basis van een rechterlijke uitspraak in deze CAO’s een bepaling opgenomen dat tijdens vakantieverlof, ORT wordt doorbetaald op basis van een referteperiode. Deze regeling moet ervoor zorgen dat de betreffende medewerkers tijdens een periode van vakantie niet worden geconfronteerd met een terugval in inkomen. Bij diverse werkgevers wordt in het verlengde van deze regeling ook ORT over verlof betaald indien niet opgenomen verlofuren worden uitbetaald bij uit-diensttreding. CAO koepel Actiz (VVT CAO code 39 maandverloning en 55 vierwekenverloning) adviseert deze handelswijze aan werkgevers die onder deze CAO vallen. Pensioenfonds PFZW maakt onderscheid tussen deze betalingen: uitbetaalde verlofuren tijdens in-dienst zijn pensioengevend terwijl uitbetaalde verlofuren na uit-dienst dat niet zijn. Tot op heden kende Gemal één inrichting voor ORT bij verlof met één uitvoercode (01100 ORT bij verlof). Deze uitvoercode is op A(lgemeen) niveau opgenomen in de maandgrondslag PFZW (werkgevercode 55052). Met deze inrichting kon u dus geen ORT bij verlof betalen over verlofuren na uit-dienst. Deze zou u zelf moeten berekenen en boeken op een bruto diversen code die u niet opneemt in de maandgrondslag PFZW. Nieuwe werking Met ingang van periode 02 hebben we een alternatieve aansturing toegevoegd voor ORT bij verlof, die resulteert in een alternatieve uitvoercode die niet is opgenomen in de maandgrondslag PFZW. U stuurde ORT bij verlof reeds aan door één of meerdere indicatieve codes aan te merken als indicatie ORT bij verlof. Dat deed u door op werkgevercode 08063 ORT tijdens vakantieverlof, verlofuren codes een indicatieve invoercode vast te leggen. De code kon u vervolgens gebruiken om een aantal verlofuren op te geven bij een medewerker, waarover dan ORT bij verlof werd berekend. Het bedrag werd gepresenteerd op uitvoercode 01100 ORT bij verlof. Wij hebben de nieuwe werkgevercode 08066 ORT tijdens vakantieverlof, verlofuren codes 2 toegevoegd. De werking van deze werkgevercode is exact gelijk aan die van werkgevercode 08063. U stuurt exact dezelfde berekening aan en er wordt exact hetzelfde bedrag gepresenteerd. Het enige verschil is dat dit bedrag wordt gepresenteerd op de nieuwe uitvoercode 00693. We hebben deze uitvoercode op algemeen niveau de naam ORT bij verlof 2 gegeven, zodat u deze code naar eigen inzicht kunt gebruiken als u niet bent aangesloten bij PFZW. Voor de zorg-CAO’s hebben we de naam afwijkend vastgelegd als ORT verlf uitdnst. Tevens kunt u een afwijkend bedrag opgeven met de nieuwe invoercode 00693 Correctie ORT verlof 2 of de uitbetaling blokkeren door deze invoercode vast te leggen met waarde 0,01. Uw actie Als u bent aangesloten bij PFZW en u betaalt ORT over verlofuren die u afrekent bij uit-dienst, dan kunt u op de nieuwe werkgevercode 08066 een indicatieve invoercode aanwijzen voor de berekening van deze ORT. Let op 1: u kunt hiervoor alleen indicatieve invoercodes gebruiken: invoercodes 02036 t/m 02040 en 02016 t/m 02030 indicatieven voor bedragen 1 t/m 20 invoercodes 02030, 02092, 02093 en 02094 voor ORT over verlofuren buiten het maximum Let op 2: u dient een invoercode te gebruiken die u niet al had vastgelegd op werkgevercode 08063 ORT tijdens vakantieverlof, verlofuren codes, anders vindt de uitbetaling tweemaal plaats. 2020-02/4 Contracturen nulstellen bij min-maxers Per 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Deze wet schrijft voor dat er een hoog en laag tarief WW kan worden toegepast afhankelijk van het contract van de medewerker. Een belangrijk onderdeel is een toets aan het eind van het jaar. Indien de verloonde uren de contracturen met 30% of meer overschrijden, dan moet met terugwerkende kracht over het hele jaar de hoge WW premie worden doorbetaald. Daarom is het extra belangrijk dat de contracturen goed worden vastgelegd. In dit kader heeft de Belastingdienst bepaald dat min-max contracten zodanig flexibel zijn dat de contracturen moeten worden doorgegeven met waarde 0. Uw actie Voor een correcte verwerking is het belangrijk dat u bij alle min-maxers, invoercode 03182 Code min-maxer vastlegt met waarde 1. Uitvoercode 02139 uren contractloon wordt dan op nul gesteld. Dit heeft geen invloed op de salarisberekening, maar wel op de loonaangifte en de 30%-toets aan het einde van het jaar. De Belastingdienst beschouwt min-max contracten als oproepcontracten. U dient daarom tevens invoercode 02474 Indicatie oproepovereenkomst vast te leggen met waarde 1. Doet u dit niet, dan wordt dit kenbaar gemaakt met loonaangiftemelding L2041. Automatische herrekening Wij zullen voor de bestaande min-maxers in periode 02 een automatische herrekening uitvoeren om de contracturen en het contractloon over 2020-01 op nul te stellen. U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag met reden 04. 2020-02/5 Presentatie ziektekostenverzekering op jaaropgave Omdat de eigen bijdrage ziektekostenverzekering niet als aftrekpost mag worden opgevoerd, zullen de volgende uitvoercodes niet meer standaard op de jaaropgave gepresenteerd worden. U kunt hier zelf op afwijken door de uitvoercodes op te nemen via werkgevercode 31360 Jaaropgave uitvoercodes. Het betreft: uitvoercode 00697 IZZ CZ aanv uitvoercode 01183 IZZ VGZ aanv uitvoercode 02106 Nom. premie ZVW NB: dit geldt niet voor de Pensioen en Uitkeringen-markt. 2020-02/6 Vooraankondiging: Splitsen invoercodes voor schaalnummer en inpasnummer We hebben u in de release notes 2018-11 onderwerp 5 geïnformeerd over de invoercodes voor schaalnummer (02351) en inpasnummer (02316). In het verleden was in Payroll Gemal voor schaal- en inpasnummers één invoercode (02351) opgenomen. Zoals we in 2018 hebben aangegeven, zijn hiervoor toen afzonderlijke invoercodes opgenomen. Omdat deze aanpassing ook in de HR-systemen moest worden doorgevoerd. hebben we een lange periode de tijd genomen voor het doorvoeren van deze aanpassing. Tot nu toe heeft Payroll Gemal de oude vastlegging met invoercode 02351 voor inpasnummers nog geaccepteerd. In de berichtgeving door HR-systemen bent u eerder geïnformeerd over de aanpassingen die daar zijn doorgevoerd. Aanpassing per maart 2020 In periode 03 worden in Payroll Gemal automatisch voor alle werknemers die in periode 03 in de berekening worden betrokken, omzettingen gedaan voor werknemers bij wie nog inpasnummers zijn vastgelegd met invoercode 02351. Voor die werknemers wordt de invoercode gewijzigd naar 02316. Werknemers die uit-dienst zijn of uurloners waarvoor geen mutaties voorkomen in periode 03, komen niet in de berekening. Voor werknemers die uit-dienst zijn hoeft u in principe niets te doen. Als een dienstverband opnieuw in-dienst wordt gemeld, dan moet u zelf de aanpassing van de invoercode vastleggen. Periodes vòòr 2020-03 U hoeft geen aanpassingen te doen voor de periodes vòòr maart 2020. Wij adviseren u wel om, als u met terugwerkende kracht een wijziging doet voor een inpasnummer, dit dan te doen met invoercode 02316 en niet meer met invoercode 02351. Werkwijze vanaf 2020-04 Als u na periode 03 een mutatie vastlegt voor een inpasnummer met invoercode 02351, dan zal deze door Payroll Gemal worden afgekeurd. Schaalnummers Voor schaalnummers verandert er vooralsnog niets. Hiervoor blijft onveranderd invoercode 02351 van toepassing. Presentatie In 2021 zullen we de presentatie van de waarde van de schaal en inpasnummers beter laten aansluiten op de presentatie in uw CAO. Wij zullen u te zijner tijd hierover nader informeren. Wet- en regelgeving Niet van toepassing. Opgeloste meldingen 2020-02/7 Uurloon overwerk op salarisspecificatie (change 1795000) Op de salarisspecificatie worden het uurloon overwerk en het uurloon ORT apart vermeld. U vindt deze in blok 2, midden onderaan de strook. Het bleek dat hier het uurloon overwerk werd getoond voor de volgende periode (uitvoercode 02969), terwijl voor het uurloon ORT het uurloon huidige periode wordt getoond (uitvoercode 01748). Dit zorgt regelmatig voor verwarring. Om die reden hebben we uitvoercode 02969 vervangen door uitvoercode 01749. Daardoor wordt het uurloon overwerk getoond waarmee daadwerkelijk is gerekend. Het uurloon maal de gewerkte uren komen dan overeen met het betaalde bedrag aan overwerk op de salarisspecificatie. 2020-02/8 Reiskosten in de WKR ten onrechte verantwoord als fiscale reiskosten (change 1839574) Op uitvoercode 01865 wordt aangegeven welk bedrag u aan uw medewerker vergoed heeft als fiscaal vrijgestelde reiskosten. Deze rubriek wordt in de loonaangifte doorgegeven als 'Bedrag vergoeding reiskosten'. Dit mag maximaal € 0,19 zijn voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer. De vergoeding voor plaatsbewijzen in het OV valt hier niet onder. Als u een bovenmatige reiskostenvergoeding geeft, dan kan dat op verschillende manieren: U rekent de vergoeding tot het loon van de werknemer en belast het als zodanig. U wijst de bovenmatige vergoeding aan als eindheffingsloon en neemt het op in de werkkostenregeling. Als dit binnen uw vrije ruimte blijft, kost het u niets. Als de vergoeding de vrije ruimte overschrijdt, betaalt u 80% eindheffing. U kunt voor de tweede optie kiezen door werkgevercode 26402 Code afhandeling belastdeel reiskostenvergoeding vast te leggen met waarde 3 (= bovenmatige reiskosten via het werkkostenforfait), zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Algemeen. In dat geval worden de reiskosten die in de WKR zijn opgenomen gepresenteerd met uitvoercodes 01541 reisk.werkkosten en 01542 dnstr.werkkosten. Melding Het bleek dat de uitvoercodes 01541 en 01542 ten onrechte werden geteld in uitvoercode 01865 reiskosten fisc. Met ingang van periode 02 is dat aangepast. Oplossing Voorkomende gevallen zullen wij automatisch herrekenen. U vindt deze herrekening op uw mutatieverslag met reden 03. 2020-02/9 LIV-bedragen aangepast (change 1904037) De bedragen voor LIV zijn per 2020-01 geïndexeerd naar aanleiding van de aanpassing van het minimumloon. De aanpassing voor de jeugd LIV bedragen vindt standaard plaats in juli van enig jaar. Medio januari zijn de bedragen door de Belastingdienst bekend gemaakt. Met ingang van periode 02 zijn deze aangepast in Payroll Gemal. Automatische herrekening In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 14 op uw mutatieverslag. 2020-02/10 Transitievergoeding/ontslagvergoeding bij meerdere dienstverbanden (change 1904612) Per 2020-01 hebben we een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd waarmee u een transitievergoeding of ontslagvergoeding kunt uitbetalen, zonder dat u hiervoor een nieuw registratienummer hoeft aan te maken [1]. Melding Het bleek dat als u deze functionaliteit gebruikte bij een medewerker met meerdere dienstverbanden, in sommige gevallen de loonheffing niet goed werd berekend. Automatische herrekening Met ingang van periode 02 is dit probleem verholpen. Voor de betreffende werknemers zullen we in periode 02 een automatisch herrekening uitvoeren, zie reden 15 op uw mutatieverslag. Meer informatie [1] Release notes 2020-01/09. 2020-02/11 Compensatieregeling ZW (change 1910111) Dit onderwerp is voor u van belang als u nog gebruik maakt van de oude compensatieregeling ZW (invoercode 02335 Code compensatie ZW met waarde 1). Melding In tegenstelling tot eerdere berichten [1] is uitvoercode 01098 comp ZW op vervallen gezet. Deze uitvoercode wordt wel berekend, maar is niet meegenomen in het bruto-netto traject en is niet zichtbaar op de individuele loonstaat. Automatische herrekening Dit is met ingang van periode 02 hersteld. Voor werknemers voor wie uitvoercode 01098 is berekend zullen we in periode 02 een automatische herrekening uitgevoerd, zie reden 16 op uw mutatieverslag. Meer informatie [1] Release notes 2019-12/5. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2020-02/12 Proefproductie op aanvullende correctieproductie [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 20 december 2019 - We krijgen op de servicedesk de vraag of het mogelijk is om een proefproductie te draaien op grond van een aanvullende correctieproductie. Een proefproductie draaien hiervoor is echter niet mogelijk, ook niet via Gemal Direct Inrichting. U kunt op basis van de aanvullende correctie producties daarop acteren door nogmaals een aanvullende correctieproductie te laten verwerken, aangezien deze mogelijkheid in Payroll Gemal 'oneindig' is. We gaan een opdracht opnemen dit alsnog mogelijk te maken in de komende maanden. 2020-02/13 Vakantietoeslag over WW/wachtgeld [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - In onze release notes 2019-12 onderwerp 9 hebben we u geïnformeerd dat vanaf 2020 wachtgeld op een nieuwe uitvoercode wordt gepresenteerd. Wachtgeld werd altijd gepresenteerd op uitvoercode 01001, dezelfde code als regulier salaris. Dit leidt tot onduidelijkheid en bovendien moeten salaris en wachtgeld niet allemaal in dezelfde grondslagen worden opgenomen. Om die reden hebben we de nieuwe uitvoercode 00986 WW/Wachtgeld geïntroduceerd. In deze release notes hadden we enkele grondslagen vermeld waarin we de nieuwe uitvoercode hebben opgenomen. We hebben hierbij ten onrechte nog niet vermeld de grondslag vakantietoeslag (werkgevercode 56001). Ook voor deze grondslag geldt dat we met ingang van 2020 op CAO-niveau de uitvoercode 00986 hebben opgenomen. Let op: in de oude situatie werd er door Payroll Gemal ook automatisch eindejaarsuitkering of Persoonlijk Budget berekend over het wachtgeld. Uit onderzoek blijkt dat in de zorgsector deze uitkeringen vrijwel altijd op werknemerniveau worden geblokkeerd bij wachtgelders. Om die reden hebben we uitvoercode 00986 niet opgenomen in grondslagen voor eindejaarsuitkeringen of persoonlijke budgetten. Indien u toch dergelijke berekeningen wenst, dan kunt u de uitvoercode op werkgeverniveau in de betreffende grondslag opnemen. 2020-02/14 Niet alle registratienummers herrekend bij een ACP met mutatie werkgevercode [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 januari 2020 - Bij het afroepen van een aanvullende correctieproductie (ACP) over 2019-12 waarbij u ook een mutatie van een werkgevercode hebt opgegeven, zijn niet alle registratienummers in de instelling herrekend. Alleen de registratienummers zijn herrekend die ook een herrekening hadden in de salarisproductie. Met ingang van 9 januari is de programmatuur van Payroll Gemal hierop aangepast. Uw actie Als bovenstaande op u van toepassing is, dan raden wij u aan te controleren of alle registratienummers herrekend zijn. Indien dit niet het geval is, dan kunt u dit corrigeren door nogmaals een aanvullende correctieproductie over 2019-12 af te roepen waarbij u werkgevercode 99221 Af te roepen beginperiode herrekening met de waarde 01 vastlegt. Alle registratienummers worden dan herrekend. 2020-02/15 Geen synchronisatie SEPA betalingen in januari afroepen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 januari 2020 - Het is in januari niet aan te raden lijstnummer 6202 (synchroniseren SEPA betalingen) af te roepen in een speciale productie. Een synchronisatie werkt voor een hele periode, waardoor ook het reeds uitbetaalde salaris wordt aangemaakt. Synchroniseren van de afdrachten is wel wenselijk. Een synchronisatie kan worden afgeroepen nadat de laatste correctie over december is gedraaid. In een speciale productie kunt u lijstnummer 6204 (alleen afdrachtbetalingen synchroniseren) gelijktijdig met het jaarwerk (jaaropgaven ect.) afroepen. 2020-02/16 Foutmeldingen loonaangifte bij verloning anders dan via schaal/inpasnummer/nominaal [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 21 januari 2020 - In vervolg en aanvulling op het bericht van 13 januari over signalen L1614, L1615 en L2041 geldt het volgende: De Belastingdienst heeft aangegeven dat er situaties kunnen zijn waarbij signaal L2041 ten onrechte wordt aangemaakt. De huidige condities voor signaal L2041 zijn: - als het aantal contracturen (uitvoercode 02139) gelijk is aan nul, - en de Code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) is 11, 13 of 15, - dan verwacht Belastingdienst dat sprake is van een oproepovereenkomst (invoercode 02474) is J. De Belastingdienst zal daarom niet meer signaleren wanneer in bovenstaande situaties de Code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) ongelijk is aan 1, 10, 11, 82 of 83. Wij zullen werken aan een aanpassing waardoor meldingen L2041, L1614 en L1615 in deze situaties ook niet meer op het mutatieverslag worden getoond. Voorbeeld: u heeft een medewerker met als Code soort inkomstenverhouding 11 = loon/salaris ambtenaar en Code aard arbeidsverhouding 18 = publiekrechtelijke aanstelling die u via een variabele vergoeding verloont, dan zal dit niet langer tot een signaal leiden. Ook voor situaties met een ingevulde Datum einde inkomstenverhouding (uitdiensttreding) wordt niet langer signaal L2041 aangemaakt, omdat er bijvoorbeeld sprake kan zijn van een nabetaling na het einde van de dienstbetrekking. De foutcodes L1614 en L1615 bestonden al wel bij de Belastingdienst vanaf 2016, maar zijn pas per 2020 in Payroll Gemal geïmplementeerd. In de praktijk is gebleken dat in de hierboven beschreven situatie de meldingen L1614 en L1615 nooit werden gerapporteerd. Daarom zullen we ook deze meldingen niet op het mutatieverslag tonen als de Code aard arbeidsverhouding ongelijk is aan 1, 10, 11, 82 of 83 of het een nabetaling na uit-dienst betreft. 13 januari 2020 - Het blijkt dat bij sommige werkgevers de foutmeldingen L1614, L1615 en L2041 worden gegenereerd op het mutatieverslag. Dit is het geval als u: niet via een schaal/inpasnummer of via een nominaal salaris een vast salaris heeft vastgelegd bij uw medewerker, dit komt bijvoorbeeld voor bij stagiairs en bij de vrijwillige brandweer. EN tegelijkertijd ook invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding vastlegt met waarde 11, 13 of 15. Meestal worden deze medewerkers wel betaald via een bruto diversen code. Dat bedrag komt niet automatisch in de loonaangifte terecht als zijnde contractloon. Dit leidt tot de genoemde foutmeldingen. U kunt dit probleem verhelpen door de codes waarop u de reguliere betaling aan uw werknemer verricht op te nemen in de grondslag contractloon (werkgevercode 55083). Toelichting bij de meldingen Als u invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding vastlegt met waarde 11, 13 of 15 (= loon of salaris betaald aan ambtenaar, directeur of reguliere werknemer), dan verwacht de Belastingdienst ook een vastgesteld contractloon en bijbehorende contracturen. Die gegevens worden aangeleverd via uitvoercode 02138 contractloon en uitvoercode 02139 uren contractloon. Loonaangifte meldingen L1614 en L1615 signaleren het ontbreken van deze uitvoercodes, waar ze wel vereist zijn. Als de contracturen en het contractloon ontbreken, dan neemt de Belastingdienst aan dat het een oproepcontract betreft. Er wordt daarom tevens gerapporteerd dat de indicatie oproepovereenkomst op 'J' zou moeten staan. Hierdoor wordt melding L2041 gepresenteerd. Deze indicatie moet in deze situaties echter niet worden opgegeven. De melding ontstaat slechts doordat het salaris en daardoor de contracturen en het loon ontbreken. 2020-02/17 Berekening wachtgeld overheid [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 januari 2020 - In onze release notes 2019-12 onderwerp 9 hebben we u geïnformeerd dat in het kader van de WAB het gewenst is onderscheid te maken tussen ‘salaris’ en ‘uitkering / wachtgeld’. Beide werden uitbetaald op uitvoercode 01001, maar om het onderscheid mogelijk te maken wordt met ingang van 2020 de wachtgelduitkering uitbetaald op uitvoercode 00986. We constateren nu dat de nieuwe uitvoercode 00986 WW/Wachtgeld ten onrechte nog niet in alle grondslagen was opgenomen. We zullen hiervoor in de februari-productie een aanpassing doen en een herrekening uitvoeren. Heeft u uw januari-productie nog niet vervaardigd, dan kunt u eventueel zelf uitvoercode 00986 toevoegen aan grondslagen. Bijvoorbeeld: grondslag 55129 Uitvoercode correctie / korting wachtgeld, zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc kort wachtgeld, uitvoercode 00986 toevoegen met waarde 1. grondslag eindejaarsuitkering(en), zie Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Grondslag uitkeringen > Uc gr uitkering (volnr afhankelijk van uw CAO), uitvoercode 00986 toevoegen met waarde 1. ... 2020-02/18 Tweede en derde aanvullende correctieproductie [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 januari 2020 - Wanneer u een tweede aanvullende correctieproductie (14e run in HR Core) afroept in januari 2020, moet u zoals in de Speciale release notes [1] is beschreven, de vraag 'alle mutaties meenemen' met 'Nee' beantwoorden. Daarnaast moet u ook het volgnummer zending ophogen naar waarde 2 bij de afroep in Payroll Gemal. Wanneer de afroep wordt gedaan met volgnummer zending 1 worden ook de mutaties uit de 13e run weer aangeboden, wat niet de bedoeling is. Bij een derde aanvullende correctieproductie (15e run) moet u volgnummer zending waarde 3 opgeven (en zo verder; in Payroll Gemal is het aantal correctieproducties onbeperkt). Meer informatie [1] Speciale release notes. 2020-02/19 Jaaropgaven 2019 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 15 januari 2020 - Naar nu blijkt ontbreekt bij de jaaropgaven die afgeroepen zijn met lijstnummer 9907 (jaaropgave inclusief tussentijdse) de naam en adresgegevens van de werkgever. Bij jaaropgaven afgeroepen met lijstnummer 9906 (jaaropgave exclusief tussentijdse) worden de naam en adresgegevens van de werkgever wel correct gepresenteerd. Dit wordt door een upgrade vanavond aangepast. We ontraden u om tot die tijd gebruik te maken van lijstnummer 9907. 2020-02/20 Jaaropgaven in speciale productie [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 16 januari 2020 - Zoals beschreven in de Speciale release notes kunt u de jaaropgaven voortaan afroepen in een speciale productie. Bij een speciale productie moet u bij iedere relevante instelling de mutatie met het gewenste lijstnummer opgeven. De mutatie(s) wordt niet doorgekopieerd zoals u dit bij de salarisproductie wel kunt aangeven. Dit geldt ook bij het jaarwerk voor de vinkjes; bij iedere relevante instelling moet u de vinkjes aanzetten. 2020-02/21 Doorbetaling tijdens ziekte deels op loonstrook [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 17 januari 2020 - Per 2020-01 wordt de reguliere loondoorbetaling tijdens ziekte (geen ZW-uitkering) niet meer gepresenteerd op uitvoercode 01339 maar op uitvoercode 00985. Met werkgevercode 07830 waarde 1 kunt u er voor kiezen om ziekteverzuim (uitvoercode 01337) en loondoorbetaling tijdens ziekte (voorheen uitvoercode 01339, nu 00985) beiden te onderdrukken op de salarisspecificatie. Beide codes hebben doorgaans dezelfde waarde en vallen als plus- en minpost tegen elkaar weg. Het blijkt dat door de wijziging van uitvoercode nu niet de korting (uitvoercode 01339) maar wel de doorbetaling (uitvoercode 00985) wordt getoond op de strook. Hierdoor klopt het bruto uitbetaald bedrag niet. Het netto uitbetaald bedrag klopt wel. We streven er naar dit probleem op te lossen in release 2020-02. U kunt er voor kiezen om in productie 2020-01 werkgevercode 07830 Presentatie ziekte op salarisspecificatie op waarde 0 te zetten, zie Werkgevergegevens > Ziekengeld > Diversen. U presenteert dan beide codes en klopt het bruto bedrag wel. 2020-02/22 Doorbetaling tijdens ziekte deels op loonstrook (vervolg) Wij kunnen u melden dat het probleem zoals beschreven in het vorige onderwerp van deze release notes met ingang van periode 02 opgelost is. 2020-02/23 Samenvoegen jaaropgaaf bij meerdere dienstverbanden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 21 januari 2020 - Wij hebben meldingen ontvangen dat bij het samenvoegen van de jaaropgaven (werkgevercode 10105 = 2) bij werknemers met meerdere dienstverbanden de resultaten op de jaaropgaaf dubbel zijn geteld. Bij het afroepen van de jaaropgaaf kunt u er voor kiezen om deze inclusief of exclusief de reeds eerder geleverde tussentijdse jaaropgaaf te ontvangen: - lijstnummer 9906 is exclusief tussentijdse jaaropgaaf. - lijstnummer 9907 is inclusief tussentijdse jaaropgaaf. Het is dus een keuze of u de jaaropgaaf afroept met lijstnummer 9906 OF met 9907. Als u in dezelfde afroep zowel lijstnummer 9906 als ook 9907 aanvraagt, dan doet zich het bovengenoemde probleem voor. 2020-02/24 Loonaangiftemelding L2054 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 22 januari 2020 - Per 2020 zijn in verband met de WAB tal van nieuwe loonaangiftemeldingen geïntroduceerd, waaronder melding L2054. U kunt deze meldingen vanaf 29 januari aanstaande raadplegen in de Gemal handleiding en eerder in de 'Gegevensspecificatie aangifte loonheffingen' die u kunt downloaden bij de Belastingdienst. Melding L2054 signaleert in het kort, dat ten onrechte WW laag tarief is toegepast, terwijl WW hoog tarief verwacht wordt. Hoog tarief is van toepassing als: - invoercode 02259 Code (on)bepaalde tijd = 1 (bepaalde tijd). - invoercode 02294 Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst = 1 (geen schriftelijke overeenkomst). - invoercode 02474 Indicatie oproepovereenkomst = 1 (oproepovereenkomst). En bovendien is er geen uitzonderingssituatie van toepassing: - invoercode 03183 = 0 (de medewerker is geen BBL'er). - de medewerker is op de eerste dag van de maand ouder dan 21 jaar of heeft meer dan 52 verloonde uren per maand of 48 verloonde uren per 4 weken. De verloonde uren worden gepresenteerd met uitvoercode 01832. Als u melding L2054 op uw mutatieverslag ziet staan, controleer dan eerst of u invoercode 02170 Code WW tarief niet ten onrechte heeft vastgelegd. Met deze code kunt u zelf een afwijkend WW tarief forceren. U legt invoercode 02170 alleen vast indien u: - de WW-premie moet herzien omdat u een medewerker met een vast contract ontslaat tijdens de proeftijd. - er zich een foutsituatie voordoet, waarbij wij aangeven dat u deze code kunt gebruiken. Momenteel spelen er twee foutsituaties, waardoor melding L2054 op uw mutatieverslag kan verschijnen: De medewerker wordt in de loop van de maand 21 jaar en heeft minder dan 52 verloonde uren per maand of 48 verloonde uren per vier weken. In dat geval wordt terecht WW laag tarief berekend, maar presenteert Payroll Gemal toch melding L2054. U kunt deze melding negeren, wij werken aan een oplossing. U zult hiervan geen bericht van de Belastingdienst ontvangen. Bij medewerkers met meerdere dienstverbanden wordt in sommige situaties WW laag tarief berekend, terwijl op basis van bovenstaande condities WW hoog tarief verwacht zou worden. In dat geval berekent Payroll Gemal een onjuiste WW-premie. Melding L2054 is in die situatie wel terecht. U kunt het WW tarief bij deze dienstverbanden corrigeren door invoercode 02170 vast te leggen met waarde 1. Hiermee forceert u hoog tarief WW. Als u dit niet doet, bestaat de kans dat de Belastingdienst dezelfde foutmelding aan u rapporteert. Ook voor dit probleem werken wij aan een oplossing. 2020-02/25 WW-premie en loonaangifte 2019 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 29 januari 2020 - U kunt zien dat er een synchronisatie is opgestart als u in de Payroll Manager de productiestatus selecteert van een speciale productie over 201912 uitgevoerd op 27-01-2020 (afroepnummer 20200127142354). In de module Loonaangifte kunt u daarna controleren of de bedragen uit de loonaangifte weer overeenkomen met het laatste controleoverzicht (er is geen nieuw controleoverzicht aangemaakt; deze is niet gewijzigd). Hierna kunt u de acties uitvoeren zoals beschreven op 27 januari. 27 januari 2020 - Naar aanleiding van meldingen blijkt dat de aanlevering van gegevens over 2019 naar de Belastingdienst voor medewerkers die wel WW-premieplichtig zijn maar niet verzekerd (invoercode 02122 Code WW waarde 2 bij een nabetaling na uit dienst), niet correct is. De WW-premie (uitvoercode 01911) wordt niet correct opgenomen in de looonaangifte over 2019. Dit wordt zo spoedig mogelijk aangepast. Voor de betreffende werknemers zullen we een synchronisatie loonaangifte over 2019 uitvoeren. Na deze synchronisatie zijn de loonaangifteberichten over 2019 weer correct. Wij laten u weten via een update van dit bericht wanneer de synchronisatie voltooid is en de loonaangifteberichten klaar staan. Daarna kunt u onderstaande actie(s) uitvoeren. Uw actie (na onze synchronisatie) Wij raden u aan te controleren of de loonaangifte aansluit met de Payroll Gemal resultaten. Hierna kunt u de loonaangifte insturen. Mocht u de loonaangifte over december 2019 al hebben ingezonden, dan kan er als gevolg van de synchronisatie een los correctiebericht over 2019 worden klaargezet, dat u in kunt zenden naar de Belastingdienst. CAO gerelateerde informatie CAO energie- en nutsbedrijven 2020-02/26 Sector GEO: wijziging salarisregeling [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 Wijziging minimumloon Voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) [1] is een instroom/doorstroomschaal opgenomen als schaal IN-D voor de sector Proces en voor de sector Services. Daarnaast is in het kader van de Participatiewet ook een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen, voor Payroll Gemal als schaal GAR. De betreffende bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari. Opnemen salarisregeling 2003 Services Op verzoek van werkgevers hebben we met ingang van periode 2020-01 voor de sector Services nog schalen opgenomen ten behoeve van de ‘Salarisregeling 2003’ Services. De schalen zijn opgenomen binnen de salarisregeling 48 met als schaalnummers 03-A t/m 03I met bijbehorende inpasnummers en bedragen. Schalen 03-J, 03-K en 03-L zijn opgenomen met elk één bedrag. De schalen en bedragen zijn opgenomen met ingangsdatum 2020-01. Uw actie Vanaf 8 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2020-02/27 Sector GEO: Bijgewerkte versie Invoering PAB 2020 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - In de bijlage die eerder verschenen is bij onze release notes 2019-12/22 Sector GEO: Invoering PAB 2020, hebben we enkele kleinere aanpassingen gedaan (zoals wijze meetellen van kortingen met 1 in plaats van 5). Daarom ontvangt u hierbij een geheel nieuwe versie: CAO Enb sector GEO - Invoering PAB 2020 Versie 2 2020-02/28 Sector GEO: Wijziging premieverdeling collectieve AO-verzekering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 8 januari 2020 - In de CAO is afgesproken dat sprake is van een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Loyalis waarbij werkgever en werknemer ieder de helft betalen. Door het collectieve karakter maakt deze verzekering geen deel uit van de systematiek van gegevenslevering en -verwerking van de ‘reguliere’ IPAP-regeling in Payroll Gemal. In plaats daarvan kunt u gebruik maken van een zelf ingerichte regeling 'premie diverse verzekeringen' (VRZ-regeling). We willen u attenderen op het volgende: U moet voor deze regeling mogelijk nog zelf actie ondernemen omdat volgens de CAO met ingang van 2020 de medewerker de volledige premie dient te betalen. CAO geestelijke gezondheidszorg 2020-02/29 Salariswijziging leerlingen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - Per 2020-01 zijn in de CAO GGZ [1] de bedragen voor leerlingen gewijzigd. Het betreft de bedragen voor leerling helpenden, inpasnummer 0541, 0542 en leerling verpleegkundige / leerling-verzorgende (IG), inpasnummers 0551 t/m 0554. Uw actie Vanaf 8 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 40 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2020-02/30 Pensioenaftopping en verlofregeling [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald 20 januari 2020 - Per januari 2020 zijn in Payroll Gemal wijzigingen doorgevoerd voor de berekeningen van de korting bij verlof [1]. We hebben daarbij op A-niveau (Algemeen niveau) de uitvoercodes voor de korting bij verlof en voor de loondoorbetaling opgenomen in de grondslagen voor de eindejaars- en eenmalige uitkeringen. Zo ook voor eindejaarsuitkeringsregeling 6. Deze regeling is voor de CAO GGZ in gebruik voor de berekening van de pensioenaftopping. Door het toevoegen van de uitvoercodes voor korting bij verlof, werken deze ten onrechte ook door in de pensioenaftopping. Wij zullen de betreffende aansturing in periode 02 per CAO en per regeling opnemen in plaats van op Algemeen niveau. Tijdelijke workaround Wij adviseren u om de uitvoercodes in de grondslag eindejaarsuitkeringsregeling 6 (werkgevercode 55196) naar waarde 8 (= niet opnemen bij vaststelling van de grondslag) te wijzigen. In principe geldt dit voor alle uitvoercodes voor de korting bij verlof (uitvoercode 01071, 01111, 01301, 01302, 01441, 01442, 01443) en de aanvulling bij verlof (uitvoercode 00635 t/m 00644). Meer informatie [1] Release notes 2020-01/4. 2020-02/31 Pensioenaftopping en verlofregeling (vervolg) In aanvulling op het Youforce bericht van 20 januari (zie het vorige onderwerp in deze release notes) willen wij u over het volgende informeren. Zoals eerder werd aangegeven ligt de oorzaak van dit probleem in het feit dat in Payroll Gemal aanpassingen zijn doorgevoerd in de manier van het berekenen van kortingen bij verlof. In periode 02 hebben wij voor de CAO GGZ de grondslag (werkgevercode 55196) voor de berekening van de pensoenaftopping (via eindejaarsuitkering regeling 6) weer aangepast. Automatische herrekening In periode 02 zullen we voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 13 op uw mutatieverslag. Uw actie Wij hebben in het bericht van 20 januari aangegeven dat u desgewenst zelf in de januariproductie de betreffende uitvoercodes in de grondslag 55196 op waarde 8 kunt muteren. Wij adviseren u om nadat de release voor februari operationeel is (4 februari) de door u uitgevoerde aanpassing in de grondslag weer naar de C-waarde (CAO-waarde) te muteren. CAO gehandicaptenzorg 2020-02/32 Eenmalige uitkering bij medewerkers uit-dienst in aanvullende correctieproductie (change 1894400) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 15 januari 2020 - Op 17 december 2019 hebben wij u bericht dat de eenmalige uitkering ten onrechte werd uitbetaald bij medewerkers van wie alle dienstverbanden reeds vóór 1 december 2019 uit-dienst waren gemeld [1]. Deze medewerkers zijn in 2019-12 niet meegenomen in de automatische herrekening omdat ze eigenlijk geen eenmalige uitkering hadden moeten hebben en al uit-dienst waren. Als de medewerker om een andere reden in salarisproductie 2019-12 herrekend werd, is de fout destijds opgetreden. Bij medewerkers uit-dienst die in 2019-12 niet zijn herrekend, kan de fout zich alsnog voordoen als u ze herrekent in uw aanvullende correctieproductie over 2019-12. Als u een wijziging van een werkgevercode vastlegt in uw aanvullende correctieproductie, dan worden sowieso alle medewerkers herrekend voor wie een verschil wordt geconstateerd in 2019. In dat geval doet de fout zich dus voor bij alle medewerkers uit-dienst die de fout in de salarisproductie niet hebben gehad. U kunt deze betaling blokkeren door invoercode 01099 in de stamgegevens vast te leggen met waarde 0,01. Om zeker te zijn dat u de uitkering volledig blokkeert, geeft u de invoercode op met terugwerkende kracht tot 2019-01. In release 2020-02 zullen wij de programmatuur aanpassen, waardoor deze fout geheel is verholpen. U kunt vanaf 2020-02 dus medewerkers gewoon herrekenen over 2019 zonder dat zich aanvullende foutsituaties zullen voordoen. Meer informatie [1] Release notes 2020-01/37. CAO gemeenten 2020-02/33 Veiligheidsregio's: 75% garantie en code 00943 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - In onze release notes '2019-12/31 Veiligheidsregio's: 75% garantie en levensloop' hebben we u geadviseerd gebruik te maken van in-/uitvoercode 00943 om het netto negatieve bedrag vast te leggen dat de medewerker van Loyalis heeft ontvangen. We constateren dat deze code niet het gewenste resultaat oplevert. U kunt daarom beter vooralsnog gebruik maken van een andere, zelf gekozen netto diversen code (eventueel in een aanvullende correctieproductie 13e productie / over 2019 met terugwerkende kracht). Een andere code werkt dan uiteraard ook door in eventueel uitputtingsoverzicht dat u zelf gemaakt heeft. We gaan de oorzaak nader onderzoeken. 2020-02/34 Veiligheidsregio’s: Eenmalige uitkering en FLO 2018 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 8 januari 2020 - In 2019-10 hebben we in het kader van de nieuwe CAO gemeenten een eenmalige uitkering van € 750,00 uitgevoerd. Na overleg tussen VNG en de bonden heeft het LOGA op 19 december een brief verstuurd met daarin een aangepaste uitleg van het CAO-akkoord en dan specifiek voor wat betreft de eenmalige uitkering voor FLO-2018-gerechtigden [1]. Het komt er op neer dat medewerkers die onder het FLO-Overgangsrecht 2018 vallen en op de peildatum 28 juni 2019 in-dienst zijn, ook recht hebben op de eenmalige uitkering van € 750 bruto. Wij hebben bij de uitvoering van de uitkering destijds niets specifieks gedaan voor deze doelgroep. Welke actie u nu moet doen, is dus afhankelijk van uw actie destijds. Heeft u destijds bijvoorbeeld de eenmalige uitkering voor iemand met FLO-Overgangsrecht 2018 geblokkeerd, dan kunt u desgewenst deze blokkade (met terugwerkende kracht) verwijderen in een jaarwerkproductie / aanvullende correctieproductie 2019. Een andere mogelijkheid is om de hoogte van de uitkering zelf te bepalen en met een bruto diversen in/uitvoercode uit te betalen in de januari-productie 2020. Denk er dan wel aan om de betreffende uitvoercode op te nemen bijvoorbeeld in de pensioengrondslag ABP, journaalposten etc. Meer informatie [1] Brief met kenmerk TAZ/U201901453. CAO jeugdzorg 2020-02/35 Eenmalige uitkering bij datum in-dienst 01-12-2019 (change 1853885) In december 2019 is een eenmalige uitkering betaald conform het nieuwe CAO akkoord voor de CAO jeugdzorg. Deze uitkering werd berekend naar rato van de periode dat de medewerker in-dienst was in de periode 1 april t/m 30 november 2019. Melding Het bleek dat ten onrechte de volledige uitkering werd uitbetaald aan werknemers die in-dienst zijn gekomen op 1-12-2019. Destijds hebben wij u hiervan op de hoogte gesteld met een bericht op Youforce [1]. U heeft toen de uitkering geblokkeerd door invoercode 01055 vast te leggen met waarde 1. Oplossing In periode 02 hebben we de programmatuur aangepast, zodat dit probleem zich in de toekomst niet weer zal voordoen. Desgewenst kunt u invoercode 01055 met terugwerkende kracht verwijderen bij deze medewerkers, maar dat is niet noodzakelijk. Meer informatie [1] Release notes 2020-01/44. CAO kinderopvang 2020-02/36 Wijziging pensioenpremie De percentages inhouding PFZW voor OP en AP zijn per 2020-01 gewijzigd. Voor Ouderdomspensioen wordt het percentage 10,53% (werkgevercode 04130) en voor Arbeidsongeschikheidspensioen wordt het percentage 0 (werkgevercode 04132). Het maximumbedrag premie-inhouding is ook aangepast (werkgevercode 04147). Automatische herrekening In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 10 op uw mutatieverslag. CAO kunsteducatie 2020-02/37 Nieuwe CAO-afspraken Het voorstel om samen met de CAO bibliotheken tot een nieuwe CAO te komen heeft nog niet geleid tot een definitief akkoord. De sociale partners hebben besloten om voor de CAO kunsteducatie te komen tot een zogenaamde 'tussen cao'. De wijzigingen voor de CAO kunsteducatie die eerder waren afgesproken voor de gezamenlijke CAO zijn in deze 'tussen cao' per 2020-01 definitief geworden. Voor de salarisverwerking betreft het de volgende aanpassingen: een salarisverhoging van 3,00 %. een verlaging van de eindejaarsuitkering van 5,00 % naar 3,25 %. De bedragen voor salarisregeling 31 en het percentage eindejaarsuitkering (werkgevercode 25011) zijn in Payroll Gemal met terugwerkende kracht vanaf 2020-01 aangepast. Automatische herrekening In periode 02 wordt voor alle werknemers met de code CAO 37 een automatische herrekening uitgevoerd, zie reden 07 op uw mutatieverslag. Meer informatie [1] Code CAO = 37 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 31 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).  CAO Nederlandse Universiteiten 2020-02/38 Wijziging minimumloon en compensatie pensioenaftopping [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - Voor de salarisregeling Nederlandse Universiteiten [1] zijn de bedragen bij de schalen INSB en PWET (Instroomschaal en schaal Participatiewet, inpasnummers 9800 t/m 9803, 9810 en 9811) per januari 2020 aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Verder hebben we het nieuwe percentage compensatie pensioenaftopping opgenomen dat rekening houdt met het voortschrijdend gemiddelde percentage van de afgelopen 3 jaar [2] Uw actie Vanaf 8 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 03 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 03 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verzekeringen bij volgnummer 1 bij Percentage basisinhouding VRZ regeling (werkgevercode 05018). CAO onderwijs 2020-02/39 CAO HBO - Bepalen AOW-gerechtigde leeftijd gewijzigd Per 1 januari is de AOW-gerechtigde leeftijd bijgesteld. Dit is voor de Vereniging van Hogescholen aanleiding geweest om de interpretatie van de toepassing van de AOW-gerechtigde leeftijd in het kader van de WS-regeling bij te stellen. Tot nu toe wordt de AOW-gerechtigde leeftijd vastgesteld op het moment dat een werknemer start met deelname aan de WS-regeling en is het kortingspercentage daarvan afhankelijk. Voortaan zal het kortingspercentage afhankelijk zijn van de wettelijk bekende AOW-gerechtigde leeftijd. Voorbeeld Een werknemer heeft een geboortedatum van 01-12-1957 en maakt gebruik van de WS-regeling. Bij de ingang is zijn AOW-leeftijd vastgezet op de verwachte AOW-leeftijd van 01-03-2025. In de nieuwe regeling per 01-01-2020 gaat de verwachte AOW-leeftijd naar 01-12-2024. De werknemer krijgt dan per 01-01-2020 het lagere percentage eigen bijdrage (25%). Automatische herrekening Alle medewerkers met een WS-regeling en een geboortedatum van 01-10-1957 of hoger worden in periode 02 automatisch herrekend, zie reden 02 op uw mutatieverslag. 2020-02/40 CAO PO - Nieuwe CAO 2019-2020 Partijen hebben een nieuwe CAO PO gesloten met een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020. In de CAO zijn naast de salariswijzigingen per januari 2020 ook twee eenmalige uitkeringen in februari 2020 opgenomen. De salariswijzigingen zijn al eerder in Payroll Gemal opgenomen, zie de release notes 2020-01/51. Specificaties uitkeringen Voor beide uitkeringen geldt dat de medewerkers in de maand januari in-dienst moeten zijn (geweest). De uitkeringen worden opgenomen in de ABP-grondslag. LIO’ers zijn uitgesloten (invoercode 02351 (schaal-/tabelnr) met de waarde LIO1 of LIO2) van de uitkeringen. De uitbetaling vindt plaats in februari. De procentuele eenmalige uitkering is ingericht als eindejaarsuitkering 2 en wordt uitbetaald met uitvoercode 01004 met als standaardtekst Eenm.uitk 2020prc. Voor de procentuele uitkering wordt 33 % over de grondslag genomen. In de grondslag zijn de uitvoercodes opgenomen die behoren tot het bruto salaris.  De nominale uitkering is ingericht als eindejaarsuitkering 7 en wordt uitbetaald met uitvoercode 01417 met als standaardtekst Eenm.uitk 2020bdr. De nominale uitkering bedraagt 875 euro na rato van de factor diensttijd (aantal salarisdagen en de WTFf). De uitkering wordt gemaximeerd (over de gekoppelde dienstverbanden heen) op 875 euro. Bijvoorbeeld bij een WTF van 1.25 is de uitkering 875 euro. Tevens worden de kortingen voor ouderschapsverlof, onbetaald verlof, levensloopverlof, zorgverlof en het calamiteitenverlof toegepast. Het politiek verlof wordt niet automatisch gekort. De korting voor neveninkomsten wordt alleen toegepast bij de procentuele uitkering. Blokkade en afwijkend bedrag U kunt voor een medewerker de procentuele uitkering blokkeren (bijvoorbeeld bij politiek verlof) door met terugwerkende kracht tot 2020-01 invoercode 01004 vast te leggen in de vaste gegevens met waarde 0,01. U kunt voor een medewerker een afwijkend bedrag uitkering vastleggen met invoercode 01004 (variabel vastleggen voor periode 02). U kunt voor een medewerker de nominale uitkering blokkeren (bijvoorbeeld bij politiek verlof) door met terugwerkende kracht tot 2020-01 invoercode 01417 vast te leggen in de vaste gegevens met waarde 0,01. U kunt voor een medewerker een afwijkend bedrag uitkering vastleggen met invoercode 01417 (variabel vastleggen voor periode 02). Inrichting grondslag procentuele uitkering uitvoercode omschrijving 00986 WW/wachtgeld 01001 salaris 01002 correctie salaris 01003 sal. extra uren 01007 aanvulling minln 01008 wchtgld verv tslg 01011 garantietoelage 01021 toelage 7 01024 vak/ADV meerwerk 01055 dag van de leraar 01071 ouderschapsverl. 01097 corr.gebroken mnd 01112 korting neven ink 01145 uitlooptoeslag 01172 garantietoelage 01258 schaaluitloopbedr 01259 toelage directeur 01301 onbetaald verlof 01302 levensloopverlof 01441 zorgverlof kort 01442 zorgverlof lang 01443 calamiteitenverl. Automatische herrekening Voor de berekening van de eenmalige uitkeringen zullen we in periode 02 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 06 uw mutatieverslag. Uw actie Controleer in Gemal Direct Inrichting of u in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd bij (eindejaarsuitkering 2 en/of 7 en de teksten van uitvoercodes) en verwijder deze zonodig met terugwerkende kracht. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercodes 01004 en 01417 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Eigen benoemde persoonlijk toelagen kunt u toevoegen aan de grondslag van werkgevercode 55136 (EJU-2) voor de procentuele eindejaarsuitkering. 2020-02/41 CAO PO - Inkomenstoelage niet op nul gesteld [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 28 januari 2020 - Wanneer in januari 2020 de berekening geblokkeerd is met invoercode 02361 Code blokkering (waarde 3 of 4), wordt het ABP jaarloon van 2020 niet aangepast, maar werkt de verlaagde pensioenopbouw door in 2021. Dit kunt u zien aan uitvoercode 02231 ABP stat.verschil met een min-waarde. Is dit niet gewenst en moet het jaarloon in 2020 al worden aangepast, dan kunt u met invoercode 02407 Afwijkende pensioengrondslag in januari het gewenste ABP jaarloon (stam) opgeven en met invoercode 03236 Correctie statisch verschil (variabel) de waarde van uitvoercode 02231 aanpassen. 17 januari 2020 - De inkomenstoelage is per 01-01-2020 vervallen. Werkgevercode 07407 Werkgeversbijdrage ZKV die hiervoor werd gebruikt, is ten onrechte niet op nul gesteld. Automatische herrekening Met ingang van periode 02 is deze code alsnog op nul gesteld. In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 06 op uw mutatieverslag. Aangezien de inkomenstoeslag (uitvoercode 01333) pensioengevend is zal ook de ABP-jaargrondslag opnieuw worden vastgesteld. Dit heeft dus gevolgen voor de ABP-premie over januari. CAO rijkspersoneel 2020-02/42 Soms ten onrechte uitbetaling eindejaarsuitkering in 2019-12 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - In productie 2019-12 bleek dat onder bepaalde omstandigheden ten onrechte eindejaarsuitkering werd uitbetaald aan medewerkers. Dit deed zich met name voor bij medewerkers die in periode 2019-12 extra uren kregen uitbetaald. Wij hebben deze programmatuur in release 2020-01 aangepast. Als u in januari 2020 een aanvullende correctieproductie (voorheen 13e productie) afroept over 2019-12, dan voeren wij een automatische herrekening uit waarbij de onterechte betaling wordt teruggedraaid. U herkent deze herrekening op uw mutatieverslag aan reden 03. Uw actie In uw aanvullende correctieproductie over 2019-12 (voorheen 13e productie) in 2020-01 moet u werkgevercode 99232 Autom. herrek aanv correctieproductie vastleggen met waarde 1. Deze code wordt automatisch geactiveerd als u de betreffende productie afroept vanuit HR Core Beaufort of HR Core Education. De medewerkers die voldoen aan de condities voor de herrekening worden dan automatisch in de productie opgenomen. U hoeft dus geen mutaties bij de individuele medewerkers op te geven. CAO sector Ambulancezorg 2020-02/43 CAO-wijzigingen Voor de CAO sector Ambulancezorg [1] is in het verleden afgesproken dat aanpassingen voor de salarisbedragen en wijzigingen van eenmalige en/of eindejaarsuitkeringen zoals die voor de CAO ziekenhuizen worden doorgevoerd, ook zullen worden gevolgd voor de CAO sector Ambulancezorg. Onder voorbehoud dat de sociale partners op 28 januari instemmen met de aanpassingen worden de CAO-wijzigingen in periode 02 uitgevoerd. De bedragen voor de salarisregeling zijn gewijzigd met terugwerkende kracht vanaf 2020-01. Eenmalige uitkering In het onderhandelaarsakkoord CAO ziekenhuizen is een eenmalige uitkering afgesproken van € 1200,00 op fulltime basis. De eenmalige uitkering was/is ingericht als eindejaarsuitkeringsregeling 3. Volgens het onderhandelaarsakkoord zou de uitkering betaald worden in januari. Omdat de vakbonden echter pas half januari akkoord zijn gegaan met de CAO, kon de uitkering niet meer geïmplementeerd worden voor de salarisbetaling van januari. Deze wordt nu in februari uitbetaald zoals aangegeven op de website van de NVZ. Wij hebben onderstaande parameters voor de eenmalige uitkering voor u vastgelegd. Let op: als u deze zelf afwijkend heeft vastgelegd op W-niveau (Werkgeverniveau), dan dient u deze vastlegging te schonen voor een correcte uitbetaling. Dat geldt ook als u verlofregelingen afwijkend heeft vastgelegd in de grondslag. werkgevercode 25401 Methode berekenen = 2 - peildatum. werkgevercode 25406 Code categorie soortloner = 4 - uitsluiten uurloners en wachtgelders. werkgevercode 25407 Code categorie schalen = 7 - uitsluiten BVP'ers, inpasnr 9999 (vakantiekrachten) en stagiairs. werkgevercode 25413 Periode uitbetaling = 02 - februari. werkgevercode 25414 In dienst vanaf en werkgevercode 25415 In-dienst t/m zijn geprogrammeerd omdat de peildata in 2019 liggen, terwijl deze in de parameters alleen voor het huidige jaar kan worden opgegeven. werkgevercode 25418 Deeltijdfactor boven 100% = 1 - ongemaximeerd toepassen uitkering. werkgevercode 25419 Fulltime bedrag 1 = 1200,00. werkgevercode 25421 Code factor diensttijd = 0 niet van toepassing. werkgevercode 25422 Factor deeltijd = 1 - naar rato invoercode 2404. werkgevercode 25423 Referteperiode = 1212. werkgevercode 25424 Verschoven referteperiode = 3 - geen verschoven referte. werkgevercode 25432 Extra periodesalaris = 1 - niet doorgeven als extra periode salaris. Voor CAO sector Ambulancezorg is uitvoercode 01055 opgenomen in de grondslag ABP. Eenmalige uitkeringen zijn niet pensioengevend voor PFZW. Uw actie De eenmalige uitkering is in Payroll Gemal opgenomen als eindejaarsuitkeringsregeling 3 en wordt uitbetaald met uitvoercode 01099. Desgewenst kunt u de regeling op werknemerniveau blokkeren (waarde 0,01) of een afwijkend bedrag opgeven met invoercode 01099. Deze mutatie legt u variabel vast in periode 01. Aandachtspunten De eenmalige uitkering uitgekeerd in de maand februari 2020 bedraagt bij een voltijds dienstverband bruto € 1200,-. Parttimers ontvangen dit bedrag naar rato van de overeengekomen arbeidsduur (deeltijdpercentage) zoals die gold op 1 december 2019. Voor min-maxers geldt de minimum waarde die de medewerker contractueel is overeengekomen. De werknemer heeft recht op deze uitkering als hij of zij ononderbroken van 1 april tot en met 1 december 2019 in-dienst is geweest. Als de werknemer uit-dienst is getreden in de loop van december, dan heeft dat geen gevolg voor de hoogte van de uitkering. Let op: conform het akkoord is het deeltijdpercentage op 1 december 2019 leidend. Payroll Gemal rekent echter met het percentage deelbetrekking aan het einde van de maand. Indien het deeltijdpercentage in december is gewijzigd, dan dient u zelf het juiste bedrag eenmalige uitkering op te geven in februari met invoercode 01099. De periode in-dienst geldt voor werkzaamheden binnen de hele CAO. Als een werknemer dus in-dienst was bij een andere werkgever onder dezelfde CAO van 1 april tot 1 juni en vervolgens vanaf 1 juni bij u heeft gewerkt, dan bent u de gehele eenmalige uitkering verschuldigd. Payroll Gemal controleert of bij de medewerker de reguliere datum in-dienst (invoercode 02922) of de datum in-dienst CAO (invoercode 02928) is vastgelegd met een datum 1 april 2019 of eerder. Indien een medewerker na 1 april om administratieve redenen een nieuw dienstverband heeft gekregen en u de datum in-dienst CAO niet heeft vastgelegd, dan wordt de uitkering niet berekend. In dit geval kunt u zelf de eenmalige uitkering berekenen en opgeven met invoercode 01099. De eenmalige uitkering wordt alleen verstrekt aan werknemers die onder uw CAO vallen, dus niet aan oproepkrachten, nuluren contractanten, AOW-gerechtigden en vakantiekrachten, op wie de CAO niet van toepassing is verklaard. Zie de aansturing bij werkgevercode 25406 en 25407. Als u een blokkade van de vaste of variabele gegevens heeft vastgelegd met invoercode 02361 in februari 2020, dan wordt de eenmalige uitkering desondanks uitbetaald als de medewerker aan de overige vereisten voldoet. De uitkering heeft namelijk betrekking op december 2019. Ook als u in december 2019 een blokkade had vastgelegd, dan wordt de eenmalige uitkering uitbetaald, omdat we deze data niet kunnen meenemen in de automatisch berekende uitkering. Indien u de uitkering toch niet wilt uitbetalen, dan kunt u deze blokkeren door invoercode 01099 vast te leggen met waarde 0,01. Voor de werknemer die in december 2019 verlof in welke vorm dan ook heeft genoten of langdurig ziek was, geldt voor de berekening van de eenmalige uitkering eveneens de contractueel afgesproken arbeidsduur. Er wordt dus geen korting toegepast voor de berekening van de uitkering. Uw actie U hoeft voor deze eenmalige uitkering geen herrekening over vorig jaar uit te voeren. Automatische herrekening In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 09 op uw mutatieverslag. Meer informatie [1] Code CAO = 04 (werkgevercode 03002 of invoercode 02314), code salarisregeling = 04 (werkgevercode 03003 of invoercode 02317). CAO UMC 2020-02/44 Ten onrechte uitbetaling eindejaarsuitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - In december is ten onrechte een eindejaarsuitkering uitbetaald aan werknemers die: - Meeruren of oproepuren betaald kregen in periode 2019-12. - Een salaris hebben boven de minimum eindejaarsuitkering (€ 3171,26). Wij hebben de programmatuur van Payroll Gemal per 2020-01 aangepast. Als u in periode 2020-01 een aanvullende correctieproductie (voorheen 13e productie) afroept over 2019-12, dan voeren wij een automatische herrekening uit waarmee de onterechte uitbetaling wordt teruggevorderd. U herkent deze herrekening op uw mutatieverslag aan reden 03. Uw actie In uw aanvullende correctieproductie over 2019-12 (voorheen 13e productie) dient u werkgevercode 99232 Autom. herrek aanv correctieproductie vast te leggen met waarde 1. Deze code wordt automatisch geactiveerd als u de betreffende productie afroept vanuit HR Core Beaufort of HR Core Education. De medewerkers die voldoen aan de condities voor de herrekening worden dan automatisch in de productie opgenomen. U hoeft dus geen mutaties bij de individuele medewerkers op te geven. CAO VVT 2020-02/45 Nagekomen correcties Van de werkgeversvereniging Actiz hebben wij, nadat de release voor januari was doorgevoerd, bericht ontvangen dat zij voor de reiskosten woon-werk niet de juiste bedragen hadden doorgegeven. Hetzelfde geldt voor het bedrag voor de stagevergoeding. De bedragen voor reiskosten woon-werk zijn een fractie lager en het bedrag voor stagevergoeding is hoger. In periode 02 zijn deze wijzigingen in Payroll Gemal opgenomen. Automatische herrekening In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 05 op uw mutatieverslag. 2020-02/46 Wijzigingen per 2020-01 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - Per januari 2020 zijn voor de CAO VVT [1] de volgende wijzigingen doorgevoerd. Gemal Direct Inrichting Bedragen voor reiskosten woonwerk - werkgevercodes 26003 en 26004. Bedrag werkgeversbijdrage ziektekosten (alleen bij maandverloners). Percentage inhouding PFZW-AP. Afbouw compensatieregeling ORT (thuiszorg). In de thuiszorg hebben sommige medewerkers recht op onregelmatigheidstoeslag. In de CAO VVT is afgesproken dat er een compensatieregeling is voor de ORT voor medewerkers die in-dienst waren op 31-12-2013 [2]. De betreffende percentages (werkgevercode 08126 en 08127) zijn per 2020-01 aangepast. Salarisregelingen 15 en 55 De bedragen van salarisschaal 5 zijn gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon (hier is het bedrag voor 22-jarigen verwijderd). Het bedrag stagevergoeding (inpasnummer 0402) is aangepast. Leerlingen Per 2020-01 geldt voor leerlingen een bandbreedte met een minimum en maximumbedrag. U moet de leerlingen voortaan verlonen door middel van een nominaal salaris. De oude aansturing voor zakgeld en leerlingen zullen vanaf de update per juni 2020 worden verwijderd. Uw actie Vanaf 8 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 39 en 55 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). [2] Payroll Gemal Handleiding bij CAO-inrichting > CAO VVT paragraaf 4.2.1 Harmonisatie en compensatieregeling ORT.  2020-02/47 Minimum eindejaarsuitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - Voor 2020 is het bedrag minimum eindejaarsuitkering gewijzigd. Omdat de berekening voor de eindejaarsuitkering loopt van december t/m november is het noodzakelijk dat deze aanpassing voor maandverloning (CAO 39) is opgenomen vanaf periode 2019-12. Voor vierwekenverloning is het van belang dat dit per 2019-13 is opgenomen. In de maand december 2019 was dit nog niet het geval. Wij hebben dit met terugwerkende kracht alsnog opgenomen in Gemal Direct Inrichting. Uw actie Als u in de maand januari 2020 een correctieproductie over 2019 laat verwerken, wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd. Voor werknemers die na 1 december 2019 uit-dienst zijn gegaan, wordt een nabetaling gedaan in de betreffende correctieproductie. Voor de werknemers die nog in-dienst zijn, wordt het recht eindejaarsuitkering aangepast. 2020-02/48 Nogmaals: eindejaarsuitkering over meeruren en oproepuren in december (change 1850139) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - Op 19 december hebben wij u bericht over het feit dat de eindejaarsuitkering over meeruren en oproepuren in december ten onrechte werd uitbetaald [1]. In een tussentijdse aanpassing op 6 januari hebben wij de programmatuur op twee punten aangepast: We hebben de werking per 2020 aangepast, zodat in december 2020 niet opnieuw nabetalingen eindejaarsuitkering worden berekend. We hebben de programmatuur van december 2019 eenduidig gemaakt: bij vrijwel alle medewerkers met meeruren of oproepuren in december is de eindejaarsuitkering over deze uren nabetaald, maar niet als de berekende eindejaarsuitkering onder het minimum van € 2060,49 op fulltime basis lag. Dit maakt het onoverzichtelijk om in 2020 te bepalen wie wel en wie niet zijn nabetaling heeft gehad. Daarom zal in uw aanvullende correctieproductie over 2019-12 ook aan deze medewerkers een nabetaling eindejaarsuitkering plaatsvinden. De uitgangssituatie is dan voor alle medewerkers hetzelfde. Let op: tevens is de minimum eindejaarsuitkering aangepast met terugwerkende kracht naar 2019-12. Bij de nabetaling van de eindejaarsuitkering wordt rekening gehouden met het nieuwe minimum van € 2132,61. Uw actie In uw aanvullende correctieproductie over 2019-12 die u afroept in januari worden de werknemers die in december geen eindejaarsuitkering hebben gekregen, automatisch herrekend met reden 02. In deze correctieproductie dient u werkgevercode 99232 Autom. herrekening aanv. correctieproductie vast te leggen met waarde 1. Deze code wordt automatisch geactiveerd als u deze productie afroept vanuit HR Core Beaufort of HR Core Education. De medewerkers die voldoen aan de condities voor de herrekening worden dan automatisch in de productie opgenomen. U hoeft dus geen mutaties bij de individuele medewerkers op te geven. Als u deze aanpassing echt niet wenst, dan kunt u de eindejaarsuitkering bij deze medewerkers blokkeren door per 2019-12 door invoercode 01006 vast te leggen met waarde 1 en weer te verwijderen per 2020-01. Hiermee blokkeert u echter ook de opbouw van het recht over deze maand (uitvoercode 01611). U kunt dan in 2020-11 deze invoercode met terugwerkende kracht tot 2019-12 weer verwijderen. Doordat het recht wordt geblokkeerd, ontbreekt de opbouw over 2019-12 dan ook op de strook van uw medewerker. Meer informatie [1] Release notes 2020-01/65. CAO waterbedrijven 2020-02/49 Invoering Participatieschaal [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - In de CAO Waterbedrijven voor 2020 is afgesproken om een nieuwe schaal in te voeren voor medewerkers met een Participatiebaan. We hebben hiervoor in Payroll Gemal met ingang van 2020 in de salarisregeling voor de Waterbedrijven de Participatieschaal als volgt opgenomen:   schaal anciënniteit inpasnr bedrag WML PART 88 0409 € 827,00 18 jr PART 89 0410 € 992,15 19 jr PART 90 0411 € 1.323,00 20 jr PART 00 0400 € 1.653,60 100,0% PART 01 0401 € 1.695,00 102,5% PART 02 0402 € 1.736,00 105,0% PART 03 0403 € 1.777,00 107,5% PART 04 0404 € 1.819,00 110,0% PART 05 0405 € 1.860,00 112,5% PART 06 0406 € 1.901,00 115,0% PART 07 0407 € 1.943,00 117,5% PART 08 0408 € 1.984,00 120,0%   Kanttekeningen In de gepubliceerde CAO zijn afgeronde salarisbedragen opgenomen. In enkele gevallen leidt dit echter tot bedragen die marginaal onder het minimumloon liggen. In overleg met de Werkgeversvereniging is besloten dat we in die gevallen het minimumloonbedrag hanteren en in overige gevallen de gepubliceerde bedragen volgen. De schaal is opgebouwd enerzijds uit een leeftijdsgerelateerde - en een procentuele aansturing van het minimumloon, en anderzijds uit het aantal dienstjaren van de medewerker met een participatiebaan. Hierbij hebben we ervoor gekozen om de bedragen voor de 19-jarige met 1 dienstjaar, en de 20-jarige met 1 en 2 dienstjaren niet in deze tabel op te nemen uit pragmatische overwegingen. Uiteraard kunt u ervoor kiezen om in voorkomende gevallen zelf een bedrag bij de medewerker vast te leggen. Door vastleggen van schaal PART (invoercode 02351) in combinatie met anciënniteit nul (invoercode 02326) kunt u bij de jeugdigen ervoor zorgen dat Payroll Gemal het bedrag van leeftijd 18, 19 of 20 toepast. Uw actie Met ingang van 8 januari kunt u de nieuwe salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. HR Core Beaufort Maakt u gebruik van HR Core Beaufort, dan dient u de regeling te downloaden en te importeren in HR Core Beaufort met behulp van functie 'Import geg.salarisregeling (215015)'. CAO wet inschakeling werkzoekenden 2020-02/50 Wijziging minimumloon per 1 januari [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - Met ingang van 8 januari hebben we voor de salarisregeling WIW [1] de bedragen bij schaal 0001 en 0002 (inpasnummers 9001 t/m 9009) aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari. Uw actie Vanaf 8 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 08 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO ziekenhuizen 2020-02/51 CAO-wijzigingen Voor de CAO ziekenhuizen [1] is eind december 2019 een nieuw CAO-akkoord bereikt. De wijzigingen voor de salarisverwerking konden helaas niet meer worden doorgevoerd in de januari-release, maar worden nu uitgevoerd in de februari release met terugwerkende kracht tot januari. Het betreft de verhoging van de salarisbedragen, een eenmalige uitkering en een aanpassing van het inpasnummer/bedrag waarover maximaal ORT wordt berekend. Salariswijziging De bedragen voor de salarisregeling zijn aangepast met terugwerkende kracht tot 2020-01. Dat geldt ook voor het bedrag stagevergoeding, de bedragen die gerelateerd zijn aan het minimumloon en de bedragen voor leerlingen. Voor de leerlingen op kwalificatieniveau 3 zijn de nieuwe inpasnummers 0545 t/m 0547 opgenomen. Voor de duidelijkheid hier een overzicht van de inpasnummer voor leerlingen voor de salarisregeling: Kwalificatieniveau 1 - inpasnummer 0541 Kwalificatieniveau 2 - inpasnummer 0542 Kwalificatieniveau 3 - inpasnummers 0545, 0546 en 0547 Kwalificatieniveau 4 en 6 - inpasnummers 0551, 0552, 0553 en 0554 Maximum ORT Het bedrag waarover maximaal ORT wordt berekend was gekoppeld aan inpasnummer 9019. Dit is vanaf 2020 gewijzigd naar inpasnummer 9028. Deze wijziging is per februari 2020 opgenomen aangezien ORT 1 periode achteraf wordt uitbetaald. Eenmalige uitkering In het onderhandelaarsakkoord is een eenmalige uitkering afgesproken van € 1200,00 op fulltime basis. De eenmalige uitkering was/is ingericht als eindejaarsuitkeringsregeling 3. Volgens het onderhandelaarsakkoord zou de uitkering betaald worden in januari. Omdat de vakbonden echter pas half januari akkoord zijn gegaan met de CAO, kon de uitkering niet meer geïmplementeerd worden voor de salarisbetaling van januari. Deze wordt nu in februari uitbetaald zoals aangegeven op de website van de NVZ. Wij hebben onderstaande parameters voor de eenmalige uitkering voor u vastgelegd. Let op: als u deze zelf afwijkend heeft vastgelegd op W-niveau (Werkgeverniveau), dan dient u deze vastlegging te schonen voor een correcte uitbetaling. Dat geldt ook als u verlofregelingen afwijkend heeft vastgelegd in de grondslag. werkgevercode 25401 Methode berekenen = 2 - peildatum. werkgevercode 25406 Code categorie soortloner = 4 - uitsluiten uurloners en wachtgelders. werkgevercode 25407 Code categorie schalen = 7 - uitsluiten BVP'ers, inpasnr 9999 (vakantiekrachten) en stagiairs. werkgevercode 25413 Periode uitbetaling = 02 - februari. werkgevercode 25414 In dienst vanaf en werkgevercode 25415 In-dienst t/m zijn geprogrammeerd omdat de peildata in 2019 liggen, terwijl deze in de parameters alleen voor het huidige jaar kan worden opgegeven. werkgevercode 25418 Deeltijdfactor boven 100% = 1 - ongemaximeerd toepassen uitkering. werkgevercode 25419 Fulltime bedrag 1 = 1200,00. werkgevercode 25421 Code factor diensttijd = 0 niet van toepassing. werkgevercode 25422 Factor deeltijd = 1 - naar rato invoercode 2404. werkgevercode 25423 Referteperiode = 1212. werkgevercode 25424 Verschoven referteperiode = 3 - geen verschoven referte. werkgevercode 25432 Extra periodesalaris = 1 - niet doorgeven als extra periode salaris. Eenmalige uitkeringen zijn niet pensioengevend voor PFZW. Uw actie De eenmalige uitkering is in Payroll Gemal opgenomen als eindejaarsuitkeringsregeling 3 en wordt uitbetaald met uitvoercode 01099. Desgewenst kunt u de regeling op werknemerniveau blokkeren (waarde 0,01) of een afwijkend bedrag opgeven met invoercode 01099. Deze mutatie legt u variabel vast in periode 01. Aandachtspunten De eenmalige uitkering uitgekeerd in de maand februari 2020 bedraagt bij een voltijds dienstverband bruto € 1200,-. Parttimers ontvangen dit bedrag naar rato van de overeengekomen arbeidsduur (deeltijdpercentage) zoals die gold op 1 december 2019. Voor min-maxers geldt de minimum waarde die de medewerker contractueel is overeengekomen. De werknemer heeft recht op deze uitkering als hij of zij ononderbroken van 1 april tot en met 1 december 2019 in-dienst is geweest. Als de werknemer uit-dienst is getreden in de loop van december, dan heeft dat geen gevolg voor de hoogte van de uitkering. Let op: conform het akkoord is het deeltijdpercentage op 1 december 2019 leidend. Payroll Gemal rekent echter met het percentage deelbetrekking aan het einde van de maand. Indien het deeltijdpercentage in december is gewijzigd, dan dient u zelf het juiste bedrag eenmalige uitkering (variabel) op te geven in februari met invoercode 01099. De periode in-dienst geldt voor werkzaamheden binnen de hele CAO. Als een werknemer dus in-dienst was bij een andere werkgever onder dezelfde CAO van 1 april tot 1 juni en vervolgens vanaf 1 juni bij u heeft gewerkt, dan bent u de gehele eenmalige uitkering verschuldigd. Payroll Gemal controleert of bij de medewerker de reguliere datum in-dienst (invoercode 02922) of de datum in-dienst CAO (invoercode 02928) is vastgelegd met een datum 1 april 2019 of eerder. Indien een medewerker na 1 april om administratieve redenen een nieuw dienstverband heeft gekregen en u de datum in-dienst CAO niet heeft vastgelegd, dan wordt de uitkering niet berekend. In dit geval kunt u zelf de eenmalige uitkering berekenen en opgeven met invoercode 01099. De eenmalige uitkering wordt alleen verstrekt aan werknemers die onder uw CAO vallen, dus niet aan oproepkrachten, nuluren contractanten, AOW-gerechtigden en vakantiekrachten, op wie de CAO niet van toepassing is verklaard. Zie de aansturing bij werkgevercode 25406 en 25407. Als u een blokkade van de vaste of variabele gegevens heeft vastgelegd met invoercode 02361 in februari 2020, dan wordt de eenmalige uitkering desondanks uitbetaald als de medewerker aan de overige vereisten voldoet. De uitkering heeft namelijk betrekking op december 2019. Ook als u in december 2019 een blokkade had vastgelegd, dan wordt de eenmalige uitkering uitbetaald, omdat we deze data niet kunnen meenemen in de automatisch berekende uitkering. Indien u de uitkering toch niet wilt uitbetalen, dan kunt u deze blokkeren door invoercode 01099 vast te leggen met waarde 0,01. Voor de werknemer die in december 2019 verlof in welke vorm dan ook heeft genoten of langdurig ziek was, geldt voor de berekening van de eenmalige uitkering eveneens de contractueel afgesproken arbeidsduur. Er wordt dus geen korting toegepast voor de berekening van de uitkering. Uw actie U hoeft voor deze eenmalige uitkering geen herrekening over vorig jaar uit te voeren. Automatische herrekening In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 08 op uw mutatieverslag. Meer informatie [1] Code CAO = 35 (werkgevercode 03002 of invoercode 02314), code salarisregeling = 35 (werkgevercode 03003 of invoercode 02317). 2020-02/52 Nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - Zoals u ongetwijfeld weet is in december 2019 een onderhandelingsakkoord bereikt voor de CAO ziekenhuizen.  Van de werkgeversvereniging NVZ hebben wij vernomen dat rond 15 januari 2020 duidelijk zal worden of alle partijen met dit akkoord instemmen. Pas dan is er sprake van een definitief akkoord. Het is niet mogelijk om na 15 januari nog de CAO-wijzigingen door te voeren in de release van januari. De wijziging van het percentage PFZW AP is wel per januari meegenomen, maar alle overige aanpassingen die op CAO-niveau van toepassing en ook de aanpassingen van de minimumloonbedragen worden in de release van februari doorgevoerd. In de release notes voor februari zullen wij u hierover nader informeren. Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2020-02/53 Afdracht premie AAOP sector 'Overig' (change 1891527) We constateren dat het afdrachtpercentage zoals van toepassing voor de sector 'Overig' bij AAOP in periode 2020-01 niet juist was. In plaats van 1,0 was hier 0,1 opgenomen. Automatische herrekening Om deze situatie te herstellen, wordt in periode 2020-02 een automatische herrekening uitgevoerd wanneer u de sectorcode 9900 = Overig had aangestuurd (werkgevercode 04211). U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag met als reden 11. Stel dat u zelf het percentage al had aangepast, denk dan eraan om dit in Gemal Direct Inrichting weer terug te wijzigen naar de C-waarde in verband met toekomstige wijzigingen. 2020-02/54 Vervolg: berekening wachtgeld overheid (change 1892617) In een eerdere berichtgeving op Youforce hebben we u geïnformeerd over het volgende: In het kader van de WAB was het gewenst onderscheid te maken tussen ‘salaris’ en ‘uitkering/wachtgeld’. In Payroll Gemal werden beide uitbetaald met uitvoercode 01001. Om onderscheid mogelijk te maken wordt met ingang van 2020-01 de ‘uitkering/wachtgeld’ uitbetaald met uitvoercode 00986 [1]. Melding We hebben geconstateerd dat de nieuwe uitvoercode 00986 WW/Wachtgeld ten onrechte nog niet in alle grondslagen was opgenomen. Dit kon ertoe leiden dat een correctie wachtgeld (uitvoercode 01149) en/of een korting neveninkomsten (uitvoercode 01112) niet juist bepaald was omdat uitvoercode 00986 niet in grondslag korting wachtgeld (werkgevercode 55129) was opgenomen. Ook kon bijvoorbeeld geen eindejaarsuitkering zijn berekend omdat 00986 niet in de betreffende grondslag was opgenomen. Oplossing In periode 2020-02 hebben we uitvoercode 00986 opgenomen in grondslag 55129 en in de grondslag eindejaarsuitkering waarbij voor uw CAO ook uitvoercode 01001 was opgenomen. Verder zullen we voor betreffende medewerkers in periode 02 een automatische herrekening uitvoeren [2]. U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag als reden 12. Let op: deze herrekening kan vorderingen tot gevolg hebben. Meer informatie [1] Zie ook release notes 2019-12/9 WAB: WW-premie uitkeringssituaties. [2] Medewerkers met uitvoercode 0086 en als code soortloner (invoercode 02332 = 5 of 6) 2020-02/55 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2019-2020 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 januari 2020 - Om uw gegevens van 2019 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden willen we u over het volgende informeren. U dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand uw gegevens te verzenden naar het APG. Uw gegevens van een eventuele correctieproductie over december dient u uiterlijk vrijdag 31 januari 2020 te verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums: periode - uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2019 - 31-01-2020 01-2020 - 07-02-2020 02-2020 - 06-03-2020 2020-02/56 Belangrijk - Pensioenaangifte APG tijdig verzenden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 27 januari 2020 - Aanstaande vrijdag, 31 januari 2020, is de laatste dag waarop u de bestanden van uw producties over 2019 kunt accorderen voor verzending. Wij hebben geconstateerd dat nog niet alle klanten deze bestanden geaccordeerd hebben voor verzending naar het APG. Indien de bestanden vrijdag, 31 januari 2020, niet worden geaccordeerd voor verzending zijn wij genoodzaakt om vanuit Visma | Raet de bestanden te verzenden naar het APG. U kunt dit volgen in de APG Pensioenaangifte. Deze actie is nodig om ervoor te zorgen dat vanaf de productie van februari 2020 wij uw herrekeningen over 2019 correct kunnen verwerken in de APG Pensioenaangifte. Ingaande zondag 2 februari 2020 zullen de APG bestanden tijdelijk niet zichtbaar zijn in APG Pensioenaangifte, indien u een productie draait. Dit betekent dat de kolom ‘digitale media’ in Payroll Manager ook niet bijgewerkt zal worden. De bestanden van periode 01 die nog niet verzonden zijn naar het APG, kunt u dan nog wel verzenden. Zodra de APG bestanden ingelezen (kunnen) worden zal Payroll Manager vanzelf bijgewerkt worden. Wij zullen u op dat moment ook informeren. Let op: Indien uw APG-bestanden niet ingezonden mogen worden kunt u dit kenbaar maken aan onze Service Desk. Pensioenfonds APPA 2020-02/57 Wijziging franchise [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - Met ingang van 7 januari hebben we de franchise Appa gewijzigd van € 20.100,00 naar € 14.200,00 conform circulaire 2019-0000606070 van BZK. Pensioenfonds PFZW 2020-02/58 Functieomschrijving in UPA De UPA-systematiek binnen PFZW is van zodanige kwaliteit dat de volgende stap gezet kan worden: de verscherping van de plausibiliteitscontroles. Wat hierbij gebeurt is dat het pensioengevend maandloon wordt vergeleken met het SV-Loon in het UPA-bericht. Zodra hier een afwijking ontstaat buiten de bandbreedtes van de controles, gaat PFZW controleren op juistheid van gegevens. In vele gevallen kan PFZW met de CAO als leidraad de afwijkingen goedkeuren. Om dit in alle gevallen goed te kunnen doen is ook de functieomschrijving noodzakelijk. Het ontbreken hiervan in het door Payroll Gemal verzonden UPA-bericht zou tot uitvraag van de functieomschrijvingen leiden. Om te voorkomen dat dit plaatsvindt, is het meeleveren van het veld in het UPA-bericht een oplossing. Daarom wordt met ingang van 2020-02 de functieomschrijving, invoercode 02311, opgenomen in het UPA-bericht. Het gegevenselement functieomschrijving in het UPA-bericht is optioneel. Wanneer invoercode 02311 niet is gevuld, heeft dat voor de berichtgeving naar PFZW geen consequenties; het bericht zal niet (gedeeltelijk) worden afgekeurd. 2020-02/59 Reden uittrede PFZW in 2019 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 januari 2020 - In december is het mogelijk geworden om voor invoercode 02850 Reden uittrede PFZW nieuwe waarden op te geven die met ingang van 1 januari 2020 geldig zijn. De oude waarden kunt u ook nog opgeven. Als u dienstverbanden heeft beëindigd in 2019 en daarbij een 'reden uittrede PFZW' in het nieuwe waardebereik heeft opgegeven, is deze niet doorgegeven naar PFZW. Hierdoor krijgt u afkeuringen (responsemeldingen) op een ontbrekende 'reden uittrede PFZW' in de module UPA. De nieuwe waarden worden in Payroll Gemal in periode 2020-01 opgenomen [1]. Uw actie U kunt dit oplossen door een synchronisatie UPA uit te voeren voor 2019. Dit doet u door in een speciale productie voor het productiejaar 2019 lijstnummer 6301 af te roepen. De ontbrekende codes worden dan aangevuld. Meer informatie [1] Release notes 2020-01/14. 2020-02/60 Code reden einde arbeidsovereenkomst [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 27 januari 2020 - In januari is een nieuwe rubriek Code reden einde arbeidsovereenkomst in de loonaangifte geïntroduceerd [1]. Nu is gebleken dat de UPA-berichten worden afgekeurd als invoercode 02846 Reden einde Arbeidsovereenkomst met de waarde 1, 2, 3 of 4 is opgegeven. Dit wordt opgelost in de februari-release, waarbij we voor de betreffende werknemers een synchronisatie UPA over 2020 zullen uitvoeren. Uw actie Als u voor een medewerker invoercode 02846 met de waarde 1, 2, 3 of 4 heeft opgegeven, moet u wachten met het inzenden van het UPA-bericht tot na de februari-release (3 februari). Meer informatie [1] Release notes 2020-01/14. Pensioenfonds PWRI 2020-02/61 Aanpassingen 2020 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - Met ingang van 7 januari zijn enkele programmaconstanten aangepast conform berichtgeving pensioenfonds PWRI. Dit betreft WSW franchise OPNP, afdracht en inhouding WIW. Voor de specificaties zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PWrI > Diversen. 2020-02/62 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2019-2020 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 januari 2020 - Om uw gegevens van 2019 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden willen we u over het volgende informeren. U dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand uw gegevens te verzenden naar het APG. Uw gegevens van een eventuele correctieproductie over december dient u uiterlijk vrijdag 31 januari 2020 te verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums: periode - uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2019 - 31-01-2020 01-2020 - 07-02-2020 02-2020 - 06-03-2020 Ziektekostenverzekeraar IZZ 2020-02/63 Afloop werkgeversbijdrage Speciaal voor medewerkers in de zorg is er de IZZ-verzekering. In het verleden is in veel zorg-CAO’s afgesproken dat de werkgever een bijdrage betaalt als de medewerker de aanvullende verzekering Zorg voor de Zorg afneemt. Deze bijdrage wordt in steeds meer CAO’s gestopt. In de CAO VVT is die bijdrage reeds afgeschaft voor medewerkers die in-dienst zijn gekomen vanaf 2009. Recentelijk is ook in de nieuwe CAO GGZ afgesproken dat medewerkers in-dienst vanaf 1 juni 2019 geen werkgeversbijdrage meer krijgen. In de CAO gehandicaptenzorg en CAO ziekenhuizen is de bijdrage niet afhankelijk van de datum in-dienst, maar wordt voor nieuwe IZZ-verzekerden vanaf 2020 geen werkgeversbijdrage meer betaald. In 2022 vervalt de bijdrage geheel. U kunt de IZZ-verzekering op twee manieren in rekening brengen bij uw medewerker: Verzekeraars VGZ en CZ kunnen u een bestand leveren, dat u kunt importeren in HR Core. Als u van deze werkwijze gebruik maakt, verandert er voor u niets. U kunt in Payroll Gemal de verzekering vastleggen in de vorm aantal x bedrag. U legt bij uw medewerker op een invoercode het aantal keer vast dat een verzekering wordt afgenomen en Payroll Gemal vermenigvuldigt dat met een bedrag op werkgeverniveau. Als u op deze wijze werkte, dan werd bij vastlegging van invoercode 02287 Aant verz ZvdZ automatisch zowel de premie-inhouding als de werkgeversbijdrage voor het pakket Zorg voor de Zorg berekend. Indien u de werkgeversbijdrage niet wenste, dan moest u deze blokkeren door invoercode 01075 Wgbijdr aanv verz vast te leggen met waarde 0,01. Nieuwe werking Met ingang van periode 02 is dit aangepast. Er wordt niet langer automatisch een werkgeversbijdrage berekend zodra u een aantal verzekerden Zorg voor de Zorg vastlegt. Voor de CAO sector Ambulancezorg was reeds een afwijkende functionaliteit ingericht via eindejaarsuitkering 5. De reden hiervan is dat in deze CAO een vast bedrag per jaar werkgeversbijdrage wordt betaald in plaats van per maand. Deze inrichting blijft onverminderd van kracht. Met invoercode 02287 Aant verz ZvdZ wordt alleen de premie Zorg voor de Zorg berekend, maar niet de werkgeversbijdrage. Als u voor één of meerdere verzekerden toch de werkgeversbijdrage wilt berekenen, dan kunt u met invoercode 01075 Wgbijdr aanv verz vastleggen hoeveel maal de werkgeversbijdrage berekend dient te worden. U doet dat door deze invoercode vast te leggen met waarde 1,00 t/m 9,00. Deze werking bestond reeds en is onveranderd. Op deze manier voorkomen wij ongewenste vorderingen van de werkgeversbijdrage bij herrekeningen over 2019. Door HR Core Beaufort wordt in deze release een instructie aangeleverd voor de CAO’s gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, VVT en GGZ. Deze instructie heeft het volgende effect: indien u invoercode 02287 heeft vastgelegd, maar niet invoercode 01075, dan krijgt invoercode 01075 dezelfde waarde als invoercode 02287. De aanpassingen uit deze instructie moeten met terugwerkende kracht naar 01-2020 worden uitgevoerd. Met deze aanpassing blijft de werkgeversbijdrage hetzelfde als in de oude situatie als u op basis van invoercode 02287 zowel de inhouding Zorg voor de Zorg als de werkgeversbijdrage toepaste. Als u de werkgeversbijdrage al had geblokkeerd of u had een afwijkend aantal x werkgeversbijdrage vastgelegd, dan blijft de situatie ook onveranderd. Alleen bij nieuwe werknemers of afnemers van een IZZ Zorg voor de Zorg verzekering moet u zelf het aantal keer werkgeversbijdrage vastleggen op invoercode 01075. Aangezien de werkgeversbijdrage in uw CAO voor de grootste groep nieuwe medewerkers (VVT/GGZ) of verzekerden (Gehandicaptenzorg/Ziekenhuizen) is afgeschaft, zult u deze mutatie zelden hoeven uit te voeren. Uw actie Door bovenstaande aanpassingen wordt bij bestaande medewerkers de situatie uit 2019 voortgezet. Wij gaan er dus vanuit dat u al in 2019 de werkgeversbijdrage hebt geblokkeerd als een medewerker conform uw nieuwe CAO hier geen recht op had, door invoercode 01075 vast te leggen met waarde 0,01. Als u dat niet heeft gedaan, dan wordt via de instructie van HR Core Beaufort een aantal x werkgeversbijdrage gegenereerd op invoercode 01075 en blijft de werkgeversbijdrage ten onrechte doorlopen. U moet in dit geval alsnog zelf de werkgeversbijdrage stoppen: in 2019 kan dat alleen door invoercode 01075 vast te leggen met waarde 0,01. in 2020 kan dat door invoercode 01075 vast te leggen met waarde 0,01 of door deze invoercode niet vast te leggen. Automatische herrekeningen 2020-02/64 Vermelding automatische herrekening op mutatieverslag Op uw mutatieverslag vindt u de volgende volgnummers van herrekeningsredenen die wij voor u uitvoeren: In periode 01 reden onderwerp 02 CAO VVT - Nogmaals: eindejaarsuitkering over meeruren en oproepuren in december (change 1850139) 03 CAO rijkspersoneel - Soms onrechte uitbetaling eindejaarsuitkering in 2019-12 en CAO UMC - Ten onrechte uitbetaling eindejaarsuitkering In periode 02 reden onderwerp 02 CAO HBO - Bepalen AOW-gerechtigde leeftijd gewijzigd 03 Reiskosten in de WKR ten onrechte verantwoord als fiscale reiskosten (change 1839574) 04 Contracturen nulstellen bij min-maxers 05 CAO VVT - Nagekomen correcties 06 CAO PO - Inkomenstoelage niet op nul gesteld en CAO PO - Nieuwe CAO 2019-2020 07 CAO kunsteducatie - Nieuwe CAO-afspraken 08 CAO ziekenhuizen - CAO-wijzigingen 09 CAO sector Ambulancezorg - CAO-wijzigingen 10 CAO kinderopvang - Wijziging pensioenpremie 11 Pensioenfonds ABP - Afdracht premie AAOP sector 'Overig' (change 1891527) 12 Pensioenfonds ABP - Vervolg berekening wachtgeld overheid (change 1892617) 13 CAO GGZ - Pensioenaftopping en verlofregeling (vervolg) 14 LIV-bedragen aangepast (change 1904037) 15 Transitievergoeding/ontslagvergoeding bij meerdere dienstverbanden (change 1904612) 16 Compensatieregeling ZW (change 1910111)   Werknemer- en werkgevergegevens 2020-02/65 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving 00693 Correctie ORT verlof 2 Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 00693 ORT bij verlof 2 2020-02/66 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 08066 ORT tijdens vakantieverlof, verlofuren codes 2   Publishing Date : 1/31/2020
Volledig artikel weergeven
28-01-2020 20:48 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1641 Weergaven
    In dit document treft u nadere informatie aan over het invoeren van het Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenbudget (PAB) per 2020-01 voor de sector GEO (zowel voor Proces als voor Services). De beschrijving om te komen tot het invoeren van het PAB beslaat eigenlijk diverse onderdelen van het proces: het inrichten en vastleggen van gegevens in HR Core. het inrichten en vastleggen van gegevens in Payroll Gemal. het inrichten en vastleggen van gegevens in Flex Benefits. Hierna treft u een beschrijving aan van zaken die rechtstreeks verband houden met het invoeren van het PAB voor Payroll Gemal. Achteraan in dit document vindt u een overzicht opgenomen van de per periode uit te voeren acties voor het inrichten. Deze beschrijving gaat uit van de aanname dat de Belastingdienst de regeling goedgekeurd heeft. Aanname is ook dat VT in december 2019 wordt gereserveerd voor uitbetaling in mei 2020. De werkgeversvereniging WENB heeft aangegeven dat wanneer uw organisatie nog niet klaar is voor invoering van het PAB per 2020, u invoering kunt uitstellen. U dient dan wel uiterlijk september 2020 klaar te zijn om PAB in te voeren uiterlijk januari 2021. Voor de inrichting gaan we er van uit dat wel sprake is van invoering IKB per 2020. Dat wil dus zeggen dat u de C(ao)-aansturing in Gemal Direct Inrichting (GDI) eventueel moet aanpassen naar W(erkgever)-aansturing wanneer u per 2020 nog niet overgaat tot invoering IKB. Denk hierbij aan samenstelling grondslagen van bijvoorbeeld VT en EJU, wijze van opbouw VT etc. 1. Algemeen 1.1 Aansturen en vastleggen van gegevens In Payroll Gemal wordt het Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenbudget (PAB) op Cao-niveau ondersteund. Aan het PAB wordt invulling gegeven met behulp van de functionaliteit ‘Persoonlijk Budget’ in het salarissysteem. Dit is een generieke functionaliteit ter ondersteuning van individuele keuzebudgetten van diverse cao’s. Werknemergegevens voor IKB zijn niet in een vast scherm gedefinieerd in HR Core. Dat wil zeggen dat u de keuze heeft om ze toe te voegen aan een scherm inhoudingen/vergoedingen/overig maar ons advies is om hiervoor een nieuw vrij scherm te definiëren en dit scherm ook op te nemen in de procedure voor nieuwe medewerkers. Voor het inlezen van gegevens in de Flex Benefits moet u overzicht-/lijstnummer 1917 maandelijks afroepen, zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Afroep vast. 2. Grondslagen 2.1 Algemene grondslag PAB - bronnen De algemene systematiek van een persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget of een individueel keuzebudget is dat het (naar rato) maandsalaris al dan niet aangevuld met andere salariscomponenten, een grondslag vormt die vermenigvuldigd wordt met een percentage. Het resultaat hiervan vormt de maandelijkse opbouw die toegevoegd wordt aan een saldo: het budget van de medewerker. Voor de CAO GEO bestaat het budget voor de medewerker uit 3 bronnen waarvan er twee pensioengevend zijn en één niet. Hierdoor kunnen we niet alle afzonderlijke percentages bij elkaar optellen en één budget creëren met tegelijk stopzetten van de oude bronnen want dit levert dan een onjuiste vaststelling van jaarinkomen ABP op. Bovendien is het gewenst voor de VT een afzonderlijk budget te maken, zie hierna. In het geval er sprake is van bronnen die op dezelfde wijze als voorheen berekend moeten blijven zoals bijvoorbeeld vakantietoeslag, dan wordt het berekeningsresultaat van deze bronnen in het budget van de medewerker opgenomen via een 'doorstort'-constructie. Zie ook hierna voor verdere uitleg en aansturing. 2.2 CAO GEO grondslag PAB Uitgangspunt is dat de grondslag voor alle drie de bronnen (vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, werkgeversbijdrage levensloop) hetzelfde is, dat wil zeggen: het salarisbegrip van artikel 4.1 exclusief de VT. Definitie salaris conform CAO (proces) Hoofdstuk 4 Salaris & functiewaardering Artikel 4.1. Begrippen .... Maandsalaris: het schaalsalaris vermeerderd met: a. de vaste persoonlijke toelage; b. de vakantie-uitkering per maand; c. de vergoeding voor wacht- en storingsdiensten; d. de vergoeding voor onregelmatig werken en ploegendienst. .... Definitie VT conform CAO (proces) Artikel 6.1. Vakantie-uitkering 1. De werknemer heeft recht op een vakantie-uitkering voor elke periode waarin hij aanspraak op salaris heeft. 2. De vakantie-uitkering bedraagt per kalendermaand 8% van het voor de werknemer in die maand geldende maandsalaris, zoals vermeld in artikel 4.1 minus het in sub b genoemde. Voor de werknemer die in de van toepassing zijnde maand 21 jaar of ouder is wordt tenminste een bedrag uitbetaald dat gelijk is aan 8% van: € 2365,- (peildatum 1 januari 2018), € 2412,- (peildatum 1 juli 2018), € 2485,- (peildatum 1 april 2019) welk bedrag bij het verrichten van arbeid in deeltijd naar evenredigheid wordt verminderd. Definitie EJU conform CAO (proces) Artikel 6.2. Eindejaarsuitkering 1. De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering wordt berekend naar rato van duur en omvang van het dienstverband. 2. De eindejaarsuitkering bedraagt in 3,25% van de over het betreffende kalenderjaar feitelijk verdiende maandsalarissen zoals bedoeld in artikel 4.1 minus de in artikel 4.1 sub b genoemde vakantie-uitkering. Net zoals voor andere grondslagen geldt dat wij een aantal uitvoercodes standaard opnemen maar ons advies is dat u deze grondslagen beoordeelt en uitvoercodes toevoegt of eventueel verwijdert, al naar gelang de specifieke wensen van uw organisatie. We hebben immers geen standaardcodes op CAO-niveau benoemd voor bijvoorbeeld consignatie-/storings-/wachtdiensten, ploegendiensten etc die wel in de grondslagen opgenomen zouden moeten worden. Let op: Uitvoercodes die voorheen wel door ons in een grondslag waren opgenomen, kunnen nu dus vanuit de CAO-inrichting verwijderd zijn. U moet deze desgewenst zelf weer opvoeren. 3. Fase 2 - Opbouw PAB Uitgangspunt voor de inrichting is de situatie zoals die vanaf 2020 als standaard zal gelden. Hierbij is sprake van verplichte deelname met een opbouw van 13,19%. Hieraan gaan we op de volgende manier invulling geven. 3.1 Vakantietoeslag naar PAB1 3.1.1 Algemeen Het bedrag dat de werknemer voorheen onder de noemer ‘vakantietoeslag’ (VT) ontving, nemen we vanaf 2020 op als onderdeel van het Flexibel ArbeidsvoorwaardenBudget. De manier waarop we dit in Payroll Gemal doen, is echter indirect. We handhaven de berekening van de vakantietoeslag in zijn huidige vorm en aansturing. We doen dit zodat de VT dan nog steeds qua hoogte, berekening en doorwerking goed aantoonbaar en inzichtelijk is voor de werknemer, de werkgever en de Belastingdienst. Op deze manier kunnen wij ook tegemoetkomen aan de plicht om te voldoen aan het wettelijk minimum en het cao-minimumbedrag. Voor de werknemer zal dit ‘achter de schermen’ plaatsvinden waardoor in zijn beleving er geen VT meer is maar alleen nog PAB en de vakantietoeslag als deel van 8% over de bezoldiging in dit PAB is opgenomen. Voor de werknemer wordt in Gemal als voorheen maandelijks het recht VT vastgesteld en wordt gecontroleerd of dit voldoet aan het wettelijk of CAO-minimum en indien nodig wordt dit aangevuld tot het minimum. Vervolgens wordt dit recht VT doorgestort naar PAB1. Het recht VT (uitvoercode 01618 plus de eventuele kortingen VT) verdwijnt hiermee tegelijkertijd uit de resultaten: dit recht bestaat immers niet meer omdat het opgenomen is in het saldo (‘recht’) PAB. Via uitvoercode 02200 (PB VT) kunt u zien waar het tussenresultaat, dus de overheveling VT naar budget (de 'oude' uitvoercode 01618), uit bestaat. 3.1.2 Vakantietoeslag en Loonaangifte Standaard worden de gegevens van de salarisverwerking maandelijks doorgegeven via de LoonAangifte ter informatie van de Belastingdienst en de UWV. In deze loonaangifte wordt ook altijd het recht vakantietoeslag en de uitbetaling van vakantietoeslag doorgegeven. Dat wil zeggen: per periode wordt het recht VT in de loonaangifte verantwoord en de eventueel uitbetaalde VT. Achterliggende gedachte is dat hiermee een piek van VT-uitbetaling ‘uitgesmeerd’ kan worden en kan er een meer evenwichtig uitkeringsdagloon door UWV kan worden vastgesteld. In de situatie van het IKB wordt in de berekening in Payroll Gemal wel eerst het recht VT bepaald om te zien of het voldoet aan het minimum, maar daarna wordt het recht VT naar het IKB doorgestort en 'verdwijnt' het. Ook de uitbetaalde VT is opgenomen in het IKB en zal ook als ‘onherkenbaar’ deel van budget-uitbetaling plaatsvinden (afhankelijk van de keuzes van de werknemer is er ook geen piek meer als bijvoorbeeld elke maand het IKB wordt uitbetaald). Wat betreft regelgeving dient zich hier een zekere tegenstrijdigheid aan. Voor de loonaangifte (lees Belastingdienst als opsteller van de specificaties Loonaangifte) zou hier geen sprake meer zijn van VT. Het UWV als afnemer van de Loonaangifte, gaat echter wel uit van de aanwezigheid van VT en houdt hier onder andere rekening mee met vaststelling daglonen en verwacht dus wel VT. Vooralsnog volgen we de Belastingdienst. Dat houdt in dat we de VT doorstorten naar PAB1. U heeft als werkgever de mogelijkheid hierop af te wijken en wel de VT te verantwoorden in de loonaangifte ten behoeve van het UWV. In dat geval moet u de VT doorstorten naar PAB2. U geeft hierbij ook aan met een werkgevercode (03673) dat u de VT verantwoordt in de LA en u geeft met een andere werkgevercode (03674) aan met welke uitvoercode de VT wordt uitbetaald (dat zal dan de uitbetalingscode voor PAB2 zijn, dus bijvoorbeeld uitvoercodes 01178 of 01453). Op die manier wordt zowel het opgebouwde recht VT als de (via PAB2) uitbetaalde VT verantwoord maar is er wel sprake van een afzonderlijk 'PAB-potje'. 3.1.3 Vakantietoeslag en Pensioenaangifte De systematiek voor VT laten we in Payroll Gemal dus intact. Dit geldt ook voor de aansturing van de pensioengevendheid van deze bron. Dat wil zeggen: het recht VT (uitvoercode 01618) blijft opgenomen bij de grondslag Uc jaarinkomen ABP (werkgevercode 55056). Wanneer de vakantietoeslag wordt doorgesluisd naar het PAB, verdwijnt het recht VT van uitvoercode 01618 maar pas nadat dit voor pensioengevendheid heeft meegeteld. 3.1.4 Vakantietoeslag 2019 Afhankelijk van uitspraak koepel De opbouw van de VT gebeurt met ingang van 2020 op kalenderjaarbasis, dus van januari t/m december in plaats van juni t/m mei. Het opgebouwde en gereserveerde bedrag aan vakantietoeslag van juni 2019 t/m december 2019 komt in 2020 ter beschikking van het arbeidsvoorwaardenbudget. Of dit bijvoorbeeld (zoals bij andere CAO's gebeurde) vervolgens uitbetaald moet worden in periode 2020-05 is afhankelijk van uitspraak koepel. Deze overgangssituatie vereist enige mutaties die deels door ons vanuit cao-onderhoud, en deels door u verricht moeten worden. Het in 2019-06 t/m 2019-12 opgebouwde recht VT wordt zolang 'geparkeerd' in PAB3 en het toekomstig recht VT opgebouwd vanaf 2020 wordt doorgestort naar PAB1. U brengt de overheveling van reeds opgebouwd VT naar PAB3 tot stand door bij de medewerkers in 2019-12 een collectieve mutatie van invoercode 02342 = 3 (recht VT doorstorten naar budget) vast te leggen (bij medewerkers die in december uit-dienst gaan, zult u dat niet doen omdat daar de VT wordt afgerekend). Op werkgeverniveau leggen wij voor u vast dat deze doorgestorte VT in PAB3 wordt opgenomen (werkgevercode 03610 = 3). U kunt dit dan terugzien aan het saldo PB3 (uitvoercode 02857) dat we voorzien van de tekst Recht VT 2019. De medewerker ziet op zijn salarisspecificatie dat het recht VT wordt tegengeboekt en dat rechts onder aan de post Recht VT 2019 wordt opgeboekt (inclusief het bedrag van die maand). Op uw resultatenoverzicht ziet u onder andere een terugboeking van de opslag sociale lasten zoals deze bijvoorbeeld automatisch werd bepaald in uitvoercode 01532. Voor de betreffende mutaties zie ook bij Inrichtingstabel. 3.1.5 Vakantietoeslag 2020 Met ingang van 2020-01 passen we aan dat de doorstorting van de VT niet meer naar PAB3 ('geparkeerde' VT) gaat maar naar PAB1. Voorheen liep de opbouw van het vakantiejaar van juni t/m mei volgend jaar. Omdat de vakantietoeslag nu synchroon loopt met de opbouw van het PAB, passen we in Payroll Gemal ook het vakantiejaar aan: het vakantiejaar loopt met ingang van 2020 van januari t/m december. Op werkgeverniveau leggen wij dit voor uw CAO vast. Voor de betreffende mutaties zie ook bij Inrichtingstabel. 3.2 Eindejaarsuitkering naar PAB1 3.2.1 Doorstorten EJU naar PAB1 Het bedrag dat de werknemer voorheen onder de noemer ‘eindejaarsuitkering' (EJU) ontving, nemen we vanaf invoering PAB op als pensioengevend onderdeel van het Persoonlijk ArbeidsvoorwaardenBudget PAB1. De manier waarop we dit in Payroll Gemal doen, is vergelijkbaar met de VT: de berekening van eindejaarsuitkering in zijn huidige vorm en aansturing blijft gehandhaafd. Het recht Eindejaarsuitkering (uitvoercode 01612 plus de eventuele kortingen EJU) verdwijnt hiermee tegelijkertijd uit de resultaten: dit recht bestaat immers niet meer omdat het opgenomen is in het saldo (‘recht’) PAB. Via uitvoercode 02202 PB EJU-2 kunt u zien waar het tussenresultaat, dus de overheveling VT naar budget (de 'oude' uitvoercode 01612), uit bestaat. U brengt de overheveling van de eindejaarsuitkering naar PAB1 tot stand door bij de medewerkers in 2020-01 een collectieve mutatie van invoercode 01004 = 0,08 (recht EJU-2 doorstorten naar budget) vast te leggen. Op werkgeverniveau leggen wij voor u vast dat deze doorgestorte eindejaarsuitkering in PAB1 wordt opgenomen. Voor de betreffende mutaties zie ook bij Inrichtingstabel. 3.2.2 Eindejaarsuitkering en Pensioenaangifte Tot aan invoering van het PAB werd de pensioengevendheid van de eindejaarsuitkering gestuurd doordat we het recht EJU (uitvoercode 01612) hadden opgenomen in de grondslag Uc jaarinkomen ABP (werkgevercode 55056). Met ingang van het PAB blijft deze aansturing in stand. 3.3 Werkgeversbijdrage levensloop naar PAB1 3.3.1 Inrichting werkgeversbijdrage levensloop Het percentage levensloopbijdrage van 1,8% werd tot nu toe berekend over het salarisbegrip inclusief de VT. Om voor alle drie bronnen dezelfde grondslag salaris te krijgen, is de VT nu net zoals bij eindejaarsuitkering uit de grondslag gehaald. Om toch een vergelijkbaar eindresultaat te krijgen, is het percentage levensloopbijdrage met ingang van invoering PAB verhoogd tot 1,94%. Dit percentage van 1,94% nemen we voor uw CAO op in het werkgevergegeven voor percentage budget. Om ervoor te zorgen dat het percentage wordt toegepast bij de medewerker, legt u daar een verwijzing naar het percentage vast (invoercode 02601 (P02601) met waarde (volgnummer) 1). Tegelijkertijd zullen we het 'oude' percentage werkgeversbijdrage nulstellen en moet u eventuele aansturingen op werknemerniveau nulstellen. Voor de betreffende mutaties zie ook bij Inrichtingstabel. 3.3.2 Werkgeversbijdrage levensloop en Pensioenaangifte Voor de werkgeversbijdrage levensloop is afgesproken dat deze niet pensioengevend is. De betreffende uitvoercode (uitvoercode 01393) was dus ook niet opgenomen in de grondslag Uc jaarinkomen ABP (werkgevercode 55056). De werkgeversbijdrage levensloop verdwijnt als zodanig en ook het nieuwe percentage budget die daarvoor in de plaats is gekomen, zullen we ook niet in de grondslag ABP opnemen. 3.4 Kortingen Bij bepaalde verlofsoorten kan het salaris van de medewerker gekort worden. Een korting van salaris of salariscomponenten zal dan ook leiden tot een lager PAB. In Payroll Gemal vindt deze korting in de opbouw van PAB plaats doordat we de uitvoercodes van de kortingen opnemen in de diverse grondslagen. In dit geval dus in de grondslagen VT, EJU-2 en PAB1 en dus niet (meer) via de Verlof-/generatieregelingen. We nemen de salariskortingen op, ook voor wat betreft korting bij langdurig ziek. Let op: Deze korting werd voorheen niet in op CAO-niveau in mindering gebracht op toelagen. Uiteraard kunt u zoals voorheen zelf hierop ingrijpen door kortingen toe te voegen of te verwijderen uit grondslagen. 4. Keuzemogelijkehden PAB 4.1 Algemeen De medewerker kan zijn PAB inzetten voor diverse doelen. Hij maakt zijn keuze in de regel in Flex Benefits en dit leidt tot mutaties die via HR Core worden aangeleverd en verwerkt in Payroll Gemal. Deze verwerking van de betreffende mutaties is verder zoals u gewend bent. Dus stel dat een medewerker verlof wil kopen en u zoekt hiervoor Gemal-informatie, dan vind u de betreffende informatie hiervoor in de Payroll Gemal handleiding bij het onderwerp ‘Verlofuren (ver)kopen’. 4.2 Verlof kopen 4.2.1 Algemeen Voor het kopen van verlof kunt u gebruik maken van de systematiek zoals in de Payroll Gemal handleiding beschreven bij het onderwerp "Verlofuren (ver)kopen". Wij adviseren u gebruik te maken van verlofuren 3 of 4, afhankelijk van het feit of u al een regeling in gebruik heeft (Flex Benefits kent de mogelijkheden van verlofuren 5 t/m 8 nog niet). U moet zelf alert zijn op de hoeveelheid uren die gekocht worden om te voorkomen dat de medewerker onder de minimumloongrens zakt want dan vindt automatisch aanvulling tot minimumloon plaats. 4.2.2 Waarde verlofuur De basis voor de berekening van uurlonen is salaris gedeeld door aantal normuren. In onze standaard CAO-inrichting wordt uitgegaan van 173 uur per maand bij een 40-urige werkweek. In uw organisatie kan dat echter anders zijn (zie ook de waarde zoals opgenomen in Gemal Direct Inrichting bij Algemene regelingen > Diversen bij werkgevercode 03300 of op uw specificatie productiegegevens). De waarde voor verlofuren moet zijn bij werkweek van 40 uur: 1 / 173 * grondslag PAB + 13,19%. De waarde voor verlofuren moet zijn bij werkweek van 38 uur:1 / 165 * grondslag PAB + 13,19%. Voor de inrichting in Payroll Gemal betekent dit dat de componenten die samen het PAB vormen PLUS het PAB zelf de grondslag zijn voor de berekening van de waarde verlofuren. Voorbeeld: grondslag maandsalaris   schaalsalaris € 2000,00 persoonlijke toelage € 100,00 vergoeding wacht-/storingsdiensten € 100,00 totaal € 2200,00 PAB-componenten   VT 8% * € 2200,00 € 176,00 eju 3,25% * € 2200,00 € 71,50 PAB1 /levensloop 1,94% * € 2200,00 € 42,68 Grondslag verlofuren   maandsalaris € 2200,00 VT 8% * € 2200,00 € 176,00 eju 3,25% * € 2200,00 € 71,50 levensloop/PAB1 1,94% * € 2200,00 € 42,68 totaal * € 2490,18 *ofwel € 2200,00 + (€ 2200,00 * 13,19%) = € 2490,18 / 173 = € 14,39.  Voor de betreffende mutaties zie ook hierna bij de Inrichtingstabel. 4.2.3 Verlofuren kopen en Pensioenaangifte Voor ABP geldt in principe: het bedrag verkregen door de verkoop van uren leidt tot verhoging van het pensioengevend inkomen. Het bedrag voor de aankoop van verlofuren leidt niet tot verlaging van pensioengevend inkomen tenzij de fiscale regels dit wel bepalen (bijvoorbeeld als door de aankoop van verlofuren de werktijd met meer dan 10% wordt verlaagd). Al naar gelang uw omstandigheden moet u de betreffende uitvoercode al dan niet opnemen in de grondslag ABP (werkgevercode 55056). 4.3 Uitbetalen PAB 4.3.1 Keuzemoment In principe kan de medewerker tot de maandelijkse sluitingsdatum van de salarisverwerking zijn keuze kenbaar maken via de Flex Benefits. In uw organisatie zult u afspraken hebben gemaakt tot wanneer het 'loket' geopend is omdat dit immers afhankelijk is van het inrichten van uw eigen processen. 4.3.2 Uitbetalingsmomenten Wanneer de medewerker geen keuze maakt, dan blijft het budget dat die periode is opgebouwd gereserveerd voor een latere periode. Wanneer in de laatste salarisproductie van het jaar nog geen keuze is gemaakt, dan vindt automatisch uitbetaling plaats van het openstaande budgetbedrag. Dit hebben we als zodanig ingeregeld. De medewerker kan er ook voor kiezen om elke maand of in een bepaalde maand (bijvoorbeeld mei of juni) een eerdere uitbetaling te laten doen. Het opgebouwde PAB kan hierbij uitbetaald worden als bedrag, als percentage van de opbouw, als percentage van het saldo. 4.3.3 Geblokkeerde uitbetaling In sommige CAO's is een negatief budget toegestaan. Voor de CAO GEO is uitgesloten dat de medewerker meer budget inzet dan het saldo toelaat ('negatief budget'). In Flex Benefits is dit ook begrensd. In Payroll Gemal geldt daarnaast bovendien dat dit ook in de inrichting is afgevangen. Mocht door een afwijkende aansturing het opnamebedrag toch hoger zijn dan het saldo, dan wordt de opname gemaximeerd tot het saldo. De mutatie voor de te hoge opname wordt niet afgekeurd in Payroll Gemal, er wordt wel een melding gepresenteerd op het mutatieverslag: 'Opname voor PB gemaximeerd omdat het saldo niet toereikend is'. 4.3.4 Uitbetaling PAB bij uit-dienst Vergelijkbaar met bijvoorbeeld eindejaarsuitkering, vindt bij beëindiging van het dienstverband automatisch uitbetaling plaats van het saldo PAB. Wij hebben de betreffende aansturing vastgelegd, u kunt hier desgewenst ook op werknemerniveau nog van afwijken. Voor de betreffende mutaties zie ook bij de Inrichtingstabel. 5. Overige zaken 5.1 Opslag sociale lasten Net zoals bij vakantietoeslag en eindejaarsuitkering wordt een opslag sociale lasten bijgehouden voor het saldo budget dat op enig moment tot uitbetaling komt. Voor PAB1 is dat uitvoercode 02221 (opslag sociale lasten persoonlijk budget 1), voor PAB2 uitvoercode 02222 (opslag sociale lasten persoonlijk budget 2), voor PAB3 uitvoercode 02223 (opslag sociale lasten persoonlijk budget 3). 5.2 Doorwerking uitbetaalde PAB De keuzen die de medewerker kan maken, kunnen mogelijk gevolgen hebben op het gebied van sociale verzekeringen of pensioenen. De medewerker wordt hierop gewezen bij het maken van zijn keuzen in de Flex Benefits. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er met de opgebouwde VT van 2019 moet plaatsvinden. Stel dat dit in 2019-12 tot uitbetaling moet komen, dan ontvangt de medewerker eenmalig in 2019 een hoger jaarsalaris. Dit verhoogde jaarsalaris kan mogelijk van invloed zijn op huurtoeslag of zorgtoeslag van de medewerker. 5.3 Uitbetaling PAB als tabelloon of bijzonder tarief? De Belastingdienst heeft een werkwijze aangereikt voor de fiscale afhandeling. Deze komt erop neer dat als de uitbetaling vanuit een budgetsysteem groter is dan de maandelijkse opbouw, de tabel bijzondere beloning zou moeten worden toegepast en bij uitbetaling gelijk of minder dan de opbouw, de tijdvaktabel. Deze werkwijze heeft niet de status van wet. Voor Payroll Gemal blijft het vooralsnog dat de aard van de betaling (eenmalig/ variabel of vast) de fiscale afhandeling bepaalt (tenzij de afhandeling afwijkend is aangestuurd met werkgevercode 58002). Overigens worden mutaties vanuit Flex Benefits in de regel altijd als eenmalig/variabel aangeleverd. 6. Presentatie IKB 6.1 Uitvoercodes In de gebruikershandleiding van Payroll Gemal zijn bij het onderwerp ‘Persoonlijk Budget’ alle relevante uitvoercodes benoemd. Denk aan het opnemen van deze uitvoercodes in uw journaalposten, comprimeertotalen, eigen cumulaties, etc. 6.2 Salarisspecificatie Het PAB wordt op verschillende manieren voor de medewerker gepresenteerd op de salarisspecificatie al naar gelang de wijze waarop hij van zijn budget gebruik maakt. In Flex Benefits zal de medewerker zijn saldo PAB zien. Om in die situatie dit ook inzichtelijk te maken op de salarisspecificatie, zullen we de maandelijkse opbouw op de presenteren in de kolom Berekeningsgegevens. We leggen hiervoor op Cao-niveau de uitvoercodes 01903 en 01904 (opbouw PAB / PAB-VT) vast (werkgevercodes 31253 en 31254). Het saldo van PAB (uitvoercodes 02845, 02846) wordt automatisch gepresenteerd in de kolom Totalen t/m deze berekening. 7. Inrichtingstabel In het volgende overzicht ziet u per periode welke mutatie door wie moet worden uitgevoerd. periode gewenste functie aansturing Payroll Gemal actie door meer info 2019-12 Afhankelijk van uitspraak koepel: De VT opgebouwd van 2019-06 t/m 2019-12 moet zolang ‘geparkeerd’ worden om in mei 2020 tot uitbetaling te komen. Hiertoe moet dit bedrag VT naar budget 3 doorgestort worden. Afhankelijk van uitspraak koepel: werkgevercode 03610 (recht VT naar budget) = 3 Visma | Raet 3.1.4 2019-12 Afhankelijk van uitspraak koepel: tekst budget 3 aanpassen. Afhankelijk van uitspraak koepel: werkgevercode 5999 02857 tekst 'Saldo PB3' wijzigen in 'Recht. VT 2019' Visma | Raet 3.1.4 2019-12 op werknemerniveau doorstorten van VT naar budget collectieve mutatie van invoercode 02342 = 3 werkgever 3.1.4 2019-12 opslag sociale lasten van tegengeboekte VT naar budget-3 werkgevercode 03633 (opslag VT 2019) = 1 Visma | Raet 5.1           2020-01 een naar budget doorgestort bedrag VT, wordt opgenomen in budget 1 werkgevercode 03610 = 1 Visma | Raet 3.1.1 2020-01 afhankelijk van uw keuze VT in LA een naar budget doorgestort bedrag VT, wordt opgenomen in budget 2 afhankelijk van uw keuze VT in LA werkgevercode 03610 = 2 werkgevercode 03673 = 1 werkgevercode 03674 = bv 01178 of 01453 werkgever 3.1.2 2020-01 een naar budget doorgestort bedrag VT of EJU wordt gepresenteerd met uitvoercodes 02200 of 02201 gebeurt standaard zonder aansturing - - 2020-01 vastleggen van uitvoercodes in de grondslag PAB1 (tbv levensloopbijdrage) werkgevercode 55175: 01001 01003 01007 01008 01011 01021 01024 01031 01032 01033 01034 01060 01081 01113 01114 01115 01188 01190 01110 korting ziek = 1 01146 korting pas = 1 01301 korting onbet. verlof = 1 01302 korting levensloopverlof = 1 01071 korting ouderschapsverl = 1 01441 korting zorgverlof kort = 1 01442 korting zorgverlof lang = 1 01443 korting calamiteitenverlof = 1 01444 korting verlofreg 9 = 1 01445 korting verlofreg 10 = 1 Visma | Raet 3.3 2020-01 vastleggen van uitvoercodes in de grondslag PAB1 (tbv levensloopbijdrage) uitvoercodes toevoegen / verwijderen al naar gelang inrichting eigen organisatie werkgever 2.2 2020-01 werkgeversbijdrage levensloop niet langer via levensloop werkgevercode 03535 = 0 Visma | Raet 3.3 2020-01 nulstellen uitvoercodes grondslag werkgeversbijdrage levensloop werkgevercode 55128 = nulstellen uitvoercodes Visma | Raet 3.3 2020-01 eventuele aansturingen werkgeversbijdrage levensloop op werknemerniveau nulstellen invoercode 01393 / 01396 / 01399 = 0 werkgever 3.3           2020-01 vastleggen van dezelfde uitvoercodes in de grondslag VT als PAB1 werkgevercode 56001: zie hiervoor bij 55175 uitvoercodes PAB Visma | Raet   2020-01 vastleggen van dezelfde uitvoercodes in de grondslag VT als PAB1 uitvoercodes toevoegen / verwijderen al naar gelang inrichting eigen organisatie werkgever 2.2           2020-01 vastleggen van dezelfde uitvoercodes in de grondslag EJU-2 als PAB1 werkgevercode 55136: zie hiervoor bij 55175 uitvoercodes PAB Visma | Raet   2020-01 vastleggen van dezelfde uitvoercodes in de grondslag EJU-2 als PAB1 uitvoercodes toevoegen / verwijderen al naar gelang inrichting eigen organisatie werkgever 2.2 2020-01 vastleggen van dezelfde uitvoercodes in de grondslag EJU-2 als PAB1 werkgevercode 56001: zie hiervoor bij 55175 uitvoercodes PAB werkgever             2020-01 korting EJU/VT bij verlofregelingen nu via grondslagen nulstellen werkgevercodes 13001 /  13002 / 13003 diverse volgnummers Visma | Raet 3.4 2020-01 een naar budget doorgestort bedrag EJU-2 (eindejaarsuitkering), wordt opgenomen in budget 1 werkgevercode 03662 = 1 Visma | Raet 3.2.1 2020-01 op werknemerniveau doorstorten van EJU-2 (eindejaarsuitkering) naar PAB1 invoercode 01004 = 0,08 werkgever 3.2.1 2020-01 Eindejaarsuitkering  EJU-2 niet aanmerken als extra periode salaris tbv loonaangifte werkgevercode 25232 = 1 Visma | Raet   2020-01 vastleggen percentage PAB1 ('oude' levensloop) werkgevercode 03600 met volgnummer 01 en waarde 1,94 Visma | Raet 3.3.1 2020-01 vastleggen verwijzing naar PAB1 invoercode 02600 waarde 1 werkgever 3.3.1 2020-01 code uurloon verlofuren afhankelijk van gebruikte verlofuren: werkgevercode 3065 (verlofuren-3) / 3066 (verlofuren-4), waarde = 7 werkgever 4.2.2 2020-01 grondslag verlofuren werkgevercode 55093 (verlofuren-3) / 55094 (verlofuren-4): de uitvoercodes opgenomen bij PAB1 werkgevercode 55175 PLUS uitvoercode 01618 PLUS uitvoercode 01612 PLUS uitvoercode 1903 (= opgebouwde PAB deze periode) MINUS de uitvoercodes kortingen  werkgever 4.2.2 2020-01 nieuwe regeling VT opbouw in kalenderjaar = werkgevercode 03201 = 2 = opbouwmethode (idem) achteraf = werkgevercode 03202 = 0 (idem) uitbetaling december = werkgevercode 03204 = 12 Visma | Raet 3.1.5 2020-01 aanwezig saldo PAB uitbetalen bij uit-dienst werkgevercode 03602 / 03621 / 03622 = 1 Visma | Raet 4.3.4 2020-01 opslag sociale lasten PAB werkgevercode 03631 / 03632 / 03633 = 1 Visma | Raet 5.1 2020-01 aanpassen diverse teksten van in- en uitvoercodes in PAB   werkgevercodes 05888 en 05999, voorbeeld: 01074 Uitbet. PAB 02200 PAB VT 02202 PAB EJU-2   afhankelijk van keuze / koepel 00990 Uitbet. VT 2019 02857 Recht VT 2019 Visma | Raet           Visma | Raet werkgever   6.1 2020-01 presentatie opbouw PAB 1/2/3 op salarisspecificatie werkgevercodes 31253  volgnummer met uitvoercode 01903 /  2845 Visma | Raet 6.2 2020-01 vaste afroep 1917 overzicht lijstnummer 1917 maandelijks ontvangen werkgever 1.2 2020-01 PAB uitbetalen eind van het jaar werkgevercode 03604  = 1 Visma | Raet 4.3.2           2020-05 Afhankelijk van uitspraak koepel: uitbetalen gereserveerde VT van 2019 Afhankelijk van uitspraak koepel: werkgevercode 03626 = 05 Visma | Raet 3.1.4   Publishing Date : 1/7/2020
Volledig artikel weergeven
07-01-2020 15:17 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 258 Weergaven
  Jaarovergang 2019-12/1 Uitfaseren eindejaarsproductie Zoals aangekondigd in de release notes van periode 06 en 09 gaat u met ingang van deze jaarovergang niet meer gebruikmaken van eindejaarsproducties maar van een aanvullende correctieproductie (ACP). Hiervoor hebben we speciale release notes gemaakt, die u vindt op de Community bij de Release Information Groep bij Releases 2019 > 2019-12 > Payroll Gemal 2019-12 - Speciale release notes. Daarnaast heeft u ook de beschikking over het onderwerp 'Jaarovergang 2019-2020' in de Payroll Gemal handleiding en op de Community. 2019-12/2 Bewaren gegevens na jaarovergang en herrekenen vorig jaar In Payroll Gemal kunt u opgeven welke gegevens u wilt bewaren na de jaarovergang, zodat ze in het bestand aanwezig blijven voor gebruik in het volgende jaar. Dit doet u bijvoorbeeld met Bewaren werknemers uit-dienst (werkgevercode 03051) waarmee u kunt aangeven dat werknemers met een datum uit-dienst in het vorige jaar (2019) of het jaar daarvoor (2018) alsnog bewaard moeten blijven. Dit legt u altijd vast bij instelling 0001. Als u in 2020 nog gegevens van werknemers die uit-dienst zijn getreden in 2018 nodig heeft, moet u bij werkgevercode 03051 de waarde 2 vastleggen. Dit is alleen mogelijk als u in 2019 de waarde 1 hebt vastgelegd. Voor het bewaren van gegevens van werknemers die in 2017 uit-dienst zijn gegaan is geen code beschikbaar. Als u voor de werknemers van de laatstgenoemde categorie in januari 2020 een ('loze') mutatie vastlegt, dan zal dit resulteren in een salarisstrook zonder berekeningsgegevens. Loze mutatie = wanneer u bij een code een bedrag van € +1,00 variabel vastlegt en vervolgens bij dezelfde code nogmaals een bedrag van € -1,00 variabel vastlegt. De gegevens blijven dan in Payroll Gemal nog een jaar bewaard. Gegevensuitwisseling pensioenfondsen Als u voor deelnemers gegevens wijzigt over vorig jaar door middel van herrekeningen over vorig jaar, dan dient u hierbij te denken aan de gegevensuitwisselingen met onder andere de pensioenfondsen ABP, PFZW of PRWI. Hierbij is het noodzakelijk dat u er ook voor kiest om werknemers die het vorig jaar uit dienst zijn gegaan, te laten bewaren in Payroll Gemal. Doet u dit niet dan kunnen de gegevens van deze werknemers uiteraard ook niet door ons aan de pensioenfondsen geleverd worden en levert dat ernstige foutsignalen op. Uw actie U legt het bewaren vast bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diversen onder het kopje Jaarovergang/ jaarafsluiting bij Bewaren werknemers uit dienst (werkgevercode 03051). Herrekenen vorig jaar U kunt met werkgevercode 03051 aangeven dat gegevens van het vorig jaar bewaard moeten blijven zodat er ook over het jaar kan worden herrekend. Wanneer u deelneemt aan bijvoorbeeld pensioenfonds ABP of PFZW is deze aansturing noodzakelijk voor de verantwoording voor het geval u wel eens over het jaar heen herrekent. De aansturing hiervoor (Code herrekenen vorig jaar, werkgevercode 03050) hebben we enige tijd geleden aangepast en vastgelegd op Algemeen of CAO-niveau: Voor alle klanten uit de sector Pensioenen en uitkeringen heeft werkgevercode 03050 de waarde 0 = geen herrekening over vorig jaar. Voor alle overige klanten heeft werkgevercode 03050 de waarde 1 = wel herrekenen over vorig jaar. U kunt deze werkgevercode eventueel zelf aanpassen. Ons dringend advies is echter om dit niet te doen. Gewijzigd en verbeterd 2019-12/3 Niet meer automatisch 'de heer' en 'mevrouw' op salarisspecificatie en jaaropgave Verschillende klanten hebben de wens geuit om niet meer automatisch 'de heer’ en ‘mevrouw’ te vermelden bij het adres op de salarisspecificatie en jaaropgave, het zogenaamd genderneutraal presenteren van de NAW gegevens. Hiervoor hebben we een nieuwe werkgevercode in gebruik genomen, waarmee u dit kunt opgeven: Gegeven: presentatie naam bij salarisspecificatie en jaaropgave. Vastleggen: werkgevercode 31133. 0 (of niet vastgelegd) = standaard; 1 = geen vermelding van ‘de heer’ en ‘mevrouw’. Zie Werkgevergegevens >  Diversen > Gegevens salarisspecificatie. Dit gegeven kunt u alleen bij instelling 0001 opgeven en geldt dan voor alle instellingen binnen uw cea-nummer.  2019-12/4 Nieuwe codes en inrichting voor auto en fiets van de zaak per 2020 Per 2020 is er nieuwe wetgeving van kracht, waardoor het mogelijk wordt om aan uw medewerker een fiets van de zaak ter beschikking te stellen. Deze regeling lijkt veel op die van een auto van de zaak. Ook komt er een nieuw bijtellingspercentage van 8% voor volledig elektrische auto's die in 2020 voor het eerst op naam worden gezet. Ter ondersteuning van deze aanpassingen zullen wij in release 2020-01 nieuwe functionaliteit in Payroll Gemal vrijgeven. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereiding voor deze aanpassingen. Daarom kunt u in periode 12 al enkele nieuwe codes en inrichting tegenkomen, die in 2019 nog geen functie hebben. Nadere uitleg volgt in de release notes van release 2020-01. Werkgevercode 03157 percentage bijtelling volgnr 4 is vastgelegd met de waarde 8%. Er zijn nieuwe invoercodes ingericht: 00987 Bijdr. fiets privé. 00988 Bijdr. fiets n/prv. 02041 Nieuwprijs fiets. 02042 Keuze perc fiets. Er zijn nieuwe uitvoercodes ingericht: 00987 bijdr fiets privé. 00988 bijdr fiets n/prv. 01591 wrd prv gbr fiets. 01592 belast bdr fiets. 2019-12/5 Nogmaals: vervallen codes per 2020 In de release notes 2019-11/3 hebben we aangekondigd dat er per 2020 een aantal werkgevercodes, invoercodes en uitvoercodes gaan vervallen. In aanvulling hierop nog het volgende. Op verzoek van klanten vervalt invoercode 02335 Code compensatie ZW en uitvoercode 01098 comp ZW NIET. Woonland In diverse wettelijke leveringen wordt het woonland verantwoord met invoercode 02252 ISO landcode. Voor de loonaangifte is het ook noodzakelijk om bij een buitenlands woonadres invoercode 02252 aan te leveren. Tot aan 2019 werd niet afgedwongen dat invoercode 02252 daadwerkelijk bij een buitenlands adres wordt opgegeven. Bij woonlanden Duitsland, België en Luxemburg werd de code in de loonaangifte afgeleid. Dit gaat veranderen. Uw actie per 2020-01 Invoercode 02847 Woonland (STUCON-code) vervalt per 2020-01 en voor de loonaangifte is het niet meer mogelijk om de landencode af te leiden, Deze moet u zelf doorgeven met invoercode 02252. Op dit moment zijn er nog een aantal medewerkers bij een aantal klanten waarbij een buitenlands adres geen invoercode 02252 is meegeleverd. U kunt nog tot de aanlevering van de loonaangifte over januari 2020 voor deze medewerkers invoercode 02252 vastleggen. Na die tijd zal bij het verwerken van de loonaangifte een melding L0094 gegeven worden en dient u dit alsnog te corrigeren. Nuluren contract Invoercode 02940 Nuluren contract vervalt per 2020-01. Tot nu toe was het niet mogelijk om bij een medewerker met een nuluren contract de berekening te blokkeren met invoercode 02361 Code blokkering in combinatie met waarde 0 van invoercode 02404 Deeltijdfactor. Dit is nu wel mogelijk. Indien u gebruik maakt van invoercode 02940, moet u per 2020-01 gebruik gaan maken van invoercode 02404 met waarde 0. Zie ook de Payroll Gemal handleiding onderwerp Parttime vaste bij 2.5. Netto/bruto uitkering De invoercodes 00951 t/m 00958 Netto/bruto uitkering kunnen met ingang van 2020-01 niet meer over het voorgaande jaar (VTWK) opgegeven worden. Dit is in lijn met andere invoercodes voor het bruteren van bedragen. 2019-12/6 Aanpassingen personeelsnummer in loonaangifte en UPA In periode 01 2020-01 gaan wij aanpassingen doorvoeren om de loonaangifte en de UPA verder te moderniseren. Deze aanpassingen zijn onder andere nodig om op één registratienummer zowel gewoon loon als een transitievergoeding te kunnen betalen. Een onderdeel van deze aanpassingen is dat het personeelsnummer van uw medewerkers in de loonaangifte en in de UPA gewijzigd wordt. Tot op heden was dit een combinatie van het instellingsnummer en het registratienummer. Vanaf 2020 wordt het personeelsnummer een combinatie van instellingsnummer-registratienummer-IKVnummer. Voor vrijwel alle medewerkers heeft dit geen gevolgen. Het personeelsnummer heeft geen directe functie, maar u kunt dit nummer tegenkomen als u de loonaangifte of de UPA omgeving van een medewerker bekijkt. Let op: als u bij een medewerker het BSN niet heeft vastgelegd, dan wordt het personeelsnummer gebruikt om uw medewerker te identificeren. Dit houdt in dat als het personeelsnummer wijzigt, het voor de loonaangifte en de UPA lijkt alsof er een nieuw persoon in-dienst komt. Uw actie Voor alle medewerkers aan wie u loon uit tegenwoordige dienstbetrekking betaalt, bent u verplicht het BSN vast te leggen. Maar ook als u alleen loon uit vroeger dienstbetrekking betaalt, is het BSN van groot belang voor systemen als de loonaangifte en de UPA. Indien dit mogelijk is, adviseren wij u het BSN nog in 2019 vast te leggen op invoercode 02320. Als u het BSN niet kunt vaststellen of de persoon aan wie u betalingen verricht heeft geen Nederlands BSN, dan dient u in verband met de wijziging van personeelsnummer het oude nummer af te melden en de nieuw aan te melden. U doet dat door: Voor de loonaangifte In 2019-12 legt u invoercode 02941 Datum uit-dienst loonaangifte vast met waarde 31-12-2019. In 2020-01 verwijdert u invoercode 02941 en geeft u invoercode 02942 Datum in-dienst loonaangifte vast met waarde 01-01-2020. Voor de UPA (indien van van toepassing) In 2019-12 legt u invoercode 03158 Datum afmelding UPA vast met waarde 31-12-2019. In 2020-01 verwijdert u invoercode 03158 en legt u invoercode 03157 Datum aanmelding UPA vast met waarde 01-01-2020. Let op: als u deze actie niet uitvoert, zult u foutmeldingen ontvangen vanuit de loonaangifte en de UPA over ontbrekende perioden. Op het oude personeelsnummer ontbreken immers de aangiften vanaf 2020 en op het nieuwe nummer ontbreken de aangifte van vóór 2020. 2019-12/7 Module Inrichting koppelt nu aan hoofdstukken in de Gemal Handleiding Veel schermen in Gemal Direct Inrichting bevatten nu één of meer linkjes met toegang tot de inhoudsopgave van de relevante hoofdstukken in de Payroll Gemal Handleiding. Voorbeeld Cafetariaregelingen > Bron-doel regelingen: Na klikken rechtsonder op Cafetariaregelingen opent zich in een nieuw venster de inhoudsopgave van dit onderwerp in de handleiding: Wet- en regelgeving 2020 2019-12/8 WAB: herziening premieberekening WW Waarom Per 2020 wordt de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Een onderdeel van deze wet is een grondige herziening van de WW-premieberekening. De aanpassingen ten behoeve van deze wet zijn al opgenomen in release 2019-12, omdat deze ook van belang zijn voor onze Pensioen en uitkeringen klanten. Deze draaien al in de kalendermaand december januariproducties voor het nieuwe jaar. Hoe Tot en met 2019 bestond de WW-premie uit twee onderdelen: Premie Sectorfonds - Er zijn 67 sectorfondsen voor delen van de arbeidsmarkt. De Belastingdienst deelt werkgevers in bij een sectorfonds. Het sectorfonds betaalt de eerste 6 maanden WW. Elk fonds kent een andere premie. Sommige sectoren kennen een hoog tarief voor tijdelijke- of oproepcontracten met relatief hoog WW-risico en laag tarief voor vaste contracten met een laag WW-risico. Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) - Dit fonds betaalt WW-uitkeringen vanaf de zevende maand. Voor overheidsmedewerkers is er het Uitvoeringsfonds Overheid (Ufo). Dit fonds ontvangt eigen premies en werkt geheel onafhankelijk van de sectorfondsen en het Awf. Aan dit fonds verandert niets. In de nieuwe situatie worden de sectorfondsen afgeschaft en samengevoegd in het Awf. Het Awf gaat een onderverdeling kennen van lage en hoge WW-premie afhankelijk van het WW-risico van het contract. De overheid wil hiermee vaste contracten en vaste uren stimuleren. De lage premie geldt onder de volgende voorwaarden: Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst is schriftelijk aangegaan. Er is geen sprake van een oproepovereenkomst. Er zijn drie uitzonderingssituaties: BBL’ers. Werknemer < 21 jaar én voldoet aan urennorm (als peilmoment wordt de eerste dag van het tijdvak genomen): o max 52 uur per maand of o max 48 uur per 4 weken. o de uren worden bepaald per aangiftetijdvak. Uitkering werknemersverzekeringen en aanvullingen daarop: o UWV betaalt de uitkering en u betaalt alleen een aanvulling. o Werkgeversbetalingen: u betaalt namens UWV de uitkering aan de werknemer al dan niet met een aanvulling. o Eigenrisicodragers. De hoge premie geldt voor alle andere contracten. Herziening van de lage WW-premie vindt plaats: 1. Bij beëindiging arbeidsovereenkomst binnen twee maanden. 2. Indien meer dan 30% meer verloonde uren dan contracturen. Dit geldt op persoonsbasis, over alle contracten gezamenlijk. 3. WW-uitkering binnen één jaar *. 4. De werknemer krijgt een WW-uitkering, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever de lage premie is herzien op basis van situatie 3 *. * situaties 3 en 4 treden nog niet in werking per 1-1-2020. Bij tijdelijke contracten en oproepcontracten wordt direct een hoge premie toegepast. Bij vaste contracten is in principe de lage premie van toepassing. Wanneer later blijkt dat de premie toch hoog had moeten zijn, vindt een herziening plaats. Dat is in 2020 het geval bij ontslag in de proeftijd bij een vast contract of bij structureel meerwerk van meer dan 30% op jaarbasis. De herziening moet op een aparte rubriek in de loonaangifte worden verantwoord. Daarom hebben wij aparte uitvoercodes aangemaakt voor de grondslag en premie in de situatie hoog, laag en herzien. Let op: een correctie is niet hetzelfde als herzien. Wanneer u in een periode per ongeluk de lage premie heeft vastgelegd en later ontdekt dat dit hoog moest zijn, dan legt u met terugwerkende kracht de hoge premie vast. De herziene premie gebruikt u alleen in de voorgeschreven situaties. De herziening legt u ook nooit in de huidige periode vast. Als u moet herzien van laag naar hoog, dan legt u in de voorgaande perioden herzien vast, in de huidige periode hoog. De afschaffing van de sectorfondsen betekent niet dat u niet langer wordt ingedeeld in sectoren. Deze worden namelijk vooralsnog wel gebruikt voor de WGA- en ZW-premies. Werkgevergegevens Op werkgeverniveau zijn de percentages hoog en laag vastgelegd. Deze worden ondersteund op A(lgemeen) niveau. De naam van de bestaande werkgevercode 07161 WW percentage afdracht AWF deel is gewijzigd in WW percentage afdracht AWF hoog. De nieuwe werkgevercode 07162 WW percentage afdracht AWF laag is toegevoegd. Er is geen apart percentage herzien, dit is altijd gelijk aan het hoge tarief. Werknemergegevens U legt de drie contractindicaties vast die door de Belastingdienst worden gebruikt om te toetsen welk tarief op uw werknemer van toepassing is. Payroll Gemal gebruikt dezelfde indicaties om het tarief af te leiden. invoercode omschrijving waarde toelichting 02259 indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 0 (of niet vastgelegd) = onbepaalde tijd; 1 = bepaalde tijd. Deze invoercode was reeds bekend onder de naam Code contract bepaalde / onbepaalde tijd. Controleer goed of u deze code correct heeft vastgelegd, omdat deze nu gebruikt wordt voor het bepalen van de WW-premies. 02294 (nieuw) indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst 0 (of niet vastgelegd) = schriftelijke overeenkomst; 1 = niet-schriftelijke overeenkomst.   02474 (nieuw) indicatie oproepovereenkomst 0 (of niet vastgelegd) = geen oproepovereenkomst; 1 = oproepovereenkomst.   02170 (nieuw) code tarief WW Awf 0 (of niet vastgelegd) = automatisch; 1 = hoog tarief; 2 = laag tarief; 3 = herzien tarief. In de meeste situaties kan Payroll Gemal afleiden of het hoge of lage tarief moet worden toegepast, maar kan niet automatisch de premieherziening toepassen. Indien u de herziene premie moet aangeven of wilt afwijken van het tarief dat Payroll Gemal bepaalt, legt u deze invoercode vast. Let op: u kunt de indicaties wijzigen met afwijkende ingangsdatum, indien de contractvorm gedurende de maand verandert. Voor de premieberekening en in de loonaangifte wordt altijd de situatie genomen die op de eerste van de maand van toepassing is. Dit conform de WAB. Deze indicaties worden wegens wettelijke verplichting ook standaard op de salarisstrook getoond in blok 1 (linksonder). De indicatie ‘J’ wordt weergegeven indien er sprake is van een dergelijke overeenkomst (bij invoercodes 02259 en 02294 waarde 0 en bij invoercode 02474 waarde 1). De indicatie ‘N’ als daar geen sprake van is. Vervolgens wordt volgens de VCR-methode maandelijks een grondslagaanwas berekend. Over die grondslagaanwas wordt een premie WW-Awf bepaald. Afhankelijk van het tarief dat u heeft aangegeven, worden de grondslag en de premie op de volgende nieuwe uitvoercodes gepresenteerd. Bij hoog tarief wordt berekend: uitvoercode 02339 grsl WW hoog. uitvoercode 02340 afdr WW hoog. Bij laag tarief wordt berekend: uitvoercode 02341 grsl WW laag. uitvoercode 02342 afdr WW laag. Bij herzien tarief wordt berekend: uitvoercode 02343 grsl WW herzien. uitvoercode 02344 afdr WW herzien. Hoe de VCR-berekening werkt, leest u in de handleiding, onderwerp Sociale verzekering, algemeen bij Berekening en verwerking. Het is mogelijk dat u in de loop van het jaar het tarief bij een medewerker wijzigt. In dat geval geldt de grondslag voor de WW over alle tariefgroepen heen. Voorbeeld Een medewerker heeft in januari een tijdelijk contract, dat wel schriftelijk is en geen oproepovereenkomst betreft. Om die reden wordt het hoge tarief toegepast. In april krijgt de medewerker een vast contract. Per april zet Payroll Gemal het tarief om naar laag. In januari t/m maart is er een grondslag en premie hoog tarief, vanaf april een grondslag en premie laag tarief. In de VCR-berekening wordt echter het totale cumulatieve loon t/m april getoetst aan het totale cumulatieve maximumpremieloon t/m april. Aanpassing gerelateerde codes Gerelateerd aan deze wijziging hebben we ook uitvoercode 01873 afdr premie WW aangepast. Op deze uitvoercode werd een totaalbedrag premie WW Awf en sectorpremie gepresenteerd. In de nieuwe situatie wordt er de gezamenlijke premie van de uitvoercodes 02340 afdr WW hoog, 02342 afdr WW laag en 02344 afdr WW herzien geteld. In uitvoercode 02776 cum. premie WW bleek in praktijk niets meer geteld te worden. Daarom is deze code vervallen per 2020-01. Opslag sociale lasten Payroll Gemal kan over reserveringen voor vakantietoeslag, eindejaarsuitkeringen of persoonlijke budgetten een reservering berekenen ten behoeve van de sociale lasten. U kunt met behulp van die opslag maandelijks sociale lasten over de reservering opzij zetten. Op die manier spreidt u de lasten over dergelijke betalingen die normaal gesproken éénmaal per jaar ineens worden uitgekeerd. De berekening van deze opslag is aangepast aan de nieuwe WW-systematiek. Het percentage WW-opslag is gekoppeld aan het tarief dat op basis van invoercode 02170 Code WW Awf bij de medewerker wordt toegepast. Vastlegging contractindicaties UW ACTIE Dit onderdeel is ook op u van toepassing als u geen WW-premie, maar Ufo-premie afdraagt. Bepalend voor de hoge of lage premie is de contractvorm. Indicatie arbeidsovereenkomst Invoercode 02259 Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kende u reeds onder de naam Code contract bepaalde/onbepaalde tijd. Controleer goed of invoercode 02259 de juiste waarde heeft. Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst Voor invoercode 02294 Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst geldt de aanname dat alle contracten schriftelijk zijn overeengekomen. Dit komt overeen met de standaard waarde 0. Alleen indien u met een werknemer géén schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft gesloten, dan legt u deze invoercode vast. Indicatie oproepovereenkomst Invoercode 02474 Indicatie oproepovereenkomst wordt eenmalig automatisch door HR Core gegenereerd in periode 12. Omdat HR Core geen release in januari heeft, voert Payroll Gemal in release 2020-01 een controleconversie uit. Als een medewerker aan de condities voldoet, maar toch de nieuwe indicatie niet aangeleverd heeft gekregen vanuit HR Core, dan genereert Payroll Gemal deze alsnog. Waarde 1 (oproepovereenkomst) wordt gegenereerd als één van volgende situaties zich voordoet: invoercode 02332 Code soortloner = 3 of 4 (uurloner nominaal of schaal/anciënniteit) EN invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding = 11, 13 of 15 (ambtenaar, verzekerde DGA of werknemer met arbeidsovereenkomst). invoercode 03182 Werknemer met min-max contract = 1 EN invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding = 11, 13 of 15. Code soort inkomstenverhouding Let op: Als u invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding niet heeft vastgelegd, dan handelt Payroll Gemal deze af alsof deze waarde 15 (arbeidsovereenkomst heeft). Uurloners zonder deze invoercode worden daarom ook geconverteerd. Wij adviseren u desondanks om bij al uw medewerkers invoercode 02893 vast te leggen, omdat deze van groot belang is voor de loonaangifte.  Als u medewerkers heeft met een oproepcontract die niet aan de bovenstaande condities voldoen, dan dient u zelf invoercode 02474 vast te leggen met waarde 1. Belangrijk: deze instructie geldt voor alle medewerkers, ook als voor hen de Ufo-premie geldt, moeten deze indicaties worden meegegeven in de loonaangifte. Dit geldt wel alleen voor reguliere arbeidscontracten of ambtelijke aanstellingen (invoercode 02893 = 11, 13 of 15 (ambtenaar, verzekerde DGA of werknemer met arbeidsovereenkomst). Oude WW uitvoercodes Uit onderzoek blijkt dat de oude uitvoercodes voor de WW (uitvoercodes 01780 pr WW AWF wg + wn, 01838 pr WW WGF ris 2, 01840 pr WW WGF ris 3, 01911 pr WW WGF ris 1) door velen van u op W-niveau in grondslagen zijn opgenomen. Wij kunnen niet automatisch signaleren met welk doeleind u welke codes in heeft opgenomen en of deze in de nieuwe situatie nog relevant zijn. Om die reden dient u zelf na te gaan of u deze codes wilt vervangen voor de nieuwe uitvoercodes 02340 afdr WW hoog, 02342 afd WW laag en 02344 afdr WW herzien. 2019-12/9 WAB: WW-premie uitkeringssituaties Waarom In het vorige onderwerp beschrijven we de herziening in de premieberekening van de WW naar aanleiding van de WAB. Deze wet heeft ook effect op de uitkering werknemersverzekeringen die u doorbetaalt aan uw werknemer. Deze effecten worden in dit onderwerp beschreven. Hoe Er zijn bijzondere regels van toepassing indien u een uitkering werknemersverzekeringen (WW/WIA/WAZO/ZW) doorbetaalt aan uw medewerker. Dergelijke uitkeringen vallen altijd onder het lage tarief WW. Indien u tegelijkertijd loon of een aanvulling op de uitkering doorbetaalt aan uw medewerker, dan gelden de normale regels voor dit loon. Op het loon kan dus hoog, laag of herzien tarief van toepassing zijn. Als u alleen een uitkering aan uw medewerker uitbetaalt, dan wordt altijd laag tarief WW toegepast. Als u zowel een uitkering als een loondoorbetaling op hetzelfde dienstverband uitbetaalt, dan wordt de grondslag berekend over het gehele SV loon (uitvoercode 01598). De berekende grondslag is conform het tarief dat van toepassing is op de loondoorbetaling en kan dus hoog, laag of herzien zijn. De afdracht wordt echter over de uitkering tegen laag tarief berekend, terwijl de afdracht over de loondoorbetaling en een eventuele aanvulling op de uitkering tegen het reguliere tarief wordt berekend. De totale afdracht wordt vervolgens op de rubriek geboekt die bij het reguliere tarief hoort. Voorbeeld: Op de loondoorbetaling is het hoge tarief van toepassing. Loon = € 2000. Uitkering = € 1000. Aanvulling uitkering = € 500 Grondslag WW Hoog uitvoercode 02339 = € 3500 (totale SV loon). Afdracht WW Hoog = € 1000 x laag tarief + € 2500 x hoog tarief. Let op: In dit geval is de grondslag dus niet consistent met de afdracht. U kunt niet de grondslag hoog vermenigvuldigen met het percentage WW hoog en zo de afdracht narekenen. Om het gemakkelijker te maken om de berekening na te lopen, hebben we de nieuwe uitvoercode 02345 afdr WW uitk. toegevoegd. Op deze uitvoercode wordt de berekende premie tegen laag tarief voor de uitkering apart gepresenteerd. Dit bedrag is alleen voor de presentatie en wordt niet apart in de loonaangifte doorgegeven. Dit bedrag hoeft u niet afzonderlijk af te dragen omdat het al onderdeel is van uitvoercode 02340 afdr WW hoog of uitvoercode 02344 afdr WW herzien. Uitvoercode 02345 wordt alleen gepresenteerd in de situatie dat de uitkering en het loon tegen verschillende tarieven worden berekend. Een volledig rekenvoorbeeld is te uitgebreid voor de release notes. Dergelijke voorbeelden worden opgenomen in de handleiding onderwerp Sociale verzekering, algemeen. Nieuwe grondslag We hebben bovenstaande systematiek opgenomen in een nieuwe grondslag: Gegeven: uitvoercodes in grondslag samenloopberekening WW premie: Vastleggen: werkgevercode 55107. 0 = eerder opgegeven waarde vervalt; 1 = telt in de grondslag; 8 = niet opnemen bij vaststelling van de grondslag. De uitvoercodes in deze grondslag worden aangemerkt als uitkering. Deze bedragen worden automatisch tegen laag tarief WW berekend. Indien het resultaat van deze grondslag niet het gehele SV loon (uitvoercode 01598) betreft, dan maakt Payroll Gemal automatisch een splitsing. Het resterende SV loon wordt dan berekend tegen regulier tarief en de resultaten worden geboekt op de grondslag en afdracht van het reguliere tarief. WW- en wachtgeldregelingen Payroll Gemal kent een aparte WW- en wachtgeldregeling voor de zorg en voor de overheid: Wachtgelders in de zorg worden aangeduid door invoercode 02345 Code speciale werknemer vast te leggen met waarde 6. Wachtgelders in de overheidssector worden aangeduid door invoercode 02332 Code soortloner vast te leggen met waarde 5 of 6 en bovendien invoercode 02421 Code diensttijd vast te leggen met een waarde 1, 2, 3 of 7. Zowel bij wachtgelders in de zorg als in de overheidssector werd het wachtgeld en de eventuele aanvulling daarop gepresenteerd op uitvoercode 01001 salaris. Dit is de uitvoercode die ook wordt gebruikt voor de reguliere salarisbetaling. Om de betaling inzichtelijker te maken wordt een betaling WW of wachtgeld vanaf heden gepresenteerd op de nieuwe uitvoercode 00986 WW/Wachtgeld. De functionaliteit is verder onveranderd. Uitvoercode 00986 is wel in minder grondslagen opgenomen dan uitvoercode 01001. De nieuwe situatie is meer juist, omdat er nu onderscheid gemaakt kan worden tussen wachtgeld en regulier salaris. Dit kan tot gevolg hebben dat u kleine verschillen heeft in de betreffende grondslagen in 2020 ten opzichte van 2019. Uitvoercode 00986 is niet opgenomen in de nieuwe grondslag (werkgevercode 55107). De WW/Wachtgeldregelingen die in Payroll Gemal worden ondersteund, betreffen alleen betalingen na beëindiging van het werkelijke contract. De betaling is dan loon uit vroeger dienstbetrekking en dus niet sociaal verzekerd. Reguliere ziekte en ziek ten gevolge van zwangerschap Als uw medewerker kortdurend ziek is, dan betaalt u normaal gesproken 100% van het loon door. Voor administratieve doeleinden en voor de berekening van doorbetalingscomponenten tijdens ziekte (ORT, overwerk ziek) legt u in het systeem ziektedagen en een percentage ziek vast. U doet dat met: invoercode 02434 Percentage ziek. invoercode 02435 Ziektedagen. invoercode 02467 Ziekte uren. invoercode 02483 Percentage ziek afwijkend. invoercode 02481 Ziektedagen afwijkend. Payroll Gemal berekende in dat geval uitvoercode 01337 ziekteverzuim als minpost en uitvoercode 01339 aanvulling ZW als pluspost. Er is in dit geval meestal helemaal geen sprake van een ZW-uitkering, maar van een reguliere loondoorbetaling tijdens ziekte. Vanaf 2020 is het voor de WW-premie van groot belang om onderscheid te maken tussen een reguliere loondoorbetaling en een echte ZW-uitkering, omdat alleen de echte ZW-uitkering altijd tegen laag tarief mag worden berekend. Vanaf 2020 wordt een reguliere loondoorbetaling tijdens ziekte gepresenteerd op de nieuwe uitvoercode 00985 loondoorbet ziek (in plaats van uitvoercode 01339 aanvulling ZW). Dit is het geval als u ziekteverzuim heeft vastgelegd met bovengenoemde invoercodes en u tegelijkertijd geen ZW-uitkering heeft opgegeven met de invoercodes 02436 Uitkeringsdagen ZW, 02418 Dagloon ZW, 02419 Percentage uitkering en invoercode 02439 Wachtdagen ZW. Als er wel echt sprake is van een vangnetsituatie en er is een ZW-uitkering, dan wordt de uitkering als vanouds gepresenteerd met uitvoercode 01338 uitkering ZW en de aanvulling op de uitkering op uitvoercode 01339 aanvulling ZW. Als er sprake is van ziekte ten gevolge van zwangerschap, is er ook sprake van een ZW-uitkering. In dat geval stuurt u dezelfde berekening aan met: invoercode 02488 Percentage ziek tgv zwangerschap. invoercode 02489 Dagen ziek tgv zwangerschap. invoercode 02490 Percentage ziek tgv zwangerschap afwijkend. invoercode 02491 Dagen ziek tgv zwangerschap afwijkend. invoercode 02458 Uren ziek tgv zwangerschap. Uw actie Wij hebben de uitvoercodes die doorgaans gebruikt worden voor uitbetalingen van uitkeringen werknemersverzekeringen en kortingen daarop op Algemeen niveau opgenomen in de nieuwe grondslag van werkgevercode 55107. Als u vanuit een eigen regeling dergelijke uitbetalingen verricht op andere uitvoercodes, dan dient u deze zelf in de grondslag van werkgevercode 55107 op te nemen. Als u uitvoercode 01001 salaris gebruikte voor rapportages over WW- en wachtgeldbetalingen, dan dient u deze zelf aan te passen naar uitvoercode 00986 WW/Wachtgeld. Als u uitvoercode 01339 aanvulling ZW gebruikte voor rapportages over reguliere ziekte, dan dient u zelf de besluiten of u ook de nieuwe uitvoercode 00985 loondoorbet ziek wilt toevoegen en of u al dan niet uitvoercode 01339 uit deze rapportage wilt verwijderen.  2019-12/10 WAB: overzichten WW Waarom In deze release is de berekening van de WW-grondslag en premie aangepast aan de WAB. Payroll Gemal kent diverse overzichten waarop de WW-grondslag en premie een rol spelen. Deze overzichten zijn aangepast aan de nieuwe situatie. Hoe Controleoverzicht loonaangifte De rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon sectorfonds’ is vervangen door: ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf hoog’ (uitvoercode 02339) ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf laag’ (uitvoercode 02341) ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf herzien’ (uitvoercode 02343) De rubriek ‘Totaalpremie sectorfonds’ is vervallen. De rubriek ‘Totaalpremie WW Awf’ is vervangen door: ‘Totaalpremie WW Awf hoog’ (uitvoercode 02340) ‘Totaalpremie WW Awf laag’ (uitvoercode 02342) ‘Totaalpremie WW Awf herzien’ (uitvoercode 02344) Jaaropgave In de rubriek ‘Premies sociale verzekeringen’ worden de WW-premies geteld op basis van de nieuwe uitvoercodes 02340 afdr WW hoog, 02342 afdr WW laag en 02344 afdr WW herzien. De jaaropgave die u in 2020 over 2019 afroept is nog gebaseerd op de oude situatie. 2019-12/11 WAB: CAO code payrolling Waarom De Wet arbeidsmarkt in balans bestaat onder andere uit een pakket maatregelen die de verschillen tussen vast en flexibel werk verkleinen. De invoering van de wet per 2020 heeft ook gevolgen voor de payroll branche. Hoe Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een payrollonderneming. Via een payrollconstructie besteedt de inlener juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie en salarisbetalingen, afdracht van sociale premies, contractbeheer en bijvoorbeeld pensioenen uit aan een payrollonderneming. Payrollmedewerkers krijgen dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. De nieuwe regels voor de beloning bij payrolling zijn per 1 januari 2020 meteen van toepassing, dus ook voor werknemers die al werkzaam zijn op payrollbasis. Zij krijgen meteen recht op alle bij de opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaarden. Het lopende contract van de payrollmedewerker met het payrollbureau eindigt echter wel gewoon op de afgesproken einddatum. Voor werkgevers wordt payrolling in bepaalde gevallen duurder en minder flexibel. Daarnaast zal de werkgever bedrijfseigen regelingen die de payrollwerkgever niet kan aanbieden ook open moeten stellen voor payrollmedewerkers. Uw inrichting Om deze wijziging van arbeidsvoorwaarden vorm te geven, adviseren wij u een overzicht te maken van de CAO's die van toepassing zijn bij uw opdrachtgevers. U maakt een aparte instelling aan per CAO en legt de betreffende CAO vast op werkgevercode 03002 Code CAO. In 2020 mag u het pensioenfonds blijven toepassen bij uw werknemers dat u in 2019 ook toepaste. Dit zal in de meeste gevallen het STiPP zijn. Dit pensioenfonds is niet opgenomen in de standaard CAO-ondersteuning. U dient dit fonds zelf in te richten op een regeling voor Premie diverse verzekeringen naar keuze. U geeft de invoercode op die bij de door u gekozen regeling voor Premie diverse verzekeringen hoort met waarde 1. In de Gemal handleiding, onderwerp 'Premie diverse verzekeringen' vindt u meer informatie over hoe u een dergelijke regeling inricht. Bij uw medewerkers verwijdert u invoercode 02315 Code pensioenfonds indien deze code was vastgelegd. Let op: vanaf 2021 bent u verplicht om een pensioenregeling toe te passen die minstens dezelfde waarde heeft als de regeling die bij uw opdrachtgever wordt toegepast voor medewerkers met een vast contract. Als u om deze reden de pensioenregeling van uw opdrachtgever gaat toepassen, dan kunt u de regeling uit de CAO-ondersteuning gebruiken en vervallen bovenstaande acties. Code payrolling Om te kunnen controleren op een payrollconstructie dient u vanaf het jaar 2020 in de loonaangifte aan te geven dat u een payroller bent. Hiervoor is in Payroll Gemal een nieuwe werkgevercode beschikbaar: Gegeven: CAO code payrolling. Vastleggen: werkgevercode 07006. Let op: dit betreft niet de CAO-code van de inlener/opdrachtgever. De CAO code van de inlener ligt vast op werkgevercode 07005. Indien u gebruik maakt van CAO-ondersteuning, dan is deze in de meeste gevallen vanuit de ondersteuning correct gevuld. In sommige CAO's zijn echter meerdere varianten beschikbaar. Controleert u daarom altijd de waarde van deze code. Alleen de volgende codes uit de onderstaande tabel kunnen worden vastgelegd bij werkgevercode 07006: Payrolling bedrijven   RANDSTAD GROEP NEDERLAND 3826 ACTIPAY PAYROLL VOOR DE HORECA 3460 CONNEXIE PAYROLL & LOONADMINISTRATIE 3338 PAYNED PAYROLLING BV 3359 PAYROLL ONDERNEMINGEN - CAO VOOR MEDEWERKERS VAN 2693 PERSOONALITY PAYROLLING B.V. 3336 PROKX PAYROLL PROFESSIONALS B.V. 3360 ZEMBER PAYROLLING B.V. 3516 NBBU UITZENDKRACHTEN 1060 NBBU VASTE MEDEWERKERS UITZENDBUREAUS 1094 UITZENDKRACHTEN 633 UITZENDKRACHTEN NVUB 2742 UITZENDONDERNEMINGEN VASTE MEDEWERKERS 604 GEEN REGULIERE CAO VAN TOEPASSING 9999 Als u hebt aangegeven dat de aard arbeidsverhouding 'payrolling' is (invoercode 02268 = 82), dan vindt er tevens een controle plaats op werkgevercode 07006: als er geen waarde is opgegeven bij werkgevercode 07006, dan wordt foutcode 112 op het mutatieverslag getoond: OPGEGEVEN WAARDE NIET TOEGESTAAN. 2019-12/12 Loonaangifte 2020 Het waardebereik van de code aard arbeidsverhouding is in de loonaangifte 2020 uitgebreid met de Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Payroll Gemal kent een aparte invoercode hiervoor: invoercode 03183 met waarde 1 = BBL. Vanaf 2020 wordt het waardebereik van invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met waarde 83 - Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Daarmee is invoercode 03183 overbodig geworden. Payroll Gemal zal per 2020-01 invoercode 03183 waarde 1 automatisch converteren naar invoercode 02268 waarde 83. 2019-12/13 Nogmaals: Fiscale rekenregels 2020 In verband met het uitstellen van de Brexit wordt de beoogde aanpassing voor medewerkers woonachtig in het Verenigd Koninkrijk niet doorgevoerd. Dit betekent dat deze medewerkers niet automatisch geconverteerd worden in Payroll Gemal in de salarisproductie van 2020-01. waarde invoercode 02252 op te geven waarde voor invoercode 02323 GB 2 = landenkring Opgeloste meldingen 2019-12/14 Minimumloonbetaling via CAO inpasnummer of eigen salarisregeling (change 1694901) Bij maandloners geeft u in veel gevallen een maandloon op door het vastleggen van een salarisschaal en trede. Payroll Gemal rekent dit bedrag om naar een uurloon voor presentatie op de salarisstrook en voor de betaling van extra uren. Deze omrekening vindt op de volgende wijze plaats: Maandloon x 3/13 = weekloon. Weekloon / normuren per week (werkgevercode 03319) = uurloon (uitvoercode 01747) In diverse CAO's en ook in eigen salarisregelingen worden inpasnummers opgenomen met een bedrag dat op het minimum maandloon is gesteld. Dat minimum maandloon rekent Payroll Gemal dan volgens bovenstaande methodiek om naar een uurloon. De Rijksoverheid heeft echter een geheel eigen voorschrift voor het omrekenen van het minimum maandloon naar het minimum uurloon: Maandloon x 3/13 = weekloon - > bedrag rekenkundig afronden op 5 ct nauwkeurig. Weekloon / normuren per week (werkgevercode 03319) = uurloon - > naar boven afronden op 1 ct nauwkeurig. Melding Door deze tussentijdse afrondingen kan het minimumloon afwijken van het door Payroll Gemal berekende uurloon op het moment dat een inpasnummer op exact het minimumloon is gesteld. Het bleek dat in de praktijk soms het door Payroll Gemal betaalde uurloon een cent te laag uitviel. Oplossing In deze release hebben we een aanpassing doorgevoerd, waardoor in deze bijzonder situatie het uurloon van de medewerker op het minimumloon wordt gesteld. De berekening van maandloon naar uurloon in andere situaties hebben we niet aangepast, omdat dergelijke afrondingen in de 'reguliere berekening' niet logisch zijn. Uw actie Indien deze situatie zich bij u heeft voorgedaan, dan dient u de betreffende medewerker zelf te herrekenen door invoercode 02475 vast te leggen met waarde 1. Wij kunnen geen automatische herrekening uitvoeren, omdat het minimumloonbedrag geheel afhankelijk is van de situatie van de medewerker en het probleem bovendien voorkomt in eigen salarisregelingen. 2019-12/15 Zwangerschapsuitkering en ZW-uitkering in combinatie met WGA-uitkering (change 1685631) Melding Als een werknemer naast een WGA (WIA/IVA) uitkering ook een ZW- of zwangerschapsuitkering ontvangt, wordt het loon SV onjuist berekend. Oorzaak Als invoercode 02607 Code WAO-WIA is opgegeven, voert Payroll Gemal een berekening uit voor deze uitkering. Hierbij worden ook de uitvoercodes 01600 loon UWV (bedrag uitkering aan loon loonheffing) en 01604 uitk. UWV (loon SV UWV) berekend. Deze uitvoercodes worden bepaald omdat in het verleden uitkeringen soms niet tot het SV loon behoorden, terwijl andere betalingen wel tot het SV loon hoorden. Deze uitvoercodes zouden geen functionaliteit moeten hebben voor ZW- of zwangerschapsuitkeringen en worden normaal gesproken ook niet berekend bij dergelijke uitkeringen. Bij samenloop van een WGA-uitkering met een ZW- of zwangerschapsuitkering bleek het bedrag aan ZW- of zwangerschapsuitkering (uitvoercode 01338 en/of uitvoercode 01422) opeens ook geteld te worden in uitvoercode 01604 maar niet in uitvoercode 01600. Dit had weer tot gevolg dat het loon SV ten onrechte werd verlaagd met de waarde van de ZW- en/of de zwangerschapsuitkering. Oplossing De programmatuur van Payroll Gemal is aangepast. Wij voeren in periode 12 een automatische herrekening uit om voorkomende situaties te herstellen, zie reden 02 op uw mutatieverslag. Let op: Indien u geen dagloon WAZO (invoercode 02484) ten behoeve van de zwangerschapsuitkering of dagloon ZW-uitkering (invoercode 02485) heeft opgegeven, dan berekent Payroll Gemal een dagloon bij benadering. Die berekening maakt gebruik van het SV loon. Omdat het SV loon in deze situatie te laag was vastgesteld, zal dit loon worden verhoogd. Hiermee wordt ook de uitkering verhoogd. Een aanvulling op de uitkering wordt echter weer gekort met hetzelfde bedrag. 2019-12/16 Herberekening op uitvoercode 01111 (change 1737736) Melding Bij een aantal medewerkers bij wie invoercode 2339 Code minimumloon op waarde 1 staat is in productieperiode september een foutieve berekening gemaakt waarbij uitvoercode 01111 aanvulling bij verlof is aangemaakt. Oplossing De programmatuur van Payroll Gemal is aangepast. Wij voeren in periode 12 een automatische herrekening uit om voorkomende situaties te herstellen, zie reden 04 op uw mutatieverslag. 2019-12/17 VRZ-regeling (change 1740782) Sommige klanten maken gebruik van een VRZ-regeling (regeling Premie diverse verzekeringen) voor het berekenen van de premie excedent en IAAOV. In de aansturing kan zijn aangegeven dat de premieberekening automatisch stopt twee jaar voor ingang van de AOW-leeftijd (werkgevercode 05025 waarde 14 of 15). Melding In periode 08 is ten onrechte een aanpassing doorgevoerd waardoor de berekening in Payroll Gemal te vroeg stopte. In periode 09 is de programmatuur weer gecorrigeerd. Er is toen echter geen automatische herrekening uitgevoerd. Automatische herrekening In periode 12 zullen we hiervoor alsnog een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 08 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. 2019-12/18 Bedragen jeugd-LIV (change 1768687) Het jeugd-LIV is geïntroduceerd per 2018 en is bedoeld als een compensatie voor de werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon is echter al vanaf juli 2017 verhoogd. Om die reden is besloten om in 2018 eenmalig een hoger bedrag jeugd-LIV toe te kennen. In 2019 zijn de bedragen per uur en de maximum bedragen voor het jeugd-LIV fors lager vastgesteld. Melding Het bleek dat deze lagere bedragen nog niet waren vastgelegd in onze ondersteuning op A(lgemeen) niveau. Automatische herrekening Met ingang periode 12 hebben we de bedragen jeugd-LIV per uur en de maximumbedragen aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd op werkgevercodes 03377 t/m 03384. Om het berekende LIV bij de werknemers in kwestie te corrigeren zullen wij een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 09 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Alle medewerkers jonger dan 21 jaar in 2019 én een berekend LIV-bedrag zullen worden herrekend. Dat kunnen ook medewerkers zijn voor wie op basis van hun uurloon een reguliere LIV in plaats van een jeugd-LIV was berekend. In dat geval geeft de herrekening geen verschillen, omdat het LIV al juist was berekend. 2019-12/19 Automatische omzetting SV-codes bij bereiken AOW-leeftijd - stamkaartje (change 1788156) In release 2019-09 is in Payroll Gemal een andere vastlegging van de code SV van kracht geworden. Invoercode 02356 Code SV is omgezet naar invoercode 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW. Als onderdeel van deze wijziging is de situatie bij het bereiken van de AOW-leeftijd aangepast. Een medewerker is premievrij verzekerd, vanaf de eerste dag van de maand waarin de AOW-leeftijd bereikt wordt. In de oude situatie gaf Payroll Gemal dit correct door in de loonaangifte met afwijkende programmatuur, maar werd invoercode 02356 niet gemuteerd. Daarom werd er ook geen nieuw overzicht vaste personeelsgegevens (stamkaartje) aangemaakt. In de nieuwe situatie is er voor gekozen om Payroll Gemal daadwerkelijk invoercode 02122 en 02123 te laten muteren (invoercode 02124 blijft gelijk), zodat zichtbaar is wat Payroll Gemal precies doet. Het zou logisch zijn als bij dit nieuwe proces wél een stamkaartje wordt aangemaakt. Dat bleek echter niet het geval te zijn. Dit is met ingang van periode 12 aangepast. Het is helaas niet mogelijk om voor reeds gedraaide producties alsnog een stamkaartje af te roepen. 2019-12/20 Controleoverzicht werkkosten (change 1810209) Op het controleoverzicht werkkosten uit een speciale productie (bij een synchronisatie Loonaangifte) wordt er geen Loon Loonheffing bij de realisatie op het laatste blad gepresenteerd. Met de ingang van periode 12 is dtt opgelost. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2019-12/21 Verschil tussen controleoverzicht loonaangifte en loonaangifte i.v.m. nieuwe codes SV (change 1765377) Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 31 oktober 2019 - U zult voor beide problemen geen foutmelding ontvangen vanuit de loonaangifte. Wel hebben ze tot gevolg dat u meer afdracht loonheffingen betaalt dan u aangeeft. Payroll Gemal berekent namelijk de afdrachten en zijn alle SV-premies wel bekend, terwijl deze voor de groep bij wie één van de genoemde problemen speelt niet worden doorgegeven in de loonaangifte. Wanneer wij deze situatie in periode 12 herstellen, dan zal het omgekeerde gebeuren. Payroll Gemal zal dan niet opnieuw afdrachten berekenen voor de SV-premies die eerder niet werden doorgegeven, in de veronderstelling dat deze reeds berekend en betaald zijn. In de loonaangifte zijn de premies echter wel nieuw, omdat ze in periode 09, 10 en 11 per abuis niet zijn doorgegeven. Dit heeft weer tot gevolg dat u minder betaalt dan u aangeeft. U kunt hier op twee manieren mee omgaan: U betaalt de afdrachten zoals berekend door Payroll Gemal. U betaalt dan in periode 09, 10 en 11 teveel. De Belastingdienst zal dit aan u terugbetalen. In periode 12 betaalt u echter te weinig. Hiervoor ontvangt u dan een naheffingsaanslag. U betaalt de afdrachten zoals aangegeven in het loonaangifteportaal. Dit zijn de afdrachten die ook aangegeven zijn bij de Belastingdienst. In periode 09, 10 en 11 betaalt u dan precies wat u aangeeft, namelijk de SV-premies exclusief die voor de groep waar de twee problemen spelen. Als wij de situatie in periode 12 herstellen, dan betaalt u wederom het bedrag dat is aangegeven in het loonaangifteportaal. Daardoor betaalt u de SV-premies op het moment dat ze ook in de loonaangifte worden hersteld. Let op: in deze situaties kunt u niet gebruik maken van de automatisch gegenereerde afdracht voor de loonheffingen vanuit Payroll Gemal, maar dient u zelf het bedrag aan te passen. 28 oktober 2019 - In release 09-2019 hebben wij een nieuwe vastlegging van de codes SV geïntroduceerd. Het vastleggen gebeurt nu met de nieuwe invoercodes 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW. Het blijkt dat de aansturing met de nieuwe waarde 2 (niet verzekerd, wel premieplicht) en de bijzondere aansturing bij medewerkers die de AOW-leeftijd bereiken, er voor zorgt dat er verschillen ontstaan tussen het controleoverzicht loonaangifte en de loonaangifte zelf. Probleem 1 Waarde 2 legt u vast als u aan medewerkers een nabetaling na uit-dienst verstrekt. Het blijkt dat dan Payroll Gemal de uitvoercodes 01780 premie WW AWF, 01884 / 01837 / 01839 grondslag WW risicogroep 1/2/3 en de uitvoercodes 01911 / 01838 / 01840 premie risicogroep 1/2/3 weliswaar correct berekent, maar dat deze uitvoercodes niet worden doorgegeven in de loonaangifte. Hoewel dit storend is in de controle van uw loonaangifte, zult u hier geen foutmelding vanuit de loonaangifte over ontvangen. In de oude situatie legde u invoercode 02356 Code SV vast met waarde 0. Dit had tot effect in de loonaangifte dat bij de verzekeringsindicaties WW/WIA en ZW 'nee' werd aangegeven en bij de premies een 0. Voor de nieuwe codes 02122 en 02123 is waarde 2 (niet verzekerd, wel premieplichtig) aangemaakt, om naast een indicatie 'nee' wel een bedrag door te kunnen geven. De functionaliteit voor het bedrag blijkt nu niet goed te werken, waardoor u nog steeds een 'nee' en een 0 doorgeeft. Deze situatie is niet goed, maar ook niet anders dan hij voorheen is geweest. Probleem 2 Als een medewerker de AOW-leeftijd bereikt, worden de invoercodes 02122 Code WW en 02123 Code ZW met waarde 3 (wel verzekerd, niet premieplichtig) automatisch gegenereerd. Het blijkt dat in deze situatie bij een herrekening de WW-premie over het hele jaar wordt ingetrokken. Ook dit zorgt er voor dat u verschillen kunt ervaren tussen wat op de hiervoor genoemde uitvoercodes wordt berekend en wat er in de loonaangifte wordt doorgegeven. Oplossing Wij werken aan een oplossing voor deze problemen. Wij verwachten deze in release 12-2019 op te leveren en zullen voorkomende gevallen dan automatisch herrekenen. Op deze manier wordt uw loonaangifte over 2019 gecorrigeerd. einde Youforce bericht Attentie: in aanvulling op het bovenstaande bericht kunnen wij u melden dat de genoemde problemen in periode 12 verholpen zijn. In voorkomende gevallen zullen we in periode 12 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 05 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Op deze manier wordt uw loonaangifte 2019 gecorrigeerd. CAO gerelateerde informatie CAO energie- en nutsbedrijven 2019-12/22 Sector GEO: Invoering PAB 2020 In onderstaande publicatie treft u nadere informatie aan over het invoeren van het Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenbudget (PAB) per 2020-01 voor de sector GEO (zowel voor Proces als voor Services). CAO Enb sector GEO - Invoering PAB 2020 2019-12/23 Sector Netwerkbedrijven: Elementen CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 november 2019 - In de CAO tot mei 2021 die dit jaar is afgesloten zijn enkele onderdelen benoemd waarover we aan ons Service Center vragen hebben ontvangen. Hierbij treft u daarover nadere informatie aan. Persoonlijk Budget Met ingang van januari 2020 zal het huidige systeem van Benefit Budget worden omgezet naar een Persoonlijk Budget zoals we dat ook al kennen uit andere sectoren. Dit is een raamregeling waarbij de afzonderlijke organisaties enige vrijheid hebben om hier invulling aan te geven. We gaan hiervoor dan ook geen inrichting op CAO-niveau doen. Bij wijze van handreiking kunt u kennis nemen van de beschrijving zoals we die voor de sector GEO van de WENB hebben gemaakt (publicatie volgt binnenkort). Mogelijk heeft u elementen hiervan ook al toegepast voor uw Benefit Budget. U kunt dan bijvoorbeeld de VT zoals bij CAO GEO ook laten doorstorten naar budget-1. U kunt met werkgevercode 03601 met volgnummer 1 het percentage van 10% vastleggen en met volgnummer 2 het percentage van 12,8%. Bij de medewerker kunt u dan verwijzen naar de 10% door het vastleggen van invoercode 02601 met waarde 1 of 2 (bij de medewerker zonder ADV). Vitaliteitsregeling Als één van de instrumenten voor duurzame inzetbaarheid van de medewerker, kan gebruik gemaakt worden van een Vitaliteitsregeling bestaande uit 80% werken - 90% salaris - 100% pensioenopbouw. In Payroll Gemal kunt u hier invulling aan geven met één van de (vrije) verlofregelingen. Een voorbeeld voor de inrichting van een dergelijke regeling is opgenomen in de handleiding Payroll Gemal onderdeel CAO Inrichting bij CAO Enb sector Grondstoffen, Energie en Omgeving bij 8.11 Generatieregeling. CAO bibliotheken 2019-12/24 Aanpassing salarisregeling n.a.v. minimumloon per 07-2019 De CAO bibliotheken [1] is momenteel afgelopen, maar valt wel onder de landelijke wet- en regelgeving. Er wordt momenteel overlegd over een samenvoeging met de CAO kunsteducatie. Per 07-2019 is het minimumloon aangepast. Door deze aanpassing zijn diverse inpasnummers in de oude CAO onder het minimumloon komen te liggen. De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft aangegeven dat deze inpasnummers aangepast dienen te worden. Om die reden hebben wij met terugwerkende kracht de volgende inpasnummers aangepast aan het wettelijk minimumloon: Inpasnummer 0001. De eerste vijf treden van de jeugdschaal voor 21 jarigen: inpasnummers 9906/9916/9926/9936/9946. Indien de medewerker geen andere betalingen naast het salaris heeft ontvangen, dan is het loon op basis van de standaardfunctionaliteit van Payroll Gemal altijd aangevuld tot het minimumloon door middel van een betaling op uitvoercode 01007 aanv min ln. Deze aanvulling zal wegvallen op het moment dat het salaris wordt verhoogd. Automatische herrekening Wij zullen medewerkers met de betreffende inpasnummers herrekenen, zodat het salaris vanaf 2019-07 wordt gecorrigeerd. U herkent deze herrekening op uw mutatieverslag aan reden 03. Meer informatie [1] Code CAO = 09 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). Uw actie U kunt vanaf 3 december de nieuwe salaristabellen downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO gehandicaptenzorg 2019-12/25 Akkoord nieuwe CAO Onlangs is er een akkoord bereikt over een nieuwe CAO gehandicaptenzorg. In dit akkoord is onder andere bepaald dat in 2019-12 de eindejaarsuitkering wordt verhoogd en dat er een eenmalige uitkering wordt uitbetaald. Wij hebben dit op de volgende wijze voor u ingericht: De eindejaarsuitkering per december 2019 bedraagt 8,33% over het in 2019 verdiende salaris. Wij hebben werkgevercode 25011 Percentage eindejaarsuitkering 1 met terugwerkende kracht tot 01-2019 aangepast. Hiermee wordt de opbouw eindejaarsuitkering gedurende het jaar bij uw medewerkers verhoogd. VGN heeft aangegeven dat de verhoging alléén geldt voor werknemers in-dienst op 1 december 2019. Wij hebben de programmatuur hier op aangepast. Omdat dienstverbanden vaak om administratieve redenen worden beëindigd, wordt de verhoging uitbetaald op alle gekoppelde dienstverbanden als tenminste één dienstverband in-dienst is op 1 december 2019. Als u dit bij enig dienstverband niet wenst, dan kunt u met invoercode 02642 Percentage uitkering afwijkend het oude percentage van 7,05 vastleggen met terugwerkende kracht tot 01-2019. De eenmalige uitkering hebben wij ingericht op de aansturing voor eindejaarsuitkering 3. De inrichting is in overleg met VGN als volgt uitgevoerd: Werkgevercode 25401 Methode berekenen = 1 opbouwmethode. Werkgevercode 25406 Code categorie soortloner = 3 uitsluiten stagiaires en wachtgelders. Werkgevercode 25407 Code categorie schalen = 1 uitsluiten werknemers met inpasnr 9999 (vakantiekrachten). Werkgevercode 25411 Percentage uitkering = 1,25. Werkgevercode 25413 Periode uitbetaling = 12. Werkgevercode 25414 Datum in-dienst vanaf = 1201 (1 december). Werkgevercode 25415 Peildatum in-dienst t/m = 1201 (1 december). Extra toelichting: VGN heeft expliciet aangegeven dat er géén verschoven referte geldt voor uurloners, ORT, meerwerk enz. De berekening vindt plaats op basis van hetgeen dat uitbetaald is in 2019. Grondslag uitkering: de uitkering wordt berekend over het salaris conform art. 1:1 sub d van de CAO. Dit is dezelfde grondslag als de vakantietoeslag en de reguliere eindejaarsuitkering. De eenmalige uitkering is pensioengevend. In het pensioenreglement van PFZW art. 1.10 lid 1 is aangegeven dat componenten die gedurende minimaal 3 jaar deel uitmaken van het salaris pensioengevend zijn. In het CAO-akkoord is afgesproken dat de komende 3 jaar steeds een eenmalige uitkering betaald zal worden. Daarmee wordt aan deze definitie voldaan. Uitvoercode 01644 recht eenmalige uitkering is opgenomen in de jaargrondslag PFZW (werkgevercode 55051) met waarde 5. De uitkering wordt dan geteld voor zo ver deze gebaseerd is op pensioengevende componenten. Net als bij de verhoging van de eindejaarsuitkering, geldt dat een werknemer in-dienst moet zijn op 1 december 2019 om recht te hebben op de eenmalige uitkering. Omdat dienstverbanden regelmatig om administratieve redenen worden beëindigd, wordt de eenmalige uitkering berekend over alle gekoppelde dienstverbanden indien minstens één dienstverband op 1 december 2019 in-dienst is. Als u deze uitkering bij enig dienstverband niet wilt betalen, dan geeft u bij dit dienstverband invoercode 01099 op met waarde 1. Denk eraan dat u dit doet met terugwerkende kracht naar 01-2019. Automatische herrekening Om de opbouw van de eindejaarsuitkering en de eenmalige uitkering correct te laten plaatsvinden, zullen wij een automatische herrekening uitvoeren voor alle medewerkers in uw CAO, zie reden 07 op uw mutatieverslag. CAO gemeenten 2019-12/26 Uitbreiding grondslag politiek verlof (change 1704578) Wanneer sprake is van politiek verlof (invoercode 02839 is vastgelegd met waarde 1 of 2), dan worden de vaste uitbetalingen van de medewerker op het ‘oude’ dienstverband tegengeboekt omdat de medewerker immers verloond wordt op zijn politieke functie. Tot halverwege 2019 gebeurde dit doordat we de betreffende uitvoercodes in de programmatuur hadden opgenomen. Inmiddels hebben we een grondslag politiek verlof gemaakt waarin de codes zijn opgenomen die tegengeboekt moeten worden. Op verzoek zijn daar de uitvoercodes bruto diversen 01330, 01331 en 01332 aan toegevoegd. Meer informatie [1] Gemald Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diverse grondslagen > Uc gr politiek verlof, werkgevercode 55200. 2019-12/27 Invoering IKB Rijk Voor medewerkers die de arbeidsvoorwaarden van de sector Rijkspersoneel volgen, is met ingang van 2020 sprake van de invoering van een Individueel KeuzeBudget (IKB), zie het betreffende onderwerp in deze release notes. 2019-12/28 Vooraankondiging: Nieuwe CAO SGO In het kader van de WNRA heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten besloten dat organisaties niet zijnde gemeentes die de CAR-UWO volgen, met ingang van 2020 niet langer aangesloten kunnen zijn bij de VNG. Bij wijze van vooraankondiging willen we u informeren dat we met ingang van 2020 hiervoor de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeenschappelijke Regelingen (SGO) in gebruik zullen nemen. In de release notes voor 2020-01 zullen we u hierover verder informeren. 2019-12/29 Uitkering burgemeester in november [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 5 november 2019 - Wij attenderen u gewoonlijk over de uitkering voor burgemeesters in onze release notes voor november. Aangezien dat in de release van november niet is gebeurd, informeren wij u nu via dit nieuwsbericht op Youforce. In het Georganiseerd Overleg burgemeesters van 19 juni 2008 is afgesproken dat de burgemeester ieder jaar een eenmalige uitkering van € 450,00 in de vorm van een eindejaarsuitkering ontvangt [1]. Bij de uitbetaling moet rekening worden gehouden met de in de circulaire genoemde uitgangspunten: De uitkering is een bruto bedrag. De aanspraak op de uitkering wordt per maand opgebouwd. Bij opbouw over minder dan 12 maanden (bijvoorbeeld bij uitdienst) vindt uitbetaling plaats naar rato van indienst. Bij gedeeltelijke doorbetaling van het salaris wegens bijvoorbeeld langdurige ziekte verandert de uitkering niet. De uitkering wordt niet toegekend aan de gewezen burgemeesters, die een wachtgeld of een werkloosheidsuitkering ontvangen. De uitkering wordt wel opgenomen in de berekeningsbasis voor eventuele toekomstige wachtgelden en overeenkomstige uitkeringen. De uitkering is pensioengevend. De uitkering geldt ook voor waarnemend burgemeesters. UW ACTIE Wij adviseren u te beoordelen of de uitkering van toepassing is en zo ja, deze variabel vast te leggen met een door u gekozen bruto diversen invoercode [2]. Denk hierbij ook aan het aanpassen van de tekst bij de uitvoercode. Vervolgens neemt u de bijbehorende uitvoercode op in Uitvoercodes in jaargrondslag ABP (werkgevercode 55056) zodat deze meetelt in de grondslag voor het jaarinkomen ABP. U kunt controleren of dit juist staat in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes. Denk eraan deze uitvoercode ook op te nemen in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Meer informatie [1] Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van BZK [2] Handleiding onderwerp Bruto componenten bij 3.2. 2019-12/30 Politiek verlof en eenmalige uitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 november 2019 - In periode 2019-10 is voor de sector Gemeenten een eenmalige uitkering berekend. In de specificaties van deze uitkering was aangegeven dat de uitkering niet gekort moest worden bij zieke medewerkers en medewerkers die met (gedeeltelijk) betaald of (gedeeltelijk) onbetaald verlof zijn. We hebben daarom bij de 8 kortings-/ verlofregelingen aangestuurd dat de uitkering niet gekort moest worden. We hebben voor medewerkers die elders een politieke functie aanvaard hebben, de uitkering wel gekort op grond van volgende overweging. Voor een dergelijke medewerker blijft zijn oorspronkelijk dienstverband 'slapend' in stand. De gedachte hierachter is dat hij te zijner tijd ook weer op dat dienstverband zal terugkeren vanuit de garantie die voor politiek verlof altijd bestond. In Payroll Gemal wordt dit gerealiseerd door het dienstverband weliswaar door te laten lopen maar het salaris en andere bruto posten tegen te boeken. De medewerker krijgt immers verloond vanuit bijvoorbeeld zijn wethouderschap en arbeidsvoorwaardelijk valt hij bijvoorbeeld ook eerder onder Rijkspersoneel. Daarnaast wordt een eenmalige uitkering vaak afgesproken ter compensatie van een 'salarisverhogingsloze' periode tussen twee cao's. Vanuit dat oogpunt zou de uitkering ook als 'salaris' tegengeboekt worden. De helpdesk VNG geeft aan dat deze situatie niet expliciet als uitzondering vermeld is en dat de uitkering bij politiek verlof daarom niet gekort hoeft te worden. U kunt indien gewenst daarom bij de betreffende medewerker met een bruto diversen code de eenmalige uitkering alsnog variabel met terugwerkende kracht vastleggen. 2019-12/31 Veiligheidsregio's: 75% garantie en levensloop [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 11 november 2019 - In de handleiding Gemal hebben we bij onderwerp 'FLO-reparatie 2018' een beschrijving opgenomen van de mogelijkheid om vanaf 2018 bij een medewerker met invoercode 02262 = 1 vast te leggen dat deze deelnemer is aan de FLO-overgangsregeling 2018 met 75%-netto berekening. Hierna treft u een beschrijving aan van de aanpassing op deze regeling voor 2019. 75%-regeling in het kort Stap-1: Uitgangspunt voor de berekening wordt bepaald door een voorgeschreven grondslag van salariscomponenten die we opgenomen hebben in grondslag (werkgevercode 55190). Stap 2: Hierover wordt een speciale berekeningsmethode toegepast om te komen tot een 100% netto dat we presenteren met uitvoercode 02048 net. ovgr FLO2018. Stap 3: Het resultaat van 75% keer het bedrag van uitvoercode 02048 is het 75% netto garantiebedrag waar de FLO'er in zijn verloning recht op heeft. Dit presenteren we niet afzonderlijk in een uitvoercode. Stap 4: Het 75%-bedrag vormt de input van de netto-bruto berekening. Stap 5: Om te komen tot het 75%-netto genereren we een kortingsbedrag dat we presenteren met uitvoercode 00966 korting FLO. Aanpassing op de 75%-regeling Als aanpassing op de regeling geldt dat de 75%-netto garantie (deels) gefinancierd moet worden met levensloop. U ontvangt van levensloop-uitvoerder Loyalis hiervoor de benodigde gegevens. Enerzijds een eventueel netto levensloop paarbedrag dat Loyalis rechtstreeks aan de FLO'er heeft uitbetaald en anderzijds een bruto levensloopbedrag. Zowel het netto als het bruto levensloopbedrag is 1/36e van het totale tegoed om zo 3 jaar te overbruggen. Daarnaast is het gewenst te monitoren wat het verschil is tussen het uitbetaalde bruto bedrag en het bruto levensloopbedrag. Netto spaarbedrag medewerker Het netto spaarbedrag heeft de FLO'er al rechtstreeks ontvangen van Loyalis. Het moet daarom in mindering worden gebracht op de berekening van het 75% netto garantiebedrag voordat dit gebruteerd wordt. We hebben het 100%-netto bedrag in uitvoercode 02048 maar het 75%-resultaat daarvan hebben we (nog) niet apart inzichtelijk. U moet met bestaande invoercode 00943 netto diversen 00943 het netto bedrag negatief vastleggen. Dit verlaagt dus indirect het 75%-bedrag. Bruto levensloopbedrag werkgever Het bruto levensloopbedrag wordt via Loyalis aan u als werkgever uitgekeerd. U legt dit bedrag vervolgens vast met de bestaande invoercode 01336 of 01307 (Opname levensloop). Deze extra bruto post zal er dus toe leiden dat het kortingsbedrag FLO groter wordt. Hierna treft u berekeningsvoorbeelden aan van situatie 75% netto, 75% netto met levensloop, en diezelfde situatie waarbij voor de medewerker inmiddels groene tabel wordt aangestuurd maar waarbij voor vaststelling nog wordt uitgegaan van witte tabel (zie 3 pdf-bladzijden). Voorbeeld 75 proc levensloop 3 varianten Overzicht uitputting Om de uitputting levensloop te monitoren, kunt u het uitbetaalde bruto afzetten tegen het van Loyalis ontvangen bruto levensloopbedrag. U kunt bijvoorbeeld een comprimeertotaal maken om het verschil te krijgen tussen uitbetaald bruto/loon loonheffing minus opnamen levensloop en een eigen cumulatie maken maar waarschijnlijk is het eenvoudiger om de betreffende gegevens in een spread-sheet-programma op te nemen. Zie bij wijze van voorbeeld onderstaand schema. periode netto garantie 100%  (uitvoercode 02048) netto garantie 75% netto bedrag mdw (invoercode 00943) uitbetaald bruto bruto levensloop wg (uitvoercode 02101) maand saldo (=F2-E2) cumulatief 2019-01 2894,10 2170,58 150,00 2498,82 1850,00 -648,82 -648,82 2019-02               2019-03               …. etc               2021-12               TOTAAL       2498,82 1850,00     CAO jeugdzorg 2019-12/32 Nieuwe CAO Onlangs is er een definitief akkoord gesloten voor een nieuwe CAO jeugdzorg. In dit akkoord is afgesproken dat er in december 2019 een eenmalige uitkering wordt betaald van € 800,00 naar rato van het dienstverband. Wij zijn momenteel in overleg met Jeugdzorg Nederland / Overlegtafel FBZ over de precieze parameters voor deze uitkering. Mits de parameters op tijd beschikbaar zijn, streven wij ernaar om de uitbetaling nog in december te laten plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte van de aanpassing en het moment waarop wij deze doorvoeren. CAO primair onderwijs 2019-12/33 Nog geen onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 22 november 2019 - De PO-Raad heeft ons geïnformeerd over het feit dat het niet lukt in 2019 een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe CAO PO. Daarom heeft de PO-Raad op 21 november een advies gegeven aan haar leden om toch te komen tot een eenzijdige aanpassing van de huidige eindejaarsuitkering in combinatie met een extra uitkering. Gistermiddag was hierover een bericht geplaatst op Youforce, dat we later weer verwijderd hebben; de PO-Raad heeft haar advies ingetrokken en hoopt nu binnen twee weken erop terug te komen; op dat moment stellen we vast wat de mogelijkheden zijn. CAO provincies 2019-12/34 Invoering IKB Rijk Voor medewerkers die de arbeidsvoorwaarden van de sector Rijkspersoneel volgen, is met ingang van 2020 sprake van de invoering van een Individueel KeuzeBudget (IKB), zie het betreffende onderwerp in deze release notes. CAO RGA 2019-12/35 Invoering IKB Rijk Voor medewerkers die de arbeidsvoorwaarden van de sector Rijkspersoneel volgen, is met ingang van 2020 sprake van de invoering van een Individueel KeuzeBudget (IKB), zie het betreffende onderwerp in deze release notes. 2019-12/36 Vooraankondiging: Nieuwe CAO SGO In het kader van de WNRA heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten besloten dat organisaties niet zijnde gemeentes die de CAR-UWO volgen, met ingang van 2020 niet langer aangesloten kunnen zijn bij de VNG. Bij wijze van vooraankondiging willen we u informeren dat we met ingang van 2020 hiervoor de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeenschappelijke Regelingen (SGO) in gebruik zullen nemen. In de release notes voor 2020-01 zullen we u hierover verder informeren. CAO rijkspersoneel 2019-12/37 Invoering Individueel KeuzeBudget - IKB Met ingang van 2020 is voor de sector Rijk [1] sprake van de invoering van een Individueel KeuzeBudget (IKB). Deze invoering leidt er onder andere toe dat de eindejaarsuitkering en de berekening en verwerking van vakantietoeslag ingrijpend gewijzigd worden. Voor bijna al onze werkgevers die van doen hebben met de arbeidsvoorwaarden sector Rijk, is echter afgesproken dat het IKB niet van toepassing is. Dit betreft de APPA-leden uit de decentrale overheid vertegenwoordigd door Burgemeesters en Wethouders bij de gemeenten, Commissaris van de Koning en Gedeputeerden bij Provincies, en Voorzitters en Leden Dagelijks Bestuur bij de Waterschappen. In de publicaties voor de bezoldiging politieke ambtsdragers is namelijk aangegeven dat de decentrale APPA-leden gezien de aard van hun functie niet in aanmerking komen voor deelname aan het IKB-systeem: zij handhaven ook hun oorspronkelijke vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering in de huidige vorm (8,3% eindejaarsuitkering plus opslag van 1,5% plus de uitkering van €450,00). Gezien de verschillende belangen hebben we de afweging gemaakt om de huidige vakantietoeslag en eindejaarsuitkering te handhaven ten behoeve van de APPA-leden decentrale overheid en het IKB niet op CAO-niveau in te richten. U kunt echter wel zelf deze inrichting tot stand brengen door op werkgeverniveau diverse aanpassingen zelf te doen. Aandachtspunten bij zelf inrichten Rijk IKB Om te komen tot het invoeren van het IKB zijn er eigenlijk diverse onderdelen van het proces: het inrichten en vastleggen van gegevens in HR Core. het inrichten en vastleggen van gegevens in Payroll Gemal. het inrichten en vastleggen van gegevens in Flex Benefits. U kunt zich voor de inrichting baseren bijvoorbeeld op de beschrijving die we voor diverse andere CAO's gemaakt hebben, zoals bijvoorbeeld voor de CAO energie- en nutsbedrijven sector GEO. Hierna treft u daarnaast nog enkele aandachtspunten aan wanneer u zelf de inrichting doet, dit is niet een uitputtende opsomming maar geeft enkele opvallende afwijkingen ten opzichte van andere IKB-systemen aan. Algemene grondslag IKB - bronnen De algemene systematiek van een persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget of een individueel keuzebudget is dat het (naar rato) maandsalaris al dan niet aangevuld met andere salariscomponenten, een grondslag vormt die vermenigvuldigd wordt met een percentage. Het resultaat hiervan vormt de maandelijkse opbouw die toegevoegd wordt aan een saldo: het budget van de medewerker. Voor de CAO rijkspersoneel bestaat het IKB van 16,37% voor de medewerker uit 3 bronnen: de vakantie-uitkering van 8%. de voormalige eindejaarsuitkering van 8,3%. de gekapitaliseerde waarde van de vervallen mobiliteitstoeslag en telewerkvergoeding van samen 0,07%. Probleem hierbij is dat de grondslag voor de vakantietoeslag voorheen bestond uit bezoldiging (= salaris + toelagen), en de grondslag voor eindejaarsuitkering uit salaris. Om hier toch vergelijkbare grootheden van te kunnen maken, is het de bedoeling dat de vakantietoeslag over de toelagen in vervolg afzonderlijk wordt berekend. Vakantietoeslag naar IKB Zoals aangegeven moeten de grondslag vakantietoeslag en eindejaarsuitkering aan elkaar gelijk zijn en moet de vakantietoeslag over de toelagen afzonderlijk berekend en betaald worden. De grondslag vakantietoeslag bestaat uit uitvoercodes die we in de regel voor salaris definiëren plus diverse uitvoercodes voor toelagen. U kunt terugzien welke uitvoercodes in de grondslag vakantietoeslag tellen in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag of op uw overzicht specificatie productiegegevens bij werkgevercode 56001. U moet deze grondslag vakantietoeslag bij de invoering van IKB in 2020 gelijkmaken aan de grondslag voor eindejaarsuitkering. U kunt terugzien welke uitvoercodes in de grondslag eindejaarsuitkering tellen in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen of op uw overzicht specificatie productiegegevens bij werkgevercode 55135. Dat wil zeggen dat u de uitvoercodes voor toelagen uit de grondslag eindejaarsuitkering moet verwijderen. Tegelijkertijd moet over de toelagen ook VT berekend worden. We kennen in Payroll Gemal maar één vakantietoeslag-regeling dus in dit geval kunt u gebruik maken van een (eindejaars-)uitkeringsregeling om de VT over de toelagen te laten berekenen. U kunt hiervoor gebruik maken van bijvoorbeeld eindejaarsuitkeringsregeling 3. U legt hier de specificaties vast en u legt ook de uitvoercodes voor toelagen vast die u verwijderd heeft uit de grondslag vakantietoeslag. Als percentage legt u vast 8%; bij de medewerker legt u vast bijvoorbeeld invoercode 01099 met waarde 0,07. Hierdoor wordt wanneer u een toelage uitbetaalt op één van de uitvoercodes die u in de grondslag EJU-3 heeft vastgelegd, 8% vakantietoeslag uitbetaald. U moet dan ook de tekst van uitvoercode 01099 aanpassen in "VT over toelage". VT en ABP Wanneer de vakantietoeslag wordt doorgesluisd naar het IKB, verdwijnt het recht VT van uitvoercode 01618 maar pas nadat dit voor pensioengevendheid heeft meegeteld. Omdat het deel van de VT over toelagen afzonderlijk berekend en gepresenteerd wordt via bijvoorbeeld eindejaarsuitkering 3, moet u het recht hiervan (uitvoercode 01644) opnemen in de grondslag pensioenfonds ABP (werkgevercode 55053). Vakantietoeslag 2019 / 2020 De opbouw van de VT gebeurt met ingang van 2020 op kalenderjaarbasis, dus van januari t/m december in plaats van juni t/m mei. Het opgebouwde en gereserveerde bedrag aan vakantietoeslag van juni 2019 t/m december 2019 moet in 2020 ter beschikking komen van de medewerker. U kunt het in 2019-06 t/m 2019-12 opgebouwde recht VT zolang 'parkeren' in bijvoorbeeld IKB-3 en in 2020 aan dit budget als maand van uitbetaling periode 05 vastleggen (en dat het een bruto bedrag betreft werkgevercode 03626 = 1). Eindejaarsuitkering / gekapitaliseerde toeslag Het bedrag dat de werknemer voorheen onder de noemer ‘eindejaarsuitkering' (EJU) ontving, moet vanaf 2020 opgenomen als 8,3% onderdeel van het Individueel KeuzeBudget. Hiermee komt de eindejaarsuitkering te vervallen. U verwijdert per 2020-01 de betreffende werkgevergegevens in Gemal Direct Inrichting. Ook de gekapitaliseerde waarde van de vervallen mobiliteitstoeslag en telewerkvergoeding van 0,07% moet in IKB-1 worden opgenomen. U definieert eerst het budget in Gemal Direct Inrichting  bij Werkgevergegevens > Persoonlijk Budget > Definitie budget 1. Op werkgeverniveau legt u het percentage IKB vast. U doet dit in bij Werkgevergegevens > Persoonlijk Budget > Percentage Budgetten bij Perc opb.pers.budg 1. U legt volgnummer 1 vast en als percentage 8,3% + 0,07% = 8,37%. Als bijbehorende grondslag legt u bij Uc grpers.budget 1 de uitvoercodes voor salaris vast die voorheen ook bij eindejaarsuitkering 1 had vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat de percentages worden toegepast, legt u vast bij de medewerker invoercode 02600 met de waarde (volgnummer) 1. Alternatieve aansturing Doordat u bij de medewerkers door het vastleggen van de invoercodes 02600 alleen verwijst naar het percentage zoals vastgelegd, hoeft u bijvoorbeeld bij een volgende CAO-afspraak ook alleen maar het percentage op werkgeverniveau aan te passen. U kunt er echter ook voor kiezen om de aansturing zelf helemaal op werknemerniveau in te richten. In dat geval kunt u bij de medewerker het betreffende percentage vastleggen met invoercode 02602. Dit percentage wordt dan toegepast in plaats van het percentage op werkgeverniveau. Kiest u hiervoor, dan hoeft u uiteraard ook niet meer invoercode 02600 vast te leggen. Eindejaarsuitkering 2019 Het eindejaarsuitkeringsjaar loopt voor CAO rijkspersoneel van december t/m november. Het opgebouwde en gereserveerde bedrag aan eindejaarsuitkering van december 2019 moet in 2020 ter beschikking komen van de medewerker. U kunt dit op vergelijkbare manier tot stand brengen als de uitbetaling van VT 2019. Meer informatie [1] Code CAO = 10 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). CAO sector ambulancezorg 2019-12/38 Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering (change 1778379) Per 2019-01 zijn de bedragen voor de bijdrage ziektekostenverzekering in de CAO sector ambulancezorg gewijzigd. In Payroll Gemal hebben wij deze aanpassing destijds niet opgemerkt. In periode 12 zijn de bedragen bij werkgevercode 25819 en 25820 alsnog met terugwerkende kracht aangepast. De bedragen worden in Payroll Gemal berekend via eindejaarsuitkeringsregeling 5. Voor werknemers die geen recht op de werkgeversbijdrage zijn door u aangemerkt met invoercode 01241 waarde 0,01 (blokkade). De berekening van het 'lage' standaardbedrag (werkgevercode 25819) wordt automatisch door Payroll Gemal berekend, voor zover deze is vastgelegd onder CAO-code 04 en invoercode 01241 niet is vastgelegd of als deze is vastgelegd met waarde 0,03. Als waarde 0,04 is vastgelegd wordt het hogere bedrag (werkgevercode 25820) toegepast. Automatische herrekening In periode 12 wordt voor werknemers met de CAO-code 04 een auotmatische herrekening uitgevoerd, zie reden 06 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.. CAO VVT 2019-12/39 Nieuwe CAO [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 12 november 2019 - De programma-update is geïmplementeerd. U kunt uw salarisproductie voor november afroepen. Denkt u er aan dat u een herrekening aanstuurt vanaf december 2018, zoals aangegeven in het bericht van 7 november. Het blijkt dat de afwijkende eindejaarsuitkering niet is aangepast. De afwijkende eindejaarsuitkering is 1,5% lager dan de reguliere uitkering en wordt toegepast bij een selecte groep medewerkers. Het gaat om werknemers die op 1 januari 2008 in-dienst waren bij een thuiszorgorganisatie en er voor hebben gekozen om jaarlijks een deel van hun eindejaarsuitkering om te zetten in vakantie-uren. Wij zullen dit percentage in december-release updaten. In het geval dat u dit verlaagde percentage toepast bij uw medewerkers dan kunt u hier op twee manieren mee omgaan: U past het percentage op werkgevercode 25025 in uw novemberproductie aan naar 6.830%. Denkt u er om dat u eerst TWK aan selecteert en TWK periode 12-2018 (vierwekenverloning 13-2018) kiest. U kunt de verhoogde uitkering dan direct in november betalen. In dat geval dient u de werkgevercode in de decemberproductie weer op C niveau te zetten, om gebruik te maken van toekomstige CAO ondersteuning. U betaalt aan deze groep de verhoogde uitkering in december. In de decemberproductie dient u de betreffende werknemers dan te herrekenen vanaf 12-2018 (vierwekenverloning 13-2018) of u voert opnieuw een collectieve herrekening uit vanaf genoemde periode. 11 november 2019 - Werkgeversvereniging Actiz en de bonden hebben reeds besloten dat ook alle werknemers uit-dienst vanaf december 2018 recht hebben op de verhoogde eindejaarsuitkering over de periode dat zij in-dienst zijn geweest. Wij verwerken momenteel deze laatste aanpassing in de CAO ondersteuning en verwachten morgen de programma-update vrij te geven. Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 7 november 2019 - Onlangs heeft werkgeversvereniging Actiz aangegeven dat de onderhandelingen voor de nieuwe CAO VVT in een dermate vergevorderd stadium zijn, dat de verhoging van de eindejaarsuitkering uitbetaald kan worden conform het onderhandelaarsakkoord. Wij streven ernaar uiterlijk begin volgende week een aanpassing in Payroll Gemal door te voeren, waardoor deze uitbetaling nog in november kan plaatsvinden. Wij adviseren u dan ook om nog geen salarisproductie voor november af te roepen als u onder de CAO VVT valt. In het nieuwe akkoord is afgesproken dat de structurele eindejaarsuitkering met terugwerkende kracht tot december 2018 wordt verhoogd naar 8,33%. Wij zullen dit percentage aanpassen op werkgevercode 25011. Tevens passen wij de minimum eindejaarsuitkering aan naar € 2060,49. Dit betreft 8,33% van het jaarsalaris op basis van inpasnummer 12, conform artikel 3.9.4 van de CAO. Omdat de eindejaarsuitkering met terugwerkende kracht tot 2018 wordt verhoogd, dient u zelf een herrekening uit te voeren. Wij willen u daar met dit bericht tijdig over informeren. Wij laten u weten via een update van dit bericht wanneer wij de wijzigingen in Payroll Gemal hebben opgenomen, zodat u de salarisproductie en de herrekening kunt afroepen. U dient dan het onderstaande te doen. Uw actie Om de eindejaarsuitkering correct te kunnen opbouwen, dient u een collectieve herrekening uit te voeren vanaf 12-2018. U doet dit door werkgevercode 99221 Beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 12. U geeft deze code op met ingangsdatum 201812 (bij vierwekenverloning waarde 13 en 201813). Let op: door een herrekening kunnen er (kleine) verschillen ontstaan. Dit komt doordat onze programmatuur en berekeningen continu worden verbeterd. Actiz en de vakbonden zijn nog in overleg over een eventuele nabetaling van de verhoogde eindejaarsuitkering aan werknemers die uit-dienst zijn getreden vóór november 2019. Wij vinden het belangrijk dat u de gewijzigde uitkering direct in november aan uw medewerkers kunt uitbetalen. Daarom zullen wij een extra aanpassing doorvoeren voor alle medewerkers die in-dienst zijn. Dit houdt in dat als tenminste één dienstverband van uw medewerker in-dienst is op 1 november 2019, dat voor alle dienstverbanden de verhoging eindejaarsuitkering wordt nabetaald. Als u deze nabetaling wilt blokkeren voor een specifiek dienstverband, dan kunt u de herrekening van dat dienstverband blokkeren door invoercode 02475 Beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 99. Een eventuele nabetaling aan medewerkers uit-dienst zal in december worden toegevoegd. Uitzondering werkgevers aangesloten bij ZorgThuisNL Werkgeversvereniging ZorgThuisNL is niet akkoord met de CAO. Als u aangesloten bent bij ZorgThuisNL en niet bij Actiz, dan bent u niet verplicht om de wijzigingen uit het onderhandelingsakkoord uit te voeren, totdat de CAO algemeen verbindend wordt verklaard. In onze CAO ondersteuning voeren wij de wijzigingen door zoals vastgelegd in het akkoord. Hieronder vindt u een instructie om de wijzigingen tegen te houden indien u deze niet wenst: U gaat in Payroll Gemal Direct naar Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 1. Hier klikt u op TWK aan (rechtsonder in het scherm). U kiest periode 201812 (bij vierwekenverloning 201813). Vervolgens legt u werkgevercode 25011 Percentage eindejaarsuitkering 1 vast met waarde 7.400 en werkgevercode 25012 Jaarminimum eindejaarsuitkering 1 met waarde 1830.44. Let op: als u kiest voor deze handelswijze, dan heeft u vanaf 2020 niet meer de mogelijkheid om het percentage over december 2018 wederom te wijzigen. U zult een eventuele nabetaling eindejaarsuitkering over deze periode dan zelf moeten berekenen. Dat is het geval als de CAO algemeen verbindend wordt verklaard. Ook wijkt u hiermee af van de CAO ondersteuning. Dat betekent dat u ook bij volgende wijzigingen zelf het percentage eindejaarsuitkering moet onderhouden. CAO VVT 2019-12/40 Nieuwe CAO - Afwijkende eindejaarsuitkering In de nieuwe CAO VVT is afgesproken dat de eindejaarsuitkering met terugwerkende kracht naar 12-2018 (vierwekenverloning 13-2018) wordt verhoogd naar 8,33%. Deze aanpassing is in een tussentijdse aanpassing op 12 november 2019 vrijgegeven. Voor details zie het vorige onderwerp in deze release notes. De afwijkende eindejaarsuitkering is 1,5% lager dan de reguliere uitkering en wordt toegepast bij een selecte groep medewerkers. Het gaat om werknemers die op 1 januari 2008 in-dienst waren bij een thuiszorgorganisatie en er voor hebben gekozen om jaarlijks een deel van hun eindejaarsuitkering om te zetten in vakantie-uren. U herkent deze medewerkers aan het feit dat u invoercode 02642 Afwijkend percentage uitkering 1 heeft vastgelegd met waarde 1 (0,01). Uw actie Het afwijkende percentage eindejaarsuitkering komt op 6,83% en is vastgelegd op werkgevercode 25025. Het blijkt dat in de tussentijdse aanpassing dit niet is aangepast. Wij hebben u hier in de berichtgeving op 12 november op gewezen. Wij hebben u toen twee mogelijkheden aangereikt om hier mee om te gaan. Afhankelijk van de optie die u in november heeft gekozen, dient u in december actie te ondernemen: Als u in november het percentage zelf met terugwerkende kracht heeft opgegeven, zodat u in november direct de verhoogde eindejaarsuitkering aan deze doelgroep kon betalen, dan dient u in december met terugwerkende kracht tot 12-2018 (vierwekenverloning 13-2018) de waarde op werkgevercode 25025 op W-niveau te schonen. U valt dan weer terug op onze CAO-ondersteuning. Als u in november niets heeft gedaan, dan is het percentage met ingang van periode 12 automatisch en met terugwerkende kracht bijgewerkt. Om de uitbetaling van de verhoogde eindejaarsuitkering te realiseren, dient u de betreffende medewerkers te herrekenen vanaf 12-2018 (vierwekenverloning 13-2018). U doet dat door invoercode 02475 Beginperiode herrekening vast te leggen met de waarde 201812 (of 201813). CAO waterschappen 2019-12/41 Invoering IKB Rijk Voor medewerkers die de arbeidsvoorwaarden van de sector Rijkspersoneel volgen, is met ingang van 2020 sprake van de invoering van een Individueel KeuzeBudget (IKB), zie het betreffende onderwerp in deze release notes. CAO zorgverzekeraars 2019-12/42 CAO-ondersteuning opnieuw geactiveerd Sinds 2010 is er geen CAO-ondersteuning geboden voor de CAO zorgverzekeraars, omdat het klantenbestand in Payroll Gemal te klein was voor een dergelijke ondersteuning. Per 2020 mag Visma | Raet een nieuwe klant verwelkomen, waardoor CAO-ondersteuning in deze sector weer mogelijk wordt. De CAO-ondersteuning is met terugwerkende kracht tot 01-2019 geactualiseerd. Ook is het hoofdstuk over de CAO ondersteuning in de Payroll Gemal handleiding bijgewerkt naar de actuele situatie. Werkgevers die onder de CAO zorgverzekeraars vallen, kunnen zich vrijwillig aansluiten bij pensioenfonds SBZ. Met de huidige functionaliteit in Payroll Gemal is het nog niet mogelijk om te premieberekening voor dit fonds correct uit te voeren. Wij verwachten deze in het eerste kwartaal van 2020 op te leveren. De aansturing zal dan plaatsvinden via een regeling Premie diverse verzekeringen (VRZ-regelingen). Let op: de oude inrichting voor Pensioenfonds Zorgverzekeraars kan niet meer gebruikt worden. Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2019-12/43 Vaste componenten vanaf peildatum vorig jaar Voor een medewerker die in de loop van het jaar een wijziging krijgt van vaste, pensioengevende componenten met terugwerkende kracht tot de peildatum, maken we uitvoercode 02231 ABP stat.verschil aan. Deze uitvoercode wordt meegenomen bij de vaststelling van het jaarinkomen volgend jaar. Waarom Er zijn situaties waarbij voor een medewerker sprake is van een wijziging met TWK tot de peildatum vórig jaar. Dit werd nog niet automatisch ondersteund. Hoe Met ingang van periode 12 wordt in deze situatie het betreffende component opgenomen in de nieuwe uitvoercode 02232 met als standaard tekst ABP versch.vrgjr. De werking van deze uitvoercode is verder hetzelfde als die van uitvoercode 02231. Voor het narekenen van het jaarinkomen ABP, wordt wanneer er sprake was van een dergelijke situatie, de waarde die meegeteld heeft voor dat jaarinkomen gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 02432 ABP vaste vr-vrgjr. In de handleiding is bij onderwerp ABP, pensioenfonds bij onderdeel 4.1 een schematisch voorbeeld opgenomen. Pensioenfonds PFZW 2019-12/44 Berekening pensioenpremie gestopt in uitzonderlijke situatie (change 1771211) Melding Er zijn enkele klanten die gemeld hebben dat bij een enkele werknemer de pensioenpremie vanaf juli niet meer wordt berekend zonder dat voor die werknemer mutaties zijn vastgelegd. Uit onderzoek is gebleken dat dit onbedoeld werd veroorzaakt na een programma-aanpassing. In het geval dat op werkgeverniveau werkgevercode 03312 Afwijkende normuren niet is vastgelegd, maar bij de werknemer wel invoercode 02480 Code normuren fulltime per periode is opgegeven gaat het na de programma-aanpassing fout (invoercode 02480 verwijst namelijk naar werkgevercode 03312). Uw actie Als u inmiddels zelf met invoercode 01151 Pensioenpremie correcties heeft gedaan bij de betreffende werknemer, dat kunt/moet u bij deze werknemer invoercode 02480 met terugwerkende kracht vanaf 2019-01 op nul zetten en tevens de door u gedane correctie met invoercode 01151 weer ongedaan maken (nulmutatie voor alle betreffende periodes). Als u zelf nog geen correcties heeft uitgevoerd, dan moet u zelf bij de betreffende werknemer(s) invoercode 02480 op nul zetten (met TWK vanaf 01-01 2019 of als de persoon later in dienst is gekomen vanaf de datum in-dienst). 2019-12/45 UPA correctieberichten [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 11 november 2019 - De herstelactie van vrijdag 8 november is afgerond. Het correctiebericht ziet u in het UPA-portaal. Na uw controle kunt u deze inzenden. De ontbrekende perioden worden bij PFZW dan aangevuld. NB: door een presentatiefout lijkt het alsof er meerdere berichten zijn. Dit is niet het geval. We werken aan een oplossing hiervoor. 7 november 2019 - Voor de betreffende klanten gaan we de foutieve UPA-aanleveringen over 2018 herstellen. Dit doen we door een synchronisatie UPA over voorgaand jaar voor deze klanten uit te voeren. U hoeft hier niets voor te doen. In het UPA-portaal zullen de herstelde aanleveringen zichtbaar zijn. Na uw controle kunt u deze inzenden. Wij verwachten de herstelactie komende vrijdagmiddag af te ronden. 5 november 2019 - PFZW heeft aan meerdere klanten gemeld dat na het verwerken van de UPA-aanlevering van augustus bij werknemers de regelingsgegevens ontbreken. Uit een eerste onderzoek lijkt dit voor te komen bij werknemers voor wie in de augustus productie een herrekening over het vorig jaar is uitgevoerd. De UPA-aanlevering is hierbij door Payroll Gemal onvolledig gedaan. Ook zijn er in een enkele geval correctieberichten over 2017 aangemaakt. Als er voor u momenteel nog correctieberichten over voorgaand jaar klaarstaan in de portal, dan verzoeken wij u om deze tot nader order nog niet in te sturen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk nader informeren hoe dit kan worden gecorrigeerd. Automatische herrekeningen 2019-12/46 Vermelding automatische herrekening op mutatieverslag Op uw mutatieverslag vindt u de volgende volgnummers van herrekeningsredenen die wij voor u uitvoeren in deze periode:   reden onderwerp 02 Zwangerschapsuitkering en ZW uitkering in combinatie met WGA uitkering (change 1685631) 03 CAO bibliotheken - Aanpassing salarisregeling n.a.v. minimumloon per 07-2019 04 Herberekening op uitvoercode 01111 (change 1737736) 05 Verschil tussen controleoverzicht loonaangifte en loonaangifte i.v.m. nieuwe codes SV (change 1765377) 06 CAO sector ambulancezorg - Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering (change 1778379) 07 CAO gehandicaptenzorg - Akkoord nieuwe CAO 08 VRZ-regeling (change 1740782) 09 Bedragen jeugd-LIV (change 1768687)   Werknemer- en werkgevergegevens 2019-12/47 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes   invoercode omschrijving 02170 code tarief WW Awf 02294 indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst 02474 indicatie oproepovereenkomst Gewijzigde invoercodes   invoercode  nieuwe omschrijving 02259 indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Nieuwe uitvoercodes   uitvoercode omschrijving 00985 loondoorbet ziek 00986 WW/Wachtgeld 02301 blok factor bezet 02339 grsl WW hoog 02340 afdr WW hoog 02341 grsl WW laag 02342 afdr WW laag 02343 grsl WW herzien 02344 afdr WW herzien 02345 afdr WW uitk Vervallen uitvoercodes per 2020 uitvoercode omschrijving 02776 cum. premie WW   2019-12/48 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercode   werkgevercode omschrijving 07006 CAO code payrolling 55107 uitvoercodes in grondslag samenloopberekening WW premie Vervallen werkgevercodes werkgevercode omschrijving 10506 SPS code afroep 31400 afroep staat sal. soc. lasten tbv werkelijkheid 99261 code afroep jaarwerk 99262 jaarwerk afroep selectief           Publishing Date : 12/2/2019
Volledig artikel weergeven
26-11-2019 21:04 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1643 Weergaven
Hier vindt u de release notes Payroll Gemal en de overige publicaties die voor periode 2019-12 van toepassing zijn.
Volledig artikel weergeven
21-11-2019 13:59 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1747 Weergaven
Van eindejaarsproductie naar correctieproductie Zoals aangekondigd in de release notes van periode 06 en 09 gaat u met ingang van deze jaarovergang niet meer gebruikmaken van eindejaarsproducties maar van een aanvullende correctieproductie (ACP). Hierna leggen wij uit wat dit inhoud voor de aanlevering van mutaties en de verwerking daarvan en tevens hoe u de ACP voor de jaarovergang kunt afroepen. Nieuw begrip ACP 12 De eindejaarsproducties zijn vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 hierna te noemen ACP 12 (voor vierwekenverloning ACP 13) om het gebruikersgemak en begrijpelijkheid van Payroll Gemal te verbeteren, het ontsluiten van de data makkelijker te maken en om in de toekomst de interfacemogelijkheden te vergroten met bijvoorbeeld API’s (Application Programming Interfaces). De functionaliteit om in eindejaarsproducties nog met terugwerkende kracht berekeningen over het vorig fiscaal uit te voeren is ook mogelijk met een ACP 12. Ook kunt u in een ACP 12 werkgevermutaties opgeven. Vast en variabel Bij de vaste (stam) mutaties is de verwerking hetzelfde. Eenmalige (variabele) mutaties werden in een eindejaarsproductie (EJP) anders verwerkt als in een ACP 12: bij een eindejaarsproductie zijn ze vervangend en bij een ACP 12 zijn ze aanvullend. Als werkgevercode 99239 Speciale verwerking eenmalige mutaties wordt opgegeven worden de eenmalige (variabele) mutaties als vervangend verwerkt. Voorbeeld SAL 12 EJP ACP ACP 12 (speciaal) Toelage 1 (eenmalig) 100 euro 300 euro 300 euro 300 euro Uitbetaling 100 euro 200 euro 300 euro 200 euro Uitbetaling totaal 300 euro 400 euro 300 euro Toelage 2 (eenmalig) 100 euro 50 euro 50 euro 50 euro Uitbetaling 100 euro -50 euro 50 euro -50 euro Uitbetaling totaal 50 euro 150 euro 50 euro Verwerking mutatiebestand Aangezien wij voor de komende jaarovergang de wijze van de EJP in onze HR-systemen niet aanpassen kunt u als vanouds een 13e, 14e en eventueel een 15e periode initiëren. Bij het afroepen van een correctieproductie in Gemal Direct Inrichting of Integratie (de keuze ‘Eindejaarsproductie’ is niet meer beschikbaar) worden dan een aantal afleidingen gedaan. HR-bestanden in de vorm van SBFT- en EHRM-bestanden Een eindejaarsbestand uit HR Core Beaufort (SBFT-bestand) en van zelf programmerende klanten (EHRM-bestand) is te herkennen aan 'EJD' in de bestandsnaam. Bijvoorbeeld 'SBFT334923602EJD201914.xml' of 'EHRM000012345EJD201913.xml'. Indien zo'n EJD-bestand wordt geleverd aan de module Inrichting, dan wordt het eerst omgezet naar een bestand voor een correctieproductie. Tevens worden de volgend werkgevercodes gegenereerd voor instelling 1: werkgevercode 99231 wordt waarde 2 (aanvullende correctieproductie). werkgevercode 99232 wordt waarde 1 (automatische herrekening aanvullende correctieproductie). werkgevercode 99239 wordt waarde 1 (speciale verwerking eenmalige mutaties). Let op: deze werkgevercodes niet aanpassen. Gemal Direct Integratie, HR Core Education / externe HR-systemen Eindejaarsbestanden hebben allemaal een productieperiode 13, 14 of 15 in de header (eerste record in het geval van SAP en HR Core Education) van het bestand dan wel in elk opgenomen record (Oracle / Peoplesoft, WIG). Indien zo'n EJD-bestand wordt geleverd aan de module Integratie, dan wordt deze omgezet naar een bestand voor een correctieproductie. Tevens worden de volgend werkgevercodes gegenereerd voor instelling 1: werkgevercode 99231 wordt waarde 2 (aanvullende correctieproductie). werkgevercode 99232 wordt waarde 1 (automatische herrekening aanvullende correctieproductie). werkgevercode 99239 wordt waarde 1 (speciale verwerking eenmalige mutaties). Let op: Deze werkgevercodes niet aanpassen. Bij een 2e ACP 12 (bijvoorbeeld de 14e run in HR Core Education) krijgt u bij afroep van de nieuwe productie de vraag ‘alle mutaties opnemen Ja of Nee'. Wanneer u ‘Ja’ kiest, worden ook de mutaties meegenomen van de eerste ACP 12 die al verwerkt zijn. Kiest u ‘Nee’, dan worden alleen de nieuwe (laatst aangeleverde) mutaties meegenomen. Denk er ook aan om hierbij telkens het volgnummer zending op te hogen. Afroepen aanvullende correctieproductie (ACP) 12 Na de salarisproductie van periode 12 is het mogelijk om een ACP 12 af te roepen. Ook als de salarisproductie van periode 01 van het nieuwe jaar al is afgeroepen is het mogelijk om een ACP 12 af te roepen (tot en met 31 januari of de laatste dag van de productiemaand 01 als deze eerder valt). Let op: als de salarisproductie periode 01 al is afgeroepen dan moet u bij de ACP 12 in Gemal Direct Inrichting de Productieperiode handmatig op 201912  zetten (201913 bij vierwekenverloning). Volg de volgende stappen om een ACP 12 af te roepen in Gemal Direct Inrichting. Wij gaan ervan uit dat het eindejaarsbestand vanuit uw HR-systeem aan de module Inrichting is aangeleverd. Kies in Gemal Direct Inrichting bij Selecteren werkgever / productie voor Correctieproductie. Vul bij Productieperiode 2019-12 in. Klik onderaan op Akkoord. U kunt nu eventueel nog werkgevergegevens aanpassen. Als dit niet nodig is, gaat u naar de volgende stap. Ga naar het scherm Aanleveren productie > Afroep instellingsnummer 0001. De Code correctieproductie (werkgevercode 99231) is gevuld met waarde 2 (aanvullende correctieproductie). De code Autom. herrekening aanv. correctieproductie (werkgevercode 99232) is gevuld met de waarde 1 (automatische herrekening). De code Speciale verwerking eenmalige mutaties (werkgevercode 99239) is gevuld met de waarde 1 (speciale verwerking eenmalige mutaties). Bij Betaaldatum (werkgevercode 99211) vult u per instelling waarvoor mutaties zijn aangeleverd, de gewenste betaaldatum in.  Klik onderaan op Opslaan. Ga naar het scherm Aanleveren productie > Zenden en vul een Volgnummer zending in. Klik onderaan op Akkoord. Vervolgens krijgt u de melding dat het zenden goed is gegaan. Als u nog niet tevreden bent met de berekeningsresultaten uit een ACP 12 of u bent een mutatie vergeten, kunt u nogmaals deze afroepen met daarin de gewenste mutatie(s). U kunt een ACP 12 meerdere keren afroepen totdat u van mening bent dat het 'jaarwerk' voltooid is. U hoeft niet met een code aan te geven dat het 'jaarwerk' nu definitief is. Overzichten en resultaten ACP 12 Algemeen Zowel de eindejaarsproductie als de ACP 12 zijn in feite een herrekening van periode 12. Bij een ACP 12 worden de resultaten ook echt gepresenteerd als een herrekening. De soort productie is bij een ACP 12 anders en dat is terug te vinden in o.a. het kavelnummer. In het Salarisdossier zijn de overzichten terug te vinden bij de ‘Soort productie’ = correctie (EJD stonden onder de Soort productie’ = salaris. Terugkoppeling uitvoercodes (1917-bestand) Het 1917-bestand dat wordt aangemaakt in een ACP 12 heeft maximaal 12 periodes. De resultaten van de mutaties in een ACP 12 worden in de periode 12 geteld. De resultaten van een zogenaamde EJP-verwerking zijn niet meer apart zichtbaar. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de achterliggende systemen waarin deze worden ingelezen. Zoals bijvoorbeeld de Beaufort module PKB en bij het aanmaken van journaalposten. In de HR Core Beaufort release van 2020-01 wordt in het scherm 'Import resultaten salarisverwerker' de selectiemogelijkheden voor het importeren van JWP- bestanden verwijderd. HR Core Education heeft het Risicofonds geïnformeerd over een latere aanlevering van december 2019, omdat december voortaan wordt bijgewerkt door aanvullende correctieproducties en daardoor later zijn eindstand zal bereiken. Afdrachten De afdrachten worden in de ACP 12 correct aangemaakt. Echter positieve afdrachten komen in de Betaal Manager i.p.v de vorige afdrachten van die periode. Van negatieve afdrachten wordt geen betaalopdracht aangemaakt. Het is dan ook raadzaam om na de laatste ACP 12 van die periode een Synchroniseren RBM afdrachtbetalingen af te roepen. APG gegevensuitwisseling U dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand uw gegevens te verzenden naar APG. Uw gegevens van de decemberproductie dient u uiterlijk maandag 6 januari 2020 te verzenden naar APG. Voor uw ACP 12 geldt dat deze uiterlijk vrijdag 31 januari 2020 verzonden moeten zijn. Let op: na iedere ACP 12 volgt een ABP-levering. Deze moet u niet inzenden. U moet pas inzenden als alle correcties van december zijn afgerond. De bestanden van periode 01 die nog niet verzonden zijn naar APG, kunt u dan nog wel verzenden. UPA gegevensuitwisseling Uw UPA-aangiftebericht moet u zoals gebruikelijk insturen vóór de 10e van de maand. Waarschijnlijk heeft u op deze datum in januari nog niet al uw producties afgeroepen over het oude jaar. Het is echter voor de facturatie vanuit PFZW belangrijk dat u toch uw aangiftebericht voor deze deadline instuurt. De UPA aangiften die n.a.v. de ACP 12 ontstaan, worden automatisch met de februari levering in 2020 verzonden. Loonaangifte De loonaangifte over december moet u laten staan tot eind januari. De loonaangifte wordt namelijk na iedere ACP 12 bijgewerkt. Wanneer de correcties op december zijn afgerond, kunt u deze inzenden. Jaarwerkproducten via speciale productie Het vervaardigen van de jaarwerkoverzichten en bestanden dient u nu af te roepen in een speciale productie. Dit heeft als groot voordeel dat deze het hele jaar af te roepen zijn. Let op: het betreft een speciale productie over vorig jaar. In Gemal Direct Inrichting is een apart scherm Jaarwerk gemaakt met alle jaarwerkoverzichten en/of bestanden. Door deze aan te vinken worden er afroepmutaties aangemaakt. Uiteraard blijft het mogelijk om overzichten en/of bestanden ook op de standaard manier af te roepen. Scherm Jaarwerk met af te roepen overzichten en bestanden  9906 - Jaaropgave werknemers exclusief tussentijdse 9907 - Jaaropgave werknemers inclusief tussentijdse 4801 - Individuele loonstaat 4802 - Loonstaat in csv-formaat 9904 - Verzamelloonstaat 1501 - Overzicht vaste personeelsgegevens 3902 - Personeel niet in loondienst, IB47 aangiftebestand 3301 - Controle-overzicht loonaangifte 3302 - Controle-overzicht loonaangifte (historisch) 0204 - Synchronisatie Loonaangifte inclusief eindheffing werkkosten 6204 - Synchroniseren RBM afdrachtbetalingen t.b.v. de eindheffing werkkosten 0601 - Resultatenoverzicht 1 0602 - Resultatenoverzicht 1 cumulatief 0603 - Resultatenoverzicht 2 0604 - Resultatenoverzicht 2 cumulatief 0605 - Resultatenoverzicht CSV-bestand 3701 - Journaalpost 1 - Overzicht 4703 - Journaalpost 1 - Via Youforce 4713 - Journaalpost 1 - CSV 3801 - Journaalpost 2 - Overzicht 4704 - Journaalpost 2 - Via Youforce 4714 - Journaalpost 2 - CSV 4705 - Journaalpost FAP 9908 - Statistiek personeelssterkte, overzicht 9909 - Statistiek personeelssterkte, bestand via Youforce 9913 - Staat salarissen sociale lasten tbv werkelijkheid 9917 - Jaaroverzicht vakbondscontributie ACP/NPB 9400 - Matrix werking uitvoercodes Jaaropgaven Het vervaardigen van de (RSM) jaaropgaven is nu al mogelijk in een speciale productie met lijstnummer 9906 Jaaropgave werknemers exclusief tussentijdse. Voor alle registratienummers wordt er dan een jaaropgave aangemaakt, behalve als er al in het jaar waarover de jaaropgaven worden afgeroepen al een tussentijdse jaaropgave is aangemaakt voor dat registratienummer. De keuze is uitgebreid met de keuze om voor alle registratienummers een jaaropgave aan te maken (lijstnummer 9907 Jaaropgave werknemers inclusief tussentijdse), ongeacht of er een tussentijdse jaaropgave is aangemaakt. Met een ACP 12 kunt u nog wijzigingen doorvoeren in de inrichting van de jaaropgave voordat u de jaaropgaven afroept in een speciale productie over vorig jaar. Het is mogelijk om voor één of een aantal registratienummers een jaaropgave te laten vervaardigen. Hiervoor is in Gemal Direct Inrichting het scherm Selectie jaaropgave gemaakt waar u maximaal 10 registratienummers kunt opgeven. Jaarwerkfuncties Jaarloon bijzondere beloning Het jaarloon bijzondere beloning wordt in de salarisproductie van periode 12 vastgesteld en in de productie van periode 01 overgeheveld. Het jaarloon bijzondere beloning wordt ook opnieuw vastgesteld in een ACP 12. Cumulatieve variabelen ABP De cumulatie van de variabelen ABP wordt in de salarisproductie van periode 12 vastgesteld en in de productie van periode 01 overgeheveld. Deze cumulatie wordt opnieuw vastgesteld in een ACP 12. Als de ACP 12 na de productie van periode 01 wordt afgeroepen, wordt uitvoercode 02231 ABP stat.verschil gevuld. Werkkostenregeling De werkkosten worden in de salarisproductie van periode 12 vastgesteld en in de productie van periode 01 overgeheveld. De werkkosten worden ook opnieuw vastgesteld in een ACP periode 12. Eindheffing Het berekenen van de eindheffing en het doorsluizen naar de loonaangifte gebeurt nu met een apart lijstnummer in een speciale productie: lijstnummer 0204 Synchronisatie Loonaangifte inclusief eindheffing werkkosten. Het bedrag eindheffing wordt bepaald en doorgeven aan de loonaangifte. Ook wordt het controleoverzicht werkkosten aangemaakt. De volgende melding wordt dan op dit controleoverzicht: DE EINDHEFFING DEFINITIEF WORDT IN DE LOONAANGIFTE VAN LOONHEFFINGENNUMMER XXXXXXXXX LXX OPGENOMEN. Als ook lijstnummer 6204 Alleen afdrachtbetalingen synchroniseren Raet Betaalmanager (SEPA betalingen) in een speciale productie is afgeroepen, wordt er ook een afdrachtbetaling aangemaakt voor de Belastingdienst. Fiscale ruimte t.b.v. uitruil De bedragen fiscale ruimte t.b.v. uitruil worden in de salarisproductie van periode 12 vastgesteld en in de productie van periode 01 overgeheveld. Deze bedragen worden ook opnieuw vastgesteld in een ACP 12. Automatische herrekening Payroll Gemal kent automatische herrekeningen om wijzigingen in programmatuur of parameters door te laten werken voor eerder berekende registratienummers. In de kalendermaand januari worden deze herrekeningen bij een ACP 12 gebruikt om eventueel over het voorliggende jaar nog wijzigingen door te laten werken. Dit is aanstuurbaar met werkgevercode 99232 Automatische herrekening aanvullende correctieproductie, zie bij Aanleveren productie > Afroep instellingsnummer 0001. Als deze werkgevercode de waarde 1 (= automatische herrekeningen toepassen) heeft, wordt ieder registratienummer getoetst of het voldoet aan de herrekeningscriteria. Let op: werkgevercode 99232 wordt standaard gegenereerd bij het afroepen met een EJD-bestand. Als u deze herrekening niet wilt laten uitvoeren, kunt u deze muteren. Het ‘overdraaien’ van een ACP 12 niet mogelijk In onze HR-systemen is het mogelijk om een EJP (13e, 14e en15e) over te draaien. Bij een ACP is dit niet mogelijk. Mocht het toch nodig zijn om een EJP over te draaien, dan kunt u contact opnemen met ons Service Center. Verhuizingen binnen het CEA-nummer In tegenstelling tot een EJD is het in een ACP 12 niet mogelijk om een registratienummer te verhuizen. Het laatste moment is dus een salarisproductie 12. Journaalposten aanmaken via de Beaufort module PKB Door het vervallen van de EJP’s in Payroll Gemal komt het 1917-bestand uit een ACP 12. De laatste periode is dus altijd periode 12. De periodes 13, 14 en 15 zijn niet meer apart herkenbaar. Dit heeft mogelijk consequenties voor het inlezen van de journaalposten in het boekhoudpakket. Aangezien in PKB het 1917-bestand van de salarisproductie periode 12 wordt ingelezen en daarna door de ACP 12 ook 1917-bestanden worden ingelezen over dezelfde periode, worden de stand van de journaalposten in PKB daardoor bijgewerkt. PKB levert de journaalposten van een periode en geen aanvullende journaalposten kan leveren, is daar aandacht voor nodig met de volgende workarounds: Workaround 1 Wanneer de december journaalposten worden ingelezen in het boekhoudpakket, kunt u zelf meteen een tegengestelde journaalpost daarvan aanmaken. Deze leest u gelijktijdig in uw boekhouding in op het moment dat u de laatste journaalposten inleest na de laatste ACP 12 over december 2019. U krijgt dan immers een nieuwe laatste stand journaalposten over december, waarin ook de journalisering is toegevoegd van de correctie producties. Workaround 2 In sommige boekhoudpakketten is het ook mogelijk om een niet definitief gemaakte journaalpost te laten vervallen. Als dat bij u mogelijk is, kunt u de december journalisering laten vervallen op het moment dat de nieuwe journaalposten vanuit PKB worden ingelezen in uw boekhouding. Workaround 3 Het is ook mogelijk, indien er niet meteen boekhoudkundig inzicht noodzakelijk is over december, om de journaalposten in te lezen na de laatst gedraaide ACP 12. Wanneer de laatste ACP 12 tijdig in januari 2020 wordt gedraaid, is de eindstand journaalposten ook tijdig in beeld en hoeft u alleen deze in te lezen. Alternatieve route Een alternatieve route is de journaalposten in Payroll Gemal inrichten en met lijstnummer 3701 (overzicht in Salarisdossier) en/of lijstnr 4703 (bestandsvorm) af te roepen. Hiervoor geldt dat bij iedere ACP 12 een journaalpost wordt geleverd met de aanvulling van de correctieproductie. Wanneer u juist een totale journaalpost wenst over december, kunt u na de laatste ACP 12 een speciale productie afroepen met lijstnummers 3701/4703: de journaalposten worden dan over de laatste periode getotaliseerd. Vervallen werkgevercodes Met het overgaan naar de aanvullende correctieproductie voor het jaarwerk vervallen een aantal werkgevercodes per 2019-12. Van diverse andere werkgevercodes is de werking aangepast. De Gemal handleiding is hierop in de release van periode 12 aangepast. Vervallen werkgevercodes werkgevercode omschrijving 10506 SPS code afroep 31400 afroep staat sal. soc. lasten tbv werkelijkheid 99261 code afroep jaarwerk 99262 jaarwerk afroep selectief Publishing Date : 1/16/2020
Volledig artikel weergeven
15-11-2019 19:02 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2758 Weergaven
  Nieuw 2019-11/1 Productieplanning 2020 De Productieplanning voor 2020 is in de Payroll Gemal handleiding opgenomen. In paragraaf 3.3 Verwerkingstermijn ziet u een overzicht waarin is aangegeven wanneer u uw productieresultaten kunt verwachten. 2019-11/2 Non-SEPA betalingen in nieuw bestandsformaat Waarom Banken hebben aangekondigd dat ze gaan stoppen met het BTL91 formaat en in plaats hiervan de ISO norm PAIN 001.001.03 gaan gebruiken, dezelfde norm waarop ook de SEPA-betalingen zijn gebaseerd. Dit formaat wordt ook wel aangeduid als PAIN formaat en wordt vooralsnog alleen door de Rabobank ondersteund. Andere banken zullen op een later tijdstip volgen. Binnen Payroll Gemal maken de Pensioen en uitkeringen klanten nu gebruik van het BTL91 formaat via de zogenaamde ABC-betalingen, het Gemal extract en de RPE module BTL91. Hoe Per periode 11 hebben we in Payroll Gemal nieuwe functionaliteit opgenomen die het mogelijk maakt dat de non-SEPA betalingen in het PAIN formaat via de Betaal Manager lopen. De non-SEPA functionaliteit is voor algemeen gebruik, maar zal hoofdzakelijk door klanten in de Pensioen en uitkeringen markt worden gebruikt. Ons HR-systeem Pensioen Excasso Online is hierop aangepast, zie de betreffende release notes van 2019-07. Onze HR-systemen HR Core Beaufort en HR Core Education worden vooralsnog niet aangepast. Vast te leggen werkgevergegevens Bij een ceanummer kan of de ABC-betalingen of de non-SEPA betalingen van toepassing zijn. Dit legt u vast met werkgevercode 09200 Aanmaken non-SEPA betalingen. Voor de daadwerkelijke aanlevering aan Betaal Manager legt u werkgevercode 09201 Betaalwijze non-SEPA vast. Met werkgevercode 09202 IBAN rekeningnummer afschrijving non-SEPA geeft u het bankrekeningnummer van afschrijving op. Met werkgevercode 09203 Kostenverdeling non-SEPA kunt u de default waarde van de kostenverdeling opgeven. Voor meer informatie, zie de Payroll Gemal handleiding onderwerp Betalingen, non-SEPA - Werkgevergegevens. Werknemergegevens De nieuwe invoercodes voor non-SEPA betalingen worden niet ondersteund in HR Core Beaufort en HR Core Education, maar wel in Pensioen Excasso Online en in Gemal Direct Inrichting. Voor de totaallijst met nieuwe invoercodes, zie de tabellen aan het einde van deze release notes of de Payroll Gemal handleiding onderwerp Betalingen, non-SEPA - Werknemergegevens. Met invoercode 02150 kunt u de volgorde van de SEPA- en de non-SEPA betalingen beïnvloeden: Invoercode 02150 non-SEPA volgorde. waarde 1 = eerst non-SEPA betalingen, dan SEPA-betalingen (default); waarde 2 = eerst SEPA-betalingen, dan non-SEPA betalingen. Het is mogelijk twee non-SEPA betalingen op te geven, deze worden afgehandeld als deelbetalingen 19 en 20. De non-SEPA betalingen worden op een aparte betaalstaat gepresenteerd. Deze betaalstaat is onderdeel van de standaard betaalstaat, maar omdat de lay-out afwijkend is, begint deze op een aparte pagina. De codes zijn in het Gemal Extract opgenomen. Ook de betalingsinformatie op de salarisspecificatie van de Specificatie Manager voor de deelbetalingen 19 en 20 is aangepast, zie Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting salarisspecificatie > Betalingsinformatie. Betaal Manager In de Betaal Manager kunt u het non-SEPA bestand downloaden en daarna insturen naar de betreffende bankinstelling. Tot nu toe heeft alleen de Rabobank aangeven dat ze het bestand kunnen verwerken. Verscherpte controle IBAN nummer IBAN nummers zijn verplicht in het SEPA-gebied, maar kunnen ook door niet-SEPA landen gebruikt worden. Bij de deelbetaling 1 t/m 15 worden de IBAN-nummers met een landcode van een land dat niet tot het SEPA-gebied behoort, afgekeurd met signaal 169 - IBAN met een landcode die niet het SEPA-gebied behoort. Gewijzigd en verbeterd 2019-11/3 Vooraankondiging: vervallen codes 2020 Begin 2020 zal een jaarlijkse schoningsactie worden uitgevoerd in Payroll Gemal, waarbij oude codes worden verwijderd. Dit kunnen codes zijn die door veranderende wet- en regelgeving niet meer gewenst zijn of codes die in de praktijk nooit gebruikt blijken te worden. Op deze manier houden we Payroll Gemal actueel en overzichtelijk. Wanneer de code in 2019 nog wel actueel was, kunt u in 2020 nog mutaties vastleggen met terugwerkende kracht in het jaar 2019, maar niet meer voor het jaar 2020. Codes die reeds in 2019 niet meer gebruikt werden, worden per direct geschoond. Aan het einde van deze release notes bij de tabellen vindt u een overzicht van de codes die wij in het nieuwe jaar zullen laten vervallen. U kunt deze dan tijdig uit uw rapportages verwijderen. Als u geen gebruik maakt van HR Core dan moet u ervoor zorgen dat uw HR-systeem deze codes niet meer aanmaakt. Let op: codes die in Payroll Gemal zijn geschoond, kunnen na enige tijd opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Wanneer u deze codes niet uit uw HR-systeem of rapportages verwijdert, zou dit in de toekomst tot onverwachte resultaten kunnen leiden. 2019-11/4 Lange teksten invoer- en uitvoercodes samengevoegd Waarom In de praktijk blijkt het voor klanten lastig te zijn om werkgevercode 05882 Invoercode lange tekst deel 2 en 05992 Uitvoercode lange tekst deel 2 leeg te maken. In het verleden was het noodzakelijk de lange tekst over twee werkgevercodes te verdelen. Deze begrenzing is niet langer van toepassing. Hoe We hebben met ingang van periode 11 de teksten (54 posities) samengevoegd op respectievelijk werkgever 05881 Invoercode lange tekst en werkgevercode 05991 Uitvoercode lange tekst. De omschrijving van deze werkgevercodes is hierop aangepast. Deze werkgevercodes gebruikt u voor de verdeling van teksten in de Specificatie Manager. Werkgevercode 05882 en 05992 zijn per periode 11 vervallen. 2019-11/5 Peildatum bij afwijkende ingangsdag Invoercodes die behandeld worden als een codering [1] worden standaard gepeild aan het eind van de maand. Als een code halverwege de maand wordt gewijzigd, is vrijwel altijd de laatste code de juiste. Waarom Per 2020 treedt de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking. In die wet is bepaald dat de WW-premie voortaan moet worden bepaald aan de hand van drie contractindicaties. Die indicaties kunnen halverwege de maand wijzigen, maar de waarde aan het begin van de maand is altijd leidend voor de premie. Met andere woorden: er moet aan het begin van de maand gepeild worden. Hoe We hebben werkgevercode 57007 Afwijkende ingangsdag uitgebreid. Als er een afwijkende ingangsdag is toegestaan, kan nu worden gespecificeerd of er gepeild wordt aan het begin of aan het eind van de maand. Gegeven: afwijkende ingangsdag. Vastleggen: werkgevercode 57007 (volgnr = invoercode). 0 (of niet vastgelegd) = geen afwijkende ingangsdag toestaan; 1 = afwijkende ingangsdag toegestaan, peildatum eind van de maand; 2 (nieuwe waarde) = afwijkende ingangsdag toegestaan, peildatum begin van de maand. De keuze voor een peilmoment werkt alleen bij invoercodes van het type codering. Andere codes worden omgerekend conform werkgevercode 57001 Afhandeling vast. Voorbeeld: bij werkgevercode 57007 is invoercode 02259 vastgelegd met waarde 2. Invoercode 02259 op 01-09-2019 vastgelegd met waarde 0 en wordt op 15-09-2019 gewijzigd naar waarde 1. Het peilmoment is het begin van de maand, daarom rekent Payroll Gemal in periode 09-2019 met waarde 0. In periode 10-2019 wordt gerekend met waarde 1. U hoeft geen actie te ondernemen. De inrichting van invoercodes wordt op (A)lgemeen niveau onderhouden door ons. Omdat bij dergelijke codes een eenduidige werking noodzakelijk is voor de programmatuur, kunt u deze inrichting niet zelf wijzigen Meer informatie [1] Invoercodes met een codering legt u vast met vastgestelde waarde bijvoorbeeld code 1 of 2, dus niet met een bedrag of percentage. 2019-11/6 Splitsing code SV - Vastlegging bij AOW'ers uit-dienst In aanvulling op wat we hebben geschreven in de release notes 2019-09/3 Splitsing code SV onder het kopje 'AOW-leeftijd' (laatste alinea) willen we u over het volgende informeren. Als uw medewerker de pensioenleeftijd bereikt, dan is deze medewerker vanaf de eerste dag van de maand dat de AOW-leeftijd wordt bereikt premievrij verzekerd voor de Sociale Verzekeringen. Payroll Gemal genereert in die maand automatisch invoercode 02122 Code WW = 3, invoercode 02123 Code WIA = 3 en invoercode 02124 Code ZW = 1. Nadat de AOW-leeftijd is bereikt, is een medewerker niet meer verzekerd voor de Sociale Verzekeringen. Deze medewerker kan namelijk geen aanspraak meer maken op een WW- of WIA-uitkering, omdat er reeds inkomen vanuit de AOW gegarandeerd is. Naast de premieplicht vervalt dus ook de verzekeringsplicht. Als u op een dergelijk dienstverband nog een nabetaling na uit-dienst verricht is de vastlegging als volgt: invoercode 02122 = 0, invoercode 02123 = 0 en invoercode 02124 = 0. Toelichting: bij reguliere nabetalingen na uit-dienst geldt normaal gesproken alleen premieplicht, maar dat is nu juist waar medewerkers die de AOW-leeftijd hebben bereikt vrijstelling voor hebben. Let op: als uw medewerker doorwerkt na de AOW-leeftijd, dan maakt u een nieuw dienstverband aan voor de periode vanaf de AOW-datum. Op dat dienstverband is de vastlegging: invoercode 02122 = 0, invoercode 02123 = 0 en invoercode 02124 = 1. Deze medewerkers zijn premievrij verzekerd voor de ZW. Wet- en regelgeving 2020 2019-11/7 WAB: transitievergoeding automatisch berekenen Waarom Per 1-1-2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet heeft grote veranderingen tot gevolg wat betreft het betalen van een transitievergoeding als een werknemer wordt ontslagen. Was het zo dat een werknemer tenminste 2 jaar in-dienst moet zijn bij een werkgever om recht te hebben op een transitievergoeding. Onder de WAB krijgen ontslagen werknemers vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. De afronding op halve jaren verdwijnt. De vergoeding wordt berekend naar evenredigheid van de gewerkte dagen. In dat opzicht is er sprake van een verruiming van de regeling. Ten aanzien van de hoogte van de transitievergoeding vindt er echter een versobering plaats. Voortaan wordt de vergoeding gebaseerd op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Het verdwijnen van de overgangsregeling betekent eveneens een versobering. Werkgevers verwachten echter een toename van de kosten. Hoe Met ingang van periode 11 introduceren wij functionaliteit waarmee Payroll Gemal een benadering berekent van het uit te betalen bedrag aan transitievergoeding. U kunt deze berekening gebruiken om in te schatten wat u aan transitievergoeding moet betalen. Deze functionaliteit wordt nu al geïntroduceerd om twee redenen: U heeft alvast een idee hoe de functionaliteit werkt en welke kosten u bij benadering maakt voor een transitievergoeding vanaf 2020. U kunt nog herrekenen over 2018 om een langere referteperiode op te bouwen. Let op: aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen ervan is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Visma I raet is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve uitkomsten of voor de gevolgen van enig handelen (of nalaten) naar aanleiding van de informatie bij deze nieuwe functionaliteit. Indien u vragen of opmerkingen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Service Center. Berekening transitievergoeding Een berekening voor een transitievergoeding is opgebouwd uit drie delen: een formule voor het vaste salaris over de laatste stand, een formule voor de 'vaste' componenten over de voorliggende 12 maanden en een formule voor 'variabele' loonbestanddelen over de voorliggende 3 hele jaren. De term vaste en variabele bestanddelen betekent voor de transitievergoeding iets anders dan u in Payroll Gemal gewend bent. Vaste componenten zijn alle componenten die niet gerelateerd zijn aan een prestatie van de individuele werknemer of de organisatie. Variabele componenten zijn juist wel aan dergelijke prestaties verbonden. Voor elk van deze onderdelen is een grondslag in Payroll Gemal opgenomen. Er wordt een uitvoerresultaat per periode per grondslag gepresenteerd. Voor maandloners wordt op basis van deze grondslagen automatisch een bedrag transitievergoeding berekend. De nieuwe grondslagen zijn: werkgevercode 55390 Uitvoercodes in grondslag transitievergoeding salaris. werkgevercode 55391 Uitvoercodes in grondslag transitievergoeding vaste componenten. werkgevercode 55392 Uitvoercodes in grondslag transitievergoeding variabele componenten. Voor uurloners is de referteperiode niet eenduidig vast te stellen. Om die reden wordt bij deze werknemers alleen de grondslag bepaald en dient u zelf afhankelijk van de situatie het bedrag uit te rekenen. Er zijn enkele uitzonderingen: Voor BBL-leerlingen, werkgeversbetalingen en ERD-betalingen bent u geen transitievergoeding verschuldigd, alsmede voor stagiaires en administratieve dienstverbanden (bijvoorbeeld voor de uitbetaling van de transitievergoeding zelf). Deze groepen zijn in de programmatuur uitgesloten van de berekening. Ook is er een uitzondering voor jongeren onder de 21 jaar met een arbeidsovereenkomst van 52 uur per maand (48 uur per 4-wekenperiode) of minder. Deze groep is doorgaans werkzaam als uurloner. Daarom bepaalt Payroll Gemal net als bij uurloners alleen de grondslagen en kunt u op basis van die grondslagen de werkelijke transitievergoeding berekenen. Voor een volledig overzicht van de nieuwe grondslagen, in- en uitvoercodes en de berekening verwijzen wij u naar de Payroll Gemal handleiding, onderwerp Transitievergoeding. Meerdere IKV op één registratienummer Een transitievergoeding of een andere vorm van ontslagvergoeding moet van de Belastingdienst worden betaald op een aparte inkomstenverhouding (IKV) en er zijn andere fiscale regels van toepassing dan op regulier loon. Wij zullen de programmatuur per 2020-01 aanpassen, waardoor het mogelijk is op één registratienummer meerdere IKV’s vast te leggen. U kunt daardoor de transitievergoeding of ontslagvergoeding volgens de juiste fiscale regels uitbetalen, zonder dat u een nieuw registratienummer hoeft aan te maken. In de release notes 2020-01 zullen wij u hier nader over informeren. Uw actie Om de referteperiodes voor de nieuwe grondslagen te kunnen opbouwen, kunt u een collectieve herrekening over vorig jaar uitvoeren. Voor de variabele componenten geldt een referteperiode van 36 maanden. U bouwt dan alvast refertegegevens op over 2018 en 2019. U doet dit door werkgevercode 99221 Beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 1. U doet dit met ingangsdatum 2018-01. Zie Gemal Direct Inrichting Aanleveren productie > Afroep instellingsnummer 0001. Let op: een collectieve herrekening kan voor (kleine) verschillen zorgen in afgesloten perioden. U dient daarom zelf de afweging te maken of u wilt herrekenen en vanaf welk jaar: Als u alleen over 2019 herrekent, dan heeft u per 2020 voldoende referteperiodes voor het vaste salaris en de vaste componenten. Het duurt in dat geval tot 2022 voordat u voldoende refertegegevens heeft voor de variabele componenten. Als u niet herrekent dan duurt het tot 11-2020 voordat u voldoende refertegegevens heeft voor de vaste componenten en tot 2023 voordat u voldoende gegevens heeft voor de variabele componenten.  Payroll Gemal berekent een bedrag transitievergoeding, maar betaalt het berekende bedrag in geen geval automatisch uit. U dient het bedrag zelf te controleren en het uit te betalen bedrag te boeken. Dat kan met een bruto diversen code naar keuze. Vanaf 2020 worden nieuwe invoercodes geïntroduceerd waarmee u de transitievergoeding kunt boeken als u geen nieuw dienstverband wilt aanmaken. Let op: het is in de wetgeving verboden om in uw boekhouding bedragen te reserveren voor de transitievergoeding. Houd dit in gedachten wanneer u de nieuwe functionaliteit gebruikt in rapportages. 2019-11/8 Fiscale rekenregels 2020 De fiscale rekenregels van 2020 geven aan dat de loonheffing van werknemers wonende in België, Suriname of Aruba via nieuwe belastingtabellen gaat lopen. Vanwege de komende Brexit vallen werknemers wonend in Groot-Brittannië vanaf 2020 onder de belastingtabellen van overige landen. Dit kan aangestuurd worden met invoercode 02323 Indicatie fiscaal woonland: waarde invoercode 02252 op te geven waarde voor invoercode 02323 BE 4 (nieuwe waarde) = België SR 5 (nieuwe waarde) = Suriname en Aruba AW 5 (nieuwe waarde) = Suriname en Aruba GB 3 = overige landen Voor werknemers die al in Payroll Gemal opgevoerd zijn, zullen we een conversie uitvoeren in de salarisproductie van 2020-01. In deze conversie wordt de waarde van invoercode 02323 (conform bovenstaande tabel) opgevoerd via een automatische mutatie als deze waarde in 2019 correspondeert met de waarde van invoercode 02252 Landcode ISO. Voor nieuwe werknemers in-dienst per 2020-01 dient u uiteraard de correcte waarde voor invoercode 02323 zelf op te geven. NB. De nieuwe waarden voor invoercode 02323 zullen al beschikbaar zijn per 2019-11, maar zullen pas per periode 2020-01 effect hebben op de berekening. Als er onverhoopt een waarde 4 of 5 opgevoerd wordt in 2019, zal deze in de berekening het effect hebben van waarde 1 (NL). Opgeloste meldingen 2019-11/9 LKV afgekeurd met foutcode 112 (change 1719380) Melding Bij het vastleggen van een nieuwe werknemer waarbij ook invoercode 03184 LKV - arbeidsgehandicapte werknemer, invoercode 03185 LKV - doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden of invoercode 03187 LKV - oudere werknemer wordt opgegeven, werd foutcode 112 - opgegeven waarde niet toegestaan op deze invoercodes gegenereerd door Payroll Gemal. Oplossing De programmatuur van Payroll Gemal is per periode 11 aangepast. Indien u werknemers heeft waarvoor deze codes waren afgekeurd, kunt u deze alsnog met TWK opgeven. 2019-11/10 Onjuist registratienummer op salarisstrook (change 1705201) Melding Vanaf release 2019-07 kon het voorkomen dat de presentatie van het registratienummer op de salarisstrook bij werknemers met meerdere registratienummers foutief was. Er werd onterecht een registratienummer getoond wat niet meer actief was. Oplossing De programmatuur van Payroll Gemal is aangepast. Vanaf release 2019-11 worden de registratienummers gepresenteerd zoals op basis van de inrichting verwacht mag worden. 2019-11/11 WGA-WIA premie verhalen bij gemoedsbezwaarde werknemer (change 1668681) U kunt met invoercode 02863 Code gemoedsbezw. LA waarde 1 aangeven dat een werknemer gemoedsbezwaard is voor de werknemersverzekeringen. U betaalt dan in plaats van premies werknemersverzekeringen premievervangende belasting voor deze werknemer. U mag bij deze werknemers, net als bij niet-gemoedsbezwaarde werknemers 50% van de WGA-WIA premie inhouden op het netto loon. Deze inhouding vindt plaats als het percentage inhouding is vastgelegd op werkgevercode 07183. Melding Het bleek dat deze inhouding ten onrechte werd geblokkeerd bij gemoedsbezwaarde werknemers. Automatische herrekening Deze blokkade is met ingang van periode 11 verwijderd. Wij voeren in periode 11 een automatische herrekening uit om voorkomende situaties te herstellen, zie reden 04 op uw mutatieverslag. Als u de WGA-WIA premie desondanks toch wilt blokkeren, dan doet u dit op de reguliere wijze door invoercode 02103 Code blokkade werknemersbijdrage WIA-WGA vast te leggen met waarde 1. 2019-11/12 WNT prognose - Afdracht sociaal fonds niet geteld (change 1720872) Melding Het bleek dat de afdracht sociaal fonds (uitvoercodes 01586 t/m 01590) over de laatste periode ten onrechte niet werd geteld in de grondslag WNT (werkgevercode 55121), ondanks dat deze uitvoercodes wel in de grondslag waren opgenomen. Hierdoor werd uitvoercode 02261 bezoldiging WNT te laag vastgesteld. De oorzaak bleek te zijn dat Payroll Gemal in de programmatuur eerst uitvoercode 02261 berekende en vervolgens pas uitvoercodes 01586 t/m 01590 over de huidige periode. Voorgaande perioden waren natuurlijk al bepaald en werden wel geteld. Automatische herrekening De programmatuur van Payroll Gemal is aangepast. Wij voeren in periode 11 een automatische herrekening uit om voorkomende situaties te herstellen, zie reden 05 op uw mutatieverslag. 2019-11/13 Wlz-premie valt weg bij belastingvrijstelling (change 1736254) Als een medewerker in het buitenland woont en daar belastingplichtig is, kan hij of zij wel onder voorwaarden verzekerd blijven voor zorg via het Nederlandse systeem. In dat geval moet er wel Wlz (Wet langdurige Zorg) premie betaald worden aan het CAK. U geeft in dat geval invoercode 02333 Code loonheffingstabel op met waarde 3 (= geen tabel) en invoercode 02107 ZVW-CAK regeling met waarde 1. Melding Het bleek dat Payroll Gemal voor de berekening van de Wlz-premie gebruik maakte van de loonheffingstabellen. Bij vastlegging van invoercode 02333 met waarde 3 viel daardoor ook de berekening van de Wlz- premie weg. Automatische herrekening De programmatuur van Payroll Gemal is aangepast. Wij voeren in periode 11 een automatische herrekening uit om voorkomende situaties te herstellen, zie reden 07 op uw mutatieverslag. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2019-11/14 Verschil tussen controleoverzicht loonaangifte en loonaangifte i.v.m. nieuwe codes SV (change 1765377) Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 28 oktober 2019 - In release 09-2019 hebben wij een nieuwe vastlegging van de codes SV geïntroduceerd. Het vastleggen gebeurt nu met de nieuwe invoercodes 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW. Het blijkt dat de aansturing met de nieuwe waarde 2 (niet verzekerd, wel premieplicht) en de bijzondere aansturing bij medewerkers die de AOW-leeftijd bereiken, er voor zorgt dat er verschillen ontstaan tussen het controleoverzicht loonaangifte en de loonaangifte zelf. Probleem 1 Waarde 2 legt u vast als u aan medewerkers een nabetaling na uit-dienst verstrekt. Het blijkt dat dan Payroll Gemal de uitvoercodes 01780 premie WW AWF, 01884 / 01837 / 01839 grondslag WW risicogroep 1/2/3 en de uitvoercodes 01911 / 01838 / 01840 premie risicogroep 1/2/3 weliswaar correct berekent, maar dat deze uitvoercodes niet worden doorgegeven in de loonaangifte. Hoewel dit storend is in de controle van uw loonaangifte, zult u hier geen foutmelding vanuit de loonaangifte over ontvangen. In de oude situatie legde u invoercode 02356 Code SV vast met waarde 0. Dit had tot effect in de loonaangifte dat bij de verzekeringsindicaties WW/WIA en ZW 'nee' werd aangegeven en bij de premies een 0. Voor de nieuwe codes 02122 en 02123 is waarde 2 (niet verzekerd, wel premieplichtig) aangemaakt, om naast een indicatie 'nee' wel een bedrag door te kunnen geven. De functionaliteit voor het bedrag blijkt nu niet goed te werken, waardoor u nog steeds een 'nee' en een 0 doorgeeft. Deze situatie is niet goed, maar ook niet anders dan hij voorheen is geweest. Probleem 2 Als een medewerker de AOW-leeftijd bereikt, worden de invoercodes 02122 Code WW en 02123 Code ZW met waarde 3 (wel verzekerd, niet premieplichtig) automatisch gegenereerd. Het blijkt dat in deze situatie bij een herrekening de WW-premie over het hele jaar wordt ingetrokken. Ook dit zorgt er voor dat u verschillen kunt ervaren tussen wat op de hiervoor genoemde uitvoercodes wordt berekend en wat er in de loonaangifte wordt doorgegeven. Oplossing Wij werken aan een oplossing voor deze problemen. Wij verwachten deze in release 12-2019 op te leveren en zullen voorkomende gevallen dan automatisch herrekenen. Op deze manier wordt uw loonaangifte over 2019 gecorrigeerd. CAO gerelateerde informatie CAO geestelijke gezondheidszorg 2019-11/15 Werkgeversbijdrage IZZ Zorg voor de Zorg [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 3 oktober 2019 - In de nieuwe CAO GGZ 2019-2021 is bepaald dat werknemers die in-dienst zijn gekomen vanaf 01-06-2019 geen recht meer hebben op een werkgeversbijdrage voor de verzekering Zorg voor de Zorg. Op dit moment is het zo dat als u bij een werknemer een aantal verzekerden IZZ VGZ Zorg voor de Zorg (invoercode 02287) opgeeft, Payroll Gemal automatisch de bijbehorende werkgeversbijdrage berekent en toepast. Bij werknemers die in-dienst zijn gekomen vanaf 01-06-2019 is dat niet meer de bedoeling. U kunt de werkgeversbijdrage blokkeren door bij deze werknemers invoercode 01075 Werkgeversbijdrage aanvullende verzekering vast te leggen met waarde 1 (in de vaste gegevens met TWK tot de periode in-dienst). Wij zullen in een volgende release een structurele aanpassing doorvoeren, waarbij de nieuwe situatie (geen werkgeversbijdrage) de standaard zal worden. Hierbij zullen we de administratieve impact voor bestaande werknemers natuurlijk zo veel mogelijk beperken. 2019-11/16 Nogmaals: aanpassing salarisbedragen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 3 oktober 2019 - In de release notes 2019-10/11 hebben we bericht dat de salarisbedragen voor de CAO GGZ (CAO code 40, salarisregeling 40) zijn aangepast per 01-10-2019. Het blijkt dat het bedrag van inpasnummer 9042 onjuist is ingevoerd. Dit bedrag zou € 4084,00 moeten zijn, maar was opgevoerd als € 4048. We hebben de salarisregeling opnieuw voor u klaargezet. U kunt nu de juiste versie downloaden bij in Zenden en Ontvangen. 2019-11/17 Minimum VT en eindejaarsuitkering Per 10-2019 zijn de salarisbedragen van de CAO GGZ aangepast. De minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) en eindejaarsuitkering (werkgevercode 025012) zijn in de CAO verbonden aan inpasnummer 16 en moeten daarom ook aangepast worden. Dat is in release 10-2019 niet gebeurd en is met ingang van deze release hersteld. Automatische herrekening Wij zullen een automatische herrekening uitvoeren om voorkomende situaties te herstellen. Dit heeft tot gevolg dat het recht VT/EJU bij betreffende medewerkers over periode 10-2019 wordt verhoogd. U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag met reden 06. CAO gemeenten 2019-11/18 Toetsloon ZKV-vergoeding en uit-dienst (change 1761235) In onze programmatuur is de tegemoetkoming ziektekostenverzekering opgenomen: De medewerker krijgt de hoge tegemoetkoming (van € 296) bij een salaris lager of gelijk aan max. schaal 6 = € 2729 (per 2019-10: € 2818). De medewerker krijgt de lage tegemoetkoming (van € 168) bij een salaris hoger dan max. schaal 6 = € 2729 (per 2019-10: € 2818). De peildatum voor de hoogte van het salaris is december of de maand uit-dienst. Melding De peildatum voor de hoogte van het salaris is december of de maand uit-dienst. Er is geconstateerd dat bij de toetsing ten onrechte is uitgegaan van het nieuwe, per 2019-10 gewijzigde schaal-6-bedrag. Dit wil zeggen dat medewerkers met een salaris tussen de toetsbedragen die uit-dienst zijn gegaan vóór 2019-10 ten onrechte de hoge tegemoetkoming kunnen hebben ontvangen. Oplossing Om dit te herstellen vindt in periode 2019-11 een automatische herrekening plaats voor de betreffende medewerkers. U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag met reden 08. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Let op: deze herrekening kan leiden tot een vordering. 2019-11/19 Nieuwe CAO en tegemoetkoming ZKV [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 4 oktober 2019 - In onze release notes onderwerp 2019-10/12 hebben we u geïnformeerd over het akkoord arbeidsvoorwaarden voor de sector Gemeenten waarin onder andere sprake is van een wijziging in de tegemoetkoming van de kosten zorgverzekering. Recent heeft de VNG op hun site een nadere uitleg gepubliceerd over het recht op deze tegemoetkoming. Het is van belang dat u zelf voor de medewerker bij wie u een blokkade had vastgelegd, bepaalt per welke periode u deze blokkade moet verwijderen. Zie bij wijze van voorbeeld onderstaande situaties: Soort medewerker Wat verandert er? Invoercode 01241 Eindejaarsuitkering 5 De medewerker voldeed tot 1 oktober niet aan de voorwaarde voor de tegemoetkoming. De medewerker voldoet in december 2019, het moment waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald, wel aan de voorwaarden. De medewerker is 2019 het hele jaar in-dienst geweest. De medewerker krijgt in december 2019 de volledige tegemoetkoming. 01241 = 0 per 2019-01. Medewerker is sinds 1 februari 2019 in-dienst en is in december 2019 nog steeds in-dienst. De medewerker voldeed tot 1 oktober niet aan de voorwaarde voor de tegemoetkoming. De medewerker voldoet in december 2019, het moment waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald, wel aan de voorwaarden. De medewerker is 2019 11 maanden in-dienst geweest. De medewerker krijgt in december 2019 11/12e van de tegemoetkoming. 01241 = 0 per 2019-02 (of per datum in-dienst). Oud-medewerker was sinds 1 januari 2019 in-dienst en is 1 juli 2019 uit-dienst gegaan. De oud-medewerker voldeed tot 1 oktober 2019 niet aan de voorwaarde voor de tegemoetkoming. De oud-medewerker heeft bij uit-dienst gaan geen tegemoetkoming naar rato gekregen. De oud-medewerker is uit-dienst gegaan voordat de CAR-UWO is aangepast. Er verandert niets. De oud-medewerker heeft niet alsnog recht op de tegemoetkoming naar rato. de blokkade hoeft u niet te verwijderen. Medewerker is sinds 1 januari 2019 in-dienst, en gaat per 1 november 2019 uit-dienst. De medewerker voldeed tot 1 oktober 2019 niet aan de voorwaarde voor de tegemoetkoming. De medewerker voldoet in november 2019, het moment waarop hij uit-dienst gaat, wel aan de voorwaarden. De medewerker is in 2019 tien maanden in-dienst geweest. De medewerker krijgt bij uitdiensttreding 10/12e van de tegemoetkoming. 01241 = 0 per 2019-01. 2019-11/20 Aandachtspunten eenmalige uitkering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 17 oktober 2019 - In onze release notes voor oktober hebben we u onder andere geïnformeerd over de eenmalige uitkering voor de CAO gemeenten. In afwijking en aanvulling op hetgeen daar vermeld is, willen we u attenderen op het volgende: Uitgangspunt is een berekening op peildatum 28 juni 2019. Dat wil onder andere zeggen dat ook de deeltijdfactor van dat moment basis zou moeten zijn voor de berekening van de deeltijdfactor. We gaan echter uit van de stand van de laatste dag van de maand zoals geldend voor die héle maand. Met andere woorden: stel de werknemer heeft een deeltijdfactor t/m 15e van 80% en t/m 30e van 100%, dan wordt voor die maand een factor bepaald van 90% terwijl eigenlijk de factor zoals op de 28e 100% had moeten zijn. U moet voor dit geval invoercode 02853 Werktijdfactor op peildatum vastleggen met TWK met de gewenste deeltijdfactor van 28 juni. U kunt de eenmalige uitkering blokkeren met invoercode 01004 met waarde 0,01 variabel in periode 06. Hierbij is in de release notes als voorbeeld vermeld voor BABS, vrijwillige brandweer, participatieschaal. Wanneer u echter dergelijke medewerkers verloont als uurloners / oproepkrachten (zoals bij BABS'en eigenlijk juist ook veel voorkomt), dan vindt de berekening plaats over de uren gewerkt in juni zoals vastgelegd in juli. Met andere woorden: u moet dan de blokkade op periode 07 vastleggen. In het (principe)akkoord was aangegeven dat de uitkering niet pensioengevend is. Hiermee wordt bedoeld dat de uitkering niet pensioengevend is in dit jaar. Volgens de systematiek van ABP wordt deze uitkering echter wel pensioengevend in het volgend jaar: in Payroll Gemal wordt het bedrag dan ook in uitvoercode 01636 ABP variabele geteld. Mogelijk heeft u een generatiepact afgesproken voor uw medewerkers of gebruikt u een eigen verlofregeling met een ander doel. Houd hierbij rekening dat u hiervoor ook zelf eventuele kortingen via de verlofregelingen moet aan- of uitzetten [1]. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Verlof-/generatieregelingen > Definitie regelingen bij het volgnummer van uw keuze, vervolgens kunt daar de korting aansturen. CAO sociale werkvoorziening 2019-11/21 Update salariswijziging per 1 juli [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 3 oktober 2019 - We hebben afgelopen nacht de gewijzigde salarisbedragen in de programmatuur opgenomen. De tekst in de release notes van 2019-10 is nu van toepassing: CAO sociale werkvoorziening 2019-10/16 Salariswijziging per 1 juli Er is een nieuwe CAO sociale werkvoorziening (Cao SW) overeengekomen met een looptijd van 01-01-2019 t/m 31-12-2019. Partijen hebben afgesproken dat de loonontwikkeling de verwachte/voorlopige loon-prijsontwikkeling (LPO) blijft volgen. Er is nog geen overeenstemming over deze systematiek en de LPO over 2019 is ook nog niet bekend. Er zijn wel loonsverhogingen toegekend en op basis hiervan hebben we de bedragen van de salarisregeling gewijzigd [1]. Automatische herrekening De wijziging van de salarisbedragen geldt met ingang van juli. We zullen daarom in periode 10 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 11 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Uw actie Vanaf 3 oktober kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 06. Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2019-11/22 Afdracht WWU (change 1675994) Voor de (ex)werknemer bij wie sprake is van een (boven- / nawettelijke) werkloosheidsuitkering heeft u de Code diensttijd (invoercode 02421) vastgelegd met waarde 7 = WWU. Voor deze werknemer vindt afdracht AAOP plaats. Dit is alleen een afdracht, dus geen inhouding. Hierbij geldt dat niet 100% maar slechts 75% van de premie moet worden afgedragen (uitvoercode 01876 afdr.premie AOP). Melding In 2018-01 was dit naar nu blijkt ten onrechte door ons gewijzigd naar 100%. Automatische herrekening In periode 11 zullen we dit met terugwerkende kracht weer aanpassen en voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 02 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Uw actie We kunnen de automatische herrekening alleen over het actuele jaar doen. Mogelijk heeft u zelf al de premie over 2018 verrekend met het ABP, anders kunt u ervoor kiezen om zelf een herrekening over vorig jaar aan te sturen. 2019-11/23 Vergemakkelijken narekenen jaarinkomen Waarom In januari of in de maand van in-dienst berekenen we automatisch het jaarinkomen (de grondslag) voor het pensioenfonds ABP. Dit gebeurt conform regelgeving rekening houdend met eventuele pensioengevende componenten die het jaar daarvoor zijn verdiend maar waarover nog geen pensioen is opgebouwd. Deze componenten zijn ook weer te verdelen in variabele componenten, variabele componenten waarover ook vakantietoeslag berekend moet worden en vast componenten die het vorig jaar na vaststelling van het jaarinkomen met terugwerkende kracht tot de peilmaand (januari of indienst) zijn vastgelegd. Vervolgens moeten deze componenten nog gerelateerd worden aan de periode waarover ze verdiend zijn (bijvoorbeeld in het geval de variabele zijn opgebouwd over een half jaar bij in-dienst per 01-07) en over de deeltijdfactor zoals van toepassing in het afgelopen jaar en/of de peilmaand van het actuele jaar. Hoe Al deze verschillende componenten maken het narekenen van een jaarinkomen er niet makkelijker op. Bovendien moet je voor diverse componenten dus teruggrijpen op de laatste loonstaat van de werknemer van het vorig jaar. Om het narekenen wat sneller en beter inzichtelijk te maken, gaan we met ingang van periode 11 enkele componenten die van toepassing zijn voor de bepaling van het jaarinkomen met nieuwe uitvoercodes presenteren op de loonstaat: de cumulatie uitvoercode 02831 (vaste componenten van het vorig jaar) wordt omgerekend naar maand- en fulltime en gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 02431 ABP vast vrgjr. de cumulatie uitvoercode 02835 (variabele componenten met VT van het vorig jaar) wordt omgerekend naar maand- en fulltime en gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 02435 ABP var VT vrgjr. de cumulatie uitvoercode 02836 (variabele componenten van het vorig jaar) wordt omgerekend naar maand- en fulltime en gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 02436 ABP var vrgjr. Afgelopen jaar hebben we al een begin gemaakt: we presenteren tegenwoordig met uitvoercode 02230 (ABP statische periodegrondslag) de waarde van de componenten die in januari meegeteld hebben in de grondslag van het pensioengevend inkomen (werkgevercode 55056). Door deze uitvoercode 02230 op te tellen met de nieuwe uitvoercodes 02431, 02435, 02436 en het totaal te vermenigvuldigen met 12 moet u aansluiting vinden met het jaarinkomen ABP zoals gepresenteerd bovenaan op de loonstaat en met uitvoercode 02791 (afrondingen daargelaten). Stel dat u niet direct aansluiting vindt, dan kunt u ook sneller terugvinden in welke van de afzonderlijke componenten zich het verschil voordoet. Omdat deze uitvoercodes eigenlijk alleen van belang zijn voor januari, worden ze (net zoals nu ook al gebeurt voor uitvoercode 02230 (ABP statische periodegrondslag) alleen in de kolom januari gepresenteerd. U vindt de nieuwe uitvoercodes bij de medewerker die in november of december nieuw in-dienst komt en in januari 2020 bij de medewerker voor wie jaarinkomen ABP wordt vastgesteld. In de handleiding is bij onderwerp ABP, pensioenfonds bij onderdeel 4.1 een schematisch voorbeeld opgenomen. 2019-11/24 Pensioenpremie bij korting ziek via invoercode 03200 (change 170592) Vaak komt bij korting in verband met ziekte de inhouding van de pensioenpremies ten laste van de werkgever. Dit kan worden aangestuurd in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlof-/generatieregelingen > Definitie regelingen > volgnr verlofregeling 01 [1]. Probleem We constateren dat wanneer korting is vastgelegd met 100% via invoercode 03200, de pensioenpremie voor AAOP niet helemaal ten laste kwam van werkgever Oplossing Met ingang van periode 11 is de programmatuur aangepast. Omdat deze specifiek situatie slechts sporadisch voorkwam, zijn de betreffende werkgevers hierover afzonderlijk benaderd om een herrekening uit te voeren. Meer informatie [1] Werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie volgnummer 1 waarde 2. Pensioenfonds PFZW 2019-11/25 Verschil tussen PFZW factuur en berekening bij variabele betaling in uren tijdens langdurig ziek (change 1642238) Als een werknemer langdurig ziek is, betaalt u doorgaans in het tweede ziektejaar 70% van het loon. Om die reden wordt het regelingloon (uitvoercode 02233) naar 70% verlaagd. In het regelingloon zijn alle structurele looncomponenten opgenomen. Er vindt bij langdurige ziekte geen verlaging van verloonde uren plaats. Als u tijdens de langdurige ziekte variabel meeruren uitbetaalt, dan moeten deze voor 100% worden geteld. Dit in tegenstelling wat wij in release 2019-08/22 hebben gemeld. In de UPA wordt uit de verloonde uren een deeltijdfactor bepaald en die deeltijdfactor wordt met het regelingloon vermenigvuldigd om op een pensioengevend jaarinkomen te komen. Als het regelingloon reeds naar 70% verlaagd is, moeten de uren dus niet ook nog worden verlaagd. Er zou dan een pensioenopbouw van 70% x 70% = 49% zijn. Melding Bij ziekengeld meerwerk (uitvoercode 01190) tijdens langdurige ziekte, werden de uren behorende bij het ziekengeld meerwerk ten onrechte slechts voor 70% geteld in de verloonde uren UPA (uitvoercode 02324). De oorzaak hiervan was dat er een factor korting ziekengeld meerwerk (uitvoercode 01513) was opgenomen in de grondslag verloonde uren UPA (werkgevercode 55053). Deze is met ingang van periode 11 uit de grondslag verwijderd. Een tweede probleem speelde bij variabele betalingen in uren tijdens langdurige ziekte: de pensioenfactor (uitvoercode 02169) wordt berekend door de verloonde uren UPA (uitvoercode 02324) te delen door de fulltime uren (uitvoercode 01608). De verloonde uren UPA kunnen bestaan uit vaste uren (70% doorbetaald) en variabel uitbetaalde uren (bijvoorbeeld verkoop verlofuren tegen 100% loon). De pensioenfactor (uitvoercode 02169) wordt vervolgens omgezet in een factor inclusief verlaging regelingloon (uitvoercode 02328) voor de berekening van de periodegrondslag. Payroll Gemal hield bij de berekening van uitvoercode 02328 rekening met vaste en variabele uren. De vaste uren werden voor 70% geteld en de variabele voor 100% omdat dit aansluit bij de loonberekening. In de UPA worden echter alleen uren en regelingloon doorgegeven. Er is daar dus geen onderscheid tussen 100% en 70% doorbetaling. Hierdoor viel de factuur van PFZW anders uit dan Payroll Gemal berekende. Vanwege een beperking in de data die via UPA kan worden doorgegeven, wordt dus bij 70% loondoorbetaling altijd 70% pensioen opgebouwd over alle verloonde uren. Dit kan door de definities in de UPA niet aangepast worden. Conclusie: in situatie 2 valt de factuur van PFZW lager uit dan verwacht, omdat een variabele betaling tegen 100% loonwaarde toch voor 70% wordt geteld. In overleg met PFZW hebben we de berekening van Payroll Gemal hierop aangepast. Oplossing Met ingang van periode 11 hebben we de berekening in Payroll Gemal aangepast: Voorbeeld bij tweede probleem Een werknemer werkt in een maand fulltime 156 uur en is 50% in-dienst. Hij is langdurig ziek en krijgt 70% doorbetaald. Ook worden er 100 verlofuren uitbetaald tegen 100% loonwaarde. - uren verloond UPA (uitvoercode 02324) = 156 x 50% + 100 = 178. - pensioenfactor (uitvoercode 02169) = 178 / 156 = 1,14.  Oude werking: Pensioenfactor inclusief verlaging regelingloon (uitvoercode 02328) = ((vaste uren x 70%) + (variabele uren x 100%)) / fulltime norm = ((50% x 156 x 70%) + (100 x 100%)) / 156 = 0,9910. Nieuwe werking: Pensioenfactor inclusief verlaging regelingloon (uitvoercode 02328) = pensioenfactor (uitvoercode 02169) x % regelingloon = 1,14 x 0,7 = 0,7987. Uitvoercode 02328 wordt gebruikt om het pensioengevend inkomen in een periode te berekenen. Het ongemaximeerd pensioengevend inkomen (uitvoercode 01639) = jaargrondslag (uitvoercode 02791) x pensioenfactor inclusief verlaging regelingloon (uitvoercode 02328). Doordat uitvoercode 02328 lager wordt dan voorheen, wordt ook het pensioengevend inkomen lager. Uw werknemer krijgt dus een terugbetaling pensioenpremie. Automatische herrekening Om beide foutsituaties te herstellen zullen wij in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren. U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag met reden 03. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Het is voor ons niet mogelijk om alle variabele betalingen tijdens langdurig ziek of kortdurend zorgverlof (beiden verlagen het regelingloon) te signaleren. Daarom herrekenen wij alle werknemers die in 2019 langdurig ziek zijn geweest of kortdurend zorgverlof hebben opgenomen en onder pensioenfonds PFZW vallen. Wij hebben de programmatuur over 2018 niet aangepast. U kunt dus ook niet zelf herrekenen over 2018. De reden hiervan is dat de administratie van verlof in de UPA gedurende 2018 grondig is aangepast en uitvoercode 02328 een essentiële rol speelt in de premieberekening. Wijzigen met terugwerkende kracht over 2018 zou daarom voor onverwachte effecten kunnen zorgen. Pensioen en uitkeringen 2019-11/26 Configureren tekenomdraaiing uitvoercode Waarom Op verzoek van klanten is het met ingang van periode 11 mogelijk om voor de aansturing naar het 'Gemal Extract' voor uitvoercodes de tekenomdraaiing te configureren via de uc-conversieregels. Hoe In Gemal Direct Inrichting kunt u bij Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting codestelsel > Conversietabel UC aangeven of een uitvoercode een tekenomdraaiing moet krijgen. Hiertoe legt u bij werkgevercode 05104 Speciale behandeling voor het betreffende subnummer (uitvoercode) de waarde 004 vast. In het Extract zal dan de uitvoercode keer -1 gepresenteerd worden. Op CAO-niveau hebben we bij deze werkgevercode de uitvoercodes ingericht, die voorheen in de programmatuur een tekenomdraaiing hadden. Eventueel kunt u hierop afwijken, u vervangt dan de CAO-waarde door uw eigen Werkgeverwaarde (het C-tje bij de werkgevercode wordt een W-tje). 2019-11/27 Automatische afdracht voor CAK Waarom Op verzoek van klanten hebben we het mogelijk gemaakt om de afdracht aan het CAK automatisch te laten verlopen. Hiervoor is volgnummer 12 Afdracht CAK (werkgevercode 55212) op Algemeen niveau ingericht. Uw activeert de afdracht door in het Afdrachtensysteem bij de Afdracht CAK, werkgevercode 09100 Code toepassen afdracht naar 1 te muteren, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Afdrachtensysteeem. Deze afdracht CAK is een afdracht ZVW voor personen die in het buitenland wonen en vanuit Nederland een inkomen (vaak een pensioen en/of uitkering) ontvangen. Hoe De afdracht is als volgt ingericht: werkgevercode volgnr omschrijving waarde 09126 12 Begunstigde Het CAK 09133 12 IBAN rekeningnummer bijschrijving afdracht  NL78ABNA0535767307 09134 12 BIC code bijschrijving afdracht  ABNANL2A 09130 12 Omschrijving afdracht Zie hieronder Samenstelling ‘omschrijving afdracht’ voor het betaalbestand positie vulling 1-15 t.n.v. Het CAK 16-42 o.v.v. loonheffingennummer jaar (EEJJ) - periode (MM) Voorbeeld 'omschrijving afdracht' ‘t.n.v. Het CAK o.v.v. 999999941L70 2019-04' 2019-11/28 Splitsing code SV In release 2019-09 is nieuwe functionaliteit opgeleverd voor het aansturen van de Sociale verzekeringen. Invoercode 02356 Code SV is vervangen door de nieuwe invoercodes 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW. Voor Pensioen en uitkeringen is een conversietabel beschikbaar die de codes vanuit Primus en Pension & Benefits Core omzet naar Gemal codes. De Pensioen en uitkeringen software was per 09-2019 nog niet gereed voor de nieuwe codes, maar is dat per release 2019-11 wel. Om die reden is de conversietabel met ingang van deze release aangepast. De tabel is ingericht op de werkgevercodes 05111 Invoercode Gemal Direct, 05112 Alternatieve code en 05115 Conversieregel. Voor deze codes is conversieregel 005 ingericht. Automatische herrekeningen 2019-11/29 Vermelding automatische herrekening op mutatieverslag Op uw mutatieverslag vindt u de volgende volgnummers van herrekeningsredenen die wij voor u uitvoeren in deze periode:   reden onderwerp 02 Pensioenfonds ABP - Afdracht WWU (change 1675994) 03 Pensioenfonds PFZW - Verschil tussen PFZW factuur en berekening bij variabele betaling in uren tijdens langdurig ziek (change 1642238) 04 WGA-WIA premie verhalen bij gemoedsbezwaarde werknemer (change 1668681) 05 WNT prognose - Afdracht sociaal fonds niet geteld (change 1720872) 06 CAO geestelijke gezondheidszorg - Minimum VT en eindejaarsuitkering 07 Wlz premie valt weg bij medewerker met belastingvrijstelling (change 1736254) 08 CAO gemeenten - Toetsloon ZKV-vergoeding en uit-dienst (change 1761235)   Werknemer- en werkgevergegevens 2019-11/30 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes non-SEPA betalingen   invoercode omschrijving Stam/Variabel/Beide TWK ingangsdatum 02131 non-SEPA rekeningnummer 1 S N N 02132 non-SEPA BIC 1 S N N 02133 non-SEPA naam 1 S N N 02134 non-SEPA straat 1 S N N 02135 non-SEPA postcode 1 S N N 02136 non-SEPA plaats 1 S N N 02137 non-SEPA landencode 1 S N N 02138 non-SEPA bedrag 1 B N N 02139 non-SEPA reden 1 S N N 02140 non-SEPA omschrijving 1 S N N 02141 non-SEPA kostenverdeling 1 S N N 02142 non-SEPA betaaldatum 1 B N N 02143 non-SEPA valuta 1 S N N 02144 non-SEPA Bank Branch code 1 S N N 02145 blokkeren non-SEPA betalingen 1 B N N 02150 non-SEPA volgorde B N N 03241 non-SEPA rekeningnummer 2 S N N 03242 non-SEPA BIC 2 S N N 03243 non-SEPA naam 2 S N N 03244 non-SEPA straat 2 S N N 03245 non-SEPA postcode 2 S N N 03246 non-SEPA plaats 2 S N N 03247 non-SEPA landcode 2 S N N 03248 non-SEPA bedrag 2 B N N 03249 non-SEPA reden 2 S N N 03250 non-SEPA omschrijving 2 S N N 03251 non-SEPA kostenverdeling 2 S N N 03252 non-SEPA betaaldatum 2 B N N 03253 non-SEPA valuta 2 S N N 03254 non-SEPA Bank Branche code 2 S N N 03255 blokkeren non-SEPA betalingen 2 B N N Nieuwe invoercodes Transitievergoeding invoercode omschrijving Stam/Variabel/Beide TWK ingangsdatum 01557 grondslag transitievergoeding variabel vorig jaar V J N 01558 grondslag transitievergoeding variabel twee jaar terug V J N 01559 grondslag transitievergoeding variabel drie jaar terug V J N 01658 grondslag transitievergoeding salaris B VTWK N 01659 grondslag transitievergoeding vast B VTWK N 01660 grondslag transitievergoeding variabel B J N 02930 datum in-dienst transitievergoeding S N N Vervallen invoercodes per 2020 invoercode omschrijving 01435 Tegemoetkoming ziektekosten UWV 02266 Afwijkende risicopremiegroep 02274 Werkbonus 02335 Code compensatie ZW 02409 Berekeningsmethode ziekengeld 02492 Instantiebetaling 02847 Woonland (STUCON-code) 02940 Code nul-urencontracten Nieuwe uitvoercodes non-SEPA betalingen   uitvoercode omschrijving 02701 bedrag non-SEPA 1 02702 bedrag non-SEPA 2 02703 cum. non-SEPA 1 02704 cum. non-SEPA 2 Nieuwe uitvoercodes Transitievergoeding uitvoercode omschrijving 01555 transverg ind 01658 grsl transv sal 01659 grsl transv vast 01660 grsl trv var hdjr 02556 grsl trv var jr-0 02557 grsl trv var jr-1 02558 grsl trv var jr-2 02559 grsl trv var jr-3 Nieuwe uitvoercodes ABP uitvoercode omschrijving 02431 ABP vast vrgjr 02435 ABP var VT vrgjr 02436 ABP var vrgjr Vervallen uitvoercodes per 2020 uitvoercode omschrijving 01098 compensatie ZW 01435 tegemoetkoming ziektekosten UWV 01540 werkbonus 01600 loon UWV 01677 werknemersbijdrage WAO/WIA loon in natura 01896 loon AOW leeftijd+ 02323 SV dagen tijdens verlof 02776 cum premie WW 02800 cum loon WAO-WIA 02801 cum loon SV 65 plus 2019-11/31 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes non-SEPA betalingen   werkgevercode omschrijving 09200 aanmaken non-SEPA betalingen 09201 betaalwijze non-SEPA 09202 IBAN rekeningnummer afschrijving non-SEPA 09203 kostenverdeling non-SEPA Nieuwe werkgevercodes Transitievergoeding werkgevercode betekenis 55390 uitvoercodes in grondslag transitievergoeding salaris 55391 uitvoercodes in grondslag transitievergoeding vaste componenten 55392 uitvoercodes in grondslag transitievergoeding variabele componenten Gewijzigde werkgevercode   werkgevercode omschrijving oud omschrijving nieuw 05881 invoercode lange tekst deel 1 invoercode lange tekst 05991 uitvoercode lange tekst deel 1 uitvoercode lange tekst 55212 uitvoercodes in basis afdrachtpremie UFO UWV O&O uitvoercodes in basis afdrachtpremie CAK Vervallen werkgevercode werkgevercode omschrijving 05882 invoercode lange tekst deel 2 05992 uitvoercode lange tekst deel 2 Vervallen werkgevercodes per 2020 werkgevercode omschrijving 03460 Minimumloon percentage 22 jarigen 07104 WW-WGF percentage afwijkend 07002 UWV risicogroep 07701 - 07769 Codes voor WW-WGF percentage afdracht sector 08027 Berekeningsmethode ziekengeld 08028 Max uren ORT in ziekengeld referteperiode 08029 Max uren OVW in ziekengeld referteperiode 08030 Max uren BRD in ziekengeld referteperiode 08031 Max uren MRW in ziekengeld referteperiode 08128 Percentage slaapdienst 09132 BIC code afschrijving afdracht 09134 BIC code bijschrijving afdracht   Publishing Date : 10/29/2019
Volledig artikel weergeven
29-10-2019 19:43 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1307 Weergaven
    [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Gewijzigd en verbeterd 2020-09/1 Proefproductie laten werken als correctieproductie Uit de evaluatie van het uitfaseren van de eindejaarsproductie is gebleken dat er behoefte is aan een proefproductie van een correctieproductie (naast een proefproductie van een normale salarisproductie). Ook in het Ideeën portaal is hiervoor een wens ingediend, waarop veel gestemd is. Ongeacht de soort correctieproductie (vervangend of aanvullend) of periode is het vanaf periode 09 mogelijk om een proefproductie te laten vervaardigen die verwerkt wordt als een correctieproductie. Hiervoor is een extra keuze opgenomen bij werkgevercode 99236 Code selectie proefproductie: nieuwe waarde 4 = proefproductie laten werken als een correctieproductie. De verwerking vindt plaats voor het hele ceanummer. Bij de afroep van de proefproductie (Afroep instellingsnummer 0001) als correctieproductie moet je naast werkgevercode 99236 waarde 4 ook werkgevercode 99231 Code correctieproductie vastleggen, zie Gemal Direct Inrichting bij Aanleveren productie > Afroep instelling 0001 of Afroep geselecteerde instelling. Werkgevercode 99232 Aut herrekening aanvullende correctieproductie en 99239 Speciale verwerking eenmalige mutaties zijn alleen belangrijk bij een ACP (aanvullende correctie productie) over periode 12 (bij vierwekenverloning periode 13). Een proefproductie als correctieproductie wordt altijd uitgevoerd op de laatst verwerkte salarisperiode. Ongeacht het ‘Productiejaar proefproductie’ en de ‘Periode proefproductie’. Een uitzondering hierop is als de laatst verwerkte salarisperiode 01 is en je wilt nog een proefproductie voor een correctieproductie over periode 12 (bij vierwekenverloning periode 13) vorig jaar uitvoeren, dan geeft je bij Productiejaar het vorige jaar op. Voorbeeld Laatst verwerkte salarisperiode Productiejaar proefproductie Periode proefproductie Correctieproductie wordt uitgevoerd voor periode 2020-12 nvt nvt 2020-12 2021-01 2020 nvt 2020-12 2021-01 nvt nvt 2021-01 HR Core Beaufort De functionaliteit in HR Core Beaufort om bestanden voor een proefproductie met correctiemutaties te maken, komt in de oktober release beschikbaar. 2020-09/2 Invoercode 02994 Cea-nummer na verhuizing vervalt De verhuizingen over cea-nummers heen zijn ondergebracht in een aparte functie (Standaard Service Request Verhuizing Gemal). Invoercode 02994 Cea-nummer na verhuizing is dus reeds enige tijd buiten werking. Het blijkt dat HR-pakketten deze code ook aanleveren als het een verhuizing binnen een cea-nummer betreft met als gevolg dat de volledige productie hier vervolgens op wordt afgekeurd. Invoercode 02994 is met ingang van periode 09 in Payroll Gemal geschoond en zal, als deze toch wordt aangeleverd, op het mutatieverslag voortaan worden afgekeurd met foutcode 101: Invoercode bestaat niet. 2020-09/3 Loonheffingstabel bij in/uit-dienst Als een medewerker geen volledig tijdvak werkt, dan moet je conform het Handboek loonheffingen in sommige situaties een afwijkende tabel voor de loonheffing gebruiken. Van een onvolledig tijdvak is meestal sprake indien een medewerker gedurende een maand in- of uit-dienst gaat. Fulltimers: per week in-dienst, de weektabel en per aanvullende dag de dagtabel. Parttimers: de tabel worden gebruikt, behorend bij het verloningstijdvak. Dit is in Payroll Gemal de maand- of vierwekentabel. Een medewerker is in deze regeling fulltimer als deze doorgaans vijf dagen of meer per week werkt. Het aantal uren dat op een dag gewerkt wordt, is daarbij niet van belang. Tot op heden leidde Payroll Gemal dit af uit het werkdagenpatroon (invoercode 02448) van de werknemer. Uurloners (invoercode 02332 Code soortloner = 3 of 4) worden altijd als fulltimer gezien. In veel sectoren wordt flexibel gewerkt. Ook worden gewerkte uren en reiskosten vaak aangeleverd vanuit roostersystemen. Om die reden wordt het werkdagenpatroon vaak niet gevuld of bijgewerkt. Dit kan leiden tot onjuiste inhouding loonheffing. Bij uurloners die doorgaans minder dan vijf dagen per week worden opgeroepen, kende Payroll Gemal bovendien geheel niet de mogelijkheid om de regeling voor parttimers toe te passen. Hoe werkt het vanaf deze release? Wij hebben een nieuwe invoercode aangemaakt, waarmee je (stam of variabel) kunt aangeven of Payroll Gemal de medewerker bij een afwijkend tijdvak moet beschouwen als fulltimer of als parttimer. Deze invoercode werkt afwijkend op de bepaling vanuit het werkdagenpatroon. Je kunt dus nog steeds gebruik maken van de oude systematiek. Gegeven: tabel bij afwijkend tijdvak. Vastleggen: invoercode 03049. 0 (of niet vastgelegd) = afleiden uit werkdagenpatroon (invoercode 02448); 1 = als fulltimer (dagtabel); 2 = als parttimer (tijdvaktabel). Deze invoercode komt in beeld op het moment dat er sprake is van een onvolledig tijdvak. Dit wordt getoetst aan de hand van uitvoercode 01609 LB dagen. Als deze lager is dan gebruikelijk voor een volledig tijdvak, dan treedt de functionaliteit in werking. Een volledig tijdvak is bij maandverloning 21,67 dagen en bij vierwekenverloning 20 dagen. Als je afwijkende loontijdvakdagen opgeeft met invoercode 01609 Afwijkende LB dagen, dan werd in de oude situatie altijd de dagtabel toegepast. In de nieuwe situatie kun je met invoercode 03049 kiezen welke tabel je wilt toepassen. Actie Wij adviseren je invoercode 03049 Tabel bij afwijkend tijdvak vast te leggen op het moment dat een werknemer geen volledige periode in-dienst is, of als je afwijkende loonbelastingdagen hebt vastgelegd met invoercode 01609. Als je gebruik maakt van het werkdagenpatroon (invoercode 02448), dan hoef je invoercode 03049 alleen vast te leggen bij uurloners (invoercode 02332 Code soortloner = 3 of 4), die doorgaans minder dan 5 dagen per week worden opgeroepen. Let op: als je uurloners een maand later uitbetaalt dan de uren gewerkt worden, dan gebruik je een verschoven tijdvak. In dat geval wordt het tijdvak dat hoort bij de maand van in-dienst ook een maand later toegepast. Bij uit-dienst geldt hetzelfde. Houd hier rekening mee bij vastlegging van invoercode 03049. Voorbeeld: een uurloner treedt in dienst op 15-01-2020. Je betaalt de uren over januari uit in periode 02-2020. Payroll Gemal hanteert dan in periode 02-2020 de loontijdvakdagen over de periode 15-01 t/m 31-01. 2020-09/4 UPA - intrekken geannuleerde registratienummers Soms komt het voor dat je een registratienummer hebt opgevoerd in Payroll Gemal en dit wilt annuleren. De gebruikelijke handelswijze in deze situatie is om de datum in-dienst (invoercode 02922) gelijk te stellen aan de datum uit-dienst (invoercode 02924) en de vaste - en variabele salarisgegevens te blokkeren (invoercode 02361 met waarde 4). Dit bleek problemen op te leveren in de UPA. De annulering werd niet correct verwerkt in het UPA-bericht, waardoor de medewerker toch een dag in-dienst bleef staan. Deze dag werd ook opgenomen in de factuur van uw pensioenfonds. Dit probleem is vanaf de huidige release verholpen. Automatische herrekening 09 Om annuleringen in 2020 alsnog correct te verwerken, zullen we in periode 09 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 09 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Als je een dienstverband annuleert, dan moet je de hierboven beschreven werkwijze hanteren als je gebruik maakt van de UPA. Het registratienummer wordt dan correct verwijderd uit de administratie van de UPA fondsen. Als je in 2019 annuleringen hebt doorgevoerd, dan kun je de geannuleerde dienstverbanden zelf herrekenen om de annulering in de UPA te corrigeren. Dit doe je door bij het betreffende registratienummer invoercode 02475 Beginperiode herrekening vast te leggen met de waarde 201901. Als je in 2018 of eerder annuleringen hebt doorgevoerd, dan kun je deze annuleringen niet via Payroll Gemal meer doorvoeren. Deze dienstverbanden kun je verwijderen via de Handmatige correctie UPA van de module UPA . 2020-09/5 Afkeuren mutatie IKV-nummer of BSN later in het jaar Het BSN (invoercode 02320) is een uniek kenmerk van een persoon. Het IKV-nummer (invoercode 02322) een uniek kenmerk van een inkomstenverhouding bij een werkgever. Deze gegevens samen zijn daarom in gebruik als sleutel voor belangrijke systemen als de loonaangifte en de UPA. In Payroll Gemal zijn deze gegevens gedefinieerd als 'laatste stand gegeven'. Zodra het gegeven gewijzigd wordt, dan geldt die wijziging met terugwerkende kracht tot de begindatum in-dienst van het registratienummer. Op die manier is gepoogd om een unieke combinatie van een persoon met een registratienummer bij een werkgever altijd bekend te laten zijn onder één kenmerk. Zo’n wijziging kan soms nodig zijn omdat er een administratieve fout is gemaakt of omdat een medewerker bij indiensttreding geen identiteitsbewijs kan overhandigen en het BSN niet gecontroleerd kan worden. Het blijkt dat in de praktijk het BSN en het IKV-nummer ook worden gemuteerd op registratienummers die reeds langere tijd in-dienst zijn. Dit levert problemen op, omdat in die situatie niet langer gegarandeerd kan worden dat de gegevens met terugwerkende kracht naar de datum in-dienst van het registratienummer worden gewijzigd. De situatie kan zich dan voordoen, dat hetzelfde registratienummer in de loonaangifte en in de UPA bekend is onder twee verschillende BSN’s of IKV-nummers. Het eerste nummer heeft geen einddatum, het tweede geen startdatum. De betreffende instanties proberen je dit dan bekend te maken met foutmeldingen. Deze zijn vaak moeilijk te duiden, omdat die meldingen vaak wijzen op ontbrekende perioden of het ontbreken van een datum in- of uit-dienst. Het verband met een mutatie op het BSN of IKV-nummer in een later jaar is dan niet gemakkelijk gelegd. Hoe werkt het vanaf deze release? Om de beschreven foutsituatie te voorkomen, hebben wij besloten om mutaties op invoercode 02320 BSN of 02322 Nummer inkomstenverhouding af te keuren als invoercode 02922 Datum in-dienst in een vorig jaar ligt. De afkeuring wordt kenbaar gemaakt op het mutatieverslag met foutcode 181 - wijzigen niet mogelijk in later jaar datum in-dienst. De enige uitzondering op deze regel is het in-dienst melden van een registratienummer met terugwerkende kracht in het voorgaande jaar. In die situatie wordt het voorgaande jaar automatisch herrekend. De UPA bevat daardoor direct de juiste gegevens. In de loonaangifte wordt het registratienummer verantwoord in de maand dat het dienstverband is opgevoerd, omdat daar het genietingsmoment valt. Ook de loonaangifte heeft dus direct de juiste gegevens. Actie Fouten op invoercode 02320 BSN of 02322 Nummer inkomstenverhouding komen zelden voor. Het BSN wordt gecontroleerd met een zogenaamde elfproef. Een tikfout leidt daarom direct tot een afkeuring. Het nummer inkomstenverhouding mag u zelf kiezen. Payroll Gemal controleert bovendien al op foutief hergebruik van IKV-nummers en keurt ook deze mutaties af. Als je in de bijzondere situatie toch een mutatiefout maakt en in een later jaar het BSN of IKV-nummer moet aanpassen, dan moet je het lopende registratienummer beëindigen en in het nieuwe jaar een nieuw registratienummer aanmaken met het juiste nummer. Als je het BSN of IKV-nummer moet corrigeren over een voorgaand jaar, dan kun je dat handmatig doen in het loonaangifteportaal of de handmatige correctie UPA in de module UPA. De handmatige correctie UPA is niet beschikbaar over huidig en voorgaand jaar. Het kan dus zijn dat je moet wachten met het doorvoeren van deze mutatie. 2020-09/6 Aantal posities voor Functie/beroep uitgebreid Per periode 09 is het mogelijk maximaal 34 posities op te geven bij invoercode 02311 Functie/beroep. De opgegeven waarde (tekst) wordt op diverse overzichten volledig gepresenteerd met uitzondering van het overzicht vaste gegevens (stamkaartje) en de salarisspecificatie. Hier wordt de waarde afgekapt naar de mogelijke ruimte op deze overzichten. 2020-09/7 Specificatie Manager, code afdrukken bij uit-dienst Dit onderwerp is niet van toepassing voor de Pensioen en uitkeringen markt. Salarisspecificaties en jaaropgaven uit Specificatie Manager worden standaard niet afgedrukt. Met invoercode 02993 kunt u standaard per registratienummer aangeven of een salarisspecificatie of jaaropgaaf moet worden afgedrukt; daarbij is de inrichting van werkgevercodes 90001 en 90101 mede bepalend [1]. Werkgevers willen aan een werknemer die uit-dienst gaat een geprinte versie van de salarisspecificatie verstrekken. Om een salarisspecificaties uit Specificatie Manager af te drukken moet deze eerst opgezocht worden in Salarisdossier. De wens is geuit dit te vergemakkelijken. Om te zorgen dat het selecteren in Salarisdossier eenvoudiger wordt, wordt automatisch de indicatie ‘afdrukken’ aangemaakt in de maand dat een werknemer uit-dienst gaat. Dit werkt als volgt. U kunt dit aansturen met de nieuwe werkgevercode 31145 Indicatie afdrukken in maand uit dienst. Deze werkgevercode heeft de waarden 0 (= niet van toepassing) of 1, zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting specificatie man> Algemeen. Bij waarde 1 vullen wij (stam) in de maand uit-dienst invoercode 02993 Afdrukken salarisspecificatiewerknemer en/of jaaropgaaf met de waarde 6 (= wel afdrukken salarisspecificatie werknemer en jaaropgaaf, afwijkend van werkgevercode 90001/90101). Meer informatie [1] Payroll Gemal handleiding onderwerp Digitaal Dossier bij 3.1 en Salarisdossier bij 3.1. Wet- en regelgeving Niet van toepassing. Opgeloste meldingen 2020-09/8 Nogmaals: Aanpassingen APG-gegevensuitwisseling (change 2169913) In de release van juni (zie release notes 2020-06/31) zijn er aanpassingen geweest voor de gegevensuitwisseling aan het APG. Dit heeft onterechte gevolgen gehad voor de tenaamstelling in de pensioenaangifte APG. Met ingang van periode 09 wordt weer de naam van het laagste instellingsnummer met eenzelfde aansluitnummer gepresenteerd. 2020-09/9 Afroep matrix werking uitvoercodes via lijstnummer 9499 (change 2096530) In Gemal Direct Inrichting was het mogelijk om overzicht-/lijstnummer 9400 te kiezen om de matrix werking uitvoercodes per instelling te ontvangen. Dit leidde echter in het salarissysteem tot foutmelding 112 - 'waarde niet toegestaan' op het mutatieverslag . We hebben nu overzicht-/lijstnummer 9400 bij afroep vast / variabel uit de module Inrichting verwijderd. Voortaan gebruikt u overzicht-/lijstnummer 9499 om de matrix werking uitvoercodes per instelling te ontvangen. Lijstnummer 9499 heeft dezelfde layout als 9400. 2020-09/10 Uurlonen aankoop/verkoop verlof te hoog vastgesteld bij korting wegens verlofregeling (change 2164367) Per 2020 is de berekening van het recht VT en het recht EJU 1 t/m 7 aangepast in Payroll Gemal voor wat betreft verlofsituaties [1].  Als je een verlofregeling aanstuurt, dan wordt de korting direct op het recht in mindering gebracht. Op een afzonderlijke uitvoercode wordt de korting ook nog apart gepresenteerd. Er is destijds een conversie uitgevoerd die tot doel had om de nieuwe werking van de uitvoercodes ook in de inrichting van grondslagen vorm te geven. Eén van de omzettingen die destijds heeft plaatsgevonden was de volgende: Als de uitvoercode voor recht VT/EJU in de oude situatie (vóór 2020) was vastgelegd met waarde 1 (tellen) en de uitvoercode voor de korting niet, dan werd het ongekorte recht geteld in de grondslag. In de nieuwe situatie (vanaf 2020) is het recht al inclusief korting. Daarom is destijds bovenstaande situatie geconverteerd. De uitvoercode voor de korting is ook gegenereerd met waarde 1. Hierdoor wordt het gekorte recht geteld en de korting wordt daar vervolgens bij opgeteld. Per saldo is er dus geen verschil. Deze conversie blijkt tot een onjuist resultaat te hebben geleid voor grondslagen die werken op fulltime basis, zoals jaargrondslagen voor pensioenfondsen en uurlonen voor toelagen en aan- / verkoop verlofuren. Dergelijke grondslagen worden op fulltime basis berekend, omdat een uurloon of jaargrondslag zelf nooit afhankelijk is van het aantal uren dat de medewerker werkt of verlof heeft. Deze grondslagen worden daarom ook vastgesteld exclusief kortingen voor verlof. Het uurloon of de jaargrondslag wordt pas in de verdere berekeningen verrekend met het aantal gewerkte uren of parttime percentage. Deze grondslagen zijn te herkennen doordat ze op werkgevercode 59001 (aansturing grondslagen) zijn vastgelegd met waarde 2 (grondslag op basis van vast fulltime). Verlofregelingen hebben invloed op het effectieve parttime percentage waarmee gerekend wordt. Ze hebben daardoor geen effect op het recht VT/EJU in vaste fulltime grondslagen. In deze grondslagen wordt de uitvoercode voor het recht VT/EJU dus ook in de nieuwe situatie al geteld zonder korting wegens verlof. Melding De conversie heeft er toe geleid dat bij het ongekorte recht de korting wordt opgeteld. Hierdoor wordt het uurloon of de jaargrondslag te hoog vastgesteld. De fout heeft zich in praktijk alleen geuit in uurlonen bij regelingen voor aan- en verkoop verlof. Alleen in de grondslagen van deze uurlonen waren de uitvoercodes voor korting VT en EJU ten onrechte opgenomen. Bij jaargrondslagen zat de fout wel in de grondslag, maar kwam deze vanwege de volgorde van de berekening in Payroll Gemal toevallig niet tot uiting. Bij uurlonen voor meerwerk, overwerk etc. zijn de uitvoercodes voor de korting VT/EJU nooit opgenomen in de grondslag, ook niet op werkgeverniveau. Oplossing Met ingang van periode 09 zullen we de uurlonen voor aan- verkoop verlof door middel van een nieuwe conversie herstellen. De jaargrondslagen herstellen wij pas in de jaarovergang. De huidige inrichting heeft geen gevolgen voor de berekening van pensioenbedragen. De conversie die de fout definitief moet herstellen, blijkt echter verschillen te veroorzaken in de loonverdeling van deze codes. Als wij dit herstel in de jaarovergang uitvoeren, dan heb je hier geen hinder van. Automatische herrekening 04 Om voorkomende situaties te herstellen zullen wij een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Let op: deze herrekening heeft tot gevolg dat er vorderingen ontstaan als een medewerker verlofuren heeft verkocht en nabetalingen als een werknemer uren heeft aangekocht. Het uurloon waartegen de uren zijn verrekend wordt immers lager vastgesteld dan in de oude situatie. Indien deze aanpassing leidt tot ongewenste vorderingen, dan kun je met invoercodes 02774 / 02775 / 02787 / 02788 / 03142 t/m 03145 Afwijkend uurloon 1 t/m 8 het oorspronkelijke uurloon weer vastleggen. Je legt het afwijkende uurloon vast met terugwerkende kracht vanaf de periode waarin de vordering plaatsvindt. Meer informatie [1] Release notes 2020-01/4. 2020-09/11 Loon SV bij niet-verzekerd dienstverband gekoppeld met verzekerd dienstverband Als een dienstverband voor geen enkele sociale verzekering verzekerd of premieplichtig is (je hebt de invoercodes 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW niet vastgelegd), dan berekent Payroll Gemal normaal gesproken geen SV-loon (uitvoercode 01598), maar correctie SV-loon (uitvoercode 01570). Als gevolg hiervan, worden er ook geen sociale premies berekend voor het dienstverband. Melding en oplossing Het bleek dat in een bijzondere situatie toch loon SV en SV premies werden berekend bij het niet-verzekerde en premieplichtige dienstverband, als deze gekoppeld was met een wel verzekerd of premieplichtig dienstverband. Die situatie is in periode 09 hersteld. Automatische herrekening 06 Wij zullen in periode 09 een automatische herrekening uitvoeren om de foutsituatie waar nodig te herstellen. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 06. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-09/12 Fout in presentatie uitvoercode 01609 bij parttimers Het bleek dat voor uitvoercode 01609 LB-dagen de verkeerde waarde werd gepresenteerd als een medewerker met een werkdagenpatroon (invoercode 02488) van 1 t/m 4 werkdagen gedurende de maand in- of uit-dienst trad. In dat geval werd op uitvoercode 01609 het aantal LB-dagen naar rato gepresenteerd, terwijl dat LB-dagen voor een hele maand moesten zijn, omdat de maandtabel is toegepast. De fout betrof alleen de presentatie van uitvoercode 01609, de berekening van de loonheffingen is correct uitgevoerd. Automatische herrekening 07 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om de presentatie van uitvoercode 01609 te corrigeren, zie reden 07 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-09/13 Aanvullend geboorteverlof - te ontvangen bedrag UWV (change 2175074) Als je namens het UWV een uitkering betaalt aan de medewerker, dan moet je over die uitkering sociale premies betalen. UWV vergoedt de uitkering én de sociale premies. Op het moment dat je via Payroll Gemal een uitkering betaalt, dan toont Payroll Gemal het uitkeringsbedrag, vermeerderd met de sociale lasten op uitvoercode 01554 te ontvangen UWV. Je kunt met deze uitvoercode het door UWV vergoede bedrag controleren. Melding en oplossing Bij aanvullend geboorteverlof wordt een uitkering betaald op uitvoercode 00984. Het bleek dat op uitvoercode 01554 het uitkeringsbedrag werd gepresenteerd, alleen vermeerderd met een ZVW-premie. In periode 09 hebben we de berekening aangepast, waardoor nu alle relevante SV premies over het uitkeringsbedrag worden berekend. Automatische herrekening 08 Wij zullen in periode 09 een automatische herrekening uitvoeren om de fout te herstellen. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 08. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-09/14 Uitvoercode 00985 loondoorbet ziek ten onrechte in grondslag bruto loon (change 2168282) Als een medewerker ziek wordt, dan wordt het ziekteverzuim zichtbaar gemaakt met een min- en pluspost met gelijke waarde. Daarom zijn deze posten nooit opgenomen in werkgevercode 55081 Uitvoercodes in grondslag bruto loon.  De minpost is uitvoercode 01337 ziekteverzuim, de pluspost was tot 2020 uitvoercode 01339 aanvulling ZW. Deze uitvoercode wordt nu alleen nog gebruikt voor echte aanvullingen op ZW-uitkeringen. Melding en oplossing Vanaf 2020 is de pluspost uitvoercode 00985 loondoorbet ziek geworden [1]. Bij deze wijziging per 2020 is uitvoercode 00985 ten onrechte toegevoegd aan de grondslag van werkgevercode 55081. Omdat de minpost (uitvoercode 01337) niet is toegevoegd, werd de grondslag te hoog vastgesteld. Het resultaat van deze grondslag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01886 bruto loon.  Let op: dit betreft slechts een comprimeertotaal. Het loon dat u aan uw werknemer heeft betaald is geenszins door deze fout beïnvloed. Met ingang van periode 09 is uitvoercode 00985 verwijderd uit de grondslag van werkgevercode 55081. Automatische herrekening 10 Wij zullen in periode 09 een automatische herrekening uitvoeren om voorkomende situaties te herstellen, zie reden 10 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Release notes 2019-12/9. 2020-09/15 Betalingen na AOW-leeftijd en loonaangifte meldingen L1314, L1315 Als een persoon de AOW-gerechtigde leeftijd is gepasseerd, dan is deze persoon niet langer verzekeringsplichtig of premieplichtig voor de WW en de WIA. In Payroll Gemal leg je in deze situatie invoercode 02122 Code WW en 02123 Code WIA vast met waarde 0. Doe je dat niet, dan wordt dit in de loonaangifte gesignaleerd met foutmelding L1314 voor de WW en L1315 voor de WIA. De Belastingdienst koppelt deze fout per post aan je terug. In praktijk blijkt het fout te gaan in twee situaties: De meest voorkomende situatie is een nabetaling na uit-dienst aan iemand die op zijn AOW-datum uit-dienst is gegaan. In de maand dat de medewerker de AOW-leeftijd bereikt, geeft Payroll Gemal invoercodes 02122 en 02123 automatisch waarde 3. Als aan deze persoon in een latere periode een betaling na uit-dienst wordt verricht, moeten invoercodes 02122 en 02123 worden vastgelegd met waarde 0. Als een medewerker doorwerkt na de AOW-leeftijd, maak je een nieuw dienstverband aan dat start op de AOW-datum. Invoercodes 02122 en 02123 moeten dan vastgelegd worden met waarde 0.  Oplossing Met ingang van periode 09 hebben we een aantal zaken gewijzigd om deze situatie zo veel mogelijk te ondervangen. Als er een betaling na uit-dienst wordt verricht aan een medewerker die de AOW-leeftijd reeds in een voorgaande periode is gepasseerd, genereert Payroll Gemal automatische mutaties waardoor invoercodes 02122 en 02123 de waarde 0 krijgen. Je ziet deze mutaties op het mutatieverslag. Als er toch een situatie ontstaat waarin invoercode 02122 of 02123 is vastgelegd bij een medewerker die de AOW-leeftijd is gepasseerd, wordt melding L1314 (voor invoercode 02122) en/of L1315 (voor invoercode 02123) op het mutatieverslag gepresenteerd. Tevens wordt de reeds bestaande melding L1907 getoond. Automatische herrekening 14 Om bestaande foutsituaties in 2020 te herstellen zullen wij een automatische herrekening in periode 09 uitvoeren, zie reden 14 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als de fout reeds in een voorgaand jaar is ontstaan, dan kunnen we deze niet met een automatische herrekening herstellen. Bovendien geeft Payroll Gemal geen automatische correcties door aan de loonaangifte over voorgaande jaren. Indien de fout in 2019 of eerder is ontstaan, dan dien je deze ook te corrigeren voor het betreffende jaar, in het handmatig correctieportaal voor de loonaangifte. Hier leg je vanaf de eerste maand dat de AOW-gerechtigde medewerker geheel uit-dienst was de verzekeringsindicatie WW verzekerd en WIA verzekerd vast met waarde N. 2020-09/16 Fictief percentage verlof bij afwijkend bedrag 0,01 (change 2178296) In periode 06 hebben we een aanpassing doorgevoerd, waardoor een korting verlofregeling, opgegeven als bedrag, ook op juiste wijze doorwerkt in achterliggende componenten. Hierbij valt te denken aan de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioenpremie. Payroll Gemal berekent deze doorwerking door een fictief percentage verlof te bepalen aan de hand van het opgegeven bedrag. In release notes 2020-06/5 kun je voorbeeldberekeningen nakijken. In de situatie dat je zowel een percentage als een bedrag verlof vastlegt, gaat het (afwijkende) bedrag voor. Daarom is er voor gekozen om in die situatie ook voor de doorwerking te rekenen met het fictieve percentage dat vanuit het bedrag wordt bepaald en niet met het vastgelegde percentage. Melding Deze functionaliteit bleek niet correct te werken als je het bedrag € 0,01 had vastgelegd. Dit bedrag heeft de afwijkende werking dat er géén korting wegens verlof wordt toegepast. Naar onderliggende grondslagen rekende Payroll Gemal echter met het opgegeven percentage verlof.  Automatische herrekening 15 Met ingang van periode 09 is dit probleem verholpen. Als je het afwijkende bedrag € 0,01 vastlegt, rekent Payroll Gemal met een fictief percentage 0%. Hierdoor wordt ook in onderliggende grondslagen geen korting vanwege deze verlofregeling toegepast. Wij zullen in periode 09 een automatische herrekening uitvoeren om voorkomende situaties te herstellen, zie reden 15 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-09/17 Dagtabel in de loonaangifte In de loonaangifte wordt een code doorgegeven voor de toegepaste loonheffingstabel. Die code bestaat uit drie cijfers, waarvan het derde cijfer aangeeft wat het tijdvak is van de tabel. Payroll Gemal past de dagtabel toe indien een werknemer fulltimer is en er geen volledig tijdvak is van een maand. In die situatie bleek in de loonaangifte echter code 2 (maandtabel) doorgegeven te worden. Met ingang van de huidige release is dat gewijzigd in code 5 (dagtabel). Automatische herrekening 16 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om de loonaangifte te corrigeren in de situaties dat de dagtabel is toegepast, zie reden 16 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-09/18 Inhouding WIA/WGA in juli onjuist (change 2182475) In periode 07 kan bij medewerkers uitvoercode 01831 grsl inh WIA-WGA foutief berekend zijn als met invoercode 02457 Code SV-plicht uitkering WW/WAO-WIA samenloop wordt aangestuurd, maar er geen samenloop salaris is (uitvoercode 01998 loon samenloop is niet berekend). Hierdoor is ook de inhouding werknemer WIA-WGA foutief berekend. Automatische herrekening 17 De programmatuur van Payroll Gemal is per periode 09 aangepast. In periode 09 zullen we voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 17 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-09/19 Addendum boven 100% deelbetrekking en grondslag WW-laag (change 2198183) Voor het oplossen van melding 2198183 hebben we in periode 09 twee aanpassingen in Payroll Gemal opgenomen, die we hieronder beschrijven. Addendum boven 100% deelbetrekking In release 2020-08/1 hebben wij bericht over nieuwe functionaliteit om een addendum op een vast contract te administreren. Het bleek dat deze functionaliteit niet helemaal correct werkte in het geval dat het contract inclusief addendum meer dan 100% deelbetrekking omvatte. Als het contract + addendum meer dan 100% deelbetrekking betrof en het vaste deel betrof minder dan 100%, dan werd de grondslag voor de WW verdeeld alsof het totale contract 100% deelbetrekking had. Voorbeeld: het vaste contract is 60%, het addendum 50%, totaal 110%. Je legt in die situatie invoercode 02404 Percentage deelbetrekking vast met 110% en invoercode 02511 Percentage vaste contract met 60%. Payroll Gemal rekende in de foutsituatie alsof het totale contract 100% betrof en verdeelde de WW-grondslag in een verhouding 60 / 40 in plaats van 60 / 50. Als het contract + addendum meer dan 100% betrof en het vaste deel 100% of meer, dan werd de addendum functionaliteit geheel niet geactiveerd. Voorbeeld: het vaste contract is 100%, het addendum 10%, totaal 110%. Je legt in die situatie invoercode 02404 vast met 110% en invoercode 02511 met 10%. Payroll Gemal rekende in die situatie alsof er geen addendum was. Dit is met ingang van periode 09 in Payroll Gemal aangepast.  Grondslag WW laag bij addendum In release 2020-08/1 hebben wij bericht over nieuwe functionaliteit om een addendum op een vast contract te administreren. Het bleek dat de grondslag WW-laag in deze situatie onjuist werd bepaald. Als je gebruik maakt van de addendum functionaliteit, zou op uitvoercodes 02341 Grsl WW laag en 02342 Afdr WW laag de totale grondslag respectievelijk premie gepresenteerd moeten worden voor het contract én het addendum gezamenlijk. De waarden op deze codes worden namelijk rechtstreeks aangeleverd in de loonaangifte. De Belastingdienst schrijft voor dat de administratie van een contract + addendum op 1 IKV op deze wijze gevoerd wordt. Het bleek dat op uitvoercode 02341 ten onrechte alleen de grondslag voor het vaste contractdeel werd gepresenteerd. Automatische herrekening 18 Voor beide beschreven situaties zullen we in periode 09 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 18 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-09/20 Uitvoercode doorbetaling bij verlof opnemen in een grondslag met waarde 5 (change 2194334) Als een medewerker gebruik maakt van een (gedeeltelijk) onbetaalde verlofvorm, wordt een korting op het salaris gepresenteerd met behulp van een uitvoercode. Het is gebruikelijk om die uitvoercode voor de korting op te nemen in grondslagen met de waarde 5. Dat betekent dat de korting alleen geteld wordt, voor zover die betrekking heeft op componenten in dezelfde grondslag. Bij de verlofregelingen is er ook de optie om tijdens het verlof een doorbetaling te doen, waarmee je een deel van het verlof kunt uitbetalen of een minimuminkomen kunt garanderen. De doorbetaling wordt op een aparte uitvoercode gepresenteerd (uitvoercodes 00635 t/m 00649). Het is logisch, om als je de uitvoercode voor de korting opneemt in een grondslag met waarde 5, hetzelfde te doen voor de doorbetaling. Stel je berekent verlof over salaris en een toelage. Je berekent vakantietoeslag over salaris en verlofkorting. In de vakantietoeslag wil je dan alleen de korting tellen die betrekking heeft op het salaris. Er wordt geen vakantietoeslag over de toelage berekend, dus is het onredelijk om de korting over die toelage wel te tellen. Op het moment dat je een doorbetaling doet tijdens het verlof, wil je die op dezelfde wijze tellen. Je wilt dan niet de doorbetaling tellen die betrekking heeft op het salaris én de toelage, maar alleen de doorbetaling over het salaris. Melding Het bleek dat de uitvoercodes voor doorbetaling tijdens verlof niet met waarde 5 vastgelegd konden worden. Payroll Gemal keurde deze mutatie af omdat er geen programmatuur aanwezig was voor de afhandeling van deze situatie. De uitvoercodes voor korting tijdens verlof worden namelijk direct berekend door hun grondslag te vermenigvuldigen met het percentage korting. De uitvoercodes voor de doorbetaling komen via een veel ingewikkelder berekening tot stand. Oplossing Met ingang van periode 09 is een methode toegevoegd, waardoor je de uitvoercodes 00635 t/m 00649 wel in grondslagen kunt opnemen met waarde 5. Zie onderstaand rekenvoorbeeld ter illustratie van de werking van waarde 5: - uitvoercode 01001 salaris = € 1000. - uitvoercode 00700 bruto div = € 100. - uitvoercode 00701 bruto div = € 200. In de grondslag van werkgevercode 55127 Uc in grondslag langdurig ziek is opgenomen: uitvoercode 01001 en 00700: resultaat grondslag = € 1100. Er is 10% korting langdurig ziek vastgelegd. - werkgevercode 13023 = 2 (doorbetalen bij verlof obv dezelfde grondslag als de korting). - werkgevercode 13024 = 50% (percentage doorbetalen bij verlof). - uitvoercode 01110 korting uitkering = € 1100 x 10% =  € 110. - uitvoercode 00635 ld zk doorbet = 50% x € -110 = € -55. In de grondslag van werkgevercode 56001 Uc in grondslag VT is opgenomen: - uitvoercode 01001 salaris = 1. - uitvoercode 00701 bruto div = 1. - uitvoercode 01110 korting uitkering = 5. - uitvoercode 00635 ld zk doorbet = 5. Uitvoercode 01110 was berekend over uitvoercode 01001 én 00700, maar alleen uitvoercode 01001 zit in de grondslag van werkgevercode 55127 én werkgevercode 56001. Daarom wordt uitvoercode 01110 fictief opnieuw berekend met behulp van de berekening: uitvoercode 01110 = 10% x € -1000 = € -100. Uitvoercode 01110 wordt dus geteld voor 01001/01100 = 90,90%. Dit percentage wordt bewaard. Deze berekening wordt achter de schermen uitgevoerd voor de bepaling van de grondslag van werkgevercode 56001 en niet gepresenteerd. Voor uitvoercode 00635 wordt een fictieve koppeling gemaakt, waardoor ook gekeken wordt naar de grondslag van werkgevercode 55127 en 56001 via het percentage uit de vorige stap. - uitvoercode 01110 korting uitkering werd geteld voor 90,90%. - uitvoercode 00635 moet dan tegen hetzelfde percentage geteld worden: € 55 x 90,90% = € 45,45. Resultaat grondslag van werkgevercode 56001 = uitvoercode 01001 + 00701 + 01110 + 00635 = € 1000 + € 200 - € 100 + € 45 = € 1145. Actie Als je gebruik maakt van de functionaliteit om tijdens een verlofregeling een doorbetaling op het salaris te doen, dan adviseren wij je om de uitvoercode voor de doorbetaling vast te leggen met waarde 5 op de plekken waar je ook de korting met waarde 5 hebt vastgelegd. Let op: als je de uitvoercode eerst had vastgelegd met waarde 1, dan is het mogelijk dat er een vordering ontstaat. Aanpassing ondersteuning algemeen niveau In de algemene ondersteuning waren de uitvoercodes 00635 t/m 00644 doorbetaling bij verlof 1 t/m 10 opgenomen in de grondslag vakantietoeslag (werkgevercode 56001) en eindejaarsuitkering 1 t/m 7 (werkgevercodes 55135 / 55136 / 55137 / 55138 / 55139 / 55196 / 55197) met waarde 1, terwijl de korting verlofregeling was opgenomen met waarde 5. Wij hebben met ingang van periode 09 ook de doorbetaling vastgelegd met waarde 5.  Let op: deze wijziging kan tot gevolg hebben dat het opgebouwde recht VT/EJU wordt verlaagd. Om die reden is de grondslag VT gewijzigd vanaf 06-2020. De grondslag eindejaarsuitkering is een jaargrondslag, deze is gewijzigd vanaf 01-2020. Bij medewerkers uit-dienst kunnen er vorderingen ontstaan als de VT/EJU tussentijds is uitbetaald en het recht is verlaagd. Aanpassing ondersteuning CAO zorgverzekeraars (CAO code 13) Uitvoercode 00635 (doorbetaling bij langdurige ziekte) was opgenomen in de grondslag voor de vier SBZ pensioenregelingen met waarde 1, terwijl uitvoercode 01110 korting uitkering was opgenomen met waarde 5. Met ingang van periode 09 hebben we ook uitvoercode 00635 vastgelegd met waarde 5. Dit kan tot gevolg hebben dat de pensioengrondslag wordt verlaagd en dat er een terugbetaling van premie plaatsvindt. Automatische herrekening 20 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren uit om de genoemde grondslagen te corrigeren, zie reden 20 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2020-09/21 Aanvullend geboorteverlof en Pensioen, Dagloon bij benadering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 13 augustus 2020 - Update PFZW PFZW heeft aangegeven dat na overleg met de CAO koepels het standpunt is herzien met betrekking tot de pensioengevendheid van aanvullend geboorteverlof. Standaard - geen pensioenopbouw Standaard vindt tijdens het aanvullend geboorteverlof geen pensioenopbouw plaats, tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt in je CAO of arbeidsvoorwaardenregeling. Om geen pensioenopbouw te laten plaatsvinden, leg je bij de gekozen verlofregeling werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie vast met waarde 4. De verlaging van de pensioenopbouw moet verrekend worden in de verloonde uren voor PFZW. Dit stuur je aan door werkgevercode 13020 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof vast te leggen met waarde 2. Let op: indien je op basis van de eerdere berichtgeving de keuze had gemaakt om wel pensioenopbouw over het aanvullend geboorteverlof te berekenen, dan krijgt de werknemer een terugbetaling van pensioenpremie. Tijdens het aanvullend geboorteverlof kan de werknemer vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw aanvragen bij PFZW, op dezelfde wijze als bij ouderschapsverlof of onbetaald verlof. Zodra de werknemer van PFZW goedkeuring heeft ontvangen voor de vrijwillige voortzetting, kun je dit vastleggen in Payroll Gemal. Elke verlofregeling kent een eigen invoercode waarmee je de vrijwillige voortzetting kunt vastleggen. Voor verlofregelingen 11 t/m 15 zijn dit invoercodes 01955 t/m 01959. Je legt deze invoercode vast met waarde 1. Tijdens de vrijwillige voortzetting, heeft de werkgever en de werknemer recht op een verlaagde premie voor PFZW. De korting moet je aansturen met een aparte invoercode. Voor verlofregelingen 11 t/m 15 zijn dat invoercodes 01965 t/m 01969. Ook deze codes leg je vast met waarde 1. Als de werknemer ervoor kiest om geen vrijwillige voortzetting aan te vragen, is het wel mogelijk om bescherming bij verlof en werkloosheid (BVD) aan te vragen. Hiermee garandeert de werknemer dat er ook tijdens de verlofperiode een recht op een nabestaanden- of invaliditeitspensioen kan ontstaan. Als je werknemer een door PFZW goedgekeurd BVD formulier heeft, dan leg je dit vast door voor verlofregeling 11 t/m 15 invoercode 01965 t/m 01969 vast te leggen met waarde 1. Hierdoor bouwt de werknemer premievrij invaliditeitspensioen op. Afwijkende afspraken Het is mogelijk dat in een CAO of in een arbeidsvoorwaardenregeling (indien er geen CAO is of de CAO dit toestaat) afwijkende afspraken worden gemaakt. Deze afspraken kunnen resulteren in: - Volledige pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof. - Pensioenopbouw over het uitkeringsbedrag. - Pensioenopbouw over een aanvulling op de uitkering. - Pensioenopbouw over de uitkering én de aanvulling op de uitkering, waarbij niet aangevuld wordt tot 100% van het salaris exclusief aanvullend geboorteverlof. De functionaliteit van Payroll Gemal sluit nog niet aan op de wensen die PFZW heeft geformuleerd voor de aangifte van dergelijke afwijkende afspraken. Wij streven ernaar deze functionaliteit zo spoedig mogelijk aan te bieden. Op dit moment zijn dergelijke afspraken niet aanwezig in de door Payroll Gemal ondersteunde CAO's die zijn aangesloten bij PFZW. Indien je toch een dergelijke afwijkende afspraak hebt gemaakt, kun je er voor kiezen om werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie vast te leggen met waarde 1. In dat geval berekent Payroll Gemal automatisch premie vrijwillige voortzetting over het gehele aanvullend geboorteverlof. De premie vrijwillige voortzetting is gelijk aan de reguliere pensioenpremie. Hoewel de UPA hiermee nog niet correct is, zorgt deze berekening er wel voor dat de inhouding pensioenpremie tijdens het geboorteverlof onverminderd plaatsvindt. Hierdoor hoef je na vrijgave van de definitieve functionaliteit geen premie te vorderen bij de medewerker. 6 augustus 2020 - Update GGZ Nederland GGZ Nederland heeft aangegeven dat tijdens aanvullend geboorteverlof geen pensioen wordt opgebouwd. Het zou wel mogelijk zijn voor de medewerker om vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw aan te vragen. Bij de verlofregeling die je hebt aangewezen voor aanvullend geboorteverlof stuur je dit aan door werkgevercode 13008 niet vast te leggen (0 = geen pensioenopbouw over verlofdeel). Deze code zorgt er voor dat er geen pensioenpremie over het verlofdeel wordt berekend. PFZW heeft nog geen uitsluitsel gegeven over hoe de aanlevering van het aanvullend geboorteverlof in de UPA geregistreerd moet worden. Wij kunnen het verlof daardoor nog niet bij PFZW aanleveren. Dit betekent dat je voor medewerkers met aanvullend geboorteverlof wel een factuur ontvangt van PFZW voor de reguliere pensioenpremie, zonder verlof. Zodra PFZW uitsluitsel heeft gegeven over de aanlevering, kan deze met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd en zal dit ook in de eerstvolgende factuur worden verrekend. Update 23 juli 2020 - toegevoegd tekst Update GGZ Nederland aan het eind van het onderdeel Je berekent geen pensioenpremie over het aanvullend geboorteverlof. Pensioen Vanaf 07-2020 kunnen medewerkers aanvullend geboorteverlof opnemen, als hun partner is bevallen van een kind. In de release notes van release 06-2020 en in de Gemal handleiding, Hoofdstuk Ziekte, zwangerschap kunt je uitgebreide informatie over dit onderwerp vinden. Bij het inrichten van de functionaliteit voor aanvullend geboorteverlof, koppel je een verlofregeling voor dit verlof door bij de betreffende regeling werkgevercode 13027 Code aanvullend geboorteverlof vast te leggen met waarde 1. Omdat wij regelmatig vragen krijgen wat te doen met de werkgevercodes die de pensioenpremie en pensioenaangifte voor deze verlofregeling aansturen, hebben wij dit hieronder uitgelegd. ABP Bij pensioenfonds ABP heeft deze vorm van verlof geen invloed op de pensioenopbouw. Je hoeft dus zelf niets vast te leggen. PFZW Zoals vermeld in de release notes van release 06-2020, is PFZW momenteel nog beleid aan het vormen over het aanvullend geboorteverlof. PFZW heeft inmiddels besloten dat zowel de uitkering tijdens het verlof als een eventuele aanvulling daarop pensioengevend zijn. Ze zijn nog bezig om uit te werken hoe de premieberekening precies moet plaatsvinden en in de UPA moet worden verantwoord. Zodra deze informatie beschikbaar is, gaan we in Payroll Gemal de nodige aanpassingen doorvoeren. In afwachting van de nieuwe situatie heb je de volgende opties: Je berekent pensioenpremie over het aanvullend geboorteverlof Als je niet 100% van het loon doorbetaalt, bereken je in eerste instantie teveel pensioenpremie. Na het implementeren van de nieuwe manier van berekenen, vindt een herrekening plaats. Als je tijdens het verlof niet 100% van het loon van jouw medewerker hebt doorbetaald, vindt bij die herrekening een gedeeltelijke terugbetaling plaats van teveel ingehouden pensioenpremie. Als je voor deze optie kiest, leg je werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie vast met waarde 1 en laat je de werkgevercodes 13019 UPA verlofsoort en 13020 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof staan op de waarde die geldt voor uw CAO of op de algemene waarde. Je berekent geen pensioenpremie over het aanvullend geboorteverlof Je kunt er ook voor kiezen om in afwachting van het beleid van PFZW geen pensioenpremie te berekenen tijdens het aanvullend geboorteverlof. Naar verwachting zullen de uitkering en een eventuele aanvulling daarop in het uiteindelijke PFZW-beleid wel pensioengevend zijn. Dat betekent dat na het implementeren van de definitieve manier van berekenen de pensioenpremie alsnog met terugwerkende kracht toegepast zal worden. Let op Dit leidt tot vorderingen bij uw medewerkers, ook als die medewerkers tegen die tijd uit dienst zijn. Als je voor deze optie kiest, leg je werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie vast met waarde 4 en laat je de werkgevercodes 13019 UPA verlofsoort en 13020 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof staan op de waarde die geldt voor jouw CAO of op de algemene waarde. Update GGZ Nederland GGZ Nederland heeft aangegeven dat tijdens aanvullend geboorteverlof geen pensioen wordt opgebouwd. Het zou wel mogelijk zijn voor de medewerker om vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw aan te vragen. Wij nemen als salarisverwerker in deze discussie geen standpunt in. Wij hebben PFZW en GGZ Nederland gevraagd of zij met elkaar in gesprek willen gaan om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Dagloon bij benadering Bij het berekenen van het dagloon bij benadering (uitvoercode 01778) gaat Payroll Gemal uit van het SV-loon van de medewerker in de actuele maand. Het aanvullend geboorteverlof wordt vaak slechts voor 70% doorbetaald. Hoewel het dagloon bij benadering slechts een benadering is van het dagloon dat UWV vervolgens vaststelt, had dit zoveel invloed op de benadering dat we hebben besloten de benadering te corrigeren voor de korting op het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof. De korting op het salaris kan doorwerken in tal van componenten, die per CAO of zelfs per bedrijf verschillend zijn. Denk hierbij aan opbouw vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, IKB of pensioenpremie. De meeste van dergelijke componenten zijn ook SV-loon en hebben dus in meer of mindere mate invloed op het berekenen van het dagloon bij benadering. Wij ervoor gekozen het dagloon bij benadering niet te corrigeren voor dergelijke doorwerkingen, omdat: Het een dagloon bij benadering betreft Payroll Gemal gaat bij het berekenen uit van het SV-loon in de actuele periode. UWV heeft een geheel andere berekeningsmethode die gebaseerd is op een referteperiode van een jaar. Perioden met incidentele inkomstenvermindering worden verwijderd en voor elke verwijderde periode wordt een nieuwe periode aan het begin van de referte toegevoegd. Deze methode is in Payroll Gemal niet na te maken vanwege de flexibele referteperiode. Er is dus altijd een verschil tussen de berekening bij benadering van Payroll Gemal en de berekening van UWV. Let op: nadat UWV het definitieve dagloon bekend heeft berekend en doorgegeven, moet je dit definitieve dagloon altijd met terugwerkende kracht voor de hele uitkeringsperiode vastleggen bij invoercode 02484 dagloon WAZO. Het corrigeren van de berekening van het dagloon bij benadering voor alle denkbare doorwerkingen van aanvullend geboorteverlof is zeer complex en foutgevoelig. Dit komt omdat de regelingen per CAO of zelfs per bedrijf kunnen verschillen. Hierdoor is het onmogelijk om alle denkbare situaties in de berekening mee te nemen. Bovendien is het narekenen van het dagloon bij benadering dan vrijwel onmogelijk, terwijl dat in de huidige situatie wel eenvoudig kan. Waar de korting op het salaris tijdens aanvullend geboorteverlof groot is op het uiteindelijke dagloon bij benadering, heeft het doorwerken van die korting in andere componenten vaak slechts een zeer beperkte invloed. Als je het verschil toch te groot vindt, kun je altijd zelf een ander dagloon vastleggen met invoercode 02484 dagloon WAZO. Het dagloon bij benadering niet de standaard is. Het is een hulpmiddel om toch een uitkering te kunnen berekenen als UWV het dagloon nog niet heeft doorgegeven. Denk eraan dat je altijd het dagloon van UWV moet gebruiken, zodra dat bekend is; er vindt dan onvermijdelijk een herrekening plaats. Samengevat: vanwege de hiervoor genoemde redenen, zijn er altijd verschillen in de berekening van UWV en die van Payroll Gemal en gaan we de berekening van het dagloon bij benadering niet aanpassen naar aanleiding van het aanvullend geboorteverlof. Wil je met een ander dagloon rekenen, dan kun je dat vastleggen met invoercode 02484 dagloon WAZO. Doorwerking in grondslagen We kregen veel vragen over de manier waarop je de uitkering en de salariskorting moet opnemen in grondslagen. In de handleiding van Payroll Gemal vind je een stappenplan voor het inrichten van de grondslagen. Zie hiervoor het hoofdstuk Verlof-/generatieregelingen 2.18 Code aanvullend geboorteverlof. Je koppelt allereerst een verlofregeling door het vastleggen van werkgevercode 13027 Code aanvullend geboorteverlof met waarde 1. Je moet echter ook de grondslag van deze verlofregeling inrichten, zodat in Payroll Gemal bekend is over welke componenten de korting moet worden berekend. Je kunt de grondslag van deze verlofregeling inrichten gelijk aan die voor onbetaald verlof: werkgevercode 55125. In hoofdlijnen kun je de volgende regels hanteren: De uitkering is gebaseerd op het volledige SV-loon van de medewerker zoals bekend bij UWV In de uitkering zijn dus alle extra arbeidsvoorwaarden in geld reeds verwerkt. Denk hierbij aan vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, individueel keuzebudget en toeslagen. Dit is géén uitputtende opsomming. Als jouw CAO of bedrijf andere arbeidsvoorwaarden in geld kent die over het salaris worden berekend, dan geldt dezelfde regel. Omdat de is berekend uitkering over het gehele SV-loon, hoef je de uitvoercode voor de uitkering (uitvoercode 00984) niet op te nemen in de grondslagen voor dergelijke regelingen. CAO-partijen en werkgevers hebben de vrijheid om zelf vorm te geven aan eventuele aanvullingen op de uitkering Wij kunnen daarom geen eenduidige handleiding maken voor het inrichten van dergelijke aanvullingen in grondslagen. Voor afspraken in een CAO die wij ondersteunen, plaatsen we een specifiek bericht. De korting op het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof moet wél doorwerken in alle arbeidsvoorwaarden in geld De medewerker krijgt immers al een uitkering gebaseerd op het volledige SV-loon. Daarom neem je de uitvoercode van de gekozen verlofregeling op in alle grondslagen van arbeidsvoorwaarden in geld. De meest voorkomende arbeidsvoorwaarden zijn genoemd in de handleiding van Payroll Gemal, maar deze opsomming is zoals eerder gesteld, niet uitputtend. Je moet dus nagaan welke specifieke voorwaarden er binnen jouw CAO en/of bedrijf gelden. Ook hier kun je onbetaald verlof als leidraad gebruiken. Ga in Payroll Gemal naar werkgevergegevens > in- en uitvoercodes > overzicht uitvoercodes. Geef hier uitvoercode 01301 onbetaald verlof op en klik op Akkoord. Je ziet nu een overzicht van alle grondslagen waarin uitvoercode 01301 is opgenomen en met welke waarde. In dezelfde grondslagen neem je de uitvoercode op van verlofregeling die je hebt gekozen voor aanvullend geboorteverlof. UFO-premie tijdens de uitkering Als je UFO-premie betaalt over het loon van de medewerkers, dan geldt er bij het betalen van uitkeringen een speciale regeling. UWV betaalt de uitkering aan jou met opslag van alle sociale lasten behalve de UFO-premie. Bij het betalen van de uitkering aan de medewerker, draagt je op jouw beurt over de uitkering weer alle sociale lasten af behalve de UFO-premie. Je stuurt deze regeling aan door tijdens aanvullend geboorteverlof invoercode 02492 instantiebetaling vast te leggen met waarde 2. Deze instructie vind je in de handleiding van Payroll Gemal, hoofdstuk Ziekte, zwangerschap, 3.5 Aanvullend geboorteverlof, uren. CAO's met ongelijke verhouding week- en maanduren Het aanvullend geboorteverlof kan je vastleggen in een werkelijk aantal uur opgenomen verlof. Dit is ook de manier waarop een medewerker het verlof opneemt. UWV berekent de uitkering echter op basis van een dagloon. De salarisbetaling in Payroll Gemal wordt weer berekend op maandbasis. In Payroll Gemal vinden omrekeningen plaats om uiteindelijk in alle situaties tot een maandbedrag te komen. Voor de uitkering is dit uurbedrag = dagloon x 5 / te werken uren per week = (uitvoercode 01543 aanv geb vl dagln of uitvoercode 01778 dagl benadering x 5) / (werkgevercode 03319 normuren per week x invoercode 02404 percentage deelbetrekking). Uitkering = uurbedrag x werkgevercode 07103 AGBV % dagloon uitkering x invoercode 02146 AGBV uren verlof. Voor de korting op het salaris is dit percentage korting verlof = invoercode 02146 AGBV / werkgevercode 3300 normuren per maand. In de berekening van de uitkering speelt dus werkgevercode 03319 normuren per week een rol, bij de korting op het salaris werkgevercode 3300 normuren per maand. In de meeste CAO's zijn de waarden van deze codes in balans. Een jaar bestaat uit 52 weken en 12 maanden, daarom is in veel gevallen het aantal weekuren x 52 / 12 = maanduren. In enkele CAO's zijn de weekuren en maanduren zodanig verschillend gedefinieerd dat de verhouding tussen deze uren zoek is. In dat geval worden de uitkering en de korting op het salaris dus niet volgens dezelfde maatstaaf berekend. De CAO partijen bepalen deze normen waardoor het voor ons niet mogelijk is deze te herzien. In dat geval moet je zelf kiezen of de weeknorm of de maandnorm het meest representatief is voor de werkelijkheid in jouw bedrijf. Let op! Deze werkwijze is alleen bedoeld voor de uitzonderlijke situatie dat de maand- en weekurennorm niet gelijk is. Als de weeknorm representatief is, werkt het berekenen van de uitkering naar behoren, maar het berekenen van de korting op het salaris niet. In deze situatie kun je kiezen tussen twee mogelijkheden: Je koppelt wel een verlofregeling door werkgevercode 13027 vast te leggen met waarde 1. Hierdoor houdt Payroll Gemal bij het vaststellen van een eventueel dagloon bij benadering, rekening met de betreffende verlofregeling en kun je gebruik maken van de mogelijkheden om de uitkering aan te vullen via de verlofregeling. Het bedrag dat in de verlofregeling wordt berekend is onjuist. Je geeft zelf het juiste bedrag op met de invoercode voor correctie uitbetaling verlofregeling. Deze codes kun je per verlofregeling vinden in de handleiding Payroll Gemal, hoofdstuk Verlof-/generatieregelingen, 5. Afwijkingen en correcties. Je koppelt geen verlofregeling, je legt werkgevercode 13027 niet vast. Desondanks kies je u wel een verlofregeling die je gebruikt voor het aanvullend geboorteverlof. Die regeling wordt niet automatisch aangestuurd als je invoercode 02146 AGBV uren verlof vastlegt. Je kunt deze regeling apart aansturen op de gebruikelijke wijze door een percentage of uren vast te leggen. De invoercodes kun je vinden in de handleiding Payroll Gemal, hoofdstuk Verlof-/generatieregelingen, 3. Werknemergegevens. In deze situatie wordt bij het vaststellen van het dagloon bij benadering geen rekening gehouden met de betreffende verlofregeling. Als je dat wilt, kun je zelf een afwijkend dagloon berekenen en vastleggen met invoercode 02484. Je kunt geen gebruik maken van de mogelijkheden die de verlofregelingen bieden om een aanvulling op de uitkering automatisch te berekenen, omdat de koppeling met het aanvullend geboorteverlof ontbreekt. Wel kun je een aanvulling tot een hoger percentage van het dagloon of tot boven het maximum dagloon laten berekenen door werkgevercode 07105 of 07106 vast te leggen. Als de maandnorm representatief is, werkt het berekenen van de korting op het salaris naar behoren, maar het berekenen van de uitkering niet. In die situatie kun je zelf het juiste uitkeringsbedrag vastleggen met invoercode 02148. 2020-09/22 Tekst kostensoort ontbreekt in journaalposten (change 2212254) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 18 augustus 2020 - Het blijkt dat sinds de release van periode 08 in Salarisdossier de tekst van de kostensoort in de journaalposten ontbreekt. Dit zullen we in release van periode 09 herstellen. 2020-09/23 Aanvullend geboorteverlof en loonaangifte melding L1614 en L2041 (change 2214278) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 20 augustus 2020 - Uit diverse meldingen blijkt dat er in release 08-2020 een fout in de programmatuur voor aanvullend geboorteverlof is ontstaan. Deze fout heeft tot gevolg dat als je aanvullend geboorteverlof vastlegt bij een medewerker met invoercode 02146 AGBV uren verlof, uitvoercode 02139 uren contractloon op nul wordt gesteld. Het nulstellen van uitvoercode 02139 resulteert in de loonaangifte meldingen L1614 en L2041. Wij hebben deze fout met ingang van periode 09 verholpen. Automatische herrekening 21 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om de bestaande fouten te corrigeren, zie reden 21 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-09/24 Onderhoud 29 en 30 augustus [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 20 augustus 2020 - Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus is er extra onderhoud voor Payroll Gemal gepland en op maandag 31 augustus wordt release 2020-09 geïmplementeerd. Wat betekent dit voor u? Payroll Gemal is tijdens dit onderhoud gewoon beschikbaar, maar producties die afgeroepen worden na 24.00 uur op vrijdagavond 28 augustus, zullen niet verwerkt worden. Deze worden in de wachtrij geplaatst en pas verwerkt wanneer release 2020-09 geïmplementeerd is. CAO informatie CAO jeugdzorg 2020-09/25 Maximum aantal uren ORT tijdens vakantieverlof (change 2184443) Naar aanleiding van een klantmelding blijkt dat het maximum aantal uren voor ORT tijdens vakantieverlof in Payroll Gemal niet juist is opgenomen. Onlangs is de tekst in de CAO jeugdzorg ook aangepast. De wet zegt namelijk: "Artikel  7:639 BW, bepaalt dat de werknemer tijdens zijn vakantie recht heeft op doorbetaling van zijn loon en op basis van (Europese) jurisprudentie moet dit loonbegrip ruim worden uitgelegd. ORT die als vaste component gezien moet worden omdat de werknemer standaard onregelmatig werkt, maakt deel uit van dit loon. In de eerdere cao stond al impliciet doordat verwezen werd naar artikel 7:639 BW. Zo is we deze bepaling ook altijd uitgelegd door de werkgeversvereniging naar haar leden." Omdat er in artikel 9.1 en 9.2 van de CAO wel hetzelfde bedoeld werd, maar er niet hetzelfde stond en dit verwarring opriep, hebben we er bij de laatste redactieslag als sociale partners voor gekozen dit artikel te herschrijven. Naar aanleiding hiervan is in Payroll Gemal het maximum aantal uren ORT tijdens vakantieverlof (werkgevercode 08062) aangepast van 144,00 naar 200,00. Automatische herrekening 12 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor alle werknemer met uitvoercodes 00693 ORT bij verlof 2 of 01100 ORT bij verlof. In veel gevallen zal dit verder geen herrekeningsverschil opleveren. De herrekening wordt gekenmerkt met reden 12 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO kinderopvang 2020-09/26 Werknemers Peuterspeelzalen overgang van CAO sociaal werk naar CAO kinderopvang (change 2205145) In release 2020-08/25 hebben wij de nieuwe in- / uitvoercode combinaties 00740 en 00741 ingericht voor de persoonlijke toeslag en de compensatietoeslag. Deze inrichting blijkt bij nader inzien niet geheel correct. De persoonlijke toeslag en compensatietoeslag hebben beiden het karakter van een verhoging van het vaste salaris. Hoewel de toeslag om een andere reden wordt toegekend, is de verdere omschrijving van deze toeslagen in de overgangsregeling gelijk. Daarom zouden de toeslagen ook in dezelfde grondslagen moeten doorwerken.  Met ingang van periode 09 is het volgende aangepast: Beide toeslagen tellen door in alle verlofregelingen. Ze zijn immers beiden deeltijdgerelateerd en een verlofregeling verlaagt het effectieve deeltijdpercentage. Over beide toeslagen wordt geen eindejaarsuitkering opgebouwd. In het overgangsdocument is aangegeven dat er alleen vakantietoeslag over de toeslagen wordt opgebouwd. Beide toeslagen tellen alleen in de grondslag transitievergoeding salaris, omdat ze een toeslag op het actuele, deeltijdgerelateerde maandsalaris vormen. De uitvoercodes 00740 en 00741 zijn verwijderd uit de grondslag voor wachtgeld ABP, omdat dit pensioenfonds geen rol speelt binnen de CAO kinderopvang. Beide uitvoercodes zijn vanaf deze release opgenomen in de volgende grondslagen: 55053 - Uitvoercodes in grondslag verloonde uren PFZW - waarde 6 55090 - Uitvoercodes in grondslag uurloon salaris - waarde 1 55117 - Uitvoercodes in grondslag levensloopverlof - waarde 1 55118 - Uitvoercodes in grondslag ouderschapsverlof - waarde 1  55119 - Uitvoercodes in grondslag seniorenregeling - waarde 1  55125 - Uitvoercodes in grondslag onbetaald verlof - waarde 1  55127 - Uitvoercodes in grondslag langdurig ziek - waarde 1  55128 - Uitvoercodes in grondslag levensloopregeling 1 - waarde 1  55131 - Uitvoercodes in grondslag levensloopregeling 2 - waarde 1  55133 - Uitvoercodes in grondslag levensloopregeling 3 - waarde 1  55134 - Uitvoercodes in grondslag inleg levensloop - waarde 1  55170 - Uitvoercodes in grondslag ziekengeld vast salaris - waarde 1  55182 - Uitvoercodes in grondslag zorgverlof-kort - waarde 1  55183 - Uitvoercodes in grondslag zorgverlof-lang - waarde 1  55184 - Uitvoercodes in grondslag calamiteitenverlof - waarde 1  55390 - Uitvoercodes in grondslag transitievergoeding salaris - waarde 1  56001 - Uitvoercodes in grondslag vakantietoeslag - waarde 1 (vanaf 2020-08-01) Automatische herrekening 19 Wij zullen in periode 09 een automatische herrekening uitvoeren om eventuele ontstane fouten te herstellen, zie reden 19 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO onderwijs 2020-09/27 CAO HBO - Wijziging bepalen percentage korting verlofregeling 9 (change 2096341) De Vereniging Hogescholen heeft aangegeven dat bij het bepalen van het percentage korting van verlofregeling 9 (werktijdvermindering senioren) de functieschaal (invoercode 02272) buiten beschouwing moet worden gelaten. Het percentage korting zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari worden bepaald aan hand van de salarisschaal. Automatische herrekening 05 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor alle werknemers met een werktijdvermindering senioren (uitvoercode 01444) en functieschaal (invoercode 02272), zie reden 05 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Deze herrekening kan vorderingen tot gevolg hebben. 2020-09/28 CAO VO - Maximum schaal voor bindingstoelage niet aangepast [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 17 augustus: De programmatuur van Payroll Gemal is op 15 augustus aangepast. Heb je de salarisproductie voor augustus al afgeroepen voor 15 augustus, dan kun je overdraaien of voor de betrokken werknemers een correctieproductie insturen. 14 augustus 2020 - Bij het inkorten van schaal 12 van trede 16 naar 12 hebben we verzuimd om het maximum van deze schaal voor het toekennen van de bindingstoelage aan te passen. Dit heeft tot gevolg dat de bindingstoelage 'opbouw' (EJU-3) alleen voor 11 maanden wordt opgebouwd en uitgekeerd en dat de bindingstoelage 'peildatum' (EJU-4) niet wordt uitgekeerd. Wij zullen de programmatuur van Payroll Gemal hiervoor vanavond (14 augustus) aanpassen. Heb je de salarisproductie voor augustus al afgeroepen, dan kun je na 14 augustus overdraaien of voor de betrokken werknemers een correctieproductie insturen. CAO sector Ambulancezorg 2020-09/29 Vooraankondiging wijziging ORT per 10-2020 In de CAO Ambulancezorg art 4.9 is bepaald dat vanaf 1 oktober 2020 de ORT-systematiek wijzigt. Met dit bericht willen we je alvast voorbereiden op de inrichting van de nieuwe situatie in Payroll Gemal. Omdat ORT doorgaans pas een maand achteraf wordt betaald, zul je de nieuwe codes naar alle waarschijnlijkheid vanaf salarisproductie 11-2020 gaan gebruiken. Je betaalt in die productie immers de ORT uit over de diensten die in oktober zijn gewerkt. Inrichting en uitbetaling ORT nieuwe stijl De nieuwe ORT-percentages worden op CAO-niveau door ons vastgelegd met de werkgevercodes 08116 t/m 08120 Percentage ORT 1 t/m 5. Je stuurt de ORT aan door met de bijbehorende invoercodes 01031 t/m 01034 en 01081 het aantal uren vast te leggen waarover de toeslag betaald moet worden. Het bedrag wordt gepresenteerd op de uitvoercode met hetzelfde nummer. werkgevercode invoercode / uitvoercode percentage ORT 08116 01031 22% 08117 01032 38% 08118 01033 47% 08119 01034 52% 08120 01081 60% De ORT wordt maximaal berekend over inpasnummer 28. Hiertoe wordt werkgevercode 08214 Inpasnummer maximum uurloon ORT vastgelegd met waarde 9028. Wij hebben in de CAO-ondersteuning de uitvoercodes van de nieuwe ORT opgenomen in dezelfde grondslagen als de uitvoercodes van de oude ORT. Actie Als je zelf op werkgeverniveau de uitvoercodes van de oude ORT (uitvoercodes 01471 t/m 01476) hebt toegevoegd of verwijderd uit grondslagen, dan dien je de uitvoercodes voor de nieuwe ORT (uitvoercodes 01031 t/m 01034 en 01081) op dezelfde wijze vast te leggen om geen verschillen te ervaren. Als je gebruik maakt van de optie om ORT in verlofuren om te zetten via de regeling (ver)koop verlofuren 8, dan neem je ook uitvoercode 01434 op in deze grondslagen, zodat de grondslagen evenredig verlaagd worden als de medewerker de ORT in verlof omzet. Als je de invoercodes voor ORT aanlevert via tijdregistratie, dan dien je de inrichting in die module te wijzigen, zodat je de nieuwe codes aan Payroll Gemal levert. Schonen oude inrichting De oude inrichting voor vaste bedragen per dienst laten wij vooralsnog staan, voor het geval dat je extra tijd nodig hebt om je systemen in te richten op de nieuwe werkwijze. Wij zijn voornemens deze inrichting per 02-2021 te schonen. ORT omzetten in vrije tijd De CAO biedt aan de werknemer de mogelijkheid om de ORT om te zetten in vrije tijd. Je kunt deze regeling op twee manieren vormgeven: 1. Indien je roosterpakket de mogelijkheid biedt om de ORT direct in verlof om te zetten en je vindt het geen vereiste om het ORT-bedrag op de salarisstrook te tonen, dan vindt de gehele administratie in het roosterpakket plaats. Je levert in dat geval de ORT niet aan Payroll Gemal. 2. Indien je roosterpakket niet de mogelijkheid biedt om de ORT direct in verlof om te zetten, of je wilt de ORT zichtbaar op de salarisstrook hebben, dan kun je de ORT in Payroll Gemal op de gebruikelijke manier uitbetalen. Je legt daarnaast een aankoop verlofuren vast. Hiervoor gebruik je de standaardregeling in Payroll Gemal voor aankoop verlofuren 8. Wij hebben deze regeling in de CAO-ondersteuning ingericht voor de aankoop van verlof uit ORT. Daarnaast boek je de verlofrechten op in je verlofadministratie. De inrichting Werkgevercode 03076 Verlofuren 8 code uurloon is vastgelegd met waarde 4 - uurloon ORT. De aangekochte uren boek je op invoercode 01434. Het bedrag verschijnt op uitvoercode 01434. Wij hebben de naamgeving van beide codes gewijzigd in Verlofrecht ORT. Let op: voor een aankoop boek je het aantal uren negatief. Als je pensioen opbouwt bij PFZW, dan wordt de aankoop verlof in mindering gebracht op de maandgrondslag PFZW (ORT). Als je pensioen opbouwt bij het ABP, dan heeft een aankoop verlof nooit invloed op je pensioenopbouw. Wij hebben nog de vraag uitstaan bij Ambulancezorg Nederland of de omzetting van ORT in vrije tijd van invloed is op de rechten op ORT bij verlof, ziekte en afbouwregeling ORT. Voorbeeld Een medewerker heeft er voor gekozen om ORT als verlof te sparen. In een maand verdient deze medewerker 10 uur 22% ORT en 10 uur 60% ORT. Je boekt deze ORT zoals gewoonlijk door zowel invoercode 01031 Uren ORT 22,00% als 01081 Uren ORT 60% vast te leggen met waarde 10. Hierdoor wordt de ORT als bedrag uitbetaald op uitvoercodes 01031 en 01081. Je vermenigvuldigt het aantal uren met het percentage: 10 uur x 22% + 10 uur x 60% = 8,2 uur. Je boekt 8,2 uur negatief op invoercode 01434 Verlofrecht ORT. Het inhoudingsbedrag wordt gepresenteerd op uitvoercode 01434. Overgangsregeling Er is een overgangsregeling van kracht voor werknemers die onverhoopt nadeel ondervinden van de nieuwe ORT-regeling. Deze regeling is vermeld in artikel 4.9 lid 6 van de CAO. De regeling is zodanig vormgegeven dat deze niet door ons geautomatiseerd kan worden. Indien een medewerker aangeeft dat hij of zij meent recht te hebben op deze regeling, dan zal op basis van de roostergegevens bepaald moeten worden welk bedrag aan ORT de medewerker verdiend zou hebben volgens de oude regeling. Dit bedrag kan worden vergeleken met het totaalbedrag aan ORT op de nieuwe regeling. Deze regeling wordt overigens voor het eerst van kracht in februari 2022. Wij zullen te zijner tijd een nadere instructie publiceren. CAO sociaal werk 2020-09/30 Korting VT/EJU in grondslag loopbaanbudget (change 2121756) Sinds 2020-01 wordt het recht VT (uitvoercode 01618) en recht EJU (uitvoercodes 01611 / 01612 / 01643 t/m 01646 / 01653) gepresenteerd inclusief eventuele korting wegens een verlofregeling. Dit is ook het geval op het moment dat het recht op VT/EJU wordt doorgestort in een persoonlijk budget. In de CAO sociaal werk worden de VT en EJU doorgestort in Persoonlijk budget 1 via werkgevercode 3610 en 3611. Het doorgestorte recht wordt gepresenteerd op de uitvoercodes 02200 en 02201. Het Loopbaanbudget (Persoonlijk budget 3) wordt berekend over salaris inclusief VT en EJU. Om die reden zijn de uitvoercodes 02200 en 02201 ook opgenomen in de grondslag van dit budget (werkgevercode 55177). Het bleek dat ten onrechte ook de uitvoercodes 01652 korting VT en 01801 korting EJU waren opgenomen in deze grondslag met waarde 9 (= negatief tellen in de grondslag). Dit is onterecht omdat de uitvoercodes 02200 en 02201 al inclusief korting worden berekend. In release 2020-04 (zie release notes 2020-04/15) hebben we reeds een aanpassing gedaan waardoor de uitvoercodes 01652 en 01801 niet berekend worden, wanneer er sprake is van doorstorten in een Persoonlijk budget. De foutieve inrichting heeft na deze aanpassing geen effect meer gehad op de berekening van het Loopbaanbudget. Omdat de inrichting van de grondslag echter wel vragen oproept, hebben we deze met ingang van de periode 09 aangepast. Eveneens hebben we uitvoercode 01611 recht EJU-1, uitvoercode 01618 recht VT en uitvoercode 01653 recht EJU-7 uit de grondslag verwijderd. Deze uitvoercodes waren reeds vastgelegd met waarde 8 (= niet tellen in de grondslag). Omdat er ook geen inrichting voor deze codes is op Algemeen niveau, was de afwijkende vastlegging op CAO-niveau overbodig. De aanpassing heeft dus geen enkel effect op de berekening. Automatische herrekening 13 Om eventuele onverwachte verschillen toch te verwijderen, zullen we alsnog een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 13 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO VVT 2020-09/31 Percentage afbouw ORT thuiszorgmedewerkers zaterdagdiensten (change 2164411) Voor medewerkers in de thuiszorg is in het verleden een vergoeding afgesproken voor werken op zaterdag. In de CAO 2012-2013 was aangegeven dat het percentage over 8 jaar zal worden afgebouwd. T/m 2018 bleef het percentage staan op 40,00%, voor 2019 is dat verlaagd naar 30,00%. Voor 2020 is dit verder verlaagd naar 20,00. Per 2021 wordt dat 10,00% en per 2022 is het vervallen. Een klant heeft ons er op gewezen dat op CAO-niveau in Payroll Gemal geen werkgevercode is benoemd/opgenomen waarbij deze vergoeding kan worden aangestuurd. Wij hebben een onderzoek uitgevoerd of het percentage ORT voor de zaterdag bij een van de bestaande opties voor vergoeding percentage ORT kan worden opgenomen. Hieruit bleek dat alle mogelijke opties door klanten worden gebruikt. Daarom is het niet mogelijk op deze optie op CAO-niveau op te nemen. Oplossing Je kunt, voor zover van toepassing, het percentage voor 2020 (dus 20,00%) zelf vastleggen bij een optie die door jou niet wordt toegepast. Zie hiervoor de Payroll Gemal handleiding onderwerp Onregelmatige dienst hoofdstuk 1,2 Percentage onregelmatige dienst en/of in Gemal Direct inrichting bij Werkgevergegevens > ORT/Overwerk/Meerwerk > ORT (onregelmatige dienst). In de handleiding is beschreven met welke invoercode je de betreffende uren moet vastleggen en wat de daarbij behorende uitvoercode is. CAO VVT 2020-09/32 Minimumbedrag vakantietoeslag (change 2181773) Per juni 2020 is in Payroll Gemal het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) verhoogd naar € 2002,50. Deze aanpassing is niet correct. Deze verhoging geldt namelijk pas per mei 2021. Per 2020-09 is dit gecorrigeerd met terugwerkende kracht vanaf juni 2020. Automatische herrekening 11 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 11 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Let op: deze herrekening kan voor werknemers die in juni, juli of augustus uit-dienst zijn gegaan, een (kleine) vordering van teveel betaalde vakantietoeslag tot gevolg hebben. CAO ziekenhuizen 2020-09/33 Grondslag ouderschapsverlof en Frequentietoeslag/Intensiteitstoeslag (change 2163255) In Payroll Gemal is voor de CAO ziekenhuizen voor de grondslag ouderschapsverlof aangestuurd dat de frequentietoeslag (in-/uitvoercode 01027) en de Intensiteitstoeslag ( in-/uitvoercode 01028) daarin meetellen. Een van onze klanten heeft dit voorgelegd bij de werkgeversvereniging. De reactie van de NVZ is deze: "De inconveniëntentoeslag wordt gebaseerd op de frequentie(gemiddelde aantal diensten per maand) en de intensiteit (gemiddeld te werken uren gedurende de avond-, nacht-, en weekendiensten (ANW) per maand. Inconveniëntentoeslagen worden berekend over het voltijd salaris." Daarbij geven ze de volgende toelichting:  Met andere woorden, het is een individuele toeslag die afhankelijk is van het aantal keren dat een medisch specialist (MS) ANW diensten doet en het aantal uren dat daarin gewerkt wordt. Omdat in de meeste maatschappen voltijders en deeltijders even vaak dienst doen en dus de diensten niet naar rato van de deeltijd gedaan worden, hebben in die situatie alle leden van de maatschap dezelfde toeslag. Maar als een MS bijvoorbeeld vanwege ouderschapsverlof minder diensten doet, zal je voor de MS opnieuw moeten berekenen wat de frequentietoeslag en de intensiteitstoeslag is. In dat geval kan dat overigens ook betekenen dat alle andere leden van de maatschap meer diensten gaan doen en zou je dus ook voor hen een berekening moeten maken. Naar aanleiding van deze uitspraak van de NVZ hebben wij de grondslag voor ouderschapsverlof aangepast en worden de frequentietoeslag en intensiteitstoeslag niet meer meegeteld. Gevolg 1 Door deze aanpassing wordt over beide toeslagen geen korting meer berekend. Omdat de grondslag een jaargegeven is, wordt dit bij een herrekening met terugwerkende kracht gecorrigeerd vanaf 2020-01.  Gevolg 2 In geval dat een MS minder NAW diensten doet vanwege ouderschapsverlof, dan moet je zelf het percentage voor de toeslagen berekenen en vastleggen. Hetzelfde geldt dan voor de MS die daardoor meer diensten doet (invoercodes 01027 en 01028). Als je niet telkens de percentages wilt aanpassen en de huidige wijze van korten wilt handhaven, dan kun je de toeslagen zelf weer toevoegen aan de grondslag ouderschapsverlof (bij werkgevercode 55118, uitvoercodes 01027 en 01028 beiden met waarde 1 opgeven). Automatische herrekening 02 In periode 09 wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd, zie reden 02 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Pensioenfondsen Pensioenfonds PFZW 2020-09/34 Vrijwillige voortzetting bij langdurig ziek/verlof en maximum (change 2140387) Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat voor werknemers met een pensioengrondslag die hoger is dan het maximum, waarbij sprake is van langdurig ziek of verlof en vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw, teveel premie is berekend. In deze situatie werd naast de maximumpremie ook nog eens apart de premie over de vrijwillige voortzetting berekend. Per 2020-09 is de programmatuur van Gemal aangepast. Automatische herrekening 03 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor de betreffende werknemers, zie reden 03 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor de werknemers waarbij dit probleem zich in 2019 heeft voorgedaan, is helaas geen geautomatiseerd herstel mogelijk. Als je in voorkomende situatie voor die werknemer zelf een herrekeningsmutatie vastlegt over het vorig jaar (invoercode 02475 Beginperiode herrekening waarde 201901), dan wordt ook die werknemer over 2019 gecorrigeerd. Automatische herrekeningen 2020-09/35 Vermelding automatische herrekening op mutatieverslag reden omschrijving 02 CAO ziekenhuizen - Grondslag Ouderschapsverlof en Frequentietoeslag/Intensiteitstoeslag (change 2163255) 03 Pensioenfonds PFZW - Vrijwillige voortzetting bij langdurig ziek/verlof en maximum 04 Uurlonen aankoop/verkoop verlof te hoog vastgesteld bij korting wegens verlofregeling (change 2164367) 05 CAO HBO - Wijziging bepalen percentage korting verlofregeling 9 (werktijdvermindering senioren) 06 Loon SV bij niet-verzekerd dienstverband gekoppeld met verzekerd dienstverband 07 Fout in presentatie uitvoercode 01609 bij parttimers 08 Aanvullend geboorteverlof - te ontvangen bedrag UWV (change 2175074) 09 UPA - intrekken geannuleerde registratienrs 10 Uitvoercode 00985 loondoorbet ziek ten onrechte in grondslag bruto loon (change 2168282) 11 CAO VVT - Minimumbedrag vakantietoeslag 12 CAO jeugdzorg -Maximum aantal uren ORT tijdens vakantieverlof (change 2184443) 13 CAO sociaal werk - Korting VT/EJU in grondslag loopbaanbudget 14 Betalingen na de AOW-leeftijd en loonaangifte meldingen L1314 en L1315 15 Fictief percentage verlof bij afwijkend bedrag 0,01 (change 2178296) 16 Dagtabel in de loonaangifte 17 Inhouding WIA/WGA in juli onjuist (change 2182475) 18 Addendum boven 100% deelbetrekking en grondslag WW-laag (change 2198183) 19 CAO kinderopvang - Werknemers Peuterspeelzalen overgang van CAO sociaal werk naar CAO kinderopvang (change 2205145) 20 Uitvoercode doorbetaling bij verlof opnemen in een grondslag met waarde 5 (change 2194334) 21 Aanvullend geboorteverlof en loonaangifte melding L1614 en L2041 (change 2214278) Werknemer- en werkgevergegevens 2020-09/36 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving 03049 tabel bij afwijkend tijdvak Vervallen invoercodes invoercode omschrijving 02994 cea-nummer na verhuizing 2020-09/37 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 31145 Indicatie afdrukken in maand uit dienst Publishing Date : 8/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-08-2020 13:55 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2494 Weergaven
 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 28 februari 2023.   Mededelingen 2023-03/1 Vooraankondiging: Verval IZZ functionaliteit aantal x bedrag In de zorgsector kunnen werknemers en hun gezin zichzelf bij IZZ verzekeren via de verzekeraars CZ en VGZ. De premie houd je als werkgever dan in op het salaris van de werknemer. De premies kunnen in Gemal  op twee manieren worden ingehouden: Via de functionaliteit aantal x bedrag: op een reeks werkgevercodes in de 72xx-74xx reeks wordt door ons een bedrag onderhouden dat correspondeert met een specifiek pakket dat wordt aangeboden door ofwel VGZ ofwel CZ. Bij de werknemer leg je met een invoercode vast hoeveel gezinsleden dit pakket afnemen. Gemal houdt dan het aantal pakketten x het bijbehorende bedrag in [1]. Door het inlezen van een incassoborderel. VGZ en CZ bieden elk zo'n borderel aan in hun werkgeversomgeving [2]. Je kunt dit borderel inlezen in HR Core. [3] Functionaliteit 1 is gemaakt in een tijd dat de incassoborderellen nog niet bestonden. Deze werkwijze is foutgevoelig en arbeidsintensief. Elk jaar wijzigen de pakketten die zorgverzekeraars aanbieden en kunnen werknemers overstappen of wijzigen van pakket. De laatste jaren worden deze wijzigingen steeds later bekend gemaakt, omdat de zorgverzekeraars tot in een laat stadium onderhandelen met zorgaanbieders. Bij deze werkwijze moet je jaarlijks aan je werknemers vragen om de gegevens van hun zorgverzekering in je systeem bij te werken, omdat de incasso van IZZ en de inhouding bij de werknemer anders niet aansluiten. Ook wij moeten jaarlijks de functionaliteit in Gemal wijzigen, zodat we nieuwe pakketten kunnen aanbieden en oude pakketten uitfaseren. Omdat de wijzigingen vaak pas laat bekend worden, kunnen we sommige pakketten pas in de loop van het nieuwe jaar aanbieden. Deze functionaliteit wordt momenteel nog op beperkte schaal gebruikt. Functionaliteit 2 biedt het voordeel dat de incasso van IZZ altijd aansluit op de inhouding bij de werknemer. Als de werknemer wijzigt van pakket of van zorgverzekeraar dan blijkt dat direct uit de borderel. Je bent dus niet afhankelijk van je werknemers voor een actuele administratie en je hebt geen verschillen tussen inhouding en afdracht. Nieuwe pakketten worden direct in de borderel verwerkt, je hoeft dus niet te wachten op het toevoegen van pakketten door ons in Gemal.  Gelet op bovenstaande voor- en nadelen en het beperkte gebruik van functionaliteit 1, hebben we besloten om functionaliteit 1 uit te faseren per 2024. Als je gebruik maakt van functionaliteit 1, dan kun je deze heel 2023 dus nog blijven gebruiken. Wel raden wij je aan om je al te oriënteren op functionaliteit 2, zodat je per 2024 kunt overstappen. [1] Hoe deze functionaliteit exact werkt lees je in de Gemal handleiding, hoofdstuk Zorgverzekeringswet [2] Zie de website van IZZ voor meer informatie: https://www.izz.nl/zorgorganisaties/hoe-verloopt-de-premie-incasso-werkgever [3] Hoe je dit doet, lees je in de Gemal handleiding, hoofdstuk Zorgverzekeringswet 4.9 2023-03/2 SV-codes nulstellen bij bereiken AOW-leeftijd Het komt voor dat werknemers door blijven werken na het bereiken van de AOW-leeftijd. In dat geval moet het bestaande dienstverband uit dienst worden gemeld en moet er een nieuw dienstverband worden opgevoerd. We zien echter dat dit niet altijd gebeurt. Dit levert onder andere problemen op bij de SV-codes als er in de maand van het bereiken van de AOW-leeftijd een afwijkende ingangsdatum is opgegeven of afwijkende normuren met invoercode 02340. Normaal gesproken worden de SV-codes vanaf de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd nulgesteld. In de gevallen waar een afwijkende ingangsdatum is opgegeven of afwijkende normuren met invoercode 02340, werden de SV-codes in de programmatuur niet automatisch nulgesteld in de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd. Er zal in deze release daarom een herrekening plaatsvinden als de code WW (invoercode 02122) en de code WIA (invoercode 02123) niet zijn nulgesteld in de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd.  Deze herrekening is te herkennen aan reden 03-05 in Mutaties en Signalen Gemal.   Gewijzigd en verbeterd 2023-03/3 Betalingen over vorig jaar vanuit uitkeringen op een eigen uitvoercode Aanleiding Werknemers zien bij een nabetaling vorig jaar op de salarisstrook geen uitsplitsing van een ‘gewone’ nabetaling en een nabetaling vanwege een uitkering. Hierdoor kunnen vanuit het UWV vragen komen, omdat het UWV een verhoogd SV-loon ziet en meent dat de actuele uitkering gekort moet worden. Medewerkers kunnen vanuit hun salarisstrook daar geen antwoord op geven. De nabetaling over vorig jaar wordt daarom gesplitst. Hoe gaat het nu werken? Uitvoercode 01066 Bruto Nabet vrgjr is voor bruto nabetalingen over het vorige jaar. Vanaf nu is deze uitvoercode gesplitst. Alle bruto nabetalingen vanwege uitkeringen worden geteld in de nieuwe uitvoercode 01435 - Nabet vrgjr Uitk. Deze uitvoercode wordt berekend vanuit de uitvoercodes opgenomen in grondslag 55107 - Grondslag samenloop SV tarief (de grondslag zoals deze in het voorgaande jaar gedefinieerd is). Met invoercode 01435 - Nabet vrgjr Uitk kan een correctie doorgevoerd worden op een eerdere berekende uitvoercode 01435. voorbeeld op een salarisstrook:   Moet je iets doen? Je hoeft in principe niets te doen.  Als je echter in februari 2023 een dagloon voor betaald ouderschapsverlof hebt aangepast in 2022 of een andere herrekening hebt aangestuurd op een uitkering, zijn de bedragen, veroorzaakt door die mutatie, nog berekend op uitvoercode 01066-nabetaling vorig jaar.  Deze berekeningen worden NIET automatisch overgezet naar de nieuwe uitvoercode 01435. Als je dit wel wilt (voor een juiste berekening van de WW-premie), zal je zelf een correctie door moeten voeren door de invoercodes 01066 (tegenboeking) en 01435 (opboeking) op te geven. 2023-03/4 Verlofuren per week niet variabel Aanleiding Er is geconstateerd dat de inrichting van de verlofuren per week (invoercodes 03201 - 03210 en 01935, 01936, 01937, 01938, 01939) niet juist is. Deze invoercodes konden variabel opgegeven worden. De verlofuren per week zijn bedoeld voor vast/stam gebruik over langere periode, omdat het verlof wordt berekend met maandgemiddelden. Bij variabel en/of kortstondig gebruik sluit de berekening doorgaans niet aan bij de verwachting. We adviseren je dan ook om deze codes niet te gebruiken voor verlof dat korter dan een maand duurt. Voor kortstondig verlof gebruik je de invoercodes voor uren per maand, die je variabel vastlegt. Hoe gaat het nu werken? Vanaf deze release wordt het variabel opgeven van invoercodes 03201-03210 en 01935, 01936, 01937, 01938, 01939 voor verlofuren per week (alle verlofregelingen) afgekeurd. In deze gevallen dien je de verlofuren per maand (invoercodes 03211-03220, en 01945,01946,01947,01948,01949) te gebruiken. Dit zal ook duidelijker in de handleiding worden verwoord. Moet je iets doen? Je hoeft niets te doen. 2023-03/5 Aanvullende verzekeringen IZZ VGZ In Gemal kan voor CZ en VGZ de premie voor de IZZ zorgverzekering worden verwerkt. De bedragen van de pakketten worden door ons bijgewerkt in januari. De VGZ heeft voor 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten bepaald. Deze hebben we in Gemal ingericht. Het gaat om: Bundel actief Bundel fit Bundel gezond Hoe werkt het vanaf deze release? Wij hebben de Bundel actief ingericht door de naam van werkgevercode 07428 IZZ VGZ buitenland aan te passen. Deze werkgevercode was een dubbeling van 07427, omdat de bundel voor VGZ buitenland eerder was verdeeld in buitenland Europa en buitenland Wereld. Dit onderscheid is er niet meer en daarom is er nu een dubbeling die we met de naamswijziging gaan opheffen. Het bedrag van de Bundel actief zal op werkgevercode 07428 worden ingericht en op invoercode 03131 (hernoemd naar aant bundel actief) kan het aantal verzekerden worden vastgelegd. Er zijn werknemers waarbij invoercode 03131 nog was vastgelegd vanwege de module buitenland. Deze dien je om te zetten naar invoercode 03130 At VGZ Buitenland, de code die nog wel in gebruik is voor de module buitenland. Voor de andere twee bundels, Bundel fit en Bundel gezond, zijn nieuwe werkgevercodes en nieuwe invoercodes ingericht:  Gegeven: Bundel fit Vastleggen: werkgevercode 07429 Gegeven: Bundel gezond Vastleggen: werkgevercode 07431   Gegeven: Aant bundel fit Vastleggen: Invoercode 02215 Gegeven: Aant bundel gezond Vastleggen: Invoercode 02216 De uitkomst van al de nieuwe bundels en de gewijzigde bundel komt terecht op uitvoercode 01183 IZZ VGZ aanv. Actie Vanaf deze release kan je de nieuwe invoercodes (02215 en 02216) gebruiken om de pakketten Bundel fit en Bundel gezond vast te leggen en de gewijzigde invoercode (03131 aant bundel actief) om het pakket Bundel actief vast te leggen. Als je bij een werknemer invoercode 03131 hebt vastgelegd vanwege het pakket buitenland dien je deze om te zetten naar invoercode 03130 At VGZ Buitenland.    Opgeloste meldingen 2023-03/6 CAO-VO Persoonlijk Budget 2 moet met de factor 1,03 i.p.v. 1,05 berekend worden (change 4158200). Melding De omrekenfactor voor Persoonlijk Budget 2 is per 1 augustus 2022 verhoogd van 1,03 naar 1,05. Dit in verband met de opgehoogde uren duurzame inzetbaarheid van 50 naar 90 uur.   Oplossing Na overleg met de VO-raad blijkt dat de factor per 1 augustus 2022 verhoogd is van 1,03 naar 1,07.  Deze ophoging houdt verband met de opgehoogde duurzame inzetbaarheid uren met in eerste instantie 40 extra uren en daarna nogmaals 23 uren. Het totaal komt daarmee op 113 uur. Deze uren moet je zelf vastleggen in HR Core Education.  Er is in 2014 gekozen om deze uren door klanten te laten vastleggen. Omdat er slechts sprake was van 1 percentage (ophoging met 3%) is dit in de programmatuur vastgelegd. Omdat de VO Raad aangeeft dat dit voor het huidige schooljaar 7% moet zijn, op basis van 113 DI uren (50+40+23), hebben wij het percentage aangepast naar  7%, vanaf 1 augustus 2022. Je moet zelf de bijbehorende DI uren ophogen. Gezien de overgang van het onderwijs gaan we het percentage niet aanstuurbaar maken, wat gezien de recente wisseling van de DI uren en daarmee het opslag percentage op termijn wenselijk zou zijn. Omdat de 23 DI uren tijdelijk zijn en per 1 augustus 2023 weer vervallen, gaan we per 1 augustus 2023 het percentage weer verlagen van 1,07 (7%) naar 1,05 (5%). Wij hebben de programmatuur in de huidige release aangepast.    Actie Je dient zelf een herrekening over vorig jaar aan te sturen voor de betreffende medewerker, middels rubriek P00475 (Invoercode 02475) met waarde 202208, variabel vastgelegd in de huidige maand.   Voorbeeld Berekening PB2 (vervangers) bij het voortgezet onderwijs Tevens waren er vragen over hoe bij vervangers uitvoercode 01904 Opbouw PB2 wordt berekend. Hierbij spelen de volgende werkgevercodes een rol:  Werkgevercodes: 03300 Normuren fulltime per periode 03310 Jaaruren persoonlijk budget Invoercodes: 02404 Werktijdfactor 02962 Vervangingsuren basisbudget Uitvoercodes: 01536 Fulltime Salaris 01904 Opbouw PB2 02211 Fact.vervanging 02212 Norm basisbud pp Eerst stap Berekenen uitvoercode 02211 Invoercode 02962 / 1/138 Berekenen uitvoercode 02212 Werkgevercode 03310 / 12 Tweede stap Berekenen uitvoercode 01904 (uitvoercode 02211 * uitvoercode 02212) * (uitvoercode 01536 / 1/138) * 1,05 / 100) Voorbeeld: Werkgevercodes: 03300 Normuren fulltime per periode = 159,72 03310 Jaaruren persoonlijk budget = 90 Invoercodes: 02404 Werktijdfactor = 0,80 02962 Vervangingsuren basisbudget = 127,78 Uitvoercodes: 01536 Fulltime Salaris = 3166,00 Eerst stap Berekenen uitvoercode 02211 127,78 / 1/138 = 0,80 Berekenen uitvoercode 02212 90 / 12 = 7,5 Tweede stap Berekenen uitvoercode 01904 (0,80 *  7,5) * (3166,00 / 138) * 1,05 = 144,53 2023-03/7 Foutmelding L2208 bij transitievergoeding (change 4228913) Melding Bij het opgeven van een transitievergoeding in de laatste maand waarin de werknemer nog in dienst is, worden de SV-codes voor WW en WIA (invoercodes 02122 en 02123) van het IKV van de transitievergoeding op waarde 3 (wel verzekerd, niet premieplichtig) gezet en blijft invoercode 02124 (code ZW) op waarde 1 (verzekerd) staan. Dit is juist, omdat het dienstverband in die maand nog niet beëindigd is.  Omdat de SV codes niet de waarde 0 (niet verzekerd) hadden, werd er voor het IKV van de transitievergoeding een loon SV (uitvoercode 01598) berekend in 2023. Dat zorgde voor de L-melding L2208 (Als de code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52, 55 t/m 63, dan moet het Loon SV gelijk zijn aan 0), omdat het IKV van de transitievergoeding als soort inkomenstenverhouding de waarde 62 (Ontslagvergoeding/transitievergoeding) krijgt.  Deze melding deed zich vanaf 2023 voor, omdat er vanaf 2023 in Gemal een volledig apart IKV wordt aangemaakt voor de transitievergoeding. In 2022 gebeurde dit alleen in de loonaangifte en werd de rubriek loon SV niet gevuld.  N.B. Deze melding deed zich alleen voor als de transitievergoeding werd betaald in de laatste maand waarin de werknemer nog in dienst was. Als de transitievergoeding werd betaald de maand na uit dienst ging en gaat het al goed, omdat de SV codes hier op 0 worden gezet. Oplossing De programmatuur is nu aangepast, waardoor er voor het IKV van de transitievergoeding niet langer de uitvoercode 01598 loon SV wordt gegenereerd, maar de uitvoercode 01570 Corr. SV loon. De melding L2208 zal zich daardoor niet meer voordoen. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 03-02 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Je hoeft niets te doen. Als je de loonaangiftemelding L2208 kreeg in januari of februari, zal deze nu verdwenen zijn.    Onderstaand bericht over dit onderwerp is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 01-02-2023 Wij hebben enkele vragen ontvangen over de berekening van SV premies in de beschreven situatie. Hieronder de antwoorden op deze vragen:  De aanwezigheid van loon SV leidt tot de berekening van premies werknemersverzekeringen over de transitievergoeding. Indien je een werknemersbijdrage WGA premie inhoudt, dan wordt deze ook berekend over de transitievergoeding. Al deze zaken worden gecorrigeerd en automatisch herrekend in release 03-2023. Je herkent deze herrekening aan reden 03-02. in Mutaties en Signalen Gemal. Update 19-01-2023 Wij hebben reeds antwoord ontvangen van de Belastingdienst. Zij geven aan dat bij transitievergoedingen een SV loon van €0 doorgegeven moet worden omdat dit loon uit vroegere dienstbetrekking betreft. Dit ondanks het feit dat de verzekeringsindicaties voor WW/WIA/ZW wel met een 'J' gevuld moeten worden in de loonaangifte, als de transitievergoeding uitbetaald wordt terwijl het dienstverband nog niet is beëindigd. Wij verwachten dit aan te passen in Gemal in release 03-2022. Het nulstellen van loon SV bij al het loon uit vroegere dienstbetrekking kan mogelijk onvoorziene gevolgen hebben voor de SV berekening in specifieke situaties, daarom willen wij deze aanpassing extra goed testen.   Dit heeft tot gevolg dat ook in de februariproductie melding L2208 nog getoond kan worden bij uitbetaling van transitievergoedingen. Dit betreft een terugkoppelcontrole. Voor deze fout zal de Belastingdienst de loonaangifte niet afkeuren of kosten in rekening brengen. Na onze aanpassing zullen we bestaande situaties herrekenen, waardoor de loonaangifte met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd. Nadere informatie over deze correctie en herrekening volgt in de releasenotes van periode 03-2022.   Oorspronkelijk bericht 18-01-2023 Er zijn meerdere meldingen binnengekomen omtrent melding L2208 bij het opgeven van een transitievergoeding als de werknemer nog in dienst is (in de laatste maand waarin nog salaris aan de werknemer wordt betaald). Foutmelding L2208 signaleert: Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52, 55 t/m 63 DAN moet LoonSV gelijk zijn aan “0”. Deze foutmelding wordt veroorzaakt doordat onderstaande SV codes bij het opgeven van invoercode 02378 code gelijktijdig IKV gegenereerd worden: 02122 Code WW = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02123 Code WIA = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02124 Code ZW = 0 (uit-dienst) of 1 (in-dienst). Als de werknemers nog in dienst is wordt er bij de SV codes de waarde “wel verzekerd, niet premieplichtig” (3 of 1) gegenereerd. Dit zorgt ervoor dat uitvoercode 01598 SV loon wordt berekend voor het IKV van de transitievergoeding. Sinds 2023 wordt de transitievergoeding namelijk op een aparte IKV verwerkt. De berekening van SV loon is een gevolg van de deze SV codes. Dit zorgt vanaf 2023 voor de foutmelding L2208. Het genereren van de SV-codes is destijds in Gemal gemaakt naar aanleiding van informatie vanuit de belastingdienst. Ook is er reeds een known error bekend met betrekking tot melding L2208 voor een soortgelijke situatie. Daarom hebben we aan de belastingdienst nogmaals de vraag gesteld wat er in dit geval juist is. Aan de hand daarvan zullen wij, mits noodzakelijk, eventuele aanpassingen maken in Gemal. We zullen je op de hoogte houden en informeren via de community en de release notes. 2023-03/8 Alternatieve Resultatenoverzicht aangepast (change 4256110) In de release notes van februari 2023 bij het onderwerp nagekomen berichten 6 januari 2023 is verzuimd om uitvoercode 02345 op te nemen op het alternatieve resultatenoverzicht, die je met werkgevercode 32004 kunt afroepen. Het betreft uitsluitend het missen van deze code in de presentatie van het alternatieve resultatenoverzicht en heeft geen verdere consequenties. Met ingang van 2023-03 is uitvoercode 02345 toegevoegd aan dit alternatieve resultatenoverzicht 2023-03/9 Signaleringlijst 32 - overzicht WAB 30% (change 4127851) Bij het aanmaken van signaleringslijst 32 - overzicht WAB 30% overschrijding, werd het overzicht niet aangemaakt als er geen medewerkers aan de signalering voldeden. Dit is nu aangepast. Als er geen medewerkers voldoen aan de criteria voor de signaleringslijst, wordt een 'leeg' overzicht aangemaakt met de melding: AAN GEVRAAGDE SIGNALERING VOLDOET NIEMAND. NB dit overzicht wordt aangemaakt per loonheffingennummer. 2023-03/10 Aanmaken van betalingen niet altijd compleet (change 4246941) Wanneer een medewerker gelijktijdig werd aangestuurd met een verschillende code CAO, bij bijvoorbeeld meerdere dienstverbanden, kon het voorkomen dat de betaling van deze medewerker niet werd aangemaakt. Ook niet wanneer in een speciale productie met lijstnummer 6202 de betaling werd gesynchroniseerd. Dit hebben we aangepast en opgelost. De betaling van deze specifieke aansturing bij een medewerker wordt nu wel aangemaakt. 2023-03/11 Geen herrekening bij een TWK mutatie (change 4284004) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: Het kan voorkomen dat een met TWK opgegeven mutatie ten onrechte geen herrekening heeft opgeleverd. Op het MSG is geen foutmelding te zien. We hebben op 16 februari 2023 een aanpassing in de programmatuur gedaan zodat deze fout daarna niet meer voorkomt. Helaas is het niet mogelijk de foutgelopen herrekeningen met een automatische herrekening te corrigeren. Hoe kun je controleren of deze situatie zich voor heeft gedaan? Kijk in het MSG voor welke medewerkers er invoercodes met terugwerkende kracht zijn vastgelegd. Stel met behulp van de loonstaat herrekening vast of de vastgelegde mutaties zijn uitgevoerd.  Actie: Heb je de salarisverwerking reeds gedaan, dan kun je in de maart productie dit alsnog herstellen door invoercode 02475 variabel vast te leggen met de waarde 01 (of oudste herrekeningsmaand) bij de betreffende medewerker(s). Wil je het deze maand nog corrigeren dan kun je voor deze medewerker(s)  een vervangende correctie productie afroepen. (bij een vervangende correctie productie moet je de mutaties van de salarisproductie opnieuw aanleveren). 2023-03/12 Geen herrekening bij een TWK mutatie (change 4284004) Aanvulling op bericht hierboven over hoe je doelgroep kunt vaststellen, waarbij een herrekening is gemist. Naast de optie MSG te gebruiken kun je ook een proefproductie afroepen voor het hele Cea-nummer over maart, wat meteen na de salarisproductie van februari kan worden gedaan. Dit doe je zonder werknemer mutaties, maar met een herrekening vanaf 202201 opgevoerd in werkgevercode 99221. Je kunt in Dossier Online de herrekenings- en nabetalings loonstaten vorig jaar controleren en bepalen of en hoe en wanneer je een herrekening aanstuurt. 2023-03/13 Werknemer Strook niet altijd correct (change 4367853) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: Bij een opgevoerde transitievergoeding in 2023, kan het voorkomen dat de werknemersstrook van de betreffende medewerker en het eerstvolgende registratienummer niet correct gepresenteerd worden of dat de werknemersstrook zelfs niet wordt aangemaakt. De werkgeversstrook en de betaling op de betaalstaat zijn correct. Daarom verzoeken we je om de werknemersstroken te beoordelen indien er dit jaar sprake was van een transitievergoeding. Oplossing: We hebben op 16 februari 2023 dit in de programmatuur opgelost en vanaf 17 februari 2023 kun je de foute/missende werknemer strook corrigeren met een vervangende correctie productie voor deze medewerkers, zodat de correcte strook aangemaakt wordt en ook gepubliceerd kan worden. Je kunt ook een overdraai van de salarisproductie overwegen. 2023-03/14 Mutatie wordt afgekeurd met Foutcode 97 echter de 'naam' is niet correct (change 4360676) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: Bij het opgeven van een mutatie bij een registratienummer die onbekend is, ontstaat foutcode 97 (code nieuwe IKV ontbreekt bij onbekende IKV). Gebleken is dat alleen in MSG een verkeerde naam wordt gepresenteerd. Oplossing: Deze presentatiefout is verholpen door een tussentijdse aanpassing op 16 februari 2023. 2023-03/15 Gemal genereert onterecht melding L2301 bij transitievergoedingen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: We hebben vastgesteld dat Gemal onterecht loonaangifte melding L2301 genereert in MSG (voor betekenis van melding L2301 zie handleiding Gemal onderwerp Mutaties en Signalen Gemal bij 2.2). Het gaat niet om signalen die vanuit de belastingdienst komen. We zijn nog aan het onderzoeken wat de oorzaak hiervan is. Zodra we weten wat de oorzaak is, zullen we dit bericht updaten.   CAO informatie CAO Aan de Slag 2023-03/16 Aanpassing salaristabel [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Omdat het Rijk nog niet de financiële compensatie had geboden voor een loonstijging bij de CAO Aan de Slag, was er in eerste instantie voor gekozen om de betreffende bedragen dan ook niet aan te passen omdat immers toch in Gemal automatisch aanvulling plaatsvindt tot het nieuwe Wettelijk MinimumLoon (WML) van 2023. Op verzoek van werkgevers en in overleg met werkgeversorganisatie gaan we alsnog de bedragen in salarisregeling 84 (Aan de Slag) aanpassen aan het nieuwe WML. Daar komt bij dat in de CAO in plaats van bedragen, soms ook ‘WML’ is vermeld. Automatische herrekening 02-08 Voor de medewerkers met salarisregeling 84 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug in je Mutaties en Signalen Gemal met als kenmerk 02-08. Actie Vanaf 31 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO Gemeenten / SGO 2023-03/17 Uitvraag salarisgegevens 2022 Ter informatie: Voor de gemeentes en samenwerkende gemeentelijke organisaties die hiertoe uiterlijk december 2022 een machtiging hebben afgegeven via werkgevercode 10611, is in de loop van februari een uitvraag van geanonimiseerde salarisgegevens over 2022 uitgevoerd in Payroll Gemal. Met behulp van deze gegevens verzorgt het A&O-fonds Gemeenten de jaarlijkse Personeelsmonitor. Om inzicht te krijgen in de betreffende gegevens, zijn deze opgenomen in de handleiding onderwerp ‘VNG, gegevensuitwisseling’. CAO Jeugdzorg 2023-03/18 ORT bij verlof Naar aanleiding van wat ons destijds door de werkgeververeniging is medegedeeld, was werkgevercode 08062 ORT vakantieverlof, max aantal uren voor de CAO Jeugdzorg ingericht met een maximum van 200 uur. Wij hebben aan de koepel voorgelegd of dit nog steeds van toepassing is, gezien er jurisprudentie is die heeft bepaald dat ORT onderdeel van het loon is en dat de werknemer recht heeft op loondoorbetaling, inclusief ORT, over de dagen dat de werknemer vakantie of verlof heeft. Het antwoord van de werkgeversvereniging was dat, als er een koppeling is tussen de verlofregistratie en het salarissysteem en er daarom niet boven de 200 verlofuren kan worden uitgekomen, deze maximering juist is. Deze koppeling is er echter in dit geval niet en zou het kunnen dat een werknemer meer dan 200 uur per jaar verlof opneemt, omdat er ook een saldo uit eerdere jaren wordt gebruikt. Om deze reden hebben wij werkgevercode 08062 nu ook voor de CAO Jeugdzorg per deze release aangepast naar 9999 uur.  Omdat er in deze periode van het jaar nog geen werknemers zullen zijn met dit aantal opgenomen verlofuren, zal er geen automatische herrekening plaatsvinden.  Actie Je hoeft niets te doen. ORT bij verlof wordt nu, conform wetgeving, over alle verlofuren betaald. 2023-03/19 Regeling voor het sparen van verlofuren In de release notes van 2023-01/40 is beschreven hoe je een regeling voor het sparen van verlofuren op een persoonlijk budget kunt inrichten. Daar is genoemd dat je ook een bron-doel regeling diende in te richten. Echter werkt dit niet zoals verwacht en hoef je de bron-doel regeling niet in te richten.  Wat je moet inrichten is het volgende: Je moet een koppeling maken tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zodat het storten van uren in het budget kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen om te koppelen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen. Om verlofuren 2 bijvoorbeeld te koppelen aan persoonlijk budget 5, leg je bij werkgevercode 03649 waarde 2 (verlofuren 2) vast.  Voor een opname uit het betreffende budget kan je een invoercode bruto opname persoonlijk budget opgeven. Voor persoonlijk budget 5 is dit bijvoorbeeld invoercode 00653. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenste persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet zelf de opbouw tot 1 februari 2023 opgeven met een invoercode correctie saldo persoonlijk budget. Deze kan je vinden in de Gemal Handleiding, onder het hoofdstuk Persoonlijk Budget  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, in GDI de gewenste naam van de regeling (bijvoorbeeld "Levensfasebudget") vastleggen bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling en bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes, een afwijkende tekst in invoercode (05888) en een afwijkende tekst in uitvoercode (05999). Je kan desgewenst het saldo van het betreffende persoonlijk budget tonen op de salarisstrook. Dit kan je doen in Gemal Direct Inrichting bij werkgevergegevens > overzichten en bestanden > inrichting salarisspecificatie > uitvoercode blok 3.  De uitvoercode van de opbouw van het persoonlijk budget moet uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald (bijvoorbeeld uitvoercode 02089 voor persoonlijk budget 5). Dit is grondslag 55167. Als je de koppeling hebt gemaakt tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zoals in de tekst hierboven beschreven, wordt bij het opnemen van verlofuren, via de betreffende gekoppelde verlofurencode (01161, 01163, 01423 of 01424), het bijbehorende bedrag in mindering gebracht op het saldo PB. CAO Kinderopvang 2023-03/20 Levensfasebudget In de release notes van 2023-01/43 is de inrichting voor het levensfasebudget beschreven. Daar is genoemd dat je ook een bron-doel regeling diende in te richten. Dit werkt echter niet zoals verwacht en hoef je de bron-doel regeling niet in te richten. In de release notes van 2023-02/15 is vervolgens de juiste manier van vastleggen (zonder de bron-doel regeling) beschreven. Het is de bedoeling dat de vastlegging op de manier zoals beschreven in de release notes van 2023-02/15  wordt gevolgd. CAO Kraamzorg 2023-03/21 Salaristabel CAO Kraamzorg [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de release van 2023-02 is de nieuwe salaristabel voor de CAO Kraamzorg niet correct terechtgekomen in zenden en ontvangen, waardoor daar nog de oude tabel stond. Dit is hersteld en de nieuwe salaristabel van de CAO Kraamzorg, die geldt per 1 februari 2023, is per vandaag (6 februari) te downloaden in zenden en ontvangen.  CAO Provincies 2023-03/22 Aansturing werkgeversbijdrage ZKV Conform de CAO (art. 4.4.3) heeft de werknemer recht op een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Per januari is dat € 31,15 voor de medewerker in schaal 6 of lager en € 20,03 voor de medewerker in schaal 7 of hoger [1]. Tot nu toe hadden we in onze CAO-ondersteuning het lage bedrag voor schaal 7 en hoger opgenomen in Gemal Direct Inrichting (GDI), bij Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage, bij Werkgeversbijdrage ZKV (werkgevercode 07407). Dit bedrag werd vervolgens voor alle medewerkers automatisch maandelijks uitbetaald op uitvoercode 01333. Voor de medewerkers in schaal 6 of lager moest je daarnaast zelf met invoercode 01333 het hogere bedrag vastleggen. Voor degenen die helemaal geen aanspraak op de werkgeversbijdrage hadden, moest je zelf de uitbetaling blokkeren (invoercode 01333 met 0,01). Aanpassing aansturing Mede op verzoek van werkgevers hebben we bekeken of we onze ondersteuning voor deze werkgeversbijdrage kunnen verbeteren. Met ingang van periode 03 gaan we hiervoor daarom enkele aanpassingen doorvoeren. In plaats van de aansturing via Werkgeversbijdrage ZKV (werkgevercode 07407), gaan we beide bedragen opnemen in de Toelagenregeling-2 (toelagenregeling-1 hebben we voor de CAO Provincies al in gebruik voor de BHV-toelages).  Wat doen wij? We leggen op CAO-niveau, met terugwerkende kracht tot periode 2023-01, vast bij GDI > Werkgevergegevens > Toelagenregelingen > Bedrag > Definitie toelagenregelingen, bij Volgnummer toelagenregeling 2: bij Bedrag 1 toelagenregeling (werkgevercode 14001):  € 31,15 bij Bedrag 2 toelagenregeling (werkgevercode 14002):  € 20,03 bij Uitvoercode toelagenregeling (werkgevercode 14003): 01333 De aansturing via Werkgeversbijdrage ZKV (werkgevercode 07407) zetten we met terugwerkende kracht tot periode 2023-01 op nul. Wat moet jij doen? Je moet, in principe eenmalig, bij de medewerkers die recht hebben op de werkgeversbijdrage, invoercode 02622 met terugwerkende kracht tot periode 2023-01 vastleggen: voor degenen t/m schaal 6: waarde: 1 = recht op bedrag 1; voor degenen in schaal 7 en hoger: 2 = recht op bedrag 2. voor degenen die je nu eventueel geblokkeerd had bij invoercode 01333 met waarde 0,01, kun je de blokkade (met terugwerkende kracht tot 2023-01) weghalen. Immers: wanneer je invoercode 02622 niet bij ze vastlegt, hoef je ze ook niet te blokkeren. voor degenen bij wie je nu zelf het hoge bedrag had vastgelegd, moet je dit (met terugwerkende kracht tot 2023-01) weghalen.  Voor nieuwe medewerkers neem je bovenstaande op in je werkwijze. Je moet wel alert blijven op situaties waarin de medewerker van schaal 6 naar schaal 7 gaat, maar dat moest je voorheen ook al. Wat zijn de voordelen? Het voordeel van deze gewijzigde aansturing: Je hoeft niet langer bij elke salariswijziging zelf het bedrag voor degenen t/m schaal 6 vast te leggen. De aansturing is ‘zuiverder’: je krijgt wat je aanstuurt en beide bedragen zijn nu inzichtelijk in GDI. Dezelfde uitvoercode 01333 blijft gehanteerd, er zijn dus geen aanpassingen nodig voor journaalposten, eigen comprimeertotalen etc., en de tekst voor de medewerker op de strook blijft ook hetzelfde. Meer informatie [1] Salarisregeling Provincies (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 28, schaal 6 is in Gemal schaal 0006; schaal 7 = 0007. CAO VVT 2023-03/23 Werkgevercode 08034 ziekengeld meerwerk [1]  Deze update is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update werkgevercode 08034 CAO VVT 7 februari 2023-14:30 Helaas is gebleken dat het op 0 stellen van werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes in de februariproductie nog niet het gewenste effect heeft. Er vindt nog steeds een berekening van uitvoercode 01190 ziekengeld meer-uren plaats.  We hebben daarom in een tussentijdse release ook werkgevercode 08021 meer-uren doorbetalen bij ziekte op waarde 0 gezet op C(ao)-niveau om deze berekening en uitbetaling van ziekengeld meer-uren te voorkomen. Deze tussentijdse release vindt plaats in de nacht van 7 op 8 februari.  Actie Als je de februariproductie al hebt gedraaid en er in die productie ziekengeld meer-uren (uitvoercode 01190) is berekend, is het advies om voor die betreffende werknemers een correctieproductie te doen waarin ze worden herrekend.  Als je de februariproductie nog niet hebt gedraaid zal er, zoals de CAO voorschrijft, geen ziekengeld meer-uren worden betaald. Als je in januari de eventuele betaling van ziekengeld meer-uren niet hebt tegengehouden zoals beschreven in onderstaande update, dien je in de februariproductie te herrekenen vanaf periode 01 voor de werknemers die in januari een uitbetaling van uitvoercode 01190 ziekengeld meer-uren hebben ontvangen. Dit kan door het opgeven van invoercode 02475 beginperiode herrekening met waarde 1. Dit zal leiden tot vorderingen.  Als je positief van de CAO wilt afwijken en wel ziekengeld meer-uren wilt betalen kan je op W-niveau de codes 8034 en 8021 op de gewenste referteperiode en waarde zetten.  Let op! Als je zelf werkgevercode 08034 op waarde 0 had gezet op W-niveau dan adviseren we om deze code weer het C-niveau te laten volgen. Op die manier lift je mee op eventuele toekomstige wijzigingen. Je kan desgewenst ook op werknemer niveau alsnog een referteperiode aansturen. Dit kan je doen door invoercode 03141 MRW ziekengeld gemiddelde periode bij de werknemer vast te leggen met de gewenste waarde. 2023-03/24 Werkgevercode 08034 ziekengeld meerwerk vorig jaar De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat ziekengeld meerwerk niet tot de structurele looncomponenten behoord en dat de huidige CAO daar in de tekst nu duidelijkheid over geeft. De betaling van ziekengeld meewerk had nooit ingeschakeld moeten zijn. Wij hebben de aanpassing per 2023 gedaan, omdat er helaas geen automatische herrekening over het jaar heen kan plaatsvinden.  Voor min-max contracten is de regeling per 1 juli 2022 gewijzigd. de werkgeversvereniging heeft over min-max contracten laten weten: Voor de vaststelling van de hoogte van het loon bij ziekte bij een min/max-arbeidsovereenkomst wordt uitgegaan van de overeengekomen minimale arbeidsduur (en dus niet het gemiddelde salaris voor de gewerkte uren over de voorafgaande 3 kalendermaanden voor ziekte). Voor de vaststelling van de hoogte van structurele looncomponenten geldt een refertetermijn van 6 maanden.  De afwijkende referteperiode voor min-max contracten van 3 maanden geldt dus niet meer.  Mocht je over 2022 het ziekengeld meerwerk nog willen aanpassen/terugvorderen, dan kan je zelf de codes 08034 en 08021 op de waarde 0 zetten. Het advies is wel om per januari 2023 weer de C(ao)-aansturing te volgen, zodat eventuele toekomstige wijzigingen automatisch meelopen.  Daarnaast willen we wijzen op het feit dat het aanpassen van de werkgevercodes tot vorderingen kan leiden. Mocht je toch, afwijkend op de CAO, meerwerk ziekengeld willen betalen voor (enkele) werknemers, dan moet je werkgevercode 08021 weer op waarde 2 zetten en bij alle werknemers die er geen recht op hebben de uitbetaling blokkeren met invoercode 02444 periodegemiddelde meerwerk waarde 0,01. Met invoercode 03141 MRW ziekengeld gemiddelde periode geef je bij de werknemers die de doorbetaling wel moeten ontvangen de gewenste referteperiode op.  Wij willen benadrukken dat je met een dergelijke inrichting van de CAO afwijkt.  2023-03/25 Nieuwe salaristabellen  Per 1 maart zijn er nieuwe salaristabellen voor de VVT. Voor de CAO VVT onderhouden wij in Gemal drie salarisregelingen: Salarisregeling 15 (hoofdsalarisregeling) Salarisregeling 12 (Thuiszorg (oud, IMF-systematiek)) Salarisregeling 39 (Garantietabel Verpleeg- en Verzorgingshuizen) De bovenstaande regelingen zijn bijgewerkt in Gemal.  Minimum vakantietoeslag Als gevolg van de nieuwe salaristabellen verandert ook de minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206). Deze is bijgewerkt in Gemal. Minimum eindejaarsuitkering Als gevolg van de nieuwe salaristabellen verandert ook de minimum eindejaarsuitkering (werkgevercode 25012). Deze is ook bijgewerkt in Gemal Actie Vanaf dinsdag 28 februari 2023 kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 15, 12 en 39 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-03/26 CAO code 2948  In het document 'Salarisinformatie CAO VVT 2023, versie 1.0', vroeg Actiz aandacht voor het gebruik van de juiste CAO-code 2948, aangezien oude codes binnenkort gaan vervallen. In Gemal maakten we nog gebruik van CAO code 0049. Hoewel deze code op de CAO-lijst van het CBS nog geen einddatum heeft, hebben we bij werkgevercode 7005 (Code CAO CBS/LA) de CAO code wel reeds aangepast naar 2948. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen, vanaf deze maand zal in de loonaangifte code 2948 worden ingestuurd naar de belastingdienst in plaats van code 0049. Meer informatie https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/codelijst-CAO-s-en-overige-arbeidsvoorwaardenregelingen 2023-03/27 Compensatie premie inloopdekking WGA-hiaat Sinds 1 januari 2023 is de collectieve WGA-hiaat verzekering voor de VVT-branche ingegaan. Deze verzekering is ingericht op VRZ-regeling 14 en bestaat uit twee premiecomponenten:  De dekking van het WGA-hiaat vanaf 1 januari 2023 De inloopdekking vanaf 1 maart 2020. Deze premie is 5 jaar verschuldigd en vervalt daarna.   Wat betreft de tweede component hebben ActiZ, Zorgthuisnl en de vakbonden afgesproken dat deze door de werkgever volledig wordt gecompenseerd.  Deze compensatie kan op twee manieren; Je kan het premiepercentage van VRZ-regeling 14 aanpassen, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023, zodat alleen de premie voor de dekking van het WGA-hiaat wordt ingehouden bij de werknemer.  Je kan, uiterlijk in januari 2024, een eenmalige uitkering betalen om de premie van de inloopdekking te compenseren.  Bovenstaande staat beschreven in de communicatie vanuit de werkgeversvereniging die hier is bijgevoegd:   Bericht compensatie WGA-hiaat inlooppremie .pdf Wij zullen het premiepercentage niet aanpassen. Als er namelijk voor de eenmalige uitkering wordt gekozen, wordt er in dat geval het juiste premiepercentage ingehouden en als er voor de lagere premie wordt gekozen, kan dit altijd met terugwerkende kracht aan de werknemer worden terugbetaald. Op deze manier wordt er in ieder geval niet te weinig premie ingehouden die vervolgens eventueel moet worden teruggevorderd. Over de condities van de eenmalige uitkering is nog geen duidelijkheid. Zodra deze er is, zullen wij daarover berichten.  Actie Als je ervoor kiest om de eenmalige uitkering aan je werknemers uit te keren, kan je dit doen door gebruik te maken van een bruto diversen code of een netto-bruto code. Houd er bij het bepalen van het bedrag rekening mee dat deze tegen bijzonder tarief zal worden belast. Als je ervoor kiest om de premie te verlagen, dien je werkgevercodes 05018 en 05019 van VRZ-regeling 14 op W-niveau naar het lagere premiepercentage aan te passen, per 2023-01. 2023-03/28 Compensatie pensioenaftopping CAO VVT [1]  Onderstaande over dit onderwerp is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Conform artikel 7.4.1 van de CAO VVT hebben werknemers die op 1 december 2022 in dienst waren én in 2022 een pensioengevend salaris hadden boven de aftoppingsgrens recht op een eenmalige uitkering ter grootte van 50% van de premie die je werkgever zou moeten afdragen aan PFZW over het pensioengevend salaris boven deze aftoppingsgrens, indien deze grens niet zou hebben gegolden. We gaan dit met terugwerkende kracht ondersteunen vanaf release 2023-03. Het wordt ingericht op een eindejaarsuitkering die je door middel van een invoercode kunt aansturen. Het kan zijn dat je deze uitkering zelf al hebt uitbetaald in februari 2023. In dat geval hoef je straks in maart de invoercode van de eindejaarsuitkering waar wij de eenmalige uitkering op gaan vastleggen niet meer vast te leggen. In de release notes van maart 2023 zullen we deze ondersteuning beschrijven. 2023-03/29 Compensatie pensioenaftopping CAO VVT update [1]  Onderstaande over dit onderwerp is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In het oorspronkelijk bericht is aangegeven dat wij de uitkering met de release van maart zouden opleveren. Wij wachten echter nog op informatie vanuit Actiz over diverse belangrijke parameters en daarom is leveren in maart helaas niet mogelijk.  Wij zullen ons best doen om de uitkering zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen en een update te plaatsen wanneer er meer informatie is. CAO WIW 2023-03/30 CAO Wet Inschakeling Werkzoekenden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Wijziging minimumloon De regeling Wet Inschakeling Werkzoekenden is vervallen per 2004, nieuwe instroom sinds die tijd was niet meer mogelijk. Er blijken nu echter nog medewerkers verloond te worden op basis van deze aan het minimumloon gekoppelde regeling. We hebben daarom voor de salarisregeling WIW [1] alsnog de bedragen bij schaal 0001 en 0002 (inpasnummers 9001 t/m 9009) aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.   Automatische herrekening 02-09 In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 02-09 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Vanaf 6 februari 2023 kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 08 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).   Pensioenfondsen Pensioenfonds PFZW 2023-03/31 Minimum regelingloon PFZW Aanleiding Het regelingloon PFZW (uitvoercode 02233) werd tot nu toe gecontroleerd bij aanlevering via UPA op de waarde 0 - hiervoor werd in MSG de melding 1032 - Regelingloon = 0, dit mag niet, pas het aan. aangegeven. PFZW heeft aangegeven dat zij een minimumwaarde hanteren voor het regelingloon, op dit moment 5950 euro. Klanten kunnen daarom vanuit het PFZW de melding PUO0017 krijgen, ook als het regelingloon groter is dan 0 en zullen daarop moeten acteren. Om deze melding vanuit PFZW voor te zijn, zal vanuit Gemal ook gesignaleerd worden op deze minimumwaarde. Hoe gaat het nu werken? Melding 1032 - Regelingloon = 0, dit mag niet, pas het aan. wordt vervangen door melding PUO0017 - Het regelingloon is kleiner dan minimum. Dat mag niet. Controleer en corrigeer het. Het minimum regelingloon is ingeregeld op werkgevercode 04140 - Minimum regloon PFZW  en wordt door ons onderhouden. Moet je iets doen? De melding PUO0017 geeft aan dat het regelingloon te laag is. Als de melding gegeven wordt, dient het regelingloon aangepast te worden. Dit doe je door een mogelijke foutieve opgave aan te passen. Daarnaast is het mogelijk het regelingloon te overrulen met: - invoercode 02433 - afwijkend regelingloon PFZW of 03156 - afw regelingloon UPA - deze invoercode heeft alleen effect op de aanlevering naar UPA. Er wordt een herrekening geïnitieerd voor medewerkers die aan bovenstaand criterium voldoen. Deze is herkenbaar aan reden 03-04 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-03/32 Code pensioenfonds PFZW Na het bereiken van de AOW-leeftijd bouw je bij PFZW geen pensioen meer op. Als een werknemer na uit dienst wil blijven doorwerken, dient het bestaande dienstverband beëindigd te worden en moet er een nieuw dienstverband worden opgevoerd, waarbij invoercode 02315 code pensioenfonds niet moet worden opgegeven. In de praktijk zien we echter regelmatig dat het dienstverband niet wordt beëindigd en blijft doorlopen, ook na het bereiken van de AOW-leeftijd. Omdat invoercode 02315 code pensioenfonds in dat geval nog op waarde A (PFZW) staat, worden er nog regeling gegevens doorgegeven aan PFZW. Dit is voor PFZW niet wenselijk omdat het voor vervuiling van de data zorgt. Vanaf deze release wordt invoercode 02315 code pensioenfonds op 0 gezet als een werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt en is aangesloten bij PFZW (invoercode 02315 = A) en er geen datum uit dienst is opgegeven naar aanleiding van het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit zal gebeuren vanaf de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit in tegenstelling tot de codes van de SV-premies (02122 en 02123) die in de maand van het bereiken van de AOW-leeftijd al op 0 worden gezet. Als een werknemer uit dienst gaat bij het bereiken van de AOW-leeftijd hoef je niets te doen. Blijft de werknemer doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan moet er een nieuw dienstverband worden opgevoerd. Bij dit nieuwe dienstverband dien je invoercode 02315 niet meer op te geven, want de werknemer bouwt immers geen pensioen meer op.  Wanneer op een bestaand dienstverband Invoercode 02315 met waarde 0 wordt vastgelegd bij Pensionering (AOW-leeftijd) en blijft doorwerken, blijft de noodzaak bestaan dat de medewerker met een nieuw dienstverband wordt vastgelegd waarin invoercode 02315 niet is vastgelegd. Het afsluiten van het originele dienstverband en het aanmaken van een nieuw dienstverband blijft noodzakelijk.  Deze nieuwe functionaliteit is noodzakelijk om gevallen waar bovenstaande administratieve handeling niet gebeurt, te ondervangen richting PFZW.  Automatische herrekening Om bij bestaande gevallen waarbij er geen nieuw dienstverband is aangemaakt de code pensioenfonds op 0 te zetten zal een automatische herrekening plaatsvinden. Deze is te herkennen aan de reden 03-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Als je een werknemer hebt, die is blijven doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd en die op dat moment geen nieuw dienstverband heeft gekregen, dan wordt de code pensioenfonds van deze werknemer met de automatische herrekening op 0 gezet. Onze aanpassing is echter bedoeld om in dit geval PFZW niet meer van vervuilende data te voorzien. Het is daarmee geen oplossing voor de code pensioen bij het door blijven werken na de AOW-leeftijd. Het blijft noodzakelijk om een werknemer die de AOW-leeftijd bereikt uit dienst te melden en eventueel (als de werknemer blijft doorwerken) een nieuw dienstverband op te voeren, zonder de code 02315 op A.  Aanpassing nabetalingen Het kan voorkomen dat er een nabetaling plaatsvindt bij een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt en dat deze betaling te maken heeft met de periode voordat de werknemer vanwege de AOW-leeftijd uit dienst ging. In dat geval werd er over de nabetaling geen pensioen berekend, ook al was het wel een pensioengevend component. Dit hebben we aangepast met ingang van maart. We zullen hier geen automatische herrekening voor doen, omdat dit tot vorderingen zou kunnen leiden voor werknemers die al uit dienst zijn. Daarom is de datum van de aanpassing op maart en niet op januari gezet.  Bij werknemers die om een andere reden dan het bereiken van de AOW-leeftijd uit dienst gingen een nabetaling kregen ging het wel goed. Automatische herrekeningen 2023-03/33 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 02-08 CAO Aan de Slag - Aanpassing salaristabel [1] 02-09 CAO WIW Wijziging minimumloon [1]  03-02 Melding L2208 03-03 Code pensioenfonds 03-04 Minimum Regelingloon PFZW 03-05 SV-codes nulstellen bij bereiken AOW-leeftijd        
Volledig artikel weergeven
22-02-2023 18:00 (Bijgewerkt op 22-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1247 Weergaven
[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 31 januari 2023.   Mededelingen 2023-02/1 Foutieve aansturing herzien WW premie 30% WAB [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 12-01-2023 11:00 Het hieronder beschreven probleem is door de aanpassing van vannacht opgelost. Wij adviseren je nog steeds om de productie voor automatisch herzien van WW premie af te roepen voor al je instellingen gelijktijdig, omdat op deze manier de toetsing correct wordt uitgevoerd voor werknemers met dienstverbanden in meerdere instellingen. Als je er toch voor kiest dit niet te doen, dan leidt dit niet meer tot problemen in de salarisverwerking. We hebben daarnaast berichten ontvangen over problemen met het afroepen van een nieuwe salaris, correctie of proefproductie nadat de productie voor het automatisch herzien van WW premie is uitgevoerd. Deze problemen hebben zich ook vanochtend nog voorgedaan. Ze zouden nu verholpen moeten zijn. Als je problemen hebt ondervonden bij de afroep van een dergelijke productie, dan kun je deze nu opnieuw afroepen. Update 11-01-2023 14:00 Wij streven ernaar om onderstaand probleem vannacht te verhelpen met een tussentijdse release. Origineel bericht Het automatisch herzien van WW premie stuur je aan door in een aanvullende correctieproductie (ACP) werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB vast te leggen met waarde 1. Wij adviseren je tevens om deze code vast te leggen bij al je instellingen. Hierdoor wordt de toets ook correct uitgevoerd als een werknemer dienstverbanden in meerdere instellingen heeft en dit voorkomt de technische fout die hieronder beschreven wordt.   Het opgeven van werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB mag alleen gebeuren zonder opgave van invoercodes. Dit moet daarom een aparte aanvullende correctieproductie zijn.    Voor de duidelijkheid: ook invoercode 02266 voor het blokkeren of forceren van de automatische herrekening geef je niet op in de productie waarin je de WW premie herziet. Je doet dat in een reguliere salaris- of correctieproductie.   Er is geconstateerd dat er een volledig onjuiste situatie ontstaat als je een productie afroept voor automatisch herzien en Niet bij alle instellingen  werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB vastlegt Je in dezelfde productie bij instellingen waar werkgevercode 99234 niet is vastgelegd wel invoercodes opgeeft.  In deze situatie kunnen door een technische fout je payroll gegevens over december worden nulgesteld of dat opvolgende januariproducties, proefproducties, correctieproducties of jaarwerkproducties onverwachte en onjuiste resultaten opleveren.   Actie Als bovenstaande situatie zich toch bij je heeft voorgedaan dan dien je: Een backup van de situatie voorafgaand aan deze correctieproductie terug laten zetten. Neem hiervoor contact op met het Service Center. Daarna draai je eerst de ACP's met invoercode mutaties voor zover van toepassing Daarna draai je een aparte ACP waarin je de WW premie herziet met werkgevercode 99234.  De afroep van de ACP voor automatisch herzien kun je direct aansturen vanuit Gemal. Een mutatiebestand vanuit HR Core is niet noodzakelijk. Door direct vanuit Gemal de productie aan te sturen voorkom je dat je onverhoopt invoercodes aanlevert en je spaart een jaarwerkproductie in HR Core.    Let op: in deze situatie dien je werkgevercodes 99231, 99232 en 99239 zelf opnieuw vast te leggen met de correcte waarden. Dit betekent dat je eerst de werkgevercodes verwijdert, ook als deze al vooraf ingevuld zijn. Vervolgens leg je ze opnieuw vast. Bij het inzenden van de productie vraagt Gemal of je 'Alle mutaties wilt opnemen in deze zending', je kiest dan voor "N". Hiermee voorkom je dat ten onrechte invoercodes of werkgevercodes vanuit je voorgaande run worden gekopieerd naar de run voor automatisch herzien. 2023-02/2 WAB - 30 % overschrijding en herzien van premie [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 10-01-2023 Melding 3 Er is geconstateerd dat in sommige gevallen werknemers die gemiddeld meer dan 35 vaste contracturen per week hebben gewerkt, toch op het signaleringsoverzicht worden getoond als de verloonde uren bij hen de contracturen met meer dan 30% overschrijden. Dit zou niet het geval moeten zijn, omdat zij onder een uitzondering vallen.  Je kunt op twee manieren controleren of deze situatie zich bij je voordoet: Je kijkt op signaleringsoverzicht 32 en controleert of er werknemers zijn bij wie in de kolom sectie 'overschrijding 31% of meer', in de kolom 'resultaat t/m huidige periode, contract' 1820 (=35 x 52)of meer uren staan. Je maakt een rapportage waarin je werknemers toont bij wie in 12-2022 uitvoercode 02461 contracturen t/m huidige periode 1820 of hoger is en uitvoercode 02467 totaal percentage overschrijding 31,00 of hoger. Wij verwachten dit probleem op te lossen met een tussentijdse release op 11-01-2023.   Let op: als je je productie voor automatisch herzien van WW premie nog niet hebt gedraaid, dan adviseren wij je te wachten tot deze release.   Actie Na de tussentijdse release draai je eerst een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022. In deze productie herrekenen we de werknemers bij wie de foutsituatie zich voordoet met reden 13-04. Deze herrekening heeft als resultaat dat uitvoercode 02467 totaal percentage overschrijding wordt nulgesteld en dat betreffende werknemers niet meer op signaleringsoverzicht 32 worden getoond. Daarna draai je je productie voor het automatisch herzien van WW premie op gebruikelijke wijze.   Als je de productie voor het automatisch herzien van de WW premie inmiddels al hebt uitgevoerd en de premie blijkt ten onrechte herzien, dan kun je dat herstellen door invoercode 02170 Code tarief WW Awf vast te leggen met waarde 0. Dit doe je met terugwerkende kracht naar 01-2022.  Je legt deze mutatie vast in een extra aanvullende correctieproductie over 12-2022. Hiermee schoon je de mutaties voor automatisch herzien over het hele jaar bij dit dienstverband. Bericht 22-12-2022 Begin januari kan je in een aanvullende correctieproductie over 12-2022 de herziening van de WW-premie automatisch laten verlopen, zie hiervoor Releasenotes  2022-10/5 WAB - 30% overschrijding uitvoercodes, 2022-10/6 - WAB - automatisch herzien WW premie en 2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ Op het signaleringsoverzicht 32 kan je beoordelen welke medewerkers in dit automatische proces herzien zullen worden, deze staan op het deeloverzicht 'Overschrijding 31% of meer'. Ook met uitvoercode 02462 - Perc overs tm huid  in berekeningsmaand december kan beoordeeld worden of de medewerker herzien zal worden (het percentage bedraagt meer dan 31 %). Momenteel zijn er twee meldingen bij ons ingediend betreffende dit overzicht. Beide meldingen kunnen we pas na de jaarovergang oplossen. Dat zal zijn in release 03-2022 of later. Melding 1 Signaleringsoverzicht 32 wordt niet aangemaakt als er geen werknemers aan de signalering voldoen. Normaal gesproken worden dergelijke overzichten wel aangemaakt, maar dan met de tekst 'Aan gevraagde signalering voldoet niemand'.  Als het overzicht niet wordt aangemaakt, maar je hebt het wel afgeroepen dan is bovenstaande situatie van toepassing. Twijfel je toch, dan kun je een rapportage draaien op uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode.  Melding 2 Er is geconstateerd dat in bijzondere gevallen medewerkers onterecht op het overzicht staan en dus onterecht zouden worden herzien.  Werknemers met gemiddeld 35 of meer vaste contracturen per maand zijn uitgesloten van het herzien van WW premie. Als zo'n werknemer gedurende het jaar uit dienst is gegaan, blijkt Gemal ook de maanden na uitdienst mee te tellen voor het gemiddelde aantal vaste uren en komt daarom op een gemiddelde onder de 35 uur.  De toets op 30% overschrijding wordt daarom ten onrechte ook bij deze werknemers uitgevoerd. Als bij zo'n werknemer de verloonde uren de contracturen dan tevens met meer dan 30% overschrijden, kan de WW premie ten onrechte worden herzien.  We benadrukken dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is. In praktijk is er bij een hoog aantal vaste uren praktisch minder gelegenheid om extra te werken en bovendien wordt 30% overschrijding van die vaste uren ook minder snel bereikt.  Als een werknemer met veel vaste contracturen vroeg in het jaar uit dienst is gegaan en er tevens veel verlofuren (dus verloonde uren) zijn uitbetaald, dan is dat een situatie die extra aandacht vereist. Wij hebben besloten op dit punt geen aanpassing door te voeren voor de komende jaarovergang. Dit omdat de foutsituatie erg uitzonderlijk is en we bij aanpassing risico nemen op de introductie van andere fouten. Dat risico willen we op dit moment niet nemen bij een proces dat voor veel werkgevers een belangrijke functie vervult. Actie Ga na of: Op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode werknemers worden aangegeven die meer dan 30% overschrijding hebben Die tevens gedurende het jaar uit dienst zijn gegaan Bij deze werknemers ga je na wat de vaste contracturen zijn. Deze worden getoond op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02460. Als deze meer bedragen dan  151,67 (= 35 x 13/3) per maand dat de werknemer in dienst is geweest, dan adviseren wij je na te gaan of deze werknemer wel in aanmerking zou moeten komen voor het herzien van de WW premie. Je gaat dit na door te tellen hoeveel kalenderdagen de werknemer in dienst is geweest. Dit deel je door 7 en rond je af op 2 decimalen. Je hebt dan het aantal weken dat de werknemer in dienst is geweest. Het totaal aantal contracturen uit de vorige stap deel je door het aantal weken uit de huidige stap en je rondt het resultaat af naar boven. Als het resultaat 35 of hoger is, dan hoef je de WW premie niet te herzien. Als de WW premie niet herzien hoeft te worden, dan leg je invoercode 02266 Automatisch herzien WW premie vast met waarde 2 - niet herzien. Deze mutatie leg je vast in de aanvullende correctieproductie over 12-2022 waarin je ook je andere aanvullende mutaties verwerkt, niet in de productie waarin je het automatisch herzien afroept. 2023-02/3 Melding L2208 bij transitievergoeding [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 19-01-2023 Wij hebben reeds antwoord ontvangen van de Belastingdienst. Zij geven aan dat bij transitievergoedingen een SV loon van €0 doorgegeven moet worden omdat dit loon uit vroegere dienstbetrekking betreft. Dit ondanks het feit dat de verzekeringsindicaties voor WW/WIA/ZW wel met een 'J' gevuld moeten worden in de loonaangifte, als de transitievergoeding uitbetaald wordt terwijl het dienstverband nog niet is beëindigd.    Wij verwachten dit aan te passen in Gemal in release 03-2022. Het nulstellenvan loon SV bij al het loon uit vroegere dienstbetrekking kan mogelijk onvoorziene gevolgen hebben voor de SV berekening in specifieke situaties, daarom willen wij deze aanpassing extra goed testen.   Dit heeft tot gevolg dat ook in de februariproductie melding L2208 nog getoond kan worden bij uitbetaling van transitievergoedingen. Dit betreft een terugkoppelcontrole. Voor deze fout zal de Belastingdienst de loonaangifte niet afkeuren of kosten in rekening brengen.  Na onze aanpassing zullen we bestaande situaties herrekenen, waardoor de loonaangifte met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd.   Nadere informatie over deze correctie en herrekening volgt in de releasenotes van periode 03-2022.   Oorspronkelijk bericht 18-01-2023 Er zijn meerdere meldingen binnengekomen omtrent melding L2208 bij het opgeven van een transitievergoeding als de werknemer nog in dienst is (in de laatste maand waarin nog salaris aan de werknemer wordt betaald). Foutmelding L2208 signaleert: Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52, 55 t/m 63 DAN moet LoonSV gelijk zijn aan “0”. Deze foutmelding wordt veroorzaakt doordat onderstaande SV codes bij het opgeven van invoercode 02378 code gelijktijdig IKV gegenereerd worden: 02122 Code WW = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02123 Code WIA = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02124 Code ZW = 0 (uit-dienst) of 1 (in-dienst). Als de werknemers nog in dienst is wordt er bij de SV codes de waarde “wel verzekerd, niet premieplichtig” (3 of 1) gegenereerd. Dit zorgt ervoor dat uitvoercode 01598 SV loon wordt berekend voor het IKV van de transitievergoeding. Sinds 2023 wordt de transitievergoeding namelijk op een aparte IKV verwerkt. De berekening van SV loon is een gevolg van de deze SV codes. Dit zorgt vanaf 2023 voor de foutmelding L2208. Het genereren van de SV-codes is destijds in Gemal gemaakt naar aanleiding van informatie vanuit de belastingdienst. Ook is er reeds een known error bekend met betrekking tot melding L2208 voor een soortgelijke situatie. Daarom hebben we aan de belastingdienst nogmaals de vraag gesteld wat er in dit geval juist is. Aan de hand daarvan zullen wij, mits noodzakelijk, eventuele aanpassingen maken in Gemal.  We zullen je op de hoogte houden en informeren via de community en de release notes.   Gewijzigd en verbeterd 2023-02/4 Salary Split (opdracht 4732) Het komt zo nu en dan voor, dat er een werknemer is die in twee landen werkt. Dit komt bijvoorbeeld voor als een werknemer werkt in Nederland, maar woont in België. Als deze werknemer drie dagen thuis werkt (in België) en twee dagen op kantoor (in Nederland), is er sprake van een zogenaamde “salary split”.  De berekening van de loonheffing is in dit geval een stukje ingewikkelder dan als een werknemer in één land woont en werkt. Van de loonheffing (die voor een deel bestaat uit premie volksverzekeringen en voor een deel uit loonbelasting) moet de loonbelasting bij een salary split worden berekend naar rato van het percentage dat de werknemer in Nederland werkt. Werkt een werknemer bijvoorbeeld 2 van de 5 dagen in Nederland en 3 in België, dan moet er voor 40% loonbelasting worden afgedragen in Nederland. In Gemal waren er al wel invoercodes waarmee het bedrag aan loonheffing kon worden gemanipuleerd in split payroll situaties, maar er was nog geen functionaliteit waarbij dit bedrag aan loonheffing automatisch werd berekend.  Deze functionaliteit hebben we nu wel ingebouwd.  Om een correct bedrag aan loonbelasting te kunnen berekenen, dient het percentage te worden vastgelegd waarvoor de werknemer in Nederland belast dient te worden voor de loonbelasting. Daarvoor is de nieuwe invoercode 01512 percentage sal. split geïntroduceerd:  Gegeven: perc. salary split Vastleggen: 01512 Om verder een correcte berekening te kunnen maken is het van belang dat invoercode 02334 code speciale fiscale regeling op de juiste waarde staat, zodat Gemal weet met welke premie volksverzekeringen er rekening moet worden gehouden.  Het totaal van de premie volksverzekeringen en de loonbelasting die wordt berekend aan de hand van de nieuwe invoercode 01512 wordt vervolgens gepresenteerd als loonheffing op uitvoercode 01158 / 01159.  Er zit een maximum aan het af te dragen bedrag voor de premie volksverzekeringen. Als er geen salary split is zit dit verwerkt in de toegepaste loonheffingstabel, maar bij een salary split moet er wel rekening worden gehouden met dit maximum. Op werknemerniveau hebben we daarom uitvoercode 01911 Afgedragen premie volksverzekeringen gemaakt. Op uitvoercode 01911 Afgdr pr. volksv zal worden bijgehouden hoeveel de betreffende werknemer tot en met die periode al heeft afgedragen aan premie volksverzekeringen.  Gegeven: Afgedragen premie volksverzekeringen  Uitvoercode: 01911  Deze uitvoercode zal gemaximeerd worden aan de hand van de herleidingsregel die van toepassing is en is vastgelegd op invoercode 02334 code speciale fiscale regeling.  Uitvoercode 01911 zal alleen worden berekend bij werknemers waar invoercode 01512 is vastgelegd en die in Nederland verzekerd zijn voor de premie volksverzekeringen.  Voor de berekening in Gemal is het van belang dat ook het bedrag aan premie volksverzekeringen zonder loonheffingskorting beschikbaar is op een uitvoercode. Dit zal worden getoond op uitvoercode 01933: Gegeven: Afgedragen premie volksverzekeringen zonder LHK  Uitvoercode: 01933  Buitenlandse belasting Wij willen benadrukken dat we in Gemal alleen het Nederlandse deel van de loonheffing kunnen berekenen, maar niet het buitenlandse deel.  Actie Als je een werknemer hebt die zowel in Nederland als het buitenland werkt dan kan je met bovenstaande nieuwe invoercode (01512 percentage sal. split) en de bestaande invoercode 02334 code speciale fiscale regeling de automatische berekening van de correcte loonheffing aansturen. Het bedrag aan loonheffing hoeft dan niet langer zelf berekend en vastgelegd te worden.  Let op! Je dient een salary split op één dienstverband vast te leggen. Als het verdeeld wordt over twee dienstverbanden is een automatische correcte loonheffing niet meer te garanderen.    2023-02/5 ISO landcodes update 2023 (opdracht 4750) Als een werknemer een buitenlands adres heeft moet de landcode van het betreffende land worden opgegeven met invoercode 02252 landcode ISO.  Naar aanleiding van de uitgegeven lijst van de belastindienst, zijn er drie nieuwe ISO landcodes. In deze release zijn deze drie waarden toegevoegd. Deze nieuwe waarden kunnen met invoercode 02252 vanaf deze release worden opgegeven.  De nieuw toegevoegde codes zijn: Montenegro (ME) Oeganda (UG) Thailand (TH) In HR Core Beaufort worden deze landencodes ook toegevoegd, maar houdt de release notes van HR Core Beaufort in de gaten om te zien wanneer deze codes daar beschikbaar zijn.  Actie  Je hoeft niets te doen. Vanaf deze release kan je wel bovenstaande waarden opvoeren bij invoercode 02252 landcode ISO. 2023-02/6 Werkgevercode 05004 (percentage opslag VRZ-regeling) (opdracht 4751) op te geven met 3 achter de komma Vanaf deze release is het mogelijk om werkgevercode 05004- percentage opslag VRZ-regelingen voor alle 15 VRZ-regelingen op te geven met 3 cijfers achter de komma. Dit was 2 cijfers achter de komma. Deze functie is vereist bij sommige pensioenfondsen. Actie  Je hoeft niets te doen. Vanaf deze release kan je wel dit opslagpercentage opgeven met 3 cijfers achter de komma. NB: Als je werkt met een jaargrondslag, moet je het gewijzigde opslagpercentage per 1-1-2023 opgeven. 2023-02/7 Vervallen correctiecodes Eerder hebben we de levensloopregeling grotendeels laten vervallen. De toelage levensloop met bijbehorende werkgevercodes, uitvoercodes en invoercodes hebben we gehandhaafd als een algemene toelage, omdat er ook nog CAO’s waren die deze toelage ontvingen, al dan niet onder een andere benaming. Maar daarnaast hebben we ook enkele codes ten onrechte gehandhaafd, namelijk codes die vanuit de kortingsregeling Levensloop verband houden met cafetariaregelingen (in- /uitvoercodes 02060, 02061, 02062 en werkgevercodes 06123, 06124, 06125). Deze codes komen alsnog te vervallen en dat zullen we bij de reguliere schoning van vervallen codes eind van het jaar doen. Automatische herrekening De uitvoercodes 02060 / 02061 / 02062 kunnen echter nog wel ten onrechte aanwezig zijn in je gegevens. Om ongewenste verschillen te voorkomen, zullen we daarom in periode 2023-02 een automatische herrekening uitvoeren om deze gegevens op nul te zetten. Je vindt deze herrekening terug in MSG (Mutaties en Signalen Gemal) met als kenmerk 02-02. 2023-02/8 Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1] [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Zoals in de Release notes van januari 2023 is voorgemeld, wordt op vrijdagavond 6 januari een extra release met nagekomen berichten/wijzigingen opgenmen in Payroll Gemal. Deze extra release wordt vrijgegeven op zaterdag 7 januari 2023. VGZ aanvullende pakketten De VGZ heeft per 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten: Bundel actief Bundel fit Bundel gezond Deze zijn nog niet ingericht in Gemal. Wij zullen voor deze pakketten zo snel mogelijk nieuwe werkgevercodes en invoercodes beschikbaar stellen. Daarover zullen we je in de betreffende release notes informeren. WW-Awf uitkering op aparte uitvoercodes en doorgeven in de Loonaangifte Deze wijziging was al onderdeel van release 2023-01, per abuis is onderstaande tekst niet opgenomen in de release notes van 2023-01. Hierbij publiceren wij de achtergrond en impact van de wijziging alsnog. Waarom en voor wie? Per 2023 krijgt het WW-Awf uitkering-tarief dezelfde behandeling en status als de andere drie WW-Awf tarieven, met een eigen grondslag en berekening op basis van de VCR methodiek. Bovendien wordt de waarde afzonderlijk doorgegeven in de loonaangifte. Sinds 2020 kent Gemal, met de invoering van de WAB, 3 WW-Awf tarieven: hoog, laag en herzien. Deze tarieven worden volledig met grondslagaanwas en de VCR-methodiek berekend en worden vervolgens doorgegeven aan de loonaangifte. We kennen ook nog een vierde WW-Awf tarief, WW-Awf uitkering, die op een andere wijze werd bepaald en die, afhankelijk van de situatie, bij 1 van de andere 3 tarieven werd opgeteld en op deze wijze werd doorgegeven in de loonaangifte. Voor dit vierde tarief kenden we al uitvoercode 02345 WW-Awf uitkering, enkel ter presentatie. Per 2023 geldt dat de WW-Awf-uitkering niet meer op een andere wijze wordt bepaald, opgeteld en doorgegeven, maar dat het tarief net als de andere 3 tarieven met grondslagaanwas en VCR-methodiek wordt bepaald. Hoe werkt het vanaf deze release? We hebben een extra uitvoercode 02377 Grondslag WW-Awf uitkering toegevoegd, de vierde in het rijtje naast 02339 Grsl WW-Awf hoog, 02341 Grsl WW-Awf laag en 02343 Grsl WW-Awf herzien. Voor alle dienstverbanden die WW-Awf verzekerd zijn (en dus niet UFO) en die één of meerdere uitkeringen ontvangen die in de grondslag 55107 Uitvoercodes in grondslag samenl SV tarief vallen, zal nu met grondslagaanwas en de VCR methodiek de premie WW-Awf uitkering worden bepaald. Deze premie wordt getoond op de reeds bestaande uitvoercode 02345 afdracht WW-Awf uitkering. Ook wanneer een persoon op 1 dienstverband tegelijkertijd loon en uitkering ontvangt, berekent Gemal de juiste premie afdracht voor zowel WW-Awf uitkering als WW-Awf hoog/laag/herzien. Verder geldt dat als binnen het dienstverband of over meerdere dienstverbanden het maximum SV loon wordt overschreden, Gemal de premie WW-Awf uitkering zal toekennen naar rato van het aandeel dat de uitkering heeft in het totale SV loon. Hiermee sluiten we aan bij de voorschriften vanuit de belastingdienst. Let op: als je tussen 3 januari 2023 en 6 januari 2023 een run hebt gedraaid in Payroll Gemal, zul je op het controle-overzicht loonaangifte nog geen informatie zien over zowel 02377 Grondslag WW-Awf uitkering als 02345 afdracht WW-Awf uitkering. In de release van 6 januari zal deze informatie toegevoegd worden aan het controle-overzicht. Wat moet de klant doen? Controleer grondslag 55107. Op algemeen niveau is deze grondslag door Visma | Raet al gevuld, maar mocht je zelf op een bruto diversen code een uitkering betalen, controleer dan of je deze code aan de grondslag hebt toegevoegd. Meer informatie? Gemal Handleiding Online, onderwerp Sociale verzekering, algemeen Correctieproductie: te veel herrekeningen In een aanvullende correctieproductie (ACP) over periode 12 werden, als de automatische herrekeningen werd aangestuurd  (werkgevercode 99232 = 1), er te veel herrekeningen uitgevoerd. Dit resulteerde ten onrecht in lege herrekenings specificaties. Dit gold ook als er een proefproductie van een correctieproductie (werkgevercode 99236 = 4) werd afgeroepen.Met de ingang van deze release is dit verholpen. Loonaangiftemelding L2202 verschijnt onterecht bij min-max dienstverbanden (change 4121658) Melding Er zijn 2 gevallen geconstateerd, waarbij onterecht loonaangifte melding L2202 naar voren komt. Melding L2202 controleert of arbeidsovereenkomst-IKV's zonder contracturen (uitvoercode 02139 = 0), de indicatie oproepovereenkomst hebben (invoercode 02474 = waarde 1).  Het eerste geval, waarbij de melding onterecht naar voren kwam, was bij dienstverbanden waarbij gedurende 2022 de invoercode 03182 min-max contract was aangepast. Bij deze dienstverbanden werd een maand te lang het contractloon (uitvoercode 02138) en de contracturen (uitvoercode 02139) op 0 gesteld. Dit leidde tot het verschijnen van loonaangifte melding L2202: er werden geen contracturen aangeleverd, maar het dienstverband had ook niet langer de indicatie oproepovereenkomst (invoercode 02474).  Het tweede geval, waarbij de melding onterecht naar voren kwam, is als invoercode 03182 min-max contract met een ingangsdatum gedurende de maand was opgegeven. De belastingdienst wil in dat geval dat je de gegevens doorgeeft zoals die waren aan het begin van de maand, dus voor de wijziging. Gemal gaf echter de gegevens door zoals ze waren aan het eind van de maand, dus na de wijziging. Ook dit kon leiden tot het verschijnen van melding L2202. Oplossing Beide gevallen zijn opgelost. Als je nu, bijvoorbeeld op 1 maart, invoercode 03182 van waarde 1 naar waarde 0 zet, worden de uitvoercodes 02138 en 02139 in maart al niet meer op 0 gesteld. En niet pas in april, zoals eerder het geval was. Ook geven we bij een wijziging op invoercode 03182 min-max contract) gedurende een periode, de gegevens van het begin van de periode door. Automatische herrekening 13-03 Herrekening 13-03 herstelt foutsituaties die door beide gevallen zijn ontstaan en voorkomt het verschijnen van loonaangifte melding L2202. Alle dienstverbanden waarbij in 2022 een wijziging is geweest op invoercode 03182 min max contract, worden door de herrekening automatisch berekend.  Als je een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022 afroept, dan kun je een automatische herrekening activeren (zie onderstaande actie) bij de werknemers bij wie bovenstaande situatie van toepassing is. Deze werknemers worden automatisch in de correctieproductie opgenomen, ook als je geen mutatie op de betreffende dienstverbanden vastlegt. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 13-03. Actie Klanten die geen HR Core gebruiken dienen in de aanvullende correctieproductie 12-2022 zelf de automatische herrekeningen voor 'periode 13' te activeren. Dat doe je door werkgevercode 99232 automatische herrekening correctieproductie vast te leggen met waarde 1. Bij klanten die wel HR Core gebruiken is de waarde 1 voor werkgevercode 99232 al gegenereerd. Deze waarde dient dan niet meer te worden aangepast. Aanpassingen vakantieloon CAO Politie (change 4137555 / 4075405) Ten behoeve van de regeling Vakantieloon zijn per 2023 enkele aanpassingen doorgevoerd: Medewerkers die vorig jaar uitdienst zijn gegaan, maar dit jaar nog nabetalingen krijgen, ontvingen vakantieloon zonder dat hiervoor het juiste drempelbedrag bepaald kon worden. Op verzoek is dit nu aangepast, de medewerker krijgt over nabetaalde variabele betalingen in het jaar na uitdiensttreding, geen vakantieloon uitbetaald. Bij herrekeningen konden zich ongewenste centen-verschillen voordoen bij eerder uitbetaald vakantieloon. Dit is aangepast. CAO Gemeenten / SGO In onze releasenotes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/28 Diverse aanpassingen 2023-01” voor de CAO Gemeenten / SGO geschreven, dat de thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt, vooralsnog op € 2,00. In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren. We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Gemeenten. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit gebouwd, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan. Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Gemeenten doen.  Per 7 januari gaan we voor invoercode 00941 het CAO-bedrag van € 2,00 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Mogelijk dat een toekomstige vergoeding, bijvoorbeeld internetvergoeding, dan door ons voor de CAO op invoercode 00942 wordt ingericht. Aandachtspunten Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029, bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is. Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of roostersysteem aanpassen. In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo dus je hoeft 00944 niet om te zetten. We hebben de standaardtekst van bijbehorende uitvoercode(s) aangepast. In hetzelfde onderwerp wordt ook gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in releasenotes Gemal, onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”. CAO Jeugdzorg In onderwerp 2023-01/41 hebben wij beschreven dat wij werkgevercode 04130 PFZW percentage inhouding OP gelijk hadden gesteld aan het A-niveau. Echter bleek dat de cao jeugdzorg een andere verdeling heeft van de premie (geen 50% werknemer - 50% werkgever).  In deze tussentijdse release hebben wij het percentage dan ook weer aangepast naar de oorspronkelijke / juiste waarde. Ook hier was het percentage niet gewijzigd ten opzichte van 2022. CAO PO - Wijziging minimumloon per 1 januari De inpasnummers 9001, 9008,  9016,  9700,  9707,  9715,  9730, 9731, 9732, 9900, 9901  en 9999 in salaristabel 65 zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. CAO Provincies In onze  release notes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/57 Diverse aanpassingen 2023-01” voor de CAO Provincies geschreven dat de thuiswerkvergoeding in 2023, € 3,00 per thuiswerkdag bedraagt (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren. We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Gemeenten. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit beschikbaar, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan. Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Provincies doen.  Per 7 januari gaan we voor invoercode 00941 het CAO-bedrag per thuiswerkvergoeding van € 2,00 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Daarnaast leggen we daar ook het CAO-bedrag internetvergoeding van € 1,00 vast met invoercode 00942.  Aandachtspunten Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029 bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is. Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken, moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of roostersysteem aanpassen. In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo, dus je hoeft 00944 niet om te zetten. We hebben de standaardtekst van bijbehorende code(s) aangepast. In hetzelfde onderwerp wordt ook gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in releasenotes Gemal onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”. CAO VVT Doorbetaling meerwerk bij ziekte In de cao-inrichting in Gemal stond werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 06. Dat wilde zeggen dat meerwerk voor een referteperiode van 6 maanden werd meegenomen en bij ziekte resulteerde in uitvoercode 01190 Ziekeng.meerwerk.  Na navraag bij de werkgeversvereniging leverde het volgende op: dit bleek niet terecht te zijn, omdat meerwerk niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Daarom hebben we per 2023-01 de werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op 0 gezet op C(ao)-niveau. Uitvoercode 01190 wordt dan niet meer berekend.  Actie Je hoeft niets te doen. Uitvoercode 01190 wordt vanaf 1-1-2023 niet meer berekend. Mocht je over 2022 de te veel betaalde uitvoercode 01190 Ziekeng.meerwerk willen terugvorderen bij de werknemers, dan kan je op W-niveau werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op 0 zetten. Vergeet niet om deze code per 1-1-2023 weer op C-niveau te zetten, om eventuele toekomstige wijzigingen ook automatisch te volgen.  Stagevergoeding In de release van 2023-01 is ook het bedrag aan stagevergoeding bijgewerkt conform cao. Het betreft inpasnummer 9402. CAO Waterschappen In onze release notes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/84 Nieuwe CAO 2023”, voor de CAO Waterschappen, onder andere geschreven dat de thuiswerkvergoeding in 2023, € 3,00 netto per thuiswerkdag blijft. In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren. We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Waterschappen. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit beschikbaar, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan. Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Waterschappen doen.  Op Algemeen niveau ligt voor invoercode 00941 reeds het maximum onbelaste bedrag thuisvergoeding van € 2,15 vast. Per 7 januari gaan we voor de CAO Waterschappen, bij invoercode 00958, het bovenmatige bedrag van € 0,85 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Omdat de CAO stelt dat de hele thuiswerkvergoeding netto is, leggen we deze bovenmatige € 0,85 vast met een netto-bruto code. Aandachtspunten Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029 bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is. Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of je roostersysteem aanpassen. In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo, dus je hoeft 00944 niet om te zetten. We hebben de standaardtekst van bijbehorende code(s) aangepast. Ervan uitgaande dat de thuiswerkvergoeding variabel maar elke maand wordt vastgelegd, hebben we de fiscale afhandeling van variabele code 00958 op tabel gezet in plaats van tarief. In hetzelfde onderwerp wordt gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in release notes Gemal, bij onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”. CAO Ziekenhuizen - Uurloon OVW In de release notes van 2022-12/37 is gemeld dat uitvoercode 00695 generatieb. toel. uit de grondslag van het uurloon ORT (55085) was gehaald. Hij is destijds van waarde 1 (tellen) naar waarde 8 (niet tellen) gezet, omdat deze toelage anders een incorrect uurloon ORT veroorzaakte.  Nu werd geconstateerd dat uitvoercode 00695 generatieb. toel. ook in de grondslag voor het uurloon OVW (55087) zat voor de cao ziekenhuizen. Ook hier zorgt de toelage voor incorrect uurloon en daarom is ook in deze grondslag de toelage van waarde 1 naar waarde 8 gezet.  Het uurloon OVW wordt nu weer correct berekend, indien de toelage aanwezig is bij een werknemer.  Pensioenfonds PWRI We hebben het franchisebedrag voor 2023 voor pensioenfonds PWRI aangepast. Zie Gemal Direct Inrichting > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PWRI > Diversen.   Opgeloste meldingen 2023-02/9 LIV-bedragen niet bijgewerkt (change 4177917) Melding In de release van januari en ook in de tussentijdse release van 6 januari waren de bedragen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) niet bijgewerkt, omdat deze niet tijdig bij ons bekend waren.  Na het lezen van de nieuwsbrief loonheffingen hebben wij geconstateerd dat de juiste bedragen al in Gemal waren ingericht op werkgevercodes 03363, 03364, 03367 en 03368, omdat de aangekondigde aanpassing voor 2023 niet doorgaat.  De werkgevercodes 03361, 03362, 03365 en 03366 zijn wel bijgewerkt op basis van artikel 3.1 van de wet tegemoetkoming loondomein.   Op de website van het UWV staan andere bedragen, maar bij navraag bleek dat de nieuwsbrief loonheffingen de accurate informatie al had verstrekt.  Oplossing De bedragen op werkgevercodes 03361, 03362, 03365 en 03366 zijn bijgewerkt in Gemal.  Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. De uitvoercodes, behorende bij LIV en signaleringsoverzicht 31, geven maandelijks een actuele prognose voor het lopende jaar. De prognose zal vanaf productie 02-2023 zijn bijgewerkt met de actuele bedragen. Een herrekening is om die reden niet van toepassing.  2023-02/10 Te hoge grondslag WIA-WGA premie (change 4096176) Melding Als er een uitkering werd vastgelegd, bijvoorbeeld betaald ouderschapsverlof of een Wia-uitkering, werd de grondslag van de WIA-WGA inhouding (uitvoercode 01831) te hoog berekend. Het gevolg was dat ook de inhouding bij de werknemer (uitvoercode 01193) te hoog was.  Oplossing Dit is opgelost en uitvoercode 01831 wordt nu correct berekend.  Wat moet je doen? Als je de premie WIA-WGA niet deels op je werknemers verhaalt en daardoor geen uitvoercodes 01831 en 01193 hebt, hoef je niets te doen.  Als je alleen over 2023 wilt corrigeren is herrekening niet nodig. Deze code rekent conform de VCR methode en daarom zal de aanpassing uiteindelijk het gewenste bedrag opleveren.  Als je 2022 wilt corrigeren, kan je een collectieve herrekening over vorig jaar doen. Collectief herrekenen over het vorige jaar doe je als volgt:  - Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. - Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum. - Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. - In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK. - Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1. - Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. - Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. - Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. - Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen Let op! Als je als workaround invoercode 01283 restitutie WGA hebt gebruikt om de inhouding bij de werknemer te compenseren dien je die weer op 0 te zetten als je herrekend. Als dat niet gebeurt, krijgt de werknemer ten onrechte zowel de correctie van de herrekening (over 2022) en de juiste berekening (in 2023) als de restitutie van de premie op uitvoercode 01283 restitutie WGA doorberekend. 2023-02/11 Werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV-berekening (change 4182566) Melding Het bedrag van werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV berekening was per abuis in Gemal Direct Inrichting ingevoerd met het bedrag van werkgevercode 07145 Maximum jaarbedrag SV berekening, gedeeld door 261 in plaats van 260 dagen.  Werkgevercode 07140 heeft voor de berekening geen functie, want het dagbedrag wordt vastgesteld op basis van werkgevercode 07145 / 260 dagen. 07140 dient dus enkel voor presentatie. In de specificatie productiegegevens was bij werkgevercode 07140 wel het correcte bedrag te zien.  Oplossing We hebben werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV berekening in Gemal bijgewerkt om verwarring te voorkomen.  Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. Omdat de werkgevercode geen effect op de berekening heeft, levert de aanpassing geen verschillen op.  2023-02/12 Doorstorten VT naar persoonlijk budget in combinatie met peildatum VT (change 3965175) Melding Het doorgestorte bedrag van de vakantietoeslag naar een persoonlijk budget is niet goed, als er na de peildatum vakantietoeslag een salarisverhoging doorgevoerd wordt.  Oplossing Dit is aangepast. De correcte vakantietoeslag op peildatum wordt gebruikt voor de doorstorting naar persoonlijk budget. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.  2023-02/13 Fulltimers komen ten onrechte op het signaaloverzicht 32 -WAB 30% (change 4127896) Melding Op het signaaloverzicht 32 - WAB 30% overschrijding werden ten onrechte fulltimers, welke lopende het jaar uit dienst zijn gegaan, gepresenteerd. Oplossing Dit is aangepast. Zie hiervoor ook de berichtgeving op de community van 10-1-2023. Fulltimers zullen niet meer op het signaleringsoverzicht gepresenteerd worden. Ook worden voor deze medewerkers de uitvoercodes 2467 - Perc over totaal en 2468 - Perc progn totaal niet meer gepresenteerd op de loonstaat. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.   CAO informatie   CAO Gemeenten / SGO 2023-02/14 Eenmalige uitkering 2022-12 en meerdere dienstverbanden (change 4150200) [1] [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Voor 2022-12 hebben we aanpassingen gedaan om de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO uit te voeren [1]. Op een later moment heeft de CAO Veiligheidsregio’s zich ook aangesloten bij de specificaties voor deze uitkering. Eén van de specificaties van de uitkering was dat medewerkers in schaal t/m 0008 een bedrag van € 750,00 ontvingen, en medewerkers in schaal 0009 of hoger een bedrag van € 375,00. Daarnaast hadden we in de aansturing opgenomen dat er maximering over de dienstverbanden heen gold. Dat wil zeggen: wanneer een medewerker twee dienstverbanden heeft met een totale deeltijdfactor van meer dan 100%, dan wordt de uitkering gemaximeerd op 100% van het bedrag. We constateren dat in de situatie waarbij voor een medewerker het ene dienstverband verloond wordt in een schaal t/m 0008, en het andere dienstverband in een schaal 0009 of hoger, de maximering niet juist verloopt. Er is dan immers niet sprake van één bedrag waarop gemaximeerd moet worden, maar twee verschillende. Het gevolg kan zijn dat voor één van beide dienstverbanden een onjuist bedrag wordt vastgesteld (dit kan zelfs negatief zijn). We kiezen ervoor om hier geen programma-aanpassing voor door te voeren. We adviseren je om te controleren of deze bijzondere situatie zich bij je heeft voorgedaan en bij het betreffende dienstverband zelf, in een aanvullende correctieproductie, een bedrag vast te leggen met een bruto diversen invoercode, waarbij je rekening houdt met hetgeen al eerder als eenmalige uitkering voor december is uitbetaald. Meer informatie [1] Zie releasenotes Gemal onderwerp “2022-12/25 Eenmalige uitkering december” CAO Kinderopvang 2023-02/15 Levensfasebudget In de CAO is een spaarregeling gedefinieerd, genaamd levensfasebudget. Het bedrag van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget naar keuze gebruiken die nog niet in gebruik is.  Je moet een koppeling te maken tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zodat het storten van uren in het budget kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen om te koppelen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen. Om verlofuren 2 bijvoorbeeld te koppelen aan persoonlijk budget 5 leg je bij werkgevercode 03649 waarde 2 (verlofuren 2) vast.  Voor een opname uit het betreffende budget kan je een invoercode bruto opname persoonlijk budget opgeven. Voor persoonlijk budget 5 is dit bijvoorbeeld invoercode 00653. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenste persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet zelf de opbouw tot 1 februari 2023 opgeven met een invoercode correctie saldo persoonlijk budget. Deze kan je vinden in de Gemal Handleiding, onder het hoofdstuk Persoonlijk Budget  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, in GDI de gewenste naam van de regeling (bijvoorbeeld "Levensfasebudget") vastleggen bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling en bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes, met een afwijkende tekst in invoercode (05888) en een afwijkende tekst in uitvoercode (05999). Je kan desgewenst het saldo van het betreffende persoonlijk budget tonen op de salarisstrook. Dit kan je doen in Gemal Direct Inrichting bij werkgevergegevens > overzichten en bestanden > inrichting salarisspecificatie > uitvoercode blok 3.  De uitvoercode van de opbouw van het persoonlijk budget moet uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald (bijvoorbeeld uitvoercode 02089 voor persoonlijk budget 5). Dit is grondslag 55167. Als je de koppeling hebt gemaakt tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zoals in de tekst hierboven beschreven, wordt bij het opnemen van verlofuren via de betreffende gekoppelde verlofurencode (01161, 01163, 01423 of 01424) het bijbehorende bedrag in mindering gebracht op het saldo PB.  CAO Kraamzorg 2023-02/16 Nieuwe salaristabel  Per 1 februari heeft de CAO Kraamzorg een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij in Gemal ingeregeld.  Actie Vanaf 31 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Sociaal Werk 2023-02/17 Maximum uurloon ORT in combinatie met arbeidsmarkttoeslag In de CAO Sociaal werk is beschreven: De onregelmatigheidstoeslag wordt ten hoogste berekend over het uurloon dat hoort bij schaal 4 periodiek 10 uit artikel 6.4 of 6.6. De reden dat er hier twee artikelen genoemd staan is, dat in artikel 6.4 de salarisschalen beschreven staan en in artikel 6.6 de arbeidsmarkttoeslag van 1,13%. Deze toeslag wordt gezien als deel van je salaris en is in Gemal ingericht als een procentuele toelage, die terechtkomt op uitvoercode 00631. Als een werknemer recht heeft op de arbeidsmarkttoeslag, is het bedrag van schaal 4 periodiek 10 daarom 1,13% hoger dan bij een werknemer die de arbeidsmarkttoeslag niet ontvangt. In Gemal hebben wij daarom werkgevercode 08224 afwijkend maximum uurloon ORT ingericht met een inpasnummer dat wij aan de salarisregeling hebben toegevoegd (inpasnummer 9240). Hierop is het bedrag van schaal 4 periodiek 10 + 1,13% arbeidsmarkttoeslag vastgelegd.  Hoe werkt het vanaf 2023 Gemal zal voor de ORT percentages 1 t/m 4 (invoercodes 01031 t/m 01034) het "normale" maximum van werkgevercode 08214 schaalnummer maximum uurloon ORT hanteren (schaal 4 periodiek 10) en voor de invoercodes 01060, 01113, 01114 en 01115 het afwijkende maximum van werkgevercode 08224 afwijkend maximum uurloon ORT (schaal 4 periodiek 10 inclusief arbeidsmarkttoeslag) toepassen.  Let op! Inpasnummer 9240 is niet bedoeld als inpasnummer om werknemers te verlonen, maar is een inpasnummer enkel en alleen voor dit maximum.  Daarnaast zal op uitvoercode 01748 uurloon ORT alleen het maximum, resulterend uit werkgevercode 08214, te zien zijn, ondanks dat er voor de ORT percentages 6 t/m 9 dus wel het andere maximum van werkgevercode 08224 wordt gehanteerd. Actie Het is vanaf deze release van belang dat je voor de werknemers die een arbeidsmarkttoeslag hebben, met de juiste invoercodes (01060, 01113, 01114 en 01115 in plaats van 01031 t/m 01034) de ORT vastlegt. Zorg ervoor dat dit in je aanleverende systeem op deze manier aan Gemal wordt aangeleverd. Als je gebruik maakt van HR Core Beaufort, kan je een tijdregistratie regeling toekennen aan de werknemer om dit proces juist te laten verlopen. Zie voor meer informatie de release notes van Beaufort.   CAO Veiligheidsregio's 2023-02/18 Eenmalige uitkering 2022-12 en meerdere dienstverbanden (change 4150200)  [1] [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Voor 2022-12 hebben we aanpassingen gedaan om de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO uit te voeren [1]. Op een later moment heeft de CAO Veiligheidsregio’s zich ook aangesloten bij de specificaties voor deze uitkering. Eén van de specificaties van de uitkering was dat medewerkers in schaal t/m 0008 een bedrag van € 750,00 ontvingen, en medewerkers in schaal 0009 of hoger een bedrag van € 375,00. Daarnaast hadden we in de aansturing opgenomen dat er maximering over de dienstverbanden heen gold. Dat wil zeggen: wanneer een medewerker twee dienstverbanden heeft met een totale deeltijdfactor van meer dan 100%, dan wordt de uitkering gemaximeerd op 100% van het bedrag. We constateren dat in de situatie waarbij voor een medewerker het ene dienstverband verloond wordt in een schaal t/m 0008, en het andere dienstverband in een schaal 0009 of hoger, de maximering niet juist verloopt. Er is dan immers niet sprake van één bedrag waarop gemaximeerd moet worden, maar twee verschillende. Het gevolg kan zijn dat voor één van beide dienstverbanden een onjuist bedrag wordt vastgesteld (dit kan zelfs negatief zijn). We kiezen ervoor om hier geen programma-aanpassing voor door te voeren. We adviseren je om te controleren of deze bijzondere situatie zich bij je heeft voorgedaan en bij het betreffende dienstverband zelf, in een aanvullende correctieproductie, een bedrag vast te leggen met een bruto diversen invoercode, waarbij je rekening houdt met hetgeen al eerder als eenmalige uitkering voor december is uitbetaald. Meer informatie [1] Zie releasenotes Gemal onderwerp “2022-12/25 Eenmalige uitkering december” 2023-02/19 Thuiswerkvergoeding Voor de CAO Gemeenten / SGO hebben we beschreven hoe om te gaan met de afgesproken thuiswerkvergoeding, zie deze releasenotes bij het onderwerp "2023-02/.. Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1]". De CAO Veiligheidsregio's heeft ook aangegeven dat de thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt. De bijzonderheden hiervan voor Gemal zijn hetzelfde als beschreven bij het onderwerp "2023-02/.. Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1]". CAO VVT 2023-02/20 Werkgevercode 08034 In de tussentijdse release van 6 januari was te lezen dat werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 0 was gezet, omdat meerwerk niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Dit was echter niet op de correcte wijze gebeurd, waardoor het A-niveau werd toegepast. Nu is de code wel op de juiste wijze gemuteerd en staat deze werkgevercode op waarde 0.  Voor de verwerking van januari 2023 hebben wij een berichtje hierover op de community geplaatst. Aanvullend hebben we een automatische herrekening ingebouwd voor de februari salarisproductie. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met als reden 02-05, in MSG. 2023-02/21 Werkgevercode 08034 Ziekengeld meerwerk [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 18-01-2023 14:00 Het blijkt dat als je werkgevercode 8034 vastlegt met waarde 0, Gemal ten onrechte alsnog rekent met de referteperiode van 6 maanden afkomstig van Algemeen niveau. Wij gaan dit probleem verder onderzoeken. Indien je in je januariproductie de berekening van ziekengeld meerwerk wilt voorkomen dan adviseren wij je om invoercode 02444 periodegemiddelde meerwerk vast te leggen met waarde 0,01. Deze mutatie kun je dan in je februariproductie weer verwijderen. Je kunt deze mutatie collectief vastleggen omdat bij alle werknemers in de CAO VVT ziekengeld meerwerk niet van toepassing is.  Oorspronkelijk bericht 18-01-2023 8:00 In de tussentijdse release van 6 januari was te lezen dat werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 0 was gezet, omdat meerwerk volgens de cao VVT niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Er zou conform de cao daarom helemaal geen ziekengeld meerwerk (uitvoercode 01190) hoeven te worden betaald.  De aanpassing naar de waarde 0 was echter niet op de correcte wijze gebeurd, waardoor het A-niveau (waarde 03) werd overgenomen. Wij hebben dit voor release 2023-02 aangepast, maar de incorrecte waarde van de release van 06-01-2023 zou in de maand januari tot gevolg kunnen hebben, mits er sprake is van ziekte, dat er ziekengeld meewerk wordt uitbetaald terwijl daar geen recht op bestaat.  Afhankelijk van of je de salarisverwerking van januari al hebt gedraaid is onderstaand het advies wat betreft deze werkgevercode: Als je de salarisverwerking van januari nog niet hebt gedraaid dien je werkgevercode 08034 op waarde 0 te zetten. Let op! Zet de code niet op de blanco regel, omdat dan het A-niveau wordt overgenomen. In februari dien je deze code dan weer het C-niveau te laten volgen. Ondanks dat de waarde dan hetzelfde is (0) is dit het advies, omdat je op deze manier wel meelift met eventuele toekomstige cao-wijzigingen. Als je de salarisverwerking van januari al wel hebt gedraaid kan je nog een correctieproductie over januari draaien waarin je werkgevercode 08034 aanpast naar waarde 0.  Als in de salarisverwerking van januari geen 0 is vastgelegd kan de automatische herrekening die in 2023-02 zal worden aangestuurd tot vorderingen leiden. CAO Waterschappen 2023-02/22 Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de releasenotes over de nieuwe CAO Waterschappen 2023 [1], hebben we je onder andere geschreven dat we met ingang van 2023-01 bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 zouden vastleggen (= aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting). Deze mutatie door ons blijkt echter niet doorgekomen zijn. Moet je de januari-productie nog afroepen, of moet je correctie uitvoeren voor een medewerker over januari 2023, leg dan vooralsnog zelf deze waarde 2 vast. In de volgende productie zullen we alsnog deze waarde ook voor de CAO vastleggen en een herrekening uitvoeren. Meer informatie [1] Release notes Gemal onderwerp “2023-01/84 Nieuwe CAO 2023”. 2023-02/23 Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof - Vervolg In vervolg op ons Community-bericht van 16-01-2023, "Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof", hebben we de aansturing met terugwerkende kracht aangepast, conform de berichtgeving. Had je voor de januari-productie al zelf deze aanpassing gedaan, denk er dan aan om deze aansturing weer van W naar C te zetten, zodat je bij eventuele toekomstige C(AO)-aanpassingen weer de CAO-aansturing volgt.  Automatische herrekening We zullen in periode 2023-02 een automatische herrekening uitvoeren voor medewerkers met korting BOSV (uitvoercode 01302) vanaf 2023-01. Je vindt de herrekening terug bij Mutaties en Signalen Gemal (MSG) als reden 02-07. CAO Ziekenhuizen 2023-02/24 Stagevergoeding Het bedrag aan stagevergoeding is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 aangepast. Wij hebben hierop inpasnummer 9402 bijgewerkt.  Actie Als je stagaires in dienst hebt die je verloont via inpasnummer 9402, dien je deze te herrekenen met de variabele invoercode 02475 beginperiode herrekening waarde 1.   Pensioenfondsen Pensioenfonds APG 2023-02/25 Belangrijk - Pensioenaangifte APG tijdig verzenden [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald   Aanstaande vrijdag, 27 januari 2023, is de laatste dag waarop u de bestanden van uw producties over 2022 kunt accorderen voor verzending.  Wij hebben geconstateerd dat nog niet alle klanten deze bestanden geaccordeerd hebben voor verzending naar het APG. Indien de bestanden vrijdag, 27 januari 2023, niet worden geaccordeerd voor verzending, zijn wij genoodzaakt om vanuit Visma|Raet de bestanden te verzenden naar het APG. U kunt dit volgen in de APG Pensioenaangifte. Deze actie is nodig om ervoor te zorgen dat vanaf de productie van februari 2023 wij uw herrekeningen over 2022 correct kunnen verwerken in de APG Pensioenaangifte. Vanaf zondag 29 januari 2023 zullen de APG bestanden tijdelijk niet zichtbaar zijn in APG Pensioenaangifte, indien u een productie draait. Dit betekent dat de kolom ‘digitale media’ in Payroll Manager ook niet bijgewerkt zal worden. De bestanden van periode 01, die nog niet verzonden zijn naar het APG, kunt u dan nog wel verzenden. Zodra de APG bestanden ingelezen (kunnen) worden, zal Payroll Manager vanzelf bijgewerkt worden. Wij zullen u op dat moment ook informeren.   Let op: Indien uw APG-bestanden niet ingezonden mogen worden, moet u dit vóór vrijdag 27 januari kenbaar maken aan onze Service Desk via een aanvraag 4Me met vermelding van cea-nummer en aansluitnummer waarvoor inzending niet moet plaatsvinden. Pensioenfonds PFZW 2023-02/26 Uitvoercode 01110 in maandgrondslag Naar aanleiding van een eerdere melding hebben wij, zoals in de release notes van 2022-12/40 beschreven, uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte in de maandgrondslag PFZW (55052) van waarde 5 naar waarde 8 gezet.  De conclusie van destijds was helaas incorrect, waardoor deze aanpassing van waarde 5 naar 8 ten onrechte is gedaan. We waren in de foutieve veronderstelling dat korting bij langdurige ziekte ofwel in het regelingloon zou moeten doorwerken, ofwel in de maandgrondslag. In werkelijkheid zit het echter als volgt: Korting bij langdurige ziekte (uitvoercode 01110) wordt berekend over zowel het vaste salaris als over variabele componenten, zoals ORT. In de pensioenberekening voor PFZW betekent dit dat de korting over het vaste deel wordt berekend over componenten die vanuit de jaargrondslag in het regelingloon zijn opgenomen. Deze worden gekort middels werkgevercode 13020. Deze werkgevercode heeft als effect dat het regelingloon wordt verlaagd met het percentage korting, wegens langdurige ziekte. De korting over het variabele deel moet via de maandgrondslag gebeuren. Dat wordt bereikt door uitvoercode 01110 met waarde 5 op te nemen in de maandgrondslag PFZW. Dit heeft tot effect dat Gemal apart berekent welk deel van uitvoercode 01110 toe te rekenen is aan de variabele componenten die in de maandgrondslag zijn opgenomen. We tellen dus niet het volledige bedrag van uitvoercode 01110. We hebben de wijziging van 2022-12 daarom met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Alle vorderingen die de vorige wijziging teweeg hebben gebracht, zullen bij een eventuele herrekening ook ongedaan worden gemaakt en nu tot een uitbetaling leiden.  Bij werknemers die nog in dienst zijn wordt de premie nabetaald op de strook. Bij werknemers die al uit dienst zijn gegaan en in 2022 een vordering na uit dienst hebben gekregen, zijn er twee opties:  Als de vordering niet op de werknemer is verhaald, dan zal de uitbetaling in 2023-02 geblokkeerd moeten worden.  Als de vordering wel is verhaald, dan zal nu een losse nabetaling na uitdienst volgen. Herrekening Voor de maand januari zal er een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-06 in MSG. Het is echter voor ons niet mogelijk om een automatische herrekening over het vorige jaar (2022) uit te voeren. Daarom is het advies om desgewenst zelf een herrekening over vorig jaar aan te sturen. Dit doe je als volgt: Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2022-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen Actie Bepaal of je wilt herrekenen over 2022 en stuur in dat geval de herrekening aan, zoals hierboven beschreven. De maand januari 2023 wordt dan ook herrekend. Pensioenfonds Zorgverzekeraars 2023-02/27 Pensioenfonds Zorgverzekeraars De parameters voor het Pensioenfonds Zorgverzekeraars zijn onlangs bekend geworden. Wij hebben in Gemal de benodigde wijziging doorgevoerd aan de hand hiervan. Dit betreft enkel de franchise (werkgevercode 05016).  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-03 in MSG, om het bedrag aan pensioenpremie voor januari te corrigeren.   Ziektekostenverzekeraars Ziektekostenverzekering IZZ 2023-02/28 IZZ VGZ premie regeling 5 en 6 In Gemal worden de premies voor de IZZ zorgverzekeringen van CZ en VGZ bijgehouden. Deze waren voor 2023 in Gemal bijgewerkt. Echter waren de bedragen van IZZ VGZ basis regeling 5 (werkgevercode 07234) en IZZ VGZ basis regeling 6 (werkgevercode 07235) omgedraaid. Dit hebben wij in deze release weer rechtgezet.   Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-04 in MSG, om de maand januari te corrigeren.  Automatische herrekeningen 2023-02/29 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 02-02 Vervallen correctiecodes 02-03 Pensioenfonds zorgverzekeraars 02-04 IZZ VGZ regeling 5 en 6 02-05 CAO VVT - 2023-02/... Werkgevercode 08034 02-06 Uitvoercode 01110 in maandgrondslag PFZW 02-07 CAO Waterschappen - Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof - Vervolg 02-08 CAO Aan de Slag - Aanpassing salaristabel [1] 02-09 CAO WIW Wijziging minimumloon  
Volledig artikel weergeven
25-01-2023 16:00 (Bijgewerkt op 08-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1575 Weergaven
     [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 3 januari 2023.   Mededelingen 2023-01/1 Berichtgeving voor 2023 Deze release notes voor het nieuwe jaar worden relatief vroeg in december gemaakt. Op deze wijze bent u, mede gezien de feestdagen, tijdig op de hoogte van veranderingen in Payroll Gemal. Het komt echter voor dat wijzigingen in wet- en regelgeving laat in december of zelfs pas in januari definitief vastgesteld worden. Wij adviseren je dan ook regelmatig de Payroll Gemal community te raadplegen voor nagekomen nieuwsberichten.  Wijzigingen in januari Per januari 2023 zijn zoals elk jaar in januari veel bedragen en percentages gewijzigd. Als deze wijzigingen tijdig bekend zijn, dan worden deze voor de januari-productie door ons aangepast. U moet hierbij denken aan: Algemene bedragen en percentages, zoals voor de loonheffing en sociale premies, die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een A (Algemeen niveau) worden gepresenteerd. Percentages en franchisebedragen voor de pensioenregelingen. Minimumloon aanpassingen (zie verder in deze release notes). Fiscale bijtelling auto van de zaak (zie verder in deze release notes).  De CAO-bedragen en percentages die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een C (CAO-niveau) worden gepresenteerd. Let op: als je zelf een mutatie hebt vastgelegd (bij een werkgevercode staat dan een 'W'), dan blijft deze werkgeverwaarde staan en wordt door ons niet aangepast. De bedragen voor de diverse ziektekostenverzekeraars. NS Reiskostentabel maandtrajectkaart tweede klas. Het kan zijn dat in de loop van januari nog wijzigingen voor percentages en bedragen door de regelgevers, zoals de pensioenfondsen, de werkgeversverenigingen en de Belastingdienst, gepubliceerd worden. Wijzigingen die uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 bij ons bekend zijn, kunnen we nog in de januari-versie van Payroll Gemal opnemen. Wijzigingen die ons na deze datum bereiken, zullen we op zijn vroegst in de februari-versie, met terugwerkende kracht opnemen. Hierover informeren wij je dan in de release notes. Onbelaste reiskosten per 2023 Per 1-1-2023 is de onbelaste reiskostenvergoeding van 19ct naar 21ct gegaan. Dit hebben wij in Gemal op A(lgemeen)-niveau aangepast door werkgevercode 26204 op 21ct te zetten. Reiskosten die in januari worden uitbetaald, en daarmee als genietingsmoment 2023 hebben, worden uitbetaald met als nieuwe onbelast maximum 21ct per kilometer.  2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV Per 2023 verandert er veel in Gemal in verband met IKV. Wij hebben deze wijzigingen reeds in een eerder stadium op de community gepubliceerd, zodat je je hierop kunt voorbereiden. In verband met de omvang van de tekst, zullen wij deze niet in deze release notes opnemen. Je kunt de afzonderlijke tekst hier raadplegen: Handleiding Gemal wijzigingen 2023 in verband met IKV. 2023-01/3 Gebruik van invoercode 02511 Percentage vaste contracturen in 2022 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Afgelopen januari is naar aanleiding van een kamerbrief de premiedifferentiatie voor tijdelijke contractuitbreidingen on hold gezet. Dit is gerealiseerd door de invoercode 02511 Percentage vaste contracturen voor iedereen op 0 te stellen. Zie hiervoor ook de releasenotes van 2022-01- hierna opgenomen.  Destijds was de verwachting dat deze functionaliteit per 2023 alsnog in zou gaan, daarom is deze niet uit Gemal verwijderd. Inmiddels is de regelgeving omtrent tijdelijke urenuitbreidingen (verbonden aan de discussie omtrent IKV) nog steeds niet duidelijk en zal deze functionaliteit ook in 2023 niet gebruikt worden. We hebben geconstateerd dat deze invoercode bij diverse werkgevers in 2022 toch is vastgelegd, met name in 01-2022. HR Core levert de invoercode vanaf 01-2022 niet langer aan Gemal. Vermoedelijk is de oorzaak dat de invoercode toch voorkomt het te laat installeren van de update van HR Core. Invoercode 02511 leidt tot een aanpassing van de vaste contracturen van de werknemer (uitvoercode 02139) in de loonaangifte en kan tevens gevolgen hebben voor het herzien van de WW premie. Het kan grote gevolgen hebben als je deze code niet in het oude jaar corrigeert. Je zou dan in 2023 de loonaangifte over 2022 met de hand moeten corrigeren.  Om deze reden hebben wij besloten om in een tussentijdse release een aanpassing te doen. Door deze aanpassing wordt invoercode 02511 niet langer verwerkt. Het geplande releasemoment is dinsdag 6 december. 01-2023 zullen we bij alle werknemers invoercode 02511 automatisch verwijderen. Deze conversie wordt om technische redenen niet over 2022 uitgevoerd. Automatische herrekening 12-21 Betreffende werknemers zullen wij automatisch herrekenen. Je vindt deze herrekening terug in MSG met reden 12-21. Actie Wij adviseren je te wachten met het afroepen van salarisproductie 12-2022 tot dinsdag 6 december. Als je toch al voor dinsdag 6 december reeds je salarisproductie 12-2022 hebt afgeroepen EN je hebt bij enige werknemer invoercode 02511 vastgelegd in 2022, dan adviseren wij je dringend om voor deze werknemers een vervangende correctieproductie uit te voeren. In die productie leg je invoercode 02475 beginperiode herrekening vast met waarde 1. Dit leidt ertoe dat de loonaangifte voor deze werknemers alsnog wordt gecorrigeerd. 2023-01/4 Reden einde arbeidsverhouding bij fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen In onze vorige release notes hebben we bij onderwerp “2022-12/8 Rubriekswijzigingen Loonaangifte en UPA 2023” de betreffende wijzigingen beschreven. We willen je er hierbij nog eens extra op attenderen, dat het per 2023 ook de bedoeling is om de reden einde arbeidsverhouding vast te leggen bij de medewerker, met een fictieve dienstbetrekking of publiekrechtelijke aanstelling. Fictieve dienstbetrekkingen worden gekenmerkt door aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) met waarde 07 (stagiair), 79 (opting-in regeling) en 81 (overige fictieve dienstbetrekkingen). Publiekrechtelijke aanstellingen door aard arbeidsverhouding 18 (publiekrechtelijke aanstelling, bijvoorbeeld medewerker politie of veiligheidsregio). 2023-01/5 Verlofsparen In verschillende CAO’s staat een verlofspaarregeling beschreven. De inhoud van dergelijke regelingen verschilt per CAO. In de meeste CAO’s vindt een indexatie van de gespaarde uren plaats. Deze regelingen voor het sparen van verlof kunnen niet in Gemal worden bijgehouden. Dit heeft te maken met het feit dat in Gemal wel een “potje” in de vorm van geld kan worden bijgehouden, maar niet in de vorm van uren. Als de uren worden geïndexeerd dienen dergelijke verlofregelingen daarom in de verlofadministratie in je HR- of roostersysteem te worden bijgehouden.  Als de uren niet worden geïndexeerd kan het wel in Gemal worden bijgehouden, namelijk in de vorm van een persoonlijk budget. Hoe een dergelijk persoonlijk budget kan worden verwerkt en bijgehouden in Gemal, kan je verderop lezen bij de betreffende CAO’s. Het gaat om de CAO kinderopvang en CAO jeugdzorg.   2023-01/6 Verwijderen correctiecodes Ter informatie: Ten behoeve van de voormalige levensloop hadden we destijds ook in- en uitvoercodes gemaakt om in geval van cafetaria-regeling / bron-doel-uitruil, eventuele correcties mogelijk te maken. De betreffende in- en uitvoercodes (02060, 02061, 02062) zijn niet meer van toepassing. Voor 2023-01 hebben we ze verwijderd uit de grondslagen waarin ze voorkwamen op Algemeen niveau (werkgevercodes 55128, 55131, 55133). In een volgende periode zullen we ook de invoercodes verwijderen. 2023-01/7 WAB - 30 % overschrijding en herzien van premie Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Begin januari kan je in een aanvullende correctieproductie over 12-2022 de herziening van de WW-premie automatisch laten verlopen, zie hiervoor Release notes  2022-10/5 WAB - 30% overschrijding uitvoercodes, 2022-10/6 - WAB - automatisch herzien WW premie en 2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ Op het signaleringsoverzicht 32 kan je beoordelen welke medewerkers in dit automatische proces herzien zullen worden, deze staan op het deeloverzicht 'Overschrijding 31% of meer'. Ook met uitvoercode 02462 - Perc overs tm huid  in berekeningsmaand december kan beoordeeld worden of de medewerker herzien zal worden (het percentage bedraagt meer dan 31 %). Momenteel zijn er twee meldingen bij ons ingediend betreffende dit overzicht. Beide meldingen kunnen we pas na de jaarovergang oplossen. Dat zal zijn in release 03-2022 of later. Melding 1 Signaleringsoverzicht 32 wordt niet aangemaakt als er geen werknemers aan de signalering voldoen. Normaal gesproken worden dergelijke overzichten wel aangemaakt, maar dan met de tekst 'Aan gevraagde signalering voldoet niemand'.  Als het overzicht niet wordt aangemaakt, maar je hebt het wel afgeroepen dan is bovenstaande situatie van toepassing. Twijfel je toch, dan kun je een rapportage draaien op uitvoercode 02462 percentage overschrijding tot en met huidige periode.  Melding 2 Er is geconstateerd dat in bijzondere gevallen medewerkers onterecht op het overzicht staan en dus onterecht zouden worden herzien.  Werknemers met gemiddeld 35 of meer vaste contracturen per maand zijn uitgesloten van het herzien van WW premie. Als zo'n werknemer gedurende het jaar uit dienst is gegaan, blijkt Gemal ook de maanden na uitdienst mee te tellen voor het gemiddelde aantal vaste uren en komt daarom op een gemiddelde onder de 35 uur.  De toets op 30% overschrijding wordt daarom ten onrechte ook bij deze werknemers uitgevoerd. Als bij zo'n werknemer de verloonde uren de contracturen dan tevens met meer dan 30% overschrijden, kan de WW premie ten onrechte worden herzien.  We benadrukken dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is. In praktijk is er bij een hoog aantal vaste uren praktisch minder gelegenheid om extra te werken en bovendien wordt 30% overschrijding van die vaste uren ook minder snel bereikt.  Als een werknemer met veel vaste contracturen vroeg in het jaar uit dienst is gegaan en er tevens veel verlofuren (dus verloonde uren) zijn uitbetaald, dan is dat een situatie die extra aandacht vereist. Wij hebben besloten op dit punt geen aanpassing door te voeren voor de komende jaarovergang. Dit omdat de foutsituatie erg uitzonderlijk is en we bij aanpassing risico nemen op de introductie van andere fouten. Dat risico willen we op dit moment niet nemen bij een proces dat voor veel werkgevers een belangrijke functie vervult. Actie Ga na of: Op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode werknemers worden aangegeven die meer dan 30% overschrijding hebben Die tevens gedurende het jaar uit dienst zijn gegaan Bij deze werknemers ga je na wat de vaste contracturen zijn. Deze worden getoond op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02460. Als deze meer bedragen dan  151,67 (= 35 x 13/3) per maand dat de werknemer in dienst is geweest, dan adviseren wij je na te gaan of deze werknemer wel in aanmerking zou moeten komen voor het herzien van de WW premie. Je gaat dit na door te tellen hoeveel kalenderdagen de werknemer in dienst is geweest. Dit deel je door 7 en rond je af op 2 decimalen. Je hebt dan het aantal weken dat de werknemer in dienst is geweest. Het totaal aantal contracturen uit de vorige stap deel je door het aantal weken uit de huidige stap en je rondt het resultaat af naar boven. Als het resultaat 35 of hoger is, dan hoef je de WW premie niet te herzien. Als de WW premie niet herzien hoeft te worden, dan leg je invoercode 02266 Automatisch herzien WW premie vast met waarde 2 - niet herzien. Deze mutatie leg je vast in de aanvullende correctieproductie over 12-2022 waarin je ook je andere aanvullende mutaties verwerkt, niet in de productie waarin je het automatisch herzien afroept.   Wet- en regelgeving 2023-01/8 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 is € 1.934,40 per maand [1]. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd of wanneer de bedragen ‘hard’ gekoppeld zijn aan een percentage minimumloon. Als een minimumloonsalarisbedrag niet is aangepast, dan vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [2]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes. Meer informatie [1] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij werkgevercode 03451. [2] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4. 2023-01/9 AOW-leeftijd verhoogd per 2028   Per 2028 zal de AOW-leeftijd verhoogd worden met 3 maanden. Dit gaat gelden voor de mensen met geboortejaar 1961 en later, voor deze mensen gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden. Hoe werkt het vanaf deze release? De AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden is nu beschikbaar in Gemal. Dit kun je terugvinden in regelingen die een aantal jaar voor AOW-leeftijd ingaan of juist stoppen (bijvoorbeeld de premie diverse verzekeringen). Ook in de resultaten van een begrotingsproductie over 2028 is dit zichtbaar. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.   Gewijzigd en verbeterd 2023-01/10 Grondslag reiskosten: Fiscale afhandeling van reiskosten via een diversen-invoercode   De fiscale afhandeling van reiskosten woonwerk, bedrag diversen, werd tot nu toe o.a. aangestuurd via werkgevercode 10107 Reiskosten woon-werk bruto diversen, waarin via een code van een eigen cumulatie (uitvoercodes 029XX) de betrokken uitvoercodes gedefinieerd waren. Daarnaast werden een aantal vaste uitvoercodes in de programmatuur meegenomen in de fiscale afhandeling. Deze manier van werken is niet flexibel en met de verwachting dat er behoefte ontstaat aan meer codes voor reiskosten, zijn we tot deze aanpassing gekomen. Hoe werkt het vanaf deze release? Uitvoercodes die zijn opgenomen in de nieuwe grondslag 55126 - grondslag reiskosten fiscaal worden door Gemal aangemerkt als reiskosten woon-werk ten behoeve van de fiscale afhandeling. Grondslag 55126 komt in de plaats van werkgevercode 10107. In Gemal Direct is de inrichting van de grondslag terug te vinden onder de Werkgevergegevens/Reiskosten/auto.  Met een conversie is de inrichting van de eigen cumulatie voor de reiskosten (via werkgevercode 10107 - Reiskosten woon-werk bruto diversen) verhuisd naar de inrichting van grondslag 55126. De eigen cumulatie en werkgevercode 10107 zijn daarbij op 0 gesteld. Deze conversie is terug te vinden op het Mutatie en signaleringsoverzicht (MSG). Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. Je hebt vanaf deze release de mogelijkheid uitvoercodes toe te voegen aan deze grondslag. 2023-01/11 Reiskosten op standaard codes  Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release is het mogelijk om reiskosten op te geven via de invoercodes 00575-00599. Omdat deze codes op algemeen niveau zijn opgenomen in de grondslag reiskosten (werkgevercode 55126- zie onderwerp ‘grondslag reiskosten’), worden deze reiskosten fiscaal correct afgehandeld. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.  Aandachtspunt: Deze in- uitvoercodes zijn gereserveerd voor algemeen of CAO-inrichting. Dit wil zeggen dat als je zelf de codes inricht, je het gevaar loopt dat je onze ondersteuning in de toekomst niet kan gebruiken. 2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes  In aanvulling op de functionaliteit ‘Vergoeding per eenheid’, worden alle bruto, netto en netto-bruto diversen componenten aangepast, zodat via deze codes ook een vergoeding per eenheid kan worden berekend. Dit wordt gedaan, omdat deze codes wel via de directe doorbelasting aan te sturen zijn en de 'oude' vergoeding per eenheid - code niet. Dit heeft betrekking op de volgende codes: (in/uitvoercodes 00700-00950, 01025-01026, 01119-01136, 01139-01142, 01173-01174, 01245-01261, 01278-01279, 01330-01332, 01341-01361, 01460-01484, 01200, 01272-01273, 01284-01294, 01361-01370, 01485-01494) en de netto/bruto codes (00951-00958, 01082,01083, 01143, 01201, 01202, 01203, 01207, 01371-01380) Hoe werkt het vanaf deze release? Alle diversen codes krijgen vanaf deze release een vermenigvuldigingsfactor. De factor zal standaard 1 euro zijn. Hierdoor verandert er niets aan de bestaande berekeningen van deze in/uitvoercodes. Via werkgevercode 03800 - bedrag per eenheid bruto/netto kan een bedrag per eenheid worden opgegeven en met Werkgevercode 03801 - afronden bruto/netto kan gestuurd worden hoe de opgegeven invoercode moet worden afgerond (vergelijkbaar met werkgevercode 11701- code eenheid). In Gemal Direct zijn deze werkgevercodes terug te vinden op het formulier 'Vergoeding per eenheid'. De in/uitvoercombinaties 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt als codes bedoeld om in te richten op A(lgemeen) of C(AO) niveau. Het advies is om, als je een van deze codes nu gebruikt, deze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Op algemeen niveau zal in/uitvoercode 00941 ingericht worden voor de thuiswerkvergoeding van €2,15 per dag. Invoercode 00941 representeert het aantal thuiswerkdagen. Uitvoercode 00941 wordt de thuiswerkvergoeding. Voorbeeld: bruto diversen code 00700 is ingericht met werkgevercode 03800 op waarde 3 en werkgevercode 03801 op waarde 2 - opronden. Bij het opgeven van 10,60 op invoercode 00700, wordt de uitvoercode 00700 berekend met de formule: €10,60 wordt opgerond €11=> €11 x 3 = €33. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.  2023-01/13 Reservering eindejaarsuitkering bij deeltijdpercentage van meer dan 100% Een eenmalige uitkering (doorgaans ingericht op een eindejaarsuitkering) kan worden gemaximeerd op een deeltijdpercentage van 100%. Het wordt bij enkele eenmalige uitkeringen vanuit CAO's ook vaak expliciet genoemd dat dit dient te gebeuren. Als een eenmalige uitkering met een peildatum was ingericht, waarbij de betaling in een latere maand plaatsvond (bijvoorbeeld peildatum 1 juli, uitbetaling in september), werd er bij een deeltijdpercentage van meer dan 100% echter een te hoge reservering berekend in de maand van de peildatum. Het overschot aan reservering werd in de maand van uitbetaling wel teruggeboekt, maar zorgde bij tussentijdse uitdiensttreding voor een te hoge uitbetaling.  Voorbeeld: De peildatum van een eenmalige uitkering van €500,- is 1 juli en deze uitkering moet worden gemaximeerd op 100%. De betaling dient echter pas in september plaats te vinden.  Een werknemer werkt 111,11% en bij de reservering stond voor de aanpassing 500 x 111,11 = €555,55 in juli. In september werd er €500 euro uitbetaald en op de reservering stond -€55,55. Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release wordt in de peilmaand het bedrag aan reservering gelijk correct gemaximeerd. In de voorbeeldsituatie hierboven zal er in juli netjes €500,- aan reservering worden berekend.  Wat moet je doen? Wij gaan ervan uit dat, als deze situatie zich in 2022 heeft voorgedaan, je dit zelf hebt hersteld. In dat geval hoef je niets te doen. Mocht een situatie zich in 2022 hebben voorgedaan en je hebt dit nog niet hersteld, dan dien je dit alsnog te doen.   2023-01/14 Het versturen van output per koerier vervalt Hoe werkt het vanaf deze release? Het versturen van output per koerier wordt door PostNL (Paragon) niet meer ondersteund. Derhalve wordt deze optie uit de verzendgegevens verwijderd. Alleen de verzendwijze PostNL wordt nu nog aangeboden. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat we nog een andere verzendwijze gaan ondersteunen, want we willen ook op termijn het printen uitfaseren. De Verzendwijze vast en eenmalig (Werkgevercode 02315 en 99065) komen te vervallen. De fysieke output wordt altijd per PostNL verstuurd. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. 2023-01/15 Overzicht ‘Resultaten, Speciaal doorbelast’ is vervallen In oktober 2022 (2022-10/1 Uitfaseren overzicht 'Resultaten, Speciaal doorbelast' voormelding) is aangegeven dat dit overzicht komt te vervallen. Met ingang van januari 2023 wordt dit overzicht niet meer aangemaakt. De daadwerkelijke loonverdeling vindt wel plaats op het resultatenoverzicht.   Opgeloste meldingen 2023-01/16 Variabele codes tegen tabeltarief Hoe een bruto uitvoercode in Gemal wordt belast, hangt af van twee zaken: Als de uitvoercode het resultaat is van een stam / vaste opgave, dan wordt deze altijd belast tegen de reguliere tijdvaktabel (maand of vierweken) Als de uitvoercode (mede) het resultaat is van een variabele opgave, dan wordt deze standaard ook belast tegen de reguliere tijdvaktabel, tenzij deze uitvoercode is ingericht op werkgevercode 58002 Fiscale afhandeling variabele opgave met waarde 2 - Bijzonder tarief. Werkgevercode 58002 heeft dus alleen effect op variabele opgave en is door ons ingericht in de ondersteuning op A(lgemeen) niveau. Je kunt deze inrichting indien gewenst zelf wijzigen. In het handboek loonheffingen wordt aangegeven dat betalingen tegen bijzonder tarief moeten worden belast als deze in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend. Wij hebben diverse meldingen ontvangen, dat een aantal uitvoercodes belast worden tegen bijzonder tarief, terwijl deze doorgaans vaker dan eenmaal per jaar worden geboekt. Naar aanleiding van deze meldingen hebben wij onderzocht welke codes: Doorgaans vanuit hun functie vaker dan eenmaal per jaar variabel worden opgegeven Reeds door veel werkgevers zodanig zijn ingericht dat ze tegen de tijdvaktabel worden verloond. Hieruit leiden we af dat een betaling tegen tijdvaktabel inderdaad in de praktijk het gebruik is. Wij hebben de standaard werking alleen aangepast naar tijdvaktabel, voor codes die aan beide criteria voldoen. Dit is op basis van algemeen gebruik. Het is goed mogelijk dat een bepaald type dienst of vergoeding in jouw organisatie een andere frequentie kent of op een andere manier wordt betaald. Je kunt in dat geval de wijze van belasten zelf wijzigen. Dit doe je in Gemal Direct bij Werkgevergegevens → in- en uitvoercodes → aansturing uitvoercodes → fiscale afhandeling variabele opgave. Hieronder een overzicht van codes die in de huidige release zijn aangepast: Uitvoercode Omschrijving 00698 IZZ CZ werkgeversbijdrage 00974 Opslag PB uurloner 01002 Correctie salaris 01005 AO uitkering 01008 Wachtgeldvervangende toeslag 01021 Afkoop vakantie / ADV uurloner 01056 Beschikbaarheidstoeslag 01057 Uren beschikbaarheid 01058 Dagdienst 01059 Nachtdienst 01061 Slaapdiensten 01062 Uren beschikbaarheidstoeslag 100% 01067 Percentage beschikbaarheidstoeslag over basis 01068 Percentage beschikbaarheidstoeslag over basis 01077 Uitkering IP 01107 Aanvulling WAO-WIA 01118 toelage bij arbeid 01155 UWV uitkering 01188 correctie loonwaarde 01420 30% verlaging 2023-01/17 Presentatie percentage doorbetaling bij verlof op salarisstrook Als tijdens een verlofvorm de werkgever een deel van het salaris doorbetaalt, dan toont Gemal dit op de salarisstrook. Dit is bijvoorbeeld het geval als je bij betaald ouderschapsverlof de uitkering aanvult tot 100% van het salaris dat de werknemer misloopt tijdens het verlof.  Melding Gemal toonde het percentage doorbetaling omgerekend met het percentage deelbetrekking en het percentage verlof. Hierdoor was het percentage doorbetaling, dat op de strook werd getoond, verwarrend voor de werknemer en niet te herleiden naar de CAO. Voorbeeld Een werknemer werkt fulltime 100%. Deze werknemer neemt voor 40% van de tijd kortdurend zorgverlof op. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever 70% van het gekorte salaris door. Gemal toonde bij deze doorbetaling op de strook echter 40% verlof x 70% doorbetaling = 28% doorbetaling, berekend over het totale salaris. Situatie oud   Oplossing Vanaf de huidige release toont Gemal altijd het werkelijke percentage dat je tijdens de betreffende verlofvorm doorbetaalt. Dit percentage is vastgelegd op werkgevercode 13024. In bovenstaand voorbeeld is dat dus 70%. In de kolom 'berekend over' toont Gemal het bedrag waarover de aanvulling wordt gegarandeerd (afhankelijk van de inrichting op werkgevercode 13023, meestal het gekorte salaris).   Situatie nieuw     Gemal toont geen percentage en 'berekend over' op het moment dat deze niet eenduidig zijn vast te stellen. Dat is het geval als: Er een bedrag wordt verrekend met de aanvulling, bijvoorbeeld de WAZO uitkering bij betaald ouderschapsverlof. De aanvulling is in dit geval immers niet meer een consistent percentage over het bedrag dat op het salaris is gekort. Er wordt aangevuld tot een maximum bedrag of inpasnummer.  Let op: deze wijziging in presentatie is doorgevoerd op alle salarisstroken, die vanaf januari worden aangemaakt. Je ziet dit dus ook terug in een eventuele correctieproductie over het oude jaar. 2023-01/18 API files worden toch aangemaakt als de werkgevercode weer uitgezet wordt. (change 4013826) Melding Indien de werkgevercode 30050 (Route uitvoerbestanden) was gemuteerd naar de waarde 1 (ook API Files aanleveren), kan dit een foutmelding veroorzaken in de Payrollmanager, als de API Files nog niet ingericht is. Indien de werkgevercode weer gemuteerd werd naar 0, werden er toch nog API Files aangeleverd. Oplossing Vanaf de huidige release worden er, indien de werkgevercode 30050 (Route uitvoerbestanden) gemuteerd is naar 0, geen API Files meer aangeleverd. 2023-01/19 UPA-normuren per week niet correct bij medewerkers met afwijkende normuren per periode (ivc 2480) (change 4041567) Melding Indien de medewerker een afwijkende normuren per periode heeft: invoercode 2480 - code normuren fulltime per periode op waarde 1, 2 of 3, werden vanaf release 2022-01 de UPA-normuren niet correct doorgegeven. Oplossing Vanaf de huidige release is dit hersteld. Wat moet je doen? Indien je medewerkers hebt met afwijkende normuren per periode en je geeft de pensioenaangifte via UPA door, dan dien je een synchronisatie UPA over 2022 uit te voeren om dit te herstellen. Als je de salarisverwerking van januari nog niet hebt gedaan, kan je dit doen met een speciale productie met lijstnummer 6301 - synchronisatie UPA.  2023-01/20 Uitkering BOSV en AGBV ten onrechte niet in grondslag loonkosten (change 4102953) Melding De uitkeringen BOSV en AGBV (uitvoercodes 000672 en 00984) zijn ten onrechte niet opgenomen in de grondslag loonkosten (werkgevercode 55149). Dit bleek in sommige gevallen de oorzaak te zijn van verschillen in de loonjournaalposten. Oplossing Vanaf de huidige release is dit hersteld. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.   2023-01/21 Berekening UFO premie over BOSV uitkering (change 4075479)  Melding Als je namens UWV een uitkering betaalt aan een werknemer, dan draag je over die uitkering SV premies af. UWV vergoedt de uitkering en vermeerdert die met de premies voor de relevante sociale verzekeringen. Voor de UFO premie bestaat een uitzondering. De UFO premie wordt rechtstreeks door UWV afgedragen. Als werkgever betaal je over een uitkering dus geen UFO premie.  In Gemal stuur je de uitzonderingssituatie voor de UFO premie bij een uitkering aan door invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO vast te leggen met waarde 2. Het bleek dat specifiek bij de betaling van een BOSV uitkering (uitvoercode 00672) deze functionaliteit niet werkte. Er werd dus onterecht UFO premie berekend over het bedrag BOSV uitkering. Oplossing Wij hebben dit probleem in de huidige release verholpen. Wij hebben ook de programmatuur over 2022 aangepast, zodat de UFO afdracht (uitvoercode 01675 afdrachtgrondslag UFO en 01672 afdracht premie UFO) gecorrigeerd kan worden in een aanvullende correctieproductie (ACP) over periode 12-2022. Automatische herrekening 13-02 Als je een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022 afroept, dan kun je een automatische herrekening activeren (zie onderstaande actie) bij de werknemers bij wie bovenstaande situatie van toepassing is. Deze werknemers worden automatisch in de correctieproductie opgenomen, ook als je geen mutatie op de betreffende dienstverbanden vastlegt. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 13-02. Actie In de aanvullende correctieproductie 12-2022 dien je zelf de automatische herrekeningen voor 'periode 13' te activeren. Dat doe je door werkgevercode 99232 automatische herrekening correctieproductie vast te leggen met waarde 1.    CAO informatie CAO Aan de Slag 2023-01/22 Geen loonstijging Voor de CAO Aan de Slag komt er geen loonstijging van de lonen boven het WML. In deze CAO is namelijk afgesproken dat er een loonstijging plaatsvindt, zodra het Rijk daarvoor financiële compensatie biedt. Deze compensatie is er op dit moment nog niet. Daarnaast: door de relatief grote stijging van het Wettelijk MinimumLoon (WML), zullen bedragen bij de schalen van de bestaande loontabel onder het WML zijn. In die gevallen vindt in Gemal automatisch aanvulling plaats tot het Wettelijk Minimum (jeugd)Loon. CAO energie- en nutsbedrijven 2023-01/23 Sector GEO: aanpassingen minimumloon Voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) [1] is in het kader van de Participatiewet een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen voor de sector Proces en voor de sector Services. In Gemal is deze als schaal GAR. opgenomen (de instroom-/doorstroomschaal IN-D was al vervallen per 2022-07). De bedragen van deze schaal GAR. (garantiebanen) hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Daarnaast hebben we, conform CAO, per 2023-01 het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd van 3,25% naar 3,50%. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Gehandicaptenzorg 2023-01/24 Eindejaarsuitkering  In de CAO staat: In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering uit artikel 4:6 eenmalig verhoogd met 0,5% tot 8,83%.  We hebben dit echter nog niet aangepast bij werkgevercode 25011, omdat deze verhoging alleen geldt voor werknemers die in december 2023 nog in dienst zijn. Dit hebben wij geverifieerd met de werkgeversvereniging. Wij zullen in de release van 2023-12 de verhoging verwerken, inclusief een automatische herrekening om de reservering met terugwerkende kracht te verhogen.  2023-01/25 "Persoonlijk budget levensfase" naar "balansverlof" Per 1 januari 2023 gaat het "persoonlijk budget levensfase" over in het "balansverlof". Inhoudelijk verandert er vanuit een Gemal perspectief niets. In beide gevallen kan er verlof worden aangekocht en verkocht en dit kan in Gemal met de functionaliteit "verlofuren (ver)kopen". Voor meer informatie verwijzen wij naar de Gemal Handleiding, hoofdstuk "Verlofuren (ver)kopen".  Actie In je verlofregistratie moet je zorgen dat de benodigde wijzigingen zijn doorgevoerd, omtrent deze nieuwe regeling.  2023-01/26 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn, vanzelfsprekend, anoniem. CAO Gemeenten / SGO 2023-01/27 Pensioengevendheid extra IKB FLO Voor de gemeenten was in de ‘oude’ CAR UWO, voor de overgang naar de CAO, bij artikel 3:28 (opbouw IKB) een lid opgenomen op grond waarvan de medewerker, die vanaf 1 januari 2006 in dienst was getreden op een bezwarende functie en die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag, aanspraak had op een extra 1% IKB  (voormalig extra levensloop). Deze extra bijdrage was niet pensioengevend. We hadden dit destijds ingericht via uitkeringsregeling-4 met als afwijkend percentage 1%. Bij de betrokken medewerker kon je dit vervolgens aansturen [1]. Met ingang van 2023-01 is dit bedrag wel pensioengevend geworden en hebben we de inrichting in Gemal hierop aangepast, door uitvoercodes 01645 en 02204 op te nemen in de grondslag ABP. Omdat tot nu toe de inrichting van CAO Veiligheidsregio’s vooralsnog gelijk is aan CAO Gemeenten en SGO, is voor alle drie de CAO’s de inrichting aangepast. Ben je veiligheidsregio, maar stuur je nog de CAO Gemeenten aan, dan verzoeken wij je de code CAO te wijzigen, zie ook ons eerdere bericht in release notes “2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s”. Op enig moment zullen we de inrichting van de CAO’s namelijk verschillend moeten aanpassen. Meer informatie [1] Zie ook de beschrijving in de Handleiding Gemal, CAO-inrichting bij onderdeel 6.3, onder het kopje “Voormalige levenslooptoelage bezwarende functie naar IKB2 (CAR UWO 3:28 lid 3b), 1% van het salaris in maand van opbouw”. 2023-01/28 Diverse aanpassingen 2023-01 Met ingang van 1 januari 2023 zijn voor de CAO gemeenten / SGO onder andere de volgende aandachtspunten van belang. Thuiswerkvergoeding: In de CAO is opgenomen dat de thuiswerkvergoeding geldt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Omdat er nog geen nieuwe CAO tot stand is gekomen, hebben partijen afgesproken dat deze thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt. Eventuele inhoudelijke aanpassing is onderdeel van de nieuwe CAO. Verlofharmonisatie: afspraken over verlofharmonisatie (elke medewerker per 1 januari 2023 heeft 6 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar, 43,2 uur bij fulltime) en bijbehorend overgangsrecht is niet van toepassing voor Gemal maar is onderdeel van uw verlofadministratie. Wijziging minimumloon: In de salarisregeling voor gemeenten hebben we de Participatieschaal A, ten behoeve van de banenafspraak, aangepast aan de wijziging van het minimumloon [1]. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 34 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/29 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1], geldt een indexering van diverse bedragen voor burgemeester, wethouders en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor: • ambtstoelage burgemeester. • ambtstoelage wethouder / wethouder bij waarneming. • vergoeding en onkostenvergoeding raadsleden. • tegemoetkoming zkv raadsleden. etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682934 [2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517 CAO GGZ 2023-01/30 Wijziging salaristabel per 1 januari De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling GGZ [1] zijn aangepast. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9416 t/m 9421 en 9430 t/m 9434. Daarnaast zijn inpasnummers 8031, 8100, 8102, 8104 en 8106 vervallen. Dit waren de AGGZ garantiebedragen. Deze waren niet meer in gebruik en worden ook niet meer in de CAO genoemd.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/31 Aanpassing maximum en eigen bijdrage reiskosten Conform CAO is het maximum bedrag reiskosten per periode en het bedrag franchise reiskostenvergoeding (de eigen bijdrage van de reiskosten) per 1-1-2023 aangepast. Dit betreft de werkgevercodes 26003 en 26004. Omdat de eigen bijdrage (werkgevercode 26004), die met dat maximum wordt verrekend, nu lager is, is werkgevercode 26003 nu hoger dan in 2022.  2023-01/32 Overwerk conform werkgevercode 08003 In de CAO GGZ is de volgende alinea opgenomen: Als het aantal overuren gemiddeld per week niet uitkomt boven het verschil tussen de overeengekomen arbeidsduur en de voltijd-arbeidsduur, krijgt de werknemer voor die uren het geldende uurloon vergoed, plus ORT als dat van toepassing is. Het aantal overuren wordt gemeten over de periode waarvoor de werktijdenregeling of het rooster geldt.  Bovendien wordt een vergoeding als genoemd in artikel 3, lid 2 van dit hoofdstuk toegekend voor zover het gemiddeld aantal overuren per week uitstijgt boven het verschil tussen de overeengekomen arbeidsduur en de voltijd-arbeidsduur. Deze alinea geeft aan dat, als een parttimer meeruren werkt, deze worden vergoed tegen het reguliere uurloon. Deze regel geldt voor zover de werknemer niet meer uren werkt dan een fulltime werknemer (156 uur per maand). Zodra de werknemer meer dan 156 uur in een maand werkt, worden de extra uren betaald als overwerk met alle bijbehorende toeslagen. Om deze reden hebben wij werkgevercode 08003 Betaling uren boven 100% op waarde 1 Uren boven 100% uitbetalen als uren overwerk gezet.  2023-01/33 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Huisartsenzorg 2023-01/34 Salaristabel Per 1 januari heeft de CAO Huisartsenzorg nieuwe salarisbedragen. We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 32 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/35 Verhoging eindejaarsuitkering Voor het jaar 2023 is de eindejaarsuitkering verhoogd naar 8,33%, conform de CAO. Werkgevercode 25011 is aangepast op C(ao)-niveau.  2023-01/36 Reiskostenvergoeding In de CAO staat het volgende:  Als de werknemer geen gebruik maakt van het openbaar vervoer ontvangt de werknemer per werkdag een reiskostenvergoeding op basis van afstand woon-werk - volgens de meest gebruikelijke route - van €0,19 per kilometer vanaf 5 kilometer enkele reis tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. De hoogte van deze reiskostenvergoeding wordt jaarlijks aangepast aan het CBS indexcijfer.  Wij hebben bij de werkgeversvereniging geïnformeerd: de eventuele verhoging naar 0,21ct is voor CAO huisartsenzorg nog niet definitief. Daarom hebben wij het bedrag op werkgevercode 26002 niet aangepast. Wij zullen begin 2023 wederom infomeren bij de werkgeversvereniging en dan de eventuele verhoging doorvoeren.  CAO Jeugdzorg 2023-01/37 Salaristabel Per 1 januari heeft de CAO Jeugdzorg nieuwe salarisbedragen. Daarnaast zijn ook de bedragen die een relatie hebben met het minimumloon aangepast. Dat betreft de salarisbedragen voor in- en doorstroombanen (salarisschaal 0201) en voor garantiebanen (salarisschaal GARB). We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 37 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/38 Minimum Vakantietoeslag Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) is bijgewerkt.  2023-01/39 Eenmalige uitkeringen 2, 3 en 4 Op eindejaarsuitkering 2, 3 en 4 stonden nog eenmalige uitkeringen ingericht, die in een eerdere periode waren uitbetaald. Deze zijn per 1 januari 2023 geschoond. 2023-01/40 Regeling voor het sparen van verlofuren In de CAO is een regeling voor het sparen van verlofuren gedefinieerd. Het verlof van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget en bron-doel regeling naar keuze gebruiken. De bron-doel regeling moet op werkgeverniveau worden ingericht met een code verlofuren (bijvoorbeeld 01163 verlofuren 2) als bron en het persoonlijk budget (bijvoorbeeld 01459 PB2) als doel.  Verder dien je ook een koppeling te maken tussen de bron-doel regeling en het persoonlijk budget, zodat een eventuele opname kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen.  Daarnaast moet de regeling bij de werknemers worden geactiveerd in de stam/vaste gegevens door invoercode 02958 activeren op te geven met waarde 1. Let op dat je daarbij wel het volgnummer van de juiste bron-doel regeling opgeeft.   Tot slot moet de uitvoercode van de vaste opbouw van het persoonlijk budget ook uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald. Dit is grondslag 55167. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenst persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet bij werknemers die levensfasebudget opbouwen, de invoercode 02958 opgeven met waarde 1 Je moet zelf de opbouw tot 1 januari 2023 opgeven met invoercode 2605 correctie saldo persoonlijk budget 2.  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, bij de in-en uitvoercodes, de gewenste naam vastleggen door deze bij werkgevercodes 05777 tekst bij regeling, 05888 afwijkende tekst invoercode en 05999 afwijkende tekst uitvoercode aan te passen.  2023-01/41 Pensioeninrichting Bij de inrichting van de pensioenpremie op C(ao)-niveau, stonden werkgevercodes 04130 PFZW percentage inhouding OP en 04147 PFZW maximumbedrag inhouding OP afwijkend ingericht van het A(lgemeen)-niveau. Hier was vanuit de CAO echter geen reden voor. Daarom is per 1-1-2023 de inrichting van het A-niveau overgenomen. De werkgevercodes kunnen desgewenst met terugwerkende kracht tot 2022 worden aangepast op W(erkgever)-niveau. Let er daarbij wel op dat dit tot vorderingen kan leiden en dat een eventuele wijziging op A-niveau dan niet zal worden overgenomen.  2023-01/42 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Kinderopvang  2023-01/43 Regeling voor het sparen van verlofuren In de CAO is het levensfasebudget gedefinieerd. Het verlof van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget en bron-doel regeling naar keuze gebruiken. De bron-doel regeling moet op werkgeverniveau worden ingericht met een code verlofuren (bijvoorbeeld 01163 verlofuren 2) als bron en het persoonlijk budget (bijvoorbeeld 01459 PB2) als doel.  Verder dien je ook een koppeling te maken tussen de bron-doel regeling en het persoonlijk budget, zodat een eventuele opname kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen.  Daarnaast moet de regeling bij de werknemers worden geactiveerd in de stam/vaste gegevens door invoercode 02958 activeren op te geven met waarde 1. Let op dat je daarbij wel het volgnummer van de juiste bron-doel regeling opgeeft.   Tot slot moet de uitvoercode van de vaste opbouw van het persoonlijk budget ook uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald. Dit is grondslag 55167. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenst persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet bij werknemers die levensfasebudget opbouwen de invoercode 02958 opgeven met waarde 1 Je moet zelf de opbouw tot 1 januari 2023 opgeven met invoercode 2605 correctie saldo persoonlijk budget 2.  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, bij de in-en uitvoercodes de gewenste naam vastleggen door de tekst bij werkgevercodes 05777 tekst bij regeling, 05888 afwijkende tekst invoercode en 05999 afwijkende tekst uitvoercode aan te passen. 2023-01/44 Gratificatie  In een nieuwsbericht van de werkgeversvereniging staat het volgende:  Waardering in aandacht én in beloning. Dat is wat de werkgevers betreft het uitgangspunt voor de nieuwe CAO kinderopvang. Na intensieve gesprekken met de FNV en CNV Kinderopvang zijn we er nog niet uit. Daardoor is er per 1 januari geen nieuwe CAO en nog geen CAO-loonsverhoging. Bij het ontbreken daarvan is het advies van de BK en BMK om op initiatief van de werkgevers een eenmalige bruto beloning (naar rato van het aantal contracturen) uit te keren. Naar aanleiding van het gegeven advies om de medewerkers € 300 bruto te geven in januari op basis van artikel 5.9 uit de CAO Kinderopvang, is er onduidelijkheid over onder meer de achtergrond en de uitbetaling. We willen benadrukken dat het een advies is en dat er natuurlijk organisaties zijn die dit recent al op een andere manier hebben opgelost voor (begin) 2023 en daarom geen invulling geven aan het advies. Omdat deze eenmalige uitkering een advies is en geen overeengekomen CAO-afspraak, zullen wij deze uitkering niet inrichten op CAO-niveau. Uiteraard kan deze betaling wel zelf worden ingericht als je dat wilt. Hiervoor kan je de functionaliteit van de eindejaarsuitkeringen gebruiken of een bruto diversen opgeven.  Verder willen we ook benadrukken dat in het voorstel van de nieuwe CAO een salarisverhoging per 1-1-2023 is opgenomen. Als deze in de toekomst wordt doorgevoerd en deze eventueel uitbetaalde gratificatie als tussentijdse oplossing gold voor het nu nog niet aanwezig zijn van die verhoging, kan het zijn dat deze gratificatie weer moet worden teruggedraaid. Dit kan leiden tot vorderingen.  2023-01/45 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Kraamzorg 2023-01/46 Salaristabellen De salaristabellen zijn geactualiseerd per 1 januari 2023. De wijzigingen zijn als volgt: De minimumloonbedragen zijn geactualiseerd en daarmee de bedragen van schaal 5.  Het bedrag aan stagevergoeding is bijgewerkt met de waarde, conform CAO per 1 januari 2023. Bij de schalen 15 t/m 50 zijn de aanlooptreden vervallen. Bij werknemers die verloond worden met een aanlooptrede, dien je deze om te zetten naar de eerste trede (trede 0) van de betreffende schaal.  Bij de schalen 35 t/m 50 is er een extra trede aan de bovenkant van de schaal bijgekomen. Indien de werknemer op 1 januari 2023 reeds 2 jaar is ingedeeld in het laatste volgnummer van de salarisschalen 35, 40, 45 of 50 en een primaire functie heeft (waarbij de werknemer minimaal 50% van de tijd een functie in de directe zorg heeft en ook activiteiten in het kader van medezeggenschap/werknemersorganisaties meetellen), krijgt de werknemer één extra periodiek boven op je huidige salarisschaal. Als je gebruik maakt van HR Core Beaufort is hier in de release notes van HR Core Beaufort ook communicatie aan gewijd met een instructie hoe deze mutaties vast te leggen. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/47 Reiskosten De reiskosten voor zowel woon-werk verkeer als het vanuit huis reizen naar cliënten wordt verhoogd naar 21ct. Werkgevercode 26002 is daarop aangepast.  Voor de kraamverzorgenden die ver rijden is een extra bepaling opgenomen in het CAO akkoord; zij ontvangen vanaf 23 kilometer €0,26 per afgelegde kilometer. Dit hebben wij niet op C-niveau ingeregeld, omdat dit bedrag per kilometer al in eerdere CAO's stond voor werknemers die verder moesten reizen. We gaan er daarom vanuit dat je zelf reeds een proces hebt ingericht om deze kilometers te vergoeden. Dat proces willen we niet verstoren. 2023-01/48 Maximum ORT Omdat salarisschaal 35 met één trede is verhoogd heeft dit ook effect op het maximum inpasnummer ORT (werkgevercodes 8214 en 8224). Deze zijn namelijk gelijk aan de hoogste trede van schaal 35.  Werkgevercodes 8214 en 8224 zijn in Gemal per 1 januari geactualiseerd met de nieuwe hoogste trede van schaal 35 (inpasnummer 22). 2023-01/49 Wachtdienstvergoeding In de CAO Kraamzorg zijn wachtdiensten beschreven. Voor deze diensten is bepaald dat er een vergoeding per blok van 8 uur wachtdienst is. Als de werknemer halverwege een wachtdienst wordt opgeroepen, krijgt de werknemer deze vergoeding en daarnaast de vergoeding voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Als de werknemer de gehele dienst niet wordt opgeroepen krijgt de werknemer 150% van de vergoeding.  De vergoedingen voor deze wachtdienst zijn ingericht in Gemal op C-niveau. Hieronder een overzicht van de inrichting.    Wachtdienst ma-vr - wel opgeroepen Wachtdienst za-zon-feestdagen - wel opgeroepen Wachtdienst ma-vr - niet opgeroepen Wachtdienst za-zon-feestdagen - niet opgeroepen invoercode 0865 0866 0867 0868 werkgevercode 3800 3800 3800 3800 waarde werkgevercode 11,44 17,16 17,16 25,74 uitvoercodes 0865 0866 0867 0868 Actie Het is van belang dat het roostersysteem, waar je eventueel gebruik van maakt, op bovenstaande inrichting is aangepast.  2023-01/50 CAO Kraamzorg minimum vakantietoeslag [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Onlangs is de volledige tekst van de CAO kraamzorg beschikbaar gekomen. In deze tekst wordt er nog een minimumbedrag vakantietoeslag beschreven voor 2021 en 2022. We hebben deze bedragen met terugwerkende kracht vastgelegd op werkgevercode 03206. Deze aanpassing zit in de tussentijdse release van 5 op 6 december. Het is voor ons niet mogelijk om het jaar 2021 automatisch te herrekenen. Om die reden vragen wij je deze herrekening zelf op te starten. Als je 2021 herrekent, wordt automatisch 2022 ook herrekend:  Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202101 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen Het bedrag aan minimum vakantietoeslag wordt dan met terugwerkende kracht over 2021 en 2022 toegepast.  Let op: deze herrekening kan leiden tot nabetalingen, ook voor werknemers die al uit dienst zijn. Die nabetaling kan ook ontstaan als je ervoor kiest om bovenstaande handeling niet uit te voeren, maar de werknemer wordt toch herrekend om een andere reden. Dat kan zijn een automatische herrekening of een mutatie met terugwerkende kracht. Deze nabetalingen vloeien voort uit de aanpassingen die in de nieuwe CAO beschreven zijn. Als je de herrekening toch wilt blokkeren bij een specifieke werknemer, doe je dat door met invoercode 02475 beginperiode herrekening waarde 99 op te geven.  Desgewenst kun je met invoercode 01079 vakantietoeslag het oude bedrag aan vakantietoeslag opgeven om verschillen tegen te gaan. Dit bedrag geef je dan op met terugwerkende kracht naar de periode waarin de vakantietoeslag uitbetaald is. Met waarde 0,01 kun je de uitbetaling geheel blokkeren. CAO Onderwijs 2023-01/51 CAO PO - Premiewijzigingen voor Pf en Vf. Voor het Participatiefonds (Pf) wordt het premiepercentage per 1 januari 2023 weer gewijzigd naar 2,4% (was 0%). Voor het Vervangingsfonds (Vf) wordt het premiepercentage per 1 januari 2023 weer gewijzigd naar 4.5% (was 6,05%). De opslag voor BGZ vervalt. 2023-01/52 CAO Bestuurders Funderend Onderwijs In de Release notes van november hebben we geschreven over de nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs en dat we CAO 30 hiervoor beschikbaar hebben, die qua aansturing grote gelijkenis heeft met deze nieuwe CAO. We hebben geschreven hoe om te gaan met de AOP percentages die voor het PO en VO verschillend zijn. De samenvoeging van de Bestuurders PO en VO levert dit soort dilemma’s op. Een soortgelijk probleem speelt ook bij het Participatiefonds dat voor het PO van toepassing was, maar door de omzetting naar CAO 30, niet meer tot berekening komt. Gemal ondersteunt vanuit het verleden het Participatiefonds, maar doet verder geen betaling. Dit ligt in het verlengde van het Vervangingsfonds dat de gelden bij besturen via een incasso-traject ophaalt.  Om tegemoet te komen aan de klantmelding, hebben we mogelijk gemaakt dat het Participatiefonds ook voor CAO 30 tot berekening komt. Uitvoercode 01693 afdracht part.fonds wordt berekend en het percentage Participatiefonds is in werkgevercode 04803 opgevoerd. De aanpassing is gedaan vanaf 2022-01, zodat je desgewenst zelf herstel kunt doen. Actie: Als je van deze berekening wilt gebruik maken dan is het nodig dat invoercode 01693 (nog steeds) met waarde 1 is vastgelegd bij de medewerker. Ook is het nodig om de medewerker te herrekenen vanaf 2022-01 in een aanvullende correctieproductie (ACP) over je december-productie voordat je de januari-productie afroept. Dit kun je doen met looncomponent 2530 in HR Core Education die Gemal invoercode 02475 aanstuurt. Dit doe je vanaf januari 2022 en advies is dit eerst te beoordelen in een proefproductie. 2023-01/53 CAO MBO - Indexering EHBO-toelage en Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering Het bedrag voor EHBO en de Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering zijn per 01-2023 geïndexeerd. 2023-01/54 CAO MBO - Wijziging minimumloon per 1 januari Naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari, zijn de schaalbedragen in salaristabel 61 voor de Participatiebanen aangepast. Tevens inpasnummer 8999. 2023-01/55 CAO VO - Wijziging minimumloon per 1 januari De inpasnummers 8999, 9610, 9001 en 9002 in salaristabel 63 en de inpasnummers 8999, 9001 en 9002 in salaristabel 64 zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Let op: De schaalbedragen van de aanloopschalen van At-1 en At-2 (van de instroombanen) zijn hoger dan de het bedrag bij schaal 1. Dit is volgens voorschrift van de VO-raad. CAO Politie 2023-01/56  Diverse aanpassingen 2023-01 In periode 2023-01 vinden, conform het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022 - 2024, enkele aanpassingen plaats. Behalve een wijziging van de salarisbedragen, worden ook enkele bedragen in Payroll Gemal aangepast die gerelateerd zijn aan de salarisverhoging: de minimum eindejaarsuitkering; de minimum vakantietoeslag; het drempelbedrag vakantieloon: er geldt een gemiddeld, geïndexeerd drempelbedrag voor heel 2023 [1]. Voor zover van toepassing, zullen ook de contributies voor de politievakbonden worden aangepast. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Via eindejaarsuitkeringsregeling-4, werkgevercode 25612 Jaarminimum. CAO Provincies 2023-01/57 Diverse aanpassingen 2023-01 Conform de onlangs afgesloten nieuwe CAO Provincies 2022-2023, zijn met ingang van januari 2023 onder andere de volgende wijzigingen van toepassing voor Gemal. Salariswijziging Per 2023-01 hebben we de salarisbedragen aangepast. Dit betreft een ‘reguliere’, procentuele salarisverhoging van 4%. Het minimumbedrag van (voorheen) vakantietoeslag in de opbouw IKB (artikel 4.5.2 lid 2a) hebben we per 2023-01 verhoogd [1]. Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is in de CAO salarisschaal A opgenomen als schaal PA-A, met anciënniteit 00 en als bedrag 120% van het minimumloon met inpasnummer 8400. We hebben het bedrag aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Bedrag BHV-toelage Het bedrag BHV-toelage is gekoppeld aan de indexatie van de salarisbedragen. We hebben de toelage als een maandelijks bedrag opgenomen in de Toelagenregeling met volgnummer 1 in Payroll Gemal. Je vindt deze regeling bij Werkgevergegevens > Definitie Toelagenregelingen > Bedrag, bij Toelagenregelingen 1. Bij de betreffende werkgevercodes leggen we per januari 2023 de bedragen vast, behorend bij art. 4.4.5 lid:3 voor de allround BHV'er: € 273,53 / 12 = € 22,79, met werkgevercode 14001; voor de BHV'er met specialistische taken: € 547,49 / 12 = € 45,62, met werkgevercode 14002; voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 821,27 / 12 = € 68,44, met werkgevercode 14004. Tegemoetkoming ziektekosten De medewerker ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Voor medewerkers in schaal 7 of hoger passen wij dit bedrag aan, met ingang van periode 2023-01, naar € 20,03, zie Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage bij Werkgeversbijdrage ZKV, (werkgevercode 07407). Zie hierna bij "Actie" voor de overige schalen. Structurele thuiswerk- en internetvergoeding Conform CAO geldt met ingang van januari 2023 een structurele thuiswerkvergoeding van netto € 3,00 per thuiswerkdag (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), onafhankelijk van het aantal werkuren per dag. We hebben hier eerder over geschreven in onze release notes (zie 2022-11/27 Nieuwe CAO 2022 - 2023). Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Leg bij de betreffende medewerkers in schaal 1 t/m 6 het bedrag tegemoetkoming ziektekosten vast met invoercode 01333 Werkgeversbijdrage aanvullende verzekering, met ingang van periode 2023-01: € 31,15. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206. 2023-01/58 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren.  Bijvoorbeeld voor: • ambtstoelage commissaris van de Koning. • ambtstoelage (waarnemend) gedeputeerde. • vergoeding en onkostenvergoeding statenleden. • tegemoetkoming zkv statenleden. etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682986. [2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517 CAO Rijkspersoneel 2023-01/59  Diverse aanpassingen 2023-01 Voor de CAO Rijkspersoneel gelden per 2023 onder andere de volgende aandachtspunten die betrekking kunnen hebben op de verwerking in Gemal. De IKB-leeftijdsuren en de PAS-regeling komen vanaf 2023 te vervallen. Je kon voor de PAS-regeling in Gemal gebruik maken van de verlofregeling-2, Seniorenverlof, maar hiervoor was verder geen CAO-inrichting. Voor betreffende medewerkers is overgangsrecht van toepassing zoals beschreven in de CAO. RVU-regeling. Onder condities kan de medewerker gebruik maken van de RVU-regeling. Voor aansturing van de RVU-regeling zie ook de Community kennisbank Youforce Payroll Gemal bij RVU. Voor het IKB-doel fiets zijn diverse aanpassingen van toepassing. Je kunt deze bijvoorbeeld in Flex Benefits aansturen. Met ingang van 2023 wordt de waarde van een IKB-uur niet langer salaris per uur plus 16,37% IKB, maar maandinkomen per uur, zodat ook diverse vaste salariscomponenten in de waarde meetellen. Je kunt hiervoor in de grondslag van de verlofuren de betreffende componenten opnemen. Daarnaast zijn in de salaristabel voor de CAO rijkspersoneel [1] de bedragen van schaal PART voor arbeidsbeperkten aangepast, conform de wijziging minimumloon per 1 januari. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Salarisregeling Rijkspersoneel (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 13 CAO Sociaal werk 2023-01/60 Salaristabel Per 1 januari gelden er voor de CAO Sociaal werk nieuwe salarisbedragen. Daarnaast zijn ook de bedragen die een relatie hebben met het minimumloon aangepast. Dat betreft de inpasnummers 9200 t/m 9213 en 9220. We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/61 Minimum Vakantietoeslag Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) is bijgewerkt.  2023-01/62 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0, dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling. In de Gemal handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Sociale Werkvoorziening (WSW) 2023-01/63 Nieuwe loontabel per 2023 Per 1 januari 2023 krijgt de CAO Sociale Werkvoorziening (SW) een nieuwe loontabel [1]. In de huidige CAO is namelijk opgenomen dat CAO-partijen de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO), die zij van het Rijk ontvangen, moeten inzetten om de lonen van werknemers, die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen, te verhogen. De uitwerking van deze verhoging is in deze nieuwe loontabel verwerkt.  Door de relatief grotere stijging van het Wettelijk MinimumLoon (WML), zullen sommige bedragen bij enkele schalen van de nieuwe loontabel nog onder het WML blijven. In die gevallen vindt in Gemal automatisch aanvulling plaats tot het Wettelijk Minimum (jeugd)Loon. Door de teruglopende populatie van deelnemers aan deze loontabel, vindt niet langer publicatie plaats van jeugdsalarissen. Bij een volgende aanpassing van de loontabel zullen we deze jeugdtreden verwijderen. We informeren je tegen die tijd verder. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] WSW code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 08, code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 06. CAO Tandartsassistenten 2023-01/64 Salarisregeling tandartsassistenten In Gemal is salarisregeling 47 ingericht met de salarisschalen voor tandartsassistenten.  Echter, hebben wij van werkgeversorganisatie KNMT te horen gekregen dat zij vanaf 2023 geen adviesschalen meer aanleveren. De praktijkhouders zijn vanaf nu dus zelf verantwoordelijk voor de salarisregeling.  In Gemal hebben wij de functionaliteit van “eigen salarisregeling” die hiervoor kan worden gebruikt. Gezien het feit dat de bedragen ook naar eigen inzicht moeten worden ingevuld is salarisregeling 97 met eigen salarisschalen, eigen inpasnummers en eigen bedragen het meest geschikt.  Deze nieuwe salarisregeling leg je als volgt vast: Leg de code salarisregeling 97 vast bij werkgevercode 03003. Deze is in Gemal Direct te vinden bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Salarisregelingen; Voer bij Werkgevergegevens > Eigen salarisschalen > Opgave eigen schalen (werkgevercode 05501) de gewenste schalen en inpasnummers en bedragen in.  In het veld Schaalnr/anc of inpasnr vul je allereerst een 'sleutel' in; een 'sleutel' bestaat uit de laatste twee cijfers van het bij de werknemer vastgelegde schaal-/tabelnummer (minimaal 01 maximaal 99) gevolgd door de uit twee cijfers bestaande anciënniteit; In het veld Inpasnr of bedrag vul je het bij de sleutel behorende inpasnummer in. In het veld Schaalnr/anc of inpasnr en in het veld Inpasnr of bedrag vul je voor elk inpasnummer die je in de vorige stap hebt vastgelegd het bijbehorende bedrag in. Vergeet niet om bij alle werknemers met invoercode 02314 Code salarisregeling salarisregeling 97 (stam) vast te leggen in plaats van 47. In Gemal zal salarisregeling 47 namelijk niet langer worden bijgewerkt. CAO UMC 2023-01/65 Nieuwe salaristabel per 1 januari De CAO UMC heeft een nieuwe salaristabel per 1 januari en de bedragen hiervan zijn bijgewerkt [1].  Bij het bijwerken kwam naar voren dat de stagevergoeding in de salaristabel van 2022-08 destijds niet was bijgewerkt. We hebben dit alsnog gedaan. Gezien het feit dat de stagiaires inmiddels wellicht al uit dienst zijn, hebben wij geen automatische herrekening ingericht. Je kan uiteraard wel zelf herrekening door middel van het variabel opgeven van invoercode 02475 bij de stagiaires. Dit kan in een correctieproductie over 2022-12 met waarde 01.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Eventueel kan je de stagiaires herrekenen in een correctieproductie over 2022-12, door invoercode 02475 variabel op te geven met waarde 01.  Meer informatie [1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/66 Overige wijzigingen per 1 januari Als gevolg van de nieuwe salaristabel zijn ook de volgende werkgevercodes bijgewerkt: Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) Het bedrag minimum eindejaaruitkering (werkgevercode 25412) Het bedrag maximum "Toelage verzwarende omstandigheden" (TVO) (werkgevercode 08136). Het maximum inpasnummer voor ORT en BAD. Het gaat om werkgevercodes 08214, 08206 en 08221. 2023-01/67 Periodieken schalen 7 t/m 9  In het eindbod van de laatst afgesloten CAO UMC's staat het volgende: De schalen 7, 8 en 9 (voor verpleegkundigen schalen 7, 8a, 8b, 9a en 9b) voor voornoemde groep worden per 1 januari 2022 verlengd door toevoeging van twee extra periodieken aan de schalen. Medewerkers die op 1 januari 2022 één jaar of langer op het maximum van de schaal zitten, krijgen op 1 januari 2022 een periodieke verhoging en op 1 januari 2023 de tweede periodieke verhoging. Alle overige medewerkers van voornoemde groep ontvangen deze periodieke verhogingen op de voor hen geldende periodiekdatum.  Per 1 januari 2023 dienen de betreffende werknemers een periodieke verhoging te krijgen. Invoercode 02326 anciënniteit dient in dat geval te worden opgehoogd. Als je werkt met HR Core Beaufort dan kan het zijn dat je automatische periodieken al hebt ingeregeld.  CAO Veiligheidsregio 2023-01/68 CAO Veiligheidsregio (CAO WVSV) Begin dit jaar is de nieuwe CAO WVSV ontstaan uit de CAO gemeente, als koepel voor de veiligheidsregio. Zij hebben aangegeven dat er op termijn salaristechnisch een eigen koers wordt gevaren. Daarom hebben we in Payroll Gemal in oktober 2022 een nieuwe CAO code beschikbaar gesteld (2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s). Om deze CAO te volgen moet je werkgevercode 03002 met waarde 82 hebben vastgelegd. 2023-01/69 informatie CAO WVSV 29 november 2022 Op 29 november 2022 hebben wij onderstaande bericht ontvangen, de schuingedrukte tekst, met daaronder onze reactie. Ad.1. Per 1 januari 2023 wordt de werkgeversbijdrage NFST pensioengevend. Dit wordt nog vastgelegd in en LOAV-circulaire in december 2022. De werkgeversbijdrage NFST is met ingang van 2023 pensioengevend. De uitvoercode waarmee je de werkgeversbijdrage laat berekenen, kun je met ingang van 1 januari 2023 vastleggen in werkgevercode 55056 met waarde 1. Hierdoor wordt de bijdrage automatisch pensioengevend in 2023. Ad.2. Per 1 januari 2023 wordt de 1% extra IKB (art. 3:28, lid 3, sub b.) voor medewerkers die vallen onder hoofdstuk 9a CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s eveneens pensioengevend. Ook dit wordt nog vastgelegd in en LOAV-circulaire in december 2022. Per 1 januari 2023 wordt de 1% extra IKB (artikel 3.28 lid  3 sub b) pensioengevend. Onder voorwaarden kan voor de medewerker in een bezwarende functie die voorheen recht gaf op FLO, sprake zijn van een (extra) voormalige levenslooptoelage van 1%. Voor deze medewerkers is uitkeringsregeling-4 ingericht met als afwijkend percentage 1%. De bijbehorende uitvoercodes 01055/01645 waren tot nu toe niet opgenomen in de grondslag ABP. Met ingang van 2023 zullen we het recht uitvoercode 01645 of de doorstorting uitvoercode 02204 opnemen in de grondslag ABP werkgevercode 55056. Ad.3. Onlangs is LOAV circulaire 22/08 verschenen inzake de eenmalige uitkering van 375 of 750 euro bruto. Gelijk vorig jaar is voor de medewerkers die gebruik maken van het FLO-overgangsrecht een uitleg hoe hier mee om te gaan beschikbaar. Medewerkers die op 1 december 2022 50% werken tegen 90% inkomen ontvangen 90% van het voor hen geldende bruto bedrag Medewerkers die op 1 december 2022 inactief zijn en vallen onder FLO2018 en recht zouden hebben op 375 euro bruto wanneer hij nog actief zou zijn geweest ontvangen netto € 143,61 aan eenmalige uitkering. Zou een medewerker recht hebben op 750 euro bruto wanneer actief zou zijn geweest dan ontvangt deze als FLO’er netto € 287,21 aan eenmalige uitkering. Genoemde bedragen dienen netto gemuteerd te worden en gebruteerd tegen het individuele bijzonder tarief. In deze onlangs verschenen LOAV circulaire (22/08) is beschreven hoe om te gaan met medewerkers die recht hebben op een overgangsrecht FLO. Daarin is sprake van een uitbetaling van 143,61 euro netto wanneer een recht op 375 euro bruto van toepassing is, en 287,21 wanneer een recht van 750 euro is. Deze netto bedragen moeten worden gebruteerd. Je kunt de uitkering vastleggen met een vrije netto/bruto code zoals er meerdere te gebruiken zijn in Gemal: invoercode 01083 / 01143 / 01201 / 01202 / 01203 / 01371 / 01372 / 01373 / 01374 / 01375 / 01376 / 01377 / 01378 / 00951 t/m 00958. Zorg ervoor dat de code ook in de grondslag ABP (55056) is opgenomen. Bij variabele opvoer wordt de gebruteerde waarde in de ABP Jaargrondslag van 2023 opgenomen. Ad.4. Voor 2023 dient het pensioengevend inkomen 2023 te worden verhoogd met € 900,- zijnde de eenmalige uitkering 2021 en € 375 of € 750 zijnde de eenmalige uitkering 2022. Reden voor het volledige bedrag is dat medewerkers met FLO2018 100% pensioen opbouwen als ware ze in actieve dienst. De uitkeringen die in Gemal zijn berekend in o.a. februari 2022 waren (deels) pensioengevend. Dit hebben we al automatisch vastgesteld. Dit kun je zien bij uitvoercode 02231 op de Individuele Loonstaat in de januari kolom. De waarde in uitvoercode 02231 benoemd, kun je maal 12 berekenen om de waarde vast te stellen die in het jaarloon 2023 wordt meegenomen; dit is een geautomatiseerd proces. Wanneer je eigen pensioengevende codes hebt vastgelegd na januari 2022 maar wel met ingang van januari 2022, dan zijn deze waarden ook onderdeel van uitvoercode 02231. 2023-01/70 CAO Veiligheidsregio's - Eenmalige uitkering december 2022 [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Update 6/12/22 - In vervolg op het eerder in de Community geplaatste bericht Voor de eenmalige uitkering gaan we via een tussentijdse programma-aanpassing van 5 op 6 december de specificaties in Gemal Direct Inrichting (GDI) en programmatuur aanbrengen voor de CAO Veiligheidsregio’s [1] zoals we die ook voor de CAO Gemeenten / SGO hebben ingericht. Zie voor de bijzonderheden hiervan de release notes Gemal van december bij onderwerp 2022-12/25 Eenmalige uitkering december. Meer informatie [1] code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 82 28/11/22 In onze release notes voor december hebben we de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO beschreven [1]. In de ledenbrief Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) van november was nog sprake van een eenmalige uitkering voor de Veiligheidsregio’s met peildatum 2 januari 2023 en een schaalverdeling tot en met schaal 7. In de ledenbrief die we afgelopen weekend hebben ontvangen, wordt echter aangesloten bij de bepalingen voor de eenmalige uitkering zoals die ook voor de CAO Gemeenten en SGO waren afgesproken om medewerkers financieel tegemoet te komen in deze periode van hoge inflatie.  We zullen daarom voor de CAO Veiligheidsregio’s (code CAO werkgevercode 03002 of invoercode 02317 = 82) uiterlijk 6 december alsnog een tussentijdse programma-aanpassing doen om ervoor te zorgen dat deze eenmalige uitkering meegaat in de decemberproductie. We houden je op de hoogte over verdere ontwikkelingen. Meer informatie [1] 2022-12/25 Eenmalige uitkering december  CAO VVT 2023-01/71 Wijzigingen minimumloon per 1 januari De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling VVT [1], zijn aangepast per 1 januari. Het betreft de bedragen, gelinkt aan het minimumloon, de orientatiebaan en de stagevergoeding.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 15 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/72 Vergoeding bereikbaarheids-consignatie-en aanwezigheidsdiensten Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal 18-en, maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt.  In Gemal hebben wij de vier mogelijke bedragen per uur, op C-niveau, ingericht als vergoeding per eenheid. Dit hebben we gedaan op invoercodes 00865 en 00866 (bereikbaarheids-en consignatiediensten) en 00867 en 00868 (slaap-en aanwezigheidsdiensten). Daarvan is ook de naam aangepast op C-niveau.  Hieronder een overzicht met de inrichting: Soort dienst Bereikbaarheids-en consignatiedienst ma-vr 06:00 - 00:00 Bereikbaarheids-en consignatiedienst za-zo of ma-vrij tussen 00:00 - 06:00 Slaap-of aanwezigheidsdienst ma-vr 06:00 - 00:00 Slaap-of aanwezigheidsdienst za-zo of ma-vrij tussen 00:00 - 06:00 invoercode 00865 00866 00867 00868 werkgevercode 3800 3800 3800 3800 waarde werkgevercode 3,50 7,00 7,50 15,00 uitvoercodes 00865 00866 00867 00868 Bereikbaarheids-en consignatiediensten De uren waarvoor de werknemer daadwerkelijk is opgeroepen tijdens een bereikbaarheids-of consignatiedienst worden gecompenseerd als werktijd, rekening houdend met artikel 3.1 en 3.9 van CAO, om te bepalen of er sprake is van meerwerk of een eventuele overwerktoeslag. Desgewenst kunnen ze ook in tijd worden gecompenseerd. De werknemer heeft, als er daadwerkelijk arbeid moet worden verricht, voor die uren recht op een toeslag van 25% over de uren dat er tijdens de dienst daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht. Als deze toeslag van toepassing is, kunnen deze uren worden geboekt met invoercode 01037 uren ORD tijdens bereikbaarheid (1e percentage). Als de werknemer 75% van een tijdsblok van 8 uur in een bereikbaarheids- of consignatiedienst heeft gewerkt, wordt deze dienst volledig aangemerkt als werktijd. Je ontvangt dan geen vaste vergoeding per uur, maar alle uren worden uitbetaald als ware het werktijd. Tot slot ontvangt de werknemer, mits dat van toepassing is, de bijbehorende onregelmatigheidstoeslag over de daadwerkelijk gewerkte uren van de dienst. Het percentage is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst is gedraaid. De ORT vergoeding kan worden geboekt met invoercodes 01031 t/m 1034 en 01081: Code Tijdstip Percentage 01031 Tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag 22% 01032 Tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag 38% 01033 Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot met vrijdag 44% 01034 Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag 49% 01081 Tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 en 31 december 60% Slaap-of aanwezigheidsdiensten De uren waarvoor de werknemer daadwerkelijk werk heeft verricht tijdens een slaap-of aanwezigheidsdienst worden gecompenseerd als werktijd, rekening houdend met artikel 3.1 en 3.9 van CAO om te bepalen of er sprake is van meerwerk of overwerk. Desgewenst kunnen ze ook in tijd worden