Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 30 maart 2024.   Mededelingen  Zenden en Ontvangen met de IBU stopt per 2 april 2024 De afgelopen maanden hebben we je geïnformeerd over de uitfasering van de IBU. Wij gaan nu de volgende stap in het proces zetten en de IBU definitief uitzetten. Voor meer informatie zie dit bericht. Zoekfunctie in de Beaufort HELP In de afgelopen periode bleek het zoeken in het Beaufort HELP bestand niet meer correct te werken. Dit hebben we met ingang van deze release weer opgelost. Roepnaam in Youforce autorisatiebeheer Binnen Youforce autorisatiebeheer wordt hard gewerkt aan een nog gebruikersvriendelijkere user interface met de nadruk op een persoonlijke ervaring voor de gebruiker.  In dat kader gaat o.a. de roepnaam van de betreffende gebruiker toegepast worden. Dit gegeven zal eenmalig automatisch worden gesynchroniseerd met Youforce autorisatiebeheer.  In die gevallen waarbij voor een medewerker nog geen roepnaam is vastgelegd kun je dit alsnog doen en vervolgens exporteren met de functie ‘Aanmaken exp. Gebruikersbeheer (180127). Youforce autorisatiebeheer zal in dit kader nog een aanvullend bericht plaatsen op de community.       Wet- en regelgeving Afwijkende urennorm max ORT Waarom Gemal introduceert in deze release 2024-04 de mogelijkheid om afwijkende normuren voor de berekening van het max ORT op te geven middels een nieuwe werkgevercode en invoercode. Dit is onderdeel van nieuwe functionaliteit voor de berekening van het maximum uurloon ORT  gebaseerd op een standaard norm uit de CAO. Deze rekenwijze wordt momenteel specifiek toegepast voor de CAO UMC, maar is gerealiseerd als standaardfunctionaliteit en dus voor iedereen bruikbaar. De standaard norm voor de cao UMC is 156 uur, ook als voor de werknemer een afwijkende norm geldt. Zie voor meer informatie de release notes van Gemal 2024-04.  Hoe In Gemal is een nieuwe werkgevercode 08226 Afwijkende normuren max ORT geïntroduceerd voor aansturing van de hierboven beschreven functionaliteit. Daarbij is ook de mogelijkheid gecreëerd om op werknemerniveau af te wijken van deze werkgevercode middels invoercode 02338. Hiervoor is in Beaufort een nieuwe rubriek opgenomen. Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12338 Afw. normuren max uurloon ORT 02338 Afw norm max ORT Actie Geen specifieke actie nodig. Deze rubriek kan gebruikt worden wanneer nodig.      CAO wijzigingen  CAO Huisartsenzorg: Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Waarom In de nieuwe CAO voor 2024 zijn afspraken met betrekking tot het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) opgenomen.  Hoe Hiervoor kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) worden opgenomen.  Actie Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 het recht op Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) dan óók zal worden berekend.    CAO Kinderopvang: Salarisregeling Waarom Vanaf 3 april is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-4-2024. Het betreft salarisregeling 46. Hoe De genoemde salarisregelingen zijn aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling(en) kunnen worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling     Nieuw Gender gerelateerde wijzigingen Waarom In Nederland is het al geruime tijd mogelijk om zowel het geslacht Man of Vrouw, als ook Onbekend en Niet gespecificeerd te gebruiken. In HR Core Online Beaufort zijn deze laatste 2 keuzes nu toegevoegd. Deze nieuwe opties worden vanaf deze release uiteraard ook in de rest van de Raet keten ondersteund. Er is in dit kader ook een centraal bericht op de community geplaatst met verwijzingen naar de diverse modules. Let op: de waarde 'Niet gespecificeerd' zal normaliter niet toegepast hoeven te worden. Indien het HR systeem gender-vastlegging ondersteunt (zoals HR Core Beaufort doet), dan moet waarde  ‘O’ worden ingevuld als het gender onbekend is of niet man of vrouw is.  Alleen als deze ondersteuning er niét is, moet een waarde 'Niet gespecificeerd' worden opgegeven. HR Core Beaufort onderkent echter alle 4 de waarden in het kader van maximale ondersteuning van (externe) importprocessen. Hoe In dit kader zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in HR Core Beaufort. Dit betreft wijzigingen in de selectieschermen, de persoonsgerelateerde schermen, in de vastlegging van zwangerschapsgerelateerde mutaties, in het EDI verkeer naar het UWV en de gegevensuitwisselingen. Selectieschermen HR Core Beaufort kent selectieschermen ten behoeve van personen, dienstverbanden en ziektegevallen. In de selectietab 'Persoon' kan o.a. worden geselecteerd op geslacht. De bestaande opties man/vrouw zijn uitgebreid naar man/vrouw/onbekend/niet gespecificeerd. Default staat dit selectiecriterium op '-', wat betekent dat er niet wordt geselecteerd op geslacht.     Persoonsgerelateerde schermen Daar waar voorheen de opties man/vrouw beschikbaar waren voor het registreren van het geslacht bij de werknemer (P00330), de eventuele partner (P01033) en eventuele kinderen (P01086), zijn nu de 4 opties man/vrouw/onbekend/niet gespecificeerd aanwezig:         Vastlegging van zwangerschapsgerelateerde mutaties Het vastleggen van 'ziek ten gevolge van zwangerschap' dan wel 'zwangerschapsverlof' was tot op heden alleen mogelijk voor geslacht = 'V'. Dit hebben we aangepast zodat dit ook mogelijk is voor de opties 'O' (onbekend) en 'N' (niet gespecificeerd). Op korte termijn zullen we overigens ook de bestaande controle op geslacht = 'M' laten vervallen.  Dit geldt voor zowel de vastlegging in HR Core Beaufort zelf als via indirect muteren.   EDI verkeer naar het UWV In het EDI verkeer naar het UWV is sprake van een aantal transformaties inzake geslacht waarbij de Beaufort waarden worden omgezet naar de UWV waarden. Deze transformaties zijn uitgebreid met de nieuwe waarden: Beaufort waarde  UWV waarden O 0 - Onbekend M 1 - Mannelijk V 2 - Vrouwelijk N 9 - Niet gespecificeerd Opmerking: in het EDI berichtenverkeer naar de arbodiensten is in dit kader niks gewijzigd. In voorkomende gevallen zal contact moeten worden opgenomen met de betreffende arbodienst. Voor volledige ondersteuning verwijzen we naar de SIVI koppeling met de arbodiensten. Voor meer informatie neem contact op met je customer success manager,   Gegevensuitwisselingen In de diverse gegevensuitwisselingen (import/export) worden de nieuwe waarden vanzelfsprekend ook ondersteund (O (Onbekend) en N (Niet gespecificeerd) of 0 (Onbekend) en 9 (Niet gespecificeerd)).    Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk.   Gevolgen vervallen bezettingscodes n.a.v. uitbreiding code geslacht Waarom Door de uitbreiding in HR Core Beaufort en Payroll Gemal van de geslachtsdiversiteit met de waarden ‘Onbekend’ en ‘Niet gespecificeerd’, zijn in Gemal de uitvoercodes bezetting geslacht komen te vervallen. Dit betreft de uitvoercodes 1980-1989 en 1992-1996 met gerelateerde Beaufort rubrieken P90480 -P90489 en P90492 - P90496. De functionaliteit van tellen ten behoeve van bezetting zal voortaan plaatsvinden binnen Reporting. Het gevolg daarvan is dat het waardebereik van rubriek P00890 / Invoercode 02890 Code niet in bezetting is gewijzigd. Waarde 1 van deze code heeft met het vervallen van bovenstaande uitvoercodes geen effect meer en komt te vervallen. Waarden 2 en 3 zijn qua betekenis gelijk geworden. Daarom komt ook waarde 3 te vervallen. Bestaande waarden 1 en 3 moeten daarom worden geconverteerd naar respectievelijk 0 en 2.  De instellingsgegevens S33012 Aantal werk. en S33022 Aantal werkn zijn ook gerelateerd aan de vervallen uitvoercodes 1988 en 1989. Hierdoor komt waarde 1 wel, o.b.v.uc. 1988,1989 te vervallen.  Hoe Het doorvoeren van de conversie van rubriek P00890 Code niet in bezetting dien je zelf uit te voeren in HR Core Beaufort. Hiervoor kun je gebruik maken van de functie 700120 Collectieve mutaties. Het omzetten van beide instellingsgegevens kan in Payroll Gemal worden gedaan, waarna de werkgevergegevens opnieuw gesynchroniseerd moeten worden. Zie onderdeel Actie. Actie Voor alle onderstaande acties geldt: mits van toepassing binnen jouw organisatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er in jouw omgeving geen P00890 mutaties zijn vastgelegd. In dat geval hoeft er ook niks geconverteerd te worden.   P00890 Code niet in bezetting Muteer bij medewerkers waar rubriek P00890 = 1 de waarde naar 0 en waar rubriek P00890 = 3 de waarde naar 2. Dit kan met functie 700120 Collectieve mutaties:  Stap Selectie Doelrubriek  waarde doel Bewerking doel Waarde 1 P00890 Code niet in bezetting = 1 P00890 Stam  Waarde toekennen 0 2 P00890 Code niet in bezetting = 3 P00890 Stam  Waarde toekennen 2 Daarna deze mutaties verwerken met functie 100252 Verwerken indirecte mutaties: indirecte mutaties van aanleverend proces CMT Collectieve mutaties.    S33012/S33022 indien stuurgegeven BP_SNJP = J en je maakt geen gebruik van PKB Als stuurgegeven BP_SNJP = J en je geen gebruik maakt van de HR Core Beaufort module Personele Kosten Bewaking (PKB) dan kun je de waarde van deze werkgevercodes 33012- code aantal werknemers jp-1 en 33022- code aantal werknemers jp-2 aanpassen in Payroll Gemal. De waarde 1 moet worden waarde 2.  Daarna moeten de werkgevergegevens worden gesynchroniseerd met HR Core Beaufort. Download de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.    S33012/S33022 indien stuurgegeven BP_SNJP = N (en je maakt wel gebruik van PKB Als stuurgegeven BP_SNJP = N dan dien je de instellingsgegevens S33012 Aantal werk. en S33022 Aantal werkn.  aan te passen in HR Core Beaufort.  Je vindt deze onder respectievelijk Journaalpost-1 en Journaalpost-2 van tabblad Journaalposten, functie 710029 Journaalposten. De waarde 1 moet worden waarde 2. Als je gebruik maakt van de HR Core Beaufort module Personele Kosten Bewaking (PKB) staat normaliter stuurgegeven BP_SNJP = N om te voorkomen dat de journaalpost definities worden overschreven tijdens de synchronisatie van werkgevergegevens.  Indien je de instelbare groep JP Journaalposten hebt ingesteld op niveau Opdrachtgever dan hoef je alleen instelling 0001 te muteren. Heb je groep JP Journaalposten ingesteld op niveau Instelling dan moeten alle instellingen gemuteerd worden!   Grondslag sociale lasten werkgever Waarom Om meer grip te krijgen op de loonkosten via diverse rapportages wordt een nieuwe importrubriek P91900 geïntroduceerd. In deze importrubriek zijn de lasten opgenomen voor de volgende verzekeringen: Awf (WW) of UFO premie, Aof (WIA), Wko, WHK (minus eventuele werknemersbijdrage WIA-WGA) en ZVW. In Gemal is hiervoor ook een nieuwe werkgevercode 55049 Grondslag sociale lasten werkgever geïntroduceerd. Zie voor meer informatie de release notes Gemal van 2024-04 onderdeel "Grondslag sociale lasten werkgever".  Hoe  Er is een nieuwe importrubriek geïntroduceerd en gekoppeld aan de Gemal uitvoercode. Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01900 Sociale lasten wg P91900 Sociale lasten werkgever Actie Geen specifieke actie vereist. Je kunt deze importrubriek eventueel gebruiken voor eigen rapportages.        Opgeloste meldingen Controle verslag 'Controleren gekoppelde dienstverbanden' blijft leeg (change 5658326) Melding De functie 'Controleren gekoppelde dienstverbanden' (functie 700180) resulteert in een overzicht met de controleresultaten. Dit overzicht bevatte in sommige gevallen overbodige 'lege' gegevens en werd veroorzaakt doordat bij de controle ook dienstverbanden werden meegenomen die reeds lang uit dienst waren. Het controleoverzicht toonde echter (conform verwachte werking) alleen de gegevens met betrekking tot de dienstverbanden die per 1 januari van het kalenderjaar in dienst waren.  Oplossing De programmatuur van de controle en het overzicht is aangepast zodat uitsluitend relevante data wordt gecontroleerd/getoond met betrekking tot de dienstverbanden die per 1 januari van het kalenderjaar in dienst zijn. Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk.
Volledig artikel weergeven
25-03-2024 08:44 (Bijgewerkt op 28-03-2024)
 • 30 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3945 Weergaven
  Release datum Deze release wordt voor de online omgevingen vrijgegeven op zaterdag 30 december 2023. Aan de in huis klanten wordt de upgrade 3 januari ter beschikking gesteld.   Mededelingen  Rubriek ten onrechte vervallen Rubriek P12889 Kwartaaltabel loonheffing is in deze release ten onrechte vervallen verklaard door in de omschrijving de tekst "(Vervallen)" toe te voegen aan de bestaande omschrijving en de vensteromschrijving te vervangen door de tekst "Vervallen".  Deze aanpassing zal in release 2024-02 ongedaan gemaakt worden. Vooruitlopend daarop kun je eventueel zelf in functie 210000 Rubrieken de vensteromschrijving wijzigen in ""Kwartaaltabel LH". Aanpassen stuurgegeven EXP_SAL per 2024-02 Sinds november 2022 is het mogelijk om zonder handmatige interactie de salarismutatiebestanden (SBFT*-files) naar Payroll Gemal te versturen. Dit hebben we destijds gecommuniceerd op de Community, zie dit bericht. Deze mogelijkheid wordt door het gros van onze klanten al gebruikt, maar het blijkt dat een aantal dit nog niet heeft geactiveerd. In het kader van een uniforme werkwijze binnen Beaufort Online zijn we voornemens dit automatisch voor iedereen te activeren per de 2024-02 release. Het stuurgegeven zal dan worden gevuld met de nieuwe locatie en zal niet meer te wijzigen zijn. Mocht je al eerder over willen gaan, kan dat uiteraard door het stuurgegeven zelf al aan te passen. Gebruik folders J-drive i.c.m. File API/Bestandsuitwisseling In het kader van de uitfasering van de IBU en het in gebruik nemen van de File API en de nieuwe Bestandsuitwisseling zijn het afgelopen jaar extra folders gecreëerd op de J-drive. Ter informatie hieronder een overzicht van de folders en waarvoor ze gebruikt worden.  Folder Doel Hosted-klant De originele folder voor het versturen van bestanden vanuit de HR Core Online omgeving naar de lokale omgeving via zenden/ontvangen i.c.m. de IBU. Met de uitfasering van de IBU zal ook deze folder komen te vervallen in de loop van volgend jaar. Hosted-klant-files Dit is de nieuwe folder voor het versturen van bestanden vanuit de HR Core Online omgeving naar de lokale omgeving via de nieuwe Bestandsuitwisseling. Hosted-klant-exports Deze folder wordt door HR Core Online gebruikt om de bestanden aangemaakt door de BINT-exports naar de File API te sturen.  Dit betreft de XML-bestanden van de functies ‘Aanmaken export RST (177020)’ en ‘Aanm. incidentele export RST (177025)’ Opmerking: We zien regelmatig dat in deze folder ook andere bestanden worden geplaatst. Dit is niet de bedoeling en deze bestanden zullen dan ook worden geschoond. De folder kan niet gebruikt worden als opslagplaats voor andere bestanden dan de XML-bestanden. Klant-hosted De folder voor het ontvangen van bestanden van de lokale omgeving naar HR Core Online. Hierin komen zowel de bestanden die nu nog via de IBU binnenkomen als via de nieuwe bestandsuitwisseling.  Payroll-exports Deze folder wordt door HR Core Online gebruikt om de SBFT-bestanden automatisch via de File API te versturen naar Payroll Gemal. Opmerking: We zien regelmatig dat ook in deze folder andere bestanden worden geplaatst. Dit is niet de bedoeling en deze bestanden zullen dan ook worden geschoond. De folder kan niet gebruikt worden als opslagplaats voor andere bestanden dan de SBFT-bestanden. Payroll-tables In deze folder worden de salarisregelingen en inpastabellen neergezet zodra er vanuit Payroll Gemal een release wordt gedaan.      Wet- en regelgeving Minimum uurloon Waarom  Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon ingevoerd waarbij het minimumloon per maand komt te vervallen. De programmatuur en tabellen van HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Hoe De functie 215001 Minimumloon is aangepast. In plaats van een maand of 4 weken minimumloon bedrag toont deze tabel vanaf nu het bedrag minimumuurloon. Vanaf 1 januari 2024 is dit 13,27 per uur. De percentages voor 15 t/m 20 jarigen zijn ongewijzigd.       De nieuwe werkgevercode 03463 Werkuren per jaar moet vanuit Payroll Gemal worden gesynchroniseerd met HR Core Beaufort. Hiermee komt rubriek S03463 Werkuren per jaar beschikbaar, welke benodigd is voor de ondersteuning van de minimumloon berekening. Deze rubriek is zichtbaar in functie 710000 Alle instellingsgegevens, CAO en Salarisgegevens. Zie onderdeel Actie voor instructies inzake het synchroniseren.      Naast de nieuwe werkgeverrubriek is in HR Core Beaufort ook de volgende dienstverband rubriek toegevoegd:   Rubriekcode Omschrijving P02345 Afwijkende jaaruren fulltime   Deze is gekoppeld aan Gemal invoercode 02345. Hiermee kan (indien van toepassing) op dienstverband niveau het afwijkende aantal jaaruren op fulltime basis worden vastgelegd. Deze rubriek is van belang bij de berekening van het minimum maandloon o.b.v. het nieuwe minimum uurloon in die gevallen dat de jaaruren van het dienstverband afwijken van de jaaruren op instellingsniveau. Zie ook de Payroll Gemal release notes 2024-01 (onderdelen "Nieuwe berekening" en "Exact aantal jaaruren") voor meer informatie. Rubriek P02345 is geplaatst op het scherm "In- en uitdienstgegevens".     De berekening van het bruto salaris inclusief een eventuele aanvulling minimumloon is aangepast. Dit betreft de functies: 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedurestap Salaris 700103 Salaris 160060 Bepalen brutosalarissen 160059 Toekennen periodieke verhoging Tenslotte zijn er in het kader van terugkoppeling resultaatgegevens een tweetal nieuwe rubrieken gedefinieerd: Rubriekcode Omschrijving rubriekcode Importrubriek P92322 Toegepast minimum uurloon 02322 P92323 Toegepast minimum maandloon 02323   Als je meer informatie wilt over het nieuwe minimum uurloon en de gevolgen van de invoering hiervan verwijzen we naar de release notes Payroll Gemal 2024-01, onderwerp 'Minimum uurloon'. Actie  Download de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  Vul voor de dienstverbanden waarvoor een afwijkend aantal jaaruren fulltime geldt (ten opzichte van de jaaruren op instellingsniveau) deze uren vast met  rubriek P02345 Afwijkende jaaruren fulltime.  Let er daarbij op dat zowel de uren op instellingsniveau (S03463) als op dienstverbandniveau (P02345) op fulltime basis is.  Daarna kunnen de bruto salarissen inclusief de eventuele aanvulling minimumloon opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   Aftopping 30%-regeling op WNT-norm Waarom  In de nieuwsbrief loonheffingen van 2023 is een maximumgrens bekend gemaakt voor die werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling. Deze grens bedraagt 30% van de WNT norm. Het moment waarop de maximumgrens wordt toegepast is afhankelijk van het feit of de werknemer in december 2022 wel of niet al gebruik maakte van de 30%-regeling: Voor medewerkers die in december 2022 al gebruik maakten van de regeling is het nieuwe maximum van kracht met ingang van 1 januari 2026 Voor medewerkers die pas na december 2022 gebruik zijn gaan maken van de 30% regeling is nieuwe maximum van kracht per 1 januari 2024 Om aan te geven of de maximumgrens voor de 30%-regeling van toepassing is wordt een nieuwe rubriek geïntroduceerd. Zie ook release notes Payroll Gemal 2024-01. Hoe  Nieuw Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02844 Max 30%-regeling toepassen 02844 Max 30%-regeling Rubriek Waarde Omschrijving P02844 0 Maximum toepassen P02844 1 Maximum niet toepassen             Gewijzigd Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01671 Grdsl 30% ongemax P99671 Grondslag 30% ongemaximeerd Actie  Payroll Gemal heeft er voor gekozen om bij iedere dienstverband dat gebruik maakt van de 30%-regeling het maximum toe te passen ongeacht de datum van december 2022. Dit om naheffingen te voorkomen. Voor dienstverbanden die in december 2022 reeds gebruik maakten van de 30%-regeling moet je zelf waarde 1 bij rubriek P02844 vastleggen, en niet vergeten om deze waarde te wijzigen naar waarde 0 per 1 januari 2026.   Alleenstaande ouderenkorting  Waarom  Vanaf 1 januari 2024 wordt de alleenstaande ouderenkorting verwerkt in de Loonheffingstabellen. Als een werknemer recht heeft op loonheffingskorting , kan voor de werknemer ook alleenstaande ouderenkorting  van toepassing zijn onder voorwaarde dat de werknemer een AOW uitkering ontvangt en alleenstaande is. Om aan te geven of de alleenstaande ouderenkorting van toepassing is, wordt een nieuwe rubriek geïntroduceerd. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2024-01. Hoe  Nieuw Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12260 Alleenstaande ouderenkorting 02260 Alleenst. ouderenkorting Rubriek Waarde Omschrijving P12260 0 Geen alleenstaande ouderenkorting toepassen P12260 1 Wel alleenstaande ouderenkorting toepassen Actie Geen aanvullende actie nodig.   Update codes CAO CBS/LA Waarom Jaarlijks worden de waarden voor de code CAO CBS/LA (Rubriek P00842) gewijzigd. Hoe Voor het jaar 2024 zijn de wijzigingen als volgt: De waarden 0049, 0468, 1045, 1747 en 1752 zijn vervangen door nieuwe waarden:   code oud code nieuw nieuw 0049 VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG  2948 VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0468 ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN 1471 WENB SECTOR 1045 THUISZORG 2948 VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG 1747 LANDELIJKE ONDERWIJS VERZORGINGSINSTELLINGEN 9999 GEEN REGULIERE CAO VAN TOEPASSING 1752 VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN ARBEID EN GEZONDHEID 2948 VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG Actie De genoemde vervanging van de oude naar de nieuwe waarden leidt niet tot een automatische conversie. Dit kun je doen d.m.v. een collectieve mutatie (700120) met een ingangsdatum van 1 januari 2024.     Beëindiging ondersteuning CAO Bibliotheken, Kunsteducatie en Gezondheidscentra  Waarom  In 2022 en 2023 heeft Payroll Gemal verscheidene malen aangekondigd dat de ondersteuning van de CAO's 9 Bibliotheken, 17 Gezondheidscentra en 37 Kunsteducatie, inclusief de gerelateerde salaristabellen, zal worden beëindigd . In deze release van HR Core Beaufort zullen de betreffende codes voor CAO's en salaristabellen de status 'Vervallen' krijgen. Zie releasenotes Payroll Gemal 2024-01/.. Hoe Vervallen CAO codes CAO code Omschrijving 9 Bibliotheken (verv) 17 Gezondheidscentra (verv) 37 Kunsteducatie (verv)   Vervallen salarisregelingen Salarisregeling Omschrijving 10 Gezondheidscentra (verv) 11 Bibliotheken (verv) 31 Kunsteducatie (verv)   Anders dan in Payroll Gemal blijven in HR Core Beaufort de bovenstaande vervallen codes beschikbaar en is het strikt genomen niet noodzakelijke om de hieronder beschreven conversie uit te voeren.  Actie  Om bij instellingen de CAO code te wijzigen moet een synchronisatie van de werkgevergegevens uitgevoerd worden. Bij instellingen die voorheen gekoppeld waren aan één van de vervallen CAO codes zal deze gewijzigd worden in waarde 0 Geen CAO van toepassing. Om bij  instellingen de code salarisregeling te wijzigen moet in het venster CAO en Salarisgegevens van de procedure 710000 Alle instellingsgegevens de code salarisregeling 10, 11 of 31 gewijzigd te worden in 00 Geen salarisrgeling. Bij dienstverbanden in dienst moet de rubriek P00317 Code afwijkende CAO met waarde 1, 17 of 37 gewijzigd worden in 00 Geen CAO van toepassing. Deze wijziging kan worden uitgevoerd via het definiëren van collectieve mutaties met functie 700120 Collectieve mutaties of interactief via procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens door in het tabblad Vrije selectie te selecteren op rubriek P00317. Bij dienstverbanden in dienst moet de rubriek P00314 Code salarisregeling met waarde 10, 11 of 31 gewijzigd worden in 00 Geen Salarisregeling. Deze wijziging kan worden uitgevoerd via het definiëren van collectieve mutaties met functie 700120 Collectieve mutaties of interactief via procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens door in het tabblad Dienstverband te selecteren op Salarisregeling.   Bepalen AOW leeftijd Waarom Jaarlijks wordt de AOW-leeftijd door de overheid bepaald, omdat deze de AOW gerechtigde leeftijd steeds voor de komende 5 jaar bekend moet maken. De  AOW gerechtigde leeftijd vanaf 2029 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Hoe  Rubriek P00323 startdatum AOW wordt in HR Core Beaufort op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daarnaast zal HR Core Beaufort in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:    Geboren AOW gerechtigd na:   vanaf t/m   2018 1952 4 1952 12 66 jr     792 mnd 2019, 2020 en 2021 1953 1 1955 8 66 jr + 4 mnd 796 mnd 2022 1955 9 1956 5 66 jr + 7 mnd 799 mnd 2023 1956 6 1957 2 66 jr + 10 mnd 802 mnd 2024, 2025. 2026, 2027 1957 3 1960 12 67 jr     804 mnd 2028, 2029 1961 1 2100 12 67 jr+ 3 mnd 807 mnd Actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe AOW leeftijd te bepalen moet je in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uitvoeren.    CAO wijzigingen  CAO Ambulancezorg: bereikbaarheidsdienst Waarom  In de oude cao is voor bereikbaarheidsdiensten een uurbedrag vastgelegd. In de oude cao moest dit echter gebeuren via de Gemal invoercodes 01480 en 01481. Nu Gemal de functionaliteit van beloning per eenheid heeft, kan Gemal dit met die functionaliteit inregelen. Om te voorkomen dat je halverwege het jaar moet overstappen, zet Gemal dit op 1 januari 2024 aan. In Beaufort leveren we in dit kader twee nieuwe rubrieken uit waarmee het aantal uren kan worden vastgelegd. Deze rubrieken zijn gekoppeld aan de exportcodes 00865 en 00866. Deze rubrieken zijn ook beschikbaar voor de directe doorbelasting. Daarnaast komt een nieuwe rubriek beschikbaar waarmee het aantal diensten op feestdagen kan worden opgegeven. Deze rubriek is gekoppeld aan exportcode 01062. Ook deze rubriek is beschikbaar voor directe doorbelasting. Hoe Rubriek Omschrijving Exportcode P46865 Aantal uren bereikbaarheidstoeslag Ma-Vr 00865 P46866 Aantal uren bereikbaarheidstoeslag Za-Zo 00866 P46062 Aantal diensten bereikbaarheidstoeslag Fe 01062 Actie Geen verdere actie van toepassing.   CAO Gehandicaptenzorg: ORT grens  Waarom  De CAO kende een maximum uurloon ORT, welke komt te vervallen per 01-01-2024. Hierdoor is er dus niet langer sprake van een maximum uurloon ORT, maar wordt het daadwerkelijke uurloon betaald.  Daarnaast wordt ook de uitzondering omtrent functiegroep 65 en hoger (die eerst geen recht hadden op ORT) geschrapt. Hierdoor hebben alle werknemers recht op ORT. Hoe  Indien je gebruik maakt van de module Tijdregistratie en er een grenswaarde (Maximum schaal en Maximum inpasnummer) is ingesteld voor de toepassing van de regeling "Onregelmatigheid" dan zal deze verwijderd moeten worden.   Ook het inpasnummer maximum vergoeding (uurloon) dien je te verwijderen indien gevuld.    Actie  Verwijder Maximum schaal, Maximum inpasnummer en Inpasnummer maximum vergoeding uit de regeling "Onregelmatigheid" op het moment dat je met de februari productie gaat beginnen.     CAO Gemeenten en SGO: Salarisregeling Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Gemeenten en de SGO een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (34) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van alle inpasnummers bevatten de nieuwe salarisregelingen voor de schalen 1, 2, 3 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen.  Periodieken 0 t/m 2 Salarisschaal 1 komen te vervallen Periodieken 0 en 1 Salarisschaal 2 komen te vervallen Periodiek 0 Salarisschaal 3 komt te vervallen Ook de inpasnummers van deze vervallen periodieken komen te vervallen, dit betreft:  Schaal 0001: 8001, 8002, 8003 Schaal 0002: 8013, 8014 Schaal 0003: 8025 Daarnaast zijn er in de salarisregeling nog inpasnummers opgenomen die inmiddels geruime tijd vervallen zijn. Dit betreft de nummers in de range 9001 t/m 9102 en de nummers 9401, 9402 en 9406.  Actie Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 1 periodieken 0, 1 en 2 moeten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 worden omgeschaald naar periodiek 4 van salarisschaal 1 Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 2 periodieken 0 en 1 moeten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 worden omgeschaald naar periodiek 2 van salarisschaal 2 Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 3 periodiek 0 moeten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 worden omgeschaald naar periodiek 1 van salarisschaal 3 Indien er nog medewerkers zijn die verloond worden via inpasnummers in de range 9001 t/m 9102 en de nummers 9401, 9402 en 9406 moeten worden aangepast Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Gemeente en CAO SGO van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: Verwijderen vervallen periodieken  in de schalen 1, 2 en 3 Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden. Berekenen van het indicatieve bruto salaris voor alle medewerkers met een ingangsdatum van 1 januari 2024. Let op: Het herberekenen van de indicatieve brutosalarissen met een datum ingang wijziging van 1 januari 2024 leidt niet in alle gevallen tot een correcte berekening. Redenen hiervoor is dat bij het gebruik van een datum ingang wijziging (DIW) iedere wijziging van schaal, anciënniteit, inpasnummer of percentage inschaling sinds de datum ingang wijziging resulteert in een foutieve berekening.   CAO Gemeenten en SGO: Betaald Ouderschapsverlof 2024  Waarom  Met ingang van 31-12-2023 wijzigt de regeling voor betaald ouderschapsverlof in de CAO's Gemeenten en Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO). Ten opzichte van de voorgaande regeling in de CAO is de (gedeeltelijke) doorbetaling van het loon tijdens ouderschapsverlof vereenvoudigd, waardoor het ondersteunen van de regeling in HR Beaufort eenvoudiger wordt. LET OP: onderstaand geldt uitsluitend wanneer de CAO Gemeenten en SGO van toepassing is, Is deze CAO niet van toepassing, dan wijzigt er niets in in de wijze waarop de uren voor UWV betaald en onbetaald ouderschapsverlof kunnen worden vastgelegd in HR Core Beaufort en doorgegeven aan Payroll Gemal.  Hoe  HR Core Beaufort kent voor het betaald en onbetaald ouderschapsverlof twee verlofsoorten, die je zelf kunt inrichten en via de stuurgegevens BOSVRLF Verlofsoort Wettelijk Betaald Ouderschapsverlof en OOSVRLF Verlofsoort Wettelijk Onbetaald Ouderschapsverlof als verlofsoorten voor Wettelijk Betaald en Wettelijk Onbetaald Ouderschapsverlof . Als deze inrichting is gedaan worden de uren, geboekt op de hiervoor genoemde verlofsoorten, maandelijks bepaald en aangeleverd aan Payroll Gemal (functie 163025 Berekenen uren ouderschapsverlof) als salarismutaties voor de verlofregelingen 5 en 3. In de gehanteerde praktijk van CAO Gemeenten tot eind 2023 werd verlofregeling 3 (aangestuurd door stuurgegeven OOSVRLF) niet gebruikt voor het vastleggen van Onbetaald Ouderschapsverlof, maar voor het vastleggen van CAO betaald ouderschapsverlof. Tevens werd daarbij geadviseerd een zelf te kiezen vrije verlofregeling te gebruiken voor het daadwerkelijke Onbetaald Ouderschapsverlof. Met ingang van 1 januari 2024 worden 2 nieuwe stuurgegevens geïntroduceerd voor het ondersteunen van het betaald en onbetaald ouderschapsverlof volgens de CAO Gemeenten en SGO: GBOSVRLF Gemeente Verlofsoort Betaald Ouderschapsverlof Dit stuurgegeven bevat de code van de verlofsoort die wordt gebruikt voor het administreren van de verlofrechten en verlofopnames van het CAO betaald ouderschapsverlof zoals beschreven in de CAO Gemeenten en SGO. Via dit stuurgegeven wordt verlofregeling 3 in Payroll Gemal aangestuurd. GOOSVRLF Gemeente Verlofsoort Onbetaald Ouderschapsverlof Dit stuurgegeven bevat de code van de verlofsoort die wordt gebruikt voor het administreren van de verlofrechten en verlofopnames van het CAO onbetaald ouderschapsverlof zoals beschreven in de CAO Gemeenten en SGO. Via dit stuurgegeven wordt verlofregeling 12 in Payroll Gemal aangestuurd. Om de verlofopnames van de verlofsoorten geïdentificeerd door de stuurgegevens GBOSVRL en GOOSVRLF te berekenen en aan te leveren aan Payroll Gemal, is de functie 163025 Berekenen uren ouderschapsverlof aangepast, zodat nu ook de verlofsoorten achter de stuurgegevens GBOSVRLF en GOOSVRLF worden berekend en aangeleverd. Voor de volledigheid onderstaand een  overzicht:   Stuurgegeven Omschrijving Toepassing Verlofregeling Gemal Berekende rubriek Omschrijving Invoercode Opmerking BOSVRLF Verlofsoort wettelijk betaald ouderschapsverlof alle cao's 5 P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd 03215 UWV OOSVRLF Verlofsoort wettelijk onbetaald ouderschapsverlof niet-gemeenten 3 P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd 03213   GBOSVRLF Gemeente verlofsrt betaald ouderschapsverlof Gemeenten en SGO 3 P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd 03213 Percentage doorbetaling werknemer vastleggen in rubriek P10613 GOOSVRLF Gemeente verlofsrt *) onbetaald ouderschapsverlof Gemeenten en SGO 12 P01946 verlofregeling 12 uren/mnd 01946 Was voorheen een zelfgekozen verlofregeling in Gemal *) Mogelijk moet deze verlofsoort nog aangemaakt worden in HR Core Beaufort en toegevoegd aan de verlofregeling Actie  Om, conform de CAO Gemeenten en SGO, gebruik te kunnen maken van de aangepaste functionaliteit moet je een aantal gegevens omgezet worden. Uitgangspunt bij deze omzetting is de gehanteerde praktijk van CAO Gemeenten tot eind 2023 waarbij verlofregeling 3 (aangestuurd door stuurgegeven OOSVRLF) niet werd gebruikt voor het vastleggen van Onbetaald Ouderschapsverlof, maar voor het vastleggen van CAO betaald ouderschapsverlof. Tevens werd daarbij geadviseerd een zelf te kiezen vrije verlofregeling te gebruiken voor het daadwerkelijke Onbetaald Ouderschapsverlof. De inhoud van stuurgegeven OOSVRLF moet worden gekopieerd naar stuurgegeven GBOSVRLF. De inhoud van stuurgegeven OOSVRLF moet worden leeggemaakt De inhoud van stuurgegeven GOOSVRLF moet worden gevuld met de verlofsoort die voorheen gebruikt werd voor het vastleggen van onbetaald verlof. Voor meer informatie zie ook dit en dit bericht op  de Community.   CAO Huisartsenzorg: Verlofpotje voor PLB regeling Waarom  In de nieuwe cao wordt een PLB-regeling (persoonlijk levensfasebudget) geïntroduceerd. Dit is een verlofpotje waarin uren worden gespaard.  Het is nog niet duidelijk of er ook uren kunnen worden verkocht. Daarover komt meer duidelijkheid als de totale tekst van de cao is gepubliceerd.   Hoe Om het verlofpotje te kunnen registreren in HR Core Beaufort kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort worden opgenomen.  Actie  Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 óók de nieuwe verlofsoort zal worden berekend.  De verlofsoort kan eventueel geïmporteerd worden in Flex Benefits om als bron te dienen voor het doel "Verlof verkopen" als de medewerker het verlof wil omzetten in geld.    CAO Jeugdzorg: Salarisregeling  Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Jeugdzorg een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (37) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van alle inpasnummers bevat de nieuwe salarisregeling voor de schalen 1, 2 en 3 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De schalen 1, 2 en 3 komen te vervallen. Medewerker in deze schalen worden overgeschaald naar schaal 4 volgens onderstaande tabel: Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in de schalen 1, 2 en 3 moeten worden omgeschaald naar schaal 4: Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Jeugdzorg van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: verwijderen vervallen schalen 1, 2 en 3. Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen schalen en  anciënniteiten te verwijderen omdat een schaal/anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen schalen en anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Kinderopvang: Salarisregeling  Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Kinderopvang een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (46) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van alle inpasnummers bevat de nieuwe salarisregeling voor de schalen 1 t/m 15 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De eerste anciënniteit (anciënniteit 0) van Salarisschalen 2 t/m 15 komt te vervallen Salarisschalen 1 t/m 15 worden aan de 'bovenkant' uitgebreid met twee nieuwe anciënniteiten Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in de eerste anciënniteit (anciënniteit 0) van de schalen 2 t/m 15 moeten worden omgeschaald naar de naast hogere anciënniteit (anciënniteit 1).  Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Voor medewerker die zijn ingeschaald op de hoogste anciënniteit van de schaal moet mogelijk de eerstvolgende periodiek weer worden ingesteld als dat niet meer het geval is (bijvoorbeeld omdat ze al lange tijd op de hoogste anciënniteit zijn ingeschaald).  Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Kinderopvang van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald kan de vervallen anciënniteit 0 in de schalen 2 t/m 15 verwijderd worden. Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Kraamzorg: Salarisregeling Waarom Per 1 januari is het minimum maandloon omgezet naar een minimum uurloon. Zoals in de Gemal release notes 2024-01 geschreven, zullen wij nog steeds een minimum maandbedrag berekenen. De eerste paar inpasnummers van de salaristabel van de cao kraamzorg bevatten het minimum maandloon. Die inpasnummers (5001 - 5007) zijn onderdeel van schalen 5, 10 en 15. Wij hebben hier nu het minimum maandbedrag opgenomen, gebaseerd op 1872 jaaruren (1872 x €13,27 / 12 maanden = €2.070,12).  De overige bedragen zijn nog niet aangepast, omdat de koepel nog in onderhandeling is over een nieuwe CAO. De nieuwe bedragen zijn daarom nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, zullen wij hierop actie ondernemen en uiteraard informeren via de bekende kanalen.  Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (81) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Actie Importeer de salaristabel in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Middelbaar beroepsonderwijs: Salarisregeling  Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Middelbaar beroepsonderwijs een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (61) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van de inpasnummers bevat de nieuwe salarisregeling voor de schaal "PART" (participatiebanen) enkele wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De tredes/anciënniteiten 6 en 7 van Salarisschalen "PART" komen te vervallen Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moeten alle medewerkers ingeschaald in de trede/anciënniteit 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van de schaal "PART" worden omgeschaald volgens de volgende tabel:   trede/anciënniteit oud trede/anciënniteit nieuw 2 1 3 2 4 2 5 3 6 4 7 5   Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Middelbaar beroepsonderwijs van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald kunnen de vervallen tredes/anciënniteiten 6 en 7 in de schaal "PART" verwijderd worden. Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Sociaal werk: Bovenwettelijk verlof Waarom In de CAO staat dat per 1 januari 2024 het bovenwettelijk verlof als tijd moet worden opgenomen in het IKB.  Hoe Hiervoor kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof worden opgenomen. Een nieuwe verlofsoort is nodig als er een afwijkende verjaringstermijn geld voor het verlof ten opzichte van het wettelijk verlof.  Actie  Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof. Denk daarbij aan het aanzetten van de indexeer-termijn. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 óók het bovenwettelijk verlof zal worden berekend.  De verlofsoort Bovenwettelijk verlof kan vervolgens geïmporteerd worden in Flex Benefits om als bron te dienen voor het doel "Verlof verkopen" als de medewerker het verlof wil omzetten in geld.    CAO VVT: Co-assistenten  Waarom  In de cao staat:   hebben tijdens hun coschappen bij een VVT-organisatie recht op een onkostenvergoeding van € 100,- netto per maand/ € 495,- bruto per maand (vanaf 1 januari 2024). Je ontvangt deze vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten en kosten van levensonderhoud en huisvesting. Vanaf 1 januari 2024 geldt dat je deze onkostenvergoeding ontvangt voor de periode waarin je bij in de VVT organisatie coschap loopt op maandbasis. Is je coschap korter dan de periode van een maand, dan wordt de vergoeding naar rato toegekend van het aantal weken (op hele weken naar boven afgerond) waarin je in de betreffende maand coschap loopt.  Hoe De nieuwe vergoeding kan worden uitbetaald op een bruto diverse code. Let erop dat deze vergoeding maandelijks dient te worden uitbetaald, maar dat er hier geen sprake is van een dienstverband. De coassistent is bijvoorbeeld niet verzekerd voor de ZW, WW of WIA. Actie  Neem de benodigde actie voor de maandelijkse vergoeding.    CAO VVT: ORT grens  Waarom  De CAO kende een maximum uurloon ORT, welke komt te vervallen per 01-01-2024. Hierdoor is er dus niet langer sprake van een maximum uurloon ORT, maar wordt het daadwerkelijke uurloon betaald.  Daarnaast wordt ook de uitzondering omtrent functiegroep 65 en hoger (die eerst geen recht hadden op ORT) geschrapt. Hierdoor hebben alle werknemers recht op ORT, mits van toepassing. Hoe  Indien je gebruik maakt van de module Tijdregistratie en er een grenswaarde (Maximum schaal en Maximum inpasnummer) is ingesteld voor de toepassing van de regeling "Onregelmatigheid" dan zal deze verwijderd moeten worden.   Ook het inpasnummer maximum vergoeding (uurloon) dien je te verwijderen indien gevuld.    Actie  Verwijder Maximum schaal, Maximum inpasnummer en Inpasnummer maximum vergoeding uit de regeling "Onregelmatigheid"  op het moment dat je met de februari productie gaat beginnen.     CAO Waterschappen: Salarisregeling Waarom Recentelijk is een nieuwe CAO Waterschappen definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2024-01. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (29) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Actie Per 1-1-2024 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag van € 25,00 en 3,0 % op fulltime basis. Je kunt de nieuwe salarisregeling importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling.  Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit, het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast.   CAO Waterschappen : Extra bovenwettelijke verlofdag Waarom In de nieuwe CAO voor 2024 is een extra bovenwettelijke verlofdag opgenomen.  Hoe Hiervoor kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof worden opgenomen. Een nieuwe verlofsoort is nodig als er een afwijkende verjaringstermijn geld voor het verlof ten opzichte van het wettelijk verlof.  Actie Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 de extra verlofdag dan óók zal worden berekend.    Overige salarisregelingen Waarom Naast de hiervoor genoemde salarisregelingen zijn er nog een aantal andere salarisregelingen die wijzigen met ingang van januari 2024. In sommige gevallen enkel vanwege nieuwe minimumloon bedragen. Voor deze salarisregelingen hoeven geen andere acties te worden uitgevoerd, anders dan het downloaden en/of importeren in HR Core Beaufort. Het betreft de volgende salarisregelingen: 01 Sociaal werk 06 Soc werkvoorziening (WSW) 13 Rijkspersoneel 15 VVT 22 Waterbedrijven 25 Politie 28 Provincies 32 Huisartsenzorg 33 UMC's 35 Ziekenhuizen 40 GGZ 48 Energie- en Nutsbedrijven sector GEO 84 Aan de Slag Hoe De genoemde salarisregelingen zijn aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen en worden per 3 januari ter beschikking gesteld:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Actie Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling kunnen daarna de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen   Kilometervergoeding  Waarom  In diverse CAO's worden per 01-01-2024 de vergoedingen per kilometer verhoogd.  Hoe  Als u gebruik maakt van een kilometerregeling dan dient u in HR Core Beaufort wellicht de km prijs aan te passen.     Actie  Pas indien nodig de kilometer prijs aan in functie 200009 Kilometerregeling.     Gewijzigd en verbeterd Aanlevering ziektegegevens salarisperiode achteraf Waarom  In Beaufort is via een stuurgegeven ZMSNPER aan te geven of er ziektegegevens worden vastgelegd worden met betrekking tot de huidige periode, 1 periode achteraf of 2 perioden achteraf. Op instelling niveau is dit ook aan te geven d.m.v. de werkgevercode S03055 en wijkt dan af van de waarde van het stuurgegeven ZMSNPER. Er is onderzocht of er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van '2 perioden achteraf' en dit is niet het geval. Om die reden is besloten deze optie in de keten met Payroll Gemal te laten vervallen. Zie voor meer informatie ook de release notes van Payroll Gemal 2024-01. Hoe In Beaufort is bij het stuurgegeven ZMSNPER en bij werkgevercode S03055 de waarde 2 (2 perioden achteraf) vervallen.  Actie Als er nog een waarde 2 is vastgelegd bij het stuurgegeven en/of de werkgevercode dan moet deze worden gewijzigd naar 1 of 0. De waarde van het stuurgegeven is te wijzigen met functie 100010 Wijzigen stuurgegevens. Met procedure 5001 Overige Werkgevergegevens kan de waarde van de werkgevercode S03055 worden gewijzigd. Het betreft het veld 'ZG sal.per. achteraf'.     Mutaties op roltoewijzingen organisatorische eenheid gelogd Waarom Onlangs hebben we de functionaliteit met betrekking tot vastlegging van roltoewijzingen uitgebreid. Door het toegenomen gebruik hiervan en daarmee de kans op foutjes in de vastlegging van de roltoewijzingen, is het gewenst dat de roltoewijzing mutaties worden vastgelegd in de systeemmutaties. Op basis van die logging kan worden nagegaan wie welke wijziging op welk moment heeft doorgevoerd.  Hoe Roltoewijzing mutaties worden vanaf nu gelogd in de systeemmutaties. Het opvragen van de mutaties kan via de functie 100026 Raadplegen systeemmutaties met behulp van de bullet 'Overig'. Het betreft de rubrieken: P01061 Org.eenheid P01062 Rol org. eenheid P01063 Ing.toewijz.rol oe P01064 Einde toewijz.rol oe P01065 Oms toewijzing  Actie Geen aanvullende actie vereist.   Vervallen IZZ functionaliteit voor aantal x bedrag  Waarom  HR Core Beaufort kende 2 methodieken voor de opgave van de IZZ verzekering: Opgave van het aantal verzekerden per pakket middels een rubriekcode per pakket, waarna Payroll Gemal dit omrekende tot een verschuldigde premie per pakket Het inlezen van een IZZ borderel middels indirecte mutaties met een bedrag per pakket Besloten is om de eerstgenoemde methode met ingang van 1 januari 2024 te laten vervallen, omdat deze methode onderhoudsgevoelig is voor alle partijen, terwijl daarnaast de betrokken verzekeraars (VGZ en CZ) het aanmaken van een IZZ borderel ondersteunen. Hoe Een groot aantal rubrieken waarbij het aantal verzekerden per pakket kon worden gespecificeerd komen te vervallen, met dien verstande dat het voor deze rubrieken nog wel mogelijk blijft om deze rubrieken met terugwerkende kracht te muteren over 2023.   Rubriek Omschrijving Prompt P12006 t/m P12011 (Vervallen) Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r1 to r6 Vervallen P03260 t/m P03265 (Vervallen) Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 1 to 6 Vervallen P02281 t/m P02286 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ natura R1 to R6 Vervallen P02275 t/m P02280 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ restitutie R1 to R6 Vervallen P12012 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Instap Vervallen P02287 (Vervallen) Aantal verzekerden Zorg voor Zorg Vervallen P02292/P02288/P02290 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ extra 1 / 2 / 3 Vervallen P02291 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ bijz bewuzt Vervallen P09126 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Fysio Goed Vervallen P09127 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Fysio Beter Vervallen P09128 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Tand Goed Vervallen P09129 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Tand Beter Vervallen P09130 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Buitenland Vervallen P04131 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ actief Vervallen P04215 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ fit Vervallen P04216 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ gezond Vervallen P03280/P03281 (Vervallen) aant CZ Bewust regeling 1 / 2 Vervallen P03282 t/m P03287 (Vervallen) aant CZ Natura regeling 1 to 6 Vervallen P03288 t/m P03293 (Vervallen) aant CZ Restitutie regeling 1 to 6 Vervallen P00690 (Vervallen) Aant IZZ CZ Zorg Start Vervallen P00691 (Vervallen) Aant IZZ CZ Zorg Beter Vervallen P00692 (Vervallen) Aant IZZ CZ Zorg Tand Vervallen P03294 (Vervallen) aant CZ Goed Vervallen P03295 (Vervallen) aant CZ Zorg voor de Zorg Vervallen P03296 (Vervallen) aant CZ Compl Vervallen Actie  Het inlezen van de IZZ borderel is feitelijk het inlezen van een bestand met indirecte mutaties met procescode IZZ.  Als deze methodiek nog niet eerder is gebruikt moet functie 100414 IZZ mutaties geautoriseerd worden voor alle gebruikersgroepen die bevoegd zijn een IZZ borderel in te lezen en te verwerken. Dat kun je doen met functie 100003 Systeemfuncties. Het inlezen en verwerken van de IZZ borderel kan worden uitgevoerd met de functies 100254 Import externe ind. mutaties respectievelijk 100252 Verwerken indirecte mutaties   Aanpassing rubrieken in gebruik voor ziektegegevens salarisverwerker Waarom In het verleden zijn een aantal rubrieken die in gebruik waren voor het aanmaken van de ziektegegevens voor de salarisverwerker (functie 164300) ten onrechte gemarkeerd als vervallen. Hoewel deze omissie geen effect heeft op de functionaliteit, is toch besloten om deze aanpassing in de rubriekomschrijving en de vensteromschrijving terug te draaien. Hoe  De omschrijving en vensteromschrijving van de volgende rubrieken is aangepast: Rubriek Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) Vensteromschr. (oud) Vensteromschr. (nieuw) P01770 Verwerkingsperiode ziektegegevens(Vervallen) Verwerkingsperiode ziektegegevens Vervallen  Verwerkingsperiode P01771 Datum aanmaak ziektegegevens salaris verw.(Vervall Datum aanmaak ziektegegevens salaris verw.  Vervallen Dt aanmaak mutaties P01772 Percentage ziek(Vervallen) Percentage ziek  Vervallen Percentage ziek P01773 Ziektedagen(Vervallen) Ziektedagen  Vervallen Ziektedgn (corr dgn) P01774 Ziektedagen t.b.v. Uitvoeringsinstelling(Vervallen Ziektedagen t.b.v. Uitvoeringsinstelling  Vervallen Dgn berekening zkgld P01775 Kalender wachtdagen(Vervallen) Kalender wachtdagen  Vervallen Wachtdagen P01777 Percentage ziek afwijkend(Vervallen) Percentage ziek afwijkend  Vervallen Percentage ziek afw P01778 Ziektedagen afwijkend(Vervallen) Ziektedagen afwijkend  Vervallen Ziektedagen afw P01780 Zwangerschapsverlofdagen(Vervallen) Zwangerschapsverlofdagen  Vervallen Zwangersch.dgn (cor) P01781 Zwangerschapsverlofdagen t.b.v. UWV(Vervallen) Zwangerschapsverlofdagen t.b.v. UWV  Vervallen Uitkdgn WAZO/ZW vrlf P01782 % ziek t.g.v. zwangerschap(Vervallen) Percentage ziek t.g.v. zwangerschap  Vervallen % ziek tgv zwanger P01783 Ziektedagen t.g.v. zwangerschap(Vervallen) Ziektedagen t.g.v. zwangerschap  Vervallen Dgn ziek tgv zwanger P01784 Percentage ziek t.g.v. zwangerschap afwijkend(Verv Percentage ziek t.g.v. zwangerschap afwijkend  Vervallen % zk tgv zwanger afw P01785 Ziektedagen t.g.v. zwangerschap(Vervallen) Ziektedagen ziek t.g.v. zwangerschap afwijkend  Vervallen Dgn zk tgv zwang afw P01788 Datum aanmaak ziektemutaties(Vervallen) Datum aanmaak ziektemutaties  Vervallen Datum aanmaak zms P01789 Datum ingang ziektemutaties(Vervallen) Datum ingang ziektemutaties  Vervallen Datum ingang zms P01790 Percentage ziek(Vervallen) Percentage ziek  Vervallen Percentage ziek P01791 Ziektedagen voor correctie gewerkte dagen(Vervalle Ziektedagen voor correctie gewerkte dagen  Vervallen Ziektedgn (corr dgn) P01792 Ziektedagen voor berekening ziekengeld(Vervallen) Ziektedagen voor berekening ziekengeld  Vervallen Dgn berekening zkgld P01793 Kalender wachtdagen(Vervallen) Kalender wachtdagen  Vervallen Wachtdagen P01795 Percentage ziek afwijkend(Vervallen) Percentage ziek afwijkend  Vervallen Percentage ziek afw P01796 Ziektedagen afwijkend(Vervallen) Ziektedagen afwijkend  Vervallen Ziektedagen afw P01798 Zwangerschapsdagen corr gewerkte dagen(Vervallen) Zwangerschapsdagen corr gewerkte dagen  Vervallen Zwangersch.dgn (cor) P01799 Zwangerschapsdagen(Vervallen) Zwangerschapsdagen  Vervallen Uitkdgn WAZO/ZW vrlf P01800 Percentage ziek tgv zwangerschap(Vervallen) Percentage ziek tgv zwangerschap  Vervallen % ziek tgv zwanger P01801 Ziektedagen tgv zwangerschap(Vervallen) Ziektedagen tgv zwangerschap  Vervallen Dgn ziek tgv zwanger P01802 Percentage ziek tgv zwangerschap afw(Vervallen)  Percentage ziek tgv zwangerschap afw  Vervallen % zk tgv zwanger afw P01803 Ziektedagen zwangerschap afw (3e)(Vervallen)  Ziektedagen zwangerschap afw  Vervallen Dgn zk tgv zwang afw Actie Geen verdere actie vereist.   Gebruik van het '&'-karakter niet langer toegestaan in rolcode  Waarom In functie 170010 Rollen org. eenheid kunnen de diverse rollen worden vastgelegd en onderhouden. Tot op heden werd bij het vastleggen van een nieuwe rolcode ook het karakter '&' toegestaan, maar in de praktijk kan dit tot issues leiden bij de gegevensuitwisseling middels de  API's. Hoe  Vanaf deze upgrade is het niet langer toegestaan om het '&'-karakter te gebruiken bij het opvoeren van een nieuwe rol. In een dergelijk geval zal een melding verschijnen in de statusbalk onderin het Beaufort scherm. Actie Geen verdere actie benodigd: gebruikers die gebruik maken van het '&'-karakter in bestaande roldefinities zijn hierover separaat benaderd.   Extra controle op unieke combinatie BSN en IKV nummer  Waarom Afgelopen jaar is in de keten HR Core Beaufort/Payroll Gemal sprake geweest van loonaangiftes die elkaar hebben overschreven. Dit omdat de combinatie van burgerservicenummer (BSN) en inkomstenverhouding nummer (IKV) nummer niet uniek was. Dit kan gebeuren wanneer voor een reeds bestaande persoon in plaats van een (aanvullend) nieuw dienstverband, een nieuw persoon en dienstverband wordt opgevoerd in hetzelfde (datum-in-dienst) jaar van de reeds bestaande persoon/dienstverband combinatie. Tijdens het opvoeren van de nieuwe persoon wordt in eerste instantie alleen een persoonsnummer en eigen naam bepaald en nog geen BSN nummer. Vervolgens wordt het nieuwe dienstverband aangemaakt en wordt er automatisch een IKV nummer gegenereerd terwijl er nog geen BSN nummer is vastgelegd. Het systeem herkent dan niet dat het om dezelfde persoon gaat (hetzelfde BSN nummer) en genereert een initieel IKV nummer. Het systeem geeft hier overigens wel een melding over:    Als dan later via de persoonsgegevens het BSN nummer (gelijk aan BSN van de reeds bestaande persoon) alsnog wordt vastgelegd bij de nieuwe persoon kan er een dubbele combinatie van BSN en IKV nummer ontstaan. De waarschuwing was eerder al gegeven dat de gebruiker in deze situatie moet controleren of het IKV nummer wel uniek is, maar dit wordt in de praktijk vaak vergeten.   Hoe Om ook met de hiervoor beschreven werkwijze te garanderen dat de combinatie van BSN en IKV altijd uniek is, is er een extra controle inclusief eventuele automatische correctie van het IKV nummer ingebouwd. Deze controle wordt uitgevoerd wanneer het BSN nummer wordt vastgelegd of gewijzigd. HR Core Beaufort controleert dan voor alle dienstverbanden van de betreffende persoon of het IKV nummer uniek is binnen het BSN nummer. Indien een IKV nummer niet uniek is, wordt automatisch een nieuw uniek IKV nummer bepaald voor het dienstverband.  Actie De controle en eventuele correctie wordt alleen uitgevoerd als het BSN nummer wordt vastgelegd of gewijzigd. Eventuele reeds bestaande dubbele IKV nummers binnen een BSN nummer worden niet automatisch hersteld. U moet dus zelf nog actie ondernemen op eventuele reeds bestaande situaties waarbij dubbele IKV nummers kunnen voorkomen. Het gaat hierbij om recente indiensttredingen via bovenstaande werkwijze waarbij een nieuwe persoon is aangemaakt.     Opgeloste meldingen TWK correctie niet verwerkt (change 5391076) Melding  Rubriek P08252 Landcode ISO kan niet met terugwerkende kracht worden gemuteerd en als zodanig worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Oplossing  De inrichting van rubriek P08252 is aangepast. Hiermee wordt een TWK mutatie op deze rubriek nu wel toegestaan. Actie Geen aanvullende actie vereist.   Verwerken indirecte mutaties zonder productiesoort gaat niet altijd goed (change 4268271)  Melding Indirecte mutaties zonder meegeleverde productiesoort worden verwerkt op basis van het dan actieve (afwijkende) sessiegegeven in HR Core Beaufort. Geconstateerd is dat indirecte mutaties van een aantal rubrieken zonder productiesoort niet correct werden verwerkt als het afwijkende sessiegegeven de waarde JWP heeft. Oplossing  Dit issue is door een aanpassing in de programmatuur opgelost. Actie Geen aanvullende actie vereist.   Foutieve berekening eenmalige uitkering HBO (change 5272338) Waarom De berekende werktijdfactor d.m.v. de functie 160091 Berekenen WTF factor peildatum voor het HBO resulteerde in een waarde met een punt i.p.v. een komma. Tijdens het aanleverproces werd deze hierdoor als gevolg van een standaard transformatie vermenigvuldigd met een factor 100. Met als gevolg een veel te hoge WTF. Hoe De Beaufort programmatuur is hierop aangepast, zodat de salarismutatie nu juist wordt aangemaakt. Actie Geen aanvullende actie vereist.   Vervallen codes en rubrieken Codes en/of rubrieken welke zijn vervallen of komen te vervallen worden in Beaufort gekenmerkt met de tekst 'vervallen'. Voor 2024 zijn dit de volgende rubrieken, uitvoercodes en exportcodes: Rubrieken: Rubriekcode/Omschrijving/Prompt P02539    (Vervallen) ABP meetellingswaarde VPL                       Vervallen P90306    (Vervallen) Premie VPL                                                  Vervallen P90501    (Vervallen) Afdrachtpremie VPL                                    Vervallen P90679    (Vervallen) Afdr grondslag VPL                                     Vervallen P90758    (Vervallen) Cumulatieve uitkering IP                             Vervallen P90761    (Vervallen) Cum.tarief/prestatie                                    Vervallen P90764    (Vervallen) Cum. compensatie ZW                                Vervallen P90772    (Vervallen) Cum. UWV uitkering                                   Vervallen P90780    (Vervallen) Cum premie ZVW                                        Vervallen P90781    (Vervallen) Cumulatieve premie Zw herverzekering     Vervallen P90783    (Vervallen) Cum.pens.sparen                                         Vervallen P90784    (Vervallen) Cum.wg.pens.spa                                         Vervallen P90785    (Vervallen) Cum. kost inw/bew                                      Vervallen P90787    (Vervallen) Cum. premie VUT                                         Vervallen P90798    (Vervallen) Cum. coord.loon SV                                     Vervallen P90805    (Vervallen) Cum. ziektedagen                                        Vervallen P90810    (Vervallen) Cum. salarisdagen                                        Vervallen P90811    (Vervallen) Cum. recht eindejaarsuitkering 1                 Vervallen P90812    (Vervallen) Kostendrager loonverdeling 2                      Vervallen P90829    (Vervallen) Cum. bijdragegrondslag                               Vervallen P90883    (Vervallen) Cum. afdrachtgr.OP/NP                                Vervallen P90887    (Vervallen) Cum afdracht VPL                                         Vervallen P91940    (Vervallen) Afrd. vrgjr VPL                                              Vervallen   Uitvoercodes: Uitvoercode/Omschrijving 1306    Vervallen 1501    Vervallen 1679    Vervallen 1940    Vervallen 2758    Vervallen 2761    Vervallen 2764    Vervallen 2772    Vervallen 2780    Vervallen 2781    Vervallen 2782    Vervallen 2783    Vervallen 2784    Vervallen 2785    Vervallen 2787    Vervallen 2798    Vervallen 2805    Vervallen 2810    Vervallen 2811    Vervallen 2812    Vervallen 2829    Vervallen 2883    Vervallen 2887    Vervallen   Exportcodes: Exportcode Omschrijving Vervaldatum 02539 Vervallen 01-01-2023  
Volledig artikel weergeven
22-12-2023 14:39 (Bijgewerkt op 04-01-2024)
 • 18 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 3930 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 2 december 2023.   Mededelingen  Voorbereidingen m.b.t. aansluiting actieve signalering op Mijn Youforce Actieve signalering kent de mogelijkheid tot het verzenden van signalen aan de huidige Youforce Portal. Voor Online gebruikers zullen deze in de nabije toekomst ook aan Mijn Youforce kunnen worden aangeboden. Wat betreft Beaufort zal dit functioneel vrijwel geen impact hebben: het betreffen met name technische  aanpassingen. De voordelen liggen vooral op de integratie met en weergave in Mijn Youforce. In dit kader adviseren we om dynamische signaalteksten te gebruiken in plaats van algemene signaalteksten.  Voorbeelden van algemene signaalteksten zijn 'Medewerker is jarig' of 'Het contract van de medewerker verloopt'. Dynamische signalen maken de notificatie veel concreter en kan eenvoudig worden aangepast in de signaaldefinitie (systeemfunctie 417610). Dit doe je door in de signaal tekst dynamische componenten in de vorm van rubriekcodes toe te passen. Beaufort zal tijdens het genereren van de actie de bij de rubriekcode behorende waarde ophalen en in de signaal tekst opnemen. De rubriekcode moet tussen vierkante haken staan. Voorbeeld: 'Medewerker [P00301] is op [P00321] jarig: bloemetje sturen!' zal op actieniveau (e-mail, to-do-lijst) leiden tot 'Medewerker Aartsen is op 12 mei jarig: bloemetje sturen!'. Het moment van daadwerkelijke aansluiting van actieve signalering op Mijn Youforce zal later worden gecommuniceerd. Tot die tijd blijft binnen Beaufort alles bij het oude, maar het aanpassen naar dynamische signaalteksten kan wel al worden doorgevoerd. Als je meer informatie over Mijn Youforce wilt, klik hier. Nieuwe PI rubrieken Deze release bevat net als vorige maand onder de motorkap een aantal nieuwe PI rubrieken. Deze rubrieken zullen in de verbeterde best practice 'Zorg' worden gebruikt. Hier zal vanzelfsprekend nog nader over gecommuniceerd worden. Het betreft de PI rubrieken PI0378 t/m PI0392.     Wet- en regelgeving Werkgebonden personenmobiliteit (CO2 registratie) Waarom  Zoals aangegeven in het bericht van 18 juli 2023  zullen we werkgebonden personenmobiliteit ondersteunen in Youforce voor zakelijke dienstreizen en woon-werkverkeer. Registratie voor werkgebonden personenmobiliteit is verplicht voor werkgevers met meer dan 100 medewerkers. Meer informatie over of het voor jouw organisatie verplicht is, kun je terugvinden in de handreiking van de overheid. Je kan vanaf 1  januari 2024 de registratie van werkgebonden personenmobiliteit in Youforce vastleggen. De wettelijke verplichting hiertoe is uitgesteld naar 1 juli 2024, zie dit artikel. Voor 1 juli 2025 moet de werkgebonden personen mobiliteit worden aangegeven in het het portaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Wij zorgen ervoor dat in Youforce een rapportage beschikbaar komt die je kan gebruiken voor de opgave in het RVO portaal. Hoe  In dit artikel leggen we uit hoe de werkgebonden personenmobiliteit ingericht en toegepast wordt.  In dit kader levert HR Core Beaufort een aantal nieuwe PI-rubrieken uit welke eerder ook al als download op de Community beschikbaar zijn gesteld. Actie  Om de nieuwe PI-rubrieken ook binnen Self Service beschikbaar te krijgen dien je systeemfunctie 175510 (Incidentele export TM en HSS) uit te voeren met minimaal de optie 'Rubriekentabel en referentiewaarden' aangevinkt.     CAO wijzigingen CAO Ambulancezorg: salaristabel Waarom Vanaf 5 december is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-12-2023. Het betreft salarisregeling 04. Hoe De genoemde salarisregeling (04) voor de Ambulancezorg is per 1 december 2023 aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen. Actie Vanaf 5 december is de salarisregeling beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Gehandicaptenzorg: salaristabel Waarom Vanaf 5 december is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 2023-12. Het betreft hier alleen verhoging van de bedragen en geen schaalwijzigingen. Het betreft salarisregeling 38. Hoe De genoemde salarisregeling (38) voor de Gehandicaptenzorg is per december 2023 aangepast voor wat betreft de salarisbedragen. Actie Vanaf 5 december is de salaristabel beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Ziekenhuizen: salaristabel Waarom Vanaf 5 december is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 2023-12. Het betreft salarisregeling 35. Hoe De genoemde salarisregeling (35) voor de Ziekenhuizen is per december 2023 aangepast voor wat betreft de salarisbedragen. Actie Vanaf 5 december is de salaristabel beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Waterschappen: CAO minimumloon Waarom In Gemal is in de december release met terugwerkende kracht het CAO minimumloon per uur per juli 2023 aangepast. Hoe  Door de werkgevergegevens te downloaden komt dit CAO minimumloon per uur ook beschikbaar in HR Core Beaufort. Actie Download de werkgevergegevens in Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort Salarisadministratie → Werkgever → 430005 Importeren Gemal Direct.  Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie → Salarisregelingen → 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Waterschappen: Nieuwe PI-rubriek  Waarom In de september release (2023-09/upgrade 38) en oktober release (2023-10/upgrade 39) hebben we PI-rubrieken uitgeleverd t.b.v. het persoonlijk budget. Aansluitend is nog een verzoek binnen gekomen voor een aanvullende rubriek inzake 'Aantal maanden proeftijd'. Deze wordt in deze release uitgeleverd.  Hoe In HR Core Beaufort is de volgende rubriek toegevoegd: Rubriekcode Omschrijving PI0367 Aantal maanden proeftijd Actie  Om te zijner tijd in HR Self Service gebruik te kunnen maken van deze rubriek moet de rubriek op dat moment worden toegevoegd aan de aanvullende rubrieken set voor Self Service.     Nieuw  Vrije organisatorische eenheid gegevens  Waarom Organisatorische eenheden spelen een grote rol binnen HR Core Beaufort en andere onderdelen van het Visma | Raet portfolio. Met functie 170000 (Organisatiestructuur) kunnen de relevante OE gerelateerde gegevens worden onderhouden. In de dagelijkse praktijk blijkt er echter behoefte te zijn aan het kunnen vastleggen van extra klant specifieke gegevens die niet in het standaard scherm beschikbaar zijn. In dit kader is de wens geuit om -net zoals dat al mogelijk is voor functies- naast de standaard set gegevens ook eigen rubrieken vast te kunnen leggen bij organisatorische eenheden. Hoe  Het is nu mogelijk om via functie 100003 (Systeemfuncties) een of meerdere eigen schermen te definiëren  van type 'A' (eigen venster actueel) en gegevenssoort 'OE' (organisatorische eenheid). Op dit eigen scherm kun je eigen rubrieken van gegevenssoort 'OE' plaatsen. Het aanmaken en autoriseren geschiedt op standaard wijze (meer info in de help tekst). De nieuwe functie hoeft niet geplaatst te worden: HR Core Beaufort zal deze automatisch opnemen in functie 170000 (Organisatiestructuur).        In geval van dergelijke eigen schermen zal in functie 170000 (Organisatiestructuur) een knop 'Vrije gegevens' zichtbaar zijn. Na selectie van een organisatorische eenheid en het klikken op deze knop zal afhankelijk van het aantal eigen 'OE' schermen eerst een selectiemogelijkheid beschikbaar komen waarmee je het gewenste scherm kiest. Na die keuze verschijnt het geselecteerde scherm waarin de eigen rubrieken kunnen worden ingezien/onderhouden. Als er sprake is van slechts één eigen 'OE' scherm, zal dit automatisch verschijnen zonder selectieoptie.         Actie Als je van deze nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken dien je hiervoor afhankelijk van het aantal extra eigen gegevens je wilt toevoegen een of meerdere eigen schermen te definiëren. En uiteraard eigen rubrieken vastleggen om deze aan de eigen schermen toe te kunnen voegen.     Gewijzigd en verbeterd  Update van EDI bericht UWV Ziektewet uitkering Waarom  Vanuit HR Core Beaufort kunnen EDI berichten aangemaakt worden voor het UWV. Eén van die berichten is het bericht 'UWV ziektewet uitkering' gebaseerd op de berichtspecificatie UWV-ZW-ZM, versie 0304. Deze versie expireert op 31 december 2023, wat de reden is om vanuit HR Core Beaufort aan te sluiten op de meest recente berichtspecificatie van het UWV (versie 0406 rev 8). Hoe  De kop van ALLE berichten die aangemaakt worden voor het UWV is geactualiseerd. De actualisatie betreft gegevens die betrekking hebben op Visma Raet. De xsd verwijziging is aangepast van UwvZwZiekteMelding-v0304-b01.xsd naar UwvZwZiekteMelding-v0406-b01.xsd. De inhoudelijke wijzigingen in de meest recente versie zijn, naast enkele aanpassingen in de referentiewaardes van een aantal gegevens die gebruikt worden bij het opstellen van het bericht:   Rubriek Waarde Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) P02255 - Fase-indeling F&Z 2 Fase 2 met uitzendbeding Vervallen P02255 - Fase-indeling F&Z 38 A zndr uitznd+loonuitslt Vervallen P02255 - Fase-indeling F&Z 42 Fase 2 zndr uitzendbeding Vervallen P02220 - Code reden aangifte AO 99 Overig Vervallen   Daarnaast zijn de volgende xsd's toegevoegd aan de xsd directory van HR Core Beaufort: UwvZwZiekteMelding-v0406-b01.xsd UWVML-Basetypes-v0441.xsd Actie Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.   Gemal salarisregelingen en inpastabellen Waarom  Met het uitfaseren van de IBU is er ook nagedacht over een nieuwe manier van het beschikbaar maken van de benodigde salarisregelingen en/of inpastabellen (salaristabellen) die gebruikt worden in HR Core Beaufort.  Hoe  Payroll Gemal heeft de beschikking over de salarisregelingen die binnen een klantomgeving worden gebruikt. Op basis van deze informatie levert Payroll Gemal elke maand automatisch de gebruikte salarisregelingen en inpastabellen op via de File-API. Alleen indien Gemal heeft aangekondigd dat er een wijziging in de regeling en/of inpastabel heeft plaatsgevonden en deze wil je ook beschikbaar hebben in HR Core Beaufort dan moet de functie 'Importeren inpastabellen' of 'Import geg.salarisregeling' worden uitgevoerd. Je hebt dus altijd de beschikking over de nieuwste versie van de salaristabellen op de J-drive (online klanten) of in Bestandsuitwisseling (on-prem klanten). De naamgeving van de bestanden is als volgt opgebouwd: Gemal_Salaristabellen_<klantnummer>_<salaristabelnummer>_20.dat (Salarisregeling) Gemal_Salaristabellen_<klantnummer>_<salaristabelnummer>_22.dat (Salaristabel)   HR Core Online De bestanden worden geautomatiseerd overgebracht naar de J-drive in de nieuwe gecreëerde directory 'Payroll-tables' De stuurgegevens SALPATH (Pad naar importbestanden) en SALFILE (Naam importbestanden) worden gewijzigd naar vaste stuurgegevens en de waarden aangepast naar de nieuwe naamgeving en locatie om uniforme werkwijze voor HR Core online klanten te bewerkstelligen: SALPATH - waarde wordt J:\RAET\Payroll-tables SALFILE   - waarde wordt Gemal_Sal*.dat   HR Core on-prem  De salarisregelingen en inpastabellen zijn beschikbaar via de nieuwe Bestandsuitwisseling. Je kunt hiervoor de gewenste gebruiker autoriseren om de bestanden te downloaden naar de lokale omgeving. Menu pad > functie: Applicatiebeheer > Importeren gegevens > Importeren inpastabellen en Import geg.salarisregeling Deze functies zijn niet gewijzigd, ze reageren op de inhoud van de stuurgegevens en de functies kunnen nu voor online klanten zonder tussenkomst van het handmatig downloaden en uploaden van de salarisregeling en/of inpastabellen worden uitgevoerd. On-prem klanten moeten via Bestandsuitwisseling nog wel de bestanden ophalen. Voor de goede orde: deze wijziging heeft alleen betrekking op het ophalen/klaarzetten van de bestanden. In die gevallen dat er relevante wijzigingen zijn in de salarisregeling/inpastabellen) dien je deze nog steeds op de huidige (handmatige) wijze te importeren. Actie  HR Core Online -  Je hoeft geen verdere actie te ondernemen. HR Core on-prem - Indien je gebruik gaat maken van de nieuwe bestanden via bestandsuitwisseling zul je de waarde van het stuurgegeven SALFILE moeten aanpassen naar Gemal_Sal*.dat.   Waarnemingstoelage (Rubriek P11185) toepasbaar voor directe doorbelasting Waarom  De rubriek P11185 (Waarnemingstoelage) was niet beschikbaar voor de directe doorbelasting. Hoe De rubriek P11185 (Waarnemingstoelage) is vanaf nu beschikbaar voor de directe doorbelasting. Actie Bij het vastleggen van de waarde 999999,99 bij de directe doorbelasting rubriek P02796 (Waarde directe doorbelasting) wordt het hele resultaat doorbelast naar de opgegeven kostenplaats/kostensoort/kostendrager. Zie ook de releasenotes van Payroll Gemal release 12-2023.     Opgeloste meldingen Mutaties met een ingangsdatum in de toekomst niet verwerkt (change 4901692) Melding Vanuit de externe systemen kunnen mutaties worden aangeleverd met een ingangsdatum in de toekomst (voorbij de huidige dag) en deze mutaties zijn bedoeld voor de huidige salarisproductieperiode.  Deze toekomst mutaties werden niet verwerkt d.m.v. het automatisch verwerken van indirect mutaties. Oplossing  Een fout in de programmatuur zorgde ervoor dat deze mutaties niet verwerkt werden en deze fout is hersteld. Actie Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.   EDI Codes registratie arbeidsgehandicapt  (change 2851332) Melding De codes voor het gegeven 'Reden instroom' gebruikt bij de registratie van arbeidsgehandicapten zijn niet meer up-to-date. Oplossing De waardes voor de code reden instroom zoals tot nu toe werden gehanteerd bij het registreren van een arbeidshandicap verwezen naar 1 van de onderdelen van art 29B dan wel art 90 van de Ziektewet. De waarde werd 1 op 1 overgezet naar de rubriek P02221 Code reden toepassing art 29B ZW. Deze rubriek werd op zijn beurt gebruikt in  de samenstelling van EDI berichten voor het UWV. Inmiddels is dit gebruik van de code reden instroom komen te vervallen. Om die reden is gekozen om het gegeven Code reden instroom een andere betekenis te geven, door in deze rubriek de situaties vast te leggen die geleid hebben tot een no-risk polis bij het arbeidsgehandicapt geval. De nieuwe waardes 01A tot en met 10A verwijzen naar een situatie en de bijbehorende voorwaarden voor de no-risk polis. Deze bijbehorende voorwaarden zijn vastgelegd  in de aangepaste help tekst van deze functie. Actie  De codes die voorheen konden worden gebruikt zijn nog steeds beschikbaar (met de toevoeging (oud) in de omschrijving) en verwijzen  nog steeds naar art 29B en art 90 van de ZW. Als je besluit om de verwijzingen naar art 29B en art 90 te vervangen door een verwijzing naar de situatie van de no-risk polis, dan kan dit op een moment naar eigen inzicht uitgevoerd worden. Uitbreiding verslag Importeren tijdregistratie (change 5282666) Melding Op het verslag 'Importeren tijdregistratie' wordt aan het eind een 3-tal totalen vermeld. Het aantal vermeld bij 'Aantal niet in TR-Activiteit opgenomen regels' was niet duidelijk voor welke regels dit nu werkelijk betrof en leidde tot gebruikersvragen. Oplossing Er is een extra optie 'Uitgebreid verslag' toegevoegd aan het scherm 'Import tijdregistratie'. Als het aankruisvakje van Uitgebreid verslag is aangevinkt wordt op het verslag ook een uitgesplitst overzicht van het aantal niet in TR-Activiteiten opgenomen regels getoond. In de schermvoorbeelden hieronder wordt de nieuwe optie weergegeven en in het geel de aanvullingen op het verslag. Ook als de checkbox niet is aangevinkt wordt er al meer informatie mbt de niet in TR opgenomen regels weergegeven. Als de checkbox wél is aangevinkt wordt per regel een uitgebreide omschrijving getoond waarom de regel niet in TR is opgenomen.           Actie  Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.     Aanmaken backup bestanden 'Incidentele export TM en HSS'  (change 5381102) Melding Sinds de overgang van de IBU naar de FileAPI als transportmiddel van de exportbestanden worden de backup bestanden van de 'Incidentele export TM en HSS' (systeemfunctie 175510) niet meer in alle gevallen correct aangemaakt. Deze backup bestanden zijn echter nodig in het kader van het vullen van de sandbox-omgevingen. Oplossing Het backup proces van deze exportfunctie is aangepast zodat de backup bestanden worden weggeschreven in de BACKUP folder voordat de bestanden in de ZEND folder worden geplaatst (en opgepakt door de FileAPI). Actie  Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.  
Volledig artikel weergeven
27-11-2023 10:06 (Bijgewerkt op 28-11-2023)
 • 7 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 2190 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 4 mei 2024.   Mededelingen Vervallen optie 'Handleiding salarisverwerker' Via de Beaufort menu optie 'Help' was de optie Handleiding Salarisverwerker beschikbaar. Deze optie is al geruime tijd niet meer actief en is om die reden verwijderd uit het menu. Actie  Wil je de handleiding van de salarisverwerker inzien dan kan je dit in de Youforce omgeving via deze link.     Wet- en regelgeving Wettelijk Minimum Vakantietoeslag presenteren op loonstrook Waarom Voor de nieuw op de loonstrook gepresenteerde minimum vakantietoeslag worden twee nieuwe importrubrieken in Beaufort geïntroduceerd zijnde P91800 en P99875: P91800 Wettelijk Minimum Vak. Toeslag toont de waarde van het minimum VT. De cumulatie van het wettelijk minimum VT wordt getoond op P99875 Opbouw Wettelijk Minimum Vak. Toeslag. Om de waarde van de importrubriek  P91800 Wettelijk Minimum Vak. Toeslag te overschrijven wordt een nieuwe rubriek P11800 Schriftelijke afspraak Vak. Toeslag (Gemal invoercode 01800) geïntroduceerd. Deze rubriek kun je gebruiken bij de situatie dat er met een werknemer met meer dan 3 keer het minimumloon een schriftelijke afspraak is om geen of minder vakantietoeslag uit te betalen. Voor meer informatie zie de Gemal release notes. Hoe Er zijn twee nieuwe importrubrieken geïntroduceerd en gekoppeld aan de betreffende Gemal uitvoercodes. Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01800 Wettelijk Min VT P91800 Wettelijk Minimum Vak. Toeslag 02875 Opb Wet Min VT P99875 Opbouw Wettelijk Minimum Vak. Toeslag   Tevens is er een nieuwe rubriek geïntroduceerd en gekoppeld aan de Gemal invoercode. Invoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01800 Schr afspr VT P11800 Schriftelijke afspraak Vak. Toeslag Actie Geen specifieke actie vereist.     CAO wijzigingen  CAO UMC: Salarisregeling Waarom Vanaf 30 april is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-5-2024. Het betreft salarisregeling 33. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie De salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO UMC: Balansverlof Waarom  In de nieuwe cao wordt Balansverlof geïntroduceerd.   Hoe Om Balansverlof te registreren in HR Core Beaufort kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort worden opgenomen.  Actie  Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 óók de nieuwe verlofsoort zal worden getoond in voorgaande jaren.  De verlofsoort kan worden ingericht in Flex Benefits om als doel te dienen voor het omzetten van de eindejaarsuitkering en vakantiegeld in verlofuren. Bestaande verlofuren (opgebouwd voor 1 januari 2024) en bovenwettelijke uren kunnen omgezet worden naar Balans verlof door gebruik te maken van de functie 163022 Collectief mut. Verlofrecht. Deze functie kunt u immers ook voor één dienstverband gebruiken. Voor meeruren en overwerkuren kun je een verlofrechtmutatie maken voor de nieuwe verlofsoort Balansverlof. CAO UMC: Vakantieverlof Waarom  In de nieuwe cao is voor vakantieverlof sprake van wettelijk en bovenwettelijke verlof.   Hoe Indien er in de verlofadministratie nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen wettelijk en bovenwettelijke verlof dan dient er een nieuwe verlofsoort (bovenwettelijk) te worden opgenomen in de verlofregeling.  Actie  Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 óók de nieuwe verlofsoort zal worden getoond en berekend in voorgaande jaren.  CAO UMC: Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten Waarom De vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten vond voorheen plaats op de rubrieken P00037, P00038, P00039 en P00040 (gekoppeld aan de Gemal codes 01037-01040).  In de nieuwe cao is een bedrag per uur beschreven. Dit bedrag wordt ingericht als bedrag per eenheid.  Hoe In HR Core Beaufort is hiervoor een set nieuwe rubrieken opgenomen:   Rubriek Omschrijving Export code  In Payroll Gemal ingericht bedrag P56865 Uren bereikbaarheidsdienst UMC ma-vr  00865 €5,- P56866 Uren bereikbaarheidsdienst UMC za-zo  00866 €10,- P56867 Uren consignatiedienst UMC ma-vr  00867 €5,- P56868 Uren consignatiedienst UMC za-zo  00868 €10,- P56869 Uren aanwezigheidsdienst UMC ma-vr 00869 €6,25 P56870 Uren aanwezigheidsdienst UMC za-zo  00870 €12,50 Actie In Payroll Gemal zal een conversie plaatsvinden waarbij de ingevoerde waarden van invoercodes 01037 - 01040 worden omgezet naar de corresponderende invoercode bij bedrag per eenheid:   Invoercode oud Invoercode nieuw 01037 00865 01038 00869 01039 00866 01040 00870 Consignatiediensten waren er in de oude cao nog niet, dus die diensten hoeven niet te worden geconverteerd. Er zal, naast de conversie in Gemal, ook een automatische herrekening worden aangestuurd. Deze herrekening is zichtbaar met reden 05-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Let op! Het is van belang dat ook in HR Core Beaufort deze conversie wordt doorgevoerd in verband met mogelijk terugwerkende kracht mutaties in komende salarisperioden. Hierbij moeten de ingevoerde waarden vanaf salarisperiode 2024-02 worden omgezet naar de nieuwe rubrieken volgens de volgende tabel:   Rubriek oud Rubriek nieuw P00037 P56865 P00038 P56869 P00039 P56866 P00040 P56870 Aangezien rubrieken P00037 t/m P00040 als tellende mutaties zijn ingericht kan géén gebruik worden gemaakt van functie 700120 Collectieve mutaties (de rubrieken kunnen dan niet als bron dienen voor het overzetten van waarden) en dient de conversie handmatig plaats te vinden.      Gewijzigd en verbeterd  Studenten en scholierenregeling Waarom De studenten-en scholierenregeling wordt aangestuurd met rubriek P12889 student/scholier. Er is geconstateerd dat bij medewerkers met meerdere dienstverbanden de loonheffing mogelijk niet juist berekend wordt in perioden waarin rubriek P12889 Student/scholier bij de gekoppelde dienstverbanden een verschillende waarde heeft of als het studenten/scholieren dienstverband opgevolgd wordt door een regulier dienstverband. Hoe Om dit op te lossen is ervoor gekozen rubriek P12889 Student/scholier te kenmerken als 'gekoppelde rubriek' voor gekoppelde dienstverbanden. Dit heeft als consequentie dat gekoppelde dienstverbanden in een berekeningsperiode altijd dezelfde waarde moeten hebben bij deze rubriek.  De gekoppelde rubriek P12889 wordt vanaf nu meegenomen in de functies 700170 Koppelen dienstverbanden en 700180 Controleren gekoppelde DV. Door de gegevens van de gekoppelde dienstverbanden te synchroniseren wordt gegarandeerd dat ook de waarden van rubriek P12889 Student/scholier gelijk zijn.  Op het “details” venster (via de knop details in functie 700170 Koppelen dienstverbanden) is onderaan de rubriek P12889 Student/scholier toegevoegd. Ook zijn er drie reeds eerder vervallen rubrieken verwijderd van dit “details” venster, te weten:    Rubriek Omschrijving P00345 (Vervallen) Speciale werknemers P02270 Anoniem LH (Vervallen) P02271 Anoniem ZVW/WN (Vervallen) Actie In Payroll Gemal zal, om eventuele foutieve situaties te kunnen herkennen een automatische herrekening gemaakt worden voor alle MDV-situaties waarin ten minste 1 registratienummer rubriek P12889 / invoercode 02889 student/scholier de waarde 1 heeft. Deze herrekening is herkenbaar in MSG met reden 05-03. Het advies is om de dienstverbanden die door deze herrekening zijn geraakt goed te controleren en indien nodig de rubriek P12889 student/scholier alsnog met de juiste waarde te muteren in HR Core Beaufort.   Vijftien sets van correctiecodes grondslagen verwijderd Waarom We hebben vastgesteld dat een 15-tal sets van rubrieken en importrubrieken (Payroll Gemal in- en uitvoercodes) voor de correctie van grondslagen in hun geheel niet worden gebruikt. Daarom komen deze codes te vervallen.  Met deze codes kon je per werknemer de doorwerking naar grondslagen corrigeren of blokkeren. De rubrieken waren onderdeel van verlof- en kortingsregelingen in Payroll Gemal. Hoe De volgende rubrieken zijn vervallen:   Rubriek Omschrijving Prompt P08155 (Vervallen) Correctie korting BOSV Vervallen P08056 (Vervallen) Corr grondsl korting ouderschapsverlof Vervallen P08057 (Vervallen) Correctie grondslag korting PAS Vervallen P08058 (Vervallen) Correctie korting onbetaald verlof Vervallen P08059 (Vervallen) Corr grondsl korting langdurig ziek Vervallen P08074 (Vervallen) Corr grondsl korting zorgverlof kort Vervallen P08075 (Vervallen) Corr grondsl korting zorgverlof lang Vervallen P08076 (Vervallen) Corr grondsl korting calam.verlof Vervallen P08077 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 9 Vervallen P08078 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 10 Vervallen P12218 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 11 Vervallen P02381 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 12 Vervallen P02384 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 13 Vervallen P02387 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 14 Vervallen P02394 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 15 Vervallen   De volgende (import)rubrieken zijn vervallen:   Rubriek Omschrijving Prompt P93055 (Vervallen) Correctie korting BOSV Vervallen P92056 (Vervallen) Corr grondsl korting ouderschapsverlof Vervallen P92057 (Vervallen) Correctie grondslag korting PAS Vervallen P92058 (Vervallen) Corr grondsl korting onbetaald verlof Vervallen P92059 (Vervallen) Corr grondsl korting langdurig ziek Vervallen P92074 (Vervallen) Corr grondsl korting zorgverlof kort Vervallen P92075 (Vervallen) Corr grondsl korting zorgverlof lang Vervallen P92076 (Vervallen) Corr grondsl korting calam.verlof Vervallen P92077 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 9 Vervallen P92078 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 10 Vervallen P92218 (Vervallen) Corr krt reg 11 Vervallen P92381 (Vervallen) Corr krt reg 12 Vervallen P92384 (Vervallen) Corr krt reg 13 Vervallen P92387 (Vervallen) Corr krt reg 14 Vervallen P92394 (Vervallen) Corr krt reg 15 Vervallen Actie Er is geen verdere actie nodig.     Opgeloste meldingen Verjaren verlof saldo niet goed weergegeven (change 4593936) Melding Na het uitvoeren van de functie 163010 Eindejaarsverwerking verlof werd in specifieke gevallen het verjaarde verlof niet goed weergegeven. In plaats van het te verjaren saldo werd er nul uren gepresenteerd.  Oplossing Zoals aangegeven ontstond deze fout enkel in een hele specifieke situatie: De verjaartermijn van de verlofsoort is een equivalent van hele jaren én was gelijk aan of groter dan 24 maanden, dus in geval van verjaartermijn  = 24 of 36 of 48 of 60 etc.  De verjaring had betrekking op de eerste keer dat er saldo werd verjaard sinds de indiensttreding van de medewerker. Voorbeelden hiervan: In dienst in 2020 in combinatie met verjaartermijn = 60: in 2024 wordt het te verjaren saldo berekend voor verlofjaar 2025. In dienst in 2022 in combinatie met verjaartermijn = 24: in 2024 wordt het te verjaren saldo berekend voor verlofjaar 2025. In dit soort situaties werd een onjuist te verjaren saldo van nul uren gepresenteerd. Hierop is functie 163010 Eindejaarsverwerking verlof gecorrigeerd en toont nu ook in de beschreven specifieke situatie het correcte saldo te verjaren verlofrechten.  Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk. Bij een volgende berekening van te verjaren verlofrechten zal het juiste saldo worden getoond.   Bij wijzigen arbeidsrelatie worden niet alle salarismutaties aangemaakt (change 5957094) Melding Bij het wijzigen van een arbeidsrelatie zónder koppeling naar de salarisverwerker naar een arbeidsrelatie mét koppeling naar de salarisverwerker werden soms niet alle salarismutaties aangemaakt.  Oplossing  De oorzaak hiervan bleek te liggen in het feit dat op het het moment dat de arbeidsrelatie werd gewijzigd er ook een exportproces 'Aanmaken export TM' draaide waarbij een databasetabel werd gelocked. Deze lock veroorzaakte dat niet alle mutaties konden worden weggeschreven in deze tabel. Met ingang van deze release is het lockingmechanisme in de genoemde exportfunctie aangepast waardoor dit issue zich niet meer zou moeten voordoen. Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk.   Foutmelding bij TMT mutatie op P03109 via popup 'Onderhoud toekomstige mutaties' (change 5840278) Melding  Bij het onderhoud van toekomstige mutaties op rubriek P03109 (contracturen per week) middels rechtermuisknop, optie Rubriek → Toekomst, verscheen een 'Indirection failure' melding in de statusbalk. Hoewel dit verder geen gevolgen had qua werking, dient deze melding uiteraard niet te verschijnen. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast waardoor de statusbalk melding niet meer verschijnt. Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk.   Aantal uur verjaring verlof wordt niet juist getoond (change 5210897) Melding  Op het scherm Verlofrechten werknemer veld  "Vrj. recht." en Muteren verlof werknemer veld "Vrj. datum/Vrj. recht." worden uren boven het aantal van 999 niet juist weergegeven. B.v.  8.208,00 wordt afgekapt naar 8,21. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast en het juiste aantal wordt nu correct weergegeven. Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk  
Volledig artikel weergeven
29-04-2024 10:20
 • 5 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1123 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 2 september 2023.   Mededelingen  Gegevensuitwisseling HR Self Service en HR Core Beaufort Online via de data API Sinds enige tijd kennen we voor Online klanten naast de gegevensuitwisseling via bestanden ook een eigentijdse variant op basis van de data API. Een groot aantal Online klanten is inmiddels al over op deze manier van gegevensuitwisseling van HRSS naar Beaufort.  Medio oktober gaan we ook de overige Online klanten overzetten naar de data API. Voor meer context, de voordelen en een aantal klantervaringen zie dit bericht op de Youforce HR Core Beaufort community, Actie In oktober zet Visma | Raet de bestanden om naar de API, daar hoeft jouw organisatie niets voor te doen. De processen voor im- en export blijven hetzelfde. Wil je controleren of een  mutatie verzonden en verwerkt is, dan geldt wel een andere werkwijze. In dit artikel in onze kennisbank lees je hier meer over. Wil je al voor oktober overstappen naar de API dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met je Customer Success Manager. Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau Voor meer informatie klik hier.  Herinnering: Aanmaken export HRSS verdelen over meerdere bestanden Voor meer informatie klik hier.      CAO Ziekenhuizen Nieuwe rubrieken tbv de aantallen bereikbaarheids- en/of aanwezigheidsdiensten Waarom Met ingang van 1 juli 2023 wordt de vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten binnen de cao Ziekenhuizen toegekend per dienst. Hierover hebben we in de vorige release notes uitgebreid gecommuniceerd. Onderdeel van de oplossing zijn een zestal nieuwe rubrieken waarmee de aantallen bereikbaarheids- en/of aanwezigheidsdiensten kunnen worden doorgegeven aan Payroll Gemal. Deze rubrieken hebben we in het kader van het tijdig beschikbaar kunnen stellen als download op de community geplaatst.  In deze release worden de betreffende rubrieken alsnog ook op reguliere wijze uitgeleverd.   Hoe In HR Core Beaufort zijn de volgende rubrieken toegevoegd, welke ook toegepast kunnen worden binnen directe doorbelastingen:   Rubriekcode Omschrijving Exportcode P36865 Aantal bereikbaarheidsdiensten Zkh feestdag 00865 P36866  Aantal bereikbaarheidsdiensten Zkh za-zo 00866 P36867  Aantal bereikbaarheidsdiensten Zkh overige dagen  00867 P36868 Aantal aanwezigheidsdiensten Zkh feestdag  00868 P36869 Aantal aanwezigheidsdiensten Zkh za-zo 00869 P36870  Aantal aanwezigheidsdiensten Zkh overige dagen 00870 Actie Mocht je deze rubrieken al via de download hebben geïmporteerd, is dat geen enkel probleem. Alleen in die gevallen waarin je de omschrijving van de rubriek(en) hebt aangepast zullen die na de installatie van deze release weer de standaard waarden hebben.   CAO Waterschappen PI-rubrieken voor de Waterschappen Waarom In de CAO Waterschappen is voorzien in een persoonlijk budget voor medewerkers. De hoogte van het persoonlijk budget is afhankelijk van de leeftijd van de medewerkers en wordt iedere 5 jaar toegekend. Er wordt op dit moment gewerkt aan een integrale oplossing voor het administreren van dit persoonlijk budget in het Youforce portfolio. Zodra deze oplossing in de keten beschikbaar is zal dit uiteraard nader worden gecommuniceerd. In het kader van de beoogde oplossing zijn een aantal nieuwe PI-rubrieken benodigd die zullen worden toegepast in de vorm van een HRSS best practice. Ook in de volgende release zullen nog een aantal aanvullende rubrieken worden uitgeleverd. Hoe In HR Core Beaufort zijn de volgende rubrieken toegevoegd:   Rubriekcode Omschrijving PI0295 Begindatum PBB PI0296 Einddatum PBB PI0297 AS Uren Weekdag 1 PI0298 AS Uren Weekdag 2 PI0299 AS Uren Weekdag 3 PI0300 AS Uren Weekdag 4 PI0301 AS Uren Weekdag 5 PI0302 AS Uren Weekdag 6 PI0303 AS Uren Weekdag 7 PI0304 AS Uren Weekdag 8 PI0305 AS Uren Weekdag 9 PI0306 AS Uren Weekdag 10 PI0307 AS Uren Weekdag 11 PI0308 AS Uren Weekdag 12 PI0309 AS Uren Weekdag 13 PI0310 AS Uren Weekdag 14 PI0311 Domein Account PI0312 Standplaats PI0313 Datum in dienst waterschap PI0314 Datum jubileum 12,5 jaar PI0315 Datum jubileum 25 jaar PI0316 Datum jubileum 40 jaar PI0317 Datum jubileum 50 jaar PI0318 Naam vorige WG6 PI0319 Datum in dienst WG6 PI0320 Datum uit dienst WG6 PI0321 Dienstjaren tellen mee ABP WG6 PI0322 Dienstjaren tellen mee WS WG1 PI0323 Dienstjaren tellen mee WS WG2 PI0324 Dienstjaren tellen mee WS WG3 PI0325 Dienstjaren tellen mee WS WG4 PI0326 Dienstjaren tellen mee WS WG5 PI0327 Dienstjaren tellen mee WS WG6 Actie Om te zijner tijd in HR Self Service gebruik te kunnen maken van deze rubrieken moeten deze rubrieken op dat moment worden toegevoegd aan de aanvullende rubrieken set voor Self Service. Ook wordt u dan geadviseerd om de batchopdracht met betrekking tot deze export opnieuw aan te maken.  Zoals aangegeven volgt meer informatie met betrekking tot deze best practice zo spoedig mogelijk.     Gewijzigd en verbeterd Wijziging stuurgegevens inzake directe doorbelastingen Waarom De stuurgegevens EWTSLDD en OWTSLDD worden gebruikt bij variabele direct doorbelasting voor de mogelijke eind- en overloop waarde van de technische sleutels. Voor EWTSLDD was de waarde 998 en OWTSLDD de waarde 999. Aangezien er niet meer dan 99 directe doorbelastingen kunnen worden aangemaakt zijn de waarden verlaagd. De waarde voor EWTSLDD is 99 geworden en voor OWTSLDD 100.   Actie Geen actie.     Opgeloste meldingen CAO HBO: Functie Berekenen WTF factor peildatum voor HBO (change 3028823) Melding Het percentage onbetaald verlof, rubriek P02532,  wordt in sommige gevallen, ten onrechte verminderd op de WTF factor bij de berekening met functie 'Berekenen WTF factor peildatum voor HBO' (160091). Oplossing De programmatuur is aangepast: als het percentage onbetaald verlof op de peildatum groter is dan 0% en kleiner dan 100%, wordt deze waarde niet meegeteld in de berekening van de WTF-factor.  Actie Geen actie.    
Volledig artikel weergeven
25-08-2023 11:49 (Bijgewerkt op 30-08-2023)
 • 5 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1749 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 27 januari 2024.   Mededelingen  Stuurgegeven EXP_SAL aangepast per 2024-02 release (online klanten) Sinds november 2022 is het mogelijk om zonder handmatige interactie de salarismutatiebestanden (SBFT*-files) naar Payroll Gemal te versturen. Dit hebben we destijds gecommuniceerd op de Community, zie dit bericht. Deze mogelijkheid wordt door het gros van onze Online klanten al gebruikt, maar het blijkt dat een aantal dit nog niet heeft geactiveerd. Zoals al eerder gecommuniceerd zijn we voornemens dit automatisch voor alle Online klanten te activeren per de 2024-02 release. Het stuurgegeven zal dan worden gevuld met de nieuwe locatie en zal niet meer te wijzigen zijn.  HR Core Beaufort upgrade file beschikbaar in Bestandsuitwisseling (on-prem klanten) In het kader van het uitfaseren van de IBU is de upgrade van HR Core Beaufort vanaf de 2024-02 release alleen beschikbaar in Bestandsuitwisseling. De oude route via 'Zend en ontvang' is voor het downloaden van het upgradebestand dan niet meer operationeel. Om het upgrade bestand (BeaufortRelease030543.zip) te kunnen downloaden moet je wel het recht 'Ontvang HR Core Upgrades' toekennen aan degene(n) die het bestand gaat/gaan downloaden. Dit recht kun je toekennen via 'Mijn Youforce - Autorisatiebeheer', applicatie 'HR Core OnPremise'. Zie ook dit bericht op de Community. Nieuwe PI rubrieken Deze release bevat net als in eerdere maanden (2023-11 en 2023-12) onder de motorkap een aantal nieuwe PI rubrieken. Deze rubrieken zullen in de verbeterde best practice 'Zorg' worden gebruikt. Hier zal vanzelfsprekend nog nader over worden gecommuniceerd. Het betreft de PI rubrieken PI0393 t/m PI0401. Naamgeving bestanden op de J-drive voor folder hosted-klant-files Om bestanden vanuit HR Core Beaufort lokaal te kunnen gebruiken is het mogelijk om de bestanden op de J-drive in de map 'hosted-klant-files' te plaatsen zodat ze beschikbaar zijn in Bestandsuitwisseling. Op de community (onderdeel Youforce API's & bestandsuitwisseling) is het bericht Gewijzigde naamgeving bestanden voor inzenden met IBU, Bestandsuitwisseling en File API geplaatst betreffende de naamgeving van bestanden. We brengen het hier even onder de aandacht omdat we zien dat er wel eens bestanden met onjuiste tekens worden aangemaakt. Indien de naamgeving niet voldoet wordt het bestand afgekeurd door Bestandsuitwisseling. De maximum lengte van de bestandsnaam is gelijk aan de standaard Windows limiet van 255 karakters waarbij de volgende karakters zijn toegestaan: Alle alfanumerieke karakters: letters (klein en hoofd) en cijfers Underscore (_), min-teken (-), punt (.), komma (,), dollar-teken ($) en ronde haakjes ( en ) Spatie   CAO wijzigingen CAO VVT: Vergoeding slaap- / aanwezigheidsdiensten Waarom Op 9 januari heeft de werkgeversvereniging laten weten dat de uur-vergoedingen voor slaap/aanwezigheidsdiensten als arbeidstijd worden gezien. Daarom dient de vergoeding per uur minimaal het minimum uurloon te zijn. Voor 21 jaar en ouder is dat €13,27, maar voor jongeren ligt die vergoeding lager. De vergoeding van €15,- ligt voor alle leeftijden hoog genoeg, maar de vergoeding van €7,50 is in sommige gevallen te laag.  Hoe Zie dit bericht op de Payroll Gemal community (en tevens de Payroll Gemal releasenotes 2024-02). Actie Het is niet mogelijk om vanuit tijdregistratie in HR Core onderscheid te maken op basis van leeftijd. Tijdregistratie zal daarom slaap / aanwezigheidsdiensten op ma-vr blijven aanbieden op invoercode 00867, ongeacht de leeftijd van de werknemer. Als je gebruik maakt van tijdregistratie, zul je zelf de mutaties moeten aanpassen naar de juiste invoercode bij werknemers jonger dan 21 jaar.  Als je gebruik maakt van een ander systeem dan tijdregistratie, dan dien je na te gaan of dat systeem wel onderscheid kan maken op basis van leeftijd en kan aanleveren op de juiste invoercode.   CAO Sociaal Werk: Tweede salarisregeling Waarom De CAO Sociaal Werk kent sinds 1 januari 2022 2 salarisregelingen: één met en één zonder arbeidsmarkttoelage. Payroll Gemal en HR Core Beaufort kenden tot nu toe slechts de salarisregeling (01) zonder arbeidsmarkttoelage, waarbij met een rubriek P11921 Code procentuele toelageregeling 1 kan worden aangegeven of er wel of geen sprake is van de hiervoor genoemde arbeidsmarkttoelage. De combinatie van salarisregeling 01 en de waarde van rubriek P11192 leidde in de praktijk tot problemen bij verdere berekeningen in Payroll Gemal. Vandaar dat besloten is om een tweede salarisregeling (85) in het leven te roepen waarin de arbeidsmarkttoelage is inbegrepen.  Zie ook de releasenotes Payroll Gemal 2024-02. Hoe De nieuwe salaristabel (85) zal vanaf 30 januari beschikbaar komen: HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf/Payroll-tables. HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden tijdelijk nog beschikbaar via Zenden en Ontvangen. Ter info: er staan per salarisregeling 2 bestanden, waarbij het advies is beide te importeren: de nieuwe salarisregeling ('_20.dat bestand) de nieuwe salaristabellen ('_22.dat bestand) Allereerst moet de nieuwe salarisregeling 85 in HR Core Beaufort worden gedefinieerd en geïmporteerd. Vervolgens moeten alle medewerkers die vallen onder salarisregeling 01 en waarbij rubriek P11921 is vastgelegd met waarde 1 handmatig of middels collectieve mutaties omgezet worden van salarisregeling 01 naar salarisregeling 85. De werkwijze met betrekking tot collectief muteren wordt hieronder beschreven. Actie Definiëren en importeren salarisregeling 85 Functie 202000 Salarisregeling extern, toevoegen: 85 Sociaal werk incl toelage. Functie 215000 Salarisregeling: salarisregeling met eigen code en omschrijving toevoegen* en koppelen aan externe code 85 Sociaal werk incl toelage. Kijk qua invoer van de benodigde velden voor salarisregeling 85 naar de waarden van salarisregeling 01. Functie 215015 Import geg. salarisregeling: Importeren van salarisregeling 85. Functie 215010 Import inpastabellen: Importeren van inpastabellen salarisregeling 85. (*) Je kunt in Beaufort de nieuwe salarisregeling onder een andere code dan de externe code 85 vastleggen. Het advies is echter om de interne code zoveel mogelijk gelijk te houden aan de externe code.   Aanmaken en verwerken collectieve mutaties Functie 700120 Collectieve mutaties: in onderstaande volgorde de volgende collectieve mutaties definiëren met afwijkende ingangsdatum 1 januari 2024: Stap Selectie Doelrubriek  waarde doel Bewerking doel Waarde 1 P00314 Salarisregeling = 01 en P11921 Code procentuele toelageregeling 1 = 1 P00314 Stam  Waarde toekennen eigen code toegekend in functie 215000 2 P08307 Salarisregeling garantiesalaris = 01 en P11921 Code procentuele toelageregeling 1 = 1 P08307 Stam Waarde toekennen eigen code toegekend in functie 215000 3 P11921 Code procentuele toelageregeling 1 = 1 P11921 Stam Waarde toekennen 0 Functie 100252 Verwerken indirecte mutaties: indirecte mutaties van aanleverend proces CMT Collectieve mutaties. Als onderdeel van het verwerken van de indirecte mutaties wordt ook het nieuwe bruto salaris en/of garantiesalaris bepaald. Op het verwerkingsverslag is dit kenbaar als een verwijzing naar procesactie 91.     Gewijzigd en verbeterd Berekenen P01617 WVP eerste AO-dag Waarom De berekening van P01617 WVP eerste AO-dag is onderdeel van de oude Actieve Signalering Poortwachter (ASP) functionaliteit. Deze WVP datum houdt in geval van doorlopende ziektegevallen rekening met de daadwerkelijke verzuimdagen uitgezonderd ziektegevallen t.g.v. zwangerschapsverlof. Tegenwoordig wordt de Poortwachter wetgeving ondersteund vanuit andere modules in het Visma|Raet portfolio (Verzuim Management) en is de ASP functionaliteit in HR Core Beaufort gedeactiveerd middels een waarde 'N' voor het het stuurgegeven ASP_AAN (Actieve signalering poortwachter actief). De rubriek P01617  WVP eerste AO-dag heeft echter wel nog steeds toegevoegde waarde in het kader van rapportages binnen Youforce Reporting.  Hierdoor is besloten om deze rubriek onderhuids altijd te berekenen, ongeacht de waarde van het stuurgegeven ASP_AAN. Hoe Vanaf deze release zal P01617 WVP eerste AO-dag ongeacht de waarde van ASP_AAN tijdens het opvoeren of wijzigen van een ziektegeval worden berekend. Wil je deze rubriek ook berekenen voor reeds bestaande openstaande ziektegevallen kan dat middels de functie Genereren AS-P acties openstaande ziektegevallen in Beaufort Service. Ook hier gebeurt dat ongeacht de waarde van ASP_AAN.  In die uitzonderingsgevallen dat ASP_AAN de waarde 'J' heeft zullen naast het berekenen van P01617 ook de Poortwachter acties aangemaakt worden (en op enig moment zichtbaar worden in het scherm 'Uit te voeren acties'). Het genereren van deze acties vereist echter wel aanvullende ASP inrichting in HR Core Beaufort.  Hieronder worden in tabelvorm de diverse situaties weergegeven.   Actie ASP_AAN = J ASP_AAN = N Berekening P01617 Ja Ja Genereren AS-P acties  Ja Nee Jouw actie Afhankelijk van de toegevoegde rapportagewaarde van P01617 in jouw organisatie kun je voor de openstaande ziektegevallen de Beaufort Service functie 'Genereren AS-P acties' uitvoeren.     Waarschuwing openstaand ziektegeval bij registratie arbeidsgehandicapte Waarom Als bij het opvoeren van een nieuwe ziektegeval sprake is van een arbeidsgehandicapte registratie, dan wordt deze samenloop vastgelegd bij het nieuwe ziektegeval. Omgekeerd is er bij het vastleggen van een nieuwe arbeidsgehandicapte registratie geen controle op een eventuele samenloop met een openstaand ziektegeval. In deze release is de controle op een openstaand ziektegeval toegevoegd aan de functie voor het registreren van een nieuwe arbeidsgehandicapte situatie. Deze controle heeft uitsluitend een informerende rol richting Beaufort gebruiker: er zijn verder geen vervolgstappen aan verbonden. Hoe Bij het opvoeren van een nieuwe arbeidsgehandicapte situatie middels procedure 701001 Registratie arbeidsgehandicapt, wordt aan de hand van de ingangsdatum gecontroleerd of er op die datum sprake is van een openstaand ziektegeval. Als dat het geval is wordt onderstaande melding getoond. Nadat op de knop OK is gedrukt, kun je doorgaan met het opvoeren van de arbeidsgehandicapte situatie.   Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.   Rubriek P12889 Kwartaaltabel loonheffing Waarom In de release notes van 2024-01 is aangegeven dat de rubriek P12889 onterecht op vervallen is geplaatst, hetgeen we in de 2024-02 release weer zouden corrigeren.  Hoe De omschrijving van de rubriek wordt nu met de februari release aangepast naar Student/scholier. Jouw actie Heb je conform de beschrijving in de release notes van 2024-01 de tekst zelf al gewijzigd naar "Kwartaaltabel LH" dan hoef je daar geen actie op te ondernemen. Met deze februari release wordt de omschrijving weer automatisch aangepast c.q. de eventuele handmatige aanpassing overschreven.     Opgeloste meldingen Onterechte melding bij bepalen bruto salaris (change 4638365)  In geval het reguliere salaris en het garantiesalaris van een dienstverband gebaseerd zijn op 2 verschillende salarisregelingen, verschijnt bij het bepalen van het garantiesalaris ten onrechte de melding '(PI_0359) Schaal ancienniteit garantiesalaris xx is niet aanwezig'. Deze melding wordt veroorzaakt door het feit dat in bepaalde situaties bij het bepalen van de salarisregeling voor het garantiesalaris abusievelijk de salarisregeling voor het reguliere salaris werd gebruikt. Oplossing Bij het bepalen van het garantiesalaris wordt nu altijd de salarisregeling gebruikt zoals vastgelegd in het tabblad Garantiesalaris van het venster Salaris. Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.   Incomplete export referentiewaarden in het 'rst_rubriekwaarde*.xml' bestand (change 5382228) Melding In het rubriekwaardenbestand aangemaakt met functie 177025 (Aanm. incidentele export RST) werden in sommige gevallen niet alle referentiewaarden volledig geëxporteerd. Oplossing Deze bug is opgelost zodat alle referentiewaarden zowel qua code als omschrijving volledig worden geëxporteerd. Dit hebben we ook geverifieerd voor de vergelijkbare functie 175510 (Incidentele export TM en HSS). Jouw actie Als je twijfels hebt inzake de compleetheid van de referentiewaarden kun je het rubriekwaardebestand met functie 177025 (Aanm. incidentele export RST')  opnieuw aanmaken.   Weergave waarde 'Werkuren per jaar" (rubriek S03463) op scherm 'Cao en Salarisgegevens' (change 5582843) Melding In geval van decimale waarden bij het instellingsgegeven S03463 (Werkuren per jaar), werden deze op het scherm 'Cao en Salarisgegevens' weergegeven als '00'. Een waarde 1882,29 werd bijvoorbeeld weergegeven als 1882,00. Zie ook dit bericht op de Community. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat nu op het scherm de juiste waarde wordt weergegeven. Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
19-01-2024 12:47 (Bijgewerkt op 23-01-2024)
 • 4 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1598 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 02 maart 2024.   Mededelingen  HR Core Beaufort upgrade file beschikbaar in Bestandsuitwisseling (on-prem klanten) In het kader van het uitfaseren van de IBU is de upgrade van HR Core Beaufort vanaf de 2024-03 release alleen beschikbaar in Bestandsuitwisseling. De oude route via 'Zend en ontvang' is voor het downloaden van het upgradebestand dan niet meer operationeel. Om het upgrade bestand (BeaufortRelease030544.zip) te kunnen downloaden moet je wel het recht 'Ontvang HR Core Upgrades' toekennen aan degene(n) die het bestand gaat/gaan downloaden. Dit recht kun je toekennen via 'Mijn Youforce - Autorisatiebeheer', applicatie 'HR Core OnPremise'. Zie ook dit bericht op de Community. Je kunt de upgrade zoals altijd installeren op het moment dat het jou uitkomt, maar het upgradebestand dient wel binnen 30 dagen te worden gedownload! Gebruik P02345 Afwijkende jaaruren fulltime bij afwijkende normuren In januari 2024 is het minimumuurloon geïntroduceerd in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. Daarbij zijn instellingsgegeven S03463 Werkuren per jaar (Gemal werkgevercode 03463)  en rubriek P02345 Afwijkende jaaruren fulltime (Gemal invoercode 02345) ingevoerd.  In de Gemal release notes 2024-01 Minimum uurloon, onderdelen "Nieuwe berekening" en "Exact aantal jaaruren" is uitgelegd hoe deze gegevens gebruikt worden voor de berekening van het minimum maandloon.  Nu willen we voor alle duidelijkheid onder de aandacht brengen dat ook in de situatie dat een werknemer “afwijkende normuren” kent (middels opgeven van rubriek P02486 Code norm-uren fulltime per week / Gemal invoercode 02480), er gebruik gemaakt moet worden van rubriek  P02345 Afwijkende jaaruren fulltime. Door de afwijkende normuren zullen immers ook de jaaruren afwijken. Het opgeven van P02345 Afwijkende jaaruren fulltime is ook nodig voor een medewerker met afwijkende normuren en een percentage deelbetrekking van 100%! Zie ook Gemal release notes 2024-03 Minimum maandbedrag bij afwijkende normuren. Voorbeeld met afwijkende normuren:  Standaard uren instelling = 36,00 S03463 Werkuren per jaar = 1872,00 Medewerker kent afwijkende normuren = 32,00, parttime percentage = 100% P02345 Afwijkende jaaruren fulltime moet dan zijn 1664,00 Minimum maandloon is dan: (1664 / 12) * 13,27 = 1840,11 Bij niet opgeven van P02345 Afwijkende jaaruren fulltime wordt gerekend met S03463 Werkuren per jaar: (1872 / 12) * 13,27 = 2070,12 wat dus leidt tot een te hoog minimum maandloon!     CAO wijzigingen CAO Ambulancezorg Waarom In Payroll Gemal is werkgevercode 03463 werkuren per jaar aangepast naar de waarde 1886,40. Om de berekening van het minimum loon ook in HR Core Beaufort goed te laten gaan moet dit gegeven worden overgehaald naar HR Core Beaufort.  Hoe Door het downloaden en importeren van werkgevergegevens en vervolgens het opnieuw berekenen van de bruto salarissen wordt het eventuele minimumloon correct berekend in HR Core Beaufort. Actie Download vanaf 5 maart de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  Voor meer informatie omtrent het downloaden van het WG synchronisatiebestand via bestandsuitwisseling, zie dit kennisartikel. Daarna kunnen de bruto salarissen inclusief de eventuele aanvulling minimumloon opnieuw bepaald worden. Dit is nodig ihkv het tonen van de actuele bruto salarissen in HR Core Beaufort: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO VVT: Salarisregeling Waarom Vanaf 5 maart zijn er nieuwe salaristabellen beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-3-2024. Het betreft salarisregelingen 15, 12 en 39. Hoe De genoemde salarisregelingen zijn aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling(en) kunnen worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   Cao VVT: Vergoeding slaap- / aanwezigheidsdiensten Waarom In de HR Core Beaufort release notes van 2024-02 hebben wij u geïnformeerd over de tijdelijke werkwijze met betrekking tot de vergoeding van slaap-/aanwezigheidsdiensten zodat minimaal het geldende minimumuurloon wordt vergoed. Daarbij werd verwezen naar dit bericht op de Payroll Gemal community (en tevens de Payroll Gemal releasenotes 2024-02). Met de 2024-03 release introduceert Payroll Gemal een definitieve oplossing zodat de tijdelijke werkwijze beëindigd kan worden.   Hoe Met de nieuwe werkwijze kunnen bedragen per eenheid  zodanig worden ingericht in Payroll Gemal dat er een automatische toetsing plaatsvindt aan het minimumuurloon. Daardoor kunt u de uren “slaap- / aanwezigheidsdiensten” weer gewoon aanleveren op de oorspronkelijke rubriek P16867 Uren slaapdienst VVT ma-vr. Ook voor tijdregistratie worden de uren nu weer geboekt op de juiste code.  Actie Inrichten van toetsing op minimumuurloon bij bedragen per eenheid in Payroll Gemal. Zie hiervoor de release notes Payroll Gemal 2024-03.   CAO Ziekenhuizen Waarom In Payroll Gemal is werkgevercode 03463 werkuren per jaar aangepast met de waarde 1886,40. Om de berekening van het minimum loon ook in HR Core Beaufort goed te laten gaan moet dit gegeven worden overgehaald naar HR Core Beaufort.  Hoe Door het downloaden en importeren van werkgevergegevens en vervolgens het opnieuw berekenen van de bruto salarissen wordt het eventuele minimumloon correct berekend in HR Core Beaufort. Actie Download vanaf 5 maart de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  Voor meer informatie omtrent het downloaden van het WG synchronisatiebestand via bestandsuitwisseling, zie dit kennisartikel. Daarna kunnen de bruto salarissen inclusief de eventuele aanvulling minimumloon opnieuw bepaald worden. Dit is nodig ihkv het tonen van de actuele bruto salarissen in HR Core Beaufort: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling     Gewijzigd en verbeterd Samenloop salary split en 30%-regeling Waarom De belastingdienst heeft onlangs beslist dat de grondslag van de 30%-regeling zich beperkt tot het loon dat in Nederland wordt belast en dat over het deel van het loon dat door een salary split in het buitenland wordt belast, de 30%-regeling niet mag worden toegepast.  Als gevolg daarvan introduceert Payroll Gemal een tweetal uitvoercodes waarop het loon dat in het buitenland wordt belast, volgens witte tabel en volgens groene tabel, wordt gepresenteerd. Deze uitvoercodes kunnen vervolgens in de grondslag van de 30%-regeling worden gestopt. Als bijkomend voordeel wordt er inzichtelijk gemaakt welk deel van het inkomen in het buitenland wordt belast. Zie ook release notes Payroll Gemal 2024-02. Hoe Er zijn een tweetal nieuwe importrubrieken geïntroduceerd en gekoppeld aan de Gemal uitvoercodes. Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02382 Belast buitenl wt P92382 Belast buitenland wit 02383 Belast buitenl gt P92383 Belast buitenland groen Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Afdrukken vanuit Specificatie Manager Waarom Payroll Gemal introduceert de mogelijkheid om het werknemersexemplaar van de salarisspecificatie en de jaaropgaaf af te drukken vanuit de Specificatie Manager,  Hoe Om aan te kunnen geven dat de salarisspecificatie en de jaaropgaaf moeten worden afgedrukt vanuit de Specificatie Manager, wordt een nieuwe exportcode en rubriek geïntroduceerd: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02989 Afdr specificatie/jaaropgaaf uit Spec Man 02989 Afdr uit Spec Man Rubriek Waarde Omschrijving P02989 0 Niet afdrukken salarisspecificatie / jaaropgaaf P02989 1 Wel afdrukken salarisspecificatie / jaaropgaaf           Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Blokkeren aanvulling minimumloon Waarom Op dit moment is er in de Gemal programmatuur maatwerk voor bepaalde inpasnummers omtrent het blokkeren van de aanvulling tot het minimumloon. Deze inpasnummers worden in dat maatwerk uitgesloten van aanvulling. Onder water wordt er voor die inpasnummers de invoercode 02339 code minimumloon met waarde 1 (geen regeling minimumloon toepassen) gegenereerd.  Dit maatwerk is echter niet langer wenselijk en ook niet inzichtelijk. Vandaar dat Gemal dit maatwerk gaat verwijderen.  Hoe Onderdeel van dit maatwerk betreft inpasnummers 9401, 9402 en 9702 die binnen de zorgcao's worden gebruikt voor stagiaires. Deze stagiaires worden vastgelegd met P02268 Code aard arbeidsverhouding = 07. Met het verwijderen van het maatwerk is het daarom van belang dat rubriek P00339 code aanvulling minimumloon met waarde 1 in het proces van in dienst melden wordt meegegeven bij een stagiaire. Actie Geef bij bestaande stagiaires rubriek P00339 = 1 op. Dit kan met functie 700120 Collectieve mutaties:  Selectie Doelrubriek  waarde doel Bewerking doel Waarde P02268 Code aard arbeidsverhouding = 07 P00339 Stam  Waarde toekennen 1 Daarna deze mutaties verwerken met functie 100252 Verwerken indirecte mutaties: indirecte mutaties van aanleverend proces CMT Collectieve mutaties. Voor nieuwe stagiaires kunt u rubriek P00339 = 1 eventueel ook opnemen in een profiel als u daar gebruik van maakt. Dit betreft functie 100024 Onderhouden profielen.   Vervallen codes Waarom  Jaarlijks worden door Payroll Gemal invoercodes en uitvoercodes vervallen verklaard en opgeschoond. Als gevolg hiervan worden de exportkenmerken van een aantal rubrieken in HR Core Beaufort verwijderd, waardoor deze rubrieken definitief niet meer aangeleverd worden aan Payroll Gemal. Eventueel aanwezige en nog niet aangeleverde salarismutaties van deze rubrieken worden ongeldig gemaakt en worden niet aangeleverd aan Payroll Gemal. Hoe Het betreft de volgende rubrieken waarvoor de exportkenmerken zijn verwijderd: Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P02273 (Vervallen) Dagloon bepaling 02273 Vervallen P02338 (Vervallen) Samenvoegen 2 IKVs 02338 Vervallen P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) 02845 Vervallen Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.   Maanduren verlof alleen positief Waarom Het is gebleken dat de mogelijkheden wat betreft het vastleggen van de uren per maand (rubrieken P01945 t/m P01949) tussen HR Core Beaufort en Payroll Gemal onderling afweken. Met name wat betreft het kunnen registreren van positieve én negatieve waarden. Deze verschillen zijn met ingang van deze release opgeheven en bieden beide applicaties dezelfde registratiemogelijkheden. Hoe De configuratie van de rubrieken P01945 t/m P01949 zijn gewijzigd zodat alleen nog een positieve waarde kan worden vastgelegd. Actie Geen aanvullende actie benodigd.     Opgeloste meldingen Melding 'De exportbestanden ... zijn aan de IBU client aangeboden' (change 5012178)  Melding Tot voor kort werd voor het transport van bestanden gebruik gemaakt van de IBU client, Deze rol van de IBU is voor een belangrijk deel al overgenomen door de File API. Diverse exportfuncties in HR Core Beaufort gaven echter als laatste stap nog steeds de melding dat de exportbestanden 'aan de IBU client zijn aangeboden'. Dergelijke meldingen dekken dus niet meer de lading. Oplossing  De IBU gerelateerde meldingen zijn met ingang van deze release veralgemeniseerd. Om dit te verduidelijken een voorbeeld van de aangepaste meldingen:     Melding Oude situatie (PI_9767) De exportbestanden ten behoeve van HR Self Service zijn aan de IBU client aangeboden Nieuwe situatie (PI_9767) De exportbestanden ten behoeve van HR Self Service zijn ter verwerking aangeboden Actie  Geen aanvullende actie benodigd.   Database lock scherm Salaris (change 5620852) Melding In geval van een mutatie op de TAB 'Salarisgegevens' of 'Garantiesalaris' (onderdeel functie/procedurestap 'Salaris'), waarbij wordt geschakeld naar een andere TAB binnen deze functie zónder de wijziging op te slaan leidde dit ertoe dat databasetabellen geblokkeerd werden totdat de wijziging alsnog werd opgeslagen of teruggedraaid. Deze database locks konden tot dat moment leiden tot onder andere performance issues. Oplossing Nu zal in dit soort situaties bij het schakelen naar een andere tab in de functie/procedurestap 'Salaris' een popup verschijnen met een drietal opties: Ja: hiermee wordt de wijziging opgeslagen voordat naar de andere TAB worden genavigeerd Nee: hiermee wordt de wijziging niet opgeslagen (teruggedraaid naar de oude waarde) voordat naar de andere TAB worden genavigeerd Annuleren: hiermee wordt de wijziging niet opgeslagen (teruggedraaid naar de oude waarde) en blijf je in de huidige TAB In deze TABS wordt onderhuids ook het indicatieve bruto salaris berekend. Indien niet alle gegevens beschikbaar zijn verschijnt een probleemrapport. Om je extra te attenderen op het feit dat door een dergelijke foutsituatie de berekening niet kan worden uitgevoerd, een extra melding aan dat rapport toegevoegd:  'Omdat er een fout is opgetreden in de salarisberekening ziet u oude waarden staan bij de schermsectie “Berekend (bruto)” en het tabblad “Opbouw salaris”. De door u gewijzigde salarisgegevens zijn wel opgeslagen'. Deze extra melding wordt alleen weergeven in geval van foutsituaties én waarbij er wordt genavigeerd naar een van de andere TABS 'Salarisgegevens', 'Garantiesalaris' of  'Opbouw salaris' én er wordt gekozen voor de optie 'Ja' (opslaan wijzigingen).   Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Verwerken indirecte mutaties in afwijkende sessie COR niet mogelijk (change 5484819) Melding Als in een correctieproductie op december een variabele mutatie werd opgegeven waarvoor 'herrekenen vorig jaar' niet toegestaan is, werd deze afgekeurd bij het verwerken van de indirecte mutaties met de melding "Herrekenen vorig jaar is niet toegestaan voor deze rubriek". Deze afkeur was niet terecht omdat de COR sessie op het vorige jaar betrekking had, zonder dat er sprake was van herrekening. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat de bovengeschetste mutatie niet wordt afgekeurd. Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Indirecte mutaties niet verwerkt (change 5112100) Melding In bepaalde gevallen werden niet alle indirecte mutaties verwerkt en leek het verwerkingsproces te hangen of te eindigen met een '-10' foutmelding. Oplossing Dit issue trad op bij het verwerken van een mutatie op P00830 (datum uit dienst) in combinatie met andere dienstverband mutaties welke vóór de P00830 mutaties werden verwerkt én waarbij de ingangsdatum ongelijk was aan de ingangsdatum van de P00830 mutatie. Deze specifieke situatie is opgelost door de volgorde in de verwerking aan te passen.  Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Export TM: herstelmelding wordt niet altijd geëxporteerd naar RVM (change 5626954, 5708886) Melding  In de export TM (functie 175505) werden in uitzonderingsgevallen niet alle relevante mutaties geëxporteerd. Een voorbeeld hiervan was het ontbreken van een herstelmelding in de export naar RVM. Oplossing Dit issue kon zich voordoen in geval van de export van mutatiebestanden in een situatie waarbij de data om technische redenen niet kon worden opgehaald (zie ook de opgeloste change 5620852 hierboven). In een dergelijk geval werd er geen exportbestand aangemaakt (wat ook op het verwerkingsverslag werd gemeld), maar werd wél de peildatum bijgewerkt.  Hierdoor konden er mutaties tussen wal en schip vallen. Dit is in deze release opgelost: in die situatie waarin geen exportbestand aangemaakt kan worden, zal ook de peildatum niet worden aangepast. Actie Geen aanvullende actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
26-02-2024 09:08 (Bijgewerkt op 27-02-2024)
 • 3 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1464 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 30 september 2023.   Mededelingen  Herinnering: Gegevensuitwisseling HR Self Service en HR Core Beaufort Online via de data API Voor meer informatie klik hier.  Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau Voor meer informatie klik hier.  Herinnering: Aanmaken export HRSS verdelen over meerdere bestanden Voor meer informatie klik hier.      CAO wijzigingen CAO VVT: salarisregeling Waarom Recent is de CAO VVT afgesloten. Hierbij is de looptijd verlengd tot en met 31 december 2024. In de CAO zijn afspraken gemaakt voor een salarisverhoging per 1-10-2023. De CAO VVT heeft vanuit de historie drie salaristabellen. Salaristabel 15 is de hoofdsalarisregeling, salaristabel 12 is de oude IMF tabel en salarisregeling 39 is de oude garantietabel. Hoe De genoemde salarisregelingen (15, 12 en 39) voor de VVT zijn per 1 oktober aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen. Actie Zodra de van toepassing zijnde salarisregeling beschikbaar is in Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Vervolgens de functie bepalen bruto salarissen uitvoeren: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij Alle salarisregelingen of selecteer de gewenste salarisregeling Met het veld Selectiedatum kunt u de dienstverbanden selecteren waarvoor de herberekening geldt, namelijk alle dienstverbanden die op of na de opgegeven datum actief zijn.   CAO algemeen: berekening aanvulling uitkering UWV AGBV en BOSV  Waarom Payroll Gemal heeft klantmeldingen gekregen waarbij wordt gesteld dat zij de aanvulling op de AGBV en BOSV niet volledig conform de CAO vaststellen. Hoe Naast de (verwachte) totale uitkering van het UWV zal Payroll Gemal ook de uitkering berekenen waarin alleen het zuivere salaris is opgenomen. Hiervoor zijn in HR Core Beaufort 4 nieuwe rubrieken en twee nieuwe uitvoercodes benodigd.   Rubriekcode Omschrijving exportcode uitvoercode   P01549 BOSV uitkering zuiver 01549   nieuw P11688 AGBV uitkering zuiver 01688   rubriekcode nieuw, hergebruik exportcode P12694 AGBV percentage uitkering zuiver 02694   rubriekcode nieuw, hergebruik exportcode P12694 BOSV percentage uitkering zuiver 02695   rubriekcode nieuw, hergebruik exportcode P99549 BOSV uitkering zuiver   01549 rubriekcode nieuw, hergebruik importcode P99688 AGBV uitkering zuiver   01688 rubriekcode nieuw, hergebruik importcode Actie Voor meer gedetailleerde informatie betreft de wijziging zie de release notes van Payroll Gemal.   CAO Waterschappen:  PI-rubrieken voor Waterschappen  Waarom In Beaufort release 2023-09 (upgrade 38) zijn nieuwe PI-rubrieken doorgevoerd voor Waterschappen.  Aanvullend worden er in deze release nog 2 PI-rubrieken aan toegevoegd. Hoe In HR Core Beaufort zijn de volgende rubrieken toegevoegd: Rubriekcode Omschrijving PI0328 AS start Afr. Indienst PI0329 Datum einde proeftijd Actie Om te zijner tijd in HR Self Service gebruik te kunnen maken van deze rubrieken moeten deze rubrieken op dat moment worden toegevoegd aan de aanvullende rubrieken set voor Self Service. Ook wordt u dan geadviseerd om de batchopdracht met betrekking tot deze export opnieuw aan te maken.  Zoals eerder aangegeven volgt meer informatie met betrekking tot deze best practice zo spoedig mogelijk.    Gewijzigd en verbeterd Prognose module vervallen Waarom De Payroll Gemal module Prognose is uit gefaseerd en daarmee zijn de in Beaufort gerelateerd rubrieken/codes komen te vervallen. Hoe In dit kader is bij de volgende rubrieken/codes de omschrijving gewijzigd naar 'vervallen'.   Exportcode Uitvoercode Omschrijving Rubriekcode Omschrijving 02959   Vervallen P02959 Vervallen   2141 t/m 2150 Vervallen P92141 t/m P92150 Vervallen Actie Geen aanvullende actie vereist.   Opbouwen verdeeluren PKB Waarom Het afgelopen jaar is gebleken dat er voor een aantal Tijdregistratieregelingen geen verdeeluren werden opgebouwd voor de module Personele Kostenbewaking (PKB). Het betreft de volgende regelingen:  Crisisdienst (CRD) Arbeidsvergoeding crisisdienst (AVCRD) Consignatiedienst (CSD) Bereikbaarheids-, consignatie-, aanwezigheids- en slaapdienst VVT (VVT) Arbeidsvergoeding bereikbaarheids- en consignatiedienst VVT (AVCBV) Arbeidsvergoeding aanwezigheids- en slaapdienst VVT (AVASV) In het verwerkingsverslag van de functie 218010 “Opbouwen verdeeluren” werden foutmeldingen getoond bij gebruik van deze regelingen.  Hoe Met deze release wordt dit hersteld. Basisuren en toeslaguren van bovenstaande regelingen worden nu opgenomen in het verdeelurenbestand voor PKB. Het gevolg is dat deze basis en toeslaguren nu meegenomen worden in de kostentoerekening en journalisering van PKB. De uren worden nu toegerekend aan de werkelijke kostensoort, -plaats en -drager op basis van de Tijdregistratie activiteiten (dienstrooster).  Actie Om ervoor te zorgen dat de Gemal resultaten (kosten) herverdeeld worden binnen PKB op basis van deze nieuwe verdeeluren dien je er wel voor te zorgen dat de uitvoercodes gekoppeld worden aan de juiste Beaufort rubrieken in de functie 218053 “Verdeelsleutel sal resultaat”. In onderstaande tabel zie je de relatie tussen rubrieken en uitvoercodes voor de basis en toeslaguren van de betreffende regelingen.       Let op: Het Gemal resultaat voor de toeslaguren van regelingen Crisisdienst (CRD) en Consignatiedienst (CSD) is opgenomen in één uitvoercode (01057). In de inrichting van de verdeelsleutel dient de ‘weging uren in Tijdregistratie’ dus “Gewogen” te zijn.  Indien je andere rubrieken gebruikt voor de toeslaguren in de diverse regelingen dien je natuurlijk de daarbij behorende uitvoercode te koppelen.    Rubrieken geschikt gemaakt voor directe doorbelasting Waarom Er is gebleken dat een aantal rubrieken in Beaufort niet beschikbaar waren voor het gebruik bij directe doorbelasting, terwijl dat wel is toegestaan in Payroll Gemal.  Hoe De set Beaufort rubrieken die kunnen worden toegepast binnen de directe doorbelasting functionaliteit is geconformeerd aan de set die in Payroll Gemal als zodanig is toegestaan.  In onderstaand overzicht de rubrieken welke nu ook geschikt zijn voor Directe Doorbelasting.    Rubriek Omschrijving Rubriek Omschrijving Rubriek Omschrijving Rubriek Omschrijving P00422 Percentage wachtgeld P02093 verlofuren die buiten max blijven P05585 Aantal reiskosten fiscaal 11 P07221 Seniorenverlof HBO uren/wk P00424 Percentage doorbetaling langdurig ziek P02094 verlofuren die buiten max blijven P05586 Aantal reiskosten fiscaal 12 P07222 Senioren verlof HBU uren/mnd P00580 Uren CRD bereikbaarheid (1e percentage) P02435 Nabetaling uitkering vorig jaar P05587 Aantal reiskosten fiscaal 13 P11906 Aantal kms kmregeling 6 P00581 Uren CRD bereikbaarheid (2e percentage) P02967 Uren crd-beschikbaarheidstoeslag feestdagen P05588 Aantal reiskosten fiscaal 14 P11908 Aantal kms kmregeling 7 P00582 Uren crisisdienst CRD overige dagen P02968 Uren crd-beschikbaarheidstoeslag za/zo P05589 Aantal reiskosten fiscaal 15 P11910 Aantal kms kmregeling 8 P00583 Uren crisisdienst CRD zat/zon P02969 Uren crd-beschikbaarheidstoeslag overige dagen P05590 Aantal reiskosten fiscaal 16 P11912 Aantal kms kmregeling 9 P00584 Uren crisisdienst CRD feestdagen P03454 Uren bereikbaarheid + 50 % P05591 Aantal reiskosten fiscaal 17 P11914 Aantal kms kmregeling 10 P00628 Eindejaarsuitkering 8 P03635 Langdurig ziek bedrag doorbetaling P05592 Aantal reiskosten fiscaal 18 P11921 Code procentuele toelageregeling 1 P00629 Eindejaarsuitkering 9 P03636 Seniorenverlof bedrag doorbetaling P05593 Aantal reiskosten fiscaal 19 P11922 Code procentuele toelageregeling 2 P00673 VT Wajong P03637 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling P05594 Aantal reiskosten fiscaal 20 P11923 Code procentuele toelageregeling 3 P00675 Korting verlofregeling 11 P03638 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling P05595 Aantal reiskosten fiscaal 21 P11925 Percentage korting verlofregeling 11 P00676 Korting verlofregeling 12 P03640 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling P05596 Aantal reiskosten fiscaal 22 P11926 Percentage korting verlofregeling 12 P00677 Korting verlofregeling 13 P03641 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling P05597 Aantal reiskosten fiscaal 23 P11927 Percentage korting verlofregeling 13 P00678 Korting verlofregeling 14 P03642 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling P05598 Aantal reiskosten fiscaal 24 P11928 Percentage korting verlofregeling 14 P00679 Korting verlofregeling 15 P03643 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling P05599 Aantal reiskosten fiscaal 25 P11929 Percentage korting verlofregeling 15 P00999 Uren toeslag crd-arbeid 50% P03644 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling P06205 Bet. ouderschapsverlof uren/wk P12535 Percentage korting betaald ouderschapsverlof P01303 Extra uren 2 P03645 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling P07200 Langdurig ziek % korting P13178 Aantal crisisdiensten voorwacht P01935 Verlofregeling 11 uren/wk P03646 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling P07201 Langdurig ziek uren/wk P13179 Aantal crisisdiensten P01936 Verlofregeling 12 uren/wk P03647 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling P07202 Senioren regeling uren/wk P13205 Bet. ouderschapsverlof uren/wk P01937 Verlofregeling 13 uren/wk P03648 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling P07203 Ouderschapsverlof uren/wk P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd P01938 Verlofregeling 14 uren/wk P03649 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling P07204 Onbetaald verlof uren/wk P16865 Uren bereikbaarheid VVT ma-vr P01939 Verlofregeling 15 uren/wk P03670 Vergoeding dienstreis 9 P07206 Zorgverlof kort uren/wk P16866 Uren bereikbaarheid VVT za-zo P01945 Verlofregeling 11 uren/mnd P03671 Vergoeding dienstreis 10 P07207 Zorgverlof lang uren/wk P16867 Uren slaapdienst VVT ma-vr P01946 Verlofregeling 12 uren/mnd P04204 Reiskosten eenheden-2 P07208 Calamiteitenverlof uren/wk P16868 Uren slaapdienst VVT za-zo P01947 Verlofregeling 13 uren/mnd P04205 Reiskosten eenheden-3 P07209 Verlofregeling 9 uren/wk P16941 Eenheid thuiswerkvergoeding P01948 Verlofregeling 14 uren/mnd P05575 Aantal reiskosten fiscaal 1 P07210 Verlofregeling 10 uren/wk P21000 Uren toeslag crd-arbeid 100% P01949 Verlofregeling 15 uren/mnd P05576 Aantal reiskosten fiscaal 2 P07211 Landurig ziek uren/mnd P26865 Aantal wachtdienst Kraamzorg ma-vr oproep P01967 Crd-beschikbaarheidstoeslag P05577 Aantal reiskosten fiscaal 3 P07212 Senioren regeling uren/mnd P26866 Aantal wachtdienst Kraamzorg za-zo-fs oproep P01968 Uren crd-beschikbaarheidstslag 100% P05578 Aantal reiskosten fiscaal 4 P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd P26867 Aantal wachtdienst Kraamzorg ma-vr z. oproep P01981 Vergoeding dienstreis 8 P05579 Aantal reiskosten fiscaal 5 P07214 Onbetaald verlof uren/mnd P26868 Aantal wachtdienst Kraamzorg za-zo-fs z. oproep P01990 Uren consignatiedienst feestdagen P05580 Aantal reiskosten fiscaal 6 P07216 Zorgverlof kort uren/mnd     P01991 Uren consignatiedienst zat/zon P05581 Aantal reiskosten fiscaal 7 P07217 Zorgverlof lang uren/mnd     P01992 Uren consignatiedienst overige dagen P05582 Aantal reiskosten fiscaal 8 P07218 Calamiteitenverlof uren/mnd     P01993 Uren consignatiedienst + 50 % P05583 Aantal reiskosten fiscaal 9 P07219 Verlofregeling 9 uren/mnd     P02092 verlofuren die buiten max blijven P05584 Aantal reiskosten fiscaal 10 P07220 Verlofregeling 10 uren/mnd       Actie Geen aanvullende actie vereist.   Presentatie rubrieken op scherm 'Variabele directe doorbelasting' Waarom Beaufort kent verschillende rubrieken welke verwijzen naar eenzelfde exportcode. Een voorbeeld hiervan is dat rubrieken P06865, P16865, P26865 en P36865 eenzelfde exportcode hebben, zijnde 00865. Dit is veelal gedaan om een rubriek een meer passende CAO specifieke naam te geven voor  CAO gerelateerde functionaliteit, bv tijdregistratie. Als er een mutatie was op de rubrieken P16865, P26865 of P36865 dan werd deze rubriek altijd op het scherm 'Var. directe doorbelasting' (systeemfunctie 700118) weergegeven als rubriek P06865. Dit was niet correct, de oorspronkelijke rubriek zou getoond moeten worden. Hoe Dit probleem is opgelost middels een technische aanpassing waarbij de juiste (technische) relatie gelegd wordt naar de de oorspronkelijke juiste rubriekcode. Hierdoor is de weergave op het scherm 'Var. directe doorbelasting' na installatie van deze release nu correct.  De genoemde technische relatie is voor rubriek P02795 (Rubriekcode directe doorbelasting) zichtbaar in de systeemmutaties. Voorbeeld: Deze (technische) relatie is bij een systeemmutatie (o.a. systeemfunctie 100026) zichtbaar in de omschrijving van de nieuwe waarde van rubriek P02795 (Rubriekcode directe doorbelasting) als bijvoorbeeld 'RUBRIEK_KD=P36865;LOGON_ID=192714;DPIC503_SL=88'.  Deze omschrijving is vanuit gebruikersperspectief verder niet interessant en kan genegeerd worden. De waarde van rubriek P02795 heeft vanzelfsprekend nog steeds de vastgelegd waarde van de exportcode waarop doorbelast wordt. Deze oplossing is vanaf de 2023-10 release actief. Voer je nog P02795 mutaties door vóór deze release dan wordt nog steeds de eerste rubriek uit de reeks (bijvoorbeeld rubriek P06865) weergegeven.  Dit heeft verder geen consequenties voor het muteren dan wel de verwerking in Payroll Gemal. Actie Geen aanvullende actie vereist.
Volledig artikel weergeven
22-09-2023 12:49 (Bijgewerkt op 02-10-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1273 Weergaven
    Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 1 juni 2024.   Mededelingen Potentiële vertragingen in de batchverwerking  Af en toe krijgen we klantmeldingen met betrekking tot vertraging in de batchverwerking.  Vertraging die soms wordt veroorzaakt door incidentele issues, maar vaak ook het gevolg is van geplande omstandigheden. In dat laatste kader het volgende. Naast de maandelijkse HR Core Beaufort releases op zaterdag vinden er op de geplande zondagen ook maandelijkse (security) patches op de Infrastructuur plaats. Hierdoor zijn de diverse applicaties niet beschikbaar tussen 18.00 en 24.00 uur. Gedurende die periode wordt ook de batchverwerking stop gezet en na het patchen weer gestart. Dit kan betekenen dat de door jou vastgelegde batchopdrachten niet exact volgens de geplande tijden zullen worden uitgevoerd en er sprake is van een stukje vertraging. Deze achterstand is echter van zeer tijdelijke aard en wordt weer snel ingelopen. Bug omtrent checkbox 'Blokkade minloon/uur' (P12940) We zijn op de hoogte van een bug inzake de werking van de checkbox 'Blokkade minloon/uur' (rubriek P12940) op het scherm 'Salarisgegevens'. Hoewel deze checkbox gewoon bruikbaar is en de gekozen waarde correct opslaat in de database, wordt deze waarde een volgende keer dat het scherm wordt opgestart, niet correct getoond. Dus als je de checkbox hebt aangevinkt, wordt een volgende keer dat het scherm wordt gestart de checkbox weergegeven als niét aangevinkt.     Nogmaals: de technische werking is correct, alleen de weergave op het scherm zelf gaat niet goed. Wil je toch controleren of de checkbox aan staat kun je de tab 'Garantiesalaris' openen en dan weer terug gaan naar de tab 'Salarisgegevens': dan zal de juiste waarde wél worden getoond. Uiteraard wordt deze bug z.s.m. opgelost, maar we benoemen het hier expliciet in verband met het topic 'CAO Provincies: CAO minimumloon' verderop in deze release notes.     CAO wijzigingen CAO Ambulancezorg: Salarisregeling Waarom Vanaf 4 juni is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juni 2024. Het betreft salarisregeling 04. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Energie- en nutsbedrijven - sector advies: Beëindiging ondersteuning  Waarom In 2023 heeft Payroll Gemal aangekondigd dat de ondersteuning van de CAO 45 Energie- en nutsbedrijven - sector advies zal worden beëindigd. In deze release van HR Core Beaufort zal de omschrijving van deze CAO de status 'Vervallen' krijgen. Hoe Vervallen CAO code:   CAO code Omschrijving 45 Energie-Nuts Advies (verv)   Anders dan in Payroll Gemal blijft in HR Core Beaufort de bovenstaande vervallen code beschikbaar. Dit wordt gedaan om historische referentiewaarden correct weer te geven. Actie Bij dienstverbanden in dienst moet de rubriek P00317 Code afwijkende CAO met waarde 45 gewijzigd worden in 00 Geen CAO van toepassing. Deze wijziging kan worden uitgevoerd via het definiëren van collectieve mutaties met functie 700120 Collectieve mutaties of interactief via procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens door in het tabblad Vrije selectie te selecteren op rubriek P00317. Als het goed is komt rubriek P00317 Code afwijkende CAO met waarde 45 echter niet meer voor bij actieve dienstverbanden! Je hoeft dan niets te doen.   CAO Gehandicaptenzorg: Salarisregeling Waarom Vanaf 4 juni is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juni 2024. Het betreft salarisregeling 38. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Kraamzorg: Salaristabel (januari en april) Update 23-05-2024 Inmiddels is duidelijk dat de CAO verhogingen met de salarisbetaling van juni uitbetaald dienen te worden. Daarvoor wordt 4 juni een nieuwe salaristabel klaargezet die gedownload moet worden naar HR Core Beaufort.  Deze salaristabel bevat de bedragen geldig per 1 juni 2024. Zie het volgende onderdeel "CAO Kraamzorg: Salaristabel (Juni)" voor verdere instructies. In Payroll Gemal wordt er automatisch voor gezorgd dat in de juni productie ook de salarisverhogingen van januari en april met terugwerkende kracht worden herrekend! Zie voor meer informatie de Payroll Gemal release notes.   Onderstaande berichten zijn eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 08-05-2024 Gisteren 7 mei is een nieuwe salaristabel beschikbaar gesteld in verband met de salarisverhogingen per januari en april 2024. Het betreft salarisregeling 81. Door omstandigheden is deze salarisverhoging vooralsnog uitgesteld. Zie voor meer informatie dit bericht op de Payroll Gemal Community.  Indien je de salaristabel al  hebt geïmporteerd in HR Core Beaufort dan moet dit helaas worden teruggedraaid voor de mei productie. Daarvoor dien je opnieuw de 'oude' salaristabel te importeren die vandaag is klaargezet:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.   Als je nog niet de nieuwe salaristabel had geïmporteerd, is er vooralsnog geen verdere actie nodig. Actie De herstelde salarisregeling kan vanaf 8 mei worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling Origineel bericht 06-05-2024 Vanaf 7 mei is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging voor  januari en april 2024. Het betreft salarisregeling 81. De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Let op! Bij het ophalen van de salaristabel is alleen de laatste versie (2024-04) zichtbaar. De reden daarvoor is dat Beaufort één versie handhaaft voor de presentatie en dat is de laatst beschikbare versie. In Gemal wordt er met terugwerkende kracht per januari het juiste salaris berekend.  Actie Deze salarisregeling kan vanaf 7 mei worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Kraamzorg: Salaristabel (juni) Waarom Vanaf 4 juni is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juni 2024. Het betreft salarisregeling 81. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salaristabel kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Provincies: CAO minimumloon Waarom In Gemal is in de juni release met terugwerkende kracht het CAO minimumloon per uur per 1 januari 2024 aangepast. Hoe  Door de werkgevergegevens te downloaden komt dit CAO minimumloon per uur ook beschikbaar in HR Core Beaufort. Actie Download de werkgevergegevens in Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort Salarisadministratie → Werkgever → 430005 Importeren Gemal Direct.  Let op: Medewerkers die verloond worden via de Participatieschaal A (in Beaufort schaal PA-A) moet je voor zover nog niet gedaan, blokkeren door met terugwerkende kracht tot 2024-01 rubriek P12940 Ind blokkade min.loon per uur waarde J = “Ja” vast te leggen of in het dienstverband-salaris scherm Blokkade minloon/uur aan te vinken (met terugwerkende kracht tot 2024-01). Op schaal A zijn de cao-loonstijgingen niet van toepassing. Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie → Salarisregelingen → 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling Zie dit kennisartikel met betrekking tot het opnieuw bepalen van de brutosalarissen met terugwerkende kracht.   CAO Provincies: Salarisregeling Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Provincies een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (28) beschikbaar per 3 juni.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Actie Per 1-1-2024 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag van € 25,00 en 4,25 % op fulltime basis. Je kunt de nieuwe salarisregeling importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling.  Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit, het percentage inschaling (P00504) handmatig met terugwerkende kracht moet worden berekend en aangepast. Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie → Salarisregelingen → 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling Zie dit kennisartikel met betrekking tot het opnieuw bepalen van de brutosalarissen met terugwerkende kracht.   CAO Provincies: Diversiteitsverlof Waarom In 2023 liep een pilot diversiteitsverlof (‘kies je feestdagen’) waarbij de medewerker de zeven benoemde feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en eerste en tweede Kerstdag) kon omruilen voor dagen die passen bij de eigen levensovertuiging. Deze pilot is nu omgezet naar een structurele regeling in de CAO. Hoe Wij willen u er op attenderen dat het in de HR Core Beaufort verlofmodule mogelijk is om per dienstverband een eigen feestdagenkalender te kiezen. Hiervoor richt u meerdere feestdagenkalenders met eigen verlofsoorten. Vervolgens richt u een verlofsoort Feestdagen in waarop het tegoed aan verlofuren wordt berekend. Op deze verlofsoort boekt u vervolgens uren af op de dagen dat er feestdagenverlof wordt opgenomen. Dit laatste kan eventueel collectief. Actie Indien gewenst inrichten van de verlofmodule. Zie voor meer informatie de Beaufort Help, onderwerp "Feestdagenkalender onderhouden". In de paragraaf 'Voorwaarden en werkwijze bij toepassen feestdagenkalender' staan de benodigde stappen beschreven.   CAO VVT: Uitvoercode grondslag PFZW zonder ziekte  Waarom De CAO VVT heeft VRZ-regelingen ingericht voor WGA-hiaat. Deze verzekering is afgesloten bij Loyalis.  In de polisvoorwaarden staat dat de grondslag van de verzekeringen in het geval van ziekte niet mag worden verlaagd. Hoe Om dit doel te bereiken is er in Gemal een nieuwe uitvoercode, nummer 1568, toegevoegd en in Beaufort is aansluitend een rubriek toegevoegd. Rubriek Omschrijving Uitvoercode P99568 PFZW verschil ziek 1568 Actie  Voor meer  detail informatie i.v.m. dit onderwerp verwijzen we naar de Gemal release notes. Mocht je de uitvoercode willen toepassen binnen de PKB functionaliteit dien je deze met functie 218051 ('Bepalen relevante uitvoercodes') relevant te maken.    CAO Ziekenhuizen: Salarisregeling Waarom Vanaf 4 juni is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juni 2024. Het betreft salarisregeling 35. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Ziekenhuizen: Uitvoercode grondslag PFZW zonder ziekte Waarom De CAO Ziekenhuizen heeft VRZ-regelingen ingericht voor WGA-hiaat. Deze verzekering is afgesloten bij Loyalis. Bij de ziekenhuizen zijn via Loyalis ook verzekeringen afgesloten voor beroepsarbeidsongeschiktheid en WIA-bodem. In de polisvoorwaarden staat dat de grondslag van de verzekeringen in het geval van ziekte niet mag worden verlaagd. Hoe Om dit doel te bereiken is er in Gemal een nieuwe uitvoercode, nummer 1568, toegevoegd en in Beaufort is aansluitend een rubriek toegevoegd. Rubriek Omschrijving Uitvoercode P99568 PFZW verschil ziek 1568 Actie  Voor meer  detail informatie i.v.m. dit onderwerp verwijzen we naar de Gemal release notes. Mocht je de uitvoercode willen toepassen binnen de PKB functionaliteit dien je deze met functie 218051 ('Bepalen relevante uitvoercodes') relevant te maken.    Nieuw Uitvoeren functie 'Controleren salarismutaties WN' in batch Waarom Reeds geruime tijd kent Beaufort de functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220). Hiermee kun je (een selectie van) de nog niet aangeleverde salarismutaties op een aantal aanleverkenmerken laten controleren en in sommige gevallen automatisch laten corrigeren. In geval van een groot aantal te controleren salarismutaties kan deze functie resulteren in een lange doorlooptijd, waardoor het wenselijk is deze ook in batch te kunnen draaien. Hoe Na het ingeven van de selectieparameters in het selectiescherm 'Selectie salarismutaties werknemer' en het drukken op de knop 'Accepteren', verschijnt nu eerst het batchscherm met de mogelijkheid om de functie direct uit te voeren dan wel in de batch te plaatsen: Bij de optie 'Direct uitvoeren' is de werking verder als vanouds: de controles worden uitgevoerd en er volgt een scherm met de controle resultaten en details.  De resultaten kunnen ook indien gewenst geprint worden middels de printeroptie in de menubalk. Bij de optie 'In batch plaatsen' wordt de functie (inclusief selectieparameters) als batchopdracht met de opgegeven periodiciteit  klaargezet voor verwerking. Ook hier is de verdere verwerking conform andere batchopdrachten.  Het controleresultaat zal worden weggeschreven als verwerkingsverslag in de PRT folder. De opbouw van dit verslag is identiek aan het printbare verslag bij de optie 'Direct uitvoeren'. Actie Als de functie direct wordt uitgevoerd vinden er waar van toepassing al automatische correcties plaats op basis van de rubrieksinstellingen. Ook kun je in het scherm nog handmatig foutieve mutaties aanpassen.  Dat laatste is uiteraard niet mogelijk in de batch variant. Wel zullen ook daar indien van toepassing de automatische correcties plaatsvinden.  Wil je na de batchcontrole alsnog handmatige wijzigingen doorvoeren, kun je de controles nogmaals maar dan 'direct' uitvoeren. De controles zullen dan veelal veel sneller zijn afgerond omdat de automatische correctie al heeft plaatsgevonden. We adviseren de functie uitsluitend 'eenmalig' in batch te draaien.   PFZW: Volledig doorgeven van de pensioenopbouw voor het generatiebeleid Waarom Pensioenfonds PFZW kent op dit moment bij verlofsoorten de vrijwillige voortzetting Pensioen. Als door het opnemen van verlof de pensioenopbouw gekort wordt, kan de medewerker voor vrijwillige voortzetting pensioenopbouw kiezen. Dit is een pensioenopbouw die buiten de UPA-levering plaatsvindt. De medewerker krijgt een offerte van het pensioenfonds en de werkgever krijgt een aparte factuur voor de pensioenafdracht. Aangezien dit een omslachtige administratie betreft, heeft PFZW besloten voor een aantal verlofsoorten deze pensioenopbouw toe te staan via de UPA-aanlevering. Voor de verlofsoorten aanvullend geboorteverlof, betaald ouderschapsverlof en kortdurend zorgverlof is het nu al mogelijk om dit via de UPA-berichten aan te sturen. Voor generatiebeleid was dit echter nog niet mogelijk.  Hoe In het kader van de pensioenopbouw voor het generatiebeleid is een nieuwe rubriek- en exportcode gedefinieerd. Met deze nieuwe rubriek P03050 Percentage extra Pensioenopbouw (exportcode 3050) kun je als werkgever per werknemer het percentage opgegeven dat vanwege generatiebeleid niet uitbetaald wordt, maar wel pensioengevend mag zijn. Het vrijwillig voortzetten door invoercode 03188 - generatiebeleid, percentage vrijwillige voortzetting pensioenfonds (P05188) is in deze situatie niet meer nodig, behalve voor bestaande gevallen.  Voorbeeld: generatiebeleid 80-90-100 - medewerker werkt 80% krijgt 90% uitbetaald, deze 90% is pensioengevend en met 10% opgave op code P03050 wordt de pensioenopbouw 100%.  Deze gegevens gaan automatisch mee in het UPA-bericht, inclusief een indicatie dat dit generatiebeleid betreft. Let op: deze nieuwe manier van werken is alleen bedoeld voor nieuwe gevallen, reeds lopende gevallen zullen blijven werken via de oude vrijwillige voortzetting. Actie In geval van nieuwe medewerkers daar waar van toepassing de nieuwe rubriek P03050 muteren.     Gewijzigd en verbeterd PY/PZ rubrieken alleen voor rubrieken in het formaat P0xxxx. Waarom De keten HRSS-HR Core Beaufort kent PY/PZ rubrieken waarmee in HRSS startdatums (Y) en einddatums (Z) aangestuurd kunnen worden. Een willekeurig voorbeeld is rubriek P00006 (Eindejaarsuitkering 1) waarbij PY0006 de startdatum van die rubriek vormt en PZ0006 de einddatum. Deze  PY/PZ-functionaliteit is alleen van toepassing op P0xxxx-rubrieken. Dit omdat 1 positie van de rubriekcode na de 'P' nodig is om het onderscheid tussen startdatum (Y) en einddatum (Z) te bewerkstelligen én de keten eenduidig moet kunnen achterhalen bij welke rubriek de PY/PZ equivalenten horen.  Het was echter wel mogelijk om voor andere Pxxxxx-elementen PY/PZ-rubrieken aan te maken en dat is niet gewenst. Hoe De programmatuur is gewijzigd zodat alleen voor P0xxxx rubrieken er PY/PZ-rubrieken aangemaakt kunnen worden. In alle overige gevallen zal de knop 'HRSS datum' waarmee deze PY/PZ rubrieken aangemaakt kunnen worden. niet verschijnen. Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   Actieve Signalering: lange signaaltekst verplicht bij een signaaldefinitie t.b.v. Mijn Youforce Waarom In de module Actieve Signalering kun je met functie 417610 verschillende signaaldefinities vastleggen, waaronder signalen ten behoeve van Mijn Youforce. Hierbij kunnen zowel korte als lange signaalteksten worden gedefinieerd. Ten behoeve van Mijn Youforce is de lange signaaltekst leidend, maar was in die situatie tot op heden geen verplicht gegeven.  Hoe Als in functie 417610 (Signaaldefinitie) een definitie wordt vastgelegd ten behoeve van de centrale takenlijst Youforce, is vanaf deze release de 'signaaltekst lang'  een verplicht gegeven. Actie In de meeste gevallen zal de 'signaaltekst lang' al gevuld zijn. Mocht je echter signaaldefinities hebben tbv Mijn Youforce waarbij dat niet het geval is, dien je deze te vullen. Dat kan met een nieuwe tekst, maar uiteraard kan ook de 'signaaltekst kort' er in gekopieerd worden. Dit geldt overigens alleen voor BOL klanten.     Opgeloste meldingen Referentiewaarde 'WIA 60+ regeling' ontbreekt bij rubriek P04406 (change 5804487)  Melding Rubriek P04406 (Code oms WAO/WIA klasse) kent een referentietabel met daarin een groot aantal waarden. Hierin ontbrak de waarde "WIA 60+ regeling" . Oplossing Deze waarde is toegevoegd aan de referentiewaarden met code 25 en omschrijving 'WIA 60+ regeling'. Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   Arbeidsgehandicapte status 'No risk periode' verwijderd, maar blijft staan in VerzuimManagement (change 5920648) Melding Als bij de AGH no risk periode de einddatum werd verwijderd of gewijzigd, werd deze wijziging niet doorgegeven via de export Tactische Modules (175505). Hierdoor werd VerzuimManagement niet correct bijgewerkt. Oplossing De export is aangepast, zodat ook de mutaties in bovengenoemde situatie correct worden geëxporteerd. Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   Velden uren/deeltijdpercentage niet berekend na mutatie uren (change 5947510) Melding Naast de reguliere vastlegging van '% deelbetrekking' en 'uren per week', kent Beaufort ook de mogelijkheid tot vastlegging van '% deelbetrekking contract'/'% deelbetrekking uitbreiding' en 'contracturen per week'/'uitbreidingsuren per week'. Dit op basis van het stuurgegeven 'UURMETH'. In dat laatste geval worden de totaalrubrieken P01109 (uren per week) en P00404 (percentage deelbetrekking) berekend op basis van de 4 contract- en uitbreidingsrubrieken.  In sommige gevallen werd P01109 en P00404 niet correct berekend. Oplossing Beaufort kent rubrieken die een onderlinge samenhang hebben. Ook de hierboven genoemde rubrieken P03109-Contracturen in uren, P04109-Uitbreidingsuren in uren, P01404-Percentage deelbetrekking contract en P02404-Percentage deelbetrekking uitbreiding behoren hier toe. Een wijziging in de ene rubriek zal automatisch tot een herberekening van de andere leiden.  Als deze rubrieken als onverwerkte indirecte mutatie aanwezig zijn en een van deze rubrieken wordt in een Beaufort venster als toekomstmutatie gemuteerd dan krijgt deze indirecte mutatie de procescode TMT, wat afwijkt van de andere gerelateerde rubrieken. Hierdoor ontbreekt tijdens de verwerking van de indirecte mutaties de originele samenhang van deze rubrieken wat kan leiden tot afwijkende berekende resultaten.  Om dit te voorkomen wordt geadviseerd om wijzigingen pas door te voeren ná verwerking van de indirecte mutaties. Of deze opnieuw aan te leveren vanuit de bron. Om deze situatie duidelijker richting de gebruiker te communiceren hebben we de melding die verschijnt bij het vastleggen van een toekomstmutatie in het scherm 'In- en uitdienstgegevens' uitgebreid: "Het aanleverende proces wordt gewijzigd in toekomstmutatie. Dit kan gevolgen hebben voor rubrieken die een onderlinge samenhang hebben. Zie voor de mogelijke impact de voorbeelden in de helptekst.".  In de helptekst 'Toekomstige mutaties vastleggen, wijzigen of verwijderen' hebben we een en ander toegelicht. Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   Periodieken toekennen (change 5927150) Melding Bij het toekennen van een periodiek werd in uitzonderingsgevallen de nieuwe anciënniteit onterecht verhoogd naar de hoogste anciënniteit van een jeugdschaal. Tevens werd in een periode volgend op die van de toegekende periodiek nogmaals onterecht een periodiek toegekend. Oplossing Voor beide problemen is de programmatuur aangepast zodat deze niet meer voorkomen. Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   Garantiesalaris wordt dubbel gevuld in scherm Garantiesalaris (change 4694009) Melding Bij het wijzigen van het garantie-inpasnummer naar een garantieschaal/anciënniteit via indirect muteren, werd op het scherm 'Garantiesalaris' het inpasnummer onterecht niet leeggemaakt.  Oplossing Het proces 'Verwerken indirecte mutaties' is inzake garantiesalaris uitgebreid met aanvullende controles en procesacties: In geval van aanlevering van een schaal/anciënniteit zal Beaufort controleren of er op dienstverband niveau een inpasnummer is vastgelegd. Als dat het geval is wordt die leeggemaakt. Op het verwerkingsverslag wordt dan de volgende melding gegeven: "Het inpasnummer garantiesalaris is leeggemaakt in verband met aanlevering schaal/anciënniteit garantiesalaris". In geval van aanlevering van een inpasnummer zal Beaufort controleren of er op dienstverband niveau een schaal/anciënniteit is vastgelegd. Als dat het geval is wordt die leeggemaakt. Op het verwerkingsverslag wordt dan de volgende melding gegeven: "De schaal/anciënniteit garantiesalaris is leeggemaakt in verband met aanlevering inpasnummer garantiesalaris". Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   PKB: berekening aantal FTE (change 6187454) Melding In het kader van de recente gender wijzigingen zijn in Payroll Gemal ook de uitvoercodes 1988 en 1989 komen te vervallen. Hierdoor ging de berekening van het aantal FTE in de module Personele Kostenbewaking (die op deze uitvoercodes gebaseerd was) mis en werd een waarde '0,00' getoond. Oplossing De berekening is aangepast en vindt nu plaats op andere uitvoercodes (01991, 01506 en 02301). Deze oplossing is voor de Online klanten al tussentijds uitgerold, zie voor meer informatie ook dit bericht op de Community. Actie De uitvoercodes 01991, 01506 en 02301 moeten in de PKB module als 'relevante uitvoercodes' zijn geoormerkt.  Dit kun je controleren en indien nodig aanpassen met functie 218051 ('Bepalen relevante uitvoercodes'). De drie genoemde uitvoercodes moeten in de rechterkolom van onderstaand scherm staan:     De vervallen codes 01988 en 01989 kunnen naar de 'niet relevante uitvoercodes' verplaatst worden.  Om dit te bewerkstelligen dien je eerst bij de functie 218053 ('Verdeelsleutel salarisresultaat') de betreffende uitvoercodes onder het kopje 'Salarisuren Tijdregistratie' te verwijderen.  Vervolgens kunnen in PKB de journaalposten worden opgebouwd en aangemaakt met de functies 218062 en 218013.   
Volledig artikel weergeven
24-05-2024 18:00 (Bijgewerkt op 29-05-2024)
 • 1 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 841 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 29 april 2023.   Mededelingen  Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau In de release van februari 2022 hebben een wijziging uitgeleverd inzake de vervanging van rubriek P05013 door rubriek P15013. Met rubriek P05013 (Youforce gebruiker) kun je op dienstverbandniveau aangeven of de betreffende medewerker een Youforce login dient te ontvangen. De waarde van deze rubriek P05013 werd vervolgens naar het Portaal geëxporteerd met de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer.  Omdat het Portaal echter geen dienstverbandniveau kent zoals Beaufort dat heeft, leidde de verwerking hiervan regelmatig tot problemen die vervolgens handmatig met behulp van de Servicedesk gecorrigeerd moesten worden. Om dit soort situaties te voorkomen is besloten de aansturing vanuit Beaufort op persoonsniveau te laten plaatsvinden, hetgeen in lijn is met de werking van het Youforce Portaal. Om deze wijziging door te voeren kun je sinds februari 2022 een conversie uitvoeren die alle benodigde wijzigingen binnen Beaufort doorvoert. Omdat er mogelijk ook sprake is van wijzigingen in HRSS kan deze conversie op een voor jouw organisatie geschikt moment worden uitgevoerd, Mocht je hier nog niet aan toe zijn gekomen, bij deze de dringende reminder om de conversie alsnog in te gaan plannen! Uiterlijk Q3 wordt de oude aanlevering op basis van P05013 stopgezet. Meer informatie kan worden teruggevonden in de release notes van de 2022-02 release.   CAO wijzigingen  CAO Gehandicaptenzorg: salarisregeling  Met ingang van 1 mei 2023 geldt voor de CAO Gehandicaptenzorg een nieuwe salarisregeling. Deze salarisregeling (38) kun je vanaf 2 mei downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Naast een aanpassing van de bedragen van alle inpasnummers bevat de nieuwe salarisregeling voor de schalen 40 en 45 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: Anciënniteit 1 van Salarisschaal functiegroep 40 komt te vervallen Anciënniteit 1 van Salarisschaal functiegroep 45 komt te vervallen Salarisschaal functiegroep 40 wordt aan de 'bovenkant' uitgebreid met een nieuwe anciënniteit 13 Salarisschaal functiegroep 45 wordt aan de 'bovenkant' uitgebreid met een nieuwe anciënniteit 14 Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in schaal 40 anciënniteit 1 en schaal 45 anciënniteit 1 moeten worden omgeschaald naar de naast hogere anciënniteit: schaal 40 anciënniteit 1 wordt schaal 40 anciënniteit 2. schaal 45 anciënniteit 1 wordt schaal 45 anciënniteit 2. Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 (Collectieve mutaties) uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Gehandicaptenzorg van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: verwijderen vervallen anciënniteit 1 in de schalen 40 en 45. Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO GGZ: salarisregeling  Met ingang van 1 mei 2023 geldt voor de CAO GGZ een nieuwe salarisregeling. Deze salarisregeling (40) kun je vanaf 2 mei downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. In de releasenotes van Payroll Gemal wordt tevens melding gemaakt van een correctie van het bedrag bij inpasnummer 9542 voor de salarisregelingen welke gold vanaf 2022-07 en werd opgevolgd door de salarisregeling vanaf 2023-01. Tevens wordt beschreven welke actie moet worden ondernomen in de Gemal Direct Inrichting om een collectieve herrekening te laten uit voeren. Het herberekenen van de indicatieve brutosalarissen met een datum ingang wijziging van 1-7-2022 in HR Core Beaufort is in dit geval niet zinvol. Redenen hiervoor zijn: HR Core Beaufort kent geen historische salarisregelingen en gaat uit van de actuele salarisregeling bij het bepalen van de brutosalarissen. Bij het gebruik van een datum ingang wijziging (DIW) resulteert iedere wijziging van schaal, anciënniteit, inpasnummer of percentage inschaling sinds de datum ingang wijziging in een foutieve berekening van het indicatieve bruto salaris. Actie  Naast het importeren van de nieuwe salarisregeling dient ook het bepalen van de bruto salarissen uitgevoerd te worden.   CAO Gemeenten en CAO SGO: salarisregeling Met ingang van 2 januari 2023 geldt voor de CAO Gemeenten en de SGO een nieuwe salarisregeling. Deze salarisregelingen (34 en 02) kun je vanaf 2 mei downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Naast een aanpassing van de bedragen van alle inpasnummers bevatten de nieuwe salarisregelingen voor de schalen 1, 2, 3 en A een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: Periodieken 0 t/m 3 Salarisschaal 1 komen te vervallen Periodieken 0 en 1 Salarisschaal 2 komen te vervallen Periodiek 0 Salarisschaal 3 komen te vervallen Medewerkers in Salarisschaal PA-A/A worden onder condities omgeschaald. Actie Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in schaal PA-A/A die in dienst zijn op 21 februari 2023 moeten met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023 worden omgeschaald naar periodiek 11 van salarisschaal A. Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 1 periodieken 0, 1, 2 en 3 moeten met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023 worden omgeschaald naar periodiek 5 (periodiek 4 + extra periodiek) van salarisschaal 1 Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 2 periodieken 0 en 1 moeten met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023 worden omgeschaald naar periodiek 3 (periodiek 2 + extra periodiek) van salarisschaal 2 Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 3 periodiek 0 moeten met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023 worden omgeschaald naar periodiek 2 (periodiek 1 + extra periodiek) van salarisschaal 3 De extra periodiek waarvan sprake is in de voorgaande bullits is het gevolg van het feit dat medewerkers in de genoemde schalen en periodieken, als gevolg van de toepassing van het CAO minimum uurloon, reeds een aanvulling op het salaris ontvingen tot een bedrag van € 2184. Zie ook de salarisbrief cao 2023 van het LOGA dd 5 april 2023 onderwerp Basis loongebouw vernieuwd. Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 (Collectieve mutaties) uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Gemeente en CAO SGO van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: Verwijderen vervallen periodieken  in de schalen 1, 2 en 3 Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden. Berekenen van het indicatieve bruto salaris voor alle medewerkers met een ingangsdatum van 2 januari 2023. Let op: Het herberekenen van de indicatieve brutosalarissen met een datum ingang wijziging van 2 januari 2023 leidt niet in alle gevallen tot een correcte berekening. Redenen hiervoor is dat bij het gebruik van een datum ingang wijziging (DIW) iedere wijziging van schaal, anciënniteit, inpasnummer of percentage inschaling sinds de datum ingang wijziging resulteert in een foutieve berekening.   CAO Bibliotheken: vervallen pensioenfonds bibliotheken  Waarom Met ingang van augustus 2022 is Payroll Gemal gestopt met de ondersteuning van de CAO Bibliotheken.  Voor deze CAO was een speciaal pensioenfonds ingericht. De ondersteuning van dit pensioenfonds komt te vervallen met ingang van deze release. Hoe  In functie 205009 (Soort pensioenfonds extern) is de omschrijving van code B gewijzigd van 'Bibliotheken' in 'Vervallen'. Actie  Mogelijk is de code B voor Soort pensioenfonds extern in de functie 203013 Soort pensioenfonds gekoppeld aan een interne Code pensioenfonds. In dat geval is het advies om de omschrijving van de interne code pensioenfonds eveneens te wijzigen in 'Vervallen'.   Wet- en regelgeving  Rubriek deeltijdpercentage PFZW Waarom Pensioenfonds PFZW heeft de regels voor het afleveren van het deeltijdpercentage in de UPA-interface gewijzigd. De regels/berekening van deze deeltijdfactor zijn aangepast in Payroll Gemal. Naast de berekening introduceert Gemal ook de mogelijkheid om de berekende waarde voor dit deeltijdpercentage handmatig te overschrijven. Hiervoor is in Beaufort een nieuwe exportcode en rubriek ingevoerd. Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P02410 Deeltijdfactor UPA 02410 Deeltijdfactor UPA     Nieuw Uitvoercode t.b.v. Wet Normering Top Inkomens (WNT) Waarom  Er is een nieuwe rubriek toegevoegd met als doel het op een aparte uitvoercode beschikbaar maken van het uurloon WNT.  Op deze wijze zijn in de MI-omgeving (Management Informatie) alle uitvoercodes beschikbaar om de 3 huidige Gemal rapportages die een prognose bevatten te kunnen nabouwen. Zie voor meer informatie de Release notes van Gemal. De rubriek en uitvoercode heeft verder geen waarde in Beaufort anders dan dat deze bekend is. Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92250 Uurloon WNT 02250 Uurloon WNT     Gewijzigd en verbeterd  Aanmaken export HRSS verdelen over meerdere bestanden Waarom  In sommige gevallen werd het exportbestand voor HR Self Service dermate groot dat dit bij het importeren in HR Self Service tot problemen kon leiden.  Hoe Met deze release is een oplossing beschikbaar waardoor niet langer één groot exportbestand wordt aangemaakt, maar de export desgewenst kan worden opgedeeld in meerdere (kleinere) bestanden. Hiervoor introduceren we een stuurgegeven HSS_MEXP Max aantal DV per bestand HSS export.  Zoals de omschrijving aangeeft sturen we met dit gegeven het maximum aantal dienstverbanden in één exportbestand. Wanneer het maximum aantal te verwerken dienstverband is bereikt, zullen de resterende dienstverbanden in een volgend exportbestand worden verwerkt. Uitzondering hierbij wordt gemaakt voor meerdere dienstverbanden voor 1 persoon: alle dienstverbanden van een persoon worden altijd geëxporteerd in hetzelfde bestand, ook als hiermee het maximum van het stuurgegeven wordt overschreden. In dit kader is de naamgeving van de bestanden aangepast: deze zal nu ook altijd het totaal aantal bestanden én het volgnummer van het bestand bevatten: hi_<bftgrp>_<datum>_<tijd>_<totaal aantal bestanden>_<volgnummer bestand>.csv,  Voorbeelden van dergelijke benamingen: In geval van één bestand:   hi_001_20230306_18421704_1_1.csv In geval van drie bestanden: hi_001_20230306_18421704_3_1.csv hi_001_20230306_18421704_3_2.csv hi_001_20230306_18421704_3_3.csv Als het stuurgegeven HSS_MEXP de waarde 0 heeft of leeg is, wordt de export uitgevoerd naar 1 exportbestand, met andere woorden: de export blijft dan werken zoals je dat gewend bent, met uitzondering van de export van werkgevergegevens. Werkgevergegevens worden niet langer toegevoegd aan het einde van het exportbestand, maar worden als eerste geëxporteerd in het eerste of enige exportbestand. Let op Als het stuurgegeven ROM_AAN Ind bestanden ROM de waarde J heeft, worden bij het aanmaken van een export voor HR Self Service tevens bestanden aangemaakt van oudsher bedoeld voor Raet Opleidingsmanagement (ROM). Als je besluit om gebruik te maken van het stuurgegeven HSS_MEXP bij het aanmaken van de export voor HR Self Service, dan heeft dit eenzelfde effect bij het aanmaken van de export voor ROM, met dien verstande dat de bestandsnaam van het tweede of volgende exportbestand voor ROM er uitziet als volgt: ss_<bftgrp>_<datum>_<tijd>_<totaal aantal bestanden>_<volgnummer bestand>.csv. Voor de goede orde: deze export naar Raet Opleidingsmanagement is al geruime tijd geleden vervangen door de export Tactische Modules, maar is wel nog beschikbaar in Beaufort. Actie Als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om het aantal dienstverbanden per exportbestand te beperken dan moet je in de functie 100010 Wijzigen stuurgegevens de waarde van het stuurgegeven  HSS_MEXP Max aantal DV per bestand HSS export aanpassen. De waarde die aan het stuurgegeven kan worden gegeven is beperkt tot een aantal mogelijke waardes (0, 500, 1000, 1500 of 2000). Dit is alleen nodig als je (soms) problemen ondervindt in de verwerking van deze bestanden in HR Self Service. Bij geen actie werkt de exportfunctie zoals je gewend bent, uitgezonderd dat de naamgeving aangepast is.   Uitbreidingen functie Roltoewijzing Persoon Waarom Op het Ideeën portaal zijn door meerdere klanten wensen geuit met betrekking tot functie 700010 Roltoewijzing Persoon. Er was een grote behoefte aan: het uit kunnen sluiten van inactieve organisatorische eenheden bij het toekennen van een rol  het collectief vast kunnen leggen van een einddatum bij alle organisatorische eenheden en rollen Beide wensen worden deze release uitgeleverd. Hoe Op het scherm is een extra selectie 'Incl. inactief' toegevoegd. Als de selecties 'Boom optie' en 'Incl. inactief' zijn aangevinkt en de button Toevoegen wordt gebruikt om rollen toe te voegen, dan worden (binnen de geselecteerde boom) ook bij de inactieve organisatorische eenheden rollen  toegevoegd. Als de optie 'Ind. inactief' in de combinatie niet is aangevinkt dan wordt de rol uitsluitend toegevoegd aan de actieve organisatorische eenheden.   Ook is op het scherm de knop 'Beëindigen' toegevoegd. Hiermee kun je na het invullen van de einddatum álle in het scherm getoonde roltoewijzigingen beëindigen.  Voordat dit daadwerkelijk wordt doorgevoerd zal Beaufort nog om een bevestiging vragen.       Opgeloste meldingen  Herrekenen naar vorig jaar lukt niet (change 4308265)  Melding In functie 700350 (Incidentele variabele mutaties) waren de controles voor de invoer van de verrekenperiode dermate strikt dat het in specifieke gevallen (afhankelijk van de datum in dienst van het onderhavige dienstverband) niet mogelijk was om met terugwerkende kracht voor het vorige jaar variabele mutaties in te voeren.  Daarnaast was het in sommige gevallen ook niet mogelijk om bij het opvoeren van een nieuwe variabele mutatie een verrekenperiode aan te passen. Dat laatste omdat de controle op de geldigheid van de verrekenperiode op een verkeerd moment werd uitgevoerd.  Oplossing  De controles op de verrekenperiode ten opzichte van de datum in dienst van het dienstverband en/of de actuele salarisperiode zijn aangepast.  Hierdoor treden de genoemde issues niet meer op. Actie  Geen verdere actie benodigd.   Verwijderen dienstverbanden (change 3683055) Melding In sommige gevallen had functie 100503 (Omzetten/verwijderen DV) niet het gewenste resultaat in de zin dat niet alle geselecteerde dienstverbanden (die voldoen aan de verwijdervoorwaarden) werden verwijderd. Oplossing De verwijderfunctie is technisch aangepast waarmee dit issue is opgelost. Voor de goede orde: aan de bestaande voorwaarden waaronder een dienstverband verwijderd kan worden is niks gewijzigd. Actie  Geen verdere actie benodigd.   Weergave scherm 'Raadplegen ziektemutaties salarisverwerker (change 4274050) Melding Voor een aantal rubrieken was de weergave in functie 701006 (Raadplegen periodegeg. sal.ver.) niet correct. Het betrof o.a. de rubrieken P00489/02489 (Dagen ziek tgv zwangerschap) en P00490/02490 (% ziek tgv zwangerschap afwijkend) waarbij de weergave omgedraaid was.  Oplossing De weergave is gecorrigeerd. Actie  Geen verdere actie benodigd. Het betrof uitsluitend de weergave in het scherm, de onderliggende berekeningen waren correct.  
Volledig artikel weergeven
21-04-2023 16:22 (Bijgewerkt op 25-04-2023)
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2435 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 28 oktober 2023.   Mededelingen  Voorbereidingen m.b.t. aansluiting actieve signalering op Mijn Youforce Actieve signalering kent de mogelijkheid tot het verzenden van signalen aan de huidige Youforce Portal. Voor Online gebruikers zullen deze in de nabije toekomst ook aan Mijn Youforce kunnen worden aangeboden. Wat betreft Beaufort zal dit functioneel vrijwel geen impact hebben: het betreffen met name technische aanpassingen. De voordelen liggen vooral op de integratie met en weergave in Mijn Youforce. De 2023-11 release bevat onder de motorkap al reeds een aantal van de benodigde aanpassingen. Deze zullen op een later moment worden geactiveerd. Vanzelfsprekend zal hier dan nog nader over worden gecommuniceerd. Tot die tijd blijft binnen Beaufort alles bij het oude. Als je meer informatie over Mijn Youforce wilt, klik hier. Nieuwe PI rubrieken Eveneens onder de motorkap bevat deze release een aantal nieuwe PI rubrieken. Deze rubrieken zullen in de nabije toekomst worden gebruikt in de best practice 'CO2 registratie. Voor meer informatie klik hier. Tevens worden een aantal nieuwe PI rubrieken uitgeleverd met betrekking tot de verbeterde best practice 'Zorg'. Ook hier zulllen we vanzelfsprekend nog nader over communiceren. Het betreft de PI rubrieken PI0330 t/m PI0366.     CAO wijzigingen CAO Ambulancezorg: salarisregeling Waarom Vanaf 31 oktober is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-2-2023. Het betreft salarisregeling 04. Hoe De genoemde salarisregeling (04) voor de Ambulancezorg is per 1 februari 2023 aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen. Actie Vanaf 31 oktober is de salarisregeling beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO GGZ: salarisregeling Waarom Vanaf 31 oktober  is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-11-2023. Het betreft salarisregeling 40. Hoe De genoemde salarisregeling (40) voor de GGZ is per 1 november aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen. Actie Vanaf 31 oktober is de salarisregeling beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO UMC: salarisregeling Waarom Vanaf 31 oktober is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-11-2023. Het betreft salarisregeling 33. Hoe De genoemde salarisregeling (33) voor de UMC is per 1 november aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen. Actie Vanaf 31 oktober is de salarisregeling beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunt u de bruto salarissen opnieuw bepalen: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   Gewijzigd en verbeterd Uitbreiding blokkade IP Waarom Momenteel kan op werknemersniveau de inhouding en uitbetaling van de premie arbeidsongeschiktheidspensioen IP of arbeidsongeschiktheidspensioen AOP worden geblokkeerd via rubriek P00170 ('Blokkade IP-premie'). In enkele gevallen, zoals bij een vroegtijdige IVA-betaling, hoeven ABP-deelnemers geen IP af te trekken, maar wel IP te betalen. Om dit mogelijk te maken is bij rubriek P00170 een extra keuzemogelijkheid benodigd. Hoe Omdat er naast de bestaande opties '0' en '1' nu ook een derde optie '2' mogelijk is, hebben we aan rubriek P00170 een referentietabel gekoppeld met de volgende waarden. Waarde Omschrijving 0 Niet blokkeren 1 Blokkeren inhouding en afdracht 2 Blokkeren inhouding Actie  Geen verdere actie benodigd.     Opgeloste meldingen Verlofrechtberekening mdw. kort in dienst en uit-dienst gemeld (change 4909217) Melding Beaufort kent bij de inrichting van een verlofsoortregeling (2e tabblad in systeemfunctie 206501) de optie 'methode in-/uit dienst' met als een van de waarden 'alleen gehele maanden'.  Als er een verlofrechtberekening (functie 163002) werd uitgevoerd voor een verlofsoort met de keuze 'alleen gehele maanden', dan werd deze keuze ook toegepast op de overige verlofsoorten in die regeling. Ook als voor die verlofsoort de keuze niet op 'alleen gehele maanden' stond. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat alleen geselecteerde verlofsoorten worden berekent conform de configuratie van de verlofsoortregeling.  Actie Als je een situatie hebt waarbij dit is voorgekomen kun je de verlofrechtberekening (functie 163002) nogmaals uitvoeren voor de betrokken dienstverbanden.   Verwijderde verlofperiode in exportbestand tbv Flex Benefits (change 4079589) Melding In de keten met Flex Benefits is een correcte export van verlofmutaties en verlofrechten van groot belang. Een omissie in de deze export was het feit dat verwijderde verlofperiodes niet automatisch werden geëxporteerd waardoor Flex Benefits niet over alle relevante mutaties beschikte. Oplossing De programmatuur is zodanig gewijzigd dat bij een verwijdering van een verlofperiode het betreffende dienstverband nu wordt gekenmerkt met waarde A (Afroep) voor selectierubriek P05022 (P05022 = Selectie dienstverband tactische HR modules, waaronder Flex Benefits). Op dit moment gebeurt dit overigens ook in geval het betreffende dienstverband nog geen waarde voor selectierubriek P05022 heeft: dit lossen we zo spoedig mogelijk op. Actie Aangezien bij een afroep Tactische module (functie 175505 'Afroep export tactische module')  met als optie 'Mutatie' mogelijk niet alle te exporteren dienstverbanden dekt is het raadzaam om dit te wijzigen naar de optie 'Beide.' Met de waarde 'Beide' worden zowel dienstverbanden gekenmerkt met P05022 = M als P05022 = A verwerkt. Dit kan worden bereikt door de (batch)functie te wijzigen naar Beide. Hiertoe dien je de bestaande batchopdracht te verwijderen en een nieuwe toe te voegen.     Het verwijderen van een batch kan met functie 800004 (Wachtrij alle batchtopdrachten). Selecteer bij batchopdrachten 'Aanmaken export Tact. modules' en verwijder de batchopdracht d.m.v. de button verwijderen   en hierna button Bewaren    
Volledig artikel weergeven
23-10-2023 11:58 (Bijgewerkt op 27-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 920 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 29 juli 2023.   Mededelingen  Gegevensuitwisseling HR Self Service en HR Core Beaufort Online via de data API Sinds enige tijd kennen we voor Online klanten naast de gegevensuitwisseling via bestanden ook een eigentijdse variant op basis van de data API. Een groot aantal Online klanten is inmiddels al over op deze manier van gegevensuitwisseling van HRSS naar Beaufort.  Medio oktober gaan we ook de overige Online klanten overzetten naar de data API. Voor meer context, de voordelen en een aantal klantervaringen zie dit bericht op de Youforce HR Core Beaufort community, Actie In oktober zet Visma | Raet de bestanden om naar de API, daar hoeft jouw organisatie niets voor te doen. De processen voor im- en export blijven hetzelfde. Wil je controleren of een  mutatie verzonden en verwerkt is, dan geldt wel een andere werkwijze. In dit artikel in onze kennisbank lees je hier meer over. Wil je al voor oktober overstappen naar de API dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met je Customer Success Manager. Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau Voor meer informatie klik hier.  Herinnering: Aanmaken export HRSS verdelen over meerdere bestanden Voor meer informatie klik hier.      CAO wijzigingen CAO Kraamzorg: salarisregeling Waarom Vooruitlopend op de onderhandelingen voor een nieuwe CAO, die na de zomer opgestart worden. Is besloten om een tussentijdse salarisverhoging in de vorm van een procentuele verhoging door te voeren voor de Kraamzorg. Actie Zodra salarisregeling 81 beschikbaar is in Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Zie dit kennisartikel met betrekking tot het opnieuw bepalen van de brutosalarissen met terugwerkende kracht.   CAO Kraamzorg: wachtdiensten  Waarom In de CAO Kraamzorg is een toeslagregeling opgenomen voor zogenaamde wachtdiensten en de gewerkte uren tijdens zo'n wachtdienst. Payroll Gemal heeft 4 generieke invoercodes apart gezet als specifieke invoercodes voor de CAO Kraamzorg. Hoe In Beaufort zijn hiervoor de volgende rubrieken opgenomen: Rubriekcode Rubriekcode omschrijving Uitvoercode P26865 Aantal wachtdienst Kraamzorg ma-vr oproep 00865 P26866 Aantal wachtdienst Kraamzorg za-zo-fs oproep 00866 P26867 Aantal wachtdienst Kraamzorg ma-vr z. oproep 00867 P26868 Aantal wachtdienst Kraamzorg za-zo-fs z. oproep 00868 Actie Voor meer informatie betreffende het gebruik van de nieuwe codes wordt verwezen naar de Gemal release notes.   CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten Waarom  Met ingang van 1 juli 2023 wordt de vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten binnen de cao Ziekenhuizen toegekend per dienst. De huidige regelingen binnen HR Core Beaufort Tijdregistratie zijn niet geschikt voor deze nieuwe vergoedingen. Vandaar dat is besloten om in overleg met de betrokken roosterleveranciers (Ortec, Interflex, Monaco, Intus en Paralax) een oplossing te realiseren via Beaufort Indirect Muteren. Wij hebben u hier al eerder over geïnformeerd. Graag geven wij u nogmaals het advies om contact op te nemen met uw roosterleverancier om vast te stellen wanneer zij de oplossing kunnen leveren. In deze release notes geven we meer informatie over de werkwijze. Daarbij wordt ook stilgestaan bij het gebruik van Variabele Directe Doorbelasting voor een juiste kostentoerekening. Hoe  Nieuwe Beaufort rubrieken / Gemal invoercodes Voor het doorgeven van de aantallen bereikbaarheids- en/of aanwezigheidsdiensten zijn de volgende 6 nieuwe rubrieken aangemaakt in HR Core Beaufort: P36865 - Aantal bereikbaarheidsdiensten Zkh feestdag (Gemal invoercode 00865) P36866 - Aantal bereikbaarheidsdiensten Zkh za-zo (Gemal invoercode 00866) P36867 - Aantal bereikbaarheidsdiensten Zkh overige dagen (Gemal invoercode 00867) P36868 - Aantal aanwezigheidsdiensten Zkh feestdag (Gemal invoercode 00868) P36869 - Aantal aanwezigheidsdiensten Zkh za-zo (Gemal invoercode 00869) P36870 - Aantal aanwezigheidsdiensten Zkh overige dagen (Gemal invoercode 00870) Met deze rubrieken geeft u het aantal diensten op. Een dienst tot 12 uur geldt als 1 dienst, een dienst langer dan 12 uur moet naar rato worden omgerekend, bijvoorbeeld 15 uur wordt 1,25 dienst. Dit conform de rekenregels van de nieuwe cao. Gemal rekent vervolgens het aantal diensten om met het in de cao genoemde bedrag per eenheid. Deze rubrieken kunnen handmatig worden opgegeven in Beaufort of worden geïmporteerd via indirecte mutaties via een zogenaamd DPIA100 bestand.  Dit laatste is wat is afgesproken met de rooster leveranciers in de sector Ziekenhuizen. Zij leveren dus niet langer bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten aan via de import van de Beaufort module Tijdregistratie! Tijdregistratie heeft ook geen geschikte regelingen om de vergoeding te berekenen.   Kostentoerekening Omdat  bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten (voor de cao Ziekenhuizen) niet langer worden doorgegeven aan Tijdregistratie komen de uren ook niet terecht in de verdeeluren PKB. Dit betekent dat de kosten in PKB niet toegerekend kunnen worden aan de juiste kostensoort, -plaats en -drager combinaties conform het gewerkte rooster.  Daarom is met de rooster leveranciers afgesproken dat zij naast het aantal bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten ook variabele directe doorbelastingen zullen doorgeven via indirect muteren voor de juiste kostentoerekening van deze diensten. De variabele directe doorbelastingen bevatten het aantal diensten dat per kostensoort, -plaats en -drager combinatie moet worden doorbelast. Daarmee zullen de kosten in Gemal op de juiste manier worden gejournaliseerd en is er dus geen herverdeling in PKB meer nodig.   Beaufort kent overigens zowel stam als variabele directe doorbelastingen. Voor beide zijn aparte procedures aanwezig in Beaufort: 700119 Directe doorbelasting en 700118 Variabele directe doorbelasting. Wellicht dient u deze nog te autoriseren voor gebruik. Ook kunnen directe doorbelastingen dus worden doorgegeven via indirect muteren (DPIA100 bestand). Directe Doorbelasting rubrieken: P02792 Kostensoort directe doorbelasting -> sleutel van de kostensoort P02793 Kostenplaats directe doorbelasting  -> sleutel van de kostenplaats P02794 Kostendrager directe doorbelasting -> sleutel van de kostendrager P02795 Rubriekcode directe doorbelasting -> door te belasten rubriek P02796 Waarde directe doorbelasting -> waarde van de doorbelasting / hoeveelheid door te belasten Deze rubrieken worden via het indirect muteren bestand (DPIA100) als ‘setjes’ aangeleverd, waarbij de verbindende factor het object_id betreft. Een setje is (P02792 en/of P02793 en/of P02794) én P02795 én P02796. Voorbeeld variabele directe doorbelasting via DPIA100:   Actie  Om de zes nieuwe rubrieken (P36865 t/m P36870) beschikbaar te krijgen in Beaufort dient u een xml bestand te installeren. Deze xml maakt geen onderdeel uit van de Augustus release, maar wordt los geleverd via een separaat bericht op de Community. Om variabele directe doorbelastingen te kunnen gebruiken dient u het stuurgegeven DOORBEL de waarde “directe” te geven. In Gemal activeert u de directe doorbelastingen middels werkgevercode 03060 = 1. Dit betekent dat u niet langer gebruik kunt maken van de “speciale” doorbelasting. Ook niet voor andere rubrieken of door gebruik te maken van Beaufort functies!  Nu is dat geen probleem want met directe doorbelasting kunt u hetzelfde bereiken als met speciale doorbelasting.  Let op! U zult dus zelf gebruikte speciale doorbelastingen om moeten zetten naar directe doorbelastingen in de periode dat u directe doorbelastingen gaat gebruiken.  Bij speciale doorbelasting geeft u een doorbelasting voor een rubriek voor een bepaalde waarde op door naar een regel in de loonverdeling te wijzen (te koppelen aan). Via deze verwijzing bepaalt u de kostensoort, -plaats en -drager.  Bij een directe doorbelasting geeft u deze kostensoort, -plaats en -drager combinatie direct op in de doorbelasting. Deze combinatie hoeft dus niet voor te komen in de loonverdeling. Daarmee is directe doorbelasting feitelijk nog flexibeler dan speciale doorbelasting. Wel kennen Beaufort en Gemal enkele beperkingen: In totaal kunnen er 99 stam en variabele directe doorbelastingen (tezamen) worden vastgelegd.  Van de 99 directe doorbelastingen kunt u een deel reserveren voor stam directe doorbelastingen middels het stuurgegeven DDMAXS ‘Maximum volgnummer directe doorbelasting stam’ (standaard 10). Dit stuurgegeven kunt u zelf wijzigen. Legt u meer directe doorbelastingen vast in Beaufort dan worden deze geboekt vanaf de overloopwaarde in stuurgegeven OWTSLDD ‘Overloopwaarde technische sleutel Directe Doorbelasting’, de zogenaamde overloop range. Deze doorbelastingen worden in Gemal afgekeurd. Dit stuurgegeven kunt u niet zelf wijzigen. In totaal mogen er slechts 20 verschillende kostensoort, -plaats en -drager combinaties worden gebruikt binnen de (stam en variabele) loonverdeling en de 99 (stam en variabele) directe doorbelastingen. Wel kunt u deze combinaties dus gebruiken i.c.m. meerdere rubrieken/invoercodes. Opmerkingen: In die gevallen waar sprake is van correcties c.q. TWK mutaties moeten deze via de oude codes in Tijdregistratie worden aangeleverd! De nieuwe bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten dienen dus niet aangeleverd te worden aan Tijdregistratie. Omdat er vanuit de rooster leverancier veelal sprake is van 'maatwerk' koppelingen, geldt het dringende advies contact op te nemen met uw rooster leverancier.  Niet alle DPIA100 procescodes ondersteunen de import en verwerking van directe doorbelastingen. Mogelijk dat de procescode die bij u wordt toegepast bijgewerkt moet worden. Voor meer informatie zie dit bericht. Directe doorbelastingen kunnen niet met terugwerkende kracht gemuteerd worden. Wel is het mogelijk deze TWK te muteren met behulp van systeemfunctie 700118 (Var. Directe doorbelasting). Als u een reeds vastgelegde directe doorbelasting opvraagt in systeemfunctie 700118 wordt een onjuiste rubriek weergegeven. Bijvoorbeeld rubriek P06865 i.p.v. rubriek P36865. Dit is een weergave probleem dat wordt veroorzaakt doordat er meerdere rubrieken zijn gekoppeld aan dezelfde exportcode en wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Dit weergave issue heeft echter geen gevolgen voor de salarismutaties. Die worden op de juiste exportcodes aangemaakt.   CAO MBO Waarom  Onlangs is de CAO MBO 2023-2024 goedgekeurd. Als gevolg van deze goedkeuring zullen een aantal wijzigingen in HR Core Beaufort en Payroll Gemal doorgevoerd worden in deze release. Hoe  De salarisregeling (61)  voor het middelbaar onderwijs is per 1 juli aangepast met de verhogingen zoals overeengekomen in de CAO. Tevens komen per 1 juli 2023 de jeugdschalen J18, J19 en J20 te vervallen. Daarnaast ontvangt elke werknemer die op 1 juli in dienst is in de maand augustus een eenmalige uitkering van € 1000,00 bruto per FTE. Actie Zodra de salarisregeling 61 beschikbaar is in Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Medewerkers die zijn ingeschaald in de jeugdschalen J18, J19 en J20 moeten, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023, worden ingeschaald in een  andere schaal. Zie dit kennisartikel met betrekking tot het opnieuw bepalen van de brutosalarissen met terugwerkende kracht. Voor de eenmalige uitkering per 1 juli 2023 is het zaak om voor elke medewerker die op peildatum 1 juli 2023 in dienst is, de wtf op de peildatum door te geven aan Payroll Gemal in rubriek P02853. Om rubriek P02853 te vullen kan het beste gebruik gemaakt worden van de rubriek PE1238 WTF week incl. Let op Bij het gebruik van de functie 700120 Collectieve mutaties voor het vullen van de waarde van de rubriek P02853 WTF op peildatum, kan gebruik gemaakt worden van een afwijkende datum ingang wijziging, maar deze datum ingang wijziging wordt alleen toegepast op de doelrubriek P02853 WTF op peildatum. De bronrubriek PE1238 is altijd gebaseerd op de actuele waarde. Doelrubriek  P02853 kan zowel vast als variabel worden vastgelegd. Hou met de keuze voor "Stam" of "Variabel vervangend" rekening met de keuzes uit het verleden. Met rubriek P01417 Eindejaarsuitkering 7 kan de berekening van de eenmalige uitkering geblokkeerd worden door in deze rubriek waarde 0,01 vast te leggen. Hoe hier rekening mee bij het vullen van rubriek P02853.   CAO HBO Waarom Zeer recent is de CAO HBO afgesloten met een looptijd van 1 april 2023 tot 1 juli 2024. In de CAO zijn afspraken gemaakt voor een salarisverhoging per 1-7-2023 en een en een eenmalige uitkering per 1 september. Hoe De salarisregeling (36) voor het HBO is per 1 juli aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen. Actie Zodra de salarisregeling 36 beschikbaar is in Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Let op! Voor wat betreft de medewerkers in de schalen 1 tot en met 12 is er sprake van een nominale verhoging van in combinatie met een procentuele verhoging. Dit resulteert voor deze medewerkers in een aangepast RSP-percentage. HR Core Beaufort en Payroll Gemal voorzien niet in het berekenen van een aangepast RSP-percentage. De door u berekende aangepaste RSP-percentages moeten in HR Core Beaufort met een terugwerkende kracht tot 1 juli 2023 worden vastgelegd.     Gewijzigd en verbeterd IB47 in nieuw formaat Waarom Per 2023 moet de IB-47 aangifte over het dan afgelopen jaar 2022 in een nieuw format worden opgesteld. Het IB47GEG bestand maakt plaats voor een XML. Gemal heeft hiervoor nieuwe en gewijzigde codes en codeomschrijving doorgevoerd en Beaufort sluit hierbij aan met eenzelfde wijziging. Hoe Zie onderstaande tabel voor de nieuwe en gewijzigde uitvoercodes:   Uitvoercode standaard tekst   2140 Bedrag UBD nieuw 2550 UBD cum bedr lev nieuw 2177 Cum bedrag UBD nieuw 1560 UBD fisc indUBD fisc ind gewijzigd   Zie onderstaande tabel voor de nieuwe en gewijzigde rubriekcodes:   Rubriekcode omschrijving exportcode omschrijving   P01304 Afwijkend bedrag uitbetaling derden 01304 Afw. bedrag UBD nieuw P02876 Code uitbetaling derden   Code UBD gewijzigd P00876 (Vervallen) Percentage FPU opbouw vervallen (02876)   gewijzigd P92140 Bedrag uitbetaling derden     nieuw P92550 Uitbetaling derden cum bedrag levering     nieuw P92177 Cumulatief bedrag uitbetaling derden     nieuw P90560 Indicatie fiscale normen uitbetaling derden     gewijzigd   Zie onderstaande tabel voor de gewijzigde rubriekwaarden:   Rubriekcode rubriekwaarden   P02876 0 = Automatische vaststelling UBD aangifte 1 = Wel UBD aangifte aanmaken 2 = Geen UBD aangifte maken gewijzigd   Zie onderstaande tabel voor de nieuwe en gewijzigde importrubrieken:   Rubriekcode import omschrijving rubriekcode   02140 Bedrag UBD P92140 nieuw 02550 UBD cum bedr lev P92550 nieuw 02177 Cum bedrag UBD P92177 nieuw 01560 UBD fisc ind   gewijzigd Actie Zie voor meer informatie over deze wijziging de Gemal release notes.   Aanpassing omschrijving stuurgegeven SS_GGSRT Waarom Het stuurgegeven SS_GGSRT heeft als omschrijving 'Gegevenssoorten rubriekenset HSS export'. Dit stuurgegeven wordt weliswaar gebruikt voor de export naar HRSS maar óók voor de export Tactische modules. Dit leidde tot onnodige verwarring. Hoe Om de reden dat het stuurgegeven voor beide genoemde exports wordt gebruikt is de naamgeving gewijzigd naar 'Gegevenssoorten rubriekenset HSS/TM export'.  Als waarde bij het stuurgegeven SS_GGSRT staat ook de gegevenssoort AG (Arbeidsgehandicapt) opgenomen. Deze gegevenssoort wordt ondersteunt in de export voor Tactische modules maar niét voor de export naar HRSS. Deze situatie was al het geval en is niet gewijzigd. Om dit te verduidelijken is in de HELP van de functie 'Samenst. rubriekenset TM/HSS' (175530) nu beschreven dat de gegevenssoort AG alleen van toepassing is voor de export Tactische module en niet voor de export HRSS. Actie Geen verdere actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
24-07-2023 09:18 (Bijgewerkt op 27-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1208 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 1 juli 2023.   Mededelingen Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau Voor meer informatie klik hier.  Herinnering: Aanmaken export HRSS verdelen over meerdere bestanden Voor meer informatie klik hier.      Wet- en regelgeving Minimum loon aangepast Vanaf 01-07-2023 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1995,00 W4W (Wettelijk minimumloon 4-weken) + W4B (Wettelijk minimumloon 4-weken BBL): € 1841,60   Nieuw Nieuwe rubrieken t.b.v. Nétive Waarom Visma Raet kent een integratie met Nétive. Nétive levert software op het gebied van werving, selectie en inhuur van uitzendkrachten. Voor deze integratie waarbij HR Core Beaufort is betrokken, zijn 4 nieuwe rubrieken gerealiseerd.   Rubriekcode Omschrijving P08500 Inschrijver (Nétive) P08501 Overeengekomen uurtarief (Nétive) P08502 Organisatie (Nétive) P08503 Werklocatie (Nétive)     Gewijzigd en verbeterd Lengte van PI rubrieken telefoonnummer en contactpersoon uitgebreid Waarom Buitenlandse telefoonnummers kunnen een lengte hebben van meer dan 12 cijfers en konden in een dergelijk geval niet volledig worden vastgelegd. De lengte van onderstaande 4 rubrieken is uitgebreid naar 15 cijfers. Ook zijn de 2 rubrieken voor de vastlegging van de contactpersoon uitgebreid van 25 naar 50 posities. Rubriekcode Rubriek omschrijving Lengte oud Lengte nieuw PI0035 Telefoonnummer 1 12 15 PI0036 Telefoonnummer 2 12 15 PI0039 Telefoonnummer 1 12 15 PI0040 Telefoonnummer 2 12 15 PI0033 Naam 1e contactpersoon 25 50 PI0037 Naam 2e contactpersoon 25 50     Uitbreiding roltoewijzing functionaliteit in functie Organisatiestructuur Waarom In release 2023-05 is de wens gerealiseerd voor uitbreiding van de functie 700010 (Roltoewijzing Persoon) met: het uit kunnen sluiten van inactieve organisatorische eenheden bij het toekennen van een rol  het collectief vast kunnen leggen van een einddatum bij alle organisatorische eenheden en rollen Voor meer informatie klik hier. De invalshoek van deze functie betreft de persoon. Uit de praktijk blijkt dat er ook een vergelijkbare behoefte leeft vanuit de invalshoek 'organisatorische eenheid'. Om die reden is deze functionaliteit is nu ook toegevoegd aan de functie 170000 Organisatiestructuur, scherm Gegevens organisatorische eenheid. Hoe Op het scherm Gegevens organisatorische eenheid zijn de checkboxen 'Boom optie' en 'Incl. inactief' toegevoegd. Als de selectie 'Boom optie' is aangevinkt zal de betreffende persoon/rol bij de geselecteerde OE én de onderliggende actieve OE's worden weggeschreven.  Als naast de 'Boom optie' ook de optie 'Incl. inactief' is aangevinkt worden de wijzigingen óók bij de inactieve OE's in de betreffende boomstructuur aangebracht.  De volgende mutaties worden i.c.m. de 'Boom optie' en 'Incl. inactief' ondersteund: het toevoegen van een nieuwe persoon/rol het verwijderen van een persoon/rol het toevoegen/wijzigen van een einddatum het toevoegen/wijzigen van een omschrijving Bij het wijzigen van een einddatum of omschrijving met de 'Boom optie' zullen uitsluitend waarden worden gewijzigd die gelijk zijn aan de einddatum en/of omschrijving op het scherm.  M.a.w.: als een onderliggende OE reeds een andere einddatum/omschrijving heeft, zal deze niet worden gewijzigd. Om technische redenen worden wijzigingen op 'scherm sessie' niveau opgeslagen. Dat betekent dat als je een rol A specifiek voor de geselecteerde OE wilt opslaan en vervolgens - zonder het scherm af te sluiten - een andere rol B mét boomoptie wilt vastleggen, beide rollen A en B mét boomoptie worden opgeslagen. Dit is eenvoudig te omzeilen door na de eerste mutatie voor de geselecteerde OE het scherm even te verlaten en vervolgens de overige mutaties vast te leggen. Scherm voorbeeld:     Opgeloste meldingen Ingangsdatum systeemmutatie onjuist in de correctie productie (change 4011321) Melding Na het kopiëren met systeemfunctie 700005 'Kopiëren t.b.v. corr. productie' bleken de COR mutaties in de Mutatieverantwoording een onjuiste ingangsdatum te hebben gekregen. De COR salarismutaties hadden wél de juiste ingangsdatum. Voorbeeld: de ingangsdatum van de salarismutatie is 01-01-2023 (TWK) waarbij in de Mutatielogging de ingangsdatum 01-02-2023 werd weggeschreven (periode van de salarisverwerking). Dit had ook de ingangsdatum 01-01-2023 moeten zijn.    Oplossing Systeemfunctie 700005 'Kopiëren t.b.v. corr. productie' is aangepast zodat ook bij een terugwerkende kracht mutatie de juiste ingangsdatum wordt overgenomen van de salarismutatie. Actie Geen verdere actie benodigd.   Dagen voor berekening ziekengeld onterecht aangemaakt (change 2042901) Melding Bij een regulier ziektegeval, geen vangnetsituatie, wordt onterecht de dagen voor berekening ziekengeld, rubriek P00436, aangemaakt. Oplossing De functie 164300 'aanmaken ziektegeg. sal.verw' is hierop aangepast zodat alléén als het ziektegeval een vangnetsituatie betreft de dagen voor berekening ziekengeld (rubriek P00436) wordt aangemaakt. Actie Geen verdere actie benodigd.    
Volledig artikel weergeven
26-06-2023 08:41 (Bijgewerkt op 26-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1085 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 27 mei 2023.   Mededelingen  Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau In de release van februari 2022 hebben een wijziging uitgeleverd inzake de vervanging van rubriek P05013 door rubriek P15013. Met rubriek P05013 (Youforce gebruiker) kun je op dienstverbandniveau aangeven of de betreffende medewerker een Youforce login dient te ontvangen. De waarde van deze rubriek P05013 werd vervolgens naar het Portaal geëxporteerd met de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer.  Omdat het Portaal echter geen dienstverbandniveau kent zoals Beaufort dat heeft, leidde de verwerking hiervan regelmatig tot problemen die vervolgens handmatig met behulp van de Servicedesk gecorrigeerd moesten worden. Om dit soort situaties te voorkomen is besloten de aansturing vanuit Beaufort op persoonsniveau te laten plaatsvinden, hetgeen in lijn is met de werking van het Youforce Portaal. Om deze wijziging door te voeren kun je sinds februari 2022 een conversie uitvoeren die alle benodigde wijzigingen binnen Beaufort doorvoert. Omdat er mogelijk ook sprake is van wijzigingen in HRSS kan deze conversie op een voor jouw organisatie geschikt moment worden uitgevoerd, Mocht je hier nog niet aan toe zijn gekomen, bij deze de dringende reminder om de conversie alsnog in te gaan plannen! Uiterlijk Q3 wordt de oude aanlevering op basis van P05013 stopgezet. Meer informatie kan worden teruggevonden in de release notes van de 2022-02 release. Aanmaken export HRSS verdelen over meerdere bestanden In de release van mei 2023 hebben een wijziging uitgeleverd waarmee het exportbestand ten behoeve van HRSS in meerdere kleine bestanden opgesplitst kan worden. Voor meer informatie klik hier.  Mocht u soms problemen ondervinden bij de import van grote Beaufort export bestanden in HRSS dan adviseren we u het stuurgegeven HSS_MEXP Max aantal DV per bestand HSS export op een waarde 500 of 1000 te zetten. Ook in gevallen waarin de verwerking langer duurt dan verwacht is het raadzaam het stuurgegeven aan te passen. Hiermee zullen meerdere kleinere exportbestanden worden aangemaakt die makkelijker en sneller in te lezen zijn in HRSS. Standaard is het stuurgegeven leeg wat betekent dat er conform de bestaande situatie slechts één (groot) bestand wordt aangemaakt.    Gewijzigd en verbeterd  Nieuwe uitvoercodes gewerkte uren m.b.t. een consignatie (consignatie), bereikbaarheid of aanwezigheidsdienst. Waarom  Payroll Gemal heeft een aantal nieuwe uitvoercodes toegevoegd om de gewerkte uren m.b.t. een consignatie-, bereikbaarheid- of aanwezigheidsdienst door te geven in de loonaangifte. Deze uitvoercodes zijn ook toegevoegd aan Beaufort in combinatie met de bijbehorende rubrieken.   Rubriekcode Omschrijving rubriekcode Importrubriek P92390 Uren bedrag eenhd 1 02390 P92391 Uren bedrag eenhd 2 02391 P92392 Uren bedrag eenhd 3 02392 P92393 Uren bedrag eenhd 4 02393   Wijziging omschrijving uitvoercodes eindejaarsuitkering Waarom Het is gebleken dat de omschrijving van een 3-tal uitvoercodes, een 2-tal rubrieken en een 2-tal import rubrieken in Beaufort niet overeenkomen met de omschrijving in Gemal. Deze omschrijvingen zijn nu gelijk getrokken.   Uitvoercode Omschrijving  1006 Eindejaarsuitk-1 1611 Recht EJU-1 2811 Cum.recht EJU-1   Rubriekcode Omschrijving rubriekcode Venster omschrijving P90611 Recht eindejaarsuitkering 1 Recht EJU-1 P90811 Cum. recht eindejaarsuitkering 1 Cum.recht EJU-1   Importrubriekcode Omschrijving  01611 Recht EJU-1 02811 Cum.recht EJU-1     Ziekteregistratie zonder tijdvak Waarom Als in Beaufort handmatig een nieuw ziektegeval werd opgevoerd kon dat onder specifieke omstandigheden leiden tot een ziektegeval zónder ziektetijdvak.  Deze specifieke omstandigheden hadden o.a. betrekking op het wel/niet tussentijds opslaan van mutaties in de diverse chronologische stappen van het vastleggen van een ziektegeval. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast zodat nu ook in deze uitzonderingssituatie bij een nieuw ziektegeval minimaal één ziektetijdvak wordt aangemaakt.  Actie Mocht er in je omgeving onverhoopt een ziektegeval zonder ziektetijdvak voorkomen kan dit eenvoudig worden opgelost door bij dat ziektegeval alsnog een ziektetijdvak vast te leggen (of door dat ziektegeval te verwijderen).   Vervallen rubriekcode S07002 (UWV risicogroep) Waarom Werkgeverrubriek S07002 (risicopremiegroep) was een verplicht gegeven voor zowel de loonaangifte als de Digi-ZSM berichten ten behoeve van het UWV. Sinds eind 2019 is dit gegeven voor de loonaangifte. Wat betreft het UWV is de code risicopremiegroep weliswaar nog steeds aanwezig in de UWV specificatie, maar niet langer verplicht. Hoe In bovenstaand kader hebben we de volgende wijzigingen met betrekking tot rubriek S07002 doorgevoerd: Aan de omschrijving van rubriekcode S07002 is de tekst 'vervallen' toegevoegd. De onderhuidse rubrieksindicatie voor synchronisatie vanuit Gemal is verwijderd. In de EDI rubriekspecificatie is rubriek S07002 op niet verplicht gesteld. Op het scherm Uitvoeringsinstelling (710013) is de rubriek verwijderd van het scherm. Actie Heb je de rubriekcode S07002 opgenomen in een eigen rubriekenset ten behoeve van de export dan moet deze daar nog uit verwijderd worden. Gebruik hiervoor systeemfunctie 175530.   Verwijderen van vervallen functionaliteit automatische synchronisatie Gemal Direct Waarom Beaufort kende in het verleden functionaliteit waarmee op geautomatiseerde wijze werkgevergegevens vanuit Gemal gesynchroniseerd konden worden. Deze functionaliteit is al enige tijd niet meer operationeel en om die reden uit Beaufort verwijderd. Hoe  In het kader van de vervallen functionaliteit hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd:  De functies 430010 (Aanvraag synch. Gemal Direct) en 430020 (Gemal Direct) zijn verwijderd Op het scherm van functie 150001 (Nieuwe instelling) is de knop Synchronisatie verwijderd. Op het scherm van functie 150030 (Controle instellingsgegevens) is de knop Synchronisatie verwijderd. Voor de compleetheid een kort overzicht van het huidige synchronisatieproces: Vanuit Youforce vraagt je om een synchronisatieverzoek in Gemal Direct Als er gegevens zijn gewijzigd stelt Gemal Direct een bestand samen wat vervolgens gedownload kan worden Dit bestand verplaats je van de Youforce Ontvangstmap naar de map die is aangegeven in het stuurgegeven BP_SNLOC Vervolgens start je menufunctie 430005 (Importeren Gemal Direct) op     Opgeloste meldingen Dubbel toevoegen van EDI berichttypen (change 4477259) Melding Zo nu en dan worden er nieuwe EDI-berichttypes toegevoegd aan de standaard Beaufort-configuratie. Je dient deze via de functie 232002 EDI-ontvanger>Soort EDI-bericht>knop Nieuw toe te voegen aan de configuratie.  In een dergelijk geval werd niet alleen het nieuwe berichttype geselecteerd maar waren standaard alle aanwezige berichttypen aangevinkt. In die gevallen waarbij dan de reeds geconfigureerde berichttypen niet werden uitgevinkt, werden deze wederom (dubbel) toegevoegd . Met als gevolg dat dat de berichten ook dubbel werden aangemaakt voor die EDI-ontvanger. Oplossing  Om dit probleem te voorkomen wordt nu standaard de Select optie niet aangevinkt. Als je een berichtsoort wilt toevoegen vink de Select optie aan bij het berichtsoortnummer en accepteer de wijziging.    Actie  Geen verdere actie benodigd.   Melding overlap ziektetijdvak (change 3305163) Melding Bij het toevoegen van een nieuw ziektetijdvak aan een bestaand ziektegeval werd op het verwerkingsverslag van Indirect Muteren een tweetal meldingen getoond '(PI-9323) Er is overlap met een ander ziektetijdvak' en '(PI-1082) Procesactie 126 is met goed gevolg uitgevoerd'. Beide meldingen waren op zich correct maar wel verwarrend omdat er na uitvoer van procesactie 126 (sluiten van het voorgaande ziektetijdvak) geen sprake meer is van overlap. Met andere woorden: controle PI-9323 vond te vroeg plaats met als gevolg veel overbodige meldingen op de verwerkingsverslagen. Een en ander had overigens geen impact op de verdere verwerking van de ziektemutaties. Oplossing De controles op overlap zijn nu aangepast zodat melding PI-9323 nu alleen nog maar wordt getoond als er na volledige verwerking ook daadwerkelijk sprake is van overlap. Actie  Geen verdere actie benodigd.    Bij rubriek P05009 en P05022 verkeerde ingangsdatum (change 4446929) Melding  De export naar HRSS (175500) en de export Tact. Modules (175505) maken gebruik van achtereenvolgens de selectierubrieken P05009 en P05022.  Voor nieuwe (te exporteren) medewerkers hebben deze de waarde A (afroep) welke na een succesvolle export worden omgezet naar de waarde M (mutaties). Hiervan wordt een mutatie gelogd in de Mutatieverantwoording.  In de batchverwerking van de exports werd in geval van een nieuwe medewerker met een datum in dienst voorbij de huidige salarisperiode een foutieve ingangsdatum bij die mutatieregel weggeschreven. Hoewel dit verder geen consequenties had, is dit uiteraard niet gewenst. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat nu ook in deze gevallen de juiste ingangsdatum wordt weggeschreven.   Actie Geen verdere actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
22-05-2023 11:58 (Bijgewerkt op 22-05-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1334 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 1 april 2023.   CAO wijzigingen Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT Waarom Met ingang van 1 januari 2023 zijn binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten gewijzigd. In deze release leveren wij de uitbreidingen binnen Tijdregistratie om deze vergoedingen te kunnen verwerken.  Hoe In totaal worden er drie nieuwe regelingen, vier nieuwe activiteitsoorten en drie nieuwe medewerker regelingen geleverd.    Regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT Voor de standaard vergoeding van bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten is er een nieuwe regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT geïntroduceerd. Zie functie 200278 "Regeling bereikb.h./aanw VVT", menupad Tijdregistratie>Regelingen. Deze regeling vergoedt de vaste vergoeding per uur á 3,50, 7,00, 7,50 en 15,00 voor deze vier diensten.  Er gelden voor deze regeling geen maximum schaal of inpasnummer, deze kun je daarom ook niet vastleggen.  Er kunnen in deze regeling tijdvakken worden vastgelegd voor de bedragen die worden vergoed. Dit is nodig omdat er in de cao onderscheid wordt gemaakt tussen de vergoeding op maandag t/m vrijdag voor de dag (06:00 t/m 00:00) en de nacht (00:00 t/m 06:00). Een voorbeeld van de inrichting volgens de cao VVT 2023 tref je hieronder aan.        Let op! Definitie dagsoorten maandag t/m vrijdag is gelijk!     Let op! Definitie dagsoorten zaterdag, zondag en feestdag is gelijk! Deze regeling is verbonden met twee activiteitsoorten: 81 Consignatie/Bereikbaarheid VVT  82 Aanwezigheid/Slaap VVT.  Voor deze regeling is de nieuwe medewerker regeling “Bereikb/aanw VVT” toegevoegd. Zie functie 704000 "Regelingen tijdregistratie", menupad Tijdregistratie. Rubriek P00576. In deel 2 van de overzichten “Berekeningsverslag (functie 200401)” en “Salarismutaties TR (functie 200402)” worden het aantal uren per uur vergoeding/bedrag, getoond onder de kolommen VVT-11, VVT-12, VVT-21 en VVT-22. In deze regeling wordt gebruik gemaakt van de 4 nieuwe Beaufort rubrieken P16865, P16866, P16867 en P16868 die in januari 2023 zijn uitgeleverd, zie release notes HR Core Beaufort 2023-01, onderdeel CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten. In Gemal zijn de invoercodes behorende bij deze 4 rubrieken specifiek ingericht voor de vaste vergoeding per uur op basis van de CAO VVT voor consignatie-, bereikbaarheids-, aanwezigheids- en slaapdiensten.    Regeling arbeidsvergoeding Consignatie/Bereikbaarheidsdienst VVT Deze nieuwe regeling regelt de vergoeding van consignatie- en bereikbaarheidsdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Zie functie 200260 "Regeling arb.verg. CB dnst VVT", menupad Tijdregistratie>Regelingen. Deze regeling vergoedt de 25% toeslag, de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de (naar keuze) compensatie of betaling van de basisuren. Dit laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de zelf te definiëren activiteit(en). Er gelden voor deze regeling geen maximum schaal of inpasnummer, deze kun je daarom ook niet vastleggen.  Met de checkbox ORT toepassen kun je aangeven of er ook ORT vergoeding moet worden toegepast (dat is conform cao VVT 2023). Voor de vastgelegde tijdsduur van de activiteit zal dan ook de regeling Onregelmatigheid worden toegepast. Er kunnen in deze regeling tijdvakken worden vastgelegd voor de toeslagpercentages (momenteel conform de cao VVT één percentage = 25%, rubriek P00037) die worden vergoed. Een voorbeeld van de inrichting volgens de cao VVT 2023 tref je hieronder aan.        Let op! Definitie dagsoorten maandag t/m zondag en feestdag is gelijk! Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 10 Gewerkte uren tijdens Consignatie/Bereikbaarheid VVT. Voor deze regeling is de nieuwe medewerker regeling "Arb.verg. CB VVT" toegevoegd. Zie functie 704000 "Regelingen tijdregistratie", menupad Tijdregistratie. Rubriek P00575. In deel 2 van de overzichten “Berekeningsverslag (functie 200401)” en “Salarismutaties TR (functie 200402)” worden het aantal toeslaguren per percentage (25%) getoond onder de kolom AVCBV-1.   Regeling arbeidsvergoeding Aanwezigheids-/Slaapdienst VVT Deze nieuwe regeling regelt de vergoeding van aanwezigheids- en slaapdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Zie functie 200261 "Regeling arb.verg. AS dnst VVT", menupad Tijdregistratie>Regelingen. Deze regeling vergoedt de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de (naar keuze) compensatie of betaling van de basisuren. Dit laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de zelf te definiëren activiteit(en). Er gelden voor deze regeling geen maximum schaal of inpasnummer, deze kun je daarom ook niet vastleggen.  Met de checkbox ORT toepassen kun je aangeven of er ook ORT vergoeding moet worden toegepast. Voor de vastgelegde tijdsduur van de activiteit zal dan ook de regeling Onregelmatigheid worden toegepast. Uit navraag bij Actiz blijkt dat ook voor deze arbeidsvergoeding sprake is van ORT toeslag conform artikel 4.4. Dit ondanks het ontbreken van deze info in artikel 4.3.2. lid 4 van de cao VVT 2023.   Er hoeven in deze regeling geen percentages en tijdvakken vastgelegd te worden aangezien er conform cao geen toeslag wordt betaald anders dan de genoemde ORT.   Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 11 Gewerkte uren tijdens Aanwezigheid/Slaap VVT. Voor deze regeling is de nieuwe medewerker regeling “Arb.verg. AS VVT” toegevoegd. Zie functie 704000 "Regelingen tijdregistratie", menupad Tijdregistratie. Rubriek P00574. Actie De drie nieuwe regelingen dienen te worden gedefinieerd, de medewerker regelingen dienen per medewerker vastgelegd te worden en er dienen activiteiten aangemaakt te worden, gekoppeld met de vier nieuwe activiteitsoorten.    Regelingen Voorbeelden van de inrichting van de regelingen conform de cao VVT tref je hierboven per regeling aan. Je dient zelf deze regelingen in te richten. Visma|Raet kan deze regelingen niet ingericht uitleveren omdat we niet weten welke regelingcodes in de klantomgeving nog vrij zijn. Bij de realisatie is namelijk gebruik gemaakt van de database tabellen van de reeds bestaande regelingen "Regeling bereikb.h./aanw.h." en "Regeling arb.verg. BAS dienst". Het gevolg hiervan is dat de nieuwe regeling "Regeling bereikb.h./aanw VVT" en de bestaande regeling "Regeling bereikb.h./aanw.h." de regelingcodes delen en de nieuwe regelingen "Regeling arb.verg. CB dnst VVT"/"Regeling arb.verg. AS dnst VVT" en de bestaande regeling "Regeling arb.verg. BAS dienst" de regelingcodes delen.  Zorg er dus voor dat je herkenbare unieke coderingen en omschrijvingen kiest voor de nieuwe regelingen. Vergeet niet om de 3 nieuwe regelingen (functies 200278, 200261 en 200260) te autoriseren zodat de juiste gebruikers toegang krijgen tot deze functies.   Medewerker regelingen Doordat de nieuwe regelingen gebruik maken van database tabellen van reeds bestaande regelingen laten de index knoppen van de medewerker regelingen “Bereikb/aanw VVT”, "Bereikb./aanw.-heid", "Crisisdienst", "Consignatiedienst" en "Onregelmatigheid" de verzamelde waarden zien van deze vier regelingen. Het is daarom van belang dat je unieke en herkenbare coderingen kiest voor deze vier verschillende regelingen. Hetzelfde geldt voor de medewerker regelingen "Arb.verg. CB VVT", "Arb.verg. AS VVT" en "Arb.verg.BAS dnstn.".  Je kunt de nieuwe medewerker regelingen bij een populatie van medewerkers eventueel via collectieve mutaties of bulkmutaties van een waarde voorzien! Hieronder het stappenplan met betrekking tot collectief muteren: Start functie 700120 Selecteer met behulp van de selectiecriteria de gewenste dienstverbanden Kies de doelrubriek (P00574-Regeling AVASV, P00575-Regeling AVCBV of P00576-Reg bereikb/aanw VVT) Kies als 'bewerking doel' de optie 'waarde toekennen' Selecteer in het veld 'Waarde' de betreffende regeling Als je gereed bent, verwerk dan de aangemaakte indirecte mutaties met aanleverend proces 'CMT' middels functie 100252   Activiteiten Voor de vier nieuwe activiteitsoorten 10, 11, 81 en 82 dienen activiteiten gedefinieerd te worden. Eventueel kunnen per activiteitsoort meerdere activiteiten gedefinieerd worden. Dit is bijvoorbeeld nodig als je verschillende rekenregels voor uitbetalen en compenseren van basis- en toeslaguren wilt toepassen bij medewerkers.  Voor activiteiten verbonden met activiteitsoorten 81 en 82 worden de basisuren nooit betaald of gecompenseerd. Het draait bij deze activiteit(soort)en alleen om de toeslag uren zijnde de vergoedingen (bedragen) per uur á 3,50 / 7,00 / 7,50 / 15,00 euro. In de betreffende activiteiten staan 'Basis perc. uitbetalen' en 'Basis perc. compenseren' standaard op 0,00 ongeacht de gekozen rekenregel! Verder geldt dat de toeslag (bedragen per uur) altijd betaald wordt, compensatie is niet mogelijk. De reden hiervoor is dat het gaat om bedragen per uur in plaats van de gebruikelijke percentages. We kunnen een bedrag in Tijdregistratie niet omrekenen naar een hoeveelheid compensatieuren. Daarvoor ontbreekt het juiste uurloon in Tijdregistratie. Uitbetalen van de toeslag is overigens conform CAO. De vergoeding eventueel aanwenden voor het Balansbudget dient buiten Tijdregistratie om geregeld te worden (CAO artikelen 4.3.1 lid 4 en 4.3.2 lid 3). Let op! Maak de juiste (gewenste) keuze voor het betalen/compenseren van basisuren en betalen/compenseren van toeslaguren door de juiste rekenregel toe te passen. Let op! Voor activiteiten verbonden met activiteitsoort 10 worden de percentages 'Toeslag perc. uitbetalen' en 'Toeslag perc. comp.' toegepast op de toeslaguren conform de 25% toeslag alsmede op de eventuele ORT toeslag. Voor activiteiten verbonden met activiteitsoort 11 geldt dit voor de eventuele ORT toeslag.    Herstelmutaties over 2022 Doordat de nieuwe vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten worden verwerkt met behulp van de bovengenoemde nieuwe regelingen kunnen herstelmutaties voor deze diensten die vergoed moeten worden volgens de regels van 2022, nog steeds vastgelegd worden met behulp van de ‘oude’ activiteiten. Deze oude activiteiten zijn immers nog verbonden met de ‘oude’ activiteitsoorten en daarmee de 'oude' regelingen:  Regeling bereikb.h./aanw.h. (activiteitsoorten 91, 92 en 93) Regeling slaapdiensten (activiteitsoort 94)  Regeling arb. verg. BAS dienst (activiteitsoort 06) Dit is een uitzonderlijke situatie omdat Tijdregistratie normaliter herstelmutaties afrekent tegen de actuele regels. Deze heeft u op enig moment immers ingericht (gewijzigd) in de bestaande regelingen. Omdat er vanwege het afwijkende karakter van de vergoedingsregels voor 2023 geheel nieuwe regelingen nodig zijn is dit voordeel ontstaan.   Overige opmerkingen Als een medewerker arbeid verricht tijdens een consignatie-, bereikbaarheids-, aanwezigheids- of slaapdienst dan boek je zowel de activiteit voor de vergoeding van de dienst (activiteitsoort 81 of 82) als de activiteit voor de arbeidsvergoeding (activiteitsoort 10 of 11).  CAO Artikel 4.3.1 lid 5 en artikel 4.3.2 lid 4, Onderdeel 'Als deze uren binnen het kalenderjaar/kwartaal niet worden gecompenseerd in tijd worden het meer-uren (artikel 3.8) of overwerk (artikel 3.9)': Tijdregistratie betaalt bij de keuze van "uitbetalen uren" binnen de betreffende activiteit, de uren altijd uit als normale gewerkte uren. Tijdregistratie kan namelijk niet conform artikelen 3.8 lid 2 en 3.9 lid 1 bepalen voor een kalenderjaar/kwartaal of er sprake is van meeruren of overwerk. Deze informatie is bekend binnen de roosterapplicatie. Je moet er daarom handmatig of via de roosterapplicatie op jaar/kwartaal basis voor zorgen dat gewerkte uren eventueel worden omgezet in meeruren of overwerk inclusief de eventueel bijbehorende toeslag.    CAO Artikel 4.3.1 lid 6 en artikel 4.3.2 lid 5: Als er 75% of meer wordt gewerkt dan dien je uren te boeken als gewerkte uren, gebruik een activiteit verbonden met activiteitsoort 05 (gewerkte uren). Bij alle activiteiten verbonden met activiteitsoorten 10, 11, 81 en 82 kan in de registratie geen gebruik worden gemaakt van de duur optie. Alle registraties (ook bij import vanuit een roosterapplicatie) moeten voorzien zijn van een begin en eindtijd omdat anders niet de juiste toeslag kan worden berekend. Wellicht ten overvloede, let op de volgende reeds bestaande eis: nadat de variabele mutaties zijn aangemaakt voor de actuele periode, kunt u desgewenst de periodeberekening en het aanmaken van de variabele mutaties opnieuw uitvoeren. Dit kan nodig zijn als er bijvoorbeeld fouten zijn geconstateerd. Hiervoor geldt wel de voorwaarde, dat de rubrieken waarvoor de variabele mutaties worden aangemaakt, vervangend zijn. Een rubriek is vervangend als de indicatie 'vervangende mutatie' is aangevinkt in de rubriekspecificatie. Indien je ook gebruik maakt van Personele Kosten Bewaking (PKB) dienen de uitvoercodes 00865, 00866, 00867 en 00868 relevant gemaakt te worden via functie 218051 – Bepalen relevante uitvoercodes. Zie ook de Gemal release notes van januari 2023, CAO VVT, onderdeel "2023-01/72 Vergoeding bereikbaarheids-consignatie-en aanwezigheidsdiensten".   Nieuw Dagloon bij benadering op basis van referteperiode Waarom In Gemal is reeds uitvoercode 01778 dagloon bij benadering aanwezig. Deze uitvoercode wordt bepaald op basis van een referteperiode van een maand.  Een belangrijke klantwens is om, naast een maandelijkse bepaling, ook te kunnen beschikken over een dagloon bij benadering die is gebaseerd op een referteperiode van 12 maanden, net als het UWV.  Voor dat doel wordt een nieuwe importrubriek geïntroduceerd. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort: Nieuwe importrubriek Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01780 Grndsl dagl benad P92780 Grondslag dagloon bij benadering   Actie  Geen verder actie nodig   Gewijzigd en verbeterd Aanvullende verzekeringen IZZ VGZ Waarom In release 2023-03 van HR Core Beaufort zijn vier nieuwe rubrieken geïntroduceerd om nieuwe aanvullende pakketten aan te sturen. De inrichting van deze nieuwe rubrieken was niet compleet: de inrichting met betrekking tot ondersteuning van TWK-functionaliteit ontbrak. In deze release wordt de TWK-inrichting van deze rubrieken alsnog toegevoegd. Hoe De TWK-inrichting van de volgende rubrieken is toegevoegd (indicatoren 'Herrek. huidig jaar' en 'Herrek. vorig jaar' zijn aangevinkt):   Rubriek Omschrijving P04215 Aantal verzekerden VGZ fit P04216 Aantal verzekerden VGZ gezond P04131 Aantal verzekerden VGZ actief P09130 Aantal verzekerden VGZ buitenland Actie  Geen actie benodigd. Vervallen codes Waarom  Jaarlijks worden door Payroll Gemal invoercodes en uitvoercodes vervallen verklaard en opgeschoond. Als gevolg hiervan worden de exportkenmerken van een aantal rubrieken in HR Core Beaufort verwijderd, waardoor deze rubrieken definitief niet meer aangeleverd worden aan Payroll Gemal. Eventueel aanwezige en nog niet aangeleverde salarismutaties van deze rubrieken worden ongeldig gemaakt en worden niet aangeleverd aan Payroll Gemal. Daarnaast is geconstateerd dat van een aantal importrubrieken de prompt van de bijbehorende rubriek nog niet was aangepast, ondanks het feit dat de uitvoercode reeds vervallen was. Hoe  De volgende 2 tabellen geven de gewijzigde inrichting weer.   Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P01307 (Vervallen) Opname levensloop 2 01307 Vervallen P01336 (Vervallen) Opname levensloop 01336 Vervallen P01398 (Vervallen) Levensloopverlofkorting 01398 Vervallen P01688 (Vervallen) Inleg levensloop 2 01688 Vervallen P02086 (Vervallen) Correctie EJU in loonaangifte 02086 Vervallen P02087 (Vervallen) Correctie VT in loonaangifte 02087 Vervallen P08260 (Vervallen) Levensloopjaren 02260 Vervallen P02531 (Vervallen) ABP levensloop 02531 Vervallen P02616 (Vervallen) Jaren levensloop 02616 Vervallen P02694 (Vervallen) Levensloop inleg percentage 02694 Vervallen P00695 (Vervallen) Levensloop inleg 02695 Vervallen P00844 (Vervallen) Beroepscode UWV 02844 Vervallen P02875 (Vervallen) Cumulatieve corr. saldo levensloop 2 02875 Vervallen P09132 (Vervallen) Minimumloon buiten 30% regeling 03132 Vervallen P09133 (Vervallen) Minimum VT buiten 30% regeling 03133 Vervallen P09134 (Vervallen) EJU deels buiten 30% regeling 03134 Vervallen P00988 (Vervallen) Instellingsnummer hoofd DV 02988 Vervallen P00989 (Vervallen) Registratie nummer hoofd DV 02989 Vervallen   Importrubriek omschrijving Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving 01912 (Verv) Afgdr pr. volksvz P91911 (Vervallen) Afgedragen premie volksverz 01912 Vervallen 02509 (Vervallen) Afw jaardagen P91509 (Vervallen) Afwijkende jaardagen 02509 Vervallen 02510 (Vervallen) Afw dgn kort P91510 (Vervallen) Afw dgn kortstondige afwezigheid/jr 02510 Vervallen Actie  Geen aanvullende acties nodig Reiskosten rubrieken niet op te geven over vorig jaar  Waarom In navolging van Payroll Gemal mogen alle rubrieken die zijn gekoppeld aan exportcodes voor reiskosten fiscaal niet langer worden opgegeven met terugwerkende kracht over een vorig jaar. Hoe  Bij de volgende rubrieken is de indicator 'Herrek. vorig jaar' uitgevinkt: Rubriekcode Omschrijving P00197 Reiskosten eenheden-1 P00198 Code reiskosten P00199 Reiskostenvergoeding woon/werk P04204 Reiskosten eenheden-2 P04205 Reiskosten eenheden-3 P06961 Vergoeding dienstreizen met prive auto 4 P06962 Vergoeding dienstreizen met prive auto 5 P06979 Vergoeding dienstreizen met prive auto 6 P06980 Vergoeding dienstreizen met prive auto 7 P00243 Vergoeding dienstreizen met prive auto 2 P00244 Vergoeding dienstreizen met prive auto 3 P00271 Vergoeding dienstreizen met prive auto 1 P03670 Vergoeding dienstreis 9 P03671 Vergoeding dienstreis 10 P01981 Vergoeding dienstreis 8 P05575 - P05599 Aantal reiskosten fiscaal 1 - Aantal reiskosten fiscaal 25 Actie Als er voor bovenstaande rubrieken nog niet aangeleverde salarismutaties aanwezig zijn met een ingangsdatum in het vorige jaar, dan zullen deze mutaties gesignaleerd worden door de functie 160220 Controleren salarismutaties WN. Als er voor bovenstaande rubrieken nog niet aangeleverde salarismutaties aanwezig zij het aanmaken van een aanlevering dan wordt deze salarismutatie gesignaleerd en gecorrigeerd op het foutverslag aanmaken salarismutaties. De melding is "Voor deze rubriek is herrekenen vorig jaar niet toegestaan. De ingangsdatum (dd-mm-2022) is veranderd in de begindatum van de eerste loonperiode 2023." Rubrieken mbt verlofuren per week niet variabel te muteren Waarom In navolging van Payroll Gemal mogen de rubrieken met betrekking tot verlofuren per week niet meer variabel gemuteerd worden. Reden hiervoor is het feit dat variabele rubrieken feitelijk betrekking op de hele salarisperiode waarbij het herrekenen van de wekelijkse naar de maandelijkse waarden tot verschillen kan leiden. Hoe  De volgende rubrieken kunnen niet meer variabel worden gemuteerd: Rubriekcode Omschrijving P01935 Verlofregeling 11 uren/wk P01936 Verlofregeling 12 uren/wk P01937 Verlofregeling 13 uren/wk P01938 Verlofregeling 14 uren/wk P01939 Verlofregeling 15 uren/wk Opmerking: Beaufort kent nog meer rubrieken mbt verlofuren per week maar deze konden al niet variabel gemuteerd worden. Actie Geen actie vereist. Opgeloste meldingen Van oude ziekmelding weer een bericht aangemaakt voor de EDI arbodienst (change 4236640) Melding  In sommige gevallen werd van een oude reeds afgesloten ziekmelding onterecht weer een EDI gebeurtenis en/of EDI bericht aangemaakt. Oplossing In die gevallen waarbij voor een dienstverband een nieuw ziektegeval werd opgevoerd maar ook meteen weer verwijderd (door bijvoorbeeld foutieve invoer) werd in de mutatieverantwoording een onjuiste mutatie met betrekking tot rubriek P01615 gelogd.  Tevens werd er in een dergelijk geval een gebeurtenis opgeslagen met uiteindelijk een onterechte berichtgeving tot gevolg. Dit probleem is verholpen: in een dergelijke situatie zal er geen foutieve systeemmutatie en geen onterecht event meer worden aangemaakt.   Actie Geen verdere actie benodigd.      
Volledig artikel weergeven
24-03-2023 13:36 (Bijgewerkt op 24-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1277 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 25 februari 2023.   Mededelingen  Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT In de release notes van januari 2023 hebben we u reeds geïnformeerd dat we druk bezig zijn met het realiseren van uitbreidingen in de module Tijdregistratie. De uitbreidingen zijn nodig voor de ondersteuning van de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten per 1 januari 2023 binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) . Helaas gaat het ons niet lukken om deze uitbreidingen met de maart release te leveren. We gaan deze uitbreidingen leveren met de april release. Nogmaals onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.  Exportbestanden t.b.v. Raet Opleidingsmanagement (ROM) HR Core Beaufort kent diverse exportmechanismen welke in de loop der tijd zijn verbeterd of zelfs vervangen door andere exportfuncties. Een van die vervallen exportfuncties betreft de export van medewerker gegevens in CSV formaat naar Raet Opleidingsmanagement (ROM). Als het stuurgegeven ROM_AAN de waarde 'J' heeft zullen vanuit exportfunctie 175500 naast de reguliere HSS bestanden ook bestanden ten behoeve van ROM met de benaming ss_001_<datum>_<tijd>.csv worden aangemaakt. Geruime tijd geleden is deze export vervangen de export Tactische Modules (175505) in XML formaat. We zijn dan ook voornemens de oude CSV export tbv ROM medio mei te deactiveren. Voor de goede orde: de reguliere HSS export via functie 175500 blijft uiteraard gehandhaafd,   Wet- en regelgeving  Vervallen correctiecodes levensloop  Waarom  Bij het laten vervallen van de levensloopregelingen in Payroll Gemal zijn een aantal invoer- en uitvoercodes die betrekking hebben op levensloop- en cafetariaregelingen ten onrechte buiten schot gebleven. In deze release worden de betrokken invoer- en uitvoercodes en de daaraan gerelateerde rubrieken gemarkeerd als vervallen. Hoe  De volgende inrichting wordt aangepast in HR Core Beaufort. Vervallen rubrieken: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P18060 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 4 02060 Vervallen P18061 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 5 02061 Vervallen P18062 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 6 02062 Vervallen   Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93060 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 4 02060 Vervallen P93061 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 5 02061 Vervallen P93062 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 6 02062 Vervallen Actie  Geen verdere actie nodig. Uitkeringen VTWK op eigen uitvoercode  Waarom Werknemers zien bij een nabetaling over het vorige jaar op de salarisstrook geen uitsplitsing van een ‘gewone’ nabetaling en een nabetaling vanwege een uitkering. Hierdoor kunnen vanuit het UWV vragen worden gesteld omdat het UWV een verhoogd SV-loon ziet en op basis daarvan de actuele uitkering gekort zou moeten worden. Medewerkers kunnen op dat soort vragen vanuit hun salarisstrook geen antwoord geven. Hoe  Om dit verschil duidelijker te maken moet de nabetaling over vorig jaar worden gesplitst in een 'Nabetaling uitkering vorig jaar' en 'Bruto nabetaling vorig jaar'.  De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort.   Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02435 Nabetaling uitkering vorig jaar 01435 Nabet VJ Uitk   Nieuwe importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93435 Nabetaling uitkering vorig jaar 01435 Nabet uitkering vorig jr P91066 Bruto nabetaling vorig jaar 01066 Bruto nabet vorig jaar Actie  Geen verdere actie nodig. Aanvullende verzekeringen IZZ VGZ  Waarom  In Payroll Gemal kan voor CZ en VGZ de premie voor de IZZ zorgverzekering worden verwerkt. Deze pakketten kunnen in HR Core Beaufort worden aangestuurd door per pakket het aantal deelnemers te specificeren.  De VGZ heeft voor 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten geïntroduceerd, die beschikbaar komen in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. Daarnaast komt 1 pakket 'Buitenland wereld' te vervallen omdat dit pakket is samengevoegd met het pakket 'Buitenland Europa'. Dit laatst genoemde pakket zal worden hernoemd van 'Buitenland Europa' naar 'Buitenland'. Hoe De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort Nieuwe en gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P09131 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Buitenl Wereld geen   P04215 Aantal verzekerden VGZ fit 02215 Aant bundel fit P04216 Aantal verzekerden VGZ gezond 02216 Aant bundel gezond P04131 Aantal verzekerden VGZ actief 03131 Aant bundel actief P09130 Aantal verzekerden VGZ buitenland 03130 Aant buitenland Actie Wanneer er nog deelnemers zijn geregistreerd voor het pakket P09131, dan moeten deze deelnemers worden overgezet naar pakket P09130. Nadat de deelnemers zijn overgezet, moet het aantal deelnemers voor het pakket P09131 op nul gezet worden. Geconstateerd is dat dat bij de hiervoor genoemde nieuwe rubrieken P04215, P04216 en P04131 de eigenschappen 'Herrekenen binnen huidig jaar' en 'Herrekenen over voorgaand jaar' per abuis niet zijn aangevinkt. Je kunt deze eigenschappen alsnog aanvinken door de functie 210001 te starten, de betreffende rubriek te zoeken en deze eigenschappen aan te vinken.       CAO wijzigingen  Splitsing salaris Waarom  In release 2023-02 is de Salaris splitsing opgenomen en beschreven in de release notes. Er ontbrak echter nog een Gemal uitvoercode en deze is in release 2023-03 alsnog opgenomen. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd aan HR Core Beaufort. Nieuwe uitvoercode: code omschrijving 01933 Afdr PV zond. LHK Nieuwe importrubrieken: Uitvoercode Omschrijving Rubriekcode Omschrijving 01933 Afgedr PV zonder LHK P91933 Afgedragen premie volksverzekeringen zonder LHK Actie  Geen verdere actie nodig.   Gewijzigd en verbeterd Waardebereik rubriek P00858 (Code berekening WW/wachtgeld)  Waarom De configuratie van rubriek P00858 (Code berekening WW/wachtgeld) was incompleet met betrekking tot het gebruik van referentiewaarden. Hierdoor kon de waarde niet geselecteerd worden met behulp van een referentietabel maar moest de waarde rechtstreeks ingevoerd worden. Hoe  De configuratie van de rubriek is gewijzigd zodat de waarden op reguliere wijze geselecteerd kunnen worden via de referentietabel. Het betreft de volgende waarden: 0 - Geen wachtgeldregeling 1 - Bruto wachtgeldregeling 2 - Netto wachtgeldregeling   Actie  Geen verdere actie nodig.     Opgeloste meldingen  Lengte rubriek P00672 (BOSV uitkering) (change 4203652)  Melding De lengte van de rubriek P00672 (BOSV uitkering) stond een maximale invoer toe van 999,99 (6 posities waarvan 2 decimalen). In de praktijk moeten echter ook grotere bedragen vastgelegd kunnen worden. Oplossing De lengte van rubriek P00672 is gewijzigd naar 10 met aantal decimalen 2. Hiermee kunnen alle denkbare waarden worden vastgelegd. Actie  Geen verdere actie nodig.   Scherm 'Salarisgegevens' vergrendelt de dienstverbandentabel (change 4004358) Melding  Als het scherm 'Salarisgegevens' wordt geopend en het bruto salaris (P01161) (her)berekend moet worden, kan het betreffende dienstverband in de database worden vergrendeld. Hierdoor kunnen andere functionaliteiten die dat dienstverband ook willen ophalen benaderen, resulteren in een blauw scherm of algemene 'retrieve errors'. Dit is het geval totdat het scherm 'Salarisgegevens' voor dat dienstverband weer wordt gesloten. Oplossing   De programmatuur is dusdanig aangepast dat bij aanroep van het scherm 'Salarisgegevens'  geen sprake meer is van vergrendeling van het geselecteerde dienstverband. Actie  Geen verdere actie nodig.   Import van rubrieken P02095 en P02096 bij een nieuwe medewerker (change 3801261)  Melding Tijdens het verwerken van een geïmporteerd nieuw dienstverband inclusief waarnemingstoelage rubrieken, werd onterecht een proces actie getriggerd die de rubrieken van de waarnemingstoelage weer leeg maakte. Oplossing  Aanpassing in de programmatuur waardoor de waarden in zo’n geval niet meer worden geleegd.  Actie  Geen verdere actie nodig.   Omschrijving uitvoercode 01998 (change 4253318) Melding De omschrijving van de Beaufort uitvoercode 01998 staat onterecht op 'Vervallen'. Oplossing  De omschrijving van de uitvoercode 01998 en bijbehorende rubriek P92998 is gewijzigd naar "Loon samenloop', conform de omschrijvingen in Payroll Gemal.  Actie Geen verdere actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
17-02-2023 16:10 (Bijgewerkt op 23-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1185 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 28 januari 2023.   Mededelingen  Onvolledige verwerking resultaatgegevens (TRES) Indien je gebruik maakt van TRES en problemen ondervindt met betrekking tot het niet compleet inlezen van de resultaatgegevens kun je de waarde van het stuurgegeven HPIA011 (Aantal rubrieken uit de rubriekentabel in memory) aanpassen naar 1000. Door deze wijziging wordt het inleesissue opgelost, wel kan de performance van deze functie hierdoor afnemen. De functie 'Wijzigen stuurgegevens' (100010) is terug te vinden via Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Stuurgegevens > Wijzigen stuurgegevens.   Salaristabellen CAO VVT De nieuwe salaristabellen ten behoeve van de CAO VVT worden van kracht per 1 maart 2023. Hoewel deze al eerder door Payroll Gemal ter beschikking worden gesteld dienen deze uiteraard niet vóór 1 maart in HR Core Beaufort te worden ingelezen. Dit om te voorkomen dat voortijdig met de nieuwe tabellen wordt gewerkt.   Wet- en regelgeving Splitsing salaris Waarom  Het kan voorkomen dat een werknemer in twee landen werkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een werknemer in Nederland werkt, maar in België woont. Als deze werknemer drie dagen thuis werkt (in België) en twee dagen op kantoor (in Nederland), is er sprake van een zogenaamde “salaris split”.  Ter ondersteuning van de berekening van de evenredigheidsmethode in Gemal is aanvullende inrichting in Beaufort vereist. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd aan HR Core Beaufort.   Nieuwe exportcode code omschrijving 01512 Perc. salary split   Nieuwe uitvoercode code omschrijving 01911 Afgdr pr. volksvz   Nieuwe rubrieken code omschrijving prompt export code P01512 Percentage salary split Perc salary split 01512 P91911 Afgedragen premie volksverzekeringen Afgdr pr. volksvz     Nieuwe importrubrieken code omschrijving Rubriekcode 01912 Afgdr pr. volksvz P91911   Opmerking: in de maart release (2023-03) zal in dit kader nog een extra uitvoercode worden uitgeleverd (01933-Afdr PV zond. LHK). Actie  Indien deze situatie in jouw organisatie voorkomt, kunnen de nieuwe rubrieken worden toegevoegd aan een eigen scherm en/of formulier in HRSS.   CAO wijzigingen  CAO Sociaal werk - gebruik ORT percentages in verband met maximum uurloon ORT Waarom  Voor het juist aansturen van de berekening van ORT dient voor de CAO Sociaal werk onderscheid gemaakt te worden tussen twee sets van Gemal invoercodes voor de ORT toeslag. Hoe  Standaard zijn dit de rubrieken/invoercodes P00031/01031, t/m P00034/01034. Maar als de medewerker recht heeft op de arbeidsmarkttoeslag van 1,13% dan moet de volgende set rubrieken/invoercodes gebruikt worden, P00060/01060, P00113/01113 t/m P00115/01115.  Zie voor meer informatie de Gemal release notes van februari 2023, onderdeel CAO Sociaal werk, 2023-02/.. Maximum uurloon ORT in combinatie met arbeidsmarkttoeslag. Actie  In de Beaufort module Tijdregistratie kan dit geregeld worden door twee onregelmatigheidsregelingen in te richten met de twee verschillende rubriekensets. Voer in functie 200272 een nieuwe tweede regeling (02) op en sla deze op. Beaufort zal vervolgens vragen of er een kopie van een bestaande regeling gemaakt moet worden. Kies 'Ja' en selecteer regeling 01. Wijzig vervolgens in het tabblad 'Percentages' van de nieuwe regeling 02 de rubrieken zoals hierboven benoemd. Mocht je meer onderscheid willen zien tussen beide regelingen pas dan eventueel de omschrijvingsvelden aan. In de medewerker regeling (functie 704000) geef je dan vervolgens voor de medewerker aan welke onregelmatigheidsregeling voor hem/haar van toepassing is. Menu pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen > Regeling onregelmatigheid (functie 200272) Menu pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen tijdregistratie (functie 704000)   Gewijzigd en verbeterd  Rubriek P02249 Berekende einddatum WAZO verlof dient handmatig aangepast te kunnen worden (HCB4-I-194) Waarom Er zijn situaties denkbaar waarbij de automatisch door HR Core Beaufort berekende einddatum WAZO verlof gewijzigd moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerkster die in dienst wordt genomen waarbij de WAZO al voor de datum in dienst is ingegaan. Nu is dit een berekend veld en kan niet worden gewijzigd. Dit is wel wenselijk en is door gebruikers als Idee ingeschoten op het Ideeën portaal van de Beaufort Community. Hoe  We hebben dit idee als volgt geïmplementeerd: het gegeven 'Berekende einddatum WAZO' (rubriek P02249) wordt nog steeds automatisch berekend maar is nu op het scherm Bevalling wel te muteren de eventuele ingevoerde waarde moet uiteraard een geldige datum zijn het veld blijft - onder dezelfde voorwaarden als voorheen - een verplicht veld: de datum mag dus wijzigen, maar kan niet leeg worden gemaakt Wordt een andere rubriek gewijzigd welke de automatische (her)berekening van rubriek P02249 start, dan wordt P02249 opnieuw berekend en opgeslagen. Dit ongeacht een eventuele eerdere handmatige aanpassing.  Actie  De actuele gevallen die het betreft kunnen handmatig worden aangepast naar de van toepassing zijnde einddatum.   Landcode ME - Montenegro toegevoegd Waarom HR Core Beaufort kent ten behoeve van diverse functies de ISO-landcodes. Deze zijn terug te vinden in de functie 'Land' (203024). De landcode Montenegro (ME) was nog niet opgenomen in deze inrichting. Hoe  Landcode ME met omschrijving Montenegro is toegevoegd aan de tabel van functie 'Land' (203024).  Opmerking: de functie 'Land' (203024) kent ook een kolom 'Ext. code'. Deze kolom heeft feitelijk geen functionele waarde meer en hoeft voor nieuwe landcodes, zoals ME, niet gevuld te zijn. Actie  Geen verdere actie benodigd.   Opgeloste meldingen  Historie rubriek overbodige regel (change 4023166)  Melding  Naar aanleiding van een recente wijziging (release 11-2022) in functie 160220-Controleren salarismutaties WN wordt nu in geval van een automatisch gecorrigeerde salarismutatie* een overbodige extra regel in de historie van die rubriek weggeschreven. Dit is bijvoorbeeld in het kader van rapportages niet wenselijk. ( * ) Een automatische correctie kan betrekking hebben op o.a. de salariskenmerken 'afwijkende ingangsdatum', 'TWK huidig jaar' en 'TWK vorig jaar'. In geval een afwijkende ingangsdatum voor een bepaalde rubriek niet is toegestaan o.b.v. de rubriekskenmerken maar daar bij de vastgelegde salarismutatie wel sprake van is, zal de automatische correctie deze terugzetten naar de 1e dag van de salarisperiode. Oplossing Na installatie van deze release zal er in een dergelijk geval geen extra regel meer in de historie worden weggeschreven. Actie Indien je hinder ondervindt van de extra historieregel, kan deze handmatig via de functie 'Onderhouden historie' (700300) worden verwijderd.  
Volledig artikel weergeven
20-01-2023 16:21 (Bijgewerkt op 25-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1263 Weergaven
Mededelingen  Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau In de release van februari 2022 hebben een wijziging uitgeleverd inzake de vervanging van rubriek P05013 door rubriek P15013. Met rubriek P05013 (Youforce gebruiker) kun je op dienstverbandniveau aangeven of de betreffende medewerker een Youforce login dient te ontvangen. De waarde van deze rubriek P05013 werd vervolgens naar het Portaal geëxporteerd met de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer.  Omdat het Portaal echter geen dienstverbandniveau kent zoals Beaufort dat heeft, leidde de verwerking hiervan regelmatig tot problemen die vervolgens handmatig met behulp van de Servicedesk gecorrigeerd moesten worden. Om dit soort situaties te voorkomen is besloten de aansturing vanuit Beaufort op persoonsniveau te laten plaatsvinden, hetgeen in lijn is met de werking van het Youforce Portaal. Om deze wijziging door te voeren kun je sinds februari een conversie uitvoeren die alle benodigde wijzigingen binnen Beaufort doorvoert. Omdat er mogelijk ook sprake is van wijzigingen in HRSS kan deze conversie op een voor jouw organisatie geschikt moment worden uitgevoerd, Mocht je hier nog niet aan toe zijn gekomen, bij deze de reminder om de conversie alsnog in te gaan plannen! Medio mei 2023 willen we de oude aanlevering op basis van P05013 stopzetten. Meer informatie kan worden teruggevonden in de release notes van de 2022-02 release.   IKV en 1916 / 1917 bestanden In het kader van de toekomstige splitsing van dienstverbanden in IKV's introduceert Payroll Gemal in deze release twee nieuwe lijstnummers om de uitvoerresultaten per IKV in plaats van per dienstverband beschikbaar te stellen. Naast de huidige lijstnummers 1916 en 1917, die ongewijzigd blijven,  worden de volgende lijstnummers geïntroduceerd: Lijstnummer 1918 bevat de data uit het 1916 bestand op IKV niveau Lijstnummer 1919 bevat de data uit het 1917 bestand op IKV niveau De ondersteuning in HR Core Beaufort voor het importeren van 1916 en 1917 bestanden en het verwerken van de perioderesultaten blijft ongewijzigd. De ondersteuning voor het importeren en verwerken van 1918 en 1919 bestanden wordt daarentegen vooralsnog niet toegevoegd!   CAO Waterbedrijven: salarisregeling Recentelijk is een nieuwe CAO Waterbedrijven definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01. Actie Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag op fulltime basis.  Dit brutobedrag kan verschillen per schaal. De aangepaste salarisregeling 22 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast. Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in de rubrieken  S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.   CAO Waterschappen: salarisregeling Recentelijk is een nieuwe CAO Waterschappen definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01. Actie Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag van € 125,00 en 2,5 % op fulltime basis.  De aangepaste salarisregeling 29 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast. Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in rubriek S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.   CAO Kraamzorg: salarisregeling Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de CAO Kraamzorg een nieuwe salarisregeling. Deze salaris regeling (81) kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. De nieuwe salarisregeling bevat voor de schalen 15 tot en met 50 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1015, 1020, 1025 en 1030  De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050; daarnaast worden deze schalen aan de "bovenkant" uitgebreid met een extra anciënniteit. Als gevolg van de wijze waarop HR Core Beaufort de nieuwe versie van de salarisregeling inleest is de uitbreiding van de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050 mogelijk niet direct duidelijk. Bijvoorbeeld: schaal 1035 bestaat in de oude regeling uit 14 anciënniteiten genummerd 0 t/m 13, in de nieuwe regeling bestaat schaal 1035 uit 13 anciënniteiten genummerd 0 t/m 12 (2 aanloop anciënniteiten vervallen en er komt aan de "bovenkant" 1 anciënniteit bij). Bij de import van de nieuwe regeling worden de anciënniteiten 0 tm 12 overschreven door de nieuwe anciënniteiten en blijft de ancienniteit 13 bestaan als "restant" van de oude regeling. Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030 ,1035, 1040, 1045 en 1050 moeten worden omgeschaald volgens onderstaande was-wordt tabel. Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 (Collectieve mutaties) uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Kraamzorg van toepassing zijn.   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 15 Schaal 1015   FWG 15 Schaal 1015   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5003 0 0 5005 Aanloopperiodiek 1 1 5004 0 0 5005 0 2 5005 0 0 5005 1 3 5006 1 1 5006 2 4 5007 2 2 5007 3 5 5008 3 3 5008 4 6 5009 4 4 5009 5 7 5010 5 5 5010 6 8 5011 6 6 5011 7 9 5012 7 7 5012 8 10 5013 8 8 5013   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 20 Schaal 1020   FWG 20 Schaal 1020   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5005 0 0 5007 Aanloopperiodiek 1 1 5006 0 0 5007 0 2 5007 0 0 5007 1 3 5008 1 1 5008 2 4 5009 2 2 5009 3 5 5010 3 3 5010 4 6 5011 4 4 5011 5 7 5012 5 5 5012 6 8 5013 6 6 5013 7 9 5014 7 7 5014 8 10 5015 8 8 5015   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 25 Schaal 1025   FWG 25 Schaal 1025   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5006 0 0 5008 Aanloopperiodiek 1 1 5007 0 0 5008 0 2 5008 0 0 5008 1 3 5009 1 1 5009 2 4 5010 2 2 5010 3 5 5011 3 3 5011 4 6 5012 4 4 5012 5 7 5013 5 5 5013 6 8 5014 6 6 5014 7 9 5015 7 7 5015 8 10 5016 8 8 5016 9 11 5017 9 9 5017   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 30 Schaal 1030   FWG 30 Schaal 1030   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5006 0 0 5008 Aanloopperiodiek 1 1 5007 0 0 5008 0 2 5008 0 0 5008 1 3 5009 1 1 5009 2 4 5010 2 2 5010 3 5 5011 3 3 5011 4 6 5012 4 4 5012 5 7 5013 5 5 5013 6 8 5014 6 6 5014 7 9 5015 7 7 5015 8 10 5016 8 8 5016 9 11 5017 9 9 5017 10 12 5018 10 10 5018   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 35 Schaal 1035   FWG 35 Schaal 1035   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5008 0 0 5010 Aanloopperiodiek 1 1 5009 0 0 5010 0 2 5010 0 0 5010 1 3 5011 1 1 5011 2 4 5012 2 2 5012 3 5 5013 3 3 5013 4 6 5014 4 4 5014 5 7 5015 5 5 5015 6 8 5016 6 6 5016 7 9 5017 7 7 5017 8 10 5018 8 8 5018 9 11 5019 9 9 5019 10 12 5020 10 10 5020 11 13 5021 11 11 5021   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 40 Schaal 1040   FWG 40 Schaal 1040   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5010 0 0 5012 Aanloopperiodiek 1 1 5011 0 0 5012 0 2 5012 0 0 5012 1 3 5014 1 1 5014 2 4 5016 2 2 5016 3 5 5017 3 3 5017 4 6 5018 4 4 5018 5 7 5019 5 5 5019 6 8 5020 6 6 5020 7 9 5021 7 7 5021 8 10 5022 8 8 5022 9 11 5023 9 9 5023 10 12 5024 10 10 5024       11 11 5025   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 45 Schaal 1045   FWG 45 Schaal 1045   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5016 0 0 5020 Aanloopperiodiek 1 1 5018 0 0 5020 0 2 5020 0 0 5020 1 3 5021 1 1 5021 2 4 5022 2 2 5022 3 5 5023 3 3 5023 4 6 5024 4 4 5024 5 7 5025 5 5 5025 6 8 5026 6 6 5026 7 9 5027 7 7 5027 8 10 5028 8 8 5028       9 9 5029   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 50 Schaal 1050   FWG 50 Schaal 1050   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5018 0 0 5021 Aanloopperiodiek 1 1 5020 0 0 5021 0 2 5021 0 0 5021 1 3 5023 1 1 5023 2 4 5025 2 2 5025 3 5 5027 3 3 5027 4 6 5028 4 4 5028 5 7 5029 5 5 5029 6 8 5030 6 6 5030 7 9 5031 7 7 5031 8 10 5032 8 8 5032 9 11 5033 9 9 5033 10 12 5034 10 10 5034       11 11 5035   Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: Verwijderen vervallen aanloopperiodieken 0 en 1 in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045 en 1050 Verwijderen van de volgende vervallen anciënniteiten die een "restant" zijn van de oude salarisregeling: Schaal Anciënniteit 1015 9 en 10 1020 9 en 10 1025 10 en 11 1030 11 en 12 1035 13 1040 12 1045 10 1050 12   Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. In dergelijke gevallen moeten de medewerkers in de "nieuwe" bovenste anciënniteit van een schaal geblokkeerd worden voor het automatisch toekennen van een periodiek, om te voorkomen dat de medewerker een anciënniteit krijgt toegekend die niet meer bestaat in Payroll Gemal.  Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Kraamzorg: wachtdienstvergoeding In de release 2023-01 van Payroll Gemal wordt gewag gemaakt van een inrichting op C(AO) niveau van de Wachtdienstvergoeding zoals beschreven in de CAO Kraamzorg. Hoewel dergelijke inrichting op C-niveau niet beschikbaar is in HR Core Beaufort zal de benodigde inrichting beschikbaar komen in release 2023-02. Tot dat kan gebruik gemaakt worden van de reguliere rubrieken P00865 t/m P00868 (Bruto diversen 00865 tot en met 00868) aangezien met deze rubriekcodes de Gemal invoercodes 0865 tot en met 0868 worden aangestuurd.   Overige salarisregelingen Naast de hiervoor genoemde gewijzigde salarisregelingen 81 Kraamzorg, 22 Waterbedrijven en 29 Waterschappen zijn er nog een aantal salarisregelingen die wijzigen per januari 2023. Voor deze salarisregelingen hoeven geen andere acties uitgevoerd te worden, anders dan het downloaden en importeren in HR Core Beaufort. Het betreft de volgende salarisregelingen: 01 Sociaal werk 06 Sociale werkvoorziening (WSW) 15 Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) 25 Politie 28 Provincies 32 Huisartsenzorg 33 Universitair medische centra (UMC) 35 Ziekenhuizen 37 Jeugdzorg 40 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 48 Energie- en nutsbedrijven sector GEO 61 Middelbaar Beroepsonderwijs   Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT Met ingang van 1 januari 2023 wijzigen binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten. Momenteel zijn we druk bezig om hiervoor uitbreidingen binnen Tijdregistratie door te voeren. Het plan was om deze uitbreidingen met de februari 2023 release van HR Core Beaufort uit te leveren. De technische realisatie blijkt echter veel complexer te zijn dan gedacht waardoor dit niet gaat lukken. We streven nu naar de maart 2023 release, al kunnen we ook dit nog niet met 100% zekerheid toezeggen. We realiseren ons dat we hiermee te laat ondersteuning bieden in Tijdregistratie voor de nieuwe vergoedingsregels in de cao VVT. De enige mogelijkheid om de vergoedingen goed aan te sturen naar Gemal is om deze buiten Tijdregistratie om handmatig of via indirect muteren aan te bieden met behulp van vier nieuwe rubrieken. Deze worden namelijk wel met deze januari release geleverd, zie hiervoor onderdeel "CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten" in deze release notes. Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak. Om u toch voor te bereiden op de uitbreidingen in Tijdregistratie geven wij u hieronder alvast een indruk: deze wijzigingen zijn echter nog niet beschikbaar in de programmatuur. Let op, deze uitbreidingen zijn dus specifiek voor de CAO VVT.  In totaal zullen er drie nieuwe regelingen, vier nieuwe activiteitsoorten en drie nieuwe medewerker regelingen worden geleverd.  Regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT Voor de standaard vergoeding van bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten komt er een nieuwe regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT.  Deze regeling vergoedt de vaste vergoeding per uur á 3,50, 7,00, 7,50 en 15,00 voor deze vier diensten.  Deze regeling is verbonden met twee activiteitsoorten, 81 Consignatie/Bereikbaarheid VVT en 82 Aanwezigheid/Slaap VVT.  Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Regeling bereikbaarheid/aanwezigheid VVT” toegevoegd. Regeling arbeidsvergoeding Consignatie/Bereikbaarheidsdienst VVT Deze regeling regelt de vergoeding van consignatie- en bereikbaarheidsdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de 25% toeslag, de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit. Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 10 Gewerkte uren tijdens Consignatie/ Bereikbaarheid VVT. Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Consignatie/ Bereikbaarheid VVT” toegevoegd. Regeling arbeidsvergoeding Aanwezigheids-/Slaapdienst VVT Deze regeling regelt de vergoeding van aanwezigheids- en slaapdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit. Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 11 Gewerkte uren tijdens Aanwezigheid/Slaap VVT. Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Aanwezigheid/Slaap VVT” toegevoegd. Herstelmutaties over 2022 Doordat de nieuwe vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten worden verwerkt met behulp van nieuwe regelingen kunnen herstelmutaties voor deze diensten die vergoed moeten worden volgens de regels van 2022, nog steeds vastgelegd worden met behulp van de ‘oude’ activiteiten. Deze oude activiteiten zijn immers nog verbonden met de ‘oude’ regelingen en activiteitsoorten:  Regeling bereikb.h./aanw.h. (activiteitsoorten 91, 92 en 93) Regeling slaapdiensten (activiteitsoort 94)  Regeling arb. verg. BAS dienst (activiteitsoort 06) Dit is een uitzonderlijke situatie omdat Tijdregistratie normaliter herstelmutaties afrekent tegen de actuele regels. Deze heeft u op enig moment immers ingericht (gewijzigd) in de bestaande regelingen. Omdat er vanwege het afwijkende karakter van de vergoedingsregels voor 2023 geheel nieuwe regelingen nodig zijn is dit voordeel ontstaan.   Nieuw Uitbreiding rubrieken reiskosten Waarom Er is een toenemende vraag naar registratie van specifieke soorten reizen met specifieke type voertuigen. Daarom introduceert Payroll Gemal 25 nieuwe codes die kunnen worden geconfigureerd om reistype/voertuigcombinaties te registreren. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Export code P05575 t/m P05599  Aantal reiskosten fiscaal 1 t/m Aantal reiskosten fiscaal 25 00575 t/m 00599 Actie  Geen aanvullende actie benodigd.   Gewijzigd en verbeterd Omzetten cafetariaregeling codes van levensloop naar BOSV De laatste uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gerelateerd zijn aan de levensloopregeling worden omgezet naar uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gebruikt kunnen worden voor Betaald Ouderschapsverlof (BOSV). Om redenen die te maken hebben met de rubrieksgewijze opslag van gegevens in HR Core Beaufort, worden de omschrijvingen van uitvoercodes en exportcodes aangepast en vervolgens gekoppeld aan nieuwe rubrieken.   Gewijzigde rubrieken: rubriekcode omschrijving exportcode omschrijving   P08055 (Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop     gewijzigd P08155 Correctie korting BOSV 02055 Corr krt BOSV nieuw   Gewijzigde en nieuwe importrubrieken: rubriekcode omschrijving uitvoercode omschrijving   P92055 (Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop     gewijzigd P92060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1     gewijzigd P92061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2     gewijzigd P92062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3     gewijzigd P93055 Correctie korting BOSV 02055 Corr. krt. BOSV nieuw P93060 Correctie procentuele toelage 4 02060 Corr. proc.toel 4 nieuw P93061 Correctie procentuele toelage 5 02061 Corr. proc.toel 5 nieuw P93062 Correctie procentuele toelage 6 02062 Corr. proc.toel 6 nieuw   Wijziging ABP meetelwaarde Voor pensioenfonds ABP moet worden aangegeven hoe de onderhavige dienstverbanden meegenomen moeten worden in de berekeningen. Hiertoe zijn de referentiewaarden van rubriek P00421 'ABP meetelwaarde' aangepast: De omschrijving van referentiewaarde PT1 is gewijzigd naar 'Per telt voor 37,5%' (externe codering 7) Referentiewaarde 'PT2' (WGP per telt voor 0%) is toegevoegd met externe codering 8 De exportcode gekoppeld aan rubriek P00421 is ongewijzigd gebleven: 02421. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Gemal release notes.   Instantie- en uitkeringsbetalingen WW/WIA/WAJONG Waarom Vooruitlopend op een toekomstige introductie van het begrip IKV, kan vanaf 2023 voor een WW, WIA of Wajong uitkering een apart dienstverband worden aangemaakt. Dit geldt uiteraard voor losse uitkeringen, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. Payroll Gemal zal in dit kader de benodigde conversie uitvoeren. Voor meer informatie zie de Gemal release notes 2023-01, onderdeel '2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV'. Om er voor te zorgen dat Beaufort in sync blijft met Gemal wordt hier ook voorzien in een vergelijkbare conversie. Deze is beschikbaar in Beaufort Service en staat beschreven in de sectie 'Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie'. Hoe Om uitkeringsbetalingen vanaf 2023 op IKV wijze te kunnen vastleggen is het nodige gewijzigd aan de inrichting van rubrieken en referentiewaardes. De wijzigingen in de inrichting staan beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong'). Daarnaast zijn er enkele functionele aanpassingen doorgevoerd in bestaande functies van HR Core Beaufort om een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken te kunnen vastleggen. Tenslotte is er een conversie toegevoegd aan het Beaufort Service menu, nodig om bij bestaande dienstverbanden, voor zover die WW/WIA/Wajong gegevens bevatten, een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken van de juiste waarde te voorzien. Daarnaast worden een aantal rubrieken die vervallen op nul gesteld. Functionele aanpassingen In de release notes voor Payroll Gemal is een overzicht opgenomen met daarin de belangrijkste invoercodes bij het vastleggen van een uitkeringsbetaling voor WW, WIA of Wajong. De vertaling van invoercodes naar Beaufort rubrieken levert het volgende overzicht: Type uitkeringsbetaling Werknemer in-dienst? Rubriek P03516 Code type IKV Rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding Rubriek P02122 Code WW Rubriek P02123 Code WIA Rubriek P02124 Code ZW P00333 Soort loonheffingstabel WW Ja 6 - WW-loongerelateerde uitkering OF 7 WW-vervolguitkering 33 - nWW 1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig 1 - wit WW Nee 6 - WW-loongerelateerde uitkering OF 7 WW-vervolguitkering 33 - nWW 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen WIA Ja 9 - IVA-uitkering OF 10 - WGA-uitkering 32 - WAO omschr nakijken 38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken 39 - IVA 40 - WGA 1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig 1 - wit WIA Nee 9 - IVA-uitkering OF 10 - WGA-uitkering 32 - WAO omschr nakijken 38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken 39 - IVA 40 - WGA 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen Wajong Ja 8 - Wajong-uitkering 37 - Wajong 1/1/1 -Verzekerd en premieplichtig 1 - wit Wajong Nee 8 - Wajong-uitkering 37 - Wajong 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen   Naar aanleiding van de gewijzigde inrichting (zoals beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong') zijn de volgende wijzigingen in de Beaufort schermen doorgevoerd: Rubriek P03516 Code type IKV is nu beschikbaar in functie 160066 Loonaangiftegegevens.  Daarnaast is de naam van de functie 164003 en procedure 701002 (WAO-WIA dagbedrag) gewijzigd in 'WAO-WIA gegevens' en zijn de volgende rubrieken toegevoegd aan deze functie : P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering P02618 Percentage aanvulling WIA P02619 Omrekenpercentage garantieloon WIA P01884 Percentage minimum garantieloon Andere nieuwe rubrieken dienen eventueel zelf op een eigen scherm geplaatst te worden,   Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie Waarom Payroll Gemal voert een automatische conversie uit van alle dienstverbanden die een WW/WIA/Wajong uitkering betreffen bij het opstarten van de januari productie van 2023. Deze conversie beperkt zich tot de gegevens die zijn opgeslagen in Payroll Gemal. De beschrijving van de conversie die door Payroll Gemal wordt uitgevoerd is te vinden in Deel C-Uitkeringsbetalingen WW WIA WAJONG van het document Handleiding Gemal wijzigingen 2023 ivm IKV, gepubliceerd in de Kennisbank Youforce Payroll Gemal van de Visma|Raet Community. Om de gegevens in Payroll Gemal en HR Core Beaufort synchroon te houden moet eenzelfde conversie van WW/WIA/Wajong dienstverbanden, in dienst op 1 januari 2023, uitgevoerd worden in HR Core Beaufort. De conversie in HR Core Beaufort wordt NIET automatisch uitgevoerd. Je moet deze conversie zelf uitvoeren op een voor de organisatie geschikt moment, maar bij voorkeur op het moment dat je de januari productie in Payroll Gemal opstart. De conversie is beschikbaar in het Beaufort Service menu. De conversie produceert een rapport waarin staat vermeld welke dienstverbanden en rubrieken geconverteerd zijn en welke rubrieken op nul zijn gesteld. Omdat Payroll Gemal zelf haar conversie uitvoert zal de conversie in Beaufort niet tot salarismutaties leiden, tenzij sprake is van nog niet aangeleverde stam en variabele mutaties van die rubrieken die betrokken zijn in de conversie. Hoe De conversie is beschikbaar in Beaufort Service > Uitvoeren conversie Beaufort > Conversie uitkeringsbetalingen/instantiebetalingen WW/WIA/WAJONG.  De conversie is technisch identiek aan de Gemal conversie en waarbij de volgende rubrieken zijn betrokken:   Rubriek Omschrijving P03516 type IKV P02607 Code Wajong / Arbeidsbeperking P00005 WIA uitk dagbedrag P00674 Uitkering Wajong dagbedrag P00431 Afwijkende dagen WAO-WIA uitkering P02847 Afw Wajong uitkeringsdagen P00637 VT Wajong P00072 Vakantietoeslag over WAO-WIA uitkering P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) P00858 Code berekening WW/wachtgeld P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering P00404 Percentage deelbetrekking P02618 Percentage aanvulling WIA P01884 Percentage minimum garantieloon   De conversie houdt bij welke dienstverbanden zijn gecontroleerd en zo nodig geconverteerd. Wanneer er enige conversie plaats vindt van dienstverbandgegevens dan wordt een verslag aangemaakt waarin per dienstverband wordt aangegeven: welke dienstverband is geconverteerd per geconverteerde stamrubriek de oude en de nieuwe waarde. per nog niet aangeleverde rubriek; de indicatie stam/variabel en de oude en de nieuwe waarde.   CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten Waarom Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-, consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal '18-en', maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt. Hoe In Gemal zijn de vier mogelijke bedragen per uur op C-niveau ingericht bij de CAO VVT als vergoeding per eenheid. Dit is gedaan op basis van de bestaande Gemal invoercodes 00865 en 00866 (bereikbaarheids-  en consignatiediensten) en 00867 en 00868 (slaap-en aanwezigheidsdiensten).  Om onderscheid te hebben tussen deze invoercodes voor de CAO VVT welke worden gebruikt voor de vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten en de bestaande invoercodes bruto diversen, zijn hiervoor in Beaufort vier nieuwe rubrieken - specifiek voor de CAO VVT -  ingericht: P16865 t/m P16868. Deze rubrieken verwijzen (net als de bestaande rubrieken P00865 t/m P00868) ook naar de Gemal invoercodes 00865 t/m 00868.  De Beaufort rubrieken  P00865 t/m P00868 zijn dus onveranderd. Ook voor rubriek P06941 (Netto diversen 00941) is een gelijke constructie beschikbaar in Gemal en hiervoor is in Beaufort de nieuwe rubriek P16941 'Eenheid thuiswerkvergoeding' toegevoegd. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01.   Nieuwe rubrieken code omschrijving prompt export code P16865 Uren bereikbaarheid VVT ma-vr Uren BRD VVT  ma-vr 00865 P16866 Uren bereikbaarheid VVT za-zo Uren BRD VVT za-zo 00866 P16867 Uren slaapdienst VVT ma-vr  Uren SLD VVT ma-vr 00867 P16868 Uren slaapdienst VVT za-zo Uren SLD VVT za-zo 00868 P16941 Eenheid thuiswerkvergoeding Eenheid thuisw. vergoeding 00941 Actie Zie ook 'Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT'   Omzetting rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) naar rubriek P06205 Waarom Op het ideeën portaal (onderdeel van de Beaufort Community) is door gebruikers aangegeven dat het zeer wenselijk is om rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) te kunnen gebruiken in combinatie met de PY/PZ functionaliteit in HRSS. Vooralsnog was dit niet mogelijk voor deze rubriek. Hoe In het Beaufort scherm 'Rubrieken' kunnen via de knop HSS datums bij de geselecteerde rubriek de corresponderende PY/PZ rubrieken aangemaakt worden.  Een van de randvoorwaarden hiervoor is dat de rubriek moet beginnen met 'P0'. Dit omdat de eerste twee posities vervangen worden door PY (begindatum) en PZ (einddatum), waarbij de laatste 4 posities de posities van de te gebruiken rubriek zijn. Een voorbeeld is rubriek P02518 met de corresponderende PY2518 en PZ2518 rubrieken. Om dit mogelijk te maken voor P13205 hebben we een nieuwe rubriek P06205 geïntroduceerd met dezelfde eigenschappen als rubriek P13205. Bij de rubriek P06205 is het daarom wel mogelijk om de PY/PZ functionaliteit te gebruiken.  Voor het omzetten van rubriek P13205 naar rubriek P06205 is een conversie gemaakt die je zelf kunt uitvoeren op een eigen te bepalen tijdstip. Dit omdat er mogelijk aanpassingen in HRSS dan wel eigen Beaufort schermen benodigd zijn. De conversie wijzigt het volgende:  Een bij een dienstverband vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205.  Een in een rubrieken set vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205.  Bij de rubriek P13205 wordt de omschrijving 'Vervallen' toegevoegd en tevens worden de exportkenmerken verwijderd. Er worden door de conversie geen salarismutaties aangemaakt voor rubriek P06205. Zorg er dan ook voor dat er geen nog aan te leveren salarismutaties met betrekking tot P13205 gereed staan.  We adviseren om een overzicht salarismutaties te draaien voor rubriek P13205 en de eventuele vastgelegde P13205 mutaties nogmaals handmatig te boeken op de rubriek P06205. In die gevallen waarin je al een P06205 waarde hebt vastgelegd voordat de conversie is uitgevoerd, zal deze niét door de conversie worden overschreven.  De conversie is beschikbaar in het Service menu van Beaufort: Selecteer de optie 'Uitvoeren conversie Beaufort' en dan de optie 'Conversie BOSV P13205 naar P06205 (PY/PZ))'. Na het uitvoeren van deze conversie wordt een kort verslag aangemaakt. De conversie is eenmalig en kan niet nogmaals worden uitgevoerd. De rubriek P13205 zal in de loop van het jaar 2023 komen te vervallen. Details hierover zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd in de release notes. Actie Rubriek P06205 dien je zelf toe te voegen op een eigen scherm van Beaufort. Je kan de rubriek P13205 van het eigen scherm afhalen na de conversie. Omdat er sprake is van een nieuwe rubriek, zul je ook de aansturing vanuit de Self Service formulieren moeten aanpassen door P13205 te vervangen door P06205.    Opgeloste meldingen Rubrieken directe doorbelasting (change 3931814)  Melding Diverse rubrieken zijn niet te selecteren voor directe doorbelasting. Oplossing De volgende 4 rubrieken zijn nu te gebruiken voor de directe doorbelasting. Rubriek Omschrijving P00672 Bet. ouderschapsverlof uitkering P09004 Werktijdverm. ivm seniorenregeling P10639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling P11302 Korting bet. ouderschapsverlof   Wet- en regelgeving Update codes CAO CBS/LA Waarom Jaarlijks worden de waarden voor de code CAO CBS/LA (Rubriek P00842) gewijzigd. Hoe Voor het jaar 2023 zijn de wijzigingen als volgt: waarde omschrijving reden  0043 ARCHITECTENBUREAUS nieuw 0679 ZORGVERVOER EN TAXI gewijzigde omschrijving 0979 MUSEUM CAO gewijzigde omschrijving 1027 DE VOLKSBANK gewijzigde omschrijving 1424 ENERGIE- EN NUTSBEDR KABEL EN TELCO SECTOR CAO gewijzigde omschrijving 1625 DNV CAO gewijzigde omschrijving 8105 KNMT-ARBEIDSVOORWAARDENREG TANDHEELK PRAKTIJKEN gewijzigde omschrijving 2297 Vervallen waarde vervallen De waarden 2425 en 2878 zijn vervangen door nieuwe waarden: code oud code nieuw nieuw 2425 BRANCHE KINDEROPVANG NEDERLAND 1612 KINDEROPVANG VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDEROPVANG 2878 ENERGIE CAO 0468 ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN Actie De genoemde vervanging van de oude naar de nieuwe waarden leidt niet tot een automatische conversie. Dit kun je doen d.m.v. een collectieve mutatie (700120) met een ingangsdatum van 1 januari 2023.     Verhoging AOW-leeftijd Waarom Jaarlijks wordt de berekening van de AOW-leeftijd door de overheid herzien, omdat de wet de pensioenleeftijd voor de komende 5 jaar bekend moet maken. De pensioenleeftijd vanaf 2028 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Hoe De startdatum AOW (rubriek P00323) wordt in HR Core Beaufort op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daarnaast zal HR Core Beaufort in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:    Geboren AOW gerechtigd na:   vanaf t/m   2018 1952 4 1952 12 66 jr     792 mnd 2019, 2020 en 2021 1953 1 1955 8 66 jr + 4 mnd 796 mnd 2022 1955 9 1956 5 66 jr + 7 mnd 799 mnd 2023 1956 6 1957 2 66 jr + 10 mnd 802 mnd 2024, 2025. 2026, 2027 1957 3 1960 12 67 jr     804 mnd 2028 1961 1 2100 12 67 jr+ 3 mnd 807 mnd Actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe AOW leeftijd door te voeren dient je in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uit te voeren.  Loonaangifte / UPA wijzigingen 2023  Door jaarlijkse wijzigingen in wet- en regelgeving veranderen een aantal gegevens met betrekking tot de Belastingaangifte (Loonaangifte) en de Pensioenfondsen (UPA). Voor het jaar 2023 is het effect voor Beaufort beperkt tot een aanpassing in een controle én enkele wijzigingen in de omschrijvingen van bestaande waarden en nieuwe referentiewaarden voor het element P00850 (Reden uit dienst LA/UPA).   Nieuwe referentiewaardes en omschrijvingen: Rubriek Waarde Omschrijving P00850 50 Ontslag publ.rechtelijk onbekwaamh/ongeschikth P00850 51 Ontslag publ.rechtelijk leeftijd/pensionering P00850 91 Arbeidsverhouding loopt door bij nieuwe WG P00850 92 Nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde WG   Gewijzigde  referentiewaardes en omschrijvingen: Rubriek Waarde Omschrijving P00850 5 Door WG vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid P00850 6 Door WG vanwege bedrijfseconomische redenen P00850 20 Opzegging initiatief/door toedoen werknemer P00850 90 Arbeidsverh loopt door, administratief einde IKV   Naast deze inrichtingswijzigingen zijn ook de voorwaarden inzake het vastleggen van het veld 'Uit dienst LA/UPA' (P00850) gewijzigd. Hiertoe hebben we de bestaande controles aangepast waardoor het veld nu ook muteerbaar is in geval van een code aard arbeidsverhouding gelijk aan 07 (stagiar) of 18 (publiekrechterlijk). De volledige controle omtrent het muteerbaar zijn van rubriek P00850 is als volgt: Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 én Code aard arbeidsverhouding (P02268) = 01, 04, 06, 07, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 79, 81, 82 of 83 én Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld. Daarnaast is de controle toegevoegd dat als de code aard arbeidsverhouding (P02268) niet gelijk is aan de waarde 18 of 83, de reden uit dienst LA/UPA (P00850) niet de waarde 50 of 51 mag bevatten.   IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong  WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken. Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld. Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.   Gewijzigde/nieuwe export codes: code ind omschrijving   02457   WG/WN bet uitker gewijzigd 02618   Perc aanv WIA gewijzigd 02619   Omrekprc garln WIA gewijzigd 01884 wn Perc min gar loon nieuw   Gewijzigde/nieuwe uitvoer codes: code omschrijving   1871 brt garln wachtg gewijzigd 1884 min garantieln nieuw 1896 net garl wachtg nieuw   Gewijzigde/nieuwe standaard rubrieken: code omschrijving prompt export code waardebereik   P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering WG/WN bet uitker   0 = Werkgeversbetaling (UWV via WG naar WN) 1 = Werknemersbetaling (UWV naar WN) gewijzigd P02618 Percentage aanvulling WIA Perc aanvulling WIA     gewijzigd P02619 Omrekenpercentage garantieloon WIA Omrekprc garln WIA     gewijzigd P01884 Percentage minimum garantieloon Perc min gar loon 01884   nieuw P91871 Bruto garantieloon wachtgelder brt garln wachtg     nieuw P91884 Minimum garantieloon min garantiel     nieuw P91896 Netto garantieloon wachtgelder net garl wachtg     nieuw Nieuwe importrubrieken: import code omschrijving rubriek code   1871 brt garln wachtg P91871 nieuw 1884 min garantieln P91884 nieuw 1896 net garl wachtg P91896 nieuw   IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong  WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken. Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld. Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.   Gewijzigde/nieuwe export codes: code ind omschrijving verval datum   02516   Type IKV   nieuw 02607   Wajong/Arbeidsbep   gewijzigd 02492   WG betaling UFO   gewijzigd 02845   Vervallen 2023-01 gewijzigd 02338   Vervallen 2023-01 gewijzigd 00674 WN Uitk wajong dagbdr   nieuw 02847 WN Afw Wajong dagen   gewijzigd 01005   WIA uitk dagbedr   gewijzigd 00673   VT Wajong   nieuw   Gewijzigde/nieuwe uitvoercodes code omschrijving   634 WW uitkering nieuw 986 Wachtgeld gewijzigd 674 Wajong uitkering gewijzigd 673 VT Wajong gewijzigd   Gewijzigde/nieuwe rubrieken standaard rubrieken code omschrijving prompt export code referentiewaarden waardebereik   P03516 Type IKV Type IKV 02516 0 = Hoofd IKV 1 = Tijdelijke uitbreiding 2 = Transitievergoeding 3 = AGBV uitkering 4 = Zwangerschapsuitkering 6 = WW-loongerelateerde uitkering 7 = WW-vervolguitkering 8 = Wajong-uitkering 9 = IVA-uitkering 10 = WGA-uitkering 11 = RVU 12 = Aanvulling op SV na einde DV   nieuw P02607 Code Wajong / Arbeidsbeperking     0 = Geen WAO-WIA 1 = (Vervallen) WIA-WGA uitk vlgns nw ber 2 = (Vervallen) WIA-IVA uitk vlgns nw be 3 = (Vervallen) WAO uitk vlgns nw ber 4 = Wajong 5 = Participatiewet   gewijzigd P00492 Werkgeverbetaling UFO         gewijzigd P00674 Uitkering Wajong dagbedrag Uitk wajong dagbdr 00674     nieuw P02847 Afw Wajong uitkeringsdagen Afw Wajong dagen 02847     nieuw P00005 WIA uitk dagbedrag         gewijzigd P00673 VT Wajong VT Wajong 00673     nieuw P02338 (Vervallen) Samenvoegen 2 IKVs Vervallen       gewijzigd P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) Vervallen       gewijzigd P92634 WW uitkering WW uitkering       nieuw P92986 Wachtgeld Wachtgeld       nieuw P92674 Wajong uitkering Wajong uitkering       nieuw P92673 VT Wajong VT Wajong       nieuw P00858 Code berekening WW/wachtgeld       0 = Geen wachtgeldregeling 1 = Bruto wachtgeldregeling 2 = Netto wachtgeldregeling gewijzigd Nieuwe/gewijzigde importrubrieken: import code omschrijving rubriek code   00634 WW uitkering P92634 nieuw 00986 Wachtgeld P92986 gewijzigd 00674 Wajong uitkering P92674 nieuw 00673 VT Wajong P92673 nieuw   Loonstaat op IKV-niveau Ter voorbereiding op de volledige introductie van IKV per, naar verwacht, januari 2025 introduceert Payroll Gemal al delen van de IKV-oplossing. In dit geval gaat het om de individuele loonstaat die beschikbaar komt op dienstverband- en IKV-niveau. Voor een individuele loonstaat op dienstverbandniveau is enige aanvullende informatie nodig om het IKV vast te stellen dat bij het maken van de opgave voorop loopt en hiervoor is een nieuwe rubriek geïntroduceerd.  Geen actie betekent simpelweg een presentatie zoals ie altijd is geweest. Voor nadere informatie over het gebruik van deze rubriek verwijzen we naar de release notes van Payroll Gemal.   code omschrijving prompt export code exportcode omschrijving waardebereik P02994 Presenteren obv welke IKV Present obv IKV 02994 Present obv IKV (gewijzigd) 0 = obv basiscontract 1 = Presentatie sal.strook/loonstaat DV obv dit IKV   Minimum loon aangepast Vanaf 01-01-2023 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1934,40 W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1785,60   Vervallen codes en rubrieken Codes en/of rubrieken welke zijn vervallen of komen te vervallen worden in Beaufort gekenmerkt met de tekst 'vervallen'. Voor 2023 zijn dit de volgende rubrieken en exportcodes:   Rubrieken rubriekcode omschrijving prompt  P02273 (Vervallen) Dagloon bepaling Vervallen P02845 (Vervallen) Wachtgeld (zorg) Vervallen P02338 (Vervallen) Samenvoeg 2 IKV Vervallen P08260 (Vervallen) Levensloopjaren Vervallen P00988 (Vervallen) Instellingsnummer hoofd DV Vervallen P00989 (Vervallen) Registratie nummer hoofd DV Vervallen   Exportcodes exportcode omschrijving verval_dt  02273 Vervallen  1-1-2023 02845 Vervallen  1-1-2023 02338 Vervallen 1-1-2023 02260 Vervallen 1-1-2022 02988 Vervallen 1-1-2022 02989 Vervallen 1-1-2022  
Volledig artikel weergeven
23-12-2022 14:51 (Bijgewerkt op 06-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 2670 Weergaven
  Mededelingen MS Office niet meer beschikbaar op de Online omgeving In april van dit jaar hebben we de Officelink functionaliteit uit Beaufort verwijderd. In navolging daarop gaan we ook de MS Office installatie op de Online omgevingen verwijderen. Dit heeft op zich geen impact op de huidige Beaufort functionaliteit. Wel is het zo dat waar je binnen de Online omgeving nu nog een Excel of Word bestand kunt openen door er op te dubbelklikken, dit straks niet meer mogelijk is. Het blijft uiteraard mogelijk om bijvoorbeeld Excel bestanden op de standaard wijze te uploaden om deze in te lezen met  de Beaufort functie 'Importeren (kolom) mutaties' (100257).    Gewijzigd en verbeterd  Selectie op rubriekcode toegevoegd aan functie 'Controleren salarismutaties WN' Waarom Met functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) kunnen de gereedstaande salarismutaties op een aantal salariskenmerken worden gecontroleerd en in bepaalde gevallen waar nodig gecorrigeerd. In dit kader is de wens geuit om naast de bestaande selectiemogelijkheden ook te kunnen selecteren op rubriekcode.  Oplossing Deze wens hebben we gehonoreerd: het scherm is uitgebreid met de selectiemogelijkheid op rubriekcode. Hiermee kun je de controlefunctie specifiek voor één of meerdere rubriekcodes uitvoeren, uiteraard i.c.m. met de overige selectiemogelijkheden.  Actie Geen specifieke actie benodigd. Bijwerken saldi te verjaren verlof op basis van mutaties Waarom Beaufort berekent het te vervallen verlof via functie 'Eindejaarsverwerking verlof' (163010). Deze statische saldi worden vervolgens per verlofsoort via de rubrieken P01455 (Verjaringsmoment verlofrechten) en P01456 (Te verjaren verlofrechten) naar Self Service geëxporteerd zodat deze zichtbaar worden voor de medewerker en hier rekening mee gehouden kan worden qua verlofopnames. Tot op heden hadden verlofopnames en/of verlofrechtmutaties geen direct effect op de reeds berekende statische saldi waardoor de medewerker geen inzicht had in de laatste stand van zaken qua te vervallen verlof. Oplossing De functionaliteit is zodanig gewijzigd dat als er sprake is van verlofopnames en/of verlofrechtmutaties, het te verjaren verlofrecht direct wordt herberekend. Dit geldt voor de eerst aankomende datum van de verjaring. Voorbeelden: Wettelijk verlof waarbij het berekende recht na 6 maanden vervalt, bijvoorbeeld voor het jaar 2022: In geval van een verlofmutatie vóór 1 juli 2022 wordt de verjaring van verlofrechten bijgewerkt tot de vervaldatum van 1 juli 2022. In geval van een verlofmutatie ná 30 juni 2022 wordt de verjaring van verlofrechten bijgewerkt na de verwerking van de functie 'Eindejaarsverwerking verlof'.  Voor verlof over meerdere jaren, zoals bovenwettelijk verlof, wordt de verjaring verlofrecht berekend van de aankomende verjaring van het verlofrecht op 1 januari van het komend jaar, dus op 01-01-2023. De volgende functies zijn aangepast met een verduidelijking van het verjaren van het verlofrecht: Eindejaarsverwerking verlofrechten: toegevoegd 'Totaal te verjaren rechten' en 'Totaal opgenomen verlofrechten in jaar t/m jaar' Verjaring verlofrechten: extra regel met Herberekening te verjaren verlof verjaring verlof jaar succesvol. Muteren verlof extra velden: 'Vrj datum en Vrj. recht'  Verlofrechten werknemer extra velden: 'Vrj datum en Vrj. recht' Voorbeeld print Eindejaarsverwerking verlofrechten verlofjaar 2022:  Voorbeeld print Verwerking verjaringsregels verlofrechten Voorbeeld scherm Muteren verlof (Vrj datum = datum verjaring verlofrecht en Vrj recht = dagen/uren te verjaren verlofrechten)   Voorbeeld scherm Verlofrechten werknemer; (Vrj datum = datum verjaring verlofrecht en Vrj recht = dagen/uren te verjaren verlofrechten) Actie Als er verlofmutaties voor een werknemer worden opgevoerd nadat release 12-2022 is geïnstalleerd,  zal het te verjaren verlofrecht gelijk worden herberekend. Werknemers waarvoor geen verlof mutaties worden opgevoerd zijn nog niet op de nieuwe wijze berekend. Hiervoor moet dan eerst de eindejaarsverwerking verlof worden gedraaid.  Note: de help informatie met betrekking tot de verjaring van verlofrechten is momenteel nog niet volledig aangepast. De aangepaste help informatie komt beschikbaar in een volgende release.    Opgeloste meldingen Workflow wordt opnieuw gestart (change 3918456) Melding Een al gestarte workflow wordt steeds opnieuw gestart vanuit actieve signalering. Oplossing Het aantal in Beaufort te genereren workflows was om technische redenen beperkt  tot maximaal 999999. Bij intensief gebruik van workflows bleek dit aantal met name bij grote organisaties te laag te zijn. Hierdoor kon de unieke identificatie van de workflow niet meer worden weggeschreven en werd deze meerdere malen opgestart. Dit issue is opgelost door het datamodel voor deze identificatie op te rekken van 6 naar 10 posities.  Aangezien het kunnen starten van workflows vanuit Actieve Signalering alleen operationeel is voor Beaufort Online heeft deze wijziging ook alleen maar betrekking op de Online klanten. Actie Geen verdere actie benodigd. Actieve signalering: condities op rubriek P01642 (Percentage ziek) (change 3133716) Melding  Signaleringen op basis van brondatum P01600 (Datum eerste AO-dag) worden niet gegenereerd in geval van een conditie op rubriek P01642 (Percentage ziek) = 100%. Oplossing Het issue werd veroorzaakt doordat het ziektegeval wordt weggeschreven in twee tabellen waarbij de eerste tabel 'Ziektegeval'  de brondatum P01600 bevat en de tweede tabel 'Ziektetijdvak' de conditierubriek P01642.  Door deze gescheiden vastlegging was bij het wegschrijven van P01600 de conditierubriek P01642 nog niet in de database aanwezig en ging de signaaldefinitie niet af. Voor indirecte ziektemutaties gaan condities op percentage ziek in deze context vanaf nu goed, ongeacht de hoogte van het percentage. Voor de ziektemutaties vastgelegd in Beaufort zelf, geldt de beperking dat in dit soort gevallen wordt uitgegaan van een percentage ziek gelijk aan 100%.  Actie Er is geen specifieke actie benodigd. Als je twijfelt of in het verleden alle benodigde acties zijn aangemaakt kun je de signalen handmatig (opnieuw) genereren met functie 417620 (Handmatig genereren sign.) WAB rubrieken niet verplicht (change 3641385)  Melding De rubrieken P08259 (Soort contract), P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) zijn niet verplicht als rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een van de volgende waarden heeft:  17, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 63. Beaufort ondersteunde niet al deze waarden, waardoor genoemde rubrieken in sommige gevallen onterecht een verplicht karakter hadden. Oplossing Als de waarde van rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een van de genoemde waarden heeft, zullen de rubrieken P08259 (Soort contract), P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) een optioneel karakter hebben.  Zowel het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' (160041) als de functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) zijn hierop aangepast. Opmerking: in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' wordt in geval van lege waarden voor P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) nog steeds default de waarde 0 getoond. Deze default waarden zijn uiteraard te overrulen c.q. leeg te maken. Actie Er is geen specifieke actie benodigd. Afkeur op rubriek P12940 (change 3801163)  Melding Rubriek P12940 (Ind blokkade min.loon per uur) kent een voorgeschreven syntax die de waarden J of N toestaat. De syntax definitie bij deze rubriek was echter niet correct wat tot foutmeldingen in Self Service leidde. Oplossing De syntax definitie van rubriek P12940 is gewijzigd van (J)(N) naar de correcte waarde ((J)(N)).  Actie De referentiewaardes van de HR Core online rubrieken moeten opnieuw worden gesynchroniseerd met Self Service. Als de incidentele export niet als periodieke batchopdracht is ingericht, kun je dit handmatig uitvoeren met de functie 'Incidentele export TM en HSS' .   
Volledig artikel weergeven
18-11-2022 15:49 (Bijgewerkt op 22-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1464 Weergaven
Mededelingen CAO Provincies 2022-2023 Waarom Recentelijk is een nieuwe CAO Provincies definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2022-11. Actie Voor de aanpassingen in HR Core Beaufort het volgende: Loonontwikkeling Per 1-1-2022 zijn de schaalbedragen met € 75 verhoogd op fulltime basis, Deze aangepaste maximum schaalbedragen zijn niet beschikbaar in HR Core Beaufort. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast met terugwerkende kracht tot 1-1-2022. Zie de release notes Payroll Gemal voor voorbeelden van het bepalen van de nieuwe RSP. Per 1-7-2022 zijn de salarisbedragen met 3% verhoogd. De gewijzigde salarisregeling (28) is op 31 oktober 2022 beschikbaar voor download in Gemal Direct. Deze salarisregeling kun je importeren in HR Core Beaufort nadat de hiervoor genoemde RSP's zijn aangepast. Per 1-7-2022 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimum uurloon beschikbaar is in rubriek S03461 CAO minimumloon per uur. Tegelijkertijd dienen de medewerkers ingeschaald in Participatieschaal A uitgesloten te worden van toepassing van het CAO minimumloon. Dit kan gedaan worden door middel van een collectieve mutatie met terugwerkende kracht tot 1-7-2022 van rubriek P12940 Ind blokkade min.loon per uur. Voor meer informatie met betrekking tot synchronisatie zie https://sc-raet.itrp.com/knowledge_articles/6093 Waarde verlofuur In de nieuwe CAO is gesteld dat de salariswijziging geen invloed mag hebben op de waarde van een verlofuur in het kader van de koop en verkoop van verlofuren. Hiervoor moet met terugwerkende kracht een afwijkend uurloon vastgelegd worden in de rubriek voor het afwijkende uurloon die correspondeert met de verlofregeling die gebruikt wordt voor het kopen/verkopen van verlof. Zie de release notes van Payroll Gemal voor meer informatie inzake de onderhavige codes. Nieuw  Consignatiediensten in Tijdregistratie voor de CAO Ziekenhuizen Waarom  Met ingang van juli 2022 zijn in de nieuwe CAO Ziekenhuizen verschillende tarieven geïntroduceerd voor de beloning van bereikbaarheids- en consignatiediensten. Zie artikelen 10.5 en 10.6 van de CAO.  Tot dan toe waren de tarieven gelijk en kon in de module Tijdregistratie worden volstaan met één regeling “bereikbaarheids-/aanwezigheidsdiensten” en één activiteitsoort 91 “Bereikbaarheid” voor zowel bereikbaarheids- als consignatiediensten. Nu de tarieven verschillen moeten bereikbaarheids- en consignatiediensten worden gesplitst. Hoe  Voor consignatiediensten zijn daarom  nieuwe rubrieken (P01990, P01991, P01992 en P01993),  een nieuwe activiteitsoort (90 = Consignatiedienst) en  een nieuwe medewerker regeling (Consignatiedienst) voor consignatiediensten gecreëerd. (zie menu optie Tijdregistratie > Regelingen tijdregistratie) Actie Als klant dient u zelf één of meerdere activiteiten en   een regeling voor consignatiediensten aan te maken en tot slot voor de relevante medewerkers de medewerker regeling “Consignatiedienst” te vullen. De activiteit(en) kunt u naar eigen inzicht benoemen zolang deze maar gekoppeld is/zijn met de nieuwe activiteitsoort 90 “Consignatiedienst”.  In de release notes van 08-2022 hebben we geschreven dat je ten behoeve van registratiedoeleinden al een nieuwe activiteit 'Consignatiedienst' kon vastleggen gekoppeld aan een dummy activiteitsoort. Als u dit toen gedaan heeft kunt u bij deze activiteit de activiteitsoort wijzigen naar 90.     Voor de regeling maakt u gebruik van een nieuwe (extra) regeling “bereikbaarheid/ aanwezigheid”. U kunt deze een eigen code en naam geven. Van deze nieuwe regeling maakt u gebruik van de percentage codes 11, 12 en 13, met respectievelijk de rubrieken P01992, P01991 en P01990. De percentage codes 21, 22, 23, 31, 32 en 33 richt u in als dummies. Zie voorbeeld hieronder. Vergeet ook niet de dagsoorten en afw. dagen in te richten.     Deze nieuwe regeling geeft u vervolgens op voor de relevante medewerkers in de medewerker regeling “Consignatiedienst”. Daarmee weet Tijdregistratie welke regeling voor een medewerker toegepast moet worden voor consignatiediensten.        Het berekeningsverslag en het salarismutaties tijdregistratie overzicht zijn in deel 2b en in het totaal generaal uitgebreid met de drie nieuwe percentages/rubrieken (csd-11, csd-12 en csd-13) voor consignatiediensten. In de perioderesultaten ziet u de waardes terug voor de nieuwe rubrieken P01990, P01991 en P01992.  Deze worden door de periodeberekening automatisch berekend.      Rubriek P01993 “Uren consignatiedienst + 50 %” wordt niet door tijdregistratie berekend.  De controle die over meerdere tijdvakken, voor specifiek consignatiediensten op weekenddagen dient plaats te vinden wordt niet ondersteund door Tijdregistratie. Indien gewenst kunt u deze rubriek muteren via de standaard functies voor stam en variabele mutaties. Daarbij zal dan veelal ook een correctie moeten plaatsvinden op de eerdere vergoeding die door tijdregistratie is berekend, een vergoeding zonder de 50% toeslag.  Indien er door de medewerker arbeid wordt verricht tijdens een consignatiedienst dan maakt u net als voorheen gebruik van activiteiten gekoppeld met activiteitsoort 06 “gewerkte uren tijdens bereikbaarheid”. De vergoeding voor gewerkt tijdens consignatiediensten wijkt in de nieuwe CAO ziekenhuizen immers niet af van de vergoedingen voor gewerkt tijdens bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten. In de release notes van Payroll Gemal is in juli een vooraankondiging geplaatst (zie CAO Ziekenhuizen 2022-07/49) en in augustus heeft de uitlevering plaatsgevonden van de nieuwe invoercodes voor consignatiediensten (zie 2022-08/4 en CAO Ziekenhuizen 2022-08/52, 2022-08/53). Deze invoercodes zijn in HR Core Beaufort gekoppeld met de 4 nieuwe rubriekcodes. Het spreekt voor zich dat eerdere maanden na het inrichten van de nieuwe regeling niet automatisch met terugwerkende kracht worden berekend voor eventuele consignatiediensten.   Gewijzigd en verbeterd Wijziging van de check van de BSN nummer Waarom  Het was niet toegestaan om het BSN-nummer (Burger Service Nummer) te muteren als de bijbehorende dienstverband(en) van een persoon een datum in dienst heeft/hebben in het vorige kalenderjaar en zijn aangeleverd aan Payroll Gemal. Op basis van input op de Ideeënportal blijkt deze controle voor veel klanten te strikt te zijn. In een situatie waarbij bijvoorbeeld een PNIL-ler of stagiair op een later moment in dienst treedt, kan het BSN nummer door deze controle niet alsnog worden ingevuld. De enige optie is dan het aanmaken van een nieuw persoonsnummer met alle onwenselijke gevolgen van dien. Hoe De huidige controle op het wijzigen van een BSN is gewijzigd zodanig dat het mogelijk wordt een BSN vast te leggen in een situatie dat deze nog niet gevuld is.  De controles op het wijzigen van een BSN (van een oude waarde naar een nieuwe waarde) blijven verder gelijk. Actie Geen   Opgeloste meldingen Initialisatie nieuwe EDI-ontvanger bij een fictieve hersteldatum (change 2831968)  Melding  Bij het initialiseren van een nieuwe EDI-ontvanger (functie 233015) werden niet de juiste berichtkoppen aangemaakt in geval van ziektemeldingen met een fictieve hersteldatum in de toekomst (zwangerschapsverlof). In een dergelijk geval werden berichtkoppen aangemaakt voor het zwangerschapsverlof i.p.v. voor het ziektegeval. Oplossing  In de beschreven situatie worden bij een nieuwe initialisatie in alle gevallen de juiste berichtkoppen aangemaakt. Voorloopnullen BSN-nummer ontbreken bij Export Tactische Modules  (change 3569615)  Melding In het export bestand Tactische Modules wordt het BSN nummer weggeschreven zonder voorloopnullen als het BSN nummer korter is dan 9 posities.  Dit levert problemen op in de tactische module MLM 2.0 (Medical Leave Management). Oplossing Het BSN nummer korter dan 9 posities wordt nu in het export bestand weggeschreven met voorloopnullen tot 9 posities. Signalering meerdere datum uit dienst mutaties in een periode (change 3086023) Melding Als er voor één dienstverband in dezelfde salarisperiode meerdere mutaties met betrekking tot rubriek P00830 (datum uit dienst) mutaties met een onderling afwijkende ingangsdatum zijn vastgelegd, kan dit - vanuit gebruikersoptiek - resulteren in de aanlevering van de 'onjuiste' P00830 mutatie aan Gemal. Voor de goede orde: de aanlevering en mutatieverwerking zijn strikt genomen correct maar de gebruiker kan dit anders ervaren.  Oplossing Omdat het generieke mutatieloggingsmechanisme correct werkt, wordt daar geen wijziging in doorgevoerd. Als alternatief is functie 160220 (Controleren salarismutaties WN) uitgebreid met een extra controle.  Deze controle zal signaleren dat er in een dergelijk geval sprake is van meerdere P00830 mutaties met als melding: Waarschuwing: De rubriek P00830 (Datum uit dienst) heeft meerdere salarismutaties in periode pp/eejj. Op basis van deze waarschuwing kan worden geverifieerd of in een dergelijke uitzonderingssituatie sprake is van aanlevering van de juiste P00830 mutatie. Weergave systeemmutaties bij functie Incidentele variabele mutaties (change 3569242) Melding Indien in procedure 700350 - Incidentele variabele mutaties bij een (bestaande) variabele mutatie uitsluitend de verrekenperiode wordt gewijzigd en niet de waarde, wordt deze mutatie niet gelogd als systeemmutatie (mutatieverantwoording).  Wel worden de correcte salarismutaties aangemaakt. Oplossing Bij het doorvoeren van een mutatie via 700350 - Incidentele variabele mutaties werd alleen gecontroleerd of de waarde was gewijzigd alvorens een correcte systeemmutatie werd aangemaakt. Deze controle is aangepast zodat ook als alleen de verrekenperiode wijzigt er een systeemmutatie wordt aangemaakt. EDI bericht afgekeurd als 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' een waarde bevat (change 3672148) Melding Het EDI bericht met betrekking tot een arbeidsgehandicapte medewerker wordt afgekeurd als in het bericht de tag 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' een waarde bevat. Oplossing De naamgeving van de tag 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' bevatte een typefout waardoor deze niet voldeed aan de UWV specificaties.  Dit is opgelost zodat de berichten voortaan correct worden verzonden.   Wet- en regelgeving WW tarief uitkeringen op aparte uitvoercodes Op dit moment zijn er in het kader van de WAB sprake van 3 WW-tarieven in de belastingaangifte en in Gemal: Awf hoog Awf laag Awf herzien Vanaf 2023 komt daar een vierde tarief bij: Awf-uitkering.  Hiertoe wordt de inrichting in Beaufort uitgebreid en zijn een aantal bestaande omschrijvingen van uitvoercodes, rubrieken en importrubrieken gewijzigd.   Nieuwe uitvoercode Uitvoercode Omschrijving 02377 Grsl WW-Awf uitk   Gewijzigde omschrijving uitvoercode: Uitvoercode Omschrijving 02345 Afdr WW-Awf uitk 02339 Grsl WW-Awf hoog 02341 Grsl WW-Awf laag 02343 Grsl WW-Awf herz 02340 Afdr WW-Awf hoog 02342 Afdr WW-Awf laag 02344 Afdr WW-Awf herz 02348 Grsl WW-Awf v VCR 02349 Grsl WW-Awf n VCR   Nieuwe standaard rubriek Rubriekcode omschrijving P92377 Grsl WW uitkering   Gewijzigde omschrijving rubriek Rubriekcode omschrijving P92345 Afdr WW-Awf uitk P92339 Grsl WW-Awf hoog P92341 Grsl WW-Awf laag P92343 Grsl WW-Awf herzien P92340 Afdr WW-Awf hoog P92342 Afdr WW-Awf laag P92344 Afdr WW-Awf herzien P92348 Grsl WW-Awf voor VCR P92349 Grsl WW-Awf na VCR   Nieuwe importrubriek Importcode omschrijving 02377 Grsl WW-Awf uitkering   Gewijzigde omschrijving importrubriek Importcode omschrijving 2345 Afdr WW-Awf uitkering 2339 Grsl WW-Awf hoog 2341 Grsl WW-Awf laag 2343 Grsl WW-Awf herz 2340 Afdr WW-Awf hoog 2342 Afdr WW-Awf laag 2344 Afdr WW-Awf herz 2348 Grsl WW-Awf voor VCR 2349 Grsl WW-Awf na VCR  
Volledig artikel weergeven
24-10-2022 09:39 (Bijgewerkt op 28-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1114 Weergaven