Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
  Nieuw CAO minimumloon per uur Waarom Met ingang van 2022-01 is het mogelijk om een per CAO afgesproken minimumloon per uur te hanteren. Voor meer informatie verwijzen we naar de release notes 2022-02 van Payroll Gemal. Hoe Voor deze regeling zijn de 2 nieuwe werkgeverrubrieken en 1 dienstverbandrubriek opgenomen. De 2 werkgeverrubrieken zijn opgenomen op het scherm 'CAO en Salarisgegevens' bij de procedure 'Alle instellingsgeg. per soort'. De omschrijving van bestaande rubrieken is gewijzigd. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Gemal code S03461 CAO minimumloon per uur werkgevercode 03461 S03462 CAO minimumloon per maand werkgevercode 03462 P12940 Ind blokkade min.loon per uur exportcode 02940 Gewijzigde importrubriek Uitvoercode Rubriek Omschrijving 01007 P90007 Aanvulling (CAO) minimumloon De rubrieken S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand zijn werkgeverrubrieken. Deze rubrieken kunnen niet in HR Core Beaufort onderhouden worden en krijgen een waarde door een synchronisatie met Payroll Gemal uit te voeren. De rubriek P12940 Ind blokkade min.loon per uur is opgenomen op het scherm 'Salarisgegevens' als checkbox. Bij aanvinken van de checkbox zal de berekening van de aanvulling door het minimumloon per uur geblokkeerd worden. Dit minimumloon per uur is alleen van toepassing bij inschaling met anciënniteit/trede . Wil je dit blokkeren bij een andere inschaling (soortloner), dan volgt het bericht: "Het blokkeren van minloon/uur is bij deze soortloner niet toegestaan". De indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris is nog niet aangepast voor het toepassen van het CAO minimumloon; dit zal in een volgende release plaatsvinden. Bij het tonen van het berekend bruto salaris in de tabbladen Salarisgegevens en Opbouw salaris is wel een melding toegevoegd die verschijnt als rubriek S03461 CAO Minimumloon per uur een waarde heeft. Deze melding luidt: "In de berekening is geen rekening  gehouden met het CAO minimum uurloon van <waarde S03461>". Actie Rubriek P12940 Ind blokkade min.loon per uur eventueel opnemen in Self Service. Synchronisatie met Payroll Gemal uitvoeren om de rubrieken S03461 Ind blokkade min.loon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand van een waarde te voorzien. Gewijzigd en verbeterd Berekening te verjaren verlof Waarom In de 2021-12 release hadden we een verbetering in de berekening van het te verjaren verlof doorgevoerd. Door een fout in deze berekening hebben we deze wijziging helaas terug moeten draaien. In deze release is de fout hersteld en leveren we de aangepaste berekening nogmaals uit.  In functie 163010 - Eindejaarsverwerking verlof wordt, naast het over te nemen saldo per verlofsoort, ook een berekening uitgevoerd van de hoeveelheid verlof per verlofsoort wat komt te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kende een belangrijke tekortkoming in de zin dat de berekening niet in alle gevallen ver genoeg vooruit keek. Hierdoor kon het gebeuren dat het berekende te vervallen verlof feitelijk al vervallen was, of zeer binnenkort ging vervallen. Voorbeeld van deze ongewenste situatie: Op 5 januari 2022 wordt de eindejaarsverwerking uitgevoerd voor het verlofjaar 2021 voor verlofsoort ABC, lopend van 1 januari tot en met 31 december 2021. De verjaringstermijn voor verlofsoort ABC is 12 maanden. Deze eindejaarsverwerking voor 2021 berekent het verlof dat op 1 januari 2022 is vervallen, in plaats van het verlof dat op 1 januari 2023 komt te vervallen.  Hoe De wijze waarop de eindejaarsverwerking verlof het verjaringsmoment en de hoeveelheid te verjaren verlof bepaalt, is aangepast. Daarnaast is het verslag van de eindejaarsverwerking aangepast voor wat betreft de melding van het verlof van een verlofsoort dat gaat verjaren: als er sprake is van mogelijke verjaring, wordt niet meer het verlofjaar afgedrukt waarin de verjaring gaat plaatsvinden, maar het exacte verjaringsmoment in de vorm van een datum. Deze informatie ten behoeve van de medewerker wordt vervolgens ook naar Self Service geëxporteerd. Een aantal opmerkingen met betrekking tot de berekening: Omdat de fout in de 2021-12 release werd veroorzaakt door een aanpassing in de afrondingsroutine, hebben we besloten de afrondingen tijdens de berekening weer gelijk te stellen aan de oude situatie van vóór 2021-12. Dit betekent, dat we wél tijdig aangeven welke verlofsaldi komen te vervallen (de beoogde verbetering), maar dat er ook sprake kan zijn van heel kleine afrondingsverschillen. Deze verschillen worden veroorzaakt doordat gerekend moet worden met zowel afgeronde 'historische' data als onafgeronde actuele data. Eventuele verlofmutaties (opgenomen verlof of aankoop/verkoop verlof) ná berekening van het te verlopen verlof, leiden nog niet tot een bijgewerkt saldo. Deze functionele uitbreiding staat gepland voor de nabije toekomst. Actie De berekening van het te verjaren verlof zal worden uitgevoerd bij het (opnieuw) starten van de eindejaarsverwerking verlof. P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau Waarom Tot op heden kon je met rubriek P05013 (Youforce gebruiker) op dienstverbandniveau aangeven of de betreffende medewerker een Youforce login diende te ontvangen. De waarde van deze rubriek P05013 werd vervolgens naar het Portaal geëxporteerd met de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer. Omdat het Portaal in tegenstelling tot Beaufort geen dienstverbandniveau kent, leidde de verwerking van P05013 regelmatig tot problemen bij het inloggen op Youforce (foutmeldingen als "Forbidden - user not found". Deze situaties  moesten vervolgens handmatig op een bewerkelijke wijze met behulp van de Servicedesk gecorrigeerd worden. Wat hierbij ook niet hielp was dat er door dit niveau verschil geen sprake was van een 1 op 1 relatie tussen de P05013 waarde in Beaufort en de corresponderende ‘nologin’ waarde in Youforce. Het inzicht in de keten ontbrak daardoor. Om deze issues te voorkomen, hebben we besloten de aansturing vanuit Beaufort op persoonsniveau te laten plaatsvinden, wat in lijn is met de werking van het Youforce Portaal. Bijkomend voordeel is de 1 op 1 relatie tussen de waarde in Beaufort en de ‘nologin’ waarde in Youforce. Dat maakt de inzichtelijkheid en voorspelbaarheid in de keten vele malen groter. Hoe  Tot deze release waren een tweetal rubrieken relevant in het kader van de export gebruikersbeheer: Selectierubriek P05023 (Selectie dienstverband usermanagement) met de waarden A (afroepbestand), M (mutatiebestand) en G (gegevens niet koppelen). De waarde van deze rubriek bepaald of een medewerker wel (A of M) of niet (G) in het exportbestand opgenomen gaat worden. Rubriek P05013 (Youforce gebruiker) met de waarden J (ja) en N (nee). Hiermee wordt op dienstverbandniveau aangegeven of het een Youforce gebruiker betreft. Rubriek P05013 op dienstverbandniveau wordt vervangen door de nieuwe rubriek P15013 op persoonsniveau. De werking blijft in principe hetzelfde: ook met de nieuwe rubriek geef je met dezelfde J/N waarden aan of de medewerker een Youforce login dient te ontvangen. De Exportfunctie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer zal dan automatisch de waarden uit de nieuwe rubriek P15013 exporteren. Het exportbestand is verder ongewijzigd. Aan Beaufort Service is een nieuwe conversie toegevoegd: "Conversie Youforce gebruiker (P05013)". Met deze functie zal bij alle actieve dienstverbanden (datum uit dienst is leeg of na de systeemdatum) de bestaande P05013 waarde geconverteerd worden naar de nieuwe P15013 rubriek op persoonsniveau. De P05013 waarde van het meest actuele dienstverband is daarbij leidend. Mochten er meer dienstverbanden zijn met dezelfde meest actuele datum in dienst, dan zal de eventuele waarde 'J' leidend zijn. Naast het converteren van de waarden zorgt de conversiefunctie er ook voor dat rubriek P05013 uit de Exportfunctie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer wordt verwijderd en de nieuwe rubriek P15013 wordt toegevoegd. Vanaf dat moment zal dus alleen nog maar rubriek P15013 worden toegepast. Deze conversie kan meerdere keren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als je nog HSS mutaties of toekomstige dienstverbanden (inclusief oude P05013 mutatie) in de indirecte mutaties klaar hebt staan.  Door de conversie na het verwerken van de indirecte mutaties nogmaals uit te voeren zullen deze ook worden omgezet naar rubriek P15013. Ter informatie: als een persoon wordt geselecteerd voor de export en de waarde P15013 = N krijgt toebedeeld, zal deze bekend worden in Youforce maar niet worden opgenomen in Ping. Dit betekent dat er geen Youforce account met 2FA (two-factor authentication) wordt aangemaakt. Tevens zal een Identity die je invoert of wijzigt via het Youforce Portaal of de IAM API niet worden opgenomen in LDAP. Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving Exportcode P15013 Youforce gebruiker n.v.t Actie Nadat je de conversie hebt uitgevoerd en tevreden bent met het resultaat, zullen alle geconverteerde medewerkers opnieuw worden aangeleverd aan het Portaal de eerstvolgende keer dat de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer wordt uitgevoerd. Uiteraard kun je, indien nodig, geconverteerde waarden wijzigen en vervolgens opnieuw aanleveren. Dit werkt hetzelfde als voorheen. Als je wilt controleren hoe de conversie heeft uitgepakt, kun je systeemfunctie 160216 - Overzicht systeemmutaties draaien met als rubriek P15013 en als selectieperiode de dag waarop de conversie heeft plaatsgevonden. Omdat er sprake is van een nieuwe rubriek, zul je ook de aansturing vanuit de Self Service formulieren moeten aanpassen door P05013 wordt vervangen door P15013. Het advies hierbij is om in alle formulieren waar P05013 is opgenomen óók P15013 toe te voegen. Zo zullen in eerste instantie beide rubrieken aan Beaufort worden aangeleverd. Zodra alle formulieren zijn aangepast kan de conversie worden uitgevoerd. Op deze wijze wordt de juiste rubriek vanuit Self Service aan Beaufort aangeleverd en vanuit Beaufort naar Youforce. Op enig moment daarna kan de oude rubriek P05013 uit de Self Service formulieren verwijderd worden. Omdat dit uiteraard enige tijd vergt, is het moment van de conversie vrij. Tot het moment dat de conversie is uitgevoerd blijft alles bij het oude (op basis van P05013). Na de conversie zal de nieuwe werking op basis van P15013 gelden. Vergeet ook niet rubriek P05013 uit de Beaufort profielen te verwijderen (indien van toepassing). Uitbreiding eenmalige of structurele uitkeringen van 7 naar 9 Waarom Het blijkt dat in bepaalde situaties behoefte is aan meer eenmalige/structurele uitkeringsregelingen dan de huidige 7. Daarom zijn er 2 nieuwe toegevoegd, te weten eindejaarsuitkeringsregeling 8 (EJU-8) en eindejaarsuitkeringsregeling 9 (EJU-9). Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-02. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Rubriek Omschrijving Export code P00628 Eindejaarsuitkering 8 00628 P00629 Eindejaarsuitkering 9 00629 P01898 Correctie cumulatie opbouw EJU8 01898 P01899 Correctie cumulatie opbouw EJU 9 01899 P01888 Afwijkend perc EJU 8 01888 P01889 Afwijkend perc EJU 9 01889 P13183 Correctie cum factor EJU 8 03183 P03299 Correctie cum factor EJU 9 03299 P01978 Correctie grondslag eindejaarsuitkering 8 01978 P01979 Correctie grondslag eindejaarsuitkering 9 01979 Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Rubriek Omschrijving Uitvoercode Rubriek Omschrijving 00628 P91628 Eindejaarsuitkering 8 00629 P91629 Eindejaarsuitkering 9 02378 P92378 Opslag sociale lasten EJU-8 02379 P92379 Opslag sociale lasten EJU-9 01838 P93838 Recht EJU-8 01839 P93839 Recht EJU-9 02298 P92298 Korting EJU-8 02299 P92299 Korting EJU-9 02388 P92388 Factor EJU-8 02389 P92389 Factor EJU-9 02438 P92438 Cumulatieve correctie EJU 8 02439 P92439 Cumulatieve correctie EJU 9 02548 P92548 Cumulatieve opslag EJU-8 02549 P92549 Cumulatieve opslag EJU-9 02568 P92568 Cumulatief recht EJU-8 02569 P92569 Cumulatief recht EJU-9 02588 P92588 Cumulatief recht EJU-8 02589 P92589 Cumulatief recht EJU-9 02546 P94546 Resultatendeling 8 02547 P94547 Resultatendeling 9 02458 P92458 PB EJU-8 02549 P92459 PB EJU-9 02488 P92448 Correctie grondslag EJU-8 02449 P92449 Correctie grondslag EJU-9 02428 P92428 Correctie uitbetaling EJU-8 02429 P92429 Correctie uitbetaling EJU-9 Actie De rubrieken kun je opnemen of toevoegen aan een vrij scherm. Nieuwe aanvullende IZZ CZ verzekeringen Waarom Bij de IZZ-zorgverzekering zijn 3 nieuwe aanvullende IZZ CZ verzekeringen toegevoegd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2022-02. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode P00690 Aant IZZ CZ Zorg Start 00690 P00691 Aant IZZ CZ Zorg Beter 00691 P00692 Aant IZZ CZ ZorgTand 00692 Actie De rubrieken kun je opnemen of toevoegen aan een vrij scherm. Opgeloste meldingen Periodeberekening tijdregistratie (change 3014029) Melding De functie Periodeberekening neemt werknemers mee in de selectie voor de berekening die al langere tijd uit dienst zijn. Oplossing Als er specifiek een selectie wordt gedaan op dienstverband, zal dit dienstverband geselecteerd worden voor de periodeberekening, ongeacht dat deze werknemer uit dienst is. Dit is conform de huidige werkwijze. Bij de selectie van alle dienstverbanden zullen nu dienstverbanden met een uitdienstdatum van ouder huidig jaar min 1 (conform periodekalender) niet meer geselecteerd worden voor de periodeberekening. Dit heeft als aanvullende voordeel ook dat er een redelijke performance verbetering is ontstaan. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Wet- en regelgeving Loonaangifte/UPA rubriekwijzigingen 2022 - Conversie In release 2022-01 zijn de wijzigingen beschikbaar gesteld die voorkomen uit aanpassingen in de loonaangifte en UPA. Deze aanpassingen betreffen, voor wat betreft HR Core Beaufort, met name gewijzigde referentiewaardes bij bestaande rubrieken. Zoals aangegeven in de release notes van release 2022-01 stellen we in deze release de conversie beschikbaar om voor bestaande dienstverbanden de vervallen referentiewaardes om te zetten naar de correcte nieuwe waardes. Payroll Gemal heeft deze conversie al uitgevoerd. Het doel van de conversie in HR Core Beaufort is het synchroniseren van de betreffende waardes met Payroll Gemal. Hoe De conversie forceert een GSA-sessie (er worden dus geen salarismutaties aangemaakt) en beperkt zich tot alle dienstverbanden die op of na 1-1-2022 in dienst zijn of komen. De volgende conversie wordt uitgevoerd: Rubriek Oude waarde Nieuwe waarde P00850 - Reden uit dienst LA/UPA 80 - (Vervallen 1-1-2022) Arb.ongeschikth. toest. UWV 05 - Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV   81 - (Vervallen 1-1-2022) Bedrijfsec.reden toest. UWV 06 - Bedrijfseconomische reden met toest UWV P00893 - Code soort inkomstenverhouding 35 - (Vervallen 1-1-2022) 33 - nWW   54 - Vervallen 1-1-2022) 63 - Ov. pensioenen/samenloop P02268 - Code aard arbeidsverhouding 10 - Vervallen 1-1-2022) WSW 21 - WSW beschut werk P02267 - Fase indeling F&Z 2 - (Vervallen 1-1-2022) Fase 1 met uitzendbeding 1 - Fase 1-2 met uitzendbeding   42 - (Vervallen 1-1-2022) Fase 1 zonder uitzendbeding 41 - Fase 1-2 zonder uitzendbeding   44 - (Verv 1-1-2022) Fase 1 z. uitz.bed uitsl lndoorbet 43 - Fase 1-2 z. uitzendbed m. uitsluiting loondoorbet. Actie De conversie vind je in het menu van Beaufort Service bij 'Wijzigingen LA en UPA 2022'.  
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 11:32 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2369 Weergaven
  Voor deze release worden twee upgrades uitgeleverd, namelijk upgrade 030440 en upgrade 030441. Mededelingen Bij het installeren van de upgrade dient u ook de cliënt upgrade Koppel/batchserver uit te voeren. Als dit niet is gebeurd, kunnen er blauwe schermen verschijnen met als gevolg dat de mutaties niet doorkomen vanuit andere systemen.  U dient voor 11 juli upgrade 030439 (april release) of hoger geïnstalleerd te hebben in verband met de Uniface licentie. Als u op 11 juli niet op een upgrade 030439 of hoger zit, dan kunt u HR Core Beaufort niet meer opstarten. Bij de installatie van upgrade 030439 (april) mag het conversieprogramma NIET gedraaid worden. (zie hiervoor berichtgeving op de portal). Met upgrade 030441 wordt ervoor gezorgd dat deze conversie niet meer gedraaid kan worden, indien u de conversie nog niet heeft gedraaid. Indien u de conversie wel gedraaid heeft, dan kunt u contact opnemen met het service center. Nieuw Signaaldefinitie koppelen aan rol in organisatorische eenheid Waarom Een wens, ingediend via het Ideeën portal, is of een signaaldefinitie die getoond wordt in Youforce ook gekoppeld zou kunnen worden aan één van de rollen die binnen de organisatorische eenheid bekend zijn. Momenteel kan een signaaldefinitie als die in Youforce getoond wordt, alleen gekoppeld worden aan de rol van die van manager. U kunt bijvoorbeeld de rol van secretaresse opvoeren bij een organisatorische eenheid en bij de signaaldefinitie aangeven dat deze rol een specifiek signaal moet ontvangen (bijvoorbeeld het sturen van een kaartje bij een verjaardag van een medewerker). Let op: de huidige signalen krijgen standaard de rol MGR. Indien u een signaal aan meerdere rollen wilt sturen, dan dient u per rol een signaaldefinitie aan te maken. Hoe Actieve signalering > AS Generiek > Signaaldefinitie (417610) Als u bij het definiëren van een signaal aangeeft dat de signaaldefinitie getoond moet worden op de centrale takenlijst van Youforce verdwijnt het veld Actienemerrol en komt het veld Rol org. eenheid daarvoor in de plaats. U kunt nu uit een dropdownlist uw keuze maken. De rollen kon u al opvoeren via de functie Rollen org. eenheid 170010. Organisatie > Tabellen org. eenheid > Rollen org. eenheid (170010) In de koppeling met andere systemen zijn er een aantal standaard rollen die niet beschikbaar zijn voor het gebruik in HR Core Beaufort. De twee rollen met codes WNR en STD kunt u niet opvoeren. Uw actie Als u al rollen had opgevoerd, zullen ze in de dropdownlist verschijnen. Als een rol gekoppeld is aan een signaal, kan deze niet meer verwijderd worden. Het XSD bestand dat gebruikt wordt om de nieuwe rollen door te kunnen geven aan de Youforce portal, wordt bij installatie meegeleverd. U hoeft hier verder niets voor te doen. Splitsen export tactische modules Waarom Omdat klanten problemen ondervinden bij de performance van het exporteren van gegevens, is besloten hierop verbeteringen aan te brengen. Bij het exporteren van gegevens werden er verschillende bestanden tegelijkertijd aangemaakt, namelijk exportbestanden voor Self Service (HI-bestanden), de tactische modules (TI-bestanden) en gebruikersbeheer (dienstverbanden_beaufort bestanden). In deze release hebben we een verbetering in de export doorgevoerd door middel van het splitsen van de export. U kunt nu per export aangeven in welke frequentie bestanden geëxporteerd kunnen worden, bijvoorbeeld de export naar gebruikersbeheer of naar de tactische modules op één keer per dag zetten en voor Self Service elk kwartier. Hoe Selectierubrieken P05009 / S05009 werden altijd gebruikt voor het afroepen van een dienstverband van een werknemer of een instelling voor een werkgever. Om de export te kunnen splitsen, zijn nieuwe selectierubrieken aangemaakt en worden P05009 / S05009 vanaf deze release op een andere wijze gebruikt. In de tabel op pagina 5 hebben we de oude en nieuwe functies naast elkaar gezet. Zodat duidelijk is welke rubriek voor welke export moet worden gebruikt. Bij de installatie van de release vindt een conversie plaats van de oude selectierubrieken naar de nieuwe rubrieken.  Stuurgegeven HRSS2TM, kopiëren waarde P05009 naar P05022, P05023 is er een stuurgegeven geïntroduceerd, HRSS2TM met default waarde 'J', om de overgang naar de splitsing te vergemakkelijken. Heeft dit stuurgegeven de waarde 'J', dan krijgen bij de verwerking van indirecte mutaties de nieuwe selectierubrieken P05022 en P05023 dezelfde waarde als de P05009. Indien het stuurgegeven de waarde 'N' heeft, dan moet bij de verwerking van de mutaties ook de nieuwe selectierubriek (P05022, P05023) gevuld worden o.b.v. de gewenste export. Indien u in HR Core handmatig de waarde voor selectierubriek P05009 aanpast zult u dit, indien wenselijk, ook altijd moeten doen voor de andere selectierubrieken P05022, P05023. Bij handmatige vastlegging wordt niet gekeken naar het stuurgegeven HRSS2TM. Overige selectierubrieken zoals P05007, P05010 De werking van de selectierubrieken om aan te geven of een dienstverband wel/niet moet worden verwerkt in de ontvangende modules. Wijziging functies Afroep   (oude) functie is opgesplitst in menu / pad selectierubriek Dienstverband / Instelling OUD selectierubriek Dienstverband / Instelling NIEUW  Afroep werknemer HSS   Afroep werknemer HSS (HI-bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05009 Afroep werknemer TM (TI-bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05022 Afroep werknemer Gebruikersbeh (dienstverbanden_beaufort bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05023 Afroep werkgever HSS Afroep werkgever HSS Tactische HR modules  S05009 S05009 Wijziging functies Aanmaken export   (oude) functie is opgesplitst in menu / pad Aanmaken export TM Aanmaken export HRSS (functie 175500) Tactische HR modules   Aanmaken export Tact. modules (functie 175505) Tactische HR modules   Aanmaken exp. Gebruikersbeheer (functie 180127) Applicatiebeheer > Autorisatie > Gebruikersbeheer Youforce Naamswijzigingen functies   (oude) naam functie nieuwe naam functie pad / menu (niet gewijzigd) Incidentele export TM Incidentele export TM en HSS Tactische HR modules Samenstellen rubriekenset TM Samenst. rubriekenset TM/HSS Tactische HR modules Uw actie Indien gebruik gemaakt wordt van het automatisch uitvoeren van de batch dan moet u onderstaande stappen uitvoeren De functie 'Aanmaken export HRSS' is de oude functie 'Aanmaken export TM'. Dit houdt in dat deze functie blijft werken in uw standaard batchopdrachten. De nieuwe functies 'Aanmaken export Tact. modules' en 'Aanmaken export Gebruikersbeheer' moet u nog opgeven in de batch. De frequentie kunt u dus anders instellen dan de frequentie voor de export richting Self Service. Direct na het uitvoeren van de upgrade dient u de batchopdrachten zelf op te  nemen cq in te richten. Hoe de export moet worden opgenomen is in een kennisartikel beschreven: BO4 Aanmaken export Gebruikersbeheer BOL Aanmaken export Gebruikersbeheer BO4 Aanmaken export Tact. Modules BOL Aanmaken export Tact. Modules Indien u geen gebruik maakt van de batchopdrachten kunt u handmatig de functie175500 Aanmaken export HRSS en/of de functie 175505 Aanmaken export Tact. Modules of de functie 180127 Aanmaken exp.Gebruikersbeheer opstarten om de export aan te zetten. Let op 1 - Indien u de selectierubriek P05009 gebruikt in Self Service op formulieren, dan kunt u de nieuwe selectierubrieken P05022 en P05023 ook toevoegen aan deze formulieren om de verschillende exports apart af te roepen. Dit kan bijvoorbeeld bij het opvoeren van een nieuwe medewerker of nieuw dienstverband om een selectierubriek van een initiële waarde te voorzien. Indien u deze selectierubrieken op de HRSS formulieren heeft gezet, dan dient u het stuurgegeven 'HRSS2TM' op 'N' te zetten. Als dit stuurgegeven de waarde 'J' nog heeft, worden de waarden uit P05022 en P05023 genegeerd en wordt dus automatisch de waarde uit P05009 gebruikt. Als u vanuit Self Service na het omzetten van het stuurgegeven naar de waarde 'N' workflows exporteert waarop de nieuwe rubrieken P05022 en P05023 nog niet zijn opgenomen, dan moet u bij die dienstverbanden deze nieuwe rubrieken op 'A' zetten in HR Core (Online). 2 - Als u gebruik maakt van profielen in HR Core, dan kunt u de nieuwe selectierubrieken ook hierin opnemen. 3 – Comform de standaard werking van HR Core Beaufort wordt een nieuwe rubriek niet op een eigen venster ingedeeld. U kunt deze rubrieken op een eigen venster opnemen. Zie hiervoor het kennisartikel: BO4 Rubriek opnemen op een eigen venster BOL Rubriek opnemen op een eigen venster Gewijzigd en verbeterd Correctie op historie rubriek P08255 Waarom In upgrade 030437 (februari release) is het corrigeren van de historie voor rubriek P08255 Code reden geen bijtelling auto uitgevoerd. Met het doorvoeren van de wijziging in de historie in de februari release, kan het zijn dat er onterecht ook andere historie van rubrieken gewijzigd zijn. In deze release voor periode 06 wordt de historie van deze rubriek gecorrigeerd. De voorwaarden voor een foutieve aanpassing van de historie is: Medeweker heeft een auto van de zaak Medewerker heeft een reden m.b.t. geen bijtelling auto op de rubriek P08255 Medewerker had een andere rubriek met de waarde 6 in de historie staan Dan is het mogelijk dat een andere rubriek is aangepast ipv. De rubriek P08255. Voor de desbetreffende medeweker wordt er dan een rapport gegenereerd. Op dit rapport staan de rubrieken die de waarde 0 hebben. Deze rubrieken dient u te controleren en aan te passen naar de juiste waarde. Bij voorgenoemde rubrieken is de aanpassing foutief geweest. Helaas kunnen wij niet aangeven welke rubriek dat is geweest. Uw actie Bij het installeren van deze release wordt het 'rapport_rubrieken_te_controleren_historie <klantnummer>.prt' aangemaakt in de standaard PRT-directory. U kunt dit rapport gebruiken om de historie van de genoemde rubrieken te corrigeren met de functie 'Onderhouden historie'. Indien er geen onvolkomenheden zijn gesignaleerd, dan wordt er geen rapport aangemaakt Automatische import / export Waarom In sommige situaties kon er bij de automatische import / export een blauw scherm zichtbaar worden in HR Core Beaufort. Hoe Na een analyse bleek er een fout in de programmatuur voor te komen, dit is hersteld. De fout veroorzaakte het blauwe scherm maar had verder geen gevolgen. Uw actie U hoeft hier niets voor de doen. Na de update is de nieuwe software direct actief. Naamswijziging downloadbestanden Waarom Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/5. Bij het afroepen van (lijstnummer) bestanden in Gemal Direct in een salaris/correctie of speciale productie, kunnen deze met dezelfde bestandsnaam beschikbaar worden gesteld. Het gaat om de naam Best000001.dat , Best000002.dat, Best000003.dat enzovoorts. Voor verschillende lijstnummers is deze naam gelijk, waarbij de Integratie Module voor de ophoging van het nummer zorgt. Hierdoor heeft het lijstnummer weliswaar een unieke naam, maar het is niet herkenbaar. Hoe Vanaf periode 1 juni 2019 worden de onderstaande lijstnummers voorzien van een unieke naam: 1901 t/m 1916 Terugkoppeling uitvoercodes periode 1 t/m 15 en nr 16 betreft het hele jaar. 4701 Financiële ziektegegevens UWV. 4703 Journaalpost 1 via Youforce. 4704 Journaalpost 2 via Youforce. 9601 Salarisnummers ABP. Vanaf periode 1 juli 2019 wordt het onderstaande lijstnummer voorzien van een unieke naam: 1917 Terugkoppeling uvc huidige periode + herrek. verschillen De nieuwe bestandsnamen beginnen met 'BEST.', gevolgd door het cea-nummer, instellingsnummer, lijstnummer, periode, afroepdatum en soort productie, gevolgd door het jaar en eindigend met '.dat'. Let op: De naamgeving van de bestanden met salarisregelingen (lijst 022xx) en inpasnummers (lijst (020xx) wijzigt niet. Voorbeeld Voor periode 06 heette het 4701 bestand van cea-nummer 23608: Best000001.dat. Vanaf 1 juni heet dit bestand: Best.23608.0001.470106.190304112102.O.2019.dat. Uw actie HR Core Beaufort kent een 5 tal functies waarmee bestanden ingelezen worden die zijn gedownload vanaf Payroll Gemal: 407010 Import fin. ziektegegevens (lijst 4701) 165000 Importeren resultaatgegevens (TRES) (lijst 1901 t/m 1917) 218061 Import/verdelen salarisresultaten (PKB) (lijst 1916 en 1917) 215015 Import geg. salarisregeling (lijst 022xx) 215010 Importeren inpastabellen (lijst 020xx) Bovenstaande functies, met uitzondering van 218061 Import/verdelen salarisresultaten (PKB), maken gebruik van een stuurgegeven waarin het filemasker van de te importeren bestanden is gespecificeerd. DEFIFILE Standaard naam importbestand TRES FZKFILE  Standaard naam importbestand Fin. ziektegegevens SALFILE  Importbestand(den) inpastabellen Bij uitlevering bevatten al deze stuurgegevens de waarde 'Best*.dat'. Als deze stuurgegevens in uw inrichting van HR Core Beaufort de oorspronkelijke waarde bevatten, dan hoeft u niets te doen: het  filemasker herkent zowel de 'oude' als de 'nieuwe' bestandsnamen. Als u de waarde van 1 of meer van deze stuurgegevens hebt aangepast, dan moet u deze aanpassen. Inrichtingswijzigingen Afbouwregelingen - naamgeving rubrieken gewijzigd In de vorige release zijn onderstaande rubrieken uitgeleverd. De omschrijvingen waren echter niet in overeenstemming met Payroll Gemal en zijn nu aangepast.   Rubriekcode  Omschrijving P01705 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 1 P03234 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 2 P03271 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 3 P03277 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 4 P01704 Wijze korten afbouwregeling 1 P03240 Wijze korten afbouwregeling 2 P03270 Wijze korten afbouwregeling 3 P03276 Wijze korten afbouwregeling 4   Auto van de zaak 2019 - referentietabel toegevoegd Aan de rubriek P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 is de onderstaande referentietabel toegevoegd.   Waarde Omschrijving 1 %WG code 03517 volgnr 01 2 %WG code 03517 volgnr 02 3 %WG code 03517 volgnr 03 4 %WG code 03517 volgnr 04 5 %WG code 03517 volgnr 05 6 %WG code 03517 volgnr 06 7 %WG code 03517 volgnr 07 8 %WG code 03517 volgnr 08 9 %WG code 03517 volgnr 09 10 %WG code 03517 volgnr 10 11 %WG code 03517 volgnr 11   Uitschakelen loonheffingstabel Aan de tabel Soort loonheffingstabel extern is de onderstaande waarde toegevoegd waarmee het gebruik van de loonheffingstabel kan worden uitgeschakeld. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-05/2.   Waarde Omschrijving 3 Geen loonheffingstabel Deze externe code moet u zelf koppelen aan uw eigen gemaakte codes van de loonheffingstabel met de functie 'Soort loonheffingstabel 203010'. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat de juiste code loonheffing naar Payroll Gemal wordt doorgegeven. Bijstandsvergoeding vrijwilligers vervallen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/4. Voor rubriekcode P02887 Dienstbetrekking (invoercode 02887) is waarde 2 (Vrijwilliger met bijstand) komen te vervallen. Uw actie U dient zelf te zorgen voor de conversie van deze rubriek van waarde 2 (Vrijwilliger met bijstand) naar waarde 1 (Vrijwilliger) door het definiëren van een collectieve mutatie of door het individueel muteren van deze waarde bij de daarvoor in aanmerking komende dienstverbanden. Voor beide methodes moet u rekening houden met het volgende: Voor dienstverbanden in-dienst op 1 januari 2019: de ingangsdatum van de mutatie moet zijn 1 januari 2019. Voor dienstverbanden in-dienst na 1 januari 2019: de ingangsdatum van de mutatie moet gelijk zijn aan de datum in-dienst. Rubriek P00451 gewijzigd Rubriek P00451 Percentage bijzonder tarief is gewijzigd. Vanaf de nieuwe release staat de eigenschap 'Herreken huidig jaar / Automatisch herrekenen bij jaarwaarde' niet meer op 'JA'. Opgeloste meldingen Mutatie niet als salarismutatie weggeschreven (change 820823) Melding Als er meerdere rubrieken op een eigen variabel scherm zijn gedefinieerd, komt het soms voor dat de waarde niet wordt opgeslagen als er genavigeerd wordt naar een gerelateerde functie. De melding 'gegevens opslaan' met antwoord 'ja' werd niet juist verwerkt.  Oplossing De functie 'eigen scherm variabel' is aangepast. Foutmelding PI_3115 onterecht op verslag controleren indirecte mutaties (change 1335764) Melding Als stuurgegeven VRZM_REG de waarde 'Anders' heeft, verschijnt de melding 'De indirecte ziektemutaties van het aanleverende proces HSS zijn afgekeurd' terwijl er alleen dienstverbandgegevens worden geïmporteerd. De mutaties worden wel ingelezen en verwerkt maar de melding is onnodig. Oplossing De melding wordt in dit geval niet meer getoond op het verslag. Blokkade WGA-WIA per registratienummer (change 1334343) Met ingang van periode 11-2018 is in Payroll Gemal invoercode 02103 Code blokkade werknemersbijdrage WIA-WGA omgezet naar een gegeven op registratienummer niveau. Voor meer informatie lees de release notes Payroll Gemal 2018-11/7. Melding Bij rubriek P08103 (invoercode 02103) moet de indicatie 'check meerdere dienstverbanden' uit worden gezet. Oplossing De indicatie 'check meerdere dienstverbanden' is uitgezet voor rubriek P08103. Hiermee is de werking van deze rubriek weer conform de werking in Payroll Gemal. Hernoemen verwerkingsverslagen (change 1342110) Melding In de aanpassing van het hernoemen van de verwerkingsverslagen werd er ten onrechte 'p_' toegevoegd aan de naam van het verwerkingsverslag. Oplossing De 'p_' is voor de verwerkingsverslagen verwijderd uit de naam en de afkorting 'vwv' in de naamgeving is vervangen door 'verwerkingsverslag'. Verlofregelingen en afwijkende startmaand (change 723984) Melding Als in de functie 'Verlofregeling werknemer' meerdere verlofregelingen gedurende het jaar worden toegevoegd en het zijn verlofregelingen met een afwijkende startmaand, dan worden niet alle verlofregelingen meegenomen in de verlofrechtberekening. Mutaties op een aan de verlofrechtberekening gerelateerde rubriek zorgen niet altijd voor een berekening voor het correcte jaar. Bovendien wordt de eindejaarsverwerking voor het eerste jaar waarin de verlofregeling geldig is, niet goed uitgevoerd. Oplossing De verlofrechtberekening is aangepast zodat alle verlofregelingen worden meegenomen in de berekening. De eindejaarsverwerking is aangepast op de verwerking van afwijkende startmaand in de verlofregeling. Meldingen bij verwerken indirecte mutaties voor rubriek P00433, P00482 (change 1353034) Melding In upgrade 030438 zijn de rubrieken P00433 en P00482 vervallen verklaard. Echter de functie 'Aanmaken ziektemutaties salarisverwerker' maakt nog ten onrechte mutaties aan voor deze vervallen rubrieken. Deze mutaties leveren uitval op op het verwerkingsverslag van het verwerken van indirecte mutaties. Oplossing De functie is aangepast zodat er geen mutaties meer worden aangemaakt voor de reeds vervallen rubrieken. Controle vooraf bij nieuw dienstverband voor via indirect muteren werkt niet (change 1353145) Melding In release 2019-02 is de controle vooraf bij een nieuw dienstverband via indirecte mutaties live gegaan (voor uitgebreidere informatie over deze functionaliteit zie de release notes van 2019-02). Deze controle signaleert als één of meer verplichte rubrieken een ongeldige waarde heeft: alle rubrieken van het nieuwe dienstverband worden dan afgekeurd en er vindt geen import plaats van de dienstverbandgegevens, deze worden dus niet verwerkt. De controle blijkt echter alleen te werken als de stuurparameter VRZM_REG de waarde 'HSS' heeft. Oplossing De programmatuur is zo gewijzigd dat de controle vooraf ook werkt voor alle andere waarden voor de stuurparameter VRZM_REG, dus ook voor bijvoorbeeld 'RVM'. Organisatorische eenheid verwijderen uit structuur geeft foutmelding (change 1245987) Melding Bij het verwijderen van een organisatorische eenheid uit de structuur verschijnt de melding dat het niet mogelijk is omdat er nog een relaties is met een andere tabel. Oplossing Door onvolkomenheden in de metadata kon het voorkomen dat het niet mogelijk was om een organisatorische eenheid te verwijderen. De metadata wordt tijdens het installeren van de upgrade opgeschoond. Publishing Date : 6/7/2019
Volledig artikel weergeven
07-06-2019 13:41 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2057 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030448) In deze versie... Aangepast in versie 4 In versie 4 is het volgende aangepast. Noot toegevoegd aan paragraaf 'Hoe' van onderwerp 'Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL'. Aangepast in versie 3 In versie 3 is het volgende aangepast. Mededeling 'Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum' toegevoegd. Onderwerp 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle' paragraaf 'Let op'  en 'Uw actie' aangescherpt. Diverse kleine aanpassingen naar aanleiding van interne testen. Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. Onderwerp 'Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA' uitgebreid met hoe vast te leggen in Beaufort. Mededelingen WAB community Zoals al gemeld in de december release notes is Visma | Raet een WAB community gestart waar u zich kunt aanmelden om alle informatie over de WAB te vinden. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core (Online) ten aanzien van de WAB.  Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum De aanpassingen die wij in onze producten voor de wet WAB hebben gemaakt zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door het ministerie van Sociale Zaken in de afgelopen maanden. Zie ook hieronder de functionele beschrijving met betrekking tot gescheiden vastlegging van contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren. Op 16 december heeft het ministerie (zie www.rijksoverheid.nl) een aanvullende toelichting en voorbeelden gegeven over hoe zij de uitwerking van de wet zien. De toepassing van een tijdelijke uitbreiding via een addendum op een vast contract is in dit document toegelicht, zie situatie 1 (blz 22) van de bijlage. De door het ministerie beschreven werkwijze (het aanmaken van een nieuw dienstverband om de tijdelijke uitbreiding vast te leggen) kan ook binnen onze producten worden toegepast, maar dit brengt eventueel aanvullende administratieve werkzaamheden voor u met zich mee. Visma | Raet heeft contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken inzake de gegeven toelichting en aanvullende informatie opgevraagd. We zijn in afwachting van een reactie van het ministerie. Zodra wij een verduidelijking op de toelichting hebben ontvangen zullen wij u verder informeren. Vanaf 1 januari zijn er verschillende mogelijkheden in onze applicaties voor het vastleggen van tijdelijke uitbreidingsuren (addendum) bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Uitgebreide informatie kunt u hieronder in de sectie 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle'. Hieronder staan nogmaals kort de verschillende opties beschreven. Opplussen van contracturen Veel klanten maakten tot op heden gebruik van deze optie om tijdelijke uitbreidingsuren op te plussen bij de vaste contract uren. Dit is per 1 januari 2020 niet meer toegestaan wanneer u gebruik wilt maken van de lage WW premie. De uren van de tijdelijke uitbreiding kunnen dan niet getoetst worden aan het 30% criterium. Wij adviseren u dan ook deze optie niet te gebruiken. Registreren van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst) Deze optie is toegevoegd per 1 januari 2020 in onze systemen. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgevingen van het ministerie. Door de tijdelijke uitbreidingsuren apart te registeren binnen hetzelfde dienstverband/IKV wordt er een onderscheid gemaakt tussen de contracturen en de verloonde uren in de Loonaangifte. Op deze manier kan er getoetst worden aan het 30% criterium. Eventuele herziening van WW premie vindt dan plaats aan het einde van het fiscale jaar. Nieuw dienstverband toevoegen U heeft ook de mogelijkheid om een nieuw dienstverband vast te leggen voor een addendum van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA De inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot gevolg dat in de loon- of personeelsadministratie en in de loonaangifte nieuwe indicaties moeten worden ingevoerd en in voorkomende gevallen bestaande coderingen moeten worden aangepast. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden de aanpassingen door Visma | Raet verzorgd of moeten deze door u zelf worden uitgevoerd. Onderstaand schema verschaft duidelijkheid ten aanzien van genoemde indicaties en coderingen (met de daarbij behorende HR Core (Online) rubrieken). De aansturing van deze rubrieken gebeurt vanuit HR Core (Online). In de release van HR Core(Online) van december zijn de waarden naar een standaard omgezet (lees er hier meer over). Controleer of de juiste waarden zijn gevuld en pas deze eventueel aan (dit kan ook via collectief muteren). Controleer daarnaast of er nog toekomstmutaties klaar staan bij indirect muteren, zorg ervoor dat de rubrieken bij het doorvoeren van deze mutaties alsnog worden aangepast. Indien Self Service gebruikt wordt om nieuwe medewerkers op te voeren en dienstverbanden aan te passen, controleer dan ook de inrichting in de desbetreffende Self Service processen. Bovenstaande tabel correspondeert met de volgende op te geven waarden in Beaufort: Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; rubriek P08259 (invoercode 02259):  0  = onbepaalde tijd  1 = bepaalde tijd  Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst; rubriek P12294 (invoercode 02294): 0 = schriftelijke overeenkomst  1 = niet-schriftelijke overeenkomst Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie oproepovereenkomst; rubriek P12474 (invoercode 02474)  0 = geen oproepovereenkomst  1 = oproepovereenkomst  Waarde 0 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Nieuw WAB: salarismutatiecontrole op premiedifferentiatie rubrieken Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. De eerder uitgeleverde WAB rubrieken (P08259-Code contract (on)bepaalde tijd, P12170-Code tarief WW Awf, P12294​-Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474-Code oproepovereenkomst) spelen een belangrijke rol in de bepaling van het WW premietarief. Om foutsituaties te voorkomen wordt gecontroleerd of deze rubrieken gevuld zijn bij nieuwe dienstverbanden met een koppeling naar de salarisverwerker. Hoe De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) is uitgebreid met een tweetal controles: Op basis van rubriek P00332 (Code soort loner) wordt in geval van een nieuw dienstverband gecontroleerd of er ook mutaties worden aangeleverd voor de WAB rubrieken P08259, P12170, P12294​ en P12474. Als 1 of meer van deze rubrieken ontbreken, wordt (na het klikken op de betreffende controleregel) de volgende melding in het informatie venster getoond: "Er wordt een nieuw dienstverband aangeleverd zonder de verplichte WAB mutaties (rubriek P08259, P12170 / P12294 / P12474). Voer deze mutaties alsnog op in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'.".  In geval (een van de) rubrieken P12170, P12294​, P12474 een waarde 9 (niet van toepassing) heeft, wordt de volgende melding in het informatie venster getoond: "Minimaal één van de WAB rubrieken (P12170 / P12294 / P12474) heeft de waarde 9 (niet van toepassing) gekregen. Deze waarde is vooral van toepassing op dienstverbanden zónder koppeling naar de salarisverwerker. U wordt geadviseerd deze waarde in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'  aan te passen'.".  De functie heeft een printfunctie: ook daar zullen de nieuwe controleresultaten worden weergegeven. Uw actie De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) betreft een bestaande functie en is qua werking (en daarmee qua acties) ongewijzigd. Alvorens een salaris aanlevering af te roepen, wordt u geadviseerd de controlefunctie uit te voeren. Op basis van het resultaat kunnen de benodigde correcties in HR Core (Online) worden vastgelegd om daarna nogmaals het resultaat met deze functie te controleren. Indien alle foutsituaties zijn opgelost kunt u de salaris aanlevering afroepen. Let op: zowel de controlefunctie als het corrigeren van de geconstateerde foutsituaties zijn optioneel. Deze blokkeren de aanlevering dus niet. Als u besluit aan te leveren in een situatie waarbij niet alle mutaties zijn gecontroleerd en/of gecorrigeerd zal HR Core (Online) dit constateren en u nogmaals vragen of u door wilt gaan met de aanlevering. Doorgaan kan dan uitval binnen Payroll Gemal tot gevolg hebben. WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle Let op: Deze functionaliteit is niet voor iedere organisatie van toepassing. Controleer goed of deze functionaliteit van toepassing is op uw organisatie voordat u deze activeert. Eenmaal aangezet betekent dat het niet meer uitgezet kan worden. Als u de functionaliteit nodig heeft, activeer deze pas als u zeker weet dat u er klaar voor bent, bijvoorbeeld als de aanpassingen in de Self Service formulieren gereed zijn. Maar denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Waarom Onderdeel van de eerder genoemde WAB wetgeving is de 30% controle waarbij de verloonde uren niet meer dan 30% boven de contracturen mogen liggen. Payroll Gemal zal deze controle faciliteren, maar deze controle vereist in HR Core (Online) onder andere een gescheiden vastlegging van de contracturen en de tijdelijke uitbreidingsuren op het contract. Hieronder beschrijven we de functionele wijzigingen, aanvullend op de eerdere uitgeleverde configuratie. Hoe Activeren gescheiden vastlegging contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren: In Beaufort Service is een nieuwe optie 'Activeren vastlegging contract- en uitbreidingsuren' beschikbaar. Hiermee activeert u de functionaliteit met betrekking tot de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Door op deze nieuwe optie te dubbelklikken verschijnt een pop-up melding: "Hiermee activeert u de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Doe dit alleen als dit voor u relevant is en eventuele Self Service schermen op deze situatie zijn aangepast. Doorgaan Ja/Nee?": Als u op Nee klikt, wordt de functie geannuleerd en blijft alles bij het oude. Als u op Ja klikt, gebeurt het volgende: de 'blokkade indirect muteren' voor de vier nieuwe rubrieken (P03109-Contracturen, P04109-Tijdelijke uitbreidingsuren, P01404-% deelbetrekking contract, P02404-% deelbetrekking uitbreiding) wordt opgeheven. Met andere woorden: deze rubrieken kunnen vanaf dat moment indirect gemuteerd worden. de 'blokkade indirect muteren' voor de twee bestaande rubrieken P01109-Uren per week en P00404-% deelbetrekking wordt van kracht. Met andere woorden: deze rubrieken mogen vanaf dat moment niet meer indirect gemuteerd worden. het 'in en uit-dienst scherm' zal worden uitgebreid met de vier nieuwe rubrieken en P01109 / P00404 worden op basis van die waarden bepaald. De keuzeoptie is slechts eenmalig beschikbaar: als deze wordt geactiveerd verdwijnt de optie uit Beaufort Service. Meer informatie over de WAB vindt u terug op de WAB community. Het de-activeren van de optie kan alleen na contact met Visma I Raet. Bepaal dus vooraf goed of deze gescheiden vastlegging in het kader van de WAB voor uw organisatie relevant is en zo ja: of u hiervoor helemaal gereed bent. Denk hierbij aan het aanpassen van uw Self Service formulieren op de nieuwe rubrieken, maar ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Voor de onderwijs klanten in HR Core Online is deze optie (en de achterliggende functionaliteit) niet beschikbaar omdat deze functionaliteit niet van toepassing is in het onderwijs. Aangepast 'In- en uit dienst scherm': Indien u de gescheiden vastlegging heeft geactiveerd zal het 'in- en uit-dienst scherm' zich anders gedragen. De wijzigingen zijn als volgt: De vier contract- en uitbreidingsrubrieken zijn toegevoegd aan het scherm. Bij invoer van contracturen berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking contract en vice versa. Bij invoer van uitbreidingsuren berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking uitbreiding en vice versa. Als de vier nieuwe rubrieken nog leeg zijn, worden de 'contracturen' met de waarde uit 'uren per week' en het '% deelbetrekking contract' met het '% deelbetrekking' gevuld. De uren per week (P01109)  en % deelbetrekking (P00404) zijn niet meer muteerbaar. Beide velden worden automatisch bijgewerkt op basis van de waarden uit de vier nieuwe velden. In HR Core (Online) zijn veel processen gerelateerd aan de rubrieken P01109 / P00404. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlofrechtberekening. Hierin veranderd niets. In het kader van de 30% berekening zal rubriek P00404-% deelbetrekking (exportcode 02404) en P01404-% deelbetrekking contract (exportcode 02511) aan de salarisverwerker worden aangeleverd.  Indirect muteren: Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is als volgt aangepast (in geval van geactiveerde functionaliteit): als de contracturen (P03109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking contract (P01404) bepaald (en vice versa) als de uitbreidingsuren (P04109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) bepaald (en vice versa) de uren per week (P01109) worden automatisch gevuld met de optelsom van de contracturen (P03109) en de uitbreidingsuren (P04109) het % deelbetrekking (P00404) wordt automatisch gevuld met de optelsom van het % db contract (P01404) en het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) Uw actie Bepaal voor u als organisatie of deze functionaliteit relevant is en/of u -wat betreft uw Self Service formulieren- gereed bent. Denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Indien u niet per 01-01-2020 deze functionaliteit kunt activeren, kunt u tijdelijke uitbreidingen met een apart dienstverband vastleggen. Dit heeft echter wel consequenties voor het WW premietarief (hoog). Om een correcte 30% berekening te kunnen garanderen, zult u vervolgens zodra u daarvoor gereed bent met terugwerkende kracht de tijdelijke uitbreidingen op het vaste contract moeten registreren. CAO Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) Op verzoek is een nieuwe CAO-code voor de samenwerkende gemeentelijke organisaties (83 - CAO SGO) toegevoegd aan de bestaande CAO-codes onder de diverse regelingen van een werkgever. P02266 Afwijkende risicopremiegroep komt te vervallen Rubriek P02266 (Afwijkende risicopremie) komt te vervallen, zoals in release 2019-10 al werd aangekondigd met de introductie van de nieuwe functionaliteit 'Splitsing code SV'. In deze nieuwe functionaliteit is de rubriek P02266 vervangen door drie nieuwe rubrieken en is daardoor overbodig geworden. Dit heeft de volgende gevolgen voor HR Core (Online): Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104) De sectie met betrekking tot 'Afw. risicopremie gr' is van het scherm verwijderd. Eventuele controles voor deze rubriek zijn ook vervallen. Verwerken indirecte mutaties (functie 100252) Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot rubriek P02266 zal in het verwerkingsverslag worden aangegeven dat deze rubriek niet meer bestaat en er zullen geen verdere verwerkingen met deze rubriek meer plaats vinden. Gewijzigd IKV bij nieuwe dienstverbanden In release 2019-12 is in het kader van de WAB functionaliteit geïntroduceerd om een transitie- en ontslagvergoeding op te voeren waarbij automatisch een gelijktijdig volgnummer inkomstenverhouding (P02378) wordt gegenereerd. Door de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband, is besloten dat vanaf release 2019-12 het bepalen van het volgnummer inkomstenverhouding van een nieuw dienstverband in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Bij dit besluit is onvoldoende rekening gehouden bij de veelvuldig gehanteerde werkwijze in Self Service waarbij een nieuw dienstverband (meestal in combinatie met een nieuw persoon) wordt opgevoerd zonder dat het Burger Service Nummer van de persoon bekend is. Om een uniek volgnummer inkomstenverhouding (P01114) te kunnen genereren, zijn in principe het loonheffingennummer (rubriek S01001) van de instelling en het BSN nummer (P00320) van de persoon nodig. Om de eerder genoemde werkwijze in Self Service te kunnen ondersteunen is de functie van het genereren van een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van een nieuw dienstverband in het geval het BSN van de persoon nog niet bekend is, als volgt aangepast: Als het BSN bij een persoonsnummer niet bekend is, moet u in de rubriek P00320 BSN/Sofi-nummer de waarde 0 vastleggen of de waarde leeg laten. Als de rubriek P00320 de waarde 0 heeft of leeg is, wordt een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) gegenereerd op basis van de aanwezigheid van andere dienstverbanden en transitievergoedingen met hetzelfde persoonsnummer. De uniciteit van het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) is niet gegarandeerd omdat 1 van de 2 rubrieken (S01001 en P00320) om de uniciteit te kunnen bepalen niet beschikbaar is. Als in een latere instantie het BSN van de persoon alsnog wordt ingevoerd, moet u vooralsnog zelf controleren of het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) uniek is. Importeren resultaatgegevens Payroll Gemal Een van de gevolgen van het uitfaseren van de eindejaarsproducties door Payroll Gemal is dat er geen perioderesultaten voor jaarwerk producties beschikbaar zijn, omdat de jaarwerk producties voor periode (13), 14 en 15 worden verwerkt en teruggegeven als correctieproducties voor periode 12 (bij maandverloning) of periode 14 (bij vierwekenverloning). Hierdoor is de functie 165000 Importeren resultaatgegevens aangepast waardoor het niet langer mogelijk is om een productieperiode te selecteren die verwijst naar de resultaatgegevens van periode (13), 14 en 15. Inrichtingswijzigingen Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1653,60. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1526,40. De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Staffel minimumjeugdloon voor BBL aangepast Vanaf 01-01-2020 is de berekening van het minimumloon voor BBL-ers gewijzigd. Voor BBL-ers onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages:   Leeftijd WMB + W4B 20 61,5 19 52,5 18 45,5 17 vervalt 16 vervalt 15   vervalt De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL Waarom Het waardebereik van de Code aard arbeidsverhouding is in de loonaangifte 2020 uitgebreid met waarde 83 (BBL). In release 2019-12 van HR Core (Online)is de waarde 83 toegevoegd aan het waardebereik van rubriek P02268 Code aard arbeidsverhouding. Met de uitbreiding van het waardebereik van rubriek P02268 is de rubriek P04183 BBL overbodig geworden. HR Core (Online) zal per 2020-01 de inhoud van rubriek P04183 BBL converteren naar rubriek P02268 Code aard arbeidsverhoudingwaarde. Tegelijkertijd zal de waarde van rubriek P04183 BBL leeg worden gemaakt. Hoe De conversie van P04183 BBL met waarde 1 naar P02268 Code aard arbeidsverhouding waarde 83 wordt uitgevoerd bij de installatie van release 2020-01.  Noot: de referentiewaardetabel behorende bij P02268 kende een aantal vervallen waarden (omschrijving 'Vervallen per 01-01-2016'). Deze waarden zijn verwijderd uit de referentietabel. Nieuwe procescode indirect muteren Waarom Door Visma I Raet is een koppeling op de markt gebracht tussen het pakket Nétive en HR Core (Online). Deze koppeling maakt gebruik van zogenaamde DPIA100-bestanden. Om de mutaties die via deze koppeling worden aangeleverd te kunnen verwerken in HR Core (Online) is een nieuwe procescode geïntroduceerd: NEV Nétive. Uw actie Om indirecte mutaties te kunnen verwerken in HR Core (Online) moet u de juiste gebruikersgroepen autoriseren voor de functie 100721 Importeren Nétive gegevens. Standaard is de gebruikersgroep AB Applicatiebeheer geautoriseerd voor deze functie. Autoriseren gebeurt op standaard wijze binnen Beaufort: Applicatiebeheer Systeemfuncties Zoek betreffende functie (100721) Klik op autoriseren Klik op wijzigen Verplaats de te autoriseren gebruikersgroep(en) van links naar rechts en sla op Vervallen inrichting De inrichtingstabellen zijn opgeschoond waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op vervallen zijn gezet.   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91780 PR WW AWF wg+wn (Vervallen) 01780 Vervallen P91837 Grsl ww-wgf ris 2 (Vervallen) 01837 Vervallen P91838 PremWW WGF ris2 (Vervallen) 01838 Vervallen P91839 Grsl ww-wgf ris 3 (Vervallen) 01839 Vervallen P91840 Prem WW WGF ris3 (Vervallen) 01840 Vervallen P90384 Afdrachtgrondslag WW-WGF (Vervallen) 01884 Vervallen P90400 Afdrachtgrondslag WW (Vervallen) 01900 Vervallen P90411 Prem WW WGF ris 1 (Vervallen) 01911 Vervallen P90776 Cum. premie WW (Vervallen) 02776 Vervallen P90617 Factor VT (Vervallen) 01617 Vervallen P90652 Korting VT (Vervallen) 01652 Vervallen P90817 Cum factor VT (Vervallen) 02817 Vervallen P90852 Cum korting VT (Vervallen) 02852 Vervallen P91041 Factor EJU-6 (Vervallen) 02041 Vervallen P91042 Factor EJU-7 (Vervallen) 02042 Vervallen P91801 Korting EJU 1 (Vervallen) 01801 Vervallen P91802 Korting EJU 2 (Vervallen) 01802 Vervallen P91803 Korting EJU 3 (Vervallen) 01803 Vervallen P91804 Korting EJU 4 (Vervallen) 01804 Vervallen P91805 Korting EJU 5 (Vervallen) 01805 Vervallen P91806 Korting EJU 6 (Vervallen) 01806 Vervallen P91807 Korting EJU 7 (Vervallen) 01807 Vervallen P91811 Factor EJU-1 (Vervallen) 01811 Vervallen P91812 Factor EJU-3 (Vervallen) 01812 Vervallen P91813 Factor EJU-3 (Vervallen) 01813 Vervallen P91814 Factor EJU-4 (Vervallen) 01814 Vervallen P91815 Factor EJU-5 (Vervallen) 01815 Vervallen   CAO gerelateerde informatie CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01 In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per januari 2020. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschaal 3 wordt teruggebracht. Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 2020-01 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren. Ook in HR Core (Online) moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven. Downloaden salarisregeling De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 3 januari downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core (Online) met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Periodieken toekennen Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor januari 2020. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar. Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5 De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schaal 3 kunt u op twee manieren uitvoeren: Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 700103 Salaris. Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast. Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 januari 2020. Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 Anciënniteit. Wij adviseren u als volgt om voor schaal 3 een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 januari 2020: Selecteer dienstverbanden: Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschaal 3, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Anciënniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Anciënniteit garantieschaal. Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Bepalen bruto salarissen Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren. Verwijderen vervallen anciënniteiten Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteit van schaal 3 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging. Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 3 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11. U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 700109 Periodieken. Publishing Date : 1/13/2020
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 17:52 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2024 Weergaven
Mededelingen  Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau In de release van februari 2022 hebben een wijziging uitgeleverd inzake de vervanging van rubriek P05013 door rubriek P15013. Met rubriek P05013 (Youforce gebruiker) kun je op dienstverbandniveau aangeven of de betreffende medewerker een Youforce login dient te ontvangen. De waarde van deze rubriek P05013 werd vervolgens naar het Portaal geëxporteerd met de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer.  Omdat het Portaal echter geen dienstverbandniveau kent zoals Beaufort dat heeft, leidde de verwerking hiervan regelmatig tot problemen die vervolgens handmatig met behulp van de Servicedesk gecorrigeerd moesten worden. Om dit soort situaties te voorkomen is besloten de aansturing vanuit Beaufort op persoonsniveau te laten plaatsvinden, hetgeen in lijn is met de werking van het Youforce Portaal. Om deze wijziging door te voeren kun je sinds februari een conversie uitvoeren die alle benodigde wijzigingen binnen Beaufort doorvoert. Omdat er mogelijk ook sprake is van wijzigingen in HRSS kan deze conversie op een voor jouw organisatie geschikt moment worden uitgevoerd, Mocht je hier nog niet aan toe zijn gekomen, bij deze de reminder om de conversie alsnog in te gaan plannen! Medio mei 2023 willen we de oude aanlevering op basis van P05013 stopzetten. Meer informatie kan worden teruggevonden in de release notes van de 2022-02 release.   IKV en 1916 / 1917 bestanden In het kader van de toekomstige splitsing van dienstverbanden in IKV's introduceert Payroll Gemal in deze release twee nieuwe lijstnummers om de uitvoerresultaten per IKV in plaats van per dienstverband beschikbaar te stellen. Naast de huidige lijstnummers 1916 en 1917, die ongewijzigd blijven,  worden de volgende lijstnummers geïntroduceerd: Lijstnummer 1918 bevat de data uit het 1916 bestand op IKV niveau Lijstnummer 1919 bevat de data uit het 1917 bestand op IKV niveau De ondersteuning in HR Core Beaufort voor het importeren van 1916 en 1917 bestanden en het verwerken van de perioderesultaten blijft ongewijzigd. De ondersteuning voor het importeren en verwerken van 1918 en 1919 bestanden wordt daarentegen vooralsnog niet toegevoegd!   CAO Waterbedrijven: salarisregeling Recentelijk is een nieuwe CAO Waterbedrijven definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01. Actie Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag op fulltime basis.  Dit brutobedrag kan verschillen per schaal. De aangepaste salarisregeling 22 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast. Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in de rubrieken  S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.   CAO Waterschappen: salarisregeling Recentelijk is een nieuwe CAO Waterschappen definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01. Actie Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag van € 125,00 en 2,5 % op fulltime basis.  De aangepaste salarisregeling 29 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast. Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in rubriek S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.   CAO Kraamzorg: salarisregeling Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de CAO Kraamzorg een nieuwe salarisregeling. Deze salaris regeling (81) kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. De nieuwe salarisregeling bevat voor de schalen 15 tot en met 50 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1015, 1020, 1025 en 1030  De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050; daarnaast worden deze schalen aan de "bovenkant" uitgebreid met een extra anciënniteit. Als gevolg van de wijze waarop HR Core Beaufort de nieuwe versie van de salarisregeling inleest is de uitbreiding van de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050 mogelijk niet direct duidelijk. Bijvoorbeeld: schaal 1035 bestaat in de oude regeling uit 14 anciënniteiten genummerd 0 t/m 13, in de nieuwe regeling bestaat schaal 1035 uit 13 anciënniteiten genummerd 0 t/m 12 (2 aanloop anciënniteiten vervallen en er komt aan de "bovenkant" 1 anciënniteit bij). Bij de import van de nieuwe regeling worden de anciënniteiten 0 tm 12 overschreven door de nieuwe anciënniteiten en blijft de ancienniteit 13 bestaan als "restant" van de oude regeling. Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030 ,1035, 1040, 1045 en 1050 moeten worden omgeschaald volgens onderstaande was-wordt tabel. Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 (Collectieve mutaties) uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Kraamzorg van toepassing zijn.   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 15 Schaal 1015   FWG 15 Schaal 1015   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5003 0 0 5005 Aanloopperiodiek 1 1 5004 0 0 5005 0 2 5005 0 0 5005 1 3 5006 1 1 5006 2 4 5007 2 2 5007 3 5 5008 3 3 5008 4 6 5009 4 4 5009 5 7 5010 5 5 5010 6 8 5011 6 6 5011 7 9 5012 7 7 5012 8 10 5013 8 8 5013   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 20 Schaal 1020   FWG 20 Schaal 1020   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5005 0 0 5007 Aanloopperiodiek 1 1 5006 0 0 5007 0 2 5007 0 0 5007 1 3 5008 1 1 5008 2 4 5009 2 2 5009 3 5 5010 3 3 5010 4 6 5011 4 4 5011 5 7 5012 5 5 5012 6 8 5013 6 6 5013 7 9 5014 7 7 5014 8 10 5015 8 8 5015   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 25 Schaal 1025   FWG 25 Schaal 1025   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5006 0 0 5008 Aanloopperiodiek 1 1 5007 0 0 5008 0 2 5008 0 0 5008 1 3 5009 1 1 5009 2 4 5010 2 2 5010 3 5 5011 3 3 5011 4 6 5012 4 4 5012 5 7 5013 5 5 5013 6 8 5014 6 6 5014 7 9 5015 7 7 5015 8 10 5016 8 8 5016 9 11 5017 9 9 5017   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 30 Schaal 1030   FWG 30 Schaal 1030   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5006 0 0 5008 Aanloopperiodiek 1 1 5007 0 0 5008 0 2 5008 0 0 5008 1 3 5009 1 1 5009 2 4 5010 2 2 5010 3 5 5011 3 3 5011 4 6 5012 4 4 5012 5 7 5013 5 5 5013 6 8 5014 6 6 5014 7 9 5015 7 7 5015 8 10 5016 8 8 5016 9 11 5017 9 9 5017 10 12 5018 10 10 5018   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 35 Schaal 1035   FWG 35 Schaal 1035   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5008 0 0 5010 Aanloopperiodiek 1 1 5009 0 0 5010 0 2 5010 0 0 5010 1 3 5011 1 1 5011 2 4 5012 2 2 5012 3 5 5013 3 3 5013 4 6 5014 4 4 5014 5 7 5015 5 5 5015 6 8 5016 6 6 5016 7 9 5017 7 7 5017 8 10 5018 8 8 5018 9 11 5019 9 9 5019 10 12 5020 10 10 5020 11 13 5021 11 11 5021   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 40 Schaal 1040   FWG 40 Schaal 1040   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5010 0 0 5012 Aanloopperiodiek 1 1 5011 0 0 5012 0 2 5012 0 0 5012 1 3 5014 1 1 5014 2 4 5016 2 2 5016 3 5 5017 3 3 5017 4 6 5018 4 4 5018 5 7 5019 5 5 5019 6 8 5020 6 6 5020 7 9 5021 7 7 5021 8 10 5022 8 8 5022 9 11 5023 9 9 5023 10 12 5024 10 10 5024       11 11 5025   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 45 Schaal 1045   FWG 45 Schaal 1045   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5016 0 0 5020 Aanloopperiodiek 1 1 5018 0 0 5020 0 2 5020 0 0 5020 1 3 5021 1 1 5021 2 4 5022 2 2 5022 3 5 5023 3 3 5023 4 6 5024 4 4 5024 5 7 5025 5 5 5025 6 8 5026 6 6 5026 7 9 5027 7 7 5027 8 10 5028 8 8 5028       9 9 5029   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 50 Schaal 1050   FWG 50 Schaal 1050   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5018 0 0 5021 Aanloopperiodiek 1 1 5020 0 0 5021 0 2 5021 0 0 5021 1 3 5023 1 1 5023 2 4 5025 2 2 5025 3 5 5027 3 3 5027 4 6 5028 4 4 5028 5 7 5029 5 5 5029 6 8 5030 6 6 5030 7 9 5031 7 7 5031 8 10 5032 8 8 5032 9 11 5033 9 9 5033 10 12 5034 10 10 5034       11 11 5035   Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: Verwijderen vervallen aanloopperiodieken 0 en 1 in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045 en 1050 Verwijderen van de volgende vervallen anciënniteiten die een "restant" zijn van de oude salarisregeling: Schaal Anciënniteit 1015 9 en 10 1020 9 en 10 1025 10 en 11 1030 11 en 12 1035 13 1040 12 1045 10 1050 12   Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. In dergelijke gevallen moeten de medewerkers in de "nieuwe" bovenste anciënniteit van een schaal geblokkeerd worden voor het automatisch toekennen van een periodiek, om te voorkomen dat de medewerker een anciënniteit krijgt toegekend die niet meer bestaat in Payroll Gemal.  Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Kraamzorg: wachtdienstvergoeding In de release 2023-01 van Payroll Gemal wordt gewag gemaakt van een inrichting op C(AO) niveau van de Wachtdienstvergoeding zoals beschreven in de CAO Kraamzorg. Hoewel dergelijke inrichting op C-niveau niet beschikbaar is in HR Core Beaufort zal de benodigde inrichting beschikbaar komen in release 2023-02. Tot dat kan gebruik gemaakt worden van de reguliere rubrieken P00865 t/m P00868 (Bruto diversen 00865 tot en met 00868) aangezien met deze rubriekcodes de Gemal invoercodes 0865 tot en met 0868 worden aangestuurd.   Overige salarisregelingen Naast de hiervoor genoemde gewijzigde salarisregelingen 81 Kraamzorg, 22 Waterbedrijven en 29 Waterschappen zijn er nog een aantal salarisregelingen die wijzigen per januari 2023. Voor deze salarisregelingen hoeven geen andere acties uitgevoerd te worden, anders dan het downloaden en importeren in HR Core Beaufort. Het betreft de volgende salarisregelingen: 01 Sociaal werk 06 Sociale werkvoorziening (WSW) 15 Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) 25 Politie 28 Provincies 32 Huisartsenzorg 33 Universitair medische centra (UMC) 35 Ziekenhuizen 37 Jeugdzorg 40 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 48 Energie- en nutsbedrijven sector GEO 61 Middelbaar Beroepsonderwijs   Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT Met ingang van 1 januari 2023 wijzigen binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten. Momenteel zijn we druk bezig om hiervoor uitbreidingen binnen Tijdregistratie door te voeren. Het plan was om deze uitbreidingen met de februari 2023 release van HR Core Beaufort uit te leveren. De technische realisatie blijkt echter veel complexer te zijn dan gedacht waardoor dit niet gaat lukken. We streven nu naar de maart 2023 release, al kunnen we ook dit nog niet met 100% zekerheid toezeggen. We realiseren ons dat we hiermee te laat ondersteuning bieden in Tijdregistratie voor de nieuwe vergoedingsregels in de cao VVT. De enige mogelijkheid om de vergoedingen goed aan te sturen naar Gemal is om deze buiten Tijdregistratie om handmatig of via indirect muteren aan te bieden met behulp van vier nieuwe rubrieken. Deze worden namelijk wel met deze januari release geleverd, zie hiervoor onderdeel "CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten" in deze release notes. Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak. Om u toch voor te bereiden op de uitbreidingen in Tijdregistratie geven wij u hieronder alvast een indruk: deze wijzigingen zijn echter nog niet beschikbaar in de programmatuur. Let op, deze uitbreidingen zijn dus specifiek voor de CAO VVT.  In totaal zullen er drie nieuwe regelingen, vier nieuwe activiteitsoorten en drie nieuwe medewerker regelingen worden geleverd.  Regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT Voor de standaard vergoeding van bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten komt er een nieuwe regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT.  Deze regeling vergoedt de vaste vergoeding per uur á 3,50, 7,00, 7,50 en 15,00 voor deze vier diensten.  Deze regeling is verbonden met twee activiteitsoorten, 81 Consignatie/Bereikbaarheid VVT en 82 Aanwezigheid/Slaap VVT.  Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Regeling bereikbaarheid/aanwezigheid VVT” toegevoegd. Regeling arbeidsvergoeding Consignatie/Bereikbaarheidsdienst VVT Deze regeling regelt de vergoeding van consignatie- en bereikbaarheidsdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de 25% toeslag, de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit. Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 10 Gewerkte uren tijdens Consignatie/ Bereikbaarheid VVT. Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Consignatie/ Bereikbaarheid VVT” toegevoegd. Regeling arbeidsvergoeding Aanwezigheids-/Slaapdienst VVT Deze regeling regelt de vergoeding van aanwezigheids- en slaapdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit. Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 11 Gewerkte uren tijdens Aanwezigheid/Slaap VVT. Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Aanwezigheid/Slaap VVT” toegevoegd. Herstelmutaties over 2022 Doordat de nieuwe vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten worden verwerkt met behulp van nieuwe regelingen kunnen herstelmutaties voor deze diensten die vergoed moeten worden volgens de regels van 2022, nog steeds vastgelegd worden met behulp van de ‘oude’ activiteiten. Deze oude activiteiten zijn immers nog verbonden met de ‘oude’ regelingen en activiteitsoorten:  Regeling bereikb.h./aanw.h. (activiteitsoorten 91, 92 en 93) Regeling slaapdiensten (activiteitsoort 94)  Regeling arb. verg. BAS dienst (activiteitsoort 06) Dit is een uitzonderlijke situatie omdat Tijdregistratie normaliter herstelmutaties afrekent tegen de actuele regels. Deze heeft u op enig moment immers ingericht (gewijzigd) in de bestaande regelingen. Omdat er vanwege het afwijkende karakter van de vergoedingsregels voor 2023 geheel nieuwe regelingen nodig zijn is dit voordeel ontstaan.   Nieuw Uitbreiding rubrieken reiskosten Waarom Er is een toenemende vraag naar registratie van specifieke soorten reizen met specifieke type voertuigen. Daarom introduceert Payroll Gemal 25 nieuwe codes die kunnen worden geconfigureerd om reistype/voertuigcombinaties te registreren. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Export code P05575 t/m P05599  Aantal reiskosten fiscaal 1 t/m Aantal reiskosten fiscaal 25 00575 t/m 00599 Actie  Geen aanvullende actie benodigd.   Gewijzigd en verbeterd Omzetten cafetariaregeling codes van levensloop naar BOSV De laatste uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gerelateerd zijn aan de levensloopregeling worden omgezet naar uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gebruikt kunnen worden voor Betaald Ouderschapsverlof (BOSV). Om redenen die te maken hebben met de rubrieksgewijze opslag van gegevens in HR Core Beaufort, worden de omschrijvingen van uitvoercodes en exportcodes aangepast en vervolgens gekoppeld aan nieuwe rubrieken.   Gewijzigde rubrieken: rubriekcode omschrijving exportcode omschrijving   P08055 (Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop     gewijzigd P08155 Correctie korting BOSV 02055 Corr krt BOSV nieuw   Gewijzigde en nieuwe importrubrieken: rubriekcode omschrijving uitvoercode omschrijving   P92055 (Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop     gewijzigd P92060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1     gewijzigd P92061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2     gewijzigd P92062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3     gewijzigd P93055 Correctie korting BOSV 02055 Corr. krt. BOSV nieuw P93060 Correctie procentuele toelage 4 02060 Corr. proc.toel 4 nieuw P93061 Correctie procentuele toelage 5 02061 Corr. proc.toel 5 nieuw P93062 Correctie procentuele toelage 6 02062 Corr. proc.toel 6 nieuw   Wijziging ABP meetelwaarde Voor pensioenfonds ABP moet worden aangegeven hoe de onderhavige dienstverbanden meegenomen moeten worden in de berekeningen. Hiertoe zijn de referentiewaarden van rubriek P00421 'ABP meetelwaarde' aangepast: De omschrijving van referentiewaarde PT1 is gewijzigd naar 'Per telt voor 37,5%' (externe codering 7) Referentiewaarde 'PT2' (WGP per telt voor 0%) is toegevoegd met externe codering 8 De exportcode gekoppeld aan rubriek P00421 is ongewijzigd gebleven: 02421. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Gemal release notes.   Instantie- en uitkeringsbetalingen WW/WIA/WAJONG Waarom Vooruitlopend op een toekomstige introductie van het begrip IKV, kan vanaf 2023 voor een WW, WIA of Wajong uitkering een apart dienstverband worden aangemaakt. Dit geldt uiteraard voor losse uitkeringen, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. Payroll Gemal zal in dit kader de benodigde conversie uitvoeren. Voor meer informatie zie de Gemal release notes 2023-01, onderdeel '2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV'. Om er voor te zorgen dat Beaufort in sync blijft met Gemal wordt hier ook voorzien in een vergelijkbare conversie. Deze is beschikbaar in Beaufort Service en staat beschreven in de sectie 'Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie'. Hoe Om uitkeringsbetalingen vanaf 2023 op IKV wijze te kunnen vastleggen is het nodige gewijzigd aan de inrichting van rubrieken en referentiewaardes. De wijzigingen in de inrichting staan beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong'). Daarnaast zijn er enkele functionele aanpassingen doorgevoerd in bestaande functies van HR Core Beaufort om een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken te kunnen vastleggen. Tenslotte is er een conversie toegevoegd aan het Beaufort Service menu, nodig om bij bestaande dienstverbanden, voor zover die WW/WIA/Wajong gegevens bevatten, een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken van de juiste waarde te voorzien. Daarnaast worden een aantal rubrieken die vervallen op nul gesteld. Functionele aanpassingen In de release notes voor Payroll Gemal is een overzicht opgenomen met daarin de belangrijkste invoercodes bij het vastleggen van een uitkeringsbetaling voor WW, WIA of Wajong. De vertaling van invoercodes naar Beaufort rubrieken levert het volgende overzicht: Type uitkeringsbetaling Werknemer in-dienst? Rubriek P03516 Code type IKV Rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding Rubriek P02122 Code WW Rubriek P02123 Code WIA Rubriek P02124 Code ZW P00333 Soort loonheffingstabel WW Ja 6 - WW-loongerelateerde uitkering OF 7 WW-vervolguitkering 33 - nWW 1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig 1 - wit WW Nee 6 - WW-loongerelateerde uitkering OF 7 WW-vervolguitkering 33 - nWW 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen WIA Ja 9 - IVA-uitkering OF 10 - WGA-uitkering 32 - WAO omschr nakijken 38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken 39 - IVA 40 - WGA 1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig 1 - wit WIA Nee 9 - IVA-uitkering OF 10 - WGA-uitkering 32 - WAO omschr nakijken 38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken 39 - IVA 40 - WGA 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen Wajong Ja 8 - Wajong-uitkering 37 - Wajong 1/1/1 -Verzekerd en premieplichtig 1 - wit Wajong Nee 8 - Wajong-uitkering 37 - Wajong 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen   Naar aanleiding van de gewijzigde inrichting (zoals beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong') zijn de volgende wijzigingen in de Beaufort schermen doorgevoerd: Rubriek P03516 Code type IKV is nu beschikbaar in functie 160066 Loonaangiftegegevens.  Daarnaast is de naam van de functie 164003 en procedure 701002 (WAO-WIA dagbedrag) gewijzigd in 'WAO-WIA gegevens' en zijn de volgende rubrieken toegevoegd aan deze functie : P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering P02618 Percentage aanvulling WIA P02619 Omrekenpercentage garantieloon WIA P01884 Percentage minimum garantieloon Andere nieuwe rubrieken dienen eventueel zelf op een eigen scherm geplaatst te worden,   Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie Waarom Payroll Gemal voert een automatische conversie uit van alle dienstverbanden die een WW/WIA/Wajong uitkering betreffen bij het opstarten van de januari productie van 2023. Deze conversie beperkt zich tot de gegevens die zijn opgeslagen in Payroll Gemal. De beschrijving van de conversie die door Payroll Gemal wordt uitgevoerd is te vinden in Deel C-Uitkeringsbetalingen WW WIA WAJONG van het document Handleiding Gemal wijzigingen 2023 ivm IKV, gepubliceerd in de Kennisbank Youforce Payroll Gemal van de Visma|Raet Community. Om de gegevens in Payroll Gemal en HR Core Beaufort synchroon te houden moet eenzelfde conversie van WW/WIA/Wajong dienstverbanden, in dienst op 1 januari 2023, uitgevoerd worden in HR Core Beaufort. De conversie in HR Core Beaufort wordt NIET automatisch uitgevoerd. Je moet deze conversie zelf uitvoeren op een voor de organisatie geschikt moment, maar bij voorkeur op het moment dat je de januari productie in Payroll Gemal opstart. De conversie is beschikbaar in het Beaufort Service menu. De conversie produceert een rapport waarin staat vermeld welke dienstverbanden en rubrieken geconverteerd zijn en welke rubrieken op nul zijn gesteld. Omdat Payroll Gemal zelf haar conversie uitvoert zal de conversie in Beaufort niet tot salarismutaties leiden, tenzij sprake is van nog niet aangeleverde stam en variabele mutaties van die rubrieken die betrokken zijn in de conversie. Hoe De conversie is beschikbaar in Beaufort Service > Uitvoeren conversie Beaufort > Conversie uitkeringsbetalingen/instantiebetalingen WW/WIA/WAJONG.  De conversie is technisch identiek aan de Gemal conversie en waarbij de volgende rubrieken zijn betrokken:   Rubriek Omschrijving P03516 type IKV P02607 Code Wajong / Arbeidsbeperking P00005 WIA uitk dagbedrag P00674 Uitkering Wajong dagbedrag P00431 Afwijkende dagen WAO-WIA uitkering P02847 Afw Wajong uitkeringsdagen P00637 VT Wajong P00072 Vakantietoeslag over WAO-WIA uitkering P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) P00858 Code berekening WW/wachtgeld P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering P00404 Percentage deelbetrekking P02618 Percentage aanvulling WIA P01884 Percentage minimum garantieloon   De conversie houdt bij welke dienstverbanden zijn gecontroleerd en zo nodig geconverteerd. Wanneer er enige conversie plaats vindt van dienstverbandgegevens dan wordt een verslag aangemaakt waarin per dienstverband wordt aangegeven: welke dienstverband is geconverteerd per geconverteerde stamrubriek de oude en de nieuwe waarde. per nog niet aangeleverde rubriek; de indicatie stam/variabel en de oude en de nieuwe waarde.   CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten Waarom Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-, consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal '18-en', maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt. Hoe In Gemal zijn de vier mogelijke bedragen per uur op C-niveau ingericht bij de CAO VVT als vergoeding per eenheid. Dit is gedaan op basis van de bestaande Gemal invoercodes 00865 en 00866 (bereikbaarheids-  en consignatiediensten) en 00867 en 00868 (slaap-en aanwezigheidsdiensten).  Om onderscheid te hebben tussen deze invoercodes voor de CAO VVT welke worden gebruikt voor de vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten en de bestaande invoercodes bruto diversen, zijn hiervoor in Beaufort vier nieuwe rubrieken - specifiek voor de CAO VVT -  ingericht: P16865 t/m P16868. Deze rubrieken verwijzen (net als de bestaande rubrieken P00865 t/m P00868) ook naar de Gemal invoercodes 00865 t/m 00868.  De Beaufort rubrieken  P00865 t/m P00868 zijn dus onveranderd. Ook voor rubriek P06941 (Netto diversen 00941) is een gelijke constructie beschikbaar in Gemal en hiervoor is in Beaufort de nieuwe rubriek P16941 'Eenheid thuiswerkvergoeding' toegevoegd. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01.   Nieuwe rubrieken code omschrijving prompt export code P16865 Uren bereikbaarheid VVT ma-vr Uren BRD VVT  ma-vr 00865 P16866 Uren bereikbaarheid VVT za-zo Uren BRD VVT za-zo 00866 P16867 Uren slaapdienst VVT ma-vr  Uren SLD VVT ma-vr 00867 P16868 Uren slaapdienst VVT za-zo Uren SLD VVT za-zo 00868 P16941 Eenheid thuiswerkvergoeding Eenheid thuisw. vergoeding 00941 Actie Zie ook 'Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT'   Omzetting rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) naar rubriek P06205 Waarom Op het ideeën portaal (onderdeel van de Beaufort Community) is door gebruikers aangegeven dat het zeer wenselijk is om rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) te kunnen gebruiken in combinatie met de PY/PZ functionaliteit in HRSS. Vooralsnog was dit niet mogelijk voor deze rubriek. Hoe In het Beaufort scherm 'Rubrieken' kunnen via de knop HSS datums bij de geselecteerde rubriek de corresponderende PY/PZ rubrieken aangemaakt worden.  Een van de randvoorwaarden hiervoor is dat de rubriek moet beginnen met 'P0'. Dit omdat de eerste twee posities vervangen worden door PY (begindatum) en PZ (einddatum), waarbij de laatste 4 posities de posities van de te gebruiken rubriek zijn. Een voorbeeld is rubriek P02518 met de corresponderende PY2518 en PZ2518 rubrieken. Om dit mogelijk te maken voor P13205 hebben we een nieuwe rubriek P06205 geïntroduceerd met dezelfde eigenschappen als rubriek P13205. Bij de rubriek P06205 is het daarom wel mogelijk om de PY/PZ functionaliteit te gebruiken.  Voor het omzetten van rubriek P13205 naar rubriek P06205 is een conversie gemaakt die je zelf kunt uitvoeren op een eigen te bepalen tijdstip. Dit omdat er mogelijk aanpassingen in HRSS dan wel eigen Beaufort schermen benodigd zijn. De conversie wijzigt het volgende:  Een bij een dienstverband vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205.  Een in een rubrieken set vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205.  Bij de rubriek P13205 wordt de omschrijving 'Vervallen' toegevoegd en tevens worden de exportkenmerken verwijderd. Er worden door de conversie geen salarismutaties aangemaakt voor rubriek P06205. Zorg er dan ook voor dat er geen nog aan te leveren salarismutaties met betrekking tot P13205 gereed staan.  We adviseren om een overzicht salarismutaties te draaien voor rubriek P13205 en de eventuele vastgelegde P13205 mutaties nogmaals handmatig te boeken op de rubriek P06205. In die gevallen waarin je al een P06205 waarde hebt vastgelegd voordat de conversie is uitgevoerd, zal deze niét door de conversie worden overschreven.  De conversie is beschikbaar in het Service menu van Beaufort: Selecteer de optie 'Uitvoeren conversie Beaufort' en dan de optie 'Conversie BOSV P13205 naar P06205 (PY/PZ))'. Na het uitvoeren van deze conversie wordt een kort verslag aangemaakt. De conversie is eenmalig en kan niet nogmaals worden uitgevoerd. De rubriek P13205 zal in de loop van het jaar 2023 komen te vervallen. Details hierover zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd in de release notes. Actie Rubriek P06205 dien je zelf toe te voegen op een eigen scherm van Beaufort. Je kan de rubriek P13205 van het eigen scherm afhalen na de conversie. Omdat er sprake is van een nieuwe rubriek, zul je ook de aansturing vanuit de Self Service formulieren moeten aanpassen door P13205 te vervangen door P06205.    Opgeloste meldingen Rubrieken directe doorbelasting (change 3931814)  Melding Diverse rubrieken zijn niet te selecteren voor directe doorbelasting. Oplossing De volgende 4 rubrieken zijn nu te gebruiken voor de directe doorbelasting. Rubriek Omschrijving P00672 Bet. ouderschapsverlof uitkering P09004 Werktijdverm. ivm seniorenregeling P10639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling P11302 Korting bet. ouderschapsverlof   Wet- en regelgeving Update codes CAO CBS/LA Waarom Jaarlijks worden de waarden voor de code CAO CBS/LA (Rubriek P00842) gewijzigd. Hoe Voor het jaar 2023 zijn de wijzigingen als volgt: waarde omschrijving reden  0043 ARCHITECTENBUREAUS nieuw 0679 ZORGVERVOER EN TAXI gewijzigde omschrijving 0979 MUSEUM CAO gewijzigde omschrijving 1027 DE VOLKSBANK gewijzigde omschrijving 1424 ENERGIE- EN NUTSBEDR KABEL EN TELCO SECTOR CAO gewijzigde omschrijving 1625 DNV CAO gewijzigde omschrijving 8105 KNMT-ARBEIDSVOORWAARDENREG TANDHEELK PRAKTIJKEN gewijzigde omschrijving 2297 Vervallen waarde vervallen De waarden 2425 en 2878 zijn vervangen door nieuwe waarden: code oud code nieuw nieuw 2425 BRANCHE KINDEROPVANG NEDERLAND 1612 KINDEROPVANG VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDEROPVANG 2878 ENERGIE CAO 0468 ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN Actie De genoemde vervanging van de oude naar de nieuwe waarden leidt niet tot een automatische conversie. Dit kun je doen d.m.v. een collectieve mutatie (700120) met een ingangsdatum van 1 januari 2023.     Verhoging AOW-leeftijd Waarom Jaarlijks wordt de berekening van de AOW-leeftijd door de overheid herzien, omdat de wet de pensioenleeftijd voor de komende 5 jaar bekend moet maken. De pensioenleeftijd vanaf 2028 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Hoe De startdatum AOW (rubriek P00323) wordt in HR Core Beaufort op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daarnaast zal HR Core Beaufort in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:    Geboren AOW gerechtigd na:   vanaf t/m   2018 1952 4 1952 12 66 jr     792 mnd 2019, 2020 en 2021 1953 1 1955 8 66 jr + 4 mnd 796 mnd 2022 1955 9 1956 5 66 jr + 7 mnd 799 mnd 2023 1956 6 1957 2 66 jr + 10 mnd 802 mnd 2024, 2025. 2026, 2027 1957 3 1960 12 67 jr     804 mnd 2028 1961 1 2100 12 67 jr+ 3 mnd 807 mnd Actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe AOW leeftijd door te voeren dient je in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uit te voeren.  Loonaangifte / UPA wijzigingen 2023  Door jaarlijkse wijzigingen in wet- en regelgeving veranderen een aantal gegevens met betrekking tot de Belastingaangifte (Loonaangifte) en de Pensioenfondsen (UPA). Voor het jaar 2023 is het effect voor Beaufort beperkt tot een aanpassing in een controle én enkele wijzigingen in de omschrijvingen van bestaande waarden en nieuwe referentiewaarden voor het element P00850 (Reden uit dienst LA/UPA).   Nieuwe referentiewaardes en omschrijvingen: Rubriek Waarde Omschrijving P00850 50 Ontslag publ.rechtelijk onbekwaamh/ongeschikth P00850 51 Ontslag publ.rechtelijk leeftijd/pensionering P00850 91 Arbeidsverhouding loopt door bij nieuwe WG P00850 92 Nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde WG   Gewijzigde  referentiewaardes en omschrijvingen: Rubriek Waarde Omschrijving P00850 5 Door WG vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid P00850 6 Door WG vanwege bedrijfseconomische redenen P00850 20 Opzegging initiatief/door toedoen werknemer P00850 90 Arbeidsverh loopt door, administratief einde IKV   Naast deze inrichtingswijzigingen zijn ook de voorwaarden inzake het vastleggen van het veld 'Uit dienst LA/UPA' (P00850) gewijzigd. Hiertoe hebben we de bestaande controles aangepast waardoor het veld nu ook muteerbaar is in geval van een code aard arbeidsverhouding gelijk aan 07 (stagiar) of 18 (publiekrechterlijk). De volledige controle omtrent het muteerbaar zijn van rubriek P00850 is als volgt: Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 én Code aard arbeidsverhouding (P02268) = 01, 04, 06, 07, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 79, 81, 82 of 83 én Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld. Daarnaast is de controle toegevoegd dat als de code aard arbeidsverhouding (P02268) niet gelijk is aan de waarde 18 of 83, de reden uit dienst LA/UPA (P00850) niet de waarde 50 of 51 mag bevatten.   IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong  WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken. Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld. Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.   Gewijzigde/nieuwe export codes: code ind omschrijving   02457   WG/WN bet uitker gewijzigd 02618   Perc aanv WIA gewijzigd 02619   Omrekprc garln WIA gewijzigd 01884 wn Perc min gar loon nieuw   Gewijzigde/nieuwe uitvoer codes: code omschrijving   1871 brt garln wachtg gewijzigd 1884 min garantieln nieuw 1896 net garl wachtg nieuw   Gewijzigde/nieuwe standaard rubrieken: code omschrijving prompt export code waardebereik   P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering WG/WN bet uitker   0 = Werkgeversbetaling (UWV via WG naar WN) 1 = Werknemersbetaling (UWV naar WN) gewijzigd P02618 Percentage aanvulling WIA Perc aanvulling WIA     gewijzigd P02619 Omrekenpercentage garantieloon WIA Omrekprc garln WIA     gewijzigd P01884 Percentage minimum garantieloon Perc min gar loon 01884   nieuw P91871 Bruto garantieloon wachtgelder brt garln wachtg     nieuw P91884 Minimum garantieloon min garantiel     nieuw P91896 Netto garantieloon wachtgelder net garl wachtg     nieuw Nieuwe importrubrieken: import code omschrijving rubriek code   1871 brt garln wachtg P91871 nieuw 1884 min garantieln P91884 nieuw 1896 net garl wachtg P91896 nieuw   IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong  WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken. Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld. Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.   Gewijzigde/nieuwe export codes: code ind omschrijving verval datum   02516   Type IKV   nieuw 02607   Wajong/Arbeidsbep   gewijzigd 02492   WG betaling UFO   gewijzigd 02845   Vervallen 2023-01 gewijzigd 02338   Vervallen 2023-01 gewijzigd 00674 WN Uitk wajong dagbdr   nieuw 02847 WN Afw Wajong dagen   gewijzigd 01005   WIA uitk dagbedr   gewijzigd 00673   VT Wajong   nieuw   Gewijzigde/nieuwe uitvoercodes code omschrijving   634 WW uitkering nieuw 986 Wachtgeld gewijzigd 674 Wajong uitkering gewijzigd 673 VT Wajong gewijzigd   Gewijzigde/nieuwe rubrieken standaard rubrieken code omschrijving prompt export code referentiewaarden waardebereik   P03516 Type IKV Type IKV 02516 0 = Hoofd IKV 1 = Tijdelijke uitbreiding 2 = Transitievergoeding 3 = AGBV uitkering 4 = Zwangerschapsuitkering 6 = WW-loongerelateerde uitkering 7 = WW-vervolguitkering 8 = Wajong-uitkering 9 = IVA-uitkering 10 = WGA-uitkering 11 = RVU 12 = Aanvulling op SV na einde DV   nieuw P02607 Code Wajong / Arbeidsbeperking     0 = Geen WAO-WIA 1 = (Vervallen) WIA-WGA uitk vlgns nw ber 2 = (Vervallen) WIA-IVA uitk vlgns nw be 3 = (Vervallen) WAO uitk vlgns nw ber 4 = Wajong 5 = Participatiewet   gewijzigd P00492 Werkgeverbetaling UFO         gewijzigd P00674 Uitkering Wajong dagbedrag Uitk wajong dagbdr 00674     nieuw P02847 Afw Wajong uitkeringsdagen Afw Wajong dagen 02847     nieuw P00005 WIA uitk dagbedrag         gewijzigd P00673 VT Wajong VT Wajong 00673     nieuw P02338 (Vervallen) Samenvoegen 2 IKVs Vervallen       gewijzigd P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) Vervallen       gewijzigd P92634 WW uitkering WW uitkering       nieuw P92986 Wachtgeld Wachtgeld       nieuw P92674 Wajong uitkering Wajong uitkering       nieuw P92673 VT Wajong VT Wajong       nieuw P00858 Code berekening WW/wachtgeld       0 = Geen wachtgeldregeling 1 = Bruto wachtgeldregeling 2 = Netto wachtgeldregeling gewijzigd Nieuwe/gewijzigde importrubrieken: import code omschrijving rubriek code   00634 WW uitkering P92634 nieuw 00986 Wachtgeld P92986 gewijzigd 00674 Wajong uitkering P92674 nieuw 00673 VT Wajong P92673 nieuw   Loonstaat op IKV-niveau Ter voorbereiding op de volledige introductie van IKV per, naar verwacht, januari 2025 introduceert Payroll Gemal al delen van de IKV-oplossing. In dit geval gaat het om de individuele loonstaat die beschikbaar komt op dienstverband- en IKV-niveau. Voor een individuele loonstaat op dienstverbandniveau is enige aanvullende informatie nodig om het IKV vast te stellen dat bij het maken van de opgave voorop loopt en hiervoor is een nieuwe rubriek geïntroduceerd.  Geen actie betekent simpelweg een presentatie zoals ie altijd is geweest. Voor nadere informatie over het gebruik van deze rubriek verwijzen we naar de release notes van Payroll Gemal.   code omschrijving prompt export code exportcode omschrijving waardebereik P02994 Presenteren obv welke IKV Present obv IKV 02994 Present obv IKV (gewijzigd) 0 = obv basiscontract 1 = Presentatie sal.strook/loonstaat DV obv dit IKV   Minimum loon aangepast Vanaf 01-01-2023 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1934,40 W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1785,60   Vervallen codes en rubrieken Codes en/of rubrieken welke zijn vervallen of komen te vervallen worden in Beaufort gekenmerkt met de tekst 'vervallen'. Voor 2023 zijn dit de volgende rubrieken en exportcodes:   Rubrieken rubriekcode omschrijving prompt  P02273 (Vervallen) Dagloon bepaling Vervallen P02845 (Vervallen) Wachtgeld (zorg) Vervallen P02338 (Vervallen) Samenvoeg 2 IKV Vervallen P08260 (Vervallen) Levensloopjaren Vervallen P00988 (Vervallen) Instellingsnummer hoofd DV Vervallen P00989 (Vervallen) Registratie nummer hoofd DV Vervallen   Exportcodes exportcode omschrijving verval_dt  02273 Vervallen  1-1-2023 02845 Vervallen  1-1-2023 02338 Vervallen 1-1-2023 02260 Vervallen 1-1-2022 02988 Vervallen 1-1-2022 02989 Vervallen 1-1-2022  
Volledig artikel weergeven
23-12-2022 14:51 (Bijgewerkt op 06-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 2048 Weergaven
    CAO informatie CAO VVT - Nieuwe CAO Op 11 april is via de community door Payroll Gemal een vooraankondiging gepubliceerd omtrent de nieuw CAO VVT. Inmiddels is alle benodigde informatie vanuit de werkgeversvereniging aanwezig en de wijzigingen naar aanleiding daarvan worden in de Gemal release 2022-05 doorgevoerd. Het betreft de volgende wijzigingen: Salaristabellen De bedragen voor de salarisregeling (15) zijn aangepast en ook die voor de garantie salarisregelingen IMF (12) en V&V (39). Salarisschalen gewijzigd bij Salarisregeling 15  Bij salarisregeling 15 gelden meer wijzigingen:  Schaal 5 is hernoemd naar WMJL (wettelijk minimum jeugdloon). Schaal 0010 is vervallen. Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 0015. Vanuit Actiz is ons mondeling medegedeeld dat hierbij moet worden uitgegaan van het omschalen naar de anciënniteit met het naast hogere bedrag in schaal 15. Actiz heeft aangegeven deze instructie begin mei zelf ook te publiceren. Mochten hier nog verdere vragen over zijn, dan verwijzen wij graag naar Actiz. Gewijzigde salarisschalen waarbij de aanloopperiodieken vervallen. Hieronder geven we per wijziging aan welke acties je kunt ondernemen om de benodigde wijzigingen in Beaufort door te voeren. Deze acties zijn noodzakelijk nadat je de nieuwe salarisregeling - die op Youforce wordt gepubliceerd - hebt ingelezen in Beaufort. Aandachtspunten bij de hieronder beschreven werkwijze indirect muteren: Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregelingen importeren. Alle wijzigingen moet je met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 vastleggen. Pas nadat ALLE indirect mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken. Salaristabellen (salarisregelingen 15, 12 en 39): Voor de wijziging van de salaristabellen hoef je niets anders te doen dan de nieuwe salaristabellen in Beaufort in te lezen. Schaal 5 hernoemd naar WMJL (salarisregeling 15): Omdat schaal 5 met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 niet meer in Gemal bestaat, moeten de werknemers met schaal 5 worden overgezet naar de “nieuwe” WMJL schaal. Als dat is gebeurd, kun je schaal 5 uit Beaufort verwijderen. Dat laatste is alleen mogelijk als er geen enkel dienstverband meer is gekoppeld aan schaal 5. Je kunt er ook voor kiezen schaal 5 te hernoemen naar "Vervallen". Je kunt de benodigde wijzigingen uitvoeren met de functie Collectief muteren. Selecteer hiervoor in het Beaufort menu achtereenvolgens Salarisadministratie en dan Collectief muteren. Je kunt de collectieve mutaties aanmaken via onderstaande stappen.  Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 5 in. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. Je hebt nu alle werknemers geselecteerd met schaal 5 die overgezet moeten worden naar schaal WMJL. Klik op Accepteren. Je kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder aangegeven. Collectieve mutatie definiëren Geef in het pulldown menu Ingangsdatum wijziging de waarde 1 maart 2022 op Selecteer als doel rubriek P01151 Schaal. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe waarde WMJL kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de schaal wordt gewijzigd. Schaal 10 is vervallen (salarisregeling 15): Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 15. Je kunt per schaal en anciënniteit collectieve mutaties maken met hulp van onderstaande stappen. Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 10 in. Klik op <Toevoegen> en selecteer de rubriek P00326 Anciënniteit salaris. Het veld Anciënniteit verschijnt in het venster. Vul in het veld Anciënniteit de waarde 00 of 01 of 02 of 03 of 04 in al naar gelang de anciënniteit waarvoor je de collectieve mutaties wilt definiëren. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. Je hebt nu alle werknemers geselecteerd met schaal 10 die overgezet moeten worden naar schaal 15. Klik op Accepteren. Je kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder is aangegeven. Collectieve mutatie schaal definiëren Selecteer als doel rubriek P01151 Schaal. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe waarde 15 kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de schaal wordt gewijzigd. Collectieve mutaties anciënniteit definiëren Selecteer wederom de doelgroep zoals hiervoor beschreven. Selecteer als doel rubriek P00326 Anciënniteit. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe anciënniteit kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de anciënniteit wordt gewijzigd. Gewijzigde salarisschalen (salarisregeling 15) Er zijn in enkele schalen aanloopperiodieken vervallen. Zie onderstaand voorbeeld van schaal 15.  Oude situatie:   Nieuwe situatie:   Als er nog werknemers op de aanloopschalen staan, moeten deze worden omgeschaald. Je kunt collectieve mutaties maken via onderstaande stappen. Deze stappen zijn uitgewerkt voor schaal 15, maar er zijn meerdere schalen die aanpassingen behoeven. Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 15 in. Klik nog een keer op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P00326 Anciënniteit/Functiejaren. Vul in het veld Ancien/func via het Zoekprofiel uit het menu Extra, het volgende zoekcriterium in: “niet leeg”. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. U hebt nu alle werknemers geselecteerd waarvoor de anciënniteit moet worden verhoogd. Klik op Accepteren. U kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder is aangegeven. Collectieve mutatie definiëren Selecteer als doel rubriek P00326 Anciënniteit/functie. Selecteer bij Bewerking doel: Formule toepassen. Het veld Formule verschijnt waarin je een formule kunt invullen. Klik op de index knop achter dit veld. Nu toont Beaufort het tabblad Formule samenstellen. Je kunt de formule gaan definiëren in het invoerveld Formule. In dat veld toont Beaufort al de rubriek P00326 S. Voeg daaraan toe -2. Deze waarde moet rechts van de rubriek code staan: P00326 S -2. Klik op Accepteren. De formule is gereed. Klik opnieuw op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de anciënniteit met 2 wordt verlaagd. Vergelijkbare wijzigingen dienen te worden doorgevoerd voor de volgende schalen: Schaal Formule Voorbeeld 15 (voorbeeld)  P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 20 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 25 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 30 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 35 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 40  P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 45 P00326(S)+1 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 6 55 P00326(S)-1 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 4 Verwerken indirecte mutaties Na het maken van alle collectieve mutaties moet je de 'gewone' processtappen in Beaufort doorlopen: Beoordelen indirecte mutaties en deze verwerken in het menu Divers - Indirect muteren. De bruto salarissen (opnieuw) berekenen in het menu Salarisadministratie - Salarisregelingen. Controleren Controleer of alle medewerkers de juiste schaal/anciënniteit hebben gekregen. Stagevergoeding en leerlingschalen De stagevergoeding is per 1 januari aangepast conform de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging Actiz. De leerlingen tussen de 16 en 20 jaar krijgen, conform cao-akkoord, minimumloon + 10%.  Hiervoor zijn de bedragen bij nieuw toegevoegde inpasnummers 9410 t/m 9414 opgenomen. Voor de leerlingen die het wettelijk minimumloon +10% dienen te krijgen, kunnen inpasnummers 9410 t/m 9414 worden vastgelegd op rubriek P01152 Inpassingsnr salaris, afhankelijk van de leeftijd. Er is voor deze werknemers geen schaal aangemaakt, dus daarom dient rubriek P01152 Inpassingsnr salaris te worden gebruikt.  Let op: bovenstaande handreiking is bedoeld om je te helpen met het converteren van de schalen en anciënniteiten. We kunnen jouw situatie niet beoordelen en het is dus mogelijk dat bovenstaande niet voor jou van toepassing is. Als je gebruik maakt van collectieve mutaties, let dan altijd goed op of de juiste set met medewerkers is geselecteerd. Opgeloste meldingen  WAB rubrieken ten onrechte verplicht in IB-47 situatie (change 2861571) Melding In Beaufort zijn de WAB gerelateerde rubrieken (P08259 Code contract (on)bepaalde tijd, P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst, P12474 Code oproepovereenkomst) verplicht ook in geval van een IB-47 situatie. Dit is niet juist. Oplossing In het geval dat rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv Wet APPA) heeft, zullen de rubrieken P08259, P12294 en P12474 niet meer verplicht zijn. Actie Daar waar van toepassing, kun je de betreffende rubrieken leeg maken. Waardebereik rubriek P00504 Procentuele inschaling (change 3125164) Melding Er is geen controle op minimum en/of maximum waarde van rubriek P00504 Procentuele inschaling. Oplossing De controle op de minimum en/of maximum waarde is toegevoegd aan de rubriek P00504 Procentuele inschaling. Actie Er is geen actie nodig. Salarismutatie waarde nieuwe codes CZ (change 3302593) Melding De salarismutaties van de rubrieken P00690, P00691 en P00692 Aantal IZZ CZ Zorg worden in Payrol Gemal verwerkt als decimaal en niet als geheel getal. Oplossing De vermenigvuldig factor bij de exportkenmerken was vastgelegd als 1,00, echter dit moet zijn 100,00. Dit is gewijzigd. Actie Er is geen actie nodig. Profielwaarden niet opgenomen (change 3379172) Melding Het is niet mogelijk de rubrieken van de kilometerregeling 6 t/m 10 op te nemen als profielwaarde.  Oplossing De rubriekcodes P11905, P11907, P11909, P11911 en P11913 (kilometerregeling 6 t/m 10) zijn nu op te nemen als profielwaarde. Actie Er is geen actie nodig. Melding in venster In- en uitdienstgegevens (change 3307234) Melding In een specifieke situatie waarbij het mogelijk is om te kiezen uit meerdere standaard werktijden (stuurgegeven NORMUREN) in combinatie met het gescheiden vastleggen van contract- en uitbreidingsuren (stuurgegeven UURMETH), verschijnt bij het opslaan van gegevens ten onrechte de melding (0129) ''Veld is verplicht". Oplossing De werking van het venster In- en uitdienstgegevens is aangepast, zodat het in de beschreven situatie mogelijk is om een afwijkende standaard werktijd te selecteren en op te slaan. Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving Betaald ouderschapsverlof - Inrichting Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat deze release de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022. We stellen de inrichting in deze release beschikbaar om voorbereidingen te kunnen treffen in Self Service. Vervallen rubrieken Onderstaande rubrieken waren nog gekoppeld aan exportcodes die hergebruikt zijn voor betaald ouderschapsverlof. Vanaf deze release zijn deze rubrieken vervallen en niet langer gekoppeld aan een exportcode. Rubriek Omschrijving P02535 (Vervallen) Percentage korting levensloopverlof P07205 (Vervallen) Levensloopverlof uren/wk P07215 (Vervallen) Levensloopverlof uren/mnd P02536 (Vervallen) Levensloopverlof pensioenpremie P13195 (Vervallen) premiekorting PFZW vv5 P02537 (Vervallen) Levensloopverlof percentage pensioenpremie P01302 (Vervallen) Korting levensloopverlof P03639 (Vervallen) Levensloopverlof bedrag doorbetaling Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving (BOSV = betaald ouderschapsverlof) P02482 Bet. ouderschapsverlof dagloon 02482 BOSV dagloon P00672 Bet. ouderschapsverlof uitkering 00672 BOSV uitkering P12535 Percentage korting betaald ouderschapsverlof 02535 Perc BOSV P13205 Bet. ouderschapsverlof uren/wk 03205 BOSV uren per wk P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd 03215 BOSV uren per mnd P12536 Bet. ouderschapsverlof pensioenpremie 02536 BOSV pens prem P23195 Bet. ouderschapsverlof premiekorting PFZW 03195 BOSV verl pr PFZW P12537 Bet.ouderschapsverlof perc pensioen premie 02537 BOSV perc pens pr P11302 Korting bet. ouderschapsverlof 01302 Korting BOSV P10639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling 00639 BOSV doorbetaling P01511 Type betaling bet. ouderschapsvrlf 01511 BOSV type betaling P01571 Code reden aanvraag bet ouderschapsvrlf - - P01572 Aantal kinderen bet ouderschapsvrlf - - P01573 Datum gewenste aanvang bet ouderschapsvrlf - - P01574 Geboortedt kind bet ouderschapsvrlf - - P01575 Aantal wkn bet ouderschapsvrlf - - P01576 Indicatie verlof opgenomen - - P01577 Uitkering aan wn bet ouderschapsvrlf - - P01578 IBAN bet ouderschapsvrlf - - P01579 BIC buitenland bet ouderschapsvrlf - - P01580 Naam bank buitenland bet ouderschapsvrlf - - P01581 Plaats bank buitenland aanvullend geboorteverlof - - P01582 Landcode ISO bank bet ouderschapsvrlf - - P01583 Datum aanvraag uitkering WIBO bet ouderschapsvrlf - - P01584 Datum BOSV naar UWV (datum wordt gegenereerd) - - P03573 Datum aanvang betaalverzoek 1 - - P03575 Aantal weken verlof betaalverzoek 1 - - P03576 Indicatie verlof opgenomen - - P03577 Uitkering aan wn betaalverzoek 1 - - P03578 IBAN betaalverzoek 1 - - P03579 BIC buitenland betaalverzoek 1 - - P03580 Naam bank buitenland betaalverzoek 1 - - P03581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 1 - - P03582 Landcode ISO bank betaalverzoek 1 - - P04573 Datum aanvang betaalverzoek 2 - - P04575 Aantal weken verlof betaalverzoek 2 - - P04576 Indicatie verlof opgenomen - - P04577 Uitkering aan wn betaalverzoek 2 - - P04578 IBAN betaalverzoek 2 - - P04579 BIC buitenland betaalverzoek 2 - - P04580 Naam bank buitenland betaalverzoek 2 - - P04581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 2 - - P04582 Landcode ISO bank betaalverzoek 2 - - Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden P01511 0 - Werkgeversbetaling (UWV betaalt aan werkgever) 1 - Werknemersbetaling (UWV betaalt aan werknemer) P01571 06 - Betaald ouderschapsverlof bij geboorte 07 - Betaald ouderschapsverlof bij adoptie 08 - Betaald ouderschapsverlof bij pleegzorg 09 - Betaald ouderschapsverlof bij samenwonend P01576 1 - Ja 2 - Nee P01577 1 - Ja 2 - Nee P01582  Dezelfde waarden als voor de bestaande rubriek P08252 (Landcode ISO) P03576 1 - Ja 2 - Nee P03577 1 - Ja 2 - Nee P04576 1 - Ja 2 - Nee P04577 1 - Ja 2 - Nee Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 00639 BOSV doorbetaling P93639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling 01302 Betaald oud vrlf P91302 Betaald ouderschapsverlof 02275 BOSV uren P93275 Bet. ouderschapsverlof uren 02400 Vrijwvrtz BOSV P93400 Vrijwillige voortzetting bet. ouderschapsverlof 01540 BOSV dagloon P93540 Bet. ouderschapsverlof dagloon 00672 BOSV uitkering P92672 Bet. ouderschapsverlof uitkering Nieuwe stuurgegevens Er zijn twee nieuwe stuurgegevens toegevoegd, waarin je de te gebruiken verlofsoorten voor onbetaald- en betaald ouderschapsverlof kunt vastleggen. Stuurgegeven OOSVRLF BOSVRLF Omschrijving Verlofsoort onbetaald ouderschapsverlof Verlofsoort betaald ouderschapsverlof Nieuwe functies Functie/Procedure Functie omschrijving 163701 (F) Aanvr. bet. ouderschapsverlof 703010 ((P) Aanvr. bet. ouderschapsverlof Nieuwe gebeurtenis Code gebeurtenis Omschrijving 0602 Betaald ouderschapsverlof 0603 Aanvullend verzoek 1 BOSV Nieuwe EDI-berichtsoort Ontvanger nr. Gebeurtenis Berichtsoort Omschrijving 16 (UWV Digi-ZSM) 7 0602 UWV-WAZO-3 UWV bet. ouderschapsvrlf 16 (UWV Digi-ZSM 8 0603 UWV-WAZO-4 UWV BOSV aanvullend 1  
Volledig artikel weergeven
22-04-2022 15:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1959 Weergaven
Mededelingen Onderwijs: afschaffing lerarenportfolio Waarschijnlijk heb je al vernomen dat het lerarenportfolio gaat verdwijnen: minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft dit per brief op 17 februari 2022 aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten. De bepalingen over het Lerarenregister komen per 1 augustus  2022 niet meer voor in de diverse onderwijswetten en daarmee komt op die datum ook het lerarenportfolio te vervallen.  Wat verandert er? Vooruitlopend op de afschaffing sluit DUO per 1 juli de toegang tot het lerarenportfolio. Vanaf die datum kun je geen gegevens van leraren meer aanleveren. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het DUO.  Om onbedoelde exports te voorkomen, adviseren wij je om het stuurgegeven LR_AAN  op 'N' te zetten en eventuele aan functie 140030 - Export Lerarenregister gerelateerde batchopdrachten te verwijderen. Het wijzigen van een stuurgegeven gaat via Applicatiebeheer > Stuurgegevens > Wijzigen stuurgegevens. Betreffende functionaliteit zal op een later moment fysiek uit Beaufort worden verwijderd. Dit geldt uiteraard uitsluitend voor Onderwijs klanten. Bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten In de release notes van Payroll Gemal voor release 2022-06 is melding gemaakt van het feit dat voor de verwerking van invoercodes 02540 tot en met 02548 en invoercode 02454 voortaan een percentage wordt vastgelegd in plaats van een deeltal x/18. Voor HR Core Beaufort betreft dit de rubrieken P00540 tot en met P00548 en P03454. Deze rubrieken zijn onderdeel van de inrichting van de standaardregeling 01 Regeling 1 BAW (35) in de module Tijdregistratie. In HR Core Beaufort wordt bij deze rubrieken van oudsher al een percentage vastgelegd in plaats van een deeltal x/18 waardoor de wijziging in Payroll Gemal geen onmiddellijk effect heeft op HR Core Beaufort. Dit percentage is informatief, en speelt geen rol in de periodeverwerking. Als het binnen de organisatie belangrijk is om een wijziging van de percentages vanuit historisch perspectief zichtbaar te maken, is het aan te raden om een tweede regeling voor bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten aan te maken, die een kopie is van de bestaande regeling met dien verstande dat de percentages aangepast zijn t.o.v. de oorspronkelijke regeling. Hierbij moet niet vergeten worden om de juiste regeling toe te wijzen aan de dienstverbanden met procedure 704000 Regelingen tijdregistratie. CAO gehandicaptenzorg: minimum-uurloon In de nieuwe CAO gehandicaptenzorg is met ingang van 1 juni 2022 een minimum-uurloon afgesproken. De bedragen van de schalen en tredes van de salarisregeling worden echter niet aangepast, waardoor het herleide uurloon van bepaalde schaal/tredes ligt onder het afgesproken CAO minimum-uurloon. Om in deze gevallen het loon aan te vullen tot het CAO minimum-uurloon zal in Payroll Gemal gebruik gemaakt worden van de functionaliteit voor de aanvulling van het minimumloon. Deze aanvulling van het minimumloon wordt in HR Core Beaufort aangestuurd door de rubrieken P00339 Aanvulling min. loon en P12940 Blokkade minloon/uur in het venster Salarisgegevens. Voor het aanvullen tot het CAO minimum-uurloon hanteert Payroll Gemal als uitgangspunt dat als de rubriek P00339 Aanvulling min. Loon de waarde ‘1’ (Geen regeling) heeft, er ook geen aanvulling plaatsvindt tot het CAO minimum-uurloon en dat de rubriek P12940 Blokkade minloon/uur daarom de waarde ‘J’ moet bevatten. Om de rubriek P12940 de waarde ‘J’ te geven kun je gebruik maken van het mechanisme van collectief muteren of kun je in een bestaande procedure voor het wijzigen van salarisgegevens van een dienstverband  de rubriek P12940 van een waarde voorzien. Ongeacht welk van deze 2 werkwijzen wordt toegepast dien je rekening te houden met het onderstaande: Je moet de dienstverbanden die in dienst zijn selecteren op basis van de code salarisregeling waarde 38 en de rubriek P00339  waarde 1. Mutaties voor rubriek P12940 moeten een ingangsdatum hebben van 1 juni 2022. NIEUW Wet invoering Betaald ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 Inleiding Zoals aangekondigd treedt de Wet Invoering Betaald Ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 in werking. Onderdeel van deze wet is het betaald ouderschapsverlof, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort zijn en worden doorgevoerd om de nieuwe wetgeving te ondersteunen. In de releases 2022-05 en 2022-06 van HR Core Beaufort is reeds een deel van de inrichting, nodig voor het ondersteunen van de functionaliteit, uitgeleverd. In deze release wordt het laatste deel van de inrichting uitgeleverd en daarnaast de benodigde functies voor het aanvragen en verwerken van betaald ouderschapsverlof. In release 2022-08 zullen de laatste functies worden uitgeleverd die zijn aangepast in het kader van betaald ouderschapsverlof. Dit zijn met name een aantal functies voor het raadplegen, reproduceren en opschonen van EDI berichten en het kunnen aanleveren van verlofuren betaald ouderschapsverlof via tijdregistratie. In dat laatste kader zal een nieuwe activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) en aan regeling algemeen 21 (Betaald ouderschapsverlof) worden toegevoegd. Meer info volgt in de 2022-08 release notes. Daarnaast zal in release 2022-08 de zogenaamde "feature toggle" verwijderd worden uit HR Core Beaufort. Deze "feature toggle" zorgt er voor dat een aantal van de hieronder genoemde functies nog niet kunnen worden uitgevoerd. In die gevallen verschijnt nu de melding "Het nieuwe ouderschapsverlof wordt pas vanaf 02-08-2022 actief.".  Met deze release notes willen we je echter alvast informeren hoe het een en ander vanaf augustus gaat werken.  Het proces van het aanvragen, verlenen en declareren van betaald ouderschapsverlof verloopt in de volgende stappen, die deels zowel in HR Self Service als in Beaufort uitgevoerd kunnen worden. Hieronder zal de nadruk op de werking binnen HR Core Beaufort liggen.   Aanvragen verlof door de medewerker en toekennen verlofrecht aan de medewerker Opnemen verlof door de medewerker Aanleveren opgenomen verlof aan Payroll Gemal Declareren opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV Aanmaken EDI berichten voor UWV Bij deze stappen is het belangrijk om te realiseren dat het aanvragen (en opnemen) van het betaald ouderschapsverlof door de werknemer "los" staat van het declareren van het betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV. Stap 1: Aanvragen betaald ouderschapsverlof door de medewerker/Toekennen verlofrecht aan de medewerker. Het aanvragen van betaald ouderschapsverlof door de werknemer is een proces dat niet wordt ondersteund in HR Core Beaufort. Dit vindt plaats in HR Self Service. Het toekennen van het verlofrecht door de werkgever aan de werknemer is mogelijk in de bestaande procedure 703001 Verlofrechten werknemer. Aanvullende inrichting in HR Core Beaufort: Verlofsoorten aanmaken voor betaald ouderschapsverlof, en eventueel ook onbetaald ouderschapsverlof, om het verlofrecht en de verlofopnames te kunnen registreren. De in het vorige punt aangemaakte verlofsoorten toevoegen aan verlofregelingen. Stap 2: Opnemen verlof door de medewerker De opname van betaald ouderschapsverlof wordt op dezelfde wijze geregistreerd en verwerkt als bij andere verlofsoorten:  via indirecte mutaties (import vanuit HR Self Service) of in HR Core Beaufort via de bestaande procedure 703002 Muteren verlof. Stap 3: Aanleveren opgenomen verlof aan Payroll Gemal Aanvullende inrichting in HR Core Beaufort: Verlofsoorten aangemaakt in stap 1 moeten zijn vastgelegd in stuurgegevens: BOSVRLF - verlofsoort betaald ouderschapsverlof OOSVRLF - verlofsoort onbetaald ouderschapsverlof Om aan Payroll Gemal door te geven hoeveel betaald/onbetaald ouderschapsverlof is opgenomen in een salarisperiode zijn 3 methodes mogelijk: Door maandelijks de functie 163025 Berekenen uren oudersch. verlof  uit te voeren wordt bepaald hoeveel uren Betaald ouderschapsverlof en Onbetaald ouderschapsverlof in de betreffende periode is opgenomen. Deze functie beperkt zich tot de verlofsoorten die zijn vastgelegd in de stuurgegevens BOSVRLF en OOSVRLF. Deze functie is tot release 2022-08 afgeschermd door de in de inleiding beschreven "feature toggle". Door variabele mutaties aan te maken of te importeren voor de rubrieken P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd en P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd. Door uren betaald ouderschapsverlof aan te leveren via de module Tijdregistratie middels activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) gekoppeld aan Regeling algemeen 21. Deze methode komt beschikbaar in release 2022-08. De release notes van release 2022-08 zullen meer informatie bevatten over het importeren, verwerken en aanleveren van betaald ouderschapsverlof via Tijdregistratie. Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van betaald ouderschapsverlof in Payroll Gemal verwijzen we naar de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap. Stap 4: Declareren opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV Het declareren van opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV kan op twee manieren verlopen: Via een nieuw proces binnen Self Service. Meer informatie in de release notes van Self Service of op de community. Via een Aanvraag betaald ouderschapsverlof in Beaufort gecombineerd met een eerste betaalverzoek, eventueel gevolgd door een tweede of derde betaalverzoek. Aanvullende inrichting HR Core Beaufort: Nieuwe berichtsoorten voor betaald ouderschapsverlof toevoegen aan EDI ontvanger UWV-WAZO-3 (UWV bet. ouderschapsverlof)  UWV-WAZO-4 (UWV BOSV aanvullend 1) UWV-WAZO-5 (UWV BOSV aanvullend 2) Deze nieuwe berichtsoorten kunt u als volgt toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM. Ga naar Applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > Edi-ontvanger. Selecteer EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM en druk op de tab Soort EDI-bericht. Druk vervolgens op de knop 'Nieuw', het venster 'Index ondersteunende berichtsoorten' verschijnt. Zorg dat uitsluitend nr. 7 UWV bet. ouderschapsverlof, nr 8  UWV BOSV aanvullend 1 en 9 UWV BOSV aanvullend 2 aangevinkt zijn. Sluit het indexvenster af en druk vervolgens op 'Accepteren'. Sluit vervolgens ook de functie EDI-ontvanger af met 'Accepteren'. Als de berichtsoort slechts voor één instelling of opdrachtgever van toepassing is, geeft u in de velden Opdrachtgever en Instelling aan voor welke opdrachtgever en instelling. Als u de velden leeg laat, wordt het bericht aangemaakt voor alle instellingen (en opdrachtgevers) in Beaufort. Meer informatie vindt u op de Help pagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort. De aanvragen en betaalverzoeken voor betaald ouderschapsverlof in Beaufort kunnen worden onderhouden met de volgende functies procedure 703010 Aanvr. bet. ouderschapsverlof met functie 163701 Aanvr. bet. ouderschapsverlof procedure 703011 Betaalverzoek 2 BOSV met functie 163702 Betaalverzoek 2 BOSV procedure 703012 Betaalverzoek 3 BOSV met functie 163703 Betaalverzoek 3 BOSV  De nieuw toegevoegde functies en procedures zijn standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB (Applicatiebeheer). De nieuw toegevoegde procedures zijn standaard niet toegevoegd aan een menu. De functies 163701, 163702 en 163703 zijn tot release 2022-08 afgeschermd door de in de inleiding beschreven "feature toggle". Zoals aangegeven kunnen de aanvragen en betaalverzoeken ook worden onderhouden vanuit HR Self Service. Hiertoe zijn aan de functie 100252 Verwerken indirecte mutaties de nodige consistentiecontroles en procesactie toegevoegd. Stap 5: Aanmaken EDI berichten voor UWV De aanvraag (+ eerste betaalverzoek) en het tweede en derde betaalverzoek moeten uiteindelijk resulteren in EDI berichten voor het UWV. Deze berichten worden aangemaakt volgens het bestaande EDI-proces. Hieronder een korte toelichting  van de wijzigingen in de functies. 240010 Gebeurtenis Bij het opvoeren van een aanvraag (+ eerste betaalverzoek), of een betaalverzoek wordt een gebeurtenis aangemaakt: 0602 Betaald ouderschapsverlof (aanvraag + eerste betaalverzoek) 0603 Aanvullend verzoek 1 BOSV (tweede betaalverzoek) 0604 Aanvullend verzoek 2 BOSV (derde betaalverzoek) 240020 Genereren acties Het genereren van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenissen en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s) en op het verwerkingsverslag worden ook de resultaten vermeld voor de gebeurtenissen 0602, 0603 en 0604. 230009 Genereren EDI-berichten Het genereren van EDI-berichten zorgt er voor dat, indien er nog openstaande acties aanwezig zijn, het WAZO bericht voor de aanvraag (+ eerste betaalverzoek) en de betaalverzoeken worden aangemaakt.   Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1756,20 W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1621,20 Betaald ouderschapsverlof - Inrichting Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat de komende releases de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022. We stellen in deze release o.a. meer rubrieken beschikbaar zo dat Self Service de benodigde voorbereidingen kan treffen om (best practice) workflows in te richten. Alle nieuwe ouderschapsverlof gerelateerde rubrieken zullen we in de augustus release toevoegen aan de HSS rubriekenset.   Nieuwe rubrieken Rubriek code Rubriek omschrijving PI0224 Is de medewerker hersteld? PI0225 Startdatum PI0226 Einddatum (t/m) PI0227 Uren AT per week PI0228 Dagen per week PI0229 Percentage loonwaarde PI0230 Eigen of aangepaste werkzaamheden PI0231 Organisatorische eenheid PI0232 Omschrijving werkzaamheden PI0233 Aantal weken verlof PI0234 Keuze Eed of Belofte PI0235 VOG aanvragen? PI0236 Signaaldatum (tbv AS) PI0237 Geboortedatum kind PI0238 Aantal weken verlof PI0239 Aantal uren verlof PI0240 Ingangsdatum PI0241 Einddatum PI0242 Signaaldatum PI0243 Aantal kinderen PI0244 Salaris fulltime   Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden PI0224 01  Nee 02  Ja PI0230 01    Eigen werk 02    Aangepast (eigen) werk 03    Ander werk binnen organisatie 04    Ander werk buiten organisatie PI0233 1    1 week 2    2 weken 3    3 weken 4    4 weken 5    5 weken PI0234 01    Eed 02    Belofte PI0235 01    Nee 02    Ja PI0243 1    1 kind 2    2 kinderen 3    3 kinderen 4    4 kinderen 5    5 kinderen   Verwijderde rubrieken Rubriek code rubriek omschrijving Reden P01584 Datum BOSV naar UWV (datum wordt gegenereerd) N.a.v. gewijzigde inzichten is deze (nog niet operationele rubriek) verwijderd   CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- (bereikbaarheid) en consignatiediensten Uit de onlangs verschenen tekst van de nieuwe CAO Ziekenhuizen, art 10.4 en 10.5, blijkt dat vanaf periode 07-2022 bereikbaarheids- (bereikbaarheid) en consignatiediensten tegen verschillende tarieven worden beloond, waar die tarieven tot nu toe gelijk waren.  Ter ondersteuning is er een nieuwe set van rubrieken en exportcodes gecreëerd om de consignatiediensten te ondersteunen en de consignatiediensten aan Payroll Gemal te kunnen leveren, terwijl de oorspronkelijke set elementen en exportcodes de toegankelijkheidsdiensten zal blijven ondersteunen. En er is een naamswijziging doorgevoerd voor de bestaande uitvoercodes en importrubrieken ter verduidelijking. De nieuwe functionaliteit voor de consignatiedienst wordt nu nog niet ondersteund in tijdregistratie en hierover word je later geïnformeerd.   Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode P01990 Uren consignatiedienst feestdagen 01990 P01991 Uren consignatiedienst zat/zon 01991 P01992 Uren consignatiedienst overige dagen 01992 P01993 Uren consignatiedienst + 50 % 01993     Gewijzigde omschrijving rubrieken Rubriek Omschrijving P90057 Bereikbaarheid/consignatiedienst P90426 Uren Bereikbaarheid/consignatiedienst   Gewijzigde omschrijving importrubriek Uitvoercode Omschrijving 01057 Bereik/consig dst 01926 Urn ber/cons dnst   Gewijzigde omschrijving uitvoercode Uitvoercode Omschrijving 01057 Bereik/consig dst 01926 Urn ber/cons dnst  
Volledig artikel weergeven
26-06-2022 17:27 (Bijgewerkt op 27-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1953 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030447) In deze versie... Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. WAB: nieuwe IKV voor transitie en ontslagvergoeding: 2e bullet uit de lijst van 3 bullets verwijderd. Zin 'Let op:....' onder de 2 resterende bullets toegevoegd. Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden: dagen gewijzigd in maanden. Laatste zin verwijderd. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset: zin mbt de HSSK rubriekenset toegevoegd. Mededelingen WAB community Wij hebben een bericht op de Youforce portal geplaatst met als titel 'WAB  community-groep is live'. Alle informatie over de WAB en wijzigingen in de software kunt u vinden in deze community. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen  naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core Beaufort ten aanzien van de WAB.  Nieuwe Uniface licentie Met deze release wordt de licentie van de Uniface runtime vernieuwd. Als u deze upgrade niet installeert, zal HR Core Beaufort op 6 december 2019 de melding geven dat de Uniface licentie gaat verlopen. Na 6 januari 2020 zal HR Core Beaufort niet meer starten. Het is dus zeer belangrijk dat u deze upgrade op tijd installeert! Let op: wanneer u gebruik maakt van een aparte batch/koppel server, vergeet dan niet om ook daarop de release te installeren. Aankondiging januari release Wij zullen eind december een release uitbrengen met daarin de laatste zaken ten aanzien van wet- en regelgeving die ingaan per 1 januari 2020. Wij adviseren u dringend om deze release zo snel mogelijk na uitbrengen te installeren, zodat u tijdig voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Uitfaseren eindejaarsproductie Zoals aangekondigd in de release notes van Payroll Gemal van periode 06 en 09 gaat u met ingang van deze jaarovergang niet meer gebruikmaken van eindejaarsproducties maar van een aanvullende correctieproductie (ACP).  De werkwijze in HR Core (Online) is hiermee niet gewijzigd. U blijft dus een 13, 14 en 15e periode toesturen die in Payroll Gemal omgezet worden naar een aanvullende correctieproductie. Voor meer informatie over dit onderwerp zie de speciale release notes op de Community bij de Release Information Groep bij Releases 2019 > 2019-12 > Payroll Gemal 2019-12 - Speciale release notes. Nieuw WAB: premiedifferentiatie WW Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. Het doel van de WAB is het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele contracten. Om deze wet goed te ondersteunen hebben we in de 2019-10 release een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd. In deze release wordt de functionaliteit om deze rubrieken daadwerkelijk te gebruiken uitgeleverd.  Hoe Default vulling van de nieuwe rubrieken: Na installatie van deze release zullen de 4 WAB-rubrieken voor alle actieve medewerkers een default (standaard) waarde hebben gekregen: P12170 (Code tarief WW Awf): waarde 0 (automatisch berekenen). P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd): dit is een bestaande rubriek, de bestaande waarde blijft gehandhaafd. P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst): waarde 0 (schriftelijke arbeidsovereenkomst). P12474 (Oproepovereenkomst): waarde 1 (oproepovereenkomst) indien: P00332 (Externe code soortloner) = 3 (uurloner nominaal) of 4 (uurloner schaal/tabel) EN P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers) OF P04182 (Min-max contract) = 1 EN invoercode P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers).  In alle overige gevallen een waarde 0 (geen oproepovereenkomst). Om het aantal salarismutaties te beperken, worden uitsluitend mutaties met een waarde ongelijk aan 0 aan de salarisverwerker aangeleverd. Nieuw scherm Premiedifferentiatie WAB De 4 WAB-rubrieken zijn geplaatst op het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Dit scherm (systeemfunctie 160041) maakt onderdeel uit van: de map 'DV-gegevens per soort'.  de procedure 'Persoon / dienstverband'. de procedure 'Alle dienstverbandgegevens'. Alle gegevens in het scherm zijn verplicht. Mochten er voor het geselecteerde dienstverband nog geen waarden bekend zijn, worden de 4 rubrieken in het scherm default gevuld conform bovenstaande beschrijving. Indien van toepassing kunnen deze waarden uiteraard worden aangepast. Aanpassingen scherm Loonaangiftegegevens Een van de WAB-rubrieken betreft een reeds bestaand gegeven: P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd). Deze rubriek maakte onderdeel uit van het scherm 'Loonaangiftegegevens' en is met ingang van deze release verplaatst naar het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Ook de reeds lange tijd vervallen rubriek P13049 (WAO-WIA afd 2017) is van het scherm verwijderd. Dit staat echter los van de WAB. Indirect muteren Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is uitgebreid met een consistentiecontrole voor rubriek P12170 (Code tarief WW Awf) die controleert of deze rubriek een geldige waarde heeft. Als dat niet het geval is, wordt dit gesignaleerd op het verwerkingsverslag. U kunt daar vervolgens zelf actie op ondernemen. Wat betreft de rubrieken P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd), P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst) en P12474 (Oproepovereenkomst) vindt er vooralsnog geen controle plaats. Begin volgend jaar zal de functie 'Controleren salarismutaties werknemer' hierop worden aangepast. Dit zal te zijner tijd in de release notes worden toegelicht. Uw actie U dient het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB' te autoriseren voor de door u gewenste gebruikersgroepen. Let op: Beaufort gaat default uit van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Controleer altijd of hiervan daadwerkelijk sprake is. Dit geldt ook voor de automatische bepaling van wel/geen oproepovereenkomst. Voor meer informatie omtrent de WAB en hoe hier mee om te gaan, verwijzen we u naar de overkoepelende WAB-informatie op de Community. WAB: nieuwe IKV voor transitie- en ontslagvergoeding Waarom De per 1 januari 2020 ingevoerde Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft onder andere tot gevolg dat de regels voor het toekennen en uitbetalen van een transitievergoeding of ontslagvergoeding veranderen. U moet met ingang van die datum een transitie- of ontslagvergoeding betalen aan alle medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Voorheen was een transitie- of ontslagvergoeding alleen aan de orde wanneer de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar had geduurd. Op een transitie- en ontslagvergoeding zijn andere fiscale regels van toepassing dan op regulier loon en daarom eist de Belastingdienst dat de transitie- of ontslagvergoeding wordt betaald op een aparte inkomstenverhouding (IKV). Voor het voldoen aan deze eisen is er een aanpassing in HR Core (Online) gemaakt die ervoor zorgt dat HR Core (Online) een nieuw dienstverband met een nieuw volgnummer IKV aanmaakt om vervolgens de transitie- of ontslagvergoeding te kunnen invoeren en aanleveren aan Payroll Gemal. Met ingang van deze upgrade is het niet meer nodig om een nieuw dienstverband op te voeren om een transitie- of ontslagvergoeding te kunnen betalen. Hoe Er is een nieuwe procedurestap beschikbaar waarmee u een transitie- of ontslagvergoeding kunt opvoeren als variabele mutatie voor een dienstverband dat uit-dienst gaat. Als u één van deze vergoedingen opvoert, genereert HR Core (Online) een uniek gelijktijdig volgnummer IKV. Deze procedurestap (160150 Transitie-/ontslagvergoeding) is standaard toegevoegd aan de procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens en geautoriseerd voor gebruikersgroep AB. De rubrieken betrokken in deze procedurestap zijn: Rubriek Omschrijving P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding P03699 Transitievergoeding P00694 Ontslagvergoeding Deze rubrieken zijn uitsluitend beschikbaar in de procedurestap 160150 Transitie-/ontslagvergoeding en zijn niet beschikbaar in alle functies waarmee u normaliter variabele mutaties muteert. Aangezien de rubrieken P03699 en P00694 tellende variabele rubrieken zijn, zal in geval van meerdere variabele mutaties per verrekenperiode een scrollbar naast de rubriek verschijnen. Hiermee kan naar de gewenste mutatie gescrold worden om eventuele wijzigingen op nog niet aangeleverde mutaties aan te brengen. Als gevolg van de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband is besloten dat vanaf deze release het bepalen van een volgnummer inkomstenverhouding in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Als gevolg hiervan: is het niet meer mogelijk om vanuit Self Service bij een nieuwe dienstverband het volgnummer IKV (P01114) aan te leveren; Rubriek P01114 is geblokkeerd voor indirect muteren. is het niet mogelijk om vanuit Self Service het gelijktijdig volgnummer IKV (P02378) aan te leveren. Rubriek P02378 is geblokkeerd voor indirect muteren.  Let op: de genoemde rubrieken zijn pas per 2020 in Payroll Gemal operationeel. Tot dat moment zullen deze niet worden verwerkt! Gewijzigd en verbeterd Reden einde arbeidsovereenkomst Waarom In de loonaangifte 2020 is een nieuw gegeven geïntroduceerd: Code reden einde arbeidsovereenkomst. De definitieve versie van UPA 2020 bevat, overgenomen van de loonaangifte 2020, ook het nieuwe veld ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’. In UPA 2020 komt de 'Code reden einde inkomstenverhouding' daarmee te vervallen. Beaufort kent reeds rubriek P00850 (Reden uittrede/ontslag PFZW) gekoppeld aan de Payroll Gemal invoercode 02850. Dit correspondeert nu nog met Code reden einde inkomstenverhouding. Rubriek P00850 en invoercode 02850 zullen met ingang van 1 januari 2020 gebruikt gaan worden ten behoeve van Code reden einde arbeidsovereenkomst in zowel de loonaangifte als de UPA. Hoe De omschrijving van rubriek P00850 en invoercode 02850 is aangepast naar respectievelijk Reden uit dienst LA/UPA en Reden uittrede/ontslag. Omdat het doel van deze rubriek tweeledig is geworden is deze rubriek niet meer uitsluitend op het scherm 'Pensioenfonds' beschikbaar, maar ook op het scherm 'Uitdienstgegevens'. In beide schermen kan dezelfde van toepassing zijnde waarde worden geselecteerd op basis van de nieuwe referentiewaarden. In de sectie Inrichtingswijzigingen is een overzicht van de oude en nieuwe waarden opgenomen. Daar waar van toepassing zijn extra controles toegevoegd. Zo zal in het scherm 'Uitdienstgegevens' bij vastlegging van de datum uit dienst, rubriek P00850 verplicht zijn. Ook het proces 'Verwerken indirecte mutaties' zal hier op signaleren. Een wijziging op rubriek P00850 ten behoeve van LA dan wel UPA wordt altijd aangeleverd aan Payroll Gemal. Daar zal op basis van klantinstellingen de verdere routering naar van de toepassing zijnde ontvangers plaatsvinden. Deze wijzigingen worden ook beschreven in de release notes van Payroll Gemal voor periode 2020-01. Uw actie Indien een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moet een reden uit dienst LA/UPA worden opgegeven. Hiervoor heeft u rubriek P00850 ter beschikking. Denk aan de overgangsfase 2019-2020: controleer eventuele geïmporteerde maar nog niet verwerkte dienstverbanden op de juiste waarde van dit gegeven. Om technische redenen is de referentietabel gekoppeld aan rubriek P00850 gewijzigd. De oude tabel DPIC381 is komen te vervallen, waarbij alle waarden zijn overgeheveld naar DPIA029 onder rubriekcode P00850. Indien van toepassing dient u hier uw rapportages op aan te passen. Opgeloste meldingen P13049 verwijderen uit scherm Loonaangiftegegevens (change 1652003) Melding Rubriek P13049 (Code korting WAO/WIA afd 2017) is vervallen per 1-1-2018 maar staat nog steeds op het venster Loonaangiftegegevens. Oplossing Rubriek P13049 is verwijderd van het venster Loonaangiftegegevens Uitbreiding aantal posities rubrieken PI0008, PI0015, PI0025, PI0032 (change 1576747) Melding De rubrieken PI0008 (Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof), PI0015 (Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl), PI0025 (Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof) en PI0032 (Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgve) zijn uitgeleverd in HR Core Beaufort met 5 posities (99,99). Het betreffen echter rubrieken over het totaal aantal uren in plaats van uren per week. Oplossing De lengte van de rubrieken is gewijzigd naar 7 posities (9.999,99) zodat het totaal aantal uren vastgelegd kan worden. Uitvoercodes LKV niet in Tres (change 1438829) Melding Een viertal uitvoercodes te weten 01546, 01547, 01538 en 01539 zijn in Beaufort als importrubrieken gedefinieerd zonder de voorloopnul. Dit moet worden gecorrigeerd zodat de rubrieken beschikbaar zijn in Beaufort. Oplossing De importrubrieken zijn gecorrigeerd en bevatten nu de voorloopnul. Inrichtingswijzigingen Lees voor aanvullende informatie over onderstaande onderwerpen de release notes van Payroll Gemal voor periode 2019-12 en 2020-01. Fiets van de zaak Vanaf 1-1-2020 komt naast de leaseauto ook de leasefiets (niet te verwarren met de reeds bestaande fietsregelingen) beschikbaar. Hiervoor zijn nieuwe rubrieken aangemaakt. Tevens zijn de onderstaande rubrieken P02041, P12042, P00987 en P10988 aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P02041 Nieuwprijs fiets 02041  Nieuwprijs fiets P12042 Keuze percentage fiets 02042  Keuze perc fiets P00987  WN bijdrage privégebruik fiets 00987  Bijdr fiets privé P10988  WN bijdrage niet-privégebruik fiets 00988  Bijdr fiets n/prv Voor rubriek P12042 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1 = 25,00 2 = 14,00 3 = 20,00 4 = 8,00 6 = 4,00 7 = 7,00 8 = 35,00 9 = 15,00 10 = 21,00 11 = 22,00 Waarde 7 is relevant in het kader van de leasefiets. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91591  Wrd prv gbr fiets 01591  Wrd prv gbr fiets P92592  Belast bdr fiets 01592  Belast bdr fiets P92987  Bijdr fiets privé 00987  Bijdr fiets privé P92988 Bijdr fiets n/prv 00988  Bijdr fiets n/prv Fiscale rekenregels 2020 De fiscale rekenregels van 2020 geven aan dat de loonheffing van medewerkers wonende in België of Suriname/Aruba via nieuwe belastingtabellen gaat lopen. Hiervoor zijn de volgende nieuwe extra referentiewaarden aangemaakt voor rubriek P12323 - Ind. fiscaal woonland: 4 - België 5 - Suriname of Aruba Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden Van de volgende rubrieken is de bewaartermijn van de historie verhoogd naar 500 maanden: P12170 - Code tarief WW Awf  P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst  P12474 - Code oproepovereenkomst Referentiewaarden P02268 (Code aard arbeidsverhouding) uitgebreid Rubriek P02268 is uitgebreid met de volgende referentiewaarde: 83 - BBL Deze waarde is van toepassing per 01-01-2020, maar kan reeds gebruikt worden bij het vastleggen van nieuwe medewerkers die in 2020 in dienst komen. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset De volgende SV code rubrieken zijn toegevoegd aan de HSS rubriekenset: P02122 - Werknemersverzekering WW P02123​ - Werknemersverzekering WIA P02124 - Werknemersverzekering ZW Indien u deze codes reeds aan de HSSK rubriekenset had toegevoegd, dienen deze daar uit verwijderd te worden. Rubrieken code SV beschikbaar voor profielen De definitie van de volgende SV code rubrieken is aangepast zodat deze rubrieken gebruikt kunnen worden in profielen:  P02122 - Werknemersverzekering WW P02123 - Werknemersverzekering WIA   P02124 - Werknemersverzekering ZW Referentiewaarden van de WAB Premiedifferentiatie rubrieken uitgebreid Aan de volgende rubrieken is de referentiewaarde 'Niet van toepassing' toegevoegd: P12170 - Code tarief WW Awf P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 - Code oproepovereenkomst Deze waarde kan toegepast worden bij dienstverbanden zonder koppeling naar de salarisverwerker (o.a. externen of vrijwilligers zonder betaling). ABP componenten jaargrondslag Om meer inzicht in de vaststelling van het jaarinkomen ABP te verschaffen gaat Payroll Gemal diverse componenten waarmee gerekend wordt via uitvoercodes zichtbaar maken. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92431 ABP vast vrgjr 02431 ABP vast vrgjr P92435  ABP var VT vrgjr 02435  ABP var VT vrgjr P92436 ABP var vrgjr 02436 ABP var vrgjr ABP vaste componenten vanaf peildatum vorig jaar Met ingang van 2017 heeft ABP haar beleid ten aanzien van salariscorrecties aangepast. Vanaf 2017 geldt dat een salarisaanpassing met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-12. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93232 ABP verschil vorig jaar 02232 ABP versch. vrgjr  P92432 ABP vaste pensioengevende component voor-vorig jr 02432 ABP vaste vr-vrgjr P94732 ABP correctie salaris vorig jr 02732 ABP - corr. vrgjr Configuratie rubriek P02378 (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) Rubriek P02378​ (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) bleek foutief geconfigureerd te zijn als tellende variabele mutatie. Dit is aangepast naar vervangende variabele mutatie.  Deze initieel onjuiste configuratie heeft overigens niet tot foutsituaties kunnen leiden. Referentiewaarden P00850 - Reden einde arbeidsovereenkomst (DPIA029) De referentiewaarden van P00850 (Reden einde arbeidsovereenkomst) zijn opgenomen in DPIA029 onder rubriekcode P00850 (voorheen DPIC381). In deze tabel staan zowel de oude 2019 waarden als de nieuwe 2020 waarden: Code Omschrijving 0 Vrijwillig ontslag (vervallen) 1 Overlijden 2 Vrijwillig ontslag (vervallen) 3 Gedwongen ontslag (vervallen) 4 Ouderdomspensioen (vervallen) 5 Premievrijstelling ivm WAO/OBU (vervallen) 6 VUT overb/flx (vervallen) 8 Einde adm.eenh (vervallen) 11 Binnen proeftijd door werkgever 13 Rechter op verzoek werkgever 14 Wederzijds op verzoek werkgever 20 Opzegging initiatief werknemer 21 Ontslag op staande voet 30 Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 31 Rechtswege andere reden  40 Einde uitzendovereenkomst ziekte  41 Einde uitzendovereenkomst andere reden 80 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV 81 Bedrijfseconomische reden met toest. UWV 90 IKV administratief beeindigd, AO loopt door  99 Overige reden WAB Addendum: Komende wijzigingen Per 2020 treedt de WAB in werking. Echter een addendum erop treedt mogelijk pas later in werking. Voor dit addendum zijn in deze release alvast inrichtingswijzigingen meegenomen. Zodra de functionaliteit van dit addendum op de WAB in een release van Beaufort ter beschikking wordt gesteld, wordt dit in de betreffende release notes meegenomen. De inrichtingswijzigingen die nu alvast zijn meegenomen voor het addendum, zijn: Nieuwe rubrieken en nieuwe uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P03109 Contracturen in uren - Contracturen p/w P04109 Uitbreidingsuren in uren - Uitbreidingsuren p/w P01404 Percentage deelbetrekking contract 02511​  % db Contract P02404 Percentage deelbetrekking uitbreiding - % db Uitbreiding Voor de duidelijkheid: de rubrieken P04109 en P02404 zijn alleen nodig bij een tijdelijke uitbreiding van de vaste contract uren. Nieuwe PY / PZ rubrieken Rubriekcode Omschrijving Omschrijving PY3109  Startdatum P03109 (intern gebruik) Startdatum P03109 PY4109 Startdatum P04109 (intern gebruik) Startdatum P04109 PY1404 Startdatum P01404 (intern gebruik) Startdatum P01404 PY2404 Startdatum P02404 (intern gebruik) Startdatum P02404 PZ3109  Einddatum P03109 (intern gebruik) Einddatum P03109 PZ4109 Einddatum P04109 (intern gebruik) Einddatum P04109 PZ1404 Einddatum P01404 (intern gebruik) Einddatum P01404 PZ2404 Einddatum P02404 (intern gebruik) Einddatum P02404 Nieuw RAET-stuurgegeven Naam Omschrijving Ingeregelde waarde Mogelijke waarden Raet stuurgegeven? UURMETH Contract- en uitbreidingsuren vastleggen N 'J' of 'N' JA Ons®Connector Mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven Waarom In de komende december release biedt Visma | Raet de mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven. Hier lees je waarom dit handig is: De einddatum van de 'inzet' in Youforce bepaalt, naast de einddatum van het contract, ook de einddatum van de toewijzing van een persoon aan een team in Nedap Ons®. Na het verstrijken van de einddatum van een medewerker in een team is de medewerker: Niet meer zichtbaar voor zijn leidinggevende/teamleider in Nedap Ons®. Onderdeel geworden van een “onbekend team/onbekende eenheid”, waarvoor geen verantwoordelijke staat geregistreerd in Nedap Ons®. In de praktijk blijkt echter, dat ná het verstrijken van de einddatum het contract alsnog wordt verlengd en dat het uit-dienst-proces nog niet volledig is afgehandeld. Met als gevolg dat: Medewerkers na het einde van het contract toch nog staan ingeroosterd. Op een medewerker geschreven uren, niet meer zijn te controleren. Diensten of uren die bij cliënten zijn geregistreerd niet meer zijn te fiatteren. Vervelende vervolgacties en controle procedures ontstaan. Door geen einddatum voor een team door te geven aan Nedap Ons®: Blijven de medewerkers altijd zichtbaar bij het laatst gekoppelde team. Houd de teamleider/fiatteur van het laatst gekoppelde team inzage in de medewerker en zijn uren. De (laatst) verantwoordelijke teamleider correcties uitvoeren op de tijdregistratie, etc. We blijven de einddatum wél doorgeven aan het contract in Nedap Ons®. Dit betekent dat de medewerker niet meer kan inloggen na het verlopen van de contractdatum. Hoe Medewerkers uit dienst blijven gekoppeld aan hun oude team in Nedap ONS, ook al is hun inzet volgens HR Core Beaufort verlopen. Dit is optioneel. Standaard blijft het oude gedrag. Uw actie Laat ons weten via 4ME (of per mail) of je wilt overstappen op het nieuwe gedrag. Als we geen antwoord ontvangen, dan gaan we ervan uit dat je het bestaande gedrag wilt blijven behouden. Publishing Date : 11/29/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:24 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1612 Weergaven
Mededeling CAO HBO - Functie Berekenen WTF factor peildatum (Herhaling mededeling van release notes 2021-12) De functie - Bereken WTF factor peildatum voor het bepalen van de hoogte van eenmalige uitkeringen, ondersteunt vooralsnog niet volledig de CAO HBO. Deze geeft namelijk aan dat onbetaald verlof (indien dat geen 100% is) niet mag worden gekort op de eenmalige uitkering. Deze voorwaarde zit, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet goed in de berekening van de WTF factor. Er loopt een onderzoek hoe we dit het beste kunnen oplossen. Gewijzigd en verbeterd Indirect mutaties zonder productiesoort Waarom Er zijn situaties waarbij indirecte mutaties worden aangeleverd zonder productiesoort. In een dergelijk geval worden deze tijdens het proces 'Verwerken indirecte mutaties' verwerkt als zijnde NOR mutaties (productiesoort NOR). Deze werkwijze is niet in alle gevallen wenselijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mutaties uit een extern systeem die in een jaarwerkproductie meegenomen moeten worden. Hoe Indirecte mutaties zónder productiesoort worden tijdens de verwerking nu toegekend aan de productiesoort zoals vastgelegd in de 'Afwijkende sessiegegevens'  (functie 150102). Indirecte mutaties mét een productiesoort worden - conform bestaande werking - verwerkt op basis van de bij de mutatie vastgelegde productiesoort. Actie Heb je een bestand met mutaties waarbij de productiesoort niet is ingevuld en je wilt deze in een afwijkende sessie (bijvoorbeeld in een jaarwerksessie) verwerken, dan dien je het volgende te doen: Start de functie 'Afwijkende sessiegegevens' en wijzig de Srt. productie (sessie) naar JWP (Jaarafsluit producties) Verwerk het mutatiebestand via de functies 'Import externe ind. mutaties' en 'Verwerken indirecte mutaties'.  Start de functie 'Afwijkende sessiegegevens' en wijzig de Srt. productie (sessie) weer terug naar de gewenste waarde. Naamswijziging tabbladen functie 'Status import/export' Waarom Via de functie 'Status import/export bestanden' (430015) kun je inzicht krijgen in de status van diverse import- en exportbestanden. De naamgeving van de tabbladen 'Import externe systemen' en 'Overige indirecte mutaties' dekken niet de volledige lading en kunnen voor verwarring zorgen. Hoe De naamgeving van het tabblad 'Import externe systemen' is gewijzigd naar 'Import DPIA100 formaat'. De naamgeving van het tabblad 'Overige indirecte mutaties' is gewijzigd naar 'Overige import/export'. Actie Er is geen actie nodig. Nieuwe rubriek voor Uren bereikbaarheidsdienst +50% Waarom Voor het vastleggen van uren bereikbaarheidsdienst +50% is een nieuwe rubriek toegevoegd: P03454. Voor meer informatie zie de release notes van Payroll Gemal 2022-06 onderwerp Bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten en aanwezigheidsdiensten. Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P03454 Uren bereikbaarheid + 50 % 02454 Uren bereikbd + 50% Opgeloste meldingen Correctie transitievergoeding in een correctie sessie (change 3277125)  Melding Bij het corrigeren van een aangeleverde en verwerkte transitievergoeding in een Correctieproductie wordt een nieuw gelijktijdig IKV-nummer gegenereerd voor deze correctie. Dit resulteert in een afkeuring in Gemal. Oplossing De oplossing ligt in het volgen van de juiste procedure bij het gebruik van een correctieproductie. In het geval sprake is van het corrigeren van eerder aangeleverde en verwerkte werknemermutaties in een correctieproductie, moet de procedure Kopiëren t.b.v. corr. productie (functie 700005) uitgevoerd worden. Actie De help informatie over dit onderwerp is verduidelijkt met betrekking tot het optioneel uitvoeren van de procedure Kopiëren t.b.v. corr. productie (Over Beaufort/Speciale mutaties/Mutaties voor een correctieproductie vastleggen). Tijdregistratie: dubbeltelling thuiswerkvergoeding in geval van TWK mutaties (change 3461221) Melding Bij de periodeberekening van tijdregistratie wordt 'thuiswerk' over een vorige periode (TWK) dubbel geteld.  Oplossing De programmatuur is hierop aangepast zodat thuiswerk met TWK niet meer dubbel wordt geteld. Actie Bovengenoemde wijziging zal er voor zorgen dat er geen nieuwe dubbeltellingen meer plaatsvinden. In die gevallen waar je nog correcties op bestaande gevallen moet doorvoeren, kunnen deze handmatig met TWK tegengeboekt worden op de rubrieken P09011 en P09012. Inlezen verlof vanuit Roosterplanning worden afgekeurd (change 3536413) Melding Bij het verwerken van de indirecte verlofmutaties vanuit Roosterplanning worden deze afgekeurd met de vermelding 'Het verloftijdvak volgnummer van DV verlof tijdvak ligt niet in het bereik van 0 t/m 0.'   Oplossing Door een aanpassing in release 2022-05 is abusievelijk geen rekening mee gehouden met de verloftijdvak volgnummers vanuit Roosterplanning. Deze wijziging is aangepast zodat de verlofmutaties vanuit Roosterplanning weer worden geaccepteerd met dezelfde verloftijdvak volgnummers als voorheen. Actie Indien gewenst kunnen de afgekeurde mutaties worden gedeblokkeerd met de functie 'Beoordelen indirecte mutaties' om vervolgens weer verwerkt te worden. Je selecteert aanleverend proces 'RWB' en kiest de waarde Ja bij de de optie Afgekeurd. Overige invulrubrieken kunnen naar eigen inzicht worden ingevuld. En selecteer dmv Accepteren. De mutaties van het aanleverend proces RWB worden weergegeven en per rubriek kun je de optie afgekeurd uitvinken. Helaas is er geen optie om dit collectief te doen. Als je alle mutaties hebt verwerkt klik je op Accepteren. De RWB mutaties worden nu in een volgende verwerkingsproces van de indirect mutaties verwerkt. Als alle mutaties zijn afgekeurd is het ook een optie om het bestand opnieuw in te lezen. Eerder afgekeurde mutaties kunnen daarna collectief worden verwijderd. Wet- en regelgeving Levensloopregeling Voor de vervallen levensloopregeling zijn van de onderstaande rubrieken de export kenmerken verwijderd. P01393 (Vervallen) Perc.tlg levens, P01396 (Vervallen) Perc.tlg levens 2, P01399  (Vervallen) Percentage toelage levensloop 3, P08060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1, P08061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2, P08062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3, P02567 (Vervallen) Toelage levensloop 1, P02568 (Vervallen) Toelage levensloop 2, P02569 (Vervallen) Toelage levensloop 3. Betaald ouderschapsverlof - Inrichting Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat de komende releases de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022. We stellen in deze release meer rubrieken beschikbaar zo dat Self Service de benodigde voorbereidingen kan treffen om workflows in te richten. Het betreft de rubieken PI0172 t/m PI0223. rubriek kode rubriek omschrijving PI0172 Naam kind 1 PI0173 Geboortedatum kind 1 PI0174 Bet. OSV kind 1 begindatum PI0175 Bet. OSV kind 1 einddatum PI0176 Bet. OSV kind 1 op te nemen uren PI0177 Bet. OSV kind 1 berekend saldo PI0178 Bet. OSV kind 1 opgenomen saldo PI0179 Onbet. OSV kind 1 begindatum PI0180 Onbet. OSV kind 1 einddatum PI0181 Onbet. OSV kind 1 op te nemen uren PI0182 Onbet. OSV kind 1 berekend saldo PI0183 Onbet. OSV kind 1 opgenomen saldo PI0184 Kind 1 hoeveelste betaling tbv WAZO     PI0185 Naam kind 2 PI0186 Geboortedatum kind 2 PI0187 Bet. OSV kind 2 begindatum PI0188 Bet. OSV kind 2 einddatum PI0189 Bet. OSV kind 2 op te nemen uren PI0190 Bet. OSV kind 2 berekend saldo PI0191 Bet. OSV kind 2 opgenomen saldo PI0192 Onbet. OSV kind 2 begindatum PI0193 Onbet. OSV kind 2 einddatum PI0194 Onbet. OSV kind 2 op te nemen uren PI0195 Onbet. OSV kind 2 berekend saldo PI0196 Onbet. OSV kind 2 opgenomen saldo PI0197 Kind 2 hoeveelste betaling tbv WAZO     PI0198 Naam kind 3 PI0199 Geboortedatum kind 3 PI0200 Bet. OSV kind 3 begindatum PI0201 Bet. OSV kind 3 einddatum PI0202 Bet. OSV kind 3 op te nemen uren PI0203 Bet. OSV kind 3 berekend saldo PI0204 Bet. OSV kind 3 opgenomen saldo PI0205 Onbet. OSV kind 3 begindatum PI0206 Onbet. OSV kind 3 einddatum PI0207 Onbet. OSV kind 3 op te nemen uren PI0208 Onbet. OSV kind 3 berekend saldo PI0209 Onbet. OSV kind 3 opgenomen saldo PI0210 Kind 3 hoeveelste betaling tbv WAZO     PI0211 Naam kind 4 PI0212 Geboortedatum kind 4 PI0213 Bet. OSV kind 4 begindatum PI0214 Bet. OSV kind 4 einddatum PI0215 Bet. OSV kind 4 op te nemen uren PI0216 Bet. OSV kind 4 berekend saldo PI0217 Bet. OSV kind 4 opgenomen saldo PI0218 Onbet. OSV kind 4 begindatum PI0219 Onbet. OSV kind 4 einddatum PI0220 Onbet. OSV kind 4 op te nemen uren PI0221 Onbet. OSV kind 4 berekend saldo PI0222 Onbet. OSV kind 4 opgenomen saldo PI0223 Kind 4 hoeveelste betaling tbv WAZO  
Volledig artikel weergeven
20-05-2022 09:45 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1610 Weergaven
  Voor deze release worden twee upgrades uitgeleverd, namelijk upgrade 030440 en upgrade 030441. Nieuw Signaaldefinitie koppelen aan rol in organisatorische eenheid Waarom Een wens, ingediend via het Ideeën portal, is of een signaaldefinitie die getoond wordt in Youforce ook gekoppeld zou kunnen worden aan één van de rollen die binnen de organisatorische eenheid bekend zijn. Momenteel kan een signaaldefinitie als die in Youforce getoond wordt, alleen gekoppeld worden aan de rol van die van manager. U kunt bijvoorbeeld de rol van secretaresse opvoeren bij een organisatorische eenheid en bij de signaaldefinitie aangeven dat deze rol een specifiek signaal moet ontvangen (bijvoorbeeld het sturen van een kaartje bij een verjaardag van een medewerker). Let op: de huidige signalen krijgen standaard de rol MGR. Indien u een signaal aan meerdere rollen wilt sturen, dan dient u per rol een signaaldefinitie aan te maken. Hoe Actieve signalering > AS Generiek > Signaaldefinitie (417610) Als u bij het definiëren van een signaal aangeeft dat de signaaldefinitie getoond moet worden op de centrale takenlijst van Youforce verdwijnt het veld Actienemerrol en komt het veld Rol org. eenheid daarvoor in de plaats. U kunt nu uit een dropdownlist uw keuze maken. De rollen kon u al opvoeren via de functie Rollen org. eenheid 170010. Organisatie > Tabellen org. eenheid > Rollen org. eenheid (170010) In de koppeling met andere systemen zijn er een aantal standaard rollen die niet beschikbaar zijn voor het gebruik in HR Core Beaufort. De twee rollen met codes WNR en STD kunt u niet opvoeren. Uw actie Als u al rollen had opgevoerd, zullen ze in de dropdownlist verschijnen. Als een rol gekoppeld is aan een signaal, kan deze niet meer verwijderd worden. Het XSD bestand dat gebruikt wordt om de nieuwe rollen door te kunnen geven aan de Youforce portal, wordt bij installatie meegeleverd. U hoeft hier verder niets voor te doen. Splitsen export tactische modules Waarom Omdat klanten problemen ondervinden bij de performance van het exporteren van gegevens, is besloten hierop verbeteringen aan te brengen. Bij het exporteren van gegevens werden er verschillende bestanden tegelijkertijd aangemaakt, namelijk exportbestanden voor Self Service (HI-bestanden), de tactische modules (TI-bestanden) en gebruikersbeheer (dienstverbanden_beaufort bestanden). In deze release hebben we een verbetering in de export doorgevoerd door middel van het splitsen van de export. U kunt nu per export aangeven in welke frequentie bestanden geëxporteerd kunnen worden, bijvoorbeeld de export naar gebruikersbeheer of naar de tactische modules op één keer per dag zetten en voor Self Service elk kwartier. Hoe Selectierubrieken P05009 / S05009 werden altijd gebruikt voor het afroepen van een dienstverband van een werknemer of een instelling voor een werkgever. Om de export te kunnen splitsen, zijn nieuwe selectierubrieken aangemaakt en worden P05009 / S05009 vanaf deze release op een andere wijze gebruikt. In de tabel op onderstaande tabel hebben we de oude en nieuwe functies naast elkaar gezet. Zodat duidelijk is welke rubriek voor welke export moet worden gebruikt. Bij de installatie van de release vindt een conversie plaats van de oude selectierubrieken naar de nieuwe rubrieken.  Stuurgegeven HRSS2TM, kopiëren waarde P05009 naar P05022, P05023 Omdat de andere invulling van P05009 impact heeft op de door u gebruikte formulieren in Self Service, is er een stuurgegeven geïntroduceerd, HRSS2TM met default waarde 'J', om de overgang naar de splitsing te vergemakkelijken. Heeft dit stuurgegeven de waarde 'J', dan krijgen bij de verwerking van indirecte mutaties de nieuwe selectierubrieken P05022 en P05023 dezelfde waarde als de P05009. Indien het stuurgegeven de waarde 'N' heeft, dan moet bij de verwerking van de mutaties ook de nieuwe selectierubriek (P05022, P05023) gevuld worden o.b.v. de gewenste export. Indien u in HR Core handmatig de waarde voor selectierubriek P05009 aanpast zult u dit, indien wenselijk, ook altijd moeten doen voor de andere selectierubrieken P05022, P05023. Bij handmatige vastlegging wordt niet gekeken naar het stuurgegeven HRSS2TM. Overige selectierubrieken zoals P05007, P05010 De werking van de selectierubrieken om aan te geven of een dienstverband wel/niet moet worden verwerkt in de ontvangende modules. Wijziging functies Afroep   (oude) functie is opgesplitst in menu / pad selectierubriek Dienstverband / Instelling OUD selectierubriek Dienstverband / Instelling NIEUW  Afroep werknemer HSS   Afroep werknemer HSS (HI-bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05009 Afroep werknemer TM (TI-bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05022 Afroep werknemer Gebruikersbeh (dienstverbanden_beaufort bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05023 Afroep werkgever HSS Afroep werkgever HSS Tactische HR modules  S05009 S05009 Wijziging functies Aanmaken export   (oude) functie is opgesplitst in menu / pad Aanmaken export TM Aanmaken export HRSS (functie 175500) Tactische HR modules   Aanmaken export Tact. modules (functie 175505) Tactische HR modules   Aanmaken exp. Gebruikersbeheer (functie 180127) Applicatiebeheer > Autorisatie > Gebruikersbeheer Youforce Naamswijzigingen functies   (oude) naam functie nieuwe naam functie pad / menu (niet gewijzigd) Incidentele export TM Incidentele export TM en HSS Tactische HR modules Samenstellen rubriekenset TM Samenst. rubriekenset TM/HSS Tactische HR modules Uw actie Indien gebruik gemaakt wordt van het automatisch uitvoeren van de batch dan moet u onderstaande stappen uitvoeren De functie 'Aanmaken export HRSS' is de oude functie 'Aanmaken export TM'. Dit houdt in dat deze functie blijft werken in uw standaard batchopdrachten. De nieuwe functies 'Aanmaken export Tact. modules' en 'Aanmaken export Gebruikersbeheer' moet u nog opgeven in de batch. De frequentie kunt u dus anders instellen dan de frequentie voor de export richting Self Service. Direct na het uitvoeren van de upgrade dient u de batchopdrachten zelf op te  nemen cq in te richten. Hoe de export moet worden opgenomen is in een kennisartikel beschreven: BO4 aanmaken export Gebruikersbeheer BOL aanmaken export Gebruikersbeheer BO4 aanmaken export Tact. Modules BOL aanmaken export Tact. Modules Indien u geen gebruik maakt van de batchopdrachten kunt u handmatig de functie175500 Aanmaken export HRSS en/of de functie 175505 Aanmaken export Tact. Modules of de functie 180127 Aanmaken exp.Gebruikersbeheer opstarten om de export aan te zetten. Let op 1 - Indien u de selectierubriek P05009 gebruikt in Self Service op formulieren, dan kunt u de nieuwe selectierubrieken P05022 en P05023 ook toevoegen aan deze formulieren om de verschillende exports apart af te roepen. Dit kan bijvoorbeeld bij het opvoeren van een nieuwe medewerker of nieuw dienstverband om een selectierubriek van een initiële waarde te voorzien. Indien u deze selectierubrieken op de HRSS formulieren heeft gezet, dan dient u het stuurgegeven 'HRSS2TM' op 'N' te zetten. Als dit stuurgegeven de waarde 'J' nog heeft, worden de waarden uit P05022 en P05023 genegeerd en wordt dus automatisch de waarde uit P05009 gebruikt. Als u vanuit Self Service na het omzetten van het stuurgegeven naar de waarde 'N' workflows exporteert waarop de nieuwe rubrieken P05022 en P05023 nog niet zijn opgenomen, dan moet u bij die dienstverbanden deze nieuwe rubrieken op 'A' zetten in HR Core (Online). 2 - Als u gebruik maakt van profielen in HR Core, dan kunt u de nieuwe selectierubrieken ook hierin opnemen. 3 – Comform de standaard werking van HR Core Beaufort wordt een nieuwe rubriek niet op een eigen venster ingedeeld. U kunt deze rubrieken op een eigen venster opnemen. Zie hiervoor het kennisartikel: BO4 Rubriek opnemen op een eigen venster BOL Rubriek opnemen op een eigen venster Gewijzigd en verbeterd Correctie op historie rubriek P08255 Waarom In upgrade 030437 (februari release) is het corrigeren van de historie voor rubriek P08255 Code reden geen bijtelling auto uitgevoerd. Met het doorvoeren van de wijziging in de historie in de februari release, kan het zijn dat er onterecht ook andere historie van rubrieken gewijzigd zijn. In deze release voor periode 06 wordt de historie van deze rubriek gecorrigeerd. De voorwaarden voor een foutieve aanpassing van de historie is: Medeweker heeft een auto van de zaak Medewerker heeft een reden m.b.t. geen bijtelling auto op de rubriek P08255 Medewerker had een andere rubriek met de waarde 6 in de historie staan Dan is het mogelijk dat een andere rubriek is aangepast ipv. De rubriek P08255. Voor de desbetreffende medeweker wordt er dan een rapport gegenereerd. Op dit rapport staan de rubrieken die de waarde 0 hebben. Deze rubrieken dient u te controleren en aan te passen naar de juiste waarde. Bij voorgenoemde rubrieken is de aanpassing foutief geweest. Helaas kunnen wij niet aangeven welke rubriek dat is geweest. Uw actie Bij het installeren van deze release wordt het 'rapport_rubrieken_te_controleren_historie <klantnummer>.prt' aangemaakt in de standaard PRT-directory. U kunt dit rapport gebruiken om de historie van de genoemde rubrieken te corrigeren met de functie 'Onderhouden historie'. Indien er geen onvolkomenheden zijn gesignaleerd, dan wordt er geen rapport aangemaakt. Automatische import / export Waarom In sommige situaties kon er bij de automatische import / export een blauw scherm zichtbaar worden in HR Core Beaufort. Hoe Na een analyse bleek er een fout in de programmatuur voor te komen, dit is hersteld. De fout veroorzaakte het blauwe scherm maar had verder geen gevolgen. Uw actie U hoeft hier niets voor de doen. Na de update is de nieuwe software direct actief. Naamswijziging downloadbestanden Waarom Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/5. Bij het afroepen van (lijstnummer) bestanden in Gemal Direct in een salaris/correctie of speciale productie, kunnen deze met dezelfde bestandsnaam beschikbaar worden gesteld. Het gaat om de naam Best000001.dat , Best000002.dat, Best000003.dat enzovoorts. Voor verschillende lijstnummers is deze naam gelijk, waarbij de Integratie Module voor de ophoging van het nummer zorgt. Hierdoor heeft het lijstnummer weliswaar een unieke naam, maar het is niet herkenbaar. Hoe Vanaf periode 1 juni 2019 worden de onderstaande lijstnummers voorzien van een unieke naam: 1901 t/m 1916 Terugkoppeling uitvoercodes periode 1 t/m 15 en nr 16 betreft het hele jaar. 4701 Financiële ziektegegevens UWV. 4703 Journaalpost 1 via Youforce. 4704 Journaalpost 2 via Youforce. 9601 Salarisnummers ABP. Vanaf periode 1 juli 2019 wordt het onderstaande lijstnummer voorzien van een unieke naam: 1917 Terugkoppeling uvc huidige periode + herrek. verschillen De nieuwe bestandsnamen beginnen met 'BEST.', gevolgd door het cea-nummer, instellingsnummer, lijstnummer, periode, afroepdatum en soort productie, gevolgd door het jaar en eindigend met '.dat'. Let op: De naamgeving van de bestanden met salarisregelingen (lijst 022xx) en inpasnummers (lijst (020xx) wijzigt niet. Voorbeeld Voor periode 06 heette het 4701 bestand van cea-nummer 23608: Best000001.dat. Vanaf 1 juni heet dit bestand: Best.23608.0001.470106.190304112102.O.2019.dat. Uw actie HR Core Beaufort kent een 5 tal functies waarmee bestanden ingelezen worden die zijn gedownload vanaf Payroll Gemal: 407010 Import fin. ziektegegevens (lijst 4701) 165000 Importeren resultaatgegevens (TRES) (lijst 1901 t/m 1917) 218061 Import/verdelen salarisresultaten (PKB) (lijst 1916 en 1917) 215015 Import geg. salarisregeling (lijst 022xx) 215010 Importeren inpastabellen (lijst 020xx) Bovenstaande functies, met uitzondering van 218061 Import/verdelen salarisresultaten (PKB), maken gebruik van een stuurgegeven waarin het filemasker van de te importeren bestanden is gespecificeerd. DEFIFILE Standaard naam importbestand TRES FZKFILE  Standaard naam importbestand Fin. ziektegegevens SALFILE  Importbestand(den) inpastabellen Bij uitlevering bevatten al deze stuurgegevens de waarde 'Best*.dat'. Als deze stuurgegevens in uw inrichting van HR Core Beaufort de oorspronkelijke waarde bevatten, dan hoeft u niets te doen: het  filemasker herkent zowel de 'oude' als de 'nieuwe' bestandsnamen. Als u de waarde van 1 of meer van deze stuurgegevens hebt aangepast, dan moet u deze aanpassen. Inrichtingswijzigingen Afbouwregelingen - naamgeving rubrieken gewijzigd In de vorige release zijn onderstaande rubrieken uitgeleverd. De omschrijvingen waren echter niet in overeenstemming met Payroll Gemal en zijn nu aangepast.   Rubriekcode  Omschrijving P01705 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 1 P03234 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 2 P03271 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 3 P03277 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 4 P01704 Wijze korten afbouwregeling 1 P03240 Wijze korten afbouwregeling 2 P03270 Wijze korten afbouwregeling 3 P03276 Wijze korten afbouwregeling 4   Auto van de zaak 2019 - referentietabel toegevoegd Aan de rubriek P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 is de onderstaande referentietabel toegevoegd.   Waarde Omschrijving 1 %WG code 03517 volgnr 01 2 %WG code 03517 volgnr 02 3 %WG code 03517 volgnr 03 4 %WG code 03517 volgnr 04 5 %WG code 03517 volgnr 05 6 %WG code 03517 volgnr 06 7 %WG code 03517 volgnr 07 8 %WG code 03517 volgnr 08 9 %WG code 03517 volgnr 09 10 %WG code 03517 volgnr 10 11 %WG code 03517 volgnr 11   Uitschakelen loonheffingstabel Aan de tabel Soort loonheffingstabel extern is de onderstaande waarde toegevoegd waarmee het gebruik van de loonheffingstabel kan worden uitgeschakeld. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-05/2.   Waarde Omschrijving 3 Geen loonheffingstabel Deze externe code moet u zelf koppelen aan uw eigen gemaakte codes van de loonheffingstabel met de functie 'Soort loonheffingstabel 203010'. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat de juiste code loonheffing naar Payroll Gemal wordt doorgegeven. Bijstandsvergoeding vrijwilligers vervallen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/4. Voor rubriekcode P02887 Dienstbetrekking (invoercode 02887) is waarde 2 (Vrijwilliger met bijstand) komen te vervallen. Uw actie U dient zelf te zorgen voor de conversie van deze rubriek van waarde 2 (Vrijwilliger met bijstand) naar waarde 1 (Vrijwilliger) door het definiëren van een collectieve mutatie of door het individueel muteren van deze waarde bij de daarvoor in aanmerking komende dienstverbanden. Voor beide methodes moet u rekening houden met het volgende: Voor dienstverbanden in-dienst op 1 januari 2019: de ingangsdatum van de mutatie moet zijn 1 januari 2019. Voor dienstverbanden in-dienst na 1 januari 2019: de ingangsdatum van de mutatie moet gelijk zijn aan de datum in-dienst. Rubriek P00451 gewijzigd Rubriek P00451 Percentage bijzonder tarief is gewijzigd. Vanaf de nieuwe release staat de eigenschap 'Herreken huidig jaar / Automatisch herrekenen bij jaarwaarde' niet meer op 'JA'. Opgeloste meldingen Mutatie niet als salarismutatie weggeschreven (change 820823) Melding Als er meerdere rubrieken op een eigen variabel scherm zijn gedefinieerd, komt het soms voor dat de waarde niet wordt opgeslagen als er genavigeerd wordt naar een gerelateerde functie. De melding 'gegevens opslaan' met antwoord 'ja' werd niet juist verwerkt.  Oplossing De functie 'eigen scherm variabel' is aangepast. Foutmelding PI_3115 onterecht op verslag controleren indirecte mutaties (change 1335764) Melding Als stuurgegeven VRZM_REG de waarde 'Anders' heeft, verschijnt de melding 'De indirecte ziektemutaties van het aanleverende proces HSS zijn afgekeurd' terwijl er alleen dienstverbandgegevens worden geïmporteerd. De mutaties worden wel ingelezen en verwerkt maar de melding is onnodig. Oplossing De melding wordt in dit geval niet meer getoond op het verslag. Blokkade WGA-WIA per registratienummer (change 1334343) Met ingang van periode 11-2018 is in Payroll Gemal invoercode 02103 Code blokkade werknemersbijdrage WIA-WGA omgezet naar een gegeven op registratienummer niveau. Voor meer informatie lees de release notes Payroll Gemal 2018-11/7. Melding Bij rubriek P08103 (invoercode 02103) moet de indicatie 'check meerdere dienstverbanden' uit worden gezet. Oplossing De indicatie 'check meerdere dienstverbanden' is uitgezet voor rubriek P08103. Hiermee is de werking van deze rubriek weer conform de werking in Payroll Gemal. Hernoemen verwerkingsverslagen (change 1342110) Melding In de aanpassing van het hernoemen van de verwerkingsverslagen werd er ten onrechte 'p_' toegevoegd aan de naam van het verwerkingsverslag. Oplossing De 'p_' is voor de verwerkingsverslagen verwijderd uit de naam en de afkorting 'vwv' in de naamgeving is vervangen door 'verwerkingsverslag'. Verlofregelingen en afwijkende startmaand (change 723984) Melding Als in de functie 'Verlofregeling werknemer' meerdere verlofregelingen gedurende het jaar worden toegevoegd en het zijn verlofregelingen met een afwijkende startmaand, dan worden niet alle verlofregelingen meegenomen in de verlofrechtberekening. Mutaties op een aan de verlofrechtberekening gerelateerde rubriek zorgen niet altijd voor een berekening voor het correcte jaar. Bovendien wordt de eindejaarsverwerking voor het eerste jaar waarin de verlofregeling geldig is, niet goed uitgevoerd. Oplossing De verlofrechtberekening is aangepast zodat alle verlofregelingen worden meegenomen in de berekening. De eindejaarsverwerking is aangepast op de verwerking van afwijkende startmaand in de verlofregeling. Meldingen bij verwerken indirecte mutaties voor rubriek P00433, P00482 (change 1353034) Melding In upgrade 030438 zijn de rubrieken P00433 en P00482 vervallen verklaard. Echter de functie 'Aanmaken ziektemutaties salarisverwerker' maakt nog ten onrechte mutaties aan voor deze vervallen rubrieken. Deze mutaties leveren uitval op op het verwerkingsverslag van het verwerken van indirecte mutaties. Oplossing De functie is aangepast zodat er geen mutaties meer worden aangemaakt voor de reeds vervallen rubrieken. Controle vooraf bij nieuw dienstverband voor via indirect muteren werkt niet (change 1353145) Melding In release 2019-02 is de controle vooraf bij een nieuw dienstverband via indirecte mutaties live gegaan (voor uitgebreidere informatie over deze functionaliteit zie de release notes van 2019-02). Deze controle signaleert als één of meer verplichte rubrieken een ongeldige waarde heeft: alle rubrieken van het nieuwe dienstverband worden dan afgekeurd en er vindt geen import plaats van de dienstverbandgegevens, deze worden dus niet verwerkt. De controle blijkt echter alleen te werken als de stuurparameter VRZM_REG de waarde 'HSS' heeft. Oplossing De programmatuur is zo gewijzigd dat de controle vooraf ook werkt voor alle andere waarden voor de stuurparameter VRZM_REG, dus ook voor bijvoorbeeld 'RVM'. Organisatorische eenheid verwijderen uit structuur geeft foutmelding (change 1245987) Melding Bij het verwijderen van een organisatorische eenheid uit de structuur verschijnt de melding dat het niet mogelijk is omdat er nog een relaties is met een andere tabel. Oplossing Door onvolkomenheden in de metadata kon het voorkomen dat het niet mogelijk was om een organisatorische eenheid te verwijderen. De metadata wordt tijdens het installeren van de upgrade opgeschoond. Onderwijs HBO eenmalige uitkering juni 2019 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/nn. De werktijdfactor op peildatum 01-06-2019 kunt u in HR Core Beaufort berekenen door, na 1 juni 2019 en nadat de aanlevering van periode 05 is afgerond, de functie 160091 Berekenen WTF factor peildatum uit te voeren. Deze functie berekent rubriek P02853 en maakt een salarismutatie aan die wordt doorgegeven aan Payroll Gemal. Beaufort beschikt niet over functionaliteit om de uitkering te blokkeren bij volledig onbetaald verlof. Het vastleggen van een blokkade, zoals beschreven in de release notes moet u zelf handmatig vastleggen in Beaufort in rubriek P00055. Introductie WTF als vervanging van percentage deeltijd Binnen het onderwijs is het gebruikelijk om te praten in WTF (WerkTijdFactor) en niet in percentages. Met de introductie van de gebroken maand berekening voor het MBO is besloten om de term WTF binnen HR Core Online te introduceren. Deze wijziging geldt voor alle onderwijssectoren binnen HR Core Online. In de volgende paragrafen leggen we uit wat de introductie WTF betekent: Generieke informatie (voor alle onderwijsklanten) Uw actie (voor alle onderwijsklanten) Informatie voor het gebruik van de gebroken maandberekening (alleen MBO) Generieke informatie (voor alle onderwijsklanten) Inrichting Nieuw stuurgegeven URN_WTF. Hiermee kunt u aangeven of u uren of werktijdfactor wilt gebruiken bij de registratie van dienstverbanden en tijdelijke uitbreidingen. De standaard waarde staat op WTF. Met de functie 'Onderhouden stuurgegevens' kunt u eventueel deze waarde aanpassen. Nieuwe werkgeverrubriek S03005 methode berekenen aantal salarisdagen. Deze rubriek wordt met de synchronisatie van werkgevergegevens meegenomen vanuit Payroll Gemal. U dient deze synchronisatie zelf uit te voeren voor in gebruik name van de gebroken maand berekeningen. Nieuwe dienstverbandrubrieken voor het gebruik van WTF en het kunnen uitvoeren van een gebroken maand berekening. Deze rubrieken zijn beschikbaar voor indirect muteren:    Rubriek Omschrijving PE1230 WTF ma PE1231 WTF di PE1232 WTF wo PE1233 WTF do PE1234 WTF vr PE1235 WTF za PE1236 WTF zo PE1237 WTF week dienstverband PE1238 WTF week incl. PE1239 UREN ma PE1240 UREN di PE1241 UREN wo PE1242 UREN do PE1243 UREN vr PE1244 UREN za PE1245 UREN zo PE1246 UREN per week dienstverband PE1247 Ind. blokkeren startmaand PE1248 Indicatie blokkeren eindmaand PE1249 Ind. bovenschoolse functie PE1250 Indicatie zij-instromer PE1251 Financieringsbron PE1252 Vervangt Tijdelijke uitbreidingen De rubrieken voor het vastleggen van uren/WTF op zaterdag en zondag zijn van het scherm verwijderd, aangezien deze momenteel nog niet gebruikt worden. Verder zijn er twee indicaties toegevoegd waarmee u kunt aangeven of de gebroken maand berekening voor de begin en-of einddatum moet worden geblokkeerd. Bij het opgeven van uren wordt de WTF berekend en visa versa. Op basis van de uren die u op instellingsniveau hebt opgegeven, wordt de berekening uitgevoerd. Als u bij het dienstverband afwijkende norm-uren opgeeft, worden de bijbehorende uren van de instelling gebruikt. In-en uitdienstgegevens Op het scherm zijn de rubrieken voor het kunnen vastleggen van de uren/WTF per dag/week toegevoegd. De rubriek 'PE0404, percentage dienstverband', wordt omgezet naar 'PE1237, WTF-week dienstverband'. Op het scherm wordt ook de tegenhanger van rubriek 'P00404, percentage deeltijd incl. tijdelijke uitbreidingen' toegevoegd te weten rubriek 'PE1238, WTF week incl. tijdelijke uitbreidingen'. Bij het opvoeren van een nieuw dienstverband, worden de nieuwe rubrieken met de default waarden gevuld op basis van de gegevens van de instelling. Verder zijn er twee indicaties toegevoegd waarmee u kunt aangeven of de gebroken maand berekening voor de begin en-of einddatum van het dienstverband moet worden geblokkeerd. Bij het opgeven van uren wordt de WTF berekend en visa versa. Op basis van de uren die u op instellingsniveau hebt opgegeven, wordt de berekening uitgevoerd. Als u bij het dienstverband afwijkende norm-uren opgeeft, worden de bijbehorende uren van de instelling gebruikt. Als u op een bepaald moment de afwijkende normuren op dienstverband wijzigt, worden de uren/WTF ook opnieuw berekend, gebaseerd op het stuurgegeven URN_WTF. Heeft u bijvoorbeeld aangegeven alles op uren in te voeren, dan zal de WTF opnieuw worden berekend. Indirect muteren Bij het verwerken van de indirecte mutaties die betrekking hebben op de uren/WTF per dag/week worden ook procesacties uitgevoerd zoals deze ook op de schermen zijn ingevoerd: als uren worden aangeleverd, worden deze omgerekend naar WTF en visa versa. als de indicatie normuren (P02486) wordt aangeleverd, worden de uren/WTF opnieuw berekend op basis van het stuurgegeven URN_WTF. als de uren/WTF per dag zijn ingevuld, wordt het totaal aantal uren/WTF per week berekend. uren/WTF per dag hebben prioriteit over de uren/WTF per week als beide worden aangeleverd. als alleen de uren/WTF per week worden aangeleverd, worden de urn/WTF per dag leeggemaakt.  Uw actie (alle onderwijsklanten) De aanpassingen voor het gebruik van WTF betekent dat u aanpassingen op formulieren moet doorvoeren in Self Service. Alle formulieren die gebruik maken van de rubriek 'PE0404, percentage dienstverband' dienen aangepast te worden. U kunt hiervoor gebruik maken van de 'best practice formulieren', opgesteld door Visma | Raet. Ook rapportages of (management) informatie waar gebruik wordt gemaakt van de PE0404 rubriek zullen moeten worden aangepast. Pas na de aanpassing van Self Service formulieren en bijvoorbeeld rapportages mogen de WTF-rubrieken ook rechtstreeks gevuld worden. Dit omdat er vanuit de WTF-rubrieken geen vertaling terug is naar de rubriek PE0404. Om u de tijd te geven voor het aanpassen van de formulieren in Self Service en ervoor te zorgen dat workflows afgemaakt kunnen worden, is het mogelijk om de komende maanden nog aan te leveren via de rubriek 'PE0404, percentage dienstverband'. Als HR Core Online waardes ontvangt op de PE0404 rubriek, dan wordt deze omgezet naar de nieuwe rubriek 'PE1237, WTF-week dienstverband' en teruggeleverd aan Self Service. Informatie voor het gebruik van de gebroken maandberekening (alleen CAO MBO) Indien u geen gebruik wilt maken van de gebroken maand berekening, dan dient u geen WTF per dag te gebruiken of u moet het dienstverband en/of kort tijdelijke uitbreiding blokkeren voor deze berekening. Zie de rubrieken in het generieke gedeelte hierboven.  De 'gebroken maandberekening' wordt uitgevoerd als: de datum in- of uit-dienst ongelijk is aan de eerste of laatste dag van de maand. de begin/einddatum van tijdelijke uitbreiding anders is dan de eerste of laatste dag van de maand. het dienstverband of de tijdelijke uitbreiding korter duurt dan zes maanden. de WTF per dag is ingevuld. Het resultaat van de berekening is een variabele mutatie met het aanvullende deeltijdpercentage voor een correcte salarisberekening (rubriek P12538). Gebroken maand berekening De berekening van de gebroken maand wordt uitgevoerd als er een wijziging plaatsvindt op één of meerdere rubrieken die betrekking hebben op de berekening. Dit gebeurt op de achtergrond in de programmatuur. Het resultaat is een variabele mutatie voor rubriek 'P12538 Aanvullende deeltijdfactor' voor de betreffende maand. Voorbeeld: Begindatum dienstverband = 31-05-2018. Einddatum dienstverband = 30-06-2018. WTF-factor = 0.5 (maandag t/m vrijdag 0.1). Berekening methode 1 = 1/31 * 0,5 = 0,0161. Berekening methode 2 = (0,5*0 + 0.1) * 3/13) = 0,0231. 'P12538 Aanvullende deeltijdfactor', ingangsdatum 01-05-2018 = (0,0231 - 0,0161)* 100 = 0,7%. CAO MBO: Aanlevering lerarenregister In de export naar het lerarenregister zat een probleem met het locatienummer. Dit locatienummer moet leeg zijn of bestaan uit twee posities. Deze wijziging is doorgevoerd zodat de export correct kan worden uitgevoerd. Dit is eind april als een hotfix uitgeleverd op productie en nu geborgd in deze release. Nieuwe rubriek De volgende rubriek is nieuw aangemaakt:   Rubriek Omschrijving lang Omschrijving kort PO0034 Opmerking werktijdvermindering Opmerking WTV   Publishing Date : 6/7/2019
Volledig artikel weergeven
07-06-2019 13:19 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1571 Weergaven
  Mededelingen CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten Waarom  In de CAO ziekenhuizen zijn met ingang van 1 juli 2022 de regels omtrent de vastlegging en vergoeding van bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten gewijzigd. In de vorige release hebben we de rubrieken uitgeleverd waarmee de uren voor de consignatiediensten kunnen worden aangeleverd aan Gemal. Dit betreft de rubrieken P01990 t/m P01993. Hiermee ben je dus in staat de correcte uren voor de consignatiediensten aan te leveren vanuit het roostersysteem middels een DPIA100 bestand. Op dit moment zijn we bezig om de module Tijdregistratie gereed te maken voor een gescheiden registratie en verwerking van consignatiediensten naast de registratie en verwerking van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten. Deze wijziging van de consignatiediensten zal helaas nog niet in de augustus release beschikbaar zijn. Het streven is om de module Tijdregistratie in de oktober release aangepast te hebben. Voor de goede orde: als je consignatiediensten niet via Beaufort Tijdregistratie maar via externe roostersystemen vastlegt, veranderd er in dit kader niets. Hoe Het advies is om, totdat de wijziging beschikbaar komt, consignatiediensten vast te leggen in een nieuwe activiteit en deze te koppelen aan activiteitsoort 00 Dummy (tbv registratie). Op deze wijze kan de registratie van consignatiediensten gewoon plaatsvinden en in de nabije toekomst gekoppeld worden aan de nog op te leveren nieuwe regeling.  Deze handeling is alleen noodzakelijk indien je compensatie van consignatie wilt laten doorberekenen binnen de verlofregistratie in BO4. Actie Het aanmaken van een nieuwe activiteit (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteiten) geschiedt normaliter op de hoogste organisatorische eenheid. Voor een voorbeeld van een nieuwe activiteit zie hieronder:     Ook de verwerking van bereikbaarheids- en consignatiediensten is gewijzigd met ingang van 1 juli 2022, maar deze wijziging kun je zelf doorvoeren in de inrichting van de module Tijdregistratie: Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten worden niet langer gecompenseerd in vrije tijd maar in geld. Activiteiten bereikbaarheid en dag- en nachtaanwezigheid moeten met ingang van 1 juli 2022 niet langer geboekt worden op de activiteitcodes 91, 92 en 93 maar op de activiteitcodes 81, 82 en 83. Een en ander moet als volgt ingericht zijn/worden: De activiteiten 81, 82 en 83 (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteiten) moeten geconfigureerd zijn als volgt:       De rekenregel (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteit rekenregel) moet geconfigureerd zijn als volgt :   De rekenregel in het voorbeeld kan ook een andere zijn. De factoren/percentages voor de compensatie van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten moeten worden aangepast in de functie 200274 Regeling bereikb.h./aanw.h.:   Zodra de wijzigingen met betrekking tot de nieuwe opzet van consignatiediensten beschikbaar zijn zullen we je daar uiteraard aanvullend over informeren.     Nieuwe salarisregeling 48 voor CAO energie- en nutsbedrijven Waarom  Met ingang van 1 juli 2022 is voor de CAO energie- en nutsbedrijven een aanpassing van de salarisregeling 48 doorgevoerd. De aangepaste salarisregeling is per 2 augustus beschikbaar voor download. Belangrijkste aanpassingen zijn het vervallen van salarisschaal IN-D en een aanpassing van de bedragen van salarisschaal GAR. Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 48 vanaf 2 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Actie Nadat de salarisregeling 48 is geïmporteerd moet je actie ondernemen i.v.m. het vervallen van salarisschaal IN-D: Medewerkers, ingeschaald in salarisschaal IN-D, moeten met terugwerkende kracht per 2022-07 worden ingeschaald in een andere schaal. Salarisschaal IN-D kan worden verwijderd (alleen mogelijk als er geen medewerkers (in- en uitdienst) meer zijn gekoppeld aan deze schaal. Als het niet mogelijk is om de salarisschaal IN-D te verwijderen, dan is het advies om in de omschrijving van de schaal aan te geven dat de schaal vervallen is m.i.v. 2022-07. Voor meer gerelateerde informatie zie de kennisartikelen met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK en het verwijderen van een vervallen anciënniteit.   Aanpassing salarisregeling 15 voor CAO VVT Waarom Na de aanpassing van het wettelijk minimumloon in juli 2022 hadden voor salarisregeling 15 de bedragen bij de inpasnummers 9410 t/m 9414 aangepast moeten worden aangezien deze gekoppeld zijn aan het minimumloon.  De aangepaste salarisregeling is per 2 augustus beschikbaar voor download. Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 15 vanaf 2 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Actie Nadat de salarisregeling 15 is geïmporteerd moet je de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren om de indicatieve bruto salarissen per die datum opnieuw te  bepalen. Voor meer gerelateerde informatie zie het kennisartikel met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK.   Nieuw Aanvullingen Wet invoering Betaald ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 Op de Wet- en regelgeving community is het nodige gecommuniceerd met betrekking tot betaald ouderschapverlof, de best practices, de webinar en de FAQ. Ook hebben we je in de vorige release notes op de hoogte gebracht van de in dit kader in Beaufort doorgevoerde wijzigingen. Aanvullend hierop nog een aantal relevante opmerkingen. Alle functionaliteit geactiveerd De afgelopen maanden hebben we gefaseerd nieuwe en aangepaste functionaliteit uitgeleverd, zonder dat deze al daadwerkelijk gebruikt kon worden (uitgezonderd de inrichtingswijzigingen). Denk hierbij aan nieuwe aanvraagfuncties en aangepast EDI berichtenverkeer. Vanaf deze release wordt alle gebruikersfunctionaliteit automatisch geactiveerd.  Wel zul je het naar wens van jouw organisatie autoriseren en plaatsen in de Beaufort menu's moeten inrichten. Tijdregistratie Aan regeling algemeen is de nieuwe teller 21 (Betaald ouderschapsverlof) toegevoegd met als advies rubriek P13215.  Aan deze regeling en eventuele andere in gebruik zijnde algemene regelingen dien je de deze of de voor jou van toepassing zijnde rubriek te koppelen. Ook is er een nieuwe activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) toegevoegd aan de standaard inrichting van Tijdregistratie. Op basis van deze activiteitsoort kun je zelf een nieuwe activiteit met betrekking tot betaald ouderschapsverlof inrichten. Op deze nieuwe activiteit kan vervolgens het betaald ouderschapsverlof worden geregistreerd. De verdere verwerking binnen Tijdregistratie vindt op standaard wijze plaats. Wel is het berekeningsverslag aangepast zodat ook de tellers met betrekking tot betaald ouderschapsverlof worden weergegeven: Op het Berekeningsverslag Tijdregistratie Deel 3 is toegevoegd 'Betaald OSV' Op het Berekeningsverslag Tijdregistratie Totaal generaal  onder Deel 3 is toegevoegd 'Betaald ouderschapsverlof' Wijziging omschrijvingen van rubrieken die bestemd zijn voor uitbetalingsaanvraag 2 en 3 Betaald ouderschapsverlof. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de rubrieksomschrijvingen en venster omschrijvingen iets aangepast, zodat deze de lading beter dekken. Werking en doel van de rubrieken is gelijk gebleven.   Rubriek Omschrijving  Venster omschrijving P03573 Datum aanvang betaalverzoek 2 Ingangsdt vrlf vzk 2 P03575 Aantal weken verlof betaalverzoek 2 Aantal wkn vzk 2 P03576 (ongewijzigd) Verlof opgenomen P03577 Uitkering aan wn betaalverzoek 2 Uitkering wn vrzk 2 P03578 IBAN betaalverzoek 2 IBAN betaalverzoek 2 P03579 BIC buitenland betaalverzoek 2 BIC buitenl vrzk 2 P03580 Naam bank buitenland betaalverzoek 2 Naam bank vrzk 2 P03581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 2 Plaats bank vrzk 2 P03582 Landcode ISO bank betaalverzoek 2 Land ISO bank vrzk 2 P04573 Datum aanvang betaalverzoek 3 Ingangsdt vrlf vzk 3 P04575 Aantal weken verlof betaalverzoek 3 Aantal wkn vzk 3 P04576 (ongewijzigd) Verlof opgenomen P04577 Uitkering aan wn betaalverzoek 3 Uitkering wn vrzk 3 P04578 IBAN betaalverzoek 3 IBAN betaalverzoek 3 P04579 BIC buitenland betaalverzoek 3 BIC buitenl vrzk 3 P04580 Naam bank buitenland betaalverzoek 3 Naam bank vrzk 3 P04581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 3 Plaats bank vrzk 3 P04582 Landcode ISO bank betaalverzoek 3 Land ISO bank vrzk 3 Rubrieken toegevoegd aan de HSS rubriekenset De rubrieken P01571 t/m P01582, P03573, P03575 t/m P03582, P04573, P04575 t/m P04582 en PI0172 t/m PI0244 t.b.v. betaald ouderschapsverlof zijn toegevoegd aan de standaard rubriekenset HSS voor export naar Self Service. Aanpassing functie 233050 (Opschonen EDI berichten) Het opschonen van EDI berichten ondersteunt nu ook het verwijderen van de EDI berichten UWV-WAZO-3, UWV-WAZO-4 en UWV-WAZO-5. Aanpassing procedure 733055 en functie 233055 (Raadplegen EDI aanv.geb.verlof wordt Raadplegen EDI verlof) Deze procedure en functie hadden tot op heden uitsluitend betrekking op de EDI berichten inzake aanvullend geboorteverlof. Met ingang van deze release is zowel deze procedure als functie hernoemd naar 'Raadplegen EDI verlof' en zal de EDI berichten van zowel aanvullend geboorteverlof als die van betaald ouderschapsverlof tonen. Aanpassingen helptekst  Vanzelfsprekend is in dit kader ook de helptekst aangepast. Helaas is wel sprake van een omissie in het tabje 'Search' aan de linkerkant van het help scherm. Het opgeven van een zoekargument resulteert niet in een daadwerkelijk zoekresultaat. Hier wordt aan gewerkt en zullen we zo spoedig mogelijk oplossen. De andere twee tabs 'Contents' en 'Index' alsmede de venster specifieke helpen werken wel conform verwachting.   Gewijzigd en verbeterd Vergoeding per eenheid met afwijkende ingangsdatum Waarom In Payroll Gemal is besloten om bij een aantal invoercodes met ingang van deze release een afwijkende ingangsdatum toe te staan. Zie release notes Payroll Gemal 2022-08. HR Core Beaufort volgt deze aanpassing van Payroll Gemal door de eigenschap 'DIW <> begindt loonper' van de corresponderende rubrieken aan te vinken. Het betreft de volgende rubrieken: Rubriek Omschrijving P06969 Bedrag pauze nachtdienst P09010 Aantal geconsigneerde pauzes P09011 Aantal eenheden P09012 Aantal eenheden P09013 Aantal eenheden P09014 Aantal eenheden P09015 Aantal eenheden P09016 Aantal eenheden P09017 Aantal eenheden P09018 Aantal eenheden P09019 Aantal eenheden P09020 Aantal eenheden P09021 Aantal eenheden P09022 Aantal eenheden P09023 Aantal eenheden P09024 Aantal eenheden P09025 Aantal eenheden P09026 Aantal eenheden P09027 Aantal eenheden P09028 Aantal eenheden P09029 Aantal eenheden Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.   Wet- en regelgeving CAO Gemeenten: doorbetaling ouderschapsverlof op werknemer niveau Per 2 augustus 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Dit houdt in dat een werknemer na de geboorte (of adoptie) van een kind 9 weken betaald ouderschapsverlof mag opnemen. De betaling krijgt de vorm van een UWV uitkering tegen 70% van het (gemaximeerde) dagloon. De CAO Gemeenten kent al langer een vorm van deels betaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus past de CAO gemeente deze systematiek van doorbetaling aan waarmee ze deels willen aansluiten op de wettelijke doorbetaling ouderschapsverlof en de mogelijkheid om beide te combineren. De oorspronkelijke variant voor betaald ouderschapsverlof uit de CAO, vereist voor een makkelijke uitvoering dat ook op werknemer niveau een percentage doorbetaling kan worden vastgelegd. In dit kader is de inrichting uitgebreid met een aantal nieuwe rubrieken en exportcodes.   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P10611 Langdurig ziek perc doorbetaling 00611 Ld zk % doorbet P10612 Seniorenverlof perc doorbetaling 00612 Sen vrl % doorbet P10613 Ouderschapsverlof perc doorbetaling 00613 OSV % doorbet P10614 Onbetaald verlof perc doorbetaling 00614 Onb vrl % doorbet P10615 Bet. ouderschapsverlof perc doorbetaling 00615 BOSV % doorbet P10616 Zorgverlof kort perc doorbetaling 00616 Kzg vrl % doorbet P10617 Zorgverlof lang perc doorbetaling 00617 Lzg vrl % doorbet P10618 Calamiteitenverlof perc doorbetaling 00618 Cal vrl % doorbet P10619 Verlofregeling 9 perc doorbetaling 00619 Vrlr 9 % doorbet P10620 Verlofregeling 10 perc doorbetaling 00620 Vrlr 10 % doorbet P10621 Verlofregeling 11 perc doorbetaling 00621 Vrlr 11 % doorbet P10622 Verlofregeling 12 perc doorbetaling 00622 Vrlr 12 % doorbet P10623 Verlofregeling 13 perc doorbetaling 00623 Vrlr 13 % doorbet P10624 Verlofregeling 14 perc doorbetaling 00624 Vrlr 14 % doorbet P10625 Verlofregeling 15 perc doorbetaling 00625 Vrlr 15 % doorbet  
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 15:17 (Bijgewerkt op 11-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1516 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030445) In deze versie... Aangepast in versie 3 Het onderwerp 'Aanpassing stuurgegeven standaardwaarde burgerlijke staat (change 1670656)' is verwijderd. Deze melding wordt in een volgende release opgelost. Aangepast in versie 2 Onderwerp: Splitsing code SV De tekst van de een na laatste alinea bij de paragraaf 'Venster Sociaal/Fiscaal (functie 700104)' is aangepast. Ook is de tekst bij 'Uw actie' aangepast. Mededelingen CAO gemeenten In oktober komen er twee salarisregelingen beschikbaar op Youforce, die u kunt downloaden: Regeling 34: Gemeente Regeling 02: Kunstzinnige vorming Indien u gebruik maakt van één van deze regelingen, dan dient u de regeling te downloaden en te importeren in HR Core Beaufort met behulp van functie 'Import geg.salarisregeling (215015)'. Lees voor aanvullende informatie de release notes van Payroll Gemal 2019-10 onderwerp CAO gemeenten - Nieuwe CAO 2019-2021. Nieuw Splitsing code SV Waarom Zoals we in augustus en september hebben aangekondigd, wordt in het kader van de gewijzigde wet- en regelgeving de huidige exportcode 02356 Code SV gesplitst in drie afzonderlijke exportcodes: 02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Dit houdt in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering vanaf de oktober release niet langer wordt getoond in HR Core Beaufort en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122 Werknemersverzekering WW P02123 Werknemersverzekering WIA P02124 Werknemersverzekering ZW Hoe  Aangepaste rubriekkenmerken De nieuwe rubrieken zijn in de augustus release al uitgeleverd. Dit om u in staat te stellen uw Self Service formulieren aan te passen en de HSSK tabel uit te breiden (zie ook de release notes van 2019-08). Om voortijdige verwerking in HR Core Beaufort en Payroll Gemal te voorkomen, waren deze rubrieken geblokkeerd voor indirect muteren en aanlevering aan de salarisverwerker. Vanaf deze release is de functionaliteit volledig operationeel en kunnen de rubrieken daadwerkelijk toegepast worden. Hiertoe zijn de blokkades voor indirect muteren en salarisaanlevering komen te vervallen. Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104) Rubriek P01182 Soort wn-verzekering is van dit venster verwijderd en vervangen door de drie nieuwe rubrieken P02122 Werknemersverzekering WW, P02123 Werknemersverzekering WIA en P02124 Werknemersverzekering ZW. Voor bestaande medewerkers zal HR Core Beaufort automatisch de oude P01182 waarde converteren naar de nieuwe waarden conform onderstaande tabel: P01182 Soort wn-verzekering P02122  Code WW  P02123 Code WIA  P02124 Code ZW  0 - Geen ZW/WW/WAO  0  0  0  1 - ZW/WW/WAO  1  1  1  2 - ZW/WW  1  0  1  3 - ZW/WAO  0  1  1  4 - ZW  0  0  1  5 - WW/WAO  1  1  0  6 - WW  1  0  0  7 - WAO  0  1  0  Als deze conversie niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een nieuwe medewerker), kunnen de nieuwe rubrieken standaard worden gevuld op basis van drie nieuwe stuurgegevens: P02122 op basis van stuurgegeven DEFVZWW (standaardwaarde werknemersverzekering WW) P02123 op basis van stuurgegeven DEFVZWIA (standaardwaarde werknemersverzekering WIA) P02124 op basis van stuurgegeven DEFVZZW (standaardwaarde werknemersverzekering ZW) Deze waarden kunt u uiteraard wijzigen. Als alle drie de rubrieken een waarde 0 hebben, moet rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep leeg zijn. Als minimaal één van de drie rubrieken een waarde > 0 heeft, is rubriek P02266 verplicht. U kunt hier de waarde 0 (nul) invullen. In de volgende release van HR Core Beaufort komt de rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep te vervallen en daarmee ook deze controle. Om zowel de oude als de nieuwe situatie te kunnen ondersteunen zal tijdelijk ook een omgekeerde conversie plaatsvinden, waarbij op basis van de waarden van de drie nieuwe rubrieken de oude P01182 rubriek zal worden gevuld. Omdat de nieuwe rubrieken meer opties kennen dan de oude rubriek, zal daar waar geen waarde bepaald kan worden een waarde 99 worden opgeslagen. Dat is het geval waarbij minimaal een van de nieuwe rubrieken een waarde ongelijk aan 0 of 1 heeft. Venster ‘Loonaangiftegegevens’ (functie 700116) Dit venster bevatte een controle die rubriek P08259 Code contract (on)bepaalde tijd verplicht maakt indien rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding een waarde 11, 12, 13, 14, 15 of 18 heeft en rubriek P01182 Soort wn-verzekering niet gelijk is aan 0. Deze controle is komen te vervallen. Stamblad werknemer (functie 700112) In de sectie ‘Sociaal/Fiscale gegevens’ van het stamblad werd rubriek P01182 Soort wn-verzekering getoond. In plaats hiervan worden nu de drie nieuwe rubrieken P02122 Werknemersverzekering WW, P02123 Werknemersverzekering WIA en P02124 Werknemersverzekering ZW getoond. Ook hier geldt dat als er nog geen nieuwe waarden bekend zijn, dan zal HR Core Beaufort deze automatisch converteren op basis van de oude P01182 waarde (zie de eerder beschreven conversie voor het venster ‘Sociaal/Fiscaal’). Verwerken indirecte mutaties (functie 100252) Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot de oude (P01182) en de nieuwe rubrieken (P02122, P02123 en P02124) zal eenzelfde conversie plaatsvinden zoals beschreven voor het venster 'Sociaal/Fiscaal'. Dit betreft zowel de conversie van P01182 naar de drie nieuwe rubrieken als vice versa. Uw actie U kunt, naar keuze, de drie nieuwe stuurgegevens DEFVZWW, DEFVZWIA en DEFVZZW van de binnen uw organisatie van toepassing zijnde standaard waarden voorzien. Vanuit HR Core Beaufort is geen sprake van een volledige conversie (P01182 naar P02122/P02123/P02124) vooraf. U kunt op standaard wijze de benodigde mutaties op de nieuwe rubrieken doorvoeren, welke vervolgens worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Om een correcte werking te garanderen zal Payroll Gemal voor alle medewerkers zonder aangeleverde mutaties zelf een conversie naar de nieuwe waarden uitvoeren. Gewijzigd en verbeterd Temporisering stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd Waarom Recentelijk is het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt deze leeftijd door de wet uit op 67 jaar. Deze langzamere stijging is onderdeel van het onlangs gesloten pensioenakkoord en zal per 1 januari 2020 in werking treden. Deze temporisering heeft gevolgen voor de berekening van de AOW-leeftijd. Met ingang van 2025 wordt de AOW-leeftijd voor 2/3 gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Hoe De startdatum AOW (rubriek P00323) wordt in HR Core (Online) op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daar waar deze functie voorheen slechts eenmalig kon worden uitgevoerd, is deze nu permanent beschikbaar. Daarnaast zal HR Core (Online) in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:  Uw actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe getemporiseerde waarden door te voeren dient u in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uit te voeren. Dit kunt u al direct doen; u hoeft niet te wachten tot 01-01-2020. Voor nieuwe medewerkers zal automatisch de nieuwe startdatum AOW berekend worden. Verbeteren performance 'Opschonen systeemmutaties (functie 100500)' Waarom De tabel systeemmutaties bevat de mutatieverantwoording van een groot aantal rubrieken binnen HR Core Beaufort. Omdat deze tabel in de loop der tijd enorm in omvang toeneemt, heeft u de functie 'Opschonen systeemmutaties' (100500) ter beschikking. Hiermee kunt u alle mutaties vastgelegd vóór een door u op te geven mutatiedatum verwijderen. De performance van deze functie laat echter te wensen over. Hoe Door het opschonen een andere manier (technisch) vorm te geven is de performance verbeterd. Tevens is de gebruikersvriendelijkheid verbeterd in die zin dat HR Core Beaufort op basis van de door u ingegeven datum zal aangeven hoeveel records er zullen worden verwijderd. Op basis daarvan kunt u alsnog beslissen om tot daadwerkelijke verwijdering over te gaan, dan wel de verwijdering te annuleren. Wij adviseren u de opschoning van systeemmutaties in stappen te blijven doen, dus niet in één keer 10 jaar opschonen. Uw actie Er is geen actie vereist. U kunt het opschonen op dezelfde manier als voorheen uitvoeren. Inrichtingswijzigingen Onderhoud CAO codelijst UWV Voor rubriek P00842 Code CAO UWV worden een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-09.    Waarde oud Waarde nieuw Vervallen referentiewaarden  0627 - TNT CAO ZATERDAGBESTELLERS Vervallen 10-2019   1521 - TNT CAO (  VH TPG) Vervallen 10-2019   1577 - DANS Vervallen 10-2019   2025 - TNT CAO POSTBEZORGERS Vervallen 10-2019   2580 - STICHTING TONEELGEZELSCHAP MONK Vervallen 10-2019   2881 - GVB Vervallen 10-2019   3690 - SBW STICHTING BIBLIOTHEEKWERK Vervallen 10-2019   3697 - SPORTVERENIGINGEN Vervallen 10-2019 Gewijzigde referentiewaarde  2948 - VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG (VVT) 2948 - VVT THUISZORG EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG Nieuwe referentiewaarden Nvt 3821 - APOTHEKERS IN DIENSTVERBAND   Nvt 3924 - KRAAMZORG CAO   Nvt 4061 - ZIGGO   Nvt 8105 - TANDARTS-PRAKTIJKHOUDERS KNMT Gewijzigde exportcode 02842 - Code CAO UWV 02842 - WN - Code CAO CBS/LA Gewijzigde rubriekomschrijving P00842 Code CAO UWV Code CAO CBS/LA  Gewijzigde vensteromschrijving P00842 Code CAO UWV Code CAO CBS/LA WAB: Premiedifferentiatie WW De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd als voorbereiding (op aanpassing van de formulieren in Self Service) in verband met de nieuwe functionaliteit 'WAB: Premiedifferentiatie' die naar verwachting 2019-11 of 2019-12 wordt opgeleverd. In de desbetreffende release notes zal de functionaliteit ook worden beschreven. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-10. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P12170 Code tarief WW Awf 02170 Code tarief WW Awf P08259 Code contract (on)bepaalde tijd (*) 02259 Ind aovk onbep td P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst 02294 Schriftelijke AO P12474 Code oproepovereenkomst 02474 Oproepovereenkomst (*) Rubiek bestond al, echter nu is invoer van een afwijkende ingangsdatum ook mogelijk. De volgende referentiewaarden zijn mogelijk: Rubriekcode Mogelijke referentiewaarden (../..) P12170 automatisch berekenen / hoog tarief / laag tarief / herzien tarief P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst / Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst  P12474 Geen oproepovereenkomst / Oproepovereenkomst (Voor P08259 waren de referentiewaarden 'Onbepaalde tijd' / 'Bepaalde tijd' al aanwezig in HR Core (Online)) Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92339 Grsl WW hoog 02339 Grsl WW hoog P92340 Afdr WW hoog 02340 Afdr WW hoog P92341 Grsl WW laag 02341 Grsl WW laag P92342 Afdr WW laag 02342 Afdr WW laag P92343 Grsl WW herzien 02343 Grsl WW herzien P92344 Afdr WW herzien 02344 Afdr WW herzien Toevoeging aan rubriekenset Self service De rubrieken: P12170 P08259 P12294 P12474 zoals hierboven gedefinieerd onder WAB: Premiedifferentiatie WW, zijn toegevoegd aan de rubriekenset van Self Service. WAB: Het ontslagrecht (Transitie- en ontslagvergoeding/IKV) De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd als voorbereiding (op aanpassing van de formulieren in Self Service) in verband met de nieuwe functionaliteit van de WAB ten aanzien van de transitie- en ontslagvergoeding die naar verwachting 2019-11 of 2019-12 wordt opgeleverd. In de desbetreffende release notes zal de functionaliteit ook worden beschreven. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03699 Transitievergoeding 00699 Transitieverg P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding 02378 Code gelijkt IKV P00694 Ontslagvergoeding 00694 Ontslagverg Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91699 Transitievergoeding 00699 Transitieverg P91694 Ontslagvergoeding 00694 Ontslagverg Deze nieuwe invoer- en uitvoercodes zijn geïntroduceerd in de release notes Payroll Gemal 2019-08/3.  Publishing Date : 9/26/2019
Volledig artikel weergeven
20-09-2019 16:30 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1480 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030448) In deze versie... Aangepast in versie 4 In versie 4 is het volgende aangepast. Noot toegevoegd aan paragraaf 'Hoe' van onderwerp 'Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL' Aangepast in versie 3 In versie 3 is het volgende aangepast. Mededeling 'Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum' toegevoegd. Onderwerp 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle' paragraaf 'Let op'  en 'Uw actie' aangescherpt. Diverse kleine aanpassingen naar aanleiding van interne testen. Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. Onderwerp 'Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA' uitgebreid met hoe vast te leggen in Beaufort. Mededelingen WAB community Zoals al gemeld in de december release notes is Visma | Raet een WAB community gestart waar u zich kunt aanmelden om alle informatie over de WAB te vinden. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core (Online) ten aanzien van de WAB.  Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum De aanpassingen die wij in onze producten voor de wet WAB hebben gemaakt zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door het ministerie van Sociale Zaken in de afgelopen maanden. Zie ook hieronder de functionele beschrijving met betrekking tot gescheiden vastlegging van contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren. Op 16 december heeft het ministerie (zie www.rijksoverheid.nl) een aanvullende toelichting en voorbeelden gegeven over hoe zij de uitwerking van de wet zien. De toepassing van een tijdelijke uitbreiding via een addendum op een vast contract is in dit document toegelicht, zie situatie 1 (blz 22) van de bijlage. De door het ministerie beschreven werkwijze (het aanmaken van een nieuw dienstverband om de tijdelijke uitbreiding vast te leggen) kan ook binnen onze producten worden toegepast, maar dit brengt eventueel aanvullende administratieve werkzaamheden voor u met zich mee. Visma | Raet heeft contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken inzake de gegeven toelichting en aanvullende informatie opgevraagd. We zijn in afwachting van een reactie van het ministerie. Zodra wij een verduidelijking op de toelichting hebben ontvangen zullen wij u verder informeren. Vanaf 1 januari zijn er verschillende mogelijkheden in onze applicaties voor het vastleggen van tijdelijke uitbreidingsuren (addendum) bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Uitgebreide informatie kunt u hieronder in de sectie 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle'. Hieronder staan nogmaals kort de verschillende opties beschreven. Opplussen van contracturen Veel klanten maakten tot op heden gebruik van deze optie om tijdelijke uitbreidingsuren op te plussen bij de vaste contracturen. Dit is per 1 januari 2020 niet meer toegestaan wanneer u gebruik wilt maken van de lage WW premie. De uren van de tijdelijke uitbreiding kunnen dan niet getoetst worden aan het 30% criterium. Wij adviseren u dan ook deze optie niet te gebruiken. Registreren van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst) Deze optie is toegevoegd per 1 januari 2020 in onze systemen. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgevingen van het ministerie. Door de tijdelijke uitbreidingsuren apart te registeren binnen hetzelfde dienstverband/IKV wordt er een onderscheid gemaakt tussen de contracturen en de verloonde uren in de Loonaangifte. Op deze manier kan er getoetst worden aan het 30% criterium. Eventuele herziening van WW premie vindt dan plaats aan het einde van het fiscale jaar. Nieuw dienstverband toevoegen U heeft ook de mogelijkheid om een nieuw dienstverband vast te leggen voor een addendum van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA De inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot gevolg dat in de loon- of personeelsadministratie en in de loonaangifte nieuwe indicaties moeten worden ingevoerd en in voorkomende gevallen bestaande coderingen moeten worden aangepast. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden de aanpassingen door Visma | Raet verzorgd of moeten deze door u zelf worden uitgevoerd. Onderstaand schema verschaft duidelijkheid ten aanzien van genoemde indicaties en coderingen (met de daarbij behorende HR Core (Online) rubrieken). De aansturing van deze rubrieken gebeurt vanuit HR Core (Online). In de release van HR Core(Online) van december zijn de waarden naar een standaard omgezet (lees er hier meer over). Controleer of de juiste waarden zijn gevuld en pas deze eventueel aan (dit kan ook via collectief muteren). Controleer daarnaast of er nog toekomstmutaties klaar staan bij indirect muteren, zorg ervoor dat de rubrieken bij het doorvoeren van deze mutaties alsnog worden aangepast. Indien Self Service gebruikt wordt om nieuwe medewerkers op te voeren en dienstverbanden aan te passen, controleer dan ook de inrichting in de desbetreffende Self Service processen. Bovenstaande tabel correspondeert met de volgende op te geven waarden in Beaufort: Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; rubriek P08259 (invoercode 02259):  0  = onbepaalde tijd  1 = bepaalde tijd  Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst; rubriek P12294 (invoercode 02294): 0 = schriftelijke overeenkomst  1 = niet-schriftelijke overeenkomst Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie oproepovereenkomst; rubriek P12474 (invoercode 02474)  0 = geen oproepovereenkomst  1 = oproepovereenkomst  Waarde 0 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Nieuw WAB: salarismutatiecontrole op premiedifferentiatie rubrieken Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. De eerder uitgeleverde WAB rubrieken (P08259-Code contract (on)bepaalde tijd, P12170-Code tarief WW Awf, P12294​-Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474-Code oproepovereenkomst) spelen een belangrijke rol in de bepaling van het WW premietarief. Om foutsituaties te voorkomen wordt gecontroleerd of deze rubrieken gevuld zijn bij nieuwe dienstverbanden met een koppeling naar de salarisverwerker. Hoe De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) is uitgebreid met een tweetal controles: Op basis van rubriek P00332 (Code soort loner) wordt in geval van een nieuw dienstverband gecontroleerd of er ook mutaties worden aangeleverd voor de WAB rubrieken P08259, P12170, P12294​ en P12474. Als 1 of meer van deze rubrieken ontbreken, wordt (na het klikken op de betreffende controleregel) de volgende melding in het informatie venster getoond: "Er wordt een nieuw dienstverband aangeleverd zonder de verplichte WAB mutaties (rubriek P08259, P12170 / P12294 / P12474). Voer deze mutaties alsnog op in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'.".  In geval (een van de) rubrieken P12170, P12294​, P12474 een waarde 9 (niet van toepassing) heeft, wordt de volgende melding in het informatie venster getoond: "Minimaal één van de WAB rubrieken (P12170 / P12294 / P12474) heeft de waarde 9 (niet van toepassing) gekregen. Deze waarde is vooral van toepassing op dienstverbanden zónder koppeling naar de salarisverwerker. U wordt geadviseerd deze waarde in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'  aan te passen'.".  De functie heeft een printfunctie: ook daar zullen de nieuwe controleresultaten worden weergegeven. Uw actie De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) betreft een bestaande functie en is qua werking (en daarmee qua acties) ongewijzigd. Alvorens een salaris aanlevering af te roepen, wordt u geadviseerd de controlefunctie uit te voeren. Op basis van het resultaat kunnen de benodigde correcties in HR Core (Online) worden vastgelegd om daarna nogmaals het resultaat met deze functie te controleren. Indien alle foutsituaties zijn opgelost kunt u de salaris aanlevering afroepen. Let op: zowel de controlefunctie als het corrigeren van de geconstateerde foutsituaties zijn optioneel. Deze blokkeren de aanlevering dus niet. Als u besluit aan te leveren in een situatie waarbij niet alle mutaties zijn gecontroleerd en/of gecorrigeerd zal HR Core (Online) dit constateren en u nogmaals vragen of u door wilt gaan met de aanlevering. Doorgaan kan dan uitval binnen Payroll Gemal tot gevolg hebben. WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle Let op: Deze functionaliteit is niet voor iedere organisatie van toepassing. Controleer goed of deze functionaliteit van toepassing is op uw organisatie voordat u deze activeert. Eenmaal aangezet betekent dat het niet meer uitgezet kan worden. Als u de functionaliteit nodig heeft, activeer deze pas als u zeker weet dat u er klaar voor bent, bijvoorbeeld als de aanpassingen in de Self Service formulieren gereed zijn. Maar denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Waarom Onderdeel van de eerder genoemde WAB wetgeving is de 30% controle waarbij de verloonde uren niet meer dan 30% boven de contracturen mogen liggen. Payroll Gemal zal deze controle faciliteren, maar deze controle vereist in HR Core (Online) onder andere een gescheiden vastlegging van de contracturen en de tijdelijke uitbreidingsuren op het contract. Hieronder beschrijven we de functionele wijzigingen, aanvullend op de eerdere uitgeleverde configuratie. Hoe Activeren gescheiden vastlegging contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren: In Beaufort Service is een nieuwe optie 'Activeren vastlegging contract- en uitbreidingsuren' beschikbaar. Hiermee activeert u de functionaliteit met betrekking tot de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Door op deze nieuwe optie te dubbelklikken verschijnt een pop-up melding: "Hiermee activeert u de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Doe dit alleen als dit voor u relevant is en eventuele Self Service schermen op deze situatie zijn aangepast. Doorgaan Ja/Nee?": Als u op Nee klikt, wordt de functie geannuleerd en blijft alles bij het oude. Als u op Ja klikt, gebeurt het volgende: de 'blokkade indirect muteren' voor de vier nieuwe rubrieken (P03109-Contracturen, P04109-Tijdelijke uitbreidingsuren, P01404-% deelbetrekking contract, P02404-% deelbetrekking uitbreiding) wordt opgeheven. Met andere woorden: deze rubrieken kunnen vanaf dat moment indirect gemuteerd worden. de 'blokkade indirect muteren' voor de twee bestaande rubrieken P01109-Uren per week en P00404-% deelbetrekking wordt van kracht. Met andere woorden: deze rubrieken mogen vanaf dat moment niet meer indirect gemuteerd worden. het 'in en uit-dienst scherm' zal worden uitgebreid met de vier nieuwe rubrieken en P01109 / P00404 worden op basis van die waarden bepaald. De keuzeoptie is slechts eenmalig beschikbaar: als deze wordt geactiveerd verdwijnt de optie uit Beaufort Service. Meer informatie over de WAB vindt u terug op de WAB community. Het de-activeren van de optie kan alleen na contact met Visma I Raet. Bepaal dus vooraf goed of deze gescheiden vastlegging in het kader van de WAB voor uw organisatie relevant is en zo ja: of u hiervoor helemaal gereed bent. Denk hierbij aan het aanpassen van uw Self Service formulieren op de nieuwe rubrieken, maar ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Voor de onderwijs klanten in HR Core Online is deze optie (en de achterliggende functionaliteit) niet beschikbaar omdat deze functionaliteit niet van toepassing is in het onderwijs. Aangepast 'In- en uit dienst scherm': Indien u de gescheiden vastlegging heeft geactiveerd zal het 'in- en uit-dienst scherm' zich anders gedragen. De wijzigingen zijn als volgt: De vier contract- en uitbreidingsrubrieken zijn toegevoegd aan het scherm. Bij invoer van contracturen berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking contract en vice versa. Bij invoer van uitbreidingsuren berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking uitbreiding en vice versa. Als de vier nieuwe rubrieken nog leeg zijn, worden de 'contracturen' met de waarde uit 'uren per week' en het '% deelbetrekking contract' met het '% deelbetrekking' gevuld. De uren per week (P01109)  en % deelbetrekking (P00404) zijn niet meer muteerbaar. Beide velden worden automatisch bijgewerkt op basis van de waarden uit de vier nieuwe velden. In HR Core (Online) zijn veel processen gerelateerd aan de rubrieken P01109 / P00404. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlofrechtberekening. Hierin veranderd niets. In het kader van de 30% berekening zal rubriek P00404-% deelbetrekking (exportcode 02404) en P01404-% deelbetrekking contract (exportcode 02511) aan de salarisverwerker worden aangeleverd.  Indirect muteren: Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is als volgt aangepast (in geval van geactiveerde functionaliteit): als de contracturen (P03109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking contract (P01404) bepaald (en vice versa) als de uitbreidingsuren (P04109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) bepaald (en vice versa) de uren per week (P01109) worden automatisch gevuld met de optelsom van de contracturen (P03109) en de uitbreidingsuren (P04109) het % deelbetrekking (P00404) wordt automatisch gevuld met de optelsom van het % db contract (P01404) en het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) Uw actie Bepaal voor u als organisatie of deze functionaliteit relevant is en/of u -wat betreft uw Self Service formulieren- gereed bent. Denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Indien u niet per 01-01-2020 deze functionaliteit kunt activeren, kunt u tijdelijke uitbreidingen met een apart dienstverband vastleggen. Dit heeft echter wel consequenties voor het WW premietarief (hoog). Om een correcte 30% berekening te kunnen garanderen, zult u vervolgens zodra u daarvoor gereed bent met terugwerkende kracht de tijdelijke uitbreidingen op het vaste contract moeten registreren. CAO Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) Op verzoek is een nieuwe CAO-code voor de samenwerkende gemeentelijke organisaties (83 - CAO SGO) toegevoegd aan de bestaande CAO-codes onder de diverse regelingen van een werkgever. P02266 Afwijkende risicopremiegroep komt te vervallen Rubriek P02266 (Afwijkende risicopremie) komt te vervallen, zoals in release 2019-10 al werd aangekondigd met de introductie van de nieuwe functionaliteit 'Splitsing code SV'. In deze nieuwe functionaliteit is de rubriek P02266 vervangen door drie nieuwe rubrieken en is daardoor overbodig geworden. Dit heeft de volgende gevolgen voor HR Core (Online): Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104) De sectie met betrekking tot 'Afw. risicopremie gr' is van het scherm verwijderd. Eventuele controles voor deze rubriek zijn ook vervallen. Verwerken indirecte mutaties (functie 100252) Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot rubriek P02266 zal in het verwerkingsverslag worden aangegeven dat deze rubriek niet meer bestaat en er zullen geen verdere verwerkingen met deze rubriek meer plaats vinden. Gewijzigd IKV bij nieuwe dienstverbanden In release 2019-12 is in het kader van de WAB functionaliteit geïntroduceerd om een transitie- en ontslagvergoeding op te voeren waarbij automatisch een gelijktijdig volgnummer inkomstenverhouding (P02378) wordt gegenereerd. Door de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband, is besloten dat vanaf release 2019-12 het bepalen van het volgnummer inkomstenverhouding van een nieuw dienstverband in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Bij dit besluit is onvoldoende rekening gehouden bij de veelvuldig gehanteerde werkwijze in Self Service waarbij een nieuw dienstverband (meestal in combinatie met een nieuw persoon) wordt opgevoerd zonder dat het Burger Service Nummer van de persoon bekend is. Om een uniek volgnummer inkomstenverhouding (P01114) te kunnen genereren, zijn in principe het loonheffingennummer (rubriek S01001) van de instelling en het BSN nummer (P00320) van de persoon nodig. Om de eerder genoemde werkwijze in Self Service te kunnen ondersteunen is de functie van het genereren van een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van een nieuw dienstverband in het geval het BSN van de persoon nog niet bekend is, als volgt aangepast: Als het BSN bij een persoonsnummer niet bekend is, moet u in de rubriek P00320 BSN/Sofi-nummer de waarde 0 vastleggen of de waarde leeg laten. Als de rubriek P00320 de waarde 0 heeft of leeg is, wordt een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) gegenereerd op basis van de aanwezigheid van andere dienstverbanden en transitievergoedingen met hetzelfde persoonsnummer. De uniciteit van het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) is niet gegarandeerd omdat 1 van de 2 rubrieken (S01001 en P00320) om de uniciteit te kunnen bepalen niet beschikbaar is. Als in een latere instantie het BSN van de persoon alsnog wordt ingevoerd, moet u vooralsnog zelf controleren of het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) uniek is. Importeren resultaatgegevens Payroll Gemal Een van de gevolgen van het uitfaseren van de eindejaarsproducties door Payroll Gemal is dat er geen perioderesultaten voor jaarwerk producties beschikbaar zijn, omdat de jaarwerk producties voor periode (13), 14 en 15 worden verwerkt en teruggegeven als correctieproducties voor periode 12 (bij maandverloning) of periode 14 (bij vierwekenverloning). Hierdoor is de functie 165000 Importeren resultaatgegevens aangepast waardoor het niet langer mogelijk is om een productieperiode te selecteren die verwijst naar de resultaatgegevens van periode (13), 14 en 15. Inrichtingswijzigingen Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1653,60. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1526,40. De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Staffel minimumjeugdloon voor BBL aangepast Vanaf 01-01-2020 is de berekening van het minimumloon voor BBL-ers gewijzigd. Voor BBL-ers onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages:   Leeftijd WMB + W4B 20 61,5 19 52,5 18 45,5 17 vervalt 16 vervalt 15   vervalt De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL Waarom Het waardebereik van de Code aard arbeidsverhouding is in de loonaangifte 2020 uitgebreid met waarde 83 (BBL). In release 2019-12 van HR Core (Online)is de waarde 83 toegevoegd aan het waardebereik van rubriek P02268 Code aard arbeidsverhouding. Met de uitbreiding van het waardebereik van rubriek P02268 is de rubriek P04183 BBL overbodig geworden. HR Core (Online) zal per 2020-01 de inhoud van rubriek P04183 BBL converteren naar rubriek P02268 Code aard arbeidsverhoudingwaarde. Tegelijkertijd zal de waarde van rubriek P04183 BBL leeg worden gemaakt. Hoe De conversie van P04183 BBL met waarde 1 naar P02268 Code aard arbeidsverhouding waarde 83 wordt uitgevoerd bij de installatie van release 2020-01.  Noot: de referentiewaardetabel behorende bij P02268 kende een aantal vervallen waarden (omschrijving 'Vervallen per 01-01-2016'). Deze waarden zijn verwijderd uit de referentietabel. Nieuwe procescode indirect muteren Waarom Door Visma I Raet is een koppeling op de markt gebracht tussen het pakket Nétive en HR Core (Online). Deze koppeling maakt gebruik van zogenaamde DPIA100-bestanden. Om de mutaties die via deze koppeling worden aangeleverd te kunnen verwerken in HR Core (Online) is een nieuwe procescode geïntroduceerd: NEV Nétive. Uw actie Om indirecte mutaties te kunnen verwerken in HR Core (Online) moet u de juiste gebruikersgroepen autoriseren voor de functie 100721 Importeren Nétive gegevens. Standaard is de gebruikersgroep AB Applicatiebeheer geautoriseerd voor deze functie. Autoriseren gebeurt op standaard wijze binnen Beaufort: Applicatiebeheer Systeemfuncties Zoek betreffende functie (100721) Klik op autoriseren Klik op wijzigen Verplaats de te autoriseren gebruikersgroep(en) van links naar rechts en sla op Vervallen inrichting De inrichtingstabellen zijn opgeschoond waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op vervallen zijn gezet.   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91780 PR WW AWF wg+wn (Vervallen) 01780 Vervallen P91837 Grsl ww-wgf ris 2 (Vervallen) 01837 Vervallen P91838 PremWW WGF ris2 (Vervallen) 01838 Vervallen P91839 Grsl ww-wgf ris 3 (Vervallen) 01839 Vervallen P91840 Prem WW WGF ris3 (Vervallen) 01840 Vervallen P90384 Afdrachtgrondslag WW-WGF (Vervallen) 01884 Vervallen P90400 Afdrachtgrondslag WW (Vervallen) 01900 Vervallen P90411 Prem WW WGF ris 1 (Vervallen) 01911 Vervallen P90776 Cum. premie WW (Vervallen) 02776 Vervallen P90617 Factor VT (Vervallen) 01617 Vervallen P90652 Korting VT (Vervallen) 01652 Vervallen P90817 Cum factor VT (Vervallen) 02817 Vervallen P90852 Cum korting VT (Vervallen) 02852 Vervallen P91041 Factor EJU-6 (Vervallen) 02041 Vervallen P91042 Factor EJU-7 (Vervallen) 02042 Vervallen P91801 Korting EJU 1 (Vervallen) 01801 Vervallen P91802 Korting EJU 2 (Vervallen) 01802 Vervallen P91803 Korting EJU 3 (Vervallen) 01803 Vervallen P91804 Korting EJU 4 (Vervallen) 01804 Vervallen P91805 Korting EJU 5 (Vervallen) 01805 Vervallen P91806 Korting EJU 6 (Vervallen) 01806 Vervallen P91807 Korting EJU 7 (Vervallen) 01807 Vervallen P91811 Factor EJU-1 (Vervallen) 01811 Vervallen P91812 Factor EJU-3 (Vervallen) 01812 Vervallen P91813 Factor EJU-3 (Vervallen) 01813 Vervallen P91814 Factor EJU-4 (Vervallen) 01814 Vervallen P91815 Factor EJU-5 (Vervallen) 01815 Vervallen   CAO gerelateerde informatie CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01 In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per januari 2020. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschaal 3 wordt teruggebracht. Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 2020-01 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren. Ook in HR Core (Online) moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven. Downloaden salarisregeling De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 3 januari downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core (Online) met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Periodieken toekennen Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor januari 2020. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar. Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5 De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schaal 3 kunt u op twee manieren uitvoeren: Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 700103 Salaris. Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast. Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 januari 2020. Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 Anciënniteit. Wij adviseren u als volgt om voor schaal 3 een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 januari 2020: Selecteer dienstverbanden: Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschaal 3, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Anciënniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Anciënniteit garantieschaal. Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Bepalen bruto salarissen Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren. Verwijderen vervallen anciënniteiten Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteit van schaal 3 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging. Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 3 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11. U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 700109 Periodieken. Publishing Date : 1/13/2020
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 17:53 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1424 Weergaven
  Mededelingen Vooraankondiging: functionaliteit betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 mogen werknemers gebruik maken van betaald ouderschapsverlof. Dit verlof duurt maximaal 9 weken en de werknemer krijgt gedurende dit verlof een uitkering van het UWV. Die uitkering vraag je als werkgever aan en betaal je in principe namens het UWV uit op de salarisstrook. Wij ontvangen reeds veel vragen over de ontwikkeling van functionaliteit voor deze nieuwe wetgeving. Daarom schetsen we hier een beknopt tijdspad van de functionaliteit die we gaan leveren. De betreffende functionaliteit zal in meer detail worden toegelicht in de release waarin deze wordt geleverd. Dit betreft het tijdspad voor Beaufort. Er wordt daarnaast op korte termijn algemene communicatie geplaatst vanuit heel Youforce. Zie ook de release notes 2022-04 van Gemal (publicatiedatum 30 maart) voor een tijdspad voor dat product. In release 2022-05 wordt de basisinrichting voor deze regeling vrijgegeven. Dit betreft o.a. nieuwe rubrieken en stuurgegevens waarmee vanaf augustus het ouderschapsverlof in Beaufort en Self Service aangestuurd kan worden. De oplossing zal wat Beaufort betreft in grote lijnen vergelijkbaar zijn met die voor het aanvullend geboorteverlof. We leveren de nieuwe inrichting al eerder uit om je in de gelegenheid te stellen voorbereidingen te treffen in Self Service. In latere releases zullen we de overige functionaliteit uitleveren. Denk hierbij aan de Beaufort aanvraagschermen en het benodigde EDI verkeer naar het UWV. CAO waterbedrijven - Benaming schalen aangepast Zie ook release notes Payroll Gemal 2022-04. De benaming van de salarisschalen van salarisregeling 22 Waterbedrijven is gebaseerd op een systematiek uit het verleden die tegenwoordig problemen oplevert bij de herkenbaarheid van de schalen. Om de herkenbaarheid te verbeteren, is voor gekozen de salarisregeling tijdelijk aan te passen door iedere salarisschaal twee keer op te nemen : 1 keer onder de oude naam en 1 keer onder de nieuwe naam. Deze aanpassing van de salarisregeling is tijdelijk en zal in release 2022-07 door Payroll Gemal beëindigd worden. Als de salarisregeling wordt gebruikt is het dringende verzoek om alle actieve dienstverbanden vóór release 2022-07 over te zetten van de oude schaal naar de nieuwe schaal. Overzetten van de oude - naar de nieuwe schaal kun je doen met de functie 700120 Collectieve mutaties of door van ieder individueel dienstverband de schaal te wijzigen in de functie 160052 Salaris. Vergeet bij deze omzetting niet om ook de schaal van een eventueel garantiesalaris om te zetten. Nieuwe toelagenregeling en vervallen levensloopregeling In release 2022-01 zijn de levensloopregelingen 1, 2 en 3 komen te vervallen, waarna in release 2022-03 een aantal van de exportcodes die gebruikt werden om deze regelingen aan te sturen zijn hergebruikt om vanaf dat moment de toelagenregelingen 4, 5 en 6 aan te sturen. Inmiddels is gebleken dat een aantal gebruikers in HR Core Beaufort één of meerdere van de levensloopregelingen feitelijk al in gebruik had genomen als toelagenregeling. Als je één van de levensloopregelingen al in gebruik hebt als een toelagenregeling, dan is het zaak om de rubrieken van de gebruikte levensloopregeling over te zetten naar de corresponderende toelagenregeling als volgt: Levensloopregeling 1 Toelagenregeling 4 Rubriek Omschrijving Exportcode Rubriek Omschrijving Exportcode P01393 (Vervallen) Perc.tlg levens 1 01393 P11393 Percentage toelage 4 01393 P08060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1 02060 P18060 Correctie grondslag toelage blokkeren 4 02060 P02567 (Vervallen) Toelage levensloop 1 02567 P12567 Toelage afwijkend bedrag 4 02567 Levensloopregeling 2 Toelagenregeling 5 P01396 (Vervallen) Perc.tlg levens 2 01396 P11396 Percentage toelage 5 01396 P08061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2 02061 P18061 Correctie grondslag toelage blokkeren 5 02061 P02568 (Vervallen) Toelage levensloop 2 02568 P12568 Toelage afwijkend bedrag 5 02568 Levensloopregeling 3 Toelagenregeling 6 P01399 (Vervallen) Percentage toelage levensloop 3 01399 P11399 Percentage toelage 6 01399 P08062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3 02062 P18062 Correctie grondslag toelage blokkeren 6 02062 P02569 (Vervallen) Toelage levensloop 3 02569 P12569 Toelage afwijkend bedrag 6 02569 Als het nodig is om rubrieken volgens bovenstaand schema over te zetten van een levensloopregeling naar een toelagenregeling, dan kan dit gedaan worden in een afwijkende sessie GSA (Geen mutaties salarisverwerking) aangezien de gegevens al onder de juiste invoercodes geregistreerd zijn in Payroll Gemal en daarom niet opnieuw aangeleverd hoeven te worden.  Een afwijkende sessie kan gestart worden via de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Nieuw CAO minimumloon per uur Waarom Met ingang van 2022-01 is het mogelijk om een per CAO afgesproken minimumloon per uur te hanteren. In release 2022-02 hebben we de hiervoor benodigde rubrieken toegevoegd aan HR Core Beaufort en de synchronisatie van werkgevergegevens aangepast. In deze release hebben we de indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris aangepast, zodat de berekening gebruik maakt van het CAO minimum uurloon. Voorwaarde hiervoor is dat het CAO minimum uurloon is ingericht in Payroll Gemal en door middel van een synchronisatie van werkgevergegevens beschikbaar is in HR Core Beaufort. Hoe De aangepaste indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris is beschikbaar in de volgende functies: 160060 Bepalen brutosalarissen 160052 Salarisgegevens. Bij het starten van deze functie wordt een berekening uitgevoerd afhankelijk van de waarde van het stuurgegeven HERBSAL. Daarnaast wordt een berekening uitgevoerd bij het opslaan van gewijzigde salarisgegevens. Een berekende aanvulling op het salaris tot het bedrag van het CAO minimumloon wordt in het tabblad Opbouw salaris gepresenteerd als Aanvulling minimumloon. Het CAO minimumloon wordt uitsluitend toegepast als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is: Voor de instelling is een CAO minimum uurloon en een CAO minimumloon bekend (respectievelijk rubrieken S03461 en S03462). De medewerker wordt verloond volgens middels schaal/anciënniteit. De medewerker valt niet onder het minimum jeugdloon. De medewerker is niet geblokkeerd voor de toepassing van het CAO minimumloon. Actie Nadat het CAO minimumloon is ingericht in Payroll Gemal moet een synchronisatie van werkgevergegevens met Gemal Direct worden uitgevoerd via de functies 430010 Aanvraag synch. Gemal Direct en 430005 Importeren Gemal Direct. Nadat de gegevens voor het CAO minimumloon beschikbaar zijn gekomen in HR Core Beaufort, kan een herberekening van het bruto salaris worden uitgevoerd met de functie 160060 Bepalen brutosalarissen. Verwijderd Officelink  Waarom Meer dan ooit richt Visma | Raet zich op het moderniseren en toekomstbestendig maken van haar software. Dit betekent dat wij kritisch kijken naar de houdbaarheid van onze producten. Welke producten kunnen nog jaren mee, welke producten moeten wij moderniseren en welke producten gaan we uitfaseren. Officelink is een product uit de laatste categorie. Het is oud en loopt inmiddels tegen technische grenzen aan. Zo is de veelgevraagde integratie met Office 365 niet mogelijk. Wij hebben daarom besloten om te stoppen met het ondersteunen van Officelink. Al enige jaren bieden wij de opvolger van Officelink aan: Template Editor. Het overgrote deel van onze klanten is inmiddels overgestapt op deze template editor, die volledig online is en daarmee een toekomstbestendige oplossing is. Een oplossing die je volledig kunt integreren in de Youforce HR-processen. Ter info: in april zal ook versie 2.0 van de Template Editor worden uitgerold. Deze bevat onder andere ondersteuning voor alle moderne browsers en biedt een verbeterde gebruikerservaring. Meer informatie op de Community. Zoals al geruime tijd is aangekondigd in eerdere release notes en op de community, zal in deze release de Officelink functionaliteit in Beaufort daadwerkelijk komen te vervallen. Hoe Alle relevante functies met betrekking tot Officelink (functietypen L, C, D en E) zijn uit de menu's verwijderd. Deze kunnen ook niet meer opnieuw geactiveerd of ingericht worden. Ook in de helptekst zullen de verwijzingen naar Officelink zijn verdwenen. Actie Eigen (klant specifieke) Officelink functies en/of procedures dien je zelf te de-autoriseren, zodat ze niet meer in de Beaufort menu's aanwezig zijn. Gewijzigd en verbeterd Voorkomen deling door 0 bij niet ingevulde startdatum verlofberekening Waarom Bij het verwerken van indirecte verlofmutaties verscheen in bepaalde gevallen de foutmelding 'divide by zero' (delen door 0),  waarna het verwerkingsproces werd afgebroken. De reden hiervan was dat bij de onderhavige verlofsoortregeling de startmaand niet was ingevuld. Hoe Om deze foutsituatie te voorkomen, wordt in deze situatie het volgende uitgevoerd: 1) Is de startmaand van een verlofsoortregeling leeg, dan wordt deze overgenomen van de betreffende verlofregeling; 2) Is de startmaand van de verlofregeling ook leeg, dan wordt als startmaand de waarde 1 genomen. In die gevallen dat deze uitzonderingssituaties van kracht zijn, wordt dit op het verwerkingsverslag van Indirect muteren afgedrukt met de melding dat de startmaand van de verlofsoort en/of verlofregeling niet gevuld zijn. Op basis daarvan kun je de verlofinrichting als aanpassen. Ook op het overzicht 'Verslag verlofrechtenberekening' wordt melding PI_0520 of PI_0547 getoond bij de dienstverbanden die vallen onder de verlofregeling. Datzelfde geldt ook voor de functie 'Eindejaarsverwerking verlof'.  Actie Constateer je melding PI_0520 of PI_0547, controleer dan bij de verlofsoortregeling en/of verlofregeling of de startmaand juist is ingevuld en voer de juiste waarde in. Aanpassing rubriekeigenschappen en exportcodes Waarom Voor de salaris-aanlevering aan Gemal zijn circa 2000 Beaufort rubrieken gekoppeld aan Gemal invoercodes. Hierbij moeten bepaalde eigenschappen van de Beaufort rubrieken en de Gemal invoercodes gelijk zijn. Geconstateerd is, dat in een aantal gevallen de eigenschappen van de Beaufort rubrieken niet gelijk lopen met de eigenschappen van de Gemal invoercodes. Met deze release worden de geïdentificeerde verschillen rechtgetrokken voor wat betreft de volgende eigenschappen van de Beaufort rubrieken: Omschrijving rubriek (en exportcode) Minimum-/maximumwaarde en bereik Vervangende mutatie Afwijkende begindatum (DIW <> begindt loonper) Terugwerkende kracht mutatie vorig jaar (Herrek. vorig jaar) Hoe In onderstaande tabel is aangegeven van welke rubrieken 1 of meer eigenschappen zijn aangepast en wat de aanpassingen zijn. Ingeval de omschrijving van de rubriek wijzigt, is tevens de omschrijving van de bijbehorende exportcode aangepast. Voor de rubrieken P00425 en P00431 zijn uitsluitend positieve waarden toegestaan, vandaar dat het bereik is gewijzigd naar '+'. Rubriek Omschrijving Min Max Bereik Vervangende mutatie DIW <> begindt loonper Herrek vorig jaar P00425   0,00   +     J P00431 Afwijkende dagen WAO-WIA uitkering 0,00   +       P00005 Uitkering WIA dagbedrag 0,00     J     P00077 Uitkering IP dagbedrag 0,00     J     P00570           J   Actie Bij een wijziging van de omschrijving van een rubriek is het advies om in de functie 210000 Rubrieken de bijbehorende vensteromschrijving van de rubriek aan te passen aan de gewijzigde omschrijving. Opgeloste meldingen Rubrieken voor waarnemingstoelage worden ten onrechte leeggemaakt (change 3030206) Melding Als een indirecte mutatie van rubriek P00332 Code soort loner of P00314 Code salarisregeling wordt verwerkt, dan worden de rubrieken voor de waarnemingstoelage leeggemaakt, ook al is de waarde van P00332 of P00314 niet gewijzigd door de indirecte mutatie. De rubrieken die ten onrechte worden leeggemaakt zijn: P02095 Waarneming schaal P02096 Waarneming ancienniteit P02117 Waarneming proc. inschaling P12102 Waarneming rato Oplossing Als door een indirecte mutatie van rubriek P00332 Code soort loner of P00314 Code salarisregeling de reeds aanwezige waarde van de rubriek niet wijzigt, worden de rubrieken voor de waarnemingstoelage niet langer leeg gemaakt. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. WAB-indicatoren ten onrechte verplicht (change 3042174) Melding Als rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv wet APPA) heeft, zijn de WAB-indicatoren ten onrechte verplicht rubrieken. Oplossing Als rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv wet APPA) heeft, zijn de volgende rubrieken niet langer verplicht: P02268 Code aarde arbeidsverhouding P08259 Code contract (on)bepaalde tijd P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 Code oproepovereenkomst Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Uitbreiding reden uit dienst LA/UPA verplicht  (change 3322200) Melding De reden uit dienst LA/UPA is verplicht in een aantal combinaties van rubriek codes en hierin ontbreken de codes arbeidsverhouding (P02268) 21, 22, 23 en 24. Oplossing De controle hierop is uitgebreid met code arbeidsverhouding (P02268) 21, 22, 23 en 24 en is geworden: De Reden uit dienst LA/UPA (P00850) is alleen verplicht als de Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 EN  de Code aard arbeidsverhouding (P02268)= 01, 10, 11, 21, 22, 23,24, 82 of 83 EN de Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Maximaal aantal items (dagen) op scherm 'Werkpatroon werknemer' bereikt (change 3110340) Melding Op het scherm 'Werkpatroon werknemer' is het aantal items beperkt tot 14, maar het blijkt dat er gebruik wordt gemaakt van meer dan 14. Oplossing De beperking van 14 items is gewijzigd naar 99. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Melding 'Uniface 9 has stopped working' bij Synchroniseren inzet (change 3284742) Melding In een specifieke situatie werden inzetregels niet goed afgehandeld (verwijderd) bij de functie Synchroniseren inzet. En er werd dan een pop-up melding gegeven met de tekst 'Uniface 9 has stopped working'.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat op een juiste wijze de te verwijderen inzetregels worden verwijderd. Actie Als deze situatie zich bij jou heeft voorgedaan voor deze release, dan kun je Synchroniseren inzet nogmaals draaien. Melding in venster In- en uit dienstgegevens (change 3307234) Melding In een specifieke situatie waarbij het mogelijk is om te kiezen uit meerdere standaard werktijden (stuurgegeven NORMUREN) in combinatie met het gescheiden vastleggen van contract- en uitbreidingsuren (stuurgegeven UURMETH) verschijnt bij het opslaan van gegevens "ten onrechte de melding (0129) Veld is verplicht". Oplossing De werking van het venster Ïn- en uitdienstgegevens is aangepast zodat het in de beschreven situatie mogelijk is om een afwijkende standaard werktijd te selecteren en op te slaan. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 10:59 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1426 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030445) In deze versie... Aangepast in versie 3 Het onderwerp 'Aanpassing stuurgegeven standaardwaarde burgerlijke staat (change 1670656)' is verwijderd. Deze melding wordt in een volgende release opgelost. Aangepast in versie 2 Onderwerp: Splitsing code SV De tekst van de een na laatste alinea bij de paragraaf 'Venster Sociaal/Fiscaal (functie 700104)' is aangepast. Ook is de tekst bij 'Uw actie' aangepast. Mededelingen HR Core Online starten zonder Citrix receiver (Zero Footprint) In de loop van de maand oktober vindt er een technische aanpassing plaats in de online omgeving, waardoor het mogelijk is om HR Core Online te starten zonder gebruik te maken van de lokale Citrix receiver. Als u reeds HR Core Online gebruikt met Citrix receiver dan verandert er voor u niets. Wilt u gebruik maken van HR Core Online zonder Citrix receiver, dan kunt u ofwel: de lokale installatie van de receiver ongedaan maken. de receiver wijzigen. Bij gebruik van HR Core Online zonder receiver moet u rekening houden met het volgende: Het printen vanuit HR Core Online werkt op een andere manier dan u gewend bent. U kunt dan printen naar een pdf-file en deze vervolgens printen naar uw lokale printer. De oplossing werkt niet met de browser Internet Explorer versie 11. De oplossing werkt wel met de browsers Edge, Firefox en Chrome. Na het klikken op de Beaufort-tegel in het Youforce portaal, krijgt u het volgende scherm te zien: Dit scherm krijgt u altijd te zien, ongeacht of u een lokaal geïnstalleerde receiver heeft, of deze gedeïnstalleerd heeft. Mocht u nog een lokaal geïnstalleerde receiver hebben, dan kunt u via de menu-optie onder uw gebruikersnummer de receiver wijzigen (zie voorbeeld linkerscherm hieronder). Als u de optie 'Receiver wijzigen...' selecteert, dan krijgt u het rechterscherm hieronder te zien.  Kies 'Detect Receiver' voor het starten en gebruik van Beaufort via de lokaal geïnstalleerde receiver. Kies 'Use light version', voor het starten en gebruik van Beaufort zonder gebruik te maken van de lokaal geïnstalleerde receiver. Mocht u de receiver gedeïnstalleerd hebben en deze toch weer willen gebruiken, dan dient u de receiver opnieuw te installeren.  In de menu-optie onder uw gebruikersnummer is dan de optie aanwezig om de receiver te installeren. CAO gemeenten In oktober komen er twee salarisregelingen beschikbaar op Youforce, die u kunt downloaden: Regeling 34: Gemeente Regeling 02: Kunstzinnige vorming Indien u gebruik maakt van één van deze regelingen, dan dient u de regeling te downloaden en te importeren in HR Core Beaufort met behulp van functie 'Import geg.salarisregeling (215015)'. Lees voor aanvullende informatie de release notes van Payroll Gemal 2019-10 onderwerp CAO gemeenten - Nieuwe CAO 2019-2021. Nieuw Splitsing code SV Waarom Zoals we in augustus en september hebben aangekondigd, wordt in het kader van de gewijzigde wet- en regelgeving de huidige exportcode 02356 Code SV gesplitst in drie afzonderlijke exportcodes: 02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Dit houdt in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering vanaf de oktober release niet langer wordt getoond in HR Core Beaufort en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122 Werknemersverzekering WW P02123 Werknemersverzekering WIA P02124 Werknemersverzekering ZW Hoe  Aangepaste rubriekkenmerken De nieuwe rubrieken zijn in de augustus release al uitgeleverd. Dit om u in staat te stellen uw Self Service formulieren aan te passen en de HSSK tabel uit te breiden (zie ook de release notes van 2019-08). Om voortijdige verwerking in HR Core Beaufort en Payroll Gemal te voorkomen, waren deze rubrieken geblokkeerd voor indirect muteren en aanlevering aan de salarisverwerker. Vanaf deze release is de functionaliteit volledig operationeel en kunnen de rubrieken daadwerkelijk toegepast worden. Hiertoe zijn de blokkades voor indirect muteren en salarisaanlevering komen te vervallen. Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104) Rubriek P01182 Soort wn-verzekering is van dit venster verwijderd en vervangen door de drie nieuwe rubrieken P02122 Werknemersverzekering WW, P02123 Werknemersverzekering WIA en P02124 Werknemersverzekering ZW. Voor bestaande medewerkers zal HR Core Beaufort automatisch de oude P01182 waarde converteren naar de nieuwe waarden conform onderstaande tabel: P01182 Soort wn-verzekering P02122  Code WW  P02123 Code WIA  P02124 Code ZW  0 - Geen ZW/WW/WAO  0  0  0  1 - ZW/WW/WAO  1  1  1  2 - ZW/WW  1  0  1  3 - ZW/WAO  0  1  1  4 - ZW  0  0  1  5 - WW/WAO  1  1  0  6 - WW  1  0  0  7 - WAO  0  1  0  Als deze conversie niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een nieuwe medewerker), kunnen de nieuwe rubrieken standaard worden gevuld op basis van drie nieuwe stuurgegevens: P02122 op basis van stuurgegeven DEFVZWW (standaardwaarde werknemersverzekering WW) P02123 op basis van stuurgegeven DEFVZWIA (standaardwaarde werknemersverzekering WIA) P02124 op basis van stuurgegeven DEFVZZW (standaardwaarde werknemersverzekering ZW) Deze waarden kunt u uiteraard wijzigen. Als alle drie de rubrieken een waarde 0 hebben, moet rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep leeg zijn. Als minimaal één van de drie rubrieken een waarde > 0 heeft, is rubriek P02266 verplicht. U kunt hier de waarde 0 (nul) invullen. In de volgende release van HR Core komt de rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep te vervallen en daarmee ook deze controle. Om zowel de oude als de nieuwe situatie te kunnen ondersteunen zal tijdelijk ook een omgekeerde conversie plaatsvinden, waarbij op basis van de waarden van de drie nieuwe rubrieken de oude P01182 rubriek zal worden gevuld. Omdat de nieuwe rubrieken meer opties kennen dan de oude rubriek, zal daar waar geen waarde bepaald kan worden een waarde 99 worden opgeslagen. Dat is het geval waarbij minimaal een van de nieuwe rubrieken een waarde ongelijk aan 0 of 1 heeft. Venster ‘Loonaangiftegegevens’ (functie 700116) Dit venster bevatte een controle die rubriek P08259 Code contract (on)bepaalde tijd verplicht maakt indien rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding een waarde 11, 12, 13, 14, 15 of 18 heeft en rubriek P01182 Soort wn-verzekering niet gelijk is aan 0. Deze controle is komen te vervallen. Stamblad werknemer (functie 700112) In de sectie ‘Sociaal/Fiscale gegevens’ van het stamblad werd rubriek P01182 Soort wn-verzekering getoond. In plaats hiervan worden nu de drie nieuwe rubrieken P02122 Werknemersverzekering WW, P02123 Werknemersverzekering WIA en P02124 Werknemersverzekering ZW getoond. Ook hier geldt dat als er nog geen nieuwe waarden bekend zijn, dan zal HR Core Beaufort deze automatisch converteren op basis van de oude P01182 waarde (zie de eerder beschreven conversie voor het venster ‘Sociaal/Fiscaal’). Verwerken indirecte mutaties (functie 100252) Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot de oude (P01182) en de nieuwe rubrieken (P02122, P02123 en P02124) zal eenzelfde conversie plaatsvinden zoals beschreven voor het venster 'Sociaal/Fiscaal'. Dit betreft zowel de conversie van P01182 naar de drie nieuwe rubrieken als vice versa. Uw actie U kunt, naar keuze, de drie nieuwe stuurgegevens DEFVZWW, DEFVZWIA en DEFVZZW van de binnen uw organisatie van toepassing zijnde standaard waarden voorzien. Vanuit HR Core Beaufort is geen sprake van een volledige conversie (P01182 naar P02122/P02123/P02124) vooraf. U kunt op standaard wijze de benodigde mutaties op de nieuwe rubrieken doorvoeren, welke vervolgens worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Om een correcte werking te garanderen zal Payroll Gemal voor alle medewerkers zonder aangeleverde mutaties zelf een conversie naar de nieuwe waarden uitvoeren. Gewijzigd en verbeterd Temporisering stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd Waarom Recentelijk is het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt deze leeftijd door de wet uit op 67 jaar. Deze langzamere stijging is onderdeel van het onlangs gesloten pensioenakkoord en zal per 1 januari 2020 in werking treden. Deze temporisering heeft gevolgen voor de berekening van de AOW-leeftijd. Met ingang van 2025 wordt de AOW-leeftijd voor 2/3 gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Hoe De startdatum AOW (rubriek P00323) wordt in HR Core (Online) op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daar waar deze functie voorheen slechts eenmalig kon worden uitgevoerd, is deze nu permanent beschikbaar. Daarnaast zal HR Core (Online) in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:  Uw actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe getemporiseerde waarden door te voeren dient u in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uit te voeren. Dit kunt u al direct doen; u hoeft niet te wachten tot 01-01-2020. Voor nieuwe medewerkers zal automatisch de nieuwe startdatum AOW berekend worden. Verbeteren performance 'Opschonen systeemmutaties (functie 100500)' Waarom De tabel systeemmutaties bevat de mutatieverantwoording van een groot aantal rubrieken binnen HR Core Beaufort. Omdat deze tabel in de loop der tijd enorm in omvang toeneemt, heeft u de functie 'Opschonen systeemmutaties' (100500) ter beschikking. Hiermee kunt u alle mutaties vastgelegd vóór een door u op te geven mutatiedatum verwijderen. De performance van deze functie laat echter te wensen over. Hoe Door het opschonen een andere manier (technisch) vorm te geven is de performance verbeterd. Tevens is de gebruikersvriendelijkheid verbeterd in die zin dat HR Core Beaufort op basis van de door u ingegeven datum zal aangeven hoeveel records er zullen worden verwijderd. Op basis daarvan kunt u alsnog beslissen om tot daadwerkelijke verwijdering over te gaan, dan wel de verwijdering te annuleren. Wij adviseren u de opschoning van systeemmutaties in stappen te blijven doen, dus niet in één keer 10 jaar opschonen. Uw actie Er is geen actie vereist. U kunt het opschonen op dezelfde manier als voorheen uitvoeren. Inrichtingswijzigingen Onderhoud CAO codelijst UWV Voor rubriek P00842 Code CAO UWV worden een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-09.    Waarde oud Waarde nieuw Vervallen referentiewaarden  0627 - TNT CAO ZATERDAGBESTELLERS Vervallen 10-2019   1521 - TNT CAO (  VH TPG) Vervallen 10-2019   1577 - DANS Vervallen 10-2019   2025 - TNT CAO POSTBEZORGERS Vervallen 10-2019   2580 - STICHTING TONEELGEZELSCHAP MONK Vervallen 10-2019   2881 - GVB Vervallen 10-2019   3690 - SBW STICHTING BIBLIOTHEEKWERK Vervallen 10-2019   3697 - SPORTVERENIGINGEN Vervallen 10-2019 Gewijzigde referentiewaarde  2948 - VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG (VVT) 2948 - VVT THUISZORG EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG Nieuwe referentiewaarden Nvt 3821 - APOTHEKERS IN DIENSTVERBAND   Nvt 3924 - KRAAMZORG CAO   Nvt 4061 - ZIGGO   Nvt 8105 - TANDARTS-PRAKTIJKHOUDERS KNMT Gewijzigde exportcode 02842 - Code CAO UWV 02842 - WN - Code CAO CBS/LA Gewijzigde rubriekomschrijving P00842 Code CAO UWV Code CAO CBS/LA  Gewijzigde vensteromschrijving P00842 Code CAO UWV Code CAO CBS/LA WAB: Premiedifferentiatie WW De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd als voorbereiding (op aanpassing van de formulieren in Self Service) in verband met de nieuwe functionaliteit 'WAB: Premiedifferentiatie' die naar verwachting 2019-11 of 2019-12 wordt opgeleverd. In de desbetreffende release notes zal de functionaliteit ook worden beschreven. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-10. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P12170 Code tarief WW Awf 02170 Code tarief WW Awf P08259 Code contract (on)bepaalde tijd (*) 02259 Ind aovk onbep td P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst 02294 Schriftelijke AO P12474 Code oproepovereenkomst 02474 Oproepovereenkomst (*) Rubiek bestond al, echter nu is invoer van een afwijkende ingangsdatum ook mogelijk. De volgende referentiewaarden zijn mogelijk: Rubriekcode Mogelijke referentiewaarden (../..) P12170 automatisch berekenen / hoog tarief / laag tarief / herzien tarief P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst / Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst  P12474 Geen oproepovereenkomst / Oproepovereenkomst (Voor P08259 waren de referentiewaarden 'Onbepaalde tijd' / 'Bepaalde tijd' al aanwezig in HR Core (Online)) Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92339 Grsl WW hoog 02339 Grsl WW hoog P92340 Afdr WW hoog 02340 Afdr WW hoog P92341 Grsl WW laag 02341 Grsl WW laag P92342 Afdr WW laag 02342 Afdr WW laag P92343 Grsl WW herzien 02343 Grsl WW herzien P92344 Afdr WW herzien 02344 Afdr WW herzien Toevoeging aan rubriekenset Self service De rubrieken: P12170 P08259 P12294 P12474 zoals hierboven gedefinieerd onder WAB: Premiedifferentiatie WW, zijn toegevoegd aan de rubriekenset van Self Service. WAB: Het ontslagrecht (Transitie- en ontslagvergoeding/IKV) De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd als voorbereiding (op aanpassing van de formulieren in Self Service) in verband met de nieuwe functionaliteit van de WAB ten aanzien van de transitie- en ontslagvergoeding die naar verwachting 2019-11 of 2019-12 wordt opgeleverd. In de desbetreffende release notes zal de functionaliteit ook worden beschreven. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03699 Transitievergoeding 00699 Transitieverg P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding 02378 Code gelijkt IKV P00694 Ontslagvergoeding 00694 Ontslagverg Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91699 Transitievergoeding 00699 Transitieverg P91694 Ontslagvergoeding 00694 Ontslagverg Deze nieuwe invoer- en uitvoercodes zijn geïntroduceerd in de release notes Payroll Gemal 2019-08/3.  Onderwijs Foutieve waarden PE1246 (change 1633901) Melding In bepaalde situaties werd op het scherm 'In- en uitdienstgegevens' een van de historie afwijkende waarde voor rubriek PE1246 Uren per week dienstverband getoond. Dit betreft alle actieve medewerkers waarvan de uren per week afwijken van de standaard werktijd van de instelling. Oplossing Zowel de actuele als de historische waarden zijn gecorrigeerd. Publishing Date : 9/26/2019
Volledig artikel weergeven
20-09-2019 16:33 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1391 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030453) Mededelingen Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Dit bericht is bestemd voor de IT-afdeling van onze klanten die HR Core Beaufort in-huis gebruiken (dus lokaal hebben geïnstalleerd). Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort (Online) community vindt u meer informatie hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe major versie uit van HR Core Beaufort.  Lees meer... Nieuw Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Waarom Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. Op de community Wet- en regelgeving wordt de samenhang van de aanpassingen in alle Visma | Raet producten en daarmee de werking van de keten duidelijk gemaakt. Op de community van HR Core beaufort (Online) wordt de functionaliteit binnen HR Core (Online) over de verschillende releases heen samengebracht. Hieronder alleen de wijzigingen die aangebracht zijn in deze release. Let op: Het aanvullend geboorteverlof gaat pas in voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 juli 2020. Indien u voor deze tijd een aanvraag indient zal het UWV het bericht afkeuren. Functie 'Aanvraag aanvullend geboorteverlof (703009)' Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Aanvraag aanv. geboorteverlof Het aanvullend geboorteverlof kan worden aangevraagd met de nieuwe functie 703009 Aanvraag aanv. geboorteverlof. In deze functie vult u de rubrieken voor de aanvraag naar het UWV. Aangezien de geboortedatum van het kind een belangrijke factor is voor het UWV bericht is dit de trigger voor de aanvraag. Wijziging van deze rubriek zal zorgen voor een nieuwe aanvraag richting het UWV. Indien de uitkering rechtstreeks aan de werknemer moet worden overgemaakt, moet ook het IBAN nummer worden ingevoerd en in geval van een buitenlands IBAN nummer ook de BIC code en naam en plaats van de bank. Bij de keuze voor 'Nieuwe aanvraag' op het nieuwe scherm worden de gegevens op het scherm geschoond en gevuld met default waarden. Deze optie maakt het mogelijk om bij een aanvraag voor een tweede kind te beginnen met een schoon scherm. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren.  Functie 'Verwerken Indirecte mutaties (100252)' Het is ook mogelijk om de aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof in Self Service te doen. In HR Core Beaufort (Online) is het proces 'Verwerken indirecte mutaties' uitgebreid met consistentiecontroles voor de verwerking van de rubrieken voor het aanvullend geboorteverlof. Mocht er een ongeldige waarde worden aangeleverd, dan vindt u dit terug op het verwerkingsverslag en kunt u vervolgens hierop actie ondernemen. Uw actie U hoeft hiervoor geen speciale acties te ondernemen. Nieuwe berichtsoort voor aanvullend geboorteverlof UWV-WAZO-2 Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > EDI-ontvanger Om de nieuwe gegevens voor de aanvraag van een aanvullend geboorteverlof via EDI aan UWV te kunnen doorgeven, is een nieuwe berichtsoort aangemaakt. Na installatie van de update van HR Core Beaufort is de nieuwe berichtsoort zichtbaar op het scherm 'Index ondersteunende berichtsoorten'. Deze nieuwe berichtsoort kunt u als volgt toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM. Ga naar applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > Edi-ontvanger. Selecteer EDI-ontvanber UWV Digi-ZSM en druk op de tab Soort EDI-bericht. Druk vervolgens op de knop Nieuw, het venster 'Index ondersteunende berichtsoorten' verschijnt. Zorg dat alleen nr. 6 UWV aanv.geboorteverlof aangevinkt is, sluit af en druk vervolgens op Accepteren. Sluit vervolgens ook de functie EDI-ontvanger af met Accepteren. Als de berichtsoort slechts voor één instelling of opdrachtgever van toepassing is, geeft u in de velden Opdrachtgever en Instelling aan voor welke opdrachtgever en instelling. Als u de velden leeg laat, wordt het bericht aangemaakt voor alle instellingen (en opdrachtgevers) in Beaufort. Meer informatie vindt u op de Help pagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van het aanvullend geboorteverlof en deze aanvraag ook naar het UWV wilt sturen, zult u de nieuwe berichtsoort moeten toevoegen aan uw EDI ontvanger. Nieuwe gebeurtenis 0601 Aanvullend geboorteverlof De aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof wordt verwerkt via het standaard EDI-proces. Hieronder een korte toelichting van de wijzigingen in de functies. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Gebeurtenis Als er een geldige aanvraag voor aanvullend geboorteverlof is opgevoerd (hetzij via de nieuwe functie 703009 'Aanvraag aanv. geboorteverlof', hetzij via het importeren van indirecte mutaties, kunt u de status van de aanvraag terugvinden bij de gebeurtenissen en wel voor code 0601 'Aanvullend geboorteverlof'. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren acties Het generen van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenis en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s) en op het verwerkingsverslag worden ook de resultaten vermeld voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren EDI-berichten Het generen van EDI-berichten zorgt er ook voor dat, indien er acties aanwezig zijn, ook het WAZO-bericht voor het aanvullend geboorteverlof wordt aangemaakt. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Overzicht EDI-berichten, Reproduceren EDI-berichten, Opschonen historie EDI-ber. Ook deze functies zijn aangepast betreffende de verwerking van de nieuwe EDI-berichten voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Raadplegen EDI aanv.geb.verlof  Deze nieuwe functie (733055) toont de gegevens van het aangemaakte EDI-bericht voor aanvullend geboorteverlof.  Het eerste tabblad geeft de datum, berichtsoort en ontvanger van alle aangemaakte 'EDI-berichten aanvullend geboorteverlof' weer. Het tweede tabblad toont de details per aangemaakt 'EDI-bericht aanvullend geboorteverlof' met een overzicht van de waarden en omschrijving per rubriek. De functie is vergelijkbaar met de bestaande functie 'Raadplegen EDI-berichten (733025)'. Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren. Gewijzigd en verbeterd Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV Waarom In release 2020-05 van Payroll Gemal onderwerp 2020-05/5, is geschreven dat het bestand "Financiële ziektegegevens UWV", lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. Als gevolg hiervan gaan we de functionaliteit die HR Core Beaufort biedt rondom de Financiële ziektegegevens UWV verwijderen en de gegevens opschonen. Hoe Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd: Stap 1 in release 2020-06 (deze release): Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens Opschonen van menu's en procedures Vervallen verklaren van rubrieken Aanpassen van helpteksten Stap 2 in release 2020-07 Opschonen van financiële ziektegegevens In deze release worden de volgende functies, stuurgegevens en rubrieken opgeschoond/vervallen verklaard: Functie Naam 407010 Import financ. ziektegegevens 234010 Loongegevens tbv melding UWV   Stuurgegeven Omschrijving HPIP301 Commit aantal importeren financiële gegevens PPID200 Commit moment import UWV   Rubriek Omschrijving P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13  P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen; alle aanpassingen worden doorgevoerd bij het installeren van de upgrade. Opgeloste meldingen Naamgeving van verslaglegging Youforce exportprocedures onjuist (change 1850408) Melding Bij het aanmaken van de Youforce exportbestanden via procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer ' en procedure 175500 'Aanmaken export HR', worden verwerkingsverslagen aangemaakt. De naamgeving is respectievelijk *hss*.txt en *tm*.txt. Deze naamgeving is verwarrend. Oplossing De naamgeving voor beide verwerkingsverslagen is aangepast: voor de procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer' en procedure 175500 'Aanmaken export HR' worden nu verwerkingsverslagen aangemaakt met naamgeving respectievelijk *gbb*.txt en *hrss*.txt. Ontbreken Ingangsdatum mutatie in infoscherm scherm Premiedifferentiatie WAB (change 1988824) Melding In de diverse schermen van HR Core Beaufort is in de menubalk een blauwe informatieknop met een 'I' beschikbaar waarmee informatie over het geselecteerde dienstverband, zoals de Ingangsdatum van de wijziging, kan worden getoond in een pop-up scherm. Indien vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, dan wordt de ingevoerde Ingangsdatum wijziging niet getoond in het pop-up scherm. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat als vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, de ingevoerde Ingangsdatum wijziging wordt getoond in het pop-up scherm. Signaaltekst weg bij Youforce signalen (Actieve signalering) (change 2035968) Melding In het geval van een HR Core Online klant (stuurgegeven BO4OL = 'J') is het mogelijk een Youforce signaal aan te maken. Bij de keuze voor de functie 100282 'Export acties Youforce' wordt vervolgens een xml-bestand aangemaakt. In de xml blijkt zowel het veld omschrijvingKort als het veld omschrijvingLang niet de juiste waarde te bevatten. Ze zijn beide gevuld met de waarde van de actie zelf. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat in de xml de velden omschrijvingKort en omschrijvingLang gevuld zijn met respectievelijk de waarden van de velden Signaaltekst kort en Signaaltekst lang zoals die op het scherm van de signaaldefinitie zijn ingevuld. Mutatie P12323 indicatie Woonland gaat niet naar Gemal (change 1697554) Melding Als in HR Core Beaufort een nieuw tweede dienstverband wordt opgevoerd met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, dan moet van de niet ingedeelde PS-elementen (waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt) een salarismutatie worden aangemaakt . Dit blijkt niet het geval te zijn voor o.a. rubriek P12323 (indicatie woonland) bij zowel direct als indirect muteren. Bij het muteren van een bestaand dienstverband treedt deze fout niet op. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat voor zowel directe als indirecte mutaties bij het aanmaken van een tweede dienstverband met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, er salarismutaties worden aangemaakt van de niet ingedeelde PS-elementen waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt. Bestand proefproductie niet correct (change 2000755) Melding In sommige gevallen werd de proefproductie door Payroll Gemal afgekeurd in verband met een incorrecte xml-opbouw. Oplossing Hoewel dit probleem zich diverse keren heeft voorgedaan, bleek dit niet eenduidig te reproduceren en daardoor moeilijk gericht op te lossen. We hebben de proefproductieprogrammatuur vergeleken met de normale aanleverprogrammatuur en op basis daarvan een  aantal wijzigingen in de proefproductie doorgevoerd. We hopen het probleem hiermee te hebben opgelost. Mocht u echter alsnog problemen in de dit kader ondervinden, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Automatische conversie P01182 (Soort wn-verzekering) stamblad werknemer (change 12880731) Melding Als een gebruiker met leesrechten de functie 'stamblad werknemer' uitvoert, wordt de automatische conversie van rubriek P01182 uitgevoerd als dit nog niet is gebeurd. In de mutatieverantwoording wordt de ingelogde gebruiker gelogd als zijnde de persoon die de mutatie heeft uitgevoerd. Dit is onterecht.  Oplossing Net als bij andere conversies die automatisch door HR Core Beaufort(Online) worden uitgevoerd, moet ook in dit geval de user 'Beaufort' worden gelogd in de mutatieverantwoording. Dit is nu aangepast. Inrichtingswijzigingen Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG): loonaangifte en UPA Hierbij extra wijzigingen naar aanleiding van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) die per 1 juli 2020 van kracht wordt. In het bericht op de community leest u de samenhang tussen het proces van de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof in HR Core (Online) en de verschillende releases. Gewijzigde omschrijving van exportcode 02263 Exportcode Omschrijving 02263 Incid. loonvermindering Gewijzigde referentiewaarde voor rubriek P02263 (Code incidentele inkomstenvermindering) Waarde Omschrijving OUD Omschrijving NIEUW 1 Vervallen Aanv. geboorteverlof Uw actie Met de procedure Collectieve Mutaties (700120) kunt u desgewenst reeds bestaande waarden '1' converteren naar '0' (= niet van toepassing). Uitbreiding rubriekenset voor Export Tactische Modules Aan 001 Rubriekenset Tact Modules is een rubriek toegevoegd met het oog op toekomstig gebruik door Flex Benefits. Rubriek Omschrijving P02508 Reisbewegingen Nieuwe PI-elementen De onderstaande rubrieken zijn aan HR Core Beaufort en aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe rubrieken Rubriekcode Omschrijving PI0154 Geboortedatum t.b.v. aanvraag Wazo PI0155 Aantal weken t.b.v. aanvrag Wazo PI0156 Begindatum verlof t.b.v. aanvraag Wazo PI0157 Aanloop of funct schaal PI0158 Datum ambtsjubileum PI0159 Datum jubileum 12,5 jaar PI0160 Datum jubileum 25 jaar PI0161 Datum jubileum 40 jaar PI0162 Datum jubileum 50 jaar Voor rubriek PI0157 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1=aanloop 2=functioneel Rubriek PI0153 ('Signaaldatum aanvullend geboorteverlof'), die al eerder was aangemaakt, is nu ook aan de rubriekenset toegevoegd. Publishing Date : 5/29/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 17:31 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1352 Weergaven
  Mededelingen Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  HR Core Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat, werk je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt. Officelink maakt plaats voor Template Editor Meer dan ooit richt Visma | Raet zich op het moderniseren en toekomstbestendig maken van haar software. Dit betekent dat wij kritisch kijken naar de houdbaarheid van onze producten. Welke producten kunnen nog jaren mee, welke producten moeten wij moderniseren en welke producten gaan we uitfaseren. Officelink is een product uit de laatste categorie en loopt inmiddels tegen technische grenzen aan. Zo is de veelgevraagde integratie met Office 365 niet mogelijk. Wij hebben daarom besloten om te stoppen met het ondersteunen van Officelink. Al enige jaren bieden wij de opvolger van Officelink aan: Template Editor. Het overgrote deel van onze klanten is inmiddels overgestapt op deze template editor, die volledig online is en daarmee een toekomstbestendige oplossing is. Een oplossing die je volledig kunt integreren in jullie Youforce HR-processen. Voor het einde van het jaar leveren we een nieuwe release van Template Editor. Deze bevat onder andere ondersteuning voor alle moderne browsers en biedt een verbeterde gebruikerservaring. Als je nog gebruik maakt van Officelink betekent dit dat je de Officelink sjablonen moet omzetten naar de Template Editor. Ook kunnen de bestaande Youforce HR-Processen worden uitgebreid met de Template Editor, zodat deze nog meer aansluiten bij gewenste HR-ondersteuning. We stoppen met het gebruik van Officelink per april 2022. Graag komen wij met je in contact als je nog gebruik maakt van Officelink en introduceren we de Template Editor functionaliteit. Neem hiervoor contact op met je Customer Success Manager. Gewijzigd en verbeterd Vervallen regelingen FLO Waarom  In release 2022-01 van Payroll Gemal is de aansturing van de FLO-regeling komen te vervallen, met uitzondering van de regeling 'FLO-reparatie 2018'. In release 2022-03 van HR Core Beaufort komen de corresponderende rubrieken en importrubrieken te vervallen. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-01. Vervallen rubrieken Rubriek Omschrijving P02264 (Vervallen) Code FLO overgangsregeling P02265 (Vervallen) Code FLO overgangsregeling Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving P91671 (Vervallen) Levensloop > 12 % P91673 (Vervallen) Netto inleg ll Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opschuifmethode PB van 36 naar 60 maanden Waarom In de CAO Sociaal Werk 2021-2023 is afgesproken dat het aantal maanden opbouw van het loopbaanbudget wordt vergroot van 36 naar 60 maanden. Dit loopbaanbudget is in Payroll Gemal en HR Core Beaufort bekend als Persoonlijk budget 3 (PB3). In dit kader zullen de maanden opbouw van alle 5 Persoonlijke budgetten (PB1 t/m PB5) worden aangepast van 36 naar 60 maanden. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-03. Aangepaste rubrieken  Rubriek Omschrijving P02125 Correctie PB1 opschuifmethode P02126 Correctie PB2 opschuifmethode P02127 Correctie PB3 opschuifmethode P02128 Correctie PB4 opschuifmethode P02129 Correctie PB5 opschuifmethode De exportkenmerken van deze rubrieken zijn aangepast: het sleuteldeel van de exportkenmerken is opgehoogd van 36 naar 60. De rubrieken kunnen uitsluitend onderhouden worden in de reeds bestaande functies (procedurestappen) 500161 / 500162 / 500163 / 500164 / 500165 - Correctie Persoonlijk Budget 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02590 Sld PB1 <hd jr-4> P93590 Sld PB1 <huidig jr - 4> 02591 Sld PB1 <hd jr-5> P93591 Sld PB1 <huidig jr - 5> 02592 Sld PB2 <hd jr-4> P93592 Sld PB2 <huidig jr - 4> 02593 Sld PB2 <hd jr-5> P93593 Sld PB2 <huidig jr - 5> 02594 Sld PB3 <hd jr-4> P93594 Sld PB3 <huidig jr - 4> 02595 Sld PB3 <hd jr-5> P93595 Sld PB3 <huidig jr - 5> 02596 Sld PB4 <hd jr-4> P93596 Sld PB4 <huidig jr - 4> 02597 Sld PB4 <hd jr-5> P93597 Sld PB4 <huidig jr - 5> 02598 Sld PB5 <hd jr-4> P93598 Sld PB5 <huidig jr - 4> 02599 Sld PB5 <hd jr-5> P93599 Sld PB5 <huidig jr - 5> Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Corrigeren pensioenberekening PFZW Waarom Nieuwe rubrieken toegevoegd in verband met het kunnen ingrijpen op het regelingloon PFZW (uitvoercode 02234) en de verloonde uren PFZW (uitvoercode 02233) bij de pensioenberekening PFZW.  Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-03. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12409 Afwijkende verloonde uren PFZW 02409 Afw verl urn PFZW P02433 Afwijkend regelingloon PFZW 02433 Afw regloon PFZW Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Nieuwe toelageregelingen en vervallen levensloopregeling Waarom In release 2022-01 van HR Core Beaufort is de aansturing van de levensloopregelingen en toelages beëindigd. In deze release worden een aantal exportcodes en uitvoercodes die tot december 2021 gebruikt werden de aansturing van de levensloop toelages, omgevormd tot de generieke toelageregelingen 4, 5 en 6. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P11393 Percentage toelage 4 01393 Perc.toelage 4 P11396 Percentage toelage 5 01396 Perc.toelage 5 P11399 Percentage toelage 6 01399 Perc.toelage 6 P12567 Toelage afwijkend bedrag 4 02567 Toelage afw bedrag 4 P12568 Toelage afwijkend bedrag 5 02568 Toelage afw bedrag 5 P12569 Toelage afwijkend bedrag 6 02569 Toelage afw bedrag 6 P18060 Correctie grondslag toelage blokkeren 4 02060 Corr. toelage blokkeren 4 P18061 Correctie grondslag toelage blokkeren 5 02061 Corr. toelage blokkeren 5 P18062 Correctie grondslag toelage blokkeren 6 02062 Corr. toelage blokkeren 6 Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01393 Toelage 4 P93393 Toelage 4 01396 Toelage 5 P93396 Toelage 5 01399 Toelage 6 P93399 Toelage 6 Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Waarde terugwerkende kracht aanvullend geboorteverlof (change 3093027) Melding In HR Core Beaufort werd  bij een wijziging met terugwerkende kracht (TWK) van aanvullend geboorteverlof het verschil berekend tussen de eerder aangeleverde waarde en de nieuwe waarde. Dit is niet de juiste berekeningsmethode want Payroll Gemal verwacht de nieuwe waarde.  Oplossing HR Core Beaufort is hierop aangepast en bij een TWK mutatie wordt de nieuw ingebrachte waarde als mutatie aan Payroll Gemal geleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Uitval ziektemutaties (change 3167832) Melding Bij de verwerking van indirecte ziektemutaties bleek de volgorde van aanlevering van rubriek P01600 (Datum eerste ao-dag) tijdens import een rol te spelen. Dit kon in uitzonderingsgevallen leiden tot foutmeldingen op het verwerkingsverslag en afkeur van mutaties. Oplossing Bij het importeren van ziektemutaties worden deze eerst op de juiste rubriekvolgorde gesorteerd en daarna verwerkt.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Vervallen codes  Waarom Elk jaar worden er door Payroll Gemal invoercodes en uitvoercodes vervallen verklaard en opgeschoond. Hierdoor zijn de exportkenmerken van een aantal rubrieken verwijderd, waardoor deze rubrieken definitief niet meer aangeleverd worden aan Payroll Gemal. Eventueel aanwezige en nog niet aangeleverde salarismutaties van deze rubrieken zijn ongeldig gemaakt en niet meer aan te leveren aan Payroll Gemal. Rubrieken (exportkenmerken verwijderd) Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P00345 (Vervallen) Speciale werknemers 02345 Vervallen P00356 (Vervallen) Code SV 02356 Vervallen P00410 (Vervallen) Perc deelb pensioenfonds 02410 Vervallen Daarnaast is geconstateerd dat van een aantal importrubrieken de prompt van de bijbehorende rubriek nog niet was aangepast, ondanks het feit dat de uitvoercode reeds vervallen was. Importrubrieken (prompt aangepast) Rubriek_kd Prompt P90513 Vervallen P92282 Vervallen P90840 Vervallen P90852 Vervallen P90969 Vervallen  
Volledig artikel weergeven
18-02-2022 09:20 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1351 Weergaven
Deze release notes zijn voor HR Core Beaufort Online en voor HR Core Beaufort in-huis Mededelingen Eerder gepubliceerde nieuwsbericht op de community: Teruggedraaid: Berekening te verjaren verlof In de 2021-12 release hebben we een aanpassing doorgevoerd in de eindejaarsberekening met betrekking tot het te verjaren verlof. Helaas is gebleken dat de berekening van het te verjaren verlof niet in alle gevallen correct  is. Om te voorkomen dat foutieve saldi aan de medewerkers worden getoond hebben we besloten deze wijziging terug te draaien. Voor meer informatie zie de berichtgeving op de community. Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat, werk je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt. Aantal posities en aanlevering Functie/Beroep aangepast Waarom In release 2020-09 van HR Core Beaufort hebben we beschreven dat er een aanpassing is doorgevoerd in het aanleveren van invoercode 02311 Functie/Beroep aan Payroll Gemal waarbij invoercode 02311 niet langer gekoppeld is aan rubriek P00311 Functie/beroep, maar voortaan gekoppeld wordt aan rubriek P01107 Primaire functie. In release 2020-10 hebben we geschreven dat er een eenmalige conversie is toegevoegd aan Beaufort Service waarmee de omzetting van invoercode 02311 in één keer gerealiseerd kan worden voor alle actieve dienstverbanden. Vanuit Payroll Gemal hebben we de informatie ontvangen dat een aanzienlijk aantal organisaties deze eenmalige conversie nog niet heeft uitgevoerd. Daarom bij deze het verzoek deze conversie alsnog uit te voeren. Als de conversie reeds is uitgevoerd, dan zul je de conversie niet meer aantreffen in Beaufort Service Hoe De eenmalige conversie is toegevoegd aan Beaufort Service: Uitvoeren conversie Beaufort > Aanmaken salarismutaties functiegegevens Actie Om deze conversie ongestoord en vlot te laten verlopen is het advies om deze conversie uit te voeren op een moment waarop er geen gebruikers zijn ingelogd Mededeling voor HR Core in-huis klanten Installeren upgrade 2022-01 Recent heeft staatssecretaris Wiersma van SZW in een kamerbrief beschreven dat de juridische basis blijkt te ontbreken voor een premiedifferentiatie in de WW bij tijdelijke contractuitbreidingen. Het gevolg van deze constatering is dat het WW-tarief van de uitbreiding gelijk zou moeten zijn aan die van de vaste overeenkomst. Als voor het vaste contract de lage WW-premie geldt, dan geldt die dus ook voor de tijdelijke uitbreiding. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de Payroll Gemal release notes 2022-01. Om deze nieuwe situatie goed te ondersteunen in de keten Beaufort-Gemal wordt vanaf de 2022-01 release rubriek P01404 (Percentage deelbetrekking contract) niet meer aangeleverd aan Gemal. Je wordt dan ook dringend geadviseerd de 2022-01 upgrade zo spoedig mogelijk te installeren. Mocht dit om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, dan kun je in de functie 210001 bij rubriek P01404 het vinkje bij 'Aanleveren salarisverw.' (en bij de gerelateerde vinkjes 'DIW <> begindt loonper' en 'Herrek. huidig jaar') uitvinken. Ook de exportkenmerken dienen verwijderd te worden. Dit doet je door in de regel van de exportkenmerken te gaan staan en op de knop met het zwarte kruis te klikken. Bij het starten van deze functie verschijnt een waarschuwing. Hier kun je bij uitzondering op 'Doorgaan' klikken. Upgrade 030518 voor periode 2022-01 komt maandag 10 januari beschikbaar op Youforce bij Zenden en Ontvangen. Ook in het geval u met Beaufort Online werkt en vóór het weekend van 8 en 9 januari de januari productie draait, word je geadviseerd het genoemde vinkje uit te zetten en de exportkenmerken te verwijderen. Gewijzigd en verbeterd Geen apart WW-tarief meer voor tijdelijke uitbreidingen Waarom Als gevolg van de WAB is het sinds januari 2020 in HR Core Beaufort mogelijk om tijdelijke uitbreidingen op een dienstverband vast te leggen door vaste contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren apart vast te leggen. Achterliggend doel is het kunnen toepassen van een apart WW-tarief voor tijdelijke uitbreidingen. De mogelijkheid tot gescheiden vastlegging betreft een eerder door jouw gemaakte keuze in Beaufort Service, zie hiervoor het stuurgegeven UURMETH Contract- en uitbreidingsuren vastleggen. In een recente kamerbrief van het ministerie van SZW is bekend gemaakt dat de wettelijke basis ontbreekt voor het toepassen van een apart WW-tarief. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de Payroll Gemal release notes 2022-01. in de oude situatie werden de rubrieken P01404 Percentage deelbetrekking contract, P02404 Percentage deelbetrekking uitbreiding vastgelegd en werd rubriek P00404 Percentage deelbetrekking berekend. De rubrieken P01404 en P00404 werden aangeleverd aan Payroll Gemal. Hoe In overleg met Payroll Gemal is besloten om de vastlegging van een tijdelijke uitbreiding en de daaruit voortvloeiende berekening van het  percentage deelbetrekking in HR Core Beaufort niet aan te passen, maar in plaats daarvan de aanlevering van gegevens aan Payroll Gemal aan te passen. Met dit besluit bereiken we 2 doelen. Ten eerste zorgen we er voor dat het vastleggingsproces van contract- en uitbreidingsuren in aanleverende systemen zoals HR Self Service niet aangepast hoeft te worden. Ten tweede zijn we voorbereid op toekomstige besluiten over de toepassing van de premiedifferentiatie. De aanlevering van gegevens aan Payroll Gemal wordt gewijzigd: rubriek P01404 Percentage deelbetrekking contract wordt niet langer aangeleverd. De aanlevering van rubriek P00404 Percentage deelbetrekking wijzigt niet. Voor het gemak hieronder de relatie tussen Beaufort rubrieken en Gemal invoercodes: Rubriek Invoercode P01404 2511 P00404 2404 Actie Je hoeft geen actie te ondernemen, tenzij je over de jaren 2021 en/of 2020 wilt corrigeren. Op de community staat een stappenplan beschreven hoe deze kunnen worden doorgevoerd. Zie hiervoor https://community.visma.com/t5/Nieuws/Toch-geen-apart-WW-tarief-bij-tijdelijke-contract-uitbreidingen. Nieuwe toelageregelingen en vervallen levensloopregeling Waarom Met ingang van deze release komt de aansturing voor de levensloop regelingen en de toelage te vervallen. In de volgende release wordt het toelage deel van de vervallen regeling hergebruikt en omgevormd tot een generieke toelageregeling. Zie release notes Payroll Gemal 2022-01 Vervallen rubrieken Rubriek Omschrijving P00695 (Vervallen) Levensloop inleg P01307 (Vervallen) Opname levensloop 2 P01336 (Vervallen) Opname levensloop P01398 (Vervallen) Levensloopverlofkorting P01688 (Vervallen) Inleg levensloop 2 P02531 (Vervallen) ABP levensloop P02616 (Vervallen) Jaren levensloop P02694 (Vervallen) Levensloop inleg percentage P01393 (Vervallen) Perc.tlg levens 1 P01396 (Vervallen) Perc.tlg levens 3 P01399 (Vervallen) Percentage toelage levensloop 3 P02567 (Vervallen) Toelage levensloop 1 P02568 (Vervallen) Toelage levensloop 2 P02569 (Vervallen) Toelage levensloop 3 P02875 (Vervallen) Cumulatieve corr. saldo levensloop 2 P08060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1 P08061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2 P08062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3 Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving P90307 (Vervallen) Opname levensloop 2 P90336 (Vervallen) Opn Levensloop P90688 (Vervallen) Inleg levensloop 2 P90695 (Vervallen) Levensloop inleg P90839 (Vervallen) Saldo levenslooprekening 2 P90875 (Vervallen) Cc levensloop saldo2 P90895 (Vervallen) Cumulatief levensloop P91398 (Vervallen) Levensloopverlofkorting P92101 (Vervallen) Totale opname levensloop P91393 (Vervallen) Toel levens 1 P91396 (Vervallen) Toel levens 2 P91399 (Vervallen) Toelage levensloop 3 Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Doorgeven verloonde uren naar PFZW Waarom In de UPA-interface tussen Gemal en pensioenfonds PFZW is een bekend probleem met normuren aangepakt door Gemal. Als onderdeel van de oplossing introduceert Gemal een nieuwe uitvoercode. Deze code is opgenomen HR Core Beaufort. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2022-01. Nieuwe uitvoercode Uitvoercode Omschrijving 02242 Afw verl uren UPA Nieuwe importrubriek Rubriek Omschrijving P92242 Afwijkende verloonde uren per periode UPA/Pfzw Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Verlofoverzicht medewerker niet correct (change 21802067)  Melding In sommige gevallen verliep de export van de 365 dagen tabel vanuit Beaufort naar Self Service niet correct waardoor het verlofoverzicht van de medewerker in Self Service niet alle gegevens bevatte. Zo werden bijvoorbeeld ziektedagen niet correct weergegeven. Oplossing De export van de 365 dagen tabel is aangepast waardoor nu alle gegevens correct naar Self Service worden geëxporteerd om daar vervolgens in het verlofoverzicht te worden getoond. Actie Na installatie van deze release zal de export correct verlopen. Als je echter een bestaande foutieve weergave wilt corrigeren kun je rubriek P05012 (Selectierubriek 365 dgn tabel HR Self Service) muteren met de datum vanaf wanneer de 365 dagen tabel voor die medewerker geëxporteerd moet worden. Vervolgens kun je handmatig een mutatiebestand afroepen dan wel de bestaande automatische export afwachten. Let op: de te exporteren dienstverbanden moeten de rubriek P05009 op de waarde 'M' hebben staan. In geval van een waarde 'A' wordt immers maximaal 3 maanden historie geëxporteerd (ongeacht de waarde van rubriek P05012). Ziekmelding niet verwijderd (change 3032356) Melding Bij het verwijderen van een ziektegeval via Self Service werd de ziekmelding niet verwijderd. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast en een te verwijderen ziektegeval via Self Service wordt nu weer correct verwijderd. Actie Indien je nog ziektegevallen in Beaufort heeft staan die door dit issue niet correct zijn verwijderd kun je deze met behulp van het volgende stappenplan alsnog verwijderen: Zoek het HE bestand op waarmee deze ziekmelding in Beaufort terecht is gekomen. Deze is doorgaans terug te vinden in de Backup map. Kijk in Applicatiebeheer, Stuurgegevens, Wijzigen stuurgegevens naar de waarde in het stuurgegeven HSS_BUL voor de precieze locatie. Open het bestand, dat ziet er ongeveer zo uit: Selecteer de regel met de P01600, de 1e AO dag. Knip of kopieer deze regel via de rechter muisknop of CRTL-X of C. Plak hem in een nieuw bestand via Bestand/File, Nieuw/New en dan rechtermuisknop Plakken of CRTL-V. Er staat dus maar 1 regel in dit nieuwe bestand met de gevulde eerste AO-dag. Sla het bestand op de gewenste netwerklocatie en met de gewenste naam op. Importeer en verwerk dit bestand opnieuw in Beaufort via menu Divers, Indirect muteren. Laat de verslagen naar het scherm komen om te zien of alles goed verwerkt is. Het veld 1e AO dag is nu gevuld bij het ziektegeval. De Ziekmelding kan nu verwijderd worden uit beaufort. In die gevallen waarbij je het specifieke bestand niet meer ter beschikking hebt (of je werkt met de API*) kun je de volgende methodiek toepassen: Bepaal met de functie 'Raadplegen systeemmutaties'  het ID van het te verwijderen ziektegeval. Dit doe je als volgt: Start systeemfunctie 100026 Geef als selectiecriteria de keuze 'werknemer', het persoonsnummer, de mutatieperiode waarin het ziektegeval is verwerkt en de gegevenssoort 'ZG' op In het resultatenscherm klikt u bij de P01600 mutatie met de lege nieuwe waarde op het veld Identificatie en vervolgens op de toetsencombinatie CTRL-Z In de popup is vervolgens de identificatie van het ziektegeval te zien. In dit schermvoorbeeld is dat 4000003147: Neem een dpia100 importbestand met een P01600 mutatie (zie stap 3 in het stappenplan hierboven) en wijzig de P01600 mutatie door: de identificatie van de mutatie te wijzigen: vervang in dit voorbeeld 17390 met het persoonsnummer dat van toepassing is vervang in dit voorbeeld 1 met het volgnummer dienstverband dat van toepassing is vervang in dit voorbeeld 4000004305 met het ziektegeval ID dat van toepassing is zorg dat de datum eerste AO dag gevuld is, in dit voorbeeld 15-10-2021 Ga verder met stap 4 uit het stappenplan hierboven. ( * ) Indien je gebruik maakt van de API om mutaties uit te wisselen, kun je zelf een dpia100 bestand aanmaken. Indien je hiermee geen ervaring heeft, kan de Servicedesk een voorbeeldbestand aanleveren. Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2022 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1725,00 W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1592,40 Updaten controlelijsten CAO's, nationaliteiten en sectoren De Belastingdienst en CBS beheren lijsten met codes voor nationaliteiten en codes voor CAO's en sectoren. Voor 2022 is het volgende gewijzigd: Nationaliteiten code Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 0086 Macedonische Vervallen 0124 Zairese Vervallen 0404 West-Samoaanse Vervallen 0454 Burger van Servië Servische 0041 Burger van Rusland Russische 0110 Kongolese Burger van Congo 0088 - Macedonische/N-Macedonië 0405 - Samoaanse 0432 - Palause De conversie van vervallen naar nieuwe waardes van rubriek P01004 Nationaliteit dien je zelf op een voor jouw geschikt moment uit te voeren door de vervallen waarden bij het dienstverband te wijzigen naar de nieuwe waarde. Dit kan individueel maar bijvoorbeeld ook met de procedure 700120 Collectieve mutaties als volgt: Oude waarde Nieuwe waarde 0086 0088 0124 0110 0404 0405 CAO codes De wijzigingen betreffen de referentiewaardes die zijn vastgelegd voor de rubriek P00842 Code CAO CBS/LA Waarde Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 0475 SPORT Sport, werkgeversorganisatie in de  1022 BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE, BVE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, MBO 1027 SNS REAAL GROEP De Volksbank (VH SNS BANK NV) 1471 ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN, WNB SECTOR CAO AFVAL EN Energie-/nutsbedr WenB Sect CAO Geo Proc/ Services 1625 KEMA DNV GL Netherlands B.V. 2894 SNT NEDERLAND CAO Webhelp Nederland CAO 4215 - MKMB Kinderopvang Loonaangifte/UPA rubriekswijzigingen 2022 Jaarlijks worden de nodige wijzigingen doorgevoerd in de loonaangifte en de UPA. HR Core Beaufort volgt hierin de wijzigingen die in release 2021-12 van Payroll Gemal zijn doorgevoerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12/6. Payrol Gemal zal de conversies die het gevolg zijn van deze wijzigingen uitvoeren per 2022-01. Om vervolgens de corresponderende gegevens in Beaufort gelijk te maken aan de reeds geconverteerde situatie in Payroll Gemal, zal in release 2022-02 van HR Core Beaufort een conversie beschikbaar komen. Omdat deze conversie uitsluitend is bedoeld om de gegevens gelijk te trekken zal deze deze conversie technisch gezien uitgevoerd worden als een GSA sessie (= Geen mutaties sal.verw.). Gewijzigde/vervallen/nieuwe referentiewaardes P00850 - Reden uit dienst LA/UPA Waarde Omschrijving Status - 05 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV nieuw - 06 Bedrijfseconomische reden met toest UWV nieuw - 80 (Vervallen 1-1-2022) Arb.ongeschikth. toest. UWV vervallen - 81 (Vervallen 1-1-2022) Bedrijfsec.reden toest. UWV vervallen P00893 - Code soort inkomstenverhouding Waarde Omschrijving Status - 63 Ov. pensioenen/samenloop gewijzigd - 54 (Vervallen 1-1-2022) vervallen - 35 (Vervallen) vervallen P02268 - Code aard arbeidsverhouding Waarde  Omschrijving Status - 21 WSW beschut werk nieuw - 22 WSW detachering nieuw - 23 WSW begeleid werk nieuw - 24 Particip.wet beschut werk nieuw - 10 (Vervallen 1-1-2022) WSW vervallen P02267 - Fase indeling F&Z Waarde Omschrijving Status - 1 Fase 1-2 met uitzendbeding gewijzigd - 41 Fase 1-2 zonder uitzendbeding gewijzigd - 43 Fase 1-2 z. uitzendbed m. uitsluiting loondoorbet. gewijzigd - 2 (Vervallen 1-1-2022) Fase 1 met uitzendbeding vervallen - 42 (Vervallen 1-1-2022) Fase 1 zonder uitzendbeding vervallen - 44 (Verv 1-1-2022) Fase 1 z. uitz.bed uitsl lndoorbet vervallen P02263 - Code incidentele inkomensvermindering Waarde Omschrijving Status - 1 Kindverlof nieuw Vervallen exportcodes Exportcode Omschrijving  Vervaldatum  02087 Vervallen  1-1-2022 Nieuwe exportcodes exportcode Omschrijving  02936 Taalvoorkeur UPA 03298 Ind eind reg UPA Vervallen rubrieken Rubriek Omschrijving Prompt P02087 (Vervallen) Correctie VT in loonaangifte Vervallen Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Prompt P02936 Taalvoorkeur UPA Taalvoorkeur UPA P03298 Ind. einde deelname regeling UPA   Ind eind reg UPA Nieuwe referentiewaardes Rubriek Waarde Omschrijving P03298 0 N.v.t. P03298 1 ja Reiskostenregeling voor de Youforce Declaratie App Voor het declareren van de reiskosten woon-werkverkeer (via de Youforce Declaratie App of Self Service) is het nu mogelijk een tweede reiskostenregeling in Gemal aan te sturen. Hiervoor is een nieuwe rubriek aangemaakt in HR Core Beaufort. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Gemal release notes van 2022-01. Nieuwe rubriek rubriekcode omschrijving P13228 Indicator reiskostenregeling Nieuwe referentie waarden rubriek_kd waarde waarde_oms P13228 0 Default (regeling 1) P13228 1 Reiskostenregeling 1 P13228 2 Reiskostenregeling 2 Nieuwe exportcode exportcode omschrijving 03228 Indic reiskstreg Nieuwe invoercode export_kd export_ind export_oms 03228 WN Indic reiskstreg Inrichtingswijzigingen Vervallen codes 2022-01 Elk jaar worden er door Payroll Gemal in-uitvoercodes vervallen verklaard. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12/3. Vervallen exportcodes Exportcode Omschrijving  Vervaldatum  02844 Vervallen  1-1-2022 02086 Vervallen 1-1-2022 02087 Vervallen 1-1-2022 02861 Vervallen 1-1-2021 Vervallen uitvoercodes Uitvoercode Standaard tekst 2508 Vervallen 1568 Vervallen 2251 Vervallen 2252 Vervallen 2285 Vervallen 2287 Vevallen 2803 Vervallen 2804 Vervallen Vervallen rubrieken Rubriekcode Omschrijving  Prompt P00844 (Vervallen) Beroepscode UWV Vervallen P02086 (Vervallen) Correctie EJU in LA Vervallen P02087 (vervalleb) Correctie VT in LA Vervallen P91508 (Vervallen) Reisbewegingen Vervallen P91568 (Vervallen) PWrl vrgjr WIW Vervallen P92251 (Vervallen) PB-recht VT-LA Vervallen P92252 (Vervallen) PB-bet. VT-LA Vervallen P92285 (Vervallen) Uren BAPO LA Vervallen P92287 (Vervallen) Uren verlof LA Vervallen P90803 (Vervallen) Cum. pens.uitk.AWW Vervallen P90804 (Vervallen) Cum. pens.uitk. Vervallen Vervallen importrubrieken Importrubriek Omschrijving 02508 Vervallen 01568 Vervallen 02251 Vervallen 02252 Vervallen 02285 Vervallen 02287 Vervallen 02803 Vervallen 02804 Vervallen    
Volledig artikel weergeven
05-01-2022 18:56 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1305 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030446) Mededelingen Splitsing code SV Het forceren van een conversie van rubriek P01182 naar de rubrieken P02122 t/m P02124 inclusief bijbehorende salarismutaties, kunt u realiseren door het uitvoeren van de procedure 'Stamblad werknemer (700112)'. Aankondiging december release In de december release worden er belangrijke wijzigingen naar aanleiding van de wetgeving per 2020 geleverd, die mogelijk impact hebben op de formulieren die u gebruikt in Self Service. In de oktober release hebben we al voor een deel van de aankomende wijzigingen de inrichting geleverd, zodat u de formulieren hierop kunt voorbereiden. Belangrijke wijzigingen: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Reden uit dienst t.b.v. loonaangifte. Aankondiging januari release Afwijkend wat wij in de release notes van oktober hebben geschreven - In de volgende release van HR Core Beaufort komt de rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep te vervallen en daarmee ook deze controle.-  zal de aanpassing pas met de release van januari worden verwijderd. Dit betekent voor u dat u tot deze release een waarde moet opgeven bij de code P02266. Gewijzigd en verbeterd Uitbreiden bezettingstabel met indirecte mutaties Waarom De procedure voor het berekenen van bezettingsgegevens is gewijzigd ten behoeve van Management Informatie. Indirecte mutaties op rubrieken die van invloed zijn op deze berekening, dienen te worden meegenomen in de bezettingsgegevens. Het tonen van de toekomstige mutaties in de bezettingstabel staan voor Management Informatie gepland voor de december release. Hoe Bij het importeren en verwerken van indirecte mutaties voor de rubrieken P01107, P01106, P01151, P00326, P00314, P01109, P00404, PE0404, P02486, P01103, P01104, P00322 en P00830 wordt automatisch een record aangemaakt in de bezettingstabel. Dit zorgt voor het opnieuw berekenen van de bezettingsgegevens. Technisch issue uitlezen stuurgegevens Waarom In bepaalde gevallen werd in de database bij het uitlezen van een stuurgegeven het database record gelockt. Hierdoor kon dit stuurgegeven niet meer door andere Beaufort instanties geraadpleegd worden met foutmeldingen tot gevolg. Hoe Door een andere technische implementatie van het uitlezen van stuurgegevens zal dit probleem niet meer optreden. Opgeloste meldingen Uitlevering onjuiste uitvoercodes (change 12457973) Melding In de september release zijn in het kader van 'uitbreiding doorbetaling bij verlof' abusievelijk een aantal onjuiste uitvoercodes uitgeleverd. Oplossing De correcte inrichting is toegevoegd en de foutieve inrichting op vervallen gezet. Voor details zie verder bij 'Inrichtingswijzigingen'. Aanmelden geeft foutmelding op blauw scherm (change 1576688) Melding Bij het aanmelden in HR Core Beaufort worden de licentiegegevens gecontroleerd. Als hierin een fout is geconstateerd, wordt er een blauw scherm getoond met een onduidelijke melding, waarna de applicatie wordt afgesloten. Oplossing Bij het aanmelden met foutieve licentiegegevens wordt nu een duidelijke melding gegeven, waarna de applicatie wordt afgesloten. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding doorbetaling bij verlof  Betreft een correctie van de uitvoercodes opgeleverd in de 2019-09 release. Vervallen uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91160 Langdurig ziek bedrag doorbetaling (Vervallen) 01160 Vervallen P91670 Seniorenverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00670 Vervallen P90671 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00671 Vervallen P91672 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00672 Vervallen P90673 Levensloopverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00673 Vervallen P90674 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00674 Vervallen P91693 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00693 Vervallen P90981 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00981 Vervallen P90982 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00982 Vervallen P90983 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00983 Vervallen P90984 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00984 Vervallen P90985 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00985 Vervallen P91986 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00986 Vervallen P91987 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00987 Vervallen P90988 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00988 Vervallen Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92635 Langdurig ziek bedrag doorbetaling 00635 Ld zk doorbet. P92636 Seniorenverlof bedrag doorbetaling  00636 Sen vrl doorbet. P92637 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling 00637 OSV doorbet. P92638 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling  00638 Onb vrl doorbet. P92639 Levensloopverlof bedrag doorbetaling  00639 LL vrl doorbet. P92640 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling  00640 Kzg vrl doorbet. P92641 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00641 Lzg vrl doorbet. P92642 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling  00642 Cal vrl doorbet. P92643 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling  00643 Vrlr 9 doorbet. P92644 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00644 Vrlr 10 doorbet. P92645 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling  00645 Vrlr 11 doorbet. P92646 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling  00646 Vrlr 12 doorbet. P92647 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling  00647 Vrlr 13 doorbet. P92648 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling  00648 Vrlr 14 doorbet. P92649 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00649 Vrlr 15 doorbet.   Transitievergoeding automatisch berekend Met de introductie van de wet WAB in 2020 biedt Payroll Gemal de mogelijkheid om een benadering te berekenen van het uit te betalen bedrag transitievergoeding aan werknemers die onvrijwillig uit-dienst gaan om zo een inzicht te krijgen in de mogelijke kosten. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-11. Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P03660 Grondslag transitieverg variabel huidig jr 01660 Grsl trv var hdjr P01557 Grondslag transitieverg variabel jr-1 01557 Grsl trv var jr-1 P01558 Grondslag transitieverg variabel jr-2 01558 Grsl trv var jr-2 P01559 Grondslag transitieverg variabel jr-3 01559 Grsl trv var jr-3 P01658 Grondslag transitieverg salaris 01658 Grsl transv sal P01659 Grondslag transitieverg vast 01659 Grsl transv vast P02930 Datum indienst transitieverg 02930 Dat indienst trnsv Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschijving P92556 Grondslag transitieverg variabel jr-0 02556 Grsl trv var jr-0 P92557 Grondslag transitieverg variabel jr-1 02557 Grsl trv var jr-1 P92558 Grondslag transitieverg variabel jr-2 02558 Grsl trv var jr-2 P92559 Grondslag transitieverg variabel jr-3 02559 Grsl trv var jr-3 P91555 Transvergoeding  indicatief 01555 Transverg ind   Ons ® Connector Ons ® Connector - Nieuwe elementen Waarom Vanaf woensdag 6 november zijn er nieuwe elementen beschikbaar in de ONS-Connector.   HR Core Beaufort-code Omschrijving WKKRT1 Weekkaartprofiel P01162 Bruto uurloon COMP01 Compensatie berekenen COMP02 Compensatie begindatum COMP03 Compensatie uitbetalen   Hoe Het element P01162 (Bruto uurloon) is een standaard HR Core Beaufort-element. De overige elementen moeten zoals hieronder in HR Core Beaufort worden gedefinieerd. Uw actie Als u de ONS connector gebruikt moet u de rubriekenset in het interface van HR Core Beaufort aanpassen als u deze nieuwe elementen wilt gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Service Center. Zij regelen dat u de de nieuwe noodzakelijke bestanden zult ontvangen (DPIA028 and DPIA029) voor uitbreiding van de "rubriekentabel" in HR Core Beaufort. Ons ® Connector - Cluster- en contractgegevens bepalen per Ons ® -gebruiker (wijziging #1466457) Waarom  Release 2019-05 bevatte een functionele verbetering in de NedapOns ®  Connector. Dankzij deze verbetering worden alleen toekomstige, huidige en tot 30 dagen oude Inzetgegevens in de export opgenomen. Daardoor wordt het aantal waarschuwingen met betrekking tot het cluster en het contract in het verwerkingsrapport van de import tot het minimum beperkt. Sommige klanten kunnen echter mutaties niet tijdig in HR Core Beaufort rapporteren en registreren. Daardoor verschenen inzetgegevens die in HR Core Beaufort waren geregistreerd van meer dan 30 dagen oud niet meer in de importbestanden voor NedapOns ® . Uit een enquête onder de gebruikers van de export bleek dat deze periode standaard 30 dagen moet zijn, maar daarnaast ook door de gebruiker instelbaar. Hoe Bepaal cluster- en contractgegevens met 'Inzet'-gegevens met een instelbaar aantal dagen in het verleden, het heden en de toekomst. Uw actie Neem als je het aantal dagen in het verleden wilt wijzigen contact op met het Service Center. Standaard is deze periode 30 dagen. Publishing Date : 10/30/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 19:14 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1244 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030442). Mededelingen HR Core in-huis klanten Bij het installeren van de upgrade dient u ook de cliënt upgrade Koppel/batchserver uit te voeren. Als dit niet is gebeurd, kunnen er blauwe schermen verschijnen met als gevolg dat de mutaties niet doorkomen vanuit andere systemen.  Indien u op niet upgrade 030439 (april release) of hoger  zit, dan ontvangt u meldingen ten aanzien van het verlopen van de licentie. U kunt alleen nog upgraden door de licentie te vervangen. Zie hiervoor berichtgeving op de portal.  Bij de installatie van upgrade 030439 (april release) mag het conversieprogramma NIET gedraaid worden. (zie hiervoor berichtgeving op de portal). Met upgrade 030441 wordt ervoor gezorgd dat deze conversie niet meer gedraaid kan worden, indien u de conversie nog niet heeft gedraaid. Indien u de conversie wel gedraaid heeft, dan kunt u contact opnemen met het service center. Wijzigingen in wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2019 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1635,60. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1509,80. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Minimumloon leeftijd 100% naar 21 jaar Vanaf 01-07-2019 is de berekening van het minimumloon voor jongeren gewijzigd. Vanaf dit moment is de leeftijd voor 100% berekening van het minimumloon gezet naar 21 jaar i.p.v. 22 jaar. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages: Leeftijd WET + W4W WMB + W4B 20 80 61,5 19 60 52,5 18 50 45,5 17 39,5 39,5 16 34,5 34,5 15   30  30 De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Gewijzigd en verbeterd Hanteren unieke naam downloadbestanden Waarom De functie 'Import / verdelen sal resultaten' (Functie 218061) kon bestanden van Gemal Direct, bijvoorbeeld het bestand 'BEST000001.DAT' niet inlezen. Ondanks dat op het scherm bij de naam voor het te importeren bestand 'BEST######.DAT' wordt aangegeven. Hoe Bovenstaande functie is zo gewijzigd dat bestanden die voldoen aan de gehanteerde naamgeving worden ingelezen. Andere/overige functies die BEST-bestanden van Gemal Direct kunnen inlezen zijn onveranderd gebleven. Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding aantal verlofregelingen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Invoercode Omschrijving kort P00675 Korting verlofregeling 11 00675 Kort verlofreg 11 P00676 Korting verlofregeling 12 00676 Kort verlofreg 12 P00677 Korting verlofregeling 13 00677 Kort verlofreg 13 P00678 Korting verlofregeling 14 00678 Kort verlofreg 14 P00679 Korting verlofregeling 15 00679 Kort verlofreg 15 P11925 Percentage korting verlofregeling 11  01925 Verlofreg 11 % krt P11926 Percentage korting verlofregeling 12  01926 Verlofreg 12 % krt P11927 Percentage korting verlofregeling 13  01927 Verlofreg 13 % krt P11928 Percentage korting verlofregeling 14  01928 Verlofreg 14 % krt P11929 Percentage korting verlofregeling 15  01929 Verlofreg 15 % krt P01935 Verlofregeling 11 uren/wk 01935 Verlofr 11 urn wk P01936 Verlofregeling 12 uren/wk 01936 Verlofr 12 urn wk P01937 Verlofregeling 13 uren/wk 01937 Verlofr 13 urn wk P01938 Verlofregeling 14 uren/wk 01938 Verlofr 14 urn wk P01939 Verlofregeling 15 uren/wk 01939 Verlofr 15 urn wk P01945 Verlofregeling 11 uren/mnd 01945 Verlofr 11 urn mnd P01946 Verlofregeling 12 uren/mnd  01946 Verlofr 12 urn mnd P01947 Verlofregeling 13 uren/mnd 01947 Verlofr 13 urn mnd P01948 Verlofregeling 14 uren/mnd 01948 Verlofr 14 urn mnd P01949 Verlofregeling 15 uren/mnd 01949 Verlofr 15 urn mnd P01955 Verlofregeling 11 pensioenpremie 01955 Verlofr 11 pens.pr P01956 Verlofregeling 12 pensioenpremie 01956 Verlofr 12 pens.pr P01957 Verlofregeling 13 pensioenpremie 01957 Verlofr 13 pens.pr P01958 Verlofregeling 14 pensioenpremie 01958 Verlofr 14 pens.pr P01959 Verlofregeling 15 pensioenpremie 01959 Verlofr 15 pens.pr P11965 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 11 01965 Vrl pr pfzw vv 11 P11966 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 12 01966 Vrl pr pfzw vv 12 P11967 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 13 01967 Vrl pr pfzw vv 13 P11968 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 14 01968 Vrl pr pfzw vv 14 P11969 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 15 01969 Vrl pr pfzw vv 15 P01985 Percentage pensioenpremie verlofr 11 01985 verlofrg 11 prc pp P01986 Percentage pensioenpremie verlofr 12 01986 verlofrg 12 prc pp P01987 Percentage pensioenpremie verlofr 13 01987 verlofrg 13 prc pp P01988 Percentage pensioenpremie verlofr 14 01988 verlofrg 14 prc pp P01989 Percentage pensioenpremie verlofr 15 01989 verlofrg 15 prc pp P01995 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 11 01995 Vrl rg 11 mtw ABP P01996 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 12 01996 Vrl rg 12 mtw ABP P01997 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 13 01997 Vrl rg 13 mtw ABP P01998 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 14 01998 Vrl rg 14 mtw ABP P01999 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 15 01999 Vrl rg 15 mtw ABP P11915 Verlofuren per jaar verlofr 11 01915 Verlofuren vlrg 11 P11916 Verlofuren per jaar verlofr 12 01916 Verlofuren vlrg 12 P11917 Verlofuren per jaar verlofr 13 01917 Verlofuren vlrg 13 P11918 Verlofuren per jaar verlofr 14 01918 Verlofuren vlrg 14 P11919 Verlofuren per jaar verlofr 15 01919 Verlofuren vlrg 15 P12218 Correctie grondslag kortingsregeling 11 02218 Corr krt reg 11 P02381 Correctie grondslag kortingsregeling 12 02381 Corr krt reg 12 P02384 Correctie grondslag kortingsregeling 13 02384 Corr krt reg 13 P02387 Correctie grondslag kortingsregeling 14 02387 Corr krt reg 14 P02394 Correctie grondslag kortingsregeling 15 02394 Corr krt reg 15 Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P01955 / P01956 / P01957 / P01958 / P01959 waarde omschrijving 0 Conform WG code 13008 1 WG/WN verdelen premie 2 WG betaalt premie vrlfdl 3 WN betaalt premie vrlfdl 4  Geen premiebet verlofdeel Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P11965 / P11966 / P11967 / P11968 / P11969 waarde omschrijving 0 Geen korting PFZW toep. 1 Wel korting PFZW toep. Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P01995 / P01996 / P01997 / P01998 / P01999 waarde omschrijving 0 Cfm waarde WG code 13022 1 Geen aanp meetelwaarde 2  Aanpasing meetelwaarde Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving kort P92675 Verlofreg 11 00675 Verlofreg 11 P92676 Verlofreg 12 00676 Verlofreg 12 P92677 Verlofreg 13 00677 Verlofreg 13 P92678 Verlofreg 14 00678 Verlofreg 14 P92679 Verlofreg 15 00679 Verlofreg 15 P92236 Verlofreg 11 uren  02236 Verlofreg 11 uren  P92237 Verlofreg 12 uren  02237 Verlofreg 12 uren  P92238 Verlofreg 13 uren  02238 Verlofreg 13 uren  P92239 Verlofreg 14 uren  02239 Verlofreg 14 uren  P92240 Verlofreg 15 uren  02240 Verlofreg 15 uren  P92329 Lk.wg.verlrg 11 02329 Lk.wg.verlrg 11 P92330 Lk.wg.verlrg 12 02330 Lk.wg.verlrg 12 P92331 Lk.wg.verlrg 13 02331 Lk.wg.verlrg 13 P92332 Lk.wg.verlrg 14 02332 Lk.wg.verlrg 14 P92333 Lk.wg.verlrg 15 02333 Lk.wg.verlrg 15 P92334 Fc bzt verlofrg 11 02334 Fc bzt verlofrg 11 P92335 Fc bzt verlofrg 12 02335 Fc bzt verlofrg 12 P92336 Fc bzt verlofrg 13 02336 Fc bzt verlofrg 13 P92337 Fc bzt verlofrg 14 02337 Fc bzt verlofrg 14 P92338 Fc bzt verlofrg 15 02338 Fc bzt verlofrg 15 P92218 Corr krt reg 11 02218 Corr krt reg 11 P92381 Corr krt reg 12 02381 Corr krt reg 12 P92384 Corr krt reg 13 02384 Corr krt reg 13 P92387 Corr krt reg 14 02387 Corr krt reg 14 P92394 Corr krt reg 15 02394 Corr krt reg 15 WIA vastlegging met VTWK Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07. Voor de volgende rubrieken met betrekking tot een WIA-situatie is de 'indicatie herreken vorig jaar ' op 'J' gezet. Rubriekcode Omschrijving P00077 Uitkering IP P00431 Dagen WAO-WIA-uitkering​ P00457 SV pl WW/WAO-WIA​ P00492 Instantiebetaling​ P02338 Samenvoeg 2 IKV​ P02427 Correctie garantieloon​ P02607 Code WAO-WIA​ P02618 Percentage WAO-WIA​ P02619 Percentage loonaanvulling​ P07107 Aanvulling WAO-WIA​ P07435 Tegemoetkoming ziektekosten UWV   Uitvoercode voor afdracht loonheffing Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-07. Nieuwe rubriek en uitvoercode   Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91518 Afdracht loonheffing ingehouden bij wn 01518 Afdr LH wkn   Opgeloste meldingen Waarde selectierubriek P05023 blijft op ‘A’ staan (change 1603499) Melding Het blijkt dat als selectierubriek P05023 Selectie dienstverband usermanagement op de waarde ‘A’ is gezet deze na de export niet terug wordt gezet naar ‘M’ maar op ‘A’ blijft staan. Hierdoor worden ten onrechte elke keer de personen opnieuw geëxporteerd. Oplossing De functie Aanmaken export gebruikersbeheer is aangepast zodat na de export de waarde van selectierubriek P05023 van ‘A’ op ‘M’ wordt gezet. Incorrecte uitbetaling ORT in januari (change 432643) Melding Indien een werknemer in januari met terugwerkende kracht beter wordt gemeld, dan worden er in de aanlevering van januari toch nog dagen voor berekenen ziekengeld doorgeven aan Payroll Gemal, net alsof de werknemer nog steeds ziek was in december. Het gevolg is een incorrecte uitbetaling in januari. Oplossing De programmatuur is zo aangepast dat deze fout niet meer optreedt. Foutmelding '[SQL Server]Objectnaam DPIA200 is ongeldig.' in log file bij verwerken indirecte mutaties (change 220926) Melding Bij het verwerken van indirecte mutaties wordt in een aantal gevallen de foutmelding '[SQL Server]Objectnaam DPIA200 is ongeldig.' vermeld in de logging. Deze foutmelding kan geen kwaad, maar kan de indruk wekken dat er fouten zijn opgetreden bij de verwerking van de indirecte mutaties. Oplossing De programmatuur is zo aangepast dat deze foutmelding niet meer wordt vermeld in de logging. CAO gerelateerde informatie CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2019-07 In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per juli 2019. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschalen 2 tot en met 5 wordt teruggebracht. Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 07 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2019-07. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren. Ook in HR Core Beaufort moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven. Downloaden salarisregeling De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 2 juli downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215105 Import geg. salarisregeling. Periodieken toekennen Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor juli 2019. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar. Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5 De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schalen 2 t/m 5 kunt u op twee manieren uitvoeren: Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 160052 Salaris. Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast. Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 juli 2019. Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 anciënniteit. Wij adviseren u als volgt om per schaal een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 juli 2019: Selecteer dienstverbanden: Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 juli 2019 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschalen 2 t/m 5, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Ancienniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Ancienniteit garantieschaal. Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Bepalen bruto salarissen Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160090 Bepalen brutosalarissen uitvoeren. Verwijderen vervallen anciënniteiten Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteiten van de schalen 2 t/m 5 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. De vervallen anciënniteiten zijn:   Anciënniteit 2 11 3 12 4 11 5 11 Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging. Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 2 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11. U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 160058 Periodieken. Publishing Date : 6/27/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 21:40 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1187 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030454) Mededelingen Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Dit bericht is bestemd voor de IT-afdeling van onze klanten die HR Core Beaufort in-huis gebruiken (dus lokaal hebben geïnstalleerd). Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort (Online) community vindt u meer informatie hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe major versie uit van HR Core Beaufort.  Lees meer...  Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht Met ingang van 01-07-2020 gaat het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van HR Core Beaufort (Online) 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd gaan worden volgens de nieuwe specificaties. De huidige versie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien u gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet u voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 53). Nieuw Wet Wieg - Salarismutaties uren aanvullend geboorteverlof Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. In deze release van HR Core Beaufort (Online) is de aanlevering van het aantal uren aanvullend geboorteverlof gerealiseerd. Er zijn drie manieren waarop u de uren kunt doorgeven: Handmatig via een variabele mutatie op rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof. Indien u gebruik maakt van de verlofmodule in HR Core Beaufort (Online) en de uren aanvullend geboorteverlof gaat registreren, is er een nieuwe functie aangemaakt die het aantal uren voor de salarisperiode berekend en hiervoor een salarismutatie aanmaakt. Indien u gebruik maakt van tijdregistratie in HR Core Beaufort (Online), kunt u een nieuwe activiteit definiëren voor het aanvullend geboorteverlof en de uren hierop registreren en laten verwerken in de periodeberekening. Let op:  Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat u vooraf een keuze moet maken voor welke groep werknemers in welke module (verlofmodule of tijdregistratiemodule) van HR Core Beaufort (Online) u de registratie van het aanvullend geboorteverlof gaat doen om te voorkomen dat de uren richting Payroll Gemal dubbel geteld worden.  Berekenen uren aanvullend geboorteverlof In deze release is een volgende stap in het proces toegevoegd om op basis van het aantal geregistreerde verlofuren voor aanvullend geboorteverlof een salarismutatie te maken, zodat de financiële afhandeling voor het aanvullend geboorteverlof in Payroll Gemal kan worden berekend. Om in HR Core Beaufort (Online) te bepalen welke verlofsoort moet worden gebruikt in de berekening, is een nieuw stuurgegeven aangemaakt: AGBVRLF, verlofsoort voor aanvullend geboorteverlof. In dit stuurgegeven geeft u de verlofsoort op welke gebruikt wordt voor de registratie van het aanvullend geboorteverlof. Hoe Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Berekenen uren aanv.geb.verlof Het doel van deze functie is het aanmaken van variabele mutaties voor rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof voor de huidige salarisperiode. Alle verlofmutaties die vallen binnen het huidig loontijdvak van de salarisaanlevering worden meegenomen als ook de verlofmutaties die zijn opgevoerd na de vorige salarisperiode en betrekking hebben op vorige periode(n). Als u na de salarisaanlevering een mutatie op het reeds aangeleverde verlof doet (wijziging aantal uren of intrekking van het verlof) zal er een correctie worden aangeleverd voor betreffende salarisperiode (TWK-mutatie).  De uren aanvullend geboorteverlof worden geselecteerd op basis van de verlofsoort uit het stuurgegeven AGBVRLF. De functie kan in de batch worden uitgevoerd. Op het verwerkingsverslag wordt getoond welke salarismutaties zijn aangemaakt. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren.  Tijdregistratie en aanvullend geboorteverlof Voor de verwerking van de opgenomen uren naar aanleiding van het aanvullend geboorteverlof, is besloten om in de module Tijdregistratie een nieuwe activiteit beschikbaar te stellen waarop de uren kunnen worden vastgelegd. In de inrichting is activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opgenomen die u kunt koppelen aan een eigen activiteit. Ook is in de regeling algemeen code 18 toegevoegd voor het aanvullend geboorteverlof. De registratie in de module Tijdregistratie is altijd een maand achteraf, dit houdt in dat ook de uren aanvullend geboorteverlof een maand later worden doorgegeven aan de salarisverwerker. Hoe Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen > Regeling algemeen In de Regeling algemeen is code 18 Aanvullend geboorteverlof toegevoegd met adviesrubriek P12146. Indien u de verlofuren door wilt gegeven via tijdregistratie, moet de rubriek worden ingevuld in deze regeling. De geregistreerde uren worden dan verwerkt. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Inrichting > Activiteit Activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof is toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodevewerking > Periodeberekening In de periodeberekening worden de geregistreerde gegevens op activiteitsoort 41 verwerkt in een salarismutatie, als in de Regeling algemeen code 18 is geactiveerd door het invullen van een salarisrubriek. Er wordt geen SV-dag geteld voor deze activiteit. Indien u reiskostenvergoeding heeft gebaseerd op basis van de SV-dagen en u wilt toch reiskostenvergoeding uitbetalen in het kader van dagen waarop aanvullend geboorteverlof is opgenomen, dan zult u rubriek P00447 Afw aantal Sv dagen moeten controleren en indien nodig aanpassen. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Berekeningsverslag en Salarismutaties TR Op deze overzichten zijn de uren voor het aanvullend geboorteverlof toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Verlof en Ziekte > Bijwerken verlof Het bijwerken van de verlofmodule gebeurt ook voor de activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof indien er een verlofsoort aan de activiteit is gekoppeld. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van aanvullend geboorteverlof in de module Tijdregistratie, moet u een nieuwe activiteit voor activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opvoeren.  Gewijzigd en verbeterd Gewijzigde naamgeving XML bestanden Payroll Gemal Waarom  Om beter inzicht te krijgen in welke Payroll Gemal producties afkomstig zijn van 'Online' klanten en welke van 'On premise' klanten, hebben we een kleine aanpassing in de naamgeving opgenomen. Hoe  Na installatie van deze release zullen de door Beaufort aangemaakte productiebestanden (ongeacht soort aanlevering of proefproductie) een aangepaste benaming hebben: Oude bestandsnaam:                                                                               SBFT3xxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort Online:            SBFTOxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort On Premise:    SBFTPxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  U hoeft hier niks voor te doen. De gewijzigde naamgeving heeft verder geen impact op de verwerking binnen Payroll Gemal. Ook qua weergave zal daar waar voorheen de oude naam zichtbaar was, de nieuwe naam worden getoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Salarisdossier waar in werkgevercode 99305 de gewijzigde (gedeeltelijke) bestandsnaam wordt gepresenteerd. Aangepaste beschikbaarheid inlogscherm Beaufort Waarom  Met versie 3.5 van HR Core Beaufort introduceren we een nieuw upgrademechanisme. Voor een goede werking hiervan is het belangrijk dat er geen open Uniface instanties actief zijn. Het starten van Beaufort zonder daadwerkelijk in te loggen is daar één van. Om te voorkomen dat deze situatie het upgradeproces vertraagt, wordt de beschikbaarheid van het inlogscherm aangepast. Hoe Indien een Beaufort instantie is gestart zonder daadwerkelijk in te loggen, zal na 5 minuten een melding in de Beaufort statusbalk verschijnen:  "(PI_9865) U heeft nog 5:00 om aan te melden bij BEAUFORT...". Deze melding zal elke 10 seconden teruglopen. Zodra deze 5 minuten zijn verstreken, wordt de niet ingelogde sessie automatisch beëindigd. Uw actie Hier is geen actie voor nodig. Als u binnen 10 minuten na het starten van Beaufort inlogt, werkt alles zoals u gewend bent. Als dat niet het geval is en de sessie is gesloten, kunt u Beaufort uiteraard opnieuw starten. Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV Waarom In de release notes van Payroll Gemal is bij onderwerp 2020-05/5 geschreven dat het bestand 'Financiële ziektegegevens UWV', lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. De functionaliteit rondom de Financiële ziektegegevens UWV gaan we ook in HR Core Beaufort verwijderen en de gegevens opschonen. Hoe Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd: Stap 1 in release 2020-06 (vorige release): Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens Opschonen van menu's en procedures Vervallen verklaren van rubrieken Aanpassen van helpteksten Stap 2 in release 2020-07 (huidige release) Opschonen van financiële ziektegegevens Nadat in de vorige release de rubrieken vervallen zijn verklaard, vindt in deze release de opschoning voor deze rubrieken plaats in de onderstaande tabellen: Niet-ingedeelde actuele stamgegevens Historie Mutatieverantwoording Indeling eigen schermen Rubriekenset voor export Voor de volledigheid nogmaals de betreffende rubrieken. Rubriek Omschrijving P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13  P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Uw actie Hier is geen actie voor nodig. Het wordt uitgevoerd bij het installeren van de upgrade. Opgeloste meldingen Automatische correctie startdatum salarismutatie niet altijd correct Melding De functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' controleert of de ingangsdatum en verrekenperiode van de salarismutaties aansluiten bij de kenmerken van de betreffende rubrieken. Dit vindt plaats als de eigenschap 'Automatisch corrigeren' van de rubriek op 'J' staat. Bij deze functie treedt een fout op in de volgende situatie: Stel een nieuw dienstverband wordt opgevoerd op 17-03-2020. Hierdoor krijgen alle corresponderende salarismutaties een startdatum van 17-03-2020. Indien er vervolgens voor bijvoorbeeld rubriek P00311 (waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat) via indirect muteren de startdatum op 20-03-2020 wordt gezet en daarna de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' wordt uitgevoerd, dan wordt de startdatum van de salarismutatie van deze rubriek foutief naar 01-03-2020 gewijzigd. De startdatum had in dit geval 17-03-2020 moeten worden. Oplossing De programmatuur bij het uitvoeren van de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' is zodanig gewijzigd dat indien de eerste dag van de salarisperiode vóór de startdatum van het dienstverband ligt, de startdatum van de salarismutatie gelijk wordt gesteld aan de startdatum van het dienstverband. Dit geldt voor rubrieken waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat. Afrondingsverschillen bij gebruik contracturen én uitbreidingsuren melding (change 1917724) Melding In het kader van de wet WAB hebben we begin dit jaar een nieuw 'In- en uit dienst' scherm uitgeleverd (zie de release notes 2020-01). Indien u dit scherm heeft geactiveerd, kan in sommige gevallen sprake zijn van afrondingsverschillen waardoor het totale percentage deelbetrekking -hoewel minimaal- niet geheel juist aan Payroll Gemal werd aangeleverd. Oplossing Door in de programmatuur tussentijdse afrondingen te elimineren, zijn de berekende resultaten nu correct. Release 2020-02 tekst uitbreiding verlofregeling niet aangepast (change 1988959) Melding  In release 2020-02 is een wijziging uit release 2020-01 teruggedraaid, waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op 'Vervallen' zijn gezet. Bij het terugdraaien is de tekst van de importrubrieken niet meegenomen. Oplossing De tekst bij de volgende importrubrieken is hersteld: Importrubriek Omschrijving 01617 Factor VT 01652 Korting VT 01801 Korting EJU 1 01802 Korting EJU 2 01803 Korting EJU-3 01804 Korting EJU-4 01805 Korting EJU-5 01806 Korting EJU-6 01807 Korting EJU-7 01811 Factor EJU-1 01812 Factor EJU-2 01813 Factor EJU-3 01814 Factor EJU-4 01815 Factor EJU-5 02041 Factor EJU-6 02042 Factor EJU-7 02817 Cum. factor VT 02852 Cum korting VT Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1680,00. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1550,80. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Inrichtingswijzigingen CAO sector Ambulancezorg Voor de CAO sector Ambulancezorg is een definitief akkoord bereikt. In dat kader komt in Gemal een nieuwe salarisregeling beschikbaar.  Nadat deze regeling in Beaufort is geïmporteerd kunt u de werknemers conform de FWG-richtlijnen opnieuw inschalen. Voor meer informatie zie de Gemal releasenotes, onderwerp 2020-07/34. Nieuwe rubriek De onderstaande rubriek was al reeds uitgeleverd maar nog niet gemeld in de release notes. Nieuwe rubriek   Rubriekcode Omschrijving PI0153 Signaaldatum aanvullend geboorteverlof   Publishing Date : 6/25/2020
Volledig artikel weergeven
19-06-2020 19:04 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1173 Weergaven
Labels