Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 25 februari 2023.   Mededelingen  Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT In de release notes van januari 2023 hebben we u reeds geïnformeerd dat we druk bezig zijn met het realiseren van uitbreidingen in de module Tijdregistratie. De uitbreidingen zijn nodig voor de ondersteuning van de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten per 1 januari 2023 binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) . Helaas gaat het ons niet lukken om deze uitbreidingen met de maart release te leveren. We gaan deze uitbreidingen leveren met de april release. Nogmaals onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.  Exportbestanden t.b.v. Raet Opleidingsmanagement (ROM) HR Core Beaufort kent diverse exportmechanismen welke in de loop der tijd zijn verbeterd of zelfs vervangen door andere exportfuncties. Een van die vervallen exportfuncties betreft de export van medewerker gegevens in CSV formaat naar Raet Opleidingsmanagement (ROM). Als het stuurgegeven ROM_AAN de waarde 'J' heeft zullen vanuit exportfunctie 175500 naast de reguliere HSS bestanden ook bestanden ten behoeve van ROM met de benaming ss_001_<datum>_<tijd>.csv worden aangemaakt. Geruime tijd geleden is deze export vervangen de export Tactische Modules (175505) in XML formaat. We zijn dan ook voornemens de oude CSV export tbv ROM medio mei te deactiveren. Voor de goede orde: de reguliere HSS export via functie 175500 blijft uiteraard gehandhaafd,   Wet- en regelgeving  Vervallen correctiecodes levensloop  Waarom  Bij het laten vervallen van de levensloopregelingen in Payroll Gemal zijn een aantal invoer- en uitvoercodes die betrekking hebben op levensloop- en cafetariaregelingen ten onrechte buiten schot gebleven. In deze release worden de betrokken invoer- en uitvoercodes en de daaraan gerelateerde rubrieken gemarkeerd als vervallen. Hoe  De volgende inrichting wordt aangepast in HR Core Beaufort. Vervallen rubrieken: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P18060 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 4 02060 Vervallen P18061 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 5 02061 Vervallen P18062 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 6 02062 Vervallen   Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93060 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 4 02060 Vervallen P93061 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 5 02061 Vervallen P93062 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 6 02062 Vervallen Actie  Geen verdere actie nodig. Uitkeringen VTWK op eigen uitvoercode  Waarom Werknemers zien bij een nabetaling over het vorige jaar op de salarisstrook geen uitsplitsing van een ‘gewone’ nabetaling en een nabetaling vanwege een uitkering. Hierdoor kunnen vanuit het UWV vragen worden gesteld omdat het UWV een verhoogd SV-loon ziet en op basis daarvan de actuele uitkering gekort zou moeten worden. Medewerkers kunnen op dat soort vragen vanuit hun salarisstrook geen antwoord geven. Hoe  Om dit verschil duidelijker te maken moet de nabetaling over vorig jaar worden gesplitst in een 'Nabetaling uitkering vorig jaar' en 'Bruto nabetaling vorig jaar'.  De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort.   Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02435 Nabetaling uitkering vorig jaar 01435 Nabet VJ Uitk   Nieuwe importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93435 Nabetaling uitkering vorig jaar 01435 Nabet uitkering vorig jr P91066 Bruto nabetaling vorig jaar 01066 Bruto nabet vorig jaar Actie  Geen verdere actie nodig. Aanvullende verzekeringen IZZ VGZ  Waarom  In Payroll Gemal kan voor CZ en VGZ de premie voor de IZZ zorgverzekering worden verwerkt. Deze pakketten kunnen in HR Core Beaufort worden aangestuurd door per pakket het aantal deelnemers te specificeren.  De VGZ heeft voor 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten geïntroduceerd, die beschikbaar komen in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. Daarnaast komt 1 pakket 'Buitenland wereld' te vervallen omdat dit pakket is samengevoegd met het pakket 'Buitenland Europa'. Dit laatst genoemde pakket zal worden hernoemd van 'Buitenland Europa' naar 'Buitenland'. Hoe De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort Nieuwe en gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P09131 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Buitenl Wereld geen   P04215 Aantal verzekerden VGZ fit 02215 Aant bundel fit P04216 Aantal verzekerden VGZ gezond 02216 Aant bundel gezond P04131 Aantal verzekerden VGZ actief 03131 Aant bundel actief P09130 Aantal verzekerden VGZ buitenland 03130 Aant buitenland Actie Wanneer er nog deelnemers zijn geregistreerd voor het pakket P09131, dan moeten deze deelnemers worden overgezet naar pakket P09130. Nadat de deelnemers zijn overgezet, moet het aantal deelnemers voor het pakket P09131 op nul gezet worden. Geconstateerd is dat dat bij de hiervoor genoemde nieuwe rubrieken P04215, P04216 en P04131 de eigenschappen 'Herrekenen binnen huidig jaar' en 'Herrekenen over voorgaand jaar' per abuis niet zijn aangevinkt. Je kunt deze eigenschappen alsnog aanvinken door de functie 210001 te starten, de betreffende rubriek te zoeken en deze eigenschappen aan te vinken.       CAO wijzigingen  Splitsing salaris Waarom  In release 2023-02 is de Salaris splitsing opgenomen en beschreven in de release notes. Er ontbrak echter nog een Gemal uitvoercode en deze is in release 2023-03 alsnog opgenomen. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd aan HR Core Beaufort. Nieuwe uitvoercode: code omschrijving 01933 Afdr PV zond. LHK Nieuwe importrubrieken: Uitvoercode Omschrijving Rubriekcode Omschrijving 01933 Afgedr PV zonder LHK P91933 Afgedragen premie volksverzekeringen zonder LHK Actie  Geen verdere actie nodig.   Gewijzigd en verbeterd Waardebereik rubriek P00858 (Code berekening WW/wachtgeld)  Waarom De configuratie van rubriek P00858 (Code berekening WW/wachtgeld) was incompleet met betrekking tot het gebruik van referentiewaarden. Hierdoor kon de waarde niet geselecteerd worden met behulp van een referentietabel maar moest de waarde rechtstreeks ingevoerd worden. Hoe  De configuratie van de rubriek is gewijzigd zodat de waarden op reguliere wijze geselecteerd kunnen worden via de referentietabel. Het betreft de volgende waarden: 0 - Geen wachtgeldregeling 1 - Bruto wachtgeldregeling 2 - Netto wachtgeldregeling   Actie  Geen verdere actie nodig.     Opgeloste meldingen  Lengte rubriek P00672 (BOSV uitkering) (change 4203652)  Melding De lengte van de rubriek P00672 (BOSV uitkering) stond een maximale invoer toe van 999,99 (6 posities waarvan 2 decimalen). In de praktijk moeten echter ook grotere bedragen vastgelegd kunnen worden. Oplossing De lengte van rubriek P00672 is gewijzigd naar 10 met aantal decimalen 2. Hiermee kunnen alle denkbare waarden worden vastgelegd. Actie  Geen verdere actie nodig.   Scherm 'Salarisgegevens' vergrendelt de dienstverbandentabel (change 4004358) Melding  Als het scherm 'Salarisgegevens' wordt geopend en het bruto salaris (P01161) (her)berekend moet worden, kan het betreffende dienstverband in de database worden vergrendeld. Hierdoor kunnen andere functionaliteiten die dat dienstverband ook willen ophalen benaderen, resulteren in een blauw scherm of algemene 'retrieve errors'. Dit is het geval totdat het scherm 'Salarisgegevens' voor dat dienstverband weer wordt gesloten. Oplossing   De programmatuur is dusdanig aangepast dat bij aanroep van het scherm 'Salarisgegevens'  geen sprake meer is van vergrendeling van het geselecteerde dienstverband. Actie  Geen verdere actie nodig.   Import van rubrieken P02095 en P02096 bij een nieuwe medewerker (change 3801261)  Melding Tijdens het verwerken van een geïmporteerd nieuw dienstverband inclusief waarnemingstoelage rubrieken, werd onterecht een proces actie getriggerd die de rubrieken van de waarnemingstoelage weer leeg maakte. Oplossing  Aanpassing in de programmatuur waardoor de waarden in zo’n geval niet meer worden geleegd.  Actie  Geen verdere actie nodig.   Omschrijving uitvoercode 01998 (change 4253318) Melding De omschrijving van de Beaufort uitvoercode 01998 staat onterecht op 'Vervallen'. Oplossing  De omschrijving van de uitvoercode 01998 en bijbehorende rubriek P92998 is gewijzigd naar "Loon samenloop', conform de omschrijvingen in Payroll Gemal.  Actie Geen verdere actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
17-02-2023 16:10 (Bijgewerkt op 23-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 773 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 28 januari 2023.   Mededelingen  Onvolledige verwerking resultaatgegevens (TRES) Indien je gebruik maakt van TRES en problemen ondervindt met betrekking tot het niet compleet inlezen van de resultaatgegevens kun je de waarde van het stuurgegeven HPIA011 (Aantal rubrieken uit de rubriekentabel in memory) aanpassen naar 1000. Door deze wijziging wordt het inleesissue opgelost, wel kan de performance van deze functie hierdoor afnemen. De functie 'Wijzigen stuurgegevens' (100010) is terug te vinden via Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Stuurgegevens > Wijzigen stuurgegevens.   Salaristabellen CAO VVT De nieuwe salaristabellen ten behoeve van de CAO VVT worden van kracht per 1 maart 2023. Hoewel deze al eerder door Payroll Gemal ter beschikking worden gesteld dienen deze uiteraard niet vóór 1 maart in HR Core Beaufort te worden ingelezen. Dit om te voorkomen dat voortijdig met de nieuwe tabellen wordt gewerkt.   Wet- en regelgeving Splitsing salaris Waarom  Het kan voorkomen dat een werknemer in twee landen werkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een werknemer in Nederland werkt, maar in België woont. Als deze werknemer drie dagen thuis werkt (in België) en twee dagen op kantoor (in Nederland), is er sprake van een zogenaamde “salaris split”.  Ter ondersteuning van de berekening van de evenredigheidsmethode in Gemal is aanvullende inrichting in Beaufort vereist. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd aan HR Core Beaufort.   Nieuwe exportcode code omschrijving 01512 Perc. salary split   Nieuwe uitvoercode code omschrijving 01911 Afgdr pr. volksvz   Nieuwe rubrieken code omschrijving prompt export code P01512 Percentage salary split Perc salary split 01512 P91911 Afgedragen premie volksverzekeringen Afgdr pr. volksvz     Nieuwe importrubrieken code omschrijving Rubriekcode 01912 Afgdr pr. volksvz P91911   Opmerking: in de maart release (2023-03) zal in dit kader nog een extra uitvoercode worden uitgeleverd (01933-Afdr PV zond. LHK). Actie  Indien deze situatie in jouw organisatie voorkomt, kunnen de nieuwe rubrieken worden toegevoegd aan een eigen scherm en/of formulier in HRSS.   CAO wijzigingen  CAO Sociaal werk - gebruik ORT percentages in verband met maximum uurloon ORT Waarom  Voor het juist aansturen van de berekening van ORT dient voor de CAO Sociaal werk onderscheid gemaakt te worden tussen twee sets van Gemal invoercodes voor de ORT toeslag. Hoe  Standaard zijn dit de rubrieken/invoercodes P00031/01031, t/m P00034/01034. Maar als de medewerker recht heeft op de arbeidsmarkttoeslag van 1,13% dan moet de volgende set rubrieken/invoercodes gebruikt worden, P00060/01060, P00113/01113 t/m P00115/01115.  Zie voor meer informatie de Gemal release notes van februari 2023, onderdeel CAO Sociaal werk, 2023-02/.. Maximum uurloon ORT in combinatie met arbeidsmarkttoeslag. Actie  In de Beaufort module Tijdregistratie kan dit geregeld worden door twee onregelmatigheidsregelingen in te richten met de twee verschillende rubriekensets. Voer in functie 200272 een nieuwe tweede regeling (02) op en sla deze op. Beaufort zal vervolgens vragen of er een kopie van een bestaande regeling gemaakt moet worden. Kies 'Ja' en selecteer regeling 01. Wijzig vervolgens in het tabblad 'Percentages' van de nieuwe regeling 02 de rubrieken zoals hierboven benoemd. Mocht je meer onderscheid willen zien tussen beide regelingen pas dan eventueel de omschrijvingsvelden aan. In de medewerker regeling (functie 704000) geef je dan vervolgens voor de medewerker aan welke onregelmatigheidsregeling voor hem/haar van toepassing is. Menu pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen > Regeling onregelmatigheid (functie 200272) Menu pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen tijdregistratie (functie 704000)   Gewijzigd en verbeterd  Rubriek P02249 Berekende einddatum WAZO verlof dient handmatig aangepast te kunnen worden (HCB4-I-194) Waarom Er zijn situaties denkbaar waarbij de automatisch door HR Core Beaufort berekende einddatum WAZO verlof gewijzigd moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerkster die in dienst wordt genomen waarbij de WAZO al voor de datum in dienst is ingegaan. Nu is dit een berekend veld en kan niet worden gewijzigd. Dit is wel wenselijk en is door gebruikers als Idee ingeschoten op het Ideeën portaal van de Beaufort Community. Hoe  We hebben dit idee als volgt geïmplementeerd: het gegeven 'Berekende einddatum WAZO' (rubriek P02249) wordt nog steeds automatisch berekend maar is nu op het scherm Bevalling wel te muteren de eventuele ingevoerde waarde moet uiteraard een geldige datum zijn het veld blijft - onder dezelfde voorwaarden als voorheen - een verplicht veld: de datum mag dus wijzigen, maar kan niet leeg worden gemaakt Wordt een andere rubriek gewijzigd welke de automatische (her)berekening van rubriek P02249 start, dan wordt P02249 opnieuw berekend en opgeslagen. Dit ongeacht een eventuele eerdere handmatige aanpassing.  Actie  De actuele gevallen die het betreft kunnen handmatig worden aangepast naar de van toepassing zijnde einddatum.   Landcode ME - Montenegro toegevoegd Waarom HR Core Beaufort kent ten behoeve van diverse functies de ISO-landcodes. Deze zijn terug te vinden in de functie 'Land' (203024). De landcode Montenegro (ME) was nog niet opgenomen in deze inrichting. Hoe  Landcode ME met omschrijving Montenegro is toegevoegd aan de tabel van functie 'Land' (203024).  Opmerking: de functie 'Land' (203024) kent ook een kolom 'Ext. code'. Deze kolom heeft feitelijk geen functionele waarde meer en hoeft voor nieuwe landcodes, zoals ME, niet gevuld te zijn. Actie  Geen verdere actie benodigd.   Opgeloste meldingen  Historie rubriek overbodige regel (change 4023166)  Melding  Naar aanleiding van een recente wijziging (release 11-2022) in functie 160220-Controleren salarismutaties WN wordt nu in geval van een automatisch gecorrigeerde salarismutatie* een overbodige extra regel in de historie van die rubriek weggeschreven. Dit is bijvoorbeeld in het kader van rapportages niet wenselijk. ( * ) Een automatische correctie kan betrekking hebben op o.a. de salariskenmerken 'afwijkende ingangsdatum', 'TWK huidig jaar' en 'TWK vorig jaar'. In geval een afwijkende ingangsdatum voor een bepaalde rubriek niet is toegestaan o.b.v. de rubriekskenmerken maar daar bij de vastgelegde salarismutatie wel sprake van is, zal de automatische correctie deze terugzetten naar de 1e dag van de salarisperiode. Oplossing Na installatie van deze release zal er in een dergelijk geval geen extra regel meer in de historie worden weggeschreven. Actie Indien je hinder ondervindt van de extra historieregel, kan deze handmatig via de functie 'Onderhouden historie' (700300) worden verwijderd.  
Volledig artikel weergeven
20-01-2023 16:21 (Bijgewerkt op 25-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 925 Weergaven
Mededelingen  Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau In de release van februari 2022 hebben een wijziging uitgeleverd inzake de vervanging van rubriek P05013 door rubriek P15013. Met rubriek P05013 (Youforce gebruiker) kun je op dienstverbandniveau aangeven of de betreffende medewerker een Youforce login dient te ontvangen. De waarde van deze rubriek P05013 werd vervolgens naar het Portaal geëxporteerd met de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer.  Omdat het Portaal echter geen dienstverbandniveau kent zoals Beaufort dat heeft, leidde de verwerking hiervan regelmatig tot problemen die vervolgens handmatig met behulp van de Servicedesk gecorrigeerd moesten worden. Om dit soort situaties te voorkomen is besloten de aansturing vanuit Beaufort op persoonsniveau te laten plaatsvinden, hetgeen in lijn is met de werking van het Youforce Portaal. Om deze wijziging door te voeren kun je sinds februari een conversie uitvoeren die alle benodigde wijzigingen binnen Beaufort doorvoert. Omdat er mogelijk ook sprake is van wijzigingen in HRSS kan deze conversie op een voor jouw organisatie geschikt moment worden uitgevoerd, Mocht je hier nog niet aan toe zijn gekomen, bij deze de reminder om de conversie alsnog in te gaan plannen! Medio mei 2023 willen we de oude aanlevering op basis van P05013 stopzetten. Meer informatie kan worden teruggevonden in de release notes van de 2022-02 release.   IKV en 1916 / 1917 bestanden In het kader van de toekomstige splitsing van dienstverbanden in IKV's introduceert Payroll Gemal in deze release twee nieuwe lijstnummers om de uitvoerresultaten per IKV in plaats van per dienstverband beschikbaar te stellen. Naast de huidige lijstnummers 1916 en 1917, die ongewijzigd blijven,  worden de volgende lijstnummers geïntroduceerd: Lijstnummer 1918 bevat de data uit het 1916 bestand op IKV niveau Lijstnummer 1919 bevat de data uit het 1917 bestand op IKV niveau De ondersteuning in HR Core Beaufort voor het importeren van 1916 en 1917 bestanden en het verwerken van de perioderesultaten blijft ongewijzigd. De ondersteuning voor het importeren en verwerken van 1918 en 1919 bestanden wordt daarentegen vooralsnog niet toegevoegd!   CAO Waterbedrijven: salarisregeling Recentelijk is een nieuwe CAO Waterbedrijven definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01. Actie Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag op fulltime basis.  Dit brutobedrag kan verschillen per schaal. De aangepaste salarisregeling 22 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast. Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in de rubrieken  S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.   CAO Waterschappen: salarisregeling Recentelijk is een nieuwe CAO Waterschappen definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01. Actie Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag van € 125,00 en 2,5 % op fulltime basis.  De aangepaste salarisregeling 29 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast. Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in rubriek S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.   CAO Kraamzorg: salarisregeling Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de CAO Kraamzorg een nieuwe salarisregeling. Deze salaris regeling (81) kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. De nieuwe salarisregeling bevat voor de schalen 15 tot en met 50 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1015, 1020, 1025 en 1030  De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050; daarnaast worden deze schalen aan de "bovenkant" uitgebreid met een extra anciënniteit. Als gevolg van de wijze waarop HR Core Beaufort de nieuwe versie van de salarisregeling inleest is de uitbreiding van de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050 mogelijk niet direct duidelijk. Bijvoorbeeld: schaal 1035 bestaat in de oude regeling uit 14 anciënniteiten genummerd 0 t/m 13, in de nieuwe regeling bestaat schaal 1035 uit 13 anciënniteiten genummerd 0 t/m 12 (2 aanloop anciënniteiten vervallen en er komt aan de "bovenkant" 1 anciënniteit bij). Bij de import van de nieuwe regeling worden de anciënniteiten 0 tm 12 overschreven door de nieuwe anciënniteiten en blijft de ancienniteit 13 bestaan als "restant" van de oude regeling. Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030 ,1035, 1040, 1045 en 1050 moeten worden omgeschaald volgens onderstaande was-wordt tabel. Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 (Collectieve mutaties) uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Kraamzorg van toepassing zijn.   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 15 Schaal 1015   FWG 15 Schaal 1015   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5003 0 0 5005 Aanloopperiodiek 1 1 5004 0 0 5005 0 2 5005 0 0 5005 1 3 5006 1 1 5006 2 4 5007 2 2 5007 3 5 5008 3 3 5008 4 6 5009 4 4 5009 5 7 5010 5 5 5010 6 8 5011 6 6 5011 7 9 5012 7 7 5012 8 10 5013 8 8 5013   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 20 Schaal 1020   FWG 20 Schaal 1020   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5005 0 0 5007 Aanloopperiodiek 1 1 5006 0 0 5007 0 2 5007 0 0 5007 1 3 5008 1 1 5008 2 4 5009 2 2 5009 3 5 5010 3 3 5010 4 6 5011 4 4 5011 5 7 5012 5 5 5012 6 8 5013 6 6 5013 7 9 5014 7 7 5014 8 10 5015 8 8 5015   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 25 Schaal 1025   FWG 25 Schaal 1025   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5006 0 0 5008 Aanloopperiodiek 1 1 5007 0 0 5008 0 2 5008 0 0 5008 1 3 5009 1 1 5009 2 4 5010 2 2 5010 3 5 5011 3 3 5011 4 6 5012 4 4 5012 5 7 5013 5 5 5013 6 8 5014 6 6 5014 7 9 5015 7 7 5015 8 10 5016 8 8 5016 9 11 5017 9 9 5017   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 30 Schaal 1030   FWG 30 Schaal 1030   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5006 0 0 5008 Aanloopperiodiek 1 1 5007 0 0 5008 0 2 5008 0 0 5008 1 3 5009 1 1 5009 2 4 5010 2 2 5010 3 5 5011 3 3 5011 4 6 5012 4 4 5012 5 7 5013 5 5 5013 6 8 5014 6 6 5014 7 9 5015 7 7 5015 8 10 5016 8 8 5016 9 11 5017 9 9 5017 10 12 5018 10 10 5018   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 35 Schaal 1035   FWG 35 Schaal 1035   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5008 0 0 5010 Aanloopperiodiek 1 1 5009 0 0 5010 0 2 5010 0 0 5010 1 3 5011 1 1 5011 2 4 5012 2 2 5012 3 5 5013 3 3 5013 4 6 5014 4 4 5014 5 7 5015 5 5 5015 6 8 5016 6 6 5016 7 9 5017 7 7 5017 8 10 5018 8 8 5018 9 11 5019 9 9 5019 10 12 5020 10 10 5020 11 13 5021 11 11 5021   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 40 Schaal 1040   FWG 40 Schaal 1040   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5010 0 0 5012 Aanloopperiodiek 1 1 5011 0 0 5012 0 2 5012 0 0 5012 1 3 5014 1 1 5014 2 4 5016 2 2 5016 3 5 5017 3 3 5017 4 6 5018 4 4 5018 5 7 5019 5 5 5019 6 8 5020 6 6 5020 7 9 5021 7 7 5021 8 10 5022 8 8 5022 9 11 5023 9 9 5023 10 12 5024 10 10 5024       11 11 5025   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 45 Schaal 1045   FWG 45 Schaal 1045   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5016 0 0 5020 Aanloopperiodiek 1 1 5018 0 0 5020 0 2 5020 0 0 5020 1 3 5021 1 1 5021 2 4 5022 2 2 5022 3 5 5023 3 3 5023 4 6 5024 4 4 5024 5 7 5025 5 5 5025 6 8 5026 6 6 5026 7 9 5027 7 7 5027 8 10 5028 8 8 5028       9 9 5029   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 50 Schaal 1050   FWG 50 Schaal 1050   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5018 0 0 5021 Aanloopperiodiek 1 1 5020 0 0 5021 0 2 5021 0 0 5021 1 3 5023 1 1 5023 2 4 5025 2 2 5025 3 5 5027 3 3 5027 4 6 5028 4 4 5028 5 7 5029 5 5 5029 6 8 5030 6 6 5030 7 9 5031 7 7 5031 8 10 5032 8 8 5032 9 11 5033 9 9 5033 10 12 5034 10 10 5034       11 11 5035   Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: Verwijderen vervallen aanloopperiodieken 0 en 1 in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045 en 1050 Verwijderen van de volgende vervallen anciënniteiten die een "restant" zijn van de oude salarisregeling: Schaal Anciënniteit 1015 9 en 10 1020 9 en 10 1025 10 en 11 1030 11 en 12 1035 13 1040 12 1045 10 1050 12   Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. In dergelijke gevallen moeten de medewerkers in de "nieuwe" bovenste anciënniteit van een schaal geblokkeerd worden voor het automatisch toekennen van een periodiek, om te voorkomen dat de medewerker een anciënniteit krijgt toegekend die niet meer bestaat in Payroll Gemal.  Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Kraamzorg: wachtdienstvergoeding In de release 2023-01 van Payroll Gemal wordt gewag gemaakt van een inrichting op C(AO) niveau van de Wachtdienstvergoeding zoals beschreven in de CAO Kraamzorg. Hoewel dergelijke inrichting op C-niveau niet beschikbaar is in HR Core Beaufort zal de benodigde inrichting beschikbaar komen in release 2023-02. Tot dat kan gebruik gemaakt worden van de reguliere rubrieken P00865 t/m P00868 (Bruto diversen 00865 tot en met 00868) aangezien met deze rubriekcodes de Gemal invoercodes 0865 tot en met 0868 worden aangestuurd.   Overige salarisregelingen Naast de hiervoor genoemde gewijzigde salarisregelingen 81 Kraamzorg, 22 Waterbedrijven en 29 Waterschappen zijn er nog een aantal salarisregelingen die wijzigen per januari 2023. Voor deze salarisregelingen hoeven geen andere acties uitgevoerd te worden, anders dan het downloaden en importeren in HR Core Beaufort. Het betreft de volgende salarisregelingen: 01 Sociaal werk 06 Sociale werkvoorziening (WSW) 15 Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) 25 Politie 28 Provincies 32 Huisartsenzorg 33 Universitair medische centra (UMC) 35 Ziekenhuizen 37 Jeugdzorg 40 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 48 Energie- en nutsbedrijven sector GEO 61 Middelbaar Beroepsonderwijs   Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT Met ingang van 1 januari 2023 wijzigen binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten. Momenteel zijn we druk bezig om hiervoor uitbreidingen binnen Tijdregistratie door te voeren. Het plan was om deze uitbreidingen met de februari 2023 release van HR Core Beaufort uit te leveren. De technische realisatie blijkt echter veel complexer te zijn dan gedacht waardoor dit niet gaat lukken. We streven nu naar de maart 2023 release, al kunnen we ook dit nog niet met 100% zekerheid toezeggen. We realiseren ons dat we hiermee te laat ondersteuning bieden in Tijdregistratie voor de nieuwe vergoedingsregels in de cao VVT. De enige mogelijkheid om de vergoedingen goed aan te sturen naar Gemal is om deze buiten Tijdregistratie om handmatig of via indirect muteren aan te bieden met behulp van vier nieuwe rubrieken. Deze worden namelijk wel met deze januari release geleverd, zie hiervoor onderdeel "CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten" in deze release notes. Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak. Om u toch voor te bereiden op de uitbreidingen in Tijdregistratie geven wij u hieronder alvast een indruk: deze wijzigingen zijn echter nog niet beschikbaar in de programmatuur. Let op, deze uitbreidingen zijn dus specifiek voor de CAO VVT.  In totaal zullen er drie nieuwe regelingen, vier nieuwe activiteitsoorten en drie nieuwe medewerker regelingen worden geleverd.  Regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT Voor de standaard vergoeding van bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten komt er een nieuwe regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT.  Deze regeling vergoedt de vaste vergoeding per uur á 3,50, 7,00, 7,50 en 15,00 voor deze vier diensten.  Deze regeling is verbonden met twee activiteitsoorten, 81 Consignatie/Bereikbaarheid VVT en 82 Aanwezigheid/Slaap VVT.  Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Regeling bereikbaarheid/aanwezigheid VVT” toegevoegd. Regeling arbeidsvergoeding Consignatie/Bereikbaarheidsdienst VVT Deze regeling regelt de vergoeding van consignatie- en bereikbaarheidsdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de 25% toeslag, de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit. Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 10 Gewerkte uren tijdens Consignatie/ Bereikbaarheid VVT. Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Consignatie/ Bereikbaarheid VVT” toegevoegd. Regeling arbeidsvergoeding Aanwezigheids-/Slaapdienst VVT Deze regeling regelt de vergoeding van aanwezigheids- en slaapdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit. Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 11 Gewerkte uren tijdens Aanwezigheid/Slaap VVT. Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Aanwezigheid/Slaap VVT” toegevoegd. Herstelmutaties over 2022 Doordat de nieuwe vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten worden verwerkt met behulp van nieuwe regelingen kunnen herstelmutaties voor deze diensten die vergoed moeten worden volgens de regels van 2022, nog steeds vastgelegd worden met behulp van de ‘oude’ activiteiten. Deze oude activiteiten zijn immers nog verbonden met de ‘oude’ regelingen en activiteitsoorten:  Regeling bereikb.h./aanw.h. (activiteitsoorten 91, 92 en 93) Regeling slaapdiensten (activiteitsoort 94)  Regeling arb. verg. BAS dienst (activiteitsoort 06) Dit is een uitzonderlijke situatie omdat Tijdregistratie normaliter herstelmutaties afrekent tegen de actuele regels. Deze heeft u op enig moment immers ingericht (gewijzigd) in de bestaande regelingen. Omdat er vanwege het afwijkende karakter van de vergoedingsregels voor 2023 geheel nieuwe regelingen nodig zijn is dit voordeel ontstaan.   Nieuw Uitbreiding rubrieken reiskosten Waarom Er is een toenemende vraag naar registratie van specifieke soorten reizen met specifieke type voertuigen. Daarom introduceert Payroll Gemal 25 nieuwe codes die kunnen worden geconfigureerd om reistype/voertuigcombinaties te registreren. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Export code P05575 t/m P05599  Aantal reiskosten fiscaal 1 t/m Aantal reiskosten fiscaal 25 00575 t/m 00599 Actie  Geen aanvullende actie benodigd.   Gewijzigd en verbeterd Omzetten cafetariaregeling codes van levensloop naar BOSV De laatste uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gerelateerd zijn aan de levensloopregeling worden omgezet naar uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gebruikt kunnen worden voor Betaald Ouderschapsverlof (BOSV). Om redenen die te maken hebben met de rubrieksgewijze opslag van gegevens in HR Core Beaufort, worden de omschrijvingen van uitvoercodes en exportcodes aangepast en vervolgens gekoppeld aan nieuwe rubrieken.   Gewijzigde rubrieken: rubriekcode omschrijving exportcode omschrijving   P08055 (Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop     gewijzigd P08155 Correctie korting BOSV 02055 Corr krt BOSV nieuw   Gewijzigde en nieuwe importrubrieken: rubriekcode omschrijving uitvoercode omschrijving   P92055 (Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop     gewijzigd P92060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1     gewijzigd P92061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2     gewijzigd P92062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3     gewijzigd P93055 Correctie korting BOSV 02055 Corr. krt. BOSV nieuw P93060 Correctie procentuele toelage 4 02060 Corr. proc.toel 4 nieuw P93061 Correctie procentuele toelage 5 02061 Corr. proc.toel 5 nieuw P93062 Correctie procentuele toelage 6 02062 Corr. proc.toel 6 nieuw   Wijziging ABP meetelwaarde Voor pensioenfonds ABP moet worden aangegeven hoe de onderhavige dienstverbanden meegenomen moeten worden in de berekeningen. Hiertoe zijn de referentiewaarden van rubriek P00421 'ABP meetelwaarde' aangepast: De omschrijving van referentiewaarde PT1 is gewijzigd naar 'Per telt voor 37,5%' (externe codering 7) Referentiewaarde 'PT2' (WGP per telt voor 0%) is toegevoegd met externe codering 8 De exportcode gekoppeld aan rubriek P00421 is ongewijzigd gebleven: 02421. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Gemal release notes.   Instantie- en uitkeringsbetalingen WW/WIA/WAJONG Waarom Vooruitlopend op een toekomstige introductie van het begrip IKV, kan vanaf 2023 voor een WW, WIA of Wajong uitkering een apart dienstverband worden aangemaakt. Dit geldt uiteraard voor losse uitkeringen, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. Payroll Gemal zal in dit kader de benodigde conversie uitvoeren. Voor meer informatie zie de Gemal release notes 2023-01, onderdeel '2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV'. Om er voor te zorgen dat Beaufort in sync blijft met Gemal wordt hier ook voorzien in een vergelijkbare conversie. Deze is beschikbaar in Beaufort Service en staat beschreven in de sectie 'Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie'. Hoe Om uitkeringsbetalingen vanaf 2023 op IKV wijze te kunnen vastleggen is het nodige gewijzigd aan de inrichting van rubrieken en referentiewaardes. De wijzigingen in de inrichting staan beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong'). Daarnaast zijn er enkele functionele aanpassingen doorgevoerd in bestaande functies van HR Core Beaufort om een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken te kunnen vastleggen. Tenslotte is er een conversie toegevoegd aan het Beaufort Service menu, nodig om bij bestaande dienstverbanden, voor zover die WW/WIA/Wajong gegevens bevatten, een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken van de juiste waarde te voorzien. Daarnaast worden een aantal rubrieken die vervallen op nul gesteld. Functionele aanpassingen In de release notes voor Payroll Gemal is een overzicht opgenomen met daarin de belangrijkste invoercodes bij het vastleggen van een uitkeringsbetaling voor WW, WIA of Wajong. De vertaling van invoercodes naar Beaufort rubrieken levert het volgende overzicht: Type uitkeringsbetaling Werknemer in-dienst? Rubriek P03516 Code type IKV Rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding Rubriek P02122 Code WW Rubriek P02123 Code WIA Rubriek P02124 Code ZW P00333 Soort loonheffingstabel WW Ja 6 - WW-loongerelateerde uitkering OF 7 WW-vervolguitkering 33 - nWW 1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig 1 - wit WW Nee 6 - WW-loongerelateerde uitkering OF 7 WW-vervolguitkering 33 - nWW 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen WIA Ja 9 - IVA-uitkering OF 10 - WGA-uitkering 32 - WAO omschr nakijken 38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken 39 - IVA 40 - WGA 1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig 1 - wit WIA Nee 9 - IVA-uitkering OF 10 - WGA-uitkering 32 - WAO omschr nakijken 38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken 39 - IVA 40 - WGA 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen Wajong Ja 8 - Wajong-uitkering 37 - Wajong 1/1/1 -Verzekerd en premieplichtig 1 - wit Wajong Nee 8 - Wajong-uitkering 37 - Wajong 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen   Naar aanleiding van de gewijzigde inrichting (zoals beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong') zijn de volgende wijzigingen in de Beaufort schermen doorgevoerd: Rubriek P03516 Code type IKV is nu beschikbaar in functie 160066 Loonaangiftegegevens.  Daarnaast is de naam van de functie 164003 en procedure 701002 (WAO-WIA dagbedrag) gewijzigd in 'WAO-WIA gegevens' en zijn de volgende rubrieken toegevoegd aan deze functie : P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering P02618 Percentage aanvulling WIA P02619 Omrekenpercentage garantieloon WIA P01884 Percentage minimum garantieloon Andere nieuwe rubrieken dienen eventueel zelf op een eigen scherm geplaatst te worden,   Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie Waarom Payroll Gemal voert een automatische conversie uit van alle dienstverbanden die een WW/WIA/Wajong uitkering betreffen bij het opstarten van de januari productie van 2023. Deze conversie beperkt zich tot de gegevens die zijn opgeslagen in Payroll Gemal. De beschrijving van de conversie die door Payroll Gemal wordt uitgevoerd is te vinden in Deel C-Uitkeringsbetalingen WW WIA WAJONG van het document Handleiding Gemal wijzigingen 2023 ivm IKV, gepubliceerd in de Kennisbank Youforce Payroll Gemal van de Visma|Raet Community. Om de gegevens in Payroll Gemal en HR Core Beaufort synchroon te houden moet eenzelfde conversie van WW/WIA/Wajong dienstverbanden, in dienst op 1 januari 2023, uitgevoerd worden in HR Core Beaufort. De conversie in HR Core Beaufort wordt NIET automatisch uitgevoerd. Je moet deze conversie zelf uitvoeren op een voor de organisatie geschikt moment, maar bij voorkeur op het moment dat je de januari productie in Payroll Gemal opstart. De conversie is beschikbaar in het Beaufort Service menu. De conversie produceert een rapport waarin staat vermeld welke dienstverbanden en rubrieken geconverteerd zijn en welke rubrieken op nul zijn gesteld. Omdat Payroll Gemal zelf haar conversie uitvoert zal de conversie in Beaufort niet tot salarismutaties leiden, tenzij sprake is van nog niet aangeleverde stam en variabele mutaties van die rubrieken die betrokken zijn in de conversie. Hoe De conversie is beschikbaar in Beaufort Service > Uitvoeren conversie Beaufort > Conversie uitkeringsbetalingen/instantiebetalingen WW/WIA/WAJONG.  De conversie is technisch identiek aan de Gemal conversie en waarbij de volgende rubrieken zijn betrokken:   Rubriek Omschrijving P03516 type IKV P02607 Code Wajong / Arbeidsbeperking P00005 WIA uitk dagbedrag P00674 Uitkering Wajong dagbedrag P00431 Afwijkende dagen WAO-WIA uitkering P02847 Afw Wajong uitkeringsdagen P00637 VT Wajong P00072 Vakantietoeslag over WAO-WIA uitkering P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) P00858 Code berekening WW/wachtgeld P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering P00404 Percentage deelbetrekking P02618 Percentage aanvulling WIA P01884 Percentage minimum garantieloon   De conversie houdt bij welke dienstverbanden zijn gecontroleerd en zo nodig geconverteerd. Wanneer er enige conversie plaats vindt van dienstverbandgegevens dan wordt een verslag aangemaakt waarin per dienstverband wordt aangegeven: welke dienstverband is geconverteerd per geconverteerde stamrubriek de oude en de nieuwe waarde. per nog niet aangeleverde rubriek; de indicatie stam/variabel en de oude en de nieuwe waarde.   CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten Waarom Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-, consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal '18-en', maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt. Hoe In Gemal zijn de vier mogelijke bedragen per uur op C-niveau ingericht bij de CAO VVT als vergoeding per eenheid. Dit is gedaan op basis van de bestaande Gemal invoercodes 00865 en 00866 (bereikbaarheids-  en consignatiediensten) en 00867 en 00868 (slaap-en aanwezigheidsdiensten).  Om onderscheid te hebben tussen deze invoercodes voor de CAO VVT welke worden gebruikt voor de vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten en de bestaande invoercodes bruto diversen, zijn hiervoor in Beaufort vier nieuwe rubrieken - specifiek voor de CAO VVT -  ingericht: P16865 t/m P16868. Deze rubrieken verwijzen (net als de bestaande rubrieken P00865 t/m P00868) ook naar de Gemal invoercodes 00865 t/m 00868.  De Beaufort rubrieken  P00865 t/m P00868 zijn dus onveranderd. Ook voor rubriek P06941 (Netto diversen 00941) is een gelijke constructie beschikbaar in Gemal en hiervoor is in Beaufort de nieuwe rubriek P16941 'Eenheid thuiswerkvergoeding' toegevoegd. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01.   Nieuwe rubrieken code omschrijving prompt export code P16865 Uren bereikbaarheid VVT ma-vr Uren BRD VVT  ma-vr 00865 P16866 Uren bereikbaarheid VVT za-zo Uren BRD VVT za-zo 00866 P16867 Uren slaapdienst VVT ma-vr  Uren SLD VVT ma-vr 00867 P16868 Uren slaapdienst VVT za-zo Uren SLD VVT za-zo 00868 P16941 Eenheid thuiswerkvergoeding Eenheid thuisw. vergoeding 00941 Actie Zie ook 'Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT'   Omzetting rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) naar rubriek P06205 Waarom Op het ideeën portaal (onderdeel van de Beaufort Community) is door gebruikers aangegeven dat het zeer wenselijk is om rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) te kunnen gebruiken in combinatie met de PY/PZ functionaliteit in HRSS. Vooralsnog was dit niet mogelijk voor deze rubriek. Hoe In het Beaufort scherm 'Rubrieken' kunnen via de knop HSS datums bij de geselecteerde rubriek de corresponderende PY/PZ rubrieken aangemaakt worden.  Een van de randvoorwaarden hiervoor is dat de rubriek moet beginnen met 'P0'. Dit omdat de eerste twee posities vervangen worden door PY (begindatum) en PZ (einddatum), waarbij de laatste 4 posities de posities van de te gebruiken rubriek zijn. Een voorbeeld is rubriek P02518 met de corresponderende PY2518 en PZ2518 rubrieken. Om dit mogelijk te maken voor P13205 hebben we een nieuwe rubriek P06205 geïntroduceerd met dezelfde eigenschappen als rubriek P13205. Bij de rubriek P06205 is het daarom wel mogelijk om de PY/PZ functionaliteit te gebruiken.  Voor het omzetten van rubriek P13205 naar rubriek P06205 is een conversie gemaakt die je zelf kunt uitvoeren op een eigen te bepalen tijdstip. Dit omdat er mogelijk aanpassingen in HRSS dan wel eigen Beaufort schermen benodigd zijn. De conversie wijzigt het volgende:  Een bij een dienstverband vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205.  Een in een rubrieken set vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205.  Bij de rubriek P13205 wordt de omschrijving 'Vervallen' toegevoegd en tevens worden de exportkenmerken verwijderd. Er worden door de conversie geen salarismutaties aangemaakt voor rubriek P06205. Zorg er dan ook voor dat er geen nog aan te leveren salarismutaties met betrekking tot P13205 gereed staan.  We adviseren om een overzicht salarismutaties te draaien voor rubriek P13205 en de eventuele vastgelegde P13205 mutaties nogmaals handmatig te boeken op de rubriek P06205. In die gevallen waarin je al een P06205 waarde hebt vastgelegd voordat de conversie is uitgevoerd, zal deze niét door de conversie worden overschreven.  De conversie is beschikbaar in het Service menu van Beaufort: Selecteer de optie 'Uitvoeren conversie Beaufort' en dan de optie 'Conversie BOSV P13205 naar P06205 (PY/PZ))'. Na het uitvoeren van deze conversie wordt een kort verslag aangemaakt. De conversie is eenmalig en kan niet nogmaals worden uitgevoerd. De rubriek P13205 zal in de loop van het jaar 2023 komen te vervallen. Details hierover zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd in de release notes. Actie Rubriek P06205 dien je zelf toe te voegen op een eigen scherm van Beaufort. Je kan de rubriek P13205 van het eigen scherm afhalen na de conversie. Omdat er sprake is van een nieuwe rubriek, zul je ook de aansturing vanuit de Self Service formulieren moeten aanpassen door P13205 te vervangen door P06205.    Opgeloste meldingen Rubrieken directe doorbelasting (change 3931814)  Melding Diverse rubrieken zijn niet te selecteren voor directe doorbelasting. Oplossing De volgende 4 rubrieken zijn nu te gebruiken voor de directe doorbelasting. Rubriek Omschrijving P00672 Bet. ouderschapsverlof uitkering P09004 Werktijdverm. ivm seniorenregeling P10639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling P11302 Korting bet. ouderschapsverlof   Wet- en regelgeving Update codes CAO CBS/LA Waarom Jaarlijks worden de waarden voor de code CAO CBS/LA (Rubriek P00842) gewijzigd. Hoe Voor het jaar 2023 zijn de wijzigingen als volgt: waarde omschrijving reden  0043 ARCHITECTENBUREAUS nieuw 0679 ZORGVERVOER EN TAXI gewijzigde omschrijving 0979 MUSEUM CAO gewijzigde omschrijving 1027 DE VOLKSBANK gewijzigde omschrijving 1424 ENERGIE- EN NUTSBEDR KABEL EN TELCO SECTOR CAO gewijzigde omschrijving 1625 DNV CAO gewijzigde omschrijving 8105 KNMT-ARBEIDSVOORWAARDENREG TANDHEELK PRAKTIJKEN gewijzigde omschrijving 2297 Vervallen waarde vervallen De waarden 2425 en 2878 zijn vervangen door nieuwe waarden: code oud code nieuw nieuw 2425 BRANCHE KINDEROPVANG NEDERLAND 1612 KINDEROPVANG VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDEROPVANG 2878 ENERGIE CAO 0468 ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN Actie De genoemde vervanging van de oude naar de nieuwe waarden leidt niet tot een automatische conversie. Dit kun je doen d.m.v. een collectieve mutatie (700120) met een ingangsdatum van 1 januari 2023.     Verhoging AOW-leeftijd Waarom Jaarlijks wordt de berekening van de AOW-leeftijd door de overheid herzien, omdat de wet de pensioenleeftijd voor de komende 5 jaar bekend moet maken. De pensioenleeftijd vanaf 2028 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Hoe De startdatum AOW (rubriek P00323) wordt in HR Core Beaufort op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daarnaast zal HR Core Beaufort in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:    Geboren AOW gerechtigd na:   vanaf t/m   2018 1952 4 1952 12 66 jr     792 mnd 2019, 2020 en 2021 1953 1 1955 8 66 jr + 4 mnd 796 mnd 2022 1955 9 1956 5 66 jr + 7 mnd 799 mnd 2023 1956 6 1957 2 66 jr + 10 mnd 802 mnd 2024, 2025. 2026, 2027 1957 3 1960 12 67 jr     804 mnd 2028 1961 1 2100 12 67 jr+ 3 mnd 807 mnd Actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe AOW leeftijd door te voeren dient je in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uit te voeren.  Loonaangifte / UPA wijzigingen 2023  Door jaarlijkse wijzigingen in wet- en regelgeving veranderen een aantal gegevens met betrekking tot de Belastingaangifte (Loonaangifte) en de Pensioenfondsen (UPA). Voor het jaar 2023 is het effect voor Beaufort beperkt tot een aanpassing in een controle én enkele wijzigingen in de omschrijvingen van bestaande waarden en nieuwe referentiewaarden voor het element P00850 (Reden uit dienst LA/UPA).   Nieuwe referentiewaardes en omschrijvingen: Rubriek Waarde Omschrijving P00850 50 Ontslag publ.rechtelijk onbekwaamh/ongeschikth P00850 51 Ontslag publ.rechtelijk leeftijd/pensionering P00850 91 Arbeidsverhouding loopt door bij nieuwe WG P00850 92 Nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde WG   Gewijzigde  referentiewaardes en omschrijvingen: Rubriek Waarde Omschrijving P00850 5 Door WG vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid P00850 6 Door WG vanwege bedrijfseconomische redenen P00850 20 Opzegging initiatief/door toedoen werknemer P00850 90 Arbeidsverh loopt door, administratief einde IKV   Naast deze inrichtingswijzigingen zijn ook de voorwaarden inzake het vastleggen van het veld 'Uit dienst LA/UPA' (P00850) gewijzigd. Hiertoe hebben we de bestaande controles aangepast waardoor het veld nu ook muteerbaar is in geval van een code aard arbeidsverhouding gelijk aan 07 (stagiar) of 18 (publiekrechterlijk). De volledige controle omtrent het muteerbaar zijn van rubriek P00850 is als volgt: Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 én Code aard arbeidsverhouding (P02268) = 01, 04, 06, 07, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 79, 81, 82 of 83 én Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld. Daarnaast is de controle toegevoegd dat als de code aard arbeidsverhouding (P02268) niet gelijk is aan de waarde 18 of 83, de reden uit dienst LA/UPA (P00850) niet de waarde 50 of 51 mag bevatten.   IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong  WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken. Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld. Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.   Gewijzigde/nieuwe export codes: code ind omschrijving   02457   WG/WN bet uitker gewijzigd 02618   Perc aanv WIA gewijzigd 02619   Omrekprc garln WIA gewijzigd 01884 wn Perc min gar loon nieuw   Gewijzigde/nieuwe uitvoer codes: code omschrijving   1871 brt garln wachtg gewijzigd 1884 min garantieln nieuw 1896 net garl wachtg nieuw   Gewijzigde/nieuwe standaard rubrieken: code omschrijving prompt export code waardebereik   P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering WG/WN bet uitker   0 = Werkgeversbetaling (UWV via WG naar WN) 1 = Werknemersbetaling (UWV naar WN) gewijzigd P02618 Percentage aanvulling WIA Perc aanvulling WIA     gewijzigd P02619 Omrekenpercentage garantieloon WIA Omrekprc garln WIA     gewijzigd P01884 Percentage minimum garantieloon Perc min gar loon 01884   nieuw P91871 Bruto garantieloon wachtgelder brt garln wachtg     nieuw P91884 Minimum garantieloon min garantiel     nieuw P91896 Netto garantieloon wachtgelder net garl wachtg     nieuw Nieuwe importrubrieken: import code omschrijving rubriek code   1871 brt garln wachtg P91871 nieuw 1884 min garantieln P91884 nieuw 1896 net garl wachtg P91896 nieuw   IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong  WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken. Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld. Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.   Gewijzigde/nieuwe export codes: code ind omschrijving verval datum   02516   Type IKV   nieuw 02607   Wajong/Arbeidsbep   gewijzigd 02492   WG betaling UFO   gewijzigd 02845   Vervallen 2023-01 gewijzigd 02338   Vervallen 2023-01 gewijzigd 00674 WN Uitk wajong dagbdr   nieuw 02847 WN Afw Wajong dagen   gewijzigd 01005   WIA uitk dagbedr   gewijzigd 00673   VT Wajong   nieuw   Gewijzigde/nieuwe uitvoercodes code omschrijving   634 WW uitkering nieuw 986 Wachtgeld gewijzigd 674 Wajong uitkering gewijzigd 673 VT Wajong gewijzigd   Gewijzigde/nieuwe rubrieken standaard rubrieken code omschrijving prompt export code referentiewaarden waardebereik   P03516 Type IKV Type IKV 02516 0 = Hoofd IKV 1 = Tijdelijke uitbreiding 2 = Transitievergoeding 3 = AGBV uitkering 4 = Zwangerschapsuitkering 6 = WW-loongerelateerde uitkering 7 = WW-vervolguitkering 8 = Wajong-uitkering 9 = IVA-uitkering 10 = WGA-uitkering 11 = RVU 12 = Aanvulling op SV na einde DV   nieuw P02607 Code Wajong / Arbeidsbeperking     0 = Geen WAO-WIA 1 = (Vervallen) WIA-WGA uitk vlgns nw ber 2 = (Vervallen) WIA-IVA uitk vlgns nw be 3 = (Vervallen) WAO uitk vlgns nw ber 4 = Wajong 5 = Participatiewet   gewijzigd P00492 Werkgeverbetaling UFO         gewijzigd P00674 Uitkering Wajong dagbedrag Uitk wajong dagbdr 00674     nieuw P02847 Afw Wajong uitkeringsdagen Afw Wajong dagen 02847     nieuw P00005 WIA uitk dagbedrag         gewijzigd P00673 VT Wajong VT Wajong 00673     nieuw P02338 (Vervallen) Samenvoegen 2 IKVs Vervallen       gewijzigd P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) Vervallen       gewijzigd P92634 WW uitkering WW uitkering       nieuw P92986 Wachtgeld Wachtgeld       nieuw P92674 Wajong uitkering Wajong uitkering       nieuw P92673 VT Wajong VT Wajong       nieuw P00858 Code berekening WW/wachtgeld       0 = Geen wachtgeldregeling 1 = Bruto wachtgeldregeling 2 = Netto wachtgeldregeling gewijzigd Nieuwe/gewijzigde importrubrieken: import code omschrijving rubriek code   00634 WW uitkering P92634 nieuw 00986 Wachtgeld P92986 gewijzigd 00674 Wajong uitkering P92674 nieuw 00673 VT Wajong P92673 nieuw   Loonstaat op IKV-niveau Ter voorbereiding op de volledige introductie van IKV per, naar verwacht, januari 2025 introduceert Payroll Gemal al delen van de IKV-oplossing. In dit geval gaat het om de individuele loonstaat die beschikbaar komt op dienstverband- en IKV-niveau. Voor een individuele loonstaat op dienstverbandniveau is enige aanvullende informatie nodig om het IKV vast te stellen dat bij het maken van de opgave voorop loopt en hiervoor is een nieuwe rubriek geïntroduceerd.  Geen actie betekent simpelweg een presentatie zoals ie altijd is geweest. Voor nadere informatie over het gebruik van deze rubriek verwijzen we naar de release notes van Payroll Gemal.   code omschrijving prompt export code exportcode omschrijving waardebereik P02994 Presenteren obv welke IKV Present obv IKV 02994 Present obv IKV (gewijzigd) 0 = obv basiscontract 1 = Presentatie sal.strook/loonstaat DV obv dit IKV   Minimum loon aangepast Vanaf 01-01-2023 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1934,40 W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1785,60   Vervallen codes en rubrieken Codes en/of rubrieken welke zijn vervallen of komen te vervallen worden in Beaufort gekenmerkt met de tekst 'vervallen'. Voor 2023 zijn dit de volgende rubrieken en exportcodes:   Rubrieken rubriekcode omschrijving prompt  P02273 (Vervallen) Dagloon bepaling Vervallen P02845 (Vervallen) Wachtgeld (zorg) Vervallen P02338 (Vervallen) Samenvoeg 2 IKV Vervallen P08260 (Vervallen) Levensloopjaren Vervallen P00988 (Vervallen) Instellingsnummer hoofd DV Vervallen P00989 (Vervallen) Registratie nummer hoofd DV Vervallen   Exportcodes exportcode omschrijving verval_dt  02273 Vervallen  1-1-2023 02845 Vervallen  1-1-2023 02338 Vervallen 1-1-2023 02260 Vervallen 1-1-2022 02988 Vervallen 1-1-2022 02989 Vervallen 1-1-2022  
Volledig artikel weergeven
23-12-2022 14:51 (Bijgewerkt op 06-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 2048 Weergaven
  Mededelingen MS Office niet meer beschikbaar op de Online omgeving In april van dit jaar hebben we de Officelink functionaliteit uit Beaufort verwijderd. In navolging daarop gaan we ook de MS Office installatie op de Online omgevingen verwijderen. Dit heeft op zich geen impact op de huidige Beaufort functionaliteit. Wel is het zo dat waar je binnen de Online omgeving nu nog een Excel of Word bestand kunt openen door er op te dubbelklikken, dit straks niet meer mogelijk is. Het blijft uiteraard mogelijk om bijvoorbeeld Excel bestanden op de standaard wijze te uploaden om deze in te lezen met  de Beaufort functie 'Importeren (kolom) mutaties' (100257).    Gewijzigd en verbeterd  Selectie op rubriekcode toegevoegd aan functie 'Controleren salarismutaties WN' Waarom Met functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) kunnen de gereedstaande salarismutaties op een aantal salariskenmerken worden gecontroleerd en in bepaalde gevallen waar nodig gecorrigeerd. In dit kader is de wens geuit om naast de bestaande selectiemogelijkheden ook te kunnen selecteren op rubriekcode.  Oplossing Deze wens hebben we gehonoreerd: het scherm is uitgebreid met de selectiemogelijkheid op rubriekcode. Hiermee kun je de controlefunctie specifiek voor één of meerdere rubriekcodes uitvoeren, uiteraard i.c.m. met de overige selectiemogelijkheden.  Actie Geen specifieke actie benodigd. Bijwerken saldi te verjaren verlof op basis van mutaties Waarom Beaufort berekent het te vervallen verlof via functie 'Eindejaarsverwerking verlof' (163010). Deze statische saldi worden vervolgens per verlofsoort via de rubrieken P01455 (Verjaringsmoment verlofrechten) en P01456 (Te verjaren verlofrechten) naar Self Service geëxporteerd zodat deze zichtbaar worden voor de medewerker en hier rekening mee gehouden kan worden qua verlofopnames. Tot op heden hadden verlofopnames en/of verlofrechtmutaties geen direct effect op de reeds berekende statische saldi waardoor de medewerker geen inzicht had in de laatste stand van zaken qua te vervallen verlof. Oplossing De functionaliteit is zodanig gewijzigd dat als er sprake is van verlofopnames en/of verlofrechtmutaties, het te verjaren verlofrecht direct wordt herberekend. Dit geldt voor de eerst aankomende datum van de verjaring. Voorbeelden: Wettelijk verlof waarbij het berekende recht na 6 maanden vervalt, bijvoorbeeld voor het jaar 2022: In geval van een verlofmutatie vóór 1 juli 2022 wordt de verjaring van verlofrechten bijgewerkt tot de vervaldatum van 1 juli 2022. In geval van een verlofmutatie ná 30 juni 2022 wordt de verjaring van verlofrechten bijgewerkt na de verwerking van de functie 'Eindejaarsverwerking verlof'.  Voor verlof over meerdere jaren, zoals bovenwettelijk verlof, wordt de verjaring verlofrecht berekend van de aankomende verjaring van het verlofrecht op 1 januari van het komend jaar, dus op 01-01-2023. De volgende functies zijn aangepast met een verduidelijking van het verjaren van het verlofrecht: Eindejaarsverwerking verlofrechten: toegevoegd 'Totaal te verjaren rechten' en 'Totaal opgenomen verlofrechten in jaar t/m jaar' Verjaring verlofrechten: extra regel met Herberekening te verjaren verlof verjaring verlof jaar succesvol. Muteren verlof extra velden: 'Vrj datum en Vrj. recht'  Verlofrechten werknemer extra velden: 'Vrj datum en Vrj. recht' Voorbeeld print Eindejaarsverwerking verlofrechten verlofjaar 2022:  Voorbeeld print Verwerking verjaringsregels verlofrechten Voorbeeld scherm Muteren verlof (Vrj datum = datum verjaring verlofrecht en Vrj recht = dagen/uren te verjaren verlofrechten)   Voorbeeld scherm Verlofrechten werknemer; (Vrj datum = datum verjaring verlofrecht en Vrj recht = dagen/uren te verjaren verlofrechten) Actie Als er verlofmutaties voor een werknemer worden opgevoerd nadat release 12-2022 is geïnstalleerd,  zal het te verjaren verlofrecht gelijk worden herberekend. Werknemers waarvoor geen verlof mutaties worden opgevoerd zijn nog niet op de nieuwe wijze berekend. Hiervoor moet dan eerst de eindejaarsverwerking verlof worden gedraaid.  Note: de help informatie met betrekking tot de verjaring van verlofrechten is momenteel nog niet volledig aangepast. De aangepaste help informatie komt beschikbaar in een volgende release.    Opgeloste meldingen Workflow wordt opnieuw gestart (change 3918456) Melding Een al gestarte workflow wordt steeds opnieuw gestart vanuit actieve signalering. Oplossing Het aantal in Beaufort te genereren workflows was om technische redenen beperkt  tot maximaal 999999. Bij intensief gebruik van workflows bleek dit aantal met name bij grote organisaties te laag te zijn. Hierdoor kon de unieke identificatie van de workflow niet meer worden weggeschreven en werd deze meerdere malen opgestart. Dit issue is opgelost door het datamodel voor deze identificatie op te rekken van 6 naar 10 posities.  Aangezien het kunnen starten van workflows vanuit Actieve Signalering alleen operationeel is voor Beaufort Online heeft deze wijziging ook alleen maar betrekking op de Online klanten. Actie Geen verdere actie benodigd. Actieve signalering: condities op rubriek P01642 (Percentage ziek) (change 3133716) Melding  Signaleringen op basis van brondatum P01600 (Datum eerste AO-dag) worden niet gegenereerd in geval van een conditie op rubriek P01642 (Percentage ziek) = 100%. Oplossing Het issue werd veroorzaakt doordat het ziektegeval wordt weggeschreven in twee tabellen waarbij de eerste tabel 'Ziektegeval'  de brondatum P01600 bevat en de tweede tabel 'Ziektetijdvak' de conditierubriek P01642.  Door deze gescheiden vastlegging was bij het wegschrijven van P01600 de conditierubriek P01642 nog niet in de database aanwezig en ging de signaaldefinitie niet af. Voor indirecte ziektemutaties gaan condities op percentage ziek in deze context vanaf nu goed, ongeacht de hoogte van het percentage. Voor de ziektemutaties vastgelegd in Beaufort zelf, geldt de beperking dat in dit soort gevallen wordt uitgegaan van een percentage ziek gelijk aan 100%.  Actie Er is geen specifieke actie benodigd. Als je twijfelt of in het verleden alle benodigde acties zijn aangemaakt kun je de signalen handmatig (opnieuw) genereren met functie 417620 (Handmatig genereren sign.) WAB rubrieken niet verplicht (change 3641385)  Melding De rubrieken P08259 (Soort contract), P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) zijn niet verplicht als rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een van de volgende waarden heeft:  17, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 63. Beaufort ondersteunde niet al deze waarden, waardoor genoemde rubrieken in sommige gevallen onterecht een verplicht karakter hadden. Oplossing Als de waarde van rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een van de genoemde waarden heeft, zullen de rubrieken P08259 (Soort contract), P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) een optioneel karakter hebben.  Zowel het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' (160041) als de functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) zijn hierop aangepast. Opmerking: in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' wordt in geval van lege waarden voor P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) nog steeds default de waarde 0 getoond. Deze default waarden zijn uiteraard te overrulen c.q. leeg te maken. Actie Er is geen specifieke actie benodigd. Afkeur op rubriek P12940 (change 3801163)  Melding Rubriek P12940 (Ind blokkade min.loon per uur) kent een voorgeschreven syntax die de waarden J of N toestaat. De syntax definitie bij deze rubriek was echter niet correct wat tot foutmeldingen in Self Service leidde. Oplossing De syntax definitie van rubriek P12940 is gewijzigd van (J)(N) naar de correcte waarde ((J)(N)).  Actie De referentiewaardes van de HR Core online rubrieken moeten opnieuw worden gesynchroniseerd met Self Service. Als de incidentele export niet als periodieke batchopdracht is ingericht, kun je dit handmatig uitvoeren met de functie 'Incidentele export TM en HSS' .   
Volledig artikel weergeven
18-11-2022 15:49 (Bijgewerkt op 22-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1140 Weergaven
Mededelingen CAO Provincies 2022-2023 Waarom Recentelijk is een nieuwe CAO Provincies definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2022-11. Actie Voor de aanpassingen in HR Core Beaufort het volgende: Loonontwikkeling Per 1-1-2022 zijn de schaalbedragen met € 75 verhoogd op fulltime basis, Deze aangepaste maximum schaalbedragen zijn niet beschikbaar in HR Core Beaufort. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast met terugwerkende kracht tot 1-1-2022. Zie de release notes Payroll Gemal voor voorbeelden van het bepalen van de nieuwe RSP. Per 1-7-2022 zijn de salarisbedragen met 3% verhoogd. De gewijzigde salarisregeling (28) is op 31 oktober 2022 beschikbaar voor download in Gemal Direct. Deze salarisregeling kun je importeren in HR Core Beaufort nadat de hiervoor genoemde RSP's zijn aangepast. Per 1-7-2022 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimum uurloon beschikbaar is in rubriek S03461 CAO minimumloon per uur. Tegelijkertijd dienen de medewerkers ingeschaald in Participatieschaal A uitgesloten te worden van toepassing van het CAO minimumloon. Dit kan gedaan worden door middel van een collectieve mutatie met terugwerkende kracht tot 1-7-2022 van rubriek P12940 Ind blokkade min.loon per uur. Voor meer informatie met betrekking tot synchronisatie zie https://sc-raet.itrp.com/knowledge_articles/6093 Waarde verlofuur In de nieuwe CAO is gesteld dat de salariswijziging geen invloed mag hebben op de waarde van een verlofuur in het kader van de koop en verkoop van verlofuren. Hiervoor moet met terugwerkende kracht een afwijkend uurloon vastgelegd worden in de rubriek voor het afwijkende uurloon die correspondeert met de verlofregeling die gebruikt wordt voor het kopen/verkopen van verlof. Zie de release notes van Payroll Gemal voor meer informatie inzake de onderhavige codes. Nieuw  Consignatiediensten in Tijdregistratie voor de CAO Ziekenhuizen Waarom  Met ingang van juli 2022 zijn in de nieuwe CAO Ziekenhuizen verschillende tarieven geïntroduceerd voor de beloning van bereikbaarheids- en consignatiediensten. Zie artikelen 10.5 en 10.6 van de CAO.  Tot dan toe waren de tarieven gelijk en kon in de module Tijdregistratie worden volstaan met één regeling “bereikbaarheids-/aanwezigheidsdiensten” en één activiteitsoort 91 “Bereikbaarheid” voor zowel bereikbaarheids- als consignatiediensten. Nu de tarieven verschillen moeten bereikbaarheids- en consignatiediensten worden gesplitst. Hoe  Voor consignatiediensten zijn daarom  nieuwe rubrieken (P01990, P01991, P01992 en P01993),  een nieuwe activiteitsoort (90 = Consignatiedienst) en  een nieuwe medewerker regeling (Consignatiedienst) voor consignatiediensten gecreëerd. (zie menu optie Tijdregistratie > Regelingen tijdregistratie) Actie Als klant dient u zelf één of meerdere activiteiten en   een regeling voor consignatiediensten aan te maken en tot slot voor de relevante medewerkers de medewerker regeling “Consignatiedienst” te vullen. De activiteit(en) kunt u naar eigen inzicht benoemen zolang deze maar gekoppeld is/zijn met de nieuwe activiteitsoort 90 “Consignatiedienst”.  In de release notes van 08-2022 hebben we geschreven dat je ten behoeve van registratiedoeleinden al een nieuwe activiteit 'Consignatiedienst' kon vastleggen gekoppeld aan een dummy activiteitsoort. Als u dit toen gedaan heeft kunt u bij deze activiteit de activiteitsoort wijzigen naar 90.     Voor de regeling maakt u gebruik van een nieuwe (extra) regeling “bereikbaarheid/ aanwezigheid”. U kunt deze een eigen code en naam geven. Van deze nieuwe regeling maakt u gebruik van de percentage codes 11, 12 en 13, met respectievelijk de rubrieken P01992, P01991 en P01990. De percentage codes 21, 22, 23, 31, 32 en 33 richt u in als dummies. Zie voorbeeld hieronder. Vergeet ook niet de dagsoorten en afw. dagen in te richten.     Deze nieuwe regeling geeft u vervolgens op voor de relevante medewerkers in de medewerker regeling “Consignatiedienst”. Daarmee weet Tijdregistratie welke regeling voor een medewerker toegepast moet worden voor consignatiediensten.        Het berekeningsverslag en het salarismutaties tijdregistratie overzicht zijn in deel 2b en in het totaal generaal uitgebreid met de drie nieuwe percentages/rubrieken (csd-11, csd-12 en csd-13) voor consignatiediensten. In de perioderesultaten ziet u de waardes terug voor de nieuwe rubrieken P01990, P01991 en P01992.  Deze worden door de periodeberekening automatisch berekend.      Rubriek P01993 “Uren consignatiedienst + 50 %” wordt niet door tijdregistratie berekend.  De controle die over meerdere tijdvakken, voor specifiek consignatiediensten op weekenddagen dient plaats te vinden wordt niet ondersteund door Tijdregistratie. Indien gewenst kunt u deze rubriek muteren via de standaard functies voor stam en variabele mutaties. Daarbij zal dan veelal ook een correctie moeten plaatsvinden op de eerdere vergoeding die door tijdregistratie is berekend, een vergoeding zonder de 50% toeslag.  Indien er door de medewerker arbeid wordt verricht tijdens een consignatiedienst dan maakt u net als voorheen gebruik van activiteiten gekoppeld met activiteitsoort 06 “gewerkte uren tijdens bereikbaarheid”. De vergoeding voor gewerkt tijdens consignatiediensten wijkt in de nieuwe CAO ziekenhuizen immers niet af van de vergoedingen voor gewerkt tijdens bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten. In de release notes van Payroll Gemal is in juli een vooraankondiging geplaatst (zie CAO Ziekenhuizen 2022-07/49) en in augustus heeft de uitlevering plaatsgevonden van de nieuwe invoercodes voor consignatiediensten (zie 2022-08/4 en CAO Ziekenhuizen 2022-08/52, 2022-08/53). Deze invoercodes zijn in HR Core Beaufort gekoppeld met de 4 nieuwe rubriekcodes. Het spreekt voor zich dat eerdere maanden na het inrichten van de nieuwe regeling niet automatisch met terugwerkende kracht worden berekend voor eventuele consignatiediensten.   Gewijzigd en verbeterd Wijziging van de check van de BSN nummer Waarom  Het was niet toegestaan om het BSN-nummer (Burger Service Nummer) te muteren als de bijbehorende dienstverband(en) van een persoon een datum in dienst heeft/hebben in het vorige kalenderjaar en zijn aangeleverd aan Payroll Gemal. Op basis van input op de Ideeënportal blijkt deze controle voor veel klanten te strikt te zijn. In een situatie waarbij bijvoorbeeld een PNIL-ler of stagiair op een later moment in dienst treedt, kan het BSN nummer door deze controle niet alsnog worden ingevuld. De enige optie is dan het aanmaken van een nieuw persoonsnummer met alle onwenselijke gevolgen van dien. Hoe De huidige controle op het wijzigen van een BSN is gewijzigd zodanig dat het mogelijk wordt een BSN vast te leggen in een situatie dat deze nog niet gevuld is.  De controles op het wijzigen van een BSN (van een oude waarde naar een nieuwe waarde) blijven verder gelijk. Actie Geen   Opgeloste meldingen Initialisatie nieuwe EDI-ontvanger bij een fictieve hersteldatum (change 2831968)  Melding  Bij het initialiseren van een nieuwe EDI-ontvanger (functie 233015) werden niet de juiste berichtkoppen aangemaakt in geval van ziektemeldingen met een fictieve hersteldatum in de toekomst (zwangerschapsverlof). In een dergelijk geval werden berichtkoppen aangemaakt voor het zwangerschapsverlof i.p.v. voor het ziektegeval. Oplossing  In de beschreven situatie worden bij een nieuwe initialisatie in alle gevallen de juiste berichtkoppen aangemaakt. Voorloopnullen BSN-nummer ontbreken bij Export Tactische Modules  (change 3569615)  Melding In het export bestand Tactische Modules wordt het BSN nummer weggeschreven zonder voorloopnullen als het BSN nummer korter is dan 9 posities.  Dit levert problemen op in de tactische module MLM 2.0 (Medical Leave Management). Oplossing Het BSN nummer korter dan 9 posities wordt nu in het export bestand weggeschreven met voorloopnullen tot 9 posities. Signalering meerdere datum uit dienst mutaties in een periode (change 3086023) Melding Als er voor één dienstverband in dezelfde salarisperiode meerdere mutaties met betrekking tot rubriek P00830 (datum uit dienst) mutaties met een onderling afwijkende ingangsdatum zijn vastgelegd, kan dit - vanuit gebruikersoptiek - resulteren in de aanlevering van de 'onjuiste' P00830 mutatie aan Gemal. Voor de goede orde: de aanlevering en mutatieverwerking zijn strikt genomen correct maar de gebruiker kan dit anders ervaren.  Oplossing Omdat het generieke mutatieloggingsmechanisme correct werkt, wordt daar geen wijziging in doorgevoerd. Als alternatief is functie 160220 (Controleren salarismutaties WN) uitgebreid met een extra controle.  Deze controle zal signaleren dat er in een dergelijk geval sprake is van meerdere P00830 mutaties met als melding: Waarschuwing: De rubriek P00830 (Datum uit dienst) heeft meerdere salarismutaties in periode pp/eejj. Op basis van deze waarschuwing kan worden geverifieerd of in een dergelijke uitzonderingssituatie sprake is van aanlevering van de juiste P00830 mutatie. Weergave systeemmutaties bij functie Incidentele variabele mutaties (change 3569242) Melding Indien in procedure 700350 - Incidentele variabele mutaties bij een (bestaande) variabele mutatie uitsluitend de verrekenperiode wordt gewijzigd en niet de waarde, wordt deze mutatie niet gelogd als systeemmutatie (mutatieverantwoording).  Wel worden de correcte salarismutaties aangemaakt. Oplossing Bij het doorvoeren van een mutatie via 700350 - Incidentele variabele mutaties werd alleen gecontroleerd of de waarde was gewijzigd alvorens een correcte systeemmutatie werd aangemaakt. Deze controle is aangepast zodat ook als alleen de verrekenperiode wijzigt er een systeemmutatie wordt aangemaakt. EDI bericht afgekeurd als 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' een waarde bevat (change 3672148) Melding Het EDI bericht met betrekking tot een arbeidsgehandicapte medewerker wordt afgekeurd als in het bericht de tag 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' een waarde bevat. Oplossing De naamgeving van de tag 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' bevatte een typefout waardoor deze niet voldeed aan de UWV specificaties.  Dit is opgelost zodat de berichten voortaan correct worden verzonden.   Wet- en regelgeving WW tarief uitkeringen op aparte uitvoercodes Op dit moment zijn er in het kader van de WAB sprake van 3 WW-tarieven in de belastingaangifte en in Gemal: Awf hoog Awf laag Awf herzien Vanaf 2023 komt daar een vierde tarief bij: Awf-uitkering.  Hiertoe wordt de inrichting in Beaufort uitgebreid en zijn een aantal bestaande omschrijvingen van uitvoercodes, rubrieken en importrubrieken gewijzigd.   Nieuwe uitvoercode Uitvoercode Omschrijving 02377 Grsl WW-Awf uitk   Gewijzigde omschrijving uitvoercode: Uitvoercode Omschrijving 02345 Afdr WW-Awf uitk 02339 Grsl WW-Awf hoog 02341 Grsl WW-Awf laag 02343 Grsl WW-Awf herz 02340 Afdr WW-Awf hoog 02342 Afdr WW-Awf laag 02344 Afdr WW-Awf herz 02348 Grsl WW-Awf v VCR 02349 Grsl WW-Awf n VCR   Nieuwe standaard rubriek Rubriekcode omschrijving P92377 Grsl WW uitkering   Gewijzigde omschrijving rubriek Rubriekcode omschrijving P92345 Afdr WW-Awf uitk P92339 Grsl WW-Awf hoog P92341 Grsl WW-Awf laag P92343 Grsl WW-Awf herzien P92340 Afdr WW-Awf hoog P92342 Afdr WW-Awf laag P92344 Afdr WW-Awf herzien P92348 Grsl WW-Awf voor VCR P92349 Grsl WW-Awf na VCR   Nieuwe importrubriek Importcode omschrijving 02377 Grsl WW-Awf uitkering   Gewijzigde omschrijving importrubriek Importcode omschrijving 2345 Afdr WW-Awf uitkering 2339 Grsl WW-Awf hoog 2341 Grsl WW-Awf laag 2343 Grsl WW-Awf herz 2340 Afdr WW-Awf hoog 2342 Afdr WW-Awf laag 2344 Afdr WW-Awf herz 2348 Grsl WW-Awf voor VCR 2349 Grsl WW-Awf na VCR  
Volledig artikel weergeven
24-10-2022 09:39 (Bijgewerkt op 28-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 876 Weergaven
  Mededelingen  CAO Ziekenhuizen: bereikbaarheids- aanwezigheids en consignatiediensten In de releasenotes van release 2022-08 (upgrade 25) hebben we de mededeling gedaan dat het streven is om de wijzigingen met betrekking tot consignatiediensten in de release 2022-10 uit te leveren. Door een onverwachte samenloop van omstandigheden zijn we hier niet in geslaagd. De wijzigingen zullen beschikbaar komen in release 2022-11 van HR Core Beaufort. CAO Ziekenhuizen trede 8 van schaal 103 In de release notes van Payroll Gemal 2022-10 is vermeld dat voor de CAO Ziekenhuizen te vroeg een trede 8 van salarisschaal 103 is geïntroduceerd. Om de medewerkers te herkennen welke mogelijk te vroeg in trede 8 zijn ingeschaald is een selectie procedure beschreven in het PDF document dat is bijgevoegd bij het Payroll Gemal onderwerp. Om aansluitend hierop deze medewerkers weer correct in te schalen, kan in Beaufort de volgende procedure worden gevolgd: Selecteer via procedure 700101-Alle dienstverbandgegevens het scherm Salaris bij een geselecteerd dienstverband Plaats de cursor op het veld Anciënniteit en raadpleeg via het topmenu Rubriek > Historie de ingangsdatum van de huidige anciënniteit. Als de ingangsdatum van anciënniteit 8 ligt tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022, dan komt het dienstverband in aanmerking voor een aanpassing met terugwerkende kracht Selecteer in het topmenu Rubriek de optie Ingangsdatum wijziging en wijzig de datum naar de ingangsdatum waarop de oude schaal/anciënniteit nog geldig zou moeten zijn. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Wijzig de anciënniteit en eventueel schaal naar de oude waarde. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Indien van toepassing wijzig per periode 07-2022 of later de anciënniteit naar 08:  Selecteer in het topmenu Rubriek de optie Ingangsdatum wijziging en wijzig de datum naar de ingangsdatum waarop de schaal/anciënniteit geldig zou moeten zijn. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Wijzig anciënniteit en eventueel schaal naar de nieuwe waarde. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren)    Gewijzigd en verbeterd  Vaste Directe Doorbelasting Waarom In release 2021-03 (change 2331735) is een verbetering doorgevoerd inzake directe doorbelastingen. In geval directe doorbelastingen voor dezelfde medewerker met meerdere Self Service bestanden werden aangeleverd, kon het voorkomen dat al gereedstaande - nog aan de Payroll aan te leveren - directe doorbelastingen werden overschreven door de daarna geïmporteerde en verwerkte directe doorbelastingen. Dit issue is destijds opgelost voor de variabele directe doorbelastingen, maar had wel een beperking in zich met betrekking tot de import van vaste (stam) directe doorbelastingen. Op basis van klantwensen is deze beperking met betrekking tot de import van vaste directe doorbelasting opgelost. Hoe De verbetering is nu ook doorgevoerd voor de vaste directe doorbelasting zodat deze zonder problemen via indirecte mutaties kunnen worden geïmporteerd en verwerkt.   Uitbreiding functie 'Raadplegen importmutaties API' (alleen voor ONLINE klanten) Waarom In de vorige release (2022-09) hebben we de nieuwe functie 430050 - Raadplegen importmutaties API in een basisversie uitgeleverd. Toen hebben we al aangegeven dat voor deze release nog enkele functionele uitbreidingen op de rol staan. Hoe Om een betere selectie en weergave van de mutaties te ondersteunen, is aan functie 430050 - Raadplegen importmutaties API de selectie mogelijkheid 'externe referentie' toegevoegd. De externe referentie betreft een  -optionele- technische identificatie van de mutatieregel, bepaald door het bronsysteem. Let op: om technische redenen wordt op basis van dit selectieargument het hele DPIA100 record doorzocht. Als je de volledige externe referentie ingeeft zal dit tot de juiste zoekresultaten leiden, maar als je slechts delen van de externe referentie ingeeft kunnen ook andere resultaten worden getoond als deze in het DPIA100 record voorkomen. Naast het extra selectieargument is aan de functie een extra tabblad genaamd 'Details mutatie' toegevoegd. Dit tabblad toont alle relevante informatie van de in het eerste tabblad geselecteerde mutatie. Het tabblad geeft de volgende gegevens weer: DPIA100 mutatieregel (het volledige mutatierecord) Aanleverend proces Rubriekcode Object_id (kan bestaan uit persoonsnummer, dienstverbandnummer, technische sleutels) Indicatie stam/variabel Creatiedatum mutatie Creatiegebruiker Waarde (rubriek) Ingangsdatum Externe referentie Soort productie Periode prod jaarwerk Aangeleverd op (datum/tijd waarop mutatie is aangeleverd)   Opgeloste meldingen EDI-bericht 'Aanvullend geboorteverlof' afgekeurd door het UWV (change 3552424) Melding Een EDI-bericht met betrekking tot 'Aanvullend geboorteverlof' verzonden meer dan 28 dagen vóór de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof wordt afgekeurd door het UWV.  Oplossing In het berichtenverkeer wordt vanaf deze release rekening gehouden met een maximum periode van 4 weken (28 dagen) vóór de ingangsdatum aanvullend geboorteverlof: Als de berichtsoort UWV-WAZO-2 (UWV aanvullend geboorteverlof) wordt toegevoegd dan wordt er ook een bericht conditie aangemaakt met het aantal wachtdagen van -28 met betrekking tot de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof (rubriek P01473). Is er al een EDI-bericht 'UWV aanvullend geboorteverlof' toegevoegd en nog geen bericht conditie voor rubriek P01473 (Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof) aanwezig, dan wordt ook de bericht conditie toegevoegd met het aantal wachtdagen -28 op rubriek (P01473).   Is er al een EDI-bericht 'UWV aanvullend geboorteverlof' toegevoegd en eventueel een bericht condities aanwezig voor rubriek P01473 (Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof) dan wordt ook bij de bericht conditie het aantal wachtdagen op -28 gezet, ongeacht of deze al een waarde -28 heeft. Het aantal wachtdagen in de conditie betekent dat een EDI bericht UWV aanvullend geboorteverlof niet eerder zal worden verstuurd dan 28 dagen voor de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof. Actie Geen, de aanvullende berichtcondities worden automatisch toegevoegd aan eventuele bestaande EDI berichten tijdens het installeren van de upgrade.   Weergave systeemmutaties bij functie Incidentele variabele mutaties (change 3569242) Melding Indien in procedure 700350 - Incidentele variabele mutaties bij een (bestaande) variabele mutatie uitsluitend de verrekenperiode wordt gewijzigd en niet de waarde, wordt deze mutatie niet gelogd als systeemmutatie.  Voor de goede orde: er werden wel de correcte salarismutaties aangemaakt. Oplossing Update: abusievelijk hebben we eerder gecommuniceerd dat de oplossing voor dit issue in de 2022-10 release uitgeleverd zou worden. Helaas is dat niet het geval, de oplossing wordt in de 2022-11 release uitgeleverd. Actie Geen   Bij selectie help tekst 'Een dienstverband verwijderen' via tab 'Search' wordt Beaufort afgesloten. (3785260) Melding Als in de Help via het tabblad Search het onderwerp 'Een dienstverband verwijderen' wordt geselecteerd, resulteert dat in het onverwacht afsluiten van Beaufort. Oplossing Na installatie van deze release is deze technische bug opgelost en kan dit topic op reguliere wijze worden opgevraagd.   Nieuw Nieuwe CAO veiligheidsregio's Voor de CAO 'Veiligheidsregio's' is de CAO code 82 toegevoegd en als salarisregeling extern code 82. Vanaf 4 oktober is het mogelijk salarisregeling 82 te downloaden uit Payroll Gemal en de CAO code 82 vast te leggen bij dienstverbanden. Nadere informatie over de CAO kun je nalezen in de releasenotes van Gemal. Actie Als deze wijziging voor jouw organisatie relevant is, dan moet de volgende actie ondernomen worden: Nadat de werkgevergegevens zijn aangepast in Payroll Gemal moet in HR Core Beaufort een synchronisatie van werkgevergegevens worden aangevraagd met de functies 430010 - Aanvraag synch. Gemal Direct en moet het resultaat geïmporteerd worden met functie 430005 - Importeren Gemal Direct Downloaden salarisregeling 82 van Gemal Direct Aanmaken nieuwe salarisregeling 82 in HR Core Beaufort en deze salarisregeling koppelen aan de externe salarisregeling 82 met functie 215000  - Salarisregeling Controleer voor de inrichting van de nieuwe salarisregeling eerst salarisregeling 34 De gedownloade salarisregeling 82 importeren in HR Core Beaufort met functie 215015 - Import geg. salarisregeling Alle relevante dienstverbanden via een collectieve mutatie overzetten van salarisregeling 34 naar 82 Alle relevante dienstverbanden via een collectieve mutatie overzetten van garantie salarisregeling 34 naar 82 Pas waar nodig de schaal/anciënniteit aan, dit geldt ook voor het garantiesalaris  Alle relevante dienstverbanden herzien waarbij op dienstverband niveau code afwijkende CAO (P00317) met waarde 34 is vastgelegd.   Wet- en regelgeving Automatisch herzien van de WW-premies Per 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het onderscheid tussen hoge, lage en herziene WW premies. In de Payroll Gemal release 10-2022 wordt automatische ondersteuning geboden in het herzien van de WW premie. Om de herrekening te kunnen sturen is er een Payroll Gemal invoercode toegevoegd welke ook is opgenomen in Beaufort. Voor meer informatie zie de release notes van Payroll Gemal.   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12266 Herzien WW premie 02266 Herzien ww premie   Nieuwe referentiewaarden bij de rubriek Rubriek Referentiewaarden P12266 0  Automatisch herzien 1  Wel herzien 2 Niet herzien   Referentiewaarden rubrieken Betaald Ouderschapsverlof P12536 en P23195 Bij de introductie van de rubrieken P12536 (Bet. ouderschapsverlof pensioenpremie) en P23195 (Bet. ouderschapsverlof premiekorting PFZW) was er nog niet in de referentiewaarden voorzien. Deze zijn alsnog toegevoegd. Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden P12536 0 ABP=1; PFZW= 4 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 WG betaalt ook WN deel; PFZW vrijw voortzetting 3 WN betaalt ook WG deel; PFZW vrijw voortzetting 4 Geen pens.premie verlofdeel; PFZW: vrijw voortz. 5 PFZW: Verlofreg geen invloed pens. berekening P23195 0  Geen korting PFZW toepassen 1  Wel korting PFZW toepassen   WAB 30% regeling uitvoercodes gewijzigde omschrijvingen In de Beaufort release 2022-09/upgrade 26 zijn een aantal nieuwe rubrieken beschikbaar gesteld voor de WAB 30% regeling. Van een aantal rubrieken zijn de omschrijvingen herzien. Zie voor de nieuwe omschrijving onderstaande tabel. Gewijzigde omschrijvingen Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02466 Premieversch. WAB P92466 Herziene premie 02467 Perc over totaal P92467 Perc overschrijding op pers. niveau 02468 Perc progn totaal P92468 Prognose perc. overschijding op pers. niveau   Voor meer informatie omtrent de release kalender, klik hier.
Volledig artikel weergeven
23-09-2022 15:07 (Bijgewerkt op 30-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1043 Weergaven
  Mededelingen Uitfaseren 19XX-bestanden behalve het 1916- en 1917-bestand Zie ook de release notes van Payroll Gemal 2022-09. Vanaf deze release is het niet langer mogelijk de lijstnummers 1901 t/m 1915 af te roepen in Payroll Gemal. Echter: de functionaliteit om in HR Core Beaufort een 1901 t/m 1915 bestand te importeren blijft vooralsnog gehandhaafd. Hierdoor wordt voorzien in de mogelijkheid om "oude" bestanden te kunnen importeren. Zoeken in de Help functie van HR Core Beaufort In de release notes van 2022-08 is vermeld dat de search optie in de Help geen resultaat meer opleverde. Dit probleem is met deze release verholpen en kun je weer op willekeurige zoekargumenten zoeken. Nieuwe salarisregeling 13 voor CAO Rijkspersoneel Waarom  Met ingang van 1 juli 2022 is voor de CAO Rijkspersoneel een aanpassing van de salarisregeling 13 doorgevoerd. De aangepaste salarisregeling is per 30 augustus beschikbaar voor download. Belangrijkste aanpassingen betreft het aanpassen van de salarisbedragen en de invoering van het CAO-minimumloon met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 13 vanaf 30 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarnaast, om de functionaliteit van het CAO-minimumloon te kunnen gebruiken, moeten de werkgevergegevens worden gesynchroniseerd met functie 430010 (Aanvraag synch. Gemal Direct). Actie Nadat de salarisregeling 13 is geïmporteerd moet je de volgende actie ondernemen: Voor dienstverbanden ingeschaald in de salarisschaal PART moet de aanvulling tot het CAO-minimumloon worden geblokkeerd met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 door in functie 160052 (Salaris) het veld Blokkade minloon/uur aan te vinken Voor alle medewerkers in dienst en alle medewerkers uit dienst sinds 01-07-2022 met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 het bruto salaris opnieuw berekenen functie 160060 bepalen bruto salarissen Voor meer gerelateerde informatie zie het kennisartikel met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK. Indien je er toch voor kiest een ingangsdatum toe te passen vergeet dan niet via het dropdownmenu 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging'  de juiste ingangsdatum (01 07 2022) te kiezen. Nieuw  Nominale waarnemingstoelage toegevoegd Waarom Beaufort kende al een waarnemingstoelage gebaseerd op salarisschaal en anciënniteit.  In navolging op de mogelijkheden van Payroll Gemal is ook een nominale waarnemingstoelage toegevoegd.  Hoe  De nominale waarnemingstoelage is toegevoegd aan het bestaande scherm 'Waarnemingstoelage'. Dit scherm is te vinden via het pad Salarisadministratie > Werknemer > Alle dienstverbandgegevens >Waarnemingstoelage. Voor de vastlegging hiervan is de nieuwe rubriek P11185 (Waarnemingstoelage) beschikbaar gekomen en gekoppeld aan exportcode 01185. In die gevallen waarin zowel een waarnemingstoeslag is vastgelegd op basis van schalen en anciënniteit als nominaal, zal in Payroll Gemal de nominale waarnemingstoeslag prevaleren.   Functie 'Raadplegen importmutaties API' (alleen voor ONLINE klanten) Waarom Bij de het verwerken van indirect mutaties via een bestand wordt er een back-up gemaakt van dit bestand zodat eventueel later de mutaties ter verificatie in het bestand kunnen worden ingezien. Mutaties via de API worden niet via een bestand aangeleverd maar in een tabel weggeschreven alvorens ze op reguliere wijze als indirecte mutaties worden geïmporteerd en verwerkt. Om ook hier de aan Beaufort aangeleverde mutaties te kunnen verifiëren is een nieuwe functie 'Raadplegen importmutaties API' toegevoegd. Hoe  Voor de Online klanten is een nieuwe functie 'Raadplegen importmutaties API' beschikbaar. Deze functie (430050) is te vinden via het pad Applicatiebeheer > Beheer import/export > Raadplegen importmutaties API en standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB. Het scherm bestaat uit twee delen: bovenaan zijn een aantal selectiemogelijkheden beschikbaar met daaronder in tabelvorm het zoekresultaat. De volgende selectiemogelijkheden of combinaties hiervan zijn beschikbaar: Mutaties vanaf (datum/tijd) t/m (datum/tijd). De 'vanaf datum' is standaard gevuld met de huidige dag minus 7 dagen, waardoor in eerste instantie de mutaties van afgelopen week worden getoond. Als je de mutaties van een specifieke dag wilt inzien kan dat op 2 manieren: Bij invoer van datums zónder tijd dient de 'datum t/m' 1 dag na de 'datum vanaf' te liggen. Dus als je bijvoorbeeld de mutaties van 25 augustus wilt zien, geef je als 'datum vanaf' 25 augustus op en als 'datum t/m' 26 augustus. Bij invoer van datums mét tijd geef je als 'datum/tijd vanaf' 25 augustus 00:00 uur op en als 'datum/tijd t/m' 25 augustus 23:59. Aangeleverd proces Rubriekcode Persoonsnummer Druk na het ingeven van de gewenste zoekcriteria op het 'vergrootglas' om de bijbehorende mutaties te selecteren. Deze worden in tabelvorm met de volgende kolommen weergegeven: Proces (procescode) Object-id (persoonsnummer/(dienstverbandnummer)/(technische sleutel)) Rubriek (rubriekcode) Waarde (rubriek waarde) Aangeleverd op (datum/tijd waarop de mutatie aan Beaufort is aangeleverd, niet te verwarren met de datum/tijd van daadwerkelijke import/verwerking indirecte mutaties!) Opmerking: in een volgende release zal deze functie nog worden uitgebreid met een aanvullende selectiemogelijkheid op externe referentie en de weergave van additionele informatie met betrekking tot de mutaties.   Opgeloste meldingen Beaufort start traag op (change 3367483)  Melding Bij het opstarten van Beaufort duurt het erg lang voordat het scherm verschijnt van de uit te voeren acties/signalen. Oplossing  In geval van de aanlevering van een nieuwe medewerker waarbij ook de datum uit dienst al was gevuld werden voor deze medewerker in sommige gevallen grote hoeveelheden dubbele acties gegenereerd. Dit werd veroorzaakt door een issue in de verwerkingsvolgorde van de aangeleverde rubrieken P01106 (organisatorische eenheid) en  P00830 (datum uit dienst). Dit issue in de verwerkingsvolgorde is met ingang van deze release opgelost en wordt er maar één actie gegenereerd in plaats van voor alle organisatorische eenheden binnen de organisatie. Actie Geen actie benodigd.   Wet- en regelgeving WAB 30% regeling uitvoercodes Per 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. In mei 2020 is in Gemal het signaleringoverzicht 30% overschrijding beschikbaar gekomen om op een vroeg tijdstip te signaleren welke medewerkers een herziene premie moeten krijgen. Vanuit Management informatiesystemen is het zeer wenselijk de informatie welke op het signaleringsoverzicht gepresenteerd wordt af te leiden uit uitvoercodes. Deze nieuwe uitvoercodes en rubrieken zijn toegevoegd aan Beaufort. De nieuwe uitvoercodes zullen pas beschikbaar komen in release 2022-10 van Payroll Gemal. Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02460 Contr uren tm hui P92460 Contracturen t/m huidige periode 02461 Verl uren tm hui P92461 Verloonde uren t/m huidige periode 02462 Perc over tm hui P92462 Percentage overschrijding t/m huidige periode 02463 Contr uren prog P92463 Contracturen jaarprognose 02464 verl uren prog P92464 Verloonde uren jaarprognose 02465 Perc over prog P92465 Percentage overschrijding jaarprognose 02466 Cum 2341 tm hui P92466 Cumulatieve grondslag WW-laag 02467 Cum 2339 tm hui P92467 Cumulatieve grondslag WW-hoog 02468 Premieversch WAB P92468 Herziene premie  
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 16:15 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 975 Weergaven
  Mededelingen CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten Waarom  In de CAO ziekenhuizen zijn met ingang van 1 juli 2022 de regels omtrent de vastlegging en vergoeding van bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten gewijzigd. In de vorige release hebben we de rubrieken uitgeleverd waarmee de uren voor de consignatiediensten kunnen worden aangeleverd aan Gemal. Dit betreft de rubrieken P01990 t/m P01993. Hiermee ben je dus in staat de correcte uren voor de consignatiediensten aan te leveren vanuit het roostersysteem middels een DPIA100 bestand. Op dit moment zijn we bezig om de module Tijdregistratie gereed te maken voor een gescheiden registratie en verwerking van consignatiediensten naast de registratie en verwerking van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten. Deze wijziging van de consignatiediensten zal helaas nog niet in de augustus release beschikbaar zijn. Het streven is om de module Tijdregistratie in de oktober release aangepast te hebben. Voor de goede orde: als je consignatiediensten niet via Beaufort Tijdregistratie maar via externe roostersystemen vastlegt, veranderd er in dit kader niets. Hoe Het advies is om, totdat de wijziging beschikbaar komt, consignatiediensten vast te leggen in een nieuwe activiteit en deze te koppelen aan activiteitsoort 00 Dummy (tbv registratie). Op deze wijze kan de registratie van consignatiediensten gewoon plaatsvinden en in de nabije toekomst gekoppeld worden aan de nog op te leveren nieuwe regeling.  Deze handeling is alleen noodzakelijk indien je compensatie van consignatie wilt laten doorberekenen binnen de verlofregistratie in BO4. Actie Het aanmaken van een nieuwe activiteit (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteiten) geschiedt normaliter op de hoogste organisatorische eenheid. Voor een voorbeeld van een nieuwe activiteit zie hieronder:     Ook de verwerking van bereikbaarheids- en consignatiediensten is gewijzigd met ingang van 1 juli 2022, maar deze wijziging kun je zelf doorvoeren in de inrichting van de module Tijdregistratie: Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten worden niet langer gecompenseerd in vrije tijd maar in geld. Activiteiten bereikbaarheid en dag- en nachtaanwezigheid moeten met ingang van 1 juli 2022 niet langer geboekt worden op de activiteitcodes 91, 92 en 93 maar op de activiteitcodes 81, 82 en 83. Een en ander moet als volgt ingericht zijn/worden: De activiteiten 81, 82 en 83 (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteiten) moeten geconfigureerd zijn als volgt:       De rekenregel (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteit rekenregel) moet geconfigureerd zijn als volgt :   De rekenregel in het voorbeeld kan ook een andere zijn. De factoren/percentages voor de compensatie van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten moeten worden aangepast in de functie 200274 Regeling bereikb.h./aanw.h.:   Zodra de wijzigingen met betrekking tot de nieuwe opzet van consignatiediensten beschikbaar zijn zullen we je daar uiteraard aanvullend over informeren.     Nieuwe salarisregeling 48 voor CAO energie- en nutsbedrijven Waarom  Met ingang van 1 juli 2022 is voor de CAO energie- en nutsbedrijven een aanpassing van de salarisregeling 48 doorgevoerd. De aangepaste salarisregeling is per 2 augustus beschikbaar voor download. Belangrijkste aanpassingen zijn het vervallen van salarisschaal IN-D en een aanpassing van de bedragen van salarisschaal GAR. Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 48 vanaf 2 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Actie Nadat de salarisregeling 48 is geïmporteerd moet je actie ondernemen i.v.m. het vervallen van salarisschaal IN-D: Medewerkers, ingeschaald in salarisschaal IN-D, moeten met terugwerkende kracht per 2022-07 worden ingeschaald in een andere schaal. Salarisschaal IN-D kan worden verwijderd (alleen mogelijk als er geen medewerkers (in- en uitdienst) meer zijn gekoppeld aan deze schaal. Als het niet mogelijk is om de salarisschaal IN-D te verwijderen, dan is het advies om in de omschrijving van de schaal aan te geven dat de schaal vervallen is m.i.v. 2022-07. Voor meer gerelateerde informatie zie de kennisartikelen met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK en het verwijderen van een vervallen anciënniteit.   Aanpassing salarisregeling 15 voor CAO VVT Waarom Na de aanpassing van het wettelijk minimumloon in juli 2022 hadden voor salarisregeling 15 de bedragen bij de inpasnummers 9410 t/m 9414 aangepast moeten worden aangezien deze gekoppeld zijn aan het minimumloon.  De aangepaste salarisregeling is per 2 augustus beschikbaar voor download. Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 15 vanaf 2 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Actie Nadat de salarisregeling 15 is geïmporteerd moet je de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren om de indicatieve bruto salarissen per die datum opnieuw te  bepalen. Voor meer gerelateerde informatie zie het kennisartikel met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK.   Nieuw Aanvullingen Wet invoering Betaald ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 Op de Wet- en regelgeving community is het nodige gecommuniceerd met betrekking tot betaald ouderschapverlof, de best practices, de webinar en de FAQ. Ook hebben we je in de vorige release notes op de hoogte gebracht van de in dit kader in Beaufort doorgevoerde wijzigingen. Aanvullend hierop nog een aantal relevante opmerkingen. Alle functionaliteit geactiveerd De afgelopen maanden hebben we gefaseerd nieuwe en aangepaste functionaliteit uitgeleverd, zonder dat deze al daadwerkelijk gebruikt kon worden (uitgezonderd de inrichtingswijzigingen). Denk hierbij aan nieuwe aanvraagfuncties en aangepast EDI berichtenverkeer. Vanaf deze release wordt alle gebruikersfunctionaliteit automatisch geactiveerd.  Wel zul je het naar wens van jouw organisatie autoriseren en plaatsen in de Beaufort menu's moeten inrichten. Tijdregistratie Aan regeling algemeen is de nieuwe teller 21 (Betaald ouderschapsverlof) toegevoegd met als advies rubriek P13215.  Aan deze regeling en eventuele andere in gebruik zijnde algemene regelingen dien je de deze of de voor jou van toepassing zijnde rubriek te koppelen. Ook is er een nieuwe activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) toegevoegd aan de standaard inrichting van Tijdregistratie. Op basis van deze activiteitsoort kun je zelf een nieuwe activiteit met betrekking tot betaald ouderschapsverlof inrichten. Op deze nieuwe activiteit kan vervolgens het betaald ouderschapsverlof worden geregistreerd. De verdere verwerking binnen Tijdregistratie vindt op standaard wijze plaats. Wel is het berekeningsverslag aangepast zodat ook de tellers met betrekking tot betaald ouderschapsverlof worden weergegeven: Op het Berekeningsverslag Tijdregistratie Deel 3 is toegevoegd 'Betaald OSV' Op het Berekeningsverslag Tijdregistratie Totaal generaal  onder Deel 3 is toegevoegd 'Betaald ouderschapsverlof' Wijziging omschrijvingen van rubrieken die bestemd zijn voor uitbetalingsaanvraag 2 en 3 Betaald ouderschapsverlof. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de rubrieksomschrijvingen en venster omschrijvingen iets aangepast, zodat deze de lading beter dekken. Werking en doel van de rubrieken is gelijk gebleven.   Rubriek Omschrijving  Venster omschrijving P03573 Datum aanvang betaalverzoek 2 Ingangsdt vrlf vzk 2 P03575 Aantal weken verlof betaalverzoek 2 Aantal wkn vzk 2 P03576 (ongewijzigd) Verlof opgenomen P03577 Uitkering aan wn betaalverzoek 2 Uitkering wn vrzk 2 P03578 IBAN betaalverzoek 2 IBAN betaalverzoek 2 P03579 BIC buitenland betaalverzoek 2 BIC buitenl vrzk 2 P03580 Naam bank buitenland betaalverzoek 2 Naam bank vrzk 2 P03581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 2 Plaats bank vrzk 2 P03582 Landcode ISO bank betaalverzoek 2 Land ISO bank vrzk 2 P04573 Datum aanvang betaalverzoek 3 Ingangsdt vrlf vzk 3 P04575 Aantal weken verlof betaalverzoek 3 Aantal wkn vzk 3 P04576 (ongewijzigd) Verlof opgenomen P04577 Uitkering aan wn betaalverzoek 3 Uitkering wn vrzk 3 P04578 IBAN betaalverzoek 3 IBAN betaalverzoek 3 P04579 BIC buitenland betaalverzoek 3 BIC buitenl vrzk 3 P04580 Naam bank buitenland betaalverzoek 3 Naam bank vrzk 3 P04581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 3 Plaats bank vrzk 3 P04582 Landcode ISO bank betaalverzoek 3 Land ISO bank vrzk 3 Rubrieken toegevoegd aan de HSS rubriekenset De rubrieken P01571 t/m P01582, P03573, P03575 t/m P03582, P04573, P04575 t/m P04582 en PI0172 t/m PI0244 t.b.v. betaald ouderschapsverlof zijn toegevoegd aan de standaard rubriekenset HSS voor export naar Self Service. Aanpassing functie 233050 (Opschonen EDI berichten) Het opschonen van EDI berichten ondersteunt nu ook het verwijderen van de EDI berichten UWV-WAZO-3, UWV-WAZO-4 en UWV-WAZO-5. Aanpassing procedure 733055 en functie 233055 (Raadplegen EDI aanv.geb.verlof wordt Raadplegen EDI verlof) Deze procedure en functie hadden tot op heden uitsluitend betrekking op de EDI berichten inzake aanvullend geboorteverlof. Met ingang van deze release is zowel deze procedure als functie hernoemd naar 'Raadplegen EDI verlof' en zal de EDI berichten van zowel aanvullend geboorteverlof als die van betaald ouderschapsverlof tonen. Aanpassingen helptekst  Vanzelfsprekend is in dit kader ook de helptekst aangepast. Helaas is wel sprake van een omissie in het tabje 'Search' aan de linkerkant van het help scherm. Het opgeven van een zoekargument resulteert niet in een daadwerkelijk zoekresultaat. Hier wordt aan gewerkt en zullen we zo spoedig mogelijk oplossen. De andere twee tabs 'Contents' en 'Index' alsmede de venster specifieke helpen werken wel conform verwachting.   Gewijzigd en verbeterd Vergoeding per eenheid met afwijkende ingangsdatum Waarom In Payroll Gemal is besloten om bij een aantal invoercodes met ingang van deze release een afwijkende ingangsdatum toe te staan. Zie release notes Payroll Gemal 2022-08. HR Core Beaufort volgt deze aanpassing van Payroll Gemal door de eigenschap 'DIW <> begindt loonper' van de corresponderende rubrieken aan te vinken. Het betreft de volgende rubrieken: Rubriek Omschrijving P06969 Bedrag pauze nachtdienst P09010 Aantal geconsigneerde pauzes P09011 Aantal eenheden P09012 Aantal eenheden P09013 Aantal eenheden P09014 Aantal eenheden P09015 Aantal eenheden P09016 Aantal eenheden P09017 Aantal eenheden P09018 Aantal eenheden P09019 Aantal eenheden P09020 Aantal eenheden P09021 Aantal eenheden P09022 Aantal eenheden P09023 Aantal eenheden P09024 Aantal eenheden P09025 Aantal eenheden P09026 Aantal eenheden P09027 Aantal eenheden P09028 Aantal eenheden P09029 Aantal eenheden Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.   Wet- en regelgeving CAO Gemeenten: doorbetaling ouderschapsverlof op werknemer niveau Per 2 augustus 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Dit houdt in dat een werknemer na de geboorte (of adoptie) van een kind 9 weken betaald ouderschapsverlof mag opnemen. De betaling krijgt de vorm van een UWV uitkering tegen 70% van het (gemaximeerde) dagloon. De CAO Gemeenten kent al langer een vorm van deels betaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus past de CAO gemeente deze systematiek van doorbetaling aan waarmee ze deels willen aansluiten op de wettelijke doorbetaling ouderschapsverlof en de mogelijkheid om beide te combineren. De oorspronkelijke variant voor betaald ouderschapsverlof uit de CAO, vereist voor een makkelijke uitvoering dat ook op werknemer niveau een percentage doorbetaling kan worden vastgelegd. In dit kader is de inrichting uitgebreid met een aantal nieuwe rubrieken en exportcodes.   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P10611 Langdurig ziek perc doorbetaling 00611 Ld zk % doorbet P10612 Seniorenverlof perc doorbetaling 00612 Sen vrl % doorbet P10613 Ouderschapsverlof perc doorbetaling 00613 OSV % doorbet P10614 Onbetaald verlof perc doorbetaling 00614 Onb vrl % doorbet P10615 Bet. ouderschapsverlof perc doorbetaling 00615 BOSV % doorbet P10616 Zorgverlof kort perc doorbetaling 00616 Kzg vrl % doorbet P10617 Zorgverlof lang perc doorbetaling 00617 Lzg vrl % doorbet P10618 Calamiteitenverlof perc doorbetaling 00618 Cal vrl % doorbet P10619 Verlofregeling 9 perc doorbetaling 00619 Vrlr 9 % doorbet P10620 Verlofregeling 10 perc doorbetaling 00620 Vrlr 10 % doorbet P10621 Verlofregeling 11 perc doorbetaling 00621 Vrlr 11 % doorbet P10622 Verlofregeling 12 perc doorbetaling 00622 Vrlr 12 % doorbet P10623 Verlofregeling 13 perc doorbetaling 00623 Vrlr 13 % doorbet P10624 Verlofregeling 14 perc doorbetaling 00624 Vrlr 14 % doorbet P10625 Verlofregeling 15 perc doorbetaling 00625 Vrlr 15 % doorbet  
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 15:17 (Bijgewerkt op 11-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1516 Weergaven
Mededelingen Onderwijs: afschaffing lerarenportfolio Waarschijnlijk heb je al vernomen dat het lerarenportfolio gaat verdwijnen: minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft dit per brief op 17 februari 2022 aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten. De bepalingen over het Lerarenregister komen per 1 augustus  2022 niet meer voor in de diverse onderwijswetten en daarmee komt op die datum ook het lerarenportfolio te vervallen.  Wat verandert er? Vooruitlopend op de afschaffing sluit DUO per 1 juli de toegang tot het lerarenportfolio. Vanaf die datum kun je geen gegevens van leraren meer aanleveren. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het DUO.  Om onbedoelde exports te voorkomen, adviseren wij je om het stuurgegeven LR_AAN  op 'N' te zetten en eventuele aan functie 140030 - Export Lerarenregister gerelateerde batchopdrachten te verwijderen. Het wijzigen van een stuurgegeven gaat via Applicatiebeheer > Stuurgegevens > Wijzigen stuurgegevens. Betreffende functionaliteit zal op een later moment fysiek uit Beaufort worden verwijderd. Dit geldt uiteraard uitsluitend voor Onderwijs klanten. Bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten In de release notes van Payroll Gemal voor release 2022-06 is melding gemaakt van het feit dat voor de verwerking van invoercodes 02540 tot en met 02548 en invoercode 02454 voortaan een percentage wordt vastgelegd in plaats van een deeltal x/18. Voor HR Core Beaufort betreft dit de rubrieken P00540 tot en met P00548 en P03454. Deze rubrieken zijn onderdeel van de inrichting van de standaardregeling 01 Regeling 1 BAW (35) in de module Tijdregistratie. In HR Core Beaufort wordt bij deze rubrieken van oudsher al een percentage vastgelegd in plaats van een deeltal x/18 waardoor de wijziging in Payroll Gemal geen onmiddellijk effect heeft op HR Core Beaufort. Dit percentage is informatief, en speelt geen rol in de periodeverwerking. Als het binnen de organisatie belangrijk is om een wijziging van de percentages vanuit historisch perspectief zichtbaar te maken, is het aan te raden om een tweede regeling voor bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten aan te maken, die een kopie is van de bestaande regeling met dien verstande dat de percentages aangepast zijn t.o.v. de oorspronkelijke regeling. Hierbij moet niet vergeten worden om de juiste regeling toe te wijzen aan de dienstverbanden met procedure 704000 Regelingen tijdregistratie. CAO gehandicaptenzorg: minimum-uurloon In de nieuwe CAO gehandicaptenzorg is met ingang van 1 juni 2022 een minimum-uurloon afgesproken. De bedragen van de schalen en tredes van de salarisregeling worden echter niet aangepast, waardoor het herleide uurloon van bepaalde schaal/tredes ligt onder het afgesproken CAO minimum-uurloon. Om in deze gevallen het loon aan te vullen tot het CAO minimum-uurloon zal in Payroll Gemal gebruik gemaakt worden van de functionaliteit voor de aanvulling van het minimumloon. Deze aanvulling van het minimumloon wordt in HR Core Beaufort aangestuurd door de rubrieken P00339 Aanvulling min. loon en P12940 Blokkade minloon/uur in het venster Salarisgegevens. Voor het aanvullen tot het CAO minimum-uurloon hanteert Payroll Gemal als uitgangspunt dat als de rubriek P00339 Aanvulling min. Loon de waarde ‘1’ (Geen regeling) heeft, er ook geen aanvulling plaatsvindt tot het CAO minimum-uurloon en dat de rubriek P12940 Blokkade minloon/uur daarom de waarde ‘J’ moet bevatten. Om de rubriek P12940 de waarde ‘J’ te geven kun je gebruik maken van het mechanisme van collectief muteren of kun je in een bestaande procedure voor het wijzigen van salarisgegevens van een dienstverband  de rubriek P12940 van een waarde voorzien. Ongeacht welk van deze 2 werkwijzen wordt toegepast dien je rekening te houden met het onderstaande: Je moet de dienstverbanden die in dienst zijn selecteren op basis van de code salarisregeling waarde 38 en de rubriek P00339  waarde 1. Mutaties voor rubriek P12940 moeten een ingangsdatum hebben van 1 juni 2022. NIEUW Wet invoering Betaald ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 Inleiding Zoals aangekondigd treedt de Wet Invoering Betaald Ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 in werking. Onderdeel van deze wet is het betaald ouderschapsverlof, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort zijn en worden doorgevoerd om de nieuwe wetgeving te ondersteunen. In de releases 2022-05 en 2022-06 van HR Core Beaufort is reeds een deel van de inrichting, nodig voor het ondersteunen van de functionaliteit, uitgeleverd. In deze release wordt het laatste deel van de inrichting uitgeleverd en daarnaast de benodigde functies voor het aanvragen en verwerken van betaald ouderschapsverlof. In release 2022-08 zullen de laatste functies worden uitgeleverd die zijn aangepast in het kader van betaald ouderschapsverlof. Dit zijn met name een aantal functies voor het raadplegen, reproduceren en opschonen van EDI berichten en het kunnen aanleveren van verlofuren betaald ouderschapsverlof via tijdregistratie. In dat laatste kader zal een nieuwe activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) en aan regeling algemeen 21 (Betaald ouderschapsverlof) worden toegevoegd. Meer info volgt in de 2022-08 release notes. Daarnaast zal in release 2022-08 de zogenaamde "feature toggle" verwijderd worden uit HR Core Beaufort. Deze "feature toggle" zorgt er voor dat een aantal van de hieronder genoemde functies nog niet kunnen worden uitgevoerd. In die gevallen verschijnt nu de melding "Het nieuwe ouderschapsverlof wordt pas vanaf 02-08-2022 actief.".  Met deze release notes willen we je echter alvast informeren hoe het een en ander vanaf augustus gaat werken.  Het proces van het aanvragen, verlenen en declareren van betaald ouderschapsverlof verloopt in de volgende stappen, die deels zowel in HR Self Service als in Beaufort uitgevoerd kunnen worden. Hieronder zal de nadruk op de werking binnen HR Core Beaufort liggen.   Aanvragen verlof door de medewerker en toekennen verlofrecht aan de medewerker Opnemen verlof door de medewerker Aanleveren opgenomen verlof aan Payroll Gemal Declareren opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV Aanmaken EDI berichten voor UWV Bij deze stappen is het belangrijk om te realiseren dat het aanvragen (en opnemen) van het betaald ouderschapsverlof door de werknemer "los" staat van het declareren van het betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV. Stap 1: Aanvragen betaald ouderschapsverlof door de medewerker/Toekennen verlofrecht aan de medewerker. Het aanvragen van betaald ouderschapsverlof door de werknemer is een proces dat niet wordt ondersteund in HR Core Beaufort. Dit vindt plaats in HR Self Service. Het toekennen van het verlofrecht door de werkgever aan de werknemer is mogelijk in de bestaande procedure 703001 Verlofrechten werknemer. Aanvullende inrichting in HR Core Beaufort: Verlofsoorten aanmaken voor betaald ouderschapsverlof, en eventueel ook onbetaald ouderschapsverlof, om het verlofrecht en de verlofopnames te kunnen registreren. De in het vorige punt aangemaakte verlofsoorten toevoegen aan verlofregelingen. Stap 2: Opnemen verlof door de medewerker De opname van betaald ouderschapsverlof wordt op dezelfde wijze geregistreerd en verwerkt als bij andere verlofsoorten:  via indirecte mutaties (import vanuit HR Self Service) of in HR Core Beaufort via de bestaande procedure 703002 Muteren verlof. Stap 3: Aanleveren opgenomen verlof aan Payroll Gemal Aanvullende inrichting in HR Core Beaufort: Verlofsoorten aangemaakt in stap 1 moeten zijn vastgelegd in stuurgegevens: BOSVRLF - verlofsoort betaald ouderschapsverlof OOSVRLF - verlofsoort onbetaald ouderschapsverlof Om aan Payroll Gemal door te geven hoeveel betaald/onbetaald ouderschapsverlof is opgenomen in een salarisperiode zijn 3 methodes mogelijk: Door maandelijks de functie 163025 Berekenen uren oudersch. verlof  uit te voeren wordt bepaald hoeveel uren Betaald ouderschapsverlof en Onbetaald ouderschapsverlof in de betreffende periode is opgenomen. Deze functie beperkt zich tot de verlofsoorten die zijn vastgelegd in de stuurgegevens BOSVRLF en OOSVRLF. Deze functie is tot release 2022-08 afgeschermd door de in de inleiding beschreven "feature toggle". Door variabele mutaties aan te maken of te importeren voor de rubrieken P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd en P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd. Door uren betaald ouderschapsverlof aan te leveren via de module Tijdregistratie middels activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) gekoppeld aan Regeling algemeen 21. Deze methode komt beschikbaar in release 2022-08. De release notes van release 2022-08 zullen meer informatie bevatten over het importeren, verwerken en aanleveren van betaald ouderschapsverlof via Tijdregistratie. Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van betaald ouderschapsverlof in Payroll Gemal verwijzen we naar de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap. Stap 4: Declareren opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV Het declareren van opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV kan op twee manieren verlopen: Via een nieuw proces binnen Self Service. Meer informatie in de release notes van Self Service of op de community. Via een Aanvraag betaald ouderschapsverlof in Beaufort gecombineerd met een eerste betaalverzoek, eventueel gevolgd door een tweede of derde betaalverzoek. Aanvullende inrichting HR Core Beaufort: Nieuwe berichtsoorten voor betaald ouderschapsverlof toevoegen aan EDI ontvanger UWV-WAZO-3 (UWV bet. ouderschapsverlof)  UWV-WAZO-4 (UWV BOSV aanvullend 1) UWV-WAZO-5 (UWV BOSV aanvullend 2) Deze nieuwe berichtsoorten kunt u als volgt toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM. Ga naar Applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > Edi-ontvanger. Selecteer EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM en druk op de tab Soort EDI-bericht. Druk vervolgens op de knop 'Nieuw', het venster 'Index ondersteunende berichtsoorten' verschijnt. Zorg dat uitsluitend nr. 7 UWV bet. ouderschapsverlof, nr 8  UWV BOSV aanvullend 1 en 9 UWV BOSV aanvullend 2 aangevinkt zijn. Sluit het indexvenster af en druk vervolgens op 'Accepteren'. Sluit vervolgens ook de functie EDI-ontvanger af met 'Accepteren'. Als de berichtsoort slechts voor één instelling of opdrachtgever van toepassing is, geeft u in de velden Opdrachtgever en Instelling aan voor welke opdrachtgever en instelling. Als u de velden leeg laat, wordt het bericht aangemaakt voor alle instellingen (en opdrachtgevers) in Beaufort. Meer informatie vindt u op de Help pagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort. De aanvragen en betaalverzoeken voor betaald ouderschapsverlof in Beaufort kunnen worden onderhouden met de volgende functies procedure 703010 Aanvr. bet. ouderschapsverlof met functie 163701 Aanvr. bet. ouderschapsverlof procedure 703011 Betaalverzoek 2 BOSV met functie 163702 Betaalverzoek 2 BOSV procedure 703012 Betaalverzoek 3 BOSV met functie 163703 Betaalverzoek 3 BOSV  De nieuw toegevoegde functies en procedures zijn standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB (Applicatiebeheer). De nieuw toegevoegde procedures zijn standaard niet toegevoegd aan een menu. De functies 163701, 163702 en 163703 zijn tot release 2022-08 afgeschermd door de in de inleiding beschreven "feature toggle". Zoals aangegeven kunnen de aanvragen en betaalverzoeken ook worden onderhouden vanuit HR Self Service. Hiertoe zijn aan de functie 100252 Verwerken indirecte mutaties de nodige consistentiecontroles en procesactie toegevoegd. Stap 5: Aanmaken EDI berichten voor UWV De aanvraag (+ eerste betaalverzoek) en het tweede en derde betaalverzoek moeten uiteindelijk resulteren in EDI berichten voor het UWV. Deze berichten worden aangemaakt volgens het bestaande EDI-proces. Hieronder een korte toelichting  van de wijzigingen in de functies. 240010 Gebeurtenis Bij het opvoeren van een aanvraag (+ eerste betaalverzoek), of een betaalverzoek wordt een gebeurtenis aangemaakt: 0602 Betaald ouderschapsverlof (aanvraag + eerste betaalverzoek) 0603 Aanvullend verzoek 1 BOSV (tweede betaalverzoek) 0604 Aanvullend verzoek 2 BOSV (derde betaalverzoek) 240020 Genereren acties Het genereren van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenissen en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s) en op het verwerkingsverslag worden ook de resultaten vermeld voor de gebeurtenissen 0602, 0603 en 0604. 230009 Genereren EDI-berichten Het genereren van EDI-berichten zorgt er voor dat, indien er nog openstaande acties aanwezig zijn, het WAZO bericht voor de aanvraag (+ eerste betaalverzoek) en de betaalverzoeken worden aangemaakt.   Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1756,20 W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1621,20 Betaald ouderschapsverlof - Inrichting Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat de komende releases de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022. We stellen in deze release o.a. meer rubrieken beschikbaar zo dat Self Service de benodigde voorbereidingen kan treffen om (best practice) workflows in te richten. Alle nieuwe ouderschapsverlof gerelateerde rubrieken zullen we in de augustus release toevoegen aan de HSS rubriekenset.   Nieuwe rubrieken Rubriek code Rubriek omschrijving PI0224 Is de medewerker hersteld? PI0225 Startdatum PI0226 Einddatum (t/m) PI0227 Uren AT per week PI0228 Dagen per week PI0229 Percentage loonwaarde PI0230 Eigen of aangepaste werkzaamheden PI0231 Organisatorische eenheid PI0232 Omschrijving werkzaamheden PI0233 Aantal weken verlof PI0234 Keuze Eed of Belofte PI0235 VOG aanvragen? PI0236 Signaaldatum (tbv AS) PI0237 Geboortedatum kind PI0238 Aantal weken verlof PI0239 Aantal uren verlof PI0240 Ingangsdatum PI0241 Einddatum PI0242 Signaaldatum PI0243 Aantal kinderen PI0244 Salaris fulltime   Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden PI0224 01  Nee 02  Ja PI0230 01    Eigen werk 02    Aangepast (eigen) werk 03    Ander werk binnen organisatie 04    Ander werk buiten organisatie PI0233 1    1 week 2    2 weken 3    3 weken 4    4 weken 5    5 weken PI0234 01    Eed 02    Belofte PI0235 01    Nee 02    Ja PI0243 1    1 kind 2    2 kinderen 3    3 kinderen 4    4 kinderen 5    5 kinderen   Verwijderde rubrieken Rubriek code rubriek omschrijving Reden P01584 Datum BOSV naar UWV (datum wordt gegenereerd) N.a.v. gewijzigde inzichten is deze (nog niet operationele rubriek) verwijderd   CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- (bereikbaarheid) en consignatiediensten Uit de onlangs verschenen tekst van de nieuwe CAO Ziekenhuizen, art 10.4 en 10.5, blijkt dat vanaf periode 07-2022 bereikbaarheids- (bereikbaarheid) en consignatiediensten tegen verschillende tarieven worden beloond, waar die tarieven tot nu toe gelijk waren.  Ter ondersteuning is er een nieuwe set van rubrieken en exportcodes gecreëerd om de consignatiediensten te ondersteunen en de consignatiediensten aan Payroll Gemal te kunnen leveren, terwijl de oorspronkelijke set elementen en exportcodes de toegankelijkheidsdiensten zal blijven ondersteunen. En er is een naamswijziging doorgevoerd voor de bestaande uitvoercodes en importrubrieken ter verduidelijking. De nieuwe functionaliteit voor de consignatiedienst wordt nu nog niet ondersteund in tijdregistratie en hierover word je later geïnformeerd.   Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode P01990 Uren consignatiedienst feestdagen 01990 P01991 Uren consignatiedienst zat/zon 01991 P01992 Uren consignatiedienst overige dagen 01992 P01993 Uren consignatiedienst + 50 % 01993     Gewijzigde omschrijving rubrieken Rubriek Omschrijving P90057 Bereikbaarheid/consignatiedienst P90426 Uren Bereikbaarheid/consignatiedienst   Gewijzigde omschrijving importrubriek Uitvoercode Omschrijving 01057 Bereik/consig dst 01926 Urn ber/cons dnst   Gewijzigde omschrijving uitvoercode Uitvoercode Omschrijving 01057 Bereik/consig dst 01926 Urn ber/cons dnst  
Volledig artikel weergeven
26-06-2022 17:27 (Bijgewerkt op 27-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1953 Weergaven
Mededeling CAO HBO - Functie Berekenen WTF factor peildatum (Herhaling mededeling van release notes 2021-12) De functie - Bereken WTF factor peildatum voor het bepalen van de hoogte van eenmalige uitkeringen, ondersteunt vooralsnog niet volledig de CAO HBO. Deze geeft namelijk aan dat onbetaald verlof (indien dat geen 100% is) niet mag worden gekort op de eenmalige uitkering. Deze voorwaarde zit, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet goed in de berekening van de WTF factor. Er loopt een onderzoek hoe we dit het beste kunnen oplossen. Gewijzigd en verbeterd Indirect mutaties zonder productiesoort Waarom Er zijn situaties waarbij indirecte mutaties worden aangeleverd zonder productiesoort. In een dergelijk geval worden deze tijdens het proces 'Verwerken indirecte mutaties' verwerkt als zijnde NOR mutaties (productiesoort NOR). Deze werkwijze is niet in alle gevallen wenselijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mutaties uit een extern systeem die in een jaarwerkproductie meegenomen moeten worden. Hoe Indirecte mutaties zónder productiesoort worden tijdens de verwerking nu toegekend aan de productiesoort zoals vastgelegd in de 'Afwijkende sessiegegevens'  (functie 150102). Indirecte mutaties mét een productiesoort worden - conform bestaande werking - verwerkt op basis van de bij de mutatie vastgelegde productiesoort. Actie Heb je een bestand met mutaties waarbij de productiesoort niet is ingevuld en je wilt deze in een afwijkende sessie (bijvoorbeeld in een jaarwerksessie) verwerken, dan dien je het volgende te doen: Start de functie 'Afwijkende sessiegegevens' en wijzig de Srt. productie (sessie) naar JWP (Jaarafsluit producties) Verwerk het mutatiebestand via de functies 'Import externe ind. mutaties' en 'Verwerken indirecte mutaties'.  Start de functie 'Afwijkende sessiegegevens' en wijzig de Srt. productie (sessie) weer terug naar de gewenste waarde. Naamswijziging tabbladen functie 'Status import/export' Waarom Via de functie 'Status import/export bestanden' (430015) kun je inzicht krijgen in de status van diverse import- en exportbestanden. De naamgeving van de tabbladen 'Import externe systemen' en 'Overige indirecte mutaties' dekken niet de volledige lading en kunnen voor verwarring zorgen. Hoe De naamgeving van het tabblad 'Import externe systemen' is gewijzigd naar 'Import DPIA100 formaat'. De naamgeving van het tabblad 'Overige indirecte mutaties' is gewijzigd naar 'Overige import/export'. Actie Er is geen actie nodig. Nieuwe rubriek voor Uren bereikbaarheidsdienst +50% Waarom Voor het vastleggen van uren bereikbaarheidsdienst +50% is een nieuwe rubriek toegevoegd: P03454. Voor meer informatie zie de release notes van Payroll Gemal 2022-06 onderwerp Bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten en aanwezigheidsdiensten. Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P03454 Uren bereikbaarheid + 50 % 02454 Uren bereikbd + 50% Opgeloste meldingen Correctie transitievergoeding in een correctie sessie (change 3277125)  Melding Bij het corrigeren van een aangeleverde en verwerkte transitievergoeding in een Correctieproductie wordt een nieuw gelijktijdig IKV-nummer gegenereerd voor deze correctie. Dit resulteert in een afkeuring in Gemal. Oplossing De oplossing ligt in het volgen van de juiste procedure bij het gebruik van een correctieproductie. In het geval sprake is van het corrigeren van eerder aangeleverde en verwerkte werknemermutaties in een correctieproductie, moet de procedure Kopiëren t.b.v. corr. productie (functie 700005) uitgevoerd worden. Actie De help informatie over dit onderwerp is verduidelijkt met betrekking tot het optioneel uitvoeren van de procedure Kopiëren t.b.v. corr. productie (Over Beaufort/Speciale mutaties/Mutaties voor een correctieproductie vastleggen). Tijdregistratie: dubbeltelling thuiswerkvergoeding in geval van TWK mutaties (change 3461221) Melding Bij de periodeberekening van tijdregistratie wordt 'thuiswerk' over een vorige periode (TWK) dubbel geteld.  Oplossing De programmatuur is hierop aangepast zodat thuiswerk met TWK niet meer dubbel wordt geteld. Actie Bovengenoemde wijziging zal er voor zorgen dat er geen nieuwe dubbeltellingen meer plaatsvinden. In die gevallen waar je nog correcties op bestaande gevallen moet doorvoeren, kunnen deze handmatig met TWK tegengeboekt worden op de rubrieken P09011 en P09012. Inlezen verlof vanuit Roosterplanning worden afgekeurd (change 3536413) Melding Bij het verwerken van de indirecte verlofmutaties vanuit Roosterplanning worden deze afgekeurd met de vermelding 'Het verloftijdvak volgnummer van DV verlof tijdvak ligt niet in het bereik van 0 t/m 0.'   Oplossing Door een aanpassing in release 2022-05 is abusievelijk geen rekening mee gehouden met de verloftijdvak volgnummers vanuit Roosterplanning. Deze wijziging is aangepast zodat de verlofmutaties vanuit Roosterplanning weer worden geaccepteerd met dezelfde verloftijdvak volgnummers als voorheen. Actie Indien gewenst kunnen de afgekeurde mutaties worden gedeblokkeerd met de functie 'Beoordelen indirecte mutaties' om vervolgens weer verwerkt te worden. Je selecteert aanleverend proces 'RWB' en kiest de waarde Ja bij de de optie Afgekeurd. Overige invulrubrieken kunnen naar eigen inzicht worden ingevuld. En selecteer dmv Accepteren. De mutaties van het aanleverend proces RWB worden weergegeven en per rubriek kun je de optie afgekeurd uitvinken. Helaas is er geen optie om dit collectief te doen. Als je alle mutaties hebt verwerkt klik je op Accepteren. De RWB mutaties worden nu in een volgende verwerkingsproces van de indirect mutaties verwerkt. Als alle mutaties zijn afgekeurd is het ook een optie om het bestand opnieuw in te lezen. Eerder afgekeurde mutaties kunnen daarna collectief worden verwijderd. Wet- en regelgeving Levensloopregeling Voor de vervallen levensloopregeling zijn van de onderstaande rubrieken de export kenmerken verwijderd. P01393 (Vervallen) Perc.tlg levens, P01396 (Vervallen) Perc.tlg levens 2, P01399  (Vervallen) Percentage toelage levensloop 3, P08060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1, P08061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2, P08062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3, P02567 (Vervallen) Toelage levensloop 1, P02568 (Vervallen) Toelage levensloop 2, P02569 (Vervallen) Toelage levensloop 3. Betaald ouderschapsverlof - Inrichting Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat de komende releases de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022. We stellen in deze release meer rubrieken beschikbaar zo dat Self Service de benodigde voorbereidingen kan treffen om workflows in te richten. Het betreft de rubieken PI0172 t/m PI0223. rubriek kode rubriek omschrijving PI0172 Naam kind 1 PI0173 Geboortedatum kind 1 PI0174 Bet. OSV kind 1 begindatum PI0175 Bet. OSV kind 1 einddatum PI0176 Bet. OSV kind 1 op te nemen uren PI0177 Bet. OSV kind 1 berekend saldo PI0178 Bet. OSV kind 1 opgenomen saldo PI0179 Onbet. OSV kind 1 begindatum PI0180 Onbet. OSV kind 1 einddatum PI0181 Onbet. OSV kind 1 op te nemen uren PI0182 Onbet. OSV kind 1 berekend saldo PI0183 Onbet. OSV kind 1 opgenomen saldo PI0184 Kind 1 hoeveelste betaling tbv WAZO     PI0185 Naam kind 2 PI0186 Geboortedatum kind 2 PI0187 Bet. OSV kind 2 begindatum PI0188 Bet. OSV kind 2 einddatum PI0189 Bet. OSV kind 2 op te nemen uren PI0190 Bet. OSV kind 2 berekend saldo PI0191 Bet. OSV kind 2 opgenomen saldo PI0192 Onbet. OSV kind 2 begindatum PI0193 Onbet. OSV kind 2 einddatum PI0194 Onbet. OSV kind 2 op te nemen uren PI0195 Onbet. OSV kind 2 berekend saldo PI0196 Onbet. OSV kind 2 opgenomen saldo PI0197 Kind 2 hoeveelste betaling tbv WAZO     PI0198 Naam kind 3 PI0199 Geboortedatum kind 3 PI0200 Bet. OSV kind 3 begindatum PI0201 Bet. OSV kind 3 einddatum PI0202 Bet. OSV kind 3 op te nemen uren PI0203 Bet. OSV kind 3 berekend saldo PI0204 Bet. OSV kind 3 opgenomen saldo PI0205 Onbet. OSV kind 3 begindatum PI0206 Onbet. OSV kind 3 einddatum PI0207 Onbet. OSV kind 3 op te nemen uren PI0208 Onbet. OSV kind 3 berekend saldo PI0209 Onbet. OSV kind 3 opgenomen saldo PI0210 Kind 3 hoeveelste betaling tbv WAZO     PI0211 Naam kind 4 PI0212 Geboortedatum kind 4 PI0213 Bet. OSV kind 4 begindatum PI0214 Bet. OSV kind 4 einddatum PI0215 Bet. OSV kind 4 op te nemen uren PI0216 Bet. OSV kind 4 berekend saldo PI0217 Bet. OSV kind 4 opgenomen saldo PI0218 Onbet. OSV kind 4 begindatum PI0219 Onbet. OSV kind 4 einddatum PI0220 Onbet. OSV kind 4 op te nemen uren PI0221 Onbet. OSV kind 4 berekend saldo PI0222 Onbet. OSV kind 4 opgenomen saldo PI0223 Kind 4 hoeveelste betaling tbv WAZO  
Volledig artikel weergeven
20-05-2022 09:45 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1610 Weergaven
    CAO informatie CAO VVT - Nieuwe CAO Op 11 april is via de community door Payroll Gemal een vooraankondiging gepubliceerd omtrent de nieuw CAO VVT. Inmiddels is alle benodigde informatie vanuit de werkgeversvereniging aanwezig en de wijzigingen naar aanleiding daarvan worden in de Gemal release 2022-05 doorgevoerd. Het betreft de volgende wijzigingen: Salaristabellen De bedragen voor de salarisregeling (15) zijn aangepast en ook die voor de garantie salarisregelingen IMF (12) en V&V (39). Salarisschalen gewijzigd bij Salarisregeling 15  Bij salarisregeling 15 gelden meer wijzigingen:  Schaal 5 is hernoemd naar WMJL (wettelijk minimum jeugdloon). Schaal 0010 is vervallen. Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 0015. Vanuit Actiz is ons mondeling medegedeeld dat hierbij moet worden uitgegaan van het omschalen naar de anciënniteit met het naast hogere bedrag in schaal 15. Actiz heeft aangegeven deze instructie begin mei zelf ook te publiceren. Mochten hier nog verdere vragen over zijn, dan verwijzen wij graag naar Actiz. Gewijzigde salarisschalen waarbij de aanloopperiodieken vervallen. Hieronder geven we per wijziging aan welke acties je kunt ondernemen om de benodigde wijzigingen in Beaufort door te voeren. Deze acties zijn noodzakelijk nadat je de nieuwe salarisregeling - die op Youforce wordt gepubliceerd - hebt ingelezen in Beaufort. Aandachtspunten bij de hieronder beschreven werkwijze indirect muteren: Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregelingen importeren. Alle wijzigingen moet je met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 vastleggen. Pas nadat ALLE indirect mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken. Salaristabellen (salarisregelingen 15, 12 en 39): Voor de wijziging van de salaristabellen hoef je niets anders te doen dan de nieuwe salaristabellen in Beaufort in te lezen. Schaal 5 hernoemd naar WMJL (salarisregeling 15): Omdat schaal 5 met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 niet meer in Gemal bestaat, moeten de werknemers met schaal 5 worden overgezet naar de “nieuwe” WMJL schaal. Als dat is gebeurd, kun je schaal 5 uit Beaufort verwijderen. Dat laatste is alleen mogelijk als er geen enkel dienstverband meer is gekoppeld aan schaal 5. Je kunt er ook voor kiezen schaal 5 te hernoemen naar "Vervallen". Je kunt de benodigde wijzigingen uitvoeren met de functie Collectief muteren. Selecteer hiervoor in het Beaufort menu achtereenvolgens Salarisadministratie en dan Collectief muteren. Je kunt de collectieve mutaties aanmaken via onderstaande stappen.  Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 5 in. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. Je hebt nu alle werknemers geselecteerd met schaal 5 die overgezet moeten worden naar schaal WMJL. Klik op Accepteren. Je kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder aangegeven. Collectieve mutatie definiëren Geef in het pulldown menu Ingangsdatum wijziging de waarde 1 maart 2022 op Selecteer als doel rubriek P01151 Schaal. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe waarde WMJL kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de schaal wordt gewijzigd. Schaal 10 is vervallen (salarisregeling 15): Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 15. Je kunt per schaal en anciënniteit collectieve mutaties maken met hulp van onderstaande stappen. Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 10 in. Klik op <Toevoegen> en selecteer de rubriek P00326 Anciënniteit salaris. Het veld Anciënniteit verschijnt in het venster. Vul in het veld Anciënniteit de waarde 00 of 01 of 02 of 03 of 04 in al naar gelang de anciënniteit waarvoor je de collectieve mutaties wilt definiëren. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. Je hebt nu alle werknemers geselecteerd met schaal 10 die overgezet moeten worden naar schaal 15. Klik op Accepteren. Je kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder is aangegeven. Collectieve mutatie schaal definiëren Selecteer als doel rubriek P01151 Schaal. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe waarde 15 kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de schaal wordt gewijzigd. Collectieve mutaties anciënniteit definiëren Selecteer wederom de doelgroep zoals hiervoor beschreven. Selecteer als doel rubriek P00326 Anciënniteit. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe anciënniteit kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de anciënniteit wordt gewijzigd. Gewijzigde salarisschalen (salarisregeling 15) Er zijn in enkele schalen aanloopperiodieken vervallen. Zie onderstaand voorbeeld van schaal 15.  Oude situatie:   Nieuwe situatie:   Als er nog werknemers op de aanloopschalen staan, moeten deze worden omgeschaald. Je kunt collectieve mutaties maken via onderstaande stappen. Deze stappen zijn uitgewerkt voor schaal 15, maar er zijn meerdere schalen die aanpassingen behoeven. Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 15 in. Klik nog een keer op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P00326 Anciënniteit/Functiejaren. Vul in het veld Ancien/func via het Zoekprofiel uit het menu Extra, het volgende zoekcriterium in: “niet leeg”. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. U hebt nu alle werknemers geselecteerd waarvoor de anciënniteit moet worden verhoogd. Klik op Accepteren. U kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder is aangegeven. Collectieve mutatie definiëren Selecteer als doel rubriek P00326 Anciënniteit/functie. Selecteer bij Bewerking doel: Formule toepassen. Het veld Formule verschijnt waarin je een formule kunt invullen. Klik op de index knop achter dit veld. Nu toont Beaufort het tabblad Formule samenstellen. Je kunt de formule gaan definiëren in het invoerveld Formule. In dat veld toont Beaufort al de rubriek P00326 S. Voeg daaraan toe -2. Deze waarde moet rechts van de rubriek code staan: P00326 S -2. Klik op Accepteren. De formule is gereed. Klik opnieuw op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de anciënniteit met 2 wordt verlaagd. Vergelijkbare wijzigingen dienen te worden doorgevoerd voor de volgende schalen: Schaal Formule Voorbeeld 15 (voorbeeld)  P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 20 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 25 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 30 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 35 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 40  P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 45 P00326(S)+1 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 6 55 P00326(S)-1 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 4 Verwerken indirecte mutaties Na het maken van alle collectieve mutaties moet je de 'gewone' processtappen in Beaufort doorlopen: Beoordelen indirecte mutaties en deze verwerken in het menu Divers - Indirect muteren. De bruto salarissen (opnieuw) berekenen in het menu Salarisadministratie - Salarisregelingen. Controleren Controleer of alle medewerkers de juiste schaal/anciënniteit hebben gekregen. Stagevergoeding en leerlingschalen De stagevergoeding is per 1 januari aangepast conform de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging Actiz. De leerlingen tussen de 16 en 20 jaar krijgen, conform cao-akkoord, minimumloon + 10%.  Hiervoor zijn de bedragen bij nieuw toegevoegde inpasnummers 9410 t/m 9414 opgenomen. Voor de leerlingen die het wettelijk minimumloon +10% dienen te krijgen, kunnen inpasnummers 9410 t/m 9414 worden vastgelegd op rubriek P01152 Inpassingsnr salaris, afhankelijk van de leeftijd. Er is voor deze werknemers geen schaal aangemaakt, dus daarom dient rubriek P01152 Inpassingsnr salaris te worden gebruikt.  Let op: bovenstaande handreiking is bedoeld om je te helpen met het converteren van de schalen en anciënniteiten. We kunnen jouw situatie niet beoordelen en het is dus mogelijk dat bovenstaande niet voor jou van toepassing is. Als je gebruik maakt van collectieve mutaties, let dan altijd goed op of de juiste set met medewerkers is geselecteerd. Opgeloste meldingen  WAB rubrieken ten onrechte verplicht in IB-47 situatie (change 2861571) Melding In Beaufort zijn de WAB gerelateerde rubrieken (P08259 Code contract (on)bepaalde tijd, P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst, P12474 Code oproepovereenkomst) verplicht ook in geval van een IB-47 situatie. Dit is niet juist. Oplossing In het geval dat rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv Wet APPA) heeft, zullen de rubrieken P08259, P12294 en P12474 niet meer verplicht zijn. Actie Daar waar van toepassing, kun je de betreffende rubrieken leeg maken. Waardebereik rubriek P00504 Procentuele inschaling (change 3125164) Melding Er is geen controle op minimum en/of maximum waarde van rubriek P00504 Procentuele inschaling. Oplossing De controle op de minimum en/of maximum waarde is toegevoegd aan de rubriek P00504 Procentuele inschaling. Actie Er is geen actie nodig. Salarismutatie waarde nieuwe codes CZ (change 3302593) Melding De salarismutaties van de rubrieken P00690, P00691 en P00692 Aantal IZZ CZ Zorg worden in Payrol Gemal verwerkt als decimaal en niet als geheel getal. Oplossing De vermenigvuldig factor bij de exportkenmerken was vastgelegd als 1,00, echter dit moet zijn 100,00. Dit is gewijzigd. Actie Er is geen actie nodig. Profielwaarden niet opgenomen (change 3379172) Melding Het is niet mogelijk de rubrieken van de kilometerregeling 6 t/m 10 op te nemen als profielwaarde.  Oplossing De rubriekcodes P11905, P11907, P11909, P11911 en P11913 (kilometerregeling 6 t/m 10) zijn nu op te nemen als profielwaarde. Actie Er is geen actie nodig. Melding in venster In- en uitdienstgegevens (change 3307234) Melding In een specifieke situatie waarbij het mogelijk is om te kiezen uit meerdere standaard werktijden (stuurgegeven NORMUREN) in combinatie met het gescheiden vastleggen van contract- en uitbreidingsuren (stuurgegeven UURMETH), verschijnt bij het opslaan van gegevens ten onrechte de melding (0129) ''Veld is verplicht". Oplossing De werking van het venster In- en uitdienstgegevens is aangepast, zodat het in de beschreven situatie mogelijk is om een afwijkende standaard werktijd te selecteren en op te slaan. Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving Betaald ouderschapsverlof - Inrichting Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat deze release de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022. We stellen de inrichting in deze release beschikbaar om voorbereidingen te kunnen treffen in Self Service. Vervallen rubrieken Onderstaande rubrieken waren nog gekoppeld aan exportcodes die hergebruikt zijn voor betaald ouderschapsverlof. Vanaf deze release zijn deze rubrieken vervallen en niet langer gekoppeld aan een exportcode. Rubriek Omschrijving P02535 (Vervallen) Percentage korting levensloopverlof P07205 (Vervallen) Levensloopverlof uren/wk P07215 (Vervallen) Levensloopverlof uren/mnd P02536 (Vervallen) Levensloopverlof pensioenpremie P13195 (Vervallen) premiekorting PFZW vv5 P02537 (Vervallen) Levensloopverlof percentage pensioenpremie P01302 (Vervallen) Korting levensloopverlof P03639 (Vervallen) Levensloopverlof bedrag doorbetaling Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving (BOSV = betaald ouderschapsverlof) P02482 Bet. ouderschapsverlof dagloon 02482 BOSV dagloon P00672 Bet. ouderschapsverlof uitkering 00672 BOSV uitkering P12535 Percentage korting betaald ouderschapsverlof 02535 Perc BOSV P13205 Bet. ouderschapsverlof uren/wk 03205 BOSV uren per wk P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd 03215 BOSV uren per mnd P12536 Bet. ouderschapsverlof pensioenpremie 02536 BOSV pens prem P23195 Bet. ouderschapsverlof premiekorting PFZW 03195 BOSV verl pr PFZW P12537 Bet.ouderschapsverlof perc pensioen premie 02537 BOSV perc pens pr P11302 Korting bet. ouderschapsverlof 01302 Korting BOSV P10639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling 00639 BOSV doorbetaling P01511 Type betaling bet. ouderschapsvrlf 01511 BOSV type betaling P01571 Code reden aanvraag bet ouderschapsvrlf - - P01572 Aantal kinderen bet ouderschapsvrlf - - P01573 Datum gewenste aanvang bet ouderschapsvrlf - - P01574 Geboortedt kind bet ouderschapsvrlf - - P01575 Aantal wkn bet ouderschapsvrlf - - P01576 Indicatie verlof opgenomen - - P01577 Uitkering aan wn bet ouderschapsvrlf - - P01578 IBAN bet ouderschapsvrlf - - P01579 BIC buitenland bet ouderschapsvrlf - - P01580 Naam bank buitenland bet ouderschapsvrlf - - P01581 Plaats bank buitenland aanvullend geboorteverlof - - P01582 Landcode ISO bank bet ouderschapsvrlf - - P01583 Datum aanvraag uitkering WIBO bet ouderschapsvrlf - - P01584 Datum BOSV naar UWV (datum wordt gegenereerd) - - P03573 Datum aanvang betaalverzoek 1 - - P03575 Aantal weken verlof betaalverzoek 1 - - P03576 Indicatie verlof opgenomen - - P03577 Uitkering aan wn betaalverzoek 1 - - P03578 IBAN betaalverzoek 1 - - P03579 BIC buitenland betaalverzoek 1 - - P03580 Naam bank buitenland betaalverzoek 1 - - P03581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 1 - - P03582 Landcode ISO bank betaalverzoek 1 - - P04573 Datum aanvang betaalverzoek 2 - - P04575 Aantal weken verlof betaalverzoek 2 - - P04576 Indicatie verlof opgenomen - - P04577 Uitkering aan wn betaalverzoek 2 - - P04578 IBAN betaalverzoek 2 - - P04579 BIC buitenland betaalverzoek 2 - - P04580 Naam bank buitenland betaalverzoek 2 - - P04581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 2 - - P04582 Landcode ISO bank betaalverzoek 2 - - Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden P01511 0 - Werkgeversbetaling (UWV betaalt aan werkgever) 1 - Werknemersbetaling (UWV betaalt aan werknemer) P01571 06 - Betaald ouderschapsverlof bij geboorte 07 - Betaald ouderschapsverlof bij adoptie 08 - Betaald ouderschapsverlof bij pleegzorg 09 - Betaald ouderschapsverlof bij samenwonend P01576 1 - Ja 2 - Nee P01577 1 - Ja 2 - Nee P01582  Dezelfde waarden als voor de bestaande rubriek P08252 (Landcode ISO) P03576 1 - Ja 2 - Nee P03577 1 - Ja 2 - Nee P04576 1 - Ja 2 - Nee P04577 1 - Ja 2 - Nee Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 00639 BOSV doorbetaling P93639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling 01302 Betaald oud vrlf P91302 Betaald ouderschapsverlof 02275 BOSV uren P93275 Bet. ouderschapsverlof uren 02400 Vrijwvrtz BOSV P93400 Vrijwillige voortzetting bet. ouderschapsverlof 01540 BOSV dagloon P93540 Bet. ouderschapsverlof dagloon 00672 BOSV uitkering P92672 Bet. ouderschapsverlof uitkering Nieuwe stuurgegevens Er zijn twee nieuwe stuurgegevens toegevoegd, waarin je de te gebruiken verlofsoorten voor onbetaald- en betaald ouderschapsverlof kunt vastleggen. Stuurgegeven OOSVRLF BOSVRLF Omschrijving Verlofsoort onbetaald ouderschapsverlof Verlofsoort betaald ouderschapsverlof Nieuwe functies Functie/Procedure Functie omschrijving 163701 (F) Aanvr. bet. ouderschapsverlof 703010 ((P) Aanvr. bet. ouderschapsverlof Nieuwe gebeurtenis Code gebeurtenis Omschrijving 0602 Betaald ouderschapsverlof 0603 Aanvullend verzoek 1 BOSV Nieuwe EDI-berichtsoort Ontvanger nr. Gebeurtenis Berichtsoort Omschrijving 16 (UWV Digi-ZSM) 7 0602 UWV-WAZO-3 UWV bet. ouderschapsvrlf 16 (UWV Digi-ZSM 8 0603 UWV-WAZO-4 UWV BOSV aanvullend 1  
Volledig artikel weergeven
22-04-2022 15:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1959 Weergaven
  Mededelingen Vooraankondiging: functionaliteit betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 mogen werknemers gebruik maken van betaald ouderschapsverlof. Dit verlof duurt maximaal 9 weken en de werknemer krijgt gedurende dit verlof een uitkering van het UWV. Die uitkering vraag je als werkgever aan en betaal je in principe namens het UWV uit op de salarisstrook. Wij ontvangen reeds veel vragen over de ontwikkeling van functionaliteit voor deze nieuwe wetgeving. Daarom schetsen we hier een beknopt tijdspad van de functionaliteit die we gaan leveren. De betreffende functionaliteit zal in meer detail worden toegelicht in de release waarin deze wordt geleverd. Dit betreft het tijdspad voor Beaufort. Er wordt daarnaast op korte termijn algemene communicatie geplaatst vanuit heel Youforce. Zie ook de release notes 2022-04 van Gemal (publicatiedatum 30 maart) voor een tijdspad voor dat product. In release 2022-05 wordt de basisinrichting voor deze regeling vrijgegeven. Dit betreft o.a. nieuwe rubrieken en stuurgegevens waarmee vanaf augustus het ouderschapsverlof in Beaufort en Self Service aangestuurd kan worden. De oplossing zal wat Beaufort betreft in grote lijnen vergelijkbaar zijn met die voor het aanvullend geboorteverlof. We leveren de nieuwe inrichting al eerder uit om je in de gelegenheid te stellen voorbereidingen te treffen in Self Service. In latere releases zullen we de overige functionaliteit uitleveren. Denk hierbij aan de Beaufort aanvraagschermen en het benodigde EDI verkeer naar het UWV. CAO waterbedrijven - Benaming schalen aangepast Zie ook release notes Payroll Gemal 2022-04. De benaming van de salarisschalen van salarisregeling 22 Waterbedrijven is gebaseerd op een systematiek uit het verleden die tegenwoordig problemen oplevert bij de herkenbaarheid van de schalen. Om de herkenbaarheid te verbeteren, is voor gekozen de salarisregeling tijdelijk aan te passen door iedere salarisschaal twee keer op te nemen : 1 keer onder de oude naam en 1 keer onder de nieuwe naam. Deze aanpassing van de salarisregeling is tijdelijk en zal in release 2022-07 door Payroll Gemal beëindigd worden. Als de salarisregeling wordt gebruikt is het dringende verzoek om alle actieve dienstverbanden vóór release 2022-07 over te zetten van de oude schaal naar de nieuwe schaal. Overzetten van de oude - naar de nieuwe schaal kun je doen met de functie 700120 Collectieve mutaties of door van ieder individueel dienstverband de schaal te wijzigen in de functie 160052 Salaris. Vergeet bij deze omzetting niet om ook de schaal van een eventueel garantiesalaris om te zetten. Nieuwe toelagenregeling en vervallen levensloopregeling In release 2022-01 zijn de levensloopregelingen 1, 2 en 3 komen te vervallen, waarna in release 2022-03 een aantal van de exportcodes die gebruikt werden om deze regelingen aan te sturen zijn hergebruikt om vanaf dat moment de toelagenregelingen 4, 5 en 6 aan te sturen. Inmiddels is gebleken dat een aantal gebruikers in HR Core Beaufort één of meerdere van de levensloopregelingen feitelijk al in gebruik had genomen als toelagenregeling. Als je één van de levensloopregelingen al in gebruik hebt als een toelagenregeling, dan is het zaak om de rubrieken van de gebruikte levensloopregeling over te zetten naar de corresponderende toelagenregeling als volgt: Levensloopregeling 1 Toelagenregeling 4 Rubriek Omschrijving Exportcode Rubriek Omschrijving Exportcode P01393 (Vervallen) Perc.tlg levens 1 01393 P11393 Percentage toelage 4 01393 P08060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1 02060 P18060 Correctie grondslag toelage blokkeren 4 02060 P02567 (Vervallen) Toelage levensloop 1 02567 P12567 Toelage afwijkend bedrag 4 02567 Levensloopregeling 2 Toelagenregeling 5 P01396 (Vervallen) Perc.tlg levens 2 01396 P11396 Percentage toelage 5 01396 P08061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2 02061 P18061 Correctie grondslag toelage blokkeren 5 02061 P02568 (Vervallen) Toelage levensloop 2 02568 P12568 Toelage afwijkend bedrag 5 02568 Levensloopregeling 3 Toelagenregeling 6 P01399 (Vervallen) Percentage toelage levensloop 3 01399 P11399 Percentage toelage 6 01399 P08062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3 02062 P18062 Correctie grondslag toelage blokkeren 6 02062 P02569 (Vervallen) Toelage levensloop 3 02569 P12569 Toelage afwijkend bedrag 6 02569 Als het nodig is om rubrieken volgens bovenstaand schema over te zetten van een levensloopregeling naar een toelagenregeling, dan kan dit gedaan worden in een afwijkende sessie GSA (Geen mutaties salarisverwerking) aangezien de gegevens al onder de juiste invoercodes geregistreerd zijn in Payroll Gemal en daarom niet opnieuw aangeleverd hoeven te worden.  Een afwijkende sessie kan gestart worden via de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Nieuw CAO minimumloon per uur Waarom Met ingang van 2022-01 is het mogelijk om een per CAO afgesproken minimumloon per uur te hanteren. In release 2022-02 hebben we de hiervoor benodigde rubrieken toegevoegd aan HR Core Beaufort en de synchronisatie van werkgevergegevens aangepast. In deze release hebben we de indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris aangepast, zodat de berekening gebruik maakt van het CAO minimum uurloon. Voorwaarde hiervoor is dat het CAO minimum uurloon is ingericht in Payroll Gemal en door middel van een synchronisatie van werkgevergegevens beschikbaar is in HR Core Beaufort. Hoe De aangepaste indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris is beschikbaar in de volgende functies: 160060 Bepalen brutosalarissen 160052 Salarisgegevens. Bij het starten van deze functie wordt een berekening uitgevoerd afhankelijk van de waarde van het stuurgegeven HERBSAL. Daarnaast wordt een berekening uitgevoerd bij het opslaan van gewijzigde salarisgegevens. Een berekende aanvulling op het salaris tot het bedrag van het CAO minimumloon wordt in het tabblad Opbouw salaris gepresenteerd als Aanvulling minimumloon. Het CAO minimumloon wordt uitsluitend toegepast als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is: Voor de instelling is een CAO minimum uurloon en een CAO minimumloon bekend (respectievelijk rubrieken S03461 en S03462). De medewerker wordt verloond volgens middels schaal/anciënniteit. De medewerker valt niet onder het minimum jeugdloon. De medewerker is niet geblokkeerd voor de toepassing van het CAO minimumloon. Actie Nadat het CAO minimumloon is ingericht in Payroll Gemal moet een synchronisatie van werkgevergegevens met Gemal Direct worden uitgevoerd via de functies 430010 Aanvraag synch. Gemal Direct en 430005 Importeren Gemal Direct. Nadat de gegevens voor het CAO minimumloon beschikbaar zijn gekomen in HR Core Beaufort, kan een herberekening van het bruto salaris worden uitgevoerd met de functie 160060 Bepalen brutosalarissen. Verwijderd Officelink  Waarom Meer dan ooit richt Visma | Raet zich op het moderniseren en toekomstbestendig maken van haar software. Dit betekent dat wij kritisch kijken naar de houdbaarheid van onze producten. Welke producten kunnen nog jaren mee, welke producten moeten wij moderniseren en welke producten gaan we uitfaseren. Officelink is een product uit de laatste categorie. Het is oud en loopt inmiddels tegen technische grenzen aan. Zo is de veelgevraagde integratie met Office 365 niet mogelijk. Wij hebben daarom besloten om te stoppen met het ondersteunen van Officelink. Al enige jaren bieden wij de opvolger van Officelink aan: Template Editor. Het overgrote deel van onze klanten is inmiddels overgestapt op deze template editor, die volledig online is en daarmee een toekomstbestendige oplossing is. Een oplossing die je volledig kunt integreren in de Youforce HR-processen. Ter info: in april zal ook versie 2.0 van de Template Editor worden uitgerold. Deze bevat onder andere ondersteuning voor alle moderne browsers en biedt een verbeterde gebruikerservaring. Meer informatie op de Community. Zoals al geruime tijd is aangekondigd in eerdere release notes en op de community, zal in deze release de Officelink functionaliteit in Beaufort daadwerkelijk komen te vervallen. Hoe Alle relevante functies met betrekking tot Officelink (functietypen L, C, D en E) zijn uit de menu's verwijderd. Deze kunnen ook niet meer opnieuw geactiveerd of ingericht worden. Ook in de helptekst zullen de verwijzingen naar Officelink zijn verdwenen. Actie Eigen (klant specifieke) Officelink functies en/of procedures dien je zelf te de-autoriseren, zodat ze niet meer in de Beaufort menu's aanwezig zijn. Gewijzigd en verbeterd Voorkomen deling door 0 bij niet ingevulde startdatum verlofberekening Waarom Bij het verwerken van indirecte verlofmutaties verscheen in bepaalde gevallen de foutmelding 'divide by zero' (delen door 0),  waarna het verwerkingsproces werd afgebroken. De reden hiervan was dat bij de onderhavige verlofsoortregeling de startmaand niet was ingevuld. Hoe Om deze foutsituatie te voorkomen, wordt in deze situatie het volgende uitgevoerd: 1) Is de startmaand van een verlofsoortregeling leeg, dan wordt deze overgenomen van de betreffende verlofregeling; 2) Is de startmaand van de verlofregeling ook leeg, dan wordt als startmaand de waarde 1 genomen. In die gevallen dat deze uitzonderingssituaties van kracht zijn, wordt dit op het verwerkingsverslag van Indirect muteren afgedrukt met de melding dat de startmaand van de verlofsoort en/of verlofregeling niet gevuld zijn. Op basis daarvan kun je de verlofinrichting als aanpassen. Ook op het overzicht 'Verslag verlofrechtenberekening' wordt melding PI_0520 of PI_0547 getoond bij de dienstverbanden die vallen onder de verlofregeling. Datzelfde geldt ook voor de functie 'Eindejaarsverwerking verlof'.  Actie Constateer je melding PI_0520 of PI_0547, controleer dan bij de verlofsoortregeling en/of verlofregeling of de startmaand juist is ingevuld en voer de juiste waarde in. Aanpassing rubriekeigenschappen en exportcodes Waarom Voor de salaris-aanlevering aan Gemal zijn circa 2000 Beaufort rubrieken gekoppeld aan Gemal invoercodes. Hierbij moeten bepaalde eigenschappen van de Beaufort rubrieken en de Gemal invoercodes gelijk zijn. Geconstateerd is, dat in een aantal gevallen de eigenschappen van de Beaufort rubrieken niet gelijk lopen met de eigenschappen van de Gemal invoercodes. Met deze release worden de geïdentificeerde verschillen rechtgetrokken voor wat betreft de volgende eigenschappen van de Beaufort rubrieken: Omschrijving rubriek (en exportcode) Minimum-/maximumwaarde en bereik Vervangende mutatie Afwijkende begindatum (DIW <> begindt loonper) Terugwerkende kracht mutatie vorig jaar (Herrek. vorig jaar) Hoe In onderstaande tabel is aangegeven van welke rubrieken 1 of meer eigenschappen zijn aangepast en wat de aanpassingen zijn. Ingeval de omschrijving van de rubriek wijzigt, is tevens de omschrijving van de bijbehorende exportcode aangepast. Voor de rubrieken P00425 en P00431 zijn uitsluitend positieve waarden toegestaan, vandaar dat het bereik is gewijzigd naar '+'. Rubriek Omschrijving Min Max Bereik Vervangende mutatie DIW <> begindt loonper Herrek vorig jaar P00425   0,00   +     J P00431 Afwijkende dagen WAO-WIA uitkering 0,00   +       P00005 Uitkering WIA dagbedrag 0,00     J     P00077 Uitkering IP dagbedrag 0,00     J     P00570           J   Actie Bij een wijziging van de omschrijving van een rubriek is het advies om in de functie 210000 Rubrieken de bijbehorende vensteromschrijving van de rubriek aan te passen aan de gewijzigde omschrijving. Opgeloste meldingen Rubrieken voor waarnemingstoelage worden ten onrechte leeggemaakt (change 3030206) Melding Als een indirecte mutatie van rubriek P00332 Code soort loner of P00314 Code salarisregeling wordt verwerkt, dan worden de rubrieken voor de waarnemingstoelage leeggemaakt, ook al is de waarde van P00332 of P00314 niet gewijzigd door de indirecte mutatie. De rubrieken die ten onrechte worden leeggemaakt zijn: P02095 Waarneming schaal P02096 Waarneming ancienniteit P02117 Waarneming proc. inschaling P12102 Waarneming rato Oplossing Als door een indirecte mutatie van rubriek P00332 Code soort loner of P00314 Code salarisregeling de reeds aanwezige waarde van de rubriek niet wijzigt, worden de rubrieken voor de waarnemingstoelage niet langer leeg gemaakt. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. WAB-indicatoren ten onrechte verplicht (change 3042174) Melding Als rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv wet APPA) heeft, zijn de WAB-indicatoren ten onrechte verplicht rubrieken. Oplossing Als rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv wet APPA) heeft, zijn de volgende rubrieken niet langer verplicht: P02268 Code aarde arbeidsverhouding P08259 Code contract (on)bepaalde tijd P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 Code oproepovereenkomst Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Uitbreiding reden uit dienst LA/UPA verplicht  (change 3322200) Melding De reden uit dienst LA/UPA is verplicht in een aantal combinaties van rubriek codes en hierin ontbreken de codes arbeidsverhouding (P02268) 21, 22, 23 en 24. Oplossing De controle hierop is uitgebreid met code arbeidsverhouding (P02268) 21, 22, 23 en 24 en is geworden: De Reden uit dienst LA/UPA (P00850) is alleen verplicht als de Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 EN  de Code aard arbeidsverhouding (P02268)= 01, 10, 11, 21, 22, 23,24, 82 of 83 EN de Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Maximaal aantal items (dagen) op scherm 'Werkpatroon werknemer' bereikt (change 3110340) Melding Op het scherm 'Werkpatroon werknemer' is het aantal items beperkt tot 14, maar het blijkt dat er gebruik wordt gemaakt van meer dan 14. Oplossing De beperking van 14 items is gewijzigd naar 99. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Melding 'Uniface 9 has stopped working' bij Synchroniseren inzet (change 3284742) Melding In een specifieke situatie werden inzetregels niet goed afgehandeld (verwijderd) bij de functie Synchroniseren inzet. En er werd dan een pop-up melding gegeven met de tekst 'Uniface 9 has stopped working'.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat op een juiste wijze de te verwijderen inzetregels worden verwijderd. Actie Als deze situatie zich bij jou heeft voorgedaan voor deze release, dan kun je Synchroniseren inzet nogmaals draaien. Melding in venster In- en uit dienstgegevens (change 3307234) Melding In een specifieke situatie waarbij het mogelijk is om te kiezen uit meerdere standaard werktijden (stuurgegeven NORMUREN) in combinatie met het gescheiden vastleggen van contract- en uitbreidingsuren (stuurgegeven UURMETH) verschijnt bij het opslaan van gegevens "ten onrechte de melding (0129) Veld is verplicht". Oplossing De werking van het venster Ïn- en uitdienstgegevens is aangepast zodat het in de beschreven situatie mogelijk is om een afwijkende standaard werktijd te selecteren en op te slaan. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 10:59 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1426 Weergaven
  Mededelingen Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  HR Core Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat, werk je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt. Officelink maakt plaats voor Template Editor Meer dan ooit richt Visma | Raet zich op het moderniseren en toekomstbestendig maken van haar software. Dit betekent dat wij kritisch kijken naar de houdbaarheid van onze producten. Welke producten kunnen nog jaren mee, welke producten moeten wij moderniseren en welke producten gaan we uitfaseren. Officelink is een product uit de laatste categorie en loopt inmiddels tegen technische grenzen aan. Zo is de veelgevraagde integratie met Office 365 niet mogelijk. Wij hebben daarom besloten om te stoppen met het ondersteunen van Officelink. Al enige jaren bieden wij de opvolger van Officelink aan: Template Editor. Het overgrote deel van onze klanten is inmiddels overgestapt op deze template editor, die volledig online is en daarmee een toekomstbestendige oplossing is. Een oplossing die je volledig kunt integreren in jullie Youforce HR-processen. Voor het einde van het jaar leveren we een nieuwe release van Template Editor. Deze bevat onder andere ondersteuning voor alle moderne browsers en biedt een verbeterde gebruikerservaring. Als je nog gebruik maakt van Officelink betekent dit dat je de Officelink sjablonen moet omzetten naar de Template Editor. Ook kunnen de bestaande Youforce HR-Processen worden uitgebreid met de Template Editor, zodat deze nog meer aansluiten bij gewenste HR-ondersteuning. We stoppen met het gebruik van Officelink per april 2022. Graag komen wij met je in contact als je nog gebruik maakt van Officelink en introduceren we de Template Editor functionaliteit. Neem hiervoor contact op met je Customer Success Manager. Gewijzigd en verbeterd Vervallen regelingen FLO Waarom  In release 2022-01 van Payroll Gemal is de aansturing van de FLO-regeling komen te vervallen, met uitzondering van de regeling 'FLO-reparatie 2018'. In release 2022-03 van HR Core Beaufort komen de corresponderende rubrieken en importrubrieken te vervallen. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-01. Vervallen rubrieken Rubriek Omschrijving P02264 (Vervallen) Code FLO overgangsregeling P02265 (Vervallen) Code FLO overgangsregeling Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving P91671 (Vervallen) Levensloop > 12 % P91673 (Vervallen) Netto inleg ll Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opschuifmethode PB van 36 naar 60 maanden Waarom In de CAO Sociaal Werk 2021-2023 is afgesproken dat het aantal maanden opbouw van het loopbaanbudget wordt vergroot van 36 naar 60 maanden. Dit loopbaanbudget is in Payroll Gemal en HR Core Beaufort bekend als Persoonlijk budget 3 (PB3). In dit kader zullen de maanden opbouw van alle 5 Persoonlijke budgetten (PB1 t/m PB5) worden aangepast van 36 naar 60 maanden. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-03. Aangepaste rubrieken  Rubriek Omschrijving P02125 Correctie PB1 opschuifmethode P02126 Correctie PB2 opschuifmethode P02127 Correctie PB3 opschuifmethode P02128 Correctie PB4 opschuifmethode P02129 Correctie PB5 opschuifmethode De exportkenmerken van deze rubrieken zijn aangepast: het sleuteldeel van de exportkenmerken is opgehoogd van 36 naar 60. De rubrieken kunnen uitsluitend onderhouden worden in de reeds bestaande functies (procedurestappen) 500161 / 500162 / 500163 / 500164 / 500165 - Correctie Persoonlijk Budget 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02590 Sld PB1 <hd jr-4> P93590 Sld PB1 <huidig jr - 4> 02591 Sld PB1 <hd jr-5> P93591 Sld PB1 <huidig jr - 5> 02592 Sld PB2 <hd jr-4> P93592 Sld PB2 <huidig jr - 4> 02593 Sld PB2 <hd jr-5> P93593 Sld PB2 <huidig jr - 5> 02594 Sld PB3 <hd jr-4> P93594 Sld PB3 <huidig jr - 4> 02595 Sld PB3 <hd jr-5> P93595 Sld PB3 <huidig jr - 5> 02596 Sld PB4 <hd jr-4> P93596 Sld PB4 <huidig jr - 4> 02597 Sld PB4 <hd jr-5> P93597 Sld PB4 <huidig jr - 5> 02598 Sld PB5 <hd jr-4> P93598 Sld PB5 <huidig jr - 4> 02599 Sld PB5 <hd jr-5> P93599 Sld PB5 <huidig jr - 5> Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Corrigeren pensioenberekening PFZW Waarom Nieuwe rubrieken toegevoegd in verband met het kunnen ingrijpen op het regelingloon PFZW (uitvoercode 02234) en de verloonde uren PFZW (uitvoercode 02233) bij de pensioenberekening PFZW.  Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-03. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12409 Afwijkende verloonde uren PFZW 02409 Afw verl urn PFZW P02433 Afwijkend regelingloon PFZW 02433 Afw regloon PFZW Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Nieuwe toelageregelingen en vervallen levensloopregeling Waarom In release 2022-01 van HR Core Beaufort is de aansturing van de levensloopregelingen en toelages beëindigd. In deze release worden een aantal exportcodes en uitvoercodes die tot december 2021 gebruikt werden de aansturing van de levensloop toelages, omgevormd tot de generieke toelageregelingen 4, 5 en 6. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P11393 Percentage toelage 4 01393 Perc.toelage 4 P11396 Percentage toelage 5 01396 Perc.toelage 5 P11399 Percentage toelage 6 01399 Perc.toelage 6 P12567 Toelage afwijkend bedrag 4 02567 Toelage afw bedrag 4 P12568 Toelage afwijkend bedrag 5 02568 Toelage afw bedrag 5 P12569 Toelage afwijkend bedrag 6 02569 Toelage afw bedrag 6 P18060 Correctie grondslag toelage blokkeren 4 02060 Corr. toelage blokkeren 4 P18061 Correctie grondslag toelage blokkeren 5 02061 Corr. toelage blokkeren 5 P18062 Correctie grondslag toelage blokkeren 6 02062 Corr. toelage blokkeren 6 Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01393 Toelage 4 P93393 Toelage 4 01396 Toelage 5 P93396 Toelage 5 01399 Toelage 6 P93399 Toelage 6 Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Waarde terugwerkende kracht aanvullend geboorteverlof (change 3093027) Melding In HR Core Beaufort werd  bij een wijziging met terugwerkende kracht (TWK) van aanvullend geboorteverlof het verschil berekend tussen de eerder aangeleverde waarde en de nieuwe waarde. Dit is niet de juiste berekeningsmethode want Payroll Gemal verwacht de nieuwe waarde.  Oplossing HR Core Beaufort is hierop aangepast en bij een TWK mutatie wordt de nieuw ingebrachte waarde als mutatie aan Payroll Gemal geleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Uitval ziektemutaties (change 3167832) Melding Bij de verwerking van indirecte ziektemutaties bleek de volgorde van aanlevering van rubriek P01600 (Datum eerste ao-dag) tijdens import een rol te spelen. Dit kon in uitzonderingsgevallen leiden tot foutmeldingen op het verwerkingsverslag en afkeur van mutaties. Oplossing Bij het importeren van ziektemutaties worden deze eerst op de juiste rubriekvolgorde gesorteerd en daarna verwerkt.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Vervallen codes  Waarom Elk jaar worden er door Payroll Gemal invoercodes en uitvoercodes vervallen verklaard en opgeschoond. Hierdoor zijn de exportkenmerken van een aantal rubrieken verwijderd, waardoor deze rubrieken definitief niet meer aangeleverd worden aan Payroll Gemal. Eventueel aanwezige en nog niet aangeleverde salarismutaties van deze rubrieken zijn ongeldig gemaakt en niet meer aan te leveren aan Payroll Gemal. Rubrieken (exportkenmerken verwijderd) Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P00345 (Vervallen) Speciale werknemers 02345 Vervallen P00356 (Vervallen) Code SV 02356 Vervallen P00410 (Vervallen) Perc deelb pensioenfonds 02410 Vervallen Daarnaast is geconstateerd dat van een aantal importrubrieken de prompt van de bijbehorende rubriek nog niet was aangepast, ondanks het feit dat de uitvoercode reeds vervallen was. Importrubrieken (prompt aangepast) Rubriek_kd Prompt P90513 Vervallen P92282 Vervallen P90840 Vervallen P90852 Vervallen P90969 Vervallen  
Volledig artikel weergeven
18-02-2022 09:20 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1351 Weergaven
  Nieuw CAO minimumloon per uur Waarom Met ingang van 2022-01 is het mogelijk om een per CAO afgesproken minimumloon per uur te hanteren. Voor meer informatie verwijzen we naar de release notes 2022-02 van Payroll Gemal. Hoe Voor deze regeling zijn de 2 nieuwe werkgeverrubrieken en 1 dienstverbandrubriek opgenomen. De 2 werkgeverrubrieken zijn opgenomen op het scherm 'CAO en Salarisgegevens' bij de procedure 'Alle instellingsgeg. per soort'. De omschrijving van bestaande rubrieken is gewijzigd. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Gemal code S03461 CAO minimumloon per uur werkgevercode 03461 S03462 CAO minimumloon per maand werkgevercode 03462 P12940 Ind blokkade min.loon per uur exportcode 02940 Gewijzigde importrubriek Uitvoercode Rubriek Omschrijving 01007 P90007 Aanvulling (CAO) minimumloon De rubrieken S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand zijn werkgeverrubrieken. Deze rubrieken kunnen niet in HR Core Beaufort onderhouden worden en krijgen een waarde door een synchronisatie met Payroll Gemal uit te voeren. De rubriek P12940 Ind blokkade min.loon per uur is opgenomen op het scherm 'Salarisgegevens' als checkbox. Bij aanvinken van de checkbox zal de berekening van de aanvulling door het minimumloon per uur geblokkeerd worden. Dit minimumloon per uur is alleen van toepassing bij inschaling met anciënniteit/trede . Wil je dit blokkeren bij een andere inschaling (soortloner), dan volgt het bericht: "Het blokkeren van minloon/uur is bij deze soortloner niet toegestaan". De indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris is nog niet aangepast voor het toepassen van het CAO minimumloon; dit zal in een volgende release plaatsvinden. Bij het tonen van het berekend bruto salaris in de tabbladen Salarisgegevens en Opbouw salaris is wel een melding toegevoegd die verschijnt als rubriek S03461 CAO Minimumloon per uur een waarde heeft. Deze melding luidt: "In de berekening is geen rekening  gehouden met het CAO minimum uurloon van <waarde S03461>". Actie Rubriek P12940 Ind blokkade min.loon per uur eventueel opnemen in Self Service. Synchronisatie met Payroll Gemal uitvoeren om de rubrieken S03461 Ind blokkade min.loon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand van een waarde te voorzien. Gewijzigd en verbeterd Berekening te verjaren verlof Waarom In de 2021-12 release hadden we een verbetering in de berekening van het te verjaren verlof doorgevoerd. Door een fout in deze berekening hebben we deze wijziging helaas terug moeten draaien. In deze release is de fout hersteld en leveren we de aangepaste berekening nogmaals uit.  In functie 163010 - Eindejaarsverwerking verlof wordt, naast het over te nemen saldo per verlofsoort, ook een berekening uitgevoerd van de hoeveelheid verlof per verlofsoort wat komt te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kende een belangrijke tekortkoming in de zin dat de berekening niet in alle gevallen ver genoeg vooruit keek. Hierdoor kon het gebeuren dat het berekende te vervallen verlof feitelijk al vervallen was, of zeer binnenkort ging vervallen. Voorbeeld van deze ongewenste situatie: Op 5 januari 2022 wordt de eindejaarsverwerking uitgevoerd voor het verlofjaar 2021 voor verlofsoort ABC, lopend van 1 januari tot en met 31 december 2021. De verjaringstermijn voor verlofsoort ABC is 12 maanden. Deze eindejaarsverwerking voor 2021 berekent het verlof dat op 1 januari 2022 is vervallen, in plaats van het verlof dat op 1 januari 2023 komt te vervallen.  Hoe De wijze waarop de eindejaarsverwerking verlof het verjaringsmoment en de hoeveelheid te verjaren verlof bepaalt, is aangepast. Daarnaast is het verslag van de eindejaarsverwerking aangepast voor wat betreft de melding van het verlof van een verlofsoort dat gaat verjaren: als er sprake is van mogelijke verjaring, wordt niet meer het verlofjaar afgedrukt waarin de verjaring gaat plaatsvinden, maar het exacte verjaringsmoment in de vorm van een datum. Deze informatie ten behoeve van de medewerker wordt vervolgens ook naar Self Service geëxporteerd. Een aantal opmerkingen met betrekking tot de berekening: Omdat de fout in de 2021-12 release werd veroorzaakt door een aanpassing in de afrondingsroutine, hebben we besloten de afrondingen tijdens de berekening weer gelijk te stellen aan de oude situatie van vóór 2021-12. Dit betekent, dat we wél tijdig aangeven welke verlofsaldi komen te vervallen (de beoogde verbetering), maar dat er ook sprake kan zijn van heel kleine afrondingsverschillen. Deze verschillen worden veroorzaakt doordat gerekend moet worden met zowel afgeronde 'historische' data als onafgeronde actuele data. Eventuele verlofmutaties (opgenomen verlof of aankoop/verkoop verlof) ná berekening van het te verlopen verlof, leiden nog niet tot een bijgewerkt saldo. Deze functionele uitbreiding staat gepland voor de nabije toekomst. Actie De berekening van het te verjaren verlof zal worden uitgevoerd bij het (opnieuw) starten van de eindejaarsverwerking verlof. P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau Waarom Tot op heden kon je met rubriek P05013 (Youforce gebruiker) op dienstverbandniveau aangeven of de betreffende medewerker een Youforce login diende te ontvangen. De waarde van deze rubriek P05013 werd vervolgens naar het Portaal geëxporteerd met de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer. Omdat het Portaal in tegenstelling tot Beaufort geen dienstverbandniveau kent, leidde de verwerking van P05013 regelmatig tot problemen bij het inloggen op Youforce (foutmeldingen als "Forbidden - user not found". Deze situaties  moesten vervolgens handmatig op een bewerkelijke wijze met behulp van de Servicedesk gecorrigeerd worden. Wat hierbij ook niet hielp was dat er door dit niveau verschil geen sprake was van een 1 op 1 relatie tussen de P05013 waarde in Beaufort en de corresponderende ‘nologin’ waarde in Youforce. Het inzicht in de keten ontbrak daardoor. Om deze issues te voorkomen, hebben we besloten de aansturing vanuit Beaufort op persoonsniveau te laten plaatsvinden, wat in lijn is met de werking van het Youforce Portaal. Bijkomend voordeel is de 1 op 1 relatie tussen de waarde in Beaufort en de ‘nologin’ waarde in Youforce. Dat maakt de inzichtelijkheid en voorspelbaarheid in de keten vele malen groter. Hoe  Tot deze release waren een tweetal rubrieken relevant in het kader van de export gebruikersbeheer: Selectierubriek P05023 (Selectie dienstverband usermanagement) met de waarden A (afroepbestand), M (mutatiebestand) en G (gegevens niet koppelen). De waarde van deze rubriek bepaald of een medewerker wel (A of M) of niet (G) in het exportbestand opgenomen gaat worden. Rubriek P05013 (Youforce gebruiker) met de waarden J (ja) en N (nee). Hiermee wordt op dienstverbandniveau aangegeven of het een Youforce gebruiker betreft. Rubriek P05013 op dienstverbandniveau wordt vervangen door de nieuwe rubriek P15013 op persoonsniveau. De werking blijft in principe hetzelfde: ook met de nieuwe rubriek geef je met dezelfde J/N waarden aan of de medewerker een Youforce login dient te ontvangen. De Exportfunctie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer zal dan automatisch de waarden uit de nieuwe rubriek P15013 exporteren. Het exportbestand is verder ongewijzigd. Aan Beaufort Service is een nieuwe conversie toegevoegd: "Conversie Youforce gebruiker (P05013)". Met deze functie zal bij alle actieve dienstverbanden (datum uit dienst is leeg of na de systeemdatum) de bestaande P05013 waarde geconverteerd worden naar de nieuwe P15013 rubriek op persoonsniveau. De P05013 waarde van het meest actuele dienstverband is daarbij leidend. Mochten er meer dienstverbanden zijn met dezelfde meest actuele datum in dienst, dan zal de eventuele waarde 'J' leidend zijn. Naast het converteren van de waarden zorgt de conversiefunctie er ook voor dat rubriek P05013 uit de Exportfunctie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer wordt verwijderd en de nieuwe rubriek P15013 wordt toegevoegd. Vanaf dat moment zal dus alleen nog maar rubriek P15013 worden toegepast. Deze conversie kan meerdere keren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als je nog HSS mutaties of toekomstige dienstverbanden (inclusief oude P05013 mutatie) in de indirecte mutaties klaar hebt staan.  Door de conversie na het verwerken van de indirecte mutaties nogmaals uit te voeren zullen deze ook worden omgezet naar rubriek P15013. Ter informatie: als een persoon wordt geselecteerd voor de export en de waarde P15013 = N krijgt toebedeeld, zal deze bekend worden in Youforce maar niet worden opgenomen in Ping. Dit betekent dat er geen Youforce account met 2FA (two-factor authentication) wordt aangemaakt. Tevens zal een Identity die je invoert of wijzigt via het Youforce Portaal of de IAM API niet worden opgenomen in LDAP. Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving Exportcode P15013 Youforce gebruiker n.v.t Actie Nadat je de conversie hebt uitgevoerd en tevreden bent met het resultaat, zullen alle geconverteerde medewerkers opnieuw worden aangeleverd aan het Portaal de eerstvolgende keer dat de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer wordt uitgevoerd. Uiteraard kun je, indien nodig, geconverteerde waarden wijzigen en vervolgens opnieuw aanleveren. Dit werkt hetzelfde als voorheen. Als je wilt controleren hoe de conversie heeft uitgepakt, kun je systeemfunctie 160216 - Overzicht systeemmutaties draaien met als rubriek P15013 en als selectieperiode de dag waarop de conversie heeft plaatsgevonden. Omdat er sprake is van een nieuwe rubriek, zul je ook de aansturing vanuit de Self Service formulieren moeten aanpassen door P05013 wordt vervangen door P15013. Het advies hierbij is om in alle formulieren waar P05013 is opgenomen óók P15013 toe te voegen. Zo zullen in eerste instantie beide rubrieken aan Beaufort worden aangeleverd. Zodra alle formulieren zijn aangepast kan de conversie worden uitgevoerd. Op deze wijze wordt de juiste rubriek vanuit Self Service aan Beaufort aangeleverd en vanuit Beaufort naar Youforce. Op enig moment daarna kan de oude rubriek P05013 uit de Self Service formulieren verwijderd worden. Omdat dit uiteraard enige tijd vergt, is het moment van de conversie vrij. Tot het moment dat de conversie is uitgevoerd blijft alles bij het oude (op basis van P05013). Na de conversie zal de nieuwe werking op basis van P15013 gelden. Vergeet ook niet rubriek P05013 uit de Beaufort profielen te verwijderen (indien van toepassing). Uitbreiding eenmalige of structurele uitkeringen van 7 naar 9 Waarom Het blijkt dat in bepaalde situaties behoefte is aan meer eenmalige/structurele uitkeringsregelingen dan de huidige 7. Daarom zijn er 2 nieuwe toegevoegd, te weten eindejaarsuitkeringsregeling 8 (EJU-8) en eindejaarsuitkeringsregeling 9 (EJU-9). Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-02. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Rubriek Omschrijving Export code P00628 Eindejaarsuitkering 8 00628 P00629 Eindejaarsuitkering 9 00629 P01898 Correctie cumulatie opbouw EJU8 01898 P01899 Correctie cumulatie opbouw EJU 9 01899 P01888 Afwijkend perc EJU 8 01888 P01889 Afwijkend perc EJU 9 01889 P13183 Correctie cum factor EJU 8 03183 P03299 Correctie cum factor EJU 9 03299 P01978 Correctie grondslag eindejaarsuitkering 8 01978 P01979 Correctie grondslag eindejaarsuitkering 9 01979 Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Rubriek Omschrijving Uitvoercode Rubriek Omschrijving 00628 P91628 Eindejaarsuitkering 8 00629 P91629 Eindejaarsuitkering 9 02378 P92378 Opslag sociale lasten EJU-8 02379 P92379 Opslag sociale lasten EJU-9 01838 P93838 Recht EJU-8 01839 P93839 Recht EJU-9 02298 P92298 Korting EJU-8 02299 P92299 Korting EJU-9 02388 P92388 Factor EJU-8 02389 P92389 Factor EJU-9 02438 P92438 Cumulatieve correctie EJU 8 02439 P92439 Cumulatieve correctie EJU 9 02548 P92548 Cumulatieve opslag EJU-8 02549 P92549 Cumulatieve opslag EJU-9 02568 P92568 Cumulatief recht EJU-8 02569 P92569 Cumulatief recht EJU-9 02588 P92588 Cumulatief recht EJU-8 02589 P92589 Cumulatief recht EJU-9 02546 P94546 Resultatendeling 8 02547 P94547 Resultatendeling 9 02458 P92458 PB EJU-8 02549 P92459 PB EJU-9 02488 P92448 Correctie grondslag EJU-8 02449 P92449 Correctie grondslag EJU-9 02428 P92428 Correctie uitbetaling EJU-8 02429 P92429 Correctie uitbetaling EJU-9 Actie De rubrieken kun je opnemen of toevoegen aan een vrij scherm. Nieuwe aanvullende IZZ CZ verzekeringen Waarom Bij de IZZ-zorgverzekering zijn 3 nieuwe aanvullende IZZ CZ verzekeringen toegevoegd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2022-02. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode P00690 Aant IZZ CZ Zorg Start 00690 P00691 Aant IZZ CZ Zorg Beter 00691 P00692 Aant IZZ CZ ZorgTand 00692 Actie De rubrieken kun je opnemen of toevoegen aan een vrij scherm. Opgeloste meldingen Periodeberekening tijdregistratie (change 3014029) Melding De functie Periodeberekening neemt werknemers mee in de selectie voor de berekening die al langere tijd uit dienst zijn. Oplossing Als er specifiek een selectie wordt gedaan op dienstverband, zal dit dienstverband geselecteerd worden voor de periodeberekening, ongeacht dat deze werknemer uit dienst is. Dit is conform de huidige werkwijze. Bij de selectie van alle dienstverbanden zullen nu dienstverbanden met een uitdienstdatum van ouder huidig jaar min 1 (conform periodekalender) niet meer geselecteerd worden voor de periodeberekening. Dit heeft als aanvullende voordeel ook dat er een redelijke performance verbetering is ontstaan. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Wet- en regelgeving Loonaangifte/UPA rubriekwijzigingen 2022 - Conversie In release 2022-01 zijn de wijzigingen beschikbaar gesteld die voorkomen uit aanpassingen in de loonaangifte en UPA. Deze aanpassingen betreffen, voor wat betreft HR Core Beaufort, met name gewijzigde referentiewaardes bij bestaande rubrieken. Zoals aangegeven in de release notes van release 2022-01 stellen we in deze release de conversie beschikbaar om voor bestaande dienstverbanden de vervallen referentiewaardes om te zetten naar de correcte nieuwe waardes. Payroll Gemal heeft deze conversie al uitgevoerd. Het doel van de conversie in HR Core Beaufort is het synchroniseren van de betreffende waardes met Payroll Gemal. Hoe De conversie forceert een GSA-sessie (er worden dus geen salarismutaties aangemaakt) en beperkt zich tot alle dienstverbanden die op of na 1-1-2022 in dienst zijn of komen. De volgende conversie wordt uitgevoerd: Rubriek Oude waarde Nieuwe waarde P00850 - Reden uit dienst LA/UPA 80 - (Vervallen 1-1-2022) Arb.ongeschikth. toest. UWV 05 - Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV   81 - (Vervallen 1-1-2022) Bedrijfsec.reden toest. UWV 06 - Bedrijfseconomische reden met toest UWV P00893 - Code soort inkomstenverhouding 35 - (Vervallen 1-1-2022) 33 - nWW   54 - Vervallen 1-1-2022) 63 - Ov. pensioenen/samenloop P02268 - Code aard arbeidsverhouding 10 - Vervallen 1-1-2022) WSW 21 - WSW beschut werk P02267 - Fase indeling F&Z 2 - (Vervallen 1-1-2022) Fase 1 met uitzendbeding 1 - Fase 1-2 met uitzendbeding   42 - (Vervallen 1-1-2022) Fase 1 zonder uitzendbeding 41 - Fase 1-2 zonder uitzendbeding   44 - (Verv 1-1-2022) Fase 1 z. uitz.bed uitsl lndoorbet 43 - Fase 1-2 z. uitzendbed m. uitsluiting loondoorbet. Actie De conversie vind je in het menu van Beaufort Service bij 'Wijzigingen LA en UPA 2022'.  
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 11:32 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2368 Weergaven
Deze release notes zijn voor HR Core Beaufort Online en voor HR Core Beaufort in-huis Mededelingen Eerder gepubliceerde nieuwsbericht op de community: Teruggedraaid: Berekening te verjaren verlof In de 2021-12 release hebben we een aanpassing doorgevoerd in de eindejaarsberekening met betrekking tot het te verjaren verlof. Helaas is gebleken dat de berekening van het te verjaren verlof niet in alle gevallen correct  is. Om te voorkomen dat foutieve saldi aan de medewerkers worden getoond hebben we besloten deze wijziging terug te draaien. Voor meer informatie zie de berichtgeving op de community. Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat, werk je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt. Aantal posities en aanlevering Functie/Beroep aangepast Waarom In release 2020-09 van HR Core Beaufort hebben we beschreven dat er een aanpassing is doorgevoerd in het aanleveren van invoercode 02311 Functie/Beroep aan Payroll Gemal waarbij invoercode 02311 niet langer gekoppeld is aan rubriek P00311 Functie/beroep, maar voortaan gekoppeld wordt aan rubriek P01107 Primaire functie. In release 2020-10 hebben we geschreven dat er een eenmalige conversie is toegevoegd aan Beaufort Service waarmee de omzetting van invoercode 02311 in één keer gerealiseerd kan worden voor alle actieve dienstverbanden. Vanuit Payroll Gemal hebben we de informatie ontvangen dat een aanzienlijk aantal organisaties deze eenmalige conversie nog niet heeft uitgevoerd. Daarom bij deze het verzoek deze conversie alsnog uit te voeren. Als de conversie reeds is uitgevoerd, dan zul je de conversie niet meer aantreffen in Beaufort Service Hoe De eenmalige conversie is toegevoegd aan Beaufort Service: Uitvoeren conversie Beaufort > Aanmaken salarismutaties functiegegevens Actie Om deze conversie ongestoord en vlot te laten verlopen is het advies om deze conversie uit te voeren op een moment waarop er geen gebruikers zijn ingelogd Mededeling voor HR Core in-huis klanten Installeren upgrade 2022-01 Recent heeft staatssecretaris Wiersma van SZW in een kamerbrief beschreven dat de juridische basis blijkt te ontbreken voor een premiedifferentiatie in de WW bij tijdelijke contractuitbreidingen. Het gevolg van deze constatering is dat het WW-tarief van de uitbreiding gelijk zou moeten zijn aan die van de vaste overeenkomst. Als voor het vaste contract de lage WW-premie geldt, dan geldt die dus ook voor de tijdelijke uitbreiding. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de Payroll Gemal release notes 2022-01. Om deze nieuwe situatie goed te ondersteunen in de keten Beaufort-Gemal wordt vanaf de 2022-01 release rubriek P01404 (Percentage deelbetrekking contract) niet meer aangeleverd aan Gemal. Je wordt dan ook dringend geadviseerd de 2022-01 upgrade zo spoedig mogelijk te installeren. Mocht dit om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, dan kun je in de functie 210001 bij rubriek P01404 het vinkje bij 'Aanleveren salarisverw.' (en bij de gerelateerde vinkjes 'DIW <> begindt loonper' en 'Herrek. huidig jaar') uitvinken. Ook de exportkenmerken dienen verwijderd te worden. Dit doet je door in de regel van de exportkenmerken te gaan staan en op de knop met het zwarte kruis te klikken. Bij het starten van deze functie verschijnt een waarschuwing. Hier kun je bij uitzondering op 'Doorgaan' klikken. Upgrade 030518 voor periode 2022-01 komt maandag 10 januari beschikbaar op Youforce bij Zenden en Ontvangen. Ook in het geval u met Beaufort Online werkt en vóór het weekend van 8 en 9 januari de januari productie draait, word je geadviseerd het genoemde vinkje uit te zetten en de exportkenmerken te verwijderen. Gewijzigd en verbeterd Geen apart WW-tarief meer voor tijdelijke uitbreidingen Waarom Als gevolg van de WAB is het sinds januari 2020 in HR Core Beaufort mogelijk om tijdelijke uitbreidingen op een dienstverband vast te leggen door vaste contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren apart vast te leggen. Achterliggend doel is het kunnen toepassen van een apart WW-tarief voor tijdelijke uitbreidingen. De mogelijkheid tot gescheiden vastlegging betreft een eerder door jouw gemaakte keuze in Beaufort Service, zie hiervoor het stuurgegeven UURMETH Contract- en uitbreidingsuren vastleggen. In een recente kamerbrief van het ministerie van SZW is bekend gemaakt dat de wettelijke basis ontbreekt voor het toepassen van een apart WW-tarief. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de Payroll Gemal release notes 2022-01. in de oude situatie werden de rubrieken P01404 Percentage deelbetrekking contract, P02404 Percentage deelbetrekking uitbreiding vastgelegd en werd rubriek P00404 Percentage deelbetrekking berekend. De rubrieken P01404 en P00404 werden aangeleverd aan Payroll Gemal. Hoe In overleg met Payroll Gemal is besloten om de vastlegging van een tijdelijke uitbreiding en de daaruit voortvloeiende berekening van het  percentage deelbetrekking in HR Core Beaufort niet aan te passen, maar in plaats daarvan de aanlevering van gegevens aan Payroll Gemal aan te passen. Met dit besluit bereiken we 2 doelen. Ten eerste zorgen we er voor dat het vastleggingsproces van contract- en uitbreidingsuren in aanleverende systemen zoals HR Self Service niet aangepast hoeft te worden. Ten tweede zijn we voorbereid op toekomstige besluiten over de toepassing van de premiedifferentiatie. De aanlevering van gegevens aan Payroll Gemal wordt gewijzigd: rubriek P01404 Percentage deelbetrekking contract wordt niet langer aangeleverd. De aanlevering van rubriek P00404 Percentage deelbetrekking wijzigt niet. Voor het gemak hieronder de relatie tussen Beaufort rubrieken en Gemal invoercodes: Rubriek Invoercode P01404 2511 P00404 2404 Actie Je hoeft geen actie te ondernemen, tenzij je over de jaren 2021 en/of 2020 wilt corrigeren. Op de community staat een stappenplan beschreven hoe deze kunnen worden doorgevoerd. Zie hiervoor https://community.visma.com/t5/Nieuws/Toch-geen-apart-WW-tarief-bij-tijdelijke-contract-uitbreidingen. Nieuwe toelageregelingen en vervallen levensloopregeling Waarom Met ingang van deze release komt de aansturing voor de levensloop regelingen en de toelage te vervallen. In de volgende release wordt het toelage deel van de vervallen regeling hergebruikt en omgevormd tot een generieke toelageregeling. Zie release notes Payroll Gemal 2022-01 Vervallen rubrieken Rubriek Omschrijving P00695 (Vervallen) Levensloop inleg P01307 (Vervallen) Opname levensloop 2 P01336 (Vervallen) Opname levensloop P01398 (Vervallen) Levensloopverlofkorting P01688 (Vervallen) Inleg levensloop 2 P02531 (Vervallen) ABP levensloop P02616 (Vervallen) Jaren levensloop P02694 (Vervallen) Levensloop inleg percentage P01393 (Vervallen) Perc.tlg levens 1 P01396 (Vervallen) Perc.tlg levens 3 P01399 (Vervallen) Percentage toelage levensloop 3 P02567 (Vervallen) Toelage levensloop 1 P02568 (Vervallen) Toelage levensloop 2 P02569 (Vervallen) Toelage levensloop 3 P02875 (Vervallen) Cumulatieve corr. saldo levensloop 2 P08060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1 P08061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2 P08062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3 Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving P90307 (Vervallen) Opname levensloop 2 P90336 (Vervallen) Opn Levensloop P90688 (Vervallen) Inleg levensloop 2 P90695 (Vervallen) Levensloop inleg P90839 (Vervallen) Saldo levenslooprekening 2 P90875 (Vervallen) Cc levensloop saldo2 P90895 (Vervallen) Cumulatief levensloop P91398 (Vervallen) Levensloopverlofkorting P92101 (Vervallen) Totale opname levensloop P91393 (Vervallen) Toel levens 1 P91396 (Vervallen) Toel levens 2 P91399 (Vervallen) Toelage levensloop 3 Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Doorgeven verloonde uren naar PFZW Waarom In de UPA-interface tussen Gemal en pensioenfonds PFZW is een bekend probleem met normuren aangepakt door Gemal. Als onderdeel van de oplossing introduceert Gemal een nieuwe uitvoercode. Deze code is opgenomen HR Core Beaufort. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2022-01. Nieuwe uitvoercode Uitvoercode Omschrijving 02242 Afw verl uren UPA Nieuwe importrubriek Rubriek Omschrijving P92242 Afwijkende verloonde uren per periode UPA/Pfzw Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Verlofoverzicht medewerker niet correct (change 21802067)  Melding In sommige gevallen verliep de export van de 365 dagen tabel vanuit Beaufort naar Self Service niet correct waardoor het verlofoverzicht van de medewerker in Self Service niet alle gegevens bevatte. Zo werden bijvoorbeeld ziektedagen niet correct weergegeven. Oplossing De export van de 365 dagen tabel is aangepast waardoor nu alle gegevens correct naar Self Service worden geëxporteerd om daar vervolgens in het verlofoverzicht te worden getoond. Actie Na installatie van deze release zal de export correct verlopen. Als je echter een bestaande foutieve weergave wilt corrigeren kun je rubriek P05012 (Selectierubriek 365 dgn tabel HR Self Service) muteren met de datum vanaf wanneer de 365 dagen tabel voor die medewerker geëxporteerd moet worden. Vervolgens kun je handmatig een mutatiebestand afroepen dan wel de bestaande automatische export afwachten. Let op: de te exporteren dienstverbanden moeten de rubriek P05009 op de waarde 'M' hebben staan. In geval van een waarde 'A' wordt immers maximaal 3 maanden historie geëxporteerd (ongeacht de waarde van rubriek P05012). Ziekmelding niet verwijderd (change 3032356) Melding Bij het verwijderen van een ziektegeval via Self Service werd de ziekmelding niet verwijderd. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast en een te verwijderen ziektegeval via Self Service wordt nu weer correct verwijderd. Actie Indien je nog ziektegevallen in Beaufort heeft staan die door dit issue niet correct zijn verwijderd kun je deze met behulp van het volgende stappenplan alsnog verwijderen: Zoek het HE bestand op waarmee deze ziekmelding in Beaufort terecht is gekomen. Deze is doorgaans terug te vinden in de Backup map. Kijk in Applicatiebeheer, Stuurgegevens, Wijzigen stuurgegevens naar de waarde in het stuurgegeven HSS_BUL voor de precieze locatie. Open het bestand, dat ziet er ongeveer zo uit: Selecteer de regel met de P01600, de 1e AO dag. Knip of kopieer deze regel via de rechter muisknop of CRTL-X of C. Plak hem in een nieuw bestand via Bestand/File, Nieuw/New en dan rechtermuisknop Plakken of CRTL-V. Er staat dus maar 1 regel in dit nieuwe bestand met de gevulde eerste AO-dag. Sla het bestand op de gewenste netwerklocatie en met de gewenste naam op. Importeer en verwerk dit bestand opnieuw in Beaufort via menu Divers, Indirect muteren. Laat de verslagen naar het scherm komen om te zien of alles goed verwerkt is. Het veld 1e AO dag is nu gevuld bij het ziektegeval. De Ziekmelding kan nu verwijderd worden uit beaufort. In die gevallen waarbij je het specifieke bestand niet meer ter beschikking hebt (of je werkt met de API*) kun je de volgende methodiek toepassen: Bepaal met de functie 'Raadplegen systeemmutaties'  het ID van het te verwijderen ziektegeval. Dit doe je als volgt: Start systeemfunctie 100026 Geef als selectiecriteria de keuze 'werknemer', het persoonsnummer, de mutatieperiode waarin het ziektegeval is verwerkt en de gegevenssoort 'ZG' op In het resultatenscherm klikt u bij de P01600 mutatie met de lege nieuwe waarde op het veld Identificatie en vervolgens op de toetsencombinatie CTRL-Z In de popup is vervolgens de identificatie van het ziektegeval te zien. In dit schermvoorbeeld is dat 4000003147: Neem een dpia100 importbestand met een P01600 mutatie (zie stap 3 in het stappenplan hierboven) en wijzig de P01600 mutatie door: de identificatie van de mutatie te wijzigen: vervang in dit voorbeeld 17390 met het persoonsnummer dat van toepassing is vervang in dit voorbeeld 1 met het volgnummer dienstverband dat van toepassing is vervang in dit voorbeeld 4000004305 met het ziektegeval ID dat van toepassing is zorg dat de datum eerste AO dag gevuld is, in dit voorbeeld 15-10-2021 Ga verder met stap 4 uit het stappenplan hierboven. ( * ) Indien je gebruik maakt van de API om mutaties uit te wisselen, kun je zelf een dpia100 bestand aanmaken. Indien je hiermee geen ervaring heeft, kan de Servicedesk een voorbeeldbestand aanleveren. Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2022 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1725,00 W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1592,40 Updaten controlelijsten CAO's, nationaliteiten en sectoren De Belastingdienst en CBS beheren lijsten met codes voor nationaliteiten en codes voor CAO's en sectoren. Voor 2022 is het volgende gewijzigd: Nationaliteiten code Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 0086 Macedonische Vervallen 0124 Zairese Vervallen 0404 West-Samoaanse Vervallen 0454 Burger van Servië Servische 0041 Burger van Rusland Russische 0110 Kongolese Burger van Congo 0088 - Macedonische/N-Macedonië 0405 - Samoaanse 0432 - Palause De conversie van vervallen naar nieuwe waardes van rubriek P01004 Nationaliteit dien je zelf op een voor jouw geschikt moment uit te voeren door de vervallen waarden bij het dienstverband te wijzigen naar de nieuwe waarde. Dit kan individueel maar bijvoorbeeld ook met de procedure 700120 Collectieve mutaties als volgt: Oude waarde Nieuwe waarde 0086 0088 0124 0110 0404 0405 CAO codes De wijzigingen betreffen de referentiewaardes die zijn vastgelegd voor de rubriek P00842 Code CAO CBS/LA Waarde Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 0475 SPORT Sport, werkgeversorganisatie in de  1022 BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE, BVE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, MBO 1027 SNS REAAL GROEP De Volksbank (VH SNS BANK NV) 1471 ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN, WNB SECTOR CAO AFVAL EN Energie-/nutsbedr WenB Sect CAO Geo Proc/ Services 1625 KEMA DNV GL Netherlands B.V. 2894 SNT NEDERLAND CAO Webhelp Nederland CAO 4215 - MKMB Kinderopvang Loonaangifte/UPA rubriekswijzigingen 2022 Jaarlijks worden de nodige wijzigingen doorgevoerd in de loonaangifte en de UPA. HR Core Beaufort volgt hierin de wijzigingen die in release 2021-12 van Payroll Gemal zijn doorgevoerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12/6. Payrol Gemal zal de conversies die het gevolg zijn van deze wijzigingen uitvoeren per 2022-01. Om vervolgens de corresponderende gegevens in Beaufort gelijk te maken aan de reeds geconverteerde situatie in Payroll Gemal, zal in release 2022-02 van HR Core Beaufort een conversie beschikbaar komen. Omdat deze conversie uitsluitend is bedoeld om de gegevens gelijk te trekken zal deze deze conversie technisch gezien uitgevoerd worden als een GSA sessie (= Geen mutaties sal.verw.). Gewijzigde/vervallen/nieuwe referentiewaardes P00850 - Reden uit dienst LA/UPA Waarde Omschrijving Status - 05 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV nieuw - 06 Bedrijfseconomische reden met toest UWV nieuw - 80 (Vervallen 1-1-2022) Arb.ongeschikth. toest. UWV vervallen - 81 (Vervallen 1-1-2022) Bedrijfsec.reden toest. UWV vervallen P00893 - Code soort inkomstenverhouding Waarde Omschrijving Status - 63 Ov. pensioenen/samenloop gewijzigd - 54 (Vervallen 1-1-2022) vervallen - 35 (Vervallen) vervallen P02268 - Code aard arbeidsverhouding Waarde  Omschrijving Status - 21 WSW beschut werk nieuw - 22 WSW detachering nieuw - 23 WSW begeleid werk nieuw - 24 Particip.wet beschut werk nieuw - 10 (Vervallen 1-1-2022) WSW vervallen P02267 - Fase indeling F&Z Waarde Omschrijving Status - 1 Fase 1-2 met uitzendbeding gewijzigd - 41 Fase 1-2 zonder uitzendbeding gewijzigd - 43 Fase 1-2 z. uitzendbed m. uitsluiting loondoorbet. gewijzigd - 2 (Vervallen 1-1-2022) Fase 1 met uitzendbeding vervallen - 42 (Vervallen 1-1-2022) Fase 1 zonder uitzendbeding vervallen - 44 (Verv 1-1-2022) Fase 1 z. uitz.bed uitsl lndoorbet vervallen P02263 - Code incidentele inkomensvermindering Waarde Omschrijving Status - 1 Kindverlof nieuw Vervallen exportcodes Exportcode Omschrijving  Vervaldatum  02087 Vervallen  1-1-2022 Nieuwe exportcodes exportcode Omschrijving  02936 Taalvoorkeur UPA 03298 Ind eind reg UPA Vervallen rubrieken Rubriek Omschrijving Prompt P02087 (Vervallen) Correctie VT in loonaangifte Vervallen Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Prompt P02936 Taalvoorkeur UPA Taalvoorkeur UPA P03298 Ind. einde deelname regeling UPA   Ind eind reg UPA Nieuwe referentiewaardes Rubriek Waarde Omschrijving P03298 0 N.v.t. P03298 1 ja Reiskostenregeling voor de Youforce Declaratie App Voor het declareren van de reiskosten woon-werkverkeer (via de Youforce Declaratie App of Self Service) is het nu mogelijk een tweede reiskostenregeling in Gemal aan te sturen. Hiervoor is een nieuwe rubriek aangemaakt in HR Core Beaufort. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Gemal release notes van 2022-01. Nieuwe rubriek rubriekcode omschrijving P13228 Indicator reiskostenregeling Nieuwe referentie waarden rubriek_kd waarde waarde_oms P13228 0 Default (regeling 1) P13228 1 Reiskostenregeling 1 P13228 2 Reiskostenregeling 2 Nieuwe exportcode exportcode omschrijving 03228 Indic reiskstreg Nieuwe invoercode export_kd export_ind export_oms 03228 WN Indic reiskstreg Inrichtingswijzigingen Vervallen codes 2022-01 Elk jaar worden er door Payroll Gemal in-uitvoercodes vervallen verklaard. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12/3. Vervallen exportcodes Exportcode Omschrijving  Vervaldatum  02844 Vervallen  1-1-2022 02086 Vervallen 1-1-2022 02087 Vervallen 1-1-2022 02861 Vervallen 1-1-2021 Vervallen uitvoercodes Uitvoercode Standaard tekst 2508 Vervallen 1568 Vervallen 2251 Vervallen 2252 Vervallen 2285 Vervallen 2287 Vevallen 2803 Vervallen 2804 Vervallen Vervallen rubrieken Rubriekcode Omschrijving  Prompt P00844 (Vervallen) Beroepscode UWV Vervallen P02086 (Vervallen) Correctie EJU in LA Vervallen P02087 (vervalleb) Correctie VT in LA Vervallen P91508 (Vervallen) Reisbewegingen Vervallen P91568 (Vervallen) PWrl vrgjr WIW Vervallen P92251 (Vervallen) PB-recht VT-LA Vervallen P92252 (Vervallen) PB-bet. VT-LA Vervallen P92285 (Vervallen) Uren BAPO LA Vervallen P92287 (Vervallen) Uren verlof LA Vervallen P90803 (Vervallen) Cum. pens.uitk.AWW Vervallen P90804 (Vervallen) Cum. pens.uitk. Vervallen Vervallen importrubrieken Importrubriek Omschrijving 02508 Vervallen 01568 Vervallen 02251 Vervallen 02252 Vervallen 02285 Vervallen 02287 Vervallen 02803 Vervallen 02804 Vervallen    
Volledig artikel weergeven
05-01-2022 18:56 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1305 Weergaven
Mededelingen CAO HBO - Functie Berekenen WTF factor peildatum De functie - Bereken WTF factor peildatum voor het bepalen van de hoogte van eenmalige uitkeringen, ondersteunt vooralsnog niet volledig de CAO HBO. Deze geeft namelijk aan dat onbetaald verlof (indien dat geen 100% is) niet mag worden gekort op de eenmalige uitkering. Deze voorwaarde zit, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet goed in de berekening van de WTF factor. Er loopt een onderzoek hoe we dit het beste kunnen oplossen. Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat werk, je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt.  Gewijzigd en verbeterd Berekening te verjaren verlof Waarom In functie 163010 - Eindejaarsverwerking verlof wordt, naast het over te nemen saldo per verlofsoort, ook een berekening uitgevoerd van de hoeveelheid verlof per verlofsoort wat komt te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kent 2 belangrijke tekortkomingen: De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kijkt niet in alle gevallen ver genoeg vooruit, waardoor het kan gebeuren dat het berekende te vervallen verlof feitelijk al vervallen is, of zeer binnenkort gaat vervallen. Voorbeeld: Op 5 januari 2022 wordt de eindejaarsverwerking uitgevoerd voor het verlofjaar 2021 voor verlofsoort ABC, lopend van 1 januari tot en met 31 december 2021. De verjaringstermijn voor verlofsoort ABC is 12 maanden. Deze eindejaarsverwerking voor 2021  berekent het verlof dat op 1 januari 2022 is vervallen, in plaats van het verlof dat op 1 januari 2023 komt te vervallen.  2. Een (her)berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort wordt niet uitgevoerd als er sprake is van een verlofopname die resulteert in een wijziging van de hoeveelheid te vervallen verlof. Voorbeeld: Voor een medewerker is in de eindejaarsverwerking berekend dat van de verlofsoort ABC per 1 juli 2022 36 uur vervalt. De medewerker neemt op 1 maart 2022 7,2 uur op van deze verlofsoort. De hoeveelheid te vervallen verlof van verlofsoort ABC per 1 juli wordt niet opnieuw berekend, terwijl de hoeveelheid te vervallen verlof per 1 juli 2022 nu 28,8 is. In deze release wordt alleen het probleem zoals hiervoor beschreven bij punt 1 opgelost. De oplossing van het probleem, beschreven in punt 2 komt beschikbaar in een volgende release. Hoe De wijze waarop de eindejaarsverwerking verlof het verjaringsmoment en de hoeveelheid te verjaren verlof bepaalt, is aangepast. Daarnaast is het verslag van de eindejaarsverwerking aangepast voor wat betreft de melding van het verlof van een verlofsoort dat gaat verjaren: als er sprake is van mogelijke verjaring, wordt niet meer het verlofjaar afgedrukt waarin de verjaring gaat plaatsvinden, maar het exacte verjaringsmoment in de vorm van een datum. Actie Er is geen actie nodig. Aanpassing rubriekeigenschappen Waarom Ten behoeve van de salaris-aanlevering aan Gemal zijn circa 2000 Beaufort rubrieken gekoppeld aan Gemal invoercodes. In dergelijke gevallen moeten bepaalde eigenschappen van de Beaufort rubrieken en de Gemal invoercodes gelijk zijn. Geconstateerd is, dat in een aantal gevallen de eigenschappen van de Beaufort rubrieken niet gelijk lopen met de eigenschappen van de Gemal invoercodes. Met deze release worden de geïdentificeerde verschillen rechtgetrokken voor wat betreft de volgende eigenschappen van de Beaufort rubrieken: Aanleveren salarisverwerker (Aanleveren salarisverw.) Afwijkende begindatum (DIW <> begindt loonper) Terugwerkende kracht mutatie huidig jaar (Herek. huidig jaar) Terugwerkende kracht mutatie vorig jaar (Herrek. vorig jaar) Hoe In onderstaande tabel is aangegeven van welke rubrieken 1 of meer eigenschappen zijn aangepast en wat de aanpassingen zijn:   Rubriek Omschrijving Aanleveren salarisverw. DIW <> begindt loonper Herrek huidig jaar Herrek vorig jaar P00680 / P00681 / P00682 / P00683 / P00684 / P00685 / P00686 / P00687 / P00688 / P00689 Afwijkende rente 01/02/04/04/05/06/07/08/09/10       N P06969 Bedrag pauze nachtdienst   N     P06979 Vergoeding dienstreizen met privé auto 6   J     P01100 Corr.ORT verlof   N     P07108 Vertraagd loon   N     P00151 Pensioenpremie       N P00152 Pensioenpremie (afwijkend)       N P00157/P00167 Bedrag werkgever pensioensparen 1/2       N P00180 Nominale premie ZVW       J P00184 Nominale premie ZVW       J P01704 Wijze korten afbouwregeling 1   N     P01710 Doorl. vak.verl   N   J P07920 Garantiefactor   N     P08101 Cd verz ZVW   N     P02324 Trede carrièrepatroon   N     P02418 Dagloon ziektewet   N     P00438 Periodegemiddelde ORT   N     P02596 Flex BAPO percentage korting   N     P02854 Indicatie oude wachtgeldregeling   N     P02855 Wachtgeldsituatie ABP   N     P02960 / P02961 Verlofuren verlofregeling 9 / 10   N     P09011 / P09012 / P09013 / P09014 / P09015 / P09016 / P09017 / P09018 / P09019 / P09020 / P09021 / P09022 / P09023 / P09024 / P09025 / P09026 / P09027 / P09028 / P09029 Aantal eenheden   N     P09125 Reserve N N N N P06150 / P06151 / P06152 / P06153 Indic. garant 1 / 2 / 3 / 4   N     P05189 Generatieb. vrijw. voortz. pf   J       Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving 2022 Premiedifferentiatie Aof Per 2022 worden 3 tarieven geïntroduceerd voor de Aof-premie, een onderdeel van de WIA-premie. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12. Gewijzigde en nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 01901 Grsl Aof tot max 01697 Grsl Aof ongemax 01874 Afdr Aof hoog 01557 Grsl Aof hoog 01558 Grsl Aof laag 01559 Grsl Aof uitk 01775 Afdr Aof laag 01893 Afdr Aof uitk 02047 Afdr Wko Gewijzigde en nieuwe rubrieken rubriek omschrijving P90401 Grsl Aof tot max P93697 Grsl Aof ongemax P90374  Afdr Aof hoog P91557 Grondslag Aof hoog P91558 Grondslag Aof laag P91559 Grondslag Aof uitkering P92775 Afdracht Aof laag P91893 Afdr Aof uitkering P93047 Afdr werkkosten Gewijzigde en nieuwe importrubrieken importrubriek omschrijving 01901 Grsl Aof tot max 01697 Grsl Aof ongemax 01874 Afdr Aof hoog 01557 Grsl Aof hoog 01558 Grsl Aof laag 01559 Grsl Aof uitk 01775 Afdr Aof laag 01893 Afdr Aof uitk 02047 Afdr wko Arbeidsvoorwaardenbedrag Per 2022 gaat het PB (Persoonlijk Budget) formeel verantwoord worden in de loonaangifte en sluit daarmee aan op de bestaande systematiek voor VT en EJU. Alle periodiek opgebouwde bedragen worden vanaf 2022 verantwoord op de post Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag. Als gevolg hiervan, zijn een aantal wijzigingen in de inrichting van HR Core Beaurt noodzakelijk. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12. Vervallen exportcode exportcode omschrijving 02086 Corr EJU in LA Vervallen uitvoercodes uitvoercode omschrijving 2251 PB-recht VT-LA 2252 PB-bet. VT-LA Vervallen rubriek rubriekcode omschrijving P02086 Correctie EJU in loonaangifte P92251 (Vervallen) PB-recht VT-LA P92252 (Vervallen) PB-bet. VT-LA Vervallen importrubrieken Gewijzigde uitvoercodes uitvoercode omschrijving 02086 Corr uitbet EJU 1 Gewijzigde rubrieken rubriek omschrijving P91086 Correctie uitbetaling EJU 1 Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 02258 Opbw arbdsvwdnbdr 02259 Opnm arbdsvwdnbdr 02417 Corr uitbet EJU 2 02418 Corr uitbet EJU 3 02419 Corr uitbet EJU 4 02420 Corr uitbet EJU 5 02421 Corr uitbet EJU 6 02422 Corr uitbet EJU 7 02423 Corr uitbet PB 1 02424 Corr uitbet PB 2 02425 Corr uitbet PB 3 02426 Corr uitbet PB 4 02427 Corr uitbet PB 5 Nieuwe rubrieken rubriekcode omschrijving P92258 Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag P92259 Opname arbeidsvoorwaardenbedrag P92417 Correctie uitbetaling EJU 2 P92418 Correctie uitbetaling EJU 3 P92419 Correctie uitbetaling EJU 4 P92420 Correctie uitbetaling EJU 5 P92421 Correctie uitbetaling EJU 6 P92422 Correctie uitbetaling EJU 7 P92423 Correctie uitbetaling PB 1  P92424 Correctie uitbetaling PB 2 P92425 Correctie uitbetaling PB 3  P92426 Correctie uitbetaling PB 4  P92427 Correctie uitbetaling PB 5  Nieuwe importrubrieken   importrubriek omschrijving rubriekcode 02258 Opbw arbdsvwdnbdr P92258 02259 Opnm arbdsvwdnbdr P92259 02417 Corr uitbet EJU 2 P92417 02418 Corr uitbet EJU 3 P92418 02419 Corr uitbet EJU 4 P92419 02420 Corr uitbet EJU 5 P92420 02421 Corr uitbet EJU 6 P92421 02422 Corr uitbet EJU 7 P92422 02423 Corr uitbet PB 1 P92423 02424 Corr uitbet PB 2 P92424 02425 Corr uitbet PB 3 P92425 02426 Corr uitbet PB 4 P92426 02427 Corr uitbet PB 5 P92427   Publishing Date : 11/25/2021
Volledig artikel weergeven
19-11-2021 19:03 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 848 Weergaven
Mededelingen CAO HBO - Functie Berekenen WTF factor peildatum De functie - Bereken WTF factor peildatum voor het bepalen van de hoogte van eenmalige uitkeringen, ondersteunt vooralsnog niet volledig de CAO HBO. Deze geeft namelijk aan dat onbetaald verlof (indien dat geen 100% is) niet mag worden gekort op de eenmalige uitkering. Deze voorwaarde zit, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet goed in de berekening van de WTF factor. Er loopt een onderzoek hoe we dit het beste kunnen oplossen. Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat werk, je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt.  Gewijzigd en verbeterd Berekening te verjaren verlof Waarom In functie 163010 - Eindejaarsverwerking verlof wordt, naast het over te nemen saldo per verlofsoort, ook een berekening uitgevoerd van de hoeveelheid verlof per verlofsoort wat komt te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kent 2 belangrijke tekortkomingen: De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kijkt niet in alle gevallen ver genoeg vooruit, waardoor het kan gebeuren dat het berekende te vervallen verlof feitelijk al vervallen is, of zeer binnenkort gaat vervallen. Voorbeeld: Op 5 januari 2022 wordt de eindejaarsverwerking uitgevoerd voor het verlofjaar 2021 voor verlofsoort ABC, lopend van 1 januari tot en met 31 december 2021. De verjaringstermijn voor verlofsoort ABC is 12 maanden. Deze eindejaarsverwerking voor 2021  berekent het verlof dat op 1 januari 2022 is vervallen, in plaats van het verlof dat op 1 januari 2023 komt te vervallen.  2. Een (her)berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort wordt niet uitgevoerd als er sprake is van een verlofopname die resulteert in een wijziging van de hoeveelheid te vervallen verlof. Voorbeeld: Voor een medewerker is in de eindejaarsverwerking berekend dat van de verlofsoort ABC per 1 juli 2022 36 uur vervalt. De medewerker neemt op 1 maart 2022 7,2 uur op van deze verlofsoort. De hoeveelheid te vervallen verlof van verlofsoort ABC per 1 juli wordt niet opnieuw berekend, terwijl de hoeveelheid te vervallen verlof per 1 juli 2022 nu 28,8 is. In deze release wordt alleen het probleem zoals hiervoor beschreven bij punt 1 opgelost. De oplossing van het probleem, beschreven in punt 2 komt beschikbaar in een volgende release. Hoe De wijze waarop de eindejaarsverwerking verlof het verjaringsmoment en de hoeveelheid te verjaren verlof bepaalt, is aangepast. In het hierboven genoemde voorbeeld onder punt 1 zal dan ook het te vervallen verlof per 1 januari 2023 worden berekend en niet meer het te vervallen verlof per 1 januari 2022. Daarnaast is het verslag van de eindejaarsverwerking aangepast voor wat betreft de melding van het verlof van een verlofsoort dat gaat verjaren: als er sprake is van mogelijke verjaring, wordt niet meer het verlofjaar afgedrukt waarin de verjaring gaat plaatsvinden, maar het exacte verjaringsmoment in de vorm van een datum. Actie Er is geen actie nodig. Aanpassing rubriekeigenschappen Waarom Ten behoeve van de salaris-aanlevering aan Gemal zijn circa 2000 Beaufort rubrieken gekoppeld aan Gemal invoercodes. In dergelijke gevallen moeten bepaalde eigenschappen van de Beaufort rubrieken en de Gemal invoercodes gelijk zijn. Geconstateerd is, dat in een aantal gevallen de eigenschappen van de Beaufort rubrieken niet gelijk lopen met de eigenschappen van de Gemal invoercodes. Met deze release worden de geïdentificeerde verschillen rechtgetrokken voor wat betreft de volgende eigenschappen van de Beaufort rubrieken: Aanleveren salarisverwerker (Aanleveren salarisverw.) Afwijkende begindatum (DIW <> begindt loonper) Terugwerkende kracht mutatie huidig jaar (Herek. huidig jaar) Terugwerkende kracht mutatie vorig jaar (Herrek. vorig jaar) Hoe In onderstaande tabel is aangegeven van welke rubrieken 1 of meer eigenschappen zijn aangepast en wat de aanpassingen zijn:   Rubriek Omschrijving Aanleveren salarisverw. DIW <> begindt loonper Herrek huidig jaar Herrek vorig jaar P00680 / P00681 / P00682 / P00683 / P00684 / P00685 / P00686 / P00687 / P00688 / P00689 Afwijkende rente 01/02/04/04/05/06/07/08/09/10       N P06969 Bedrag pauze nachtdienst   N     P06979 Vergoeding dienstreizen met privé auto 6   J     P01100 Corr.ORT verlof   N     P07108 Vertraagd loon   N     P00151 Pensioenpremie       N P00152 Pensioenpremie (afwijkend)       N P00157/P00167 Bedrag werkgever pensioensparen 1/2       N P00180 Nominale premie ZVW       J P00184 Nominale premie ZVW       J P01704 Wijze korten afbouwregeling 1   N     P01710 Doorl. vak.verl   N   J P07920 Garantiefactor   N     P08101 Cd verz ZVW   N     P02324 Trede carrièrepatroon   N     P02418 Dagloon ziektewet   N     P00438 Periodegemiddelde ORT   N     P02596 Flex BAPO percentage korting   N     P02854 Indicatie oude wachtgeldregeling   N     P02855 Wachtgeldsituatie ABP   N     P02960 / P02961 Verlofuren verlofregeling 9 / 10   N     P09011 / P09012 / P09013 / P09014 / P09015 / P09016 / P09017 / P09018 / P09019 / P09020 / P09021 / P09022 / P09023 / P09024 / P09025 / P09026 / P09027 / P09028 / P09029 Aantal eenheden   N     P09125 Reserve N N N N P06150 / P06151 / P06152 / P06153 Indic. garant 1 / 2 / 3 / 4   N     P05189 Generatieb. vrijw. voortz. pf   J       Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving 2022 Premiedifferentiatie Aof Per 2022 worden 3 tarieven geïntroduceerd voor de Aof-premie, een onderdeel van de WIA-premie. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12. Gewijzigde en nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 01901 Grsl Aof tot max 01697 Grsl Aof ongemax 01874 Afdr Aof hoog 01557 Grsl Aof hoog 01558 Grsl Aof laag 01559 Grsl Aof uitk 01775 Afdr Aof laag 01893 Afdr Aof uitk 02047 Afdr Wko Gewijzigde en nieuwe rubrieken rubriek omschrijving P90401 Grsl Aof tot max P93697 Grsl Aof ongemax P90374  Afdr Aof hoog P91557 Grondslag Aof hoog P91558 Grondslag Aof laag P91559 Grondslag Aof uitkering P92775 Afdracht Aof laag P91893 Afdr Aof uitkering P93047 Afdr werkkosten Gewijzigde en nieuwe importrubrieken importrubriek omschrijving 01901 Grsl Aof tot max 01697 Grsl Aof ongemax 01874 Afdr Aof hoog 01557 Grsl Aof hoog 01558 Grsl Aof laag 01559 Grsl Aof uitk 01775 Afdr Aof laag 01893 Afdr Aof uitk 02047 Afdr wko Arbeidsvoorwaardenbedrag Per 2022 gaat het PB (Persoonlijk Budget) formeel verantwoord worden in de loonaangifte en sluit daarmee aan op de bestaande systematiek voor VT en EJU. Alle periodiek opgebouwde bedragen worden vanaf 2022 verantwoord op de post Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag. Als gevolg hiervan, zijn een aantal wijzigingen in de inrichting van HR Core Beaurt noodzakelijk. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12. Vervallen exportcode exportcode omschrijving 02086 Corr EJU in LA Vervallen uitvoercodes uitvoercode omschrijving 2251 PB-recht VT-LA 2252 PB-bet. VT-LA Vervallen rubriek rubriekcode omschrijving P02086 Correctie EJU in loonaangifte P92251 (Vervallen) PB-recht VT-LA P92252 (Vervallen) PB-bet. VT-LA Vervallen importrubrieken Gewijzigde uitvoercodes uitvoercode omschrijving 02086 Corr uitbet EJU 1 Gewijzigde rubrieken rubriek omschrijving P91086 Correctie uitbetaling EJU 1 Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 02258 Opbw arbdsvwdnbdr 02259 Opnm arbdsvwdnbdr 02417 Corr uitbet EJU 2 02418 Corr uitbet EJU 3 02419 Corr uitbet EJU 4 02420 Corr uitbet EJU 5 02421 Corr uitbet EJU 6 02422 Corr uitbet EJU 7 02423 Corr uitbet PB 1 02424 Corr uitbet PB 2 02425 Corr uitbet PB 3 02426 Corr uitbet PB 4 02427 Corr uitbet PB 5 Nieuwe rubrieken rubriekcode omschrijving P92258 Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag P92259 Opname arbeidsvoorwaardenbedrag P92417 Correctie uitbetaling EJU 2 P92418 Correctie uitbetaling EJU 3 P92419 Correctie uitbetaling EJU 4 P92420 Correctie uitbetaling EJU 5 P92421 Correctie uitbetaling EJU 6 P92422 Correctie uitbetaling EJU 7 P92423 Correctie uitbetaling PB 1  P92424 Correctie uitbetaling PB 2 P92425 Correctie uitbetaling PB 3  P92426 Correctie uitbetaling PB 4  P92427 Correctie uitbetaling PB 5  Nieuwe importrubrieken   importrubriek omschrijving rubriekcode 02258 Opbw arbdsvwdnbdr P92258 02259 Opnm arbdsvwdnbdr P92259 02417 Corr uitbet EJU 2 P92417 02418 Corr uitbet EJU 3 P92418 02419 Corr uitbet EJU 4 P92419 02420 Corr uitbet EJU 5 P92420 02421 Corr uitbet EJU 6 P92421 02422 Corr uitbet EJU 7 P92422 02423 Corr uitbet PB 1 P92423 02424 Corr uitbet PB 2 P92424 02425 Corr uitbet PB 3 P92425 02426 Corr uitbet PB 4 P92426 02427 Corr uitbet PB 5 P92427   Publishing Date : 11/25/2021
Volledig artikel weergeven
19-11-2021 19:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 736 Weergaven
Versie 2 - 28 oktober 2021 - We hebben een aantal tekstuele aanpassingen gedaan. Dit is in blauw weergegeven. Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030516) Mededelingen Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat werk, je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt.  Herinnering - Officelink maakt plaats voor Template Editor Graag brengen we de melding over het gebruik van Officelink in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 6 oktober op de community. Gewijzigd en verbeterd Aanpassen lengte rubriek P01303 (change 2861680) en P02508 (change 2920303) Waarom  De rubrieken P01303 (extra uren 2) en P02508 (Reisbewegingen) hebben beide een lengte van 5 numeriek met 2 decimalen. In sommige gevallen was dit te gelimiteerd en bovendien niet in lijn met de toegestane lengte in Payroll Gemal. Hoe  De lengte van de rubrieken P01303 en P02508 is aangepast naar 6 numeriek met 2 decimalen. Actie Er is geen actie nodig. Rubriek P00332 - code soortloner (change 2917471) Waarom In Payroll Gemal kon je de rubriek P00332 (code soortloner) al met terugwerkende kracht over het vorig jaar muteren, maar in Beaufort nog niet. Hoe Bij de rubriekdefinitie van rubriekcode P00332 (code soortloner) is de optie Herrek. vorg jaar geactiveerd. Actie Er is geen actie nodig. Waarde 6 toegevoegd bij de rubriekcodes Afhandeling uit dienst PB (change 2920320) Waarom In Payroll Gemal was bij de rubriekcodes voor Afhandeling uit dienst PB de waarde 6 al beschikbaar, maar in Beaufort nog niet. Hoe Aan de rubriekcodes voor Afhandeling uit dienst PB  (P12837, P12895, P12899, P12932, P12957) is de waarde 6 toegevoegd met als omschrijving: Opnieuw in dienst, zonder tegenboeking saldo PB. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Foutmelding bij invoeren nieuwe inkomstenverhoudingen (change 2875996) Melding Soms verscheen bij het invoeren van een nieuw dienstverband (inkomstenverhouding) een blauw scherm. Oplossing  Het bleek dat het blauwe scherm verscheen als bij het invoeren van nieuwe dienstverbanden, veelvuldig één en hetzelfde identieke Burgerservicenummer (BSN) werd hergebruikt. Hoewel het feitelijk om een oneigenlijke werkwijze gaat, zijn we van mening dat Beaufort ook in dit soort gevallen niet tot blauwe schermen mag leiden. Daarom hebben we dit technisch opgelost. Actie Er is geen actie nodig. Werknemers niet te selecteren (change 2904918) Melding Na het selecteren van dienstverbanden, werd de procedure niet  gecontinueerd, maar verscheen de melding: wegschrijven succesvol.  Het betreft de selectieschermen dienstverband (160045) en dienstverband OIR (160046). Oplossing We hebben de fout in de release hersteld en een nieuwe upgrade aangemaakt, (Upgrade 202109/030515). Deze upgrade is ter beschikking gesteld/geïnstalleerd op 7 september 2021 en de bijbehorende instructie vind je op de community van HR Core Beaufort (online).  Actie Voor HR Core Beaufort Online klanten zijn de aangepaste componenten al automatisch geïnstalleerd. Voor de on premise klanten, zie het bericht Fout in release 2021-09 Selectiescherm dienstverband / Selectiescherm dienstverband OIR dat 7 september 2021 op de community van HR Core Beaufort (online) is gepubliceerd. Overigens zal deze fout na installatie van de 2021-11 release automatisch opgelost zijn. U hoeft niet een eerdere release te (her)installeren. Missende waarde  voor Code soort dienstijd ABP (change 2884198) Melding In de tabel Diensttijd ABP extern ontbrak de waarde WGP. Oplossing De waarde WGP Werkn met politiek verlof is toegevoegd aan de tabel  Diensttijd ABP extern. Tevens is de waarde WVP Politieke functie gemarkeerd als vervallen. Actie Om de waarde WGP te kunnen gebruiken, moet je in de functie 203008 Soort diensttijd ABP een eigen code aanmaken die je vervolgens koppelt aan de nieuwe waarde WGP. Het is overigens niet nodig de waarde WVP te converteren naar WGP bij de dienstverbanden waar je deze hebt vastgelegd; in de aanlevering naar APG interpreteert Payroll Gemal de waarde WVP als WGP. Aanvullende acties bij leegmaken datum uit dienst (change 2890147) Melding Als via indirect muteren P00830 Datum uit dienst wordt leeggemaakt, moeten, naast de bestaande acties, ook de rubrieken P01113 Reden einde dv en P00850 Reden uit dienst LA/UPA worden leeggemaakt. Oplossing Het leegmaken van rubriek P00830 Datum uit dienst via een indirecte mutatie resulteert in de volgende acties: P00362 Code afhandeling vakantietoeslag krijgt waarde 0. P02375 Code afhandeling eindejaarsuitkering krijgt waarde 0. P01113 Reden einde dv wordt leeggemaakt. P00850 Reden uit dienst LA/UPA wordt leeggemaakt als P02941 Datum uit dienst LA/UPA leeg is. Actie Er is geen verdere actie nodig. De einddatum WAZO werd onterecht berekend (change 2831889) Melding Bij een nieuwe zwangerschapsziekmelding, geen zwangerschapsverlof, werd de einddatum WAZO onterecht berekend. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast, zodat de einddatum WAZO alleen wordt berekend bij zwangerschapsverlof. Actie Er is geen actie nodig. Thuiswerkactiviteiten niet goed berekend  (change 2952298) Melding Bij urenregistratie van thuiswerk in Tijdregistratie, werden de uren niet goed berekend bij een andere regeling dan Algemeen (ALG) Oplossing De programmatuur is hierop aangepast, zodat ook bij een andere regeling dan Algemeen (ALG) de uren thuiswerk goed worden berekend. Actie Er is geen actie nodig. Inrichtingswijzigingen Procentuele toelagen met eigen grondslag Vanuit het wensenportaal van Payroll Gemal is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een procentuele toelage met een eigen grondslag. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-11/3. Nieuwe exportcodes Exportcode Omschrijving 00631 Procent.toelage 1 00632 Procent.toelage 2 00633 Procent.toelage 3 01921 Cd.pro.toel.reg 1 01922 Cd.pro.toel.reg 2 01923 Cd.pro.toel.reg 3 Nieuwe rubrieken en exportcodes Nieuwe referentiewaardes   Rubriekcode Waarde Omschrijving P11921, P11922, P11923 0 Niet van toepassing P11921, P11922, P11923 1 Recht op procentuele toelage   Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving 631 Procent.toelage 1 632 Procent.toelage 2 633 Procent.toelage 3 Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 00631 Procent.toelage 1 P92631 Procentuele toelage 1 00632 Procent.toelage 2 P92632 Procentuele toelage 2 00633 Procent.toelage 3 P92633 Procentuele toelage 3 Publishing Date : 10/28/2021
Volledig artikel weergeven
22-10-2021 19:15 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 946 Weergaven
Versie 2 - 28 oktober 2021 - We hebben een aantal tekstuele aanpassingen gedaan. Dit is in blauw weergegeven. Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030516) Mededelingen Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat werk, je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt.  Herinnering - Officelink maakt plaats voor Template Editor Graag brengen we de melding over het gebruik van Officelink in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 6 oktober op de community. Gewijzigd en verbeterd Aanpassen lengte rubriek P01303 (change 2861680) en P02508 (change 2920303) Waarom  De rubrieken P01303 (extra uren 2) en P02508 (Reisbewegingen) hebben beide een lengte van 5 numeriek met 2 decimalen. In sommige gevallen was dit te gelimiteerd en bovendien niet in lijn met de toegestane lengte in Payroll Gemal. Hoe  De lengte van de rubrieken P01303 en P02508 is aangepast naar 6 numeriek met 2 decimalen. Actie Er is geen actie nodig. Rubriek P00332 - code soortloner (change 2917471) Waarom In Payroll Gemal kon je de rubriek P00332 (code soortloner) al met terugwerkende kracht over het vorig jaar muteren, maar in Beaufort nog niet. Hoe Bij de rubriekdefinitie van rubriekcode P00332 (code soortloner) is de optie Herrek. vorg jaar geactiveerd. Actie Er is geen actie nodig. Waarde 6 toegevoegd bij de rubriekcodes Afhandeling uit dienst PB (change 2920320) Waarom In Payroll Gemal was bij de rubriekcodes voor Afhandeling uit dienst PB de waarde 6 al beschikbaar, maar in Beaufort nog niet. Hoe Aan de rubriekcodes voor Afhandeling uit dienst PB  (P12837, P12895, P12899, P12932, P12957) is de waarde 6 toegevoegd met als omschrijving: Opnieuw in dienst, zonder tegenboeking saldo PB. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Foutmelding bij invoeren nieuwe inkomstenverhoudingen (change 2875996) Melding Soms verscheen bij het invoeren van een nieuw dienstverband (inkomstenverhouding) een blauw scherm. Oplossing  Het bleek dat het blauwe scherm verscheen als bij het invoeren van nieuwe dienstverbanden, veelvuldig één en hetzelfde identieke Burgerservicenummer (BSN) werd hergebruikt. Hoewel het feitelijk om een oneigenlijke werkwijze gaat, zijn we van mening dat Beaufort ook in dit soort gevallen niet tot blauwe schermen mag leiden. Daarom hebben we dit technisch opgelost. Actie Er is geen actie nodig. Werknemers niet te selecteren (change 2904918) Melding Na het selecteren van dienstverbanden, werd de procedure niet  gecontinueerd, maar verscheen de melding: wegschrijven succesvol.  Het betreft de selectieschermen dienstverband (160045) en dienstverband OIR (160046). Oplossing We hebben de fout in de release hersteld en een nieuwe upgrade aangemaakt, (Upgrade 202109/030515). Deze upgrade is ter beschikking gesteld/geïnstalleerd op 7 september 2021 en de bijbehorende instructie vind je op de community van HR Core Beaufort (online).  Actie Voor HR Core Beaufort Online klanten zijn de aangepaste componenten al automatisch geïnstalleerd. Voor de on premise klanten, zie het bericht Fout in release 2021-09 Selectiescherm dienstverband / Selectiescherm dienstverband OIR dat 7 september 2021 op de community van HR Core Beaufort (online) is gepubliceerd. Overigens zal deze fout na installatie van de 2021-11 release automatisch opgelost zijn. U hoeft niet een eerdere release te (her)installeren. Missende waarde  voor Code soort dienstijd ABP (change 2884198) Melding In de tabel Diensttijd ABP extern ontbrak de waarde WGP. Oplossing De waarde WGP Werkn met politiek verlof is toegevoegd aan de tabel  Diensttijd ABP extern. Tevens is de waarde WVP Politieke functie gemarkeerd als vervallen. Actie Om de waarde WGP te kunnen gebruiken, moet je in de functie 203008 Soort diensttijd ABP een eigen code aanmaken die je vervolgens koppelt aan de nieuwe waarde WGP. Het is overigens niet nodig de waarde WVP te converteren naar WGP bij de dienstverbanden waar je deze hebt vastgelegd; in de aanlevering naar APG interpreteert Payroll Gemal de waarde WVP als WGP. Aanvullende acties bij leegmaken datum uit dienst (change 2890147) Melding Als via indirect muteren P00830 Datum uit dienst wordt leeggemaakt, moeten, naast de bestaande acties, ook de rubrieken P01113 Reden einde dv en P00850 Reden uit dienst LA/UPA worden leeggemaakt. Oplossing Het leegmaken van rubriek P00830 Datum uit dienst via een indirecte mutatie resulteert in de volgende acties: P00362 Code afhandeling vakantietoeslag krijgt waarde 0. P02375 Code afhandeling eindejaarsuitkering krijgt waarde 0. P01113 Reden einde dv wordt leeggemaakt. P00850 Reden uit dienst LA/UPA wordt leeggemaakt als P02941 Datum uit dienst LA/UPA leeg is. Actie Er is geen verdere actie nodig. De einddatum WAZO werd onterecht berekend (change 2831889) Melding Bij een nieuwe zwangerschapsziekmelding, geen zwangerschapsverlof, werd de einddatum WAZO onterecht berekend. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast, zodat de einddatum WAZO alleen wordt berekend bij zwangerschapsverlof. Actie Er is geen actie nodig. Thuiswerkactiviteiten niet goed berekend  (change 2952298) Melding Bij urenregistratie van thuiswerk in Tijdregistratie, werden de uren niet goed berekend bij een andere regeling dan Algemeen (ALG) Oplossing De programmatuur is hierop aangepast, zodat ook bij een andere regeling dan Algemeen (ALG) de uren thuiswerk goed worden berekend. Actie Er is geen actie nodig. Inrichtingswijzigingen Procentuele toelagen met eigen grondslag Vanuit het wensenportaal van Payroll Gemal is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een procentuele toelage met een eigen grondslag. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-11/3. Nieuwe exportcodes Exportcode Omschrijving 00631 Procent.toelage 1 00632 Procent.toelage 2 00633 Procent.toelage 3 01921 Cd.pro.toel.reg 1 01922 Cd.pro.toel.reg 2 01923 Cd.pro.toel.reg 3 Nieuwe rubrieken en exportcodes Nieuwe referentiewaardes Rubriekcode Waarde Omschrijving P11921, P11922, P11923 0 Niet van toepassing P11921, P11922, P11923 1 Recht op procentuele toelage Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving 631 Procent.toelage 1 632 Procent.toelage 2 633 Procent.toelage 3 Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 00631 Procent.toelage 1 P92631 Procentuele toelage 1 00632 Procent.toelage 2 P92632 Procentuele toelage 2 00633 Procent.toelage 3 P92633 Procentuele toelage 3 Publishing Date : 10/28/2021
Volledig artikel weergeven
22-10-2021 19:16 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 696 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030515) Mededelingen Geen release in oktober Wegens een verhuizing van ons datacenter begin oktober, is er geen release van Beaufort voor periode 10. Voor meer informatie zie de Youforce community: Verhuizing datacenter op 1,2, en 3 oktober Nieuw Zoeken op roepnaam Waarom Eén van de ideeën in het Ideeënportaal was om te kunnen zoeken op Roepnaam. Hoe Deze functionaliteit is nu opgenomen in HR Core Beaufort. Op de diverse selectieschermen is op het selectietabblad Persoon het veld Roepnaam toegevoegd. Dit selectieveld kan op dezelfde wijze worden toegepast als alle andere reeds bestaande selectievelden.  Gewijzigd en verbeterd Controle ingangsdatum roltoewijzing Waarom Bij de opgave van een 'foutieve' ingangsdatum bij een roltoewijzing (bijvoorbeeld: 01-02-0221 ipv 01-02-2021) kon er een blauw scherm ontstaan.  Hoe De controle op 'ingangsdatum' is aangescherpt; een datum vóór 01 januari 1900 wordt niet meer geaccepteerd. Actie Er is geen actie nodig. Nieuwe en gewijzigde exportcodes Waarom In navolging van Payroll Gemal (zie Release notes Payroll Gemal 2021-08/03) en vooruitlopend op de IKV-functionaliteit die per 2023 beschikbaar komt, worden in HR Core Beaufort een aantal wijzigingen doorgevoerd in de exportcodes. Een tweetal exportcodes wijzigt qua naamgeving en een drietal nieuwe exportcodes wordt toegevoegd. Hoe Gewijzigde exportcodes: Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw 02922 Datum in dienst Startdatum IKV 02924 Datum uit dienst Einddatum IKV Nieuwe exportcodes: Exportcode Omschrijving 02219 Code nieuwe IKV 02220 Datum in-dienst 02221 Datum uit-dienst Actie Verdere actie is op dit moment niet nodig in HR Core Beaufort. Je blijft de rubrieken P00322 Datum in dienst (Exportcode 02922) en P00830 Datum uit dienst (Exportcode 02924) vastleggen in HR Core Beaufort. HR Core Beaufort levert zoals gebruikelijk de invoercodes 02922 Startdatum IKV en 02924 Einddatum IKV aan Payroll Gemal; Payroll Gemal genereert op basis van de aangeleverde invoercodes de invoercodes 02220 Datum in-dienst en 02221 Datum uit-dienst. Opgeloste meldingen Berekening WTF-factor incorrect (change 16353731) Melding De berekening van de WTF-factor is in sommige gevallen niet correct.   Oplossing Als de WTF-factor was gewijzigd op de peildatum, dan werd niet de juiste factor bepaald. De programmatuur is hierop aangepast. Maximum posities waardeomschrijving (change 2759590) Melding De lengte van een waardeomschrijving van een rubriek in een tabel was op het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) gemaximeerd tot 25 posities ondanks dat de tabellengte 50 posities kan bevatten. Oplossing Via het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) kan als waarde omschrijving nu 50 posities worden opgegeven. Ontbrekende uitvoercodes (change 2843657) Melding Een tweetal uitvoercodes en de daaraan gekoppelde rubriekcodes zijn niet aanwezig in HR Core Beaufort, waardoor deze gegevens niet geïmporteerd kunnen worden. Oplossing De ontbrekende uitvoercodes en rubrieken zijn toegevoegd: Rubriek Omschrijving uitvoercode Omschrijving P92170 PFZW francise AP 02170 Pfzw franch.AP P92171 PFZW francise OP 02171 Pfzw franch.OP Totalen met sterretjes op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' (change 2859286) Melding Op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' worden sterretjes vermeld voor en na de totaal waarden. Oplossing Het formaat van de waarde is aangepast, zodat er geen sterretjes meer worden vermeld bij de totaal waarden. Controle op wijzigen registratienummer bij dienstverband (change 2271715) Melding Bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll kan het registratienummer worden leeggemaakt via Indirect Muteren. Het gevolg is dat het afroepen van de salarisaanlevering een blauw scherm oplevert. Oplossing De controle is zodanig aangescherpt dat bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll het registratienummer niet kan worden leeggemaakt met Indirect Muteren. In dit geval wordt de volgende melding op het verslag weergegeven en de mutatie wordt afgekeurd. Melding (PI_0490): Het leegmaken van het registratienummer (P01105) is teruggedraaid omdat dit niet is toegestaan in geval van een bestaande arbeidsrelatie met een koppeling naar de salarisverwerker. Publishing Date : 8/20/2021
Volledig artikel weergeven
20-08-2021 19:17 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 722 Weergaven
Labels