Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
    CAO informatie CAO VVT - Nieuwe CAO Op 11 april is via de community door Payroll Gemal een vooraankondiging gepubliceerd omtrent de nieuw CAO VVT. Inmiddels is alle benodigde informatie vanuit de werkgeversvereniging aanwezig en de wijzigingen naar aanleiding daarvan worden in de Gemal release 2022-05 doorgevoerd. Het betreft de volgende wijzigingen: Salaristabellen De bedragen voor de salarisregeling (15) zijn aangepast en ook die voor de garantie salarisregelingen IMF (12) en V&V (39). Salarisschalen gewijzigd bij Salarisregeling 15  Bij salarisregeling 15 gelden meer wijzigingen:  Schaal 5 is hernoemd naar WMJL (wettelijk minimum jeugdloon). Schaal 0010 is vervallen. Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 0015. Vanuit Actiz is ons mondeling medegedeeld dat hierbij moet worden uitgegaan van het omschalen naar de anciënniteit met het naast hogere bedrag in schaal 15. Actiz heeft aangegeven deze instructie begin mei zelf ook te publiceren. Mochten hier nog verdere vragen over zijn, dan verwijzen wij graag naar Actiz. Gewijzigde salarisschalen waarbij de aanloopperiodieken vervallen. Hieronder geven we per wijziging aan welke acties je kunt ondernemen om de benodigde wijzigingen in Beaufort door te voeren. Deze acties zijn noodzakelijk nadat je de nieuwe salarisregeling - die op Youforce wordt gepubliceerd - hebt ingelezen in Beaufort. Aandachtspunten bij de hieronder beschreven werkwijze indirect muteren: Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregelingen importeren. Alle wijzigingen moet je met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 vastleggen. Pas nadat ALLE indirect mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken. Salaristabellen (salarisregelingen 15, 12 en 39): Voor de wijziging van de salaristabellen hoef je niets anders te doen dan de nieuwe salaristabellen in Beaufort in te lezen. Schaal 5 hernoemd naar WMJL (salarisregeling 15): Omdat schaal 5 met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 niet meer in Gemal bestaat, moeten de werknemers met schaal 5 worden overgezet naar de “nieuwe” WMJL schaal. Als dat is gebeurd, kun je schaal 5 uit Beaufort verwijderen. Dat laatste is alleen mogelijk als er geen enkel dienstverband meer is gekoppeld aan schaal 5. Je kunt er ook voor kiezen schaal 5 te hernoemen naar "Vervallen". Je kunt de benodigde wijzigingen uitvoeren met de functie Collectief muteren. Selecteer hiervoor in het Beaufort menu achtereenvolgens Salarisadministratie en dan Collectief muteren. Je kunt de collectieve mutaties aanmaken via onderstaande stappen.  Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 5 in. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. Je hebt nu alle werknemers geselecteerd met schaal 5 die overgezet moeten worden naar schaal WMJL. Klik op Accepteren. Je kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder aangegeven. Collectieve mutatie definiëren Geef in het pulldown menu Ingangsdatum wijziging de waarde 1 maart 2022 op Selecteer als doel rubriek P01151 Schaal. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe waarde WMJL kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de schaal wordt gewijzigd. Schaal 10 is vervallen (salarisregeling 15): Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 15. Je kunt per schaal en anciënniteit collectieve mutaties maken met hulp van onderstaande stappen. Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 10 in. Klik op <Toevoegen> en selecteer de rubriek P00326 Anciënniteit salaris. Het veld Anciënniteit verschijnt in het venster. Vul in het veld Anciënniteit de waarde 00 of 01 of 02 of 03 of 04 in al naar gelang de anciënniteit waarvoor je de collectieve mutaties wilt definiëren. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. Je hebt nu alle werknemers geselecteerd met schaal 10 die overgezet moeten worden naar schaal 15. Klik op Accepteren. Je kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder is aangegeven. Collectieve mutatie schaal definiëren Selecteer als doel rubriek P01151 Schaal. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe waarde 15 kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de schaal wordt gewijzigd. Collectieve mutaties anciënniteit definiëren Selecteer wederom de doelgroep zoals hiervoor beschreven. Selecteer als doel rubriek P00326 Anciënniteit. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe anciënniteit kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de anciënniteit wordt gewijzigd. Gewijzigde salarisschalen (salarisregeling 15) Er zijn in enkele schalen aanloopperiodieken vervallen. Zie onderstaand voorbeeld van schaal 15.  Oude situatie:   Nieuwe situatie:   Als er nog werknemers op de aanloopschalen staan, moeten deze worden omgeschaald. Je kunt collectieve mutaties maken via onderstaande stappen. Deze stappen zijn uitgewerkt voor schaal 15, maar er zijn meerdere schalen die aanpassingen behoeven. Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 15 in. Klik nog een keer op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P00326 Anciënniteit/Functiejaren. Vul in het veld Ancien/func via het Zoekprofiel uit het menu Extra, het volgende zoekcriterium in: “niet leeg”. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. U hebt nu alle werknemers geselecteerd waarvoor de anciënniteit moet worden verhoogd. Klik op Accepteren. U kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder is aangegeven. Collectieve mutatie definiëren Selecteer als doel rubriek P00326 Anciënniteit/functie. Selecteer bij Bewerking doel: Formule toepassen. Het veld Formule verschijnt waarin je een formule kunt invullen. Klik op de index knop achter dit veld. Nu toont Beaufort het tabblad Formule samenstellen. Je kunt de formule gaan definiëren in het invoerveld Formule. In dat veld toont Beaufort al de rubriek P00326 S. Voeg daaraan toe -2. Deze waarde moet rechts van de rubriek code staan: P00326 S -2. Klik op Accepteren. De formule is gereed. Klik opnieuw op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de anciënniteit met 2 wordt verlaagd. Vergelijkbare wijzigingen dienen te worden doorgevoerd voor de volgende schalen: Schaal Formule Voorbeeld 15 (voorbeeld)  P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 20 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 25 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 30 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 35 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 40  P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 45 P00326(S)+1 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 6 55 P00326(S)-1 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 4 Verwerken indirecte mutaties Na het maken van alle collectieve mutaties moet je de 'gewone' processtappen in Beaufort doorlopen: Beoordelen indirecte mutaties en deze verwerken in het menu Divers - Indirect muteren. De bruto salarissen (opnieuw) berekenen in het menu Salarisadministratie - Salarisregelingen. Controleren Controleer of alle medewerkers de juiste schaal/anciënniteit hebben gekregen. Stagevergoeding en leerlingschalen De stagevergoeding is per 1 januari aangepast conform de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging Actiz. De leerlingen tussen de 16 en 20 jaar krijgen, conform cao-akkoord, minimumloon + 10%.  Hiervoor zijn de bedragen bij nieuw toegevoegde inpasnummers 9410 t/m 9414 opgenomen. Voor de leerlingen die het wettelijk minimumloon +10% dienen te krijgen, kunnen inpasnummers 9410 t/m 9414 worden vastgelegd op rubriek P01152 Inpassingsnr salaris, afhankelijk van de leeftijd. Er is voor deze werknemers geen schaal aangemaakt, dus daarom dient rubriek P01152 Inpassingsnr salaris te worden gebruikt.  Let op: bovenstaande handreiking is bedoeld om je te helpen met het converteren van de schalen en anciënniteiten. We kunnen jouw situatie niet beoordelen en het is dus mogelijk dat bovenstaande niet voor jou van toepassing is. Als je gebruik maakt van collectieve mutaties, let dan altijd goed op of de juiste set met medewerkers is geselecteerd. Opgeloste meldingen  WAB rubrieken ten onrechte verplicht in IB-47 situatie (change 2861571) Melding In Beaufort zijn de WAB gerelateerde rubrieken (P08259 Code contract (on)bepaalde tijd, P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst, P12474 Code oproepovereenkomst) verplicht ook in geval van een IB-47 situatie. Dit is niet juist. Oplossing In het geval dat rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv Wet APPA) heeft, zullen de rubrieken P08259, P12294 en P12474 niet meer verplicht zijn. Actie Daar waar van toepassing, kun je de betreffende rubrieken leeg maken. Waardebereik rubriek P00504 Procentuele inschaling (change 3125164) Melding Er is geen controle op minimum en/of maximum waarde van rubriek P00504 Procentuele inschaling. Oplossing De controle op de minimum en/of maximum waarde is toegevoegd aan de rubriek P00504 Procentuele inschaling. Actie Er is geen actie nodig. Salarismutatie waarde nieuwe codes CZ (change 3302593) Melding De salarismutaties van de rubrieken P00690, P00691 en P00692 Aantal IZZ CZ Zorg worden in Payrol Gemal verwerkt als decimaal en niet als geheel getal. Oplossing De vermenigvuldig factor bij de exportkenmerken was vastgelegd als 1,00, echter dit moet zijn 100,00. Dit is gewijzigd. Actie Er is geen actie nodig. Profielwaarden niet opgenomen (change 3379172) Melding Het is niet mogelijk de rubrieken van de kilometerregeling 6 t/m 10 op te nemen als profielwaarde.  Oplossing De rubriekcodes P11905, P11907, P11909, P11911 en P11913 (kilometerregeling 6 t/m 10) zijn nu op te nemen als profielwaarde. Actie Er is geen actie nodig. Melding in venster In- en uitdienstgegevens (change 3307234) Melding In een specifieke situatie waarbij het mogelijk is om te kiezen uit meerdere standaard werktijden (stuurgegeven NORMUREN) in combinatie met het gescheiden vastleggen van contract- en uitbreidingsuren (stuurgegeven UURMETH), verschijnt bij het opslaan van gegevens ten onrechte de melding (0129) ''Veld is verplicht". Oplossing De werking van het venster In- en uitdienstgegevens is aangepast, zodat het in de beschreven situatie mogelijk is om een afwijkende standaard werktijd te selecteren en op te slaan. Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving Betaald ouderschapsverlof - Inrichting Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat deze release de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022. We stellen de inrichting in deze release beschikbaar om voorbereidingen te kunnen treffen in Self Service. Vervallen rubrieken Onderstaande rubrieken waren nog gekoppeld aan exportcodes die hergebruikt zijn voor betaald ouderschapsverlof. Vanaf deze release zijn deze rubrieken vervallen en niet langer gekoppeld aan een exportcode. Rubriek Omschrijving P02535 (Vervallen) Percentage korting levensloopverlof P07205 (Vervallen) Levensloopverlof uren/wk P07215 (Vervallen) Levensloopverlof uren/mnd P02536 (Vervallen) Levensloopverlof pensioenpremie P13195 (Vervallen) premiekorting PFZW vv5 P02537 (Vervallen) Levensloopverlof percentage pensioenpremie P01302 (Vervallen) Korting levensloopverlof P03639 (Vervallen) Levensloopverlof bedrag doorbetaling Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving (BOSV = betaald ouderschapsverlof) P02482 Bet. ouderschapsverlof dagloon 02482 BOSV dagloon P00672 Bet. ouderschapsverlof uitkering 00672 BOSV uitkering P12535 Percentage korting betaald ouderschapsverlof 02535 Perc BOSV P13205 Bet. ouderschapsverlof uren/wk 03205 BOSV uren per wk P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd 03215 BOSV uren per mnd P12536 Bet. ouderschapsverlof pensioenpremie 02536 BOSV pens prem P23195 Bet. ouderschapsverlof premiekorting PFZW 03195 BOSV verl pr PFZW P12537 Bet.ouderschapsverlof perc pensioen premie 02537 BOSV perc pens pr P11302 Korting bet. ouderschapsverlof 01302 Korting BOSV P10639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling 00639 BOSV doorbetaling P01511 Type betaling bet. ouderschapsvrlf 01511 BOSV type betaling P01571 Code reden aanvraag bet ouderschapsvrlf - - P01572 Aantal kinderen bet ouderschapsvrlf - - P01573 Datum gewenste aanvang bet ouderschapsvrlf - - P01574 Geboortedt kind bet ouderschapsvrlf - - P01575 Aantal wkn bet ouderschapsvrlf - - P01576 Indicatie verlof opgenomen - - P01577 Uitkering aan wn bet ouderschapsvrlf - - P01578 IBAN bet ouderschapsvrlf - - P01579 BIC buitenland bet ouderschapsvrlf - - P01580 Naam bank buitenland bet ouderschapsvrlf - - P01581 Plaats bank buitenland aanvullend geboorteverlof - - P01582 Landcode ISO bank bet ouderschapsvrlf - - P01583 Datum aanvraag uitkering WIBO bet ouderschapsvrlf - - P01584 Datum BOSV naar UWV (datum wordt gegenereerd) - - P03573 Datum aanvang betaalverzoek 1 - - P03575 Aantal weken verlof betaalverzoek 1 - - P03576 Indicatie verlof opgenomen - - P03577 Uitkering aan wn betaalverzoek 1 - - P03578 IBAN betaalverzoek 1 - - P03579 BIC buitenland betaalverzoek 1 - - P03580 Naam bank buitenland betaalverzoek 1 - - P03581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 1 - - P03582 Landcode ISO bank betaalverzoek 1 - - P04573 Datum aanvang betaalverzoek 2 - - P04575 Aantal weken verlof betaalverzoek 2 - - P04576 Indicatie verlof opgenomen - - P04577 Uitkering aan wn betaalverzoek 2 - - P04578 IBAN betaalverzoek 2 - - P04579 BIC buitenland betaalverzoek 2 - - P04580 Naam bank buitenland betaalverzoek 2 - - P04581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 2 - - P04582 Landcode ISO bank betaalverzoek 2 - - Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden P01511 0 - Werkgeversbetaling (UWV betaalt aan werkgever) 1 - Werknemersbetaling (UWV betaalt aan werknemer) P01571 06 - Betaald ouderschapsverlof bij geboorte 07 - Betaald ouderschapsverlof bij adoptie 08 - Betaald ouderschapsverlof bij pleegzorg 09 - Betaald ouderschapsverlof bij samenwonend P01576 1 - Ja 2 - Nee P01577 1 - Ja 2 - Nee P01582  Dezelfde waarden als voor de bestaande rubriek P08252 (Landcode ISO) P03576 1 - Ja 2 - Nee P03577 1 - Ja 2 - Nee P04576 1 - Ja 2 - Nee P04577 1 - Ja 2 - Nee Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 00639 BOSV doorbetaling P93639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling 01302 Betaald oud vrlf P91302 Betaald ouderschapsverlof 02275 BOSV uren P93275 Bet. ouderschapsverlof uren 02400 Vrijwvrtz BOSV P93400 Vrijwillige voortzetting bet. ouderschapsverlof 01540 BOSV dagloon P93540 Bet. ouderschapsverlof dagloon 00672 BOSV uitkering P92672 Bet. ouderschapsverlof uitkering Nieuwe stuurgegevens Er zijn twee nieuwe stuurgegevens toegevoegd, waarin je de te gebruiken verlofsoorten voor onbetaald- en betaald ouderschapsverlof kunt vastleggen. Stuurgegeven OOSVRLF BOSVRLF Omschrijving Verlofsoort onbetaald ouderschapsverlof Verlofsoort betaald ouderschapsverlof Nieuwe functies Functie/Procedure Functie omschrijving 163701 (F) Aanvr. bet. ouderschapsverlof 703010 ((P) Aanvr. bet. ouderschapsverlof Nieuwe gebeurtenis Code gebeurtenis Omschrijving 0602 Betaald ouderschapsverlof 0603 Aanvullend verzoek 1 BOSV Nieuwe EDI-berichtsoort Ontvanger nr. Gebeurtenis Berichtsoort Omschrijving 16 (UWV Digi-ZSM) 7 0602 UWV-WAZO-3 UWV bet. ouderschapsvrlf 16 (UWV Digi-ZSM 8 0603 UWV-WAZO-4 UWV BOSV aanvullend 1  
Volledig artikel weergeven
22-04-2022 15:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1969 Weergaven
Mededelingen  Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau In de release van februari 2022 hebben een wijziging uitgeleverd inzake de vervanging van rubriek P05013 door rubriek P15013. Met rubriek P05013 (Youforce gebruiker) kun je op dienstverbandniveau aangeven of de betreffende medewerker een Youforce login dient te ontvangen. De waarde van deze rubriek P05013 werd vervolgens naar het Portaal geëxporteerd met de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer.  Omdat het Portaal echter geen dienstverbandniveau kent zoals Beaufort dat heeft, leidde de verwerking hiervan regelmatig tot problemen die vervolgens handmatig met behulp van de Servicedesk gecorrigeerd moesten worden. Om dit soort situaties te voorkomen is besloten de aansturing vanuit Beaufort op persoonsniveau te laten plaatsvinden, hetgeen in lijn is met de werking van het Youforce Portaal. Om deze wijziging door te voeren kun je sinds februari een conversie uitvoeren die alle benodigde wijzigingen binnen Beaufort doorvoert. Omdat er mogelijk ook sprake is van wijzigingen in HRSS kan deze conversie op een voor jouw organisatie geschikt moment worden uitgevoerd, Mocht je hier nog niet aan toe zijn gekomen, bij deze de reminder om de conversie alsnog in te gaan plannen! Medio mei 2023 willen we de oude aanlevering op basis van P05013 stopzetten. Meer informatie kan worden teruggevonden in de release notes van de 2022-02 release.   IKV en 1916 / 1917 bestanden In het kader van de toekomstige splitsing van dienstverbanden in IKV's introduceert Payroll Gemal in deze release twee nieuwe lijstnummers om de uitvoerresultaten per IKV in plaats van per dienstverband beschikbaar te stellen. Naast de huidige lijstnummers 1916 en 1917, die ongewijzigd blijven,  worden de volgende lijstnummers geïntroduceerd: Lijstnummer 1918 bevat de data uit het 1916 bestand op IKV niveau Lijstnummer 1919 bevat de data uit het 1917 bestand op IKV niveau De ondersteuning in HR Core Beaufort voor het importeren van 1916 en 1917 bestanden en het verwerken van de perioderesultaten blijft ongewijzigd. De ondersteuning voor het importeren en verwerken van 1918 en 1919 bestanden wordt daarentegen vooralsnog niet toegevoegd!   CAO Waterbedrijven: salarisregeling Recentelijk is een nieuwe CAO Waterbedrijven definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01. Actie Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag op fulltime basis.  Dit brutobedrag kan verschillen per schaal. De aangepaste salarisregeling 22 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast. Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in de rubrieken  S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.   CAO Waterschappen: salarisregeling Recentelijk is een nieuwe CAO Waterschappen definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01. Actie Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag van € 125,00 en 2,5 % op fulltime basis.  De aangepaste salarisregeling 29 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast. Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in rubriek S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.   CAO Kraamzorg: salarisregeling Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de CAO Kraamzorg een nieuwe salarisregeling. Deze salaris regeling (81) kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. De nieuwe salarisregeling bevat voor de schalen 15 tot en met 50 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1015, 1020, 1025 en 1030  De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050; daarnaast worden deze schalen aan de "bovenkant" uitgebreid met een extra anciënniteit. Als gevolg van de wijze waarop HR Core Beaufort de nieuwe versie van de salarisregeling inleest is de uitbreiding van de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050 mogelijk niet direct duidelijk. Bijvoorbeeld: schaal 1035 bestaat in de oude regeling uit 14 anciënniteiten genummerd 0 t/m 13, in de nieuwe regeling bestaat schaal 1035 uit 13 anciënniteiten genummerd 0 t/m 12 (2 aanloop anciënniteiten vervallen en er komt aan de "bovenkant" 1 anciënniteit bij). Bij de import van de nieuwe regeling worden de anciënniteiten 0 tm 12 overschreven door de nieuwe anciënniteiten en blijft de ancienniteit 13 bestaan als "restant" van de oude regeling. Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030 ,1035, 1040, 1045 en 1050 moeten worden omgeschaald volgens onderstaande was-wordt tabel. Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 (Collectieve mutaties) uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Kraamzorg van toepassing zijn.   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 15 Schaal 1015   FWG 15 Schaal 1015   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5003 0 0 5005 Aanloopperiodiek 1 1 5004 0 0 5005 0 2 5005 0 0 5005 1 3 5006 1 1 5006 2 4 5007 2 2 5007 3 5 5008 3 3 5008 4 6 5009 4 4 5009 5 7 5010 5 5 5010 6 8 5011 6 6 5011 7 9 5012 7 7 5012 8 10 5013 8 8 5013   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 20 Schaal 1020   FWG 20 Schaal 1020   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5005 0 0 5007 Aanloopperiodiek 1 1 5006 0 0 5007 0 2 5007 0 0 5007 1 3 5008 1 1 5008 2 4 5009 2 2 5009 3 5 5010 3 3 5010 4 6 5011 4 4 5011 5 7 5012 5 5 5012 6 8 5013 6 6 5013 7 9 5014 7 7 5014 8 10 5015 8 8 5015   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 25 Schaal 1025   FWG 25 Schaal 1025   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5006 0 0 5008 Aanloopperiodiek 1 1 5007 0 0 5008 0 2 5008 0 0 5008 1 3 5009 1 1 5009 2 4 5010 2 2 5010 3 5 5011 3 3 5011 4 6 5012 4 4 5012 5 7 5013 5 5 5013 6 8 5014 6 6 5014 7 9 5015 7 7 5015 8 10 5016 8 8 5016 9 11 5017 9 9 5017   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 30 Schaal 1030   FWG 30 Schaal 1030   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5006 0 0 5008 Aanloopperiodiek 1 1 5007 0 0 5008 0 2 5008 0 0 5008 1 3 5009 1 1 5009 2 4 5010 2 2 5010 3 5 5011 3 3 5011 4 6 5012 4 4 5012 5 7 5013 5 5 5013 6 8 5014 6 6 5014 7 9 5015 7 7 5015 8 10 5016 8 8 5016 9 11 5017 9 9 5017 10 12 5018 10 10 5018   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 35 Schaal 1035   FWG 35 Schaal 1035   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5008 0 0 5010 Aanloopperiodiek 1 1 5009 0 0 5010 0 2 5010 0 0 5010 1 3 5011 1 1 5011 2 4 5012 2 2 5012 3 5 5013 3 3 5013 4 6 5014 4 4 5014 5 7 5015 5 5 5015 6 8 5016 6 6 5016 7 9 5017 7 7 5017 8 10 5018 8 8 5018 9 11 5019 9 9 5019 10 12 5020 10 10 5020 11 13 5021 11 11 5021   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 40 Schaal 1040   FWG 40 Schaal 1040   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5010 0 0 5012 Aanloopperiodiek 1 1 5011 0 0 5012 0 2 5012 0 0 5012 1 3 5014 1 1 5014 2 4 5016 2 2 5016 3 5 5017 3 3 5017 4 6 5018 4 4 5018 5 7 5019 5 5 5019 6 8 5020 6 6 5020 7 9 5021 7 7 5021 8 10 5022 8 8 5022 9 11 5023 9 9 5023 10 12 5024 10 10 5024       11 11 5025   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 45 Schaal 1045   FWG 45 Schaal 1045   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5016 0 0 5020 Aanloopperiodiek 1 1 5018 0 0 5020 0 2 5020 0 0 5020 1 3 5021 1 1 5021 2 4 5022 2 2 5022 3 5 5023 3 3 5023 4 6 5024 4 4 5024 5 7 5025 5 5 5025 6 8 5026 6 6 5026 7 9 5027 7 7 5027 8 10 5028 8 8 5028       9 9 5029   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 50 Schaal 1050   FWG 50 Schaal 1050   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5018 0 0 5021 Aanloopperiodiek 1 1 5020 0 0 5021 0 2 5021 0 0 5021 1 3 5023 1 1 5023 2 4 5025 2 2 5025 3 5 5027 3 3 5027 4 6 5028 4 4 5028 5 7 5029 5 5 5029 6 8 5030 6 6 5030 7 9 5031 7 7 5031 8 10 5032 8 8 5032 9 11 5033 9 9 5033 10 12 5034 10 10 5034       11 11 5035   Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: Verwijderen vervallen aanloopperiodieken 0 en 1 in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045 en 1050 Verwijderen van de volgende vervallen anciënniteiten die een "restant" zijn van de oude salarisregeling: Schaal Anciënniteit 1015 9 en 10 1020 9 en 10 1025 10 en 11 1030 11 en 12 1035 13 1040 12 1045 10 1050 12   Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. In dergelijke gevallen moeten de medewerkers in de "nieuwe" bovenste anciënniteit van een schaal geblokkeerd worden voor het automatisch toekennen van een periodiek, om te voorkomen dat de medewerker een anciënniteit krijgt toegekend die niet meer bestaat in Payroll Gemal.  Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Kraamzorg: wachtdienstvergoeding In de release 2023-01 van Payroll Gemal wordt gewag gemaakt van een inrichting op C(AO) niveau van de Wachtdienstvergoeding zoals beschreven in de CAO Kraamzorg. Hoewel dergelijke inrichting op C-niveau niet beschikbaar is in HR Core Beaufort zal de benodigde inrichting beschikbaar komen in release 2023-02. Tot dat kan gebruik gemaakt worden van de reguliere rubrieken P00865 t/m P00868 (Bruto diversen 00865 tot en met 00868) aangezien met deze rubriekcodes de Gemal invoercodes 0865 tot en met 0868 worden aangestuurd.   Overige salarisregelingen Naast de hiervoor genoemde gewijzigde salarisregelingen 81 Kraamzorg, 22 Waterbedrijven en 29 Waterschappen zijn er nog een aantal salarisregelingen die wijzigen per januari 2023. Voor deze salarisregelingen hoeven geen andere acties uitgevoerd te worden, anders dan het downloaden en importeren in HR Core Beaufort. Het betreft de volgende salarisregelingen: 01 Sociaal werk 06 Sociale werkvoorziening (WSW) 15 Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) 25 Politie 28 Provincies 32 Huisartsenzorg 33 Universitair medische centra (UMC) 35 Ziekenhuizen 37 Jeugdzorg 40 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 48 Energie- en nutsbedrijven sector GEO 61 Middelbaar Beroepsonderwijs   Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT Met ingang van 1 januari 2023 wijzigen binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten. Momenteel zijn we druk bezig om hiervoor uitbreidingen binnen Tijdregistratie door te voeren. Het plan was om deze uitbreidingen met de februari 2023 release van HR Core Beaufort uit te leveren. De technische realisatie blijkt echter veel complexer te zijn dan gedacht waardoor dit niet gaat lukken. We streven nu naar de maart 2023 release, al kunnen we ook dit nog niet met 100% zekerheid toezeggen. We realiseren ons dat we hiermee te laat ondersteuning bieden in Tijdregistratie voor de nieuwe vergoedingsregels in de cao VVT. De enige mogelijkheid om de vergoedingen goed aan te sturen naar Gemal is om deze buiten Tijdregistratie om handmatig of via indirect muteren aan te bieden met behulp van vier nieuwe rubrieken. Deze worden namelijk wel met deze januari release geleverd, zie hiervoor onderdeel "CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten" in deze release notes. Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak. Om u toch voor te bereiden op de uitbreidingen in Tijdregistratie geven wij u hieronder alvast een indruk: deze wijzigingen zijn echter nog niet beschikbaar in de programmatuur. Let op, deze uitbreidingen zijn dus specifiek voor de CAO VVT.  In totaal zullen er drie nieuwe regelingen, vier nieuwe activiteitsoorten en drie nieuwe medewerker regelingen worden geleverd.  Regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT Voor de standaard vergoeding van bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten komt er een nieuwe regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT.  Deze regeling vergoedt de vaste vergoeding per uur á 3,50, 7,00, 7,50 en 15,00 voor deze vier diensten.  Deze regeling is verbonden met twee activiteitsoorten, 81 Consignatie/Bereikbaarheid VVT en 82 Aanwezigheid/Slaap VVT.  Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Regeling bereikbaarheid/aanwezigheid VVT” toegevoegd. Regeling arbeidsvergoeding Consignatie/Bereikbaarheidsdienst VVT Deze regeling regelt de vergoeding van consignatie- en bereikbaarheidsdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de 25% toeslag, de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit. Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 10 Gewerkte uren tijdens Consignatie/ Bereikbaarheid VVT. Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Consignatie/ Bereikbaarheid VVT” toegevoegd. Regeling arbeidsvergoeding Aanwezigheids-/Slaapdienst VVT Deze regeling regelt de vergoeding van aanwezigheids- en slaapdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit. Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 11 Gewerkte uren tijdens Aanwezigheid/Slaap VVT. Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Aanwezigheid/Slaap VVT” toegevoegd. Herstelmutaties over 2022 Doordat de nieuwe vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten worden verwerkt met behulp van nieuwe regelingen kunnen herstelmutaties voor deze diensten die vergoed moeten worden volgens de regels van 2022, nog steeds vastgelegd worden met behulp van de ‘oude’ activiteiten. Deze oude activiteiten zijn immers nog verbonden met de ‘oude’ regelingen en activiteitsoorten:  Regeling bereikb.h./aanw.h. (activiteitsoorten 91, 92 en 93) Regeling slaapdiensten (activiteitsoort 94)  Regeling arb. verg. BAS dienst (activiteitsoort 06) Dit is een uitzonderlijke situatie omdat Tijdregistratie normaliter herstelmutaties afrekent tegen de actuele regels. Deze heeft u op enig moment immers ingericht (gewijzigd) in de bestaande regelingen. Omdat er vanwege het afwijkende karakter van de vergoedingsregels voor 2023 geheel nieuwe regelingen nodig zijn is dit voordeel ontstaan.   Nieuw Uitbreiding rubrieken reiskosten Waarom Er is een toenemende vraag naar registratie van specifieke soorten reizen met specifieke type voertuigen. Daarom introduceert Payroll Gemal 25 nieuwe codes die kunnen worden geconfigureerd om reistype/voertuigcombinaties te registreren. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Export code P05575 t/m P05599  Aantal reiskosten fiscaal 1 t/m Aantal reiskosten fiscaal 25 00575 t/m 00599 Actie  Geen aanvullende actie benodigd.   Gewijzigd en verbeterd Omzetten cafetariaregeling codes van levensloop naar BOSV De laatste uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gerelateerd zijn aan de levensloopregeling worden omgezet naar uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gebruikt kunnen worden voor Betaald Ouderschapsverlof (BOSV). Om redenen die te maken hebben met de rubrieksgewijze opslag van gegevens in HR Core Beaufort, worden de omschrijvingen van uitvoercodes en exportcodes aangepast en vervolgens gekoppeld aan nieuwe rubrieken.   Gewijzigde rubrieken: rubriekcode omschrijving exportcode omschrijving   P08055 (Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop     gewijzigd P08155 Correctie korting BOSV 02055 Corr krt BOSV nieuw   Gewijzigde en nieuwe importrubrieken: rubriekcode omschrijving uitvoercode omschrijving   P92055 (Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop     gewijzigd P92060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1     gewijzigd P92061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2     gewijzigd P92062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3     gewijzigd P93055 Correctie korting BOSV 02055 Corr. krt. BOSV nieuw P93060 Correctie procentuele toelage 4 02060 Corr. proc.toel 4 nieuw P93061 Correctie procentuele toelage 5 02061 Corr. proc.toel 5 nieuw P93062 Correctie procentuele toelage 6 02062 Corr. proc.toel 6 nieuw   Wijziging ABP meetelwaarde Voor pensioenfonds ABP moet worden aangegeven hoe de onderhavige dienstverbanden meegenomen moeten worden in de berekeningen. Hiertoe zijn de referentiewaarden van rubriek P00421 'ABP meetelwaarde' aangepast: De omschrijving van referentiewaarde PT1 is gewijzigd naar 'Per telt voor 37,5%' (externe codering 7) Referentiewaarde 'PT2' (WGP per telt voor 0%) is toegevoegd met externe codering 8 De exportcode gekoppeld aan rubriek P00421 is ongewijzigd gebleven: 02421. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Gemal release notes.   Instantie- en uitkeringsbetalingen WW/WIA/WAJONG Waarom Vooruitlopend op een toekomstige introductie van het begrip IKV, kan vanaf 2023 voor een WW, WIA of Wajong uitkering een apart dienstverband worden aangemaakt. Dit geldt uiteraard voor losse uitkeringen, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. Payroll Gemal zal in dit kader de benodigde conversie uitvoeren. Voor meer informatie zie de Gemal release notes 2023-01, onderdeel '2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV'. Om er voor te zorgen dat Beaufort in sync blijft met Gemal wordt hier ook voorzien in een vergelijkbare conversie. Deze is beschikbaar in Beaufort Service en staat beschreven in de sectie 'Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie'. Hoe Om uitkeringsbetalingen vanaf 2023 op IKV wijze te kunnen vastleggen is het nodige gewijzigd aan de inrichting van rubrieken en referentiewaardes. De wijzigingen in de inrichting staan beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong'). Daarnaast zijn er enkele functionele aanpassingen doorgevoerd in bestaande functies van HR Core Beaufort om een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken te kunnen vastleggen. Tenslotte is er een conversie toegevoegd aan het Beaufort Service menu, nodig om bij bestaande dienstverbanden, voor zover die WW/WIA/Wajong gegevens bevatten, een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken van de juiste waarde te voorzien. Daarnaast worden een aantal rubrieken die vervallen op nul gesteld. Functionele aanpassingen In de release notes voor Payroll Gemal is een overzicht opgenomen met daarin de belangrijkste invoercodes bij het vastleggen van een uitkeringsbetaling voor WW, WIA of Wajong. De vertaling van invoercodes naar Beaufort rubrieken levert het volgende overzicht: Type uitkeringsbetaling Werknemer in-dienst? Rubriek P03516 Code type IKV Rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding Rubriek P02122 Code WW Rubriek P02123 Code WIA Rubriek P02124 Code ZW P00333 Soort loonheffingstabel WW Ja 6 - WW-loongerelateerde uitkering OF 7 WW-vervolguitkering 33 - nWW 1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig 1 - wit WW Nee 6 - WW-loongerelateerde uitkering OF 7 WW-vervolguitkering 33 - nWW 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen WIA Ja 9 - IVA-uitkering OF 10 - WGA-uitkering 32 - WAO omschr nakijken 38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken 39 - IVA 40 - WGA 1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig 1 - wit WIA Nee 9 - IVA-uitkering OF 10 - WGA-uitkering 32 - WAO omschr nakijken 38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken 39 - IVA 40 - WGA 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen Wajong Ja 8 - Wajong-uitkering 37 - Wajong 1/1/1 -Verzekerd en premieplichtig 1 - wit Wajong Nee 8 - Wajong-uitkering 37 - Wajong 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen   Naar aanleiding van de gewijzigde inrichting (zoals beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong') zijn de volgende wijzigingen in de Beaufort schermen doorgevoerd: Rubriek P03516 Code type IKV is nu beschikbaar in functie 160066 Loonaangiftegegevens.  Daarnaast is de naam van de functie 164003 en procedure 701002 (WAO-WIA dagbedrag) gewijzigd in 'WAO-WIA gegevens' en zijn de volgende rubrieken toegevoegd aan deze functie : P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering P02618 Percentage aanvulling WIA P02619 Omrekenpercentage garantieloon WIA P01884 Percentage minimum garantieloon Andere nieuwe rubrieken dienen eventueel zelf op een eigen scherm geplaatst te worden,   Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie Waarom Payroll Gemal voert een automatische conversie uit van alle dienstverbanden die een WW/WIA/Wajong uitkering betreffen bij het opstarten van de januari productie van 2023. Deze conversie beperkt zich tot de gegevens die zijn opgeslagen in Payroll Gemal. De beschrijving van de conversie die door Payroll Gemal wordt uitgevoerd is te vinden in Deel C-Uitkeringsbetalingen WW WIA WAJONG van het document Handleiding Gemal wijzigingen 2023 ivm IKV, gepubliceerd in de Kennisbank Youforce Payroll Gemal van de Visma|Raet Community. Om de gegevens in Payroll Gemal en HR Core Beaufort synchroon te houden moet eenzelfde conversie van WW/WIA/Wajong dienstverbanden, in dienst op 1 januari 2023, uitgevoerd worden in HR Core Beaufort. De conversie in HR Core Beaufort wordt NIET automatisch uitgevoerd. Je moet deze conversie zelf uitvoeren op een voor de organisatie geschikt moment, maar bij voorkeur op het moment dat je de januari productie in Payroll Gemal opstart. De conversie is beschikbaar in het Beaufort Service menu. De conversie produceert een rapport waarin staat vermeld welke dienstverbanden en rubrieken geconverteerd zijn en welke rubrieken op nul zijn gesteld. Omdat Payroll Gemal zelf haar conversie uitvoert zal de conversie in Beaufort niet tot salarismutaties leiden, tenzij sprake is van nog niet aangeleverde stam en variabele mutaties van die rubrieken die betrokken zijn in de conversie. Hoe De conversie is beschikbaar in Beaufort Service > Uitvoeren conversie Beaufort > Conversie uitkeringsbetalingen/instantiebetalingen WW/WIA/WAJONG.  De conversie is technisch identiek aan de Gemal conversie en waarbij de volgende rubrieken zijn betrokken:   Rubriek Omschrijving P03516 type IKV P02607 Code Wajong / Arbeidsbeperking P00005 WIA uitk dagbedrag P00674 Uitkering Wajong dagbedrag P00431 Afwijkende dagen WAO-WIA uitkering P02847 Afw Wajong uitkeringsdagen P00637 VT Wajong P00072 Vakantietoeslag over WAO-WIA uitkering P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) P00858 Code berekening WW/wachtgeld P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering P00404 Percentage deelbetrekking P02618 Percentage aanvulling WIA P01884 Percentage minimum garantieloon   De conversie houdt bij welke dienstverbanden zijn gecontroleerd en zo nodig geconverteerd. Wanneer er enige conversie plaats vindt van dienstverbandgegevens dan wordt een verslag aangemaakt waarin per dienstverband wordt aangegeven: welke dienstverband is geconverteerd per geconverteerde stamrubriek de oude en de nieuwe waarde. per nog niet aangeleverde rubriek; de indicatie stam/variabel en de oude en de nieuwe waarde.   CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten Waarom Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-, consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal '18-en', maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt. Hoe In Gemal zijn de vier mogelijke bedragen per uur op C-niveau ingericht bij de CAO VVT als vergoeding per eenheid. Dit is gedaan op basis van de bestaande Gemal invoercodes 00865 en 00866 (bereikbaarheids-  en consignatiediensten) en 00867 en 00868 (slaap-en aanwezigheidsdiensten).  Om onderscheid te hebben tussen deze invoercodes voor de CAO VVT welke worden gebruikt voor de vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten en de bestaande invoercodes bruto diversen, zijn hiervoor in Beaufort vier nieuwe rubrieken - specifiek voor de CAO VVT -  ingericht: P16865 t/m P16868. Deze rubrieken verwijzen (net als de bestaande rubrieken P00865 t/m P00868) ook naar de Gemal invoercodes 00865 t/m 00868.  De Beaufort rubrieken  P00865 t/m P00868 zijn dus onveranderd. Ook voor rubriek P06941 (Netto diversen 00941) is een gelijke constructie beschikbaar in Gemal en hiervoor is in Beaufort de nieuwe rubriek P16941 'Eenheid thuiswerkvergoeding' toegevoegd. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01.   Nieuwe rubrieken code omschrijving prompt export code P16865 Uren bereikbaarheid VVT ma-vr Uren BRD VVT  ma-vr 00865 P16866 Uren bereikbaarheid VVT za-zo Uren BRD VVT za-zo 00866 P16867 Uren slaapdienst VVT ma-vr  Uren SLD VVT ma-vr 00867 P16868 Uren slaapdienst VVT za-zo Uren SLD VVT za-zo 00868 P16941 Eenheid thuiswerkvergoeding Eenheid thuisw. vergoeding 00941 Actie Zie ook 'Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT'   Omzetting rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) naar rubriek P06205 Waarom Op het ideeën portaal (onderdeel van de Beaufort Community) is door gebruikers aangegeven dat het zeer wenselijk is om rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) te kunnen gebruiken in combinatie met de PY/PZ functionaliteit in HRSS. Vooralsnog was dit niet mogelijk voor deze rubriek. Hoe In het Beaufort scherm 'Rubrieken' kunnen via de knop HSS datums bij de geselecteerde rubriek de corresponderende PY/PZ rubrieken aangemaakt worden.  Een van de randvoorwaarden hiervoor is dat de rubriek moet beginnen met 'P0'. Dit omdat de eerste twee posities vervangen worden door PY (begindatum) en PZ (einddatum), waarbij de laatste 4 posities de posities van de te gebruiken rubriek zijn. Een voorbeeld is rubriek P02518 met de corresponderende PY2518 en PZ2518 rubrieken. Om dit mogelijk te maken voor P13205 hebben we een nieuwe rubriek P06205 geïntroduceerd met dezelfde eigenschappen als rubriek P13205. Bij de rubriek P06205 is het daarom wel mogelijk om de PY/PZ functionaliteit te gebruiken.  Voor het omzetten van rubriek P13205 naar rubriek P06205 is een conversie gemaakt die je zelf kunt uitvoeren op een eigen te bepalen tijdstip. Dit omdat er mogelijk aanpassingen in HRSS dan wel eigen Beaufort schermen benodigd zijn. De conversie wijzigt het volgende:  Een bij een dienstverband vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205.  Een in een rubrieken set vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205.  Bij de rubriek P13205 wordt de omschrijving 'Vervallen' toegevoegd en tevens worden de exportkenmerken verwijderd. Er worden door de conversie geen salarismutaties aangemaakt voor rubriek P06205. Zorg er dan ook voor dat er geen nog aan te leveren salarismutaties met betrekking tot P13205 gereed staan.  We adviseren om een overzicht salarismutaties te draaien voor rubriek P13205 en de eventuele vastgelegde P13205 mutaties nogmaals handmatig te boeken op de rubriek P06205. In die gevallen waarin je al een P06205 waarde hebt vastgelegd voordat de conversie is uitgevoerd, zal deze niét door de conversie worden overschreven.  De conversie is beschikbaar in het Service menu van Beaufort: Selecteer de optie 'Uitvoeren conversie Beaufort' en dan de optie 'Conversie BOSV P13205 naar P06205 (PY/PZ))'. Na het uitvoeren van deze conversie wordt een kort verslag aangemaakt. De conversie is eenmalig en kan niet nogmaals worden uitgevoerd. De rubriek P13205 zal in de loop van het jaar 2023 komen te vervallen. Details hierover zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd in de release notes. Actie Rubriek P06205 dien je zelf toe te voegen op een eigen scherm van Beaufort. Je kan de rubriek P13205 van het eigen scherm afhalen na de conversie. Omdat er sprake is van een nieuwe rubriek, zul je ook de aansturing vanuit de Self Service formulieren moeten aanpassen door P13205 te vervangen door P06205.    Opgeloste meldingen Rubrieken directe doorbelasting (change 3931814)  Melding Diverse rubrieken zijn niet te selecteren voor directe doorbelasting. Oplossing De volgende 4 rubrieken zijn nu te gebruiken voor de directe doorbelasting. Rubriek Omschrijving P00672 Bet. ouderschapsverlof uitkering P09004 Werktijdverm. ivm seniorenregeling P10639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling P11302 Korting bet. ouderschapsverlof   Wet- en regelgeving Update codes CAO CBS/LA Waarom Jaarlijks worden de waarden voor de code CAO CBS/LA (Rubriek P00842) gewijzigd. Hoe Voor het jaar 2023 zijn de wijzigingen als volgt: waarde omschrijving reden  0043 ARCHITECTENBUREAUS nieuw 0679 ZORGVERVOER EN TAXI gewijzigde omschrijving 0979 MUSEUM CAO gewijzigde omschrijving 1027 DE VOLKSBANK gewijzigde omschrijving 1424 ENERGIE- EN NUTSBEDR KABEL EN TELCO SECTOR CAO gewijzigde omschrijving 1625 DNV CAO gewijzigde omschrijving 8105 KNMT-ARBEIDSVOORWAARDENREG TANDHEELK PRAKTIJKEN gewijzigde omschrijving 2297 Vervallen waarde vervallen De waarden 2425 en 2878 zijn vervangen door nieuwe waarden: code oud code nieuw nieuw 2425 BRANCHE KINDEROPVANG NEDERLAND 1612 KINDEROPVANG VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDEROPVANG 2878 ENERGIE CAO 0468 ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN Actie De genoemde vervanging van de oude naar de nieuwe waarden leidt niet tot een automatische conversie. Dit kun je doen d.m.v. een collectieve mutatie (700120) met een ingangsdatum van 1 januari 2023.     Verhoging AOW-leeftijd Waarom Jaarlijks wordt de berekening van de AOW-leeftijd door de overheid herzien, omdat de wet de pensioenleeftijd voor de komende 5 jaar bekend moet maken. De pensioenleeftijd vanaf 2028 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Hoe De startdatum AOW (rubriek P00323) wordt in HR Core Beaufort op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daarnaast zal HR Core Beaufort in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:    Geboren AOW gerechtigd na:   vanaf t/m   2018 1952 4 1952 12 66 jr     792 mnd 2019, 2020 en 2021 1953 1 1955 8 66 jr + 4 mnd 796 mnd 2022 1955 9 1956 5 66 jr + 7 mnd 799 mnd 2023 1956 6 1957 2 66 jr + 10 mnd 802 mnd 2024, 2025. 2026, 2027 1957 3 1960 12 67 jr     804 mnd 2028 1961 1 2100 12 67 jr+ 3 mnd 807 mnd Actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe AOW leeftijd door te voeren dient je in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uit te voeren.  Loonaangifte / UPA wijzigingen 2023  Door jaarlijkse wijzigingen in wet- en regelgeving veranderen een aantal gegevens met betrekking tot de Belastingaangifte (Loonaangifte) en de Pensioenfondsen (UPA). Voor het jaar 2023 is het effect voor Beaufort beperkt tot een aanpassing in een controle én enkele wijzigingen in de omschrijvingen van bestaande waarden en nieuwe referentiewaarden voor het element P00850 (Reden uit dienst LA/UPA).   Nieuwe referentiewaardes en omschrijvingen: Rubriek Waarde Omschrijving P00850 50 Ontslag publ.rechtelijk onbekwaamh/ongeschikth P00850 51 Ontslag publ.rechtelijk leeftijd/pensionering P00850 91 Arbeidsverhouding loopt door bij nieuwe WG P00850 92 Nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde WG   Gewijzigde  referentiewaardes en omschrijvingen: Rubriek Waarde Omschrijving P00850 5 Door WG vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid P00850 6 Door WG vanwege bedrijfseconomische redenen P00850 20 Opzegging initiatief/door toedoen werknemer P00850 90 Arbeidsverh loopt door, administratief einde IKV   Naast deze inrichtingswijzigingen zijn ook de voorwaarden inzake het vastleggen van het veld 'Uit dienst LA/UPA' (P00850) gewijzigd. Hiertoe hebben we de bestaande controles aangepast waardoor het veld nu ook muteerbaar is in geval van een code aard arbeidsverhouding gelijk aan 07 (stagiar) of 18 (publiekrechterlijk). De volledige controle omtrent het muteerbaar zijn van rubriek P00850 is als volgt: Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 én Code aard arbeidsverhouding (P02268) = 01, 04, 06, 07, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 79, 81, 82 of 83 én Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld. Daarnaast is de controle toegevoegd dat als de code aard arbeidsverhouding (P02268) niet gelijk is aan de waarde 18 of 83, de reden uit dienst LA/UPA (P00850) niet de waarde 50 of 51 mag bevatten.   IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong  WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken. Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld. Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.   Gewijzigde/nieuwe export codes: code ind omschrijving   02457   WG/WN bet uitker gewijzigd 02618   Perc aanv WIA gewijzigd 02619   Omrekprc garln WIA gewijzigd 01884 wn Perc min gar loon nieuw   Gewijzigde/nieuwe uitvoer codes: code omschrijving   1871 brt garln wachtg gewijzigd 1884 min garantieln nieuw 1896 net garl wachtg nieuw   Gewijzigde/nieuwe standaard rubrieken: code omschrijving prompt export code waardebereik   P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering WG/WN bet uitker   0 = Werkgeversbetaling (UWV via WG naar WN) 1 = Werknemersbetaling (UWV naar WN) gewijzigd P02618 Percentage aanvulling WIA Perc aanvulling WIA     gewijzigd P02619 Omrekenpercentage garantieloon WIA Omrekprc garln WIA     gewijzigd P01884 Percentage minimum garantieloon Perc min gar loon 01884   nieuw P91871 Bruto garantieloon wachtgelder brt garln wachtg     nieuw P91884 Minimum garantieloon min garantiel     nieuw P91896 Netto garantieloon wachtgelder net garl wachtg     nieuw Nieuwe importrubrieken: import code omschrijving rubriek code   1871 brt garln wachtg P91871 nieuw 1884 min garantieln P91884 nieuw 1896 net garl wachtg P91896 nieuw   IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong  WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken. Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld. Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.   Gewijzigde/nieuwe export codes: code ind omschrijving verval datum   02516   Type IKV   nieuw 02607   Wajong/Arbeidsbep   gewijzigd 02492   WG betaling UFO   gewijzigd 02845   Vervallen 2023-01 gewijzigd 02338   Vervallen 2023-01 gewijzigd 00674 WN Uitk wajong dagbdr   nieuw 02847 WN Afw Wajong dagen   gewijzigd 01005   WIA uitk dagbedr   gewijzigd 00673   VT Wajong   nieuw   Gewijzigde/nieuwe uitvoercodes code omschrijving   634 WW uitkering nieuw 986 Wachtgeld gewijzigd 674 Wajong uitkering gewijzigd 673 VT Wajong gewijzigd   Gewijzigde/nieuwe rubrieken standaard rubrieken code omschrijving prompt export code referentiewaarden waardebereik   P03516 Type IKV Type IKV 02516 0 = Hoofd IKV 1 = Tijdelijke uitbreiding 2 = Transitievergoeding 3 = AGBV uitkering 4 = Zwangerschapsuitkering 6 = WW-loongerelateerde uitkering 7 = WW-vervolguitkering 8 = Wajong-uitkering 9 = IVA-uitkering 10 = WGA-uitkering 11 = RVU 12 = Aanvulling op SV na einde DV   nieuw P02607 Code Wajong / Arbeidsbeperking     0 = Geen WAO-WIA 1 = (Vervallen) WIA-WGA uitk vlgns nw ber 2 = (Vervallen) WIA-IVA uitk vlgns nw be 3 = (Vervallen) WAO uitk vlgns nw ber 4 = Wajong 5 = Participatiewet   gewijzigd P00492 Werkgeverbetaling UFO         gewijzigd P00674 Uitkering Wajong dagbedrag Uitk wajong dagbdr 00674     nieuw P02847 Afw Wajong uitkeringsdagen Afw Wajong dagen 02847     nieuw P00005 WIA uitk dagbedrag         gewijzigd P00673 VT Wajong VT Wajong 00673     nieuw P02338 (Vervallen) Samenvoegen 2 IKVs Vervallen       gewijzigd P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) Vervallen       gewijzigd P92634 WW uitkering WW uitkering       nieuw P92986 Wachtgeld Wachtgeld       nieuw P92674 Wajong uitkering Wajong uitkering       nieuw P92673 VT Wajong VT Wajong       nieuw P00858 Code berekening WW/wachtgeld       0 = Geen wachtgeldregeling 1 = Bruto wachtgeldregeling 2 = Netto wachtgeldregeling gewijzigd Nieuwe/gewijzigde importrubrieken: import code omschrijving rubriek code   00634 WW uitkering P92634 nieuw 00986 Wachtgeld P92986 gewijzigd 00674 Wajong uitkering P92674 nieuw 00673 VT Wajong P92673 nieuw   Loonstaat op IKV-niveau Ter voorbereiding op de volledige introductie van IKV per, naar verwacht, januari 2025 introduceert Payroll Gemal al delen van de IKV-oplossing. In dit geval gaat het om de individuele loonstaat die beschikbaar komt op dienstverband- en IKV-niveau. Voor een individuele loonstaat op dienstverbandniveau is enige aanvullende informatie nodig om het IKV vast te stellen dat bij het maken van de opgave voorop loopt en hiervoor is een nieuwe rubriek geïntroduceerd.  Geen actie betekent simpelweg een presentatie zoals ie altijd is geweest. Voor nadere informatie over het gebruik van deze rubriek verwijzen we naar de release notes van Payroll Gemal.   code omschrijving prompt export code exportcode omschrijving waardebereik P02994 Presenteren obv welke IKV Present obv IKV 02994 Present obv IKV (gewijzigd) 0 = obv basiscontract 1 = Presentatie sal.strook/loonstaat DV obv dit IKV   Minimum loon aangepast Vanaf 01-01-2023 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1934,40 W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1785,60   Vervallen codes en rubrieken Codes en/of rubrieken welke zijn vervallen of komen te vervallen worden in Beaufort gekenmerkt met de tekst 'vervallen'. Voor 2023 zijn dit de volgende rubrieken en exportcodes:   Rubrieken rubriekcode omschrijving prompt  P02273 (Vervallen) Dagloon bepaling Vervallen P02845 (Vervallen) Wachtgeld (zorg) Vervallen P02338 (Vervallen) Samenvoeg 2 IKV Vervallen P08260 (Vervallen) Levensloopjaren Vervallen P00988 (Vervallen) Instellingsnummer hoofd DV Vervallen P00989 (Vervallen) Registratie nummer hoofd DV Vervallen   Exportcodes exportcode omschrijving verval_dt  02273 Vervallen  1-1-2023 02845 Vervallen  1-1-2023 02338 Vervallen 1-1-2023 02260 Vervallen 1-1-2022 02988 Vervallen 1-1-2022 02989 Vervallen 1-1-2022  
Volledig artikel weergeven
23-12-2022 14:51 (Bijgewerkt op 06-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 2097 Weergaven
  Mededelingen  CAO Ziekenhuizen: bereikbaarheids- aanwezigheids en consignatiediensten In de releasenotes van release 2022-08 (upgrade 25) hebben we de mededeling gedaan dat het streven is om de wijzigingen met betrekking tot consignatiediensten in de release 2022-10 uit te leveren. Door een onverwachte samenloop van omstandigheden zijn we hier niet in geslaagd. De wijzigingen zullen beschikbaar komen in release 2022-11 van HR Core Beaufort. CAO Ziekenhuizen trede 8 van schaal 103 In de release notes van Payroll Gemal 2022-10 is vermeld dat voor de CAO Ziekenhuizen te vroeg een trede 8 van salarisschaal 103 is geïntroduceerd. Om de medewerkers te herkennen welke mogelijk te vroeg in trede 8 zijn ingeschaald is een selectie procedure beschreven in het PDF document dat is bijgevoegd bij het Payroll Gemal onderwerp. Om aansluitend hierop deze medewerkers weer correct in te schalen, kan in Beaufort de volgende procedure worden gevolgd: Selecteer via procedure 700101-Alle dienstverbandgegevens het scherm Salaris bij een geselecteerd dienstverband Plaats de cursor op het veld Anciënniteit en raadpleeg via het topmenu Rubriek > Historie de ingangsdatum van de huidige anciënniteit. Als de ingangsdatum van anciënniteit 8 ligt tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022, dan komt het dienstverband in aanmerking voor een aanpassing met terugwerkende kracht Selecteer in het topmenu Rubriek de optie Ingangsdatum wijziging en wijzig de datum naar de ingangsdatum waarop de oude schaal/anciënniteit nog geldig zou moeten zijn. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Wijzig de anciënniteit en eventueel schaal naar de oude waarde. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Indien van toepassing wijzig per periode 07-2022 of later de anciënniteit naar 08:  Selecteer in het topmenu Rubriek de optie Ingangsdatum wijziging en wijzig de datum naar de ingangsdatum waarop de schaal/anciënniteit geldig zou moeten zijn. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Wijzig anciënniteit en eventueel schaal naar de nieuwe waarde. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren)    Gewijzigd en verbeterd  Vaste Directe Doorbelasting Waarom In release 2021-03 (change 2331735) is een verbetering doorgevoerd inzake directe doorbelastingen. In geval directe doorbelastingen voor dezelfde medewerker met meerdere Self Service bestanden werden aangeleverd, kon het voorkomen dat al gereedstaande - nog aan de Payroll aan te leveren - directe doorbelastingen werden overschreven door de daarna geïmporteerde en verwerkte directe doorbelastingen. Dit issue is destijds opgelost voor de variabele directe doorbelastingen, maar had wel een beperking in zich met betrekking tot de import van vaste (stam) directe doorbelastingen. Op basis van klantwensen is deze beperking met betrekking tot de import van vaste directe doorbelasting opgelost. Hoe De verbetering is nu ook doorgevoerd voor de vaste directe doorbelasting zodat deze zonder problemen via indirecte mutaties kunnen worden geïmporteerd en verwerkt.   Uitbreiding functie 'Raadplegen importmutaties API' (alleen voor ONLINE klanten) Waarom In de vorige release (2022-09) hebben we de nieuwe functie 430050 - Raadplegen importmutaties API in een basisversie uitgeleverd. Toen hebben we al aangegeven dat voor deze release nog enkele functionele uitbreidingen op de rol staan. Hoe Om een betere selectie en weergave van de mutaties te ondersteunen, is aan functie 430050 - Raadplegen importmutaties API de selectie mogelijkheid 'externe referentie' toegevoegd. De externe referentie betreft een  -optionele- technische identificatie van de mutatieregel, bepaald door het bronsysteem. Let op: om technische redenen wordt op basis van dit selectieargument het hele DPIA100 record doorzocht. Als je de volledige externe referentie ingeeft zal dit tot de juiste zoekresultaten leiden, maar als je slechts delen van de externe referentie ingeeft kunnen ook andere resultaten worden getoond als deze in het DPIA100 record voorkomen. Naast het extra selectieargument is aan de functie een extra tabblad genaamd 'Details mutatie' toegevoegd. Dit tabblad toont alle relevante informatie van de in het eerste tabblad geselecteerde mutatie. Het tabblad geeft de volgende gegevens weer: DPIA100 mutatieregel (het volledige mutatierecord) Aanleverend proces Rubriekcode Object_id (kan bestaan uit persoonsnummer, dienstverbandnummer, technische sleutels) Indicatie stam/variabel Creatiedatum mutatie Creatiegebruiker Waarde (rubriek) Ingangsdatum Externe referentie Soort productie Periode prod jaarwerk Aangeleverd op (datum/tijd waarop mutatie is aangeleverd)   Opgeloste meldingen EDI-bericht 'Aanvullend geboorteverlof' afgekeurd door het UWV (change 3552424) Melding Een EDI-bericht met betrekking tot 'Aanvullend geboorteverlof' verzonden meer dan 28 dagen vóór de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof wordt afgekeurd door het UWV.  Oplossing In het berichtenverkeer wordt vanaf deze release rekening gehouden met een maximum periode van 4 weken (28 dagen) vóór de ingangsdatum aanvullend geboorteverlof: Als de berichtsoort UWV-WAZO-2 (UWV aanvullend geboorteverlof) wordt toegevoegd dan wordt er ook een bericht conditie aangemaakt met het aantal wachtdagen van -28 met betrekking tot de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof (rubriek P01473). Is er al een EDI-bericht 'UWV aanvullend geboorteverlof' toegevoegd en nog geen bericht conditie voor rubriek P01473 (Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof) aanwezig, dan wordt ook de bericht conditie toegevoegd met het aantal wachtdagen -28 op rubriek (P01473).   Is er al een EDI-bericht 'UWV aanvullend geboorteverlof' toegevoegd en eventueel een bericht condities aanwezig voor rubriek P01473 (Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof) dan wordt ook bij de bericht conditie het aantal wachtdagen op -28 gezet, ongeacht of deze al een waarde -28 heeft. Het aantal wachtdagen in de conditie betekent dat een EDI bericht UWV aanvullend geboorteverlof niet eerder zal worden verstuurd dan 28 dagen voor de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof. Actie Geen, de aanvullende berichtcondities worden automatisch toegevoegd aan eventuele bestaande EDI berichten tijdens het installeren van de upgrade.   Weergave systeemmutaties bij functie Incidentele variabele mutaties (change 3569242) Melding Indien in procedure 700350 - Incidentele variabele mutaties bij een (bestaande) variabele mutatie uitsluitend de verrekenperiode wordt gewijzigd en niet de waarde, wordt deze mutatie niet gelogd als systeemmutatie.  Voor de goede orde: er werden wel de correcte salarismutaties aangemaakt. Oplossing Update: abusievelijk hebben we eerder gecommuniceerd dat de oplossing voor dit issue in de 2022-10 release uitgeleverd zou worden. Helaas is dat niet het geval, de oplossing wordt in de 2022-11 release uitgeleverd. Actie Geen   Bij selectie help tekst 'Een dienstverband verwijderen' via tab 'Search' wordt Beaufort afgesloten. (3785260) Melding Als in de Help via het tabblad Search het onderwerp 'Een dienstverband verwijderen' wordt geselecteerd, resulteert dat in het onverwacht afsluiten van Beaufort. Oplossing Na installatie van deze release is deze technische bug opgelost en kan dit topic op reguliere wijze worden opgevraagd.   Nieuw Nieuwe CAO veiligheidsregio's Voor de CAO 'Veiligheidsregio's' is de CAO code 82 toegevoegd en als salarisregeling extern code 82. Vanaf 4 oktober is het mogelijk salarisregeling 82 te downloaden uit Payroll Gemal en de CAO code 82 vast te leggen bij dienstverbanden. Nadere informatie over de CAO kun je nalezen in de releasenotes van Gemal. Actie Als deze wijziging voor jouw organisatie relevant is, dan moet de volgende actie ondernomen worden: Nadat de werkgevergegevens zijn aangepast in Payroll Gemal moet in HR Core Beaufort een synchronisatie van werkgevergegevens worden aangevraagd met de functies 430010 - Aanvraag synch. Gemal Direct en moet het resultaat geïmporteerd worden met functie 430005 - Importeren Gemal Direct Downloaden salarisregeling 82 van Gemal Direct Aanmaken nieuwe salarisregeling 82 in HR Core Beaufort en deze salarisregeling koppelen aan de externe salarisregeling 82 met functie 215000  - Salarisregeling Controleer voor de inrichting van de nieuwe salarisregeling eerst salarisregeling 34 De gedownloade salarisregeling 82 importeren in HR Core Beaufort met functie 215015 - Import geg. salarisregeling Alle relevante dienstverbanden via een collectieve mutatie overzetten van salarisregeling 34 naar 82 Alle relevante dienstverbanden via een collectieve mutatie overzetten van garantie salarisregeling 34 naar 82 Pas waar nodig de schaal/anciënniteit aan, dit geldt ook voor het garantiesalaris  Alle relevante dienstverbanden herzien waarbij op dienstverband niveau code afwijkende CAO (P00317) met waarde 34 is vastgelegd.   Wet- en regelgeving Automatisch herzien van de WW-premies Per 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het onderscheid tussen hoge, lage en herziene WW premies. In de Payroll Gemal release 10-2022 wordt automatische ondersteuning geboden in het herzien van de WW premie. Om de herrekening te kunnen sturen is er een Payroll Gemal invoercode toegevoegd welke ook is opgenomen in Beaufort. Voor meer informatie zie de release notes van Payroll Gemal.   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12266 Herzien WW premie 02266 Herzien ww premie   Nieuwe referentiewaarden bij de rubriek Rubriek Referentiewaarden P12266 0  Automatisch herzien 1  Wel herzien 2 Niet herzien   Referentiewaarden rubrieken Betaald Ouderschapsverlof P12536 en P23195 Bij de introductie van de rubrieken P12536 (Bet. ouderschapsverlof pensioenpremie) en P23195 (Bet. ouderschapsverlof premiekorting PFZW) was er nog niet in de referentiewaarden voorzien. Deze zijn alsnog toegevoegd. Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden P12536 0 ABP=1; PFZW= 4 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 WG betaalt ook WN deel; PFZW vrijw voortzetting 3 WN betaalt ook WG deel; PFZW vrijw voortzetting 4 Geen pens.premie verlofdeel; PFZW: vrijw voortz. 5 PFZW: Verlofreg geen invloed pens. berekening P23195 0  Geen korting PFZW toepassen 1  Wel korting PFZW toepassen   WAB 30% regeling uitvoercodes gewijzigde omschrijvingen In de Beaufort release 2022-09/upgrade 26 zijn een aantal nieuwe rubrieken beschikbaar gesteld voor de WAB 30% regeling. Van een aantal rubrieken zijn de omschrijvingen herzien. Zie voor de nieuwe omschrijving onderstaande tabel. Gewijzigde omschrijvingen Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02466 Premieversch. WAB P92466 Herziene premie 02467 Perc over totaal P92467 Perc overschrijding op pers. niveau 02468 Perc progn totaal P92468 Prognose perc. overschijding op pers. niveau   Voor meer informatie omtrent de release kalender, klik hier.
Volledig artikel weergeven
23-09-2022 15:07 (Bijgewerkt op 30-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1052 Weergaven
  Mededelingen Vooraankondiging: functionaliteit betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 mogen werknemers gebruik maken van betaald ouderschapsverlof. Dit verlof duurt maximaal 9 weken en de werknemer krijgt gedurende dit verlof een uitkering van het UWV. Die uitkering vraag je als werkgever aan en betaal je in principe namens het UWV uit op de salarisstrook. Wij ontvangen reeds veel vragen over de ontwikkeling van functionaliteit voor deze nieuwe wetgeving. Daarom schetsen we hier een beknopt tijdspad van de functionaliteit die we gaan leveren. De betreffende functionaliteit zal in meer detail worden toegelicht in de release waarin deze wordt geleverd. Dit betreft het tijdspad voor Beaufort. Er wordt daarnaast op korte termijn algemene communicatie geplaatst vanuit heel Youforce. Zie ook de release notes 2022-04 van Gemal (publicatiedatum 30 maart) voor een tijdspad voor dat product. In release 2022-05 wordt de basisinrichting voor deze regeling vrijgegeven. Dit betreft o.a. nieuwe rubrieken en stuurgegevens waarmee vanaf augustus het ouderschapsverlof in Beaufort en Self Service aangestuurd kan worden. De oplossing zal wat Beaufort betreft in grote lijnen vergelijkbaar zijn met die voor het aanvullend geboorteverlof. We leveren de nieuwe inrichting al eerder uit om je in de gelegenheid te stellen voorbereidingen te treffen in Self Service. In latere releases zullen we de overige functionaliteit uitleveren. Denk hierbij aan de Beaufort aanvraagschermen en het benodigde EDI verkeer naar het UWV. CAO waterbedrijven - Benaming schalen aangepast Zie ook release notes Payroll Gemal 2022-04. De benaming van de salarisschalen van salarisregeling 22 Waterbedrijven is gebaseerd op een systematiek uit het verleden die tegenwoordig problemen oplevert bij de herkenbaarheid van de schalen. Om de herkenbaarheid te verbeteren, is voor gekozen de salarisregeling tijdelijk aan te passen door iedere salarisschaal twee keer op te nemen : 1 keer onder de oude naam en 1 keer onder de nieuwe naam. Deze aanpassing van de salarisregeling is tijdelijk en zal in release 2022-07 door Payroll Gemal beëindigd worden. Als de salarisregeling wordt gebruikt is het dringende verzoek om alle actieve dienstverbanden vóór release 2022-07 over te zetten van de oude schaal naar de nieuwe schaal. Overzetten van de oude - naar de nieuwe schaal kun je doen met de functie 700120 Collectieve mutaties of door van ieder individueel dienstverband de schaal te wijzigen in de functie 160052 Salaris. Vergeet bij deze omzetting niet om ook de schaal van een eventueel garantiesalaris om te zetten. Nieuwe toelagenregeling en vervallen levensloopregeling In release 2022-01 zijn de levensloopregelingen 1, 2 en 3 komen te vervallen, waarna in release 2022-03 een aantal van de exportcodes die gebruikt werden om deze regelingen aan te sturen zijn hergebruikt om vanaf dat moment de toelagenregelingen 4, 5 en 6 aan te sturen. Inmiddels is gebleken dat een aantal gebruikers in HR Core Beaufort één of meerdere van de levensloopregelingen feitelijk al in gebruik had genomen als toelagenregeling. Als je één van de levensloopregelingen al in gebruik hebt als een toelagenregeling, dan is het zaak om de rubrieken van de gebruikte levensloopregeling over te zetten naar de corresponderende toelagenregeling als volgt: Levensloopregeling 1 Toelagenregeling 4 Rubriek Omschrijving Exportcode Rubriek Omschrijving Exportcode P01393 (Vervallen) Perc.tlg levens 1 01393 P11393 Percentage toelage 4 01393 P08060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1 02060 P18060 Correctie grondslag toelage blokkeren 4 02060 P02567 (Vervallen) Toelage levensloop 1 02567 P12567 Toelage afwijkend bedrag 4 02567 Levensloopregeling 2 Toelagenregeling 5 P01396 (Vervallen) Perc.tlg levens 2 01396 P11396 Percentage toelage 5 01396 P08061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2 02061 P18061 Correctie grondslag toelage blokkeren 5 02061 P02568 (Vervallen) Toelage levensloop 2 02568 P12568 Toelage afwijkend bedrag 5 02568 Levensloopregeling 3 Toelagenregeling 6 P01399 (Vervallen) Percentage toelage levensloop 3 01399 P11399 Percentage toelage 6 01399 P08062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3 02062 P18062 Correctie grondslag toelage blokkeren 6 02062 P02569 (Vervallen) Toelage levensloop 3 02569 P12569 Toelage afwijkend bedrag 6 02569 Als het nodig is om rubrieken volgens bovenstaand schema over te zetten van een levensloopregeling naar een toelagenregeling, dan kan dit gedaan worden in een afwijkende sessie GSA (Geen mutaties salarisverwerking) aangezien de gegevens al onder de juiste invoercodes geregistreerd zijn in Payroll Gemal en daarom niet opnieuw aangeleverd hoeven te worden.  Een afwijkende sessie kan gestart worden via de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Nieuw CAO minimumloon per uur Waarom Met ingang van 2022-01 is het mogelijk om een per CAO afgesproken minimumloon per uur te hanteren. In release 2022-02 hebben we de hiervoor benodigde rubrieken toegevoegd aan HR Core Beaufort en de synchronisatie van werkgevergegevens aangepast. In deze release hebben we de indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris aangepast, zodat de berekening gebruik maakt van het CAO minimum uurloon. Voorwaarde hiervoor is dat het CAO minimum uurloon is ingericht in Payroll Gemal en door middel van een synchronisatie van werkgevergegevens beschikbaar is in HR Core Beaufort. Hoe De aangepaste indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris is beschikbaar in de volgende functies: 160060 Bepalen brutosalarissen 160052 Salarisgegevens. Bij het starten van deze functie wordt een berekening uitgevoerd afhankelijk van de waarde van het stuurgegeven HERBSAL. Daarnaast wordt een berekening uitgevoerd bij het opslaan van gewijzigde salarisgegevens. Een berekende aanvulling op het salaris tot het bedrag van het CAO minimumloon wordt in het tabblad Opbouw salaris gepresenteerd als Aanvulling minimumloon. Het CAO minimumloon wordt uitsluitend toegepast als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is: Voor de instelling is een CAO minimum uurloon en een CAO minimumloon bekend (respectievelijk rubrieken S03461 en S03462). De medewerker wordt verloond volgens middels schaal/anciënniteit. De medewerker valt niet onder het minimum jeugdloon. De medewerker is niet geblokkeerd voor de toepassing van het CAO minimumloon. Actie Nadat het CAO minimumloon is ingericht in Payroll Gemal moet een synchronisatie van werkgevergegevens met Gemal Direct worden uitgevoerd via de functies 430010 Aanvraag synch. Gemal Direct en 430005 Importeren Gemal Direct. Nadat de gegevens voor het CAO minimumloon beschikbaar zijn gekomen in HR Core Beaufort, kan een herberekening van het bruto salaris worden uitgevoerd met de functie 160060 Bepalen brutosalarissen. Verwijderd Officelink  Waarom Meer dan ooit richt Visma | Raet zich op het moderniseren en toekomstbestendig maken van haar software. Dit betekent dat wij kritisch kijken naar de houdbaarheid van onze producten. Welke producten kunnen nog jaren mee, welke producten moeten wij moderniseren en welke producten gaan we uitfaseren. Officelink is een product uit de laatste categorie. Het is oud en loopt inmiddels tegen technische grenzen aan. Zo is de veelgevraagde integratie met Office 365 niet mogelijk. Wij hebben daarom besloten om te stoppen met het ondersteunen van Officelink. Al enige jaren bieden wij de opvolger van Officelink aan: Template Editor. Het overgrote deel van onze klanten is inmiddels overgestapt op deze template editor, die volledig online is en daarmee een toekomstbestendige oplossing is. Een oplossing die je volledig kunt integreren in de Youforce HR-processen. Ter info: in april zal ook versie 2.0 van de Template Editor worden uitgerold. Deze bevat onder andere ondersteuning voor alle moderne browsers en biedt een verbeterde gebruikerservaring. Meer informatie op de Community. Zoals al geruime tijd is aangekondigd in eerdere release notes en op de community, zal in deze release de Officelink functionaliteit in Beaufort daadwerkelijk komen te vervallen. Hoe Alle relevante functies met betrekking tot Officelink (functietypen L, C, D en E) zijn uit de menu's verwijderd. Deze kunnen ook niet meer opnieuw geactiveerd of ingericht worden. Ook in de helptekst zullen de verwijzingen naar Officelink zijn verdwenen. Actie Eigen (klant specifieke) Officelink functies en/of procedures dien je zelf te de-autoriseren, zodat ze niet meer in de Beaufort menu's aanwezig zijn. Gewijzigd en verbeterd Voorkomen deling door 0 bij niet ingevulde startdatum verlofberekening Waarom Bij het verwerken van indirecte verlofmutaties verscheen in bepaalde gevallen de foutmelding 'divide by zero' (delen door 0),  waarna het verwerkingsproces werd afgebroken. De reden hiervan was dat bij de onderhavige verlofsoortregeling de startmaand niet was ingevuld. Hoe Om deze foutsituatie te voorkomen, wordt in deze situatie het volgende uitgevoerd: 1) Is de startmaand van een verlofsoortregeling leeg, dan wordt deze overgenomen van de betreffende verlofregeling; 2) Is de startmaand van de verlofregeling ook leeg, dan wordt als startmaand de waarde 1 genomen. In die gevallen dat deze uitzonderingssituaties van kracht zijn, wordt dit op het verwerkingsverslag van Indirect muteren afgedrukt met de melding dat de startmaand van de verlofsoort en/of verlofregeling niet gevuld zijn. Op basis daarvan kun je de verlofinrichting als aanpassen. Ook op het overzicht 'Verslag verlofrechtenberekening' wordt melding PI_0520 of PI_0547 getoond bij de dienstverbanden die vallen onder de verlofregeling. Datzelfde geldt ook voor de functie 'Eindejaarsverwerking verlof'.  Actie Constateer je melding PI_0520 of PI_0547, controleer dan bij de verlofsoortregeling en/of verlofregeling of de startmaand juist is ingevuld en voer de juiste waarde in. Aanpassing rubriekeigenschappen en exportcodes Waarom Voor de salaris-aanlevering aan Gemal zijn circa 2000 Beaufort rubrieken gekoppeld aan Gemal invoercodes. Hierbij moeten bepaalde eigenschappen van de Beaufort rubrieken en de Gemal invoercodes gelijk zijn. Geconstateerd is, dat in een aantal gevallen de eigenschappen van de Beaufort rubrieken niet gelijk lopen met de eigenschappen van de Gemal invoercodes. Met deze release worden de geïdentificeerde verschillen rechtgetrokken voor wat betreft de volgende eigenschappen van de Beaufort rubrieken: Omschrijving rubriek (en exportcode) Minimum-/maximumwaarde en bereik Vervangende mutatie Afwijkende begindatum (DIW <> begindt loonper) Terugwerkende kracht mutatie vorig jaar (Herrek. vorig jaar) Hoe In onderstaande tabel is aangegeven van welke rubrieken 1 of meer eigenschappen zijn aangepast en wat de aanpassingen zijn. Ingeval de omschrijving van de rubriek wijzigt, is tevens de omschrijving van de bijbehorende exportcode aangepast. Voor de rubrieken P00425 en P00431 zijn uitsluitend positieve waarden toegestaan, vandaar dat het bereik is gewijzigd naar '+'. Rubriek Omschrijving Min Max Bereik Vervangende mutatie DIW <> begindt loonper Herrek vorig jaar P00425   0,00   +     J P00431 Afwijkende dagen WAO-WIA uitkering 0,00   +       P00005 Uitkering WIA dagbedrag 0,00     J     P00077 Uitkering IP dagbedrag 0,00     J     P00570           J   Actie Bij een wijziging van de omschrijving van een rubriek is het advies om in de functie 210000 Rubrieken de bijbehorende vensteromschrijving van de rubriek aan te passen aan de gewijzigde omschrijving. Opgeloste meldingen Rubrieken voor waarnemingstoelage worden ten onrechte leeggemaakt (change 3030206) Melding Als een indirecte mutatie van rubriek P00332 Code soort loner of P00314 Code salarisregeling wordt verwerkt, dan worden de rubrieken voor de waarnemingstoelage leeggemaakt, ook al is de waarde van P00332 of P00314 niet gewijzigd door de indirecte mutatie. De rubrieken die ten onrechte worden leeggemaakt zijn: P02095 Waarneming schaal P02096 Waarneming ancienniteit P02117 Waarneming proc. inschaling P12102 Waarneming rato Oplossing Als door een indirecte mutatie van rubriek P00332 Code soort loner of P00314 Code salarisregeling de reeds aanwezige waarde van de rubriek niet wijzigt, worden de rubrieken voor de waarnemingstoelage niet langer leeg gemaakt. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. WAB-indicatoren ten onrechte verplicht (change 3042174) Melding Als rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv wet APPA) heeft, zijn de WAB-indicatoren ten onrechte verplicht rubrieken. Oplossing Als rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv wet APPA) heeft, zijn de volgende rubrieken niet langer verplicht: P02268 Code aarde arbeidsverhouding P08259 Code contract (on)bepaalde tijd P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 Code oproepovereenkomst Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Uitbreiding reden uit dienst LA/UPA verplicht  (change 3322200) Melding De reden uit dienst LA/UPA is verplicht in een aantal combinaties van rubriek codes en hierin ontbreken de codes arbeidsverhouding (P02268) 21, 22, 23 en 24. Oplossing De controle hierop is uitgebreid met code arbeidsverhouding (P02268) 21, 22, 23 en 24 en is geworden: De Reden uit dienst LA/UPA (P00850) is alleen verplicht als de Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 EN  de Code aard arbeidsverhouding (P02268)= 01, 10, 11, 21, 22, 23,24, 82 of 83 EN de Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Maximaal aantal items (dagen) op scherm 'Werkpatroon werknemer' bereikt (change 3110340) Melding Op het scherm 'Werkpatroon werknemer' is het aantal items beperkt tot 14, maar het blijkt dat er gebruik wordt gemaakt van meer dan 14. Oplossing De beperking van 14 items is gewijzigd naar 99. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Melding 'Uniface 9 has stopped working' bij Synchroniseren inzet (change 3284742) Melding In een specifieke situatie werden inzetregels niet goed afgehandeld (verwijderd) bij de functie Synchroniseren inzet. En er werd dan een pop-up melding gegeven met de tekst 'Uniface 9 has stopped working'.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat op een juiste wijze de te verwijderen inzetregels worden verwijderd. Actie Als deze situatie zich bij jou heeft voorgedaan voor deze release, dan kun je Synchroniseren inzet nogmaals draaien. Melding in venster In- en uit dienstgegevens (change 3307234) Melding In een specifieke situatie waarbij het mogelijk is om te kiezen uit meerdere standaard werktijden (stuurgegeven NORMUREN) in combinatie met het gescheiden vastleggen van contract- en uitbreidingsuren (stuurgegeven UURMETH) verschijnt bij het opslaan van gegevens "ten onrechte de melding (0129) Veld is verplicht". Oplossing De werking van het venster Ïn- en uitdienstgegevens is aangepast zodat het in de beschreven situatie mogelijk is om een afwijkende standaard werktijd te selecteren en op te slaan. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 10:59 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1434 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 25 februari 2023.   Mededelingen  Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT In de release notes van januari 2023 hebben we u reeds geïnformeerd dat we druk bezig zijn met het realiseren van uitbreidingen in de module Tijdregistratie. De uitbreidingen zijn nodig voor de ondersteuning van de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten per 1 januari 2023 binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) . Helaas gaat het ons niet lukken om deze uitbreidingen met de maart release te leveren. We gaan deze uitbreidingen leveren met de april release. Nogmaals onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.  Exportbestanden t.b.v. Raet Opleidingsmanagement (ROM) HR Core Beaufort kent diverse exportmechanismen welke in de loop der tijd zijn verbeterd of zelfs vervangen door andere exportfuncties. Een van die vervallen exportfuncties betreft de export van medewerker gegevens in CSV formaat naar Raet Opleidingsmanagement (ROM). Als het stuurgegeven ROM_AAN de waarde 'J' heeft zullen vanuit exportfunctie 175500 naast de reguliere HSS bestanden ook bestanden ten behoeve van ROM met de benaming ss_001_<datum>_<tijd>.csv worden aangemaakt. Geruime tijd geleden is deze export vervangen de export Tactische Modules (175505) in XML formaat. We zijn dan ook voornemens de oude CSV export tbv ROM medio mei te deactiveren. Voor de goede orde: de reguliere HSS export via functie 175500 blijft uiteraard gehandhaafd,   Wet- en regelgeving  Vervallen correctiecodes levensloop  Waarom  Bij het laten vervallen van de levensloopregelingen in Payroll Gemal zijn een aantal invoer- en uitvoercodes die betrekking hebben op levensloop- en cafetariaregelingen ten onrechte buiten schot gebleven. In deze release worden de betrokken invoer- en uitvoercodes en de daaraan gerelateerde rubrieken gemarkeerd als vervallen. Hoe  De volgende inrichting wordt aangepast in HR Core Beaufort. Vervallen rubrieken: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P18060 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 4 02060 Vervallen P18061 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 5 02061 Vervallen P18062 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 6 02062 Vervallen   Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93060 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 4 02060 Vervallen P93061 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 5 02061 Vervallen P93062 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 6 02062 Vervallen Actie  Geen verdere actie nodig. Uitkeringen VTWK op eigen uitvoercode  Waarom Werknemers zien bij een nabetaling over het vorige jaar op de salarisstrook geen uitsplitsing van een ‘gewone’ nabetaling en een nabetaling vanwege een uitkering. Hierdoor kunnen vanuit het UWV vragen worden gesteld omdat het UWV een verhoogd SV-loon ziet en op basis daarvan de actuele uitkering gekort zou moeten worden. Medewerkers kunnen op dat soort vragen vanuit hun salarisstrook geen antwoord geven. Hoe  Om dit verschil duidelijker te maken moet de nabetaling over vorig jaar worden gesplitst in een 'Nabetaling uitkering vorig jaar' en 'Bruto nabetaling vorig jaar'.  De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort.   Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02435 Nabetaling uitkering vorig jaar 01435 Nabet VJ Uitk   Nieuwe importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93435 Nabetaling uitkering vorig jaar 01435 Nabet uitkering vorig jr P91066 Bruto nabetaling vorig jaar 01066 Bruto nabet vorig jaar Actie  Geen verdere actie nodig. Aanvullende verzekeringen IZZ VGZ  Waarom  In Payroll Gemal kan voor CZ en VGZ de premie voor de IZZ zorgverzekering worden verwerkt. Deze pakketten kunnen in HR Core Beaufort worden aangestuurd door per pakket het aantal deelnemers te specificeren.  De VGZ heeft voor 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten geïntroduceerd, die beschikbaar komen in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. Daarnaast komt 1 pakket 'Buitenland wereld' te vervallen omdat dit pakket is samengevoegd met het pakket 'Buitenland Europa'. Dit laatst genoemde pakket zal worden hernoemd van 'Buitenland Europa' naar 'Buitenland'. Hoe De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort Nieuwe en gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P09131 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Buitenl Wereld geen   P04215 Aantal verzekerden VGZ fit 02215 Aant bundel fit P04216 Aantal verzekerden VGZ gezond 02216 Aant bundel gezond P04131 Aantal verzekerden VGZ actief 03131 Aant bundel actief P09130 Aantal verzekerden VGZ buitenland 03130 Aant buitenland Actie Wanneer er nog deelnemers zijn geregistreerd voor het pakket P09131, dan moeten deze deelnemers worden overgezet naar pakket P09130. Nadat de deelnemers zijn overgezet, moet het aantal deelnemers voor het pakket P09131 op nul gezet worden. Geconstateerd is dat dat bij de hiervoor genoemde nieuwe rubrieken P04215, P04216 en P04131 de eigenschappen 'Herrekenen binnen huidig jaar' en 'Herrekenen over voorgaand jaar' per abuis niet zijn aangevinkt. Je kunt deze eigenschappen alsnog aanvinken door de functie 210001 te starten, de betreffende rubriek te zoeken en deze eigenschappen aan te vinken.       CAO wijzigingen  Splitsing salaris Waarom  In release 2023-02 is de Salaris splitsing opgenomen en beschreven in de release notes. Er ontbrak echter nog een Gemal uitvoercode en deze is in release 2023-03 alsnog opgenomen. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd aan HR Core Beaufort. Nieuwe uitvoercode: code omschrijving 01933 Afdr PV zond. LHK Nieuwe importrubrieken: Uitvoercode Omschrijving Rubriekcode Omschrijving 01933 Afgedr PV zonder LHK P91933 Afgedragen premie volksverzekeringen zonder LHK Actie  Geen verdere actie nodig.   Gewijzigd en verbeterd Waardebereik rubriek P00858 (Code berekening WW/wachtgeld)  Waarom De configuratie van rubriek P00858 (Code berekening WW/wachtgeld) was incompleet met betrekking tot het gebruik van referentiewaarden. Hierdoor kon de waarde niet geselecteerd worden met behulp van een referentietabel maar moest de waarde rechtstreeks ingevoerd worden. Hoe  De configuratie van de rubriek is gewijzigd zodat de waarden op reguliere wijze geselecteerd kunnen worden via de referentietabel. Het betreft de volgende waarden: 0 - Geen wachtgeldregeling 1 - Bruto wachtgeldregeling 2 - Netto wachtgeldregeling   Actie  Geen verdere actie nodig.     Opgeloste meldingen  Lengte rubriek P00672 (BOSV uitkering) (change 4203652)  Melding De lengte van de rubriek P00672 (BOSV uitkering) stond een maximale invoer toe van 999,99 (6 posities waarvan 2 decimalen). In de praktijk moeten echter ook grotere bedragen vastgelegd kunnen worden. Oplossing De lengte van rubriek P00672 is gewijzigd naar 10 met aantal decimalen 2. Hiermee kunnen alle denkbare waarden worden vastgelegd. Actie  Geen verdere actie nodig.   Scherm 'Salarisgegevens' vergrendelt de dienstverbandentabel (change 4004358) Melding  Als het scherm 'Salarisgegevens' wordt geopend en het bruto salaris (P01161) (her)berekend moet worden, kan het betreffende dienstverband in de database worden vergrendeld. Hierdoor kunnen andere functionaliteiten die dat dienstverband ook willen ophalen benaderen, resulteren in een blauw scherm of algemene 'retrieve errors'. Dit is het geval totdat het scherm 'Salarisgegevens' voor dat dienstverband weer wordt gesloten. Oplossing   De programmatuur is dusdanig aangepast dat bij aanroep van het scherm 'Salarisgegevens'  geen sprake meer is van vergrendeling van het geselecteerde dienstverband. Actie  Geen verdere actie nodig.   Import van rubrieken P02095 en P02096 bij een nieuwe medewerker (change 3801261)  Melding Tijdens het verwerken van een geïmporteerd nieuw dienstverband inclusief waarnemingstoelage rubrieken, werd onterecht een proces actie getriggerd die de rubrieken van de waarnemingstoelage weer leeg maakte. Oplossing  Aanpassing in de programmatuur waardoor de waarden in zo’n geval niet meer worden geleegd.  Actie  Geen verdere actie nodig.   Omschrijving uitvoercode 01998 (change 4253318) Melding De omschrijving van de Beaufort uitvoercode 01998 staat onterecht op 'Vervallen'. Oplossing  De omschrijving van de uitvoercode 01998 en bijbehorende rubriek P92998 is gewijzigd naar "Loon samenloop', conform de omschrijvingen in Payroll Gemal.  Actie Geen verdere actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
17-02-2023 16:10 (Bijgewerkt op 23-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 814 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 28 januari 2023.   Mededelingen  Onvolledige verwerking resultaatgegevens (TRES) Indien je gebruik maakt van TRES en problemen ondervindt met betrekking tot het niet compleet inlezen van de resultaatgegevens kun je de waarde van het stuurgegeven HPIA011 (Aantal rubrieken uit de rubriekentabel in memory) aanpassen naar 1000. Door deze wijziging wordt het inleesissue opgelost, wel kan de performance van deze functie hierdoor afnemen. De functie 'Wijzigen stuurgegevens' (100010) is terug te vinden via Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Stuurgegevens > Wijzigen stuurgegevens.   Salaristabellen CAO VVT De nieuwe salaristabellen ten behoeve van de CAO VVT worden van kracht per 1 maart 2023. Hoewel deze al eerder door Payroll Gemal ter beschikking worden gesteld dienen deze uiteraard niet vóór 1 maart in HR Core Beaufort te worden ingelezen. Dit om te voorkomen dat voortijdig met de nieuwe tabellen wordt gewerkt.   Wet- en regelgeving Splitsing salaris Waarom  Het kan voorkomen dat een werknemer in twee landen werkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een werknemer in Nederland werkt, maar in België woont. Als deze werknemer drie dagen thuis werkt (in België) en twee dagen op kantoor (in Nederland), is er sprake van een zogenaamde “salaris split”.  Ter ondersteuning van de berekening van de evenredigheidsmethode in Gemal is aanvullende inrichting in Beaufort vereist. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd aan HR Core Beaufort.   Nieuwe exportcode code omschrijving 01512 Perc. salary split   Nieuwe uitvoercode code omschrijving 01911 Afgdr pr. volksvz   Nieuwe rubrieken code omschrijving prompt export code P01512 Percentage salary split Perc salary split 01512 P91911 Afgedragen premie volksverzekeringen Afgdr pr. volksvz     Nieuwe importrubrieken code omschrijving Rubriekcode 01912 Afgdr pr. volksvz P91911   Opmerking: in de maart release (2023-03) zal in dit kader nog een extra uitvoercode worden uitgeleverd (01933-Afdr PV zond. LHK). Actie  Indien deze situatie in jouw organisatie voorkomt, kunnen de nieuwe rubrieken worden toegevoegd aan een eigen scherm en/of formulier in HRSS.   CAO wijzigingen  CAO Sociaal werk - gebruik ORT percentages in verband met maximum uurloon ORT Waarom  Voor het juist aansturen van de berekening van ORT dient voor de CAO Sociaal werk onderscheid gemaakt te worden tussen twee sets van Gemal invoercodes voor de ORT toeslag. Hoe  Standaard zijn dit de rubrieken/invoercodes P00031/01031, t/m P00034/01034. Maar als de medewerker recht heeft op de arbeidsmarkttoeslag van 1,13% dan moet de volgende set rubrieken/invoercodes gebruikt worden, P00060/01060, P00113/01113 t/m P00115/01115.  Zie voor meer informatie de Gemal release notes van februari 2023, onderdeel CAO Sociaal werk, 2023-02/.. Maximum uurloon ORT in combinatie met arbeidsmarkttoeslag. Actie  In de Beaufort module Tijdregistratie kan dit geregeld worden door twee onregelmatigheidsregelingen in te richten met de twee verschillende rubriekensets. Voer in functie 200272 een nieuwe tweede regeling (02) op en sla deze op. Beaufort zal vervolgens vragen of er een kopie van een bestaande regeling gemaakt moet worden. Kies 'Ja' en selecteer regeling 01. Wijzig vervolgens in het tabblad 'Percentages' van de nieuwe regeling 02 de rubrieken zoals hierboven benoemd. Mocht je meer onderscheid willen zien tussen beide regelingen pas dan eventueel de omschrijvingsvelden aan. In de medewerker regeling (functie 704000) geef je dan vervolgens voor de medewerker aan welke onregelmatigheidsregeling voor hem/haar van toepassing is. Menu pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen > Regeling onregelmatigheid (functie 200272) Menu pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen tijdregistratie (functie 704000)   Gewijzigd en verbeterd  Rubriek P02249 Berekende einddatum WAZO verlof dient handmatig aangepast te kunnen worden (HCB4-I-194) Waarom Er zijn situaties denkbaar waarbij de automatisch door HR Core Beaufort berekende einddatum WAZO verlof gewijzigd moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerkster die in dienst wordt genomen waarbij de WAZO al voor de datum in dienst is ingegaan. Nu is dit een berekend veld en kan niet worden gewijzigd. Dit is wel wenselijk en is door gebruikers als Idee ingeschoten op het Ideeën portaal van de Beaufort Community. Hoe  We hebben dit idee als volgt geïmplementeerd: het gegeven 'Berekende einddatum WAZO' (rubriek P02249) wordt nog steeds automatisch berekend maar is nu op het scherm Bevalling wel te muteren de eventuele ingevoerde waarde moet uiteraard een geldige datum zijn het veld blijft - onder dezelfde voorwaarden als voorheen - een verplicht veld: de datum mag dus wijzigen, maar kan niet leeg worden gemaakt Wordt een andere rubriek gewijzigd welke de automatische (her)berekening van rubriek P02249 start, dan wordt P02249 opnieuw berekend en opgeslagen. Dit ongeacht een eventuele eerdere handmatige aanpassing.  Actie  De actuele gevallen die het betreft kunnen handmatig worden aangepast naar de van toepassing zijnde einddatum.   Landcode ME - Montenegro toegevoegd Waarom HR Core Beaufort kent ten behoeve van diverse functies de ISO-landcodes. Deze zijn terug te vinden in de functie 'Land' (203024). De landcode Montenegro (ME) was nog niet opgenomen in deze inrichting. Hoe  Landcode ME met omschrijving Montenegro is toegevoegd aan de tabel van functie 'Land' (203024).  Opmerking: de functie 'Land' (203024) kent ook een kolom 'Ext. code'. Deze kolom heeft feitelijk geen functionele waarde meer en hoeft voor nieuwe landcodes, zoals ME, niet gevuld te zijn. Actie  Geen verdere actie benodigd.   Opgeloste meldingen  Historie rubriek overbodige regel (change 4023166)  Melding  Naar aanleiding van een recente wijziging (release 11-2022) in functie 160220-Controleren salarismutaties WN wordt nu in geval van een automatisch gecorrigeerde salarismutatie* een overbodige extra regel in de historie van die rubriek weggeschreven. Dit is bijvoorbeeld in het kader van rapportages niet wenselijk. ( * ) Een automatische correctie kan betrekking hebben op o.a. de salariskenmerken 'afwijkende ingangsdatum', 'TWK huidig jaar' en 'TWK vorig jaar'. In geval een afwijkende ingangsdatum voor een bepaalde rubriek niet is toegestaan o.b.v. de rubriekskenmerken maar daar bij de vastgelegde salarismutatie wel sprake van is, zal de automatische correctie deze terugzetten naar de 1e dag van de salarisperiode. Oplossing Na installatie van deze release zal er in een dergelijk geval geen extra regel meer in de historie worden weggeschreven. Actie Indien je hinder ondervindt van de extra historieregel, kan deze handmatig via de functie 'Onderhouden historie' (700300) worden verwijderd.  
Volledig artikel weergeven
20-01-2023 16:21 (Bijgewerkt op 25-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 950 Weergaven
  Mededelingen Uitfaseren 19XX-bestanden behalve het 1916- en 1917-bestand Zie ook de release notes van Payroll Gemal 2022-09. Vanaf deze release is het niet langer mogelijk de lijstnummers 1901 t/m 1915 af te roepen in Payroll Gemal. Echter: de functionaliteit om in HR Core Beaufort een 1901 t/m 1915 bestand te importeren blijft vooralsnog gehandhaafd. Hierdoor wordt voorzien in de mogelijkheid om "oude" bestanden te kunnen importeren. Zoeken in de Help functie van HR Core Beaufort In de release notes van 2022-08 is vermeld dat de search optie in de Help geen resultaat meer opleverde. Dit probleem is met deze release verholpen en kun je weer op willekeurige zoekargumenten zoeken. Nieuwe salarisregeling 13 voor CAO Rijkspersoneel Waarom  Met ingang van 1 juli 2022 is voor de CAO Rijkspersoneel een aanpassing van de salarisregeling 13 doorgevoerd. De aangepaste salarisregeling is per 30 augustus beschikbaar voor download. Belangrijkste aanpassingen betreft het aanpassen van de salarisbedragen en de invoering van het CAO-minimumloon met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 13 vanaf 30 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarnaast, om de functionaliteit van het CAO-minimumloon te kunnen gebruiken, moeten de werkgevergegevens worden gesynchroniseerd met functie 430010 (Aanvraag synch. Gemal Direct). Actie Nadat de salarisregeling 13 is geïmporteerd moet je de volgende actie ondernemen: Voor dienstverbanden ingeschaald in de salarisschaal PART moet de aanvulling tot het CAO-minimumloon worden geblokkeerd met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 door in functie 160052 (Salaris) het veld Blokkade minloon/uur aan te vinken Voor alle medewerkers in dienst en alle medewerkers uit dienst sinds 01-07-2022 met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 het bruto salaris opnieuw berekenen functie 160060 bepalen bruto salarissen Voor meer gerelateerde informatie zie het kennisartikel met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK. Indien je er toch voor kiest een ingangsdatum toe te passen vergeet dan niet via het dropdownmenu 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging'  de juiste ingangsdatum (01 07 2022) te kiezen. Nieuw  Nominale waarnemingstoelage toegevoegd Waarom Beaufort kende al een waarnemingstoelage gebaseerd op salarisschaal en anciënniteit.  In navolging op de mogelijkheden van Payroll Gemal is ook een nominale waarnemingstoelage toegevoegd.  Hoe  De nominale waarnemingstoelage is toegevoegd aan het bestaande scherm 'Waarnemingstoelage'. Dit scherm is te vinden via het pad Salarisadministratie > Werknemer > Alle dienstverbandgegevens >Waarnemingstoelage. Voor de vastlegging hiervan is de nieuwe rubriek P11185 (Waarnemingstoelage) beschikbaar gekomen en gekoppeld aan exportcode 01185. In die gevallen waarin zowel een waarnemingstoeslag is vastgelegd op basis van schalen en anciënniteit als nominaal, zal in Payroll Gemal de nominale waarnemingstoeslag prevaleren.   Functie 'Raadplegen importmutaties API' (alleen voor ONLINE klanten) Waarom Bij de het verwerken van indirect mutaties via een bestand wordt er een back-up gemaakt van dit bestand zodat eventueel later de mutaties ter verificatie in het bestand kunnen worden ingezien. Mutaties via de API worden niet via een bestand aangeleverd maar in een tabel weggeschreven alvorens ze op reguliere wijze als indirecte mutaties worden geïmporteerd en verwerkt. Om ook hier de aan Beaufort aangeleverde mutaties te kunnen verifiëren is een nieuwe functie 'Raadplegen importmutaties API' toegevoegd. Hoe  Voor de Online klanten is een nieuwe functie 'Raadplegen importmutaties API' beschikbaar. Deze functie (430050) is te vinden via het pad Applicatiebeheer > Beheer import/export > Raadplegen importmutaties API en standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB. Het scherm bestaat uit twee delen: bovenaan zijn een aantal selectiemogelijkheden beschikbaar met daaronder in tabelvorm het zoekresultaat. De volgende selectiemogelijkheden of combinaties hiervan zijn beschikbaar: Mutaties vanaf (datum/tijd) t/m (datum/tijd). De 'vanaf datum' is standaard gevuld met de huidige dag minus 7 dagen, waardoor in eerste instantie de mutaties van afgelopen week worden getoond. Als je de mutaties van een specifieke dag wilt inzien kan dat op 2 manieren: Bij invoer van datums zónder tijd dient de 'datum t/m' 1 dag na de 'datum vanaf' te liggen. Dus als je bijvoorbeeld de mutaties van 25 augustus wilt zien, geef je als 'datum vanaf' 25 augustus op en als 'datum t/m' 26 augustus. Bij invoer van datums mét tijd geef je als 'datum/tijd vanaf' 25 augustus 00:00 uur op en als 'datum/tijd t/m' 25 augustus 23:59. Aangeleverd proces Rubriekcode Persoonsnummer Druk na het ingeven van de gewenste zoekcriteria op het 'vergrootglas' om de bijbehorende mutaties te selecteren. Deze worden in tabelvorm met de volgende kolommen weergegeven: Proces (procescode) Object-id (persoonsnummer/(dienstverbandnummer)/(technische sleutel)) Rubriek (rubriekcode) Waarde (rubriek waarde) Aangeleverd op (datum/tijd waarop de mutatie aan Beaufort is aangeleverd, niet te verwarren met de datum/tijd van daadwerkelijke import/verwerking indirecte mutaties!) Opmerking: in een volgende release zal deze functie nog worden uitgebreid met een aanvullende selectiemogelijkheid op externe referentie en de weergave van additionele informatie met betrekking tot de mutaties.   Opgeloste meldingen Beaufort start traag op (change 3367483)  Melding Bij het opstarten van Beaufort duurt het erg lang voordat het scherm verschijnt van de uit te voeren acties/signalen. Oplossing  In geval van de aanlevering van een nieuwe medewerker waarbij ook de datum uit dienst al was gevuld werden voor deze medewerker in sommige gevallen grote hoeveelheden dubbele acties gegenereerd. Dit werd veroorzaakt door een issue in de verwerkingsvolgorde van de aangeleverde rubrieken P01106 (organisatorische eenheid) en  P00830 (datum uit dienst). Dit issue in de verwerkingsvolgorde is met ingang van deze release opgelost en wordt er maar één actie gegenereerd in plaats van voor alle organisatorische eenheden binnen de organisatie. Actie Geen actie benodigd.   Wet- en regelgeving WAB 30% regeling uitvoercodes Per 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. In mei 2020 is in Gemal het signaleringoverzicht 30% overschrijding beschikbaar gekomen om op een vroeg tijdstip te signaleren welke medewerkers een herziene premie moeten krijgen. Vanuit Management informatiesystemen is het zeer wenselijk de informatie welke op het signaleringsoverzicht gepresenteerd wordt af te leiden uit uitvoercodes. Deze nieuwe uitvoercodes en rubrieken zijn toegevoegd aan Beaufort. De nieuwe uitvoercodes zullen pas beschikbaar komen in release 2022-10 van Payroll Gemal. Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02460 Contr uren tm hui P92460 Contracturen t/m huidige periode 02461 Verl uren tm hui P92461 Verloonde uren t/m huidige periode 02462 Perc over tm hui P92462 Percentage overschrijding t/m huidige periode 02463 Contr uren prog P92463 Contracturen jaarprognose 02464 verl uren prog P92464 Verloonde uren jaarprognose 02465 Perc over prog P92465 Percentage overschrijding jaarprognose 02466 Cum 2341 tm hui P92466 Cumulatieve grondslag WW-laag 02467 Cum 2339 tm hui P92467 Cumulatieve grondslag WW-hoog 02468 Premieversch WAB P92468 Herziene premie  
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 16:15 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 980 Weergaven
  Mededelingen CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten Waarom  In de CAO ziekenhuizen zijn met ingang van 1 juli 2022 de regels omtrent de vastlegging en vergoeding van bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten gewijzigd. In de vorige release hebben we de rubrieken uitgeleverd waarmee de uren voor de consignatiediensten kunnen worden aangeleverd aan Gemal. Dit betreft de rubrieken P01990 t/m P01993. Hiermee ben je dus in staat de correcte uren voor de consignatiediensten aan te leveren vanuit het roostersysteem middels een DPIA100 bestand. Op dit moment zijn we bezig om de module Tijdregistratie gereed te maken voor een gescheiden registratie en verwerking van consignatiediensten naast de registratie en verwerking van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten. Deze wijziging van de consignatiediensten zal helaas nog niet in de augustus release beschikbaar zijn. Het streven is om de module Tijdregistratie in de oktober release aangepast te hebben. Voor de goede orde: als je consignatiediensten niet via Beaufort Tijdregistratie maar via externe roostersystemen vastlegt, veranderd er in dit kader niets. Hoe Het advies is om, totdat de wijziging beschikbaar komt, consignatiediensten vast te leggen in een nieuwe activiteit en deze te koppelen aan activiteitsoort 00 Dummy (tbv registratie). Op deze wijze kan de registratie van consignatiediensten gewoon plaatsvinden en in de nabije toekomst gekoppeld worden aan de nog op te leveren nieuwe regeling.  Deze handeling is alleen noodzakelijk indien je compensatie van consignatie wilt laten doorberekenen binnen de verlofregistratie in BO4. Actie Het aanmaken van een nieuwe activiteit (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteiten) geschiedt normaliter op de hoogste organisatorische eenheid. Voor een voorbeeld van een nieuwe activiteit zie hieronder:     Ook de verwerking van bereikbaarheids- en consignatiediensten is gewijzigd met ingang van 1 juli 2022, maar deze wijziging kun je zelf doorvoeren in de inrichting van de module Tijdregistratie: Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten worden niet langer gecompenseerd in vrije tijd maar in geld. Activiteiten bereikbaarheid en dag- en nachtaanwezigheid moeten met ingang van 1 juli 2022 niet langer geboekt worden op de activiteitcodes 91, 92 en 93 maar op de activiteitcodes 81, 82 en 83. Een en ander moet als volgt ingericht zijn/worden: De activiteiten 81, 82 en 83 (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteiten) moeten geconfigureerd zijn als volgt:       De rekenregel (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteit rekenregel) moet geconfigureerd zijn als volgt :   De rekenregel in het voorbeeld kan ook een andere zijn. De factoren/percentages voor de compensatie van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten moeten worden aangepast in de functie 200274 Regeling bereikb.h./aanw.h.:   Zodra de wijzigingen met betrekking tot de nieuwe opzet van consignatiediensten beschikbaar zijn zullen we je daar uiteraard aanvullend over informeren.     Nieuwe salarisregeling 48 voor CAO energie- en nutsbedrijven Waarom  Met ingang van 1 juli 2022 is voor de CAO energie- en nutsbedrijven een aanpassing van de salarisregeling 48 doorgevoerd. De aangepaste salarisregeling is per 2 augustus beschikbaar voor download. Belangrijkste aanpassingen zijn het vervallen van salarisschaal IN-D en een aanpassing van de bedragen van salarisschaal GAR. Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 48 vanaf 2 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Actie Nadat de salarisregeling 48 is geïmporteerd moet je actie ondernemen i.v.m. het vervallen van salarisschaal IN-D: Medewerkers, ingeschaald in salarisschaal IN-D, moeten met terugwerkende kracht per 2022-07 worden ingeschaald in een andere schaal. Salarisschaal IN-D kan worden verwijderd (alleen mogelijk als er geen medewerkers (in- en uitdienst) meer zijn gekoppeld aan deze schaal. Als het niet mogelijk is om de salarisschaal IN-D te verwijderen, dan is het advies om in de omschrijving van de schaal aan te geven dat de schaal vervallen is m.i.v. 2022-07. Voor meer gerelateerde informatie zie de kennisartikelen met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK en het verwijderen van een vervallen anciënniteit.   Aanpassing salarisregeling 15 voor CAO VVT Waarom Na de aanpassing van het wettelijk minimumloon in juli 2022 hadden voor salarisregeling 15 de bedragen bij de inpasnummers 9410 t/m 9414 aangepast moeten worden aangezien deze gekoppeld zijn aan het minimumloon.  De aangepaste salarisregeling is per 2 augustus beschikbaar voor download. Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 15 vanaf 2 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Actie Nadat de salarisregeling 15 is geïmporteerd moet je de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren om de indicatieve bruto salarissen per die datum opnieuw te  bepalen. Voor meer gerelateerde informatie zie het kennisartikel met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK.   Nieuw Aanvullingen Wet invoering Betaald ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 Op de Wet- en regelgeving community is het nodige gecommuniceerd met betrekking tot betaald ouderschapverlof, de best practices, de webinar en de FAQ. Ook hebben we je in de vorige release notes op de hoogte gebracht van de in dit kader in Beaufort doorgevoerde wijzigingen. Aanvullend hierop nog een aantal relevante opmerkingen. Alle functionaliteit geactiveerd De afgelopen maanden hebben we gefaseerd nieuwe en aangepaste functionaliteit uitgeleverd, zonder dat deze al daadwerkelijk gebruikt kon worden (uitgezonderd de inrichtingswijzigingen). Denk hierbij aan nieuwe aanvraagfuncties en aangepast EDI berichtenverkeer. Vanaf deze release wordt alle gebruikersfunctionaliteit automatisch geactiveerd.  Wel zul je het naar wens van jouw organisatie autoriseren en plaatsen in de Beaufort menu's moeten inrichten. Tijdregistratie Aan regeling algemeen is de nieuwe teller 21 (Betaald ouderschapsverlof) toegevoegd met als advies rubriek P13215.  Aan deze regeling en eventuele andere in gebruik zijnde algemene regelingen dien je de deze of de voor jou van toepassing zijnde rubriek te koppelen. Ook is er een nieuwe activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) toegevoegd aan de standaard inrichting van Tijdregistratie. Op basis van deze activiteitsoort kun je zelf een nieuwe activiteit met betrekking tot betaald ouderschapsverlof inrichten. Op deze nieuwe activiteit kan vervolgens het betaald ouderschapsverlof worden geregistreerd. De verdere verwerking binnen Tijdregistratie vindt op standaard wijze plaats. Wel is het berekeningsverslag aangepast zodat ook de tellers met betrekking tot betaald ouderschapsverlof worden weergegeven: Op het Berekeningsverslag Tijdregistratie Deel 3 is toegevoegd 'Betaald OSV' Op het Berekeningsverslag Tijdregistratie Totaal generaal  onder Deel 3 is toegevoegd 'Betaald ouderschapsverlof' Wijziging omschrijvingen van rubrieken die bestemd zijn voor uitbetalingsaanvraag 2 en 3 Betaald ouderschapsverlof. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de rubrieksomschrijvingen en venster omschrijvingen iets aangepast, zodat deze de lading beter dekken. Werking en doel van de rubrieken is gelijk gebleven.   Rubriek Omschrijving  Venster omschrijving P03573 Datum aanvang betaalverzoek 2 Ingangsdt vrlf vzk 2 P03575 Aantal weken verlof betaalverzoek 2 Aantal wkn vzk 2 P03576 (ongewijzigd) Verlof opgenomen P03577 Uitkering aan wn betaalverzoek 2 Uitkering wn vrzk 2 P03578 IBAN betaalverzoek 2 IBAN betaalverzoek 2 P03579 BIC buitenland betaalverzoek 2 BIC buitenl vrzk 2 P03580 Naam bank buitenland betaalverzoek 2 Naam bank vrzk 2 P03581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 2 Plaats bank vrzk 2 P03582 Landcode ISO bank betaalverzoek 2 Land ISO bank vrzk 2 P04573 Datum aanvang betaalverzoek 3 Ingangsdt vrlf vzk 3 P04575 Aantal weken verlof betaalverzoek 3 Aantal wkn vzk 3 P04576 (ongewijzigd) Verlof opgenomen P04577 Uitkering aan wn betaalverzoek 3 Uitkering wn vrzk 3 P04578 IBAN betaalverzoek 3 IBAN betaalverzoek 3 P04579 BIC buitenland betaalverzoek 3 BIC buitenl vrzk 3 P04580 Naam bank buitenland betaalverzoek 3 Naam bank vrzk 3 P04581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 3 Plaats bank vrzk 3 P04582 Landcode ISO bank betaalverzoek 3 Land ISO bank vrzk 3 Rubrieken toegevoegd aan de HSS rubriekenset De rubrieken P01571 t/m P01582, P03573, P03575 t/m P03582, P04573, P04575 t/m P04582 en PI0172 t/m PI0244 t.b.v. betaald ouderschapsverlof zijn toegevoegd aan de standaard rubriekenset HSS voor export naar Self Service. Aanpassing functie 233050 (Opschonen EDI berichten) Het opschonen van EDI berichten ondersteunt nu ook het verwijderen van de EDI berichten UWV-WAZO-3, UWV-WAZO-4 en UWV-WAZO-5. Aanpassing procedure 733055 en functie 233055 (Raadplegen EDI aanv.geb.verlof wordt Raadplegen EDI verlof) Deze procedure en functie hadden tot op heden uitsluitend betrekking op de EDI berichten inzake aanvullend geboorteverlof. Met ingang van deze release is zowel deze procedure als functie hernoemd naar 'Raadplegen EDI verlof' en zal de EDI berichten van zowel aanvullend geboorteverlof als die van betaald ouderschapsverlof tonen. Aanpassingen helptekst  Vanzelfsprekend is in dit kader ook de helptekst aangepast. Helaas is wel sprake van een omissie in het tabje 'Search' aan de linkerkant van het help scherm. Het opgeven van een zoekargument resulteert niet in een daadwerkelijk zoekresultaat. Hier wordt aan gewerkt en zullen we zo spoedig mogelijk oplossen. De andere twee tabs 'Contents' en 'Index' alsmede de venster specifieke helpen werken wel conform verwachting.   Gewijzigd en verbeterd Vergoeding per eenheid met afwijkende ingangsdatum Waarom In Payroll Gemal is besloten om bij een aantal invoercodes met ingang van deze release een afwijkende ingangsdatum toe te staan. Zie release notes Payroll Gemal 2022-08. HR Core Beaufort volgt deze aanpassing van Payroll Gemal door de eigenschap 'DIW <> begindt loonper' van de corresponderende rubrieken aan te vinken. Het betreft de volgende rubrieken: Rubriek Omschrijving P06969 Bedrag pauze nachtdienst P09010 Aantal geconsigneerde pauzes P09011 Aantal eenheden P09012 Aantal eenheden P09013 Aantal eenheden P09014 Aantal eenheden P09015 Aantal eenheden P09016 Aantal eenheden P09017 Aantal eenheden P09018 Aantal eenheden P09019 Aantal eenheden P09020 Aantal eenheden P09021 Aantal eenheden P09022 Aantal eenheden P09023 Aantal eenheden P09024 Aantal eenheden P09025 Aantal eenheden P09026 Aantal eenheden P09027 Aantal eenheden P09028 Aantal eenheden P09029 Aantal eenheden Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.   Wet- en regelgeving CAO Gemeenten: doorbetaling ouderschapsverlof op werknemer niveau Per 2 augustus 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Dit houdt in dat een werknemer na de geboorte (of adoptie) van een kind 9 weken betaald ouderschapsverlof mag opnemen. De betaling krijgt de vorm van een UWV uitkering tegen 70% van het (gemaximeerde) dagloon. De CAO Gemeenten kent al langer een vorm van deels betaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus past de CAO gemeente deze systematiek van doorbetaling aan waarmee ze deels willen aansluiten op de wettelijke doorbetaling ouderschapsverlof en de mogelijkheid om beide te combineren. De oorspronkelijke variant voor betaald ouderschapsverlof uit de CAO, vereist voor een makkelijke uitvoering dat ook op werknemer niveau een percentage doorbetaling kan worden vastgelegd. In dit kader is de inrichting uitgebreid met een aantal nieuwe rubrieken en exportcodes.   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P10611 Langdurig ziek perc doorbetaling 00611 Ld zk % doorbet P10612 Seniorenverlof perc doorbetaling 00612 Sen vrl % doorbet P10613 Ouderschapsverlof perc doorbetaling 00613 OSV % doorbet P10614 Onbetaald verlof perc doorbetaling 00614 Onb vrl % doorbet P10615 Bet. ouderschapsverlof perc doorbetaling 00615 BOSV % doorbet P10616 Zorgverlof kort perc doorbetaling 00616 Kzg vrl % doorbet P10617 Zorgverlof lang perc doorbetaling 00617 Lzg vrl % doorbet P10618 Calamiteitenverlof perc doorbetaling 00618 Cal vrl % doorbet P10619 Verlofregeling 9 perc doorbetaling 00619 Vrlr 9 % doorbet P10620 Verlofregeling 10 perc doorbetaling 00620 Vrlr 10 % doorbet P10621 Verlofregeling 11 perc doorbetaling 00621 Vrlr 11 % doorbet P10622 Verlofregeling 12 perc doorbetaling 00622 Vrlr 12 % doorbet P10623 Verlofregeling 13 perc doorbetaling 00623 Vrlr 13 % doorbet P10624 Verlofregeling 14 perc doorbetaling 00624 Vrlr 14 % doorbet P10625 Verlofregeling 15 perc doorbetaling 00625 Vrlr 15 % doorbet  
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 15:17 (Bijgewerkt op 11-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1537 Weergaven
Mededelingen Onderwijs: afschaffing lerarenportfolio Waarschijnlijk heb je al vernomen dat het lerarenportfolio gaat verdwijnen: minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft dit per brief op 17 februari 2022 aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten. De bepalingen over het Lerarenregister komen per 1 augustus  2022 niet meer voor in de diverse onderwijswetten en daarmee komt op die datum ook het lerarenportfolio te vervallen.  Wat verandert er? Vooruitlopend op de afschaffing sluit DUO per 1 juli de toegang tot het lerarenportfolio. Vanaf die datum kun je geen gegevens van leraren meer aanleveren. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het DUO.  Om onbedoelde exports te voorkomen, adviseren wij je om het stuurgegeven LR_AAN  op 'N' te zetten en eventuele aan functie 140030 - Export Lerarenregister gerelateerde batchopdrachten te verwijderen. Het wijzigen van een stuurgegeven gaat via Applicatiebeheer > Stuurgegevens > Wijzigen stuurgegevens. Betreffende functionaliteit zal op een later moment fysiek uit Beaufort worden verwijderd. Dit geldt uiteraard uitsluitend voor Onderwijs klanten. Bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten In de release notes van Payroll Gemal voor release 2022-06 is melding gemaakt van het feit dat voor de verwerking van invoercodes 02540 tot en met 02548 en invoercode 02454 voortaan een percentage wordt vastgelegd in plaats van een deeltal x/18. Voor HR Core Beaufort betreft dit de rubrieken P00540 tot en met P00548 en P03454. Deze rubrieken zijn onderdeel van de inrichting van de standaardregeling 01 Regeling 1 BAW (35) in de module Tijdregistratie. In HR Core Beaufort wordt bij deze rubrieken van oudsher al een percentage vastgelegd in plaats van een deeltal x/18 waardoor de wijziging in Payroll Gemal geen onmiddellijk effect heeft op HR Core Beaufort. Dit percentage is informatief, en speelt geen rol in de periodeverwerking. Als het binnen de organisatie belangrijk is om een wijziging van de percentages vanuit historisch perspectief zichtbaar te maken, is het aan te raden om een tweede regeling voor bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten aan te maken, die een kopie is van de bestaande regeling met dien verstande dat de percentages aangepast zijn t.o.v. de oorspronkelijke regeling. Hierbij moet niet vergeten worden om de juiste regeling toe te wijzen aan de dienstverbanden met procedure 704000 Regelingen tijdregistratie. CAO gehandicaptenzorg: minimum-uurloon In de nieuwe CAO gehandicaptenzorg is met ingang van 1 juni 2022 een minimum-uurloon afgesproken. De bedragen van de schalen en tredes van de salarisregeling worden echter niet aangepast, waardoor het herleide uurloon van bepaalde schaal/tredes ligt onder het afgesproken CAO minimum-uurloon. Om in deze gevallen het loon aan te vullen tot het CAO minimum-uurloon zal in Payroll Gemal gebruik gemaakt worden van de functionaliteit voor de aanvulling van het minimumloon. Deze aanvulling van het minimumloon wordt in HR Core Beaufort aangestuurd door de rubrieken P00339 Aanvulling min. loon en P12940 Blokkade minloon/uur in het venster Salarisgegevens. Voor het aanvullen tot het CAO minimum-uurloon hanteert Payroll Gemal als uitgangspunt dat als de rubriek P00339 Aanvulling min. Loon de waarde ‘1’ (Geen regeling) heeft, er ook geen aanvulling plaatsvindt tot het CAO minimum-uurloon en dat de rubriek P12940 Blokkade minloon/uur daarom de waarde ‘J’ moet bevatten. Om de rubriek P12940 de waarde ‘J’ te geven kun je gebruik maken van het mechanisme van collectief muteren of kun je in een bestaande procedure voor het wijzigen van salarisgegevens van een dienstverband  de rubriek P12940 van een waarde voorzien. Ongeacht welk van deze 2 werkwijzen wordt toegepast dien je rekening te houden met het onderstaande: Je moet de dienstverbanden die in dienst zijn selecteren op basis van de code salarisregeling waarde 38 en de rubriek P00339  waarde 1. Mutaties voor rubriek P12940 moeten een ingangsdatum hebben van 1 juni 2022. NIEUW Wet invoering Betaald ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 Inleiding Zoals aangekondigd treedt de Wet Invoering Betaald Ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 in werking. Onderdeel van deze wet is het betaald ouderschapsverlof, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort zijn en worden doorgevoerd om de nieuwe wetgeving te ondersteunen. In de releases 2022-05 en 2022-06 van HR Core Beaufort is reeds een deel van de inrichting, nodig voor het ondersteunen van de functionaliteit, uitgeleverd. In deze release wordt het laatste deel van de inrichting uitgeleverd en daarnaast de benodigde functies voor het aanvragen en verwerken van betaald ouderschapsverlof. In release 2022-08 zullen de laatste functies worden uitgeleverd die zijn aangepast in het kader van betaald ouderschapsverlof. Dit zijn met name een aantal functies voor het raadplegen, reproduceren en opschonen van EDI berichten en het kunnen aanleveren van verlofuren betaald ouderschapsverlof via tijdregistratie. In dat laatste kader zal een nieuwe activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) en aan regeling algemeen 21 (Betaald ouderschapsverlof) worden toegevoegd. Meer info volgt in de 2022-08 release notes. Daarnaast zal in release 2022-08 de zogenaamde "feature toggle" verwijderd worden uit HR Core Beaufort. Deze "feature toggle" zorgt er voor dat een aantal van de hieronder genoemde functies nog niet kunnen worden uitgevoerd. In die gevallen verschijnt nu de melding "Het nieuwe ouderschapsverlof wordt pas vanaf 02-08-2022 actief.".  Met deze release notes willen we je echter alvast informeren hoe het een en ander vanaf augustus gaat werken.  Het proces van het aanvragen, verlenen en declareren van betaald ouderschapsverlof verloopt in de volgende stappen, die deels zowel in HR Self Service als in Beaufort uitgevoerd kunnen worden. Hieronder zal de nadruk op de werking binnen HR Core Beaufort liggen.   Aanvragen verlof door de medewerker en toekennen verlofrecht aan de medewerker Opnemen verlof door de medewerker Aanleveren opgenomen verlof aan Payroll Gemal Declareren opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV Aanmaken EDI berichten voor UWV Bij deze stappen is het belangrijk om te realiseren dat het aanvragen (en opnemen) van het betaald ouderschapsverlof door de werknemer "los" staat van het declareren van het betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV. Stap 1: Aanvragen betaald ouderschapsverlof door de medewerker/Toekennen verlofrecht aan de medewerker. Het aanvragen van betaald ouderschapsverlof door de werknemer is een proces dat niet wordt ondersteund in HR Core Beaufort. Dit vindt plaats in HR Self Service. Het toekennen van het verlofrecht door de werkgever aan de werknemer is mogelijk in de bestaande procedure 703001 Verlofrechten werknemer. Aanvullende inrichting in HR Core Beaufort: Verlofsoorten aanmaken voor betaald ouderschapsverlof, en eventueel ook onbetaald ouderschapsverlof, om het verlofrecht en de verlofopnames te kunnen registreren. De in het vorige punt aangemaakte verlofsoorten toevoegen aan verlofregelingen. Stap 2: Opnemen verlof door de medewerker De opname van betaald ouderschapsverlof wordt op dezelfde wijze geregistreerd en verwerkt als bij andere verlofsoorten:  via indirecte mutaties (import vanuit HR Self Service) of in HR Core Beaufort via de bestaande procedure 703002 Muteren verlof. Stap 3: Aanleveren opgenomen verlof aan Payroll Gemal Aanvullende inrichting in HR Core Beaufort: Verlofsoorten aangemaakt in stap 1 moeten zijn vastgelegd in stuurgegevens: BOSVRLF - verlofsoort betaald ouderschapsverlof OOSVRLF - verlofsoort onbetaald ouderschapsverlof Om aan Payroll Gemal door te geven hoeveel betaald/onbetaald ouderschapsverlof is opgenomen in een salarisperiode zijn 3 methodes mogelijk: Door maandelijks de functie 163025 Berekenen uren oudersch. verlof  uit te voeren wordt bepaald hoeveel uren Betaald ouderschapsverlof en Onbetaald ouderschapsverlof in de betreffende periode is opgenomen. Deze functie beperkt zich tot de verlofsoorten die zijn vastgelegd in de stuurgegevens BOSVRLF en OOSVRLF. Deze functie is tot release 2022-08 afgeschermd door de in de inleiding beschreven "feature toggle". Door variabele mutaties aan te maken of te importeren voor de rubrieken P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd en P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd. Door uren betaald ouderschapsverlof aan te leveren via de module Tijdregistratie middels activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) gekoppeld aan Regeling algemeen 21. Deze methode komt beschikbaar in release 2022-08. De release notes van release 2022-08 zullen meer informatie bevatten over het importeren, verwerken en aanleveren van betaald ouderschapsverlof via Tijdregistratie. Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van betaald ouderschapsverlof in Payroll Gemal verwijzen we naar de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap. Stap 4: Declareren opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV Het declareren van opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV kan op twee manieren verlopen: Via een nieuw proces binnen Self Service. Meer informatie in de release notes van Self Service of op de community. Via een Aanvraag betaald ouderschapsverlof in Beaufort gecombineerd met een eerste betaalverzoek, eventueel gevolgd door een tweede of derde betaalverzoek. Aanvullende inrichting HR Core Beaufort: Nieuwe berichtsoorten voor betaald ouderschapsverlof toevoegen aan EDI ontvanger UWV-WAZO-3 (UWV bet. ouderschapsverlof)  UWV-WAZO-4 (UWV BOSV aanvullend 1) UWV-WAZO-5 (UWV BOSV aanvullend 2) Deze nieuwe berichtsoorten kunt u als volgt toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM. Ga naar Applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > Edi-ontvanger. Selecteer EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM en druk op de tab Soort EDI-bericht. Druk vervolgens op de knop 'Nieuw', het venster 'Index ondersteunende berichtsoorten' verschijnt. Zorg dat uitsluitend nr. 7 UWV bet. ouderschapsverlof, nr 8  UWV BOSV aanvullend 1 en 9 UWV BOSV aanvullend 2 aangevinkt zijn. Sluit het indexvenster af en druk vervolgens op 'Accepteren'. Sluit vervolgens ook de functie EDI-ontvanger af met 'Accepteren'. Als de berichtsoort slechts voor één instelling of opdrachtgever van toepassing is, geeft u in de velden Opdrachtgever en Instelling aan voor welke opdrachtgever en instelling. Als u de velden leeg laat, wordt het bericht aangemaakt voor alle instellingen (en opdrachtgevers) in Beaufort. Meer informatie vindt u op de Help pagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort. De aanvragen en betaalverzoeken voor betaald ouderschapsverlof in Beaufort kunnen worden onderhouden met de volgende functies procedure 703010 Aanvr. bet. ouderschapsverlof met functie 163701 Aanvr. bet. ouderschapsverlof procedure 703011 Betaalverzoek 2 BOSV met functie 163702 Betaalverzoek 2 BOSV procedure 703012 Betaalverzoek 3 BOSV met functie 163703 Betaalverzoek 3 BOSV  De nieuw toegevoegde functies en procedures zijn standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB (Applicatiebeheer). De nieuw toegevoegde procedures zijn standaard niet toegevoegd aan een menu. De functies 163701, 163702 en 163703 zijn tot release 2022-08 afgeschermd door de in de inleiding beschreven "feature toggle". Zoals aangegeven kunnen de aanvragen en betaalverzoeken ook worden onderhouden vanuit HR Self Service. Hiertoe zijn aan de functie 100252 Verwerken indirecte mutaties de nodige consistentiecontroles en procesactie toegevoegd. Stap 5: Aanmaken EDI berichten voor UWV De aanvraag (+ eerste betaalverzoek) en het tweede en derde betaalverzoek moeten uiteindelijk resulteren in EDI berichten voor het UWV. Deze berichten worden aangemaakt volgens het bestaande EDI-proces. Hieronder een korte toelichting  van de wijzigingen in de functies. 240010 Gebeurtenis Bij het opvoeren van een aanvraag (+ eerste betaalverzoek), of een betaalverzoek wordt een gebeurtenis aangemaakt: 0602 Betaald ouderschapsverlof (aanvraag + eerste betaalverzoek) 0603 Aanvullend verzoek 1 BOSV (tweede betaalverzoek) 0604 Aanvullend verzoek 2 BOSV (derde betaalverzoek) 240020 Genereren acties Het genereren van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenissen en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s) en op het verwerkingsverslag worden ook de resultaten vermeld voor de gebeurtenissen 0602, 0603 en 0604. 230009 Genereren EDI-berichten Het genereren van EDI-berichten zorgt er voor dat, indien er nog openstaande acties aanwezig zijn, het WAZO bericht voor de aanvraag (+ eerste betaalverzoek) en de betaalverzoeken worden aangemaakt.   Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1756,20 W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1621,20 Betaald ouderschapsverlof - Inrichting Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat de komende releases de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022. We stellen in deze release o.a. meer rubrieken beschikbaar zo dat Self Service de benodigde voorbereidingen kan treffen om (best practice) workflows in te richten. Alle nieuwe ouderschapsverlof gerelateerde rubrieken zullen we in de augustus release toevoegen aan de HSS rubriekenset.   Nieuwe rubrieken Rubriek code Rubriek omschrijving PI0224 Is de medewerker hersteld? PI0225 Startdatum PI0226 Einddatum (t/m) PI0227 Uren AT per week PI0228 Dagen per week PI0229 Percentage loonwaarde PI0230 Eigen of aangepaste werkzaamheden PI0231 Organisatorische eenheid PI0232 Omschrijving werkzaamheden PI0233 Aantal weken verlof PI0234 Keuze Eed of Belofte PI0235 VOG aanvragen? PI0236 Signaaldatum (tbv AS) PI0237 Geboortedatum kind PI0238 Aantal weken verlof PI0239 Aantal uren verlof PI0240 Ingangsdatum PI0241 Einddatum PI0242 Signaaldatum PI0243 Aantal kinderen PI0244 Salaris fulltime   Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden PI0224 01  Nee 02  Ja PI0230 01    Eigen werk 02    Aangepast (eigen) werk 03    Ander werk binnen organisatie 04    Ander werk buiten organisatie PI0233 1    1 week 2    2 weken 3    3 weken 4    4 weken 5    5 weken PI0234 01    Eed 02    Belofte PI0235 01    Nee 02    Ja PI0243 1    1 kind 2    2 kinderen 3    3 kinderen 4    4 kinderen 5    5 kinderen   Verwijderde rubrieken Rubriek code rubriek omschrijving Reden P01584 Datum BOSV naar UWV (datum wordt gegenereerd) N.a.v. gewijzigde inzichten is deze (nog niet operationele rubriek) verwijderd   CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- (bereikbaarheid) en consignatiediensten Uit de onlangs verschenen tekst van de nieuwe CAO Ziekenhuizen, art 10.4 en 10.5, blijkt dat vanaf periode 07-2022 bereikbaarheids- (bereikbaarheid) en consignatiediensten tegen verschillende tarieven worden beloond, waar die tarieven tot nu toe gelijk waren.  Ter ondersteuning is er een nieuwe set van rubrieken en exportcodes gecreëerd om de consignatiediensten te ondersteunen en de consignatiediensten aan Payroll Gemal te kunnen leveren, terwijl de oorspronkelijke set elementen en exportcodes de toegankelijkheidsdiensten zal blijven ondersteunen. En er is een naamswijziging doorgevoerd voor de bestaande uitvoercodes en importrubrieken ter verduidelijking. De nieuwe functionaliteit voor de consignatiedienst wordt nu nog niet ondersteund in tijdregistratie en hierover word je later geïnformeerd.   Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode P01990 Uren consignatiedienst feestdagen 01990 P01991 Uren consignatiedienst zat/zon 01991 P01992 Uren consignatiedienst overige dagen 01992 P01993 Uren consignatiedienst + 50 % 01993     Gewijzigde omschrijving rubrieken Rubriek Omschrijving P90057 Bereikbaarheid/consignatiedienst P90426 Uren Bereikbaarheid/consignatiedienst   Gewijzigde omschrijving importrubriek Uitvoercode Omschrijving 01057 Bereik/consig dst 01926 Urn ber/cons dnst   Gewijzigde omschrijving uitvoercode Uitvoercode Omschrijving 01057 Bereik/consig dst 01926 Urn ber/cons dnst  
Volledig artikel weergeven
26-06-2022 17:27 (Bijgewerkt op 27-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1974 Weergaven
  Mededelingen Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  HR Core Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat, werk je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt. Officelink maakt plaats voor Template Editor Meer dan ooit richt Visma | Raet zich op het moderniseren en toekomstbestendig maken van haar software. Dit betekent dat wij kritisch kijken naar de houdbaarheid van onze producten. Welke producten kunnen nog jaren mee, welke producten moeten wij moderniseren en welke producten gaan we uitfaseren. Officelink is een product uit de laatste categorie en loopt inmiddels tegen technische grenzen aan. Zo is de veelgevraagde integratie met Office 365 niet mogelijk. Wij hebben daarom besloten om te stoppen met het ondersteunen van Officelink. Al enige jaren bieden wij de opvolger van Officelink aan: Template Editor. Het overgrote deel van onze klanten is inmiddels overgestapt op deze template editor, die volledig online is en daarmee een toekomstbestendige oplossing is. Een oplossing die je volledig kunt integreren in jullie Youforce HR-processen. Voor het einde van het jaar leveren we een nieuwe release van Template Editor. Deze bevat onder andere ondersteuning voor alle moderne browsers en biedt een verbeterde gebruikerservaring. Als je nog gebruik maakt van Officelink betekent dit dat je de Officelink sjablonen moet omzetten naar de Template Editor. Ook kunnen de bestaande Youforce HR-Processen worden uitgebreid met de Template Editor, zodat deze nog meer aansluiten bij gewenste HR-ondersteuning. We stoppen met het gebruik van Officelink per april 2022. Graag komen wij met je in contact als je nog gebruik maakt van Officelink en introduceren we de Template Editor functionaliteit. Neem hiervoor contact op met je Customer Success Manager. Gewijzigd en verbeterd Vervallen regelingen FLO Waarom  In release 2022-01 van Payroll Gemal is de aansturing van de FLO-regeling komen te vervallen, met uitzondering van de regeling 'FLO-reparatie 2018'. In release 2022-03 van HR Core Beaufort komen de corresponderende rubrieken en importrubrieken te vervallen. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-01. Vervallen rubrieken Rubriek Omschrijving P02264 (Vervallen) Code FLO overgangsregeling P02265 (Vervallen) Code FLO overgangsregeling Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving P91671 (Vervallen) Levensloop > 12 % P91673 (Vervallen) Netto inleg ll Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opschuifmethode PB van 36 naar 60 maanden Waarom In de CAO Sociaal Werk 2021-2023 is afgesproken dat het aantal maanden opbouw van het loopbaanbudget wordt vergroot van 36 naar 60 maanden. Dit loopbaanbudget is in Payroll Gemal en HR Core Beaufort bekend als Persoonlijk budget 3 (PB3). In dit kader zullen de maanden opbouw van alle 5 Persoonlijke budgetten (PB1 t/m PB5) worden aangepast van 36 naar 60 maanden. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-03. Aangepaste rubrieken  Rubriek Omschrijving P02125 Correctie PB1 opschuifmethode P02126 Correctie PB2 opschuifmethode P02127 Correctie PB3 opschuifmethode P02128 Correctie PB4 opschuifmethode P02129 Correctie PB5 opschuifmethode De exportkenmerken van deze rubrieken zijn aangepast: het sleuteldeel van de exportkenmerken is opgehoogd van 36 naar 60. De rubrieken kunnen uitsluitend onderhouden worden in de reeds bestaande functies (procedurestappen) 500161 / 500162 / 500163 / 500164 / 500165 - Correctie Persoonlijk Budget 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02590 Sld PB1 <hd jr-4> P93590 Sld PB1 <huidig jr - 4> 02591 Sld PB1 <hd jr-5> P93591 Sld PB1 <huidig jr - 5> 02592 Sld PB2 <hd jr-4> P93592 Sld PB2 <huidig jr - 4> 02593 Sld PB2 <hd jr-5> P93593 Sld PB2 <huidig jr - 5> 02594 Sld PB3 <hd jr-4> P93594 Sld PB3 <huidig jr - 4> 02595 Sld PB3 <hd jr-5> P93595 Sld PB3 <huidig jr - 5> 02596 Sld PB4 <hd jr-4> P93596 Sld PB4 <huidig jr - 4> 02597 Sld PB4 <hd jr-5> P93597 Sld PB4 <huidig jr - 5> 02598 Sld PB5 <hd jr-4> P93598 Sld PB5 <huidig jr - 4> 02599 Sld PB5 <hd jr-5> P93599 Sld PB5 <huidig jr - 5> Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Corrigeren pensioenberekening PFZW Waarom Nieuwe rubrieken toegevoegd in verband met het kunnen ingrijpen op het regelingloon PFZW (uitvoercode 02234) en de verloonde uren PFZW (uitvoercode 02233) bij de pensioenberekening PFZW.  Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-03. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12409 Afwijkende verloonde uren PFZW 02409 Afw verl urn PFZW P02433 Afwijkend regelingloon PFZW 02433 Afw regloon PFZW Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Nieuwe toelageregelingen en vervallen levensloopregeling Waarom In release 2022-01 van HR Core Beaufort is de aansturing van de levensloopregelingen en toelages beëindigd. In deze release worden een aantal exportcodes en uitvoercodes die tot december 2021 gebruikt werden de aansturing van de levensloop toelages, omgevormd tot de generieke toelageregelingen 4, 5 en 6. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P11393 Percentage toelage 4 01393 Perc.toelage 4 P11396 Percentage toelage 5 01396 Perc.toelage 5 P11399 Percentage toelage 6 01399 Perc.toelage 6 P12567 Toelage afwijkend bedrag 4 02567 Toelage afw bedrag 4 P12568 Toelage afwijkend bedrag 5 02568 Toelage afw bedrag 5 P12569 Toelage afwijkend bedrag 6 02569 Toelage afw bedrag 6 P18060 Correctie grondslag toelage blokkeren 4 02060 Corr. toelage blokkeren 4 P18061 Correctie grondslag toelage blokkeren 5 02061 Corr. toelage blokkeren 5 P18062 Correctie grondslag toelage blokkeren 6 02062 Corr. toelage blokkeren 6 Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01393 Toelage 4 P93393 Toelage 4 01396 Toelage 5 P93396 Toelage 5 01399 Toelage 6 P93399 Toelage 6 Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Waarde terugwerkende kracht aanvullend geboorteverlof (change 3093027) Melding In HR Core Beaufort werd  bij een wijziging met terugwerkende kracht (TWK) van aanvullend geboorteverlof het verschil berekend tussen de eerder aangeleverde waarde en de nieuwe waarde. Dit is niet de juiste berekeningsmethode want Payroll Gemal verwacht de nieuwe waarde.  Oplossing HR Core Beaufort is hierop aangepast en bij een TWK mutatie wordt de nieuw ingebrachte waarde als mutatie aan Payroll Gemal geleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Uitval ziektemutaties (change 3167832) Melding Bij de verwerking van indirecte ziektemutaties bleek de volgorde van aanlevering van rubriek P01600 (Datum eerste ao-dag) tijdens import een rol te spelen. Dit kon in uitzonderingsgevallen leiden tot foutmeldingen op het verwerkingsverslag en afkeur van mutaties. Oplossing Bij het importeren van ziektemutaties worden deze eerst op de juiste rubriekvolgorde gesorteerd en daarna verwerkt.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Vervallen codes  Waarom Elk jaar worden er door Payroll Gemal invoercodes en uitvoercodes vervallen verklaard en opgeschoond. Hierdoor zijn de exportkenmerken van een aantal rubrieken verwijderd, waardoor deze rubrieken definitief niet meer aangeleverd worden aan Payroll Gemal. Eventueel aanwezige en nog niet aangeleverde salarismutaties van deze rubrieken zijn ongeldig gemaakt en niet meer aan te leveren aan Payroll Gemal. Rubrieken (exportkenmerken verwijderd) Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P00345 (Vervallen) Speciale werknemers 02345 Vervallen P00356 (Vervallen) Code SV 02356 Vervallen P00410 (Vervallen) Perc deelb pensioenfonds 02410 Vervallen Daarnaast is geconstateerd dat van een aantal importrubrieken de prompt van de bijbehorende rubriek nog niet was aangepast, ondanks het feit dat de uitvoercode reeds vervallen was. Importrubrieken (prompt aangepast) Rubriek_kd Prompt P90513 Vervallen P92282 Vervallen P90840 Vervallen P90852 Vervallen P90969 Vervallen  
Volledig artikel weergeven
18-02-2022 09:20 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1355 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030453) Mededelingen Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Dit bericht is bestemd voor de IT-afdeling van onze klanten die HR Core Beaufort in-huis gebruiken (dus lokaal hebben geïnstalleerd). Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort (Online) community vindt u meer informatie hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe major versie uit van HR Core Beaufort.  Lees meer... Nieuw Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Waarom Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. Op de community Wet- en regelgeving wordt de samenhang van de aanpassingen in alle Visma | Raet producten en daarmee de werking van de keten duidelijk gemaakt. Op de community van HR Core beaufort (Online) wordt de functionaliteit binnen HR Core (Online) over de verschillende releases heen samengebracht. Hieronder alleen de wijzigingen die aangebracht zijn in deze release. Let op: Het aanvullend geboorteverlof gaat pas in voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 juli 2020. Indien u voor deze tijd een aanvraag indient zal het UWV het bericht afkeuren. Functie 'Aanvraag aanvullend geboorteverlof (703009)' Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Aanvraag aanv. geboorteverlof Het aanvullend geboorteverlof kan worden aangevraagd met de nieuwe functie 703009 Aanvraag aanv. geboorteverlof. In deze functie vult u de rubrieken voor de aanvraag naar het UWV. Aangezien de geboortedatum van het kind een belangrijke factor is voor het UWV bericht is dit de trigger voor de aanvraag. Wijziging van deze rubriek zal zorgen voor een nieuwe aanvraag richting het UWV. Indien de uitkering rechtstreeks aan de werknemer moet worden overgemaakt, moet ook het IBAN nummer worden ingevoerd en in geval van een buitenlands IBAN nummer ook de BIC code en naam en plaats van de bank. Bij de keuze voor 'Nieuwe aanvraag' op het nieuwe scherm worden de gegevens op het scherm geschoond en gevuld met default waarden. Deze optie maakt het mogelijk om bij een aanvraag voor een tweede kind te beginnen met een schoon scherm. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren.  Functie 'Verwerken Indirecte mutaties (100252)' Het is ook mogelijk om de aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof in Self Service te doen. In HR Core Beaufort (Online) is het proces 'Verwerken indirecte mutaties' uitgebreid met consistentiecontroles voor de verwerking van de rubrieken voor het aanvullend geboorteverlof. Mocht er een ongeldige waarde worden aangeleverd, dan vindt u dit terug op het verwerkingsverslag en kunt u vervolgens hierop actie ondernemen. Uw actie U hoeft hiervoor geen speciale acties te ondernemen. Nieuwe berichtsoort voor aanvullend geboorteverlof UWV-WAZO-2 Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > EDI-ontvanger Om de nieuwe gegevens voor de aanvraag van een aanvullend geboorteverlof via EDI aan UWV te kunnen doorgeven, is een nieuwe berichtsoort aangemaakt. Na installatie van de update van HR Core Beaufort is de nieuwe berichtsoort zichtbaar op het scherm 'Index ondersteunende berichtsoorten'. Deze nieuwe berichtsoort kunt u als volgt toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM. Ga naar applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > Edi-ontvanger. Selecteer EDI-ontvanber UWV Digi-ZSM en druk op de tab Soort EDI-bericht. Druk vervolgens op de knop Nieuw, het venster 'Index ondersteunende berichtsoorten' verschijnt. Zorg dat alleen nr. 6 UWV aanv.geboorteverlof aangevinkt is, sluit af en druk vervolgens op Accepteren. Sluit vervolgens ook de functie EDI-ontvanger af met Accepteren. Als de berichtsoort slechts voor één instelling of opdrachtgever van toepassing is, geeft u in de velden Opdrachtgever en Instelling aan voor welke opdrachtgever en instelling. Als u de velden leeg laat, wordt het bericht aangemaakt voor alle instellingen (en opdrachtgevers) in Beaufort. Meer informatie vindt u op de Help pagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van het aanvullend geboorteverlof en deze aanvraag ook naar het UWV wilt sturen, zult u de nieuwe berichtsoort moeten toevoegen aan uw EDI ontvanger. Nieuwe gebeurtenis 0601 Aanvullend geboorteverlof De aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof wordt verwerkt via het standaard EDI-proces. Hieronder een korte toelichting van de wijzigingen in de functies. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Gebeurtenis Als er een geldige aanvraag voor aanvullend geboorteverlof is opgevoerd (hetzij via de nieuwe functie 703009 'Aanvraag aanv. geboorteverlof', hetzij via het importeren van indirecte mutaties, kunt u de status van de aanvraag terugvinden bij de gebeurtenissen en wel voor code 0601 'Aanvullend geboorteverlof'. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren acties Het generen van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenis en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s) en op het verwerkingsverslag worden ook de resultaten vermeld voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren EDI-berichten Het generen van EDI-berichten zorgt er ook voor dat, indien er acties aanwezig zijn, ook het WAZO-bericht voor het aanvullend geboorteverlof wordt aangemaakt. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Overzicht EDI-berichten, Reproduceren EDI-berichten, Opschonen historie EDI-ber. Ook deze functies zijn aangepast betreffende de verwerking van de nieuwe EDI-berichten voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Raadplegen EDI aanv.geb.verlof  Deze nieuwe functie (733055) toont de gegevens van het aangemaakte EDI-bericht voor aanvullend geboorteverlof.  Het eerste tabblad geeft de datum, berichtsoort en ontvanger van alle aangemaakte 'EDI-berichten aanvullend geboorteverlof' weer. Het tweede tabblad toont de details per aangemaakt 'EDI-bericht aanvullend geboorteverlof' met een overzicht van de waarden en omschrijving per rubriek. De functie is vergelijkbaar met de bestaande functie 'Raadplegen EDI-berichten (733025)'. Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren. Gewijzigd en verbeterd Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV Waarom In release 2020-05 van Payroll Gemal onderwerp 2020-05/5, is geschreven dat het bestand "Financiële ziektegegevens UWV", lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. Als gevolg hiervan gaan we de functionaliteit die HR Core Beaufort biedt rondom de Financiële ziektegegevens UWV verwijderen en de gegevens opschonen. Hoe Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd: Stap 1 in release 2020-06 (deze release): Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens Opschonen van menu's en procedures Vervallen verklaren van rubrieken Aanpassen van helpteksten Stap 2 in release 2020-07 Opschonen van financiële ziektegegevens In deze release worden de volgende functies, stuurgegevens en rubrieken opgeschoond/vervallen verklaard: Functie Naam 407010 Import financ. ziektegegevens 234010 Loongegevens tbv melding UWV   Stuurgegeven Omschrijving HPIP301 Commit aantal importeren financiële gegevens PPID200 Commit moment import UWV   Rubriek Omschrijving P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13  P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen; alle aanpassingen worden doorgevoerd bij het installeren van de upgrade. Opgeloste meldingen Naamgeving van verslaglegging Youforce exportprocedures onjuist (change 1850408) Melding Bij het aanmaken van de Youforce exportbestanden via procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer ' en procedure 175500 'Aanmaken export HR', worden verwerkingsverslagen aangemaakt. De naamgeving is respectievelijk *hss*.txt en *tm*.txt. Deze naamgeving is verwarrend. Oplossing De naamgeving voor beide verwerkingsverslagen is aangepast: voor de procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer' en procedure 175500 'Aanmaken export HR' worden nu verwerkingsverslagen aangemaakt met naamgeving respectievelijk *gbb*.txt en *hrss*.txt. Ontbreken Ingangsdatum mutatie in infoscherm scherm Premiedifferentiatie WAB (change 1988824) Melding In de diverse schermen van HR Core Beaufort is in de menubalk een blauwe informatieknop met een 'I' beschikbaar waarmee informatie over het geselecteerde dienstverband, zoals de Ingangsdatum van de wijziging, kan worden getoond in een pop-up scherm. Indien vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, dan wordt de ingevoerde Ingangsdatum wijziging niet getoond in het pop-up scherm. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat als vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, de ingevoerde Ingangsdatum wijziging wordt getoond in het pop-up scherm. Signaaltekst weg bij Youforce signalen (Actieve signalering) (change 2035968) Melding In het geval van een HR Core Online klant (stuurgegeven BO4OL = 'J') is het mogelijk een Youforce signaal aan te maken. Bij de keuze voor de functie 100282 'Export acties Youforce' wordt vervolgens een xml-bestand aangemaakt. In de xml blijkt zowel het veld omschrijvingKort als het veld omschrijvingLang niet de juiste waarde te bevatten. Ze zijn beide gevuld met de waarde van de actie zelf. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat in de xml de velden omschrijvingKort en omschrijvingLang gevuld zijn met respectievelijk de waarden van de velden Signaaltekst kort en Signaaltekst lang zoals die op het scherm van de signaaldefinitie zijn ingevuld. Mutatie P12323 indicatie Woonland gaat niet naar Gemal (change 1697554) Melding Als in HR Core Beaufort een nieuw tweede dienstverband wordt opgevoerd met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, dan moet van de niet ingedeelde PS-elementen (waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt) een salarismutatie worden aangemaakt . Dit blijkt niet het geval te zijn voor o.a. rubriek P12323 (indicatie woonland) bij zowel direct als indirect muteren. Bij het muteren van een bestaand dienstverband treedt deze fout niet op. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat voor zowel directe als indirecte mutaties bij het aanmaken van een tweede dienstverband met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, er salarismutaties worden aangemaakt van de niet ingedeelde PS-elementen waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt. Bestand proefproductie niet correct (change 2000755) Melding In sommige gevallen werd de proefproductie door Payroll Gemal afgekeurd in verband met een incorrecte xml-opbouw. Oplossing Hoewel dit probleem zich diverse keren heeft voorgedaan, bleek dit niet eenduidig te reproduceren en daardoor moeilijk gericht op te lossen. We hebben de proefproductieprogrammatuur vergeleken met de normale aanleverprogrammatuur en op basis daarvan een  aantal wijzigingen in de proefproductie doorgevoerd. We hopen het probleem hiermee te hebben opgelost. Mocht u echter alsnog problemen in de dit kader ondervinden, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Automatische conversie P01182 (Soort wn-verzekering) stamblad werknemer (change 12880731) Melding Als een gebruiker met leesrechten de functie 'stamblad werknemer' uitvoert, wordt de automatische conversie van rubriek P01182 uitgevoerd als dit nog niet is gebeurd. In de mutatieverantwoording wordt de ingelogde gebruiker gelogd als zijnde de persoon die de mutatie heeft uitgevoerd. Dit is onterecht.  Oplossing Net als bij andere conversies die automatisch door HR Core Beaufort(Online) worden uitgevoerd, moet ook in dit geval de user 'Beaufort' worden gelogd in de mutatieverantwoording. Dit is nu aangepast. Inrichtingswijzigingen Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG): loonaangifte en UPA Hierbij extra wijzigingen naar aanleiding van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) die per 1 juli 2020 van kracht wordt. In het bericht op de community leest u de samenhang tussen het proces van de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof in HR Core (Online) en de verschillende releases. Gewijzigde omschrijving van exportcode 02263 Exportcode Omschrijving 02263 Incid. loonvermindering Gewijzigde referentiewaarde voor rubriek P02263 (Code incidentele inkomstenvermindering) Waarde Omschrijving OUD Omschrijving NIEUW 1 Vervallen Aanv. geboorteverlof Uw actie Met de procedure Collectieve Mutaties (700120) kunt u desgewenst reeds bestaande waarden '1' converteren naar '0' (= niet van toepassing). Uitbreiding rubriekenset voor Export Tactische Modules Aan 001 Rubriekenset Tact Modules is een rubriek toegevoegd met het oog op toekomstig gebruik door Flex Benefits. Rubriek Omschrijving P02508 Reisbewegingen Nieuwe PI-elementen De onderstaande rubrieken zijn aan HR Core Beaufort en aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe rubrieken Rubriekcode Omschrijving PI0154 Geboortedatum t.b.v. aanvraag Wazo PI0155 Aantal weken t.b.v. aanvrag Wazo PI0156 Begindatum verlof t.b.v. aanvraag Wazo PI0157 Aanloop of funct schaal PI0158 Datum ambtsjubileum PI0159 Datum jubileum 12,5 jaar PI0160 Datum jubileum 25 jaar PI0161 Datum jubileum 40 jaar PI0162 Datum jubileum 50 jaar Voor rubriek PI0157 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1=aanloop 2=functioneel Rubriek PI0153 ('Signaaldatum aanvullend geboorteverlof'), die al eerder was aangemaakt, is nu ook aan de rubriekenset toegevoegd. Publishing Date : 5/29/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 17:31 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1355 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030453) Mededelingen Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe major versie uit van HR Core Beaufort.  Lees meer... Nieuw Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Waarom Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. Op de community Wet- en regelgeving wordt de samenhang van de aanpassingen in alle Visma | Raet producten en daarmee de werking van de keten duidelijk gemaakt. Op de community van HR Core beaufort (Online) wordt de functionaliteit binnen HR Core (Online) over de verschillende releases heen samengebracht. Hieronder alleen de wijzigingen die aangebracht zijn in deze release. Let op: Het aanvullend geboorteverlof gaat pas in voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 juli 2020. Indien u voor deze tijd een aanvraag indient zal het UWV het bericht afkeuren. Functie 'Aanvraag aanvullend geboorteverlof (703009)' Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Aanvraag aanv. geboorteverlof Het aanvullend geboorteverlof kan worden aangevraagd met de nieuwe functie 703009 Aanvraag aanv. geboorteverlof. In deze functie vult u de rubrieken voor de aanvraag naar het UWV. Aangezien de geboortedatum van het kind een belangrijke factor is voor het UWV bericht is dit de trigger voor de aanvraag. Wijziging van deze rubriek zal zorgen voor een nieuwe aanvraag richting het UWV. Indien de uitkering rechtstreeks aan de werknemer moet worden overgemaakt, moet ook het IBAN nummer worden ingevoerd en in geval van een buitenlands IBAN nummer ook de BIC code en naam en plaats van de bank. Bij de keuze voor 'Nieuwe aanvraag' op het nieuwe scherm worden de gegevens op het scherm geschoond en gevuld met default waarden. Deze optie maakt het mogelijk om bij een aanvraag voor een tweede kind te beginnen met een schoon scherm. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren.  Functie 'Verwerken Indirecte mutaties (100252)' Het is ook mogelijk om de aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof in Self Service te doen. In HR Core Beaufort (Online) is het proces 'Verwerken indirecte mutaties' uitgebreid met consistentiecontroles voor de verwerking van de rubrieken voor het aanvullend geboorteverlof. Mocht er een ongeldige waarde worden aangeleverd, dan vindt u dit terug op het verwerkingsverslag en kunt u vervolgens hierop actie ondernemen. Uw actie U hoeft hiervoor geen speciale acties te ondernemen. Nieuwe berichtsoort voor aanvullend geboorteverlof UWV-WAZO-2 Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > EDI-ontvanger Om de nieuwe gegevens voor de aanvraag van een aanvullend geboorteverlof via EDI aan UWV te kunnen doorgeven, is een nieuwe berichtsoort aangemaakt. Na installatie van de update van HR Core Beaufort is de nieuwe berichtsoort zichtbaar op het scherm 'Index ondersteunende berichtsoorten'. Deze nieuwe berichtsoort kunt u als volgt toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM. Ga naar applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > Edi-ontvanger. Selecteer EDI-ontvanber UWV Digi-ZSM en druk op de tab Soort EDI-bericht. Druk vervolgens op de knop Nieuw, het venster 'Index ondersteunende berichtsoorten' verschijnt. Zorg dat alleen nr. 6 UWV aanv.geboorteverlof aangevinkt is, sluit af en druk vervolgens op Accepteren. Sluit vervolgens ook de functie EDI-ontvanger af met Accepteren. Als de berichtsoort slechts voor één instelling of opdrachtgever van toepassing is, geeft u in de velden Opdrachtgever en Instelling aan voor welke opdrachtgever en instelling. Als u de velden leeg laat, wordt het bericht aangemaakt voor alle instellingen (en opdrachtgevers) in Beaufort. Meer informatie vindt u op de Help pagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van het aanvullend geboorteverlof en deze aanvraag ook naar het UWV wilt sturen, zult u de nieuwe berichtsoort moeten toevoegen aan uw EDI ontvanger. Nieuwe gebeurtenis 0601 Aanvullend geboorteverlof De aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof wordt verwerkt via het standaard EDI-proces. Hieronder een korte toelichting van de wijzigingen in de functies. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Gebeurtenis Als er een geldige aanvraag voor aanvullend geboorteverlof is opgevoerd (hetzij via de nieuwe functie 703009 'Aanvraag aanv. geboorteverlof', hetzij via het importeren van indirecte mutaties, kunt u de status van de aanvraag terugvinden bij de gebeurtenissen en wel voor code 0601 'Aanvullend geboorteverlof'. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren acties Het generen van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenis en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s) en op het verwerkingsverslag worden ook de resultaten vermeld voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren EDI-berichten Het generen van EDI-berichten zorgt er ook voor dat, indien er acties aanwezig zijn, ook het WAZO-bericht voor het aanvullend geboorteverlof wordt aangemaakt. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Overzicht EDI-berichten, Reproduceren EDI-berichten, Opschonen historie EDI-ber. Ook deze functies zijn aangepast betreffende de verwerking van de nieuwe EDI-berichten voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Raadplegen EDI aanv.geb.verlof  Deze nieuwe functie (733055) toont de gegevens van het aangemaakte EDI-bericht voor aanvullend geboorteverlof.  Het eerste tabblad geeft de datum, berichtsoort en ontvanger van alle aangemaakte 'EDI-berichten aanvullend geboorteverlof' weer. Het tweede tabblad toont de details per aangemaakt 'EDI-bericht aanvullend geboorteverlof' met een overzicht van de waarden en omschrijving per rubriek. De functie is vergelijkbaar met de bestaande functie 'Raadplegen EDI-berichten (733025)'. Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren. Gewijzigd en verbeterd Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV Waarom In release 2020-05 van Payroll Gemal onderwerp 2020-05/5, is geschreven dat het bestand "Financiële ziektegegevens UWV", lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. Als gevolg hiervan gaan we de functionaliteit die HR Core Beaufort biedt rondom de Financiële ziektegegevens UWV verwijderen en de gegevens opschonen. Hoe Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd: Stap 1 in release 2020-06 (deze release): Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens Opschonen van menu's en procedures Vervallen verklaren van rubrieken Aanpassen van helpteksten Stap 2 in release 2020-07 Opschonen van financiële ziektegegevens In deze release worden de volgende functies, stuurgegevens en rubrieken opgeschoond/vervallen verklaard: Functie Naam 407010 Import financ. ziektegegevens 234010 Loongegevens tbv melding UWV   Stuurgegeven Omschrijving HPIP301 Commit aantal importeren financiële gegevens PPID200 Commit moment import UWV   Rubriek Omschrijving P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13  P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen; alle aanpassingen worden doorgevoerd bij het installeren van de upgrade. Opgeloste meldingen Naamgeving van verslaglegging Youforce exportprocedures onjuist (change 1850408) Melding Bij het aanmaken van de Youforce exportbestanden via procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer ' en procedure 175500 'Aanmaken export HR', worden verwerkingsverslagen aangemaakt. De naamgeving is respectievelijk *hss*.txt en *tm*.txt. Deze naamgeving is verwarrend. Oplossing De naamgeving voor beide verwerkingsverslagen is aangepast: voor de procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer' en procedure 175500 'Aanmaken export HR' worden nu verwerkingsverslagen aangemaakt met naamgeving respectievelijk *gbb*.txt en *hrss*.txt. Ontbreken Ingangsdatum mutatie in infoscherm scherm Premiedifferentiatie WAB (change 1988824) Melding In de diverse schermen van HR Core Beaufort is in de menubalk een blauwe informatieknop met een 'I' beschikbaar waarmee informatie over het geselecteerde dienstverband, zoals de Ingangsdatum van de wijziging, kan worden getoond in een pop-up scherm. Indien vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, dan wordt de ingevoerde Ingangsdatum wijziging niet getoond in het pop-up scherm. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat als vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, de ingevoerde Ingangsdatum wijziging wordt getoond in het pop-up scherm. Signaaltekst weg bij Youforce signalen (Actieve signalering) (change 2035968) Melding In het geval van een HR Core Online klant (stuurgegeven BO4OL = 'J') is het mogelijk een Youforce signaal aan te maken. Bij de keuze voor de functie 100282 'Export acties Youforce' wordt vervolgens een xml-bestand aangemaakt. In de xml blijkt zowel het veld omschrijvingKort als het veld omschrijvingLang niet de juiste waarde te bevatten. Ze zijn beide gevuld met de waarde van de actie zelf. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat in de xml de velden omschrijvingKort en omschrijvingLang gevuld zijn met respectievelijk de waarden van de velden Signaaltekst kort en Signaaltekst lang zoals die op het scherm van de signaaldefinitie zijn ingevuld. Mutatie P12323 indicatie Woonland gaat niet naar Gemal (change 1697554) Melding Als in HR Core Beaufort een nieuw tweede dienstverband wordt opgevoerd met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, dan moet van de niet ingedeelde PS-elementen (waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt) een salarismutatie worden aangemaakt . Dit blijkt niet het geval te zijn voor o.a. rubriek P12323 (indicatie woonland) bij zowel direct als indirect muteren. Bij het muteren van een bestaand dienstverband treedt deze fout niet op. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat voor zowel directe als indirecte mutaties bij het aanmaken van een tweede dienstverband met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, er salarismutaties worden aangemaakt van de niet ingedeelde PS-elementen waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt. Bestand proefproductie niet correct (change 2000755) Melding In sommige gevallen werd de proefproductie door Payroll Gemal afgekeurd in verband met een incorrecte xml-opbouw. Oplossing Hoewel dit probleem zich diverse keren heeft voorgedaan, bleek dit niet eenduidig te reproduceren en daardoor moeilijk gericht op te lossen. We hebben de proefproductieprogrammatuur vergeleken met de normale aanleverprogrammatuur en op basis daarvan een  aantal wijzigingen in de proefproductie doorgevoerd. We hopen het probleem hiermee te hebben opgelost. Mocht u echter alsnog problemen in de dit kader ondervinden, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Automatische conversie P01182 (Soort wn-verzekering) stamblad werknemer (change 12880731) Melding Als een gebruiker met leesrechten de functie 'stamblad werknemer' uitvoert, wordt de automatische conversie van rubriek P01182 uitgevoerd als dit nog niet is gebeurd. In de mutatieverantwoording wordt de ingelogde gebruiker gelogd als zijnde de persoon die de mutatie heeft uitgevoerd. Dit is onterecht.  Oplossing Net als bij andere conversies die automatisch door HR Core Beaufort(Online) worden uitgevoerd, moet ook in dit geval de user 'Beaufort' worden gelogd in de mutatieverantwoording. Dit is nu aangepast. Inrichtingswijzigingen Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG): loonaangifte en UPA Hierbij extra wijzigingen naar aanleiding van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) die per 1 juli 2020 van kracht wordt. In het bericht op de community leest u de samenhang tussen het proces van de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof in HR Core (Online) en de verschillende releases. Gewijzigde omschrijving van exportcode 02263 Exportcode Omschrijving 02263 Incid. loonvermindering Gewijzigde referentiewaarde voor rubriek P02263 (Code incidentele inkomstenvermindering) Waarde Omschrijving OUD Omschrijving NIEUW 1 Vervallen Aanv. geboorteverlof Uw actie Met de procedure Collectieve Mutaties (700120) kunt u desgewenst reeds bestaande waarden '1' converteren naar '0' (= niet van toepassing). Uitbreiding rubriekenset voor Export Tactische Modules Aan 001 Rubriekenset Tact Modules is een rubriek toegevoegd met het oog op toekomstig gebruik door Flex Benefits. Rubriek Omschrijving P02508 Reisbewegingen Nieuwe PI-elementen De onderstaande rubrieken zijn aan HR Core Beaufort en aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe rubrieken Rubriekcode Omschrijving PI0154 Geboortedatum t.b.v. aanvraag Wazo PI0155 Aantal weken t.b.v. aanvrag Wazo PI0156 Begindatum verlof t.b.v. aanvraag Wazo PI0157 Aanloop of funct schaal PI0158 Datum ambtsjubileum PI0159 Datum jubileum 12,5 jaar PI0160 Datum jubileum 25 jaar PI0161 Datum jubileum 40 jaar PI0162 Datum jubileum 50 jaar Voor rubriek PI0157 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1=aanloop 2=functioneel Rubriek PI0153 ('Signaaldatum aanvullend geboorteverlof'), die al eerder was aangemaakt, is nu ook aan de rubriekenset toegevoegd. Publishing Date : 5/29/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 17:29 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1073 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030451) Mededeling voor HR Core in-huis klanten Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort Community  vindt u meer informatie waarom en hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Mededeling voor HR Core Online klanten Citrix update 11 april 2020 Op het Youforce portaal en op de HR Core Beaufort Community hebben wij begin februari een belangrijke mededeling gepubliceerd over de toegang tot HR Core Beaufort Online na 11 april 2020. Op 11 april installeren wij een update van Citrix. Voorafgaand aan deze update is het noodzakelijk dat de volgende versies van de Citrix Receiver en/of de Workspace App geïnstalleerd zijn: Citrix Receiver 4.9.7000 (Long Term Service Release) of hoger. Citrix Workspace App 1907 of hoger. Als u na de installatie van de update niet de bijbehorende versie van de Citrix receiver heeft, dan kunt u niet meer inloggen in de applicaties waarvoor Citrix gebruikt wordt. Dit is alleen van toepassing als u gebruik maakt van een lokaal geïnstalleerde Citrix Receiver of de Citrix Workspace App. Inrichtingswijzigingen Percentage bijzondere beloning in uitvoercode Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Nieuwe rubriek en uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93826 Perc. bijzondere beloning 02826 Perc. Bijz. Bel Uitbreiding percentage over inpasnummer Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Het aantal decimalen voor de onderstaande rubrieken is vergroot van 2 naar 3 posities. Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P05182 Procentuele toelage percentage 1 01182 Proc toel prct 1 P01281 Procentuele toelage percentage 2 01281 Proc toel prct 2 P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3 Als u gebruik maakt van bovenstaande rubrieken om een procentuele toelage op basis van een inpasnummer te specificeren, moet u rekening houden met het volgende: Als u mutaties van deze rubrieken met terugwerkende kracht wil vastleggen, dan is dit alleen mogelijk met terugwerkende kracht tot 2020-01 Als u mutaties van deze rubrieken wilt vastleggen, dan moet u gebruik maken van release 2020-04 van HR Core Online, aangezien Payroll Gemal vanaf release 2020-04 uitgaat van de gewijzigde definitie. Invoercode 02492 instantiebetaling opnieuw geactiveerd Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. In release 2020-03 is rubriek P00492 Instantiebetaling ten onrechte vervallen verklaard. Deze rubriek is weer in gebruik genomen. Gewijzigde rubriek en exportcode Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00492 Instantiebetaling 02492 Instantiebetaling CAO code toegevoegd Er is een nieuwe Cao-code toegevoegd aan rubriek P00842 Code CAO CBS/LA. Code  Omschrijving 4091 BRANCHE CAO SAMENWERKENDE GEMEENTELIJKE ORG Opgeloste meldingen Proefproductie werkt niet goed (change 1894832) Melding Bij het aanmaken van een proefproductiebestand bepaalt HR Core de exportkenmerken van de rubrieken die in het bestand aanwezig zijn. Echter als een exportkenmerk in HR Core is verwijderd en deze kan daarom niet bepaald worden, verschijnt een foutmelding op het scherm dat de exportkenmerk van de bewuste rubriek niet gevonden kon worden. Vervolgens stopt het aanmaken van het proefproductiebestand. Oplossing Als bij het aanmaken van een proefproductiebestand geen exportkenmerk door HR Core wordt gevonden, wordt er een regel hierover aangemaakt in de proefproductie.log ((PI_2251) Exportkenmerk P0xxxx- van de mutatie niet gevonden). Het aanmaken van het bestand wordt voortgezet. Bij het aanmaken van een normaal productiebestand wordt trouwens ook een melding weggeschreven in de logging en wordt de verwerking ook gewoon voortgezet. De locatie van de ProefProductie.log is trouwens verplaatst naar de PRT map. Startdatum zwangerschapsverlof kan niet worden aangepast (change 1171819) Melding Als een gebruiker de 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, wil wijzigen naar 1 dag ná de bevallingsdatum, verschijnt onderin HR Core ten onrechte de melding 'De eerste AO-dag mag niet meer dan een dag na de bevallingsdatum liggen'. De gebruiker kan hierdoor ten onrechte de gewenste datum niet opslaan. Overigens gaat in geval van indirecte mutaties de verwerking in deze situatie wel goed. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat een 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, gewijzigd kan worden naar 1 dag na de bevallingsdatum. Melding 'Nog mutaties aanwezig' voor functies raadplegen/overzicht systeemmutaties (change 1966842) Melding Na het activeren van de autorisatielogging verschijnt er bij het opstarten van de functies Raadplegen systeemmutaties (100026) en Overzicht systeemmutaties (160216) een pop-up melding met de tekst 'Er zijn nog mutaties in het loggingsbestand aanwezig'.  Dit heeft verder geen consequenties voor de werking van de functies. Oplossing De melding is onterecht. De programmatuur is hierop aangepast zodat de melding niet meer verschijnt. De melding verscheen ook in functie 'Overzicht gebruikersmutaties (160210)'. Deze functie is ook aangepast. Foutmelding initialisatie AVG logging (change 1968909) Melding Bij het starten van de initialisatie AVG logging in Beaufort Service verschijnt een blauw scherm met een foutmelding. De initialisatie wordt niet uitgevoerd. Oplossing Deze melding treedt op bij HR Core Beaufort als u nog gebruik maakt van een versie van Microsoft SqlServer database van voor 2012. In dit geval worden de gebruikte statements in de programmatuur nog niet ondersteund. De functie 'Initialisatie AVG logging' in Beaufort Service is aangepast zodat ook rekening wordt gehouden met oudere versies van Microsoft SqlServer database. Percentage loondoorbetaling bij UWV melding (change 986134) Melding Het percentage loondoorbetaling moet nu altijd door de klant worden gevuld en is verplicht bij de UWV-melding met reden aangifte 04 'Ziek art 29b ZW'. Het zou mooi zijn als deze rubriek default gevuld zou kunnen met de werkgeverrubriek Percentage ziekengeld (S07113). Oplossing Op het scherm 'Aanvullende gegevens UWV Digi-ZSM', als onderdeel van een Ziekteregistratie, is de rubriek P02244 'Percentage loondoorbetaling bij ziekte' toegevoegd. De rubriek wordt geïnitialiseerd met de waarde van de WG rubriek S07113 (Percentage ziekengeld) en is muteerbaar. Een voordeel van de aanwezigheid van P02244 op dit scherm is dat de klant niet zelf een scherm met deze rubriek hoeft te maken. Daarnaast wordt de rubriek gevuld met een initiële waarde omdat WG rubriek S07113 toch al (ingevuld) aanwezig is. Overigens is de waarde van de rubriek P02244 verplicht gesteld op het scherm zodra het veld 'Cd reden aangifte AO' de waarde '04' ('Ziek art 29b ZW'.) heeft. Publishing Date : 3/24/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 20:04 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 948 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030451) Mededeling voor HR Core in-huis klanten Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort Community  vindt u meer informatie waarom en hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Mededeling voor HR Core Online klanten Citrix update 11 april 2020 Op het Youforce portaal en op de HR Core Beaufort Community hebben wij begin februari een belangrijke mededeling gepubliceerd over de toegang tot HR Core Beaufort Online na 11 april 2020. Op 11 april installeren wij een update van Citrix. Voorafgaand aan deze update is het noodzakelijk dat de volgende versies van de Citrix Receiver en/of de Workspace App geïnstalleerd zijn: Citrix Receiver 4.9.7000 (Long Term Service Release) of hoger. Citrix Workspace App 1907 of hoger. Als u na de installatie van de update niet de bijbehorende versie van de Citrix receiver heeft, dan kunt u niet meer inloggen in de applicaties waarvoor Citrix gebruikt wordt. Dit is alleen van toepassing als u gebruik maakt van een lokaal geïnstalleerde Citrix Receiver of de Citrix Workspace App. Inrichtingswijzigingen Percentage bijzondere beloning in uitvoercode Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Nieuwe rubriek en uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93826 Perc. bijzondere beloning 02826 Perc. Bijz. Bel Uitbreiding percentage over inpasnummer Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Het aantal decimalen voor de onderstaande rubrieken is vergroot van 2 naar 3 posities. Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P05182 Procentuele toelage percentage 1 01182 Proc toel prct 1 P01281 Procentuele toelage percentage 2 01281 Proc toel prct 2 P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3 Als u gebruik maakt van bovenstaande rubrieken om een procentuele toelage op basis van een inpasnummer te specificeren, moet u rekening houden met het volgende: Als u mutaties van deze rubrieken met terugwerkende kracht wil vastleggen, dan is dit alleen mogelijk met terugwerkende kracht tot 2020-01 Als u mutaties van deze rubrieken wilt vastleggen, dan moet u gebruik maken van release 2020-04 van HR Core Online, aangezien Payroll Gemal vanaf release 2020-04 uitgaat van de gewijzigde definitie. Invoercode 02492 instantiebetaling opnieuw geactiveerd Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. In release 2020-03 is rubriek P00492 Instantiebetaling ten onrechte vervallen verklaard. Deze rubriek is weer in gebruik genomen. Gewijzigde rubriek en exportcode Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00492 Instantiebetaling 02492 Instantiebetaling CAO code toegevoegd Er is een nieuwe Cao-code toegevoegd aan rubriek P00842 Code CAO CBS/LA. Code  Omschrijving 4091 BRANCHE CAO SAMENWERKENDE GEMEENTELIJKE ORG Opgeloste meldingen Proefproductie werkt niet goed (change 1894832) Melding Bij het aanmaken van een proefproductiebestand bepaalt HR Core de exportkenmerken van de rubrieken die in het bestand aanwezig zijn. Echter als een exportkenmerk in HR Core is verwijderd en deze kan daarom niet bepaald worden, verschijnt een foutmelding op het scherm dat de exportkenmerk van de bewuste rubriek niet gevonden kon worden. Vervolgens stopt het aanmaken van het proefproductiebestand. Oplossing Als bij het aanmaken van een proefproductiebestand geen exportkenmerk door HR Core wordt gevonden, wordt er een regel hierover aangemaakt in de proefproductie.log ((PI_2251) Exportkenmerk P0xxxx- van de mutatie niet gevonden). Het aanmaken van het bestand wordt voortgezet. Bij het aanmaken van een normaal productiebestand wordt trouwens ook een melding weggeschreven in de logging en wordt de verwerking ook gewoon voortgezet. De locatie van de ProefProductie.log is trouwens verplaatst naar de PRT map. Startdatum zwangerschapsverlof kan niet worden aangepast (change 1171819) Melding Als een gebruiker de 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, wil wijzigen naar 1 dag ná de bevallingsdatum, verschijnt onderin HR Core ten onrechte de melding 'De eerste AO-dag mag niet meer dan een dag na de bevallingsdatum liggen'. De gebruiker kan hierdoor ten onrechte de gewenste datum niet opslaan. Overigens gaat in geval van indirecte mutaties de verwerking in deze situatie wel goed. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat een 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, gewijzigd kan worden naar 1 dag na de bevallingsdatum. Melding 'Nog mutaties aanwezig' voor functies raadplegen/overzicht systeemmutaties (change 1966842) Melding Na het activeren van de autorisatielogging verschijnt er bij het opstarten van de functies Raadplegen systeemmutaties (100026) en Overzicht systeemmutaties (160216) een pop-up melding met de tekst 'Er zijn nog mutaties in het loggingsbestand aanwezig'.  Dit heeft verder geen consequenties voor de werking van de functies. Oplossing De melding is onterecht. De programmatuur is hierop aangepast zodat de melding niet meer verschijnt. De melding verscheen ook in functie 'Overzicht gebruikersmutaties (160210)'. Deze functie is ook aangepast. Foutmelding initialisatie AVG logging (change 1968909) Melding Bij het starten van de initialisatie AVG logging in Beaufort Service verschijnt een blauw scherm met een foutmelding. De initialisatie wordt niet uitgevoerd. Oplossing Deze melding treedt op bij HR Core Beaufort als u nog gebruik maakt van een versie van Microsoft SqlServer database van voor 2012. In dit geval worden de gebruikte statements in de programmatuur nog niet ondersteund. De functie 'Initialisatie AVG logging' in Beaufort Service is aangepast zodat ook rekening wordt gehouden met oudere versies van Microsoft SqlServer database. Percentage loondoorbetaling bij UWV melding (change 986134) Melding Het percentage loondoorbetaling moet nu altijd door de klant worden gevuld en is verplicht bij de UWV-melding met reden aangifte 04 'Ziek art 29b ZW'. Het zou mooi zijn als deze rubriek default gevuld zou kunnen met de werkgeverrubriek Percentage ziekengeld (S07113). Oplossing Op het scherm 'Aanvullende gegevens UWV Digi-ZSM', als onderdeel van een Ziekteregistratie, is de rubriek P02244 'Percentage loondoorbetaling bij ziekte' toegevoegd. De rubriek wordt geïnitialiseerd met de waarde van de WG rubriek S07113 (Percentage ziekengeld) en is muteerbaar. Een voordeel van de aanwezigheid van P02244 op dit scherm is dat de klant niet zelf een scherm met deze rubriek hoeft te maken. Daarnaast wordt de rubriek gevuld met een initiële waarde omdat WG rubriek S07113 toch al (ingevuld) aanwezig is. Overigens is de waarde van de rubriek P02244 verplicht gesteld op het scherm zodra het veld 'Cd reden aangifte AO' de waarde '04' ('Ziek art 29b ZW'.) heeft. Publishing Date : 3/24/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 20:03 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 701 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030449) Nieuw Autorisatielogging Waarom AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verordening die bedrijven verplicht om de persoonlijke gegevens en privacy van EU-burgers te beschermen voor transacties die plaatsvinden binnen EU-lidstaten. Een van de te nemen stappen is het loggen van autorisaties in de loop van de tijd. Voor HR Core (Online) is functionaliteit ingebouwd voor het loggen van de verschillende autorisaties en deze kan vanaf deze upgrade worden aangezet. Er zijn drie soorten autorisaties aanwezig in HR Core (Online): Functie autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke functionaliteit beschikbaar is voor de ingelogde gebruiker. De koppeling tussen gebruikers en geautoriseerde systeemfuncties is de gebruikersgroep. Om te achterhalen welke systeemfuncties op welk moment voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in autorisaties in de systeemfunctietabel en de wijzigingen in de gebruikersgroep per gebruiker gelogd.  Organisatorische eenheid autorisatie: deze autorisatie bepaalt voor welke organisatie-eenheden de ingelogde gebruiker geautoriseerd is. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke organisatie-eenheden voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in de autorisatie van de organisatie-eenheid per gebruiker gelogd. Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatie-eenheden worden ook gelogd.  Persoonsslot autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke personen worden uitgesloten van de autorisatie van de organisatie-eenheid. Een gebruiker moet geautoriseerd worden voor de specifieke sloten. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke sloten voor welke gebruiker beschikbaar waren worden de wijzigingen in de persoonsslot autorisatie gelogd.  In de onderstaande tabel kunt u zien in welke functies binnen HR Core (Online) wijzigingen zijn aangebracht om de wijzigingen in autorisatie vast te leggen.  Functienummer Omschrijving Gelogd 100001 Gebruikers Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van een gebruiker en de aan de autorisatie gerelateerde gegevens. Gebruiker Gebruikersgroep Organisatorische eenheid, Diepgang Persoonsslot autorisatie 100002 Gebruikersgroepen Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van functies aan een gebruikersgroep 100003 Systeemfuncties Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van autorisatie voor een functie 700003 Vastleggen persoonsslot De nieuwe/verwijderde persoonssloten bij een persoon 160005 Doorvoeren persoonssloten De doorgevoerde persoonssloten in persoons- en dienstverbandgegevens 170000 Organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur 170001 Actualiseren organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur Hoe Beaufort Service > Initialisatie AVG logging In Beaufort Service is een nieuwe functie toegevoegd voor het genereren van de initiële autorisatielogging AVG. Deze functie kunt u alleen starten als er geen gebruikers meer actief zijn en HR Core (Online) is geblokkeerd voor onderhoud. Dit is nodig aangezien we een correcte startsituatie willen vastleggen zonder dat er tussendoor nog wijzigingen door gebruikers worden uitgevoerd. Als u de functie start, krijgt u een melding dat de AVG logging wordt geïnitialiseerd en geactiveerd en kunt u kiezen om door te gaan. Vervolgens wordt de actuele situatie betreffende de functie-, organisatorische eenheid en persoonsslot autorisatie gelogd. Aan het einde van de functie wordt er een verwerkingsverslag aangemaakt waarop de verwerkte aantallen gegevens worden getoond. Het stuurgegeven AVG_LOG (Indicatie / startdatum logging in het kader van AVG) wordt gevuld met de systeemdatum waarop u de initialisatie heeft uitgevoerd + 1 dag. Op deze wijze kunt u zien vanaf welke dag de wijzigingen in de autorisatie volledig worden gelogd in HR Core (Online). Nieuwe functie '100050 Autorisatie overzicht per gebruiker' Indien u de wijzigingen in de autorisatie voor een gebruiker wilt inzien kunt u deze functie gebruiken. U kunt in deze functie een gebruiker selecteren en een periode waarover u de wijzigingen wilt zien. Deze periode wordt begrensd door de startdatum van de logging die vastligt in het stuurgegeven AVG_LOG. U kunt kiezen voor een standaard verslag of voor output in een CSV-bestand. De locatie is de standaard gebruikte PRT-directory. Op het overzicht wordt voor onderstaande rubrieken de waarde getoond die geldig is op begindatum van de periode en alle wijzigingen tot aan de einddatum van de periode. Rubriek Omschrijving GEBR_ID Gebruiker GEBRGRP_ID Gebruikersgroep TOEG_ALLEN Toegang tot allen TOEG_SLOTL Toegang tot slotlozen ORG_EENH Organisatorische eenheid ORG_DIEPG Organisatorische diepgang SLEUTEL Specifieke sleutels Uw actie Indien u gebruikt wilt gaan maken van de autorisatie logging, dan moet u eerst in Beaufort Service de initialisatie functie uitvoeren. Na deze initialisatie wordt het stuurgegeven AVG_LOG actief en wordt elke wijziging in de autorisatie gelogd.  De functie 100050 kunt u selecteren via menu à la carte of  u kunt de functie 100050 via systeemfunctie toevoegen aan een procedure. Afloop werkgeversbijdrage IZZ  Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02. LET OP Onderstaande geldt niet voor u als: De IZZ zorgverzekering loopt via CZ, of U de werkgeversbijdrage voor IZZ regelt via het inlezen van een mutatiebestand in HR Core (Online) Waarom In de zorgsector kunnen werknemers via de werkgever een zorgverzekering afsluiten bij IZZ-VGZ. Werknemers kunnen daarbij een aanvullend pakket 'Zorg voor de zorg' afnemen waarbij de werknemer in aanmerking komt voor een werkgeversbijdrage voor iedere verzekerde waarvoor het pakket werd afgenomen. In het verleden was er een automatische koppeling tussen het aantal verzekerden voor het aanvullende pakket bij IZZ-VGZ en de hoogte van de werkgeversbijdrage. In het licht van de recente ontwikkelingen bij de diverse zorg-CAO's is het steeds minder voor de hand liggend om de hoogte van de werkgeversbijdrage te berekenen via de formule werkgeversbijdrage = aantal verzekerden x werkgeversbijdrage per verzekerde. Daarom is besloten om in Payroll Gemal per 1-1-2020 voor een aantal CAO's het aantal verzekerden IZZ-VGZ los te koppelen van de hoogte van de werkgeversbijdrage. De CAO's die het betreft zijn: 35 - Ziekenhuizen 38 - Gehandicaptenzorg 39 -  VVT 40 - GGZ 55 - VVT (4 wekenverloning) Hoe Het aantal verzekerden voor het het pakket 'Zorg voor de zorg' is en blijft in HR Core (Online) vastgelegd in de rubriek P02287 Zorg voor de Zorg. Het aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt, wordt voortaan vastgelegd in de rubriek P00075 WG bijdrage aanv. verz. ZVW. Rubriek P00075 is een bestaande rubriek die in Payroll Gemal vanaf 1-1-2020 de volgende waardes/betekenis kan hebben: 0,01 = Blokkade 1,00 t/m 9,00 = aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt (NIEUW) Alle overige waardes worden gezien als afwijkend bedrag voor de totale werkgeversbijdrage Door middel van een collectieve mutatie moet de waarde van het aantal verzekerden voor de werkgeversbijdrage worden overgezet van rubriek P02287 naar rubriek P00075 voor die werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden: Het dienstverband valt binnen een opdrachtgever/instelling die valt onder de hiervoor genoemde CAO's In dienst voor 1-1-2020 en uit dienst op of na 1-1-2020 rubriek P02287 heeft een waarde rubriek P00075 heeft nog geen waarde Uw actie Alvorens een collectieve mutatie aan te maken moet u bepalen welke instellingen vallen onder de hiervoor genoemde CAO's. Met de procedure 700120 Collectieve mutaties moet u per instelling vallend onder de hiervoor genoemde CAO's de volgende collectieve mutatie definiëren: Selecteer dienstverbanden Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties met procescode CMT desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding verlofregelingen In release 2020-01 van HR Core (Online) zijn een aantal uitvoercodes en de bijbehorende rubrieken ten onrechte op vervallen gezet. In deze release wordt dit ongedaan gemaakt en zijn de omschrijvingen van de volgende rubrieken en uitvoercodes weer hersteld naar hun oorspronkelijke waarde:  Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode  Omschrijving P90617 Factor VT 01617 Factor VT P90652 Korting VT 01652 Korting VT P90817 Cum. factor VT 02817 Cum.factor VT P90852 Cum korting VT 02852 Cum korting VT P91041 Factor EJU-6 02041 Factor EJU-6 P91042 Factor EJU-7 02042 Factor EJU-7 P91801 Korting EJU 1 01801 Korting EJU 1 P91802 Korting EJU 2 01802 Korting EJU 2 P91803 Korting EJU-3 01803 Korting EJU-3 P91804 Korting EJU-4 01804 Korting EJU-4 P91805 Korting EJU-5 01805 Korting EJU-5 P91806 Korting EJU-6 01806 Korting EJU-6 P91807  Korting EJU-7 01807 Korting EJU-7 P91811 Factor EJU-1 01811 Factor EJU-1 P91812 Factor EJU-2 01812 Factor EJU-2 P91813 Factor EJU-3 01813 Factor EJU-3 P91814 Factor EJU-4 01814 Factor EJU-4 P91815 Factor EJU-5 01815 Factor EJU-5 Tweede regeling ORT bij verlof Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02 Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00693 Correctie ORT verlofregeling 2 00693 Corr ORT verlf 2 Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving uitvoercode Omschrijving P92693 ORT bij verlof 2 00693 ORT bij verlof 2 export code - invoercode code 02036 t/m 02040 is invoercode P02036 t/m P02040 code 02016 t/m 02030 is invoercode P08016 t/m P08030 Opgeloste meldingen Signaaldefinitie actieve signalering kan niet worden verwijderd (change 1695143) Melding Bij het verwijderen van een signaaldefinitie treedt er een 'store error-1' op. Het lukt niet om het signaal te verwijderen.  Oplossing Het probleem is opgelost en het is nu weer mogelijk om een signaaldefinitie te verwijderen als er nog geen signalen voor zijn aangemaakt. Youforce signalen komen onterecht op status 'Toe te wijzen' (change 1627291) Melding Het zou niet voor mogen komen dat acties voor Youforce op status TW Toe te Wijzen komen te staan. Dit gebeurt wel als de organisatorische eenheid van het dienstverband wordt gewijzigd.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat een Youforce signaal met status TR Te Realiseren niet meer wordt omgezet naar status TW Toe te Wijzen. Verduidelijking melding bij opvoeren zwangerschapsverlof bij medewerker die ziek is tgv zwangerschap (change 1785281) Melding Het is mogelijk om toekomstig zwangerschapsverlof op te voeren bij een medewerker die ziek is ten gevolge van zwangerschap. De melding dat het zwangerschapsverlof expliciet moet worden opgeslagen is onduidelijk.  Oplossing De melding is gewijzigd in de volgende tekst: 'U moet eerst het nieuw ingevoerde zwangerschapsverlof opslaan (F7) voordat u verder kunt in deze functie'. Publishing Date : 1/30/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 16:03 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1149 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030449) Nieuw Autorisatielogging Waarom AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verordening die bedrijven verplicht om de persoonlijke gegevens en privacy van EU-burgers te beschermen voor transacties die plaatsvinden binnen EU-lidstaten. Een van de te nemen stappen is het loggen van autorisaties in de loop van de tijd. Voor HR Core (Online) is functionaliteit ingebouwd voor het loggen van de verschillende autorisaties en deze kan vanaf deze upgrade worden aangezet. Er zijn drie soorten autorisaties aanwezig in HR Core (Online): Functie autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke functionaliteit beschikbaar is voor de ingelogde gebruiker. De koppeling tussen gebruikers en geautoriseerde systeemfuncties is de gebruikersgroep. Om te achterhalen welke systeemfuncties op welk moment voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in autorisaties in de systeemfunctietabel en de wijzigingen in de gebruikersgroep per gebruiker gelogd.  Organisatorische eenheid autorisatie: deze autorisatie bepaalt voor welke organisatie-eenheden de ingelogde gebruiker geautoriseerd is. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke organisatie-eenheden voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in de autorisatie van de organisatie-eenheid per gebruiker gelogd. Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatie-eenheden worden ook gelogd.  Persoonsslot autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke personen worden uitgesloten van de autorisatie van de organisatie-eenheid. Een gebruiker moet geautoriseerd worden voor de specifieke sloten. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke sloten voor welke gebruiker beschikbaar waren worden de wijzigingen in de persoonsslot autorisatie gelogd.  In de onderstaande tabel kunt u zien in welke functies binnen HR Core (Online) wijzigingen zijn aangebracht om de wijzigingen in autorisatie vast te leggen.  Functienummer Omschrijving Gelogd 100001 Gebruikers Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van een gebruiker en de aan de autorisatie gerelateerde gegevens. Gebruiker Gebruikersgroep Organisatorische eenheid, Diepgang Persoonsslot autorisatie 100002 Gebruikersgroepen Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van functies aan een gebruikersgroep 100003 Systeemfuncties Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van autorisatie voor een functie 700003 Vastleggen persoonsslot De nieuwe/verwijderde persoonssloten bij een persoon 160005 Doorvoeren persoonssloten De doorgevoerde persoonssloten in persoons- en dienstverbandgegevens 170000 Organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur 170001 Actualiseren organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur Hoe Beaufort Service > Initialisatie AVG logging In Beaufort Service is een nieuwe functie toegevoegd voor het genereren van de initiële autorisatielogging AVG. Deze functie kunt u alleen starten als er geen gebruikers meer actief zijn en HR Core (Online) is geblokkeerd voor onderhoud. Dit is nodig aangezien we een correcte startsituatie willen vastleggen zonder dat er tussendoor nog wijzigingen door gebruikers worden uitgevoerd. Als u de functie start, krijgt u een melding dat de AVG logging wordt geïnitialiseerd en geactiveerd en kunt u kiezen om door te gaan. Vervolgens wordt de actuele situatie betreffende de functie-, organisatorische eenheid en persoonsslot autorisatie gelogd. Aan het einde van de functie wordt er een verwerkingsverslag aangemaakt waarop de verwerkte aantallen gegevens worden getoond. Het stuurgegeven AVG_LOG (Indicatie / startdatum logging in het kader van AVG) wordt gevuld met de systeemdatum waarop u de initialisatie heeft uitgevoerd + 1 dag. Op deze wijze kunt u zien vanaf welke dag de wijzigingen in de autorisatie volledig worden gelogd in HR Core (Online). Nieuwe functie '100050 Autorisatie overzicht per gebruiker' Indien u de wijzigingen in de autorisatie voor een gebruiker wilt inzien kunt u deze functie gebruiken. U kunt in deze functie een gebruiker selecteren en een periode waarover u de wijzigingen wilt zien. Deze periode wordt begrensd door de startdatum van de logging die vastligt in het stuurgegeven AVG_LOG. U kunt kiezen voor een standaard verslag of voor output in een CSV-bestand. De locatie is de standaard gebruikte PRT-directory. Op het overzicht wordt voor onderstaande rubrieken de waarde getoond die geldig is op begindatum van de periode en alle wijzigingen tot aan de einddatum van de periode. Rubriek Omschrijving GEBR_ID Gebruiker GEBRGRP_ID Gebruikersgroep TOEG_ALLEN Toegang tot allen TOEG_SLOTL Toegang tot slotlozen ORG_EENH Organisatorische eenheid ORG_DIEPG Organisatorische diepgang SLEUTEL Specifieke sleutels Uw actie Indien u gebruikt wilt gaan maken van de autorisatie logging, dan moet u eerst in Beaufort Service de initialisatie functie uitvoeren. Na deze initialisatie wordt het stuurgegeven AVG_LOG actief en wordt elke wijziging in de autorisatie gelogd.  De functie 100050 kunt u selecteren via menu à la carte of  u kunt de functie 100050 via systeemfunctie toevoegen aan een procedure Afloop werkgeversbijdrage IZZ  Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02. LET OP Onderstaande geldt niet voor u als: De IZZ zorgverzekering loopt via CZ, of U de werkgeversbijdrage voor IZZ regelt via het inlezen van een mutatiebestand in HR Core (Online) Waarom In de zorgsector kunnen werknemers via de werkgever een zorgverzekering afsluiten bij IZZ-VGZ. Werknemers kunnen daarbij een aanvullend pakket 'Zorg voor de zorg' afnemen waarbij de werknemer in aanmerking komt voor een werkgeversbijdrage voor iedere verzekerde waarvoor het pakket werd afgenomen. In het verleden was er een automatische koppeling tussen het aantal verzekerden voor het aanvullende pakket bij IZZ-VGZ en de hoogte van de werkgeversbijdrage. In het licht van de recente ontwikkelingen bij de diverse zorg-CAO's is het steeds minder voor de hand liggend om de hoogte van de werkgeversbijdrage te berekenen via de formule werkgeversbijdrage = aantal verzekerden x werkgeversbijdrage per verzekerde. Daarom is besloten om in Payroll Gemal per 1-1-2020 voor een aantal CAO's het aantal verzekerden IZZ-VGZ los te koppelen van de hoogte van de werkgeversbijdrage. De CAO's die het betreft zijn: 35 - Ziekenhuizen 38 - Gehandicaptenzorg 39 -  VVT 40 - GGZ 55 - VVT (4 wekenverloning) Hoe Het aantal verzekerden voor het het pakket 'Zorg voor de zorg' is en blijft in HR Core (Online) vastgelegd in de rubriek P02287 Zorg voor de Zorg. Het aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt, wordt voortaan vastgelegd in de rubriek P00075 WG bijdrage aanv. verz. ZVW. Rubriek P00075 is een bestaande rubriek die in Payroll Gemal vanaf 1-1-2020 de volgende waardes/betekenis kan hebben: 0,01 = Blokkade 1,00 t/m 9,00 = aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt (NIEUW) Alle overige waardes worden gezien als afwijkend bedrag voor de totale werkgeversbijdrage Door middel van een collectieve mutatie moet de waarde van het aantal verzekerden voor de werkgeversbijdrage worden overgezet van rubriek P02287 naar rubriek P00075 voor die werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden: Het dienstverband valt binnen een opdrachtgever/instelling die valt onder de hiervoor genoemde CAO's In dienst voor 1-1-2020 en uit dienst op of na 1-1-2020 rubriek P02287 heeft een waarde rubriek P00075 heeft nog geen waarde Uw actie Alvorens een collectieve mutatie aan te maken moet u bepalen welke instellingen vallen onder de hiervoor genoemde CAO's. Met de procedure 700120 Collectieve mutaties moet u per instelling vallend onder de hiervoor genoemde CAO's de volgende collectieve mutatie definiëren: Selecteer dienstverbanden Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties met procescode CMT desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding verlofregelingen In release 2020-01 van HR Core (Online) zijn een aantal uitvoercodes en de bijbehorende rubrieken ten onrechte op vervallen gezet. In deze release wordt dit ongedaan gemaakt en zijn de omschrijvingen van de volgende rubrieken en uitvoercodes weer hersteld naar hun oorspronkelijke waarde:  Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode  Omschrijving P90617 Factor VT 01617 Factor VT P90652 Korting VT 01652 Korting VT P90817 Cum. factor VT 02817 Cum.factor VT P90852 Cum korting VT 02852 Cum korting VT P91041 Factor EJU-6 02041 Factor EJU-6 P91042 Factor EJU-7 02042 Factor EJU-7 P91801 Korting EJU 1 01801 Korting EJU 1 P91802 Korting EJU 2 01802 Korting EJU 2 P91803 Korting EJU-3 01803 Korting EJU-3 P91804 Korting EJU-4 01804 Korting EJU-4 P91805 Korting EJU-5 01805 Korting EJU-5 P91806 Korting EJU-6 01806 Korting EJU-6 P91807  Korting EJU-7 01807 Korting EJU-7 P91811 Factor EJU-1 01811 Factor EJU-1 P91812 Factor EJU-2 01812 Factor EJU-2 P91813 Factor EJU-3 01813 Factor EJU-3 P91814 Factor EJU-4 01814 Factor EJU-4 P91815 Factor EJU-5 01815 Factor EJU-5 Tweede regeling ORT bij verlof Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02 Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00693 Correctie ORT verlofregeling 2 00693 Corr ORT verlf 2 Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving uitvoercode Omschrijving P92693 ORT bij verlof 2 00693 ORT bij verlof 2 export code - invoercode code 02036 t/m 02040 is invoercode P02036 t/m P02040 code 02016 t/m 02030 is invoercode P08016 t/m P08030 Opgeloste meldingen Signaaldefinitie actieve signalering kan niet worden verwijderd (change 1695143) Melding Bij het verwijderen van een signaaldefinitie treedt er een 'store error-1' op. Het lukt niet om het signaal te verwijderen.  Oplossing Het probleem is opgelost en het is nu weer mogelijk om een signaaldefinitie te verwijderen als er nog geen signalen voor zijn aangemaakt. Youforce signalen komen onterecht op status 'Toe te wijzen' (change 1627291) Melding Het zou niet voor mogen komen dat acties voor Youforce op status TW Toe te Wijzen komen te staan. Dit gebeurt wel als de organisatorische eenheid van het dienstverband wordt gewijzigd.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat een Youforce signaal met status TR Te Realiseren niet meer wordt omgezet naar status TW Toe te Wijzen. Verduidelijking melding bij opvoeren zwangerschapsverlof bij medewerker die ziek is tgv zwangerschap (change 1785281) Melding Het is mogelijk om toekomstig zwangerschapsverlof op te voeren bij een medewerker die ziek is ten gevolge van zwangerschap. De melding dat het zwangerschapsverlof expliciet moet worden opgeslagen is onduidelijk.  Oplossing De melding is gewijzigd in de volgende tekst: 'U moet eerst het nieuw ingevoerde zwangerschapsverlof opslaan (F7) voordat u verder kunt in deze functie'. Onderwijs Gewijzigd en verbeterd Gewijzigde maximum waarde PE0404 (Percentage deelbetrekking dienstverband) Waarom Tot op heden liepen de maximum waarden van de aan elkaar gerelateerde rubrieken PE0404 Percentage deelbetrekking dienstverband en PE1237 WTF week dienstverband niet synchroon. De werktijdfactor was gelimiteerd op 1.2 terwijl het percentage deelbetrekking maximum 200% mocht zijn.  Hoe Na installatie van deze release is deze onlogische situatie gecorrigeerd: rubriek PE0404 is gemaximeerd op 120%. Wilt u vooraf controleren of u dienstverbanden heeft met een percentage groter dan 120, kan dit op standaard wijze met behulp van het tabblad Vrije selectie in het scherm Selectie dienstverband. U kies dan rubriek PE0404 en vult bij de waarde '·>120,00' in. Het tabblad Resultaat selectie geeft dan de dienstverbanden weer die daar aan voldoen. Opgeloste meldingen Eenmalige aanlevering adresgegevens aan Payroll Gemal (change 1749903) Melding In sommige gevallen blijkt Payroll Gemal ten gevolge van een fout in de initiële migratie naar HR Core (Online) niet over de complete set adresgegevens te beschikken, met als gevolg dat een incompleet adres op de salarisstrook wordt afgedrukt.  Oplossing Het is nu mogelijk alle adresgegevens (zowel woon- als postadres) opnieuw aan te leveren aan Payroll Gemal. U doet dit met de -eenmalige- optie Aanmaken salarismutaties met adresgegevens, die terug te vinden is in Beaufort Service onder de optie Uitvoeren conversie Beaufort. Beaufort zal dan voor alle dienstverbanden met een koppeling naar de salarisverwerker de adresgegevens opnieuw aanleveren. Afhankelijk van het aantal dienstverbanden kan dit leiden tot een grote hoeveelheid mutaties, waardoor ook de salaris aanlevering mogelijk meer tijd kost dan normaal. Inrichtingswijzigingen Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving   PO0100 Datum basisrecht 3 jaar   PO0101 Datum extra recht 5 jaar   Publishing Date : 1/30/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 16:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 775 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030448) In deze versie... Aangepast in versie 4 In versie 4 is het volgende aangepast. Noot toegevoegd aan paragraaf 'Hoe' van onderwerp 'Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL' Aangepast in versie 3 In versie 3 is het volgende aangepast. Mededeling 'Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum' toegevoegd. Onderwerp 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle' paragraaf 'Let op'  en 'Uw actie' aangescherpt. Diverse kleine aanpassingen naar aanleiding van interne testen. Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. Onderwerp 'Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA' uitgebreid met hoe vast te leggen in Beaufort. Mededelingen WAB community Zoals al gemeld in de december release notes is Visma | Raet een WAB community gestart waar u zich kunt aanmelden om alle informatie over de WAB te vinden. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core (Online) ten aanzien van de WAB.  Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum De aanpassingen die wij in onze producten voor de wet WAB hebben gemaakt zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door het ministerie van Sociale Zaken in de afgelopen maanden. Zie ook hieronder de functionele beschrijving met betrekking tot gescheiden vastlegging van contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren. Op 16 december heeft het ministerie (zie www.rijksoverheid.nl) een aanvullende toelichting en voorbeelden gegeven over hoe zij de uitwerking van de wet zien. De toepassing van een tijdelijke uitbreiding via een addendum op een vast contract is in dit document toegelicht, zie situatie 1 (blz 22) van de bijlage. De door het ministerie beschreven werkwijze (het aanmaken van een nieuw dienstverband om de tijdelijke uitbreiding vast te leggen) kan ook binnen onze producten worden toegepast, maar dit brengt eventueel aanvullende administratieve werkzaamheden voor u met zich mee. Visma | Raet heeft contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken inzake de gegeven toelichting en aanvullende informatie opgevraagd. We zijn in afwachting van een reactie van het ministerie. Zodra wij een verduidelijking op de toelichting hebben ontvangen zullen wij u verder informeren. Vanaf 1 januari zijn er verschillende mogelijkheden in onze applicaties voor het vastleggen van tijdelijke uitbreidingsuren (addendum) bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Uitgebreide informatie kunt u hieronder in de sectie 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle'. Hieronder staan nogmaals kort de verschillende opties beschreven. Opplussen van contracturen Veel klanten maakten tot op heden gebruik van deze optie om tijdelijke uitbreidingsuren op te plussen bij de vaste contracturen. Dit is per 1 januari 2020 niet meer toegestaan wanneer u gebruik wilt maken van de lage WW premie. De uren van de tijdelijke uitbreiding kunnen dan niet getoetst worden aan het 30% criterium. Wij adviseren u dan ook deze optie niet te gebruiken. Registreren van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst) Deze optie is toegevoegd per 1 januari 2020 in onze systemen. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgevingen van het ministerie. Door de tijdelijke uitbreidingsuren apart te registeren binnen hetzelfde dienstverband/IKV wordt er een onderscheid gemaakt tussen de contracturen en de verloonde uren in de Loonaangifte. Op deze manier kan er getoetst worden aan het 30% criterium. Eventuele herziening van WW premie vindt dan plaats aan het einde van het fiscale jaar. Nieuw dienstverband toevoegen U heeft ook de mogelijkheid om een nieuw dienstverband vast te leggen voor een addendum van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA De inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot gevolg dat in de loon- of personeelsadministratie en in de loonaangifte nieuwe indicaties moeten worden ingevoerd en in voorkomende gevallen bestaande coderingen moeten worden aangepast. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden de aanpassingen door Visma | Raet verzorgd of moeten deze door u zelf worden uitgevoerd. Onderstaand schema verschaft duidelijkheid ten aanzien van genoemde indicaties en coderingen (met de daarbij behorende HR Core (Online) rubrieken). De aansturing van deze rubrieken gebeurt vanuit HR Core (Online). In de release van HR Core(Online) van december zijn de waarden naar een standaard omgezet (lees er hier meer over). Controleer of de juiste waarden zijn gevuld en pas deze eventueel aan (dit kan ook via collectief muteren). Controleer daarnaast of er nog toekomstmutaties klaar staan bij indirect muteren, zorg ervoor dat de rubrieken bij het doorvoeren van deze mutaties alsnog worden aangepast. Indien Self Service gebruikt wordt om nieuwe medewerkers op te voeren en dienstverbanden aan te passen, controleer dan ook de inrichting in de desbetreffende Self Service processen. Bovenstaande tabel correspondeert met de volgende op te geven waarden in Beaufort: Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; rubriek P08259 (invoercode 02259):  0  = onbepaalde tijd  1 = bepaalde tijd  Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst; rubriek P12294 (invoercode 02294): 0 = schriftelijke overeenkomst  1 = niet-schriftelijke overeenkomst Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie oproepovereenkomst; rubriek P12474 (invoercode 02474)  0 = geen oproepovereenkomst  1 = oproepovereenkomst  Waarde 0 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Nieuw WAB: salarismutatiecontrole op premiedifferentiatie rubrieken Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. De eerder uitgeleverde WAB rubrieken (P08259-Code contract (on)bepaalde tijd, P12170-Code tarief WW Awf, P12294​-Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474-Code oproepovereenkomst) spelen een belangrijke rol in de bepaling van het WW premietarief. Om foutsituaties te voorkomen wordt gecontroleerd of deze rubrieken gevuld zijn bij nieuwe dienstverbanden met een koppeling naar de salarisverwerker. Hoe De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) is uitgebreid met een tweetal controles: Op basis van rubriek P00332 (Code soort loner) wordt in geval van een nieuw dienstverband gecontroleerd of er ook mutaties worden aangeleverd voor de WAB rubrieken P08259, P12170, P12294​ en P12474. Als 1 of meer van deze rubrieken ontbreken, wordt (na het klikken op de betreffende controleregel) de volgende melding in het informatie venster getoond: "Er wordt een nieuw dienstverband aangeleverd zonder de verplichte WAB mutaties (rubriek P08259, P12170 / P12294 / P12474). Voer deze mutaties alsnog op in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'.".  In geval (een van de) rubrieken P12170, P12294​, P12474 een waarde 9 (niet van toepassing) heeft, wordt de volgende melding in het informatie venster getoond: "Minimaal één van de WAB rubrieken (P12170 / P12294 / P12474) heeft de waarde 9 (niet van toepassing) gekregen. Deze waarde is vooral van toepassing op dienstverbanden zónder koppeling naar de salarisverwerker. U wordt geadviseerd deze waarde in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'  aan te passen'.".  De functie heeft een printfunctie: ook daar zullen de nieuwe controleresultaten worden weergegeven. Uw actie De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) betreft een bestaande functie en is qua werking (en daarmee qua acties) ongewijzigd. Alvorens een salaris aanlevering af te roepen, wordt u geadviseerd de controlefunctie uit te voeren. Op basis van het resultaat kunnen de benodigde correcties in HR Core (Online) worden vastgelegd om daarna nogmaals het resultaat met deze functie te controleren. Indien alle foutsituaties zijn opgelost kunt u de salaris aanlevering afroepen. Let op: zowel de controlefunctie als het corrigeren van de geconstateerde foutsituaties zijn optioneel. Deze blokkeren de aanlevering dus niet. Als u besluit aan te leveren in een situatie waarbij niet alle mutaties zijn gecontroleerd en/of gecorrigeerd zal HR Core (Online) dit constateren en u nogmaals vragen of u door wilt gaan met de aanlevering. Doorgaan kan dan uitval binnen Payroll Gemal tot gevolg hebben. WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle Let op: Deze functionaliteit is niet voor iedere organisatie van toepassing. Controleer goed of deze functionaliteit van toepassing is op uw organisatie voordat u deze activeert. Eenmaal aangezet betekent dat het niet meer uitgezet kan worden. Als u de functionaliteit nodig heeft, activeer deze pas als u zeker weet dat u er klaar voor bent, bijvoorbeeld als de aanpassingen in de Self Service formulieren gereed zijn. Maar denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Waarom Onderdeel van de eerder genoemde WAB wetgeving is de 30% controle waarbij de verloonde uren niet meer dan 30% boven de contracturen mogen liggen. Payroll Gemal zal deze controle faciliteren, maar deze controle vereist in HR Core (Online) onder andere een gescheiden vastlegging van de contracturen en de tijdelijke uitbreidingsuren op het contract. Hieronder beschrijven we de functionele wijzigingen, aanvullend op de eerdere uitgeleverde configuratie. Hoe Activeren gescheiden vastlegging contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren: In Beaufort Service is een nieuwe optie 'Activeren vastlegging contract- en uitbreidingsuren' beschikbaar. Hiermee activeert u de functionaliteit met betrekking tot de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Door op deze nieuwe optie te dubbelklikken verschijnt een pop-up melding: "Hiermee activeert u de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Doe dit alleen als dit voor u relevant is en eventuele Self Service schermen op deze situatie zijn aangepast. Doorgaan Ja/Nee?": Als u op Nee klikt, wordt de functie geannuleerd en blijft alles bij het oude. Als u op Ja klikt, gebeurt het volgende: de 'blokkade indirect muteren' voor de vier nieuwe rubrieken (P03109-Contracturen, P04109-Tijdelijke uitbreidingsuren, P01404-% deelbetrekking contract, P02404-% deelbetrekking uitbreiding) wordt opgeheven. Met andere woorden: deze rubrieken kunnen vanaf dat moment indirect gemuteerd worden. de 'blokkade indirect muteren' voor de twee bestaande rubrieken P01109-Uren per week en P00404-% deelbetrekking wordt van kracht. Met andere woorden: deze rubrieken mogen vanaf dat moment niet meer indirect gemuteerd worden. het 'in en uit-dienst scherm' zal worden uitgebreid met de vier nieuwe rubrieken en P01109 / P00404 worden op basis van die waarden bepaald. De keuzeoptie is slechts eenmalig beschikbaar: als deze wordt geactiveerd verdwijnt de optie uit Beaufort Service. Meer informatie over de WAB vindt u terug op de WAB community. Het de-activeren van de optie kan alleen na contact met Visma I Raet. Bepaal dus vooraf goed of deze gescheiden vastlegging in het kader van de WAB voor uw organisatie relevant is en zo ja: of u hiervoor helemaal gereed bent. Denk hierbij aan het aanpassen van uw Self Service formulieren op de nieuwe rubrieken, maar ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Voor de onderwijs klanten in HR Core Online is deze optie (en de achterliggende functionaliteit) niet beschikbaar omdat deze functionaliteit niet van toepassing is in het onderwijs. Aangepast 'In- en uit dienst scherm': Indien u de gescheiden vastlegging heeft geactiveerd zal het 'in- en uit-dienst scherm' zich anders gedragen. De wijzigingen zijn als volgt: De vier contract- en uitbreidingsrubrieken zijn toegevoegd aan het scherm. Bij invoer van contracturen berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking contract en vice versa. Bij invoer van uitbreidingsuren berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking uitbreiding en vice versa. Als de vier nieuwe rubrieken nog leeg zijn, worden de 'contracturen' met de waarde uit 'uren per week' en het '% deelbetrekking contract' met het '% deelbetrekking' gevuld. De uren per week (P01109)  en % deelbetrekking (P00404) zijn niet meer muteerbaar. Beide velden worden automatisch bijgewerkt op basis van de waarden uit de vier nieuwe velden. In HR Core (Online) zijn veel processen gerelateerd aan de rubrieken P01109 / P00404. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlofrechtberekening. Hierin veranderd niets. In het kader van de 30% berekening zal rubriek P00404-% deelbetrekking (exportcode 02404) en P01404-% deelbetrekking contract (exportcode 02511) aan de salarisverwerker worden aangeleverd.  Indirect muteren: Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is als volgt aangepast (in geval van geactiveerde functionaliteit): als de contracturen (P03109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking contract (P01404) bepaald (en vice versa) als de uitbreidingsuren (P04109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) bepaald (en vice versa) de uren per week (P01109) worden automatisch gevuld met de optelsom van de contracturen (P03109) en de uitbreidingsuren (P04109) het % deelbetrekking (P00404) wordt automatisch gevuld met de optelsom van het % db contract (P01404) en het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) Uw actie Bepaal voor u als organisatie of deze functionaliteit relevant is en/of u -wat betreft uw Self Service formulieren- gereed bent. Denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Indien u niet per 01-01-2020 deze functionaliteit kunt activeren, kunt u tijdelijke uitbreidingen met een apart dienstverband vastleggen. Dit heeft echter wel consequenties voor het WW premietarief (hoog). Om een correcte 30% berekening te kunnen garanderen, zult u vervolgens zodra u daarvoor gereed bent met terugwerkende kracht de tijdelijke uitbreidingen op het vaste contract moeten registreren. CAO Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) Op verzoek is een nieuwe CAO-code voor de samenwerkende gemeentelijke organisaties (83 - CAO SGO) toegevoegd aan de bestaande CAO-codes onder de diverse regelingen van een werkgever. P02266 Afwijkende risicopremiegroep komt te vervallen Rubriek P02266 (Afwijkende risicopremie) komt te vervallen, zoals in release 2019-10 al werd aangekondigd met de introductie van de nieuwe functionaliteit 'Splitsing code SV'. In deze nieuwe functionaliteit is de rubriek P02266 vervangen door drie nieuwe rubrieken en is daardoor overbodig geworden. Dit heeft de volgende gevolgen voor HR Core (Online): Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104) De sectie met betrekking tot 'Afw. risicopremie gr' is van het scherm verwijderd. Eventuele controles voor deze rubriek zijn ook vervallen. Verwerken indirecte mutaties (functie 100252) Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot rubriek P02266 zal in het verwerkingsverslag worden aangegeven dat deze rubriek niet meer bestaat en er zullen geen verdere verwerkingen met deze rubriek meer plaats vinden. Gewijzigd IKV bij nieuwe dienstverbanden In release 2019-12 is in het kader van de WAB functionaliteit geïntroduceerd om een transitie- en ontslagvergoeding op te voeren waarbij automatisch een gelijktijdig volgnummer inkomstenverhouding (P02378) wordt gegenereerd. Door de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband, is besloten dat vanaf release 2019-12 het bepalen van het volgnummer inkomstenverhouding van een nieuw dienstverband in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Bij dit besluit is onvoldoende rekening gehouden bij de veelvuldig gehanteerde werkwijze in Self Service waarbij een nieuw dienstverband (meestal in combinatie met een nieuw persoon) wordt opgevoerd zonder dat het Burger Service Nummer van de persoon bekend is. Om een uniek volgnummer inkomstenverhouding (P01114) te kunnen genereren, zijn in principe het loonheffingennummer (rubriek S01001) van de instelling en het BSN nummer (P00320) van de persoon nodig. Om de eerder genoemde werkwijze in Self Service te kunnen ondersteunen is de functie van het genereren van een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van een nieuw dienstverband in het geval het BSN van de persoon nog niet bekend is, als volgt aangepast: Als het BSN bij een persoonsnummer niet bekend is, moet u in de rubriek P00320 BSN/Sofi-nummer de waarde 0 vastleggen of de waarde leeg laten. Als de rubriek P00320 de waarde 0 heeft of leeg is, wordt een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) gegenereerd op basis van de aanwezigheid van andere dienstverbanden en transitievergoedingen met hetzelfde persoonsnummer. De uniciteit van het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) is niet gegarandeerd omdat 1 van de 2 rubrieken (S01001 en P00320) om de uniciteit te kunnen bepalen niet beschikbaar is. Als in een latere instantie het BSN van de persoon alsnog wordt ingevoerd, moet u vooralsnog zelf controleren of het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) uniek is. Importeren resultaatgegevens Payroll Gemal Een van de gevolgen van het uitfaseren van de eindejaarsproducties door Payroll Gemal is dat er geen perioderesultaten voor jaarwerk producties beschikbaar zijn, omdat de jaarwerk producties voor periode (13), 14 en 15 worden verwerkt en teruggegeven als correctieproducties voor periode 12 (bij maandverloning) of periode 14 (bij vierwekenverloning). Hierdoor is de functie 165000 Importeren resultaatgegevens aangepast waardoor het niet langer mogelijk is om een productieperiode te selecteren die verwijst naar de resultaatgegevens van periode (13), 14 en 15. Inrichtingswijzigingen Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1653,60. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1526,40. De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Staffel minimumjeugdloon voor BBL aangepast Vanaf 01-01-2020 is de berekening van het minimumloon voor BBL-ers gewijzigd. Voor BBL-ers onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages:   Leeftijd WMB + W4B 20 61,5 19 52,5 18 45,5 17 vervalt 16 vervalt 15   vervalt De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL Waarom Het waardebereik van de Code aard arbeidsverhouding is in de loonaangifte 2020 uitgebreid met waarde 83 (BBL). In release 2019-12 van HR Core (Online)is de waarde 83 toegevoegd aan het waardebereik van rubriek P02268 Code aard arbeidsverhouding. Met de uitbreiding van het waardebereik van rubriek P02268 is de rubriek P04183 BBL overbodig geworden. HR Core (Online) zal per 2020-01 de inhoud van rubriek P04183 BBL converteren naar rubriek P02268 Code aard arbeidsverhoudingwaarde. Tegelijkertijd zal de waarde van rubriek P04183 BBL leeg worden gemaakt. Hoe De conversie van P04183 BBL met waarde 1 naar P02268 Code aard arbeidsverhouding waarde 83 wordt uitgevoerd bij de installatie van release 2020-01.  Noot: de referentiewaardetabel behorende bij P02268 kende een aantal vervallen waarden (omschrijving 'Vervallen per 01-01-2016'). Deze waarden zijn verwijderd uit de referentietabel. Nieuwe procescode indirect muteren Waarom Door Visma I Raet is een koppeling op de markt gebracht tussen het pakket Nétive en HR Core (Online). Deze koppeling maakt gebruik van zogenaamde DPIA100-bestanden. Om de mutaties die via deze koppeling worden aangeleverd te kunnen verwerken in HR Core (Online) is een nieuwe procescode geïntroduceerd: NEV Nétive. Uw actie Om indirecte mutaties te kunnen verwerken in HR Core (Online) moet u de juiste gebruikersgroepen autoriseren voor de functie 100721 Importeren Nétive gegevens. Standaard is de gebruikersgroep AB Applicatiebeheer geautoriseerd voor deze functie. Autoriseren gebeurt op standaard wijze binnen Beaufort: Applicatiebeheer Systeemfuncties Zoek betreffende functie (100721) Klik op autoriseren Klik op wijzigen Verplaats de te autoriseren gebruikersgroep(en) van links naar rechts en sla op Vervallen inrichting De inrichtingstabellen zijn opgeschoond waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op vervallen zijn gezet.   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91780 PR WW AWF wg+wn (Vervallen) 01780 Vervallen P91837 Grsl ww-wgf ris 2 (Vervallen) 01837 Vervallen P91838 PremWW WGF ris2 (Vervallen) 01838 Vervallen P91839 Grsl ww-wgf ris 3 (Vervallen) 01839 Vervallen P91840 Prem WW WGF ris3 (Vervallen) 01840 Vervallen P90384 Afdrachtgrondslag WW-WGF (Vervallen) 01884 Vervallen P90400 Afdrachtgrondslag WW (Vervallen) 01900 Vervallen P90411 Prem WW WGF ris 1 (Vervallen) 01911 Vervallen P90776 Cum. premie WW (Vervallen) 02776 Vervallen P90617 Factor VT (Vervallen) 01617 Vervallen P90652 Korting VT (Vervallen) 01652 Vervallen P90817 Cum factor VT (Vervallen) 02817 Vervallen P90852 Cum korting VT (Vervallen) 02852 Vervallen P91041 Factor EJU-6 (Vervallen) 02041 Vervallen P91042 Factor EJU-7 (Vervallen) 02042 Vervallen P91801 Korting EJU 1 (Vervallen) 01801 Vervallen P91802 Korting EJU 2 (Vervallen) 01802 Vervallen P91803 Korting EJU 3 (Vervallen) 01803 Vervallen P91804 Korting EJU 4 (Vervallen) 01804 Vervallen P91805 Korting EJU 5 (Vervallen) 01805 Vervallen P91806 Korting EJU 6 (Vervallen) 01806 Vervallen P91807 Korting EJU 7 (Vervallen) 01807 Vervallen P91811 Factor EJU-1 (Vervallen) 01811 Vervallen P91812 Factor EJU-3 (Vervallen) 01812 Vervallen P91813 Factor EJU-3 (Vervallen) 01813 Vervallen P91814 Factor EJU-4 (Vervallen) 01814 Vervallen P91815 Factor EJU-5 (Vervallen) 01815 Vervallen   CAO gerelateerde informatie CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01 In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per januari 2020. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschaal 3 wordt teruggebracht. Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 2020-01 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren. Ook in HR Core (Online) moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven. Downloaden salarisregeling De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 3 januari downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core (Online) met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Periodieken toekennen Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor januari 2020. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar. Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5 De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schaal 3 kunt u op twee manieren uitvoeren: Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 700103 Salaris. Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast. Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 januari 2020. Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 Anciënniteit. Wij adviseren u als volgt om voor schaal 3 een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 januari 2020: Selecteer dienstverbanden: Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschaal 3, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Anciënniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Anciënniteit garantieschaal. Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Bepalen bruto salarissen Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren. Verwijderen vervallen anciënniteiten Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteit van schaal 3 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging. Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 3 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11. U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 700109 Periodieken. Publishing Date : 1/13/2020
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 17:53 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1426 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030448) In deze versie... Aangepast in versie 4 In versie 4 is het volgende aangepast. Noot toegevoegd aan paragraaf 'Hoe' van onderwerp 'Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL'. Aangepast in versie 3 In versie 3 is het volgende aangepast. Mededeling 'Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum' toegevoegd. Onderwerp 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle' paragraaf 'Let op'  en 'Uw actie' aangescherpt. Diverse kleine aanpassingen naar aanleiding van interne testen. Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. Onderwerp 'Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA' uitgebreid met hoe vast te leggen in Beaufort. Mededelingen WAB community Zoals al gemeld in de december release notes is Visma | Raet een WAB community gestart waar u zich kunt aanmelden om alle informatie over de WAB te vinden. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core (Online) ten aanzien van de WAB.  Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum De aanpassingen die wij in onze producten voor de wet WAB hebben gemaakt zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door het ministerie van Sociale Zaken in de afgelopen maanden. Zie ook hieronder de functionele beschrijving met betrekking tot gescheiden vastlegging van contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren. Op 16 december heeft het ministerie (zie www.rijksoverheid.nl) een aanvullende toelichting en voorbeelden gegeven over hoe zij de uitwerking van de wet zien. De toepassing van een tijdelijke uitbreiding via een addendum op een vast contract is in dit document toegelicht, zie situatie 1 (blz 22) van de bijlage. De door het ministerie beschreven werkwijze (het aanmaken van een nieuw dienstverband om de tijdelijke uitbreiding vast te leggen) kan ook binnen onze producten worden toegepast, maar dit brengt eventueel aanvullende administratieve werkzaamheden voor u met zich mee. Visma | Raet heeft contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken inzake de gegeven toelichting en aanvullende informatie opgevraagd. We zijn in afwachting van een reactie van het ministerie. Zodra wij een verduidelijking op de toelichting hebben ontvangen zullen wij u verder informeren. Vanaf 1 januari zijn er verschillende mogelijkheden in onze applicaties voor het vastleggen van tijdelijke uitbreidingsuren (addendum) bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Uitgebreide informatie kunt u hieronder in de sectie 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle'. Hieronder staan nogmaals kort de verschillende opties beschreven. Opplussen van contracturen Veel klanten maakten tot op heden gebruik van deze optie om tijdelijke uitbreidingsuren op te plussen bij de vaste contract uren. Dit is per 1 januari 2020 niet meer toegestaan wanneer u gebruik wilt maken van de lage WW premie. De uren van de tijdelijke uitbreiding kunnen dan niet getoetst worden aan het 30% criterium. Wij adviseren u dan ook deze optie niet te gebruiken. Registreren van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst) Deze optie is toegevoegd per 1 januari 2020 in onze systemen. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgevingen van het ministerie. Door de tijdelijke uitbreidingsuren apart te registeren binnen hetzelfde dienstverband/IKV wordt er een onderscheid gemaakt tussen de contracturen en de verloonde uren in de Loonaangifte. Op deze manier kan er getoetst worden aan het 30% criterium. Eventuele herziening van WW premie vindt dan plaats aan het einde van het fiscale jaar. Nieuw dienstverband toevoegen U heeft ook de mogelijkheid om een nieuw dienstverband vast te leggen voor een addendum van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA De inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot gevolg dat in de loon- of personeelsadministratie en in de loonaangifte nieuwe indicaties moeten worden ingevoerd en in voorkomende gevallen bestaande coderingen moeten worden aangepast. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden de aanpassingen door Visma | Raet verzorgd of moeten deze door u zelf worden uitgevoerd. Onderstaand schema verschaft duidelijkheid ten aanzien van genoemde indicaties en coderingen (met de daarbij behorende HR Core (Online) rubrieken). De aansturing van deze rubrieken gebeurt vanuit HR Core (Online). In de release van HR Core(Online) van december zijn de waarden naar een standaard omgezet (lees er hier meer over). Controleer of de juiste waarden zijn gevuld en pas deze eventueel aan (dit kan ook via collectief muteren). Controleer daarnaast of er nog toekomstmutaties klaar staan bij indirect muteren, zorg ervoor dat de rubrieken bij het doorvoeren van deze mutaties alsnog worden aangepast. Indien Self Service gebruikt wordt om nieuwe medewerkers op te voeren en dienstverbanden aan te passen, controleer dan ook de inrichting in de desbetreffende Self Service processen. Bovenstaande tabel correspondeert met de volgende op te geven waarden in Beaufort: Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; rubriek P08259 (invoercode 02259):  0  = onbepaalde tijd  1 = bepaalde tijd  Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst; rubriek P12294 (invoercode 02294): 0 = schriftelijke overeenkomst  1 = niet-schriftelijke overeenkomst Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie oproepovereenkomst; rubriek P12474 (invoercode 02474)  0 = geen oproepovereenkomst  1 = oproepovereenkomst  Waarde 0 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Nieuw WAB: salarismutatiecontrole op premiedifferentiatie rubrieken Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. De eerder uitgeleverde WAB rubrieken (P08259-Code contract (on)bepaalde tijd, P12170-Code tarief WW Awf, P12294​-Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474-Code oproepovereenkomst) spelen een belangrijke rol in de bepaling van het WW premietarief. Om foutsituaties te voorkomen wordt gecontroleerd of deze rubrieken gevuld zijn bij nieuwe dienstverbanden met een koppeling naar de salarisverwerker. Hoe De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) is uitgebreid met een tweetal controles: Op basis van rubriek P00332 (Code soort loner) wordt in geval van een nieuw dienstverband gecontroleerd of er ook mutaties worden aangeleverd voor de WAB rubrieken P08259, P12170, P12294​ en P12474. Als 1 of meer van deze rubrieken ontbreken, wordt (na het klikken op de betreffende controleregel) de volgende melding in het informatie venster getoond: "Er wordt een nieuw dienstverband aangeleverd zonder de verplichte WAB mutaties (rubriek P08259, P12170 / P12294 / P12474). Voer deze mutaties alsnog op in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'.".  In geval (een van de) rubrieken P12170, P12294​, P12474 een waarde 9 (niet van toepassing) heeft, wordt de volgende melding in het informatie venster getoond: "Minimaal één van de WAB rubrieken (P12170 / P12294 / P12474) heeft de waarde 9 (niet van toepassing) gekregen. Deze waarde is vooral van toepassing op dienstverbanden zónder koppeling naar de salarisverwerker. U wordt geadviseerd deze waarde in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'  aan te passen'.".  De functie heeft een printfunctie: ook daar zullen de nieuwe controleresultaten worden weergegeven. Uw actie De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) betreft een bestaande functie en is qua werking (en daarmee qua acties) ongewijzigd. Alvorens een salaris aanlevering af te roepen, wordt u geadviseerd de controlefunctie uit te voeren. Op basis van het resultaat kunnen de benodigde correcties in HR Core (Online) worden vastgelegd om daarna nogmaals het resultaat met deze functie te controleren. Indien alle foutsituaties zijn opgelost kunt u de salaris aanlevering afroepen. Let op: zowel de controlefunctie als het corrigeren van de geconstateerde foutsituaties zijn optioneel. Deze blokkeren de aanlevering dus niet. Als u besluit aan te leveren in een situatie waarbij niet alle mutaties zijn gecontroleerd en/of gecorrigeerd zal HR Core (Online) dit constateren en u nogmaals vragen of u door wilt gaan met de aanlevering. Doorgaan kan dan uitval binnen Payroll Gemal tot gevolg hebben. WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle Let op: Deze functionaliteit is niet voor iedere organisatie van toepassing. Controleer goed of deze functionaliteit van toepassing is op uw organisatie voordat u deze activeert. Eenmaal aangezet betekent dat het niet meer uitgezet kan worden. Als u de functionaliteit nodig heeft, activeer deze pas als u zeker weet dat u er klaar voor bent, bijvoorbeeld als de aanpassingen in de Self Service formulieren gereed zijn. Maar denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Waarom Onderdeel van de eerder genoemde WAB wetgeving is de 30% controle waarbij de verloonde uren niet meer dan 30% boven de contracturen mogen liggen. Payroll Gemal zal deze controle faciliteren, maar deze controle vereist in HR Core (Online) onder andere een gescheiden vastlegging van de contracturen en de tijdelijke uitbreidingsuren op het contract. Hieronder beschrijven we de functionele wijzigingen, aanvullend op de eerdere uitgeleverde configuratie. Hoe Activeren gescheiden vastlegging contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren: In Beaufort Service is een nieuwe optie 'Activeren vastlegging contract- en uitbreidingsuren' beschikbaar. Hiermee activeert u de functionaliteit met betrekking tot de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Door op deze nieuwe optie te dubbelklikken verschijnt een pop-up melding: "Hiermee activeert u de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Doe dit alleen als dit voor u relevant is en eventuele Self Service schermen op deze situatie zijn aangepast. Doorgaan Ja/Nee?": Als u op Nee klikt, wordt de functie geannuleerd en blijft alles bij het oude. Als u op Ja klikt, gebeurt het volgende: de 'blokkade indirect muteren' voor de vier nieuwe rubrieken (P03109-Contracturen, P04109-Tijdelijke uitbreidingsuren, P01404-% deelbetrekking contract, P02404-% deelbetrekking uitbreiding) wordt opgeheven. Met andere woorden: deze rubrieken kunnen vanaf dat moment indirect gemuteerd worden. de 'blokkade indirect muteren' voor de twee bestaande rubrieken P01109-Uren per week en P00404-% deelbetrekking wordt van kracht. Met andere woorden: deze rubrieken mogen vanaf dat moment niet meer indirect gemuteerd worden. het 'in en uit-dienst scherm' zal worden uitgebreid met de vier nieuwe rubrieken en P01109 / P00404 worden op basis van die waarden bepaald. De keuzeoptie is slechts eenmalig beschikbaar: als deze wordt geactiveerd verdwijnt de optie uit Beaufort Service. Meer informatie over de WAB vindt u terug op de WAB community. Het de-activeren van de optie kan alleen na contact met Visma I Raet. Bepaal dus vooraf goed of deze gescheiden vastlegging in het kader van de WAB voor uw organisatie relevant is en zo ja: of u hiervoor helemaal gereed bent. Denk hierbij aan het aanpassen van uw Self Service formulieren op de nieuwe rubrieken, maar ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Voor de onderwijs klanten in HR Core Online is deze optie (en de achterliggende functionaliteit) niet beschikbaar omdat deze functionaliteit niet van toepassing is in het onderwijs. Aangepast 'In- en uit dienst scherm': Indien u de gescheiden vastlegging heeft geactiveerd zal het 'in- en uit-dienst scherm' zich anders gedragen. De wijzigingen zijn als volgt: De vier contract- en uitbreidingsrubrieken zijn toegevoegd aan het scherm. Bij invoer van contracturen berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking contract en vice versa. Bij invoer van uitbreidingsuren berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking uitbreiding en vice versa. Als de vier nieuwe rubrieken nog leeg zijn, worden de 'contracturen' met de waarde uit 'uren per week' en het '% deelbetrekking contract' met het '% deelbetrekking' gevuld. De uren per week (P01109)  en % deelbetrekking (P00404) zijn niet meer muteerbaar. Beide velden worden automatisch bijgewerkt op basis van de waarden uit de vier nieuwe velden. In HR Core (Online) zijn veel processen gerelateerd aan de rubrieken P01109 / P00404. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlofrechtberekening. Hierin veranderd niets. In het kader van de 30% berekening zal rubriek P00404-% deelbetrekking (exportcode 02404) en P01404-% deelbetrekking contract (exportcode 02511) aan de salarisverwerker worden aangeleverd.  Indirect muteren: Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is als volgt aangepast (in geval van geactiveerde functionaliteit): als de contracturen (P03109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking contract (P01404) bepaald (en vice versa) als de uitbreidingsuren (P04109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) bepaald (en vice versa) de uren per week (P01109) worden automatisch gevuld met de optelsom van de contracturen (P03109) en de uitbreidingsuren (P04109) het % deelbetrekking (P00404) wordt automatisch gevuld met de optelsom van het % db contract (P01404) en het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) Uw actie Bepaal voor u als organisatie of deze functionaliteit relevant is en/of u -wat betreft uw Self Service formulieren- gereed bent. Denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Indien u niet per 01-01-2020 deze functionaliteit kunt activeren, kunt u tijdelijke uitbreidingen met een apart dienstverband vastleggen. Dit heeft echter wel consequenties voor het WW premietarief (hoog). Om een correcte 30% berekening te kunnen garanderen, zult u vervolgens zodra u daarvoor gereed bent met terugwerkende kracht de tijdelijke uitbreidingen op het vaste contract moeten registreren. CAO Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) Op verzoek is een nieuwe CAO-code voor de samenwerkende gemeentelijke organisaties (83 - CAO SGO) toegevoegd aan de bestaande CAO-codes onder de diverse regelingen van een werkgever. P02266 Afwijkende risicopremiegroep komt te vervallen Rubriek P02266 (Afwijkende risicopremie) komt te vervallen, zoals in release 2019-10 al werd aangekondigd met de introductie van de nieuwe functionaliteit 'Splitsing code SV'. In deze nieuwe functionaliteit is de rubriek P02266 vervangen door drie nieuwe rubrieken en is daardoor overbodig geworden. Dit heeft de volgende gevolgen voor HR Core (Online): Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104) De sectie met betrekking tot 'Afw. risicopremie gr' is van het scherm verwijderd. Eventuele controles voor deze rubriek zijn ook vervallen. Verwerken indirecte mutaties (functie 100252) Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot rubriek P02266 zal in het verwerkingsverslag worden aangegeven dat deze rubriek niet meer bestaat en er zullen geen verdere verwerkingen met deze rubriek meer plaats vinden. Gewijzigd IKV bij nieuwe dienstverbanden In release 2019-12 is in het kader van de WAB functionaliteit geïntroduceerd om een transitie- en ontslagvergoeding op te voeren waarbij automatisch een gelijktijdig volgnummer inkomstenverhouding (P02378) wordt gegenereerd. Door de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband, is besloten dat vanaf release 2019-12 het bepalen van het volgnummer inkomstenverhouding van een nieuw dienstverband in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Bij dit besluit is onvoldoende rekening gehouden bij de veelvuldig gehanteerde werkwijze in Self Service waarbij een nieuw dienstverband (meestal in combinatie met een nieuw persoon) wordt opgevoerd zonder dat het Burger Service Nummer van de persoon bekend is. Om een uniek volgnummer inkomstenverhouding (P01114) te kunnen genereren, zijn in principe het loonheffingennummer (rubriek S01001) van de instelling en het BSN nummer (P00320) van de persoon nodig. Om de eerder genoemde werkwijze in Self Service te kunnen ondersteunen is de functie van het genereren van een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van een nieuw dienstverband in het geval het BSN van de persoon nog niet bekend is, als volgt aangepast: Als het BSN bij een persoonsnummer niet bekend is, moet u in de rubriek P00320 BSN/Sofi-nummer de waarde 0 vastleggen of de waarde leeg laten. Als de rubriek P00320 de waarde 0 heeft of leeg is, wordt een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) gegenereerd op basis van de aanwezigheid van andere dienstverbanden en transitievergoedingen met hetzelfde persoonsnummer. De uniciteit van het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) is niet gegarandeerd omdat 1 van de 2 rubrieken (S01001 en P00320) om de uniciteit te kunnen bepalen niet beschikbaar is. Als in een latere instantie het BSN van de persoon alsnog wordt ingevoerd, moet u vooralsnog zelf controleren of het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) uniek is. Importeren resultaatgegevens Payroll Gemal Een van de gevolgen van het uitfaseren van de eindejaarsproducties door Payroll Gemal is dat er geen perioderesultaten voor jaarwerk producties beschikbaar zijn, omdat de jaarwerk producties voor periode (13), 14 en 15 worden verwerkt en teruggegeven als correctieproducties voor periode 12 (bij maandverloning) of periode 14 (bij vierwekenverloning). Hierdoor is de functie 165000 Importeren resultaatgegevens aangepast waardoor het niet langer mogelijk is om een productieperiode te selecteren die verwijst naar de resultaatgegevens van periode (13), 14 en 15. Inrichtingswijzigingen Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1653,60. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1526,40. De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Staffel minimumjeugdloon voor BBL aangepast Vanaf 01-01-2020 is de berekening van het minimumloon voor BBL-ers gewijzigd. Voor BBL-ers onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages:   Leeftijd WMB + W4B 20 61,5 19 52,5 18 45,5 17 vervalt 16 vervalt 15   vervalt De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL Waarom Het waardebereik van de Code aard arbeidsverhouding is in de loonaangifte 2020 uitgebreid met waarde 83 (BBL). In release 2019-12 van HR Core (Online)is de waarde 83 toegevoegd aan het waardebereik van rubriek P02268 Code aard arbeidsverhouding. Met de uitbreiding van het waardebereik van rubriek P02268 is de rubriek P04183 BBL overbodig geworden. HR Core (Online) zal per 2020-01 de inhoud van rubriek P04183 BBL converteren naar rubriek P02268 Code aard arbeidsverhoudingwaarde. Tegelijkertijd zal de waarde van rubriek P04183 BBL leeg worden gemaakt. Hoe De conversie van P04183 BBL met waarde 1 naar P02268 Code aard arbeidsverhouding waarde 83 wordt uitgevoerd bij de installatie van release 2020-01.  Noot: de referentiewaardetabel behorende bij P02268 kende een aantal vervallen waarden (omschrijving 'Vervallen per 01-01-2016'). Deze waarden zijn verwijderd uit de referentietabel. Nieuwe procescode indirect muteren Waarom Door Visma I Raet is een koppeling op de markt gebracht tussen het pakket Nétive en HR Core (Online). Deze koppeling maakt gebruik van zogenaamde DPIA100-bestanden. Om de mutaties die via deze koppeling worden aangeleverd te kunnen verwerken in HR Core (Online) is een nieuwe procescode geïntroduceerd: NEV Nétive. Uw actie Om indirecte mutaties te kunnen verwerken in HR Core (Online) moet u de juiste gebruikersgroepen autoriseren voor de functie 100721 Importeren Nétive gegevens. Standaard is de gebruikersgroep AB Applicatiebeheer geautoriseerd voor deze functie. Autoriseren gebeurt op standaard wijze binnen Beaufort: Applicatiebeheer Systeemfuncties Zoek betreffende functie (100721) Klik op autoriseren Klik op wijzigen Verplaats de te autoriseren gebruikersgroep(en) van links naar rechts en sla op Vervallen inrichting De inrichtingstabellen zijn opgeschoond waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op vervallen zijn gezet.   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91780 PR WW AWF wg+wn (Vervallen) 01780 Vervallen P91837 Grsl ww-wgf ris 2 (Vervallen) 01837 Vervallen P91838 PremWW WGF ris2 (Vervallen) 01838 Vervallen P91839 Grsl ww-wgf ris 3 (Vervallen) 01839 Vervallen P91840 Prem WW WGF ris3 (Vervallen) 01840 Vervallen P90384 Afdrachtgrondslag WW-WGF (Vervallen) 01884 Vervallen P90400 Afdrachtgrondslag WW (Vervallen) 01900 Vervallen P90411 Prem WW WGF ris 1 (Vervallen) 01911 Vervallen P90776 Cum. premie WW (Vervallen) 02776 Vervallen P90617 Factor VT (Vervallen) 01617 Vervallen P90652 Korting VT (Vervallen) 01652 Vervallen P90817 Cum factor VT (Vervallen) 02817 Vervallen P90852 Cum korting VT (Vervallen) 02852 Vervallen P91041 Factor EJU-6 (Vervallen) 02041 Vervallen P91042 Factor EJU-7 (Vervallen) 02042 Vervallen P91801 Korting EJU 1 (Vervallen) 01801 Vervallen P91802 Korting EJU 2 (Vervallen) 01802 Vervallen P91803 Korting EJU 3 (Vervallen) 01803 Vervallen P91804 Korting EJU 4 (Vervallen) 01804 Vervallen P91805 Korting EJU 5 (Vervallen) 01805 Vervallen P91806 Korting EJU 6 (Vervallen) 01806 Vervallen P91807 Korting EJU 7 (Vervallen) 01807 Vervallen P91811 Factor EJU-1 (Vervallen) 01811 Vervallen P91812 Factor EJU-3 (Vervallen) 01812 Vervallen P91813 Factor EJU-3 (Vervallen) 01813 Vervallen P91814 Factor EJU-4 (Vervallen) 01814 Vervallen P91815 Factor EJU-5 (Vervallen) 01815 Vervallen   CAO gerelateerde informatie CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01 In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per januari 2020. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschaal 3 wordt teruggebracht. Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 2020-01 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren. Ook in HR Core (Online) moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven. Downloaden salarisregeling De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 3 januari downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core (Online) met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Periodieken toekennen Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor januari 2020. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar. Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5 De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schaal 3 kunt u op twee manieren uitvoeren: Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 700103 Salaris. Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast. Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 januari 2020. Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 Anciënniteit. Wij adviseren u als volgt om voor schaal 3 een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 januari 2020: Selecteer dienstverbanden: Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschaal 3, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Anciënniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Anciënniteit garantieschaal. Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Bepalen bruto salarissen Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren. Verwijderen vervallen anciënniteiten Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteit van schaal 3 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging. Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 3 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11. U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 700109 Periodieken. Publishing Date : 1/13/2020
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 17:52 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2027 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030447) In deze versie... Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. WAB: nieuwe IKV voor transitie en ontslagvergoeding: 2e bullet uit de lijst van 3 bullets verwijderd. Zin 'Let op:....' onder de 2 resterende bullets toegevoegd. Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden: dagen gewijzigd in maanden. Laatste zin verwijderd. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset: zin mbt de HSSK rubriekenset toegevoegd. Mededelingen WAB community Wij hebben een bericht op de Youforce portal geplaatst met als titel 'WAB  community-groep is live'. Alle informatie over de WAB en wijzigingen in de software kunt u vinden in deze community. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen  naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core Beaufort ten aanzien van de WAB. Aankondiging januari release Wij zullen eind december een release uitbrengen met daarin de laatste zaken ten aanzien van wet- en regelgeving die ingaan per 1 januari 2020. Wij adviseren u dringend om deze release zo snel mogelijk na uitbrengen te installeren, zodat u tijdig voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Uitfaseren eindejaarsproductie Zoals aangekondigd in de release notes van Payroll Gemal van periode 06 en 09 gaat u met ingang van deze jaarovergang niet meer gebruikmaken van eindejaarsproducties maar van een aanvullende correctieproductie (ACP).  De werkwijze in HR Core (Online) is hiermee niet gewijzigd. U blijft dus een 13, 14 en 15e periode toesturen die in Payroll Gemal omgezet worden naar een aanvullende correctieproductie. Voor meer informatie over dit onderwerp zie de speciale release notes op de Community bij de Release Information Groep bij Releases 2019 > 2019-12 > Payroll Gemal 2019-12 - Speciale release notes. Nieuw WAB: premiedifferentiatie WW Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. Het doel van de WAB is het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele contracten. Om deze wet goed te ondersteunen hebben we in de 2019-10 release een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd. In deze release wordt de functionaliteit om deze rubrieken daadwerkelijk te gebruiken uitgeleverd.  Hoe Default vulling van de nieuwe rubrieken: Na installatie van deze release zullen de 4 WAB-rubrieken voor alle actieve medewerkers een default (standaard) waarde hebben gekregen: P12170 (Code tarief WW Awf): waarde 0 (automatisch berekenen). P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd): dit is een bestaande rubriek, de bestaande waarde blijft gehandhaafd. P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst): waarde 0 (schriftelijke arbeidsovereenkomst). P12474 (Oproepovereenkomst): waarde 1 (oproepovereenkomst) indien: P00332 (Externe code soortloner) = 3 (uurloner nominaal) of 4 (uurloner schaal/tabel) EN P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers) OF P04182 (Min-max contract) = 1 EN invoercode P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers).  In alle overige gevallen een waarde 0 (geen oproepovereenkomst). Om het aantal salarismutaties te beperken, worden uitsluitend mutaties met een waarde ongelijk aan 0 aan de salarisverwerker aangeleverd. Nieuw scherm Premiedifferentiatie WAB De 4 WAB-rubrieken zijn geplaatst op het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Dit scherm (systeemfunctie 160041) maakt onderdeel uit van: de map 'DV-gegevens per soort'.  de procedure 'Persoon / dienstverband'. de procedure 'Alle dienstverbandgegevens'. Alle gegevens in het scherm zijn verplicht. Mochten er voor het geselecteerde dienstverband nog geen waarden bekend zijn, worden de 4 rubrieken in het scherm default gevuld conform bovenstaande beschrijving. Indien van toepassing kunnen deze waarden uiteraard worden aangepast. Aanpassingen scherm Loonaangiftegegevens Een van de WAB-rubrieken betreft een reeds bestaand gegeven: P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd). Deze rubriek maakte onderdeel uit van het scherm 'Loonaangiftegegevens' en is met ingang van deze release verplaatst naar het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Ook de reeds lange tijd vervallen rubriek P13049 (WAO-WIA afd 2017) is van het scherm verwijderd. Dit staat echter los van de WAB. Indirect muteren Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is uitgebreid met een consistentiecontrole voor rubriek P12170 (Code tarief WW Awf) die controleert of deze rubriek een geldige waarde heeft. Als dat niet het geval is, wordt dit gesignaleerd op het verwerkingsverslag. U kunt daar vervolgens zelf actie op ondernemen. Wat betreft de rubrieken P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd), P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst) en P12474 (Oproepovereenkomst) vindt er vooralsnog geen controle plaats. Begin volgend jaar zal de functie 'Controleren salarismutaties werknemer' hierop worden aangepast. Dit zal te zijner tijd in de release notes worden toegelicht. Uw actie U dient het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB' te autoriseren voor de door u gewenste gebruikersgroepen. Let op: Beaufort gaat default uit van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Controleer altijd of hiervan daadwerkelijk sprake is. Dit geldt ook voor de automatische bepaling van wel/geen oproepovereenkomst. Voor meer informatie omtrent de WAB en hoe hier mee om te gaan, verwijzen we u naar de overkoepelende WAB-informatie op de Community. WAB: nieuwe IKV voor transitie- en ontslagvergoeding Waarom De per 1 januari 2020 ingevoerde Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft onder andere tot gevolg dat de regels voor het toekennen en uitbetalen van een transitievergoeding of ontslagvergoeding veranderen. U moet met ingang van die datum een transitie- of ontslagvergoeding betalen aan alle medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Voorheen was een transitie- of ontslagvergoeding alleen aan de orde wanneer de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar had geduurd. Op een transitie- en ontslagvergoeding zijn andere fiscale regels van toepassing dan op regulier loon en daarom eist de Belastingdienst dat de transitie- of ontslagvergoeding wordt betaald op een aparte inkomstenverhouding (IKV). Voor het voldoen aan deze eisen is er een aanpassing in HR Core (Online) gemaakt die ervoor zorgt dat HR Core (Online) een nieuw dienstverband met een nieuw volgnummer IKV aanmaakt om vervolgens de transitie- of ontslagvergoeding te kunnen invoeren en aanleveren aan Payroll Gemal. Met ingang van deze upgrade is het niet meer nodig om een nieuw dienstverband op te voeren om een transitie- of ontslagvergoeding te kunnen betalen. Hoe Er is een nieuwe procedurestap beschikbaar waarmee u een transitie- of ontslagvergoeding kunt opvoeren als variabele mutatie voor een dienstverband dat uit-dienst gaat. Als u één van deze vergoedingen opvoert, genereert HR Core (Online) een uniek gelijktijdig volgnummer IKV. Deze procedurestap (160150 Transitie-/ontslagvergoeding) is standaard toegevoegd aan de procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens en geautoriseerd voor gebruikersgroep AB. De rubrieken betrokken in deze procedurestap zijn: Rubriek Omschrijving P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding P03699 Transitievergoeding P00694 Ontslagvergoeding Deze rubrieken zijn uitsluitend beschikbaar in de procedurestap 160150 Transitie-/ontslagvergoeding en zijn niet beschikbaar in alle functies waarmee u normaliter variabele mutaties muteert. Aangezien de rubrieken P03699 en P00694 tellende variabele rubrieken zijn, zal in geval van meerdere variabele mutaties per verrekenperiode een scrollbar naast de rubriek verschijnen. Hiermee kan naar de gewenste mutatie gescrold worden om eventuele wijzigingen op nog niet aangeleverde mutaties aan te brengen. Als gevolg van de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband is besloten dat vanaf deze release het bepalen van een volgnummer inkomstenverhouding in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Als gevolg hiervan: is het niet meer mogelijk om vanuit Self Service bij een nieuwe dienstverband het volgnummer IKV (P01114) aan te leveren; Rubriek P01114 is geblokkeerd voor indirect muteren. is het niet meer mogelijk om, bij het invoeren van een nieuw dienstverband in HR Core (Online), het gegenereerde volgnummer IKV (P01114) aan te passen. is het niet mogelijk om vanuit Self Service het gelijktijdig volgnummer IKV (P02378) aan te leveren. Rubriek P02378 is geblokkeerd voor indirect muteren.  Gewijzigd en verbeterd Reden einde arbeidsovereenkomst Waarom In de loonaangifte 2020 is een nieuw gegeven geïntroduceerd: Code reden einde arbeidsovereenkomst. De definitieve versie van UPA 2020 bevat, overgenomen van de loonaangifte 2020, ook het nieuwe veld ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’. In UPA 2020 komt de 'Code reden einde inkomstenverhouding' daarmee te vervallen. Beaufort kent reeds rubriek P00850 (Reden uittrede/ontslag PFZW) gekoppeld aan de Payroll Gemal invoercode 02850. Dit correspondeert nu nog met Code reden einde inkomstenverhouding. Rubriek P00850 en invoercode 02850 zullen met ingang van 1 januari 2020 gebruikt gaan worden ten behoeve van Code reden einde arbeidsovereenkomst in zowel de loonaangifte als de UPA. Hoe De omschrijving van rubriek P00850 en invoercode 02850 is aangepast naar respectievelijk Reden uit dienst LA/UPA en Reden uittrede/ontslag. Omdat het doel van deze rubriek tweeledig is geworden is deze rubriek niet meer uitsluitend op het scherm 'Pensioenfonds' beschikbaar, maar ook op het scherm 'Uitdienstgegevens'. In beide schermen kan dezelfde van toepassing zijnde waarde worden geselecteerd op basis van de nieuwe referentiewaarden. In de sectie Inrichtingswijzigingen is een overzicht van de oude en nieuwe waarden opgenomen. Daar waar van toepassing zijn extra controles toegevoegd. Zo zal in het scherm 'Uitdienstgegevens' bij vastlegging van de datum uit dienst, rubriek P00850 verplicht zijn. Ook het proces 'Verwerken indirecte mutaties' zal hier op signaleren. Een wijziging op rubriek P00850 ten behoeve van LA dan wel UPA wordt altijd aangeleverd aan Payroll Gemal. Daar zal op basis van klantinstellingen de verdere routering naar van de toepassing zijnde ontvangers plaatsvinden. Deze wijzigingen worden ook beschreven in de release notes van Payroll Gemal voor periode 2020-01. Uw actie Indien een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moet een reden uit dienst LA/UPA worden opgegeven. Hiervoor heeft u rubriek P00850 ter beschikking. Denk aan de overgangsfase 2019-2020: controleer eventuele geïmporteerde maar nog niet verwerkte dienstverbanden op de juiste waarde van dit gegeven. Om technische redenen is de referentietabel gekoppeld aan rubriek P00850 gewijzigd. De oude tabel DPIC381 is komen te vervallen, waarbij alle waarden zijn overgeheveld naar DPIA029 onder rubriekcode P00850. Indien van toepassing dient u hier uw rapportages op aan te passen. Opgeloste meldingen P13049 verwijderen uit scherm Loonaangiftegegevens (change 1652003) Melding Rubriek P13049 (Code korting WAO/WIA afd 2017) is vervallen per 1-1-2018 maar staat nog steeds op het venster Loonaangiftegegevens. Oplossing Rubriek P13049 is verwijderd van het venster Loonaangiftegegevens Uitbreiding aantal posities rubrieken PI0008, PI0015, PI0025, PI0032 (change 1576747) Melding De rubrieken PI0008 (Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof), PI0015 (Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl), PI0025 (Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof) en PI0032 (Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgve) zijn uitgeleverd in HR Core Beaufort met 5 posities (99,99). Het betreffen echter rubrieken over het totaal aantal uren in plaats van uren per week. Oplossing De lengte van de rubrieken is gewijzigd naar 7 posities (9.999,99) zodat het totaal aantal uren vastgelegd kan worden. Uitvoercodes LKV niet in Tres (change 1438829) Melding Een viertal uitvoercodes te weten 01546, 01547, 01538 en 01539 zijn in Beaufort als importrubrieken gedefinieerd zonder de voorloopnul. Dit moet worden gecorrigeerd zodat de rubrieken beschikbaar zijn in Beaufort. Oplossing De importrubrieken zijn gecorrigeerd en bevatten nu de voorloopnul. Inrichtingswijzigingen Lees voor aanvullende informatie over onderstaande onderwerpen de release notes van Payroll Gemal voor periode 2019-12 en 2020-01. Fiets van de zaak Vanaf 1-1-2020 komt naast de leaseauto ook de leasefiets (niet te verwarren met de reeds bestaande fietsregelingen) beschikbaar. Hiervoor zijn nieuwe rubrieken aangemaakt. Tevens zijn de onderstaande rubrieken P02041, P12042, P00987 en P10988 aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P02041 Nieuwprijs fiets 02041  Nieuwprijs fiets P12042 Keuze percentage fiets 02042  Keuze perc fiets P00987  WN bijdrage privégebruik fiets 00987  Bijdr fiets privé P10988  WN bijdrage niet-privégebruik fiets 00988  Bijdr fiets n/prv Voor rubriek P12042 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1 = 25,00 2 = 14,00 3 = 20,00 4 = 8,00 6 = 4,00 7 = 7,00 8 = 35,00 9 = 15,00 10 = 21,00 11 = 22,00 Waarde 7 is relevant in het kader van de leasefiets. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91591  Wrd prv gbr fiets 01591  Wrd prv gbr fiets P92592  Belast bdr fiets 01592  Belast bdr fiets P92987  Bijdr fiets privé 00987  Bijdr fiets privé P92988 Bijdr fiets n/prv 00988  Bijdr fiets n/prv Fiscale rekenregels 2020 De fiscale rekenregels van 2020 geven aan dat de loonheffing van medewerkers wonende in België of Suriname/Aruba via nieuwe belastingtabellen gaat lopen. Hiervoor zijn de volgende nieuwe extra referentiewaarden aangemaakt voor rubriek P12323 - Ind. fiscaal woonland: 4 - België 5 - Suriname of Aruba Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden Van de volgende rubrieken is de bewaartermijn van de historie verhoogd naar 500 maanden: P12170 - Code tarief WW Awf  P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst  P12474 - Code oproepovereenkomst (De bewaartermijn van de historie wordt hiermee gelijk getrokken aan die van rubriek P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd)) Referentiewaarden P02268 (Code aard arbeidsverhouding) uitgebreid Rubriek P02268 is uitgebreid met de volgende referentiewaarde: 83 - BBL Deze waarde is van toepassing per 01-01-2020, maar kan reeds gebruikt worden bij het vastleggen van nieuwe medewerkers die in 2020 in dienst komen. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset De volgende SV code rubrieken zijn toegevoegd aan de HSS rubriekenset: P02122 - Werknemersverzekering WW P02123​ - Werknemersverzekering WIA P02124 - Werknemersverzekering ZW Rubrieken code SV beschikbaar voor profielen De definitie van de volgende SV code rubrieken is aangepast zodat deze rubrieken gebruikt kunnen worden in profielen:  P02122 - Werknemersverzekering WW P02123 - Werknemersverzekering WIA   P02124 - Werknemersverzekering ZW Referentiewaarden van de WAB Premiedifferentiatie rubrieken uitgebreid Aan de volgende rubrieken is de referentiewaarde 'Niet van toepassing' toegevoegd: P12170 - Code tarief WW Awf P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 - Code oproepovereenkomst Deze waarde kan toegepast worden bij dienstverbanden zonder koppeling naar de salarisverwerker (o.a. externen of vrijwilligers zonder betaling). ABP componenten jaargrondslag Om meer inzicht in de vaststelling van het jaarinkomen ABP te verschaffen gaat Payroll Gemal diverse componenten waarmee gerekend wordt via uitvoercodes zichtbaar maken. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92431 ABP vast vrgjr 02431 ABP vast vrgjr P92435  ABP var VT vrgjr 02435  ABP var VT vrgjr P92436 ABP var vrgjr 02436 ABP var vrgjr ABP vaste componenten vanaf peildatum vorig jaar Met ingang van 2017 heeft ABP haar beleid ten aanzien van salariscorrecties aangepast. Vanaf 2017 geldt dat een salarisaanpassing met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-12. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93232 ABP verschil vorig jaar 02232 ABP versch. vrgjr  P92432 ABP vaste pensioengevende component voor-vorig jr 02432 ABP vaste vr-vrgjr P94732 ABP correctie salaris vorig jr 02732 ABP - corr. vrgjr Configuratie rubriek P02378 (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) Rubriek P02378​ (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) bleek foutief geconfigureerd te zijn als tellende variabele mutatie. Dit is aangepast naar vervangende variabele mutatie.  Deze initieel onjuiste configuratie heeft overigens niet tot foutsituaties kunnen leiden. Referentiewaarden P00850 - Reden einde arbeidsovereenkomst (DPIA029) De referentiewaarden van P00850 (Reden einde arbeidsovereenkomst) zijn opgenomen in DPIA029 onder rubriekcode P00850 (voorheen DPIC381). In deze tabel staan zowel de oude 2019 waarden als de nieuwe 2020 waarden: Code Omschrijving 0 Vrijwillig ontslag (vervallen) 1 Overlijden 2 Vrijwillig ontslag (vervallen) 3 Gedwongen ontslag (vervallen) 4 Ouderdomspensioen (vervallen) 5 Premievrijstelling ivm WAO/OBU (vervallen) 6 VUT overb/flx (vervallen) 8 Einde adm.eenh (vervallen) 11 Binnen proeftijd door werkgever 13 Rechter op verzoek werkgever 14 Wederzijds op verzoek werkgever 20 Opzegging initiatief werknemer 21 Ontslag op staande voet 30 Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 31 Rechtswege andere reden  40 Einde uitzendovereenkomst ziekte  41 Einde uitzendovereenkomst andere reden 80 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV 81 Bedrijfseconomische reden met toest. UWV 90 IKV administratief beeindigd, AO loopt door  99 Overige reden WAB Addendum: Komende wijzigingen Per 2020 treedt de WAB in werking. Echter een addendum erop treedt mogelijk pas later in werking. Voor dit addendum zijn in deze release alvast inrichtingswijzigingen meegenomen. Zodra de functionaliteit van dit addendum op de WAB in een release van Beaufort ter beschikking wordt gesteld, wordt dit in de betreffende release notes meegenomen. De inrichtingswijzigingen die nu alvast zijn meegenomen voor het addendum, zijn: Nieuwe rubrieken en nieuwe uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P03109 Contracturen in uren - Contracturen p/w P04109 Uitbreidingsuren in uren - Uitbreidingsuren p/w P01404 Percentage deelbetrekking contract 02511​  % db Contract P02404 Percentage deelbetrekking uitbreiding - % db Uitbreiding Voor de duidelijkheid: de rubrieken P04109 en P02404 zijn alleen nodig bij een tijdelijke uitbreiding van de vaste contract uren. Nieuwe PY / PZ rubrieken Rubriekcode Omschrijving Omschrijving PY3109  Startdatum P03109 (intern gebruik) Startdatum P03109 PY4109 Startdatum P04109 (intern gebruik) Startdatum P04109 PY1404 Startdatum P01404 (intern gebruik) Startdatum P01404 PY2404 Startdatum P02404 (intern gebruik) Startdatum P02404 PZ3109  Einddatum P03109 (intern gebruik) Einddatum P03109 PZ4109 Einddatum P04109 (intern gebruik) Einddatum P04109 PZ1404 Einddatum P01404 (intern gebruik) Einddatum P01404 PZ2404 Einddatum P02404 (intern gebruik) Einddatum P02404 Nieuw RAET-stuurgegeven Naam Omschrijving Ingeregelde waarde Mogelijke waarden Raet stuurgegeven? UURMETH Contract- en uitbreidingsuren vastleggen N 'J' of 'N' JA Ons®Connector Mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven Waarom In de komende december release biedt Visma | Raet de mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven. Hier lees je waarom dit handig is: De einddatum van de 'inzet' in Youforce bepaalt, naast de einddatum van het contract, ook de einddatum van de toewijzing van een persoon aan een team in Nedap Ons®. Na het verstrijken van de einddatum van een medewerker in een team is de medewerker: Niet meer zichtbaar voor zijn leidinggevende/teamleider in Nedap Ons®. Onderdeel geworden van een “onbekend team/onbekende eenheid”, waarvoor geen verantwoordelijke staat geregistreerd in Nedap Ons®. In de praktijk blijkt echter, dat ná het verstrijken van de einddatum het contract alsnog wordt verlengd en dat het uit-dienst-proces nog niet volledig is afgehandeld. Met als gevolg dat: Medewerkers na het einde van het contract toch nog staan ingeroosterd. Op een medewerker geschreven uren, niet meer zijn te controleren. Diensten of uren die bij cliënten zijn geregistreerd niet meer zijn te fiatteren. Vervelende vervolgacties en controle procedures ontstaan. Door geen einddatum voor een team door te geven aan Nedap Ons®: Blijven de medewerkers altijd zichtbaar bij het laatst gekoppelde team. Houd de teamleider/fiatteur van het laatst gekoppelde team inzage in de medewerker en zijn uren. De (laatst) verantwoordelijke teamleider correcties uitvoeren op de tijdregistratie, etc. We blijven de einddatum wél doorgeven aan het contract in Nedap Ons®. Dit betekent dat de medewerker niet meer kan inloggen na het verlopen van de contractdatum. Hoe Medewerkers uit dienst blijven gekoppeld aan hun oude team in Nedap ONS, ook al is hun inzet volgens HR Core Beaufort verlopen. Dit is optioneel. Standaard blijft het oude gedrag. Uw actie Laat ons weten via 4ME (of per mail) of je wilt overstappen op het nieuwe gedrag. Als we geen antwoord ontvangen, dan gaan we ervan uit dat je het bestaande gedrag wilt blijven behouden. Onderwijs Opgeloste meldingen Foutmelding vrije selectie op nieuw aangemaakte rubrieken (change 1624531) Melding Bij het gebruik van de nieuwe rubrieken voor WTF in het tabblad 'vrije selectie' treedt er een foutmelding op. Oplossing Het is nu mogelijk om de nieuwe rubrieken (P03351 t/m P03360, en PE1230 t/m PE1252) te gebruiken in het tabblad 'vrije selectie'  op de selectieschermen. Publishing Date : 11/29/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:26 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1084 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030447) In deze versie... Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. WAB: nieuwe IKV voor transitie en ontslagvergoeding: 2e bullet uit de lijst van 3 bullets verwijderd. Zin 'Let op:....' onder de 2 resterende bullets toegevoegd. Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden: dagen gewijzigd in maanden. Laatste zin verwijderd. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset: zin mbt de HSSK rubriekenset toegevoegd. Mededelingen WAB community Wij hebben een bericht op de Youforce portal geplaatst met als titel 'WAB  community-groep is live'. Alle informatie over de WAB en wijzigingen in de software kunt u vinden in deze community. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen  naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core Beaufort ten aanzien van de WAB.  Nieuwe Uniface licentie Met deze release wordt de licentie van de Uniface runtime vernieuwd. Als u deze upgrade niet installeert, zal HR Core Beaufort op 6 december 2019 de melding geven dat de Uniface licentie gaat verlopen. Na 6 januari 2020 zal HR Core Beaufort niet meer starten. Het is dus zeer belangrijk dat u deze upgrade op tijd installeert! Let op: wanneer u gebruik maakt van een aparte batch/koppel server, vergeet dan niet om ook daarop de release te installeren. Aankondiging januari release Wij zullen eind december een release uitbrengen met daarin de laatste zaken ten aanzien van wet- en regelgeving die ingaan per 1 januari 2020. Wij adviseren u dringend om deze release zo snel mogelijk na uitbrengen te installeren, zodat u tijdig voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Uitfaseren eindejaarsproductie Zoals aangekondigd in de release notes van Payroll Gemal van periode 06 en 09 gaat u met ingang van deze jaarovergang niet meer gebruikmaken van eindejaarsproducties maar van een aanvullende correctieproductie (ACP).  De werkwijze in HR Core (Online) is hiermee niet gewijzigd. U blijft dus een 13, 14 en 15e periode toesturen die in Payroll Gemal omgezet worden naar een aanvullende correctieproductie. Voor meer informatie over dit onderwerp zie de speciale release notes op de Community bij de Release Information Groep bij Releases 2019 > 2019-12 > Payroll Gemal 2019-12 - Speciale release notes. Nieuw WAB: premiedifferentiatie WW Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. Het doel van de WAB is het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele contracten. Om deze wet goed te ondersteunen hebben we in de 2019-10 release een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd. In deze release wordt de functionaliteit om deze rubrieken daadwerkelijk te gebruiken uitgeleverd.  Hoe Default vulling van de nieuwe rubrieken: Na installatie van deze release zullen de 4 WAB-rubrieken voor alle actieve medewerkers een default (standaard) waarde hebben gekregen: P12170 (Code tarief WW Awf): waarde 0 (automatisch berekenen). P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd): dit is een bestaande rubriek, de bestaande waarde blijft gehandhaafd. P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst): waarde 0 (schriftelijke arbeidsovereenkomst). P12474 (Oproepovereenkomst): waarde 1 (oproepovereenkomst) indien: P00332 (Externe code soortloner) = 3 (uurloner nominaal) of 4 (uurloner schaal/tabel) EN P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers) OF P04182 (Min-max contract) = 1 EN invoercode P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers).  In alle overige gevallen een waarde 0 (geen oproepovereenkomst). Om het aantal salarismutaties te beperken, worden uitsluitend mutaties met een waarde ongelijk aan 0 aan de salarisverwerker aangeleverd. Nieuw scherm Premiedifferentiatie WAB De 4 WAB-rubrieken zijn geplaatst op het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Dit scherm (systeemfunctie 160041) maakt onderdeel uit van: de map 'DV-gegevens per soort'.  de procedure 'Persoon / dienstverband'. de procedure 'Alle dienstverbandgegevens'. Alle gegevens in het scherm zijn verplicht. Mochten er voor het geselecteerde dienstverband nog geen waarden bekend zijn, worden de 4 rubrieken in het scherm default gevuld conform bovenstaande beschrijving. Indien van toepassing kunnen deze waarden uiteraard worden aangepast. Aanpassingen scherm Loonaangiftegegevens Een van de WAB-rubrieken betreft een reeds bestaand gegeven: P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd). Deze rubriek maakte onderdeel uit van het scherm 'Loonaangiftegegevens' en is met ingang van deze release verplaatst naar het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Ook de reeds lange tijd vervallen rubriek P13049 (WAO-WIA afd 2017) is van het scherm verwijderd. Dit staat echter los van de WAB. Indirect muteren Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is uitgebreid met een consistentiecontrole voor rubriek P12170 (Code tarief WW Awf) die controleert of deze rubriek een geldige waarde heeft. Als dat niet het geval is, wordt dit gesignaleerd op het verwerkingsverslag. U kunt daar vervolgens zelf actie op ondernemen. Wat betreft de rubrieken P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd), P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst) en P12474 (Oproepovereenkomst) vindt er vooralsnog geen controle plaats. Begin volgend jaar zal de functie 'Controleren salarismutaties werknemer' hierop worden aangepast. Dit zal te zijner tijd in de release notes worden toegelicht. Uw actie U dient het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB' te autoriseren voor de door u gewenste gebruikersgroepen. Let op: Beaufort gaat default uit van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Controleer altijd of hiervan daadwerkelijk sprake is. Dit geldt ook voor de automatische bepaling van wel/geen oproepovereenkomst. Voor meer informatie omtrent de WAB en hoe hier mee om te gaan, verwijzen we u naar de overkoepelende WAB-informatie op de Community. WAB: nieuwe IKV voor transitie- en ontslagvergoeding Waarom De per 1 januari 2020 ingevoerde Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft onder andere tot gevolg dat de regels voor het toekennen en uitbetalen van een transitievergoeding of ontslagvergoeding veranderen. U moet met ingang van die datum een transitie- of ontslagvergoeding betalen aan alle medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Voorheen was een transitie- of ontslagvergoeding alleen aan de orde wanneer de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar had geduurd. Op een transitie- en ontslagvergoeding zijn andere fiscale regels van toepassing dan op regulier loon en daarom eist de Belastingdienst dat de transitie- of ontslagvergoeding wordt betaald op een aparte inkomstenverhouding (IKV). Voor het voldoen aan deze eisen is er een aanpassing in HR Core (Online) gemaakt die ervoor zorgt dat HR Core (Online) een nieuw dienstverband met een nieuw volgnummer IKV aanmaakt om vervolgens de transitie- of ontslagvergoeding te kunnen invoeren en aanleveren aan Payroll Gemal. Met ingang van deze upgrade is het niet meer nodig om een nieuw dienstverband op te voeren om een transitie- of ontslagvergoeding te kunnen betalen. Hoe Er is een nieuwe procedurestap beschikbaar waarmee u een transitie- of ontslagvergoeding kunt opvoeren als variabele mutatie voor een dienstverband dat uit-dienst gaat. Als u één van deze vergoedingen opvoert, genereert HR Core (Online) een uniek gelijktijdig volgnummer IKV. Deze procedurestap (160150 Transitie-/ontslagvergoeding) is standaard toegevoegd aan de procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens en geautoriseerd voor gebruikersgroep AB. De rubrieken betrokken in deze procedurestap zijn: Rubriek Omschrijving P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding P03699 Transitievergoeding P00694 Ontslagvergoeding Deze rubrieken zijn uitsluitend beschikbaar in de procedurestap 160150 Transitie-/ontslagvergoeding en zijn niet beschikbaar in alle functies waarmee u normaliter variabele mutaties muteert. Aangezien de rubrieken P03699 en P00694 tellende variabele rubrieken zijn, zal in geval van meerdere variabele mutaties per verrekenperiode een scrollbar naast de rubriek verschijnen. Hiermee kan naar de gewenste mutatie gescrold worden om eventuele wijzigingen op nog niet aangeleverde mutaties aan te brengen. Als gevolg van de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband is besloten dat vanaf deze release het bepalen van een volgnummer inkomstenverhouding in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Als gevolg hiervan: is het niet meer mogelijk om vanuit Self Service bij een nieuwe dienstverband het volgnummer IKV (P01114) aan te leveren; Rubriek P01114 is geblokkeerd voor indirect muteren. is het niet mogelijk om vanuit Self Service het gelijktijdig volgnummer IKV (P02378) aan te leveren. Rubriek P02378 is geblokkeerd voor indirect muteren.  Let op: de genoemde rubrieken zijn pas per 2020 in Payroll Gemal operationeel. Tot dat moment zullen deze niet worden verwerkt! Gewijzigd en verbeterd Reden einde arbeidsovereenkomst Waarom In de loonaangifte 2020 is een nieuw gegeven geïntroduceerd: Code reden einde arbeidsovereenkomst. De definitieve versie van UPA 2020 bevat, overgenomen van de loonaangifte 2020, ook het nieuwe veld ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’. In UPA 2020 komt de 'Code reden einde inkomstenverhouding' daarmee te vervallen. Beaufort kent reeds rubriek P00850 (Reden uittrede/ontslag PFZW) gekoppeld aan de Payroll Gemal invoercode 02850. Dit correspondeert nu nog met Code reden einde inkomstenverhouding. Rubriek P00850 en invoercode 02850 zullen met ingang van 1 januari 2020 gebruikt gaan worden ten behoeve van Code reden einde arbeidsovereenkomst in zowel de loonaangifte als de UPA. Hoe De omschrijving van rubriek P00850 en invoercode 02850 is aangepast naar respectievelijk Reden uit dienst LA/UPA en Reden uittrede/ontslag. Omdat het doel van deze rubriek tweeledig is geworden is deze rubriek niet meer uitsluitend op het scherm 'Pensioenfonds' beschikbaar, maar ook op het scherm 'Uitdienstgegevens'. In beide schermen kan dezelfde van toepassing zijnde waarde worden geselecteerd op basis van de nieuwe referentiewaarden. In de sectie Inrichtingswijzigingen is een overzicht van de oude en nieuwe waarden opgenomen. Daar waar van toepassing zijn extra controles toegevoegd. Zo zal in het scherm 'Uitdienstgegevens' bij vastlegging van de datum uit dienst, rubriek P00850 verplicht zijn. Ook het proces 'Verwerken indirecte mutaties' zal hier op signaleren. Een wijziging op rubriek P00850 ten behoeve van LA dan wel UPA wordt altijd aangeleverd aan Payroll Gemal. Daar zal op basis van klantinstellingen de verdere routering naar van de toepassing zijnde ontvangers plaatsvinden. Deze wijzigingen worden ook beschreven in de release notes van Payroll Gemal voor periode 2020-01. Uw actie Indien een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moet een reden uit dienst LA/UPA worden opgegeven. Hiervoor heeft u rubriek P00850 ter beschikking. Denk aan de overgangsfase 2019-2020: controleer eventuele geïmporteerde maar nog niet verwerkte dienstverbanden op de juiste waarde van dit gegeven. Om technische redenen is de referentietabel gekoppeld aan rubriek P00850 gewijzigd. De oude tabel DPIC381 is komen te vervallen, waarbij alle waarden zijn overgeheveld naar DPIA029 onder rubriekcode P00850. Indien van toepassing dient u hier uw rapportages op aan te passen. Opgeloste meldingen P13049 verwijderen uit scherm Loonaangiftegegevens (change 1652003) Melding Rubriek P13049 (Code korting WAO/WIA afd 2017) is vervallen per 1-1-2018 maar staat nog steeds op het venster Loonaangiftegegevens. Oplossing Rubriek P13049 is verwijderd van het venster Loonaangiftegegevens Uitbreiding aantal posities rubrieken PI0008, PI0015, PI0025, PI0032 (change 1576747) Melding De rubrieken PI0008 (Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof), PI0015 (Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl), PI0025 (Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof) en PI0032 (Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgve) zijn uitgeleverd in HR Core Beaufort met 5 posities (99,99). Het betreffen echter rubrieken over het totaal aantal uren in plaats van uren per week. Oplossing De lengte van de rubrieken is gewijzigd naar 7 posities (9.999,99) zodat het totaal aantal uren vastgelegd kan worden. Uitvoercodes LKV niet in Tres (change 1438829) Melding Een viertal uitvoercodes te weten 01546, 01547, 01538 en 01539 zijn in Beaufort als importrubrieken gedefinieerd zonder de voorloopnul. Dit moet worden gecorrigeerd zodat de rubrieken beschikbaar zijn in Beaufort. Oplossing De importrubrieken zijn gecorrigeerd en bevatten nu de voorloopnul. Inrichtingswijzigingen Lees voor aanvullende informatie over onderstaande onderwerpen de release notes van Payroll Gemal voor periode 2019-12 en 2020-01. Fiets van de zaak Vanaf 1-1-2020 komt naast de leaseauto ook de leasefiets (niet te verwarren met de reeds bestaande fietsregelingen) beschikbaar. Hiervoor zijn nieuwe rubrieken aangemaakt. Tevens zijn de onderstaande rubrieken P02041, P12042, P00987 en P10988 aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P02041 Nieuwprijs fiets 02041  Nieuwprijs fiets P12042 Keuze percentage fiets 02042  Keuze perc fiets P00987  WN bijdrage privégebruik fiets 00987  Bijdr fiets privé P10988  WN bijdrage niet-privégebruik fiets 00988  Bijdr fiets n/prv Voor rubriek P12042 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1 = 25,00 2 = 14,00 3 = 20,00 4 = 8,00 6 = 4,00 7 = 7,00 8 = 35,00 9 = 15,00 10 = 21,00 11 = 22,00 Waarde 7 is relevant in het kader van de leasefiets. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91591  Wrd prv gbr fiets 01591  Wrd prv gbr fiets P92592  Belast bdr fiets 01592  Belast bdr fiets P92987  Bijdr fiets privé 00987  Bijdr fiets privé P92988 Bijdr fiets n/prv 00988  Bijdr fiets n/prv Fiscale rekenregels 2020 De fiscale rekenregels van 2020 geven aan dat de loonheffing van medewerkers wonende in België of Suriname/Aruba via nieuwe belastingtabellen gaat lopen. Hiervoor zijn de volgende nieuwe extra referentiewaarden aangemaakt voor rubriek P12323 - Ind. fiscaal woonland: 4 - België 5 - Suriname of Aruba Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden Van de volgende rubrieken is de bewaartermijn van de historie verhoogd naar 500 maanden: P12170 - Code tarief WW Awf  P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst  P12474 - Code oproepovereenkomst Referentiewaarden P02268 (Code aard arbeidsverhouding) uitgebreid Rubriek P02268 is uitgebreid met de volgende referentiewaarde: 83 - BBL Deze waarde is van toepassing per 01-01-2020, maar kan reeds gebruikt worden bij het vastleggen van nieuwe medewerkers die in 2020 in dienst komen. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset De volgende SV code rubrieken zijn toegevoegd aan de HSS rubriekenset: P02122 - Werknemersverzekering WW P02123​ - Werknemersverzekering WIA P02124 - Werknemersverzekering ZW Indien u deze codes reeds aan de HSSK rubriekenset had toegevoegd, dienen deze daar uit verwijderd te worden. Rubrieken code SV beschikbaar voor profielen De definitie van de volgende SV code rubrieken is aangepast zodat deze rubrieken gebruikt kunnen worden in profielen:  P02122 - Werknemersverzekering WW P02123 - Werknemersverzekering WIA   P02124 - Werknemersverzekering ZW Referentiewaarden van de WAB Premiedifferentiatie rubrieken uitgebreid Aan de volgende rubrieken is de referentiewaarde 'Niet van toepassing' toegevoegd: P12170 - Code tarief WW Awf P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 - Code oproepovereenkomst Deze waarde kan toegepast worden bij dienstverbanden zonder koppeling naar de salarisverwerker (o.a. externen of vrijwilligers zonder betaling). ABP componenten jaargrondslag Om meer inzicht in de vaststelling van het jaarinkomen ABP te verschaffen gaat Payroll Gemal diverse componenten waarmee gerekend wordt via uitvoercodes zichtbaar maken. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92431 ABP vast vrgjr 02431 ABP vast vrgjr P92435  ABP var VT vrgjr 02435  ABP var VT vrgjr P92436 ABP var vrgjr 02436 ABP var vrgjr ABP vaste componenten vanaf peildatum vorig jaar Met ingang van 2017 heeft ABP haar beleid ten aanzien van salariscorrecties aangepast. Vanaf 2017 geldt dat een salarisaanpassing met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-12. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93232 ABP verschil vorig jaar 02232 ABP versch. vrgjr  P92432 ABP vaste pensioengevende component voor-vorig jr 02432 ABP vaste vr-vrgjr P94732 ABP correctie salaris vorig jr 02732 ABP - corr. vrgjr Configuratie rubriek P02378 (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) Rubriek P02378​ (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) bleek foutief geconfigureerd te zijn als tellende variabele mutatie. Dit is aangepast naar vervangende variabele mutatie.  Deze initieel onjuiste configuratie heeft overigens niet tot foutsituaties kunnen leiden. Referentiewaarden P00850 - Reden einde arbeidsovereenkomst (DPIA029) De referentiewaarden van P00850 (Reden einde arbeidsovereenkomst) zijn opgenomen in DPIA029 onder rubriekcode P00850 (voorheen DPIC381). In deze tabel staan zowel de oude 2019 waarden als de nieuwe 2020 waarden: Code Omschrijving 0 Vrijwillig ontslag (vervallen) 1 Overlijden 2 Vrijwillig ontslag (vervallen) 3 Gedwongen ontslag (vervallen) 4 Ouderdomspensioen (vervallen) 5 Premievrijstelling ivm WAO/OBU (vervallen) 6 VUT overb/flx (vervallen) 8 Einde adm.eenh (vervallen) 11 Binnen proeftijd door werkgever 13 Rechter op verzoek werkgever 14 Wederzijds op verzoek werkgever 20 Opzegging initiatief werknemer 21 Ontslag op staande voet 30 Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 31 Rechtswege andere reden  40 Einde uitzendovereenkomst ziekte  41 Einde uitzendovereenkomst andere reden 80 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV 81 Bedrijfseconomische reden met toest. UWV 90 IKV administratief beeindigd, AO loopt door  99 Overige reden WAB Addendum: Komende wijzigingen Per 2020 treedt de WAB in werking. Echter een addendum erop treedt mogelijk pas later in werking. Voor dit addendum zijn in deze release alvast inrichtingswijzigingen meegenomen. Zodra de functionaliteit van dit addendum op de WAB in een release van Beaufort ter beschikking wordt gesteld, wordt dit in de betreffende release notes meegenomen. De inrichtingswijzigingen die nu alvast zijn meegenomen voor het addendum, zijn: Nieuwe rubrieken en nieuwe uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P03109 Contracturen in uren - Contracturen p/w P04109 Uitbreidingsuren in uren - Uitbreidingsuren p/w P01404 Percentage deelbetrekking contract 02511​  % db Contract P02404 Percentage deelbetrekking uitbreiding - % db Uitbreiding Voor de duidelijkheid: de rubrieken P04109 en P02404 zijn alleen nodig bij een tijdelijke uitbreiding van de vaste contract uren. Nieuwe PY / PZ rubrieken Rubriekcode Omschrijving Omschrijving PY3109  Startdatum P03109 (intern gebruik) Startdatum P03109 PY4109 Startdatum P04109 (intern gebruik) Startdatum P04109 PY1404 Startdatum P01404 (intern gebruik) Startdatum P01404 PY2404 Startdatum P02404 (intern gebruik) Startdatum P02404 PZ3109  Einddatum P03109 (intern gebruik) Einddatum P03109 PZ4109 Einddatum P04109 (intern gebruik) Einddatum P04109 PZ1404 Einddatum P01404 (intern gebruik) Einddatum P01404 PZ2404 Einddatum P02404 (intern gebruik) Einddatum P02404 Nieuw RAET-stuurgegeven Naam Omschrijving Ingeregelde waarde Mogelijke waarden Raet stuurgegeven? UURMETH Contract- en uitbreidingsuren vastleggen N 'J' of 'N' JA Ons®Connector Mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven Waarom In de komende december release biedt Visma | Raet de mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven. Hier lees je waarom dit handig is: De einddatum van de 'inzet' in Youforce bepaalt, naast de einddatum van het contract, ook de einddatum van de toewijzing van een persoon aan een team in Nedap Ons®. Na het verstrijken van de einddatum van een medewerker in een team is de medewerker: Niet meer zichtbaar voor zijn leidinggevende/teamleider in Nedap Ons®. Onderdeel geworden van een “onbekend team/onbekende eenheid”, waarvoor geen verantwoordelijke staat geregistreerd in Nedap Ons®. In de praktijk blijkt echter, dat ná het verstrijken van de einddatum het contract alsnog wordt verlengd en dat het uit-dienst-proces nog niet volledig is afgehandeld. Met als gevolg dat: Medewerkers na het einde van het contract toch nog staan ingeroosterd. Op een medewerker geschreven uren, niet meer zijn te controleren. Diensten of uren die bij cliënten zijn geregistreerd niet meer zijn te fiatteren. Vervelende vervolgacties en controle procedures ontstaan. Door geen einddatum voor een team door te geven aan Nedap Ons®: Blijven de medewerkers altijd zichtbaar bij het laatst gekoppelde team. Houd de teamleider/fiatteur van het laatst gekoppelde team inzage in de medewerker en zijn uren. De (laatst) verantwoordelijke teamleider correcties uitvoeren op de tijdregistratie, etc. We blijven de einddatum wél doorgeven aan het contract in Nedap Ons®. Dit betekent dat de medewerker niet meer kan inloggen na het verlopen van de contractdatum. Hoe Medewerkers uit dienst blijven gekoppeld aan hun oude team in Nedap ONS, ook al is hun inzet volgens HR Core Beaufort verlopen. Dit is optioneel. Standaard blijft het oude gedrag. Uw actie Laat ons weten via 4ME (of per mail) of je wilt overstappen op het nieuwe gedrag. Als we geen antwoord ontvangen, dan gaan we ervan uit dat je het bestaande gedrag wilt blijven behouden. Publishing Date : 11/29/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:24 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1617 Weergaven
Labels