Mijn Communities
Help

Releases Youforce Portaal

Sorteren op:
Opgeloste meldingen Acties van Verzuimmanagement zijn niet goed gesorteerd in Mijn Taken (change # 542883) Bericht De taken van Verzuimmanagement worden getoond aan de verantwoordelijke manager in het takenpaneel op de desktop van Youforce Portaal. Per module en taaktype moeten deze vermeld in volgorde van einddatum, de vroegste datum bovenaan. Dit is nu niet het geval; de taken lijken nu willekeurig gesorteerd. Oplossing Na deze release worden de taken van Verzuimmanagement correct gesorteerd. Jouw actie Geen actie nodig Standaard tabbladen in de menubalk van de portal niet juist en niet gewenst (change # 428942) Melding Wanneer in Youforce nieuwe gebruikersaccounts worden aangemaakt na een import vanuit HR Core hebben de nieuwe gebruikers toegang tot het Youforce-medewerker / manager-portaal. Op het bureaublad van Youforce vinden ze tegels voor alle modules die ze mogen gebruiken en worden een aantal standaard tabbladen geplaatst. Het bureaublad kan er dan als volgt uitzien: De standaard tabbladen die worden weergegeven voor nieuwe gebruikers komen meestal niet overeen met de door de gebruiker gewenste applicaties. Oplossing Omdat voor ons niet te voorspellen is welke modules de voorkeur genieten, presenteren wij nu alleen nog maar de volgende standaard tabbladen: Home: de nieuwe startpagina van Youforce. (nu alleen nog beschikbaar voor klanten die HR Core Beaufort online gebruiken. Later dit jaar komt Home ook beschikbaar voor HR Core Business klanten. Proforma Lite: de salariscalculator die gratis beschikbaar voor al onze klanten. Houd er rekening mee dat de standaard tabbladen alleen worden weergegeven voor gebruikers van organisaties die zijn geautoriseerd voor Home of Proforma Lite. Zonder autorisaties voor deze applicaties is de menubalk met tabbladen leeg. Natuurlijk kunnen gebruikers nog steeds tabbladen toevoegen, ordenen en verwijderen. Jouw actie Geen actie nodig Publishing Date : 6/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-06-2020 19:44 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 845 Weergaven
Solved Changes Medical Leave Management tasks are not properly sorted in My Tasks panel (change #542883) Message From 2017 on, tasks from Medical Leave Management are presented to the responsible manager in the Tasks panel on the Youforce Portal Desktop. Per module and task type, the tasks for the manager should be listed in ascending order of deadlines, the earliest date on top. The ordering should be identical to the one used in the Medical Leave Management application itself. However, this is not the case. In the Tasks panel the ordering appears to be random.  Solution After this release, the tasks from Medical Leave Management will be properly sorted. Your action No action nee Default tabs in the portal menu bar not logical and not desired (change #428942) Change  When new user accounts are created after an import from HR Core into the Youforce portal, the new users can access the Youforce employee/manager portal. On the desktop of Youforce, they will find tiles for all modules they are authorized to use. In most cases, some of these tiles have preset tabs in the portal menu bar on top. They allow the user to work in several modules in parallel, The individual users can add and rearrange menu bar tabs via the My Settings page, option Menu Bar. Finally, their desktop and menu bar could look like this: However, the default tabs displayed for new users, have come to be considered as inconvenient. The preset tabs did not correspond to the most often used modules.  Solution For us, it is difficult to predict which modules are favored. So the preset tabs have been minimized. After the change the only default tabs are: Home: the new Home landing page for HR Core Beaufort online customers. Proforma Lite: a modest salary calculator app which is freely available for all customers Note that the default tabs will only show for users of companies that are authorized for Home or Proforma Lite. Without authorization, the menu bar may be empty initially. Of course, users can still add, arrange and delete tabs. Finally note that the preset tabs on the professional Youforce portal are different from the ones on the manager and employee portal, and they can also be changed by the user independently of each other. Your action No action needed. Publishing Date : 6/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-06-2020 19:27 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 333 Weergaven
Release on April 6, 2020, 18:00 CET Documentation of APIs Why In order to improve the accessibility and maintainability of the documentation of APIs, we will place the documentation in the Visma | Raet community. The links in the developer portal will now bring you to this page https://community.raet.com/developers How  The buttons "Learn" and "API Library" will now link to the pages on the community where the existing and more extensive information about our APIs can be found New Visual improvements Why The developer portal is upgraded and we are moving into the Visma styling. We did a first step in making the developer portal a modern place to manage your APIs  How If you go to https://developers.youforce.com or https://developers.raet.com you will end up in the improved developer portal. All existing functionality is there for you to start building APIs Documentation on the community Why We moved the documentation away from the portal in order to have a central place for our users to have release notes, API documentation and other information available. All documentation can now be found in the community. This also allows others to read this documentation without having to be a developer. How Please visit https://community.raet.com/developers or click the buttons "Learn" and "API Library" on the developer portal Publishing Date : 4/6/2020
Volledig artikel weergeven
06-04-2020 21:19 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 560 Weergaven
Modified and Improved Increase security of settings page in Send and Receive Why  Security of settings page in Send and Receive has been increased. Directory names will not accept the following characters anymore: ' " * < > { } ? ^ % How Directory names are validated before storing their values in the system. If any of the invalid characters are filled and the button "save" is clicked, an error message is shown informing the users that the directory name contains invalid characters. Additionally, the changes will not be saved in the system.  Your action No action is needed. Publishing Date : 3/30/2020
Volledig artikel weergeven
23-03-2020 19:17 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 358 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Verbeterde controle op mapnamen in Zenden en ontvangen. Waarom Om veiligheidsreden zijn de controles op mapnamen verscherpt. Hoe In de namen van mappen worden de volgende tekens niet meer geaccepteerd: ' " * < > { } ? ^ %. Indien deze toch worden gebruikt, wordt onderstaande foutmelding gegeven en wordt de invoer geweigerd. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Publishing Date : 3/30/2020
Volledig artikel weergeven
23-03-2020 19:14 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 965 Weergaven
Algemene informatie Dit document bevat belangrijke informatie voor de release van Youforce Portal van november 2019. Onderstaande wijzigingen zullen met ingang van 5 november actief zijn. Identiteits- en toegangsbeheer Optie om inloggen via login.youforce.biz uit te schakelen Waarom  Door de introductie van de nieuwe inlogmethode is het nodig om inloggen via login.youforce.biz uit te schakelen. Zo weten u zeker dat alle gebruikers de nieuwe inlogmethode gebruiken. Hoe Om de 'oude' inlogmethode uit te schakelen, ga je naar Beheer | Portaalbeheer | Gebruikersinstellingen | Gebruikersinstellingen beheren. We hebben een nieuwe instelling toegevoegd aan Instellingen voor gebruikers met certificaten: Inloggen via login.youforce.biz voor alle gebruikers in het bedrijf uitschakelen. Dit voegt een nieuwe autorisatie toe aan alle gebruikers (standaard geactiveerd): Blok Aanmelden login. Als je gebruikers nog een bepaalde periode toegang wilt blijven geven via login.youforce.biz, moet je deze autorisatie deactiveren. Wat er gebeurt Alle gebruikers die na de authenticatie inloggen via login.youforce.biz krijgen het volgende bericht te zien: Jouw bedrijf heeft inloggen via deze pagina uitgeschakeld. Toegang is mogelijk via de nieuwe inlogprocedure. De koppeling in dit bericht verwijst door naar de nieuwe inlogpagina. Voor wie Deze functionaliteit is speciaal geïntroduceerd voor bedrijven die overstappen op het nieuwe inloggen door middel van Youforce-accounts. Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar de korte omschrijving. Of ga naar de lijst met veelgestelde vragen via deze snelkoppeling. Publishing Date : 10/29/2019
Volledig artikel weergeven
29-10-2019 20:34 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 992 Weergaven
General information This document contains important information for the 2019-11 release of Youforce Portal. The changes below will be deployed on the 5th of November. Identity & Access Management Option to disable login through login.youforce.biz Why  With the introduction of the new login method, it is necessary to disable the login through login.youforce.biz. This to make sure that all users are using the new login method. How To disable the 'old' login, go to Settings | Youforce Management | User settings | Manage user settings. We have introduced a new setting to the Settings of users with certificates: Disable login via login.youforce.biz for all users in the company. This will add a new authorization to all users (default is activated): Blok Aanmelden login. If you want to give users access through login.youforce.biz for a longer period you need to deactivate this authorization. What will happen All users logging in through login.youforce.biz after authentication will be presented the following message: Your company has deactivated the login through this page. Please, access through the new login procedure The link in this message will redirect to the new login page. For who This functionality has been specifically been introduced for companies transferring to the new login using Youforce accounts. For more information on this topic please go to the basic description. Or go to the FAQ list with this sort cut. Publishing Date : 10/29/2019
Volledig artikel weergeven
29-10-2019 20:30 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 387 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. General information This document contains important information for the Youforce portal (File Transfer) August release on Tuesday, July 30, 2019. New New IBU client version 3.9.6 available Why We have released a new version of IBU client to improve security. We strongly recommend updating IBU to this latest version. After the 30th of August old IBU versions won't work properly. How In previous versions of IBU, the encrypted password is stored in the IBU.ini file.    To improve security, we have removed the password from the IBU.ini file and stored it in Windows Credentials Manager. This new version 3.9.6 of IBU client will be available on July 31. This software supports the exchange of files between Youforce Send & Receive application and your local environment. You can download the new IBU version via the News page on Youforce Portal (see News or Publications | Youforce). Even if you are already working with the previous version of IBU, we urge you to replace it with version 3.9.6 on all your 'IBU'-devices. Most incidents regarding incorrectly exchanged files are caused by the use of previous IBU versions. See also the IBU manual available in Youforce | Publications | Youforce (News item: Send & Receive - New IBU version and manual). Your action Note: We urge you to upgrade IBU to this latest version. After August  30 old IBU versions won't work properly. Changed and Improved Modifications to IBU Server components Why We have made several improvements to improve the stability of IBU (Send and Receive) How Several IBU Server components will be updated. IBU Server will not be available on July 30th, from 18:00 to 0:00 (CET) during required maintenance to install the updates. File exchange in Send & Receive and the IBU client executable in standalone mode cannot be used during the maintenance interval either. If you have planned critical file exchanges during this period, we advise you to reschedule these activities. Please contact your administrator. Impact for IBU Standalone If your organization uses a scheduler to automatically upload files to or download files from the Youforce server using IBU client in standalone mode, you should pay special attention to the following. File exchange with IBU standalone will not work during the maintenance interval. IBU standalone will start processing files left on the client or server after the maintenance has ended, on the first automatically scheduled start afterward. If IBU standalone tries to connect to IBU server during the maintenance interval, error messages will be generated and logged. Depending on your local configuration, e-mails may also be sent to your organization's administrator. Such error messages are normal and can be ignored. If IBU server goes down in the middle of processing a file exchange, the transfer may fail. In this case, an appropriate error message will also be logged. In some cases, it might be necessary to send or receive the corresponding file manually afterward. If the requested file has disappeared from the server list, you may contact the Raet Service Desk to have it restored. If your organization would rather prevent the above-mentioned errors, you are advised to switch off your local scheduler for IBU standalone during the maintenance interval. Your IT professional can take care of this, or you may contact your Raet consultant. Solved Changes YF - Ibu standalone doesn't accept passwords longer than 14 characters: (change #4438685) Message Password policy IBU client/ standalone (filetransfer.youforce.biz)  differs from password policy for Youforce user login1.youforce.biz. In Youforce it is possible to use passwords longer than 14 characters. However, such a password cannot be used with IBU Stand Alone. IBU only accepts a maximum of 14 characters. Solution The new version of IBU now accepts passwords longer than 14 characters.  Your action Install IBU Client 3.9.6. as soon as possible.  Publishing Date : 7/25/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 20:51 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 443 Weergaven
Dit document beschrijft de nieuwe functionaliteit en verbeteringen in deze release. Een deel van deze veranderingen is geïnspireerd door berichten en meldingen van klanten. Waar relevant staat er een nummer in de paragraaftitel dat verwijst naar de betreffende boodschap in ons systeem (change .....). Algemene informatie Dit document bevat belangrijke informatie voor de Youforce portal release van dinsdag 30 juli 2019. Nieuw Nieuwe IBU Client-versie 3.9.6 beschikbaar Waarom Ter verbetering van de stablitieit van Zenden en Ontvangen en aangescherpte beveiligingseisen hebben wij een nieuwe versie van IBU uitgebracht. We raden u dringend aan IBU bij te werken naar deze nieuwste versie. Na 30 augustus zullen oudere versies van IBU niet (goed) werken. Hoe In eerdere versies van IBU werd het versleutelde wachtwoord opgeslagen in het bestand IBU.ini.    Om de beveiliging te verbeteren, verwijderen wij het versleutelde wachtwoord uit het bestand IBU.ini en slaan dit nu op in de Windows Credentials Manager. Versie 3.9.6 van IBU Client wordt op woensdagmorgen 31 juli als download voor u beschikbaar gesteld. Deze software ondersteunt de uitwisseling van bestanden tussen de Youforce-applicatie Send & Receive en uw lokale omgeving. U kunt versie 3.9.6 downloaden via de pagina Nieuws op Youforce Portal (zie Nieuws of Publicaties | Youforce). Als u IBU al gebruikt, raden we u ten sterkste aan deze op al uw apparaten waar IBU geinstalleerd is bij te werken naar versie 3.9.6 zodra deze beschikbaar is. De meeste incidenten van onjuiste bestandsuitwisseling worden veroorzaakt door het gebruik van oudere IBU-versies. Zie ook de IBU-handleiding in Youforce | Publicaties | Youforce (Nieuwsitem: Zenden en ontvangen - Nieuwe IBU-versie en handleiding) Uw actie Installer zo spoedig mogelijk deze nieuwste versie. Na 30 augustus zullen oudere versies van IBU niet (goed) werken. Gewijzigd en verbeterd Aanpassingen van IBU Server-componenten Waarom We hebben enkele aanpassingen doorgevoerd om de stabiliteit van IBU (Zenden en ontvangen) te verbeteren. Hoe Deze nieuwe versie 3.9.6 van IBU client is beschikbaar als download vanaf woensdag 31 juli. Je hebt deze software nodig om bestanden uit te wisselen met Youforce Zend en ontvangen applicatie. Je kunt de nieuwe versie downloaden via de nieuwspublicatie op de Youforce Portal (zie Nieuws of Publicaties | Youforce). Als je nu al werkt met een andere versie van IBU, raden we sterk aan deze op alle devices te vervangen door versie 3.9.6. Dit is namelijk de meest stabiele versie. De meeste meldingen over onjuist uitgewisselde bestanden komen voor bij oudere IBU-versies. Zie ook de IBU-handleiding in Youforce | Publicaties | Youforce (Nieuwsitem: Zenden en ontvangen - Nieuwe IBU-versie en -handleiding) Ook worden diverse IBU Server-componenten bijgewerkt. Daarom is IBU Server tijdens de release niet beschikbaar op 30 juli tussen 18:00 en 0:00. Bestandsuitwisseling via Send & Receive en de IBU Client in zelfstandige modus (Standalone) zal gedurende dit onderhoud ook niet mogelijk zijn. Als u kritieke bestandsuitwisselingen hebt gepland gedurende deze periode, raden we u aan deze opnieuw in te plannen. Neem contact op met uw beheerder. Impact op IBU Standalone Als uw organisatie een planner gebruikt om bestanden automatisch te uploaden naar,of te downloaden van, de Youforce-server met IBU Client in zelfstandige modus, moet u het volgende rekening houden: Bestandsuitwisseling via IBU Standalone zal gedurende de onderhoudsperiode niet mogelijk zijn. De bestanden die op de client of de server staan worden na het onderhoud verwerkt op basis van de eerste automatisch ingeplande start. Als IBU Standalone verbinding maakt met IBU Server tijdens de onderhoudsperiode, worden foutmeldingen gegenereerd en vastgelegd. Afhankelijk van uw lokale configuratie kunnen ook e-mails worden verzonden naar de beheerder van uw organisatie. Dergelijke foutmeldingen zijn normaal en kunnen worden genegeerd. Als IBU Server offline gaat tijdens het verwerken van een bestandsuitwisseling, kan die uitwisseling mislukken. In dat geval wordt ook een foutmelding gegenereerd en vastgelegd. Soms is het nodig om het betreffende bestand achteraf handmatig te verzenden of te ontvangen. Als het bestand niet meer op de serverlijst staat, kunt u contact opnemen met de Service Desk van Raet om het bestand terug te zetten. Als u bovenstaande fouten/meldingen wil voorkomen, moet u uw lokale planner voor IBU Standalone uitschakelen gedurende de onderhoudsperiode. Uw ICT-medewerker kan dit regelen, maar u kunt ook contact opnemen met uw Raet-consultant. Opgeloste meldingen IBU Standalone accepteert geen wachtwoorden met meer dan 14 tekens (change 4438685) Melding Het wachtwoordbeleid voor IBU Client/Standalone (filetransfer.youforce.biz) verschilt van het wachtwoordbeleid voor de users van het Youforce Portaal (login1.youforce.biz). Bij Youforce kunt u wachtwoorden langer dan 14 tekens gebruiken; bij IBU Standalone kunt u alleen wachtwoorden van maximaal 14 tekens gebruiken. Oplossing De nieuwe versie van IBU accepteert nu ook wachtwoorden langer dan 14 tekens.  Uw actie Installeer IBU Client 3.9.6 zo snel mogelijk.  Publishing Date : 7/25/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 20:48 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1174 Weergaven
General These release notes are for API developers only. New Renew sandbox* credentials in the API developer portal Why When sandbox credentials for the API developer portal expire, developers have to be able to renew their own credentials - without the intervention of an administrator of the developer portal -. How A new button called "Renew credentials" will appear when the credentials are expired. After clicking this button your credentials are reset.   Your action If your credentials for the API developer portal are expired the button will be shown automatically to reset them. * = sandbox is a general expression for a test environment. Here it does not refer to any specific Visma | Raet product (such as HSS Sandbox). Publishing Date : 8/15/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 20:16 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 444 Weergaven
Dit document beschrijft de nieuwe functionaliteit en verbeteringen in deze release. Een deel van deze veranderingen is geïnspireerd door berichten en meldingen van klanten. Waar relevant staat er een nummer in de paragraaftitel die verwijst naar de betreffende boodschap in ons systeem (change .....). Algemene informatie Dit document bevat belangrijke aanvullende informatie voor de Youforce portal FileTransfer release van dinsdag 4 juni 2019. Veranderd en verbeterd IBU client versie 3.9.5 beschikbaar Waarom We hebben een nieuwe versie van IBU client uitgebracht om de stabiliteit te verbeteren. Hoe Deze nieuwe versie 3.9.5 van IBU client is beschikbaar vanaf 5 juni. Je hebt deze software nodig om bestanden uit te wisselen met de Youforce Send & Receive-applicatie. Je kunt de nieuwe versie downloaden via de nieuwspublicatie op de Youforce Portal (zie Nieuws of Publicaties | Youforce). Als je nu al werkt met een andere versie van IBU, raden we sterk aan deze op alle devices te vervangen door versie 3.9.5. Dit is namelijk de meest stabiele versie. De meeste meldingen over onjuist uitgewisselde bestanden komen voor bij oudere IBU-versies. Zie ook de IBU-handleiding in Youforce | Publicaties | Youforce (Nieuwsitem: Send & Receive - Nieuwe IBU-versie en -handleiding) Uw actie BELANGRIJK: Installeer deze versie uiterlijk 31 augustus 2019. Na deze datum werken de IBU versies niet meer naar behoren. Differentiatie van de statusomschrijving wanneer bestanden de status 3 of 12 hebben. Waarom Vanaf client versie 3.5 gebruikt de IBU client een tijdelijke map om bestanden te downloaden. Wanneer er bestanden worden binnengehaald, wordt de data naar deze tijdelijke map geschreven en verandert de status naar Verwerkt. Pas als het complete bestand is ontvangen, wordt het naar de uiteindelijke bestemmingsmap gekopieerd. Daarna wordt het tijdelijke bestand gewist. De status-ID wordt dan intern gewijzigd maar de statusbeschrijving blijft hetzelfde: Verwerkt. Op de Send & Receive Logbook-pagina zijn beide statussen Verwerkt. Hierdoor kun je niet zien of bestanden wel of niet in de uiteindelijke bestemmingsmap zijn gezet. Hoe De eerste statusbeschrijving is van Verwerkt veranderd in Controleer. Opmerking: We hebben ook een nieuwe Disclaimer op de pagina Send & Settings gezet. Als je alleen de waarde Controleer ziet, betekent dit dat je niet de meest recente versie van IBU gebruikt. We raden sterk aan de nieuwste versie te installeren: 3.9.5.    Toegestane IBU bestandsmaskers voor verzending van bestanden bijgewerkt Waarom IBU bestandsmaskers om bestanden te verzenden, worden gebruikt om te controleren dat de bestanden die worden geüpload, de juiste naam hebben. De bestandsmaskers die in de onderstaande IBU-modules zijn geconfigureerd, zijn te algemeen. Om beveiligingsredenen moeten masters specifieker zijn. Hoe De toegestane bestandsmaskers om bestanden te verzenden zijn bijgewerkt voor de volgende IBU-modules: IBU Module Naam module Oude bestandsmaskers Nieuwe bestandsmaskers 65 RPE Online *.* *.csv *.dat *.db *.txt *.xls *.xlsx *.xnf *.xpf 402 Zenden naar Hosted BO4 * *.7z *.csv *.dat *.doc *.docx *.dotx *.frm *.har *.log *.mon *.pdf *.pfx *.prn *.rar *.rtf *.tru *.txt *.xls *.xlsx *.xml *.zip 406 Zenden naar Hosted BO4 RPSA *.* *.csv *.dat *.msg *.pdf *.pfx *.prt *.txt *.xls *.xlsm *.xlsx *.xml *.zip 701 PB&Core * *.csv *.sha512 *.txt *.xml *.xnf *.zip Raadpleeg de bijlage "Toegestane bestandsmaskers voor het verzenden van bestanden" in de IBU-handleiding voor meer informatie. Deze wordt gepubliceerd op 5 juni. Opmerking:  Bestanden die IBU herkent als niet bruikbaar voor de gekozen toepassing (dit gebeurt aan de hand van de bestandsnaam) worden niet verstuurd en ook niet verwijderd uit de bronmap. Als geen van de bestanden in de bronmap voldoet aan het masker, wordt het onderstaande bericht met status 102 weergegeven in Verzenden / ontvangen. Als u dit bericht ontvangt, controleer dan of de juiste bestanden in de map aanwezig zijn. Er wordt  geen waarschuwing gegeven als slechts een deel van de bestanden voldoet aan het bestandsmasker.  Publishing Date : 6/3/2019
Volledig artikel weergeven
28-05-2019 17:20 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 989 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. General information This document contains important additional information for the Youforce Portal release on Tuesday, June 4, 2019. Improved and modified IBU client version 3.9.5 available Why We have released a new version of IBU client to improve stability. Please install this version no later than 31 August 2019. After this date the old IBU versions won't work properly. How This new version 3.9.5 of IBU client will be available on June 5. You need this software to exchange files with the Youforce Send & Receive application. You can download the new version via the news publication on Youforce Portal (see News or Publications | Youforce). Even if you are already working with another version of IBU, we strongly advise you to replace it with version 3.9.5 on all your devices, as this is the most stable version. Most reports about incorrectly exchanged files are caused by the use of older IBU versions.See also the IBU manual available in Youforce | Publications | Youforce (News item: Send & Receive - New IBU version and manual) Your action IMPORTANT: Please install this version no later than 31 August 2019. After this date this old IBU versions won't perform properly. Differentiate the status description when files have status 3 or 12. Why From client version 3.5 on, the IBU client uses a temporary directory for downloading files. While receiving files, the data is written to this temporary directory and the status changes to Verwerkt (Processed). Only when the complete file has been received will it be copied to the final destination directory, after which the temporary file will be deleted. The status ID is then changed internally, but the status description remains the same: Verwerkt. In the Send & Receive Logbook page, both statuses will read Verwerkt. As a result of this, you will not be able to see whether or not files have been placed in the final destination directory. How The first status description has been changed from Verwerkt to Controleer. Note: We have also added a new Disclaimer to the Send & Settings page. If you only see the value Controleer, you are not using the latest version of IBU. We strongly recommend that you replace it with the latest version: 3.9.5.    Allowed IBU file masks for sending files updated Why IBU file masks for sending files are used to validate that files that are going to be uploaded have the correct name. The file masks configured in the IBU modules below are too generic. For security reasons, masks need to be more specific. How Allowed file masks for sending files have been updated for the following IBU Modules: IBU Module Module Name Old File Masks New File Masks 65 RPE Online *.* *.csv *.dat *.db *.txt *.xls *.xlsx *.xnf *.xpf 402 Zenden naar Hosted BO4 * *.7z *.csv *.dat *.doc *.docx *.dotx *.frm *.har *.log *.mon *.pdf *.pfx *.prn *.rar *.rtf *.tru *.txt *.xls *.xlsx *.xml *.zip  406 Zenden naar Hosted BO4 RPSA *.* *.csv *.dat *.msg *.pdf *.pfx *.prt *.txt *.xls *.xlsm *.xlsx *.xml *.zip 701 PB&Core * *.csv *.sha512 *.txt *.xml *.xnf *.zip     Please see the appendix "Allowed file masks for sending files" in the IBU Manual for additional information. This manual will be published on June 5. Note: Files that are recognized as unusable by the selected application (based on the file mask) are not sent and are not deleted from the source folder. In case none of the files in the source folder satisfies the mask, the below status 102 message will be shown in Send/Receive. If you receive this message, check if the correct files are in the folder. Be aware that no warning will be issued if only part of the files satisfies the file mask.  Publishing Date : 6/3/2019
Volledig artikel weergeven
28-05-2019 17:15 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 350 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. General information This document contains important additional information for the Youforce portal release on Thursday, April 4 th , 2019. Improved and modified Extra disclaimer in Send and Receive Why  When a file has been successfully sent to Raet, it will automatically be deleted from your local system. It has been recommended in the IBU Manual to not select a system folder or a folder containing important files. This recommendation has also been included in Send & Settings page.  How The disclaimer has been added at the top of the Send page.  The same disclaimer has been added at the top of the Settings page.  Technical improvements in File Transfer Faster sickness integration between BO4 Online and Arbo agencies  Why  In some cases, it took a lot of time before sickness messages were sent to Arbo agencies (Arboned, ArboUnie,..). In rare cases, it sometimes took more than 24 hours. How  Technical enhancements have been implemented to speed up the sickness messages exported by BO4 Online with the Arbo agencies to maximum 20 minutes. Publishing Date : 3/28/2019
Volledig artikel weergeven
28-03-2019 17:57 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 246 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteit en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren. Algemene informatie Dit document bevat belangrijke aanvullende informatie voor de Youforce portal release op donderdag 4 april 2019. Gewijzigd en verbeterd Extra disclaimer in Zend en Ontvang Waarom  Wanneer een bestand goed is verzonden aan Raet, wordt het automatisch verwijderd van uw lokale systeem. De IBU handleiding waarschuwt dat u geen systeemmap of map met belangrijke bestanden moet selecteren. Deze waarschuwing wordt nu ook getoond op de pagina Zend & Instellingen.  Hoe De disclaimer is toegevoegd bovenaan de pagina Bestandsuitwisseling | Zenden. De disclaimer is toegevoegd bovenaan de pagina Bestandsuitwisseling | Instellingen. Snellere integratie van ziekmeldingen tussen BO4 Online en Arbodiensten  Waarom  In bepaalde gevallen duurde het erg lang voordat ziektemeldingen werden verzonden naar Arbodiensten (Arboned, ArboUnie, enz.). In uitzonderlijke gevallen duurde dit meer dan 24 uur Hoe Er zijn technische verbeteringen aangebracht om het exporteren van ziektemeldingen vanuit BO4 Online naar de Arbodiensten te versnellen. Deze berichten worden nu binnen 20 minuten verzonden. Publishing Date : 3/28/2019
Volledig artikel weergeven
28-03-2019 17:49 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 452 Weergaven
Improvements Modifications to IBU Server components Why We have made several changes to improve the stability of IBU (Send and Receive) How Several IBU Server components will be updated. IBU Server will not be available on September 29th, from 18:00 to 0:00 (CET). File exchange in Send & Receive and the IBU client executable in standalone mode cannot be used during the maintenance interval either. If you have planned critical file exchanges during this period, we advise you to reschedule these activities. Please contact your administrator. Impact for IBU Standalone If your organization uses a scheduler to automatically upload files to or download files from the Youforce server using IBU client in standalone mode, you should pay special attention to the following. File exchange with IBU standalone will not work during the maintenance interval. IBU standalone will start processing files left on the client or server after the maintenance has ended, on the first automatically scheduled start afterward. If IBU standalone tries to connect to the IBU server during the maintenance interval, error messages will be generated and logged. Depending on your local configuration, e-mails may also be sent to your organization's administrator. Such error messages are normal and can be ignored. If the IBU server goes down in the middle of processing a file exchange, the transfer may fail. In this case, an appropriate error message will also be logged. In some cases, it might be necessary to send or receive the corresponding file manually afterward. If the requested file has disappeared from the server list, you may contact the Visma | Raet Service Desk to have it restored. If your organization would rather prevent the above-mentioned errors, you are advised to switch off your local scheduler for IBU standalone during the maintenance interval. Your IT professional can take care of this, or you may contact your Visma | Raet consultant. Publishing Date : 9/16/2020
Volledig artikel weergeven
16-09-2020 13:26
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 382 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Aanpassingen van IBU Server-componenten Waarom Met deze aanpassingen verbeteren we de stabiliteit van IBU (Zenden en ontvangen). Hoe In deze release werken we diverse IBU Server-componenten bij. Daarom is IBU Server tijdens de release niet beschikbaar op 29 September tussen 18:00en 0:00. Bestandsuitwisseling via Zenden en ontvangen en de IBU Client in zelfstandige modus (Standalone) is gedurende dit onderhoud niet mogelijk. Als je kritieke bestandsuitwisselingen hebt gepland gedurende deze periode, raden we je aan deze opnieuw in te plannen. Neem contact op met jouw beheerder. Impact op IBU Standalone Als jouw organisatie een planner gebruikt om bestanden automatisch te uploaden naar, of te downloaden van, de Youforce-server met IBU Client in zelfstandige modus, moet je met het volgende rekening houden: Bestandsuitwisseling via IBU Standalone is gedurende de onderhoudsperiode niet mogelijk. De bestanden die op de client of de server staan worden na het onderhoud verwerkt op basis van de eerste automatisch ingeplande start. Als IBU Standalone verbinding maakt met IBU Server tijdens de onderhoudsperiode, worden foutmeldingen gegenereerd en vastgelegd. Afhankelijk van jouw lokale configuratie kunnen ook e-mails worden verzonden naar de beheerder van jouw organisatie. Dergelijke foutmeldingen zijn normaal en kunnen worden genegeerd. Als IBU Server offline gaat tijdens het verwerken van een bestandsuitwisseling, kan die uitwisseling mislukken. In dat geval wordt ook een foutmelding gegenereerd en vastgelegd. Soms is het nodig om het betreffende bestand achteraf handmatig te verzenden of te ontvangen. Als het bestand niet meer op de serverlijst staat, kan je contact opnemen met de Service Desk van Visma | Raet om het bestand terug te zetten. Als je bovenstaande fouten/meldingen wil voorkomen, moet je jouw lokale planner voor IBU Standalone uitschakelen gedurende de onderhoudsperiode. Jouw ICT-medewerker kan dit regelen, maar je kunt ook contact opnemen met jouw Visma | Raet-consultant. Jouw actie Indien nodig: activeer jouw standalone Zend en Ontvang sessie(s). Publishing Date : 9/16/2020
Volledig artikel weergeven
16-09-2020 13:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1051 Weergaven
New Quota check on authentication end-point Why In order to properly protect the authentication end-point the check on quota was added. When an application now tries to request to many tokens it will be blocked and ensures that all users have a good experience. How The quota check is automatically active. Action There is only action needed if you receive a 429 response in your application. At that point you are reaching the maximum quota and you need to check the amount of authentication requests. A token has a lifetime of two hours so in general only every two hours a token needs to be requested. Publishing Date : 7/28/2020
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 16:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 387 Weergaven
Announcement Transition to technical protocol TLS 1.2 for IBU. Why Visma | Raet stopped supporting TLS 1.0 and TLS 1.1 for all products except for the interfaces (IBU) last 30 November 2019.  Through this adaptation Visma | Raet takes a step towards an even safer and more reliable Youforce as of 6 June of 2020. As of that date, Visma | Raet will stop supporting TLS 1.0 and TLS 1.1 for IBU as well. Transport Layer Security (TLS) is the technical protocol that takes care of an important function in the browser: encryption of data traffic between your computer and our servers. Currently, there are three prevalent TLS protocols: 1.0, 1.1 and 1.2. For now, IBU supports all three versions. The use of TLS 1.2 entails the application of the latest and safest encryption techniques. Visma | Raet will disable the older and less safe protocols (TLS 1.0 and TLS 1.1) for IBU. How Some old browsers do not support TLS 1.2. These can no longer be used to connect to Youforce as they do not use the corresponding TLS 1.2 protocol. You will have to use a newer browser. Links to and interfaces with Youforce that connect using TLS 1.0 or TLS 1.1 will also no longer function after the transition to TLS 1.2. IBU Server will not be available during the maintenance interval on 6 June, from 09:00 to 17:00 (CET). File exchange in Send & Receive and the IBU client executable in standalone mode cannot be used during the maintenance interval either. If you have planned critical file exchanges during this period, we advise you to reschedule these activities. Please contact your administrator. Your action Ensure that the links that are managed by yourself support TLS 1.2 prior to the specified date. As of 6 June of  2020, all Visma | Raet IBU interfaces will only support TLS 1.2. Impact for IBU Standalone If your organization uses a scheduler to automatically upload files to or download files from the Youforce server using IBU client in standalone mode, you should pay special attention to the following. File exchange with IBU standalone will not work during the maintenance interval. IBU standalone will start processing files left on the client or server after the maintenance has ended, on the first automatically scheduled start afterward. If IBU standalone tries to connect to IBU server during the maintenance interval, error messages will be generated and logged. Depending on your local configuration, e-mails may also be sent to your organization's administrator. Such error messages are normal and can be ignored. If IBU server goes down in the middle of processing a file exchange, the transfer may fail. In this case, an appropriate error message will also be logged. In some cases, it might be necessary to send or receive the corresponding file manually afterward. If the requested file has disappeared from the server list, you may contact the Raet Service Desk to have it restored. If your organization would rather prevent the above-mentioned errors, you are advised to switch off your local scheduler for IBU standalone during the maintenance interval. Your IT professional can take care of this, or you may contact your Raet consultant. Publishing Date : 6/4/2020
Volledig artikel weergeven
04-06-2020 20:41
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 323 Weergaven
Mededeling Geen ondersteuning meer voor TLS 1.0 en 1.1 voor Zenden en ontvangen (IBU)  Waarom Sinds 30 november 2019 ondersteunt Visma | Raet TLS 1.0 and TLS niet meer voor alle producten behalve voor Zenden en ontvangen.  Op 6 juni stopt nu ook de ondersteuning van TLS 1.0 en 1.1 voor Zenden en ontvangen. Een belangrijke stap richting een nog veiliger en betrouwbaarderYouforce.  De Transport Layer Security - afgekort TLS - is het technische protocol dat in de browser zorgt voor een belangrijke functie: het versleutelen van het dataverkeer tussen uw computer en onze servers. Op dit moment zijn er drie gangbare TLS protocollen: 1.0, 1.1 en 1.2. Het gebruik van TLS 1.2 betekent de toepassing van de nieuwste en meest veilige versleutel technieken. Daarom schakelt Visma | Raet gaat de oudere en minder veilige protocollen (TLS 1.0 en 1.1) uit op al haar producten. Hoe Een aantal oudere (versies van) browsers heeft geen ondersteuning voor TLS 1.2. Die browsers kunnen dus niet meer verbinden met Youforce omdat ze niet met het overeenkomstige TLS 1.2 protocol werken. Je moet in dit geval gebruik maken van een nieuwere browser. Download daarom de meest recente versie van de browser. Zie de A-matrix voor meer informatie over geschikte browser(s) Ook uw koppelingen en interfaces met Youforce, die verbindingen via TLS 1.0 of 1.1 maken, werken niet meer na onze overstap naar TLS 1.2. Om deze wijziging door te voeren is op 6 juni 2020 Zenden en Ontvangen tussen 09.00 en 17.00 uur niet beschikbaar. Bestandsuitwisseling via Zenden en ontvangen en de IBU Client in zelfstandige modus (Standalone) zal tijdens dit onderhoud ook niet mogelijk zijn. Als je kritieke bestandsuitwisselingen hebt gepland tijdens deze release, raden we je aan deze opnieuw in te plannen. Neem contact op met uw beheerder. Uw actie Zorg ervoor dat de koppelingen die je in eigen beheer hebt, vóór de aangegeven datum TLS 1.2 ondersteunen. Alle Visma | Raet interfaces (IBU) ondersteunen vanaf 6 juni 2020 alleen TLS 1.2. Impact op IBU Standalone Als jouw organisatie een planner gebruikt om bestanden automatisch te uploaden naar, of te downloaden van de Youforce-server met IBU Client in zelfstandige modus, moet je met het volgende rekening houden: Bestandsuitwisseling via IBU Standalone zal tijdens de onderhoudsperiode niet mogelijk zijn. De bestanden die op de client of de server staan worden na het onderhoud verwerkt op basis van de eerste automatisch ingeplande start. Als IBU Standalone verbinding maakt met IBU Server tijdens de onderhoudsperiode, worden foutmeldingen gegenereerd en vastgelegd. Afhankelijk van uw lokale configuratie kunnen ook e-mails worden verzonden naar de beheerder van uw organisatie. Dergelijke foutmeldingen zijn normaal en kunnen worden genegeerd. Als IBU Server offline gaat tijdens het verwerken van een bestandsuitwisseling, kan die uitwisseling mislukken. In dat geval wordt ook een foutmelding gegenereerd en vastgelegd. Soms is het nodig om het betreffende bestand achteraf handmatig te verzenden of te ontvangen. Als het bestand niet meer op de serverlijst staat, kunt u contact opnemen met de Service Desk van Raet om het bestand terug te zetten. Als je bovenstaande fouten/meldingen wilt voorkomen, moet je de lokale planner voor IBU Standalone uitschakelen tijdens de onderhoudsperiode. Jouw ICT-medewerker kan dit regelen. Publishing Date : 6/4/2020
Volledig artikel weergeven
04-06-2020 20:38
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 676 Weergaven
Modified and improved Spike arrest for authentication end-points Why In order to prevent that the authentication end-point is no longer available for others - due to overloading by one implementation - it will be protected with spike-arrest. This means that more then 100 requests per minute will be respond to a 429 error code. Action No action is needed from the developer. This response will be automatic and should not have any impact as the token is valid for 2 hours Solved Messages The API sandbox for the HR Core Business Base API was not returning data Message The people end-point is not returning data using the API sandbox Solution A new version of the sandbox is released. The connection between the gateway and the back-end is restored. All configurations have been checked and automated tests are now in place to prevent this from happening in the future. Your action If you were using the sandbox for testing in the past it is now operational again. Publishing Date : 3/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 18:31
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 389 Weergaven
Labels