Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Lai precīzāk noteiktu preču pilno pašizmaksu, noliktavas modulī ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj saņemto pakalpojumu vērtību attiecināt uz nomenklatūru partijām. Konfigurācija Lai lietotu šo funkcionalitāti, nepieciešama neliela programmas konfigurācija: 1. Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri Jāaktivizē preču pašizmaksas pazīme      2. Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi Jāaktivizē dokumenta pamatveids Pašizmaksas dokuments, tam jāpiešķir automātiska numuru aizpilde.     3. Pamatdati - Noliktava - Nomenklatūras Pakalpojumu kartītes, kuras vēlamies fiksēt kā preču pašizmaksas sastāvdaļu, jānorāda Sadalāmās izmaksas un Pašizmaksas sadalījuma pazīmes. Maksimālais pašizmaksu pozīciju skaits ir 7.     Pēc konfigurācijas veikšanas nepieciešams pārstartēt Horizon.   Dokumenta ievade Pašizmaksas dokumentu programmā veido sadaļā Dokumenti - Noliktava - Pašizmaksas dokumenti. 1. Dokumentā vispirms norāda saņemtā rēķina rindu. Programma sarakstā piedāvās tikai tādas pakalpojumu rindas, kurām ir pazīme par pašizmaksas sadalījumu un tādas, kas vēl nav attiecinātas uz partijām. 2. Tad tiek izvēlēts parametrs kā sadalīt šīs izmaksas. Ir iespējams izvēlēties vienu no vairākiem partiju raksturojošiem lielumiem, pēc kā notiks summas sadale: Partijas summa, daudzums, bruto vai neto svars, daudzumus 2. vai 3. mērvienībā. 3. Jāizvēlas piesaistāmās partijas. Pēc partiju izvēlēs, dokumenta ievadlogā tiks attēlota katrai rindai tiks attēlota piesaistīta summa, kā arī summa uz vienu vienību.     Lai paātrinātu dokumenta ievadi, to ir iespējams arī ģenerēt citur programmā: - Saņemtā rēķina ievadformā, darbību izsaucot peles labo pogu Ģenerēt pašizmaksas dokumentu - Pašizmaksas dokuments     - Pavadzīmju un rēķinu rindu sarakstā Darbības - Ģenerēt pašizmaksas dokumentu - Pašizmaksas dokuments     Atskaites Horizon ievadītie dati par preču pašizmaksu ir pieejami vairākos sarakstos un atskaitēs. - Partijas datos   - Atlikumos un kustībā pa partijām     - Peļņas atskaitē Brīdinām, ka ieviešot jauno funkcionalitāti, ir tikuši mainīti arī esošo kolonnu Peļņa, Peļņas % aprēķini, proti, tās turpmāk ņem vērā preču kopējo pašizmaksu!    
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 13:07 (Atjaunots 15-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 206 Skatījumi
Depozīta iepakojumu maksas uzskaiti, izmantojot pieskaitījumus, iesakām izmantot tādai uzskaitei, kas neparedz šādu dzērienu un atbilstošās taras tirgošanu. Ja depozīta taras uzskaiti nepieciešams izmantot arī pārdošanā, tad iesakām izmantot saistītās preces risinājumu.   Situācijā, kad preces saņēmējs ir gala patērētājs (nevis tirgotājs vai ražotājs), tad norādīto iepakojuma depozīta maksu iekļauj preču vērtībā, uz kurām attiecināms šis iepakojums.  Ja vienā rēķinā/ pavadzīmē ir abu veidu dzērieni, tad sistēmai ir jāspēj atšķirt, uz kuru no tiem ir piemērojama depozītu maksa un uz kuru nav. Tas nozīmē, ka uzskaitē šādiem gadījumiem ir jābūt divām nomenklatūru vai pakalpojumu kartītēm.      Tai nomenklatūrai, kurai turpmāk tiks piemērota depozītu iepakojumu uzskaite, jāpievieno pieskaitījumu grupa:     Nepieciešams izveidot pieskaitījumu, kuram norādīts, ka tas tiks attiecināts tikai uz pieskaitījumu grupu. Pieskaitījums neapliekas ar PVN.      Saņemot pavadzīmi vai rēķinu ar depozītu iepakojumu uzskaiti, dokumentā var iekļaut vairākas rindiņas, taču pieskaitījums iedarbosies tikai uz to preču/ pakalpojumu pašizmaksu, kurām nomenklatūru kartītē būs pievienota pieskaitījumu grupa. Ievadot pavadzīmi, tiek norādītas nomenklatūru vērtības, neiekļaujot depozīta maksu. Depozīta maksa tiek norādīta atsevišķā rindā ar pieskaitījuma rindas palīdzību, izmantojot izveidoto pieskaitījumu.     Tādējādi norādītā vērtība pieskaitījuma rindā tiks sadalīta un iekļauta to nomenklatūru rindu vērtībā, kuru kartītēs būs norādīta attiecīgā pieskaitījuma grupa. Pieskaitījumu uzreiz nav ieteicams aprēķināt un iekļaut preces vērtībā, jo depozīta maksai tiek piemērota PVN likme N: Neapliekams, bet precei tiek piemērota PVN likme A: PVN 21%.   Šādi iespējams apstrādāt viena dokumenta ietvaros vairākas rindiņas, no kurām atsevišķām nomenklatūrām vai pakalpojumiem tiek pievienota depozīta iepakojuma maksa preces vērtībai un dažām nē.    Kontējumu shēmās jāraugās, lai tiek izmantota summas vērtība ^Summa ar pieskaitījumiem (summas padošanai bez PVN, bet ar iekļautu depozīta iepakojuma vērtību) vai ^Iepirkuma summa (summas noteikšana ar PVN, ja PVN tiek iekļauts preces vērtībā kopā ar depozīta iepakojuma maksu).
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:56 (Atjaunots 12-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 127 Skatījumi
Lai atvieglotu depozīta preču uzskaiti noliktavas un loģistikas dokumentos, 600.versijā tapusi jauna papildus funkcionalitāte "Saistītās preces". Preces, kurām tiks piesaistīts depozīts turpmāk sauksim par "Pamatprecēm".     Depozītu veido kā atsevišķu pakalpojuma vai nomenklatūru kartīti ar PVN likmi- N neapliekams.     Lai norādītu pamatprecei saistīto depozītu, pamatpreces kartītē sadaļā <Saistītie dati> atver sarakstu <Saistītās preces> un pievieno jaunu ierakstu, norādot, kas būs sasitītā prece.  Ja pamatpreces tiek tirgotas iepakojumos, tad nomenklatūrai var norādīt saistīto preču/depozītu skaitu.     Visu saistīto preču saraksts pieejams Pamatdati->Noliktava->Saistītās preces. Šajā sarakstā iespējams redzēt kopējo pamatpreču un saistīto preču informāciju, kā arī masveidā pievienot Saistītās preces, izmantojot Excel datu ielādes veidni.     Lai dokumentu ievades brīdī, varētu ielasīt arī depozītu, katram noliktavas apritē iesaistītajam dokumentu tipam (saņemšanas, pārdošanas, loģistikas pieprasījumi u.c.) jāaktivizē saistīto preču funkcionalitāte, to var izdarīt Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Lauku atribūti Jāpievieno jauna vērtība, izvēloties “Saistīto preču aizpilde” no Pievienot jaunu vērtību izvēlnes, jāizvēlas Noklusētā vērtība Manuāli vai Automātiski un jānospiež Pievienot un Saglabāt. Noklusētās vērtības: Manuāli - dokumentā pēc nomenklatūru aizpildes no darbībām vai nospiežot uz klaviatūras taustiņus Ctrl+Q, saistītās preces ielasīsies atbilstoši ievadītajiem daudzumiem un pamatprecei norādītajām saistītajām precēm. Automātiski - pēc nomenklatūru ievades dokumentā saistītās preces ielasīsies dokumenta saglabāšanas brīdī.   PIEMĒRS NR1. Kā ievadīt Saņemšanas pavadzīmi. Ievadot noliktavas dokumentus, rindās ievada tikai "Pamatpreces". Kad pamatpreces ievadītas, ja sistēmā iestatīts <Manuāls> saistīto preču ielases režīms, tad dokumentā nospiež labo taustiņu un izvēlas <Aizpildīt saistītās preces> vai arī izmanto ātro taustiņu kombināciju CTRL+Q.  Pirmo reizi ievadot saņemšanu ar depozītu no konkrēta piegādātāja, cena būs jānorāda manuāli. Ja izmanto dokumenta apakšā norādi <Saglabāt cenas>, tad nākamajā saņemšanas pavadzīmē no šī piegādātāja, cena ielasīsies automātiski. *Ja sistēmā iestatīts <Automātisks> saistīto preču ielases režīms, tad saglabājot pavadzīmi, depozīta rindas aizpildīsies. Automātiskajā režīmā neizmantot papildus manuālo ielasi.       PIEMĒRS NR2. Kā ievadīt Pārdošanas pavadzīmi. Piemērā redzams, ka dokumentā ielasītas vairākas preču rindas. Aizpildot saistītās preces, depozīta rinda tiek pievienota kā pēdējā. Cena aizpildīsies automātiski, ja depozīta kartītē būs norādīta Pārdošanas cena.     Ja pārdošanas dokumentos tiek izmantoti pieskaitījumi un atlaides, tad sistēmā būtu svarīgi  norādīt, ka pieskaitījumi un atlaides neattiecas uz depozītu. To izdara sekojoši: 1. Depozīta kartītei norāda "Pieskaitījuma grupu"     2. Pieskaitījumiem, kas tiek lietoti noliktavas dokumentos, jānorāda, ka tie neattiecas uz depozītu. (Pamatdati->Noliktava->Pieskaitījumi)     3. Aizpildot un saglabājot pārdošanas dokumentu, attiecīgi noformēts pieskaitījums, attieksies tikai uz pamatpreču rindām.     Ja izmantojat CHD hibrīda kases aparātus un uzsākat izmantot saistīto preču uzskaiti, tad nepieciešams veikt izmaiņas konfigurācijā. Jāizvēlas jaunā iespēja  iespēja nosūtīt preces un saistītās preces uz kases aprātu. Kases čekā kopā ar pamatpreci automātiski tiks ielasīta arī saistītā prece Depozīts.     Ja jūsu uzņēmums neparedz šādu dzērienu un atbilstošās taras tirgošanu, tad iesakām izmantot risinājumu ar pieskaitījumu. 
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:52 (Atjaunots 13-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 210 Skatījumi
Horizon ir iespējams izveidot  brīdinājumu aprakstus  un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.   Lietojot Horizon noliktavas moduli, brīdinājumi tiek bieži izmantoti, lai speciālistiem nebūtu regulāri jāpārskata dati dažādās atskaitēs, bet sistēma nosūtītu atgādinājumus uz e-pastu vai parādītu ziņu Horizon.   Šajā rakstā apskatīsim biežāk lietotos noliktavas brīdinājumus un to konfigurāciju.   Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts   Brīdinājuma apraksts   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti   Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakst, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit    Brīdinājuma ģenerēšana   Horizon piedāvā iespēju nosūtīt uz Horizon ziņojumiem vai e-pastu brīdinājumu, par kāda saraksta saturu izmantojot noteiktu filtru.   Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit    Noliktavas brīdinājumu piemēri   Piemēros aprakstīta biežāk lietotā brīdinājumu konfigurācija, taču Horizon lietotājs var uzstādīt arī citus filtra nosacījumus.   Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.   Brīdinājums par noliktavas atlikumu minimālajām robežām Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:     Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta  Atlikumi (2013) vai Nomenklatūras (2010) :     Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešams lauks "Atl.-Min.daudz". Vēlamies atlasīt visas nomeklatūras, kurām atlikums mīnus minimālais daudzums ir mazāks par 0.  Papildus filtrā pievienots filtrs pēc preču grupas, šadus nosacījumus jāpievieno atbilstoši jūsu Horizon konfigurācijai.   Lpp. Saņēmēji:   Varat pievienot saņēmēju ar tipu E-pasta adrese, lai nosūtītu brīdinājumu kolēģim, kas nelieto Horizon vai lauku Persona, lai nosūtītu brīdinājumu Horizon lietotājam, papildus varat izvēlēties vai brīdinājumu sūtīt arī uz viņa e-pastu.   Brīdinājums par noliktavas atlikumiem, kuriem tuvojas derīguma termiņa beigas Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:     Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Atlikumi pa partijām (2022) :     Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešams lauks "Dienas" vai "Derīgs līdz". Vēlamies atlasīt visas partijas, kurām derīguma termiņš ir pēc divām dienām. Papildus filtrā pievienots filtrs pēc preču grupas, šadus nosacījumus jāpievieno atbilstoši jūsu Horizon konfigurācijai.   Lpp. Atskaišu parametri:   Tā kā Atlikumi pa partijām ir atskaite, tad nepieciešams norādīt ar kādiem parametriem atskaiti nepieciešams apskatīt.     Šajā piemērā atskaitei tiks norādīts sistēmas datums, kas nozīmē šodiena un abas atzīmes netiks veiktas.   Lpp. Saņēmēji:   Varat pievienot saņēmēju ar tipu E-pasta adrese, lai nosūtītu brīdinājumu kolēģim, kas nelieto Horizon vai lauku Persona, lai nosūtītu brīdinājumu Horizon lietotājam, papildus varat izvēlēties vai brīdinājumu sūtīt arī uz viņa e-pastu.
Skatīt visu rakstu
06-05-2022 10:19 (Atjaunots 29-04-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 128 Skatījumi
Horizon radīta iespēja ievadot noliktavas saņemšanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta pasūtījuma. Šo risinājumu varēs izmantot uzņēmumi kuriem ir Loģistikas modulis un Horizon atjaunots vismaz 595.versijā.   Piemērs: Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi  ir izveidots un apstiprināts preču pasūtījums piegādātājam.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu saņemšanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; piegādātāju u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pasūtījums tiek saņemts. Saglabājot saņemšanas pavadzīmi arī pasūtījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījuma rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pasūtījuma rindas kas tiek saņemtas.
Skatīt visu rakstu
16-03-2022 13:38 (Atjaunots 17-03-2022)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 425 Skatījumi
no 595.versijas uzņēmumiem kuri Horizon lieto Loģistikas moduli noliktavas saņemšanas un pārdošanas dokumentos ir iespēja pārskatīt kāds ir katras dokumenta rindas statuss pret pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Šī funkcionalitāte ļauj ātri un vienkārši noliktavas dokumenta ievades brīdī konstatēt neatbilstības starp pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Saņemšanas un pārdošanas dokumentu ievadformā pieejams atsevišķs šķirklis <Pasūtījumi>-saņemšanas dokumentos un <Pieprasījumi> pārdošanas dokumentos. Piemērs bildēs: 1.ATTĒLS Pieprasījums 2.ATTĒLS Pārdošanas pavadzīme, kurā mainīti daudzumi. 3.ATTĒLS <Pieprasījumi> šķirklis Pārdošanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās pārdotais daudzums ir mazāks nekā pieprasītais. Kolonnā <Pārdots vairāk kā pieprasīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur pārdotais daudzums pārsniedz pieprasīto.   Analoģiska funkcionalitāte pieejama Pasūtījumu un Saņemšanas pavadzīmju salīdzināšanai. 1.ATTĒLS. Pasūtījums 2.ATTĒLS. Saņemšanas pavadzīme. 3.ATTĒLS <Pasūtījumi> šķirklis Saņemšanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās saņemtais daudzums ir mazāks nekā pasūtītais. Kolonnā <Saņemts vairāk kā pasūtīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur saņemtais daudzums pārsniedz pasūtīto.
Skatīt visu rakstu
17-03-2022 07:40 (Atjaunots 09-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 145 Skatījumi
Horizon 590.versijā papildināta iespēja veidot un mainīt preču rezervācijas, kas veidotas no loģistikas moduļa dokumentiem (pieprasījumiem vai iekšējiem pieprasījumiem).   Šis funkcionalitātes papildinājums īpaši svarīgs uzņēmumiem, kuriem svarīgi rezervēt realizācijai konkrētas noliktavas preču partijas (piemēram: svarīgi izsniegt ar konkrētu derīguma termiņu vai konkrētu sērijas numuru).   1. Rezervēšanas loģistikas pieprasījumu rindās   Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas, rezervēt preces iespējams 2 veidos: Atzīmēt konkrēto rindu->Darbības->Rezervēt no noliktavas vai ->Darbības->Rezervēt no noliktavas ar partiju. (no 590.versijas) nostājoties uz konkrētās pieprasījuma rindas- >labot rindu->atvērtajā rindas labošanas logā->Rezervēts no noliktavas sadaļā iespējams: 1. Rezervēt no noliktavas - rezervācija notiks pēc FIFO metodes     2. Rezervēt no noliktavas ar partiju 595.versijā šo funkcionalitāti esam papildinājuši ar iespēju ne tikai izvēlēties/mainīt konkrētas partijas, bet arī mainīt/norādīt kādu daudzumu no kuras partijas vēlamies rezervēt. Piemērā, izveidots pieprasījums kurā klients vēlas iegādāties 10 gab. Šokolādes saldējumu. Mēs vēlamies klientam rezervēt 6 gab. no konrētām partijām. Ja vēlamies rezervēt konkrētus daudzumus, tad visērtākais veids ir labot pieprasījuma rindu, atverot detalizēto formu un sadaļā "Rezervēts no noliktavas" izvēlēties konkrētās partijas, kuru daudzumus iespējams labot. Pieprasījuma rindu sarakstā redzams ka ir rezervēti 6 gab. Ja vēlamies redzēt arī sarakstā detalizētāku informāciju par to kādas tieši partijas ir rezervētas, tad saraksta izskats jāpapildina ar "Partija" informāciju. Papildinot izskatu ar partiju informāciju, pieprasījumu rinda sadalās, parādot kāds konkrēti daudzums no kādas partijas tika rezervēts. Piemērs -  saraksts bez partijām: Piemērs -  saraksts papildināts ar partijas informāciju   2. Partijas maiņa ģenerētā noliktavas dokumentā   Līdz 590.versijai, ja loģistikas pieprasījumā jau bija rezervēta prece, tad uzģenerējot noliktavas dokumentu (pārdošanas, norakstīšanas vai iekšējās kustības pavadzīmi), partiju nebija iespējams mainīt. Partijas izvēles lauks bija neaktīvs. 590.versijā pavadzīmē kas uzģenerēta no loģistikas pieprasījuma  ir iespējams mainīt partiju.     Arī tad, ja mainītas partijas noliktavas dokumentā un noliktavas dokuments izpildīts, saite ar pieprasījumu saglabājas un pieprasījuma rinda izpildās. Ja noliktavas dokumentā tiek mainīta loģistikā rezervētā partija, tad šī partija tiek atgriezta brīvajā atlikumā un noliktavā tiek rezervētas jaunās, noliktavas dokumentā izvēlētās partijas.
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:30 (Atjaunots 15-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 295 Skatījumi
Lai varētu ātrāk apstrādāt tos darījumus, kur klients ir gatavs uzreiz iegādāties preces pēc piedāvājuma saņemšana, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj no šī piedāvājuma ģenerēt pārdošanas pavadzīmi, izlaižot pārējos loģistikas dokumentus.       Piedāvājumu saraksta izskatā var pievienot izveidotās pavadzīmes datus, lai būtu skaidrs, kuri darījumi ir apstrādāti.       Tā kā funkcionalitāte ir radīta, lai paātrinātu pārdošanas procesu, šādā scenārijā nav paredzēta piedāvājuma rindu izsekojamība. Ja tāda tomēr ir nepieciešama, tad šajā procesā ir jāieslēdz arī pieprasījumu veidošana.
Skatīt visu rakstu
16-03-2022 13:38 (Atjaunots 03-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 186 Skatījumi
Lai padarītu ērtākas darbības ar priekšapmaksas darījumu apstrādi loģistikā, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj priekšapmaksas rēķinus ģenerēt manuāli piedāvājumu un pieprasījumu sarakstos. Pieprasījumu sarakstā priekšapmaksas rēķinu var veidot arī tikai noliktavā rezervētajai precei. Priekšapmaksas rēķinu ģenerēšana tiek izsaukta abu sarakstu Darbībās.     Pēc ģenerēšanas procesa beigām, rēķins būs pieejams realizācijas rēķinu sarakstā.     Ja priekšapmaksas rēķins ir ticis ģenerēts piedāvājumam, tad no piedāvājuma ģenerētam pieprasījumam tiks izveidota saite ar šo priekšapmaksas rēķinu.    
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:30 (Atjaunots 07-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 221 Skatījumi
Tā kā ir situācijas, kad noliktavas dokuments programmā netiek ģenerēts no loģistikas moduļa, kā piemēram, importēts ar Excel veidnēm, XML failu vai ievadīts manuāli, bet saite ar loģistiku ir nepieciešama, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj šo saiti izveidot noliktavas pavadzīmē. Saites ir iespējams veidot uzreiz visai pavadzīmei vai arī katrai rindai atsevišķi. Kā piemēru apskatīsim pārdošanas pavadzīmi. Vispirms programmā tiek ievadīta pavadzīme, tad dokumenta galvenē jāspiež poga "Saites ar pieprasījumiem" un jāizvēlas "Piesaistīt pieprasījumus". Kā redzams šeit arī būs iespējams saites atcelt.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu saraksts, kurā varēs iezīmēt piesaistāmos dokumentus un veikt piesaistes izveidi.     Kā redzams, programma izveido saites ar tām rindām, kas ir atrodamas pieprasījumā.      Otrs variants ir saites veidot katrai rindai individuāli, to dara pavadzīmes ievadloga labajā pusē spiežot pogu "Saites ar pieprasījumiem" un izvēloties "Piesaistīt pieprasījumu rindas". Kā redzams šeit būs iespējams piesaistīt arī visu pieprasījuma dokumentu un atcelt saites.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu rindu saraksts, kurā varēs iezīmēt vēlamās pieprasījumu rindas un veikt piesaistes izveidi.     Rezultātā tiek izveidota saite tikai ar šo vienu rindu.     Ērtākai datu pārskatīšanai pavadzīmes saistītajos datos tagad ir pieejamas arī piesaistīto pieprasījumu rindas.    
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:29 (Atjaunots 10-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 290 Skatījumi
Pēc tam kad veikta faktisko noliktavas krājumu pārskaitīšana, tad šie daudzumi jāfiksē arī Horizon Inventarizācijas pavadzīmē. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Inventarizācijas pavadzīmi aizpildot jāņem vērā: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 31.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 31.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.   Faktiski saskaitīto daudzumu iespējams ievadīt pavadzīmē vairākos veidos: 1.VEIDS. MANUĀLI, kolonnā <Daudzums> ievadot faktiski saskaitīto daudzumu. 2.VEIDS. BARMAN lasījums. Var ielasīt saskaitītos daudzumus, ja inventarizācijas skaitīšana veikta ar iekārtu. 3.VEIDS. Ielasīt no sagatavota EXCEL faila.  Skaitīšanas rezultāts tad jāaizpilda Excel veidnē, ko var iegūt, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā. Iespējams izvēlēties veidni, kurā tiks izmantots nomenklatūras kods vai svītrkods.   Atbilstošajā Excel veidnē ievada saskaitītos daudzumus un ieimportē saskaitīto inventarizācijas pavadzīmē, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā->Aizpilde no Excel faila ar kodu (...ar svītrkodu) Šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Noliktavas-krajumu-INVENTARIZACIJA-I-DALA-KA-SAGATAVOTIES/ta-p/423271 ir minēts piemērs, kā var sagatavot skaitīšanas lapu izmantojot Excel un Excel spraudņa iespējas. Papildinot šo Excel ar lappusi "Veidne_Pavadzīme1"(*tai noteikti jābūt pirmajai lapai Excel lapu sadaļās, lai importējot veidni, Horizon atpazītu šo Excel), to ērti ispējams importēt atpakaļ jau ar saskaitītiem daudzumiem.   Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>   Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>. <Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo. <Atlikumu korekcijas> lappuse ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks  izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO).  Ja nepieciešams, ir iespējams atcelt fiksēšanu visam dokumentam vai vienai konkrētai rindai, pārskaitīt, labot faktisko daudzumu un atkal fiksēt atlikumus. !!!Jāņem vērā ka šīs darbības veicamas tikai, kamēr noliktavā nav uzsākta jaunu pavadzīmju veidošana. Pēc inventarizācijas pavadzīmes izpildes, ja jau sākta noliktavas dokumentu ievade, NAV VĒLAMS atcelt izpildi inventarizācijas dokumentam. INVENTARIZĀCIJAS AKTUS ir iespējams izdrukāt: no izpildītā dokumenta vai Darbības->Kopsavilkums pa nomenklatūrām (Kopsavilkums pa partijām; Kopsavilkums pa inventarizācijas dokumentiem)    
Skatīt visu rakstu
30-11-2021 11:40 (Atjaunots 30-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 294 Skatījumi
Ar krājumu inventarizāciju saprotam ne tikai katra gada beigās veicamo gada inventarizāciju, bet tā var būt arī "operatīvā" inventarizācija, kura tiek veikta regulāri. 1.SOLIS: Lai korekti tiktu veikta faktiski saskaitīto daudzumu fiksēšana un salīdzināšana ar Horizon uzskaitē esošajiem daudzumiem, būtu SVARĪGI: visi NOLIKTAVAS dokumenti uz inventarizācijas datumu ir izpildīti ja uzņēmuma specifika ir tāda, ka dokumenti ir jau sagatavoti uz nākotnes datumiem, tad uz inventarizācijas datumu nepieciešams ATCELT REZERVĀCIJU šiem dokumentiem (Pavadzīmju sarakstā iezīmējot pavadzīmes->Darības->Atcelt rezevāciju) Ērtākais kā PĀRBAUDĪT, vai nekas nav palicis rezervēts, ir Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā izlikt izskatā 3 laukus: BRĪVAIS ATLIKUMS(NOL).Daudzums (ņem vērā rezervēto daudzumu dokumentos <Sagataves> statusā) ; ATLIKUMS(NOL).Uzskaites daudzums (ņem vērā tikai statusā <Izpildīts> un <Grāmatots> dokumentus>; KUSTĪBAS ATLIKUMS(NOL).Rezervēts realizācijā (parāda daudzumus, kas rezervēti dokumentos <Sagataves> statusā). Brīvo atlikumu un Uzskaites atlikumu sasummējot, summēšanas logā iespējams pārbaudīt vai abi daudzumi sakrīt. Ja sakrīt, tad varam droši veikt inventarizācijas dokumenta apstrādi un daudzumu fiksēšanu. Ja atlikumi nesakrīt, tad kolonnā KUSTĪBAS ATLIKUMS. Rezervēts realizācijā, redzam, kurām nomenklatūrām ir saglabājusies rezervācija. Lai pārbaudītu, kurš dokuments veic šo rezervāciju, nostājamies uz nomenklatūras->Darbības->Rādīt rezervāciju (vai Rādīt loģistikas rezervāciju, ja tiek lietots loģistikas modulis)   2.SOLIS. Kā sagatavot SKAITĪŠANAS LAPAS *Inventarizāciju iespējams veikt izmantojot speciālas iekārtas piem. BARMAN vai aplikāciju "GUDRA NOLIKTAVA", tad Skaitīšanas lapas nav nepieciešams gatavot. Praksē pie klientiem tiek izmantoti vairāki veidi, kā sagatavot un izdrukāt SKAITĪŠANAS LAPAS: 1.VEIDS. Sagatavot INVENTARIZĀCIJAS PAVADZĪMI un izdrukāt no sagataves Skaitīšanas lapu. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Veidojot jaunu dokumentu SVARĪGI ŅEMT VĒRĀ: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 31.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 31.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites. Kad dokuments aizpildīts, to saglabā un izdrukā atbilstoši sagatavotu izdrukas formu:     2.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS no atlikumu atskaites. Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi vai Atskaites->Noliktava->Atlikumi pa partijām Atskaiti izdrukā ar atbilstoši sagatavotu izdrukas formu. 3.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS sagatavotas EXCEL. Sagatavot inventarizējamo preču sarakstu var arī Excel. Ērtākais veids to darīt ir izmantojot <Excel spraudni>  un <Publicēto atskaišu> funkcionalitāti. Lai izmantotu šādi sagatavotas skaitīšanas lapas, darbiniekam NAV JĀBŪT HORIZON LIETOTĀJAM.  Piemērā Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi  ir izveidota <Publicētā atskaite> Excel failā tiek ielasīta šī atskaite un ar Excel formulu palīdzību izveidota Skaitīšanas lapa. *Vairāk par Excel spraudņa iespējām un informāciju par uzstādījumiem varat lasīt šeit:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-izmantosana/ta-p/147526 https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-instalesana-un-konfiguresana/ta-p/147513
Skatīt visu rakstu
30-11-2021 11:01 (Atjaunots 30-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 302 Skatījumi
Publicēto atskaišu dati atkarībā no WEB lietotāja objektiem   Līdz šim bija praktiski neiespējami izveidot savu publicēto atskaiti, piemēram, katram darbiniekam savu, jo tas nozīmētu, ka jāveido tik publicētas atskaites, cik darbinieku. Vai arī izveidot publicēto atskaiti Peļņas atskaitei, bet tā, lai sistēma prastu pati nofiltrēt datus par noliktavām.   Sākot ar 540.versiju sistēmā ir pieejama opcija, kas ļauj primāri WEB lietotāja kartītē norādīt objektu jeb filtrēšanas kritēriju - vienu vai vairākus, pēc kura sistēmai ir jāmāk pašai filtrēt datus un atspoguļot HOP Publicētajā atskaitē.   Piemēram, vēloties HOP atspoguļot Līgumu atlikumus, bet filtrētus pa Līgumu kartīšu atbildīgajiem, pietiek ar to, ka WEB lietotāja kartītē ir izvēlēts objekts <Atbildīgais> un norādīta konkrētā vērtība.     Nākamais solis ir Publicētās atskaites publicēšanas jeb konfigurēšanas brīdī - uzstādot Lietotāja filtrēšanas kritērijus, jānorāda konkrētais saraksts, kas jāfiltrē un filtrā jānorāda vērtība <WEB lietotāja objekts>.   Tādējādi sistēma sapratīs, ka HOPā minētā atskaite ir jāatsoguļo filtrēta pa konkrēto izvēlēto objektu.   Sīkāk par šo varat uzzināt, lasot 540.versijas aprakastu. Būsim pateicīgi, ja komentāros pievienosiet savu viedokli un vērtējumu vai tas Jums palīdzēs ikdienā ērtāk un efektīvāk strādāt ar Horizon.    
Skatīt visu rakstu
04-07-2019 15:49 (Atjaunots 19-07-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 888 Skatījumi
Instrukcija, kā izveidot automatizēto darbu saņemšanas pavadzīmju importēšanai.
Skatīt visu rakstu
18-06-2019 07:55 (Atjaunots 14-06-2021)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 781 Skatījumi
Pakalpojuma kartītē ir ķeksītis “Sadalāmās izmaksas”. Rakstā dalāmies, kādas iespējas tas piedāvā.   
Skatīt visu rakstu
15-05-2018 10:00 (Atjaunots 14-06-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 816 Skatījumi
Izveidots raksts kā, izmantojot uzcenojuma intervālus un kontroles un vides parametrus, var nodrošināt, ka palielinoties iepirkuma cenai, sistēma atgādinās, ka jāveic preces pārcenošana.
Skatīt visu rakstu
11-12-2020 09:26 (Atjaunots 11-12-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 294 Skatījumi
Neliela ilustratīva instrukcija par to, kā Horizonā izmantojama Virsnoliktava- krājumu uzskaites atvieglošanai un pielāgošanai konkrētiem biznesa procesiem.
Skatīt visu rakstu
06-04-2020 14:35
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 650 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Noliktavas uzskaite.
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 13:09 (Atjaunots 16-03-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 963 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot Horizon iebūvēto rīku Atlikumu atskaišu salīdzināšana
Skatīt visu rakstu
14-02-2020 11:25
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1013 Skatījumi
No 550. versijas pieejami uzlabojumi uzņēmumiem, kuriem vienas noliktavas ietvaros ir nepieciešams definēt vairākas sortimentu grupas un ierobežot preču saņemšanu noliktavā, kuras ir ārpus definētajiem sortimentiem. Katrai sortimentu grupai ir iespējams piešķirt krāsu, lai, veicot preču pasūtīšanu, sarakstā “Preču bilance” dati būtu ērtāk uztverami.   Noliktavas sortimentu grupas   Izveidots jauns pamatdatu saraksts noliktavas sortimentu grupu uzskaitei. ( Pamatdati → Noliktava → Kartītēm → Noliktavas sortimentu grupas). Sarakstā veido sortimentu grupas tām noliktavām, kurās ir paredzēts veikt preču sortimenta kontroli.     Nomenklatūru sarakstā (Pamatdati → Noliktava → Nomenklatūras) nomenklatūru kartītes iekļauj vai izslēdz no noliktavu sortimentu grupām. Nomenklatūru kartītes noliktavas sortimentu grupās iespējams iekļaut vai izslēgt: - Nomenklatūras kartītes lappusē “Sortimentu grupas”; - Nomenklatūru sarakstā iezīmējot kartītes un izvēloties Darbības → Sortimentu grupa → Iekļaut vai Izslēgt. Noliktavas sortimentu grupu kontroli ieslēdz ar kontroles un vides parametru “Kontrolēt noliktavas sortimentam atbilstošās nomenklatūras” (Sistēma → Uzstādījumi → Kontroles un vides parametri). Parametrs atrodas zem parametru grupas “Nomenklatūras” un noklusēti ir izslēgts. Kontroli iespējams uzstādīt brīdinošu vai aizliedzošu.     Kontrole tiek veikta šādos dokumentu pamatveidos: Saņemšanas pavadzīme Atpakaļsaņemšanas pavadzīme Iekšējās kustības pavadzīme Loģistikas pasūtījums Loģistikas iekšējais pasūtījums Dokumentu ievadot manuāli, nomenklatūru izvēles sarakstā noklusēti tiks piedāvātas tikai noliktavas sortimentu grupās iekļautās nomenklatūras. Ja kontrole ir brīdinoša, tad lietotājam iespējams atcelt filtru un izvēlēties nomenklatūru ārpus sortimenta. Ja kontrole ir aizliedzoša, tad nomenklatūru dokumentā iekļaut nav iespējams.   Saņemšanas pavadzīmes importa gadījumā no XML faila (izmantojot dzini IMPINVIN.DLL.dll), pavadzīme tiks izveidota ar visām failā iekļautajām nomenklatūrām - arī tām, kuras nav iekļautas sortimentā. Kontrole šādā gadījumā tiks veikta, izpildot pavadzīmi.    Noliktavas sortimentu grupu lauki ir pievienoti sarakstā “Preču bilance” ( Dokumenti → Loģistika → Preču bilance).   Svarīgi! Ja vairākām noliktavas sortimentu grupām vienas noliktavas ietvaros ir piešķirta vienāda krāsa, tad sarakstā šo sortimentu preču rindās krāsa netiks attēlota.    
Skatīt visu rakstu
17-12-2019 07:59
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 3962 Skatījumi