avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Du må aktivere feltet "Tillat bruk av avgiftskoder" for å kunne registrere bilag med mva via hovedbok. Noen opplever at dette feltet ikke er tilgjengelig i skjermbilde.
Vis hele artikkelen
Vi har laget video-guider som viser hvordan du kan bruke den nye navigasjonen De nyeste videoene viser hvordan du som bruker  kan bestemme   selv   hvilke menyvalg du vil ha raskt tilgang til under dine arbeidsområder, hvordan du kan jobbe med listevisning, og hvordan du jobber med favoritter i den nye versjonen.     I den nye versjonen av Visma.net ERP er det implementert  endringer i måten du starter tjenesten og velger den bedriften du skal jobbe med.  I denne første videoen presenterer vi hvordan du velger firma og hvordan du navigerer mellom ulike Visma.net tjenester:     Når man jobber inne i Visma.net ERP er det to måter å navigere på. I denne videoen presenterer vi hvordan du navigerer ved å bruke meny og arbeidsområder for å få tilgang til funksjonalitet:      Som bruker kan du selv bestemme hvilke menyvalg du vil ha raskt tilgang til under dine arbeidsområder:     I denne videoen presenteres du for hvordan du kan bestemme hva som skal vises i din navigasjon-flate:     Se også denne videoen for å se hvordan du kan jobbe med listevisning:     Ved å ta i bruk den nye søkefunskjonen i Visma.net ERP så kan du enkelt finne funksjoner, skjermbilder, data eller filer:     I denne video ser du hvordan du jobber med favoritter i den nye versjonen:    
Vis hele artikkelen
 Hvordan opprette en ny klient som ikke har nådd omsetningskravet for registrering i MVA registeret og dermed er avgiftsfri inntil dette skjer?   Når vi kjører oppstartsveiviseren på den nye klienten, kan vi i trinn 3, ta dette valget ved å huke av for "Fritatt for mva".       Klienten blir nå klargjort med avgiftssoner / avgiftskoder / avgiftsnummer, men de respektive avgiftssatsene blir satt til 0.      Når klienten når omsetningskravet, må man endre avhukingen fra Inkluder i avgiftsfritt gr. lag til Inkluder i avgiftspliktig gr. lag., for så å   sette inn rett avgiftssats på avgiftsnummerene.      
Vis hele artikkelen
    Visma.net Financials støtter RF1301 som er et elektroins skjema for innberetting av  betalinger til selvstendig næringsdrivende (uten fast forretningssted)  direkte til Altinn. Du kan lese mer om dette skjema her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/tredjepartsopplysninger/andre-bransjer/betalinger-til-s-n/rettledning/   For å ta i bruk dette skjema må du gjøre noen innstillinger i systemet: Under Innstillinger, Konfigurasjon, Fellesinnstillinger, Firmaopplysninger fanen Innstillinger for Altinn legger du inn informasjon under RF-1301   På de leverandører som skal rapportes inn via dette skjema aktiverer du feltet RF-1301. Leverandør finner du under Leverandørreskontro, Arbeidsområde, Vedlikehold og Leverandører.     Når du på leverandør har aktivert feltet RF 1301, vil en summering av fakturaene på denne leverandøren vises i RF-1301 rapporten. Da det kun er varer av kategori «service» og «arbeid» som skal rapportes er det kun fakturaer som inneholder varer definert med type «service» og «arbeid» som blir inkludert i rapporten.   Dette defineres på varen under feltet Type.     Rapporten klargjøres i skjermbildet  Klargjør RF-1301 –rapport . Denne åpner du via Avgifter, Arbeidsområde, Registrering. Du velger da rapporteringsår deretter knappen Generer.  Deretter Klargjør for sending. Rapporteringsår viser kun år som er passert, dette fordi du skal rapportere etter årets slutt.  Når du har valgt Klargjør for sending vil du komme til skjermbilde for Behandle RF– 1301- rapport og kan velge Send.   Da blir rapporten sendt via AutoReport og du blir bedt om å logge på Altinn, dette på vanlig måte som innberetting av Skattemeldingen.      
Vis hele artikkelen
Om partinummer Et partinummer er et unikt nummer som tildeles en bestemt mengde eller parti av et produkt.  Det inneholder informasjonen om varen og kan også inneholde en utløpsdato. Det samme partinummeret er tildelt til hver vare i partiet. Partinumre brukes til å spore visse typer varer etter hvert som de mottas, lagres, produseres og sendes. Unike partinumre brukes mye på mat og medisiner.   Vi kan også spore pakker som kan ha egne partinumre samtidig som de inneholder komponenter som igjen har egne parti-eller serienummer.  Dette gjør at du nøyaktig vil vite hvilke monterte pakker som inneholder de ulike komponentene, hvis denne informasjonen kreves. Dette kan være gunstig hvis f.eks det er noe galt med en komponentdel og du kanskje må trekke den tilbake. Da kan dette spores tilbake til produsenten.   Spore utløpsdato Varer spores ofte fordi de har en utløpsdato, eller fordi loven krever at produsenten beholder dokumentasjon om produktet. Eller på grunn av sikkerhets- og garantiproblemer som kan oppstå. Visma.net Financials gir deg mulighet til å spore utløpsdatoen for hvert partinummer. Utløpsdatoen settes på ved mottak av varene, og samme dato er tildelt alle deler av partiet. Hvis varene spores etter utløpsdato kan du velge på partiprofilen at de automatisk skal plukke varer med den tidligste utløpsdatoen, slik at du kan minimere tap og svinn.   For å få tilgang til parti (og serienummer)  må du ha aktivert funksjonen under lisensieringen. Konfigurasjon- Fellesinnstillinger-Lisensiering- Aktiver/Deaktiver funksjoner   Partiprofilen finner du under Lager- Konfigurasjon- Innstillinger- Parti/serieprofiler     Profil: Det unike navnet for partiprofilen; Det kan brukes en streng på opptil 10 tegn.    Beskrivelse: En kort beskrivelse av partiprofilen   Sporingsmetode: Velg ett av følgende alternativer: Sporing ikke sporet: Ingen sporing av partinummer for varer av profilen vil bli utført. Sporing Spor partinumre: Sporing av partinumre for varer av  partiprofilen vil bli utført. Sporing spor serienumre: : Sporing av serienumre for varer av  partiprofilen vil bli utført. Spor utløpsdato: Hvis du har valgt dette alternativet vil systemet spore utløpsdatoen for varen i denne partiprofilen. Dette alternativet brukes ikke hvis profilen med sporingsmetode “sporing ikke sporet“ er valgt.   Påkrevet for direktelevering: Hvis dette alternativet er valgt vil varen til denne partiprofilen kreves for direktelevering.   Tilordningsmetode: Metoden for å tildele partinumre til varen. Velg en av  følgende alternativer: Når mottak : Varen får partinummer når den mottas, og den håndteres som partinummer i hele sitt "liv" på lager til den er utstedt fra et lager. Når brukt  (dvs. levert) : Partinummer er ikke tildelt varen før den er utstedt fra lager og levert. Før det blir varen håndtert som lagervare som ikke er partinummerert. Her tilordnes nummer til varen når varen blir solgt.   Utstedelsesmetode: ( Hvordan plukke) Brukes til å vise hvordan du skal plukke varen i partiprofilen, denne er ikke aktuell hvis du velger sporingsmetode “Sporing ikke sporet”. Du kan velge en av følgende metoder: FIFO: En først-inn-først-ut, dvs, varen som kommer først inn på lager er den som plukkes først ut av lager. LIFO: En sist-inn-først-ut, dvs, varen som kommer sist inn på lager, er den som plukkes først ut av lager. Sekvensielt: Partinummer er plukket i alfabetisk rekkefølge. Utløp: En utstedelsesmetode basert på utløpsdatoen; hvis du bruker denne metoden, må du også merke av for Spor utløpsdato for denne profilen. Anbefaler at du velger Utløp for varer med ganske kort holdbarhetstid. F.eks mat og drikke.   VIKTIG: utstedelsesmetoden viser bare hvilke varer som skal plukkes først. Vil ikke påvirke beregningen av varekostnaden.   Del automatisk trinnvis verdi mellom varer av alle klasser: Hvis dette alternativet er valgt vil systemet automatisk generere trinnvis verdi for alle varene i partiprofilen. Verdien vil økes hver gang et nytt parti av en vare av profilen er mottatt. I feltet automatisk trinnvis verdi skriver du inn verdien du ønsker skal tilhøre profilen. Hvis et slikt tall ikke er satt, vil verdien for hver vare være 0000 som standard.  Hvis dette alternativet ikke er valgt for profilen, vil feltet være tom.   Generer neste nummer automatisk:   Hvis denne er aktivert vil systemet generere neste nummerverdi fra feltet automatisk trinnvis verdi automatisk   Segmentert struktur av partinummer Partinumre er segmentert, og du kan bestemme hvor mange og hvilke typer segmenter det skal være. Visma.net Financials støtter følgende typer segmenter:      Konstant: Et segment av denne typen er en forhåndsdefinert verdi som skal brukes i alle parti generert for varer i profilen. Dette kan være et tall, bokstav eller bindestrek. Dato: Et segment av denne typen vil bli generert basert på den aktuelle datoen (av mottak eller bruk), som kan inkludere dag, månedstall, månedsnavn og to- eller firesifret årsverdi. Automatisk trinnvis verdi: Et segment av denne typen beregnes automatisk av systemet når et nytt partinummer genereres, hvis en nummereringssekvens er tildelt.   Tildeling til Vareprofil og varen:       Hvis du angir partiprofilen på vareprofilen vil det bli tildelt som standard til nye varer når du velger denne vareprofilen på varer. Du kan også angi partinummer direkte på varen som definerer om varen skal spores av et partinummer. Automatisk trinnvis verdi blir også fylt ut automatisk hvis dette er satt på for denne partiprofilen.   Etter vi har gjort et innkjøp og varemottak kan vi på Lagersammendrag se at varen har fått et partinummer ved å trykke på knappen “Utvid for parti-/serienummer”.   Utsendelsesmetode kontra Lagerverdimetode: Utsendelsesmetode (hvordan plukke) på Partiprofilen må ikke forveksles med Lagerverdimetoden(kostprisen) på lagervaren. Det er kun Lagerverdimetode Spesifikk som leser hva som står som utsendelsesmetode på Partiprofilen. Hvis Lagervurderingsmetode står til Spesifikk og Utsendelsesmetode på serieprofilen FIFO så velges både utsendelsen og kostprisen fra FIFO. Hvis Lagervurderingsmetode står til Gjennomsnitt og Utsendelsesmetode FIFO så velges utsendelsen fra FIFO, mens kostpris blir Gjennomsnitt uansett hva som som blir valgt på profilen.   Rapporter og forespørsler På forespørsel og rapporter i Iagermodulen, finner vi ulike opplysninger om partinumrene, slik at du kan se hvordan varen er tildelt, og du kan enkelt finne varen ved partinummer:   Lagersammendrag (IN401000): Denne forespørselen kan brukes til å se detaljert informasjon om lagervaren tilgjengelig på lagersteder. Ved å aktivera knappen  “Utvid for parti-/serienummer” vil du se partinummeret for varen.  Dette feltet vises bare hvis funksjonen Flere lagersteder i vinduet Aktiver / deaktiver funksjonalitet er aktivert. Parti-/ serienumre (IN613000): Denne rapporten kan brukes til å se på listen over varer (med deres spesifikke partinummer) plassert på det valgte lagerstedet eller bestemte lokasjon. Denne rapporten viser informasjon om lagervarer med partinumre: utløpsdatoer, enhetskostnader, tilgjengelige mengder og utløpte mengder som beregnet for den valgte aldersfordelingsdatoen. Utløpsdatoene vises kun for lagervarer der partiprofilen har valgt “Spor Utløpsdato”.           Aldersfordelingsdato:  Velg en dato for å bare vise lagervarene som har en utløpsdato før eller lik den valgte aldersfordelingsdatoen; la boksen være tom for å se et bredere spekter av data. Historikk for lagerparti/serie (IN407000): Bruk dette vinduet til å finne den ønskede varens plassering etter partinummer som er tildelt. Lagerallokeringsdetaljer (IN402000): Bruk dette vinduet til å se hvordan varen er tildelt: mengdene på bestemte steder, på salgsordre og innkjøpsordrer, og i overføring mellom varehus.   Allokeringer Du kan tildele et partinummer enten ved: Varemottak Pakkemontering Leveranse (salgsordre)   Allokering på varemottak Allokering på Pakkemontering Allokering ved leveranse (og salgsordre)
Vis hele artikkelen
Om serienummer Et serienummer er et unikt nummer som identifiserer en enkelt lagervare.  Serienumre kan genereres av systemet, eller du kan tildele dem manuelt enten hvis du har laget et serienummer selv eller har fått et fra produsenten. Serienumre brukes til å spore visse typer varer etter hvert som de mottas, lagres, produseres og sendes. Unike serienumre brukes hovedsakelig på elektronisk utstyr som Tv, kamera og biler ol.   Vi kan også spore pakker som kan ha egne serienumre samtidig som de inneholder komponenter som igjen har egne parti- eller serienummer. F.eks en pc med komponenter. Dette gjør at du nøyaktig vil vite hvilke monterte pakker som inneholder de ulike komponentene, hvis denne informasjonen kreves. Dette kan være gunstig hvis f.eks det er noe galt med en komponentdel og du kanskje må trekke den tilbake.   Spore utløpsdato Varer spores ofte fordi de har en utløpsdato, eller fordi loven krever at produsenten beholder dokumentasjon om produktet. Eller på grunn av sikkerhets- og garantiproblemer som kan oppstå Visma.net Financials gir mulighet til å spore utløpsdatoen for hvert serienummer. Utløpsdatoen settes på ved mottak av varene hvis varene spores etter utløpsdato kan du velge på serieprofilen at de automatisk skal plukke varer med den tidligste utløpsdatoen, slik at du kan minimere tap og svinn. For å få tilgang til parti (og serienummer)  må du ha aktivert funksjonen under lisensieringen. Konfigurasjon- Fellesinnstillinger-Lisensiering- Aktiver/Deaktiver funksjoner   Serieprofilen finner du under Lager- Konfigurasjon- Innstillinger- Parti/serieprofiler   Profil: Det unike navnet for serieprofilen; Det kan brukes en streng på opptil 10 tegn.   Beskrivelse: En kort beskrivelse av serieprofilen   Sporingsmetode: Velg ett av følgende alternativer: • Sporing ikke sporet: Ingen sporing av serienummer for varer av profilen vil bli utført. • Sporing Spor partinumre: Sporing av partinumre for varer av serieprofilen vil bli utført. • Sporing spor serienumre: Sporing av serienumre for varer av serieprofilen vil bli utført. Spor utløpsdato: Hvis du har valgt dette alternativet vil systemet spore utløpsdatoen for varen i denne serieprofilen. Dette alternativet brukes ikke hvis profilen med sporingsmetode “sporing ikke sporet“ er valgt. Påkrevet for direktelevering: Hvis dette alternativet er valgt vil varen til denne serieprofilen kreves for direktelevering. Tilordningsmetode: Metoden for å tildele serienumre til varen. Velg en av følgende alternativer: Når mottak: Varen får serienummer når den mottas, og den håndteres som serienummer i hele sitt "liv" på lager til den er utstedt fra et lager. Når brukt (dvs. levert): Serienummer er ikke tildelt varen før den er utstedt fra lager og levert. Før det blir varen håndtert som lagervare som ikke er serienummerert. Utstedelsesmetode: ( Hvordan plukke) Brukes til å vise hvordan du skal plukke varene i serieprofilen, denne er ikke aktuell hvis du velger sporingsmetode “Sporing ikke sporet”. Du kan velge en av følgende metoder: FIFO: En først-inn-først-ut, dvs, varen som kommer først inn på lager er den som plukkes først ut av lager. LIFO: En sist-inn-først-ut, dvs, varen som kommer sist inn på lager, er den som plukkes først ut av lager. Sekvensielt: Serienummer er plukket i alfabetisk rekkefølge. Utløp: En utstedelsesmetode basert på utløpsdatoen; hvis du bruker denne metoden, må du også merke av for Spor utløpsdato for denne profilen. Anbefaler at du velger Utløp for varer med ganske kort holdbarhetstid. VIKTIG: utstedelsesmetoden viser bare hvilke varer som skal plukkes først. Vil ikke påvirke beregningen av varekostnaden. Del automatisk trinnvis verdi mellom varer av alle klasser: Hvis dette alternativet er valgt vil systemet automatisk generere trinnvis verdi for alle varene i serieprofilen. Verdien vil økes hver gang et nytt parti av en vare av profilen er mottatt. I feltet automatisk trinnvis verdi skriver du inn verdien du ønsker skal tilhøre profilen. Hvis et slikt tall ikke er satt, vil verdien for hver vare være 0000 som standard. Hvis dette alternativet ikke er valgt for profilen, vil feltet være tom. Generer neste nummer automatisk: Hvis denne er aktivert vil systemet generere neste nummerverdi fra feltet automatisk trinnvis verdi automatisk Segmentert struktur serienummer Serienumre er segmentert, og du kan bestemme hvor mange og hvilke typer segmenter det skal være. Visma.net Financials støtter følgende typer segmenter:     Konstant: Et segment av denne typen er en forhåndsdefinert verdi som skal brukes i alle serienumre generert for varer i profilen. Dette kan være et tall, bokstav eller bindestrek. Dato: Et segment av denne typen vil bli generert basert på den aktuelle datoen (av mottak eller bruk), som kan inkludere dag, månedstall, månedsnavn og to- eller firesifret årsverdi. Automatisk trinnvis verdi: Et segment av denne typen beregnes automatisk av systemet når et nytt serienummer genereres, hvis en nummereringssekvens er tildelt.   Tildeling til Vareprofil og varen Hvis du angir serieprofilen på vareprofilen vil det bli tildelt som standard til nye varer når du velger denne vareprofilen på varer. Du kan også angi serienummer direkte på varen som definerer om varen skal spores av et serienummer. Automatisk trinnvis verdi blir også fylt ut automatisk hvis dette er satt på for denne serieprofilen.   Etter vi har gjort et innkjøp og varemottak kan vi p å Lagersammendrag se at varen har fått et serienummer ved å trykke på knappen “Utvid for parti-/serienummer”.   Utsendelsesmetode kontra Lagerverdimetode: Utsendelsesmetode (hvordan plukke) på Partiprofilen må ikke forveksles med Lagerverdimetoden(kostprisen) på lagervaren.     Det er kun Lagerverdimetode Spesifikk som leser hva som står som utsendelsesmetode på serieprofilen. Hvis Lagervurderingsmetode står til Spesifikk og Utsendelsesmetode på serieprofilen FIFO så velges både utsendelsen og kostprisen fra FIFO. Hvis Lagervurderingsmetode står til Gjennomsnitt og Utsendelsesmetode FIFO så velges utsendelsen fra FIFO, mens kostpris blir Gjennomsnitt uansett hva som som blir valgt på profilen.   Rapporter og forespørsler På forespørsel og rapporter i Iagermodulen, ser vi ulike opplysninger om serienumrene, slik at du kan se hvordan varen er tildelt, og du kan enkelt finne varen ved serienummer:   Lagersammendrag (IN401000): Denne forespørselen kan brukes til å se detaljert informasjon om lagervarer tilgjengelig på lagersteder.  Ved å aktivere knappen  “Utvid for parti-/serienummer” vil du se serienummeret for varen. Dette feltet vises bare hvis funksjonen Flere lagersteder i vinduet Aktiver / deaktiver funksjonalitet er aktivert. Parti-/ serienumre (IN613000): Denne rapporten kan brukes til å se på listen over varer (med deres spesifikke serienummer) plassert på det valgte lagerstedet eller bestemte lokasjon. Denne rapporten viser informasjon om lagervarer med serienumre: utløpsdatoer, enhetskostnader, tilgjengelige mengder og utløpte mengder som beregnet for den valgte aldersfordelingsdatoen. Utløpsdatoene vises kun for lagervarer der parti-/serieprofilen har “Spor Utløpsdato”-alternativet valgt.            Aldersfordelingsdato:  Velg en dato for å bare vise lagervarene som har en utløpsdato før eller lik den valgte aldersfordelingsdatoen; la boksen være tom for å se et bredere spekter av data. Historikk for lagerparti/serie (IN407000): Bruk dette vinduet til å finne den ønskede varens plassering etter serienummer er tildelt. Lagerallokeringsdetaljer (IN402000): Bruk dette vinduet til å se hvordan varen er tildelt: mengdene på bestemte steder, på salgsordre og innkjøpsordrer, og i overføring mellom varehus.     Allokeringer Du kan tildele et serienummer enten ved: Varemottak Pakkemontering Leveranse (Salgsordre) Allokering på varemottak Allokering på Pakkemontering Allokering ved leveranse og (salgsordre)
Vis hele artikkelen
Allokering ved leveranse       Det mest vanlige er å allokere fra varemottak fordi da får du oversikt over parti/serienummeret på varen hele veien til lager og helt til den selges. Allokering på leveranse kan brukes hvis en bedrift f.eks produserer egne varer der de lager et eget parti/serienummer eller hvis du skal reservere varene til en spesiell kunde og ikke kan levere de med en gang.     Eksempel med allokering av serienummer ved leveranse   Serieprofiler Her oppretter vi serieprofilen og fyller ut innstillingene vi ønsker. Vi ønsker å tildele serienummer når vi bekrefter leveransen, altså "når brukt" på tilordningsmetode. Vi ønsker en automatisk trinnvis verdi og at systemet skal tildele oss dette. Serienummeret ønsker vi skal bestå av måned, en konstant: SNCAM og den automatiske trinnvise verdien som starter fra 0000.     Opprett en lagervare: Når vi oppretter varen så kobler vi opp serienummeret til varen kamera. Her ser vi også at den automatiske trinnvise verdien kommer opp automatisk. Huk av for “er en pakke” da dette er hovedvaren.     Opprett to lagervarer som er komponenter til kamerapakken, linse og deksel. Disse skal ikke hukes av for “er en pakke” da de er komponenter til pakken. Deretter går vi til Spesifikasjoner for pakkemontering og spesifiserer hva som skal være i pakken før vi monterer den.     I pakkemontering så monterer vi pakken. Da blir pakken meldt inn på lager. Vi velger å montere 10 pakker.     På lagersammendrag ser vi da at 10 stk har kommet inn på lager.     Allokering i salgsordre I salgsordre kan du kun reservere varen til denne salgsordren. Serienummer blir ikke generert før ved levering.   Lage en salgsordre med antall 10. Trykk på alloker og huk på fordel. Da ser vi nederst på linjen at 10 stk er allokert.     Lagre salg sordren. G å til lagersammendrag og hent opp varen kamera. Her ser vi at 10 stk er allokert til salgsordren, men at det ikke er tildelt serienummer enda.       Gå tilbake til salgsordre og Opprett leveransen Når du trykker på allokeringer ser du at det ikke er tildelt noe serienummer. Dette tildeles først når du bekrefter leveransen. Du kan også tildele serienummer ved å trykke på generer.       Bekreft leveransen. Når du bekrefter leveransen blir det et unikt serienummer for alle 10 stk. tildelt serienummer.    
Vis hele artikkelen
  Allokering på varemottak:   Eksempel med allokering av partinummer ved varemottak Hvis du allokerer ved varemottak så får du oversikt over partinummeret hele veien inn til lager og helt til det selges. Hvis du har valgt at partinummer skal tildeles automatisk ved mottak på tilordningssmetoden til partiprofilen blir dette gjort automatisk av systemet når lagervarene mottas. Hvis du ikke har valgt at det skal tildeles automatisk må du trykke på allokeringer og skrive inn et partinummer manuelt. Dette kan f.eks være et nummer som du har fått av produsenten som er unikt for varen.       Eksempelet vi skal gå gjennom er to parti med juice med utløpsdato der vi tildeler partinummer på varemottak og ser på tildelingen av partinummer, og lager en salgsordre og en leveranse. Vi skal se på forskjellen på hvordan vi plukker varene i forhold til utløpsdato og kostnadsføring.   Parti 1 er 100 stk som går ut 16 April og kostpris er 10kr Parti 2 er 60 stk som går ut 13 April og kostpris er 8 kr   Parti/serieprofiler     Her oppretter vi partiprofilen og fyller ut innstillingene vi ønsker. Vi ønsker å tildele partinummer når vi får partiet med juice til varemottaket. Vi må også spore på utløpsdato da dette er en vare som har holdbarhetsdato. Vi ønsker en automatisk trinnvis verdi og at systemet skal tildele oss dette. Partinummeret ønsker vi skal bestå av dato, bindestrek og den automatiske trinnvise verdien som starter fra 0000.   Opprett en lagervare: Når vi oppretter varen så kobler vi partinummeret til varen appelsinjuice. Her ser vi også at den automatiske trinnvise verdien kommer opp automatisk.     Lage en innkjøpsordre og kjøp inn juice Vi setter antall til 100, kostpris til 10. Under behandlinger så velger vi angi varemottak.   Varemottak Lagrer du får du en feilmelding.  Dette fordi det skal spores i forhold til utløpsdato.     Legg inn utløpsdato på varelinjen. Velg 16 April.   Når vi lagrer ser vi også at systemet har tildelt et partinummer til partiet med juice.     Vi kan også trykke på knappen Allokeringer for å se hvilket partinummer partiet har fått. Her ser vi også at neste startnr. For partinummeret ligger klart og at den øker trinnvis til 0002. Når vi oppdaterer blir varen tatt inn på lager.       Lagersammendrag. Her ser vi at partiet med juice har kommet inn på lager.  Trykker vi på knappen “ Utvid per parti/serienummer ” får vi oversikten over partinummeret. Her ser vi også beregenet kostpris og beregnet totalkostnad.     Gjør et nytt innkjøp: Noen dager senere gjør vi et nytt innkjøp av den samme juice. Vi legger inn 60 i antall til kostpris 8 kr. Under behandling velger vi angi varemottak.       Varemottak: Vi får den samme feilmeldingen om vi lagrer her også, vi må sette på utløpsdato. Legg inn utløpsdato på varelinjen. Velg 13 April og lagre.  På allokering ser vi partinummeret som er tildelt Når vi oppdaterer kommer varen inn på lager.      Se på lagersammendrag: Da ser du at det står 160 stk totalt på juice. 100 fra i sted og 60 nå. Huk på utvider per parti/serienr. Da ser du parti/serienr på varelinjen.     Gå til salgsordre. Legg til juice, velg antall 110 og pris 18 kr per stk. Trykk Lagre og velg “opprett leveranse” under behandling.     Leveransen: Her ser vi at parti og serienummer er splittet fordi den henter fra to partier.     Trykker vi på allokering, ser vi hvor den plukker fra. Henter 60 fra parti 2 først, fordi parti 2 har kortere holdbarhetsdato og vi valgte utløp på utsendelsesmetode på partiprofilen. Resterende 50 plukkes fra parti 1. Lagre. Under behandlinger kan vi se på plukklisten. Her ser vi lager og lokasjon.  Trykk “Bekreft leveranse” under behandlinger og Oppdater varelageret.     Hovedbokstransaksjoner og kostnaden. I skjermbildet leveranse og fanen ordre finner vi lagerref nr. Når vi trykker på denne kommer vi til bilde lageruttak. I fanen regnskapsdetaljer ser vi at vi har fått et buntnr.         Når vi trykker på buntnr kommer vi til hovedbokstransaksjoner og her ser vi kostnaden som er ført. Kostnaden går etter FIFO prinsippet. Dette fordi vi valgte lagervurderingsmetode FIFO og Utsendelsemetode utløp. Selv om utsendelsen plukket parti 2 først, pga utløpsdato, blir kostnaden ført først på parti 1 der prisen var høyest, 10 kr (10*100 =1000)  så resten av parti 2 der prisen er lavest, 8 kr (8*10=80).    
Vis hele artikkelen
  Allokering på Pakkemontering:   Eksempel med allokering av serienummer ved pakkemontering Når du allokerer ved pakkemontering tildeler du serienummer når pakken kommer inn på lager. Da får du oversikt over serienummeret helt fra lager og til det selges.   Hvis du har valgt at serienummer skal tildeles automatisk ved mottak på tilordningssmetoden til serieprofilen blir dette gjort automatisk av systemet. Hvis du ikke har valgt at det skal tildeles automatisk må du trykke på allokeringer og skrive inn et serienummer manuelt.       Opprett serieprofil Her oppretter vi serieprofilen og fyller ut innstillingene vi ønsker. Vi ønsker å tildele serienummer når vi får pakken Tv inn på lager. Vi ønsker en automatisk trinnvis verdi og at systemet skal tildele oss dette. Serienummeret ønsker vi skal bestå av år, konstanten SN og den automatiske trinnvise verdien som starter fra 0000.     Opprett en lagervare: Når vi oppretter varen så kobler vi opp serienummeret til varen Pakke TV. Her ser vi også at den automatiske trinnvise verdien kommer opp automatisk. Vi må også huke av for “Er en pakke”, da TV er hovedpakken som skal bestå av underkomponenter.     Lag to lagerkomponenter- skjerm og kabel, disse skal ikke hukes av for “ er en pakke” fordi disse er komponenter til pakken.     Spesifikasjoner for pakkemontering Her henter vi opp navnet på hovedpakken: Pakke TV Så fyller vi ut revisjonsnr og trykker på + for å legge til skjerm og kabel   Pakkemonering Gå til pakkemontering og velg antall i ordrehode. Trykk på allokering   Her ser du at startnr for serienummer er 18SN0001. Når du lagrer vil det tildeles et unikt serienummer for alle 5 stk. Du kan også tildele serienummer ved å trykke generer. Når du her velger serienummer på pakken så får hele pakken et serienummer.  
Vis hele artikkelen
 I Financials er det flere framgangsmåter for å foreta bankavstemming. Tipset her omhandler manuell bankavstemming.    Avstemming utføres via Avstemmingsutdrag. Rutinen finner du under Bankstyring, Registrering og Avstemmingsutdrag. Her henter du inn kontoen du avstemmer.     Opplever du at postene slåes sammen til samlesum under bankavstemming skyldes det at feltet  "Match banktransakjsoner med samlebetalinger" er aktivert.  Da vil det vises samlesummer under bankavstemmingstransaksjoner selv om det på hovedbokskontoen vises enkeltposter. NB! Dette parameteret gjelder kun utbetalinger -  er feltet akivert vises kun samlesummene for utbetaling (samlebetalinger), ikke innbetaling. Innbetalingene vil fortsatt vises separat.    Dette feltet finner du under Bankstyring, Arbeidsområde, Vedlikehold,  Betalingskontoer. Hent fram betalingskontoen du avstemmer. Hvis markerte felt er aktivert vises samlesummer og er det ikke aktivert vises hver enkelt postering.     Har du allerede startet avstemming på en periode og lagret, vil ikke endringer av dette parameteret ha tilbakevirkende kraft for avstemmingen du jobber med. Hvis det er tilfelle foreslår vi at du gjør deg ferdig med denne avstemmingen, deretter slår av dette parameteret slik at feltet "Match banktransaksjoner med samlebetalinger" ikke er aktivt. Neste periodes bankavstemming skal da ta hensy til endringen og dermed ikke gi samlesummer hvis posteringene ligger postert enkeltvis i hovedboken.  
Vis hele artikkelen
Her finner du en oversikt over det vi har skrevet vedrørende bankavstemming   INNSTILLINGER Bankavstemming innstillinger Samlesummer kontra enkelstsummer i bankavstemming   AVSTEMMING Bankavstemming UTEN elektronisk kontoutdrag i Bankstyring (Financials) Bankavstemming MED elektronisk kontoutdrag i Bankstyring (Financials) Bankavstemming i Visma.net Financials Annullere Avstemmningsutdrag
Vis hele artikkelen
Bankavstemming går rett og slett ut på å sjekke om innbetalinger og utbetalinger i nettbank er bokført i regnskapet. Elektronisk kontoutskrift kommer inn i Autopay innboksen og legger seg under "Meldingstype kontoutdrag". Deretter må en merke filen og trykke på "Behandle" for å kunne behandle den. Filen vil da bli tilgjengelig i Arbeidsområde > Registrering > Behandle banktransaksjoner. Vi er da klare til avstemme elektronisk kontoutdrag mot hovedbok for betalingskonto 1935.   Avstemming med elektronisk kontoutdrag består av behandling i to skjermbilder. Steg 1 er behandling i "Behandle banktransaksjoner" og steg 2 er behandling i skjermbilde "Avstemmingsutdrag". Fordelen med elektronisk kontoutdrag er at en får det som har skjedd i bank rett inn i Financials. Hva som må gjøres for å få elektronisk kontoutdrag inn i Financials finner du her.    AVSTEMMING STEG 1: Behandle banktransaksjoner 1: Vi går først til Arbeidsområde > Registrering > Behandle banktransaksjoner.  Bilde 1   2: Velger betalingskonto 1935 som vi skal avstemme i bilde 1. Vi får da opp alle transaksjoner som har skjedd i perioden, fra det elektroniske kontoutskriftet.Se bilde 1 ovenfor. I dette tilfellet er perioden 01 feb til 28 feb.  3: Det er også mulig å endre innstillinger for matchting for denne ene avstemningen.Slik bilde 2 nedenfor viser.    Bilde 2   4: For å endre matche trykker en på “Innstillinger for matching””øverste i toolbar slik bilde 2 ovenfor viser.  Her får du opp valg muligheter vedrørende matching.  Under den tredje blå overskriften “Verdier for relevanssøk” kan en endre disse innstillingene. Enten om det skal ligge 100 prosent som det gjør på referansenr/bilagsnummer og bilagsverdi. Eller om en ønsker å legge inn annen fordeling. En kan for eksempel legge inn 50 prosent på Dokumentverdi og 50 prosent på Kundeverdi/Leverandørverdi og trykke på lagre.   Bilde 3   5: Vi trykker oss inn på første transaksjon med dato 09.02 (punkt 1), for å matche på høyre side i bilde 3. Huker av for match (punkt 2). 6: Videre gjør vi det samme for alle transaksjoner med dato 16.02, 17.02, 18.02, 24.02 og 25.02. 7: Når vi kommer til transaksjon med dato 28.02 finnes det ikke match for denne transaksjonen i systemet.     Bilde 4   8: Vi ser at fane “Match med betaling” er blank.  Klikker oss inn på fane “Opprette betaling” (uthevet med gult) og huker av for “Opprett betaling” slik bilde 4 ovenfor (punkt 1) viser.  Velger posteringstype 3 (punkt 2). Trykker så på plusstegnet litt lengre nede (punkt 3). Linje med bankgebyr kommer opp, vi ser at sum blir 150 (punkt 4), motkonto blir 7770 (punkt 5) og kostnadsbærersteng blir 000-000 (punkt 6). Trykk på diskett for å lagre (punkt 7) 9: Alt er avstemt - så da kan vi trykke på “Behandle” øverst i toolbar, bilde 4 (punkt 8).   STEG 2: Avstemmingsutdrag Vi går da til Arbeidsområde > Registering > Avstemmingsutdrag og velger betalingskonto 1935 i dropp down meny.  Setter avstemmingsdato til 28.02.2018.  Vi får da opp alle transaksjonene, som  allerede er merket som avstemte,  grunnet jobben som vi gjorde i forrige skjermbilde. Sjekker at saldo feltet er fylt ut - her skal det ligge utgående saldo for periode på 259.650 Fjerner hake for “på vent” og oppdaterer avstemmingen for perioden
Vis hele artikkelen
En rekke innstillinger som har betydning for bankavstemming: Innstilling for om kontoutdrag kommer inn i Financials gitt at din bank har støtte for det. Dette valget henger direkte sammen med om vi ønsker å avstemme med eller uten elektronisk kontoutdrag inne i Financials.  Ønsker vi en egen nummer serie for hver betalingskonto som skal avstemmes?  Innstilling for matching - både hovedinnstilling  og hvordan hovedinnstillingen kan overstyres for en spesifikk avstemming. INNSTILLINGER BETALINGSKONTO Før en setter i gang med bankavstemming så må en sette opp hvilke betalingskontoer en ønsker å ha bankavstemming på. Forutsetter at at Autopay allerede er satt opp mot bank.   For å koble en en betalingskonto mot Autopay så må det ligge IBAN på betalingskonto. Videre vil teksten "Autopay aktivert" ligge på verktøylinje. Gitt at en betalingskonto skal avstemmes må en huke av for "Krever avstemming". Det er denne som indikerer at du skal benytte avstemming for denne kontoen. Gitt at en ikke har huket av for "Krever avstemming" vil det ikke være mulig å velge denne ved bankavstemming. Gitt at det er huket av for "Match banktransaksjoner med samlebetalinger" vil en matche på bunt nivå og ikke enkeltbetalings nivå (inn- og utbetalinger). For mer informasjon vedrørende dette klikk her.  I det øyeblikket en huker av for "Krever avstemming" så kreves det en nummerserie for avstemming. Det er allerede lagt opp en nummerserie for bankavstemming i systemet.  Bankavstemming heter den. En kan opprette nummerserier for hver betalingskonto, noe vi anbefaler.  I feltet "Standard behandling kontoutdrag" (for de som får elektronisk kontoutdrag inn i Financials) kan vi velge enten : importer fra Autopay eller import fra Autopay og match.   INNSTILLINGER KONFIGURASJON Under Konfigurasjon > Innstillinger > Bankinnstillinger, fane "Innstillinger for matching"  og overskriften "Verdier for relevanssøk" ligger innstillingene relevante innstillinger for bankavstemming.   Det ligger tre valg for relevanssøk her: Referansenummer/bilagsnummer og bilagsverdi Dokumentdatoverdi Kundeverdi/leverandørverdi Her kan det enten ligge 100 prosent på 1, eller 50 prosent på 2 og 3. Derimot må summen for alle de tre felt til enhver tid bli 100 prosent.    INNSTILLINGER I AUTOPAY Forutsetter at Autopay benyttes. Før du setter i gang med bankavstemming må Autopay settes opp mot Financials. Det er spesielt et valg her som er relevant for bankavstemming i Financials. Gitt at din bank støtter elektronisk kontoutskrift så kan en styre om dette skal importeres inn til Financials eller ikke.    Bilde 1 - Logg deg først inn i Autopay ved på trykke på Visma.net Autopay slik punkt 1 viser. Klikk på "Administrasjon" i Autopay - punkt 2.  Videre, klikk på blyant for å se detaljer på avtale - punkt 3.     Bilde 2 - Trykk på "Forrige" slik at du kommer til fane "Velg tjenester". Her kan du velge om "Elektronisk kontoutskrift" skal importeres inn til Financials eller ikke.  Når boks ikke er krysset av så vil ikke kontoutdrag importeres inn til Financials.  Er derimot boks krysset av så vil kontoutdraget bli import inn i Financials. 
Vis hele artikkelen
Bankavstemming går rett og slett ut på å sjekke om innbetalinger og utbetalinger i nettbank er bokført i regnskapet. I del 1 så definerer vi relevante begreper og i del 2 presenteres relevant informasjon og dokumenter for avstemming. Deretter gjør vi en avstemming steg for steg i del 3.    1. Begreps definering I skjermdump nedenfor går vi i mellom de viktigste feltene ved bankavstemming.   Bilde 1 - Punkt 1 til 9 i bilde er definert i teksten nedenfor   Siste avstemmingsdato; betyr hvor langt denne betalingskonto er avstemt Avstemmingsdato; betyr hvor langt vi vil avstemme frem i tid. Med valgene som er tatt her vil vi avstemme fra 1 februar til 28. Vis t.o.m. dato: Feltet styrer hvor langt frem en vil se hva som er bokført i hovedbok (uoppdatert eller oppdaterte bunter) Inngående saldo; er utgående saldo pr 31.01.2018, fra forrige avstemte periode, altså 120 000 kroner. Avstemt mottak: Hvor mye som er avstemt i innbetalinger til en hver tid for denne spesifikke avstemmingen Avstemt utbet:  Hvor mye som er avstemt i utbetalinger til en hver tid for denne spesifikke avstemmingen Avstemt saldo; viser hva som er avstemt til enhver tid. Her ser en at den er 120 000, det samme som inngående saldo. Den endrer seg løpende med avstemming. I avsnitt: 3. Avstemming steg for steg og bilde 4 ser du at denne er identisk med saldo, som gir en differanse på null. Med andre ord, hovedbok og  kontoutdraget er avstemt. Saldo: Her legger vi inn utgående saldo for perioden som vi skal avstemme. I dette tilfellet legger vi inn utgående saldo fra bankkontoutskrift den 28.02.2018. Differanse; er en indikator på hva som avstemt eller bokført til en hver tid for betalingskonto i avstemmingsperioden 01.02 til 28.02. Med andre ord differanse mellom "Avstemt saldo" og "Saldo". 2. Utgangspunktet for avstemming; kontoutdraget fra nettbank for periode som skal avstemmes og hva som er bokført i periode I bankavstemming avstemmer en bank mot hovedbok. Rett nedenfor ser du kontoutdrag for betalingskonto 1920 i perioden 01.02 til 28.02 - bilde 2. Lengre ned ser du bilde 3 som viser hva som er bokført i hovedbok - punkt 10 til 15.    Bilde 2 - Kontoutdrag periode 01.02 til 28.02 for betalingskonto 1920 - 7 transaksjoner     Bilde 3 - Hva som er bokført i hovedbok (ikke oppdaterte og oppdaterte bunter) - seks transaksjoner (punkt 10 til 15).   3. Avstemming steg for steg Del A: Oppsett  Vi går inn i programmet for å gjøre en avstemming uten elektronisk kontoutdrag. Går til Arbeidsomeråde > Registeringer > Avstemmingsutdrag og velger betalingskonto 1920 som vi skal avstemme. Endrer "Avstemningsdato" til 28 februar i "Avstemmingsutdrag" (punkt 2 i bilde 1) og setter visningsdato til det samme (punkt 3 bilde 1). Del B: Avstemming Tar opp "Kontoutdrag" - bilde 2. For å sjekke om alle transaksjonene og saldoer som kontoutdrag viser for periode (01.02 til 28.02) er bokført og oppdatert til hovedbok eller identiske. Sjekker at "Inngående saldo" er det samme både for "Avstemmingsutdrag" (punkt 4 i bilde 1) og "Kontoutdrag" (punkt A bilde 2). Er ikke noe avvik her, 120 000 begge steder.  Sjekker deretter at transaksjon 10, 11, 12, 13 og 14 befinner seg både i "avstemmingsutdrag" og "kontoutdrag". Det gjør de. Disse er da er bokført og oppdatert til hovedbok.  For transaksjon 15 ser du et gult utropstegn helt til venstre i bilde 3. Når en holder musepeker over dette sysmbolen, vises det følgende meldinger "Unreleased documents can not be add to Reconcilation". Transaksjon 15 er altså ført (synlig på avstemmingsutdrag), men ikke oppdatert til hovedbok. Trykk på bilagsnummer 300012 for å oppdater dokumentet til hovedbok.   Videre ser en ikke transaksjon 16 (bankgebyrer) på "avstemmingsutdrag" men transaksjonene ligger på "kontoutdraget". Disse bankgebyrene må føres i hovedbok. Dette gjør vi ved å klikke på "Opprette justering" i verktøylinje.  Velger posteringstype 3, endrer dok dato til 28.02 og legger inn beløp på 150 kroner for bankgebyrer. Kontrollere at motkonto og kostnadsbærer blir korrekt på føringen. Oppdater avslutningsvis dokumentet til hovedbok. Del C: Avsluttning Legger inn utgående saldo på 259 400 kroner fra kontoutdrag i felt "Saldo" punkt C i bilde 4 nedenfor. Huker av for alt som er merket i Excel file som avstemt i tabell, slik som jeg har gjort nedenfor i punkt D i bilde 4 .  Bilde 4 - Vi ser nå at "Differanse" er null på avstemmingsutdrag - punkt E. En kan da fjerne hake "På vent" og oppdatere "Avstemmingsutdrag". Klikk her gitt at du ønsker å annullere en "Oppdatert" avstemming. 
Vis hele artikkelen
 Når  faktura blir sendt via Visma Autoinvoice til  kunde, og den ikke kan leveres elektronisk, og blir sendt via e post i stedet,  har vi fått spørsmål om avsender adressen.  Avhenging av mail program, kan den være forskjellig:  Eks. 1:  From:  Autoinvoice Transactions   <autoinvoice@visma.com> Eks. 2: Autoinvoice Transaction.    Spørsmålet er om denne kan endres til egen adresse.    Pr i dag er ikke dette mulig.   
Vis hele artikkelen
Hvis du opplever at lagre og lukk - / lagre knappen ikke er tilgjengelig når du vil legge til en tidsplan,  er ikke Visma.net tjenesten:  Advanced automation blitt aktivert på klienten. 
Vis hele artikkelen
Gå til:  Finans / Avgifter / Arbeidsområde / Registrering / Klargjør avgifts rapport. Hent opp avgifts leverandør og rapporteringsperiode. Trykk så på klargjør avgifts rapport. Du kan oppleve å få en advarsel nå, hvis det er bilag registrert på  terminen som ikke har blitt oppdatert. Du kan da velge å gå videre uten å gjøre noe, eller gå til fanen uoppdaterte dokumenter og avgjøre om det som ligger der  skal oppdateres.  Hvis du bare svarer ja her, blir du manøvrert til Behandle avgifts rapport. ( Avgifter / Behandling / Avslutning / Behandle avgifts rapport ) Stemmer tallene på oppgaven og alt er ok, trykk avslutt periode.   Hvis noe ikke stemmer, gå til Behandlinger, og du kan velge Annuller rapport. Du vil da bli manøvrert tilbake til Klargjør avgifts rapport   Etter at du har trykket avslutt periode, knappen Send blir aktiv. Trykk på Send og avgifts rapporten går til Altinn.     
Vis hele artikkelen
Det har kommet en ny tjeneste i Visma.net som heter AutoInvoice-innstillinger. Her kan man administrere AutoInvoice kontoen sin.  Man har flere valg her enn man har i "Innstillinger for AutoInvoice" i Financials.  Man kan aktivere skanningskonto og endre på innstillinger for utgående og inngående fakturaer. Full oversikt over sendte fakturaer:   Trykker man på fakturanummeret så kommer man til fakturaen. Der har du full oversikt.  Vi ser at denne fakturaen har feilet. Vi kan velge å sende den på nytt. Vi sender her fakturaen på e-post til test@visma.no.   For å få tilgang til til denne fanen og innstillingene så må man være AutoInvoice administrator. Hvis man bare har rollen AutoInvoice User så får man ikke sett eller redigert på innstillinger for firmaet. Men man har fortsatt tilgang til sendte og mottatte fakturaer.  
Vis hele artikkelen
Man forsøker å sende fakturaer fra Financials til AutoInvoice, men får en feilmelding som sier "AutoInvoice call failed. AutoInvoice Service replied: Sending invoice to AutoInvoice failed"   Årsaken til dette kan være at navnet på vedlegget til fakturaen er det samme som fakturanummeret på fakturaen.  For eksempel, fakturanummeret er 00056 og vedlegget til fakturaen heter 00056.pdf. Da vil fakturaen feile og ikke bli sendt til AutoInvoice.    
Vis hele artikkelen
I avstemmingsutdrag sjekker du om innbetalinger og utbetalinger i bank også er registeret i regnskapet. Med andre ord er avstemming i avstemmingsutdrag kun en kontroll, selve avstemmingen lager ingen føringer. Bilde 1 går inn på hva "Oppdatering" av et "Avstemmingsutdrag" faktisk innebærer. Bilde 2 viser hvordan en annullere en "Oppdatert" avstemming.      Bilde 1 - Det er derimot mulig å opprette "Hovedbokstransaksjoner" fra skjermbilde ved å trykke på valget "Opprett justering" i verktøylinje over tabell (punkt 1). Noe som er aktuelt når en transaksjon som befinner seg på kontoutdraget ikke er bokført i regnskapet.   Bilder 2 - For å annullere en avstemming så trykker du på valget "Annuller" på siste avstemming for relevante betalingskonto . Kun mulig å annullere siste avstemming, er det feil i avstemming i en periode lengre tilbake i tid som må du bare annullere deg periode for periode bakover.     Når du annullerer en avstemming så vil føringer opprettet via "Opprette justering" ikke bli påvirket. Ved oppstart av ny avstemming etter annullering av avstemming, så vil transaksjoner opprettet via "Opprette justering" eksisterer både i regnskapet og på kontoutdraget fra bank for periode som skal avstemmes. Annulleringen av avstemming gjør altså bare at du kan starte matche prosessen på nytt, føringer som eventuelt er gjort i hovedbok blir derimot ikke annullert.  
Vis hele artikkelen
Ny versjon
Påloggede brukere (316)