Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce Reporting & Analytics

Sorteren op:
Inleiding Youforce Reporting ondersteunt het tactische en strategische besluitvormingsproces door inzichten te verschaffen op het gebied van HR en Payroll. Door de beschikbare data te modelleren, samen te vatten, te berekenen en op een moderne manier te visualiseren bieden we een oplossing aan die niet alleen nu maar ook in de toekomst past bij de vraagstukken die beantwoord moeten worden. Rapportage of Dashboard In Youforce Reporting is het mogelijk om rapportages te bouwen voor een meer operationele informatie behoefte zoals het controleren van salarisruns, inzien wie er deze maand jarig is en de laatste stand van de verlofsaldo’s. In tegenstelling tot deze bestaande rapportages geven deze dashboards inzicht in trends en ontwikkelingen in de data. De data wordt samengevat, berekend en gegroepeerd waardoor deze trends en ontwikkelingen zichtbaar worden. Dit wordt meestal gedaan met behulp van andere visualisaties dan tabellen en matrixen. Denk aan lijngrafieken en staafdiagrammen.   In Youforce Reporting bieden we het volgende aan: Set van standaard dashboards Eén centrale plek voor alle Reporting vragen. Gebruikmakend van moderne technologie van Microsoft: Power BI Dagelijkse ververste data   Overzicht Dashboards De volgende thema’s zijn terug te vinden in de set van kant en klare standaard dashboards: Personeel, Verzuim, In- en uitstroom en Payroll. Bij het ontwerpen van deze dashboards hebben we de input gebruikt van verschillende experts en hebben we gekeken naar de dashboards van vergelijkbare oplossingen zoals in People Analytics. Op basis van deze ervaringen hebben we ons onder andere gericht op de volgende aspecten interactie met de data, moderne uitstraling, flexibiliteit en toegankelijkheid.    We vinden het belangrijk dat de dashboards makkelijk te begrijpen zijn en de ruimte bieden om verschillende vragen te beantwoorden. Zo hebben de standaard dashboards enerzijds een onderdeel die de huidige stand laten zien en anderzijds inzicht geven in de ontwikkeling en de trends. Daarnaast kennen deze dashboards een hoge mate van interactie. De grafieken en visualisaties zijn op elkaar afgestemd. Als je iets selecteert op één grafiek dan reageert de rest van het dashboard daar ook op. In het ontwerp van de dashboards hebben we hier rekening mee gehouden. Waar we bij normale rapportages meestal gebruik maken van vele ‘slicers’, is dat in dit geval minder nodig omdat iedere visualisatie de eerder genoemde interactie functionaliteit kent. Zo kunnen grafieken die waarden per arbeidsrelatie de totale waarde laten zien ook als ‘slicer’ functioneren door op een specifieke arbeidsrelatie te klikken.   Personeel Dashboard  In- en uitstroom Dashboard  Verzuim Dashboard  Salaris Dashboard 
Volledig artikel weergeven
01-02-2023 11:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 80 Weergaven
Dit dashboard geeft inzicht in de medewerker populatie en hoe deze zich heeft ontwikkelt door de tijd heen.   Selecties op dashboard Ieder beschikbare dashboard geeft de mogelijkheid om verschillende keuzes te maken, zodat dit dashboard op verschillende vragen antwoord kan geven. Hieronder beschrijven we de verschillende keuzes die je kunt maken met behulp van de geleverde ‘slicers’:   Als eerste heb je de mogelijkheid om te kiezen tussen drie metingen : Dienstverbanden, FTE en Medewerkers. Het hele dashboard, met uitzondering van de waarden bij ‘huidige maand’, passen zich aan op basis van de keuze die je hebt gemaakt.  Als tweede kun je kiezen welke jaren je weer wil geven op het dashboard. Alle jaren, 2 of meer jaren of een enkel jaar kun je selecteren. Ook hier geldt dat dit geen invloed heeft op het gedeelte bij ‘huidige waarden’. Als laatste is het mogelijk om Organisatorische eenheden te selecteren. Hier past het gedeelte ‘huidige waarden’ zich wel op aan.     Huidige maand Op dit dashboard kun je zien hoe de huidige stand van zaken is. Rechtsboven in het dashboard zie je de belangrijkste waarden voor de huidige maand. Deze waarden laten altijd de huidige maand zien, ook al verander je in het dashboard het jaar dat je wilt bekijken.     Grafieken Dit dashboard geeft ook inzicht hoe de populatie zich heeft ontwikkelt door de tijd heen. Op basis van je selectie geeft deze grafiek inzicht in FTE’s, aantal dienstverbanden of aantal medewerkers. Per jaar kun je zien hoe de populatie medewerkers zich heeft ontwikkelt. Het is ook mogelijk om alle jaren weer te geven. Dan kun je eventuele trends ontdekken over de verschillende jaren heen.   Op de rest van het dashboard krijg je inzicht in de verdeling van de medewerkers over verschillende dimensies. Hier worden de medewerkers per geslacht, leeftijdscategorie, dienstjaren, type contract en soort arbeidsrelatie weergegeven. Let ook hierbij weer op welke selectie je hebt gemaakt. Welk jaren en welke meting je hebt geselecteerd (FTE, dienstverband of medewerkers).      
Volledig artikel weergeven
01-02-2023 11:23
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 50 Weergaven
Dit dashboard geeft inzicht in het huidige verzuim van de medewerkers en de ontwikkeling van verzuim door de tijd heen.   Selecties op dashboard Ieder beschikbare dashboard geeft de mogelijkheid om verschillende keuzes te maken, zodat dit dashboard op verschillende vragen antwoord kan geven. Hieronder beschrijven we de verschillende keuzes die je kunt maken met behulp van de geleverde ‘slicers’:   Op dit dashboard kun je kiezen om de normale verzuimpercentages of de voortschrijdend gemiddelden weer te geven. Alle grafieken passen zich aan op basis van de gemaakte keuze, behalve het gedeelte ‘vorige maand’. Verder is het ook mogelijk om een keuze te maken tussen één of meerdere jaren. Ook hier passen alle grafieken zich aan naar aanleiding van je gemaakte keuze.   Vorige maand Een belangrijk onderdeel van het verzuim dashboard is inzicht in de stand van zaken. Dit gedeelte geeft hier een antwoord op door de belangrijkste waarden van de vorige maand weer te geven. Andere dashboards laten hier de huidige maand zien, maar voor verzuim is dit niet wenselijk omdat de cijfers gedurende maand nog niet zoveel betekenis hebben. Alleen ‘afgesloten’ maanden zijn waardevol. We laten hier het verzuimpercentage, nieuwe meldingen, herstelmeldingen en de meldingsfrequentie zien van de vorige maand.   Grafieken Naast de stand van zaken geeft dashboard ook inzicht in de ontwikkeling van verzuim door de tijd heen en laat dit dashboard eventuele trends zien. Onderstaande grafiek doet dit met name. Hier wordt het verzuimpercentage voor de geselecteerde jaren weergegeven.     Verder geeft dit dashboard ook inzicht in het verzuim per organisatorische eenheid. Deze grafiek is zo gesorteerd dat de afdelingen met het hoogste verzuim bovenaan staan. Deze grafiek biedt de mogelijkheid om door alle organisatorische eenheden heen te scrollen.   Als laatste geeft dit dashboard ook inzicht in de verzuim duurklassen. Onderstaande grafieken geven het totaal en de ontwikkeling door de tijd heen weer voor de verschillende duurklassen.    Filter In dit dashboard wordt een filter toegepast op het veld Ind. Verzuimstatistieken. Met dit veld kun je aangeven of je de verzuimdata gefilterd wil hebben op specifiek aangeduide arbeidsrelaties in het stuurgegeven in Beaufort (MI_VZAR). Dit dashboard geeft dus alleen de arbeidsrelaties weer die in het stuurgegeven zijn vastgelegd. Indien er geen arbeidsrelaties zijn gespecificeerd worden alle arbeidsrelaties getoond in dit dashboard.
Volledig artikel weergeven
01-02-2023 11:23
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 36 Weergaven
Dit dashboard geeft inzicht in de instroom en uitstroom van de medewerkers en de ontwikkeling van verzuim door de tijd heen.   Selecties op dashboard Ieder beschikbare dashboard geeft de mogelijkheid om verschillende keuzes te maken, zodat dit dashboard op verschillende vragen antwoord kan geven. Hieronder beschrijven we de verschillende keuzes die je kunt maken met behulp van de geleverde ‘slicers’:   De eerste keuze die gemaakt kan worden is tussen Instroom, Uitstroom en het totaal aan in- en uitstroom cijfers. Door te klikken op één van de buttons verandert het dashboard. Daarnaast is het ook mogelijk om één of meerdere jaren te selecteren.   Huidige maand Op dit dashboard kun je ook weer zien wat de huidige stand van zaken is. Rechtsboven in het dashboard zie je de belangrijkste waarden voor de huidige maand. Deze waarden laten altijd de huidige maand zien, ook al verander je in het dashboard het jaar dat je wilt bekijken.   Grafieken De eerste grafiek geeft de ontwikkeling van instroom, uitstroom of in- en uitstroom weer door de tijd heen. Zo is het mogelijk om 1 of meerdere jaren weer te geven en eventuele trends te herkennen.   Verder worden de gekozen waarden ook weergegeven ten opzichte van verschillende dimensies, namelijk geslacht, leeftijd, arbeidsrelatie, organisatorische eenheid en reden uitstroom. Deze laatste dimensie is alleen zichtbaar als je uitstroom geselecteerd hebt bij de slicers. Deze vervangt de dimensie organisatorische eenheid die op bij de andere twee waarden Instroom en In- en uitstroom wel zichtbaar is.    
Volledig artikel weergeven
01-02-2023 11:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 25 Weergaven
Dit dashboard geeft inzicht in de salarisresultaten en de ontwikkeling door de tijd heen   Selecties op dashboard Ieder beschikbare dashboard geeft de mogelijkheid om verschillende keuzes te maken, zodat dit dashboard op verschillende vragen antwoord kan geven. Hieronder beschrijven we de verschillende keuzes die je kunt maken met behulp van de geleverde ‘slicers’:   Op dit dashboard kun je veel keuzes maken met behulp van vijf verschillende slicers, namelijk Kostenplaats, Kostensoort, Uitvoercode, Jaar en Salariscomponent. De vier eerstgenoemde slicers vind je in dit gedeelte links bovenin.   Aan de linkerkant van het dashboard zie je de verschillende ‘knoppen’. Dit is ook een slicer, maar dan voor Salariscomponent. Salariscomponent is een groepering van meerdere uitvoercodes: Grafieken De eerste twee grafieken laten het totaal aan salarisresultaten zien, op basis van de gemaakte keuzes in de slicers, per Opdrachtgever en per Instelling. Ook hier is het weer mogelijk om een specifieke opdrachtgever of instelling te selecteren. Het hele dashboard past zich aan op basis van de selectie.    Aan de rechterkant van het dashboard laten we als eerst het totaal van de resultaten weer zien, maar dan per maand. Dit geeft inzicht in de ontwikkeling van  dit totaal door te tijd heen. Daaronder laten we het totale verschil aan resultaten zien ten opzi chte van de voorgaande periode. Hiermee brengen we (on)verwachte vera nderingen duidelijk in beeld. Deze verschillen kunnen zowel positief als negatief zijn uiteraard.
Volledig artikel weergeven
01-02-2023 11:21
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 44 Weergaven
In dit artikel vind je alle informatie over het datamodel in Youforce Reporting terug.     Bank Info  Dienstverband  Dienstverband Vrije Velden  Formatie en Organisatie  Formatie en Organisatie Peildatum  Functie  Inzet  Opdrachtgever & Instelling  Organisatorische Eenheid  Systeemmutaties 
Volledig artikel weergeven
30-03-2022 14:30 (Bijgewerkt op 31-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1372 Weergaven
In Youforce Reporting krijg je toegang tot een standaard set aan HR rapportages. Modern vormgegeven rapporten die verschillende HR processen ondersteunen, van verlof tot salaris en van instroom tot mutatie controles. Deze rapportages zijn ontwikkeld op basis input vanuit de markt, specialisten zoals consultants en het gebruik van voorgaande rapportage oplossingen.    Op dit moment zijn het 25 standaard rapporten die in toekomst uitgebreid kunnen worden met meer rapporten.    Basis HR Core Betaald ouderschapsverlof Contact informatie Instroom Jubilea Loonverdeling Medewerkerslijst Overzicht dienstverband historie Pensioenlijst Roltoewijzingen Salarismutaties Uitstroom Verjaardagen Zwangerschapsverlof Verlof Verlofkaart Verlofopnames Verlofopbouw Verlofsaldo Salaris Individuele loonstaat Journaalpost werknemer Salarisresultaten Standenregister Verzuim Medewerkers Ziek Lange termijn verzuim Herstelmeldingen verzuim   Formatie en organisatie Formatie en Bezetting
Volledig artikel weergeven
13-12-2022 10:48
 • 3 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 301 Weergaven
Autorisaties Wordt het mogelijk om de 'Gebruikersgroepen' in autorisatiebeheer te hernoemen? Als dit groepen met nummers blijven, moeten we een schaduwadministratie bijhouden en dat is niet wenselijk. Dit is op dit moment niet mogelijk inderdaad. Deze wens is bekend bij het ontwikkelteam van autorisatiebeheer en de verwachting is dat dit in de toekomst wel mogelijk zal zijn. Wanneer dat precies zal zijn is niet bekend.   Kan de beheerder binnen één organisatie, per medewerker de rechten beheren? Dus ik kan bijvoorbeeld alles bewerken en kopiëren etc., mijn collega alleen bekijken en een andere collega heeft weer andere rechten? Ja dat kan. In autorisatiebeheer kun je autorisaties op medewerkerniveau maken. Je zou dus jezelf die rechten kunnen toekennen en bijv. gebruikersgroep 1, en jouw collega minder rechten en bijv. gebruikersgroep 2. In youforce reporting kun je aangeven voor welke rapporten jullie geautoriseerd zijn. Dit zou dezelfde lijst kunnen zijn.   Kijkt de Managers gebruikersgroep in Autorisatiebeheer uitsluitend naar de MGR-rol? Deze gebruikersgroep is net zoals de genummerde gebruikersgroepen een autorisatiegroep binnen Autorisatiebeheer, maar dan met een vooraf gedefinieerde naam. Deze hebben we wel een naam gegeven, omdat deze naam vaak voorkomt. Als je wil dat deze groep uitsluitend naar de MGR rol kijkt dan heb je de mogelijkheid deze rol aan de gebruikersgroep toe te kennen.  Je kan dus zelf controleren via de autorisatiegroep(en) binnen Autorisatiebeheer wie allemaal onder de manager gebruikersgroep vallen.   Wat moet ik doen als ik de tegel van Youforce Reporting niet aan kan zetten? Dan kun je het best een ticket inschieten bij de Service Desk. Dit zou wel mogelijk moeten zijn.   Klopt het dat ik onder instellingen alleen labels kan zien ? In dat geval ben je niet gemachtigd om instellingen te beheren (opties Standaard Rapporten en Groepen) en staat Youforce Report Pro (opties Berekende Velden en Licenties) niet aan. Het eerste kun je aanpassen binnen Autorisatiebeheer. Het tweede kun je bespreken met je CSM'er.   De omgeving opent telkens bij opnieuw inloggen automatisch met de 'Tegels'. Kan dit niet omgezet naar de 'Lijst' weergave? Past ook beter bij het nieuwe 'Mijn Youforce'. Youforce Reporting onthoudt de instellingen van de weergave. Als je dit eenmaal aanpast als gebruiker dan hoef je dat niet opnieuw te doen bij een volgende keer.   Rapporten Kopieren Op dit moment kan je in Report Builder de standaard rapporten niet kopiëren en bewerken, wordt dit mogelijk in de toekomst? Sommige standaardrapporten in Report Builder kun je inderdaad niet kopiëren en bewerken. In Youforce Reporting kun je alle Standaardrapporten kopiëren. De gemaakte kopieën kun je bewerken en promoveren (beschikbaar stellen aan anderen). Het direct bewerken van standaardrapporten staat uit, omdat visma deze in beheer hebben. Daarmee voorkomen we dat een eventuele update vanuit ons jouw bewerkingen overschrijft.   Kan iedereen een rapport kopiëren? Dit is alleen mogelijk als je de rechten hebt om rapporten te kunnen bouwen.   Niet alle rapporten hebben de mogelijkheid om te kopiëren. Klopt dit? Dit klopt. Klassieke Report Builder rapporten kun je niet kopiëren. Report Builder-rapporten worden alleen getoond binnen Youforce Reporting. Je hebt geen verdere functionaliteit voor deze rapporten. Aanpassingen hierop gebeuren nog steeds via de Managementinformatie-tegel.   Rapporten bouwen Hoe krijg ik die filters bovenaan mijn rapport bij het bouwen van een eigen rapport? Om deze filters te maken, moet je werken met Slicers. Deze staat in de lijst met visualisaties naast de tabel. Zie ook het artikel op de community: Slicer instellen    Als je nu sorteert op oplopende of aflopende data, gaat dit dan goed? Bij mij sorteert hij niet altijd lekker op deze kolommen. Dit hoort goed te gaan. Indien het niet goed gaat heeft dat vaak te maken met een bovenliggende groepering. In dat geval is de groepering leidend ongeacht de sortering.    Hoe kan ik met peildata werken in Youforce Reporting? Voor een uitgebreid antwoord kun je het best het volgende artikel op de community raadplegen:    Peildatum beschikbaar in Youforce Reporting    Als ik het filter peildatum toevoeg dan krijg ik de melding dat het visuele element niet geopend kan worden, hoe zit dit? Op onderstaand artikel vind je alle informatie die je helpt bij het gebruik van peildata. Kom je er niet uit? Maak dan een ticket aan bij de service desk. Zij kunnen je verder helpen.   Hoe kan je filteren op een periode als peildatum? (bv de maanden oktober en november) Dit kan met het gebruik van een berekend veld en de huidige peildatum velden. Voor een meer uitgebreid antwoord en hoe een dergelijk berekend veld eruit zou kunnen zien kun je het best een topic starten op het forum van deze community.    Moet je opnieuw een kolom toevoegen of is er ook een herstel functie (stap terug) Je kunt de bekende sneltoetsen gebruiken die je ook in andere applicaties gewend bent.  Ctrl C - kopiëren van visualisatie Ctrl V - plakken van visualisatie Ctrl X - knippen van visualisatie Ctrl Z - ongedaan maken van laatste handeling Is het mogelijk om data zowel als tabel en als grafiek te presenteren? Ja dit is mogelijk. In een rapport kun je meerdere visualisaties toevoegen, zo ook de combinatie van een tabel en een grafiek.   Standaard Rapporten Ik zie het rapport medewerkerslijst niet. Indien dit rapport niet zichtbaar is moet er goed gekeken worden naar de rechtengroep waar jij in zit en de rechten die voor dit rapport gelden. Voor meer informatie over het instellen van rechten voor rapporten kun je het volgende artikel op de community raadplegen: De applicatie configureren (beheerder)    Heeft Youforce Reporting alle standaard rapporten die we in report builder hebben? Op basis van het gebruik van de standaardrapporten in report builder, is de huidige set met rapporten in youforce reporting gemaakt. Hier zit wel een selectie in. Mocht je nu een rapport gebruiken dat er niet in staat, dan kun je via de community het verzoek indienen om deze toe te voegen. Daarnaast hebben we ook nieuwe rapporten gemaakt, zoals Standenregister, Roltoewijzingen en Journaalpost werknemer.   Exporteren Kun je ok nog steeds exporteren naar de verschillende csv-bestanden, dus bijv naar komma separated etc? Op dit moment is dat niet mogelijk. Wij zijn gebonden aan CSV op basis van een comma. Hierbij zijn wij afhankelijk van de mogelijkheden die Microsoft ons biedt.   Datamodel Hoe vaak wordt de data ververst? De data wordt binnen het uur ververst. Dit is deels afhankelijk van de hoeveelheid data en klanten dat verwerkt moet worden. Heb je geen nieuwe mutaties en wijzigingen in HR Core dan wordt de data ook niet ververst.  Het moment dat de data voor het laatst ververst is vind je ook terug in de nieuwe standaard rapporten, rechtsonder in.   Onze clustermanagers zijn in Self Service niet geautoriseerd voor de onderliggende afdelingen, hiervoor zijn de betreffende afdelingshoofden geautoriseerd. Toch willen clustermanager wel bepaalde gegevens zien van de medewerkers binnen de onderliggende afdelingen. Zijn er mogelijkheden om de gegevens binnen de afdelingen zichtbaar te krijgen voor de clustermanagers? Dit kan alleen door deze clustermanager rechten te geven op de betreffende afdelingen binnen Self Service. Hiervoor kan een activiteitenprofiel met Managementinformatie worden aangemaakt. Dan hebben zij binnen Self Service geen workflows voor deze werknemers maar is het alleen om data te kunnen zien binnen de rapportages.   Als ik de rapporten in Youforce Reporting beschikbaar stel, ga ik er wel vanuit dat de autorisatie op medewerkerniveau wel door werkt. Klopt dat? Ja, dit werkt op dezelfde manier als in Report Builder. Deze autorisatie op data werkt via Self Service.   Bij mij is het standaard rapport betaald ouderschapsverlof leeg, hoe kan ik deze gevuld krijgen? Als deze leeg is maar de rest van de rapporten niet dan zullen de juiste velden in beaufort gevuld moeten worden. Indien deze ook met zekerheid gevuld zijn graag een ticket aanmaken bij de Service Desk   Zie je binnen Org. Eenheid ook alle inactieve eenheden? Dit is binnen Report Builder wel en daarom is dit in het gebruik voor professionals en managers niet echt heel prettig. Deze kun je eruit filteren als je dat wilt. Er is wel veld 'Blokkeren org.eenheid', waar je op kunt filteren. Zo krijgt de gebruiker van het rapport alleen een lijst met actieve afdelingen te zien. Ook op de beschikbare filters in de rapportages zelf kun je de beschikbare waarden aanpassen en bijvoorbeeld de inactieve eenheden eruit halen.   Waarom komt de unknown medewerker voor in de medewerkerslijst? (regel -1) Deze regel is toegevoegd om ‘foutieve’ data weer te kunnen geven, zoals dienstverbanden zonder persoon informatie. Er wordt echter gekeken naar een andere oplossing. Voor nu kun je deze eruit filteren in het filterscherm, indien de regel niet door andere filters al eruit gefilterd wordt. Deze regel wordt nu altijd getoond en dat wordt nog aangepast, zodat deze regel alleen zichtbaar wordt als het echt noodzakelijk is.   Kun je ook 'eigen' data toevoegen aan het datamodel? Je hebt de mogelijkheid om berekende velden toe te voegen aan je model met Youforce Reporting Pro. Dit zijn berekeningen op basis van de velden die al beschikbaar zijn. Het is niet mogelijk om andere bronnen of tabellen toe te voegen aan het datamodel.   Als ik velden mis worden deze dan toegevoegd? We zijn steeds bezig om het model verder te verrijken met velden en tabellen. Als er specifieke wensen zijn dan kun je deze opgeven op de Ideeën pagina. Hier wordt regelmatig naar gekeken, op gereageerd en als input gebruikt om nieuwe data toe te voegen.   Kun je bij Youforce Reporting ook bij de indirecte mutaties die nog niet zijn verwerkt? Deze entiteit is recentelijk toegevoegd en kun je nu ook gebruiken in rapportages.   Hoe lang duurt het voordat een gevulde nieuwe rubriek (vrije velden)  zichtbaar is in Reporting? Iedere nacht kijken we in de verwerking van de data of er nieuwe vrije velden zijn die toegevoegd moeten worden aan het model. Kortom, de volgende dag kun je het nieuwe veld terugvinden in het datamodel.   Als je functie kiest hoe weet de welke rubriekcode die heeft? Meer informatie over de specifieke rubrieken kun je vinden in onderstaand artikel. Daar geven we per entiteit aan waar we die gegevens uit Beaufort hebben gehaald. Datamodel Informatie    Uitrollen van Youforce Reporting Worden maatwerk rapporten in Report Builder opnieuw gemaakt in Youforce Reporting door Visma | Raet? Dit gebeurd niet standaard en verschilt ook per organisatie. Dit kun je het best bespreken met je Customer Success Manager, zodat er gekeken kan worden welke ondersteuning geboden kan worden.   Hoe lang blijft Report Builder bestaan? Op dit moment is er geen einddatum bekend. Ons voornemen is om deze datum een jaar van te voren te communiceren.   Youforce Reporting Pro Hoe kan ik gebruik maken van Youforce Report Pro (opties Berekende Velden en Licenties)? Als je gebruik wil gaan maken van Youforce Report Pro, kan je dit bespreken met je CSM'er.   Hoe kun je berekende velden toevoegen? Dit leggen we uitgebreid uit in onderstaand artikel op de community. Een leerpad speciaal voor Youforce Reporting Pro: Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro    Klassieke Rapporten (Report Builder) Hoe zorg je ervoor dat je de rapporten van Report Builder ook kunt inzien? Staan bij ons niet in de lijst met standaardrapporten. Dan kun je het best een ticket inschieten bij de Service Desk. Deze rapporten, indien je die hebt en daar toegang tot hebt, zou je wel moeten kunnen inzien in Youforce Reporting.   In dit scherm bijvoorbeeld, zie je rapport 0005 Pensioenlijst, deze heeft alleen de optie 'Bekijken', niet kopiëren. Kan je deze ook kopiëren? Report Builder-rapporten kun je wel zien/raadplegen binnen Youforce Reporting, maar niet aanpassen. Dit dient nog via de al bestaande manier, via MI-tegel gedaan te worden.   Verdwijnt het klassieke rapport uit Youforce Reporting als je deze uit Report Builder hebt verwijderd? Ja. Klassieke rapporten worden niet meer zichtbaar als je ze ook niet meer kan zien via de MI tegel. Dus als je geen rechten hebt op het rapport of het rapport is verwijderd, in beide gevallen is deze niet meer zichtbaar in Youforce Reporting.    Wij hebben, buiten de rapportages die worden gedeeld met onze managers, ook rapporten die voor eigen gebruik zijn, en deze staan op onze eigen directory’s. Kunnen wij deze ook inlezen in de tool, en zo ja, hoe? Report Builder rapporten (.RDL) kunnen alleen zichtbaar worden binnen Youforce Reporting door deze bestanden op te slaan binnen de oude reporting omgeving. Je zou dan een Nieuwe map binnen de oude rapportage tool kunnen maken waarop alleen jij toegang hebt. Zodat ook alleen jij deze rapporten krijgt te zien in Youforce Reporting.   Kan je als beheerder ook instellen om de Klassieke rapporten te verbergen voor alle gebruikers? Het is mogelijk om de toegang tot Report Builder rapporten uit te zetten. Maar dat geldt dan voor alle gebruikers, ook de beheerders. We kunnen geen onderscheid maken tussen gebruikers. Hiervoor dien je contact op te nemen met de Service Desk.   Wij hebben een heleboel Maatwerk  rapporten. Is er een manier om deze rapporten ook te bewerken in Youforce Reporting? Nee, dit is alleen mogelijk met Report Builder zelf. Deze rapporten kun je bewerken via de managementinformatie-tegel (keuze ad-hoc rapportages).   Youforce Analytics Wordt people analytics vervangen door Youforce analytics? Ja, verwachting is dat halverwege 2023 People Analytics volledig is vervangen door Youforce Analytics.   Hoe kun je Youforce analytics vervroegd aanvragen? Ja dat kan! Hiervoor kun je contact opnemen bij je Customer Success Manager.
Volledig artikel weergeven
08-12-2022 14:50 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 247 Weergaven
In deze entiteit vind je de Tijdregistratie informatie uit BO4. Alle noodzakelijke  vel den vind je hierin terug, zoals je dat ook gewend bent in report builder. In sommige gevalle n is de  naamgeving iets gewijzigd. In de tabel rechts kun je deze informatie terugvinden.  Het model is zo opgebouwd om jou een zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijke  ervaring te bieden. Daarom bieden we nu 1 gegevensmodel in plaats van meerdere losse modellen. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk entiteiten met elkaar kunt combineren in rapportages, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk of het geeft je gewoonweg geen relevante informatie:   Niet combineren met:  Bank Info Dienstverband Historie Loonverdeling Inzet FnO Standenregister Systeemmutaties Salarismutaties   Details Veldnaam Folder Brontabel Report Builder Activiteit Status   DPIN150 Status Activiteit Berekeningsperiode   DPIN150 Berekenings Periode Dagdeel   DPIN150 Dagdeel Dienst Code   DPIN150 Code Dienst Dienstverbandnummer   DPIN150 Volgnr Dienstverband Jaar   DPIN150 Jaar Periode   DPIN150 Periode Starttijd activiteit   DPIN150 Begintijd Activiteit Datum activiteit   DPIN150 Datum Activiteit Duur activiteit   DPIN150 Duur Activiteit Eindtijd activiteit   DPIN150 Eindtijd Activiteit Regel volgnr TR act   DPIN150 Regel Volgnr TR Act Org. Eenheid activiteit   DPIN150 Org. Eenheid activiteit Org. Eenheid dienst   DPIN150 Org. Eenheid dienst Org. Eenheid registratie   DPIN150 Org. Eenheid registratie Kostendrager Code   DPIN150 Kostendrager Dienst   DPIN150  
Volledig artikel weergeven
25-11-2022 16:40
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 98 Weergaven
Ter ondersteuning van het nieuwe proces rondom Betaald Ouderschapsverlof hebben we nu ook het datamodel uitgebreid en een Standaard Rapportage beschikbaar gesteld. In dit rapport krijg je een overzicht van alle relevante informatie rondom Betaald Ouderschapsverlof. Datamodel In de entiteit Dienstverband vind je nu een extra folder genaamd ‘Betaald Ouderschapsverlof’. Deze folder heeft 4 subfolders zoals weergegeven in onderstaande screenshot.   Deze velden worden gebruikt in het standaard rapport in combinatie met een aantal velden uit de verlof entiteit.   Als je nog velden mist in deze entiteit dan kan het zijn dat ze wel zichtbaar zijn in de entiteit Dienstverband vrije velden. Door de zoekfunctie te gebruiken kun je deze velden vinden en eventueel gebruiken in eigen rapportages. Rapportage Het rapport bestaat uit vijf verschillende pagina’s, namelijk een detail overzicht(1), lijst met dienstverbanden zonder verlof opnames(2) en betaalverzoek 1 t/m 3 (3).   Filters Alle pagina’s van deze rapportage worden gefilterd op onderstaande velden. Met de filter op Aantal kinderen > 0 worden alleen de dienstverbanden weergegeven die BOSV hebben aangevraagd. Met Ind. Betaald Ouderschapsverlof = Waar wordt de juiste verlofsoort weergegeven. Dit veld is gebaseerd op een stuurgegeven vanuit BO4. Als dit niet gevuld is dan is het alsnog mogelijk om de verlofsoort te selecteren op de pagina’s.  Detail Overzicht Op deze pagina worden alle dienstverbanden weergegeven die BOSV hebben aangevraagd met de bijbehorende informatie. Informatie over het dienstverband, het geboren kind en het verlof vind je hierin terug.    Geen verlof opgenomen Hebben medewerkers wel BOSV hebben aangevraagd maar nog geen verlof hebben opgenomen? Deze worden zichtbaar op deze pagina. In combinatie met de signaaldatum (geboortedatum + 1 jaar) kan hier op gestuurd worden indien deze datum dichterbij komt.   Op deze pagina wordt een filter toegepast op basis van het veld uit verlof ‘Opgenomen’.    Betaalverzoek 1,2 en 3 Op deze pagina’s vind je de informatie terug van de betaalverzoeken die hebben plaatsgevonden. Alle relevante kolommen vind je terug op deze pagina’s
Volledig artikel weergeven
09-11-2022 15:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 232 Weergaven
17-05-2022 12:36 (Bijgewerkt op 18-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 708 Weergaven
Ter ondersteuning van de module Personele Kostenbekwaking (PKB) in HR Core Online is de entiteit journaalpost werknemer beschikbaar in het datamodel. Met deze module worden de salariskosten nauwkeuriger verdeeld dan de standaard aanlevering vanuit Gemal.   Nu de entiteit journaalpost werknemer beschikbaar is in het datamodel hebben we gekeken naar de toegevoegde waarde van een bijbehorend standaard rapportage. Veel organisaties gebruiken journaalpost werknemer rapportage om de verdeelde resultaten inzichtelijk te krijgen.  Opbouw rapport In dit rapport zie je de resultaten per Opdrachtgever, Instelling, Registratienummer, Dienstverband en Tegenrekening. Per groep laten we ook de totalen zien. Via onderstaande knoppen heb je de mogelijkheid om minder of meer details weer te geven in het rapport. Deze knoppen vind je rechtsboven de tabel wanneer je er met de muis overheen gaat:       De resultaten hebben we opgesplitst in Debit en Credit. Daarnaast staan FTE en Uren ook in de tabel.      
Volledig artikel weergeven
18-10-2022 15:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 139 Weergaven
In deze entiteit vind je de Roltoewijzing informatie uit BO4. Alle noodzakelijke velden vind je hierin terug, zoals je dat ook gewend bent in report builder. In sommige gevallen is de naamgeving iets gewijzigd. In de tabel rechts kun je deze informatie terugvinden.   Deze entiteit is zo opgebouwd dat je verschillende velden kunt selecteren die horen bij de roltoewijzing. Wil je de naam weten van bijvoorbeeld de manager   dan gebruik je hiervoor de velden die beschikbaar zijn in de folder ‘naamgegevens’. Je kunt hiervoor niet de velden uit de entiteit persoon gebruiken.     Zie onderstaande voorbeeld: Er zijn twee kolommen ‘Naam Volledig’, waarvan de eerste uit de entiteit roltoewijzing en de tweede uit de entiteit Persoon. Naam Volledig (Roltoewijzing) =  naam van de manager Naam Volledig 2 = naam van medewerker          Het model is zo opgebouwd om jou een zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijke ervaring te bieden. Daarom bieden we nu 1 gegevensmodel in plaats van meerdere losse modellen. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk entiteiten met elkaar kunt combineren in rapportages, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk of het geeft je gewoonweg geen relevante informatie:   Niet te combineren met: Bank Info  Dienstverband Historie Formatie en organisatie Inzet Journaalpost Werknemer Loonverdeling Salarismutaties Salarisresultaten Standenregister Systeemmutaties Verlof Verlof details Verzuimgeval Verzuim tijdvak   Veldnaam Folder BO4 Table Report Builder Roltoewijzing Code     Rol Roltoewijzing     Omschrijving roltoewijzing Voornaam Roltoew _Naamgegevens     Achternaam Roltoew _Naamgegevens     Persoonsnummer     Persoonsnummer Naam Volledig Roltoew _Naamgegevens     Startdatum     Ingangsdatum roltoewijzing Jaar_Startdatum       Maand_Startdatum       Kwartaal_Startdatum       Einddatum     Einddatum roltoewijzing Jaar_Einddatum       Maand_Einddatum       Kwartaal_Einddatum       Roltoewijzing Status       Voorletters Roltoew _Naamgegevens     Roepnaam Roltoew _Naamgegevens     Organisatorische Eenheid     Operationele org.eenheid Korte Naam Org. Eenheid       Kostenplaats       Maand_Startdatum       Maand_Einddatum      
Volledig artikel weergeven
24-08-2022 16:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 198 Weergaven
In dit artikel vind je alle informatie over Vrije velden. Hiervoor bieden we twee entiteiten, namelijk Dienstverband vrije velden en Persoon vrije velden.   In deze entiteiten vind je alle n iet ingedeelde rubrieken (vrije velden) van het type dienstverband of persoon terug.
Volledig artikel weergeven
30-03-2022 14:39 (Bijgewerkt op 02-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 424 Weergaven
PKB is vanaf juli 2022 ook beschikbaar in het datamodel van Youforce Reporting. Hier hebben we ons gericht op twee onderdelen, namelijk de resultaten van die in HR Core Online opnieuw verdeeld worden en Journaalpost informatie per werknemer.   Voor de verdeelde resultaten uit HR Core Online hebben we geen aparte entiteit in het datamodel toegevoegd. Hiervoor hebben we de bestaande Salarisresultaten entiteit hergebruikt. Als je gebruik maakt van de PKB module in HR Core Online dan zorgen wij ervoor dat deze data in Salarisresultaten terecht komt. Hiervoor hoef je niets zelf te doen. Dezelfde kolommen kunnen gebruikt worden in de rapportages. Dit betekent dat het standaardrapport ‘Salarisresultaten’ ook gevuld is met PKB data. Journaalpost werknemer heeft wel een aparte entiteit gekregen. Voor meer informatie over deze entiteit kun je onderstaand artikel raadplegen.   Journaalpost Werknemer 
Volledig artikel weergeven
29-07-2022 12:11
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 181 Weergaven
In deze entiteit vind je de Journaalpost werknemer informatie uit BO4. Alle noodzakelijke Journaalpost werknemer velden vind je hierin terug, zoals je dat ook gewend bent in report builder. In sommige gevallen is de naamgeving iets gewijzigd. In de tabel rechts kun je deze informatie terugvinden.     Het model is zo opgebouwd om jou een zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijke ervaring te bieden. Daarom bieden we nu 1 gegevensmodel in plaats van meerdere losse modellen. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk entiteiten met elkaar kunt combineren in rapportages, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk of het geeft je gewoonweg geen relevante informatie:   Niet te combineren met: Bank Info  Dienstverband Historie Formatie en organisatie Salarismutaties Systeemmutaties Verlof Verlof details Verzuimgeval Verzuim tijdvak Salarisresultaten Standenregister   Details Veldnaam Folder Brontabel Report Builder Bedrag   DPIL009 Bedrag Tegenrekening   DPIL009 Tegenrekening Dienstverband nummer   DPIL009 Volgnr dienstverband Dienstverband_ID   DPIL009 - Kostenplaats Code   DPIL009 Code Kostenplaats Kostensoort Code   DPIL009 Code Kostensoort Kostendrager Code   DPIL009 Kostendrager Code Opdrachtgevernummer   DPIL009 Opdrachtgever Aantal FTE   DPIL009 Aantal FTE Uren   DPIL009 Uren Broncode   DPIL009 Herkomst Instellingsnummer   DPIL009 Instelling Prod.periode   DPIL009 Prod.periode Registratienummer   DPIL009 Registratienummer Jaar   DPIL009 Jaar Persoonsnummer   DPIL009 Persoonsnummer
Volledig artikel weergeven
28-07-2022 16:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 261 Weergaven
In dit artikel vind je alle informatie over de entiteit dienstverband , het belangrijkste thema van het hele model.  In deze entiteit vind je de actuele dienstverband informatie uit BO4 . Alle noodzakelijke dienstverband velden vind je hierin terug, zoals je dat ook gewend bent in report builder. In sommige gevallen is de naamgeving iets gewijzigd. In onderstaande tabel kun je deze informatie terugvinden.     Het model is zo opgebouwd om jou een zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijke ervaring te bieden. Daarom bieden we nu 1 gegevensmodel in plaats van meerdere losse modellen. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk entiteiten met elkaar kunt combineren in rapportages, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk of het geeft je gewoonweg geen relevante informatie:   Niet combineren met:  Salarisresultaten → gebruik dienstverband historie als je salarisresultaten met dienstverband informatie wil combineren. Ook de actuele dienstverband informatie is hier beschikbaar. Bank Info   Dienstverband historie Tips: Gebruik altijd het veld Dienstverband ID of Dienstverband nummer wanneer je dienstverband informatie gebruikt. De informatie uit deze entiteit is actueel. Wil je historische dienstverband gegevens? Ga dan naar Dienstverband Historie   Details Veldnaam Folder Bron Report Builder Aanvulling Min. Loon Sociaal Fiscaal dpic044 Oms. Aanvulling Min. Loon Afwijkende SV Dagen _Sociaal Fiscaal dpic300 Afwijkende SV Dagen Ancieniteit   dpic334 Ancien. Presentatie Ancieniteit Code   dpic334 Ancienniteit/ Functie Ancienniteit Gar. Salaris _Garantiesalaris dpic300 Ancienniteit Gar. Salaris Arbeidsgeh. Korting _Salaris dpic057 Oms. Arbeidsgehand. Korting Arbeidsgeh. Korting Code _Salaris dpic057 Arbeidsgeh. Korting Basis Gar. Sal./ Uurloon _Garantiesalaris dpic300 Basis Gar. Sal./ Uurloon Basissal./ Uurloon _Salaris dpic300 Basissal./ Uurloon Bedrijfsauto _Sociaal Fiscaal dpic061 Oms. Bedrijfsauto Bedrijfsauto Code _Sociaal Fiscaal dpic300 Code Bedrijfsauto Berekend Garantiesalaris _Garantiesalaris dpic300 Berekend Garantiesalaris Berekend Garantieuurloon _Garantiesalaris dpic300 Berekend Garantieuurloon Blokkade Periodiek _Salaris dpic300 Blokkade Periodiek Blokkage Aanvulling Minimumloon _Salaris dpic300 Blokkage Aanvulling Minimumloon Bruto Salaris   dpic300 Bruto Salaris Bruto Uurloon   dpic300 Bruto Uurloon Correctie Basissalaris _Salaris dpic300 Correctie Basissalaris Datum in dienst   dpic300 Datum In Dienst Datum Intreding PF _Sociaal Fiscaal dpic300 Datum Intreding PF Datum Jubileum       Datum uit dienst   dpic300 Datum uit dienst Datum Uittreding PF _Sociaal Fiscaal dpic300 Datum Uittreding PF Deeltijd Sal./ Uurloon _Salaris dpic300 Deeltijd Sal./ Uurloon Dienstverband ID   dpic300 Object id Dienstverband nummer   dpic300 Volgnr Dienstverband Doelgroep   dpic350 Oms. Doelgroep Doelgroep Code   dpic350 Doelgroep Eerste datum in dienst   dpic300   Eerstv. Per. Basisgar. Sal./ Uurloon _Salaris dpic300 Eerstv. Per. Basisgar. Sal./ Uurloon Eerstv. Per. Basissal./ Uurloon _Salaris dpic300 Eerstv. Per. Basissal./ Uurloon Extra Treden _Salaris dpic300 Extra Treden FTE   dpic300 Perc. Deelbetrekking Functie/ Beroep   dpic300 Functie/ Beroep Garantiesalaris _Garantiesalaris dpic300 Garantiesalaris Garantiesalaris (Sch.Anc.Gs) _Garantiesalaris   Garantiesalaris (Sch.Anc.Gs) Garantiesalaris (Sch.Anc.Gs) _Garantiesalaris   Oms. Garantieschaal (Sch.Anc) Garantieschaal _Garantiesalaris dpic300 Garantieschaal Garantietabelnummer _Garantiesalaris   Garantietabelnummer Garantietoelage _Garantiesalaris dpic300 Garantietoelage Herintreding WAO _Sociaal Fiscaal dpic300 Herintreding WAO IKV nummer   dpic300 Volgnummer Ink. Verh. Ind. Schaal/ Inpastabel _Salaris dpic359 Ind. Schaal/ Inpastabel Ind. Zw. Werkn. Verz. _Sociaal Fiscaal dpic363 Ind. Zw. Werkn. Verz. Indicatie Payroll   dpic355 Ind. Deeln. Sal. Verw. Ingangsdatum WAO _Sociaal Fiscaal dpic300 Ingangsdatum WAO Ingangsdatum werkpatroon   dpic300 Ingangsdatum werkpatroon Ingangsdatum Zorgverz. _Sociaal Fiscaal dpic300 Ingangsdatum Zorgverz. Inpassingsnummer (Sch.Anc) _Salaris dpic300 Inpassingsnummer (Sch.Anc) Inpassingsnummer Gar. Salaris _Garantiesalaris dpic300 Inpassingsnummer Gar. Salaris Inpastabelnummer _Salaris dpic300 Inpastabelnummer Jaar_Datum in dienst   - - Jaar_Datum uit dienst   - - Jaar_Eerste datum in dienst   - - Jaar_Laatste datum uit dienst   - - Jaarloon Bijzondere Beloningen   dpic300 Jaarloon Bijzondere Beloningen Jaren in dienst       Jeugdschaal Actief _Salaris dpic333 Jeugdschaal Actief Korting Uitkering _Salaris dpic300 Korting Uitkering Kostendrager   dpic352 Oms Kostendrager Kostendrager Code   dpic351 Kostendrager Kostenplaats   dpib004 Oms Kostenplaats Kostenplaats Code   dpib015 Kostenplaats Kostensoort   dpic353 Oms Kostensoort Kostensoort Code   dpic351 Kostensoort Kwartaal_Datum in dienst   - - Kwartaal_Datum uit dienst   - - Kwartaal_Eerste datum in dienst   - - Kwartaal_Laatste datum uit dienst   - - Laatste datum uit dienst   Berekend?   Laatste Periodiek _Salaris dpic300 Laatste Periodiek Levensl. Verl. Kort. _Sociaal Fiscaal dpic300 Levensl. Verl. Kort. Loon Incl. Wajong Uitkering _Sociaal Fiscaal DPIC058 Oms. Loon Incl. Wajong Uitkering Loonheffing Blokkering _Salaris dpic300 Loonheffing Blokkering Loonheffingskorting _Salaris dpic365 Oms. Loonheffingskorting Loonheffingskorting _Sociaal Fiscaal dpic365 Oms. Loonheffingskorting Loonheffingskorting Code _Salaris   Loonheffingskorting Loonvermindering _Salaris dpic056 Oms. Loonvermindering Maand_Datum in dienst   - - Maand_Datum in dienst   - - Maand_Datum uit dienst   - - Maand_Datum uit dienst   - - Maand_Eerste datum in dienst   - - Maand_Eerste datum in dienst   - - Maand_Laatste datum uit dienst   - - Maand_Laatste datum uit dienst   - - Netto Loner Code _Sociaal Fiscaal dpic300 Code Netto Loner Nominaal Salaris _Salaris   Nominaal Salaris Nominaal Uurloon _Salaris   Nominaal Uurloon Opdrachtgevernummer   - - Opzegtermijn In Mnd.   dpic300 Opzegtermijn In Mnd. Overgangsanc. Garantie (Gar.Sal) _Salaris   Overgangsanc. Garantie (Gar.Sal) Overgangsschaal Garantie (Gar.Sal) _Salaris   Overgangsschaal Garantie (Gar.Sal) Pensioenfonds _Sociaal Fiscaal dpic362 Oms. Pens. Fonds Pensioenfonds Code _Sociaal Fiscaal     Per. Blokk. Ziekte   dpic300 Per. Blokk. Ziekte Perc. Bijzonder Tarief _Sociaal Fiscaal dpic300 Perc. Bijzonder Tarief Perc. Doorbet. Langdurig Ziek _Sociaal Fiscaal dpic300 Perc. Doorbet. Langdurig Ziek Perc. Inschaling _Salaris dpic300 Perc. Inschaling Perc. Wachtgeld   dpic300 Perc. Wachtgeld Perc. WAO WIA Ber. _Sociaal Fiscaal dpic300 Perc. WAO WIA Ber. Periode Periodiek _Salaris dpic300 Periode Periodiek Periode Periodiek Garantiesalaris _Garantiesalaris dpic300 Periode Periodiek Garantiesalaris Personeelslening   dpic300 Personeelslening PFZW nummer   dpic300 Volgnummer PFZW Reden Einde Zorgverz. _Sociaal Fiscaal dpic300 Reden Einde Zorgverz. Reden uit dienst   dpic354 Oms. Reden Einde Dv. Reden uit dienst Code   dpic300 Reden Einde Dienstverband Reden Uittr. Pens. Fonds _Sociaal Fiscaal dpic360 Oms. Reden Uittr. Pens. Fonds Reden Uittr. Pens. Fonds Code _Sociaal Fiscaal dpic360 Reden Uittr. Pens. Fonds Reden Uittrede PFZW _Sociaal Fiscaal dpic381 Oms. Reden Uittrede PFZW Reden Uittrede PFZW Code _Sociaal Fiscaal dpic300 Reden Uittrede PFZW Reden Uittreden ABP Code _Sociaal Fiscaal dpic300 Reden Uittreden ABP Registratienummer   dpic300 Registratienummer Regnr. Hoofd Dv.   dpic300 Regnr. Hoofd Dv. Salaris (Inpas Gar) _Garantiesalaris   Salaris (Inpas Gar) Salaris (Inpas) _Salaris   Salaris (Inpas) Salaris (Sch.Anc.) _Salaris dpic300 Salaris (Sch.Anc.) Salarisregeling   dpic043 Oms. Salarisregeling Salarisregeling Code   dpic300   Salarisschaal   dpic333 Oms Salarisschaal Salarisschaal Code   dpic334 Schaal (Sch.Anc.) Soort Diensttijd ABP Code _Sociaal Fiscaal dpic300 Soort Diensttijd ABP Soort Inkomstenverhouding _Salaris dpic052 Oms. Soort Inkomstenverhouding Soort Inkomstenverhouding Code _Salaris dpic052 Soort Inkomstenverhouding Soort Loner   dpic359 Oms. Srt. Loner Soort Loner Code   dpic300 Soort Loner Soort Loonheffingstabel _Salaris dpic361 Oms. Srt. Loonheffingstabel Soort Loonheffingstabel Code _Salaris dpic300 Soort Loonheffingstabel Soort Pensioenfonds Code _Sociaal Fiscaal dpic300 Soort Pensioenfonds Soort Werknemersverz. Code _Sociaal Fiscaal dpic300 Srt. Werknemersverz. Sort. Rubriek Salarisschaal (gar.sal) _Garantiesalaris dpic333 Sort. Rubriek Salarisschaal (gar.sal) Sprongen Periodiek _Salaris dpic300 Sprongen Periodiek Sprongen Periodiek Garantiesalaris _Garantiesalaris dpic300 Sprongen Periodiek Garantiesalaris Standaard uren per week   Waar?   Status Contract   - - Type Contract   dpic055 Oms. Soort Contract Type Contract Code   dpic300 Soort Contract Uren per week   dpic300 Uren Per Week Vermindering Loonheffing. Code _Sociaal Fiscaal dpic300 Code Vermindering Loonheffing. Verzekeringsplicht _Sociaal Fiscaal dpic054   Verzekeringsplicht Code _Sociaal Fiscaal dpic054 Verzekeringsplicht Volgende Jubileum   - - Volgnummer Ink. Verh. _Salaris dpic300 Volgnummer Ink. Verh. Volgnummer PFZW _Sociaal Fiscaal dpic300 Volgnummer PFZW Vrijw. Voortzetting PFZW _Sociaal Fiscaal dpic380 Oms. Vrijw. Voortzetting PFZW Vrijw. Voortzetting PFZW Code _Sociaal Fiscaal dpic380 Code Vrijw. Voortzetting PFZW WAO Uitkering _Sociaal Fiscaal dpic300 WAO Uitkering Werkdagen per week   dpic300 Werkdagen Per Week WIA IVA Uitkering _Sociaal Fiscaal dpic300 WIA IVA Uitkering WIA WGA Uitkering _Sociaal Fiscaal dpic300 WIA WGA Uitkering Zorgverzekeraar Code _Sociaal Fiscaal dpic370 Zorgverzekeraar Code Zorgverzekeraar Naam _Sociaal Fiscaal dpic370 Zorgverzekeraar Naam Zorgverzekeraar Naam Kort _Sociaal Fiscaal dpic370 Zorgverzekeraar Naam Kort Zorgverzekeraar Type _Sociaal Fiscaal dpic370 Soort Zorgverzekeraar  
Volledig artikel weergeven
30-03-2022 14:37 (Bijgewerkt op 20-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 578 Weergaven
In deze entiteit vind je de Bank Info informatie uit BO4. Alle noodzakelijke velden vind je hierin terug, zoals je dat ook gewend bent in report builder. In sommige gevallen is de naamgeving iets gewijzigd. In de tabel rechts kun je deze informatie terugvinden.   Het model is zo opgebouwd om jou een zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijke ervaring te bieden. Daarom bieden we nu 1 gegevensmodel in plaats van meerdere losse modellen. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk entiteiten met elkaar kunt combineren in rapportages, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk of het geeft je gewoonweg geen relevante informatie:     Alleen combineren met: Dienstverband Dienstverband vrije velden Persoon Persoon vrije velden Organisatorische Eenheid Opdrachtgever & Instelling Functie Soort Arbeidsrelatie   Niet combineren met: Dienstverband Historie Systeemmutaties Salarismutaties Formatie en Organisatie Formatie en Organisatie Peildatum Salarisresultaten Inzet Verlof Verlof details Verzuimgeval Verzuim tijdvak
Volledig artikel weergeven
30-03-2022 14:48 (Bijgewerkt op 21-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 336 Weergaven
In deze entiteit vind je de Systeemmutaties informatie uit BO4. Alle noodzakelijke velden vind je hierin terug, zoals je dat ook gewend bent in report builder. In sommige gevallen is de naamgeving iets gewijzigd. In de tabel rechts kun je deze informatie terugvinden.  Het model is zo opgebouwd om jou een zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijke ervaring te bieden. Daarom bieden we nu 1 gegevensmodel in plaats van meerdere losse modellen. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk entiteiten met elkaar kunt combineren in rapportages, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk of het geeft je gewoonweg geen relevante informatie:   Niet combineren met:  Bank Info → alleen met entiteit persoon Historie Loonverdeling Inzet FnO Standenregister Systeemmutaties  Details Veldnaam Folder Brontabel Report Builder Ingangsdatum   dpia098 Ingangsdatum Gebruiker Id   dpia098 Gebruiker Id. Gegevenssoort   dpia098 Gegevenssoort Ind. Stam Variabel   dpia098 Ind. Stam Variabel Ind. TWK Mutatie   dpia098 Ind. TWK Mutatie Logon Id   dpia098 Logon Id. Log Datum   dpia098 Log Datum Log Tijdstip   dpia098 Log Tijdstip Nieuwe Waarde   dpia098 Nieuwe Waarde Oms. Nieuwe Waarde   dpia098 Oms. Nieuwe Waarde Oude Waarde   dpia098 Oude Waarde Oms. Oude Waarde   dpia098 Oms. Oude Waarde Productieperiode   dpia098 Productieperiode Actie   dpia098 Actie Rubriekcode   dpia098 Rubriekcode Schermomschrijving   dpia098 Schermomschrijving Soort Productie   dpia098 Soort Productie Soort Rubriek   dpia098 Soort Rubriek TWK Periode   dpia098 TWK Periode TWK Periode vanaf   dpia098 TWK Periode vanaf Log Volgnummer   dpia098 Log Volgnummer
Volledig artikel weergeven
30-03-2022 15:09
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 318 Weergaven
In deze entiteit vind je de Opdrachtgever & Instelling informatie uit BO4. Alle noodzakelijke Organisatorische Eenheid velden vind je hierin terug, zoals je dat ook gewend bent in report builder. In sommige gevallen is de naamgeving iets gewijzigd. In de tabel rechts kun je deze informatie terugvinden.   Het model is zo opgebouwd om jou een zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijke ervaring te bieden. Daarom bieden we nu 1 gegevensmodel in plaats van meerdere losse modellen. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk entiteiten met elkaar kunt combineren in rapportages, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk of het geeft je gewoonweg geen relevante informatie:     Niet combineren met:  Systeemmutaties     Tips: Deze entiteit is voornamelijk belangrijk in combinatie met HR Core gerelateerde velden. Salarisresultaten komen uit GEMAL en hierin komen de opdrachtgever en instelling velden ook mee. Let dus goed op uit welke entiteit je de velden haal   Veldnaam Folder BO4 Table Report Builder Instellingsnummer _Instelling dpic210 Instellingsnummer Instelling _Instelling dpic210 Naam Insteling CAO Code   dpic202   CAO   dpic005   Opdrachtgevernummer _Opdrachtgever dpic200 Opdrachtgevernummer Opdrachtgever _Opdrachtgever dpic200 Naam Opdrachtgever Periodiciteit   dpic200   Instellingsnummer + Oms _Instelling     Opdrachtgevernummer + Oms _Opdrachtgever    
Volledig artikel weergeven
30-03-2022 14:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 249 Weergaven