Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net Payroll

Sorteren op:
In deze release notes versie 193.01 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 193.
Volledig artikel weergeven
14-04-2022 13:47 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 592 Weergaven
Mededelingen Versie 191 zal op dinsdagavond 8 maart 2022 worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Controles op correcte koppeling tussen contract en IKV Om een goede berekening te garanderen zijn er in Payroll controles toegevoegd op de koppeling van een contract met een IKV. In Talent wordt een juiste werking in principe afgevangen maar in bepaalde situaties kunnen er toch verkeerde situaties ontstaan. In Payroll worden de volgende situaties nu afgekeurd: Geen IKV aan het contract gekoppeld gedurende de volledige looptijd van het contract. Het ontbreken van een koppeling met een IKV vóór de eerste salarisrun wordt wel toegestaan (i.v.m. migraties). Wisseling van IKV na einde contract (deze controle is vanaf 1-1-2022) Gebruik van dezelfde IKV op verschillende contracten terwijl er een gat tussen deze contracten zit waar deze IKV niet in gebruik is (deze controle is vanaf 1-1-2022) Actie Als de salarisrun hier fouten op detecteert dan moet de koppeling van de IKV aan het contract gecorrigeerd worden. 30%-regeling Werknemers die naar Nederland worden uitgezonden, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf in Nederland, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. Voor het vergoeden van die kosten kan een keuze gemaakt worden: vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten of, onder voorwaarden, het toepassen van de 30%-regeling.  De 30%-regeling houdt in dat van bepaalde werknemers, zonder nader bewijs, maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding aan mag worden gewezen als gericht vrijgestelde vergoeding voor de extraterritoriale kosten. Het maximum van 30% van het loon inclusief de vergoeding is gelijk aan 30/70 van het loon exclusief de vergoeding. Hierbij moet rekening worden gehouden met het deskundigheidsvereiste. In deze release hebben we het mogelijk gemaakt de extraterritoriale kosten te vergoeden middels het toepassen van de 30%-regeling. Hierbij kan indien nodig een inkomensnorm in acht worden genomen. Hoe kan de 30% regeling worden toegepast? De regeling wordt aangestuurd door bij de betreffende werknemer het nieuwe vaste component   446010 - 30% regeling   in te voeren.  Geef op dit component aan middels een waarde van 1 t/m 4 op welke wijze de 30%-regeling berekend moet worden. De volgende opties kunnen hier worden gebruikt: Inkomensnorm (inclusief) Inkomensnorm mastertitel (inclusief) Geen toetsing inkomensnorm (inclusief)  Geen toetsing inkomensnorm (exclusief) Als grondslag voor het berekenen van de 30%-regeling zal voor de eerste 3 opties het loon voor loonheffing worden gebruikt   vóór   toepassing van de regeling. Dus het loon inclusief de vergoeding. Bij optie 4 wordt als grondslag het loon voor loonheffing exclusief de vergoeding gebruikt. Hieronder volgt een beschrijving van de werking van de 4 opties. Inkomensnorm (inclusief) Voor een werknemer die naar Nederland komt kan gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling wanneer de werknemer een specifieke deskundigheid heeft. Voor het kunnen aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm. In het systeem is het mogelijk gemaakt de 30%-regeling toe te passen waarbij periodiek getoetst zal worden op deze inkomensnorm. Dit houdt in dat er periodiek getoetst zal worden of door het toepassen van de 30%-regeling nog wel voldaan wordt aan de inkomensnorm. Wanneer dat niet het geval is zal automatisch het bedrag worden afgetopt. Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer het vaste component 446010 30% regeling   toe te voegen met als waarde 1. Wanneer op component 446010 30% regeling   de waarde 1 is ingevoerd zal de 30% regeling worden toegepast, waarbij rekening zal worden gehouden met deze inkomensnorm. Deze inkomensnorm is voor 2022 €39.467,-.   Voorbeeld: Salaris: €4.629,63 per maand Pensioenpremie: €560,12 per maand Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51 Eerst wordt er getoetst of door het toepassen van de regeling nog wel aan de inkomensnorm wordt voldaan.  Dat is hier niet het geval, immers €4.069,51 * 30% = €1.220,85 De inkomensnorm = €39.467,-/12 = €3.288,93 Dus wanneer er 30% zou worden toegepast komt het loon voor loonheffing onder de inkomensnorm €4.069,51 - €1.220,85 = €2848,66 In dit geval kan dus niet het volledige bedrag worden toegepast. Hierdoor zal automatisch het bedrag worden aangepast naar €4.069,51 - €3.288,93 = €780,58   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:   Hierbij kun je zien dat er door de betaling van het vakantiegeld in mei een inhaalslag plaatsvindt in mei, maar ook nog in juni en juli Vervolgens wordt de 30%-regeling weer afgetopt op het norminkomen Inkomensnorm mastertitel (inclusief) Een werknemer die naar Nederland komt die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel heeft behaald, of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en die jonger is dan 30 jaar moet een belastbaar jaarloon ontvangen van meer dan €30.001,- (2022) exclusief de vergoeding. Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer op component 446010 30% regeling   de waarde 2 in te voeren. Er zal dan periodiek een 30%-regeling worden toegepast. Hierbij zal rekening worden gehouden met de inkomensnorm van €30.001,- (2022) voor werknemers met een leeftijd t/m 29 jaar. Vanaf 30 jaar zal er een inkomensnorm van €39.467,- (2022) worden toegepast. Dit zal gebeuren middels een zogenoemde salarissplit. Op het moment dat de werknemer 30 jaar wordt zal er in de periode daarop volgend worden getoetst op de hogere inkomensnorm. Er zal vanaf dat moment opnieuw begonnen worden met het cumulatief toepassen van de hogere inkomensnorm.    Voorbeeld: Werknemer is geboren op 17-09-1992, dus wordt in september 2022 30 jaar oud Salaris: €3.500,- per maand Salarisverhoging in oktober naar €4.500,- Pensioenpremie: €250,- per maand Vakantiegeld in mei: €3.250,-   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:   In de perioden 1 t/m 9 waarin de werknemer 29 jaar is wordt er periodiek getoetst op de lagere inkomensnorm van €30.001,- (2022) Vanaf de periode volgend op de periode waarin de werknemer 30 jaar is geworden begint de toetsing opnieuw, maar dan gebruikmakend van de hogere inkomensnorm van €39.467,- (2022) Geen toetsing inkomensnorm (inclusief) Het is ook mogelijk om de 30%-regeling toe te passen, maar dan zonder toetsing op de inkomensnorm. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist. Zij hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen. Wanneer op component 446010   30% regeling   de waarde 3 is ingevoerd zal de 30%-regeling worden toegepast ongeacht de hoogte van het salaris.  Er zal in dat geval altijd 30% van het heffingsloon inclusief de vergoeding worden toegepast.   Voorbeeld: Salaris: €4.629,63 per maand Pensioenpremie:  €560,12 per maand Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51 Op salariscomponent   4461130 - 30% regeling - tabelinkomen   zal een bedrag van €1.220,85 bruto worden ingehouden en netto tot uitbetaling komen op component   446160 - 30% regeling - netto Dit bedrag is als volgt berekend €4.069,51 * 30%= €1.220,85   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:   Geen toetsing inkomensnorm (exclusief) Naast de drie inclusief 30%-regeling opties is het ook mogelijk de 30%-regeling toe te passen voor werknemers waarbij een loon is afgesproken exclusief de 30% kostenvergoeding.  Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer op component 446010   30% regeling   de waarde 4 in te voeren. Wanneer deze optie is gekozen zal er op component 446160   30% regeling - netto een vergoeding worden uitbetaald ter hoogte van 30/70 van het heffingsloon.  Hierbij zal geen toetsing worden gedaan op de inkomensnorm, immers we gaan er vanuit dat wanneer er een exclusief regeling wordt toegepast de gebruiker zelf in staat is te toetsen op het norminkomen.   Voorbeeld: Salaris: €4.629,63 per maand Pensioenpremie:  €560,12 per maand Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51 Op salariscomponent 446160 30% regeling - netto zal een bedrag van €1.744,08 tot uitbetaling komen. Dit bedrag is als volgt berekend 30/70 * €4.069,51 = €1.744,08   Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit: Inkomensnorm Jaarlijks zal de inkomensnorm door ons worden aangepast naar de nieuwe jaarbedragen. Voor 2022 is de inkomensnorm €39.467,-. Voor werknemers met een mastertitel t/m 29 jaar is de inkomensnorm van €30.001,- De inkomensnorm is niet deeltijdfactor afhankelijk.  Wanneer de werknemer halverwege het jaar in dienst treedt zal de inkomensnorm naar rato worden toegepast. Bij het toetsen op de inkomensnorm wordt uitgegaan van het heffingsloon, kolom 14 van de loonstaat Er wordt voortschrijdend cumulatief getoetst op de inkomensnorm Dit kan er toe leiden dat er in een periode waarin bijvoorbeeld een hoger heffingsloon is, een inhaalslag zal plaatsvinden. Dit kan gebeuren wanneer het in voorafgaande periode(s) niet mogelijk was de volledige 30% te benutten. Dan zal dat worden ingehaald in de periode waarin er een hoger heffingsloon is, bijvoorbeeld bij het uitbetalen van het vakantiegeld of een eindejaarsuitkering. Maar het kan er ook toe leiden dat er in (een) bepaalde periode(s) een correctie gaat plaatsvinden op reeds eerder toegepaste 30%-regeling.    Tevens belangrijk om te weten is dat er bij de toetsing op de inkomensnorm altijd wordt gerekend met een inkomensnorm verhoogd met 1 cent. Er wordt immers pas voldaan aan de voorwaarden voor de 30%-regeling wanneer het inkomen exclusief de vergoeding hoger is dan de inkomensnorm. Hieraan wordt altijd voldaan wanneer het inkomen exclusief de vergoeding 1 cent hoger is. Niet voldaan aan inkomensnorm Als er in enig jaar niet is voldaan aan de inkomensnorm dan zal in een volgend jaar automatisch geen 30%-regeling meer worden toegepast. Immers er wordt niet meer voldaan aan één van de voorwaarden voor het kunnen toepassen van de 30%-regeling.  Maximum duur De 30%-regeling zal voor maximaal vijf jaar worden toegepast.  De vijf jaar worden berekend vanaf de startdatum die is opgegeven op het vaste component.  Het systeem zal automatisch de 30%-regeling stoppen wanneer er geen   Einddatum is opgegeven. Wanneer de regeling eerder moet stoppen dan kan dat door een eerdere   Einddatum in te geven. Overzicht van de salariscomponenten Nummer Naam Beschrijving 446010   30% regeling Met deze component kan deelname aan de 30% regeling aangegeven worden door een transactie op te geven met een start- en einddatum van de duur van de deelname en met een waarde van 1-4 die aangeeft welke methode gehanteerd moet worden: 1 - Inkomensnorm (inclusief) 2 - Inkomensnorm mastertitel (inclusief) 3 - Geen toetsing inkomensnorm (inclusief) 4 - Geen toetsing inkomensnorm (exclusief).   De transactie dient op één contract opgegeven te worden. Indien er een overgang is naar een ander contract dan dient op het nieuwe contract aansluitend (maar niet overlappend) een nieuwe transactie opgegeven te worden. 446130 30% regeling - tabelinkomen Op deze component zal bij een inclusief 30% regeling het bruto bedrag tegen tabelinkomen worden ingehouden. Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446140 - 30% regeling - bijzonder tarief en 446160 - 30% regeling - netto worden gejournaliseerd 446140 30% regeling - bijzonder tarief Op deze component zal bij een inclusief 30% regeling het bruto bedrag tegen bijzonder tarief worden ingehouden. Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446130 - 30% regeling - tabelinkomen en 446160 - 30% regeling - netto worden gejournaliseerd 446160 30% regeling - netto Op deze component zal wanneer een 30% regeling wordt toegepast de onbelaste netto vergoeding tot uitbetaling komen. Dit geldt voor zowel de inclusief als de exclusief 30% regeling Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446130 - 30% regeling - tabelinkomen en 446140 - 30% regeling - bijzonder tarief worden gejournaliseerd   Salariscomponenten uitsluiten  Daarnaast is het mogelijk gemaakt salariscomponenten uit te sluiten van de grondslag voor de 30%-regeling.  Dit kan worden gedaan door te gaan naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten het uit te sluiten component te wijzigen. Op het tabblad Algemene informatie is bij de sectie Overig een nieuwe optie Uitsluiten van 30% regeling toegevoegd. Wanneer die wordt aangevinkt zal de waarde van het component buiten de berekening van de 30%-regeling worden gehouden.   Correctie voorgaande loonjaar Het kan nog wel eens voorkomen dat een beschikking voor het toepassen van de 30%-regeling pas in het volgende loonjaar door de Belastingdienst wordt afgegeven. Wanneer dan met terugwerkende kracht over het vorige loonjaar alsnog de 30%-regeling wordt opgevoerd bij een werknemer dan zal dat automatisch leiden tot een correctie in het vorige loonjaar. De wijziging zal dan ook leiden tot een gecorrigeerde loonaangifte in het vorige loonjaar.   Voorbeeld Werknemer treedt in dienst per 01-11-2022. Verzoek tot toepassen van de 30%-regeling wordt gedaan, maar de beschikking wordt pas in februari 2023 afgegeven.  In dat geval zal component 446010 - 30% regeling worden ingevoerd per 01-11-2022.  Het systeem zal dan met terugwerkende kracht over het loonjaar heen de 30%-regeling toepassen.  Wanneer de salarisrun van februari 2023 wordt afgesloten zal er tevens een loonaangifte voor december 2022 worden gegenereerd met daarin een correctie voor de betreffende werknemer.    Deze regeling houdt in dat je 30% of 30/70 van het loon mag verstrekken als vergoeding voor de extra kosten van het tijdelijke verblijf van de werknemer in een ander land, of, als een werknemer uit het buitenland aangetrokken wordt, voor zijn tijdelijk verblijf in Nederland.  Het gaat hierbij om 30% of 30/70 van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief de vergoeding zelf. Deze vergoeding is onbelast. Een verzoek om toepassing van de regeling moet door (of namens) de werknemer en de werkgever worden gedaan bij de Belastingdienst. Actie Indien de 30%-regeling van toepassing is, bepaal je welke van de vier beschreven opties van toepassing is Je voert de juiste waarde in op component 446010   30% regeling Je journaliseert de bijbehorende salariscomponenten Terugdraaien 30 dagen PRINS-methode voor pensioenfonds SPW In afwachting van definitief uitsluitsel van APG omtrent welke 30 dagen methode gehanteerd moet worden voor het pensioenfonds SPW hebben wij de functionaliteit van de PRINS-methode teruggedraaid met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022. Omdat de door APG gegeven signalen/meldingen leidden tot heel veel vragen met betrekking tot werknemers die in de loop van de maand in dienst treden of uit dienst gaan. Deze werknemers ontvingen onderstaande signaalcodes vanuit SPW: In januari 2022 melding 170: De aangeleverde premiegrondslag is hoger dan de berekende premiegrondslag wanneer iemand in de loop van de maand in dienst treedt of uit dienst gaat In februari 2022 meldingen:  165/168: De aangeleverde premiegrondslag is lager dan de berekende premiegrondslag wanneer iemand in de loop van de maand in dienst treedt of uit dienst gaat 109: De aangeleverde uren zijn lager dan de berekende uren Het terugdraaien van deze functionaliteit houdt in dat voor werknemers die in de loop van de maand in dienst treden of uitdienst gaan met terugwerkende kracht de grondslagen, premies en uren worden gecorrigeerd. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing   Opgeloste fouten Minimum eindejaarsuitkering incorrect bij kopen verlof Indien de eindejaarsuitkering bepaald wordt volgens de methode "Reservering bedrag" en   het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Eindejaarsuitkering (geen referentie salaris) dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van de minimum eindejaarsuitkering ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum eindejaarsuitkering bedrag bepaald werd. Indien   de eindejaarsuitkering bepaald wordt volgens de methode "Reservering deeltijdpercentage" of methode "Reservering voorschot" en   het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Uurtype   Verlof rechten dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van de minimum eindejaarsuitkering ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum eindejaarsuitkering bedrag bepaald werd. Dit is opgelost per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Er is geen aanvullende actie benodigd.   Cao-informatie Cao Gemeenten - tegemoetkoming zorgverzekering met twee varianten - gebaseerd op salaris Werknemers onder de cao Gemeenten hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering (artikel 3.24). Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks in december betaald en is niet afhankelijk van de deeltijdfactor, maar wel van het tijdvak binnen het kalenderjaar waarin de werknemer in dienst is (geweest). Deze tegemoetkoming is ingericht in tabel 50650   Tegemoetkoming zorgkostenverzekering. De cao Gemeenten kent twee verschillende bedragen voor deze tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering: € 296,- per jaar voor de werknemer met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6; € 168,- per jaar voor de werknemer met een hoger salaris dan het maximum van salarisschaal 6 De maand december is hiervoor de peildatum. Bij uitdiensttreding geldt hiervoor de laatste maand van het dienstverband. Met ingang van 2022 heeft Payroll functionaliteit ontwikkeld waarmee kan worden bepaald of een werknemer recht heeft op de hoge of de lage variant van deze tegemoetkoming. In tabel 50680   Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen vind je de mogelijke varianten en bijbehorende bedragen. Voor vaste salarianten wordt de variant bepaald op basis van het berekende salaris over alle contracten.  Voor uurloners is als default in tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen de lage variant ingericht. Voor uurloners is het niet zonder meer mogelijk om te bepalen of een werknemer recht heeft op de hoge of de lage variant van de tegemoetkoming. Daarom zijn er twee opties: De variant waar de werknemer recht op heeft wordt handmatig opgegeven.   Middels salariscomponent 146230 Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering kun je opgeven op welke variant de werknemer recht heeft. Als er geen handmatige variant is opgegeven, zal het bedrag van variant 00003-Oproepkracht uit tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen worden genomen. Het blijft wel mogelijk om handmatig in te grijpen. Je geeft dan zelf de variant op waar de werknemer recht op heeft. In tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen vind je de mogelijke varianten en bijbehorende bedragen. Middels salariscomponent 146230 Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering kun je opgeven op welke variant de werknemer recht heeft. Het is ook mogelijk om werknemers uit te sluiten van de tegemoetkoming, dit kun je doen door een transactie op te voeren op salariscomponent 146040 U itsluiten van deelname aan tegemoetkoming zorgverzekering, met als ingangsdatum 1 januari van het lopende jaar of de datum van indiensttreding als die later in het jaar ligt.   Variant Variant salariscomponent 146230 Bedrag in 2022 Voorwaarde volgens cao Variant 1 - laag 1 € 168 salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6 Variant 2 - hoog 2 € 296 salaris hoger dan het maximum van salarisschaal 6 Deze tegemoetkoming in de kosten van de zorgkostenverzekering wordt door pensioenfonds ABP aangemerkt als niet pensioengevend, aangezien deze tegemoetkoming het karakter heeft van een onkostenvergoeding. Actie Als er voor vaste salarianten lopende transacties zijn op salariscomponent 146230   Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering, geef je deze als einddatum 31 december 2021 mee om de variant vanaf 1 januari 2022 door logica te laten bepalen. Voor uurloners wordt vanaf 1 januari 2022 standaard de lage variant toegepast. Als voor een oproepkracht de hoge variant van toepassing is, geef je een transactie op op salariscomponent 146230   Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering, met als totaal het variantnummer 2. Cao Ziekenhuizen - vernieuwde cao De cao Ziekenhuizen is vernieuwd. Daarom zijn de volgende aanpassingen in de inrichting van deze cao gedaan: Eenmalige uitkering maart 2022 In maart 2022 ontvangen werknemers die op 1 december 2021 in dienst waren een eenmalige uitkering van € 250 bruto, naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 1 december 2021. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50550 Eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering wordt uitbetaald op salariscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Dit salariscomponent moet nog wel gejournaliseerd worden. Maximum uurloon ORT Het maximum uurloon voor berekening van de vergoeding voor onregelmatige diensten is momenteel gebaseerd op IP-nummer 28. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt IP-nummer 28 € 3.389 bruto per maand. Het hiervan afgeleide uurloon bedraagt € 3.389 / 156 = € 21,72. Vanaf 1 juli 2022 wordt de onregelmatigheidstoeslag gemaximaliseerd op het uurloon afgeleid van IP-nummer 32 € 3.695 bruto per maand. Het hiervan afgeleide uurloon bedraagt € 3.695 / 156 = € 23,69. In tabel 50320   Uurlonen   is daarom met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 het maximum ORT-uurloon gewijzigd naar € 21,72 bruto per uur en per 1 juli 2022 naar € 23,69 bruto per uur. Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan salariscomponent 84100   Thuiswerkvergoeding   gebruikt worden. In tabel 51100   Reiskosten en thuiswerkvergoeding   is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Salariscomponent 84100   Thuiswerkvergoeding moet nog wel gejournaliseerd worden. Bereikbaarheidsdiensten In het onderhandelaarsakkoord staat dat de vergoeding voor de uren doorgebracht in een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst per 1 juli 2022 met 100% wordt verhoogd en vanaf diezelfde datum standaard in zijn geheel wordt uitbetaald. Als de uitwerking hiervan in de definitieve cao-tekst verwerkt is, zullen wij hier op cao-niveau salariscomponenten voor inrichten. Actie Voor het uitbetalen van de eenmalige uitkering moet salariscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden Voor het uitbetalen van de eenmalige uitkering voor uurloners moet salariscomponent 47200   Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden Voor uurloners bereken je handmatig de uit te betalen eenmalige uitkering en boekt dit bedrag met een transactie op salariscomponent 47100 HM reservering eenmalige uitkering Salariscomponent 84100   Thuiswerkvergoeding   moet gejournaliseerd worden Cao Museum - wijziging maximum uurloon ORT Voor cao Museum is in tabel 50320 Uurlonen   het maximum ORT uurloon met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 gewijzigd naar € 19,94 en per 1 juli 2022 naar €20,44 bruto per uur. Actie Er is geen aanvullende actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
08-03-2022 13:09 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1022 Weergaven
De release notes van Visma.net Payroll v185.
Volledig artikel weergeven
02-12-2021 15:28 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 822 Weergaven
    Mededeling Versie 197 zal op donderdagavond 9 juni 2022 worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Aangepaste werking van component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar Tot nu toe zorgde het gebruik van component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar   dat elke TWK per start jaar een herberekening van de jaar pensioengrondslag tot gevolg heeft. Dit wordt gebruikt als in de tabel   50000 CAO   staat aangegeven dat TWK wijzigingen per start jaar GEEN invloed op de jaar pensioengrondslag mogen hebben, maar dat i.v.m. specifieke correcties dit voor deze werknemer wel moet gebeuren.   Dit is echter veelal ongewenst. Meestal is component 9050 gebruikt om éénmalig de jaar pensioengrondslag te corrigeren en is het juist niet de bedoeling dat latere TWK mutaties per start jaar ook meegenomen worden in de jaar pensioengrondslag.   Vanaf deze release is het gedrag veranderd. Alleen in de salarisrun waarin een transactie op component 9050 is opgegeven vindt nu een herberekening van de jaar pensioengrondslag plaats. N.B deze transactie dient altijd in de periode waarin de jaar pensioengrondslag wordt bepaald gezet te worden. Dit is de eerste periode van het jaar dan wel de periode waarin de werknemer, contract of IKV start.   Dit heeft tot gevolg dat latere wijzigingen per start jaar zoals bijvoorbeeld CAO wijzigingen, niet tot een aanpassing van de jaar pensioengrondslag zal leiden maar (afhankelijk van pensioenfonds) meegenomen zullen worden in de jaar pensioengrondslag van volgend jaar.   Als bij elke TWK wijziging per start jaar de jaar pensioengrondslag aangepast moet worden dan kan de nieuwe component 9060 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar   gebruikt worden die werkt zoals component 9050 dat voorheen deed. Component Beschrijving 9050   Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar (deze salarisrun) Indien de "Grondslag aanpassing" zoals geconfigureerd in tabel 50000 CAO aangeeft dat het jaarinkomen NIET herrekend moet worden na een TWK per start jaar, dan kan middels het opgeven van een transactie op deze salaris component, dit alsnog afgedwongen worden. Deze herbereking vindt alleen plaats in de salarisrun waarin de transactie op component 9050 is opgegeven (op te geven met transactieperiode gelijk aan de periode dat het jaarinkomen bepaald wordt zijnde start jaar of start contract of IKV). Hierdoor zullen latere TWK mutaties geen herberekening tot gevolg hebben tenzij er nog een transactie op component 9050 wordt aangemaakt. Als een TWK correctie altijd moet plaatsvinden dan kan component 9060 gebruikt worden. 9060   Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar Indien de "Grondslag aanpassing" zoals geconfigureerd in tabel 50000 CAO aangeeft dat het jaarinkomen NIET herrekend moet worden na een TWK per start jaar, dan kan middels het opgeven van een transactie op deze salaris component, dit alsnog afgedwongen worden.      Administratiekantoor - Afdracht betaalbestanden voor meerdere AK klanten verwerken Het is vanaf nu mogelijk om op Administratie Kantoor (AK) niveau afdracht betaalbestanden voor meerdere AK klanten in één keer te verwerken. Voorheen kon dit alleen per AK klant, op bedrijfsniveau.   Op AK niveau, in het menu Rapportages - Afdrachten, kunnen meerdere AK klanten worden geselecteerd waarna via de knop Acties de mutaties voor de afdracht betaalbestanden kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen de afdracht betaalbestanden bijvoorbeeld in één keer worden gegenereerd, gedownload, geannuleerd of bevestigd.  Het scherm is opgedeeld in twee tabbladen. Eén voor de open periodes (afdracht betaalbestanden die nog moeten worden verwerkt) en één voor de gesloten periodes (afdracht betaalbestanden die reeds zijn bevestigd).   Op het tabblad Open periodes kunnen de onverwerkte afdracht betaalbestanden worden verwerkt. Het menu onder de knop Acties zal altijd alle mogelijke acties bevatten welke van toepassing zijn op de geselecteerde AK klanten. Bijvoorbeeld, als voor drie van de vijf AK klanten de afdracht betaalbestanden zijn gegenereerd en voor de andere twee is er nog niets gedaan, kunnen alle vijf de AK klanten worden geselecteerd en zal het menu onder de knop Acties de volgende acties bevatten, Genereren (voor de twee van de vijf AK klanten waarvoor nog niets was gedaan). Bevestigen (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Annuleren (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Downloaden (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Wanneer in bovenstaand voorbeeld de actie Genereren wordt geselecteerd, zullen dus de afdracht betaalbestanden voor de twee AK klanten worden gegenereerd, waarna de afdracht betaalbestanden voor alle vijf de AK klanten kunnen worden gedownload, bevestigd of geannuleerd.    Op het tabblad Gesloten periodes worden alle reeds verwerkte afdracht betaalbestanden getoond. Hier kunnen de afdracht betaalbestanden ook opnieuw worden gedownload.   Afdracht betaalbestanden verwerken op AK niveau.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in bestaande inrichting Minimumloon per 01-07-2022 Per 1 juli 2022 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn geactualiseerd.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Administratiekantoor - Salarisruns zonder berekende werknemers worden niet meer getoond Vanaf nu worden op Administratie Kantoor (AK) niveau, in het AK salarisrun overzicht, geen oude salarisruns meer getoond waarin geen berekende werknemers zitten.   Voorheen werden deze salarisruns op het AK salarisrun overzicht getoond. Op AK klant (bedrijfs)niveau werden deze "lege" salarisruns al niet getoond.   Het AK salarisrun overzicht toont nu dus enkel de salarisruns waarin daadwerkelijk werknemers zijn berekend.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Opgeloste fouten De netto/bruto berekening is incorrect ingeval de 30% regeling actief is De netto/bruto berekening werd niet juist uitgevoerd als er een 30% regeling vastgelegd was.   Daarnaast werden bij het gebruik van het vinkje "Uitsluiten van de 30% regeling" bedragen twee keer uitgesloten.   Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Datum einde IKV soms incorrect bepaald waardoor o.a. contracturen en reden einde IKV in de loonaangifte fout kunnen zijn Indien een contract wisselt van IKV, bijvoorbeeld van IKV-1 naar IKV-2, (met name als dat gedurende de periode gebeurd) dan werd de datum einde van IKV-1 niet correct bepaald. Dit leidde ertoe dat de contracturen en de reden-einde zoals aangegeven in de loonaangifte incorrect waren. Ook als gedurende de periode een tweede contract het eerste opvolgt maar wel dezelfde IKV heeft dan werden verkeerde contracturen bepaald als de contracturen van beide contracten verschillend zijn.   Daarnaast, afhankelijk van de inrichting van de pensioenregeling, is het mogelijk dat er een verkeerde premie is berekend (als ware de IKV de hele periode actief).   Dit is hersteld per start 2022 en kan TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Indien gewenst is dat deze oplossing geactiveerd wordt vóór 2022 dan dient contact opgenomen te worden met de service desk.   De blokkerende foutmelding E-PENS-06 - het pensioen nummer ontbreekt - kon ten onrechte verschijnen In een zeer specifieke situatie kon de blokkerende foutmelding E-PENS-06 - het pensioen nummer ontbreekt - ten onrechte verschijnen. Dit is nu opgelost.   Dit was het geval bij een werknemer met meerdere contracten, waarbij 1 contract is beëindigd in het voorgaand jaar waarvoor in het huidige jaar vakantiegeld wordt uitbetaald én dat het lopende contract in het voorgaande jaar gedeeltelijk op dezelfde IKV als het afgesloten contract heeft gezeten. Terwijl er ook nog een IKV split heeft plaats gevonden gedurende het voorgaande jaar. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Te hoge negatieve afdrachten/premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij negatief inkomen Als er sprake is van een negatief inkomen dan werd de aanwas van het premieloon voor de w erknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bepaald a.d.h.v. dit volledige negatieve inkomen. Dit betekende dat als het totale jaarinkomen negatief was dat er meer aanwas correctie plaatsvond dan er feitelijke aanwas in het jaar was. Hiermee werden dan ook meer afdrachten/premies voor de w erknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw gecorrigeerd dan er betaald waren in het hele jaar.   De negatieve aanwas moet echter beperkt worden tot wat er dit jaar in totaal aan aanwas is geweest. Dit moet worden gedaan zodat het jaartotaal van het premieloon nooit negatief kan worden.   Dit is per 2022 hersteld en kan derhalve correcties tot gevolg hebben op de afdrachten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Aanpassing maximumbijdrageloon Zvw bij zowel werkgeversheffing Zvw als bijdrage Zvw loon Op het moment dat er loon waarover de werkgeversheffing Zvw moet worden betaald en ook loon waarop de bijdrage Zvw moet worden ingehouden wordt uitbetaald, zal dat afzonderlijk van elkaar berekend moeten worden.   Dit wordt in de salarisberekening al gedaan. Alleen voor het bepalen van de maximumbijdrageloon Zvw werden alle loontijdvakken gebruikt. Dus zowel de loontijdvakken behorende bij het tijdvakloon waarover de werkgeversheffing Zvw van toepassing is, als ook de tijdvakken waarover de bijdrage Zvw van toepassing is. Navraag bij de Belastingdienst leert ons dat ook die afzonderlijk van elkaar bepaald dienen te worden.    Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een werknemer uit dienst treedt gedurende het jaar én een eenmalige RVU uitkering ontvangt. In dat geval moet er een gesplitste Zvw berekening worden gedaan. Over het loon van de werknemer is de werkgeversheffing Zvw van toepassing terwijl op de eenmalige RVU uitkering de bijdrage Zvw moet worden ingehouden. Is dat het geval dan is het loon van de werknemer tijdvakloon en ontstaat er een maximumbijdrageloon Zvw. Terwijl de eenmalige uitkering geen tijdvakloon is en er dus ook geen maximumbijdrageloon Zvw ontstaat. Hierdoor zal, als er geen ander (tijdvak) loon wordt uitbetaald waarover de bijdrage Zvw verschuldigd is, geen bijdrage Zvw premie worden ingehouden.    Om dit mogelijk te maken hebben we de manier waarop een maximumbijdrageloon wordt bepaald aangepast. Er zal vanaf heden een aanwas in het maximumbijdrageloon ontstaan op het moment dat er tabelloon wordt uitbetaald. Deze aanpassing hebben we gedaan voor zowel de werknemersverzekeringen als voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.   We hebben de grondslagbepaling van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aangepast per 01-01-2022. Dit kan derhalve tot TWK correcties van de Zvw bijdrage leiden. Actie  Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Indien gewenst is dat deze oplossing geactiveerd worden per 2021, dan dient contact opgenomen te worden met de service desk.   Stagiairs ten onrechte in DUO levering Stagiairs werden ten onrechte in de DUO levering opgenomen.   Dit is hersteld per 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Toeslag garantiesalaris aangemerkt als bron salaris Op component 10100 Toeslag garantiesalaris hebben we ingesteld dat de waarde van het component als Bron flexibele arbeidsvoorwaarden → Salaris zal worden meegeteld.   Hierdoor zal bij een uitruil met de bron salaris ook de toeslag bij een garantiesalaris uitgeruild kunnen worden.   De aanpassing is gedaan per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.  Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   De contractbijdrage aan het jaarinkomen werd met twk onverwacht op 0 gezet In release 193 d.d. 7 april 2022 is onderstaande probleem opgelost: Het jaarinkomen werd met twk onverwacht op 0 gezet. Dit gebeurde na het met twk toevoegen van een ander contract met een latere einddatum.  Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties in de eerste periode van het jaar tot gevolg hebben.   Echter is dit alleen hersteld voor werknemers die in 2022 gestart zijn en dus kon de fout ook nog voorkomen in 2021. Na toevoeging van een aansluitend (of overlappend) contract kon daardoor de contractbijdrage aan het jaarinkomen bijzonder tarief in 2021 ook ten onrechte op 0 gezet zijn (als er geen handmatig jaarinkomen in 2021 vastgelegd is). Dit is nu hersteld en kan betekenen dat het jaarinkomen over 2021 gecorrigeerd wordt.   Ook wanneer deze fout in 2021 al aanwezig was, dan zal dit door deze aanpassing hersteld worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen tenzij de correctie van vorig jaar ongewenst is. In dat geval kan een handmatig jaarinkomen in Talent vastgelegd worden ter hoogte van het eerder bepaalde (foute) bedrag.   Bij de eenmalige uitkering met berekeningsmethode "Reservering vast bedrag" konden bij meer contracten afrondingsverschillen ontstaan ten opzichte van het vaste bedrag. Bij de eenmalige uitkering met berekeningsmethode "Reservering vast bedrag" konden bij meer contracten afrondingsverschillen ontstaan ten opzichte van het vaste bedrag. Als nu wordt geconstateerd bij het berekenen dat er een verschil van maximaal 2 cent zal ontstaan, wordt dit gecorrigeerd op het laatst berekende contract. Dit is aangepast per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Beëindiging reiskosten woon-werk niet verwerkt Wanneer op een contract de reiskosten woon-werk zijn beëindigd door het invullen van een einddatum dan werd dit niet correct verwerkt in Payroll met als consequentie een doorbetaling van reiskosten woon-werk en/of onterechte verhoging van de fiscale ruimte.   Indien de beëindiging gedaan is d.m.v. het opvoeren van een nieuwe regel met een reisafstand van 0 km of 0 reisdagen dan werd deze "beëindiging" wel correct verwerkt.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Primair onderwijs Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 wordt de loonkloof tussen cao Primair onderwijs en cao Voortgezet onderwijs gedicht. Salarisschalen In Visma.net HRM worden gelijktijdig met deze release (op 9 juni 2022) de nieuwe salarisschalen ingelezen en zal een conversie van de inschalingen plaatsvinden. Nieuwe inrichting Bindingstoelage Met ingang van 1 januari 2022 hebben werknemers in de hoogste trede van hun schaal recht op een bindingstoelage. De bedragen hiervoor zijn afhankelijk van de functie. Functie Salaris schaal Bedrag (Adjunct)directeur schaal 13 en hoger A13-D13-D14-D15 € 263,94 Leraar LB-LC-LD-LE € 1591,09 OOP-schaal 9 9 € 263,94 (Adjunct)directeur schaal 10-11-12 A10-A11-A12-D11-D12 € 1591,09   De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus toegekend op basis van de inschaling op 1 augustus. Werknemers die op 1 augustus 2022 zijn ingeschaald in de bovenste trede van de genoemde schalen, ontvangen op fulltime basis het in deze tabel vermelde bedrag. De bindingstoelage is ingericht in tabel   50650 Bindingstoelage, de bijbehorende bedragen zijn ingericht in tabel   50680 Bindingstoelage conditioneel bedrag. Uitbetaling van de bindingstoelage vindt plaats op component 146210 Uitbetaling bindingstoelage.   Voor leraren en (adjunct)directeuren in de schalen A10-A11-A12-D11-D12 geldt dat, als zij de bindingstoelage al een keer ontvangen hebben, er met een opbouwmethode gerekend zal worden. Als zij bijvoorbeeld in augustus 2022 voor het eerst de bindingstoelage ontvangen hebben en vóór 1 augustus 2023 uit dienst treden, hebben zij nog recht op een naar rato van tijdvak en deeltijdfactor berekend deel van de bindingstoelage. De bindingstoelage berekend volgens de opbouwmethode is ingericht in tabel   50700 Bindingstoelage opbouwregeling, de bijbehorende bedragen in tabel 50730 Bindingstoelage opbouwregeling conditioneel bedrag. Uitbetaling van deze bindingstoelage vindt plaats op component 147210 Uitbetaling bindingstoelage opbouwregeling DTF.   Arbeidsmarkttoelage voor directeuren Met ingang van 1 januari 2022 ontvangen (adjunct)directeuren een maandelijkse arbeidsmarkttoelage. De hoogte van deze arbeidsmarkttoelage hangt af van de salarisschaal. De maandelijkse bedragen voor deze arbeidsmarkttoelage zijn ingericht in tabel  50450 Conditioneel bedrag arbeidsmarkttoelage directie . Functie Bedrag per jaar Bedrag per maand (Adjunct)directeur schaal A10-A11 € 1600 € 133,33 Adjunct-directeur A12 € 800 € 66,67 directeur D11-D12 € 2400 € 200 directeur D13  € 1200 € 100   Als een werknemer in deze salarisschalen is ingeschaald en de functiecategorie is "DIR" (directie), zal de arbeidsmarkttoelage directie automatisch berekend en maandelijks uitbetaald worden. Uitbetaling vindt plaats op component  44750 Arbeidsmarkttoelage directie . Indien een werknemer, die ingeschaald is in één van de genoemde tabellen, toch géén recht heeft op de arbeidsmarkttoelage directie, dan kunt je hem hiervan uitsluiten door een transactie op te voeren op component  44750 Arbeidsmarkttoelage directie  met het bedrag € 0. Gewijzigde inrichting Eindejaarsuitkering Structurele eindejaarsuitkering De structurele eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2022 verhoogd van 6,3% naar 8,33%. Dit is gewijzigd in tabel   50500 Structurele eindejaarsuitkering.   Eindejaarsuitkering OOP OOP-ers ontvangen met ingang van 1 januari 2022 naast de eindejaarsuitkering van 8,33% ook een gewijzigde nominale eindejaarsuitkering. Voor OOP-ers in schaal 1 tot en met 8 bedraagt deze uitkering € 1.475 bruto per jaar, naar rato van de inkomensfactor (exclusief korting bij ziekte), voor de overige OOP-ers bedraagt deze uitkering € 275 bruto per jaar. De eindejaarsuitkering voor OOP-ers stond al ingericht in tabel   50550 Eindejaarsuitkering OOP. Er was voorheen sprake van een variant voor schaal 1-5 en een variant voor schaal 6-8. Dit is gewijzigd in een variant voor schaal 1-8 en een variant voor schaal 9-16. De bijbehorende bedragen zijn ingericht in tabel 50580 Eindejaarsuitkering OOP conditioneel bedrag.   Beëindigde inrichting Arbeidsmarkttoelage VSO De arbeidsmarkttoelage voor leraren in het VSO (cao Primair onderwijs 2021 artikel 6.15a) komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Deze arbeidsmarkttoelage werd opgevoerd met een tansactie op component   43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag   en/of   43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO. Omdat de arbeidsmarkttoelage komt te vervallen, zullen deze transacties met terugwerkende kracht per 31 december 2021 beëindigd moeten worden, zodat deze vanaf 1 januari 2022 niet meer toegepast worden.   Levenslooptoeslag De levenslooptoeslag komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Daarom is per 1 januari 2022 de factor van component   44910 Levenslooptoeslag   gewijzigd in 0. Dit zal leiden tot twk's, maar niet tot negatieve stroken, aangezien deze verlaging gecompenseerd wordt door de verhoging van de eindejaarsuitkering.   Dag van de leraar De uitkering dag van de leraar komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Deze uitkering was ingericht in tabel   50600 Dag van de leraar. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is de parameter "Extra uitkering in gebruik" ingericht met "Nee", zodat er geen reservering meer plaats zal vinden voor deze uitkering. De reservering voor deze uitkering liep jaarlijks van januari tot en met oktober. Deze wijziging met terugwerkende kracht zal derhalve de reeds gedane reservering terugdraaien. Daar waar de uitkering al uitbetaald is, bijvoorbeeld wegens uitdiensttreding, zal een twk ontstaan. Deze zal vermoedelijk niet tot negatieve stroken leiden, aangezien deze verlaging gecompenseerd wordt door de verhoging van de eindejaarsuitkering.   Actie Journaliseer de volgende componenten: 146210 Uitbetaling bindingstoelage 147210 Uitbetaling bindingstoelage opbouwmethode 44750 Arbeidsmarkttoelage directie Als er transacties zijn op component 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag en/of 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO, dan vul je bij die transacties een einddatum in van 31 december 2021, zodat deze toelage vanaf 1 januari 2022 niet meer berekend wordt. Controleer of voor jouw bedrijf de functiecategorieën juist ingericht zijn. Meer informatie hierover vind je in de release notes van Visma.net HRM.   Cao VVT Minimum eindejaarsuitkering Binnen de cao VVT is een beperkte groep werknemers die gebruikmaakt van een overgangsregeling uit 2008, waarbij werknemers ervoor konden kiezen om blijvend 1,5 procentpunt van hun eindejaarsuitkering in te ruilen tegen extra vakantie-uren (bijlage 7 artikel 2). Voor de werknemers die van deze regeling gebruikmaken geldt geen minimum eindejaarsuitkering. Voor de werknemersgroep "Cao VVT - eindejaarsuitkering 1,5% lager" is derhalve met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 het minimumbedrag uit tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag gewijzigd naar 0. Er zal geen effect te zien zijn voor werknemers, werknemers die gebruikmaken van deze regeling hebben een salaris wat resulteert in een eindejaarsuitkering boven het minimum dat ingericht stond. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Minimum vakantietoeslag De minimumbedragen voor de vakantietoeslag voor cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf zijn als volgt aangepast in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag: Ingangsdatum Bedrag per maand Bedrag per jaar 1 juni 2022 € 183,99 € 2.207,88 1 januari 2023 € 191,35 € 2.296,20 Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Woondiensten Bereikbaarheidsdienst De bedragen voor de bereikbaarheidsvergoedingen zijn als volgt aangepast: Component Naam Bedrag per 1 januari 2022 Bedrag per 1 januari 2023 42000 Bereikbaarheidsdienst MA-VR € 18,73 € 19,18 42010 Bereikbaarheidsdienst ZA-ZO € 46,75 € 47,87 42020 Bereikbaarheidsdienst volle week € 187,11 € 191,60 Deze wijziging kan twk's veroorzaken.   Plaatsvervangingstoeslag De cao Woondiensten kende een plaatsvervangingstoeslag ter hoogte van 10% van het loon. Deze plaatsvervangingstoeslag is ingericht op component   43000 - Plaatsvervangingstoeslag 10% (uren). Werknemers die deze toeslag reeds ontvangen, blijven deze gedurende de plaatsvervanging houden. Voor vervangingswerkzaamheden die aanvangen na 1 juli 2022 geldt een plaatsvervangingstoeslag van 5% van het loon. Deze plaatsvervangingstoeslag (die dus uitsluitend voor nieuwe plaatsvervangingen van toepassing is) is ingericht op component 43010 Plaatsvervangingstoeslag 5% (uren). Het blijft nog steeds mogelijk om in plaats van deze procentuele toeslag een bedrag aan plaatsvervangingstoeslag op te voeren op component 42300 Plaatsvervangingstoeslag (bedrag). Actie: Het component   43010 Plaatsvervangingstoeslag 5% (uren) moet gejournaliseerd worden
Volledig artikel weergeven
09-06-2022 13:58 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 852 Weergaven
      Mededeling Versie 192 is een tussentijdse release. Deze versie zal op donderdagavond 24 maart 2022 worden geïnstalleerd.     Nieuwe functionaliteit Extra blokkerende meldingen vanaf 2022-04 Vanaf april 2022 worden onderstaande blokkerende meldingen gegeven bij validatie van het gegeven code invloed verzekeringsplicht: Validatie nummer Errorcode Validatie omschrijving Verwachte actie C0223 E-TAX-39 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, indicatie verzekerd WW en/of indicatie verzekerd ZW 'J' is. Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of de indicatie SV verzekering C0823 E-TAX-40 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl het soort inkomen gelijk is aan 11 Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of het soort inkomen Actie Wordt een blokkerende melding gegeven dan staat in de hiervoor genoemde tabel in kolom Verwachte actie welke aanpassingen gedaan moeten worden. Periode sortering in journaalpost In het journaalpost Excel datadump bestand is een nieuwe kolom Periode sortering toegevoegd.   Dit maakt het makkelijker de gegevens te gebruiken in draaitabellen. Het formaat van de gegevens in deze kolom is JJJJMM.   Het journaalpost Excel datadump bestand kun je vinden door te gaan naar Rapportages → Rapportages → Journaalpost → Downloaden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing     Opgeloste meldingen Onjuist getoond aantal en prijs van de reiskostenvergoeding op de loonstrook Op de loonstrook werden in sommige situaties twee regels reiskostenvergoeding getoond met onjuiste aantallen en prijs van de kilometers. Het berekende totaal bedrag was wel correct. Dit kon optreden bij een roosterwijziging of wijziging van het aantal reisdagen per week gedurende een periode.   Dit is opgelost met ingang van april 2022.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Ten onrechte foutmelding E-TAX-38 Uitkerings betalingen dienen als werkgeversbetaling geconfigureerd te worden bij opvoering werkgeverbetaling met TWK over vorig jaar Wanneer met TWK over vorig jaar een werkgeverbetaling werd opgevoerd dan werd ten onrechte de foutmelding E-TAX-38 Uitkerings betalingen dienen als werkgeversbetaling geconfigureerd te worden gegeven.   Dit is met deze release opgelost. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Ten onrechte minimum/maximum extra uitkering toegepast in jaargrondslag pensioen Als in de jaargrondslag pensioen de extra uitkering wordt opgenomen en er zijn minimum of maximum waardes ingevuld in tabel 50510+50 Extra uitkering 1-6 minimum bedrag danwel tabel 50520+50 Extra uitkering 1-6 maximum bedrag maar in de tabel 50500+50 Extra uitkering 1-6 is bij de parameter Minimum dan wel Maximum aangegeven dat deze NIET toegepast moet worden, dan werd dit in de bepaling van de jaargrondslag pensioen toch gedaan.   Dit is opgelost per 1-1-2022 en kan TWK correcties op de jaargrondslag pensioen veroorzaken.   Deze correctie wordt overigens niet gedaan als in de CAO tabel bij Grondslag aanpassing is aangegeven dat wijzigingen van de grondslag per start jaar NIET moeten leiden tot een aanpassing van de jaargrondslag. Wil je dit wel dan kan dat geforceerd worden middels een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar. Actie Indien deze fout zich heeft voorgedaan en de jaargrondslag wordt NIET met TWK bij start jaar aangepast, dan dient een handmatige transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar opgegeven te worden. Jaar pensioen grondslag ABP incorrect als in vorig jaar met TWK contracten zijn toegevoegd per start vorig jaar Wanneer in 2021 de jaargrondslag voor het ABP pensioen was vastgesteld (in periode 2021-01, dan wel bij start dienstverband) en er daarna met TWK op dezelfde IKV nieuwe contracten zijn toegevoegd per start 2021 (of start dienstverband), dan werd ten onrechte een bijtelling voor de jaargrondslag van het volgende jaar bepaald op component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar. Dit leidt ertoe dat in die situatie de jaargrondslag van 2022 verkeerd bepaald is.   Met deze release is per 2021 de bepaling van component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar gecorrigeerd. Echter dit zal NIET leiden tot een correctie van de jaargrondslag van 2022 omdat deze al in periode 2022-01 is vastgesteld en voor ABP de jaargrondslag normaliter niet met TWK gewijzigd wordt (in de CAO tabel staat de parameter Grondslag aanpassing op Nee). Wel zal in 2022 dan de component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar worden aangemaakt met als gevolg dat de correctie die feitelijk in 2022 gedaan moet worden pas in de jaargrondslag van 2023 wordt gecorrigeerd. Actie Om de correctie WEL in 2022 te laten plaatsvinden kan een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar gedaan worden in de periode 2022-01 (deze transactie moet op elk contract gedaan worden dat behoord bij de IKV waarvan de jaargrondslag in 2022-01 foutief bepaald is). Jaar pensioen grondslag ABP incorrect als component grondslag is voor pensioen en niet afhankelijk is van de deeltijdfactor Als een component gebruikt is die grondslag is voor de jaargrondslag pensioen voor het ABP en deze component is niet afhankelijk van de deeltijdfactor, dan werd de ophoging van jaargrondslag ten onrechte gedaan zonder correctie van de deeltijdfactor wat ertoe leidt dat de jaargrondslag te laag is vastgesteld.   Dit is gecorrigeerd per 2022 maar zal NIET automatisch leiden tot een correctie van de jaargrondslag in deze situatie omdat deze al in periode 2022-01 is vastgesteld en voor ABP de jaargrondslag normaliter niet met TWK gewijzigd wordt (in de CAO tabel staat de parameter Grondslag aanpassing op Nee). Wel zal in 2022 dan de component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar worden aangemaakt met als gevolg dat de correctie die feitelijk in 2022 gedaan moet worden pas in de jaargrondslag van 2023 wordt gecorrigeerd. Actie Om de correctie WEL in 2022 te laten plaatsvinden kan een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar gedaan worden in de periode 2022-01 (deze transactie moet op elk contract gedaan worden dat behoord bij de IKV waarvan de jaargrondslag in 2022-01 foutief bepaald is). Premie Risico Fonds opgenomen in component 800100 - Loonkosten Premie Risico Fonds is ten onrechte niet aangemerkt als loonkosten. We hebben een aanpassing gedaan zodat de Premie Risico Fonds nu wel onderdeel is van de loonkosten op component 800100 - Loonkosten.    De premie Risico Fonds wordt berekend op component 97010 - Premie RF, maar de waarde is nu geen onderdeel van de loonkosten. Deze component is op IKV niveau en kan daardoor niet zomaar als loonkosten ingericht worden. Het zal dan namelijk niet getoond worden op het Loonkosten per werknemer overzicht. Dit overzicht toont gegevens op contract niveau terwijl het component op IKV niveau wordt berekend.   Om dit toch mogelijk te maken hebben we een nieuw component 97020 - Premie RF contract geïntroduceerd. Dit component is als loonkosten aangemerkt en zal nu worden getoond in de rapporten Loonkosten per werknemer en Gekoppelde componenten aan loonkosten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Bij TWK over vorig jaar op beëindigd dienstverband ontbreekt component 92170 17-Uitbetaald bedrag in de kolom loonstaat als er geen belasting berekend is Als op een contract een TWK over vorig jaar is gedaan terwijl er in deze periode geen inkomen is (bijvoorbeeld omdat het contract vorig jaar is beëindigd of het een uurloner zonder uren in deze periode betreft) en er werd ook geen belasting berekend dan werd ten onrechte geen kolom 17 Uitbetaald bedrag (component 92170 17-Uitbetaald bedrag) aangemaakt.   Dit is hersteld per 1-1-2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Cao-informatie Cao Zelfstandige klinieken Nederland Minimum vakantiegeld De cao Zelfstandige klinieken Nederland is vernieuwd. Vanwege de cao-loonsverhoging is de minimum vakantiebijslag in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag per 1 juni 2021, de startdatum van de huidige reserveringsperiode, gewijzigd in € 1.829,60 en per 1 juni 2022 in € 1.879,91.   Volgens de letter van de cao hebben uitsluitend werknemers die in de maand mei in dienst zijn recht op het nieuwe minimumbedrag. Werknemers die voor de maand mei uit dienst treden, ontvangen een aanvulling tot het oude minimumbedrag. Dit kan in Payroll niet ingericht worden. Dit zou namelijk betekenen dat bijvoorbeeld voor een werknemer die in maart 2022 uit dienst treedt over iedere maand daarvoor binnen de reserveringsperiode een ander minimumbedrag gereserveerd moet worden dan in diezelfde maand zou moeten worden gereserveerd voor een gelijk ingeschaalde collega die nog tenminste tot en met mei 2022 in dienst blijft.   Een aanvulling tot de minimum vakantiebijslag is slechts voor een zeer beperkte groep werknemers van toepassing, namelijk uitsluitend voor de werknemers die zijn ingeschaald in inpassingstabelnummers 1, 2 en 3.   Daarnaast heeft de cao een minimumkarakter, wat betekent dat het is toegestaan om boven de minimum vakantietoeslag te betalen. Daarom hebben we besloten om hier geen nieuwe functionaliteit voor te ontwikkelen.   Het is mogelijk om de reservering van vakantiegeld naar beneden bij te stellen door een transactie met een negatief bedrag te doen op component 45100 HM Vakantiegeld reservering. Hiermee kun je, indien gewenst, voor werknemers die ingeschaald zijn in inpassingstabelnummer 1, 2 of 3 en die uit dienst treden tussen 1 juni 2021 en 30 april 2022 of tussen 1 juni 2022 en 30 april 2023 de vakantiebijslag corrigeren. Aanvullend geboorteverlof In het akkoord is ook overeengekomen dat werknemers recht hebben op aanvullend geboorteverlof tot 90% van hun salaris. Voor het aanvullende geboorteverlof kun je component 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) gebruiken voor een vast aantal uren per week of component 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) voor een variabel aantal uren.   Bij het gebruik van deze componenten zal een korting van 10% van het salaris worden toegepast. Hiervoor is voor cao Zelfstandige klinieken Nederland een factor van -0.10 ingericht op componenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) en 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) .   Echter de berekening van pensioenpremie gaat momenteel nog  niet  correct omdat het pensioenfonds PFZW wil dat bij aanvulling van salaris tot 90% een pensioenpremie berekend wordt over de aanvulling van 20%. Wij werken er momenteel aan om dit in Payroll mogelijk te maken. Het effect hiervan is dat in het geval van aanvullend geboorteverlof bij de werknemer te weinig pensioen premie zal worden ingehouden. Bij het leveren van de nieuwe functionaliteit zal deze premie te zijner tijd met terugwerkende kracht worden rechtgetrokken. Nadere informatie volgt in één van de volgende releases. Houd hiervoor de release notes in de gaten. Actie Als je voor werknemers die voor mei 2022 uit dienst treden niet de nieuwe minimum vakantiebijslag wilt betalen, kun je met een transactie met een negatief bedrag op component 45100 HM Vakantiegeld reservering   het gereserveerde bedrag en daarmee de uitbetaling van het vakantiegeld naar beneden bijstellen.   Cao Huisartsenzorg De cao is vernieuwd. De volgende wijzigingen zijn in het systeem doorgevoerd. Eindejaarsuitkering Het percentage eindejaarsuitkering in tabel 50500 Eindejaarsuitkering is met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd naar 7,5% en per 1 januari 2023 naar 8,33%. ANW-toeslag Voor de ANW-toeslag van 60% is op cao-niveau component 43250 ANW-toeslag 60% ingericht. Deze toeslag is grondslag voor vakantiebijslag en eindejaarsuitkering. De ANW-toeslag is pensioengevend als variabel salaris (=ORT). Dit geldt zowel voor de ANW-toeslag van 60% als voor die van 30% en die van 50%. Derhalve zijn componenten 43230 ANW-toeslag 30% , 43240 ANW-toeslag 50% en 43250 ANW-toeslag 60% met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingericht als grondslag voor ORT pensioen. Component 43250 ANW-toeslag 60% moet nog gejournaliseerd worden. De wijzigingen op componenten 43230 ANW-toeslag 30% en 43240 ANW-toeslag 50% kunnen twk's veroorzaken in de pensioenberekeningen. SSFH premie Voor het kalenderjaar 2021 was de premieafdracht aan SSFH tijdelijk verlaagd naar 0,6% en de werknemersbijdrage naar 0,086%. Deze tijdelijke verlaging wordt in 2022 voortgezet. Met ingang van 1 januari 2023 zal de premieafdracht weer 0,7% bedragen en de werknemersbijdrage 0,1%. Deze percentages zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 aangepast in tabel 60210 SSFH bijdrage waardes. Actie Component 43250 ANW-toeslag 60% moet gejournaliseerd worden   Cao Primair onderwijs DUO-code arbeidsmarkttoelage VSO Voor de arbeidsmarkttoelage Voortgezet speciaal onderwijs bestaan twee componenten: 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag en 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO. Voor component 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO was ten onrechte DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig ingericht.   Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is component 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO ingericht met DUO-koppeling 0460 - Bruto toelagen arbeidsmarkt.   Component 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag was al wel ingericht met DUO-koppeling 0460 - Bruto toelagen arbeidsmarkt, voor dit component is er geen wijziging in inrichting gedaan.
Volledig artikel weergeven
24-03-2022 15:15 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 708 Weergaven
Wijzigingen ten opzichte van concept release notes De controles op correcte koppeling tussen contract en IKV zoals genoemd in de concept release notes zullen helaas niet worden uitgeleverd in de tussentijdse release 190 van Visma.net Payroll. We zullen onze uiterste best doen in de volgende release(s) alsnog beschikbaar te maken.    Mededelingen De release notes zijn vanaf nu via de Help functie in Visma.net Payroll te doorzoeken. Dit maakt het makkelijker om belangrijke nieuwe toegevoegde of gewijzigde functionaliteit in de help terug te vinden.  Wel is hierdoor de publicatie van de pdf versie van de release notes komen te vervallen. Wil je toch nog een pdf versie, geen probleem natuurlijk!  In dit artikel Printen in PDF staat beschreven hoe je die kunt printen. Je zult ook merken dat we de structuur van de release notes hebben aangepast. De release notes beginnen met algemene, nieuwe en gewijzigde functionaliteit, evenals de opgeloste meldingen. In het laatste hoofdstuk vind je in de release notes nog cao specifieke informatie.  Een andere wijziging die je tegen zult komen in de release notes is dat bij de verschillende functionaliteit is benoemd, of er een specifieke actie benodigd is om gebruik te kunnen maken van de nieuwe of gewijzigde functionaliteit.    Nieuwe functionaliteit Rapportage grootboekrekeningnummers Ten behoeve van toekomstige rapportage functionaliteit in  HRM Analytics  hebben we zogenoemde rapportage grootboekrekeningnummers toegevoegd.  Deze nummers gaan we gebruiken om waardes van salariscomponenten die normaal gesproken niet in de journaalpost zijn opgenomen toe te wijzen aan kosten dimensies. Dus als waren dat deze componenten wel gejournaliseerd zouden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het component waarop de loonkosten (nr. 800100) worden gespecificeerd.  Deze grootboekrekeningnummers worden automatisch uitgesloten van de standaard journaalpost en het journaalpost export bestand. We hebben de volgende grootboekrekeningnummers op  Netherlands niveau  toegevoegd :   Nummer Naam Beschrijving 88888881 Rapportagerekening Debet Op salariscomponenten die t.b.v. van rapportages toegewezen moeten worden aan de kosten dimensie moet dit grootboekrekeningnummer debet worden geselecteerd. Op dit nummer zullen alle voor het bedrijf ingestelde kostendimensie worden geboekt. Let op: Op het component waarop dit nummer debet wordt gezet moet credit nummer 88888882 worden geselecteerd. 88888882 Rapportagerekening Credit Op salariscomponenten die t.b.v. van rapportages toegewezen moeten worden aan de kosten dimensie moet dit grootboekrekeningnummer credit worden geselecteerd. Let op: Op het component waarop dit nummer credit wordt gezet moet debet nummer 88888881 worden geselecteerd. Dit moet worden gedaan zodat de journaalpost altijd in balans blijft. Salariscomponenten toegewezen aan rapportagerekening Deze nieuwe grootboekrekeningnummers zijn alleen zichtbaar bij het selecteren van een grootboekrekeningnummer in het onderhoud van de salariscomponenten. Dus je zult ze niet tegenkomen in het onderhoud van de grootboekrekeningnummers. Op de volgende salariscomponenten zijn de nummers ingesteld: Nummer Naam 45990 Rapportage DTF 800100  Loonkosten Actie Soms zijn door klanten eigen "rapportage" rekeningnummers aangemaakt en daarmee voor lief genomen dat deze ook meegenomen worden naar het financiele systeem. Indien gewenst kunnen deze vervangen worden door de hiervoor genoemde rapportage rekeningnummers.   Wijzigingen in bestaande inrichting Niet van toepassing   Opgeloste fouten Afrondingsverschil na einde contract bij eenmalige uitkering met berekeningswijze "vast bedrag" Bij een eenmalige uitkering met berekeningswijze "vast bedrag" kon na einde contract een klein afrondingsverschil ontstaan. Dit is opgelost per 2022-01-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Er is geen aanvullende actie benodigd. Journalisering en negatieve in- en uitleen uren Wanneer voor de journalisering gebruik gemaakt wordt van de in- en uitleen functionaliteit waarmee o.b.v. ingevoerde uren een loonkostenverdeling wordt bepaald dan liep de berekening vast als het totaal aantal uren voor één dimensie (bijvoorbeeld de kostenplaats) 0 was maar verdeeld over verschillende dimensiewaardes (bijv. verschillende kostenplaatsen). Wat precies fout ging was onduidelijk in de foutmelding. De controle op de ingevoerde uren t.b.v. de in - en uitleen functionaliteit is per 2022-01 verscherpt. Er wordt niet alleen een foutmelding gegeven in voornoemde situatie, maar altijd als er sprake is van een negatief totaal aantal uren op één dimensie combinatie in één periode. Voorbeeld 1: Als in periode 2022-01 80 uur met kpl-1 zijn ingevoerd en 40 uur met kpl-2 dan is in 2022-01 een kostenverdeling van 2/3 kpl-1 en 1/3 kpl-2 toegepast. Als vervolgens in periode 2022-02 (betaalperiode 2022-02) ook negatieve uren zijn opgegeven, bijv. -20 met kpl-1 en +100 met kpl-2 dan zal nu een foutmelding volgen. Met deze transactie was het waarschijnlijk de bedoeling dat de 80 uur van periode 2022-01 gecorrigeerd zouden moeten worden naar 60 maar om dat te doen dienen de -20 uur ook in periode 2022-01 geboekt te worden. Het is wel toegestaan om bijvoorbeeld 2 transacties in dezelfde periode te hebben met dezelfde dimensiewaarde zolang het totaal groter gelijk aan 0 is. Bijv. +80 uur op kpl-1 en ook -20 of -80 uur op kpl-1. Bovenstaand voorbeeld zou leiden tot de volgende foutmelding in de salarisrun:   Voorbeeld 2: De onderstaande combinatie van uren transacties in dezelfde periode wordt ook niet toegestaan: +100 uren met kpl-1 en kdr-1 +20 uren met kpl-2 en kdr-2 -8 uren op kpl-1 en kdr-2 Ook al is het totaal op alle individuele kostenplaatsen en kostendragers meer dan 0, dan toch zal dit leiden tot een foutmelding omdat het totaal aan uren op de combinatie kpl-1 en kdr-2 negatief is. LET OP! Wanneer correctie transacties (met negatieve uren) worden opgegeven dienen deze ALTIJD in dezelfde periode gezet te worden waarin de uren staan die gecorrigeerd moeten worden en dienen met dezelfde dimensies opgegeven te worden als de uren transactie die gecorrigeerd moet worden. Actie Corrigeer de invoer, wanneer de voornoemde situaties tot de aangescherpte foutmelding leiden.  Journaalpost dimensie op componentdefinitie niet gebruikt wanneer er ook een splitsing gebaseerd op cumulatief is ingericht Als op een component is ingericht dat de journalisering hiervan gedaan wordt o.b.v. de dimensieverdeling van een cumulatief maar er ook een vaste dimensiewaarde is ingericht dan werd deze ingerichte dimensiewaarde niet gebruikt. Bijvoorbeeld bij onderstaande inrichting werd de Kostensoort 204 niet daadwerkelijk toegepast. Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve een TWK correctie in de journalisering tot gevolg hebben Actie Er is geen aanvullende actie benodigd. Journaalpost dimensie op transactie t.o. gebruikt als er sprake is van een component die éénmalig (dus niet per transactie) berekend wordt In sommige gevallen worden berekende componenten gejournaliseerd gebaseerd op dimensiewaardes die op een transactie zijn opgegeven terwijl dit niet had moeten gebeuren. Om duidelijk te maken wanneer dit fout ging moet eerst uitgelegd worden hoe gezorgd wordt dat componenten berekend worden: In Payroll kunnen componenten om verschillende redenen berekend worden. Eén van de redenen kan zijn dat er een transactie op een component is die er toe leidt dat ook andere componenten berekend(opgestart) worden. Deze berekende componenten kunnen op hun beurt weer andere componenten laten berekenen/opstarten. Bijvoorbeeld een transactie op Component-1 kan Component-2 laten berekenen die vervolgens ervoor zorgt dat Component-3 berekend wordt etc. Vaak zal een berekende component per periode één keer berekend worden en niet voor elke transactie die de berekening aanstuurt opnieuw berekend worden. Dit wordt aangegeven door op de component bij   Geavanceerde informatie   het vinkje    Alleen 1 keer per salarisrun berekenen   aan te zetten. Als in voorgaand voorbeeld dit vinkje aan staat op Component-2 dan zal Component-2 maar één keer berekend worden ook al zijn er meerdere transacties op Component-1. Ook zal dan Component-3 maar één keer berekend worden ook al staat op Component-3 dit vinkje niet aan (hij wordt per slot van rekening maar één keer opgestart omdat Component-2 maar één keer draait).   Wanneer componenten gejournaliseerd worden hebben eventuele dimensiewaardes op een transactie altijd voorrang op de dimensie die op het contract is ingericht.  Als er een transactie is op Component-A die vervolgens Component-B opstart en de transactie heeft bijvoorbeeld kostenplaats 100 dan zal zowel Component-A als Compoenent-B aan kostenplaats 100 worden toegewezen. Component-B moet echter alleen die kostenplaats 100 krijgen als Component-B voor elke transactie op Component-A ook berekend wordt. Als Component-B het vinkje   Alleen 1 keer per salarisrun berekenen aan heeft staan dan moet dit niet gebeuren omdat het anders willekeur zou zijn welke dimensiewaarde gebruikt wordt (er kunnen ten slotte meerdere transacties op Component-A zijn met verschillende kostenplaatsen). Ditzelfde geld ook voor een Component-C als die opgestart wordt vanuit Component-B ongeacht of Component-C het vinkje   Alleen 1 keer per salarisrun berekenen aan heeft staan of niet.   En hier ging het nu fout. Concreet voorbeeld: Sommige klanten hebben t.b.v. de journalisering een eigen component aangemaakt voor journalisering van de afdracht Aof. Bijvoorbeeld een component 62451 opgestart vanuit component 62450   Afdracht premie Aof laag   . Component 62450 kan (via een boel andere componenten) initieel opgestart zijn vanuit een transactie op een netto component. Ten onrechte werd in dit geval component 62451 gejournaliseerd naar de dimensiewaardes van de netto transactie.   Per 2022-01 is de aanpassing gedaan dat als een component éénmaal draait het niet meer de dimensiewaardes overneemt van de transactie die de initiator is van de berekening maar de dimensiewaardes van het contract gebruikt. Deze aanpassing kan derhalve TWK correcties in de journalisering tot gevolg hebben.   LET OP! Genoemde aanpassing heeft ook tot gevolg dat als een eigen component gedefinieerd is met het vinkje Alleen 1 keer per salarisrun berekenen aangevinkt en er transacties zijn op deze component met dimensiewaardes, dat deze dimensiewaardes NIET meer worden gebruikt voor de journalisering. In de meeste gevallen zal het waarschijnlijk niet de bedoeling zijn dat deze component het vinkje Alleen 1 keer per salarisrun berekenen aan heeft staan en dient dus verwijderd te worden. Actie Wanneer je eigen componenten hebt gedefinieerd, wordt geadviseerd of het vinkje Alleen 1 keer per salarisrun berekenen terecht aangevinkt is.  Journalisering componenten mbt Aof uitkering ten onrechte niet naar dimensies als de IKV zelf niet een uitkering is Wanneer er sprake is van   Aof uitkering   componenten (zoals 162460   Afdracht premie Aof uitkering contract) en de IKV op het contract zelf is geen uitkering maar er zijn componenten gebruikt die ingericht zijn als werkgeverbetaling (bijvoorbeeld component 44580   Ziektegeld ivm ziekte agv zwangerschap) dan werden er geen dimensies (bijv. kostenplaats) toegekend. Dit is hersteld per 1-1-2022 (deze componenten bestaan ook pas per 2022). Hierbij moet rekening gehouden worden dat de dimensies van het contract alleen worden overgenomen als 162460   Afdracht premie Aof uitkering contract gejournaliseerd wordt en niet de IKV variant 162450   Afdracht premie Aof uitkering. Indien de kosten naar een vaste dimensie waarde moeten worden gejournaliseerd dan kan vanaf deze release dit ook op de component aangegeven worden (zie hierboven:   Journaalpost dimensie op componentdefinitie niet gebruikt wanneer er ook een splitsing gebaseerd op cumulatief is ingericht). Actie Wanneer  je wilt dat de kosten naar een vaste dimensiewaarde worden gejournaliseerd, kan je dit vanaf deze release op de component aangegeven worden.    CAO Informatie Cao Metaal & Techniek - (ver)kopen uren geen invloed op deeltijdfactor pensioen- en andere regelingen De cao Metaal & Techniek kent een aantal pensioen- en andere regelingen. Aankoop, verkoop of uitbetaling van verlof heeft geen invloed op de deeltijdfactor die voor deze regelingen wordt toegepast. Derhalve zijn de volgende salariscomponenten met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingericht met "Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen" en "Niet meetellen in deeltijdfactor overig": Salariscomponent Naam 42900 Verlof verkopen 42910 Afrekenen verlofsaldo 42920 Afrekenen verlofsaldo negatief 42930 Uitbetalen verlofrecht 42950 Verlof kopen (bron salaris) 42960 Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering) 42970 Verlof kopen (bron vakantiegeld) Actie Er is geen aanvullende actie benodigd.        
Volledig artikel weergeven
18-02-2022 16:53 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 838 Weergaven
    Mededeling Versie 199.03 is op dinsdagavond  19 juli 2022 geïnstalleerd.   In deze tussentijdse release worden meldingen opgelost.    Opgeloste meldingen Loonaangifte: Digipoort afkeuring als er na einde IKV transacties met 0 dagen en/of 0 uren zijn Normaal gesproken zullen er na einde IKV (en dus einde contract) geen transacties met aantal aantal dagen of aantal uren zijn. Mochten er echter zulke transacties zijn met aantal dagen of uren van 0 (i.p.v. de transactie te verwijderen wat het normale gedrag zou moeten zijn) dan kon er een afkeuring van de loonaangifte plaats vinden i.v.m. het ontbreken van gegevens in de loonaangifte.   Dit is hersteld per 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Eenmalige uitkering cao Voortgezet onderwijs geeft onterechte twk's In release 199.02 hebben we voor zowel de cao Voortgezet onderwijs als voor de cao Primair onderwijs de eenmalige uitkering in tabel   50750 Eenmalige uitkering juli 2022   voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 aangezet. Helaas heeft dit in sommige situaties geleid tot een herrekening van de eenmalige uitkering van cao Voortgezet onderwijs uit 2021. Om deze herrekeningen terug te draaien is nu voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 en voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met december 2022 de eenmalige uitkering uitgezet De parameter Extra uitkering in gebruik staat nu uitsluitend voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022 ingericht met "Ja".   Ook voor cao Primair onderwijs hebben wij de parameter Extra uitkering in gebruik uitsluitend voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022 ingericht met "Ja". Voor deze cao leidde de eerdere inrichting echter niet tot fouten. Actie Als je voor cao Voortgezet onderwijs een eigen versie van tabel   50750 Eenmalige uitkering juli 2022   hebt aangemaakt om deze aan te zetten (dit was ons advies bij release 199), dan vragen wij je om die eigen versie te verwijderen. Je valt dan terug op deze verbeterde versie op cao-niveau.
Volledig artikel weergeven
21-07-2022 14:57 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 282 Weergaven
Via deze release notes informeren we je over de patch die wij uitvoeren op de release van Visma.net Payroll versie 186. Hiermee lossen we het probleem op in de loonaangifte voor periode 13 van 4-wekelijkse verloningen. Nieuw in deze tweede versie: Dat je in de extra payroll run 1 medewerker zonder twk mutaties moet selecteren om te voorkomen dat voor alle medewerkers twk's ontstaan.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:12 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 672 Weergaven
  Mededeling Versie 199.02 zal op donderdagavond  14 juli 2022 worden geïnstalleerd.   In deze tussentijdse release worden meldingen opgelost. Daarnaast worden er cao wijzigingen opgeleverd.   Opgeloste meldingen Verhalen pensioenpremie WG naar WN bij onbetaald verlof  In de volgende uitzonderlijke situatie werd er te veel pensioenpremie verhaald op de werknemer: ALS één van de onbetaald verlof (met voortzetting pensioen) kortingscomponenten werd gebruikt,  EN er tegelijkertijd een eigen bijdrage t.b.v. duurzame inzetbaarheids-uren (component 42700 +10) werd ingehouden,  EN het werkgeversdeel van de pensioenpremie behorende bij het onbetaalde verlof bij de werknemer werd ingehouden, dan werden ten onrechte de uren behorende bij de eigen bijdrage t.b.v. duurzame inzetbaarheids-uren meegenomen in de berekening voor het verhalen van het werkgeversdeel van de pensioenpremie op de werknemer. Hierdoor werd er dan ten onrechte op basis van een te groot aantal onbetaalde uren pensioenpremie verhaald op de werknemer.   Dit is nu hersteld. Wanneer zich deze situatie nu voordoet, worden alleen de uren behorende bij de onbetaald verlof korting componenten (met voortzetting pensioen) meegenomen in de berekening voor het verhalen van het werkgeversdeel van de pensioenpremie(s) op de werknemer. Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Netto component 86000 ten onrechte niet berekend als met twk over vorig jaar al het inkomen is verwijderd in een periode Met release 199 d.d. 7 juli is het probleem opgelost dat de in vorig jaar berekende belasting ten onrechte verwijderd werd als in huidig jaar met TWK het volledige inkomen in een periode van vorig jaar verwijderd is. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als in het huidige jaar een einddatum van het contract in vorig jaar wordt vastgelegd. Bij deze oplossing werd echter nog niet het probleem opgelost dat ook component 86000   Netto   (en 86010   Net) niet meer werd berekend als het volledige inkomen verwijderd is.   Dit is nu hersteld en zal derhalve tot correcties over 2021 kunnen leiden als er in 2022 met TWK over 2021 het volledige inkomen van een periode is verwijderd. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Opgegeven aantal werkdagen t.b.v. de belastingberekening niet altijd gelimiteerd tot maximaal mogelijk aantal werkdagen in de periode Als er handmatig gewerkte dagen (bijv. op component 10020 Gewerkte dagen) zijn opgevoerd die hoger zijn dan het feitelijke aantal ma-vr dagen dat de medewerker werkt, dan werd dit niet gelimiteerd wanneer er sprake was van een toekomstig tweede contract. Als bijvoorbeeld het contract beëindigd is per 3-1-2022 en er 22 dagen zijn opgegeven, dan werd voor de dagtabel berekening gerekend met 1 dag omdat de werknemer maar 1 ma-vr dag werkt. Echter als een tweede contract wordt opgevoerd, bijvoorbeeld per 5-3-2022 dan werd in periode 2022-01 ineens gerekend met alle werkdagen in periode 2022-01 en gemaximeerd op het aantal ingegeven dagen (in dit voorbeeld 22). Wat hier echter had moeten gebeuren is nog steeds zien dat de werknemer maar 1 werkdag actief is in periode 2022-01 en dat er dus gemaximeerd moest worden op 1.   Dit is per 2022 aangepast en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Wijzigingen in cao-inrichting Cao Primair onderwijs De cao Primair onderwijs is vernieuwd. Na het afsluiten van de bijzondere cao waarin de beloning tussen Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs werd gelijkgetrokken, zijn sociale partners opnieuw tot een aantal afspraken gekomen, om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw een loonkloof ontstaat. Daarom is voor cao Primair onderwijs de volgende inrichting op cao-niveau gewijzigd: Eenmalige uitkering juli 2022 In release 199 werd reeds de eenmalige uitkering van juli 2022 geleverd. Aangezien de cao echter nog niet definitief was, stond de eenmalige uitkering default uit. Omdat het cao-akkoord cao nu definitief is geworden, is de eenmalige uitkering in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022 default aangezet. De eenmalige uitkering van € 500 bruto naar rato zal dus automatisch worden berekend. Indien nodig kunnen werknemers van deze eenmalige uitkering worden uitgesloten middels een transactie op salariscomponent   148040 - Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering juli 2022. Minimum vakantiegeld Met ingang van 1 juli 2022 is het minimum vakantiegeld in tabel   50100 Vakantiegeld minimum bedrag   gewijzigd naar € 171,42 * 12 = € 2.057,04 per jaar. Maximum ORT uurloon De toelage in verband met onregelmatige diensten wordt berekend over ten hoogste het salaris behorende bij salarisschaal 7, salarisnummer 10. In tabel   50320 Uurlonen   is daarom het Maximum ORT uurloon per 1 juli 2022 gewijzigd naar € 3.104 / 166 = €18,70. Uitlooptoeslag Per 1 juli 2022 zijn in tabel   50400 Schaal bedragen Uitlooptoeslag   de bedragen als volgt aangepast: Schaal Per 1 juli 2022 LB € 35,68 LC € 31,30 LD € 56,99 LE € 28,19   Toeslag garantiesalaris niet tijdgevoelig Salariscomponent   10100 Toeslag garantiesalaris   was ingericht als tijdgevoelig. Echter is op dit salariscomponent ook ingericht dat de gebroken maand-berekening moet worden toegepast. Daardoor werd bij aanvang of beëindiging van een garantiesalaris gedurende de periode dubbel gekort. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is salariscomponent   10100 Toeslag garantiesalaris   niet meer ingericht als tijdgevoelig en zal uitsluitend gerekend worden met de gebroken maand-berekening. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Deze wijziging kan wel leiden tot twk's.   Cao Voortgezet onderwijs De cao Voortgezet onderwijs is vernieuwd. Eenmalige uitkering juli 2022 In release 199 werd reeds de eenmalige uitkering van juli 2022 geleverd. Aangezien de cao echter nog niet definitief was, stond de eenmalige uitkering default uit. Omdat het cao-akkoord nu definitief is geworden, is de eenmalige uitkering in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022 default aangezet. De eenmalige uitkering van € 500 bruto naar rato zal dus automatisch worden berekend. Indien nodig kunnen werknemers van deze eenmalige uitkering worden uitgesloten middels een transactie op salariscomponent   148040 - Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering juli 2022. Bindingstoelage Onderwijskundige team- en afdelingsleiders ontvingen tot op heden uitsluitend een bindingstoelage als zij in de hoogste trede van schaal 12 waren ingeschaald. Met ingang van augustus 2022 ontvangen ook onderwijskundig team- en afdelingsleiders die ingeschaald zijn in de hoogste trede van een lagere salarisschaal de bindingstoelage van € 1591,09. Jaarlijkse uitkering OOP Vanaf heden ontvangt al het OOP jaarlijks in oktober een uitkering van € 275 bruto. Deze uitkering wordt opgebouwd op basis van de gemiddelde inkomensfactor exclusief korting bij ziekte over de periode van november tot en met oktober. De uitkering wordt bij een inkomensfactor boven de 1,0 gemaximeerd op € 275 bruto. Deze uitkering is ingericht in tabel   50600 Jaarlijkse uitkering OOP   en wordt uitbetaald op salariscomponent   48210 Uitbetaling jaarlijkse uitkering OOP. Dit salariscomponent moet gejournaliseerd worden. Indien nodig kunnen werknemers van deze jaarlijkse uitkering uitgesloten worden middels een transactie op salariscomponent   48040 Uitsluiten van deelname aan jaarlijkse uitkering OOP, met als start- en einddatum de begin- en einddatum van de periode waarin zij uitgesloten zijn van opbouw van de jaarlijkse uitkering. Actie Component   48210 Uitbetaling jaarlijkse uitkering OOP moet gejournaliseerd worden.   Cao Retail non-food De cao Retail non-food is vernieuwd. Daarom zijn de volgende wijzigingen in cao-inrichting gedaan. Thuiswerkvergoeding Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan salariscomponent   84100 Thuiswerkvergoeding   gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Component   84100 Thuiswerkvergoeding   moet nog wel gejournaliseerd worden. Eenmalige uitkering Werknemers die per 1 juli 2022 geen loonsverhoging van 2,5% ontvangen en een salaris hebben dat hoger is dan het oude maximum van hun schaal * 1,0181, maar niet meer dan € 4000, hebben in juli 2022 recht op een eenmalige uitkering. Deze eenmalige uitkering kent twee mogelijke rekenmethodes: Voor werknemers die op 1 januari 2022 al in dienst waren en geen tussentijdse wijzigingen in deeltijdfactor hebben gehad, wordt de eenmalige uitkering gebaseerd op 2,5% van het salaris van juli 2022. Voor werknemers die ná 1 januari 2022 in dienst getreden zijn, werknemers die variabele uren werken of van wie de deeltijdfactor na 1 januari 2022 gewijzigd is, wordt de eenmalige uitkering gebaseerd op een reservering van 2,5% van het salaris over de periode van januari tot en met juni 2022.  Op cao-niveau hebben we de tweede optie ingericht in tabel   50750 Eenmalige uitkering juli 2022. Deze methode leidt ook tot het juiste resultaat voor werknemers die al sinds 1 januari 2022 in dienst zijn en van wie zowel de deeltijdfactor als het salaris niet tussentijds is gewijzigd. Salariscomponenten 10010 Periode salaris en 10060 Gewerkte uren (uurloners) zijn ingericht als grondslag (geen referentiesalaris) voor deze eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering wordt niet automatisch toegepast. Als een werknemer recht heeft op de eenmalige uitkering, voer je een transactie op op salariscomponent   148030 Dwing deelname aan eenmalige uitkering af, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 juli 2022. De eenmalige uitkering wordt uitbetaald op salariscomponent   148200 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022. De ingericht methode leidt tot een onjuist resultaat als een werknemer, die al op 1 januari 2022 in dienst was, geen wijzigingen heeft gehad in deeltijdfactor, maar wel een wijziging in salaris. Voor deze werknemers verzoeken wij je om de eenmalige uitkering niet door Payroll te laten uitrekenen (dus geen transactie opvoeren op salariscomponent   148030 Dwing deelname aan eenmalige uitkering af), maar zelf de hoogte van de eenmalige uitkering uit te rekenen en uit te betalen op een eigen salariscomponent. Om de hoogte van de uitkering te berekenen, kun je gebruik maken van de rekentool van InRetail:   https://www.inretail.nl/wp-content/uploads/2022/07/Definitieve-opzet-CAO-loontool-1-juli-2022.RD_.20220621.xlsx In 2022 gegeven loonsverhogingen (inclusief de 2,5% van de structurele verhoging van hun salaris voor degenen die op het nieuwe schaalmaximum terechtkomen), bonussen en provisie mogen met de eenmalige uitkering verrekend worden. Ook in dat geval verzoeken wij je om de eenmalige uitkering niet door Payroll te laten uitrekenen (dus geen transactie opvoeren op salariscomponent   148030 Dwing deelname aan eenmalige uitkering af), maar zelf de hoogte van de eenmalige uitkering uit te rekenen en uit te betalen op een eigen salariscomponent. Actie Voer een transactie op op component 148030 Dwing deelname aan eenmalige uitkering af voor de werknemers die recht hebben op de eenmalige uitkering Journaliseer salariscomponent 148200 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022 en 84100 Thuiswerkvergoeding Bereken de eenmalige uitkering voor de werknemers die wel recht hebben op de eenmalige uitkering, maar bij wie de ingerichte rekenmethode leidt tot een onjuist resultaat en betaal hen handmatig uit middels een eigen salariscomponent. Vergeet niet om ook dit salariscomponent te journaliseren   Cao Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf De cao Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf is vernieuwd. In de vernieuwde cao is sprake van twee eenmalige uitkeringen, te weten een eenmalige uitkering van € 150 bruto in juli 2022 en een eenmalige uitkering van € 150 bruto in januari 2023. Alle werknemers die in dienst zijn op 1 juli 2022 respectievelijk 1 januari 2023 hebben recht op de eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering wordt berekend naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 1 juli 2022 respectievelijk 1 januari 2023. Korting bij ziekte of onbetaald verlof hebben geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkering. Als de deeltijdfactor groter is dan 100%, bedraagt de eenmalige uitkering echter niet meer dan € 150 bruto. De eenmalige uitkeringen zijn beide ingericht in tabel   50750 Eenmalige uitkering. Uitbetaling vindt plaats op salariscomponent   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Actie Salariscomponent   46210 Uitbetaling eenmalige uitkering   moet gejournaliseerd worden.
Volledig artikel weergeven
14-07-2022 21:29 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 526 Weergaven
De aangevulde release notes van Visma.net Payroll v183.2. De aanvullingen in de notes betreffen: Cao Gehandicaptenzorg - eenmalige uitkering ten onrechte uitbetaald aan oud-werknemers Salarisverhoging voor cao PO met TWK.  
Volledig artikel weergeven
05-11-2021 14:43 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 674 Weergaven
De release notes van Visma.net Payroll v182.
Volledig artikel weergeven
21-10-2021 14:24 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 562 Weergaven
De release notes van Visma.net Payroll versie 177, versie 2. Het onderwerp Looncomponentenoverzicht voor pensioenfonds PFZW beschikbaar in excel is geen onderdeel van release 177 en is dan ook verwijderd.
Volledig artikel weergeven
10-08-2021 11:06 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 720 Weergaven
De tweede versie van de release notes van Visma.net Payroll v181. Item 4.2 Einddatum pensioenaangifte uit versie 1 wordt niet in deze release uitgeleverd.  
Volledig artikel weergeven
06-10-2021 10:18 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 791 Weergaven
De definitieve release notes van Visma.net Payroll versie 173.
Volledig artikel weergeven
03-06-2021 08:47 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 697 Weergaven
Mededeling Versie 127 zal op dinsdagavond 9 juli 2019 voor u worden geïnstalleerd.     Nieuwe functionaliteit Overige regelingen 8 en 9 De overige regelingen 8 en 9 zijn geactiveerd per 1-1-2019   Pensioenpremie PFZW bij medewerkers met een deeltijdfactor > 1 én pensioengevend loon > maximum  Voor medewerkers die een deeltijdfactor boven 1 hebben én een fulltime salaris betaald krijgen dat hoger ligt dan het maximum pensioengevend loon werd niet de juiste pensioenpremie berekend.  Dit komt doordat in de berekening er ná de bepaling van het gemaximeerd pensioengevend loon wordt gerekend met een franchise op basis van een deeltijdfactor groter dan 1 waardoor er met een te hoge franchise rekening wordt gehouden.    Vanaf deze versie introduceren we een nieuwe optie   Maximum pensioengrondslag o.b.v. max. DTF 1 in de pensioen en overige regelingen. Wanneer deze optie op Ja   staat zal er gemaximeerd worden op het maximum pensioengevend loon wanneer een medewerker een deeltijdfactor groter heeft dan 1 en het pensioengevend loon hoger is dan het maximum. Is het salaris lager dan het maximum, dan zal er nog steeds gerekend worden met een franchise hoger dan de in de premietabel ingerichte franchise.    Deze instelling kan gebruikt worden in samenwerking met zowel de VCR als de niet VCR methode.   Indien gewenst kan deze optie ook in voorgaande jaren worden aangezet.   Default staat de keuze voor parameter Maximum pensioengrondslag o.b.v. max. DTF 1 op Nee.     Franchise maximeren tot 100% wanneer de deeltijdfactor > 1 is Standaard wordt in een pensioen of overige regeling wanneer er een rekenmethode is gekozen franchise * DTF de franchise vermenigvuldigd met de deeltijdfactor.   Dit kan in de berekening van een premie leiden tot een grotere franchise dan dat er in de tabel is ingevoerd. In deze release is het mogelijk gemaakt de franchise te maximeren bij een deeltijdfactor van 1. Hiervoor is in de pensioen en overige regelingen tabellen de optie maximum franchise o.b.v. max. DTF 1   toegevoegd. Door de optie Maximum franchise o.b.v. max DTF 1   op   Ja te zetten in de pensioen en overige regelingen zal de toegepaste franchise niet hoger worden dan wat de franchise zou zijn bij een deeltijdfactor van 1. Deze instelling kan gebruikt worden in samenwerking met zowel de VCR als de niet VCR methode.   Default staat de keuze voor parameter Maximum franchise o.b.v. max. DTF 1 op Nee. Indien gewenst kan deze optie ook in voorgaande jaren worden aangezet.   Cao GGZ - configuratie compensatie pensioenaftopping   De cao GGZ kent een regeling voor compensatie van de pensioenaftopping. Deze is in release 123 ingericht in tabellen 60500 Regeling compensatie pensioenaftopping en 60510 Compensatie pensioenaftopping percentages, franchises en max. grondslagen. Voor werknemers met een deeltijdpercentage onder de 100% geldt dat de franchise, te weten het wettelijk maximum pensioengevend loon, naar rato van het deeltijdpercentage verlaagd dient te worden. Voor werknemers met een deeltijdpercentage boven de 100% geldt echter voor deze regeling als franchise het wettelijk maximum pensioengevend loon, wat niet naar rato van het deeltijdpercentage verhoogd dient te worden. Om dit te bereiken is met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in tabel 60500 Regeling compensatie pensioenaftopping de parameter Maximum franchise o.b.v. max. DTF 1 op Ja gezet.   Daarnaast zijn de volgende componenten aangemerkt als toevoeging op periode grondslag voor deze regeling:  Nummer Naam 41600 Overwerktoeslag uren 25% 41700 Overwerktoeslag uren 50% 41750 Overwerktoeslag uren 75% 41800 Overwerktoeslag uren 100% 42000 Slaapdienst op basis van vast bedrag 42060 Slaapdienst € 31,87 43010 Slaapdienst op basis van uurloon 43140 Vast bedrag voor ORT 43200 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 50% 43220 Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst 100% 43230 ORT 22% 43240 ORT 38% 43250 ORT 44% 43270 ORT 49% 43290 ORT 60% 44640 ORT compensatie bij ziekte 44660 ORT compensatie bij verlof 49390 Overwerkuren > 100%   Het bedrag van component 42060 Slaapdienst € 31,87 is met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 aangepast naar het bedrag van € 31,87 dat geldt volgens de huidige cao.     Cao Apotheken - configuratie pensioenregeling   Indien een werknemer onder de cao Apotheken een deeltijdpercentage van boven de 100% heeft, geldt voor de pensioenregeling dat het pensioengevend loon wel naar rato van de deeltijdfactor wordt berekend, maar de franchise niet hoger wordt dan de franchise die geldt bij een deeltijdpercentage van 100%.    Voorheen was het niet mogelijk om in te richten dat de franchise bij een deeltijdpercentage onder de 100% wel naar rato van de deeltijdfactor berekend diende te worden en bij een deeltijdpercentage boven de 100% niet. Om toch tot een juiste premieberekening te kunnen komen is er in release 104 een werknemergroep aangemaakt voor de werknemers met een deeltijdfactor boven de 100%. Voor de werknemers in deze groep werd de franchise niet naar rato toegepast. Nadeel van deze werkwijze was dat er bij het wijzigen van de deeltijdfactor van onder de 100% naar boven de 100% of andersom handmatig andere arbeidsvoorwaarden gekoppeld dienden te worden.   Met ingang van 1 januari 2019 is op het niveau van cao Apotheken in tabel 60000 de parameter Maximum franchise o.b.v. max. DTF 1 met Ja ingericht. Hierdoor hoeven werknemers met een deeltijdpercentage boven de 100% niet meer aan een eigen set arbeidsvoorwaarden gekoppeld te worden.     Toevoeging van drie extra eenmalige uitkeringen   In plaats van drie is het nu mogelijk zes verschillende eenmalige uitkeringen te definiëren. In onderstaande tabel een overzicht van de gebruikte tabel- en componentnummers van alle eenmalige uitkeringen: (EU4 t/m EU6 zijn nieuw): Wat EU1 EU2 EU3 EU4 EU5 EU6 Tabel 50500-50520 50550-50570 50600-50620 50650-50670 5070-50720 50750-50770 Component 46000-46500 49110 47000-47500 49120 48000-48500 49130 146000-146500 149110 147000-147500 149120 148000-148500 149130   Rapportages Verzamelloonstaat (incl. SV en ZVW premies) Met ingang van deze release is het rapport Verzamelloonstaat (incl. SV en ZVW premies) toegevoegd.   In de Verzamelloonstaat (incl. SV en ZVW premies)   wordt per medewerker de gebruikte premie- en heffingslonen getoond. Tevens hebben we aan het rapport de berekende werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en loonheffingen toegevoegd.   Niet alleen het ongemaximeerde premieloon (gelijk aan waarden kolom 8 van de loonstaat), maar ook het gemaximeerde premie loon wordt getoond. Bij het gemaximeerde premieloon wordt voor AOW gerechtigde medewerkers geen waarde gevuld. Dit rapport zal het daardoor makkelijker maken verbandcontroles te doen op de berekende premies. In het rapport worden niet afgeronde bedragen getoond. Wanneer er vergeleken wordt met de loonaangifte zal dat leiden tot afrondingsverschillen aangezien er in de loonaangifte bedragen worden afgerond (afgekapt) in het voordeel van de inhoudingsplichtige.   Het rapport kan gegenereerd worden door te gaan naar Rapportages → Rapportages → Verzamelloonstaat (incl. SV en ZVW premies). Het rapport toont default de TWK waarden in de oorspronkelijke periode.    Tevens is het rapport te genereren vanuit de salarsrun in de sectie   Overige rapporten.     Loonaangifte overzicht Met ingang van deze release is het rapport Loonaangifte overzicht   toegevoegd.   In het Loonaangifte overzicht wordt per loonheffingsnummer en periode een overzicht getoond van de zogeheten collectieve aangifte gegevens zoals die in de loonaangifte worden aangegeven.    De waarden in het rapport zijn zoals in de loonaangifte is voorgeschreven afgerond (afgekapt) in het voordeel van de inhoudingsplichtige. Het rapport kan gegenereerd worden door te gaan naar Rapportages - Rapportages - Loonaangifte overzicht.   T evens is het rapport te genereren vanuit de salarsrun in de sectie  Overige rapporten .   Werktijdfactor Op de loonstroken kan nu de werktijdfactor worden getoond door deze in Salarisstrook configuratie (Rapportages → Salarisstrook → Salarisstrook configuratie) bij Contract / Werknemer details naar de gewenste kolom te schuiven.    Dit is het deeltijdpercentage / 100 afgerond op 4 decimalen. Bijvoorbeeld deeltijdpercentage 60% is een werktijdfactor van 0,6000.   Verschil debet en credit op de journaalpost Op het tabblad Filter in de definitie van de rapportage Journaalpost is nu het selectievakje Toon netto effect beschikbaar. Als het vakje is aangevinkt, dan zullen op de rapportage Journaalpost de debet- en creditwaarden van elkaar worden afgetrokken. Per grootboekrekening wordt alleen het verschil van de twee getoond. Standaard is het vakje niet aangevinkt en blijft het overzicht zoals het in vorige versies was. Bij het uitvoeren van dit overzicht is het selectievakje ook beschikbaar. Het heeft daar initieel dezelfde waarde als in de definitie. U kunt het snel in- of uitschakelen zonder de definitie aan te passen.     Wijzigingen in bestaande inrichting Cao Museum (Nieuw) De cao Museum is aangesloten bij PFZW. Pensioenaangifte in UPA-formaat. Voor de cao Museum zijn de volgende tabellen ingericht: Tabel   50000 Cao Museum 30100 Klant instellingen pro rata (PAWW) 50320 Uurlonen 50500 Eindejaarsuitkering 60000 OP premie  60010 OP premiepercentages etc 60100 AP premie 60110 AP premiepercentages etc   En de volgende componenten: Nummer Naam Grondslag voor 10010 Periode salaris Vakantiebijslag Eindejaarsuitkering 10060 Gewerkte uren (uurloners) Vakantiebijslag Eindejaarsuitkering 42300 Toeslag tijdelijke waarneming Vakantiebijslag 43230 Onregelmatigheidstoeslag 20% Vakantiebijslag Pensioengrondslag 43240 Onregelmatigheidstoeslag 40% Vakantiebijslag Pensioengrondslag 43250 Onregelmatigheidstoeslag 100% Vakantiebijslag Pensioengrondslag 43000 Toeslag verschoven diensten n.v.t.   Cao Tuinzaadbedrijven  (Nieuw) De inrichting van de cao Tuinzaadbedrijven bestaat uit de volgende tabellen: Tabel   50000 Cao Tuinzaadbedrijven 30100 Klant instellingen pro rata (PAWW) 50200 Reiskosten Eigen Vervoer 51100 Reiskosten regeling 51210 Reiskosten NS 51380 Reiskosten consignatiedienst   Werknemers onder de werkingssfeer van de cao Tuinzaadbedrijven hebben recht op een vergoeding volgens de NS-tabel vanaf een woon-werkafstand van meer dan 10 kilometer. Derhalve is de inrichting van de NS-tabel 51210 voor deze cao aangepast: de kleinste afstand waarbij er sprake is van een reiskostenvergoeding is ingericht op 10,01 kilometer. Volgens artikel 35.2 mag in plaats van deze regeling gekozen worden voor een vergoeding van woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer voor de afstand van 5 tot 25 kilometer per enkele reis.   Indien voor deze optie gekozen wordt, dient u de volgende wijzigingen te doen: in tabel 50000 de parameter EV max km wijzigen in 25 in tabel 51100 de parameter EV max km wijzigen in 25 in tabel 51100 de parameter EV tabel wijzigen in 50200 Reiskosten Eigen Vervoer. De volgende componenten zijn ingericht: Nummer Naam 41100 Overwerkuren 140% 41120 Overwerkuren 160% 41400 Overwerkuren 200% 41600 Overwerktoeslag uren 40% 41700 Overwerktoeslag uren 60% 41800 Overwerktoeslag uren 100% 42000 Consignatietoeslag ma-vr 42010 Consignatietoeslag zaterdag 42020 Consignatietoeslag zon-/feestdag 43000 Meeruren 43010 Zaterdagtoeslag 43100 Toeslag tweeploegendienst 43110 Toeslag drieploegendienst   Cao Metaal & Techniek  Ploegentoeslag in pensioengrondslag Component 43170 Ploegentoeslag was niet ingericht als onderdeel van het pensioengevend loon. Volgens het pensioenreglement van PMT is ploegentoeslag echter wel pensioengevend (artikel 1.36). Derhalve is met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 component 43170 Ploegentoeslag ingericht als toevoeging op periode grondslag. Indien u gebruik maakt van het door ons ingerichte component, zal er een herrekening van de pensioenpremies plaatsvinden voor 2019. Indien u wenst te corrigeren voor 2018, kunt u hiervoor zelf de inrichting van component 43170 Ploegentoeslag aanpassen voor de voorgaande periode.   Private aanvulling WW en WGA Metaal & Techniek De branche Metaal Techniek maakt voor de private aanvulling WW en WGA geen gebruik van de landelijke PAWW-regeling, maar kent een eigen stichting SWWM. De SWWM-bijdrage is met ingang van 1 juli 2019 ingericht in tabellen 60800 en 60810. Het regelingloon voor deze regeling is gelijk aan het pensioengevend loon.     Cao Jeugdzorg Wijziging maximale uurloon ORT  In tabel 50320 stond een onjuist bedrag ingericht als maximaal ORT uurloon. In juli 2018 heeft een algemene cao-loonsverhoging plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan had ook het maximale ORT uurloon aangepast moeten worden naar het nieuwe uurloonbedrag van schaal 5 periodiek 11. Het maximale ORT uurloon is in tabel 50320 met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 gewijzigd in € 17,36. Deze gewijzigde inrichting kan twk's veroorzaken.   Indien u dit wenst, kunt u het maximale ORT uurloon aanpassen met ingang van 1 juli 2018. U maakt dan een eigen versie aan van tabel 50320 voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018. Vergeet u niet om in deze versie een einddatum in te richten, in het belang van toekomstig cao-onderhoud.   Reservering vakantiegeld in grondslag eindejaarsuitkering Met ingang van 1 januari 2019 is component 45150 Reservering vakantiegeld ingericht als grondslag voor de eindejaarsuitkering (geen referentiesalaris). De grondslag van de eindejaarsuitkering bestaat uit het salaris inclusief de opgebouwde vakantietoeslag. Ook een eventuele aanvulling tot de minimum vakantietoeslag is in deze grondslag inbegrepen. De eindejaarsuitkering zelf kent geen minimum.     Opgeloste fouten Onjuiste berekening component 50630 Franchise pensioen premie contract   Indien gebruik gemaakt werd van onderstaande berekeningsmethoden dan ging de berekening fout in periode van Indienst indien indienstdatum niet de eerste dag was of in periode van Uitdienst indien uitdienstdatum niet de laatste dag van de periode was. Pensioen en overige regeling berekeningsmethoden Dagfranchise Dagfranchise * DTF Grondslag * DTF en Dagfranchise Grondslag * DTF en Dagfranchise * DTF SVW loon en uurfranchise
Volledig artikel weergeven
25-05-2021 13:43 (Bijgewerkt op 27-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 559 Weergaven
De release notes van Visma.net Payroll versie 138.
Volledig artikel weergeven
27-05-2021 15:13 (Bijgewerkt op 25-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 557 Weergaven
De definitieve release notes van Visma.net Payroll versie 180.
Volledig artikel weergeven
21-09-2021 16:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 523 Weergaven
De definitieve release notes van Visma.net Payroll versie 179.
Volledig artikel weergeven
03-09-2021 10:48 (Bijgewerkt op 09-09-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 611 Weergaven
De release notes van Visma.net Payroll versie 175
Volledig artikel weergeven
05-07-2021 08:00 (Bijgewerkt op 05-07-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 786 Weergaven
De release notes van Visma.net Payroll versie 174.
Volledig artikel weergeven
21-06-2021 07:25 (Bijgewerkt op 05-07-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 560 Weergaven