Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Modified and improved Candidate data form improved If you have selected a candidate you will enter the 'Candidate data' form. You will receive an overview of the candidate data. First, you will see the vacancy number and vacancy title. We have added this to the screen. You can also change (if needed) the department and/or the employer here if necessary. These 2 fields are needed to place the candidate at the right employer and under the right department. The department field is filled by default with the value from the vacancy. If you are a manager, the field employer is filled by default with the value that you have as a manager. If you have a professional role, the employer field is left blank by default and you must select an employer. After this click on the 'Continue' button to start the 'New employee' process. This link with Recruitment only starts the 'new employee' processes in Self Service. Transfer processes are not included. Recruitment fields in 'Accept candidate' form On the 'Accept candidate' form there are 5 fields which are filled in with a (correct) value from Recruitment. However, with the import of data for these fields a mismatch occurs with the Self Service fields because the layout of the Self Service fields differs from that of Recruitment. The values in these fields are causing an error message on the form. In the June release, we announced that we were going to remove the automatic filling of these fields. However, we have a better solution for this, which we will implement in the August release. If you already use the link between Recruitment and Self Service, you will receive an error message. By selecting the correct value in Self Service, the error message will no longer be displayed. It concerns the following fields: Salutation Title Marital Status Country Gender Solved changes New 'Confirm' button on Leave withdrawal form leads to an error message (change 1402665) Message A '500-error' appears when clicking on the button 'Confirm' in Leave withdrawal workflow. Solution Digital Signing has been included properly in this form (Leave withdrawal) solving the '500-error' and allowing the users to sign documents. '500-error' appears when clicking on start/todo/done/archive list Message When logging in Self Service a '500-error' (time out) appears after loading the todo list for more than 30 seconds. The same error appears after clicking on the start/todo/done/archive list. Solution We improved the query to generate a more optimized query and to reduce performance time. Replacement date does not reflect the selected date (change 411553) Message When selecting the date of a replacement in the header of the column the text mentions that the last day selected is included, but it is not. The workaround for the users that knew about this issue was to add an extra day to the replacement date. However, we received requests asking to change the information so it reflects the actual behavior of the date.  Solution The column header now shows 'Replacement up to but not included', so it reflects that the real date of the replacement is the next day after the selected date.    Publishing Date : 7/2/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:24 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 258 Weergaven
Mededelingen We hebben de juni release notes aangepast.  Easycruit rubrieken toegevoegd op het 'Aannemen kandidaat' formulier Op het formulier 'Aannemen kandidaat' (kandidaat accepteren) staan 5 rubrieken op het formulier 'Aannemen kandidaat' die zijn ingevuld met een (correcte) waarde van Easycruit. Bij de import krijgen we echter een mismatch met Self Service rubrieken omdat de lay-out van de selfservice rubrieken verschillen met die van Easycruit. De waarden op die 5 velden veroorzaken een foutmelding op het formulier. Deze foutmeldingen zijn niet acceptabel. Daarom hebben we besloten om de automatische invulling van deze 5 velden te verwijderen. Dit zal plaatsvinden in de juli-release. Het gaat over deze 5 velden: Geslacht Aanhef Nationaiteit Burgerlijke staat Woonland New Toevoegen van bijlagen in het recruitment process Alle Self Service We hebben een nieuwe functionaliteit beschikbaar om bijlagen toe te voegen vanuit Easycruit. Na het selecteren van een kandidaat kan u met een paar klikken bijlagen toevoegen van Easycruit naar het Self-serviceproces en kan het nu worden doorgestuurd naar het personeelsdossier. In de Juli release voegen we 2 verbeteringen toe aan dit proces: Alle bijlagen worden standaard geselecteerd bij het invoeren van het formulier "Kandidaat aannemen"; Na het klikken op de knop "Kandidaat aannemen" krijgt u een bericht: "" Let op! Als u op de knop "kandidaat aannemen" drukt, kunt u niet meer teruggaan om bijlagen toe te voegen vanuit Easycruit. " Tot de release van juli zijn deze instructies de manier om de bijlagen van Easycruit toe te voegen:   Wanneer u het formulier 'Aannemen kandidaat' heeft, kan u op de 'paperclip' klikken. Er verschijnt nu een selectiescherm met alle beschikbare bijlagen. U kunt elke bijlage op het scherm selecteren of deselecteren. Nadat u op de knop OK heeft geklikt, ziet u de geselecteerde bijlagen. U kan teruggaan door op de paperclip te klikken om de selectie aan te passen. De geselecteerde bijlagen worden verwerkt binnen het nieuwe medewerker proces. U kan doorgaan met het nieuwe medewerker proces door op de knop 'Kandidaat aannemen' te klikken. Gewijzigd en verbeterd Easycruit rubrieken toegevoegd op het 'Aannemen kandidaat' formulier Alle Self Service We hebben de volgende rubrieken toegevoegd aan het formulier 'Aannemen kandidaat'. De gegevens van de rubrieken worden geleverd door Easycruit: E-mail Telefoonnummer Mobiele telefoonnummer Opgeloste meldingen Rehire (herindienstname): foutmelding bij zoeken naar een werknemer (change 1512580) Probleem In één specifiek geval werd er een foutmelding getoond tijdens zoekacties naar werknemers. Oplossing Vanaf deze release treedt deze fout niet meer op. '500' fouten in het startmenu en geen knoppen in een workflow (change 1443182) Probleem Bij klikken op het startmenu, wordt er een foutmelding getoond.  Oplossing Vanaf deze release treedt deze fout niet meer op. Fout bij het afronden van totalen op nul in een spreadsheet (change 1354358) Probleem Er zijn waarden die heel dicht bij nul liggen (bijvoorbeeld 2,2204460492503131E-16 of -2,2204460492503131E-16). Door de manier waarop computers berekeningen uitvoeren, is het resultaat van 1,1 + 0,6 -1,7 niet precies nul (0). In dit geval kan de waarde 0,00000000000000022 in de spreadsheet worden weergegeven. Het probleem is dat we niet tweemaal de waarde van 0,00000000000000022 gebruiken. In plaats daarvan veranderen we de waarde in een (wordt behandeld als tekst), wat leidt tot 2,22.  Oplossing Onze software converteert kleine waarden zoals 0,00000000000000022 nu naar geldige waarden overeenkomstig de rubriek (decimale eigenschap). Opmerking: waarden kleiner dan 0,00000000000000000000000000001 worden geconverteerd naar 0,00. Publishing Date : 5/31/2019
Volledig artikel weergeven
24-05-2019 20:15 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 353 Weergaven
Announcements We have adjusted the june release notes.    Easycruit fields added to the 'Aannemen kandidaat' form On the form 'Aannemen kandidaat' (Accept candidate) there are now 5 fields on the "Aannemen kandidaat" form which are filled in with a (correct) value from Easycruit. However, with the import we are getting a mismatch with Self Service fields because the layout of the self-service fields differ from that of Easycruit. These values on those 5 fields are causing an error message on the form. These error messages are not acceptable. That is why we have decided to remove the automatic filling in of these 5 fields. This will take place in the July release. it's concerning these 5 fields: Gender (Geslacht) Salutation (Aanhef) Nationality (Nationaiteit) Marital Status (Burgerlijke staat) Country (Woonland) New Add attachments in recruitment process All Self Service We have a new functionality available to add attachments from Easycruit. After selecting a candidate, the user can add attachments, with a few clicks, from Easycruit to the Self service process and can now be redirected to the personnel file.  In the July release we will add 2 improvements into this process:  All attachments shall be default selected when entering the form "Kandidaat aannemen" to reduce the step to go back; After clicking on the button "Kandidaat aannemen" you get a message: ""Please note! If you press the" Accept candidate "button, you cannot go back to add attachments from Easycruit." Until the July release these instructions are the way to add the attachements from Easycruit: When a user is in the form 'Aannemen kandidaat', the user can click on the 'paperclip'. A selection screen with all available attachments will now appear. You can select or deselect each attachment on the screen. After clicking on the OK button, the user sees the selected attachments. The user can go back by clicking on the paperclip, to adjust the selection. The selected attachments are processed within the (re)hire process. The user can continue with the (re)hire process by clicking on the button: 'Kandidaat aannemen'. Modified and improved Easycruit fields added to the 'Aannemen kandidaat' form The new fields are placed on the existing 'Aannemen kandidaat' form and are immediately visible and are linked to the corresponding Rubric codes of the HR Core systems. You do not have to take extra steps. We have added the following fields to the 'Aannemen kandidaat' form. The data for these fields is provided by Easycruit: E-mail (E-mail) Telephone (Telefoon) Mobile phone (Mobiele telefoon) Solved changes Rehire: error message when searching for employee (change 1512580) Problem In one specific case, an error message appeared during employee searches. Solution As from this release, the error will not occur anymore. '500' errors in Start menu and no buttons inside a workflow (change 1443182) Problem Clicking the Start menu causes an error message to appear.  Solution As from this release, the error will not occur anymore. Error in rounding totals to exactly zero in spreadsheet (change 1354358) Problem There are some values that are very close to 0 (for instance, 2.2204460492503131E-16 or -2.2204460492503131E-16). Because of the way computers run calculations, the result of 1.1 + 0.6 -1.7 is not exactly zero (0). In this case, the value shown on the spreadsheet could be 0.00000000000000022. The problem is that we are not using twice the value of 0.00000000000000022. Instead, we are changing the value to string (treated as text), which results in 2.22.  Solution Our software will now convert small values like 0.00000000000000022 to valid values, according to the rubric (the decimal property). Note: There is a limit, and values below 0.00000000000000000000000000001 will be converted to 0.00.. Publishing Date : 5/31/2019
Volledig artikel weergeven
24-05-2019 20:17 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 231 Weergaven
Mededeling Opschonen van oude mutaties (changes 1335719, 1236622, 1331839, 547573) We hebben gemerkt dat veel oude mutaties nog open staan. Dit vormt een onnodige belasting voor Self Service. Om dit tegen te gaan, verwijderen we in week 18 (29 april t/m 3 mei) alle uitstaande mutaties van voor 1 januari 2018. Alle open mutaties van voor deze datum staan dan niet langer in het systeem en kunnen niet meer worden geopend. Dit betreft alleen wijzigingen die niet zijn afgerond. Afgeronde mutaties blijven voor auditdoeleinden in het systeem staan. Alle uitstaande mutaties van na 31 december 2017 zijn nog steeds zichtbaar. Opgeloste changes Spellingsfout (change 1244479) Probleem Op een workflowdefinitiepagina wordt het bericht 'Geen data beschrikbaar' weergegeven na een filteractie zonder resultaten. Oplossing Vanaf deze release is de melding 'Geen data beschikbaar'. De spellingsfout in deze boodschap (een extra 'r') is gecorrigeerd. Geschiedenis wordt niet weergegeven wanneer mutaties worden uitgeklapt (+) in de archieflijst (change 1283574) Probleem Wanneer de gebruiker op 'Archief' klikt en een mutatie openklapt, wordt er geen data getoond. Als je klikt op de knop + om de mutatieresultaten te tonen, verschijnt er een leeg scherm. Oplossing Wanneer de gebruiker op 'Archief' klikt en een mutatie openklapt, wordt er een foutmelding getoond als er na 30 seconden geen data wordt getoond. 'Er is een onverwachte fout opgetreden bij het openen van deze transactie. Probeer het later nog eens. Neem indien de fout zich blijft voordoen, contact op met uw beheerder of het Visma | Raet service center.' Het proces om e-mails met nieuwe werknemers en nieuwe contracten te verzenden, werkt niet goed (change 1007890) Probleem In de workflow 'nieuwe werknemer of nieuw contract (NW of ND)' wordt de e-mail met bijlagen niet verzonden aan de werknemer. Indien het veld 'privé e-mailadres' later wordt ingevuld, wordt dit veld niet bijgewerkt. Oplossing Vanaf deze release wordt het veld 'Privé e-mailadres' altijd bijgewerkt wanneer het wordt ingevuld of gewijzigd in de workflows 'nieuwe werknemer (NW) of nieuw dienstverband (ND)'. Er wordt dan een e-mail verzonden aan de werknemer. Als er tijdens het bijwerken een storing optreedt, verschijnt de foutmelding 'Fout bij verwerking (privé e-mail)'. De roltoewijzing vanuit usermanagement houdt geen rekening met de start- en einddatum van de rol (change 518839) Probleem De roltoewijzing vanuit usermanagement houdt geen rekening met de einddatum van die specifieke rol. Daardoor kunnen er in het systeem onjuiste rollen (en gebruikers gekoppeld aan deze rollen) worden getoond. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld voormalige managers nog steeds e-mails ontvangen van hun oude organisatie-eenheid. Oplossing Met de Youforce Portal release 2019-04 wordt rekening gehouden met de start- en einddatum van de rollen aangeleverd via usermanagement. Voormalige managers ontvangen geen e-mails meer van hun oude organisatie-eenheid. Probleem bij aanmaak statistieken buiten werktijd (change 1365977) Probleem Buiten de werktijden konden geen relevante statistieken worden aangemaakt. Oplossing Het is nu mogelijk om relevante statistieken aan te maken buiten de werktijden. Werknemer die probeert in te loggen als gedelegeerde krijgt een foutmelding 500 (change 1154892) Probleem Een werknemer die als gedelegeerde probeert in te loggen in Self Service krijgt een foutmelding 500 te zien in het menu. Oplossing Wanneer een werknemer inlogt als gedelegeerde, wordt het menu aan de linkerkant weergegeven. Mutatie wordt niet geblokkeerd wanneer er op de knop 'Confirmatie tekst' of 'Memo toevoegen' wordt geklikt (change 1284116) Probleem Een mutatie gaat door naar de volgende activiteit voordat de digitale handtekening is bevestigd. In het verleden kreeg de gebruiker een melding en werd de mutatie geblokkeerd.  Oplossing Digitaal ondertekenen is geïntroduceerd in verschillende formulieren die in het verleden niet zijn gebruikt. Digitaal ondertekenen werkt nu ook voor: 'Gegevens wijzigbaar', 'Confirmatie tekst' en 'Memo toevoegen'. Gebruiker ziet foutmelding 500 wanneer er op Opnieuw aannemen wordt geklikt (change 1370525) Probleem Wanneer de gebruiker klikt op Opnieuw aannemen, wordt er een foutmelding 500 weergegeven. Oplossing Vanaf deze release wordt de foutmelding niet meer weergegeven. Publishing Date : 4/24/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 17:14 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 367 Weergaven
Announcement Clean up old mutations (changes 1335719, 1236622, 1331839, 547573) We have noticed that many old mutations are still open. This places an unnecessary load on Self Service. To reduce this, we will take action in Week 18 (April 29 through May 3) and remove all outstanding mutations from before January 1, 2018. All open mutations prior to this date will no longer be present in the system and can no longer be retrieved. This only concerns changes that have not been fully completed. Completed mutations will remain in the system for audit purposes. You will still be able to see all outstanding mutations dated after December 31, 2017. Solved changes Spelling error (change 1244479) Problem On a workflow definition page, the message 'Geen data beschrikbaar' is shows after a filter action with no result. Solution As from this release, the message will read 'Geen data beschikbaar'. The spelling error in this message (an extra 'r') has been removed. History not shown when mutations are expanded on archive list (change 1283574) Problem When the user clicks 'Archive' and expands a mutation, no data appears. Clicking the button to show the mutation results in an empty screen. Solution When the user clicks 'Archive' and expands a mutation, an error message is generated if no data comes up after 30 seconds: 'An unexpected error occurred while retrieving this transaction. Please try again later. If the error keeps repeating, please contact your administrator or the Visma | Raet service center.' The process of sending new employee and new contract email is not working properly (change 1007890) Problem In the 'new employee or new contract (NW or ND)' workflow, the email with attachments is not sent to the employee. If the 'Private email address' field is filled at a later time, the field is not updated. Solution As from this release, the 'Private email address' field will always be updated when it is filled or changed in the 'new employee/new contract (NW/ND)' workflow. An email will then be sent to the employee. If disruption occurs while updating, an error message will read 'Error while processing (private email)'. The roles fails to take the role's start and end date into account (change 518839) Problem The roles does not take the end date of that specific role into account. As a result, incorrect roles (and users connected to these roles) can be returned. Former managers may still receive emails from their previous organizational unit. Solution With the Youforce Portal release 2019-04, the roles takes into account the start and end date. Former managers will no longer receive emails from their previous organizational unit. Problem generating statistics outside disabled period (change 1365977) Problem Outside the disabled period, it was not possible to generate relevant statistics. Solution It is now possible to generate relevant statistics outside the disabled period. Employee trying to log in as a delegate receives a 500 error (change 1154892) Problem An employee trying to log in to Self Service as a delegate is presented with a 500 error on the menu. Solution When an employee logs in as a delegate, the menu on the left appears. Mutation is not blocked when button 'Confirmatie text' or 'Memo toevoegen' is clicked (change 1284116) Problem A mutation proceeds to the next activity before digital signing has been completed. Previously the user received a message and the mutation was blocked.  Solution Digital Signing has been introduced in several forms which were not used in the past. Digital Signing will now also work with: 'Gegevens wijzigbaar', 'Confirmatie tekst' and 'Memo toevoegen'. User receives 500 error when clicking on Rehire tile (change 1370525) Problem When they click on Rehire tile, the user is presented with a 500 error. Solution As from this release, the 500 error no longer appears. Publishing Date : 4/24/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 17:15 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 249 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren. Nieuw (Her)indiensttreding (Her)indiensttreding is een speciale functie die het proces voor (her)indienstname vereenvoudigt. Met dit proces kunt u controleren of en hoe lang een persoon al eerder voor uw bedrijf heeft gewerkt en hoeveel contracten hij/zij in het verleden heeft gehad. De manager of degene die het proces voor indienstname start, kan aan de hand van deze informatie bepalen of de persoon op vaste of tijdelijke basis moet worden aangenomen. Belangrijke voorwaarde U kunt dit niet zelf. Voordat u gebruik kunt maken van het (Her)indiensttreding proces moet u namelijk enkele inrichtingsstappen uitvoeren. Neem hiervoor contact op met uw HCM-consultant. Het gaat om het volgende dat eerst uitgevoerd moet worden: Het Unieke Persoons ID (dit is de unieke sleutel die dienstverbanden aan elkaar koppelt) en het contractvolgnummer moeten correct worden ingevuld en correct worden bijgehouden voor de bestaande populatie. Inrichting U kunt deze speciale functie vinden via Beheer menu > tabblad Workflowdefinitie > Wijzigen speciale functies. De naam van de nieuwe speciale functie is (Her)indiensttreding. Gebruik de knop Wijzigen om op te geven welke workflows beschikbaar zijn voor de gebruikers van dit proces. U moet gemachtigd zijn voor het gebruik van deze speciale functie en de workflows. Dit proces werkt alleen met nieuwe medewerker workflows (NW). Gebruik Om de speciale functie te gebruiken, gaat u naar het menu Start en het tabblad met het icoon (Her)indiensttreding zoals bij elke andere workflow. Nadat u het proces heeft gestart, wordt u door drie stappen geleid om de gegevens van de medewerker te bekijken. Stap 1 - Medewerker zoeken De velden Geboortenaam en Geboortedatum zijn verplicht. Nadat u deze gegevens heeft ingevoerd, klikt u op Zoek om de resultaten weer te geven. Op deze pagina kunt u ook naar de workflow(s) Nieuwe medewerker gaan die betrekking hebben op de nieuwe medewerkers die nog niet eerder voor het bedrijf heeft gewerkt. Wanneer u een medewerker selecteert in de lijst, wordt u omgeleid naar stap 2. Stap 2 - Controle met BSN-nummer U moet het burgerservicenummer van de geselecteerde medewerker invoeren om ervoor te zorgen dat u gemachtigd bent om de contractgegevens van de medewerker te zien. Als het burgerservicenummer onjuist is, verschijnt er een bericht. Als u het onjuiste burgerservicenummer drie keer heeft ingevoerd, wordt u omgeleid naar de startpagina. Stap 3 - Contractgeschiedenis Met deze stap geeft u de contractgeschiedenis en andere nuttige gegevens van de geselecteerde medewerker weer aan de hand waarvan u kunt bepalen of deze persoon opnieuw kan worden aangenomen en met welk type contract. Gebruik de knop Verder om de lijst te openen met de workflow(s) Nieuwe medewerker. Opgeloste meldingen Geen foutmelding bij het berekenen van de afstand met verkeerde waarden of zonder waarden Voor alle Self Service Probleem Er verschijnt geen foutmelding wanneer een verkeerde of onjuiste postcode, straatnaam of land is ingevoerd. Oplossing Vanaf deze release zijn verschillende foutmeldingen aan Self Service toegevoegd om u te vertellen dat een veld onjuist is ingevuld voor het berekenen van de afstand. De foutmelding voor een lege postcode is als volgt: Er is een foutmelding opgetreden bij het berekenen van deze afstand. U heeft een onjuiste postcode gebruikt. De foutmeldingen voor een onbekende postcode zijn als volgt: Er is een foutmelding opgetreden bij het berekenen van deze afstand. U heeft een niet bekende postcode gebruikt. Er is een foutmelding opgetreden bij het berekenen van deze afstand. De afstandsberekening heeft niet kunnen plaatsvinden vanwege een onjuiste waarde. De foutmeldingen voor een onjuiste postcode zijn als volgt:  Er is een foutmelding opgetreden bij het berekenen van deze afstand. U heeft een onjuiste postcode gebruikt. Er is een foutmelding opgetreden bij het berekenen van deze afstand. De afstandsberekening heeft niet kunnen plaatsvinden vanwege een onjuiste waarde. De foutmelding voor een onjuiste landcode is als volgt: Er is een foutmelding opgetreden bij het berekenen van deze afstand. U heeft een onjuiste landcode gebruikt. Als de postcode in het veld Van en Naar hetzelfde is, is de foutmelding als volgt: Er is een foutmelding opgetreden bij het berekenen van deze afstand. U heeft dezelfde postcode gebruikt. Als de landcode leeg is, is de foutmelding als volgt: Er is een foutmelding opgetreden bij het berekenen van deze afstand. Landcode kan niet leeg zijn. Publishing Date : 3/29/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 17:52 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 331 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. New (Re)hire (Re)hire is a special function that facilitates the hiring and rehiring process. This process will help you to check if a person has worked for your company before, for how long, and how many contracts he/she had in the past. Using this information, the manager or the person who is starting the hiring process can decide if this person should be hired on a permanent or temporary basis. Important condition You can not do this yourself. Before you can use the (Re)hire process, you have to carry out some configuration steps. Please contact your HCM-consultant for this. It concerns the following that must first be carried out: The Unique Personal ID (this is the unique key that links employment) and the contract sequence number must be correctly entered and correctly kept for the existing population. Configure the special function from Beheer menu > Workflow definition tab > Wijzigen speciale functies. Configuration The name of the new special function is (Re)hire.  Using the Wijzigen button, you can configure which workflows will be available for the users of this process. Authorizations will be taken into consideration, so you should be authorized for the special function and the workflows as well. This process is designed to work only with new workflows. If any other workflow type is configured it will not work. Usage To use the special function, go to the Start menu and the configured tab as you would for any other workflow. When you start the process, the application will guide you through three steps to see the employee’s data. Step 1 -  Search of employee The fields 'Birth name' and 'Date of birth' are mandatory. After introducing the data you can use the button Search to show the results. From this page you can also go to the new workflows that are configured to start the process for an employee who has not worked for the company in the past. When you select an employee from the list, you will be redirected to step number 2. Step 2 -  BSN Check You must enter the selected employee’s BSN number to ensure that you are authorized to see the employee’s contract data. If the BSN number is incorrect, you will receive a message. If you enter an incorrect BSN number three times, you will be redirected to the start page. Step 3 -  Contract history This step shows the contract history of the selected employee and other useful information to help you decide if the person can be rehired and with which contract type. Using the Next button it is possible to access the list of new workflows configured to start the process. Solved messages No error message when using distance calculation with no values or wrong values All Self Service Problem No error message occurs if a wrong or no zipcode, streetname or country has been filled in.   Solution As from this release, we have added several error messages in Self Service when you are filling the field incorrectly for the distance calculations. In case of zero value zipcode the error message will be: An error message occurred when calculating this distance. You have used an incorrect zip code. In case of zipcode does not excist the error messages will be: An error message has occurred when calculating this distance. You have used a not known zip code. An error message has occurred when calculating this distance. The distance calculation could not take place due to an incorrect value.   In case of incorrect zipcode format the error messages will be:  An error message has occurred when calculating this distance. You have used an incorrect zip code. An error message has occurred when calculating this distance. The distance calculation could not take place due to an incorrect value.   In case of incorrect country code format the error message will be: An error message has occurred when calculating this distance. You have used an incorrect country code.   In case the zipcode from is equal to Zipcode to the error message will be: An error message has occurred when calculating this distance. You have used the same zip code.   In case of empty country code the error message will be: An error message has occurred when calculating this distance. Country can not be empty.   Publishing Date : 3/29/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 17:56 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 220 Weergaven