Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
I TransPA finns en mängd olika rapporter som hjälper dig att samla information om de anställda, samla underlag till statistik och hitta nyckeltal för er verksamhet. I detta avsnitt kommer vi att kort förklara vilken information du kan få ut i varje rapport.  Vi har två olika utseende som rapporterna visas i. Det beror på att vi i den gamla versionen av TransPA hade ett lite äldre utseende. Dessa äldre rapporter har oftast ersatts av nya rapporter, men finns än så länge kvar eftersom de kan exporteras i fler format än de nya rapporterna. Rapporterna i äldre format rekommenderas dock ej för efterbehandling i Excel. De absolut flesta rapporter kan givetvis filtreras och grupperas på arbetsledare, stationsort, arbetsgrupp, trafikområde och semestergrupp. Dom nya rapporterna är märka med en * (stjärna) nedan. Några av nedanståden rapporter har en länk koppad där man kan läsa mer och få en förklaring.   Personal   *-Allmänt. Här finns samlad information om era aktiva anställda.  Namn, kontaktuppgifter, tillhörighet så som arbetsledare, stationsort, trafikområde, arbetsgrupp och aktuellt anställningsavtal med arbetstidsförläggning och vilken lönegrupp. Arkivlådan växlar mellan aktiva och ej aktiva anställda.   -Telefonlista Gammal rapport där innehållet finns i rapporten allmänt. Använd den istället. *-Anhöriga Här finns kontaktuppgifter till anställdas anhöriga. Värdefull information lätt tillgänglig. -Födelsedagar Här kan du ta fram kommande födelsedagar inom x antal månader för att uppmärksamma detta. Om du väljer valet "false" i rapporten och klickar på "Preview"-knappen, får du fram alla födelsedagar.  Visa månader betyder hur många månader man visar framåt i tiden *-Kompetens Kompetensrapporten visar vilka personer som har en viss kompetens. Hur mycket tid för kompetensutveckling har genomförts under året för en person eller en grupp av personer. Vilka kompetenser behöver förnyas under den kommande tre-månaders perioden *-Kompetensmatris Kompetensrapporten visar vilka och hur många som har en viss kompetens, och framförallt vem som saknar en bestämd kompetens. Rapporten visar som standard de kompetenstyper som minst en av de anställda har, och de anställda som har minst en kompetens. Bra att känna till här - alla anställda, både aktiva och aktiva syns nu och även från alla företag om ni har fler i er databas *-Utrustning  Utrustningsrapporten visar vilken utrustning som är utdelad till personalen. Den är förgrupperad på person och visar utrustning per anställd. Du kan filtrera rapporten och ta fram en lista för en viss tidsperiod eller för en viss stationsort. Det är även möjligt att exportera listan till Excel eller skriva ut rapporten.     Planering    -Dagbeodringslistan Visar anställds namn och telefonnummer tillsammans med planerat pass i valt tidsspann. Innehåller passnamn, passbeskrivning, klockslag, fordons internnummer och registreringsnummer.     Tidrapportering   Dessa rapporter bygger på tidrapporter och det datumet som är skapade. -Arbetad tid / månad Tar fram arbetad totaltid per anställd och månad. Även antal tidrapporter visas. -Arbetad tid / anställd Tar fram arbetad tid per anställd men kan också visas fördelat på fordon, genom att klicka på True knappen. -Avvikelse arbetad tid / färdskrivare Visar avvikelse mellan arbetad tid och färdskrivartid. Avvikelsen visas i timmar och procentuellt. -Avvikelse schema / arbetad tid Visar avvikelse mellan schematid och arbetad tid. Avvikelsen visas i timmar och procentuellt. -Frånvaro Tar fram alla frånvarotyper och visar upp antal timmar per förekomst, datum. -Rapporterad tid  Visar antal timmar tidrapporterade per person inom valt tidsspann. Kan tas fram med timmar per förekomst, datum, genom att klicka på True knappen. Innehåller både arbetade timmar och frånvaro. *-Tidtransaktioner  Här visas faktiskt arbetad tid. Fördelningen kan ske per anställd, fordon, släp, kostnadsställe, arbetsuppgift, mätarställning (eller egna mätvärden) Även ej aktiva anställda ingår i rapporten. Om en anställd har använt flera fordon eller arbetsuppgifter på samma dag kommer denna rapport visa flera linjer. Ni ser alltså timmar fördelat per fordon. Välj ert urval och klicka utför så laddas rapporten. *-Utförd tid Utförd Tid rapporten hjälper dig att enkelt ta fram vilka dagar det finns rapporterad arbetstid. Den ger information om start- och sluttid för arbetspasset, hur mycket rast som är rapporterat och hur mycket tid som kvalificeras som OB-tid. Rapporten är grupperad efter personens namn och summeringen av arbetstiden visas efter varje person *-Aktiviteter Aktiviteter-rapporten ger information om frånvaro, vilken aktivitet personalen använde (t.ex. sjuk, semester), om fordonet är angivet på frånvaron, och när personalen gjorde en resa eller när gränsövergångar skedde. *-Summerad tid Summerad tid-rapporten används för att ha överblick över avvikelse mot schemalagd tid i innevarande månad. Den visar summering av schemalagd tid och arbetad tid för valfri period. Om den anställde har arbetat mer eller mindre än schemalagd tid totalt under en period, visas detta som övertid respektive undertid.  OBS! Övertid och undertid i denna rapport är alltså avvikelser mot den totala schemalagda tiden, och ska inte förväxlas med Övertid och undertid i Löneberäkningen som beräknas utifrån aktuell arbetstidsförläggning. Frånvaro visas också i rapporten, men ingår inte i beräkningen för avvikelserna. Löner    Dessa rapporter bygger på låsta löner och avser lönekörnings perioden -Löneunderlag period Tar fram alla sparade löner i aktuell månad eller för en längre period. Visa underlaget i True/False. True tar även fram tidrapporter. -Innestående saldo Här kan ni se aktuellt saldo som rör kompsaldo, flexsaldo, ATF-saldo och övertidstimmar. Samtliga saldon visar värdet efter senast sparade lönen. Tänk alltså på att spara samtliga löner före ni granskar saldon efter månadens lönekörning och att innevarande månads timmar än så länge är preliminära och kommer dröja tills nästa månads lönekörning innan du ser effekten av dessa. Rapporten har funnits länge i TransPA, men i juni 2022 har vi även fått in aktuellt saldo för övertid.   -Övertidsjournal Tar fram utbetald övertid, intjänad och uttagen komp per anställd i valt tidsspann. Om ni skulle påträffa en differens mellan TransPA och ert löneprogram avseende komptimmar för någon anställd så är detta en bra rapport. Här kan ni överblicka vilka rörelser som varit månad för månad.  *-Utbetald lön Vill ni ta fram ett underlag för en speciell löneart? Eller en lista på alla medarbetare med deras löner och tillägg? Då är denna rapporten väldigt användbar. Ni kan få summering per anställd eller per löneart. Vill ni få summering per anställd klickar du på “person” uppe i ramen. Vill du istället få summering per löneart klickar du på "löneart". I TransPAs löneberäkning har vi också med summering av samtliga lönerader med skattepliktigt belopp och bruttolön. Dessa visas som standard inte i rapporten eftersom de skulle isåfall ingå i totalsumman, och då hade det blivit fel totalsumma. Vill du ändå se dem klicka på "miniräknaren". Ett typiskt tillfälle då man vill ha med skattepliktigt belopp och bruttolön är när ni vill jämföra underlaget med löneprogrammets totalsumma före löneutbetalning.  *-Arbetsgivarintyg Ni har möjlighet att dra ut underlag för arbetsgivarintyg i TransPA. Viktigt att veta är att när timmar beräknas, så tittar TransPA på hela månader för kontraktet, både för start- och slutmånaden som kan behöva manuellt korrigeras. ingående värden m,m finns i artikeln ovan   Tänk på att Visa denna artikel från användarstödet som visar funktionen.   Register   -Lönearter En enkel lista över lönearter. Ofta överblickar man detta i registret för lönearter, men vill man dra ut ett underlag som visar löneartens namn och löneartsnummer så finns möjligheten här.   Säkerhet   *-Utförda säkerhetskontroller Använder ni TransPAs funktion för säkerhetskontroll av förare och fordon? Rapporterar ni olyckor, skador och tillbud? Här kan ni ta fram underlag som rör dessa registreringar. Ni kanske vill överblicka vad som har blivit underkänt rörande era fordon i era anställdas dagliga kontroll av fordon, vad som behöver åtgärdas. T ex. Ni kan se när felet rapporterades in och vilken kontrollpunkt det rör för att belysa vad ni behöver agera på.   Överträdelse mot vägarbetstidslagen    -Detaljerad rapport Här samlas alla överträdelse som görs i tidrapporten. Tillämpar ni denna kontroll? Om inte, informera om att vi har funktion för kontroll mot vägarbetstidslagen. I avsnittet visar vi även den detaljerade rapporten. -Genomsnittlig arbetstid  I rapporten genomsnittlig arbetstid finns värde som visar vilken genomsnittlig arbetstid som finns under en 17 veckors period. Den i sin tur hänvisar till lagens “Begränsningar av arbetstid: Ordinarie arbetstid max 40 tim. Max genomsnittstid 48 tim per vecka under 4 månader (17 v enl. kollektivavtal). Rast efter högst 6 tim. Högst 10 tim nattarbete.”     Utöver dessa standardrapporter så kan vi bygga kundanpassade rapporter,  läs gärna mer om kundanpassade rapporter  här 
Visa fullständig artikel
13-12-2023 16:40 (Uppdaterad 05-04-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 484 Visningar
I TransPA finns verktyg för att utföra kontroll mot vägarbetstidslagen både i samband med planering / schemaläggning och vid tidrapportering. Allt för att förhindra att överträdelser sker. Uppföljning kan ni göra via rapport.   Val av varningar utifrån er verksamhets behov De varningar som är aktiva i TransPA som standard är följande: Rast understiger 15 minuter Dygnsvilan understiger 9 timmar Dygnsvilan understiger 11 timmar Veckovilan är kortare än 24 timmar Veckovilan är kortare än 45 timmar Veckoarbetstiden överstiger 60 timmar Genomsnittlig veckoarbetstid överstiger 48 timmar Sammanlagd rasttid överstiger 90 minuter   Följande fyra varningar kan ni själva ställa in efter eget önskemål som på/av Som standard så är inställningarna/varningarna aktiverade, men ni anpassar dom i era inställningar för tidrapportering. Denna funktion har tillkommit som ett resultat av Transportavtalets överenskommelse kring extra ATF som kompensation vid nattarbete som överstiger 10 timmar: Rast om minst 30 minuter saknas Rast om minst 45 minuter saknas Arbetad tid utan rast överstiger 6 timmar Total arbetstid vid nattarbete överstiger 10 timmar Kontroll sker i TransPAs följande delar Kontroll i schema Gå till schemaläggning och välj valfritt schema. Här hittar ni kontrollen inne i denna kolumn. Klicka på pilen till höger så görs kontroll. Finns det överträdelser så syns nu detta tillsammans med en förklaring.   Efter förändring av schema kan ni göra ny kontroll, välj Uppdatera och ni får nytt svar tillbaka.   Kontroll i anställds tidrapportering Ni väljer själva om ni vill ha kontroll påslagen och hur den ska fungera då era anställda rapporterar tid. Inställningen görs i Verktyg - Inställningar - Tidrapportering, med följande tre val:   Visa inte - ingen kontroll görs.   Informera - I samband med att tidrapport registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Vill man ändå registrera tidrapporten bekräftar man med spara en extra gång. Informera och förhindra registrering - I samband med att tidrapport ska registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Registrering kan ej göras så länge överträdelse finns. Inställning för kontroll i administratörs vy Gå till Verktyg - Inställningar - Personliga inställningar. Här kan ni välja om ni vill ha kontroll eller ej då ni själva som administratör registrerar pass och tidrapporter.   Uppföljning av överträdelser i rapporter Ett verktyg för att kunna arbeta aktivt med denna fråga är att ni i TransPA kan följa upp hur er inrapporterade tid klarar sig i förhållande till vad vägarbetstidslagen säger. Underlag tar ni fram via Analyser - Rapporter - Överträdelser mot vägarbetstidslagen. Detaljerad rapport: Här har vi tagit fram en rapport som visar överträdelser mot vägarbetstidslagen under perioden 1-8 februari. För att tydliggöra överträdelsen utöver textinformationen har vi här i exemplet klistrat in tidrapporten för att visa hur dagen har rapporterats.   
Visa fullständig artikel
03-08-2018 14:52 (Uppdaterad 22-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1687 Visningar
När lönerna är sparade i löneberäkningen kan du skriva ut en sammanställning över alla sparade löner. Rapporten heter Löneunderlagsrapport. Från löneberäkningen kan ni klicka på symbolen  Som ni ser i det blå verktygsfältet högst upp på sidan, när ni klickar på symbolen kommer ni direkt till rapporten.  Man kan också gå via Analyser - Rapporter - Löner - Löneunderlag period. I rapporten finns dessa urval. Notera att du inte behöver göra utskrift av löneformerna månadslön och timlön/månad var för sig. När du väljer periodtyp månad kommer båda dessa löneformerna med. Om du väljer periodtyp vecka kommer både veckolön och timlön/vecka med.   Period från och till blir automatisk aktuell löneperiod.   Det finns även möjlighet att ta fram löneunderlag för en anställd i en längre period t ex. en anställd vill ha löneunderlag för flera månader. I vårt exempel väljer vi att skriva ut löneunderlag på Truls för period från 202201 och period till 202207 som avser löneunderlag för utbetalningsmånad Januari till Juli, avräkningsperiod December t.o.m. Juni månad.      Vad betyder "visa underlag True & False" Väljer du "visa underlag: False " och därefter  klickar på preview  så visas löneunderlaget.   Vill du få en mer detaljerad rapport som tar med arbetstid, frånvaro, raster och noteringar som har rapporterats in under löneperioden så kan du få med det genom att välja "visa underlag:True" därefter klickar på preview  så visas löneunderlaget. Det ger en bra dokumentation över förutsättningarna för hur lönen har beräknats. Informationen visas i datum ordning   I detta exempel har vi valt true och klickar därefter på preview. Resultatet visas: Löneunderlagen skrivs ut med en lön per sida. Bläddra med pilarna för att ta er fram och tillbaka i underlaget. Här visas sida två med närvaro, frånvaro, raster och noteringar:   Sist i rapporten visas en summering över alla löner i urvalet. Med hjälp av denna kan du enklare stämma av att överföringen till ditt lönesystem blir korrekt genom att kontrollera inlästa löner och totalbelopp med det som visas på på sista sidan. Tänk på att det endast är sparade löner som kommer med i denna rapport. Rapporten kan även sparas som fil, t ex i PDF-format. Det innebär att du inte behöver skriva ut den på papper för att spara en dokumentation över löneberäkningarna. Välj först vilket format du vill spara i och klicka sedan på Export. Detta är även ett bra alternativ om du vill mejla ut löneunderlaget till någon.
Visa fullständig artikel
29-07-2022 14:17 (Uppdaterad 06-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 655 Visningar
Med hjälp av denna rapport kan man på ett enkelt sätt se dels hur många timmar den anställde har fått utbetalt i övertid men också hur många timmar som har sparats från övertid till komp samt om den anställde har tagit ut komptimmar månad för månad. Rapporten är som förvald på innevarande månadsperiod. Vi separerar den anställde per periodtyp månad / vecka beroende på hur deras anställningskontrakt är inställt. Period på bilden avser löneperioden 202309 som avser augusti timmar. Vill ni ta fram ett större urval med fler månader t ex, så justera period från och till högst upp, så får ni fram rörelser månad för månad. Filtrerings funktion utgår från följande fält Periodtyp Stationsorter Trafikområden Anställda Arbetsledare Arbetsgrupp
Visa fullständig artikel
26-09-2023 12:11 (Uppdaterad 26-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1550 Visningar
Vill ni ha ut en rapport för en speciell löneart? Eller en lista på alla medarbetare med deras löner och tillägg? Många användningsområden finns, kanske är ni intresserade av rörelser av ATF där ni kan välja lönearter för intjänanden och uttag. Eller vill ni se hur mycket undertid som finns för en specifik anställd eller ett delområde i er verksamhet.   Rapporten Utbetald lön har allt du behöver, Ni kan få summering per anställd eller per löneart.   Om ni vill ha ett förfinat urval och ni inte kommer hela vägen i TransPA, prova gärna att exportera rapporten till Excel som har en filtrering som är riktigt vass ⭐   Vi börjar med att titta på verktygsfältet.    Som standard så grupperas rapporten på löneperiod. De anställda som ingått i löneperioden ligger därför efter varandra med respektive lönerader. Det betyder att summeringen sker på samtliga anställda totalt för hela löneperioden.   För att rapporten skall laddas klicka på     Vill ni få summering per anställd klickar du på     Vill du istället få en summering per löneart klickar du på        Löneberäkningen i TransPA har vi också med summering av samtliga lönerader med skattepliktigt belopp och bruttolön. Dessa visas som standard inte i rapporten eftersom de skulle isåfall ingå i totalsumman, och då hade det blivit fel totalsumma. Vill du ändå se dem klicka på    Frågor och svar: Vi tar månadsvis efter lönekörning ut en lista för att kontrollera skattepliktig lön. Vi stämmer av denna totalsumma mot det totalbelopp som visas i vårt löneprogram för att inte utbetalningen ska bli felaktig. Hur gör vi detta enklast via denna rapport?    1. Efter att du klickat på utbetald lön och menyraden syns, klicka på denna symbolen med miniräknaren för att även visa summeringslönearter. 2. Klicka nu på filterikonen för att aktivera filtrering. Ställ dig på löneartskolumnen. Skriv "skattepliktig lön" och klicka till höger på tratten.       Klart! Nu har du fått en fullständig lista över endast lönearten skattepliktig lön som avser oktober månad (i detta exempelfall). Har ni många anställda och skulle vilja slippa bläddra så välj att visa fler än de 50 poster som är valda som standard per sida.    Har ni en mindre skärm och tycker att ni behöver skrolla till höger för att se mest relevant information så går det fint att flytta kolumner i rapporten. Som i detta fall där jag valt att flytta belopp till vänster så den syns bredvid lönearten:                
Visa fullständig artikel
23-03-2020 09:32 (Uppdaterad 20-06-2023)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 1752 Visningar
I rapporten innestående saldo (analyser - rapporter - löner - innestående saldo), kan ni se aktuellt saldo som rör kompsaldo, flexsaldo, ATF-saldo och övertidstimmar. Samtliga saldon visar värdet efter senast sparade lönen. Tänk alltså på att spara samtliga löner före ni granskar saldon efter månadens lönekörning och att innevarande månads timmar än så länge är preliminära och kommer dröja tills nästa månads lönekörning innan du ser effekten av dessa.   Här är exempel på ett underlag. Filtrering kan göras om ni föredrar det. Rapporten kan exporteras till Excel, PDF eller annat om ni så önskar. Om ni önskar efterbehandla rapporten i Excel är ett tips att istället exportera som CSV-fil och därefter importera filen som en textfil i Excel.   Rapporten har funnits länge i TransPA, och i juni 2022 har vi även fått in aktuellt saldo för övertid.   
Visa fullständig artikel
25-07-2022 15:03 (Uppdaterad 17-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 885 Visningar
Hur kan jag se vilken utrustning min personal har?  Under Analyser-Rapporter-Personal finns en rapport där ni kan se all er utrustning som ni har tilldelat till er personal, ni kan också se när den anställde har återlämnat utrustningen eller om den är förbrukad. Rapporten är förgrupperad på person och visar därmed utrustning per anställd. Du kan dock ändra grupperingen till vilken som helst av kolumnerna. Man kan också dra och släppa rubriken i sidled för att ändra ordningen.   Om du t ex vill gruppera listan efter utrustningsgrupp tar du bort den nuvarande grupperingen genom att klicka på krysset till höger för rubriken se bild 1.                   Klicka sedan på rubriken för kolumnen utrustningsgrupp och dra den upp till grupperingsområdet det ”grå fältet se bild 2. Det går även att filtrera rapporten. Klicka på "tratten" i verktygsfältet (se bild nedan). Då visas en filtreringsrad ovanför rubrikraden. När du anger värden där filtreras raderna så att endast de rader som uppfyller ditt val visas. Detta innebär att du kan fram en lista för en viss tidsperiod eller för en viss stationsort. Det är även möjligt att exportera listan till Excel eller skriva ut rapporten.  I vårt exempel har vi valt att filtrera på utrustningsgrupp.   I denna artikel kan ni läsa mer om hur ni skapar upp utrustning.      
Visa fullständig artikel
28-12-2021 09:17 (Uppdaterad 29-07-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 606 Visningar
Med hjälp av denna rapport kan ni på ett enkelt sätt ta fram vilka dagar som det finns arbetstid rapporterad på. Du får även information om start- och sluttid för arbetspasset, hur mycket rast som är rapporterat samt hur mycket tid som kvalificeras som OB-tid. Rapporten är som förvald grupperad efter personens namn och summeringen av arbetstiden visas efter varje person. Du kan enkelt ändra grupperingsvalet genom att dra rubriken för önskad kolumn upp till grupperingsfältet. Genom detta kan du t ex ta fram den totala närvarotiden per stationsort och person.   Rapporten är lämplig att använda som fakturaunderlag för de företag som arbetar med uthyrning.   (OBS! även ej aktiva anställda ingår i rapporten)   Rapporten finns under Analyser-Rapporter-Tidrapporter- Utförd tid. Klicka på knappen utför bredvid från och till datumet så laddas rapporten.     En annan användbar rapport vi har är Tidstransaktioner  här visas faktiskt arbetat tid. Fördelningen kan ske per anställd, fordon, kostnadsställe, arbetsuppgift osv. 
Visa fullständig artikel
06-09-2019 15:35 (Uppdaterad 21-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1615 Visningar
Den kanske mest utförliga rapport vi har.    Här visas faktiskt arbetad tid. Fördelningen kan ske per anställd, fordon, släp, kostnadsställe, arbetsuppgift, mätarställning (eller egna mätvärden) Även ej aktiva anställda ingår i rapporten.   Om en anställd har använt flera fordon eller arbetsuppgifter på samma dag kommer denna rapport visa flera linjer. Se exempel nedan där Truls har bytt fordon under dagen där tiden fördelas per fordon. Klicka på knappen utför bredvid från och till datumet så laddas rapporten.   Tips! För att visa summerad arbetad tid/fordon tar du tag i fordonsrubriken och drar upp den i det ljusgrå fältet.   Här nedan visar vi ett exempel på hur ni kan göra för att få fram hur mycket arbetstid det finns på varje bil när ni har exporterat tidstransaktioner till Excel.    1. Gå till fältet Fordon reg.nr klicka på den lilla "list pilen" till höger. 2. Välj sortera från A till Ö så vi får fordonen i ordning. 3. Välj fliken Data 4. Markera Del-summa här kan man välja att summera sin rapport, i vårt exempel vill vi ha att rapporten ska summera varje förändring av fordon. Den ska summera och räkna antalet timmar.    Bilden här nedan visar att vi har fått fram en summa på varje bil samt en totalsumma på alla fordon.    Här har vi valt att summera, då visas arbetad tid per fordon och en totalsumma för hela perioden.   Här finns även en film som visar tidtransaktioner   En annan användbar rapport vi har är utförd tid här kan ni på ett enkelt sätt vill ta fram vilka dagar det finns arbetstid rapporterad på.  
Visa fullständig artikel
09-01-2020 10:29 (Uppdaterad 21-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2110 Visningar
Jag ska analysera vår sjukfrånvaro. Hur kan jag få fram en rapport som visar antal sjuktillfällen senaste 12 månaderna?   Vi har en rapport under Analyser-Rapporter-Tidrapporter som heter Aktiviteter.   I denna rapport visas allt som inte är ren arbetstid, De vill säga all slags form av frånvaro, kompetensutveckling, resa, notering från kalendern osv.   Summeringen sker på antalet aktiviteter och timmar. (OBS! ej aktiva anställda ingår i rapporten)   I exemplet nedan är på sjukfrånvaro då vi valt att filtrera på Sjuk. För att rapporten ska laddas klicka på utför. När vi registrerade sjukfrånvaron i kalendern skrev vi in en kommentar i fältet notering. Den informationen ser ni under fältet Notering.     
Visa fullständig artikel
30-06-2021 15:33 (Uppdaterad 09-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 931 Visningar
Underlaget tas ut via analyser - rapporter - löner - arbetsgivarintyg. Därefter väljer ni anställd och anställningskontrakt. Underlagen framtages per anställd, anställningskontrakt och tidsperiod. Det är alltså endast ett anställningskontrakt som är underlag för innehållet. Normalt redovisas arbetad tid för 12 månader, men längre tid kan anges (t ex vid de tillfällen arbetstagaren varit frånvarande längre tid under perioden). För visstidsanställda rekommenderar vi ett intyg per anställningsperiod.   Nedan följer en enklare anvisning om hur arbetsgivarintyget är utformat. Utseendet är fastställt enligt överenskommelse med aktuella arbetslöshetskassor, (Transportarbetarförbundet och Svenska Kommunalarbetarförbundet)   Blanketten skall skapas med den information som är lagrad i transPA. Den skapas i en Wordmall, vilket möjliggör egna kompletteringar och förändringar.   Blanketten bygger på information från    Anställda Anställningskontrakt Utbetalda löner   Innehåll: Arbetad tid: + Faktiskt arbetad tid (löneart arbetad tid) + Arbetsfri tid som den anställde erhållit lön för, t ex helgdagar + Semesterfrånvaro + Frånvaro med lön + Undertid - Övertid - Övertid helg - Övertid fridag - Intjänad komp (nettotimmar)   Övertid: + Övertid helg + Övertid fridag + Intjänad komp (nettotimmar)   Frånvaro: + All obetald frånvaro + Kompledighet + Flexledighet + ATF-ledighet   Komplettering till arbetsgivarintyg   Här specificeras alla de lönetillägg som uppstår under den arbetade månaden, såsom Premiekompensation OB-tillägg Skattepliktiga traktamenten Övriga tillägg inkl måltidskuponger Observera att även manuellt tillagda lönetillägg kommer att beräknas (det vi i transPA kallar aktiviteter, personliga tillägg, APL etc)   Sjuklön specificeras på egen rad med angivande av hur många timmar och utbetald sjuklön den anställde erhållit.   För kännedom: Det händer att vi får fråga om semesterersättning. Notera att den inte ska vara med.   Att tänka på:   Följande uppgifter hämtas inte från transPA och måste därför skrivas in manuellt.  Punkt 5, särskilda upplysningar om anställningen Punkt 6, anledning till att anställningen har upphört helt eller delvis Punkt 7, ersättning med anledning av anställningens upphörande Punkt 8, erbjudande om fortsatt arbete   Vid avslutad anställning, kan man i transPA omvandla saldon (komp, atf, flex) till timlön. Dessa uttag kan då behöva justeras manuellt under kolumnen frånvaro.   Viktigt att veta är också att när timmar beräknas, så tittar TransPA på hela månader för kontraktet, både för start- och slutmånaden. Typexempel, den anställde med ej schemalagd arbetstid slutar den 12 november. TransPA räknar ändå med hela november månad i arbetsgivarintyget och presenterar därmed undertid (som arbetad tid) för perioden 13-30 november trots att dessa datum ligger utanför anställningskontraktet. Här krävs ändring manuellt av antalet arbetade timmar. Ta hjälp av löneberäkningen där undertiden finns presenterad.   Saknas timmar för någon månad? Kontrollera i löneberäkningen så att samtliga månader verkligen är sparade. Det är först då, när tider är godkända och sparade som de presenteras på arbetsgivarintyget.
Visa fullständig artikel
26-06-2018 10:31 (Uppdaterad 09-12-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2357 Visningar
Denna rapport kan användas för att löpande ha överblick över avvikelse mot schemalagd tid i innevarande månad. Rapporten visar summering av schemalagd tid och arbetad tid för valfri period.  Rapporten finns under Analyser-Rapporter-Tidrapporter.    Om den anställde har arbetar mer eller mindre än schemalagd tid totalt under en period, visas detta som övertid respektive undertid. OBS! Övertid och undertid i denna rapport är alltså avvikelser mot den totala schemalagda tiden, och ska inte förväxlas med Övertid och undertid i Löneberäkningen som beräknas utifrån aktuell arbetstidsförläggning. Frånvaro visas också i rapporten, men ingår inte i beräkningen för avvikelserna.   Se exempel nedan där Calle varit schemalagd 80 timmar, arbetad tid 50 timmar och varit sjuk 10 timmar. Trots att Calle varit sjuk så har han fortfarande 30 timmar "undertid"  
Visa fullständig artikel
24-03-2021 14:02 (Uppdaterad 01-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1044 Visningar
I kompetensmatrisen kan du se vem och hur många som har en viss kompetens, men framförallt vem som saknar en bestämd kompetens. Rapporten visar som standard de kompetenstyper som minst en av det anställda har, och de anställda som har minst en kompetens. Vill du se alla kompetenstyper och anställda kickar du på 
Visa fullständig artikel
05-02-2019 15:34 (Uppdaterad 15-04-2019)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1608 Visningar
I detta nya analysverktyg kan du snabbt och enkelt få svar på frågor så som: Vilka personer har en viss kompetens? Hur mycket tid för kompetensutveckling har genomförts under året för en person eller en grupp av personer? Vilken kompetens har en viss person? Vilka kompetenser behöver förnyas under den kommande tremånaders-perioden? I listan visas all kompetens som finns registrerat på personalen. Du ser när kompetensutvecklingen genomfördes, hur många timmar det var och om det finns en sista giltighetsdag för den. Som förslag är listan grupperad efter kompetenstypen. Detta ger dig en överblick över vilka personer som har en viss typ av kompetens. Du kan dock ändra grupperingen till vilken som helst av kolumnerna . Om du t ex vill gruppera listan så att du kan se vilka kompetenser varje person har tar du först bort den nuvarande grupperingen genom att klicka på krysset i aktuellt grupperingsval  Klicka sedan på rubriken för kolumnen namn och dra den upp till grupperingsområdet. Då kommer listan att se ut så här. Notera att det längst till höger i listan visas vilka grupper personen tillhör. Det ger dig möjlighet att ta fram en analys per stationsort, arbetsgrupp m fl. Det är även möjligt att exportera listan till Excel.   Det går även att filtrera listan. Klicka på knappen (se figur nedan). Då visas en filtreringsrad ovanför rubrikraden. När du anger värden där filtreras raderna så att endast de rader som uppfyller ditt val visas. Detta innebär att du kan fram en lista för en viss tidsperiod eller för en viss stationsort.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 15:22
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1197 Visningar