Mine områder
Hjelp

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Coronaviruset (covid-19), reiser mange spørsmål hos arbeidsgivere i hele Norge. Har arbeidstaker krav på sykepenger, hvordan skal det tilrettelegges, hva skjer dersom skoler og barnehager stenges, og gir ringvirkningene av viruset grunnlag for permittering?   Arbeidstaker er smittet av coronaviruset Dersom arbeidstaker ikke kan være på arbeid fordi de er smittet av coronaviruset, så er det sykdom som gjør at arbeidstaker er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er da oppfylt, og gitt at alle grunnvilkårene for sykepenger er oppfylt, blant annet at sykefraværet er dokumentert korrekt, så har arbeidstaker krav på sykepenger.   Arbeidstaker kan være smittet av coronaviruset Arbeidstaker som kan være smittet av coronavirus og som må holdes isolert i mulig inkubasjonstid på 14 dager kan ha rett på sykepenger hvis han/hun utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at du faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at du er smittebærer.    Lege må gjøre en faglig forsvarlig vurdering av om arbeidstaker antas å være smittebærer av coronaviruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset. Dersom legen kommer til denne konklusjonen, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger.    De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må også være oppfylt for at retten til sykepenger skal være tilstede.   Jobbe hjemmefra? Dersom arbeidstaker må sitte i karantene, men ikke er syk, må det også vurderes om arbeidsgiver har mulighet for å tilrettelegge slik at arbeidstaker fortsatt kan utføre sine arbeidsoppgaver, f.eks ved å gi mulighet for hjemmekontor, dersom dette er tilfellet vil arbeidstaker ikke ha rett på sykepenger, men lønn som ordinært.   Arbeidstaker ønsker selv å være i karantene Dersom arbeidstaker selv ønsker å isolere seg i hjemmet pga smittefare, vil han i denne situasjonen ikke ha krav på sykepenger.   Arbeidsgiverperioden De ordinære reglene for arbeidsgiverperioden gjelder også ved sykmelding som følge av coronavirus.    Hva hvis skole/barnehage stenges? NAV skriver følgende om retten til omsorgspenger ved stenging av barnehager og skoler.   "Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger.   Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Dersom du for eksempel er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgsdager.   Arbeidsgiveren din skal dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene."   Det kan komme endringer her.   Permittering Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   Coronaviruset kan gi adgang til permittering, men det må da foreligge eksempelvis problemer med å få inn råvarer eller vareleveranser, kunder som uteblir og manglende omsetning, som igjen medfører produksjonsmessige problemer for virksomheten. Dersom permittering kun begrunnes med frykt for smitte, vil det etter vår mening antagelig ikke være en saklig grunn som gir mulighet til permittering. Frykt for smittefare medfører ikke i seg selv sysselsettingsproblemer.   Som hovedregel gjelder det en 14 dagers varslingsfrist ved permittering. I særskilte tilfelle - typisk i akutte situasjoner der uforutsette ting oppstår - kan likevel permittering foretas med 2 dagers varsel. Hvilken varselfrist som skal benyttes må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.   Ved permittering kan arbeidstakeren ha krav på lønn i arbeidsgiverperioden ved permittering samt dagpenger fra NAV etter nærmere vilkår.     Regjeringen har kommet med forslag om å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig foreslår de å redusere kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober. Dette for at bedriftene skal få redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Frem til endringene trer i kraft, vil det fortsatt være 15 dager med lønnsplikt som gjelder i arbeidsgiverperioden ved permittering. Du kan lese mer om dette her.   Vi har satt opp et webinar som tar nærmere for seg hvilken betydning coronaviruset kan få for arbeidsgivere. Les mer og meld deg på her.
Vis hele artikkelen
16-03-2020 16:16 (Sist oppdatert 16-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1293 Visninger
I denne artikkelen har vi samlet de mest vanlige spørsmålene i forbindelse med Obligatorisk Tjenestepensjon - OTP.
Vis hele artikkelen
22-10-2013 09:00 (Sist oppdatert 21-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6637 Visninger
Det ble i siste versjon av Mamut 23.0.1139 byttet om på AGA-sonene sådan at 3018 sto med sone 2, og 3419 sto med sone 1. 
Vis hele artikkelen
23-01-2020 15:17 (Sist oppdatert 23-01-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 974 Visninger
Når man får MAGNET_EDAG-108 på tilbakemeldingen fra Altinn, kan dette skyldes at man nylig har byttet virksomhetsnummer på den ansatte (F.eks. avdeling internt på ansattes arbeidsforhold).
Vis hele artikkelen
17-10-2018 16:17 (Sist oppdatert 04-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2127 Visninger
Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd, er fritatt fra opplysningsplikten når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10.000 kr. Overskrider man beløpsgrensen, skal det gis opplysninger om hele beløpet.
Vis hele artikkelen
22-12-2016 21:06 (Sist oppdatert 14-08-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2846 Visninger
Det er ingen endringer i regler for elektronisk kommunikasjon i 2018 og 2019.
Vis hele artikkelen
27-10-2014 23:43 (Sist oppdatert 06-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3821 Visninger
Vanligvis henter og beregner lønnsartene 765 og 770 feriepenger ut ifra fjorårets lønn, dersom dette ikke skjer kan det være flere årsaker. 
Vis hele artikkelen
10-05-2012 09:00 (Sist oppdatert 02-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2554 Visninger
Når man foretar trekk i lønn for ferie skal man fra inntektsåret 2017 benytte en egen inntektsbeskrivelse for rapportering av dette trekket i A-meldingen.
Vis hele artikkelen
30-05-2017 21:01 (Sist oppdatert 28-06-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 9355 Visninger
Skatteetaten gjør en del endringer f.o.m. januar 2019, her kan du se en liste over de viktigste endringene.
Vis hele artikkelen
30-01-2019 14:09 (Sist oppdatert 27-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1170 Visninger
Denne artikkelen gjennomgår hva OTP er, hvem som omfattes av ordningen, og krav til avsetning.
Vis hele artikkelen
27-12-2011 08:00 (Sist oppdatert 05-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1211 Visninger
For at det skal beregnes pensjon må du ha lagt inn lønnsarter for tjenestepensjon i lønnsregistreringen på de aktuelle ansatte. Standard er dette lønnsart 615 - Tjenestepensjon, firmaets andel og lønnsart 616 - Tjenestepensjon, ansattes andel.
Vis hele artikkelen
27-11-2012 08:00 (Sist oppdatert 05-06-2019)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 5007 Visninger
Fra 2017 innføres en ny beskatting av bedrifter som jobber i Finansnæringen. Har du behov for å innrapportere dette kan du lese under hvordan dette kan løses i Mamut. Merk! Dette forutsetter at du har versjon 20.1 av Mamut.
Vis hele artikkelen
12-12-2016 19:07 (Sist oppdatert 08-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1426 Visninger
Vi har nå rettet feilen som fører til at kun kjøregodtgjørelse blir importert til Mamut ved import fra Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
27-09-2016 06:45 (Sist oppdatert 08-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1042 Visninger
Hvis man leverer A-melding fra både Mamut og et eller flere andre lønnsrapporteringssystemer (inkludert direkte fra Altinn) vil man vanligvis få feil på samme og/eller neste måned.
Vis hele artikkelen
28-07-2016 19:06 (Sist oppdatert 08-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1320 Visninger
I forbindelse med innføringen av A-ordningen skal man ikke lengre levere en Lønns- og trekk oppgave som man gjorde for inntektsåret 2014. Nå innrapporteres lønn fortløpende gjennom A-meldinger hele året, men Altinn har lagt et krav at man skal levere en rapport til sine ansatte som inneholder summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser), feriepengegrunnlag og forskuddstrekk.
Vis hele artikkelen
23-12-2015 22:30 (Sist oppdatert 08-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5798 Visninger
Lønns- og trekkoppgaven er utgått. Fra og med lønnsåret 2015/2016 skal alle bedrifter med ansatte og/eller som utbetaler lønn sende inn A-melding. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaven som tidligere ble sendt til Altinn. Denne vil derfor ikke finnes i Mamut etter 2014.
Vis hele artikkelen
23-12-2015 18:23 (Sist oppdatert 08-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3982 Visninger
Her finner du beskrivelse for hvordan å håndtere dette i Mamut
Vis hele artikkelen
19-12-2015 18:00 (Sist oppdatert 06-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3736 Visninger
Noen arbeidsgivere sender a-meldinger både fra lønnssystemet og ved direkte registrering i Altinn. Generelt vil en slik sammenblanding av innsendingskanaler skape problemer og feil.
Vis hele artikkelen
21-04-2015 24:12 (Sist oppdatert 06-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1847 Visninger
Fra versjon 18.3 av Mamut er det mulig å sende inn en «nullmelding» av A-meldingen
Vis hele artikkelen
20-03-2015 16:52 (Sist oppdatert 06-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 18248 Visninger
Tidligere kode 113(A) - Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet skal spesifiseres med Opptjent på kontinentalsokkel og Opptjeningsland (landkode).
Vis hele artikkelen
10-03-2015 06:30 (Sist oppdatert 06-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3631 Visninger