Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Notifications Unique Personal ID (UPI) Why We previously stated that the use of the Unique Personal ID (UPI) would become mandatory as of the September release. However, a number of clients have indicated they require more time for identifying employees and specifying the UPI. That is why it has been decided to make the use of the UPI as of the 2020-09 release only mandatory for clients who: Use the Youforce users extended link AND Will use the generic Identity & Access Management API How Employee > Employee > Employees  Via the Unique Personal ID (UPI) field is included in the Employees screen, you can enter an ID to link employees who share the same personal data. Example J. Jansen is an employee of Company A and also a (copied) employee 2 of Company B at Client X. The UPI is used to link these employees. If a search for the UPI of J. Jansen is run in the future in an interface application, both employees will be returned. Your action When the Youforce users extended link is used or the generic Identity & Access Management API will be used, you must ensure the UPI of the employees has been specified. Application feedback Why In the previous release notes you were informed that the Customer Effort Score would soon be launched. When a specific procedure has been performed, a closed question will be displayed concerning the procedure. This enables you to provide us with feedback regarding what has been released. This feedback in turn enables us to introduce process improvements. As of release 2020-09, the closed question will be displayed for a specific period with two processes and will be visible only once or twice. How As of the September release the closed question will be displayed when the following actions are performed: Employee > Employee > AVG Verwijderen medewerker (GDPR - delete employee) – when the Delete button has been clicked. Employee > Instroom/uitstroom (Inflow/outflow) > Proposed transition payment – when the Save button has been clicked. Your action Please provide an answer when a question about the use of the application is displayed. In this way we can assess your opinion on certain processes and screens so we can focus on targeted improvement. New Contract history Why An employee’s contract data can be registered as of this release. Based on this contract history you can determine, for example, what type of contract an employee will be offered when entering new employees through Self Service. For this purpose new value lists and a new screen have been included in the software. How 1. The value lists listed below have been added to the list in the Element field. Via the field Soort doelgroep you specify for which level, client or company, you want to determine the value list and via the field Doelgroep for which customer or company it applies. Settings > Data entries > List of values Status contract volgnummer  This records the value list for the field Status contract volgnummer in the Contract History screen. In the Element field, select the value list Status contract volgnummer and record the values and corresponding description, for example Value 1 with description Active. Type contract 1 This defines the list of values for the Contract Type 1 to 3 fields in the Contract History screen. Please note: the list you record with this applies to both the Type contract 1 field and the Type contract 2 and Type 3 contract fields. 2. The Contract history screen has been added to the Employee menu. This screen can be used to specify data for 3 consecutive contracts. Employee > Employee > Contract history  Contract sequence number This field indicates the contract’s current sequence number. If, for example, the employee is receiving the second consecutive contract, you would enter 2 here.  The following data can be specified for contracts 1 through 3: Status contractvolgnummer (Contract sequence number status) The status of the contract sequence number, such as active, inactive, etc. The displayed statuses have been registered in a separate client specific list of values. Contract type The specific contract type, such as BBL or training agreement, to ascertain whether it relates to chain-provision. The displayed types have been registered in a separate client specific list of values. You can also register contract types that are used in your organization. Start date and End date Here you can specify the contract’s start date and end date.  Your action If you want to use this functionality, define the value lists at client or company level for Type contract and Status contractvolgnummer so that the corresponding values are visible in the fields of the Contract History screen. Modified and Improved New Vestigingsland Bedrijf (Company's business location) field Why As an increasing number of companies in HR Core Business want to establish a link with payroll partners of Visma | Raet in Belgium and Germany, the company’s business location should be included in the company data. How Settings > General > Address data  The Vestigingsland (Business location) field has been added to the address data of companies. This is an optional field where a country in accordance with the ISO country table can be selected.  Your action No action is required.  Solved Message Supplementary childbirth leave calculation (change 2148246) Message When supplementary childbirth leave was requested and the hours per period of the company and the hours per period of the employee deviated, the historical hours per period of the company were used. This was incorrect. Solution From now on the hours per period of the employee, applicable on the date of commencement of the extra individual leave entitlement for supplementary childbirth leave, will be used.  Your action No action is required. The production situation actions have been reset. Publishing Date : 7/28/2020
Volledig artikel weergeven
23-07-2020 21:13 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 300 Weergaven
Mededelingen  Uniek Persoonlijk id (UPI) Waarom Eerder hebben wij laten weten dat het Unieke Persoonlijk Id (UPI) verplicht zou worden met ingang van de release van september. Een aantal klanten heeft echter aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het identificeren van medewerkers en invullen van de UPI. Daarom hebben we besloten de UPI vanaf release 2020-09 alleen verplicht te maken voor klanten die: de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruiken  én de generieke API voor Identity & Access Management gaan gebruiken Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers  Via het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) in het scherm Medewerkers. kun je een ID invullen om medewerkers aan elkaar te koppelen, omdat zij dezelfde persoonsgegevens hebben. Voorbeeld J. Jansen is medewerker bij bedrijf A en is ook een (gekopieerde) medewerker 2 bij bedrijf B binnen de klant X. Via de UPI kun je beide medewerkers aan elkaar koppelen. Als in de toekomst vanuit een aanpalende applicatie via een zoekopdracht wordt gezocht op de UPI van de heer J. Jansen, dan zie je beide medewerkers in de zoekresultaten.   Uw actie  Als je de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruikt of gebruik gaat maken van de generieke API voor Identity & Access Management, zorg er dan voor dat de UPI bij de medewerkers is ingevuld.  Feedback op onze applicatie Waarom  In de vorige release notes hebben we je op de hoogte gebracht dat we binnenkort gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren. De vraag wordt vanaf release 2020-09 gedurende een bepaalde tijd gesteld bij twee processen en je krijgt deze maar 1 of 2 keer in beeld.  Hoe Vanaf de september release verschijnt de vraag na het uitvoeren van de volgende acties: Medewerker > Medewerker > AVG Verwijderen medewerker - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. Uw actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren. Nieuw  Contracthistorie  Waarom  Vanaf deze release kun je de contractgegevens van een medewerker vastleggen. Op basis van deze contracthistorie kun je bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe medewerkers via met name Self Service, beslissen welk type contract je de medewerker gaat aanbieden. Hiervoor zijn nieuwe waardenlijsten en een nieuw scherm in de programmatuur opgenomen.   Hoe 1. Aan de lijst van het veld Element zijn de hieronder vermelde waardenlijsten toegevoegd. Via Soort doelgroep geef je op voor welk niveau, klant of bedrijf, je de waardenlijst wilt vastleggen en via Doelgroep voor welke klant of welk bedrijf deze geldt. Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Status contract volgnummer  Hiermee leg je de waardenlijst vast voor het gelijknamige veld in het scherm Contracthistorie. Selecteer in het veld Element de waardenlijst Status contract volgnummer en leg de waardes en bijbehorende omschrijving vast, bijvoorbeeld Waarde 1 met omschrijving Actief. Type contract 1 Hiermee leg je de waardenlijst vast voor de velden Type contract 1 t/m 3 in het scherm Contracthistorie. Let op: de lijst die je hiermee vastlegt geldt dus zowel voor het veld Type contract 1 als voor de velden Type contract 2 en Type contract 3. 2. Aan het menu Medewerker is het scherm Contracthistorie toegevoegd, waarin je voor 3 opeenvolgende contracten een aantal gegevens kunt vastleggen. Medewerker > Medewerker > Contracthistorie  Contract volgnummer Dit geeft aan wat het huidige volgnummer van het contract is. Als het bijvoorbeeld het tweede opeenvolgende contract is, vul je hier een 2 in.  Voor contract 1, contract 2 en contract 3 kun je de volgende gegevens invullen: Status contractvolgnummer Hier geef je de status van het contractvolgnummer op, bijvoorbeeld actief, inactief, etc. De statussen die je ziet, zijn vastgelegd in een eigen klantspecifieke waardenlijst. Type contract Hier geef je op om welk specifiek type contract het gaat, bijvoorbeeld BBL of stage-overeenkomst om inzage te krijgen in of dit meetelt voor de ketenbepaling. De types die je ziet, zijn vastgelegd in een klantspecifieke waardenlijst. Je kunt er ook voor kiezen contracttypes vast te leggen die in jouw organisatie worden gebruikt. Start- en Einddatum Daarnaast kun je vanzelfsprekend de start- en einddatum van het contract vastleggen.  Uw actie Als je deze functionaliteit wilt gebruiken leg dan op klant- of bedrijfsniveau de waardenlijsten vast voor Type contract en Status contractvolgnummer zodat de bijbehorende waarden zichtbaar zijn in de velden van het scherm Contracthistorie.  Gewijzigd en verbeterd  Nieuw veld Vestigingsland Bedrijf Waarom  Omdat er toenemende mate bedrijven in HR Core Business willen koppelen met payroll partners van Visma | Raet in België en Duitsland is het gewenst dat je in de bedrijfsgegevens kan aangeven in welk land het bedrijf is gevestigd.   Hoe  Instellingen > Algemeen > Adresgegevens  Aan de adresgegevens van het bedrijf is het Vestigingsland toegevoegd. Dit is een optioneel veld waaruit je landen conform de ISO landentabel kan kiezen.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste melding Verlofberekening Aanvullend Geboorteverlof (change 2148246) Melding Als er het aanvragen van Aanvullend Geboorteverlof een afwijking was van de uren per periode voor het bedrijf en de uren per periode voor de medewerker, dan werden de historische uren per periode voor het bedrijf als uitgangspunt genomen. Dit was niet juist. Oplossing  Voortaan worden de uren per periode voor de medewerker zoals die gelden op de ingangsdatum van het extra individueel verlofrecht voor Aanvullend geboorteverlof als uitgangspunt genomen.  Uw actie Er is geen actie nodig. We hebben de acties voor de productiesituaties gereset. Publishing Date : 7/28/2020
Volledig artikel weergeven
23-07-2020 21:10 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 833 Weergaven
30-12-2020Email notification when signing a documentWhen digitally signing a document, a document is created that must be signed by, for example, first the manager and then by the employee. Until now, both received an email notification immediately...
Volledig artikel weergeven
10-12-2020 08:55 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 329 Weergaven
30-12-2020Email notificatie bij ondertekenen documentBij het digitaal ondertekenen van een document wordt een document aangemaakt dat ondertekend moet worden door bijvoorbeeld eerst de manager en dan door de medewerker. Tot nu kregen beide met...
Volledig artikel weergeven
10-12-2020 08:53 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1137 Weergaven
29-10-2020 Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker zijn de afdelings- en functietabellen leeg (wijzig 2323684) Alleen Self Service Education Bij het starten van een nieuw medewerkersproces zijn de afdelings- en functietabellen leeg. Dit is nu opg...
Volledig artikel weergeven
06-10-2020 13:50 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 794 Weergaven
24-11-2020 New e-Signing email templates All e-Signing emails have a new design and updated content starting from today. The initial signing email and both reminders (after 3 and 10 days from the initial one) now contain the date until when the sig...
Volledig artikel weergeven
06-11-2020 15:18 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 293 Weergaven
24-11-2020 Nieuwe sjablonen voor digitaal ondertekenen Alle email voor digitaal ondertekenen hebben vanaf vandaag een nieuw ontwerp en bijgewerkte inhoud. De eerste email voor ondertekening en beide herinneringen (na 3 en 10 dagen vanaf de eerste d...
Volledig artikel weergeven
06-11-2020 15:14 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 749 Weergaven
29-10-2020 When start creating a new employee, the department and function table is empty (change 2323684) Self Service Education only When starting a new employee process, the department and function table is empty. This is solved now. The val...
Volledig artikel weergeven
06-10-2020 13:47 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 250 Weergaven
30-09-2020 Radio buttons improved The radio buttons of the Self Service forms are improved and their working is more clear now. Radio buttons appear on one or multiple lines, depending on the amount of characters for every option. It works as follo...
Volledig artikel weergeven
04-09-2020 11:46 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 330 Weergaven
30-09-2020 Radioknoppen verbeterd De radioknoppen van de Self Service-formulieren zijn verbeterd. De keuzerondjes verschijnen op een of meerdere regels, afhankelijk van het aantal aanwezige tekens voor elk keuzerondje. Hieronder staan de mogelijkhe...
Volledig artikel weergeven
04-09-2020 13:03 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 727 Weergaven