Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
1 Mei 2024 (mbt release van 30 april 2024)   De release van gisteren, dinsdag 30 april 2024, is helaas niet doorgegaan, waardoor de changes 6110079 en 608056 niet zijn geïmplementeerd. Onze excuses voor het ongemak. Zodra deze wijzigingen worden vrijgegeven, plaatsen we een nieuw bericht in deze community.   30 April 2024 (deze release is geannuleerd) Autorisaties worden niet berekend via de nieuwe Portal (Change 6110079) Bij het creëren of aanpassen van een nieuwe workflow in Self Service worden autorisaties toegewezen of gewijzigd. Echter, na het uitloggen en opnieuw inloggen op het nieuwe portaal, en het openen van de Workflow in Self Service, worden er geen medewerkers weergegeven die je kunt selecteren. De autorisaties worden niet opnieuw gegenereerd. Om dit probleem aan te pakken, hebben we een pictogram toegevoegd voor managers en professionals. Het uitlog pictogram:     Dit pictogram vind je links bovenaan het Self Service menu: Wanneer je een workflow hebt aangemaakt of gewijzigd en je hebt daarbij nieuwe autorisaties, dien je op dit pictogram te klikken. Hierdoor word je automatisch uitgelogd bij Self Service. De cookies waarin de instellingen worden bewaard worden dan namelijk geleegd. Na het opnieuw inloggen zullen de autorisaties nu wel opnieuw worden berekend met de nieuwe rechten. Startmenu wordt dubbel getoond in Self Service (Change 608056) Soms wordt het startmenu van Self Service dubbel getoond. Dit hebben wij nu opgelost. Het startmenu zal nu niet meer dubbel worden getoond. 16 April 2024 Verbetering van de elektronische ondertekening: als het telefoonnummer begint met "+" of "00", wordt de vlag met kengetal verwijderd Als reactie op feedback van klanten en consultants voeren we twee verbeteringen door in het pop-upscherm voor elektronische ondertekening. Het bericht dat bovenaan het pop-upscherm wordt weergegeven, luidt nu: “Check het telefoonnummer en het emailadres op juistheid voordat je op de knop Bevestigen klikt..” Als het telefoonnummer bovendien begint met een “+” of “00”, wordt de vlag met het kengetal niet getoond.   Post bewerking wordt alleen uitgevoerd in de eerste rij van de standaarddeclaratie (Change 5960608) Tot nu toe werd de post bewerking alleen in de eerste rij van de standaarddeclaratie uitgevoerd. Vanaf nu worden de postbewerkingsformules uitgevoerd in alle rijen van de standaarddeclaratie. Het exportfilter van Te doen-, Gedaan- en Archief werkt niet (Change 6120175) Het exportfilter (B=Bestand of P=Papier) van Te doen, Gedaan en Archief werkte niet. Dit hebben wij gefixed.     English translation: April 30th 2024 Authorizations are not calculated via the new Portal (Change 6110079) When creating or modifying a new workflow in Self Service, authorizations are assigned or changed. However, after logging out and logging back in to the new portal, and opening the Workflow in Self Service, no employees are displayed for you to select. The authorizations are not regenerated. To address this issue, we added an icon for managers and professionals. The logout icon:    This icon can be found at the top left of the Self Service menu: When you have created or changed a workflow and you have new authorizations, you must click on this icon. This will automatically log you out of Self Service. The cookies in which the settings are stored will then be emptied. After logging in again, the authorizations will now be recalculated with the new rights.   Start menu is shown twice in Self Service (Change 608056) Sometimes the Self Service start menu is shown twice. We have now resolved this. The start menu will now no longer be shown twice.   April 16th 2024 E-signing improvement: If the phonenumber starts with "+" or "00" ignore flag In response to feedback from customers and consultants, we are implementing two enhancements to the E-signing pop-up screen. The message displayed at the top of the pop-up screen now reads: “Check the telephone number and email address for accuracy before clicking the Confirm button.” Additionally, if the phone number begins with a “+” or “00”, the flag will be cleared.   Post bewerking is only executed in the first row of the standard expense (Change 5960608) Up and untill now the post bewerking was only executed in the first row of the standard expense. We have applied to execute the post bewerking formulas in all the rows of the Standard expenses.    The export filter of Todo, Done & Archive lists is not working (Change 6120175) The export filter (B=Bestand/File of P=Paper) of Todo, Done & Archive lists is not working. We have fixed this in the three lists.
Volledig artikel weergeven
16-04-2024 13:44 (Bijgewerkt op 01-05-2024)
 • 4 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 419 Weergaven
29 februari 2024 Voeg een draaiend wieltje toe om te laten zien dat de gebruiker moet wachten tot het verzoek is voltooid in de Verlofaanvraag  (Change 5707815) Wanneer een gebruiker verlof aanvraagt, kan er een pop-up bericht worden weergegeven wanneer bijvoorbeeld de werknemer niet genoeg vakantie heeft of dat de werknemer ziek is. Wanneer deze pop-up wordt weergegeven, klikt de gebruiker op de Verder knop. De gebruiker zou dan moeten wachten tot het http-verzoek is voltooid. Echter, als de gebruiker opnieuw op de knop Verder klikt voordat het vorige verzoek is voltooid (niet voltooid) wordt de pop-up opnieuw weergegeven en een nieuw http-verzoek opgestart. We tonen in dit geval nu een spinner zodat de gebruiker ziet dat het http-verzoek nog niet is afgerond. Verlofmutaties geblokkeerd tijdens document generering (Change 5887755) Het is sinds kort mogelijk om verlofaanvraaggegevens van het 2e formulier (gegevenssoort DV)  in een document te presenteren. Bij verlofaanvragen over een langere periode gaat dit echter niet goed omdat er te veel gegevens moeten worden gepresenteerd en het document geblokkeerd raakt. We gaan hier nu een grens aan stellen van maximaal 90 dagen zodat er geen blokkade optreedt. Aanvullende e-mails zijn verdwenen uit de audit trail (Change 5458904) In een workflow proces kan ik een of meerdere documenten aanmaken binnen een mutatie. Het is ook mogelijk om deze documenten te verzenden via e-mail naar een werknemer of dat je het document verzendt naar het personeelsdossier. Dit wordt zichtbaar in de de audit (onder het + teken) bij Archief. Echter, als je een document (als bijlage in het proces) vervolgens verwijdert, wordt de audit regel van de verzending van de e-mail of verzending naar het personeelsdossier ook verwijderd. Dit hebben we nu verbeterd. De audit regel blijft nu altijd staan en zal niet worden verwijderd.   28 februari 2024 Terugkoppeling performance problemen in februari In februari heb je mogelijk performance problemen ervaren in Self Service, waarbij processen traag werden opgestart of bijvoorbeeld toegang tot Self Service niet mogelijk was. Om deze problemen op te lossen en om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, hebben we verschillende maatregelen genomen. We blijven de komende tijd de performance van Self Service monitoren en zullen indien nodig verdere acties ondernemen. 21 februari 2024 Wanneer je geen toegang had tot Self Service kreeg je een onduidelijke melding. Wij hebben een wijziging doorgevoerd in de toegangscontrole voor Self Service. Als blijkt dat je geen toegang hebt tot Self Service dan krijg je een foutmelding die beter uitlegt waarom je de melding ontvangt. 15 februari 2024 De gegevens van het formulier Verlof per dag wordt niet getoond in het gegenereerde document (Change 5691006) De gegevens op het formulier Verlof per dag (met gegevenssoort VD) werden niet getransporteerd naar een gegenereerd document. Het mergeveld was aanwezig op het sjabloon maar de informatie werd niet getoond in het gegenereerde document. Dit hebben we nu opgelost. De informatie van  het formulier Verlof per dag wordt nu getoond.   Het verzenden van documenten naar het personeelsdossier faalde soms wanneer  (Change 4917760) Wanneer een workflow is geconfigureerd om bij verschillende activiteiten meerdere documenten naar het Persoonsdossier te verzenden, kreeg je de vermelding in de tegel Uitvalsverslag dat de verzendactie was geslaagd. Echter, het kon zijn dat er documenten niet waren verzonden. Het was dan ook niet mogelijk om deze niet verzonde documenten alsnog te verzenden vanuit de tegel Uitvalsverslag. Als nu een of meerdere documenten niet zijn verzonden wordt de status in de tegel Uitvalsverslag als mislukt genoteerd. Je kunt dan altijd zelf het mislukte document opnieuw verzenden via de tegel Uitvalsverslag. _____________________________________________________________________________________________ Release notes Self Service Business February 2024 February 29, 2024 Add a spinning wheel to show the user to wait for the request to complete in the Leave Request (Change 5707815) When a user requests leave, a pop-up message can be displayed if, for example, the employee does not have enough vacation or if the employee is sick. When this pop-up appears, the user clicks the Continue button. The user would then have to wait for the http request to complete. However, if the user clicks the Continue button again before the previous request is completed (not completed), the pop-up will be displayed again and a new http request will be initiated. In this case we now show a spinner so that the user can see that the http request has not yet been completed.   Leave transactions blocked during document generation (Change 5887755) It has recently become possible to present leave application data from the 2nd form (data type DV)  in a document. However, this does not work well for leave applications over a longer period because too much data has to be presented and the document becomes blocked. We are now going to set a limit on this of a maximum of 90 days so that no blockage occurs.   Additional emails have disappeared from the audit trail (Change 5458904) In a workflow process I can create one or more documents within a transaction. It is also possible to send these documents via email to an employee or to send the document to the personnel file. This becomes visible in the audit (under the + sign) at Archive. However, if you subsequently delete a document (as an attachment in the process), the audit line of sending the email or sending it to the personnel file is also deleted. We have now improved this. The audit line now always remains and will not be deleted. February 28, 2024 Feedback on performance problems in February In February you may have experienced performance problems in Self Service, where processes were slow to start or, for example, access to Self Service was not possible. To resolve these issues and prevent similar situations in the future, we have taken several measures. We will continue to monitor the performance of Self Service in the near future and will take further actions if necessary. February 21, 2024 If you did not have access to Self Service, you received an unclear message. We have made a change to the access control for Self Service. If it turns out that you do not have access to Self Service, you will receive an error message that better explains why you are receiving the message.   February 15, 2024 The data from the Leave per day form is not shown in the generated document (Change 5691006) The data on the form Leave per day (with data type VD) was not transferred to a generated document. The merge field was present on the template but the information was not shown in the generated document. We have now resolved this. The information from the Leave per day form is now shown.   Sending documents to the personnel file sometimes failed when (Change 4917760) When a workflow is configured to send multiple documents to the Personal File for different activities, you were notified in the Failure Report tile that the send action was successful. However, some documents may not have been sent. It was therefore not possible to send these unsent documents from the Outage Report tile. If one or more documents have not been sent, the status in the Outage Report tile will be noted as failed. You can always resend the failed document yourself via the Failure Report tile.  
Volledig artikel weergeven
14-02-2024 17:26 (Bijgewerkt op 20-03-2024)
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 360 Weergaven
Nieuw Correctieaangiftes 2023 Waarom In januari 2023 hebben we een nieuwe manier geïntroduceerd om loonaangiftes te controleren en te verzenden. Vanaf deze release worden langs dezelfde weg - indien nodig - automatisch correctieaangiftes over 2023 aangemaakt.   Correctieaangiftes zijn nodig als de salarisverwerking bij het rekenen in 2024 ook tijdvakken van 2023 raakt en deze in de zogenaamde correctiemodus uitrekent: de bruto-netto berekeningen worden dan uitgevoerd volgens de rekenregels van 2023 en de betreffende bedragen moeten daarom met een aparte correctieaangifte 2023 aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Hoe Gebruikersgroep Loonaangifte Loonaangifte > Beheer > Aangifte Loonaangifte > Beheer > Collectief verzenden aangiftes Werkwijze Als de salarisberekeningen voor 2024 tot nu toe geleid hebben tot correcties over 2023,  zie je op deze plek binnenkort automatisch de benodigde correctieaangiftes verschijnen: Selecteer het jaartal 2023 om eventuele correctieaangiftes 2023 te kunnen zien. In de kolom Bijzonderheden kun je zien of het een correctieaangifte betreft. Als aangiftetijdvak zie je het laatste aangiftetijdvak van het voorgaande jaar, dus 2023-12 of 2023-13 (vierweken). Reden hiervoor is dat er in feite een nieuwe versie van de laatste aangifte van 2023 wordt klaargezet, inclusief eerdere tijdvakken, als dat van toepassing is. Het is in eerste instantie nog niet mogelijk om de correctieaangiftes te verzenden, de status staat dan nog niet op Gereed voor verzenden, maar je kunt de inhoud op dat moment wel al gaan controleren: dit kan via het scherm Aangifte of via de rapporten Aangifte details en Overzicht totalen en afdrachten. Nadat wij (Visma YouServe) een aantal controles hebben uitgevoerd, geven we de aangiftes vrij voor verzenden. Vanaf dat moment kun je de correctieaangiftes gaan verzenden. Als je in het scherm Aangifte stuurgegevens hebt ingericht dat aangiftes automatisch verstuurd moeten worden, dan worden vanaf het moment van vrijgeven ook de correctieaangiftes automatisch verstuurd, inclusief aangiftes die al klaarstonden. Voor correctieaangiftes geldt geen uiterste aangiftetermijn, dus eventuele wachtdagen zijn niet van toepassing. Automatisch corrigeren aangifte versus handmatig corrigeren Let op: bovenstaande betreft alleen correctieaangiftes die automatisch worden klaargezet na het uitvoeren van een salarisberekening die rekent over 2023. Als de salarisverwerking niet rekent over voorgaand jaar óf als de salarisberekening vanaf periode 01-2024 in nabetaalmodus plaatsvindt, dan worden correctieaangiftes 2023 niet automatisch aangemaakt. Eventuele correcties over 2023 in de aangifte moet je in dat geval handmatig uitvoeren. Let op: dit wordt binnenkort mogelijk, maar we geven deze mogelijkheid pas op een later moment vrij. Handmatig corrigeren van de aangiftes 2023 is op dit moment dus nog niet mogelijk. Actie Houd de komende weken de berichten op community in de gaten, wij gaan bekend maken: wanneer de eerste correctieaangiftes 2023 zijn klaargezet voor controle wanneer je deze kunt gaan verzenden Als je twijfelt hoe voor jou de salarisberekening is ingericht, controleer dan het volgende: In het scherm Beheer > Salarisberekening kun je zien of de berekeningen voor 2024-01 in correctiemodus of nabetaalmodus zijn uitgevoerd. Bij Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens kun je per bedrijf aangeven vanaf welke salarisperiode de salarisberekening moet stoppen met correcties en dus moet overgaan naar nabetalingen. Vanaf die afrekenperiode worden alle eventuele bruto herrekenverschillen over voorgaand jaar afgehandeld volgens de rekenregels van 2024 en worden er geen correctie-aangiftes over 2023 meer automatisch aangemaakt. Op het overzicht Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever kun je zien of er daadwerkelijk herrekend is over tijdvakken in 2023. Meer uitleg over het verschil tussen correcties en nabetalingen vind je in de online help.    Opgeloste melding Reisafstandsberekening Buitenland gaf geen resultaat (5572451) (Hotfix 08-01-2024) De oplossing hiervoor is 8 januari 2024 uitgeleverd Melding Voor een buitenlands adres werd er geen automatische routeberekening meer uitgevoerd en werd er geen reisafstand in meters meer betaald. Omdat er hierdoor geen uitbetaling meer plaatsvond, moesten de kilometers handmatig worden ingevoerd. Oplossing Dit is opgelost per 8-1-2024 zodat nu ook voor de buitenlandse adressen de routeberekening plaatsvindt. Actie Als de routeberekening ook nu niet plaatsvindt. wijzig dan iets in de adresgegevens van de medewerker of voer een wijziging in bij de vestiging, zodat de reisafstand berekend wordt.   Wet- en regelgeving 30%-regeling - voortaan standaardwaarden bij aantal gegevenselementen Standaard ingericht Voor de 30%-regeling hebben een aantal gegevenselementen een standaardwaarde gekregen met ingangsdatum 01-01-2024. Gegevenselement Standaardwaarde Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon Verlaging 30% percentage (V) Deze waarde was al gevuld en staat hier voor de volledigheid. Splitsen norminkomen (30% regeling) Mastertitel norminkomen splitsen (01) Verhoging norminkomen toepassen Nieuw gegevenselement per 01-01-2024 Ja Verhogen norminkomen met Nieuw gegevenselement per 01-01-2024 1,00 Euro Actie Als het nodig is om voor de berekening van de 30%-regeling van één van deze waarden af te wijken en het is niet mogelijk om dit te doen via het medewerkerscherm, dan moet je de waarde omzetten binnen de inrichting van de Bedrijfs- of Klant-CAO, Op medewerkerniveau kun je de volgende gegevens aanpassen: Toepassen normbedrag 30% regeling Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon Splitsen norminkomen (30% regeling) - Mastertitel norminkomen splitsen  
Volledig artikel weergeven
18-01-2024 12:45
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 410 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand Zodra release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 2 december 2023 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja -   Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's         Releases Youforce  Youforce Docs      Youforce Betaalmanager      Youforce Personeels & Salarisdossier      Youforce Portaal      Youforce Verzuimmanagement      
Volledig artikel weergeven
16-11-2023 08:39 (Bijgewerkt op 28-11-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 633 Weergaven
  Gewijzigd in versie 2 In versie 2 zijn onder Opgeloste meldingen de volgende onderwerpen toegevoegd: L2225 Signaal Belastingdienst Intrekkingen Loonaangifte Veerpont was niet uit te sluiten bij automatische reisafstandsberekening (4969713) De oplossingen hiervoor leveren we uit op woensdagavond 25-10-2023. Mededelingen Betalingen doe je binnenkort rechtstreeks vanuit Payroll Business Zoals jullie via onze berichtgeving op de community kunnen lezen, verandert binnenkort de manier van salarisbetalingen. Dit doe je dan niet langer via de tegel Betaalmanager in het Youforce Portaal, maar via de gebruikersgroep Betalingen in Payroll Business zelf. Lees de informatie hierover op de community van YouServe HRYou: Nieuws -  Betalingen rechtstreeks vanuit Payroll Business Releases - Release notes nieuwe betalingen Payroll Business 2023-11   Nieuw  Wijzigingen in signaleringen - van waarschuwing naar fout Waarom Vanaf 2024 wijzigen we weer een aantal signalen van een waarschuwing naar een fout. Dit komt deels voort uit het feit dat de Belastingdienst het signaal zwaarder gaat laten wegen, zoals signaal L1906. Daarnaast willen we jullie als klant beter helpen om de signalen te voorkomen. Daarom hebben we de onderstaande signalen verplaatst van waarschuwing naar FOUT.  Hierdoor is het niet meer mogelijk deze foutieve gegevens naar de Belastingdienst te sturen en voorkom je dat je hierover een brief ontvangt.  Hoe Deze aanpassingen voeren we al in vanaf 01-11-2023, zodat je de signalen eerst moet oplossen voordat je de loonaangifte naar de Belastingdienst kunt sturen. Dat is dus iets eerder dan dat de Belastingdienst het signaal zwaarder laat wegen. De klanten waarvoor tot deze release deze signalen nog actueel waren, hebben we persoonlijk benaderd.  Je krijgt de signalen dus alleen als er nieuwe, foutieve mutaties worden vastgelegd. Gewijzigde signalen Code 2023 Code 2024 Signaal Nieuwe tekst 1906 1906 1906 - Arb verh en/of Srt inkv fout bij Invl verz Er is een Code invloed verzekeringsplicht aangegeven terwijl de Code soort inkomstenverhouding niet 11 en 15 is en/of de Code aard arbeidsverhouding 7 of 79 is. 2106 2106 2106 - Publ.recht.aanstelling moet NVT zijn Als de waarde van het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13 of 15 OF de waarde van het veld Aard arbeidsverhouding ongelijk is aan 18, dan moet Publiekrechtelijke aanstelling voor onbep. tijd de waarde N.V.T hebben. 2221 2221 2221 - Srt contr moet N zijn bij gekozen Srt ink Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Soort contract de waarde Niet van toepassing bevatten 2222 2222 2222 - Schrift ovk  moet X zijn bij gekozen Srt ink Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Schriftelijke arbeidsovk de waarde Niet van toepassing bevatten 2223 2223 2223 - Opr ovk moet X zijn bij gekozen Srt ink Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Oproepovereenkomst de waarde Niet van toepassing bevatten 2223 2223 2223 - Opr ovk moet X zijn bij gekozen Srt ink Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Oproepovereenkomst de waarde Niet van toepassing bevatten Opgeloste meldingen Intrekkingen Loonaangifte De oplossing hiervoor is woensdagavond 25-10-2023 opgeleverd Melding Er zijn verschillende meldingen binnengekomen over verschillen in de Loonaangifte. Deze verschillen hebben diverse oorzaken en geven in de Loonaangifte ook diverse problemen. Welke dat zijn, lees je hieronder. 1) Verschil tussen nominatief en correctie Als bij een medewerker een BSN-nummer met terugwerkende kracht is gewijzigd, moeten er in de Loonaangifte 2 zaken gebeuren. Het nieuwe BSN moet worden aangeleverd vanaf het moment dat het BSN is gewijzigd. Hiervoor moet je voor elke periode een correctie-aangifte doen. De periodes waarin de medewerker zonder of met het verkeerde BSN is aangeleverd, moet je in de aangifte doorgeven als intrekking. Dit laatste gebeurde helaas nog niet, waardoor de medewerker voor die periode 2 keer bij de Belastingdienst bekend was. De aansluiting vanuit de salarisverwerking met de Loonaangifte is in dit geval sluitend, maar bij de Belastingdienst ontstaan er verschillen.    2) Medewerker met terugwerkende kracht uitdienst gemeld Als een medewerker met terugwerkende kracht uit dienst werd gemeld, kon voor de periode waarin de medewerker achteraf NIET meer in dienst was de aangifte fout gaan. Op het moment dat de volledige periode werd teruggeboekt en er geen sprake meer was van een uitbetaling in die maand, werd deze periode NIET op nul gesteld in de Loonaangifte. Waar in de journaalposten, afrekenmatrixen, etc. de bedragen voor de periode keurig op nul werden gesteld, bleven de originele bedragen in de Loonaangifte staan. Dit zorgde voor verschillen bij de controle tussen de salarisadministratie en de in te sturen Loonaangifte. Als er nog een nabetaling was van uren, vakantiegeld, etc. speelde dit probleem niet, omdat er dan nog wel sprake is van een salarisverwerkingsresultaat in de betreffende periode. Oplossing De oplossing voor de diverse situaties die dit probleem veroorzaakten, hebben we woensdagavond 25-10-2023 in productie gezet. Zowel het gedeelte waarin de Belastingdienst verschillen constateert en contact met de klant opneemt, als het verschil dat ontstaat bij een uitdienstmelding met terugwerkende kracht is opgelost. Hieronder bij het onderdeel Actie vermelden we de wat je zelf nog moet doen, indien nodig. Actie Per bovenstaande oplossing hebben we hieronder de door jouw te nemen actie beschreven: Als er sprake is van een uitdienstmelding met terugwerkende kracht, moet je naast het vastleggen van de uitdienstmelding, ook het veld Verwijderen IKV op Ja zetten vanaf de eerste dag van uit dienst. Met deze actie zorg je ervoor dat de bedragen over deze periodes in de Loonaangifte op 0 worden gesteld, waardoor de rapportages weer aansluiten op de Loonaangifte, én dat er een intrekking voor deze periode(s) wordt aangemaakt richting de Belastingdienst. L2225 Signaal Belastingdienst  De oplossing hiervoor is woensdagavond 25-10-2023 opgeleverd Melding Medewerker > Contract > Arbeidscontract Als gedurende de periode het veld Contr. onbep./bep. tijd werd gewijzigd van Bepaald naar Onbepaald, werden er onterecht dubbele regels doorgegeven aan de Belastingdienst. Omdat de berekening van de AWF en AOF plaatsvinden op basis van de keuze op de eerste dag van de periode, kwam er een signaal L2225 terug.  Oplossing Dit probleem hebben we opgelost door, net als de berekening, alleen de waarde aan het begin van de periode weer door te geven zoals gewenst is door de Belastingdienst. Actie Er is geen actie nodig. Als de Salarisverwerking van oktober voor woensdagavond 25-10-2023 is afgesloten, is deze fout opgelost in de aangifte van oktober, anders wordt dit opgelost met de aangifte van november. De eventuele brieven die je over de voorgaande aangiftes ontvangt, kun je negeren.  Afwijkend FT percentage (4661748) Melding  Een onjuist aangemaakte verwerkingseenheid kon niet verwijderd worden. Oplossing Klantbeheer / Instellingen > Verwerkingseenheid We hebben aan het scherm Verwerkingseenheid de knop verwijderen toegevoegd. Zolang er geen medewerker gekoppeld is en de verwerkingseenheid dus niet in gebruik is, kun je deze verwijderen. Actie Met de knop Verwijderen in het scherm Verwerkingseenheid kun je deze verwerkingseenheid verwijderen zolang deze niet in gebruik is. Verloonde uren regeling voor APG (5064562)  Melding  Op het moment dat iemand gedurende de periode in- of uit dienst ging, werden soms de uren voor de regeling niet juist bepaald. De premie wordt bepaald op basis van de pro-rata methode, echter dat gebeurde niet met de uren. Hierdoor kon je bij APG het signaal 109 ontvangen. Oplossing We hebben dit met ingang van 01-01-2023 opgelost in de release van november. Vanaf deze release worden de uren berekend op basis van dezelfde pro-rata methode als de premie. Dat betekent dat er in de verwerking van november voor deze personen een herberekening plaatsvindt om voor de periode van in- uit dienst de juiste uren te berekenen. Actie Er is geen actie nodig. Na de eerstvolgende afsluitende salarisverwerking wordt in de aangifte richting APG automatisch een correctieperiode gegenereerd, zodat dit bij APG wordt opgelost. Signaal overschrijding urennorm AWf (5214581)  Melding Bij een stagiair die jonger is dan 21 jaar en minder dan 52 uur heeft gewerkt in een afrekenperiode bij maandverloning of 48 uur bij 4-weken verloning, werden ten onrechte berekeningen uitgevoerd voor de herziening van de AWf. Hierdoor kwam het voor dat er ten onrechte ook een melding in het Signaleringsverslag stond dat de AWf herzien moest worden.  Oplossing Met ingang van deze release is dit hersteld en worden bij een stagiair deze berekeningen voor de herziening van de AWf niet meer uitgevoerd.  Actie Er is geen actie nodig. Er wordt vanaf 1-1-2023 een automatische herberekening uitgevoerd, waardoor dit hersteld wordt, als dit bij jouw organisatie voorkwam. Openstaand negatief bedrag in combinatie met TWK-berekeningen leidde tot fouten (4917265 ) Melding Bij sommige medewerkers uit dienst, waar nog een netto negatief bedrag openstond, kon bij een TWK-berekening dit negatieve resultaat verdwijnen. Als resultaat was dan alleen de nieuw ontstane correctie nog aanwezig. Oplossing Dit is per 1 november 2023 opgelost en treedt na de novemberrelease niet meer op. Echter bij TWK-berekening over eerdere perioden kan het nog wel optreden. We hebben besloten dit niet met terugwerkende kracht op te lossen, omdat de meeste klanten dit al gecorrigeerd hebben en dan deze correctie weer zouden moeten terugdraaien. Actie Als je ziet dat door een TWK-berekening een negatief netto resultaat verdwijnt, kan je dit corrigeren door een (onbelaste) inhouding vast te leggen ter hoogte van het netto negatief resultaat. Wij verwachten dat het verdwijnen van een netto negatief resultaat, niet meer zal optreden bij nieuwe netto negatieve resultaten na november 2023. Veerpont was niet uit te sluiten bij automatische reisafstandsberekening (4969713) Melding Soms ligt er op de route van een woonadres naar een werklocatie een veerpont. Het is echter niet mogelijk om de route te laten berekenen zonder gebruik te maken van de veerpont. Deze wordt immers lang niet altijd gebruikt en daarom is het noodzakelijk dat er een optie komt om deze uit te sluiten. Oplossing Instellingen > Berekening > Reisafstandsbepaling Dit is per 1 november 2023 opgelost. We hebben aan het scherm Reisafstandsbepaling het veld Vermijd veerponten toegevoegd. Kies je hier Ja, dan wordt bij de automatische reisafstandsberekening de veerpont uitgesloten bij het berekenen van de reisafstand. Standaard staat dit veld optie op blanco = NIET UITSLUITEN, zoals de route op dit moment ook berekend wordt. Actie Als je wilt dat de automatische routeberekening op bedrijfsniveau, bij het bepalen van de reisafstand de veerpont gaat uitsluiten, dan kun je dit veld vanaf nu op Ja zetten. Er is dan wel een collectieve afstandsbepaling of een mutatie op adres / werklocatie bij de medewerker nodig om de route opnieuw te laten berekenen.  
Volledig artikel weergeven
19-10-2023 16:29 (Bijgewerkt op 25-10-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 719 Weergaven
1. Inleiding Zoals aangekondigd via onze berichtgeving op de community, verandert binnenkort de werking van de betalingen in Payroll Business. In deze release notes lees je wat er verbetert en verandert en welke actie van jou verwacht wordt. Belangrijk Op woensdag 1 november 2023 krijgen jij en je collega's toegang tot nieuwe menukeuzes waarmee je de betalingen voortaan regelt. Als je de betaalbestanden verwerkt via Salarisdossier, Zenden en Ontvangen of Gedeelde rapporten worden vanaf dat moment ook alle betalingen via de nieuwe interface verwerkt. Als je de betalingen verwerkt via Worldline CPS  (voorheen Equens), kun je pas overstappen naar de nieuwe manier van betalen nadat je dit met je bank hebt afgestemd. Vanaf 4  december 2023 kun je dan op de nieuwe manier gaan betalen. Let op: regel dit vóór 1 januari 2024 aanstaande! Kijk hieronder goed bij Jouw actie om te zien zie je wat je moet doen voordat je de nieuwe manier van betalen in gebruik kunt nemen. 2. Verbeteringen in de manier van werken Als je voor de betalingen tot nu toe de Betaalmanager (via tegel in Yourforce portal) gebruikte, zul je merken dat de volgende zaken zijn verbeterd:  Je hoeft niet meer via de Portal naar de Betaalmanager-tegel te navigeren. In plaats daarvan kies je een gebruikersgroep in Payroll Business zelf. De manier van werken is daardoor gelijk aan wat je verder in HR Core of Payroll Business gewend bent. Het zoeken naar betaalrekeningen is verbeterd. Voortaan zie je door welke bedrijven een bepaalde betaalrekening wordt gebruikt. Het overzicht met betaalposten krijg je voortaan standaard in Excel in plaats van CSV. Wijzigingen in de rekeninginstellingen zijn zichtbaar in het Mutatieverslag Uitgebreid. Hierdoor kun je gemakkelijk zien wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden, en door wie. Daarnaast zijn er verbeteringen voor alle gebruikers: Het aanmaakproces is vereenvoudigd en verbeterd. Hierdoor zijn de betalingen sneller klaar en kunnen we je ook sneller helpen bij vragen of problemen. Je krijgt voortaan, zodra de betalingen definitief zijn, automatisch een opdrachtbrief en een overzicht met betaalposten.  Het vooraf vastleggen van betaaldatums voor de salarisberekening kan voortaan via een apart scherm Betaaldatums. Daardoor zijn ze gescheiden van de interface-instellingen, die normaal gesproken niet zo snel wijzigen. Als je Zenden en Ontvangen gebruikte, moest je tot nu toe navigeren naar een aparte tegel in de Youforce-portal om de bestanden te kunnen downloaden. Voortaan kan dit direct vanuit Payroll Business via Gedeelde rapporten. Met de nieuwe optie File API is het mogelijk om de betaalbestanden op een veilige manier over te halen naar een lokale omgeving, zodat je ze daar verder kunt verwerken. 3. Verbeteringen in de betaalbestanden Hieronder zie je de verbeteringen die we hebben doorgevoerd in de betaalbestanden, omdat we merken dat banken steeds vaker strengere eisen stellen aan bepaalde velden in de SEPA-XML: Naam begunstigde De naam van de begunstigde werd in de oude Betaalmanager weergegeven met een streepje (Jansen- J) als het een salarisbetaling betrof, en met een komma als het een tussentijdse betaling betrof (Jansen, J). Banken die naam-nummer controles uitvoeren gaven daardoor onnodig elke periode waarschuwingen. Vanaf nu is daarom de weergave in alle gevallen met een komma (Jansen, J). Korte en lange omschrijving van de betaling De korte omschrijving ("EndToEndIdentification", 35 posities) wordt door de meeste banken Kenmerk genoemd. Men eist steeds vaker dat hier een unieke code in staat, ter identificatie van de betaling.  Voortaan zie je daarom hier de medewerkercode, gevolgd door een uniek nummer van de betaalpost Voorbeeld: 30045-60708 Door deze aanpassing is het niet meer nodig om maandelijks nieuwe rekeningomschrijvingen met een uniek kenmerk te importeren bij de medewerkers. De lange omschrijving ("Unstructured", 140 posities) heet in de bankenwereld bijna overal Omschrijving en wordt voortaan als volgt gevuld: "Betaling over periode", gevolgd door de salarisperiode en de rekeningomschrijving (indien ingevuld) Voorbeeld "Salaris over periode 10-2023 Gezamenlijke rekening", OF "Tussentijdse betaling", gevolgd door de actuele datum en de rekeningomschrijving (indien ingevuld) Voorbeeld "Tussentijdse betaling 08-10-2023 Gezamenlijke rekening" Betaalopdracht identificatie De "PaymentInformationIdentification" in de SEPA-XML bevat voortaan niet alleen de Visma-klantcode, maar ook het unieke nummer van de betaalopdracht. Hiermee voldoen we aan strengere eisen van sommige banken, waardoor handmatig ingrijpen op dit punt niet meer nodig is. Voorbeeld: 4005067-30456 4. Nieuwe gebruikersgroep Betalingen Instellingen > Gebruikersgroep We zetten voor jouw organisatie een nieuwe gebruikersgroep klaar met de naam Betalingen: Alle collega's die tot dan toe toegang hadden tot de oude Betaalmanager, kunnen via deze gebruikersgroep de nieuwe menu-opties voor de betalingen in Payroll Business gebruiken. Als je de Betaalmanager tot nu toe niet gebruikte, zorgen we er voor dat iedereen toegang krijgt die tot nu toe toegang had tot de optie Salarisberekening. Jouw actie  Je hoeft in principe niets te doen: via de nieuwe gebruikersgroep heb je automatisch toegang tot alle nieuwe menukeuzes voor betalingen. Eventueel kunnen deze rechten voor specifieke gebruikers ingeperkt worden. Hiervoor kun je contact opnemen met de Service desk. 5. Betaaldatums Betalingen - Instellingen > Betaaldatums In het scherm Betaaldatums kun je voor het hele jaar vooraf de betaaldatums voor de salarisbetalingen vastleggen.  Voorheen deed je dit via het scherm Instellingen > Interfaces > Overboekingen SEPA Dit is niet verplicht: als je geen betaaldatums vooraf vastlegt, wordt op het moment dat je de salarisverwerking afsluit de eerstvolgende dag als betaaldatum in de betaalopdracht gezet. In het nieuwe scherm Verzenden betaalopdrachten kun je eventueel de betaaldatum nog wijzigen voordat je de betalingen definitief maakt (als je de betalingen niet automatisch verstuurt). Jouw actie Er is geen actie nodig. Als je eerder al betaaldatums had vastgelegd zie je die hier terug.  6. Instellingen voor de betaalrekening  Betalingen - Instellingen > Betaalrekening In het scherm Betaalrekening hebben we vastgelegd welke rekeningnummers binnen jouw organisatie in gebruik zijn en op welke manier de betalingen moeten worden aangemaakt en verzonden. Alle instellingen die je op 1-10-2023 in gebruik had bij de oude interface hebben we hier voor je klaargezet. Je ziet:  IBAN, BIC en tenaamstelling van de opdrachtgever (de rekening van afschrijving) De methode die gebruikt moet worden bij annuleringen, hiervoor zijn twee opties: Niet opnemen in het betaalbestand - dit is de standaard optie Het bedrag overmaken naar de rekening van afschrijving Bij Route betaalbestand heb je voortaan vier keuzes: Download vanuit Payroll Business Deze optie stuurt het betaalbestand naar de menukeuze Gedeelde rapporten, als je de betalingen daar wilt (laten) downloaden. Download vanuit Salarisdossier Deze optie stuurt het SEPA-betaalbestand naar de module Salarisdossier, bij menu Betalingen > Betaalbestand. File transfer door middel van File API Dit is een nieuwe optie om bestanden volledig automatisch en veilig over te zetten naar een specifieke file server in je eigen organisatie. Worldline CPS Verzenden naar Worldline Corporate Payment Services (voorheen Equens CPS) Route betaaloverzichten regelt het beschikbaar stellen van de opdrachtbrief en het overzicht betaalposten: deze komen beschikbaar in Salarisdossier of in Payroll Business bij Gedeelde rapporten. Betalingen automatisch verzenden: als dit veld op Ja staat, worden de betalingen direct verzonden na het afsluiten van de salarisverwerking of van het proces Tussentijds betalen. De opties Afschrijvingen en Valutacode vermelden bij IBAN opdrachtgever hebben een standaard waarde die je alleen in bijzondere situaties hoeft aan te passen. Betalingen - Instellingen > Interfaces > Overboekingen SEPA (nieuw) In de lijst met interfaces zie je de oude en de nieuwe betaalinterface naast elkaar: Overboekingen SEPA (oud)  Overboekingen SEPA (nieuw)  Via het detailscherm van de nieuwe interface zie je bij elk bedrijf: Welke betaalrekening wordt gebruikt. Of de betalingen van dat bedrijf mogen worden samengevoegd met de betalingen van andere bedrijven die dezelfde rekening gebruiken én op dezelfde dag betaald moeten worden.  Jouw actie Uiteraard hebben we deze verandering goed voorbereid: alle gegevens staan voor je klaar en zijn in overeenstemming met de manier waarop je tot nu toe betaalde. BELANGRIJK: Heb je in de oude betaalmanager na 1-10-2023 nog instellingen gewijzigd? Heb je in Payroll Business nog betaalinstellingen gewijzigd met een ingangsdatum na 1-10-2023? We verwachten dat dit weinig voorkomt, maar als dit inderdaad van toepassing is, moet je de wijzigingen nog een keer vastleggen via de nieuwe schermen! Als je wilt controleren welke nieuwe gegevens we voor je hebben klaargezet, kun je daarvoor het beste het Mutatieverslag uitgebreid gebruiken: Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag (uitgebreid): Kies bij Gegevensverzamelingen het niveau Betaalrekening en selecteer vervolgens alle gegevenselementen van dat niveau. Kies ook het niveau Bedrijf en selecteer het gegevenselement Betaalrekening. Bij het bedrijf zie je een belangrijke nieuwe mutatie: de verwijzing naar de te gebruiken Betaalrekening: Betaalrekening (895) Bij de betaalrekening zelf zie je in het mutatieverslag: IBAN opdrachtgever (10528438) BIC opdrachtgever (10528440) Naam opdrachtgever (10528439) Methode voor annuleren (10528565) Afschrijvingen (10528444) Valutacode vermelden bij IBAN opdrachtgever (10528445) Route betaalbestand (10528446) Betalingen automatisch verzenden (10528447) 7. Activeren nieuwe manier van betalen  Jouw actie Als je de betalingen NIET verwerkt via Worldline CPS (voorheen Equens), maar via één van de andere routes (Salarisdossier, Zenden en Ontvangen of Gedeelde rapporten), dan hoef je niets te doen: Wij zetten op 1-11-2023 automatisch de oude interface voor je uit en de nieuwe interface aan. Als je gebruik maakt van Salarisdossier of Gedeelde rapporten blijven de betaalbestanden op dezelfde plek terecht komen.  Als je voorheen de bestanden ophaalde in de Youforce portal via de aparte tegel Zenden en Ontvangen, moet je dit voortaan doen bij Rapporten > Gedeelde rapporten in Payroll Business zelf. Als je de betalingen verwerkt via Worldline CPS, dan kunnen wij de overstap niet automatisch voor je uitvoeren! Dit heeft te maken met de overgang van Visma Raet naar Visma YouServe. We vragen in dat geval aan jou om het volgende te doen: Informeer de bank dat de betalingen voortaan niet meer door Visma Raet zullen worden aangeleverd aan Worldline, maar door Visma YouServe.  De bank wil dan weten welke Service agent-nummer Visma YouServe heeft en op welke datum je de overstap wilt maken. Onderaan dit bericht hebben we als bijlage een tekst toegevoegd die je daarvoor kunt gebruiken in een brief of e-mail. Vul de tekst aan met de gegevens van jouw organisatie. Pas als de nieuwe afspraken zijn bevestigd, weet je zeker vanaf welk moment jouw bank de betalingen vanuit de nieuwe interface zal accepteren. Zet vanaf die datum de nieuwe interface aan en de oude uit. Kies als ingangsdatum de eerste dag van de salarisperiode die op dat moment nog moet worden afgesloten. Let op: gebruik daarom als ingangsdatum 1-12-2023, zolang je nog verwerkingen voor periode 12 doet! Bij vierwekenverloning is deze datum 4-12-2023. Dit kan een normale verwerking zijn, maar je kunt de overstap ook doen op het moment dat je een aanvullende salarisberekening afsluit. Let op: regel dit uiterlijk vóór 1 januari aanstaande. Vanaf dat moment zal de oude Betaalmanager route niet meer actief zijn. Wil je voor de zekerheid controleren langs welke route de betaalbestanden tot nu toe werden verwerkt? Dit kun je als volgt controleren:  Via het menu van Payroll Business bij Instellingen > Interfaces > Overboekingen SEPA (oud) > Betaalroute Is daar aangegeven dat je de Betaalmanager gebruikt, dan zijn ook de instellingen relevant in het menu van de oude Betaalmanager: Beheer > Instellingen 8. Werken met de nieuwe oplossing Betalingen Algemeen Via de nieuwe gebruikersgroep kun je de betaalopdrachten met daarin betaalposten controleren. Deze worden automatisch klaargezet zodra je salarisberekening of tussentijdse betalingen definitief maakt. Afhankelijk van de manier waarop het betaalproces in jouw organisatie is ingericht, zul je deze controles wenselijk vinden, bijvoorbeeld: als je de resultaten van meerdere bedrijven samenvoegt, vóórdat je tot betalen overgaat als je betaaldatums meegeeft die in de toekomst liggen en nog wacht met verzenden In dat geval kunnen er in de tussentijd situaties optreden (bijvoorbeeld een arbeidsconflict), waardoor je bepaalde betalingen wilt annuleren. als een bedrijf voor de eerste keer betaalt  Het kan ook zijn dat in jouw organisatie deze controles niet gebruikelijk zijn, bijvoorbeeld: als je tot nu toe de oude betaalmanager gebruikte en je had de optie Automatisch verzenden aan staan als je tot nu doe de oude betaalmanager niet gebruikte In dat geval is onderstaande uitleg over het controleren minder relevant voor jou. Bij Betaalrekening staat dan de optie Automatisch verzenden betalingen op Ja, en worden de betalingen direct verstuurd, zodra je een salarisberekening met afsluiting draait, of het proces Tussentijds betalen uitvoert met de optie Betalen. Controles Betalingen - Beheer > Controleren betaalopdrachten In het scherm Controleren betaalopdrachten zie je per betaalrekening alle betaalopdrachten die zijn klaargezet om te verzenden. Deze kunnen het resultaat zijn van de Salarisberekening of van het proces Tussentijds betalen. Werkwijze Als je een specifieke betaalrekening wilt selecteren kan dat via de zoekfunctie: je ziet dan een lijst met alle bedrijven en de betaalrekening die ze gebruiken. Standaard zie je alleen de openstaande opdrachten met een betaaldatum die niet verder terug ligt dan twee maanden. Je kunt deze filters aanpassen, zodat je bijvoorbeeld ook oudere reeds verzonden opdrachten ziet.  Dubbelklik op een opdracht als je de onderliggende betaalposten wilt controleren. Ook deze kun je filteren, op bedrijf, medewerker, tenaamstelling en IBAN. Betalingen - Beheer > Annuleren betaalposten In het scherm Betalingen kun je specifieke betalingen annuleren vóórdat de betaalopdracht definitief wordt gemaakt. Afhankelijk van de methode voor het annuleren, hebben annuleringen wel of geen invloed op het totaal aantal posten en het totaal over te maken bedrag in het betaalbestand. De methode is vastgelegd in het scherm Betaalrekening bij het veld Methode voor annuleren: Betalingen niet verwerken in het betaalbestand Het aantal posten en het totaalbedrag in het betaalbestand worden verminderd Betalingen overmaken naar IBAN opdrachtgever Het aantal posten en het totaalbedrag in het betaalbestand blijven gelijk Werkwijze Selecteer eerst de betaalopdracht. Gebruik eventueel de zoekfunctie om deze te vinden. Vink vervolgens de betaalposten aan die je wilt annuleren. Zoek eventueel ook andere medewerkers op en annuleer ook die betalingen. Klik tenslotte op Wijzigingen opslaan. De aangepaste totaaltellingen zie je vervolgens terug in de header van het scherm.  Eventueel kun je via de zoekfunctie alle geannuleerde betaalposten bekijken, vul dan in Geannuleerd = Ja en klik op Zoeken. Betalingen - Beheer > Verzenden betaalopdrachten In het scherm Verzenden betaalopdrachten kun je de nog openstaande betaalopdrachten verzenden. Dit is nodig als je de betaalopdracht niet automatisch laat verzenden. Werkwijze Vink de opdrachten aan die je wilt gaan verzenden. Dit kan eventueel collectief door het bovenste aanvinkvakje te gebruiken. Pas eventueel ook de gewenste betaaldatum aan. Let op: deze mag niet in het verleden liggen. Het bestand met betalingen wordt vervolgens verstuurd volgens de route die is vastgelegd bij de Betaalrekening. Onder het tabblad Verzending en verwerking kun je de verdere details van de verzending zien: Wie de betaalopdracht heeft er verzonden en wanneer. De hashtotalen die zijn vastgesteld. Als je Worldline gebruikt, kun je zien of er betalingen door Worldline of de achterliggende bank zijn geweigerd. 9. Opdrachtbrief betalingen Opdrachtbrieven worden gebruikt voor interne controle-doeleinden. Bijvoorbeeld de zogenaamde hash-totalen kun je gebruiken om de integriteit van het te verwerken bestand te controleren. Werkwijze Tegelijk met het verzenden van een betaalopdracht wordt de Opdrachtbrief betalingen automatisch aangemaakt. De inhoud sluit daardoor volledig aan bij het Overzicht betaalposten en de betalingen zelf. Afhankelijk van de instellingen bij de Betaalrekening in het veld Route betaaloverzichten, wordt de Opdrachtbrief betalingen naar het Salarisdossier gestuurd of naar Gedeelde rapporten in Payroll Business. De Opdrachtbrief betalingen vermeldt onder andere: Gegevens van de betaalrekening Totaal aantal posten Totaal te betalen bedrag  Het bedrag en aantal van alle geannuleerde posten en de manier waarop ze geannuleerd zijn  SHA1 en SHA256 hashtotalen  Omdat opdrachtbrieven tegenwoordig niet meer nodig zijn voor het fiatteren richting de bank, worden de volgende zaken niet meer vermeld: Gegevens van de Bank (naam bank, plaats bank, enz.) Gegevens van contactpersonen (naam, telefoonnummer, enz.) Gebruikte informatiedrager 10. Overzicht betaalposten Het rapport Overzicht betaalposten bevat de details van alle betaalposten en vervangt daarmee de bestaande optie Betaalopdrachten downloaden van de Betaalmanager. Werkwijze Het rapport wordt automatisch aangemaakt zodra je de betaalopdracht verstuurt. De inhoud zal daardoor per definitie 100% aansluiten op de opdrachtbrief en het aangemaakte SEPA-XML bestand. Afhankelijk van de instellingen bij de Betaalrekening in het veld Route betaaloverzichten, wordt het Overzicht betaalposten naar het Salarisdossier gestuurd of naar Gedeelde rapporten in Payroll Business. Het rapport is in Excel-formaat. Met een spreadsheet programma (bijvoorbeeld Excel of Google sheets), kun je de gegevens eventueel in een ander formaat opslaan, zoals csv.  
Volledig artikel weergeven
17-10-2023 14:57 (Bijgewerkt op 23-10-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1947 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Uniforme Pensioenaangifte (UPA) - rapport Aangifte details Vanaf deze release hebben we het rapport Aangifte details, dat in de oude module bekend was als Download werknemergegevens, toegevoegd aan de UPA-aangifte. Hiervoor hebben we het bestaande rapport Aangifte details gebruikt, dat je al kent uit de Loonaangifte. Het gaat om hetzelfde rapport, alleen kun je het nu opvragen vanuit het gebruikersprofiel Uniforme pensioenaangifte. Het bevat dan de tabbladen en gegevens die betrekking hebben op de Pensioenaangifte. De elementen en tabbladen voor de Loonaangifte zijn eruit weggelaten.  Uniforme Pensioenaangifte - rapport Aangifte details Rapporten > Aangifte details Het rapport Aangifte details laat alle gegevens zien die op het niveau Inkomstenverhouding in de aangifte zijn opgenomen. Het rapport wordt standaard aangemaakt in het Excel-formaat (xlsx), eventueel kun je vanuit bijvoorbeeld Excel of Google sheets de gegevens ook in een ander formaat opslaan, zoals csv of oudere  Excel-versies. De gegevens zijn gegroepeerd in de volgende tabbladen: Inkomstenverhouding: Alle gegevens die één-op-éen met de inkomstenverhouding kunnen worden weergegeven, zoals BSN, nummer inkomstenverhouding (IKV), naam van de medewerker en alle berekende bedragen. Inkomstenperiode: Alle rubrieken uit de gegevensgroep Inkomstenperiode. Deze groep kan binnen een aangiftetijdvak bij hetzelfde IKV meerdere keren voorkomen. Sector Dit gegeven word apart vermeld, omdat er in de aangifte in principe meerdere waarden binnen een aangiftetijdvak kunnen voorkomen. Regelinggegevens Hier vind je per regelingkenmerk en regelingvariant de  details van de regeling: Regelingloon Premiegrondslag Premie totaal Premie wn Aantal verloonde uren periode Verlof Hier vind je de opgaaf van verlofsoorten en -uren per inkomstenverhouding. Intrekkingen Hier zie je de inkomstenverhoudingen die komen te vervallen ten opzichte van eerder ingediende aangiftes.  Legenda Dit tabblad helpt je om de juiste aangifterubriek te vinden. De namen stemmen overeen met de Gegevensspecificatie aangifte loonheffingen. Rapport-parameters Hier zie je de parameters die je hebt ingevuld toen je het rapport opvroeg. Werkwijze Kies het actuele aangiftetijdvak waarover je het rapport wilt opvragen. Geef aan welke tijdvakken je wilt zien: Alleen de tijdvakken die je met deze aangifte aangeeft. Alle tijdvakken die in het lopende jaar tot en met deze aangifte bij de Pensioenuitvoerder kenbaar zijn gemaakt of kenbaar worden gemaakt als de aangifte nog niet is verzonden.  Klik op Rapport uitvoeren. Het rapport wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je bij Mijn rapporten. Optionele velden Bedrijf, Medewerker, Tijdvak vanaf en t/m Het rapport toont standaard de complete inhoud van de aangifte, met daarin alle bedrijven en alle medewerkers. In de Excel-file kun je vervolgens zoeken of filters aanbrengen. Als je echter op zoek bent naar een bepaald bedrijf, een bepaalde medewerker of een specifiek eerder aangegeven aangiftetijdvak, vul deze gegevens dan in voordat je het rapport aanmaakt. Hierdoor krijg je een veel beknopter rapport, dat sneller klaar is en waarin je gemakkelijker kunt zoeken naar specifieke aangifterubrieken. APG - rapport Aangifte details Vanaf deze release hebben we het rapport Aangifte details, dat in de oude module bekend was als Download werknemergegevens toegevoegd aan de APG-aangifte. Hiervoor hebben we het bestaande rapport Aangifte details gebruikt, dat je al kent uit de Loonaangifte. Het gaat om hetzelfde rapport, alleen kun je het nu opvragen vanuit het gebruikersprofiel APG-aangifte. Het bevat dan de tabbladen en gegevens die betrekking hebben op de Pensioenaangifte. De elementen en tabbladen voor de Loonaangifte zijn eruit weggelaten.  APG-aangifte - rapport Aangifte details Rapporten > Aangifte details Het rapport Aangifte details laat alle gegevens zien die op het niveau Inkomstenverhouding in de aangifte zijn opgenomen. Het rapport wordt standaard aangemaakt in het Excel-formaat (xlsx), eventueel kun je vanuit bijvoorbeeld Excel of Google sheets de gegevens ook in een ander formaat opslaan, zoals csv of oudere  Excel-versies. De gegevens zijn gegroepeerd in zes tabbladen: Inkomstenverhouding: Alle gegevens die één-op-éen met de inkomstenverhouding kunnen worden weergegeven, zoals BSN, nummer inkomstenverhouding (IKV), naam van de medewerker en alle berekende bedragen. Inkomstenperiode: Alle rubrieken uit de gegevensgroep Inkomstenperiode. Deze groep kan binnen een aangiftetijdvak bij hetzelfde IKV meerdere keren voorkomen. PensioenVerzekering Hier vind je per regelingkenmerk en regelingvariant de  details van de regeling: Regelingloon Premiegrondslag Premie totaal Premie wn Aantal verloonde uren periode Intrekkingen Hier zie je de inkomstenverhoudingen die komen te vervallen ten opzichte van eerder ingediende aangiftes.  Legenda Dit tabblad helpt je om de juiste aangifterubriek te vinden. De namen stemmen overeen met de Gegevensspecificatie aangifte loonheffingen. Rapport-parameters: Hier zie je de parameters die je hebt ingevuld toen je het rapport opvroeg. Werkwijze Kies het actuele aangiftetijdvak waarover je het rapport wilt opvragen. Geef aan welke tijdvakken je wilt zien: Alleen de tijdvakken die je met deze aangifte aangeeft. Alle tijdvakken die in het lopende jaar tot en met deze aangifte bij de Pensioenuitvoerder kenbaar zijn gemaakt of kenbaar worden gemaakt als de aangifte nog niet is verzonden.  Klik op Rapport uitvoeren. Het rapport wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je bij Mijn rapporten Optionele velden Bedrijf, Medewerker, Tijdvak vanaf en t/m Het rapport toont standaard de complete inhoud van de aangifte, met daarin alle bedrijven en alle medewerkers. In de Excel-file kun je vervolgens zoeken of filters aanbrengen. Als je echter op zoek bent naar een bepaald bedrijf, een bepaalde medewerker of een specifiek eerder aangegeven aangiftetijdvak, vul deze gegevens dan in voordat je het rapport aanmaakt. Hierdoor krijg je een veel beknopter rapport, dat sneller klaar is en waarin je gemakkelijker kunt zoeken naar specifieke aangifterubrieken. Benefitbudget reservering via werkgever - Corrigeren saldo Waarom In Release 2023-07 is het mogelijk gemaakt om in bepaalde situaties een hoger bedrag Benefitbudget uit te betalen dan het gereserveerde saldo. Bij automatisch uitbetalen van het saldo in de periode van uitbetalen, kan het voorkomen dat dit teveel uitgekeerde bedrag weer wordt ingehouden. Ook is het  omslachtig om bij de overgang van een medewerker naar een ander bedrijf, het saldo van de reserveringen over te zetten. Daarom hebben we aan het medewerkerscherm Benefitbudget res. via werkgever een veld toegevoegd waarmee je het saldo kunt corrigeren. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Benefitbudget res. via werkgever Met ingang van 1-9-2023 is aan het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget res.via werkgever het veld Correctie saldo (Ben. Budg.) toegevoegd. In de periode waarin in dit veld een bedrag is ingevuld, wordt het saldo met dit bedrag verhoogd. Gaat het om een negatief bedrag, dan wordt het saldo hiermee verlaagd. Actie Als je het saldo bij een medewerker wilt aanpassen, kun je hier in de betreffende periode het bedrag opgeven waarmee je het saldo wilt verhogen of verlagen. Vakantiegeld periodiek uitbetalen Waarom Als je vakantiegeld iedere periode wilt laten uitbetalen, dan was dat alleen mogelijk door de arbeidsvoorwaardevariant te wijzigen naar Betalen per periode. Dit kon je echter alleen zonder problemen doen in de eerste periode van het vakantierechtjaar. Daarom hebben we het vanaf oktober 2023 mogelijk gemaakt het vakantiegeld iedere periode te laten uitbetalen, terwijl de medewerker gekoppeld blijft aan de opbouw-, peil- of combinatiemethode. Je kan deze instelling wijzigen in de loop van een vakantierechtjaar. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Vakantietoeslag Met ingang van 1-10-2023 is aan het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag het volgende veld toegevoegd: Vakantiegeld iedere periode uitbetalen In de periode waarin je dit veld op Ja zet, wordt het opgebouwde saldo uitgekeerd en vanaf de volgende periode wordt de vakantietoeslag periodiek uitgekeerd. Vanaf de periode waarin je dit veld op Nee zet of leeg maakt, wordt het saldo opgebouwd en uitbetaald in de betaalperiode. Let wel op als de betaalperiode vóór de eindperiode ligt, zie hiervoor de toelichting bij dit veld in de online help, onderwerp Medewerkerinstellingen vakantietoeslag. Actie Als je bij een medewerker het vakantiegeld periodiek wil laten uitbetalen, dan kun je het veld Vakantiegeld iedere periode uitbetalen op Ja zetten. Gratificatie en Winstdeling periodiek uitbetalen Waarom Als je gratificatie of winstdeling iedere periode wilt laten uitbetalen, dan was dat alleen mogelijk door de arbeidsvoorwaardevariant te wijzigen naar Betalen per periode. Dit kon je echter alleen zonder problemen doen in de eerste periode van het opbouw/rechtjaar. Daarom hebben we het vanaf oktober 2023 mogelijk gemaakt gratificatie en winstdeling iedere periode te laten uitbetalen, terwijl de medewerker gekoppeld blijft aan de opbouw-, peil- of combinatiemethode. Je kan deze instelling wijzigen in de loop van een opbouw/rechtjaar. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Gratificatie Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Winstdeling Met ingang van 1-10-2023 zijn aan de medewerkerschermen van de arbeidsvoorwaarden Gratificatie en Winstdeling respectievelijk de volgende velden toegevoegd: Gratificatie iedere periode uitbetalen Winstdeling iedere periode uitbetalen In de periode waarin dit veld op Ja zet wordt het opgebouwde saldo uitbetaald en vanaf de volgende periode wordt de gratificatie/winstdeling periodiek uitbetaald. Vanaf de periode waarin je dit veld op Nee zet of leeg maakt, wordt saldo opgebouwd en uitbetaald in de betaalperiode. Let wel op als de betaalperiode vóór de eindperiode ligt, zie hiervoor de toelichting in de online help, onderwerpen Medewerkerinstellingen gratificatie en Inleiding winstdeling. Actie Als je bij een medewerker de gratificatie of winstdeling periodiek wil laten uitbetalen dan kun je de hierboven genoemde velden op Ja zetten.     Opgeloste melding Technische code organisatorische eenheid op loonstrook in plaats van omschrijving (change 4969044) Melding Op de loonstrook werd sinds de juli release de technische code van de Organisatorische eenheid getoond in plaats van de omschrijving.  Hoe  Dit probleem hebben we via extra onderhoud op 8 september verholpen. Actie Om ervoor te zorgen dat de omschrijving voor de Organisatorische eenheid weer wordt getoond, moet je een herberekening opstarten.  
Volledig artikel weergeven
21-09-2023 14:40
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 507 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Roltoewijzing Usermanagement automatisch beëindigd bij uitdiensttreding.  Waarom Om het proces rondom medewerkers die uit dienst treden te vereenvoudigen, introduceren we een nieuw veld in het scherm Roltoewijzing Usermanagement (UM): de 'Einddatum'. Dit veld is alleen-lezen en helpt bij het stroomlijnen van het beheer van gebruikersrollen na uitdiensttreding. Wanneer een medewerker uit dienst wordt gemeld, wordt automatisch de laatste werkdag ingevuld in dit veld. Dit zorgt ervoor dat de Usermanagement API direct weet dat de betreffende medewerker na de opgegeven datum geen rol meer heeft. Hoe Menu bijvoorbeeld: Medewerker> Arbeidsrelatie> Roltoewijzing UM In dit scherm hoef je zelf geen actie te ondernemen. Zodra een medewerker uit dienst wordt gemeld, wordt het veld 'Einddatum' automatisch gevuld met de laatste werkdag van de medewerker. Actie Geen actie nodig. Er zal geen conversie plaats vinden van alle bestaande medewerkers die reeds uit dienst zijn. De 'Einddatum' wordt alleen automatisch ingevuld voor medewerkers die uit dienst worden gemeld na de uitrol van deze functionaliteit in release 2024-05 (gepland op 04-05-2024).   Manager en/of backup manager beëindigd bij Organisatorische eenheid Waarom Om het proces rondom medewerkers die uit dienst treden te vereenvoudigen, wordt bij het uit dienst gaan van een medewerker die manager en/of backup manger is bij een Organisatorische eenheid, de manager en/of backup manager bij de organisatorische eenheid beëindigd op de laatste werkdag. Hoe Menu bijvoorbeeld: Medewerker > Medewerker > Arbeidsrelatie Als je een medewerker uit dienst wilt melden, doe dit dan via de workflow 'uit dienst' of zet de dienstverband indicatie om naar 'Uit dienst' op de juiste peildatum. Als een medewerker manager en/of backup manager is, zal in het scherm Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorisch eenheden vanaf de laatste werkdag van de medewerker deze medewerker geen manager meer zijn. Als er op een toekomstige datum al een andere manager en/of backup manager is toegewezen, blijft deze behouden. Actie Geen actie nodig. Er vindt geen conversie plaats van alle bestaande medewerkers die reeds uit dienst zijn.  Managers en of backup mangers bij een organisatorische eenheid worden alleen beëindigd na het melden van uitdiensttreding en na de uitrol van deze functionaliteit in release 2024-05 (gepland op 04-05-2024). Overzicht HR inrichting Waarom We hebben goed nieuws! We breiden het Overzicht HR Inrichting uit met nieuwe rapporten. Dit doen we om je een completer en gedetailleerder overzicht te geven van je HR-inrichting. Organisatorische eenheid Hiermee krijg je een overzicht van de inrichting van je organisatorische eenheden. Werklocaties bij Organisatorische eenheden Dit rapport toont je de gekoppelde werklocaties bij een specifieke organisatorische eenheid. Werklocaties Je ziet hier de vastgelegde data voor elke werklocatie. Rol toewijzing Dit rapport geeft je een overzicht van de roltoewijzingen en voor welke organisatorische eenheid ze gelden. Hoe Menu bijvoorbeeld: Rapporten > Instellingen > Overzicht HR inrichting We hebben het scherm een beetje aangepast. De rapporten zijn nu gegroepeerd voor een makkelijkere navigatie. Met het bovenste vinkje kun je alle rapporten binnen een groep in één keer selecteren of deselecteren. Elk rapport verschijnt in een apart tabblad in Excel, zo houden we het overzichtelijk. Naast de nieuwe rapporten kan ook worden gekozen of het rapport moet worden uitgevoerd naar 'Mijn rapporten' of 'Gedeelde rapporten'. Actie Heb je een overzicht nodig van de inrichting zoals beschreven in de nieuwe rapporten? Selecteer dan het gewenste rapport door het vinkje aan te zetten en voer het rapport uit.   Samenvoegen brief werkt niet meer via 'Mijn YouServe' (change 6100553)  Melding Samenvoegen brief werkt niet meer via 'Mijn YouServe'.   Oplossing Wanneer u documenten genereert, opent er nu een apart tabblad in uw browser.  Actie De eerste keer dat u dit doet, kan er een blokkerende melding verschijnen. Na één keer de blokkerende melding te hebben goedgekeurd, zal deze niet meer getoond worden. 
Volledig artikel weergeven
28-04-2024 13:24 (Bijgewerkt op 15-05-2024)
 • 1 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 318 Weergaven
De meeste gebruikers van Youforce  loggen in via onze inlogpagina op de website. Aangezien niet meer duidelijk is wat oud en nieuw is gaan we de tekst op onze inlogpagina wijzigen.   Wanneer?  Per maandag 26 september aanstaande   Wat? Voor medewerkers en managers is het ‘nieuwe inloggen’ inmiddels al de norm geworden, daarom halen we de tekst ‘Nieuwe’ weg.    Weergave    Als medewerkers inloggen via ‘Inloggen Youforce’ volgt er een tussenscherm:   Hiermee kunnen, net als in de Youforce app, ook medewerkers met Single Sign On (SSO) via de website inloggen: Inloggen via je organisatie.   Voor professionals gaan we een extra optie toevoegen:  Inloggen Youforce *) Inloggen Youforce Certificaat is het ‘oude’ inloggen, mét een certificaat via login1.youforce.biz.   Weergave Met ‘Inloggen Youforce’ kom je uit op het nieuwe inloggen via admin.youforce.com.   *) Inloggen Youforce Deze wijze van 2FA inloggen voor professionals zónder installatie van een certificaat op de PC is nieuw. Wij gaan u hierover de komende maanden verder informeren. Wilt u hierover nu al meer weten klik dan op link nieuwe inloggen en ga naar Beheer professionele accounts met 2FA.   Jouw actie Intern communiceren dat www.vismaraet.nl/inloggen gaat veranderen Pas eventuele (interne) handleidingen aan Pas eventuele snelkoppelingen aan Heb je in de tussentijd toch vragen over deze aanpassingen? Neem dan contact op met ons Service Center.     
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 17:04 (Bijgewerkt op 23-09-2022)
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 588 Weergaven
16 Mei 2024 In de standaard declaratie wordt een Formule uitgevoerd in Post-Bewerking, hoewel niet aan de voorwaarden wordt voldaan (Change 6184911) In april hebben we een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan de standaard declaratie: het toepassen van een formule in de Post-Bewerking. Voorheen was dit niet mogelijk. De formule wordt nu per rij uitgevoerd, op basis van de voorwaarden. Als voorbeeld nemen we de Reisdag (wel = 1, niet = leeg). De Post-Bewerking formule is ingericht op het Data element/Rubriek: FS0040 Afstand met als Post-Bewerking formule: Als aan de conditie wordt voldaan wordt de waarde ‘1’ ingevuld anders blijft waarde leeg. We hebben ook een bug opgelost waarbij een formule werd uitgevoerd in de Post-Bewerking, zelfs als niet aan de voorwaarden werd voldaan. Dit probleem is nu verholpen.   9 Mei 2024  Uitlogknop voor medewerkers (VRSSJ-22943) In de release van 6 mei hebben we voor change 6110079  de uitlogknop voor managers en professionals toegevoegd.  Deze functionaliteit is nu ook beschikbaar voor medewerkers. Het uitlog pictogram:   Dit pictogram vind je links bovenaan het Self Service menu: Print PDF functionaliteit werkt niet meer (Change 6260715) De print functionaliteit genereerde een HTTP 404 foutboodschap.  Dit werd opgelost door het aanpassen van de URL voor deze functionaliteit. Met de Document Viewer binnen Self Service kan een PDF worden geprint vanuit een mutatieoverzicht of vanuit een mutatieformulier. Met deze release wordt de functionaliteit verder verbeterd door het PDF document te tonen in een apart window in plaats van in een frame op het actieve window.      English translation: May 16th 2024 Formula is executed in Post-Bewerking although the conditions are not met (Change 6184911) In April we added a new functionality to the standard declaration: applying a formula in the Post-Edit. Previously this was not possible. The formula is now executed row by row, based on the conditions. We take the Travel Day as an example (yes = 1, not = empty). The Post-Edit formula is designed for the Data element/Category: FS0040 Distance with the Post-Edit formula: If the condition is met, the value '1' is filled in, otherwise the value remains empty. We also fixed a bug where a formula was executed in the Post-Operation even if the conditions were not met. This problem has now been resolved.     May 9th 2024 Logout button for employees (VRSSJ-22943) In the May 6 release, we added the logout button for managers and professionals for change 6110079. This functionality is now also available to employees.  The logout icon:     This icon can be found at the top left of the Self Service menu:   Print PDF functionality no longer works (Change 6260715) The print functionality generated an HTTP 404 error message. This was resolved by adjusting the URL for this functionality. The Document Viewer feature, for printing PDFs from mutation lists and upon opening a mutation form, has been updated. Now, documents will be displayed in a separate tab rather than within an embedded frame.
Volledig artikel weergeven
09-05-2024 10:53 (Bijgewerkt op 16-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 135 Weergaven
6 Mei 2024  Autorisaties worden niet berekend via de nieuwe Portal (Change 6110079) Bij het creëren of aanpassen van een nieuwe workflow in Self Service worden autorisaties toegewezen of gewijzigd. Echter, na het uitloggen en opnieuw inloggen op het nieuwe portaal, en het openen van de Workflow in Self Service, worden er geen medewerkers weergegeven die je kunt selecteren. De autorisaties worden niet opnieuw gegenereerd. Om dit probleem aan te pakken, hebben we een pictogram toegevoegd voor managers en professionals. Het uitlog pictogram:   Dit pictogram vind je links bovenaan het Self Service menu:   Wanneer je een workflow hebt aangemaakt of gewijzigd en je hebt daarbij nieuwe autorisaties, dien je op dit pictogram te klikken. Hierdoor word je automatisch uitgelogd bij Self Service. De cookies waarin de instellingen worden bewaard worden dan namelijk geleegd. Na het opnieuw inloggen zullen de autorisaties nu wel opnieuw worden berekend met de nieuwe rechten.   Startmenu wordt dubbel getoond in Self Service (Change 608056) Soms wordt het startmenu van Self Service dubbel getoond. Dit hebben wij nu opgelost. Het startmenu zal nu niet meer dubbel worden getoond.       English translation: May 6th 2024 Authorizations are not calculated via the new Portal (Change 6110079) When creating or modifying a new workflow in Self Service, authorizations are assigned or changed. However, after logging out and logging back in to the new portal, and opening the Workflow in Self Service, no employees are displayed for you to select. The authorizations are not regenerated. To address this issue, we added an icon for managers and professionals. The logout icon:    This icon can be found at the top left of the Self Service menu: When you have created or changed a workflow and you have new authorizations, you must click on this icon. This will automatically log you out of Self Service. The cookies in which the settings are stored will then be emptied. After logging in again, the authorizations will now be recalculated with the new rights.   Start menu is shown twice in Self Service (Change 608056) Sometimes the Self Service start menu is shown twice. We have now resolved this. The start menu will now no longer be shown twice.  
Volledig artikel weergeven
06-05-2024 14:42 (Bijgewerkt op 08-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 95 Weergaven
  Mededelingen  Dit jaar een nieuw Salarisdossier! Wij zijn een nieuwe versie van het Salarisdossier aan het voorbereiden! In deze releasenotes vind je alvast een paar ontwikkelingen die hiermee te maken hebben. Er is nog geen actie van jouw kant nodig, maar het is wel goed dat je alvast kennis neemt van deze veranderingen: Het privé e-mail adres wordt duidelijker zichtbaar gemaakt op de schermen Medewerker en Medewerkers. In het scherm Arbeidsrelatie zie je enkele nieuwe medewerker instellingen waarmee je later dit jaar kunt aangeven op welke manier de medewerker eventuele e-mail berichten vanuit het vernieuwde Salarisdossier wil ontvangen. Hieronder vind je meer details. Nieuw  Aansturing e-mail berichtgeving vanuit nieuwe Salarisdossier Waarom  In het nieuwe salarisdossier moet de medewerker straks kunnen aangeven op welke manier er e-mail berichten verzonden moeten worden, als er een nieuw document klaarstaat. Hoe  Medewerker > Medewerker > Arbeidsrelatie (Payroll only gebruikers) Medewerker > Arbeidsrelatie > Arbeidsrelatie (HR + Payroll gebruikers) Er zijn twee nieuwe gegevenselementen beschikbaar om bij de medewerker vast te leggen: Meldingen vanuit digitaal dossier: hiermee kan de medewerker straks aangeven of er een e-mail bericht moet worden verstuurd als er een nieuw document klaar staat in het Salarisdossier, en wat er in dat e-mail bericht zit: een PDF-bijlage, of een link waarmee het Salarisdossier geopend kan worden. E-mail adres voor meldingen digitaal dossier: dit bepaalt welk E-mail adres straks daarvoor gebruikt moet worden: het zakelijk e-mail adres of het privé e-mail adres. Actie  Er is bij deze release nog geen directe actie nodig.  Zelf je gebruikers beheren Waarom  Beveiliging van persoonlijke gegevens is een belangrijke thema. Steeds meer van onze klanten vragen daarom of ze zelf het beheer kunnen voeren over wie er toegang heeft tot welke gebruikersgroepen.  Hoe  Dit is mogelijk: als jij voortaan ook zelf de gebruikers van jouw organisatie wilt beheren, neem dan contact op met onze service desk. Zij zullen dan voor jou een nieuwe gebruikersgroep Autorisatiebeheer voor je aanmaken. Geef daarbij aan welke collega's in jouw organisatie de rol van autorisatiebeheerder op zich gaan nemen: we voegen die gebruikers dan toe aan de nieuwe gebruikersgroep, waardoor ze de rechten van andere gebruikers kunnen beheren. Ter informatie, voor als je deze mogelijkheid al had: de gebruikersgroep Applicatiebeheer is - voor de duidelijkheid - hernoemd naar Autorisatiebeheer. Actie  Wanneer je deze gebruikersprofiel zelf wilt hebben dan kun je hiervoor contact opnemen met de Service Desk. Aansturing gebruik van de HR App Waarom  Sinds een tijdje bieden wij de HR App aan: medewerkers kunnen deze downloaden en op hun telefoon of tablet installeren. Met de HR App kan de medewerker (onder andere) het verlofsaldo raadplegen, nieuwe verlofaanvragen indienen, declaraties indienen en salarisstroken en jaaropgaven raadplegen.  Het is vanaf nu mogelijk om aan te geven of medewerkers van jouw organisatie wel of niet gebruik mogen maken van de HR App. Hoe  Standaard zetten we de HR App voor jouw organisatie aan. Dat betekent dat alle medewerkers van jouw organisatie in principe van de app gebruik kunnen maken: nadat ze de app hebben geïnstalleerd en het autorisatieproces hebben doorlopen, zal de app de betreffende medewerkergegevens laten zien. Actie  Als je niet wilt dat deze mogelijkheid aanwezig is, dan kan dit uitgezet worden. Neem daarvoor contact op met onze Service desk. Administratiekantoren kunnen de optie desgewenst zelf uitzetten: Ga naar menukeuze Instellingen > Beheer > HR koppelingen (als je HR + Payroll gebruikt) of Instellingen > Beheer > Raet koppelingen (als je alleen het payroll gedeelte gebruikt) Selecteer de koppeling HR App Vink de aanduiding HR App actief uit en klik op Opslaan Meer informatie over de mogelijkheden van de HR app vind je op https://www.youserve.nl/youserve-app/ Arbeidsvoorwaarde reiskosten - Blokkeren declaraties reiskosten Waarom Ter voorbereiding van de afhandeling van declaratie reiskosten voor CO2, kan gekozen worden om ook voor medewerkers met een lease auto, declaratie formulieren in de APP te gebruiken. Echter deze declaraties mogen in principe niet uitbetaald worden omdat er gebruik wordt gemaakt van een lease auto.  Om declaraties te kunnen blokkeren voor uitbetaling, is een extra veld bij de arbeidsvoorwaarde reiskosten toegevoegd. Hoe Menu bijvoorbeeld: Medewerker > contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Kies de arbeidsvoorwaarde reiskosten. Het nieuwe veld heet: Blokkeren declaraties reiskosten [10529119]. Wanneer dit veld op Ja staat, zal alle reiskosten declaraties niet worden uitbetaald die lopen via de arbeidsvoorwaarde reiskosten. Actie Indien een medewerker wel declaraties indient en de reiskosten declaraties moeten niet worden uitbetaald, dit veld op JA zetten. Fiscale ruimte vaststellen reiskosten Waarom In sommige gevallen werd de fiscale ruimte niet juist berekend bij de zakelijke declaraties. Deze declaraties werden ten onrechte uitbetaald. Hoe Menu Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardepakket > Reiskosten Vanaf 01-01-2024 wordt de fiscale ruimte correct berekend over de zakelijke kilometer declaraties.                           Actie Wanneer je gebruik maakt de fiscale ruimte in de arbeidsvoorwaarden reiskosten is het verstandig de loonstroken te controleren.   Eenmalige mutaties (dagmutaties) met verbijzonderingen importeren via spreadsheet Waarom Er blijkt een groeiende behoefte te zijn aan de mogelijkheid om declaraties en uren te kunnen importeren door middel van een spreadsheet, met daarbij specifieke verbijzonderingen. Bijvoorbeeld: Import van reiskostendeclaraties met vermelding van van mobiliteit en vervoermiddel ten behoeve van de nieuwe CO2 wetgeving Import van uren met kostenplaats en kostendrager of vestiging en afdeling. Voor dit soort mutaties bestond al de mogelijkheid om een CSV bestand in te lezen, vanaf deze release is er ook een Excel-formaat waarmee dit kan. Hoe Menu Beheer > Externe mutaties > Conversieschema Menu Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand Er is een nieuw extern systeem beschikbaar: Excel basisdocument (dagmutaties).  De spreadsheet die hiervoor gebruikt kan worden lijkt sterk op wat voorheen Raet basisdocument heette, maar met de volgende nieuwe mogelijkheden: Het formaat is uitsluitend bedoeld voor het verwerken van eenmalige mutaties (dagmutaties). De kolommen zijn achtereenvolgens: Bedrijfscode, Medewerkercode en Ingangsdatum  Eén of meer gegevenselementen met geldigheid = eenmalig (dag). Meestal zijn dit declaraties of urensoorten Rechts van de dagmutaties kun je de elementnummers opgeven van de verbijzonderingscriteria, zoals mobiliteit, vervoermiddel, vestiging, afdeling, etc Werkwijze: In de online help vind je een voorbeeld dat je kunt gebruiken om aan te passen. In het conversieschema kun je aangeven of de sheet tellend of vervangend moet gebeuren. Het is dus ook mogelijk om twee conversieschema's aan te maken: één voor tellend verwerken, en één voor vervangend verwerken. Om de lijst overzichtelijk te houden zijn de namen van de bestaande externe systemen hier en daar aangepast. Hier een overzicht:   Extern systeem Doel / mogelijkheden SAP Dit is het standaard formaat dat vanuit de PU12 toolbox van SAP HCM gegenereerd kan worden. Er is documentatie beschikbaar over de inrichting die in SAP om dit formaat te genereren. Indien nodig kan onze implementatieconsultant u hierbij assisteren.  Alle mutaties worden vervangend verwerkt. Batchinput Verwerken van mutaties in Payroll Business formaat. Alle mutaties worden vervangend verwerkt. Oude naam: Importeren dagmutaties met verbijzonderingen Nieuwe naam: CSV bestand (dagmutaties) Dit formaat is geschikt voor reguliere import van gewerkte uren uit tijdregistratiesystemen, inclusief verbijzonderingen naar bijvoorbeeld project, kostenplaats of opdrachtgever.  De header van het bestand en het conversieschema bieden diverse mogelijkheden voor aansturing van tellend en vervangend verwerken, en om het tijdsvenster aan te geven waarbinnen het vervangen moet gebeuren, Dit formaat is vooral geschikt om aan te leveren vanuit externe applicaties. Oude naam: Raet Basisdocument  Nieuwe naam: Excel basisdocument (vast/periode)  Dit formaat is geschikt voor het verwerken van mutaties op alle gegevenselementen in Excel formaat, maar is vooral bedoeld voor gegevenselementen met een geldigheid Vast of Afrekenperiode: alle mutaties worden vervangend verwerkt. Via deze route kún je dagmutaties verwerken, maar deze worden uitsluitend vervangend verwerkt, en je kunt geen verbijzonderingscriteria toevoegen. Gebruik voor dit laatste het nieuwe formaat  hieronder, Excel basisdocument (dagmutaties). Dit formaat is vooral geschikt om handmatig vastgelegde mutaties aan te leveren. Nieuw: Excel basisdocument (dagmutaties) Verwerken van eenmalige mutaties (dagmutaties) met verbijzonderingen in Excel formaat. In de sheet kun je rechts van de dagmutaties de elementnummers opgeven van de verbijzonderingscriteria (mobiliteit, vervoermiddel, vestiging, afdeling, etc). In het conversieschema kun je aangeven of de sheet tellend of vervangend moet gebeuren. Ook dit formaat is vooral geschikt om handmatig vastgelegde mutaties aan te leveren. Importeren verzuimhistorie Voor het importeren van verzuimhistorie vanuit externe systemen   Actie Er is geen actie nodig. In de online help vind je meer uitleg, en voorbeelden van sheets die je kunt gebruiken. Gewijzigd en verbeterd E-mail adres (privé) toegevoegd aan schermen Medewerker en Medewerkers Waarom  Bij het in dienst nemen van medewerkers via de Workflow Aanmaken medewerker was het nog niet mogelijk om een privé e-mail adres op te geven. Hoe Workflows > Instroom > Aanmaken medewerker > Medewerker (stap 1) Medewerker > Medewerker (Payroll only gebruikers) Medewerkers > Medewerkers (HR + payroll gebruikers) Het e-mail adres privé (gegevenselement 7213) is toegevoegd aan beide schermen. Actie Er is bij deze release nog geen directe actie nodig. Het privé e-mail adres gaat later dit jaar een rol spelen bij het nieuwe salarisdossier (zie uitleg hierboven). Uniforme Pensioen Aangifte: geen Burgerservicenummer meer naar private pensioenuitvoerders Waarom Als een UPA pensioenaangifte naar een private pensioenuitvoerder wordt verzonden is het niet toegestaan om daarbij het BSN nummer in de aangifte te vermelden.  Dit gaat om de onderstaande Pensioenuitvoerders: A.S.R Levensverzekeringen                                          ABN AMRO Pensioenfondsen AxyWare BeFrank Keylane Inkomen Keylane Pensioenen LifeSight Zwitserleven Pensioenen Zwitserleven Verzekeringen Hoe Vanaf deze release is dit gerealiseerd en wordt bij een UPA pensioenaangifte naar een private pensioenuitvoerder het BSN nummer niet meer vermeld in de aangifte.  Actie Er is geen verdere actie vereist.    Automatisch aanmaken standenregister  (alleen beschikbaar voor administratiekantoren) Waarom Een tijdje geleden is het standenregister (uitgebreid) toegevoegd aan de lijst met rapporten die automatisch aangemaakt kunnen worden na het afsluiten van een salarisberekening. Het was daarbij nog niet mogelijk om parameters vast te leggen, bijvoorbeeld de keuze voor PDF of Excel. Hoe Administratiebeheer > Instellingen > Rapportage > Rapportsjablonen Voor het uitgebreide standenregister kun je voortaan de volgende parameters vastleggen in een sjabloon: Kolom: het rapport kan de verschillen tonen in het bruto bedrag, het netto bedrag, de loonheffing of het totaalbedrag Wel of niet per medewerker afzonderlijk Wel of niet per looncomponent afzonderlijk Opslaan als PDF of Excel Daarnaast is de lijst met rapporten waar je uit kunt kiezen opgeschoond, er stonden een paar rapporten tussen die er niet thuishoorden. De lijst is nu overzichtelijker: Afrekenmatrix medewerker  Afrekenmatrix per periode  Afrekenmatrix werkgever Afrekenresultaten D/C  Betalingsoverzicht netto resultaat Collectieve loonstaat Controleoverzicht loonaangifte Standenregister (uitgebreid) Verzamelloonstaat Werkkosten Actie Er is geen verdere actie vereist. Eventueel kun je vanaf nu één of meerdere versies van het Standenregister automatisch voor je klanten laten aanmaken, bijvoorbeeld een PDF versie met alleen de totalen, en daarnaast een Excel versie per medewerker en looncomponent. Rapporten automatisch aanmaken per kostendrager of classificatiekenmerk 3 (alleen beschikbaar voor administratiekantoren) Waarom In de release van maart 2024 zijn Kostendrager en Classificatiekenmerk 3 toegevoegd als nieuwe groepeerkenmerken voor rapporten. Bij het vastleggen van de parameters voor automatische rapportage kon je deze echter nog niet kiezen. Hoe Administratiebeheer > Instellingen > Rapportage > Rapportsjablonen Kostendrager en Classificatiekenmerk zijn selecteerbaar bij de parameter Groepeerkenmerk van diverse rapporten.   Actie Er is geen verdere actie vereist. Eventueel kun je de parameter Groepeerkenmerk nu aanpassen, als je een bepaald rapport per Kostendrager of Classificatiekenmerk 3 wilt laten aanmaken Opmerking: Classificatiekenmerk 3 is een algemene naam. Het is de bedoeling dat hier een klantspecificieke omschrijving aan wordt gegeven. Deze kun je eventueel opzoeken bij Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Opgeloste meldingen UPA 2023 aanlevering datum uit dienst (5937379) Melding Bij het uitdienst melden van medewerkers waarbij de klant gebruik maakt van een conversie tabel voor de reden uitdienst, worden de einddatum en reden uitdienst niet altijd gevuld in de UPA aangifte. Oplossing De UPA aangifte is aangepast zodat nu, net zoals bij de Loonaangifte en APG aangifte, het geconverteerde element en de einddatum wel worden doorgegeven. Actie Voor nieuw aangemaakte aangiftes hoef je geen actie te ondernemen. Voor nog niet ingezonden aangiftes kan je een herrekening uitvoeren in het aangiftescherm. 30% regeling berekening aftopping WNT (43820483) Melding Wanneer een medewerker bij de toepassing van de Extraterritoriale kosten regeling boven de WNT norm aanzit, moet de premie berekening worden afgetopt tot het WNT norm.   Oplossing De arbeidsvoorwaarde variant 005 - Extraterritoriale kosten, berekent nu bij verschillende scenario's de juiste premie 30% regeling. De verschillende scenario's die kunnen voorkomen zijn:: Medewerker heeft geen mastertitel of is het gehele jaar ouder dan 30 Inkomen is boven het Norminkomen en onder de WNT - Resultaat: 30% wordt berekend over het cumulatief inkomen  Inkomen boven WNT met toetsing WNT - WNT wordt afgetopt tot WNT Inkomen onder Norm inkomen - Percentage 30% premie wordt verlaagd voor zover het inkomen onder het norminkomen komt  Medewerker heeft Mastertitel en geen overgang naar regulier Inkomen is boven het Norminkomen en onder de WNT - Resultaat: 30% wordt berekend over het cumulatief inkomen  Inkomen boven WNT met toetsing WNT - WNT wordt afgetopt tot WNT Inkomen onder Norm inkomen - Percentage 30% premie wordt verlaagd voor zover het inkomen onder het norminkomen komt  Medewerker wordt 30 en gaat van Master naar regulier Inkomen is boven het Norminkomen en onder de WNT - Resultaat: 30% wordt berekend over het cumulatief inkomen Inkomen net onder en in een ander periode boven WNT met toetsing WNT - Dit kan soms fout gaan. Op peildatum 1-1-2024 (begin van het jaar) Zet  het veld: Toepassen normbedrag 30% regeling op Reguliere inkomen van toepassing Herbereken de payroll Het kan in dit geval niet fout omdat de medewerker ruim boven het norm inkomen zit waardoor er geen ruimte door schuift. Inkomen onder Norm inkomen - Percentage 30% premie wordt verlaagd voor zover het inkomen onder het norminkomen komt  Actie Wanneer de berekening van een medewerker is zoals benoemd in punt 3b, controleer de berekening. Wanneer deze niet juist is, richt dan de medewerker in volgens de 4 aangegeven punten benoemd bij punt 3b.   CO2 - Waardenlijst gegevenselement "Vervoersmiddel brandstof (6108834) Melding De waardenlijst van bovenstaand gegevenselement was niet geheel conform de omschrijvingen vanuit de Belastingdienst, dit is nu aangepast. Oplossing Met ingang van de release van mei zijn de omschrijving van validatiewaarde '003' en '005' zijn als volgt aangepast: '003' "Auto (plugin) hybride" '005' "Auto andere brandstoffen Actie" Actie Er is geen actie nodig. De omschrijvingen zijn aangepast.   Overzicht betaalposten - Ontbrekende regels (6029061 ) Melding Als een medewerker in de actuele salarisperiode betaald krijgt, maar na deze betaaldatum pas indienst kwam, was de betaling niet zichtbaar op het Overzicht betaalposten, en in het scherm Controleren Betaalposten.   Oplossing Betalingen > Beheer > Controleren betaalposten Er werd bij het tonen van de informatie ten onrechte gecontroleerd of de medewerker al in dienst was op de betaaldatum, deze toets is verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig. Het Overzicht betaalposten sluit nu in alle gevallen weer aan bij het rapport  Betalingsoverzicht netto resultaat en bij de daadwerkelijk via de bank uitgevoerde betalingen. Berekening fiscale bijtelling na 60 maanden (6132651) Melding Voor de auto van de zaak zonder CO2-uitstoot (auto categorie 6) of waterstof- of zonnecelauto (auto categorie 11) met een datum 1e tenaamstelling in 2019, vervalt dit jaar na 60 maanden de lagere bijtelling. Vanaf de eerstvolgende maand werd de maximale bijtelling van 22% toegepast. Dit was niet correct, aangezien er nog een lagere bijtelling geldt voor deze categorieën: Voor auto's in categorie 6 geldt voor dit jaar dat er over de eerste €30.000 van de cataloguswaarde 16% bijtelling wordt berekend en over het overige deel van de cataloguswaarde geldt wel 22%. Voor auto's in categorie 11 geldt voor dit jaar een bijtellingspercentage van 16% over de gehele cataloguswaarde. Vanaf 2025 zullen voor beide categorieën de bijtellingspercentages verhoogd worden van 16% naar 17%. Oplossing Met ingang van 1-1-2024 hebben wij de referentietabel aangepast, waardoor er nu met het correcte bijtellingspercentage wordt gerekend na het bereiken van de 60 maanden. Actie Indien er gekozen is om af te wijken van het berekende bijtellingspercentage door het veld 'Afwijkend percentage bijtelling' of het veld 'Fiscale bijtelling bedrag afwijkend (auto vd zaak)' te vullen, dan zal deze waarde verwijderd moeten worden om de bijtelling weer automatisch te laten berekenen. In andere gevallen is er geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
28-04-2024 12:53 (Bijgewerkt op 28-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 213 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand   Zodra release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.    Zaterdag 04 mei 2024   Product Release Opmerkingen YouServe HR Core Business - NL Ja  -  YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja geen release notes YouServe Payroll Business Ja -   Continuous releases Deze producten release zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.  Continuous release YouServe Self Service Business YouServe API's
Volledig artikel weergeven
23-04-2024 08:20 (Bijgewerkt op 28-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 249 Weergaven
HR Core/Payroll Business - Release op zaterdag  30 maart 2024   Op zaterdagochtend  30 maart 2024 brengen wij de april release van HR Core en Payroll Business naar productie. Hierdoor is onze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.    English:   On Saturday morning, March 30 2024, we will bring the April release of HR Core and Payroll Business to production. As a result, our application is temporarily unavailable.
Volledig artikel weergeven
27-03-2024 12:24 (Bijgewerkt op 29-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 137 Weergaven
We deden enkele algemene verbeteringen en bugfixes om Mijn YouServe nog vlotter te laten werken. Header is altijd zichtbaar Kleur, font en fontgrootte van header is bijgewerkt Mijn Portaal altijd zichtbaar in de header   Categorieën en applicaties zijn beschikbaar in nederlands en engels Recent gebruikte links worden in gekozen taal weergegeven Weergave van applicaties in beide tabbladen is geuniformiseerd  (pictogrammen zijn verwijderd) Configuratie van applicaties in categorieën bijgewerkt Zoekfunctionaliteit verbeterd   Automatisch Inbox herladen van 2 minuten naar 10 minuten naar aanleiding van performantieproblemen in Self Service.  Gebruik de refresh knop om de inbox onmiddellijk te herladen.  
Volledig artikel weergeven
26-03-2024 09:21 (Bijgewerkt op 26-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 151 Weergaven
Nieuw Toetsing CO2 rappport Salarisverhogingen met TWK niet meenemen in de pensioenberekening Nieuwe Signalering "Uitbetaalde fiscale ruimte > Mobiliteitsbudget" Mutatieverslag aangifte correcties Aangifte XML versturen via File API ( Hotfix 06-03-2024) Gewijzigd en verbeterd Arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget Referentietabel "Reden ontslag transitievergoeding" Berekenen UFO premie Payrollelement Minimumloon Opgeloste meldingen Omschrijving werklocatie onjuist op de loonstrook (5750986) CAO FME - Eenmalige uitkering van 60 euro naar rato bij verlof Kostendrager niet selecteerbaar bij Boekingsgroep (6002914) Element komt niet door naar HRSS (4994477) Nieuw  Toetsing CO2 rappport Aangifte plicht CO2  Vanaf juli 2024 is de verwachting dat de plicht tot het registreren van de gemaakte kilometers voor de CO2 registratie ingaat, dit houdt in dat wanneer de aantal medewerkers 100 of meer is onder een registratie van een kamer van koophandel nummer, de klant verplicht is om de CO2 aangifte te doen.  Om te bepalen of een aangifteplicht van toepassing is, is er een nieuw rapport die daarbij ondersteunt. Rapport Toetsing CO2  aangifte plicht Rapporten - Personeelsmanagement - Toetsing CO2 aangifte plicht Dit rapport bevat drie tabbladen Medewerker: Deze bevat alle medewerkers die actief zijn per 1 januari van het in de rapporten scherm opgegeven jaar Totalen: Van alle medewerkers die voldoen aan de criteria om aangifte te doen, het totaal aantal medewerkers per kamer van koophandelnummer Parameters: Kort overzicht van de klant en uitvoerdata van het rapport In de Payroll wordt op een aantal gegevens gecontroleerd of de medewerker aangifteplichtig is. Element 38 - Dienstberband indicatie  =  In dienst Element  498 Algehele blokkering = Nee Element 10204685 Aard arbeidsverhouding heeft niet de volgende waarde 11: Uitzendkracht 82 Payrolling 99: Niet van toepassing Element 465 Uren per week >= 4.62 uur per week, dat is dan:    20,00 - Maand  240,00 - jaar    18,46 - Per 4 weken    60,00 - Per kwartaal Element 10204751: Blokkeren loonaangifte staat op Nee Rapport kolommen Tabblad: Medewerker Veld Omschrijving Jaar Aangifte jaar KvK Kamer van koophandel, deze kan worden vastgelegd op het niveau: Klant Onderneming Bedrijf Organisatorische eenheid  Medewerker Bedrijf Bedrijf waar medewerker onder wordt verloond Onderneming Onderneming voor fiscale aangifte Payroll Ja - Payroll is actief en medewerker telt mee voor de CO2 aangifte Nee - Payroll is niet actief en medewerker telt niet mee voor de CO2 aangifte Loonaangifte staat aan Indicatie loonaangifte staat aan voor bedrijf Ja - Loonaangifte staat aan en medewerker telt mee voor de CO2 aangifte Nee - Loonaangifte staat uit en medewerker telt niet mee voor de CO2 aangifte Organisatorische eenheid Organisatorische eenheid waar medewerker aan is gekoppeld Medewerkercode De medewerkercode Medewerkernaam De opgemaakte naam van de medewerker Contract Contract code en naam van medewerker Aard arbeidsverhouding Indicatie Aard arbeidsverhouding van de medewerker (zie vorige paragraaf of medewerker meetelt voor de CO2 aangifte) Soort medewerker Indicatie van de soort medewerker (ter informatie ) Algehele blokkering Indicatie algehele blokkering Ja, medewerker is geblokkeerd voor de salarisverwerking en telt niet mee voor de CO2 aangifete Nee -  Medewerker is NIET geblokkeerd voor de salarisverwerking en telt mee voor de CO2 aangifte Loonaangifte geblokkeerd Indicatie Loonaangfite geblokkeerd Ja, medewerker is geblokkeerd voor de loonaangifte en telt niet mee voor de CO2 aangifte Nee -  Medewerker is NIET geblokkeerd voor de loonaangifte en telt mee voor de CO2 aangifte Toets uren per week Toetsuren = 4.62 uur per week Uren per week Uren per week medewerker. Indien uren per week < 4.62 dan telt medewerker niet mee voor de CO2 aangifte Meetellen Indien voor alle mee tellende kolommen de medewerker meetelt voor de CO2 aangifte, telt de medewerker mee. Indien één van de kolommen niet voldoet, telt de medewerker niet mee.   Tabblad Totalen Kolom omschrijving Jaar Jaar van aangifte KvK Kamer van koophandel nummer Aantal medewerkers te rapporteren Aantal medewerkers bij wie in de medewerkertabblad de kolom Meetellen op JA staat CO2-rapportage verplicht Indien er per KvK nummer 100 of meer medewerkes op Ja staan, geldt voor  de gegeven KvKnr, dat zij aangifte plichtig is. Wanneer een KVK aangifteplichtig is, zal van elke medewerker die reiskosten vergoed krijgt of declareert, de kilometers moeten worden geregistreerd t.b.v. de CO2 aangifte. Scherm: Jaar - Kies het jaar waarover de aangifte toetsing moet plaats vinden Opslaan in - (Default = Gedeelde rapporten) Gedeelde rapporten: Iedereen die in Payroll Business kan inloggen kan het opgevraagde rapport downloaden . Mijn rapporten: Het rapport is alleen op te vragen voor degene die het rapport heeft opgestart. Klik op Maak rapport om het rapport te starten. Actie  Voor het rapport uit om te verifieeren of een KvK aangifteplichtig is. Salarisverhogingen met TWK niet meenemen in de pensioenberekening Waarom Voor diverse pensioenfondsen die aangesloten zijn bij het APG ( actueel speelt dit bij Woondiensten en het ABP) is het mogelijk gemaakt dat salarisverhogingen met terugwerkende kracht geen invloed hebben op de pensioenberekeningen van het huidige jaar. Maar pas het jaar daarop. Hoe De aanpassing is uitgevoerd op de pensioenregeling vaste grondslag (benoemde variant en eigenregeling) . Op het pensioen bedrijfsscherm en - medewerkersscherm is het veld Toepassen salaris verhoging (pens.) toegevoegd. Het veld heeft twee waardes: Actueel Salarisverhogingen die per pensioenpeildatum met terugwerkende kracht worden opgevoerd, worden in het huidige pensioenjaar meegenomen. Dit is de huidige werking en de default instelling. Origineel Salarisverhogingen die per pensioenpeildatum met terugwerkende kracht worden opgevoerd, worden in het nieuwe pensioenjaar meegenomen. Actie Alleen als de pensioenen bij ABP pensioenfonds of APG Woondiensten lopen moet u per pensioenpeildatum in 2024 het veld Toepassen salaris verhoging (pens.) op Origineel zetten. Anders hoeft u niets te doen.   Nieuwe Signalering "Uitbetaalde fiscale ruimte > Mobiliteitsbudget" Waarom Bij sommige mobiliteitsregelingen is het niet toegestaan om meer reiskosten fiscaal uit te ruilen dan het beschikbare Mobiliteitsbudget. Om dit te controleren is er een nieuwe signalering die afgaat op het moment dat er meer reiskosten wordt uitgeruild dan er Mobiliteitsbudget is uitbetaald. Hoe Via Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag kunt het het Signaleringsverslag opvragen Actie Deze Signalering is informatief, u kunt eventueel het bedrag van de fiscale ruimte verlagen. Mutatieverslag aangifte correcties Waarom Sinds de vorige release is het mogelijk om de loonaangiftes 2023 handmatig te corrigeren. Dit kan nodig zijn als de salarisberekening is overgeschakeld naar "nabetaal" modus: eventuele wijzigingen over voorgaand jaar worden vanaf dat moment fiscaal gezien afgehandeld in het nieuwe jaar. Als er dan nog steeds wijzigingen in de loonaangifte van voorgaand jaar nodig zijn, moeten die handmatig toegevoegd worden in de eerder verzonden aangiftes. Voorbeeld:  nagekomen wijzigingen vanuit wagenpark beheer of 30% regelingen. Hoe Gebruikersgroep Loonaangifte/ Rapportage /  Mutatieverslag aangifte correcties Dit rapport toont alle wijzigingen die handmatig door gebruikers in de correctieaangiftes gedaan zijn. Je kunt filteren op onderneming, medewerker of tijdvak. Ook kun je zien welke gebruiker op welke datum bepaalde wijzigingen heeft gedaan. Actie Er is geen onmiddelijk actie vereist. Gebruik het rapport naar eigen inzicht om eventuele mutaties te controleren, bijvoorbeeld voorafgaand aan het verzenden, of bij controles achteraf. Meer uitleg over het verschil tussen rekenen in correctie-modus en in nabetaalmodus vind je in de online help, bij Berekening met terugwerkende kracht over de jaargrens heen. Aangifte XML versturen via File API ( Hotfix 06-03-2024) Waarom Vanuit de vorige Loonaangifte module was het mogelijk om het XML bestand van een Loonheffing nummer op te halen via een FILE API om zo te delen met bijvoorbeeld een Externe partij voor analyse doeleinden. In de nieuwe Loonaangifte hadden we deze functionaliteit nog niet meegenomen. Deze functionaliteit is vanaf deze release ( 06-03-2024) beschikbaar gekomen in het systeem. We hebben, mocht daar behoefte aan zijn, deze functionaliteit ook direct beschikbaar gesteld voor UPA berichten. Hoe Gebruikersgroep Loonaangifte  of (Pensioenaangifte )/ Instellingen / Aangifte stuurgegevens. Er zijn 2 velden bijgemaakt op dit scherm t.b.v in eerste instantie de Loonaangifte berichten en de UPA berichten. Wanneer een kopie van de XML beschikbaar moet komen voor de File API dan dienen de gegevens ingevuld te worden zoals beschreven bij de actie. Op het moment dat een aangifte door de Belastingdienst of pensioenfonds als "verwerkt" dan wel "verwerkt met waarschuwingen" is beoordeeld zal automatisch de XML van desbetreffende aangifte en Loonheffingen nummer gedeeld worden middels de FILE API. Voor de Inrichting van Keylane zullen we in een later stadium een beschrijving geven.  Actie Om dit te kunnen gebruiken dien jezelf, dan wel de externe partij die deze informatie graag wilt ontvangen, dit in te richten via het developers portaal. Wanneer je gebruik wilt gaan maken van deze nieuwe functionaliteit voor de Loonaangifte dan wel de UPA bestanden is het noodzakelijk om dit aan te gevel bij de aangifte stuurgegevens. Gebruikersprofiel Loonaangifte ( of Pensioenaangifte ) / Instellingen / aangifte stuurgegevens en vul onderstaand veld per Loonheffingen nummer en soort aangifte in:     Gewijzigd en verbeterd Arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget Waarom Ter voorbereiding van de geautomatiseerde proces voor de CO2 aangifte, is de functionaliteit van de arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget uitgebreid. Deze arbeidsvoorwaarde werkt dan eventueel samen met de arbeidsvoorwaarde reiskosten. Hoe Menu bijvoorbeeld: Medewerker - Contract - Arbeidsvoorwaardenpakket Op klant- of bedrijfscao niveau kan worden vastgelegd of de mobiliteitsbudget naar rato berekend moet worden. Hiervoor zijn in basis 3 keuzen Mobiliteitsbudget bedrag omrekenen 01 - Niet van toepassing  - Dan wordt het mobiliteitsbudget niet naar rato werkdagen of deeltijdfactor omgerekend  02 - Naar rato werkdagen - Mobiliteitsbudget wordt naar rato werkdagen berekend  03 - Naar rato deeltijdfactor -  Mobiliteitsbudget wordt naar rato deeltijdfactor omgerekend (hiervan is de uren week de basis). Dagen omrekenen vanaf. Indien met het veld Mobiliteitsbudget bedrag omrekenen is gekozen voor 02 - Naar rato werkdagen, kan in dit veld worden vastgelegd vanaf hoeveel dagen per week er naar rato gerekend moet worden. Indien hier 5 staat: wordt voor elk dag dan minder is dan 5 dagen, naar rato gerekend (ook bij decimalen) Indien hier bijvoorbeeld 3 staat: Wordt de mobiliteitsbudget fulltime berekend totdat een medewerker 3 dagen per week of minder werkt. Indien hier 0 staat, wordt nooit naar rato gerekend, dit is gelijk aan de optie 01 - Niet van toepassing. Deeltijdpercentage omrekenen vanaf.  Indien met het veld Mobiliteitsbudget bedrag omrekenen is gekozen voor 03 - Naar rato deeltijdpercentage -  Mobiliteitsbudget wordt naar rato deeltijdpercentage omgerekend, wordt in dit veld vastgelegd vanaf welk deeltijdpercentage de berekening van de mobiliteitsbudget naar rato wordt berekend. Indien de waarde 100 hier staat, wordt bij elk deeltijdfactor kleiner dan 100 naar rato gerekend Indien de waarde 50 hier staat, wordt pas voor elk medewerker met een deeltijdfactor kleiner of gelijk aan 50 het mobiliteitsbudget naar rato gerekend Indien de waarde 0 hier staat, wordt de mobiliteitsbudget niet omgerekend, dit is gelijk aan de keuze  01 - Niet van toepassing. Actie Voor elk medewerker die 3 dagen of minder per week werkt, wordt naar rato werkdagen berekend.  Dit kan betekenen voor medewerkers die nu 4 dagen per week werken, dat zij de mobiliteitsbudget nu fulltime krijgen in plaats van 4/5e deel. Controleer voor alle medewerkers met de arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget wat hoeveel dagen per week zij werken. Wanneer met een nieuwe inrichting het resultaat wijzigt, is het verstandig om af te stemmen of bij de medewerker de instellingen gelijk moeten zijn aan de keuze 02 Naar rato werkdagen waarbij het element Dagen omrekenen vanaf de waarde 3 wordt gezet, dit is niet nodig indien er andere afpsraken zijn gemaakt.   Referentietabel "Reden ontslag transitievergoeding" Waarom Vanuit bovenstaande referentietabel wordt aangestuurd of de "Reden uitdienst" wel of geen automatische Transitievergoeding moet berekenen. Het bleek dat de referentietabel niet meer up to date was, met de wettelijke wijzigingen van de tabel "Reden uitdienst". Vanaf deze release is per 01-01-2024 de tabel aangepast op nivo Nederland op nivo Nederland, eventuele afwijkingen kunt u zelf op een lager nivo inrichten. Hoe Menu Rapporten > Instellingen > Referentietabel De Referentietabel ziet er nu als volgt uit: Code Omschrijving Recht op Transitievergoeding Nieuwe codes 01 Opzegging/ontslag door de werkgever binnen de proeftijd Ja   03 Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever Ja   04 Beëindiging arbeidsverhouding met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever Nee   05 Opzegging/ontslag door werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid   Ja 06 Opzegging/ontslag door werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen   Ja 20 Einde arbeidsverhouding door opzegging werknemer, door toedoen of op initiatief van de werknemer Nee   21 Opzegging/ontslag door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)   Nee 30 Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsverhouding voor bepaalde tijd Ja   31 Einde van rechtswege om een andere reden (ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.) Nee   40 Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht Nee   41 Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden Nee   50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid   Nee 51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering   Nee 90 De arbeidsverhouding loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd   Nee 91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever   Nee 92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe bij dezelfde werkgever   Nee 99 Een andere, hiervoor niet genoemde reden   Nee Actie Indien u wilt afwijken van bovenstaande tabel, kunt u de waarden aanpassen via: Instellingen > Berekening > Referentietabellenbeheer.   Berekenen UFO premie Waarom Voor overheidswerkgevers wordt de WW-premie niet berekend als AWF (laag, hoog of uitkering) maar als UFO premie (UitvoeringsFonds voor de Overheid). Dit is een aparte kolom op de afrekenmatrix. Hoe Menu: Medewerker \ Contract \ Loonheffingen (contract) Op het scherm Loonheffingen (contract) kan je nu aangeven bij het contract of er UFO-premie of AWF-premie moet worden berekend. Default is dit veld leeg en wordt er AWF-premie berekend. Actie Indien je wilt dat bij medewerkers UFO premie wordt berekend in plaats van AWF dan moet je bij die medewerkers het veld Berekenen UFO op JA zetten. Payrollelement Minimumloon Waarom Indien een medewerker fulltime werkt, dan moet het payrollelement Minimumloon worden gevuld en als een medewerker niet fulltime werkt, dan moet het payrollelement Minimumloon deeltijd worden gevuld. Bij de overgang naar het minimum uurloon per 1-1-2024 werd bij een fulltimer het payrollelement Minimumloon niet meer gevuld, maar ten onrechte het payrollelement Minimumloon deeltijd.  Hoe In deze release is dit met ingang van 1-1-2024 hersteld en wordt bij een fulltimer het payrollelement Minimumloon weer wel gevuld.  Actie Er is geen verdere actie vereist. Opgeloste meldingen Omschrijving werklocatie onjuist op de loonstrook (5750986)  Melding  Indien je er voor kiest om op de loonstrook de werklocatie toe te voegen, dan werd die niet goed getoond. De technische code van de werklocatie werd dan getoond en niet de omschrijving.  Oplossing  Met ingang van deze release is dit opgelost en wordt wel de omschrijving van de werklocatie op de loonstrook getoond.  Actie Er is geen verdere actie nodig. Indien je de werklocatie toevoegt bij de loonstrook wordt nu wel de omschrijving getoond.    CAO FME - Eenmalige uitkering van 60 euro naar rato bij verlof Melding  Gedurende 18 maanden wordt er een eenmalige uitkering van €60,00 (voltijd dienstverband) uitgekeerd door de pensioenpremie van de werknemer te verlagen en die van de werkgever te verhogen. Deze uitkering werd niet verlaagd als een medewerker onbetaald ouderschapsverlof had. Oplossing  Per peildatum 1-1-2024 wordt de eenmalige uitkering wel verlaagd als de medewerker onbetaald ouderschapsverlof heeft. Actie Er is geen actie nodig. Kostendrager niet selecteerbaar bij Boekingsgroep (6002914) Melding  Journalisering > Inrichting > Boekingsgroep Het nieuwe element Kostendrager op het scherm Arbeidscontract was nog niet te gebruiken als criterium in een boekingsgroep.  Oplossing  Met ingang van deze release is dit opgelost en kan het element kostendrager geselecteerd worden. Actie Als je het nieuwe element in gebruik had genomen, en je wilt vervolgens gaan journaliseren per kostendrager, kies dan nu het nieuwe element als criterium. Element komt niet door naar HRSS (4994477) Melding In de arbeidsvoorwaarde "Verlof opbouw methode" is het mogelijk om extra leeftijdsverlof ATV op te geven. Het gevenselement "Extra leeftijdsverlof ATV" was op medewerkerniveau ingericht, terwijl dit op contract niveau zou moeten, dit kon tot problemen leiden bij sommige interfaces. Oplossing Het niveau van het gegevenselement Extra leeftijdsverlof ATV is aangepast van medewerker niveau naar contract niveau. Nieuwe mutaties worden dan vastegelegt op contractniveau. Actie In de week na de release zullen de huidige mutaties op gegevenselement via een script worden verplaatst naar contractniveau.  
Volledig artikel weergeven
21-03-2024 12:57 (Bijgewerkt op 02-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 387 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Importdefinitie HR gegevens Opgeloste meldingen Helptekst aanpassen: AVG verwijderen, woonland, nationaliteit en burgelijke staat niet correct. change 5872238 Waardenlijst werk niet goed via het inloggen middels 'Mijn YouServe' (change 5872226) (Hotfix 18-03-2024) Niet mogelijk om gegevenselement te voorzien van een alternatieve omschrijving via het inloggen middels 'Mijn YouServe' (change 5898487) (Hotfix 18-03-2024) Foutmelding bij het toekennen van collectieve dagen(change 5594321) Gewijzigd en verbeterd  Importdefinitie HR gegevens Waarom  Voor de vereenvoudiging van het inlezen van de Kamer van Koophandel nummer in HR core op het niveau Organisatorische eenheid, is de KvK nr toegevoegd aan de Import definitie Importeren Organisatorische eenheden. Deze optie is gemaakt omdat voor de aangifte CO2 het van nodig is dat de KvK nr op de juiste niveau is vastgelegd om zo de medewerkers te kunnen groeperen. Hoe Menu bijvoorbeeld: Beheer > Import/Export > Import definitie HR gegevens Met deze menu keuze kan bekeken worden, welke gegevens elementen voor een gekozen entiteit zoals organisatorische eenheden welke gegevens elementen kan worden geïmporteerd. Met behulp van de menu optie Beheer > Import/Export >Aanmaken Excel bestand (Consultant) wordt dan een export template aangemaakt waar vanaf deze release ook de KvK nr staat. Bij het importeren van deze excelsheet (wel in csv formaat), kan dan in het veld KvKnr de nummer gezet worden voor zover deze afwijkt van de KvK nr op klant niveau. Actie Indien het niveau organisatorische eenheden het niveau is waarbij medewerkers voor de CO2 aangifte gegroepeerd kunnen worden, via deze weg kan voor verschillende Organisatorische eenheden de KvK nr's worden ingelezen.  Opgeloste meldingen Helptekst aanpassen: AVG verwijderen, woonland, nationaliteit en burgerlijke staat niet correct. change 5872238 Melding Workflows > Uitstroom > Wissen persoonsgegevens (AVG) Bij het verwijderen via de functionaliteit Wissen persoonsgegevens (AVG) worden niet alle velden leeggemaakt.  Oplossing De velden burgerlijke staat, nationaliteit en woonland worden op een standaard waarde gezet omdat dit een verplicht veld is. Om deze reden worden deze velden niet leeggemaakt.  De online help is met deze informatie aangepast.  Actie Er is geen actie nodig.  Waardenlijst werk niet goed via het inloggen middels 'Mijn YouServe' (change 5872226) (Hotfix 18-03-2024) Melding Via het inloggen via 'Mijn YouServe' was het niet mogelijk om een waarde toe te voegen in de waardenlijst. Nadat op het icoon met de diskette (opslaan) geklikt werd gebeurde er geen vervolgactie.  Oplossing Er is een aanpassing gedaan zodat het mogelijk is om via de nieuwe manier van inloggen de wijzigingen in de waardenlijst op te slaan.  Actie Er is geen actie nodig.    Niet mogelijk om gegevenselement te voorzien van een alternatieve omschrijving via het inloggen middels 'Mijn YouServe' (change 5898487)  (Hotfix 18-03-2024) Melding Via het inloggen via 'Mijn YouServe' was het niet mogelijk om een alternatieve omschrijving op te zoeken, zodat deze aangepast kon worden.    Oplossing Er is een aanpassing gedaan zodat het mogelijk is om via 'Mijn YouServe' een gegevenselement op te zoeken en vervolgens de alternatieve omschrijving op te geven.  Actie Er is geen actie nodig.    Foutmelding bij het toekennen van collectieve dagen(change 5594321)  Melding In sommige situaties kon het voorkomen dat na het toekennen collectief verlof er een onduidelijk melding verscheen in het verwerkingsverslag, ondanks dat het collectief verlof wel correct was toegekend.   Oplossing De programmatuur is aangepast waardoor in het verwerkingsverslag duidelijk wordt aangegeven indien er een fout is opgetreden.  Actie Er is geen actie nodig.       
Volledig artikel weergeven
21-03-2024 12:52 (Bijgewerkt op 25-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 164 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand   Zodra release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.    Zaterdag 30 maart 2024   Product Release Opmerkingen YouServe HR Core Business NL Ja  -  YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja geen release notes YouServe Payroll Business Ja -   Continuous releases Deze producten release zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.  Continuous release YouServe Self Service Business YouServe API's
Volledig artikel weergeven
21-03-2024 11:53 (Bijgewerkt op 22-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 257 Weergaven
22 maart 2024  Vooraf invullen van pop-up scherm van e mailadres en telefoonnummer medewerker tbv digitale ondertekening In een workflow moet een medewerker één of meerdere documenten ondertekenen. In Self Service kun je voor de medewerker een stap voor elektronisch ondertekenen inrichten in het betreffende proces. In de voorgaande stap (Activiteit) verschijnt dan een pop-up scherm waarin het e-mailadres en telefoonnummer van de medewerker moet worden ingevoerd. Tot nu toe moest je dit handmatig invullen. Vanaf nu kan dit pop-up scherm automatisch worden gevuld met het e-mailadres en telefoonnummer van de medewerker. Je moet dit (eenmalig) inrichten in het betreffende proces. Volg deze stappen: Ga naar Beheer > Workflowdefinitie > Workflowdefinitie. Kies het proces waarbij het pop-up scherm automatisch wordt gevuld met de gegevens van de medewerker. Ga naar het 3e tabblad en zoek de activiteit voorafgaand aan de tekenstap van de medewerker. Klik op de betreffende knop (in dit geval Verzenden). Zet een vinkje bij: Vul medewerkergegevens in digitale handtekening pop-up. Vanaf dit moment zal het pop-up scherm automatisch worden vooringevuld met de gegevens van de medewerker. Dit bespaart tijd en zorgt voor een efficiëntere workflow Het pop-up scherm zal nu het telefoonnummer en e-mailadres van de medewerker tonen. Je kunt eventueel het nummer en het e mailadres nog aanpassen. Bij een buitenlands telefoonnummer zal het kengetal (in dit geval België) worden getoond. Je dient hier nog te checken of het telefoonnummer klopt. In dit geval dien je de 0 te verwijderen. Je krijgt een foutmelding als het telefoonnummer niet klopt qua lengte.  21 maart 2024  In YouServe HRCore verwijderde of inactieve organisatorische eenheden worden in YouServe Self Service niet automatisch op blokkeren gezet (Change 5510177) Wanneer een organisatorische eenheid in HRCore inactief wordt gemaakt, moet deze afdeling handmatig worden geblokkeerd in Self Service zodat deze organisatorische eenheid niet meer kan worden gekozen in de tabellen van Self Service. Dit moest de functioneel beheerder tot nu toe handmatig aanpassen in Self Service. Vanaf nu worden de wijzigingen (inactief en/of verwijderde organisatorische eenheden) automatisch geblokkeerd in Self Service.   Het tonen van een bericht in plaats van een foutmelding als het Personeelsinformatiesysteem HRCore offline is Self Service haalt enkele verlofgegevens direct uit het personeelsinformatiesysteem HRCore. Wanneer HRCore offline is vanwege onderhoud krijg je in Self Service nu een foutmelding bij bijvoorbeeld de medewerkerskaart of bij de verlofformulieren. Vanaf nu tonen nu een bericht in plaats van een foutmelding:  De verlof informatie kan momenteel niet worden opgehaald. Probeer het later nog eens.   Bij het aanvragen van verlof wordt een waarschuwing getoond: De verlof informatie kan momenteel niet worden opgehaald maar je kunt de mutatie aanmakenen verzenden   Als je een onvolledige verlofintrekking mutatie hebt aangemaakt bij het intrekken van een verlofaanvraag krijg je de volgende melding: De verlof informatie kan momenteel niet worden opgehaald. Probeer het later nog eens. 13 maart 2024 De afdelingen die zijn verwijderd in de HR Core blokkeren in Self Service (Change 5510177) Wanneer een afdeling in HRCore inactief wordt gemaakt, moet deze afdeling handmatig worden geblokkeerd in Self Service. Dit gaan we binnenkort automatisch doen. Het gevolg is dat je GEEN afdelingen meer kunt hebben die alleen in Self Service staan. ALLE afdelingen moeten in HRCore worden aangemaakt, gewijzigd en worden verwijderd. Self Service zal dit 1 op 1 overnemen.  Probleem met opgenomen verlofuren tijdens een ziekteperiode (Change 4991717) Indien een werknemer gedeeltelijk ziek is en vakantie opneemt, moet het volledige aantal uren van deze vakantiedagen in mindering gebracht worden op zijn vakantiedagen. Je trekt dus de volledige omvang van de uren en niet alleen de te werken uren gedeeltelijk af, Conform de wettelijke regeling. We hebben dit aangepast zodat altijd de volledige werkuren als verlofuren worden doorgegeven in de YouServe App en Self Service. 1 maart 2024 Pop-up is zichtbaar terwijl dat niet zou moeten en blokkeert (Change 5926791) Na het verschijnen van een (soms onterecht zichtbare) pop-upmelding in een Self Service-proces, werd je belemmerd om verder te gaan. We hebben dit probleem nu opgelost. Je kunt nu weer zonder onderbreking doorgaan. _______________________________________________________________________________________________ ENGLISH - Release notes Self Service Business March 2024 March 22, 2024 Pre-fill in the pop-up screen of the employee's email address and telephone number for digital signing In a workflow, an employee must sign one or more documents. In Self Service you can set up an electronic signing step for the employee in the relevant process. In the previous step (Activity), a pop-up screen will appear in which the employee's email address and telephone number must be entered. Until now you had to fill this in manually. From now on, this pop-up screen can be automatically filled with the employee's email address and telephone number. You must set this up (once) in the relevant process. Follow these steps: Go to Administration > Workflow Definition > Workflow Definition. Choose the process in which the pop-up screen is automatically filled with the employee's data. Go to the 3rd tab and find the activity prior to the employee's signing step. Click on the relevant button (in this case Send). Check the box: Enter employee details in digital signature pop-up. From this moment on, the pop-up screen will automatically be pre-filled with the employee's details. This saves time and ensures a more efficient workflow The pop-up screen will now show the employee's phone number and email address. You can still change the number and email address if necessary. For a foreign telephone number, the area code (in this case Belgium) will be shown. You still need to check whether the telephone number is correct. In this case you need to remove the 0. You will receive an error message if the telephone number is incorrect in length.    March 21, 2024 Organisational units deleted or inactive in YouServe HRCore are not automatically blocked in YouServe Self Service (Change 5510177) When an organisational unit is made inactive in HRCore, this department must be manually blocked in Self Service so that this organisational unit can no longer be selected in the Self Service tables. Until now, the functional manager had to adjust this manually in Self Service. From now on, changes (inactive and/or deleted organisational units) are automatically blocked in Self Service.   Showing a message instead of an error message when the HRCore Personnel Information System is offline   Self Service retrieves some leave data directly from the HRCore personnel information system. When HRCore is offline due to maintenance, you will now receive an error message in Self Service, for example with the employee card or with the leave forms. From now on we will now show a message instead of an error message: The leave information cannot currently be retrieved. Please try again later.   When requesting leave, a warning is shown: The leave information cannot currently be retrieved, but you can create and send the change   If you have created an incomplete leave withdrawal transaction when withdrawing a leave request, you will receive the following message: The leave information cannot currently be retrieved. Please try again later.   March 13, 2024 Block the departments deleted in the HR Core in Self Service (Change 5510177) When a department is made inactive in HRCore, this department must be manually blocked in Self Service. We will do this automatically soon. The result is that you can NO longer have departments that are only in Self Service. ALL departments must be created, modified and deleted in HRCore. Self Service will take over this 1 on 1.     Problem with taken leave hours during a period of illness (Change 4991717) If an employee is partially ill and takes vacation, the full number of hours of these vacation days must be deducted from his vacation days. So you partially deduct the full extent of the hours and not just the hours to be worked, in accordance with the legal regulations. We have adjusted this so that the full working hours are always passed on as leave hours in the YouServe App and Self Service.    March 1, 2024  Pop-up is visible when it shouldn't be and blocks (Change 5926791) After a (sometimes incorrectly visible) pop-up message appeared in a Self Service process, you were prevented from continuing. We have now resolved this issue. You can now continue without interruption.
Volledig artikel weergeven
01-03-2024 14:54 (Bijgewerkt op 30-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 369 Weergaven
Nieuw  Ad-hoc rapportage ook met groepeerkenmerken op klantniveau Waarom  Bij de Ad-hoc rapportage is het mogelijk om groepeerkenmerken op te geven. Tot dusver konden deze groepeerkenmerken alleen worden gebruikt als deze waren ingericht op Bedrijfsniveau. Vanaf nu is het mogelijk om gebruik te maken van groepeerkenmerken die zijn ingericht op Klantniveau. Hoe  Menu bijvoorbeeld: rapporten > controle > Ad-hocrapportage uitgebreid Als je in het navigatiepad een bedrijf hebt geselecteerd, zie je de groepeerkenmerken die voor het betreffende bedrijf in gebruik zijn. Als je navigeert naar het niveau Klant, zie je alle groepeerkenmerken die op klantniveau zijn ingericht. Actie  Er is geen actie nodig. Arbeidscontract - nieuw gegevenselement Kostendrager  Waarom Naast het al bestaande gegevenselement kostenplaats was er ook behoefte aan een apart element kostendrager.  Hoe Op het scherm Arbeidscontract is per 01-01-2024 het gegevenselement Kostendrager toegevoegd. Bij de rapporten waarbij een groepeerkenmerk kan worden opgegeven, is dit element beschikbaar om te gebruiken voor het groeperen. Actie Wanneer je gebruikt wilt gaan maken van  dit nieuwe veld, kun je hiervoor de waardes vastleggen in de waardenlijst, zodat deze daarna vastgelegd kunnen worden bij de werknemers Gewijzigd en verbeterd  Classificatiekenmerk 3 nu ook beschikbaar als groepeerkenmerk Melding Bij de rapporten waarbij een groepeerkenmerk kan worden opgegeven, is nu ook classificatiekenmerk 3 beschikbaar om te gebruiken voor het groeperen. Oplossing We hebben de programmatuur aangepast, zodat het classificatiekenmerk 3 te gebruiken is, Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Signaleringsverslag - Reiskosten fiscale ruimte negatief (change 5489993)  Melding  Als je in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten had gekozen om de fiscale ruimte te laten berekenen, dan kon het voorkomen dat op het Signaleringsverslag ten onrechte de melding werd gegeven dat de fiscale ruimte negatief was. Oplossing  We hebben de programmatuur aangepast, zodat vanaf deze release het onterechte signaal niet meer wordt gegeven. Actie Er is geen actie nodig. Vanaf deze release staat het onterechte signaal na het uitvoeren van een salarisberekening niet meer op het Signaleringsverslag.  Payrollelement niet correct berekend icm mobiliteitsbudget (change 5543819)  Melding  Indien bij een medewerker zowel de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget reservering via werkgever en de arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget was geselecteerd, werden de volgende drie payrollelementen niet juist berekend. Vast deel opbouw budget (vast). Vast deel opbouw budget (eenmalig). Vast deel opbouw budget (beide). De grondslag werd dan niet vermenigvuldigd met het opgegeven reserveringspercentage.  Oplossing  We hebben de programmatuur aangepast, zodat vanaf deze release deze drie payrollelementen wel juist worden berekend. Deze aanpassing is gedaan met ingangsdatum 1-1-2024.  Actie Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats voor 2024   30% regeling pro rata - exclusief extraterritoriale kosten (change 4009972) (Hotfix maandag 19-02-2024)  Melding  De 30% regeling (variant exclusief extraterritoriale kosten) is aangepast: als de datum ingang beschikking of de datum einde beschikking in een afrekenperiode valt wordt in die periode de 30% regeling pro rata uitgevoerd. Tot nu toe werd de 30% regeling altijd op het gehele inkomen toegepast als de beschikking op minimaal 1 dag in de afrekenperiode actief was. De pro rata berekening is op basis van gemiddelde werkdagen voor een jaar met 260 dagen. Oplossing  We hebben de programmatuur aangepast met ingang van 01-01-2024, zodat vanaf deze release de payroll de juiste berekening doet.  Actie Er is geen actie nodig. Vanaf de salarisverwerking op 19-02-2024 zal de berekening juist gaan.   Wet- en regelgeving Nieuwe Signalering "Fiscale uitruil is > Mobiliteitsbudget" ( Verschoven naar de april release!!) Melding Bij sommige mobiliteitsregelingen is het niet toegestaan om meer reiskosten uit te ruilen dan het beschikbare  Mobiliteitsbudget. Om dit te controleren komt er een Signalering die afgaat als er meer wordt uitgeruild dan er Mobiliteitsbudget is uitbetaald. Oplossing Om bovenstaande te controleren is er een Signalering die afgaat als er meer fiscaal wordt uitgeruild dan er Mobiliteitsbudget is uitbetaald. Actie Er is geen actie nodig. 30% regeling standaardwaarden Standaard ingericht Voor de 30% regeling hebben een aantal gegevenselementen een standaard waarde gekregen met ingangsdatum 01-01-2024. Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon - Verlaging 30% percentage (V) Splitsen norminkomen (30% regeling) - Mastertitel norminkomen splitsen (01) Verhoging norminkomen toepassen - Ja Verhogen norminkomen met  - 1,00 Euro De waarde voor Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon  was al gevuld en staat hier ter volledigheid.  De elementen voor de verhoging norminkomen zijn nieuw en bestaan per 01-01-2024 Actie Mocht het nodig zijn voor de berekening van de 30% regeling, één van deze waarden moeten afwijken, dan zal binnen de inrichting van de Bedrijfs- of Klant cao de waarde omgezet moeten worden, voorzover dit niet kan op de scherm van de medewerker.  Op medewerker niveau is aan te passen: Toepassen normbedrag 30% regeling Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon Splitsen norminkomen (30% regeling) - Mastertitel norminkomen splitsen
Volledig artikel weergeven
23-02-2024 13:54 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 362 Weergaven