Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Secīgs Horizon darbību apraksts, lai veiktu elektronisko inventarizāciju.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:33 (Atjaunots 13-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 71 Skatījumi
Inventāra inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas ).   1. Atšķirību reģistrēšana   Ar filtra palīdzību atlasa ierakstus, kuriem ir atšķirīgas uzskaites un faktiski noskenētas vērtības un uzģenerē atbilstošus dokumentus.   Filtrs “Atšķirīgs atbildīgais”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais atbildīgais atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīgs lietotājs”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais lietotājs atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīga atrašanās vieta”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskā atrašanās vieta atšķiras no Horizon uzskaitē esošās.   Veic rindu iezīmēšanu un Darbības → Inventārs→ Inventāra pārvietošanas dokuments. Sistēma pati uzģenerēs inventāra dokumentus pa atbilstošajām atbildīgajām personām un norādīs jaunās fakstiskās vērtības no inventarizācijas rezultāta. Inventāra pārvietošanas dokumentu ģenerē un izpilda ar datumu pirms eksporta dokumenta datuma.   Uzģenerētās pavadzīmes ir apskatāmas inventāra dokumentu sarakstā ( Dokumenti → Inventārs → Inventāra dokumenti ).   2. Inventarizācijas pavadzīmes noformēšana   Kad novērstas uzskaites un faktiskās atšķirības, t.i., izveidoti un izpildīti Inventāra pārvietošanas dokumenti, katrai atbildīgai personai veido inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi. Lai uzģenerētu inventarizācijas pavadzīmi iezīmē faktiskās atbildīgās personas inventāra rindas un Darbības → Inventārs → Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme , ģenerē dokumentu.  !!! Iezīmējot inventāra rindas, var iekrāsot vairāku atbildīgo personu inventāru, jo, veidojot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, katrai atbildīgajai personai tiks izveidota sava inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme.   Svarīgi! Inventarizācijas rezultātu rindās iezīmē visu inventāru , ko vajag iekļaut inventarizācijas pavadzīmē, arī to inventāru, kas nav atrasts un ir jānoraksta.   Iztrūkumu apstrāde   Inventarizācijas procesa laikā neatrasto inventāru iespējams: Atstāt nenoskenētu, t.i., lauks “Skenēšanas veids” paliek ar vērtību “0”, Izvēlēties no inventāra saraksta un norādīt laukā “Piezīmes” - Nav atrasts. Pēc inventāra iekļaušanas pavadzīmē, programma: Ja skenēšans veids ir “0”, tad automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 0 un “Rindas veids”- <Trūkums> Pārējos gadījumos automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 1. !!! Ja neatrastais inventārs ir atzīmēts ar ierakstu laukā “Piezīmes”, tad inventarizācijas pavadzīmē lauks “Daudzums” manuāli jālabo no vērtības 1 uz vērtību 0.     Iztrūkumu gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas norakstāmā vienība. Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks norakstīts no uzskaites. Pārpalikuma apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka inventārs nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts inventārs. Iekļaujot šādas rindas inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē, lappusē <Sēriju skaitīšana> tiek ielasītas jaunās inventāra vienības. Kolonnā “Daudzums” būs 1, kolonnā “Uzskaites daudzums” būs 0. Jaunajam inventāram ir jāpiesaista nomenklatūras kartīte un  rindas veids būs <Pārpalikums>.     Pārpalikuma gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas uzskaitē ņemanā vienība (daudzums ar “-” zīmi). Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks ņemts uzskaitē. Pēc pavadzīmes uzģenerēšanas, inventarizācijas rezultātu rindu sarakstā ir aizpildījies norakstīšanas pavadzīmes numurs. Uzģenerētā inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme statusā <Sagatave> ir apskatāma sarakstā Dokumenti → Noliktava → Inventarizācijas . Pavadzīmi izpilda un iegrāmato.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:32 (Atjaunots 14-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 14 Skatījumi
Pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas ).   1. Jaunatrasto pamatlīdzekļu apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka pamatlīdzeklis nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts pamatlīdzeklis.   Jaunatrastajam pamatlīdzeklim nepieciešams izveidot Horizon Pamatlīdzekļa kartīti statusā “Sagatave” un to piesaistīt inventarizācijas rezultāta rindā laukā Kartīte.   Jaunās pamatlīdzekļa kartītes piesaisti inventarizācijas rezultāta rindas ierakstam var veikt manuāli vai automatizēti ( Darbības -> Piemeklēt klasifikatoru vērtības ).    Svarīgi!  Programma automatizētu pamatlīdzekļa kartītes piesaisti veic tikai tad, ja inventarizācija veikta pēc lauka “Inventāra numurs”.   2. Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenta ģenerēšana   Inventarizācijas laikā konstatētās atšķirības apstrādā pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentā. Inventarizācijas dokuments tiek ģenerēts pēc faktiski noskenētas, jeb jaunās atbildīgās personas, iekrāso vajadzīgos ierakstus, Darbības → Ģenerēt PL inventarizācijas dokumentu → PL inventarizācija.   Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti ir jāveido ar inventarizācijas saraksta datumu, uz kuru tika ielasīti atlikumi.   Svarīgi! Iezīmējot pamatlīdzekļu rindas, jāizvēlas tikai vienas atbildīgās personas pamatlīdzekļi, jo programma veido vienu dokumentu visām iezīmētajām rindām, nedalot pa personām.   Pirms tālākas dokumenta apstrādes tas pēc uzģenerāšanas ir jāsaglabā. Tālākai apstrādei dokumenti ir pieejami Dokumenti → Pamatlīdzekļi → PL inventarizācijas dokumentu saraksts.     Pēc datu ielasīšanas apstrādei katram pamatlīdzeklim inventarizācijas dokumentā ir divas rindas: parastajā drukā – uzskaites dati un tumšajā drukā – faktiski noskenētie dati.    Svarīgi! Rindu apstrāde inventarizācijas dokumentā ir jāsāk ar jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu sakārtošanu. Jaunatrastais pamatlīdzeklis - kolonna <EksDok.Numurs> ir tukša Neatrasts pamatlīdzeklis -  <Inventarizācijas veikšanas veids> ir 0. Rindu apstrādi veic izmantojot pogu  .   Jauno pamatlīdzekļu kartīšu ņemšana uzskaitē notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt iegādi/pieņemšanu ekspluatācijā.   Neatrasto pamatlīdzekļu norakstīšana notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt likvidāciju/izslēgšanu.   Svarīgi! Ģenerēto likvidācijas dokumentu saglabā statusā Sagatave līdz Inventarizācijas dokumenta saglabāšanai un izpildei, un pēc tam to izpilda un grāmato. Ja jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu nav, vai tie jau ir apstrādāti, iespējams izmantot pogu   , lai pārbaudītu vai ir kādi pamatlīdzekļi, kuriem uzskaites dati atšķiras no faktiskajiem. Vienādām rindām ailē <Apstrādāts> tiek aizpildīta apstrādes pazīme.  Ar filtra    palīdzību atlasa atšķirīgās rindas, iezīmē un Ģenerēt iekšējo kustību.  
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:32 (Atjaunots 13-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 19 Skatījumi
Detalizēts apraksts par inventarizācijas rezultātu saskaņošanu.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:31 (Atjaunots 13-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 25 Skatījumi
Apraksts par to, kā inventarizācijas rezultāts no programmas "Inventarizācijas pārvaldnieks" tiek atspoguļots Horizon.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:31 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 26 Skatījumi
Detalizēts apraksts par pamatlīdzekļu/inventāra inventarizācijas sarakstu sagatavošanu elektroniskai inventarizācijai.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:30 (Atjaunots 13-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 28 Skatījumi
Apraksts kā veidot saskaņošanas scenāriju  elektroniskās inventarizācijas rezultātu apstiprināšanai HoP.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:30
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 38 Skatījumi
Klasifikators "Komisijas" un tā jaunā pazīme.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:29
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 34 Skatījumi
Raksta par to, kādas prasības ir pamatlīdzekļu un inventāra atbildīgā un lietotāju kartītēm.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:43 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 27 Skatījumi
Rakstā apkopota svarīgākā informācija par pamatlīdzekļu un inventāra svītrkodu izveidošanu.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:42 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 35 Skatījumi
Rakstā izskatīti pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas varianti ar Horizon.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:41 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 35 Skatījumi
Detalizēts apraksts kā Horizon izveidot pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas sarakstus manuālai (neelektroniskai) inventarizācijai.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 13:50
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 33 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt manuālo inventāra inventerizāciju.
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 14:49 (Atjaunots 05-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1291 Skatījumi
Sākot ar 585.v. ģenerējot inventāra inventarizācijas pavadzīmi, programma veic pārbaudi vai atbildīgai personai jau nav uzģenerēta inventarizācijas pavadzīme ar to pašu datumu un statusā "Sagatave".
Skatīt visu rakstu
15-09-2021 08:11 (Atjaunots 15-09-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 302 Skatījumi
Sākot ar 2020.gada rudeni datu apmaiņa ar Timesaving  e-inventarizācijas aplikāciju (turpmāk tekstā TS ) iespējama jaunākā - REST tehnoloģijā. Lai no SOAP pārietu uz REST ir nepieciešams veikt sekojošu soļus: 1.solis - versijas atjaunošana Ja TS pārvaldnieka izmantotajā versijā neparādās izvēlne Horizon (REST),     ir nepieciešams veikt TS pārvaldnieka aplikācijas atjaunošanu. Atveram TS pārvaldnieku ->> Iestatījumi     Atrodam sadaļu Citi iestat. -> Atjaunājumu ielāde ->> spiežam pogu Atjaunināt tagad     Detalizēts apraksts atjaunošanai ir pieejams Elektroniska pamatlīdzekļu inventarizācija administratora rokasgrāmata. Skatīt 2. Datora programmatūras atjaunināšana un 3. Datora programmatūras manuāla atjaunināšana punktus.   2. solis - datu apmaiņas pieslēguma izveide Integrācijas vajadzībām ir iespējams izmantot jau kādu esošu REST serveri, vai, ieteicams, veidot jaunu ar īpašu nosaukumu. Detalizētāka informācija par REST serveru izveidi un pārvaldību pieejama Horizon instalēšanas aprakstā: https://drive.google.com/file/d/1wz9zwOQd-AGK68hlNtHcRDEc2jUSmu4C/view   TS pārvaldnieka aplikācijā sadaļā Iestatījumi ir jānorada REST servera parametri.   Kad pieslēguma informācija aizpildīta -> spiežam pogu “Saglabāt” un pēc tam “Pārbaudīt”     Veiksmīgas sakaru pārbaudes rezultātā, tiks saņemts šāds paziņojums:     Viena no jaunās datu apmaiņas priekšrocībām, ko novērtēs klienti ar vairākām firmām ( iestādēm), ir iespēja izveidot vairākus pieslēgumus.      
Skatīt visu rakstu
06-08-2021 15:37 (Atjaunots 06-07-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 933 Skatījumi
Kā efektīvi un ātri izdrukāt svītrkodus jauniegādātājiem inventāriem vai pamatlīdzekļiem? 
Skatīt visu rakstu
27-11-2019 15:57 (Atjaunots 27-11-2019)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 830 Skatījumi
Video pamācība, kā veikt elektronisko inventarizāciju.
Skatīt visu rakstu
19-12-2017 09:09 (Atjaunots 02-10-2019)
 • 2 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1826 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju, izmantojot mobilo Android ierīci.
Skatīt visu rakstu
18-12-2018 13:45 (Atjaunots 15-07-2019)
 • 4 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 3387 Skatījumi
Galvenās funkcijas, ko sniedz Elektroniskā inventarizācija.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:48 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 768 Skatījumi