Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Sortera efter:
av Dagmara Grymek VISMA
SIE betyder Standard, Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. SIE finns i applikationen Mamut Import Export. Programmen stödjer följande SIE-format: SIE 1 - Export av bokslutsaldo Används ibland av företag som skickar en fil till sin revisor för att göra årsbokslut. Formatet tar med ingående och utgående saldo per konto aktuellt år och föregående år. SIE 2 - Export periodsaldo Denna export baseras på SIE1 men innehåller även konto saldo specificerat per period. SIE 3 - Export av objektsaldo Export som baseras på SIE1 men med koppling till avdelning/projekt, saldo per period. SIE 4 - Import och Export av transaktioner Detta är det vanligaste formatet som används av SIE formaten. Formatet används vid utbyte av verifikationer. SIE4 kan exporteras från så kallade försystem. Ett exempel på försystem är ett löneprogram. Ett exempel är filen från Visma Lön. SIE4 formatet innehåller endast transaktionsdata ”verifikationer” och innehåller inte ingående/utgående belopp eller saldoberäkningar. SIE4 kan exporteras från försystem eller från andra ekonomisystem. Programmet stödjer både import och export av detta format.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Om revisorn/redovisningssbyrån vill ha en fil med er bokföring sänt till sig så är det förmodligen tal om en SIE-fil. I Mamut kan du exportera SIE1, SIE2, SIE3 och SIE4. SIE4 är det vanligaste formatet och den fil som innehåller alla verifikat för året. Vi rekommenderar att du uppdaterar till senaste version av Mamut Business Software för uppdaterad SIE-funktion innan du använder Mamut Import/Export. Observera att exportfunktionen endast är tillgänglig för användare som tillhör användargrupperna Superanvändare, Administrator eller Redovisning. Gå till Arkiv - Export - Import/Export - SIE4 (Transaktioner). Välj den företagsdatabas som programmet ska exportera från. Ange namn på filen (Filnamn) samt vart filen ska sparas (Filsökväg). Klicka på Slutför. I fönstret som öppnas anger du vilket Räkenskapsår du vill exportera från, samt vilken Tidsperiod. Om du väljer Avancerat urval i nytt fönster och klickar på Nästa kan du välja vilka verifikationer som ska exporteras. Klicka sedan på Nästa. Exporten är nu klar. Klicka på Stäng för att avsluta guiden. Om du önskar titta på filen kan du klicka på "öppna" eller gå till mappen där filen har sparats och öppna den med hjälp av programmet Anteckningar (Notepad). När du exporterar SIE-filer så kan du själv välja namn på filerna. Standard filnamn för SIE4 är ofta "företagsnamnet.se".
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎04-03-2019 12:02
Du har möjlighet att korrigera verifikat antingen i verifikatsregisregistrering eller direkt i huvudboken. Här visar vi dig hur man gör det direkt i Huvudboken. Gå till Visa – Redovisning – Huvudbok. Leta fram det verifikat du önskar korrigera och markera det. Klicka på ikonen Radera (det svarta krysset i verktygsraden) I fönstret som öppnas har du möjlighet att klicka på Huvudbok för att korrigera verifikatet i huvudboken. Då kommer ett nytt verifikat genereras som motbokar originalverifikatet. Verifikatet får samma verifikatstyp, datum, period, och räkenskapsår som var valt på originalverifikatet. För att se verifikatet som genererades måste du stänga fönstret och därefter öppna huvudboken igen så att det blir uppdaterat. Rapporten Journal över Poster skrivs ut. Om du istället klickar på Verifikatsregistrering så kommer verifikatet att öppnas och korrigeras i verifikatsregistreringen. Här kan du t ex ändra på verifikattyp och verifikationsdatum innan du sparar korrigeringen till huvudbok. Verifikatet som ska korrigeras: Korrigeringsverifikatet som genereras: Obs! Om den aktuella perioden som verifikatet ligger i är stängd är det inte möjligt att korrigera verifikatet i huvudboken. Verifikatet måste då korrigeras i en öppen period, enligt beskrivning här.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎10-02-2019 12:28
Om du arbetar med lagerprodukter måste du bestämma hur du ska redovisa lagervärdet. Om du har Mamut Enterprise E5 kan du ställa in programmet för att uppdatera lagervärde automatiskt. L adda ner en fullständig beskrivning av kostnadsföring av lagervaror  under användarguider   För att dessa automatiska lagervärden ska bli korrekta förutsätts att du underhåller och registrerar inköpspriser och inköpskostnader på ett korrekt sätt i programmet. Gå till   Visa - Inställningar - Företag. Gå in på fliken   Inställningar per modul   och klicka på   Produkt. Gå in på fliken   Prishantering. Under rubriken   Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde   anger du om du önskar   automatiskt uppdatering av lagervärde eller inte. Kostnadsför vid inköp Detta alternativ innebär att ingen lagerbokföring sker per automatik i programmet. Du får därmed ingen automatisk bokning på balanskonton för lagervärde och ändringarna i lager kommer inte att visas alls i redovisningen. Kostnaden för inköp redovisas i samband med registrering av   leverantörsfaktura. Denna metod är mest aktuell för företag med litet lager eller företag som redovisar   lagerförändringar genom regelbunden lagerinventering och manuell bokföring av lagervärde. Kostnadsför när vara tas ut ur lagret Detta alternativ innebär att de transaktioner du utför i programmet som har påverkan på lagret, kommer att återspeglas i redovisningen med automatisk uppdatering av lagervärde. In- och utgående lagertransaktioner kommer automatiskt att bokföras som lagerförändringsverifikat (LF) i redovisningen. Kostnaden för inköp kommer att redovisas i samband med   försäljning   (när produkten tas ut ur lagret). Individuell regel för uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde Detta alternativ innebär att du för varje enskild produkt måste ta ställning till om den ska ha automatisk uppdatering av lagervärde eller inte. Väljer du detta alternativ får du upp ett extra val under fliken Inställningar i produktregistret. Du måste där välja Kostnadsför vid inköp (ingen automatisk bokföring av lagervärde) eller Kostnadsför när vara tas ut ur lagret (automatisk bokföring av lagervärde) för bokföring på respektive produkt. Det rekommenderas att du tar kontakt med din revisor/redovisningsbyrå innan du tar ställning till   vilken av ovanstående metoder som ska användas i ditt företag. När du anger önskat alternativ för uppdatering av lagervärde måste du även ta ställning till ett par   ytterligare val. Under rullgardinsmenyn där du valt typ av Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde har du   två rutor: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader   (utöver   inköpspris) Om du markerar detta val kommer självkostnadspriset på lagertransaktionen att ligga till grund för det automatiska lagerförändringsverifikatet som bokförs. Det är då viktigt att du alltid anger korrekta kostnader vid inköp. Använd båda metoder för bokföring av lagerförändringar Om du markerar detta val kommer det att bokföras två extra verifikatrader vid varumottagning och utleverans av produkter. Det är då kostnadskonto för inköp och balanskonto för lagervärde som påverkas. Vi rekommenderar   inte   att man har denna inställning aktiverad då dessa verifikat ofta anses överflödiga och ibland skapar förvirring. Bokningarna går även i noll efter att varumottagning och utleverans är gjorda.   I samma inställningsfönster har du också valet   Underlag för självkostnadspris. Om du har valt Produktregister   som underlag, kommer inte täckningsbidrag/täckningsgrad på försäljningsordern   och statistiken att stämma med den automatiskt bokförda (verkliga) kostnaden. Detta beror på att   den automatiska kostnadsföringen till redovisningen hämtar data från den verkliga lagertransaktionen, medan försäljningsordern (med Produktregister som underlag) hämtar data från produktregistret. Det rekommenderas därför att du använder   Inköpspris   som Underlag för självkostnadspris när   du lagerför produkter, så att den verkliga kostnaden från inköpet används vid bokföring istället för de uppgifter som lagts in i produktregistret.   Vilka konton används för de automatiska verifikaten som uppdaterar lagret? Det finns redan inställda systemkonton som används vid automatiskt upprättade verifikat från olika   moduler i systemet. Vilka dessa systemkonton är kan du se under   Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Redovisningsinställningar - Systemkonton. Här har du t ex konton för   Lager, Behållningsändring, Faktura ej mottagen osv.   Produkter som är inställda som Lagervaror kommer i utgångsläget att använda dessa konton i den   automatiska redovisningen av lagertransaktioner. Önskar du överstyra systemkontona med andra konton kan du göra det här, men vi rekommenderar att du först tar kontakt med revisor/ redovisningsbyrå så att ni inte riskerar göra fel i er redovisning. Du kan även överstyra systemkontona per produkt, till exempel om du önskar ha olika lagervärdeskonton för olika produkter. Detta gör du i produktregistret under fliken Inställningar på respektive produkt.   När bokförs de automatiska lagerförändringsverifikaten om kostnadsföring är aktiverat? De automatiska lagerförändringsverifikaten bokförs när produker registreras in- och ut ur lagret. Detta för att det inte ska uppstå avvikelser mellan lagerbehållningen i redovisningen och i logistikmodulen. Konteringarna genomförs vid: Registrering av varumottag Registrering av leverantörsfaktura Leverans av varor till kund Registrering av faktura till kund
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎10-02-2019 12:26
I Mamut Enterprise E5 kan du välja att aktivera kostnadsföring (automatisk uppdatering av lagervärdet), då bokförs händelserna såhär. Händelse Debet Kredit Vid varumottagning 1400 2280 Bokföring av ingående faktura 2280 2440 När varor skickas till kunden 1795 1400 När utgående faktura verkställs 3051 1510   4011 1795   Konto 2280 är alltså ett av de konton som påverkas av de automatiska bokföringar som görs. Har du ett saldo på konto 2280 så kan det bero på att du har varumottagit ett inköp men ännu inte bokfört det, eller tvärtom. En annan orsak till ett saldo på konto 2280 är att du har bokfört manuellt mot detta konto. Läs mer om kostnadsföring i Mamut Business Software E5 här och l adda ner en fullständig beskrivning av kostnadsföring av lagervaror  under användarguider.   Vid kreditsaldo på 2280 Kreditsaldo kan bero på att du har varumottagit produkter som ännu inte har bokförts. Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Inköp. Markera rapporten Mottagna inköp och klicka på Skriv ut. Denna rapport visar inköp som har statusen Varumottagen. Inköp får automatiskt denna status så fort du varumottar något på inköpet. Gå in på fliken Produktlinjer under fliken Inköp i urvalsfönstret som kommer upp, och bocka för Bokfört antal är lägre än beställt antal. Klicka därefter på OK för att skriva ut rapporten. Du kommer nu att få en utskrift av inköp som är helt eller delvis varumottagna, men ännu inte fullt bokförda. Med hjälp av denna rapport kan du sedan urskilja eventuella orsaker till att du har ett kreditsaldo på konto 2280. Notera att ovanstående rapport endast skriver ut inköp som är helt eller delvis varumottagna, OCH har statusen Varumottagen. Om du har satt ett inköp som Färdigbehandlad så kommer det inte att visas på utskriften, oavsett om inköpet är bokfört eller ej.   Vid debetsaldo på 2280 Debetsaldo kan bero på att du har bokfört produkter som ännu inte varumottagits. Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Inköp. Markera rapporten Bokförda inköpsorder och klicka på Skriv ut. Denna rapport visar inköp som har bokförts. Gå in på fliken Produktlinjer under fliken Inköp i urvalsfönstret som kommer upp, och bocka för Mottaget antal är lägre än beställt antal. Klicka därefter på OK för att skriva ut rapporten. Du kommer nu att få en utskrift av inköp som är helt eller delvis bokförda, men ännu inte fullt varumottagna. Med hjälp av denna rapport kan du sedan urskilja eventuella orsaker till att du har ett debetsaldo på konto 2280. Ytterligare en orsak till att du har ett saldo på konto 2280 kan även vara att du har bokfört manuellt mot detta konto. Bokfört manuella verifikat mot konto 2280? Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Redovisning. Markera rapporten Verifikationslista (huvudbok) rad för rad och välj Skicka till = Fil. Denna rapport visar verifikatrader inom det urval som sätts. Klicka därefter på Skriv ut. Gå in på fliken Standard under fliken Redovisning i urvalsfönstret som kommer upp och ange konto 2280 i fr o m och t o m. Klicka därefter på OK, välj Microsoft Excel (XLS) som filtyp och ange filnamn och sökväg för filen. Klicka därefter på OK igen för att skriva ut rapporten. Klicka på Yes i fönstret med frågan om du önskar öppna rapporten i Microsoft Office Excel. Du kommer nu få en Excelfil som visar alla verifikatrader som är bokade mot konto 2280. I kolumnen (K) med rubrik automatic visas TRUE eller FALSE för respektive rad. Står det FALSE på någon verifikatrad så innebär det att detta verifikat har bokats manuellt. Med hjälp av denna rapport kan du därmed urskilja manuella bokningar mot konto 2280, som kan orsaka att du har ett saldo på konto 2280. Notera att ovanstående rapporter endast är tänkta som hjälpmedel till att urskilja eventuella differenser som uppstått på konto 2280, men inte fungerar som heltäckande avstämningsrapport för kontot. Om du har ett saldo på konto 2280 så måste du själv gå igenom de olika inköp och tillhörande verifikat som kan ligga till grund för detta, t ex med hjälp av ovanstående instruktioner.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎10-02-2019 11:19
Du kan importera en SIE4-fil med räkenskapstransaktioner från revisorn/revisionsbyrån till ditt program. Det rekommenderas att du har senaste versionen av Mamut Business Software installerad för att ha tillgång till uppdaterad SIE-funktion i programmet. Notera att importfunktionen endast är tillgänglig för användare som tillhör användargrupperna Superanvändare, Administrator eller Redovisning. Obs! Ta alltid en säkerhetskopia innan du importerar något till programmet. Gå till Arkiv - Import - Import/Export - SIE4 (Transaktioner). Välj den företagsdatabas som filen ska importera till. Klicka på knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till sökvägen där importfilen ligger sparad. Klicka därefter på Import för att starta importen. I nästa fönster SIE synkronisering ska verifikationstyper från importfilen synkroniseras med verifikationstyper i programmet. Välj i rullgardinsmenyn till höger de verifikationstyper i programmet som ska synkroniseras med verifikationstyperna i filen (listade till vänster). Klicka på OK. Om det inte finns något annat som programmet reagerar på i importfilen så får du till sist ett meddelande om att importen är klar. Klicka på Avsluta för att avsluta eller Föregående för att fortsätta importera/exportera. Verifikaten finns nu i Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering och måste överföras till huvudbok. Innan du för över verifikaten till huvudboken Skriv ut rapporten Öppna verifikat rad för rad som du hittar under Visa - Redovisning - Rapport. Kontrollera med försystemet att saldot stämmer. Vid import av SIE så sker ingen registrering av momshantering/momskod. Orsaken till detta är att det blir fel om man använder den automatiska momsberäkningen i samband med SIE-import. Programmet hämtar momskoder från existerande konton/momshanteringskoderna Konton upprättas automatiskt om de inte existerar vid import. Det är dock viktigt att ändra Momskoder på alla nya konton innan du börjar bokföra annars blir det fel i momsredovisningen. Detta gör du via Visa - Redovisning - Kontoplan. Du måste också på enstaka verifikat ange rätt Momskod vid import av SIE-verifikat i de perioder där momsavslut inte är gjord. När kontaktinformation - dvs. kunder och leverantörer - saknas i importfilen kommer programmet att upprätta interimskonton som beloppen förs emot. Konto 1511 kommer att skapas för 1510 och 2441 för 2440. Därefter får du manuellt boka in fordringarna/skulderna på rätt konto i Verifikatregistreringen och boka bort interimskonton. Perioder som du importerar till måste vara öppna i programmet. Om de inte är det så lägger sig verifikaten på första nästkommande period som är öppen. För över verifikaten till huvudbok från verifikatregistrering genom att klicka på ikonen Överför till huvudbok. Matcha och koppla öppna poster När verifikaten förts över till huvudboken behöver du Matcha och koppla ihop alla poster som tillhör varandra i leverantörs och kundreskontran. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎04-02-2019 15:34
Du måste rapportera handel av både varor och tjänster med andra företag inom EU. Målet med detta är att beskattning av tjänster ska ske i det land där den konsumeras, för att förenkla administration och förhindra momsbedrägeri. Vissa företag måste rapportera månadsvis och andra kvartalsvis. Med hjälp av rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning som innehåller både varor  och tjänster kan du rapportera en sammanställning över din EU-handel till myndigheterna.   Text vid EU-handel finns infogat på fakturautskrifter och fotnoter. Standardtexten i systemet är: EU-handel av produkter och tjänster. Intra community supply of products and services. Du kan dock anpassa denna text enligt dina egna behov (se nedan)   När du infogar produkter med en momskod för EU-export i en order, kommer en varningstext visas om kunden inte är registrerat med ett Moms-nr. Att utelämna denna information kan leda till böter från myndigheterna. Exempel på användning av moms vid EU-handel Om en svensk bilverkstad reparerar en bil för en dansk företagskunds räkning, innehåller fakturan  ingen moms. Den danska företagskunden måste då betala moms på tjänsten i Danmark.   Lägg till momshantering för EU-handel i en försäljningsorder Du väljer momshantering för EU-handel på samma sätt som du hanterar andra momshanteringar på  försäljningsorder. Klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Moms på den aktuella orderraden i  försäljningsordern och välj Export, varor, annat EU-land (om det är en vara) eller Export, tjänster,  annat EU-land (om det är en tjänst). När du fakturerar ordern kommer dessa orderrader visas med  en asterisk (*) och informationstexten för EU-handel visas.   Text på fakturor med EU-handel av varor/tjänster När du fakturerar ordern kommer dessa orderrader visas med en asterisk (*) och informationstexten  för EU-handel visas under orderraderna. Standardtexten i ditt system är: “EU-handel av produkter  och tjänster. Intra community supply of products and services.” Du kan ändra denna text i  Grundinställningarna eller skriva din egen text. Vilken text som ska visas på fakturor väljer du under Visa -  Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Försäljning&fakturering - fliken  Annat - rullgardinsmenyn Text vid EU-handel. Genom att högerklicka i  rullgardinsmenyn kan du även härifrån öppna Grundinställningarna för att ändra eller lägga till en ny text.   Rapportera EU-handel med rapporten “Periodisk sammanställning, EU, redovisning” Du måste regelbundet rapportera din handel med andra EU-länder. Rapporteringsdatum fastställs av  respektive lands skattemyndigheter. Företag som handlar med andra företag enligt den omvända  momsredovisningen är skyldiga att rapportera en periodisk sammanställning över handel inom EU. Gå till Arkiv - Skriv ut. Välj Redovisning i vänstra menyn och markera rapporten Periodisk sammanställning, EU,  redovisning i listan till höger. Välj önskat format och klicka på Skriv ut. I urvalsföntret som öppnas anger du vilken period och  räkenskapsår som du vill rapportera för. Klicka OK för att skapa rapporten. Har du kunder som bara förknippas med EU-export? Om du har företagskunder i andra EU-länder kan du ange momshanteringen för EU-handel på dessa  kunder direkt i kontaktregistret. Öppna det aktuella kontaktkortet genom att gå till Visa – Kontakt – Kontakuppföljning och leta  upp kontakten i fråga. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. I rullgardinsmenyn Moms väljer  du Handel inom EU. Observera att du även måste registrera kundens momsnummer i fältet Moms-nr  på fliken Övrig info för att momsinställningen ska ha effekt. När du sedan skapar en  försäljningsorder på denna kund och lägger till en produkt eller tjänst läggs momskoden för EU handel  till automatiskt. Varor får momskoden Export, varor, annat EU-land och tjänster får  momskoden Export, tjänster, annat EU-land. Ingen av dessa momskoder resulterar i momsavdrag  på fakturan.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår, exempelvis från april 2016 till mars 2017, kan det vara aktuellt att definiera dina momsperioder så att varje redovisningsperiod är kopplad till korrekt momsperiod. Gå till Visa – Inställningar – Redovisning. Använd pilarna upptill i fönstret för att välja ditt aktuella räkenskapsår. Klicka på ikonen Redigera och kontrollera att det är korrekt start- och slutmånad för året, samt korrekt antal momsperioder inställda. Klicka på OK och gå in på fliken Perioder. Dubbelklicka på någon av perioderna i listan. Under kolumnen År letar du fram raden där året börjar. Här ska du manuellt justera momsperioderna genom att under kolumnen Momsperiod markera siffran som står där och skriva in siffran för momsperioden du önskar ha kopplad till den valda redovisningsperioden. Om du har kvartalsredovisning av moms så skriver du 2 för april, maj, juni; 3 för juli, augusti, september och 4 för oktober, november och december. För januari, februari och mars på nästkommande år skriver du 1. Period 13 ska alltid ha samma momsperiod som period 12. För räkenskapsår som går från april till mars ska period 13 därmed ha momsperiod 1. Momsperioderna följer alltid månaderna, oavsett om du har kalenderår eller brutet räkenskapsår. För kvartalsmoms tillhör därmed alltid jan-mars momsperiod 1, april-juni momsperiod 2, juli-sept momsperiod 3 och okt-dec momsperiod 4. Detta oberoende av hur räkenskapsåret börjar och slutar. När du har definierat dina momsperioder klickar du på OK och svarar Ja på frågan Är du säker på att du vill ändra momsperiodiseringen?
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Om du får meddelande Det finns inte bokfört något verifikat för Ingående Balans i period 1. Om detta skall göras kan du inte avsluta period 1 förrän du lagt in Ingående Balans. Ångra genom att trycka på Avbryt när du försöker att avsluta period 1 beror det på att du inte har bokfört någon ingående balans. Detta meddelande är endast en upplysning om att det inte är bokfört någon Ingående Balans i period 1. Vid ett årsbokslut i Mamut Business Software blir det automatiskt genererat ett ingående balansverifikat i den första öppna perioden i det nya året. Detta är vanligtvis period 1, men om period 1 är stängd så blir det ingående balans verifikatet bokfört på första öppna perioden, som t ex period 2. Får du meddelandet om att det inte finns någon ingående balans i period 1 måste du därmed ta ställning till om du ska avbryta periodavslutningen och lägga in ingående balans, eller om det är ok att den ingående balansen hamnar i en senare period.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
På statusen Avslutad i reskontralistan ligger de poster som är stängda/låsta. Ett enkelt sätt att se vilka poster som är matchade/kopplade mot varandra i reskontran är att sortera på MatchID. Instruktionen nedan beskriver hur detta görs i kundreskontran, men motsvarande tillvägagångssätt används även i leverantörsreskontran.   Gå till Visa – Redovisning – Kundreskontra. Klicka på Reskontralista till vänster. Ange Urval Avslutad och Alla poster. Om kolumnen MatchID inte är synlig, så måste du klicka på ikonen Användarinställningar, gå där in på fliken Reskontralista och bocka för MatchID. Klicka därefter på OK. Nu kommer du att se kolumnen MatchID. För att sortera efter MatchID, så klickar du på själva kolumnrubriken MatchID. I den kolumn kommer du nu att se att två eller flera poster har samma MatchID. Om summan för de poster som har samma MatchID går i noll så är dessa poster stängda/låsta mot varandra
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Du kan upprätta ett nytt konto med reskontrafunktion i kontoplanen. För att en post ska visas i reskontran så måste verifikatet vara bokat mot ett konto med reskontrafunktion. I Mamut är standardkonton med reskontrafunktion 1510 (Kundfordringar) och 2440 (Leverantörsskulder).   Skapa konto Gå till Visa - Redovisning - Kontoplan. Klicka på ikonen Ny för att upprätta ett nytt konto. Skriv in det önskade kontonumret, exempelvis 1511 och klicka på OK. Skriv sedan in önskat namn på kontot och sätt övriga aktuella inställningar för kontot. På fliken Avancerat i kontoplanen anger du i fältet Reskontrafunktion om kontot ska vara ett kundreskontrakonto (eller leverantörsreskontrakonto). Stäng sedan fönstret och svara Ja till att spara ändringar. Du kan nu gå in i kontaktuppföljningen och leta fram de kontakter som ska knytas mot det nya reskontrakontot.   Knyt kontakt mot kontot Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Leta fram den kontakt som ska knytas mot det nya kontot. När du har den aktuella kontakten framför dig så går du in på fliken Inställningar. Klicka där på knappen Reskontra. Välj önskat reskontrakonto i rullgardinsmenyn Konto för Kundfordringar/Leverantörsskulder under fliken Reskontra. Klicka sedan OK. Stäng kontaktuppföljningen och svara Ja till att spara ändringar.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Om du får meddelande om att period som tillhör datum är avslutad när du försöker registrera verifikat i period 13 så beror det på att period 13 är en extra period som har skapats för att det ska vara möjligt att göra korrigeringsverifikat. Period 1 motsvarar januari, period 2 motsvarar februari, osv. Det finns ingen egen månad för period 13, så oavsett vilket datum som skrivs in så kommer du att få meddelandet ”Period som tillhör datum är avslutad”. I användarinställningarna i verifikatregistreringen kan du ta bort markeringen för datum/periodkontroll om du inte vill att meddelandet ska visas. Du kan givetvis också fortsätta utan att ta bort markeringen för datum/periodkontroll. Klicka då OK när meddelandet visas (när du bokför verifikat i period 13 har meddelandet ingen betydelse). Ta bort datumkontrollen Gå till Visa - Inställningar - Användare. Gå in på fliken Inställningar per modul och klicka på knappen Verifikatsregistrering. Gå in på fliken Funktion. Ta där bort bocken för Datum/periodkontroll. Klicka på OK. Stäng sedan fönstret med inställningar och svara JA till att spara ändringar. Notera att denna inställning görs för den användare du är inloggad som. Samtliga användare behöver gå in och sätta denna inställning enligt ovanstående beskrivning om de önskar ta bort inställningen för datum/periodkontroll.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎05-12-2018 15:33
Principen för att registrera en ingående faktura fungerar på samma sätt som en utgående faktura. Skillnaden är att registreringen sker mot leverantörsreskontran när du registrerar en ingående faktura. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Kontrollera att korrekt räkenskapsår är valt i fönstret. Om felaktigt år visas så klickar du på kalenderknappen som visar året och väljer det år som fakturan ska bokföras mot. Klicka sedan på ikonen Ny för att upprätta ett nytt verifikat Ange korrekt Ver.Typ, Ver.datum och Period. Skriv in kontonummer 2440 (Leverantörsskulder) i kolumnen Konto och välj aktuell leverantör från listan som visas. Alternativt kan du skriva in leverantörsnumret direkt i kolumnen Konto för att få fram korrekt leverantör. I det nya fönstret som öppnas, skriver du in informationen som gäller för fakturan. Obs! Du måste ange ett fakturanummer eller OCR för att komma vidare men det fungerar att ange ett fiktivt nummer. Klicka därefter på OK (eller tryck på plustangenten) så uppdateras verifikatet med den nya informationen. Ange motkonto, dvs det konto som 2440 ska bokföras mot. Är det ett inköp av varor använder du vanligtvis konto 4011 Inköp material och varor 25%. Konto 4011 är momsbelagt vilket innebär att när du lägger in bruttobeloppet så genererar systemet automatiskt momskonteringen. När verifikatet är färdigt och balanserar kan du överföra det till huvudboken genom att klicka på ikonen Huvudbok. Då blir verifikatet verkställt.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Om du har stängt period 1-12 i Mamut Business Software, men fått en SIE4 fil med bokslutstransaktioner från din redovisningskonsult som ska läsas in i programmet innan årsavslutet genomförs så ska du använda dig av importfunktionen Bokslut (SIE4). Börja med att ta en säkerhetskopia av Mamut Business Software Gå därefter till Arkiv – Import – Bokslut (SIE4). Ett fönster visas och förklarar att SIE4-filer som importeras via denna funktion hamnar i period 13, bokslutsperioden. Klicka på OK för att fortsätta. Du får nu ett nytt fönster där du ska välja om eventuella öppna verifikat i  verifikatsregistreringen i bokslutsperiod 13 ska raderas och överskrivas med det som finns i importfilen, eller om bokslutstransaktionerna i importfilen ska läggas till de verifikat som redan finns. Peka ut sökvägen till SIE-filen. När du kommer till fönstret SIE synkronisering ska du ange vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska importeras till. När importen är klar får du möjlighet att skriva ut en journal som visar vilka verifikat som har importerats. Dessa ligger nu i verifikatsregistreringen och du kan överföra dem till huvudbok därifrån. Klicka till sist på Stäng för att avsluta importguiden. Obs! Vid inläsning av SIE4 fil via importfunktionen Arkiv - Import - Import/Export - SIE4 (Transaktioner) importeras verifikaten till det datum/period i Mamut Business Software som specificeras i filen. Om den period som verifikatet hör till inte är öppen, så kommer programmet att lägga verifikaten på första öppna period den hittar. Om perioder 1-12 är stängda så importeras verifikaten till nästa öppna period på nästkommande år. Period 13 räknas inte som vanlig period och inga verifikat importeras till denna period om du gör importen via importfunktionen SIE4 (Transaktioner). Vid inläsning av SIE4 fil med bokslutstransaktioner ska därmed alltid importfunktionen SIE4 (Bokslut) användas.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av  räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Transaktionerna i filen är specificerade  med en akronym för att beskriva i vilken verifikationstyp de är bokförda i det system som filen är  exporterad från. När du importerar en SIE-fil till Mamut Business Software visas fönstret SIE synkronisering i vilket  du måste ange till vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska  importeras. I kolumnen Ver.typ i fil visas vilka akronymer transaktionerna i SIE-filen har. Dessa måste nu  synkroniseras med den verifikationstyp de ska importeras till i ditt program. Detta görs genom att välja  önskad verifikationstyp i rullgardingsmenyn i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet. Notera även att om filen du ska importera är exporterad från ett annan system så måste du  kontrollera med leverantören av detta system (eller med dem som du fick filen från), vad de olika akronymerna i SIE-filen motsvarar för  verifikationstyp, innan du importerar filen. Om du vill kan du även välja att importera alla transaktionerna till samma verifikationstyp, exempelvis  Diverse eller en egenupprättad verifikationstyp som du döpt till SIE. Då väljer du bara den  verifikationstypen på samtliga rader i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet i fönstret SIE synkronisering.    Klicka på OK för att fortsätta med importen när du har valt verifikationstyper i fönstret SIE  synkronisering .  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎29-11-2018 22:09
För att stämma av huvudbok och reskontror får du skriva ut rapporterna Huvudbok saldolista per konto, detaljerad, Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna Leverantörsreskontraposter per vald period.   Gå till Arkiv - Skriv ut, och klicka på Redovisning i vänstra menyn. Markera och skriv ut rapporten Huvudbok saldolista per konto, detaljerad. Kontrollera i urvalsfönstret som öppnas att det angivna året efter Räkenskapsår är det år du ska stämma av. Ange period 1 t o m 13. Klicka på Reskontra i vänstra menyn och skriv ut rapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per vald period. Obs! Det är viktigt att du sätter urval på period 1-13. Dessa rapporter ska stämma överens. Om föregående redovisningsår inte är avslutat ska Huvudbok saldolista per konto, detaljerad skrivas ut även för det året.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎07-11-2018 12:09
Övergången från ett räkenskapsår till ett nytt innebär att du arbetar parallellt med två år under en viss period. För en detaljerad beskrivning av hur du stänger året i Mamut ladda ner detta dokument: Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system   (pdf). När Mamut Business Software genomför ett årsbokslut så är det olika punkter som måste genomföras innan du kan avsluta året. Nedanför är det beskrivit vad de olika meddelanden som du kan få upp i ett årsbokslut betyder och vad som behöver göras.   Följande Perioder/Momsperioder måste avslutas Om du får besked om att inte alla perioder är avslutade måste du avbryta årsbokslut och gå tillbaka och avsluta nämnda perioder. Du avslutar perioder genom att gå till   Visa - Redovisning - Stäng Redovisningsperiod.   Alla perioder måste avslutas, även de perioder som du eventuellt inte har bokfört i. Om du har kvartalsmoms så ska du vid stängning av period 3, 6, 9, 12 även stänga momsperioderna. Verifikatsregistreringen innehåller data Om det finns verifikat i verifikatregistreringen som ännu inte har blivit överförda till huvudboken så måste detta göras innan ett årsbokslut kan genomföras. Du måste antingen överföra dessa till huvudboken eller radera verifikaten. Om du inte ser att det ligger verifikat i verifikatregistreringen så kan du klicka på ikonen   Användarinställningar   i verktygsfältet inne i verifikatsregistreringen. Gå in på fliken   Funktion   och klicka därefter på knappen med tre punkter på bredvid   Visa alla verifikat för alla användare. Du kommer nu att se verifikat som är registrerade av andra användare och som inte har överförts till huvudboken. Fakturajournalen (automatisk överföring) måste skrivas ut Fakturajournalen kan skrivas ut från rapportmodulen. Gå till Arkiv – Skriv ut – Redovisning. När du skriver ut fakturajournalen vid ett årsbokslut är det viktigt att du skickar utskriften direkt till skrivare, och inte via förhandsgranskning. Utskriften blir bara verkställd om den skickas direkt till skrivare. Du kommer även få besked om detta när du skriver ut en fakturajournal till förhandsgranska. Tänk på att också välja korrekt räkenskapsår som aktivt år innan du skriver ut rapporten. Bokföringsjournalen (automatisk överföring) måste skrivas ut Bokföringsjournalen   kan skrivas ut från rappormodulen. Gå till   Arkiv – Skriv ut – Redovisning. När du skriver ut fakturajournalen vid ett årsbokslut är det viktigt att du även skickar denna utskrift direkt till skrivare, och inte via förhandsgranskning. Annars kommer utskriften inte verkställas. Tänk på att också välja korrekt räkenskapsår som aktivt år innan du skriver ut rapporten. Överskott/Underskott måste disponeras När du genomför ett årsbokslut i Mamut Business Software ska det bara finnas saldon på balanskonton (konto 1000 – 2999) som blir överfört till det nya året som Ingående Balans. Det ska inte finnas något saldo på resultat konton (konto 3000 – 9999). Om det finns saldo på resultatkonton så måste detta nollställas mot ett balanskonto innan årsbokslut. Detta är detsamma som att disponera ett underskott/överskott. Du kan se på rapporterna   Resultaträkning1   (detaljerad)   och   Balans detaljerad   om disponering är gjord. När du skriver ut dessa rapporter så är det viktigt att du sätter urval på det korrekta räkenskapsåret och perioderna 1 – 13. Förutsättningen att genomföra ett årsbokslut är att summan av intäkter är detsamma som skuld. Saldo på momskonton Det enda momskonto som ska innehålla ett saldo vid ett årsbokslut är konto 2650, momsredovisningskonto. När du avslutar en period töms saldona på momskontona automatiskt mot momsredovisningskontot 2650 i perioden 1-12. På detta sätt så blir den ingående balansen korrekt i det nya året och tar bara med sig det du eventuellt har till godo/skyldig i moms. Om det finns saldo på andra momskonton så kan detta bero på följande: Momsperiod 4 är inte utskriven och godkänd Momsperioder 1-3 är inte utskrivna och godkända. Det är bokfört verifikat i period 13 som innehåller moms. När det gäller de två första punkterna så går du till   Visa – Redovisning – Stäng Redovisningsperiod. Tänk på att varje momsperiod innehåller tre perioder. Bokfört momsverifikat i Period 13 Om du har bokfört verifikat i period 13 och dessa innehåller moms så måste du manuellt boka om detta   i verifikatsregistreringen. Period 13 finns endast för att bokföra årsbokslutregistreringar och korrigeringar. Eftersom denna period inte är knuten till någon momsperiod ska momskontona som används (kontogrupp 26) bokföras mot konto 2650, som blir överfört på Ingående Balansen i det nya   året när du gör ett årsbokslut.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Om du försöker stänga perioder eller göra årsavslut och får meddelande om att det ligger öppna verifikat i Verifikatregistreringen, kan dessa ligga registrerade mot en annan användare och därmed inte visas i din verifikatregistrering. Om verifikaten inte är överförda till huvudbok är de endast synliga i verifikatregistreringen för den användare som har registrerat dem. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatreregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar. Gå in på fliken Funktion och klicka på knappen med tre pricker till vänster om Visa alla verifikat för alla användare.   Du får upp ett fönster som visar vilka verifikat som är registrerade av andra användare, markera dem och klicka OK så blir verifikaten tillgängliga i din Verifikatregistrering. Klicka på Överför till huvudbok.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Verifikat som bokförs i verifikatregistreringen blir först verkställda och permanent sparade när de har förts över till huvudboken. Att spara permanent, utan möjlighet att radera, är nödvändigt av säkerhetsmässiga skäl. Om det hade varit möjligt att radera verifikaten efter att de blivit överförda till huvudbok hade man inte vetat om de egentliga bokföringsuppgifterna och rapporterna hade stämt gentemot ursprungsuppgifterna.  Korrigering av eventuella fel efter överföring till huvudbok måste ske med hjälp av korrigering (tillägg av fler verifikatrader i samma verifikat) eller skapande av nya verifikat.   När verifikat är bokförda och godkända i verifikatregistreringen kan du överföra dem till huvudbok och reskontra genom att klicka på knappen Överför till huvudbok i verktygsraden. Om du inte är i verifikatregistreringen, men har verifikat där som ska föras över till huvudbok kan du gå till Visa - Redovisning - Överför från verifikatsregistrering till huvudbok. Du får nu upp ett fönster där du kan göra ett urval på vilka verifikat som ska överföras. Du kan  göra urval på Verifikattyp eller Period eller en kombination av dessa. Som exempel kan du överföra alla verifikat med Verifikattyp Utgående faktura från period 3. Fördelen med detta är att du får möjlighet att skriva ut bokföringsjournal för varje urval. Det är inte nödvändigt att göra något urval, du kan välja att överföra allt. Markera Förhandsvisa bokföringsjournal för att få en översikt över vad som kommer att bokföras. När du har gjort urvalet klickar du på Nästa. Kontrollera bokföringsjournalen så att den stämmer  mot uppgifterna du har registrerat. Om utskriften stämmer kan du stänga den och godkänna genom att trycka Slutför. Då kommer huvudbok och reskontra att bli uppdaterade med den nya bokföringen. Klickar du Avbryt kan du stoppa överföringen till huvudbok och genom att klicka Föregående kan du skriva ut bokföringsjournalen igen. Om det är något fel i verifikaten, t ex något verifikat som ej balanserar eller Verifikationsdatum  som är flera år utanför räkenskapsåret, kommer du att få ett meddelande. Du får då avbryta överföringen, gå in i verifikatregistreringen och korrigera det som är fel. När du har slutfört överföringen är verifikaten permanent sparade i huvudboken.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎07-11-2018 11:01
Vid årsbokslut är det några punkter som är viktiga att gå igenom. Listan nedan kan vara ett hjälpmedel i ditt arbete vid årsbokslut. Dessutom rekommenderar vi att du tar kontakt med din revisor för att få mer konkreta råd i förhållande till tillvägagångssätt.   Skapa ett nytt räkenskapsår. Kontrollera och bokför det sista som ska göras på dina konton. Om du har öppna verifikat i verifikatsregistrering så måste dessa föras över till huvudboken innan du går vidare. Stäng alla perioder i det gamla räkenskapsåret. Momsperioderna för räkenskapsåret stängs i samband med respektive period som innehåller momsperiod. Gå till   Arkiv - Skriv ut, välj   Journal   i vänstra menyn och skriv ut följande rapporter: Fakturajournal (automatisk överföring) Bokföringsjournal (automatisk överföring) Läs mer om hur du skriver ut och verkställer journaler. Gå till   Arkiv - Skriv ut, välj   Redovisning   i vänstra menyn och skriv ut följande rapporter: Saldobalans, detaljerad Saldobalans, export Balans, detaljerad Resultaträkning1 vald period jämförd fg. år och budget (detaljerad) Skattedeklaration - momsrapport (för alla perioder) Kontrollera att momskontona för in- och utgående moms har saldo noll efter att perioderna har stängts på året. Disponera vinst eller förlust. Utför eventuella bokslutstransaktioner som föreslagits av din revisor i period 13, och starta därefter årsbokslutet. För närmare beskrivning om hur du utför årsbokslut i Mamut Business Software kan du läsa Årsavslut i Mamut Business Software
Visa fullständig artikel
Länkar (inloggning krävs)
Elefanten i rummet