Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Nieuw Meer rapportagemogelijkheden via Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Waarom  Omdat er veel wensen en ideeën zijn gemeld over de huidige Ad-hoc rapportage, hebben we een nieuw rapport gemaakt dat meer mogelijkheden biedt voor het samenstellen van rapportages dan de bestaande Ad-hoc rapportage.  Hieronder vindt u de voornaamste wijzigingen. Voor meer informatie over de werking van het nieuwe rapport verwijzen we u naar de online help, waar u uitleg over de nieuwe velden vindt via Schermen en velden > Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid). In deze release hebben wij de eerste fase van de uitgebreide Ad-hoc rapportage opgeleverd. In de loop van 2020 gaan we nog diverse aanpassingen doorvoeren, Meer hierover leest u in de release notes van het komende jaar.  Hoe Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Aan de controlerapporten is het rapport Ad-hoc rapportage (uitgebreid) toegevoegd dat de volgende nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten voor het samenstellen van rapportages bevat: Het is nu mogelijk om uw rapport beschikbaar te stellen voor uw collega's. U hoeft dus niet meer alle rapportages apart in te richten en op te slaan. U kunt zelf kiezen of u uw rapport wilt opslaan in Mijn rapporten of  in Gedeelde Rapporten zodat uw collega's dit rapport ook kunnen ophalen en het rapport maar een keer aangemaakt hoeft te worden. Het is mogelijk om alleen de medewerkers in uw rapport op te nemen die op de peildatum in dienst zijn. U kunt aangeven dat u alleen medewerkers met resultaten in het rapport wilt opnemen.  U kunt het rapport aanmaken voor één of meer specifieke medewerkers. Het is mogelijk om op klantniveau een rapport aan te maken voor meerdere bedrijven. Payroll Business maakt dan per bedrijf een rapport aan. Uw actie  U moet zelf uw eigen gemaakte definities opnieuw samenstellen met de nieuwe gewenste functionaliteiten van de uitgebreide ad-hoc rapportage. U kunt dan uw oude definities verwijderen. Daarnaast kunt u nieuwe rapportages samenstellen en/of draaien met deze nieuwe rapportmogelijkheid. Na verloop van tijd gaan we de oude Ad-hoc rapportage uit het menu verwijderen. Sector vervangt Risicogroep  Waarom  Met ingang van 2020 komen de afzonderlijke risicogroepen te vervallen en is het voor de loonaangifte voldoende om bij een inkomstenverhouding de sector door te geven. De sector was tot nu toe verwerkt in positie 1 t/m 3 van de risicogroep. Bijvoorbeeld: Oud: Risicogroep (297) Nieuw: Sector (10524588) 00102 Agrarisch bedrijf Premiegroep lang 1 Agrarisch bedrijf 00401 Baggerbedrijf 4 Baggerbedrijf Hoe Instroom > Aanmaken medewerker Bij indiensttredingen vanaf 30-12-2019 is het nieuwe veld Sector beschikbaar in het scherm Aanmaken medewerker.  Bij indiensttredingen vanaf 1-1-2020 is het veld Risicogroep van het scherm Aanmaken medewerker verwijderd.  Voor indiensttredingen in 2019 is de risicogroep nog steeds verplicht. Om de overgang gemakkelijk te maken is in deze release alvast het volgende geregeld: Bij elke indiensttreding wordt in de achtergrond de sector afgeleid van de risicogroep. Deze mutatie vindt u terug in het Mutatieverslag. De meest gebruikte sector binnen het bedrijf is voor het bedrijf klaargezet als standaard waarde.  Voorbeeld 80% van uw bedrijf valt onder Risicogroep 01301 Bakkerijen en 20% onder Risicogroep 01401 Suikerverwerkende industrie De waardenlijst van het nieuwe gegevenselement Sector zal de sectoren 13 Bakkerijen en 14 Suikerverwerkende industrie laten zien.  Waarde 13  - de meest gebruikte waarde - is de standaard waarde die u in het veld ziet als u een nieuwe medewerker aanmaakt. Uw actie Instroom > Aanmaken nieuwe medewerker Controleer eventueel na de release welke sectoren voor uw bedrijf zijn vastgesteld: Kies een peildatum in 2020 In plaats van het veld Risicogroep ziet u het veld Sector met daarin de standaard waarde en de lijst met sectoren zoals die zijn vastgesteld op basis van de aanwezige risicogroepen. Voor nieuwe indiensttredingen geldt vanaf deze release: Is de indiensttreding in 2019, vul dan de risicogroep in; dit is ongewijzigd. Bij indiensttredingen vanaf 30-12-2019 vult u de sector in. Op de peildatums 30-12 en 31-12 moet u beide invullen, dit is nodig in verband met de overlap tussen maandverloning en vierwekenverloning. De meest gebruikte sector is standaard vooringevuld, u hoeft alleen de afwijkingen vast te leggen. Als u indiensttredingen vastlegt in Self Service of in een andere HR-applicatie, geldt het volgende: Zolang er nog sprake is van indiensttredingen met een ingangsdatum in 2019, kunt u het beste niets veranderen. De sector wordt immers automatisch afgeleid van de risicogroep. Zodra er geen indiensttredingen in 2019 meer zijn, pas dan uw schermen of  workflow-formulieren aan: verwijder het gegevenselement Risicogroep (297) en voeg het gegevenselement Sector toe (10524588).  Als er per bedrijf slechts één sector van toepassing is, hoeft u alleen maar de Risicogroep te verwijderen. Neem hiervoor tijdig contact op met uw applicatiebeheerder. Beheer > Externe mutaties > Conversieregels Verwerkt u regelmatig bestanden van externe HR-systemen waarbij u gebruik maakt van een conversieschema met conversieregels? Controleer dan de conversieregels. Gebruik de zoekfunctie om te zoeken op het element Risicogroep (297). Hier kunt  uit afleiden hoe de risicogroep wordt vertaald vanuit uw HR-systeem: Is er geen conversieregel aanwezig voor element 297 (Risicogroep), dan heeft uw bedrijf slechts één risicogroep en hoeft u niets te doen. Er is wel een conversieregel aanwezig voor element 297 (Risicogroep), pas deze conversieregel dan aan. Wijzig element 297 (Risicogroep) in 10524588 (Sector). Als er een vervangende waarde aanwezig is, pas dan ook die aan. Bijvoorbeeld: vervangende waarde 01501 Slagersbedrijven moet worden 15 Slagersbedrijven. Als u bij het inlezen geen gebruik maakt van conversieregels, controleer dan of uw HR-applicatie wellicht een soortgelijke omzetting doet, voorafgaande aan de export. Wacht met de hiervoor genoemde aanpassing totdat u geen indiensttredingen meer heeft met een ingangsdatum in 2019. Instellingen > Vastlegging > Profielen Profielen kunt u gebruiken bij het vastleggen van indiensttredingen in HR Core Business en/of Payroll Business of kunnen als hulpmiddel dienen bij het verwerken van mutaties uit andere HR-applicaties. Als in een van uw profielen de Risicogroep is opgenomen, vervang dan het gegevenselement Risicogroep door Sector. Wacht met deze aanpassing totdat u geen indiensttredingen meer heeft met een ingangsdatum in 2019. Rapporten Diverse rapporten hebben de mogelijkheid om een lijst met gegevenselementen op te slaan als definitie voor later gebruik. Als u definities heeft waarin het gegevenselement Risicogroep is opgenomen, voeg dan als eerste het gegevenselement Sector toe en verwijder op een later moment de risicogroep. Indeling scherm Arbeidscontract Waarom  De indeling van het scherm Arbeidscontract is geheel herzien. Hiervoor waren meerdere redenen: De wet Arbeidsmarkt in Balans die per 2020 van kracht wordt en de daarmee samenhangende hoge en lage WW-premie.    Wensen van klanten Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Aan het scherm zijn de volgende velden toegevoegd: Veld Toelichting Schriftelijke arbeidsovereenkomst Dit veld is van belang voor de wet Wet Arbeidsmarkt in Balans, zie het onderwerp hierna. Defaultwaarde = Ja. Oproepovereenkomst Dit veld is van belang voor de wet Wet Arbeidsmarkt in Balans, zie het onderwerp hierna. Defaultwaarde = Nee. Classificatiekenmerk 3 Dit is een uitbreiding in navolging van Classificatiekenmerk 1 en 2. Deze velden zijn bedoeld als nadere aanduiding van het soort contract, het soort werk of de plaats in de organisatie en kunt u gebruiken als criterium in de module Journaalposten. Gebruik een alternatieve omschrijving om de naam specifiek te maken. Hoofd/Nevencontract Hiermee is het binnenkort mogelijk om meerdere contracten van elkaar te onderscheiden. Via het tweede contract kunt u dan een eventuele transitievergoeding vastleggen. Voorlopig kunt u dit veld nog niet gebruiken en ziet u hier altijd de waarde Hoofdcontract. De indeling en tabvolgorde van het scherm zijn verbeterd. De velden zijn nu gegroepeerd  volgens deze criteria: Identificatie  Totstandkoming en duur Uren en beloning Organisatorische indeling Uw actie Controleer vanaf deze release bij nieuwe indiensttredingen, de nieuwe verplichte velden: Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst. Indien van toepassing kunt u de defaultwaarde aanpassen. Voor meer uitleg over de hoge en lage WW-premie, zie de betreffende paragrafen in het volgende onderwerp Wet Arbeidsmarkt in Balans. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)  Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet beoogt door premiedifferentiatie van de WW de werkgevers te stimuleren meer medewerkers in vaste dienst te nemen. Om de gevolgen van deze wet op de juiste manier te integreren in uw salarisverwerking, hebben we aan het scherm Arbeidscontract in Payroll Business een aantal nieuwe velden toegevoegd. We hebben deze wijzigingen al in de novemberrelease opgenomen, zodat u vooruitlopend op de nieuwe wetgeving uw processen voor het einde van het jaar kunt aanpassen. Hoge en lage WW-premie Een onderdeel van de WAB is dat de werkgever, afhankelijk van een aantal kenmerken van de arbeidsovereenkomst met de medewerker, een hoge of een lage WW-premie moet betalen. Lage WW-premie Voor het mogen toepassen van de lage WW-premie moet een arbeidsovereenkomst voldoen aan de volgende voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovereenkomst Het gaat niet om een oproepovereenkomst Hoge WW-premie Als niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, geldt de hoge WW-premie.  Altijd lage WW-premie Er zijn drie uitzonderingssituaties waarbij de werkgever voor een medewerker toch de lage WW-premie mag betalen, ongeacht de hiervoorgenoemde voorwaarden: Medewerkers met een leerovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Deze zullen wij middels een script juist vullen. Zie verdere informatie bij de acties onderaan dit onderwerp. Medewerkers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) of 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben. Medewerkers met uitkeringen werknemersverzekeringen, te weten:  uitkeringen door UWV betalingen door een eigenrisicodrager ZW WGA en werkgeversheffingen Herzien lage WW-premie Als er lage WW-premie is berekend, kan achteraf toch de premie worden herzien en gewijzigd in de hoge WW-premie. Dit geldt in de volgende situaties: Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen twee maanden Bij meer dan 30% verloonde uren dan contracturen in een kalenderjaar AWF- en sectorpremie vervallen Met de komst van de WAB vervallen per 1 januari 2020 de AWF- en sectorpremies. Verwerking in Payroll Business Automatische berekening Hoge en Lage WW-premie Voor medewerkers die WW-verzekerd zijn, berekent Payroll Business de WW-premie (WW-hoog, WW-laag of Herzien) op basis van de volgende drie gegevenselementen in het scherm Arbeidscontract. Gegevenselement Contact onbep./bep. tijd Defaultwaarde = Onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovk Defaultwaarde = Ja Beschikbaar met ingang van 1-11-2019 Oproepovereenkomst Defaultwaarde = Nee Beschikbaar met ingang van 1-11-2019 Lage WW-premie Payroll Business berekent de lage WW-premie als de gegevenselementen onderstaande waarde hebben: Gegevenselement Waarde Contact onbep./bep. tijd Onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovk Ja Oproepovereenkomst Nee Hoge WW-premie In alle andere gevallen behalve voor de uitzonderingssituaties die hiervoor zijn beschreven bij Altijd lage WW-premie, berekent Payroll Business de hoge WW-premie. Automatische berekening lage WW-premie voor uitzonderingssituaties 1. Werknemers met een leerovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Medewerker > Interfaces > Loonaangifte Hiervoor is In het scherm Interfaces > Loonaangifte aan de lijst bij Aard arbeidsverhouding per 1 januari 2020 de waarde 83 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) toegevoegd. Als u deze waarde bij een medewerker vastlegt, berekent Payroll Business de lage WW-premie ongeacht de waarde die in het scherm Arbeidscontract is ingevuld bij de velden Contact onbep./bep. tijd, Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst.  2. Werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) of 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Op basis van de Geboortedatum in het scherm Medewerker(s) en het payrollelement Verloonde uren bepaalt Payroll Business automatisch of een medewerker voldoet aan deze uitzonderingssituatie. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd aan het begin van de afrekenperiode. Als een medewerker tot deze uitzonderingsgroep behoort, berekent Payroll Business de lage WW-premie.  3. Uitkeringen werknemersverzekeringen - uitkeringen door UWV, betalingen door een eigenrisicodrager ZW en WGA en werkgeversheffingen Instellingen > Berekening > Grondslag Op basis van de Grondslag Looncomponenten AWF laag wordt voor de looncomponenten in deze grondslag de lage WW-premie berekend. Let op: bij een samenloop van salaris en uitkering moet aan de Belastingdienst de totale WW-premie onder de rubriek AWF-premie hoog worden aangeleverd. Daarom ziet u in de Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever payrollelementen voor AWF hoog staan.  Herzien lage WW-premie Medewerker > Loonheffingen Aan het scherm Loonheffingen is het veld WW herzien toegevoegd. Als hier Ja is ingevuld, wordt de lage WW-premie herzien en wordt de hoge WW-premie berekend en in de Afrekenmatrix medewerker opgenomen in de kolom AWF herz. De eerder berekende lage WW-premie wordt op 0 gesteld. Voor de volgende uitzonderingssituaties zal Payroll Business het herzien van de lage WW-premie automatisch uitvoeren - deze functionaliteit komt beschikbaar in de loop van 2020: Beëindiging arbeidsovereenkomst binnen twee maanden Meer dan 30% verloonde uren dan contracturen in een kalenderjaar In de loop van 2020 komt een rapport beschikbaar waarmee u kunt nagaan welke medewerkers aan het eind van het kalenderjaar meer dan 30% verloonde uren ten opzichte van de contracturen hebben. Uw actie Direct na de novemberrelease starten we een proces om het veld Oproepovereenkomst in te vullen en bij het veld Aard arbeidsverhouding de waarde 83 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in te vullen, indien van toepassing. Dit proces kan een aantal dagen duren. Het kan dus zijn dat de waardes nog niet kloppen. Via onze berichtgeving op de Portal houden we u op de hoogte van de status van dit proces. Na het afronden van het proces, adviseren wij u om de waarde van deze velden zorgvuldig te controleren. Het veld Oproepovereenkomst en de waarde 83 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij het veld Aard arbeidsverhouding zijn beschikbaar per 1-11-2019 met ingangsdatum 1-1-2020. Om ervoor te zorgen dat al uw processen en de loonaangifte in januari goed verlopen moet u het volgende doen: Controleren en eventueel corrigeren van de velden Bepaalde tijd /  Onbepaalde tijd, Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepcontract. Deze hebben direct invloed op de premieberekening. Overige systemen en processen waar u de mutaties mee aanlevert aan Payroll Business zoals importbestanden, Self Service. Aan de Afrekenmatrix medewerker / werkgever / per periode worden in de release van december 2019 voor hoge, lage en herziene WW-premie de volgende kolommen toegevoegd: AWF laag, AWF hoog en AWF herzien. Deze kolommen moet u opnemen in uw journaalpost. Met de peildatum 1-1-2020 in de module Journalisering kunt u de kolommen al toevoegen voor 2020. Grondslagen vullen voor de uitzonderlijke situaties zoals in de paragraaf hierboven beschreven. In de komende releases zullen wij de rapportages die betrekking hebben op dit onderwerp ook aanpassen en u hiervan op de hoogte stellen via de release notes. Splitsing wettelijk en bovenwettelijk verlof voor arbeidsvoorwaarde Verlof opbouwmethode per 30-12-2019 of 1-1-2020 Waarom  Om te voldoen aan de wet- en regelgeving, wordt de arbeidsvoorwaarde verlof-opbouwmethode gesplitst in wettelijk en bovenwettelijk verlof per 30 december 2019 (4 weken verloning) of 1 januari 2020 (maandverloning) .  Hoe Splitsing verlof  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Verlof - Opbouwmethode  U kunt het verlof op twee manieren splitsen: Via een verlofopbouwpercentage  Via een vast verlofrecht (verlof) Als zowel verlofopbouwpercentage als verlofrecht (verlof) een waarde bevatten, heeft verlofopbouwpercentage voorrang.  Voorbeeld verlofopbouwpercentage Verlofopbouwpercentage: 10% Salaris variabel bruto Bedrijfsuren: 40 uur Gewerkte uren in betreffende maand: 184 Wettelijk opbouwpercentage 4/52 = 7,692308% Bovenwettelijk opbouwpercentage = 10 - 7,692308 =2,307692% Wettelijk verlof opbouw betreffende maand: 184 * (7,692308/100) = 14,15 uur Bovenwettelijk verlof opbouw betreffende maand: 184 *(2,307692/100) =4,25 uur   Voorbeeld verlofrecht per jaar Verlofrecht per jaar: 192 Salaris variabel bruto Bedrijfsuren: 40 uur Gewerkte uren in betreffende maand: 184 Wettelijk verlofrecht per jaar: 4*40 uur = 160 uur Bovenwettelijk verlofrecht per jaar  = 192-160 = 32 uur Wettelijk verlof opbouw betreffende maand: (184/173,333333) * (160/12) = 14,15 uur Bovenwettelijk verlof opbouw betreffende maand: (184/173,333333) * (32/12) =2,83 uur Vervaltermijnen Voor zowel wettelijk- als bovenwettelijk verlof kunt u vervaltermijnen instellen.  Wettelijk verlof van 0,5 jaar vervalt in de volgende periode indien beginperiode verlof is 01: Maandverloning:  Periode 07 4 weken verloning: Periode 08 Wettelijk verlof van 0,5 jaar vervalt in de volgende periode indien verlof beginperiode verlof 04: Maandverloning:  Periode 10 4 weken verloning: Periode 11 Afhankelijk van de vervaltermijn, wordt bij de jaarovergang het verlof overgeboekt naar een potje voor een volgende termijn of op 0 gesteld. Als een medewerker verlof opneemt, wordt het verlof dat als eerste vervalt als eerste afgeboekt. Uw actie  Vervaltermijnen instellen Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens  Leg op klant, bedrijfs- of medewerkerniveau de vervaltermijn voor wettelijk- of bovenwettelijk verlof vast. Bij Vervaltermijn wettelijk verlof kiest u een van de volgende waardes: 0,5 jaar, 1 jaar, 5 jaar of geen. Bij Vervaltermijn bovenwettelijk verlof kiest u een van de volgende waardes: 5 jaar of geen. Het gaat hierbij om vervaltermijnen na het jaar dat het verlof is opgebouwd. Conversie Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarde > Verlof - Opbouwmethode  Voor de conversie zijn per 1 januari 2020 aan de schermen voor Verlof - Opbouwmethode nieuwe velden toegevoegd. U moet dan bij de jaarovergang de resterende velofrechten overzetten naar deze nieuwe velden. Dit kunt u op drie manieren doen: Als u geen splitsing in wettelijk- en bovenwettelijk verlof heeft gemaakt, kunt u op klant- of bedrijfsniveau aangeven dat het verlofsaldo van de oude regeling automatisch wordt overgezet naar het nieuwe veld. Dit doet u door in het veld Automatisch vullen verlofsaldo (oude regeling) te kiezen voor Ja. Als u wel een splitsing heeft gemaakt in wettelijk- en bovenwettelijk verlof, maar niet per jaar, kunt u op medewerkerniveau het wettelijke- en bovenwettelijke verlof vastleggen in de velden: Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren Als u een splitsing heeft gemaakt in wettelijk- en bovenwettelijk verlof per jaar, kunt u op medewerkerniveau het wettelijke- en bovenwettelijke verlof per jaar vastleggen in de volgende velden: Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar oud Verlof op salarisstrook Omdat door het splitsen van verlof heel veel payrollelementen zijn, hebben we voor de salarisstrook twee elementen aangemaakt: Totaal wettelijk verlofsaldo Dit is een optelling van de volgende payrollelementen:  Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo wettelijk Totaal bovenwettelijk verlofsaldo Dit is een optelling van de volgende payrollelementen:  Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar ou Verlofsaldo bovenwettelijk Meldingen Mijn Rapporten en Salarisverwerking gereed Waarom  Om u de gelegenheid te geven verder te werken totdat de salarisverwerking is afgerond of een rapport klaar staat in Mijn Rapporten, ontvangt u nu een melding om u te laten weten dat de salarisverwerking gereed is of dat u het rapport kunt ophalen. Het verzoek voor deze functionaliteit is afkomstig van het wensenportaal, waar gevraagd werd om een melding zodra de Verloning gereed is. Hoe Balk linksonder in het scherm > rechter icoon Meldingen Linksonder in het scherm is aan de balk onder het menu het icoon Meldingen toegevoegd.  Klik op het icoon Meldingen om de lijst met meldingen te openen. U ziet dan de meldingen van Salarisverwerkingen die gereed zijn en van rapporten die klaar staan in Mijn rapporten. Voor de salarisverwerking ziet u informatie over het bedrijf, de soort verwerking en de periode van de verwerking en wanneer deze is afgerond. De verwerkingsmelding bevat geen hyperlink, omdat u na de salarisverwerking doorgaans naar verschillende functies in het menu navigeert. Voor rapporten ziet u om welk rapport het gaat, het formaat en wanneer het rapport is aangemaakt. Klikt u op een rapportmelding, dan gaat u meteen naar Mijn rapporten.  De rapportmelding is voorzien van deze hyperlink, omdat u een rapport altijd ophaalt uit Mijn rapporten. Uw actie  Er is geen actie nodig. Bedrijfskeuzemenu aanpassen Waarom Via het Ideeënportaal is diverse keren gevraagd om het mogelijk te maken de volgorde van de bedrijven in het bedrijfskeuzemenu links bovenin het scherm aan te passen. Daarnaast zou het handig zijn, als niet alle bedrijven zichtbaar zijn in de lijst. Vanaf deze release kan een gebruiker daarom zelf regelen welke bedrijven in de lijst worden getoond en in welke volgorde.  Hoe Balk linksonder in het scherm > icoon Bedrijfskeuzemenu configureren Linksonder in het scherm is aan de balk onder het menu het icoon Bedrijfskeuzemenu configureren toegevoegd.  Klik op dit icoon om het scherm Bedrijfskeuzemenu configureren te openen. Wijzig de volgorde van de bedrijven door deze naar de gewenste plek te slepen. Sleep bedrijven die u niet in de lijst met bedrijven wilt zien naar het rechter vak. Met de knop Herstellen kunt u de complete lijst in de oorspronkelijke volgorde terugzetten. Zie ook de Online help, zoek op Bedrijfskeuzemenu. Uw actie Als u het bedrijfskeuzemenu wilt wijzigen, volg dan de stappen zoals hierboven beschreven.  Gewijzigd en verbeterd  Pensioenen/fondsen eigen regeling (vaste grondslag) - velden voor Afwijkende premie- en ophogingspercentages toegevoegd Waarom Als u wilt afwijken van het premiepercentage werknemer en werkgever of van het ophogingspercentage dat in de referentietabel staat, moet u voor de Pensioenen/fondsen eigen regeling (vaste grondslag) een nieuwe variant aan de referentietabel toevoegen met de afwijkende premiepercentages of het ophogingspercentage. Hierdoor kunnen er in de referentietabel veel varianten voorkomen. Voor de eigen regeling varianten van de pensioenregelingen zijn er in de bedrijfs- en medewerkerschermen velden aanwezig waarmee u het afwijkende premiepercentage werknemer, het afwijkende premiepercentage werkgever en het afwijkende ophogingspercentage kunt vastleggen.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Pensioen/fonds eigen regeling (vaste grondslag) Vanaf release 2019-11 zijn er aan de medewerkersschermen van de Pensioenen/fondsen eigen regeling (vaste grondslag) per peildatum 2020-01 de volgende velden toegevoegd waarmee u de afwijkende premie- en ophogingspercentages kunt vastleggen.  Afw. premiepercentage wn - eigen (Pens.) Afw. premiepercentage wg - eigen (Pens.) Afw. Ophogingspercentage overig - eigen (Pens.) Als u het ophogingspercentage of premiepercentage in de referentietabel voor een medewerker wilt uitsluiten, kunt u dit alleen doen door toch een variant van de referentietabel aan te maken. Het is niet mogelijk hiervoor als afwijkend percentage de nul procent vast te leggen, omdat alleen afwijkende percentages groter dan nul geldige waardes zijn.  Uw actie Vanaf peildatum 2020-01 kunt u deze drie velden gebruiken.  Codes getoond in selectieschermen en keuzelijsten scherm Arbeidscontract Waarom Om de gebruiker te ondersteunen bij het selecteren van waarden in velden met een lijst of een zoekfunctie   in het scherm Arbeidscontract, wordt in de velden van dit scherm achter de omschrijving van de gekozen waarde nu de bijbehorende code tussen haakjes getoond.  Als de waardes waaruit u kunt kiezen, veel op elkaar lijken, helpt de toevoeging van de code om deze van elkaar te onderscheiden. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Klikt u in een veld waarvoor u de waarde uit een lijst moet kiezen, dan ziet u in deze lijst achter de omschrijving de bijbehorende code tussen haakjes. Opent u een selectiescherm van een veld via het icoon  , dan ziet u bij het openen van het zoekscherm dat naast de kolom Omschrijving, de kolom Waarde met de bijbehorende code is toegevoegd. Uw actie Er is geen actie nodig. Uniforme Pensioen Aangifte 2020 - Soort verlof uitgebreid Waarom Vanaf 2020 moet er in de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) ook de verlofsoort Studieverlof worden doorgegeven. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Met ingang van 1-1-2020 kunt u de verlofsoort Studieverlof inrichten. Dit doet u door via de grondslag UPA - Uren Studieverlof de uren te koppelen die voor deze verlofsoort gelden. Na de berekening wordt het payrollelement UPA - Verlof Uren (Studieverlof) gevuld met de uren en het payrollelement UPA - Verlof (Studieverlof) met de code STV. Deze gegevens worden in het UPA-bestand aangeleverd. Uw actie Vanaf 1-1-2020 kunt u de grondslag UPA - Uren Studieverlof inrichten voor de correcte doorgifte in het UPA-bestand. Opgeloste meldingen  APG 4-weken bedrijf fout indien in dienst 31-12-2018 of uit dienst 1-1-2019 (change 1516397) Melding Als een medewerker in dienst getreden was op 31 december 2018 bij een 4-weken bedrijf, dan verwachtte APG nog een aangifte over periode 13-2018. Dit was echter niet mogelijk. Oplossing Op 26 september 2019 hebben wij de oplossing hiervoor uitgeleverd. Hierdoor wordt er na de eerstvolgende salarisverwerking bij het aanmaken van de APG-aangifte een tweede bestand aangemaakt voor het oude jaar waarin de betreffende medewerker wordt aangeleverd. Uw actie Als deze situatie in uw bedrijf voorkwam, kunt u de APG-aangifte over periode 13-2018 nu meesturen met de reguliere aangifte. Pensioen benoemde variant (variabele grondslag) - afwijkende contracturen (change 1542461) Melding Voor het pensioenfonds voor de Horeca wordt voor de premieberekening uitgegaan van maximale (norm)uren van 1976 uur per jaar. Was het aantal bedrijfsuren meer dan 38 uur, dan  van de berekening van de premie ten op zichte van de berekening door het pensioenfonds niet correct in Payroll Business. Oplossing Met ingang van 1-1-2019 is de arbeidsvoorwaarde Pensioen benoemde variant (variabele grondslag) aangepast.  CAO services heeft nu de mogelijkheid om in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) de nieuwe kolom 19 CAO uren te vullen met de normuren op jaarbasis (gebaseerd op 260 dagen).  De CAO-uren werken alleen als: bij kolom 11 Soort dagen de waarde 3 Dagen niet van toepassing is ingevuld en bij kolom 12 Franchise-factor de waarde 1 Verloonde uren is ingevuld. In de berekening worden dan de verloonde uren getoetst aan de CAO (norm) uren in plaats van aan de bedrijfsuren. Uw actie Er is geen actie nodig. Proforma - Pensioen niet in berekening Loonheffing (change 1712354 )  Beheer > Salarisberekening > Proforma Melding  In de Proforma berekening werd er voor de Arbeidsvoorwaarde Pensioen Benoemde variant (vaste grondslag) geen rekening gehouden met de aftrek alle heffingen (pensioenpremie) voor tabel. Hierdoor werd het loon voor de loonheffing niet verminderd met de pensioenpremie en werd er te veel loonheffing berekend.  Oplossing  Het bedrag in de arbeidsvoorwaarde Pensioen Benoemde variant (vaste grondslag) wordt nu bij de Proforma berekening wel afgetrokken van het loon voor de loonheffing waardoor het berekende totaalbedrag aan loonheffing juist is. Uw actie Er is geen actie nodig. Proforma - bedragen werkgeversverklaring onjuist bij 4-weken verloning (change 1472357)  Beheer > Salarisberekening > Proforma Melding  De werkgeversverklaring bij vierweken bedrijven gaf bij het gebruik van dagmutaties verkeerde resultaten.   Oplossing  Bij vierwekenverloning gebruikt Proforma nu het juiste tijdvak en worden alle dagmutaties binnen dat tijdvak opgepakt en berekend. Uw actie Er is geen actie nodig. Aanmaken consolidatiedefinitie met bepaalde begindatum gaf foutmelding (change 1027991)  Melding Als er een consolidatiedefinitie werd aangemaakt die een eerdere datum had dan de datum waarop de boekingsgroep was aangemaakt, verscheen er bij het koppelen onterecht een foutmelding. Oplossing We hebben de controle van de datumvelden verwijderd, zodat het inrichten van de consolidatiedefinitie, ongeacht de datum, kan plaatsvinden. Uw actie Er is geen actie nodig. APG SPW FLOW in dienst (Woondiensten) Waarom Medewerker > Interfaces > Periodieke interface APG (SPW) Als een werknemer nieuw in dienst kwam, werd in het scherm Periodieke interface APG (SPW) het veld Datum aanvang opleidingsfonds niet automatisch ingevuld. Voor een correcte APG-aangifte moest u het veld dan handmatig invullen. Hoe Met ingang van 1-11-2019 is dit opgelost en wordt de Datum aanvang opleidingsfonds weer automatisch ingevuld. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:03 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1157 Weergaven
Mededelingen Nieuw logo Visma | Raet nu op salarisstrook en rapporten Met de overname door Visma en het combineren van het merk Visma | Raet hebben we een nieuw logo waarin deze combinatie tot uiting komt. Daarom ziet u vanaf de release van januari 2020 het Visma | Raet logo op de salarisstrook en in de rapporten. Ook de kleurstelling wordt aangepast aan de vormgeving van Visma | Raet: zo wordt de groene belijning vervangen door zwarte lijnen. Daarnaast is op de loonstroken de positie van het technische nummer en de paginering veranderd om genoeg plek te hebben voor het nieuwe logo. Als u een eigen logo op de strook toont, blijft dit vanzelfsprekend ongewijzigd.  Gewijzigd en verbeterd Looncomponenten Specifieke rekening in combinatie met Tussentijdse betalingen Waarom Tot nu toe werd bij het uitbetalen van Tussentijdse betalingen geen rekening gehouden met eventuele inrichting van de grondslag Looncomponenten Specifieke rekening, zodat alle tussentijdse betalingen uitsluitend werden geboekt op de standaard Salarisrekening van de medewerker. Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie-eigenschappen Instellingen > Berekening > Grondslag Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA Beheer > Betalingen > Tussentijdse betalingen Vanaf deze release wordt bij het uitbetalen van tussentijdse betalingen wel rekening gehouden met de inrichting van Looncomponenten Specifieke rekening. Looncomponenten die zowel in de selectie-eigenschap Tussentijdse betalingen als in de grondslag Looncomponenten Specifieke rekening zijn opgenomen, worden nu bij tussentijdse betalingen uitbetaald op de Looncomponenten Specifieke rekening. Op de salarisstrook wordt deze betaling verrekend met het dagelement Tussentijdse betaling looncomp. spec. rekening. Uw actie Wilt u deze functionalteit gebruiken, dan richt u dit in via de volgende schermen: Selectie-eigenschappen Grondslag voor het bedrijf  Overboekingen SEPA voor de medewerker. Aanpassingen UPA Waarom Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in het UPA-bestand. Voorheen moest u voor de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) een apart veld invullen met de reden uit dienst. Vanaf 2020 gaat de UPA echter dezelfde redenen uit dienst gebruiken als de Belastingdienst. Hierdoor gebruikt de UPA vanaf 1-1-2020 ook het veld Reden uit dienst in het scherm Medewerker(s) en hoeft u de reden niet meer dubbel te registreren.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Medewerker > Medewerker > Interfaces > Periodieke interface UPA Als een medewerker uit dienst treedt, moet u de reden hiervoor vastleggen in het scherm Medewerker(s) bij het veld Reden uitdienst. De reden die u hier invult, wordt vanaf 2020 ook doorgegeven naar de UPA. Daarom is het veld UPA Code reden einde inkomstenverhouding met ingang van 2-1-2020 verwijderd van het medewerkerscherm Periodieke interface UPA. Uw actie Er is geen actie nodig. Automatisch starten interfacebestanden UPA en APG Waarom Gebruikt u de APG- of UPA-interface, dan moest u tot deze release het aanmaken van het interfacebestand zelf starten. Hoe Vanaf deze release worden de bestanden voor de interfaces APG en UPA direct aangemaakt nadat de definitieve salarisverwerking van een periode is afgerond. De aangifte zelf kunt u oproepen en versturen via de tegel voor APG of UPA. Uw actie Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces Als het nodig is een bestand nogmaals aan te maken, bijvoorbeeld omdat niet payrollgevoelige informatie is gecorrigeerd, kunt u nadat de gegevens zijn gecorrigeerd het bestand handmatig starten. Dit doet u  met de functie Handmatig starten automatische interfaces, waarmee u één van de interfaces kunt herstarten, zodat specifieke bestanden van een periode nogmaals worden aangemaakt. Let er hierbij op dat het niet mogelijk is een herstart uit te voeren, als er op dat moment al een interfacebestand van dat type wordt aangemaakt. Jaaropgaaf Medewerker - zoekfunctie veld Medewerker aangepast Waarom De zoekfunctie van het veld Medewerker in het scherm Jaaropgaaf medewerker zoeken werkte nog niet conform onze nieuwe richtlijnen en is met de release van december aangepast.  Hoe Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker Klikt u in het veld Medewerker en begint u met typen, dan wordt de lijst met te kiezen medewerkers automatisch aangepast. Typt u bijvoorbeeld de letters Jans in het veld, dan ziet u alleen nog de medewerkers waarvan de naam begint met deze letters. Dat maakt het zoeken efficiënter.  Uw actie Er is geen actie nodig. Nummer inkomstenverhouding nu ook in scherm Arbeidscontract Waarom Als voorbereiding op het opleveren medio 2020 van de nieuwe functionaliteit die het mogelijk maakt meer inkomstenverhoudingen vast te leggen, wordt het Nummer inkomstenverhouding op meer plekken in de programmatuur getoond, waaronder het  in het scherm Arbeidscontract. Hoe Medewerker > Contact > Arbeidscontract Vanaf deze release is het veld Inkomstenverhouding toegevoegd aan het het scherm Arbeidscontract. Dit veld kunt u hier vooralsnog niet wijzigen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Identificeren medewerker in loonaangifte Waarom In het loonaangiftebestand dat Payroll Business aanmaakt, wordt voor het identificeren van een medewerker een technische sleutel gebruikt. Deze sleutel, die ook wordt gebruikt bij een eventuele foutmelding die u van de Belastingdienst ontvangt, vindt u terug in het rapport Controleoverzicht loonaangifte in de kolom Wn Id. Omdat deze technische sleutel voor u niet logisch te herleiden is tot een medewerker, gaan we deze identificatie aanpassen. Hoe Vanaf 1-1-2020 vindt in de loonaangifte van Payroll Business het identificeren van de medewerker plaats op basis van de combinatie: Bedrijfscode-Medewerkercode-Nummer inkomstenverhouding, bijvoorbeeld:   Bedrijfscode = 001 Identificatie loonaangifte  001-123-2001 Medewerkercode = 123 Nummer inkomstenverhouding = 2001 Na verloop van tijd  gaan we daarom de kolom Wn Id over het jaar 2020 of later, niet meer opnemen in het rapport Controleoverzicht loonaangifte. Over de jaren tot en met 2019 blijft de kolom Wn Id wel in dit rapport aanwezig. Uw actie Het is niet mogelijk om gedurende een lopend jaar voor de loonaangifte de identificatie van een medewerker aan te passen. Daarom kunt u niet zonder meer de bedrijfscode of medewerkercode aanpassen na de defintieve verwerking van de eerste periode van een jaar en ook niet de datum in dienst van de medewerker. Als dit toch noodzakelijk is, moet u: de bedrijfscode per 1 januari van het jaar aanpassen de medewerkercode aanpassen per 1 januari of per de datum in dienst als deze later in het jaar ligt Vervolgens moet u contact opnemen met de Service Desk met het verzoek de loonaangifte vanaf de betreffende periode opnieuw aan te maken. Validatiewaarden bij Woonsituatie loonheffing uitgebreid Waarom Vanaf 01-01-2019 wordt er voor het berekenen van de loonheffing onderscheid gemaakt tussen drie groepen medewerkers: Medewerkers die inwoner zijn van Nederland. Medewerkers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of van de de BES-eilanden, de zogenaamde Landenkring. Medewerkers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder bovenstaande punten. Met ingang  van 01-01-2020 komen hier twee groepen medewerkers bij: Medewerkers die inwoner zijn van België Medewerkers die inwoner zijn van Suriname of Aruba   Hoe Medewerker > Medewerker > Loonheffingen In het scherm Loonheffingen zijn aan het veld Woonsituatie loonheffing per 1-1-2020 de volgende validatiewaarden toegevoegd:  België Suriname/Aruba. Uw actie Er is geen actie nodig. Payroll Business voert de volgende conversie uit: voor medewerkers bij wie in het veld Woonland de waarde België, Aruba of Suriname is ingevuld, krijgt het veld Woonsituatie loonheffing automatisch de hierbij horende waarde. Wijziging AOW-leeftijd Waarom Door het aannemen van de wet Temporisering verhoging AOW-leeftijd stijgt de AOW-leeftijd minder snel en moeten de AOW-leeftijden voor 2020 en de jaren daarna worden aangepast.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers In het veld ingangsdatum AOW van het scherm Medewerkers, ziet u de AOW-datum die het systeem bepaalt op basis van de geboortedatum en de wettelijk vastgestelde AOW-leeftijd.  In de tabel hieronder ziet u oude AOW-leeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd op basis van de nieuwe wetgeving.  Jaar De AOW-leeftijd was De AOW-leeftijd wordt 2019 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 4 maanden 2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden 2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden 2022 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 7 maanden 2023 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 10 maanden 2024 67 jaar en 3 maanden 67 jaar Wij gaan de AOW-leeftijden in de programmatuur aanpassen zoals aangegeven in deze tabel. Het proces hiervoor zal enige tijd duren. We beginnen met het bijwerken van de eerstvolgende AOW-datums, zodat medewerkers die een ingangsdatum AOW in januari 2020 krijgen, als eerste worden bijgewerkt. Daarna volgen de medewerkers met een ingangsdatum AOW in februari 2020, enzovoorts. Zodra de ingangsdatum AOW voor alle medewerkers is bijgewerkt, laten we u dit weten via de berichtgeving onder het paneel Nieuws op de Portal / Youforce. Uw actie Er is geen actie nodig.  Aantal decimalen uitgebreid voor Percentage uitbetaalde vakantieuren en Percentage berekening uurloon Waarom Voor bepaalde organisaties en bedrijven wordt het uurloon gedefinieerd op basis van een percentage van het periodeloon. Omdat het hierbij gaat het om percentages met 3 decimalen, kwam bij ons het verzoek binnen om voor de betreffende percentages het aantal decimalen uit te breiden. Hoe Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Salaris (Variabel bruto) Voor volgende velden is het aantal decimalen uitgebreid van 2 naar 6 decimalen: Percentage voor berekening uurloon - arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof (Uitsplitsing) Percentage van uitbetaalde vakantieuren - arbeidsvoorwaarde Salaris (Variabel bruto) Uw actie Er is geen actie nodig.  Geselecteerde bedrijf uit bedrijfskeuzemenu niet meer zichtbaar in veld linksboven in het scherm Waarom Diverse gebruikers hebben teruggekoppeld dat het bedrijf dat was geselecteerd in het bedrijfskeuzemenu en zichtbaar was in het veld in de linksboven in het scherm waarmee u bedrijven kunt selecteren, niet synchroon loopt met de selectie van het bedrijf in het navigatiepad. Soms was bedrijf A geselecteerd in het bedrijfskeuzemenu en werd daar getoond, terwijl u in de schermen al met bedrijf B werkte. Omdat dit verwarring gaf, wordt het bedrijf dat u in het bedrijfskeuzemenu hebt geselecteerd niet meer in het veld linksboven in scherm getoond.  Hoe Vanaf deze release staat het geselecteerde bedrijf staat niet meer in het veld linksboven in het scherm. De nadruk ligt nu op de zoekfunctionaliteit binnen het bedrijfskeuzemenu. Daarom is de link Zoek Bedrijf toegevoegd waarmee u de keuzelijst opent waaruit u een bedrijf kunt selecteren.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Toegepaste profielcode in mutatieverslag Waarom Een profielgroep zorgt er voor dat bij het aanmaken van een nieuwe medewerker er standaard waardes worden toegepast. Het was echter nog niet mogelijk in te zien welke profielgroep werd toegepast. Daarom is deze nu opgenomen in het mutatieverslag. Hoe Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag (uitgebreid)  Aan de rapporten Mutatieverslag en Mutatieverslag (Uitgebreid), is vanaf deze release het gegevenselement Toegepaste profielgroepcode opgenomen. Wanneer u een profielgroep heeft toegepast, ziet u de code van de toegepaste profielgroep in het mutatieverslag met de bijbehorende mutatiedatum.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Indienstmelding valt uit door payroll profiel (change 1749822) Melding  Wanneer u in Self Service gebruik maakt van een payrollprofiel, dat is voorgedefnieerd via een profielgroep in Payroll Business en deze profielgroep elementen op contractniveau bevatte, zoals arbeidsvoorwaarden, resulteerde dit in een uitgevallen mutatie met de melding: Fout in veld 'Contract ID': waarde veld is niet uniek binnen medewerker; waarde van veld is: 1. Oplossing  Vanaf deze release is dit aangepast, zodat u een payrollprofiel kunt toepassen via Self Service waarin contractgerelateerde elementen zijn opgenomen. Denk eraan dat deze profielwaardes niet in Self Service zichtbaar zijn, omdat ze pas worden toegepast in Payroll Business. Let op: als u in Self Service waardes vastlegt voor elementen die ook in het toegepaste profiel zijn gedefinieerd, overschrijft u hiermee de waardes in het profiel.   Uw actie Er is geen actie nodig.  Wet- en regelgeving Nieuwe kolommen voor WW hoog/laag/herzien in rapportages Waarom We hebben de diverse rapportages aangepast waarin de nieuwe premies WW hoog en WW laag zijn opgenomen. Het gaat om de rapporten Jaaropgaaf, Verzamelloonstaat, Controleoverzicht Loonaangifte, Afrekenmatrix werkgever en Afrekenmatrix per periode.  Hoe Per 1-1-2020 zijn aan deze rapporten de volgende kolommen toegevoegd: AWF laag AWF hoog AWF herzien  Daarnaast zijn de volgende kolommen uit deze rapporten verwijderd: Sectorfondspremie WW werkgever Uw actie Er is geen actie nodig. Loonaangifte - Indicatie jaarurennorm Waarom Vanaf januari 2020 moet ook de Indicatie Jaarurennorm worden doorgegeven aan de Loonaangifte. Hoe Medewerker > Interfaces > Loonaangifte Aan het scherm Loonaangifte is het veld Indicatie jaarurennorm toegevoegd met als mogelijke waarden Ja Nee U mag het veld ook leeg laten.  Kies Ja als de omvang van de arbeid is vastgesteld als 1 aantal uren per tijdseenheid van meer dan 1 maand, maar ten hoogste van een jaar en het recht op loon evenredig is verdeeld over die tijdseenheid. In andere gevallen laat u dit veld leeg of kiest u Nee. Uw actie Vul bij medewerkers voor wie dit van toepassing is, de waarde Ja in.  Burgerservicenummer niet meer op loonstrook Waarom De Belastingdienst heeft aangegeven dat het niet meer verplicht is om op de loonstrook het Burgerservicenummer (BSN) van een medewerker te vermelden. Als het BSN niet is vermeld, is het risico op identiteitsfraude bij het versturen van de loonstrook kleiner. De Belastingdienst conformeert zich hiermee aan de stelling van de Autoriteit Persoonsgegevens dat het BSN is bedoeld voor communicatie tussen de overheid en de burger. Omdat de loonstrook valt onder communicatie tussen uw organisatie en uw medewerkers (burgers), is het aan te bevelen het BSN niet meer op de loonstrook te vermelden. Dit kunt u zelf inrichten. Let op: als u de laatste loonstrook van het jaar ook gebruikt als jaaropgaaf, is het wel verplicht om het BSN te vermelden op de salarisstrook. Dit komt omdat de jaaropgaaf ook is bestemd voor communicatie tussen uw medewerkers (burgers) en de Belastingdienst (overheid). Hoe Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen Open het scherm Loonstrookelementen en selecteer het bedrijf waarvoor u het BSN van de medewerkers niet meer wilt tonen. Selecteer in het veld Loonstrookmodel het loonstrookmodel dat het bedrijf gebruikt. Kies in het veld Loonstrookgebied voor Medewerkergegevens 1 of Medewerkergegevens. Dit hangt af van het loonstrookmodel. Klikt u op de knop Toon regels. U ziet de gegevens die u in het loonstrookgebied Medewerkergegevens (1) al dan niet kunt opnemen.  Verwijder het vinkje bij Burgerservicenummer. Zodra u dit doet, slaat Payroll Business de wijziging automatisch op.   Uw actie Als u het BSN niet meer op de loonstrook wilt tonen, wijzig dan de betreffende instelling zoals hierboven beschreven. Pensioen variabel / afwijkende contracturen (change 1542461) Waarom Na de release van 2019-11 hebben wij via extra onderhoud een pensioenaanpassing doorgevoerd voor het pensioenfonds voor de Horeca. De pensioenen werden periodiek afgetopt wat niet de correcte berekeningswijze bleek te zijn. Daarom is de berekeningswijze aangepast zodat er ook getoetst kan worden op de maximale (norm)uren van 1976 uur per jaar, waarbij er getoetst wordt op de jaarlijkse uren. Wanneer deze uren bereikt worden is de maximale franchise genoten en wordt er eventueel nog premie berekend totdat de maximumgrondslag bereikt is. Hoe Deze aanpassing hebben wij op 14 november uitgeleverd is via extra onderhoud. Hierbij is met ingang van 1-1-2019 is de arbeidsvoorwaarde Pensioen (benoemd) (variabele grondslag) aangepast: CAO services heeft nu de mogelijkheid om in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) de nieuwe kolommen 19 CAO uren en 20 Berekenen CAO uren te vullen. Kolom 19 CAO uren kan gevuld worden met de normuren op jaarbasis waarmee maximaal rekening gehouden moet worden. Kolom 20 Berekenen CAO uren kan gevuld worden met de keuzes Periodiek aftoppen of Jaarlijks aftoppen. Voor CAO horeca is dit ingericht op Jaarlijks aftoppen. De CAO-uren werken alleen in de volgende situaties: kolom 11 Soort dagen heeft de waarde 3 Dagen niet van toepassing en kolom 12 Franchise-factor heeft de waarde 1 Verloonde uren. Ook als kolom 20 Berekenen CAO uren wel een waarde heeft, maar kolom 19 CAO uren niet, wordt de pensioenberekening standaard uitgevoerd (op basis van de bedrijfsuren). In de berekening worden dan de verloonde uren (periodiek of jaarlijks) getoetst aan de CAO (norm) uren in plaats van de bedrijfsuren. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:27 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 920 Weergaven
Mededelingen Status inkomstenverhouding transitievergoeding We gaan het mogelijk maken dat de inkomstenverhouding voor transitievergoeding automatisch wordt aangemaakt. De verwachting is dat we het eerste kwartaal van 2020 nog nodig hebben om deze oplossing te realiseren. Tot die tijd moet u een tweede personeelsnummer aanmaken als u een transitievergoeding uitbetaalt. Zodra we een oplossing kunnen tonen, zullen we een webinar organiseren. We werken ook aan het geautomatiseerd bepalen van een overschrijfbaar bedrag voor de transitievergoeding. Dit gaan we gelijktijdig met de inkomstenverhouding voor transitievergoeding opleveren.  In juli hebben we met een aantal klanten een zeer goede workshop gehad over de inkomstenverhouding. Hieruit is de volgende lijst gekomen met Inkomstenverhoudingsituaties die we gaan realiseren nadat de transitievergoeding gereed is.  Nr IKV-situatie 1 Stagiair naar werknemer 2 Salaris en uitkering 3 Detachering naar buitenland 4 Opnieuw in dienst 5 AOW'er werkt door 6 Stagiair en werknemer 7 Levensloop 8 Uitbetalingen (groen) na einde dienstverband 9 Salary split Uren naar het nieuwe jaar verschuiven Met ingang van 1 januari 2020 gaan we er voor zorgen dat bij een mutatie met terugwerkende kracht, naast het geld ook de uren naar het nieuwe fiscale jaar verschuiven als het systeem in nabetalingsmodus staat. Indien van toepassing, moet u uw processen naar aanleiding hiervan aanpassen.  PDF in Google Chrome Google Chrome heeft onlangs aanpassingen gedaan voor onder meer het ophalen en openen van PDF-bestanden. Hierdoor kan het zijn dat functionaliteiten in Payroll Business voor het ophalen en openen van PDF-bestanden anders werken dan u gewend bent. Zo maakt Google Chrome onder andere bij de Salarisstrook-viewer direct een bestand aan onderin uw Chrome-internetpagina terwijl u voorheen de de PDF zelf bewust moest downloaden. De instellingen hiervoor kunt u als gebruiker zelf aanpassen. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de instellingen van Google Chrome. Nieuw Verwerkingseenheden importeren Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor administratiekantoren Waarom BIj de implementatie van nieuwe klanten wordt vaak het Raet basisdocument gebruikt. Dit is een bestand in excel-formaat, waarmee u bedrijven, bedrijf-CAO's, medewerkers en contracten collectief kunt importeren of wijzigen. Het was daarbij nog niet mogelijk om verwerkingseenheden te importeren. Hoe Administratiebeheer > Beheer  > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand Door in de Excel-sheet de juiste sleutelvelden op te nemen, kunt u nu ook de gegevens van verwerkingseenheden importeren. De indeling is dan: Kolom 1: klantcode (gegevenselement 80) Kolom 2: bedrijfscode (18) Kolom 3: verwerkingseenheid code (68) Kolom 4: ingangsdatum (geen gegevenselement van toepassing) Kolom 5: naam van de verwerkingseenheid (69) Kolom 6 en verder: bedrijfsuren (10001500) en/of andere eigenschappen van de verwerkingseenheid Voorbeeld: Uw actie Als u grote aantallen verwerkingseenheden wilt toevoegen of wijzigen: Zet alle gewenste verwerkingseenheden in een Raet basisdocument Let daarbij op de juiste ingangsdatum Log in op administratieniveau Verwerk het document via Beheer > Externe mutaties  Wilt u meer uitleg over het Raet basisdocument? Kijk dan in de online help bij Externe mutaties > Raet basisdocument. Auto van de zaak - Referentietabel aangepast en percentages bijtelling 2020 beschikbaar Waarom De (voorlopige) percentages bijtelling voor de auto van de zaak vanaf 2020 zijn opgenomen in de referentietabel Fiscale Bijtelling Auto vd Zaak. De omschrijvingen van de categorieën beginnen met het percentage dat voor het jaar van toepassing is; deze zijn ook per 1 januari 2020 aangepast. In de (voorlopige) plannen van de overheid wordt het maximale bedrag waarover het reductietarief mag worden toegepast, afhankelijk van de datum eerste toelating. Daarom is dit bedrag vanaf 2020 als kolom in de referentietabel opgenomen. Deze nieuwe kolom vervangt het veld Maximale cataloguswaarde lage bijtelling in het bedrijfsscherm Auto van de zaak. De ingangsdatum van deze wijzigingen is 1 januari 2020. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak  In het medewerkerscherm Auto van de zaak ziet u in de keuzelijst van het veld Auto categorie per ingangsdatum 1-1-2020 de percentages die vanaf die datum gelden. Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Auto van de zaak Het veld Maximale cataloguswaarde lage bijtelling is per 1 januari 2020 van het bedrijfsscherm Auto van de zaak verwijderd. Uw actie Er is geen actie nodig. Het toevoegen van nieuwe auto's van de zaak is niet gewijzigd. Vanaf januari 2020 wordt voor deze auto's het nieuwe bijtellingspercentage toegepast. Fiets van de zaak  Waarom Om de nieuwe belastingregels voor de fiets van de zaak te ondersteunen, is de arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak vooruitlopend op het bekrachtigen van de wetgeving 2020, al in Payroll Business opgenomen.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Fiets van de zaak Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Fiets van de zaak  De arbeidsvoorwaardeschermen Fiets van de zaak, zijn beschikbaar vanaf de ingangsdatum 1-1-2020. Uw actie Als u de arbeidsvoorwaarde wilt gebruiken, kunt u deze alvast toevoegen aan het arbeidsvoorwaardencluster via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.  Nieuwe referentietabel Reiskosten declaratie staffel Waarom Als in uw bedrijf vanaf een bepaald aantal gedeclareerde kilometers een andere vergoeding gold, kon u dit inrichten via meerdere reiskostendeclaraties. U moest echter zelf in de gaten te houden wanneer de nieuwe vergoeding inging en de gedeclareerde kilometers moest u registreren via een ander dagelement (bijvoorbeeld van Kilometers declaratie 1 naar Kilometers declaratie 2). Daarom hebben wij vanaf deze release een nieuwe referentietabel Reiskosten declaratie staffel in Payroll Business opgenomen. Hiermee kunt u reiskostendeclaraties inrichten, waarbij automatisch rekening wordt gehouden vanaf welk aantal kilometers welke vergoeding geldt Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabellen > Reiskosten declaratie staffel In de release van 2019-10 is er met ingang van 1-1-2020 aan de lijst met referentietabellen de referentietabel Reiskosten declaratie staffel toegevoegd. Door deze referentietabel te gebruiken, kunt u de reiskostendeclaratie zo inrichten dat er vanaf een bepaald aantal kilometers automatisch wordt overgegaan op een andere vergoeding per kilometer. De referentietabel bestaat uit de volgende kolommen: Reisafstand declaratie vanaf (in meters) Variant reiskosten declaratie staffel Reisafstand declaratie vanaf (in meters) Vergoeding per kilometer Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten Aan de arbeidsvoorwaardeschermen Reiskosten zijn de volgende velden toegevoegd. Declaratie zakelijke km o.b.v. staffeltabel Werkkosten toepassen decl zak. km o.b.v. staffel In de arbeidsvoorwaarde Reiskosten moet u bij het veld Declaratie zakelijke km o.b.v. staffeltabel kiezen voor Ja en de kilometers moet u opgeven via het dagelement Kilometers declaratie o.b.v. staffel - Reiskosten declaratie telling. Uw actie Als u de nieuwe referentietabel wilt gebruiken, kunt u deze inrichten vanaf 1-1-2020. Informatie vindt u in de online help via Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Reiskosten > Declaraties reiskosten. Gewijzigd en verbeterd Volgorde iconen uniform gemaakt Waarom De volgorde van de iconen rechts bovenaan de schermen Medewerker(s) en Arbeidscontract was niet consistent. Bovendien ontbrak in het scherm Arbeidscontract de tooltip bij het icoon Uitgebreid zoeken.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Medewerker > Contract > Arbeidscontract In deze release is de volgorde van de iconen in beide schermen, nadat u een medewerker geselecteerd hebt, consistent gemaakt en wordt de hievoor genoemde tooltip getoond. Uw actie Er is geen actie nodig, Gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only aangepast Waarom In de mei release van 2019 hebben we standaard gebruikersprofielen gewijzigd naar een nieuwe menu-indeling. Voor het standaard gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only was dit nog niet gebeurd. Bovendien is de naam van ons product niet meer HR Easy maar HR Core. Hoe We hebben de naam van het gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only gewijzigd in HR Core Salarisadministratie only en de nieuwe standaard menu-indeling hierop toegepast. Uw actie Er is geen actie nodig. Verkeerde CAO-code in Loonaangifte (change 1340681) Waarom Als de CAO-code bij een medewerker was gewijzigd, werd ten onrechte de vorige CAO-code in de Loonaangifte opgenomen. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract De programmatuur is aangepast, zodat nu na het wijzigen van de CAO-code, in de Loonaangifte de juiste CAO-code wordt doorgegeven, Uw actie Er is geen actie nodig. Arbeidsvoorwaarde Loonbeslag uitgebreid Waarom Met ingang van 1-10-2019 is het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Loonbeslag als volgt uitgebreid.  Aan de huidige velden Loonbeslag (1 t/m 4) zijn de velden Saldo loonbeslag (1 t/m 4) toegevoegd. Deze velden worden na een salarisverwerking gevuld met de waarde van het payrollelement Saldo (Loonbeslag (1 t/m 4). Als de schuld is afgelost, is dit veld leeg. Een periode later worden de overige velden leeggemaakt. Daarnaast zijn aan het scherm de volgende velden toegevoegd: Bewindvoerder (Loonbeslag) Loonbeslag (5 t/m 10) nummer Loonbeslag (5 t/m 10) omschrijving Loonbeslag (5 t/m 10) saldo  Deze velden zijn voor administratieve doeleinden, via deze velden vindt er geen berekening plaats in de Payroll Business. Uw actie U kunt deze velden nu gebruiken voor administratieve doeleinden. Journalisering - Rapport Overzicht Boekingsgroep vernieuwd Waarom Bij het openen in Excel was het bestaande rapport Overzicht boekingsgroep onduidelijk. De kolommen kwamen niet netjes in Excel en u moest veel handelingen verrichten om het rapport leesbaar te maken. Ook waren in het rapport niet alle tabbladen van de boekingsdefinities en boekingsregels opgenomen. Daarom hebben we het rapport vernieuwd. Hoe Journalisering > Rapporten > Journalisering > Overzicht boekingsgroep Vanaf deze release hebben we het rapport uitgebreid met alle tabbladen vanuit de boekingsdefinities en boekingsregels. U kunt zelf selecteren welke tabbladen u in het rapport wilt opnemen. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Resultaat Aanvraag jaaropgaven niet in scherm getoond (change 1684023) Beheer  > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven Melding Na de release van juni werd het overzichtsscherm Aanvraag jaaropgaven niet ververst nadat jaaropgaven werden aangevraagd. Oplossing Vanaf deze release wordt het scherm Aanvraag jaaropgaven wel ververst als u een aanvraag heeft uitgevoerd. Uw actie Er is geen actie nodig. Reiskosten belast vast (change 762265) Melding Als het aantal kilometers in de loop van de periode was gewijzigd, werd soms onterecht een belaste vergoeding van 1 cent uitgekeerd. Oplossing Dit is opgelost met ingang van 1-1-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Fout in presentatie bijtelling auto van de zaak op loonstrook (change 1662106) Melding De fiscale bijtelling voor de auto van de zaak werd berekend als er geen categorie was opgegeven, maar wel een cataloguswaarde. Bij een vervolgverwerking kon dit leiden tot het herberekenen van de fiscale bijtelling voor de auto van de zaak. Oplossing Dit is aangepast met ingang van 01-09-2019. Vanaf deze datum geldt dat de fiscale bijtelling alleen wordt berekend als zowel de cataloguswaarde als de categorie zijn ingevuld. Verder zijn de voorwaarden voor het berekenen van de fiscale bijtelling gelijk gebleven.  Let op: deze wijzigingen gaan in per 1 september 2019. Voor medewerkers die gebruik maken van de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak resulteert dit in TWK-berekeningen. Hierdoor kan de eerste salarisverwerking na de release langer duren dan u gewend bent.  Uw actie Er is geen actie nodig. PAWW niet berekend als alle verzekeringsvelden op Nee staan (change 1583887) Melding  Medewerker (expat) is niet verzekerd voor de sociale verzekeringswetten, maar rechtstreeks verzekerd bij het UWV. De medewerker is echter wel verzekerd voor de Private Aanvulling WW & WGA (PAWW). Als er geen SV-loon was, werd er geen premie PAWW berekend. Was er SV-loon, dan werd de PAWW-premie wel berekend. Oplossing Dit is opgelost met de release van september 2019. Vanaf de september release wordt er altijd PAWW-premie berekend. Als u volgens uw CAO voor sommige medewerkers geen PAWW-premie hoeft af te dragen, zoals voor Stagiairs, kunt u de berekening voor deze medewerkers uitzetten. Dit doet u door in het scherm Loonheffingen bij het veld Blokkeren deelname SPAWW te kiezen voor Ja. Let op: deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Voor medewerkers die gebruik maken van de PAWW en/of 30% regeling resulteert dit in TWK-berekeningen. Hierdoor kan de eerste salarisverwerking na de release langer duren dan u gewend bent.  Uw actie Zorg ervoor dat bij medewerkers voor wie u geen PAWW-premie wilt laten berekenen, in het scherm Loonheffingen bij het veld Blokkeren deelname SPAWW de waarde Ja is ingevuld. Pensioengrondslag vaste toeslag en Looncomponent werken gelijk (change 531323) Melding Als er een berekening plaatsvindt voor een parttime medewerker die is gekoppeld aan de Grondslag Vaste toeslag (Pens), is de uitkomst gelijk aan de berekening die plaatsvindt als deze looncomponent is gekoppeld aan de Grondslag Looncomponent (Pens). De verwachting was echter dat de pensioenpremie niet gelijk zou zijn, omdat bij de ene grondslag het opgegeven bedrag naar rato moet worden berekend naar fulltime en bij de andere grondslag niet. Oplossing Bij het analyseren van deze change is vastgesteld dat de berekening van de grondslag wg/wn correct wordt uitgevoerd.  Toelichting De mee te nemen betalingen aan de medewerker, het salaris, de grondslag looncomponenten en/of de grondslag vaste toeslagen, zijn correct verwerkt in de premiegrondslag. De berekening staat los van het omrekenen van parttime naar fulltime van de grondslag vaste toeslagen. Deze omrekening heeft alleen betrekking op het vastleggen van een administratief payrollelement, namelijk Vaste toeslag ft (Pens.). Uw actie Er is geen actie nodig. SGB foutieve Grondslag pensioenberekening schoonmaak (change 521484) Melding Er werd een loon in natura looncomponent verwerkt waarover geen SGB- en RAS-premie werd berekend. Oplossing Het bleek dat niet alle looncomponenten van het type Vaste bruto fiscale bijtelling (belasting- en premieplichtig) werden meegenomen in de berekening van de premie BPF SGB.  Dit is nu aangepast; vanaf januari 2020 worden alle looncomponenten van het type Vaste bruto fiscale bijtelling (belasting- en premieplichtig) wel meegenomen in de berekening van de premie BPF SGB. Dit betekent dat u looncomponenten van dit type die niet in deze berekening meegenomen mogen worden,  moet uitsluiten. Dit doet u door deze looncomponenten op te nemen in de grondslag Uitzonderen SGB. Wij hebben gekozen voor de datum 01-01-2020 om te voorkomen dat u eventuele correcties in het verleden ongedaan moet maken. Uw actie Als u looncomponenten wilt uitzonderen van de premieberekening BPF SGB, moet u deze opnemen in de grondslag Uitzonderen SGB. Onjuiste datum uitdienst in datafeed (change 1535162) Melding Enige tijd geleden was er een fout onstaan, waardoor het in sommige situaties kon voorkomen dat een medewerker voor de datum in dienst een datum uit dienst had staan. Dit is reeds in HR Core Business en Payroll Business opgelost. Echter in de datafeed werd deze uitdienstregel nog steeds getoond.   Oplossing Dit is reeds opgelost. Uw actie Er is geen actie nodig. Eindejaarsuitkering geeft 0,01 op de loonstrook (change 641777) Melding Op de loonstrook en in diverse rapportages is bij veel medewerkers als eindejaarsuitkering 0,01 vermeld, terwijl hier geen bedrag werd verwacht, omdat de eindejaarsuitkering in de voorgaande periode in zijn geheel was uitbetaald.  Oplossing Bij de arbeidsvoorwaarden Gratificatie en Winstdeling is het mogelijk deze vóór de eindperiode uit te betalen. Het bedrag dat dan wordt uitgekeerd bestaat uit de Opgebouwde gratificatie/winstdeling en de extrapolatie daarvan tot de eindperiode. In de eindperiode vindt automatisch een controle plaats of het (eerder) uitgekeerde bedrag nog correct is. Hierbij kan er door afrondingsverschillen een verschil ontstaan van één of twee cent en dit verschil wordt dan in de eindperiode ingehouden of extra uitgekeerd. Wij hebben de programmatuur aangepast zodat de kans dat in de eindperiode een verschil van één of twee cent ontstaat, veel kleiner is geworden. Deze wijziging gaat in per 1 november 2019. Uw actie Er is geen actie nodig. Eenmalige uitkering bij uitdiensttreding soms onterecht gecorrigeerd (change 964206) Melding Een eenmalige uitkering die in de periode vóór uit dienst is uitgekeerd, werd in de periode van uit dienst onterecht gecorrigeerd. Oplossing De arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering is aangepast, zodat deze uitkering wordt uitgekeerd als de medewerker op de peildatum in dienst is. Dit geldt voor beide varianten: bedrag en percentage. Let op: als een medewerker uit dienst is op de eerste van de betaalperiode waarin deze uitkering wordt uitbetaald, maar op de peildatum wel in dienst is, dan wordt de eenmalige uitkering uitbetaald. U kunt dit voorkomen door de uitkering te blokkeren via het medewerkerscherm of de arbeidsvoorwaarde bij de medewerker te verwijderen. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2020. Uw actie Als u niet wilt dat een eenmalige uitkering in de hiervoor genoemde situatie wordt uitbetaald, kunt u deze blokkeren of de arbeidsvoorwaarde bij de medewerker verwijderen.  Publishing Date : 9/19/2019
Volledig artikel weergeven
19-09-2019 21:22 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 703 Weergaven
Wet- en regelgeving Personeelsnummer en nummer inkomstenverhouding in de loonaangifte  Vanaf 2020 zal als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, het aantal uit te keren transitievergoedingen aanzienlijk toenemen. Wij zijn Payroll Business hierop al aan het voorbereiden, zodat het straks niet meer nodig is een nieuwe medewerker aan te maken voor uitkeringen waarvoor de Groene tabel geldt. In plaats daarvan kunt u dan de ontslaguitkering vastleggen bij de bestaande medewerker die op dat moment uit dienst gemeld wordt. Dit houdt ook in dat het zogenaamde technische personeelsnummer (Code in loonaangifte) dat u tot nu toe zag in de Loonaangifte vervalt met ingang van januari 2020. Aan de Belastingdienst gaan wij dan de normale medewerkercode doorgeven, zodat u bij een bericht van de Belastingdienst gemakkelijk de betreffende medewerker kunt vinden. Vooruitlopend hierop kunt u dit (8-cijferige) technische nummer niet meer opvragen via het zoekscherm van het Controleoverzicht loonaangifte. U kunt dit technische personeelsnummer of code in loonaangifte nog wel achterhalen via het rapport Salarisstroken PDF:  Als u het nummer weet, kunt u dit opgeven in het zoekveld van de pdf: kies Ctrl + F. Het nummer staat onderaan elke salarisstrook tussen twee andere technische nummers, gescheiden door /-tekens. Bijvoorbeeld: 23303949/28947567/02002934. Nieuw Wizard Aanmaken medewerker met profielgroep   Waarom  Het was de wens om op bij het aanmaken van een medewerker bepaalde velden met voorgedefinieerde waardes te kunnen vullen. Bijvoorbeeld om bij een stagiar het veld Contractomschrijving altijd te vullen met de waarde Stagecontract en het veld Soort contract altijd met de waarde Bepaalde tijd. Het is mogelijk om profielen te maken waarin u bepaalde velden met een bepaalde waarde opneemt. Met deze profielen kunt u vervolgens profielgroepen samenstellen. Aan het menu is vanaf deze release de wizard Aanmaken medewerker met profiel toegevoegd. Hiermee kunt u eerst een profielgroep kiezen, zodat bij de velden die hiervan deel uitmaken automatisch de waarde uit de profielgroep is ingevuld. Hoe  Medewerker > Instroom > Wizard Aanmaken medewerker met profiel Als u de wizard opent kunt u kiezen welke Profielgroep u wilt toepassen. Bij het doorlopen van de schermen van de wizard, ziet u dan dat de velden die zijn opgenomen in de profielen van de profielgroep al zijn ingevuld. U kunt een vooringevulde waarde altijd overschrijven.  Uw actie  Als u de wizard Aanmaken medewerker met profiel, wilt gebruiken, moet u eerst profielen vastleggen en profielgroepen samenstellen.   Profielen en profielgroepen aanmaken Waarom Voor het gebruik van de wizard Aanmaken medewerker met profielgroepen, moet u profielen en profielgroepen vastleggen. Een profiel is een template waarin u gegevenselementen opneemt met een bepaalde waarde. Een profielgroep bestaat uit één of meer profielen. Als u bij het aanmaken van een nieuwe medewerker een profielgroep toepast, worden de waarden van de gegevenselementen die deel uitmaken van de profielen in de profielgroep automatisch ingevuld voor de medewerker en het contract.  Hoe Instellingen > Vastlegging > Profielen Een profiel bestaat uit gegevenselementen met een bepaalde waarde. Zo kunt u bijvoorbeeld een profiel voor contractgegevens aanmaken en een profiel voor sociale verzekeringen en fiscale instellingen. U legt een code en een logische omschrijving vast voor het profiel. Vervolgens selecteert u de gegevenselementen plus bijbehorende waarde die u in het profiel wilt opnemen. Zo kunt u bijvoorbeeld profielen aanmaken waarin u de gegevenselementen + waarde opneemt die u standaard voor een stagiair vastlegt. Instellingen > Vastlegging > Profielgroepen Met de profielen die u hebt vastgelegd, kunt u profielgroepen samenstellen. Hebt u bijvoorbeeld profielen vastgelegd met de standaard gegevens die u voor een stagiair vastlegt, dan kunt u hiermee een profielgroep Stagiars samenstellen. Bij het toepassen van deze profielgroep bij het aanmaken van een nieuwe medewerker, worden de waarden voor een stagiair automatisch ingevuld. Zo'n vooringevulde waarde kunt u overigens altijd overschrijven. Uw actie Als u vooringevulde gegevens wilt gaan werken, moet u de nodige profielen  en profielgroepen hiervoor vastleggen. Meer informatie over het toepassen van profielen en profielgroepen vindt u in de online help. Loonstrookelementen Waarom  Bij het inrichten van Payroll Business wordt er altijd voor elk bedrijf een loonstrookmodel gekozen. Hierop staat alles wat op een loonstrook hoort te  staan, zoals NAW-gegeven en Burgerservicenummer. Onze consultant heeft daar indertijd - mogelijk op uw verzoek - elementen aan toegevoegd speciaal voor uw organisatie. De modellen zijn ingedeeld in vakken, die bestemd zijn voor bepaalde gegevens, bijvoorbeeld Medewerkergegevens, Aantallen, Bedragen. Vanaf deze release kunt u zelf gemakkelijk controleren welke elementen er voor u zijn ingericht en gegevens toevoegen, zoals functie, kostenplaats of afdeling. Hiervoor gebruikt u de functie Loonstrookelementen die voorheen uitsluitend beschikbaar was voor administratiekantoren en consultants. Hoe  Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen Kies de gewenste peildatum. Eventuele wijzigingen zullen ingaan vanaf de eerste dag van de periode die u kiest. Loonstrookelementen kunnen voor u zijn ingericht op twee niveaus: Standaard ziet u de inrichting voor het actuele bedrijf  Navigeert u via het navigatiepad naar het niveau Klant om te zien of er instellingen zijn die voor alle bedrijven gelden Per niveau ziet u voor welk loonstrookmodel er eventueel een inrichting aanwezig is. Uw actie  Al er een loonstrookmodel zichtbaar is, kunt u de lijst met getoonde elementen inzien: Kies een van de loonstrookgebieden. Klik op Toon Regels. Als er nog geen loonstrookmodel zichtbaar is, kunt u dit vastleggen, zie hiervoor ook de online help: Klik op Toevoegen . Kies het loonstrookmodel dat voor uw organisatie is ingericht. Kies het betreffende loonstrookgebied. Klikt op Toon regels. Vervolgens kunt u elementen toevoegen aan de lijst voor het betreffende gebied. Let op: de ruimte op de loonstrook is aan grenzen gebonden. Kontroleer het effect van uw wijzigingen als volgt: Draai een voorlopige salarisverwerking. Controleer de salarisstroken met de rapporten Salarisstroken PDF of Salarisstrook viewer   Gewijzigd en verbeterd  Overzicht Werkkosten uitgebreid met opties Fiscaal en Historisch actueel  Waarom  Bij correcties die u in het nieuwe jaar doet en die betrekking hebben op het oude jaar, kunt u ervoor kiezen deze correcties te laten berekenen als Correctie of als Nabetaling. De resultaten van deze keuzes waren in het rapport Werkkosten voor u nog niet inzichtelijk.  Daarom zijn de resultaten van bovenstaande keuzes voor u inzichtelijk gemaakt via de opties Fiscaal en Historisch actueel. Fiscaal Kiest u hiervoor, dan worden de bedragen getoond inclusief de correcties die u in het huidige jaar hebt gedaan en die betrekking hebben op het huidige jaar. Voor correcties die betrekking hebben op het voorgaande jaar maakt het uit of u die hebt laten berekenen als Correctie of als Nabetaling. Correctie: de bedragen die voor het oude jaar getoond worden, zijn inclusief de correcties die u in het nieuwe jaar hebt gedaan voor het oude jaar. Nabetaling: de bedragen die voor het oude jaar getoond worden, zijn exclusief de correcties die u in het nieuwe jaar hebt gedaan. Deze correcties staan vermeld bij het actuele tijdvak van het nieuwe jaar. Historisch actueel Kiest u hiervoor, dan worden de bedragen weergegeven zoals ze aan het einde van het jaar bekend waren, dus zonder eventuele correcties die in het daaropvolgende jaar zijn gedaan. Hoe  Rapporten > Controle > Werkkosten In het scherm waarin u het overzicht Werkkosten opvraagt, zijn de opties Fiscaal en Historisch actueel toegevoegd aan het veld Soort rapport. Uw actie Er is geen actie nodig.  Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten heet nu Arbeidsvoorwaardenclusters Waarom De naam van het scherm Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten is gewijzigd in Arbeidsvoorwaardenclusters: dit geeft beter weer wat u met het scherm kunt doen. Hoe Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters De werking van het scherm is niet gewijzigd: u kunt hier voor elke CAO die u in uw onderneming gebruikt de beschikbare arbeidsvoorwaardenclusters bekijken. Ook kunt u zo nodig de volgende zaken wijzigen: Specifieke arbeidsvoorwaarden toevoegen aan een arbeidsvoorwaardencluster. Specifieke arbeidsvoorwaarden verwijderen uit een arbeidsvoorwaardencluster. Arbeidsvoorwaarden markeren voor Autoselectie. Staat er bij Autoselectie een vinkje, dan wordt bij een nieuwe indiensttreding de betreffende arbeidsvoorwaarde automatisch gepresenteerd in het scherm Arbeidsvoorwaarden van de medewerker. In het scherm Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u zo nodig arbeidsvoorwaarden toevoegen  die niet automatisch zijn geselecteerd, maar wel zijn opgenomen in het arbeidsvoorwaardencluster. Uw actie Er is geen actie nodig. Aanpassing in doorgifte gegevens APG in combinatie met Generatiepact Waarom Als een medewerker deelneemt aan het Generatiepact, moeten de gegevens worden doorgegeven aan APG op basis van het percentage dat is ingevuld is in de arbeidsvoorwaarde Generatiepact in het veld Generatiepact Percentage Pensioenopbouw. Voor het pensioengevend loon, grondslagen en premies worden de gegevens correct gevuld. Alleen de door te geven uren waren niet correct. Hoe Met ingang van deze release worden de uren ook correct bepaald in combinatie met het Generatiepact, als er aanlevering plaatsvindt voor de SPW (CAO Woondiensten) en Bouw (CAO Baksteen). Uw actie Er is geen actie nodig. Verlagen Regelingenloon in pensioenregeling (change 976611) Waarom Als voor een medewerker het berekenen van de premies plaatsvindt op basis van de pensioenregelingen met een vaste grondslag, was het wel mogelijk om een afwijkende grondslag op te geven maar geen afwijkend jaarloon.  Hoe Vanaf deze release is met ingang van 1-1-2019 aan de pensioenregelingen met een vaste grondslag het veld Afwijkend jaarloon ft (pensioensoort) toegevoegd. Als u hier een afwijkend jaarloon opgeeft, wordt dit verhoogd met de percentages voor de vakantietoeslag en overige toeslagen. De elementen in de grondslagen Vaste toeslag (pensioensoort) vaste grsl en Looncomp. (Pensioensoort) vaste grsl worden buiten beschouwing gelaten voor de pensioenberekening. De grondslag Looncomponenten periode (Pensioensoort vaste grsl) wordt wel meegenomen. U kunt op elk moment het afwijkend jaarloon muteren en vanaf dat moment wordt er met de vastgestelde waarde gerekend. Uw actie Als een medewerker een afwijkend jaarloon heeft voor de premieberekening, kunt u dit vastleggen. Ouderschapsverlof met geldigheid vast in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof  Waarom In het Raet Ideeënportaal is aangegeven dat het wenselijk is om in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof, het Ouderschapsverlof met een vaste einddatum te kunnen vastleggen in plaats van alleen eenmalig, zodat het niet meer nodig is dit iedere periode opnieuw vast te leggen. Daarom is het nu mogelijk in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing), Ouderschapsverlof vast te leggen met een vast percentage of vast aantal uren. U moet er wel zelf rekening mee houden dat het juiste aantal verloonde uren per maand wordt berekend.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden> Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Aan het medewerkerscherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) zijn de volgende velden toegevoegd: Ouderschapsverlof percentage vast Hier kunt u het percentage opgeven dat geldt voor de duur van het ouderschapsverlof. U moet zelf het percentage weer op nul stellen, zodra het ouderschapsverlof is beëindigd. Ouderschapverlof uren vast Hier kunt u het aantal uren opgeven dat geldt voor de duur van het ouderschapsverlof. U moet zelf het aantal uren weer op nul stellen, zodra het ouderschapsverlof is beëindigd. Door het percentage of de uren vast te leggen via deze velden, past Payroll Business iedere periode het percentage of de uren toe, totdat u dit op nul stelt. U hoeft dan niet iedere periode het percentage of de uren ouderschapsverlof voor de medewerker in te vullen. De ingevulde waarden blijven van toepassing totdat u deze wijzigt. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de juiste aangifte van de verloonde uren aan de Belastingdienst door de vermelde uren en percentage in de arbeidvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof te controleren, omdat de verloonde uren per periode kunnen verschillen.  Wilt u ouderschapsverlof voor 1 periode vastleggen, gebruik dan de velden Ouderschapsverlof percentage periode of Ouderschapsverlof uren periode. Hiermee legt u vast dat u het ouderschapsverlof eenmalig wilt toepassen.  Let op Denk er aan dat als u de uren invult, u ook het percentage opgeeft, zodat de uren voor de loonaangifte op de juiste manier gekort worden. Uw actie Als u gebruik wenst te maken van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof en de toepassing van Ouderschapsverlof als vaste arbeidsvoorwaarde, kunt u dit doen door het percentage Ouderschapsverlof Vast en de Ouderschapverlof uren Vast te vullen. Indien u daarnaast ook nog velden voor Ouderschapsverlof periode heeft gevuld, zullen deze van toepassing zijn voor de desbetreffende periode.  Individuele loonstaat - indeling pdf verbeterd Waarom Als u de Individuele loonstaat opvroeg als Pdf stonden voor de betreffende medewerker(s) de gegevens over de medewerker zelf en de gegevens van de loonstaat op aparte bladzijden. Hoe Rapporten > Controle > Individuele loonstaat In het pdf-bestand ziet u nu per medewerker één pagina waarop zowel de medewerkergegevens als de gegegevens van de loonstaat staan. De medewerkergegevens zijn uitgebreid met de medewerkercode. Het kalenderjaar staat nu onder de medewerkergegevens. De legenda staat aan het begin van het bestand. Uw actie Er is geen actie nodig. Nieuwe menu-indeling Waarom De menu-indeling was, door diverse wijzigingen in de loop der jaren, niet op alle punten meer logisch van opzet. Het gevolg was een verminderde toegankelijkheid voor gebruikers, zeker voor gebruikers die niet dagelijks met het systeem werken. Daarom hebben we in overleg met een aantal klanten besloten de menu-indeling aan te passen. In de release notes van april hebben wij deze wijzigingen in het menu aangekondigd en een bijlage met de nieuwe menu-indeling toegevoegd. Hoe De menu-indeling is als volgt gewijzigd: andere naamgeving van (sub)menu-opties tonen van (sub)menu-opties op een andere plek in het menu tonen van schermen in andere (sub)menu-opties Globaal gaat het om onderstaande wijzigingen: In het hoofdmenu is het medewerkergedeelte als eerste geplaatst en het deel met de instellingen (voorheen Inrichting) als laatste. Het hoofdmenu ziet er vanaf deze release zo uit:   Menu Doel Medewerker Dit menu bevat alle schermen waarmee u medewerkergerelateerde gegevens vastlegt  Beheer Het uitvoeren van periodieke handelingen in de applicatie, zoals het draaien van de salarisverwerking en het uitvoeren van tussentijdse betalingen Rapporten Controleren van de beschikbare gegevens, zowel input als output Instellingen Configuratie van de applicatie, wijzigingen hebben grote invloed   Ook is de groepering onder Rapporten en Instellingen verbeterd. Een compleet overzicht van de verbeterde menu-indeling vindt u in de bijlage (pdf).  Let op: het kan zijn dat u niet alle menu-ingangen ziet die in de bijlage zijn opgenomen. Dit is afhankelijk van uw rechten binnen HR Core en/of Payroll Business. Zoekfunctie Kunt u een scherm of functie niet direct vinden, gebruik dan de zoekfunctie links onderin scherm. Uw actie Wellicht werkt uw organisatie met interne werkinstructies die verwijzingen bevatten naar specifieke menu-paden in onze applicatie. Pas deze zo nodig aan. Salarisberekening Waarom In het scherm Salarisberekening zijn diverse verbeteringen aangebracht. Hoe Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening De lijst met verwerkingen is nu langer; u ziet voortaan alle verwerkingen van het afgelopen jaar, voorheen zag u alleen de laatste vijf. Rechtsboven is de optie Toon alleen verwerkingen met afsluiting toegevoegd. Plaatst u hier een vinkje  dan zie u alleen de verwerkingen met afsluiting. Dit geeft een duidelijker beeld van de exacte momenten waarop de betalingen, loonaangifte en journaalposten zijn aangemaakt. In de nieuwe kolom Gebruiker ziet u nu welke gebruiker een speficieke verwerking heeft opgestart. In de nieuwe kolom Herrekenmethode ziet u nu volgens welke methode eventuele berekeningen over het voorgaande jaar zijn uitgevoerd: als correctie of als nabetaling. Dit gedrag wordt gestuurd door de parameter Nabetalingen vanaf in het scherm Stuurgegevens. Uitleg over correcties en nabetalingen over 2018 vindt u in eerdere release notes van dit jaar. Uw actie Er is geen actie nodig. Journalisering exportdefintie Waarom Het was niet mogelijk een journaalexportbestand te laten aanmaken in het uitvoerformaat xlsx. Hoe Beheer > Uitvoerdefinitie > Exportdefinitie In het scherm waarin u de exportdefinitie vastlegt, is aan het veld Extensie exportbestand de optie xlsx toegevoegd. Let op: het is niet mogelijk het uitvoerformaat xlsx toe te passen voor journaalexports via de interface Automatische Journalisering, menu Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces.  Uw actie U kunt deze optie nu eventueel kiezen voor het vastleggen van een exportdefinitie. Journalisering exportrubriek Waarom In een journaalexport was het niet mogelijk een teller op te nemen met het totaal van het aantal regels van de export. Hoe Beheer > Uitvoerdefinitie > Exportrubriek De rubrieken die u kunt toepassen voor Soort rubriek: Journaalpostgegevens zijn uitgebreid:  Aantal exportregels (totaal) Dit geeft de totaaltelling van de regels in het exportbestand, inclusief kopregels en voetregels. Aantal exportregels (detail) Dit geeft de telling van alleen de detailregels in het exportbestand, dus exclusief kopregels en voetregels. Uw actie Als u gebruik wilt maken van deze tellers, voeg dan een exportrubriek toe aan uw bestaande exportregel. Pas de inrichting toe zoals hierboven is aangegeven. Boekingsdefinitie - standaardwaarde Soort matrixkolom is nu Bruto bedrag Waarom Bij het inrichten van boekingsdefinities voor de journalisering, moest er vaak een andere dan de voorgestelde soort matrixkolom worden gekozen.  Hoe Beheer > Boekingsgroep > Boekingsdefinitie Bij het aanmaken van een nieuwe boekingsdefinitie is voortaan bij Soort matrixkolom standaard de waarde Bruto bedrag geselecteerd. Als u een andere soort matrixkolom nodig heeft kunt u deze uiteraard uit de lijst kiezen. Uw actie Er is geen actie nodig. Diverse verbeteringen rapporten Waarom Verzamelloonstaat In het rapport zelf werd bij Soort salarisverwerking altijd de waarde Definitief weergegeven, ongeacht de waarde die u in het scherm had opgegeven: dit veld is van het scherm verwijderd. Het veld Soort rapport was nog niet aanwezig voor dit overzicht.  Controle overzicht loonaangifte In het rapport zelf werd bij Soort salarisverwerking altijd de waarde Definitief weergegeven, ongeacht de waarde die u in het scherm had opgegeven: dit veld is van het scherm verwijderd.  Het veld Soort rapport was nog niet aanwezig voor dit overzicht.  Individuele loonstaat In het rapport werden voor Engelstalige of Duitstalige gebruikers de omschrijvingen in het Nederlands getoond. Hoe Rapporten > Controle > Verzamelloonstaat Het veld Soort salarisverwerking is van het scherm verwijderd. Het veld Soort rapport is aan het scherm toegevoegd. Hier kunt u kiezen uit de waarden Fiscaal of Historische actueel. Rapporten > Controle > Controleoverzicht loonaangifte Het veld Soort salarisverwerking is van het scherm verwijderd. Het veld Soort rapport is aan het scherm toegevoegd. Hier kunt u kiezen uit de waarden Fiscaal of Historische actueel. Rapporten > Controle > Individuele loonstaat Engelstalige en Duitstalige gebruikers zien nu de omschrijvingen in de juiste taal. Uw actie Er is geen actie nodig. Diverse verbeteringen rapporten - alleen voor administratiekantoren Waarom Rapport Toelichting Automatische Verzamelloonstaat Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Verzamelloonstaat, het gegeven Soort rapport opgenomen. Ook was het niet mogelijk om het resultaat op te slaan als Excel-bestand. Automatische Collectieve loonstaat Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Collectieve loonstaat, het gegeven Soort rapport opgenomen. Automatische Controle overzicht  loonaangifte Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Controleoverzicht loonaangifte, het gegeven Soort rapport opgenomen. Daarnaast werd er geen rapport aangemaakt als er geen berekende gegevens waren. Automatische Werkkostenrapport Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Collectieve loonstaat, het gegeven Soort rapport opgenomen. Automatische Afrekenmatrix medewerker Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Afrekenmatrix medewerker, het gegeven Soort rapport opgenomen. Automatische Afrekenmatrix werkgever Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Afrekenmatrix werkgever, het gegeven Soort rapport opgenomen. Hoe Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Verzamelloonstaat parameters Aan het scherm voor de automatische Verzamelloonstaat is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Fiscaal en Historisch actueel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Verzamelloonstaat. Aan het veld Opslaan als is de optie Excel toegevoegd. Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Collectieve loonstaat Aan het scherm voor de automatische Collectieve loonstaat is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Fiscaal en Historisch actueel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Collectieve loonstaat. Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Controleoverzicht loonaangifte Aan het scherm voor het automatische Controleoverzicht loonaangifte is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Fiscaal en Historisch actueel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Controleoverzicht loonaangifte. Er wordt er nu altijd een rapport aangemaakt, ook als er geen berekende gegevens zijn. Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Werkkostenrapport Aan het scherm voor het automatische Werkkostenrapport is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Fiscaal en Historisch actueel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Werkkosten. Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Afrekenmatrix medewerker Aan het scherm voor de automatische Afrekenmatrix medewerker is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Actueel en Origineel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Afrekenmatrix medewerker. Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Afrekenmatrix werkgever Aan het scherm voor de automatische Afrekenmatrix werkgever is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Actueel en Origineel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Afrekenmatrix werkgever. Uw actie Er is geen actie nodig. Automatische rapportage Afrekenmatrix was standaard Actueel (change 370117) - alleen voor administratiekantoren Melding  De gegevens in de automatische rapporten Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever werden altijd weergegeven als Actueel. De wens was, om deze rapporten net als de gewone Afrekenmatrices, ook als Origineel te kunnen weergeven, wat het mogelijk maakt de resultaten rechtstreeks naar de klanten te verzenden. Oplossing Deze wens hebben we gehonoreerd. Zie het onderwerp hiervoor: Diverse verbeteringen bij rapporten - alleen voor administratiekantoren. Uw actie Geen actie nodig. Beëindigen validatiewaarde 6 voor Reden geen bijtelling  Waarom Er kwamen diverse L1812 meldingen in de loonaangifte met als reden dat de Reden geen bijtelling auto, code 6 niet langer meer geldig is na 31 december 2018.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak De keuze 0% bijtelling (geldig t/m 2018) uit de lijst van het veld Reden geen bijtelling is niet meer mogelijk na 31 december 2018. Voor bestaande arbeidsvoorwaarden Auto van de zaak, is deze per 31 december 2018 beëindigd.  Uw actie Denk eraan dat u bij auto's van de zaak waarvoor u de waarde 0% bijtelling (geldig t/m 2018) in het veld Reden geen bijtelling in 2018 had moeten beëindigen, maar waarvoor u dit nog niet hebt gedaan, deze waarde alsnog zelf moet beëindigen.  Opgeloste meldingen Pensioenpremie ouderschapsverlof (change 473983) Melding In de medewerkerschermen van de arbeidsvoorwaarden Pensioenen en fondsen met een vaste grondslag kwamen de namen van de velden Perc. vrijst. i.v.m. WIA en Perc. vrijst; i.v.m. WIA werkgever. niet meer overeen met de functie van deze velden, omdat u deze velden ook voor andere situaties kunt toepassen.  Oplossing De term WIA is uit de naam gehaald, omdat u deze velden ook kunt toepassen voor andere situaties, bijvoorbeeld een medewerker krijgt een vijstelling van 50% op de premie bij ouderschapsverlof. Nieuwe naam Oude naam Perc. vrijstelling – werknemernr Perc. vrijst. i.v.m. WIA Prec. Vrijstelling – werkgever Perc. vrijst; i.v.m. WIA werkgever Uw actie Er is geen actie nodig. Loonstroken Pdf met groepeerkenmerk toonden soms ten onrechte geen stroken (change 1329871) Melding Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstroken (PDF) Soms werd er geen pdf met salarisstroken aangemaakt, als u bij het opvragen van salarisstroken via de functie Salarisstroken (PDF) meer dan één groepeerkenmerk had geselecteerd. Oplossing Dit is opgelost. Bij het kiezen van meer dan een groepeerkenmerk, worden de stroken weer gewoon getoond.  Uw actie Geen actie nodig.   Publishing Date : 4/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 19:42 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 686 Weergaven
  Mededelingen  Medewerkers met Datum in dienst in de toekomst vanuit Self Service teruggedraaid Waarom In voorbereiding op toekomstige functionaliteit om medewerkers met een Datum in dienst die in de toekomst ligt, ook in Self Service te kunnen muteren, werden deze geïmporteerd met een ingangsdatum die lag op de mutatiedatum van het aanmaken van de medewerker. Hierdoor was het mogelijk deze medewerkers met deze ingangsdatum al in Self Service te muteren voordat het dienstverband begon. Totdat de Datum in dienst bereikt was en de medewerker de bijbehorende status In dienst kreeg, werd de status uit dienst met een Datum uit dienst die gelijk was aan de mutatiedatum in Self Service doorgegeven aan andere partijen, gevoed door HR Core. Omdat dit in de praktijk veel problemen gaf, is de functionaliteit teruggedraaid,  Hoe Voor klanten waarbij dit problemen gaf, zijn de gegevens gecorrigeerd naar de oude manier van aanleveren en is er niet langer sprake van een dienstverbandstatus Uit dienst voordat de medewerker in dienst is gekomen. Medewerkers die worden ingevoerd in Self Service met een datum in de toekomst, worden weer op de oude manier geleverd aan HR Core. Opgeloste meldingen  Collectief verlof 2018 bij nieuwe medewerker niet afgeboekt (change 1174518)  Melding  Een medewerker kwam in november 2018 nieuw in dienst. De verwachting was dat op basis van zijn werkrooster de collectieve verlofdagen afgeboekt zouden worden. Dit is echter niet gebeurd.  De betreffende medewerker kwam op 19 november in dienst en op die dag is ook het Collectief verlof voor 2019 aangemaakt. Voor een andere medewerker met 15 oktober als Datum in dienst, ging het afboeken van de collectieve verlofdagen wel goed. De vrije collectieve dagen die vorig jaar zijn ingevoerd, staan niet meer in het systeem, waardoor ze ook niet meer zijn toegekend aan medewerkers die in dienst kwamen. Oplossing  De medewerker is in dienst gekomen nadat het collectief verlof voor 2019 is aangemaakt. De collectieve verlofdagen voor 2018 zijn daardoor naar de historie verplaatst. Dit proces voor het opschonen van oude definities voor Collectief verlof is aangepast. Hierdoor worden collectieve verlofdagen niet meer na een jaar naar de historie verplaatst.  Uw actie Er is geen actie nodig. Historie organisatiestructuur niet beschikbaar (change 1298321)  Melding Bij het openen van de Organisatiestructuur op een specifieke datum in het verleden, verscheen er een onverwachte foutmelding: OE met code 60001358 verwijst per 3-10-2017 naar bovenliggende OE met code 60001352. De betreffende bovenliggende Organisatie Eenheid (OE) was echter pas geldig vanaf 8-11-2018, waardoor er werd verwezen naar een niet bestaande OE. Oplossing De datumgegevens  van de organisatie eenheden is gecorrigeerd, waardoor de verwijzing naar de bovenliggende Organisatie Eenheid dezelfde ingangsdatum heeft, als de bovenliggende Organisatie Eenheid.  Uw actie Er is geen actie nodig. Verlofsaldo niet altijd bijgewerkt (change 1234723) Melding Voor medewerkers die alleen op 31 december 2018 wettelijk en/of bovenwettelijk verlof hadden vastgelegd, werd het verlofsaldo niet automatisch bijgewerkt.  Oplossing Alleen bij het opnemen van verlof op 31 december, werd het verlofsaldo niet automatisch bijgewerkt. Na een andere opname of herberekening stond het saldo weer correct. De programmatuur is aangepast, zodat voortaan bij een verlofopname op alleen 31 december van het jaar, het saldo direct correct wordt bijgewerkt.  Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 4/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 16:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 640 Weergaven
Mededelingen  Naam veld Soort contract wijzigt binnenkort in Contract onbepaalde/bepaalde tijd Waarom  In het scherm Arbeidscontract kunt bij Soort contract aangeven of er sprake is van een contract voor bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd, of dat dit niet van toepassing is. In de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen heet deze rubriek Code contract onbepaalde/bepaalde tijd.  Hoe  Medewerker > Contract > Arbeidscontract Vanaf release 2019-07 is de naam van het veld aangepast aan de specificaties van de Belastingdienst: Contract onbepaalde/bepaalde tijd. Dit heeft geen invloed op de berekening of manier van vastleggen. Uw actie  Pas zo nodig uw werkinstructies tijdig aan. Gebruikerservaring verbeterd Waarom  We werken hard aan het verbeteren van de gebruikerservaring van HR Core Business en Payroll Business, waaronder het verbeteren van de look en feel. Door het aanbrengen van subtiele wijzigingen streven wij naar een nieuwe, frisse look. Het resultaat van deze verbeteringen verwachten we deze zomer uit te leveren. Hoe  Zo komt de functie Zoek in het menu meer prominent bovenaan het menu te staan en hebben ook onze iconen een update gekregen. Daarnaast brengen wij nieuwe nuances aan in de kleurstelling binnen de schermen, waardoor de eindgebruiker die langere tijd achter elkaar in de applicatie werkt, een prettiger beeldschermcontrast ervaart. Uw actie  Er is geen actie nodig. Beëindigde gegevenselementen verwijderen uit Self Service-formulieren Waarom  Door gewijzigde wet- en regelgeving zijn bepaalde gegevenselementen niet langer relevant in Payroll Business. Bij het ingaan van de nieuwe wet- en regelgeving worden dergelijke gegevenselementen inactief gemaakt of uit de schermen verwijderd. Vanaf deze release hebben wij de betreffende gegevenselementen beëindigd, waardoor u ze nergens meer in Payroll Business kunt gebruiken; dit geldt ook voor Self Service-formulieren. Hoe  Met ingang van 1 januari 2019 hebben wij de inactieve gegevenselementen beëindigd. In de tabel hieronder, ziet u om welke gegevenselementen het gaat.  Gegevenselement Nummer Gegevenselement Gegevenselement Nummer Gegevenselement Opslaan als 8092 Premievrijst.oudere wn. (Overg.reg.2009) toepassen 10309752 Opslaan als 8093 WAO premie basis vrijstelling 10310166 Salarisstroken en jaaropgaven FINBOX 8117 WAO basis grondslag vrijstelling 10310167 Aanvullende ouderenkorting 10000597 Ontslag uitkering eenm. 10310173 WAO/WIA perc vrijstelling ouderen 10001138 Blokkeren premiekorting bij 65 jaar 10310440 WAO/WIA premievrijst. ouderen berekenen 10201688 Indicatie premiekorting arbeidsgehandicapten 10311836 Ontslag uitkering 10202695 Indicatie premiekorting nwe arb.verh. oudere wn 10311837 Ontslag uitkering eenm 10202697 Ontslagvergoed Adam 10312045 Bezwaarlijk individualiseerbaar loon ( GTT verg ) 10300139 Ontslagvergoed april 2009 10312047 Bezwaarlijk individualiseerbaar loon ( GTT verstr) 10300140 Ontslagvergoeding 10312049 Personeelsfeest ( ET verg ) 10300141 Korting p/j indienst nemen arbeidsgehandicapte wn 10313954 Personeelsfeest ( ET verstr ) 10300142 Korting p/j arbeidsgeh wn doelgroep banenafspraak 10313955 Personeelsreis ( ET verg ) 10300143 Cum arbeidsgehandicaptenkorting laag excl ophoging 10314260 Personeelsreis ( ET verstr ) 10300144 Cum arbeidsgehandicaptenkorting laag incl ophoging 10314261 Loon bestemmingskarakter ( ET verg ) 10300145 Cum arbeidsgehandicaptenkorting hoog excl ophoging 10314262 Loon bestemmingskarakter ( ET verstr ) 10300146 Cum arbeidsgehandicaptenkorting hoog incl ophoging 10314263 Geschenken in natura ( VT verstr ) 10300147 Cumulatief toetsloon arbeidsgehandicaptenkorting 10314265 Bovenmatige kostenverg vast ( GTT ) 10300149 Cumulatief toegepaste arbeidsgehandicaptenkorting 10314266 Bovenmatige kostenverstr periode  GTT ) 10300150 Toepassen tijdelijke heffingskorting 10512680 Bovenmatige kostenverg periode ( GTT ) 10300151 Indicatie premiekorting nwe arb.verh. jongere wn 10514925 Bovenmatige kostenverstr vast ( GTT ) 10300152 Korting p/j jongere werkn die in dienst komen 10514926 Ontslag uitkering eenm 10304318 Premiekorting nieuwe arb.verh. jongere einddatum 10514927 Ontslag uitkering onbelast 10304320 Transitievergoeding 10516459 Ontslag uitkering eenm. (premiepl.) 10306687 Soort premiekorting arbeidsgehandicapten 10516907 Ontslag uitkering éénmalig 10308948 Korting p/j arbeidsgehandicapte wn herplaatst 10519134 Korting p/j werkn 50 jr/ouder die in dienst komen 10309068 Indicatie premiekort arb gehandicapte wn 10519135 Korting p/j werkn 62 jr/ouder 10309071 Indicatie premiekort doelgroep banenafspraak 10519136 Percentage tbv bep. normloon ouderen bij stukloon 10309072 Indicatie premiekort herplaatsen arb gehandic wn 10519137 Uw actie  Controleer of de beëindigde gegevenselementen gebruikt worden in uw Self Service-formulieren. Als u beëindigde gegevenselementen in deze formulieren gebruikt, moet u ze hieruit verwijderen. Dit om te voorkomen dat u foutmeldingen krijgt bij het uploaden van de gegevens van deze formulieren.   Gewijzigd en verbeterd  Uitbetaling netto looncomponenten naar specifieke rekening medewerker Waarom Het was nog niet mogelijk om voor looncomponenten de netto waarde te laten overboeken naar een aparte bankrekening van een medewerker. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Medewerker > Medewerker(s) > Overboekingen SEPA Via de grondslag Looncomponenten specifieke rekening kunt u op klant- of bedrijfsniveau de looncomponenten vastleggen, waarvan de medewerker het netto resultaat kan laten storten naar een aparte bankrekening.Bij de medewerker legt u vervolgens in het scherm Overboekingen SEPA bij een rekeningsoort vast dat er sprake is van een specifieke rekening door te kiezen voor de waarde Looncomponent specifieke rekening. Het netto bedrag van de geselecteerde looncomponenten in de grondslag worden dan voor de medewerker naar de specifieke rekening gestort. Dit is zichtbaar op de salarisspecificatie en in de betalingsoverzichten. Uw actie Als u medewerkers de keuze wilt geven om voor bepaalde looncomponenten het netto bedrag te laten uitbetalen naar een specifieke rekening, moet u dit inrichten zoals hierboven is beschreven. Onbetaald verlof met geldigheid vast in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof Waarom Vanaf release 2019-05 is het mogelijk om in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) ervoor te kiezen Ouderschapsverlof vast te leggen met een vaste waarde die geldig is totdat u deze waarde weer wijzigt. Hierdoor is het niet meer nodig het ouderschapsverlof iedere periode vast te leggen, zie Release notes Payroll Business 2019-05, onderwerp Ouderschapsverlof met geldigheid vast in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof . Het is wenselijk om dit ook te realiseren voor het Onbetaald verlof dat u vastlegt in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing), zodat u ook Onbetaald verlof niet meer iedere periode opnieuw hoeft vast te leggen. Daarom is het nu mogelijk om In  de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing), nu ook Onbetaald verlof vast te leggen met een vast percentage of vast aantal uren. U moet er wel zelf rekening mee houden dat het juiste aantal verloonde uren per maand wordt berekend.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden> Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Aan het medewerkerscherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) zijn de volgende velden toegevoegd: Onbetaald verlof percentage vast Hier kunt u het percentage opgeven dat geldt voor de duur van het onbetaald verlof. U moet zelf het percentage weer op nul stellen, zodra het onbetaald verlof is beëindigd. Onbetaald verlof uren vast Hier kunt u het aantal uren opgeven dat geldt voor de duur van het onbetaald verlof. U moet zelf het aantal uren weer op nul stellen, zodra het onbetaald verlof is beëindigd. Door het percentage of de uren vast te leggen via deze velden, past Payroll Business iedere periode het percentage of de uren toe, totdat u dit op nul stelt. U hoeft dan niet iedere periode het percentage of de uren onbetaald verlof voor de medewerker in te vullen. De ingevulde waarden blijven van toepassing totdat u deze wijzigt. Denk er hierbij aan voor de juiste aangifte van de verloonde uren aan de Belastingdienst, de vermelde uren en het percentage in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) te controleren, omdat de verloonde uren per periode kunnen verschillen.  Wilt u onbetaald verlof voor één periode vastleggen, gebruik dan de velden Onbetaald verlof percentage periode of Onbetaald verlof uren periode. Hiermee legt u vast dat u het onbetaald verlof eenmalig wilt toepassen.  Let op Denk er aan dat als u de uren invult, u ook het percentage opgeeft, zodat de uren voor de loonaangifte op de juiste manier gekort worden. Uw actie Wilt u Onbetaald verlof vastleggen als vaste waarde, geeft dit dan op in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) in de velden Onbetaald verlof  percentage vast en de Onbetaald verlof uren Vast. Let op: vult u daarnaast ook een waarde in bij de velden Onbetaald verlof percentage/uren periode, dan zijn deze waarden van toepassing voor de betreffende periode.  Uitbreiding looncomponenten werkgeverslasten Waarom Vanuit het Raet Ideeënportaal is de wens afkomstig om het aantal looncomponenten met alleen een werkgeverslast uit te breiden, om het mogelijk te maken declaratieflows voor zakelijke uitgaves te ondersteunen.  Hoe Medewerker > Contract > Vergoedingen en Inhoudingen (Vast/Periode) Aan de huidige 20 beschikbare vergoedingen met alleen een werkgeverslast zijn er 10 toegevoegd. Bij het selecteren van een vrije looncomponent, kunt u nu uit 30 beschikbare vergoedingen met alleen werkgeverslast kiezen.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Vrije looncomponent tegen bijzonder tarief Waarom Vanuit het Raet Ideeënportaal is de wens afkomstig om een vrije looncomponent tegen bijzonder tarief te hebben. Deze kunt u dan gebruiken als additionele vergoedingen, zoals een bonus, tegen bijzonder tarief belast moeten worden. Hoe Medewerker > Contract > Vergoedingen en Inhoudingen (Vast/Periode) Aan de vrije looncomponenten zijn tien vergoedingen tegen bijzonder tarief toegevoegd. Bij het selecteren van een vrije looncomponent, ziet u nu tien looncomponenten voor Vaste vergoeding Bijzonder tarief met het rekeneigenschappencluster Eenmalige bruto vergoeding (belasting- en premieplichtig). Uw actie Er is geen actie nodig. Reiskosten werkkostenregeling uitgesplitst Waarom Het was alleen mogelijk om de werkkostenregeling toe te passen voor alle reiskosten tegelijk, dus voor woon-werk en declaraties. Hiervoor was in het scherm Reiskosten één veld Werkkosten toepassen beschikbaar. Het is echter wenselijk om per reiskostensoort een keuze te kunnen maken. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten Vanaf deze release is het mogelijk om per 1-1-2019 de werkkosten voor de reiskosten woon-werk en de declaraties apart vast te leggen. Dit kan zowel in het bedrijfs- en het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Reiskosten. Hiervoor is in de schermen het volgende gewijzigd. De naam van het veld Werkkosten toepassen is gewijzigd in Werkkosten toepassen (Vaste reiskosten W-W). U kunt dit veld nu gebruiken om vast te leggen of u voor de reiskosten woon-werk de werkkosten wel of niet wilt toepassen. Aan de schermen voor reiskosten zijn de volgende velden toegevoegd, waarin u kunt vastleggen of u voor declaraties van reiskosten de werkkosten wel of niet wilt toepassen: Werkkosten toepassen vergoeding per km (1 t/m 10) Werkkosten toepassen OV vergoeding declaratie Werkkosten toepassen verg. per decl aanv. bel. (1 t/m 2) Uw actie Als u de werkkosten per reiskostensoort wilt inrichten, moet u dit vastleggen in de hierboven genoemde velden. Waar in het oude veld Werkkosten toepassen de waarde Ja was vastgelegd, hebben wij er via een conversie voor gezorgd dat de overige velden ook op Ja gezet zijn. Daarnaast zijn de nieuwe gegevens standaard in de rapportages van de soorten werkkosten opgenomen. Wij adviseren u deze te controleren en zo nodig aan te passen via de betreffende grondslagen. Boekingsdefinitie - selecteren van looncomponenten Waarom Bij het selecteren van looncomponenten voor een boekingsdefinitie was het alleen mogelijk te kiezen voor daadwerkelijk toegepaste looncomponenten. Vooral bij de eerste inrichting van van de journalisering is dat niet gewenst. Hoe Beheer > Boekingsgroep > Boekingsdefinitie Aan het tabblad Looncomponenten is de optie Alle elementen toegevoegd. Als u deze optie aanvinkt, kunt u selecteren uit alle mogelijke looncomponenten in plaats van alleen uit de daadwerkelijk toegepaste looncomponenten. Uw actie Er is geen actie nodig. Boekingsgroep - kopiëren Boekingsdefinitie en Boekingsregels Waarom Bij het aanmaken van boekingsdefinities en boekingsregels hebben de verschillende boekingsdefinities en boekingsregels vaak een vrijwel identieke inrichting. Het was echter nog niet mogelijk een bestaande boekingsdefinitie of boekingsregel te kopiëren. Hoe Beheer > Boekingsgroep > Boekingsdefinitie Beheer > Boekingsgroep > Boekingsregels In het ingangsscherm met de lijst van boekingsdefinities en boekingsregels staat nu aan het einde van de regel ook een icoon waarmee u de betreffende definitie of regel kunt kopiëren. Klikt u op het icoon Kopiëren, dan opent het scherm met de gegevens van de betreffende boekingsdefinitie / boekingsregel. In het veld bovenin het scherm is u de naam van de nieuwe definitie of regel ingevuld. Dit is naam de gekopieerde definitie of regel met de toevoeging (copy). Deze naam kunt u zo nodig wijzigen. De andere gegevens in de diverse tabbladen zijn overgenomen van het origineel. U kunt deze gegevens aanpassen, met uitzondering van de Soort boekingsdefinitie. Uw actie Er is geen actie nodig. Automatische journalisering – selectie per overzichtdefinitie mogelijk Waarom Bij het toepassen van automatische journalisering was het alleen mogelijk alle overzichtdefinties met het Bestandsformaat pdf te laten genereren of geen enkele overzichtdefinitie. Hoe Beheer > Uitvoerdefinitie > Overzichtdefinitie Let op: hiervoor moet u aanloggen met een Journaleringsgebruikersgroep. Aan het tabblad Details is de optie Automatisch journaliseren toegevoegd. Plaats hier een vinkje, als u wilt dat deze overzichtdefinitie gebruikt wordt bij automatisch journaliseren. Om de werking hetzelfde te houden als voorheen, hebben wij ervoor gezorgd bij deze optie initieel aangevinkt voor alle overzichtdefinities waar bij Bestandsformaat voor pdf is gekozen.  Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces  > Automatische journalisering Hiervoor kunt u aanloggen met een normale Payroll Business-gebruikersgroep. In dit scherm is het oude veld Overzicht(en) journaalposten vervangen door het veld Aanmaken overzicht(en) journaalposten. U kunt kiezen uit Ja of Nee, of u kunt dit veld leeg laten om op te schakelen naar een waarde op hoger niveau. Om de werking hetzelfde te houden als voorheen, hebben wij ervoor gezorgd dat in het nieuwe veld initieel de waarde Ja is ingevuld, als in het oude veld was gekozen voor Automatisch aanmaken (PDF-formaat). Let op: er is geconstateerd dat het uitzetten van de optie geen effect heeft. De overzichten waarvoor is aangegeven dat ze moeten worden gegenereerd bij automatische journalisering, worden altijd aangemaakt. Dit was voorheen ook het geval als u bij het oude veld Overzicht(en) journaalposten voor Geen had gekozen. Dit gaan we een volgende release oplossen, zodat er geen overzichten worden gemaakt als bij Aanmaken overzicht(en) journaalposten voor Nee is gekozen. Uw actie Er is geen actie nodig. Auto van de zaak - nieuwe velden Datum 1e toelating en Datum overname auto Waarom  Als de datum 1e toelating van een auto afwijkt van de datum 1e tenaamstelling, kunt u dit vanaf deze release apart vastleggen in het nieuwe veld Datum 1e toelating auto. Payroll Business gebruikt deze datum voor het bepalen van de duur dat een reductietarief toegepast mag worden voor auto's met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2017. Is er geen datum 1e toelating ingevuld, dan bepaalt Payroll Business deze duur op basis van de datum 1e tenaamstelling auto, zoals u reeds gewend bent. Voortaan kunt u ook de datum vastleggen waarop een auto van eigenaar is gewisseld. Dit veld is puur registratief en heeft geen invloed op de duur van het reductietarief.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak Aan het medewerkerscherm Auto van de zaak zijn vanaf deze release de volgende velden toegevoegd: 1e datum toelating auto Hier kunt u de datum 1e toelating auto invullen, als deze afwijkt van de datum 1e tenaamstelling auto. Datum overname auto Hier kunt u eventueel de datum invullen waarop de auto van eigenaar is gewisseld, dit veld is uitsluitend bedoeld voor registratiedoeleinden.  Let op Voor de velden 1e datum toelating auto en 1e datum tenaamst auto geldt het volgende: Als voor een auto vanaf 1 januari 2017 beide datums zijn ingevuld en de 1e datum tenaamst auto wijkt af van de 1e datum toelating auto, dan wordt het bijtellingspercentage bepaald op basis van de 1e datum toelating auto.  Als u de 1e datum toelating auto én de 1e datum tenaamst auto niet vastlegt, blijft Payroll Business de ingevoerde categorie met het bijbehorende percentage toepassen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 60 maanden looptijd.  Als u één van deze datums vastlegt, leidt Payroll Business het bijtellingspercentage -reductietarief of standaardtarief-  af van de categorie en deze datum. Na 60 maanden vervalt het reductietarief en geldt het standaardtarief. Ook de splitsing (alleen voor auto's zonder CO2-uitstoot) in de grondslag vindt dan plaats. Uw actie U kunt de 1e datum toelating auto vastleggen, als deze afwijkt van de 1e datum tenaamst auto. Als u de (afwijkende) datum 1e datum toelating auto heeft ingevuld in het veld 1e datum tenaamst auto, dan kunt u ervoor kiezen om deze datum voortaan vast te leggen in de het veld Datum 1e toelating auto. De berekening van de duur van de kortingsperiode vindt dan plaats op basis van de datum 1e toelating auto. Wilt u dat de berekening van de duur van de kortingsperiode blijft plaatsvinden op basis van de datum die is ingevuld bij het veld 1e datum tenaamst auto, laat dan het veld 1e datum toelating auto leeg. Wilt u voor u zelf de datum vastleggen waarop een auto van eigenaar is gewisseld, dan kunt u dit nu doen in het veld Datum overname auto. Het vastleggen van deze datum is alleen voor registratieve doeleinden en leidt niet tot een automatische berekening.  Arbeidsvoorwaardenclusters en risicogroep in profielgroepen Waarom Het was nog niet mogelijk om arbeidsvoorwaardenclusters of risicogroepen toe te voegen aan profielen waarmee u een profielgroep samenstelt. Het toepassen van deze gegevens in een profiel is wel wenselijk, omdat u deze gegevens moet invullen bij het aanmaken van een nieuwe medewerker en deze gegevens meestal standaard waarden bevatten. Het kunnen opnemen van deze gegevens in profielen en dus in profielgroepen reduceert het handmatig vastleggen ervan en daarmee ook de foutgevoeligheid.  Hoe Instellingen > Vastlegging > Profielen Aan de lijst met gegevenselementen van een profiel zijn de volgende elementen toegevoegd: Code element Naam element Soort element 101 Arbeidsvoorwaardencluster Normaal 297 Risicogroep Normaal 193 Bedrijf CAO Normaal Let op: als u voor het arbeidsvoorwaardencluster de bijbehorende waarde vastlegt, ziet u de naam van het arbeidsvoorwaardencluster en het bedrijf waarbinnen het gebruikt wordt. Kiest u een arbeidsvoorwaardencluster dat niet binnen het gebruikte bedrijf is gedefinieerd en u past het profiel toe, dan wordt dit arbeidsvoorwaardencluster niet ingevuld bij de medewerker.  U kunt een maximum van 10 profielen toepassen binnen een profielgroep.  Uw actie Omdat profielgroepen zijn vastgelegd op klantniveau en arbeidsvoorwaardenclusters, risicogroepen en bedrijf CAO worden ingericht op bedrijfsniveau, adviseren wij u aan de naam van het profiel waarin u een van deze elementen opneemt, de naam van het bedrijf toe te voegen waarvoor het arbeidsvoorwaardencluster geldt. Hierdoor borgt u dat het gehele profiel met het arbeidsvoorwaardencluster, risicogroep of de bedrijf CAO binnen het juiste bedrijf wordt toegepast.  Opgeloste meldingen Proforma, berekening Loonheffing (change 1310072) Beheer > Salarisberekening > Proforma Als u via Proforma en een bruto-netto berekening uitvoerde met de looncomponent Levensloop eenmalig, dan was de berekening van de Loonheffing niet altijd juist.. Oplossing  Dit is opgelost, zodat vanaf deze release bij de looncomponent Levensloop eenmalig een juist bedrag aan Loonheffing wordt berekend. Uw actie Er is geen actie nodig. Adresgegevens Medewerker mailmerge velden (change 1332353) Medewerker > Medewerker > Adresgegevens Medewerker In het scherm Adresgegevens Medewerker staan linksonder enkele afgeleide velden die u niet zelf kunt muteren, maar die het systeem bepaalt op basis van de gegevens die u vastlegt bij de adresgegevens. Voor de volgende velden was de lengte te kort, waardoor de inhoud soms niet correct was en zelfs niet meer aangepast kon worden. Straat / Huisnummer (mailmerge) Postcode / Woonplaats (mailmerge) Oplossing De lengte van de velden Straat / Huisnummer (mailmerge) en Postcode / Woonplaats (mailmerge) is nu aangepast naar 100 posities. Let op: het veld Straat / Huisnummer (mailmerge) wordt samengesteld uit de Straat+Huisnummer+Huisnummertoevoeging+Locatieomschrijving van het postadres of medewerkeradres. Omdat deze velden gezamenlijk maximaal uit 102 posities kunnen bestaan, kan dit betekenen dat in het veld Straat / Huisnummer (mailmerge) de twee laatste karakters van de Locatieomschrijving niet worden opgeslagen. Uw actie Als voor een medewerker de genoemde mailmerge velden niet correct zijn vastgelegd, kunt u dit nu corrigeren. U doet dit door een van de adresvelden van het postadres of medewerkeradres te wijzigen. Wijzig bijvoorbeeld iets in het Huisnummer (Postadres) of de Postcode (postadres). Sla deze wijziging(en) op, muteer vervolgens weer terug naar de juiste waarde en sla dit weer op. De waarde in het afgeleide veld wordt dan correct weergegeven als u na korte tijd de gegevens opnieuw ophaalt. Geen PAWW-premie bij sommige medewerkers (change 1302727) Waarom Als in het scherm Loonheffingen bij het veld Studenten / Scholierenregeling de waarde Ja was ingevuld, werd er voor de betreffende medewerkers geen PAWW-premie berekend. Hoe Medewerker > Medewerker > Loonheffingen Dit is vanaf deze release opgelost met ingang van 1-1-2019. Payroll Business berekent ook PAWW-premie voor medewerkers bij wie Studenten / Scholierenregeling  op Ja staat.  Uw actie Er is geen actie nodig. PAWW-premie ten onrechte berekend over spaarbedrag levensloop (change 1303458) Waarom Er werd PAWW-premie berekend over het spaarbedrag levensloop. Omdat dit ingehouden spaarbedrag deel uit maakt van kolom 7 (Aftrekposten) en niet van kolom 3 (Loon in geld) van de loonstaat was dit bedrag onterecht opgenomen in de berekening van de PAWW-premie. Hoe Dit is vanaf deze release opgelost met ingang van 1-1-2019. Er wordt geen PAWW-premie meer berekend over het spaarbedrag levensloop. Uw actie Er is geen actie nodig. Als dit van toepassing is, vindt er een correctie plaats van de PAWW-premie. PAWW-premie ten onrechte niet berekend over opname levensloop (change 1310054) Waarom De PAWW-premie werd niet berekend over de levensloopopname. Omdat de levensloopopname onderdeel is van kolom 3 van de loonstaat, moet er wel premieberekening PAWW plaatsvinden. Hoe In deze release is dit met ingang van 1-1-2019 opgelost en vindt er wel premieberekening voor de PAWW plaats over de levensloopopname. Uw actie Er is geen actie nodig. Als dit van toepassing is, vindt er een correctie plaat van de PAWW-premie. Medewerkeridentificatie loonaangifte niet meer te achterhalen (change 1389974) Waarom Bij het  terugkoppelen van fouten, vermeldt de Belastingdienst via een technisch nummer welke medewerkers het betreft. In het zoekscherm van het rapport Controleoverzicht loonaangifte kon u voorheen dit nummer opzoeken. Sinds de vorige release was dit niet meer mogelijk. In de releasenotes van mei is dit toegelicht in het onderwerp Personeelsnummer en nummer inkomstenverhouding in de loonaangifte. Oplossing Rapporten > Controle >  Controleoverzicht loonaangifte Aan het Controleoverzicht loonaangifte is de kolom Werknemer-ID toegevoegd.  Uw actie Als u het technische nummer wilt achterhalen dat de Belastingdienst vermeldt, bij het terugkoppelen van fouten in de loonaangifte van een medewerker, vraag dan het Controleoverzicht loonaangifte op van de betreffende periode. In het excel- of pdf-bestand kunt u vervolgens zoeken naar het betreffende nummer (ctrl+F) en ziet u om welke medewerker het gaat.  Controleoverzicht loonaangifte - Afdrachtvermindering en Eindheffing gebruik bestelauto (change 1155034) Waarom In het Controleoverzicht loonaangifte was bij Details de kolom Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk opgenomen als laatste kolom. Omdat het bedrag voor deze afdrachtvermindering  geen medewerkergegeven is, maar een collectief gegeven was de waarde altijd 0,00. Daarom is het niet zinvol deze kolom te handhaven. Als u de loonaangifte automatisch wilt verzenden, kunt u het bedrag Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk vastleggen op bedrijfsniveau. Dit geldt overigens ook voor het bedrag Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto.  Beide bedragen waren echter in het Controleoverzicht loonaangifte niet opgenomen in het Overzicht met elementen (1e blad pdf / 1e tabblad excel). Oplossing Rapporten > Controle >  Controleoverzicht loonaangifte In het Controleoverzicht loonaangifte is bij Details is de laatste kolom Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk verwijderd. Aan het Overzicht (1e blad pdf / 1e tabblad excel) met elementen zijn per bedrijf de volgende bedragen toegevoegd: Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto Als u bij Selecteren collectieve aangiftegegevens kiest voor Ja in het scherm Interfaces - Loonaangifte, worden beide bedragen voortaan opgenomen in het Controleoverzicht Loonaangifte, ze worden in dat geval namelijk ook doorgegeven aan de loonaangifte. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 5/24/2019
Volledig artikel weergeven
24-05-2019 20:05 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 612 Weergaven
Mededelingen  Minimumlonen per 1 juli 2019 Na de publicatie van de bedragen van het minimum(jeugd)loon per 01-07-2019, hebben wij de wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam Minimum(jeugd)loon.  Ook zijn voor een aantal CAO’s wijzigingen op basis van het minimumloon doorgevoerd in de salarisschalen per 01-07-2019. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Voor het berekenen van de Minimum vakantietoeslag zijn voor bepaalde CAO's per 01-07-2019 de percentages in de referentietabel Leeftijd percentages gewijzigd, conform de percentages die met ingang van die datum per leeftijd gelden voor het minimum(jeugd)loon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO.  Maximum dagloon ziektewet per 1 juli 2019 Na de publicatie van de nieuwe bedragen voor de daglonen per 01-07-2019, hebben wij deze wijziging doorgevoerd in Payroll Business.  Gebruikerservaring verbeterd Zoals aangekondig in de release notes van juni, werken hard aan het verbeteren van de gebruikerservaring  van HR Core Business en Payroll Business, zoals het verbeteren van de look en feel. Na het inloggen ziet u vanaf deze release de volgende wijzigingen: De functie Zoek in het menu staat nu meer prominent bovenaan in het menu.  De iconen hebben een update gekregen. Er zijn nieuwe nuances aangebracht in de kleurstelling binnen de schermen. Dit geeft een prettiger beeldschermcontrast als u langere tijd achter elkaar in de applicatie werkt. Nieuw  Werknemersverzekering WIA - premie op basis van maanden voor AOW-leeftijd Waarom  Voor een werknemersverzekering WIA waarbij het premiepercentage wordt vastgesteld op basis van de maanden voorafgaand aan de AOW-leeftijd, moest u het premiepercentage handmatig aanpassen. Zo gelden bijvoorbeeld bij de CAO Kleinmetaal de volgende aanpassingen: Tot 62 maanden voor de AOW-leeftijd is er sprake een percentage van 0,828% Daarna tot 24 maanden voor de AOW-leeftijd wordt het percentage verlaagd naar 0,06% Vanaf deze release is dit geautomatiseerd, zodat fouten in de berekening door het niet tijdig aanpassen van de premiepercentages tot het verleden behoren. Hoe  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > WIA hiaat Aan het arbeidsvoorwaardenscherm WIA hiaat is het veld Berekeningsmethode (WIA hiaat) toegevoegd met de opties: in maanden voor AOW leeftijd Standaard (leeftijd in jaren) Kiest u voor In maanden voor AOW leeftijd, dan gebruikt Payroll Business als basis voor de berekening de referentietabel Pensioen/fondsen maanden voor AOW.  U kunt dit vastleggen per 01-01-2019.  Omdat er halverwege de periode zal worden gepeild, wordt ook voor 4-weken verloningen de eerste periode volledig verrekend.    Uw actie  Wilt u de de berekenmethode premie op basis van maanden voor AOW-leeftijd gaan gebruiken, selecteer deze dan in de arbeidsvoorwaarde WIA hiaat. Gebruikt u een eigen regeling, zorg er dan voor dat de bijbehorende referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (eigen rgl) is ingevuld.  Nieuwe berekeningsmethode bij Reiskosten Waarom  Voor het laten berekenen van reiskostenvergoeding op basis van een staffeltabel, moest u voorheen veel handmatige berekeningen uitvoeren. Daarom is het mogelijk gemaakt de vergoedingen vast te leggen per staffel en daarna de reiskosten te laten berekenen op basis van de kilometers enkele reis woon-werk. Hierdoor is het gebruik van de arbeidsvoorwaarde Reiskosten eenvoudiger en efficiënter evenals uw reiskostenadministratie.   Hoe  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer Aan het veld Berekeningsmethode in het scherm Reiskosten is methode 11 Dagen bepaling fiscus / reisdagen per week / Tabel staffel toegevoegd: Dag.Bep.fisc/Reisdagen p.wk/Tabel staffel Aan de functie Referentietabellen beheer is aan de lijst bij Referentietabel de nieuwe tabel Reiskosten woonwerk staffel toegevoegd. De nieuwe berekeningsmethode 11 gebruikt deze referentietabel om de vaste vergoeding en kilometervergoeding voor de stap te bepalen en deze daarna toe te passen. Meer informatie hierover vindt u in de online help. U kunt de nieuwe berekeningsmethode gebruiken vanaf 1 januari 2019. Uw actie Als u de nieuwe berekeningsmethode wilt toepassen moet u de tabel Reiskosten woonwerk staffel via het scherm Referentietabellen beheer inrichten en bij uw bedrijf (of medewerkers) deze berekeningsmethode selecteren. Voor het toepassen van deze methode zijn (minimaal) de volgende velden nodig: berekeningsmethode (11 - Dag.bep.fisc/Reisdagen p.wk/Tabel staffel ) Fiscale reisdagen (jaar) Vaste reisdagen per week Kilometers enkele reis Gewijzigd en verbeterd  Naam veld Soort contract gewijzigd in Contract onbep. / bep. tijd Waarom In het scherm Arbeidscontract kunt bij Soort contract aangeven of er sprake is van een contract voor bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd, of dat dit niet van toepassing is. In de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen heet deze rubriek Code contract onbepaalde/bepaalde tijd. Zoals wij hebben aangekondigd in de release notes van juni, gaan we dezelfde naamgeving hanteren Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Vanaf deze release is de naam van het veld aangepast aan de specificaties van de Belastingdienst: Contract onbep. / bep. tijd. Deze naamswijziging heeft geen invloed op de berekening of manier van vastleggen. Uw actie Pas zo nodig uw werkinstructies aan. Overzichten Personeelsmanagement Waarom Voor deze rapporten wordt nu de nieuwste technologie toegepast. Hoe Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht indiensttredingen Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht uitdiensttredingen Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht jubilea Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht verjaardagen In het scherm waarmee u de overzichten opvraagt, is de default keuze voor Opslaan als aangepast naar Pdf. De rapporten zien er nu volgens onze huidige standaard uit. Het verschil is vooral zichtbaar als u hebt gekozen voor het formaat Excel; In het excelbestand staan de rapportparameters nu in een apart tabblad. In het rapport Overzicht jubilea wordt de waarde voor het jubileum nu als eerste kolom in het rapport getoond, in plaatst van als laatste kolom. In het rapport Overzicht verjaardagen wordt nu de naam van de maand als eerste kolom in het rapport getoond. Uw actie Er is geen actie nodig. Uren uitsluiten voor premieberekening Pensioenfonds landbouw Waarom Bij de variabelen pensioenen is er een aparte optie om de premies voor de pensioenfonds voor de landbouw te berekenen. Hiervoor kunt u in de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) bij de velden 11 Soort dagen en 12 Franchise-factor kiezen voor de waarde 7 gewogen dagen. De pensioenberekening vindt dan plaats op basis van de werkelijke uren in de periode. Het was echter niet mogelijk om hier eventuele uren uit te sluiten. Hoe Vanaf deze release is het met ingang van 1-1-2019 mogelijk uren uit te sluiten voor de berekening van het pensioen, door deze uren te muteren in de grondslag Correctie franchise-uren (pens. srt.) var grsl.  Voor de doorgifte van de uren naar het pensioenfonds wordt rekening gehouden met de uren in de grondslag Correctie franchise-uren (Pens.) var grsl. Uw actie Als u voor de pensioenberekening van het Pensioenfonds landbouw bepaalde uren wilt uitsluiten, kunt u dit vanaf 1-1-2019 inrichten via de grondslag Correctie franchise-uren (pens. srt.) var grsl. Indicatie geslacht wordt uitgebreid in een volgende release Waarom In de uitgave van januari 2019 van de gegevensspecificatie voor de Loonaangifte, zijn de mogelijke waarden voor het veld Geslacht uitgebreid, zodat het mogelijk is personen die zich niet willen uitspreken voor man of vrouw, correct te registreren.  Hoe Medewerker > Instroom > Aanmaken medewerker (Stap 1) Medewerker > Medewerker > Medewerkers Medewerker > Medewerker > Medewerker Medewerker > Medewerker > Partnergegevens Om te voldoen aan de nieuwe specificaties voor de Loonaangifte bevat de referentietabel die hoort bij de velden Geslacht en Geslacht partner vanaf een volgende release de volgende waarden: Code Geslacht Omschrijving 0 Onbekend 1 Man 2 Vrouw 9 Niet gespecificeerd Let op: deze code's worden doorgegeven aan de Loonaangifte en de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Deze waarden zijn ook beschikbaar in andere gekoppelde/ontvangende systemen, zoals HR Self Service en Management Informatie. Aanhef De inhoud van het veld Aanhef wordt automatisch gegenereerd op basis van de velden Geslacht en Naam medewerker. Vanaf een volgende release wordt dit veld daarom als volgt samengesteld: Geslacht Naam medewerker Aanhef Samengestelde naam Onbekend Jansen <Leeg> Jansen Man Jansen De heer De heer Jansen Vrouw Jansen Mevrouw  Mevrouw Jansen Niet gespecificeerd Jansen <Leeg> Jansen Uw actie Als u via interfaces gegevens uit Payroll Business in uw eigen systemen importeert waarin de velden Geslacht of Aanhef zijn opgenomen, controleer dan of uw systemen de nieuwe waardes correct kunnen ontvangen en pas zo nodig uw importproces hierop aan.   Toepassing arbeidsvoorwaardencluster in profiel Waarom Als u binnen een profiel een arbeidsvoorwaardencluster had geselecteerd, werd dit cluster automatisch toegepast bij het toekennen van een profiel. Hierdoor werd iedere keer dat het profiel werd toegepast, het bestaande arbeidsvoorwaardencluster overschreven. Omdat dit niet altijd wenselijk is, wordt vanaf deze release het arbeidsvoorwaardencluster uit het profiel niet meer automatisch toegepast, maar als voorgestelde waarde getoond. Hoe Medewerker > Instroom > Aanmaken medewerker met profielgroep Als een arbeidsvoorwaardencluster aan een profiel is toegevoegd en u past dit profiel toe via de wizard Aanmaken medewerker of via snelinvoer, dan wordt het arbeidsvoorwaardencluster als voorgestelde waarde getoond. U kunt het betreffende arbeidsvoorwaardencluster daadwerkelijk toepassen, door op de knop Arbeidsvoorwaardencluster toepassen te klikken.  Uw actie Er is geen actie nodig. Trede-ophoging op basis van dienstjaren Waarom Voor bepaalde sectoren is het loongebouw opgebouwd uit loonschalen en bijbehorende tredes op basis van dienstjaren nadat eerst schaaltredes op basis van leeftijd zijn toegepast. Daarom is het nu mogelijk gemaakt de schaaltredes automatisch te laten verhogen op basis van dienstjaren. Hierbij kunt u er voor kiezen het peilmoment op basis van de datum in dienst te laten plaatsvinden aan het begin of aan het eind van de periode.  Hoe Instellingingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > Salaris (Salarisschaal)  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salaris (Variabel Bruto) Gebruikt u de arbeidsvoorwaardenvarianten Salaris - Salarisschaal en/of Salaris - variabel bruto, dan kunt u vanaf deze release de trede automatisch laten ophogen bij het bereiken van een nieuw dienstjaar. Het ophogen van de trede vindt plaats: of in de periode van indienst organisatie als de medewerker een extra dienstjaar heeft bereikt of in de periode van indienst als de medewerker een extra dienstjaar heeft bereikt en de Datum indienst organisatie niet is ingevuld. of in de periode van verjaring als de medewerker voor het bereiken van de ingestelde leeftijd vanaf in dienst is gekomen en inmiddels die leeftijd heeft bereikt. voor alle gevallen geldt: er moet een volgende trede aanwezig zijn in de referentietabel Salarisschalen voor de schaal, categorie en periodiciteit. als een afwijkend salaris (of afwijkend salaris uurloon) is ingevoerd, vindt er geen trede-ophoging plaats. Deze wijziging is actief per 1-1-2019. Meer informatie vindt u in de online help. Uw actie De standaardinstelling voor deze functionaliteit is dat deze niet wordt uitgevoerd; Als u de schaaltrede op basis van leeftijd of anciënniteit wilt (laten) toepassen, legt u dit vast in de arbeidsvoorwaarde op bedrijfsniveau. Hier geeft u ook het peilmoment op.  Veld Correctie overige heffingskortingen eenmalig van scherm verwijderd Waarom Het veld Correctie overige heffingskortingen eenmalig wordt niet meer doorgegeven naar de Loonaangifte en heeft ook geen invloed op het berekenen van de loonheffing. Omdat dit veld geen functie meer heeft, is het uit de programmatuur verwijderd.  Hoe Medewerker > Medewerker > Loonheffingen Het veld Correctie overige heffingskortingen eenmalig hebben we van het scherm Loonheffingen verwijderd per 01-01-2019. Uw actie Als u dit veld (technisch nummer is 10513926) in een Self Service-formulier gebruikt, moet u het ook hier verwijderen. PAWW in grondslag variabele pensioenen Waarom Sinds 2018 kunt u in Payroll Business de PAWW-premie laten berekenen. Klanten hebben de wens geuit dat de inhouding van de PAWW de grondslag van variabele pensioenen moet verlagen. De inhouding van de PAWW-premie werd tot nu toe alleen meegenomen bij het berekenen van de variabele pensioenen WIA hiaat en WIA hiaat extra. Vanaf deze release gaat dit ook gelden voor de overige acht variabele pensioenen. Hoe Instellingen > Berekening > Stichting PAWW Aan het scherm Stichting PAWW is is vanaf 01-01-2019 het veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pensioen toegevoegd. Hiermee kunt u vastleggen (Ja/Nee) of de PAWW wel of niet moet worden meegenomen voor de grondslag van variabele pensioenen. Als standaardwaarde is hier op het niveau Nederland de waarde Nee ingevuld. Let op: in release 2019-07 hebben wij alvast dit veld aan het scherm Stichting PAWW toegevoegd. Het aanpassen van de rekenregels gaan we in een volgende release opleveren. Uw actie Als u wilt dat de inhouding van de PAWW de grondslag van variabele pensioenen verlaagt dan kun u bij het nieuwe veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pensioen kiezen voor Ja. De vroegst mogelijke ingangsdatum hiervoor is 01-01-2019.  Let op: als u nu al zowel de premie WIA hiaat of WIA hiaat extra als de premie PAWW laat berekenen en u wilt deze berekening ongewijzigd houden, dan  moet u bij het veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pensioen de waarde Ja invullen.  met ingang van 01-01-2019. Dit houdt in dat voor eventuele andere pensioenberekeningen de grondslag ook wordt verlaagd met de inhouding PAWW, zodra de rekenregels hiervoor zijn aangepast.  Journalisering - nieuw Exportrubriek kopiëren Waarom Bij het aanmaken van een exportregel komt het vaak voor dat bepaalde exportrubrieken vrijwel dezelfde inrichting hebben. Daarom is het vanaf deze release mogelijk een bestaande exportrubriek te kopiëren. Hoe Beheer > Uitvoerdefinitie > Exportrubriek In het ingangsscherm met de lijst van exportrubrieken van een bepaalde exportregel is aan het einde van de regel het icoon Kopiëren toegevoegd. Als u hierop klikt, opent u een scherm met de gegevens van de betreffende exportrubriek. In het veld Omschrijving rubriek is aan de oorspronkelijke omschrijving van de gekopieerde rubriek de tekst (copy) toegevoegd. Deze omschrijving kunt u zo nodig wijzigen. De andere gegevens in de beide tabbladen zijn overgenomen van de gekopieerde rubriek en kunt u waar nodig aanpassen. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Pensioenfonds PGB meldt verschil tussen contracturen en verloonde uren periode (change 1526663) Waarom Voor het pensioenfonds PGB werden de contracturen per week zonder decimalen doorgegeven in het UPA-bestand. Dit was echter niet correct en werd door het betreffende pensioenfonds gemeld.  Hoe Met ingang 1-1-2019 worden nu de werkelijke contracturen per week inclusief decimalen vastgelegd in het payrollelement Contracturen per week (UPA) en doorgegeven in het UPA-bestand. Uw actie Er is geen actie nodig. Uren Pensioenfonds landbouw bij 80-85-100 regeling niet correct (change 1114287) Waarom Bij gebruik van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact, werden de premies voor het pensioenfonds landbouw (BPL) niet omgerekend naar rato van het percentage dat was ingevuld was voor de pensioenopbouw. Hierdoor werder er onjuiste uren doorgegeven via de pensioen interface. Hoe Dit is opgelost. Voor medewerkers die deelnemen aan het Generatiepact, moet in de pensioenregeling het veld Generatiepact - Benoemd / eigen op Ja staan, zodat de juiste uren worden bepaald waarmee Payroll Business dan rekent.   Uw actie Controleer (bij de medewerker) de waarde die is ingevuld in het veld Generatiepact - Benoemd of eigen. Is hier Ja ingevuld, dan hoeft u verder niets aan te passen. Vakantietoeslag op basis afloopdatum contract niet goed berekend (change 1540083) Waarom Het is mogelijk om de vakantietoeslag te laten uitbetalen tot de afloopdatum van het contact. Dit kan alleen als de afloopperiode vakantietoeslag later is dan de betaalperiode. Het uitbetalen van de vakantietoeslag ging niet goed: Als de afloopdatum in dezelfde periode viel als de betaalperiode. Er werd dan ten onrechte te veel vakantietoeslag bepaald. Als de afloopdatum in een eerdere periode viel, kwam het soms voor dat er over de betreffende periode geen reservering plaatsvond. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Vakantietoeslag De programmatuur is met ingang van 1-1-2019 aangepast, zodat het uitbetalen op basis van de afloopdatum van het contract correct verloopt. Let op: als de correctieperiode, die is vastgelegd in het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag, ligt vóór de eindperiode van de reserveringsperiode of dit veld is gevuld met de waarde 99, dan kan het voorkomen dat er voor de vakantietoeslag meerdere verrekeningen en uitbetalingen plaatsvinden. Uw actie Er is geen actie nodig. Onvolledige bronwaarde eindejaarsuitkering Flex Benefits (change 1074316) Melding  Het opbouwen van de eindejaarsuitkering vindt plaats van januari t/m december en het uitbetalen vindt plaats in november. Payroll Business leverde voor de bronwaarde in Flex Benefits in november echter alleen de reservering t/m november aan, waardoor er een onvolledige bronwaarde werd getoond.   Oplossing  Dit is opgelost. De bronwaarde in november toont vanaf deze release de volledige opbouw.  Uw actie Er is geen actie nodig. Negatief netto alleen verrekenen bij berekend netto resultaat (change 1401349) Melding  In het scherm Overboekingen SEPA kunt u via het veld Netto negatief resultaat automatisch boeken aangeven of het berekende negatieve netto resultaat van een vorige periode automatisch moet worden ingehouden in de huidige periode. Tot nu toe werd een negatief netto altijd ingehouden, ongeacht of er in de huidige periode een berekening van andere looncomponenten had plaatsgevonden. Hierdoor kwam het soms voor dat de inhouding van het negatieve netto in de huidige periode plaatsvond, terwijl er geen andere looncomponenten waren berekend, wat dan weer hetzelfde negatieve netto resultaat gaf.   Oplossing Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA Vanaf deze release is de regeling per 01-07-2019 aangepast en wordt het negatieve netto van de vorige periode alleen in de huidige periode ingehouden als er in de huidige periode een ander netto resultaat is. Uw actie Er is geen actie nodig. Proforma gaf geen resultaat (change 1325860) Melding  Als bij een medewerker de arbeidsvoorwaarde Salaris - variabel bruto  werd gewijzigd naar Salaris - Salarisschaal werd er geen proformaresultaat berekend. Dit kwam doordat het veld Trede was leeggemaakt.  Oplossing Beheer > Salarisberekening > Proforma Wij hebben ervoor gezorgd dat voortaan altijd de originele waarde van het veld Trede behouden blijft. Daarnaast hebben we de kolom Meenemen van het Proforma-scherm verwijderd, omdat die het scherm onnodig complex maakte en geen extra functionaliteit toevoegde. Door in de kolom Rekenwaarde de waarde leeg te maken, wordt deze niet meegenomen. Daarnaast kunt u altijd naar de originele waarden terugkeren door het scherm te vernieuwen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Verlofsaldo bij uitdiensttreding niet altijd correct afgerekend (change 1366271) Melding  Als een medewerker uit dienst ging, werd het verlofsaldo in de volgende situatie niet correct afgerekend.  De medewerker heeft de arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel bruto).  Van de medewerker zijn verlofrechten overgeboekt van het oude jaar naar het nieuwe jaar.  De medewerker heeft in het nieuwe jaar geen verlofrechten opgebouwd..  Oplossing  Met ingang van 1-1-2019 is de programmatuur aangepast, waardoor het verlofsaldo in de hiervoor genoemde situatie voortaan wel correct wordt afgerekend.  Uw actie Er is geen actie nodig. Reisafstand automatisch bepalen nu ook mogelijk via profielen Payroll business en Payroll business Consultant Waarom Voor klanten die alleen een Payroll Business profiel hadden, was het niet mogelijk de functie gebruik voor het automatisch bepalen van de reisafstand te gebruiken. De inrichting hiervoor was alleen mogelijk via een HR Core profiel. Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker Instellingen > Algemeen > Vestiging Instellingen > Berekening > Stuurgegevens reisafstandsbepaling Instellingen > Berekening > Reisafstand collectief bepalen Vanaf deze release is de programmatuur als volgt aangepast zodat het automatisch bepalen van de reisafstand ook beschikbaar is via de profielen Payroll Business en Payroll Business Consultant. Aan het scherm Medewerker is het veld Vestiging toegevoegd. Aan het menu Instellingen > Algemeen is het klant-/bedrijfsscherm Vestiging toegevoegd. Aan het menu Instellingen > Berekening zijn de klant-/bedrijfsschermen Stuurgegevens reisafstandsbepaling en Reisafstand collectief bepalen toegevoegd. Uw actie Als u de automatische reisafstandsbepaling wilt gaan gebruiken, kunt u nu de inrichting hiervoor vastleggen via de hiervoor genoemde schermen en het veld Vestiging. Meer informatie vindt u in de online help in de onderwerpen Stuurgegevens reisafstandsbepaling en Reisafstand collectief bepalen onder Schermen en velden > Instellingen > Berekening. Verkeerde weergave Extra Bank Account op loonstrook en Afrekenmatrix medewerker Waarom Vanaf de juni release is het  mogelijk om via een grondslag een netto bedrag automatisch te laten overmaken naar een aparte bankrekening. Deze nieuwe functionaliteit betaalde wel het juiste netto bedrag uit dat in het betaalbestand stond, maar op de salarisstrook en in de Afrekenmatrix medewerker werd niet het juiste bedrag weergegeven. Hoe Vanaf de juli release komen deze foutieve weergaves van het bedrag niet meer voor en zijn alle overzichten met elkaar in overeenstemming. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 6/28/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:07 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 606 Weergaven
Nieuw  Melding Mijn Rapporten Waarom  Om u de gelegenheid te geven verder te werken totdat een rapport gereed is in Mijn Rapporten, ontvangt u nu een melding om u te laten weten dat u het rapport kunt ophalen. Hoe Pad: Balk linksonder in het scherm > rechter icoon Meldingen Linksonder in het scherm is aan de balk onder het menu het icoon Meldingen toegevoegd.  Als u een rapport aanmaakt, ziet u zodra het rapport beschikbaar is in Mijn Rapporten, het cijfer 1 bij het icoon. Zijn er meer rapporten beschikbaar waarvan u de melding nog niet hebt bekeken, dan ziet u dit aantal bij het icoon Meldingen. Klik op het icoon Meldingen om de lijst met meldingen te openen. U ziet dan de meldingen van de rapporten die gereed staan in Mijn rapporten en wanneer een rapport is aangemaakt. Door op een melding te klikken, gaat u meteen naar Mijn rapporten.  De meldingen worden wekelijks opgeschoond, maar u kunt een melding ook zelf verwijderen door op het kruisje naast de melding te klikken.  Uw actie  Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Codes getoond in selectieschermen Arbeidscontract Waarom Om de gebruiker te ondersteunen bij het selecteren van waarden in velden met een lijst of een zoekfunctie (vergrootglas-icoon) in het scherm Arbeidscontract, wordt in de velden van dit scherm achter de omschrijving van de gekozen waarde nu de bijbehorende code tussen haakjes getoond.  Als de waarden waaruit u kunt kiezen, veel op elkaar lijken, helpt de toevoeging van de code om deze van elkaar te onderscheiden. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Klikt u in een veld waarvoor u de waarde uit een lijst moet kiezen, dan ziet u in deze lijst achter de omschrijving de bijbehorende code tussen haakjes. Opent u een selectiescherm van een veld via het vergrootglas-icoon, dan ziet u bij het openen van het zoekscherm dat naast de kolom Omschrijving, de kolom Waarde met de bijbehorende code is toegevoegd. Uw actie Er is geen actie nodig. Toekomstige hersteldmeldingen naar Verzuimmanager Waarom Hersteldmeldingen die vastgelegd werden met een datum in de toekomst, werden niet naar Verzuimmanager gestuurd.  Hoe Dit is opgelost, zodat vanaf deze release ook toekomstige hersteldmeldingen naar Verzuimmanager worden gestuurd.  Uw actie Omdat eerder vastgelegde mutaties met een datum in de toekomst niet opnieuw naar Verzuimmanager worden verstuurd, moet u deze opnieuw vastleggen. Dit doet u door mutatie eerst te verwijderen en dan opnieuw in te voeren.  Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:16 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 596 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Voortaan ook codes getoond in historiescherm arbeidscontract Waarom Bij het selecteren van waarden in velden met een lijst of zoekfunctie   in het scherm Arbeidscontract, staat nu achter de omschrijving tussen haakjes de code. Het is ook wenselijk deze code in de historie van het scherm Arbeidscontract weer te geven.  Hoe  Medewerker > Contract > Arbeidscontract > Historie Aan het scherm met de historie van het scherm Arbeidscontract, is de kolom Code toegevoegd, waarin u de code ziet die bij de omschrijving van de waarden hoort. Uw actie Er is geen actie nodig.  Nu mogelijk bestaande referenties organisatorische eenheden te bekijken Waarom Het beëindigen van een organisatorische eenheid is niet mogelijk als er nog actieve referenties bestaan. Deze referenties of koppelingen kunnen op ieder willekeurig moment geldig zijn, wat het lastig maakte te achterhalen om welke referentie het gaat. Daarom was er behoefte aan informatie over bestaande referenties.  Hoe Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden  Aan het scherm met de gegevens van een organisatorische eenheid is rechts boven het icoon Gekoppelde elementen toegevoegd. Gekoppelde elementen Als u een organisatorische eenheid selecteert en vervolgens op dit icoon klikt, kunt u de huidige referenties ervan bekijken. In het scherm Gekoppelde elementen ziet u het type referentie dat bestaat, bijvoorbeeld een roltoewijzing, de gegevens van de referentie en de ingangsdatum. Met deze gegevens is het gemakkelijker een organisatorische eenheid te beëindigen.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Foutmelding bij openen scherm Organisatorische eenheden (change 1722110) Melding  Soms verscheen er onterecht een foutmelding bij het openen van het scherm organisatorische eenheden.  Oplossing Dit is opgelost, de foutmelding verschijnt niet meer.   Uw actie Er is geen actie nodig.  Wet- en regelgeving Wijziging AOW-leeftijd Waarom Door het aannemen van de wet Temporisering verhoging AOW-leeftijd stijgt de AOW-leeftijd minder snel en moeten de AOW-leeftijden voor 2020 en de jaren daarna worden aangepast.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers In het veld ingangsdatum AOW van het scherm Medewerkers, ziet u de AOW-datum die het systeem bepaalt op basis van de geboortedatum en de wettelijk vastgestelde AOW-leeftijd.  In de tabel hieronder ziet u oude AOW-leeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd op basis van de nieuwe wetgeving.  Jaar De AOW-leeftijd was De AOW-leeftijd wordt 2019 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 4 maanden 2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden 2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden 2022 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 7 maanden 2023 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 10 maanden 2024 67 jaar en 3 maanden 67 jaar Wij gaan de AOW-leeftijden in de programmatuur aanpassen zoals aangegeven in deze tabel. Het proces hiervoor zal enige tijd duren. We beginnen met het bijwerken van de eerstvolgende AOW-datums, zodat medewerkers die een ingangsdatum AOW in januari 2020 krijgen, als eerste worden bijgewerkt. Daarna volgen de medewerkers met een ingangsdatum AOW in februari 2020, enzovoorts. Zodra de ingangsdatum AOW voor alle medewerkers is bijgewerkt, laten we u dit weten via de berichtgeving op de Portal. Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:27 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 581 Weergaven
Nieuw  Loondoorbetaling bij arbeidsongeschikheid op basis van duur dienstverband Waarom  Vanuit de CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, wordt het percentage loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid bepaald door de duur van het dienstverband.  Hoe  Instellingen > Berekeningen > Arbeidsvoorwaardegegevens > Salaris (variabel bruto) Het doorbetalingspercentage kunt u vastleggen bij de arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel bruto). U kunt hier vanaf de ingangsdatum 1 september 2019 aangeven of de referentietabel toegepast moet worden om het doorbetalingspercentage voor de ziekte af te leiden op basis van de duur van het dienstverband. Als u handmatig een percentage vastlegt in het medewerkersscherm dan heeft dat prioriteit.  Uw actie  Voor de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf zijn de percentages voor loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid al ingericht. Als u andere percentages wilt gebruiken, kunt u de referentietabel op bedrijfsniveau inrichten. Declaratie overige privékosten auto van de zaak Waarom Het element Decl. overige privékosten (auto vd zaak) ) is één periode geldig. Hierdoor is het niet mogelijk via dit element meerdere declaraties per afrekeningsperiode in te dienen. Per 1 september 2019 is voor het declareren van overige privékosten voor de auto van de zaak een dagelement in Payroll Business opgenomen. Hiermee kunt u via het scherm Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) meerdere bedragen per periode indienen. In tegenstelling tot de andere privébijdragen, wordt dit bedrag niet uitbetaald maar in mindering gebracht op de fiscale bijtelling. Hierdoor is het niet meer nodig om alle declaraties in een periode eerst te zelf op te tellen. U kunt meerdere bedragen per periode indienen via het scherm dagvergoedingen op element  Decl. overige privékosten (auto vd zaak) - dagelem.  Hoe Medewerker > Contract > Vergoedingen & inhoudingen (dagvergoedingen) In het scherm Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) kunt u via het dagelement Decl overige privékosten (auto vd zaak) - dagelem elke declaratie afzonderlijk vastleggen. U kunt de declaraties zo nodig verbijzonderen. Payroll Business verrekent dit met de fiscale bijtelling. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de fiscale bijtelling. Let er op dat de fiscale bijtelling nu negatief kan worden. De Belastingdienst staat die toe, maar op jaarbasis mag de totale fiscale bijtelling niet negatief zijn. Payroll Business controleert dit zowel per periode als op jaarbasis en corrigeert een eventuele negatieve fiscale bijtelling.   Let op: als u in een periode zowel het dagelement vastlegt als het periodeveld Decl. overige privékosten (auto van de zaak), dan rekent Payroll Business met de waarde van het periode-element en niet met de declaraties van het dagelement. Uw actie Als u per 1 september 2019 gebruik wilt maken van het dagelement Decl overige privékosten (auto vd zaak) - dagelem, houdt er dan rekening mee dat u niet ook het veld Decl. overige privékosten (auto vd zaak) in de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak invult.  Gewijzigd en verbeterd  TKP Landbouw - Werkelijke uren in pensioenaanlevering niet meer afgetopt Waarom Voor het pensioenfonds TKP landbouw wordt het pensioen berekend op basis van de werkelijke uren. Echter in de aanlevering van de pensioengegevens werden deze uren afgetopt op 173,33 uur als deze hoger waren. Hoe Met ingang van deze release is dit aangepast, zodat de uren niet meer afgetopt worden. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Onterechte foutmelding bij Datum uit dienst is gelijk aan datum in dienst vervangen door waarschuwing (change 1092301) Melding  Als u een medewerker weer uit dienst meldde per de datum in dienst en deze medewerker was definitief verloond, verscheen de volgende foutmelding in het Signaleringsverslag: Controleer geboortedatum met Datum uit dienst bij datum indienst gelijk aan datum uit dienst. Oplossing De programmatuur is aangepast, zodat: De bovengenoemde foutmelding in die situatie niet meer verschijnt. Er voor die situatie voortaan de volgende waarschuwing in het Signaleringsverslag verschijnt: Datum uit dienst is gelijk aan datum in dienst. Deze waarschuwing verschijnt als u een medewerker uit dienst meldt met dezelfde datum uit dienst als datum in dienst en er een definitieve verloning heeft plaatsgevonden waardoor minimaal één looncomponent wordt gecorrigeerd. Het is namelijk mogelijk dat deze medewerker al is doorgegeven aan andere systemen, zoals Betaalmanager en Loonaangifte. Uw actie Er is geen actie nodig. Combinatiemethode vakantietoeslag werkte niet met korting sublooncodes (change 1585728)  Melding  Bij verlaging van sublooncomponenten hield de (basis) grondslag van de vakantietoeslag geen rekening met een correctie van de sublooncomponenten. Dit kwam doordat in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) bij het veld Korting ziekengeld tonen de waarde Nee was ingevuld. Hierdoor worden er geen sublooncomponenten Korting ziekengeld 1 t/m 5 aangemaakt, maar wordt de korting rechtstreeks verwerkt in het uit te betalen ziekengeld. Doordat er geen sublooncomponent berekend is, kan deze dus ook niet meegenomen worden in de grondslag Vakantietoeslag - verlaging sublooncomponenten. Dus wordt de vakantietoeslag berekend op basis van de grondslag Vakantietoeslag - basisgrondslag. Het reguliere salaris is niet zichtbaar in de Afrekenmatrix medewerker, omdat het geheel wordt tegengeboekt door het ziektegeld.  Oplossing De oplossing voor dit probleem is dus vrij eenvoudig, namelijk in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) bij het veld Korting ziekengeld tonen de waarde Ja invullen. De sublooncomponenten worden dan wel aangemaakt en zijn dus beschikbaar voor de grondslagen waarin deze zijn opgenomen. Uw actie Als u wilt dat de verlaging van de sublooncomponenten wordt toegepast, vul dan in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) bij het veld Korting ziekengeld tonen de waarde Ja in. TWK Engelse strook gemarkeerd met V in plaats van sterretje (change 1623774) Melding Als voor een medewerker bij wie de taal Engels is geselecteerd, een berekening met terugwerkende kracht (TWK) werd uitgevoerd, werd deze berekening op de loonstrook gemarkeerd met de letter V in plaats van het gebruikelijke sterretje *. Oplossing Voortaan wordt ook in de Engelstalige strook weer het sterretje * gebruikt voor het markeren van TWK-berekeningen. Uw actie Er is geen actie nodig. Geen online help over interface TKP landbouw (change 362627) Vanaf deze release is in de online help een procedurebeschrijving opgenomen voor de Interface Pensioenfonds Landbouw.  Online help loonbeslag in combinatie met vakantietoeslag (change 364138) Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Loonbeslag Melding In Payroll Business wordt voor de arbeidsvoorwaarde Loonbeslag de volgende situatie niet ondersteund: Als het netto salaris iedere periode lager is dan de beslagvrije voet, maar in de periode waarin de vakantietoeslag wordt uitbetaald, het totale netto boven de beslagvrije voet komt, dan moet u dit handmatig corrigeren. U moet dan de vakantietoeslag op maandbasis bepalen. Als het totale netto salaris + 1/12 (1/13 bij 4-weken) deel van de vakantietoeslag nog onder de beslagvrije voet blijft, dan valt de vakantietoeslag niet onder het loonbeslag. Als door het bijtellen van de vakantietoeslag het totaal boven de beslagvrije voet uitkomt, dan moet het verschil worden afgedragen aan de beslagleggende partij. Workaround Via het veld Uitsluiten eenmalig (Loonbeslag) kunt u het bedrag aan vakantietoeslag dat onder de beslagvrije voet valt, uitsluiten. Het bedrag wordt dan uitgekeerd naar de salarisrekening. Oplossing Deze uitleg is vanaf deze release ook opgenomen in de online help bij Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Loonbeslag > Loonbeslag verwerken. Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 19:50 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 561 Weergaven
Nieuw Feestdagenclusters Waarom  Om andere feestdagenkalenders dan de klassieke Nederlandse feestdagenkalender te ondersteunen, is het nu mogelijk om feestdagenclusters samen te stellen met feestdagen die op systeemniveau zijn voorgedefinieerd. Een feestdagencluster kunt u vervolgens koppelen aan een dienstverband.  Hoe  Instellingen > Werkpatroon > Feestdagen clusters In het scherm Feestdagen clusters kunt u een feestdagencluster samenstellen door feestdagen uit de voorgedefinieerde lijst toe te voegen. Medewerker > Contract > Dienstverband In het scherm Dienstverband kunt u via het veld Feestdagencluster het dienstverband koppelen aan het gewenste cluster. Als u hier geen feestdagencluster selecteert, blijft de oorspronkelijke feestdagenkalender voor Nederland van kracht. Uw actie  Als u een feestdagencluster wilt gebruiken, moet u dit samenstellen zoals hierboven is beschreven.   Opgeloste meldingen  Autorisatie - Vrije schermen toch muteerbaar voor profiel Alleen lezen (change 987620) Melding Gebruikers waaraan een profiel was toegekend met Alleen lezen-rechten, konden toch mutaties vastleggen in vrije schermen.  Oplossing Vrije schermen zijn vanaf deze release opgenomen in de autorisatie voor Alleen lezen. Hierdoor kunnen gebruikers met een profiel met Alleen lezen-rechten, de gegevens in vrije schermen wel bekijken, maar niet meer muteren. Uw actie Er is geen actie nodig. Beëindigen Organisatie Eenheid was niet mogelijk, omdat er nog relaties bestonden (change 1629999) Melding Bij het verwijderen van een organisatie-eenheid (OE), verscheen de foutmelding dat er nog relaties tussen de organisatie-eenheid en medewerker bestaan. Het was echter niet na te gaan om welke relatie het ging. Oplossing Wij hebben achterhaald welke bestaande relaties de foutmeldingen veroorzaakten en dit aan de betreffende klanten laten weten, zodat deze verwijderd of elders toegewezen konden worden.  Uw actie Er is geen actie nodig Openen scherm Dienstverband gaf foutmelding voor bepaalde medewerkers (change 1558042) Melding Bij het openen van het scherm Dienstverband verscheen er voor bepaalde medewerkers een foutmelding. Oplossing De foutmelding werd veroorzaakt door een gegevenselement dat vanwege het Parttime percentage was gewijzigd van het type percentage naar een factor. Voor de medewerkers waarbij de foutmelding verscheen, was de conversie naar de parttime factor niet uitgevoerd, waardoor het niet mogelijk was het scherm Dienstverband weer te geven. We hebben de betreffende conversie voor deze medewerkers alsnog uitgevoerd. Publishing Date : 9/19/2019
Volledig artikel weergeven
19-09-2019 21:44 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 535 Weergaven
Mededelingen  Vooraankondiging - Verlof Opbouwmethode per 1 januari 2020 gesplitst in wettelijk- en bovenwettelijk verlof Om te voldoen aan de wet, wordt met ingang van 1 januari 2020 het verlof in de arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode gesplitst in wettelijk- en bovenwettelijk verlof. Hiervoor gaan we per 1 januari 2020 nieuwe gegevenselementen (velden) toevoegen aan de schermen voor Verlof - Opbouwmethode. U moet dan bij de jaarovergang de resterende velofrechten overzetten naar deze nieuwe gegevenselementen. Dit kunt u op drie manieren doen: Als u geen splitsing in wettelijk- en bovenwettelijk verlof heeft gemaakt, kunt u op klant- of bedrijfsniveau aangeven dat het verlofsaldo van de oude regeling automatisch het nieuwe gegevenselement moet vullen. Als u wel een splitsing heeft gemaakt in wettelijk- en bovenwettelijk verlof, maar niet per jaar, kunt u op medewerkerniveau in twee gegevenselementen het wettelijke- en bovenwettelijke verlof vastleggen. Als u een splitsing heeft gemaakt in wettelijk- en bovenwettelijk verlof per jaar, kunt u op medewerkerniveau in meerdere gegevenselementen het wettelijke- en bovenwettelijke verlof per jaar vastleggen. We zullen u hierover te zijner tijd via de release notes verder informeren.  AOW-gerechtigden voor 2020 op basis van AOW-leeftijd Pensioenakkoord Waarom  Vooruitopend op de daadwerkelijke aanpassingen in HR Core Business en Payroll Business, kunt u met deze instructie alvast berekenen welke medewerkers in 2020 de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden bereiken. Hoe Rapporten > Controle > Ad-Hoc rapportage Open het scherm Ad-hoc rapportage en voeg het element Geboortedatum toe aan uw Ad-hoc rapportage in excel. Ga naar Mijn Rapporten en open het excelbestand van het ad-hoc rapport. In het excelbestand filtert u op geboortedatums tussen 1 september 1953 en 31 augustus 1954.  Dit zijn de medewerkers die in 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. In cel D2 staat de leeftijd. Zet in de cellen in kolom E het aantal maanden.  Dit is voor 66 jaar en 4 maanden: 796 maanden.  Met de volgende formule in excel kunt u de AOW-gerechtigde leeftijd berekenen: ZELFDE.DAG(D2;E2). Met de vulgreep (fill handle) voor het automatisch vullen van cellen in Excel kunt u vervolgens de functie ook voor de onderliggende cellen gebruiken. Voor het zien van de juiste datums, kunt u kolom E selecteren en vervolgens met de rechtermuisknop het formaat van de cellen wijzigen naar het juiste datumtype voor de locatie.  Let op: als u een Engelse excelversie gebruikt, wordt de formule: EDATE(D2;E2). Gewijzigd en verbeterd Rapporten Afrekenmatrix en Looncomponenten uitvoer Waarom In diverse rapporten over de salarisverwerking moet u een specifieke salarisverwerking kiezen. Bij een aanvullende verwerking gaat de rapportage dan over zowel de normale verwerking als de aanvullende verwerking. Dit kwam niet duidelijk tot uiting in het scherm waarin u de verwerking kiest.  Hoe Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix medewerker / Afrekenmatrix werkgever / Afrekenmatrix per periode / Looncomponenten uitvoer In het scherm waarin u het rapport opvraagt, is aan de omschrijving van het veld waar u de salarisverwerking kiest de aanduiding t/m toegevoegd. Dit om duidelijk te maken dat het rapport gaat over alle berekeningen vanaf de eerste verwerking voor de betreffende periode tot en met de verwerking die u kiest.  Uw actie Er is geen actie nodig. Inhouding PAWW in grondslag variabel pensioen Waarom Sommige pensioenregelingen schrijven voor dat de inhouding van de PAWW de grondslag van de variabele pensioenen moet verlagen. In release 2019-07 is aan het scherm Stichting PAWW  al het veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. toegevoegd. Is hier Ja ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie de grondslag voor de variabele pensioenen. In deze release hebben wij ook de rekenregels aangepast met ingang van 01-01-2020. Dit is anders dan eerder gecommuniceerd.   Hoe Instellingen > Berekeningen > Stichting PAWW Als bij het veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie vanaf 01-01-2020 de grondslag voor de variabele pensioenen. Uw actie Als u gebruik wilt maken van deze functionaliteit, kunt u bij het veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. alvast de waarde Ja vastleggen. Normuren per week nu naar UPA met twee decimalen Waarom Voor de normuren per week die werden doorgegeven in de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA), werden de decimalen afgekapt naar nul. Bijvoorbeeld 36,50 uur werd in het bestand doorgegeven met de waarde 36,00. Dit veroorzaakte onterechte meldingen bij de terugkoppeling van het pensioenfonds. Hoe Met ingang van 1-1-2019 is dit aangepast, zodat het aantal uren nu correct wordt doorgegeven met twee decimalen. Uw actie Er is geen actie nodig. Formaat zoekpaneel bedrijven automatisch aangepast Waarom Het zoekpaneel voor bedrijven dat zich linksboven in de applicatie bevindt, had altijd een vast formaat. Hierdoor moesten klanten met veel bedrijven, vaak herhaaldelijk scrollen. Daarom is vanaf deze release het formaat van het zoekpaneel aangepast aan het aantal bedrijven.  Hoe Als u nu op het zoekpaneel klikt om een bedrijf te zoeken, ziet u dat het formaat wordt aangepast aan het aantal bedrijven. Het formaat is op een maximum gesteld, wat bij een gemiddeld beeldscherm ongeveer overeenkomt met 29 bedrijven.  Uw actie Er is geen actie nodig. Namen opties Berekeningsmethode pensioen aangepast Waarom Voor het ondersteunen van WIA-premies op basis van maanden voor AOW-leeftijd, is er een nieuwe referentietabel toegevoegd voor de Berekeningsmethode (pensioen). In de bedrijfsschermen voor het vastleggen van de pensioenen kon u bij het veld Berekeningsmethode (pensioen) kiezen uit de volgende opties:  In maanden voor AOW leeftijd Standaard (leeftijd in jaren) Omdat de naamgeving van deze opties in de praktijk soms verwarrend was, hebben wij deze aangepast.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen (alle varianten) De namen van de opties van het veld Berekeningsmethode (pensioen) zijn als volgt aangepast: Nieuwe naamgeving Referentietabel maanden voor AOW Standaard Op deze manier is het duidelijker wanneer u kiest voor het toepassen van de referentietabel Maanden voor AOW. Uw actie Er is geen actie nodig.   Journalisering - kolom Actief toegevoegd aan overzichtsscherm Boekingsregel Waarom Boekingsgroep > Boekingsdefinitie In het scherm waarin u een boekingsdefinitie vastlegt, is de optie Actief aanwezig. Staat hier een vinkje, dan staat in het overzichtsscherm van de boekingsdefinities in de kolom Actief bij de betreffende definitie Ja. Staat er geen vinkje bij Actief, dan staat hier Nee. Om de relatie aan te geven tussen de boekingsgroep en de aangemaakte boekingsregels is deze kolom ter informatie toegevoegd aan het scherm Boekingsregel. Hoe Boekingsgroep > Boekingsregel Aan het overzichtsscherm met boekingsregels is de kolom Actief toegevoegd. Hierin kunt u zien of de boekingsdefinitie waarin de boekingsregel is opgenomen wel (Ja) of niet (Nee) actief is. Uw actie Er is geen actie nodig. Loondoorbetaling bij Ziekte - aantal velden voor vastleggen Doorbetalingspercentage uitgebreid Waarom Via het ideeënportaal hebben klanten aangegeven in de arbeidsvoorwaarden Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) dat zij alle opties voor het vastleggen van doorbetalingspercentages al in gebruik hadden. Hierdoor was het niet mogelijk om wachtdagen of 70% doorbetaling na 2 jaar ziek vast te leggen. Dit resulteerde in de meldingen L1614 en L1615 van de Belastingdienst, omdat deze informatie ontbrak.  Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaarde> Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) In de arbeidsvoorwaarden Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) is het aantal velden voor het vastleggen van doorbetalingspercentages voor ziektedagen/uren uitgebreid van 5 naar 10. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  UPA - Laatste dag deelname was nog ingevuld nadat medewerker (nogmaals) in dienst trad (change 1641674) Melding Als een ex-medewerker opnieuw in dienst trad met dezelfde medewerkercode, meldde de pensioenuitvoerder via een foutmelding dat bij het aanleveren van de nieuwe indiensttreding, de datum uit dienst nog was ingevuld. Het gegevenselement Laatste dag deelname bestond nog met de oude datum uit dienst en werd onterecht doorgegeven in de UPA-aangifte. Ook bij het veld UPA Code reden einde inkomstenverhouding was onterecht nog een waarde aanwezig. Oplossing Medewerker > Medewerker > Interfaces > Periodiek interface UPA Met ingang van 1-1-2019 worden het gegevenselement Laatste dag deelname en het veld UPA Code reden einde inkomstenverhouding leeggemaakt met ingang van de nieuwe indiensttreding. Let op: de situatie waarin een werknemer uit dienst treedt en opnieuw in dienst treedt in dezelfde verloningsperiode, wordt nu nog niet ondersteund. In dit geval adviseren wij u om de medewerker aan te maken met een nieuwe medewerkercode. Uw actie Er is geen actie nodig. PAWW berekening aangepast bij 30% regeling en Stagiairs (change 1632817, 1583887) Melding  De PAWW-bijdrage werd berekend over het bruto loon van de medewerkers met de 30% regeling, maar niet op basis van kolom 3: Loon in geld, van de loonstaat. Daarnaast werd de bijdrage onterecht berekend voor stagiairs.  Oplossing Combinatie van PAWW en 30%-regeling is aangepast Bij gebruik van de 30%-regeling - Bruto inhouding wordt de PAWW-premie nu berekend over het belaste deel van het inkomen. Let op: de 30%-regeling wordt ook toegepast op de fiscale bijtelling voor de Auto van de zaak; aangezien deze is uitgezonderd voor de PAWW, zal er bij de combinatie van 30%-regeling, PAWW en Auto van de zaak een verschil ontstaan tussen de grondslag voor de PAWW en het bedrag Loon in geld in kolom 3 van de loonstaat. Regels voor berekenen PAWW-premie aangepast voor stagiairs Voor werknemers die niet verzekerd zijn voor de WW, niet voor de WAO/WIA en ook niet voor de ZW, werd geen PAWW-premie berekend. Het is ons duidelijk geworden dat bij sommige CAO's in dit geval wel, maar bij andere CAO's geen PAWW-premie berekend moet worden. Daarom wordt er nu altijd PAWW-premie berekend. Als u volgens uw CAO voor sommige werknemers geen PAWW-premie hoeft af te dragen, zoals Stagiairs, kunt u de berekening voor de betreffende medewerkers uitzetten. Dit doet u door in het scherm Loonheffingen bij het veld Blokkeren deelname SPAWW te kiezen voor Ja. Let op: deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Voor medewerkers die gebruik maken van de PAWW en/of 30% regeling resulteert dit in TWK-berekeningen. Hierdoor kan de eerste salarisverwerking na de release langer duren dan u gewend bent.  Uw actie Zorg ervoor dat bij medewerkers voor wie u geen PAWW-premie wilt laten berekenen, in het scherm Loonheffingen bij het veld Blokkeren deelname SPAWW de waarde Ja is ingevuld. Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:20 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 511 Weergaven
Mededelingen Indeling van het menu wordt aangepast Waarom In de mei release gaan we de menustructuur aanpassen. Het doel hiervan is: het verbeteren van de toegankelijkheid van de applicatie, met name als u HR Core en/of Payroll Business niet dagelijks gebruikt. Ook nieuwe collega's kunnen zodoende gemakkelijker hun weg vinden in de applicatie. Hoe In de afgelopen maanden hebben een aantal van onze klanten in een pilottraject ervaring opgedaan met een verbeterde menustructuur. Na een gezamenlijke evaluatie zijn we tot een nieuwe menustructuur gekomen. In de bijlage aan het eind van deze release notes ziet u het resultaat. Hiermee kunt u, vooruitlopend op de mei release, eventueel uw werkinstructies alvast aanpassen. In het hoofdmenu is het medewerkergedeelte als eerste geplaatst en de instellingen als laatste, omdat die normaal gesproken niet al te vaak wijzigen: Medewerker Beheer Rapporten Instellingen Daarnaast hebben wij vooral de groepering van Rapporten en Instellingen verbeterd. Klik hier om een pdf te downloaden met een compleet overzicht van de verbeterde menu's. Uw actie Wellicht werkt uw organisatie met interne werkinstructies die verwijzingen bevatten naar specifieke menu-paden in onze applicatie. Vooruitlopend op de mei release kunt u deze alvast aanpassen, daar waar nodig. Nieuw  Nieuwe categorie auto op waterstof  Waarom  Tot en met december 2018 viel een auto op waterstof onder de categorie 4% - zonder CO2-uitstoot (vanaf 2014). Voor nieuwe auto's op waterstofgas met een tenaamstelling in 2019 is er een nieuwe categorie: 4% - Auto op waterstof (vanaf 2019).  Deze categorie kunt u ook vastleggen in Payroll Business. Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaarden > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak  In het medewerkerscherm Auto van de zaak is aan de lijst van het veld Auto categorie vanaf deze release categorie 11. 4% - Auto op waterstof (vanaf 2019) toegevoegd. Voor nieuwe auto's op waterstofgas met een tenaamstelling in 2019 kunt u als u het bijtellingspercentage kiest, nu deze categorie selecteren.  Voor een auto op waterstof geldt geen aftopping: de 4% bijtelling vindt plaats over de gehele cataloguswaarde. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2019.  Uw actie Als u via het veld Afwijkend percentage bijtelling reeds het percentage van 4% hebt toegepast voor auto's op waterstof, dan kunt u dit percentage vanaf de eerstvolgende periode vervangen door bij Auto categorie te kiezen voor 11. 4% - Auto op waterstof (vanaf 2019) . Gewijzigd en verbeterd Individuele loonstaat nu ook voor meerdere medewerkers tegelijk op te vragen Waarom Als u de individuele loonstaat voor meerdere medewerkers wilde laten aanmaken, moest u voorheen de loonstaat medewerker voor medewerker opvragen. U kunt de loonstaat nu ook opvragen per groepeerkenmerk. Hoe Rapporten > Fiscaal > Individuele loonstaat In het scherm waarin u de Individuele loonstaat opvraagt, is het veld Medewerker nu optioneel. Selecteert u geen medewerker, dan stelt het systeem een rapport samen waarin de individuele loonstaten zijn opgenomen voor alle medewerkers die voldoen aan de gekozen groepeerkenmerken. Daarnaast is aan het scherm waarin u de Individuele loonstaat opvraagt het veld Groeperen op toegevoegd. Hiermee kunt u een selectie maken van de medewerkers waarvoor u de Individuele loonstaat wilt opvragen. Selecteert u hier bijvoorbeeld Afdeling, dan ziet u in het linker vak eronder de afdelingen van het betreffende bedrijf. De afdelingen waarvoor u de Individuele loonstaat wilt opvragen verplaatst u met de pijltjes naar het rechter vak. Als u geen selectie opgeeft, wordt het hele bedrijf geselecteerd. Let op: als u bij het veld Medewerker geen medewerker heeft geselecteerd, is het uitvoerformaat altijd Pdf ongeacht de keuze in het veld Opslaan als. Uw actie Er is geen actie nodig. Controleoverzicht loonaangifte geeft TWK-correcties over de jaargrens weer Waarom Als u vanaf de januari release gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om wijzigingen over 2018 te laten berekenen als correctie in plaats van als nabetaling, is het wenselijk om dit te kunnen terug zien in het Controleoverzicht loonaangifte. Hoe Rapporten > Controle > Controleoverzicht loonaangifte U kunt voortaan kiezen uit twee weergaven. Hiervoor is aan het scherm Controleoverzicht loonaangifte het veld Soort rapport toegevoegd met de volgende waarden: Historisch actueel De bedragen worden weergegeven zoals ze eind 2018 bekend waren, dus zonder eventuele correcties over 2018 die zijn ingevoerd in 2019. Fiscaal De bedragen van 2018 worden weergegeven inclusief correcties over 2018 die zijn ingevoerd in 2019. Uw actie Kies de optie Historisch actueel als u de aansluiting wilt vinden met de journaalposten aan het einde van 2018. Kies de optie Fiscaal als u de aansluiting wilt vinden met de Loonaangifte zoals deze over 2018 aan de Belastingdienst is doorgegeven, inclusief de correcties die zijn ingevoerd in 2019. Raet Basisdocument - Importeren datumvelden Waarom Tot nu toe moest u datumvelden formatteren als tekstvelden met het formaat eejj-mm-dd. Vanaf deze release kunt u bij datumvelden zowel tekstopmaak als datumformaat hanteren. Hoe Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand Datums in tekstformaat mogen vanaf nu ofwel technisch zijn (eeuw-jaar-maand-dag) of  Nederlands (dag-maand-eeuw-jaar). Als scheidingsteken kunt u een verbindingsstreepje (-) of slash (/) gebruiken. De interpretatie en weergave van datums in Excel-formaat hangt af van uw lokale Windows en Excel-instellingen. Bij het importeren gebruikt Payroll Business voor de interpretatie de Excel-definitie. Voorbeelden Opmaak Voorbeeld Tekst 20190401 Tekst 2019-04-01 Tekst 2019/04/01 Tekst 01-04-2019 Tekst 01/04/2019 Datum 1-4-2019 Datum Maandag 1 april 2019 Datum 1-apr-19 Uw actie Controleer voordat u een spreadsheet importeert, het formaat van de betreffende Excel-cellen (rechtermuis > Celopmaak) en wijzig zo nodig het datumformaat. Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) -  uren referteperiode op basis contracturen Waarom Klanten die variabel ziekengeld gebruiken, gaven aan dat de berekening om de uren in de referteperiode te bepalen, moet plaatsvinden op basis van de contracturen, zodat een parttime percentage werd toegepast. Tot op heden werden de uren in de referteperiode bepaald op basis van bedrijfsuren, waardoor klanten die deze uren wilden bepalen op basis van contracturen, het ziekteuurloon variabele vergoedingen handmatig moesten berekenen.  Hoe Bedrijf > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) Aan het bedrijfsscherm Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) is het veld Gebruik contracturen referteperiode toegevoegd. Als u wilt dat de vergoeding Ziekengeld uurloon (variabel) wordt berekend op basis van de contracturen in de referteperiode, vult u hier Ja in. Is hier Nee ingevuld, dan wordt het Ziekengeld uurloon berekend op basis van de bedrijfsuren.  Uw actie Als u wilt dat de vergoeding Ziekengeld uurloon (variabel) wordt berekend op basis van de contracturen in de referteperiode, vul dan in het scherm Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) bij het veld Gebruik contracturen referteperiode de waarde Ja in. Aanpassing doorgifte gegevens UPA in combinatie met Generatiepact Waarom Als een medewerker deelneemt aan het Generatiepact, moeten de gegevens worden doorgegeven op basis van het percentage dat is ingevuld bij de arbeidsvoorwaarde Generatiepact in het veld Generatiepact Percentage Pensioenopbouw. Voor het regelingloon, de grondslagen en de premies worden de gegevens correct gevuld. Alleen de door te geven uren waren niet correct. Hoe Vanaf deze release worden de uren ook correct bepaald in combinatie met de arbeidsvoorwaarde Generatiepact. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Verkeerde bedragen in de loonaangifte (change 1315000) Melding Sinds de februari release (9 februari) waren er in de loonaangifte 2018/2019 bij sommige werknemers verkeerde bedragen zichtbaar. Dit ging om de volgende rubrieken: Vakantiebijslag Opgebouwd recht vakantiebijslag Bedrag rente- en/of kostenvoordeel personeelslening Bedrag vergoeding reiskosten Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering Werknemersbijdrage privégebruik auto Oplossing In het weekend van 16 en 17 maart hebben wij de loonaangifte op dit punt gecorrigeerd. Voor de aangiftetijdvakken die op dat moment al naar de Belastingdienst waren verzonden, resulteert dit in een correctie-aangifte. Er waren geen problemen met het totale fiscale loon of in te houden loonheffing, dus er is geen effect op de te betalen loonheffing aan de Belastingdienst. Als uw pensioenfonds gebruik maakt van de pensioengegevens in de loonaangifte, is er met terugwerkende kracht wel een verschil te zien bij de af te dragen pensioenpremies.  Uw actie Er is geen actie nodig. Uren kopen beïnvloedde ten onrechte de deeltijdfactor voor pensioen premieberekening met variabele grondslag (change 408371) Melding Als een medewerker uren koopt via de regeling Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren, worden in de periode van aankoop de uren naar de Loonaangifte verminderd met de aangekochte uren. Er was echter geen rekening mee gehouden dat dan in de Pensioenaangifte de deeltijdfactor Deeltijdf. pens. premie berek. (var. grdsl.) ten onrechte werd verlaagd bij pensioenen/fondsen met een variabele grondslag. Oplossing Dit hebben we opgelost met een nieuw gegevenselement Uren kopen totaal. Staat dit gegevenselement in de grondslag Uitzonderen aantal uren - interface plaatst, dan wordt de deeltijdfactor niet verlaagd. Uw actie Als u de resultaten van Pensioenen/fondsen (variabele grondslag) naar de pensioenaanvoerder TKP of Syntrus Achmea stuurt, moet u in de grondslag Uitzonderen aantal uren – interface het gegevenselement Uren kopen totaal opnemen. Signalering Stage mutatie tbv werknemers verzekeringen onterecht in Signaleringsverslag (change 1165627) Waarom  Als in de eerste betaalperiode van het jaar in het scherm Loonaangifte bij het veld Aantal stage periodes huidig jaar een waarde groter dan 0 was ingevuld, stond in het Signaleringsverslag in veel gevallen ten onrechte de foutmelding: Stage mutatie tbv werknemers verzekeringen.  Hoe  Door het aanpassen van de rekenregels in Payroll Business is dit vanaf 1 januari 2019  niet langer mogelijk en wordt deze signalering in de eerste betaalperiode alleen nog gegeven als er geen sprake is van WW-verzekeringen of als bij Aard arbeidsverhouding de waarde 07 Stagiair is ingevuld.  Uw actie  Er is geen actie nodig. Signalering Afloopdatum contract verstreken fout VT berekening onterecht in Signaleringsverslag (change 1283334) Waarom Voor medewerkers met een tijdelijk contract -in het scherm Arbeidscontract is de Afloopdatum ingevuld- en een uitbetaling van vakantietoeslag in de maand waarin het contract afloopt, mag de signalering Afloopdatum contract verstreken fout VT berekening uitsluitend worden afgegeven als de medewerker op de dag na de afloopdatum van het contract nog in dienst is. Tot dusverre werd altijd gecontroleerd of de medewerker in dienst is op de laatste dag van de afrekenperiode waarin de uitbetaling van vakantietoeslag plaatsvindt. Hoe   De rekenregels in Payroll Business zijn per 1 januari 2019 aangepast, zodat de controle of de medewerker in dienst is voortaan plaatsvindt op de dag na de afloopdatum van het tijdelijke contract. Uw actie Er is geen actie nodig. Missende betalingen in betaalbestand bij aanvullende verwerking (change 1232942) Melding Medewerker > Loonheffingen Als voor een medewerker in het scherm Loonheffingen de Loonheffingskorting op Ja stond en in een vervolgverwerking op Nee werd gezet waarna de periode werd afgesloten en betaald, en daarna voor een aanvullende verwerking de Loonheffingskorting toch weer op Ja werd gezet, dan leidde dat ten onrechte niet tot een nabetaling.  Oplossing Voor deze uitzonderlijke situatie hebben we de programmatuur gewijzigd, zodat dit probleem niet meer kan voorkomen. Uw actie Er is geen actie nodig. Anoniementarief werd niet goed toegepast (change 1282933) Melding Als bij een medewerker in het scherm Loonheffingen is vastgelegd dat het om een Anonieme werknemer gaat, dan moet er 52% aan loonheffing worden ingehouden. Payroll Business hanteerde in dat geval ten onrechte het hoogste percentage van de loonheffingen van 51,75%, voor 2019. Met ingang van deze release is dit aangepast.   Oplossing Rapporten > Controleoverzichten > Referentietabel De referentietabel Loonheffing algemeen is met ingang van 1-1-2019 uitgebreid met een extra kolom, waarin het anoniementarief is vastgelegd van 52%. Als bij een medewerker is vastgelegd dat het om een anonieme werknemer gaat, past Payroll Business nu dit percentage van 52% toe. Uw actie  Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats. Kolom SV loon op de loonstrook (change 947434) Melding Soms werd bij de 3-koloms of 4-koloms salarisstrook de kolom SV loon ten onrechte getoond bij een medewerker die niet is verzekerd voor de sociale verzekeringen.  Oplossing Vanaf nu wordt de kolom SV loon alleen getoond als er ook daadwerkelijk SV-loon is voor de medewerker. Uw actie  Er is geen actie nodig. Verloonde uren Loonaangifte (change 956246) Melding Voor de Loonaangifte moet per periode het aantal verloonde uren worden doorgegeven. Payroll Business berekent deze uren in het cumulatieve payrollelement Aantal verloonde uren. De basis voor het aantal verloonde uren is het aantal contracturen. Bij het (gedeeltelijk) doorbetalen van loon bij verlof en loon bij ziekte, gelden er  echter andere regels voor het berekenen van de verloonde uren. In sommige gevallen werden de ziekte- en verlofuren niet goed meegeteld voor het aantal verloonde uren. Met ingang van deze release is dit per 1-1-2019 opgelost. Oplossing De Belastingdienst schrijft voor dat bij ziekte het aantal verloonde uren hetzelfde blijft als voor de ziekte. De Ziekte-uren (1 t/m 10) vanuit de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) en de arbeidsvoorwaarde Salaris variabel worden vanaf nu niet meer gecorrigeerd op het aantal verloonde uren. Voor gedeeltelijk doorbetaalde verlofuren geldt dat deze uren meetellen voor het gedeelte dat wordt doorbetaald: 10 verlofuren 100% doorbetaling = 10 verloonde uren 10 verlofuren 70% doorbetaling = 7 verloonde uren 10 verlofuren 0% doorbetaling = 0 verloonde uren Uw actie Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats. Verwerkbare fouten APG - introductie nieuw gegevenselement Correctie verlofuren (Pensioenaangifte) Melding Als het aantal verloonde uren werd gekort vanwege (deels) onbetaald verlof voor de loonaangifte, dan werden deze uren ook doorgegeven in de pensioenaangifte van APG. Als de pensioenopbouw echter op basis van 100% dient door te lopen, werden de verkeerde uren doorgegeven. Dit veroorzaakte een verwerkbare fout bij APG. Oplossing Vanaf deze release wordt er een nieuw gegevenselement Correctie verlofuren (Pensioenaangifte) berekend, als er sprake is van verlof dat tegen minder dan 100% wordt uitbetaald. Dit element kunt u opnemen in de grondslag Uitzonderen aantal uren periode - interface. Uw actie Indien van toepassing, kunt u dit element opnemen in de grondslag Uitzonderen aantal uren periode - interface. APG Personeelsnummer uitgebreid naar 15 posities Melding Voor APG werd het personeelsnummer doorgegeven met maximaal 12 posities. Volgens de richtlijnen van APG moeten dit 15 posities zijn. Oplossing Vanaf deze release is het aantal posities uitgebreid van 12 naar 15. Uw actie Er is geen actie nodig. UPA Regelinggegevens - melding Deling door nul functie Melding Soms werd in de functie UPA Regelinggegevens de melding Deling door nul gegeven bij een medewerker die uit dienst getreden was. Bij een vervolgverwerking kwam de foutmelding niet voor. Oplossing Dit is met ingang van deze release aangepast, zodat de melding niet meer verschijnt. Uw actie Er is geen actie nodig. Vermelding leaseautocategorie op medewerkerkaart bij geen leaseauto (change 302911, 655338)  Melding Ook bij medewerkers die geen leaseauto hadden, was op de medewerkerkaart een default waarde leaseautocategorie ingevuld.  Oplossing Sinds januari 2019 is de leaseautocategorie alleen nog maar ingevuld voor medewerkers die daadwerkelijk een leaseauto hebben. Uw actie Er is geen actie nodig.  Berekening Loonheffing bij loon hoger dan hoogste tabelloon (change 1300205) Melding Als een medewerker een loon heeft dat hoger is dan het hoogste tabelloon, kon er een verschil ontstaan van 1 eurocent bij het berekenen van de loonheffing volgens de loonheffingstabellen en de berekening van Payroll Business. Met ingang van deze release is dit aangepast.   Oplossing De berekening van de loonheffing binnen Payroll Business is aangepast en is nu conform de voorschriften van de loonheffingstabellen.  Uw actie  Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats. Overzicht indiensttreding toonde niet alle betreffende medewerkers (change 1232113) Melding Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht indiensttreding Bij de samenstelling van het rapport Overzicht indiensttreding werden ten onrechte niet altijd alle betreffende medewerkers getoond die in het opgevraagde tijdvak in dienst waren getreden. Dit kwam doordat bij deze medewerkers een Datum indienst organisatie aanwezig was, die buiten het opgevraagde tijdvak viel. Oplossing Voor het rapport Overzicht indiensttreding gebruikt Payroll Business voortaan alleen het gegevenselement Datum indienst. Alle medewerkers met een Datum indienst die valt binnen het opgevraagde tijdvak worden nu in dit rapport getoond. Uw actie  Er is geen actie nodig. Betalingsoverzicht netto resultaat (change 464619) Melding Rapporten > Controleoverzichten> Betalingsoverzicht netto resultaat Het rapport Betalingsoverzicht netto resultaat bevatte een regel over de soort verwerking. De tekst in deze regel was verwarrend. Oplossing Naast de ook getoonde regel met de omschrijving van de salarisverwerking waarop het rapport is gebaseerd, voegde deze regel geen extra informatie toe. De regel met de soort verwerking staat daarom niet meer in het rapport. Uw actie  Er is geen actie nodig. Berekend bedrag loonheffing mogelijk onjuist bij werknemers met herleidingsregel (change 1336024) Melding Als bij een medewerker een herleidingsregel van toepassing is waarbij die medewerker niet belastingplichtig is, dan kon de berekening van de loonheffing fout gaan. Deze situatie kon optreden als die medewerker het maximum loon van de werknemersverzekeringen had bereikt en er ook sprake is geweest van eenmalige beloningen. Payroll Business ging in dat geval ten onrechte loonheffing terugbetalen aan die medewerker.  Oplossing De berekening van de loonheffing binnen Payroll Business is aangepast.   Uw actie  Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 20:21 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 498 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Peildatum en filters scherm Verlofaanvraag Waarom  Het zoekscherm Verlofaanvraag bevatte alle verlofaanvragen van alle medewerkers binnen het geselecteerde bedrijf. Het laden van al deze gegevens in het scherm duurde hierdoor vaak lang evenals het doorzoeken ervan. Daarom is aan het scherm een peildatum toegevoegd, waarmee u eventueel in combinatie met een filter, veel gerichter naar Verlofaanvragen kunt zoeken.   Hoe  Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag Op basis van de ingevoerde peildatum ziet u de verlofaanvragen die op de peildatum actief waren. Geeft u bijvoorbeeld de peildatum 1 februari 2019 op, dan ziet u alle verlofaanvragen, die beginnen, of nog lopend zijn, of beëindigd worden op 1 februari 2019. In de velden boven iedere kolom kunt u een zoekterm intypen om de selectie te verfijnen door bijvoorbeeld het opgeven van (een deel van) de naam van een medewerker. Dit kunt u ook doen voor de medewerkercode, het contract of contract id, of de datum van de verlofaanvraag.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Openen scherm Verlofaanvraag duurt te lang (change 901938) Melding  Het opvragen van verlofaanvragen duurde vaak erg lang, omdat alle verlofaanvragen inclusief de historische aanvragen van alle medewerkers in het scherm Verlofaanvraag geladen moesten worden. Oplossing  Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag Het scherm Verlofaanvraag is aangepast, waardoor deze de informatie sneller toont. De verlofaanvragen worden nu gefilterd op basis van de peildatum. Hierdoor ziet u alleen de verlofaanvragen waarvan de einddatum van het verlof later ligt dan de peildatum. Daarnaast kunt u het aantal getoonde verlofaanvragen filteren door bijvoorbeeld een specifieke medewerkernaam of -code of een gedeelte hiervan in de velden bovenin het scherm op te geven. Ook kunt u filteren op datum van de verlofaanvraag. Uw actie Er is geen actie nodig.  Intern - niet voor publicatie Openen scherm Verlofaanvraag duurt te lang (901938) Additionele actie Wij zien dat voor klanten specifieke profielen zijn aangemaakt. In deze profielen zal de wijziging voor de verlofaanvraag moeten worden doorgevoerd. Namelijk: Pagina Verlofaanvraag [7565] moet uit de profielen en verlofaanvraag [9906] moet in de profielen komen. Importfunctionaliteit in HRCB voor verwijderen van rollen werkt niet naar behoren  (1096819)  Melding In HRCB moet het mogelijk om via Beheer > Import/Export > HR gegevens > Importeer Excel bestand (Consultant) rollen te verwijderen. We gebruiken hiervoor de import “Verwijderen rol-toewijzing”. Hoewel het maximum per import is gesteld op 1000 regels, loopt de import vast op 200 regels. Dit betekent dat er maar 200 regels per keer verwijderd kunnen worden, dit betekent veel herhaaldelijk importeren en wachttijd totdat volgende set van 200 regels verwijderd kan worden via de import. Oplossing Na deze release kan een bestand met maximaal 1000 regels worden verwerkt voor het verwijderen van rollen.  Publishing Date : 5/24/2019
Volledig artikel weergeven
24-05-2019 19:46 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 493 Weergaven
Mededelingen Gebruikerservaring verbeterd We werken doorlopend aan het verbeteren van de gebruikerservaring  van HR Core Business en Payroll Business, waaronder het verbeteren van de look en feel. Na het inloggen ziet u vanaf deze release de volgende wijzigingen: De functie Zoek in het menu staat nu meer prominent bovenaan in het menu.  De iconen hebben een update gekregen. Er zijn nieuwe nuances aangebracht in de kleurstelling binnen de schermen. Dit geeft een prettiger beeldschermcontrast als u langere tijd achter elkaar in de applicatie werkt. Gewijzigd en verbeterd Verlofregeling in dagen Waarom  Voor het ondersteunen van verlofaanvragen voor medewerkers in Duitsland via onze applicatie HR Core Business Global, is het nu mogelijk om verlof in dagen op te nemen. Hierdoor kunt u de opbouw van verlof laten plaatsvinden in dagen en de afboekingen in hele of halve dagen. Deze functionaliteit is derhalve nog niet bestemd voor gebruikers van HR Self Service.  Hoe Instellingen > Stuurgegevens Hier dient u ervoor zorg te dragen dat de bedrijfsdagen gevuld zijn. Hiermee wordt de verloftoekenning in dagen bepaald. Instellingen > Verlof > Verlofregeling  Aan het scherm voor het aanmaken van een verlofregeling is het veld Verlofeenheid toegevoegd waarmee u kunt kiezen voor uren of dagen als verlofeenheid. De verlofsoorten die aan de verlofregeling zijn gekoppeld, worden gebruikt op basis van deze eenheid. U kunt dit na het aanmaken van de verlofregeling niet meer wijzigen. In de titelbalk van de verlofsoort ziet u of het om verlof in uren of dagen gaat.  Heeft u gekozen voor dagen, dan vindt de opbouw van verlof via deze verlofregeling plaats op basis van de dagen in het werkrooster. Hierbij blijft het aantal uren per dag dat een medewerker werkt, buiten beschouwing. Voorbeeld Een medewerker met het volgende werkrooster vraagt verlof aan van maandag 20 mei t/m vrijdag 24 mei. ma di wo do vr 4 uur 0 uur 8 uur 2 uur 0 uur Voor deze periode boekt het systeem dan 3 dagen af, ongeacht het aantal uren voor die dag. De verlofopbouw vindt op dezelfde manier plaats. Een medewerker met het rooster uit het voorbeeld, bouwt op basis van 3 werkdagen in de week verlof op, ongeacht het aantal uur dat de medewerker per dag werkt. Let op De controle die momenteel plaatsvindt op het maximum aantal per dag is nu nog gebaseerd op uren: dit houdt in dat het maximum 24 is. Voorbeeld: u wilt op één dag verlof opnemen en vult als begindatum en einddatum in: 4 juni 2019. Als u bovendien een aantal invult dat hoger is dan 1, bijvoorbeeld 23, dan zal de applicatie 23 dagen afboeken, terwijl u op basis van de begin- en einddatum maar 1 verlofdag verwacht.  Voor een bestaande verlofregeling wordt het wisselen van verlof in uren naar verlof in dagen wordt nog niet ondersteund. Als u een nieuwe verlofregeling aanmaakt op basis van dagen, koppel deze verlofregeling dan niet aan de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing). Deze regeling gaat namelijk altijd uit van uren. Deze functionaliteit wordt nog niet ondersteund voor HR self Service Uw actie Er is geen actie nodig.  Medewerkercode manager in detailscherm Organisatorische eenheid  Waarom  Binnen een organisatie zijn namen niet altijd uniek. Daarom is het handig als in het detailscherm van de Organisatorische eenheid, de medewerkercode van de geselecteerde manager zichtbaar is.  Hoe  Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden Als u nu een manager of back up-manager selecteert, ziet u dat in het detailscherm van de Organisatorische eenheid achter de naam van de geselecteerde manager de medewerkercode wordt getoond.  Uw actie  Er is geen actie nodig.  Vestigingscode in het detailscherm Organisatorische eenheid  Waarom  Om makkelijker te kunnen zien of de juiste vestiging aan de organisatorische eenheid is gekoppeld, is het handig om in het detailscherm van de organisatorische eenheid niet alleen de omschrijving van de vestiging maar ook de vestigingscode te tonen. Hoe  Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden Als u een vestiging selecteert, ziet u dat in het detailscherm van de Organisatorische eenheid achter de omschrijving van de geselecteerde vestiging de vestigingscode wordt getoond. Uw actie  Er is geen actie nodig.  Indicatie geslacht wordt in een volgende release uitgebreid Waarom In de uitgave van januari 2019 van de gegevensspecificatie voor de Loonaangifte, zijn de mogelijke waarden voor het veld Geslacht uitgebreid, zodat het mogelijk is personen die zich niet willen uitspreken voor man of vrouw, correct te registreren.  Hoe Medewerker > Instroom > Aanmaken medewerker (Stap 1) Medewerker > Medewerker > Medewerkers Medewerker > Medewerker > Medewerker Medewerker > Medewerker > Partnergegevens   Om te voldoen aan de nieuwe specificaties voor de Loonaangifte bevat de referentietabel die hoort bij de velden Geslacht en Geslacht partner vanaf een volgende release de volgende waarden:   Code Geslacht Omschrijving 0 Onbekend 1 Man 2 Vrouw 9 Niet gespecificeerd   Let op: deze code's worden doorgegeven aan de Loonaangifte en de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Deze waarden zijn ook beschikbaar in andere gekoppelde/ontvangende systemen, zoals HR Self Service en Management Informatie. Aanhef De inhoud van het veld Aanhef wordt automatisch gegenereerd op basis van de velden Geslacht en Naam medewerker. Vanaf een volgende release wordt dit veld daarom als volgt samengesteld:   Geslacht Naam medewerker Aanhef Samengestelde naam Onbekend Jansen <Leeg> Jansen Man Jansen De heer De heer Jansen Vrouw Jansen Mevrouw  Mevrouw Jansen Niet gespecificeerd Jansen <Leeg> Jansen   Uw actie Als u via interfaces gegevens uit HR Core Business in uw eigen systemen importeert waarin de velden Geslacht of Aanhef zijn opgenomen, controleer dan of uw systemen de nieuwe waardes correct kunnen ontvangen en pas zo nodig uw importproces hierop aan. Opgeloste meldingen  Zoekscherm Actieve signaleringen niet zichtbaar Melding  Als bij de brondatum voor de Actieve signaleringen het zoekscherm werd gebruikt, werd dit scherm erg klein na het klikken op de knop Zoeken.  Oplossing  Dit is opgelost, zodat het zoekscherm na deze release het juiste formaat blijft houden.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Organisatiestructuur - Naamswijziging OE niet goed verwerkt (change 958019) Melding Als in de omschrijving van een Organisatie-eenheid het teken & voorkwam, werd dit niet altijd correct getoond. De omschrijving werd niet goed verwerkt en stond hierdoor ook foutief in OrgSight.  Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release worden speciale tekens zoals het teken & juist geïnterpreteerd en weergegeven.  OrgSight Naamswijziging OE niet goed weergeven (change 958019) Melding Omschrijvingen van organisatie-eenheden met speciale tekens, zoals het teken &, werden soms niet correct in OrgSight getoond.  Oplossing De oorzaak hiervan in HR Core Business is opgelost, waardoor vanaf deze release de omschrijvingen met speciale tekens ook in Orgsight correct worden weergegeven. Publishing Date : 6/28/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:10 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 491 Weergaven
Nieuw Mutaties met terugwerkende kracht in het voorgaande jaar   Waarom Wijzigingen die u met terugwerkende kracht (TWK) vastlegt in het vorige jaar kunnen volgens de wettelijke voorschriften op twee manieren worden verwerkt: als correctie of als nabetaling. Correctie: Loonheffingen en premies worden uitgerekend volgens de regels van het vorige jaar, en aangegeven in het betreffende tijdvak van het vorige jaar. Nabetaling: Loonheffingen en premies worden uitgerekend volgens de regels van het huidige jaar, en aangegeven in het actuele tijdvak van het huidige jaar . Payroll Business behandelde wijzigingen in het voorgaande jaar tot nu toe altijd als nabetaling. Dit was voor veel gebruikers aanleiding om zo lang mogelijk aanvullende verwerkingen in het oude jaar te blijven draaien, en de eerste verwerking van het nieuwe jaar uit te stellen. Dit laatste is niet meer nodig: voortaan kunt u zolang als u wilt in de correctiemodus blijven, ook als u al bent begonnen met verwerkingen in het nieuwe jaar: Alle herrekenverschillen over vorig jaar worden in dat geval verwerkt volgens de rekenregels van vorig jaar. Er wordt automatisch een nieuwe loonaangifte van vorig jaar aangemaakt. Hoe Bedrijf > Salarisadministratie > Stuurgegevens (HR Core Business) Bedrijf > Stuurgegevens  (Payroll Business) Aan het scherm Stuurgegevens is het veld Nabetalingen vanaf periode toegevoegd. In dit nieuwe veld kunt u opgeven vanaf welke periode u wilt beginnen met nabetalen. Vanaf die periode worden alle herrekenverschillen over het voorgaande jaar belast volgens de rekenregels van het nieuwe jaar, en verwerkt in de loonaangifte van het nieuwe jaar. Zolang de ingestelde periode niet is bereikt, blijft u in de correctiemodus: herrekenverschillen over vorig jaar worden belast volgens de rekenregels vorig jaar en verwerkt in de loonaangifte van vorig jaar. Voorbeeld U legt vast: Nabetalingen vanaf periode = 4 Hierdoor worden gedurende periode 1 t/m 3  alle wijzigingen over 2018 als correctie verwerkt. Uw actie  In het nieuwe veld Nabetalingen vanaf periode is standaard periode 1 ingevuld. U hoeft dit niet te wijzigen, in dat geval verandert er niets: Payroll Business behandelt dan, net als voorgaande jaren, vanaf de eerste verwerking van 2019 alle wijzigingen  over 2018 als nabetaling. Standaardwaarde wijzigen Wilt u de nieuwe mogelijkheid gaan gebruiken, wijzig dan de waarde in het veld Nabetalingen vanaf periode: Kies een periode waarin normaal gesproken in uw onderneming geen correcties meer van toepassing zijn.  Als er vóór die periode toch al nabetalingen moeten plaatsvinden, leg deze dan vast met een eenmalige component Moeten er ná die periode toch correcties plaatsvinden, dan geldt daarvoor de werkwijze tot nu toe: u legt de correcties vast via de module Loonaangifte. Let op de peildatum verloont u per maand, gebruik dan 1 januari 2019 verloon u per 4-weken, gebruik dan 31 december 2018 Wijziging Nabetalingen vanaf periode op een later moment Zodra u binnen een bepaald afrekenjaar een payrollperiode definitief afsluit in de nabetaalmodus, is het niet meer mogelijk om in datzelfde jaar terug te keren naar de correctiemodus. U kunt wel altijd als peildatum 1 januari van het volgende jaar kiezen en de instellingen voor het nieuwe jaar wijzigen. Ook kunt u het tijdvenster voor correcties verlengen, zolang u nog geen salarisperiode in nabetaalmodus heeft afgesloten. Het is mogelijk om midden in een periode over te stappen van correcties naar nabetalingen. Start daarna een vervolgverwerking, en voor zover nodig, voert Payroll Business de berekeningen opnieuw uit, dit keer in nabetaalmodus. Het is mogelijk om halverwege de periode overstappen van nabetaalmodus naar correctiemodus is, zolang er nog geen eerdere periode was afgesloten in de nabetaalmodus. Specifieke mutaties Soms leidde  - tot nu toe - het wijzigen van één specifiek gegevenselement niet automatisch tot herrekening, zoals de cataloguswaarde van de bedrijfsauto.Voor het activeren van een herrekening, moest u dan ook andere mutaties vastleggen. Dit is niet meer nodig: elke afzonderlijke mutatie in het verleden die voor de berekening relevant is, leidt nu tot een herrekening.  Salarisstrook Nabetalingen over vorig jaar en correcties over het huidige jaar worden apart op de salarisstrook weergegeven met een sterretje *. Dit is niet gewijzigd. Een combinatie van correcties over het vorige jaar en het huidige jaar ziet u als één extra * regel op de salarisstrook. Jaaropgaven U kunt de jaaropgaven aanmaken zoals gewoonlijk, zodra u de laatste (eventueel aanvullende) verwerking van 2018 heeft uitgevoerd.  Vanaf de februari release is het mogelijk om vervangende jaaropgaven te sturen naar medewerkers waarvoor correcties zijn uitgevoerd.  Als u veel correcties verwacht, kunt u er ook voor kiezen om het aanmaken van de jaaropgaven voor alle medewerkers uit te stellen tot na de februari release: vanaf dat moment bevatten de jaaropgaven ook eventuele correcties over 2018. Loonaangifte Vanaf medio januari worden bij correcties over 2018, automatisch loonaangiftes 2018 aangemaakt, zodra u de salarisberekening afsluit. Het is geen probleem om vóór die tijd alvast periode 01-2019 af te sluiten. Eventuele loonaangiftes over 2018 worden medio januari automatisch achteraf aangemaakt De extra aangiftes over 2018 kunt u daarna apart verzenden in de module Loonaangifte. Dit is niet gewijzigd. Pensioenopgaaf Grafische sector De jaaropgaaf GBF wordt - als u deze nog gebruikt - eenmalig aangemaakt zodra u de eerste verwerking van het nieuwe jaar start. Omdat er dan nog geen resultaten van 2019 zijn, bevat deze aangifte geen correcties over 2018, net als voorgaande jaren. Als u overstapt op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) worden correcties richting het pensioenfonds wel automatisch verwerkt. Rapportages Diverse rapporten, bijvoorbeeld Afrekenmatrix medewerker en het Looncomponentenoverzicht, tonen de nabetalingen met (*1) en correcties met (*2). Dit is niet gewijzigd. Kies bij het opvragen van de Afrekenmatrix medewerker / werkgever bij Detaillering looncomponenten voor Alle details, als u wilt zien uit welke tijdvakken eventuele herrekeningen komen. Bij de Afrekenmatrix medewerker / werkgever kunt u door een vinkje te plaatsen bij Overzicht payroll-elementen ook de payrollelementen weergeven. Dan ziet u in welke periode er is gerekend voor welke periode; Berekend in en Geldt voor. De rapporten Collectieve loonstaat en Verzamelloonstaat geven op dit moment geen resultaten weer die in 2019 worden berekend over 2018. Vanaf de februari release zal dit  - als er correcties berekend worden - wel het geval zijn, zodat de totalen van 2018 aansluiten bij de loonaangifte van 2018 De volgende rapporten:  Individuele loonstaat Controleoverzicht loonaangifte Werkkosten gaven tot nu toe altijd al de laatst berekende stand weer, ook als die in het nieuwe jaar was ontstaan. Daardoor zijn correcties over 2018 direct zichtbaar. Voor nabetalingen is dat echter juist niet wenselijk: daarom gaan we ook deze rapporten zo spoedig uitbreiden.  Demo via skype Op donderdag 10 januari om 13.00 uur hebben we een tijdslot gereserveerd voor een Demo over dit onderwerp via Skype. Tijdens deze sessie kunt u ook detailvragen aan ons stellen. U kunt zich aanmelden voor deze Demo via een bericht aan het volgende e-mailadres: Rene.vanJole@raet.com. Wij sturen u nadat u zich hebt aangemeld, tijdig een uitnodiging met daarin de Skype-link voor het deelnemen aan de Demo.  Proforma Met ingang van de januari release is het mogelijk om in Payroll Business een proforma salarisberekening uit te voeren. Hiermee weet u binnen een minuut wat het betekent als uw medewerker bijvoorbeeld een leaseauto krijgt, ouderschapsverlof opneemt of verandert van aantal uren, etc. zonder dat u een proefverwerking voor het hele bedrijf hoeft te draaien. Het resultaat is een proforma salarisstrook die u aan uw medewerker kunt verstrekken. Waarom U krijgt ongetwijfeld regelmatig de vraag "Wat betekent het voor mijn netto salaris als . . . ". Deze vraag kunt u nu met Proforma snel en professioneel beantwoorden via een Proforma salarisstrook, zonder bang te zijn dat gegevens van de medewerker onbedoeld worden aangepast. Hoe Beheer > Salarisberekening > Proforma U start de functie Proforma en zoekt en selecteert de medewerker. In het scherm ziet u nu de gegevens van de medewerker zoals die op dat moment in Payroll Business aanwezig zijn. Bovenin het scherm ziet u de naam van de medewerker. Deze kunt u eventueel aanpassen. U kunt bijvoorbeeld eerst de berekening uitvoeren op basis van de gegevens van de medewerker zoals die op dat moment in Payroll Business aanwezig zijn. Daarna kunt u in het scherm bepaalde gegevens aanpassen en het effect ervan bekijken. De Proforma salarisstrook kunt u bekijken en downloaden via Mijn rapporten. Let op De eerste keer op een dag dat u of uw collega's een Proforma-berekening starten, is de responsetijd langer dan gemiddeld omdat dan alle benodigde klant- en bedrijfsgegevens in Proforma worden geladen.  U kunt de volgende gegevens aanpassen: geboortedatum - deze kunt u aanpassen om leeftijdsafhankelijke berekeningen uit te voeren de uren per periode - deze kunt u aanpassen om de gevolgen van parttime werken te berekenen Bij de regels die beginnen met Algemeen, ziet u de actuele arbeidsvoorwaardevarianten van de volgende arbeidsvoorwaarden:  Salaris Reiskosten Auto van de zaak  30% regeling Loondoorbetaling bij verlof Loonddorbetaling bij ziekte En per arbeidsvoorwaardevariant ziet u de invoervelden die bij de variant horen; de regels van deze velden beginnen met de naam van de arbeidsvoorwaarde. Let op: de overige arbeidsvoorwaarden die bij de medewerker zijn vastgelegd worden wel meegenomen in de Proforma berekening, maar het is niet mogelijk deze in het proformascherm te wijzigen of uit te schakelen.  Als u gegevens aanpast, ziet u  Via de knop Start berereking rechtsonder in het scherm, voert u de berekening uit. De pdf van deze berekening bekijkt u via Mijn rapporten.  U kunt nu meteen de Proforma berekening starten (via de knop Start berekening - rechts onderin) of eerst gegevens wijzigen in de kolom 'Rekenwaarde' en daarna de berekening starten. Arbeidsvoorwaardevarianten aanpassen U kunt de arbeidsvoorwaardevariantgegevens aanpassen in de kolom Rekenvoorwaarde. Voorbeeld: u wijzigt de arbeidsvoorwaardevariant Salaris (vast bruto) in Netto salaris. U ziet nu de velden die bij de nieuwe arbeidsvoorwaardevariant horen: de velden Salaris bedrag en Contractsalaris zijn verdwenen en u ziet het veld Netto salaris. waarin u het netto salaris opgeeft. Dit geldt alleen voor klanten die netto salaris als avw in het arbeidsvoorwaardecluster hebben opgenomen.   In de kolom Meenemen geeft u aan of een gegeven wel of niet (Ja/Nee) in de berekening moet worden meegenomen. Vult u bij een arbeidsvoorwaarde Nee in, dan wordt die arbeidsvoorwaarde niet in de berekening meegenomen en kunt u de velden van de betreffende arbeidsvoorwaardevariant niet meer muteren. Meer informatie Meer informatie over de werking van Proforma, vindt u in de online help via Schermen en velden > Beheer > Salarisberekening > Proforma. Uitgangspunten en mogelijkheden Hierna een opsomming van de uitgangspunten en mogelijkheden van Profroma. Bij de algemene gegevens kunt u de naam van de medewerker, de geboortedatum en de uren per periode wijzigen. De overige algemene gegevens zijn niet in de proformaberekening opgenomen. Proforma maakt gebruik van de reguliere Payroll Business berekeningen voor arbeidsvoorwaarden, pensioenen en fondsen die gelden voor het betreffende bedrijf en de betreffende medewerker. Proforma gaat altijd uit van de laatst berekende salarisverwerking voor het betreffende bedrijf en de betreffende medewerker. Dit houdt in dat Proforma rekening houdt met de inrichting en arbeidsvoorwaarden van de actuele periode. Voorbeeld: Het bedrijf heeft de salarisberekening van de maand juni opgestart. In dat geval is de Proforma berekening gebaseerd op de inrichting en arbeidsvoorwaarden van de maand juni. Wijzigingen in klantgegevens zijn de volgende dag beschikbaar voor Proforma. De Proforma resultaten worden niet vastgehouden of bewaard. Na het verlaten van het scherm zijn alle eventueel gewijzigde waardes ongedaan gemaakt. In de Proforma  berekening wordt rekening gehouden met cumulatieve waardes tot aan de actuele periode. Als een Proforma berekening wordt uitgevoerd in de maand waarin de betaling van vakantiegeld of eindejaarsuitkering plaatsvindt, dan wordt de totale betaling getoond zoals in de reguliere berekening. De Proforma berekening kan op ieder moment voor een medewerker worden uitgevoerd. Beperkingen TWK berekeningen zijn niet mogelijk. De output van Proforma heeft geen relatie met het loonstrookmodel en het is niet mogelijk het logo aante passen. Output Na het uitvoeren van de Proforma berekening, ziet u onderin het scherm welke wijzigingen zijn aangebracht onder de kop Wijzigingen (invoer Proforma-berekening),  Voorbeeld wijzigingsverslag - auto van de zaak is toegevoegd Daaronder ziet u het resultaat van de berekening, onder de kop Resultaat voor gekozen medewerker. Voorbeeld van het resultaat van een Proforma berekening Via de knop Maak rapport kunt u het resultaat van de Proforma berekening als pdf en vervolgens bekijken via Rapporten > Mijn Rapporten. Bovenaan ziet u het logo van Raet en de identificatiegegevens bedrijf, medewerker, en periode. In de achtergrond ziet u als watermerk het woord Proforma dwars over de pagina. Voorbeeld van het resultaat in .pdf formaat. Op de tweede pagina van de pdf ziet u de gewijzigde velden voor de Proforma-berekening, die u ook in het scherm zag staan. Uw actie Er is geen actie nodig. Aanlevering APG over voorgaand jaar Waarom Moet u in Payroll Business wijzigingen over het jaar heen doorvoeren die invloed hebben op de pensioengegevens voor APG, dan was het tot nu toe niet mogelijk om een bestand te genereren dat u naar APG kon verzenden. U moest de correcties dan handmatig invoeren via de portal van APG: tegel Pensioenaangifte APG.  Hoe Bedrijf >  interface > Handmatig starten automatische interfaces Het aanmaken van een bestand en het versturen naar APG doet u via de functie Handmatig starten automatische interfaces. U selecteert de Interface en de regel van de laatste periode (huidige periode) en klikt op Herstarten. Als er pensioengevende elementen over voorgaand jaar zijn aangepast, genereert het systeem automatisch een tweede bestand in de APG Portal. Als u kijkt in Rapporten > Gedeelde Rapporten ziet u in dit geval twee verslagen. Uw actie Het is niet nodig andere acties uit te voeren dan u gewend bent om een APG-bestand te genereren. Periodieke interface APG (Bouw) uitgebreid Waarom Vanaf 2019 is er een nieuw product bijgekomen voor de CAO Baksteen, namelijk Beter Excedent Backservice, met productkenmerk: BEXCBS en productvariant: BE Hoe Voor het doorgeven van deze gegevens, moet u gebruik maken van de arbeidsvoorwaarde VUT. In de referentietabel moet u het hierboven genoemde productkenmerk en de productvariant opnemen.  Uw actie Indien van toepassing, kunt u dit product in gebruik nemen. Nieuw scherm Reisafstand collectief bepalen Waarom In bepaalde CAO's is afgesproken, dat voor het gehele personeel, op een bepaalde datum een herberekening moet plaatsvinden van het aantal kilometers enkele reis. Om dit mogelijk te maken hebben we aan Payroll Business een nieuw scherm toegevoegd waarmee u voor een bepaalde peildatum de afstand voor alle medewerkers opnieuw kan laten vaststellen via Google Maps. De berekening vindt plaats met de gegevens zoals bekend op de peildatum die u hier selecteert. Deze optie werkt wanneer u in het scherm Beheer > Inrichting > Stuurgegevens reisafstandsbepaling het veld Automatisch route berekenen op Ja staat. . Na de berekening worden de laatste drie uitgevoerde aanvragen bewaard in het scherm. Hoe Beheer > Inrichting > Reisafstand collectief bepalen Via het scherm Reisafstand collectief bepalen kunt u het automatisch laten berekenen van de reisafstand voor het gehele bedrijf uitvoeren. Uw actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Payrollelement Jaarinkomen ft (pensioensoort) werd onterecht verlaagd met Corr verloffactor Waarom Als er sprake was van ouderschapsverlof of onbetaald verlof, werd het payrollelement Jaarinkomen ft (pensioensoort) verlaagd met het percentage van dit verlof. Dit was niet terecht Met ingang van 1-1-2019 wordt het Jaarinkomen ft (pensioensoort) niet meer verlaagd. Dit payrollelement wordt onder andere gebruikt voor het doorgeven van het pensioengevend loon. Uw actie Er is geen actie nodig. Referentietabel Salarisverhoging o.b.v.  beoordeling Beheer > Inrichting > Referentietabellen Waarom De wens was er om in de referentietabel Salarisverhoging o.b.v. beoordeling bij het veld Beoordelingscijfer een waarde van meer dan 1 positie te kunnen invullen. Daarom  is vanaf 1-1-2019 het veld aangepast naar 3 posities. Uw actie Als u nieuwe beoordelingscijfers invoert, kunt u hiervoor vanaf peildatum 1-1-2019 drie posities gebruiken; 1 of 2 posities kan ook. Arbeidsvoorwaarde Seniorenregeling heet nu Generatiepact - tevens Percentage pensioenopbouw toegevoegd De naam van de arbeidsvoorwaarde Seniorenregeling is gewijzigd in Generatiepact. Ook de omschrijvingen van alle bijbehorende gegevenselementen en payrollelement zijn gewijzigd. Waarom In de arbeidsvoorwaarde Generatiepact was het tot nu toe alleen mogelijk om het Percentage werken en het Percentage doorbetalen vast te leggen. De pensioenberekening werd hierdoor altijd gebaseerd op 100%. Vanaf 1-1-2019 is het ook mogelijk het Percentage pensioenopbouw vast te leggen. Hoe Bedrijf > Arbeidsvoorwaardengegevens > Generatiepact Medewerker > Arbeidsvoorwaardengegevens > Generatiepact Aan het bedrijfs- en medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact is met ingang van 1-1-2019 het veld Generatiepact Percentage Pensioenopbouw toegevoegd.  Dit percentage werkt door in de berekening van de Pensioenen/fondsen benoemde en eigen regeling (vaste grondslag). Op basis van het ingevulde Generatiepact percentage pensioenopbouw wordt het payrollelement Generatiepact Correctie uren pensioenaangifte bepaald, waarin de te corrigeren uren voor de pensioenaangifte worden berekend. Uw actie U kunt het opbouwpercentage pensioen dat u moet gebruiken vastleggen in het bedrijfsscherm Generatiepact bedrijf. Bij medewerkers voor wie een ander percentage pensioenopbouw geldt, legt u dit percentage vast in het medewerkerscherm Generatiepact. Het payrollelement Generatiepact Correctie uren pensioenaangifte moet u koppelen aan de betreffende grondslag Uitzonderen aantal uren periode - interface. Schermen Pensioenen/fondsen benoemd (vaste grondslag) en eigenregeling (vaste grondslag) - toegevoegd veld Generatiepact - eigen (Pensioen) Waarom Via de bedrijfs- en medewerkersschermen van de 16 Pensioenen/fondsen benoemd (vaste grondslag) en eigenregeling (vaste grondslag) kunt u per 1-1-2019 kiezen of de regeling meedoet met de regeling Generatiepact. Hoe Aan de hiervoor genoemde schermen is het veld Generatiepact - eigen (pensioen) toegevoegd. Als u dit veld op Ja zet, houdt de betreffende pensioen/fonds-regeling rekening met het Percentage pensioenopbouw dat u in de arbeidsvoorwaarde Generatiepact hebt vastgelegd. Uw actie Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact en het Percentage pensioenopbouw is lager dan 100%, moet u het volgende doen: Zet in de bedrijfsschermen van de pensioen/fonds-regelingen die meedoen met het Generatiepact, het veld Generatiepact - eigen (pensioen) op Ja en activeer de regeling Generatiepact bij de medewerkers op de peildatum dat deze regeling ingaat. Of Zet in de bedrijfsschermen van al uw pensioen/fonds-regelingen (vaste grondslag) het veld Generatiepact - eigen (pensioen) op Nee (of laat het leeg) en zet in de medewerkersschermen van de pensioen/fonds-regelingen die meedoen met de regeling Generatiepact, het veld Generatiepact - eigen (pensioen) op Ja. Activeer de regeling Generatiepact bij de medewerkers op de peildatum dat deze regeling ingaat. Automatisch herberekenen na wijziging inrichting Let op: deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor administratiekantoren en consultants. Bedrijf > Salarisadministratie > Stuurgegevens herberekening payroll - klant menu Inrichting > Payroll stuurgegevens - administratie menu Waarom Om gegevens logischer te groeperen, is de optie Automatisch herberekenen na wijziging inrichting binnen Payroll Business verplaatst.  Hoe De optie Automatisch herberekenen na wijziging inrichting is verplaatst van het scherm Stuurgegevens herberekening payroll naar het scherm Payroll stuurgegevens. Het scherm Stuurgegevens herberekening payroll is uit het menu verwijderd. De functionaliteit van de optie is niet gewijzigd: het veld bevat standaard de waarde Ja en mag alleen op Nee gezet worden als het voor de betreffende klant 100% duidelijk is dat wijzigingen in regelgeving en rekenregels niet automatisch tot herberekening van alle medewerkers mogen leiden. De verantwoordelijkheid voor een volledige herberekening komt daardoor te liggen bij de salarisadministratie. Via het scherm Salarisberekening geavanceerd kan in dat geval de salarisberekening worden opgestart, met expliciete opgaaf van een vroegste herrekendatum. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Medewerkers uitzonderen was niet meer mogelijk  Waarom Het uitzonderen van medewerkers werkte niet meer bij het uploaden van een mutatiebestand. In deze release is het probleem verholpen waardoor het weer mogelijk is om medewerkers die in het bestand zitten uit te zonderen. (uit te zonderen??).  Hoe Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatie bestand Het uitzonderen van medewerkers kunt u, afhankelijk van het Conversieschema, selecteren na het uploaden van het bestand. Bij Medewerkerselectie kunt u de medewerkercode opgeven. Bij Actie kiest u voor Uitzonderen of Selecteren. Uw actie Er is geen actie nodig. Bij het toevoegen van een profiel aan een profielgroep wordt een controle uitgevoerd op de aanwezigheid van hetzelfde gegevenselement. Profielen Verwijderen Melding Het was niet mogelijk profielen te verwijderen. Bij het verwijderen van profielen verscheen een technische foutmelding. Oplossing Het verwijderen van profielen is nu mogelijk. Ook verschijnt er een duidelijke foutmelding, als een actie om te verwijderen niet is toegestaan, bijvoorbeeld omdat er nog gegevenselementen aan gekoppeld zijn.  Uw actie Er is geen actie nodig. Negatieve verrekening pensioenpremie bij uit dienst (change 1035744) Melding In de release van oktober 2018 hebben wij de programmantuur aangepast voor de Pensioenen en Fondsen (vaste grondslag). Hiermee is opgelost dat als een medewerker niet op de eerste van een maand uit dienst gaat, de premies juist zou worden berekend als: de contracturen meer zijn dan de bedrijfsuren, de franchise naar rato wordt berekend en de aftopping op Ja staat. Helaas ging dit toch niet goed als de Pro rata methode op 30 dagen staat.  Oplossing Dit is in deze release opgelost. Uw actie Er is geen actie nodig. Loonaangifte controle 0042 in Signaleringsverslag onterecht getoond (change 909267) Melding Het signaal: Loonaangifte controle 0042 staat in specifieke situtaies onterecht in het Signaleringsverslag. Oplossing Wij hebben de controles voor dit signaal aangepast, zodat het signaal alleen nog verschijnt als dit terecht is. Let op: ook hebben we de tekst van het signaal gewizigd. Deze is nu Rdn einde ink.vrh.flexw. alleen bij Arb.vh. 11, 82, in plaats van Loonaangifte controle 0042.  Uw actie Er is geen actie nodig. Loonaangifte - meldingen L1614 en L1615 (change 1020642) Melding In de vorige release zijn er al een aantal situaties opgelost waarbij de meldingen L1614 en L1615 onterecht werden getoond. In deze release zijn de onterechte meldingen opgelost van medewerkers die in dienst zijn en in een periode niet werken. L1614 Het Aantal Contracturen per week is niet aangeleverd, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11, 13, 15 of 17. L1615 Er is geen Contractloon aangeleverd, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11, 13, 15 of 17. Hoe In deze release zijn de onterechte meldingen opgelost van medewerkers die in dienst zijn en in een periode niet werken en verloond worden. Uw actie Er is geen actie nodig. Selecteren bepaalde gegevenselementen in grondslagen niet mogelijk Melding Bij de grondslagen van de soort Dag, was het niet mogelijk om de volgende gegevenselementen te selecteren: Overig Verlof 3 dagen (Dag) Overig Verlof 4 dagen (Dag) Hoe Dit is opgelost, zodat u bovenstaande gegevenselementen nu kunt selecteren in Grondslagen waar u elementen met als soort Dag kunt inrichten. Uw actie Er is geen actie nodig. Signaal Normuren Syntrus Achmea zijn niet gevuld onterecht in Signaleringsverslag (change 972376) Melding Het signaal Normuren Syntrus Achmea zijn niet gevuld (Fout) werd voor medewerkers die uit dienst zijn getreden onterecht in het Signaleringsverslag vermeld. Oplossing Het onterecht verschijnen van deze melding voor uit dienst getreden medewerkers is vanaf deze release opgelost. Voortaan kan de melding alleen nog voorkomen als gelijktijdig aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: In het scherm Loonaangifte staat de indicatie Pensioenaangifte SA formaat op Ja. In het bedrijfsscherm Stuurgegevens heeft het veld bedrijfsuren een waarde lager dan 1. In het scherm Medewerker(s) is bij Dienstverband indicatie de waarde In dienst ingevuld. Uw actie Er is geen actie nodig. Pensioen variabel in combinatie met 30%-regeling (change 733261) Melding Bij het berekenen van variabele pensioenen kunt u inrichten dat de inhouding van het pensioen meetelt in de grondslag (in eigen grondslag). Ook is het mogelijk om de bruto inhouding van de 30%-regeling in de grondslag van het variabel pensioen mee te laten lopen. In deze situatie werd in soms de variabele pensioenpremie niet op de juiste manier berekend. Hoe De regeling is aangepast per 01-01-2019. Vanaf deze release wordt de variabele pensioenpremie over de correcte grondslag berekend.  Uw actie Er is geen actie nodig. Loonaangifte - CAOcode niet altijd doorgeven (change 1039746) Melding Als de code soort inkomstenverhouding -in Payroll Business is dit  Soort inkomen - één van de volgende waarden heeft, mag het veld CAO code niet aan de Belastingdienst worden doorgegeven 22, 23, 24 31 t/m 39  40, 42, 43, 45, 46 50, 52 of 54 t/m 63 Het veld CAO code werd echter altijd doorgegeven. Oplossing Wij hebben ervoor gezorgd dat als het veld Soort inkomen een van de hiervoor genoemde waarden heeft, de CAO code niet meer in de Loonaangifte wordt aangeboden en dus niet aan de Belastingdienst wordt doorgegeven. Uw actie Er is geen actie nodig. Scherm Arbeidsvoorwaardegegevens (change 1113870) Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardegegevens Melding In het selectiescherm Arbeidsvoorwaardegegevens werden niet alle arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers getoond. Oplossing Dit is opgelost, zodat voortaan voor alle medewerkers weer alle toegewezen arbeidsvoorwaarden in het selectiescherm worden getoond. Uw actie Er is geen actie nodig. Importeren Raet Basisdocument  - verwerking numerieke velden met decimalen (change 967941) Melding Bij het inlezen van excelbestanden van het type Raet Basisdocument, werd niet het aantal decimalen toegepast zoals dat als eigenschap van de cel was vastgelegd. Afrondingen konden er toe leiden dat het bestand werd afgekeurd met de boodschap: Mutatie-fout 16: Maximaal aantal decimalen is 2. Voorbeeld: de inhoud van de cel zoals die boven in de Excel-sheet wordt weergegeven als u de cel selecteert is 10,3405078, terwijl het aantal decimalen van de cel op 2 is ingesteld. In de cel zelf ziet u dan 10,34. Oplossing Voortaan wordt bij het importeren het aantal decimalen toegepast zoals u dat in de cel ziet. Daarbij maakt het niet uit of de cel van het type Tekst is, of van het type Getal. Uw actie Er is geen actie nodig.  Elementen niet zichtbaar in Self Service (change 979249) Melding In de module Self Service was het niet mogelijk om bepaalde declaraties of urensoorten te kiezen. Dit ondanks het feit dat het betreffende element wel was vastgelegd bij één of meer medewerkers in HR Core Business. Oplossing Het probleem bleek op te treden bij alle elementen met geldigheid Eenmalig (dag), die voor het eerst in gebruik werden genomen. Dit is opgelost. Uw actie Er is geen actie nodig. De ontbrekende elementen zijn vanaf deze release alsnog beschikbaar. Leg bij nieuw in gebruik te nemen elementen eventueel de waarde 0 vast bij een willekeurige medewerker om het element beschikbaar te maken. Deeltijdfactor dubbel toegepast op vaste toeslag (change 4932) Melding Bij een medewerker die opnieuw in dienst werd gemeld (er werd dus geen nieuwe medewerker aangemaakt of gekopieerd) en de nieuwe datum in dienst in de afrekenperiode lag (dus niet de eerste van de afrekenperiode), werden de Deeltijdfactor (gegevenselement) en de gewogen deeltijdfactoren (payrollelementen) in die afrekenperiode niet goed vastgesteld. Dit had invloed op de uitbetalingen die afhankelijk zijn van deze deeltijdfactoren, bijvoorbeeld vaste toeslagen. Oplossing Dit is opgelost per 1 januari 2019. Uw actie Er is geen actie nodig. Vanaf januari 2019 worden deze factoren correct vastgesteld. Ziektedagen leidden tot verkeerde telling SV-dagen (change 602020) Melding Als er uren in de arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel bruto) werden vastgelegd, werden de SV-dagen die overeenkomen met het aantal ziektedagen ten onrechte teruggeboekt, omdat deze niet gekoppeld was aan de Ziekte-uren.  Oplossing Als de berekening van ziekte via Salaris (variabel bruto) op uren is gebaseerd, is hierdoor ook het bepalen van de SV- dagen aangepast. De SV-dagen worden nu opgehaald bij het overeenkomstige element Ziektedagen. Dus als Ziekte-uren n gevuld is, dan wordt gekeken naar Ziektedagen n. Uw actie Medewerker > Arbeidsvoorwaarden > Arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel bruto) Om de berekening van de dagen bij ziekte in de arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel bruto) correct te laten verlopen bij de berekeningsmethode uren, moet u als Ziekte uren n is ingevuld, ervoor zorgen dat ook het overeenkomstige gegevenselement Ziektedagen n is ingevuld en niet het gegevenselement Salaris dagen ziek. Als u dus nog Salaris dagen ziek invult, moet u nu Ziekte dagen n invullen als u ook Ziekte uren n gebruikt en de berekening plaatsvindtop basis van de uren. Medewerker in dienst per 1-12-2018 toch salaris (change 1076092) Melding Een medewerker met periodiek loon komt 1 december 2018 in dienst. Deze datum valt in het weekend, maar de medewerker krijgt toch salaris. Oplossing Per januari 2019 is het mogelijk per klant in te richten of de weekenddagen als werkdag gelden. De default waarde is dat het weekend niet wordt toegepast per 1 december 2018. Klanten die wél gebruik willen maken van de telling van het weekend als werkdag kunnen contact opnemen met de Service Desk om dit te parametriseren. Uw actie Er is geen actie nodig.   Publishing Date : 12/28/2018
Volledig artikel weergeven
28-12-2018 15:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 490 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren. Gewijzigd en verbeterd  Vestiging dubbel gekoppeld aan Organisatie-eenheid (change 1324877) Melding Soms was een vestiging dubbel gekoppeld aan een Organisatie-eenheid, maar niet twee keer toegevoegd door dezelfde eindgebruiker. Hierdoor werden gegevens dubbel doorgegeven aan de gekoppelde systemen. Oplossing De dubbele vestiging werd veroorzaakt doordat er geen controle was op het reeds bestaan van de vestiging in de toekomst. Als nu dezelfde vestiging al bestaat in de toekomst, verschijnt er een foutmelding.  Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Profiel (703DV) kwam niet door voor nieuwe medewerker (change 1579908)  Melding Bij het invoeren van een nieuwe medewerker via Self Service werden voor het profiel in het scherm Contract profielen gebruikt via het toegevoegde veld (703DV) met als doel het aansturen van het arbeidsvoorwaardencluster. Omdat via dit veld de gegevens onder contract niet op het juiste niveau zijn vastgelegd, worden ze niet geëxporteerd. Oplossing Vanaf deze release kunt u de profielgegevens op contractniveau meesturen via het veld (703PS). Uw actie Er is geen actie nodig. Verlofsaldo na berekening vast extra individueel verlofrecht soms onjuist (change 1629890) Melding Het berekenen van vast extra individueel verlofrecht waarvan de begindatum voor 2019 ligt, ging niet goed omdat dit na de release van 2019-07 werd behandeld als eenmalig. Hierdoor is het verlofsaldo niet correct  bij medewerkers met een vast extra individueel verlofrecht bij wie een mutatie/verlofopname is vastgelegd, waardoor het verlofsaldo opnieuw moest worden berekend. Zijn er voor deze medewerkers geen mutaties of verlofopnames vastgelegd, dan is het verlofsaldo correct. Oplossing Vanaf deze release zal het vast extra individueel verlofrecht weer als vast recht behandeld worden.  Uw actie Als u in uw organisatie gebruik maakt van vast extra individueel verlofrecht, dan adviseren wij u bij deze medewerkers het saldo te controleren en zo nodig een herberekening van het verlof uit te voeren. Publishing Date : 7/25/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 19:44 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 470 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Stuurgegevens reisafstandsbepaling – Google Maps naar Webservices Waarom Zoals in de release notes van maart reeds aangegeven, gaan we vanaf de release van april weer gebruik maken van de diensten van Webservices in plaats van Google Maps. Hieronder leest u kort de belangrijkste wijzigingen van deze keuze voor u als klant. Wat is er allemaal veranderd? Keuze voor berekening aantal kilometers De berekening via Google Maps ging altijd op basis van de meest optimale route. Webservices werkt niet met deze berekening, maar met de kortste of snelste route. Hiervoor moet u eenmalig uw keuze vastleggen in de inrichting. Zie bij Uw actie. Huisnummer en huisnummer toevoeging De vorige keer dat de afstandsberekening via Webservices verliep, was het niet mogelijk om de afstand te laten berekenen van Huisnummer vestiging tot Huisnummer medewerker. Dit was wel mogelijk bij Google Maps, maar de Huisnummer toevoeging werkte niet. Na de overgang naar Webservices, wordt de reisafstand berekend met zowel Huisnummer als Huisnummer toevoeging. Geen huisnummer bij vestiging Als bij een vestiging geen huisnummer is ingevuld, vindt er een berekening plaats die uitgaat van het centrale punt van deze postcode. Buitenlandse adressen en veld Land Het is nu ook mogelijk om de reisafstand te bepalen voor buitenlandse adressen. Als het om een vestiging gaat, is het hierbij noodzakelijk dat het veld Land juist is ingevuld. Ontbreekt het land, dan wordt voor de afstandsbepaling automatisch Nederland als land meegegeven. Wanneer berekenen? Wanneer de overgang plaatsvindt van Google Maps naar Webservices, gebeurt er in beginsel niets met de reeds berekende gegevens. Er zal alleen een afstandsberekening plaatsvinden als: U de adresgegevens van de vestiging wijzigt. U bij een medewerker de vestiging wijzigt of een vestiging toevoegt. U de adresgegevens van de medewerker wijzigt. U de reisafstand collectief wilt gaan bepalen. U bij de medewerker het veld Automatisch berekenen wijzigt van Nee naar Ja. Uw actie Beheer > Inrichting > Stuurgegevens reisafstandsbepaling Aan het scherm Stuurgegevens reisafstandsbepaling is het veld Route weer toegevoegd. Bij Webservices is het mogelijk de route te laten berekenen via de snelste of kortste route; de standaardwaarde is Snelste route. Wilt u de kortste route gebruiken, dan moet u dit veld aanpassen. Als u, voordat er werd berekend met Google Maps, al Snelste route had ingevuld, dan is deze waarde nu weer ingesteld. Beheer > Inrichting > Reisafstand collectief bepalen Door de overgang van Google Maps naar Webservice wordt er niets automatisch herberekend. Als u wilt dat de reisafstand voor het gehele bedrijf wordt herberekend zodat bij iedereen dezelfde routeberekening wordt gebruikt, kunt u zelf de reisafstand collectief laten bepalen. Bedrijf > Vestiging Als u buitenlandse vestigingen heeft en u wilt deze laten meenemen in de automatische reisafstandsbepaling, dan moet u in het scherm Vestiging het veld Land correct invullen.  Stuurgegevens reisafstandsbepaling - extra optie Afronden (change 530662) Waarom Als u de reisafstand woon-werk automatisch door Payroll Business laat bepalen, is het vanaf deze release ook mogelijk de reisafstand naar boven te laten afronden op hele kilometers. Hoe Beheer > Inrichting > Stuurgegevens reisafstandsbepaling In het scherm Stuurgegevens reisafstandsbepaling is aan het veld Reisk. Afronding km woon-werk de optie Afronden naar boven (hele kilometers) toegevoegd. Uw actie Beheer > Inrichting > Reisafstand collectief bepalen Als u de nieuwe optie wilt gebruiken, moet u door Payroll Business de reisafstand woon-werk van alle medewerkers opnieuw laten bepalen. Dit doet u door in het scherm Reisafstand collectief bepalen de gewenste Peildatum op te geven: deze is 1-1-2019 of later. Reisafstandsbepaling - Blokkeren tot adreswijziging Waarom Als u afwijkende afspraken heeft gemaakt over de reisafstandsbepaling of u heeft er bewust voor gekozen om de reisafstand enkele reis zelf te berekenen kon u in het medewerkerscherm Reiskosten alleen de optie Nee invullen bij het veld Automatisch route berekenen. Dit hield in dat er nooit meer een berekening plaats zou vinden tot u het veld op Ja zou zetten. Vanaf deze release heeft u de mogelijkheid de reisafstand wel automatisch te laten bepalen, zodra het vestigingsadres of het adres van de medewerker wijzigt. Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaarden > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten In het arbeidsvoorwaardenscherm Reiskosten van de medewerker is aan het veld Automatisch Route berekenen de optie Nee, tot adreswijziging toegevoegd. Kiest u voor deze optie, dan blijft het aantal kilometers dat u zelf hebt opgegeven, staan tot er een wijziging plaatsvindt in het adres van de vestiging of van de medewerker. Als één van deze adressen wijzigt, wordt in het veld Automatisch route berekenen de waarde Nee, tot adreswijziging automatisch gewijzigd in Ja. Uw actie Als u de optie Nee, tot adreswijziging wilt gebruiken, kunt u deze optie in het arbeidsvoorwaardenscherm Reiskosten van de medewerker vastleggen in het veld Automatisch route berekenen. OE code getoond in de organisatiestructuur Waarom Tijdens het inventariseren van verbeteringen op de werkvloer, in lean-terminologie de Gemba-walk genoemd, is er aangegeven dat de namen van de organisatorische eenheden soms veel op elkaar lijken. Dit komt met name voor bij bedrijven waarbij de organisatiestructuur een lange boomstructuur heeft. Het is daarom wenselijk om naast de omschrijving van de organisatorische eenheid, ook de code van de organisatorische eenheid te tonen. Hoe Beheer > Inrichting > Organisatiestructuur > Organisatorische Eenheden Als u de boomstructuur van de organisatiestructuur opent, ziet u voortaan achter de omschrijving van de organisatorische eenheden, ook de code tussen haakjes staan, bijvoorbeeld Business Unit Amersfoort (10001).  Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Lege regels in rapport invoeren collectief verlof (change 431045) Melding Bedrijf > Verlof > Collectief verlof Company > Leave > Collective leave Soms kwamen er lege regels voor in het rapport dat werd aangemaakt bij het invoeren van collectief verlof. Dit kwam doordat aan medewerkers die in de toekomst in dienst waren gemeld, een collectieve verlofdag was toegekend. Het was dan niet mogelijk de naam van de medewerker op te halen, waardoor er een lege regel ontstond.  Oplossing  De programmatuur is aangepast, Vanaf deze release staan ook de namen van medewerkers in het rapport die nog niet in dienst zijn getreden, maar waarvoor wel een collectieve verlofafboeking in de toekomst van toepassing is.  Uw actie Er is geen actie nodig. Workflow koppelen aan actief signaal lukte niet (change 1289064)  Melding Beheer > Actieve signalering Bij het koppelen van een workflow aan actieve signaleringen verscheen een foutmelding, waardoor het koppelen niet mogelijk was.  Oplossing Dit is opgelost, zodat u de workflow weer op de gebruikelijke manier kunt koppelen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Verlof - Vervaldatum in overzicht en boeking dubbele uren bij niet verrekenen (change 1155337)  Melding Soms werden bij een verlofopname die niet verrekend moest worden, de uren dubbel getoond in de kolom Niet verrekend. Een medewerker had 8 verlofuren geboekt die niet verrekend moesten worden. In het overzicht stond bij saldo echter 16 uur niet verrekenen.  Oplossing Medewerker > Verlof > Verlofsaldo  Dit kwam alleen in de kolom Niet verrekend voor en is vanaf deze release opgelost.  Uw actie Er is geen actie nodig. Verlof aangevraagd, andere uren verwerkt dan verwacht (change 1236776) Melding Verlofaanvraag via HR Self Service Bij een verlofaanvraag waar een Begin- en einddatum werd ingevuld én ook de uren werden meegegeven, werd de helft van de uren per dag ingeboekt en op de laatste dag van de verlofperiode 24 uur. Dit kwam doordat het werkrooster dubbel was aangemaakt, waardoor de applicatie de uren verdeelde over de beide roosters. Omdat er een einddatum werd opgegeven samen met de gewenste opname-uren, werd de rest van de uren verdeeld over de laatste dag van de opgegeven periode. Dit gedaan met een maximum van 24 beschikbare uren per dag. Oplossing De programmatuur is aangepast per 1 januari 2019, zodat het ongewild aanmaken van dubbele werkroosters niet meer voorkomt. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 18:36 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 459 Weergaven
Mededelingen  AOW-gerechtigden voor 2020 op basis van AOW-leeftijd Pensioenakkoord Waarom  Vooruitlopend op de daadwerkelijke aanpassingen in HR Core Business en Payroll Business, kunt u met deze instructie alvast berekenen welke medewerkers in 2020 de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden bereiken. Hoe Rapporten > Controle > Ad-Hoc rapportage Open het scherm Ad-hoc rapportage en voeg het element Geboortedatum toe aan uw Ad-hoc rapportage in excel. Ga naar Mijn Rapporten en open het excelbestand van het ad-hoc rapport. In het excelbestand filtert u op geboortedatums tussen 1 september 1953 en 31 augustus 1954. Dit zijn de medewerkers die in 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. In cel D2 staat de leeftijd. Zet in de cellen in kolom E het aantal maanden. Dit is voor 66 jaar en 4 maanden: 796 maanden.  Met de volgende formule in excel kunt u de AOW-gerechtigde leeftijd berekenen: ZELFDE.DAG(D2;E2). Met de vulgreep (fill handle) voor het automatisch vullen van cellen in Excel, kunt u vervolgens de functie ook voor de onderliggende cellen gebruiken. Voor het zien van de juiste datums, kunt u kolom E selecteren en vervolgens met de rechtermuisknop het formaat van de cellen wijzigen naar het juiste datumtype voor de locatie.  Let op: als u een Engelse excelversie gebruikt, wordt de formule: EDATE(D2;E2). Gewijzigd en verbeterd Scherm verlofaanvragen houdt medewerkerselectie vast Als u verschillende wijzigingen voor verlofaanvragen van medewerkers wilde vastleggen, werd u steeds naar het oorspronkelijke zoekscherm geleid, waarbij de medewerkerselectie niet werd vastgehouden. Hierdoor moest u extra klikken om opnieuw de medewerker te selecteren. Hoe Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag  Vanaf deze release werkt het scherm Verlofaanvraag als volgt: Als er al een medewerker is geselecteerd en u opent het scherm Verlofaanvraag, dan worden de selectievelden gevuld. Opent u een verlofaanvraag en gaat u daarna terug naar het selectiescherm, dan worden de selectievelden gevuld, maar wordt het navigatiepad teruggezet naar bedrijfsniveau. Als u dan naar een andere pagina gaat, moet u de medewerker opnieuw selecteren.   Uw actie Er is geen actie nodig.  Formaat zoekpaneel bedrijven automatisch aangepast Waarom Het zoekpaneel voor bedrijven dat zich linksboven in de applicatie bevindt, had altijd een vast formaat. Hierdoor moesten klanten met veel bedrijven, vaak herhaaldelijk scrollen. Daarom is vanaf deze release het formaat van het zoekpaneel aangepast aan het aantal bedrijven.  Hoe Als u nu op het zoekpaneel klikt om een bedrijf te zoeken, ziet u dat het formaat wordt aangepast aan het aantal bedrijven. Het formaat is op een maximum gesteld, wat bij een gemiddeld beeldscherm ongeveer overeenkomt met 29 bedrijven.  Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Verlofsaldo klopte niet (change 1629890) Melding Bij Vast Extra individueel verlofrecht waarvan de begindatum vóór 2019 ligt, werd het Vast extra individueel verlofrecht behandeld als eenmalig. Bij een mutatie of verlofopname waarbij het saldo werd herrekend, werd dit individuele verlofsaldo onterecht op nul gesteld.  Oplossing  De programmatuur is aangepast zodat het Vast Extra Individueel verlofrecht als vast wordt behandeld, ook als de begindatum vóór 2019 ligt. Uw actie Wij raden u aan om voor medewerkers bij wie het saldo Vast Extra Individueel verlofrecht op nul is gesteld, een herberekening van het verlofsaldo uit te voeren. Individueel verlof verdwijnt bij uit dienst melden (change 1653522) Melding Als een medewerker uit dienst werd gemeld en het verlof werd herberekend, werd het individueel verlofrecht op 0 gesteld. Oplossing Dit is aangepast. Bij uitdiensttreding wordt het verlof niet meer op 0 gesteld. Uw actie Voor medewerkers waarbij het verlof onterecht op 0 is gesteld, moet u een herberekening uitvoeren.  Vestiging kan niet aan Organisatie Eenheid worden gekoppeld (change 1650045)  Melding Het was niet mogelijk een vestiging aan een Organisatie Eenheid (OE) te koppelen als deze vestiging al aan een boven- of onderliggende OE was gekoppeld. Er verscheen dan een foutmelding, waarin werd gemeld dat de vestiging niet uniek was binnen de OE.  Oplossing Het programma controleert nu binnen de OE zelf of een vestiging uniek is. Hierdoor komt de hiervoor genoemde foutmelding niet meer voor en kunt u een vesting gewoon aan de gekozen OE koppelen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 427 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Vijf dagen betaald verlof na geboorte Per 1-1-2019 geldt een nieuwe regeling: extra betaald kraamverlof. Nu is er recht op twee dagen en per 1-1-2019 geldt het recht op betaald kraamverlof voor eenmaal het aantal werkuren per week. Geboorteverlof In de nieuwe wet heet kraamverlof voortaan geboorteverlof. De medewerker moet dit verlof opnemen binnen vier weken na de geboorte. Dit wordt nu gedaan door het opnemen van bijzonder verlof en deze manier blijft bestaan. Let op: Geboorteverlof werkt alleen voor HR Core Business en niet als u Payroll Business Only afneemt. Uw actie Beheer > Inrichting > Beheerparameters > Waardelijst (met opschakeling) Als u zelf bij Waardelijst met opschakeling Kraamverlof heeft toegevoegd, moet u dit zelf wijzigen in Geboorteverlof. Bij Verlofaanvraag kunt u dan in de lijst van het veld Reden verlof ook kiezen voor Geboorteverlof.   Publishing Date : 12/21/2018
Volledig artikel weergeven
21-12-2018 19:38 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 416 Weergaven