Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Mededelingen Nieuw logo Visma | Raet nu op salarisstrook en rapporten Met de overname door Visma en het combineren van het merk Visma | Raet hebben we een nieuw logo waarin deze combinatie tot uiting komt. Daarom ziet u vanaf de release van januari 2020 het Visma | Raet logo op de salarisstrook en in de rapporten. Ook de kleurstelling wordt aangepast aan de vormgeving van Visma | Raet: zo wordt de groene belijning vervangen door zwarte lijnen. Daarnaast is op de loonstroken de positie van het technische nummer en de paginering veranderd om genoeg plek te hebben voor het nieuwe logo. Als u een eigen logo op de strook toont, blijft dit vanzelfsprekend ongewijzigd.  Gewijzigd en verbeterd Looncomponenten Specifieke rekening in combinatie met Tussentijdse betalingen Waarom Tot nu toe werd bij het uitbetalen van Tussentijdse betalingen geen rekening gehouden met eventuele inrichting van de grondslag Looncomponenten Specifieke rekening, zodat alle tussentijdse betalingen uitsluitend werden geboekt op de standaard Salarisrekening van de medewerker. Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie-eigenschappen Instellingen > Berekening > Grondslag Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA Beheer > Betalingen > Tussentijdse betalingen Vanaf deze release wordt bij het uitbetalen van tussentijdse betalingen wel rekening gehouden met de inrichting van Looncomponenten Specifieke rekening. Looncomponenten die zowel in de selectie-eigenschap Tussentijdse betalingen als in de grondslag Looncomponenten Specifieke rekening zijn opgenomen, worden nu bij tussentijdse betalingen uitbetaald op de Looncomponenten Specifieke rekening. Op de salarisstrook wordt deze betaling verrekend met het dagelement Tussentijdse betaling looncomp. spec. rekening. Uw actie Wilt u deze functionalteit gebruiken, dan richt u dit in via de volgende schermen: Selectie-eigenschappen Grondslag voor het bedrijf  Overboekingen SEPA voor de medewerker. Aanpassingen UPA Waarom Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in het UPA-bestand. Voorheen moest u voor de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) een apart veld invullen met de reden uit dienst. Vanaf 2020 gaat de UPA echter dezelfde redenen uit dienst gebruiken als de Belastingdienst. Hierdoor gebruikt de UPA vanaf 1-1-2020 ook het veld Reden uit dienst in het scherm Medewerker(s) en hoeft u de reden niet meer dubbel te registreren.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Medewerker > Medewerker > Interfaces > Periodieke interface UPA Als een medewerker uit dienst treedt, moet u de reden hiervoor vastleggen in het scherm Medewerker(s) bij het veld Reden uitdienst. De reden die u hier invult, wordt vanaf 2020 ook doorgegeven naar de UPA. Daarom is het veld UPA Code reden einde inkomstenverhouding met ingang van 2-1-2020 verwijderd van het medewerkerscherm Periodieke interface UPA. Uw actie Er is geen actie nodig. Automatisch starten interfacebestanden UPA en APG Waarom Gebruikt u de APG- of UPA-interface, dan moest u tot deze release het aanmaken van het interfacebestand zelf starten. Hoe Vanaf deze release worden de bestanden voor de interfaces APG en UPA direct aangemaakt nadat de definitieve salarisverwerking van een periode is afgerond. De aangifte zelf kunt u oproepen en versturen via de tegel voor APG of UPA. Uw actie Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces Als het nodig is een bestand nogmaals aan te maken, bijvoorbeeld omdat niet payrollgevoelige informatie is gecorrigeerd, kunt u nadat de gegevens zijn gecorrigeerd het bestand handmatig starten. Dit doet u  met de functie Handmatig starten automatische interfaces, waarmee u één van de interfaces kunt herstarten, zodat specifieke bestanden van een periode nogmaals worden aangemaakt. Let er hierbij op dat het niet mogelijk is een herstart uit te voeren, als er op dat moment al een interfacebestand van dat type wordt aangemaakt. Jaaropgaaf Medewerker - zoekfunctie veld Medewerker aangepast Waarom De zoekfunctie van het veld Medewerker in het scherm Jaaropgaaf medewerker zoeken werkte nog niet conform onze nieuwe richtlijnen en is met de release van december aangepast.  Hoe Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker Klikt u in het veld Medewerker en begint u met typen, dan wordt de lijst met te kiezen medewerkers automatisch aangepast. Typt u bijvoorbeeld de letters Jans in het veld, dan ziet u alleen nog de medewerkers waarvan de naam begint met deze letters. Dat maakt het zoeken efficiënter.  Uw actie Er is geen actie nodig. Nummer inkomstenverhouding nu ook in scherm Arbeidscontract Waarom Als voorbereiding op het opleveren medio 2020 van de nieuwe functionaliteit die het mogelijk maakt meer inkomstenverhoudingen vast te leggen, wordt het Nummer inkomstenverhouding op meer plekken in de programmatuur getoond, waaronder het  in het scherm Arbeidscontract. Hoe Medewerker > Contact > Arbeidscontract Vanaf deze release is het veld Inkomstenverhouding toegevoegd aan het het scherm Arbeidscontract. Dit veld kunt u hier vooralsnog niet wijzigen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Identificeren medewerker in loonaangifte Waarom In het loonaangiftebestand dat Payroll Business aanmaakt, wordt voor het identificeren van een medewerker een technische sleutel gebruikt. Deze sleutel, die ook wordt gebruikt bij een eventuele foutmelding die u van de Belastingdienst ontvangt, vindt u terug in het rapport Controleoverzicht loonaangifte in de kolom Wn Id. Omdat deze technische sleutel voor u niet logisch te herleiden is tot een medewerker, gaan we deze identificatie aanpassen. Hoe Vanaf 1-1-2020 vindt in de loonaangifte van Payroll Business het identificeren van de medewerker plaats op basis van de combinatie: Bedrijfscode-Medewerkercode-Nummer inkomstenverhouding, bijvoorbeeld:   Bedrijfscode = 001 Identificatie loonaangifte  001-123-2001 Medewerkercode = 123 Nummer inkomstenverhouding = 2001 Na verloop van tijd  gaan we daarom de kolom Wn Id over het jaar 2020 of later, niet meer opnemen in het rapport Controleoverzicht loonaangifte. Over de jaren tot en met 2019 blijft de kolom Wn Id wel in dit rapport aanwezig. Uw actie Het is niet mogelijk om gedurende een lopend jaar voor de loonaangifte de identificatie van een medewerker aan te passen. Daarom kunt u niet zonder meer de bedrijfscode of medewerkercode aanpassen na de defintieve verwerking van de eerste periode van een jaar en ook niet de datum in dienst van de medewerker. Als dit toch noodzakelijk is, moet u: de bedrijfscode per 1 januari van het jaar aanpassen de medewerkercode aanpassen per 1 januari of per de datum in dienst als deze later in het jaar ligt Vervolgens moet u contact opnemen met de Service Desk met het verzoek de loonaangifte vanaf de betreffende periode opnieuw aan te maken. Validatiewaarden bij Woonsituatie loonheffing uitgebreid Waarom Vanaf 01-01-2019 wordt er voor het berekenen van de loonheffing onderscheid gemaakt tussen drie groepen medewerkers: Medewerkers die inwoner zijn van Nederland. Medewerkers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of van de de BES-eilanden, de zogenaamde Landenkring. Medewerkers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder bovenstaande punten. Met ingang  van 01-01-2020 komen hier twee groepen medewerkers bij: Medewerkers die inwoner zijn van België Medewerkers die inwoner zijn van Suriname of Aruba   Hoe Medewerker > Medewerker > Loonheffingen In het scherm Loonheffingen zijn aan het veld Woonsituatie loonheffing per 1-1-2020 de volgende validatiewaarden toegevoegd:  België Suriname/Aruba. Uw actie Er is geen actie nodig. Payroll Business voert de volgende conversie uit: voor medewerkers bij wie in het veld Woonland de waarde België, Aruba of Suriname is ingevuld, krijgt het veld Woonsituatie loonheffing automatisch de hierbij horende waarde. Wijziging AOW-leeftijd Waarom Door het aannemen van de wet Temporisering verhoging AOW-leeftijd stijgt de AOW-leeftijd minder snel en moeten de AOW-leeftijden voor 2020 en de jaren daarna worden aangepast.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers In het veld ingangsdatum AOW van het scherm Medewerkers, ziet u de AOW-datum die het systeem bepaalt op basis van de geboortedatum en de wettelijk vastgestelde AOW-leeftijd.  In de tabel hieronder ziet u oude AOW-leeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd op basis van de nieuwe wetgeving.  Jaar De AOW-leeftijd was De AOW-leeftijd wordt 2019 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 4 maanden 2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden 2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden 2022 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 7 maanden 2023 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 10 maanden 2024 67 jaar en 3 maanden 67 jaar Wij gaan de AOW-leeftijden in de programmatuur aanpassen zoals aangegeven in deze tabel. Het proces hiervoor zal enige tijd duren. We beginnen met het bijwerken van de eerstvolgende AOW-datums, zodat medewerkers die een ingangsdatum AOW in januari 2020 krijgen, als eerste worden bijgewerkt. Daarna volgen de medewerkers met een ingangsdatum AOW in februari 2020, enzovoorts. Zodra de ingangsdatum AOW voor alle medewerkers is bijgewerkt, laten we u dit weten via de berichtgeving onder het paneel Nieuws op de Portal / Youforce. Uw actie Er is geen actie nodig.  Aantal decimalen uitgebreid voor Percentage uitbetaalde vakantieuren en Percentage berekening uurloon Waarom Voor bepaalde organisaties en bedrijven wordt het uurloon gedefinieerd op basis van een percentage van het periodeloon. Omdat het hierbij gaat het om percentages met 3 decimalen, kwam bij ons het verzoek binnen om voor de betreffende percentages het aantal decimalen uit te breiden. Hoe Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Salaris (Variabel bruto) Voor volgende velden is het aantal decimalen uitgebreid van 2 naar 6 decimalen: Percentage voor berekening uurloon - arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof (Uitsplitsing) Percentage van uitbetaalde vakantieuren - arbeidsvoorwaarde Salaris (Variabel bruto) Uw actie Er is geen actie nodig.  Geselecteerde bedrijf uit bedrijfskeuzemenu niet meer zichtbaar in veld linksboven in het scherm Waarom Diverse gebruikers hebben teruggekoppeld dat het bedrijf dat was geselecteerd in het bedrijfskeuzemenu en zichtbaar was in het veld in de linksboven in het scherm waarmee u bedrijven kunt selecteren, niet synchroon loopt met de selectie van het bedrijf in het navigatiepad. Soms was bedrijf A geselecteerd in het bedrijfskeuzemenu en werd daar getoond, terwijl u in de schermen al met bedrijf B werkte. Omdat dit verwarring gaf, wordt het bedrijf dat u in het bedrijfskeuzemenu hebt geselecteerd niet meer in het veld linksboven in scherm getoond.  Hoe Vanaf deze release staat het geselecteerde bedrijf staat niet meer in het veld linksboven in het scherm. De nadruk ligt nu op de zoekfunctionaliteit binnen het bedrijfskeuzemenu. Daarom is de link Zoek Bedrijf toegevoegd waarmee u de keuzelijst opent waaruit u een bedrijf kunt selecteren.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Toegepaste profielcode in mutatieverslag Waarom Een profielgroep zorgt er voor dat bij het aanmaken van een nieuwe medewerker er standaard waardes worden toegepast. Het was echter nog niet mogelijk in te zien welke profielgroep werd toegepast. Daarom is deze nu opgenomen in het mutatieverslag. Hoe Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag (uitgebreid)  Aan de rapporten Mutatieverslag en Mutatieverslag (Uitgebreid), is vanaf deze release het gegevenselement Toegepaste profielgroepcode opgenomen. Wanneer u een profielgroep heeft toegepast, ziet u de code van de toegepaste profielgroep in het mutatieverslag met de bijbehorende mutatiedatum.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Indienstmelding valt uit door payroll profiel (change 1749822) Melding  Wanneer u in Self Service gebruik maakt van een payrollprofiel, dat is voorgedefnieerd via een profielgroep in Payroll Business en deze profielgroep elementen op contractniveau bevatte, zoals arbeidsvoorwaarden, resulteerde dit in een uitgevallen mutatie met de melding: Fout in veld 'Contract ID': waarde veld is niet uniek binnen medewerker; waarde van veld is: 1. Oplossing  Vanaf deze release is dit aangepast, zodat u een payrollprofiel kunt toepassen via Self Service waarin contractgerelateerde elementen zijn opgenomen. Denk eraan dat deze profielwaardes niet in Self Service zichtbaar zijn, omdat ze pas worden toegepast in Payroll Business. Let op: als u in Self Service waardes vastlegt voor elementen die ook in het toegepaste profiel zijn gedefinieerd, overschrijft u hiermee de waardes in het profiel.   Uw actie Er is geen actie nodig.  Wet- en regelgeving Nieuwe kolommen voor WW hoog/laag/herzien in rapportages Waarom We hebben de diverse rapportages aangepast waarin de nieuwe premies WW hoog en WW laag zijn opgenomen. Het gaat om de rapporten Jaaropgaaf, Verzamelloonstaat, Controleoverzicht Loonaangifte, Afrekenmatrix werkgever en Afrekenmatrix per periode.  Hoe Per 1-1-2020 zijn aan deze rapporten de volgende kolommen toegevoegd: AWF laag AWF hoog AWF herzien  Daarnaast zijn de volgende kolommen uit deze rapporten verwijderd: Sectorfondspremie WW werkgever Uw actie Er is geen actie nodig. Loonaangifte - Indicatie jaarurennorm Waarom Vanaf januari 2020 moet ook de Indicatie Jaarurennorm worden doorgegeven aan de Loonaangifte. Hoe Medewerker > Interfaces > Loonaangifte Aan het scherm Loonaangifte is het veld Indicatie jaarurennorm toegevoegd met als mogelijke waarden Ja Nee U mag het veld ook leeg laten.  Kies Ja als de omvang van de arbeid is vastgesteld als 1 aantal uren per tijdseenheid van meer dan 1 maand, maar ten hoogste van een jaar en het recht op loon evenredig is verdeeld over die tijdseenheid. In andere gevallen laat u dit veld leeg of kiest u Nee. Uw actie Vul bij medewerkers voor wie dit van toepassing is, de waarde Ja in.  Burgerservicenummer niet meer op loonstrook Waarom De Belastingdienst heeft aangegeven dat het niet meer verplicht is om op de loonstrook het Burgerservicenummer (BSN) van een medewerker te vermelden. Als het BSN niet is vermeld, is het risico op identiteitsfraude bij het versturen van de loonstrook kleiner. De Belastingdienst conformeert zich hiermee aan de stelling van de Autoriteit Persoonsgegevens dat het BSN is bedoeld voor communicatie tussen de overheid en de burger. Omdat de loonstrook valt onder communicatie tussen uw organisatie en uw medewerkers (burgers), is het aan te bevelen het BSN niet meer op de loonstrook te vermelden. Dit kunt u zelf inrichten. Let op: als u de laatste loonstrook van het jaar ook gebruikt als jaaropgaaf, is het wel verplicht om het BSN te vermelden op de salarisstrook. Dit komt omdat de jaaropgaaf ook is bestemd voor communicatie tussen uw medewerkers (burgers) en de Belastingdienst (overheid). Hoe Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen Open het scherm Loonstrookelementen en selecteer het bedrijf waarvoor u het BSN van de medewerkers niet meer wilt tonen. Selecteer in het veld Loonstrookmodel het loonstrookmodel dat het bedrijf gebruikt. Kies in het veld Loonstrookgebied voor Medewerkergegevens 1 of Medewerkergegevens. Dit hangt af van het loonstrookmodel. Klikt u op de knop Toon regels. U ziet de gegevens die u in het loonstrookgebied Medewerkergegevens (1) al dan niet kunt opnemen.  Verwijder het vinkje bij Burgerservicenummer. Zodra u dit doet, slaat Payroll Business de wijziging automatisch op.   Uw actie Als u het BSN niet meer op de loonstrook wilt tonen, wijzig dan de betreffende instelling zoals hierboven beschreven. Pensioen variabel / afwijkende contracturen (change 1542461) Waarom Na de release van 2019-11 hebben wij via extra onderhoud een pensioenaanpassing doorgevoerd voor het pensioenfonds voor de Horeca. De pensioenen werden periodiek afgetopt wat niet de correcte berekeningswijze bleek te zijn. Daarom is de berekeningswijze aangepast zodat er ook getoetst kan worden op de maximale (norm)uren van 1976 uur per jaar, waarbij er getoetst wordt op de jaarlijkse uren. Wanneer deze uren bereikt worden is de maximale franchise genoten en wordt er eventueel nog premie berekend totdat de maximumgrondslag bereikt is. Hoe Deze aanpassing hebben wij op 14 november uitgeleverd is via extra onderhoud. Hierbij is met ingang van 1-1-2019 is de arbeidsvoorwaarde Pensioen (benoemd) (variabele grondslag) aangepast: CAO services heeft nu de mogelijkheid om in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) de nieuwe kolommen 19 CAO uren en 20 Berekenen CAO uren te vullen. Kolom 19 CAO uren kan gevuld worden met de normuren op jaarbasis waarmee maximaal rekening gehouden moet worden. Kolom 20 Berekenen CAO uren kan gevuld worden met de keuzes Periodiek aftoppen of Jaarlijks aftoppen. Voor CAO horeca is dit ingericht op Jaarlijks aftoppen. De CAO-uren werken alleen in de volgende situaties: kolom 11 Soort dagen heeft de waarde 3 Dagen niet van toepassing en kolom 12 Franchise-factor heeft de waarde 1 Verloonde uren. Ook als kolom 20 Berekenen CAO uren wel een waarde heeft, maar kolom 19 CAO uren niet, wordt de pensioenberekening standaard uitgevoerd (op basis van de bedrijfsuren). In de berekening worden dan de verloonde uren (periodiek of jaarlijks) getoetst aan de CAO (norm) uren in plaats van de bedrijfsuren. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:27 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 921 Weergaven
Nieuw Meer rapportagemogelijkheden via Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Waarom  Omdat er veel wensen en ideeën zijn gemeld over de huidige Ad-hoc rapportage, hebben we een nieuw rapport gemaakt dat meer mogelijkheden biedt voor het samenstellen van rapportages dan de bestaande Ad-hoc rapportage.  Hieronder vindt u de voornaamste wijzigingen. Voor meer informatie over de werking van het nieuwe rapport verwijzen we u naar de online help, waar u uitleg over de nieuwe velden vindt via Schermen en velden > Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid). In deze release hebben wij de eerste fase van de uitgebreide Ad-hoc rapportage opgeleverd. In de loop van 2020 gaan we nog diverse aanpassingen doorvoeren, Meer hierover leest u in de release notes van het komende jaar.  Hoe Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Aan de controlerapporten is het rapport Ad-hoc rapportage (uitgebreid) toegevoegd dat de volgende nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten voor het samenstellen van rapportages bevat: Het is nu mogelijk om uw rapport beschikbaar te stellen voor uw collega's. U hoeft dus niet meer alle rapportages apart in te richten en op te slaan. U kunt zelf kiezen of u uw rapport wilt opslaan in Mijn rapporten of  in Gedeelde Rapporten zodat uw collega's dit rapport ook kunnen ophalen en het rapport maar een keer aangemaakt hoeft te worden. Het is mogelijk om alleen de medewerkers in uw rapport op te nemen die op de peildatum in dienst zijn. U kunt aangeven dat u alleen medewerkers met resultaten in het rapport wilt opnemen.  U kunt het rapport aanmaken voor één of meer specifieke medewerkers. Het is mogelijk om op klantniveau een rapport aan te maken voor meerdere bedrijven. Payroll Business maakt dan per bedrijf een rapport aan. Uw actie  U moet zelf uw eigen gemaakte definities opnieuw samenstellen met de nieuwe gewenste functionaliteiten van de uitgebreide ad-hoc rapportage. U kunt dan uw oude definities verwijderen. Daarnaast kunt u nieuwe rapportages samenstellen en/of draaien met deze nieuwe rapportmogelijkheid. Na verloop van tijd gaan we de oude Ad-hoc rapportage uit het menu verwijderen. Sector vervangt Risicogroep  Waarom  Met ingang van 2020 komen de afzonderlijke risicogroepen te vervallen en is het voor de loonaangifte voldoende om bij een inkomstenverhouding de sector door te geven. De sector was tot nu toe verwerkt in positie 1 t/m 3 van de risicogroep. Bijvoorbeeld: Oud: Risicogroep (297) Nieuw: Sector (10524588) 00102 Agrarisch bedrijf Premiegroep lang 1 Agrarisch bedrijf 00401 Baggerbedrijf 4 Baggerbedrijf Hoe Instroom > Aanmaken medewerker Bij indiensttredingen vanaf 30-12-2019 is het nieuwe veld Sector beschikbaar in het scherm Aanmaken medewerker.  Bij indiensttredingen vanaf 1-1-2020 is het veld Risicogroep van het scherm Aanmaken medewerker verwijderd.  Voor indiensttredingen in 2019 is de risicogroep nog steeds verplicht. Om de overgang gemakkelijk te maken is in deze release alvast het volgende geregeld: Bij elke indiensttreding wordt in de achtergrond de sector afgeleid van de risicogroep. Deze mutatie vindt u terug in het Mutatieverslag. De meest gebruikte sector binnen het bedrijf is voor het bedrijf klaargezet als standaard waarde.  Voorbeeld 80% van uw bedrijf valt onder Risicogroep 01301 Bakkerijen en 20% onder Risicogroep 01401 Suikerverwerkende industrie De waardenlijst van het nieuwe gegevenselement Sector zal de sectoren 13 Bakkerijen en 14 Suikerverwerkende industrie laten zien.  Waarde 13  - de meest gebruikte waarde - is de standaard waarde die u in het veld ziet als u een nieuwe medewerker aanmaakt. Uw actie Instroom > Aanmaken nieuwe medewerker Controleer eventueel na de release welke sectoren voor uw bedrijf zijn vastgesteld: Kies een peildatum in 2020 In plaats van het veld Risicogroep ziet u het veld Sector met daarin de standaard waarde en de lijst met sectoren zoals die zijn vastgesteld op basis van de aanwezige risicogroepen. Voor nieuwe indiensttredingen geldt vanaf deze release: Is de indiensttreding in 2019, vul dan de risicogroep in; dit is ongewijzigd. Bij indiensttredingen vanaf 30-12-2019 vult u de sector in. Op de peildatums 30-12 en 31-12 moet u beide invullen, dit is nodig in verband met de overlap tussen maandverloning en vierwekenverloning. De meest gebruikte sector is standaard vooringevuld, u hoeft alleen de afwijkingen vast te leggen. Als u indiensttredingen vastlegt in Self Service of in een andere HR-applicatie, geldt het volgende: Zolang er nog sprake is van indiensttredingen met een ingangsdatum in 2019, kunt u het beste niets veranderen. De sector wordt immers automatisch afgeleid van de risicogroep. Zodra er geen indiensttredingen in 2019 meer zijn, pas dan uw schermen of  workflow-formulieren aan: verwijder het gegevenselement Risicogroep (297) en voeg het gegevenselement Sector toe (10524588).  Als er per bedrijf slechts één sector van toepassing is, hoeft u alleen maar de Risicogroep te verwijderen. Neem hiervoor tijdig contact op met uw applicatiebeheerder. Beheer > Externe mutaties > Conversieregels Verwerkt u regelmatig bestanden van externe HR-systemen waarbij u gebruik maakt van een conversieschema met conversieregels? Controleer dan de conversieregels. Gebruik de zoekfunctie om te zoeken op het element Risicogroep (297). Hier kunt  uit afleiden hoe de risicogroep wordt vertaald vanuit uw HR-systeem: Is er geen conversieregel aanwezig voor element 297 (Risicogroep), dan heeft uw bedrijf slechts één risicogroep en hoeft u niets te doen. Er is wel een conversieregel aanwezig voor element 297 (Risicogroep), pas deze conversieregel dan aan. Wijzig element 297 (Risicogroep) in 10524588 (Sector). Als er een vervangende waarde aanwezig is, pas dan ook die aan. Bijvoorbeeld: vervangende waarde 01501 Slagersbedrijven moet worden 15 Slagersbedrijven. Als u bij het inlezen geen gebruik maakt van conversieregels, controleer dan of uw HR-applicatie wellicht een soortgelijke omzetting doet, voorafgaande aan de export. Wacht met de hiervoor genoemde aanpassing totdat u geen indiensttredingen meer heeft met een ingangsdatum in 2019. Instellingen > Vastlegging > Profielen Profielen kunt u gebruiken bij het vastleggen van indiensttredingen in HR Core Business en/of Payroll Business of kunnen als hulpmiddel dienen bij het verwerken van mutaties uit andere HR-applicaties. Als in een van uw profielen de Risicogroep is opgenomen, vervang dan het gegevenselement Risicogroep door Sector. Wacht met deze aanpassing totdat u geen indiensttredingen meer heeft met een ingangsdatum in 2019. Rapporten Diverse rapporten hebben de mogelijkheid om een lijst met gegevenselementen op te slaan als definitie voor later gebruik. Als u definities heeft waarin het gegevenselement Risicogroep is opgenomen, voeg dan als eerste het gegevenselement Sector toe en verwijder op een later moment de risicogroep. Indeling scherm Arbeidscontract Waarom  De indeling van het scherm Arbeidscontract is geheel herzien. Hiervoor waren meerdere redenen: De wet Arbeidsmarkt in Balans die per 2020 van kracht wordt en de daarmee samenhangende hoge en lage WW-premie.    Wensen van klanten Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Aan het scherm zijn de volgende velden toegevoegd: Veld Toelichting Schriftelijke arbeidsovereenkomst Dit veld is van belang voor de wet Wet Arbeidsmarkt in Balans, zie het onderwerp hierna. Defaultwaarde = Ja. Oproepovereenkomst Dit veld is van belang voor de wet Wet Arbeidsmarkt in Balans, zie het onderwerp hierna. Defaultwaarde = Nee. Classificatiekenmerk 3 Dit is een uitbreiding in navolging van Classificatiekenmerk 1 en 2. Deze velden zijn bedoeld als nadere aanduiding van het soort contract, het soort werk of de plaats in de organisatie en kunt u gebruiken als criterium in de module Journaalposten. Gebruik een alternatieve omschrijving om de naam specifiek te maken. Hoofd/Nevencontract Hiermee is het binnenkort mogelijk om meerdere contracten van elkaar te onderscheiden. Via het tweede contract kunt u dan een eventuele transitievergoeding vastleggen. Voorlopig kunt u dit veld nog niet gebruiken en ziet u hier altijd de waarde Hoofdcontract. De indeling en tabvolgorde van het scherm zijn verbeterd. De velden zijn nu gegroepeerd  volgens deze criteria: Identificatie  Totstandkoming en duur Uren en beloning Organisatorische indeling Uw actie Controleer vanaf deze release bij nieuwe indiensttredingen, de nieuwe verplichte velden: Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst. Indien van toepassing kunt u de defaultwaarde aanpassen. Voor meer uitleg over de hoge en lage WW-premie, zie de betreffende paragrafen in het volgende onderwerp Wet Arbeidsmarkt in Balans. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)  Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet beoogt door premiedifferentiatie van de WW de werkgevers te stimuleren meer medewerkers in vaste dienst te nemen. Om de gevolgen van deze wet op de juiste manier te integreren in uw salarisverwerking, hebben we aan het scherm Arbeidscontract in Payroll Business een aantal nieuwe velden toegevoegd. We hebben deze wijzigingen al in de novemberrelease opgenomen, zodat u vooruitlopend op de nieuwe wetgeving uw processen voor het einde van het jaar kunt aanpassen. Hoge en lage WW-premie Een onderdeel van de WAB is dat de werkgever, afhankelijk van een aantal kenmerken van de arbeidsovereenkomst met de medewerker, een hoge of een lage WW-premie moet betalen. Lage WW-premie Voor het mogen toepassen van de lage WW-premie moet een arbeidsovereenkomst voldoen aan de volgende voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovereenkomst Het gaat niet om een oproepovereenkomst Hoge WW-premie Als niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, geldt de hoge WW-premie.  Altijd lage WW-premie Er zijn drie uitzonderingssituaties waarbij de werkgever voor een medewerker toch de lage WW-premie mag betalen, ongeacht de hiervoorgenoemde voorwaarden: Medewerkers met een leerovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Deze zullen wij middels een script juist vullen. Zie verdere informatie bij de acties onderaan dit onderwerp. Medewerkers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) of 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben. Medewerkers met uitkeringen werknemersverzekeringen, te weten:  uitkeringen door UWV betalingen door een eigenrisicodrager ZW WGA en werkgeversheffingen Herzien lage WW-premie Als er lage WW-premie is berekend, kan achteraf toch de premie worden herzien en gewijzigd in de hoge WW-premie. Dit geldt in de volgende situaties: Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen twee maanden Bij meer dan 30% verloonde uren dan contracturen in een kalenderjaar AWF- en sectorpremie vervallen Met de komst van de WAB vervallen per 1 januari 2020 de AWF- en sectorpremies. Verwerking in Payroll Business Automatische berekening Hoge en Lage WW-premie Voor medewerkers die WW-verzekerd zijn, berekent Payroll Business de WW-premie (WW-hoog, WW-laag of Herzien) op basis van de volgende drie gegevenselementen in het scherm Arbeidscontract. Gegevenselement Contact onbep./bep. tijd Defaultwaarde = Onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovk Defaultwaarde = Ja Beschikbaar met ingang van 1-11-2019 Oproepovereenkomst Defaultwaarde = Nee Beschikbaar met ingang van 1-11-2019 Lage WW-premie Payroll Business berekent de lage WW-premie als de gegevenselementen onderstaande waarde hebben: Gegevenselement Waarde Contact onbep./bep. tijd Onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovk Ja Oproepovereenkomst Nee Hoge WW-premie In alle andere gevallen behalve voor de uitzonderingssituaties die hiervoor zijn beschreven bij Altijd lage WW-premie, berekent Payroll Business de hoge WW-premie. Automatische berekening lage WW-premie voor uitzonderingssituaties 1. Werknemers met een leerovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Medewerker > Interfaces > Loonaangifte Hiervoor is In het scherm Interfaces > Loonaangifte aan de lijst bij Aard arbeidsverhouding per 1 januari 2020 de waarde 83 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) toegevoegd. Als u deze waarde bij een medewerker vastlegt, berekent Payroll Business de lage WW-premie ongeacht de waarde die in het scherm Arbeidscontract is ingevuld bij de velden Contact onbep./bep. tijd, Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst.  2. Werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) of 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Op basis van de Geboortedatum in het scherm Medewerker(s) en het payrollelement Verloonde uren bepaalt Payroll Business automatisch of een medewerker voldoet aan deze uitzonderingssituatie. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd aan het begin van de afrekenperiode. Als een medewerker tot deze uitzonderingsgroep behoort, berekent Payroll Business de lage WW-premie.  3. Uitkeringen werknemersverzekeringen - uitkeringen door UWV, betalingen door een eigenrisicodrager ZW en WGA en werkgeversheffingen Instellingen > Berekening > Grondslag Op basis van de Grondslag Looncomponenten AWF laag wordt voor de looncomponenten in deze grondslag de lage WW-premie berekend. Let op: bij een samenloop van salaris en uitkering moet aan de Belastingdienst de totale WW-premie onder de rubriek AWF-premie hoog worden aangeleverd. Daarom ziet u in de Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever payrollelementen voor AWF hoog staan.  Herzien lage WW-premie Medewerker > Loonheffingen Aan het scherm Loonheffingen is het veld WW herzien toegevoegd. Als hier Ja is ingevuld, wordt de lage WW-premie herzien en wordt de hoge WW-premie berekend en in de Afrekenmatrix medewerker opgenomen in de kolom AWF herz. De eerder berekende lage WW-premie wordt op 0 gesteld. Voor de volgende uitzonderingssituaties zal Payroll Business het herzien van de lage WW-premie automatisch uitvoeren - deze functionaliteit komt beschikbaar in de loop van 2020: Beëindiging arbeidsovereenkomst binnen twee maanden Meer dan 30% verloonde uren dan contracturen in een kalenderjaar In de loop van 2020 komt een rapport beschikbaar waarmee u kunt nagaan welke medewerkers aan het eind van het kalenderjaar meer dan 30% verloonde uren ten opzichte van de contracturen hebben. Uw actie Direct na de novemberrelease starten we een proces om het veld Oproepovereenkomst in te vullen en bij het veld Aard arbeidsverhouding de waarde 83 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in te vullen, indien van toepassing. Dit proces kan een aantal dagen duren. Het kan dus zijn dat de waardes nog niet kloppen. Via onze berichtgeving op de Portal houden we u op de hoogte van de status van dit proces. Na het afronden van het proces, adviseren wij u om de waarde van deze velden zorgvuldig te controleren. Het veld Oproepovereenkomst en de waarde 83 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij het veld Aard arbeidsverhouding zijn beschikbaar per 1-11-2019 met ingangsdatum 1-1-2020. Om ervoor te zorgen dat al uw processen en de loonaangifte in januari goed verlopen moet u het volgende doen: Controleren en eventueel corrigeren van de velden Bepaalde tijd /  Onbepaalde tijd, Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepcontract. Deze hebben direct invloed op de premieberekening. Overige systemen en processen waar u de mutaties mee aanlevert aan Payroll Business zoals importbestanden, Self Service. Aan de Afrekenmatrix medewerker / werkgever / per periode worden in de release van december 2019 voor hoge, lage en herziene WW-premie de volgende kolommen toegevoegd: AWF laag, AWF hoog en AWF herzien. Deze kolommen moet u opnemen in uw journaalpost. Met de peildatum 1-1-2020 in de module Journalisering kunt u de kolommen al toevoegen voor 2020. Grondslagen vullen voor de uitzonderlijke situaties zoals in de paragraaf hierboven beschreven. In de komende releases zullen wij de rapportages die betrekking hebben op dit onderwerp ook aanpassen en u hiervan op de hoogte stellen via de release notes. Splitsing wettelijk en bovenwettelijk verlof voor arbeidsvoorwaarde Verlof opbouwmethode per 30-12-2019 of 1-1-2020 Waarom  Om te voldoen aan de wet- en regelgeving, wordt de arbeidsvoorwaarde verlof-opbouwmethode gesplitst in wettelijk en bovenwettelijk verlof per 30 december 2019 (4 weken verloning) of 1 januari 2020 (maandverloning) .  Hoe Splitsing verlof  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Verlof - Opbouwmethode  U kunt het verlof op twee manieren splitsen: Via een verlofopbouwpercentage  Via een vast verlofrecht (verlof) Als zowel verlofopbouwpercentage als verlofrecht (verlof) een waarde bevatten, heeft verlofopbouwpercentage voorrang.  Voorbeeld verlofopbouwpercentage Verlofopbouwpercentage: 10% Salaris variabel bruto Bedrijfsuren: 40 uur Gewerkte uren in betreffende maand: 184 Wettelijk opbouwpercentage 4/52 = 7,692308% Bovenwettelijk opbouwpercentage = 10 - 7,692308 =2,307692% Wettelijk verlof opbouw betreffende maand: 184 * (7,692308/100) = 14,15 uur Bovenwettelijk verlof opbouw betreffende maand: 184 *(2,307692/100) =4,25 uur   Voorbeeld verlofrecht per jaar Verlofrecht per jaar: 192 Salaris variabel bruto Bedrijfsuren: 40 uur Gewerkte uren in betreffende maand: 184 Wettelijk verlofrecht per jaar: 4*40 uur = 160 uur Bovenwettelijk verlofrecht per jaar  = 192-160 = 32 uur Wettelijk verlof opbouw betreffende maand: (184/173,333333) * (160/12) = 14,15 uur Bovenwettelijk verlof opbouw betreffende maand: (184/173,333333) * (32/12) =2,83 uur Vervaltermijnen Voor zowel wettelijk- als bovenwettelijk verlof kunt u vervaltermijnen instellen.  Wettelijk verlof van 0,5 jaar vervalt in de volgende periode indien beginperiode verlof is 01: Maandverloning:  Periode 07 4 weken verloning: Periode 08 Wettelijk verlof van 0,5 jaar vervalt in de volgende periode indien verlof beginperiode verlof 04: Maandverloning:  Periode 10 4 weken verloning: Periode 11 Afhankelijk van de vervaltermijn, wordt bij de jaarovergang het verlof overgeboekt naar een potje voor een volgende termijn of op 0 gesteld. Als een medewerker verlof opneemt, wordt het verlof dat als eerste vervalt als eerste afgeboekt. Uw actie  Vervaltermijnen instellen Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens  Leg op klant, bedrijfs- of medewerkerniveau de vervaltermijn voor wettelijk- of bovenwettelijk verlof vast. Bij Vervaltermijn wettelijk verlof kiest u een van de volgende waardes: 0,5 jaar, 1 jaar, 5 jaar of geen. Bij Vervaltermijn bovenwettelijk verlof kiest u een van de volgende waardes: 5 jaar of geen. Het gaat hierbij om vervaltermijnen na het jaar dat het verlof is opgebouwd. Conversie Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarde > Verlof - Opbouwmethode  Voor de conversie zijn per 1 januari 2020 aan de schermen voor Verlof - Opbouwmethode nieuwe velden toegevoegd. U moet dan bij de jaarovergang de resterende velofrechten overzetten naar deze nieuwe velden. Dit kunt u op drie manieren doen: Als u geen splitsing in wettelijk- en bovenwettelijk verlof heeft gemaakt, kunt u op klant- of bedrijfsniveau aangeven dat het verlofsaldo van de oude regeling automatisch wordt overgezet naar het nieuwe veld. Dit doet u door in het veld Automatisch vullen verlofsaldo (oude regeling) te kiezen voor Ja. Als u wel een splitsing heeft gemaakt in wettelijk- en bovenwettelijk verlof, maar niet per jaar, kunt u op medewerkerniveau het wettelijke- en bovenwettelijke verlof vastleggen in de velden: Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren Als u een splitsing heeft gemaakt in wettelijk- en bovenwettelijk verlof per jaar, kunt u op medewerkerniveau het wettelijke- en bovenwettelijke verlof per jaar vastleggen in de volgende velden: Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar oud Verlof op salarisstrook Omdat door het splitsen van verlof heel veel payrollelementen zijn, hebben we voor de salarisstrook twee elementen aangemaakt: Totaal wettelijk verlofsaldo Dit is een optelling van de volgende payrollelementen:  Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo wettelijk Totaal bovenwettelijk verlofsaldo Dit is een optelling van de volgende payrollelementen:  Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar ou Verlofsaldo bovenwettelijk Meldingen Mijn Rapporten en Salarisverwerking gereed Waarom  Om u de gelegenheid te geven verder te werken totdat de salarisverwerking is afgerond of een rapport klaar staat in Mijn Rapporten, ontvangt u nu een melding om u te laten weten dat de salarisverwerking gereed is of dat u het rapport kunt ophalen. Het verzoek voor deze functionaliteit is afkomstig van het wensenportaal, waar gevraagd werd om een melding zodra de Verloning gereed is. Hoe Balk linksonder in het scherm > rechter icoon Meldingen Linksonder in het scherm is aan de balk onder het menu het icoon Meldingen toegevoegd.  Klik op het icoon Meldingen om de lijst met meldingen te openen. U ziet dan de meldingen van Salarisverwerkingen die gereed zijn en van rapporten die klaar staan in Mijn rapporten. Voor de salarisverwerking ziet u informatie over het bedrijf, de soort verwerking en de periode van de verwerking en wanneer deze is afgerond. De verwerkingsmelding bevat geen hyperlink, omdat u na de salarisverwerking doorgaans naar verschillende functies in het menu navigeert. Voor rapporten ziet u om welk rapport het gaat, het formaat en wanneer het rapport is aangemaakt. Klikt u op een rapportmelding, dan gaat u meteen naar Mijn rapporten.  De rapportmelding is voorzien van deze hyperlink, omdat u een rapport altijd ophaalt uit Mijn rapporten. Uw actie  Er is geen actie nodig. Bedrijfskeuzemenu aanpassen Waarom Via het Ideeënportaal is diverse keren gevraagd om het mogelijk te maken de volgorde van de bedrijven in het bedrijfskeuzemenu links bovenin het scherm aan te passen. Daarnaast zou het handig zijn, als niet alle bedrijven zichtbaar zijn in de lijst. Vanaf deze release kan een gebruiker daarom zelf regelen welke bedrijven in de lijst worden getoond en in welke volgorde.  Hoe Balk linksonder in het scherm > icoon Bedrijfskeuzemenu configureren Linksonder in het scherm is aan de balk onder het menu het icoon Bedrijfskeuzemenu configureren toegevoegd.  Klik op dit icoon om het scherm Bedrijfskeuzemenu configureren te openen. Wijzig de volgorde van de bedrijven door deze naar de gewenste plek te slepen. Sleep bedrijven die u niet in de lijst met bedrijven wilt zien naar het rechter vak. Met de knop Herstellen kunt u de complete lijst in de oorspronkelijke volgorde terugzetten. Zie ook de Online help, zoek op Bedrijfskeuzemenu. Uw actie Als u het bedrijfskeuzemenu wilt wijzigen, volg dan de stappen zoals hierboven beschreven.  Gewijzigd en verbeterd  Pensioenen/fondsen eigen regeling (vaste grondslag) - velden voor Afwijkende premie- en ophogingspercentages toegevoegd Waarom Als u wilt afwijken van het premiepercentage werknemer en werkgever of van het ophogingspercentage dat in de referentietabel staat, moet u voor de Pensioenen/fondsen eigen regeling (vaste grondslag) een nieuwe variant aan de referentietabel toevoegen met de afwijkende premiepercentages of het ophogingspercentage. Hierdoor kunnen er in de referentietabel veel varianten voorkomen. Voor de eigen regeling varianten van de pensioenregelingen zijn er in de bedrijfs- en medewerkerschermen velden aanwezig waarmee u het afwijkende premiepercentage werknemer, het afwijkende premiepercentage werkgever en het afwijkende ophogingspercentage kunt vastleggen.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Pensioen/fonds eigen regeling (vaste grondslag) Vanaf release 2019-11 zijn er aan de medewerkersschermen van de Pensioenen/fondsen eigen regeling (vaste grondslag) per peildatum 2020-01 de volgende velden toegevoegd waarmee u de afwijkende premie- en ophogingspercentages kunt vastleggen.  Afw. premiepercentage wn - eigen (Pens.) Afw. premiepercentage wg - eigen (Pens.) Afw. Ophogingspercentage overig - eigen (Pens.) Als u het ophogingspercentage of premiepercentage in de referentietabel voor een medewerker wilt uitsluiten, kunt u dit alleen doen door toch een variant van de referentietabel aan te maken. Het is niet mogelijk hiervoor als afwijkend percentage de nul procent vast te leggen, omdat alleen afwijkende percentages groter dan nul geldige waardes zijn.  Uw actie Vanaf peildatum 2020-01 kunt u deze drie velden gebruiken.  Codes getoond in selectieschermen en keuzelijsten scherm Arbeidscontract Waarom Om de gebruiker te ondersteunen bij het selecteren van waarden in velden met een lijst of een zoekfunctie   in het scherm Arbeidscontract, wordt in de velden van dit scherm achter de omschrijving van de gekozen waarde nu de bijbehorende code tussen haakjes getoond.  Als de waardes waaruit u kunt kiezen, veel op elkaar lijken, helpt de toevoeging van de code om deze van elkaar te onderscheiden. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Klikt u in een veld waarvoor u de waarde uit een lijst moet kiezen, dan ziet u in deze lijst achter de omschrijving de bijbehorende code tussen haakjes. Opent u een selectiescherm van een veld via het icoon  , dan ziet u bij het openen van het zoekscherm dat naast de kolom Omschrijving, de kolom Waarde met de bijbehorende code is toegevoegd. Uw actie Er is geen actie nodig. Uniforme Pensioen Aangifte 2020 - Soort verlof uitgebreid Waarom Vanaf 2020 moet er in de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) ook de verlofsoort Studieverlof worden doorgegeven. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Met ingang van 1-1-2020 kunt u de verlofsoort Studieverlof inrichten. Dit doet u door via de grondslag UPA - Uren Studieverlof de uren te koppelen die voor deze verlofsoort gelden. Na de berekening wordt het payrollelement UPA - Verlof Uren (Studieverlof) gevuld met de uren en het payrollelement UPA - Verlof (Studieverlof) met de code STV. Deze gegevens worden in het UPA-bestand aangeleverd. Uw actie Vanaf 1-1-2020 kunt u de grondslag UPA - Uren Studieverlof inrichten voor de correcte doorgifte in het UPA-bestand. Opgeloste meldingen  APG 4-weken bedrijf fout indien in dienst 31-12-2018 of uit dienst 1-1-2019 (change 1516397) Melding Als een medewerker in dienst getreden was op 31 december 2018 bij een 4-weken bedrijf, dan verwachtte APG nog een aangifte over periode 13-2018. Dit was echter niet mogelijk. Oplossing Op 26 september 2019 hebben wij de oplossing hiervoor uitgeleverd. Hierdoor wordt er na de eerstvolgende salarisverwerking bij het aanmaken van de APG-aangifte een tweede bestand aangemaakt voor het oude jaar waarin de betreffende medewerker wordt aangeleverd. Uw actie Als deze situatie in uw bedrijf voorkwam, kunt u de APG-aangifte over periode 13-2018 nu meesturen met de reguliere aangifte. Pensioen benoemde variant (variabele grondslag) - afwijkende contracturen (change 1542461) Melding Voor het pensioenfonds voor de Horeca wordt voor de premieberekening uitgegaan van maximale (norm)uren van 1976 uur per jaar. Was het aantal bedrijfsuren meer dan 38 uur, dan  van de berekening van de premie ten op zichte van de berekening door het pensioenfonds niet correct in Payroll Business. Oplossing Met ingang van 1-1-2019 is de arbeidsvoorwaarde Pensioen benoemde variant (variabele grondslag) aangepast.  CAO services heeft nu de mogelijkheid om in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) de nieuwe kolom 19 CAO uren te vullen met de normuren op jaarbasis (gebaseerd op 260 dagen).  De CAO-uren werken alleen als: bij kolom 11 Soort dagen de waarde 3 Dagen niet van toepassing is ingevuld en bij kolom 12 Franchise-factor de waarde 1 Verloonde uren is ingevuld. In de berekening worden dan de verloonde uren getoetst aan de CAO (norm) uren in plaats van aan de bedrijfsuren. Uw actie Er is geen actie nodig. Proforma - Pensioen niet in berekening Loonheffing (change 1712354 )  Beheer > Salarisberekening > Proforma Melding  In de Proforma berekening werd er voor de Arbeidsvoorwaarde Pensioen Benoemde variant (vaste grondslag) geen rekening gehouden met de aftrek alle heffingen (pensioenpremie) voor tabel. Hierdoor werd het loon voor de loonheffing niet verminderd met de pensioenpremie en werd er te veel loonheffing berekend.  Oplossing  Het bedrag in de arbeidsvoorwaarde Pensioen Benoemde variant (vaste grondslag) wordt nu bij de Proforma berekening wel afgetrokken van het loon voor de loonheffing waardoor het berekende totaalbedrag aan loonheffing juist is. Uw actie Er is geen actie nodig. Proforma - bedragen werkgeversverklaring onjuist bij 4-weken verloning (change 1472357)  Beheer > Salarisberekening > Proforma Melding  De werkgeversverklaring bij vierweken bedrijven gaf bij het gebruik van dagmutaties verkeerde resultaten.   Oplossing  Bij vierwekenverloning gebruikt Proforma nu het juiste tijdvak en worden alle dagmutaties binnen dat tijdvak opgepakt en berekend. Uw actie Er is geen actie nodig. Aanmaken consolidatiedefinitie met bepaalde begindatum gaf foutmelding (change 1027991)  Melding Als er een consolidatiedefinitie werd aangemaakt die een eerdere datum had dan de datum waarop de boekingsgroep was aangemaakt, verscheen er bij het koppelen onterecht een foutmelding. Oplossing We hebben de controle van de datumvelden verwijderd, zodat het inrichten van de consolidatiedefinitie, ongeacht de datum, kan plaatsvinden. Uw actie Er is geen actie nodig. APG SPW FLOW in dienst (Woondiensten) Waarom Medewerker > Interfaces > Periodieke interface APG (SPW) Als een werknemer nieuw in dienst kwam, werd in het scherm Periodieke interface APG (SPW) het veld Datum aanvang opleidingsfonds niet automatisch ingevuld. Voor een correcte APG-aangifte moest u het veld dan handmatig invullen. Hoe Met ingang van 1-11-2019 is dit opgelost en wordt de Datum aanvang opleidingsfonds weer automatisch ingevuld. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:03 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1158 Weergaven
Mededelingen Samen op weg naar een betere performance De stabiliteit en performance (snelheid) van Self Service is voor een aantal van onze klanten niet op het niveau wat je zou mogen verwachten. Met name de professionals (PSA-gebruikers) kunnen hier hinder van ondervinden. Wij vinden betrouwbaarheid van onze systemen zeer belangrijk. Daarom werken wij hier hard aan in samenwerking met een aantal van onze klanten. In de release notes is voor dit onderwerp een nieuw hoofdstuk toegevoegd: ‘Samen op weg naar een betere performance’. Hierin zullen wij u informeren over de verbeteringen die we doorvoeren ten aanzien van stabiliteit en performance. De afgelopen periode hebben wij al een aantal stappen gezet; Het gebruik van de databases is geoptimaliseerd zodat er meer dataverkeer gelijktijdig kan plaatsvinden. Wij zijn overgestapt op een nieuwere versie van de database. Deze nieuwe versie kan het dataverkeer sneller afhandelen. De monitoring op alle databases is verbeterd. Hierdoor zijn we nog beter in staat om te anticiperen en acteren op mogelijke veranderingen in dataverkeer. Met een aantal klanten zijn specifieke afspraken gemaakt over het rapporteren van performance problemen. Door direct in contact te staan met onze klanten krijgen we meer inzicht in gebruikerservaring en dit draagt bij aan het specifiek kunnen herkennen en aanpakken van de oorzaken. De doorgevoerde acties zullen geleidelijk leiden tot verbetering. Komende periodes blijven wij hierin stappen zetten. Het kan zijn dat u hiervan hinder ondervindt. Wij zullen er hard aan werken om dit tot een minimum te beperken.  Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:35 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 342 Weergaven
Notifications Pension entitlement for 2020 based on the state pension agreement Why  In anticipation of the actual modifications in HR Core Business and Payroll Business, this instruction can be used to calculate which employees will reach the state pension age in 2020 of 66 years and 4 months. How Reports > Check > Ad hoc reporting Open the Ad hoc reporting screen and add the Date of birth element to the ad hoc report in Excel. Go to My Reports and open the Excel file of the ad hoc report. Filter by date of birth between 1 September 1953 and 31 August 1954. These are the employees who will reach state pension age in 2020. The age will be displayed in cell D2. Enter the number of months in the cells in column E. For 66 years and 4 months, this is 796 months.  The following formula can be used in the Dutch language version of Excel to calculate state pension age: ZELFDE.DAG(D2;E2). The function can also be used for the underlying cells using the fill handle for automatically populating cells in Excel. To view the correct dates, select column E and change the format of the cells to the correct date type for the location using the right mouse button. Note: when using the English language version of Excel, you should use the following formula: EDATE(D2;E2). Changed and improved The leave of absence requests screen retains employee selection If you wanted to register multiple changes to employee leave of absence requests, you were continually redirected to the original search screen and the employee selection was not retained. This required additional mouse clicks to reselect the employee. How Employee > Leave > Leave of absence request As of this release the Leave of absence request screen works as follows: When an employee has already been selected and the Leave of absence request screen is opened, the selection fields are populated. When you open a leave request and then return to the selection screen, the selection fields are populated but the directional path is reset to company level. If you then go to another page, you will have to reselect the employee. Your action No action is required.  Size of company search panel automatically adjusted Why The company search panel upper left in the application always had a fixed size. This required a lot of scrolling for clients with a large number of companies. As of this release, the size of the search panel has been adjusted to accommodate the number of companies.  How When you click the search panel to look for a company, you will see that the size is automatically adjusted to the number of companies. The size is set to the maximum value; on an average screen that amounts to approximately 29 companies.  Your action No action is required. Resolved notifications Leave balance incorrect (change 1629890) Notification Fixed extra individual leave entitlement with a start date before 2019 was treated as a one-off. If there was a change or leave was taken causing the balance to be recalculated, this individual leave was incorrectly set to zero.  Solution The software has been modified to ensure the fixed extra individual leave entitlement is indeed regarded as fixed, even when the start date is before 2019. Your action We recommend recalculating the leave balance for those employees whose fixed extra individual leave entitlement balance has been set to zero. Individual leave disappears when entering end of employment (change 1653522) Notification When an employee’s end of employment was entered and leave was recalculated, the individual leave entitlement was set to 0. Solution This has been modified. Upon end of employment the leave is no longer set to 0. Your action Perform a recalculation for employees whose leave was incorrectly set to 0. Branch cannot be linked to Organization Unit (change 1650045) Notification It was not possible to link a branch to an Organization Unit (OU) when it had already been linked to a child or parent OU. An error message was displayed, stating that the branch was not unique within the OU.  Solution The program now checks within the OU to see whether or not a branch is unique. The error message is no longer displayed, and a branch can be linked to the selected OU.  Your action No action is required. Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:23 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 221 Weergaven
Mededelingen  Vooraankondiging - Verlof Opbouwmethode per 1 januari 2020 gesplitst in wettelijk- en bovenwettelijk verlof Om te voldoen aan de wet, wordt met ingang van 1 januari 2020 het verlof in de arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode gesplitst in wettelijk- en bovenwettelijk verlof. Hiervoor gaan we per 1 januari 2020 nieuwe gegevenselementen (velden) toevoegen aan de schermen voor Verlof - Opbouwmethode. U moet dan bij de jaarovergang de resterende velofrechten overzetten naar deze nieuwe gegevenselementen. Dit kunt u op drie manieren doen: Als u geen splitsing in wettelijk- en bovenwettelijk verlof heeft gemaakt, kunt u op klant- of bedrijfsniveau aangeven dat het verlofsaldo van de oude regeling automatisch het nieuwe gegevenselement moet vullen. Als u wel een splitsing heeft gemaakt in wettelijk- en bovenwettelijk verlof, maar niet per jaar, kunt u op medewerkerniveau in twee gegevenselementen het wettelijke- en bovenwettelijke verlof vastleggen. Als u een splitsing heeft gemaakt in wettelijk- en bovenwettelijk verlof per jaar, kunt u op medewerkerniveau in meerdere gegevenselementen het wettelijke- en bovenwettelijke verlof per jaar vastleggen. We zullen u hierover te zijner tijd via de release notes verder informeren.  AOW-gerechtigden voor 2020 op basis van AOW-leeftijd Pensioenakkoord Waarom  Vooruitopend op de daadwerkelijke aanpassingen in HR Core Business en Payroll Business, kunt u met deze instructie alvast berekenen welke medewerkers in 2020 de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden bereiken. Hoe Rapporten > Controle > Ad-Hoc rapportage Open het scherm Ad-hoc rapportage en voeg het element Geboortedatum toe aan uw Ad-hoc rapportage in excel. Ga naar Mijn Rapporten en open het excelbestand van het ad-hoc rapport. In het excelbestand filtert u op geboortedatums tussen 1 september 1953 en 31 augustus 1954.  Dit zijn de medewerkers die in 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. In cel D2 staat de leeftijd. Zet in de cellen in kolom E het aantal maanden.  Dit is voor 66 jaar en 4 maanden: 796 maanden.  Met de volgende formule in excel kunt u de AOW-gerechtigde leeftijd berekenen: ZELFDE.DAG(D2;E2). Met de vulgreep (fill handle) voor het automatisch vullen van cellen in Excel kunt u vervolgens de functie ook voor de onderliggende cellen gebruiken. Voor het zien van de juiste datums, kunt u kolom E selecteren en vervolgens met de rechtermuisknop het formaat van de cellen wijzigen naar het juiste datumtype voor de locatie.  Let op: als u een Engelse excelversie gebruikt, wordt de formule: EDATE(D2;E2). Gewijzigd en verbeterd Rapporten Afrekenmatrix en Looncomponenten uitvoer Waarom In diverse rapporten over de salarisverwerking moet u een specifieke salarisverwerking kiezen. Bij een aanvullende verwerking gaat de rapportage dan over zowel de normale verwerking als de aanvullende verwerking. Dit kwam niet duidelijk tot uiting in het scherm waarin u de verwerking kiest.  Hoe Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix medewerker / Afrekenmatrix werkgever / Afrekenmatrix per periode / Looncomponenten uitvoer In het scherm waarin u het rapport opvraagt, is aan de omschrijving van het veld waar u de salarisverwerking kiest de aanduiding t/m toegevoegd. Dit om duidelijk te maken dat het rapport gaat over alle berekeningen vanaf de eerste verwerking voor de betreffende periode tot en met de verwerking die u kiest.  Uw actie Er is geen actie nodig. Inhouding PAWW in grondslag variabel pensioen Waarom Sommige pensioenregelingen schrijven voor dat de inhouding van de PAWW de grondslag van de variabele pensioenen moet verlagen. In release 2019-07 is aan het scherm Stichting PAWW  al het veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. toegevoegd. Is hier Ja ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie de grondslag voor de variabele pensioenen. In deze release hebben wij ook de rekenregels aangepast met ingang van 01-01-2020. Dit is anders dan eerder gecommuniceerd.   Hoe Instellingen > Berekeningen > Stichting PAWW Als bij het veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie vanaf 01-01-2020 de grondslag voor de variabele pensioenen. Uw actie Als u gebruik wilt maken van deze functionaliteit, kunt u bij het veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. alvast de waarde Ja vastleggen. Normuren per week nu naar UPA met twee decimalen Waarom Voor de normuren per week die werden doorgegeven in de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA), werden de decimalen afgekapt naar nul. Bijvoorbeeld 36,50 uur werd in het bestand doorgegeven met de waarde 36,00. Dit veroorzaakte onterechte meldingen bij de terugkoppeling van het pensioenfonds. Hoe Met ingang van 1-1-2019 is dit aangepast, zodat het aantal uren nu correct wordt doorgegeven met twee decimalen. Uw actie Er is geen actie nodig. Formaat zoekpaneel bedrijven automatisch aangepast Waarom Het zoekpaneel voor bedrijven dat zich linksboven in de applicatie bevindt, had altijd een vast formaat. Hierdoor moesten klanten met veel bedrijven, vaak herhaaldelijk scrollen. Daarom is vanaf deze release het formaat van het zoekpaneel aangepast aan het aantal bedrijven.  Hoe Als u nu op het zoekpaneel klikt om een bedrijf te zoeken, ziet u dat het formaat wordt aangepast aan het aantal bedrijven. Het formaat is op een maximum gesteld, wat bij een gemiddeld beeldscherm ongeveer overeenkomt met 29 bedrijven.  Uw actie Er is geen actie nodig. Namen opties Berekeningsmethode pensioen aangepast Waarom Voor het ondersteunen van WIA-premies op basis van maanden voor AOW-leeftijd, is er een nieuwe referentietabel toegevoegd voor de Berekeningsmethode (pensioen). In de bedrijfsschermen voor het vastleggen van de pensioenen kon u bij het veld Berekeningsmethode (pensioen) kiezen uit de volgende opties:  In maanden voor AOW leeftijd Standaard (leeftijd in jaren) Omdat de naamgeving van deze opties in de praktijk soms verwarrend was, hebben wij deze aangepast.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen (alle varianten) De namen van de opties van het veld Berekeningsmethode (pensioen) zijn als volgt aangepast: Nieuwe naamgeving Referentietabel maanden voor AOW Standaard Op deze manier is het duidelijker wanneer u kiest voor het toepassen van de referentietabel Maanden voor AOW. Uw actie Er is geen actie nodig.   Journalisering - kolom Actief toegevoegd aan overzichtsscherm Boekingsregel Waarom Boekingsgroep > Boekingsdefinitie In het scherm waarin u een boekingsdefinitie vastlegt, is de optie Actief aanwezig. Staat hier een vinkje, dan staat in het overzichtsscherm van de boekingsdefinities in de kolom Actief bij de betreffende definitie Ja. Staat er geen vinkje bij Actief, dan staat hier Nee. Om de relatie aan te geven tussen de boekingsgroep en de aangemaakte boekingsregels is deze kolom ter informatie toegevoegd aan het scherm Boekingsregel. Hoe Boekingsgroep > Boekingsregel Aan het overzichtsscherm met boekingsregels is de kolom Actief toegevoegd. Hierin kunt u zien of de boekingsdefinitie waarin de boekingsregel is opgenomen wel (Ja) of niet (Nee) actief is. Uw actie Er is geen actie nodig. Loondoorbetaling bij Ziekte - aantal velden voor vastleggen Doorbetalingspercentage uitgebreid Waarom Via het ideeënportaal hebben klanten aangegeven in de arbeidsvoorwaarden Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) dat zij alle opties voor het vastleggen van doorbetalingspercentages al in gebruik hadden. Hierdoor was het niet mogelijk om wachtdagen of 70% doorbetaling na 2 jaar ziek vast te leggen. Dit resulteerde in de meldingen L1614 en L1615 van de Belastingdienst, omdat deze informatie ontbrak.  Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaarde> Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) In de arbeidsvoorwaarden Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) is het aantal velden voor het vastleggen van doorbetalingspercentages voor ziektedagen/uren uitgebreid van 5 naar 10. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  UPA - Laatste dag deelname was nog ingevuld nadat medewerker (nogmaals) in dienst trad (change 1641674) Melding Als een ex-medewerker opnieuw in dienst trad met dezelfde medewerkercode, meldde de pensioenuitvoerder via een foutmelding dat bij het aanleveren van de nieuwe indiensttreding, de datum uit dienst nog was ingevuld. Het gegevenselement Laatste dag deelname bestond nog met de oude datum uit dienst en werd onterecht doorgegeven in de UPA-aangifte. Ook bij het veld UPA Code reden einde inkomstenverhouding was onterecht nog een waarde aanwezig. Oplossing Medewerker > Medewerker > Interfaces > Periodiek interface UPA Met ingang van 1-1-2019 worden het gegevenselement Laatste dag deelname en het veld UPA Code reden einde inkomstenverhouding leeggemaakt met ingang van de nieuwe indiensttreding. Let op: de situatie waarin een werknemer uit dienst treedt en opnieuw in dienst treedt in dezelfde verloningsperiode, wordt nu nog niet ondersteund. In dit geval adviseren wij u om de medewerker aan te maken met een nieuwe medewerkercode. Uw actie Er is geen actie nodig. PAWW berekening aangepast bij 30% regeling en Stagiairs (change 1632817, 1583887) Melding  De PAWW-bijdrage werd berekend over het bruto loon van de medewerkers met de 30% regeling, maar niet op basis van kolom 3: Loon in geld, van de loonstaat. Daarnaast werd de bijdrage onterecht berekend voor stagiairs.  Oplossing Combinatie van PAWW en 30%-regeling is aangepast Bij gebruik van de 30%-regeling - Bruto inhouding wordt de PAWW-premie nu berekend over het belaste deel van het inkomen. Let op: de 30%-regeling wordt ook toegepast op de fiscale bijtelling voor de Auto van de zaak; aangezien deze is uitgezonderd voor de PAWW, zal er bij de combinatie van 30%-regeling, PAWW en Auto van de zaak een verschil ontstaan tussen de grondslag voor de PAWW en het bedrag Loon in geld in kolom 3 van de loonstaat. Regels voor berekenen PAWW-premie aangepast voor stagiairs Voor werknemers die niet verzekerd zijn voor de WW, niet voor de WAO/WIA en ook niet voor de ZW, werd geen PAWW-premie berekend. Het is ons duidelijk geworden dat bij sommige CAO's in dit geval wel, maar bij andere CAO's geen PAWW-premie berekend moet worden. Daarom wordt er nu altijd PAWW-premie berekend. Als u volgens uw CAO voor sommige werknemers geen PAWW-premie hoeft af te dragen, zoals Stagiairs, kunt u de berekening voor de betreffende medewerkers uitzetten. Dit doet u door in het scherm Loonheffingen bij het veld Blokkeren deelname SPAWW te kiezen voor Ja. Let op: deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Voor medewerkers die gebruik maken van de PAWW en/of 30% regeling resulteert dit in TWK-berekeningen. Hierdoor kan de eerste salarisverwerking na de release langer duren dan u gewend bent.  Uw actie Zorg ervoor dat bij medewerkers voor wie u geen PAWW-premie wilt laten berekenen, in het scherm Loonheffingen bij het veld Blokkeren deelname SPAWW de waarde Ja is ingevuld. Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:20 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 513 Weergaven
Mededelingen We hebben de juni release notes aangepast.  Easycruit rubrieken toegevoegd op het 'Aannemen kandidaat' formulier Op het formulier 'Aannemen kandidaat' (kandidaat accepteren) staan 5 rubrieken op het formulier 'Aannemen kandidaat' die zijn ingevuld met een (correcte) waarde van Easycruit. Bij de import krijgen we echter een mismatch met Self Service rubrieken omdat de lay-out van de selfservice rubrieken verschillen met die van Easycruit. De waarden op die 5 velden veroorzaken een foutmelding op het formulier. Deze foutmeldingen zijn niet acceptabel. Daarom hebben we besloten om de automatische invulling van deze 5 velden te verwijderen. Dit zal plaatsvinden in de juli-release. Het gaat over deze 5 velden: Geslacht Aanhef Nationaiteit Burgerlijke staat Woonland New Toevoegen van bijlagen in het recruitment process Alle Self Service We hebben een nieuwe functionaliteit beschikbaar om bijlagen toe te voegen vanuit Easycruit. Na het selecteren van een kandidaat kan u met een paar klikken bijlagen toevoegen van Easycruit naar het Self-serviceproces en kan het nu worden doorgestuurd naar het personeelsdossier. In de Juli release voegen we 2 verbeteringen toe aan dit proces: Alle bijlagen worden standaard geselecteerd bij het invoeren van het formulier "Kandidaat aannemen"; Na het klikken op de knop "Kandidaat aannemen" krijgt u een bericht: "" Let op! Als u op de knop "kandidaat aannemen" drukt, kunt u niet meer teruggaan om bijlagen toe te voegen vanuit Easycruit. " Tot de release van juli zijn deze instructies de manier om de bijlagen van Easycruit toe te voegen:   Wanneer u het formulier 'Aannemen kandidaat' heeft, kan u op de 'paperclip' klikken. Er verschijnt nu een selectiescherm met alle beschikbare bijlagen. U kunt elke bijlage op het scherm selecteren of deselecteren. Nadat u op de knop OK heeft geklikt, ziet u de geselecteerde bijlagen. U kan teruggaan door op de paperclip te klikken om de selectie aan te passen. De geselecteerde bijlagen worden verwerkt binnen het nieuwe medewerker proces. U kan doorgaan met het nieuwe medewerker proces door op de knop 'Kandidaat aannemen' te klikken. Gewijzigd en verbeterd Easycruit rubrieken toegevoegd op het 'Aannemen kandidaat' formulier Alle Self Service We hebben de volgende rubrieken toegevoegd aan het formulier 'Aannemen kandidaat'. De gegevens van de rubrieken worden geleverd door Easycruit: E-mail Telefoonnummer Mobiele telefoonnummer Opgeloste meldingen Rehire (herindienstname): foutmelding bij zoeken naar een werknemer (change 1512580) Probleem In één specifiek geval werd er een foutmelding getoond tijdens zoekacties naar werknemers. Oplossing Vanaf deze release treedt deze fout niet meer op. '500' fouten in het startmenu en geen knoppen in een workflow (change 1443182) Probleem Bij klikken op het startmenu, wordt er een foutmelding getoond.  Oplossing Vanaf deze release treedt deze fout niet meer op. Fout bij het afronden van totalen op nul in een spreadsheet (change 1354358) Probleem Er zijn waarden die heel dicht bij nul liggen (bijvoorbeeld 2,2204460492503131E-16 of -2,2204460492503131E-16). Door de manier waarop computers berekeningen uitvoeren, is het resultaat van 1,1 + 0,6 -1,7 niet precies nul (0). In dit geval kan de waarde 0,00000000000000022 in de spreadsheet worden weergegeven. Het probleem is dat we niet tweemaal de waarde van 0,00000000000000022 gebruiken. In plaats daarvan veranderen we de waarde in een (wordt behandeld als tekst), wat leidt tot 2,22.  Oplossing Onze software converteert kleine waarden zoals 0,00000000000000022 nu naar geldige waarden overeenkomstig de rubriek (decimale eigenschap). Opmerking: waarden kleiner dan 0,00000000000000000000000000001 worden geconverteerd naar 0,00. Publishing Date : 5/31/2019
Volledig artikel weergeven
24-05-2019 20:15 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 352 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Voortaan ook codes getoond in historiescherm arbeidscontract Waarom Bij het selecteren van waarden in velden met een lijst of zoekfunctie   in het scherm Arbeidscontract, staat nu achter de omschrijving tussen haakjes de code. Het is ook wenselijk deze code in de historie van het scherm Arbeidscontract weer te geven.  Hoe  Medewerker > Contract > Arbeidscontract > Historie Aan het scherm met de historie van het scherm Arbeidscontract, is de kolom Code toegevoegd, waarin u de code ziet die bij de omschrijving van de waarden hoort. Uw actie Er is geen actie nodig.  Nu mogelijk bestaande referenties organisatorische eenheden te bekijken Waarom Het beëindigen van een organisatorische eenheid is niet mogelijk als er nog actieve referenties bestaan. Deze referenties of koppelingen kunnen op ieder willekeurig moment geldig zijn, wat het lastig maakte te achterhalen om welke referentie het gaat. Daarom was er behoefte aan informatie over bestaande referenties.  Hoe Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden  Aan het scherm met de gegevens van een organisatorische eenheid is rechts boven het icoon Gekoppelde elementen toegevoegd. Gekoppelde elementen Als u een organisatorische eenheid selecteert en vervolgens op dit icoon klikt, kunt u de huidige referenties ervan bekijken. In het scherm Gekoppelde elementen ziet u het type referentie dat bestaat, bijvoorbeeld een roltoewijzing, de gegevens van de referentie en de ingangsdatum. Met deze gegevens is het gemakkelijker een organisatorische eenheid te beëindigen.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Foutmelding bij openen scherm Organisatorische eenheden (change 1722110) Melding  Soms verscheen er onterecht een foutmelding bij het openen van het scherm organisatorische eenheden.  Oplossing Dit is opgelost, de foutmelding verschijnt niet meer.   Uw actie Er is geen actie nodig.  Wet- en regelgeving Wijziging AOW-leeftijd Waarom Door het aannemen van de wet Temporisering verhoging AOW-leeftijd stijgt de AOW-leeftijd minder snel en moeten de AOW-leeftijden voor 2020 en de jaren daarna worden aangepast.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers In het veld ingangsdatum AOW van het scherm Medewerkers, ziet u de AOW-datum die het systeem bepaalt op basis van de geboortedatum en de wettelijk vastgestelde AOW-leeftijd.  In de tabel hieronder ziet u oude AOW-leeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd op basis van de nieuwe wetgeving.  Jaar De AOW-leeftijd was De AOW-leeftijd wordt 2019 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 4 maanden 2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden 2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden 2022 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 7 maanden 2023 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 10 maanden 2024 67 jaar en 3 maanden 67 jaar Wij gaan de AOW-leeftijden in de programmatuur aanpassen zoals aangegeven in deze tabel. Het proces hiervoor zal enige tijd duren. We beginnen met het bijwerken van de eerstvolgende AOW-datums, zodat medewerkers die een ingangsdatum AOW in januari 2020 krijgen, als eerste worden bijgewerkt. Daarna volgen de medewerkers met een ingangsdatum AOW in februari 2020, enzovoorts. Zodra de ingangsdatum AOW voor alle medewerkers is bijgewerkt, laten we u dit weten via de berichtgeving op de Portal. Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:27 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 582 Weergaven
Changed and improved 1.  From now on, codes will also be displayed in the employment contract’s history screen Why When selecting values in fields with a list or search function, the Employment contract screen field now shows the code between brackets after the description. There is also a need to display this code in the history of the Employment contract screen.  How Employee > Contract > Employment contract > History The Code column has been added to the screen with the history of the Employment contract, and includes the code associated with the description of the values. Your action No action is required. 2.  Now possible to review existing references for organizational units Why Terminating an organizational unit is not possible if there are still active references. These references or links may be valid at any given time, which complicates determining the reference in question. This resulted in a need for information about existing references.  How Settings > Formation and Organization > Organizational Units  In the top right corner, the icon Linked elements has been added to the screen containing information on an organizational unit. When selecting an organizational unit, click on this icon to review current references. The Linked elements screen displays the type of reference that exists, for example, a role assignment, the reference details, and the effective start date. This information simplifies the process of terminating an organizational unit.  Your action No action is required. Resolved notifications 3.  Error message when opening the Organizational units screen (change  1722110) Notification An incorrect error message would sometimes appear when opening the organizational units screen.  Solution This has been resolved. The error message no longer appears. Your action No action is required. Legislation and regulations 4.  Changes to the state pension (AOW) age Why By adopting the Postponement of an increase to the state pension Act, the increase of the state pension age will slow down and the state pension ages for 2020 and in the following years need to be amended. How Employee > Employee > Employees The field old age pension effective start date  for the Employees screen displays the old age pension (AOW) age determined by the system based on the date of birth and the statutory state pension age. The table below shows your former state pension age and your new state pension age based on the new Act.   Year The state pension age was The state pension age becomes 2019 66 years and 4 months 66 years and 4 months 2020 66 years and 8 months 66 years and 4 months 2021 67 years 66 years and 4 months 2022 67 years and 3 months 66 years and 7 months 2023 67 years and 3 months 66 years and 10 months 2024 67 years and 3 months 67 years We will amend the state pension ages in the software as indicated in this table. This process may take some time. We will begin by updating the upcoming AOW dates so employee files with an effective old age pension date in January 2020 will be amended first. Employees with an effective old age pension date in February 2020 and later will then follow. Once the effective old age pension date has been amended for all employees, we will inform you via a message on the Portal. Your action No action is required. Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:27 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 215 Weergaven
Nieuw  Melding Mijn Rapporten Waarom  Om u de gelegenheid te geven verder te werken totdat een rapport gereed is in Mijn Rapporten, ontvangt u nu een melding om u te laten weten dat u het rapport kunt ophalen. Hoe Pad: Balk linksonder in het scherm > rechter icoon Meldingen Linksonder in het scherm is aan de balk onder het menu het icoon Meldingen toegevoegd.  Als u een rapport aanmaakt, ziet u zodra het rapport beschikbaar is in Mijn Rapporten, het cijfer 1 bij het icoon. Zijn er meer rapporten beschikbaar waarvan u de melding nog niet hebt bekeken, dan ziet u dit aantal bij het icoon Meldingen. Klik op het icoon Meldingen om de lijst met meldingen te openen. U ziet dan de meldingen van de rapporten die gereed staan in Mijn rapporten en wanneer een rapport is aangemaakt. Door op een melding te klikken, gaat u meteen naar Mijn rapporten.  De meldingen worden wekelijks opgeschoond, maar u kunt een melding ook zelf verwijderen door op het kruisje naast de melding te klikken.  Uw actie  Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Codes getoond in selectieschermen Arbeidscontract Waarom Om de gebruiker te ondersteunen bij het selecteren van waarden in velden met een lijst of een zoekfunctie (vergrootglas-icoon) in het scherm Arbeidscontract, wordt in de velden van dit scherm achter de omschrijving van de gekozen waarde nu de bijbehorende code tussen haakjes getoond.  Als de waarden waaruit u kunt kiezen, veel op elkaar lijken, helpt de toevoeging van de code om deze van elkaar te onderscheiden. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Klikt u in een veld waarvoor u de waarde uit een lijst moet kiezen, dan ziet u in deze lijst achter de omschrijving de bijbehorende code tussen haakjes. Opent u een selectiescherm van een veld via het vergrootglas-icoon, dan ziet u bij het openen van het zoekscherm dat naast de kolom Omschrijving, de kolom Waarde met de bijbehorende code is toegevoegd. Uw actie Er is geen actie nodig. Toekomstige hersteldmeldingen naar Verzuimmanager Waarom Hersteldmeldingen die vastgelegd werden met een datum in de toekomst, werden niet naar Verzuimmanager gestuurd.  Hoe Dit is opgelost, zodat vanaf deze release ook toekomstige hersteldmeldingen naar Verzuimmanager worden gestuurd.  Uw actie Omdat eerder vastgelegde mutaties met een datum in de toekomst niet opnieuw naar Verzuimmanager worden verstuurd, moet u deze opnieuw vastleggen. Dit doet u door mutatie eerst te verwijderen en dan opnieuw in te voeren.  Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:16 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 597 Weergaven
New My Reports notification Why You will now receive a notification to let you know that a report is waiting in My Reports, so you can continue to work on other tasks in the meantime. How Location: Bar at the lower left of the screen > rightmost icon, Notifications A Notifications icon has been added to the bar below the menu at the lower left of the screen.  When you create a report, you will see the number 1 next to the icon as soon as the report is available in My Reports. If there are more reports available that you have not yet viewed, you will see how many next to the Notifications icon. Click on the Notifications icon to open the list. You will then see the notifications of the reports that are ready for you in My Reports, along with their creation date and time. Click on a notification to go straight to My Reports.  The notifications are cleaned up weekly, but you can also remove a notification manually by clicking on the X next to it.  Your action  No action is needed. Modified and improved Codes shown in Employment contract selection screens Why The Employment contract screen fields now show - between brackets - the code that is associated with the chosen value in order to assist users in selecting values in fields with a list or a search function (magnifying glass icon). If the values you can choose from are very similar, the codes may help to distinguish between them. How Path: Employee > Contract > Employment contract Click in a field to make a selection from a list and you will see the corresponding code in brackets after the description. If you use the magnifying glass icon to open a field selection screen, you will see that the Value column with the corresponding code has been added next to the Description column. Your action No action is needed. Notices of recovery with a date in the future are now sent to the Absenteeism Manager Why Notices of recovery entered for a date in the future were not sent to the Absenteeism Manager. How Employee > Illness > Absenteeism This problem has been resolved: as of this release, notices of recovery for dates in the future will be sent to the Absenteeism Manager.  Your action Because previously recorded notices of recovery for dates in the future will not be sent to the Absenteeism Manager, you will have to enter these again. Please delete your old notice of recovery before entering the new one. Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:17 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 222 Weergaven
In this version... Changed in version 2 The subject 'Digital Signing - Changes on the email signature' is changed. We have added instructions to register the company who will send the e-mail. Announcement Towards a better performance We have made a change to improve the user experience of the Archive list that will also lead to an improvement in the performance of this page. For the explanation and performance of this adjustment, read the subject 'Search function Archive extended' in these release notes. An improvement has also been made to the Effort form. This improvement prevents information being collected unnecessarily from now on. This will improve the performance of the Effort form. Modified and Improved Active signalling - When starting up a workflow from Active signalling, the default values were not filled on the first form When defining a signal in HR Core, you have the option to create a 'Workflow' signal. When starting a G-form by means of active signaling, no rubriek fields were filled on the first form as you were used to when starting a workflow directly from Self Service. This is solved in this release. The priority of the shown value is: 1. Data passed in with request; 2. Value from employee data; 3. The default rubric value; 4. Empty value. Digital Signing - Option to sign from Batch Signing removed for Employees When sending a document to 'Digital signing' from a workflow, until now all the users were prompted to select one option to send the documents for a signature: Send later using 'Batch signing' or 'Send for signature now' from the workflow. This leads to some confusion as employees may not have access to the 'Batch signing' option in Self Service. Due to this, if the user sent the documents to 'Batch signing' and do not have access, there is no way for them to send later to the 'Digital signing' procedure. With the changes introduced in this release the employees will not see the option to send later from 'Batch signing' and will see only the pop up to add their email address and phone number to send the documents at that moment for signature. Other type of users like managers and professionals will still have the option to select 'Batch signing' procedure if needed. Digital Signing - Changes on the email signature There has been some changes done to the signature that appears in the emails that users receives when they have an available document to sign on Intraoffice portal. Until now the default signature contained 'Youforce HR Team' and from now on it will contain the name of the company that sent the email in the same way that appears identified in Self Service account.  Digital Signing - Changes on the phone number validation This change has been implemented based on the customer feedback and the votes received from the our Ideas Portal. To prevent issues with mobile phone numbers when filling this information in the Self Service pop up for 'Digital signing' signature, we modified the actual checks to validate the phone numbers. From now on this validation checks that the phone number doesn't start with a '0' (zero) and that it contains only 9 digits, which is the standard mobile phone number length. You can register the name of the company who sends the e-mail at Beheer > Systeem > Instelling: Search function Archive extended Self Service users usually check for mutations from recent history. Too many items are displayed based on current filters. It is now possible to search for mutations per effective date. The search function of the Archive has been extended with effect from 11 September 2019 with an effective date (from and including) filter. In addition to the user-friendliness, this screen will retrieve the data faster by using the new filters. This filter shows as default value the mutations with an effective date starting from three months ago to today. If desired, you can select a different time period. Your selection will be saved for the duration of the session. If you press the red filter then you clear the period and you can select a new period. This will also reset your filter below. The archive has been expanded with two new fields: 'Start date from' and 'Start date up to and including'. We have done this because of performance problems. If you get the Archive for the first time after logging in, then the 'Start date from' date: the date of three months ago is already entered. The 'Start date up to and including' is already filled in with the current date. These are not mandatory fields. So if, for example, you want a bank view of mutations up to six months ago, then adjust the 'Start date from'. If you want to see future mutations, it is best to empty 'Start date up to and including'. If you only want to search by mutation number or employee number, you can also choose to use both fields 'Start date from' and 'Start date up to and including'. If you leave this screen and then return to it, the last used selection will be displayed again. The starting date that can be searched is the starting date that you see in the top right of the forms. List filtering - New validations on the dates filter in Archive We added new validations to the dates filter on the Archive area in Self Service. This validations will prevent the users to enter incorrect dates or dates in a non valid format that used to return search results and could lead to user confusion. The new checks added includes: Date format checking: Dates has to have the right format (DD-MM-YYYY) and cannot contain a letter or other characters not supported in a date format. Leap years checks: When entering the date of February 29th it will only run the search if the year is leap. If not it will show an error as the date is invalid. It will show the error message if start date happens after end date or end date happens before start date, which are not logical searches Before this change the user could even see results with incorrect dates or not valid format dates but from now on the page will not make the call to the server if the format is incorrect and now refresh on the page will be done showing new results. Legislation Validation of the IBAN code for bank accounts As of January 1st, 2020, the Netherlands will fully switch to the International standard for IBAN for the bank accounts verification. In this release we adapted the IBAN rubriek in Self Service to be aligned with the new validations so from now on this International standard will be used for the IBAN verification in the Self Serivice forms. All the IBAN codes provided by your bank before and after this change will still be valid. We simply added the International standard validation in Self Service as the banks in The Netherlands will follow this IBAN format from now on. The change will be applied automatically to the IBAN rubriek so there's no additional configuration or changes needed for the users. Solved changes Export on paper - Page could not filter mutations greater than 1.000.000 (change 1236521) From various customer we received the messages that the functionality 'Export on paper' ('Export op papier') could not filter mutations greater than 1.000.000. The 'Export op papier' functionality didn't show a message error when filtering by mutations greater than 1.000.000. Solution From now on it will be possible to filter any amount of mutations. The problem is fixed and doesn't occur anymore.   Publishing Date : 11/6/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 19:36 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 257 Weergaven
In deze versie... Aangepast in versie 2 Het onderwerp 'Digitale ondertekening - wijzigingen in de e-mail handtekening' is aangepast. We hebben toegevoegd hoe u de bedrijfsnaam kunt opgeven die de e-mail verstuurt. Mededeling Op weg naar een betere performance Met het oog op een betere gebruikerservaring met betrekking tot de Archieflijst hebben wij een wijziging aangebracht die tevens zal leiden tot betere prestaties van deze pagina. Als u meer wilt weten over de prestaties naar aanleiding van deze aanpassing, lees dan het onderwerp 'Zoekfunctie archief uitgebreid' in deze release notes. Er is tevens een verbetering doorgevoerd in het Inzetformulier. Vanaf nu wordt er geen onnodige informatie meer verzameld. Dit komt de prestaties van het Inzetformulier ten goede. Gewijzigd en verbeterd Actieve signalering - Wanneer je een workflow start vanuit Actieve signalering, zijn de standaardwaarden niet ingevuld op het eerste formulier Wanneer je een signaal definieert in HR Core, heb je de mogelijkheid om een 'Workflow'-signaal aan te maken. Wanneer je een G-formulier start door middel van Actieve signalering, zijn de rubriekvelden – in tegenstelling tot wat je gewend was toen je een workflow rechtstreeks vanuit Self Service startte – op het eerste formulier niet ingevuld. Dit is opgelost in de huidige release. De prioriteit van de weergegeven waarde is: 1. Opgegeven gegevens bij aanvraag; 2. Waarde op basis van gegevens van medewerker; 3. De standaardwaarde in de rubriek; 4. Lege waarde. Digitale ondertekening - Optie voor 'Batch ondertekenen' verwijderd voor medewerkers Wanneer gebruikers vanuit een workflow een document verstuurden naar 'Digitale ondertekening', moesten zij tot op heden één van deze opties selecteren als ze een handtekening wilden: op een later moment versturen via 'Batch ondertekenen' of 'Nu versturen voor handtekening' vanuit de workflow. Dit leidde tot enige verwarring, omdat medewerkers mogelijk geen toegang hadden tot de optie 'Batch ondertekenen' in Self Service. Als een gebruiker de documenten verstuurde naar 'Batch ondertekenen' en geen toegang bleek te hebben, kon hij of zij de documenten op een later moment niet meer verzenden naar de 'Batch ondertekenen'-procedure. Dankzij de wijzigingen die in deze release zijn geïntroduceerd, krijgen medewerkers de optie 'Batch ondertekenen' niet meer te zien. Het enige wat zij nog te zien krijgen, is een pop-up venster met het verzoek hun e-mailadres en telefoonnummer toe te voegen, zodat de documenten op dat moment kunnen worden verstuurd voor een handtekening. Andere typen gebruikers, zoals managers en professionals, hebben nog steeds de mogelijkheid om de 'Batch ondertekenen'-procedure te selecteren, indien gewenst. Digitale ondertekening - wijzigingen in de e-mail handtekening Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de handtekening in e-mails die gebruikers ontvangen wanneer zij een document willen laten ondertekenen op het Intraoffice-portal. Tot op heden stond er 'Youforce HR-team' in de standaard handtekening. Vanaf nu wordt de naam van het bedrijf getoond dat de e-mail heeft verstuurd. Deze naam is ook te zien in de Self Service-account.   De naam van het bedrijf dat de e-mail stuurt geeft u op bij Beheer > Systeem > Instelling: Digitale ondertekening - wijzigingen in de telefoonnummervalidatie Deze wijziging is geïmplementeerd op basis van feedback van klanten en uitgebrachte stemmen op onze Ideeën-portal. Wij hebben de daadwerkelijke controles voor validatie van telefoonnummers aangepast om problemen met mobiele nummers te voorkomen nadat de telefoonnummergegevens zijn ingevoerd in het pop-up venster voor 'Digitale ondertekening' in Self Service. Vanaf nu wordt er gecontroleerd of het telefoonnummer niet begint met een '0' (nul) en of het wel uit negen cijfers bestaat (de standaardlengte van een mobiel telefoonnummer). Zoekfunctie archief uitgebreid Gebruikers van Self Service controleren meestal op mutaties uit de recente geschiedenis. Er worden te veel items weergegeven op basis van de huidige filters. Het is nu mogelijk om te zoeken naar mutaties op basis van ingangsdatum. De zoekfunctie van het Archief is met ingang van 11 september 2019 uitgebreid met het filter 'Ingangsdatum' (vanaf en tot en met). Niet alleen is de gebruikersvriendelijkheid verbeterd, maar ook kan het scherm de gegevens sneller ophalen met behulp van de nieuwe filters. Dit standaardfilter toont mutaties met een ingangsdatum van drie maanden geleden tot heden. Als je wilt kun je een andere tijdsperiode selecteren. Je selectie wordt opgeslagen zolang de sessie actief is. Als je op het rode filter drukt, wordt de periode gewist en kun je een nieuwe periode selecteren. Hiermee wordt ook je filter hieronder gereset. Het Archief is uitgebreid met twee nieuwe velden: 'Ingangsdatum vanaf' en 'Ingangsdatum tot en met'. Dit hebben wij gedaan in verband met prestatieproblemen. Wanneer je voor het eerst bent ingelogd in het Archief, wordt de datum van drie maanden geleden alvast ingevoerd bij 'Ingangsdatum vanaf'. Bij de 'Ingangsdatum tot en met' wordt de huidige datum alvast weergegeven.  Deze velden zijn niet verplicht. Als je bijvoorbeeld mutaties wilt bekijken van maximaal zes maanden geleden, kun je 'Ingangsdatum vanaf' aanpassen. Als je toekomstige mutaties wilt bekijken, verwijder dan de waarde bij 'Ingangsdatum tot en met'. Als je uitsluitend wilt zoeken op mutatienummer of medewerkersnummer, kun je ervoor kiezen om zowel 'Ingangsdatum vanaf' als 'Ingangsdatum tot en met' te gebruiken. Wanneer je dit scherm verlaat en vervolgens terugkeert, wordt de meest recente selectie opnieuw weergegeven. De ingangsdatum waarop je kunt zoeken, is de ingangsdatum die je rechtsboven op de formulieren ziet staan. Lijsten filteren - Nieuwe validaties bij het datumfilter in Archief Wij hebben nieuwe validaties toegevoegd aan het datumfilter in het gedeelte Archief in Self Service. Deze validaties voorkomen dat gebruikers onjuiste datums of datums met een ongeldige notatie invoeren. Door deze fouten werden mogelijk onjuiste zoekresultaten weergegeven. De nieuwe validaties omvatten: Controle op datumnotatie: datums moeten de juiste notatie (DD-MM-JJJJ) hebben en mogen geen letters of andere tekens bevatten die niet worden ondersteund in een datumnotatie. Controle op schrikkeljaar: wanneer je de datum 29 februari invoert, wordt de zoekopdracht uitsluitend uitgevoerd als het ingevoerde jaar een schrikkeljaar is. Is dit niet het geval, dan wordt er een foutmelding weergegeven. Er wordt een foutmelding weergegeven als de startdatum na de einddatum ligt, of omgekeerd, omdat dit onlogische zoekopdrachten zijn. Vóór deze wijziging werden er zoekresultaten weergegeven met onjuiste datums of ongeldige datumnotaties. Vanaf nu roept de pagina de server niet meer aan als de notatie onjuist is. Als je de pagina ververst en correcte datums hebt ingevoerd, worden er nieuwe resultaten weergegeven. Wijzigingen in wet- en regelgeving Validatie van de IBAN-code voor bankrekeningen Per 1 januari 2020 schakelt Nederland volledig over op de internationale standaard IBAN voor het verifiëren van bankrekeningen. In deze release hebben wij de IBAN-rubriek in Self Service aangepast, zodat deze is afgestemd op de nieuwe validaties. Vanaf nu wordt deze internationale standaard gebruikt voor verificatie van IBAN-nummers in de Self Service-formulieren. Alle door jouw bank verstrekte IBAN-codes, zowel voor als na deze wijziging, zijn en blijven geldig. Wij hebben slechts de validatie van de internationale standaard toegevoegd in Self Service, omdat banken in Nederland deze IBAN-notatie vanaf heden gebruiken. Deze wijziging wordt automatisch toegepast op de IBAN-rubriek, dus er zijn geen aanvullende configuraties of mutaties nodig. Opgeloste meldingen Export op papier - Pagina kan geen mutaties groter dan 1.000.000 filteren (change 1236521) Melding Van diverse klanten ontvingen wij meldingen dat de functionaliteit 'Export op papier' geen mutaties groter dan 1.000.000 kon filteren. De functionaliteit 'Export op papier' toonde geen foutmelding wanneer er werd gefilterd op mutaties groter dan 1.000.000. Oplossing Vanaf nu is het mogelijk om te filteren op alle mutatiehoeveelheden. Het probleem is definitief opgelost. Publishing Date : 11/14/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 19:28 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 376 Weergaven
Nieuw Report modellen en Datafeed uitgebreid met nieuwe velden Entiteit Functie informatie Visitekaartje functie  Leasecategory behorend bij functie Entiteit Generatiepact Generatiepact Percentage Werken Generatiepact Percentage Doorbetalen Generatiepact Percentage Pensioenopbouw Entiteit Reiskosten Fiscale ruimte verrekenen  Entiteit Loonheffingen Blokkeren deelname SPAWW Entiteit Loondoorbetaling bij verlof uitsplitsing Ouderschapsverlof percentage vast Entiteit Medewerker aanvullend Veld Netwerk Identificatie van 25 karakters naar 100 karakters gewijzigd Entiteit Afdrachtsvermindering / Korting Ind. aanvraag LKV oudere werknemer Ind. aanvraag LKV arbeidsgehandicapte werknemer Ind. aanvraag LKV doelgroep banenafspraak Ind. aanvraag LKV herplaatsen arbeidsgeh wn Loonkostenvoordeel oudere werknemer einddatum Loonkostenvoordeel arbeidsgeh werknemer einddatum Loonkostenvoordeel doelgr banenafspraak einddatum Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgeh wn einddatum Entiteit Reiskosten Reisafstand in meters Entiteit Mobiele telefoon: Entiteit Mobiele telefoon - veld Merk mobiele telefoon is beschikbaar gemaakt op medewerkerniveau. Uw actie Er is geen actie nodig. Verbeterd Standard report R-AL-11100 geeft de huidige Kostenplaats weer ondanks parameterdatum Waarom Report R-AL-11100 liet alleen waarden zien op basis van de huidige datum en niet op basis van de ingevulde parameterdatum. Hoe Het probleem is opgelost en het rapport toont nu de waarden die overeenkomen met de opgegeven datum. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 9/24/2019
Volledig artikel weergeven
23-09-2019 17:30 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 351 Weergaven
In een extra release van 11 september 2019 is het volgende gewijzigd. Gewijzigd en verbeterd Zoekfunctie Archief uitgebreid Alle Self Service Waarom Self Service gebruikers controleren meestal mutaties uit de recente geschiedenis. Op basis van de huidige filters worden te veel items getoond. Hoe Het is vanaf nu mogelijk om mutaties te zoeken per ingangsdatum. De zoekfunctie van het Archief is met ingang van 11 september 2019 uitgebreid met een ingangsdatum (vanaf t/m) filter. Naast de gebruikersvriendelijkheid zal dit scherm door het gebruik van de nieuwe filters sneller de gegevens ophalen. Dit filter toont als default waarde de mutaties met een ingangsdatum startend vanaf 3 maanden geleden t/m vandaag. Indien gewenst kunt u een andere tijdsperiode selecteren. Uw selectie wordt bewaard zolang de sessie duurt. Indien u op het rode filter drukt dan maakt u de periode leeg en kunt u een nieuwe periode selecteren. Als u dit scherm verlaat en u daarna ernaar terugkeert, zal de laatst gebruikte selectie weer worden getoond. De ingangsdatum waarop kan worden gezocht is de ingangsdatum die u rechtsboven in de formulieren ziet staan. Publishing Date : 9/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-09-2019 21:42 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 265 Weergaven
New Holiday clusters Why In order to allow users to enter non-Dutch holiday calendars, it is now possible to create holiday clusters with holidays that are pre-defined at system level. These holiday clusters can then be linked to individual employees.  How  Settings > Work pattern > Holidays clusters In the Holiday clusters screen, you can create a holiday cluster by adding holidays from the predefined list. Employee > Contract > Employment In the Employment screen, you can use the Holiday cluster field to link an employment contract to a cluster. If you do not select a holiday cluster here, the default (Dutch) holiday calendar will remain active. Your action  If you want to use a non-Dutch holiday calendar, you have to create one by following the steps above. Resolved notifications Authorization – custom screens mutable for Read-Only profiles (change 987620) Notification Users with a Read-Only profile were still able to make changes through custom screens.  Solution Custom screens have been included in the Read-Only authorization for this release. This allows users with a read-only profile to view data using custom screens, without being able to make any changes. Your action No action is required. It was not possible to terminate an organizational unit because the unit in question was still linked to a number of employees (change 1629999) Notification While trying to delete an organizational unit, an error message appeared indicating that there were still active employment relationships between the unit and a number of employees. However, it was not possible for the client to identify the employees in question. Solution We identified the employees in question and relayed this information to the client, allowing them to remove the employees/allocate them to a different unit.  Your action No action is required. While trying to open the Employment screen for certain employees, an error message appeared (change 1558042) Notification When opening the Employment screen, an error message appeared for certain employees. Solution The error was caused by a data element that had been changed from a percentage type to a factor because of the Part-time percentage. The conversion to the part-time factor had not been carried out for the employees in question, preventing the client from accessing the Employment screen. The problem was solved by carrying out the conversion for these employees. Publishing Date : 9/19/2019
Volledig artikel weergeven
19-09-2019 21:50 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 214 Weergaven
Nieuw Feestdagenclusters Waarom  Om andere feestdagenkalenders dan de klassieke Nederlandse feestdagenkalender te ondersteunen, is het nu mogelijk om feestdagenclusters samen te stellen met feestdagen die op systeemniveau zijn voorgedefinieerd. Een feestdagencluster kunt u vervolgens koppelen aan een dienstverband.  Hoe  Instellingen > Werkpatroon > Feestdagen clusters In het scherm Feestdagen clusters kunt u een feestdagencluster samenstellen door feestdagen uit de voorgedefinieerde lijst toe te voegen. Medewerker > Contract > Dienstverband In het scherm Dienstverband kunt u via het veld Feestdagencluster het dienstverband koppelen aan het gewenste cluster. Als u hier geen feestdagencluster selecteert, blijft de oorspronkelijke feestdagenkalender voor Nederland van kracht. Uw actie  Als u een feestdagencluster wilt gebruiken, moet u dit samenstellen zoals hierboven is beschreven.   Opgeloste meldingen  Autorisatie - Vrije schermen toch muteerbaar voor profiel Alleen lezen (change 987620) Melding Gebruikers waaraan een profiel was toegekend met Alleen lezen-rechten, konden toch mutaties vastleggen in vrije schermen.  Oplossing Vrije schermen zijn vanaf deze release opgenomen in de autorisatie voor Alleen lezen. Hierdoor kunnen gebruikers met een profiel met Alleen lezen-rechten, de gegevens in vrije schermen wel bekijken, maar niet meer muteren. Uw actie Er is geen actie nodig. Beëindigen Organisatie Eenheid was niet mogelijk, omdat er nog relaties bestonden (change 1629999) Melding Bij het verwijderen van een organisatie-eenheid (OE), verscheen de foutmelding dat er nog relaties tussen de organisatie-eenheid en medewerker bestaan. Het was echter niet na te gaan om welke relatie het ging. Oplossing Wij hebben achterhaald welke bestaande relaties de foutmeldingen veroorzaakten en dit aan de betreffende klanten laten weten, zodat deze verwijderd of elders toegewezen konden worden.  Uw actie Er is geen actie nodig Openen scherm Dienstverband gaf foutmelding voor bepaalde medewerkers (change 1558042) Melding Bij het openen van het scherm Dienstverband verscheen er voor bepaalde medewerkers een foutmelding. Oplossing De foutmelding werd veroorzaakt door een gegevenselement dat vanwege het Parttime percentage was gewijzigd van het type percentage naar een factor. Voor de medewerkers waarbij de foutmelding verscheen, was de conversie naar de parttime factor niet uitgevoerd, waardoor het niet mogelijk was het scherm Dienstverband weer te geven. We hebben de betreffende conversie voor deze medewerkers alsnog uitgevoerd. Publishing Date : 9/19/2019
Volledig artikel weergeven
19-09-2019 21:44 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 536 Weergaven
Mededelingen Status inkomstenverhouding transitievergoeding We gaan het mogelijk maken dat de inkomstenverhouding voor transitievergoeding automatisch wordt aangemaakt. De verwachting is dat we het eerste kwartaal van 2020 nog nodig hebben om deze oplossing te realiseren. Tot die tijd moet u een tweede personeelsnummer aanmaken als u een transitievergoeding uitbetaalt. Zodra we een oplossing kunnen tonen, zullen we een webinar organiseren. We werken ook aan het geautomatiseerd bepalen van een overschrijfbaar bedrag voor de transitievergoeding. Dit gaan we gelijktijdig met de inkomstenverhouding voor transitievergoeding opleveren.  In juli hebben we met een aantal klanten een zeer goede workshop gehad over de inkomstenverhouding. Hieruit is de volgende lijst gekomen met Inkomstenverhoudingsituaties die we gaan realiseren nadat de transitievergoeding gereed is.  Nr IKV-situatie 1 Stagiair naar werknemer 2 Salaris en uitkering 3 Detachering naar buitenland 4 Opnieuw in dienst 5 AOW'er werkt door 6 Stagiair en werknemer 7 Levensloop 8 Uitbetalingen (groen) na einde dienstverband 9 Salary split Uren naar het nieuwe jaar verschuiven Met ingang van 1 januari 2020 gaan we er voor zorgen dat bij een mutatie met terugwerkende kracht, naast het geld ook de uren naar het nieuwe fiscale jaar verschuiven als het systeem in nabetalingsmodus staat. Indien van toepassing, moet u uw processen naar aanleiding hiervan aanpassen.  PDF in Google Chrome Google Chrome heeft onlangs aanpassingen gedaan voor onder meer het ophalen en openen van PDF-bestanden. Hierdoor kan het zijn dat functionaliteiten in Payroll Business voor het ophalen en openen van PDF-bestanden anders werken dan u gewend bent. Zo maakt Google Chrome onder andere bij de Salarisstrook-viewer direct een bestand aan onderin uw Chrome-internetpagina terwijl u voorheen de de PDF zelf bewust moest downloaden. De instellingen hiervoor kunt u als gebruiker zelf aanpassen. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de instellingen van Google Chrome. Nieuw Verwerkingseenheden importeren Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor administratiekantoren Waarom BIj de implementatie van nieuwe klanten wordt vaak het Raet basisdocument gebruikt. Dit is een bestand in excel-formaat, waarmee u bedrijven, bedrijf-CAO's, medewerkers en contracten collectief kunt importeren of wijzigen. Het was daarbij nog niet mogelijk om verwerkingseenheden te importeren. Hoe Administratiebeheer > Beheer  > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand Door in de Excel-sheet de juiste sleutelvelden op te nemen, kunt u nu ook de gegevens van verwerkingseenheden importeren. De indeling is dan: Kolom 1: klantcode (gegevenselement 80) Kolom 2: bedrijfscode (18) Kolom 3: verwerkingseenheid code (68) Kolom 4: ingangsdatum (geen gegevenselement van toepassing) Kolom 5: naam van de verwerkingseenheid (69) Kolom 6 en verder: bedrijfsuren (10001500) en/of andere eigenschappen van de verwerkingseenheid Voorbeeld: Uw actie Als u grote aantallen verwerkingseenheden wilt toevoegen of wijzigen: Zet alle gewenste verwerkingseenheden in een Raet basisdocument Let daarbij op de juiste ingangsdatum Log in op administratieniveau Verwerk het document via Beheer > Externe mutaties  Wilt u meer uitleg over het Raet basisdocument? Kijk dan in de online help bij Externe mutaties > Raet basisdocument. Auto van de zaak - Referentietabel aangepast en percentages bijtelling 2020 beschikbaar Waarom De (voorlopige) percentages bijtelling voor de auto van de zaak vanaf 2020 zijn opgenomen in de referentietabel Fiscale Bijtelling Auto vd Zaak. De omschrijvingen van de categorieën beginnen met het percentage dat voor het jaar van toepassing is; deze zijn ook per 1 januari 2020 aangepast. In de (voorlopige) plannen van de overheid wordt het maximale bedrag waarover het reductietarief mag worden toegepast, afhankelijk van de datum eerste toelating. Daarom is dit bedrag vanaf 2020 als kolom in de referentietabel opgenomen. Deze nieuwe kolom vervangt het veld Maximale cataloguswaarde lage bijtelling in het bedrijfsscherm Auto van de zaak. De ingangsdatum van deze wijzigingen is 1 januari 2020. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak  In het medewerkerscherm Auto van de zaak ziet u in de keuzelijst van het veld Auto categorie per ingangsdatum 1-1-2020 de percentages die vanaf die datum gelden. Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Auto van de zaak Het veld Maximale cataloguswaarde lage bijtelling is per 1 januari 2020 van het bedrijfsscherm Auto van de zaak verwijderd. Uw actie Er is geen actie nodig. Het toevoegen van nieuwe auto's van de zaak is niet gewijzigd. Vanaf januari 2020 wordt voor deze auto's het nieuwe bijtellingspercentage toegepast. Fiets van de zaak  Waarom Om de nieuwe belastingregels voor de fiets van de zaak te ondersteunen, is de arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak vooruitlopend op het bekrachtigen van de wetgeving 2020, al in Payroll Business opgenomen.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Fiets van de zaak Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Fiets van de zaak  De arbeidsvoorwaardeschermen Fiets van de zaak, zijn beschikbaar vanaf de ingangsdatum 1-1-2020. Uw actie Als u de arbeidsvoorwaarde wilt gebruiken, kunt u deze alvast toevoegen aan het arbeidsvoorwaardencluster via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.  Nieuwe referentietabel Reiskosten declaratie staffel Waarom Als in uw bedrijf vanaf een bepaald aantal gedeclareerde kilometers een andere vergoeding gold, kon u dit inrichten via meerdere reiskostendeclaraties. U moest echter zelf in de gaten te houden wanneer de nieuwe vergoeding inging en de gedeclareerde kilometers moest u registreren via een ander dagelement (bijvoorbeeld van Kilometers declaratie 1 naar Kilometers declaratie 2). Daarom hebben wij vanaf deze release een nieuwe referentietabel Reiskosten declaratie staffel in Payroll Business opgenomen. Hiermee kunt u reiskostendeclaraties inrichten, waarbij automatisch rekening wordt gehouden vanaf welk aantal kilometers welke vergoeding geldt Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabellen > Reiskosten declaratie staffel In de release van 2019-10 is er met ingang van 1-1-2020 aan de lijst met referentietabellen de referentietabel Reiskosten declaratie staffel toegevoegd. Door deze referentietabel te gebruiken, kunt u de reiskostendeclaratie zo inrichten dat er vanaf een bepaald aantal kilometers automatisch wordt overgegaan op een andere vergoeding per kilometer. De referentietabel bestaat uit de volgende kolommen: Reisafstand declaratie vanaf (in meters) Variant reiskosten declaratie staffel Reisafstand declaratie vanaf (in meters) Vergoeding per kilometer Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten Aan de arbeidsvoorwaardeschermen Reiskosten zijn de volgende velden toegevoegd. Declaratie zakelijke km o.b.v. staffeltabel Werkkosten toepassen decl zak. km o.b.v. staffel In de arbeidsvoorwaarde Reiskosten moet u bij het veld Declaratie zakelijke km o.b.v. staffeltabel kiezen voor Ja en de kilometers moet u opgeven via het dagelement Kilometers declaratie o.b.v. staffel - Reiskosten declaratie telling. Uw actie Als u de nieuwe referentietabel wilt gebruiken, kunt u deze inrichten vanaf 1-1-2020. Informatie vindt u in de online help via Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Reiskosten > Declaraties reiskosten. Gewijzigd en verbeterd Volgorde iconen uniform gemaakt Waarom De volgorde van de iconen rechts bovenaan de schermen Medewerker(s) en Arbeidscontract was niet consistent. Bovendien ontbrak in het scherm Arbeidscontract de tooltip bij het icoon Uitgebreid zoeken.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Medewerker > Contract > Arbeidscontract In deze release is de volgorde van de iconen in beide schermen, nadat u een medewerker geselecteerd hebt, consistent gemaakt en wordt de hievoor genoemde tooltip getoond. Uw actie Er is geen actie nodig, Gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only aangepast Waarom In de mei release van 2019 hebben we standaard gebruikersprofielen gewijzigd naar een nieuwe menu-indeling. Voor het standaard gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only was dit nog niet gebeurd. Bovendien is de naam van ons product niet meer HR Easy maar HR Core. Hoe We hebben de naam van het gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only gewijzigd in HR Core Salarisadministratie only en de nieuwe standaard menu-indeling hierop toegepast. Uw actie Er is geen actie nodig. Verkeerde CAO-code in Loonaangifte (change 1340681) Waarom Als de CAO-code bij een medewerker was gewijzigd, werd ten onrechte de vorige CAO-code in de Loonaangifte opgenomen. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract De programmatuur is aangepast, zodat nu na het wijzigen van de CAO-code, in de Loonaangifte de juiste CAO-code wordt doorgegeven, Uw actie Er is geen actie nodig. Arbeidsvoorwaarde Loonbeslag uitgebreid Waarom Met ingang van 1-10-2019 is het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Loonbeslag als volgt uitgebreid.  Aan de huidige velden Loonbeslag (1 t/m 4) zijn de velden Saldo loonbeslag (1 t/m 4) toegevoegd. Deze velden worden na een salarisverwerking gevuld met de waarde van het payrollelement Saldo (Loonbeslag (1 t/m 4). Als de schuld is afgelost, is dit veld leeg. Een periode later worden de overige velden leeggemaakt. Daarnaast zijn aan het scherm de volgende velden toegevoegd: Bewindvoerder (Loonbeslag) Loonbeslag (5 t/m 10) nummer Loonbeslag (5 t/m 10) omschrijving Loonbeslag (5 t/m 10) saldo  Deze velden zijn voor administratieve doeleinden, via deze velden vindt er geen berekening plaats in de Payroll Business. Uw actie U kunt deze velden nu gebruiken voor administratieve doeleinden. Journalisering - Rapport Overzicht Boekingsgroep vernieuwd Waarom Bij het openen in Excel was het bestaande rapport Overzicht boekingsgroep onduidelijk. De kolommen kwamen niet netjes in Excel en u moest veel handelingen verrichten om het rapport leesbaar te maken. Ook waren in het rapport niet alle tabbladen van de boekingsdefinities en boekingsregels opgenomen. Daarom hebben we het rapport vernieuwd. Hoe Journalisering > Rapporten > Journalisering > Overzicht boekingsgroep Vanaf deze release hebben we het rapport uitgebreid met alle tabbladen vanuit de boekingsdefinities en boekingsregels. U kunt zelf selecteren welke tabbladen u in het rapport wilt opnemen. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Resultaat Aanvraag jaaropgaven niet in scherm getoond (change 1684023) Beheer  > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven Melding Na de release van juni werd het overzichtsscherm Aanvraag jaaropgaven niet ververst nadat jaaropgaven werden aangevraagd. Oplossing Vanaf deze release wordt het scherm Aanvraag jaaropgaven wel ververst als u een aanvraag heeft uitgevoerd. Uw actie Er is geen actie nodig. Reiskosten belast vast (change 762265) Melding Als het aantal kilometers in de loop van de periode was gewijzigd, werd soms onterecht een belaste vergoeding van 1 cent uitgekeerd. Oplossing Dit is opgelost met ingang van 1-1-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Fout in presentatie bijtelling auto van de zaak op loonstrook (change 1662106) Melding De fiscale bijtelling voor de auto van de zaak werd berekend als er geen categorie was opgegeven, maar wel een cataloguswaarde. Bij een vervolgverwerking kon dit leiden tot het herberekenen van de fiscale bijtelling voor de auto van de zaak. Oplossing Dit is aangepast met ingang van 01-09-2019. Vanaf deze datum geldt dat de fiscale bijtelling alleen wordt berekend als zowel de cataloguswaarde als de categorie zijn ingevuld. Verder zijn de voorwaarden voor het berekenen van de fiscale bijtelling gelijk gebleven.  Let op: deze wijzigingen gaan in per 1 september 2019. Voor medewerkers die gebruik maken van de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak resulteert dit in TWK-berekeningen. Hierdoor kan de eerste salarisverwerking na de release langer duren dan u gewend bent.  Uw actie Er is geen actie nodig. PAWW niet berekend als alle verzekeringsvelden op Nee staan (change 1583887) Melding  Medewerker (expat) is niet verzekerd voor de sociale verzekeringswetten, maar rechtstreeks verzekerd bij het UWV. De medewerker is echter wel verzekerd voor de Private Aanvulling WW & WGA (PAWW). Als er geen SV-loon was, werd er geen premie PAWW berekend. Was er SV-loon, dan werd de PAWW-premie wel berekend. Oplossing Dit is opgelost met de release van september 2019. Vanaf de september release wordt er altijd PAWW-premie berekend. Als u volgens uw CAO voor sommige medewerkers geen PAWW-premie hoeft af te dragen, zoals voor Stagiairs, kunt u de berekening voor deze medewerkers uitzetten. Dit doet u door in het scherm Loonheffingen bij het veld Blokkeren deelname SPAWW te kiezen voor Ja. Let op: deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Voor medewerkers die gebruik maken van de PAWW en/of 30% regeling resulteert dit in TWK-berekeningen. Hierdoor kan de eerste salarisverwerking na de release langer duren dan u gewend bent.  Uw actie Zorg ervoor dat bij medewerkers voor wie u geen PAWW-premie wilt laten berekenen, in het scherm Loonheffingen bij het veld Blokkeren deelname SPAWW de waarde Ja is ingevuld. Pensioengrondslag vaste toeslag en Looncomponent werken gelijk (change 531323) Melding Als er een berekening plaatsvindt voor een parttime medewerker die is gekoppeld aan de Grondslag Vaste toeslag (Pens), is de uitkomst gelijk aan de berekening die plaatsvindt als deze looncomponent is gekoppeld aan de Grondslag Looncomponent (Pens). De verwachting was echter dat de pensioenpremie niet gelijk zou zijn, omdat bij de ene grondslag het opgegeven bedrag naar rato moet worden berekend naar fulltime en bij de andere grondslag niet. Oplossing Bij het analyseren van deze change is vastgesteld dat de berekening van de grondslag wg/wn correct wordt uitgevoerd.  Toelichting De mee te nemen betalingen aan de medewerker, het salaris, de grondslag looncomponenten en/of de grondslag vaste toeslagen, zijn correct verwerkt in de premiegrondslag. De berekening staat los van het omrekenen van parttime naar fulltime van de grondslag vaste toeslagen. Deze omrekening heeft alleen betrekking op het vastleggen van een administratief payrollelement, namelijk Vaste toeslag ft (Pens.). Uw actie Er is geen actie nodig. SGB foutieve Grondslag pensioenberekening schoonmaak (change 521484) Melding Er werd een loon in natura looncomponent verwerkt waarover geen SGB- en RAS-premie werd berekend. Oplossing Het bleek dat niet alle looncomponenten van het type Vaste bruto fiscale bijtelling (belasting- en premieplichtig) werden meegenomen in de berekening van de premie BPF SGB.  Dit is nu aangepast; vanaf januari 2020 worden alle looncomponenten van het type Vaste bruto fiscale bijtelling (belasting- en premieplichtig) wel meegenomen in de berekening van de premie BPF SGB. Dit betekent dat u looncomponenten van dit type die niet in deze berekening meegenomen mogen worden,  moet uitsluiten. Dit doet u door deze looncomponenten op te nemen in de grondslag Uitzonderen SGB. Wij hebben gekozen voor de datum 01-01-2020 om te voorkomen dat u eventuele correcties in het verleden ongedaan moet maken. Uw actie Als u looncomponenten wilt uitzonderen van de premieberekening BPF SGB, moet u deze opnemen in de grondslag Uitzonderen SGB. Onjuiste datum uitdienst in datafeed (change 1535162) Melding Enige tijd geleden was er een fout onstaan, waardoor het in sommige situaties kon voorkomen dat een medewerker voor de datum in dienst een datum uit dienst had staan. Dit is reeds in HR Core Business en Payroll Business opgelost. Echter in de datafeed werd deze uitdienstregel nog steeds getoond.   Oplossing Dit is reeds opgelost. Uw actie Er is geen actie nodig. Eindejaarsuitkering geeft 0,01 op de loonstrook (change 641777) Melding Op de loonstrook en in diverse rapportages is bij veel medewerkers als eindejaarsuitkering 0,01 vermeld, terwijl hier geen bedrag werd verwacht, omdat de eindejaarsuitkering in de voorgaande periode in zijn geheel was uitbetaald.  Oplossing Bij de arbeidsvoorwaarden Gratificatie en Winstdeling is het mogelijk deze vóór de eindperiode uit te betalen. Het bedrag dat dan wordt uitgekeerd bestaat uit de Opgebouwde gratificatie/winstdeling en de extrapolatie daarvan tot de eindperiode. In de eindperiode vindt automatisch een controle plaats of het (eerder) uitgekeerde bedrag nog correct is. Hierbij kan er door afrondingsverschillen een verschil ontstaan van één of twee cent en dit verschil wordt dan in de eindperiode ingehouden of extra uitgekeerd. Wij hebben de programmatuur aangepast zodat de kans dat in de eindperiode een verschil van één of twee cent ontstaat, veel kleiner is geworden. Deze wijziging gaat in per 1 november 2019. Uw actie Er is geen actie nodig. Eenmalige uitkering bij uitdiensttreding soms onterecht gecorrigeerd (change 964206) Melding Een eenmalige uitkering die in de periode vóór uit dienst is uitgekeerd, werd in de periode van uit dienst onterecht gecorrigeerd. Oplossing De arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering is aangepast, zodat deze uitkering wordt uitgekeerd als de medewerker op de peildatum in dienst is. Dit geldt voor beide varianten: bedrag en percentage. Let op: als een medewerker uit dienst is op de eerste van de betaalperiode waarin deze uitkering wordt uitbetaald, maar op de peildatum wel in dienst is, dan wordt de eenmalige uitkering uitbetaald. U kunt dit voorkomen door de uitkering te blokkeren via het medewerkerscherm of de arbeidsvoorwaarde bij de medewerker te verwijderen. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2020. Uw actie Als u niet wilt dat een eenmalige uitkering in de hiervoor genoemde situatie wordt uitbetaald, kunt u deze blokkeren of de arbeidsvoorwaarde bij de medewerker verwijderen.  Publishing Date : 9/19/2019
Volledig artikel weergeven
19-09-2019 21:22 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 704 Weergaven
On Wednesday September 11th we have put an extra release in production in which we changed the following. Changed and improved Search function Archive extended Why Self Service users usually check for mutations from recent history. Too many items are displayed based on current filters. How It is now possible to search for mutations per effective date. The search function of the Archive has been extended with effect from 11 September 2019 with an effective date (from and including) filter. In addition to the user-friendliness, this screen will retrieve the data faster by using the new filters. This filter shows as default value the mutations with an effective date starting from 3 months ago to today. If desired, you can select a different time period. Your selection will be saved for the duration of the session. If you press the red filter then you clear the period and you can select a new period. If you leave this screen and then return to it, the last used selection will be displayed again. The starting date that can be searched is the starting date that you see in the top right of the forms. Publishing Date : 9/16/2019
Volledig artikel weergeven
16-09-2019 18:02 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 234 Weergaven
Announcement Together towards a better performance The stability and performance of Self Service is not on the level you may expect. The professionals (PSA users) in particular may be affected by this. Reliability of our products / applications is very important to us. For this reason we are working intensively with a number of our cusomers to improve this. In the Self Service release notes a new chapter is added: ‘Together towards a better performance’. In this chapter we will inform you about the improvements we are implementing as to stability and performance. In the recent past the following enhancements were achieved. The usage of databases is optimized, making it possible for more traffic to be handled at the same time.  We moved to a new version of the database. This new version is able to handle traffic faster. Monitoring of all databases is improved. This enables us to anticipate and react to possible changes in data traffic in an improved manner. Specific processes concerning the reporting of performance issues were aligned with a number of customers. By being in direct contact with our customer we get more insights in user experience and this contributes to identify and handle the specific causes of underperformance. These steps will lead to an improved user experience. The coming period we will continue to take more steps towards a better performing product. It is possible that you will occasionally experience hindrance. We are working hard to minimize this as much as possible. Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:35 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 234 Weergaven
Mededelingen  AOW-gerechtigden voor 2020 op basis van AOW-leeftijd Pensioenakkoord Waarom  Vooruitlopend op de daadwerkelijke aanpassingen in HR Core Business en Payroll Business, kunt u met deze instructie alvast berekenen welke medewerkers in 2020 de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden bereiken. Hoe Rapporten > Controle > Ad-Hoc rapportage Open het scherm Ad-hoc rapportage en voeg het element Geboortedatum toe aan uw Ad-hoc rapportage in excel. Ga naar Mijn Rapporten en open het excelbestand van het ad-hoc rapport. In het excelbestand filtert u op geboortedatums tussen 1 september 1953 en 31 augustus 1954. Dit zijn de medewerkers die in 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. In cel D2 staat de leeftijd. Zet in de cellen in kolom E het aantal maanden. Dit is voor 66 jaar en 4 maanden: 796 maanden.  Met de volgende formule in excel kunt u de AOW-gerechtigde leeftijd berekenen: ZELFDE.DAG(D2;E2). Met de vulgreep (fill handle) voor het automatisch vullen van cellen in Excel, kunt u vervolgens de functie ook voor de onderliggende cellen gebruiken. Voor het zien van de juiste datums, kunt u kolom E selecteren en vervolgens met de rechtermuisknop het formaat van de cellen wijzigen naar het juiste datumtype voor de locatie.  Let op: als u een Engelse excelversie gebruikt, wordt de formule: EDATE(D2;E2). Gewijzigd en verbeterd Scherm verlofaanvragen houdt medewerkerselectie vast Als u verschillende wijzigingen voor verlofaanvragen van medewerkers wilde vastleggen, werd u steeds naar het oorspronkelijke zoekscherm geleid, waarbij de medewerkerselectie niet werd vastgehouden. Hierdoor moest u extra klikken om opnieuw de medewerker te selecteren. Hoe Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag  Vanaf deze release werkt het scherm Verlofaanvraag als volgt: Als er al een medewerker is geselecteerd en u opent het scherm Verlofaanvraag, dan worden de selectievelden gevuld. Opent u een verlofaanvraag en gaat u daarna terug naar het selectiescherm, dan worden de selectievelden gevuld, maar wordt het navigatiepad teruggezet naar bedrijfsniveau. Als u dan naar een andere pagina gaat, moet u de medewerker opnieuw selecteren.   Uw actie Er is geen actie nodig.  Formaat zoekpaneel bedrijven automatisch aangepast Waarom Het zoekpaneel voor bedrijven dat zich linksboven in de applicatie bevindt, had altijd een vast formaat. Hierdoor moesten klanten met veel bedrijven, vaak herhaaldelijk scrollen. Daarom is vanaf deze release het formaat van het zoekpaneel aangepast aan het aantal bedrijven.  Hoe Als u nu op het zoekpaneel klikt om een bedrijf te zoeken, ziet u dat het formaat wordt aangepast aan het aantal bedrijven. Het formaat is op een maximum gesteld, wat bij een gemiddeld beeldscherm ongeveer overeenkomt met 29 bedrijven.  Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Verlofsaldo klopte niet (change 1629890) Melding Bij Vast Extra individueel verlofrecht waarvan de begindatum vóór 2019 ligt, werd het Vast extra individueel verlofrecht behandeld als eenmalig. Bij een mutatie of verlofopname waarbij het saldo werd herrekend, werd dit individuele verlofsaldo onterecht op nul gesteld.  Oplossing  De programmatuur is aangepast zodat het Vast Extra Individueel verlofrecht als vast wordt behandeld, ook als de begindatum vóór 2019 ligt. Uw actie Wij raden u aan om voor medewerkers bij wie het saldo Vast Extra Individueel verlofrecht op nul is gesteld, een herberekening van het verlofsaldo uit te voeren. Individueel verlof verdwijnt bij uit dienst melden (change 1653522) Melding Als een medewerker uit dienst werd gemeld en het verlof werd herberekend, werd het individueel verlofrecht op 0 gesteld. Oplossing Dit is aangepast. Bij uitdiensttreding wordt het verlof niet meer op 0 gesteld. Uw actie Voor medewerkers waarbij het verlof onterecht op 0 is gesteld, moet u een herberekening uitvoeren.  Vestiging kan niet aan Organisatie Eenheid worden gekoppeld (change 1650045)  Melding Het was niet mogelijk een vestiging aan een Organisatie Eenheid (OE) te koppelen als deze vestiging al aan een boven- of onderliggende OE was gekoppeld. Er verscheen dan een foutmelding, waarin werd gemeld dat de vestiging niet uniek was binnen de OE.  Oplossing Het programma controleert nu binnen de OE zelf of een vestiging uniek is. Hierdoor komt de hiervoor genoemde foutmelding niet meer voor en kunt u een vesting gewoon aan de gekozen OE koppelen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 428 Weergaven