Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
New Holiday clusters Why In order to allow users to enter non-Dutch holiday calendars, it is now possible to create holiday clusters with holidays that are pre-defined at system level. These holiday clusters can then be linked to individual employees.  How  Settings > Work pattern > Holidays clusters In the Holiday clusters screen, you can create a holiday cluster by adding holidays from the predefined list. Employee > Contract > Employment In the Employment screen, you can use the Holiday cluster field to link an employment contract to a cluster. If you do not select a holiday cluster here, the default (Dutch) holiday calendar will remain active. Your action  If you want to use a non-Dutch holiday calendar, you have to create one by following the steps above. Resolved notifications Authorization – custom screens mutable for Read-Only profiles (change 987620) Notification Users with a Read-Only profile were still able to make changes through custom screens.  Solution Custom screens have been included in the Read-Only authorization for this release. This allows users with a read-only profile to view data using custom screens, without being able to make any changes. Your action No action is required. It was not possible to terminate an organizational unit because the unit in question was still linked to a number of employees (change 1629999) Notification While trying to delete an organizational unit, an error message appeared indicating that there were still active employment relationships between the unit and a number of employees. However, it was not possible for the client to identify the employees in question. Solution We identified the employees in question and relayed this information to the client, allowing them to remove the employees/allocate them to a different unit.  Your action No action is required. While trying to open the Employment screen for certain employees, an error message appeared (change 1558042) Notification When opening the Employment screen, an error message appeared for certain employees. Solution The error was caused by a data element that had been changed from a percentage type to a factor because of the Part-time percentage. The conversion to the part-time factor had not been carried out for the employees in question, preventing the client from accessing the Employment screen. The problem was solved by carrying out the conversion for these employees. Publishing Date : 9/19/2019
Volledig artikel weergeven
19-09-2019 21:50 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 214 Weergaven
Mededelingen  AOW-gerechtigden voor 2020 op basis van AOW-leeftijd Pensioenakkoord Waarom  Vooruitlopend op de daadwerkelijke aanpassingen in HR Core Business en Payroll Business, kunt u met deze instructie alvast berekenen welke medewerkers in 2020 de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden bereiken. Hoe Rapporten > Controle > Ad-Hoc rapportage Open het scherm Ad-hoc rapportage en voeg het element Geboortedatum toe aan uw Ad-hoc rapportage in excel. Ga naar Mijn Rapporten en open het excelbestand van het ad-hoc rapport. In het excelbestand filtert u op geboortedatums tussen 1 september 1953 en 31 augustus 1954. Dit zijn de medewerkers die in 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. In cel D2 staat de leeftijd. Zet in de cellen in kolom E het aantal maanden. Dit is voor 66 jaar en 4 maanden: 796 maanden.  Met de volgende formule in excel kunt u de AOW-gerechtigde leeftijd berekenen: ZELFDE.DAG(D2;E2). Met de vulgreep (fill handle) voor het automatisch vullen van cellen in Excel, kunt u vervolgens de functie ook voor de onderliggende cellen gebruiken. Voor het zien van de juiste datums, kunt u kolom E selecteren en vervolgens met de rechtermuisknop het formaat van de cellen wijzigen naar het juiste datumtype voor de locatie.  Let op: als u een Engelse excelversie gebruikt, wordt de formule: EDATE(D2;E2). Gewijzigd en verbeterd Scherm verlofaanvragen houdt medewerkerselectie vast Als u verschillende wijzigingen voor verlofaanvragen van medewerkers wilde vastleggen, werd u steeds naar het oorspronkelijke zoekscherm geleid, waarbij de medewerkerselectie niet werd vastgehouden. Hierdoor moest u extra klikken om opnieuw de medewerker te selecteren. Hoe Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag  Vanaf deze release werkt het scherm Verlofaanvraag als volgt: Als er al een medewerker is geselecteerd en u opent het scherm Verlofaanvraag, dan worden de selectievelden gevuld. Opent u een verlofaanvraag en gaat u daarna terug naar het selectiescherm, dan worden de selectievelden gevuld, maar wordt het navigatiepad teruggezet naar bedrijfsniveau. Als u dan naar een andere pagina gaat, moet u de medewerker opnieuw selecteren.   Uw actie Er is geen actie nodig.  Formaat zoekpaneel bedrijven automatisch aangepast Waarom Het zoekpaneel voor bedrijven dat zich linksboven in de applicatie bevindt, had altijd een vast formaat. Hierdoor moesten klanten met veel bedrijven, vaak herhaaldelijk scrollen. Daarom is vanaf deze release het formaat van het zoekpaneel aangepast aan het aantal bedrijven.  Hoe Als u nu op het zoekpaneel klikt om een bedrijf te zoeken, ziet u dat het formaat wordt aangepast aan het aantal bedrijven. Het formaat is op een maximum gesteld, wat bij een gemiddeld beeldscherm ongeveer overeenkomt met 29 bedrijven.  Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Verlofsaldo klopte niet (change 1629890) Melding Bij Vast Extra individueel verlofrecht waarvan de begindatum vóór 2019 ligt, werd het Vast extra individueel verlofrecht behandeld als eenmalig. Bij een mutatie of verlofopname waarbij het saldo werd herrekend, werd dit individuele verlofsaldo onterecht op nul gesteld.  Oplossing  De programmatuur is aangepast zodat het Vast Extra Individueel verlofrecht als vast wordt behandeld, ook als de begindatum vóór 2019 ligt. Uw actie Wij raden u aan om voor medewerkers bij wie het saldo Vast Extra Individueel verlofrecht op nul is gesteld, een herberekening van het verlofsaldo uit te voeren. Individueel verlof verdwijnt bij uit dienst melden (change 1653522) Melding Als een medewerker uit dienst werd gemeld en het verlof werd herberekend, werd het individueel verlofrecht op 0 gesteld. Oplossing Dit is aangepast. Bij uitdiensttreding wordt het verlof niet meer op 0 gesteld. Uw actie Voor medewerkers waarbij het verlof onterecht op 0 is gesteld, moet u een herberekening uitvoeren.  Vestiging kan niet aan Organisatie Eenheid worden gekoppeld (change 1650045)  Melding Het was niet mogelijk een vestiging aan een Organisatie Eenheid (OE) te koppelen als deze vestiging al aan een boven- of onderliggende OE was gekoppeld. Er verscheen dan een foutmelding, waarin werd gemeld dat de vestiging niet uniek was binnen de OE.  Oplossing Het programma controleert nu binnen de OE zelf of een vestiging uniek is. Hierdoor komt de hiervoor genoemde foutmelding niet meer voor en kunt u een vesting gewoon aan de gekozen OE koppelen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 428 Weergaven
Notifications Pension entitlement for 2020 based on the state pension agreement Why  In anticipation of the actual modifications in HR Core Business and Payroll Business, this instruction can be used to calculate which employees will reach the state pension age in 2020 of 66 years and 4 months. How Reports > Check > Ad hoc reporting Open the Ad hoc reporting screen and add the Date of birth element to the ad hoc report in Excel. Go to My Reports and open the Excel file of the ad hoc report. Filter by date of birth between 1 September 1953 and 31 August 1954. These are the employees who will reach state pension age in 2020. The age will be displayed in cell D2. Enter the number of months in the cells in column E. For 66 years and 4 months, this is 796 months.  The following formula can be used in the Dutch language version of Excel to calculate state pension age: ZELFDE.DAG(D2;E2). The function can also be used for the underlying cells using the fill handle for automatically populating cells in Excel. To view the correct dates, select column E and change the format of the cells to the correct date type for the location using the right mouse button. Note: when using the English language version of Excel, you should use the following formula: EDATE(D2;E2). Changed and improved The leave of absence requests screen retains employee selection If you wanted to register multiple changes to employee leave of absence requests, you were continually redirected to the original search screen and the employee selection was not retained. This required additional mouse clicks to reselect the employee. How Employee > Leave > Leave of absence request As of this release the Leave of absence request screen works as follows: When an employee has already been selected and the Leave of absence request screen is opened, the selection fields are populated. When you open a leave request and then return to the selection screen, the selection fields are populated but the directional path is reset to company level. If you then go to another page, you will have to reselect the employee. Your action No action is required.  Size of company search panel automatically adjusted Why The company search panel upper left in the application always had a fixed size. This required a lot of scrolling for clients with a large number of companies. As of this release, the size of the search panel has been adjusted to accommodate the number of companies.  How When you click the search panel to look for a company, you will see that the size is automatically adjusted to the number of companies. The size is set to the maximum value; on an average screen that amounts to approximately 29 companies.  Your action No action is required. Resolved notifications Leave balance incorrect (change 1629890) Notification Fixed extra individual leave entitlement with a start date before 2019 was treated as a one-off. If there was a change or leave was taken causing the balance to be recalculated, this individual leave was incorrectly set to zero.  Solution The software has been modified to ensure the fixed extra individual leave entitlement is indeed regarded as fixed, even when the start date is before 2019. Your action We recommend recalculating the leave balance for those employees whose fixed extra individual leave entitlement balance has been set to zero. Individual leave disappears when entering end of employment (change 1653522) Notification When an employee’s end of employment was entered and leave was recalculated, the individual leave entitlement was set to 0. Solution This has been modified. Upon end of employment the leave is no longer set to 0. Your action Perform a recalculation for employees whose leave was incorrectly set to 0. Branch cannot be linked to Organization Unit (change 1650045) Notification It was not possible to link a branch to an Organization Unit (OU) when it had already been linked to a child or parent OU. An error message was displayed, stating that the branch was not unique within the OU.  Solution The program now checks within the OU to see whether or not a branch is unique. The error message is no longer displayed, and a branch can be linked to the selected OU.  Your action No action is required. Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:23 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 221 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren. Gewijzigd en verbeterd  Vestiging dubbel gekoppeld aan Organisatie-eenheid (change 1324877) Melding Soms was een vestiging dubbel gekoppeld aan een Organisatie-eenheid, maar niet twee keer toegevoegd door dezelfde eindgebruiker. Hierdoor werden gegevens dubbel doorgegeven aan de gekoppelde systemen. Oplossing De dubbele vestiging werd veroorzaakt doordat er geen controle was op het reeds bestaan van de vestiging in de toekomst. Als nu dezelfde vestiging al bestaat in de toekomst, verschijnt er een foutmelding.  Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Profiel (703DV) kwam niet door voor nieuwe medewerker (change 1579908)  Melding Bij het invoeren van een nieuwe medewerker via Self Service werden voor het profiel in het scherm Contract profielen gebruikt via het toegevoegde veld (703DV) met als doel het aansturen van het arbeidsvoorwaardencluster. Omdat via dit veld de gegevens onder contract niet op het juiste niveau zijn vastgelegd, worden ze niet geëxporteerd. Oplossing Vanaf deze release kunt u de profielgegevens op contractniveau meesturen via het veld (703PS). Uw actie Er is geen actie nodig. Verlofsaldo na berekening vast extra individueel verlofrecht soms onjuist (change 1629890) Melding Het berekenen van vast extra individueel verlofrecht waarvan de begindatum voor 2019 ligt, ging niet goed omdat dit na de release van 2019-07 werd behandeld als eenmalig. Hierdoor is het verlofsaldo niet correct  bij medewerkers met een vast extra individueel verlofrecht bij wie een mutatie/verlofopname is vastgelegd, waardoor het verlofsaldo opnieuw moest worden berekend. Zijn er voor deze medewerkers geen mutaties of verlofopnames vastgelegd, dan is het verlofsaldo correct. Oplossing Vanaf deze release zal het vast extra individueel verlofrecht weer als vast recht behandeld worden.  Uw actie Als u in uw organisatie gebruik maakt van vast extra individueel verlofrecht, dan adviseren wij u bij deze medewerkers het saldo te controleren en zo nodig een herberekening van het verlof uit te voeren. Publishing Date : 7/25/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 19:44 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 471 Weergaven
Changed and improved Branch linked to organizational unit twice (change 1324877) Notification Sometimes branches were linked to the same organizational unit twice without having been added twice by the same end user. As a result, data was transmitted twice to the systems linked to these branches. Solution Some branches were registered twice because the software did not check for the existence of branches in the future. Now, if a branch already exists at a future date, an error message will appear. Your action No action is required. Profile (703DV) not exported for new employees (change 1579908) Notification To enter new employees in Self Service, profiles were used through the added (703DV) field for the profile on the Contract screen with the aim of managing the employment conditions cluster. Because this field did not record the data at the correct level, it was not exported. Solution This release allows users to send profile data at contract level via the (703PS) field. Your action No action is required. Leave balance after calculation of fixed extra individual leave entitlement sometimes incorrect (change 1629890) Notification Calculating fixed extra individual leave entitlement with a starting date before 2019 did not go well because this was treated as a one-off after the release of 2019-07. As a result, the leave balance is not correct for employees with a fixed extra individual leave entitlement for whom a mutation / leave record has been recorded, so that the leave balance had to be recalculated. If there are no mutations or leave recordings recorded for these employees, the leave balance is correct. Solution From this release, the fixed extra individual leave entitlement will again be treated as a fixed entitlement. Your action If you make use of fixed extra individual leave rights in your organization, we advise you to check the balance with these employees and to perform a recalculation for leave if necessary. Publishing Date : 7/25/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 19:46 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 218 Weergaven
Mededelingen Gebruikerservaring verbeterd We werken doorlopend aan het verbeteren van de gebruikerservaring  van HR Core Business en Payroll Business, waaronder het verbeteren van de look en feel. Na het inloggen ziet u vanaf deze release de volgende wijzigingen: De functie Zoek in het menu staat nu meer prominent bovenaan in het menu.  De iconen hebben een update gekregen. Er zijn nieuwe nuances aangebracht in de kleurstelling binnen de schermen. Dit geeft een prettiger beeldschermcontrast als u langere tijd achter elkaar in de applicatie werkt. Gewijzigd en verbeterd Verlofregeling in dagen Waarom  Voor het ondersteunen van verlofaanvragen voor medewerkers in Duitsland via onze applicatie HR Core Business Global, is het nu mogelijk om verlof in dagen op te nemen. Hierdoor kunt u de opbouw van verlof laten plaatsvinden in dagen en de afboekingen in hele of halve dagen. Deze functionaliteit is derhalve nog niet bestemd voor gebruikers van HR Self Service.  Hoe Instellingen > Stuurgegevens Hier dient u ervoor zorg te dragen dat de bedrijfsdagen gevuld zijn. Hiermee wordt de verloftoekenning in dagen bepaald. Instellingen > Verlof > Verlofregeling  Aan het scherm voor het aanmaken van een verlofregeling is het veld Verlofeenheid toegevoegd waarmee u kunt kiezen voor uren of dagen als verlofeenheid. De verlofsoorten die aan de verlofregeling zijn gekoppeld, worden gebruikt op basis van deze eenheid. U kunt dit na het aanmaken van de verlofregeling niet meer wijzigen. In de titelbalk van de verlofsoort ziet u of het om verlof in uren of dagen gaat.  Heeft u gekozen voor dagen, dan vindt de opbouw van verlof via deze verlofregeling plaats op basis van de dagen in het werkrooster. Hierbij blijft het aantal uren per dag dat een medewerker werkt, buiten beschouwing. Voorbeeld Een medewerker met het volgende werkrooster vraagt verlof aan van maandag 20 mei t/m vrijdag 24 mei. ma di wo do vr 4 uur 0 uur 8 uur 2 uur 0 uur Voor deze periode boekt het systeem dan 3 dagen af, ongeacht het aantal uren voor die dag. De verlofopbouw vindt op dezelfde manier plaats. Een medewerker met het rooster uit het voorbeeld, bouwt op basis van 3 werkdagen in de week verlof op, ongeacht het aantal uur dat de medewerker per dag werkt. Let op De controle die momenteel plaatsvindt op het maximum aantal per dag is nu nog gebaseerd op uren: dit houdt in dat het maximum 24 is. Voorbeeld: u wilt op één dag verlof opnemen en vult als begindatum en einddatum in: 4 juni 2019. Als u bovendien een aantal invult dat hoger is dan 1, bijvoorbeeld 23, dan zal de applicatie 23 dagen afboeken, terwijl u op basis van de begin- en einddatum maar 1 verlofdag verwacht.  Voor een bestaande verlofregeling wordt het wisselen van verlof in uren naar verlof in dagen wordt nog niet ondersteund. Als u een nieuwe verlofregeling aanmaakt op basis van dagen, koppel deze verlofregeling dan niet aan de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing). Deze regeling gaat namelijk altijd uit van uren. Deze functionaliteit wordt nog niet ondersteund voor HR self Service Uw actie Er is geen actie nodig.  Medewerkercode manager in detailscherm Organisatorische eenheid  Waarom  Binnen een organisatie zijn namen niet altijd uniek. Daarom is het handig als in het detailscherm van de Organisatorische eenheid, de medewerkercode van de geselecteerde manager zichtbaar is.  Hoe  Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden Als u nu een manager of back up-manager selecteert, ziet u dat in het detailscherm van de Organisatorische eenheid achter de naam van de geselecteerde manager de medewerkercode wordt getoond.  Uw actie  Er is geen actie nodig.  Vestigingscode in het detailscherm Organisatorische eenheid  Waarom  Om makkelijker te kunnen zien of de juiste vestiging aan de organisatorische eenheid is gekoppeld, is het handig om in het detailscherm van de organisatorische eenheid niet alleen de omschrijving van de vestiging maar ook de vestigingscode te tonen. Hoe  Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden Als u een vestiging selecteert, ziet u dat in het detailscherm van de Organisatorische eenheid achter de omschrijving van de geselecteerde vestiging de vestigingscode wordt getoond. Uw actie  Er is geen actie nodig.  Indicatie geslacht wordt in een volgende release uitgebreid Waarom In de uitgave van januari 2019 van de gegevensspecificatie voor de Loonaangifte, zijn de mogelijke waarden voor het veld Geslacht uitgebreid, zodat het mogelijk is personen die zich niet willen uitspreken voor man of vrouw, correct te registreren.  Hoe Medewerker > Instroom > Aanmaken medewerker (Stap 1) Medewerker > Medewerker > Medewerkers Medewerker > Medewerker > Medewerker Medewerker > Medewerker > Partnergegevens   Om te voldoen aan de nieuwe specificaties voor de Loonaangifte bevat de referentietabel die hoort bij de velden Geslacht en Geslacht partner vanaf een volgende release de volgende waarden:   Code Geslacht Omschrijving 0 Onbekend 1 Man 2 Vrouw 9 Niet gespecificeerd   Let op: deze code's worden doorgegeven aan de Loonaangifte en de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Deze waarden zijn ook beschikbaar in andere gekoppelde/ontvangende systemen, zoals HR Self Service en Management Informatie. Aanhef De inhoud van het veld Aanhef wordt automatisch gegenereerd op basis van de velden Geslacht en Naam medewerker. Vanaf een volgende release wordt dit veld daarom als volgt samengesteld:   Geslacht Naam medewerker Aanhef Samengestelde naam Onbekend Jansen <Leeg> Jansen Man Jansen De heer De heer Jansen Vrouw Jansen Mevrouw  Mevrouw Jansen Niet gespecificeerd Jansen <Leeg> Jansen   Uw actie Als u via interfaces gegevens uit HR Core Business in uw eigen systemen importeert waarin de velden Geslacht of Aanhef zijn opgenomen, controleer dan of uw systemen de nieuwe waardes correct kunnen ontvangen en pas zo nodig uw importproces hierop aan. Opgeloste meldingen  Zoekscherm Actieve signaleringen niet zichtbaar Melding  Als bij de brondatum voor de Actieve signaleringen het zoekscherm werd gebruikt, werd dit scherm erg klein na het klikken op de knop Zoeken.  Oplossing  Dit is opgelost, zodat het zoekscherm na deze release het juiste formaat blijft houden.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Organisatiestructuur - Naamswijziging OE niet goed verwerkt (change 958019) Melding Als in de omschrijving van een Organisatie-eenheid het teken & voorkwam, werd dit niet altijd correct getoond. De omschrijving werd niet goed verwerkt en stond hierdoor ook foutief in OrgSight.  Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release worden speciale tekens zoals het teken & juist geïnterpreteerd en weergegeven.  OrgSight Naamswijziging OE niet goed weergeven (change 958019) Melding Omschrijvingen van organisatie-eenheden met speciale tekens, zoals het teken &, werden soms niet correct in OrgSight getoond.  Oplossing De oorzaak hiervan in HR Core Business is opgelost, waardoor vanaf deze release de omschrijvingen met speciale tekens ook in Orgsight correct worden weergegeven. Publishing Date : 6/28/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:10 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 492 Weergaven
Announcements Improvements for user experience As announced in the June 2019 release notes, we have worked hard to improve the HR Core Business and Payroll Business user experience, including improving the look and feel. When you log in you will see the following changes: The field to search for a function in the menu is now more prominently at the top of the menu. Our icons have been updated. New nuances have been added to the color scheme within the screens, This gives a more pleasant screen contrast if you work in the application for a long period of time. Modified and improved Leave scheme in days Why To support leave requests of employees in Germany using our HR Core Business Global application, it is now possible to take leave in days. This means that leave accrual can take place in days and the deductions in full or half days. How Settings > Leave > Leave Entitlements  The screen used for creating a leave scheme now includes the Leave Unit field where you can choose between hours or days. The types of leave that are linked to the leave scheme are used based on this unit. The unit cannot be changed once the leave scheme has been created. The title bar of the type of leave indicates whether leave in hours or days is concerned.  If you have opted for days, leave accrual will take place using this leave scheme, based on the days in the work schedule. The number of hours an employee works per day is not taken into account. Example An employee with the following work schedule requests leave from Monday 20 May through to Friday 24 May. Mo Tu We Th Fr 4 hours 0 hours 8 hours 2 hours 0 hours For this period, 3 days will be deducted, irrespective of the number of hours for that day. Leave accrual will take place in the same way. An employee with the work schedule from the example accrues leave based on 3 working days per week, irrespective of the number of hours the employee works per day. Please note The check that is currently taking place on the maximum number per day is still based on hours: this means that the maximum is 24. Example: you want to take leave on one day and you enter as the start date and end date: 4 June 2019. If you also enter a number that is higher than 1, for example 23, the application will write off 23 days, while based on the start and end date only 1 leave day is expected. With an existing leave scheme, changing leave from hours to days is not yet supported. When creating a new leave scheme based on days, this scheme should not be linked to the Continued payment during leave (breakdown) employment benefit. This scheme always uses the hour's option. Your action No action is required.  Manager’s employee code in Organizational Unit detail screen Why Names within an organization are not always unique. It is therefore useful when the employee code of the selected manager is visible in the Organizational Unit detail screen.  How Settings > Formation and Organization > Organizational Units When a manager or backup manager is selected, the manager’s employee code will now be displayed after his/her name in the Organizational Unit detail screen. Your action No action is required.  Branch code in the Organizational Unit detail screen Why In order to determine if the correct branch has been linked to the Organizational Unit, it would be useful to not only include the description of the branch in the Organizational Unit detail screen but also its branch code. How Settings > Formation and Organization > Organizational Units When a branch is selected, the branch code will now be displayed after its description in the Organizational Unit detail screen. Your action No action is required. Values for Gender will be expanded in a next release Why In the January 2019 edition of the data specification for the Fiscal Declaration, the possible values ​​for the Gender field have been expanded, so that it is possible to correctly register persons who do not want to speak out for men or women. How Medewerker > Instroom > Aanmaken medewerker (Stap 1) Medewerker > Medewerker > Medewerkers Medewerker > Medewerker > Medewerker Medewerker > Medewerker > Partnergegevens   To meet the new specifications for the Fiscal declaration, the reference table that belongs to the Gender and Gender Partner fields contains the following values ​​from a next release.   Code Gender Description 0 Onbekend 1 Man 2 Vrouw 9 Niet gespecificeerd   Please note: these codes are passed on to the Fiscal Declaration and Uniform Pension Declaration (UPA). These values ​​are also available in other linked / receiving systems, such as HR Self Service and Management Information. Salutation The content of the Salutation field is automatically generated based on the Gender and Employee Name fields. From a next release, this field is therefore composed as follows:   Gender Name employee Salutation Composite name Onbekend Jansen <Leeg> Jansen Man Jansen De heer De heer Jansen Vrouw Jansen Mevrouw  Mevrouw Jansen Niet gespecificeerd Jansen <Leeg> Jansen   Your action If you import data from HR Core Business into your own systems via interfaces that include the Gender or Salutation fields, check whether your systems can receive the new values correctly and adjust your import process accordingly. Resolved notifications Active Notifications search screen not visible Notification When the search screen was used for Active Notifications by source date, the screen became very small when the Search button was clicked. Solution This has been resolved and following this release the search screen will retain the correct size.  Your action No action is required.  Organizational structure – OU name change not properly processed (change 958019) Notification When the & character was included in the description of an Organizational Unit, it was not always correctly displayed. The description was not processed properly and was therefore also displayed incorrectly in OrgSight.  Solution This has been resolved. As of this release, special characters such as the & character are correctly interpreted and displayed. OrgSight OU name change not properly displayed (change 958019) Notification Descriptions of Organizational Units that include special characters, such as the & character, were not always displayed correctly in OrgSight. Solution The cause of this problem has been resolved in HR Core Business and as of this release, the descriptions with special characters are displayed correctly in OrgSight. Publishing Date : 6/28/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:10 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 219 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Peildatum en filters scherm Verlofaanvraag Waarom  Het zoekscherm Verlofaanvraag bevatte alle verlofaanvragen van alle medewerkers binnen het geselecteerde bedrijf. Het laden van al deze gegevens in het scherm duurde hierdoor vaak lang evenals het doorzoeken ervan. Daarom is aan het scherm een peildatum toegevoegd, waarmee u eventueel in combinatie met een filter, veel gerichter naar Verlofaanvragen kunt zoeken.   Hoe  Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag Op basis van de ingevoerde peildatum ziet u de verlofaanvragen die op de peildatum actief waren. Geeft u bijvoorbeeld de peildatum 1 februari 2019 op, dan ziet u alle verlofaanvragen, die beginnen, of nog lopend zijn, of beëindigd worden op 1 februari 2019. In de velden boven iedere kolom kunt u een zoekterm intypen om de selectie te verfijnen door bijvoorbeeld het opgeven van (een deel van) de naam van een medewerker. Dit kunt u ook doen voor de medewerkercode, het contract of contract id, of de datum van de verlofaanvraag.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Openen scherm Verlofaanvraag duurt te lang (change 901938) Melding  Het opvragen van verlofaanvragen duurde vaak erg lang, omdat alle verlofaanvragen inclusief de historische aanvragen van alle medewerkers in het scherm Verlofaanvraag geladen moesten worden. Oplossing  Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag Het scherm Verlofaanvraag is aangepast, waardoor deze de informatie sneller toont. De verlofaanvragen worden nu gefilterd op basis van de peildatum. Hierdoor ziet u alleen de verlofaanvragen waarvan de einddatum van het verlof later ligt dan de peildatum. Daarnaast kunt u het aantal getoonde verlofaanvragen filteren door bijvoorbeeld een specifieke medewerkernaam of -code of een gedeelte hiervan in de velden bovenin het scherm op te geven. Ook kunt u filteren op datum van de verlofaanvraag. Uw actie Er is geen actie nodig.  Intern - niet voor publicatie Openen scherm Verlofaanvraag duurt te lang (901938) Additionele actie Wij zien dat voor klanten specifieke profielen zijn aangemaakt. In deze profielen zal de wijziging voor de verlofaanvraag moeten worden doorgevoerd. Namelijk: Pagina Verlofaanvraag [7565] moet uit de profielen en verlofaanvraag [9906] moet in de profielen komen. Importfunctionaliteit in HRCB voor verwijderen van rollen werkt niet naar behoren  (1096819)  Melding In HRCB moet het mogelijk om via Beheer > Import/Export > HR gegevens > Importeer Excel bestand (Consultant) rollen te verwijderen. We gebruiken hiervoor de import “Verwijderen rol-toewijzing”. Hoewel het maximum per import is gesteld op 1000 regels, loopt de import vast op 200 regels. Dit betekent dat er maar 200 regels per keer verwijderd kunnen worden, dit betekent veel herhaaldelijk importeren en wachttijd totdat volgende set van 200 regels verwijderd kan worden via de import. Oplossing Na deze release kan een bestand met maximaal 1000 regels worden verwerkt voor het verwijderen van rollen.  Publishing Date : 5/24/2019
Volledig artikel weergeven
24-05-2019 19:46 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 494 Weergaven
Modified and improved  Reference date and filters – Request for leave screen Why  The Request for leave search screen contained all the requests for leave of all the employees within the selected company. As a result of this, loading the data on the screen and searching the data took a long time. That is why a reference date has been added to the screen that, in combination with a filter, can be used to refine the search for specific requests.   How  Employee > Leave > Request for leave Based on the specified reference date the requests for leave that were active on that date are displayed. For example, if you enter the reference date 1 February 2019, all the requests for leave that start on, are still active on or end on 1 February 2019 are displayed. A search term can be entered in the fields above each column to further refine the search, for example, by specifying (part of) the name of an employee. The same applies to the employee code, the contract, the contract ID or the date the request for leave was submitted.  Your action No action is required.  Resolved notifications Opening the Request for leave screen takes too long (change 901938) Notification  The retrieval of requests for leave often took very long because all the requests for leave, including the historic requests, of all employees had to be loaded in the Request for leave screen. Solution Employee > Leave > Request for leave The Request for leave screen has been modified and the information is displayed quicker. The requests for leave are now filtered based on the reference date. This means you will only see the requests for leave of which the end date of leave is beyond the reference date. The displayed requests for leave can now also be filtered by specifying a specific (part of an) employee name or employee code in the fields at the top of the screen. It is also possible to filter by the date the request for leave was submitted. Your action No action is required. Publishing Date : 5/24/2019
Volledig artikel weergeven
24-05-2019 19:48 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 219 Weergaven
  Mededelingen  Medewerkers met Datum in dienst in de toekomst vanuit Self Service teruggedraaid Waarom In voorbereiding op toekomstige functionaliteit om medewerkers met een Datum in dienst die in de toekomst ligt, ook in Self Service te kunnen muteren, werden deze geïmporteerd met een ingangsdatum die lag op de mutatiedatum van het aanmaken van de medewerker. Hierdoor was het mogelijk deze medewerkers met deze ingangsdatum al in Self Service te muteren voordat het dienstverband begon. Totdat de Datum in dienst bereikt was en de medewerker de bijbehorende status In dienst kreeg, werd de status uit dienst met een Datum uit dienst die gelijk was aan de mutatiedatum in Self Service doorgegeven aan andere partijen, gevoed door HR Core. Omdat dit in de praktijk veel problemen gaf, is de functionaliteit teruggedraaid,  Hoe Voor klanten waarbij dit problemen gaf, zijn de gegevens gecorrigeerd naar de oude manier van aanleveren en is er niet langer sprake van een dienstverbandstatus Uit dienst voordat de medewerker in dienst is gekomen. Medewerkers die worden ingevoerd in Self Service met een datum in de toekomst, worden weer op de oude manier geleverd aan HR Core. Opgeloste meldingen  Collectief verlof 2018 bij nieuwe medewerker niet afgeboekt (change 1174518)  Melding  Een medewerker kwam in november 2018 nieuw in dienst. De verwachting was dat op basis van zijn werkrooster de collectieve verlofdagen afgeboekt zouden worden. Dit is echter niet gebeurd.  De betreffende medewerker kwam op 19 november in dienst en op die dag is ook het Collectief verlof voor 2019 aangemaakt. Voor een andere medewerker met 15 oktober als Datum in dienst, ging het afboeken van de collectieve verlofdagen wel goed. De vrije collectieve dagen die vorig jaar zijn ingevoerd, staan niet meer in het systeem, waardoor ze ook niet meer zijn toegekend aan medewerkers die in dienst kwamen. Oplossing  De medewerker is in dienst gekomen nadat het collectief verlof voor 2019 is aangemaakt. De collectieve verlofdagen voor 2018 zijn daardoor naar de historie verplaatst. Dit proces voor het opschonen van oude definities voor Collectief verlof is aangepast. Hierdoor worden collectieve verlofdagen niet meer na een jaar naar de historie verplaatst.  Uw actie Er is geen actie nodig. Historie organisatiestructuur niet beschikbaar (change 1298321)  Melding Bij het openen van de Organisatiestructuur op een specifieke datum in het verleden, verscheen er een onverwachte foutmelding: OE met code 60001358 verwijst per 3-10-2017 naar bovenliggende OE met code 60001352. De betreffende bovenliggende Organisatie Eenheid (OE) was echter pas geldig vanaf 8-11-2018, waardoor er werd verwezen naar een niet bestaande OE. Oplossing De datumgegevens  van de organisatie eenheden is gecorrigeerd, waardoor de verwijzing naar de bovenliggende Organisatie Eenheid dezelfde ingangsdatum heeft, als de bovenliggende Organisatie Eenheid.  Uw actie Er is geen actie nodig. Verlofsaldo niet altijd bijgewerkt (change 1234723) Melding Voor medewerkers die alleen op 31 december 2018 wettelijk en/of bovenwettelijk verlof hadden vastgelegd, werd het verlofsaldo niet automatisch bijgewerkt.  Oplossing Alleen bij het opnemen van verlof op 31 december, werd het verlofsaldo niet automatisch bijgewerkt. Na een andere opname of herberekening stond het saldo weer correct. De programmatuur is aangepast, zodat voortaan bij een verlofopname op alleen 31 december van het jaar, het saldo direct correct wordt bijgewerkt.  Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 4/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 16:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 641 Weergaven
  Notifications Employees with Employment Start Date in the future from Self Service reversed Why To prepare for future functionality allowing employees with an Employment Start Date in the future to be edited in Self Service, they were imported with a start date equaling the editing date on which the employee was created. Thus, it was possible to edit these employees with this start date in Self Service even before employment commenced. Until the Employment Start Date was reached and the employee transitioned to the associated Employed status, the employment terminated status was forwarded to other parties with an Employment End Date equaling the editing date in Self Service, as retrieved from HR Core. This functionality was reversed because it caused a lot of problems in actual practice. How For customers who experienced problems with this, the data was corrected to the old input date. The employment status is no longer Employment terminated before the employee starts employment. Employees who are entered in Self Service with a future date are transmitted to HR Core the old way once again. Resolved notifications Collective leave 2018 not deducted for new employee (change 1174518) Notification  An employee started employment for the first time in November 2018. It was expected that the collective leave days would be deducted based on his work schedule. However, this did not occur. The relevant employee started employment on November 19, and the collective leave for 2019 was created on that same date. The collective leave days were deducted correctly for another employee whose Employment Start Date was October 15. The collective leave days that were entered last year are no longer in the system, which means they were not allocated to employees starting employment. Solution  The employee started employment after the collective leave for 2019 was created, causing the collective leave days for 2018 to be moved to history. This process for clearing old definitions for collective leave has been modified. As a result, collective leave days are no longer moved to history after one year.  Your action No action is required. Organization structure history unavailable (change 1298321) Notification When opening the organization structure on a specific date in the past, an unexpected error report was displayed: OU with code 60001358 refers to parent OU with code 60001352 as per 10/03/2017. The relevant parent Organization Unit (OU) was not valid until 11/08/2018, however, so the reference pointed to a non-existent OU. Solution The date data for the organization units has been corrected, so the reference to the child organization unit has the same start date as the parent organization unit.  Your action No action is required. Remaining leave not always updated (change 1234723) Notification The remaining leave was not updated automatically for employees who had only registered the statutory leave and/or supplementary leave on December 31, 2018. Solution The remaining leave was not updated automatically if leave was taken on December 31. The remaining leave was corrected after another withdrawal or recalculation. The programming was modified so that the remaining leave is updated correctly immediately when leave is taken on 31 December only. Your action No action is required. Publishing Date : 4/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 16:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 250 Weergaven
  HR Core Base API Extra value inside Validity In the 2019-04 release we have expanded validity with one value: organizationalUnitId. The attribute was part of the contracts entity and body. And now will also be part of its validity. Example Current value of organizationalUnitId inside contracts is 13035189. Validity is included and shows as of which date the current value inside the body is valid. In this case it is 2018-02-01. There is also an outlook value of organizationalUnitId. But that does not make it clear as of which date the current value inside the body is valid from.   Example Validity with organizationalUnitId "contracts": [         {             "id": 13033393,             "contractNumber": "1",             "contractType": "O",             "hireDate": "2014-10-01",             "firstHireDate": null,             "dischargeDate": null,             "expiryDate": null,             "jobProfileId": "10452807-ICTM",             "personId": 13033392,             "organizationId": 10452807,             "organizationalUnitId": 13035189,             "contractualAmount": {                   "workingAmountInHours": 1,                   "workingAmountInDays": 5             },             "jobProfile": {                 "shortName": "ICTM",                 "id": "10452807-ICTM",                 "fullName": "ICT Medewerker",                 "validFromDate": "2014-01-01",                 "validToDate": null,                 "entityStatus": "Active"             },             "outlook": [                 {                     "validFromDate": "2020-02-01",                     "propertyPath": "organizationalUnitId",                     "propertyValue": "11065811"                 }             ],             "extensions": null,             "validity": [                 {                     "validFromDate": "2014-10-01",                     "propertyPath": "contractNumber",                     "propertyValue": "1"                 },                 {                     "validFromDate": "2014-10-01",                     "propertyPath": "contractType",                     "propertyValue": "O"                 },                 {                     "validFromDate": "2014-10-01",                     "propertyPath": "hireDate",                     "propertyValue": "2014-10-01"                 },                 {                     "validFromDate": "2014-10-01",                     "propertyPath": "jobProfileId",                     "propertyValue": "10452807-ICTM"                 },                 {                     "validFromDate": "2018-02-01",                     "propertyPath": "organizationalUnitId",                     "propertyValue": "13035189"                 }   Publishing Date : 3/27/2019
Volledig artikel weergeven
27-03-2019 20:48 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 293 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Stuurgegevens reisafstandsbepaling – Google Maps naar Webservices Waarom Zoals in de release notes van maart reeds aangegeven, gaan we vanaf de release van april weer gebruik maken van de diensten van Webservices in plaats van Google Maps. Hieronder leest u kort de belangrijkste wijzigingen van deze keuze voor u als klant. Wat is er allemaal veranderd? Keuze voor berekening aantal kilometers De berekening via Google Maps ging altijd op basis van de meest optimale route. Webservices werkt niet met deze berekening, maar met de kortste of snelste route. Hiervoor moet u eenmalig uw keuze vastleggen in de inrichting. Zie bij Uw actie. Huisnummer en huisnummer toevoeging De vorige keer dat de afstandsberekening via Webservices verliep, was het niet mogelijk om de afstand te laten berekenen van Huisnummer vestiging tot Huisnummer medewerker. Dit was wel mogelijk bij Google Maps, maar de Huisnummer toevoeging werkte niet. Na de overgang naar Webservices, wordt de reisafstand berekend met zowel Huisnummer als Huisnummer toevoeging. Geen huisnummer bij vestiging Als bij een vestiging geen huisnummer is ingevuld, vindt er een berekening plaats die uitgaat van het centrale punt van deze postcode. Buitenlandse adressen en veld Land Het is nu ook mogelijk om de reisafstand te bepalen voor buitenlandse adressen. Als het om een vestiging gaat, is het hierbij noodzakelijk dat het veld Land juist is ingevuld. Ontbreekt het land, dan wordt voor de afstandsbepaling automatisch Nederland als land meegegeven. Wanneer berekenen? Wanneer de overgang plaatsvindt van Google Maps naar Webservices, gebeurt er in beginsel niets met de reeds berekende gegevens. Er zal alleen een afstandsberekening plaatsvinden als: U de adresgegevens van de vestiging wijzigt. U bij een medewerker de vestiging wijzigt of een vestiging toevoegt. U de adresgegevens van de medewerker wijzigt. U de reisafstand collectief wilt gaan bepalen. U bij de medewerker het veld Automatisch berekenen wijzigt van Nee naar Ja. Uw actie Beheer > Inrichting > Stuurgegevens reisafstandsbepaling Aan het scherm Stuurgegevens reisafstandsbepaling is het veld Route weer toegevoegd. Bij Webservices is het mogelijk de route te laten berekenen via de snelste of kortste route; de standaardwaarde is Snelste route. Wilt u de kortste route gebruiken, dan moet u dit veld aanpassen. Als u, voordat er werd berekend met Google Maps, al Snelste route had ingevuld, dan is deze waarde nu weer ingesteld. Beheer > Inrichting > Reisafstand collectief bepalen Door de overgang van Google Maps naar Webservice wordt er niets automatisch herberekend. Als u wilt dat de reisafstand voor het gehele bedrijf wordt herberekend zodat bij iedereen dezelfde routeberekening wordt gebruikt, kunt u zelf de reisafstand collectief laten bepalen. Bedrijf > Vestiging Als u buitenlandse vestigingen heeft en u wilt deze laten meenemen in de automatische reisafstandsbepaling, dan moet u in het scherm Vestiging het veld Land correct invullen.  Stuurgegevens reisafstandsbepaling - extra optie Afronden (change 530662) Waarom Als u de reisafstand woon-werk automatisch door Payroll Business laat bepalen, is het vanaf deze release ook mogelijk de reisafstand naar boven te laten afronden op hele kilometers. Hoe Beheer > Inrichting > Stuurgegevens reisafstandsbepaling In het scherm Stuurgegevens reisafstandsbepaling is aan het veld Reisk. Afronding km woon-werk de optie Afronden naar boven (hele kilometers) toegevoegd. Uw actie Beheer > Inrichting > Reisafstand collectief bepalen Als u de nieuwe optie wilt gebruiken, moet u door Payroll Business de reisafstand woon-werk van alle medewerkers opnieuw laten bepalen. Dit doet u door in het scherm Reisafstand collectief bepalen de gewenste Peildatum op te geven: deze is 1-1-2019 of later. Reisafstandsbepaling - Blokkeren tot adreswijziging Waarom Als u afwijkende afspraken heeft gemaakt over de reisafstandsbepaling of u heeft er bewust voor gekozen om de reisafstand enkele reis zelf te berekenen kon u in het medewerkerscherm Reiskosten alleen de optie Nee invullen bij het veld Automatisch route berekenen. Dit hield in dat er nooit meer een berekening plaats zou vinden tot u het veld op Ja zou zetten. Vanaf deze release heeft u de mogelijkheid de reisafstand wel automatisch te laten bepalen, zodra het vestigingsadres of het adres van de medewerker wijzigt. Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaarden > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten In het arbeidsvoorwaardenscherm Reiskosten van de medewerker is aan het veld Automatisch Route berekenen de optie Nee, tot adreswijziging toegevoegd. Kiest u voor deze optie, dan blijft het aantal kilometers dat u zelf hebt opgegeven, staan tot er een wijziging plaatsvindt in het adres van de vestiging of van de medewerker. Als één van deze adressen wijzigt, wordt in het veld Automatisch route berekenen de waarde Nee, tot adreswijziging automatisch gewijzigd in Ja. Uw actie Als u de optie Nee, tot adreswijziging wilt gebruiken, kunt u deze optie in het arbeidsvoorwaardenscherm Reiskosten van de medewerker vastleggen in het veld Automatisch route berekenen. OE code getoond in de organisatiestructuur Waarom Tijdens het inventariseren van verbeteringen op de werkvloer, in lean-terminologie de Gemba-walk genoemd, is er aangegeven dat de namen van de organisatorische eenheden soms veel op elkaar lijken. Dit komt met name voor bij bedrijven waarbij de organisatiestructuur een lange boomstructuur heeft. Het is daarom wenselijk om naast de omschrijving van de organisatorische eenheid, ook de code van de organisatorische eenheid te tonen. Hoe Beheer > Inrichting > Organisatiestructuur > Organisatorische Eenheden Als u de boomstructuur van de organisatiestructuur opent, ziet u voortaan achter de omschrijving van de organisatorische eenheden, ook de code tussen haakjes staan, bijvoorbeeld Business Unit Amersfoort (10001).  Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Lege regels in rapport invoeren collectief verlof (change 431045) Melding Bedrijf > Verlof > Collectief verlof Company > Leave > Collective leave Soms kwamen er lege regels voor in het rapport dat werd aangemaakt bij het invoeren van collectief verlof. Dit kwam doordat aan medewerkers die in de toekomst in dienst waren gemeld, een collectieve verlofdag was toegekend. Het was dan niet mogelijk de naam van de medewerker op te halen, waardoor er een lege regel ontstond.  Oplossing  De programmatuur is aangepast, Vanaf deze release staan ook de namen van medewerkers in het rapport die nog niet in dienst zijn getreden, maar waarvoor wel een collectieve verlofafboeking in de toekomst van toepassing is.  Uw actie Er is geen actie nodig. Workflow koppelen aan actief signaal lukte niet (change 1289064)  Melding Beheer > Actieve signalering Bij het koppelen van een workflow aan actieve signaleringen verscheen een foutmelding, waardoor het koppelen niet mogelijk was.  Oplossing Dit is opgelost, zodat u de workflow weer op de gebruikelijke manier kunt koppelen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Verlof - Vervaldatum in overzicht en boeking dubbele uren bij niet verrekenen (change 1155337)  Melding Soms werden bij een verlofopname die niet verrekend moest worden, de uren dubbel getoond in de kolom Niet verrekend. Een medewerker had 8 verlofuren geboekt die niet verrekend moesten worden. In het overzicht stond bij saldo echter 16 uur niet verrekenen.  Oplossing Medewerker > Verlof > Verlofsaldo  Dit kwam alleen in de kolom Niet verrekend voor en is vanaf deze release opgelost.  Uw actie Er is geen actie nodig. Verlof aangevraagd, andere uren verwerkt dan verwacht (change 1236776) Melding Verlofaanvraag via HR Self Service Bij een verlofaanvraag waar een Begin- en einddatum werd ingevuld én ook de uren werden meegegeven, werd de helft van de uren per dag ingeboekt en op de laatste dag van de verlofperiode 24 uur. Dit kwam doordat het werkrooster dubbel was aangemaakt, waardoor de applicatie de uren verdeelde over de beide roosters. Omdat er een einddatum werd opgegeven samen met de gewenste opname-uren, werd de rest van de uren verdeeld over de laatste dag van de opgegeven periode. Dit gedaan met een maximum van 24 beschikbare uren per dag. Oplossing De programmatuur is aangepast per 1 januari 2019, zodat het ongewild aanmaken van dubbele werkroosters niet meer voorkomt. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 18:36 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 460 Weergaven
  This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. Modified and improved 1.  Travel distance calculation parameters – Google Maps to Webservices Why As was specified in the March release notes, we will start using Webservices again instead of Google Maps as of the April release. Below you will find information on the major changes you as a client will experience. What has changed? Calculation of number of kilometers In Google Maps the calculation was always based on the optimum route. In Webservices the calculation is based on the shortest or fastest route. You will have to specify your choice in the set-up once. See Your action. House number and house number suffix When Webservices was used in the past, it was not possible to calculate the distance between the house number of the location and the house number of the employee. This was possible with Google Maps, but house number suffix could not be used. This time Webservices calculates the travel distance using both house number and house number suffix. No house number of location When no house number is specified for a location, the calculation will be based on the central location of the specified postcode. Foreign addresses and Country field The travel distance for foreign addresses can now be calculated as well. When it concerns a location, the field Country must be entered correctly. If no country is specified, the calculation will automatically be based on The Netherlands. When will calculation take place When the transition is made from Google Maps to Webservices, nothing will change in the already calculated data. A distance calculation will take place when: You change the address data of the location. You change the branch of an employee or add a location. You change the employee’s address data. You want to determine the travel distance collectively. You change the field Automatisch berekenen (Calculate automatically) for the employee from No into Yes. Your action Maintenance > Repository > Configurate traveldistance calculation The Route field has been added again to the Send Data for determination of traveling distance screen. With Webservices the route can be calculated based on the fastest or shortest route; the default value is Fastest route. If you want to use the shortest route, you have to modify this field. If the field was already set to Fastest route before Google Maps was used, this value will now also be used. Maintenance > Repository > Determine travel distance collectively (Reisafstand collectief bepalen) The transition from Google Maps to Webservices does not result in automatic recalculations. If you want the travel distance for the entire company to be recalculated to ensure everyone uses the same route calculation, you can have the travel distance determined collectively. Company > Location If there are foreign locations and you want to include these in the automatic travel distance calculation, the Country field must be entered correctly. 2.  Configurate traveldistance calculation – Additional Rounding option (change 530662) Why If you have the commuting distance calculated by Payroll Business automatically, you can now also round the travel distance up to whole kilometers. How Management > Repository > Stuurgegevens reisafstandsbepaling (Travel distance calculation parameters) The Rounding up (whole kilometers) option (Afronden naar boven (hele kilometers) has been added to the Rounding travel expenses commuting km field (Reisk. Afronding km woon-werk) in the Configurate traveldistance calculation screen. Your action Management > Repository > Determine travel distance collectively (Reisafstand collectief bepalen) If you want to use the new option, Payroll Business has to re-determine the commuting distance of all employees. To enable this, you have to specify the required Reference date in the Determine travel distance collectively screen: 1-1-2019 or later. 3.  Travel distance calculation – Block until address changes Why If you had made deviating agreements about the travel distance calculation, or had consciously opted for calculating the one-way trip distance yourself, you could only select No in the Automatisch route berekenen (Calculate route automatically) field in the employee’s Travel expenses screen. As a result, no calculation would ever be made until you changed the field to Yes. As of this release you can have the travel distance calculated automatically when the address of the branch or of the employee changes. How Employee > Terms of employment > Terms of employment > Travel expenses The No, until address change option (Nee, tot adreswijziging) has been added to the Calculate route automatically field (Automatisch Route berekenen) in the employee’s Travel expenses terms of employment screen. When you select this option, the number of kilometers you have specified yourself will be used until the address of the location or of the employee changes. When one of these addresses changes, the No, until address change value in the Calculate route automatically field will be automatically changed to Yes. Your action When you want to use the No, until address change option, you can specify this in the Calculate route automatically field in the employee’s Travel expenses terms of employment screen. 4.  OE code displayed in the organizational structure Why When improvements to the workplace were identified – in lean terminology referred to as the Gemba walk – it was specified that the names of the organizational units were often very similar. This applies in particular to companies with a large organizational tree structure. It is, therefore, preferable to not only display the organizational unit’s description, but also its code. How Management > Repository > Organizational structure > Organizational units When the organizational tree structure opens, you will now see the description of the organizational units followed by a code in between brackets, for example Business Unit Amersfoort (10001).  Your action No action is needed. Resolved notifications 5.  Empty lines in collective leave report (change 431045) Message Company > Leave > Collective leave Sometimes empty lines were included in the report that was generated when entering collective leave. This was due to the fact that a collective day of leave was assigned to employees who were specified as being employed in the future. It was impossible to retrieve the name of such an employee, resulting in an empty line.  Solution The software has been modified. As of this release the names of employees not yet employed are also included in the report for whom a collective leave deduction in the future applies.  Your action No action is needed. 6.  Workflow could not be linked to active notification (change 1289064) Message Management > Active notification When linking a workflow to active notifications, an error message was displayed and linking was no longer possible.  Solution This problem has been solved and the workflow can be linked again as usual. Your action No action is needed. 7.  Leave - Leave date in overview and registration of double hours when not settling (change 1155337)  Message Sometimes double hours were displayed in the Not settled column (Niet verrekend) where leave was concerned that should not be settled. An employee had booked 8 leave hours that should not be settled. However, the overview stated a balance of 16 hours that should not be settled. Solution Employee > Leave > Leave balance  This problem only concerned the Not settled column (Niet verrekend) and has been solved. Your action No action is needed. 8.  Leave requested, other hours than expected are processed (change 1236776) Message Leave request through HR Self Service When leave was requested and a start and end date were specified as well as the hours, half of these hours were booked per day, and 24 hours on the last day of the leave period. This was due to the fact that the work schedule was created twice and the hours were, therefore, divided across both schedules. Because an end date was specified as well as the required leave hours, the remainder of the hours was allocated to the last day of the specified period. (With a maximum of 24 available hours per day.) Solution The software has been modified as of 1 January 2019 and no more double work schedules are created. Your action No action is needed. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 18:40 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 240 Weergaven
  This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. New GDPR leave and absence data Why Within the framework of the General Data Protection Regulation (GDPR) it must be possible to purge employee data. In general a storage period of two years following termination of employment applies to most HR data. The storage period of this data is also referred to as the retention period. To support the retention period and deletion of the corresponding data, the Stuurgegevens AVG (GDPR parameters) screen has been included in HR Core Business as of this release. In this screen you can specify the retention period for specific leave and absence data. The selected data will be deleted when the retention period ends. This deletion procedure consists of two steps, with each deletion step taking place every two weeks: First, the data is made inactive. The data can still be viewed in the Change report where it has the Deleted Secondly, the actual deletion is performed. Following this step, the data can no longer be viewed and has been permanently removed from the application. How Maintenance > Repository > Stuurgegevens AVG (GDPR parameters) The Stuurgegevens AVG (GDPR parameters) screen can be used to specify for how many years the leave and absence data should be retained when an employee’s employment has terminated. This can be specified per company using the Add button in the upper right-hand corner of the screen. Field Explanation Gegevens AVG (GDPR data) Select the data for which you want to specify the retention period: Sickness absence Request for leave Retention period Here you can specify the number of years the data should be stored after the employee’s employment has terminated. The storage period or retention period should be at least 2 years to ensure deletion of this data does not result in recalculations. If you enter a figure lower than 2, an error message is displayed at the top of the screen and the data cannot be stored. When the retention period ends, the data is made inactive based on biweekly deletion actions. The Change report can be checked to see what data is concerned: the data in question has the Deleted status. Two weeks after having been made inactive, the data is permanently deleted from the application and can no longer be viewed. Start Bewaartermijn (Start of retention period) This has the standard entry Einde dienstverband (Termination of employment). Your action If you want leave and absence data of your employees to be deleted based on the minimum retention period of two years, you can set up the Stuurgegevens AVG (GDPR parameters) as described above. Excluding employees from data deletion based on GDPR parameters Why Sometimes it may be necessary to exclude employees from general deletion of leave and absence data when the minimum retention period of two years has ended. Therefore, individual employees can be excluded from general deletion to ensure their data will not be automatically deleted when the retention period has ended which has been specified in the Stuurgegevens AVG (GDPR parameters) screen. For this purpose an option has been added to the Employee (supplementary) screen. How Employee > Employee data > Employee (supplementary) If you do not want the data of an employee to be automatically deleted when the storage period or retention period specified in the Stuurgegevens AVG (GDPR parameters) screen has ended, you can exclude that employee by selecting Yes in the Uitsluiten van AVG (Exclude from GDPR) field in the Employee (supplementary) screen. When you leave the Uitsluiten van AVG (Exclude from GDPR) field blank or select No, the employee’s data will be automatically deleted based on a biweekly job. If you select Yes at Uitsluiten van AVG (Exclude from GDPR) and later change the value to No or leave the field blank and the storage period or retention period has already ended, this employee will as yet be included in the next deletion round. Your action If you want to exclude individual employees from deletion of leave and absence data based on the parameters specified in the Stuurgegevens AVG (GDPR parameters) screen, you should select Yes for these employees in the Uitsluiten van AVG (Exclude from GDPR) field in the Employee (supplementary) screen. Modified and improved Contract sequence number field supports periods Why  The Employee screen in HR Core Business includes the Contract sequence number field for the new re-hire process in Self Service. This field had no periods as a result of which it was not possible to specify the contract sequence number with a specific start date. How  Employee > Employees The Contract sequence number field now supports periods, as a result of which the system stores the value with the specified start date. The various values with a start data can, therefore, be seen in the history . Your action No action is needed. Identity check in relation to name and date of birth Why The Identity field is used for authorizations in the portal. Now it is possible to issue the same identities multiple times. The existence of an identity is checked in the portal. To ensure that the identity of a specific employee is unique, the name and date of birth combined with the identity are checked upon identity entry (check at the source). How Employee > Employee data > Employee (supplementary) When the Identity field is entered in the Employee (supplementary) screen, the system will check if the specified Identity already exists. If it does, the system will check if the last name and date of birth of the employee with the existing Identity match those of the employee with the newly entered Identity. This check only takes place when a new Identity is registered. If the name of an employee were to change in the future, the system will not check whether that name belongs to a non-unique Identity. Your action No action is needed. There will be no retroactive check to ensure existing Identities are unique. Resolved notifications Extended Change report for leave is not included in My Reports (change1198351) Reports > Audit summaries > Change report (extended) Message If at Change report (extended) you opted for leave elements at the selection criteria, the system specified that the report had been included in My Reports. However, the requested Change report (extended) was not available in My Reports. This issue only occurred when leave elements were selected. With other elements the change report was indeed available in My Reports. Solution This technical issue has now been resolved. Your action No action is needed. OrgSite – Extended search functionality did not work correctly (change 465756) Message If you wanted to search for a specific term in OrgSite, but not by last name, only approximately matching results were displayed and no exact matches. Solution To make it possible to use other search criteria than just last name, but based on an exact match with the search term, the Expliciet zoeken (Explicit search) option has been added to the search function. Your action You do not have to take any action. Publishing Date : 2/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 21:16 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 218 Weergaven
  Nieuw Nieuw veld Ping Identiteit in Mutatieverslag Waarom Naast de Portal gebruikersnaam van een medewerker wordt er vanaf deze release ook een nieuw veld Ping Identiteit bij de medewerker gevuld. Deze Ping Identiteit wordt binnen Raet gebruikt om Single Sign On mogelijk te maken met de eigen modules of modules van derden. Hoe Een Ping Identiteit wordt binnen de IAM-module van Raet toegekend aan het gebruikersaccount van de medewerker. Tijdens een nachtelijke import wordt deze Ping Identiteit ook binnen HR Core Business bij de medewerker opgeslagen en is dus zichtbaar in het mutatieverslag onder de user Service Interface .  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Organisatiestructuur- fouten OE structuur (change 1127999) Beheer > Inrichting > Organisatorische eenheden Melding  Bij het openen van de organisatiestructuur vanaf een specifieke datum verscheen een foutmelding, waardoor het niet mogelijk was de organisatiestructuur aan te passen.  Oplossing Onderliggende attributen van de organisatie-eenheid hadden een eerdere ingangsdatum dan de organisatie-eenheid zelf, daarom verscheen er een foutmelding. Door het gelijktrekken van de ingangsdatums is het probleem opgelost.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Actieve signalen werden niet gemaild naar extern e-mailadres (change 1173241) Beheer > Actieve signalering Melding Actieve signaleringen werden niet gemaild als de signaleringsdatum voor de brondatum was bereikt. Dit kwam doordat het in bepaalde gevallen niet mogelijk was e-mailberichten naar externe e-mailadressen te versturen. Dit probleem werd veroorzaakt door een memoveld dat niet ingevuld en opgeslagen kon worden. De standaard voorgestelde e-mailtekst op basis van de omschrijving van de signaaldefinitie werd niet opgeslagen, waardoor de e-mailtekst leeg was en daarom geen e-mail genereerde.  Oplossing  Dit probleem is opgelost. De achterstallige e-mails per 8 januari 2019 zijn alsnog verstuurd en de actieve signaleringen worden weer verstuurd zodra de brondatum is bereikt. Uw actie Er is geen actie nodig.  Verlofjaar starten (change 1159990) Bedrijf > Verlof > Verlofrecht toekennen Melding Als voor de klant het verlofjaar 2019 werd opgestart, werden er meerdere verlofjaren aangemaakt. Soms werd het nieuwe jaar 2019 daarbij niet aangemaakt. Dit was terug te zien in het scherm Verlofsaldo waar ook de toekomstige jaren getoond werden. Door de aanmaak van toekomstige jaren, was het niet mogelijk om alsnog het verlofjaar 2019 aan te maken. Oplossing Dit is opgelost. De toekomstige verlofjaren zijn gecorrigeerd. Uw actie Er is geen actie nodig Actieve signalering (change 1173241) Beheer > Actieve signalering Melding Als e-mail werd ingericht als actieve signalering, werd deze niet verstuurd. De signaleringen verschenen wel in de actielijst Oplossing Dit is opgelost. Per 7 januari jl. zijn de openstaande signaleringen alsnog verzonden. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 2/1/2019
Volledig artikel weergeven
01-02-2019 19:34 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 279 Weergaven
  New New field Ping Identity in Mutation report Why In addition to the Portal username of an employee, a new Ping Identity field will be filled with the employee from this release. This Ping Identity is used within Raet to make Single Sign On possible with its own modules or modules from third parties. How A Ping Identity is assigned to the user account of the employee within Raet's IAM module. During a nightly import, this Ping Identity is also stored in the employee's HR Core Business and is therefore visible in the mutation report under the user Service interface. Your action No action is needed. Resolved notifications Organizational structure – errors in OU structure (change 1127999) Management > Repository > Organizational units Message When opening the organizational structure from a specific date, an error message appeared, so that it was not possible to modify the organizational structure.  Solution Underlying attributes of the organizational unit had an earlier start date than the organizational unit itself, and this caused an error message to appear. The problem was solved by bringing the start dates into line.  Your action No action is needed.  Active notifications were not e-mailed to external email address (change 1173241) Management > Active notification Message Active notifications were not emailed when the notification date for the source date was reached. The reason was that, in specific cases, it was not possible to send emails to external e-mail addresses. This problem was caused by a memo field that could not be filled in and saved. The default email text based on the description of the notification definition was not saved. This meant that the email text was empty and no e-mail could therefore be generated.  Solution This problem has been solved. The overdue e-mails on January 8, 2019 have since been sent and the active notifications will be sent again as soon as the source date has been reached. Your action No action is needed.  Start leave year Company > Leave > Grant leave entitlement Message If the leave year 2019 was started for the customer, several leave years were created. Sometimes the new year 2019 was not created. This was reflected in the employee Leave balance screen where the future years were shown. Due to the production of future years, it was not possible to create 2019 yet. Solution This has been resolved. The future leave years have been corrected. Your action No action is needed.  Active signalling (change 1173241) Maintenance > Active signalling Message If e-mail was set up as active signalling, it was not sent. The alerts, however, appeared in the action list. Solution This has been resolved. As of January 7, the outstanding alerts have been sent and the active alerts are sent again as soon as the source date has been reached. Your action No action is needed.  Publishing Date : 2/1/2019
Volledig artikel weergeven
01-02-2019 19:33 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 201 Weergaven
  This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. Modified and improved Five days of paid paternity leave The regulations on paid paternity leave will change on January 1, 2019. Paternity leave is currently two days. Starting on January 1, 2019, this will be extended to one working week (up to five days). Childbirth leave In the new law that enters into effect in January, maternity leave is now called childbirth leave. The employee must take this leave within four weeks after the birth of her child. This type of leave now falls under special leave, which will continue to exist. Please note: Childbirth leave only works for HR Core Business and not when you purchase Payroll Business Only. Childbirth leave now applies for the entire country. This means that when you open the list of values for leave from 1-1-2019, you will also be able to select Childbirth leave. Your action Maintenance > Repository > Manage Parameters / list of values with inheritance If you have added Maternity leave to the list of values yourself, you will have to change this to Childbirth leave yourself. In Leave request you can also choose Childbirth leave from the list in the field Reason for leave.   Publishing Date : 12/21/2018
Volledig artikel weergeven
21-12-2018 19:39 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 244 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Vijf dagen betaald verlof na geboorte Per 1-1-2019 geldt een nieuwe regeling: extra betaald kraamverlof. Nu is er recht op twee dagen en per 1-1-2019 geldt het recht op betaald kraamverlof voor eenmaal het aantal werkuren per week. Geboorteverlof In de nieuwe wet heet kraamverlof voortaan geboorteverlof. De medewerker moet dit verlof opnemen binnen vier weken na de geboorte. Dit wordt nu gedaan door het opnemen van bijzonder verlof en deze manier blijft bestaan. Let op: Geboorteverlof werkt alleen voor HR Core Business en niet als u Payroll Business Only afneemt. Uw actie Beheer > Inrichting > Beheerparameters > Waardelijst (met opschakeling) Als u zelf bij Waardelijst met opschakeling Kraamverlof heeft toegevoegd, moet u dit zelf wijzigen in Geboorteverlof. Bij Verlofaanvraag kunt u dan in de lijst van het veld Reden verlof ook kiezen voor Geboorteverlof.   Publishing Date : 12/21/2018
Volledig artikel weergeven
21-12-2018 19:38 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 418 Weergaven