Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Nieuw  Medewerker met datum in dienst in de toekomst in Self Service Waarom  Het is wenselijk dat gebruikers via Self Service mutaties kunnen invoeren voor medewerkers met een datum in dienst in de toekomst. Daarom is het vanaf deze release mogelijk om medewerkers met een datum in dienst die in de toekomst ligt naar HR Core te sturen.   Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling > Stuurgegevens Self-service  Aan het scherm Stuurgegevens Self-service is het veld Toekomstige medewerker verzenden toegevoegd. Kies je hier Ja, dan worden medewerkers met een datum in de toekomst meegenomen in de export. De begindatum van de medewerkergegevens is dan de datum in dienst, waardoor mutaties pas ingaan vanaf de datum in dienst. Mutaties met een ingangsdatum die ligt vóór de datum in dienst, krijgen automatisch de datum in dienst als ingangsdatum. Een uitzondering hierop zijn mutaties voor ziekte en verlof. Als deze een eerdere ingangsdatum hebben, leidt dit tot uitval van de export uit Self Service naar HR Core.  Uw actie  Als het mogelijk moet zijn de gegevens van medewerkers met een datum in dienst in de toekomst te kunnen raadplegen of muteren in Self Service, zet dan het veld Toekomstige medewerker verzenden op Ja. Daarnaast moet je de functionaliteit Youforce gebruikers uitgebreid gebruiken, om toekomstige medewerkers ook naar het portaal te exporteren. Neem hiervoor contact op met de Service desk van  Visma | Raet, zodat zij deze koppeling met het portaal voor je kunnen inrichten.   Verlofsoort Aanvullend Geboorteverlof (WIEG) Waarom Met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is er behoefte aan de nieuwe verlofsoort aanvullend geboorteverlof. Daarom kun je vanaf deze release bij het toekennen van een nieuwe verlofsoort aan de verlofregeling, met ingang van 1 juli 2020 ook kiezen voor de verlofsoort Aanvullend geboorteverlof. Hoe Instellingen > Verlof > Verlofregeling In het scherm Verlofregeling is onder Verlofsoorten aan de lijst bij Verlofsoort de optie Aanvullend geboorteverlof (WIEG) als verlofsoort toegevoegd. Klik in de verlofregeling bij Verlofsoorten rechts in het scherm op . Kies bij Verlofsoort voor Aanvullend geboorteverlof (WIEG). Verlof saldo vastleggen bij Extra individueel verlofrecht We adviseren je het verlofsaldo vast te leggen bij Extra individueel verlofrecht en niet binnen de verlofregeling onder Aanvullend geboorteverlof. Dit omdat het saldo afhangt van het gewenste aantal aansluitende weken dat een medewerker wil opnemen. Dat hoeft niet het maximum van 5 weken aansluitend te zijn. In release 2020-06 gaan we het automatisch aanmaken van het individueel verlofrecht voor Aanvullend geboorteverlof realiseren bij de registratie van het kind. Geen geldigheidsduur invullen De geldigheidsduur dien je niet in te vullen. Er vindt geen controle plaats op de geldigheidsduur van 6 maanden na de geboortedatum van het kind.   Aanvullend geboorteverlof koppelen aan Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Instellingen > Verlof > Verlof koppeling Payroll Aanvullend geboorteverlof kun je koppelen aan de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) in Payroll Business. Je kan dit doen door in het veld Verlofsoort te kiezen voor Aanvullend geboorteverlof en deze vervolgens te koppelen aan de payroll via het veld Verlofuren verrekening payroll en de selectie Aanvullend geboorteverlof (HRE) te maken.  Verlofrecht en expiratiedatum vastleggen Medewerker > Verlof > Extra individueel verlofrecht In het scherm Extra individueel verlofrecht kun je in het veld Verlofrecht het gewenste saldo van de medewerker vastleggen en bij Expiratiedatum de vervaldatum van 6 maanden na geboorte van het kind.  Uw actie Als je gebruik wil maken van Aanvullend geboorteverlof, leg dan de gegevens vast zoals hierboven beschreven.  Gewijzigd en verbeterd  Knoppen in scherm Verlofaanvraag weer beschikbaar Waarom Met de nieuwe indeling van het scherm Verlofaanvraag waren de terugknop en de exportknop niet meer beschikbaar. Klanten hebben inmiddels aangegeven dat hier wel behoefte aan is.  Hoe Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag Als je een verlofaanvraag opent, zijn rechtsboven in het scherm de volgende knoppen beschikbaar: Een stap terug Uitgebreid zoeken Historie Toevoegen Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste melding Verwijderen vast extra individueel verlofrecht (change 1901905) Medewerker > Verlof > Extra individueel verlofrecht Melding Als er een extra individueel verlofrecht was vastgelegd waarbij in het veld Type recht was gekozen voor Vast, was het niet meer mogelijk dit recht te verwijderen. Dit kwam omdat de knop Verwijderen onderin het scherm niet toegankelijk was.  Oplossing Dit is opgelost, zodat je vanaf de mei release vast extra individueel verlofrecht weer kunt verwijderen. Uw actie Controleer zo nodig of er nog vast extra individueel verlofrecht is vastgelegd dat verwijderd moet worden.  Publishing Date : 4/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 16:23 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 581 Weergaven
New Employee with employment date in the future in Self Service Why  Users must be able to enter changes through Self Service for employees with an employment date in the future. As of this release, employees with an employment date in the future can be exported to HR Core. How Settings > Data exchange > Self Service parameters The Toekomstige medewerker verzenden (Send future employee) field has been added to the Self-service parameters screen. When Yes is selected, employees with a date in the future are included in the export. The start date of the employee data will be the employment date, meaning changes only apply as of the employment date. Changes with an effective date before the employment date will automatically be assigned the employment date as effective date. Changes regarding sickness and time off are an exception. When such changes have an earlier effective date, this will result in export failure from Self Service to HR Core. Your action If users must be able to check or change the data of employees with an employment date in the future through Self Service, the Toekomstige medewerker verzenden (Send future employee) field must be set to Yes. In addition, the Youforce users extended feature must be used to export future employees to the portal as well. Contact the Visma | Raet Service Desk; they will create a link to the portal. New leave type – Supplementary childbirth leave (WIEG) Why With the introduction of the Dutch Supplementary Childbirth Leave Act (Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)) a new leave type was required. As of this release the leave type Aanvullend geboorteverlof (Supplementary childbirth leave) can be selected with a start date of 1st of July 2020 when assigning a new leave type to the Leave scheme. How Settings (instellingen) > Leave > Leave scheme The Leave scheme screen now includes the leave type Aanvullend geboorteverlof (WIEG) (Supplementary childbirth leave (WIEG)) at Type of leave. Click   on the right of the Leave scheme screen at Types of leave (Verlofsoorten). Select the Aanvullend geboorteverlof (WIEG) (Supplementary childbirth leave (WIEG)) leave type. Registering leave balance at Extra individual leave entitlement We recommend registering the leave balance at Extra individual leave entitlement and not at Aanvullend geboorteverlof (Supplementary childbirth leave) in the Leave scheme. The balance depends on the number of consecutive weeks an employee wants to take off. This need not be the maximum of 5 consecutive weeks. As of release 2020-06, individual leave entitlement for supplementary childbirth leave will be automatically dealt with when the child is registered. No duration specification The duration need not be specified. The 6 months duration after the child’s date of birth is not checked. Linking supplementary childbirth leave to Continued payment during leave (Uitsplitsing) Settings > Leave > Leave to Payroll (Verlof koppeling Payroll) Supplementary childbirth leave can be linked to the Continued payment during leave (breakdown) employment benefit in Payroll Business. Do so by selecting Aanvullend geboorteverlof (Supplementary childbirth leave) in the Type of leave field and next linking it to Payroll by selecting Aanvullend geboorteverlof (HRE) (Supplementary childbirth leave (HRE)) in the Verlofuren verrekening payroll (Payroll leave hours settlement) field. Registering time off entitlement and expiration date Employee > Leave > Extra individual leave entitlement The Extra individual leave entitlement screen contains the Leave entitlement field where the employee’s balance can be specified. The expiration date of 6 months following the child’s birth can be specified in the Expiration date field.  Your action If supplementary childbirth leave is to be used, register the data as specified above.  Modified and Improved  Buttons available again in the Request for leave screen Why In the new layout of the Request for leave screen, the Back button and Export button were no longer available. Clients have indicated they would prefer these to be available again.  How Employee > Leave > Request for leave When a Request for leave is opened, the following buttons are available at the top right: One step back Advanced search History Add Your action No action is required. Solved Message Removing extra individual leave entitlement (change 1901905) Employee > Leave > Extra individual leave entitlement Message When extra individual leave entitlement was registered and Fixed was selected in the Type of entitlement field, the entitlement could not be deleted. The Delete button at the bottom of the screen was no longer available. Solution This has been resolved; extra individual leave entitlement can be deleted again as of the May release. Your action Check if fixed extra individual leave entitlement is still registered that should be deleted. Publishing Date : 4/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 16:29 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 217 Weergaven
Nieuw Reden uit dienst nu ook verplicht bij import externe mutaties en HRSS Waarom  Vanaf januari 2020 is het verplicht voor de loonaangifte en pensioenaangifte om bij iemand die je uit dienst meldt, ook de reden hiervan op te geven. Vanaf de release van februari was het al verplicht om voor een medewerker die je via het scherm Medewerker uit dienst meldt, een reden op te geven bij het veld Reden uit dienst. Is er geen reden opgegeven, dan kun je de gegevens in het scherm niet opslaan. Als je echter een medewerker uit dienst meldde door het importeren van een Datum uitdienst via bijvoorbeeld Import/export > Importeren CSV, externe koppelingen via Batch input of mutaties vanuit HRSS, vond er geen controle plaats op de aanwezigheid van de reden uit dienst.  Met ingang van deze release is dit gewijzigd en controleert het systeem of bij het importeren van een Datum uitdienst via bovengenoemde bestanden de Reden uit dienst aanwezig is. Ontbreekt in dit geval de reden uit dienst, dan wordt het bestand niet verwerkt om foutieve aangiftes te voorkomen.  Hoe Bevat een bestand dat je importeert een Datum uitdienst, dan controleert het systeem of ook de Reden uit dienst voor de betreffende medewerker aanwezig is. Ontbreekt de reden uit dienst, dan meldt het systeem dit en wordt het hele bestand afgekeurd.  Uw actie Als je mutaties voor het uit dienst melden van een medewerker niet via het medewerkerscherm in HR Core Business vastlegt, maar via een Interface of via HRSS,  dan moet je deze interface of het HRSS formulier aanpassen zodat je de mutatiestroom kunt blijven gebruiken. Gewijzigd en verbeterd Nieuw verlofjaar getoond in overzicht Waarom  Als u een nieuw verlofjaar had toegekend, werd dit verlofjaar niet in het overzicht getoond. Voor de acties Huidig verlofjaar corrigeren en Ongedaan maken huidig verlofjaar werd wel het verlofjaar getoond waarvoor de actie gold. Vanaf deze release wordt ook voor de actie Nieuw verlofjaar het relevante verlofjaar weergegeven. Hoe  Instellingen > Verlof > Verlofrecht toekennen Als u  een verlofjaar toekent met de actie Nieuw Verlofjaar, wordt het verlofjaar getoond als de actie succesvol is uitgevoerd. Is het toekennen van het verlof nog niet voltooid of mislukt, dan toont het systeem geen verlofjaar. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Gebruiker in portaal aangemaakt voor inactieve medewerker (change 1655273) Melding  Voor een medewerker die uit dienst was gemeld en waarvoor ook de organisatie-eenheid was ontkoppeld, werd in het Portaal toch opnieuw een gebruiker aangemaakt. Dit kwam doordat de mutatie van de organisatie-eenheid van de medewerker een nieuwe aanlevering aan het Portaal had bewerkstelligd. Oplossing De programmatuur is aangepast. Het ontkoppelen of wijzigen van een organisatie-eenheid van een inactieve medewerker, veroorzaakt niet langer een aanlevering aan het portaal. Uw actie Er is geen actie nodig. Medewerkergegevens muteren niet mogelijk wegens geboortedatum in de toekomst (change 1834761) Melding Bij het invoeren van de medewerkergegevens was per abuis een geboortedatum in de toekomst ingevoerd en opgeslagen. Bij het heropenen van het scherm bleef het scherm leeg, waardoor het niet mogelijk was de geboortedatum te corrigeren.  Oplossing De geboortedatum is gecorrigeerd door de juiste geboortedatum te importeren. Vanaf deze release controleert het systeem of een geboortedatum in de toekomst ligt en is het niet mogelijk een geboortedatum in de toekomst op te slaan. U krijgt dan de volgende foutmelding: Geboortedatum - Een toekomstige datum is niet toegestaan. Uw actie Er is geen actie nodig. Exporteren verlofsaldo 2019 was niet mogelijk (change 1924008) Melding Het was niet meer mogelijk om alle verlofrechten van 2019 van de medewerkers te exporteren, omdat bij het kiezen van een ander jaar de exportknop niet meer zichtbaar was. Oplossing Dit is aangepast, zodat u de verlofrechten weer gewoon kunt exporteren. Uw actie Er is geen actie nodig. Exporteren verlofoverzicht oudere jaren was niet mogelijk (change 1169353) Melding In het verlofoverzicht van een medewerker was het niet altijd mogelijk om een reeds gesloten verlofjaar te exporteren, maar werd het jaar dat open stond, geëxporteerd. Oplossing We hebben ervoor gezorgd dat bij het exporteren van oude verlofjaren, de juiste gegevens van het juiste jaar worden geëxporteerd. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 3/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-03-2020 22:08 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 468 Weergaven
New Reason for end of employment now also mandatory when importing external changes and using HRSS Why As of January 2020 the reason for end of employment has to be specified within the context of wage tax return and pension return. As of the February release it was already mandatory to provide a reason in the End of employment reason field in the Employee screen. When no reason is specified, the data in the screen cannot be stored. However, if an employee’s end of employment was specified by importing an end of employment date using, for example, Import/export > Import CSV, external links using Batch input or changes through HRSS, the availability of an end of employment reason was not checked. As of this release the system checks whether an end of employment reason has been specified when importing an end of employment date using the above-mentioned files. When no end of employment reason is available, the file will not be processed to prevent incorrect returns. How When a file that is imported contains an end of employment date, the system checks if the end of employment reason is also available for the employee concerned. If no end of employment reason is available, this will be reported and the whole file will be rejected. Your action When changes regarding an employee’s end of employment are not entered using the Employee screen in HR Core Business but through an interface or HRSS, you must modify the interface or HRSS form to be able to continue to use the change flow. Changed and improved New leave year included in overview Why When a new leave year was assigned, it was not included in the overview. The leave year to which the actions Correct current leave year and Undo current leave year applied was displayed. As of this release the leave year to which the New leave year action applies is also displayed. How Settings > Leave > Grant leave entitlement When a leave year is assigned through the New leave year action, the leave year is displayed when the action has been performed. When assigning leave has not been completed yet or has failed, no leave year is displayed. Your action No action is required. Solved Messages User is created in portal for inactive employee (change 1655273) Message When an employee’s end of employment was reported and the organizational unit was unlinked, a new user was created in the portal. The reason was that the change regarding the employee’s organizational unit resulted in new provision of details to the portal. Solution The software has been modified. When the organizational unit of an inactive employee is unlinked or modified, no details are provided to the portal. Your action No action is required. Employee data cannot be changed due to date of birth in the future (change 1834761) Message When entering employee data, a date of birth in the future was specified and stored by mistake. When the screen was reopened, it was blank and the date of birth could not be corrected. Solution The date of birth has been corrected by importing the correct date of birth. As of this release the system checks if a date of birth is in the future. Such dates can no longer be stored. If you enter a date in the future, the following error message will be displayed: Geboortedatum - Een toekomstige datum is niet toegestaan. (Date of birth - A future date is not allowed.) Your action No action is required. Leave balance 2019 could not be exported (change 1924008) Message It was not possible to export all the leave entitlements of 2019 of employees because the Export button was not available when another year was selected. Solution This has been modified and the leave entitlements can be exported again. Your action No action is required. Leave overview of previous years could not be exported (change 1169353) Message It was not always possible to export an already closed leave year from an employee’s leave overview; the opened year was exported instead. Solution We have ensured that when exporting previous leave years the correct data of the correct year is exported. Your action No action is required. Publishing Date : 3/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-03-2020 22:12 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 228 Weergaven
Mededelingen  Menu aangepast - Instroom gewijzigd in Instroom / Uitstroom Waarom  Met het toevoegen van de menuoptie Voorstel transitievergoeding en de wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding worden nu via het menu Instroom, naast de instroomprocessen ook uitstroomprocessen ondersteund. Daarom is met release van januari 2020 de naam van de menu-ingang gewijzigd van Instroom naar Instroom / Uitstroom. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom De naam van de menu-ingang is aangepast  Uw actie  Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Onjuiste weergave verlof - Verlof over jaargrens werd in oude jaar geboekt (change 1888123) Melding  Terwijl het Verlofjaar 2019 nog actief was, zijn er opnames voor 2020 gedaan. Deze opnames kwamen in de kolom Verrekend van 2019 te staan. Bij het aanmaken van het nieuwe jaar, werden deze opnames echter ook in het nieuwe jaar verwerkt en werden ook de overgehevelde uren met deze opnames werden verlaagd. Pas na het herrekenen van het voorgaande jaar, zijn deze opnames correct verwerkt en kwamen ze in de kolom Verrekend van 2020 te staan.  Oplossing  Het moment van opname is bepalend voor het boeken van de opname van het verlof en op basis hiervan zal HR Core Business de geraakte verlofjaren opnieuw herberekenen. Verlof dat u boekt voor 2020, terwijl het verlofjaar 2020 nog niet is aangemaakt, wordt voortaan afgeboekt, zodra het verlofsaldo van het verlofjaar 2020 beschikbaar komt. Het wordt dus niet meer eerst afgeboekt van het saldo van 2019. Verlof dat u in 2019 boekt, wordt afgeboekt van het verlofjaar 2019. Verlof dat u in 2019 boekt, terwijl het verlofjaar 2020 al beschikbaar is, wordt afgeboekt van het saldo van het verlofjaar 2019. Het eventuele van 2019 naar 2020 overgehevelde saldo wordt verminderd met deze opname. Let op dat bij verlofboekingen in voorgaande, inactieve jaren, alle voorgaande jaren automatisch worden herberekend.  Uw actie We adviseren u het verlofjaar 2020 te verwijderen door de actie Ongedaan maken huidig verlofjaar. Het huidige verlofjaar is daarna weer 2019. Hier kunt het verlof opnieuw berekenen door de actie Huidig verlofjaar corrigeren.  Na afronding van deze actie kunt u opnieuw verlofjaar 2020 creëren.    Autorisatiegroep - nieuwe autorisatiegroep niet meteen zichtbaar (change 1418078) Melding Als u een nieuwe autorisatiegroep had aangemaakt, was deze niet meteen zichtbaar en was het niet mogelijk deze nieuw groep toe te wijzen. Dit kwam omdat HR Core Business altijd toetste of een autorisatiegroep op de eerste dag van de huidige periode beschikbaar was en deze dan pas in het scherm toonde. Oplossing De manier van toetsen is aangepast. HR Core Business kijkt nu over de gehele (huidige) periode welke autorisatiegroepen beschikbaar zijn en dus getoond moeten worden.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Probleem opslaan e-mailadressen met hoofdletters (change 1924212)  Melding Het opslaan van een e-mailadres waarin een hoofdletter voorkwam, lukte niet omdat het geen geldige invoer was. Dit kwam door een nieuwe controle op geldige e-mailadressen. Oplossing De controle is aangepast, zodat u e-mailadressen met hoofdletters gewoon kunt opslaan.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 2/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:37 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 435 Weergaven
Notifications Menu adapted - Inflow changed to Inflow/Outflow Why Adding the menu option Proposed transition payment and the wizard Copy employee - Transition payment  means that outflow processes are now supported via the Inflow menu, alongside the inflow processes. With the January 2020 release, the name of the menu item has therefore been changed from Inflow to Inflow/Outflow. How Employee > Inflow/Outflow The name of the menu item has been changed. Your action No action is required. Resolved notifications Incorrect presentation of leave - Leave exceeding the annual limit was booked in the old year (change 1888123) Notification While Leave Year 2019 was still active, leave from 2020 was sometimes taken. These deductions were recorded in the Settled column for 2019. However, when the new year was created, these deductions were also processed in the new year, with the transferred hours also being reduced by this amount. Only after the recalculation of the previous year were these deductions correctly processed and entered in the Settled column for 2020.   Solution The time at which leave is taken determines how the leave is booked and provides the basis on which HR Core Business recalculates the relevant leave years. From now on, leave booked for 2020 while the 2020 leave year has yet to be created will be debited as soon as the leave balance for leave year 2020 becomes available. In other words, it will no longer be initially debited from the 2019 balance. Leave booked in 2019 will be debited from the 2019 leave year. Leave booked in 2019 while the 2020 leave year is already available, will be debited from the balance of the 2019 leave year. Any balance carried forward from 2019 to 2020 will be reduced by this amount. In the event of leave being booked in previous, inactive years, make sure that all previous years are automatically recalculated. Your action We advise you to remove leave year 2020 by using the action Undo current leave year. The actual leave year will be 2019 again. Here you can calculate the leave balance again by using the action Current leave year correction. After finishing this action you can create the leave year 2020. Authorization group - new authorization group not immediately visible (change 1418078 ) Notification When a new authorization group was created, this new group was not immediately visible and could not be assigned. This was because HR Core Business always checked whether an authorization group was available on the first day of the current period and only then displayed it on screen. Solution The checking procedure has been changed. HR Core Business now reviews the entire (current) period to see which authorization groups are available and which should, therefore, be displayed. Your action No action is required. Problem saving email addresses that contain uppercase letters (change 1924212) Notification Saving an email address that contained an uppercase (i.e. capital) letter was not possible because it was not seen as a valid entry. This was due to a new validity check for email addresses. Solution The check has been adapted so that you can simply save email addresses that contain uppercase letters. Your action No action is required.   Publishing Date : 2/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:39 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 232 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Sector en Risicogroep in Digipoort 42e weekmelding Waarom Naar aanleiding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans gebruiken HR Core Business en Payroll Business vanaf 1 januari 2020 januari de Risicogroep niet meer voor het bepalen van de WW-premie. Omdat UWV dit veld gebruikt als identificatiesleutel, verwachten zij dit veld nog wel.  Hoe Hoewel u de risicogroep niet meer in HR Core Business hoeft vast te leggen, geven wij deze nog wel door aan het UWV. Bij een nieuw loonheffingennummer en/of sectorcode vanaf 1-1-2020, vullen wij de volgende risicopremiegroepen in: 07 voor de uitzendbranche (sectorcode 52) 03 voor de grafische sector (sectorcode 09) 01 voor andere sectoren Uw actie Er is geen actie nodig.  Werkrooster genereren voor maximaal twee jaar Waarom Tot deze release was het mogelijk om de einddatum voor het genereren van een werkrooster op 31-12-9999 te zetten, waardoor voor duizenden jaren werkroosters vooruit werden gegenereerd. Dit kon leiden tot het genereren van enorme hoeveelheden data voor werkroosters, waar de aanpalende systemen niet op berekend zijn. Het kan ook nuttig zijn het werkrooster te genereren voor kortere periodes, zodat er periodiek een controle kan plaatsvinden op de actualiteit van het werkrooster als u dit opnieuw genereert.  Hoe Instellingen > Werkpatroon > Werkrooster genereren  U bent verplicht een einddatum in te vullen in het veld Datum tot en met (max. 2 jaar). Op basis van de Datum vanaf kunt u hier maximaal twee kalenderjaren vooruit invullen. Vult u een einddatum in die op basis van de ingevulde datum bij Datum vanaf meer dan twee kalenderjaren in de toekomst ligt, dan accepteert het systeem de datum niet en maakt het veld Datum tot en met (max. 2 jaar) leeg. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen E-mailadressen met bepaalde extensies werden niet meer opgeslagen in HR Core Business (change 1866682) Melding  Het was niet meer mogelijk om e-mailadressen met de extensie @xx.xxx.com in HR Core business op te slaan, omdat deze niet werden herkend als een valide e-mailadres. Het moet echter wel mogelijk zijn, om bijvoorbeeld e-mailadressen met de extensie @nl. visma.com op te slaan, evenals bijvoorbeeld e-mailadressen met de extensie visma.com. Oplossing  Dit is opgelost. Vanaf deze release kunt u e-mailadressen met een extensie @xx.xxx.com. weer opslaan.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 1/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-01-2020 20:24 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 478 Weergaven
Changed and improved Sector and Risk group in Digipoort for week 42 sickness notification Why Pursuant to the Labor Market in Balance Act and starting on 1 January 2020, HR Core Business and Payroll Business will no longer use the Risk Group to determine the unemployment insurance (WW) contribution. The UWV (employee insurance agency) still uses this field as an identification key, meaning they still expect to receive it.  How Although you no longer need to register the risk group in HR Core Business, we will continue to transmit it to UWV. Starting on 1-1-2020, we will fill out the following risk premium groups for a new payroll tax number and/or sector code: 07 for the employment agency sector (sector code 52) 03 for the graphics sector (sector code 09) 01 for other sectors Your action No action is required.  Generate work schedule for a maximum of two years Why Until this release it was possible to set the end date for generating a work schedule as 31-12-9999, which meant that work schedules could be generated in advance for thousands of years. This could lead to enormous amounts of work schedule data, which could inundate interfaced systems. It can also be convenient to generate a work schedule for shorter periods to conduct periodic checks from time to time.   How Settings > Work pattern > Generate work schedule  You are now required to enter an end date in the End date (max. 2 years) field. This can be up to two calendar years in advance from the Start date field. If you enter an end date that is more than two calendar years in the future, the system will not accept the date and will delete your entry in the End date (max. 2 years) field. Your action No action is required. Resolved notifications E-mail addresses with certain extensions were no longer stored in HR Core Business (change 1866682) Notification It was no longer possible to save e-mail addresses with the extension @xx.xxx.com in HR Core business, because these were not recognized as a valid e-mail address. However, it is sometimes necessary to save e-mail addresses with the extension @nl.visma.com, as well as e-mail addresses with the extension @visma.com (the extensions shown are examples). Solution This has been resolved. Starting with this release, you can once again save e-mail addresses with a @xx.xxx.com extension.  Your action No action is required. Publishing Date : 1/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-01-2020 20:32 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 207 Weergaven
Mededelingen  Feedback op onze software Geef direct feedback op onze software met Wootric. Werkt u met HR Core Business - Payroll Business, dan vragen we u vanaf januari 2020 in de applicatie om feedback. We stellen u één gesloten vraag en verzoeken om een toelichting via de online enquête software van Wootric. We krijgen zo meer inzicht in uw prioriteiten en stemmen de planning en ontwikkeling van nieuwe functies of verbeteringen hier beter op af. Uw deelname is volstrekt anoniem en we delen of publiceren de uitkomsten niet buiten Visma | Raet. Gewijzigd en verbeterd  Controle e-mailadres Waarom Het e-mailadres wordt in aanpalende applicaties gebruikt voor het afhandelen van workflows. Om te voorkomen dat deze workflows stagneren door een onjuist e-mailadres, wordt voortaan gecontroleerd of de samenstelling van het e-mailadres juist is. Hoe  Medewerker > Medewerker > Medewerkers Als u een e-mailadres vastlegt in het veld E-mailadres, controleert het systeem of dit e-mailadres bestaat uit een zogenaamd lokaal gedeelte, een @ en een domein. Voldoet het ingevulde e-mailadres niet aan deze indeling, dan ziet u een foutmelding bij het opslaan van de gegevens. Uw actie Controleer de e-mailadressen op juistheid. Als een bestaand e-mailadressen niet voldoet aan de juiste indeling, krijgt u een foutmelding zodra u een wijziging in het scherm Medewerkers opslaat. Dit gebeurt dus ook als u een ander veld in het scherm hebt gewijzigd en het veld E-mailadres een adres bevat dat niet aan de vereiste indeling voldoet.  Actieve signalering oproepovereenkomst Waarom Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 van kracht wordt, zijn werkgevers verplicht om oproepkrachten na 12 maanden een contract aan te bieden tenminste de gemiddelde arbeidsduur in de afgelopen 12 maanden. Dit aanbod moet uiterlijk in de 13e maand plaatsvinden. Om tijdig actie te kunnen ondernemen, is het wenselijk dat u een signaal krijgt als het einde van de 12 maanden van een oproepovereenkomst in zicht is.  Hoe Instellingen > Actieve Signalering > Definiëren signaal  Aan de signaalcondities is het gegevenselement Oproepovereenkomst toegevoegd, zodat u een signalering kunt definiëren die specifiek is voor oproepovereenkomsten. Bij het vastleggen van de definitie van het signaal, bijvoorbeeld de signalering 12 maanden na de begindatum van de oproepovereenkomst, kiest u in de Signaaldefinitie als Brondatumsoort voor Begindatum (Contract) en via het tabblad Condities legt u de bijbehorende conditie Oproepovereenkomst = Ja vast. Uw actie Als u medewerkers in dienst heeft met een oproepovereenkomst, kunt u een specifiek signaal definiëren dat u waarschuwt dat het eind van de 12e maand vanaf het begin van een oproepovereenkomst nadert. Logo Visma | Raet in rapporten Waarom Met de overname door Visma en het combineren van het merk Visma | Raet hebben we een nieuw logo waarin deze combinatie tot uiting komt. Vanaf deze release ziet u dit nieuwe logo terug in de rapporten Hoe Rapporten Het Raet-logo in de rapporten is vervangen door het logo Visma | Raet. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Koppeling HR Self Service - Bestanden afgekeurd vanwege Enters (change 1549928)  Melding  Als in een export naar HR Self Service een enter in het bestand stond, bijvoorbeeld vanuit een notitieveld, werd het bestand soms afgekeurd.  Oplossing Dit is opgelost door het corrigeren van de enters in een bestand, zodat HR Self Service de bestanden niet meer afkeurt.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Onterecht negatief saldo bij meerdere verlofafboekingen op hetzelfde moment (change 1722007)  Melding Als twee verlofaanvragen op hetzelfde moment bij HR Core Business binnenkwamen, werd de tweede aanvraag soms afgeboekt vanuit het verkeerde verlofpotje waardoor dit ten onrechte negatief werd.  Oplossing We hebben de programmatuur aangepast, zodat de verlofaanvragen die vanuit andere systemen binnenkomen na elkaar worden verwerkt.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 16:28 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 713 Weergaven
Notifications Give feedback on our software Use Wootric to give immediate feedback on our software. If you work with HR Core Business - Payroll Business, we will ask you for feedback in the application starting in January 2020. We will ask you a single closed question and we will ask you to provide additional background to your answer in Wootric, an online questionnaire platform. This will help us understand your priorities better so that we can improve the planning and development of new functionality. Your answers will be completely anonymous, and we will not share the results with third parties. Changed and improved Email address verification Why Email addresses are used in related applications for handling workflows. Invalid email addresses can cause workflow disruptions. The system needs to check whether the address is valid to prevent such problems. How  Employee > Employee > Employees If you enter an email address in the Email address field, the system will check whether the address consists of a user, an @ symbol and a domain. If the email address is invalid, an error message will be returned upon saving. Your action Check email addresses for accuracy. If an existing email address has an invalid format, you will receive an error message when you save any change in the Employees screen. This will also happen when you change another field in the screen and the Email address field contains an address that does not have the required format.  Active notifications for on-call contracts Why According to the Balanced Labour Market Act, which enters into force on 1 January 2020, employers are obliged to offer on-call workers a contract after 12 months of at least the average working time over the past 12 months. This offer must be made at the latest by the 13th month. In order to take action in time, you will need a notification as the end of the 12th month of an on-call contract approaches.  How Settings > Active notification > Define notification  The On-call contract option has been added to the notification conditions. You can now define a notification specifically for on-call contracts. When defining a notification, for example, a notification 12 months after the start date of an on-call contract, select Start date (Contract) as the source date type. Then go to the Conditions tab and select On-call contract = Yes for the appropriate condition. Your action If you have employees with an on-call contract, you can define a notification that will warn you when the end of their 12th month (measured from the start of the contract) is approaching. Visma | Raet logo in reports Why The acquisition of Raet and the combined Visma | Raet brand mean a new corporate logo. Reports will feature our new logo starting with this release. How Rapporten Het Raet-logo in de rapporten is vervangen door het logo Visma | Raet. Uw actie No action is required.  Resolved notifications Export files rejected in HR Self Service files because of Enters (change 1549928)  Notification  If an export was sent to HR Self Service and it contained an extraneous Enter, for example in a note field, the file was sometimes rejected.  Solution This has been solved by correcting any extraneous Enters in a file. HR Self Service now no longer rejects the file.  Your action No action is required.  Incorrect negative leave balance following simultaneous leave requests (change 1722007) Notification If two leave requests arrived at HR Core Business simultaneously, the second request was sometimes debited from the wrong leave box, resulting in an incorrect and negative leave balance.  Solution We have reprogrammed the software. Leave requests coming from different systems are now processed one at a time. Your action No action is required.  Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 16:33 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven