Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Mededelingen Uniek Persoonlijk Id (UPI) Waarom  Voor aanpalende applicaties, waaronder Verzuimmanagement en Talent Management is het nodig unieke personen te kunnen identificeren. Daarom wordt het in de toekomst verplicht een Uniek Persoonlijk Id (UPI) te gebruiken.  Met het UPI is het mogelijk (gekopieerde) medewerkers aan elkaar te koppelen als het dezelfde persoon betreft. De verplichting om de UPI te gebruiken gaan we gefaseerd opleveren: Fase 1 Controle op de uniciteit van de UPI. Zie hiervoor het onderwerp Controle uniciteit Uniek Persoonlijk Id verderop in deze release notes. Fase 2 Optie die het mogelijk maakt om de UPI van nieuwe medewerkers automatisch te laten vullen met de medewerkercode. Fase 3 De mogelijkheid om op individuele basis en via import, bestaande medewerkers te updaten met de medewerkercode, als je de optie om de UPI te vullen met de medewerkercode hebt aangezet. Hiervoor komt er een nieuw veld Update UPI.  Fase 4 Bezemronde voor nog niet gevulde UPI's en het verplicht stellen van de UPI. Via de Release notes houden we je op de hoogte houden van de voortgang.  Nieuw AVG Verwijderen medewerker Waarom  De AVG schrijft voor dat het mogelijk moet zijn medewerkers te verwijderen, nadat is voldaan aan de bewaarplicht. Daarom is vanaf deze release een functie voor het verwijderen van persoonsgegevens van medewerkers in HR Core Business opgenomen.  Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Verwijderen medewerker Bij de Medewerker is aan het menu Medewerker vanaf deze release de functie AVG Verwijderen medewerker toegevoegd. Als je het scherm opent, zie je de medewerkers die langer dan 7 jaar geleden uit dienst zijn gegaan. Je kunt filteren op een specifieke medewerkernaam. Je markeert de medewerkers waarvan je de persoonsgegevens wilt verwijderen en klikt op de knop Verwijderen. Voor personen waarvan je de gegevens hebt verwijderd, zie je alleen de omschrijving AVG Verwijderd, xx.  Let op: het is niet mogelijk het verwijderen van medewerkers ongedaan te maken. De gegevens worden uit de database verwijderd en zijn niet meer terug te halen.  In het rapport Mutatieverslag uitgebreid zijn deze verwijderde medewerkers opgenomen met de omschrijving AVG Verwijderd, x en de Waarde AVG Verwijderd. Van medewerkers die zijn verwijderd via AVG Verwijderen medewerker, zijn geen persoonlijke data meer beschikbaar, zodat het niet mogelijk is te herleiden om welke medewerkers het gaat, de medewerkercode blijft wel bestaan. Het is belangrijk om te weten dat het verwijderen van een medewerker via de functie AVG verwijderen medewerker, als wijziging op de medewerkergegevens wordt beschouwd. Dit zorgt ervoor dat aanpalende applicaties over het verwijderen van de medewerker geïnformeerd, zie ook het voorbeeld hierna. Vraag je na het verwijderen via een interface of rapporten gewijzigde gegevens op, dan kan het zijn dat medewerkers die reeds 7 jaar uit dienst zijn, opnieuw in een selectie worden opgenomen, omdat er een wijziging op de medewerkergegevens heeft plaatsgevonden, namelijk dat de status AVG Verwijderd actief is. Dit geldt natuurlijk niet als de selectie alleen actieve medewerkers bevat.  Voorbeeld Medewerker J. Janssen, personeelsnummer 100, is reeds 7 jaar uit dienst. Zijn gegevens worden verwijderd via AVG Verwijderen medewerker. Bij deze verwijderactie wordt in de achtergrond het gegevenselement AVG maskeren gegevens aangemaakt en gevuld met de waarde Gemaskeerd. Hierdoor zie je in het mutatieverslag de medewerker als AVG Verwijderd. Stel een klant gebruikt een eigen interface, die alle medewerkers opvraagt waarvan gegevens zijn gewijzigd. Omdat het gegevenselement AVG maskeren gegevens is aangemaakt en de waarde Gemaskeerd heeft, wordt voormalig medewerker J. Jansen, personeelsnummer 100, naar de interface verstuurd als medewerker x. AVG Verwijderd.  Uw actie Als er aanpalende systemen gebruik maken van HR Core data, kunnen deze de medewerker met de verwijderde gegevens opnieuw aangeleverd krijgen. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn deze systemen eerst aan te passen, voordat je de nieuwe functionaliteit voor het verwijderen van persoonsgegevens gaat gebruiken.   Gewijzigd en verbeterd Gebruikersprofiel toegevoegd aan scherm Gebruikersgroep Waarom Als er veel gebruikersgroepen zijn aangemaakt, is het vaak lastig om de juiste gebruikersgroep te vinden. Daarom kun je voortaan een gebruikersgroep zoeken via het Gebruikersprofiel. Hoe Niveau Klant/Applicatiebeheer: Autorisatie > Gebruikersgroep Open via Autorisatie > Gebruikersgroep het overzicht van alle gebruikersgroepen die in Payroll Business zijn gedefinieerd. Hierin zie je welk gebruikersprofiel aan een gebruikersgroep is gekoppeld. Kies in het Zoekveld voor Gebruikersprofiel. Geef in het veld Zoektekst het gebruikersprofiel op waaraan de gebruikersgroep moet voldoen, bijvoorbeeld HR Core Consultant en klik op Zoeken. Uw actie Er is geen actie nodig Incidentele inkomstenvermindering Aanvullend geboorteverlof Loonaangifte Waarom Als je als werkgever de uitkering voor het Aanvullend geboorteverlof zonder aanvulling doorbetaalt aan de medewerker, is er sprake van gedeeltelijk betaald verlof. Dit wordt in de loonaangifterubriek Code incidentele inkomstenvermindering aangegeven met de waarde G (Aanvullend geboorteverlof).  Hoe Als het loon of de uitkering wegens aanvullend geboorteverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg en een eventueel door u verstrekte aanvulling op die uitkering in het aangiftetijdvak lager is dan het overeengekomen loon, geeft Payroll Business de code G door naar de loonaangifte om de inkomstenvermindering aan te geven.  Uw actie Er is geen actie nodig Vertaling van het menu Waarom HR Core Business en Payroll Business ondersteunen al geruime tijd Engelstalige en Duitstalige gebruikers, maar nog niet alle onderdelen van de applicatie zijn volledig vertaald.  Hoe Menu Vanaf deze release zijn alle menukeuzes gecontroleerd en volledig vertaald in het Engels en Duits. Frans volgt op later moment. De volgorde van de menu's voor journalisering en administratiekantoren is daarbij gelijk gemaakt aan de volgorde van de overige menu's: Beheer taken bovenin - worden veel gebruikt Instellingen onderin - worden minder gebruikt De vertalingen in de schermen en rapporten gaan we in een later stadium verbeteren.  Uw actie Typisch Nederlandse payrollbegrippen zijn soms lastig te vertalen. Uw Engels-, Frans- en Duitstalige collega's hebben mogelijk suggesties voor het verbeteren hiervan: wij horen dit graag en verzoeken je om deze door te geven aan onze Service Desk. Contract ID toegevoegd aan Rapport Audit File Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Als voorbereiding hierop voegen we aan bepaalde rapporten alsvast de kolom contract ID toe, zodat duidelijk is via welk contract bepaalde uitbetalingen zijn gedaan.  Hoe Rapporten > Controle > Audit file Aan het rapport Audit File is vanaf deze release de kolom Contract ID toegevoegd. Uw actie Er is geen actie nodig. IKV-gegevens in Ad hoc rapportage (uitgebreid) Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Daarom hebben we de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) alvast aangepast zodat je hierin straks de gegevens per inkomstenverhouding kunt zien. Hoe Rapporten > Controle > Ad hoc rapportage (uitgebreid) Als het straks mogelijk is om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract, zie je in dit rapport de juiste gegevens van de juist inkomstenverhouding. Uw actie Er is geen actie nodig. Volgorde stroken meerdere contracten bij afdrukken salarisstroken en jaaropgaven Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Als voorbereiding hierop hebben we de functionaliteit voor het afdrukken alvast aangepast.  Hoe Instellingen > Salarisspecificaties > Afdrukken en verzenden salarisstroken Instellingen > Salarisspecificaties > Afdrukken en verzenden jaaropgaven Als u gebruik maakt van het op papier afdrukken en verzenden van de salarisstroken wordt de pagina met de transitievergoeding gegroepeerd op basis van de gegevens van het eerste contract.  Uw actie Er is geen actie nodig. Algemene verbeteringen rapportageschermen - zoekfunctie medewerker verbeterd Waarom  Zoals we in de release notes van mei hebben gemeld, zijn we constant bezig met het verbeteren van de rapportages. Een onderdeel hiervan is dat je in alle rapportageschermen op dezelfde manier naar een medewerker kunt zoeken. Hoe Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstrook viewer Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag Voor de volgende rapporten hebben we het zoekscherm voor het zoeken naar een bepaalde medewerker vervangen door een lijst met zoekfunctie. Salarisstrook viewer Mutatieverslag Uw actie Er is geen actie nodig. Controle uniciteit Uniek Persoonlijk Id Waarom In de toekomst ben je verplicht een Uniek Persoonlijk Id (UPI) te gebruiken, om unieke personen te kunnen identificeren in aanpalende applicaties zoals Verzuim Management en Talent Management. Zie het onderwerp Uniek Persoonlijk Id (UPI) aan het begin van deze Release notes. Daarom controleert het systeem vanaf deze release of een Uniek Persoonlijk Id inderdaad uniek is.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker Als je in het scherm Medewerker een nieuwe Uniek Persoonlijk Id vastlegt, controleert het systeem voortaan of de waarde die je in het veld hebt ingevuld uniek is. Als deze overeenkomt met een bestaande waarde binnen de klant, zie je een foutmelding als de achternaam en geboortedatum van de medewerkers niet overeenkomen.  Uw actie Zorg ervoor dat een UPI uniek is voor personen, dus medewerker en dezelfde (gekopieerde) medewerker over bedrijven heen. Een medewerker wordt als één persoon beschouwd als de achternaam en de geboortedatum identiek zijn.  Opgeloste meldingen  Geen dubbele melding meer bij salarisverwerking Waarom Als er al een salarisverwerking was gestart, op het moment dat u in het scherm Salarisberekening of Salarisberekening (met afsluiting) opende, kreeg u twee meldingen: U kunt geen nieuwe berekening inplannen, er is al een salarisberekening actief Salarisberekening loopt Hoe Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (met afsluiting) Vanaf deze release is dit aangepast en ziet u als er een salarisverwerking actief is, alleen de melding: Salarisberekening loopt. Uw actie Er is geen actie nodig. Wisselen gebruikersgroep gaf foutmelding in Google Chrome (change 2021013) Melding Als je na het starten van Payroll Business een ander gebruikersprofiel had gekozen door je opnieuw aan te melden met een andere gebruikersgroep, verscheen de foutmelding: Er is een onverwachte fout opgetreden. Dit gebeurde alleen bij gebruik van Google Chrome. Oplossing Dit is opgelost, zodat de foutmelding niet meer verschijnt. Uw actie Er is geen actie nodig. Toevoegen bepaalde sublooncomponenten was niet mogelijk (change 2034229) Melding Het was niet mogelijk om bepaalde sublooncomponenten waarvoor een alternatieve omschrijving is vastgelegd, te selecteren om op te nemen in de journalisering. Hierdoor ontstonden er verschillen in de journaalpost. Oplossing Dit is opgelost. Sublooncomponenten waarvoor een alternatieve omschrijving is vastgelegd, kun je nu selecteren om op te nemen in de journalisering. Uw actie Instellingen > Boekingsgroep > Boekingsdefinitie Als het niet mogelijk was om vanwege bovenstaande reden sublooncomponenten toe te voegen waardoor er een verschil ontstond in de journaalpost, voeg dan deze sublooncomponenten alsnog toe aan de juiste grootboekrekening. Awf-aanwas hoog ontbrak bij nabetaling na uitdiensttreding (change 2031570) Melding In de volgende situatie werd ten onrechte geen Awf-aanwas hoog doorgegeven naar de Loonaangifte.  Er is bij de medewerker sprake van zowel een werkgeversbetaling waarvoor het lage Awf-tarief geldt als loon waarvoor het hoge Awf-tarief geldt.  De medewerker is uit dienst en krijgt na de uitdiensttreding nog een nabetaling.   Oplossing Dit is opgelost, waardoor bij een nabetaling zowel Awf-aanwas hoog als Awf-premie hoog wordt doorgegeven naar de Loonaangifte, zoals de Belastingdienst voorschrijft.  Uw actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving Minimumlonen per 1 juli 2020 Na de publicatie van de bedragen van het minimum(jeugd)loon per 01-07-2020, hebben wij de wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam Minimum(jeugd)loon.  Publishing Date : 5/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 22:38 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 651 Weergaven
Mededelingen Logo Visma | Raet niet meer in rapportages Vanaf deze release is in de rapportages van Payroll Business het Visma | Raet logo niet meer opgenomen. Het logo staat alleen nog op de salarisstrook en jaaropgave. Nieuw  Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Waarom  Vanwege de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, maken we het mogelijk om in Payroll Business per 1 juli aanvullend geboorteverlof vast te leggen en daarbij rekening te houden met de uitkering van maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof door het UWV. Hoe  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Vanaf 1 juli 2020 kun je op Bedrijfs/CAO-niveau in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de volgende gegevens voor aanvullend geboorteverlof vastleggen: Doorbetalingspercentage aanv. geb. verlof Korting apart berekenen Ja: de sublooncomponent en de korting komen apart in de Afrekenmatrix te staan.  Nee: de korting wordt verwerkt in de sublooncomponent Aanvullend geboorteverlof. Maximum dagloon toepassen Ja: de doorbetaling wordt beperkt tot het opgegeven percentage over het maximum dagloon.  Nee: de doorbetaling wordt niet beperkt tot het maximum dagloon. Invoer via HR Core of Handmatig Contract > Arbeidsvoorwaarden > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Je kunt het percentage en de uren handmatig voor één periode vastleggen. Daarnaast kun je de uren laten berekenen op basis van een vast percentage of een periodepercentage. Ook kun je afhankelijk van de instelling die is vastgelegd op Bedrijfs/CAO-niveau het vastleggen van de opgenomen uren aanvullend geboorteverlof laten plaatsvinden via HR core business.   Meer informatie Meer informatie vind je in de online help, zoek op geboorteverlof. Uw actie  Als een medewerker de werknemer aanvullend geboorteverlof wil opnemen, kun je deze via arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) invoeren.  Nieuw scherm Arbeidsvoorwaardenpakket Waarom De wens bestond om in één overzicht de arbeidsvoorwaarden, vaste en periodieke inhoudingen en vergoedingen te kunnen inzien, toe te voegen en te wijzigen. Hiervoor is vanaf deze release het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket toegevoegd aan het menu. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket bevat de arbeidsvoorwaarden en de vergoedingen en vergoedingen (vast/periode). Het scherm Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) maakt géén deel uit van het Arbeidsvoorwaardenpakket. De arbeidsvoorwaarden kun je op de gebruikelijke manier toevoegen via de arbeidsvoorwaardenclusters of via de knop Toevoegen  . Daarnaast kun je de andere vergoedingen en inhoudingen via deze knop toevoegen. Let op: deze maken geen deel uit van het arbeidsvoorwaardencluster, maar het is mogelijk deze hier additioneel aan toe te voegen. Je kunt het bedrag voor de vergoeding of inhouding vastleggen via de regel van de vergoedingen en inhoudingen via Bewerken  . Hou er rekening mee dat je zowel de afzonderlijke invoer van het bedrag opslaat, als het arbeidsvoorwaardenpakket als totaal. De functie Arbeidsvoorwaardenpakket bestaat naast de huidige schermen voor arbeidsvoorwaarden en vergoedingen/inhoudingen (vast/periode). Wijzigingen die je invoert via een scherm dat je opent via het Arbeidsvoorwaardenpakket zie je terug als je hetzelfde scherm opent via de functie Arbeidsvoorwaarden of via Vergoedingen en inhoudingen (Vast/Periode). Andersom geldt hetzelfde. Uw actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd  CAO-uren voor Pensioenen/Fondsen variabele grondslag eigen en benoemd  Waarom  De pensioenpremies voor pensioenen/fondsen met een variabele grondslag (eigen en benoemd) werden niet juist berekend als de bedrijfsuren niet gelijk waren aan de CAO-uren. Daarom hebben we de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling variabel aangepast zodat je hier nu de jaar CAO-uren kunt vastleggen en de manier waarop Payroll Business de CAO-uren moet aftoppen.   Hoe  Instellingen > Berekening > Referentietabellen Beheer > Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) Vanaf release 2020-05 zijn per 1-1-2020 aan de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) de volgende velden toegevoegd. Gebruikelijk is de peildatum begin van het afrekenjaar. Veld Omschrijving 19 CAO uren Hier legt u de jaar CAO uren vast. 20 Berekening CAO uren Aftop mogelijkheden: Periodiek aftoppen Jaarlijks aftoppen Meer informatie Meer informatie vind je in de online help in het onderwerp Referentietabellen voor pensioenen / fondsen.  Uw actie  Als de CAO-uren afwijken van de bedrijfsuren, vul dan in de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) de hierboven genoemde velden in per de gewenste ingangsdatum en voer een herberekening uit. Voor een aantal ondersteunde CAO's is deze wijziging per dit jaar ingericht. Dit kan in de eerstvolgende salarisverwerking correcties tot gevolg hebben. Het gaat om: Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Slagersbedrijf Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Extra gegevens contracturen beschikbaar in Afrekenmatrix medewerker en Ad-hoc rapportages Waarom Als een medewerker in een jaar meer dan 30% boven de overeengekomen contracturen werkt, moet je voor deze medewerker het hoge WW-tarief betalen. Dit kun je grotendeels ondervangen door de extra uren te verlonen via een tweede contract. Voor het eerste contract blijft dan het lage WW-tarief gelden en alleen het tweede contact wordt belast volgens het hoge WW-tarief. Omdat het niet gemakkelijk is te bepalen of een tweede contract noodzakelijk is, hebben we hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld. Hoe Rapporten > Berekeningen > Afrekenmatrix medewerker Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) We hebben de volgende nieuwe payrollelementen gedefinieerd die onder bepaalde condities worden gevuld, zodat je met onderbouwing van deze informatie kunt besluiten of een tweede contract noodzakelijk is. Payrollelement Kenmerken AWF Contr. overeengekomen uren per jaar (cum) Numeriek, 10 posities, waarvan 2 decimalen AWF Contr. uren per jaar voor weekgemidd (cum) Numeriek, 10 posities, waarvan 2 decimalen AWF Weken per jaar (cum) Numeriek, 4 posities, waarvan 2 decimalen AWF Contr. overeengek.uren per week gemiddeld Numeriek, 2 posities. Dit is het voortschrijdend gemiddelde. AWF Percentage uren boven contract voortschreidend Numeriek, 3 posities Payroll Business vult deze payrollelementen tijdens de salarisverwerking en neemt ze vervolgens op in de Afrekenmatrix medewerker: excelbestand in het tabblad Payroll-elementen en in de pdf bij de Totalen per groep. Daarnaast zijn deze payrollelementen beschikbaar in de rapporten Ad-hoc rapportage en Ad-hoc rapportage (uitgebreid). De payrollelementen worden gevuld als de medewerker: Verzekerd is voor de WW Geen nul-uren contract heeft Geen BBL-overeenkomst heeft met het bedrijf (Beroeps Begeleidende Leerweg) Tenminste 21 jaar is OF Jonger is dan 21 jaar, maar dan moet hij op basis van zijn periodiciteiten een minimum aantal uur werken (maandloner > 52 uur, 4-wekenloners > 48 uur, weekloners >12 uur). Uw actie Er is geen actie nodig. Looncomponenten uitsluiten van premieplicht PAWW voor bijvoorbeeld nabetalingen Waarom De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over de PAWW-berekening en de grondslag waarover deze moet plaatsvinden. Volgnes de Stichting PAWW is de grondslag voor de PAWW Kolom 3 van de loonstaat en moet er ook PAWW berekend worden over nabetalingen die meetellen in Kolom 3 van de loonstaat. Deze nabetalingen moeten worden berekend op basis van de VCR-systematiek. Ook over nabetalingen die worden uitbetaald in de maand nadat een medewerker uit dienst is gegaan, moet PAWW-premie worden ingehouden, rekening houdend met maximum bedragen over de loontijdvakken dat een medewerker  in dienst was. Transitievergoedingen en ontslaguitkeringen vallen hier ook onder volgens de richtlijnen van de stichting PAWW. Hierover is nog steeds discussie tussen de verschillende partners. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag > Uitzonderen PAWW Visma | Raet heeft voor de volgende oplossing gekozen. Over looncomponenten die wel belastingplichtig zijn en niet premieplichtig - looncomponenten geteld in Kolom 3 van de loonstaat - wordt premie PAWW berekend.  Het is mogelijk om bepaalde bepaalde looncomponenten waarover je geen PAWW-premie wilt berekenen, uit te sluiten. Dit doe je door deze looncomponenten op te nemen in de grondslag Uitzonderen PAWW. Over deze looncomponenten berekent Payroll Business dan geen PAWW. Deze grondslag kun je zowel op klant- als op bedrijfsniveau inrichten. Uw actie Als je wilt dat er over bepaalde looncomponenten, zoals Nabetalingen, geen PAWW-premie wordt berekend, kun je deze looncomponenten opnemen in de grondslag Uitzonderen PAWW.  Algemene verbeteringen rapportageschermen Waarom  Wij zijn bezig de schermen voor het aanmaken van de rapportages zo generiek mogelijk te maken. Hoe Rapporten > Controle > Individuele / Collectieve loonstaat Rapporten > Berekening > Verbijzondering salarisberekening / loonkostenberekening Met ingang van deze release hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd:  Voor het rapport Collectieve loonstaat hebben we de optie verwijderd om dit rapport voor één specifieke medewerker op te vragen. Voor de  rapporten Individuele loonstaat, Verbijzondering salarisberekening en Verbijzondering Loonkostenberekening hebben we het zoekscherm voor het zoeken naar een bepaalde medewerker vervangen door een lijst met zoekfunctie. Uw actie Er is geen actie nodig. Contract ID toegevoegd aan rapporten Verbijzondering Salarisberekening en Verbijzondering loonkostenberekening Waarom Binnenkort maken we het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Als voorbereiding hierop hebben we alvast aan bepaalde rapporten de kolom contract ID toegevoegd, zodat duidelijk is via welk Contract bepaalde uitbetalingen zijn gedaan. Hoe Rapporten > Berekening Aan de volgende rapporten is de kolom Contract ID toegevoegd: Verbijzondering Salarisberekening Verbijzondering Loonkostenberekening Uw actie Er is geen actie nodig. WW-herzien geautomatiseerd Waarom Als een dienstverband waarvoor je als werkgever de lage WW-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet je alsnog de hoge WW-premie betalen. Om hiervoor te waarschuwen, hebben we in de maart release de volgende signalering geintroduceerd (waarschuwing): Uitdienst binnen 2 maanden - Awf mogelijk herzien. Hierbij kan je zelf bepalen of je de WW-premie wilt herzien. Vanaf deze release kun je regelen dat het herzien van de WW-premie in deze situatie automatische plaatsvindt. Hoe Instellingen > Berekening > Gegevens UWV Aan het scherm Gegevens UWV is per 1-1-2020 het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden toegevoegd.  Als je dit veld leeg laat (= initiële waarde) of hier Nee invult, dan blijft de werking zoals deze was: je krijgt de hierboven genoemde signalering in het Signaleringsverslag en bepaalt zelf of je de WW-premie wilt herzien door in het scherm Loonheffingen het veld WW herzien op Ja te zetten.  Als je in dit veld Ja invult en een medewerker gaat uit dienst binnen twee maanden na indiensttreding, dan gebeurt het volgende: Tijdens de salarisverwerking krijgt het veld WW herzien de waarde Ja, met als ingangsdatum de datum in dienst. Als je het Signaleringsverslag opvraagt (type waarschuwing), dan staat hierin de volgende signalering: Uitdienst binnen 2 maanden - WW herzien ind. op Ja. Als bij een medewerker waarvoor de lage WW (AWf) is toegepast het veld WW herzien op Ja staat, gaat Payroll Business de hoge WW (AWf) toepassen en verantwoordt dit dan in de Afrekenmatrix medewerker in de kolom AWf herzien.  Let op Je kunt er ook voor kiezen om in zelf het scherm Loonheffingen bij de medewerker een waarde vast te leggen in het veld WW herzien.  Als je dit doet, prevaleert deze waarde op medewerkerniveau en zal Payroll Business het veld WW herzien niet meer muteren als de medewerker uit dienst gaat binnen twee maanden na indiensttreding. Herzien lage WW-premie bij meer dan 30% overwerk in kalenderjaar tijdelijk opgeschort vanwege coronavirus De bepaling uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat medewerkers alsnog de hoge WW-premie moeten betalen als ze in een jaar meer dan 30% hebben overgewerkt, is tijdelijk opgeschort omdat deze tot onbedoelde effecten leidt in sectoren waar vanwege het coronavirus veel wordt overgewerkt. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht deze bepaling aan te passen en het kabinet heeft toegezegd de bepaling tijdelijk te wijzigen. Om de onbedoelde effecten weg te nemen, is besloten dat alle werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden, zie voor meer informatie de berichtgeving op onze website: https://www.vismaraet.nl/wet-regelgeving/opschorting-30-procent-toets/. Uw actie Als je de nieuwe functie wilt gebruiken, vul dan in het scherm Gegevens UWV  bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja in. Opgeloste meldingen  Dubbele regels in loonaangifte kwartaalverloners (change 19977554) Melding Het verzenden van periode 03 bij een kwartaalaangifte gaf fouten vanwege onterechte dubbele regels in het bestand.  Oplossing Vrijdag 20-3-2020 hebben we de oplossing hiervoor uitgeleverd, zodat de kwartaalaangifte weer wordt verzonden conform de regels van de Belastingdienst. Uw actie De loonaangiftes die fout waren hebben we opnieuw klaargezet, zodat je ze kunt controleren en verzenden.  Veld Fase indeling F en Z kreeg in de Loonaangifte onterecht de waarde 0 (change 2001291) Melding Soms werd in de Loonaangifte het veld Faxe indeling F en Z met de waarde 0 weggeschreven, terwijl bij de medewerker in dit veld de correcte waarde was ingevuld. Oplossing Vrijdag 20-3-2020 hebben we de oplossing hiervoor uitgeleverd waardoor de waarde van het veld Fase indeling F en Z niet meer met de waarde 0 wordt weggeschreven. Er vindt nu een toetsing plaats op Sector 52 (Uitzendbedrijven) en Aard arbeidsverhouding = 11: Uitzendkracht. Als hieraan wordt voldaan, geeft Payroll Business dit veld door naar de Loonaangifte. Uw actie Als deze fout in jouw organisatie voorkwam, is het nodig de Loonaangiftes opnieuw te verzenden vanaf periode 2020-01. Hiervoor kun je contact opnemen met de Servicedesk. Ad hoc rapportages (uitgebreid) werkte nog niet volledig (change 1954094,1981186) Melding Klanten hebben bij het maken van rapporten via de nieuwe functie Ad hoc rapportage (uitgebreid) de volgende problemen gemeld: Bij het aanmaken van rapporten op klantniveau loopt het rapport vast als je een bedrijf filter weghaalt. Als je per ongeluk op   klikt zonder een bedrijf te selecteren, loopt het systeem vast. In sommige gevallen geeft het problemen bij het toevoegen van een bedrijf in een bestaande definitie. Bij het verplaatsen van de volgorde van elementen in de lijst loopt het systeem vast. Als je definitie opslaat, wordt de selectie Bestaande definitie gebruiken leeggehaald. Oplossing Vanaf deze release hebben we deze problemen verholpen. Uw actie Er is geen actie nodig. Rapport Betalingsoverzicht netto resultaat - namen tabbladen niet correct (change 1988063) Melding Als u het nieuwe rapport Betalingsoverzicht netto resultaat dat beschikbaar is vanaf release 2020-03, ) opvroeg, kwamen de namen van de tabbladen in het excelbestand, soms niet overeen met de inhoud.  Oplossing Vanaf deze release is dit opgelost en komen de namen van de tabbladen overeen met de inhoud van het tabblad.  Uw actie Er is geen actie nodig. Inlezen of vastleggen negatieve verlofsaldi niet mogelijk in arbeidsvoorwaarde Verlof (change 1898010) Melding Na het splitsen van het verlofsaldo tussen wettelijk- en bovenwettelijk verlof, was het niet mogelijk om voor de nieuwe velden van de arbeidsvoorwaarde Verlof negatieve saldi in te lezen of handmatig vast te leggen.  Oplossing Dit is opgelost, zodat je negatieve verlofsaldi kunt inlezen ongeacht of de medewerker momenteel een positief- of negatief verlofsaldo heeft. Dit betekent dat de volgende velden ook een negatief waarde kunnen hebben: Verlofsaldo (boven)wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud   Let op Als gevolg hiervan wordt bij de opbouw van verlofrechten nu eerst gekeken of er oude negatieve verlofsaldo’s zijn. Als dit zo is, verrekent Payroll Business de nieuwe opgebouwde verlofrechten eerst in die negatieve verlofsaldo’s.  Wettelijk opgebouwd verlof wordt dan eerst afgeboekt van de volgende verlofsaldo’s, mits deze een negatieve waarde hebben: Verlofsaldo (boven)wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud Bovenwettelijk opgebouwd verlof wordt dan eerst afgeboekt van de volgende verlofsaldo’s, mits deze een negatieve waarde hebben: Verlofsaldo (boven)wettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar oud Uw actie Er is geen actie nodig. Pensioen APG (SPW) fout bij uurloner nieuw in dienst en niet gewerkt (change 1663387) Melding Als een oproepkracht in dienst kwam en niet gewerkt had in de eerste periode, dan werd er geen jaarinkomen voor de betreffende pensioensoort aangemaakt en werd dit ook niet doorgegeven in de pensioenaangifte van APG (SPW). Dit resulteerde in een signalering bij APG. Oplossing Vanaf release van 2020-05 is dit met ingang van 1-1-2020 opgelost. Vanaf dit moment wordt er wel een jaarinkomen aangemaakt en doorgegeven. Uw actie Er is geen actie nodig. Verkeerde berekening premie PAWW medewerkers uit dienst (change 1960187) Melding Bij medewerkers die reeds uit dienst zijn en een nabetaling ontvangen waarover PAWW moet worden ingehouden, werd de PAWW-premie soms foutief berekend. Dit kwam omdat Payroll Business niet op een juiste manier rekening hield met het maximum loon waarover PAWW moet worden ingehouden. Oplossing Medewerker > Medewerker > Samenvoegregeling In het scherm Samenvoegregeling geeft u bij het veld PAWW afwijkend cumulatief maximumloon wn het maximum bedrag op dat Payroll Business heeft berekend in het laatste tijdvak dat de medewerker nog in dienst was. Voorbeeld Een medewerker verdient in januari en februari 4.000,00 euro. De grondslag voor die periodes is 4.000,00 euro (per maand).  Het maximumloon voor die periodes is 4.769,33 (per maand) De PAWW-premie voor die periodes is 0,4% van 4.000,00 = 16,00 euro (per maand). Deze medewerker gaat per 1 maart uit dienst en krijgt nog een nabetaling van 5.000,00 euro uitbetaald in april. Voor deze medewerker vult u in het scherm Samenvoegregeling bij het veld PAWW het afwijkend cumulatief maximumloon wn de waarde 9.538,66 in (2x 4.769,33 max. per maand). Payroll Business berekent dan de volgende gegevens: Grondslag voor de PAWW: 9.538,66 (maximum loon t/m periode 2) - 8.000,00 (grondslag t/m periode 2) = 1.538,66. PAWW premie: 0,4% van 1.538,86 = 6,15. Uw actie Dit is afhankelijk van de inrichting van de grondslag en de nabetalingen die je uitbetaalt. Omschrijving elementen arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak aangepast (change 1995144) Melding De omschrijving van de elementen in de arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak zijn gelijk aan de omschrijving van de velden van de auto van de zaak. Bij het selecteren van deze elementen voor rapporten, zoals Export CSV, is er daarom geen onderscheid te maken tussen de elementen voor de Auto van de zaak en de elementen voor de Fiets van de zaak. Oplossing De elementen die horen bij de arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak hebben het achtervoegsel Fiets van de zaak gekregen, zodat ze te onderscheiden zijn van de elementen van de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak.  Uw actie Er is geen actie nodig. Standenregister uitgebreid - nieuwe medewerkers hebben geen voorletters (change 1970873) Melding In het rapport Standenregister Uitgebreid werden van nieuwe medewerkers de voorletters niet getoond. Oplossing Dit is aangepast, zodat in dit rapport vanaf deze release ook van nieuwe medewerkers de voorletters worden getoond.  Uw actie Er is geen actie nodig. Onverklaarbare meldingen in Signalerinsverslag (change 1847053) Melding Voor een medewerker die geen loon krijgt en waarvan de uren op nul staan, verscheen in het Signaleringsverslag de melding dat het aantal verloonde uren nul moet zijn. Voor een medewerker voor wie alleen de WGA-uitkering wordt betaald, verscheen de melding dat het Loon SV niet nul mag zijn.  Oplossing Voor het Signaleringsverslag werd gekeken naar de cumulatieve uren in plaats van naar de uren in de periode. Dit is gecorrigeerd, zodat nu voor het Signaleringsverslag alleen de uren in de periode worden meegenomen. Voor de melding over het Loon SV, stond het veld ZW verzekerd op Ja, terwijl er geen SV loon was. Het veld ZW verzekerd moest op het niveau van de medewerker op Nee gezet worden.  Uw actie Het kan zijn dat het veld ZW verzekerd op een hoger niveau, bijvoorbeeld bedrijf of klant, op Ja staat, terwijl er geen SV-loon meer is en geen ZW-verzekering van toepassing is op de medewerker. In dat geval moet je bij de medewerker het veld ZW verzekerd op Nee zetten.  Voorstel transitievergoeding gaf deling door nul (change 1979426) Melding Het was niet mogelijk bij een gekopieerde medewerker de transitievergoeding te bepalen, omdat de regeling Voorstel transitievergoeding een deling door 0 gaf. Als je een medewerker kopieert voor het laten berekenen van transitievergoeding heeft deze namelijk geen salaris om de transitievergoeding over te berekenen.  Dit komt voor als je in het scherm Transitievergoeding (instellingen) het veld Bepalen transitievergoeding  op Ja staat. Tijdens de payrollverwerking wordt dan bij iedereen met deze bedrijfsinstelling de transitievergoeding bepaald.   Oplossing Om dit probleem te voorkomen, kun je nu voor een gekopieerde medewerker in het scherm Voorstel Transitievergoeding het veld Bepalen transitievergoeding op Nee zetten. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 4/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 19:11 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 980 Weergaven
Mededelingen  Wet Invoering Extra Geboorteverlof Waarom  Per 1 juli 2020 wordt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, in het kort WIEG, van kracht. Dit houdt in dat partners na de geboorte van hun kind 5 keer de contracturen per week aan geboorteverlof mogen opnemen. Daarom gaan we in Payroll Business alvast de velden opnemen voor het aansturen van dit geboorteverlof. Hoe  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing)  Vanaf de volgende release (2020-05) zijn aan het arbeidsvoorwaardescherm Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing) de velden voor Aanvullend geboorteverlof toegevoegd. De koppeling met het verlof in HR Core is op dat moment nog niet beschikbaar. Deze gaan we later apart opleveren.  Uw actie  Als een medewerker geboorteverlof wil opnemen, kan zij of hij dit maximaal vier weken voor aanvang aanvragen bij UWV en legt u dit vast via de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof (Uitsplitsing) met een ingangsdatum die ligt op of na 1 juli 2020.  Nieuw Reden uit dienst nu ook verplicht bij import externe mutaties en HRSS Waarom  Vanaf januari 2020 is het verplicht voor de loonaangifte en pensioenaangifte om bij iemand die je uit dienst meldt, ook de reden hiervan op te geven. Vanaf de release van februari was het al verplicht om voor een medewerker die je via het scherm Medewerker uit dienst meldt, een reden op te geven bij het veld Reden uit dienst. Is er geen reden opgegeven, dan kun je de gegevens in het scherm niet opslaan. Als je echter een medewerker uit dienst meldde door het importeren van een Datum uitdienst via bijvoorbeeld Import/export > Importeren CSV, externe koppelingen via Batch input of mutaties vanuit HRSS, vond er geen controle plaats op de aanwezigheid van de reden uit dienst.  Met ingang van deze release is dit gewijzigd en controleert het systeem of bij het importeren van een Datum uitdienst via bovengenoemde bestanden de Reden uit dienst aanwezig is. Ontbreekt in dit geval de reden uit dienst, dan wordt het bestand niet verwerkt om foutieve aangiftes te voorkomen.  Hoe Bevat een bestand dat je importeert een Datum uitdienst, dan controleert het systeem of ook de Reden uit dienst voor de betreffende medewerker aanwezig is. Ontbreekt de reden uit dienst, dan meldt het systeem dit en wordt het hele bestand afgekeurd.  Uw actie Als je mutaties voor het uit dienst melden van een medewerker niet via het medewerkerscherm in Payroll Business vastlegt, maar via een Interface of via HRSS,  dan moet je deze interface of het HRSS formulier aanpassen zodat je de mutatiestroom kunt blijven gebruiken. Tussentijds betalen genereert nu ook automatisch een rapport Alleen beschikbaar voor administratiekantoren  Waarom In de maart release hebben we het mogelijk gemaakt om via een Productiegroep tussentijdse betalingen uit te voeren voor meerdere bedrijven tegelijk.  Vanaf deze release kun je automatisch het bijbehorende controlerapport laten genereren voor alle bedrijven die in de Productiegroep zijn opgenomen. Hoe Administratiebeheer - Inrichting > Algemeen > Productiegroep Aan het scherm Productiegroep zijn de hieronder vermelde velden toegevoegd waarmee u kunt aansturen of het systeem bij tussentijds betalen wel of niet automatisch een controlerapport moet genereren. Log in met de gebruikersgroep voor Administratiebeheer. Ga naar Administratiebeheer - Inrichting > Algemeen > Productiegroep. Het scherm Productiegroep opent, waarmee u een productiegroep kunt selecteren of toevoegen. Vanaf deze release kun je hier ook de instellingen voor het controlerapport vastleggen via de volgende nieuwe velden: Veld Omschrijving Rapport tussentijdse betalingen (evaluatie) Als u wilt dat het rapport bij elke evaluatie (zonder daadwerkelijke betalingen), wordt gemaakt, kies dan hier het uitvoerformaat.  CSV Excel PDF Als u dit veld optie leeg laat, wordt er geen rapport gegenereerd zolang u alleen evalueert en nog niet betaalt. Rapport tussentijdse betalingen (definitief) Als u wilt dat het rapport wordt gemaakt op het moment dat er betaald wordt, kies dan hier het uitvoerformaat.  CSV Excel PDF Als u dit veld leeg laat, wordt het rapport niet automatisch gegenereerd op het moment dat u betaalt. Let op: het resultaat is altijd het rapport Tussentijdse betalingen, waarbij in het ene geval de gegevens worden getoond op basis van alleen een evaluatie, in het andere geval is er ook daadwerkelijk betaald (definitief).  Het rapport wordt getoond bij Rapporten > Gedeelde rapporten voor de gebruikersgroep Administratiebeheer. Je krijgt een rapport voor elk bedrijf dat in de productiegroep is opgenomen. Als er geen betalingen zijn om te vermelden, staat in het rapport de tekst: geen gegevens gevonden. Uw actie Als je de Monitor voor Tussentijdse betalingen gebruikt en je wilt graag dat het controlerapport automatisch wordt gegenereerd, geef dan in de hierboven genoemde nieuwe velden het formaat op. Initieel zijn deze velden leeg. Nieuwe gebruikersinstelling voor zoeken op medewerkercode Waarom Naar aanleiding van een wens in het ideeënportaal is het vanaf deze release mogelijk om standaard op medewerkercode te zoeken als je een scherm opent. Voorheen stond de standaard zoekwaarde altijd ingesteld op medewerkernaam. Je moest dan eerst de zoekselectie wijzigen in Medewerkercode, voordat je op de medewerkercode kon gaan zoeken.  Hoe Icoon Gebruikersinstellingen linksonder in het scherm Als je op het icoon Gebruikersinstellingen  linksonder in het scherm klikt, open je het scherm waarin je op gebruikersniveau de volgende instellingen kunt vastleggen: gebruikersinstellingen - zoeken op medewerkercode bedrijfskeuzemenu configureren Klik je bovenaan op Gebruikersinstellingen, dan zie je de optie Zoeken op medewerkercode. Plaats hier een vinkje als je wilt dat het zoekveld in elk zoekscherm standaard op Medewerkercode staat. Als je deze optie niet aanvinkt, staat het zoekveld net als voorheen standaard op Medewerkernaam.  Uw actie Als je voortaan wilt zoeken op medewerkercode, plaats dan een vinkje bij de optie Zoeken op medewerkercode, zoals hierboven beschreven.   Nieuw scherm arbeidsvoorwaardenpakket toegevoegd aan wizards Waarom De wens bestond om in één overzicht de arbeidsvoorwaarden, vaste en periodieke inhoudingen en vergoedingen te kunnen inzien, toevoegen en wijzigen. Aan de wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding was dit nieuwe scherm al toegevoegd, vanaf de maart release is dit scherm ook toegevoegd aan de andere wizards.   Hoe Instroom/Uitstroom > Aanmaken medewerker > Arbeidsvoorwaardenpakket Instroom/Uitstroom > Kopiëren medewerker > Arbeidsvoorwaardenpakket Instroom/Uitstroom > Kopiëren medewerker transitievergoeding > Arbeidsvoorwaardenpakket Instroom/Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep > Arbeidsvoorwaardenpakket Het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket bevat de arbeidsvoorwaarden en eventueel de vergoedingen en vergoedingen (vast/periode). De Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) maken géén deel uit van het Arbeidsvoorwaardenpakket. Verder geldt voor het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket het volgende: Je kunt op de gebruikelijke manier arbeidsvoorwaarden toevoegen via het icoon Toevoegen .  Je kunt de andere vergoedingen en inhoudingen ook  toevoegen via dit icoon  . Let op: deze maken geen deel uit van het arbeidsvoorwaardencluster, maar je kunt ze hier wel voor de medewerker toevoegen aan het Arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt de bedragen bij de vergoedingen en inhoudingen vin het scherm arbeidsvoorwaardenpakket invoeren via Bewerken .  De bedragen die je hier invoert, zie je dan terug als je hetzelfde scherm opent via Medewerker > Contract > Vergoedingen en Inhoudingen. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in de schermen van de arbeidsvoorwaarden die je vastlegt via de functie Arbeidsvoorwaardenpakket. Open je daarna hetzelfde arbeidsvoorwaardenscherm via Medewerker > Contract Arbeidsvoorwaarden, dan zie je de wijziging daar terug. De functie Arbeidsvoorwaardenpakket bestaat naast de huidige schermen voor arbeidsvoorwaarden en vergoedingen/inhoudingen (vast/periode). Wijzigingen die je invoert via een scherm dat je opent via het Arbeidsvoorwaardenpakket ziet je terug als je hetzelfde scherm opent via de functie Arbeidsvoorwaarden of via Vergoedingen en inhoudingen (Vast/Periode). Andersom geldt hetzelfde. Let op: de wijzigingen zijn pas opgeslagen als je hebt geklikt op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket. Uw actie Er is geen actie nodig Gewijzigd en verbeterd  APG Baksteen - Verloonde uren parttimers nu correct berekend en doorgegeven Waarom Voor het correct aanleveren van de verloonde uren bij APG Baksteen moeten de uren voor de parttime medewerkers worden omgerekend op basis van 38 uur, als de fulltime werkweek van het bedrijf afwijkt van deze 38 uur. Doordat deze uren nu niet worden herrekend, veroorzaakt dit uitval bij het aanleveren van de pensioengegevens. Hoe Vanaf deze release is de programmatuur met ingang van 1-1-2020 aangepast, zodat voor het pensioenfonds APG Baksteen de correcte uren worden berekend en doorgegeven in de APG-aangifte. Uw actie Indien van toepassing, moet je een salarisverwerking uitvoeren met startdatum 1-1-2020 voor een juiste aanlevering aan APG Baksteen. Voor het laten uitvoeren van de salarisberekening met startdatum 1-1-2020 kun je contact opnemen met de Service Desk. APG Baksteen - Excedentverzekering Waarom Klanten die zijn aangesloten bij APG Baksteen en zijn verzekerd voor de Beter Excedentregeling (BEXC), moeten dit product bij iedere medewerker aanleveren. Dit geldt ook als er voor de betreffende medewerker geen premieafdracht plaatsvindt. Tot nu toe werden deze productgegevens alleen aangeleverd bij medewerkers waarbij premie werd berekend. Hoe Met ingang van 1-1-2020 is dit aangepast, zodat de Beter Excedentregeling (BEXC) nu voor alle medewerkers wordt aangeleverd. Uw actie Indien van toepassing, moet je een salarisverwerking uitvoeren met startdatum 1-1-2020 voor een juiste aanlevering aan APG Baksteen. Voor het laten uitvoeren van de salarisberekening met startdatum 1-1-2020 kun je contact opnemen met de Service Desk. Rekenmethode transitievergoeding aangepast Waarom  De berekening van de transitievergoeding over het deel dat betrekking heeft op een gebroken jaar, wordt door de overheid anders berekend dan in Payroll Business.  Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Voorstel transitievergoeding  In Payroll Business is vanaf deze release de rekenmethodiek aangepast, zodat deze aansluit bij de methodiek van de overheid. Hierdoor kan het zijn dat voor eerder berekende transitievergoedingen, de voorlopige transitievergoeding na een salarisverwerking die u na deze release uitvoert, een ander bedrag laat zien. Als je aan een medewerker reeds een transitievergoeding hebt uitbetaald op basis van de eerder berekende voorlopige transitievergoeding, kun je ervoor kiezen het verschil met de medewerker alsnog te verrekenen.  Uw actie Er is geen actie nodig, tenzij je ervoor kiest om na de nieuwe berekening een eventueel verschil met het eerder berekende bedrag te laten verrekenen.  Blokkeren deelname SPAWW in wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding Waarom Als je een medewerker kopieerde vanwege het uitbetalen van een transitievergoeding, werd er geen rekening gehouden met de instellingen voor Blokkeren deelname SPAWW. Als het veld Blokkeren deelname SPAWW op Ja staat, is het logisch als deze instelling ook wordt overgenomen bij het kopiëren van de gegevens van de medewerker voor het uitbetalen van een transitievergoeding. Daarom neemt Payroll Business vanaf deze release bij het kopiëren van een medewerker deze instelling over.    Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding > Loonheffingen Bij het kopiëren van de medewerker wordt voortaan de waarde van het veld Blokkeren deelname SPAWW in het scherm Loonheffingen overgenomen. Als het nodig is, toch een andere waarde op te geven, kan dit natuurlijk alsnog.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Knop Afdruk samenvoegen was verdwenen (change 1924197) Melding De knop Afdruk samenvoegen die rechtsboven in het scherm hoort te staan, was niet meer beschikbaar in het scherm Medewerkers. Oplossing We hebben ervoor gezorgd dat deze knop weer beschikbaar is. Uw actie Er is geen actie nodig. Contracturen per week (UPA) niet correct berekend Waarom Als een medewerker halverwege de periode uit dienst was getreden, werd het payrollelement Contracturen per week (UPA) niet correct berekend waardoor de waarde te hoog was. Hoe Vanaf deze release is de berekening met ingang van 1-1-2020 aangepast, zodat de contracturen per week voor UPA correct worden berekend. Uw actie Er is geen actie nodig. Code meetelling aangepast voor APG Architecten (PFAB) (change 1885135) Waarom In de APG-aangifte voor Architecten werd voor iedere medewerker de Code meetelling met de waarde Ja doorgegeven. Wanneer een medewerker echter de eindleeftijd van de pensioenberekening bereikt, moet vanaf dat moment de Code meetelling worden doorgegeven met de waarde Nee. Het niet correct doorgeven van deze waarde, veroorzaakte uitval bij de pensioenaanlevering. Hoe Met ingang van 1-1-2020 is dit aangepast. Voor medewerkers die de eindleeftijd van de pensioenberekening hebben bereikt, wordt nu de Code meetelling met de waarde Nee aangeleverd. Alleen in de periode waarin de sociaal fondspremie geïnd wordt, zal de Code meetelling Ja worden meegegeven.  Uw actie Er is geen actie nodig. Knop Historie ineens niet meer aanwezig in interfacescherm Overboekingen SEPA (change 1806189) Melding Via het interfacescherm Overboekingen SEPA kun je betaalgegevens vastleggen zoals betaaldatum, betaalroute, etc. In dit scherm was het echter niet meer mogelijk om de wijzigingshistorie van deze velden te bekijken omdat de knop Historie  niet meer beschikbaar was.  Oplossing Instellingen >Gegevensuitwisseling > Interfaces > Overboekingen SEPA Vanaf deze release is dit hersteld en kun je in het scherm Overboekingen SEPA de historie weer oproepen via de bekende knop  rechtsboven in het scherm. Uw actie Voor u is er geen actie nodig. Export Journaalpost met formaat xlsx via automatische journalisering gaf een corrupt bestand (change 1746155) Melding Als er een journaalexport werd uitgevoerd met het exportformaat xslx, zag je bij het openen van dit bestand de foutmelding: The file format or file extension is not valid. Verify that the file has not been corrupted. Oplossing Journalisering > Exportverwerking Vanaf deze release is dit opgelost en kun je via de journaalexport weer een bestand genereren met het formaat xslx, zonder dat deze melding verschijnt bij het openen van het exportrapport. Uw actie Er is geen actie nodig. Ad-hoc (uitgebreid) definitie niet te verwijderen (change 1965537) Melding Als je bij de Ad-hoc rapportage uitgebreid ervoor had gekozen om de rapportdefinitie op te slaan, lukte het niet om deze bestaande definitie later te verwijderen omdat de knop Verwijderen onderin het scherm inactief was. Oplossing Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Dit is opgelost. Vanaf deze release is het weer mogelijk een bestaande definitie te verwijderen. Uw actie Vanaf deze release is het weer mogelijk om een definitie die je als gebruiker hebt opgeslagen, te verwijderen.  Controle minimumloon niet altijd gebaseerd op juiste aantal uren (change 1887163) Melding Als je gebruik maakt van de controle op het minimumloon en de grondslag Uren loonaangifte een waarde bevat, dan berekent Payroll Business voor die controle een deeltijdfactor die gebaseerd is op de waarde van het payrollelement Aantal verloonde uren. In deze grondslag en in dit payrollelement kunnen echter ook uren zijn meegenomen die wel naar de loonaangifte moeten, maar die geen rol spelen bij de controle op het minimumloon. Voorbeelden hiervan zijn uitbetaalde vakantieuren en uitbetaalde uren voor consignatiediensten. Payroll Business berekent dan een te hoge deeltijdfactor en een te hoog minimumloon. Oplossing Instellingen > Berekening > Grondslag Vanaf deze release zijn hiervoor de nieuwe grondslag Uren minimumloon controle en het nieuwe payrollelement Aantal verloonde uren minimum loon in Payroll Business opgenomen. In deze grondslag kunt u de extra uren opnemen die Payroll Business mee moet nemen voor de controle op het minimumloon. Het totaal aantal uren dat mee moet doen voor de controle op het minimumloon, plaatst Payroll Business in het payrollelement Aantal verloonde uren minimum loon. De deeltijdfactor voor de minimumlooncontrole is nu gebaseerd op de uren die in dit payrollelement staan, waardoor er geen te hoog minimumloon wordt berekend. Deze nieuwe grondslag is al vooraf ingevuld en heeft dezelfde standaardinrichting als de grondslag Uren loonaangifte.  Uw actie Als je in een salarisscherm via het veld Controleren op wettelijk minimumloon hebt aangegeven dat je deze controle gebruikt, dan moet je de inrichting van de nieuwe grondslag Uren minimumloon controle controleren. Uren die nog niet in deze grondslag staan en wel mee moeten doen voor de controle, moet je aan deze grondslag toevoegen. Uren die in deze grondslag staan en niet mee moeten doen voor de controle moet je uit deze grondslag verwijderen.  Saldo en uitkering vakantietoeslag foutief of niet afgerekend (change 1889280 / 854933) Melding Als een medewerker op de eerste maandag van een afrekenperiode uit dienst werd gemeld en deze maandag ook de eerste werkdag van de periode was, dan werd bij toepassing van de peil- of combinatiemethode vakantietoeslag geen vakantietoeslag uitbetaald. Dit kwam omdat de laatste dag in dienst van de medewerker dan in het weekend lag, waardoor er geen werkdagen waren en er geen salaris werd betaald. Hierdoor kon er geen grondslag worden bepaald voor het berekenen van de  vakantietoeslag. Let op: deze situatie kwam alleen voor bij maandverloning en niet bij vierweken verloning. Oplossing Dit is opgelost met ingang van 01-01-2020 door in deze situatie uit te gaan van de grondslag van de vorige periode, waardoor er wel vakantietoeslag wordt berekend en uitbetaald. Uw actie Er is geen actie nodig. Standaard percentage bijtelling Fiets van de zaak (change 1961763) Melding In het medewerkerscherm Fiets van de zaak was in het veld Percentage bijtelling fiets van de zaak geen standaardwaarde ingevuld, waardoor er geen bijtelling werd berekend Als tijdelijke oplossing kon je om de bijtelling te laten berekenen, in het veld Fiscale bijtelling bedrag afwijkend fiets het berekende bedrag invullen.    Oplossing Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Fiets van de zaak Vanaf deze release is in het veld Percentage bijtelling fiets van de zaak de standaardwaarde 7% ingevuld zodat Payroll Business automatisch de bijtelling nu berekent voor de medewerkers aan wie de arbeidsvoorwaarde is toegekend. Uw actie Er is geen actie nodig. Als je het veld Fiscale bijtelling bedrag afwijkend fiets hebt gevuld om de 7% bijtelling toe te passen, kan deze vanaf deze release leeg gemaakt worden.  Publishing Date : 3/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-03-2020 22:17 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 569 Weergaven
Mededelingen  Update Wet Arbeidsmarkt in Balans Over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die vanaf 1-1-2020 in werking is getreden, worden regelmatig vragen gesteld aan de Servicedesk over de volgende onderwerpen. Uitbreiden uren bij parttimers De overheid kent een aantal voorschriften voor het uitbreiden van de uren bij (parttime) medewerkers. Wij adviseren u deze goed te lezen, voordat u besluit hoe u het uitbreiden van uren in Payroll Business wilt laten verwerken. In Payroll Business kunt u afhankelijk van de situatie, extra uren laten uitbetalen als meeruren. Dit doet u op de gebruikelijke manier voor het uitbetalen van (meer)uren binnen uw bedrijf. Als het uitbreiden van de uren bij een parttimer voor onbepaalde tijd is, kunt u de uren en dagen aanpassen via het scherm Arbeidscontract.  Als het bij een parttimer gaat om het uitbreiden van het aantal contracturen voor bepaalde tijd, kunt u in Payroll Business een tweede contract voor deze medewerker vastleggen met een andere inkomstenverhouding en tegen de hoge WW-premie. Dit doet u door de medewerker te kopiëren en vervolgens de informatie voor het tweede contract vast te leggen.  Meer dan 30% verloonde uren dan contracturen Als er sprake is van de lage WW-premie, maar er zijn in een kalenderjaar meer dan 30 % verloonde uren ten opzichte van de contracturen, dan moet aan het einde van het jaar de lage WW-premie worden herzien. Daarom komen in een van de volgende releases in Payroll Business nieuwe payrollelementen beschikbaar, waarmee u kunt controleren of een medewerker meer dan 30% verloonde uren heeft ten opzichte van de contracturen.   Awf premieberekening bij uitbetalen werknemersverzekeringen - dit is een aanvulling op eerdere berichtgeving Bij uitkeringen werknemersverzekeringen, zoals Uitkeringen door UWV, Betalingen door een eigenrisicodrager ZW / WGA en werkgeversbetalingen, is altijd de lage Awf-premie van toepassing. Dit kan gelden voor de volgende drie situaties: Naast de uitkering werknemersverzekeringen, betaalt u geen loon meer aan de werknemer. In dit geval vult u in het scherm Loonheffingen bij het nieuwe veld Uitsluitend werkgeversbetaling (WW laag toepassen) de waarde Ja in. In het scherm Arbeidscontract vult u bij de velden Contract onbepaalde / bepaald tijd, Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst de waarde Niet van toepassing in. Hierdoor berekent Payroll Business de lage Awf-premie. Naast de uitkering werknemersverzekeringen betaalt u ook brutoloon aan de werknemer en over dat brutoloon is de lage Awf-premie verschuldigd. In dit geval vult u in het scherm Arbeidscontract bij de volgende velden de volgende waardes in: Contract onbepaalde / bepaalde tijd = Onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovereenkomst = Ja Oproepovereenkomst = Nee Hierdoor berekent Payroll Business over de uitkering en het brutoloon de lage AWf-premie.  Naast de uitkering werknemersverzekeringen betaalt u brutoloon aan de werknemer en over dat brutoloon is de hoge AWf premie verschuldigd. In dat geval moet u de looncomponent(en) waarmee u de uitkering werknemersverzekeringen uitbetaalt, in de volgende grondslag plaatsen: Looncomponenten AWf laag. Dit doet u via Instellingen > Berekening > Grondslag. In het scherm Arbeidscontract is minimaal één van de volgende velden niet gevuld met een waarde die geldt voor de lage AWf (zie punt 2): Contract onbepaalde / bepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovereenkomst Oproepovereenkomst Hierdoor berekent Payroll Business over het brutoloon de hoge Awf premie en over de uitkering werknemersverzekeringen de lage Awf premie. De totale aanwas en de totale premie wordt aan de Belastingdienst doorgegeven als Awf hoog, conform de richtlijnen van de belastingdienst. Awf berekening bij bedrijven met weekperodiciteit Bij bedrijven met  medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar en minder dan 12 uur per week werken kon het voorkomen dat zowel Afw-hoog als Awf-laag werd berekend voor deze medewerker. Deze fout is nu vanaf 1-1-2020 hersteld.  Menu aangepast - Instroom gewijzigd in Instroom / Uitstroom Waarom  Met het toevoegen van de menuoptie Voorstel transitievergoeding en de wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding worden nu via het menu Instroom, naast de instroomprocessen ook uitstroomprocessen ondersteund. Daarom is met release van januari 2020 de naam van de menu-ingang gewijzigd van Instroom naar Instroom / Uitstroom. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom De naam van de menu-ingang is aangepast  Uw actie  Er is geen actie nodig.  Logo Visma | Raet in rapporten staat nu rechtsboven Waarom Om de leesbaarheid van onze rapporten te verbeteren, komt het Visma | Raet logo niet meer linksboven, maar rechtsboven in de rapporten te staan. Wij blijven de komende tijd aandacht besteden aan het verbeteren van de overzichtelijkheid van onze rapporten en de weergave van de Visma | Raet logo's.  Hoe Wij gaan deze wijziging de komende tijd doorvoeren in alle rapporten. Uw actie  Er is geen actie nodig.  Nieuw  Tussentijds betalen voor meerdere bedrijven in één keer Administratiebeheer > Beheer > Tussentijds betalen Monitor Deze functie is alleen beschikbaar voor administratiekantoren en organisaties met veel bedrijven. Waarom  Het proces Tussentijds betalen controleert of uw medewerkers specifieke declaraties hebben ingediend en betaalt deze direct uit. Hierdoor hoeft de medewerker niet te wachten tot de eerstvolgende payrollverwerking. Dit proces kon u tot nu toe alleen maar voor één bedrijf starten. Vanaf deze release kunt u het proces voor meerdere bedrijven tegelijk starten. Hoe  Log in met de gebruikersgroep voor Administratiebeheer. Ga naar Administratiebeheer > Beheer > Tussentijds betalen Monitor. In dit scherm ​kunt u een productiegroep selecteren. Vervolgens ziet u alle bedrijven die zijn gekoppeld aan de betreffende productiegroep.  Per bedrijf ziet u in welke payrollperiode het bedrijf zich bevindt en welke tussentijdse evaluatie eerder heeft plaatsgevonden. Selecteer de bedrijven in de groep waarvoor het proces gestart moet worden. Gebruik eventueel het bovenste vinkje om alle bedrijven in één keer te selecteren. Controleer onderaan de lijst de datum en het tijdstip van de verwerking en kies voor Evaluatie, Betaling of Beide De manier waarop het proces de betalingen evalueert is verder niet veranderd. Voor meer uitleg zie de online help, onderwerp Tussentijdse betalingen. Betalingen controleren Als u de gegenereerde betalingen wilt controleren, kan dit via het rapport Tussentijdse betalingen. Hiervoor moet u op dit moment nog steeds inloggen bij de betreffende klant. Binnenkort komt er een optie bij om ook dit rapport collectief aan te maken. Uw actie Als u al gebruik maakt van productiegroepen, is het scherm meteen klaar voor gebruik. Kies een productiegroep, controleer eventueel de getoonde bedrijven en start de verwerking. Als u nog geen productiegroepen heeft ingericht, kan dit alsnog: Maak productiegroepen aan via Administratiebeheer > Instellingen > Productiegroepen. Koppel de bedrijven aan de groepen via Administratiebeheer > Instellingen > Payroll stuurgegevens. Automatisch cumulatief journaliseren Waarom  Tot op heden was het alleen mogelijk om via Payroll Business de automatische journalisering te gebruiken voor de maandelijkse journaalposten. Het maken van een cumulatieve journaalpost moest u handmatig doen en het was niet mogelijk om deze dan in het Salarisdossier te plaatsen.  Hoe  Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Automatische journalisering Aan het scherm Automatische journalisering ​zijn per 1-1-2020 de volgende nieuwe velden toegevoegd: Aanmaken overzichten cumulatieve journaalpost Kies hier Ja, als u wilt dat Payroll Business voor alle overzichten die u aanvinkt in het scherm Overzichtdefinitie (zie de tekst hieronder), automatisch een cumulatieve journaalpost aanmaakt en naar Salarisdossier stuurt. Eerste periode boekjaar  Hier geeft u aan wat de eerste periode is van het boekjaar. Als voor deze periode de eerste salarisverwerking plaatsvindt, maakt Payroll Business automatisch een cumulatieve journaalpost aan over alle periodes die liggen tussen de hier opgegeven periode boekjaar van afgelopen jaar en huidig jaar.  Journalisering > Beheer > Uitvoerdefinitie > Overzichtdefinitie Aan het scherm Overzichtdefinitie is nu de optie​ Automatisch cumulatief journaliseren toegevoegd. Plaats hier een vinkje als u wilt dat er bij het automatisch journaliseren, ook automatisch een cumulatieve journaalpost wordt aangemaakt. Denk er dus aan dat u hiervoor zowel de optie Automatisch journaliseren als de optie Automatisch cumulatief journaliseren moet aanzetten. U kunt dit per rapport aangeven en ook afwijken van de maandelijkse automatische journaaloverzichten.. Uw actie Als u gebruik wilt maken van de automatische journalisering na afsluiting van een boekjaar, moet u bovenstaande acties uitvoeren. Signalering Wet Arbeidsmarkt in Balans - uit dienst binnen twee maanden Waarom De hoogte van de WW-premie is mede afhankelijk van de lengte van het dienstverband. Als een dienstverband waarvoor u als werkgever de lage WW-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet u alsnog de hoge WW-premie betalen. Om u erop te attenderen dat dit speelt, hebben we een nieuwe signalering gemaakt. Hoe Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag De nieuwe signalering is een Waarschuwing en het gaat om een signalering voor de categorie Loonaangifte. In het scherm Signaleringsverslag geeft u bij Periode t/m de periode op waarin de ontslagdatum valt. Als de periode vanaf de datum in dienst t/m de datum uit dienst korter is dan twee maanden ziet u de volgende signalering: Uitdienst binnen 2 maanden - Awf mogelijk herzien. Bij de berekening wordt rekening gehouden met schrikkeljaren conform de regels van de Belastingdienst. Uw actie Er is geen actie nodig.  Loonheffing niet meer verdeeld in afzonderlijke componenten Waarom Tot dusver werd de totaal berekende loonheffing uitgesplitst in de volgende afzonderlijke componenten: AOW component ANW component WLZ component Loonbelasting component In de praktijk blijkt dat de verdeling van de loonheffing in afzonderlijke premiedelen niet meer uitvoerbaar is, met name als er sprake is van heffingskortingen en bijzondere beloningen. Daarom vindt de uitsplitsing niet meer plaats in Payroll Business. Hoe Vanaf 01-01-2020 worden de bovenstaande payrollelementen niet meer berekend. Uiteraard blijft Payroll Business wel het totale bedrag van de loonheffing berekenen, zoals nu ook al plaatsvindt. Uw actie Er is geen actie nodig. Berekening Loonheffing bij herleidingsregels met alleen premieplicht Waarom  Als een medewerker alleen premieplichtig is voor de volksverzekering, geldt er een maximum bedrag aan Loonheffing dat u bij een medewerker mag inhouden. Payroll Business hield al rekening met dit maximum. Als een een medewerker echter in de loop van het jaar een herleidingsregel kreeg, werd voor het bepalen van het maximum ten onrechte ook het gedeelte meegenomen van de periodes waarin voor de  medewerker nog geen herleidingsregel van toepassing was. Hoe Met ingang van 01-01-2020 is dit aangepast en wordt het maximum van de Loonheffing vanaf het moment dat de herleidingsregel met alleen premieplicht wordt aangezet, correct berekend. Hiervoor is ook het nieuwe payrollelement Loonheffing (alleen premieplichtig) in Payroll Business opgenomen. Dit cumulatieve payrollelement wordt gebruikt om te toetsen of de medewerker het maximum bedrag voor de Loonheffing heeft bereikt. Uw actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd  Meer mogelijkheden Betalingsoverzicht netto resultaat Waarom Omdat er veel wensen en ideeën zijn gemeld over het Betalingsoverzicht netto resultaat, hebben we het rapport op basis hiervan aangepast en nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Hieronder staan de voornaamste wijzigingen. Meer informatie over de werking van het rapport en uitleg over de nieuwe velden vindt u in de online help via Schermen en velden > Rapporten > Betalingen > Betalingsoverzicht netto resultaat. Hoe Rapporten > Betalingen > Betalingsoverzicht netto resultaat Aan het rapport Betalingsoverzicht netto resultaat zijn de volgende mogelijkheden en functionaliteiten voor het samenstellen van rapportages toegevoegd: U hoeft niet meer te kiezen welk type betaling u wilt. In het rapport zijn nu altijd alle types opgenomen per tabblad (xlsx) of pagina (pdf).  Het nieuwe rapport bevat altijd een totaalblad waarop alle totalen van de verschillende types betalingen zijn uitgewerkt. Zo kunt u sneller de aansluiting maken met uw betaalbestand en journaalpost.  U kunt zelf kiezen of u uw rapport wilt opslaan in Mijn rapporten of  in Gedeelde Rapporten zodat uw collega's dit rapport ook kunnen ophalen en het rapport maar een keer aangemaakt hoeft te worden. Bij betalingen via Kas of betalingen met een negatief netto resultaat, worden de kolommen BIC en IBAN niet meer getoond. Het is nu mogelijk om op klantniveau een rapport aan te maken voor meerdere bedrijven. Payroll Business maakt dan per bedrijf een rapport aan. Uw actie  Er is geen actie nodig. U kunt het rapport aanmaken zoals u gewend bent. Arbeidsvoorwaarde Reiskosten - Fiscale uitruil verrekenen in specifieke periode  Waarom Tot nu toe was het mogelijk de fiscale uitruil van reiskosten iedere periode te verrekenen of alleen aan het einde van het jaar of niet. Sommige klanten hebben echter de wens om de uitruil in specifieke perioden te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer het uitbetalen van de vakantietoeslag of eindejaarsuitkering plaatsvindt. Daarom is het vanaf deze release mogelijk om met ingang van 1-1-2020 in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten specifieke perioden op te geven waarin de fiscale uitruil moet plaatsvinden. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Reiskosten Aan het bedrijfs- en medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Reiskosten zijn de volgende velden toegevoegd: Periode fiscale uitruil (1e afrekenperiode) Periode fiscale uitruil (2e afrekenperiode) waarin u een specifieke periode kunt vastleggen waarin de fiscale uitruil moet plaatsvinden.  Daarnaast is aan de volgende velden: Fiscale ruimte verrekenen Afrekenen bij uitdienst (fisc.ruimte)  de optie In opgegeven periode fiscale uitruil en einde jaar toegevoegd. Deze optie moet u selecteren als u een specifieke afrekenperiode hebt opgegeven. Naast de opgegeven periode(n) vindt er ook altijd een afrekening plaats in de laatste periode van het kalenderjaar. Uw actie Als u de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, kunt u dit met ingang van 1-1-2020 inrichten in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten. Wijzigen medewerkercode beperkt toegestaan Waarom Sinds release 01-2020 is de identificatie van inkomstenverhoudingen in de Loonaangifte gewijzigd: voorheen was dit een technisch nummer. Dit is vervangen door een functionele code, die is samengesteld uit Bedrijfscode, Medewerkercode en Nummer Inkomstenverhouding.  Door deze wijziging kunt u, als de Belastingdienst vragen stelt over een specifieke aangifte, de medewerker gemakkelijker opzoeken. Ook bij de gegevensuitwisseling met andere applicaties is de medewerkercode een belangrijke sleutel, bijvoorbeeld voor een urenregistratiesysteem of pensioenaangifte. Om deze gegevensstromen zo betrouwbaar mogelijk te maken, is het wijzigen van de medewerkercode vanaf deze release alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Hoe Medewerker Als u een nieuwe medewerker heeft vastgelegd, kunt u daarna de medewerkercode nog wijzigen zolang er geen definitieve payrollverwerking heeft plaatsgevonden. Zodra de payrollcyclus is afgesloten (definitief gemaakt), is de medewerkercode meestal al doorgegeven in diverse interfaces. Het wijzigen is daarom vanaf dat moment niet meer mogelijk. Als u toch medewerkercodes wilt wijzigen van medewerkers die al verloond zijn, kunt u in overleg met onze Servicedesk de mogelijkheid tot wijzigen laten activeren. Hernummeren kan nodig zijnbijvoorbeeld bij een fusie of overname. Administratiebeheer  > Inrichting > Algemeen > Bedrijf  Deze menu-ingang is alleen beschikbaar voor administratiekantoren, consultants en de Servicedesk van Visma | Raet. Aan het scherm Bedrijf is het veld Wijzigen medewerkercode toestaan toegevoegd. Hiermee kunt u aangeven vanaf wanneer het is toegestaan om bij medewerkers de medewerkercode te wijzigen en wanneer dit weer geblokkeerd moet worden. Dit doet u als volgt. De standaard waarde is Nee, dus wijzigen is normaal gesproken niet toegestaan. Kies de gewenste Ingangsdatum en wijzig de waarde in Ja, als gedurende een bepaalde periode wijzigen mogelijk moet zijn. Zet - indien van toepassing - de waarde weer op Nee met ingang van een latere Ingangsdatum. Uw actie Er is geen actie nodig. Alleen In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een fusie of overname, kan het ook nodig zijn medewerkercodes te wijzigen. In dat geval zal de consultant die het proces begeleidt actie ondernemen. Selecteren medewerker verbeterd bij Afrekenmatrices en Looncomponenten uitvoer Waarom  Soms werd bij de rapporten Afrekenmatrix Medewerker, Werkgever, Per periode en Looncomponenten uitvoer een medewerker niet gevonden, terwijl deze wel via het zoekscherm was geselecteerd.  Hoe Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix medewerker Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix werkgever Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix per periode Rapporten > Berekening > Looncomponenten uitvoer De zoekmethode is aangepast. U kunt direct beginnen met het intypen van een zoektekst en tegelijkertijd wordt de lijst van medewerkers die aan de zoekcriteria voldoen, getoond. U kunt zoeken op medewerkercode of medewerkernaam. Uw actie Er is geen actie nodig. Nieuw scherm voor rapport Overzicht bedrijfsinrichting Waarom Als u het scherm voor het opvragen van het Overzicht bedrijfsinrichting opende, zag u in het navigatiepad niet altijd het laatst geselecteerde bedrijf. Daarom is het scherm vernieuwd. Hoe  Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting Het nieuwe scherm ondersteunt wel het vasthouden van het laatst geselecteerde bedrijf in het navigatiepad.   Uw actie Het het nieuwe scherm Overzicht bedrijfsinrichting moet worden toegevoegd aan de profielen. Voor de volgende standaard profielen is dit onderdeel van de release van maart 2020: Payroll Business klant profiel Payroll Business Raet Consultant HR Core HR Core Raet consultant Als u eigen profielen gebruikt, raden wij u aan te inventariseren in welke profielen het rapport Overzicht bedrijfsinrichting en het bijbehorende scherm is opgenomen. U kunt deze profielen dan na de release van maart 2020 aanpassen. Koppeling arbeidsvoorwaardevariant ANW Hiaat op basis van fulltime met Periodieke interface UPA Waarom Per ingang van 1-1-2020 is aan de arbeidsvoorwaarde ANW Hiaat de nieuwe variant ANW Hiaat op basis van fulltime toegevoegd. Het was echter nog niet mogelijk om  de volgende gegevens via de Periodieke interface UPA aan te leveren: berekende ANW Hiaat-premies Verzekerd bedrag Jaarloon fulltime Productkenmerk  Productvariant Vanaf release 03-2020 kunt u deze gegevens wel aanleveren. Hoe Aan het bedrijfsscherm en het medewerkersscherm van de arbeidsvariant ANW Hiaat op basis van fulltime  zijn de volgende velden toegevoegd: Verzekerd bedrag (ANW Hiaat) Productkenmerk (ANW Hiaat) Productvariant (ANW Hiaat)  Daarnaast is het mogelijk gemaakt ook voor deze variant de ANW Hiaat-gegevens aan te leveren via de Periodieke interface UPA. Uw actie Als u ANW Hiaat-gegevens van de arbeidsvariant ANW Hiaat op basis van fulltime via de Periodiek interface UPA wilt aanleveren, moet u het volgende uitvoeren, eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020: Arbeidsvoorwaarde variant ANW Hiaat op basis van fulltime De nieuwe velden Verzekerd bedrag (ANW Hiaat), Productkenmerk (ANW Hiaat) en Productvariant (ANW Hiaat) invullen. Referentietabel UPA – koppeling pensioenregelingen (Instellingen/Berekening/Referentietabellen beheer) Een nieuwe regel toevoegen aan de referentietabel met de volgende instellingen: Selecteer een vrij Regelinggegevensbloknummer Selecteer de Pensioensoort ANW_Hiaat Voer bij Kenmerk het Productkenmerk in Voer bij Variant de Productvariant in Voer bij Relatienummer PUO het relatienummer in De overige velden zijn voor ANW Hiaat niet van toepassing. Vakantietoeslag Peilmoment- en Combinatiemethode met Generatiepact-functionaliteit Waarom Bij medewerkers met de arbeidsvoorwaarde Generatiepact werd bij het bepalen van de vakantietoeslagreserveringen bij de arbeidsvoorwaardevarianten Peilmoment methode en Combinatie methode (peil deel), geen rekening gehouden met het doorbetalingspercentage. Hierdoor waren de vakantietoeslagen te hoog. Vanaf release 2020-03 wordt er wel rekening gehouden met het doorbetalingspercentage als u het nieuwe veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) op Ja heeft gezet. Hoe Instellingen > Arbeidsvoorwaardengegevens > Vakantietoeslag (Peilmoment methode) Aan het bedrijfsscherm Vakantietoeslag (Peilmoment methode) is vanaf 1-1-2020 het veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) toegevoegd. Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact, kunt u dit veld per de gewenste ingangsdatum op Ja zetten. U zorgt ervoor dat in de grondslag Vakantietoeslag – basisgrondslag niet één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3 is opgenomen.  Instellingen > Arbeidsvoorwaardengegevens > Vakantietoeslag (Combinatie methode) Aan het bedrijfsscherm Vakantietoeslag (Combinatie methode) is vanaf 1-1-2020 het veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) toegevoegd. Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact., kunt u dit veld per de gewenste ingangsdatum op Ja zetten. U zorgt ervoor dat in de grondslag Vakantietoeslag – basisgrondslag niet één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3 is opgenomen. In de grondslagen Vakantietoeslag -extra opbouw en Vakantietoeslag – extra opbouw afw. periode plaatst u indien nodig, wel één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3. Uw actie Vanaf de ingangsdatum 1-1-2020 kunt u de Generatiepact-functionaliteit voor de arbeidsvoorwaardevarianten Vakantietoeslag Peilmoment methode en Combinatie methode aanzetten.  Rapport Looncomponenten uitvoer verbeterd Waarom Het rapport looncomponenten uitvoer zag er verouderd uit. Daarom is de achterliggende techniek vernieuwd. Tevens is hiermee een melding opgelost, zie onder Opgeloste meldingen, onderwerp Rapport Looncomponenten uitvoer gaf verkeerde resultaten (change 493039). Hoe  Rapporten > Berekening > Looncomponenten uitvoer Voornaamste wijzigingen: Het XLS-formaat is vervangen door het nieuwere XLSX-formaat. Naast de looncomponent, wordt voortaan ook de sublooncomponent vermeld - indien van toepassing. De PDF-variant wordt bij het afdrukken niet meer gecomprimeerd naar A4-formaat.  Ook is het voortaan gemakkelijker om zelf de Excel-data te bewerken: Als u een groepeerkenmerk toepast, bijvoorbeeld Afdeling, wordt dit niet meer tussen de detailregels vermeld, maar als kolom.  Het blok met totaalregels staat nu op een apart tabblad. Uw actie Er is geen actie nodig. Eventuele definities die u eerder gemaakt heeft, kunt u blijven gebruiken. Gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting van schermen verwijderd Waarom Het gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting wordt vanaf 1-1-2020 niet meer gebruikt in de salarisberekening. Het aansturen van de levensloopverlofkorting vindt nu plaats via de referentietabel Loonheffing levensloopverlofkorting.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop bijdrage werkgever Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop opname Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop sparen Medewerker > Contract > Loonkostenvoordelen Het gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting is van de volgende schermen verwijderd: Levensloop bijdrage werkgever Levensloop opname Levensloop sparen Loonkostenvoordelen Uw actie Er is geen actie nodig. Generatiepact Percentages pensioen aanpassen naar max 200% Waarom Tot nu toe was het uitgangspunt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact dat er werd gekeken naar de fulltime-uren en dat er een vermindering plaatsvond van het salaris. Een aantal CAO's schrijven echter voor dat er bij deelname aan het generatiepact, voor het bepalen van de premie moet worden uitgegaan van de parttime-uren. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Generatiepact Vanaf deze release is voor het veld Generatiepact percentage pensioenopbouw van het medewerkerscherm Generatiepact het waardebereik uitgebreid, zodat het nu mogelijk is hier een percentage groter dan 100% op te geven. Deze wijziging geldt vanaf 1-1-2020. Uw actie Als u de nieuwe functionaliteit van het Generatiepact wilt gebruiken, dan kan dit met ingang van 1-1-2020. Aanpassen maximale lengtes velden doorgifte Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Waarom Het bestandsformaat van de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) heeft voor elk veld dat moet worden doorgegeven, een validatie op het maximum aantal posities van elk veld. Voor een aantal van deze velden zagen wij dat vanuit Payroll Business een te lange waarde werd doorgegeven, waardoor de aangifte werd afgekeurd. Dit hebben we in de maart release opgelost. Hoe Wij hebben deze velden afgekapt, zodat deze met een juiste lengte naar de aangifte worden doorgegeven. De waarde in Payroll Business kunt u zo laten staan. Wij zorgen voor de afkapping in de Uniforme Pensioen Aangifte. Het gaat om de volgende velden: Functiecode Deze wordt doorgegeven met een maximum aantal posities van 8. Woonplaats Deze wordt doorgegeven met een maximum aantal posities van 24. Uw actie Als u zelf een andere waarde mee wilt geven die niet afgekapt hoeft te worden, dan moet u uw inrichting hierop aanpassen. Toegepast percentage fiscale bijtelling auto van de zaak getoond in arbeidsvoorwaarde Waarom Door het afbouwen van de kortingsregelingen voor de fiscale bijtelling, is nu niet eenduidig van de categorie af te lezen welk bijtellingspercentage wordt toegepast. Zo kan er bijvoorbeeld bij een eerste datum toelating in 2019 voor categorie 11. Auto op waterstof een bijtellingspercentage gelden van 4%, terwijl bij een eerste datum toelating in 2020, een bijtellingspercentage van 8% geldt. Daarom is het wenselijk het toegepaste percentage te tonen in het arbeidsvoorwaardenscherm Auto van de zaak. Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaardenpakket > Auto van de zaak Aan het medewerkerscherm Auto van de zaak is het veld Toegepast % bijtelling toegevoegd. Hierin ziet u, na een salarisverwerking, het toegepast bijtellingspercentage. Dit is het percentage voor aftopping in verband met een cataloguswaarde hoger dan € 50.000 euro. Uw actie Er is geen actie nodig. Voorstel Transitievergoeding - melding bij datum in dienst voor medewerker onder de 18  Waarom Bij het bepalen van de dienstjaren voor het berekenen van de transitievergoeding geldt het volgende: Als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte, is er geen transitievergoeding van toepassing.   Voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst worden maanden waarin de gemiddelde omvang van de door de werknemer verrichte arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft bedragen, tot het bereiken van de achttienjarige leeftijd buiten beschouwing gelaten. Hoe Instroom / Uitstroom > Voorstel transitievergoeding Omdat de historie van de medewerker en de gewerkte uren niet altijd beschikbaar is in Payroll Business, wordt er een waarschuwing gegeven bij het berekenen van een voorstel transitievergoeding voor een medewerker die ten tijde van de indiensttreding nog geen 18 jaar is. Er wordt hierbij gekeken naar het laatste contract.  Uw actie Als de medewerker nog geen 18 was en 12 uur of minder heeft gewerkt, kunt u Afwijkende jaren in dienst, afwijkende maanden in dienst en afwijkende dagen in dienst invoeren, óf u kunt er voor kiezen een Afwijkende datum in dienst in te voeren, bijvoorbeeld de datum waarop de medewerker meer dan gemiddeld 12 uur per week ging werken, of de datum waarop de medewerker 18 werd.  PAWW in samenvoegregeling  Waarom Om de reeds berekende en ingehouden PAWW-premie van andere Inkomstenverhoudingen (IKV's) mee te nemen, moeten de PAWW-gegevens beschikbaar komen in het scherm Samenvoegregeling. Hoe De volgende velden zijn beschikbaar voor de samenvoegregeling: PAWW cumulatieve premie wn (overige ikv) PAWW cumulatieve grondslag wn (overige ikv) PAWW cumulatief loon wn (overige ikv) PAWW cumulatief maximumloon wn (overige ikv) PAWW cumulatieve franchise wn (overige ikv) In de MKV PAWW moeten deze waarden meegenomen worden in de berekening. Uw actie Als u gebruik de Samenvoegregeling wilt gebruiken om de berekende en ingehouden premie PAWW van andere IKV's in de berekening mee te nemen, moet u deze vastleggen in de beschikbare velden in de Samenvoegregeling. Opgeloste meldingen  Afrekenmatrix zoeken op medewerkernaam werkte niet altijd (change 1845471) Melding In specifieke gevallen werd bij het gebruiken van het zoekvenster de medewerker niet gevonden. Dit is nu opgelost. Oplossing De zoekmethode is aangepast. Zie in deze release notes het onderwerp hierover onder Gewijzigd en verbeterd. Uw actie Er is geen actie nodig Rapport Looncomponenten uitvoer gaf verkeerde resultaten (change 493039) Melding Als het rapport Looncomponenten uitvoer voor  één persoon werd opgevraagd met output in Pdf-formaat, dan werden de cumulatieven dubbel weergegeven.  Oplossing We hebben de werking van het rapport aangepast zodat de dubbeltelling in de hiervoor genoemde situatie niet meer voorkomt. Ook is de lay-out aangepast,  aan die van de huidige standaard. Zie in deze release notes het onderwerp hierover onder Gewijzigd en verbeterd. Uw actie Er is geen actie nodig. Validatiewaarden op Engelse loonstroken in het Nederlands (change 1897893) Melding Op de Engelstalige loonstrook worden de validatiewaarden (Ja / Nee / Niet van toepassing) van de gegevenselementen Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst in het Nederlands weergegeven. Oplossing We hebben de validatiewaarden vertaald, zowel in het Engels als het Duits.  Uw actie Er is geen actie nodig. Engelse vertaling ontbrak of was onjuist (change 1834766) Melding De looncomponent ANW Hiaat onbelast staat op de loonstrook als Free pay component (general). Door deze algemene vertaling was het niet duidelijk welke looncomponent werd bedoeld. Oplossing Voortaan staat de looncomponent ANW Hiaat onbelast in het Nederlands op de Engelstalige loonstrook. Uw actie Er is geen actie nodig. Levensloopverlofkorting niet getoond in referentietabel (change 1904076) Melding Bij het overzicht Referentietabel was het niet mogelijk de tabel Loonheffing levensloopverlofkorting te kiezen.  Oplossing Dit is opgelost, zodat u de tabel weer kunt selecteren.  Uw actie Er is geen actie nodig. Automatisch route berekenen - Nee tenzij... veranderde niet bij wijziging adres (change 1643628) Melding Als u op medewerkerniveau bij de automatische route berekening had gekozen voor Nee tenzij, werd deze waarde bij een adreswijziging niet altijd automatisch aangepast naar Ja. Oplossing Vanaf deze release is dit opgelost en verandert voortaan wel automatisch in Ja. Uw actie Er is geen actie nodig. Vermelding Contract bepaalde/onbepaalde tijd op de loonstrook Melding In release 2019-07 hebben wij de naam van het veld Soort contract gewijzigd in Contr. onbep./bep. tijd. Dit is namelijk de omschrijving dit de Belastingdienst hanteert. In het scherm Arbeidscontract ziet u sindsdien de nieuwe omschrijving, maar op de loonstrook stond nog de oude omschrijving Soort contract Oplossing Ook op de loonstrook is de omschrijving nu aangepast. Uw actie Er is geen actie nodig. Exporteren CSV mist gegevens Melding Bepaalde gegevens die u wilde exporteren, werden niet opgenomen in het exportbestand. Ook bij het opvragen van een exportbestand met alleen de betreffende elementen, gaf geen resultaat. Oplossing De oplossing van het probleem is inmiddels uitgeleverd, De elementen worden nu correct opgehaald en opgenomen in het exportbestand. Uw actie Er is geen actie nodig. Ten onrechte salarisberekening voor medewerkers uit dienst (change 970895) Melding Door een wijziging in de inrichting op klantniveau, verscheen voor twee medewerkers die ruim zeven jaar uit dienst zijn voor een grondslagregeling de foutmelding: deling door nul.  Payroll Business controleert ook bij medewerkers die uit dienst zijn sommige waarden, omdat er sprake kan zijn van nabetalingen. De fout is ontstaan omdat de berekening van overuren was gewijzigd; de basis was periodebedrag van grondslag en dit werd gewijzigd in standaard uurloon. Bij deze medewerkers faalde de controle en vond er een salarisberekening plaats, omdat er gecontroleerd werd met elementen die nog niet bestonden, toen de medewerkers uit dienst gingen. Oplossing Vanaf deze release is de berekening van de volgende grondslagen hierop aangepast: Overuren Overige uren tabel Overige uren bijzonder tarief Toeslagen vast Toeslagen variabel  De berekende waarde zelf is niet veranderd, maar de berekeningswijze wel zodat deze fout niet meer zal optreden. De ingangsdatum van de nieuwe berekeningswijze is 1 mei 2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Payrollelement Reservering Vakantietoeslag periode foutief vastgesteld (change 987515) Melding Een medewerker krijgt vakantiegeld uitbetaald, waarna blijkt dat het gereserveerde bedrag extreem hoog is. Het probleem ontstond doordat de medewerker geen salaris heeft, maar alleen uitkeringen en aanvullingen. Deze uitkeringen en aanvullingen worden deels meegenomen in de vakantietoeslag extra opbouw. Omdat er geen salaris is, is de basisgrondslag vakantietoeslag 0. Bij de reserveringen ging dit fout, omdat de vakantietoeslag werd berekend met de peilmethode en er geen grondslag was, maar wel een reservering in de vorige periode. Deze reservering werd overgenomen en daar werden de cumulatieve reservering over de extra opbouw en de sublooncomponenten bij opgeteld. Hierdoor werd de reservering te hoog vastgesteld. Oplossing De berekening is aangepast, zodat deze fout niet meer zal optreden. De ingangsdatum van de nieuwe berekeningswijze is 1 januari 2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Onterechte signaleringen - Signalering 2054 - Geen aanwas AWf laag bij niet BBL (83) (change 1888964) Melding Na het verwerken van de eerste periode van 2020 bleek dat de volgende signalering onterecht werd gegeven bij medewerkers die de eerste dag van een perdiode in dienst kwamen: Signalering 2054 - Geen aanwas AWf laag bij niet BBL (83).  Oplossing De signaaldefinities is aangepast, zodat de signalering niet meer worden gegeven als een medewerker niet op de eerste dag van een periode in dienst komt. Deze aanpassing gaat in per 01-01-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Onterechte signaleringen - oproepovereenkomst (change 1876482 ) Melding Na verwerking van de eerste periode van 2020 bleek dat bepaalde signaleringen voor een oproepovereenkomst onterecht werden gegeven.  Oplossing De signaaldefinities zijn aangepast, zodat de signaleringen niet meer worden gegeven: als een medewerker niet op de eerste dag van een periode in dienst komt. als bij een DGA of een transitievergoeding voor bepaalde gegevens de waarde Niet van toepassing is vastgelegd. Deze aanpassingen gaan in per 01-01-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 2/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:34 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 765 Weergaven
Mededelingen Raet ideeënplatform voor Payroll business verhuist naar Payroll business product communitiy Omdat wij continu willen werken aan het verbeteren van de communicatie met onze gebruikers, hebben wij het Raet ideeënplatform verhuisd naar de Payroll Business product community. Het voordeel hiervan is dat u hier niet alleen ideeën kunt inleggen, maar ook kunt participeren in forums, blogs en nieuws.  We hebben alle gebruikers met alle ideeën en ‘votes’ naar de Visma | Raet community voor Payroll Business verhuisd. Dit betekent dat de actieve leden van een groep, actief lid worden van de corresponderende productgroep in de community. Wanneer u nog geen lid was van de Payroll Business community, heeft u inmiddels een email ontvangen met het verzoek lid te worden. In de komende weken zullen ook de andere productgroepen verhuizen naar de productspecifieke communities. Zo zullen de HR Core business ideeën uit het Ideeënplatform samen met de gebruikers in de komende week verhuizen naar de HR Core Business product community en zo ook voor de andere producten.  U kunt het nieuwe ideeënplatform voor Payroll Business vinden via deze link. Waardenlijst Reden uit Dienst is correct Veel klanten nemen contact met ons op omdat zij menen dat het onjuist is dat code 02 niet voorkomt in de nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business, terwijl deze wel voorkomt in de lijst met redenen uit dienst van de Belastingdienst. Ook de codes 80 en 81 uit de nieuwe waardenlijst in Payroll Business roepen vragen op, omdat deze juist niet voorkomen in de lijst van de Belastingdienst. De waardenlijst in Payroll Business is echter correct. Toelichting Samen met alle Software leveranciers (SWO's) is besloten om de nieuwe lijst van de Belastingdienst te combineren met de redenen uit dienst voor de Uniforme Pensioenaangifte. Voor de pensioenfondsen is het niet mogelijk hun processen correct uit te voeren als code 02 binnenkomt, omdat deze code niet specifiek genoeg is. In overleg met alle SWO’s is besloten om code 02 uit te splitsen in code 80 en 81. Daarom ziet u deze codes in de nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business. Verwerken codes 80 en 81 Als u code 80 of 81 selecteert voor een medewerker die uit dienst gaat, wordt dit als volgt verwerkt: Pensioenaangifte: code 80 en 81 worden opgenomen in de pensioenaangifte en naar het betreffende pensioenfonds verstuurd. Loonaangifte: als u kiest voor code 80 of 81 wordt in de loonaangifte code 02 opgenomen en naar de Belastingdienst verstuurd. Toekomst De Belastingdienst onderzoekt of zij vanaf 2021 de code 02 ook kunnen vervangen door code 80 en 81, zodat de lijsten met redenen uit dienst dan hetzelfde zijn. Nieuw scherm rapport Overzicht bedrijfsinrichting in release van maart 2020 In de release van maart 2020 komt er een nieuw scherm beschikbaar voor het rapport Overzicht bedrijfsinrichting. Als u het huidige scherm opent, toont het navigatiepad niet altijd het laatst geselecteerde bedrijf. Het nieuwe scherm gaat dit wèl ondersteunen en vervangt daarom het oude scherm.  Het nieuwe scherm Overzicht bedrijfsinrichting moet worden toegevoegd aan de profielen. Voor de volgende standaard profielen is dit onderdeel van de release van maart 2020: Payroll Business klant profiel Payroll Business Raet Consultant HR Core HR Core Raet Consultant Als u eigen profielen heeft gedefinieerd, raden wij u aan te inventariseren welke profielen het rapport Overzicht bedrijfsinrichting en het bijbehorende scherm gebruiken. U kunt deze profielen dan na de release van maart 2020 aanpassen.  Nieuw Scherm Loonaangifte - veld Reden einde inkomstenverhouding flexwerker verwijderd Waarom Vanaf januari 2020 hanteren de Belastingdienst en de Uniforme Pensioenaangifte een standaard lijst met redenen uit dienst. Meer informatie hierover vindt u in de Release notes van 2020-01, onderwerp Loonaangifte - conversietabel Reden uit dienst. De waarden in deze standaard lijst vervangen de waarden van het veld Reden einde inkomstenverh.flexw. Daarom is dit veld van het scherm Loonaangifte verwijderd.  Hoe  Medewerker > Interfaces > Loonaangifte Het veld Reden einde inkomstenverh.flexw. is met ingang van 1-1-2020 verwijderd van het scherm Loonaangifte. Uw actie Er is geen actie nodig. Berekening uren loonaangifte bij Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Waarom Op het moment wordt het aantal verloonde uren ((NL) Loonaangifte) gecorrigeerd met het aantal opgegeven uren van de verschillende verlofsoorten bij Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing). Als er echter alleen een percentage was ingevoerd voor een verlofsoort, vond er geen correctie plaats. Vanaf deze release is het mogelijk is om de opgenomen verlofuren af te leiden van een percentage op basis van contract- of  bedrijfsuren bij Loondoorbetaling bij verlof (uitplitsing). Vervolgens ontstond de vraag om op basis van de uren ook verloonde uren in de loonaangifte aan te passen.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) U kunt het afleiden van de verlofuren- en daaruitvolgend de verloonde uren op basis van het percentage Loondoorbetaling bij verlof met ingang van 1 januari 2020 in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) als volgt vastleggen: veld Basis opname verlof Geef hier op of of het opgenomen verlof gekort moet worden op basis van contracturen of op basis van bedrijfsuren. veld Afleiden uren uit percentage verlof Vul hier Ja in als u wilt dat de uren voor loonaangifte worden gecorrigeerd met de uren berekend op basis van het percentage opgenomen verlof. Uw actie Als u deze functionaliteit wilt gebruiken, moet u vastleggen welke basis, bedrijf- of contracturen, voor het opgenomen verlof geldt en of u wilt dat de verlofuren van het opgegeven percentage afgeleid moeten worden. Gewijzigd en verbeterd  Inkomstenverhouding staat voortaan in overzichten Afrekenmatrix en overzicht Payrollelementen Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Daarom breiden wij nu al sommige rapporten uit met de kolom IKV, zodat duidelijk is onder welke inkomstenverhouding Payroll Business de berekende gegevens doorgeeft aan de Belastingdienst. Hoe Rapporten > Berekening Aan de volgende rapporten is de kolom IKV toegevoegd: Afrekenmatrix medewerker Afrekenmatrix werkgever Payrollelementen In de loop van februari ziet u in deze kolom bij alle medewerkers het nummer inkomstenverhouding zoals dat tot nu toe is vastgelegd bij de medewerker. Later dit jaar kunt u zien dat een eventuele transitievergoeding en de bijbehorende inhoudingen worden uitbetaald via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. In het overzicht Payrollelementen ziet u het nummer inkomstenverhouding alleen bij de elementen die gebruikt worden in de loonaangifte. Uw actie Er is geen actie nodig. Reden uit dienst verplicht bij datum uit dienst Waarom Voor de loonaangifte en het berekenen van een transitievergoeding, is niet alleen de datum uit dienst, maar ook de reden uit dienst nodig. Daarom controleert Payroll Business vanaf deze release of bij het uit dienst melden van een medewerker via het scherm Medewerker, zowel de Datum uitdienst als de Reden uit dienst is ingevuld.  Hoe Medewerker > Medewerker Als u via het scherm Medewerker een medewerker uit dienst meldt door bij Dienstverband indicatie te kiezen voor Uit dienst, vult Payroll Business automatisch de Peildatum in bij Datum uitdienst. Vanaf deze release, bent u in dit geval verplicht om bij het veld Reden uit dienst een reden op te geven. Doet u dit niet, dan kunt u de wijzigingen in het scherm niet opslaan. Let op: als u een medewerker uit dienst meldt door het importeren van een Datum uitdienst, waarschuwt het systeem niet als hierbij de reden uit dienst ontbreekt. U moet dus zelf controleren of bij het importeren van een Datum uitdienst ook de Reden uit dienst aanwezig is. Uw actie Er is geen actie nodig. Wizards - knop Opslaan niet meer in ieder vervolgscherm aanwezig Waarom Om het gebruik van de wizards overzichtelijker te maken, is de knop Opslaan niet langer in ieder vervolgscherm aanwezig. Payroll Business slaat de gegevens in een scherm namelijk ook op als u op de knop Volgende of Vorige klikt. Het gaat om de volgende wizards: Aanmaken medewerker Kopiëren medewerker Kopiëren medewerker transitievergoeding  Aanmaken medewerker met profielgroep  Hoe Instroom/Uitstroom >  Aanmaken medewerker Instroom/Uitstroom > Kopiëren medewerker Instroom/Uitstroom >  Kopiëren medewerker transitievergoeding Instroom/Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep  In de eerste schermen van de volgende wizards:  Kopiëren medewerker Kopiëren medewerker met transitievergoeding Aanmaken medewerker met profielgroep ziet u rechtsonder nog de knop Opslaan. Daarna ziet u bij het invullen van de schermen van de verschillende wizards, rechtsonder alleen nog de knoppen Annuleren, Vorige en Volgende en niet langer de knop Opslaan.  Een uitzondering hierop is het scherm Arbeidsvoorwaarden in de wizards. Deze heeft nog wel de knop om op te slaan, zodat u wijzigingen in het arbeidsvoorwaardencluster en/of arbeidsvoorwaarden kunt invoeren. U kunt altijd naar het volgende scherm met de knop Volgende en naar het vorige scherm met de knop Vorige. Als u op één van deze knoppen klikt, slaat het systeem de gegevens automatisch op.  Uw actie Er is geen actie nodig. Startdatum opvolgend werkgeverschap in transitievergoeding Waarom Voor het berekenen van de transitievergoeding is het voor externe medewerkers, zoals uitzendkrachten, die in dienst komen van belang dat de startdatum van de uitzendperiode wordt meegenomen voor het bepalen van de dienstjaren. In deze situatie is dan namelijk sprake van opvolgend werkgeverschap. Daarom is kunt u vanaf deze release de startdatum opvolgend werkgeverschap vastleggen, zodat Payroll Business bij het berekenen van de transitievergoeding rekening kan houden met deze startdatum. Hoe Medewerker > Medewerker Aan het scherm Medewerker is met ingang van 1-1-2020 het veld Startdatum opvolgend werkgeverschap toegevoegd. Daarnaast kunt u zoals gebruikelijk, de Datum indienst invoeren. Payroll Business gebruikt de Startdatum opvolgend werkgeverschap voor het bepalen van de dienstjaren bij het berekenen van de transitievergoeding.  Uw actie Als er sprake is van voormalige uitzend- of inleenkrachten die in dienst komen, kunt u de startdatum van de inleen- of uitzendperiode vastleggen in het veld Startdatum opvolgend werkgeverschap.  Watermerk loonstrook donkerder Waarom Het watermerk van de loonstrook dat aangeeft dat het om een conceptstrook gaat, was bij het printen, en met name bij het kopiëren, nauwelijks zichtbaar.  Hoe De conceptstroken hebben nu een watermerk dat donkerder is, waardoor het ook zichtbaar blijft bij het kopiëren van de loonstrook. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Wijziging adres leidde niet tot wijziging mailmerge-gegevens (change 1849646)  Melding Bij het wijzigen van het adres werd het mailmerge-adres niet altijd bijgewerkt, waardoor de salarisstrook nog naar het oude adres werd verstuurd. Oplossing  Dit is opgelost. De mailmerge-adresgegevens worden voortaan bijgewerkt en zijn weer actueel. Uw actie Er is geen actie nodig. ANW-premie werd niet berekend (change 1868803) Melding Na de release van 2020-01 vond er in de arbeidsvoorwaarde ANW hiaat bij de volgende varianten geen premieberekening meer plaats: 0001 Gesplitste jaarpremie werkgever/werknemer 0003 Gesplitste periodepremie werkgever/werknemer 0004 ANW Hiaat op basis van leeftijdtabel Oplossing Dit is opgelost en inmiddels hersteld via een tussentijdse release op 07-01-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Journalisering - verwijderen nulregels uit exportdefinitie lukte niet meer (change 69753) Melding Als er een exportdefinitie werd gekozen om een exportbestand aan te maken en de beide kolommen debet en credit hadden allebei 0 als waarde, dan werd deze nulregel ten onrechte ook opgenomen in het exportbestand. Hierdoor was het niet mogelijk het bestand in het financiële systeem te importeren. Oplossing Vanaf de februari release komen deze nul regels niet meer voor in het exportbestand. Uw actie Er is geen actie nodig. Nabetaling winstdeling te vroeg uitbetaald (change 4427036) Melding Als u met terugwerkende kracht de arbeidsvoorwaarde Winstdeling had toegevoegd, vond soms twee maanden na het uitbetalen van de winstdeling ineens een nabetaling plaats bij een medewerker die voor de uitbetalingsperiode uit dienst was gegaan. Een reden voor het met terugwerkende kracht toevoegen van de arbeidsvoorwaarde Winstdeling, is het laten plaatsvinden van reserveringen in de journaalpost. De regeling heeft een opbouw van een vast percentage over het hele jaar, waarbij uitbetaling plaatsvindt in een vaste periode na het opbouwjaar. Het probleem ontstond, omdat de bedrijfsinstelling voor Afrekening bij uitdienst (winstd) niet correct werd uitgevoerd. Oplossing Uitbetaling vindt plaats bij uit dienst treden op basis van de instellingen op bedrijfsniveau van de arbeidsvoorwaarde Winstdeling (obv werkelijke opbouw). Uw actie Er is geen actie nodig. Payrollelement Reservering Vakantietoeslag periode foutief (change 987515) Melding Bij een medewerker die geen salaris heeft, maar alleen uitkeringen en aanvullingen, vond een extreem hoge reservering vakantietoeslag plaats. Omdat er geen salaris is, is de basisgrondslag vakantietoeslag 0. Bij de reserveringen gaat het in deze situatie een fout, omdat als er via de peilmethode berekend wordt er in de situatie dat er geen grondslag is waardoor geen reservering berekend kan worden, ondanks dat er in de vorige periode wel een reservering aanwezig is.  Oplossing De berekening is hierop aangepast, zodat deze fout niet meer zal optreden. Uw actie Er is geen actie nodig. Loonheffingen niet goed berekend in december door nulstellen Jaarloon BB Per datum indienst (change 1387709) Melding Voor een nieuwe medewerker berekent Payroll Business automatisch het jaarloon bijzondere beloning. U kunt ook zelf een waarde opgeven, maar als u in het jaar dat de medewerker in dienst is gekomen het jaarloon bijzondere beloning wijzigt, wordt de waarde die Payroll Business heeft berekend, verwijderd. Als u het jaarloon heeft vastgelegd met een peildatum die ligt na de datum in dienst, gaat de door het systeem berekende waarde vanaf de datum in dienst verloren. Hierdoor wordt er voor eenmalige betalingen tot de periode waarin u het jaarloon heeft ingevoerd, een tarief van 0 (nul) toegepast. Oplossing Dit is nu gecorrigeerd. Als u na de datum in dienst het jaarloon bijzondere beloning zelf vastlegt, blijft de waarde die Payroll Business op de datum in dienst heeft bepaald, actief. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 1/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 17:16 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 783 Weergaven
Mededelingen  Wet- en regelgeving Om de jaarovergang voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij diverse wettelijke wijzigingen voor 2020 al in oktober en november in onze applicatie doorgevoerd. Wij adviseren u daarom om ook de Release notes van deze maanden goed door te lezen, voor zover u dat nog niet hebt gedaan. Het zelfde geldt voor de Vooraankondiging Jaarovergang deel 1 en deel 2 en de Veelgestelde vragen Jaarovergang 2019-2020, die u op de community vindt bij de groep Payroll Business onder Community Payroll Business - Productinformatie > Jaarovergang. Ad-hoc rapportage (uitgebreid) In de novemberrelease hadden we het nieuwe rapport Ad hoc rapportage (uitgebreid) opgeleverd. Door een aantal problemen hebben we dit rapport helaas direct na de release weer uit het menu moeten halen. Inmiddels zijn de problemen opgelost en is het nieuwe rapport vanaf deze release weer beschikbaar. Zie ook de Release notes van november, eerste onderwerp Meer rapportagemogelijkheden via Ad-hoc rapportage (uitgebreid). Feedback op onze software  Werkt u met HR Core - Payroll Business, dan vragen we u vanaf januari 2020 in de applicatie om feedback. We stellen u één gesloten vraag en verzoeken om een toelichting via de online enquête software van Wootric. We krijgen zo meer inzicht in uw prioriteiten en stemmen de planning en ontwikkeling van nieuwe functies of verbeteringen hier beter op af. Uw deelname is volstrekt anoniem en we delen of publiceren de uitkomsten niet buiten Visma | Raet. 53 weken in 2020 Het jaar 2020 heeft 53 weken. Daarom adviseren wij u om eventueel nog extra controles of aanpassingen uit te voeren, voor zover u dat niet al hebt gedaan. Dit geldt vooral als u per 4 weken verloont. Informatie over de aanpassingen die dan nodig zijn, vindt u in de online help via Procedurebeschrijvingen > 53e week. Nieuw  Transitievergoeding berekenen Waarom Vanaf 2020 hebben medewerkers al recht op uitbetaling van een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag, ook tijdens een eventuele proeftijd. Hierdoor moet u vaker dan voorheen een transitievergoeding toekennen aan een medewerker waarvan het contract eindigt. Daarom beschikt u vanaf deze release over nieuwe functionaliteit voor het berekenen van transitievergoeding. Het resultaat kunt u gebruiken voor het uitbetalen ervan, maar u kunt deze berekening ook uitvoeren als prognose. Hoe Instellingen > Berekening > Voorstel transitievergoeding (instellingen) In het scherm Voorstel transitievergoeding (instellingen) legt u vast of u transitievergoeding wilt laten berekenen. Kiest u in het veld Bepalen transitievergoeding, voor Ja, dan bepaalt Payroll Business op basis van de Reden uit dienst de transitievergoeding.  Menu > Instellingen > Berekening > Grondslag   Als u transitievergoeding wilt laten berekenen en niet steeds handmatig de grondslagen voor het basisloon en de bijbehorende looncomponenten wilt inrichten, kunt u via de grondslagen vastleggen welke looncomponenten Payroll Business in de berekening moet meenemen. De transitievergoeding maakt gebruik van de volgende grondslagen: Transitievergoeding - basisloon Dit is het laatste maandsalaris of bij stukloon het gemiddelde ontvangen salaris over de afgelopen 12 maanden. Transitievergoeding - onafhankelijke looncomp. Dit is doorgaans de Vakantietoeslag of een vaste eindejaarsuitkering. Transitievergoeding - variabele looncomponenten Dit zijn looncomponenten voor bijvoorbeeld Bonus, Winstuitkering en/of Gratificatie. Let op: het is hierbij het nog niet mogelijk de ontvangen bedragen langer dan 12 maanden terug te berekenen.  Transitievergoeding - vaste looncomponenten Dit zijn componenten voor vaste toeslagen, zoals Overwerkvergoeding en Ploegentoeslag. Medewerker > Instroom > Voorstel transitievergoeding Als u transitievergoeding wilt laten berekenen, kunt u hiervoor vanaf 1 januari 2020 het scherm Voorstel transitievergoeding gebruiken. Als u de grondslagen heeft ingericht, berekent Payroll Busiiness de transitievergoeding automatisch op basis van de Datum uit dienst en de Reden uit dienst. U kunt in dit scherm een afwijkende datum uit dienst vastleggen of een prognose Datum uit dienst voor het laten uitvoeren van een berekening die dient als prognose. Houdt u er rekening mee dat als de medewerker langer dan 12 maanden in dienst is en variabele beloningen heeft ontvangen, u dit zelf nog handmatig moet opgeven in het veld Vervangende waarde grondslag variabele looncomp. Als u geen grondslagen heeft ingericht of u wilt deze bij de berekening overschrijven, dan kunt u vervangende waardes voor opgeven: voor het basisloon via Vervangende waarde grondslag basisloon voor de onafhankelijke looncomponenten via Vervangende waarde grondslag onafhankelijke loonc.  voor de vaste looncomponenten via de Vervangende waarde grondslag vaste looncomponenten  voor de variabele looncomponenten via het veld Vervangende waarde grondslag variabele looncomp. Uw actie Als u de functionaliteiten voor de transitievergoeding wilt gebruiken, adviseren wij u de inrichting vast te leggen zoals hiervoor is beschreven. Houd er rekening mee dat de Reden uit dienst bepalend is voor de berekening van de transitievergoeding. Als u voor het opgeven van de Reden uit dienst de standaardtabel gebruikt, is het niet nodig de reden apart aan te geven. Gebruikt u uw eigen redenen uit dienst, dan moet u eenmalig een referentietabel inrichten waarin u vastlegt of de reden uit dienst leidt tot het automatisch berekenen van transitievergoeding. Meer informatie over deze referentietabel vindt u verderop in deze release notes. Meer informatie over de transitievergoeding vindt u in de online help via Procedurebeschrijvingen > Transitievergoeding. Transitievergoeding - Reden uitdienst Waarom Omdat niet alle redenen voor uit diensttreding tot een transitievergoeding moeten leiden én u mogelijk een eigen waardelijst met redenen heeft, kunt u vanaf deze release aangeven welke reden uit dienst leidt tot het berekenen van de transitievergoeding. Hoe Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Hier kunt u de waardenlijst bekijken voor het element Reden uitdienst. Vanaf de peildatum 30-12-2019 hebben wij de wettelijke lijst met redenen uit dienst voor alle klanten beschikbaar gesteld.  Meldingen Deze waardenlijst is ingericht op hoger niveau Als u het klantniveau selecteert en u ziet deze melding, dan gebruikt u de wettelijke lijst. U hoeft dan geen referentietabel in te richten voor het automatisch berekenen van de transitievergoeding. Deze waardenlijst is ingericht op het huidige niveau U kunt de waardenlijst aanpassen of uitbreiden op het niveau klant of bedrijf. Vanaf dat moment ziet u bij het opvragen van de waardenlijst deze melding. In dat geval moet u wel aangeven welke redenen voor ontslag moeten leiden tot het berekenen van transitievergoeding. Dit doet u als volgt via de referentietabel Redenen ontslag transitievergoeding. Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer   Klik rechtsboven in het scherm op de knop Toevoegen  en selecteer in het veld Referentietabel de tabel Redenen ontslag transitievergoeding. Klik vervolgens nogmaals op de knop Toevoegen  en vul bij het veld Reden uitdienst de code in die leidt tot het berekenen van transitievergoeding.  Voorbeeld: u vult bij Ontslag op verzoek van werkgever bij Reden uitdienst de code 7 in. Als u wilt dat op basis van deze reden de transitievergoeding wordt berekend, kiest u in het veld Recht op transitievergoeding voor Ja.  Voor redenen waarvoor u geen transitievergoeding wilt laten berekenen, kiest u bij Recht op transitievergoeding voor Nee. of u neemt deze reden niet in deze referentietabel op. Uw actie Vraag de waardenlijst op voor het element Reden uitdienst met peildatum 30-12-2019 (4-weken) of 1-1-2020 (maandverloning). Ga na of u de wettelijke lijst met redenen gebruikt of dat u een eigen lijst met redenen heeft. Vervolgens kunt u eventueel beslissen of u wilt overstappen van uw eigen lijst naar de wettelijke lijst, door te kiezen voor Lijst verwijderen.  Als u een eigen lijst met redenen voor uit dienst heeft en u wilt de functionaliteit voor het berekenen van transitievergoeding gaan gebruiken, richt dan de referentietabel Redenen ontslag transitievergoeding in, zoals hierboven is beschreven. Transitievergoeding uitbetalen  Waarom De transitievergoeding moet worden uitbetaald op basis van de groene tabel in combinatie met een aparte inkomstenverhouding. Omdat het aantal transitievergoedingen in 2020 toeneemt, gaan wij binnenkort het proces voor het uitbetalen hiervan optimaliseren: u kunt dan de transitievergoeding bij de medewerker zelf vastleggen via een tweede contract. Voordat wij dit hebben gerealiseerd, is het nog steeds nodig om de medewerker te kopiëren. Om dit proces voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben wij een nieuwe wizard Kopiëren Medewerker transitievergoeding ontwikkeld. Hierin worden zoveel gegevens mogelijk al automatisch ingevuld. Hoe Instroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding De wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding zorgt ervoor dat bepaalde gegevens al vooringevuld zijn. Er wordt een nieuw Nummer inkomstenverhouding voorgesteld op basis van het jaartal en de maand. De uren van het contract zijn al op 0 gesteld. De bijbehorende loonheffingsgegevens zoals Soort inkomen, Aard arbeidsverhouding en verzekeringsplicht zijn vooraf ingevuld.  Daarnaast bevat deze wizard een nieuw scherm Arbeidsvoorwaardenpakket. Hierin is de vrije looncomponent Transitievergoeding al opgenomen. U kunt hier via het veld Waarde in de regel van de Transitievergoeding het bedrag invullen. Hierna moet u  eerst de regel en vervolgens de pagina Opslaan.   Uw actie Kopieer een medewerker die uit dienst gaat en recht heeft op transitievergoeding via deze wizard.  ANW-Hiaat op basis van Fulltime Waarom In de huidige vaste pensioenregelingen was het niet mogelijk om een premie te berekenen die geen rekening houdt met de deeltijdfactor van de medewerker en altijd uit gaat van een fulltime dienstverband. Hoe Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters Met ingang van 1-1-2020 is aan de arbeidsvoorwaarde ANW hiaat de nieuwe variant ANW hiaat op basis van fulltime toegevoegd. Hiermee wordt de premie berekend op basis van het fulltime periodesalaris dat geldt in peilperiode 01 of vanaf de Datum in dienst en waarbij. Deze arbeidsvoorwaardevariant houdt rekening met de beginleeftijd van de regeling en de de AOW-leeftijd en met een eventuel jaarmaximum. Meer informatie vindt u in de online help via Arbeidsvoorwaarden en regelingen > ANW-hiaat. Uw actie Als u de arbeidsvoorwaardevariant ANW hiaat op basis van fulltime wilt gebruiken, kun u deze inrichten met ingang van 1-1-2020. Gemiddeld aantal gewerkte uren van oproepkracht Waarom Als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), bent u verplicht een oproepkracht na twaalf maanden een contract voor een vast aantal uren aan te bieden op basis van het aantal uren dat hij of zij gemiddeld in de afgelopen twaalf maanden heeft gewerkt. Hierbij tellen alle arbeidsovereenkomsten mee die elkaar binnen zes maanden opvolgen. Het is daarom van belang te weten wat het gemiddelde aantal gewerkte uren is. Hoe Vanaf de tweede afrekenperiode in 2020 maakt Payroll Business in de periode waarin een medewerker met een oproepovereenkomst 12 maanden in dienst is, een payrollelement aan met daarin het gemiddeld aantal uren per afrekenperiode dat de medewerker over het afgelopen jaar heeft gewerkt. Daarnaast ziet u in het Signaleringsverslag een waarschuwing zodra een medewerker met een oproepovereenkomst 12 maanden in dienst is. In de eerste afrekenperiode van 2020 maakt Payroll Business dit payrollelement aan voor alle medewerkers met een oproepovereenkomst die voor 2019 in dienst zijn gekomen, maar wordt er geen signaal aangemaakt. Let op De berekening van dit payrollelement en het verschijnen van het signaal zijn gebaseerd op de laatste Datum indienst van de medewerker. Als u een medewerker uit dienst heeft gemeld en binnen 6 maanden weer in dienst neemt, moet u volgens de WAB beide tijdvakken in beschouwing nemen. Het is voor Payroll Business echter niet mogelijk beide tijdvakken mee te nemen in de berekening. U moet in dat geval beide payrollelementen opvragen via de Ad hoc rapportage of via het rapport Payrollelementen. Uw actie Er is geen actie nodig. Afronding minimum uurloon  Waarom Als een medewerker het wettelijk minimum loon verdient, werd het uurloon rekenkundig afgerond op 2 decimalen. Bij het minimum loon moest het uurloon altijd naar boven worden afgerond. Hierdoor kwam het voor dat het standaard uurloon dat aan pensioenfondsen werd aangeleverd niet correct was en dit foutmeldingen veroorzaakte. Hoe Met ingang van 1-1-2020 wordt voor medewerkers die het minimum loon verdienen, het uurloon altijd naar boven afgerond. Als een medewerker meer dan het minimumloon verdient, wordt het uurloon rekenkundig afgerond. Uw actie Er is geen actie nodig Loonaangifte - conversietabel Reden uit dienst Waarom Vanaf januari 2020 hanteren de Belastingdienst en de Uniforme Pensioenaangifte een standaard lijst met redenen uit dienst. Als u een eigen lijst met redenen uit dienst heeft die u wilt blijven gebruiken. kunt u dit realiseren via de conversietabel die we hiervoor beschikbaar hebben gesteld, zodat de aangifte naar Pensioenfondsen en Belastingdienst correct plaatsvindt. Via deze conversietabel kunt u eenmalig uw eigen redenen uit dienst koppelen aan de redenen die de Belastingdienst voorschrijft. Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling >  conversietabel In het scherm Conversietabel kunt u op klant- of bedrijfsniveau een conversietabel inrichten zodat u uw eigen redenen uit dienst kunt blijven gebruiken. Klik rechtsboven in het scherm op de knop Toevoegen  om het scherm op te roepen waarmee u deze conversietabel kunt inrichten. Geef bovenin het scherm in het veld Conversietabel een logische naam op, zodat u zich deze conversietabel later nog kan herinneren voor de reden uit dienst. Via het tabblad Conversieregels moet u de conversieregels inrichten. In de eerste kolom vult u de waarde in vanuit uw eigen waardenlijst met redenen uit dienst en in de tweede kolom de code van de Belastingdienst  Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interface > Loonaangifte In het interfacescherm Loonaangifte kunt u aangeven dat u gebruik maakt van een conversietabel voor de redenen uit dienst. In het veld Conversietabel reden uitdienst kunt u kiezen uit alle aangemaakte conversietabellen. Hier selecteert u de conversietabel die u aangemaakt heeft voor de redenen uit dienst. Deze conversietabel gebruikt Payroll Business ook voor de Uniforme Pensioen Aangifte.  Uw actie Als u uw eigen redenen uit dienst wilt blijven gebruiken in 2020, moet per 1 januari 2020 de conversietabel inrichten zoals hiervoor is beschreven. Hierdoor voorkomt u dat de aangifte naar Belastingdienst en Pensioenfonds niet wordt afgekeurd. Loonaangifte - verzekeringsplicht en premieplicht Waarom Voor de werknemersverzekeringen kunnen er situaties ontstaan waarbij de verzekeringsplicht blijft blijft bestaan, terwijl de premieplicht stopt of waarbij de verzekeringplicht stopt en er nog wel premies afgedragen moeten worden. Dit ging niet altijd goed voor de waarden die aan de Loonaangifte werden aangeleverd. Hoe Met ingang van 1-1-2020 is de programmatuur hierop aangepast. Meestal worden de premieplicht en de verzekeringsplicht bepaald op basis van de volgende velden in het medewerkerscherm Loonheffingen: WW verzekerd WAO/IVA/WGA verzekerd ZW verzekerd  In de volgende situaties is de premieplicht echter anders dan de verzekeringsplicht: Situatie 1 Medewerker (met Soort inkomen 15) is uit dienst en ontvangt een nabetaling. Bij een nabetaling is er nog wel een premieplicht, maar moeten in de periode na uitdiensttreding de velden in de loonaangifte met Nee aangeleverd worden. Situatie 2 Medewerker (met Soort inkomen 15) bereikt de AOW-gerechtige leeftijd. In de periode waarin de medewerker de AOW-leeftijd bereikt, is er nog wel sprake van verzekeringsplicht, maar is er geen premieplicht meer. Voor de details, zie het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst Uw actie In situatie 1 is er geen actie nodig en geeft Payroll Business in de periode na de uitdiensttreding bij een nabetaling de correcte waarde door naar de loonaangifte. In situatie 2 moet u de waarde in de velden WW verzekerd WAO/IVA/WGA verzekerd ZW verzekerd  in de periode waarin de medewerker de AOW-leeftijd bereikt, wijzigen van Ja naar Nee, zodat Payroll Business naar de Loonaangifte toch de waarde Ja doorgeeft. Let op: gaat het om een doorwerkende AOW-gerechtige medewerker, dan moet u het dienstverband beëindigen per de AOW-datum. Vooralsnog moet u dan per de AOW-datum een nieuwe medewerker aanmaken met een nieuw nummer inkomstenverhouding. Voor dit nieuwe dienstverband moet u de velden voor de verzekerings/premieplicht als volgt invullen: WW verzekerd = Nee WAO/IVA/WGA verzekerd = Nee ZW verzekerd = Ja Journalisering - Overzicht Journaalpost Cumulatief Waarom  Aan het einde van het boekjaar is het gebruikelijk om een cumulatieve journaalpost te willen draaien over de afgelopen jaar. Op dit moment was het alleen mogelijk om dit te doen door elke run die u in de cumulatieve journaalpost wilde hebben apart aan te vinken, waarbij u zelf goed op moest letten bij de vervangende en aanvullende journaalposten. Hoe  Journalisering > rapporten > Journalisering > Overzicht journaalpost cumulatief Via het nieuwe rapport Overzicht journaalpost cumulatief kunt u gemakkelijk een cumulatieve journaalpost vervaardigen. U geeft hier de begin- en eindperiode op. Bij het aanmaken van het rapport houdt het systeem rekening met de vervangende en aanvullende verwerkingen. Per periode wordt altijd de laatste vervangende journaalpost meegenomen in het rapport. Als er meerdere verwerkingen hebben plaatsgevonden over een periode waarbij u elke keer heeft gekozen voor een vervangende journaalpost, wordt alleen de laatste meegenomen zodat deze niet dubbel wordt verwerkt. Als er na de laatste vervangende journaalpost, ook nog een aanvullende journaalpost is vervaardigd, wordt ook deze meegenomen. De verwerkingen die in de cumulatieve journaalpost worden meegenomen, ziet u in het rapport terug op het tabblad met parameters.   Uw actie Als u een cumulatieve journaalpost over bepaalde periodes wilt vervaardigen, kunt u het nieuwe overzicht gebruiken. Gewijzigd en verbeterd  Afdrachtverminderingen/kortingen  gewijzigd naar Loonkostenvoordelen Waarom De naam van zowel het medewerkerscherm als het bedrijfsscherm Afdrachtverminderingen/kortingen kwam niet meer in overeen met de velden in deze schermen, omdat hier momenteel alleen velden op voor loonkostenvoordelen zijn opgenomen. Daarom hebben we de naam van deze schermen aangepast. Hoe Medewerker >  Contract > Loonkostenvoordelen Instellingen > Berekening > Loonkostenvoordelen De naam Afdrachtverminderingen/kortingen is gewijzigd in Loonkostenvoordelen. Dit geldt voor zowel het bedrijfsscherm als het medewerkersscherm. Uw actie Er is geen actie nodig. Arbeidscontract - CAO code inlener Waarom Bij  payrolling (Code aard arbeidsverhouding = 82) moet u via de Loonaangifte aan de Belastingdienst de CAO code doorgeven van de organisatie die de payrolling medewerker inleent.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Aan het scherm Arbeidscontract is het veld CAO code inlener toegevoegd. Eventueel kunt u via de Service desk een default waarde laten vastleggen op het niveau klant, klant-CAO, bedrijf of bedrijf-CAO. Ook kunt u de profielfunctie gebruiken bij het aannemen van nieuwe medewerkers en daarbij de te gebruiken profielen voorzien van een default waarde. Uw actie Als u medewerkers in dienst heeft met Code aard arbeidsverhouding = 82 (Payrolling), moet u in het veld CAO code inlenerde juiste CAO code invullen. Contracturen of Bedrijfsuren bij Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing) Waarom In bepaalde gevallen is het wenselijk om de loondoorbetaling of korting bij verlof op basis van het fulltime percentage te berekenen, hetgeen overeenkomt met bedrijfsuren. Hierdoor voorkomt u dat u zelf het percentage moet uitrekenen. Hoe  Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Loondoorbetaling bij verlof - Uitsplitsing > Bedrijfsinstellingen loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Aan het veld Basis opname verlof is er een optie toegevoegd waarbij u op bedrijfsniveau kunt aangeven of de contracturen of de bedrijfsuren als basis voor de berekening van het opgenomen verlof dienen. Als u niets invult, blijft de berekening plaatsvinden op basis van de contracturen, zoals dat nu het geval is.  Uw actie Wilt u de nieuwe optie niet gebruiken, dan hoef u niets te doen. Anders moet u bij het veld Basis opname verlof de waarde Bedrijfsuren invullen.  Vervallen vakantiebonnen Waarom Binnen de CAO’s die onder Metaal & Techniek vallen werd in het verleden gebruik gemaakt van vakantiebonnen. Met ingang van 1-1-2020 is er geen CAO meer die vakantiebonnen ondersteunt. Daarom heeft de Belastingdienst besloten om de fiscale regelingen binnen de loonheffing voor vakantiebonnen per 1-1-2020 te beëindigen. De afwijkende tijdvaktabellen voor vakantiebonnen zijn per die datum vervallen.  Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaarden > Vakantietoeslag Binnen Payroll Business wordt met ingang van 1-1-2020 de functionaliteit voor  vakantiebonnen niet meer ondersteund. Als u bij een medewerker bij de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag nog de variant Vakantiebonnen hebt geselecteerd, heeft dit geen effect meer. Deze variant kon u overigens alleen maar selecteren als u gebruik maakt van een CAO die onder de Metaal & Techniek valt.  Uw actie Gebruikt u een CAO die onder de Metaal & Techniek valt, dan moet u bij de medewerkers waarbij binnen de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag de arbeidsvoorwaardevariant Vakantiebonnen nog is geselecteerd, deze vervangen door een andere variant. Dit moet u doen met de ingangsdatum 1-1-2020. Salarisstrook - Burgerservicenummer niet meer standaard vermeld Waarom De overheid verplicht u om bepaalde gegevens op de salarisstrook te vermelden. Deze gegevens vindt u in Hoofdstuk 10 van het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Tot de publicatie van de voorlaatste versie bevatte het Handboek ook een overzicht met gegevens waarvan werd geadviseerd om deze op de loonstrook te vermelden, waaronder het Burgerservicenummer (BSN). Juristen van het Ministerie van Financiën hebben echter geconcludeerd dat de privacywetgeving onvoldoende basis biedt voor het vermelden van het BSN op de loonstrook. Daarnaast is vastgesteld dat het advies om bepaalde gegevens op de loonstrook te vermelden, geen grond vindt in fiscale wetgeving. Daarom is de hele alinea met aan te raden gegevens uit het Handboek (versie oktober 2019) geschrapt. Werkgevers/inhoudingsplichtigen mogen zelf bepalen - binnen de wettelijke kaders - of en zo ja, welke gegevens, zij naast de verplichte gegevens, op de loonstrook willen vermelden. Hoe Voor het BSN betekent dit dat met ingang van januari 2020 in de standaard inrichting van Payroll Business de vermelding van het BSN wordt uitgeschakeld. Dit geldt voor alle loonstrookmodellen. Let op: als u de laatste loonstrook van het jaar ook gebruikt als Jaaropgaaf, bent u het wel verplicht om het BSN op de salarisstrook te vermelden. Dit komt omdat de jaaropgaaf ook is bestemd voor communicatie tussen uw medewerkers (burgers) en de Belastingdienst (overheid). Daarom is het wel mogelijk om het BSN zelf te activeren. Uw actie Als u het BSN toch op de loonstrook wilt tonen, voor één of voor alle bedrijven, wijzig dan de instellingen als volgt: Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen Open het scherm Loonstrookelementen. Selecteer de gewenste ingangsdatum (bijvoorbeeld 1-1-2020 voor maand- en kwartaalverloning, 30-12-2019 voor vier-weken verloning). Selecteer via het navigatiepad het klantniveau of een van de bedrijven waarvoor u het BSN van de medewerkers wilt tonen. Selecteer in het veld Loonstrookmodel het loonstrookmodel dat het bedrijf gebruikt of het model dat alle bedrijven gebruiken. Kies in het veld Loonstrookgebied voor Medewerkergegevens 1 of Medewerkergegevens. Dit hangt af van het loonstrookmodel. Klikt op de knop Toon regels. U ziet bij Elementen op hoger niveau dat het Burgerservicenummer daar niet meer wordt vermeld.  Bij Geselecteerde elementen op dit niveau kunt u elementen op het niveau Klant of Bedrijf toevoegen via het icoon  .  Zoek het element Burgerservicenummer, selecteer dit en kies Toevoegen. Zodra u dit doet, slaat Payroll Business de wijziging automatisch op. Salarisstrook - Visma | Raet logo  Waarom Met de overname door Visma en het combineren van het merk Visma | Raet hebben we een nieuw logo waarin deze combinatie tot uiting komt. Vanaf deze release ziet u dit nieuwe logo terug op de salarisspecificaties. Hoe Menu > Rapporten > Salarisspecificaties Het Raet-logo op de salarisspecificaties (in het klein, rechts beneden) is vervangen door het loge  .  Het logo van uw eigen organisatie, als u dat heeft ingericht (groot, links boven), blijft uiteraard ongewijzigd. De kleur van de lijnen en kopteksten is aangepast van groen naar zwart/blauw. Uw actie Er is geen actie nodig.  Nieuw payrollelement Aantal uren periode - loonaangifte Waarom De uren die naar de Loonaangifte worden doorgegeven, werden tot nu toe cumulatief bijgehouden in het payrollelement Aantal verloonde uren. Vanwege de nieuwe premiedifferentiatie in de WW, is het wenselijk om inzicht te hebben in het aantal verloonde uren per salarisperiode. Daarom is hiervoor een nieuw payrollelement aangemaakt.    Hoe Het totaal aantal verloonde uren in een afrekenperiode wordt nu per periode weggeschreven in het payrollelement Aantal uren periode - loonaangifte en cumulatief weggeschreven in het payrollelement Aantal verloonde uren.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Verloonde uren bij TWK over de jaargrens heen - loonaangifte Waarom Als u in het nieuwe jaar met terugwerkende kracht (TWK) over de jaargrens heen uren uitbetaalt aan een medewerker en u werkt in de nabetalingsmodus, dan wordt op dit moment alleen het bedrag dat hier tegenover staat meegenomen in de loonaangifte van de huidige periode. De eventuele uren die ten grondslag liggen aan deze uitbetaling over de jaargrens heen, worden op dit moment niet doorgegeven aan de Belastingdienst.  Hoe Als u met terugwerkende kracht over de jaargrens heen uren uitbetaalt aan een medewerker, worden vanaf 2020 ook de uren over vorig jaar aan de Belastingdienst doorgegeven in de loonaangifte van de betreffende periode waarin u deze TWK-mutatie uitvoert. De uren van vorig jaar worden in dit geval opgeteld bij de verloonde uren worden. Dit geldt alleen als u gebruik maakt van de nabetalingsmodus. Uw actie Er is geen actie nodig, u kunt in de nabetalingsmodus blijven, bovenstaand probleem is met ingang van deze release opgelost. Overweeg wel om eventueel over te stappen naar de correctiemodus. Dit kan wenselijk zijn als u veel wijzigingen over het voorgaande jaar heeft. Informatie over de nabetalingsmodus en de correctiemodus vindt u in de online help via Procedurebeschrijvingen > Berekening met terugwerkende kracht > Berekening met terugwerkende kracht over de jaargrens heen. Opgeloste meldingen Groeperingsgegevens niet getoond in Collectieve loonstaat (change 1477998) Melding Bij de Collectieve loonstaat werd het groepeerkenmerk niet getoond in het overzicht bij de rapportparameters en in het rapport zelf. Als u bij de Collectieve loonstaat en de Verzamelloonstaat in het veld Groeperen op een andere waarde dan Geen had gekozen, deze waarde niet getoond in het overzicht. Dit kwam zowel voor bij de rapportparameters als in het rapport zelf. Oplossing  Vanaf deze release worden de groeperingsgegevens wel getoond. Uw actie Er is geen actie nodig. PAWW onterecht niet berekend bij uitkeringen via de Groene tabel (change 1718017) Melding Bij het verlonen van uitkeringen op basis van de Groene tabel, zoals ontslagvergoedingen, werd geen premie PAWW berekend door het ontbreken van een tijdvak.  Oplossing In de berekening wordt per 1 januari 2020 rekening gehouden met de afwezigheid van een tijdvak, bijvoorbeeld bij een Transitievergoeding. Als er geen tijdvak is, worden het jaarmaximum en de jaarfranchise gebruikt. Als er wel een tijdvak is, worden het periodemaximum en de periodefranchise bepaald conform bestaande berekeningen. Uw actie Er is geen actie nodig. Fout in collectieve loonstaat (change 1735993) Melding Voor medewerkers met de 30% regeling werd kolom 3 van de loonstaat soms niet correct werd berekend. De totale bruto inhouding kwam volledig terecht in kolom 3, terwijl dit verdeeld moest worden over meerdere kolommen.   Oplossing De waarden in de kolommen, waaronder kolom 3, kolom 4, kolom 7 zijn uitgeplitst, zodat deze nu wel correct worden weergegeven in de collectieve loonstaat per 1 januari 2020.  Uw actie Er is geen actie nodig. Probleem met omschrijving rapport Audit file (change 1761026) Melding Bij het opvragen van een Audit file over een periode in 2019, gaf de bijtelling auto van de zaak de waarde weer die geldig is vanaf 2020 en in plaats van het percentage dat geldig is in 2019. Oplossing Rapporten > Controle > Audit file We hebben de Audit file aangepast, zodat de omschrijving wordt getoond die geldig is over de periode waarover het rapport wordt gevraagd en niet toekomstige omschrijvingen. Uw actie Er is geen actie nodig. Vrije schermen - icoontjes niet meer zichtbaar (change 1829733) Melding Bij het gebruiken van de vrije schermen in het menu Medewerker waren de icoontjes in de rechterbovenhoek niet meer duidelijk zichtbaar. Oplossing De icoontjes zijn weer duidelijk zichtbaar. Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 16:14 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1523 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Persoonscode voortaan alleen-lezen Waarom  Omdat aanpalende applicaties de persoonscode gebruiken als sleutelveld, is het wijzigen ervan niet wenselijk. Dit kan zelfs resulteren in het niet meer kunnen koppelen van persoonsgegevens, omdat de laatst bekende persoonscode een andere was. Daarom is het niet meer mogelijk om de persoonscode te wijzigen via het scherm Persoon. Als het toch nodig is om een andere persoonscode aan een medewerker te koppelen, kun je dit doen door het wijzigen van het unieke persoonlijke Id (UPI).  Hoe  Medewerker > Persoon > Persoon  In het scherm Persoon is het veld Persoonscode vanaf deze release een alleen-lezen veld en daarmee niet langer te wijzigen via het scherm of via import.  Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI Als het toch nodig is een persoonscode te wijzigen, kan dit via het scherm Wijzig UPI. Actie Er is geen actie nodig. Foutmelding bij beëindigen Organisatorische eenheid op begindatum Waarom Als je een Organisatorische eenheid beëindigt met een Peildatum die gelijk is aan de ingangsdatum van de Organisatorische eenheid, dan viel de einddatum van de organisatorische eenheid vóór de ingangsdatum. Hierdoor was het niet meer mogelijk de Organisatorische eenheid te raadplegen of wijzigen.  Hoe Instellingen > Formatie & organisatie > Organisatorische eenheden Als je een organisatorische eenheid beëindigt op de ingangsdatum van dezelfde organisatorische eenheid, dan resulteert dit vanaf nu in de foutmelding: Het beëindigen van deze OE is mislukt, gevolgd door de technische informatie. Het is wel mogelijk om de organisatorische eenheid te verwijderen per de ingangsdatum. Dit heeft hetzelfde resultaat als het beëindigen op de ingangsdatum. Actie Er is geen actie nodig. Vrije velden toepassen in profielen Waarom Veel organisaties gebruiken vrije velden voor het vastleggen van gegevens die specifiek nodig zijn binnen die organisatie. Omdat dit vaak velden zijn met een standaard waarde, is het wenselijk dat deze vrije velden te kunnen toevoegen en gebruiken in profielen. Daarom is het vanaf deze release mogelijk om ook vrije velden op te nemen in een profiel Hoe Instellingen > Vastlegging > Profielen Via de zoekfunctie die je gebruikt voor het zoeken naar en toevoegen van een gegevenselement aan een profiel, is het nu ook mogelijk om vrije velden te zoeken en selecteren. Je selecteert een vrij veld door de code of naam van het vrije veld (element) in te typen, de lijst met alle vrije velden roep je op door bij Soort element de tekst vrij element in te typen. Vervolgens kun je hier voor het geselecteerde veld (element) een standaard waarde invullen.   Let op Het is niet mogelijk vrije velden in een profiel op te nemen, die zowel medewerker- als op contractniveau in gebruik zijn. Probeer je een vrij veld toe te voegen dat op beide niveaus is gedefinieerd, dan krijg je een foutmelding. Dit los je op door het vrije veld te definiëren op één niveau. Actie Er is geen actie nodig. Rapport Verlofrecht alleen nog in Excel Waarom Zoals aangekondigd in de vorige release notes hebben we vanaf release 2020-12 het rapport Verlofrecht aangepast. Van gebruikers hebben we feedback hebben gekregen dat zij het rapport bij voorkeur in excel beschikbaar willen hebben, zodat zij het gemakkelijk kunnen gebruiken voor controle-doeleinden. Daarom is het rapport Verlofrecht vanaf deze release alleen nog beschikbaar in excelformaat. Daarnaast is de performance voor het aanmaken van het rapport verbeterd. Hoe Instellingen > Verlof > Verlofrecht toekennen Als je via het scherm Verlofrecht toekennen een van de volgende Acties uitvoert: Nieuw verlofjaar, Huidig verlofjaar corrigeren of Huidig verlofjaar ongedaan maken, dan wordt het rapport hiervan voortaan alleen nog aangemaakt in excelformaat en niet meer als pdf. Wil je het rapport toch naar pdf te exporteren, dan kun je dit doen door de excel op te slaan als pdf. Actie Er is geen actie nodig. Rapporten Verwerkingsverslag werkroosters genereren en Overboeken verlofrechten in excel en pdf Waarom Zoals aangekondigd in de vorige release notes gaan we in het kader van het verbeteren van de operationele rapporten als eerste de rapporten rond het toekennen van verlofrechten aanpassen. Van gebruikers hebben we feedback hebben gekregen dat zij de rapporten Verwerkingsverslag werkroosters genereren en Overboeken verlofrechten bij voorkeur in excel beschikbaar willen hebben, zodat zij deze gemakkelijk kunnen gebruiken voor controle-doeleinden. Daarom zijn deze rapporten vanaf release 2020-12 beschikbaar in zowel excelformaat als pdf. Daarnaast is de performance voor het aanmaken van deze rapporten verbeterd. Hoe Instellingen > Werkpatroon > Werkroosters genereren Instellingen > Verlof > Overboeken verlofrechten Als je de actie Werkroosters genereren of Overboeken verlofrechten uitvoert, kun je de rapporten hiervan opvragen in zowel excelformaat als pdf. De standaard waarde in het veld Opslaan als is Excel.  Actie Als je het rapport wilt opvragen in pdf, moet je de waarde van het veld Opslaan als wijzigen in Pdf. In- en uitdienstdatum toegevoegd aan scherm AVG Wissen Persoonsgegevens Waarom In het scherm AVG Wissen Persoonsgegevens zie je de medewerkers die de laatste 7 jaar niet in dienst zijn geweest. De lijst bevat ook medewerkers die die nooit in dienst zijn getreden. Van deze medewerkers zou je in principe de persoonsgegevens moeten wissen omdat er geen doelbinding meer is. Soms is het echter wenselijk deze persoonsgegevens nog niet te verwijderen, bijvoorbeeld omdat een medewerker een maand later alsnog in dienst treedt. Op basis van feedback in het wensenportaal en de customer effort score hebben wij daarom de getoonde gegevens in dit scherm uitgebreid, zodat je de medewerkers die nooit in dienst zijn getreden kunt herkennen. Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen persoonsgegevens Aan het scherm AVG Wissen persoonsgegevens zijn de kolommen Datum Indienst en Datum Uitdienst toegevoegd. Als deze kolommen leeg zijn, kan dit ondersteunen in de keuze om de persoonsgegevens van de medewerker te wissen. Acties Er is geen actie nodig. AVG Wissen persoonsgegevens - aantal te wissen gegevens uitgebreid Waarom Uit de feedback van de customer effort score voor het scherm AVG wissen persoonsgegevens die we naar aanleiding van de vorige release hebben ontvangen, bleek dat het wenselijk was de te wissen persoonsgegevens verder uit te breiden. Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens  Als de persoonsgegevens van een medewerker worden gewist, worden vanaf deze release ook de volgende gegevens gewist: contractgegevens Functie  Afdeling  Vestiging  Kostenplaats Organisatie Eenheid  kindgegevens Voorletters kind Roepnaam kind Geslacht Voornamen kind Memo Datum overlijden kind Salarisstrookviewer Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstrook viewer Daarnaast is niet langer mogelijk om via de Salarisstrook viewer de salarisstrook van gewiste personen op te vragen.  Acties Er is geen actie nodig. Medewerkercode van manager voortaan getoond in historie Organisatorische eenheid Waarom Bij de zogenaamde Gemba walk, wordt op de werkvloer rondgelopen en geobserveerd hoe gebruikers het systeem gebruiken om er achter te komen welke kleine en grote verbeteringen je kunt doorvoeren. Hieruit bleek dat er behoefte is aan het tonen van de medewerkercode van de manager in de historie van de Organisatorische eenheid. Hiermee voorkom je extra invoertijd voor het opzoeken van medewerkercodes van managers als achternamen vaker voorkomen. Hoe Instellingen > Formatie & organisatie > Organisatorische eenheden Als je een organisatorische eenheid hebt geselecteerd en de historie van de organisatorische eenheid opvraagt, zie je vanaf deze release de medewerkercode van de manager in een aparte kolom voor de naam van de manager staan. Dit geldt voor zowel de manager als de back up manager.  Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Vrije schermen - opmerkingen naar aanleiding van aanpassingen september release (2239929) Melding Vanaf september release is het mogelijk om na het selecteren van een vrij scherm, eerst een medewerker te selecteren. Als je dit doet opent het vrije scherm meteen en hoef je niet te wachten tot alle medewerkers zijn geladen.  Als het vrije scherm echter was aangemaakt als contractscherm: was het selecteren van een medewerker nog niet mogelijk ging het scherm, nadat je bij een medewerker had gekeken en wilde annuleren, weer de gehele lijst met medewerkers openen wat een time out kon veroorzaken Oplossing In deze release zijn de hiervoor genoemde zaken opgelost: Vanaf deze release geldt ook voor vrije schermen die zijn aangemaakt zijn op contractniveau dat het scherm niet direct opent met alle medewerkers, maar met een leeg scherm. Hierna kun je net als de vrije schermen die op medewerkerniveau zijn aangemaakt, zoeken op medewerker en medewerkercode. Als je, na het openen van het vrije scherm bij een medewerker op Annuleren klikt, ga je terug naar het eerste zoekscherm en niet meer naar het scherm met alle medewerkers. Hierna kun je weer starten met zoeken van een medewerker. Acties Er is geen actie nodig. Workflows verdwijnen uit signaaldefinitie bij instellen einddatum ontvanger (2180114) Melding Als  via Actieve signalering een einddatum bij een workflow als ontvanger werd ingevoerd, verdwenen ook de andere workflows bij ontvangers. Oplossing Instellingen > Actieve signalering > Signaal ontvangers  Dit is opgelost. De andere workflows die bij de ontvangers zijn gedefinieerd, blijven actief totdat er specifiek voor die ontvangers een einddatum wordt ingevoerd.  Actie Wij adviseren om te controleren op de aanwezigheid van workflows als ontvangers.  Publishing Date : 11/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-11-2020 22:46 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 489 Weergaven
Modified and Improved Person code read-only from now on Why Interface applications use the person code as a key field, which is why changing it is unwise. A change to a person code can even result in an inability to link personal details, as the last known person code was different. This is why it is no longer possible to change the person code on the Person screen. If it nevertheless becomes necessary to link a different person code to an employee, you can do this by changing the Unique Personal ID (UPI). How Employee > Person > Person  On the Person screen, the Person code field is a read-only field as of this release, and it can no longer be changed on the screen or through an import.  Management > Data exchange > Modify UPI If it nevertheless becomes necessary to change a person code, this can be done on the Change UPI screen. Action No action is required. Error message when terminating Organizational unit on start date Why If you terminate an Organizational unit with a Reference Date equal to the start date of the Organizational unit, then the end date of the organizational unit was set before the start date. As a result, it was no longer possible to consult or modify the Organizational unit.  How Settings > Formation & Organization > Organizational Units If you terminate an organizational unit on the effective date of the same organizational unit, you will now see the following error message: Termination of this OU failed, followed by the technical details. It is still possible to delete the organizational unit as of the effective date. This has the same result as termination on the effective date. Action No action is required. Using free fields in profiles Why Many organizations use free fields to record data that is specifically relevant to them. Many fields have default values, which is why it is desirable to be able to add and use free fields in profiles. Free fields in profiles are possible as of this release. How Settings > Recording > Profiles The search function for finding and adding a data element to a profile now also allows searching for and selecting free fields. You select a free field by typing in the code or name of the free field (element). You can call up a list of all free fields by typing free element in the Type of element search parameter. You can then enter a standard value for the selected field (element) here. Please note You cannot include free fields in a profile that are in use at both employee and contract level. If you try, you will receive an error message. You can resolve this by defining the free field at one level. Action No action is required. Leave entitlement report now only in Excel Why As announced in the previous release notes, we have adjusted the Leave entitlement report from release 2020-12. We have received feedback from users that they prefer to have the report available in Excel for auditing purposes. This is why the Leave entitlement report is only available in Excel format as of this release. In addition, report generation performance has been improved. How Settings > Leave > Grant leave entitlement If you perform one of the following Actions on the Grant leave entitlement screen: New leave year, Correct current leave year or Undo current leave year, the corresponding report will now only be created in Excel format and no longer as a PDF. If you still want to export the report to PDF, you can do this by saving the Excel as a PDF. Action No action is required. Generate work schedules processing reports and Transfer of leave entitlements reports in Excel and PDF Why As announced in the previous release notes, we are starting with adjustments to the reports on granting leave as part of the operational reporting improvements. We have received feedback from users that they prefer to have the Generate work schedules processing report and the Transfer of leave entitlements report available in Excel for auditing purposes. These reports are available in both Excel format and PDF as of release 2020-12. In addition, report generation performance has been improved. How Settings > Work pattern > Generate work schedules Settings > Leave > Transfer leave Entitlements If you perform the Generate work schedules or Transfer leave entitlements actions, you can export the reports in both Excel format and PDF. Excel is the default value in the Save as field.  Action If you want to export the report in PDF, you must change the value in the Save as field to PDF. Start and end dates added to the GDPR Delete Personal Data screen Why The GDPR Delete Personal Data screen shows you all employees who have not been employed for the last seven years. The list also includes individuals who never entered employment. In principle, you should delete the personal data of these individuals because there is no longer any purpose limitation. Sometimes, however, it may be useful not to delete this personal data, for example because an individual will be entering employment a month later. Based on feedback in the wishes portal and from the customer effort score, we have expanded the data shown on this screen so that you can recognize the individuals who never entered employment. How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data The Start Date and End Date columns have been added to the GDPR Delete Personal Data screen. If these columns are empty, the user may find it easier to decide whether to delete the individual’s personal data. Actions No action is required. GDPR Delete Personal Data - data to be deleted expanded Why Feedback from the customer effort score for the GDPR Delete Personal Data screen following the previous release indicated a need for a greater range of personal data to be deleted. How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data  If an employee’s personal data is deleted, the following fields will also be deleted as of this release: contract details Position  Department  Location  Cost center Organizational Unit  details of children Child’s initials Child’s first name Gender Child’s first and middle names Memo Date of child’s death Salary slip viewer Reports > Salary breakdown > Salary slip viewer In addition, it is no longer possible to call up the salary slip of deleted individuals in the Salary slip viewer.  Actions No action is required. Manager’s employee code is now shown in the Organizational unit history Why During a Gemba walk, people walk around the workplace and observe how users make of use the system to identify potential improvements, both large and small. The most recent walk revealed a need to see the manager’s employee code in the Organizational unit history. This eliminates the additional time required for looking up managers’ employee codes in the case of common surnames. How Settings > Formation & Organization > Organizational Units If you have selected an organizational unit and requested the history of the organizational unit, as of this release you will see the manager’s employee code in a separate column before the manager’s name. This applies to both the manager and the backup manager.  Action No action is required. Solved Messages Free screens - comments regarding September release modifications (2239929) Message As of the September release, you can select an employee after selecting the free screen. This means the free screen will open immediately and you no longer have to wait until all employees have been loaded.  However, if the free screen was created as a contract screen: it was not yet possible to select an employee the screen opened the entire list of employees again after the user consulted an employee or tried to cancel, which could cause a timeout Solution The following issues have been solved as of this release: Starting with this release, free screens that have been created at contract level will not open immediately with all employees, but with a blank screen. Once the screen opens, you can search by employee and employee code, just like on the free screens that have been created at employee level. If you click Cancel after opening the free screen for an employee, you will return to the first search screen and no longer to the screen showing all employees. You can then resume searching for an employee. Actions No action is required. Workflows disappear from notification definition when setting receiver end date (2180114) Message If an end date was entered in a workflow as recipient through Active notification, the other workflows also disappeared from recipients. Solution Settings > Active notification > Notification recipients  This has been resolved. The other workflows defined for the recipients remain active until an end date is entered specifically for those recipients.  Action We recommend checking for the presence of workflows and recipients. Publishing Date : 11/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-11-2020 22:44 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 216 Weergaven
Mededeling  Verslag toekenning verlofrecht We zijn bezig met het verbeteren van de operationele rapporten. Met het oog op de jaarwisseling en de HR processen rondom het toekennen van verlofrecht, is het rapport Verslag toekennning verlofrecht één van de rapporten die hier als eerste voor in aanmerking komt. Het bevorderen van de performance zal een onderdeel van de verbeteringen zijn. Op basis van feedback van gebruikers is vastgesteld dat het de voorkeur heeft het rapport in excel beschikbaar te hebben, zodat dit gemakkelijk gebruikt kan worden voor controle-doeleinden. Daarom is het rapport Verslag toekennning verlofrecht vanaf de decemberrelease alleen nog beschikbaar in excelformaat. Als er behoefte is om het rapport toch naar pdf te exporteren, dan kun je dit doen door de excel op te slaan als pdf. Nieuw  Arbeidsvoorwaarde Integratie Duitsland  Waarom  Bij de bedrijven die door onze partner Lohn AG in Duitsland worden verloond, ontstond de behoefte aan één arbeidsvoorwaarde met specifieke gegevens voor de verloning in Duitsland.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Integratie Duitsland Als de consultant van Visma | Raet bij de implementatie de arbeidsvoorwaarde Integratie Duitsland aan het arbeidsvoorwaardencluster heeft toegevoegd, is deze beschikbaar in het Arbeidsvoorwaardenpakket. De velden die in het arbeidsvoorwaardenscherm Integratie Duitsland staan, bevatten de gegevens die nodig zijn voor het verlonen in Duitsland, eventueel aangevuld met specifieke velden die gelden voor het bedrijf. Meer informatie over deze arbeidsvoorwaarde en de velden vind je in de online help.   Actie Er is geen actie nodig.  Rapport Voorgestelde UPI Waarom Voor applicaties die gebruik gaan maken van HR Core Business via API's, zoals Verzuim 2.0 en Identity & Access Management, is het nodig dat bij alle medewerkers de Unieke Persoonlijke Identiteit (UPI) is ingevuld. Om je hierin te ondersteunen hebben wij een rapport ontwikkeld dat laat zien: of UPI's zijn ingevuld of er bij ingevulde UPI's conflicten zijn, bijvoorbeeld op de uniciteit van de UPI versus het Burgerservicenummer (BSN) van de medewerker welke UPI het systeem voorstelt Je kunt dit rapport gebruiken om de voorgestelde UPI's te genereren.  Hoe Rapporten > Controle > Voorgestelde UPI In het scherm Voorgestelde UPI geef je op of je het rapport wilt genereren in Excel of Csv. Let op: als je voor medewerkercodes en/of UPI's voorloopnullen gebruikt en je opent een csv-bestand in Excel, dan kunnen deze voorloopnullen wegvallen. Vervolgens kun je bij Medewerkerselectie opgeven welke medewerkers je in het rapport wilt zien: Alleen conflicten Deze selectie laat alleen de medewerkers zien waarvoor op basis van de UPI en het BSN, en eventueel de achternaam en geboortedatum, conflicten ontstaan. Alleen zonder UPI Deze selectie toont alleen de medewerkers zonder UPI. Zonder UPI en gerelateerde medewerkers Deze selectie toont de medewerkers zonder UPI en medewerkers die op basis van BSN, Achternaam of geboortedatum gerelateerd zijn aan de medewerker zonder UPI. Alles Deze selectie toont alle medewerkers.  Tot slot kun je ervoor kiezen om wel of geen opmerkingen in het rapport op te nemen. Als je de optie hiervoor aan zet, zie je bijvoorbeeld opmerkingen die over een conflict gaan. Het rapport Voorgestelde UPI komt als Excel of CSV in Mijn rapporten te staan. De taal van het rapport is Engels, omdat dit over het algemeen de taal is van de koppelingen die de UPI gaan gebruiken.   Meer informatie en uitleg over de diverse kolommen vind je in de Online Help. Actie Er is geen actie nodig.  Gewijzigd en verbeterd  AVG Wissen Persoonsgegevens uitgebreid Waarom  In de feedback die we van onze klanten hebben ontvangen op de nieuwe functionaliteit AVG wissen persoonsgegevens is gevraagd om de persoonsgegevens die worden gewist, uit te breiden met een aantal velden.  Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens  Als de persoonsgegevens van een medewerker worden gewist, worden vanaf deze release ook de volgende gegevens gewist: Medewerkergegevens Geboortedatum Identity  UPI Partnergegevens Achternaam Partner Voornamen Partner Telefoonnummer Partner Straat (mdw.) Huisnummer (mdw.) Huisnummer toevoeging (mdw.) Postcode (mdw.) Woonplaats (mdw.) Woonland Actie De gegevens worden gewist wanneer je de menu-optie AVG Wissen Persoonsgegevens gebruikt.  AVG Verwijderen Persoonsgegevens naar Self Service Waarom  Tot deze release moest je persoonsgegevens en workflows in Self Service handmatig verwijderen, als deze op basis van de AVG niet langer bewaard mochten blijven. Vanaf deze release is dit gewijzigd en wordt er bij het verwijderen van een medewerker via AVG Wissen Persoonsgegevens aan Self Service doorgegeven om ook daar deze medewerkergegevens te verwijderen.  Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens  Als de medewerker is verwijderd via AVG Wissen Persoonsgegevens, wordt deze medewerker via de export Self Service verstuurd met de indicatie V (= verwijder). Actie De medewerker wordt als verwijderd naar Self service verstuurd, als je de menu-optie AVG Wissen Persoonsgegevens gebruikt.  Uniciteitscheck UPI alleen op Burgerservicenummer Waarom In de praktijk kan het voorkomen dat, met name bij het opnieuw in dienst nemen, medewerkers in dienst komen waarbij de naam net iets anders is geschreven, maar waarbij het op basis van het Burgerservicenummer (BSN) wel degelijk om dezelfde persoon gaat. Daarom is er voor gekozen de uniciteitscheck die nagaat of UPI uniek is, te beperken tot het BSN en alleen de check op de achternaam en geboortedatum uit te voeren op het moment dat het BSN niet aanwezig is.  Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI De controle op de uniciteit van een UPI gaat als volgt: Als de UPI wordt vastgelegd bij de medewerker en de UPI bestaat reeds bij een andere medewerker met hetzelfde BSN, dan wordt deze UPI geaccepteerd. Als de UPI reeds bestaat bij een andere medewerker met een ander BSN, dan wordt deze UPI afgewezen en krijg je een foutmelding. Als er bij de bestaande medewerker met dezelfde UPI geen BSN bestaat, vindt de controle op uniciteit plaats op basis van achternaam en geboortedatum. Actie Er is geen actie nodig.  UPI op basis van BSN bij import en Self Service Waarom  Sinds de vorige release controleert het systeem bij het invoeren van het BSN van een nieuwe medewerker via de wizard Aanmaken medewerker of Aanmaken medewerker met profielgroep of dit BSN binnen de klant al bekend is en vult, als dit zo is, bij het veld Uniek Persoonlijk Id een voorgestelde waarde in.  Het was wenselijk om dit ook op deze manier te laten plaatsvinden bij het invoeren van nieuwe medewerkers via Import of via Self Service.  Hoe HR Self Service  Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand > Raet Basisdocument Als de medewerker met een BSN wordt ingevoerd, zal de applicatie, als er reeds een UPI bekend is bij hetzelfde BSN, deze UPI automatisch aanvullen bij import of invoer via HR Self Service.  Dit aanvullen gebeurt pas bij het voltooien van de import. Een aangevulde UPI zie je dus nog niet bij het invoeren van een nieuwe medewerker in Self Service, maar is pas zichtbaar op het moment dat de gegevens zijn gesynchroniseerd met HR Core Business. Actie Er is geen actie nodig Opgeloste meldingen Waarde voor taal verschijnt niet in HR Self Service (change 2271307) Melding  De rubriek PS10 Taal verscheen voor sommige medewerkers niet in het formulier in HR Self Service. Omdat de taal, dus rubriek PS10, als standaard waarde is ingevoerd op het niveau van Nederland en op medewerkerniveau kan worden overgeschreven, werd deze niet meegegeven als deze niet expliciet was ingevoerd op het niveau van de medewerker zelf. Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release wordt ook de opgeschakelde waarde van het niveau Nederland bij de medewerker meegegeven in de export naar Self Service. Actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 10/22/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 24:06 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 510 Weergaven
Notifications Grant leave entitlement report We are working on improving the operational reports. While we are heading towards the turn of the year, we are entering the period in which the HR processes regarding the granting of leave entitlement are executed. This means that it makes sense to to prioritize improving the report Grant leave entitlement. Increase of performance will be part of the improvements. Based on feedback from our users, we have determined that it is preferable to have the report Grant leave entitlement available in excel. so that it can be easily used for control purposes. Therefore, as of the December release, the report will only be available in Excel format. Should there be a need to export this report to pdf, you can do this by saving the excel as pdf.   New Integration of terms of employment Germany Why  At the companies that are remunerated by our partner Lohn AG, in Germany, the need arose for integrated terms of employment with specific data for remuneration in Germany.  How Employee > Contract > Terms of employment package > Integration Germany If, during implementation, the Visma | Raet consultant has added the Integration Germany terms of employment to the terms of employment cluster, this will be available in the Terms of employment package. The fields displayed in the Integration Germany terms of employment screen contain data that is required for remuneration in Germany, supplemented in some cases by company-specific fields. You can find more information about these terms of employment and the fields related to them in the online help. Action No action is required. Proposed UPIs report Why For applications that will make use of HR Core Business through APIs, including Verzuim 2.0 and Identity & Access Management, it is necessary to award a Unique Personal Identity (UPI) to each employee. To support you in this process, we have developed a report that shows: whether the UPI fields have been filled out whether there are conflicts related to the completed UPI fields, for example with regard to the unicity of a UPI in relation to the employee’s citizen service number (BSN) UPIs proposed by the system You can use this report to generate the proposed UPIs.  How Reports > Check > Proposed UPIs In the Proposed UPIs screen, you can specify whether you want to generate the report in Excel or CSV. Please note: if you use leading zeros for employee codes and/or UPIs and you open a CSV file in Excel, these leading zeros may be omitted. You can then specify which employees you want to see in the report under Employee selection: Conflicts only This selection only shows employees for whom there are conflicts based on their UPI and BSN, or on their last name or date of birth. No UPI only This selection only shows employees who do not have a UPI. No UPI and related employees This selection shows the employees who do not have a UPI and employees who are related to these employees based on their BSN, last name or date of birth. All This selection shows all employees.  Finally, you can choose whether or not to include comments in the report. If you enable this option, you might see comments about a work conflict, for example. The Proposed UPIs report will be available as an Excel or CSV document under My reports. The language used in the report is English, as the links the UPIs will use tend to also be in English. You can find more information and explanations about the various columns in the online help. Action No action is required. Modified and improved GDPR Delete Personal Data expanded Why In the feedback we received from our customers on the new GDPR Delete Personal Data tool, we were asked to expand the number of personal data fields that are deleted by this functionality.  How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data  If an employee’s personal data is deleted, the following fields will be also deleted as of this release: Employee data ·         Date of birth ·         Identity  ·         UPI Partner data ·         Partner’s last name ·         Partner’s first and middle names ·         Partner’s phone number ·         Street (employee) ·         House number (employee) ·         House number suffix (employee) ·         Postal code (employee) ·         Town/city (employee) ·         Country of residence Action The data can be deleted by using the GDPR Delete Personal Data menu option. GDPR Delete Personal Data linked to Self Service Why Before this release, personal data and workflows in Self Service that could no longer be stored under the GDPR had to be deleted manually. As of this release, when an employee is deleted using GDPR Delete Personal Data, a notification will automatically be sent to Self Service as a reminder to delete the employee data there as well. How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data If an employee is deleted using GDPR Delete Personal Data, the letter V (Dutch: verwijder) will appear in their Self Service profile as a reminder to delete their data. Action If you use the GDPR Delete Personal Data menu option, a notification will be sent to Self Service indicating that the employee has been deleted. UPI unicity check only for citizen service number Why In practice, especially when rehiring, you might encounter a newly hired employee whose name is written slightly differently than when they were previously employed, but whose citizen service number (BSN) already occurs in the system, indicating that they are in fact the same person. That is why the unicity check, which assesses whether a UPI is unique, is limited to the BSN. The last name and date of birth are only checked when there is no BSN available.  How Employee > Inflow/Outflow > Create employee Employee > Inflow/Outflow > Create employee with profile group Management > Data exchange > Modify UPI The UPI unicity check goes as follows: If a UPI that is entered for an employee is already linked to another employee with the same BSN, the UPI will be accepted. If a UPI that is entered for an employee is already linked to another employee with a different BSN, the UPI will be rejected, and an error message will appear. If the existing employee with the same UPI does not have a BSN, the unicity check takes place on the basis of the employee’s last name and date of birth. Action No action is required.  UPIs based on BSN for Import and Self Service Why  Since the previous release, when entering the BSN for a new employee using the Create employee or Create employee with profile group wizards, the system checks whether that BSN is already known by the client and auto-populates the Unique Personal ID field with a suggested value if this is the case. From now on, this will also happen for new employees who are added using Import or Self Service. How HR Self Service  Manage > External changes > Upload external changes file > Raet Basic document If a new employee is entered using their BSN and the system finds that a UPI already exists for this BSN, the application will auto-populate the UPI field with this UPI when importing or entering through HR Self Service. The field will remain empty until the import is completed. This means that an auto-populated UPI will not be visible while entering a new employee in Self Service. It will only become visible when the data is synchronized with HR Core Business. Action No action is required. Resolved notifications Language value does not appear in HR Self Service (change 2271307) Message For some employees, the PS10 Language heading did not appear on the form in HR Self Service. Because the language heading (i.e. the PS10) is entered as a standard value at the national level and can be overwritten at the employee level, it was not included if it was not explicitly entered at the employee level. Solution This has been resolved. As of this release, the national level is also included for each employee in the export to Self Service. Action No action is required. Publishing Date : 10/22/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 24:04 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 217 Weergaven
Mededelingen  Uniek Persoonlijk Id en Conversie persoon Waarom  Bij gebruik van generieke API's, zoals Identity en Access management, Verzuim Management en Verzuim Management 2.0, is het gebruik van het Unieke Persoonlijk Id (UPI) verplicht. Dit zorgt er voor dat aanpalende applicaties en services unieke personen en de onderliggende medewerkers kunnen identificeren. Hiervoor is niet alleen het veld UPI beschikbaar gesteld, maar introduceren we ook een nieuw niveau in de structuur van HR Core business, dat de medewerkers aan elkaar koppelt.  Voorbeeld van de structuur van een persoon met onderliggende medewerkers: Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers Medewerker > Persoon > Persoon Als je een van de hiervoor genoemde oplossingen gaat gebruiken, vragen we om als onderdeel van het implementatietraject de UPI in te vullen. De UPI wordt gebruikt om unieke Personen mee aan te maken. Voor het aanmaken van personen is een conversie nodig. Deze conversie houdt in dat de persoonsgegevens die op het niveau van de medewerker staan, worden gesynchroniseerd en opgenomen op het niveau van de persoon. In het document Persoonsgegevens 2020-10 dat beschikbaar is op de community, vind je de gegevens die beschikbaar worden gesteld aan aanpalende applicaties op het niveau van de persoon en daarom worden gesynchroniseerd. Uw actie Voordat de synchronisatie naar de persoon wordt gestart is het van belang dat de Unieke Persoonlijke Id's zijn ingevuld. Daarnaast moeten de gegevens van de medewerker met het meest recente dienstverband actueel zijn.  Nieuw  Referentie naar de persoon bij de medewerker Waarom  Met de toepassing van de UPI en het in gebruik nemen van het niveau Persoon binnen de structuur van HR Core Business, is er behoefte ontstaan aan inzicht in de relatie van de medewerker met de persoon.  Hoe  Medewerker > Medewerker > Medewerkers  Aan het scherm Medewerkers is het veld Persoon toegevoegd, waaraan je kunt zien welke referentie naar de persoon bestaat. Dit veld kun je niet zelf aanpassen.  De referentie naar de persoon is zichtbaar zodra het nieuwe niveau Persoon is geactiveerd. Het uitrollen van dit nieuwe niveau, zal gefaseerd en naar behoefte plaatsvinden, initieel voor klanten die gebruik gaan maken van de oplossing Identity en Access management of van Verzuim Management 2.0. Uw actie  Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Uniciteitscheck UPI op basis van BSN Waarom Omdat het soms voorkomt dat er binnen een organisatie meerdere medewerkers met dezelfde achternaam en geboortedatum werkzaam zijn, is het nodig de uniciteitscheck van het Uniek Persoonlijk id (UPI) te laten plaatsvinden via het Burgerservicenummer (BSN). Onder bepaalde voorwaarden mag het BSN gebruikt worden om deze check uit te voeren. Het is echter niet toegestaan het BSN als resultaat of zoekveld te presenteren. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI Bij het invoeren van een Uniek Persoonlijk Id (UPI) voor een medewerker controleert de applicatie of de UPI al in gebruik is. Als dit zo is, moet het BSN van de bestaande medewerker met de bestaande UPI overeenkomen met de combinatie BSN en UPI van de nieuwe medewerker. De controle op de achternaam en geboortedatum blijft van toepassing.  Uw actie Als je de UPI wilt wijzigen of invoeren om aan te duiden dat het om dezelfde persoonsgegevens bij meerdere medewerkers gaat, dan moeten BSN, achternaam en geboortedatum van de verschillende medewerkers overeenkomen.  Automatisch vullen Uniek Persoonlijke Id (UPI) Waarom Bij het invoeren van een nieuwe medewerker, moest de gebruiker de beslissing nemen of deze medewerker via een Uniek Persoonlijk Id (UPI) aan een andere medewerker met dezelfde persoonsgegevens gekoppeld moest worden. Als de gebruiker bij een medewerker, waarvan reeds een medewerker bestaat met dezelfde persoonsgegevens een andere UPI invoert, leidt dit tot een nieuw uniek persoon en kan deze niet meer aan de bestaande medewerker worden gekoppeld. Om dit te voorkomen, wordt nu bij invoer op basis van het Burgerservicenummer (BSN) een UPI vooringevuld, als dit BSN reeds bekend is binnen de klant. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep Bij het invoeren van het BSN van een nieuwe medewerker, controleert het systeem of dit BSN binnen de klant al bekend is en vult, als dit zo is, bij het veld Uniek Persoonlijk Id een voorgestelde waarde in. Als het toch de bedoeling is dat het invoeren van een nieuwe medewerker leidt tot een nieuwe persoon, dan kun je deze voorgestelde UPI overschrijven. Dit geldt nog niet voor Import of Self Service.  Uw actie De UPI wordt ingevuld op basis van de combinatie BSN en UPI die reeds bekend is binnen de applicatie. We adviseren daarom ervoor te zorgen dat de huidige combinaties van BSN en UPI correct zijn.  Autogenereren Uniek Persoonlijk ID Waarom Om het unieke persoonlijke ID (UPI) automatisch te kunnen vullen met de medewerkercode of met een automatisch gegenereerde UPI, zijn er nieuwe stuurgegevens beschikbaar. Hiermee kun je instellen dat het UPI automatisch gevuld wordt met de medewerkercode of met een nummer dat automatisch wordt gegenereerd al dan niet op basis van een volgnummer. Als je het UPI automatisch laat genereren, kun je ervoor kiezen of je het automatisch gegenereerde nummer wilt aanvullen met voorloopnullen en zo ja, tot welke maximale lengte. Hoe Instellingen >Vastlegging > Stuurgegevens UPI Vanaf deze release is het scherm Stuurgegevens UPI toegevoegd aan het menu Instellingen > Vastlegging. Bij het invoeren van een nieuwe medewerker wordt op basis van de instellingen die in dit scherm zijn vastgelegd het UPI gevuld.  Veld / optie Toelichting UPI vullen met Medewerkercode Kies hiervoor als je wilt dat bij het invoeren van een nieuwe medewerker als UPI automatisch de medewerkercode wordt ingevuld. Let op dat bij gebruik van de medewerkercode, dit kan leiden tot unieke UPI's per medewerker, terwijl sommige medewerker juist dezelfde UPI zouden moeten krijgen, om deze te kunnen identificeren als dezelfde persoon. Automatisch genereren Kies hiervoor als je wilt dat de applicatie automatisch een UPI genereert.  Zodra je Automatisch genereren selecteert, zie je de hieronder beschreven velden voor het vastleggen van een aantal eigenschappen van het automatisch gegenereerde UPI. Volgnummer Geef een volgnummer op, als je wilt dat de UPI's die de applicatie automatisch genereert zijn gebaseerd op dit volgnummer + 1, dit volgnummer +2, etc. Dit veld zie je alleen als je bij UPI vullen met hebt gekozen voor Automatisch genereren. Voorloopnullen Plaats hier een vinkje als je wilt dat het automatisch genereerde UPI wordt aangevuld met voorloopnullen tot de maximale lengte die je opgeeft bij Totale lengte. Zodra je hier een vinkje plaatst zie je ook de velden Totale lengte en Voorbeeld. Totale lengte Geef de totale lengte van het UPI op, dus uit hoeveel karakters het maximaal mag bestaan. Staat de optie Voorloopnullen aan, dan vult de applicatie het automatisch gegenereerde UPI aan met voorloopnullen tot de maximale lengte. Let op: we adviseren geen UPI's langer dan 15 karakters te gebruiken. Dit veld is alleen zichtbaar als bij Volgnummer een vinkje staat. Voorbeeld Hier zie je een voorbeeld van het UPI gebaseerd op de instellingen die je in het scherm hebt vastgelegd. Dit veld is alleen zichtbaar als bij Volgnummer een vinkje staat. Uw actie Als je binnen jouw organisatie de UPI's automatisch wilt laten genereren, leg dan de gewenste instellingen vast zoals hierboven beschreven.  Locatie omschrijving, Identity en PingID toegevoegd aan synchronisatie persoon Waarom Als onderdeel van de synchronisatie van persoonsgegevens van de medewerker met het niveau van de Persoon, zijn ook de volgende gegevens toegevoegd: Locatie omschrijving Locatie omschrijving (postadres) Identity en PingID. Dit betekent dat de ingevoerde waardes in deze velden ook worden opgeslagen bij de persoon en bij andere medewerkers worden gekoppeld aan deze persoon.  Hoe Medewerker > Medewerker > Adresgegevens medewerker Medewerker > Medewerker > Medewerker (aanvullend) Zodra het nieuwe niveau Persoon in gebruik is, worden deze gegevens beschikbaar gesteld op het niveau van de persoon. Dat betekent dat deze gegevens beschikbaar worden gesteld, op het moment dat gegevens van een persoon worden opgevraagd. Het houdt ook in dat andere gekoppelde medewerkers met dezelfde persoonsgegevens, gekoppeld aan dezelfde persoon, met deze waardes worden bijgewerkt.  Uw actie Gebruik je het niveau Persoon, dan adviseren we om ervoor te zorgen dat bovengenoemde velden met de meest actuele waardes zijn gevuld. Dit zijn de waardes die ook worden gesynchroniseerd met de persoon en de andere gekoppelde medewerkers. Publishing Date : 9/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 16:05 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 605 Weergaven
Notifications Unique Personal ID and person conversion Why When using generic APIs, such as Identity and Access Management, Medical Leave Management and Medical Leave Management 2.0, the use of the Unique Personal ID (UPI) is mandatory. It ensures that unique persons and associated employees are identifiable in interface applications and services. The UPI field is available for specifying this ID, and now a new level in the HR Core Business structure has been introduced to link employees. An example of a person’s structure with associated employees: How Employee > Employee > Employees Employee > Person > Person When you use either of the above solutions, the UPI must be specified as part of the implementation process. The UPI is used to create unique persons. This requires a conversion, which ensures that the personal data at the employee’s level is synchronized and included at the person’s level. The Person Data 2020-10 document – available in the community – contains the data that is made available to interface applications at the person’s level and is used for synchronization. Your action Before synchronization commences, the Unique Personal IDs must haven been specified. The data of the employee with the most recent employment must be current. New Reference to the employee’s associated person Why With the application of UPI and the introduction of the Person level in the HR Core Business structure insight into the employee’s relation with the person is required.  How Employee > Employee > Employees The Employees screen now includes the Person field that shows the reference. This field cannot be modified. The reference is displayed when the new Person level has been activated. This new level will be rolled out in phases and where required – initially for clients who will start using Identity and Access Management or Medical Leave Management 2.0. Your action No action is required. Modified and Improved UPI uniqueness check based on BSN Why As an organization may have multiple employees with the same last name and date of birth, the UPI uniqueness check must take place using the BSN (Citizen Service Number). The BSN may be used under certain conditions. The BSN may not be used as a result or search field. How Employee > Inflow/Outflow > Create Employee Employee > Inflow/Outflow > Create Employee with Profile Group Management > Data exchange > Modify UPI When an employee’s Unique Personal ID (UPI) is entered, a check is performed to determine if the UPI is already in use. If it is, the BSN of the existing employee with the existing UPI must match the BSN+UPI combination of the new employee. The last name and date of birth must still be checked. Your action If you want to change or enter the UPI to indicate that the same personal data applies to multiple employees, the BSN, last name and date of birth of these employees must match. Auto-population of Unique Personal ID (UPI) Why When entering a new employee, the user must determine whether that employee should be linked to another employee with the same personal data through a Unique Personal ID (UPI). When the user specifies a different UPI for an employee (where an employee with the same personal data already exists), this will result in a new unique person; that person cannot be linked to the existing employee. This situation is now prevented through auto-population of a UPI based on the BSN (if the BSN is already known by the client). How Employee > Inflow/Outflow > Create Employee Employee > Inflow/Outflow > Create Employee with Profile Group When specifying the BSN of a new employee, the system checks if that BSN is known by the client and auto-populates the Unique Personal ID field with a suggested value. If the intention is to create a new person by entering a new employee, the suggested UPI can be overwritten. This is not yet possible for self service or import.  Your action The UPI is auto-populated based on the BSN+UPI combination already available in the application. We therefore recommend making sure the current BSN+UPI combinations are correct. Autogeneration of Unique Personal ID Why In order to be able to automatically fill in the unique personal ID (UPI) with the employee code or with an automatically generated UPI, new control data is available. With this you can set that the UPI is automatically filled with the employee code or with a number that is automatically generated, whether or not based on a serial number. If you have the UPI generated automatically, you can choose whether you want to supplement the automatically generated number with leading zeros and if so, up to what maximum length. Hoe Settings > Data entry > Configuration UPI As of this release, the Configuration UPI screen has been added to the Settings > Data entry menu. When entering a new employee, the UPI is filled in based on the settings recorded in this screen.   Veld / optie Toelichting Fill UPI with Employee code Select this if you want the employee code to be entered automatically when entering a new employee as a UPI. Please note that when using the employee code, this can lead to unique UPIs per employee, while some employees should receive the same UPI in order to identify them as the same person. Auto generate Choose this if you want the application to automatically generate a UPI. Once you select Auto Generate, you will see the fields described below for capturing some of the properties of the auto-generated UPI. Sequence number Enter a sequence number, if you want the UPIs that the application generates automatically, are based on this sequence number + 1, this sequence number +2, etc. You will only see this field if you have selected Auto generate in the Fill UPI with field. Leading zeros Place a check mark here if you want the automatically generated UPI to be supplemented with leading zeros up to the maximum length you specify at Total length. As soon as you put a check mark here, you will also see the fields Total length and Preview. Total length Enter the total length of the UPI, i.e. how many characters it may contain. If the option Leading zeros is checked, the application fills the automatically generated UPI with leading zeros up to the maximum length. Please note that we advise not to use UPIs longer than 15 characters. This field is only visible if you have checked the Sequence number option. Preview Here you can see an example of the UPI based on the settings you have entered in the screen. This field is only visible if you have checked the Sequence number option. Your action If you want to have the UPIs generated automatically within your organization, record the desired settings as described above. Location description, Identity and PingID added to person synchronization Why As part of the synchronization process of the personal data of an employee at the person’s level, the following data has been added: Location description Postal address location description Identity and PingID This means that the values specified in these fields are also stored at the person and other employees linked to this person. How Employee > Employee > Employee address details Employee > Employee > Employee (supplementary) Once the new Person level is in use, this data is made available at the person’s level. This means that the data is made available when data of a person is retrieved. The values of other linked employees with the same personal data, linked to the same person, are also updated. Your action When the Person level is used, we recommend ensuring that the above fields contain current values. These values are also synchronized with the person and the other linked employees. Publishing Date : 9/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 15:07 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 256 Weergaven
Mededelingen  Unieke Persoonlijke Id verplicht  Waarom  In de voorgaande release notes en de tussentijdse update hierop heb je kunnen lezen dat de Unieke Persoonlijke Id (UPI) verplicht gaat worden. Dit gaat aanvankelijk alleen gelden voor: gebruikers van de nieuwe oplossing voor Verzuim Management gebruikers van de generieke API voor Identity & Access Management (IAM) in combinatie met de interface Youforce gebruikers uitgebreid Als je alleen de HR-koppeling Youforce gebruikers uitgebreid gebruikt, zonder de andere hiervoor genoemde koppelingen, dan is de UPI nog niet verplicht.  Hoe  Instellingen > Gegevensuitwisseling  > Raet koppelingen HR > Youforce gebruikers uitgebreid  Voor de gebruikers van een van de hiervoor genoemde koppelingen zal er een extra optie komen om de UPI verplicht mee te leveren aan het Youforce portaal.  Uw actie  Er is geen actie nodig. Als je gebruik gaat maken van één van de hiervoor genoemde applicaties, zal Visma | Raet contact met je opnemen om de juiste instellingen voor je in te richten.  Nieuw Feedback op onze applicatie  Waarom  In de vorige release notes hebben we laten weten dat we vanaf de release van september gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren.   Hoe Vanaf de september release verschijnt na het uitvoeren van deze acties: Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. de volgende vraag: Hoe makkelijk was het voor u om de volgende taak of actie uit te voeren? Je kunt deze vraag beantwoorden door het geven van een cijfer. Op basis dit cijfer zie je dan de bijbehorende vervolgvraag: Score 1-5: Wat zouden wij kunnen verbeteren zodat je deze taak /actie gemakkelijker kunt uitvoeren? Score 6-7: Kun je aangeven wat je gemakkelijk vond aan deze taak /actie? Uw actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren. Persoonsgegevens beschikbaar op niveau Persoon Waarom Voor aanpalende applicaties, zoals Verzuim Management en Talent Management, is het steeds vaker nodig onderscheid te kunnen maken tussen persoonsgegevens en dienstverbandgegevens. Binnen HR Core business waren deze gegevens altijd gecombineerd aanwezig bij de medewerker.  Vanuit de aanpalende applicaties is het echter niet alleen nodig persoonsgegevens afzonderlijk te kunnen opvragen, maar ook om deze te kunnen vastleggen. Zo geldt bijvoorbeeld een adreswijziging bij medewerker A, ook voor de gekopieerde medewerker van A. Het nieuwe niveau Persoon maakt het mogelijk dat specifieke persoonsgegevens, zoals adresgegevens, via het niveau van de persoon met andere medewerkers worden gesynchroniseerd, ongeacht of deze medewerkers in hetzelfde bedrijf zitten. De medewerkers moeten wel binnen dezelfde klant werkzaam zijn.  Het niveau Persoon komt aanvankelijk alleen beschikbaar voor de klanten die overgaan op de nieuwe oplossing voor Verzuim Management of de generieke API voor Identity & Access Management (IAM), in combinatie met de interface Youforce gebruikers uitgebreid. In de toekomst zal dit voor meer integratiemodules gaan gelden.  Hoe Medewerker > Persoon > Persoon Aan het menu wordt het scherm Persoon toegevoegd. Als het niveau Persoon beschikbaar is gesteld, zal er op basis van de Unieke Persoonlijke Id (UPI) een persoon gegenereerd worden. De UPI zorgt ervoor dat medewerkers die dezelfde persoonsgegevens hebben aan dezelfde persoon worden gekoppeld. Als je dan bij één van de medewerkers één van de volgende gegevens wijzigt, wordt deze wijziging niet alleen doorgevoerd bij de persoon, maar ook bij de medewerker er onder. Via het scherm Persoon kun je de basisgegevens raadplegen van de medewerkers die gekoppeld zijn aan de persoon, namelijk: Persoonscode * Voorletters * Opgemaakte naam Voorvoegsels Achternaam * Geboortedatum * Voorbeeld Medewerker 100, A. Appel en medewerker T100, A. Appel hebben allebei UPI 100 en zijn daarmee gekoppeld aan persoon 100 A. Appel. Voor medewerker 100 wordt het adres gewijzigd naar Lindenlaan 8 te Amersfoort. Dit betekent dat persoon 100 A. Appel daarmee een adreswijziging krijgt, namelijk naar  het nieuwe adres Lindenlaan 8 te Amersfoort. Hiermee krijgt medewerker T100, die ook is gekoppeld aan persoon 100, ook gelijk de adreswijziging naar Lindenlaan 8 te Amersfoort.  Deze synchronisatie van persoonsgegevens geldt voor de volgende gegevenselementen: Gegevenselement Voorletters E-mailadres privé Voornamen Telefoonnummer privé Roepnaam Telefoonnummer mobiel Achternaam Straat Voorvoegsel Huisnummer Opgemaakte naam aanhef Huisnummer toevoeging Eigennaam code Postcode Naam Partner Woonplaats Titel voor Woonland Titel na Regionaam Buitenland Geslacht Straat Postadres Geboortedatum Huisnummer Postadres Geboorteplaats Huisnummer toev. adres Geboorteland Postcode Postadres Taal Plaats Postadres Datum overlijden Land Burgerservicenummer Regionaam Buitenland Nationaliteit   Nieuw scherm voor wijzigen UPI Waarom De Unieke Persoonlijke Id (UPI) wordt de unieke sleutel om vanuit medewerkers een persoon te genereren. Deze unieke persoonlijke identiteit wordt dan gedistribueerd naar andere applicaties. Zo zal bijvoorbeeld de generieke API voor Identity & Access Management (IAM) de UPI als unieke sleutel gebruiken om gebruikers en bijbehorende autorisaties te herkennen. Het wijzigen van de UPI kan hierdoor grote gevolgen hebben. Zo kan het voorkomen dat door een gewijzigde UPI de autorisatie van een persoon, en dus de onderliggende medewerker, niet meer werkt. Het is daarom belangrijk voorzichtig om te gaan met het wijzigen van een UPI. Voor specifieke situaties waarin het echt noodzakelijk is de UPI te wijzigen, zoals het registreren van een onjuiste UPI, is vanaf deze release een apart scherm beschikbaar. Hoe Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI Voor het wijzigen van een UPI is vanaf deze release het scherm Wijzig UPI in HR Core Business opgenomen. Het scherm is beschikbaar vanaf 1 januari 2020. Hierin zijn de volgende velden opgenomen: UPI bijwerken Kies je hier voor Ja, dan wordt de UPI bijgewerkt met de medewerkercode. Uniek Persoonlijk Id (UPI) Hier kun je een UPI invullen Let op: als je bij UPI bijwerken hebt gekozen voor Ja, wordt dit veld inactief. Medewerker > Medewerker > Medewerkers In de wizardschermen Aanmaken Medewerker - Stap 1 van 6 - Medewerker en Aanmaken nieuwe medewerker met profielgroep kunt u de UPI gewoon vastleggen. Is deze echter eenmaal opgeslagen, dan kunt u de UPI voortaan niet meer wijzigen via het scherm Medewerker(s), maar alleen via het scherm Wijzig UPI. Uw actie Het activeren van het niveau Persoon zal onderdeel zijn van een implementatieproject voor de hierboven genoemde applicaties. Visma | Raet zal contact met je opnemen als dit voor jouw organisatie gaat gelden. Op het moment van het activeren van de persoonslaag moet de UPI ingevuld zijn.  Gewijzigd en verbeterd Naam scherm AVG Verwijderen medewerker gewijzigd Waarom  Onze gebruikers hebben ons via feedback laten weten dat de naamgeving van het scherm AVG verwijderen medewerker verwarrend was. Het wekte de indruk dat medewerkers in zijn geheel konden worden verwijderd, terwijl je via deze functionaliteit alleen de persoonsgegevens verwijdert. Daarom hebben wij besloten de naam van het scherm te wijzigen.  Hoe  Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens Vanaf deze release is de naam van het scherm AVG Verwijderen medewerker gewijzigd in AVG Wissen Persoonsgegevens.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Staat/Provincie toegevoegd aan scherm Adresgegevens Medewerker Waarom  Voor diverse doeleinden is het wenselijk om de Staat/provincie te kunnen vastleggen. Zo is het handig als je voor medewerkers die werkzaam zijn in Duitsland of België de bondsstaat (Duitsland) of het gewest (België) vast te leggen of om de provincie in Nederland of andere relevante deelgebieden te kunnen vastleggen. Deze kunt u dan ook gebruiken oor het samenstellen van rapportages. Daarom is het aan scherm waarin u de adresgegevens  van de medewerker vastlegt hiervoor het veld Staat/provincie toegevoegd en is er een waardenlijst waarin je de waarden voor dit veld kunt vastleggen..   Hoe  Medewerker > Medewerker > Adresgegevens Medewerker Vanaf deze release is aan het scherm Adresgegevens Medewerker het veld Staat/provincie toegevoegd.   Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Aan de lijst van het veld Element is het element Staat/provincie toegevoegd waarmee je naar eigen behoefte een waardenlijst voor het veld Staat/Provincie kunt inrichten.   Uw actie Als je het nieuwe veld Staat/provincie wilt gaan gebruiken, moet je eerst de bijbehorende waardenlijst inrichten.  Opgeloste melding Problemen openen vrije schermen (change 1898805) Melding  Bij het selecteren van een vrij scherm in het menu, werden eerst alle medewerkers geladen voor wie gegevens in het scherm waren vastgelegd, waardoor de schermen soms niet meer werden geopend.  Oplossing  Vanaf deze release is het mogelijk om na het selecteren van het vrije scherm, ook eerst een medewerker te selecteren.  Hierdoor hoef je niet langer te wachten tot alle medewerkers zijn geladen zijn. Als je een medewerker selecteert,  opent het scherm meteen.  Je kunt er nog steeds voor kiezen op de oude, gebruikelijke manier eerst het gewenste vrije scherm te openen en geen medewerker te selecteren. Dan worden eerst alle medewerkers geladen waarbij dit scherm is opgeslagen.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 8/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-08-2020 20:45 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 591 Weergaven
Notification Unique Personal Id mandatory Why  As you will have read in previous release notes and in the interim update, the Unique Personal ID (UPI) will become mandatory. Initially, this will only apply to: users of the new solution for Medical Leave Management users of the generic API for Identity & Access Management (IAM) in combination with the Youforce users extended interface. The UPI is not yet mandatory if you only use the Youforce users extended HR interface without the other interfaces mentioned above. How  Settings > Data exchange > Raet HR interfaces > Youforce users extended  An additional option will be made available to users of the interfaces mentioned above. This option will force UPI submission to the Youforce portal.  Your action  No action is required. If you are going to use one of the applications mentioned above, Visma | Raet will contact you to set up the correct settings.  New Application feedback Why In the previous release notes we informed you that the Customer Effort Score will be launched starting with the September release. When a specific procedure has been performed, a closed question will be displayed concerning the procedure. This enables you to provide us with feedback on new functionalities. This feedback in turn enables us to introduce process improvements.   How As of the September release, a closed question will be displayed when the following actions are performed: Employee > Employee > GDPR - Delete personal data – when the Delete button has been clicked. Employee > Inflow/outflow > Proposed transition payment – when the Save button has been clicked. The question is: How easy was it for you to complete this task or action? You can answer this question by assigning a score. Based on your score, you will then see a follow-up question: Score of 1-5: What can we improve to make it easier to perform this task/action?Score of 6-7: What did you find easy about performing this task/action? Your action Please provide an answer when you see a question about the use of the application. In this way we can assess your opinion on certain processes and screens, enabling us to focus on targeted improvement. Personal data available at the Person level Why It is becoming increasingly necessary to distinguish between personal data and employment data in interface applications such as Medical Leave Management and Talent Management. A combination of this data at the employee level has always been available in HR Core Business.  However, it is not only necessary to request personal data from the interface applications, but also to enter personal data from those applications. For example, a change of address for employee A also applies to copies of employee A in other applications. In the new Person level, specific personal data, such as address data, can now be synchronized with other employees, regardless of whether these employees work for the same company. The employees must belong to the same client, however.  Initially, the new Person level will only be available for clients switching to the new solution for Medical Leave Management or the generic API for Identity & Access Management (IAM) in combination with the Youforce users extended interface. In the future, it will be available in more interface modules.  How Employee > Person > Person The Person screen will be added to the menu. Once the Person level is available, a person will be generated based on the Unique Personal ID (UPI). The UPI will ensure that employees with the same personal data will be linked to the same person. If you then change any of the following data for one of the employees, the change will not only be implemented for the person, but also for any other linked employees. The Person screen shows the basic data of all employees linked to the person: Person code * Initials * Formatted name Prefixes Surname * Date of birth * Example: Employee 100, A. Apple, and employee T100, A. Apple, both have UPI 100 and are therefore linked to person 100, A. Apple. Employee 100's address is changed to Lindenlaan 8 in Amersfoort. This means that the address of person 100, A. Apple, will be changed to the same new address. The address of employee T100, who is also linked to person 100, will also be changed immediately.  This personal data synchronization applies to the following data elements: Data element   Initials Personal email address First and middle names Personal phone number First name Cell phone number Surname Office phone number Prefix Street Formatted name salutation House number Own name code House number suffix Partner's name Location description Title (prefix) ZIP/Post code Title (suffix) Town/city: Gender Country of residence Date of birth Foreign region Place of birth Street (postal address) Country of birth House number (postal address) Language House number suffix Date of death Postal address location description Citizen service number (BSN) ZIP/Post code (postal address) PING ID City/town (postal address) Nationality Country Email address Foreign region New screen for Unique Personal ID changes Why The Unique Personal ID (UPI) will serve as the unique key for generating a person from employees. The UPI will then be distributed to other applications. For example, the generic API for Identity & Access Management (IAM) will use the UPI as a unique key to recognize users and associated authorizations. Any changes to the UPI can therefore have major consequences. A modified UPI may disable the authorization of a person, and therefore the associated employee. Great care must therefore be taken when making any changes to a UPI. A separate screen is available as of this release for specific situations where a UPI change is unavoidable, such as registering an incorrect UPI. How Management > Data exchange > Modify UPI The Modify UPI screen is available in HR Core Business as of this release. The screen is available as of 1 January 2020, and it includes the following fields: Update UPI If you choose Yes, the UPI will be updated with the employee code. Unique Personal ID (UPI) - You can enter a UPI here. Note: if you have selected Yes for Update UPI, this field will be inactive. Employee > Employee > Employees You can save the UPI in the wizard screens Create Employee - Step 1 of 6 - Employee and Create new employee with profile group. However, once it has been saved, you can no longer change the UPI on the Employee(s) screen. You will have to use the Modify UPI screen. Your action Activating the Person level will be part of an implementation project for the applications mentioned above. Visma | Raet will contact you if this applies to your organization. The UPI must be completed when the Person level is activated.  Modified and improved GDPR - Delete employee screen name changed Why  User feedback has revealed that the name of the GDPR Delete employee screen is confusing. It suggests that an employee can be fully deleted, even though this screen is used only for deleting personal data. We have therefore decided to change the name of this screen.  How  Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data As of this release, the name of the GDPR Delete employee screen has been changed to GDPR Delete Personal Data.  Your action No action is required.  State/Province added to Employee Address Details screen Why  An employee's state/province may be needed for various purposes. It may be useful to record the federal state (Germany) or the region (Belgium) of employees working in those countries, or the employee's province in the Netherlands (or other relevant sub-regions). You can also use this field for compiling reports. The state/province field has been added to the employee's address data screen for this purpose, and you can define values for this field in a values list.  How  Employee > Employee > Employee address details As of this release, the state/province field has been added to the Employee address details screen.   Settings > Recording > List of values The state/province element has been added to the Element field list. You can define your own values for the state/province field in this list.   Your action If you wish to use the new state/province field, you must first define values in the corresponding list.  Solved Message Problems opening free screens (change 1898805) Message  When selecting a free screen in the menu, the screen sometimes failed to open. This was because all employees with data in the screen were first loaded.  Solution  As of this release, you can now select an employee after selecting the free screen. This means you no longer have to wait until all employees have been loaded. Once you select an employee, the screen opens immediately.  You can still opt to open a free screen in the old way and not select an employee. If you do so, all employees with data in the screen will be loaded.  Your action No action is required.  Publishing Date : 8/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-08-2020 20:49 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 236 Weergaven
Mededelingen  Uniek Persoonlijk id (UPI) Waarom Eerder hebben wij laten weten dat het Unieke Persoonlijk Id (UPI) verplicht zou worden met ingang van de release van september. Een aantal klanten heeft echter aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het identificeren van medewerkers en invullen van de UPI. Daarom hebben we besloten de UPI vanaf release 2020-09 alleen verplicht te maken voor klanten die: de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruiken  én de generieke API voor Identity & Access Management gaan gebruiken Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers  Via het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) in het scherm Medewerkers. kun je een ID invullen om medewerkers aan elkaar te koppelen, omdat zij dezelfde persoonsgegevens hebben. Voorbeeld J. Jansen is medewerker bij bedrijf A en is ook een (gekopieerde) medewerker 2 bij bedrijf B binnen de klant X. Via de UPI kun je beide medewerkers aan elkaar koppelen. Als in de toekomst vanuit een aanpalende applicatie via een zoekopdracht wordt gezocht op de UPI van de heer J. Jansen, dan zie je beide medewerkers in de zoekresultaten.   Uw actie  Als je de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruikt of gebruik gaat maken van de generieke API voor Identity & Access Management, zorg er dan voor dat de UPI bij de medewerkers is ingevuld.  Feedback op onze applicatie Waarom  In de vorige release notes hebben we je op de hoogte gebracht dat we binnenkort gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren. De vraag wordt vanaf release 2020-09 gedurende een bepaalde tijd gesteld bij twee processen en je krijgt deze maar 1 of 2 keer in beeld.  Hoe Vanaf de september release verschijnt de vraag na het uitvoeren van de volgende acties: Medewerker > Medewerker > AVG Verwijderen medewerker - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. Uw actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren. Nieuw  Contracthistorie  Waarom  Vanaf deze release kun je de contractgegevens van een medewerker vastleggen. Op basis van deze contracthistorie kun je bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe medewerkers via met name Self Service, beslissen welk type contract je de medewerker gaat aanbieden. Hiervoor zijn nieuwe waardenlijsten en een nieuw scherm in de programmatuur opgenomen.   Hoe 1. Aan de lijst van het veld Element zijn de hieronder vermelde waardenlijsten toegevoegd. Via Soort doelgroep geef je op voor welk niveau, klant of bedrijf, je de waardenlijst wilt vastleggen en via Doelgroep voor welke klant of welk bedrijf deze geldt. Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Status contract volgnummer  Hiermee leg je de waardenlijst vast voor het gelijknamige veld in het scherm Contracthistorie. Selecteer in het veld Element de waardenlijst Status contract volgnummer en leg de waardes en bijbehorende omschrijving vast, bijvoorbeeld Waarde 1 met omschrijving Actief. Type contract 1 Hiermee leg je de waardenlijst vast voor de velden Type contract 1 t/m 3 in het scherm Contracthistorie. Let op: de lijst die je hiermee vastlegt geldt dus zowel voor het veld Type contract 1 als voor de velden Type contract 2 en Type contract 3. 2. Aan het menu Medewerker is het scherm Contracthistorie toegevoegd, waarin je voor 3 opeenvolgende contracten een aantal gegevens kunt vastleggen. Medewerker > Medewerker > Contracthistorie  Contract volgnummer Dit geeft aan wat het huidige volgnummer van het contract is. Als het bijvoorbeeld het tweede opeenvolgende contract is, vul je hier een 2 in.  Voor contract 1, contract 2 en contract 3 kun je de volgende gegevens invullen: Status contractvolgnummer Hier geef je de status van het contractvolgnummer op, bijvoorbeeld actief, inactief, etc. De statussen die je ziet, zijn vastgelegd in een eigen klantspecifieke waardenlijst. Type contract Hier geef je op om welk specifiek type contract het gaat, bijvoorbeeld BBL of stage-overeenkomst om inzage te krijgen in of dit meetelt voor de ketenbepaling. De types die je ziet, zijn vastgelegd in een klantspecifieke waardenlijst. Je kunt er ook voor kiezen contracttypes vast te leggen die in jouw organisatie worden gebruikt. Start- en Einddatum Daarnaast kun je vanzelfsprekend de start- en einddatum van het contract vastleggen.  Uw actie Als je deze functionaliteit wilt gebruiken leg dan op klant- of bedrijfsniveau de waardenlijsten vast voor Type contract en Status contractvolgnummer zodat de bijbehorende waarden zichtbaar zijn in de velden van het scherm Contracthistorie.  Gewijzigd en verbeterd  Nieuw veld Vestigingsland Bedrijf Waarom  Omdat er toenemende mate bedrijven in HR Core Business willen koppelen met payroll partners van Visma | Raet in België en Duitsland is het gewenst dat je in de bedrijfsgegevens kan aangeven in welk land het bedrijf is gevestigd.   Hoe  Instellingen > Algemeen > Adresgegevens  Aan de adresgegevens van het bedrijf is het Vestigingsland toegevoegd. Dit is een optioneel veld waaruit je landen conform de ISO landentabel kan kiezen.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste melding Verlofberekening Aanvullend Geboorteverlof (change 2148246) Melding Als er het aanvragen van Aanvullend Geboorteverlof een afwijking was van de uren per periode voor het bedrijf en de uren per periode voor de medewerker, dan werden de historische uren per periode voor het bedrijf als uitgangspunt genomen. Dit was niet juist. Oplossing  Voortaan worden de uren per periode voor de medewerker zoals die gelden op de ingangsdatum van het extra individueel verlofrecht voor Aanvullend geboorteverlof als uitgangspunt genomen.  Uw actie Er is geen actie nodig. We hebben de acties voor de productiesituaties gereset. Publishing Date : 7/28/2020
Volledig artikel weergeven
23-07-2020 21:10 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 833 Weergaven
Notifications Unique Personal ID (UPI) Why We previously stated that the use of the Unique Personal ID (UPI) would become mandatory as of the September release. However, a number of clients have indicated they require more time for identifying employees and specifying the UPI. That is why it has been decided to make the use of the UPI as of the 2020-09 release only mandatory for clients who: Use the Youforce users extended link AND Will use the generic Identity & Access Management API How Employee > Employee > Employees  Via the Unique Personal ID (UPI) field is included in the Employees screen, you can enter an ID to link employees who share the same personal data. Example J. Jansen is an employee of Company A and also a (copied) employee 2 of Company B at Client X. The UPI is used to link these employees. If a search for the UPI of J. Jansen is run in the future in an interface application, both employees will be returned. Your action When the Youforce users extended link is used or the generic Identity & Access Management API will be used, you must ensure the UPI of the employees has been specified. Application feedback Why In the previous release notes you were informed that the Customer Effort Score would soon be launched. When a specific procedure has been performed, a closed question will be displayed concerning the procedure. This enables you to provide us with feedback regarding what has been released. This feedback in turn enables us to introduce process improvements. As of release 2020-09, the closed question will be displayed for a specific period with two processes and will be visible only once or twice. How As of the September release the closed question will be displayed when the following actions are performed: Employee > Employee > AVG Verwijderen medewerker (GDPR - delete employee) – when the Delete button has been clicked. Employee > Instroom/uitstroom (Inflow/outflow) > Proposed transition payment – when the Save button has been clicked. Your action Please provide an answer when a question about the use of the application is displayed. In this way we can assess your opinion on certain processes and screens so we can focus on targeted improvement. New Contract history Why An employee’s contract data can be registered as of this release. Based on this contract history you can determine, for example, what type of contract an employee will be offered when entering new employees through Self Service. For this purpose new value lists and a new screen have been included in the software. How 1. The value lists listed below have been added to the list in the Element field. Via the field Soort doelgroep you specify for which level, client or company, you want to determine the value list and via the field Doelgroep for which customer or company it applies. Settings > Data entries > List of values Status contract volgnummer  This records the value list for the field Status contract volgnummer in the Contract History screen. In the Element field, select the value list Status contract volgnummer and record the values and corresponding description, for example Value 1 with description Active. Type contract 1 This defines the list of values for the Contract Type 1 to 3 fields in the Contract History screen. Please note: the list you record with this applies to both the Type contract 1 field and the Type contract 2 and Type 3 contract fields. 2. The Contract history screen has been added to the Employee menu. This screen can be used to specify data for 3 consecutive contracts. Employee > Employee > Contract history  Contract sequence number This field indicates the contract’s current sequence number. If, for example, the employee is receiving the second consecutive contract, you would enter 2 here.  The following data can be specified for contracts 1 through 3: Status contractvolgnummer (Contract sequence number status) The status of the contract sequence number, such as active, inactive, etc. The displayed statuses have been registered in a separate client specific list of values. Contract type The specific contract type, such as BBL or training agreement, to ascertain whether it relates to chain-provision. The displayed types have been registered in a separate client specific list of values. You can also register contract types that are used in your organization. Start date and End date Here you can specify the contract’s start date and end date.  Your action If you want to use this functionality, define the value lists at client or company level for Type contract and Status contractvolgnummer so that the corresponding values are visible in the fields of the Contract History screen. Modified and Improved New Vestigingsland Bedrijf (Company's business location) field Why As an increasing number of companies in HR Core Business want to establish a link with payroll partners of Visma | Raet in Belgium and Germany, the company’s business location should be included in the company data. How Settings > General > Address data  The Vestigingsland (Business location) field has been added to the address data of companies. This is an optional field where a country in accordance with the ISO country table can be selected.  Your action No action is required.  Solved Message Supplementary childbirth leave calculation (change 2148246) Message When supplementary childbirth leave was requested and the hours per period of the company and the hours per period of the employee deviated, the historical hours per period of the company were used. This was incorrect. Solution From now on the hours per period of the employee, applicable on the date of commencement of the extra individual leave entitlement for supplementary childbirth leave, will be used.  Your action No action is required. The production situation actions have been reset. Publishing Date : 7/28/2020
Volledig artikel weergeven
23-07-2020 21:13 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 298 Weergaven
Mededelingen Feedback op onze applicatie Waarom  Vanaf de release van april vragen wij je via een gesloten vraag om feedback op onze applicatie. Hiermee kun je ons laten weten wat jij van specifieke functionaliteiten vindt en of deze aansluiten bij jouw behoefte. Om de inmiddels verkregen informatie beter te kunnen interpreteren, gaan we de komende maanden via het stellen van een paar gerichte vragen jouw feedback vragen over bepaalde processen. Hoe Als je een gebruikersgroep kiest, vragen we je via een cijfer aan te geven in hoeverre je HR Core/Payroll Business aan anderen zou aanraden en kun je je antwoord toelichten. Een soortgelijke vraag gaan we ook stellen na het voltooien van een proces. Vragen worden alleen gesteld gedurende een bepaalde periode voor die specifieke functionaliteit. Afhankelijk van de periode wordt een vraag nooit meer dan twee keer aan je gesteld en jouw antwoorden blijven anoniem.  Uw actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden, zodat wij beter weten wat jij van bepaalde processen en schermen vindt. Hierdoor stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren. Nieuw  Automatisch invullen Uniek Persoonlijk Id met medewerkercode Waarom Voor aanpalende applicaties, waaronder Verzuimmanagement en Talent Management is het nodig unieke personen te kunnen identificeren. Daarom wordt het in de toekomst verplicht een Uniek Persoonlijk Id (UPI) te gebruiken. Hiermee kun je binnen een klant medewerkers met dezelfde UPI aan elkaar koppelen en in de toekomst als één persoon doorleveren aan de Visma | Raet applicaties.  Om ervoor te zorgen dat het invullen van een UPI weinig inspanning kost, kun je vanaf deze release het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) automatisch laten vullen met de medewerkercode. Gebruik je de functionaliteit voor het automatisch genereren van de medewerkercode, dan kun je er nu voor kiezen om deze medewerkercode ook te gebruiken als UPI en automatisch te laten invullen in het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) in het scherm Medewerkers. Gebruik je medewerkercodes die niet automatisch worden gegenereerd, dan kun je het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) automatisch laten invullen met de reeds aanwezige medewerkercode, zie het onderwerp Uniek Persoonlijk Id bestaande medewerkers bijwerken hierna. Hoe Instellingen > Vastlegging > Stuurgegevens medewerkercode Aan het scherm Stuurgegevens medewerkercode waarmee je regelt dat je bij het aanmaken van een nieuwe medewerker de medewerkcode automatisch laat genereren en toekennen, is de optie UPI Automatisch vullen toegevoegd. Zet u deze optie aan, dan vult het systeem de automatisch genereerde medewerkercode ook in bij het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI). Uw actie Als u de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de gegevens in het scherm Stuurgegevens medewerkercode zijn vastgelegd, zoals hierboven beschreven.  Uniek Persoonlijk Id bestaande medewerkers bijwerken Waarom  Het is mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe medewerker het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) automatisch te laten vullen met de medewerkercode. Om er voor te zorgen dat je ook voor bestaande medewerkers de medewerkcode als UPI kunt gebruiken en deze niet handmatig hoeft in te vullen, is er nu een optie waarmee je het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) automatisch kunt vullen met de medewerkercode.   Hoe  Medewerker > Medewerker > Medewerkers Aan het scherm Medewerkers is vanaf deze release het veld UPI bijwerken toegevoegd. Hiermee regel je dat het systeem voor een bestaande medewerker de medewerkcode invult in het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI). Dit werkt als volgt: Zet het veld UPI bijwerken op Ja. Zodra u dit doet wordt het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) read only. Klik op Opslaan en ververs vervolgens het scherm. In het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) is nu de medewerkercode ingevuld en het veld is niet langer read only. Het veld UPI bijwerken is leeggemaakt, omdat het veld is bijgewerkt. Tijdens het bijwerken, controleert het systeem of de UPI uniek is binnen de klant. Dit houdt in dat bij een gelijke UPI de medewerker dezelfde achternaam en geboortedatum moet hebben. Als dit niet zo is, zie je een foutmelding. Let op: als je de UPI bijwerkt met de medewerkercode via het veld UPI bijwerken en deze daarna handmatig overschrijft, dan geldt deze overschreven waarde.  Uw actie Er is geen actie nodig. Nieuw scherm Integratie elementen Waarom Voor de koppeling met Mobile Expense is het gegeven Expense Policy nodig om aan te geven welk onkostenbeleid op een medewerker van toepassing is. Hierbij is geen aanvullende functionaliteit in HR Core business nodig. Omdat de verwachting is dat er in de toekomst voor de diverse koppelingen meer gegevens zonder aanvullende functionaliteit in HR Core Business nodig zijn, is er voor het vastleggen van dergelijke medewerkergegevens, zoals nu de expense policy, een apart scherm gemaakt.  Hoe Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst In het scherm Waardenlijst is aan de lijst van het veld Element met ingang van 1-1-2020 de waardenlijst Expense policy toegevoegd. Hiermee kun je expense policies definiëren die je vervolgens via het scherm Integratie elementen aan een medewerker kunt toekennen.   Medewerker > Contract > Integratie elementen Aan het menu Contract is met ingang van 1-1-2020 het scherm Integratie elementen toegevoegd, waarin je via het veld Expense policy het juiste onkostenbeleid voor een medewerker kunt vastleggen voor de integratie met Mobile Expense. De waardes waaruit je kunt kiezen, leg je vast via de waardenlijst Expense policy, zoals hierboven beschreven.   Uw actie Als je de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, moet je de waardenlijst inrichten en de juiste waarde toekennen aan de betreffende medewerkers, zoals hierboven beschreven. Opgeloste melding Foutmelding bij importeren OE-vestigingen aangepast (change 1914674) Melding Bij het importeren van vestigingen bij organisatorische eenheden, verscheen de foutmelding Opgegeven begindatum ligt voor de datum van in dienst van de medewerker. Dit kwam omdat de vestiging werd gekoppeld aan een organisatorische eenheid die op de ingangsdatum nog niet bestond. De tekst van de foutmelding suggereerde echter dat het om medewerkers ging. Oplossing De foutmelding is eigenlijk een algemene melding die verschijnt bij een poging een gegeven te koppelen aan een element dat nog niet bestaat op het moment van de ingangsdatum. Daarom hebben we vanaf deze release de tekst als volgt aangepast:  Opgegeven begindatum (yyyy/mm/dd) ligt voor de datum (yyyy/mm/dd) van het te koppelen element.  Let op: deze melding verschijnt voortaan ook in het uitvalverslag van Self Service.   Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 6/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-06-2020 22:16 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 488 Weergaven
Notifications Feedback on our application Why From the April release, we will ask you for feedback on our application through a closed question. With this you can let us know what you think of specific functionalities and whether they meet your needs. In order to better interpret the information that has now been obtained, we will ask your feedback about certain processes in the coming months by asking a few specific questions. How If you choose a user group, we will ask you to indicate by a number to what extent you would recommend HR Core / Payroll Business to others and you can also explain your answer. We will also ask a similar question after completing a process. Questions are only asked for a specific period of time for that specific functionality. Depending on the period, a question will never be asked to you more than twice and your answers will remain anonymous. Your action If you receive a question about the use of the application, we ask you to answer it as much as possible, so that we know better what you think of certain processes and screens. This allows us to improve functionalities in a more targeted manner. New Automatic entry of Unique Personal ID (UPI) with employee code Why Unique persons must be identifiable in interface applications, including Medical Leave Management and Talent Management. That is why in future the use of a Unique Personal ID (UPI) will be mandatory. This allows you to link employees with the same UPI within a customer and in the future deliver them to the Visma | Raet applications as one person. To ensure entry of the UPI is as easy as possible, the Unique Personal ID (UPI) field can be auto-populated with the employee code. If automatic generation of the employee code is opted for, this code can now also be used as UPI and the Unique Personal ID (UPI) field in the Employees screen can be auto-populated. If employee codes are used that are not automatically generated, the Unique Personal ID (UPI) field can be auto-populated with the already available employee code. Refer to Updating Unique Personal ID (UPI) of existing employees How Settings > Recording > Parameters employee code The Parameters employee code screen (where is specified whether the employee code should be generated and assigned automatically when creating a new employee) now includes the Auto-populate UPI  option. When this option is enabled, the system will also populate the Unique Personal ID (UPI) field with the automatically generated employee code. Your action If this new feature is to be used, the data in the Parameters employee code screen must have been specified as described above.  Updating Unique Personal ID (UPI) of existing employees Why When creating a new employee, the Unique Personal ID (UPI) field can be auto-populated with the employee code. To ensure the employee code can be used as UPI with existing employees so it need not be specified manually, an option is now available to auto-populate the Unique Personal ID (UPI) field with the employee code. How Employee > Employee > Employees As of this release the Update UPI  field is included in the Employees screen. This field is used to ensure the system populates the Unique Personal ID (UPI) field with the employee code where an existing employee is concerned. This is done as follows: Set the Update UPI  field to Yes. The Unique Personal ID (UPI) field then becomes read only. Click Save and refresh the screen. The Unique Personal ID (UPI) field now contains the employee code and is no longer read only. The Update UPI  field is cleared as the field has been updated. During the update the system checks if the UPI is unique to the client. Where an equal UPI is concerned, the employee must have the same last name and date of birth. If this is not the case, an error message will be displayed. Note: when the UPI is updated with the employee code through the Update UPI  field and is next overwritten manually, the overwritten value applies.  Your action No action is required. New Integration elements screen Why The specified expense policy is necessary for the link with Mobile Expense in order to indicate which expense policy applies to an employee. No additional feature in HR Core Business is required. As more data is expected to be required in the future for the various links without an additional feature in HR Core Business, a separate screen has been created for registering such employee data. How Settings > Recording > List of values As of 1-1-2020 the Expense policy list of values has been added to the Element field in the List of values screen. It can be used to define expense policies that can be assigned to an employee through the Integration elements screen. Employee > Contract > Integration elements As of 1-1-2020 the Integration elements screen has been added to the Contract menu. Through this screen the correct expense policy for an employee can be specified in the Expense policy field for integration with Mobile Expense. The available values to choose from are registered in the Expense policy list of values as described above. Your action In order to use the new feature, the list of values must be created and the correct value must be assigned to the employees concerned as described above. Solved Message Error message when importing branches of organizational units has been modified (change 1914674) Message When importing branches for organizational units, the error message Specified start date is before the employee’s employment date was displayed. This was due to the fact that the branch was linked to an organizational unit that did not yet exist on the effective date. However, the text of the error message suggested that it concerned employees. Solution The error message is a general message that is displayed when data is linked to an element that does not yet exist on the effective date. As of this release the text has been modified as follows: Specified start date (yyyy/mm/dd) is before the date (yyyy/mm/dd) of the element to be linked. Note: this message is now also included in the Self Service failure report. Your action No action is required. Publishing Date : 6/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-06-2020 22:20 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 209 Weergaven
Mededelingen Uniek Persoonlijk Id (UPI) Voor aanpalende applicaties, waaronder Verzuim Management en Talent Management, is het nodig unieke personen te kunnen identificeren. Daarom wordt het in de toekomst verplicht een Uniek Persoonlijk Id (UPI) te gebruiken. Met dit UPI is het mogelijk (gekopieerde) medewerkers aan elkaar te koppelen. De verplichting om de UPI te gebruiken gaan we gefaseerd opleveren: Fase 1 Controle op de uniciteit van de UPI. Zie hiervoor het onderwerp Controle uniciteit Uniek Persoonlijk Id verderop in deze release notes. Fase 2 Optie die het mogelijk maakt om de UPI van nieuwe medewerkers automatisch te laten vullen met de medewerkercode. Fase 3 De mogelijkheid om op individuele basis en via import, bestaande medewerkers te updaten met de medewerkercode, als je de optie om de UPI te vullen met de medewerkercode hebt aangezet. Hiervoor komt er een nieuw veld Update UPI.  Fase 4 Bezemronde voor nog niet gevulde UPI's en het verplicht stellen van de UPI. Via de Release notes houden we je op de hoogte houden van de voortgang.   Nieuw  Aanvraag aanvullend geboorteverlof bij registratie kindgegevens Waarom  Als onderdeel van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) kan een werknemer er voor kiezen maximaal 5 x het aantal contracturen op te nemen voor Aanvullend Geboorteverlof. Deze aanvraag vindt altijd plaats in hele weken. Daarom is het vanaf deze release mogelijk om bij de registratie van de kindgegevens het gewenste aantal weken geboorteverlof vast te leggen.  Hoe Instellingen > Algemeen > HR Stuurgegevens Om het automatisch genereren van het extra individueel recht voor aanvullend geboorteverlof mogelijk te maken, moet je in het scherm HR Stuurgevens bij het veld Verlofsoort aanv. geboorteverlof opgeven welke verlofsoort je hiervoor wil gebruiken.  Medewerker > Medewerker > Kindgegevens Aan het scherm Kindgegevens is per 1 juli 2020 het veld Aanvraag aanv. geb.verlof (weken) toegevoegd. Hier geef je het gewenste aantal weken aanvullend geboorteverlof op in hele weken. Je kunt hier maximaal 5 weken aanvragen. Verder kun je de relevante kindgegevens invullen van het kind waarvoor je aanvullend geboorteverlof wilt aanvragen.  Geboortedatum in de toekomst: vanaf deze release is het ook mogelijk een geboortedatum in de toekomst vast te leggen. Houd er wel rekening mee dat je deze moet corrigeren, als de daadwerkelijke geboortedatum afwijkt.  Het gegenereerde extra individueel verlofrecht voor Aanvullend geboorteverlof bevat in de omschrijving de naam van het kind en de geboortedatum, zodat je weet voor welk kind het aanvullende geboorteverlof geldt. AVG en vastleggen naam kind: de AVG schrijft echter voor dat de naam van het kind alleen vastgelegd mag worden als de ouder daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Je kunt er daarom ook voor kiezen een omschrijving vast te leggen in plaats van de naam van het kind. Genereren extra individueel verlofrecht: als je alle gegevens hebt vastgelegd en opgeslagen, genereert het systeem automatisch een extra individueel verlofrecht. Let op: het kan enige minuten duren, voordat het extra individueel recht is gegenereerd. Medewerker > Verlof > Extra individueel recht Na het vastleggen van de kindgegevens en het gewenste aantal weken Aanvullend geboorteverlof, genereert het systeem het extra individueel verlofrecht. Dit verlofrecht heeft de boekingsdatum die overeenkomt met de geboortedatum van het kind. Het aantal uur is het gewenste aantal weken verlof x de contracturen per week. Het systeem vult de expiratiedatum automatisch in; deze datum ligt 6 maanden na de geboortedatum. Uw actie Voeg de verlofsoort voor het Extra aanvullend geboorteverlof toe aan de verlofregeling en koppel deze via de HR Stuurgegevens aan het aanvullende geboorteverlof, zoals hierboven beschreven.  Nieuwe functie - AVG Verwijderen medewerker Waarom  De AVG schrijft voor dat het mogelijk moet zijn medewerkers te verwijderen, nadat is voldaan aan de bewaarplicht. Daarom is vanaf deze release een functie voor het verwijderen van persoonsgegevens van medewerkers in HR Core Business opgenomen.  Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Verwijderen medewerker Bij de Medewerker is aan het menu Medewerker vanaf deze release de functie AVG Verwijderen medewerker toegevoegd. Als je het scherm opent, zie je de medewerkers die langer dan 7 jaar geleden uit dienst zijn gegaan. Je kunt filteren op een specifieke medewerkernaam. Je markeert de medewerkers waarvan je de persoonsgegevens wilt verwijderen en klikt op de knop Verwijderen. Voor personen waarvan je de gegevens hebt verwijderd, zie je alleen de omschrijving AVG Verwijderd, xx.  Let op: het is niet mogelijk het verwijderen van medewerkers ongedaan te maken. De gegevens worden uit de database verwijderd en zijn niet meer terug te halen.  In het rapport Mutatieverslag uitgebreid zijn deze verwijderde medewerkers opgenomen met de omschrijving AVG Verwijderd, x en de Waarde AVG Verwijderd. Van medewerkers die zijn verwijderd via AVG Verwijderen medewerker, zijn geen persoonlijke data meer beschikbaar, zodat het niet mogelijk is te herleiden om welke medewerkers het gaat, de medewerkercode blijft wel bestaan. Het is belangrijk om te weten dat het verwijderen van een medewerker via de functie AVG verwijderen medewerker, als wijziging op de medewerkergegevens wordt beschouwd. Dit zorgt ervoor dat aanpalende applicaties over het verwijderen van de medewerker geïnformeerd, zie ook het voorbeeld hierna. Vraag je na het verwijderen via een interface of rapporten gewijzigde gegevens op, dan kan het zijn dat medewerkers die reeds 7 jaar uit dienst zijn, opnieuw in een selectie worden opgenomen, omdat er een wijziging op de medewerkergegevens heeft plaatsgevonden, namelijk dat de status AVG Verwijderd actief is. Dit geldt natuurlijk niet als de selectie alleen actieve medewerkers bevat.  Voorbeeld Medewerker J. Janssen, personeelsnummer 100, is reeds 7 jaar uit dienst. Zijn gegevens worden verwijderd via AVG Verwijderen medewerker. Bij deze verwijderactie wordt in de achtergrond het gegevenselement AVG maskeren gegevens aangemaakt en gevuld met de waarde Gemaskeerd. Hierdoor zie je in het mutatieverslag de medewerker als AVG Verwijderd. Stel een klant gebruikt een eigen interface, die alle medewerkers opvraagt waarvan gegevens zijn gewijzigd. Omdat het gegevenselement AVG maskeren gegevens is aangemaakt en de waarde Gemaskeerd heeft, wordt voormalig medewerker J. Jansen, personeelsnummer 100, naar de interface verstuurd als medewerker x. AVG Verwijderd.  Uw actie Als er aanpalende systemen gebruik maken van HR Core data, kunnen deze de medewerker met de verwijderde gegevens opnieuw aangeleverd krijgen. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn deze systemen eerst aan te passen, voordat je de nieuwe functionaliteit voor het verwijderen van persoonsgegevens gaat gebruiken.   Gewijzigd en verbeterd Controle uniciteit Uniek Persoonlijk Id Waarom In de toekomst ben je verplicht een Uniek Persoonlijk Id (UPI) te gebruiken, om unieke personen te kunnen identificeren in aanpalende applicaties zoals Verzuim Management en Talent Management. Zie het onderwerp Uniek Persoonlijk Id (UPI) aan het begin van deze Release notes. Daarom controleert het systeem vanaf deze release of een Uniek Persoonlijk Id inderdaad uniek is.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers Als je in het scherm Medewerkers een nieuw Uniek Persoonlijk Id vastlegt, controleert het systeem voortaan of de waarde die je in het veld hebt ingevuld uniek is. Als deze overeenkomt met een bestaande waarde binnen de klant, zie je een foutmelding als de achternaam en geboortedatum van de medewerkers niet overeenkomen.  Uw actie Zorg ervoor dat een UPI uniek is voor personen, dus medewerker en dezelfde (gekopieerde) medewerker over bedrijven heen. Een medewerker wordt als één persoon beschouwd als de achternaam en de geboortedatum identiek zijn.  Exporteren verlofaanvragen Waarom  In 2019 is het scherm Verlofaanvraag aangepast om de filtermogelijkheden en performance te verbeteren en was het niet langer mogelijk de verlofaanvragen te exporteren. Klanten hebben ons echter laten weten dat zij wel behoefte hebben aan deze exportfunctie. Daarom is vanaf deze release de functionaliteit voor het exporteren van de verlofaanvragen opnieuw beschikbaar.  Hoe Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag Rechtsonder in het scherm Verlofaanvraag zie je vanaf deze release weer de knop Exporteren. Als je hierop klikt, kun je bovenin het scherm het bestandstype selecteren en aangeven of je alle pagina's wilt exporteren.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Naam OE verkeerd weergegeven in OrgSight Melding Bij het zoeken naar een organisatorische eenheid in OrgSight, leek het of de naam goed werd weergegeven, maar bij het selecteren van de organisatorische eenheid, zag je soms een vreemd teken in de naam. Dit kwam doordat speciale tekens zoals het &-teken verkeerd werden geïnterpreteerd als HTML-code.  Oplossing  Dit is opgelost, zodat vanaf deze release de naam van een organisatorische eenheid correct wordt weergegeven.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 5/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 22:53 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 756 Weergaven
Notifications Unique Personal ID (UPI) Unique persons must be identifiable in interface applications, including Medical Leave Management and Talent Management. That is why in future the use of a Unique Personal ID (UPI) will be mandatory. By means of this UPI (copied) employees can be linked. Mandatory use of the UPI will be implemented in phases: Phase 1 Checking the UPI’s uniqueness. Refer to the Checking the Unique Personal ID’s uniqueness section in these Release Notes. Phase 2 Option to enable auto-population of the UPI field of new employees with the employee code. Phase 3 The ability to update existing employees with the employee code (individually and through import) when the option to populate the UPI field with the employee code has been enabled. The new Update UPI field will be introduced for this purpose. Phase 4 Final phase for unspecified UPIs and mandatory use of UPIs. We will keep you informed about the progress through the Release Notes. New Request for supplementary childbirth leave when registering the child Why With the introduction of the Dutch Supplementary Childbirth Leave Act (Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)) an employee may opt to take 5x the number of contract hours in supplementary childbirth leave. This request always concerns whole weeks. As of this release the requested number of weeks of childbirth leave can be specified when registering the child. How Settings > General > HR parameters To enable automatic generation of the extra individual leave entitlement to supplementary childbirth leave, the type of leave to be used must be specified in the Verlofsoort aanv. geboorteverlof (Supplementary childbirth leave) field in the HR parameters screen. Employee > Employee > Child data As of July 1, 2020 the Aanvraag aanv. geb.verlof (weken) (Supplementary childbirth leave request (weeks)) field has been added to the Child data screen. Here the number of requested weeks of supplementary childbirth leave must be specified in whole weeks. 5 weeks at most can be requested. The relevant child data of the child for which supplementary childbirth leave is requested can also be specified. Due date of birth in the future: as of this release a due date of birth in the future can be specified. The date must be updated when the actual date of birth differs. The description of the generated supplementary childbirth leave contains the child’s name and date of birth, so it is easy to see to which child the leave applies. GDPR and registration of the child’s name: the GDPR, however, stipulates that the child’s name may only be registered when the parent has given explicit consent to do so. That is why a description instead of the child’s name is registered. Generating extra individual leave entitlement: when the data has been registered and stored, an extra individual leave entitlement is generated automatically. Note: it may take a few minutes before the extra individual leave entitlement has been generated. Employee > Time off > Extra individual entitlement When the child data and the requested number of weeks of supplementary childbirth leave have been specified, the extra individual leave entitlement is generated automatically. This leave entitlement has an entry date that matches the child’s date of birth. The number of hours is the requested number of weeks of leave x contract hours per week. The expiration date is entered automatically and is 6 months after the date of birth. Your action Add the supplementary childbirth leave type to the time off policies and link it to the supplementary childbirth leave through the HR parameters as described above. New function - GDPR - delete employee Why The GDPR stipulates that it must be possible to delete employees after the retention obligation has expired. As of this release a function for removing the personal data of employees has been included in HR Core Business.  How Employee > Employee >AVG Verwijderen medewerker (GDPR - delete employee) As of this release the Employee option in the Employee menu includes the AVG Verwijderen medewerker (GDPR - delete employee) function. When the screen is opened, employees who have left employment more than 7 years ago are displayed. The list can be filtered by employee name. Mark the employees whose personal data should be deleted and click the Delete button. Persons whose data has been deleted only have the GDPR removed, xx. description. Note: employees cannot be undeleted. The data is deleted from the database as well and cannot be retrieved. In the Extended Transaction Report, these removed employees are included with the description AVG removed, x (AVG verwijderd, x) and the Value AVG removed. (Waarde AVG verwijderd) Personal data is no longer available for employees who have been removed via AVG Delete employee, so that it is not possible to trace which employees are involved. It is important to realize that the removal of an employee via the AVG delete employee function is considered a change to the employee data. This ensures that adjacent applications are informed about the removal of the employee, see also the example below. If you request changed data after removal via an interface or reports, it may be that employees who have been out of service for 7 years are again included in a selection, because there has been a change in the employee data, namely that the status of GDPR Deleted is active. This obviously does not apply if the selection only contains active employees. Example Employee J. Janssen, personnel number 100, has been out of service for 7 years. His data has been deleted via GDPR delete employee (AVG verwijderen medewerker). With this delete action, the data element AVG mask data (AVG maskeren gegevens) is created in the background and filled with the value Masked (Gemaskeerd). As a result in the mutation report (Mutatieverslag (uitgebreid)) you will see the employee as AVG Deleted (AVG verwijderd). Suppose a customer uses its own interface, which requests all employees whose data has been changed. Because the data element AVG mask data (AVG maskeren gegevens) has been created and has the value Masked (Gemaskeerd), former employee J. Jansen, personnel number 100, is sent to the interface as employee x. AVG Deleted (x. AVG Verwijderd). Your action If adjacent systems use HR Core data, it may be that the deleted employee, including the deleted data, is sent again to this system. It may therefore be necessary to adjust these systems before using the new functionality for deleting personal data. Modified and Improved Checking the Unique Personal ID’s uniqueness Why In future the use of a Unique Personal ID (UPI) will be mandatory in order to identify persons in interface applications such as Medical Leave Management and Talent Management. Refer to Unique Personal ID (UPI) at the beginning of these Release Notes. As of this release the uniqueness of the Unique Personal ID will be checked. How Employee > Employee > Employees When a new Unique Personal ID is specified in the Employee screen, the uniqueness of the value entered in the field will be checked. When it matches an existing value of the client, an error message will be displayed when the last name and date of birth of the employee do not match. Your action Ensure the UPI is unique to each person, i.e. employee and the same (copied) employee across companies. An employee is considered to be the same single person when the last name and date of birth are identical. Exporting time off requests Why The Time off request screen was modified in 2019 to improve filter options and performance. It was no longer possible to export time off requests. However, clients have indicated they require the export function. That is why as of this release it is possible to export time off requests again.  How Employee > Time off > Time off request The Export button is again available in the Time off request screen (bottom right). When this button is clicked, the file type can be specified at the top of the screen, and whether all pages should be exported. Your action No action is required. Solved Messages Name of organizational unit incorrectly displayed in OrgSight Message When searching for an organizational unit in OrgSight, the name was incorrectly displayed. When the organizational unit was selected, the name sometimes included a strange symbol. This was due to the fact that special characters such as the ampersand (&) were mistakenly interpreted as HTML code. Solution This problem has been resolved: as of this release the names of organizational units are displayed correctly. Your action No action is required. Publishing Date : 5/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 22:48 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 250 Weergaven