Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
Op 22 maart is door de NVZ een brief verzonden met betrekking tot de verwerking loonafspraken nieuwe AMS. In die brief wordt aangegeven dat er twee methoden zijn om de verwerking van de salarisverhoging over 2023 vorm te geven.    ‘Herrekening’ van het jaar 2023 ‘Nabetaling’ in 2024   De NVZ geeft aan dat de Belastingdienst bij nader inzien de methode ‘herrekening’ niet toestaat en dat de methode ‘nabetaling’ toegepast moet worden.    Er is geen reden tot zorgen of extra handelingen naar aanleiding van de verzonden brief bij gebruik van onze software. Wij bieden in onze software alleen de methode ‘nabetaling’ aan voor dergelijke situaties, vanwege de fiscale vereisten. De verwerking van de salarisverhoging is daarom per definitie reeds correct uitgevoerd.    Ter verduidelijking:  De nabetaling wordt in de loonaangifte verantwoord conform de loon-in systematiek en de vereisten van de Belastingdienst.  In de UPA wordt de nabetaling verantwoord in 2023 conform de loon-over systematiek en de vereisten van PFZW.
Volledig artikel weergeven
27-03-2024 11:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 126 Weergaven
Update 27-02-2024 Vandaag zijn de salaristabellen voor de regeling AMS gepubliceerd. Wij zullen deze leveren in release 2024-03. Per 5 maart zijn de nieuwe tabellen dan beschikbaar. Het gaat om twee tabellen: Per 01-02-2023 Per 01-12-2023 Omdat dit data in het vorige jaar betreft, kunnen wij geen automatische herrekening aansturen. Daarom dien je zelf te herrekenen voor de werknemers met de salaristabel AMS. Dit betreft salaristabel 45.  We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar, afhankelijk van je HR-systeem: HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf; HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen. Hier hoef je alleen de laatste tabel (de tabel per 01-12-2023) op te halen, omdat Beaufort alleen gebruikmaakt van de laatste versie van de salaristabel. In Gemal zal vervolgens wel rekening worden gehouden met het feit dat er voor de eerdere maanden de eerdere tabellen gelden. Op die manier wordt wel het juiste salaris berekend.    Actie: Als je de werknemers met de salaristabel AMS in een aparte instelling hebt opgenomen, kan je een collectieve herrekening over vorig jaar aansturen. Dat doe je als volgt: Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2023-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202301 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen   Als je de werknemers met salaristabel AMS niet in een aparte instelling hebt opgenomen, dan kun je bovenstaand stappenplan ook volgen. Je herrekent dan ook werknemers die onder een andere regeling vallen, maar dit is geen probleem. Indien je geen collectieve herrekening wilt uitvoeren, kun je specifiek de AMS’ers herrekenen door invoercode 02475 vast te leggen met waarde 202301.   Update 20-02-2024 Op 16 februari is het akkoord omtrent de arbeidsvoorwaardenregeling AMS definitief geworden. In dit akkoord zijn meerdere salarisverhogingen beschreven. Deze gaan nog terug tot 01-02-2023. Wij willen deze zo snel mogelijk doorvoeren, maar de tabellen zijn nog niet beschikbaar gesteld. Zodra wij de tabellen ter beschikking hebben zullen we informeren per wanneer deze in het systeem kunnen worden ingericht.  Naast de salarisverhoging staan er nog enkele andere arbeidsvoorwaardenverbeteringe n beschreven. Wij zullen, voor zover relevant, hierover berichten in de komende release notes.    Oorspronkelijk bericht Dit bericht is bijgewerkt op 08-02-2024. In het originele bericht stond foutief dat er een salarisverhoging zou zijn op 1 februari 2024. Dat moet zijn 1 juni 2024.   Vorige week is bekend geworden dat er een onderhandelingsakkoord is voor de regeling AMS bij de ziekenhuizen. Onderdeel van dit onderhandelingsakkoord zijn salarisverhogingen per 1 februari 2023, 1 december 2023 en 1 juni 2024.    Omdat het akkoord nog niet definitief is, kunnen we deze verhogingen nog niet doorvoeren. Zodra het akkoord definitief is, zullen we laten weten wanneer de salarisregelingen beschikbaar worden gesteld.    Voor de overige wijzigingen uit het akkoord zal er een instructie volgen in de release notes over hoe deze vast te leggen. 
Volledig artikel weergeven
05-02-2024 13:28 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 9 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 785 Weergaven
In de release notes van 2023-08/27 hebben we gemeld dat de percentages voor frequentietoeslag en roostertoeslag in de cao zijn verhoogd.   Wij hebben in dit stuk invoercode 01028 benoemd voor de roostertoeslag. Dit moet invoercode 01067 zijn. Zie voor meer informatie het cao-hoofdstuk van de cao ziekenhuizen in de Gemal handleiding.
Volledig artikel weergeven
10-08-2023 16:37
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 181 Weergaven
Update 10-05-2023 9:15 Het technische probleem is opgelost. Je kunt de salaristabellen op de gebruikelijke plaats downloaden in Youforce bij Zenden en Ontvangen.   Automatische herrekening De salarisverhoging wordt doorgevoerd per 02-2023. Werknemers vallend onder de CAO Ziekenhuizen (CAO code 35) worden automatisch herrekend. Je herkent deze herrekening in MSG aan reden 05-15.   Update 10-05-2023 7:30 Wegens een technisch probleem zijn de salaristabellen helaas op dit moment nog niet beschikbaar. We hopen dit probleem op korte termijn op te lossen en houden je op de hoogte van de voortgang. Update 09-05-2023 Wij hebben de salaristabellen gisteravond ontvangen van de NVZ. We zullen deze beschikbaar stellen in een tussentijdse release. Onze verwachting is deze morgen (10-05-2023) te leveren. We houden je op de hoogte van de voortgang.    De overige wijzigingen in de CAO worden nog afgestemd met de NVZ en zullen niet meer worden verwerkt voor productie 05-2023.   Update 08-05-2023 Op de website van de NVZ is een bericht verschenen waarin wordt vermeld dat er met salarisverwerkers is afgesproken dat de salarisverhoging per februari al voor de verloning van mei beschikbaar is. Dit is echter niet met ons afgestemd.    Daarnaast zijn de salaristabellen, op het moment van schrijven van dit bericht, nog niet beschikbaar. Op het moment dat de salaristabellen daadwerkelijk aan ons zijn geleverd, zullen wij beoordelen of we deze nog beschikbaar kunnen stellen voor productie 05-2023. Op dat moment zullen we ook een nieuwe update op dit bericht plaatsen.   Oorspronkelijk bericht 25-04-2023 Er is een definitief akkoord voor de nieuwe CAO ziekenhuizen. Zie voor meer informatie ook de site van de NVZ: https://nvz-ziekenhuizen.nl/ actualiteit-en-opinie/nieuwe- cao-ziekenhuizen-tot-stand- gekomen   Wij wachten nog op de aanlevering van de nieuwe salaristabellen en zullen deze na ontvangst zo spoedig mogelijk verwerken.   Wij verwachten dat de tabellen voor de salarisverwerking van juni 2023 geïmplementeerd zullen zijn. We houden je op de hoogte van de voortgang.   Er is nog geen nieuwe regeling voor Medisch Specialisten (AMS). De betrokken partijen hebben aangegeven de onderhandelingen voor een nieuwe regeling weer te hervatten zodra er een akkoord voor de CAO Ziekenhuizen is. Wij zullen de voortgang nauwlettend volgen en bij een toekomstig akkoord de eventuele wijzigingen zoals gebruikelijk opnemen in onze software.
Volledig artikel weergeven
25-04-2023 15:14 (Bijgewerkt op 10-05-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 592 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 26-10-2022.   Update 7 november - Van enkele klanten hebben we vernomen dat er bij eindejaarsuitkering 4 nog een percentage van 1% ligt vastgelegd op W(erkgever)niveau op werkgevercode 25611. Dit is hoogstwaarschijnlijk een restant van een eerdere eenmalige uitkering die na afloop is blijven staan. Dit percentage beïnvloedt nu echter de inrichting die door ons op C(AO)-niveau was gedaan voor de uitkering die in november dient te worden uitbetaald. Dat is niet de bedoeling.     Actie  Als je bij werkgevercode 25611, of een andere werkgevercode bij eindejaarsuitkering 4, nog een waarde hebt staan, dan doe je het volgende: Als voor de waarde een W is weergegeven, dan zet je deze op C. Dit betekent dat er onder de waarde die je op W-niveau hebt vastgelegd een waarde verborgen zit vanuit onze CAO ondersteuning. Als voor de waarde géén W is weergegeven, dan verwijder je de waarde geheel. Dit betekent dat er onder de waarde op W niveau geen waarde vanuit CAO ondersteuning aanwezig is. Je legt alle mutaties vast met terugwerkende kracht tot 2021-01. In het scherm met werkgevercodes selecteer je rechtsonder eerst TWK aan en je geeft periode 202101 op. Vervolgens wijzig je de werkgevercodes. In alle gevallen dien je in je salarisproductie collectief te herrekenen vanaf 2021-01. Een uitgebreide beschrijving hoe je dit doet is opgenomen in het eerdere bericht.   Update 1 november 2022 - De NVZ heeft bevestigd dat de afspraken in de ledenbrief van 21 oktober definitief zijn. Deze afspraken voor de medisch specialisten betreffen een eenmalige uitkering in november van €250, een salarisverhoging van 2% met terugwerkende kracht naar 1 januari en een thuiswerkvergoeding. Voor de eenmalige uitkering en salarisverhoging zullen we in de nacht van 1 op 2 november een tussentijdse release uitvoeren.  Eenmalige uitkering De eenmalige uitkering hebben we in Gemal ingericht op eindejaarsuitkering 4. Hier is voor gekozen omdat de eenmalige uitkering voor de cao ziekenhuizen die in maart is uitbetaald was ingericht op eindejaarsuitkering 3 en twee eenmalige uitkeringen in hetzelfde kalenderjaar op dezelfde eindejaarsuitkering tot problemen zou kunnen leiden.    Bij de inrichting zijn de volgende criteria aangehouden: De uitkering bedraagt €250 op basis van een fulltime dienstverband, dit bedrag wordt naar rato berekend bij een deeltijd dienstverband. De werknemer moest op 1 december 2021 in dienst zijn. De uitkering wordt niet gekort in het geval van langdurige ziekte of verlof. Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021.  De uitkering is niet gemaximeerd op €250 voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%. De uitkering geldt alleen voor werknemers met salarisregeling 45 (AMS’ers). De NVZ heeft nog geen uitspraak gedaan hoe de eenmalige uitkering verwerkt moet worden bij eventuele uurloners. Wij hebben wel geconstateerd dat deze binnen de salarisregeling AMS vrijwel niet voorkomen. Voor uurloners hebben wij vooralsnog dezelfde inrichting aangehouden als bij de eenmalige uitkering die in maart is uitbetaald bij de cao ziekenhuizen: een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december). Mocht dit niet gewenst zijn dan kan je de uitkering blokkeren door met invoercode 01055 (vast of variabel) de waarde van 0,01ct op te geven. Mocht je zelf een afwijkend bedrag willen vastleggen, dan kan je daarvoor ook invoercode 01055 gebruiken en daarop variabel het gewenste bedrag vastleggen. Dit bedrag zal het door Gemal berekende bedrag overschrijven. Als er werknemers zijn die onder een andere cao vallen, maar wel salarisregeling 45 (AMS) volgen, dan dien je het bedrag van de uitkering zelf te berekenen en vast te leggen door middel van invoercode 01055.  Omdat de peildatum van de uitkering 1 december 2021 betreft dien je een collectieve herrekening over vorig jaar aan te sturen om de uitkering tot uitbetaling te laten komen. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde 1 en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01. Aan het eind van dit bericht staat een instructie hoe je deze herrekening vastlegt.   Salarisverhoging   De nieuwe salaristabel geldt vanaf 2022-01 en zal door de collectieve herrekening vanwege de eenmalige uitkering ook met terugwerkende kracht worden toegepast.  Let wel op dat je de nieuwe salarisregeling eerst overhaalt via Youforce Zenden en Ontvangen.    Thuiswerkvergoeding   De thuiswerkvergoeding die geldt per 1 juli 2022 kan worden vastgelegd middels een bedrag per eenheid. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00).   Het aantal eenheden (thuiswerkdagen) dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200. Je kan van deze uitvoercode de tekst eventueel aanpassen naar “thuiswerkvergoeding” middels werkgevercode 05999. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.   Actie Leg in de salarisrun van november een collectieve herrekening over vorig jaar vast met werkgevercode 99221, waarde 1 en ingangsdatum 2021-01 (zie uitgebreide uitleg hieronder). Blokkeer desgewenst de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055, waarde 0,01 Leg desgewenst een afwijkend bedrag vast voor de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055. Download de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling via Youforce bij Zenden en Ontvangen Richt de thuiswerkvergoeding in als vergoeding per eenheid   Collectieve herrekening Voor toepassing van de eenmalige uitkering per peildatum 3 november 2021 en de salariswijziging per december 2021 is het noodzakelijk dat er een herrekening plaatsvindt over vorig jaar. Wij kunnen dit niet automatisch voor je doen. Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202101 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen   26 oktober 2022 - Afgelopen vrijdag is er een nieuwsbericht vanuit de NVZ verschenen omtrent een eventuele salarisverhoging en eenmalige uitkering voor de AMS’ers binnen de CAO Ziekenhuizen.    Wij zijn in contact met de NVZ. Zij hebben aangegeven dat de financiële afspraken definitief zijn. De officiële salaristabellen en de exacte parameters voor de eenmalige uitkering moeten wij echter nog ontvangen. Daarom kunnen we op dit moment nog geen wijziging doorvoeren. Zodra de informatie volledig is, zullen wij kijken op welke termijn we de wijzigingen in de salaristabellen kunnen doorvoeren en de eenmalige uitkering kunnen inrichten.   Middels updates op dit bericht houden wij je hiervan op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 224 Weergaven