Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
Ziektekostenverzekeraars Ziektekostenverzekering IZZ 2021-01/89 Uitbreiding opties per 2021 IZZ VGZ heeft per 2021 een nieuwe optie toegevoegd voor de basisverzekering de 'Basisverzekering Basis'. Net als voor de andere opties voor de basisverzekering heeft ook deze variant 6 keuzes ten aanzien van de hoogte van het eigen risico. Bovendien is er een nieuwe optie toegevoegd voor aanvullende verzekering 'Instap'. Meerdere klanten maken gebruik van de aanlevering van ziektekostenmutaties die zij rechtstreeks van IZZ VGZ ontvangen, inlezen in het HR-systeem en die zo mee aanleveren met alle overige maandelijkse mutaties aan Gemal. Hiervoor verandert er qua werkwijze niets. De nieuwe bedragen worden op dezelfde bestaande invoercodes aangeleverd naar Gemal en gepresenteerd in dezelfde uitvoercodes. Voor de basisverzekering is dat in-/uitvoercode 01181 en voor de aanvullende verzekering wordt het bedrag toegevoegd aan in-/uitvoercode 01183. Vastlegging nieuwe opties Gemal kent ook de 'oude' verwerkingsmethode door het vastleggen van het aantal verzekerden per verzekeringsoptie waarbij Gemal dit omrekent met het bedrag dat voor de betreffende verzekeringsoptie in de werkgevergegevens is opgenomen, zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Zorgverzekering > IZZ-VGZ. Voor deze werkwijze zijn naar aanleiding van de uitbreiding van de keuzes nieuwe werkgevercodes en invoercodes opgenomen per 2021-01. Voor de basisverzekering basis zijn de bedragen opgenomen bij de nieuwe werkgevercodes 07230 t/m 07235. Voor de nieuwe aanvullende verzekering Instap in de nieuwe werkgevercode 07422 opgenomen. Voor deze nieuwe keuzes zijn voor het vastleggen van het aantal verzekerden per optie de nieuwe invoercodes 02006 t/m 02011 opgenomen voor de basisverzekering basis regeling 1 t/m 6 en voor de aanvullende verzekering Instap invoercode 02012. Gegeven: IZZ-VGZ Basisverzekering Basisregeling 1 t/ 6. Vastleggen: werkgevercode 07230 t/m 07235. Gegeven: IZZ-VGZ Instap. Vastleggen: werkgevercode 07422. Gegeven: Aant VGZ Basis r1 t/m r6. Vastleggen: invoercode 02006 t/m 02011. Gegeven: Aant VGZ Instap. Vastleggen: invoercode 02012. Presentatie De presentatie voor alle basisverzekeringen vindt plaats met uitvoercode 01181 IZZ VGZ basis. Dat is ook het geval bij de nieuwe Basisverzekering Basis. De presentatie voor alle aanvullende verzekeringen worden samengeteld in uitvoercode 01183 IZZ VGZ aanv. Dit geldt ook voor de nieuwe aanvullende optie Instap. Voor wat betreft de uitvoercodes verandert er dus niets. Aanvullende verzekering buitenland De aanvullende verzekering buitenland had tot nu toe twee verschillende opties, te weten de optie Europa en de optie Wereld. De premie voor beide keuze was (de laatste jaren) hetzelfde namelijk 2,00 euro. Voor 2021 heeft IZZ nog één keuze voor buitenland, nog steeds met een premie van 2,00 euro. Feitelijk zou in Gemal dus één van beide opties kunnen vervallen. We hebben er voor gekozen om dit in elk geval voor 2021 nog gelijk te houden. Men kiest immers toch slechts voor één van beide opties en het bedrag is gelijk. Actie Voor zover je van deze werkwijze gebruik maakt, leg je voor de werknemer het aantal verzekerden vast (vaste mutatie) bij de nieuwe invoercodes 02006 t/m 02012.
Volledig artikel weergeven
28-12-2020 17:26
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 190 Weergaven
2020-02/63 Afloop werkgeversbijdrage Speciaal voor medewerkers in de zorg is er de IZZ-verzekering. In het verleden is in veel zorg-CAO’s afgesproken dat de werkgever een bijdrage betaalt als de medewerker de aanvullende verzekering Zorg voor de Zorg afneemt. Deze bijdrage wordt in steeds meer CAO’s gestopt. In de CAO VVT is die bijdrage reeds afgeschaft voor medewerkers die in-dienst zijn gekomen vanaf 2009. Recentelijk is ook in de nieuwe CAO GGZ afgesproken dat medewerkers in-dienst vanaf 1 juni 2019 geen werkgeversbijdrage meer krijgen. In de CAO gehandicaptenzorg en CAO ziekenhuizen is de bijdrage niet afhankelijk van de datum in-dienst, maar wordt voor nieuwe IZZ-verzekerden vanaf 2020 geen werkgeversbijdrage meer betaald. In 2022 vervalt de bijdrage geheel. U kunt de IZZ-verzekering op twee manieren in rekening brengen bij uw medewerker: Verzekeraars VGZ en CZ kunnen u een bestand leveren, dat u kunt importeren in HR Core. Als u van deze werkwijze gebruik maakt, verandert er voor u niets. U kunt in Payroll Gemal de verzekering vastleggen in de vorm aantal x bedrag. U legt bij uw medewerker op een invoercode het aantal keer vast dat een verzekering wordt afgenomen en Payroll Gemal vermenigvuldigt dat met een bedrag op werkgeverniveau. Als u op deze wijze werkte, dan werd bij vastlegging van invoercode 02287 Aant verz ZvdZ automatisch zowel de premie-inhouding als de werkgeversbijdrage voor het pakket Zorg voor de Zorg berekend. Indien u de werkgeversbijdrage niet wenste, dan moest u deze blokkeren door invoercode 01075 Wgbijdr aanv verz vast te leggen met waarde 0,01. Nieuwe werking Met ingang van periode 02 is dit aangepast. Er wordt niet langer automatisch een werkgeversbijdrage berekend zodra u een aantal verzekerden Zorg voor de Zorg vastlegt. Voor de CAO sector Ambulancezorg was reeds een afwijkende functionaliteit ingericht via eindejaarsuitkering 5. De reden hiervan is dat in deze CAO een vast bedrag per jaar werkgeversbijdrage wordt betaald in plaats van per maand. Deze inrichting blijft onverminderd van kracht. Met invoercode 02287 Aant verz ZvdZ wordt alleen de premie Zorg voor de Zorg berekend, maar niet de werkgeversbijdrage. Als u voor één of meerdere verzekerden toch de werkgeversbijdrage wilt berekenen, dan kunt u met invoercode 01075 Wgbijdr aanv verz vastleggen hoeveel maal de werkgeversbijdrage berekend dient te worden. U doet dat door deze invoercode vast te leggen met waarde 1,00 t/m 9,00. Deze werking bestond reeds en is onveranderd. Op deze manier voorkomen wij ongewenste vorderingen van de werkgeversbijdrage bij herrekeningen over 2019. Door HR Core Beaufort wordt in deze release een instructie aangeleverd voor de CAO’s gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, VVT en GGZ. Deze instructie heeft het volgende effect: indien u invoercode 02287 heeft vastgelegd, maar niet invoercode 01075, dan krijgt invoercode 01075 dezelfde waarde als invoercode 02287. De aanpassingen uit deze instructie moeten met terugwerkende kracht naar 01-2020 worden uitgevoerd. Met deze aanpassing blijft de werkgeversbijdrage hetzelfde als in de oude situatie als u op basis van invoercode 02287 zowel de inhouding Zorg voor de Zorg als de werkgeversbijdrage toepaste. Als u de werkgeversbijdrage al had geblokkeerd of u had een afwijkend aantal x werkgeversbijdrage vastgelegd, dan blijft de situatie ook onveranderd. Alleen bij nieuwe werknemers of afnemers van een IZZ Zorg voor de Zorg verzekering moet u zelf het aantal keer werkgeversbijdrage vastleggen op invoercode 01075. Aangezien de werkgeversbijdrage in uw CAO voor de grootste groep nieuwe medewerkers (VVT/GGZ) of verzekerden (Gehandicaptenzorg/Ziekenhuizen) is afgeschaft, zult u deze mutatie zelden hoeven uit te voeren. Uw actie Door bovenstaande aanpassingen wordt bij bestaande medewerkers de situatie uit 2019 voortgezet. Wij gaan er dus vanuit dat u al in 2019 de werkgeversbijdrage hebt geblokkeerd als een medewerker conform uw nieuwe CAO hier geen recht op had, door invoercode 01075 vast te leggen met waarde 0,01. Als u dat niet heeft gedaan, dan wordt via de instructie van HR Core Beaufort een aantal x werkgeversbijdrage gegenereerd op invoercode 01075 en blijft de werkgeversbijdrage ten onrechte doorlopen. U moet in dit geval alsnog zelf de werkgeversbijdrage stoppen: in 2019 kan dat alleen door invoercode 01075 vast te leggen met waarde 0,01. in 2020 kan dat door invoercode 01075 vast te leggen met waarde 0,01 of door deze invoercode niet vast te leggen.
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:53
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 174 Weergaven