Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
Voor de CAO WSW was in oktober 2021 afgesproken dat medewerkers gebruik kunnen maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). De RVU kent in samenspraak met pensioenfonds PWRI geen pensioenopbouw. Tot nu toe was de beleving, dat deze medewerkers geheel niet geleverd worden aan APG; er is immers geen pensioenopbouw. Destijds is gesproken of dit consequenties kan hebben voor de medewerker: wanneer een medewerker niet meer wordt geleverd, moet het dienstverband worden beëindigd, of toch worden aangeleverd met een nul waarde. In 2021 is aangegeven dat het niet leveren geen gevolgen zou hebben. Onlangs heeft APG aangegeven dat dit toch wel het geval is.   Als een medewerker niet meer wordt geleverd, wordt het dienstverband door APG beëindigd en volgt een uittrede bericht bij de medewerker. Dit is niet gewenst. Dus moet het dienstverband toch aangeleverd worden met een nulwaarde (geen pensioenopbouw). De medewerker moet niet worden beëindigd, maar moet met deeltijdfactor 0, meetelwaarde ‘nee’ worden aangeleverd. Ook moet de soort inkomstenverhouding worden meegeleverd met waarde 53, wat registratief al verplicht en beschikbaar is voor de loonaangifte. De verbijzondering hoeft in dit geval niet te wijzigen en kan met de default ‘WNE’ worden aangeleverd. Vastlegging in Gemal Om een APG levering te kunnen doen is een Productloon (= pensioengevend jaarinkomen) nodig. De RVU betaling wordt echter met een invoercode voor bruto diversen gedaan (zie ook beschrijving op de community) in een nieuw dienstverband. Omdat er geen stam-aansturing is opgevoerd voor de schaal / anciënniteit, kan er geen Productloon worden berekend. Deze staat daardoor op 0 en wordt daarom ook niet geleverd.   Met onderstaande vastlegging bij de start van een dienstverband voor de RVU betaling, kun je een correcte APG levering doen:   Leg bij RVU dienstverbanden het zelf berekend Productloon vast met Invoercode 02407. Dit kan ook met terugwerkende kracht in 2022 nog worden gedaan, ook in een proefproductie. Soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) met waarde 53 wordt automatisch meegenomen in de levering; deze moet je zelf ook al vastleggen voor de loonaangifte. Leg de De RVU toelage (de gebruikte bruto diverse toelage) in grondslag 55056 met waarde 8 vast, aangezien deze op generlei wijze pensioengevend kan zijn.  Leg Invoercode 02405 vast met waarde 1 (=0,01) om de dtf met waarde 0 te genereren. Resultaat in de APG levering is een deeltijdfactor ‘0’,  code meetelling ‘nee’, verbijzondering ‘WNE’ en  Soort inkomstenverhouding ‘53’. Dit is na verwerking bij APG zichtbaar in SWP het portaal van APG. let op: In de download van de APG zending wordt de soort inkomstenverhouding niet getoond, maar deze is wel aanwezig in de XML levering aan APG. Denk ook aan de eventuele vastlegging van overige gegevens zoals startdatum RVU etc, zie bij https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-Payroll/Hoe-een-RVU-op-te-geven/ta-p/429096 en de handleiding Gemal onderwerp Eindheffing bij bijvoorbeeld 1.2.1.
Volledig artikel weergeven
19-06-2023 12:00
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 208 Weergaven
Pensioenfonds PWRI 2021-03/32 Nogmaals: beëindiging regeling WIW [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 18 februari 2021 - We hebben in vorige release notes aangegeven dat je per 2021-01 deelnemers aan de WIW-regeling moest overzetten naar de SW-regeling. Je hoefde de deelnemers hiervoor niet uit-dienst en opnieuw in-dienst te melden, maar je kon volstaan met het wijzigen per 2021-01 van de Code pensioenfonds (invoercode 02315) van waarde X naar waarde W [1]. In aanvulling hierop geldt het volgende. Voor een spoedige verwerking van gegevens zal APG een einddatum plaatsen op het WIW-deelnemerschap. Wij verzoeken je om bij de betreffende medewerkers met invoercode 02925 de afwijkende intrededatum van 01-01-2021 vast te leggen voor het SW-deelnemerschap. Daarnaast: heb je zowel een WIW-instelling als een SW-instelling, dan was oorspronkelijk de verwachting van APG dat je de enkele betrokken WIW-medewerkers zou opnemen in de SW-instelling. Omdat dit in Gemal een verhuizing en mogelijk een uit-dienst / in-dienst scenario kan zijn, is APG ons hierin ter wille. Je kunt desgewenst dus de voormalige WIW-deelnemer handhaven in de oorspronkelijke instelling met het oorspronkelijke aansluitnummer dat voorheen als WIW te boek stond. Meer informatie [1] Release notes 2021-01/87.
Volledig artikel weergeven
25-02-2021 15:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 223 Weergaven
Pensioenfonds PWRI 2021-02/52 Wijzigingen per 2021-01 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 5 januari 2021 - Pensioenfonds PWRI heeft de premiepercentages en franchisebedragen per 1 januari 2021 vastgesteld voor de SW-deelnemers. Met ingang van periode 2021-01 hebben we de gewijzigde percentages en bedragen opgenomen, zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PWRI > Diversen. Zoals bekend bouwen de WIW-deelnemers vanaf 2021 pensioen op conform de SW-regeling [1]. Meer informatie [1] Release notes 2021-01/87 Beëindiging regeling WIW.
Volledig artikel weergeven
29-01-2021 16:03
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 181 Weergaven
Pensioenfonds PWRI 2021-01/86 Wijziging aanlevering per 2021 Met ingang van 2021 gelden op de volgende onderwerpen wijzigingen voor de gegevenslevering aan APG: Wet invoering extra geboorteverlof Soort IKV Reden einde IKV Wet invoering extra geboorteverlof Per 2020-07 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ingevoerd. Partners hebben vanaf genoemde datum ook recht op maximaal vijf weken extra verlof tegen 70% van het (maximum) dagloon. Wat dit betekent voor de pensioenaanlevering: De gegevensaanlevering wordt behandeld conform onbetaald verlof, dat geldt voor alle fondsen. De uitkering van UWV is namelijk geen loon. Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd t.o.v. voorgaand loon). Dus niet een verlaagd loon (70%) t.g.v. de UWV-uitkering. Functioneel leidt dit dus niet tot een wijziging en werkt WIEG eigenlijk zoals onbetaald verlof: de pensioenopbouw en afdracht loopt ongewijzigd door tegen ongewijzigde uren / deeltijdfactor. Voor de te verantwoorden verbijzondering van de inkomstenverhouding (in Payroll Gemal eventueel handmatig vast te leggen met invoercode 02859) wijzigt wel wat: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis geldt dat bij WIEG de verbijzondering WGP moet worden doorgegeven. voor pensioenfonds PWRI geldt geen wijziging (blijft WNE). We sluiten aan bij de afvraging die we al voor LA / UPA doen, zie onze release notes 2020-06/8 'WIEG - Aanvullend geboorteverlof en uitkering' bij 'Verantwoording in de loonaangifte en UPA. We gaan uit van het resultaat van grondslag van werkgevercode 55198 waarin je enerzijds de verlofkorting hebt vastgelegd en anderzijds de uitkering van UWV / bijdrage werkgever. Wanneer het resultaat ongelijk aan nul is (en meestal zal er geen sprake zijn van 100% doorbetaling), dan wordt in de verantwoording aan APG vanaf 2021 de verbijzondering WGP meegegeven. Soort Inkomstenverhouding Met ingang van 2021 wenst APG dat het gegeven ‘Soort InkomstenVerhouding’ wordt aangeleverd conform de Loonaangifte. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Dit gegeven heb je al vastgelegd ten behoeve van de Loonaangifte. Per 2021 gaan we de waarde van dit gegevens (invoercode 02893) ook opnemen in de gegevenslevering APG. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Reden einde IKV Wanneer een medewerker uit-dienst gaat, dan leg je de datum uit-dienst vast met invoercode 02924 en de reden uit-dienst met enerzijds invoercode 02861 (om via APG het pensioenfonds te informeren) en anderzijds met invoercode 02850 (om via de Loonaangifte de Belastingdienst en haar afnemers te informeren). Zoals al eerder aangekondigd zal APG met ingang van 2021 aansluiten bij de codering van de Loonaangifte. Dit betekent dat je niet langer gebruik moet maken van de invoercodes 02861 / 02850 maar dat je in plaats daarvan met invoercode 02846 beide instanties van de gewenste informatie voorziet. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Zie ook het onderwerp 'Uitfaseren invoercodes 02356 en 02850' in deze release notes. Uitzondering De ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) mag alleen voor de Loonaangifte verantwoord worden onder bepaalde condities. Zo mag dit gegeven voor sommige medewerkers (bijvoorbeeld medewerkers bij de Politie) niet aangeleverd worden al naar gelang hun aansturing: Als invoercode 02893 (code soort inkomstenverhouding) gelijk is aan 11, 13 of 15, EN invoercode 02268 (code aard arbeidsverhouding) gelijk is aan 1, 10, 11, 82 of 83, EN de datum uit-dienst (invoercode 02924) of de datum uit-dienst Loonaangifte (invoercode 02941) is gevuld, dan moet invoercode 02846 aangeleverd worden. Een medewerker met publiekrechterlijke aanstelling, zul je bijvoorbeeld hebben aangestuurd met code aard arbeidsverhouding 18. Bij deze medewerker moet je de ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) dus niet vastleggen. De volgende waardes van invoercode 02846 zijn mogelijk: Code: Betekenis: 01 - Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd. 03 - Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever. 04 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever. 20 - Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer. 21 - Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet). 30 - Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 31 - Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.). 40 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht. 41 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden. 80 - Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV. 81 - Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV. 90 - De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd. 99 - Een andere, hiervoor niet genoemde reden. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Voor medewerkers waarbij je de datum uit-dienst met een reden al eerder heeft vastgelegd met invoercode 02850 of 02861, zal invoercode 02846 worden gegenereerd. De omzetting van invoercode 02850 is bekend en wordt voor 2020 ook al uitgevoerd [1]. Voor de omzetting van invoercode 02861 geldt: invoercode 02861 invoercode 02846 O (voorheen I) - overlijden 31 A (voorheen B) - ontslag wegens arbeidsongeschiktheid 80 W - ontslag 99 V - vervroegde uittreding 99 R - overig 99 Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Aangifte loonheffing bij 3.6 Reden einde arbeidsovereenkomst. 2021-01/87 Beëindiging regeling WIW Zoals aangekondigd in vorige release notes, zal de WIW-regeling per 2021 eindigen [1]. Voor Payroll Gemal betekent dit wanneer je nog deelnemers aan de WIW-regeling hebt, je deze moet overzetten naar de SW-regeling. Je doet dit door per 2021-01 de Code pensioenfonds (invoercode 02315) bij de betreffende deelnemers te wijzigen van waarde X naar waarde W. Maak je gebruik van de automatische afdrachtbetaling, dan kun je dit zonder verdere wijzigingen blijven doen. De automatische afdracht 18 is voor WIW en WSW hetzelfde, beide afdrachtuitvoercodes hebben we hierin opgenomen. Houd voor je journaalposten, eigen overzichten etc. rekening met de wijziging van uitvoercodes. De uitvoercode voor de inhouding is hetzelfde, de uitvoercode voor de afdracht is anders: - uitvoercode 01549 PWrI afdracht WIW wordt uitvoercode 01545 PWrI afdr. WSW-WS. Meer informatie [1] Release notes 2020-12/39. 2021-01/88 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2020-2021 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 december 2020 - Om je gegevens van 2020 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden willen we je over het volgende informeren. Je dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand je gegevens te verzenden naar het APG. Je gegevens van een eventuele correctieproductie (ACP) over december dien je uiterlijk vrijdag 29 januari 2021 te verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums:  periode uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2020 07-01-2021 ACP 12-2020 29-01-2021 01-2021 05-02-2021 02-2021 05-03-2021 ACP 12 is aanvullende correctieproductie periode 12.
Volledig artikel weergeven
28-12-2020 17:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 176 Weergaven
Pensioenfonds PWRI 2020-12/39 Vooraankondiging beëindiging regeling WIW Zoals je gehoord zult hebben van Pensioenfonds PWRI zal de WIW-regeling per 2021 eindigen. Het aantal deelnemers aan de WIW-regeling is te klein waardoor het te duur wordt om een aparte pensioenregeling hiervoor in stand te houden. Het bestuur van PWRI heeft om die reden besloten de WIW-regeling niet meer uit te voeren en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben besloten om voor mensen in de WIW de SW-regeling in te voeren. Voor Payroll Gemal betekent dit wanneer je nog deelnemers aan de WIW-regeling heb, je deze moet overzetten naar de SW-regeling. Je doet dit door per 2021-01 de code pensioenfonds bij de betreffende deelnemers te wijzigen, invoercode 02315 van waarde X (PWrI WIW) naar waarde W (PWrI WSW). In volgende release notes zullen we je verder informeren.
Volledig artikel weergeven
25-11-2020 15:21
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 171 Weergaven
2020-06/33 Aanpassingen APG-gegevensaanlevering Met ingang van 2020 zijn enkele nieuwe gegevens optioneel geworden in de gegevensaanlevering aan het APG. Met ingang van 2021 worden deze gegevens ook verplicht gesteld. Daarom nemen we nu in de loop van het jaar vast deze gegevens op in de levering van jouw gegevens aan het APG. Dit betreft de gegevens Loonheffingennummer en Naam Inhoudingsplichtige. Voor de invulling van deze gegevens maken we gebruik van de bestaande waardes die je hebt vastgelegd bij werkgevercode 02001 (naam inhoudingsplichtige) en werkgevercode 10001 (loonheffingennummer).
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 173 Weergaven
2020-05/45 Uitvoercodes korting in grondslag We hebben vragen ontvangen over het voor komen in de grondslag pensioenfonds PWRI (werkgevercode 55070 / 55071) van enkele uitvoercodes met betrekking tot vakantietoeslag (korting VT uitvoercode 01652) en/of eindejaarsuitkering (korting EJU-1 uitvoercode 01801) naast het recht VT (uitvoercode 01618) en recht EJU (uitvoercode 01611 etc). Tot 2020 bevatten deze uitvoercodes het totale ongekorte recht, met ingang van 2020 bevatten deze uitvoercodes het eventueel gekorte recht. Om toch het volledige recht te tellen, moet in een grondslag daarom met ingang van 2020 ook het bedrag korting worden opgenomen. Dit bedrag is een positief bedrag, vandaar dat de kortinguitvoercodes met waarde 1 (tellen) zijn opgenomen. De vermelding van de kortingsuitvoercodes in de grondslag heeft overigens sowieso geen gevolgen omdat voor de pensioenberekeningen altijd wordt uitgegaan van de ongekorte rechten VT / EJU.
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 174 Weergaven
2020-04/32 Zending van 21 februari deels overnieuw [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 28 februari 2020 - Alle bestanden zijn succesvol geëxporteerd. 27 februari 2020 - Conform onderstaand bericht hebben we op 26 februari de APG-VTWK-bestanden geaccordeerd. De PWRI-bestanden zijn hierbij geëxporteerd, een aantal door ons of door u op 26 februari geaccordeerde ABP-bestanden nog niet. Deze bestanden zullen we opnieuw accorderen. In Pensioenaangifte APG ziet u daarna, met een nieuwe datum, dat de TWK-bestanden zijn geaccordeerd voor export door (Visma|)Raet. 26 februari 2020 - Wij hebben geconstateerd dat op vrijdag 21 februari 2020 bestanden van ABP/Loyalis en PWRI niet bij het APG zijn aangekomen. Het gaat alleen om de op 20 februari geaccordeerde TWK-bestanden (201912). Wij zullen dit voor u oplossen door deze bestanden opnieuw te accorderen voor verzending naar het APG. In Pensioenaangifte APG ziet u daarna dat de TWK-bestanden zijn geaccordeerd voor export door (Visma|)Raet.
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:34
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 172 Weergaven
2020-03/51 Controle-overzicht APG [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 4 februari 2020 Melding Wanneer u gebruik maakt van pensioenaangifte APG voor pensioenfonds ABP of PWRI, dan ontvangt u automatisch het controle-overzicht pensioenaangifte. We constateren dat dit controle-overzicht in periode 2020-01 bij sommige werkgevers niet automatisch is aangemaakt [1]. Oplossing Met ingang van periode 2020-02 is dit aangepast. Om alsnog het overzicht van januari te ontvangen, moet u een speciale productie afroepen waarbij u als lijstnummer 6001 (ABP) of 6002 (PWRI) opgeeft. U moet dit doen voordat u de salarisproductie voor periode februari afroept, anders krijgt u het overzicht van februari. Meer informatie [1] Wanneer de laatste twee cijfers van de startdatum van werkgevercode 02201 of werkgevercode 02210 (afwijkende startdatum) niet gelijk is aan 01, werd het overzicht niet automatisch aangemaakt.
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 173 Weergaven
2020-02/61 Aanpassingen 2020 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 januari 2020 - Met ingang van 7 januari zijn enkele programmaconstanten aangepast conform berichtgeving pensioenfonds PWRI. Dit betreft WSW franchise OPNP, afdracht en inhouding WIW. Voor de specificaties zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PWrI > Diversen. 2020-02/62 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2019-2020 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 januari 2020 - Om uw gegevens van 2019 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden willen we u over het volgende informeren. U dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand uw gegevens te verzenden naar het APG. Uw gegevens van een eventuele correctieproductie over december dient u uiterlijk vrijdag 31 januari 2020 te verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums: periode - uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2019 - 31-01-2020 01-2020 - 07-02-2020 02-2020 - 06-03-2020
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:31
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 180 Weergaven
2020-01/73 Uitbreiding controle-overzicht Pensioenaangifte Naar aanleiding van ingediende wensen voor Payroll Gemal gaan we met ingang van periode 01 een uitbreiding op het controle-overzicht Pensioenaangifte doorvoeren. Op het controle-overzicht Loonaangifte vindt u op één van de laatste bladzijden een overzicht onder het kopje CONTROLESTAAT. Dit geeft op LH-nummerniveau de 12 periodes weer met daarbij de resultaten van de periode zelf en de resultaten van de herrekende periodes. Dit overzicht gaan we ook bieden op het controle-overzicht Pensioenaangifte met hierbij de volgende opmerkingen: We nemen van de diverse periodes alleen de afdrachten op, niet de grondslagen. Omdat voor verantwoording en afdracht voor de premies separaat gebeurt voor dit jaar en vorig jaar, wordt dit ook op een afzonderlijke bladzijde gepresenteerd. De verantwoording en afdracht van IPAP voor Loyalis staat los van PWRI en hiervan wordt vooralsnog geen controle-staat aangemaakt. Het controle-overzicht Pensioenaangifte wordt automatisch aangemaakt wanneer u van één van de pensioenfondsen / verzekeraars gebruik maakt. De uitbreiding vindt u als laatste bladzijde(n) op het overzicht terug. Er zijn verder geen extra kosten verbonden aan deze uitbreiding.
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 174 Weergaven