Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
GGZ Nederland heeft ons kennis gegeven van een correctie in de CAO tekst met betrekking tot de minimum vakantietoeslag, dat ook met jullie als werkgevers is gedeeld. Hieronder wordt het bericht voor de duidelijkheid herhaald.   In H3 artikel 16 lid 2 van de cao staat een minimum vakantiebijslag genoemd. Per abuis staat in de gedrukte versie van de cao ggz hier de leeftijd van 22 jaar. Dit moet zijn de leeftijd van 21 jaar. In de algemeen verbindend verklaring van de cao ggz is de leeftijd van 21 jaar correct weergegeven.   Wat betekent dit? Strikt genomen moet je een nabetaling doen als een werknemer te weinig vakantiebijslag heeft ontvangen in de leeftijd tussen 21 en 22 jaar. We laten het aan jullie als organisatie om te bepalen hoe je hiermee omgaat. Ons advies is om dit met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019 te corrigeren (wetswijziging minimumloon 1 juli 2019). Oplossing zou kunnen zijn om in plaats van een nabetaling het betreffende tekort in de vorm van een eenmalige gratificatie uit te keren.   Op basis van de oude CAO tekst zijn in Gemal specifieke rekenregels opgenomen voor CAO GGZ, die garanderen dat de minimum VT alleen wordt toegepast bij werknemers van 22 jaar of ouder. Wij zullen deze rekenregels aanpassen in release 02-2024. We voeren die aanpassing dan door per 2024 met een herrekening over 01-2024. De details van de aanpassing, herrekening en nieuwe inrichting zullen wij in de release notes van 02-2024 beschrijven.   Nadat de regeling kortgeleden met ons is gedeeld, hebben we diverse van onze grootste klanten in de sector GGZ gebeld om te peilen of er een voorkeur is voor aanpassing per 2024 of met terugwerkende kracht. Hierbij is bij meerderheid gekozen voor aanpassing per 2024. We realiseren ons tegelijkertijd dat deze keuze niet voor iedereen de voorkeur heeft, maar op de termijn die nog resteert voor de jaarovergang is het helaas niet mogelijk beide opties op een redelijke manier aan te bieden.   De gekozen werkwijze heeft een aantal voordelen: Je hoeft niet in je aanvullende correctieproductie over 12-2023 een herrekening uit te voeren over 2022 en 2023, waarbij mogelijk ook nabetalingen VT ontstaan bij werknemers voor wie je de keuze maakt deze nabetaling niet uit te voeren. Wanneer je er voor kiest om in de aanvullende correctierun niet te herrekenen word je in 2024 ook niet geconfronteerd met verschillen indien een werknemer om een andere reden wordt herrekend over 2023. De situatie in 2023 blijft immers ongewijzigd. Uit de vorige punten vloeit voort dat je meer tijd hebt om na te denken hoe je de betreffende werknemers wilt compenseren. Herstel over 2019 t/m 2021 is in geen geval mogelijk met een automatische herrekening. Je kunt bij aanpassing zonder TWK alle werknemers gelijk behandelen.   Wel heeft deze werkwijze tot gevolg dat je zelf in een rapportage inzichtelijk dient te maken welke werknemers het betreft en welk bedrag zij tekort zijn gekomen. Over 2019 t/m 2021 was dat overigens ook bij aanpassing met TWK de situatie geweest.   Aandachtspunten: De vakantietoeslag kan uitbetaald zijn in mei, maar ook bij uitdienst in een andere maand. Op basis van de geboortedatum (invoercode 02921) kun je de leeftijd per maand vaststellen. Alleen werknemers die 21 jaar oud waren op het moment van uitbetalen van de vakantietoeslag, behoren tot de mogelijke doelgroep. De minimum vakantietoeslag is gebaseerd op inpasnummer 16, alleen werknemers met inpasnummer 15 of lager hebben mogelijk te weinig vakantietoeslag betaald gekregen. Let op: het minimum is niet gelijk aan inpasnummer 16. Je berekent de minimum VT door het bedrag van inpasnummer 16 x 12 maanden x 8% VT nemen.
Volledig artikel weergeven
21-12-2023 15:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 108 Weergaven
Melding Wij hebben een aantal meldingen ontvangen over het berekende recht Balansbudget in periode 2023-07 of 2023-08. Het recht wordt in ieder geval niet goed vastgesteld indien:   De werknemer gedurende 07-2023 uit dienst gaat Er sprake is van een verlofregeling of langdurige ziekte Meerwerk en overwerk in 07-2023 wordt opgeteld bij het recht balansbudget in 08-2023, ook boven 100%. Er kan daardoor een recht van meer dan €500 ontstaan. Bij uurloners wordt gepeild op basis van de geboekte uren in juli in plaats van de gemiddelde uren geboekt in februari t/m juli (gewerkt januari t/m juni).   In 2022 hebben wij speciaal voor dit Balansbudget programmatuur toegevoegd aan Gemal. Het blijkt nu dat deze in 2023 ten onrechte niet meer wordt toegepast, waardoor Gemal rekent met de standaard parameters zoals deze in de CAO ondersteuning zijn vastgelegd. Dit is niet voldoende voor een correcte afhandeling.   Oplossing De programmatuur die in 2022 werd gebruikt, wordt weer geactiveerd in release 09-2023. We passen deze aan, zodat deze ook in toekomstige jaren van kracht blijft.   Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd om het berekende recht in voorkomende gevallen te herstellen. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 09-18. Dit kan tot gevolg hebben dat een werknemer in de beschreven situaties meer of minder budget toegekend krijgt. Als de werknemer uit dienst is gegaan in 2023-07 of 2023-08 dan heb je het budget reeds uitbetaald. In dat geval kan een vordering of nabetaling na uitdienst ontstaan.    Actie Als je in productie 08-2023 een betaling (bij uit dienst) handmatig wilt corrigeren, dan kun je met invoercode 01004 een afwijkend bedrag opgeven. Je kunt het recht niet corrigeren met invoercode 02612, aangezien het Balansbudget gebruik maakt van de peildatummethode.
Volledig artikel weergeven
17-08-2023 08:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 343 Weergaven
Salarisverhoging De werkgeversvereniging GGZ heeft ons geïnformeerd dat er een akkoord is over nieuwe salarisverhogingen. De eerste daarvan is per 01-11-2023. Wij hebben deze salaristabellen inmiddels ontvangen en zullen deze in de release van 2023-11 verwerken.    Verhoging slaapdiensten en crisisdiensten   Naast de salarisverhoging is er ook een verhoging in de vergoedingen van slaap-en crisisdiensten. Deze gelden ook per 01-11-2023. Wij zullen deze verhoging echter pas in de release van 2023-12 verwerken, omdat de diensten de maand nadat ze zijn gedraaid worden uitbetaald.    Uiteraard zullen wij in de betreffende release notes ook informeren over deze wijzigingen.
Volledig artikel weergeven
24-07-2023 15:13
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 207 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 06-05-2022.   Voor deze CAO's zijn nog wijzigingen afgesproken die niet in de mei release zijn meegenomen. Daarom implementeren wij deze in de nacht van 09 op 10 mei in een extra release.    Details over deze wijzigingen lees je via onderstaande links. Gehandicaptenzorg GGZ Sociaal Werk
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:22 (Bijgewerkt op 29-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 168 Weergaven
In de release notes 2022-07/19 wordt de inrichting van het balansbudget uit de cao GGZ omschreven.    Wat daarin nog niet is uitgelegd, is de situatie van werknemers die een deeltijdpercentage hebben van meer dan 100%. De werkgeversvereniging heeft nog aangegeven dat het balansbudget wordt gemaximeerd op 100%. Het recht dat in juli ontstaat op uitvoercode 01612 (recht EJU-2) en vervolgens in de maand september tot uitbetaling komt, wordt in juli echter nog niet gemaximeerd. In september wordt het overtollige recht op uitvoercode 01612 weer teruggeboekt met een automatische herrekening.   Voorbeeld: Een werknemer werkt 105%. In juli ontstaat er op uitvoercode 01612 een recht van €500,- x 1,05 = €525,-. In september zal de overtollige €25,- als negatief recht zichtbaar zijn op uitvoercode 01612 en zal er een uitbetaling plaatsvinden van €500,-.  Zie voor een uitwerking van dit voorbeeld onderstaand schema:   Code ↓ Maand → Juli Augustus September 01004 (Eindejaarsuitkering 2) 0,00 0,00 500,00 01612 (Recht EJU-2) 525,00 0,00 -25,00   Als een werknemer tussen juli en september uit dienst gaat (bijvoorbeeld in augustus), zal de situatie die nu in september plaatsvindt, plaatsvinden in de maand van uitdiensttreding.  Als een werknemer in de maand juli uit dienst gaat zal het recht gelijk correct en gemaximeerd worden gepresenteerd. In dat geval zal er in juli een recht zichtbaar zijn op uitvoercode 01612 van €500,-.
Volledig artikel weergeven
30-06-2022 13:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 542 Weergaven