Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
In release notes 2023-06/15 hebben we gemeld dat de aangifte van uitbetaalde vakantietoeslag naar PFZW niet altijd correct verliep en dat dit verholpen was.   Om de aangifte over 2022 te corrigeren is zelf actie vereist door in 2023 een speciale productie af te roepen met lijstnummer 6401 - synchronisatie UPA vorig jaar   Melding  Bij het inzenden van de aangemaakte correctieberichten over 2022 in het UPA-portaal word je geconfronteerd met fouten in het bericht en kan het correctiebericht niet ingezonden worden.   Actie Dit is opgelost.    Als je nog geen synchronisatie UPA vorig jaar had afgeroepen, dan kun je dat nu doen zoals hierboven beschreven. Als je reeds een synchronisatie UPA vorig jaar had afgeroepen, dan dien je dit opnieuw te doen. Er wordt dan in het UPA portaal een correct bericht aangemaakt dat je wel kunt inzenden.
Volledig artikel weergeven
06-06-2023 09:11 (Bijgewerkt op 06-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 191 Weergaven
Pensioenfonds PFZW 2021-12/34 Foutmelding P0106 in UPA Foutmelding P0106 wordt gegenereerd als er bij een werknemer wel een regelingloon is, uitvoercode 02324, maar de overige pensioengegevens de waarde nul hebben. Het PFZW heeft ons gemeld dat deze foutmelding bij hen een hoge score heeft en hebben ons gevraagd of wij kunnen helpen om dit te verminderen. Uit ons onderzoek blijkt dat deze fout in heel veel gevallen optreedt bij dienstverbanden voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd al hebben bereikt. Vaak is dan wel een nieuw dienstverband aangemaakt omdat deze persoon nog actief is tegen een vaak kleine vergoeding. Bij het actieve dienstverband staat, ten onrechte de Code pensioenfonds, invoercode 02315, op waarde A. Gemal maakt op basis van deze code een regelingloon aan. Vervolgens ziet Gemal dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt en worden er geen verdere pensioenberekeningen meer gedaan. Dit is wat het PFZW aangeeft voor AOW-gerechtigden: Voor de compleetheid willen we graag de situaties inzake de AOW weergeven, die wij zien in de pensioenaangifte: Het doorgeven van een juiste uitdienstdatum (dus iemand gaat met AOW op 5 november, dan verwachten wij in de pensioenaangifte een uitdienstdatum van 4 november). Doorwerken na AOW, dan verwachten wij een uitdienstdatum op de reguliere IKV en een nieuwe IKV zonder regelinggegevens voor het werken na AOW. Starten met werken na pensioengerechtigde leeftijd. In ons overzicht bijzondere aanleversituaties geven wij uitleg over bovenstaande situaties. https://www.pfzw.nl/content/dam/pfzw/web/werkgevers/pensioenaangifte/maandelijkse-pensioenaangifte/2020-bijzondere-aanleversituaties-upa.pdf Actie Wij verzoeken je nadrukkelijk om bij dienstverbanden van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, invoercode 02315 Code pensioenfonds te verwijderen met terugwerkende kracht vanaf de 1e periode waarbij je de foutcode P0106 hebt ontvangen. Let op: voor de volledigheid willen wij je er op wijzen dat als een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en de persoon blijft toch nog actief, dat dan toch het dienstverband moet worden beëindigd en een nieuw dienstverband moet worden aangemaakt. Je moet voor het nieuwe dienstverband niet invoercode 02315 vastleggen. Pensioenfonds PFZW 2021-12/35 UPA-melding 1920 (change 2965836) In 2021-06 hebben wij een wijziging doorgevoerd om te voorkomen dat werknemers met een uit-dienst datum meer dan 4 maanden geleden, in de pensioenaanlevering terechtkomen [1]. De reden voor deze aanpassing was omdat deze werknemers in de rapportage van PFZW gekenmerkt worden met melding 1920 - Datum ligt meer dan 4 maanden buiten de periode waarin je aangifte kunt doen. Deze aanpassing is helaas niet volledig geweest. Als voor een medewerker een bruto bedrag wordt uitbetaald meer dan 4 maanden na uit-dienst, dan wordt er toch een periodeaangifte gedaan. Dit is aangepast met ingang van 2022-01. In overleg met het PFZW is afgesproken dat de ontstane meldingen niet hersteld worden. Meer informatie [1] Release notes 2021-06/5. Pensioenfonds PFZW 2021-12/36 Waarnemingstoelage ten onrechte in jaargrondslag In de release notes onderwerp 2020-12/11 hebben we de mogelijkheid geïntroduceerd om een waarnemingstoelage te betalen, door vastlegging van de hogere schaal, trede of procentuele inschaling. Deze toelage is destijds geïntroduceerd naar aanleiding van ontwikkelingen in de CAO gemeenten/SGO, maar algemeen beschikbaar gesteld. Het blijkt dat hierbij onvoldoende aandacht is besteed aan de situatie bij het PFZW. De waarnemingstoelage wordt uitbetaald op uitvoercode 01185. De inrichting van deze uitvoercode is destijds gelijk gesteld aan gelijksoortige toelagen over het salaris. Om die reden is uitvoercode 01185 opgenomen in de jaargrondslag PFZW (werkgevercode 55051). De waarnemingstoelage heeft echter als bijzonder kenmerk dat deze doorgaans voor een beperkte periode wordt toegekend. Het PFZW stelt dat een toelage met een looptijd korter dan 3 jaar, niet pensioengevend is. Dit is vermeld in het document 'pensioengevend of niet'. Om deze reden hebben wij besloten uitvoercode 01185 waarnemingstoelage te verwijderen uit de jaargrondslag PFZW. Deze aanpassing zal leiden tot een lagere pensioengrondslag en dus terugbetaling van pensioenpremie. Automatische herrekening 12-11 Voor de betreffende werknemers zullen we in periode 12 een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt vermeld met reden 12-11 in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Volledig artikel weergeven
02-12-2021 21:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 249 Weergaven
Pensioenfondsen Pensioenfonds PFZW 2021-11/27 Vrijwilligers in UPA-bestand (change 2856242) Melding Als je vrijwilligers hebt opgenomen in je HR-bestand, dan worden deze ten onrechte door Gemal ook doorgegeven in het UPA-bestand naar het PFZW. Het PFZW geeft hiervoor foutmelding P0048. Oplossing Per periode 11 is de programmatuur van Gemal hierop aangepast. Vanaf periode 11 worden deze personen niet meer doorgegeven in het UPA-bestand. Actie Je hoeft in principe niets te doen. Als je het storend vindt dat deze foutmelding in de oude periodes zich nog voordoet, dan kun je dit wegpoetsen door het draaien van een synchronisatie UPA (lijstnummer 6301), na de release van november.
Volledig artikel weergeven
28-10-2021 15:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 246 Weergaven
Pensioenfonds PFZW 2021-04/32 Pensioenpremie na uit-dienst (change 2580198) Melding Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat bij een werknemer pensioenpremie werd ingehouden na de maand van uit-dienst, zonder dat er verder nog berekeningsresultaten zijn. Dit deed zich voor bij een werknemer met generatiebeleid en vrijwillige voortzetting van pensioen. In deze specifieke situatie was de berekening in Gemal niet juist. Automatische herrekening 04-04 Per 2021-04 is de programmatuur van Gemal aangepast. In periode 04 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04-04 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Als dit probleem zich ook voordoet in 2020, kun je de betreffende werknemer herrekenen door invoercode 02475 Beginperiode herrekening vast te leggen over 2020.Publishing Date : 3/23/2021
Volledig artikel weergeven
25-03-2021 15:51
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 195 Weergaven
Pensioenfonds PFZW 2021-01/85 UPA foutmelding P0046 - reden einde arbeidsovereenkomst ontbreekt In de UPA wordt al enige jaren de reden einde arbeidsovereenkomst doorgegeven. T/m 2019 was hiervoor invoercode 02850 in gebruik in Gemal. Per 2020 is de rubriek ook opgenomen in de loonaangifte. Het waardebereik werd toen geheel herzien. Om die reden is per 2020 de nieuwe invoercode 02846 geïntroduceerd voor reden einde arbeidsovereenkomst. Als je een dienstverband hebt beëindigd in 2020, met terugwerkende kracht naar 2019 dan geef je de reden einde arbeidsovereenkomst nog op met de oude invoercode 02850. Over 2019 moet immers een waarde uit het oude waardebereik worden opgenomen. Uit terugkoppeling van PFZW blijkt dat in sommige gevallen in deze situatie ten onrechte invoercode 02846 is gebruikt. Dit leidt er toe dat de reden einde arbeidsovereenkomst in de UPA over 2019 niet wordt gevuld. In de UPA wordt dit aan je kenbaar gemaakt met foutcode P0046 - Reden einde arbeidsovereenkomst verplicht vullen indien datum einde inkomstenverhouding is gevuld. Als je deze melding ontvangen hebt, dan kun je in een aanvullende correctieproductie 2020-12 alsnog invoercode 02850 vastleggen met de juiste waarde en met als ingangsdatum de maand in 2019 waarin het dienstverband is beëindigd. Ook kun je vanaf 2021-02 de reden einde arbeidsovereenkomst invoeren via de Handmatige Correctie UPA.
Volledig artikel weergeven
28-12-2020 17:23
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 198 Weergaven
Klik hier voor de complete release notes 2020-11. Pensioenfonds PFZW 2020-11/34 Verlofregeling buiten pensioenberekening Pensioenfonds PFZW heeft besloten dat een uitkering of aanvulling op die uitkering tijdens aanvullend geboorteverlof (AGBV) standaard niet pensioengevend is. Het is echter mogelijk om in een CAO of arbeidsvoorwaardenregeling (mits je niet onder een CAO valt of de CAO dit toestaat) afwijkende afspraken te maken. Eén van deze mogelijke afwijkende afspraken is dat je de pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof onverminderd voortzet. Er is in die situatie géén sprake van vrijwillige voortzetting. De werkgever en werknemer betalen beiden de reguliere premie die er ook zou zijn als er geen verlof zou zijn. Het AGBV wordt in die situatie ook niet doorgegeven in de UPA. In Payroll Gemal kon deze situatie tot op heden niet aangestuurd worden. Tijdens verlof werd standaard de pensioenopbouw verlaagd en verrekend in ofwel het regelingloon (uitvoercode 02233) ofwel de verloonde uren PFZW (uitvoercode 02324). Daarnaast was het mogelijk voor de werknemer om vrijwillige voortzetting aan te vragen. Wijziging per periode 11 Wij hebben het waardebereik van werkgevercode 13008 uitgebreid. Tegelijkertijd hebben we de omschrijving van het bestaande waardebereik verduidelijkt. Deze code werkt anders voor pensioenfonds ABP dan voor PFZW. In de beschrijving is gepoogd om voor beide fondsen tot een heldere omschrijving te komen. Gegeven: inhouding pensioenpremie. Vastleggen: werkgevercode 13008: 0 (of niet vastgelegd) = Bij ABP = 1; bij PFZW = 4; 1 = werkgever en werknemer verdelen premie over het verlofdeel alsof er geen verlof zou zijn; PFZW: vrijwillige voortzetting; 2 = de werkgever betaalt ook het werknemersdeel (op basis van het percentage korting of op basis van verlofuren per week/maand); PFZW: vrijwillige voortzetting; 3 = de werknemer betaalt ook het werkgeversdeel (op basis van het percentage korting of op basis van verlofuren per week/maand); PFZW: vrijwillige voortzetting; 4 = geen pensioenpremie over verlofdeel; PFZW geen vrijwillige voortzetting; 5 = verlofregeling heeft geen invloed op pensioenberekening (alleen PFZW). Deze werkgevercode kent 15 volgnummers die corresponderen met het nummer van de verlofregeling waar de code betrekking op heeft. Voor elke verlofregeling is een invoercode beschikbaar, waarmee je op werknemerniveau kunt afwijken van de waarde op werkgeverniveau. Dit betreft voor verlofregeling 1 t/m 15 invoercodes 02526 / 02527 / 02529 / 02533 / 02536 / 02556 t/m 02560 / 01955 t/m 01959. Deze invoercodes kennen hetzelfde waardebereik. Ook aan deze invoercodes is de nieuwe waarde 5 toegevoegd. Actie Als in je CAO of arbeidsvoorwaardenregeling de afspraak is gemaakt dat tijdens AGBV de pensioenopbouw onverminderd plaatsvindt, dan leg je werkgevercode 13008 vast met waarde 5 bij de verlofregeling die je voor AGBV hebt aangewezen.
Volledig artikel weergeven
28-10-2020 14:31
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 207 Weergaven
2020-09/34 Vrijwillige voortzetting bij langdurig ziek/verlof en maximum (change 2140387) Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat voor werknemers met een pensioengrondslag die hoger is dan het maximum, waarbij sprake is van langdurig ziek of verlof en vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw, teveel premie is berekend. In deze situatie werd naast de maximumpremie ook nog eens apart de premie over de vrijwillige voortzetting berekend. Per 2020-09 is de programmatuur van Gemal aangepast. Automatische herrekening 03 In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor de betreffende werknemers, zie reden 03 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor de werknemers waarbij dit probleem zich in 2019 heeft voorgedaan, is helaas geen geautomatiseerd herstel mogelijk. Als je in voorkomende situatie voor die werknemer zelf een herrekeningsmutatie vastlegt over het vorig jaar (invoercode 02475 Beginperiode herrekening waarde 201901), dan wordt ook die werknemer over 2019 gecorrigeerd.
Volledig artikel weergeven
25-08-2020 18:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 196 Weergaven
2020-06/32 Doorbetaling tijdens verlof in verloonde uren PFZW Als een medewerker gebruik maakt van een verlofregeling en tijdens dat verlof een doorbetaling ontvangt, dan zorgt die doorbetaling voor extra verloonde uren. De uitvoercodes voor doorbetaling tijdens een verlofregeling (uitvoercodes 00635 t/m 00649) waren opgenomen in werkgevercode 55053 Uitvoercodes in grondslag verloonde uren UPA met waarde 1 (tellen). Deze waarde werkt niet in deze grondslag, omdat deze uren telt terwijl op de uitvoercodes bedragen staan. Daarom zijn de uitvoercodes met ingang van periode 06 opgenomen met waarde 6 (tellen als factor). Payroll Gemal zet de bedragen dan om naar uren, door het bedrag op de uitvoercode te delen door het uurloon salaris (uitvoercode 01747). Let op 1: in veel gevallen zal door deze aanpassing de pensioengrondslag hoger worden. Dit betekent dat met terugwerkende kracht extra premie wordt ingehouden. Let op 2: in afwijking op bovenstaande zijn de uitvoercodes 00635 (doorbetaling tijdens langdurig ziek) en 00640 (doorbetaling tijdens kortdurend zorgverlof) verwijderd uit de grondslag van werkgevercode 55053. De reden hiervan is dat tijdens deze regelingen niet de verloonde uren maar het regelingloon wordt verlaagd. Bij doorbetaling zou dus eigenlijk het regelingloon tijdelijk moeten worden verhoogd. Payroll Gemal kent die functionaliteit momenteel niet voor wat betreft de uitvoercodes bij doorbetaling.  Als je aangesloten bent bij het PFZW en je maakt gebruik van doorbetaling op uitvoercode 00635 / 00640 bij langdurig ziek of kortdurend zorgverlof, dan adviseren wij je de doorbetaling te verrekenen in het percentage korting of de uren verlof die je boekt. De doorbetaling wordt dan correct in het regelingloon verwerkt. Dit is de werkwijze die t/m 2019 standaard werd gehanteerd, omdat de regeling voor doorbetaling bij verlof toen nog niet in de huidige vorm bestond. Automatische herrekening 05 In verband met deze aanpassingen zullen wij een automatische herrekening in periode 06 uitvoeren bij medewerkers met een doorbetaling tijdens verlof in 2020. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 05. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:24
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 188 Weergaven
2020-04/30 Wachtgeld ten onrechte in jaargrondslag PFZW Per 2020 is de nieuwe uitvoercode 00986 WW/wachtgeld geïntroduceerd. Met deze code kan wachtgeld duidelijker worden geadministreerd. Wachtgeld is voor PFZW niet pensioengevend. Daarom is uitvoercode 00986 niet opgenomen in de jaargrondslag PFZW (werkgevercode 55051). Door een onderliggende fout in de grondslagen werd het wachtgeld toch geteld ondanks dat dit niet in de grondslag was opgenomen. Wij hebben dit met ingang van periode 04 verholpen. Automatische herrekening Voorkomende gevallen zullen wij in periode 04 automatisch herrekenen. U herkent deze herrekening op uw mutatieverslag aan reden 13. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. 2020-04/31 Onterechte foutmeldingen UPA [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 17 maart 2020 - PFZW heeft het dataherstel omtrent de onterechte foutmeldingen vorige week (week 11) afgerond. De inzenders van de onterecht afgekeurde pensioenaangiftes worden nog door PFZW apart geïnformeerd. Als deze foutmeldingen zich bij u hebben voorgedaan, krijgt u in de komende weken hierover bericht vanuit PFZW. 4 maart 2020 - Zoals u weet zijn er vanaf januari 2020 nieuwe controles opgenomen in de pensioenaangifte. In de aanlevering over januari 2020 is het mogelijk dat u onterecht een foutmelding heeft ontvangen. Deze meldingen zijn ontstaan door een fout in de software van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Op dit moment is PFZW nog druk bezig met het herstellen van de fout. PFZW zal de inzenders van de onterecht afgekeurde pensioenaangiftes gaan informeren. Zodra wij bericht krijgen van PFZW dat het herstel is afgerond en de betreffende klanten zijn geïnformeerd, kunt u dit teruglezen op onze portal. 14 februari 2020 - Vanaf dit jaar is er een aantal nieuwe belangrijke controles in de UPA specificatie opgenomen. Helaas heeft PFZW geconstateerd dat bij diverse controles ten onrechte foutmeldingen gegenereerd worden: - P0140: 'Er is een natuurlijk persoon met een nieuwe inkomstenverhouding aangeleverd terwijl de bestaande inkomstenverhouding niet is beëindigd'. - P0142: 'Een nieuwe inkomstenverhouding krijgt altijd een nieuw nummer inkomstenverhouding dat ongelijk is aan reeds bestaande c.q. beëindigde inkomstenverhoudingen'. PFZW is bezig om deze onterechte foutmeldingen zo snel mogelijk op te lossen. Het grootste deel van deze foutmeldingen is inmiddels opgelost. Momenteel is PFZW bezig om ook de laatste onterechte foutmeldingen op te lossen. De verwachting is dat dit eind volgende week is gerealiseerd. Er bestaat nog wel een kans op een onterechte terugkoppeling. Daarom adviseert PFZW te wachten met insturen tot eind volgende week, mocht u nog niet hebben ingestuurd. Uw actie Heeft u reeds de pensioenaangifte 2020-01 verzonden en bovenstaande foutmeldingen retour ontvangen, dan gaat PFZW voor u een dataherstel uitvoeren. Het dataherstel houdt in dat de bestanden (waarop de onterechte foutmeldingen zijn opgetreden) via een geautomatiseerd proces opnieuw worden ingelezen. U hoeft de berichten dan niet alsnog in te sturen. Let op: mocht u naast bovengenoemde foutmeldingen tevens andere foutmeldingen retour hebben ontvangen, dan dient u de overige meldingen wel te corrigeren. Heeft u de pensioenaangifte 2020-01 nog niet ingestuurd, dan volgt u het advies van PFZW.
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 180 Weergaven
2020-03/48 Naamswijziging codes In verband met de uitbreidingen van de regeling Premie diverse verzekeringen (zie onderwerp 2020-03/3) hebben we de omschrijving van uitvoercode 02324 verloonde uren UPA gewijzigd in uren verloond PFZW. En van werkgevercode 55053 Uitvoercodes in grondslag verloonde uren UPA gewijzigd in Uitvoercodes in grondslag verloonde uren PFZW. 2020-03/49 Onterechte foutmeldingen UPA [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledig heid wordt het hier herhaald. 14 februari 2020 - Vanaf dit jaar is er een aantal nieuwe belangrijke controles in de UPA specificatie opgenomen. Helaas heeft PFZW geconstateerd dat bij diverse controles ten onrechte foutmeldingen gegenereerd worden: - P0140: 'Er is een natuurlijk persoon met een nieuwe inkomstenverhouding aangeleverd terwijl de bestaande inkomstenverhouding niet is beëindigd'. - P0142: 'Een nieuwe inkomstenverhouding krijgt altijd een nieuw nummer inkomstenverhouding dat ongelijk is aan reeds bestaande c.q. beëindigde inkomstenverhoudingen'. PFZW is bezig om deze onterechte foutmeldingen zo snel mogelijk op te lossen. Het grootste deel van deze foutmeldingen is inmiddels opgelost. Momenteel is PFZW bezig om ook de laatste onterechte foutmeldingen op te lossen. De verwachting is dat dit eind volgende week is gerealiseerd. Er bestaat nog wel een kans op een onterechte terugkoppeling. Daarom adviseert PFZW te wachten met insturen tot eind volgende week, mocht u nog niet hebben ingestuurd. Uw actie Heeft u reeds de pensioenaangifte 2020-01 verzonden en bovenstaande foutmeldingen retour ontvangen, dan gaat PFZW voor u een dataherstel uitvoeren. Het dataherstel houdt in dat de bestanden (waarop de onterechte foutmeldingen zijn opgetreden) via een geautomatiseerd proces opnieuw worden ingelezen. U hoeft de berichten dan niet alsnog in te sturen. Let op: mocht u naast bovengenoemde foutmeldingen tevens andere foutmeldingen retour hebben ontvangen, dan dient u de overige meldingen wel te corrigeren. Heeft u de pensioenaangifte 2020-01 nog niet ingestuurd, dan volgt u het advies van PFZW. 2020-03/50 Code reden einde arbeidsovereenkomst [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 februari 2020 - In januari is een nieuwe rubriek 'Code reden einde arbeidsovereenkomst' in de loonaangifte geïntroduceerd. Echter, de UPA-berichten werden afgekeurd als invoercode 02846 Reden einde Arbeidsovereenkomst met de waarde 1, 2, 3 of 4 was opgegeven. Op 7 februari heeft voor de betrokken inhoudingsplichtigen een synchronisatie plaatsgevonden voor salarisperiode 2020-01. Uw actie In de UPA-applicatie (Aangifte Monitor) ziet u de verschillende effecten van de synchronisatie afhankelijk van de volgende situaties: 1. U heeft nog niet ingezonden voor aangifteperiode 2020-01: de correcties uit de synchronisatie worden verwerkt in de oorspronkelijke aangifte 2020-01. De synchronisatie is dan niet apart zichtbaar als correctiebericht in het UPA-portaal. Na controle kunt u het UPA-bericht 2020-01 insturen. 2. U heeft aangifteperiode 2020-01 ingezonden maar deze aangifte is AFGEKEURD door PGGM. De aangifte voor 2020-01 wordt opnieuw gereed gezet voor correctie van de geconstateerde fouten en de effecten van de synchronisatie worden samengevoegd met de aangifte voor 2020-01. De synchronisatie is dan niet apart zichtbaar als correctiebericht in het UPA-portaal. Na controle kunt u het UPA-bericht 2020-01 insturen. 3. U heeft aangifteperiode 2020-01 ingezonden en deze aangifte is GOEDGEKEURD of GEDEELTELIJK GOEDGEKEURD door PGGM en de salarisproductie voor periode 2020-02 is AL WEL aanwezig. De effecten van de synchronisatie worden opgenomen als correcties over aangifteperiode 2020-01 in de aangifteperiode 2020-02. Dit kunt u controleren in het UPA-bericht behorende bij 2020-02. 4. U heeft aangifteperiode 2020-01 ingezonden en deze aangifte is GOEDGEKEURD of GEDEELTELIJK GOEDGEKEURD door PGGM en de salarisproductie voor periode 2020-02 is NOG NIET aanwezig. De synchronisatie wordt getoond als correctiebericht '2020 Corr', maar u mag deze niet apart inzenden. Losse correctieaangiften over 2020 mogen namelijk pas in 2021 worden ingezonden. Maar zodra de salarisverwerking 2020-02 gereed is, wordt de aangifte 2020-02 zichtbaar in het UPA-portaal en verdwijnt '2020 Corr'. De effecten van de synchronisatie worden opgenomen als correcties over aangifteperiode 2020-01 in de aangifteperiode 2020-02. Dit kunt u controleren in het UPA-bericht behorende bij 2020-02. 7 februari 2020 - Het probleem zoals gemeld op 27 januari hebben we opgelost in de februari-release, waarbij we voor de betreffende werknemers een synchronisatie UPA over 2020 hebben uitgevoerd (lijstnummer 6301). De synchronisatie was echter alleen voor instellingnummer 0001 uitgevoerd en niet voor de overige instellingnummers. Op 6 februari is daarom een synchronisatie UPA voor de overige instellingnummers uitgevoerd. Hiermee wordt de juiste waarde reden einde arbeidsovereenkomst ook voor de overige instellingnummers in het UPA-bericht opgenomen. Uw actie De correcties voor de UPA-berichten zijn nu zichtbaar in het UPA-portaal. Na controle kunt u deze inzenden. 27 januari 2020 - In januari is een nieuwe rubriek Code reden einde arbeidsovereenkomst in de loonaangifte geïntroduceerd [1]. Nu is gebleken dat de UPA-berichten worden afgekeurd als invoercode 02846 Reden einde Arbeidsovereenkomst met de waarde 1, 2, 3 of 4 is opgegeven. Dit wordt opgelost in de februari-release, waarbij we voor de betreffende werknemers een synchronisatie UPA over 2020 zullen uitvoeren. Uw actie Als u voor een medewerker invoercode 02846 met de waarde 1, 2, 3 of 4 heeft opgegeven, moet u wachten met het inzenden van het UPA-bericht tot na de februari-release (3 februari). Meer informatie [1] Release notes 2020-01/14.
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 177 Weergaven
2020-02/58 Functieomschrijving in UPA De UPA-systematiek binnen PFZW is van zodanige kwaliteit dat de volgende stap gezet kan worden: de verscherping van de plausibiliteitscontroles. Wat hierbij gebeurt is dat het pensioengevend maandloon wordt vergeleken met het SV-Loon in het UPA-bericht. Zodra hier een afwijking ontstaat buiten de bandbreedtes van de controles, gaat PFZW controleren op juistheid van gegevens. In vele gevallen kan PFZW met de CAO als leidraad de afwijkingen goedkeuren. Om dit in alle gevallen goed te kunnen doen is ook de functieomschrijving noodzakelijk. Het ontbreken hiervan in het door Payroll Gemal verzonden UPA-bericht zou tot uitvraag van de functieomschrijvingen leiden. Om te voorkomen dat dit plaatsvindt, is het meeleveren van het veld in het UPA-bericht een oplossing. Daarom wordt met ingang van 2020-02 de functieomschrijving, invoercode 02311, opgenomen in het UPA-bericht. Het gegevenselement functieomschrijving in het UPA-bericht is optioneel. Wanneer invoercode 02311 niet is gevuld, heeft dat voor de berichtgeving naar PFZW geen consequenties; het bericht zal niet (gedeeltelijk) worden afgekeurd. 2020-02/59 Reden uittrede PFZW in 2019 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 januari 2020 - In december is het mogelijk geworden om voor invoercode 02850 Reden uittrede PFZW nieuwe waarden op te geven die met ingang van 1 januari 2020 geldig zijn. De oude waarden kunt u ook nog opgeven. Als u dienstverbanden heeft beëindigd in 2019 en daarbij een 'reden uittrede PFZW' in het nieuwe waardebereik heeft opgegeven, is deze niet doorgegeven naar PFZW. Hierdoor krijgt u afkeuringen (responsemeldingen) op een ontbrekende 'reden uittrede PFZW' in de module UPA. De nieuwe waarden worden in Payroll Gemal in periode 2020-01 opgenomen [1]. Uw actie U kunt dit oplossen door een synchronisatie UPA uit te voeren voor 2019. Dit doet u door in een speciale productie voor het productiejaar 2019 lijstnummer 6301 af te roepen. De ontbrekende codes worden dan aangevuld. Meer informatie [1] Release notes 2020-01/14. 2020-02/60 Code reden einde arbeidsovereenkomst [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 27 januari 2020 - In januari is een nieuwe rubriek Code reden einde arbeidsovereenkomst in de loonaangifte geïntroduceerd [1]. Nu is gebleken dat de UPA-berichten worden afgekeurd als invoercode 02846 Reden einde Arbeidsovereenkomst met de waarde 1, 2, 3 of 4 is opgegeven. Dit wordt opgelost in de februari-release, waarbij we voor de betreffende werknemers een synchronisatie UPA over 2020 zullen uitvoeren. Uw actie Als u voor een medewerker invoercode 02846 met de waarde 1, 2, 3 of 4 heeft opgegeven, moet u wachten met het inzenden van het UPA-bericht tot na de februari-release (3 februari). Meer informatie [1] Release notes 2020-01/14.
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:18
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 181 Weergaven
2020-01/72 Wijzigingen per 2020 Per 2020-01 is het percentage voor de OP-premie gelijk gebleven aan dat van 2019. Voor het arbeidsongeschiktheid is het percentage gewijzigd. Dat geldt ook voor de franchise voor zowel OP als AP. Ook het bedrag maximum premie en de percentages voor korting bij vrijwillige voortzetting bij verlof zijn gewijzigd. Zie vanaf 3 januari Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PFZW, werkgevercodes 04141 t/m 04148.
Volledig artikel weergeven
28-07-2020 19:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 179 Weergaven