Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 06-07-2022.   In overleg is alsnog een aanpassing doorgevoerd voor periode 2022-07 in de inrichting voor de CAO Politie. Dit betreft de vastlegging van blokkade voor de eenmalige thuisvergoeding.   Daarnaast was gebleken dat de uren nachtaanwezigheidsdienst o.g.v. de CAO Ziekenhuizen in sommige situaties onjuist werden berekend. Voor een nachtaanwezigheidsdienst werd niet verloond waar de werknemer conform cao recht op had. De herrekening en aanpassing van werkgevercode 08142 naar 100% die wij in de juli-release hebben gedaan, is te voorbarig geweest.  Er had een overgangsperiode in acht moeten worden genomen. We zullen de aanpassing voor nu terugdraaien.   Bovenstaande aanpassingen zullen wij in de nacht van 06 op 07 juli in een extra release implementeren.   Details over deze wijzigingen lees je via onderstaande links: Politie Ziekenhuizen
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:24 (Bijgewerkt op 29-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 80 Weergaven
In overleg is alsnog een aanpassing doorgevoerd voor periode 2022-07 in de inrichting voor de CAO politie. Dit betreft de vastlegging van blokkade voor de eenmalige thuisvergoeding. De aanpassing wordt in de nacht van 06 op 07 juli in een extra release geïmplementeerd.
Volledig artikel weergeven
06-07-2022 15:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 257 Weergaven
Mededeling 2021-03/1 Gemal Prognose wordt Visma Prognose In de release notes van afgelopen oktober hebben we aangekondigd dat Gemal Prognose alsnog tot het einde van 2020 wordt ondersteund om extra tijd te bieden om over te stappen op Visma Prognose. Op basis van feedback van meerdere klanten is er besloten tot doorontwikkeling van Visma Prognose. Het betreft functionaliteit om meerdere ceanummers te ondersteunen en het toevoegen van een centraal overzicht (periode gegevens en jaartotalen per medewerker). Daarom zijn we tot het besluit gekomen het deactiveren van Gemal Prognose uit te stellen tot 1 juni 2021, zodat aanvullende functionaliteit in Visma Prognose gerealiseerd kan worden. Details van de gegevensaanlevering aan Visma Prognose en uitleg van de functionaliteiten vind je beschreven in de handleiding in de community. Wil je meer weten over de overstap of behoefte aan een kennissessie; neem dan contact op met je Customer Success Manager. Die helpt je graag met een zorgeloze ingebruikname van deze nieuwe oplossing. Nieuw 2021-03/2 Eigen teksten bij regelingen In Gemal ondersteunen we je - en de CAO’s die voor je medewerkers van toepassing zijn - met behulp van diverse functionaliteiten. Zo’n functionaliteit kan dan bestaan uit een set door ons ingerichte geparameteriseerde rekenregels en aansturingen. Daarnaast bieden we vaak ‘broertjes’ van dezelfde functionaliteit aan waarbij je de vrijheid hebt om zelf te parameteriseren en in te richten. Zo richten we bijvoorbeeld de generieke regeling 'Eindejaarsuitkering' specifiek in voor een bepaalde CAO, maar je hebt de mogelijkheid om met dezelfde set rekenregels en aansturingen een eigen uitkeringsregeling te maken. De naamgeving van invoer(codes) en uitvoer(codes) kon al op A(lgemeen), C(AO) of W(erkgever)niveau worden aangepast voor de herkenbaarheid op de loonstaat en de salarisstrook. Tot nu toe was de naamgeving van de regeling zèlf echter niet aan te passen waardoor je in Gemal Direct Inrichting en op het overzicht specificatie productiegegevens altijd de generieke benaming te zien kreeg: bijvoorbeeld ‘Eindejaarsuitkering 7’ of ‘Verlofregeling 11’ terwijl dit voor jou of je CAO juist een specifieke regeling voor “Bindingstoelage” of “Extra Geboorteverlof” is. Vanuit diverse werkgevers bereikt ons de wens om de benaming van zo’n generieke regeling aan te kunnen passen zodat dit meer aansluit bij hun belevingswereld [1].  Eigen teksten bij generieke regelingen Met ingang van periode 03 hebben we daarom een aanpassing gedaan in Gemal Direct Inrichting en op het overzicht specificatie productiegegevens uit Gemal. Hierdoor wordt het mogelijk om voor de volgende generieke regelingen (die het meest gebruikt worden) een eigen tekst vast te leggen: - Persoonlijke budgetten; - Eindejaarsuitkeringen; - Premieregelingen diverse verzekeringen (VRZ); - Verlof-/generatieregelingen - Verlofuren (ver)kopen. We hebben voor deze regelingen nu de algemene tekst vastgelegd op A(lgemeen) niveau, bijvoorbeeld: '03 Eindejaarsuitkering 3'. Daar waar van toepassing hebben we de tekst op C(ao)-niveau vastgelegd: dan wordt bijvoorbeeld de algemene tekst '05 Eindejaarsuitkering 5' ‘overruled’ door de CAO-specifieke tekst '05 Tegemoetkoming ZKV'. En het staat je natuurlijk vrij om op W(erkgeverniveau) voor jouw instelling hiervan bijvoorbeeld weer te maken '05 Vergoed. col. zorgverz'. (door het opnemen van het nummer van de regeling op de eerste twee posities heb je de link met de oorspronkelijke regeling hetgeen op sommige schermen nog gewenst is). Je ziet zo in één oogopslag waarvoor een bepaalde regeling voor jou in gebruik is. Voorbeeld uitkeringsregelingen bij een gemeente:        Je kunt natuurlijk ook een tekst vastleggen voor een regeling die geen CAO-waarde heeft. We hebben bijvoorbeeld de vrijheid gelaten om voor de functionaliteit 'Aanvullend geboorteverlof' zelf een verlofregeling te kiezen. Je kunt nu dus in plaats van "11 verlofregeling 11" de regeling in GDI bijvoorbeeld benoemen als "11 Geboorteverlof WIEG" en ook als zodanig terug zien op je specificatie productiegegevens.  Vastleggen eigen teksten Je kunt de teksten vastleggen in Gemal Direct Inrichting bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling (werkgevercode 05777). De vastlegging wijst zich verder vanzelf en is vergelijkbaar met het vastleggen van eigen teksten voor uitvoercodes in GDI. Een verschil is dat je de nieuwe tekst van een uitvoercode al meteen terugziet in bijvoorbeeld grondslagen, terwijl je de aangepaste tekst van een regeling pas terugziet nadat je productie verwerkt is. Je kunt vooralsnog alleen voor de hiervoor vermelde regelingen eigen teksten vastleggen. Eigen teksten specificatie productiegegevens De aansturing van de eigen teksten in Gemal Direct Inrichting werkt ook door in het overzicht specificatie productiegegevens waar je in het vervolg de tekst van de Algemene -, CAO- of eigen benaming van de regeling terugziet. Hierbij hebben we ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om sommige regelingen wat beter en wat meer in lijn met andere regelingen te presenteren. Meer informatie [1] https://community.raet.com/producten/payroll-gemal/i/ideeen. Gewijzigd en verbeterd 2021-03/3 Automatisch herrekenen op basis van releasenummer In vrijwel elke release voeren wij automatische herrekeningen uit. Met die herrekeningen kunnen we foutsituaties met terugwerkende kracht herstellen. De systematiek hierachter is altijd geweest dat je elke maand minstens één salarisproductie draait. Wij geven elke maand een nieuwe release uit. Op die manier krijg je elke maand de automatische herrekeningen en dus de aanpassingen uit de betreffende release mee. In de praktijk doen zich echter situaties voor waarbij de productiemaand en de releasemaand niet gelijk lopen. Daardoor kun je herrekeningen missen. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn: Bij een tussentijdse aanpassing vanwege een opgeloste fout. Een tussentijdse aanpassing wordt toegevoegd aan de laatste release. Als je reeds de betreffende productie hebt gedraaid, dan mis je de herrekening voor de tussentijdse aanpassing. Bij vierwekenverloning lopen de productieperiode en de releasemaand niet gelijk. Vanaf halverwege het jaar lopen vierwekenverloners een periode voor op de release. Gemal houdt tabellen bij om in dat geval toch de juiste herrekening toe te passen, maar dit is foutgevoelig. Bij de betaling van sommige pensioenen en uitkeringen is het gebruikelijk om al zeer vroeg de productie te draaien. Meestal worden de stroken voor een maand al gedraaid voordat deze maand daadwerkelijk begonnen is. Daardoor draai je productie tegen de release van een maand eerder. Bij een eventuele overdraai in de maand zelf kunnen dan opeens herrekeningen verschijnen die er eerder niet waren. In incidentele gevallen blijken ook werkgevers met maandverloning al een productie te draaien voor een maand die nog niet begonnen is, bijvoorbeeld voorafgaand aan de zomervakantie. Als dit niet structureel gebeurt dan kunnen ze een hele maand aan herrekeningen missen. Voorbeeld: je draait op 28-07-2021 productie 08-2021. De laatste release is dan 07-2021. Vervolgens draai je op 15-09-2021 productie 09-2021. De laatste release is dan 09-2021. De herrekeningen van 08-2021 loop je mis. Als je een automatische herrekening mist en je herrekent de medewerker op een later tijdstip om een andere reden, dan krijg je de verschillen op dat latere tijdstip pas te zien. De reden herrekening wordt dan niet langer getoond, omdat je zelf de herrekening hebt aangestuurd. Het is dan vaak lastig om de reden van deze verschillen te achterhalen, omdat er geen reden bij deze herrekening meer wordt vermeld. Om dergelijke situaties te voorkomen, hebben we met ingang van periode 03 de systematiek van herrekenen verbeterd. Automatische herrekening met release nummer Vanaf periode 03 krijgen alle herrekeningen naast een reden ook een releasenummer mee. Als de laatste release 08-2021 is geweest en Gemal voert herrekening reden 12 door, dan zie je bijvoorbeeld: Automatische herrekening Reden: 08-12. Payroll Gemal houdt bij van welke release je de herrekeningen hebt gehad. Met behulp van dat gegeven bepaalt Gemal welke nieuwe herrekeningen relevant zijn in de productie die je draait. Dit gegeven wordt per jaar apart bijgehouden. Je krijgt in je januariproductie dus nooit herrekeningen uit december van het voorgaande jaar. Ook kun je in januari nog correctieproducties voor december van het oude jaar draaien, waarbij Gemal nog steeds de herrekeningen van het oude jaar kent. De systematiek per productiesoort is als volgt: In een salarisproductie krijg je de herrekeningen van alle releases die er zijn geweest tussen je laatste productie en je huidige productie. Meestal zijn dat de herrekeningen van alleen de laatste release, maar dat kunnen ook herrekeningen zijn uit meerdere releases of uit geen enkele release. In een vervangende correctieproductie (werkgevercode 99231 Code correctieproductie = 1) wordt feitelijk de salarisproductie opnieuw uitgevoerd voor de geselecteerde medewerkers. Daarom worden in deze productie de herrekeningen uitgevoerd uit de releases die ook in de laatste salarisproductie relevant waren. In een aanvullende correctieproductie (werkgevercode 99231 Code correctieproductie = 2) worden aanvullend op de bestaande salarisproductie extra mutaties toegevoegd. De herrekeningen uit de oorspronkelijke salarisproductie worden in uitzonderlijke situaties ook in deze productie herhaald, maar zullen over het algemeen geen verschillen tot gevolg hebben. In een aanvullende correctie op periode 12, uitgevoerd in januari, zijn soms wel extra herrekeningen van toepassing. In die situatie leg je de werkgevercode 99232 Automatische herrekening aanvullende correctieproductie vast met waarde 1. In dat geval worden de herrekeningen gepresenteerd met releasenummer 13. Opmerking voor vroegdraaiers Als je vóór release 03 reeds je salarisproductie voor periode 03 hebt afgeroepen, dan zijn als vanouds de herrekeningen voor release 03 niet uitgevoerd. Als je je salarisproductie voor periode 04 vervolgens draait vóór 28-03-2021 (implementatie release 04), dan krijg je deze herrekeningen alsnog. Draai je je salarisproductie daarna, dan krijg je alleen herrekeningen voor release 04. Dit is een eenmalig probleem doordat Gemal vanaf periode 03 begint met releases te tellen én release 04 al in de voorgaande maand wordt geïmplementeerd. Desgewenst kun je zelf collectief herrekenen door werkgevercode 99221 vast te leggen met waarde 01. 2021-03/4 Anoniementarief als LH-tabel Loon of uitkeringen worden belast conform een loonheffingstabel. Meestal is dat de witte of groene tabel. In de loonaangifte wordt aangegeven welke tabel is toegepast via de code loonbelastingtabel. Er zijn ook een aantal uitzonderlijke situaties. Zo kan een werknemer vrijstelling hebben voor de loonheffing of er kan een anoniementarief van toepassing zijn, omdat de identiteit van de werknemer niet formeel vastgesteld kan worden. Voor deze situaties is in de loonaangifte een aparte code loonbelastingtabel gedefinieerd. In Gemal wordt het anoniementarief vastgelegd als aparte optie náást de opgegeven loonheffingstabel. Dat zorgt voor dubbelzinnige vastlegging. In de praktijk is men het altijd eens geweest dat bij wit/groen + anoniementarief het anoniementarief voor gaat. Bij sommige opties is dat echter minder duidelijk, zoals bij gelijktijdig vrijstelling voor de loonheffing en anoniementarief. Dit blijkt soms tot fouten te leiden bij de vastlegging of in de loonaangifte. Daarnaast kent Gemal de optie om afzonderlijk anonimiteit vast te leggen voor de loonheffing en voor de SV/ZVW. Hierbij is het onmogelijk dat een persoon wel anoniem is voor de ene berekening, maar niet voor de andere. Om die reden wordt de aansturing voor anonieme werknemers verhuisd naar één code. Hoe werkt het vanaf periode 03? Invoercode 02270 Anoniem LH en invoercode 02271 Anoniem ZVW/WN komen te vervallen. De functionaliteit van deze invoercodes wordt ondergebracht bij invoercode 02333 Code loonheffingstabel op de nieuwe waarde 4: Gegeven: code loonheffingstabel. Vastleggen: invoercode 02333. Opgeven welke loonheffingstabel dient te worden gehanteerd: 1 = witte; 2 = groene; 3 = geen loonheffingstabel toepassen; 4 (nieuwe waarde) = anoniementarief (52% en geen maximum SV/ZVW); 6 = thuiswerkers, aannemers van werk, sexwerkers en gelijkgestelden; 7 = binnenlandse artiest / beroepssporter; 8 = buitenlandse artiest / beroepssporter zonder verlaagd % beschikking en invoercode 02451 (vast) is niet vastgelegd. Buitenlandse beroepssporter met verlaagd % beschikking en invoercode 02451 (vast) is met een waarde vastgelegd; 9 = buitenlandse artiestengezelschappen en sportploegen. Conversie Wij zullen een conversie uitvoeren die met ingang van periode 03 invoercode 02270 Anoniem LH en/of invoercode 02271 Anoniem ZVW/WN waarde 1 omzet naar invoercode 02333 waarde 4. Als je na periode 03 de oude invoercodes 02270 en 02271 nog aanlevert - omdat je een versie van HR Core of een eigen HR-pakket gebruikt dat nog niet hierop is aangepast - dan worden deze codes ook bij binnenkomst in Gemal geconverteerd. De conversie is echter gemaakt voor de klanten in de sector Pensioen en Uitkeringen (zie hierna) en zal beëindigd worden zodra vanuit die sector de conversie niet langer nodig is. In de basis ondersteunen wij immers geen oude versies van HR-pakketten.  Automatische herrekening 03-03 Deze conversie wordt uitgevoerd met terugwerkende kracht naar 01-2021. Om die reden zullen wij een automatische herrekening uitvoeren. Je herkent deze herrekening op je mutatieverslag aan reden 03-03. Hieraan zijn geen kosten verbonden.  Let op: indien je in de oude situatie invoercode 02333 had vastgelegd met waarde 1 witte tabel of 2 groene tabel, dan is respectievelijk uitvoercode 01776 loon tabel wit of uitvoercode 01777 loon tabel groen berekend. Deze uitvoercode valt weg na herrekening, omdat invoercode 02333 wordt omgezet naar waarde 4 anoniementarief. Er is immers geen wit of groen tabelloon in de betreffende perioden. Wat moet je doen? Als je invoercode 02270 Anoniem LH en/of invoercode 02271 Anoniem ZVW/WN had opgenomen in Self Service formulieren, denk er dan aan deze om te zetten in invoercode 02333 Code loonheffingstabel nieuwe waarde 4. De Belastingdienst heeft aangegeven dat als een werknemer tegelijkertijd anoniem is en vrijstelling voor de loonheffing heeft, de vrijstelling voor gaat. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie omdat een werknemer een BSN nodig heeft om de vrijstelling te kunnen aanvragen. De situatie doet zich alleen voor als de werknemer niet alle stukken bij je heeft aangeleverd. Als je in de oude situatie toch tegelijkertijd anoniementarief (invoercode 02270 waarde 1) en vrijstelling loonheffing (invoercode 02333  waarde 3) toepaste, dan gaf Gemal de vrijstelling voorrang. Voor 2021 wordt automatisch het anoniementarief toegepast vanwege de algemene conversie. Als deze situatie zich bij je voordoet, dan dien je zelf invoercode 02333 waarde 3 vast te leggen vanaf 2021. Let op: bovenstaande situatie is dusdanig uitzonderlijk dat de Belastingdienst heeft aangegeven dat de loonaangifte op deze situatie niet is voorbereid. Je ontvangt op dit moment loonaangiftemelding 0087 als het BSN ontbreekt en je past de vrijstelling loonheffing (tabelcode 999) toe. De Belastingdienst onderzoekt nog hoe de controle op deze situatie aangepast kan worden. In de praktijk bestaat de situatie niet dat een werknemer anoniem is voor alleen de loonheffing of alleen voor de SV/ZVW. In de oude situatie was het toch mogelijk om dit vast te leggen. Indien je alleen invoercode 02270 Anoniem LH en/of invoercode 02271 Anoniem ZVW/WN had vastgelegd, dan wordt in de nieuwe situatie de anonimiteit voor beide situaties toegepast. Dit levert dus een verschil op. Mocht die situatie zich bij je voordoen, dan dien je zelf te beoordelen of de werknemer al dan niet als anonieme werknemer geregistreerd moet worden. Speciaal voor Pensioen en Uitkering klanten (CAO code 60) Pension & Benefits Core gaat op een later moment over naar de nieuwe situatie. Pensioen Excasso online (Primus) wordt niet aangepast. Invoercode 02270 en invoercode 02271 zijn en blijven hiervoor beschikbaar en geactiveerd worden door Asap component 051 waarde 9 en door de afzonderlijke componenten 9AP (is gekoppeld aan 02270) / 9AQ (is gekoppeld aan 02271). Als je één van deze invoercodes vastlegt met waarde 1, dan zet Gemal automatisch ook invoercode 02333 Code loonheffingstabel op waarde 4 (anoniementarief). Alle 3 codes worden getoond op het stamkaartje indien aanwezig en teruggekoppeld naar Pension & Benefits Core en Pensioen Excasso online. Let op: Als je in dezelfde salarisproductie invoercode 02270 of 02271 vastlegt met waarde 1 en ook invoercode 02333 vastlegt, dan wordt altijd invoercode 02333 op waarde 4 gezet, ongeacht de waarde die je zelf hebt opgegeven. Het anoniementarief gaat immers vóór de andere loonbelastingtabellen. Er is geen automatische conversie andersom. Als je invoercode 02270 Anoniem LH of invoercode 02271 Anoniem ZVW/WN vastlegt met waarde 0, dan dien je zelf ook de waarde van invoercode 02333 Code loonheffingstabel te wijzigen. Gemal kan immers niet eenduidig vaststellen wat de waarde van invoercode 02333 in deze situatie zou moeten zijn. 2021-03/5 Samenloop herleidingsregel en anoniementarief Tot op heden gaf je in Gemal aan dat het anoniementarief van toepassing was door invoercode 02270 Anoniem LH vast te leggen met waarde 1. Als er herleidingsregels van toepassing zijn, dan leg je die vast met invoercode 02334 Code speciale fiscale regeling. Het anoniementarief is 52% en hier zijn nooit herleidingsregels op van toepassing. Als je beide invoercodes tegelijkertijd vastlegde, bleek Gemal echter het anoniementarief te negeren. In dat geval werd de loonbelastingtabel toegepast zoals vastgelegd op invoercode 02333 Code loonheffingstabel in combinatie met de herleidingsregels van invoercode 02334. Hoe werkt het vanaf periode 03? Met ingang van periode 03 hebben we dit aangepast. Als je het anoniementarief toepast, dan gaat dat altijd voor op eventuele herleidingsregels. Uit onderzoek van onze kant blijkt dat deze fout zich in praktijk gelukkig nog niet heeft voorgedaan in het huidige jaar. Om die reden wordt er geen automatische herrekening uitgevoerd. 2021-03/6 Controle op wijzigen BSN en IKV vervalt bij nieuwe klanten In Gemal is een controle aanwezig waardoor het BSN (invoercode 02320) of IKV (invoercode 02322) niet gewijzigd kan worden als de datum in-dienst in een voorgaand jaar ligt. Gemal presenteert in die situatie foutcode 181. De reden daarvan is, dat het BSN en IKV belangrijke sleutelgegevens zijn in de loonaangifte en de pensioenaangifte. Gemal levert geen loonaangiftegegevens over vorig jaar en geen pensioenaangifte over het jaar vóór vorig jaar aan. Bij wijziging van het BSN of IKV kan dit er toe leiden dat de sleutel per jaargang niet gelijk is. Dat levert grote problemen op bij de ontvangende instanties. Bij nieuwe klanten is er geen levering over een voorgaand jaar aanwezig en kan dit probleem niet optreden. Tegelijkertijd worden er vaak veel werknemers ingevoerd met een datum in-dienst in een voorgaand jaar. Bij de eerste in-dienstmelding wordt de controle niet uitgevoerd, maar als hierbij een fout wordt gemaakt dan kan die fout niet hersteld worden en moet er een nieuw persoonsnummer worden aangemaakt. De bestaande controle blijkt dus in de praktijk tot ongewenste situaties te leiden. Hoe werkt het vanaf periode 03? De controle is met ingang van periode 03 in Gemal aangepast. Het BSN of IKV kan gewijzigd worden als dit het eerste jaar is dat je productie draait op de betreffende instelling. Dit betekent dat werkgevercode 02201 Datum eerste daadwerkelijke productie is vastgelegd met een datum in het huidige jaar (of in de toekomst bij proefdraaien). 2021-03/7 Nogmaals: Percentage woonlandfactor Frankrijk aangepast Per 2021 is de jaarlijkse aanpassing voor de woonlandfactoren uitgevoerd. Op 8 januari hebben wij geconstateerd dat het percentage voor Frankrijk niet juist was opgenomen. Op 9 januari 2021 is dit aangepast. Zie het betreffende onderwerp in deze release notes onder het kopje Eerder gepubliceerde nieuwsberichten. Omdat een aantal klanten al vóór deze wijziging hun salarisproductie hadden afgeroepen, is er specifiek voor deze situatie een automatische herrekening uitgevoerd in februari. Helaas is vastgesteld dat de door ons toegepaste selectie voor deze herrekening niet correct werkt, als in januari - na de wijziging - nog aanvullende correctieproducties zijn vervaardigd. Automatische herrekening 03-09 We zullen in periode 03 nogmaals een automatische herrekening uitvoeren, maar dan (voor de zekerheid) voor alle werknemers met woonlandfactor Frankrijk. Deze herrekening vind je terug als reden 03-09 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wet- en regelgeving Niet van toepassing Opgeloste meldingen 2021-03/8 Percentage vast contract met afwijkende ingangsdatum (change 2502781) Melding Als voor een werknemer invoercode 02511 Percentage vaste contracturen wordt vastgelegd met een afwijkende ingangsdatum, dan berekent Gemal een foutief percentage en worden onjuiste resultaten berekend op de volgende uitvoercodes: 01873 - afdracht premie WW 02107 - afdracht SV 02342 - afdracht WW Laag 02346 - grondslag addendum 02347 - premie WW addendum Als bijvoorbeeld invoercode 02511 met een ingangsdatum van 28 november 2020 is vastgelegd, dan zou Gemal moeten rekenen met 3/30, maar in plaats daarvan rekende Gemal met 27/30. Automatische herrekening 03-04 Met ingang van periode 03 is Gemal hierop aangepast. Als je een dergelijke mutatie hebt vastgelegd in de januari- of februari-productie van 2021, dan wordt dit gecorrigeerd via een automatische herrekening in periode 03. Deze mutaties worden op het mutatieverslag gekenmerkt met reden 03-04. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Als deze foutsituatie zich nog voordoet in de gegevens over 2020, dan kun je dit corrigeren door voor de betreffende werknemer een herrekening vast te leggen via invoercode 02475 Beginperiode herrekening met terugwerkende kracht over 2020. De berekening wordt dan over 2020 wel gecorrigeerd, maar de wijziging in WW-premie wordt niet doorgegeven in de loonaangifte. De juiste bedragen dien je handmatig door te geven. 2021-03/9 Berekening waarde 5 in grondslagen bij verwerking alleen vaste of variabele gegevens (change 2456075) Een grondslag kan berekend worden over alleen vaste, alleen variabele of beide gegevens. Dit is door ons ingericht op werkgevercode 59001 Vast/eenmalig [1]. Het resultaat van een grondslag wordt doorgaans (eventueel na bewerking) gepresenteerd op een uitvoercode. Die uitvoercode kan weer opgenomen zijn in een andere grondslag. Voorbeeld: de grondslag ouderschapsverlof wordt bewerkt tot een bedrag korting en gepresenteerd op uitvoercode 01071 ouderschapsverl. Uitvoercode 01071 is weer opgenomen in de grondslag eindejaarsuitkering. Een dergelijke uitvoercode kan worden opgenomen in een volgende grondslag met waarde 5. Dit betekent dat de uitvoercode alleen wordt geteld voor zover deze is berekend over uitvoercodes die zowel in de eigen grondslag (in het voorbeeld ouderschapsverlof) als in de vervolggrondslag (in het voorbeeld eindejaarsuitkering) zijn opgenomen. Om de waarde van de uitvoercode (in het voorbeeld 01071) correct vast te stellen, voert Gemal een nieuwe berekening uit. Melding Het bleek dat in die berekening altijd alle vaste en variabele gegevens werden meegenomen, ook als de grondslag alleen over de vaste gegevens werd berekend. Hierdoor werd de grondslag te hoog vastgesteld. Oplossing Met ingang van periode 03 is de berekening aangepast: als een uitvoercode de uitvoer betreft van een grondslag en die uitvoercode is zelf opgenomen in een volgende grondslag met waarde 5, dan toetst Gemal nu of de grondslag waarover de uitvoercode oorspronkelijk was berekend betrekking had op vaste, variabele of beide gegevens. Rekenvoorbeeld: In de grondslag ouderschapsverlof zijn opgenomen: - uitvoercode 01001 salaris (vast) = € 2000. - uitvoercode 01003 sal. extra uren (variabel)= € 500. Er is 50% ouderschapsverlof vastgelegd. Dit wordt alleen berekend over de vaste gegevens. Het verlof heeft immers betrekking op de vaste uren en niet op de meeruren. uitvoercode 01071 ouderschapsverl. = € 2000 x 50% = - € 1000 Uitvoercode 01071 is opgenomen in de grondslag eindejaarsuitkering met waarde 5. In die grondslag zijn ook uitvoercodes 01001 salaris en 01003 sal. extra uren  opgenomen. Oude situatie Bij de berekening van het recht EJU werd uitvoercode 01071 opnieuw bepaald. Deze bepaling ging ten onrechte over de vaste - en de variabele gegevens tegen een waarde van (€ 2000 + € 500) x 50% = - € 1250. Nieuwe situatie Ook in de grondslag vakantietoeslag wordt uitvoercode 01071 bepaald tegen de waarde € 2000 x 50% = - € 1000. De fout heeft zich voorgedaan in situaties dat uitvoercodes voor korting wegens verlofregelingen (00675 t/m 00679 / 01071 / 01110 / 01146 / 01164 / 01301 / 01302 / 01441 t/m 01445) of uitvoercodes voor doorbetaling tijdens verlof (00635 t/m 00649) zijn opgenomen in de grondslag vakantietoeslag of in de grondslag van enige eindejaarsuitkering met waarde 5. In die situatie zijn het recht eindejaarsuitkering (uitvoercodes 01611 / 01612 / 01643 t/m 01646 / 01653), de korting eindejaarsuitkering (uitvoercodes 01801 t/m 01807) en de korting VT (uitvoercode 01652) onjuist berekend. Het recht VT (uitvoercode 01618) is wel correct berekend. Automatische herrekening 03-02 Wij zullen in periode 03 een automatische herrekening uitvoeren om voorkomende foutsituaties te herstellen, zie reden 03-02 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Gemal handleiding onderwerp Grondslagen bij 1.7 Aansturing grondslagen. 2021-03/10 Codes gemoedsbezwaard niet op salarisstrook (change 2581286) In periode 01 zijn de invoercodes 02863 Code gemoedsbezwaard LA en 03079 Code gemoedsbezwaard PF weggevallen van de salarisstrook en het overzicht vaste personeelsgegevens. Automatische herrekening 03-06 In periode 03 zullen we voor de betreffende werknemers een automatische herrekening aansturen om deze gegevens te herstellen op de salarisstrook en het overzicht vaste personeelsgegevens en tevens in de loonaangifte en in de pensioenaangifte APG. Deze herrekening is herkenbaar aan reden 03-06 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-03/11 Toelage verschil inschaling (change 2571658) Je kunt in Gemal een toelage laten betalen die gebaseerd is op het verschil tussen de eigen inschaling van de medewerker en een andere inschaling, zoals bijvoorbeeld van toepassing bij een waarneming [1]. Melding We constateren dat deze toelage (uitvoercode 01185) niet op de juiste wijze in de programmatuur is opgenomen. Hierdoor wordt de vaste waarde van uitvoercode 01185 bijvoorbeeld niet meegenomen bij de vaststelling van het jaarinkomen ABP en mogelijk in andere grondslagen die uitgaan van een vaste waarde. Automatische herrekening 03-08 Om deze situatie te herstellen, zullen we in periode 03 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 03-08 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook wordt voor betrokken medewerkers hierbij het jaarinkomen ABP opnieuw vastgesteld. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Bruto componenten bij 3.27 Toelage verschil inschaling. 2021-03/12 Controleoverzicht werkkosten en ‘eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling’ (change 2507708) We hebben in januari een bericht op de community geplaatst over het controleoverzicht werkkosten in combinatie met de ‘eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling’ vanuit de loonaangifte. Zie het volgende onderwerp in deze release notes. Met ingang van periode 03 zijn de problemen met het berekenen van de werkkosten/eindheffing als volgt opgelost.  Uitvoercodes opgenomen in grondslag werkkostenregeling (werkgevercode 55100) met een 9 (negatief tellen in de grondslag) zullen ook met een detailregel worden vermeld op het controleoverzicht werkkosten. De berekende eindheffing was in dit geval correct. Bij ceanummers met meerdere loonheffingennummers en eindheffing, zullen de bedragen eindheffing op het juiste loonheffingennummer worden gepresenteerd, indien de eindheffing naar de loonaangifte moet. Bij het aanpassen van de grondslag werkkostenregeling zal een automatische herrekening aangestuurd worden. Dit gebeurde voorheen niet, waardoor de berekende werkkosten en de eventuele eindheffing niet correct waren. Bij het overschrijden van meer dan 10% van de loon voor de loonheffing door loon voor de loonheffing groene tabel (uitvoercode 01777) wijzigt hierdoor het berekende forfait, waarna de berekende eindheffing weer correct berekend wordt. Voor 2020 kan dit helaas  niet meer via Gemal hersteld worden. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2021-03/13 Controleoverzicht werkkosten en ‘eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling’ [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 26 januari 2021 - We hebben diverse meldingen ontvangen over het controleoverzicht werkkosten in combinatie met de ‘eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling’ vanuit de loonaangifte. Helaas is in bepaalde gevallen het controleoverzicht fout en het komt ook voor dat de berekende eindheffing niet juist is. 1. Op het controleoverzicht worden geen detailregels gepresenteerd als de uitvoercode in de grondslag werkkostenregeling (werkgevercode 55100) is opgenomen met waarde 9 (negatief tellen in de grondslag) of als de uitvoercode op CAO-niveau is opgenomen. Het totaal aan werkkosten en de berekende eindheffing zijn in dit geval wel goed. 2. Het controleoverzicht is fout als er uitvoercodes in de grondslag van werkgevercode 55100 zijn opgenomen met waarde 8 (niet opnemen in de grondslag). In dit geval worden de uitvoercodes toch meegeteld. Dit kan je oplossen door in een aanvullende correctieproductie over december 2020 de betreffende uitvoercode(s) uit de grondslag te verwijderen: je legt bij de uitvoercode(s) de waarde 0 (eerdere opgegeven waarde vervalt) vast. Ook de berekende eindheffing kan in dit geval fout zijn. 3. De berekende eindheffing in de loonaangifte is fout als het loon groene tabel (uitvoercode 01777) meer is dan 10% van de totale loon voor loonheffing. Het controleoverzicht is in dit geval wel goed. 4. De doorgegeven eindheffing is soms ook fout als bij een ceanummer meerdere instellingen voorkomen, waarvoor bij niet alle instellingen eindheffing berekend is. De eindheffing kan dan bij een ander loonheffingennummer van het ceanummer zijn opgenomen. Wij geven daarom het advies om goed te kijken bij de aangifte loonheffing of het bedrag ‘eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling’ wel goed is. Indien dit niet het geval is, dan kan je dit in de loonaangifte applicatie aanpassen. 2021-03/14 Percentage vrije ruimte voor de werkkostenregeling [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 28 januari 2021 - Voor 2020 was de vrije ruimte voor de werkkostenregeling opgerekt van 1,7 naar 3,00 procent. Per januari 2021 hebben wij dit weer aangepast naar 1,7 procent. Onlangs is er een bericht uitgegaan dat ook voor 2021 het verhoogde percentage van 3,00 van toepassing is. Het percentage is in Gemal aangepast met terugwerkende kracht vanaf januari bij werkgevercode 03330 en 03338. Automatische herrekening 10 In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 10 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-03/15 Percentage woonlandfactor Frankrijk aangepast per 9 januari [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 28 januari 2021 - In release 2021-01 zijn onder andere de woonlandfactoren aangepast. Bij het percentage voor Frankrijk was per 01-01-2021 een percentage van 89,81 opgenomen. Dit moest zijn 89.18. Het percentage is alsnog per 9 januari aangepast. Als je de januari-productie voor 9 januari hebt afgeroepen, dan is een foutief percentage toegepast. Automatische herrekening 08 In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 08 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-03/16 Selectief resultatenoverzicht (nog niet) vervallen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 4 februari 2021 - Eerder hebben we aangekondigd dat enkele overzichten zullen vervallen. We hebben onder andere geschreven dat het selectief resultatenoverzicht - lijstnummer 2601 t/m 2640 (papier) - komt te vervallen [1]. Dit geldt ook voor het selectief werknemeroverzicht - lijstnummer 2301 t/m 2340. Het voornemen om deze overzichten uit te faseren is ongewijzigd, alleen dit zal later in het jaar plaatsvinden. Ons advies is om dit soort overzichten te genereren via het resultatenoverzicht in CSV formaat - lijstnummer 0605. De selectieve resultatenoverzichten en selectieve werknemeroverzichten stammen uit de tijd waarin het nagenoeg niet mogelijk was om goed in een database te zoeken. Om deze reden willen we de overzichten uit de programmatuur van Gemal verwijderen. Meer informatie [1] Release notes 2021-01/17. 2021-03/17 Foutcode bij koppelen dienstverbanden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 18 februari 2021 - Met ingang van 18 februari is de programmatuur van Gemal aangepast. Producties vervaardigd op of na deze datum zullen met de gewijzigde programmatuur worden verwerkt. Let op: als de fout zich heeft voorgedaan in je salarisproductie van februari, dan dien je de mutatie voor het koppelen - invoercode 02950 - opnieuw vast te leggen in een correctieproductie over februari of in de maart-productie. 17 februari 2021 - De oplossing voor de foutcode is getest en goed bevonden. We streven ernaar om de oplossing in de nacht van woensdag op donderdag over te zetten naar de productie-omgeving. Hierna voeren we nog een laatste test uit. We laten je weten wanneer alles afgerond is. 16 februari 2021 - In periode 02 zijn aanpassingen doorgevoerd in Gemal voor het koppelen van dienstverbanden [1]. Het blijkt dat de mutatie voor het koppelen - invoercode 02950 waarde 1 - een foutcode geeft op het mutatieverslag: de koppeling wordt dus afgekeurd. De bedoeling van de aanpassing was om bij een afkeuring aan te geven op basis van welke invoercode de afkeuring wordt veroorzaakt. We zijn druk bezig het probleem te onderzoeken. Wat in veel situaties opvalt is dat er in de productie waar de mutatie voor het koppelen wordt vastgelegd, bij de meldingen onderaan op het mutatieverslag invoercodes worden aangegeven die in dezelfde productie bij één van de dienstverbanden met een waarde 0 of blanco staan vermeld. Zodra duidelijk is hoe en wanneer we dit gaan oplossen, zullen we je nader informeren. Meer informatie [1] Release notes 2021-02/5. 2021-03/18 Onjuiste cumulatieve gegevens bij VTWK (change 2574596) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 19 februari 2021 - Het blijkt dat als in periode 02 een mutatie over vorig jaar is opgegeven, deze effect had over cumulaties die over het jaar heen gaan (zoals bijvoorbeeld VT, Eindejaarsuitkering etc.) Dit resulteerde in een onjuiste berekening en presentatie van het recht van deze uitkering. Bij uitdiensttreding kan dit leiden tot een onterechte uitbetaling. Omdat de fout over het cumulatieve recht - alleen bij VTWK over 2020 - te hoog is, zal het merendeel van de medewerkers hier geen probleem door ervaren. Wanneer echter de medewerker uit-dienst is gemeld in januari 2021, kan het recht VT/Eindejaarsuitkering etc. onjuist zijn. Automatische herrekening 03-10 Met ingang van periode 03 is Gemal hierop aangepast. In periode 03 zullen we voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 03-10 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Let op: Deze herrekening kan leiden tot verschillen in positieve maar ook negatieve rechten. Advies Voor werknemers met een uit-dienst datum in januari - met TWK opgegeven in februari - moet je de rechten beoordelen als ook een herrekening voor die medewerker over 2020 is uitgevoerd in februari. Deze doelgroep is te vinden door in februari te kijken naar de loonstaat nabetaling vorig jaar. Omdat het verschil tot een uitbetaling of vordering kan leiden - afhankelijk van de mutatie in februari - kun je zelf beoordelen hoe de betaling van februari aangepast moet worden. In Betaal Manager kun je medewerkers desgewenst ook nog blokkeren. CAO informatie CAO politie 2021-03/28 Schonen uitkering Voor de CAO politie (code CAO 25) was in 2020-12 sprake van een eenmalige uitkering van € 300,00. De inrichting van de regeling - eindejaarsuitkeringsregeling 5 - hebben we met terugwerkende kracht vanaf 2021-01 verwijderd uit Gemal. De tekst van uitvoercode 01241 (“Waarderingsgebaar”) hebben we in overleg vooralsnog gehandhaafd evenals de aanpassingen van uitvoercode 01241 in het kader van de bruto/netto-omzetting, de telling in WKR en de meetelling ABP. Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2021-03/31 Module Pensioenaangifte APG weer beschikbaar [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 5 februari 2021 - De onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid, al je bestanden zijn verwerkt. De statussen in Payroll Manager zijn bijgewerkt. Indien je in de tussenliggende periode de productie van februari hebt overgedraaid of een correctieproductie hebt gedraaid dan wordt alleen het laatst aangemaakte bestand ingelezen in Pensioenaangifte APG. Bij eerder gedraaide producties zie je dan mogelijk een rood handje (fout opgetreden) in Payroll Manager. Dit kun je negeren. Pensioenfonds PWRI 2021-03/32 Nogmaals: beëindiging regeling WIW [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 18 februari 2021 - We hebben in vorige release notes aangegeven dat je per 2021-01 deelnemers aan de WIW-regeling moest overzetten naar de SW-regeling. Je hoefde de deelnemers hiervoor niet uit-dienst en opnieuw in-dienst te melden, maar je kon volstaan met het wijzigen per 2021-01 van de Code pensioenfonds (invoercode 02315) van waarde X naar waarde W [1]. In aanvulling hierop geldt het volgende. Voor een spoedige verwerking van gegevens zal APG een einddatum plaatsen op het WIW-deelnemerschap. Wij verzoeken je om bij de betreffende medewerkers met invoercode 02925 de afwijkende intrededatum van 01-01-2021 vast te leggen voor het SW-deelnemerschap. Daarnaast: heb je zowel een WIW-instelling als een SW-instelling, dan was oorspronkelijk de verwachting van APG dat je de enkele betrokken WIW-medewerkers zou opnemen in de SW-instelling. Omdat dit in Gemal een verhuizing en mogelijk een uit-dienst / in-dienst scenario kan zijn, is APG ons hierin ter wille. Je kunt desgewenst dus de voormalige WIW-deelnemer handhaven in de oorspronkelijke instelling met het oorspronkelijke aansluitnummer dat voorheen als WIW te boek stond. Meer informatie [1] Release notes 2021-01/87. Automatische herrekeningen 2021-03/34 Vermelding automatische herrekening in mutatieverslag Periode 02 reden  omschrijving 08 Percentage woonlandfactor Frankrijk aangepast per 9 januari 09 CAO kinderopvang - Eindejaarsuitkering in de pensioenregeling 10 Percentage vrije ruimte voor de werkkostenregeling CAO gehandicaptenzorg - Eenmalige uitkering bij werknemers uit-dienst in januari Periode 03 reden omschrijving 03-02 Berekening waarde 5 in grondslagen bij verwerking alleen vaste of variabele gegevens (change 2456075) 03-03 Anoniementarief als LH-tabel 03-04 Percentage vast contract met afwijkende ingangsdatum (change 2502781) 03-05 Niet in gebruik 03-06 Codes gemoedsbezwaard niet op salarisstrook (change 2581286) 03-07 CAO VO - Wijziging in- en doorstroombanen 03-08 Toelage verschil inschaling (change 2571658) 03-09 Nogmaals: Percentage woonlandfactor Frankrijk aangepast 03-10 Onjuiste cumulatieve gegevens bij VTWK (change 2574596) 03-11 CAO gehandicaptenzorg - Nogmaals: eenmalige uitkering bij werknemers uit-dienst in januari (change 2604965) Werknemer- en werkgevergegevens 2021-03/35 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes invoercode omschrijving - - 2021-03/36 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes werkgevercode omschrijving - - Publishing Date : 2/25/2021
Volledig artikel weergeven
25-02-2021 15:30 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 243 Weergaven
Mededelingen 2021-11/1 Geen papieren output meer per november Zoals we in de release notes 2021-10 hebben aangekondigd, worden er met ingang van november 2021 geen papieren overzichten meer aangemaakt en verstuurd. Dit betekent dat je geen enveloppen of dozen meer ontvangt met daarin bijvoorbeeld de loonstaten, signaallijsten, etc., zoals dat als stammutatie in de betreffende werkgevergegevens is opgenomen. De reden hiervoor is dat Salarisdossier al jaren voorziet in de digitale ontsluiting van deze overzichten. Daarnaast vinden we als Visma | Raet maatschappelijk verantwoord ondernemen (de wet MVO) belangrijk en in dat kader past het printen van overzichten niet meer in de tegenwoordige tijd. Na onderzoek bij diverse klanten blijkt ook dat papieren output weliswaar is aangestuurd, maar dat er eigenlijk geen gebruik van wordt gemaakt. Het komt voor dat deze output gelijk weer vernietigd wordt, vanwege de vertrouwelijke informatie die het bevat. Dit heeft ons doen besluiten om per november 2021 te stoppen met het printen van overzichten. Later zullen we in Gemal de betreffende werkgevercodes en tellers opschonen. De salarisspecificatie en de jaaropgaven blijven wel op papier beschikbaar. Op het overzicht specificatie productiegegevens is tijdelijk zichtbaar dat het printen van de overzichten wordt onderdrukt.  Nieuw 2021-11/2 Productieplanning 2022 De Productieplanning voor 2022 is in de Payroll Gemal handleiding opgenomen. In 2022 gelden voor alle producties de volgende tijdvakken / datums: maand tijdvak januari 4 jan. t/m 30 jan. februari 1 feb. t/m 27 feb. maart 1 mrt. t/m 3 apr. april 5 apr. t/m 1 mei mei 3 mei t/m 29 mei juni 31 mei t/m 3 jul. juli 5 jul. t/m 31 jul. augustus 2 aug. t/m 28 aug. september 30 aug. t/m 2 okt. oktober 4 okt. t/m 30 okt. november 1 nov. t/m 27 nov. december 29 nov. t/m 1 jan. 2021-11/3 Procentuele toelagen met eigen grondslag Uit het wensenportaal is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een procentuele toelage met een eigen grondslag. Hiervoor hebben we drie procentuele toelagenregelingen in Gemal opgenomen. Deze nieuwe regelingen zijn in de Gemal-handleiding opgenomen bij het onderwerp Toelagenregelingen, procentueel. Vast te leggen gegevens voor regeling 1 Per instelling geef je met werkgevercode 14061 Percentage procentuele toelagenregeling 1 het percentage op dat voor de hele instelling geldt. In de grondslag (werkgevercode 55471 Uitvoercodes in grondslag procentuele toelagenregeling 1) neem je uitvoercodes op waarover de toelage berekend moet worden. Met invoercode 01921 Code procentuele toelage regeling 1 activeer je voor de werknemer de toelage. Met invoercode 00631 Procentuele toelage 1 kun je eventueel een afwijkend percentage opgeven. Ook dan moet je invoercode 01921 vastleggen. Berekening en verwerking - regeling 1 De uitbetaling wordt gepresenteerd met uitvoercode 00631 procent. toelage 1. De inrichting van in- en uitvoercode 00631 is gelijk aan de inrichting van in- en uitvoercode 01499 Percentage toelage 25. Dit houdt o.a. in dat de uitvoercodes opgenomen zijn in de grondslagen ABP, toetsing minimumloon, brutoloon, norm topinkomen en loonkosten. De toelage is niet opgenomen in de grondslag voor de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. Vast te leggen gegevens voor regeling 2 Per instelling geef je met werkgevercode 14062 Percentage procentuele toelagenregeling 2 het percentage op dat voor de hele instelling geldt. In de grondslag (werkgevercode 55472 Uitvoercodes in grondslag procentuele toelagenregeling 2) neem je uitvoercodes op waarover de toelage berekend moet worden. Met invoercode 01922 Code procentuele toelage regeling 2 activeer je voor de werknemer de toelage. Met invoercode 00632 Procentuele toelage 2 kun je eventueel een afwijkend percentage opgeven. Ook dan moet je invoercode 01922 vastleggen. Berekening en verwerking - regeling 2 De uitbetaling wordt gepresenteerd met uitvoercode 00632 procent. toelage 2. De inrichting van in- en uitvoercode 00632 is gelijk aan de inrichting van in- en uitvoercode 01499 Percentage toelage 25. Dit houdt o.a. in dat de uitvoercodes opgenomen zijn in de grondslagen ABP, toetsing minimumloon, brutoloon, norm topinkomen en loonkosten. De toelage is niet opgenomen in de grondslag voor de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. Vast te leggen gegevens voor regeling 3 Per instelling geef je met werkgevercode 14063 Percentage procentuele toelagenregeling 3 het percentage op dat voor de hele instelling geldt. In de grondslag (werkgevercode 55473 Uitvoercodes in grondslag procentuele toelagenregeling 3) neem je uitvoercodes op waarover de toelage berekend moet worden. Met invoercode 01923 Code procentuele toelage regeling 3 activeer je voor de werknemer de toelage. Met invoercode 00633 Procentuele toelage 3 kun je eventueel een afwijkend percentage opgeven. Ook dan moet je invoercode 01923 vastleggen. Berekening en verwerking - regeling 3 De uitbetaling wordt gepresenteerd met uitvoercode 00633 procent. toelage 3. De inrichting van in- en uitvoercode 00633 is gelijk aan de inrichting van in- en uitvoercode 01499 Percentage toelage 25. Dit houdt o.a. in dat de uitvoercodes opgenomen zijn in de grondslagen ABP, toetsing minimumloon, brutoloon, norm topinkomen en loonkosten. De toelage is niet opgenomen in de grondslag voor de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. Gewijzigd en verbeterd 2021-11/4 Presentatie loonaangiftemeldingen De loonaangifte moet elke maand foutloos worden ingevuld. Als er in de aangifte van januari bijvoorbeeld een fout zit, dan is het niet voldoende als februari weer goed is. De aangifte van januari moet dan met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Daarom neemt Gemal de loonaangiftemeldingen altijd mee in de presentatie van de mutaties als de bijbehorende fout wordt geconstateerd in enige periode van het huidige jaar. Bij deze loonaangiftemeldingen werd echter geen periode getoond. Dit kon leiden tot onduidelijkheid over de periode waarin de fout was geconstateerd. Vanaf deze release hebben we dat verbeterd. Na de melding zie je voortaan het periodenummer waarop de melding betrekking heeft. Zo kun je direct achterhalen in welke periode(s) herstel nodig is. De melding wordt getoond in het formaat (meldingscode) - (periodenr) - (omschrijving). Als de fout zich voordoet in meerdere perioden, wordt de melding per periode apart getoond. Je krijgt daardoor een volledig overzicht van de foutieve perioden. Een overzicht van alle loonaangiftemeldingen vind je in de Gemal handleiding onderwerp Mutaties en Signalen Gemal bij 2.2 Meldingen loonaangifte. Voorbeeld In 01-2021 was een invoercode stam/vast foutief vastgelegd. Die fout is hersteld in 03-2021. Je draait productie 11-2021. Gemal toont de (fictieve) foutmelding L1000 - 01 - invoercode is onjuist en de foutmelding L1000 - 02 - invoercode is onjuist omdat de fout bestaat in perioden 01 en 02. Let op Een melding over voorgaande perioden wordt momenteel alleen gegenereerd als er een loonberekening over die periode wordt uitgevoerd. Een melding over 01-2021 wordt dus getoond als de werknemer herrekend wordt over die periode of als je een mutatie hebt opgegeven met terugwerkende kracht tot die periode. Per 2022 gaan we het systeem van meldingen in Gemal grondig aanpassen. Vanaf dat moment kunnen we altijd de meldingen van alle perioden in het huidige jaar tonen, ook als er geen herrekening is uitgevoerd. 2021-11/5 Vaste opbouw IKB in grondslag verlofuren Conform algemene jurisprudentie heeft een werknemer tijdens vakantie recht op doorbetaling van componenten en vergoedingen die hij gewoonlijk ook heeft, bijvoorbeeld gemiddelden over 12 maanden (kostenvergoedingen zijn uitgezonderd). Voor sommige CAO’s wil dit ook zeggen dat de vaste opbouw van een Persoonlijk Budget ook moet doorwerken in de waarde van verlofuren. Er zijn 8 verschillende verlofurenregelingen die aangestuurd kunnen worden met ieder een eigen grondslag en/of opslag. De werkgever kan al naar gelang behoefte één of meerdere van deze regelingen gebruiken voor verlofuren en daarin uitvoercodes opnemen of opslag toekennen al naar gelang het doel van de grondslag [1]. Hierbij is verlofregeling 1 t/m 4 ook gekoppeld met Flex Benefits.  Het is dus gewenst om de (vaste) opbouw van een Persoonlijk Budget op te kunnen nemen in de grondslag verlofuren [2]. De opbouw van een Budget kan echter voortkomen uit verschillende bronnen: bijvoorbeeld doorgestorte VT, doorgestorte eindejaarsuitkering, een percentage over een Budget-grondslag etc. Hierdoor komt de waarde van de uitvoercode voor de vaste opbouw Budget pas later in het berekeningsproces tot stand dan de afhandeling van grondslagen. Om het toch mogelijk te maken om de vaste opbouw Budget mee te nemen hebben we met ingang van periode 2021-11 een aanpassing in de programmatuur gedaan. Hierdoor kun je (met terugwerkende kracht tot 2021-01) de uitvoercode voor vaste opbouw Persoonlijk Budget alsnog in een grondslag verlofuren opnemen. Let op Het is voor deze speciale afhandeling wel nodig dat de verlofuren afgerekend worden tijdens een periode in-dienst. Reken je na uit-dienst verlofuren af, dan moet je dit dus met terugwerkende kracht vastleggen. Heb je in het verleden al eens geprobeerd één van de betreffende uitvoercodes [2], in een grondslag op te nemen zonder deze vervolgens te verwijderen, dan kan de hier beschreven aanpassing nu dus tot verschillen leiden. Meer informatie [1] Handleiding Gemal onderwerp Verlofuren (ver)kopen bij 2.1. [2] Uitvoercodes vaste opbouw PB: 01753 t/m 01755, 02245, 02246. Wet- en regelgeving 2021-11/6 Herinnering: Einde levensloop Ter herinnering Zoals bekend, eindigt het overgangsrecht van de levensloopregeling per november 2021. In onze vorige release notes tref je hierover meer informatie aan bij onderwerp 2021-10/06 en (specifiek ABP) bij onderwerp 2021-10/25. In een van de volgende release notes voor 2022 zullen we je verder informeren over de naamgeving van wat nu nog 'levenslooptoelage' heet. Opgeloste meldingen 2021-11/7 Berekening netto/bruto uitkeringen onjuist bij vaste en variabele waarde (change 2879876) Bij het opgeven van zowel een vaste als een variabele invoercode uit de serie invoercodes voor netto/bruto uitkeringen [1], ging de berekening niet zoals verwacht mag worden. De variabele opgave van bijvoorbeeld invoercode 1082 werd ten onrechte niet opgeteld bij de vaste waarde. Dit is met deze release aangepast. Automatische herrekening 11-02 Voor de betreffende werknemers zullen we in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Meer informatie [1] Gemal handleiding onderwerp Netto/bruto uitkeringen, tabel invoercodes. 2021-11/8 Code CAO CBS/LA op werknemerniveau CBS maakt, in samenwerking met de Belastingdienst en het ministerie van SZW, jaarlijks een indeling van het bedrijfsleven in CAO-sectoren. De lijst met codes en sectoren wordt gepubliceerd op de website van het CBS. Dit gegeven wordt in de loonaangifte doorgegeven en voornamelijk gebruikt voor statistische doeleinden. In Gemal wordt deze code vastgelegd op werkgevercode 07005 en (eventueel afwijkend) met invoercode 02842. Automatische herrekening 11-03 We constateren dat de code, wanneer afwijkend vastgelegd met invoercode 02842, niet juist werd doorgegeven. We hebben dit aangepast. Voor de loonaangifte over verstreken periodes zullen we in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-03 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Politieke Ambtsdragers Daarnaast willen we je attenderen op het volgende. In de CAO gemeenten (B&W), CAO provincies (CvdK en leden GS) en de CAO waterschappen (voorzitter/dijkgraaf en leden db) zijn politieke ambtsdragers werkzaam die arbeidsvoorwaardelijk de rechtspositie van de sector Rijk volgen. Voor de verantwoording in de loonaangifte moet je bij deze personen echter niet met invoercode 02842 de code CAO CBS/LA van het Rijk (1646) vastleggen, maar (eventueel met terugwerkende kracht) de waarde 9999. 2021-11/9 Uitvoercodes en loonbeslag (change 2901975) Uitvoercodes die opgegeven waren met waarde 1 (uitgezonderd van loonbeslag) bij werkgevercode 55199 Uitvoercodes uitzonderen van loonbeslag, werden niet meegenomen in de betaling als er een percentage loonbeslag werd opgegeven met invoercode 03052. Dit is in deze release opgelost. 2021-11/10 Pensioenfranchise bij meerdere dienstverbanden niet correct (change 2902604) Melding In situaties van meerdere dienstverbanden werd uitvoercode 02183 VRZ franchise incorrect gepresenteerd. Het bedrag van vorige dienstverbanden werd opgeteld bij het huidige dienstverband in plaats van het correcte bedrag te tonen, waarmee bij dat dienstverband werd gerekend. Als de franchise bij dienstverband 1 bijvoorbeeld 1000 euro was en bij het tweede dienstverband 500 euro, dan werd er bij het tweede dienstverband een bedrag van 1500 euro gepresenteerd bij uitvoercode 02183, ondanks dat er bij dit tweede dienstverband achter de schermen wel met de correcte 500 euro werd gerekend. De berekening van het bedrag aan premie was dan ook wel correct. Oplossing Met ingang van januari 2022 wordt uitvoercode 02183 correct gepresenteerd per dienstverband. Voor die ingangsdatum is gekozen, omdat het aanpassen van de presentatie van de uitvoercode anders veel loonstaat herrekeningen oplevert, wat tot verwarring zou kunnen leiden.  2021-11/11 Dagen ZVW en Code verzekeringsplicht Zvw (change 2910212) Vanaf periode 11 worden er geen dagen ZVW  (uitvoercode 01783) meer gegenereerd als de waarde van invoercode 02101 Code verzekeringsplicht Zvw op waarde 0, 1 of 6 (niet verzekerd) staat. Automatische herrekening 11-07 Gemal deed dit vóór periode 11 wel, waardoor er een inhaaleffect ontstond als invoercode 02101 halverwege het jaar naar een waarde werd gezet waarbij de medewerker wel verzekerd is en het loon bovendien boven het maximum Zvw loon van één periode lag. Voor medewerkers die het betreft, zullen we in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Let op! De Zvw-dagen worden ook gebruikt voor het berekenen van VRZ-regelingen, als de waarde 8 op werkgevercode 5008 code omrekening periodegrondslag VRZ regeling is vastgelegd. Daardoor wordt bijvoorbeeld uitvoercode 1324 premie repar. WW niet meer berekend bij medewerkers zonder uitvoercode 1783 Dagen ZvW. Dit is ook correct, gezien het feit dat de medewerker niet verzekerd is voor de Zvw.  2021-11/12 Presentatie herrekeningen en kosten (change 2952678) Als wij in Gemal een automatische herrekening uitvoeren, dan melden we in de release notes of hieraan wel of geen kosten zijn verbonden. In veel gevallen heb je een zodanig contract afgesloten, waardoor deze toevoeging feitelijk overbodig is, maar dat geldt nog niet voor alle klanten. Voor die klanten geldt het volgende: Aan automatisch gegenereerde mutaties zijn geen kosten verbonden, tenzij je zelf een herrekening hebt aangestuurd. Dan worden wel kosten in rekening gebracht. Probleem De controle in Gemal was niet geheel correct, waardoor soms ten onrechte werd gemeld dat je zelf een herrekeningsmutatie op werkgever- of werknemerniveau hebt vastgelegd. Oplossing Per periode 2021-11 is de programmatuur van Gemal aangepast. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2021-11/13 IKV ontwikkelingen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 oktober 2021 - Er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande op het gebied van regelgeving met betrekking tot Inkomstenverhoudingen. Als je jezelf hebt aangemeld voor het (na)zomercongres Inkomstenverhouding dan heb je inmiddels een reactie ontvangen van de Belastingdienst dat dit niet gaat plaatsvinden op de geplande datum van 14 oktober 2021. Overleg tussen softwareontwikkelaars, waaronder Visma Raet, de ministeries van Financiën en SZW, de Belastingdienst, UWV en salarisadministrateurs hebben geleid tot de conclusie dat er op onderdelen wellicht een alternatief mogelijk is voor de regeling zoals die er nu ligt. Visma Raet hoopt natuurlijk dat een en ander leidt tot een vereenvoudiging van de oplossing die wij al vaker met jullie besproken hebben.    Dit is ook de reden dat wij de aangekondigde detail sessie hebben uitgesteld. Het heeft onder de huidige omstandigheden geen nut om de oplossing in detail met elkaar te bespreken. Zodra er meer te communiceren valt, zullen wij weer een klantsessie organiseren. Het is moeilijk in te schatten wanneer deze kan plaatsvinden. Dit wordt in ieder geval later dan oktober.  De eerstvolgende klantsessie zal niet een detail sessie, maar een algemene klantsessie worden waarvoor de oorspronkelijke groep deelnemers zal worden uitgenodigd. Ook deze communicatie is gericht aan de leden van de algemene klantsessies.  De detail sessie met de deelnemers die zich daarvoor hebben aangemeld, zullen weer worden opgepakt als de nieuwe situatie met betrekking tot de regelgeving door ons is geanalyseerd en de nieuwe oplossingsrichting weer helder is bij iedereen. Ik wil je vragen deze collega’s op de hoogte te brengen.  Kortom, spannende tijden voor de Inkomstenverhouding. Nogmaals, laten we hopen dat een en ander leidt tot de zo gewenste vereenvoudiging. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met remco.post@visma.com of bert.jansen@visma.com..   Update (na)zomercongres, zie https://odb.belastingdienst.nl/update-nazomercongres/ of bijlage (PDF). Update (na)zomer congres Inkomstenverhouding.pdf 2021-11/14 Nieuwe versie Gemal handleiding [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 oktober 2021 - 13:00 uur - Een nieuwe versie van de handleiding is beschikbaar op Youforce op het bureaublad van Payroll Gemal Direct. Mogelijk moet je nog een keer op F5 (Refresh) klikken na openen. 14 oktober 2021 - Er zijn klantmeldingen bij ons binnengekomen over problemen met het openen en de werking van de handleiding. Vandaag zullen we een nieuwe versie in productie nemen, waarmee deze problemen zullen zijn verholpen. Ook in Internet Explorer zal de handleiding dan weer goed werken.     1 oktober 2021 - De Gemal handleiding heeft een nieuwe kleurstelling gekregen. Ook worden zoekresultaten iets anders weergegeven. Hierdoor kan het zijn dat de handleiding niet goed opent of traag werkt. Dit kan je herstellen door in je browser de cache (browser historie) leeg te maken. Klik hierna op Refresh (F5 op je toestsenbord) om de handleiding helemaal te verversen. Dit hoef je alleen te doen als je vernieuwde handleiding voor het eerst opent. Tip: als je de handleiding opent, wacht dan even tot de handleiding volledig geladen is. Vanwege de grootte kan het even duren voordat je kunt navigeren in de handleiding. Als de handleiding nog niet volledig geladen is, kan je de melding 'Te weinig geheugen' krijgen. Overigens werkt de handleiding het beste met de browsers Microsoft Edge Chromium of Google Chrome. CAO informatie CAO politie 2021-11/22 Eindejaarsuitkering van december naar november In de CAO is overeengekomen om de eindejaarsuitkering van december in het vervolg in november uit te betalen, zodat de medewerker voor de ‘dure maand’ december al over dit bedrag kan beschikken. Dit heeft tot gevolg dat in het overgangsjaar 2021 11/12e van de eindejaarsuitkering wordt betaald. Daarna start het nieuwe eindejaarsuitkeringsjaar per 2021-12 tot en met 2022-11, zodat de uitkering weer over 12 maanden wordt opgebouwd. We hebben daarom de inrichting aangepast, zodat nu in periode 2021-11 de uitbetaling eindejaarsuitkering plaatsvindt. NB - Mogelijk vereist deze aanpassing nog actie aan werkgeverskant voor wat betreft eigen processen, fiscale uitruil, Self Service, Flex Benefits etcetera. Automatische herrekening 11-04 Voor de juiste toepassing zullen we in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-04 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Automatische herrekeningen 2021-11/28 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden  omschrijving 11-02 Berekening netto/bruto uitkeringen onjuist bij vaste en variabele waarde (change 2879876) 11-03 Code CAO CBS/LA op werknemerniveau 11-04 CAO politie - Eindejaarsuitkering van december naar november 11-06 CAO provincies - Nieuwe CAO 11-07 Dagen ZVW en Code verzekeringsplicht Zvw (change 2910212) Werknemer- en werkgevergegevens 2021-11/29 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving HR Core Beaufort rubriek HR Core Education component 00631 procentuele toelage 1 P00631 9631 00632 procentuele toelage 2 P00632 9632 00633 procentuele toelage 3 P00633 9633 01921 code procentuele toelagenregeling 1 P11921 9921 01922 code procentuele toelagenregeling 2 P11922 9922 01923 code procentuele toelagenregeling 3 P11923 9923 Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 00631 procent.toelage 1 00632 procent.toelage 2 00633 procent.toelage 3 2021-11/30 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 14061 percentage procentuele toelagenregeling 1 14062 percentage procentuele toelagenregeling 2 14063 percentage procentuele toelagenregeling 3 55471 uitvoercodes in grondslag procentuele toelagenregeling 1 55472 uitvoercodes in grondslag procentuele toelagenregeling 2 55473 uitvoercodes in grondslag procentuele toelagenregeling 3 No labels
Volledig artikel weergeven
28-10-2021 15:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 207 Weergaven
Mededeling 2021-08/01 Gemal Prognose en Prognose Manager - einde in zicht Per 1 juni 2021 is Gemal Prognose gedeactiveerd. Dit houdt in dat begrotingsgegevens niet meer worden ingelezen in Gemal Prognose. Vooralsnog kun je deze module nog wel gebruiken om begrotingsoverzichten uit eerder ingelezen producties op te vragen. Per 1 augustus 2021 zal ook Prognose Manager worden beëindigd. Dit is de module die toegankelijk is voor de medewerker/manager via Youforce. Indien noodzakelijk kunnen er downloads worden aangemaakt via Gemal Prognose. Per 1 januari 2022 zal echter ook Gemal Prognose worden beëindigd. Het is dan niet meer mogelijk om overzichten op te vragen. Daarom raden wij gebruikers aan om op tijd de noodzakelijke en te bewaren downloads aan te maken en lokaal op te slaan. Nieuw 2021-08/02 Loonaangiftecontrole C6223 De Belastingdienst heeft in de meest recente versie Controlelijst LH aangekondigd dat vanaf 07-2021 een nieuwe extra loonaangiftecontrole wordt geïntroduceerd onder het nummer C6223. Extra controles zijn controles die vooralsnog alleen worden teruggekoppeld aan softwareontwikkelaars, dus niet aan werkgevers zelf; denk eraan dat je eventuele fouten die via een extra controle als melding in het mutatieverslag zijn opgenomen, wel zo snel mogelijk herstelt. Het doel van dit type controle is om op allerlei punten fouten te verhelpen voordat er formele handhaving plaatsvindt: Het geeft de Belastingdienst de mogelijkheid om te testen hoe vaak de foutsituatie in de praktijk voorkomt en of de melding eventueel nog fouten bevat. Het biedt de mogelijkheid aan softwareleveranciers om de foutcode tijdig in de software op te nemen en deze alvast aan werkgevers terug te koppelen. Het biedt de mogelijkheid aan werkgevers om administratieve foutsituaties te verhelpen voordat de Belastingdienst deze formeel signaleert en terugkoppelt. Hoe werkt het vanaf deze release? Wij hebben de nieuwe loonaangiftecontrole C6223 met ingang van periode 08 opgenomen in Gemal. Dat betekent dat Gemal situaties signaleert die niet aan de controle voldoen en deze meldt op het mutatieverslag en in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) met de tekst: C6223 - Code verzekeringssituatie ZVW inconsistent met code loonbelastingtabel De controle houdt het volgende in: In de loonaangifte: (Code loonbelastingtabel begint met 0, 3 of 7) OF (Code loonbelastingtabel is 226) DAN moet Code verzekeringssituatie Zvw B, K, L, M of N zijn. In Gemal: Als (invoercode 02334 Code speciale fiscale regeling = 0, 3, 5 of 7) DAN moet invoercode 02101 Code verzekeringsplicht Zvw vastgelegd zijn met waarde 1 (B), 2 (K), 3 (L), 4 (M) of 5 (N). Extra toelichting: Als invoercode 02334 = 0 (geen herleidingsregel), dan begint code loonbelastingtabel met 0. Als invoercode 02334 = 3 (herleidingsregel A of G, uitsluitend premieplichtig voor de AOW, Anw en Wlz), dan begint de code loonbelastingtabel met 3. Als invoercode 02334 = 5 (herleidingsregel D of J, belastingplichtig en premieplichtig voor de Wlz), dan begint de code loonbelastingtabel met 7. Als invoercode 02334 = 7 (herleidingsregel F of L, uitsluitend premieplichtig voor de Wlz), dan is de code loonbelastingtabel 226. Je legt deze waarden van invoercode 02334 altijd vast in combinatie met invoercode 02333 Code loonbelastingtabel waarde 1 (wit) of 2 (groen). Actie Als de melding wordt getoond op het mutatieverslag of in MSG, controleer dan de waarden van invoercodes 02334 Code speciale fiscale regeling en 02101 Code verzekeringsplicht Zvw. Leg een waarde vast die wel aan de condities van de controle voldoet. Je kunt ofwel de waarde van invoercode 02334 wijzigen naar een waarde anders dan 0, 3, 5 of 7 ofwel je wijzigt de waarde van invoercode 02101 naar waarde 1 (B), 2 (K), 3 (L), 4 (M) of 5 (N). Let op Wij hebben geconstateerd dat deze nieuwe melding C6223 bovengemiddeld vaak voorkomt als de Zvw-CAK regeling van toepassing is. In dat geval is invoercode 02107 vastgelegd met waarde 1 en wordt in de loonaangifte Code verzekeringsplicht Zvw = 1 doorgegeven. Als de melding wordt getoond, kunnen wij twee veelvoorkomende oorzaken ontdekken: Het betreft een situatie waar vrijstelling van belastingheffing is verleend. Invoercode 01159 Correctie loonheffing is daarom vastgelegd met waarde 0,01. Hoewel deze vastlegging er voor zorgt dat er geen loonheffing wordt berekend, wordt in de loonaangifte een onjuiste tabelcode doorgegeven die resulteert in foutmelding C6223. Een vrijstelling voor de belastingheffing dien je dan op te geven met invoercode 02333 Code loonbelastingtabel waarde 3. De tabelcode 999 wordt dan doorgegeven conform de fiscale regels. De melding wordt in dat geval niet getoond. Er is geen sprake van een vrijstelling, maar er is geen of een onjuiste herleidingsregel voor de loonheffingen toegepast. In een ZVW-CAK situatie wordt er geen Wlz-premie berekend, maar een pseudo premie. Om die reden moet een herleidingsregel worden toegepast waarin de Wlz-premie is uitgesloten. Dat betekent dat je invoercode 02334 Code speciale fiscale regeling moet vastleggen met waarde 2, 4 of 6. Gewijzigd en verbeterd 2021-08/03 Nieuwe functionaliteit voor inkomstenverhouding (IKV) In de personeels- en salarisadministratie zijn je werknemers bekend als een persoon met dienstverbanden. De gegevens over deze dienstverbanden worden verantwoord in de loonaangifte als een inkomstenverhouding (IKV). Er was een tijd dat een dienstverband in de administratie altijd 1 op 1 was gekoppeld met een IKV in de loonaangifte. In de laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de opvatting van het begrip IKV bij de regelgevende instanties, waardoor dit begrip niet langer aansluit bij het dienstverband zoals dat in je administratie bekend is. Per 2023 treedt regelgeving in werking waardoor je bijvoorbeeld een aparte IKV moet aanleveren voor een tijdelijke urenuitbreiding, een uitkering wegens aanvullend geboorteverlof of een ziektewetuitkering. Zonder aanpassing van onze kant zou je dan voor de uitbreiding of de uitkering steeds een apart dienstverband moeten aanmaken. Wij begrijpen dat dit geen wenselijke situatie is. Daarom werken wij aan een systeem waarmee je je dienstverbanden zo veel mogelijk op de huidige manier kunt blijven vastleggen, terwijl wij aan de Belastingdienst toch de loonaangiftegegevens  in het vereiste formaat kunnen leveren. Wat verandert er? In aanloop naar deze nieuwe functionaliteit, hebben wij met ingang van periode 08 de naamgeving van de bestaande invoercodes 02922 Datum in-dienst en 02924 Datum uit-dienst aangepast naar respectievelijk Startdatum IKV en Einddatum IKV. In aanvulling daarop hebben we een aantal nieuwe invoercodes aangemaakt. invoercode 02219 Code nieuwe IKV invoercode 02220 Datum in-dienst invoercode 02221 Datum uit-dienst Behalve het toevoegen van een eigen naamgeving (zie bij Actie hieronder), hoef je op dit moment niets met deze codes te doen. Je kunt deze codes ook niet zelf vastleggen. Je blijft invoercodes 02922 Startdatum IKV en 02924 Einddatum IKV vastleggen op dezelfde wijze als je gewend was. Je hoeft dus niets te wijzigen aan je werkinstructie. Invoercodes 02220 Datum in-dienst en 02221 Datum uit-dienst genereert Gemal vooralsnog met dezelfde waarden als invoercodes 02922 Startdatum IKV en 02924 Einddatum IKV. Als je een nieuw dienstverband aanmaakt en invoercode 02325 Code nieuwe werknemer aanlevert met waarde 1, dan genereert Gemal invoercode 02219 Code nieuwe IKV met waarde 1. Op de salarisspecificatie werden invoercodes 02922 en 02924 getoond. Wij hebben dit gewijzigd naar de nieuwe invoercodes 02220 Datum in-dienst en 02221 Datum uit-dienst. Hiermee blijft de presentatie voor de werknemer gelijk. Actie Als je een afwijkende omschrijving hebt vastgelegd voor invoercodes 02922 en 02924, werd die omschrijving getoond op de salarisspecificatie. Wil je de afwijkende omschrijving op de strook handhaven, dan adviseren wij je de afwijkende omschrijving te verhuizen naar de nieuwe invoercodes 02220 en 02221 en de afwijkende omschrijving voor invoercodes 02922 en 02924 te verwijderen. De afwijkende omschrijving leg je vast in Gemal Direct onder Werkgegevergevens > in- en uitvoercodes > tekst bij invoercode. Je hoeft de invoercodes niet zelf vast te leggen. Je kunt een nieuw dienstverband op dezelfde wijze invoeren als voorheen: Je legt invoercode 02325 Code nieuwe werknemer vast met waarde 1. Gemal genereert automatisch invoercode 02219 Code nieuwe IKV met waarde 1. Je legt invoercode 02922 nog steeds vast, deze heeft nu de naam Startdatum IKV. Gemal genereert automatisch invoercode 02220 Datum in-dienst met dezelfde waarde. Als je een dienstverband wilt beëindigen, leg je nog steeds invoercode 02924 vast. Deze heeft nu de naam Einddatum IKV. Gemal genereert automatisch invoercode 02221 Datum uit-dienst met dezelfde waarde. 2021-08/04 Berekening bij afwijkend bedrag gedeeltelijke doorbetaling bij verlof In geval van verlof bestaat de mogelijkheid om tenminste een bepaald bedrag door te betalen. Dit bedrag doorbetaling wordt gepresenteerd met uitvoercodes 00635 t/m 00649 [1]. Uit een testsituatie is ons gebleken dat bij deze toepassing voor de berekening van de vakantietoeslag en de eenmalige/eindejaarsuitkeringen, ten onrechte geen rekening wordt gehouden met een eventueel minimum bedrag vakantietoeslag en minimum bedrag eenmalige/eindejaarsuitkering. Automatische herrekening 08-02 Per periode 08 is de programmatuur van Gemal hierop aangepast. In de augustusproductie wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd. Deze mutaties worden gekenmerkt met reden 02. Let op: Door de herrekening kan een klein bedrag aan vakantiegeld en/of eenmalige/eindejaaruitkering worden nabetaald. Meer informatie [1] Handleiding Gemal onderwerp Verlof-/generatieregelingen bij 5.11 Afwijkend gedeeltelijke doorbetaling bij verlof. 2021-08/05 Wijzigingen WKR Per periode 08 hebben we voor de Werkkostenregeling een tweetal wijzigingen doorgevoerd: In de praktijk wordt werkgevercode 03335 Correctie van eindheffing werkkostenregeling niet gebruikt en zal het aanpassen van de eindheffing werkkosten plaatsvinden in het loonaangifteportaal. Deze werkgevercode vervalt per 2021-08. Er komen regelmatig vragen over het controle-overzicht werkkosten met betrekking tot de definitieve eindheffing. Daarom wijzigen we de opmaak van het overzicht dat aangemaakt wordt bij de afroep van lijst 0204 - synchronisatie loonaangifte inclusief eindheffing werkkosten. De presentatie van het definitieve bedrag eindheffing is verhuisd naar de totaal generaal sectie. 2021-08/06 Signaleringsoverzicht WNT per medewerker Het signaleringsoverzicht 1805 overzicht norm topinkomen wordt vanaf periode 08 opgebouwd per medewerker. Als een medewerker meerdere registratienummers heeft, waarbij de totale percentage deelbetrekking boven de 100% uitkomt, kon het voorkomen dat de onafhankelijke registratienummers onder de normering bleven, terwijl op medewerkerniveau de norm overschreden werd. Dit is als volgt aangepast: Er wordt nu gekeken op persoonsniveau en het totaalbedrag van uitvoercode 02261 bezoldiging WNT van alle dienstverbanden gecumuleerd, wordt getoetst aan de waarde van werkgevercode 03150 Norm topinkomen per jaar of invoercode 03154 Afwijkende norm topinkomen. Bij meerdere dienstverbanden is vanaf periode 08 zichtbaar op de loonstaat dat uitvoercode 02261 bezoldiging WNT en 02507 norm.bezol.max worden gecumuleerd. De te controleren bedragen zijn hierdoor zichtbaar op het laatste dienstverband. 2021-08/07 Overzicht ZW-meldingen vervallen - Ziektewetmeldingen Zoals we in de release notes van 2021-07 hebben aangekondigd, is met ingang van periode 08 het overzicht ZW-meldingen vervallen. 2021-08/08 Invoercode 01100 ook VTWK In diverse CAO’s zijn afspraken opgenomen over doorbetaling van ORT tijdens vakantieverlof. Veelal komt het erop neer dat gedurende wettelijk vakantieverlof, de werknemer recht heeft op doorbetaling van een gemiddeld bedrag aan ORT uit de voorliggende periodes. We hebben hiervoor in Gemal functionaliteit gebouwd waarbij automatisch berekening plaatsvindt, rekening houdend met factoren als opslagen, maxima, referteperiodes, etc. Daarnaast heb je zoals gebruikelijk de mogelijkheid om in te grijpen op het automatisch berekende resultaat, in dit geval met invoercode 01100 Correctie ORT tijdens vakantieverlof, waarvan de waarde dan in plaats komt van uitvoercode 01100 ORT bij verlof. Uit een klantmelding blijkt dat invoercode 01100, in tegenstelling tot de verwachting, niet over de jaargrens herrekend kan worden, terwijl dit bij een tweede regeling (broertje) van ORT tijdens vakantieverlof met invoercode 00693 wel mogelijk is. Met ingang van periode 2021-08 hebben we dit ook voor invoercode 01100 mogelijk gemaakt. 2021-08/09 Code doorlopend vakantieverlof ook VTWK Voor werknemers die onregelmatige diensten werken, geldt in veel gevallen dat er een doorbetaling van ORT is als de werknemer verlof opneemt [1].  Met invoercode 01710 Doorlopend vakantieverlof kun je vastleggen waarde: 0 (of niet vastgelegd) = geen doorlopend vakantieverlof; 1 = doorlopend vakantieverlof. Als een werknemer doorlopend verlof opneemt over twee of meer verwerkingsperiodes, dan kun je vanaf de tweede verwerkingsperiode deze invoercode met de waarde 1 opnemen. Gemal zal dan géén nieuw gemiddelde meer berekenen, maar het gemiddelde van de vorige verwerkingsperiode, ook in de actuele verwerkingsperiode toepassen. Deze invoercode kon alleen gewijzigd worden binnen het kalenderjaar. Op verzoek van klanten hebben we het mogelijk gemaakt om invoercode 01710 vanaf 2021-08 ook vast te leggen over het vorige jaar (VTWK). Meer informatie [1] Gemal handleiding onderwerp ORT doorbetalen tijden vakantieverlof. 2021-08/10 Loonaangiftemelding L0087 gewijzigd De controle voor loonaangiftemelding L0087 is gewijzigd [1]. Het is niet noodzakelijk een Burgerservicenummer op te geven als de invoercode 02333 Code loonheffingstabel met de waarde 3 (= geen tabel toepassen) is vastgelegd. Meer informatie [1] Gemal handleiding onderwerp Mutatieverslag bij 3.3.1 Meldingen loonaangifte. 2021-08/11 Wat vast te leggen bij overlijden? Als een werknemer overlijdt, is dat een nare gebeurtenis die soms totaal onverrwacht plaatsvindt. Het overlijden moet dan zo snel mogelijk en correct worden verwerkt in de salarisadministratie. Wij hebben diverse signalen ontvangen dat werkgevers niet goed weten wat te doen in deze situatie, waardoor gegevens soms onjuist worden vastgelegd en doorgegeven aan bijvoorbeeld de pensioenfondsen. Daarom hebben wij de instructie voor het vastleggen van een overlijden en postuum loon in de Gemal-handleiding verbeterd. De nieuwe tekst is hieronder opgenomen, zodat je direct kunt nagaan of de werkwijze die jij hanteert, aansluit bij de voorschriften. Handleiding onderwerp Werknemergegevens 3.19 Overlijden 3.19.1 Uit-dienst melding en vastleggen overlijden Je dient de datum uit-dienst (invoercode 02924) vast te leggen. Ten behoeve van de loonaangifte bij invoercode 02846 reden einde arbeidsovereenkomst waarde  31 einde van rechtswege wegens overlijden vastleggen. Je kunt ook een tussentijdse jaaropgaaf afroepen met invoercode 02867. Voor iemand die in het buitenland woont en vanuit Nederland een inkomen (vaak een pensioen en/of uitkering) ontvangt, of als voor de werknemer een UPA-pensioenfonds (PFZW of een VRZ-regeling) geldig is, leg je bij overlijden invoercode 02100 vast: Gegeven: code overleden. Vastleggen: invoercode 02100: 0 (of niet vastgelegd) = persoon is niet overleden; 1 = persoon is overleden. Deze invoercode is een persoonsgegeven en is voor alle registratienummers van één persoon identiek. Als deze invoercode de waarde 1 heeft, heeft dat ook tot gevolg dat op de salarisspecificatie en jaaropgave als aanhef wordt gebruikt: de erven van. Bij een mutatie van invoercode 02100 met de waarde 1 wordt door Payroll Gemal een mutatie gegenereerd op invoercode 02305 Titels en predikaten voor de naam met de waarde 'de erven van'. Als invoercode 02100 weer naar de waarde 0 wordt gemuteerd (foutherstel), dan wordt bij invoercode 02305 deze tekst verwijderd. 3.19.2 Overlijdensuitkering Je bent bij het overlijden van een werknemer wettelijk verplicht om een overlijdensuitkering uit te betalen. De overlijdensuitkering is volgens het Burgerlijk Wetboek gelijk aan het loon dat de werknemer toekwam over een periode van precies één maand vanaf de dag na het overlijden. Houd hierbij rekening met vakantietoeslag en bijvoorbeeld een vaste ploegentoeslag. In veel cao’s is een hogere uitkering afgesproken. De overlijdensuitkering is vrijgesteld van loonheffingen tot drie maal het maandsalaris van de overleden werknemer vermeerderd met de vakantietoeslag over dat bedrag. Je legt de vrijgestelde uitkering vast op een invoercode naar keuze voor 'netto componenten'. 3.19.3 Postuum loon Als een werknemer overlijdt, wordt deze werknemer vanzelfsprekend uit-dienst gemeld. Het loon en/of de overlijdensuitkering, toekomend aan de erfgenamen, worden in de regel betaald op de bankrekening van de overledene. De uitkering vindt plaats na de datum van overlijden en geldt daarom als postuum loon. Voor de verwerking van dit loon in de loonadministratie gelden enkele afwijkende regels. Als de werknemer overleden is nadat de salarisverwerking over de betreffende periode reeds afgerond is, dan corrigeer je de gegevens de volgende periode met terugwerkende kracht. Je hoeft over de maand waarin het overlijden plaatsvindt geen werkgeversheffing of werknemersbijdrage Zvw te betalen. Hiervoor leg je invoercode 02101 Code verzekeringsplicht Zvw vast met waarde 0 (= niet verzekeringsplichtig) in de maand van overlijden. Dit gegeven kent geen afwijkende ingangsdatum en wordt automatisch vanaf de eerste dag van de maand toegepast. Let op: het blijkt dat deze vastlegging er voor zorgt dat de nieuwe loonaangifte melding C6223 wordt getoond. Dit is een nieuwe melding die nog niet door de Belastingdienst wordt teruggekoppeld, maar wel op verzoek is geïmplementeerd in onze software. Je kunt deze melding vooralsnog negeren. Wij hebben de Belastingdienst gevraagd hoe te handelen in deze situatie. Over de maand van overlijden geldt geen premieplicht en geen verzekeringsplicht voor de sociale verzekeringen. Je legt de invoercodes 02122/02123/02124 Code WW/WIA/ZW vast met waarde 0. Dit gegeven kent geen afwijkende ingangsdatum en wordt automatisch vanaf de eerste dag van de maand toegepast. In sommige CAO’s of bedrijfsregelingen is afgesproken dat bij overlijden het salaris wordt doorbetaald tot de laatste dag van de maand waarin het overlijden plaatsvindt. Je mag in deze situatie de datum uit-dienst niet op het einde van de maand leggen. Alle grote pensioenfondsen stellen dat de einddatum dienstverband op of voor de overlijdensdatum moet liggen. Dit is voor hen van belang omdat er dan een duidelijk moment is dat de premie-inning stopt en de uitbetaling van een eventueel nabestaandenpensioen start. Je betaalt het loon over de periode na de datum van overlijden uit op een code voor bruto diversen. Je meldt de medewerker uit-dienst op de dag van overlijden. Het basissalaris (op basis van schaal/inpasnummer of nominaal) over het deel van de maand na overlijden bereken je zelf. Je kunt het berekende bedrag boeken op een code voor bruto diversen hoofdstuk bruto diversen 3.2. Als in je CAO of bedrijfsregeling is afgesproken dat over de periode na overlijden ook vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of persoonlijk budget wordt berekend, dan neem je de uitvoercode van de door jou gekozen bruto diversen op in de grondslag van de betreffende regeling. De uitbetaling is wel pensioengevend loon voor ABP maar niet voor PFZW. Als je bent aangesloten bij het ABP, hoef je geen aanvullende actie te ondernemen. De uitvoercodes voor bruto diverse betalingen zijn standaard opgenomen in de pensioengrondslag. Als je bent aangesloten bij het PFZW, hoef je ook geen aanvullende actie te ondernemen. Als je uitbetaalt op een bruto diversen, dan is deze standaard niet in de pensioengrondslag opgenomen. Als je bent aangesloten bij een ander pensioenfonds, moet je het reglement van dat fonds zelf raadplegen. In deze situatie heb je waarschijnlijk de pensioenberekening ingericht op een regeling voor Premie diverse verzekeringen. Is de betaling pensioengevend, dan kun je de uitvoercode van de door jou gekozen bruto diversen opnemen in de bijbehorende grondslag van de betreffende regeling Premie diverse verzekeringen. Wet- en regelgeving 2021-08/12 Verlaging AWF-premie vanwege intrekken BIK Het kabinet had het voornemen om dit najaar een fiscaal voordeel te introduceren voor werkgevers in de vorm van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Uit overleg met de Europese Commissie bleek echter dat deze regeling mogelijk kan worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun door de overheid aan Nederlandse bedrijven. Het kabinet heeft besloten dit risico niet te nemen, maar wil de werkgevers nu op een andere manier tegemoetkomen met een lastenverlichting. Het geld dat gereserveerd was voor de BIK gaan ze nu gebruiken om voor de resterende maanden in 2021 de AWf-premie te verlagen. De Algemeen Werkloosheidsfondspremie (AWf-premie) wordt verlaagd vanaf 1 augustus 2021. De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34%. De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34%. In Gemal zijn de percentages voor het AWF hoog tarief (werkgevercode 07161) en  het AWF laag tarief (werkgevercode 07162) per 2021-08 aangepast. Voor de vierwekenverloning is dat vanaf periode 09. Let op: voor correcties (herrekeningen) over periode januari t/m juli 2021 blijven de oude percentages van kracht. Als een werknemer in juli boven het maximum uitkomt, maar in een latere periode in 2021 onder het maximum komt, waardoor wat in juli is afgekapt later alsnog wordt meegeteld (VCR-methode), dan wordt in die latere periode het dan geldende percentage toegepast. Opgeloste meldingen 2021-08/13 Speciale doorbelasting en dienstreiskilometers (change 2773895) Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat sinds februari 2021 de speciale doorbelasting van dienstreiskilometers niet meer werkt. De speciale doorbelasting wordt aangestuurd met invoercode 02592 t/m 02596 en de invoercodes die niet zijn loonverdeeld zijn: 02572 02574 02576 02578 02580 01906 01908 01910 01912 01914 De meest gebruikte invoercode die niet werd loonverdeeld, is invoercode 02572 Aantal kilometers regeling 1. Automatische herrekening 08-04 We gaan deze doelgroep met een automatische herrekening herstellen in periode 08, zodat deze alsnog worden loonverdeeld. Je herkent deze herrekening aan reden 08-04 op het mutatieverslag. 2021-08/14 Flexibele bestandsuitvoer (change 2771946) De invoercodes 02792 t/m 02797 (directe doorbelasting) hebben een volgnummer. In het flexbestand werd alleen de laatste waarde gepresenteerd. Dit is met deze release opgelost. 2021-08/15 Netto bruto verschillen (change 2811424)  Als bij een medewerker een van de volgende uitvoercodes aanwezig was: 01335 01193 01393 01421 en er werd een netto-bruto invoercode opgegeven, dan werden de bedragen van deze uitvoercodes niet correct gebruteerd, waardoor een netto verschil ontstond. We hebben dit vanaf deze release aangepast zodat het bruteren voortaan wel correct plaatsvindt. Automatische herrekening 08-06 Voor de betreffende medewerkers, voeren we in periode 08 een automatische herrekening uit. Je herkent deze herrekening aan reden 08-06 op het mutatieverslag.  Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2021-08/16 Storingsmeldingen in aparte blog Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Storingsmeldingen publiceren we vanaf 6 juli 2021 in een aparte blog. Je vindt de meldingen nu hier. Vergeet niet dáár de notificaties te activeren zodat je op de hoogte blijft van de voortgang. CAO informatie CAO politie 2021-08/23 Uitkeringen Onlangs is de nieuw CAO politie tot stand gekomen. In periode 2021-07 hebben we hiervoor al enige wijzigingen doorgevoerd. Met ingang van periode 2021-08 zijn de volgende wijzigingen voor Gemal van toepassing. Eenmalige uitkeringen (EJU-6 / -7) Per 2021-08 geldt een thuisvergoeding bij wijze van waardering inzet en belasting politiemensen en thuisfront tijdens de coronacrisis en ter compensatie voor het ontbreken van een kostenvergoedingsregeling in verband met thuiswerken en ter overbrugging van de periode waarvoor geen salarisverhoging gold. Deze vergoeding komt in de vorm van twee eenmalige uitkeringen: een bruto bedrag van € 700,00 en een netto bedrag van € 50,00 zodat het mogelijk is dit deel vanuit de WKR te financieren. Voor deze twee eenmalige uitkeringen hebben we de uitkeringsregelingen -6 en -7 in gebruik genomen. Voor deze uitkeringen gelden onder andere de volgende bijzonderheden: De bruto uitkering wordt uitbetaald op uitvoercode 01166 (EJU-6) met als tekst Thuisvergoed. brt. De netto uitkering wordt uitbetaald op uitvoercode 01417 met als tekst Thuisvergoed. net. Er gelden twee peildatums: de medewerkers die op 1 januari 2021 en op 1 juli 2021 in-dienst zijn, ontvangen een eenmalige uitkering. Medewerkers die op één van deze datums in-dienst zijn of waren, ontvangen de helft van de eenmalige uitkering. De uitkering is naar rato van de deeltijdfactor waarbij de peildatum 01-07-2021 leidend is, tenzij de medewerker toen uit-dienst was. In dat geval geldt de peildatum 01-01-2021. De uitkering is onder andere niet van toepassing voor uurloners, wachtgelders en stagiairs. Alleen de korting wegens onbetaald verlof via verlofregeling 09 werkt door in de uitkering. Voor politiek verlof via invoercode 02839 vindt tegenboeking van de uitkering plaats. Beide uitkeringen zijn pensioengevend. Uitkering vakantieloon (EJU-4) De drempel van het vakantieloon (werkgevercode 25612) bevatte over 2020 de gemiddelde waarde van € 776,23 en wordt voor 2021 in het kader van de nieuwe CAO (€ 786,57+ € 796,79) / 2 = € 791,68. In overleg leggen we deze waarde in 2021-08 met terugwerkende kracht tot 2021-01 vast in Gemal. Eindejaarsuitkering naar november (EJU-1) In de CAO is overeengekomen om de eindejaarsuitkering van december voortaan in november uit te betalen, zodat de medewerker voor de maand december al over dit bedrag kan beschikken. Dit heeft tot gevolg dat in het overgangsjaar 2021 11/12e van de eindejaarsuitkering wordt betaald. Daarna start het nieuwe eindejaarsuitkeringsjaar per 2021-12 t/m 2022-11, zodat de uitkering weer over 12 maanden wordt opgebouwd. In Gemal hebben we per 2021-08 de maand van uitbetaling aangepast naar maand 11. In periode 2021-12 passen we de soort berekening / opbouw EJU van het eindejaarsuitkeringsjaar aan naar de systematiek  van opbouw over het jaar heen. Herrekening Om de diverse wijzigingen toe te laten passen, zullen we in periode 2021-08 een automatische herrekening aansturen voor de doelgroep CAO politie (werkgevercode 03002 of invoercode 02317 = 25). Je vindt deze herrekening terug op het mutatieverslag of bij Mutaties en Signalen Gemal (MSG) als reden 08-03. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO politie 2021-08/24 Salariswijziging 2021-07 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 29 juni 2021 - Conform de nieuwe CAO politie, die nu definitief is, hebben we voor periode 07 de salarisbedragen aangepast. Behalve de salarisbedragen, zijn ook enkele bedragen in Gemal aangepast die gerelateerd zijn aan de salarisverhoging: de minimum eindejaarsuitkering de minimum vakantietoeslag Actie Vanaf 29 juni kun je de gewijzigde salarisregeling (code salarisregeling = 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Automatische herrekeningen 2021-08/25 Vermelding automatische herrekening in mutatieverslag reden  omschrijving 08-02 Berekening bij afwijkend bedrag gedeeltelijke doorbetaling bij verlof 08-03 CAO politie - Uitkeringen 08-04 Speciale doorbelasting en dienstreiskilometers (change 2773895) 08-05 CAO MBO - Salariswijziging per juli 2021 en eenmalige uitkering 08-06 Netto bruto verschillen (change 2811424) Werknemer- en werkgevergegevens 2021-08/26 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving HR Core Beaufort rubriek HR Core Education component 02219  Code nieuwe IKV 02220 Datum in-dienst 02221 Datum uit-dienst Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving - - 2021-08/27 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving - -
Volledig artikel weergeven
06-08-2021 20:39
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 199 Weergaven
Mededeling 2021-05/1 Gemal Prognose wordt Visma Prognose In de release notes van afgelopen oktober hebben we aangekondigd dat Gemal Prognose alsnog tot het einde van 2020 wordt ondersteund om extra tijd te bieden om over te stappen op Visma Prognose. Op basis van feedback van meerdere klanten is er besloten tot doorontwikkeling van Visma Prognose. Het betreft functionaliteit om meerdere ceanummers te ondersteunen en het toevoegen van een centraal overzicht (periodegegevens en jaartotalen per medewerker). Daarom stellen we het deactiveren van Gemal Prognose uit tot 1 juni 2021, zodat aanvullende functionaliteit in Visma Prognose gerealiseerd kan worden. Details van de gegevensaanlevering aan Visma Prognose en uitleg van de functionaliteiten vind je beschreven in de handleiding in de community. Wil je meer weten over de overstap of heb je behoefte aan een kennissessie; neem dan contact op met je Customer Success Manager. Die helpt je graag met een zorgeloze ingebruikname van deze nieuwe oplossing. 2021-05/2 Waardering MSG We zien in de waardering van Mutaties en Signalen Gemal (MSG) hoge en lage scores. De lage waarderingen hebben voornamelijk te maken met de onbekendheid van MSG. Om dit te verbeteren hebben we in het scherm van MSG rechtsboven bij het vraagteken een link opgenomen naar een instructiefilmpje, dat in vogelvlucht de werking uitlegt. Op de Payroll Gemal community kun je het filmpje ook bekijken bij het onderdeel Video's. De handleiding vind je bij het onderdeel Productdocumentatie. Gewijzigd en verbeterd 2021-05/3 Grondslag 30%-regeling zelf inrichten In een verduidelijking op de regelgeving heeft de Belastingdienst aangegeven dat bij het toepassen van de 30%-regeling voor expats het aanvullend geboorteverlof (AGBV) buiten beschouwing mag worden gelaten. Je mag dus 30% van het loon exclusief de korting AGBV vergoeden. Tot op heden werd in Gemal automatisch bepaald over welke componenten de 30%-vergoeding werd berekend. Wij hebben besloten een werkgevercode op te nemen, waarmee je zelf de grondslag kunt inrichten. Dit maakt de regeling flexibeler en maakt het mogelijk om het AGBV buiten de berekening van de 30%-regeling te houden. Met ingang van periode 05 kun je de grondslag zelf inrichten met een nieuwe werkgevercode: Gegeven: uitvoercode in grondslag 30%-regeling. Vastleggen: werkgevercode 55122. 0 = eerder opgegeven waarde vervalt; 1 = telt in de grondslag; 8 = niet opnemen bij vaststelling van de grondslag; 9 = negatief tellen in de grondslag. Het resultaat van de grondslag wordt gepresenteerd met de bestaande uitvoercode 01670 waarvan de omschrijving is aangepast naar grondslag 30%-regeling. Met de bestaande invoercode 01670 Grondslag 30%-regeling (nieuwe omschrijving) kun je afwijken op het berekende bedrag van uitvoercode 01670. Op Algemeen niveau hebben we deze grondslag ingericht waarbij het loon voor de loonheffing de bron vormt en de uitkeringen AGVB uitgesloten worden. De aanvulling minimumloon of aanvulling VT (uitvoercodes 01007 en 01887) zijn niet op Algemeen niveau opgenomen in de grondslag. De korting van het aanvullend geboorteverlof moet je zelf opnemen in de grondslag om de berekening sluitend te krijgen. Hiervoor moet je de uitvoercode die je aangewezen hebt voor de korting van het aanvullend geboorteverlof opnemen in de grondslag met waarde 9 (= negatief tellen in de grondslag). Voorbeeld: - Loon (uitvoercode 01001) = € 1200. - AGVB-uitkering (uitvoercode 00984) = € 300. - AGVB-korting (uitvoercode ingericht bij de verlofregelingen) = - € 500. - Loon voor de loonheffing (uitvoercode 01597) zonder uitvoering 30%-regeling = € 1000.  -  Grondslag wordt 1000 -300 - (-500) = € 1200. - 30% uitkering (uitvoercode 01421) = € 360 (30% van 1200). - Loon voor loonheffing met uitvoering 30%-regeling = 1000 - 360 = € 640. Vervallen codes Het was mogelijk bepaalde looncomponenten buiten de 30%-regeling houden. De aansturing hiervan kon je op werkgever- en werknemerniveau vastleggen [1]. Door het inrichten met een nieuwe grondslag is dit niet meer nodig en zullen de codes werkgevercode 03650 / invoercode 03132 Minimumloon buiten de 30%-regeling houden werkgevercode 03651 / invoercode 03133 Minimum vakantietoeslag buiten de 30%-regeling houden werkgevercode 03652 / invoercode 03134 Eindejaarsuitkering deels buiten de 30%-regeling houden gaan vervallen per 2022. Automatische herrekening 05-02 Werknemers die aan de 30%-regeling deelnemen zullen we in periode 05 automatisch herrekenen, zie reden 05-02 op het mutatieverslag. Door de aanpassing wordt het AGBV uitgezonderd uit de 30%-regeling. Daarmee wordt de grondslag voor de 30%-vergoeding groter. Je werknemer mag dus een groter deel van het salaris netto ontvangen. Dit resulteert in een extra uitruil van bruto naar netto salaris bij de herrekening. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Loonheffing, 30%-regeling. 2021-05/4 Wijzigingen aanmaak betaalbestanden Naar aanleiding van de jaarovergang zijn er een aantal tekortkomingen gesignaleerd in het aanmaken van de betaalbestanden. We hebben hiervoor een aantal wijzigingen doorgevoerd: Als in een speciale productie zowel lijstnummer 6202 en 6204 is opgegeven werd het betaalbestand voor de Betaalmanager niet juist aangemaakt. Als er bijvoorbeeld in de salarisproductie een betaling is aangemaakt en in een correctieproductie die betaling teniet wordt gedaan, dan wordt deze betaling door de synchronisatie niet uit Betaalmanager verwijderd. Lijstnummer 6202 en 6204 mogen niet meer samen in dezelfde speciale productie bij een instelling worden opgegeven. Lijstnummer 6204 wordt dan afgekeurd. Als er een synchronisatie van afdrachten wordt afgeroepen voor een periode en de afdrachten zijn al betaald - terwijl de bedoeling was om dit vanaf een afroepnummer te synchroniseren - dan worden de afdrachtbedragen in de Betaalmanager niet aangepast als er in de volgende synchronisatie per afroepnummer een negatief afdrachtbedrag of geen afdracht ontstaat. Dit probleem is verholpen. Voortaan worden (weer) de betalingen en de afdrachten samen gesynchroniseerd bij afroep van lijstnummer 6202. Handreiking synchronisatie betalingen en afdrachten Af te roepen bij een speciale productie. In Gemal Direct Inrichting bij Afroep overzichten / bestanden > Synchronisatie Betaalmanager. Synchroniseren van een periode (betalingen uit de salarisproductie en eventuele correctieproducties) Zet per instelling een vinkje: Dit wordt gepresenteerd in Mutatie en Signalen Gemal als een afroep van lijstnummer 6202. Er wordt een nieuw betaalbestand aangeleverd aan Betaalmanager met alle betalingen (uitgezonderd kasbetalingen en vorderingen) en afdrachten voor instelling 0001. Bestaande betalingen worden verwijderd in Betaalmanager. Synchroniseren van een productie (betalingen uit correctieproducties) Bij instelling 0001 een vinkje zetten en productie selecteren. Daarna per instelling een vinkje zetten. Bij instelling 0001: Bij instelling 0002: Dit wordt gepresenteerd in Mutatie en Signalen Gemal als een afroep van lijstnummer 6202 bij instelling 0002 en werkgevercode 99213 bij instelling 0001. Er wordt een nieuw betaalbestand aangeleverd aan Betaalmanager met alle betalingen (uitgezonderd kasbetalingen en vorderingen) en afdrachten van de geselecteerde producties voor instelling 0002. Bestaande betalingen worden verwijderd in Betaalmanager. Synchronisatie afdrachten Af te roepen bij een speciale productie. Gemal Direct Inrichting bij Afroep overzichten / bestanden > Synchronisatie Betaalmanager. Synchroniseren van een periode (afdrachten uit de salarisproductie en eventuele correctieproducties) Per instelling een vinkje zetten: Dit wordt gepresenteerd in Mutatie en Signalen Gemal als een afroep van lijstnummer 6204. Er wordt een gewijzigd betaalbestand aangeleverd aan Betaalmanager met alle afdrachten voor instelling 0001. Afdrachten zonder een bedrag worden aangeleverd met een 0,00. Bestaande afdrachten worden overschreven in Betaalmanager. Synchroniseren van een productie (afdrachten uit correctieproducties) Bij instelling 0001 een vinkje zetten en productie selecteren. Daarna per instelling een vinkje zetten. Instelling 0001: Instelling 0002: Dit wordt gepresenteerd in Mutatie en Signalen Gemal als een afroep van lijstnummer 6204 bij instelling 0002 en werkgevercode 99214 bij instelling 0001. Er wordt een gewijzigd betaalbestand aangeleverd aan Betaalmanager met alle afdrachten van de geselecteerde producties voor instelling 0002. Afdrachten zonder een bedrag worden aangeleverd met een 0,00. Bestaande afdrachten worden overschreven in Betaalmanager. 2021-05/5 Uitfaseren selectief resultatenoverzicht In eerdere release notes hebben we aangekondigd dat het selectief resultatenoverzicht gaat vervallen. Met ingang van periode 05 wordt het overzicht niet meer aangemaakt. Ook is het niet meer mogelijk in een speciale productie de lijstnummers 2601 t/m 2640 af te roepen. Wet- en regelgeving Niet van toepassing Opgeloste meldingen 2021-05/6 Overhevelen fiscale ruimte vorig jaar (change 2539574) Voor werknemers geldt een fiscaal vrije ruimte bij uitbetaling van reiskosten van 0,19 cent per kilometer. Als de uitbetaalde vergoeding lager is dan 0,19 cent, dan bestaat er recht voor uitruil van de niet benutte fiscale vrijstelling. Dit bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01751 reisk.WW.beschik en/of 01752 reisk.dnstr.besch. Als na de december-productie nog een bedrag fiscaal vrije ruimte berekend is, dan kun je dit bedrag onder bepaalde voorwaarden [1] overhevelen naar het volgende jaar. Dit stuur je aan met werkgevercode 26405 Fiscale ruimte overhevelen waarde 1. Het overgehevelde bedrag zie je dan in het nieuwe jaar terug in uitvoercode 02198 fiscale ruimte vj. Melding Gebleken is dat het bedrag fiscaal vrije ruimte door Gemal alleen werd overgezet als voor de betreffende werknemer in de december-productie een herrekening wordt uitgevoerd. Dit zou niet nodig moeten zijn. Oplossing Per periode 05 is de programmatuur van Gemal hierop aangepast. Desgewenst kun je dit corrigeren door een herrekening vast te leggen over vorig jaar via invoercode 02475 Beginperiode herrekening waarde 202012. Je kan ook het bedrag dat zou moeten worden overgeheveld zelf - met TWK tot 2021-01 - vastleggen via invoercode 02192 Fiscale ruimte vorig jaar. Voorbeeld Stel er is alleen sprake van reiskosten woon-werk en het bedrag fiscaal vrije ruimte is in november volledig uitgeruild. In december wordt niet uitgeruild en is er ook geen herrekening uitgevoerd. Dan zou het bedrag bij uitvoercode 01751 van december - stel 55,55 - moeten worden overgeheveld in januari naar uitvoercode 02198. Dit is niet gebeurd. Je kunt dit corrigeren door invoercode 02475 met waarde 202012 vast te leggen of door het bedrag 55,55 vast te leggen via invoercode 02192 met TWK vanaf 2021-01. Meer informatie [1] Gemal handleiding onderwerp Reiskosten, fiscale afhandeling bij 4.8 Fiscale ruimte overhevelen. 2021-05/7 Loon BT en pro-rata berekening (change 2627934, 2652032) Vanuit de pro-rata berekening kon het voorkomen dat het berekende bedrag loon voor de loonheffing Bijzonder Tarief (uitvoercode 01771 loon loonh. BT) bij een dienstverband foutief werd vastgesteld. Dit gebeurde alleen bij gekoppelde dienstverbanden waarbij een van de dienstverbanden al uit-dienst is en geen loontijdvak heeft. De loonheffing BT werd ook te laag vastgesteld. Automatische herrekening 05-04 Gemal is hierop aangepast. In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 05-04 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Let op: uit deze herrekening kunnen vorderingen ontstaan. 2021-05/8 Nogmaals: reiskosten woon-werk op declaratiebasis (change 2618597) In de release notes van 2021-02/3 hebben wij u geïnformeerd over reiskosten woon-werk op declaratiebasis. De richtlijnen op basis waarvan wij dit hebben opgenomen zijn voorgeschreven door de Belastingdienst. Melding Na deze aanpassingen hebben wij enkele meldingen ontvangen waarbij wordt aangegeven dat voor sommige werknemers de uitruil reiskosten onverwacht zijn herrekend. De oorzaak waardoor deze herrekeningen optreden is omdat wij - en de Belastingdienst - er van uitgaan dat er in een bepaalde periode geen negatief resultaat kan/mag zijn op uitvoercode 01885 aantal kilometers woon-werk. De programmatuur van Gemal is hierop dus aangepast per 2021-01. Nu blijkt dat er werkgevers zijn die aan het eind van het jaar voor de werknemer de balans opmaken en vervolgens een cumulatieve correctie doen met invoercode 02363 Correctie SV-dagen woon-werk. De SV-dagen blijven dan in periode 01 t/m 11 op een hogere waarde staan dan er daadwerkelijk gereisd is, wat resulteert in een grote negatieve correctiewaarde in periode 12. Deze negatieve waarde werd in 2020-12 nog geaccepteerd, maar de aanpassing die in 2021-01 is gedaan werkt ook door bij een herrekening in 2021 over 2020. Het gevolg hiervan is dat Gemal bij een herrekening uitvoercode 01885 in periode 2020-12 op nul zet en dit veroorzaakt de betreffende doorwerking naar de herrekening van de uitruil reiskosten. Aanpassing per 2021-05 We willen benadrukken dat de nette oplossing is dat per maand de juiste gegevens worden vastgelegd. Echter, omdat het niet mogelijk is invoercode 02363 Correctie SV-dagen woon-werk over vorig jaar aan te passen - én wij deze administratieve last willen voorkomen - hebben we besloten om toch toe te staan dat uitvoercode 01885 negatief kan zijn in een bepaalde periode. Automatische herrekening 05-05 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 05-05 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit wordt voor de zekerheid gedaan voor de situatie waarbij uitvoercode 01885 in 2021 negatief was en door Gemal op nul gesteld is. Actie Voor een correctie over 2020 moet je zelf voor de betreffende werknemer(s) een herrekening vastleggen via invoercode 02475 Beginperiode herrekening met terugwerkende kracht over 2020. 2021-05/9 UPA - Percentage deelbetrekking bij wijziging gedurende de maand (change 2487085) Als je het percentage deelbetrekking (invoercode 02404) wijzigt gedurende de maand, dan stelt Gemal een gemiddelde waarde vast en rekent daarmee in de maand van wijziging. Melding Het blijkt echter dat in de maand van wijziging in de UPA, het nieuwe percentage werd doorgegeven voor de gehele maand. Dit percentage wordt bij het PFZW gebruikt om de franchise voor het ouderdomspensioen vast te stellen. De franchise is in deze situatie voor de factuur vanuit het PFZW onjuist vastgesteld. De gehele premieberekening in Gemal is wel correct uitgevoerd. Ook de verloonde uren UPA (uitvoercode 02324) zijn correct vastgesteld en doorgegeven. De berekeningsfout in de factuur van PFZW beperkt zich daardoor tot de franchise. Voorbeeld Op 01-05-2021 werkt een werknemer 100%. Op 15-05 wijzigt dit naar 50%. Gemiddeld over de maand is het parttimepercentage dan ((14 x 100%) + (17 x 50%)) / 31 = 72,58%. Gemal heeft in deze situatie een juiste franchise berekend van € 1819,58 x 72,58% = € 1320,65. In de UPA is 50% doorgegeven voor de gehele maand. PFZW heeft daardoor een onjuiste franchise berekend van € 1819,58 x 50% = € 909,79. Automatische herrekening 05-03 Met ingang van periode 05 is bovenstaand probleem verholpen. Voorkomende situaties in 2021 zullen automatisch worden herrekend. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 05-03. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Deze herrekening heeft geen gevolgen voor de premieberekening, omdat de premie in Gemal reeds correct was uitgevoerd. Door de herrekening zal in de UPA het deeltijdpercentage worden gecorrigeerd. De situatie kan zich ook in voorgaande jaren hebben voorgedaan. Wij kunnen deze niet automatisch herrekenen. Je kunt desgewenst zelf een collectieve herrekening over heel 2020 afroepen door werkgevercode 99221 Beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 01. Je doet dit met terugwerkende kracht tot periode 2020-12. Je kiest daarom in Gemal Direct eerst voor de knop 'TWK aan' en kiest periode 202012, vervolgens leg je de waarde bij werkgevercode 99221 vast. Let op: deze herrekening kan tot gevolg hebben dat eventuele verschillen die voortkomen uit eerdere releases en die je destijds niet herrekend hebt over 2020, nu tot uiting komen De situatie heeft zich mogelijk ook voorgedaan in 2019 of eerder. Correcties over deze jaren zouden handmatig in het UPA portaal doorgevoerd moeten worden. Wij hebben met PFZW besproken dat de administratieve last om fouten over deze oude jaren vast te stellen en te corrigeren vaak niet in verhouding staat tot de kleine verschillen in de berekening. In die situatie is PFZW akkoord dat de aangifte niet gecorrigeerd wordt. 2021-05/10 Reiskosten per eenheid - minimum en maximum aantal km met 2 decimalen (change 2650984) De functionaliteit voor reiskosten per eenheid biedt de mogelijkheid om een minimum en een maximum aantal kilometers op te geven voor de gekozen regeling. Je legt deze waarden vast op werkgevercodes 26303 / 26304 / 26323 / 26324 / 26333 / 26334 voor respectievelijk het minimum en het maximum van regeling 1 t/m 3. Zie de handleiding onderwerp Reiskosten woon-werk, per eenheid bij 2.6. Tot op heden kon je deze werkgevercodes alleen vastleggen met gehele getallen. Dit was ook als zodanig beschreven in Gemal Direct inrichting. Geef je toch decimalen op, dan werden deze door Gemal genegeerd. Met ingang van periode 05 kun je de genoemde werkgevercodes wel vastleggen met 2 decimalen. 2021-05/11 Berekening uitvoercode 01554 aangepast (change 2342542) Indien de ZW- en/of zwangerschapsuitkering betaald wordt door de werkgever, maakt het UWV een bedrag aan de werkgever over ter hoogte van de bruto uitkering vermeerderd met de werkgeverslasten WW/WAO-WIA en Zvw. Dit bedrag (uitvoercode 01554 te ontvangen) wordt ook door Gemal berekend. Gemal doet dit via een proforma bruto-netto berekening om vervolgens de uitvoercodes van de werkgeverslasten samen te tellen met de bruto-uitkering. Zie de handleiding onderwerp Ziekte, algemeen bij 4.6. Melding In deze berekening werd ten onrechte de afdracht WGA-privaat (uitvoercode 01736) meegeteld. Automatische herrekening 05-06 Vanaf periode 05 is dit hersteld. We zullen een automatische herrekening uitvoeren om uitvoercode 01554 in 2021 aan te passen, zie reden 05-06 op het mutatieverslag. Uitvoercode 01554 heeft geen effect op de uit te betalen bedragen. 2021-05/12 Generatiebeleid en uren aangifte loonheffing (change 2648645) Per 2021-01 hebben wij een aanpassing gedaan in de grondslag van werkgevercode 55189 Uitvoercodes in grondslag loonaangifte door daar uitvoercode 01619 generatieb.u.tlg (generatiebeleid, uren toelage) aan toe te voegen. Melding Naar nu gebleken is, had dit niet moeten gebeuren, aangezien deze uren al meetellen via uitvoercode 01991 factor gewerkt. Het gevolg is dat voor werknemers met generatiebeleid, uitvoercode 01832 urn aang. loonh. te hoog is berekend, omdat daar de uren generatiebeleid twee keer in de grondslag zijn geteld. Automatische herrekening 05-07 De inrichting van Gemal is hierop aangepast. In periode 05 wordt voor alle werknemers met generatiebeleid een automatische herrekening uitgevoerd, zie reden 07 op het mutatieverslag. 2021-05/13 Presentatie contractindicaties op salarisspecificatie (change 2643705) In het kader van de WAB is het van belang te weten wat voor soort arbeidsovereenkomst een medewerker heeft. We presenteren de contractindicaties dan ook standaard op de salarisspecificatie:  - invoercode 02259: indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: J / 0 = onbepaalde tijd; N / 1 = bepaalde tijd. - invoercode 02294: indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst: J / 0 = schriftelijke overeenkomst; N / 1 = niet-schriftelijke overeenkomst. - invoercode 02474: indicatie oproepovereenkomst: N / 0 = geen oproepovereenkomst; J / 1 = oproepovereenkomst. Deze codes worden in één regel op de salarisspecificatie getoond als Aovk vst/schr/opr en met de waarden in het format J/J/N.  Onder de volgende condities leveren we (conform de specificaties van de loonaangifte) deze contractindicaties niet aan bij de loonaangifte:  - ALS de aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) = 4, 6, 7, 18, 79 of 81  OF - ALS de code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) = 17, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 63. Onder dezelfde condities worden in het vervolg de contractindicaties ook niet meer getoond op de salarisspecificatie. 2021-05/14 Dagloon bij benadering bij samenloop ziekte en AGBV (change 2630767) Als een werknemer in een uitkeringssituatie komt, stelt het UWV een dagloon vast voor de betaling van de uitkering. Het besluit van het UWV kan echter enkele maanden op zich laten wachten, terwijl je al een uitkering aan je werknemer wilt betalen. Om die reden bepaalt Gemal een dagloon bij benadering op het moment dat je een uitkering vastlegt, maar geen dagloon. Het dagloon bij benadering wordt altijd gepresenteerd op uitvoercode 01778. Als de uitkeringssituatie langer dan een maand duurt, kun je invoercode 02445 Code doorlopend ziek vastleggen met waarde 1. Het dagloon bij benadering van de voorgaande periode wordt dan vastgehouden. Op die manier blijf je altijd het dagloon bij benadering hanteren, gebaseerd op de periode voorafgaand aan de ziekte. Melding Het dagloon bij benadering wordt gebruikt voor 4 typen uitkeringen. Dit blijkt problemen op te leveren als er reeds een uitkering aanwezig is, waarvoor geen dagloon bij benadering wordt bepaald en de werknemer neemt AGBV op. Voorbeeld: Een zieke werknemer ontvangt een ZW-uitkering. Je hebt het dagloon zelf vastgelegd met invoercode 02418. Daarom bepaalt Gemal geen dagloon bij benadering. Wel leg je maandelijks invoercode 02445 Code doorlopend ziek vast, omdat de werknemer aaneengesloten ziek is. Daardoor wordt maandelijks een dagloon bij benadering van 0 gekopieerd uit de voorgaande periode. Op enig moment neemt deze werknemer AGBV op. Hiervoor is nog geen dagloon vastgesteld door het UWV. Je zou nu graag een dagloon bij benadering toepassen op de AGBV berekening. Echter, vanwege de doorlopende ziekte wordt een dagloon bij benadering van € 0 gekopieerd uit voorgaande periode. Oplossing Met ingang van periode 05 is dit probleem opgelost. Als je uren AGBV vastlegt (invoercode 02146) en je geeft geen dagloon AGBV op (invoercode 02484) en in de voorgaande periode was het dagloon bij benadering (uitvoercode 01778) € 0, dan bepaalt Gemal altijd een nieuw dagloon bij benadering. Ook tijdens doorlopende ziekte. Dit dagloon wordt dan alleen gekopieerd naar het dagloon voor de AGBV uitkering (uitvoercode 01543) en niet naar het dagloon voor de lopende uitkering. Automatische herrekening 05-08 Wij zullen een automatische herrekening uitvoeren om eventuele foutsituaties te herstellen. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 05-08. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-05/15 Woonlandfactoren gedooglanden (change 703974) Voor personen die woonachtig zijn in het buitenland gelden voor de zorgverzekering per land verschillende premiepercentages. Dit zijn de zogenoemde woonlandfactoren. Voor enkele landen zijn per 2020 in Gemal percentages opgenomen, dit zijn zogenoemde gedooglanden. Dit zijn Overzeese gebieden van Frankrijk en Groot Brittannië: Frans-Guyana( GF)  Gibraltar (GI)  Guadeloupe (GP) Martinique (MQ) Mayotte (YT) Réunion (RE)  Voor Gibraltar geldt voor de woonlandfactor dezelfde waarde als voor Groot Brittannië. Voor Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte en Réunion geldt dezelfde percentage als voor Frankrijk. Melding Per 2021 zijn in Gemal de percentages voor deze gedooglanden niet aangepast. Per 2021-05 is dat alsnog gedaan met terugwerkende kracht tot 2021-01. Automatische herrekening 05-09 Voor de betreffende situaties zullen we in periode 05 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 05-09 op het mutatieverslag. Voor al deze situaties was het oude percentage hoger dan het actuele, dus zal er een kleine (voor de werknemer) positieve correctie plaatsvinden. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2021-05/16 Extra onderhoudsdag [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 23 maart 2021 - Voor het afsluiten van periode 03 vragen wij uw aandacht voor het volgende: Op zondag 28 maart is er een extra onderhoudsdag voor Payroll Gemal gepland. Payroll Gemal is tijdens dit onderhoud gewoon beschikbaar, maar producties die u afroept na 18:00 uur op zaterdag 27 maart worden niet meteen verwerkt. Deze worden in de wachtrij geplaatst en verwerkt als release 2021-04 geïmplementeerd is. 2021-05/17 Loonaangifte en WW-hoog/-laag [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 24 maart 2021 - Dit bericht is bestemd voor klanten waarbij de loonaangifte is afgekeurd vanwege het opgeven van een premie WW-hoog of -laag terwijl de premiegrondslag 0 is. Dit werd veroorzaakt door de nieuwe pro-rata berekening die per 2021 uitgevoerd wordt. Bij meerdere dienstverbanden kon het voorkomen dat in de verdeling tussen de dienstverbanden 'restcenten' ontstonden. Als voor het ene dienstverband een WW-hoog gold en bij het andere dienstverband een WW-laag, werd de restcent mogelijk bij het verkeerde dienstverband ondergebracht. Hierdoor ontstond de foutieve situatie waarop de Belastingdienst afkeurt. Wij hebben de berekening vanaf dinsdag 23 maart aangepast. Actie Als een loonaangifte is afgekeurd vanwege een cent premie - terwijl er geen grondslag is - dan kun je het betreffende registratienummer herrekenen in een vervangende correctieproductie over 2021-03 met invoercode 02475 Beginperiode herrekening waarde 1. Deze herrekening heeft geen gevolgen voor de betaling aan je werknemer, deze kan dus doorgang vinden op basis van de oorspronkelijke salarisproductie. Na de herrekening zijn de restcenten toegevoegd aan het juiste registratienummer en kun je de loonaangifte opnieuw inzenden. 2021-05/18 MSG - Mutaties en signalen niet vermeld bij periode van afroep (change 2596194) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 24 maart 2021 - Wanneer in een productie bij de eerst verwerkte medewerker (laagste registratienummer) een TWK-mutatie is aangeleverd, worden in MSG (Mutaties en Signalen Gemal) ten onrechte alle mutaties van de betreffende productie gepresenteerd met de oudste TWK-periode van deze eerste medewerker. Ze worden met de verkeerde periode weggeschreven (betreft geen berekeningsprobleem). Deze fout is hersteld en inmiddels is de presentatie weer correct. 2021-05/19 Vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen mag onder dezelfde voorwaarden tot en met 06-2021 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 25 maart 2021 - Eerder dit jaar hebben we je regelmatig bericht over de coulanceregeling voor vaste reiskostenvergoedingen, waarbij deze regeling een aantal keren verlengd is. Zie de release notes 2021-02/16. Ook nu is deze coulanceregeling wederom verlengd in verband met het voortduren van de coronacrisis. Onder dezelfde voorwaarden mag je nu tot 1 juli 2021 hiervan gebruik maken. 2021-05/20 Geen nieuwe instelling in correctieproductie (change 2515902) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 30 maart 2021- Het blijkt dat het niet mogelijk is een nieuwe instelling op te voeren in een correctieproductie (zowel in een vervangende als aanvullende correctieproductie [1]). Gemal Direct Inrichting maakt dan geen Code correctieproductie (werkgevercode 99231) aan voor deze instelling. Dit is met ingang van periode 04 (per 30 maart) aangepast. Werkgevercode 99231 kun je nu alleen bij instelling 0001 opgeven en geldt dan voor alle instellingen in het ceanummer. Meer informatie [1] Vervangende correctieproductie (werkgevercode 99231 = 1, aanvullende correctieproductie (werkgevercode 99231 = 2. 2021-05/21 Verschil controle-overzicht loonaangifte en loonaangifte (change 2663754) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 30 maart 2021 Melding We constateren dat er in sommige situaties in periode 03 een verschil kan zijn ontstaan tussen bedragen op de loonaangifte en bedragen op het controle-overzicht loonaangifte van Gemal. Dit verschil ontstaat onder de volgende condities: je hebt periode 03 verwerkt, eventueel gevolgd door een correctieproductie EN voor medewerkers met een datum in-dienst in 2021-01 is in de salarisverwerking van periode 03 een mutatie voor periode 02 vastgelegd EN je hebt vervolgens een speciale productie afgeroepen met daarin een synchronisatie van de loonaangifte. Het verschil deed zich dan voor omdat voor de betreffende medewerkers geen gegevens voor periode 01 in de loonaangifte werden opgenomen. Hierdoor ontstond dus een verschil tussen de loonaangifte en het controle-overzicht loonaangifte. Of dit verschil zich bij jou voordeed, kun je zien in de loonaangifte bijvoorbeeld bij collectieve gegevens voor periode 2021-01. Oplossing We hebben de programmatuur per 30 maart aangepast. Het probleem deed zich voor in de synchronisatie via speciale productie zelf en niet in een berekening van Gemal of de loonaangifte. We gaan voor de ceanummers die het kon betreffen een synchronisatie loonaangifte uitvoeren. Je kunt in de Payroll Manager zien wanneer de speciale productie is voltooid. Je actie (na onze synchronisatie) Wij raden je aan te controleren of de loonaangifte aansluit met de Payroll Gemal resultaten. Hierna kun je de loonaangifte insturen. Mocht je de loonaangifte over periode 2021-03 al hebben ingezonden, dan kan er als gevolg van de synchronisatie een correctiebericht over 2021-01 worden klaargezet dat automatisch met je loonaangifte voor periode 2021-04 wordt meegenomen. 2021-05/22 Synchronisatie betalingen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 april 2021 - Het blijkt dat als in een speciale productie zowel lijstnummer 6202 en 6204 [1] is opgegeven, het betaalbestand voor Betaalmanager niet juist wordt aangemaakt. Als er bijvoorbeeld in de salarisproductie een betaling is aangemaakt en in een correctieproductie die betaling teniet wordt gedaan, dan wordt deze betaling door de synchronisatie niet uit Betaalmanager verwijderd. Dit probleem wordt in de release van periode 05 opgelost. Workaround Als je in een speciale productie alleen lijstnummer 6202 afroept, worden de betalingen in Betaalmanager wel verwijderd. In een afzonderlijke speciale productie kun je dan hierna lijstnummer 6204 afroepen. Meer informatie - lijstnummer 6202 (synchroniseren Betaalmanager voor salarisbetalingen). - lijstnummer 6204 (synchroniseren Betaalmanager voor afdrachtbetalingen). 2021-05/23 Niet laatste versie salarisregelingen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 april 2021 - We constateren dat voor 2021-04 nog niet de laatste versie van salarisregelingen gereed staat. Dit betreft bijvoorbeeld de toekomstige versies 2021-07 van de salarisregelingen VVT (code salarisregeling 12, 15 en 39) en de aanpassing met terugwerkende kracht 2021-01 voor aspiranten van de salarisregeling politie (code salarisregeling 25). We hebben dit alsnog per 9 april aangepast, zodat je de juiste bedragen kunt downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. 2021-05/24 Mutaties en Signalen Gemal werkt niet altijd in Internet Explorer [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 april 2021 - We hebben enkele aanpassingen gedaan. Mutaties en Signalen Gemal werkt weer in Internet Explorer.  13 april 2021 - De applicatie Mutaties en Signalen Gemal (MSG) werkt niet altijd in Internet Explorer (IE). We hebben enkele meldingen hierover ontvangen van met name onderwijs klanten die met IE werken, omdat het HR-systeem deze browser voorschrijft en daarmee ook MSG wordt geopend. Ook bij een correcte inrichting van IE conform de A-Matrix, zie je bij openen van MSG soms een leeg scherm (met browser Chrome werkt MSG correct). We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte. 2021-05/25 Extra onderhoudsdagen begin mei [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 20 april 2021 - Voor het afsluiten van periode 04 vragen wij uw aandacht voor het volgende: Op zaterdag 1 en zondag 2 mei zijn extra onderhoudsdagen voor Payroll Gemal gepland. Payroll Gemal is tijdens dit onderhoud gewoon beschikbaar, maar producties die u afroept na 18:00 uur op vrijdag 30 april worden niet meteen verwerkt. Deze worden in de wachtrij geplaatst en verwerkt als release 2021-05 geïmplementeerd is. CAO informatie CAO energie- en nutsbedrijven CAO politie 2021-05/29 Vervallen overzicht vakbondscontributie Voor de CAO politie is in Gemal een regeling voor vakbondscontributie opgenomen. Premie-inhouding kan worden aangestuurd voor de bonden ACP, ANPV en NPB. Als onderdeel van het jaarwerk kan vervolgens nog het overzicht vakbondscontributie worden afgeroepen met overzicht lijstnummer 9917.  In overleg is geconstateerd dat dit overzicht niet langer noodzakelijk is. Indien gewenst kan een dergelijk overzicht zelf samengesteld worden op basis van bestaande invoercodes/uitvoercodes. Met ingang van periode 05 wordt dit overzicht verwijderd uit de programmatuur. Automatische herrekeningen 2021-05/30 Vermelding automatische herrekening in mutatieverslag reden  omschrijving 05-02 Grondslag 30%-regeling 05-03 UPA - Percentage deelbetrekking bij wijziging gedurende de maand (change 2487085) 05-04 Loon BT en pro-rata berekening (change 2627934, 2652032) 05-05 Nogmaals: reiskosten woon-werk op declaratiebasis (change 2618597) 05-06 Berekening uitvoercode 01554 aangepast (change 2342542) 05-07 Generatiebeleid en uren aangifte loonheffing (change 2648645) 05-08 Dagloon bij benadering bij samenloop ziekte en AGBV (change 2630767) 05-09 Woonlandfactoren gedooglanden (change 703974) Werknemer- en werkgevergegevens 2021-05/31 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Gewijzigde invoercodes invoercode oude omschrijving nieuwe omschrijving 01670 PM 30% grondslag grondslag 30%-regeling Vervallen invoercodes invoercode omschrijving 03132 minimumloon buiten de 30%-regeling houden 03133 minimum vakantietoeslag buiten de 30%-regeling houden 03134 eindejaarsuitkering deels buiten de 30%-regeling houden Gewijzigde uitvoercodes uitvoercode oude omschrijving nieuwe omschrijving 01670 PM 30% grondslag grondslag 30%-regeling 2021-05/32 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Vervallen werkgevercodes werkgevercode omschrijving 03650 minimumloon buiten de 30%-regeling houden 03651 minimum vakantietoeslag buiten de 30%-regeling houden 03652 eindejaarsuitkering deels buiten de 30%-regeling houden Publishing Date : 4/29/2021
Volledig artikel weergeven
30-04-2021 14:53
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 236 Weergaven
[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Mededeling 2021-04/1 Gemal Prognose wordt Visma Prognose In de release notes van afgelopen oktober hebben we aangekondigd dat Gemal Prognose alsnog tot het einde van 2020 wordt ondersteund om extra tijd te bieden om over te stappen op Visma Prognose. Op basis van feedback van meerdere klanten is er besloten tot doorontwikkeling van Visma Prognose. Het betreft functionaliteit om meerdere ceanummers te ondersteunen en het toevoegen van een centraal overzicht (periodegegevens en jaartotalen per medewerker). Daarom stellen we het deactiveren van Gemal Prognose uit tot 1 juni 2021, zodat aanvullende functionaliteit in Visma Prognose gerealiseerd kan worden. Details van de gegevensaanlevering aan Visma Prognose en uitleg van de functionaliteiten vind je beschreven in de handleiding in de community. Wil je meer weten over de overstap of heb je behoefte aan een kennissessie; neem dan contact op met je Customer Success Manager. Die helpt je graag met een zorgeloze ingebruikname van deze nieuwe oplossing. 2021-04/2 Gemal vernieuwt en faseert uit... Door recente vernieuwingen in Gemal, zoals: - Aanvullende correctieproductie ter vervanging van de jaarwerkproducties (2019) - Synchroniseren betaalbestanden (2020) - Mutaties en Signalen Gemal (2020) - IKV-laag onder registratienummer (later dit jaar) willen we overzichten/programmatuur uitfaseren, wat nagenoeg niet (meer) gebruikt wordt. Het gaat om het volgende: Selectief resultatenoverzicht Het selectief resultatenoverzicht - lijstnummer 2601 t/m 2640 (papier) - wordt in mei 2021 uitgefaseerd. Het selectief werknemeroverzicht - lijstnummer 2301 t/m 2340 - wordt later dit jaar uitgefaseerd. Ons advies is om dit soort overzichten te genereren via het resultatenoverzicht in CSV formaat - lijstnummer 0605. Mutatieverslag Gemal in Dossier Online en CSV In 2020-12 hebben we Mutaties en Signalen Gemal (MSG) geïntroduceerd. Een applicatie waarin alle mutaties van elke vervaardigde productie beschikbaar zijn. Hiermee is de noodzaak van het mutatieverslag in Dossier Online (in PDF) en in CSV overbodig geworden. Vanwege de mogelijkheid om in MSG alle mutaties te beoordelen en/of in CSV te downloaden en de vernieuwing van de nieuwe IKV-laag (meerdere IKV-nummers onder één registratienummer) later dit jaar, worden deze twee onderdelen (planning is 2021-10) uitgefaseerd. De historie in Dossier Online blijft wel beschikbaar. Om te voldoen aan de bewaarplicht van mutaties in MSG komt op termijn een download bestand beschikbaar, zodat bij controles de mutaties beschikbaar blijven. Afroepen/afdrukken overzichten We zijn aan het onderzoeken welke overzichten er geprint en afgeroepen kunnen worden. Vanwege de hoge kosten en uit milieuoogpunt willen we het aantal printmogelijkheden beperken. In dit kader zijn onderstaande overzichten al aangemerkt als verouderd en niet meer in gebruik. Deze overzichten zullen we op korte termijn uitfaseren. We laten nog weten wanneer we dit gaan doen. 1. Administratieoverzicht Met het administratieoverzicht kun je de resultaten van alle medewerkers voor maximaal 10 uitvoercodes in een lijst vastleggen en deze gelijktijdig met een productie afroepen. Je kunt dit overzicht niet opnieuw met TWK afroepen en er is geen selectiemogelijkheid. Dit overzicht kon ook op papier (met meerdere exemplaren) afgeroepen worden. 2. Overzicht vermindering loonheffing en premies - lijstnummer 0202 Dit overzicht - waarmee de afdrachtvermindering op papier zichtbaar wordt gemaakt - is achterhaald. Deze afdrachtsvermindering is namelijk niet meer van toepassing. 3. Overzicht ZW-meldingen Het overzicht ZW-meldingen gold als hulpmiddel om handmatige ziekmeldingsformulieren in te vullen voor de uitvoeringsinstellingen. Nieuw 2021-04/3 Mutaties en Signalen Gemal in Payroll Manager In december 2020 hebben we de nieuwe applicatie Mutaties en Signalen Gemal (MSG) geïntroduceerd. In deze applicatie staan je mutaties van iedere productie die je hebt gedraaid. Ook vind je in deze applicatie alle beschikbare foutcodes en signaleringen terug. In eerste instantie hebben we MSG in Dossier Online opgenomen. MSG is nu ook beschikbaar in de Payroll Manager. Als de signalen zijn aangemaakt, verschijnt een icoon. Als je hier op klikt, wordt MSG geopend met de mutaties en signalen van de betreffende productie. 2021-04/4 Mutaties en Signalen Gemal - Filter opslaan Vanuit de pilot is aangegeven dat het wenselijk is om in MSG een filter te kunnen opslaan, zodat je een volgende keer makkelijk dezelfde zoekopdracht kunt uitvoeren om bijvoorbeeld je loonaangiftesignalen te beoordelen. Voorbeeld Hieronder wordt gezocht naar een nieuwe werknemer - met Regnr 910401 - die in april 2021 is opgevoerd (zie oranje kader). Vul het registratienummer plus de gewenste periode in en klik op Filters toepassen. Is het resultaat bruikbaar voor een volgende productie, dan kun je een Naam filter vastleggen en deze Opslaan. Wanneer je een volgende keer deze selectie wilt gebruiken, kun je bij Selecteer opgeslagen filter je filter terugvinden, aanklikken en op Filters toepassen klikken. Je kunt een bestaande zoekopdracht ook bijwerken. Haal eerst het gewenste filter op, wijzig de zoekopdracht en klik op Bijwerken. Wil je een zoekopdracht verwijderen, klik dan rechtsboven op het wieltje. De naam van een opgeslagen filter kan maximaal 25 posities bevatten en je kan maximaal 25 filters opslaan. Let op: de opslag van het filter wordt met cookies gedaan. Wanneer je deze schoont, schoon je ook de filters. Gewijzigd en verbeterd 2021-04/5 Volgordelijkheidsproblematiek Gemal verwerkt de dienstverbanden van een persoon op volgorde van registratienummer (regnr). In sommige gevallen zijn de gegevens van het ene dienstverband van invloed op de berekening bij het andere dienstverband en kan de volgorde er toe leiden dat de berekeningsresultaten er anders uitzien. Een deel van die situaties hebben we in release 2021-01 opgelost met de pro-rata berekening. De werking is in hoofdlijnen als volgt: Eerst doorloopt Gemal per persoon een stapelberekening op volgorde van de regnrs. In deze berekening worden de waarden van de uitvoercodes per regnr volgordelijk berekend. Vervolgens doorloopt Gemal de pro-rata berekening en worden de bedragen herverdeeld over de regnrs van de persoon. Het totaalbedrag op persoonsniveau verandert echter nooit. De totaalbedragen vormen immers de sleutels voor de verdeling. Als in de stapelberekening de totaalbedragen van de persoon al onjuist zijn, dan kan de pro-rata berekening dit dus niet verhelpen. Een bekend probleem dat al langer bestaat is de situatie dat een stage wordt opgevolgd door een dienstverband. Bij de stage worden geen SV-premies berekend, omdat de stage alleen verzekerd is voor de ZW en er geen premieplicht is. Zodra het dienstverband begint, is er op dat dienstverband wel premieplicht. Daarom moet de stagevergoeding bij het dienstverband in de premieberekening worden opgenomen. Ook tellen de tijdvakken van de stage in het huidige jaar mee voor het bepalen van het maximum SV-loon in de VCR. Dit systeem werkte alleen als de stage een lager regnr heeft dan de dienstbetrekking. Gemal moet namelijk eerst de stage tegenkomen om te constateren dat er sprake is van een stagevergoeding, waarover nog geen SV-premies zijn berekend. Als Gemal vervolgens bij het dienstverband komt, dan kan daar een inhaaleffect over de stagevergoeding worden berekend. Als de situatie zich andersom voordoet, werkt het systeem niet. Gemal komt dan eerst de dienstbetrekking tegen. Er is op dat moment nog geen besef van het feit dat er überhaupt een stage is. Vervolgens komt Gemal de stage pas tegen. Op dat moment is het echter niet meer mogelijk om een inhaaleffect te boeken op het dienstverband. De verwerking van het dienstverband is immers al afgesloten. Het blijkt voor veel werkgevers lastig om te zorgen dat de volgorde van de regnrs in deze situatie correct wordt vastgelegd. Vaak bepalen HR-systemen automatisch het regnr. In andere situaties zijn bepaalde regnrs al bezet en wordt het daardoor lastig om een lager of hoger regnr te kiezen. Hoe werkt het vanaf deze release? Met ingang van periode 04 hebben we dit volgordelijkheidsprobleem in Gemal verholpen. Gemal doorloopt per persoon nu tweemaal de stapelberekening. Daarbij neemt Gemal de gegevens uit de eerste berekening mee naar de tweede ronde. Hierdoor kan informatie over hogere regnrs worden doorgegeven aan lagere regnrs. Automatische herrekening 04-03 We zullen in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren om de situatie 'dienstverband na stage' te corrigeren als de stage toch een hoger regnr heeft dan het dienstverband. Deze herrekening wordt op het mutatieverslag gepresenteerd met reden 04-03. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Als je een stage en een regulier dienstverband niet gekoppeld hebt - omdat je niet tevreden was met de oude berekeningsmethodiek - denk er dan aan om die koppeling nu wel vast te leggen. Alleen dan werkt de hier beschreven berekening. Bij alle registratienummers die je wilt koppelen, leg je invoercode 02950 vast met waarde 1. 2021-04/6 Stage en dienstverband gelijktijdig In de meest recente VCR-notitie van de Belastingdienst (2020) is de afhandeling van VCR bij stagiairs anders beschreven dan in voorgaande notities. In de notitie is aangegeven dat de nieuwe situatie van kracht is per 2021. Wij hebben de wijzigingen daarom met terugwerkende kracht tot 2021-01 geïmplementeerd. Over een stage alleen worden geen SV-premies berekend. Een stage is immers alleen verzekerd voor de ZW en Wajong, maar voor geen enkele sociale verzekering premieplichtig. In de oude situatie ontstond een inhaaleffect, zodra er in hetzelfde kalenderjaar een ander dienstverband werd opgevoerd, waarbij wel premieplicht voor de WIA en/of WW van toepassing was. Het SV-loon van de stage werd dan met terugwerkende kracht betrokken in de premieberekening over het dienstverband tijdens het eerste tijdvak van het dienstverband. Als de stage en het dienstverband gelijktijdig actief bleven, dan werd maandelijks de aanwas in SV-loon bij de stage meegenomen in de premieberekening over het dienstverband. Voorbeeld oude situatie Een stagiair start per 01-01-2021 met de stage. Maandelijks wordt een stagevergoeding betaald van € 400. De vergoeding wordt aangemerkt als loon SV (uitvoercode 01598), maar deze wordt niet meegenomen in de grondslagen voor de WW en/of de WIA. Per 01-03-2021 krijgt de stagiair een dienstverband aangeboden naast de stage. Op dit dienstverband wordt € 1000 loon uitbetaald, dit is geheel aan te merken als loon SV (uitvoercode 01598). De grondslagen voor de WW en WIA worden echter met terugwerkende kracht verhoogd met het SV-loon van de stage (3 x € 400). De grondslagen in 2021-03 zijn dus € 2200. In 2021-04 wordt alleen het SV-loon van de huidige maand nog ingehaald: - Loon SV stage = € 400. - Loon SV dienstverband = € 1000. - Grondslag WW/WIA dienstverband = € 1400. Per 30-04-2021 wordt de stage beëindigd. Nu resteert alleen het reguliere dienstverband. In 2021-05 is de situatie: - Loon SV dienstverband = € 1000. - Grondslag WW/WIA dienstverband = € 1000. Hoe werkt het vanaf deze release? In de nieuwe VCR-notitie is aangegeven dat er alleen een inhaaleffect ontstaat wanneer de stage beëindigd is. Zolang de stage en het dienstverband gelijktijdig actief zijn, wordt het SV-loon van de stage dus niet in de premieberekening betrokken. Voorbeeld nieuwe situatie Een stagiair start per 01-01-2021 met de stage. Maandelijks wordt een stagevergoeding betaald van € 400. De vergoeding wordt aangemerkt als loon SV (uitvoercode 01598), maar deze wordt niet meegenomen in de grondslagen voor de WW en/of de WIA. Per 01-03-2021 krijgt de stagiair een dienstverband aangeboden naast de stage. Op dit dienstverband wordt € 1000 loon uitbetaald, dit is geheel aan te merken als loon SV (uitvoercode 01598). Er vindt géén inhaaleffect plaats, omdat de stage nog voortduurt. In 2021-04 bestaan de stage en het dienstverband naast elkaar. - Loon SV stage = € 400. - Loon SV dienstverband = € 1000. - Grondslag WW/WIA dienstverband = € 1000. Per 30-04-2021 wordt de stage beëindigd. Nu resteert alleen het reguliere dienstverband. Per 2021-05 vindt daarom een inhaaleffect plaats: - Loon SV dienstverband = € 1000. - Grondslag WW/WIA dienstverband = € 1000 + (4 x € 400) = € 2600. Let op: dit inhaaleffect vindt niet plaats als de volgorde andersom is: als een dienstverband wordt opgevolgd door een stage, wordt de stagevergoeding niet in de premieheffing betrokken. Dat is pas het geval als na die stage in hetzelfde kalenderjaar weer een nieuw dienstverband opgevoerd zou worden. Automatische herrekening 04-03 In periode 04 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor zowel het dienstverband als de stage, waarmee de premieberekening in 2021 met terugwerkende kracht wordt aangepast, zie reden 04-03 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-04/7 Uitvoercodes voor meeruren uit grondslagen verlofregelingen De grondslagen voor verlofregelingen worden standaard alleen berekend over vaste/stam gegevens. Variabele betalingen moeten immers volledig worden uitbetaald, ook tijdens verlof. Dit is voor de betreffende grondslagen vastgelegd met werkgevercode 59001 Vast/eenmalig waarde 4 (vast), zie de handleiding Gemal onderwerp Grondslagen bij 1.7. Het bleek dat uitvoercode 01003 sal. extra uren en uitvoercode 01303 sal. extra uren 2 op Algemeen niveau opgenomen waren in de diverse grondslagen voor verlofregelingen. De bijbehorende invoercodes worden alleen variabel vastgelegd en de uitvoercodes worden in de praktijk dus nooit in de betreffende grondslagen geteld. Om verwarring te voorkomen, hebben we uitvoercode 01003 en 01303 met ingang van periode 04 uit de grondslagen van alle verlofregelingen gehaald. Concreet betreft dit de grondslagen van: werkgevercode 55117 levensloopverlof. werkgevercode 55118 ouderschapsverlof. werkgevercode 55125 onbetaald verlof. werkgevercode 55182 zorgverlof-kort. werkgevercode 55183 zorgverlof lang. werkgevercode 55184 calamiteitenverlof. 2021-04/8 Werking werkgevercode pro-rata berekening aangepast Bij het introduceren van werkgevercode 03004 Pro-rata berekening was deze code als volgt gedefinieerd [1]: Gegeven: pro-rata berekening. Vastleggen: werkgevercode 03004. 0 (of niet vastgelegd) = geen pro-rata berekening; 1 = pro-rata berekening. Deze code kun je alleen bij instelling 0001 opgeven en geldt dan voor alle instellingen binnen het ceanummer. Er zijn problemen geconstateerd bij het uit willen zetten van de pro-rata berekening bij instellingsnummers ongelijk aan 0001. Daarom is per periode 04 de werking van de waardes van deze werkgevercode aangepast: 0 (of niet vastgelegd) = pro-rata berekening; 1 = geen pro-rata berekening. De aansturing van deze code is op Algemeen niveau blijven staan op 'pro-rata berekening' (vanaf periode 04 waarde 0). Voor de Pensioen en uitkeringen markt (CAO code 60) is de waarde 1 vastgelegd. Meer informatie [1] Release notes 2021-01/11. 2021-04/9 Pro-rata berekening en inhouding WIA-WGA In januari 2021 hebben we voor werknemers met meerdere dienstverbanden de pro-rata berekening geïntroduceerd. Gebleken is dat in bepaalde situaties een fout in de berekening zat. Het gaat hier met name om de berekening van uitvoercode 01831 grsl inh WIA-WGA. Dit werkt dan ook door in uitvoercode 01193 inh WN WIA-WGA. Ook voor niet gekoppelde dienstverbanden is soms ten onrechte uitvoercode 01696 grsl inh WIA ong berekend. Automatische herrekening 04-10 De programmatuur van Gemal is hierop aangepast. We zullen in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04-10 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-04/10 LIV-jeugdbedragen 2020 Jaarlijks worden in juli de LIV-jeugdbedragen vastgesteld voor het gehele betreffende jaar. Naar wij onlangs hebben ontdekt, zijn deze bedragen in juli 2020 niet aangepast in Gemal. Deze bedragen - opgenomen bij werkgevercodes 03377 t/m 03382 - zijn feitelijk in juli 2020 beduidend lager vastgesteld dan de bedragen van 2019. Per 2021-04 hebben we de bedragen voor 2020 alsnog aangepast. De bedragen op het signaleringsoverzicht (31) kloppen dus niet met de werkelijkheid. Deze zijn beduidend lager. Let op: Als je een herrekening uitvoert over 2020, wordt de berekening met de juiste bedragen uitgevoerd. Hierbij is het niet uitgesloten dat er dan ook andere berekeningsresultaten zullen zijn. Desgewenst zou je daarna in een speciale productie het signaleringsoverzicht 31 nogmaals kunnen afroepen.  2021-04/11 Loonaangiftemelding L2041 niet op mutatieverslag Het bleek dat loonaangiftemelding L2041 alleen werd getoond bij maandloners (invoercode 02332 Code soortloner = 1 of 2). Dit is onterecht. Het betreft een loonaangiftecontrole en de loonaangifte kent het begrip soortloner niet. Bovendien is deze controle bij uitstek bedoeld voor uurloners. Wij hebben de controle met ingang van periode 04 aangepast, waardoor alle dienstverbanden die in de loonaangifte worden aangeleverd ook getoetst worden. De controle is al in 2020 ingevoerd, maar werd door de Belastingdienst in dat jaar alleen gebruikt om na te gaan of de controle in de juiste gevallen een signaal gaf. Er is dus geen terugkoppeling aan werkgevers gegeven. Vanaf 2021 wordt die terugkoppeling wel aan werkgevers gegeven. Het is dus mogelijk dat je over de aangifte van periode 2021-01 t/m 2021-03 melding L2041 ontvangt van de Belastingdienst, terwijl wij deze niet op het mutatieverslag getoond hebben. Vanaf periode 04 tonen wij de melding wel. Ons advies is om eventuele foutsituaties met terugwerkende kracht tot 2021-01 te herstellen. De melding wordt op het mutatieverslag getoond als in enige periode in het huidige jaar aan de condities van de melding wordt voldaan. Dat hoeft niet per definitie (alleen) de huidige periode te zijn. De Belastingdienst heeft aangegeven dat herstel over 2020 niet noodzakelijk is. Loonaangifte melding L2041 controleert het volgende: Als er geen contracturen zijn (uitvoercode 02139 uren contractloon = 0) EN het betreft inkomen uit arbeid (invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding = 11, 13 of 15) EN het betreft een arbeidsovereenkomst (invoercode 02268 Aard arbeidsverhouding = 1, 10, 11, 81 of 83) DAN moet de indicatie oproepovereenkomst gevuld zijn met 'J' (invoercode 02474 = 1). Als je deze melding ontvangt, kan er dus op veel punten iets onjuist zijn vastgelegd. Daarom is het niet mogelijk voor ons om automatisch de situatie voor je aan te passen. Wij adviseren je onderstaande zaken na te lopen: Is invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding terecht vastgelegd met waarde 11, 13 of 15? Let op: als je deze code niet vastlegt, dan wordt in de meeste gevallen waarde 15 doorgegeven in de loonaangifte. De controle wordt dan ook met waarde 15 uitgevoerd. Als die waarde niet juist is, dien je zelf de juiste waarde vast te leggen. Is invoercode 02268 Aard arbeidsverhouding terecht vastgelegd met waarde 1, 10, 11, 81 of 83? Let op: als je deze code niet vastlegt, dan wordt in de meeste gevallen waarde 1 doorgegeven in de loonaangifte. De controle wordt dan ook met waarde 1 uitgevoerd. Als die waarde niet juist is, dien je zelf de juiste waarde vast te leggen. Is invoercode 02474 Indicatie oproepovereenkomst terecht niet vastgelegd? 2021-04/12 Loonaangiftemeldingen L1614 en L1615 niet op mutatieverslag L1614 Loonaangiftemelding L1614 wordt getoond als invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding = 11, 13 of 15 en uitvoercode 02139 contracturen per week = 0. Als je invoercode 02893 niet vastlegt en het dienstverband wordt wel aangeleverd in de loonaangifte, dan vult Gemal de invoercode in de loonaangifte automatisch met waarde 15. Deze rubriek is immers verplicht. Omdat Gemal de waarde automatisch vulde, werd melding L1614 ten onrechte niet getoond op het mutatieverslag, terwijl de Belastingdienst deze controle wel aan je terugkoppelde. Met ingang van periode 04 is dit verholpen. Het kan dus zo zijn dat melding L1614 op je mutatieverslag wordt getoond, terwijl je in deze salarisproductie geen wijziging hebt doorgevoerd voor het betreffende dienstverband. In de meeste gevallen dien je invoercode 02893 met de juiste waarde te vullen om de melding te laten vervallen. Dit doe je met terugwerkende kracht tot het moment dat de fout ontstond. L1615 Loonaangiftemelding L1615 wordt getoond als invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding = 11, 13 of 15 en uitvoercode 02138 contractloon = 0. Als je invoercode 02893 niet vastlegt en het dienstverband wordt wel aangeleverd in de loonaangifte, dan vult Gemal de invoercode in de loonaangifte automatisch met waarde 15. Deze rubriek is immers verplicht. Omdat Gemal de waarde automatisch vulde, werd melding L1615 ten onrechte niet getoond op het mutatieverslag, terwijl de Belastingdienst deze controle wel aan je terugkoppelde. Met ingang van periode 04 is dit verholpen. Het kan dus zo zijn dat melding L1615 op je mutatieverslag wordt getoond, terwijl je in deze salarisproductie geen wijziging hebt doorgevoerd voor het betreffende dienstverband. In de meeste gevallen dien je invoercode 02893 met de juiste waarde te vullen om de melding te laten vervallen. Dit doe je met terugwerkende kracht tot het moment dat de fout ontstond. Wet- en regelgeving Niet van toepassing Opgeloste meldingen 2021-04/13 Uitbetaling levensloop en berekening loonheffing (change 2511372) Melding In het geval dat een werknemer 100% levensloopverlof opneemt met behoud van pensioenopbouw en op een tweede dienstverband een levensloopuitkering krijgt, werd vanaf 2021-01 de pensioenpremie van het eerste dienstverband niet meer correct verrekend in het loon voor de loonheffing. Dit had te maken met de nieuwe pro-rata berekening. Hierdoor werd teveel loonheffing berekend. Automatische herrekening 04-02 Gemal is hierop aangepast. Vanaf periode 04 wordt de negatieve loonheffing die ontstaat door de aftrek van pensioenpremies verrekend op het dienstverband met de levensloopuitkering, zoals dat in 2020 ook het geval was. De werknemers waarvoor de berekening foutief was, worden automatisch herrekend, zie reden 04-02 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-04/14 Berekening LIV/LKV (change 2591756) Melding Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat in bepaalde situaties de berekening van LIV en/of LKV niet juist wordt uitgevoerd. Als in de loop van het jaar één van de invoercodes 03184 t/m 03187 [1] is gewijzigd van waarde 1 naar waarde 0, dan werd de berekening voor uitvoercodes 01539 LKV banen/school en soms ook uitvoercode 02266 berekende LV niet altijd juist uitgevoerd. Uitvoercode 01539 werd niet altijd gecorrigeerd naar de jaarwaarde en uitvoercode 02266 werd soms ten onrechte in een bepaalde periode gepresenteerd. Automatische herrekening 04-05 De programmatuur van Gemal is hierop aangepast. In periode 04 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04-05 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [] - invoercode 03184 LKV - arbeidsgehandicapte werknemer. - invoercode 03185 LKV - doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. - invoercode 03186 LKV - herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer. - invoercode 03187 LKV - oudere werknemer. 2021-04/15 Presentatie op salarisspecificatie bij meerdere dienstverbanden (change 2514653) Per 2021-01 wordt bij meerdere dienstverbanden de pro-rata berekening uitgevoerd, zie de Gemal handleiding onderwerp Meerdere dienstverbanden bij 4.8. Melding Hierbij is een fout geconstateerd in de presentatie op de salarisspecificatie. Dit werd veroorzaakt door een onjuiste verdeling van uitvoercode 02226 netto loon vast en uitvoercode 02227 netto loon eenm. Deze uitvoercodes hebben alleen een presentatiefunctie op de salarisspecificatie. Oplossing Met ingang van periode 04 is dit opgelost en is de presentatie op de salarisspecificatie conform verwachting. Hiervoor wordt geen algemene herrekening uitgevoerd, omdat het slechts een presentatiefout was. 2021-04/16 Brutering netto bedrag onjuist (change 2580217) Melding Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat een te bruteren netto bedrag - in sommige situaties tegen bijzonder tarief - een onjuist bruto bedrag opleverde. Dit leverde ongeveer 1 euro verschil op. Oplossing Er is voor gekozen om de berekeningssystematiek over de maanden 2021-01 t/m 2021-03 niet aan te passen omdat het slechts gaat om verschillen in centen. Vanaf berekeningsmaand 2021-04 is de berekeningssystematiek aangepast. 2021-04/17 Werknemers ten onrechte op signaleringsoverzicht WAS (change 2515481) Melding We hebben van meerdere klanten meldingen ontvangen dat op het signaleringsoverzicht 30 - Wet Aanpak Schijnconstructies - in bepaalde gevallen werknemers ten onrechte worden gepresenteerd. Uit onderzoek blijkt - in eerste instantie - dat het hier gaat om werknemers met meerdere dienstverbanden waarbij één van de dienstverbanden uit-dienst is en één van de dienstverbanden een stagiair is. Uitvoercode 01601 netto equivalent wordt te hoog berekend. Ook als bij meerdere dienstverbanden gekozen wordt voor het niet samenvoegen van de salarisstrook/betalingen (werkgevercode 31108), wordt in geval van een heel klein dienstverband deze ten onrechte op het overzicht gepresenteerd. Automatische herrekening 04-07 Gemal is hierop aangepast. In periode 04 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04-07 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Deze herrekening zal voor uitvoercode 01601 een ander resultaat geven. Zonder deze herrekening zou bij een latere herrekening dit verschil alsnog zichtbaar worden, maar dan is niet meer herkenbaar waar dit verschil vandaan komt. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2021-04/18 Extra onderhoudsdag wegens opschonen database [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 23 februari 2021 - Voor het afsluiten van periode 02 vragen wij uw aandacht voor het volgende: Op zondag 28 februari is er een extra onderhoudsdag voor Payroll Gemal gepland vanwege het jaarlijkse opschonen van de database. Op maandag 1 maart wordt release 2021-03 geïmplementeerd. Payroll Gemal is tijdens dit onderhoud gewoon beschikbaar, maar producties die u afroept na 23:55 uur op zaterdag 27 februari, worden niet meteen verwerkt. Deze worden in de wachtrij geplaatst en pas verwerkt als release 2021-03 geïmplementeerd is. 2021-04/19 Loonaangiftemelding L2105 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 2 maart - Wij hebben de herstelactie uitgevoerd. - Als je de aangifte over 2021-02 nog niet had ingestuurd, dan is deze nu gecorrigeerd en kun je insturen. - Als je de aangifte over 2021-02 al wel had ingestuurd, dan wordt met de aangifte over 2021-03 een correctiebericht verstuurd. Je ontvangt dan mogelijk nog wel foutmeldingen L2105 van de Belastingdienst over 2021-02. Deze kun je negeren. Update: We kunnen je melden dat de oplossing in de release van maart zal worden opgenomen. Dinsdag 2 maart informeren we je verder over onze herstelacties. 26 februari 2021 - Wij hebben bericht ontvangen van de Belastingdienst dat bij werkgevers in de sectoren overheid en onderwijs op grote schaal loonaangiftemelding L2105 wordt gegenereerd naar aanleiding van de loonaangifte over 2021-01. Deze melding heeft geen gevolgen voor de loonberekening. De indicatie die de fout veroorzaakt is slechts een indicatie in de loonaangifte. Als je je loonaangifte over 2021-02 nog niet hebt ingediend, adviseren wij je om deze niet in te dienen totdat wij een herstelactie hebben uitgevoerd. Conditie melding L2105: ALS [Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode (invoercode 02893) gelijk is aan 11, 13 of 15] EN [Code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) is 18] DAN [Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd verplicht aanleveren] Wij vullen deze indicatie in de loonaangifte automatisch, als de invoercodes zodanig zijn vastgelegd dat ze aan deze condities voldoen. Als je invoercode 02268 niet vastlegt, dan leidt Gemal de waarde af. Bij werknemers die vallen onder pensioenfonds ABP verplichte variant (invoercode 02315 waarde 2) wordt de waarde in dat geval afgeleid op 18, maar wordt de indicatie 'publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd' niet aangeleverd. Dit leidt tot melding L2105. Wij hebben geconstateerd dat in deze situatie invoercode 02268 in vrijwel alle gevallen niet met waarde 18 maar met waarde 1 gevuld zou moeten worden. Als je invoercode 02268 niet vastlegt, vullen wij deze vanaf nu automatisch met waarde 1. Daarmee vervalt foutmelding L2105. In de uitzonderlijke gevallen dat deze waarde toch niet juist blijkt te zijn, kun je de juiste waarde zelf vastleggen met invoercode 02268. Herstel Wij werken momenteel aan een oplossing voor dit probleem en houden je op de hoogte van de voortgang. Als onze herstelactie is afgerond, zullen wij een synchronisatie loonaangifte voor je afroepen. Indien je de aangifte over 2021-02 nog niet hebt ingediend, dan wordt deze automatisch gecorrigeerd. Je ontvangt dan geen foutmeldingen meer naar aanleiding van deze oorzaak over 2021-02. Ook de aangifte over 2021-01 wordt gecorrigeerd. De foutmeldingen over deze periode zijn echter al verzonden door de Belastingdienst. Deze kun je negeren. Indien je de aangifte over 2021-02 al wel hebt ingediend, dan wordt in de aangifte van 2021-03 een correctiebericht verstuurd over 2021-01 en 2021-02. Je ontvangt in dat geval foutmeldingen over deze perioden van de Belastingdienst. Deze kun je negeren. CAO informatie CAO energie- en nutsbedrijven CAO politie 2021-04/23 Indexatie tegemoetkoming aspiranten Voor aspiranten gelden in het eerste jaar tegemoetkomingsbedragen die de indexering volgen overeenkomstig de OCW-systematiek [1]. Met ingang van periode 04 zijn deze bedragen met terugwerkende kracht tot 2021-01 gewijzigd. Automatische herrekening 04-08 Voor de betreffende medewerkers zullen we in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04-08 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Conform regelgeving ABP geldt dat een aanpassing van pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. De aanpassing van de tegemoetkoming (en daarmee van de grondslag ABP, werkgevercode 55056) zal er voor betreffende medewerkers dus toe leiden dat een correctie voor het jaarinkomen volgend jaar wordt aangemaakt op uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Actie Met ingang van 30 maart kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] BezoldigingsBesluit Politie art. 3bis a; in Payroll Gemal opgenomen als schaal 007A resp. 008A anciënniteit 00 met inpasnummers 6013 resp. 6014. Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2021-04/31 IPAP verzekering Loyalis Maak je gebruik van een aanvullende ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV / IPAP) via Loyalis, dan willen we je attenderen op het volgende. Loyalis heeft aangegeven dat per april 2021 enkele zaken wijzigen, zoals de premiebetaling voor verzekering bij gedeeltelijke AO die stopt bij 2 jaar in plaats van 5 jaar voor AOW-leeftijd. Je hebt hierover eerder van Loyalis bericht ontvangen. Denk in dit verband aan het eventueel aanpassen van je eigen processen, werkinstructies, signaleringen etc., voor wat betreft de stopzetting van de premie-inhouding. Pensioenfonds PFZW 2021-04/32 Pensioenpremie na uit-dienst (change 2580198) Melding Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat bij een werknemer pensioenpremie werd ingehouden na de maand van uit-dienst, zonder dat er verder nog berekeningsresultaten zijn. Dit deed zich voor bij een werknemer met generatiebeleid en vrijwillige voortzetting van pensioen. In deze specifieke situatie was de berekening in Gemal niet juist. Automatische herrekening 04-04 Per 2021-04 is de programmatuur van Gemal aangepast. In periode 04 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04-04 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Actie Als dit probleem zich ook voordoet in 2020, kun je de betreffende werknemer herrekenen door invoercode 02475 Beginperiode herrekening vast te leggen over 2020. Automatische herrekeningen 2021-04/33 Vermelding automatische herrekening in mutatieverslag reden  omschrijving 04-02 Uitbetaling levensloop en berekening loonheffing (change 2511372) 04-03 - Volgordelijkheidsproblematiek - Stage en dienstverband gelijktijdig 04-04 Pensioenfonds PFZW - Pensioenpremie na uit-dienst (change 2580198) 04-05 Berekening LIV/LKV (change 2591756) 04-06 CAO sector Ambulancezorg - Berekening ziekengeld en ORT bij verlof (change 2611445) 04-07 Werknemers op signaleringsoverzicht WAS (change 2515481) 04-08 CAO politie - Indexatie tegemoetkoming aspiranten 04-09 CAO huisartsenzorg - Nieuwe CAO-afspraken voor 2021 04-10 Pro-rata berekening en inhouding WIA-WGA Werknemer- en werkgevergegevens 2021-04/34 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes invoercode omschrijving - - 2021-04/35 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Gewijzigde werkgevercode werkgevercode oude werking nieuwe werking  03004 pro-rata berekening 0 (of niet vastgelegd) = geen pro-rata berekening; 1 = pro-rata berekening. 0 (of niet vastgelegd) = pro-rata berekening; 1 =  geen pro-rata berekening. Publishing Date : 3/23/2021
Volledig artikel weergeven
25-03-2021 15:38
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 181 Weergaven
Algemeen 2021-01/1 Berichtgeving voor 2021 Deze release notes voor het nieuwe jaar worden relatief vroeg in december gemaakt. Op deze wijze bent u, mede gezien de feestdagen, tijdig op de hoogte van veranderingen in Payroll Gemal. Het komt echter voor dat wijzigingen in wet- en regelgeving laat in december of zelfs pas in januari definitief vastgesteld worden. Wij adviseren je dan ook regelmatig de Payroll Gemal community te raadplegen voor nagekomen nieuwsberichten. Wijzigingen in januari Per januari 2021 zijn zoals elk jaar in januari veel bedragen en percentages gewijzigd. Als deze wijzigingen tijdig bekend zijn dan worden deze voor de januari-productie door ons aangepast. U moet hierbij denken aan: Algemene bedragen en percentages zoals voor de loonheffing en sociale premies die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een A (Algemeen niveau) worden gepresenteerd. Percentages en franchisebedragen voor de pensioenregelingen. Minimumloon aanpassingen (zie verder in deze release notes). Fiscale bijtelling auto van de zaak (zie verder in deze release notes).  De CAO-bedragen en percentages die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een C (CAO-niveau) worden gepresenteerd. Let op: als je zelf een mutatie hebt vastgelegd (bij een werkgevercode staat dan een 'W'), dan blijft deze werkgeverwaarde staan en wordt door ons niet aangepast. De bedragen voor de diverse ziektekostenverzekeraars. NS Reiskostentabel maandtrajectkaart tweede klas. Het kan zijn dat in de loop van januari nog wijzigingen voor percentages en bedragen door de regelgevers zoals de pensioenfondsen, de werkgeversverenigingen en de Belastingdienst gepubliceerd worden. Wijzigingen die uiterlijk 8 januari bij ons bekend zijn, kunnen we nog in de januari-versie van Payroll Gemal opnemen. Wijzigingen die ons na deze datum bereiken, zullen we op zijn vroegst in de februari-versie met terugwerkende kracht opnemen, waarover wij je dan in de release notes informeren. 2021-01/2 Gemal Prognose wordt Visma Prognose In de release notes van afgelopen oktober hebben we aangekondigd dat de Gemal Prognose oplossing alsnog tot het einde van 2020 wordt ondersteund om extra tijd te bieden om over te stappen op Visma Prognose. Op basis van feedback van meerdere klanten is er besloten tot doorontwikkeling van Visma Prognose. Het betreft functionaliteit om meerdere ceanummers te ondersteunen en het toevoegen van een centraal overzicht (periode gegevens en jaartotalen per medewerker). Daarom zijn we tot het besluit gekomen de de-activatie van Gemal Prognose nog éénmaal uit te stellen tot 1 juni 2021, zodat aanvullende functionaliteit in Visma Prognose gerealiseerd kan worden. Door middel van kennissessies en tips & tricks zullen we je verder informeren over de mogelijkheden en het gebruik van Visma Prognose. Details van de gegevensaanlevering aan Visma Prognose en uitleg van de functionaliteiten vind je beschreven in de handleiding in de community. Wil je meer weten over de overstap of behoefte aan een kennissessie; neem dan contact op met je customer success manager, die helpt je graag met een zorgeloze ingebruikname van deze nieuwe oplossing. 2021-01/3 Nieuwe wijze van synchronisatie Betaalmanager - nadere uitleg In de release notes 2020-12/14 hebben we de nieuwe wijze van synchronisatie Betaalmanager geïntroduceerd. Naar aanleiding van vragen van klanten willen we hier verdere uitleg geven. Je vindt het synchroniseren in Gemal Direct Inrichting in de Speciale Productie met productiejaar 2020 onder Afroep overzichten > Bestanden > Synchronisatie Betaalmanager. Je kunt kiezen salarisbetalingen/-afdrachten te synchroniseren per periode: in dat geval moet je bij alle gewenste instellingen de 1e en/of 3e vinkbox aanvinken: de betaling wordt dan gesynchroniseerd voor de hele periode. Dit blijft ook mogelijk via Afroep overzichten/bestanden > Afroep variabel met de lijstnummers 6202 (salaris) en lijstnummer 6204 (afdrachten). Ook dan per instelling opgeven of in Gemal Direct Inrichting deze lijstnummers kopiëren naar alle instellingen. Je kunt ook kiezen om vanaf een gekozen productie (= afroepnummer) te synchroniseren. Dit doe je altijd in instelling 0001; het synchroniseren vindt dan plaats op basis van hetgeen in de afroepnummers beschikbaar is, dus ook eventueel hogere instellingsnummers lopen mee in de synchronisatie. Let op De salarisbetalingen en/of de aanvullende correctie-productie betalingen kun je nog steeds synchroniseren met één betaaldatum. Afdrachten houden dezelfde betaaldatum: de betaaldatum uit het Afdrachtensysteem blijft van toepassing. In de Betaalmanager kun je de betaaldatum desgewenst alsnog aanpassen. Vorderingen worden niet gesynchroniseerd: wanneer er sprake is van een vordering en een betaling in een latere/eerdere aanvullende productie, moet je daar zelf op ingrijpen en deze handmatig salderen. Jaarovergang 2021-01/4 UPA en datum uit-dienst 31-12 Als je in januari wijzigingen wilt doorvoeren over 2020, dan adviseren wij je dat te doen in een aanvullende correctie-productie over 2020-12. Dit is ook nog mogelijk als de salarisrun van januari al heeft gedraaid. Met deze correctierun over december van het vorige jaar worden de benodigde berekeningen en aanleveringen naar de pensioenfondsen en de Belastingdienst in het vorige jaar afgehandeld. De aanpassing kun je laten doorwerken naar januari in een correctierun over 2021-01 via invoercode 03030 Opnieuw berekenen correctieperiode. Je kunt in periode 01 voor een medewerker een datum uit-dienst vastleggen van 31-12 van het vorig jaar. Dit moet in de UPA-aanlevering leiden tot een datum einde inkomstenverhouding 31-12. Deze datum heeft betrekking op het vorig jaar en mag van UPA dus ook alleen in een bestand over vorig jaar worden aangeleverd. Het UPA-bestand over vorig jaar wordt echter in Gemal alleen aangemaakt wanneer je een herrekening over vorig jaar vastlegt. Omdat je in januari niet kunt herrekenen, moet je in periode 02 voor de medewerker invoercode 02475 Beginperiode herrekening vastleggen met waarde 202012 om het bestand UPA over vorig jaar af te roepen. Het blijkt dat deze herrekening in voorgaande jaren soms is vergeten. Als dat het geval is, dan is de einddatum niet aan het pensioenfonds doorgegeven met terugwerkende kracht naar de periode uit-dienst. Dit kan bij sommige pensioenfondsen er toe leiden dat het dienstverband niet wordt afgemeld bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds blijft dan facturen sturen voor het betreffende dienstverband of geeft een foutmelding dat er ontbrekende perioden zijn voor het dienstverband. Als je de melding hebt gekregen dat er perioden ontbreken en de datum uit-dienst is 31-12-2019, dan kun je dit nog herstellen door in een aanvullende correctie-productie over 2020-12 het dienstverband te herrekenen. Je legt dan invoercode 02475 Beginperiode herrekening vastleggen met waarde 201912. Ook kun je de datum uit-dienst zelf invoeren via het portaal voor Handmatige Correctie UPA. Over 2019 kan dat vanaf 2021-02. Over eerdere jaren kan dat op elk gewenst moment. Gewijzigd en verbeterd 2021-01/5 Vooraankondiging: reiskosten woon-werk op declaratiebasis Per 2021 verandert het fiscale regime voor de vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer bij thuiswerk. Om extra ondersteuning te bieden in deze situatie ontwikkelen wij nieuwe functionaliteit waarmee reiskosten en/of fiscale kilometers woon-werk op declaratiebasis vergoed kunnen worden. Wij verwachten deze functionaliteit te leveren in release 2021-02. De uitleg bij deze functionaliteit plaatsen wij alvast onder voorbehoud in deze release notes als vooraankondiging. Je kunt je dan alvast voorbereiden indien je de functionaliteit per 2021-02 (eventueel met terugwerkende kracht naar 01-2021) wilt gebruiken. Nieuwe regeling 'Reiskosten woon-werk op declaratiebasis' per periode 02 Gemal kent aparte functionaliteit voor woon-werkverkeer en voor zakelijke reizen. De vergoeding wordt op een andere wijze berekend en ook de fiscale vrijstelling van de reiskosten wordt via een apart traject bepaald. De berekeningen van woon-werkverkeer zijn gebaseerd op een vaste reisafstand tussen de woonplaats en het werkadres, die een bepaald aantal keren per maand wordt afgelegd. Hoewel Gemal vele keuze-opties kent, is het uitgangspunt altijd de vaste reisafstand. Dit uitgangspunt blijkt in steeds meer situaties niet aan te sluiten bij de praktijk. Veel bedrijven kennen meer dan één werklocatie en werknemers zijn soms wisselend op deze locaties aanwezig. Daardoor verschilt de reisafstand voor woon-werkverkeer per dag. Om deze reden is de wens geuit om een vergoeding van woon-werkverkeer op declaratiebasis mogelijk te maken, zoals dat voor zakelijke reiskosten al mogelijk is. Per 2021 is deze wens groter geworden vanwege een veranderend fiscaal regime voor de vergoeding van reiskosten aan werknemers die veel thuiswerken. In 2020 mocht een vaste vergoeding die was afgesproken vóór 13 maart 2020 onbelast worden doorbetaald. Vanaf 2021 mogen alleen de werkelijke reiskilometers nog onbelast worden vergoed tegen maximaal 19 ct/km. Veel CAO-koepels en werkgevers hebben al aangegeven hun vergoeding te gaan baseren op dit nieuwe regime. Ook in deze situatie is het wenselijk om woon-werkkilometers te kunnen declareren. Let op: deze wijziging is in verband met de lockdown uitgesteld tot 02-2021. In 01-2021 mag je een vaste reiskostenvergoeding die is overeengekomen vóór 13 maart 2020 nog onbelast blijven betalen. Over verder uitstel wordt in januari 2021 besloten. In de situatie dat je wel de vaste reiskostenvergoeding blijft doorbetalen die vóór de coronacrisis is afgesproken, dien je ook de werkelijke reiskilometers vast te leggen ten behoeve van de fiscale afhandeling. Ook voor deze situatie is functionaliteit toegevoegd. Kilometerregelingen voor woon-werkverkeer Vanaf periode 2021-02 kun je de bestaande kilometerregelingen voor zakelijke reiskosten aanmerken als een regeling voor woon-werkverkeer. Je kunt op deze regelingen reiskosten vergoeden tegen een vast bedrag per kilometer of via een staffel. Om het type reis te kunnen duiden hebben wij een nieuwe werkgevercode geïntroduceerd: Gegeven: type reis kilometerregeling. Vastleggen: werkgevercode 26270 (volgnr 1 t/m 15). 0 (of niet vastgelegd) = zakelijke reis; 1 = woon-werkverkeer. Als je deze werkgevercode vastlegt, worden de kilometers die je opgeeft op deze kilometerregeling geteld als kilometers woon-werkverkeer (uitvoercode 01885) in plaats van kilometers zakelijke reizen (uitvoercode 01889) ten behoeve van de berekening van het fiscaal vrijgestelde bedrag aan vergoeding. De uitbetaling van de gekozen kilometerregeling wordt getoetst aan de berekende fiscale vrijstelling voor woon-werkkilometers (uitvoercode 01667) in plaats van die voor zakelijke reizen (uitvoercode 01668). Uitbreiding aansturing kilometerregelingen In de oude situatie kon je op werkgeverniveau 15 kilometerregelingen definiëren. Per werknemer kon je maximaal 5 van deze regelingen toepassen. Met ingang van deze release hebben we dit verruimd naar 10 regelingen per werknemer. Je hebt daardoor ruimte om een inrichting voor woon-werkverkeer te maken zonder dat je een zakelijke regeling hoeft te schonen. De volgende invoercodes zijn toegevoegd: Gegeven: kilometerregeling 6 t/m 10. Vastleggen: invoercode 01905/01907/1909/19011/01913. Deze invoercodes zijn functioneel gelijk aan invoercodes 02571/02573/02575/02577/02579 Kilometerregeling 1 t/m 5. Ze worden gebruikt om een invoercode uit de volgende sectie te koppelen aan een inrichting op werkgeverniveau. Zie verder de Gemal handleiding: Reiskosten, zakelijke reizen bij 3.4. Gegeven: aantal kilometers kilometerregeling 6 t/m 10. Vastleggen: invoercodes 01906/01908/1910/01912/01914. Deze invoercodes zijn functioneel gelijk aan invoercodes 02572/02574/02576/02578/02580 Aantal kilometers kilometerregeling 1 t/m 5. Op deze invoercodes worden de te vergoeden kilometers vastgelegd. De kilometers worden vergoed conform de staffel die is ingericht op de gekoppelde kilometerregeling. Zie verder de Gemal handleiding: Reiskosten, zakelijke reizen bij 3.4. Met de werkgevercodes 26255 t/m 26269 kun je een uitvoercode kiezen voor kilometerregeling 1 t/m 15. Er was keuze uit 7 uitvoercodes. Dat aantal wordt uitgebreid naar 10 stuks, zodat elke regeling die bij een werknemer wordt aangestuurd een eigen uitvoercode kan hebben. Het waardebereik van genoemde werkgevercodes is uitgebreid met de volgende waardes: 7 = uitvoercode 00981 vergoeding dienstreis 8. 8 = uitvoercode 00670 vergoeding dienstreis 9. 9 = uitvoercode 00671 vergoeding dienstreis 10. Als je de regeling gebruikt voor woon-werkverkeer, dan kun je indien gewenst de omschrijving van de uitvoercode zelf wijzigen. Dat doe je in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > in- en uitvoercodes > tekst bij uitvoercode. Declareren fiscale kilometers bij doorbetalen vaste vergoeding tijdens thuiswerk Het is mogelijk dat je je werknemer een vaste overeengekomen reiskostenvergoeding blijft betalen op basis van het contractueel overeengekomen werkdagen. Als de werknemer in praktijk (wegens thuiswerk of andere redenen) minder dan 128 dagen op fulltime basis naar kantoor reist, is de vergoeding slechts fiscaal vrijgesteld tegen 19 ct per werkelijke reiskilometer. In die situatie kun je er voor kiezen om de automatische berekening van de fiscale reiskilometers uit te schakelen. Je kunt dan maandelijks de werkelijk gereisde kilometers opgeven met een nieuwe invoercode: Gegeven: fiscale kilometers woon-werk declaratie. Vastleggen: invoercode 01970. Wat moet je doen? Als je gebruik wilt maken van deze nieuwe functionaliteit, dan dien je zelf een kilometerregeling in te richten. Hoe je dat doet lees je in de Gemal handleiding onder Reiskosten, zakelijke reizen (wordt gewijzigd in Reiskosten op declaratiebasis). Als je de automatische bepaling van de fiscale reiskilometers voor een individuele werknemer wilt uitschakelen, kun je invoercode 02372 Fiscale reisafstand woon-werk en invoercode 02508 Reisbewegingen verwijderen. Als je de automatische bepaling van fiscale reiskilometers op werkgeverniveau wilt uitschakelen, dan leg je de volgende codes vast: Werkgevercode 26300 Code reisdagen met waarde 0; Werkgevercode 26400 Werkwijze vaststellen fiscaal vrijgesteld bedrag met waarde 0 (= cumuleren woon-werk en zakelijk) of 1 (= niet cumuleren woon-werk en zakelijk). Ook in deze situatie verwijder je bij al je werknemers invoercodes 02372 Fiscale reisafstand woon-werk en 02508 Reisbewegingen. 2021-01/6 Functionaliteit Speciale werknemer opgesplitst Onder invoercode 02345 Speciale werknemer zijn vanuit oudsher verschillende functionaliteiten ondergebracht [1]. Bij het invoeren van nieuwe regelgeving of wijzigingen is er soms een 'conflict' dat voor een werknemer meer dan 1 van de betreffende functionaliteiten (waardes) van invoercode 02345 van toepassing zijn. In het recente verleden zijn al enkele waardes van invoercode 02345 omgezet naar aparte (nieuwe) invoercodes. Per 2021-01 wordt invoercode 02345 in haar geheel opgesplitst in aparte nieuwe invoercodes. Voor 2020 blijft invoercode 02345 onveranderd van kracht. Als je invoercode 02345 voor 2021 vastlegt, zal Payroll Gemal deze mutatie afkeuren met foutcode 099 - invoercode is komen te vervallen. Huidige waardes invoercode 02345 2 = 30%-regeling 1; 3 = 30%-regeling 2; 4 = voor de werknemer is zowel een 30%-regeling (waarde 2) als een solistische functie (waarde 9) van toepassing. Alle rekenregels voor waarde 2 en 9 uitvoeren; 5 = voor de werknemer is zowel een 30%-regeling (waarde 3) als een solistische functie (waarde 9) van toepassing; 6 = de werknemer vallend onder wachtgeldregeling zorgsector; 7 = de werknemer is student/scholier met kwartaaltabel voor loonbelasting/ premieheffing; 9 = solistische functie, werknemers met een arbeidsovereenkomst van meer dan 36 uur. Nieuwe invoercodes Gegeven: 30%-regeling. Vastleggen: invoercode 02836. 0 (of niet vastgelegd) = niet van toepassing; 1 = 30%-regeling 1; 2 = 30%-regeling 2. Gegeven: wachtgelder (zorg). Vastleggen: invoercode 02845. 0 (of niet vastgelegd) = niet van toepassing; 1 = de werknemer vallend onder wachtgeldregeling zorgsector; Gegeven: kwartaaltabel LH Vastleggen: invoercode 02889 0 (of niet vastgelegd) = niet van toepassing; 1 = de werknemer is student/scholier met kwartaaltabel voor loonbelasting/ premieheffing. Voor solistische functies is in periode 2020-05 al de nieuwe invoercode 03155 opgenomen. In periode 2021-01 wordt hiervoor nog een conversie uitgevoerd (zie ook release notes 2020-05) van de huidige waarde naar de nieuwe invoercodes: waarde 2 en 3 van invoercode 02345 wordt invoercode 02836 waarde 1 en 2. waarde 4 en 5 van invoercode 02345 komen te vervallen. waarde 6 van invoercode 02345 wordt invoercode 02845. waarde 7 van invoercode 02345 wordt invoercode 02889. voor waarde 9 is per periode 05 invoercode 03155 Solistische functie opgenomen. Hoe werkt het nu? De bestaande berekeningen en presentaties blijft onveranderd van toepassing in 2020. De aanpassing die in 2021-01 wordt doorgevoerd, betreft enkel en alleen de aansturing ervan. Actie Vanaf 2021-01 leg je de betreffende functionaliteit vast met de nieuwe invoercodes. De conversie wordt gedaan in de salarisproductie van 2021-01. Daar wordt gekeken of invoercode 02345 aanwezig is op de database in de laatste salaris/correctie productie van 2020. In deze januari-productie kun je geen mutaties meer vastleggen met invoercode 02345. Als je in de januari-productie een mutatie vastlegt met een van de nieuwe invoercodes dan overschrijft die mutatie de eventuele conversie van de betreffende functionaliteit. Voorbeeld: Werknemer heeft invoercode 02345 waarde 6. Deze wordt geconverteerd naar invoercode 02845 waarde 1. Als je in de januari-productie invoercode 02845 vastlegt, dan overschrijft dat de conversie. Als je bij dezelfde werknemer echter invoercode 02889 vastlegt met waarde 1 en invoercode 02845 niet zelf muteert, dan wordt de conversie van invoercode 02345 waarde 6 naar invoercode 02845 wel uitgevoerd. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Werknemergegevens bij 3.6. 2021-01/7 Uitfaseren invoercodes 02356 en 02850 Invoercode 02356 Code SV Deze code is per 1-9-2019 vervangen door de invoercodes 02122 Code WW, 02123 Code WIA en 02124 Code ZW en kan per 2021 niet meer opgegeven worden. Als overgangsfase was het in 2020 nog mogelijk om invoercode 02356 op te geven, waarna deze geconverteerd werd in Payroll Gemal. Invoercode 02850 Reden einde arbeidsovereenkomst Deze code kan per januari 2021 niet meer opgegeven worden. De functionaliteit van de reden uit dienst is per januari 2020 overgenomen door invoercode 02846 Reden Einde Arb.O. Als overgangsfase was het in 2020 nog mogelijk om invoercode 02850 op te geven, waarna deze in Payroll Gemal geconverteerd werd naar invoercode 02846. Gegevensuitwisseling APG De werkwijze blijft in 2020 nog ongewijzigd. Dat wil zeggen: je legt met invoercode 02861 de reden uittreden pensioenfonds vast ten behoeve van de verantwoording aan APG en met invoercode 02846/02850 de reden einde arbeidsovereenkomst ten behoeve van de loonaangifte [1]. De verwachting is dat met ingang van 2021 APG zal aansluiten bij de codering van de loonaangifte. Zie ook verder in deze release notes bij 'Pensioenfonds ABP - Wijziging aanlevering per 2021' en 'Pensioenfonds PWRI - Wijziging aanlevering per 2021'.  Actie Indien je nog aanlevert met invoercode 02850, dan moet je deze aansturing wijzigen naar invoercode 02846. Overlijden (invoercode 02850 waarde 1) geef je op met invoercode 02100 Code overleden waarde 1. Indien je nog aanlevert met invoercode 02356, dan moet je deze aansturing wijzigen naar invoercodes 02122, 02123 en 02124. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp APG, gegevensuitwisseling bij 3.5. 2021-01/8 Loondoorbetaling bij ziekte op basis van uren Bij verzuim van een medewerker wegens ziekte, zwangerschap of ziekte ten gevolge van zwangerschap, was het altijd gebruikelijk om ziektedagen vast te leggen in combinatie met een percentage ziek. Voor uurloners was er de optie om ziekte-uren vast te leggen. Deze optie was opengesteld voor maandloners, maar bij hen werden de uren eerst automatisch omgezet in dagen voor de verdere berekening. In de berekening van het ziekengeld werd vervolgens gerekend met de factor ziektedagen / SV dagen. Het vastleggen van ziektedagen en de berekening met SV-dagen past in steeds meer situaties niet bij de werkelijkheid. Medewerkers werken steeds vaker niet standaard 8 uur per dag en van maandag t/m vrijdag. De berekening van ziekengeld bij medewerkers met onregelmatige roosters sluit daardoor vaak niet goed aan bij de werkelijke situatie. Om deze reden hebben diverse klanten reeds op het Ideeën forum en via de gebruikersgroepen en klantendagen de wens aangegeven dat de ziekengeldberekening op basis van uren wordt vernieuwd. Hoe werkt het vanaf deze release? De berekening van ziekengeld op basis van uren bij maandloners is in Payroll Gemal vernieuwd. Als je ziekte, zwangerschap of ziekte ten gevolge van zwangerschap nu vastlegt in uren, wordt er net als bij uurloners een uurloon ziekengeld bepaald. Dit uurloon wordt vermenigvuldigd met het aantal ziekte-uren en eventueel met een opgegeven ziektepercentage. Het resulterende bedrag bepaalt het ziekteverzuim (uitvoercode 01337) en de loondoorbetaling (uitvoercodes 00985 en 01339). Om het uurloon ziekengeld te bepalen, deelt Payroll Gemal de grondslag ziekengeld (werkgevercode 55170) uit de vorige periode door de verloonde uren ziekengeld. De verloonde uren ziekengeld worden bepaald aan de hand van een nieuwe grondslag (werkgevercode 55169 Uitvoercodes in grondslag ziekengeld uren) en gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 02046 gr urn ziekengeld. In deze grondslag worden alleen de uren geteld die corresponderen met de vaste werkuren van de medewerker. Hiermee kan een zuiver uurloon tijdens ziekte worden berekend. Ziekengeld wordt doorgaans berekend over een referteperiode. Daarom hebben wij grondslag van werkgevercode 55169 technisch gegenereerd over 2020. Dat betekent dat Payroll Gemal over heel 2020 rekent alsof de uitvoercodes 02281 uren maandloner en 01844 uren uurloner (en voor CAO 35 - ziekenhuizen uitvoercode 01619 uren generatiebeleid toelage) al in deze grondslag waren opgenomen. Dat zijn dezelfde uitvoercodes die ook in de algemene ondersteuning zijn opgenomen in deze grondslag. Je kunt dus direct vanaf 2021-01 deze nieuwe functionaliteit gebruiken. Naast de berekening van het ziekengeld, zijn er ook een tweetal verwante aanpassingen doorgevoerd: Factoren ziek, zwanger en ziek tgv zwangerschap Bij het vastleggen van ziekengeld op basis van uren bij maandloners, worden de factoren ziek (uitvoercode 01990), zwanger (uitvoercode 01872) en ziek ten gevolge van zwangerschap (uitvoercode 01883) ook berekend op basis van uren. Hierbij wordt rekening gehouden met het percentage WAO-WIA (invoercode 02618) en ziekengeld meerwerk (uitvoercode 01190) zoals dat ook gebeurt bij het vastleggen in dagen. Dagloon bij benadering Als je een uitkering van UWV doorbetaalt aan de medewerker en je hebt nog geen dagloon vastgelegd, dan berekent Payroll Gemal een dagloon bij benadering. Bij vastlegging in dagen x percentage, werd het dagloon al omgerekend met het percentage ziek. De vastlegging in uren was gericht op uurloners en kende daardoor geen omrekening met een percentage ziek. Nu uren ziek ook bij maandloners vastgelegd kunnen worden, kan het wenselijk zijn om het dagloon toch met een percentage om te rekenen. Daarom kun je nu de invoercodes 02434 Percentage ziek en 02488 Percentage ziek tgv zwangerschap ook vastleggen in combinatie met uren ziek of ziek tgv zwangerschap. Het bijbehorende dagloon bij benadering zal dan worden omgerekend met het opgegeven percentage. Let op: zoals je reeds gewend was, wordt uitvoercode 01778 dagloon bij benadering zelf niet omgerekend, maar wordt het omgerekende bedrag wel getoond op de uitvoercode die bij de uitkering zelf hoort. Dat zijn: - uitvoercode 01761 dagloon ZW. - uitvoercode 01687 dagloon ziek tgv zwanger. - uitvoercode 01746 dagloon WAZO (zwangerschapsuitkering). Doorbetaalde componenten tijdens ziekte De berekening van doorbetaalde componenten tijdens ziekte is tevens vernieuwd. Dit betreft de doorbetaling van ORT, overwerk, bereikbaarheidsdiensten en meerwerk tijdens ziekte. 1. Vereenvoudigde berekening referteperiode In de oude situatie werden ziektedagen (maandloners) of ziekte-uren (uurloners) (uitvoercode 02015) niet meegeteld in de referteperiode, omdat tijdens deze dagen of uren ook geen component verdiend kon worden. Dit maakte de berekening van de referteperiode echter ingewikkeld. Bij de berekening van ORT tijdens verlof was dit reeds op een eenvoudiger manier opgelost: door ORT tijdens verlof in zijn eigen grondslag op te nemen. Doordat de doorbetaalde ORT reeds een gemiddelde is van de voorgaande periode, krijgt de medewerker bij meerdere perioden van verlof achter elkaar nog steeds zijn gebruikelijke ORT betaald, zonder dat de referteperiode omgerekend hoeft te worden. Analoog aan deze functionaliteit zijn nu ook de uitvoercodes voor componenten en kortingen daarop tijdens ziekte opgenomen in hun eigen grondslag. uitvoercodes 01035 ziekengeld ORT en 01319 korting vaste ORT zijn opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55171 Uc grslg ziekengeld ORT. uitvoercode 01085 ziekengeld OVW is opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55172 Uc in grslg ziekengeld OVW. uitvoercodes 01397 ziekengeld BRD en 01400 korting vaste BRD zijn opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55173 Uc in grslg ziekengeld BRD. uitvoercode 01190 is opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55174 Uc grslg ziekengeld meerwerk. Als je in 2021 ziektedagen of -uren opgeeft, dan rekent Gemal met de vernieuwde formule. De referteperiode voor de doorbetaling van componenten kan echter (deels) in 2020 liggen. Wij hebben een aanpassing in de programmatuur gedaan, waardoor Gemal in deze situatie automatisch de hierboven genoemde componenten in de grondslag ziekengeld telt voor zo ver de referteperiode betrekking heeft op 2020. Hiermee sluiten de grondslag en de formule op elkaar aan. 2. Doorbetaling componenten bij ziekte op basis van uren of dagen In de oude situatie werd de berekening van componenten gekoppeld aan invoercode 02322 Code soortloner. Bij maandloners werd altijd gerekend op basis van ziektedagen (x percentage) en bij uurloners op basis van ziekte-uren. Je kunt bij maandloners nog steeds ziektedagen vastleggen, in dat geval wordt de oude berekening uitgevoerd met uitzondering van de aanpassing aan de referteperiode zoals hierboven beschreven. Je kunt zowel bij maandloners als bij uurloners ziekte-uren vastleggen. De berekening wordt dan uitgevoerd op basis van de grondslag die bij de doorbetaalde component hoort (grondslag 55171 t/m 55174) en grondslag 55169 Uc gr ziekengeld uren. De naamgeving van uitvoercode 02015 gew ziektedagen is gewijzigd in ziekte eenheden. Bij het vastleggen van ziekte in dagen, worden op deze uitvoercode nog steeds de gewogen ziektedagen getoond. Bij vastlegging in uren worden hier de gewogen ziekte-uren getoond. Op het overzicht ZW meldingen is eveneens een wijziging in de naamgeving doorgevoerd. Onder het kopje Algemene gegevens wordt nu niet meer gesproken over DGN ZK en DGN ZW maar ENH ZK en ENH ZW. Het getal dat in deze kolom getoond wordt betreft dagen bij opgave in dagen en uren bij opgave in uren. 3. Werkgevercode 08022 vervalt Werkgevercode 08022 Afwijkende jaaruren tbv omrekening ziekte-uren is vanaf 2021 niet meer te gebruiken. Deze code werd gebruikt om bij maandloners de opgave in uren om te zetten naar dagen middels een afwijkend aantal jaaruren. Nu uren bij maandloners niet langer omgezet worden, is werkgevercode 08022 overbodig. Correctie over 2020 is nog wel mogelijk. Actie Als je ziekengeld wilt vastleggen op basis van uren bij maandloners, dan dien je de grondslag van werkgevercode 55169 Uitvoercodes in grondslag ziekengeld uren te controleren. Wij hebben deze nieuwe grondslag ingericht met de urencomponenten van de vaste maandelijkse werkuren (dus niet incidentele meeruren). Als je structureel maandelijks betalingen verricht en de bijbehorende urencomponent die bij die betalingen hoort is niet opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55169, dan kun je die component zelf toevoegen. Aandachtspunt: als een werknemer de hele maand ziek is geweest, dan leg je het aantal uren vast dat je werknemer gemiddeld per maand werkt. Je vindt de fulltime norm per maand op werkgevercode 03300. Werkt je werknemer parttime, dan reken je het aantal op te geven uren om naar rato. Hiermee voorkom je verschillen in het ziekengeld wanneer een maand korter of langer duurt. Het is belangrijk dat je één consistente wijze van vastleggen gebruikt voor al je medewerkers. Als je in dezelfde periode zowel ziektedagen als ziekte-uren opgeeft, dan verloopt de berekening onjuist. Uitvoercode 02015 ziekte eenheden en het overzicht ZW meldingen tonen uren of dagen ziekte, afhankelijk van je wijze van vastleggen. Wanneer je beide systemen door elkaar gebruikt, dan worden zowel de berekening als het overzicht ZW meldingen onduidelijk. 2021-01/9 Doorbetaling componenten ziekte bij re-integratie Als een werknemer ziek wordt, dan heeft die werknemer recht op loondoorbetaling. Onder dit loon vallen ook (variabele) looncomponenten zoals ORT, bereikbaarheidstoeslag, overwerk en meerwerk. Meestal wordt bij aanvang van de ziekte bepaald wat de medewerker aan toeslagen en extra uren gemiddeld verdiende over een periode voorafgaand aan de ziekte. Dat gemiddelde bedrag krijgt de werknemer dan doorbetaald. Na een periode van ziekte gaat een werknemer vaak niet direct volledig aan het werk. Er is dan een periode waarin de werknemer re-integreert. Tijdens de re-integratie kan de werknemer over de gewerkte uren weer zelf toeslagen verdienen. Daarom is de functionaliteit in Payroll Gemal altijd zo geweest dat de doorbetaling van variabele componenten alleen wordt voortgezet voor het deel dat de werknemer nog ziek is. Onlangs heeft CAO koepel VGN (Gehandicaptenzorg) aangegeven dat zij deze situatie anders zien. Een medewerker zou arbeidsrechtelijk alleen volledig ziek of beter kunnen zijn. Om die reden moeten ook tijdens de re-integratie de variabele componenten doorbetaald worden alsof de werknemer volledig ziek is. De werknemer mag dan niet de daadwerkelijk verdiende variabele componenten betaald krijgen tijdens de re-integratie. Dit om dubbele betaling te voorkomen. Werkgevergegevens Wij hebben besloten deze situatie op te nemen in onze algemene ondersteuning. Hiertoe hebben we een nieuwe werkgevercode geïntroduceerd: Gegeven: doorbetaling componenten gedeeltelijk ziek. Vastleggen: werkgevercode 08020. 0 (of niet vastgelegd) = naar rato percentage ziek; 1 = op basis van volledige ziekte. Bij waarde 1 wordt bij de berekening van het ziekteverzuim en de factoren ziek en zwangerschap wel rekening gehouden met het opgegeven percentage ziekte. De doorbetaling van de componenten (ORT, OVW, BRD en meerwerk) wordt echter berekend tegen 100% ziekte, ongeacht het vastgelegde percentage. Let op: je dient tijdens de re-integratie invoercode 02445 Code doorlopend ziektegeval wel vast te leggen, de ziekte duurt immers voort. Payroll Gemal blijft hierdoor rekenen met de refertegegevens voorafgaand aan de ziekteperiode. CAO gehandicaptenzorg Wij hebben in de ondersteuning van de CAO gehandicaptenzorg (CAO code 38) deze werkgevercode vastgelegd met waarde 1, zodat de werkwijze wordt gehanteerd die VGN voorschrijft. Vanaf periode 01 geldt daarom de nieuwe werking. Je hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen. Actie Tijdens re-integratie is het niet de bedoeling dat je eventuele gewerkte uren ORT, OVW, BRD of meerwerk uitbetaalt, omdat de doorbetaling tijdens ziekte volledig doorloopt. VGN geeft aan dat op deze regel een uitzondering kan worden gemaakt indien dit tot onrechtvaardige situaties zou leiden, dit is naar eigen inzicht van de werkgever. Indien je dergelijke uren automatisch aanlevert vanuit je roostersysteem, dan is daar wellicht een aanpassing nodig voor deze situatie. 2021-01/10 Sectorcode UWV periodegegeven De sectorcode UWV (werkgevercode 07007) werd in het verleden gebruikt voor het vaststellen van de WW-premie. Sinds 2020 de WAB is ingevoerd, is de sectorcode niet langer bepalend voor deze premie. In verband met de oude WW-berekening is de sectorcode in het verleden gedefinieerd als jaargegeven. Je kon deze waarde dus alleen per jaargang wijzigen. In uitzonderlijke gevallen kan de Belastingdienst de sector wijzigen gedurende het jaar. Tot op heden moest je in die situatie een nieuwe instelling aanmaken met de nieuwe sectorcode en al je werknemers verhuizen. Nu de sector niet langer bepalend is voor de berekening, is de noodzaak vervallen om deze code als jaarwaarde vast te leggen. Vanaf periode 2021-01 is werkgevercode 07007 UWV sectorcode per periode te wijzigen. Indien de Belastingdienst gedurende het jaar een andere code voorschrijft, hoef je dus geen nieuwe instelling meer aan te maken. De sectorcode wordt per beschikking van de Belastingdienst aan je kenbaar gemaakt. Het is belangrijk dat je per periode de juiste sectorcode vastlegt. Doe je dit niet, dan wordt dat aan je teruggekoppeld door de Belastingdienst via foutcode L2085. De sectorcode wordt gebruikt om via de loonaangifte te monitoren wat de instroom is van WIA- en ZW-uitkeringen per sector. Deze gegevens gebruikt UWV om jaarlijks de Whk-diff premie vast te stellen. 2021-01/11 Meerdere dienstverbanden volgens pro-rata berekening Het komt regelmatig voor dat één persoon meerdere dienstverbanden heeft bij dezelfde werkgever. Payroll Gemal kent al jarenlang functionaliteit om een loonberekening over meerdere dienstverbanden uit te voeren. Tot op heden gebeurde dat met een zogenaamde stapelberekening. In die berekening worden binnen de persoon de dienstverbanden op volgorde van registratienummer doorlopen. Bij de verwerking van het hogere registratienummer houdt Payroll Gemal rekening met de bedragen die reeds berekend zijn bij lagere registratienummers. Dit is met name van belang voor berekeningen die op persoonsniveau plaatsvinden. Bekende voorbeelden hiervan zijn de berekening van de loonheffing en de sociale premies. Tegelijkertijd kent de stapelberekening belangrijke tekortkomingen. De Nederlandse loonheffing kent een progressief karakter. Hoe meer je verdient, hoe hoger het percentage belasting dat je over het totaalbedrag betaalt. Het is daarom van belang om te weten hoeveel geld reeds is belast bij voorgaande registratienummers, om het huidige registratienummer correct te belasten, over de hele persoon gezien. In de stapelmethode wordt door het progressieve belastingstelsel elk volgend registratienummer zwaarder belast dan het vorige. Ook als op elk dienstverband hetzelfde wordt verdiend. Dit leidt regelmatig tot vragen van medewerkers. De arbeidskorting wordt bij een toenemend inkomen eerst opgebouwd, maar bouwt bij hogere inkomens ook weer af. Bij meerdere dienstverbanden is het in de stapelmethode mogelijk dat de opbouw bij het ene dienstverband wordt berekend en de afbouw bij het andere dienstverband. Dit kan leiden tot negatieve arbeidskorting. Die negatieve arbeidskorting kan de Belastingdienst niet correct verwerken in de aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor worden dienstverbanden met negatieve arbeidskorting niet opgenomen in de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting. SV-premies worden berekend conform het zogenaamde VCR (voortschrijdend cumulatief rekenen). Deze methode kent een maximum premieloon op persoonsniveau. Ook in die berekening is het daarom van belang om te weten welk loon er reeds bij voorgaande registratienummers in de berekening is meegenomen. In de stapelmethode wordt steeds het loon van het huidige en de voorgaande registratienummers samengevoegd en getoetst aan het maximum. Voor het eerste registratienummer worden daardoor altijd vanaf de eerste euro premies berekend. Het is mogelijk dat halverwege het tweede dienstverband het maximum wordt bereikt, waardoor bij dat dienstverband slechts voor de helft van het SV-loon premies worden berekend. Bij een derde dienstverband ontbreken de premies dan geheel. Het hierboven beschreven probleem is groter geworden sinds per 2020 de WAB in werking is getreden. Het tarief voor de WW-premie kan sindsdien per dienstverband verschillen. Voorbeeld: Op dienstverband 1 en dienstverband 2 wordt beiden € 3000 verdiend, dit is geheel SV-loon. Op dienstverband 1 is de hoge WW-premie van toepassing, terwijl op dienstverband 2 de lage WW-premie van toepassing is. Op beide dienstverbanden is het SV-loon per maand € 3000. Het maximum SV-loon per maand is € 4796,33. Het loon van dienstverband 1 wordt eerst afzonderlijk tegen het maximum getoetst. Dit valt volledig binnen het maximum. Je betaalt dus hoge WW-premie over € 3000. Vervolgens wordt het loon van dienstverband 2 bij dienstverband 1 opgeteld. Het totale loon van € 6000 valt boven het maximum, dus wordt er gemaximeerd. Voor dienstverband 2 betaal je over € 1796,33 lage WW-premie. Als je echter de dienstverbanden andersom had genummerd, had je lage WW-premie betaald over € 3000 en hoge WW-premie over € 1796,33. De volgorde van de registratienummers in Payroll Gemal is dus bepalend voor het eindresultaat en dat zou niet mogen. Wij hebben met ingang van periode 2021-01 de berekening in Payroll Gemal aangepast voor meerdere dienstverbanden om bovenstaande problematiek te verhelpen. Hoe werkt het vanaf deze release? Er is een nieuwe berekeningsmethodiek aan Payroll Gemal toegevoegd, die Payroll Gemal in staat stelt om na de loonberekening de totaalresultaten op persoonsniveau na te gaan. De ongelijk verdeelde resultaten worden vervolgens evenredig verdeeld volgens een verdeelsleutel. Die verdeelsleutel is de grondslag vóórdat de loonheffing- of VCR-berekening werd uitgevoerd. Deze verdeling vindt alleen plaats over gekoppelde dienstverbanden, dat zijn dienstverbanden waarbij invoercode 02950 Code gekoppeld dienstverband is vastgelegd met waarde 1. In Payroll Gemal is de nieuwe werkgevercode 58003 Verdeling meerdere dienstverbanden toegevoegd. Deze code kent volgnummers met een waarde. Het volgnummer is de uitvoercode die verdeeld wordt. De waarde is de uitvoercode die de verdeelsleutel vormt. Ook kunnen het volgnummer en de waarde gevuld zijn met hetzelfde getal. In dat geval wordt de uitvoercode verdeeld naar rato van de bijbehorende invoercode. Deze functionaliteit wordt gebruikt voor netto/bruto uitkeringen. Wij hebben deze werkgevercode in de ondersteuning op Algemeen niveau gevuld. Vooralsnog kun je deze werkgevercode niet zelf muteren. Ook is de nieuwe werkgevercode 03004 Pro-rata berekening toegevoegd. Wij hebben deze code op Algemeen niveau vastgelegd met waarde 1, waardoor de nieuwe berekeningssystematiek is geactiveerd. In het geval dat er onverhoopte foutsituaties ontstaan, dan kun je terug naar de oude berekening door deze werkgevercode vast te leggen met waarde 0.  Let op: deze keuze maak je voor het hele jaar en voor het gehele ceanummer. De reden hiervan is dat een werknemer dienstverbanden kan hebben in meerdere instellingen. De berekeningssystematiek voor meerdere dienstverbanden moet daarom gelijk zijn. Rekenvoorbeeld Een werknemer heeft twee dienstverbanden. Deze zijn vastgelegd op regnr. 1 en regnr. 2. Op beide dienstverbanden wordt € 2000 bruto verdiend. Werkgevercode 58003 volgnr 01158 loonheffing heeft waarde 01770 loon LH tabel. Dit betekent dat uitvoercode 01158 verdeeld moet worden naar rato van het aandeel dat het registratienummer heeft in de totaalwaarde van uitvoercode 01770. In de stapelberekening is bepaald dat:  - uitvoercode 01770 loon LH tabel op persoonsniveau = € 4000. - uitvoercode 01158 loonheffing op persoonsniveau volgens de witte maandtabel = € 1141,92. Bij regnr 1: Payroll Gemal bepaalt de factor uitvoercode 01770 bij regnr. 1 / totale waarde uitvoercode 01770 bij deze persoon = € 2000 / € 4000 = 0,5. Vervolgens wordt uitvoercode 01158 verdeeld conform de factor uit de vorige stap: uitvoercode 01158 loonheffing op persoonsniveau x factor = € 1141,92 x 0,5 = € 570,96 Bij regnr. 2 vindt dezelfde berekening plaats. De loonheffing is daardoor bij gelijk loon gelijk verdeeld over de regnrs. Nieuwe uitvoercodes Voor de nieuwe berekeningsmethode hebben we nieuwe uitvoercodes benoemd: Code Omschrijving Toelichting 01680 grsl UFO ongemax Grondslag UFO-premie vóór toepassing van de VCR-berekening 01694 grsl WHK ongemax Grondslag WHK-diff vóór toepassing van de VCR-berekening 01696 grsl inh WIA ong Grondslag werknemerinhouding WIA-premie vóór toepassing van de VCR-berekening 01697 grsl WIA ongemax Grondslag voor de WIA-basispremie vóór toepassing van de VCR-berekening 01776 loon LH tabel wit Loon loonheffing dat volgens de witte maandtabel is belast 02348 grsl WW tot z max Grondslag voor alle WW-tarieven vóór toepassing van de VCR-berekening 02349 grsl WW tot max Grondslag voor alle WW-tarieven na toepassing van de VCR-berekening Werkgevercode 58003 is vooralsnog alleen ingericht om de loonheffingen, netto/bruto uitkeringen en SV-premies evenredig te verdelen bij meerdere dienstverbanden. Let op: in uitzonderlijke situaties kan dit ertoe leiden dat de loonheffing nog niet helemaal gelijk is verdeeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat een verzekeringspremie wordt berekend over het loon loonheffing, maar ook weer een aftrekpost is voor dit loon. In die situatie wordt de premie nog niet meegenomen in de pro-rata berekening. Het uitgangspunt is om stapsgewijs dergelijke situaties toe te voegen aan de berekening. Te verdelen uitvoercode Verdeelsleutel uitvoercode 01158 loon LH 01770 loon LH tabel 01159 loonheffing BT 01771 loon LH BT 01193 ing WIA-WGA 01696 grsl inh WIA-WGA ong 01335 ink afh bijdr ZVW 01786 ln ZVW bijz tar 01391 ink afh bijdr ZVW 01786 ln ZVW bijz tar 01502 werkg afdr ZVW 01785 ln ZVW tarief 01512 arbeidskorting 01776 loon LH wit tabel 01672 afdr premie UFO 01680 grsl UFO ongemax 01675 afdr.grs.UFO 01680 grsl UFO ongemax 01684 afdr.grsl.WHK diff 01694 grsl WHK ongemax 01736 afdr WGA privaat 01697 grsl WIA ongemax 01774 afdr WHK-diff 01694 grsl WHK ongemax 01788 ln ZVW max tar 01785 ln ZVW tarief 01789 ln ZVW max byz 01786 ln ZVW bijz tar 01790 ln ZVW max afw 01787 ln ZVW afw tar 01791 afdr ZVW tarief 01785 ln ZVW tarief 01792 afdr ZVW bijz tar 01786 ln ZVW bijz tar 01793 afdr ZVW afw tar 01787 ln ZVW afw tar 01831 grsl inh WIA-WGA 01696 grsl inh WIA ong 01874 afdr WAO-WIA bas 01697 grsl WIA ongemax 01901 grsl WAO-WIA bas 01697 grsl WIA ongemax 02121 WG heffing ZVW 01785 ln ZVW tarief 02349 grsl WW tot max 02348 grsl WW tot z max 00951-00985, 01082, 01083, 01143, 01201-01203, 01207, 01371-01380 netto/ bruto uitkeringen 00951-00985, 01082, 01083, 01143, 01201-01203, 01207, 01371-01380 netto/ bruto uitkeringen Actie Je hoeft niets te doen. Deze berekening wordt automatisch toegepast op basis van de aansturing op Algemeen niveau. 2021-01/12 Opslag sociale lasten bij meerdere dienstverbanden Als je een reservering opbouwt voor een betaling van bijvoorbeeld vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of IKB, dan berekent Payroll Gemal daarover een aparte post 'opslag sociale lasten'. Die post kun je gebruiken om de loonkosten van de uitbetaling over het jaar uit te smeren. Op het moment dat een medewerker reeds exclusief reservering VT/EJU/IKB boven het maximum SV-loon verdient, dan is een opslag sociale lasten overbodig, omdat de uitbetaling van de reservering niet tot premieheffing zal leiden. Payroll Gemal voerde deze toets wel uit, maar binnen elk dienstverband afzonderlijk. Het was dus mogelijk dat de opslag sociale lasten wel werd berekend omdat elk dienstverband afzonderlijk onder het maximum SV-loon bleef, terwijl over alle dienstverbanden gezamenlijk het maximum wel werd gehaald. Met ingang van periode 01 is de berekening aangepast. Payroll Gemal stapelt nu het SV-loon per dienstverband. Zodra Payroll Gemal registreert dat het loon t/m het huidige dienstverband boven het maximum SV-loon komt, wordt geen opslag sociale lasten berekend. Door deze werkwijze is het wel mogelijk dat bij de dienstverbanden met een lager registratienummer alsnog ten onrechte opslag sociale lasten wordt berekend. Als je bovendien gebruik maakt van de pro-rata berekening (zie het vorige onderwerp in deze release notes), dan toetst Payroll Gemal eerst het loon voor alle dienstverbanden gezamenlijk, voordat de opslag sociale lasten wordt berekend. Bij deze berekeningswijze is de volgorde van de registratienummers niet langer van invloed. Let op: Payroll Gemal berekent of wel of geen opslag sociale lasten. Als het loon onder het maximum ligt, vult Payroll Gemal niet precies aan tot het maximum. De opslag sociale lasten is onder alle omstandigheden een benadering, de werkelijke sociale lasten blijken op moment van uitbetalen en kunnen verschillen op het moment dat er betalingen worden toegevoegd of dat de verzekeringssituatie wijzigt. 2021-01/13 Bedragcomponenten naar urencomponenten De grondslag verloonde uren PFZW (werkgevercode 55053) zal in de toekomst worden heringericht, zodat de uitvoercode verloonde uren PFZW op basis van de inrichting kan worden nagerekend. Hiervoor hebben we per periode 01 al extra urencomponenten aangemaakt op basis van bedragcomponenten. Het gaat hierbij om componenten die in de grondslag van de verloonde uren PFZW een rol spelen. Deze urencomponenten worden vanaf release 2021-01 berekend en zijn beschikbaar om naar behoefte op te nemen in grondslagen.  Voor een aantal uitvoercodes met bedragen zijn uitvoercodes gedefinieerd met corresponderende aantal uren: uitvoercode omschrijving nieuwe uitvoercode uren component 00974 opsl PB uurloner 02395 uren opslag PB 00975 opsl PB parttimer 02395 uren opslag PB 01021 toelage 7 02414 uren opslag ADV 01024 vak/ADV meerwerk 02414 uren opslag ADV 01028 intensiteitstoeslag 02412 uren intens.toesl. 01506 factor afw.volt. 02413 uren afw.volt. Daarnaast worden voor de vrijwillige voortzetting pensioen urencomponenten toegevoegd voor de langdurig ziekte en verlof varianten: A B C D invoercode omschrijving verlofregelingnr nieuwe uitvoercode urencomponent verlof in uren (bestaand) 02526 Langdurig ziek, pensioenpremie 1 02396 vrijwvrtz Ld zk 02271 langd ziek uren 02527 Seniorenverlof, pensioenpremie 2 02397 vrijwvrtz senvl 02272 sen reg uren 02529 Ouderschapsverlof, pensioenpremie 3 02398 vrijwvrtz OSV 02273 oud verl uren 02533 Onbetaald verlof, pensioenpremie 4 02399 vrijwvrtz ONB 02274 onb verl uren 02536 Levensloopverlof, pensioenpremie 5 02400 vrijwvrtz LL 02275 levensl verl uren 02256 Zorgverlof-kort, pensioenpremie 6 02401 vrijwvrtz Kzg 02276 zorgverl krt uren 02257 Zorgverlof-lang, pensioenpremie 7 02402 vrijwvrtz Lzg 02277 zorgverl lng uren 02258 Calamiteitenverlof, pensioenpremie 8 02403 vrijwvrtz Cal 02278 cal verl uren 02259 Verlofregeling 9, pensioenpremie 9 02404 vrijwvrtz verl9 02279 verl reg 9 uren 02260 Verlofregeling 10, pensioenpremie 10 02405 vrijwvrtz verl10 02280 verl reg 10 uren 01955 Verlofregeling 11, pensioenpremie 11 02406 vrijwvrtz verl11 02236 verlofreg 11 uren 01956 Verlofregeling 12, pensioenpremie 12 02407 vrijwvrtz verl12 02237 verlofreg 12 uren 01958 Verlofregeling 13, pensioenpremie 13 02408 vrijwvrtz verl13 02238 verlofreg 13 uren 01959 Verlofregeling 14, pensioenpremie 14 02409 vrijwvrtz verl14 02239 verlofreg 14 uren 01960 Verlofregeling 15, pensioenpremie 15 02410 vrijwvrtz verl15 02240 verlofreg 15 uren Bij medewerkers met verlof (kolom B) wordt het bestaand aantal verlofuren (kolom D) gekopieerd naar het nieuwe urencomponent (kolom C) als: het verlof op werkgeverniveau aangestuurd wordt met werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie waarde 1, 2 of 3. OF het verlof op werknemerniveau (kolom A) aangestuurd wordt met waarde 1, 2 of 3 (afwijkend van werkgevercode 13008). Al deze nieuwe urencomponenten zijn beschikbaar om op te nemen in ‘uren’ grondslagen. Solistische functie en generatiebeleid Naast bovenstaande uitvoercodes worden ook per periode 01 de nieuwe uitvoercodes 02415 en 02416 berekend. Als een werknemer een solistische functie heeft (invoercode 03155 Solistische functie = 1), dan worden de uren die niet mee mogen tellen in de uren pensioen apart in een uitvoercode opgenomen: uitvoercode 02415 extra urn sol. fun. Deze medewerker heeft een afwijkende fulltime norm van 38 uur waarvan maar 36 uur mee mag tellen voor het pensioenfonds. De regeling generatiebeleid is eigenlijk een verlofregeling. Hiervoor wordt bij vrijwillige voortzetting (vergelijkbaar met uitvoercodes 02396-02410) ook een uitvoercode berekend: uitvoercode 02416 vrijw. vrtz genbel. Deze codes zijn bedoeld om in de toekomst ze mee te laten tellen in een grondslag verloonde uren. Deze nieuwe grondslag zullen we in een volgende release introduceren. 2021-01/14 Presentatie adres op jaaropgave niet meer verplicht Het vermelden van de adresgegevens op de jaaropgave is volgens het Handboek Loonheffingen niet meer verplicht. We introduceren hiervoor een nieuwe werkgevercode voor de keuze wel of niet presenteren van het adres op de jaaropgave: Gegeven: presentatie adres op jaaropgave. Vastleggen: werkgevercode 10102. 0 (of niet vastgelegd) = wel presentatie adres op jaaropgave; 1 = geen presentatie adres op jaaropgave. Dit geldt zowel voor de klassieke jaaropgave als voor de RSM-jaaropgave. Tip: Door in een speciale productie over vorig jaar tegelijkertijd met de afroep van de jaaropgave ook werkgevercode 10102 met de waarde 1 op te geven, worden ook de jaaropgaven over 2020 zonder adresgegevens aangemaakt. Let op: als je deze optie gebruikt, dan kan de aangemaakte jaaropgave niet meer rechtstreeks door PostNL worden verstuurd. 2021-01/15 PB bij uit-dienst - automatisch gegenereerde mutaties In release 2020-10/2 hebben we de functionaliteit voor de afhandeling van persoonlijke budgetten bij uit-dienst uitgebreid. Een onderdeel van deze aanpassing was dat er invoercodes zijn toegevoegd en dat het waardebereik van bestaande invoercodes is aangepast. De wijzigingen op bestaande situaties hebben we in release 2020-10 doorgevoerd met een conversie. Om technische redenen wordt de waarde in 2021-01 nogmaals gegenereerd. Deze mutaties worden op het mutatieverslag getoond onder 'automatisch gegenereerde werknemermutaties'. De automatisch gegenereerde mutatie wordt alleen aangemaakt indien je sinds 2020-10 de waarde van de invoercodes niet hebt gewijzigd (ook niet in 2021-01) en heeft altijd dezelfde waarde als in de voorgaande periode. De automatische mutatie overschrijft dus nooit een mutatie die je zelf hebt ingevoerd. Je hoeft daarom geen actie te ondernemen en de automatische mutatie heeft geen enkel effect op de salarisverwerking. 2021-01/16 Nieuwe controle op maximum leeftijd Om te voorkomen dat een niet reële geboortedatum wordt opgegeven, waardoor problemen kunnen optreden in bijvoorbeeld de APG-module, hebben we per periode 01 in Gemal een controle opgenomen: als invoercode 02921 Geboortedatum of 02927 Geboortedatum partner wordt opgegeven met een geboortejaar dat meer dan 120 jaar in het verleden ligt, dan wordt deze afgekeurd met de melding 191 - Leeftijd mag maximaal 120 jaar zijn. 2021-01/17 Vooraankondiging: Selectief resultatenoverzicht vervalt in februari 2021 Eerder hebben we aangekondigd dat enkele overzichten zullen vervallen [1]. Met ingang van februari 2021 vervalt het selectief resultatenoverzicht 01 t/m 40 - lijstnummer 2601 t/m 2640 (papier) en kun je derhalve dan niet meer afroepen. Meer informatie [1] Release notes 2020-05/1. 2021-01/18 Foutcode 175 bij koppelen meerdere dienstverbanden Op de community hebben we je op 16 december bericht over het feit dat foutcode 175 ten onrechte wordt gegenereerd als je een dienstverband met terugwerkende kracht in-dienst meldt en deze wilt koppelen met een ander dienstverband. We hebben aangegeven dat de structurele oplossing voor dit probleem per periode 01 geïmplementeerd zou worden. De fout blijkt echter complexer dan wij aanvankelijk hadden ingeschat en we willen graag een goede oplossing bieden. De fout kan in 2021-01 niet voorkomen, omdat in januari geen herrekening over voorgaand jaar mogelijk is. Om die reden hebben we besloten om de structurele oplossing in 2021-02 te implementeren. Let op: als je in een aanvullende correctie-productie over 2020-12 nog een dienstverband met terugwerkende kracht over 2020-11 of eerder in-dienst meldt en je wilt deze koppelen met een ander dienstverband, dan dien je invoercode 02354 Loonheffingskorting tweemaal vast te leggen. Eenmaal per datum in-dienst en eenmaal per 01-12-2020. Hiermee voorkom je dat het koppelen wordt afgekeurd met foutcode 175. Wet en regelgeving 2021-01/19 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon (werkgevercode 03451) per 1 januari 2021 is € 1684,80 per maand. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd. Als dit niet is gebeurd, vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [1]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4. 2021-01/20 Wijziging percentages fiscale bijtelling auto van de zaak Per 2021 zijn de percentages fiscale bijtelling 14,00% en 20,00% vervallen. Nieuw zijn de percentages 11,00% en 12,00%. De percentages voor de fiscale bijtelling zijn opgenomen bij werkgevercode 03517 Percentage fiscale bijtelling privé-gebruik auto/fiets, deze corresponderen met invoercode 02257 Keuze percentage auto 1 met het betreffende volgnummer. De nieuwe percentages zijn per 2021-01 opgenomen met volgnummer 2 en 3, dit zijn de volgnummers die zijn vrijgekomen door het vervallen van de oude percentages. Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Percentage bijtelling. Vervallen per 2021 14% voor auto's met 50-82 gr CO2 uitstoot en eerste tenaamstelling 2015, werkgevercode 03517 / invoercode 002257 volgnr. 2. 20% voor auto's met 82-110 gr CO2 uitstoot en eerste tenaamstelling 2015, werkgevercode 03517 / invoercode 002257 volgnr. 3. Nieuw in 2021 11% - bestond al voor auto's zonder CO2 uitstoot tenaamgesteld in 2015 of eerder voor zover grondslag lager dan € 45.000, maar was tot nu toe niet ingericht. Nu opgenomen bij werkgevercode 03517 / invoercode 02257 volgnr. 2. 12% voor elektrische auto's (geen CO2 uitstoot) en eerste tenaamstelling 2021, tot een maximum van € 40.000. Nu opgenomen bij werkgevercode 03517 / invoercode 02257 volgnr. 3. Actie Als je invoercode 02257 Keuze percentage auto 1 hebt vastgelegd met waarde 2 of 3, dan betekent dat dat je een per 2021-01 vervallen percentage bijtelling toepaste. Ga na wat het actuele percentage zou moeten zijn. In de meeste gevallen zal dat zijn waarde 11 - 22% bijtelling. 2021-01/21 Premie PAWW 2021 Het bestuur van de Stichting PAWW heeft de bijdrage voor aflopende WW-/WGA-uitkering ("3e WW-jaar") voor 2021 vastgesteld op 0,5%. Naar aanleiding van deze mededeling hebben we de betreffende gegevens aangepast, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verzekeringen > Premie div verz volgnummer 15. Opgeloste meldingen 2021-01/22 Onjuiste opslag sociale lasten bij werkgeversbetaling en UFO-premie (change 2309680) Als je een uitkering van UWV doorbetaalt aan je werknemer, dan berekent Payroll Gemal een te ontvangen bedrag van UWV. Dit bestaat uit het uitkeringsbedrag en de sociale lasten die over de uitkering worden berekend. Het bedrag wordt gepresenteerd op uitvoercode 01554 te ontvangen UWV. Melding Het bleek dat deze berekening onjuist werd uitgevoerd als je invoercode 02492 Werkgeversbetaling hebt vastgelegd met waarde 2. Je legt deze code vast als je UFO-premie verschuldigd bent en een uitkering doorbetaalt aan je werknemer. Payroll Gemal zou in die situatie alle sociale premies over het uitkeringsbedrag moeten berekenen, met uitzondering van de UFO-premie. Dat is namelijk de enige premie die UWV al zelf afdraagt. In de foutsituatie berekende Payroll Gemal echter juist alleen de UFO-premie over de uitkering. Oplossing Met ingang van periode 01 is bovenstaand probleem verholpen. Je kunt desgewenst zelf een herrekening over vorig jaar afroepen om de waarde van uitvoercode 01554 te ontvangen UWV te corrigeren. Dit heeft geen gevolgen voor de betaling aan de werknemer. Het bedrag is slechts een indicatie van wat je van UWV ontvangen zou moeten hebben. 2021-01/23 WW-premie addendum bij wijziging met afwijkende ingangsdag (change 2384140) Als het dienstverband van een werknemer een tijdelijke uitbreiding kent, dan kun je dat in Gemal vastleggen door met invoercode 02404 Percentage deelbetrekking het volledige contract aan te geven en met invoercode 02511 Percentage vaste contracturen het deeltijdpercentage van het vaste contract. De rest van het contract wordt automatisch gezien als addendum. Melding Het bleek dat als je de waarde van invoercode  02511 wijzigde met afwijkende ingangsdag, dat Gemal de waarde die van toepassing pas aan het einde van de maand toepaste op de gehele maand. Oplossing Met ingang van periode 01 is dat verholpen. Gemal rekent het addendum nu om naar rato van de opgegeven ingangsdatum. Let op: als de foutsituatie zich heeft voorgedaan in 2020, dan kun je in een aanvullende correctie-productie 2020-12 de dienstverbanden herrekenen. Dat doe je door invoercode 02475 vast te leggen met waarde 1. Hiermee wordt de foutsituatie hersteld, ook in de loonaangifte. In 2021 kun je ook herrekenen over 2020. De berekening wordt dan wel gecorrigeerd, maar de wijziging in WW-premie wordt dan niet doorgegeven in de loonaangifte. De juiste bedragen dien je dan handmatig door te geven. Rekenvoorbeeld oude situatie Hele maand addendum Een werknemer met € 1800 loon SV heeft een dienstverband van 50% met een tijdelijke uitbreiding naar 75%. Invoercode 02404 = 75%, invoercode 02511 = 50%. factor addendum = (75 % - 50 %) / 75 % = 33,33 % uitvoercode 02346 grondslag WW addendum = factor addendum x loon SV = 33,33 % x € 1800 = € 600 Halverwege maand stopt addendum Aan het eind van de maand is invoercode 02511 = 0%. Gemal rekent met waarde eind van de maand. Uitvoercode 02346 = 0. Rekenvoorbeeld nieuwe situatie De situatie met een hele maand addendum is onveranderd. Halverwege maand stopt addendum. De situatie is net als in het rekenvoorbeeld met een hele maand. Echter nu wordt op 14-01 invoercode 02511 = 0% opgegeven. factor addendum = (75 % - 50 %) / 75 % x 13 / 31 = 13,98 % uitvoercode 02346 grondslag WW addendum = factor addendum x loon SV = 13,98 % x € 1800 = € 251,62 2021-01/24 Melding L1314 op mutatieverslag (change 2382612) Melding De transitievergoeding hoeft wettelijk gezien niet betaald te worden aan AOW-ers. Maar in het geval dat er toch een transitievergoeding is uitgekeerd, terwijl de medewerker na de AOW-leeftijd nog in-dienst is, wordt loonaangiftemelding L1314 - Indicatie verzekerd WAO is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt afgegeven. Dit wordt veroorzaakt door de standaardafleiding van de codes WIA/WW/ZW bij een transitievergoeding. Oplossing Deze afleiding is per periode 01 aangepast. Bij een transitievergoeding voor een AOW-er in-dienst, zullen deze codes afgeleid gaan worden op 0. 2021-01/25 Instelling niet in resultaatgegevens (change 2389450) Door een wijziging in de november release werden lege instellingen (zonder werknemers) niet meer in het resultatenoverzicht opgenomen. Naar nu blijkt hebben een aantal klanten speciaal een lege instelling ingericht om daar de totalen op gepresenteerd te krijgen. Dit is met ingang van release 2021-01 hersteld. Eerder gepubliceerde nieuwsberichten 2021-01/26 Aanvulling op release notes '2020-12/11 Nieuwe toelage mogelijk' [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 1 december 2020 - Als je aanlevert via HR Core Beaufort, dan kun je deze functionaliteit [1] voor Payroll Gemal pas gebruiken per 2021-01. Je kunt deze toelage al wel voor 2020-12 gebruiken als je een ander aanleverend HR-systeem hebt. Je kunt ook vast de werking van deze toelage beoordelen in een proefproductie die je in Gemal Direct Inrichting afroept. Meer informatie [1] Release notes 2020-12/11 Nieuwe toelage mogelijk 2021-01/27 Wijzigen grondslag 55199 niet mogelijk (change 2370546) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 3 december 2020 - Enkele klanten hebben ons er op gewezen dat het niet mogelijk is om een mutatie vast te leggen voor de grondslag van werkgevercode 55199 Uitvoercodes uitzonderen van loonbeslag. De mutatie wordt afgekeurd met foutmelding 112 - opgegeven waarde niet toegestaan. Dit werd veroorzaakt doordat voor deze grondslag een extra controle in Payroll Gemal was opgenomen. Per periode 12 is Payroll Gemal aangepast. Als deze situatie zich in een voorliggende productie heeft voorgedaan, dan kun je de betreffende mutatie voor deze grondslag opnieuw vastleggen. 2021-01/28 Wegvallen teksten resultatenoverzicht [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 december 2020 - De aanpassingen om het probleem op te lossen zijn per 10 december in productie genomen.  4 december 2020 - We krijgen meldingen van klanten dat de ingerichte teksten bij kostensoorten/kostenplaatsen vanaf de release van november niet meer gepresenteerd worden op het resultatenoverzicht. We streven ernaar om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen via een tussentijdse release in de loop van december. Zodra de aanpassingen in productie zijn genomen, zullen wij je hierover informeren. 2021-01/29 Flexibele bestandsuitvoer nabetaling vorig jaar en herrekening [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 7 december 2020 - Maak je gebruik van 'flexibele bestandsuitvoer nabetaling vorig jaar', dan is het volgende van belang. Wanneer je dit jaar voor een medewerker een herrekening hebt uitgevoerd alleen voor periode 2019-12, dan is dit herrekeningsverschil niet terechtgekomen in het bestand wanneer je 'flexibele bestandsuitvoer nabetaling vorig jaar' had gedefinieerd en afgeroepen (overzicht/lijstnr. 31XX). Stel dat de herrekening vanaf periode 2019-11 of eerder was uitgevoerd, dan was het herrekeningsverschil wel opgenomen in het bestand. Met ingang van periode 2021-01 zullen we de programmatuur aanpassen. Herstel van eerdere flexibele bestandsuitvoer voor nabetaling vorig jaar is helaas niet mogelijk omdat alleen in de actuele maand van afroep de herrekeningsverschillen worden gecreëerd voor die maand. Maak je gebruik van 'flexibele bestandsuitvoer nabetaling vorig jaar' en moet je de salarisproductie van december nog afroepen, dan adviseren wij eventuele herrekeningen over vorig jaar uit te voeren vanaf een eerdere maand dan 2019-12. 2021-01/30 Nadere uitleg waarde 53 en 56 bij Code soort inkomstenverhouding [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 8 december 2020 - In de release notes van december (2020-12/17) hebben we geschreven dat het bereik van invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding met ingang van 2021 uitgebreid wordt met waarde 53 - Uitkering in het kader van vervroegde uittreding. Onder waarde 53 vallen alle uitkeringen: - vanwege vervroegde uittreding en - vanwege prepensioen voor zover zij niet vallen onder code 56, die dienen ter overbrugging van de periode tot aan de pensioeningangsdatum of de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer. Hieronder beschrijven wij het onderscheid tussen waarde 53 en 56. De grondslag van de Regeling Vervroegde Uittreding is artikel 32ba lid 6 Wet op de Loonbelasting 1964. In lid 6 is de volgende tekst neergelegd: Onder een regeling voor vervroegde uittreding wordt verstaan een regeling die of een gedeelte van een regeling dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft voorafgaand aan het ingaan van uitkeringen ingevolge een pensioenregeling of de Algemene Ouderdomswet te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van het pensioen of de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel tot het aanvullen van uitkeringen ingevolge een pensioenregeling. In afwijking in zoverre van de eerste volzin wordt een regeling niet als regeling voor vervroegde uittreding aangemerkt, voor zover die regeling een pensioenovereenkomst inhoudt als bedoeld in de Pensioenwet of een pensioenregeling is als bedoeld in hoofdstuk IIB of in de artikelen 38d, 38e of 38f. Houdt de regeling (prepensioen) dus een pensioenovereenkomst in als bedoeld in de Pensioenwet of een pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk IIB of in de artikelen 38d, 38e of 38f, dan dient waarde 56 te worden aangehouden: Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd of ouderdomspensioen opgebouwd via een verplichte beroepspensioenregeling / bedrijfstakpensioenregeling. De regeling wordt dan niet aangemerkt als regeling voor vervroegde uittreding. Wordt de regeling wel aangemerkt als een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), dan dient waarde 53 te worden opgegeven: Uitkering in het kader van vervroegde uittreding. De bepaling van een RVU speelt met name een rol bij werknemers van 55 jaar en ouder die de werkgever verlaten bijvoorbeeld door het overeenkomen van een beëindigingsovereenkomst. Om zekerheid te verkrijgen over de beëindigingsregeling en antwoord te krijgen op de vraag of er sprake is van een RVU, kan je als werkgever (inhoudingsplichtige) op grond van de artikel 32ba lid 7 Wet op de Loonbelasting 1964 vooraf, dus voordat de regeling dan wel een wijziging van de regeling wordt ingevoerd, voorleggen aan de belastinginspecteur. Daarmee worden onnodige verrassingen voorkomen. 2021-01/31 Loonverdeling via directe doorbelasting en uurloners [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 december 2020 - Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat vanaf release 2020-11 bij uurloners (soortloner 3 of 4) de loonverdeling (vastgelegd via directe doorbelasting) onjuist is. Dit wordt met name zichtbaar in flexbestanden (1917-bestanden). De verdeling gaat hier in de fout bij uitvoercode 01001 salaris en dit werkt dan ook door naar andere uitvoercodes waaronder die voor de bezetting, uitvoercode 01991. Vanaf 10 december is Payroll Gemal met een tussentijdse release hierop aangepast. Automatische herrekening 13 in periode 12 In producties voor periode 12 vervaardigd vanaf 10 december wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd, herkenbaar aan reden 13 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2021-01/32 Foutcode 160 in december-productie [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 14 december 2020 - Gebleken is dat mutaties, al dan niet opgegeven met terugwerkende kracht voor het percentage loonverdeling met invoercode 02805 in de december-productie, ten onrechte worden afgekeurd met foutcode 160 - totale procentuele loonverdeling groter dan 100%, mutatie niet verwerkt. De loonverdeling wordt daardoor niet toegepast conform de opgegeven mutaties. Payroll Gemal is vanaf 12 december 2020 hierop aangepast. Als je je productie hebt laten verwerken vóór 12 december en deze fout heeft zich daar voorgedaan, dan kun je in een correctieproductie over december de betreffende mutaties opnieuw aanleveren. Omdat ze zijn afgekeurd in de december-productie is het niet mogelijk om dit te herstellen door alleen een herrekeningsmutatie. Als je je reguliere december-productie hebt laten verwerken op of na 12 december, dan is geen aanvullende actie nodig. 2021-01/33 Foutcode 175 bij koppelen meerdere dienstverbanden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 16 december 2020 - De foutcode blijkt te ontstaan wanneer je een dienstverband met terugwerkende kracht in-dienst meldt in 2020-12 en deze probeert te koppelen aan een bestaand dienstverband. Gemal signaleert dan niet dat je invoercode 02354 Code loonheffingskorting hebt vastgelegd bij de afhandeling van foutcode 175. Workaround Als je in 2020-12 een dienstverband wilt invoeren met terugwerkende kracht, leg je invoercode 02354 tweemaal vast. Eenmaal met terugwerkende kracht tot de datum in-dienst voor de berekening en eenmaal per 01-12-2020 om foutcode 175 te passeren. Als je je productie al hebt afgeroepen, dan kun je de dienstverbanden waarbij de koppeling is afgekeurd herstellen door ze nogmaals op te voeren in een vervangende correctieproductie (je legt werkgevercode 99232 Code correctieproductie vast met waarde 1) of in een vervangende productie. Gemal berekent dan direct in december de juiste loonheffing. 15 december 2020 - Wij hebben diverse meldingen ontvangen dat in de december-productie het koppelen van meerdere dienstverbanden met invoercode 02950 = 1 wordt afgekeurd met foutcode 175 - koppeling niet toegestaan: MDV-gegevens niet gelijk. Normaal gesproken vindt een dergelijke afkeuring plaats als een selectie van gegevens niet gelijk is bij alle te koppelen dienstverbanden, zie de Gemal handleiding onderwerp Meerdere dienstverbanden bij 3.2.2. Het blijkt dat nu ook in situaties waar deze gegevens wél gelijk zijn de koppeling wordt afgekeurd. Wij onderzoeken momenteel het probleem en houden je op de hoogte van de voortgang. Zodra meer bekend is over de aard van het probleem, zullen we een indicatie geven wanneer we een oplossing kunnen bieden. CAO informatie CAO politie 2021-01/61 Eenmalige uitkering Waarderingsgebaar 2020-12 Dit bericht is eerder gecommuniceerd met de betreffende werkgevers. Voor de volledigheid schrijven we het in deze release notes. Gezien de omstandigheden en de werkdruk waar het korps mee geconfronteerd is, is besloten tot toekenning van een eenmalig bedrag waarderingsgebaar uit te betalen in december 2020. Voor deze uitkering gelden de volgende bijzonderheden: Het waarderingsgebaar wordt voor de medewerker als € 300,00 netto uitbetaald op uitvoercode 01241 met als standaardtekst “Waarderingsgebaar”. We richten hiervoor de uitkeringsregeling-5 in. Je kunt de afzonderlijke aansturingen terugzien in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 5. Dit bedrag wordt niet gerelateerd aan de deeltijdfactor. Alle medewerkers die op 1 november 2020 in-dienst zijn, komen in aanmerking voor de uitkering (dus: de medewerker die 31 oktober uit-dienst gaat, krijgt geen uitkering; degene die 1 november in-dienst komt, krijgt wel de uitkering). Medewerkers die verloond worden tegen schaal 0016 en hoger, ontvangen de uitkering niet. Ditzelfde geldt voor medewerkers in schaal 0116 en hoger. Ook medewerkers rijksrecherche / Min VenJ ontvangen de uitkering niet. We hebben in de programmatuur hiervoor aanpassingen gedaan. Politievrijwilligers in-dienst op 1 november 2020 ontvangen in december een waarderingsgebaar van € 150,00, tenzij ze al in aanmerking komen voor de € 300,00. Het afwijkend bedrag kun je aansturen via invoercode 01241 waarde 0,04 (met terugwerkende kracht tot periode 11). Voor de fiscale afhandeling moet het waarderingsgebaar ondergebracht worden in de vrije ruimte van de WKR. Bij de uitvoercode hebben we de fiscale afhandeling van uitvoercode 01241 omgezet van bruto naar netto (kolom 3 naar kolom 30) via werkgevercode 58001. In lijn hiermee is uitvoercode 01241 ook in diverse grondslagen aangepast [1]. Wanneer de WKR niet wordt aangestuurd via Gemal (werkgevercode 03399 = 0), dan zal ook geen uitvoercode 01799 (Werkkosten) worden aangemaakt. Het bedrag van €300,00 wordt aangemerkt als pensioengevend inkomen. We nemen uitvoercode 01241 op in de grondslag ABP (werkgevercode 55056). Automatische herrekening In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om de wijzigingen met terugwerkende kracht te laten toepassen. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 12. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Uitvoercode 01241 is aangepast in werkgevercode 55081 Grondslag bruto loon; werkgevercode 58002 Fiscale afhandeling. 2021-01/62 Wijzigingen per januari 2021 Voor de diverse politiebonden zijn, voor zover van toepassing, met ingang van periode 2021-01 de gewijzigde percentages en bedragen opgenomen [1]. Zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakbondscontributie onder het kopje Politie. Meer informatie [1] Code CAO = 25 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2021-01/82 Statische deeltijdfactor bepaling jaarinkomen Narekenen van het jaarinkomen ABP wordt nog al eens als lastig ervaren door onze werkgevers. Daarom zijn we een tijdje terug begonnen om die berekening meer inzichtelijk te maken door de afzonderlijke componenten in uitvoercodes te presenteren. Voor pensioenfonds ABP (en APPA, PWRI) wordt eenmalig op het peilmoment (januari of in-dienst) het jaarinkomen vastgesteld op basis van de aanwezig vaste pensioengevende componenten. Dit gebeurt altijd op basis van 100% onafhankelijk van de deeltijdfactor van de medewerker. Dit bedrag van die peilmaand leggen we ook vast in uitvoercode 02230 (ABP statische periodegrondslag). Wanneer later in het jaar met terugwerkende kracht tot het peilmoment de vaste pensioengevende componenten wijzigen, vergelijken we dat nieuwe bedrag met het oorspronkelijke bedrag van de peilmaand dat we bewaard hebben met uitvoercode 02230. Het verschil presenteren we met uitvoercode 02231 (ABP statisch verschil). Bij de vaststelling van het jaarinkomen volgend jaar wordt vervolgens dit verschil op jaarbasis bijgeteld. Op die manier zal ook over die pensioengevende bedragen van vorig jaar alsnog premiebetaling en pensioenopbouw plaatsvinden. Voor het juist berekenen van het jaarinkomen in de peilmaand, is het ook van belang te weten wat de oorspronkelijke deeltijdfactor van die maand was waarmee gerekend is. De uitvoercode 02230 blijft statisch en wordt niet meer aangepast na vaststelling. De deeltijdfactor zoals deze op de loonstaat gepresenteerd wordt, hoeft echter niet de oorspronkelijke deeltijdfactor te zijn van de peilmaand maar kan intussen met terugwerkende kracht zijn aangepast. Nieuwe uitvoercode 02229 Met ingang van 2021-01 zullen we deze (vaste) deeltijdfactor van de peilmaand van vaststelling jaarinkomen ABP als onwijzigbaar gegeven presenteren met de nieuwe uitvoercode 02229 met als standaard tekst ABP statische deeltijdfactor peilmoment (ABP stat.dtf.peil). Net als uitvoercode 02231 (ABP statische periodegrondslag) wijzigt deze factor niet meer in de loop van het jaar dus ook niet bij wijzigingen deeltijdfactor met terugwerkende kracht. 2021-01/83 Wijziging aanlevering per 2021 Met ingang van 2021 gelden op de volgende onderwerpen wijzigingen voor de gegevenslevering aan APG: Wet invoering extra geboorteverlof Soort IKV Reden einde IKV Wet invoering extra geboorteverlof Per 2020-07 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ingevoerd. Partners hebben vanaf genoemde datum ook recht op maximaal vijf weken extra verlof tegen 70% van het (maximum) dagloon. Wat dit betekent voor de pensioenaanlevering: De gegevensaanlevering wordt behandeld conform onbetaald verlof, dat geldt voor alle fondsen. De uitkering van UWV is namelijk geen loon. Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd t.o.v. voorgaand loon). Dus niet een verlaagd loon (70%) t.g.v. de UWV-uitkering. Functioneel leidt dit dus niet tot een wijziging en werkt WIEG eigenlijk zoals onbetaald verlof: de pensioenopbouw en afdracht loopt ongewijzigd door tegen ongewijzigde uren / deeltijdfactor. Voor de te verantwoorden verbijzondering van de inkomstenverhouding (in Payroll Gemal eventueel handmatig vast te leggen met invoercode 02859) wijzigt wel wat: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis geldt dat bij WIEG de verbijzondering WGP moet worden doorgegeven. voor pensioenfonds PWRI geldt geen wijziging (blijft WNE). We sluiten aan bij de afvraging die we al voor LA / UPA doen, zie onze release notes 2020-06/8 'WIEG - Aanvullend geboorteverlof en uitkering' bij 'Verantwoording in de loonaangifte en UPA. We gaan uit van het resultaat van grondslag van werkgevercode 55198 waarin je enerzijds de verlofkorting hebt vastgelegd en anderzijds de uitkering van UWV / bijdrage werkgever. Wanneer het resultaat ongelijk aan nul is (en meestal zal er geen sprake zijn van 100% doorbetaling), dan wordt in de verantwoording aan APG vanaf 2021 de verbijzondering WGP meegegeven. Soort Inkomstenverhouding Met ingang van 2021 wenst APG dat het gegeven ‘Soort InkomstenVerhouding’ wordt aangeleverd conform de Loonaangifte. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Dit gegeven heb je al vastgelegd ten behoeve van de Loonaangifte. Per 2021 gaan we de waarde van dit gegevens (invoercode 02893) ook opnemen in de gegevenslevering APG. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Reden einde IKV Wanneer een medewerker uit-dienst gaat, dan leg je de datum uit-dienst vast met invoercode 02924 en de reden uit-dienst met enerzijds invoercode 02861 (om via APG het pensioenfonds te informeren) en anderzijds met invoercode 02850 (om via de Loonaangifte de Belastingdienst en haar afnemers te informeren). Zoals al eerder aangekondigd zal APG met ingang van 2021 aansluiten bij de codering van de Loonaangifte. Dit betekent dat je niet langer gebruik moet maken van de invoercodes 02861 / 02850 maar dat je in plaats daarvan met invoercode 02846 beide instanties van de gewenste informatie voorziet. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Zie ook het onderwerp 'Uitfaseren invoercodes 02356 en 02850' in deze release notes. Uitzondering De ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) mag alleen voor de Loonaangifte verantwoord worden onder bepaalde condities. Zo mag dit gegeven voor sommige medewerkers (bijvoorbeeld medewerkers bij de Politie) niet aangeleverd worden al naar gelang hun aansturing: Als invoercode 02893 (code soort inkomstenverhouding) gelijk is aan 11, 13 of 15, EN invoercode 02268 (code aard arbeidsverhouding) gelijk is aan 1, 10, 11, 82 of 83, EN de datum uit-dienst (invoercode 02924) of de datum uit-dienst Loonaangifte (invoercode 02941) is gevuld, dan moet invoercode 02846 aangeleverd worden. Een medewerker met publiekrechterlijke aanstelling, zul je bijvoorbeeld hebben aangestuurd met code aard arbeidsverhouding 18. Bij deze medewerker moet je de ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) dus niet vastleggen. De volgende waardes van invoercode 02846 zijn mogelijk: Code: Betekenis: 01 - Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd. 03 - Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever. 04 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever. 20 - Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer. 21 - Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet). 30 - Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 31 - Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.). 40 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht. 41 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden. 80 - Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV. 81 - Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV. 90 - De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd. 99 - Een andere, hiervoor niet genoemde reden. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Voor medewerkers waarbij je de datum uit-dienst met een reden al eerder heeft vastgelegd met invoercode 02850 of 02861, zal invoercode 02846 worden gegenereerd. De omzetting van invoercode 02850 is bekend en wordt voor 2020 ook al uitgevoerd [1]. Voor de omzetting van invoercode 02861 geldt: invoercode 02861 invoercode 02846 O (voorheen I) - overlijden 31 A (voorheen B) - ontslag wegens arbeidsongeschiktheid 80 W - ontslag 99 V - vervroegde uittreding 99 R - overig 99 Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Aangifte loonheffing bij 3.6 Reden einde arbeidsovereenkomst. 2021-01/84 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2020-2021 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 december 2020 - Om je gegevens van 2020 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden willen we je over het volgende informeren. Je dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand je gegevens te verzenden naar het APG. Je gegevens van een eventuele correctieproductie (ACP) over december dien je uiterlijk vrijdag 29 januari 2021 te verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums:  periode uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2020 07-01-2021 ACP 12-2020 29-01-2021 01-2021 05-02-2021 02-2021 05-03-2021 ACP 12 is aanvullende correctieproductie periode 12. Pensioenfonds PFZW 2021-01/85 UPA foutmelding P0046 - reden einde arbeidsovereenkomst ontbreekt In de UPA wordt al enige jaren de reden einde arbeidsovereenkomst doorgegeven. T/m 2019 was hiervoor invoercode 02850 in gebruik in Gemal. Per 2020 is de rubriek ook opgenomen in de loonaangifte. Het waardebereik werd toen geheel herzien. Om die reden is per 2020 de nieuwe invoercode 02846 geïntroduceerd voor reden einde arbeidsovereenkomst. Als je een dienstverband hebt beëindigd in 2020, met terugwerkende kracht naar 2019 dan geef je de reden einde arbeidsovereenkomst nog op met de oude invoercode 02850. Over 2019 moet immers een waarde uit het oude waardebereik worden opgenomen. Uit terugkoppeling van PFZW blijkt dat in sommige gevallen in deze situatie ten onrechte invoercode 02846 is gebruikt. Dit leidt er toe dat de reden einde arbeidsovereenkomst in de UPA over 2019 niet wordt gevuld. In de UPA wordt dit aan je kenbaar gemaakt met foutcode P0046 - Reden einde arbeidsovereenkomst verplicht vullen indien datum einde inkomstenverhouding is gevuld. Als je deze melding ontvangen hebt, dan kun je in een aanvullende correctieproductie 2020-12 alsnog invoercode 02850 vastleggen met de juiste waarde en met als ingangsdatum de maand in 2019 waarin het dienstverband is beëindigd. Ook kun je vanaf 2021-02 de reden einde arbeidsovereenkomst invoeren via de Handmatige Correctie UPA. Pensioenfonds PWRI 2021-01/86 Wijziging aanlevering per 2021 Met ingang van 2021 gelden op de volgende onderwerpen wijzigingen voor de gegevenslevering aan APG: Wet invoering extra geboorteverlof Soort IKV Reden einde IKV Wet invoering extra geboorteverlof Per 2020-07 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ingevoerd. Partners hebben vanaf genoemde datum ook recht op maximaal vijf weken extra verlof tegen 70% van het (maximum) dagloon. Wat dit betekent voor de pensioenaanlevering: De gegevensaanlevering wordt behandeld conform onbetaald verlof, dat geldt voor alle fondsen. De uitkering van UWV is namelijk geen loon. Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd t.o.v. voorgaand loon). Dus niet een verlaagd loon (70%) t.g.v. de UWV-uitkering. Functioneel leidt dit dus niet tot een wijziging en werkt WIEG eigenlijk zoals onbetaald verlof: de pensioenopbouw en afdracht loopt ongewijzigd door tegen ongewijzigde uren / deeltijdfactor. Voor de te verantwoorden verbijzondering van de inkomstenverhouding (in Payroll Gemal eventueel handmatig vast te leggen met invoercode 02859) wijzigt wel wat: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis geldt dat bij WIEG de verbijzondering WGP moet worden doorgegeven. voor pensioenfonds PWRI geldt geen wijziging (blijft WNE). We sluiten aan bij de afvraging die we al voor LA / UPA doen, zie onze release notes 2020-06/8 'WIEG - Aanvullend geboorteverlof en uitkering' bij 'Verantwoording in de loonaangifte en UPA. We gaan uit van het resultaat van grondslag van werkgevercode 55198 waarin je enerzijds de verlofkorting hebt vastgelegd en anderzijds de uitkering van UWV / bijdrage werkgever. Wanneer het resultaat ongelijk aan nul is (en meestal zal er geen sprake zijn van 100% doorbetaling), dan wordt in de verantwoording aan APG vanaf 2021 de verbijzondering WGP meegegeven. Soort Inkomstenverhouding Met ingang van 2021 wenst APG dat het gegeven ‘Soort InkomstenVerhouding’ wordt aangeleverd conform de Loonaangifte. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Dit gegeven heb je al vastgelegd ten behoeve van de Loonaangifte. Per 2021 gaan we de waarde van dit gegevens (invoercode 02893) ook opnemen in de gegevenslevering APG. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Reden einde IKV Wanneer een medewerker uit-dienst gaat, dan leg je de datum uit-dienst vast met invoercode 02924 en de reden uit-dienst met enerzijds invoercode 02861 (om via APG het pensioenfonds te informeren) en anderzijds met invoercode 02850 (om via de Loonaangifte de Belastingdienst en haar afnemers te informeren). Zoals al eerder aangekondigd zal APG met ingang van 2021 aansluiten bij de codering van de Loonaangifte. Dit betekent dat je niet langer gebruik moet maken van de invoercodes 02861 / 02850 maar dat je in plaats daarvan met invoercode 02846 beide instanties van de gewenste informatie voorziet. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Zie ook het onderwerp 'Uitfaseren invoercodes 02356 en 02850' in deze release notes. Uitzondering De ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) mag alleen voor de Loonaangifte verantwoord worden onder bepaalde condities. Zo mag dit gegeven voor sommige medewerkers (bijvoorbeeld medewerkers bij de Politie) niet aangeleverd worden al naar gelang hun aansturing: Als invoercode 02893 (code soort inkomstenverhouding) gelijk is aan 11, 13 of 15, EN invoercode 02268 (code aard arbeidsverhouding) gelijk is aan 1, 10, 11, 82 of 83, EN de datum uit-dienst (invoercode 02924) of de datum uit-dienst Loonaangifte (invoercode 02941) is gevuld, dan moet invoercode 02846 aangeleverd worden. Een medewerker met publiekrechterlijke aanstelling, zul je bijvoorbeeld hebben aangestuurd met code aard arbeidsverhouding 18. Bij deze medewerker moet je de ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) dus niet vastleggen. De volgende waardes van invoercode 02846 zijn mogelijk: Code: Betekenis: 01 - Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd. 03 - Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever. 04 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever. 20 - Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer. 21 - Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet). 30 - Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 31 - Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.). 40 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht. 41 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden. 80 - Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV. 81 - Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV. 90 - De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd. 99 - Een andere, hiervoor niet genoemde reden. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Voor medewerkers waarbij je de datum uit-dienst met een reden al eerder heeft vastgelegd met invoercode 02850 of 02861, zal invoercode 02846 worden gegenereerd. De omzetting van invoercode 02850 is bekend en wordt voor 2020 ook al uitgevoerd [1]. Voor de omzetting van invoercode 02861 geldt: invoercode 02861 invoercode 02846 O (voorheen I) - overlijden 31 A (voorheen B) - ontslag wegens arbeidsongeschiktheid 80 W - ontslag 99 V - vervroegde uittreding 99 R - overig 99 Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Aangifte loonheffing bij 3.6 Reden einde arbeidsovereenkomst. 2021-01/87 Beëindiging regeling WIW Zoals aangekondigd in vorige release notes, zal de WIW-regeling per 2021 eindigen [1]. Voor Payroll Gemal betekent dit wanneer je nog deelnemers aan de WIW-regeling hebt, je deze moet overzetten naar de SW-regeling. Je doet dit door per 2021-01 de Code pensioenfonds (invoercode 02315) bij de betreffende deelnemers te wijzigen van waarde X naar waarde W. Maak je gebruik van de automatische afdrachtbetaling, dan kun je dit zonder verdere wijzigingen blijven doen. De automatische afdracht 18 is voor WIW en WSW hetzelfde, beide afdrachtuitvoercodes hebben we hierin opgenomen. Houd voor je journaalposten, eigen overzichten etc. rekening met de wijziging van uitvoercodes. De uitvoercode voor de inhouding is hetzelfde, de uitvoercode voor de afdracht is anders: - uitvoercode 01549 PWrI afdracht WIW wordt uitvoercode 01545 PWrI afdr. WSW-WS. Meer informatie [1] Release notes 2020-12/39. 2021-01/88 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2020-2021 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 december 2020 - Om je gegevens van 2020 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden willen we je over het volgende informeren. Je dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand je gegevens te verzenden naar het APG. Je gegevens van een eventuele correctieproductie (ACP) over december dien je uiterlijk vrijdag 29 januari 2021 te verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums:  periode uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2020 07-01-2021 ACP 12-2020 29-01-2021 01-2021 05-02-2021 02-2021 05-03-2021 ACP 12 is aanvullende correctieproductie periode 12. Ziektekostenverzekeraars Ziektekostenverzekering IZZ 2021-01/89 Uitbreiding opties per 2021 IZZ VGZ heeft per 2021 een nieuwe optie toegevoegd voor de basisverzekering de 'Basisverzekering Basis'. Net als voor de andere opties voor de basisverzekering heeft ook deze variant 6 keuzes ten aanzien van de hoogte van het eigen risico. Bovendien is er een nieuwe optie toegevoegd voor aanvullende verzekering 'Instap'. Meerdere klanten maken gebruik van de aanlevering van ziektekostenmutaties die zij rechtstreeks van IZZ VGZ ontvangen, inlezen in het HR-systeem en die zo mee aanleveren met alle overige maandelijkse mutaties aan Gemal. Hiervoor verandert er qua werkwijze niets. De nieuwe bedragen worden op dezelfde bestaande invoercodes aangeleverd naar Gemal en gepresenteerd in dezelfde uitvoercodes. Voor de basisverzekering is dat in-/uitvoercode 01181 en voor de aanvullende verzekering wordt het bedrag toegevoegd aan in-/uitvoercode 01183. Vastlegging nieuwe opties Gemal kent ook de 'oude' verwerkingsmethode door het vastleggen van het aantal verzekerden per verzekeringsoptie waarbij Gemal dit omrekent met het bedrag dat voor de betreffende verzekeringsoptie in de werkgevergegevens is opgenomen, zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Zorgverzekering > IZZ-VGZ. Voor deze werkwijze zijn naar aanleiding van de uitbreiding van de keuzes nieuwe werkgevercodes en invoercodes opgenomen per 2021-01. Voor de basisverzekering basis zijn de bedragen opgenomen bij de nieuwe werkgevercodes 07230 t/m 07235. Voor de nieuwe aanvullende verzekering Instap in de nieuwe werkgevercode 07422 opgenomen. Voor deze nieuwe keuzes zijn voor het vastleggen van het aantal verzekerden per optie de nieuwe invoercodes 02006 t/m 02011 opgenomen voor de basisverzekering basis regeling 1 t/m 6 en voor de aanvullende verzekering Instap invoercode 02012. Gegeven: IZZ-VGZ Basisverzekering Basisregeling 1 t/ 6. Vastleggen: werkgevercode 07230 t/m 07235. Gegeven: IZZ-VGZ Instap. Vastleggen: werkgevercode 07422. Gegeven: Aant VGZ Basis r1 t/m r6. Vastleggen: invoercode 02006 t/m 02011. Gegeven: Aant VGZ Instap. Vastleggen: invoercode 02012. Presentatie De presentatie voor alle basisverzekeringen vindt plaats met uitvoercode 01181 IZZ VGZ basis. Dat is ook het geval bij de nieuwe Basisverzekering Basis. De presentatie voor alle aanvullende verzekeringen worden samengeteld in uitvoercode 01183 IZZ VGZ aanv. Dit geldt ook voor de nieuwe aanvullende optie Instap. Voor wat betreft de uitvoercodes verandert er dus niets. Aanvullende verzekering buitenland De aanvullende verzekering buitenland had tot nu toe twee verschillende opties, te weten de optie Europa en de optie Wereld. De premie voor beide keuze was (de laatste jaren) hetzelfde namelijk 2,00 euro. Voor 2021 heeft IZZ nog één keuze voor buitenland, nog steeds met een premie van 2,00 euro. Feitelijk zou in Gemal dus één van beide opties kunnen vervallen. We hebben er voor gekozen om dit in elk geval voor 2021 nog gelijk te houden. Men kiest immers toch slechts voor één van beide opties en het bedrag is gelijk. Actie Voor zover je van deze werkwijze gebruik maakt, leg je voor de werknemer het aantal verzekerden vast (vaste mutatie) bij de nieuwe invoercodes 02006 t/m 02012. Automatische herrekeningen 2021-01/90 Vermelding automatische herrekening in mutatieverslag Periode 2020-12 reden omschrijving 12 CAO politie - Eenmalige uitkering Waarderingsgebaar 2020-12 13 Loonverdeling via directe doorbelasting en uurloners Periode 2021-01 reden omschrijving 02 (via ACP 2020-12) CAO kraamzorg - Nieuw CAO-akkoord 03 (via ACP 2020-12) CAO zorgverzekeraars - CAO-akkoord Werknemer- en werkgevergegevens 2021-01/91 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes Nieuwe invoercodes invoercode omschrijving HR Core Beaufort rubriek HR Core Education component 02006 t/m 02011 Aant VGZ Basis r1 t/m r6 P12006 t/m P12011 8006 t/m 8009, 8013, 8011 02012 Aant VGZ Instap P12012 8012 02836 30%-regeling P02836 2836 02845 Wachtgelder (zorg) P02845 2845 02889 Kwartaaltabel LH P12889 2889 Vervallen invoercodes invoercode omschrijving 02861 reden van uittreden Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 01680 grsl UFO ongemax 01694 grsl WHK ongemax 01696 grsl inh WIA ong 01697 grsl WIA ongemax 01776 loon LH tabel wit 02046 gr urn ziekengeld 02229 ABP stat.dtf.peil 02348 grsl WW tot z max 02349 grsl WW max 02395 uren opslag PB 02397 vrijwvrtz senvl 02398 vrijwvrtz OSV 02399 vrijwvrtz ONB 02400 vrijwvrtz LL 02401 vrijwvrtz Kzg 02402 vrijwvrtz Lzg 02403 vrijwvrtz Cal 02404 t/m 02410 vrijwvrtz verl9 t/m vrijwvrtz verl15 02412 uren intens.toesl. 02413 uren afw.volt. 02414 uren opslag ADV 02415 extra urn sol. fun 02416 vrijw. vrtz genbel Vervallen uitvoercodes uitvoercode omschrijving 01548 PWrI grondslag WIW 01549 PWrI afdracht WIW 01568 (vervalt per 2022) PWrI vrgjr WIW 2021-01/92 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes Nieuwe werkgevercodes werkgevercode omschrijving 03004 pro-rata berekening 05777 tekst bij regeling 07230 t/m 07235 IZZ-VGZ Basisverzekering Basisregeling 1 t/m 6 07422 IZZ-VGZ Instap 08020 doorbetaling componenten gedeeltelijk ziek 10102 presentatie adres op jaaropgave 55169 uitvoercodes in grondslag ziekengeld uren 58003 verdeling meerdere dienstverbanden Gewijzigde werkgevercodes werkgevercode oude omschrijving nieuwe omschrijving 07427 IZZ-VGZ buitenland Europa IZZ-VGZ buitenland 07428 IZZ VGZ buitenland Wereld IZZ VGZ buitenland
Volledig artikel weergeven
28-12-2020 16:48
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 188 Weergaven
2020-07/31 Salariswijziging 2020-07 In periode 2020-07 vindt conform het arbeidsvoorwaardenakkoord een wijziging plaats van de salarisbedragen. Behalve de salarisbedragen worden ook enkele bedragen in Payroll Gemal aangepast die gerelateerd zijn aan de salarisverhoging: de minimum eindejaarsuitkering; de minimum vakantietoeslag; het drempelbedrag vakantieloon: er geldt een gemiddeld, al geïndexeerd drempelbedrag voor heel 2020 van € 776,23, dat al was opgenomen [1]. Actie Vanaf 30 juni kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Via eindejaarsuitkeringsregeling-4, werkgevercode 25612 Jaarminimum.
Volledig artikel weergeven
03-07-2020 16:32
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 177 Weergaven
2020-05/37 Vakantieloon en uit-dienst Bij uit-dienst vindt in de regel uitbetaling plaats van onder andere opgebouwde eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. De regeling vakantieloon gaat er van uit dat uitbetaling hiervan plaatsvindt in februari van het jaar volgend op de verdiende variabele looncomponenten. Sector politie heeft de wens geuit om bij situatie van uit-dienst de uitbetaling van vakantieloon meteen te laten plaatsvinden. Automatische herrekening 08 Op basis hiervan zijn in Payroll Gemal aanpassingen uitgevoerd die in 2020-05 in productie worden genomen. Om de programmatuur rechtlijnig te krijgen voor het hele jaar, zijn de wijzigingen ook van toepassing voor het hele jaar. Daarom wordt in periode 05 ook een automatisch herrekening uitgevoerd met reden 08 voor betreffende medewerkers die inmiddels in 2020 uit-dienst zijn gegaan. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Volledig artikel weergeven
03-07-2020 16:28
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 173 Weergaven
2020-04/25 Indexatie tegemoetkoming aspiranten Voor aspiranten gelden in het eerste jaar tegemoetkomingsbedragen die de indexering volgen overeenkomstig de OCW-systematiek [1]. Met ingang van periode 04 zijn deze bedragen met terugwerkende kracht tot 2020-01 gewijzigd. Automatische herrekening Voor de betreffende medewerkers zullen we in periode 04 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 16 op uw mutatieverslag. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Conform regelgeving ABP geldt dat een aanpassing van pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. De aanpassing van de tegemoetkoming (en daarmee van de grondslag ABP, werkgevercode 55056) zal er voor betreffende medewerkers dus toe leiden dat een correctie voor het jaarinkomen volgend jaar wordt aangemaakt op uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Uw actie Met ingang van 31 maart kunt u de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] BezoldigingsBesluit Politie art. 3bis a; in Payroll Gemal opgenomen als schaal 007A resp. 008A anciënniteit 00 met inpasnummers 6013 resp. 6014.
Volledig artikel weergeven
03-07-2020 16:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 186 Weergaven
2020-01/53 Afbouwregeling politie en doorwerking ABP (change 1710024) Voor de sector Politie is een speciale afbouwregeling in gebruik [1]. Hierbij moet onder andere de hoogte van het afbouwbedrag gerelateerd worden aan specifieke componenten die eventueel in de actuele maand verdiend worden. Melding We constateren dat het afbouwbedrag onafhankelijk hiervan als vaste component in het jaarinkomen ABP telt. Dit is niet gewenst. Oplossing Met ingang van 2020-01 zullen we een aanpassing doorvoeren. In vervolg wordt het uiteindelijk berekende afbouwbedrag als variabele post meegenomen in de opbouw variabele ABP voor de vaststelling van het jaarinkomen van het volgend jaar. Meer informatie [1] Handleiding Payroll Gemal bij onderwerp Politie, Afbouwregeling OT. 2020-01/54 Enkele aanpassingen 2020-01 Vakbondscontributie Voor de diverse politiebonden zijn, voor zover van toepassing, met ingang van periode 2020-01 de gewijzigde percentages en bedragen opgenomen [1], zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakbondscontributie onder het kopje Politie. Reiskosten Conform het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie 2018-2020 hebben we de kilometervergoeding woon-werkverkeer verhoogd van € 0,18 naar € 0,19, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Algemeen bij Bedrag reiskosten per eenheid. Meer informatie [1] Code CAO = 25 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). 2020-01/55 Enkele aanpassingen 2019-12 (change 1824926) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 6 december 2019 - In periode 2019-07 hadden we voor de sector Politie een aanpassing doorgevoerd. We constateren dat hierdoor ten onrechte de factor waarmee de componenten TBF, iTBF en Algemene Levensloopbijdrage worden berekend, dynamisch is geworden terwijl deze statisch, ongewijzigd moest blijven [1]. Dit leidde bij een wijziging van één van die componenten tot onjuiste bedragen. In verband hiermee  worden in overleg met de sector Politie In periode 2019-12 per 6 december enkele aanpassingen doorgevoerd. Hierbij wordt de oorspronkelijke factor weer toegepast.  Voor een selectie van registratienummers is ook een aanpassing gedaan zodat in 2019-12 de vastlegging van invoercode 02407 bij hen niet leidt tot herziening van de factor. Voor deze situatie gaan we in 2019-12 een automatische herrekening uitvoeren. U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag als reden 10. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Los van deze wijziging wordt tegelijkertijd ook de grondslag voor de transitievergoeding geblokkeerd omdat deze niet van toepassing is voor de sector Politie. Meer informatie [1] Dit betreft uitvoercodes 01389 (TBF), 01390 (iTBF) en 01393 (Algemene Levensloopbijdrage).
Volledig artikel weergeven
03-07-2020 16:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 176 Weergaven