Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
Pensioenfonds ABP 2021-12/33 Omrekening naar fulltime basis Voor het vaststellen van het jaarinkomen ABP in januari wordt uitgegaan van de peildatumsystematiek. De vaste pensioengevende componenten op die peildatum worden omgerekend (geëxtrapoleerd) naar jaarbasis en omgerekend naar fulltime op basis van de deeltijdfactor van januari. De variabele pensioengevende componenten die in de loop van het jaar verdiend worden, worden aan het einde van het jaar samengeteld en tellen ook het volgende jaar op fulltime basis mee in het jaarinkomen ABP (al dan niet verhoogd met vakantietoeslag). Met betrekking tot het omrekenen naar fulltime basis willen we het volgende onder je aandacht brengen. Component niet naar rato Het komt wel eens voor dat een eenmalige pensioengevende uitkering in een CAO wordt afgesproken, waarbij iedere medewerker hetzelfde bedrag aan uitkering ontvangt. Ook komt het wel eens voor dat een bepaalde pensioengevende component bestaat uit een fulltime vast bedrag dat voor iedere medewerker hetzelfde is en dus niet gerelateerd moet worden aan de deeltijdfactor. Bijvoorbeeld een vaste EHBO-toelage, waarbij degene met deeltijdfactor 0,8 dus hetzelfde bedrag ontvangt als degene met deeltijdfactor 1,0. ABP / APG stelt zich op het standpunt dat alle bedragen in januari omgerekend moeten worden naar fulltime, dus ook een bedrag onafhankelijk van de deeltijdfactor zoals de EHBO-toelage uit het voorbeeld. Voorbeeld: een medewerker met fulltime salaris van € 2000,00 krijgt elke maand ongeacht zijn deeltijdfactor een bedrag van € 10,00 als EHBO-toelage. Andere componenten buiten beschouwing latend, moet dit als volgt doorwerken in het jaarinkomen ABP bij de vaststelling in januari: - bij dtf 100% => (12 * € 2000,00 + € 10,00) / 100% = € 24.120,00. de medewerker gaat meer werken: - bij dtf 110% => (12 * € 2200,00 + € 10,00) / 110% = € 24.109,00. de medewerker gaat minder werken: - bij dtf 80% => (12 * € 1600,00 + € 10,00) / 80% = € 24.150,00 Werking in Gemal In de regel wordt dit ook als zodanig toegepast in Gemal. Voor de omrekening gaan we uit van de aansturing van invoercodes zoals gedefinieerd in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Aansturing invoercodes > Afhandeling vast (werkgevercode 57001). Codes waarbij sprake is van een waarde 2, 3, 4, 7 worden hierbij in januari naar fulltime geëxtrapoleerd. Overige waardes komen gewoonlijk voor bij percentages of aansturingen die niet als pensioengevende component meegaan. Een bijzondere situatie speelt bij de Toelagenregelingen [1]. Hierbij kun je aan regeling 4 verschillende bedragen ‘hangen’, die allemaal op één uitvoercode tot uitbetaling komen. Bij de werknemer stuur je met invoercode 02621 t/m 02625 aan welk van de 4 bedragen van toepassing is. In dit geval verloopt de aansturing van de component dus niet via de bijbehorende bruto invoercode en er vindt hierdoor ook geen toetsing plaats op werkgevercode 57001. Dit heeft ook tot gevolg dat geen omrekening plaatsvindt naar fulltime-basis. Herstel We zullen de programmatuur van Gemal hierop aanpassen. Gezien het feit dat het hier in de regel marginale bedragen op jaarbasis betreft en het afbreukrisico van het opnieuw vaststellen van jaarinkomens op dit moment in het jaar te groot is, zullen we niet automatisch jaarinkomens corrigeren. Automatische herrekening 12-05 We gaan daarentegen een automatische herrekening uitvoeren voor degenen met in januari of periode in-dienst de code pensioenfonds ABP en die ook gebruik maken van de Toelagenregeling [2]. Deze herrekening wordt vermeld met reden 12-05 in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het resultaat hiervan ten opzichte van de oorspronkelijke berekening van het jaarinkomen op maandbasis (uitvoercode 02230 ABP stat.per.grsl), zal worden geplaatst in uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Dit bedrag (keer 12) zal het volgend jaar alsnog worden meegenomen om te tellen in de pensioenopbouw en premieberekening van de medewerker. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Toelagenregelingen. [2] Code pensioenfonds ABP = invoercode 02315 waarde 1 of 2; gebruik Toelagenregeling = invoercode 02621 t/m 02625.
Volledig artikel weergeven
02-12-2021 21:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 288 Weergaven
Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2021-11/25 Controle-overzicht bij speciale productie en herrekeningsverschillen (change 2912137) Voor sommige overzichten geldt dat je deze ook via een speciale productie kunt afroepen. Wanneer je bijvoorbeeld een correctieproductie hebt vervaardigd, dan wordt de laatste stand van je APG-gegevens bijgewerkt in onze module Pensioenaangifte. Je controle-overzicht pensioenaangifte is echter nog niet bijgewerkt, want dit wordt gebaseerd op de salarisproductie of gebaseerd op de correctieproductie. Door het afroepen van het controle-overzicht via een speciale productie ontvang je de bijgewerkte stand zoals deze ook klaarstaat in de module Pensioenaangifte. We constateren dat wanneer je via een speciale productie dit overzicht heeft laten vervaardigen EN er was sprake van een herrekeningsverschil in een voorgaande productie, dan is dit herrekeningsverschil niet juist verwerkt. Dit betreft een presentatiefout, de daadwerkelijke betaal- en verantwoordingsbestanden zijn wel correct. De programmatuur is aangepast met ingang van periode 2021-11. 2021-11/26 In aanvulling: pensioenopbouw na levensloop In onze release notes 2021-10 onderwerp 25 hebben we je geïnformeerd over het einde levensloop per 31 oktober en het besluit van de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneel om de medewerker hierbij tegemoet te komen door in november en december 2021 op verzoek alsnog de pensioenopbouw te verlagen. In die release notes spreken we over de gedeeltelijke pensioenopbouw. In aanvulling hierop geldt dat er ook sprake kan zijn van een situatie zonder pensioenopbouw. In de situatie dat sprake is van geen pensioenopbouw OPNP, maar wel sprake moet zijn van VPL (IVP) en AAOP, kun je (alleen nog in november en december 2021) bij het nieuwe registratienummer toch gebruik maken van invoercode 02531 Code levensloop met waarde 3 = geen pensioenopbouw. Omdat ook sprake is van de regeling ‘onbetaald verlof’, zal de premieverdeling vaak òf geheel ten laste zijn van de werknemer òf van de werkgever. Om hier weer de oorspronkelijke ABP-premieverdeling te krijgen, leg je ook invoercode 02533 Onbetaald verlof, pensioenpremie met waarde 1 vast. Hierdoor zal sprake zijn van inhouding AOP en van afdracht AOP en IVP (VPL). De overige aandachtspunten zoals vermeld in de release notes 2021-10 onderwerp 25 blijven van toepassing.
Volledig artikel weergeven
28-10-2021 15:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 233 Weergaven
Pensioenfondsen 2021-10/25 Pensioenopbouw ABP na einde levensloop Door het einde van de levensloop per 31 oktober, ontstaat de situatie dat een medewerker met levensloop in de maanden november en december meer pensioen(opbouw) betaalt dan voorgaande maanden. In de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneel is op basis van de hardheidsclausule uit het ABP-reglement besloten om de medewerker hierin tegemoet te komen. Je hebt hierover kunnen lezen op de website van ABP en in de 'ABP Wegwijs', de nieuwsbrief voor werkgevers. Wanneer de medewerker met voorheen levensloop dit wenst, kan hij voor november en december 2021 alsnog de pensioenopbouw verlagen. Voor de aansturing hierbij in Gemal gelden wel enkele aandachtspunten: De aansturing voor levensloopregeling is dus niet meer van toepassing, maar zal een regeling onbetaald verlof betreffen. De vastlegging moet hierop aangepast worden naar de juiste verlofregeling. Je zult voor de betreffende medewerker dus ook een nieuw registratienummer (inkomstenverhouding) moeten aanmaken, want de soort inkomstenverhouding zal in de regel ook anders zijn. Je kunt bijvoorbeeld niet meer gebruik maken van de Code soort IKV (invoercode 02893) waarde 54 = opname levenslooptegoed voor de medewerker die op 1 januari 61 of ouder is. De gedeeltelijke meetelwaarde pensioenopbouw kun je, zoals bij levensloop, vastleggen met invoercode 02530 ABP meetelwaarde OP/NP. Je moet hierbij zelf ook vastleggen invoercode 02859 Code soort diensttijd ABP met de waarde WLV, omdat APG anders de gedeeltelijke opbouw voor OPNP en IVP (VPL) niet accepteert. Invoercode 02531 ABP code levensloop waarmee je aangaf dat bij de levensloop opbouw naar rato van toepassing was, leg je niet meer vast. Voor 2022 gelden weer de ‘reguliere’ regels met betrekking tot pensioenopbouw.
Volledig artikel weergeven
30-09-2021 15:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 231 Weergaven
Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2021-09/20 APG Signaal 163/164 door invoercode 01303 extra uren 2 (change 2821880) Bij de invoer van Extra uren 2 (invoercode 01303) worden de pensioengrondslagen OP/NP, AAOP en premie IVP verhoogd doordat deze extra uren voor een verhoogde pensioenfactor zorgt. Melding In de berekening was wel een verhoogde pensioenfactor van toepassing, maar in de APG-levering werd de verhoogde factor niet geleverd en werd alleen de waarde van invoercode 02404 geleverd. Automatische herrekening 09-02 Met ingang van periode 09 worden medewerkers met invoercode 01303 en die in de APG-levering worden verantwoord, automatisch herrekend met reden 09-02 op het mutatieverslag, waardoor de verhoogde factor wordt geleverd aan het APG en waardoor de grondslag en factor weer met elkaar in overeenstemming zijn. Aan de automatische herrekening zijn geen kosten verbonden.
Volledig artikel weergeven
26-08-2021 15:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven
Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2021-07/46 PGI vanaf peildatum vorig jaar (change 2741547) Een wijziging in Pensioen Gevend Inkomen (PGI), met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, wordt pensioengevend voor het volgende jaar. We tonen je dit in Gemal doordat we dan uitvoercode 02231 ABP statisch verschil aanmaken in het actuele jaar en uitvoercode 02431 ABP vast vrgjr in januari van het volgend jaar met het bedrag zoals dat (maal 12) moet meetellen in het jaarinkomen. Hoe dit bedrag tot stand komt, hebben we beschreven in de handleiding Gemal onderwerp ‘ABP, pensioenfonds’ bij onderdeel 4.2.2: namelijk omgerekend met de gemiddelde deeltijdfactor en het aantal periodes in-dienst. In sommige situaties kan het voorkomen dat het Pensioen Gevend Inkomen wijzigt met terugwerkende kracht tot het peilmoment van het vorig jaar. Dit tonen we dan met uitvoercode 02232 ABP versch.vrgjr en 02432 ABP vaste vr-vrgjr. In dat geval moet dan dezelfde omrekening gevolgd worden. Daarnaast kan het dan ook nog eens voorkomen dat dit peilmoment in de loop van het jaar ligt als de medewerker toen in-dienst trad. Melding We constateren dat de werking in deze situatie afwijkt: er werd niet altijd omgerekend met de juiste deeltijdfactor of periodes in-dienst. Oplossing De programmatuur is aangepast per 2021-07 (de doorwerking is daarmee merkbaar vanaf 2022), maar we beschikken niet meer over de juiste gegevens van vorig jaar om automatisch herstel te kunnen doen.  De situatie deed zich dus voor bij medewerkers die in 2020 (of 2021 tot periode 07) een herrekening hadden over het jaar heen, - EN waarvan het pensioengevende componenten betrof; - EN waarvan de medewerker in de loop van 2019 of 2020 in-dienst was gekomen; - EN waarvan die herrekening ook terugging tot die datum in-dienst. De component van zowel uitvoercode 02231 als uitvoercode 02232 is/wordt dan 12x meegenomen in het jaarinkomen, terwijl uitvoercode 02232 alleen voor het aantal maanden indienst mee moet tellen.
Volledig artikel weergeven
23-06-2021 20:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 205 Weergaven
Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2021-06/22 Invoercode 02857 (sleutel ABP) vervallen Met ingang van periode 06 komt invoercode 02857 (sleutel ABP) te vervallen. Met invoercode 02857 kon je (variabel) de ‘sleutel ABP’ vastleggen. De APG-sleutel was vóór 2013 in het VB6-tijdperk (oude APG levering) belangrijk omdat je dan de ‘was-wordt’-sleutel kon doorgeven aan APG waarmee zij de pensioenopbouw van een oud en nieuw dienstverband aan elkaar konden koppelen. Daardoor zag de medewerker op MijnABP netjes een doorlopende pensioenopbouw. Voor de huidige APG-levering is deze sleutel niet meer interessant voor onze klanten omdat het APG op basis van registraties op BSN-niveau de dienstverbanden controleert en grotendeels automatisch een gewenste sleutelwijziging doorvoert. De invoercode 02857 bestond echter nog steeds, heeft geen functie meer en roept vragen op. Daarom laten we deze invoercode vervallen.
Volledig artikel weergeven
27-05-2021 13:40
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 214 Weergaven
Pensioenfonds ABP 2021-04/31 IPAP verzekering Loyalis Maak je gebruik van een aanvullende ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV / IPAP) via Loyalis, dan willen we je attenderen op het volgende. Loyalis heeft aangegeven dat per april 2021 enkele zaken wijzigen, zoals de premiebetaling voor verzekering bij gedeeltelijke AO die stopt bij 2 jaar in plaats van 5 jaar voor AOW-leeftijd. Je hebt hierover eerder van Loyalis bericht ontvangen. Denk in dit verband aan het eventueel aanpassen van je eigen processen, werkinstructies, signaleringen etc., voor wat betreft de stopzetting van de premie-inhouding. Publishing Date : 3/23/2021
Volledig artikel weergeven
25-03-2021 15:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 231 Weergaven
Pensioenfonds ABP 2021-03/31 Module Pensioenaangifte APG weer beschikbaar [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 5 februari 2021 - De onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid, al je bestanden zijn verwerkt. De statussen in Payroll Manager zijn bijgewerkt. Indien je in de tussenliggende periode de productie van februari hebt overgedraaid of een correctieproductie hebt gedraaid dan wordt alleen het laatst aangemaakte bestand ingelezen in Pensioenaangifte APG. Bij eerder gedraaide producties zie je dan mogelijk een rood handje (fout opgetreden) in Payroll Manager. Dit kun je negeren.
Volledig artikel weergeven
25-02-2021 15:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 190 Weergaven
Pensioenfonds ABP 2021-02/47 Aanpassing meetelwaarde en verbijzondering IKV (change 2492845) In de regel zal bij pensioenfonds ABP in geval van een verlof- of kortingsregeling (niet zijnde levensloopverlof), de pensioenopbouw 100% blijven. In een enkel geval kan pensioenfonds ABP aangeven dat een volledige pensioenopbouw niet toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de RPU-regeling voor de sector Politie waarbij soms een gedeeltelijke pensioenopbouw gewenst is. Wanneer dit het geval is, leg je dit vast voor de betreffende verlofregeling op werkgeverniveau (met werkgevercode 13022) of op werknemerniveau (met de 'meetelwaarde ABP pensioenopbouw' invoercodes 03224 t/m 03227 en 03229 t/m 03233). In de gegevenslevering aan APG leveren wij dan behalve de aangepaste meetelwaarde vervolgens ook automatisch de toepasselijke verbijzondering inkomstenverhouding (IKV) met de waarde WGP in plaats van WNE. Melding We constateren dat dit laatste in de levering van 2021-01 niet gebeurd is waardoor de levering door APG niet verwerkt kan zijn.  Oplossing en Actie In onze release van 2021-02, die beschikbaar is op dinsdag 2 februari, hebben we hiervoor een aanpassing doorgevoerd. Je moet dan een speciale productie afroepen met lijstnummer 6101 om een synchronisatie van de APG-gegevens te doen. Dit wordt weer klaargezet in de module Pensioenaangifte. Je moet deze nieuw samengestelde gegevens over 2021-01 bij APG aanleveren uiterlijk vrijdag 5 februari. 2021-02/48 Verwerking APG-bestanden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 24 december 2020 - Het probleem is opgelost. Wij hebben de eerder foutief ingezonden bestanden opnieuw verzonden naar APG. In Pensioenaangifte APG vermelden wij bij de bestanden dat deze zijn ingezonden door Visma | Raet. 23 december 2020 - We constateren dat bestanden die afgelopen nacht (22e) voor verwerking aan APG zijn aangeboden, niet juist aangeleverd werden. We zullen de oorzaak onderzoeken en de bestanden opnieuw bij APG aanbieden. 2021-02/49 Belangrijk - Pensioenaangifte APG tijdig verzenden! [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 25 januari 2021 - Aanstaande vrijdag 29 januari is de laatste dag waarop je de bestanden van jouw producties over 2020 kunt accorderen voor verzending. Wij hebben geconstateerd dat nog niet alle klanten deze bestanden geaccordeerd hebben voor verzending naar het APG. Indien de bestanden vrijdag 29 januari niet worden geaccordeerd voor verzending zijn wij genoodzaakt om zelf de bestanden te verzenden naar het APG. Je kunt dit volgen in de APG Pensioenaangifte. Deze actie is nodig om ervoor te zorgen dat vanaf de productie van februari 2021 wij jouw herrekeningen over 2020 correct kunnen verwerken in de APG Pensioenaangifte. Vanaf zondag 31 januari zullen de APG bestanden tijdelijk niet zichtbaar zijn in APG Pensioenaangifte als je een productie draait. Dit betekent dat de kolom ‘digitale media’ in Payroll Manager ook niet bijgewerkt zal worden. De bestanden van periode 01 die nog niet verzonden zijn naar het APG kun je dan nog wel verzenden. Zodra de APG bestanden ingelezen (kunnen) worden zal Payroll Manager vanzelf bijgewerkt worden. Wij zullen je op dat moment ook informeren. Let op: Indien jouw APG-bestanden niet ingezonden mogen worden, kun je dit kenbaar maken aan ons Service Center.
Volledig artikel weergeven
29-01-2021 15:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 183 Weergaven
Pensioenfonds ABP 2021-01/82 Statische deeltijdfactor bepaling jaarinkomen Narekenen van het jaarinkomen ABP wordt nog al eens als lastig ervaren door onze werkgevers. Daarom zijn we een tijdje terug begonnen om die berekening meer inzichtelijk te maken door de afzonderlijke componenten in uitvoercodes te presenteren. Voor pensioenfonds ABP (en APPA, PWRI) wordt eenmalig op het peilmoment (januari of in-dienst) het jaarinkomen vastgesteld op basis van de aanwezig vaste pensioengevende componenten. Dit gebeurt altijd op basis van 100% onafhankelijk van de deeltijdfactor van de medewerker. Dit bedrag van die peilmaand leggen we ook vast in uitvoercode 02230 (ABP statische periodegrondslag). Wanneer later in het jaar met terugwerkende kracht tot het peilmoment de vaste pensioengevende componenten wijzigen, vergelijken we dat nieuwe bedrag met het oorspronkelijke bedrag van de peilmaand dat we bewaard hebben met uitvoercode 02230. Het verschil presenteren we met uitvoercode 02231 (ABP statisch verschil). Bij de vaststelling van het jaarinkomen volgend jaar wordt vervolgens dit verschil op jaarbasis bijgeteld. Op die manier zal ook over die pensioengevende bedragen van vorig jaar alsnog premiebetaling en pensioenopbouw plaatsvinden. Voor het juist berekenen van het jaarinkomen in de peilmaand, is het ook van belang te weten wat de oorspronkelijke deeltijdfactor van die maand was waarmee gerekend is. De uitvoercode 02230 blijft statisch en wordt niet meer aangepast na vaststelling. De deeltijdfactor zoals deze op de loonstaat gepresenteerd wordt, hoeft echter niet de oorspronkelijke deeltijdfactor te zijn van de peilmaand maar kan intussen met terugwerkende kracht zijn aangepast. Nieuwe uitvoercode 02229 Met ingang van 2021-01 zullen we deze (vaste) deeltijdfactor van de peilmaand van vaststelling jaarinkomen ABP als onwijzigbaar gegeven presenteren met de nieuwe uitvoercode 02229 met als standaard tekst ABP statische deeltijdfactor peilmoment (ABP stat.dtf.peil). Net als uitvoercode 02231 (ABP statische periodegrondslag) wijzigt deze factor niet meer in de loop van het jaar dus ook niet bij wijzigingen deeltijdfactor met terugwerkende kracht. 2021-01/83 Wijziging aanlevering per 2021 Met ingang van 2021 gelden op de volgende onderwerpen wijzigingen voor de gegevenslevering aan APG: Wet invoering extra geboorteverlof Soort IKV Reden einde IKV Wet invoering extra geboorteverlof Per 2020-07 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ingevoerd. Partners hebben vanaf genoemde datum ook recht op maximaal vijf weken extra verlof tegen 70% van het (maximum) dagloon. Wat dit betekent voor de pensioenaanlevering: De gegevensaanlevering wordt behandeld conform onbetaald verlof, dat geldt voor alle fondsen. De uitkering van UWV is namelijk geen loon. Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd t.o.v. voorgaand loon). Dus niet een verlaagd loon (70%) t.g.v. de UWV-uitkering. Functioneel leidt dit dus niet tot een wijziging en werkt WIEG eigenlijk zoals onbetaald verlof: de pensioenopbouw en afdracht loopt ongewijzigd door tegen ongewijzigde uren / deeltijdfactor. Voor de te verantwoorden verbijzondering van de inkomstenverhouding (in Payroll Gemal eventueel handmatig vast te leggen met invoercode 02859) wijzigt wel wat: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis geldt dat bij WIEG de verbijzondering WGP moet worden doorgegeven. voor pensioenfonds PWRI geldt geen wijziging (blijft WNE). We sluiten aan bij de afvraging die we al voor LA / UPA doen, zie onze release notes 2020-06/8 'WIEG - Aanvullend geboorteverlof en uitkering' bij 'Verantwoording in de loonaangifte en UPA. We gaan uit van het resultaat van grondslag van werkgevercode 55198 waarin je enerzijds de verlofkorting hebt vastgelegd en anderzijds de uitkering van UWV / bijdrage werkgever. Wanneer het resultaat ongelijk aan nul is (en meestal zal er geen sprake zijn van 100% doorbetaling), dan wordt in de verantwoording aan APG vanaf 2021 de verbijzondering WGP meegegeven. Soort Inkomstenverhouding Met ingang van 2021 wenst APG dat het gegeven ‘Soort InkomstenVerhouding’ wordt aangeleverd conform de Loonaangifte. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Dit gegeven heb je al vastgelegd ten behoeve van de Loonaangifte. Per 2021 gaan we de waarde van dit gegevens (invoercode 02893) ook opnemen in de gegevenslevering APG. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Reden einde IKV Wanneer een medewerker uit-dienst gaat, dan leg je de datum uit-dienst vast met invoercode 02924 en de reden uit-dienst met enerzijds invoercode 02861 (om via APG het pensioenfonds te informeren) en anderzijds met invoercode 02850 (om via de Loonaangifte de Belastingdienst en haar afnemers te informeren). Zoals al eerder aangekondigd zal APG met ingang van 2021 aansluiten bij de codering van de Loonaangifte. Dit betekent dat je niet langer gebruik moet maken van de invoercodes 02861 / 02850 maar dat je in plaats daarvan met invoercode 02846 beide instanties van de gewenste informatie voorziet. Deze wijziging geldt: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis. voor pensioenfonds PWRI. Zie ook het onderwerp 'Uitfaseren invoercodes 02356 en 02850' in deze release notes. Uitzondering De ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) mag alleen voor de Loonaangifte verantwoord worden onder bepaalde condities. Zo mag dit gegeven voor sommige medewerkers (bijvoorbeeld medewerkers bij de Politie) niet aangeleverd worden al naar gelang hun aansturing: Als invoercode 02893 (code soort inkomstenverhouding) gelijk is aan 11, 13 of 15, EN invoercode 02268 (code aard arbeidsverhouding) gelijk is aan 1, 10, 11, 82 of 83, EN de datum uit-dienst (invoercode 02924) of de datum uit-dienst Loonaangifte (invoercode 02941) is gevuld, dan moet invoercode 02846 aangeleverd worden. Een medewerker met publiekrechterlijke aanstelling, zul je bijvoorbeeld hebben aangestuurd met code aard arbeidsverhouding 18. Bij deze medewerker moet je de ‘reden einde arbeidsovereenkomst’ (invoercode 02846) dus niet vastleggen. De volgende waardes van invoercode 02846 zijn mogelijk: Code: Betekenis: 01 - Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd. 03 - Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever. 04 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever. 20 - Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer. 21 - Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet). 30 - Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 31 - Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.). 40 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht. 41 - Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden. 80 - Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV. 81 - Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV. 90 - De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd. 99 - Een andere, hiervoor niet genoemde reden. In APG-bestanden die betrekking hebben op 2020 mag dit gegeven niet geleverd worden. Voor medewerkers waarbij je de datum uit-dienst met een reden al eerder heeft vastgelegd met invoercode 02850 of 02861, zal invoercode 02846 worden gegenereerd. De omzetting van invoercode 02850 is bekend en wordt voor 2020 ook al uitgevoerd [1]. Voor de omzetting van invoercode 02861 geldt: invoercode 02861 invoercode 02846 O (voorheen I) - overlijden 31 A (voorheen B) - ontslag wegens arbeidsongeschiktheid 80 W - ontslag 99 V - vervroegde uittreding 99 R - overig 99 Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Aangifte loonheffing bij 3.6 Reden einde arbeidsovereenkomst. 2021-01/84 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2020-2021 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 2 december 2020 - Om je gegevens van 2020 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden willen we je over het volgende informeren. Je dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand je gegevens te verzenden naar het APG. Je gegevens van een eventuele correctieproductie (ACP) over december dien je uiterlijk vrijdag 29 januari 2021 te verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums:  periode uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2020 07-01-2021 ACP 12-2020 29-01-2021 01-2021 05-02-2021 02-2021 05-03-2021 ACP 12 is aanvullende correctieproductie periode 12.
Volledig artikel weergeven
28-12-2020 17:21
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 209 Weergaven
Pensioenfonds ABP 2020-12/36 'Meeruren 2' in pensioengrondslag In release 2020-11 hebben we nieuwe functionaliteit opgeleverd waarmee meeruren in combinatie met een oppluspercentage kunnen worden vastgelegd. Het bleek dat de nieuwe uitvoercodes die bij deze functionaliteit horen niet geheel correct waren opgenomen in de pensioengrondslag van ABP (werkgevercode 55056): Het bedrag van het oppluspercentage meeruren 2 (uitvoercode 00982) werd ten onrechte geteld in de variabelen ABP (uitvoercode 01635). Meeruren 2 (uitvoercode 01303) en het bijbehorende oppluspercentage (uitvoercode 00982) werden niet geteld in de factor ABP (uitvoercode 02168). Beide problemen zijn in deze release opgelost. In de grondslag ABP (werkgevercode 55056) zijn nu de volgende waarden vastgelegd: Uitvoercode 00982 vak/ADV meeruren 2 met waarde 6. Uitvoercode 01303 sal.extra uren 2 met waarde 6. Automatische herrekening 03 In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren om in voorkomende gevallen de pensioengrondslag te corrigeren. Je herkent deze herrekening aan reden 03 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2020-12/37 Zorgbonus en ABP In onze release notes van periode 2020-11 hebben we je geïnformeerd over de zorgbonus die als blijk van waardering door de rijksoverheid aan de zorgmedewerkers uitgekeerd kan worden [1]. Voor medewerkers in de zorg die deelnemer zijn aan pensioenfonds ABP, willen we je attenderen op het volgende. De sociale partners in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid besloten op 15 oktober 2020, dat de bonus, die de werkgever in 2020 aan de werknemer betaalt op grond van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (de zogeheten ‘Zorgbonus COVID-19’) niet pensioengevend is. ABP heeft hiertoe per 8 november 2020 het pensioenreglement gewijzigd, na publicatie in de Staatscourant van 6 november 2020. Voor je vastlegging wil dit zeggen dat je een uitvoercode moet gebruiken die je niet opneemt in de pensioengrondslag APB (werkgevercode 55056). Meer informatie [1] Release notes 2020-11/15 Zorgbonus.
Volledig artikel weergeven
25-11-2020 15:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 199 Weergaven
2020-08/35 Afwijkend bedrag verlofkorting en premie ABP [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 30 juni - Naar aanleiding van de foutsituatie waarbij de factor pensioen ten onrechte werd aangepast, hebben we een aanpassing gedaan. Voor de betreffende medewerkers (deelnemer ABP en parttimer onder 100% en met een zelf bepaald bedrag korting vastgelegd) zullen we in periode 07 een automatische herrekening aansturen. Je vindt deze herrekening terug in het mutatieverslag als reden 10. Aan deze herrekening zijn geen kosten verbonden. Let op: deze herrekening zal veelal vorderingen tot gevolg hebben. 24 juni 2020 - We hebben in periode 06 een aanpassing gedaan voor het aansturen van verlofkorting bij opgegeven bedragen [1]. De aanpassing leidt soms tot het onterecht corrigeren van pensioenpremies en het terugboeken van premie-inhouding en -afdracht. Dit doet zich voor wanneer een medewerker ABP-deelnemer is, een parttimer is en voor wie een zelf bepaald bedrag verlofkorting bijvoorbeeld in kader van levensloop, zorgverlof etc. is vastgelegd. We zijn deze situatie aan het onderzoeken en komen hier later op terug. Meer informatie [1] Zie release notes 2020-06/5 Aanpassing aansturing verlofkorting bij opgegeven bedragen.
Volledig artikel weergeven
03-08-2020 15:10
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 209 Weergaven
2020-07/43 Geaccordeerde bestanden niet verzonden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 9 juni 2020 - Uit klantmeldingen is gebleken dat de op maandag 25 mei in de applicatie Pensioenaangifte APG geaccordeerde bestanden niet naar ABP/Loyalis zijn verzonden. Het gaat alleen om periode 2020-05; eventuele TWK-bestanden (201912) zijn wel verzonden. Wij zullen dit oplossen door deze bestanden opnieuw te accorderen voor verzending naar het APG. In Pensioenaangifte APG zie je daarna dat de bestanden zijn geaccordeerd voor export door Visma | Raet.
Volledig artikel weergeven
26-06-2020 19:39
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 191 Weergaven
2020-06/30 Politiek verlof en uitkeringen (change 2047757) Enige tijd geleden hebben we een aanpassing gedaan waardoor het via de grondslagsystematiek tegenwoordig inzichtelijk en stuurbaar is welke uitvoercodes worden tegengeboekt bij politiek verlof. Als uitzondering hierbij golden nog de uitvoercodes voor eenmalige / eindejaars-uitkeringen, deze waren nog niet in de grondslag opgenomen maar werden via programmatuur tegengeboekt. Met ingang van periode 06 zijn met terugwerkende kracht tot 2020-01 ook deze uitvoercodes op A(lgemeen) niveau opgenomen in de grondslag en kun je daar desgewenst zelf ook op ingrijpen [1]. Voor CAO gemeenten / SGO is uitvoercode 01417 opgenomen met waarde 8 = niet tellen. Deze uitvoercode is namelijk nog in gebruik als uitbetalingscode van TOR en in het verleden kwam uit overleg met VNG naar voren dat door het ontbreken van expliciete regelgeving, de TOR / uitvoercode 01417 niet gekort hoefde te worden. Actie In een enkele situatie is geconstateerd dat met terugwerkende kracht tot vorig jaar uitvoercode 01417 ten onrechte was tegengeboekt op het salaris. Dit kunnen we niet automatisch herstellen. We verzoeken je in die situatie voor de betrokkene zelf een herrekening over vorig jaar vast te leggen. Meer informatie [1] Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diverse grondslagen > Uc gr politiek verlof. 2020-06/31 Aanpassingen APG-gegevensaanlevering Met ingang van 2020 zijn enkele nieuwe gegevens optioneel geworden in de gegevensaanlevering aan het APG. Met ingang van 2021 worden deze gegevens ook verplicht gesteld. Daarom nemen we nu in de loop van het jaar vast deze gegevens op in de levering van jouw gegevens aan het APG. Dit betreft de gegevens Loonheffingennummer en Naam Inhoudingsplichtige. Voor de invulling van deze gegevens maken we gebruik van de bestaande waardes die je hebt vastgelegd bij werkgevercode 02001 (naam inhoudingsplichtige) en werkgevercode 10001 (loonheffingennummer).
Volledig artikel weergeven
26-06-2020 19:38
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 178 Weergaven
2020-05/43 Minimum VT en variabele vorig jaar (change 2014761) Wanneer een medewerker in de loop van het jaar variabele pensioengevende betalingen ontvangt, dan worden deze meegenomen bij de vaststelling van het jaarinkomen ABP volgend jaar. Wanneer een dergelijke betaling ook nog telt in de vakantietoeslag (VT), dan berekenen we 8% over dat bedrag alvorens het wordt meegenomen in het jaarinkomen. Tegenwoordig presenteren we de afzonderlijke componenten van het jaarinkomen elk met een eigen uitvoercode op fulltime, maandbasis op de loonstaat in januari: uitvoercode 02230: de bedragen opgenomen bij werkgevercode 55056; uitvoercode 02431: de bedragen vorig jaar met twk tot peildatum opgenomen bij werkgevercode 55056; uitvoercode 02435: opbouw variabelen vorig jaar met VT; uitvoercode 02436: opbouw variabelen vorig jaar zonder VT. Bij de berekening van elk van deze componenten wordt ook rekening gehouden met minimumbedragen. We constateren echter dat, wanneer sprake was van het minimumbedrag VT, dit niet juist was meegenomen in de opbouw variabele ABP met VT (uitvoercode 02435). We passen de programmatuur hierop aan en gaan het jaarinkomen voor de betreffende situaties opnieuw vaststellen. Gewoonlijk zouden met een nieuwe vaststelling van het jaarinkomen eventuele nieuwe, met terugwerkende kracht tot de peildatum vastgelegde bedragen dan ook (ten onrechte) meegaan. Nu we werken met de nieuwe componentenopbouw van het jaarinkomen, kunnen we in dit geval echter selectief te werk gaan. Met andere woorden: we gaan alleen de component uitvoercode 02435 opnieuw vaststellen met de gewijzigde rekenregel. De oorspronkelijke componenten uitvoercode 02230, 02431 en 02436 kunnen we dan samen met de nieuwe 02435 oppakken om het nieuwe jaarinkomen te bepalen in periode 05. Automatische herrekening 10 Voor de betreffende medewerkers zullen we een automatische herrekening uitvoeren [1], zie reden 10 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden, In een enkel geval zal de herrekening niet leiden tot een nieuw jaarinkomen maar tot het aanmaken van uitvoercode 02231 met het ontbrekende bedrag aanvulling VT. Dit herstel wordt dan niet dit jaar maar volgend jaar uitgevoerd. Dit doet zich voor wanneer het bedrag variabele VT van vorig jaar relatief hoog was. Meer informatie [1] Registratienummers met in de oorspronkelijke periode 2020-01 een aanvulling minimum VT (uitvoercode 01887) en een variabele VT vorig jaar (uitvoercode 02435). 2020-05/44 Uitvoercodes korting in grondslag We hebben vragen ontvangen over het voor komen in de grondslag pensioenfonds ABP (werkgevercode 55056) van enkele uitvoercodes met betrekking tot vakantietoeslag (korting VT uitvoercode 01652) en/of eindejaarsuitkering (korting EJU-1 uitvoercode 01801) naast het recht VT (uitvoercode 01618) en recht EJU (uitvoercode 01611 etc). Tot 2020 bevatten deze uitvoercodes het totale ongekorte recht, met ingang van 2020 bevatten deze uitvoercodes het eventueel gekorte recht. Om toch het volledige recht te tellen, moet in een grondslag daarom met ingang van 2020 ook het bedrag korting worden opgenomen. Dit bedrag is een positief bedrag, vandaar dat de kortinguitvoercodes met waarde 1 (tellen) zijn opgenomen. De vermelding van de kortingsuitvoercodes in de grondslag heeft overigens sowieso geen gevolgen omdat voor de pensioenberekeningen altijd wordt uitgegaan van de ongekorte rechten VT / EJU.
Volledig artikel weergeven
26-06-2020 19:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 186 Weergaven
2020-04/29 Zending van 21 februari deels overnieuw [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 28 februari 2020 - Alle bestanden zijn succesvol geëxporteerd. 27 februari 2020 - Conform onderstaand bericht hebben we op 26 februari de APG-VTWK-bestanden geaccordeerd. De PWRI-bestanden zijn hierbij geëxporteerd, een aantal door ons of door u op 26 februari geaccordeerde ABP-bestanden nog niet. Deze bestanden zullen we opnieuw accorderen. In Pensioenaangifte APG ziet u daarna, met een nieuwe datum, dat de TWK-bestanden zijn geaccordeerd voor export door (Visma|)Raet. 26 februari 2020 - Wij hebben geconstateerd dat op vrijdag 21 februari 2020 bestanden van ABP/Loyalis en PWRI niet bij het APG zijn aangekomen. Het gaat alleen om de op 20 februari geaccordeerde TWK-bestanden (201912). Wij zullen dit voor u oplossen door deze bestanden opnieuw te accorderen voor verzending naar het APG. In Pensioenaangifte APG ziet u daarna dat de TWK-bestanden zijn geaccordeerd voor export door (Visma|)Raet.
Volledig artikel weergeven
26-06-2020 19:34
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 189 Weergaven
2020-03/47 Controle-overzicht APG [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 4 februari 2020 Melding Wanneer u gebruik maakt van pensioenaangifte APG voor pensioenfonds ABP of PWRI, dan ontvangt u automatisch het controle-overzicht pensioenaangifte. We constateren dat dit controle-overzicht in periode 2020-01 bij sommige werkgevers niet automatisch is aangemaakt [1]. Oplossing Met ingang van periode 2020-02 is dit aangepast. Om alsnog het overzicht van januari te ontvangen, moet u een speciale productie afroepen waarbij u als lijstnummer 6001 (ABP) of 6002 (PWRI) opgeeft. U moet dit doen voordat u de salarisproductie voor periode februari afroept, anders krijgt u het overzicht van februari. Meer informatie [1] Wanneer de laatste twee cijfers van de startdatum van werkgevercode 02201 of werkgevercode 02210 (afwijkende startdatum) niet gelijk is aan 01, werd het overzicht niet automatisch aangemaakt.
Volledig artikel weergeven
26-06-2020 19:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 182 Weergaven
2020-02/53 Afdracht premie AAOP sector 'Overig' (change 1891527) We constateren dat het afdrachtpercentage zoals van toepassing voor de sector 'Overig' bij AAOP in periode 2020-01 niet juist was. In plaats van 1,0 was hier 0,1 opgenomen. Automatische herrekening Om deze situatie te herstellen, wordt in periode 2020-02 een automatische herrekening uitgevoerd wanneer u de sectorcode 9900 = Overig had aangestuurd (werkgevercode 04211). U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag met als reden 11. Stel dat u zelf het percentage al had aangepast, denk dan eraan om dit in Gemal Direct Inrichting weer terug te wijzigen naar de C-waarde in verband met toekomstige wijzigingen. 2020-02/54 Vervolg: berekening wachtgeld overheid (change 1892617) In een eerdere berichtgeving op Youforce hebben we u geïnformeerd over het volgende: In het kader van de WAB was het gewenst onderscheid te maken tussen ‘salaris’ en ‘uitkering/wachtgeld’. In Payroll Gemal werden beide uitbetaald met uitvoercode 01001. Om onderscheid mogelijk te maken wordt met ingang van 2020-01 de ‘uitkering/wachtgeld’ uitbetaald met uitvoercode 00986 [1]. Melding We hebben geconstateerd dat de nieuwe uitvoercode 00986 WW/Wachtgeld ten onrechte nog niet in alle grondslagen was opgenomen. Dit kon ertoe leiden dat een correctie wachtgeld (uitvoercode 01149) en/of een korting neveninkomsten (uitvoercode 01112) niet juist bepaald was omdat uitvoercode 00986 niet in grondslag korting wachtgeld (werkgevercode 55129) was opgenomen. Ook kon bijvoorbeeld geen eindejaarsuitkering zijn berekend omdat 00986 niet in de betreffende grondslag was opgenomen. Oplossing In periode 2020-02 hebben we uitvoercode 00986 opgenomen in grondslag 55129 en in de grondslag eindejaarsuitkering waarbij voor uw CAO ook uitvoercode 01001 was opgenomen. Verder zullen we voor betreffende medewerkers in periode 02 een automatische herrekening uitvoeren [2]. U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag als reden 12. Let op: deze herrekening kan vorderingen tot gevolg hebben. Meer informatie [1] Zie ook release notes 2019-12/9 WAB: WW-premie uitkeringssituaties. [2] Medewerkers met uitvoercode 0086 en als code soortloner (invoercode 02332 = 5 of 6) 2020-02/55 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2019-2020 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 10 januari 2020 - Om uw gegevens van 2019 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden willen we u over het volgende informeren. U dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand uw gegevens te verzenden naar het APG. Uw gegevens van een eventuele correctieproductie over december dient u uiterlijk vrijdag 31 januari 2020 te verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums: periode - uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2019 - 31-01-2020 01-2020 - 07-02-2020 02-2020 - 06-03-2020 2020-02/56 Belangrijk - Pensioenaangifte APG tijdig verzenden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 27 januari 2020 - Aanstaande vrijdag, 31 januari 2020, is de laatste dag waarop u de bestanden van uw producties over 2019 kunt accorderen voor verzending. Wij hebben geconstateerd dat nog niet alle klanten deze bestanden geaccordeerd hebben voor verzending naar het APG. Indien de bestanden vrijdag, 31 januari 2020, niet worden geaccordeerd voor verzending zijn wij genoodzaakt om vanuit Visma | Raet de bestanden te verzenden naar het APG. U kunt dit volgen in de APG Pensioenaangifte. Deze actie is nodig om ervoor te zorgen dat vanaf de productie van februari 2020 wij uw herrekeningen over 2019 correct kunnen verwerken in de APG Pensioenaangifte. Ingaande zondag 2 februari 2020 zullen de APG bestanden tijdelijk niet zichtbaar zijn in APG Pensioenaangifte, indien u een productie draait. Dit betekent dat de kolom ‘digitale media’ in Payroll Manager ook niet bijgewerkt zal worden. De bestanden van periode 01 die nog niet verzonden zijn naar het APG, kunt u dan nog wel verzenden. Zodra de APG bestanden ingelezen (kunnen) worden zal Payroll Manager vanzelf bijgewerkt worden. Wij zullen u op dat moment ook informeren. Let op: Indien uw APG-bestanden niet ingezonden mogen worden kunt u dit kenbaar maken aan onze Service Desk.
Volledig artikel weergeven
26-06-2020 19:31
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 176 Weergaven
2020-01/71 Uitbreiding controle-overzicht Pensioenaangifte Naar aanleiding van ingediende wensen voor Payroll Gemal gaan we met ingang van periode 01 een uitbreiding op het controle-overzicht Pensioenaangifte doorvoeren. Op het controle-overzicht Loonaangifte vindt u op één van de laatste bladzijden een overzicht onder het kopje CONTROLESTAAT. Dit geeft op LH-nummerniveau de 12 periodes weer met daarbij de resultaten van de periode zelf en de resultaten van de herrekende periodes. Dit overzicht gaan we ook bieden op het controle-overzicht Pensioenaangifte met hierbij de volgende opmerkingen: We nemen van de diverse periodes alleen de afdrachten op, niet de grondslagen. Omdat voor verantwoording en afdracht voor de premies separaat gebeurt voor dit jaar en vorig jaar, wordt dit ook op een afzonderlijke bladzijde gepresenteerd. De verantwoording en afdracht van IPAP voor Loyalis staat los van ABP en hiervan wordt vooralsnog geen controle-staat aangemaakt. Het controle-overzicht Pensioenaangifte wordt automatisch aangemaakt wanneer u van één van de pensioenfondsen / verzekeraars gebruik maakt. De uitbreiding vindt u als laatste bladzijde(n) op het overzicht terug. Er zijn verder geen extra kosten verbonden aan deze uitbreiding.
Volledig artikel weergeven
26-06-2020 19:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 175 Weergaven