Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma YouServe

Sorteren op:
In de maand maart 2024 zal, zonder nader tegenbericht, de volgende salarisverhoging worden doorgevoerd:   Cao Salarisverhogingen in productie maart 2024 VVT 2,50% met een bodem van € 75,00 vanaf 1 maart 2024     Algemeen Cao Cao informatie Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.  
Volledig artikel weergeven
15-02-2024 11:56 (Bijgewerkt op 15-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 97 Weergaven
In de maand februari 2024 is de volgende salarisverhoging doorgevoerd:   Cao Salarisverhogingen in productie februari 2024 Huisartsenzorg Afhankelijk van inschaling volgt een salarisverhoging van 4,00% of 5,00%. Ook is de eenmalige uitkering over 2024 in februari verwerkt.       Algemeen Cao Cao informatie Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging
Volledig artikel weergeven
15-02-2024 12:07 (Bijgewerkt op 15-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 31 Weergaven
Komt jouw organisatie in aanmerking voor loonkostenvoordelen over het kalenderjaar 2023? Dan krijg je uiterlijk 14 maart 2024 van het UWV een voorlopige berekening van de loonkostenvoordelen LIV (Lage Inkomens Voordeel), Jeugd LIV of LKV (Loonkostenvoordeel). Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over aangiftetijdvakken van 2023, die tot en met 31 januari 2024 zijn ingediend.   Waarom is controle van dit overzicht zo belangrijk?  Controleer goed of alle werknemers die aan de voorwaarden voldoen, in het overzicht van het UWV zijn opgenomen. Voor het begrip ‘verloonde uren’ kun je uitgaan van de hoofdregel dat elk ‘beloond uur’ een ‘verloond uur’ is. In Salarisdossier Online kun je met Signaleringsoverzicht 31 ‘Overzicht tegemoetkomingen loonkosten UWV’, het overzicht van UWV controleren.    Tot wanneer kunnen nog correcties over het jaar 2023 verwerkt worden?  Correcties kunnen nog tot en met 1 mei 2024 in de loonaangifte over 2023 verwerkt worden. Informeer dus tijdig je salaristeam als je correcties hebt op dit voorlopig Wtl overzicht 2023.   De Belastingdienst zal de definitieve berekening uiterlijk voor 1 augustus 2024 naar de werkgever sturen. De betaling volgt uiterlijk 12 september 2024.    Link: voorwaarden Wtl Handboek LH 2023 (zie hoofdstuk 27)  
Volledig artikel weergeven
18-01-2024 07:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 136 Weergaven
In de maand januari 2024 zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen  doorgevoerd:   Cao Salarisverhogingen in productie januari 2024 Gemeente / SGO 4,75%  Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2,00% met een bodem van bruto € 60,00 Jeugdzorg 8,00% (definitief akkoord nieuwe cao) Kinderopvang 2,00%  Kunsteducatie 3,50% (onderhandelingsakkoord) Rijk 1,50%  Sociaal Werk 4,00%  Waterbedrijven (aangesloten bij WWB) € 50,00 op fulltime basis, daarna + 4,25% (onderhandelingsakkoord)     Cao Eenmalige uitkeringen in januari 2024 Kunsteducatie Eenmalige uitkering bruto € 100,00 ongeacht omvang van het dienstverband (of netto € 100,00 via WKR werkgever).     Wet- en regelgeving 2024 Minimumuurloon per 1 januari 2024 Cao's met minimumloon schalen Per 1 januari 2024 geldt een wettelijk minimumuurloon van € 13,27 voor werknemers vanaf 21 jaar. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden wettelijke minimumjeugduurlonen. Het minimumloon per maand (of 4 weken) is dan afhankelijk van het overeengekomen aantal uren per maand (of per 4 weken). Het minimumloon kan dus per cao verschillen vanaf 1 januari 2024.   In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 (onderwerp 11) en de cijferbijlage bij tabel 8, vind je alle informatie over het wettelijk minimumuurloon vanaf 1 januari 2024.  Lees ook het ‘Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024’ van de Rijksoverheid.     Algemeen Cao Cao informatie Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging  
Volledig artikel weergeven
12-12-2023 15:58 (Bijgewerkt op 15-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 345 Weergaven
Jaarwerkproductie 2023 voor BPO small NFP klanten: Tot welke datum kun je nog mutaties aanleveren voor de jaarwerkproductie 2023?   De uiterste inleverdatum voor mutaties die nog in de jaarwerkproductie 2023 verwerkt moeten worden, is donderdag 4 januari 2024.    Algemene informatie jaarwerkproductie 2023:   Aan de jaarwerkproductie 2023 wordt géén fiscaal tijdvak gekoppeld. Mutaties voor extra uren, oproepuren, overwerkuren, ORT vergoedingen en reiskostendeclaraties over de maand december 2023, worden daarom verwerkt in uw salarisproductie van januari 2024.     Welke mutaties kun je nog wel in de jaarwerkproductie 2023 aanleveren?  Nieuwe werknemers met een datum in-dienst in 2023 die nog niet zijn aangemeld Werknemers die nog uit-dienst gemeld moeten worden in 2023.  Herrekeningmutaties van vaste looncomponenten over 2023, zoals een deeltijdpercentage.  Meeruren en kostendeclaraties van werknemers die in 2023 uitdienst zijn getreden.  Extra informatie jaarwerkproductie 2023: In de laatste week van november heb je van je salaristeam via e-mail nog extra informatie over de jaarwerkproductie 2023 ontvangen. Deze informatie betreft de jaarovergang 2023-2024, de WKR(werkkostenregeling) en de geschenkenregeling.  
Volledig artikel weergeven
16-11-2023 08:43 (Bijgewerkt op 14-12-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 338 Weergaven
In de maand december zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen  doorgevoerd:   Cao Salarisverhogingen in productie december 2023: Gehandicaptenzorg (GHZ) 3,00% per 1 december met een minimum van bruto € 80,00 per maand per salarisschaal. Ziekenhuizen 5,00% per 1 december, met een bodem van bruto € 150,00 per maand per salarisschaal en een aftopping vanaf inpasnummer 62 van bruto € 300,00 per maand per salarisschaal. Sociale Werkvoorziening en Aan de Slag Afhankelijk van de datum waarop de tussentijdse cao-afspraken definitief worden goedgekeurd, volgt een salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2023.     Cao Eindejaarsuitkering 2023 Gehandicaptenzorg (GHZ) Eenmalige verhoging van de EJU-uitkering met 0,50% naar 8,83% voor werknemers die in de maand december 2023 in dienst zijn.     Aanvullende informatie: Eindejaarsuitkering (EJU) en Individueel Keuzebudget (IKB)   In diverse cao’s wordt in de maand december de vaste eindejaarsuitkering (EJU) betaald.   In cao’s waarbij werknemers bruto IKB rechten opbouwen, zullen de resterende saldo’s in de maand december worden uitbetaald     Algemeen CAO   Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen, verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging
Volledig artikel weergeven
13-11-2023 11:49 (Bijgewerkt op 12-12-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 194 Weergaven
Hier vind je het nieuws van december 2023, speciaal voor gebruikers van Visma.net. 
Volledig artikel weergeven
07-12-2023 14:32 (Bijgewerkt op 07-12-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 263 Weergaven
Salarisproductie en loonaangifte maand december 2023 voor BPO small NFP klanten: Heb je alle relevante salarismutaties voor dit jaar al doorgegeven aan je salaristeam?   Controleer of je voor onderstaande onderwerpen nog mutaties hebt voor het kalenderjaar 2023. Lever deze mutaties dan uiterlijk in de maand december aan bij je salaristeam.   Te controleren onderwerpen:  Beschikking Gedifferentieerde Whk premie 2023 (bij wijzigingen in 2023 de laatste beschikking).  Auto van de zaak.  Gage betalingen aan artiesten. Gebruikelijkloonregeling en verzekeringsplicht voor de DGA (Directeur-grootaandeelhouder) en familieleden (Handboek LH 2023, hoofdstuk 18.1).  Inkomensnorm (deskundigheidsvereiste) binnen de 30%-regeling voor werknemers komend uit het buitenland. (Handboek LH 2023, hoofdstuk 19.4).  Nacalculatie vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vastgesteld via methode 1 (36 weken-eis) als de reisafstand groter is dan 75 km enkele reis.(Handboek LH 2023, hoofdstuk 23.1.2).  Loonkostenvoordeel (LKV): Zijn de juiste documenten aanwezig om LKV aan te vragen en zijn de mutaties hiervoor doorgegeven aan uw salaristeam? (Handboek LH 2023, hoofdstuk 27). Juiste urenverantwoording voor subsidies LIV en LKV (Handboek LH 2023, hoofdstuk 27). Werkkostenregeling (WKR) (Handboek Loonheffingen 2023, hoofdstuk 10 en 22). Loonaangifte maand december 2023: De loonaangifte over de maand december 2023 wordt pas tegen het einde van de maand januari 2024 door jouw salaristeam bij de Belastingdienst ingediend. Je ontvangt de mail met de melding dat de loonaangifte over de maand december 2023 is ingediend, daarom pas in de laatste week van januari 2024.   Link: Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2023
Volledig artikel weergeven
16-11-2023 08:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 136 Weergaven
Aanleveren beschikking 2024 aan je BPO small NFP salaristeam: Om vanaf 2024 in de loonaangifte direct de juiste bedragen te berekenen voor de premieafdracht Whk en Aof, verzoeken wij je de nieuwe Whk / Aof beschikking 2024 uiterlijk met de salarismutaties voor de maand januari 2024 bij je salaristeam aan te leveren.   Laat het salaristeam ook weten als jouw onderneming eigenrisicodrager (ER) is geworden per 1 januari 2024, of juist weer is teruggekeerd naar de publieke verzekering via UWV. In deze situaties ontvangt je ook een beschikking van de Belastingdienst.   De basispremie Aof (arbeidsongeschiktheidsfonds) is vanaf het kalenderjaar 2022 vervangen door een gedifferentieerde Aof premie. Kleine werkgevers betalen een lagere Aof premie dan (middel)grote werkgevers. Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet in de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. Kleine werkgevers kunnen het premievoordeel gebruiken voor herverzekering van loonkosten tijdens ziekte. Dit kan o.a. via de MKB-verzuimontzorgverzekering.   Kleine werkgever: De Belastingdienst geeft op de beschikking aan of de werkgever voor de Whk premie en de Aof premie een kleine of (middel)grote onderneming is. De grens bij een kleine werkgever wordt ook in 2024 gesteld op 25 maal het gemiddeld premieloon per werknemer per jaar.   Controle en bezwaar maken: Het is belangrijk dat je de ontvangen beschikking goed controleert. Zijn de juiste loonsommen gebruikt en zijn de toegerekende uitkeringslasten wel juist. Voor de toegerekende uitkeringslasten kun je een specificatie instroomgegevens bij de Belastingdienst opvragen. Je hebt de mogelijkheid om binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken tegen de vastgestelde premie. Kleine werkgevers betalen een vaste sectorale premie en krijgen in plaats van een beschikking een ‘mededeling’ van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2024. Tegen de hoogte van de sectorpremie kan geen bezwaar worden gemaakt.   Meer informatie: Meer informatie over deze beschikking kun je vinden op de website van de UWV via onderstaande link.   Link: UWV en gedifferentieerde premies 2024
Volledig artikel weergeven
16-11-2023 08:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 293 Weergaven
In de maand november zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen verwerkt:   Cao Salarisverhogingen in productie november 2023: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Akkoord over aanvullende loonsverhogingen tijdens de lopende cao. De eerste bruto salarisverhoging van 5,00% (ten minste € 150,00 en ten hoogste € 300,00) volgt op 1 november 2023. Naast de al afgesproken verhoging op 1 januari 2024, volgt dan nog een eenmalige uitkering in augustus 2024 (1,00%) en een salarisverhoging van 4,00% in december 2024. UMC 4,00% per 1 november 2023.     Cao Met betaling eindejaarsuitkering (EJU) in maand november:   Huisarts in dienst bij een huisarts (HIDHA)   Rijkspersoneel   UMC   VVT
Volledig artikel weergeven
16-10-2023 16:12 (Bijgewerkt op 14-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 260 Weergaven
In de maand oktober zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen verwerkt:   Cao Salarisverhogingen in productie oktober 2023: Huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha) 1,00% VVT De cao is verlengd met 1 jaar t/m 31 december 2024. In oktober 2023 is de eerste salarisverhoging van 5,00% met een bodem van € 125,00 verwerkt.      Algemeen Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.
Volledig artikel weergeven
18-09-2023 11:02 (Bijgewerkt op 16-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 214 Weergaven
In de maand september 2023 zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen verwerkt:   Cao Salarisverhogingen in productie september 2023: Gehandicaptenzorg (GHZ) De cao is verlengd met elf maanden t/m 31 december 2024. Vanaf 1 september 2023 is de eerste salarisverhoging van 3,00% met een bodem van € 80,00 verwerkt.      Latere maanden 2023   Cao  Salarisverhogingen in latere maanden 2023: VVT De cao is verlengd met 1 jaar t/m 31 december 2024. Op 1 oktober 2023 volgt de eerste salarisverhoging van 5,00% met een bodem van € 125,00. Daarna volgen nog salarisverhogingen op 1 maart 2024 (2,50%) en 1 oktober 2024 (2,50%). Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Akkoord over aanvullende loonsverhogingen tijdens de lopende cao. De eerste bruto salarisverhoging van 5,00% (ten minste € 150,00 en ten hoogste € 300,00) volgt op 1 november 2023. Daarna volgt nog een eenmalige uitkering in augustus 2024 (1,00%) en een salarisverhoging van 4,00% in december 2024.     Algemeen  Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.
Volledig artikel weergeven
14-08-2023 10:52 (Bijgewerkt op 18-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 308 Weergaven
  In de maand augustus 2023 is de volgende salarisverhoging doorgevoerd:  Cao Salarisverhogingen in productie augustus 2023: Sociaal Werk Nieuwe cao met looptijd 1 juli 2023 tot 1 augustus 2025. Per 1 juli 2023 geldt een salarisverhoging van 7,00%. Deze salarisverhoging is met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023 verwerkt.   Thuiswerkvergoeding: Ontvang je maandelijks de NFP digitale nieuwsbrief? Lees dan ook het onderwerp over de thuiswerkvergoeding. Latere maanden 2023:   Cao Salarisverhogingen in latere maanden 2023: Gehandicaptenzorg (GHZ) De cao is verlengd met elf maanden t/m 31 december 2024. Op 1 september 2023 volgt de eerste salarisverhoging van 3,00% met een bodem van € 80,00. Daarna volgen nog salarisverhogingen op 1 december 2023 (3,005), op 1 juni 2024 (2,00%) en op 1 december 2024 (2,00%) VVT De cao is verlengd met 1 jaar t/m 31 december 2024. Op 1 oktober 2023 volgt de eerste salarisverhoging van 5,00% met een bodem van € 125,00. Daarna volgen nog salarisverhogingen op 1 maart 2024 (2,50%) en 1 oktober 2024 (2,50%). Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Akkoord over aanvullende loonsverhogingen tijdens de lopende cao. De eerste bruto salarisverhoging van 5,00% (ten minste € 150,00 en ten hoogste € 300,00) volgt op 1 november 2023. Daarna volgt nog een eenmalige uitkering in augustus 2024 (1,00%) en een salarisverhoging van 4,00% in december 2024.  Ziekenhuizen / AMS regeling   update 31 juli: Het akkoord is definitief. De salarisverhoging vanaf januari 2022 en de eenmalige uitkering over 2022, zijn al verwekt in de salarisproductie van december 2022. Hier volgt nu geen verdere actie meer op.     Algemeen Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.
Volledig artikel weergeven
17-07-2023 08:11 (Bijgewerkt op 17-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 370 Weergaven
Cao's: In de maand juli 2023 zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen verwerkt: Cao Eenmalige uitkeringen in juni: Kinderopvang Werknemers in dienst op 1 juli 2023 ontvangen een bruto eenmalige uitkering van € 525,00 op fulltime basis.   Wettelijk minimumloon:  Cao’s met salarisschalen op basis van het wettelijk minimumloon:  Per 1 juli 2023 zal het wettelijk minimumloon met 3,13% worden geïndexeerd. Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband bedraagt dan bruto € 1995,00 per maand (was bruto € 1934,40). Salarisschalen gebaseerd op het wettelijk minimumloon zullen door ons aangepast worden na publicatie door de werkgeversverenigingen.       Algemeen: Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.
Volledig artikel weergeven
13-06-2023 07:44 (Bijgewerkt op 10-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 239 Weergaven
Cao's: In de maand juni 2023 zijn er geen cao's verwerkt met een salarisverhoging of eenmalige uitkering bekend binnen de sectoren zorg en overheid.   Algemeen: Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.  
Volledig artikel weergeven
16-05-2023 07:38 (Bijgewerkt op 13-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 215 Weergaven
In de maand mei zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen doorgevoerd:   Cao Salarisverhogingen in productie mei 2023: Gemeenten / SGO Met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023 worden de salarisschalen eerst verhoogd met € 240,00 en daarna met 2,00%. Gehandicaptenzorg (GHZ) 3,20% salarisverhoging per 1 mei 2023. Voor de schalen 40 en 45 worden eerst aanpassingen gedaan in de treden. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2,00% salarisverhoging per 1 mei 2023. Het minimum bedrag waarmee de schalen worden verhoogd bedraagt € 60,00. Ziekenhuizen 5,00% salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 1 februari 2023.     Cao Eenmalige uitkeringen in mei: Gehandicaptenzorg (GHZ) Voor de schalen 55, 60 en 65 geldt een eenmalige uitkering van bruto € 750,00 op fulltime basis voor werknemers in dienst op 1 mei 2023. Provincies  Eenmalige uitkering als inflatiecorrectie van bruto € 750,00 op fulltime basis voor werknemers indienst op 1 april 2023.     Algemeen:     Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.  
Volledig artikel weergeven
17-04-2023 08:49 (Bijgewerkt op 16-05-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 507 Weergaven
In de maand april zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen doorgevoerd:   Cao Salarisverhogingen in productie april 2023: Kinderopvang De salarisschalen worden per 1 april eerst verhoogd met een nominaal bedrag van € 150,00, daarna met 2,00%. Rijk 3,00% per 1 april.     Cao Eenmalige uitkeringen in april: Rijk Bruto eenmalige uitkering van € 450,00 op fulltime basis voor werknemers indienst op 1 april 2023.     Algemeen Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.
Volledig artikel weergeven
13-03-2023 12:14 (Bijgewerkt op 17-04-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 327 Weergaven
In de maand maart 2023 zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen worden doorgevoerd: Cao Salarisverhogingen in productie maart 2023: Verpleeg-en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) 3,00%      Algemeen: Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.
Volledig artikel weergeven
17-02-2023 10:04 (Bijgewerkt op 13-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 305 Weergaven
In de maand februari 2023 zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen  doorgevoerd:   Cao Salarisverhogingen in productie februari 2023: Kraamzorg 2,00% Ziekenhuizen Verhoging stagevergoeding naar € 460 per maand met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.      Cao Eenmalige uitkeringen in februari: Kunsteducatie Bruto € 250,00 naar rato omvang dienstverband voor werknemers indienst op 31 december 2022. Daarnaast gelden nog enkele voorwaarden.    
Volledig artikel weergeven
16-01-2023 11:53 (Bijgewerkt op 17-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 308 Weergaven
In onze nieuwsbrief van december 2022 hebben we je verzocht om de nieuwe Whk / Aof beschikking 2023 uiterlijk met de salarismutaties voor de maand januari 2023 bij je salaristeam in te leveren.   Als je later in 2023 deze beschikking inlevert, worden de premieafdrachten over 2023 wel herrekend en worden correctieberichten 2023 in de loonaangifte verwerkt, maar kan je te maken krijgen met een verhoogde afdracht die je in één keer moet betalen.   Laat het salaristeam ook weten als jouw onderneming eigenrisicodrager (ER) is geworden per 1 januari 2023, of juist weer is teruggekeerd naar de publieke verzekering via UWV. In deze situaties ontvang je ook een beschikking van de Belastingdienst.   Vanaf vorig jaar (2022) is de basispremie Aof (arbeidsongeschiktheidsfonds) vervangen door een gedifferentieerde Aof premie. Kleine werkgevers betalen een lagere Aof premie dan (middel)grote werkgevers. Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet in de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. Kleine werkgevers kunnen het premievoordeel gebruiken voor herverzekering van loonkosten tijdens ziekte. Dit kan o.a. via de MKB-verzuimontzorgverzekering.   Kleine werkgever: De Belastingdienst geeft op de beschikking aan of de werkgever voor de Whk premie en de Aof premie een kleine of (middel)grote onderneming is. De grens bij een kleine werkgever wordt in 2023 gesteld op 25 maal het gemiddeld premieloon per werknemer per jaar.   Controle en bezwaar maken: Het is belangrijk dat je de ontvangen beschikking goed controleert. Zijn de juiste loonsommen gebruikt en zijn de toegerekende uitkeringslasten wel juist. Voor de toegerekende uitkeringslasten kun je een specificatie instroomgegevens bij de Belastingdienst opvragen. Je hebt de mogelijkheid om binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken tegen de vastgestelde premie.   Kleine werkgevers betalen een vaste sectorale premie en krijgen in plaats van een beschikking een ‘mededeling’ van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2023. Tegen de hoogte van de sectorpremie kan geen bezwaar worden gemaakt.   Meer informatie: Meer informatie over deze beschikking kunt je vinden op de website van de Belastingdienst via onderstaande link.   Link: Belastingdienst en Nieuwsoverzicht voor Werkgever  
Volledig artikel weergeven
17-01-2023 12:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 233 Weergaven