Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
  Mededelingen MS Office niet meer beschikbaar op de Online omgeving In april van dit jaar hebben we de Officelink functionaliteit uit Beaufort verwijderd. In navolging daarop gaan we ook de MS Office installatie op de Online omgevingen verwijderen. Dit heeft op zich geen impact op de huidige Beaufort functionaliteit. Wel is het zo dat waar je binnen de Online omgeving nu nog een Excel of Word bestand kunt openen door er op te dubbelklikken, dit straks niet meer mogelijk is. Het blijft uiteraard mogelijk om bijvoorbeeld Excel bestanden op de standaard wijze te uploaden om deze in te lezen met  de Beaufort functie 'Importeren (kolom) mutaties' (100257).    Gewijzigd en verbeterd  Selectie op rubriekcode toegevoegd aan functie 'Controleren salarismutaties WN' Waarom Met functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) kunnen de gereedstaande salarismutaties op een aantal salariskenmerken worden gecontroleerd en in bepaalde gevallen waar nodig gecorrigeerd. In dit kader is de wens geuit om naast de bestaande selectiemogelijkheden ook te kunnen selecteren op rubriekcode.  Oplossing Deze wens hebben we gehonoreerd: het scherm is uitgebreid met de selectiemogelijkheid op rubriekcode. Hiermee kun je de controlefunctie specifiek voor één of meerdere rubriekcodes uitvoeren, uiteraard i.c.m. met de overige selectiemogelijkheden.  Actie Geen specifieke actie benodigd. Bijwerken saldi te verjaren verlof op basis van mutaties Waarom Beaufort berekent het te vervallen verlof via functie 'Eindejaarsverwerking verlof' (163010). Deze statische saldi worden vervolgens per verlofsoort via de rubrieken P01455 (Verjaringsmoment verlofrechten) en P01456 (Te verjaren verlofrechten) naar Self Service geëxporteerd zodat deze zichtbaar worden voor de medewerker en hier rekening mee gehouden kan worden qua verlofopnames. Tot op heden hadden verlofopnames en/of verlofrechtmutaties geen direct effect op de reeds berekende statische saldi waardoor de medewerker geen inzicht had in de laatste stand van zaken qua te vervallen verlof. Oplossing De functionaliteit is zodanig gewijzigd dat als er sprake is van verlofopnames en/of verlofrechtmutaties, het te verjaren verlofrecht direct wordt herberekend. Dit geldt voor de eerst aankomende datum van de verjaring. Voorbeelden: Wettelijk verlof waarbij het berekende recht na 6 maanden vervalt, bijvoorbeeld voor het jaar 2022: In geval van een verlofmutatie vóór 1 juli 2022 wordt de verjaring van verlofrechten bijgewerkt tot de vervaldatum van 1 juli 2022. In geval van een verlofmutatie ná 30 juni 2022 wordt de verjaring van verlofrechten bijgewerkt na de verwerking van de functie 'Eindejaarsverwerking verlof'.  Voor verlof over meerdere jaren, zoals bovenwettelijk verlof, wordt de verjaring verlofrecht berekend van de aankomende verjaring van het verlofrecht op 1 januari van het komend jaar, dus op 01-01-2023. De volgende functies zijn aangepast met een verduidelijking van het verjaren van het verlofrecht: Eindejaarsverwerking verlofrechten: toegevoegd 'Totaal te verjaren rechten' en 'Totaal opgenomen verlofrechten in jaar t/m jaar' Verjaring verlofrechten: extra regel met Herberekening te verjaren verlof verjaring verlof jaar succesvol. Muteren verlof extra velden: 'Vrj datum en Vrj. recht'  Verlofrechten werknemer extra velden: 'Vrj datum en Vrj. recht' Voorbeeld print Eindejaarsverwerking verlofrechten verlofjaar 2022:  Voorbeeld print Verwerking verjaringsregels verlofrechten Voorbeeld scherm Muteren verlof (Vrj datum = datum verjaring verlofrecht en Vrj recht = dagen/uren te verjaren verlofrechten)   Voorbeeld scherm Verlofrechten werknemer; (Vrj datum = datum verjaring verlofrecht en Vrj recht = dagen/uren te verjaren verlofrechten) Actie Als er verlofmutaties voor een werknemer worden opgevoerd nadat release 12-2022 is geïnstalleerd,  zal het te verjaren verlofrecht gelijk worden herberekend. Werknemers waarvoor geen verlof mutaties worden opgevoerd zijn nog niet op de nieuwe wijze berekend. Hiervoor moet dan eerst de eindejaarsverwerking verlof worden gedraaid.  Note: de help informatie met betrekking tot de verjaring van verlofrechten is momenteel nog niet volledig aangepast. De aangepaste help informatie komt beschikbaar in een volgende release.    Opgeloste meldingen Workflow wordt opnieuw gestart (change 3918456) Melding Een al gestarte workflow wordt steeds opnieuw gestart vanuit actieve signalering. Oplossing Het aantal in Beaufort te genereren workflows was om technische redenen beperkt  tot maximaal 999999. Bij intensief gebruik van workflows bleek dit aantal met name bij grote organisaties te laag te zijn. Hierdoor kon de unieke identificatie van de workflow niet meer worden weggeschreven en werd deze meerdere malen opgestart. Dit issue is opgelost door het datamodel voor deze identificatie op te rekken van 6 naar 10 posities.  Aangezien het kunnen starten van workflows vanuit Actieve Signalering alleen operationeel is voor Beaufort Online heeft deze wijziging ook alleen maar betrekking op de Online klanten. Actie Geen verdere actie benodigd. Actieve signalering: condities op rubriek P01642 (Percentage ziek) (change 3133716) Melding  Signaleringen op basis van brondatum P01600 (Datum eerste AO-dag) worden niet gegenereerd in geval van een conditie op rubriek P01642 (Percentage ziek) = 100%. Oplossing Het issue werd veroorzaakt doordat het ziektegeval wordt weggeschreven in twee tabellen waarbij de eerste tabel 'Ziektegeval'  de brondatum P01600 bevat en de tweede tabel 'Ziektetijdvak' de conditierubriek P01642.  Door deze gescheiden vastlegging was bij het wegschrijven van P01600 de conditierubriek P01642 nog niet in de database aanwezig en ging de signaaldefinitie niet af. Voor indirecte ziektemutaties gaan condities op percentage ziek in deze context vanaf nu goed, ongeacht de hoogte van het percentage. Voor de ziektemutaties vastgelegd in Beaufort zelf, geldt de beperking dat in dit soort gevallen wordt uitgegaan van een percentage ziek gelijk aan 100%.  Actie Er is geen specifieke actie benodigd. Als je twijfelt of in het verleden alle benodigde acties zijn aangemaakt kun je de signalen handmatig (opnieuw) genereren met functie 417620 (Handmatig genereren sign.) WAB rubrieken niet verplicht (change 3641385)  Melding De rubrieken P08259 (Soort contract), P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) zijn niet verplicht als rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een van de volgende waarden heeft:  17, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 63. Beaufort ondersteunde niet al deze waarden, waardoor genoemde rubrieken in sommige gevallen onterecht een verplicht karakter hadden. Oplossing Als de waarde van rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een van de genoemde waarden heeft, zullen de rubrieken P08259 (Soort contract), P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) een optioneel karakter hebben.  Zowel het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' (160041) als de functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) zijn hierop aangepast. Opmerking: in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' wordt in geval van lege waarden voor P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) nog steeds default de waarde 0 getoond. Deze default waarden zijn uiteraard te overrulen c.q. leeg te maken. Actie Er is geen specifieke actie benodigd. Afkeur op rubriek P12940 (change 3801163)  Melding Rubriek P12940 (Ind blokkade min.loon per uur) kent een voorgeschreven syntax die de waarden J of N toestaat. De syntax definitie bij deze rubriek was echter niet correct wat tot foutmeldingen in Self Service leidde. Oplossing De syntax definitie van rubriek P12940 is gewijzigd van (J)(N) naar de correcte waarde ((J)(N)).  Actie De referentiewaardes van de HR Core online rubrieken moeten opnieuw worden gesynchroniseerd met Self Service. Als de incidentele export niet als periodieke batchopdracht is ingericht, kun je dit handmatig uitvoeren met de functie 'Incidentele export TM en HSS' .   
Volledig artikel weergeven
18-11-2022 15:49 (Bijgewerkt op 22-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1249 Weergaven
De release notes van HR Core Beaufort (Online) van de periode 2015-2018.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1247 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030454) Mededelingen Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Dit bericht is bestemd voor de IT-afdeling van onze klanten die HR Core Beaufort in-huis gebruiken (dus lokaal hebben geïnstalleerd). Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort (Online) community vindt u meer informatie hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe major versie uit van HR Core Beaufort.  Lees meer...  Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht Met ingang van 01-07-2020 gaat het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van HR Core Beaufort (Online) 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd gaan worden volgens de nieuwe specificaties. De huidige versie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien u gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet u voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 53). Nieuw Wet Wieg - Salarismutaties uren aanvullend geboorteverlof Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. In deze release van HR Core Beaufort (Online) is de aanlevering van het aantal uren aanvullend geboorteverlof gerealiseerd. Er zijn drie manieren waarop u de uren kunt doorgeven: Handmatig via een variabele mutatie op rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof. Indien u gebruik maakt van de verlofmodule in HR Core Beaufort (Online) en de uren aanvullend geboorteverlof gaat registreren, is er een nieuwe functie aangemaakt die het aantal uren voor de salarisperiode berekend en hiervoor een salarismutatie aanmaakt. Indien u gebruik maakt van tijdregistratie in HR Core Beaufort (Online), kunt u een nieuwe activiteit definiëren voor het aanvullend geboorteverlof en de uren hierop registreren en laten verwerken in de periodeberekening. Let op:  Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat u vooraf een keuze moet maken voor welke groep werknemers in welke module (verlofmodule of tijdregistratiemodule) van HR Core Beaufort (Online) u de registratie van het aanvullend geboorteverlof gaat doen om te voorkomen dat de uren richting Payroll Gemal dubbel geteld worden.  Berekenen uren aanvullend geboorteverlof In deze release is een volgende stap in het proces toegevoegd om op basis van het aantal geregistreerde verlofuren voor aanvullend geboorteverlof een salarismutatie te maken, zodat de financiële afhandeling voor het aanvullend geboorteverlof in Payroll Gemal kan worden berekend. Om in HR Core Beaufort (Online) te bepalen welke verlofsoort moet worden gebruikt in de berekening, is een nieuw stuurgegeven aangemaakt: AGBVRLF, verlofsoort voor aanvullend geboorteverlof. In dit stuurgegeven geeft u de verlofsoort op welke gebruikt wordt voor de registratie van het aanvullend geboorteverlof. Hoe Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Berekenen uren aanv.geb.verlof Het doel van deze functie is het aanmaken van variabele mutaties voor rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof voor de huidige salarisperiode. Alle verlofmutaties die vallen binnen het huidig loontijdvak van de salarisaanlevering worden meegenomen als ook de verlofmutaties die zijn opgevoerd na de vorige salarisperiode en betrekking hebben op vorige periode(n). Als u na de salarisaanlevering een mutatie op het reeds aangeleverde verlof doet (wijziging aantal uren of intrekking van het verlof) zal er een correctie worden aangeleverd voor betreffende salarisperiode (TWK-mutatie).  De uren aanvullend geboorteverlof worden geselecteerd op basis van de verlofsoort uit het stuurgegeven AGBVRLF. De functie kan in de batch worden uitgevoerd. Op het verwerkingsverslag wordt getoond welke salarismutaties zijn aangemaakt. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren.  Tijdregistratie en aanvullend geboorteverlof Voor de verwerking van de opgenomen uren naar aanleiding van het aanvullend geboorteverlof, is besloten om in de module Tijdregistratie een nieuwe activiteit beschikbaar te stellen waarop de uren kunnen worden vastgelegd. In de inrichting is activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opgenomen die u kunt koppelen aan een eigen activiteit. Ook is in de regeling algemeen code 18 toegevoegd voor het aanvullend geboorteverlof. De registratie in de module Tijdregistratie is altijd een maand achteraf, dit houdt in dat ook de uren aanvullend geboorteverlof een maand later worden doorgegeven aan de salarisverwerker. Hoe Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen > Regeling algemeen In de Regeling algemeen is code 18 Aanvullend geboorteverlof toegevoegd met adviesrubriek P12146. Indien u de verlofuren door wilt gegeven via tijdregistratie, moet de rubriek worden ingevuld in deze regeling. De geregistreerde uren worden dan verwerkt. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Inrichting > Activiteit Activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof is toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodevewerking > Periodeberekening In de periodeberekening worden de geregistreerde gegevens op activiteitsoort 41 verwerkt in een salarismutatie, als in de Regeling algemeen code 18 is geactiveerd door het invullen van een salarisrubriek. Er wordt geen SV-dag geteld voor deze activiteit. Indien u reiskostenvergoeding heeft gebaseerd op basis van de SV-dagen en u wilt toch reiskostenvergoeding uitbetalen in het kader van dagen waarop aanvullend geboorteverlof is opgenomen, dan zult u rubriek P00447 Afw aantal Sv dagen moeten controleren en indien nodig aanpassen. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Berekeningsverslag en Salarismutaties TR Op deze overzichten zijn de uren voor het aanvullend geboorteverlof toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Verlof en Ziekte > Bijwerken verlof Het bijwerken van de verlofmodule gebeurt ook voor de activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof indien er een verlofsoort aan de activiteit is gekoppeld. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van aanvullend geboorteverlof in de module Tijdregistratie, moet u een nieuwe activiteit voor activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opvoeren.  Gewijzigd en verbeterd Gewijzigde naamgeving XML bestanden Payroll Gemal Waarom  Om beter inzicht te krijgen in welke Payroll Gemal producties afkomstig zijn van 'Online' klanten en welke van 'On premise' klanten, hebben we een kleine aanpassing in de naamgeving opgenomen. Hoe  Na installatie van deze release zullen de door Beaufort aangemaakte productiebestanden (ongeacht soort aanlevering of proefproductie) een aangepaste benaming hebben: Oude bestandsnaam:                                                                               SBFT3xxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort Online:            SBFTOxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort On Premise:    SBFTPxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  U hoeft hier niks voor te doen. De gewijzigde naamgeving heeft verder geen impact op de verwerking binnen Payroll Gemal. Ook qua weergave zal daar waar voorheen de oude naam zichtbaar was, de nieuwe naam worden getoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Salarisdossier waar in werkgevercode 99305 de gewijzigde (gedeeltelijke) bestandsnaam wordt gepresenteerd. Aangepaste beschikbaarheid inlogscherm Beaufort Waarom  Met versie 3.5 van HR Core Beaufort introduceren we een nieuw upgrademechanisme. Voor een goede werking hiervan is het belangrijk dat er geen open Uniface instanties actief zijn. Het starten van Beaufort zonder daadwerkelijk in te loggen is daar één van. Om te voorkomen dat deze situatie het upgradeproces vertraagt, wordt de beschikbaarheid van het inlogscherm aangepast. Hoe Indien een Beaufort instantie is gestart zonder daadwerkelijk in te loggen, zal na 5 minuten een melding in de Beaufort statusbalk verschijnen:  "(PI_9865) U heeft nog 5:00 om aan te melden bij BEAUFORT...". Deze melding zal elke 10 seconden teruglopen. Zodra deze 5 minuten zijn verstreken, wordt de niet ingelogde sessie automatisch beëindigd. Uw actie Hier is geen actie voor nodig. Als u binnen 10 minuten na het starten van Beaufort inlogt, werkt alles zoals u gewend bent. Als dat niet het geval is en de sessie is gesloten, kunt u Beaufort uiteraard opnieuw starten. Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV Waarom In de release notes van Payroll Gemal is bij onderwerp 2020-05/5 geschreven dat het bestand 'Financiële ziektegegevens UWV', lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. De functionaliteit rondom de Financiële ziektegegevens UWV gaan we ook in HR Core Beaufort verwijderen en de gegevens opschonen. Hoe Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd: Stap 1 in release 2020-06 (vorige release): Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens Opschonen van menu's en procedures Vervallen verklaren van rubrieken Aanpassen van helpteksten Stap 2 in release 2020-07 (huidige release) Opschonen van financiële ziektegegevens Nadat in de vorige release de rubrieken vervallen zijn verklaard, vindt in deze release de opschoning voor deze rubrieken plaats in de onderstaande tabellen: Niet-ingedeelde actuele stamgegevens Historie Mutatieverantwoording Indeling eigen schermen Rubriekenset voor export Voor de volledigheid nogmaals de betreffende rubrieken. Rubriek Omschrijving P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13  P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Uw actie Hier is geen actie voor nodig. Het wordt uitgevoerd bij het installeren van de upgrade. Opgeloste meldingen Automatische correctie startdatum salarismutatie niet altijd correct Melding De functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' controleert of de ingangsdatum en verrekenperiode van de salarismutaties aansluiten bij de kenmerken van de betreffende rubrieken. Dit vindt plaats als de eigenschap 'Automatisch corrigeren' van de rubriek op 'J' staat. Bij deze functie treedt een fout op in de volgende situatie: Stel een nieuw dienstverband wordt opgevoerd op 17-03-2020. Hierdoor krijgen alle corresponderende salarismutaties een startdatum van 17-03-2020. Indien er vervolgens voor bijvoorbeeld rubriek P00311 (waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat) via indirect muteren de startdatum op 20-03-2020 wordt gezet en daarna de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' wordt uitgevoerd, dan wordt de startdatum van de salarismutatie van deze rubriek foutief naar 01-03-2020 gewijzigd. De startdatum had in dit geval 17-03-2020 moeten worden. Oplossing De programmatuur bij het uitvoeren van de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' is zodanig gewijzigd dat indien de eerste dag van de salarisperiode vóór de startdatum van het dienstverband ligt, de startdatum van de salarismutatie gelijk wordt gesteld aan de startdatum van het dienstverband. Dit geldt voor rubrieken waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat. Afrondingsverschillen bij gebruik contracturen én uitbreidingsuren melding (change 1917724) Melding In het kader van de wet WAB hebben we begin dit jaar een nieuw 'In- en uit dienst' scherm uitgeleverd (zie de release notes 2020-01). Indien u dit scherm heeft geactiveerd, kan in sommige gevallen sprake zijn van afrondingsverschillen waardoor het totale percentage deelbetrekking -hoewel minimaal- niet geheel juist aan Payroll Gemal werd aangeleverd. Oplossing Door in de programmatuur tussentijdse afrondingen te elimineren, zijn de berekende resultaten nu correct. Release 2020-02 tekst uitbreiding verlofregeling niet aangepast (change 1988959) Melding  In release 2020-02 is een wijziging uit release 2020-01 teruggedraaid, waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op 'Vervallen' zijn gezet. Bij het terugdraaien is de tekst van de importrubrieken niet meegenomen. Oplossing De tekst bij de volgende importrubrieken is hersteld: Importrubriek Omschrijving 01617 Factor VT 01652 Korting VT 01801 Korting EJU 1 01802 Korting EJU 2 01803 Korting EJU-3 01804 Korting EJU-4 01805 Korting EJU-5 01806 Korting EJU-6 01807 Korting EJU-7 01811 Factor EJU-1 01812 Factor EJU-2 01813 Factor EJU-3 01814 Factor EJU-4 01815 Factor EJU-5 02041 Factor EJU-6 02042 Factor EJU-7 02817 Cum. factor VT 02852 Cum korting VT Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1680,00. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1550,80. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Inrichtingswijzigingen CAO sector Ambulancezorg Voor de CAO sector Ambulancezorg is een definitief akkoord bereikt. In dat kader komt in Gemal een nieuwe salarisregeling beschikbaar.  Nadat deze regeling in Beaufort is geïmporteerd kunt u de werknemers conform de FWG-richtlijnen opnieuw inschalen. Voor meer informatie zie de Gemal releasenotes, onderwerp 2020-07/34. Nieuwe rubriek De onderstaande rubriek was al reeds uitgeleverd maar nog niet gemeld in de release notes. Nieuwe rubriek   Rubriekcode Omschrijving PI0153 Signaaldatum aanvullend geboorteverlof   Publishing Date : 6/25/2020
Volledig artikel weergeven
19-06-2020 19:04 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1188 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030449) Nieuw Autorisatielogging Waarom AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verordening die bedrijven verplicht om de persoonlijke gegevens en privacy van EU-burgers te beschermen voor transacties die plaatsvinden binnen EU-lidstaten. Een van de te nemen stappen is het loggen van autorisaties in de loop van de tijd. Voor HR Core (Online) is functionaliteit ingebouwd voor het loggen van de verschillende autorisaties en deze kan vanaf deze upgrade worden aangezet. Er zijn drie soorten autorisaties aanwezig in HR Core (Online): Functie autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke functionaliteit beschikbaar is voor de ingelogde gebruiker. De koppeling tussen gebruikers en geautoriseerde systeemfuncties is de gebruikersgroep. Om te achterhalen welke systeemfuncties op welk moment voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in autorisaties in de systeemfunctietabel en de wijzigingen in de gebruikersgroep per gebruiker gelogd.  Organisatorische eenheid autorisatie: deze autorisatie bepaalt voor welke organisatie-eenheden de ingelogde gebruiker geautoriseerd is. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke organisatie-eenheden voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in de autorisatie van de organisatie-eenheid per gebruiker gelogd. Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatie-eenheden worden ook gelogd.  Persoonsslot autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke personen worden uitgesloten van de autorisatie van de organisatie-eenheid. Een gebruiker moet geautoriseerd worden voor de specifieke sloten. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke sloten voor welke gebruiker beschikbaar waren worden de wijzigingen in de persoonsslot autorisatie gelogd.  In de onderstaande tabel kunt u zien in welke functies binnen HR Core (Online) wijzigingen zijn aangebracht om de wijzigingen in autorisatie vast te leggen.  Functienummer Omschrijving Gelogd 100001 Gebruikers Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van een gebruiker en de aan de autorisatie gerelateerde gegevens. Gebruiker Gebruikersgroep Organisatorische eenheid, Diepgang Persoonsslot autorisatie 100002 Gebruikersgroepen Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van functies aan een gebruikersgroep 100003 Systeemfuncties Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van autorisatie voor een functie 700003 Vastleggen persoonsslot De nieuwe/verwijderde persoonssloten bij een persoon 160005 Doorvoeren persoonssloten De doorgevoerde persoonssloten in persoons- en dienstverbandgegevens 170000 Organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur 170001 Actualiseren organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur Hoe Beaufort Service > Initialisatie AVG logging In Beaufort Service is een nieuwe functie toegevoegd voor het genereren van de initiële autorisatielogging AVG. Deze functie kunt u alleen starten als er geen gebruikers meer actief zijn en HR Core (Online) is geblokkeerd voor onderhoud. Dit is nodig aangezien we een correcte startsituatie willen vastleggen zonder dat er tussendoor nog wijzigingen door gebruikers worden uitgevoerd. Als u de functie start, krijgt u een melding dat de AVG logging wordt geïnitialiseerd en geactiveerd en kunt u kiezen om door te gaan. Vervolgens wordt de actuele situatie betreffende de functie-, organisatorische eenheid en persoonsslot autorisatie gelogd. Aan het einde van de functie wordt er een verwerkingsverslag aangemaakt waarop de verwerkte aantallen gegevens worden getoond. Het stuurgegeven AVG_LOG (Indicatie / startdatum logging in het kader van AVG) wordt gevuld met de systeemdatum waarop u de initialisatie heeft uitgevoerd + 1 dag. Op deze wijze kunt u zien vanaf welke dag de wijzigingen in de autorisatie volledig worden gelogd in HR Core (Online). Nieuwe functie '100050 Autorisatie overzicht per gebruiker' Indien u de wijzigingen in de autorisatie voor een gebruiker wilt inzien kunt u deze functie gebruiken. U kunt in deze functie een gebruiker selecteren en een periode waarover u de wijzigingen wilt zien. Deze periode wordt begrensd door de startdatum van de logging die vastligt in het stuurgegeven AVG_LOG. U kunt kiezen voor een standaard verslag of voor output in een CSV-bestand. De locatie is de standaard gebruikte PRT-directory. Op het overzicht wordt voor onderstaande rubrieken de waarde getoond die geldig is op begindatum van de periode en alle wijzigingen tot aan de einddatum van de periode. Rubriek Omschrijving GEBR_ID Gebruiker GEBRGRP_ID Gebruikersgroep TOEG_ALLEN Toegang tot allen TOEG_SLOTL Toegang tot slotlozen ORG_EENH Organisatorische eenheid ORG_DIEPG Organisatorische diepgang SLEUTEL Specifieke sleutels Uw actie Indien u gebruikt wilt gaan maken van de autorisatie logging, dan moet u eerst in Beaufort Service de initialisatie functie uitvoeren. Na deze initialisatie wordt het stuurgegeven AVG_LOG actief en wordt elke wijziging in de autorisatie gelogd.  De functie 100050 kunt u selecteren via menu à la carte of  u kunt de functie 100050 via systeemfunctie toevoegen aan een procedure. Afloop werkgeversbijdrage IZZ  Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02. LET OP Onderstaande geldt niet voor u als: De IZZ zorgverzekering loopt via CZ, of U de werkgeversbijdrage voor IZZ regelt via het inlezen van een mutatiebestand in HR Core (Online) Waarom In de zorgsector kunnen werknemers via de werkgever een zorgverzekering afsluiten bij IZZ-VGZ. Werknemers kunnen daarbij een aanvullend pakket 'Zorg voor de zorg' afnemen waarbij de werknemer in aanmerking komt voor een werkgeversbijdrage voor iedere verzekerde waarvoor het pakket werd afgenomen. In het verleden was er een automatische koppeling tussen het aantal verzekerden voor het aanvullende pakket bij IZZ-VGZ en de hoogte van de werkgeversbijdrage. In het licht van de recente ontwikkelingen bij de diverse zorg-CAO's is het steeds minder voor de hand liggend om de hoogte van de werkgeversbijdrage te berekenen via de formule werkgeversbijdrage = aantal verzekerden x werkgeversbijdrage per verzekerde. Daarom is besloten om in Payroll Gemal per 1-1-2020 voor een aantal CAO's het aantal verzekerden IZZ-VGZ los te koppelen van de hoogte van de werkgeversbijdrage. De CAO's die het betreft zijn: 35 - Ziekenhuizen 38 - Gehandicaptenzorg 39 -  VVT 40 - GGZ 55 - VVT (4 wekenverloning) Hoe Het aantal verzekerden voor het het pakket 'Zorg voor de zorg' is en blijft in HR Core (Online) vastgelegd in de rubriek P02287 Zorg voor de Zorg. Het aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt, wordt voortaan vastgelegd in de rubriek P00075 WG bijdrage aanv. verz. ZVW. Rubriek P00075 is een bestaande rubriek die in Payroll Gemal vanaf 1-1-2020 de volgende waardes/betekenis kan hebben: 0,01 = Blokkade 1,00 t/m 9,00 = aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt (NIEUW) Alle overige waardes worden gezien als afwijkend bedrag voor de totale werkgeversbijdrage Door middel van een collectieve mutatie moet de waarde van het aantal verzekerden voor de werkgeversbijdrage worden overgezet van rubriek P02287 naar rubriek P00075 voor die werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden: Het dienstverband valt binnen een opdrachtgever/instelling die valt onder de hiervoor genoemde CAO's In dienst voor 1-1-2020 en uit dienst op of na 1-1-2020 rubriek P02287 heeft een waarde rubriek P00075 heeft nog geen waarde Uw actie Alvorens een collectieve mutatie aan te maken moet u bepalen welke instellingen vallen onder de hiervoor genoemde CAO's. Met de procedure 700120 Collectieve mutaties moet u per instelling vallend onder de hiervoor genoemde CAO's de volgende collectieve mutatie definiëren: Selecteer dienstverbanden Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties met procescode CMT desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding verlofregelingen In release 2020-01 van HR Core (Online) zijn een aantal uitvoercodes en de bijbehorende rubrieken ten onrechte op vervallen gezet. In deze release wordt dit ongedaan gemaakt en zijn de omschrijvingen van de volgende rubrieken en uitvoercodes weer hersteld naar hun oorspronkelijke waarde:  Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode  Omschrijving P90617 Factor VT 01617 Factor VT P90652 Korting VT 01652 Korting VT P90817 Cum. factor VT 02817 Cum.factor VT P90852 Cum korting VT 02852 Cum korting VT P91041 Factor EJU-6 02041 Factor EJU-6 P91042 Factor EJU-7 02042 Factor EJU-7 P91801 Korting EJU 1 01801 Korting EJU 1 P91802 Korting EJU 2 01802 Korting EJU 2 P91803 Korting EJU-3 01803 Korting EJU-3 P91804 Korting EJU-4 01804 Korting EJU-4 P91805 Korting EJU-5 01805 Korting EJU-5 P91806 Korting EJU-6 01806 Korting EJU-6 P91807  Korting EJU-7 01807 Korting EJU-7 P91811 Factor EJU-1 01811 Factor EJU-1 P91812 Factor EJU-2 01812 Factor EJU-2 P91813 Factor EJU-3 01813 Factor EJU-3 P91814 Factor EJU-4 01814 Factor EJU-4 P91815 Factor EJU-5 01815 Factor EJU-5 Tweede regeling ORT bij verlof Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02 Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00693 Correctie ORT verlofregeling 2 00693 Corr ORT verlf 2 Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving uitvoercode Omschrijving P92693 ORT bij verlof 2 00693 ORT bij verlof 2 export code - invoercode code 02036 t/m 02040 is invoercode P02036 t/m P02040 code 02016 t/m 02030 is invoercode P08016 t/m P08030 Opgeloste meldingen Signaaldefinitie actieve signalering kan niet worden verwijderd (change 1695143) Melding Bij het verwijderen van een signaaldefinitie treedt er een 'store error-1' op. Het lukt niet om het signaal te verwijderen.  Oplossing Het probleem is opgelost en het is nu weer mogelijk om een signaaldefinitie te verwijderen als er nog geen signalen voor zijn aangemaakt. Youforce signalen komen onterecht op status 'Toe te wijzen' (change 1627291) Melding Het zou niet voor mogen komen dat acties voor Youforce op status TW Toe te Wijzen komen te staan. Dit gebeurt wel als de organisatorische eenheid van het dienstverband wordt gewijzigd.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat een Youforce signaal met status TR Te Realiseren niet meer wordt omgezet naar status TW Toe te Wijzen. Verduidelijking melding bij opvoeren zwangerschapsverlof bij medewerker die ziek is tgv zwangerschap (change 1785281) Melding Het is mogelijk om toekomstig zwangerschapsverlof op te voeren bij een medewerker die ziek is ten gevolge van zwangerschap. De melding dat het zwangerschapsverlof expliciet moet worden opgeslagen is onduidelijk.  Oplossing De melding is gewijzigd in de volgende tekst: 'U moet eerst het nieuw ingevoerde zwangerschapsverlof opslaan (F7) voordat u verder kunt in deze functie'. Publishing Date : 1/30/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 16:03 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1159 Weergaven
    Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030455 en upgrade 030503). Mededelingen Nieuwe major versie HR Core Beaufort De nieuwe major versie 3.5 is beschikbaar gesteld, zie hiervoor de berichtgeving op de community. HR Core Beaufort 3.5: schrijf- en verwijderrechten in de Beaufort EXE- en HLP-folders Voor installatie van deze (en volgende) releases zijn schrijfrechten benodigd in de EXE- en HLP-folders binnen de HR Core Beaufort installatie om bijvoorbeeld de Help file bij te kunnen werken. U wordt dan ook verzocht te controleren of deze rechten zijn toegekend aan de gebruiker die de update van de client(s) uitvoert. Als de installatie is gedaan op een netwerkschijf, betreft dit veelal de applicatiebeheerder en in geval van een lokale installatie veelal de lokale gebruiker. We adviseren deze rechten toe te passen op de BEAUFORT35 -directory en onderliggende sub folders. Als er geen sprake is van schrijf- en verwijderrechten kan dat leiden tot foutsituaties. Proefproductie laten werken als correctieproductie In de release notes van Payroll Gemal van release 2020-09 staat beschreven dat het met ingang van release 2020-09 mogelijk is een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Deze mogelijkheid komt in HR Core Beaufort beschikbaar in release 2020-10. Gewijzigd en verbeterd Geen licentiecontrole meer op maximum aantal gebruikers en maximum aantal medewerkers Waarom Omdat wij niet meer actief controleren op het maximum aantal gebruikers en maximum aantal medewerkers, zijn deze controles in HR Core Beaufort verwijderd. Het is dus niet meer nodig om in de licentie het aantal medewerkers op 9999 te zetten. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Performance verbeterd functie 430015 Status import/export bestanden Waarom Bij het starten van functie 430015 (Status import/export bestanden) worden alle informatie over alle soorten imports en exports opgehaald en getoond op het scherm. Bij grote aantallen bestanden kan dit veel tijd in beslag nemen, terwijl veelal de interesse uit gaat naar recent verwerkte bestanden. Hoe Als default wordt alleen de informatie opgehaald van bestanden met een verwerkingsdatum die ligt in de afgelopen 7 dagen. Deze beperking in de selectie wordt kenbaar gemaakt doordat de checkbox Afgelopen 7 dagen is aangevinkt. Als u de selectie niet wenst te beperken. kunt u het scherm leegmaken en de checkbox Afgelopen 7 dagen uitvinken. Beaufort Service: importeren gegevens (XML) Waarom Het is ongewenst om gegevens te importeren die betrekking hebben op een database view. Een poging om dergelijke gegevens te importeren resulteert in een reeks van foutmeldingen en kost onnodig tijd, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. Hoe Beaufort Service / Beaufort Systeembeheer / Importeren gegevens (XML) De functie herkent gegevens die betrekking hebben op een database-view en slaat deze over bij het importeren Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Verbetering performance Self Service export Waarom Bij grote hoeveelheden te exporteren gegevens is de snelheid waarmee de exportbestanden worden aangemaakt erg matig.  Hoe Tactische HR modules / Aanmaken export HRSS Er zijn in de programmatuur een aantal efficiëntieslagen gemaakt, waardoor het exportproces significant sneller verloopt.  Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Aanpassing in Self Service export Waarom De HRSS export omvat o.a. de rubrieken P01461 Begindatum verloftijdvak, P01462 Einddatum verloftijdvak, P00301 Geboortenaam en P01008 Samengestelde naam. In die gevallen waar deze rubrieken geen waarde hadden maar werden toch geëxporteerd, leidde dat tot problemen in Self Service. Hoe Tactische HR modules / Aanmaken export HRSS De exportprogrammatuur zal na installatie van deze release met betrekking tot de vier genoemde rubrieken geen lege waarden meer exporteren. In een dergelijk geval wordt niet alleen die specifieke rubriek niet geëxporteerd maar het gehele object. Voor de rubrieken P01461 en P01462 wordt dan het verloftijdvak niet geëxporteerd en voor de rubrieken P00301 en P01008 wordt de betreffende persoon niet geëxporteerd. Deze uitzonderingsgevallen worden vermeld op het verwerkingsverslag, zodat u hierop actie kunt ondernemen. Actie Deze functionaliteit is na installatie van deze release automatisch beschikbaar. Rubriek P02506 nu ook vast te leggen met TWK over vorig jaar Waarom Voor rubriek P02506 Periodegemiddelde BRD kunnen, op verzoek van klanten, TWK mutaties over het vorige jaar worden vastgelegd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-08/8. Opgeloste meldingen Ziektemutaties niet altijd aangemaakt in geval van arbeidsgehandicapte in no-risk periode (change 2041919) Melding Indien een arbeidsgehandicapte in de no-risk periode via indirect muteren ziek werd gemeld, werd rubriek P01618 Code vangnet Ziektewet niet aangemaakt. Dit leidde er uiteindelijk toe dat er geen salarismutatie ten behoeve van Payroll Gemal werd aangemaakt. Als de ziekmelding rechtstreeks in Beaufort werd vastgelegd, ging dit wel goed. Oplossing Indirect muteren is uitgebreid met een nieuwe procesactie die ervoor zorgt dat op het juiste moment een P01618 - mutatie wordt aangemaakt. Op basis hiervan zal de functie 'Aanmaken ziektegegevens salarisverwerker' (164300) de P00885 - salarismutatie genereren. Actie Deze aanpassing is direct beschikbaar.  Condities voor starten workflow niet gecontroleerd (change 2163154) Melding Vanuit de module Actieve Signalering kunnen op basis van signaaldefinities en condities, workflows worden gestart. Net als voor de acties in het To Do-scherm moeten deze workflows voordat ze worden gestart nogmaals op hun condities worden gecontroleerd. Dit om te voorkomen dat workflows worden gestart voor situaties die niet meer relevant zijn. Deze controle vond echter niet plaats. Oplossing Na installatie van deze release zal een workflow voordat deze daadwerkelijk wordt gestart op de eventueel van toepassing zijnde condities, worden gecontroleerd. Als de condities niet meer gelden wordt de workflow niet gestart. Incomplete overzichten en missende speciale tekens bij afdrukken en raadplegen in HR Core Beaufort 3.5 (change 2182234) Melding Bij het afdrukken en raadplegen van overzichten in landscape formaat is geconstateerd dat kolommen en informatie aan de rechterzijde niet worden getoond. Daarnaast is geconstateerd dat bij alle overzichten speciale tekens niet worden getoond of afgedrukt. Oplossing Na installatie van deze release worden overzichten in landscape formaat correct en volledig weergegeven. Vrije selectie o.a. P00268 niet meer mogelijk (change 1978961) Melding Bij  niet-ingedeelde numerieke rubrieken met 1 of meer decimalen, worden de waardes in een selectiescherm getoond zonder decimalen. Dit probleem treedt op als gebruik gemaakt wordt van een zogenaamd generieke indexfunctie. Oplossing De waardes van niet-ingedeelde numerieke rubrieken met decimalen worden weergegeven met decimalen. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Annuleren aanvraag aanvullend geboorteverlof (change 2139523) Melding In de functie 163019 (Aanvraag aanv. geboorteverlof) ontbreekt de mogelijkheid om een opgeslagen aanvraag te verwijderen. De vensterknop Verwijderen is niet actief. Oplossing In de aangepaste functie is het mogelijk om een opgeslagen aanvraag te verwijderen. Bij het verwijderen van de aanvraag wordt een waarschuwing getoond die verband houdt met eventueel reeds verzonden berichten naar het UWV. Let op: Als u de aanvraag verwijdert in HR Core Beaufort betekent dit NIET dat een reeds verzonden aanvraag naar het UWV wordt geannuleerd. Actie Indien u een aanvraag heeft opgevoerd maar nog geen UWV-bericht heeft aangemaakt, dient u de gebeurtenis en de acties op vervallen te zetten. Inrichtingswijzigingen Loonheffingstabel bij in-/uit-dienst Waarom Als een medewerker bij het indiensttreding of bij het uit-dienst gaan geen volledig tijdvak werkt, moet meestal een afwijkende tabel voor de loonheffing gebruikt worden. Payroll Gemal bepaalt dit aan de hand van het werkdagenpatroon dat u opgeeft in rubriek P00448 Werkdagen. Als het werkdagenpatroon niet is vastgelegd, kunt u met de nieuwe rubriek aangeven welke tabel voor de loonheffing gehanteerd moet worden bij in- en uit-dienst. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/03. Hoe Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P23049 Loonheffingstabel afwijkend tijdvak 03049 tabel afw tijdvak De nieuwe rubriek is toegevoegd aan het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens en de functie 160053 Sociaal Fiscaal. Addendum bij vast contract Waarom De Belastingdienst heeft besloten dat het voor 2020 en 2021 niet nodig is om een nieuw IKV op te voeren als sprake is van een tijdelijke verhoging van de uren (addendum) van een vast dienstverband. Wel moet de tijdelijke uitbreiding afgerekend worden tegen hoog tarief. De grondslag van de berekening en de premie WW van de tijdelijke verhoging worden gepresenteerd in een tweetal nieuwe importrubrieken. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-08/1. Hoe Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92346 Grondslag ww addendum 02346 Grsl ww addendum P92437 Premie ww addendum 02347 Pr ww addendum Afkeuren mutatie IKV nummer of BSN in later jaar Waarom Het BSN (P00320) is een uniek kenmerk van een persoon; het volgnummer inkomstenverhouding (P01114) is een uniek kenmerk van een inkomstenverhouding bij een werkgever. Deze gegevens samen zijn daarom in gebruik als sleutel voor belangrijke systemen als de loonaangifte en UPA. Zodra één van deze gegevens gewijzigd wordt en aangeleverd aan Payroll Gemal, dan geldt die wijziging met terugwerkende kracht tot het begin van het dienstverband. Het blijkt dat in praktijk het BSN en het volgnummer inkomstenverhouding ook worden gemuteerd voor dienstverbanden die reeds langere tijd in-dienst zijn. Dit levert problemen op, omdat in die situatie niet langer gegarandeerd kan worden dat de wijzigingen op correcte wijze met terugwerkende kracht tot de datum in-dienst van het dienstverband worden gewijzigd en doorgegeven aan de loonaangifte en de UPA. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/5. Hoe Het is het niet langer toegestaan om in HR Core Beaufort het BSN of het volgnummer inkomstenverhouding te wijzigen van een dienstverband waarvan de datum in-dienst verder terug ligt in de tijd dan het vorige kalenderjaar: 160001 Algemene persoonsgegevens: BSN 160051 In- en uitdienstgegevens: volgnummer inkomstenverhouding Opmerking: het wijzigen van rubriek P0114 Volgnummer inkomstenverhouding via indirect muteren was reeds geblokkeerd. Deze blokkade blijft gehandhaafd. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Aantal posities en aanlevering Functie/Beroep uitgebreid Waarom In Payroll Gemal is invoercode 02311 Functie/Beroep uitgebreid van 15 naar 34 posities. Daarnaast is in overleg besloten om invoercode 02311 niet langer te koppelen aan rubriek P00311 Functie/Beroep, maar voortaan aan rubriek P01107 Primaire functie. Reden voor deze aanpassing is, dat rubriek P00311 een niet-verplichte rubriek is daarom vaak niet gevuld is terwijl daarentegen P01107 een verplichte rubriek is die altijd een waarde bevat. Bovendien is de omschrijving van de functie van P00311 beperkt tot 25 posities, hetgeen soms resulteert in cryptische omschrijvingen, terwijl de omschrijving bij rubriek P01107 50 posities kan bevatten. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/6. Hoe De rubriek- en exportkenmerken van de rubrieken P00311 Functie/Beroep en P01107 Primaire functie zijn aangepast Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Publishing Date : 8/26/2020
Volledig artikel weergeven
21-08-2020 20:15 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1153 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030452) Vooraankondiging Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe versie uit van HR Core Beaufort. Lees meer... Mededeling voor HR Core in-huis klanten Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de community  vindt u meer informatie waarom en hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Gewijzigd en verbeterd Salarisregelingen VVT In de salarisregelingen 15 (maandverloning VVT) en 55 (vierwekenverloning VVT) is in het verleden schaal 100 (huishoudelijke hulp) toegevoegd en recentelijk, in release 2020-03, schaal 101 (leerlingen) toegevoegd.  De schaalnummers 100 en 101 en de bijbehorende inpassingsnummers zijn door Visma-Raet gekozen nummers. Deze keuze is geen gelukkige geweest omdat het gebruik van schaalnummers 100 en hoger, en het gebruik van inpassingsnummers groter dan 9060 kan leiden tot problemen bij het gebruik van tijdregistratie systemen en het inrichten van regelingen in de module Tijdregistratie van HR Core Beaufort. Naar aanleiding van de gemelde problemen is besloten om aan beide salarisregelingen (15 en 55) twee nieuwe salarisschalen met nieuwe anciënniteiten en inpassingsnummers toe te voegen: 17 (huishoudelijke hulp) en 22 (leerlingen) bedoeld ter vervanging van de schalen 100 en 101 met terugwerkende kracht tot 2020-01. Uw actie U kunt de gewijzigde salarisregelingen en de bedragen vanaf 5 mei downloaden via Youforce en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling Voor leerlingen die verloond worden via schaal 101 anciënniteit 0 moet u (met terugwerkende kracht vanaf 2020-01) schaal 22 met anciënniteit 0 (inpassingsnummer 8010) vastleggen met het huidige percentage inschaling. Voor huishoudelijke hulpen die verloond worden via schaal 100 moet u (met terugwerkende kracht vanaf 2020-01) de volgende nieuwe schalen en anciënniteiten vastleggen:   OUD NIEUW Schaal Anciënniteit Schaal Anciënniteit 100 0 17 0 100 1 17 1 100 2 17 2 100 3 17 3 100 4 17 4 100 5 17 5 Voor personeel waarvoor een garantiesalaris is vastgelegd op basis van schaal 101 of schaal 100 moet u op eenzelfde wijze als hiervoor beschreven de nieuwe schalen en anciënniteiten van het garantiesalaris vastleggen. Wet en regelgeving Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) In deze release notes beschrijven we de wijzigingen naar aanleiding van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) die per 1 juli 2020 van kracht wordt. In het bericht op de community leest u de samenhang tussen het proces van de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof in HR Core (Online) en de verschillende releases.  Rubrieken voor aanvraag aanvullend geboorteverlof UWV Het aanvullend geboorteverlof wordt toegevoegd aan de Wazo (Wet Arbeid en Zorg). Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade alvast de nieuwe rubrieken uit die hiervoor nodig zijn. Deze rubrieken dient u zelf aan uw HSSK rubriekenset toe te voegen. Nieuwe rubrieken   Rubriekcode Omschrijving Vensteromschr. P01473 Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof Ingdt. aanv.geb.vrlf P01474 Geboortedatum kind aanvullend geboorteverlof Geb.dtm kind gebvrlf P01475 Aantal weken aanvullend geboorteverlof Aantal wkn geb.vrlf P01476 Indicatie geboorteverlof opgenomen Ind. geb.vrlf opg. P01477 Uitkering aan werknemer aanvullend geboorteverlof Uitkrng aan werknmr P01478 IBAN aanvullend geboorteverlof IBAN aanv.geb.verlf P01479 BIC buitenland aanvullend geboorteverlof BIC Buitenland P01480 Naam bank buitenland aanvullend geboorteverlof Naam bank P01481 Plaats bank buitenland aanvullend geboorteverlof Plaats bank Voor de bovenstaande rubrieken P01476 en P01477 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1=Ja 2=Nee Aansturing aanvullend geboorteverlof Payroll Gemal Onderstaande rubrieken zijn aangemaakt om de aansturing van het aanvullend geboorteverlof richting Gemal mogelijk te maken. Deze rubrieken kunnen in Payroll Gemal gebruikt gaan worden vanaf 1 juli 2020. Nieuwe rubrieken en exportcodes   Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P12146 Uren aanvullend geboorteverlof 02146 Av geb vl uren P12147 Aanv. geb. verl. enkel aanvulling 02147  Aanv geb vl enk av P12148  Uitkeringsbedrag aanvullend geboorteverlof 02148  Av geb vl uitk P12149  % doorbetaling dagloon aanv. geb.verl.  02149  Agv prc dbt dgln Voor de bovenstaande rubriek P12147 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 0 = Uitkering als bruto bedrag uitbetalen 1 = Uitkering presenteren maar niet uitbetalen Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving uitvoercode Omschrijving P93543 Aanvullend geboorteverlof dagloon 01543 AGBV dagloon P93984 Aanvullend geboorteverlof uitkering 00984 AGBV uitkering P93602 Aanvullend geboorteverlof uitkering UWV 01602 AGBV uitker UWV P93983 Aanvullend geboorteverlof WG bijdrage 00983 AGBV WG bijdrage   Opgeloste meldingen Toekomstmutaties in proefproductie (change 1805085) Melding Bij het aanmaken van een proefproductie voor de salarisverwerking blijken ook toekomstmutaties in het xml-bestand terecht te komen. Het xml-bestand zou eigenlijk alleen maar mutaties mogen bevatten met een ingangsdatum tot en met de einddatum van de huidige salarisperiode. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat alleen mutaties in het xml-bestand terecht komen met een ingangsdatum tot en met de einddatum van de huidige salarisperiode. Blauw scherm bij opstarten functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' (change 1838508) Melding Als de functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' (functie 160150) wordt opgestart waarbij er sprake is van een dienstverband met een arbeidsrelatie zonder koppeling met Payroll Gemal, verschijnt een pop-up met de melding '(PI_2770) Dienstverband xxxx/x neemt geen deel aan de salarisverwerking'. Na het wegklikken hiervan verschijnt een blauw scherm, waarna gewoon verder gewerkt kan worden. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat als de functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' wordt opgestart waarbij sprake is van een dienstverband met een arbeidsrelatie zonder koppeling met Payroll Gemal, de pop-up met de melding weliswaar gewoon verschijnt, echter nu niet meer gevolgd door een blauw scherm. Ook nu kan na het wegklikken van de pop-up gewoon in HR Core Beaufort verder gewerkt worden. Aangezien bij het opstarten van dezelfde functie ook een pop-up kan verschijnen gevolgd door een blauw scherm in de situatie waarbij er sprake is van afwijkende sessie 'GSA' (Geen mutaties salarisverwerking), of als de indienstdatum niet is ingevuld (een mogelijk scenario na een import via Self Service), of als de indienstdatum verder in de toekomst ligt dan de einddatum van de huidige salarisperiode (een mogelijk scenario na een import via Self Service), is ook hier de programmatuur aangepast. In de genoemde situaties zal het blauwe scherm ook niet meer verschijnen. Burgerlijke staat op verwerkingsverslag verzuimstatistieken (change 1866736) Melding Bij het opvoeren van persoonsgegevens in HR Core Beaufort is het niet verplicht om de rubriek P00329 (Burgerlijke staat), zie functie Algemene persoonsgegevens (functie 160001), in te vullen. Indien deze rubriek leeg wordt gelaten, wordt op het verwerkingsverslag van de functie 'Bijwerken per gegs. verzuimstat' (functie 164021), expliciet vermeld dat deze rubriek P00329 (Burgerlijke staat) ontbreekt. De informatie of deze rubriek is ingevuld is in het kader van AVG niet meer relevant. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat bij het aanmaken van het verwerkingsverslag van de functie 'Bijwerken per gegs. verzuimstat' (functie 164021) niet meer expliciet gecontroleerd wordt of de rubriek P00329 (Burgerlijke staat) een waarde heeft of niet. Indien de rubriek geen waarde heeft, zal dit niet meer worden vermeld op het verslag. EDI afkeur UWV bij Aard arbeidsverhouding 83 (change 1920057) Melding Op 14-02-2020 is het volgende bericht op de portal en op de HR Core Beaufort (Online) community gepubliceerd: "Per 01-01-2020 is vanuit de Loonaangifte waarde 83 (BBL) toegevoegd aan de lijst referentiewaarden van het gegeven Aard arbeidsverhouding. Wij hebben deze wettelijke wijziging doorgevoerd in de HR Core (Online)-Gemal-keten. Het gegeven Aard arbeidsverhouding is ook onderdeel van de elektronische berichten die we vanuit HR Core (Online) naar het UWV sturen. Als een medewerker als Aard arbeidsverhouding de waarde 83 heeft, keurt UWV het verzonden bericht af. Dit komt omdat UWV nog niet bekend is met deze wijziging en dit ook niet op korte termijn in hun systemen kan implementeren. UWV is bezig met het bedenken van een voorlopige oplossing. Dit betekent dat UWV de berichten met waarde 83 voor de Aard arbeidsverhouding vooralsnog afkeurt. UWV heeft aangegeven dat er geen sancties volgen als deze berichten verlaat worden ingezonden." Bij een onverhoopte boeteaanzegging dient dit gemeld te worden bij de servicedesk DigiZSM van UWV. UWV geeft door aan de uitvoering ZW dat de boeteaanzegging ingetrokken moet worden.  Oplossing In het bericht op de portal en op de HR Core Beaufort (Online) community is aangegeven dat UWV bezig was met het bedenken van een voorlopige oplossing. Deze voorlopige oplossing is er gekomen en deze houdt in dat meldingen met code = 83 kunnen worden ingediend op code arbeidsverhoudingen = 01. Dit houdt in dat als een dienstverband met Code aard arbeidsverhouding = 83 door HR Core Beaufort wordt verwerkt tot een EDI bericht voor het UWV, dit automatisch leidt tot een EDI bericht met Code aard arbeidsverhouding = 01. Deze oplossing is geïmplementeerd en wordt van kracht met de installatie van release 2020-05. Rubriek Reisbewegingen en herrekenen vorig jaar (change 1826411) Melding Bij de rubriek P02508 (Reisbewegingen) staat de indicatie 'herrekenen vorig jaar' aan terwijl het In Payroll Gemal niet mogelijk is om deze rubriek te herrekenen over vorig jaar. Oplossing Bij de rubriek P02508 (Reisbewegingen) is de indicatie 'herrekenen vorig jaar' uitgezet. Rubriekspecificaties Max. uren per week niet aanwezig (change 1921659) Melding Het raadplegen van de rubriekspecificaties voor de rubriek 'Max. uren per week' (P01119) ontbrak op het scherm 'In- en uit dienstgegevens'.  Oplossing De correctie werking voor het raadplegen van de rubriekspecificaties is aangepast voor deze rubriek. Inrichtingswijzigingen Nieuw stuurgegegeven UAR U werkt nu nog met Beaufort versie 3.4. We zijn echter druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe versie 3.5. Deze nieuwe versie omvat onder meer een nieuw upgrade mechanisme waarmee de periodieke upgrades kunnen worden geïnstalleerd. Als voorbereiding daarop leveren we dit nieuwe stuurgegeven uit. Op basis hiervan weet Beaufort of het bestaande upgrade mechanisme moet worden toegepast of het nieuwe.  Zolang u op versie 3.4 werkt, zal het bestaande upgrade mechanisme van toepassing blijven. U kunt dit stuurgegeven dan ook niet aanpassen. Stuurgegeven Omschrijving Syntax Waarde Vaste systeemparameter UAR Beaufort upgrade d.m.v. UAR (J)(N)  N J Wijziging omschrijvingen P00492 / 02492 Rubriek P00492 (Werkgeversbetaling) werd in release 2020-04 heringevoerd. Nu worden de omschrijvingen en referentiewaarden verder aangescherpt. Gewijzigde referentiewaarden   Waarde Omschrijving 0 Geen betaling 1 Instantiebetaling (vervallen) 2 Werkgeversbetaling voor UFO Lees voor aanvullende informatie de Release notes Payroll Gemal 2020-04. Solistische functie in eigen invoercode Nieuwe rubriek en exportcode Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P23155 Solistische functie 03155 Solistische func. Nieuwe referentiewaarden P23155 Waarde Omschrijving 0 Geen solistische functie 1 Solistische functie Rubriek P00345 (Speciale werknemers) heeft gewijzigde referentiewaarden. Gewijzigde referentiewaarden P00345 Waarde Omschrijving 4 30%-reg 1+Solistisch (vervalt 1-1-21) 5 0%-reg 2+Solistisch (vervalt 1-1-21) 9 Solist func MO groep (vervalt 1-1-21) Vervallen rubriek Rubriekcode Omschrijving P13155 Afw. Sec ops ABP Advies Geadviseerd wordt om nog in 2020 over te gaan op de gewijzigde werkwijze waarbij de waarde 4, 5 of 9 van P00345 (Speciale werknemers), moet worden gewijzigd naar respectievelijk 2, 3 of 0 en tegelijkertijd rubriek P23155 (Solistische functie) de waarde 1 moet krijgen. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-05.   Publishing Date : 4/29/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 16:06 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1134 Weergaven
  Mededelingen  CAO Ziekenhuizen: bereikbaarheids- aanwezigheids en consignatiediensten In de releasenotes van release 2022-08 (upgrade 25) hebben we de mededeling gedaan dat het streven is om de wijzigingen met betrekking tot consignatiediensten in de release 2022-10 uit te leveren. Door een onverwachte samenloop van omstandigheden zijn we hier niet in geslaagd. De wijzigingen zullen beschikbaar komen in release 2022-11 van HR Core Beaufort. CAO Ziekenhuizen trede 8 van schaal 103 In de release notes van Payroll Gemal 2022-10 is vermeld dat voor de CAO Ziekenhuizen te vroeg een trede 8 van salarisschaal 103 is geïntroduceerd. Om de medewerkers te herkennen welke mogelijk te vroeg in trede 8 zijn ingeschaald is een selectie procedure beschreven in het PDF document dat is bijgevoegd bij het Payroll Gemal onderwerp. Om aansluitend hierop deze medewerkers weer correct in te schalen, kan in Beaufort de volgende procedure worden gevolgd: Selecteer via procedure 700101-Alle dienstverbandgegevens het scherm Salaris bij een geselecteerd dienstverband Plaats de cursor op het veld Anciënniteit en raadpleeg via het topmenu Rubriek > Historie de ingangsdatum van de huidige anciënniteit. Als de ingangsdatum van anciënniteit 8 ligt tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022, dan komt het dienstverband in aanmerking voor een aanpassing met terugwerkende kracht Selecteer in het topmenu Rubriek de optie Ingangsdatum wijziging en wijzig de datum naar de ingangsdatum waarop de oude schaal/anciënniteit nog geldig zou moeten zijn. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Wijzig de anciënniteit en eventueel schaal naar de oude waarde. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Indien van toepassing wijzig per periode 07-2022 of later de anciënniteit naar 08:  Selecteer in het topmenu Rubriek de optie Ingangsdatum wijziging en wijzig de datum naar de ingangsdatum waarop de schaal/anciënniteit geldig zou moeten zijn. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Wijzig anciënniteit en eventueel schaal naar de nieuwe waarde. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren)    Gewijzigd en verbeterd  Vaste Directe Doorbelasting Waarom In release 2021-03 (change 2331735) is een verbetering doorgevoerd inzake directe doorbelastingen. In geval directe doorbelastingen voor dezelfde medewerker met meerdere Self Service bestanden werden aangeleverd, kon het voorkomen dat al gereedstaande - nog aan de Payroll aan te leveren - directe doorbelastingen werden overschreven door de daarna geïmporteerde en verwerkte directe doorbelastingen. Dit issue is destijds opgelost voor de variabele directe doorbelastingen, maar had wel een beperking in zich met betrekking tot de import van vaste (stam) directe doorbelastingen. Op basis van klantwensen is deze beperking met betrekking tot de import van vaste directe doorbelasting opgelost. Hoe De verbetering is nu ook doorgevoerd voor de vaste directe doorbelasting zodat deze zonder problemen via indirecte mutaties kunnen worden geïmporteerd en verwerkt.   Uitbreiding functie 'Raadplegen importmutaties API' (alleen voor ONLINE klanten) Waarom In de vorige release (2022-09) hebben we de nieuwe functie 430050 - Raadplegen importmutaties API in een basisversie uitgeleverd. Toen hebben we al aangegeven dat voor deze release nog enkele functionele uitbreidingen op de rol staan. Hoe Om een betere selectie en weergave van de mutaties te ondersteunen, is aan functie 430050 - Raadplegen importmutaties API de selectie mogelijkheid 'externe referentie' toegevoegd. De externe referentie betreft een  -optionele- technische identificatie van de mutatieregel, bepaald door het bronsysteem. Let op: om technische redenen wordt op basis van dit selectieargument het hele DPIA100 record doorzocht. Als je de volledige externe referentie ingeeft zal dit tot de juiste zoekresultaten leiden, maar als je slechts delen van de externe referentie ingeeft kunnen ook andere resultaten worden getoond als deze in het DPIA100 record voorkomen. Naast het extra selectieargument is aan de functie een extra tabblad genaamd 'Details mutatie' toegevoegd. Dit tabblad toont alle relevante informatie van de in het eerste tabblad geselecteerde mutatie. Het tabblad geeft de volgende gegevens weer: DPIA100 mutatieregel (het volledige mutatierecord) Aanleverend proces Rubriekcode Object_id (kan bestaan uit persoonsnummer, dienstverbandnummer, technische sleutels) Indicatie stam/variabel Creatiedatum mutatie Creatiegebruiker Waarde (rubriek) Ingangsdatum Externe referentie Soort productie Periode prod jaarwerk Aangeleverd op (datum/tijd waarop mutatie is aangeleverd)   Opgeloste meldingen EDI-bericht 'Aanvullend geboorteverlof' afgekeurd door het UWV (change 3552424) Melding Een EDI-bericht met betrekking tot 'Aanvullend geboorteverlof' verzonden meer dan 28 dagen vóór de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof wordt afgekeurd door het UWV.  Oplossing In het berichtenverkeer wordt vanaf deze release rekening gehouden met een maximum periode van 4 weken (28 dagen) vóór de ingangsdatum aanvullend geboorteverlof: Als de berichtsoort UWV-WAZO-2 (UWV aanvullend geboorteverlof) wordt toegevoegd dan wordt er ook een bericht conditie aangemaakt met het aantal wachtdagen van -28 met betrekking tot de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof (rubriek P01473). Is er al een EDI-bericht 'UWV aanvullend geboorteverlof' toegevoegd en nog geen bericht conditie voor rubriek P01473 (Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof) aanwezig, dan wordt ook de bericht conditie toegevoegd met het aantal wachtdagen -28 op rubriek (P01473).   Is er al een EDI-bericht 'UWV aanvullend geboorteverlof' toegevoegd en eventueel een bericht condities aanwezig voor rubriek P01473 (Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof) dan wordt ook bij de bericht conditie het aantal wachtdagen op -28 gezet, ongeacht of deze al een waarde -28 heeft. Het aantal wachtdagen in de conditie betekent dat een EDI bericht UWV aanvullend geboorteverlof niet eerder zal worden verstuurd dan 28 dagen voor de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof. Actie Geen, de aanvullende berichtcondities worden automatisch toegevoegd aan eventuele bestaande EDI berichten tijdens het installeren van de upgrade.   Weergave systeemmutaties bij functie Incidentele variabele mutaties (change 3569242) Melding Indien in procedure 700350 - Incidentele variabele mutaties bij een (bestaande) variabele mutatie uitsluitend de verrekenperiode wordt gewijzigd en niet de waarde, wordt deze mutatie niet gelogd als systeemmutatie.  Voor de goede orde: er werden wel de correcte salarismutaties aangemaakt. Oplossing Update: abusievelijk hebben we eerder gecommuniceerd dat de oplossing voor dit issue in de 2022-10 release uitgeleverd zou worden. Helaas is dat niet het geval, de oplossing wordt in de 2022-11 release uitgeleverd. Actie Geen   Bij selectie help tekst 'Een dienstverband verwijderen' via tab 'Search' wordt Beaufort afgesloten. (3785260) Melding Als in de Help via het tabblad Search het onderwerp 'Een dienstverband verwijderen' wordt geselecteerd, resulteert dat in het onverwacht afsluiten van Beaufort. Oplossing Na installatie van deze release is deze technische bug opgelost en kan dit topic op reguliere wijze worden opgevraagd.   Nieuw Nieuwe CAO veiligheidsregio's Voor de CAO 'Veiligheidsregio's' is de CAO code 82 toegevoegd en als salarisregeling extern code 82. Vanaf 4 oktober is het mogelijk salarisregeling 82 te downloaden uit Payroll Gemal en de CAO code 82 vast te leggen bij dienstverbanden. Nadere informatie over de CAO kun je nalezen in de releasenotes van Gemal. Actie Als deze wijziging voor jouw organisatie relevant is, dan moet de volgende actie ondernomen worden: Nadat de werkgevergegevens zijn aangepast in Payroll Gemal moet in HR Core Beaufort een synchronisatie van werkgevergegevens worden aangevraagd met de functies 430010 - Aanvraag synch. Gemal Direct en moet het resultaat geïmporteerd worden met functie 430005 - Importeren Gemal Direct Downloaden salarisregeling 82 van Gemal Direct Aanmaken nieuwe salarisregeling 82 in HR Core Beaufort en deze salarisregeling koppelen aan de externe salarisregeling 82 met functie 215000  - Salarisregeling Controleer voor de inrichting van de nieuwe salarisregeling eerst salarisregeling 34 De gedownloade salarisregeling 82 importeren in HR Core Beaufort met functie 215015 - Import geg. salarisregeling Alle relevante dienstverbanden via een collectieve mutatie overzetten van salarisregeling 34 naar 82 Alle relevante dienstverbanden via een collectieve mutatie overzetten van garantie salarisregeling 34 naar 82 Pas waar nodig de schaal/anciënniteit aan, dit geldt ook voor het garantiesalaris  Alle relevante dienstverbanden herzien waarbij op dienstverband niveau code afwijkende CAO (P00317) met waarde 34 is vastgelegd.   Wet- en regelgeving Automatisch herzien van de WW-premies Per 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het onderscheid tussen hoge, lage en herziene WW premies. In de Payroll Gemal release 10-2022 wordt automatische ondersteuning geboden in het herzien van de WW premie. Om de herrekening te kunnen sturen is er een Payroll Gemal invoercode toegevoegd welke ook is opgenomen in Beaufort. Voor meer informatie zie de release notes van Payroll Gemal.   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12266 Herzien WW premie 02266 Herzien ww premie   Nieuwe referentiewaarden bij de rubriek Rubriek Referentiewaarden P12266 0  Automatisch herzien 1  Wel herzien 2 Niet herzien   Referentiewaarden rubrieken Betaald Ouderschapsverlof P12536 en P23195 Bij de introductie van de rubrieken P12536 (Bet. ouderschapsverlof pensioenpremie) en P23195 (Bet. ouderschapsverlof premiekorting PFZW) was er nog niet in de referentiewaarden voorzien. Deze zijn alsnog toegevoegd. Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden P12536 0 ABP=1; PFZW= 4 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 WG betaalt ook WN deel; PFZW vrijw voortzetting 3 WN betaalt ook WG deel; PFZW vrijw voortzetting 4 Geen pens.premie verlofdeel; PFZW: vrijw voortz. 5 PFZW: Verlofreg geen invloed pens. berekening P23195 0  Geen korting PFZW toepassen 1  Wel korting PFZW toepassen   WAB 30% regeling uitvoercodes gewijzigde omschrijvingen In de Beaufort release 2022-09/upgrade 26 zijn een aantal nieuwe rubrieken beschikbaar gesteld voor de WAB 30% regeling. Van een aantal rubrieken zijn de omschrijvingen herzien. Zie voor de nieuwe omschrijving onderstaande tabel. Gewijzigde omschrijvingen Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02466 Premieversch. WAB P92466 Herziene premie 02467 Perc over totaal P92467 Perc overschrijding op pers. niveau 02468 Perc progn totaal P92468 Prognose perc. overschijding op pers. niveau   Voor meer informatie omtrent de release kalender, klik hier.
Volledig artikel weergeven
23-09-2022 15:07 (Bijgewerkt op 30-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1126 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030447) In deze versie... Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. WAB: nieuwe IKV voor transitie en ontslagvergoeding: 2e bullet uit de lijst van 3 bullets verwijderd. Zin 'Let op:....' onder de 2 resterende bullets toegevoegd. Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden: dagen gewijzigd in maanden. Laatste zin verwijderd. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset: zin mbt de HSSK rubriekenset toegevoegd. Mededelingen WAB community Wij hebben een bericht op de Youforce portal geplaatst met als titel 'WAB  community-groep is live'. Alle informatie over de WAB en wijzigingen in de software kunt u vinden in deze community. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen  naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core Beaufort ten aanzien van de WAB. Aankondiging januari release Wij zullen eind december een release uitbrengen met daarin de laatste zaken ten aanzien van wet- en regelgeving die ingaan per 1 januari 2020. Wij adviseren u dringend om deze release zo snel mogelijk na uitbrengen te installeren, zodat u tijdig voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Uitfaseren eindejaarsproductie Zoals aangekondigd in de release notes van Payroll Gemal van periode 06 en 09 gaat u met ingang van deze jaarovergang niet meer gebruikmaken van eindejaarsproducties maar van een aanvullende correctieproductie (ACP).  De werkwijze in HR Core (Online) is hiermee niet gewijzigd. U blijft dus een 13, 14 en 15e periode toesturen die in Payroll Gemal omgezet worden naar een aanvullende correctieproductie. Voor meer informatie over dit onderwerp zie de speciale release notes op de Community bij de Release Information Groep bij Releases 2019 > 2019-12 > Payroll Gemal 2019-12 - Speciale release notes. Nieuw WAB: premiedifferentiatie WW Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. Het doel van de WAB is het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele contracten. Om deze wet goed te ondersteunen hebben we in de 2019-10 release een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd. In deze release wordt de functionaliteit om deze rubrieken daadwerkelijk te gebruiken uitgeleverd.  Hoe Default vulling van de nieuwe rubrieken: Na installatie van deze release zullen de 4 WAB-rubrieken voor alle actieve medewerkers een default (standaard) waarde hebben gekregen: P12170 (Code tarief WW Awf): waarde 0 (automatisch berekenen). P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd): dit is een bestaande rubriek, de bestaande waarde blijft gehandhaafd. P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst): waarde 0 (schriftelijke arbeidsovereenkomst). P12474 (Oproepovereenkomst): waarde 1 (oproepovereenkomst) indien: P00332 (Externe code soortloner) = 3 (uurloner nominaal) of 4 (uurloner schaal/tabel) EN P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers) OF P04182 (Min-max contract) = 1 EN invoercode P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers).  In alle overige gevallen een waarde 0 (geen oproepovereenkomst). Om het aantal salarismutaties te beperken, worden uitsluitend mutaties met een waarde ongelijk aan 0 aan de salarisverwerker aangeleverd. Nieuw scherm Premiedifferentiatie WAB De 4 WAB-rubrieken zijn geplaatst op het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Dit scherm (systeemfunctie 160041) maakt onderdeel uit van: de map 'DV-gegevens per soort'.  de procedure 'Persoon / dienstverband'. de procedure 'Alle dienstverbandgegevens'. Alle gegevens in het scherm zijn verplicht. Mochten er voor het geselecteerde dienstverband nog geen waarden bekend zijn, worden de 4 rubrieken in het scherm default gevuld conform bovenstaande beschrijving. Indien van toepassing kunnen deze waarden uiteraard worden aangepast. Aanpassingen scherm Loonaangiftegegevens Een van de WAB-rubrieken betreft een reeds bestaand gegeven: P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd). Deze rubriek maakte onderdeel uit van het scherm 'Loonaangiftegegevens' en is met ingang van deze release verplaatst naar het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Ook de reeds lange tijd vervallen rubriek P13049 (WAO-WIA afd 2017) is van het scherm verwijderd. Dit staat echter los van de WAB. Indirect muteren Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is uitgebreid met een consistentiecontrole voor rubriek P12170 (Code tarief WW Awf) die controleert of deze rubriek een geldige waarde heeft. Als dat niet het geval is, wordt dit gesignaleerd op het verwerkingsverslag. U kunt daar vervolgens zelf actie op ondernemen. Wat betreft de rubrieken P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd), P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst) en P12474 (Oproepovereenkomst) vindt er vooralsnog geen controle plaats. Begin volgend jaar zal de functie 'Controleren salarismutaties werknemer' hierop worden aangepast. Dit zal te zijner tijd in de release notes worden toegelicht. Uw actie U dient het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB' te autoriseren voor de door u gewenste gebruikersgroepen. Let op: Beaufort gaat default uit van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Controleer altijd of hiervan daadwerkelijk sprake is. Dit geldt ook voor de automatische bepaling van wel/geen oproepovereenkomst. Voor meer informatie omtrent de WAB en hoe hier mee om te gaan, verwijzen we u naar de overkoepelende WAB-informatie op de Community. WAB: nieuwe IKV voor transitie- en ontslagvergoeding Waarom De per 1 januari 2020 ingevoerde Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft onder andere tot gevolg dat de regels voor het toekennen en uitbetalen van een transitievergoeding of ontslagvergoeding veranderen. U moet met ingang van die datum een transitie- of ontslagvergoeding betalen aan alle medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Voorheen was een transitie- of ontslagvergoeding alleen aan de orde wanneer de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar had geduurd. Op een transitie- en ontslagvergoeding zijn andere fiscale regels van toepassing dan op regulier loon en daarom eist de Belastingdienst dat de transitie- of ontslagvergoeding wordt betaald op een aparte inkomstenverhouding (IKV). Voor het voldoen aan deze eisen is er een aanpassing in HR Core (Online) gemaakt die ervoor zorgt dat HR Core (Online) een nieuw dienstverband met een nieuw volgnummer IKV aanmaakt om vervolgens de transitie- of ontslagvergoeding te kunnen invoeren en aanleveren aan Payroll Gemal. Met ingang van deze upgrade is het niet meer nodig om een nieuw dienstverband op te voeren om een transitie- of ontslagvergoeding te kunnen betalen. Hoe Er is een nieuwe procedurestap beschikbaar waarmee u een transitie- of ontslagvergoeding kunt opvoeren als variabele mutatie voor een dienstverband dat uit-dienst gaat. Als u één van deze vergoedingen opvoert, genereert HR Core (Online) een uniek gelijktijdig volgnummer IKV. Deze procedurestap (160150 Transitie-/ontslagvergoeding) is standaard toegevoegd aan de procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens en geautoriseerd voor gebruikersgroep AB. De rubrieken betrokken in deze procedurestap zijn: Rubriek Omschrijving P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding P03699 Transitievergoeding P00694 Ontslagvergoeding Deze rubrieken zijn uitsluitend beschikbaar in de procedurestap 160150 Transitie-/ontslagvergoeding en zijn niet beschikbaar in alle functies waarmee u normaliter variabele mutaties muteert. Aangezien de rubrieken P03699 en P00694 tellende variabele rubrieken zijn, zal in geval van meerdere variabele mutaties per verrekenperiode een scrollbar naast de rubriek verschijnen. Hiermee kan naar de gewenste mutatie gescrold worden om eventuele wijzigingen op nog niet aangeleverde mutaties aan te brengen. Als gevolg van de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband is besloten dat vanaf deze release het bepalen van een volgnummer inkomstenverhouding in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Als gevolg hiervan: is het niet meer mogelijk om vanuit Self Service bij een nieuwe dienstverband het volgnummer IKV (P01114) aan te leveren; Rubriek P01114 is geblokkeerd voor indirect muteren. is het niet meer mogelijk om, bij het invoeren van een nieuw dienstverband in HR Core (Online), het gegenereerde volgnummer IKV (P01114) aan te passen. is het niet mogelijk om vanuit Self Service het gelijktijdig volgnummer IKV (P02378) aan te leveren. Rubriek P02378 is geblokkeerd voor indirect muteren.  Gewijzigd en verbeterd Reden einde arbeidsovereenkomst Waarom In de loonaangifte 2020 is een nieuw gegeven geïntroduceerd: Code reden einde arbeidsovereenkomst. De definitieve versie van UPA 2020 bevat, overgenomen van de loonaangifte 2020, ook het nieuwe veld ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’. In UPA 2020 komt de 'Code reden einde inkomstenverhouding' daarmee te vervallen. Beaufort kent reeds rubriek P00850 (Reden uittrede/ontslag PFZW) gekoppeld aan de Payroll Gemal invoercode 02850. Dit correspondeert nu nog met Code reden einde inkomstenverhouding. Rubriek P00850 en invoercode 02850 zullen met ingang van 1 januari 2020 gebruikt gaan worden ten behoeve van Code reden einde arbeidsovereenkomst in zowel de loonaangifte als de UPA. Hoe De omschrijving van rubriek P00850 en invoercode 02850 is aangepast naar respectievelijk Reden uit dienst LA/UPA en Reden uittrede/ontslag. Omdat het doel van deze rubriek tweeledig is geworden is deze rubriek niet meer uitsluitend op het scherm 'Pensioenfonds' beschikbaar, maar ook op het scherm 'Uitdienstgegevens'. In beide schermen kan dezelfde van toepassing zijnde waarde worden geselecteerd op basis van de nieuwe referentiewaarden. In de sectie Inrichtingswijzigingen is een overzicht van de oude en nieuwe waarden opgenomen. Daar waar van toepassing zijn extra controles toegevoegd. Zo zal in het scherm 'Uitdienstgegevens' bij vastlegging van de datum uit dienst, rubriek P00850 verplicht zijn. Ook het proces 'Verwerken indirecte mutaties' zal hier op signaleren. Een wijziging op rubriek P00850 ten behoeve van LA dan wel UPA wordt altijd aangeleverd aan Payroll Gemal. Daar zal op basis van klantinstellingen de verdere routering naar van de toepassing zijnde ontvangers plaatsvinden. Deze wijzigingen worden ook beschreven in de release notes van Payroll Gemal voor periode 2020-01. Uw actie Indien een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moet een reden uit dienst LA/UPA worden opgegeven. Hiervoor heeft u rubriek P00850 ter beschikking. Denk aan de overgangsfase 2019-2020: controleer eventuele geïmporteerde maar nog niet verwerkte dienstverbanden op de juiste waarde van dit gegeven. Om technische redenen is de referentietabel gekoppeld aan rubriek P00850 gewijzigd. De oude tabel DPIC381 is komen te vervallen, waarbij alle waarden zijn overgeheveld naar DPIA029 onder rubriekcode P00850. Indien van toepassing dient u hier uw rapportages op aan te passen. Opgeloste meldingen P13049 verwijderen uit scherm Loonaangiftegegevens (change 1652003) Melding Rubriek P13049 (Code korting WAO/WIA afd 2017) is vervallen per 1-1-2018 maar staat nog steeds op het venster Loonaangiftegegevens. Oplossing Rubriek P13049 is verwijderd van het venster Loonaangiftegegevens Uitbreiding aantal posities rubrieken PI0008, PI0015, PI0025, PI0032 (change 1576747) Melding De rubrieken PI0008 (Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof), PI0015 (Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl), PI0025 (Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof) en PI0032 (Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgve) zijn uitgeleverd in HR Core Beaufort met 5 posities (99,99). Het betreffen echter rubrieken over het totaal aantal uren in plaats van uren per week. Oplossing De lengte van de rubrieken is gewijzigd naar 7 posities (9.999,99) zodat het totaal aantal uren vastgelegd kan worden. Uitvoercodes LKV niet in Tres (change 1438829) Melding Een viertal uitvoercodes te weten 01546, 01547, 01538 en 01539 zijn in Beaufort als importrubrieken gedefinieerd zonder de voorloopnul. Dit moet worden gecorrigeerd zodat de rubrieken beschikbaar zijn in Beaufort. Oplossing De importrubrieken zijn gecorrigeerd en bevatten nu de voorloopnul. Inrichtingswijzigingen Lees voor aanvullende informatie over onderstaande onderwerpen de release notes van Payroll Gemal voor periode 2019-12 en 2020-01. Fiets van de zaak Vanaf 1-1-2020 komt naast de leaseauto ook de leasefiets (niet te verwarren met de reeds bestaande fietsregelingen) beschikbaar. Hiervoor zijn nieuwe rubrieken aangemaakt. Tevens zijn de onderstaande rubrieken P02041, P12042, P00987 en P10988 aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P02041 Nieuwprijs fiets 02041  Nieuwprijs fiets P12042 Keuze percentage fiets 02042  Keuze perc fiets P00987  WN bijdrage privégebruik fiets 00987  Bijdr fiets privé P10988  WN bijdrage niet-privégebruik fiets 00988  Bijdr fiets n/prv Voor rubriek P12042 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1 = 25,00 2 = 14,00 3 = 20,00 4 = 8,00 6 = 4,00 7 = 7,00 8 = 35,00 9 = 15,00 10 = 21,00 11 = 22,00 Waarde 7 is relevant in het kader van de leasefiets. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91591  Wrd prv gbr fiets 01591  Wrd prv gbr fiets P92592  Belast bdr fiets 01592  Belast bdr fiets P92987  Bijdr fiets privé 00987  Bijdr fiets privé P92988 Bijdr fiets n/prv 00988  Bijdr fiets n/prv Fiscale rekenregels 2020 De fiscale rekenregels van 2020 geven aan dat de loonheffing van medewerkers wonende in België of Suriname/Aruba via nieuwe belastingtabellen gaat lopen. Hiervoor zijn de volgende nieuwe extra referentiewaarden aangemaakt voor rubriek P12323 - Ind. fiscaal woonland: 4 - België 5 - Suriname of Aruba Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden Van de volgende rubrieken is de bewaartermijn van de historie verhoogd naar 500 maanden: P12170 - Code tarief WW Awf  P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst  P12474 - Code oproepovereenkomst (De bewaartermijn van de historie wordt hiermee gelijk getrokken aan die van rubriek P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd)) Referentiewaarden P02268 (Code aard arbeidsverhouding) uitgebreid Rubriek P02268 is uitgebreid met de volgende referentiewaarde: 83 - BBL Deze waarde is van toepassing per 01-01-2020, maar kan reeds gebruikt worden bij het vastleggen van nieuwe medewerkers die in 2020 in dienst komen. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset De volgende SV code rubrieken zijn toegevoegd aan de HSS rubriekenset: P02122 - Werknemersverzekering WW P02123​ - Werknemersverzekering WIA P02124 - Werknemersverzekering ZW Rubrieken code SV beschikbaar voor profielen De definitie van de volgende SV code rubrieken is aangepast zodat deze rubrieken gebruikt kunnen worden in profielen:  P02122 - Werknemersverzekering WW P02123 - Werknemersverzekering WIA   P02124 - Werknemersverzekering ZW Referentiewaarden van de WAB Premiedifferentiatie rubrieken uitgebreid Aan de volgende rubrieken is de referentiewaarde 'Niet van toepassing' toegevoegd: P12170 - Code tarief WW Awf P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 - Code oproepovereenkomst Deze waarde kan toegepast worden bij dienstverbanden zonder koppeling naar de salarisverwerker (o.a. externen of vrijwilligers zonder betaling). ABP componenten jaargrondslag Om meer inzicht in de vaststelling van het jaarinkomen ABP te verschaffen gaat Payroll Gemal diverse componenten waarmee gerekend wordt via uitvoercodes zichtbaar maken. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92431 ABP vast vrgjr 02431 ABP vast vrgjr P92435  ABP var VT vrgjr 02435  ABP var VT vrgjr P92436 ABP var vrgjr 02436 ABP var vrgjr ABP vaste componenten vanaf peildatum vorig jaar Met ingang van 2017 heeft ABP haar beleid ten aanzien van salariscorrecties aangepast. Vanaf 2017 geldt dat een salarisaanpassing met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-12. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93232 ABP verschil vorig jaar 02232 ABP versch. vrgjr  P92432 ABP vaste pensioengevende component voor-vorig jr 02432 ABP vaste vr-vrgjr P94732 ABP correctie salaris vorig jr 02732 ABP - corr. vrgjr Configuratie rubriek P02378 (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) Rubriek P02378​ (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) bleek foutief geconfigureerd te zijn als tellende variabele mutatie. Dit is aangepast naar vervangende variabele mutatie.  Deze initieel onjuiste configuratie heeft overigens niet tot foutsituaties kunnen leiden. Referentiewaarden P00850 - Reden einde arbeidsovereenkomst (DPIA029) De referentiewaarden van P00850 (Reden einde arbeidsovereenkomst) zijn opgenomen in DPIA029 onder rubriekcode P00850 (voorheen DPIC381). In deze tabel staan zowel de oude 2019 waarden als de nieuwe 2020 waarden: Code Omschrijving 0 Vrijwillig ontslag (vervallen) 1 Overlijden 2 Vrijwillig ontslag (vervallen) 3 Gedwongen ontslag (vervallen) 4 Ouderdomspensioen (vervallen) 5 Premievrijstelling ivm WAO/OBU (vervallen) 6 VUT overb/flx (vervallen) 8 Einde adm.eenh (vervallen) 11 Binnen proeftijd door werkgever 13 Rechter op verzoek werkgever 14 Wederzijds op verzoek werkgever 20 Opzegging initiatief werknemer 21 Ontslag op staande voet 30 Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 31 Rechtswege andere reden  40 Einde uitzendovereenkomst ziekte  41 Einde uitzendovereenkomst andere reden 80 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV 81 Bedrijfseconomische reden met toest. UWV 90 IKV administratief beeindigd, AO loopt door  99 Overige reden WAB Addendum: Komende wijzigingen Per 2020 treedt de WAB in werking. Echter een addendum erop treedt mogelijk pas later in werking. Voor dit addendum zijn in deze release alvast inrichtingswijzigingen meegenomen. Zodra de functionaliteit van dit addendum op de WAB in een release van Beaufort ter beschikking wordt gesteld, wordt dit in de betreffende release notes meegenomen. De inrichtingswijzigingen die nu alvast zijn meegenomen voor het addendum, zijn: Nieuwe rubrieken en nieuwe uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P03109 Contracturen in uren - Contracturen p/w P04109 Uitbreidingsuren in uren - Uitbreidingsuren p/w P01404 Percentage deelbetrekking contract 02511​  % db Contract P02404 Percentage deelbetrekking uitbreiding - % db Uitbreiding Voor de duidelijkheid: de rubrieken P04109 en P02404 zijn alleen nodig bij een tijdelijke uitbreiding van de vaste contract uren. Nieuwe PY / PZ rubrieken Rubriekcode Omschrijving Omschrijving PY3109  Startdatum P03109 (intern gebruik) Startdatum P03109 PY4109 Startdatum P04109 (intern gebruik) Startdatum P04109 PY1404 Startdatum P01404 (intern gebruik) Startdatum P01404 PY2404 Startdatum P02404 (intern gebruik) Startdatum P02404 PZ3109  Einddatum P03109 (intern gebruik) Einddatum P03109 PZ4109 Einddatum P04109 (intern gebruik) Einddatum P04109 PZ1404 Einddatum P01404 (intern gebruik) Einddatum P01404 PZ2404 Einddatum P02404 (intern gebruik) Einddatum P02404 Nieuw RAET-stuurgegeven Naam Omschrijving Ingeregelde waarde Mogelijke waarden Raet stuurgegeven? UURMETH Contract- en uitbreidingsuren vastleggen N 'J' of 'N' JA Ons®Connector Mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven Waarom In de komende december release biedt Visma | Raet de mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven. Hier lees je waarom dit handig is: De einddatum van de 'inzet' in Youforce bepaalt, naast de einddatum van het contract, ook de einddatum van de toewijzing van een persoon aan een team in Nedap Ons®. Na het verstrijken van de einddatum van een medewerker in een team is de medewerker: Niet meer zichtbaar voor zijn leidinggevende/teamleider in Nedap Ons®. Onderdeel geworden van een “onbekend team/onbekende eenheid”, waarvoor geen verantwoordelijke staat geregistreerd in Nedap Ons®. In de praktijk blijkt echter, dat ná het verstrijken van de einddatum het contract alsnog wordt verlengd en dat het uit-dienst-proces nog niet volledig is afgehandeld. Met als gevolg dat: Medewerkers na het einde van het contract toch nog staan ingeroosterd. Op een medewerker geschreven uren, niet meer zijn te controleren. Diensten of uren die bij cliënten zijn geregistreerd niet meer zijn te fiatteren. Vervelende vervolgacties en controle procedures ontstaan. Door geen einddatum voor een team door te geven aan Nedap Ons®: Blijven de medewerkers altijd zichtbaar bij het laatst gekoppelde team. Houd de teamleider/fiatteur van het laatst gekoppelde team inzage in de medewerker en zijn uren. De (laatst) verantwoordelijke teamleider correcties uitvoeren op de tijdregistratie, etc. We blijven de einddatum wél doorgeven aan het contract in Nedap Ons®. Dit betekent dat de medewerker niet meer kan inloggen na het verlopen van de contractdatum. Hoe Medewerkers uit dienst blijven gekoppeld aan hun oude team in Nedap ONS, ook al is hun inzet volgens HR Core Beaufort verlopen. Dit is optioneel. Standaard blijft het oude gedrag. Uw actie Laat ons weten via 4ME (of per mail) of je wilt overstappen op het nieuwe gedrag. Als we geen antwoord ontvangen, dan gaan we ervan uit dat je het bestaande gedrag wilt blijven behouden. Onderwijs Opgeloste meldingen Foutmelding vrije selectie op nieuw aangemaakte rubrieken (change 1624531) Melding Bij het gebruik van de nieuwe rubrieken voor WTF in het tabblad 'vrije selectie' treedt er een foutmelding op. Oplossing Het is nu mogelijk om de nieuwe rubrieken (P03351 t/m P03360, en PE1230 t/m PE1252) te gebruiken in het tabblad 'vrije selectie'  op de selectieschermen. Publishing Date : 11/29/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:26 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1097 Weergaven
  Mededelingen Splitsing code SV In het kader van de gewijzigde wet-en regelgeving gaat de huidige exportcode 02356 Code SV gesplitst worden in drie afzonderlijke exportcodes: 02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Voor HR Core Beaufort houdt dit in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering in de oktober release niet langer wordt getoond in HR Core Beaufort en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122  Werknemersverzekering WW  P02123  Werknemersverzekering WIA   P02124  Werknemersverzekering ZW  Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade alvast de nieuwe rubrieken uit. Deze rubrieken moet u zelf toevoegen aan de HSSK tabel. Met het draaien van de functie 175510 incidentele export TM en HSS wordt de definitie van de rubrieken geëxporteerd.  De indicatie Blokk. indirect mut. staat aan en de indicatie Aanleveren salarisverw. staat uit zodat eventuele mutaties op deze nieuwe rubrieken nog niet verwerkt worden in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. In de oktober release gaan we de overige aanpassingen in HR Core Beaufort aanleveren. Hieronder vallen onder meer het aanpassen van diverse schermen, zodat de nieuwe rubrieken in HR Core Beaufort kunnen worden ingevoerd, en het overzicht stamblad werknemer.  Daarom is het vanaf deze release mogelijk de nieuwe codes aan te leveren vanuit Self Service. Wilt u na de oktober release gebruik maken van het aangepaste waardebereik van de nieuwe rubrieken (P02122, P02123 en P02124), dan moet u of uw formulier in Self Service aanpassen of de waardes van de nieuwe rubrieken onderhouden in HR Core Beaufort. Uw actie Als u alvast gebruik wilt maken van de rubrieken in HR Self Service om uw formulieren aan te passen, dan moet u de volgende acties uitvoeren: Toevoegen van de rubrieken P02122, P02123 en P02124 aan de HSSK tabel. Draaien van de  functie 175510 incidentele export TM en HSS. Gewijzigd en verbeterd Rubriek P08321 in opslag termijn historie gewijzigd naar 12 maanden In een vorige release is rubriek P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 opgeleverd met 0 maanden in de opslag termijn historie. Dit is gewijzigd naar 12 maanden. Inrichtingswijzigingen Toelage over inpasnummer Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-08.  Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P05182 Procentuele toelage percentage 1 01182 Proc toel prct 1 P01281 Procentuele toelage percentage 2 01281 Proc toel prct 2 P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3 P03256 Procentuele toelage inpasnummer 1 03256 Proc toel inpsnr 1 P03257 Procentuele toelage inpasnummer 2 03257 Proc toel inpsnr 2 P03258 Procentuele toelage inpasnummer 3 03258 Proc toel inpsnr 3 P03259 Procentuele toelage rato 1 03259 Proc toel rato 1 P03278 Procentuele toelage rato 2 03278 Proc toel rato 2 P03279 Procentuele toelage rato 3 03279 Proc toel rato 3 Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91182 Toelage over inpasnummer 1 01182 Proc toel inpsnr 1 P91281 Toelage over inpasnummer 2 01281 Proc toel inpsnr 2 P91282 Toelage over inpasnummer 3 01282 Proc toel inpsnr 3   Opgeloste meldingen Opslaan waarde P02486 lukt niet bij in- en uitdienstgegevens (change 1609896) Salarisadministratie > Werknemer > Dv-gegevens per soort > In- en uitdienstgegevens (700102) Melding Na upgrade 41 kan veld P02486 Std.werktijd inst. niet opgeslagen worden. Voorheen kon de code 2 wel als waarde voor rubriek P02486 opgeslagen worden. Oplossing De functie in- en uitdienst is aangepast zodat de waarde nu weer opgeslagen kan worden.  Salarisspecificatie met fout Verlofsaldo (change 396604) Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Aanmaken verlofgeg. sal. verw. (163019) Melding Bij het aanmaken van de verlofgegevens salarisverwerker (functie 163019) werd het verlofsaldo voor Payroll Gemal niet altijd correct bijgewerkt als een persoon daarvoor uit dienst was gemeld. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat de verlofrechten nu correct worden bepaald. Afwijkende selectieschermen in functie 'Loonaangifte gegevens' (change 1334365) Salarisadministratie > Werknemer > DV-gegevens per soort > Loonaangifte gegevens (700116) Melding Wanneer in de functie 'Loonaangifte gegevens' op de index knop bij ' landcode ISO' of ' Wao-Wia afd 2017' wordt gedrukt, verschijnt een ander index scherm dan bij de overige rubrieken op het scherm. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat niet alleen in deze functie maar ook in alle andere functies hetzelfde standaard index scherm wordt getoond.  Onderwijs Alleen HR Core Online Gebroken maandberekening niet alleen voor tijdelijke uitbreidingen korter dan 6 maanden In de berekening voor de gebroken maand wordt ten onrechte alleen de berekening gedaan als de tijdelijke uitbreiding korter dan 6 maanden is. We hebben deze begrenzing verwijderd uit de berekening. Stuurgegeven gebroken maandberekening De berekening voor de gebroken maand kan niet aan en uit worden gezet. Om wel in deze functionaliteit te voorzien is het stuurgegeven 'GBRKNMND' Toepassen gebroken maand aangemaakt met default waarde 'N'. Wilt u gebruik gaan maken van de gebroken maandberekening, neem dan contact op met Visma | Raet. Publishing Date : 7/25/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 19:40 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1094 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030453) Mededelingen Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe major versie uit van HR Core Beaufort.  Lees meer... Nieuw Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Waarom Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. Op de community Wet- en regelgeving wordt de samenhang van de aanpassingen in alle Visma | Raet producten en daarmee de werking van de keten duidelijk gemaakt. Op de community van HR Core beaufort (Online) wordt de functionaliteit binnen HR Core (Online) over de verschillende releases heen samengebracht. Hieronder alleen de wijzigingen die aangebracht zijn in deze release. Let op: Het aanvullend geboorteverlof gaat pas in voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 juli 2020. Indien u voor deze tijd een aanvraag indient zal het UWV het bericht afkeuren. Functie 'Aanvraag aanvullend geboorteverlof (703009)' Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Aanvraag aanv. geboorteverlof Het aanvullend geboorteverlof kan worden aangevraagd met de nieuwe functie 703009 Aanvraag aanv. geboorteverlof. In deze functie vult u de rubrieken voor de aanvraag naar het UWV. Aangezien de geboortedatum van het kind een belangrijke factor is voor het UWV bericht is dit de trigger voor de aanvraag. Wijziging van deze rubriek zal zorgen voor een nieuwe aanvraag richting het UWV. Indien de uitkering rechtstreeks aan de werknemer moet worden overgemaakt, moet ook het IBAN nummer worden ingevoerd en in geval van een buitenlands IBAN nummer ook de BIC code en naam en plaats van de bank. Bij de keuze voor 'Nieuwe aanvraag' op het nieuwe scherm worden de gegevens op het scherm geschoond en gevuld met default waarden. Deze optie maakt het mogelijk om bij een aanvraag voor een tweede kind te beginnen met een schoon scherm. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren.  Functie 'Verwerken Indirecte mutaties (100252)' Het is ook mogelijk om de aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof in Self Service te doen. In HR Core Beaufort (Online) is het proces 'Verwerken indirecte mutaties' uitgebreid met consistentiecontroles voor de verwerking van de rubrieken voor het aanvullend geboorteverlof. Mocht er een ongeldige waarde worden aangeleverd, dan vindt u dit terug op het verwerkingsverslag en kunt u vervolgens hierop actie ondernemen. Uw actie U hoeft hiervoor geen speciale acties te ondernemen. Nieuwe berichtsoort voor aanvullend geboorteverlof UWV-WAZO-2 Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > EDI-ontvanger Om de nieuwe gegevens voor de aanvraag van een aanvullend geboorteverlof via EDI aan UWV te kunnen doorgeven, is een nieuwe berichtsoort aangemaakt. Na installatie van de update van HR Core Beaufort is de nieuwe berichtsoort zichtbaar op het scherm 'Index ondersteunende berichtsoorten'. Deze nieuwe berichtsoort kunt u als volgt toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM. Ga naar applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > Edi-ontvanger. Selecteer EDI-ontvanber UWV Digi-ZSM en druk op de tab Soort EDI-bericht. Druk vervolgens op de knop Nieuw, het venster 'Index ondersteunende berichtsoorten' verschijnt. Zorg dat alleen nr. 6 UWV aanv.geboorteverlof aangevinkt is, sluit af en druk vervolgens op Accepteren. Sluit vervolgens ook de functie EDI-ontvanger af met Accepteren. Als de berichtsoort slechts voor één instelling of opdrachtgever van toepassing is, geeft u in de velden Opdrachtgever en Instelling aan voor welke opdrachtgever en instelling. Als u de velden leeg laat, wordt het bericht aangemaakt voor alle instellingen (en opdrachtgevers) in Beaufort. Meer informatie vindt u op de Help pagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van het aanvullend geboorteverlof en deze aanvraag ook naar het UWV wilt sturen, zult u de nieuwe berichtsoort moeten toevoegen aan uw EDI ontvanger. Nieuwe gebeurtenis 0601 Aanvullend geboorteverlof De aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof wordt verwerkt via het standaard EDI-proces. Hieronder een korte toelichting van de wijzigingen in de functies. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Gebeurtenis Als er een geldige aanvraag voor aanvullend geboorteverlof is opgevoerd (hetzij via de nieuwe functie 703009 'Aanvraag aanv. geboorteverlof', hetzij via het importeren van indirecte mutaties, kunt u de status van de aanvraag terugvinden bij de gebeurtenissen en wel voor code 0601 'Aanvullend geboorteverlof'. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren acties Het generen van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenis en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s) en op het verwerkingsverslag worden ook de resultaten vermeld voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren EDI-berichten Het generen van EDI-berichten zorgt er ook voor dat, indien er acties aanwezig zijn, ook het WAZO-bericht voor het aanvullend geboorteverlof wordt aangemaakt. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Overzicht EDI-berichten, Reproduceren EDI-berichten, Opschonen historie EDI-ber. Ook deze functies zijn aangepast betreffende de verwerking van de nieuwe EDI-berichten voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Raadplegen EDI aanv.geb.verlof  Deze nieuwe functie (733055) toont de gegevens van het aangemaakte EDI-bericht voor aanvullend geboorteverlof.  Het eerste tabblad geeft de datum, berichtsoort en ontvanger van alle aangemaakte 'EDI-berichten aanvullend geboorteverlof' weer. Het tweede tabblad toont de details per aangemaakt 'EDI-bericht aanvullend geboorteverlof' met een overzicht van de waarden en omschrijving per rubriek. De functie is vergelijkbaar met de bestaande functie 'Raadplegen EDI-berichten (733025)'. Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren. Gewijzigd en verbeterd Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV Waarom In release 2020-05 van Payroll Gemal onderwerp 2020-05/5, is geschreven dat het bestand "Financiële ziektegegevens UWV", lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. Als gevolg hiervan gaan we de functionaliteit die HR Core Beaufort biedt rondom de Financiële ziektegegevens UWV verwijderen en de gegevens opschonen. Hoe Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd: Stap 1 in release 2020-06 (deze release): Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens Opschonen van menu's en procedures Vervallen verklaren van rubrieken Aanpassen van helpteksten Stap 2 in release 2020-07 Opschonen van financiële ziektegegevens In deze release worden de volgende functies, stuurgegevens en rubrieken opgeschoond/vervallen verklaard: Functie Naam 407010 Import financ. ziektegegevens 234010 Loongegevens tbv melding UWV   Stuurgegeven Omschrijving HPIP301 Commit aantal importeren financiële gegevens PPID200 Commit moment import UWV   Rubriek Omschrijving P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13  P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen; alle aanpassingen worden doorgevoerd bij het installeren van de upgrade. Opgeloste meldingen Naamgeving van verslaglegging Youforce exportprocedures onjuist (change 1850408) Melding Bij het aanmaken van de Youforce exportbestanden via procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer ' en procedure 175500 'Aanmaken export HR', worden verwerkingsverslagen aangemaakt. De naamgeving is respectievelijk *hss*.txt en *tm*.txt. Deze naamgeving is verwarrend. Oplossing De naamgeving voor beide verwerkingsverslagen is aangepast: voor de procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer' en procedure 175500 'Aanmaken export HR' worden nu verwerkingsverslagen aangemaakt met naamgeving respectievelijk *gbb*.txt en *hrss*.txt. Ontbreken Ingangsdatum mutatie in infoscherm scherm Premiedifferentiatie WAB (change 1988824) Melding In de diverse schermen van HR Core Beaufort is in de menubalk een blauwe informatieknop met een 'I' beschikbaar waarmee informatie over het geselecteerde dienstverband, zoals de Ingangsdatum van de wijziging, kan worden getoond in een pop-up scherm. Indien vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, dan wordt de ingevoerde Ingangsdatum wijziging niet getoond in het pop-up scherm. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat als vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, de ingevoerde Ingangsdatum wijziging wordt getoond in het pop-up scherm. Signaaltekst weg bij Youforce signalen (Actieve signalering) (change 2035968) Melding In het geval van een HR Core Online klant (stuurgegeven BO4OL = 'J') is het mogelijk een Youforce signaal aan te maken. Bij de keuze voor de functie 100282 'Export acties Youforce' wordt vervolgens een xml-bestand aangemaakt. In de xml blijkt zowel het veld omschrijvingKort als het veld omschrijvingLang niet de juiste waarde te bevatten. Ze zijn beide gevuld met de waarde van de actie zelf. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat in de xml de velden omschrijvingKort en omschrijvingLang gevuld zijn met respectievelijk de waarden van de velden Signaaltekst kort en Signaaltekst lang zoals die op het scherm van de signaaldefinitie zijn ingevuld. Mutatie P12323 indicatie Woonland gaat niet naar Gemal (change 1697554) Melding Als in HR Core Beaufort een nieuw tweede dienstverband wordt opgevoerd met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, dan moet van de niet ingedeelde PS-elementen (waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt) een salarismutatie worden aangemaakt . Dit blijkt niet het geval te zijn voor o.a. rubriek P12323 (indicatie woonland) bij zowel direct als indirect muteren. Bij het muteren van een bestaand dienstverband treedt deze fout niet op. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat voor zowel directe als indirecte mutaties bij het aanmaken van een tweede dienstverband met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, er salarismutaties worden aangemaakt van de niet ingedeelde PS-elementen waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt. Bestand proefproductie niet correct (change 2000755) Melding In sommige gevallen werd de proefproductie door Payroll Gemal afgekeurd in verband met een incorrecte xml-opbouw. Oplossing Hoewel dit probleem zich diverse keren heeft voorgedaan, bleek dit niet eenduidig te reproduceren en daardoor moeilijk gericht op te lossen. We hebben de proefproductieprogrammatuur vergeleken met de normale aanleverprogrammatuur en op basis daarvan een  aantal wijzigingen in de proefproductie doorgevoerd. We hopen het probleem hiermee te hebben opgelost. Mocht u echter alsnog problemen in de dit kader ondervinden, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Automatische conversie P01182 (Soort wn-verzekering) stamblad werknemer (change 12880731) Melding Als een gebruiker met leesrechten de functie 'stamblad werknemer' uitvoert, wordt de automatische conversie van rubriek P01182 uitgevoerd als dit nog niet is gebeurd. In de mutatieverantwoording wordt de ingelogde gebruiker gelogd als zijnde de persoon die de mutatie heeft uitgevoerd. Dit is onterecht.  Oplossing Net als bij andere conversies die automatisch door HR Core Beaufort(Online) worden uitgevoerd, moet ook in dit geval de user 'Beaufort' worden gelogd in de mutatieverantwoording. Dit is nu aangepast. Inrichtingswijzigingen Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG): loonaangifte en UPA Hierbij extra wijzigingen naar aanleiding van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) die per 1 juli 2020 van kracht wordt. In het bericht op de community leest u de samenhang tussen het proces van de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof in HR Core (Online) en de verschillende releases. Gewijzigde omschrijving van exportcode 02263 Exportcode Omschrijving 02263 Incid. loonvermindering Gewijzigde referentiewaarde voor rubriek P02263 (Code incidentele inkomstenvermindering) Waarde Omschrijving OUD Omschrijving NIEUW 1 Vervallen Aanv. geboorteverlof Uw actie Met de procedure Collectieve Mutaties (700120) kunt u desgewenst reeds bestaande waarden '1' converteren naar '0' (= niet van toepassing). Uitbreiding rubriekenset voor Export Tactische Modules Aan 001 Rubriekenset Tact Modules is een rubriek toegevoegd met het oog op toekomstig gebruik door Flex Benefits. Rubriek Omschrijving P02508 Reisbewegingen Nieuwe PI-elementen De onderstaande rubrieken zijn aan HR Core Beaufort en aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe rubrieken Rubriekcode Omschrijving PI0154 Geboortedatum t.b.v. aanvraag Wazo PI0155 Aantal weken t.b.v. aanvrag Wazo PI0156 Begindatum verlof t.b.v. aanvraag Wazo PI0157 Aanloop of funct schaal PI0158 Datum ambtsjubileum PI0159 Datum jubileum 12,5 jaar PI0160 Datum jubileum 25 jaar PI0161 Datum jubileum 40 jaar PI0162 Datum jubileum 50 jaar Voor rubriek PI0157 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1=aanloop 2=functioneel Rubriek PI0153 ('Signaaldatum aanvullend geboorteverlof'), die al eerder was aangemaakt, is nu ook aan de rubriekenset toegevoegd. Publishing Date : 5/29/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 17:29 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1097 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030450) In deze versie... Aangepast in versie 3 Het onderwerp 'Salarisschalen en inpasnummers' is toegevoegd Aangepast in versie 2 Bij het onderwerp 'CAO VVT: Wijzigingen salarisregeling per 2020-01' is de tekst van het tweede opsompunt bij Uw actie gewijzigd. Mededelingen Salarisschalen en inpasnummers In de release notes 2019-04 hebben wij onder de kop 'Salarisschalen en inpasnummers' geschreven over een wijziging in de manier waarop salarisschalen en inpasnummers worden vastgelegd in Payroll Gemal. Om deze wijziging te faciliteren is in release 2019-04 van HR Core Beaufort een aanpassing doorgevoerd in de wijze waarop een salarisschaal en een inpasnummer worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Onderdeel van de aanpassing was een conversie in HR Core Beaufort, waarbij de salarisgegevens van dienstverbanden die werden verloond via een inpasnummer, opnieuw werden aangeleverd aan Payroll Gemal. De conversie was bedoeld voor alle dienstverbanden die op of na 1 januari 2019 werden verloond via een inpasnummer. Deze conversie bleek niet in alle gevallen correcte gegevens aan te leveren aan Payroll Gemal. Om die reden is op 19 april 2019 op het Youforce portaal een bericht geplaatst met de mededeling om deze conversie niet uit te voeren. Tegelijkertijd hebben we deze conversie verwijderd uit Beaufort Service. Omdat de aanlevering van salarisschalen en inpasnummers vanuit HR Core Beaufort naar Payroll Gemal al sinds release 2019-04 gebeurt op de nieuwe wijze, is besloten om de conversie van de resterende salarisschalen en inpasnummers niet te doen in HR Core Beaufort maar in Payroll Gemal. Een vooraankondiging van deze aanstaande conversie in Payroll Gemal kunt u lezen in de release notes 2020-02 onderwerp '2020-02/6 Vooraankondiging: Splitsen invoercodes voor schaalnummer en inpasnummer'. CAO VVT: Wijziging salarisregeling per 2020-01 In de salarisregelingen 15 (maandverloning) en 55 (vierwekenverloning) worden de bedragen voor leerlingen en zakgelders gewijzigd met terugwerkende kracht tot 2020-01. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2020-03 CAO VVT - Wijziging salarisregeling per 2020-01. Uw actie U kunt de gewijzigde salarisregelingen en de bedragen vanaf 3 maart downloaden via Youforce en importeren in HR Core met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Voor leerlingen moet u met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 schaal 101 met ancienniteit 0 (inpassingsnummer 9500) vastleggen het percentage inschaling. Als u geen gebruik wilt maken van de RSP-methode dan kunt u een nominaal salaris vastleggen. Voor zakgelders zijn met terugwerkende kracht tot 2020-01 geen inpassingsnummer meer beschikbaar. U moet het inpassingsnummer 9401 met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 verwijderen en vervangen door een nominaal salaris van 0. Na de omzetting van leerlingen en zakgelders moet u de vervallen inpassingsnummers (9401, 9541, 9542, 9551, 9552, 9553, 9554, 9561 en 9562) met functie 215000 Salarisregeling handmatig verwijderen, zodat ze niet langer beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik. Als u een inpassingsnummer handmatig verwijdert, kan het zijn dat u de volgende melding krijgt: (PI-0232) 1: Inpastabel heeft nog relatie(s) met Dienstverband. Dit betekent dat er nog dienstverbanden (in- en uit-dienst) zijn die verwijzen naar het inpassingsnummer dat u wilt verwijderen. Nieuw Autorisatielogging: Nieuwe functie '100055 Overzicht autorisatie per gebruikersgroep' Waarom AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verordening die bedrijven verplicht om de persoonlijke gegevens en privacy van EU-burgers te beschermen voor transacties die plaatsvinden binnen EU-lidstaten. Een van de te nemen stappen is het loggen van autorisaties in de loop van de tijd. Deze nieuwe functie betreft een extra functie (naast de al bestaande functie '100050 Autorisatie per gebruiker') die aan HR Core is toegevoegd ten behoeve van de AVG. Hoe Nieuwe functie '100055 Overzicht autorisatie per gebruikersgroep' Indien u de wijzigingen in de autorisatie voor een gebruikersgroep wilt inzien, kunt u deze functie gebruiken. U kunt een gebruikersgroep selecteren met optioneel een functie. Daarnaast kiest u een periode waarover u de wijzigingen wilt zien. Deze periode wordt begrensd door de startdatum van de logging die vastligt in het stuurgegeven AVG_LOG. U kunt kiezen voor een standaard verslag of voor output in een CSV-bestand. De locatie is de standaard gebruikte PRT-directory. Het CSV bestand wordt direct weggeschreven en kan niet net als bij een TXT-bestand optioneel op het scherm worden getoond na de verwerking. Onderin de meldingenbalk ziet u de naam en locatie van het CSV-bestand. Op het overzicht wordt voor onderstaande rubrieken de waarde getoond die geldig is op begindatum van de periode en alle wijzigingen tot aan de einddatum van de periode.   Rubriek Omschrijving FUNC_ID Functienummer AUTO_NIVO Autorisatie niveau 0 - Raadplegen, 1 - Raadplegen+Wijzigen, 2 - Raadplegen+Wijzigen+Verwijderen   Uw actie Indien u gebruikt wilt maken van de autorisatielogging, dan moet u eerst in Beaufort Service de initialisatie functie uitvoeren. Na deze initialisatie wordt het stuurgegeven AVG_LOG actief en wordt elke wijziging in de autorisatie gelogd. De functie 100055 kunt u selecteren via menu à la carte of  u kunt de functie 100055 via systeemfunctie toevoegen aan een menu. Verwerkingsverslag salarisverwerking ook in CSV-formaat Waarom Naast het verwerkingsverslag van de salarisverwerking zoals we die nu al kennen in TXT-formaat ('Foutverslag aanmaken salarismutaties'), kan deze nu ook in CSV-formaat worden aangemaakt. Een verwerkingsverslag in CSV-formaat heeft bijvoorbeeld als voordeel dat het kan worden geïmporteerd in Excel en dat er vervolgens bewerkingen op kunnen plaatsvinden zoals sorteren. Het verwerkingsverslag in CSV-formaat kan worden aangemaakt naast het al bestaande verwerkingsverslag in TXT-formaat. Het verwerkingsverslag in CSV-formaat bevat de volgende gegevens/kolommen van de meldingen zoals die ook op het verwerkingsverslag in TXT-formaat ('Foutverslag aanmaken salarismutaties') worden getoond: Exportcode Rubriek Omschrijving Stam/Variabel Waarde Persoonsnummer Dienstverband volgnummer Volgnummer rubriek Voorletters Geboortenaam Geboortedatum Arbeidsrelatie Organisatorische eenheid Opdrachtgever Instelling Registratienummer Type melding Omschrijving melding Hoe Salarisadministratie > Verwerking salarismutaties > Aanmaken aanlevering. Indien u het verwerkingsverslag van de salarisverwerking ook in CSV-formaat wilt aanmaken, dient u eenmalig het stuurgegeven 'VRSLGCSV' op 'J' te zetten (deze wordt met de waarde 'N' opgeleverd). Het verwerkingsverslag zal daarnaast ook gewoon in TXT-formaat aangemaakt blijven worden. De locatie van het nieuwe verslag is de standaard gebruikte PRT-directory. Het CSV-bestand wordt direct weggeschreven en kan niet net als bij een TXT-bestand optioneel op het scherm worden getoond na de verwerking. Uw actie Indien u gebruikt wilt maken van het genereren van het verwerkingsverslag van de salarisverwerking in CSV formaat, dan moet u eerst in HR Core Beaufort het stuurgegeven 'VRSLGCSV' omzetten naar 'J'. Het nieuwe verwerkingsverslag wordt dan altijd aangemaakt naast het verwerkingsverslag in TXT-formaat, Inrichtingswijzigingen Grondslag verloonde uren VRZ-regelingen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-03. Nieuwe rubrieken en invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92350 Uren verloond VRZ1 02350 Uren verlnd VRZ1 P92351 Uren verloond VRZ2 02351 Uren verlnd VRZ2 P92352 Uren verloond VRZ3 02352 Uren verlnd VRZ3 P92353 Uren verloond VRZ4 02353 Uren verlnd VRZ4 P92354 Uren verloond VRZ5 02354 Uren verlnd VRZ5 P92355 Uren verloond VRZ6 02355 Uren verlnd VRZ6 P92356 Uren verloond VRZ7 02356 Uren verlnd VRZ7 P92357 Uren verloond VRZ8 02357 Uren verlnd VRZ8 P92358 Uren verloond VRZ9 02358 Uren verlnd VRZ9 P92359 Uren verloond VRZ10 02359 Uren verlnd VRZ10 P92360 Uren verloond VRZ11 02360 Uren verlnd VRZ11 P92361 Uren verloond VRZ12 02361 Uren verlnd VRZ12 P92362 Uren verloond VRZ13 02362 Uren verlnd VRZ13 P92363 Uren verloond VRZ14 02363 Uren verlnd VRZ14 P92364 Uren verloond VRZ15 02364 Uren verlnd VRZ15   Schoning en onderhoud codes 2020-01 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-11. De onderstaande rubrieken en exportcodes zijn vervallen per 01-jan-2020.    Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P02274 Werkbonus (Vervallen) 02274 Vervallen P07435 *) Tegemoetkoming ziektekosten UWV (Vervallen) 01435 Vervallen P02940 Nul uren contract (Vervallen) 02940 Vervallen P00492 Instantiebetaling (Vervallen) 02492 Vervallen P02409 Berekeningsmethode ziekengeld (Vervallen) 02409 Vervallen P02266 Afwijkende risicopremie groep (Vervallen) 02266 Vervallen *) De exportkenmerken van deze rubriek zijn nog aanwezig omdat deze rubriek nog over 2019 gemuteerd mag worden.   Van onderstaande rubrieken is de omschrijving gewijzigd.   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P09036 Land woonadres 03036 Land P00938 Land postadres 02938 PA-land Van de onderstaande rubriek is alleen de exportcode komen te vervallen.   Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P01024 Landcode 02847 Vervallen Het woonland met exportcode 02874 mag niet meer langer worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Voor het aanleveren van het woonland kunt u gebruik maken van de reeds aanwezige rubrieken voor (buitenlands) woonland P09036 / 03036 en (buitenlands) postadres P00938 / 02938. Gewijzigd en verbeterd Uniface licentie batch server Waarom  De huidige Beaufort licentie is geldig tot 1 juli 2020. U zult vanaf 1 juni meldingen krijgen over het verlopen van deze licentie, zodat deze tijdig vervangen kan worden. Deze meldingen verschijnen bij zowel het starten van Beaufort als het starten van de batchprocessen. Deze meldingen kunt u wegklikken om verder te gaan. Daar waar deze meldingen bij het starten van Beaufort toegevoegde waarde hebben, leiden deze bij het starten van de batchprocessen tot stagnatie van deze batchprocessen. Hoe Om stagnatie van de batchprocessen vanaf 1 juni te voorkomen, wordt de configuratie van de batch server aangepast. Met een additionele parameter worden de meldingen in de batch server onderdrukt. Indien van toepassing zullen de meldingen bij het starten van Beaufort wel nog steeds worden getoond. Uw actie De configuratie wordt automatisch aangepast, u hoeft hier niks voor te doen. Om de batchprocessen probleemloos door te laten lopen wordt u wel dringend geadviseerd upgrade 030450 van periode 03 vóór 1 juni te installeren. Installeert u deze upgrade ná 1 juni, houdt er dan rekening mee dat de batch server eenmalig de licentiemeldingen zal geven. Na 1 juli zal een nieuwe -niet verlopende- licentie van kracht worden. U zult in dat kader nog geïnformeerd worden. Opgeloste meldingen Niet correcte melding bij indirect muteren (change 1648409) Melding In de situatie dat dienstverbandmutaties vanuit een ander systeem dan HR Self Service worden geïmporteerd komt een melding op het importverslag die aangeeft dat de ziektemutaties zijn afgekeurd. Er is hierbij echter geen sprake van aanwezigheid van ziektemutaties in het importbestand. De mutaties worden overigens correct geïmporteerd en correct verwerkt. Oplossing De programmatuur is zodanig gewijzigd dat de melding 'Ziektemutaties zijn afgekeurd' niet meer ten onrechte op het importverslag wordt getoond.  Youforce signaal ten onrechte aangemaakt (change 1648394) Melding Een Youforce signaaldefinitie kan worden aangemaakt op basis van een conditie, bijvoorbeeld op basis van de conditie '[P00330] = V ' of conditie '[P01606] = '. In het eerste voorbeeld wordt er een Youforce signaal aangemaakt als het Geslacht V(rouwelijk) is en in het tweede voorbeeld wordt er een Youforce signaal aangemaakt als de Hersteldatum niet gevuld is. Indien het signaal ten tijde van het uitvoeren van de functie 'Export acties Youforce' niet meer voldoet aan de condities zou er ook geen signaal moeten worden geëxporteerd. Dit gebeurt echter wel.  Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat er alleen een Youforce signaal wordt aangemaakt als aan de conditie van de Youforce signaaldefinitie wordt voldaan. Signalen die niet meer voldoen worden verwijderd. WAB - WW premie uitkeringssituatie (grondslagmethode) (change 1925152) Melding Ontbrekende importrubrieken voor uitvoercodes 00985 en 02345. Oplossing De ontbrekende uitvoercodes zijn toegevoegd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-12. Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92986 WW/Wachtgeld 00986 WW/Wachtgeld P92345 Afdr WW uitk 02345 Afdr WW uitk P93985 Loondoorbet ziek 00985 Loondoorbet ziek   Publishing Date : 2/28/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:00 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1070 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030458 en upgrade 030506). Mededelingen Eindejaarsproductie (13e, 14e en 15e periode) In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13). De werking in HR Core Beaufort (Online) is en wordt hierop niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van afgelopen jaar.  Feedback gevraagd met betrekking tot gebruik OfficeLink Bij het gebruik van de module OfficeLink binnen HR Core Beaufort Online wordt er gebruikt gemaakt van Microsoft Office. Om de beveiligingsrisico's te verlagen bij het gebruik van Microsoft Office binnen de HR Core Beaufort Online omgeving zijn wij van plan om het gebruik van macro's en add-ons niet meer toe te staan per 1 januari 2021, aangezien de basisfunctionaliteit van OfficeLink niet afhankelijk is van deze opties. Wij kunnen echter niet nagaan of jouw organisatie bij de toepassing van OfficeLink wél gebruik maakt van deze opties, daarom zouden wij graag jouw feedback ontvangen met betrekking tot dit gebruik van OfficeLink en willen wij je vragen om deze poll in te vullen. Het invullen kost je maar twee minuten! Zie ook de berichtgeving op de community. Nieuwe major versie HR Core Beaufort De nieuwe major versie 3.5 is inmiddels beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. Wij ondersteunen versie 3.4 in ieder geval tot en met de release van januari (030459). Na deze datum wordt belangrijke wetgeving alleen nog doorgevoerd in HR Core Beaufort 3.5 (denk bijvoorbeeld aan het IKV-vraagstuk). Indien je gebruik wilt maken van de diensten van Visma | Raet om deze versie te installeren, dan adviseren wij je om dit kenbaar te maken met de daarvoor beschikbaar gestelde template in 4Me. Indien je voornemens bent om op korte termijn te migreren naar de HR Core Online, dan hoef je niets te doen. Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht Met ingang van 01-07-2020 is het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van HR Core Beaufort (Online) 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd worden volgens de nieuwe specificaties. De oude specificatie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien je gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet je voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 030453). Gewijzigd en verbeterd Status beheer import/export  Waarom Om de verwerking van import en export te kunnen monitoren, worden er logregels weggeschreven met de status van de verwerking van het import/-exportbestand. Je kan deze informatie raadplegen met de functie Status import/export bestanden (430015). Er zijn een tweetal verbeteringen aangebracht in deze functie te weten het kunnen schonen van de logregels en het kunnen raadplegen van het verwerkingsverslag van de import van Self Service. Tevens worden de gebruikte stuurgegevens die nodig zijn voor deze functie default 'aangezet'. Als er onderzoek moet worden gedaan naar een probleem in de import/export, dan is het zeer handig dat ook de informatie gelogd is in de tabel. Gebeurt dit niet dan is het zoeken naar een probleem veel lastiger. Indien je dit niet wenst, dan kun je de inhoud van de stuurgegevens aanpassen na de release. Hoe Schonen Tot nu toe was het niet mogelijk om de logregels op te schonen. Het groeien van de logtabel draagt niet bij in de performance van de functie. Om deze reden is er een nieuwe optie toegevoegd waarmee op basis van het geselecteerde file-mask en datum er opgeschoond kan worden. Je kunt dus zelf bepalen per soort import/export hoelang de informatie bewaard moet worden. Rechtstreeks toegang tot verwerkingverslag bij import vanuit Self Service Op het tabblad Self Service import is een extra optie 'logbestand' toegevoegd. Indien je van de import van het Self Service bestand het verwerkingsverslag wilt zien, ga je op de betreffende regel staan en klik je op de knop 'logbestand'. Op basis van de datum-tijd van het bestand wordt in de 'PRT-directory' gezocht naar het bijbehorende verwerkingsverslag. Indien dit is gevonden, wordt dit getoond in de verkenner en kan je het bestand openen. Het voordeel hiervan is dat je niet eerst zelf naar de juiste directory hoeft te gaan om het verwerkingsverslag op te zoeken. Deze functionaliteit werkt echter alleen als het opslaan van de verwerkingsverslagen op een centrale plek in de organisatie plaatsvindt en er in de ASN-file gebruik wordt gemaakt van het relative pad (../prt).  Stuurgegevens Tijdens het installeren van de upgrade wordt voor onderstaande stuurgegeven de waarde op 'J' gezet: HSSIMLOG - Logging import bestanden HSS HSSEXLOG - Logging export bestanden HSS RTMIMLOG - Logging import bestanden Tactische modules RTMEXLOG - Logging export bestanden Tactische modules RUM_LOG - Logging export bestanden Usermanagement OVRGLOG - Logging overige import bestanden indirect muteren Actie De functionaliteit wordt standaard uitgeleverd, je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. We raden aan om in jouw beheerproces van HR Core Beaufort (Online) het schonen van de logregels op te nemen. Proefproductie laten werken als jaarwerkproductie Waarom In de 2020-10 release hebben we het mogelijk gemaakt om een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Met ingang van deze release van HR Core Beaufort (Online) is het ook mogelijk om een proefproductie als jaarwerkproductie te laten uitvoeren.  Hoe De procedure 150055 Aanlevering proefproductie kan nu, naast normale mutaties en correctie mutaties, ook JWP-mutaties verwerken in een bestand voor de proefproductie. De beslissing welke soort mutaties worden verwerkt is afhankelijk van de sessie waarin HR Core Beaufort (Online) zich bevindt: in dit geval dien je een JWP Jaarwerk productie te starten. Als HR Core Beaufort (Online) zich in een andere sessie bevindt dan NOR, COR of JWP, wordt dit gemeld en is het niet mogelijk om medewerkers te selecteren. In welke sessie HR Core Beaufort (Online) zich bevindt en welke salarisperiode verbonden is aan die sessie, kan je terugvinden in de menubalk Extra > Info salarisverwerking. Normaal gesproken start HR Core Beaufort (Online) op met het sessiegegeven NOR Normale productie. Je kunt het sessiegegeven wijzigen met de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verhuizen van dienstverbanden Waarom Het verhuizen van dienstverbanden over opdrachtgevers heen is aan voorwaarden verbonden en dient in Payroll Gemal doorgevoerd te worden. Het was echter ook nog steeds mogelijk dit proces in HR Core Beaufort (Online) te starten, met uiteindelijk afkeur in Payroll Gemal tot gevolg. Omdat het echter niet wenselijk is dat HR Core Beaufort (Online) en Payroll Gemal wat dit betreft uit elkaar gaan lopen, blijft de verhuisfunctionaliteit in HR Core Beaufort (Online) actief, maar zullen er in geval van een verhuizing over opdrachtgevers heen, geen mutaties meer aan Payroll Gemal worden aangeleverd. De overige verhuisfunctionaliteit, bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere instelling binnen dezelfde opdrachtgever, is ongewijzigd gebleven. Hoe De functies 700113 Verhuizing dienstverband en 700121 Collectieve OIR verhuizing zijn zodanig aangepast dat in geval van een verhuizing over opdrachtgevers heen, geen salarismutaties worden aangemaakt voor de dienstverbanden waarbij de opdrachtgever wijzigt. In de overige gevallen worden de reguliere naar Payroll Gemal gegenereerd. Actie Bij een verhuizing over opdrachtgevers heen dien je deze in Payroll Gemal uit te voeren. Daarna moet dezelfde verhuizing ook in HR Core Beaufort (Online) worden doorgevoerd zodat het dienstverband zowel in HR Core Beaufort (Online) als Payroll Gemal op gelijke wijze geregistreerd staat. Performance importeren resultaatgegevens Waarom De performance van het importeren van resultaatgegevens (functie 165000) liet in geval van grote hoeveelheden te importeren data te wensen over. In sommige gevallen duurde deze import dermate lang dat andere gebruikersprocessen hier hinder van ondervonden. Hoe De functie 165000 Importeren resultaatgegevens is 'onder de motorkap' aangepast, waarbij een stuk overbodige logging van het importproces is verwijderd. Hiermee is een significante verbetering van de performance van dit importproces bereikt. Functioneel is er verder niks veranderd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Werkgevercode 33012/33022 uitgebreid met factor blokkade In januari 2020 is uitvoercode 02301 factor blokkade bezetting gemaakt. Dit heeft effect op de telling van de medewerkers bij het maken van de journaalposten. Vanaf deze release zal bij de telling van de medewerkers op basis van factor gewerkt (werkgevercodes 33012 en 33022 waarde 2) uitvoercode 02301 in mindering worden gebracht op het totaal.  De berekening in de PKB-module is hierop aangepast. Tevens is de omschrijving van referentie waarde 2 behorende bij de rubrieken S33012 en S33022 aangepast naar: 2 = wel, o.b.v. uc 1506, 1991 en 2301. Na de synchronisatie van de werkgevergevens zal deze waarde ook in HR Core Beaufort zichtbaar zijn. Wet- en regelgeving Aanpassingen n.a.v. gegevensspecificaties Loonaangifte en UPA 2021 In het kader van de Loonaangifte en UPA 2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voor meer informatie omtrent de Payroll Gemal aanpassingen zie de Payroll Gemal release notes voor 2020-12. Wat betreft HR Core Beaufort (Online) is een wijziging met betrekking tot het BSN nummer doorgevoerd: het is in de HR Core Beaufort (Online) schermen nu niet meer mogelijk om een BSN op te voeren die start met een 8 of een 9. Ook het indirect muteren proces is hier op aangepast: in die gevallen waarin een BSN welke start met een 8 of een 9 wordt aangeleverd, zal dit worden gesignaleerd op het verwerkingsverslag. De mutatie wordt wél verwerkt om te voorkomen dat de gegevensverwerking stagneert. Daarnaast zijn een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd: De omschrijving van rubriek P90374 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De omschrijving van uitvoercode 01874 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De omschrijving van importrubriek 01874 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De referentiewaarden van rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding zijn uitgebreid met waarde 53 = Uitk ihkv vervroegde uitt. Opgeloste meldingen Inzien variabele loonverdeling verrekenperiode (change 1887963) Melding Bij het vastleggen van een variabele loonverdeling met terugwerkende kracht was in het scherm niet zichtbaar welke variabele loonverdelingen voor die periode al aangeleverd waren. Door dit gebrek aan inzicht kon er -in totaal- sprake zijn van een te hoge of te lage variabele loonverdeling. Oplossing Bij de opgave van een verrekenperiode die voor de actuele verrekenperiode ligt, worden in een extra tabel onder de huidige loonverdelingsregels de aangeleverde mutaties van de geselecteerde verrekenperiode en dezelfde productiesoort getoond.  Voorbeeld: In salarisperiode 08/2020 zijn 2 variabele loonverdelingen vastgelegd. In de salarisperiode 09/2020 wordt er op het scherm 'Variabele loonverdeling' de Verrekenperiode 08/2020 opgegeven met als resultaat dat onderaan het scherm de 2 variabele loonverdelingsgegevens van de verrekenperiode 08/2020 worden getoond. Deze regels zijn niet te wijzigen, maar geven wel weer wat bij de salarisverwerker is aangeleverd. Mede op basis van deze informatie kan de juiste correctie worden doorgevoerd, zonder dat het totaal resultaat gaat afwijken. Tevens kunnen andere reeds aangeleverde variabele loonverdelingen voor dezelfde periode -waar nodig- tegen geboekt worden. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Geen salarismutaties voor rubriek P00850 - Reden uit dienst LA/UPA (change 2150256) Rubriek P00850 (Reden uit dienst LA/UPA) is verplicht als de datum uit dienst is ingevuld. Dit leidt vervolgens tot salarismutaties naar Payroll Gemal. Dit is echter niet in alle gevallen gewenst: indien voor een dienstverband rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een waarde ongelijk aan 11, 13 of 15 heeft, mag rubriek P00850 niet worden doorgegeven aan Payroll Gemal. In die gevallen waar dat wel gebeurt, leidt dat tot een foutmelding bij de Loonaangifte. In de voorgaande release hebben we in dit kader al een relevante controle toegevoegd. In deze release worden de controles gecompleteerd. Oplossing De Reden uit dienst LA/UPA (P00850) is alleen verplicht als Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 EN  Code aard arbeidsverhouding (P02268)= 01, 10, 11, 82 of 83 EN Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld Bij dienstverbanden waarvoor bovenstaande niet geldt, zal het gegeven Reden uit dienst LA/UPA een 'alleen lezen' karakter krijgen en kan er geen waarde worden vastgelegd. Een eventueel gevulde waarde wordt leeggemaakt en leidt tot een salarismutatie met een lege waarde zodat ook in Payroll Gemal de waarde wordt leeggemaakt. Ook wat betreft indirecte mutaties is een dergelijke controle toegevoegd en worden waar van toepassing lege salarismutaties aan Payroll Gemal aangeleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verkeerde productiesoort bij wijziging Organisatie Eenheid in geval van een correctieproductie (change 1703825) Melding Bij een wijziging van een Organisatie Eenheid in een soort aanlevering 'correctieproductie', werd de loonverdeling als salarismutaties aangemaakt voor een 'normale productie'.  Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt de loonverdeling aangemaakt voor de correctieproductie. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verhuizen medewerkers met een datum in dienst in voorgaande jaren  (change 2363783) Melding Het verhuizen van medewerkers met een datum in dienst die vóór het voorgaande jaar ligt, was niet meer mogelijk. Dit in verband met een IKV gerelateerde controle. Het betreft functie 700113 - Verhuizing dienstverband. Oplossing De IKV gerelateerde controle op datum in dienst is alleen van toepassing in geval het IKV wordt gewijzigd. Door een fout in de programmatuur ging deze controle echter ook af bij een verhuizing zonder dat het IKV gewijzigd werd. Dit is nu opgelost en kan er in een dergelijk geval waarbij het IKV niet wijzigt, weer verhuist worden. Een wijziging in IKV is alleen mogelijk als de datum in dienst groter of gelijk is aan het voorgaande jaar. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verkeerde waarde in proefproductie bestand (change 2285236) Melding In een specifieke klantsituatie werd voor een van de medewerkers exportcode 02308 (Postadres - plaatsnaam) met een foutieve waarde gevuld.  In plaats van de plaatsnaam kwam dan een vreemde lettercombinatie in het bestand terecht. Dit betrof overigens alleen de proefproductie, in het echte aanleverbestand werd deze code wel correct aangeleverd. Oplossing De foutafhandeling binnen het aanmaken van de proefproductie is verbeterd. In die situaties waarin onverhoopt sprake is van een incorrecte exportcode zal het onderhavige gegeven niet worden geëxporteerd en wordt hier melding van gemaakt op het verwerkingsverslag van de export. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Foutmeldingen bij opmaken scherm (change 2245881) Melding Als een eigen rubriek met datatype S en lengte 0 was gedefinieerd, volgde er bij de aanroep van het vrije scherm waarop deze rubriek aanwezig was, de melding '0163 - Indirect failure, field veld_0 dpia032 not available'. Oplossing Dit is hersteld en de meldingen worden niet meer weergegeven. Het rubriek veld wordt nog wel weergegeven maar kan niet meer ingevuld worden aangezien de lengte 0 is. Actie Als je wel een waarde wilt invullen, dan kun je de lengte wijzigen naar groter dan 0. Maximum lengte huisnummer-toevoeging UWV-ziekmelding en WAZO-bericht (change 2271752) Melding De UWV-berichten voor ziekmelding en WAZO worden afgekeurd indien er meer dan 4 posities voor de rubriek 'huisnummer-toevoeging' worden aangeleverd. Oplossing Bij het aanmaken van de UWV-berichten wordt ervoor gezorgd dat alleen de eerste 4 posities van de rubriek 'huisnummer-toevoeging' worden aangeleverd in het bericht. Dit zorgt ervoor dat het UWV-bericht niet meer wordt afgekeurd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opschonen verlofrecht komend verlofjaar bij voortijdig uit dienst (change 1970742) Melding Indien voor een medewerker al de verlofrechten voor het komende jaar waren berekend, werden deze niet opgeschoond als deze medewerker alsnog in het huidige jaar uit dienst werd gemeld. Voor het juiste begrip: de verlofrechten van het huidige jaar werden wél goed herberekend. Oplossing Na installatie van deze release zal in dergelijke gevallen het verlofrecht voor het komende jaar correct worden opgeschoond. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verlofrecht niet meegenomen na eindejaarverwerking (change 1992032) Melding Indien een medewerker op de laatste dag van het jaar (31 december) in dienst kwam, werden de verlofrechten voor dat jaar correct berekend maar bij de eindejaarberekening niet overgeheveld naar het nieuwe jaar.  Oplossing Na installatie van deze release zal ook in dit specifieke geval het verlofrecht correct worden overgeheveld naar het nieuwe jaar. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Uitruil reiskosten en coronamaatregelen Lees voor aanvullende informatie de release notes 2020-12 van Payroll Gemal. Nieuwe rubriek   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02591 Aantal reisbewegingen thuiswerk 02591 reisbew. thuiswerk Nieuwe uitvoercode Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving  P92798 Reiskosten woon-werk vrijgesteld 01798 Reisk.ww.vry.corr Extra code voor meeruren met oppluspercentage Nadat de vorige release voor HR Core Beaufort (Online) al gemaakt was, bleek de omschrijving van onderstaande uitvoercode gewijzigd te zijn in Payroll Gemal. Met deze release wordt dit weer rechtgetrokken in HR Core Beaufort (Online). Gewijzigde omschrijving uitvoercode Rubriek Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving nieuw P91303 Sal. extra uren 2 01303 Sal. extra uren 2     Wijziging inrichting rubriek P01303 Naar aanleiding van een aanpassing van de kenmerken van code 01303 door Gemal zijn ook de corresponderende kenmerken van rubriek P01303 gewijzigd. In onderstaande tabel zijn deze gewijzigde kenmerken te zien. Alle overige kenmerken zijn ongewijzigd. Rubriek Stam gegeven Variabel gegeven Vervangende mutatie DIW ongelijk begindatum loonperiode P01303 J J N J   Code overlijden In navolging op de aanpassing van de vorige release m.b.t. de referentietabel van rubriek P00850 (Datum uit dienst UPA/LA) is de rubriek code overlijden opgenomen. De waarde 'overlijden' zit niet meer in de referentietabel en moet apart worden doorgegeven. Om aan te geven dat een persoon is overleden moet de exportcode 02100 worden gebruikt. Zie ook release notes Payroll Gemal 2020-10/4. Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving  Exportcode Omschrijving  P12100 Code overleden 02100 Code overleden Referentiewaarden    Rubriek Waarde Omschrijving P12100 1 Ja P12100 0 Nee Indien je de datum overlijden (rubriek P01005) invoert in HR Core Beaufort (Online), dan zal automatisch ook de waarde 1 worden doorgeven op exportcode 02100. Heb je per ongeluk de datum overlijden ingevoerd terwijl dit niet de bedoeling was en je maakt deze weer leeg dan zal de waarde 0 worden doorgeven.  Grondslagen uren VRZ-regelingen In de release 2020-03 zijn de uitvoercodes voor de grondslagen reeds uitgeleverd. Echter er is gebleken dat er een verschil zit in de range van uitvoercodes van HR Core Beaufort (Online) en Payroll Gemal en met deze release wordt dit rechtgetrokken. De range in HR Core Beaufort (Online) is van 02350 t/m 02364 terwijl Payroll Gemal de range 02351 t/m 02365 hanteert voor de verloonde uren VRZ1 t/m 15. Overzicht uitvoercodes na deze release Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving nieuw   Uitvoercode  Omschrijving was P92324 Uren verloond PFZW 02324 Uren verlnd PFZW       P92350 Uren verloond VRZ1 02351 Uren verlnd VRZ1   02350 Uren verlnd VRZ1 P92351 Uren verloond VRZ2 02352 Uren verlnd VRZ2   02351 Uren verlnd VRZ2 P92352 Uren verloond VRZ3 02353 Uren verlnd VRZ3   02352 Uren verlnd VRZ3 P92353 Uren verloond VRZ4 02354 Uren verlnd VRZ4   02353 Uren verlnd VRZ4 P92354 Uren verloond VRZ5 02355 Uren verlnd VRZ5   02354 Uren verlnd VRZ5 P92355 Uren verloond VRZ6 02356 Uren verlnd VRZ6   02355 Uren verlnd VRZ6 P92356 Uren verloond VRZ7 02357 Uren verlnd VRZ7   02356 Uren verlnd VRZ7 P92357 Uren verloond VRZ8 02358 Uren verlnd VRZ8   02357 Uren verlnd VRZ8 P92358 Uren verloond VRZ9 02359 Uren verlnd VRZ9   02358 Uren verlnd VRZ9 P92359 Uren verloond VRZ10 02360 Uren verlnd VRZ10   02359 Uren verlnd VRZ10 P92360 Uren verloond VRZ11 02361 Uren verlnd VRZ11   02360 Uren verlnd VRZ11 P92361 Uren verloond VRZ12 02362 Uren verlnd VRZ12   02361 Uren verlnd VRZ12 P92362 Uren verloond VRZ13 02363 Uren verlnd VRZ13   02362 Uren verlnd VRZ13 P92363 Uren verloond VRZ14 02364 Uren verlnd VRZ14   02363 Uren verlnd VRZ14 P92364 Uren verloond VRZ15 02365 (nieuw) Uren verlnd VRZ15   02364 Uren verlnd VRZ15 Vervallen uitvoercode Uitvoercode Omschrijving  02350 Vervallen Indien je gebruikt maakt van de module TRES zal je  vanaf het moment dat je deze uitvoercodes ook in gebruik hebt genomen opnieuw de resultaten moeten inlezen zodat de rubrieken verwijzen naar de juist uitvoercodes aangezien de range was van 02350 - 02364 en is nu 02351 - 02365. Waarnemingstoelage verschil inschaling Let op: Tijdens de laatste testen van de functionaliteit is er nog een probleem geconstateerd met betrekking tot het aanmaken van de salarismutatie voor rubriek P02095 Waarneming schaal. Dit probleem zal worden opgelost met de januari release. Tot die tijd kan deze nieuwe functionaliteit niet gebruikt worden. In de regel is een medewerker voor een functie ingeschaald op een schaal X met trede Y waarbij een inpasnummer met bijbehorend bedrag hoort. Een medewerker kan tijdelijk ook bepaalde taken of werkzaamheden van een andere functie uitvoeren die gewoonlijk tegen een andere, hogere inschaling beloond worden. Deze medewerker kan dan hiervoor beloond worden door een toelage ter hoogte van het verschil in salaris tussen beide inschalingen naar rato van de werkzaamheden. Je kan dit ‘handmatig’ doen door het betreffend bedrag zelf te bepalen maar vervolgens zal je ook bij elke salariswijziging dit bedrag moeten aanpassen. Met onderstaande nieuwe functionaliteit bieden we voor deze situatie meer ondersteuning voor de aanlevering van de juiste rubrieken voor Payroll Gemal.  Lees voor aanvullende informatie de release notes 2020-12 van Payroll Gemal. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving  Exportcode Omschrijving  P02095 Waarneming schaal 02095 Waarnmg schaal  P02096 Waarneming ancienniteit 02096 Waarnmg trede P12102 Waarneming rato 02102 Waarnmg rato P02117 Waarneming procentuele inschaling 02117 Waarnmg procinsch Nieuwe uitvoercode Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving  P91185 Waarnemingstoelage 1185 Waarnemingstoel, Om het kunnen vastleggen van de waarnemingstoelage te vereenvoudigen is er een nieuwe functie in HR Core Beaufort (online) aangemaakt. → Salarisadministratie → Werknemer → Alle dienstverbandgegevens → Waarnemingstoelage  De functie kan alleen worden gestart voor een werknemer indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: Bij de werknemer moet de code salarisregeling zijn gevuld. De werknemer moet per maand worden verloond (soort loner = M). Wordt hier niet voldaan dan verschijnt er een melding op het scherm. Wordt er wel aan voldaan dan komen op het scherm de onderstaande gegevens te staan: Salarisregeling (ter info, niet muteerbaar). Soort loner (ter info, niet muteerbaar). Schaal (verplicht - P02095). Ancienniteit (verplicht - P02096). % inschaling functie (optioneel, P12102). % waarneming (optioneel, P02117). Net zoals op het scherm voor de salarisgegevens is het mogelijk om gebruik te maken van de referentietabellen om de schaal, anciënniteit te selecteren binnen de salarisregeling. Op basis van de ingevoerde gegevens worden er salarismutaties aangemaakt voor de genoemde rubrieken. → Salarisadministratie → Werknemer → Alle dienstverbandgegevens → Salaris Bij het wijzigen van de salarisregeling en bij het wijziging van de soortloner van M naar een ander type zullen automatisch de gegevens voor de waarnemingstoelage worden leeggemaakt. Deze zijn immers afhankelijk van de salarisregeling en soortloner en zullen bij een wijziging opnieuw moeten worden ingevoerd. → Indirect muteren Aan het proces van indirect muteren zijn ook consistentiecontroles en procesacties toegevoegd met betrekking tot het juist vullen/opschonen van de gegevens m.b.t. de waarnemingstoelage. Publishing Date : 11/26/2020
Volledig artikel weergeven
20-11-2020 17:24 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1071 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030444). Mededelingen Splitsing code SV (herinnering) Waarom In de release van augustus zijn in het kader van de gewijzigde wet-en regelgeving drie nieuwe exportcodes opgeleverd die de huidige exportcode 02356 Code SV gaat vervangen.  02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Voor HR Core (Online) houdt dit in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering in de oktoberrelease niet langer wordt getoond in HR Core (Online) en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122  Werknemersverzekering WW  P02123  Werknemersverzekering WIA   P02124  Werknemersverzekering ZW  Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade 44 alvast de nieuwe rubrieken uit. Deze rubrieken moet u zelf toevoegen aan de HSSK tabel. Zie ook de release notes van augustus. HR Core Online starten zonder Citrix receiver (Zero Footprint) In oktober zal er een technische aanpassing plaatsvinden in de online omgeving, waardoor het mogelijk wordt om HR Core Online te starten zonder gebruik te maken van de lokale Citrix receiver. Als u HR Core Online met Citrix receiver wilt blijven gebruiken, verandert er voor u niets. Wilt u gebruik maken van HR Core Online zonder Citrix receiver, dan dient u de lokale installatie van de receiver ongedaan te maken. Bij gebruik van HR Core Online zonder receiver moet u rekening houden met het volgende: Het printen vanuit HR Core Online werkt op een andere manier dan u gewend bent. U kunt dan printen naar een pdf-file en deze vervolgens printen naar uw lokale printer. De oplossing werkt echter niet met Internet Explorer versie 11. De oplossing werkt wel met de browsers Edge, Firefox en Chrome. Nieuw Nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger: Capability Er is een nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger gedefinieerd in HR Core Beaufort: Capability gevestigd in Zaltbommel. Deze EDI-ontvanger gaat gebruik maken van de Arbo Unie berichtdefinitie. Indien u Arbo-berichten wilt gaan aanmaken kunt u een nieuwe EDI-ontvanger configureren op basis van de nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger. Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI-ontvanger Met de functie 'EDI-ontvanger (232002)' kunt u een nieuwe EDI-ontvanger opvoeren. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding doorbetaling bij verlof Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-09.  Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03635  Langdurig ziek bedrag doorbetaling 00635 Ld zk doorbet. P03636 Seniorenverlof bedrag doorbetaling 00636 Sen vrl doorbet. P03637 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling  00637 OSV doorbet. P03638 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling 00638 Onb vrl doorbet. P03639 Levensloopverlof bedrag doorbetaling 00639 LL vrl doorbet.  P03640 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling 00640 Kzg vrl doorbet. P03641 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00641 Lzg vrl doorbet. P03642 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling 00642 Cal vrl doorbet. P03643 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling 00643 Vrlr 9 doorbet. P03644 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00644 Vrlr 10 doorbet.  P03645 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling 00645 Vrlr 11 doorbet.  P03646 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling 00646 Vrlr 12 doorbet.  P03647 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling 00647 Vrlr 13 doorbet.  P03648 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling 00648 Vrlr 14 doorbet.  P03649 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00649 Vrlr 15 doorbet.  Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91160 Langdurig ziek bedrag doorbetaling 01160 Ld zk doorbet. P91670 Seniorenverlof bedrag doorbetaling 00670 Sen vrl doorbet. P90671 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling 00671 OSV doorbet. P91672  Onbetaald verlof bedrag doorbetaling 00672  Onb vrl doorbet. P90673  Levensloopverlof bedrag doorbetaling 00673 LL vrl doorbet. P90674  Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling 00674 Kzg vrl doorbet. P91693  Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00693 Lzg vrl doorbet. P90981  Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling 00981 Cal vrl doorbet. P90982 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling 00982 Vrlr 9 doorbet. P90983 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00983 Vrlr 10 doorbet. P90984 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling 00984 Vrlr 11 doorbet. P90985 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling 00985 Vrlr 12 doorbet. P91986  Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling 00986 Vrlr 13 doorbet. P91987  Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling 00987 Vrlr 14 doorbet. P90988  Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00988 Vrlr 15 doorbet.   Opgeloste meldingen Inlezen PKB bestanden niet mogelijk (change 1631988) Melding Sinds release 2019-07 is de naam van het 1917-bestand gewijzigd van BEST<6 cijfer volgnummer>.DAT in  BEST.<ceanr>.<instellingsnr>.<lijstnr>.<periode>.<afroepdatum>.<soortproductie>.<jaar>.DAT. In de functie 218061 Import/verdelen sal resultaten wordt in het veld 'Naam importbestand' het default filemasker BEST######.DAT getoond dat niet werkt in combinatie met de nieuwe bestandsnaam van het 1917-bestand. Oplossing Het default filemasker in de functie 218061 is aangepast naar BEST.*.DAT. Dit filemasker werkt in combinatie met de nieuwe bestandsnaam van het 1917-bestand. Werknemersverzekering ontbreekt bij nieuwe medewerkers (change 1668373) In release 2019-08 (upgrade 43) is een fout geconstateerd bij het aanleveren van rubriek P01182 (code werknemerverzekering) aan Payroll Gemal. Hierdoor wordt rubriek P01182 niet aangeleverd als invoercode 02356 Code SV aangeleverd, maar als invoercode 02163 Blokkade betaling 09. Deze fout treedt vooral op bij het aanleveren van een nieuw dienstverband aan Payroll Gemal. Vanaf release 2019-09 (upgrade 44) zal rubriek P01182 weer correct worden aangeleverd. U moet de foutieve aanlevering van rubriek P01182 corrigeren. Hiervoor kunt u één van de volgende methodes gebruiken: 1. Normale productie in Gemal Direct via werknemersgegevensBulk invoer Stam. 2. Correctie productie in Gemal Direct via werknemersgegevensBulk invoer Stam. Dit kan direct worden uitgevoerd.   3. Opnieuw aanleveren vanuit HR Core Online na installatie van release 2019-09 (upgrade 44). Methode 1 De aanpassing geeft u op in de normale productie. Methode 2 Correctie dient te gebeuren door middel van een aanvullende correctieproductie (code correctieproductie = 2). Het aanpassen van de waarde van invoercode 02356 Code SV volstaat. Methode 3 De waarde van rubriek P01182 vastgelegd bij het dienstverband is correct. Daarom moet u een dubbele mutatie uitvoeren, d.w.z. in de functie 160053 (Sociaal Fiscaal) moet u achtereenvolgens: - de waarde van het veld Werknemerverzekering wijzigen naar een tijdelijke waarde. Klik op Opslaan. - de waarde van het veld Werknemerverzekering wijzigen naar de oorspronkelijke waarde. Klik op Opslaan. Bij het muteren van rubriek P01182 is het niet nodig om een afwijkende ingangsdatum op te geven aangezien de waarde van P01182 door Payroll Gemal behandeld wordt als een zogenaamde jaarwaarde. U ontvangt ook nog een brief van de Belastingdienst over het niet aanleveren van de code SV bij de medewerkers die in augustus zijn aangeleverd. Controleer deze brief voor de medewerkers die in augustus zijn aangeleverd. Publishing Date : 9/11/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:15 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1026 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 28 januari 2023.   Mededelingen  Onvolledige verwerking resultaatgegevens (TRES) Indien je gebruik maakt van TRES en problemen ondervindt met betrekking tot het niet compleet inlezen van de resultaatgegevens kun je de waarde van het stuurgegeven HPIA011 (Aantal rubrieken uit de rubriekentabel in memory) aanpassen naar 1000. Door deze wijziging wordt het inleesissue opgelost, wel kan de performance van deze functie hierdoor afnemen. De functie 'Wijzigen stuurgegevens' (100010) is terug te vinden via Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Stuurgegevens > Wijzigen stuurgegevens.   Salaristabellen CAO VVT De nieuwe salaristabellen ten behoeve van de CAO VVT worden van kracht per 1 maart 2023. Hoewel deze al eerder door Payroll Gemal ter beschikking worden gesteld dienen deze uiteraard niet vóór 1 maart in HR Core Beaufort te worden ingelezen. Dit om te voorkomen dat voortijdig met de nieuwe tabellen wordt gewerkt.   Wet- en regelgeving Splitsing salaris Waarom  Het kan voorkomen dat een werknemer in twee landen werkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een werknemer in Nederland werkt, maar in België woont. Als deze werknemer drie dagen thuis werkt (in België) en twee dagen op kantoor (in Nederland), is er sprake van een zogenaamde “salaris split”.  Ter ondersteuning van de berekening van de evenredigheidsmethode in Gemal is aanvullende inrichting in Beaufort vereist. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd aan HR Core Beaufort.   Nieuwe exportcode code omschrijving 01512 Perc. salary split   Nieuwe uitvoercode code omschrijving 01911 Afgdr pr. volksvz   Nieuwe rubrieken code omschrijving prompt export code P01512 Percentage salary split Perc salary split 01512 P91911 Afgedragen premie volksverzekeringen Afgdr pr. volksvz     Nieuwe importrubrieken code omschrijving Rubriekcode 01912 Afgdr pr. volksvz P91911   Opmerking: in de maart release (2023-03) zal in dit kader nog een extra uitvoercode worden uitgeleverd (01933-Afdr PV zond. LHK). Actie  Indien deze situatie in jouw organisatie voorkomt, kunnen de nieuwe rubrieken worden toegevoegd aan een eigen scherm en/of formulier in HRSS.   CAO wijzigingen  CAO Sociaal werk - gebruik ORT percentages in verband met maximum uurloon ORT Waarom  Voor het juist aansturen van de berekening van ORT dient voor de CAO Sociaal werk onderscheid gemaakt te worden tussen twee sets van Gemal invoercodes voor de ORT toeslag. Hoe  Standaard zijn dit de rubrieken/invoercodes P00031/01031, t/m P00034/01034. Maar als de medewerker recht heeft op de arbeidsmarkttoeslag van 1,13% dan moet de volgende set rubrieken/invoercodes gebruikt worden, P00060/01060, P00113/01113 t/m P00115/01115.  Zie voor meer informatie de Gemal release notes van februari 2023, onderdeel CAO Sociaal werk, 2023-02/.. Maximum uurloon ORT in combinatie met arbeidsmarkttoeslag. Actie  In de Beaufort module Tijdregistratie kan dit geregeld worden door twee onregelmatigheidsregelingen in te richten met de twee verschillende rubriekensets. Voer in functie 200272 een nieuwe tweede regeling (02) op en sla deze op. Beaufort zal vervolgens vragen of er een kopie van een bestaande regeling gemaakt moet worden. Kies 'Ja' en selecteer regeling 01. Wijzig vervolgens in het tabblad 'Percentages' van de nieuwe regeling 02 de rubrieken zoals hierboven benoemd. Mocht je meer onderscheid willen zien tussen beide regelingen pas dan eventueel de omschrijvingsvelden aan. In de medewerker regeling (functie 704000) geef je dan vervolgens voor de medewerker aan welke onregelmatigheidsregeling voor hem/haar van toepassing is. Menu pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen > Regeling onregelmatigheid (functie 200272) Menu pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen tijdregistratie (functie 704000)   Gewijzigd en verbeterd  Rubriek P02249 Berekende einddatum WAZO verlof dient handmatig aangepast te kunnen worden (HCB4-I-194) Waarom Er zijn situaties denkbaar waarbij de automatisch door HR Core Beaufort berekende einddatum WAZO verlof gewijzigd moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerkster die in dienst wordt genomen waarbij de WAZO al voor de datum in dienst is ingegaan. Nu is dit een berekend veld en kan niet worden gewijzigd. Dit is wel wenselijk en is door gebruikers als Idee ingeschoten op het Ideeën portaal van de Beaufort Community. Hoe  We hebben dit idee als volgt geïmplementeerd: het gegeven 'Berekende einddatum WAZO' (rubriek P02249) wordt nog steeds automatisch berekend maar is nu op het scherm Bevalling wel te muteren de eventuele ingevoerde waarde moet uiteraard een geldige datum zijn het veld blijft - onder dezelfde voorwaarden als voorheen - een verplicht veld: de datum mag dus wijzigen, maar kan niet leeg worden gemaakt Wordt een andere rubriek gewijzigd welke de automatische (her)berekening van rubriek P02249 start, dan wordt P02249 opnieuw berekend en opgeslagen. Dit ongeacht een eventuele eerdere handmatige aanpassing.  Actie  De actuele gevallen die het betreft kunnen handmatig worden aangepast naar de van toepassing zijnde einddatum.   Landcode ME - Montenegro toegevoegd Waarom HR Core Beaufort kent ten behoeve van diverse functies de ISO-landcodes. Deze zijn terug te vinden in de functie 'Land' (203024). De landcode Montenegro (ME) was nog niet opgenomen in deze inrichting. Hoe  Landcode ME met omschrijving Montenegro is toegevoegd aan de tabel van functie 'Land' (203024).  Opmerking: de functie 'Land' (203024) kent ook een kolom 'Ext. code'. Deze kolom heeft feitelijk geen functionele waarde meer en hoeft voor nieuwe landcodes, zoals ME, niet gevuld te zijn. Actie  Geen verdere actie benodigd.   Opgeloste meldingen  Historie rubriek overbodige regel (change 4023166)  Melding  Naar aanleiding van een recente wijziging (release 11-2022) in functie 160220-Controleren salarismutaties WN wordt nu in geval van een automatisch gecorrigeerde salarismutatie* een overbodige extra regel in de historie van die rubriek weggeschreven. Dit is bijvoorbeeld in het kader van rapportages niet wenselijk. ( * ) Een automatische correctie kan betrekking hebben op o.a. de salariskenmerken 'afwijkende ingangsdatum', 'TWK huidig jaar' en 'TWK vorig jaar'. In geval een afwijkende ingangsdatum voor een bepaalde rubriek niet is toegestaan o.b.v. de rubriekskenmerken maar daar bij de vastgelegde salarismutatie wel sprake van is, zal de automatische correctie deze terugzetten naar de 1e dag van de salarisperiode. Oplossing Na installatie van deze release zal er in een dergelijk geval geen extra regel meer in de historie worden weggeschreven. Actie Indien je hinder ondervindt van de extra historieregel, kan deze handmatig via de functie 'Onderhouden historie' (700300) worden verwijderd.  
Volledig artikel weergeven
20-01-2023 16:21 (Bijgewerkt op 25-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1039 Weergaven
Versie 2 - 28 oktober 2021 - We hebben een aantal tekstuele aanpassingen gedaan. Dit is in blauw weergegeven. Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030516) Mededelingen Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat werk, je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt.  Herinnering - Officelink maakt plaats voor Template Editor Graag brengen we de melding over het gebruik van Officelink in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 6 oktober op de community. Gewijzigd en verbeterd Aanpassen lengte rubriek P01303 (change 2861680) en P02508 (change 2920303) Waarom  De rubrieken P01303 (extra uren 2) en P02508 (Reisbewegingen) hebben beide een lengte van 5 numeriek met 2 decimalen. In sommige gevallen was dit te gelimiteerd en bovendien niet in lijn met de toegestane lengte in Payroll Gemal. Hoe  De lengte van de rubrieken P01303 en P02508 is aangepast naar 6 numeriek met 2 decimalen. Actie Er is geen actie nodig. Rubriek P00332 - code soortloner (change 2917471) Waarom In Payroll Gemal kon je de rubriek P00332 (code soortloner) al met terugwerkende kracht over het vorig jaar muteren, maar in Beaufort nog niet. Hoe Bij de rubriekdefinitie van rubriekcode P00332 (code soortloner) is de optie Herrek. vorg jaar geactiveerd. Actie Er is geen actie nodig. Waarde 6 toegevoegd bij de rubriekcodes Afhandeling uit dienst PB (change 2920320) Waarom In Payroll Gemal was bij de rubriekcodes voor Afhandeling uit dienst PB de waarde 6 al beschikbaar, maar in Beaufort nog niet. Hoe Aan de rubriekcodes voor Afhandeling uit dienst PB  (P12837, P12895, P12899, P12932, P12957) is de waarde 6 toegevoegd met als omschrijving: Opnieuw in dienst, zonder tegenboeking saldo PB. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Foutmelding bij invoeren nieuwe inkomstenverhoudingen (change 2875996) Melding Soms verscheen bij het invoeren van een nieuw dienstverband (inkomstenverhouding) een blauw scherm. Oplossing  Het bleek dat het blauwe scherm verscheen als bij het invoeren van nieuwe dienstverbanden, veelvuldig één en hetzelfde identieke Burgerservicenummer (BSN) werd hergebruikt. Hoewel het feitelijk om een oneigenlijke werkwijze gaat, zijn we van mening dat Beaufort ook in dit soort gevallen niet tot blauwe schermen mag leiden. Daarom hebben we dit technisch opgelost. Actie Er is geen actie nodig. Werknemers niet te selecteren (change 2904918) Melding Na het selecteren van dienstverbanden, werd de procedure niet  gecontinueerd, maar verscheen de melding: wegschrijven succesvol.  Het betreft de selectieschermen dienstverband (160045) en dienstverband OIR (160046). Oplossing We hebben de fout in de release hersteld en een nieuwe upgrade aangemaakt, (Upgrade 202109/030515). Deze upgrade is ter beschikking gesteld/geïnstalleerd op 7 september 2021 en de bijbehorende instructie vind je op de community van HR Core Beaufort (online).  Actie Voor HR Core Beaufort Online klanten zijn de aangepaste componenten al automatisch geïnstalleerd. Voor de on premise klanten, zie het bericht Fout in release 2021-09 Selectiescherm dienstverband / Selectiescherm dienstverband OIR dat 7 september 2021 op de community van HR Core Beaufort (online) is gepubliceerd. Overigens zal deze fout na installatie van de 2021-11 release automatisch opgelost zijn. U hoeft niet een eerdere release te (her)installeren. Missende waarde  voor Code soort dienstijd ABP (change 2884198) Melding In de tabel Diensttijd ABP extern ontbrak de waarde WGP. Oplossing De waarde WGP Werkn met politiek verlof is toegevoegd aan de tabel  Diensttijd ABP extern. Tevens is de waarde WVP Politieke functie gemarkeerd als vervallen. Actie Om de waarde WGP te kunnen gebruiken, moet je in de functie 203008 Soort diensttijd ABP een eigen code aanmaken die je vervolgens koppelt aan de nieuwe waarde WGP. Het is overigens niet nodig de waarde WVP te converteren naar WGP bij de dienstverbanden waar je deze hebt vastgelegd; in de aanlevering naar APG interpreteert Payroll Gemal de waarde WVP als WGP. Aanvullende acties bij leegmaken datum uit dienst (change 2890147) Melding Als via indirect muteren P00830 Datum uit dienst wordt leeggemaakt, moeten, naast de bestaande acties, ook de rubrieken P01113 Reden einde dv en P00850 Reden uit dienst LA/UPA worden leeggemaakt. Oplossing Het leegmaken van rubriek P00830 Datum uit dienst via een indirecte mutatie resulteert in de volgende acties: P00362 Code afhandeling vakantietoeslag krijgt waarde 0. P02375 Code afhandeling eindejaarsuitkering krijgt waarde 0. P01113 Reden einde dv wordt leeggemaakt. P00850 Reden uit dienst LA/UPA wordt leeggemaakt als P02941 Datum uit dienst LA/UPA leeg is. Actie Er is geen verdere actie nodig. De einddatum WAZO werd onterecht berekend (change 2831889) Melding Bij een nieuwe zwangerschapsziekmelding, geen zwangerschapsverlof, werd de einddatum WAZO onterecht berekend. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast, zodat de einddatum WAZO alleen wordt berekend bij zwangerschapsverlof. Actie Er is geen actie nodig. Thuiswerkactiviteiten niet goed berekend  (change 2952298) Melding Bij urenregistratie van thuiswerk in Tijdregistratie, werden de uren niet goed berekend bij een andere regeling dan Algemeen (ALG) Oplossing De programmatuur is hierop aangepast, zodat ook bij een andere regeling dan Algemeen (ALG) de uren thuiswerk goed worden berekend. Actie Er is geen actie nodig. Inrichtingswijzigingen Procentuele toelagen met eigen grondslag Vanuit het wensenportaal van Payroll Gemal is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een procentuele toelage met een eigen grondslag. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-11/3. Nieuwe exportcodes Exportcode Omschrijving 00631 Procent.toelage 1 00632 Procent.toelage 2 00633 Procent.toelage 3 01921 Cd.pro.toel.reg 1 01922 Cd.pro.toel.reg 2 01923 Cd.pro.toel.reg 3 Nieuwe rubrieken en exportcodes Nieuwe referentiewaardes   Rubriekcode Waarde Omschrijving P11921, P11922, P11923 0 Niet van toepassing P11921, P11922, P11923 1 Recht op procentuele toelage   Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving 631 Procent.toelage 1 632 Procent.toelage 2 633 Procent.toelage 3 Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 00631 Procent.toelage 1 P92631 Procentuele toelage 1 00632 Procent.toelage 2 P92632 Procentuele toelage 2 00633 Procent.toelage 3 P92633 Procentuele toelage 3 Publishing Date : 10/28/2021
Volledig artikel weergeven
22-10-2021 19:15 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1005 Weergaven
  Mededelingen Uitfaseren 19XX-bestanden behalve het 1916- en 1917-bestand Zie ook de release notes van Payroll Gemal 2022-09. Vanaf deze release is het niet langer mogelijk de lijstnummers 1901 t/m 1915 af te roepen in Payroll Gemal. Echter: de functionaliteit om in HR Core Beaufort een 1901 t/m 1915 bestand te importeren blijft vooralsnog gehandhaafd. Hierdoor wordt voorzien in de mogelijkheid om "oude" bestanden te kunnen importeren. Zoeken in de Help functie van HR Core Beaufort In de release notes van 2022-08 is vermeld dat de search optie in de Help geen resultaat meer opleverde. Dit probleem is met deze release verholpen en kun je weer op willekeurige zoekargumenten zoeken. Nieuwe salarisregeling 13 voor CAO Rijkspersoneel Waarom  Met ingang van 1 juli 2022 is voor de CAO Rijkspersoneel een aanpassing van de salarisregeling 13 doorgevoerd. De aangepaste salarisregeling is per 30 augustus beschikbaar voor download. Belangrijkste aanpassingen betreft het aanpassen van de salarisbedragen en de invoering van het CAO-minimumloon met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 13 vanaf 30 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarnaast, om de functionaliteit van het CAO-minimumloon te kunnen gebruiken, moeten de werkgevergegevens worden gesynchroniseerd met functie 430010 (Aanvraag synch. Gemal Direct). Actie Nadat de salarisregeling 13 is geïmporteerd moet je de volgende actie ondernemen: Voor dienstverbanden ingeschaald in de salarisschaal PART moet de aanvulling tot het CAO-minimumloon worden geblokkeerd met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 door in functie 160052 (Salaris) het veld Blokkade minloon/uur aan te vinken Voor alle medewerkers in dienst en alle medewerkers uit dienst sinds 01-07-2022 met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 het bruto salaris opnieuw berekenen functie 160060 bepalen bruto salarissen Voor meer gerelateerde informatie zie het kennisartikel met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK. Indien je er toch voor kiest een ingangsdatum toe te passen vergeet dan niet via het dropdownmenu 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging'  de juiste ingangsdatum (01 07 2022) te kiezen. Nieuw  Nominale waarnemingstoelage toegevoegd Waarom Beaufort kende al een waarnemingstoelage gebaseerd op salarisschaal en anciënniteit.  In navolging op de mogelijkheden van Payroll Gemal is ook een nominale waarnemingstoelage toegevoegd.  Hoe  De nominale waarnemingstoelage is toegevoegd aan het bestaande scherm 'Waarnemingstoelage'. Dit scherm is te vinden via het pad Salarisadministratie > Werknemer > Alle dienstverbandgegevens >Waarnemingstoelage. Voor de vastlegging hiervan is de nieuwe rubriek P11185 (Waarnemingstoelage) beschikbaar gekomen en gekoppeld aan exportcode 01185. In die gevallen waarin zowel een waarnemingstoeslag is vastgelegd op basis van schalen en anciënniteit als nominaal, zal in Payroll Gemal de nominale waarnemingstoeslag prevaleren.   Functie 'Raadplegen importmutaties API' (alleen voor ONLINE klanten) Waarom Bij de het verwerken van indirect mutaties via een bestand wordt er een back-up gemaakt van dit bestand zodat eventueel later de mutaties ter verificatie in het bestand kunnen worden ingezien. Mutaties via de API worden niet via een bestand aangeleverd maar in een tabel weggeschreven alvorens ze op reguliere wijze als indirecte mutaties worden geïmporteerd en verwerkt. Om ook hier de aan Beaufort aangeleverde mutaties te kunnen verifiëren is een nieuwe functie 'Raadplegen importmutaties API' toegevoegd. Hoe  Voor de Online klanten is een nieuwe functie 'Raadplegen importmutaties API' beschikbaar. Deze functie (430050) is te vinden via het pad Applicatiebeheer > Beheer import/export > Raadplegen importmutaties API en standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB. Het scherm bestaat uit twee delen: bovenaan zijn een aantal selectiemogelijkheden beschikbaar met daaronder in tabelvorm het zoekresultaat. De volgende selectiemogelijkheden of combinaties hiervan zijn beschikbaar: Mutaties vanaf (datum/tijd) t/m (datum/tijd). De 'vanaf datum' is standaard gevuld met de huidige dag minus 7 dagen, waardoor in eerste instantie de mutaties van afgelopen week worden getoond. Als je de mutaties van een specifieke dag wilt inzien kan dat op 2 manieren: Bij invoer van datums zónder tijd dient de 'datum t/m' 1 dag na de 'datum vanaf' te liggen. Dus als je bijvoorbeeld de mutaties van 25 augustus wilt zien, geef je als 'datum vanaf' 25 augustus op en als 'datum t/m' 26 augustus. Bij invoer van datums mét tijd geef je als 'datum/tijd vanaf' 25 augustus 00:00 uur op en als 'datum/tijd t/m' 25 augustus 23:59. Aangeleverd proces Rubriekcode Persoonsnummer Druk na het ingeven van de gewenste zoekcriteria op het 'vergrootglas' om de bijbehorende mutaties te selecteren. Deze worden in tabelvorm met de volgende kolommen weergegeven: Proces (procescode) Object-id (persoonsnummer/(dienstverbandnummer)/(technische sleutel)) Rubriek (rubriekcode) Waarde (rubriek waarde) Aangeleverd op (datum/tijd waarop de mutatie aan Beaufort is aangeleverd, niet te verwarren met de datum/tijd van daadwerkelijke import/verwerking indirecte mutaties!) Opmerking: in een volgende release zal deze functie nog worden uitgebreid met een aanvullende selectiemogelijkheid op externe referentie en de weergave van additionele informatie met betrekking tot de mutaties.   Opgeloste meldingen Beaufort start traag op (change 3367483)  Melding Bij het opstarten van Beaufort duurt het erg lang voordat het scherm verschijnt van de uit te voeren acties/signalen. Oplossing  In geval van de aanlevering van een nieuwe medewerker waarbij ook de datum uit dienst al was gevuld werden voor deze medewerker in sommige gevallen grote hoeveelheden dubbele acties gegenereerd. Dit werd veroorzaakt door een issue in de verwerkingsvolgorde van de aangeleverde rubrieken P01106 (organisatorische eenheid) en  P00830 (datum uit dienst). Dit issue in de verwerkingsvolgorde is met ingang van deze release opgelost en wordt er maar één actie gegenereerd in plaats van voor alle organisatorische eenheden binnen de organisatie. Actie Geen actie benodigd.   Wet- en regelgeving WAB 30% regeling uitvoercodes Per 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. In mei 2020 is in Gemal het signaleringoverzicht 30% overschrijding beschikbaar gekomen om op een vroeg tijdstip te signaleren welke medewerkers een herziene premie moeten krijgen. Vanuit Management informatiesystemen is het zeer wenselijk de informatie welke op het signaleringsoverzicht gepresenteerd wordt af te leiden uit uitvoercodes. Deze nieuwe uitvoercodes en rubrieken zijn toegevoegd aan Beaufort. De nieuwe uitvoercodes zullen pas beschikbaar komen in release 2022-10 van Payroll Gemal. Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02460 Contr uren tm hui P92460 Contracturen t/m huidige periode 02461 Verl uren tm hui P92461 Verloonde uren t/m huidige periode 02462 Perc over tm hui P92462 Percentage overschrijding t/m huidige periode 02463 Contr uren prog P92463 Contracturen jaarprognose 02464 verl uren prog P92464 Verloonde uren jaarprognose 02465 Perc over prog P92465 Percentage overschrijding jaarprognose 02466 Cum 2341 tm hui P92466 Cumulatieve grondslag WW-laag 02467 Cum 2339 tm hui P92467 Cumulatieve grondslag WW-hoog 02468 Premieversch WAB P92468 Herziene premie  
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 16:15 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1014 Weergaven
Mededelingen HR Core Nieuwe major versie HR Core Beaufort De nieuwe major versie 3.5 is inmiddels beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030456 en upgrade 030504). Mededelingen HR Core Online + HR Core Controleren mutaties aanvullend geboorteverlof Tijdens het testen bleek dat niet in alle gevallen de uren van het aanvullend geboorteverlof correct wordt berekend met de functie Berekenen aanvullend geboorteverlof (functie 163024). Bij het met terugwerkende kracht opvoeren van geboorteverlof worden deze uren soms niet berekend. Dit wordt in de release van november opgelost. Tot deze tijd geldt het advies dat je voorafgaand aan de salarisaanlevering de aangemaakte variabele mutaties voor rubriek P12146 Uren aanv.geb controleert. Gewijzigd en verbeterd Naamgeving HI-exportbestand aangepast Waarom Als meer dan één HI-exportproces voor Self Service op precies hetzelfde moment werden gestart, was het mogelijk dat beide processen in hetzelfde exportbestand gingen schrijven. Dat kon leiden tot foutieve bestanden met bijvoorbeeld dubbele regels. Hoe Om te voorkomen dat meerdere exportprocessen in hetzelfde bestand gaan schrijven, is de naamgeving uitgebreid met twee extra karakters. Als de oude benaming bijvoorbeeld 'hi_001_20200826_160015.csv' is, is de nieuwe benaming nu 'hi_001_20200826_16001519.csv'. Dit betreft overigens alleen de HI-bestanden met betrekking tot export werknemergegevens, de overige HI-bestanden zijn ongewijzigd. Actie Geen verdere actie benodigd. Proefproductie laten werken als correctieproductie Waarom In de release notes van Payroll Gemal release 2020-09 is aangekondigd dat het met ingang van die release mogelijk is om een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Met ingang van release 2020-10 van HR Core Beaufort is het mogelijk om gebruik te maken van deze functionaliteit in Payroll Gemal door correctiemutaties in HR Core Beaufort aan te leveren als proefproductie aan Payroll Gemal. Hoe De procedure 150055 Aanlevering proefproductie kan nu, naast normale mutaties, ook correctiemutaties verwerken in een bestand voor de proefproductie. De beslissing of normale mutaties dan wel correctiemutaties worden verwerkt, is afhankelijk van de sessie waarin HR Core Beaufort zich bevindt: NOR Normale productie of COR Correctieproductie. Als HR Core Beaufort zich in een andere sessie bevindt dan NOR of COR, wordt dit gemeld en is het niet mogelijk om medewerkers te selecteren. In welke sessie HR Core Beaufort zich bevindt en welke salarisperiode verbonden is aan die sessie, kan je terugvinden in de menubalk: Extra > Info salarisverwerking. Normaal gesproken start HR Core Beaufort op met het sessiegegeven NOR Normale productie. Je kunt het sessiegegeven wijzigen met de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Actie Geen verdere actie benodigd. Functie Status import/export bestanden (430015) Waarom In de vorige release is een nieuwe tab aangemaakt in functie 430015 Status import/export bestanden met de bestanden gerelateerd aan de import van externe systemen. Deze nieuwe tab Import externe systemen toont echter ook bestanden uit Self Service (HE*) en de tactische modules (TE*) die al een eigen tab hebben. Hoe De selectie van de nieuwe tab 'Import externe systemen' is aangepast zodat de bestanden niet dubbel worden getoond. Actie Geen verdere actie benodigd. Functie Rubrieken (210000) / Standaard rubrieken (210001) Waarom De vastgelegde data in HR Core Beaufort wordt steeds meer gebruikt in uitwisseling met andere systemen zoals bijvoorbeeld in Home en in de API's. De data moet dan ook consistent zijn en overeenkomen met de vastgelegde metadata voor de rubrieken. Als na het vastleggen van waarden voor rubrieken de definitie van de rubriek wordt gewijzigd, kan dit tot problemen leiden in de afnemende systemen. Dit betekent dat het niet meer mogeljk is dat je van de standaard rubrieken de gegevenssoort, datatype, lengte, decimalen en de tabelnaam wijzigt. Als je van jouw rubrieken deze gegevens wilt wijzigen, krijg je een waarschuwing. Als je zeker weet dat de rubriek nog niet is gebruikt, kan je de definitie nog aanpassen. Zijn er echter al waarden opgeslagen, moet je je realiseren dat de wijziging impact kan hebben op andere systemen. Hoe In de functie Rubrieken (210000) krijg je een waarschuwing als je van een eigen rubriek de gegevenssoort, datatype, lengte en/of decimalen wilt wijzigen. In de functie Standaard rubrieken (210001) zijn de velden gegevenssoort, datatype, lengte, aantal decimalen, tabelnaam niet meer muteerbaar. Actie Geen actie benodigd. Opgeloste meldingen Gekoppelde loonverdeling bij uurloners (change 2068885) Melding De gekoppelde loonverdeling functionaliteit kent het stuurgegeven LVKOPNWM. Als deze de waarde 'J' heeft, worden bij de gekoppelde loonverdeling eventuele ontbrekende inzeturen gekoppeld aan een loonverdeling gebaseerd op de dienstverbandgegevens. In geval van uurloners - met nul uren per week - werden in een dergelijk geval twee gekoppelde loonverdelingen aangemaakt: één op basis van de nul uren inzetregel en één op basis van het nul uren dienstverband. Dit was niet correct. Oplossing Met deze release wordt in een dergelijke situatie nog maar één loonverdeling aangemaakt: de loonverdeling op basis van de inzetregel. Controle salarismutaties loonverdeling (change 1237116) Melding Bij het vastleggen van nieuwe medewerkers met een afwijkende ingangsdatum kregen de aangemaakte loonverdelingmutaties zoals P01132, P01133 en P01134 als ingangsdatum de eerste dag van de actuele salarisperiode. Op zich een correcte situatie voor deze specifieke rubrieken, omdat deze niet met een afwijkende ingangsdatum mogen worden gemuteerd. De controlefunctie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) gaf in een dergelijk geval echter de melding dat de ingangsdatum van deze rubrieken vóór de datum in dienst lag. Op zich ook correct, echter niet wenselijk. Oplossing De controlefunctie zal in een situatie waarin de loonverdelingmutaties een ingangsdatum < de datum uit dienst hebben, op twee manieren reageren: Als zowel de ingangsdatum als de datum in dienst in dezelfde salarisperiode vallen, is er geen melding. Er gaat namelijk niets fout richting Payroll Gemal. Als de ingangsdatum in een salarisperiode vóór die van de datum in dienst ligt, wordt dit wel geconstateerd. Dit omdat het foutieve invoer lijkt. Vastleggen en aanleveren rubriek P23049 Melding Bij het vastleggen van de rubriek P23049 Loonheffingstabel afwijkend tijdvak in het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens, werd een foutmelding getoond bij het opvoeren van een waarde en werd deze waarde niet opgeslagen. Bij het aanleveren van de rubriek P23049 aan Payroll Gemal verschijnt op het Foutverslag aanmaken salarismutaties een melding (PI_2255) Formaatcode S onbekend. Vervolgens wordt de mutatie geteld als afgekeurde mutatie en wordt geen salarismutatie aangemaakt. Oplossing De foutmelding in het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens is verholpen en de waarde wordt opgeslagen. De foutmelding bij het aanleveren van rubriek P23049 bij het aanleveren aan Payroll Gemal is ook verholpen waardoor de mutaties worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Mutaties van P23049 die bij het aanmaken van de aanlevering zijn afgekeurd, kan je eventueel als TWK-mutatie opnieuw opvoeren en aanleveren aan Payroll Gemal. Afgekeurde mutaties kan je vinden met de functie 160212 Raadplegen salarismutaties WN. Afgekeurde mutaties van rubriek P23049 zijn te herkennen aan een negatief aanlevernummer. Berekenen uren aanvullend geboorteverlof (change 2254499) Melding Bij het berekenen van de uren aanvullend geboorteverlof (functie 163024) worden de uren correct berekend maar in de salarismutaties opgeslagen met een decimale punt in plaats van een decimale komma. In de salarisaanlevering naar Payroll Gemal levert dit een te hoge waarde op als er sprake is van uren met decimalen. Oplossing De functie berekenen aanvullend geboorteverlof is aangepast en de berekende uren worden nu correct weggeschreven. Tevens worden de reeds aanwezige uren in de nog niet aangeleverde salarismutaties omgezet zodat bij de eerst volgende salarisaanlevering de mutaties goed worden doorgegeven. Inrichtingswijzigingen Aantal posities en aanlevering Functie/Beroep uitgebreid Zoals gemeld in de release notes 2020-09 van HR Core Beaufort is er een wijziging doorgevoerd in het aanleveren van invoercode 02311 Functie/Beroep aan Payroll Gemal. De wijziging houdt in dat invoercode 02311 niet langer te koppelen is aan rubriek P00311 Functie/Beroep, maar aan rubriek P01107. Reden voor deze aanpassing is, dat rubriek P00311 een niet-verplichte rubriek is die daarom vaak leeg blijft, terwijl rubriek P01107 een verplichte is die altijd een waarde bevat. Om voor alle actieve dienstverbanden in HR Core Beaufort in één keer deze omzetting te realiseren, is een optionele eenmalige conversie toegevoegd aan het menu van Beaufort Service: Uitvoeren conversie Beaufort > Aanmaken salarismutaties functiegegevens. Nadat deze functie is uitgevoerd, wordt na het afsluiten en vervolgens opstarten van Beaufort Service deze functie niet meer getoond in het menu. Om deze conversie ongestoord en vlot te laten verlopen is het advies om deze conversie uit te voeren op een moment waarop er geen gebruikers zijn ingelogd. Nieuwe PI-rubrieken De onderstaande rubrieken zijn aan HR Core Beaufort en aan de Self Service rubriekenset toegevoegd: Rubriekcode Omschrijving PI0163 SKJ nummer PI0164 SKJ register PI0165 SKJ niveau PI0166 SKJ functie PI0167 SKJ vestigingsplaats PI0168 SKJ 1e registratiedatum PI0169 SKJ startdatum periode PI0170 SKJ einddatum periode PI0171 SKJ datum herregistratie Afhandeling persoonlijk budget bij uitdiensttreding Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 10 onderwerp 2020-10/1. De functionaliteit zoals beschreven in de release notes van Payroll Gemal stellen wij ter beschikking in HR Core Beaufort via release 2020-11. Tot dan kan je in HR Core Beaufort voor het afhandelen van persoonlijke budgetten bij uitdiensttreding, gebruik maken van de bestaande rubrieken P02614, P02657, P02658, P04170, P04171 PB1 t/m 5 afrekenen bij uit-dienst. Hier geldt echter dat je alleen de waardes 0, 1, 2 en 3 kunt gebruiken. Deze rubrieken - met de genoemde waardes - worden correct verwerkt in Payroll Gemal. CAO sector Ambulancezorg - Wijziging ORT structuur per 10-2020 Waarom Zoals aangekondigd in de release notes 2020-10 van Payroll Gemal wijzigt voor deze CAO de ORT-systematiek vanaf 1 oktober 2020. Als medewerkers onder deze cao vallen en je maakt gebruik van de module Tijdregistratie in HR Core Beaufort, moet je de bestaande ORT-regeling aanpassen of een nieuwe ORT regeling aanmaken en toewijzen aan de betreffende medewerkers. Het aanpassen van de ORT-regeling of het aanmaken en toewijzen van een nieuwe ORT-regeling moet je uitvoeren nadat de periodeverwerking van periode 09-2020 volledig is afgerond. Hoe De nieuwe ORT percentages kan je aanpassen of vastleggen met de functie 200272 Regeling onregelmatigheid. Als je een nieuwe ORT regeling maakt, kan je deze aan medewerkers toewijzen met de procedure 704000 Regelingen tijdregistratie. Wat De kenmerken en percentages voor de Regeling onregelmatigheid voor de CAO Ambulancezorg zijn vanaf 1 oktober 2020 als volgt:  Prompt Waarde Salarisregeling 35 Inpasnr max. vergoeding 9028 Code Omschrijving Rubriek Omschrijving Percentage 1 1e percentage ORD P00031 Uren ORD 1e perc. 22,00 2 2e percentage ORD P00032 Uren ORD 2e perc. 38,00 3 3e percentage ORD P00033 Uren ORD 3e perc. 47,00 4 4e percentage ORD P00034 Uren ORD 4e perc. 52,00 5 5e percentage ORD P00081 Uren ORD 5e perc. 60,00   Dagsoort Begin tijd Eind tijd Code percentage maandag tm vrijdag 00:00 06:00 3 maandag tm vrijdag 06:00 07:00 1 maandag tm vrijdag 20:00 22:00 1 maandag tm vrijdag 22:00 00:00 3 zaterdag 00:00 06:00 4 zaterdag 06:00 08:00 2 zaterdag 12:00 22:00 2 zaterdag 22:00 00:00 4 zondag of feestdag 00:00 00:00 5 afwijkende dag: 24 december 18:00 00:00 5 afwijkende dag: 31 december 18:00 00:00 5 Let op: Afwijkende dagen moet je per kalenderjaar aanvullend specificeren voor wat betreft de tijdvakken van 00:00 tot 18:00, afhankelijk van de dagsoort waarop de afwijkende dag in het betreffende kalenderjaar valt. Publishing Date : 9/28/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 17:23 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 997 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030454) Nieuw Wet Wieg - Salarismutaties uren aanvullend geboorteverlof Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. In deze release van HR Core Beaufort (Online) is de aanlevering van het aantal uren aanvullend geboorteverlof gerealiseerd. Er zijn drie manieren waarop u de uren kunt doorgeven: Handmatig via een variabele mutatie op rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof. Indien u gebruik maakt van de verlofmodule in HR Core Beaufort (Online) en de uren aanvullend geboorteverlof gaat registreren, is er een nieuwe functie aangemaakt die het aantal uren voor de salarisperiode berekend en hiervoor een salarismutatie aanmaakt. Indien u gebruik maakt van tijdregistratie in HR Core Beaufort (Online), kunt u een nieuwe activiteit definiëren voor het aanvullend geboorteverlof en de uren hierop registreren en laten verwerken in de periodeberekening. Let op:  Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat u vooraf een keuze moet maken voor welke groep werknemers in welke module (verlofmodule of tijdregistratiemodule) van HR Core Beaufort (Online) u de registratie van het aanvullend geboorteverlof gaat doen om te voorkomen dat de uren richting Payroll Gemal dubbel geteld worden.  Berekenen uren aanvullend geboorteverlof In deze release is een volgende stap in het proces toegevoegd om op basis van het aantal geregistreerde verlofuren voor aanvullend geboorteverlof een salarismutatie te maken, zodat de financiële afhandeling voor het aanvullend geboorteverlof in Payroll Gemal kan worden berekend. Om in HR Core Beaufort (Online) te bepalen welke verlofsoort moet worden gebruikt in de berekening, is een nieuw stuurgegeven aangemaakt: AGBVRLF, verlofsoort voor aanvullend geboorteverlof. In dit stuurgegeven geeft u de verlofsoort op welke gebruikt wordt voor de registratie van het aanvullend geboorteverlof. Hoe Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Berekenen uren aanv.geb.verlof Het doel van deze functie is het aanmaken van variabele mutaties voor rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof voor de huidige salarisperiode. Alle verlofmutaties die vallen binnen het huidig loontijdvak van de salarisaanlevering worden meegenomen als ook de verlofmutaties die zijn opgevoerd na de vorige salarisperiode en betrekking hebben op vorige periode(n). Als u na de salarisaanlevering een mutatie op het reeds aangeleverde verlof doet (wijziging aantal uren of intrekking van het verlof) zal er een correctie worden aangeleverd voor betreffende salarisperiode (TWK-mutatie).  De uren aanvullend geboorteverlof worden geselecteerd op basis van de verlofsoort uit het stuurgegeven AGBVRLF. De functie kan in de batch worden uitgevoerd. Op het verwerkingsverslag wordt getoond welke salarismutaties zijn aangemaakt. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren.  Tijdregistratie en aanvullend geboorteverlof Voor de verwerking van de opgenomen uren naar aanleiding van het aanvullend geboorteverlof, is besloten om in de module Tijdregistratie een nieuwe activiteit beschikbaar te stellen waarop de uren kunnen worden vastgelegd. In de inrichting is activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opgenomen die u kunt koppelen aan een eigen activiteit. Ook is in de regeling algemeen code 18 toegevoegd voor het aanvullend geboorteverlof. De registratie in de module Tijdregistratie is altijd een maand achteraf, dit houdt in dat ook de uren aanvullend geboorteverlof een maand later worden doorgegeven aan de salarisverwerker. Hoe Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen > Regeling algemeen In de Regeling algemeen is code 18 Aanvullend geboorteverlof toegevoegd met adviesrubriek P12146. Indien u de verlofuren door wilt gegeven via tijdregistratie, moet de rubriek worden ingevuld in deze regeling. De geregistreerde uren worden dan verwerkt. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Inrichting > Activiteit Activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof is toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodevewerking > Periodeberekening In de periodeberekening worden de geregistreerde gegevens op activiteitsoort 41 verwerkt in een salarismutatie, als in de Regeling algemeen code 18 is geactiveerd door het invullen van een salarisrubriek. Er wordt geen SV-dag geteld voor deze activiteit. Indien u reiskostenvergoeding heeft gebaseerd op basis van de SV-dagen en u wilt toch reiskostenvergoeding uitbetalen in het kader van dagen waarop aanvullend geboorteverlof is opgenomen, dan zult u rubriek P00447 Afw aantal Sv dagen moeten controleren en indien nodig aanpassen. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Berekeningsverslag en Salarismutaties TR Op deze overzichten zijn de uren voor het aanvullend geboorteverlof toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Verlof en Ziekte > Bijwerken verlof Het bijwerken van de verlofmodule gebeurt ook voor de activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof indien er een verlofsoort aan de activiteit is gekoppeld. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van aanvullend geboorteverlof in de module Tijdregistratie, moet u een nieuwe activiteit voor activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opvoeren.  Gewijzigd en verbeterd Gewijzigde naamgeving XML bestanden Payroll Gemal Waarom  Om beter inzicht te krijgen in welke Payroll Gemal producties afkomstig zijn van 'Online' klanten en welke van 'On premise' klanten, hebben we een kleine aanpassing in de naamgeving opgenomen. Hoe  Na installatie van deze release zullen de door Beaufort aangemaakte productiebestanden (ongeacht soort aanlevering of proefproductie) een aangepaste benaming hebben: Oude bestandsnaam:                                                                               SBFT3xxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort Online:            SBFTOxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort On Premise:    SBFTPxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  U hoeft hier niks voor te doen. De gewijzigde naamgeving heeft verder geen impact op de verwerking binnen Payroll Gemal. Ook qua weergave zal daar waar voorheen de oude naam zichtbaar was, de nieuwe naam worden getoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Salarisdossier waar in werkgevercode 99305 de gewijzigde (gedeeltelijke) bestandsnaam wordt gepresenteerd. Aangepaste beschikbaarheid inlogscherm Beaufort Waarom  Met versie 3.5 van HR Core Beaufort introduceren we een nieuw upgrademechanisme. Voor een goede werking hiervan is het belangrijk dat er geen open Uniface instanties actief zijn. Het starten van Beaufort zonder daadwerkelijk in te loggen is daar één van. Om te voorkomen dat deze situatie het upgradeproces vertraagt, wordt de beschikbaarheid van het inlogscherm aangepast. Hoe Indien een Beaufort instantie is gestart zonder daadwerkelijk in te loggen, zal na 5 minuten een melding in de Beaufort statusbalk verschijnen:  "(PI_9865) U heeft nog 5:00 om aan te melden bij BEAUFORT...". Deze melding zal elke 10 seconden teruglopen. Zodra deze 5 minuten zijn verstreken, wordt de niet ingelogde sessie automatisch beëindigd. Uw actie Hier is geen actie voor nodig. Als u binnen 10 minuten na het starten van Beaufort inlogt, werkt alles zoals u gewend bent. Als dat niet het geval is en de sessie is gesloten, kunt u Beaufort uiteraard opnieuw starten. Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV Waarom In de release notes van Payroll Gemal is bij onderwerp 2020-05/5 geschreven dat het bestand 'Financiële ziektegegevens UWV', lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. De functionaliteit rondom de Financiële ziektegegevens UWV gaan we ook in HR Core Beaufort verwijderen en de gegevens opschonen. Hoe Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd: Stap 1 in release 2020-06 (vorige release): Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens Opschonen van menu's en procedures Vervallen verklaren van rubrieken Aanpassen van helpteksten Stap 2 in release 2020-07 (huidige release) Opschonen van financiële ziektegegevens Nadat in de vorige release de rubrieken vervallen zijn verklaard, vindt in deze release de opschoning voor deze rubrieken plaats in de onderstaande tabellen: Niet-ingedeelde actuele stamgegevens Historie Mutatieverantwoording Indeling eigen schermen Rubriekenset voor export Voor de volledigheid nogmaals de betreffende rubrieken. Rubriek Omschrijving P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13  P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Uw actie Hier is geen actie voor nodig. Het wordt uitgevoerd bij het installeren van de upgrade. Opgeloste meldingen Automatische correctie startdatum salarismutatie niet altijd correct Melding De functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' controleert of de ingangsdatum en verrekenperiode van de salarismutaties aansluiten bij de kenmerken van de betreffende rubrieken. Dit vindt plaats als de eigenschap 'Automatisch corrigeren' van de rubriek op 'J' staat. Bij deze functie treedt een fout op in de volgende situatie: Stel een nieuw dienstverband wordt opgevoerd op 17-03-2020. Hierdoor krijgen alle corresponderende salarismutaties een startdatum van 17-03-2020. Indien er vervolgens voor bijvoorbeeld rubriek P00311 (waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat) via indirect muteren de startdatum op 20-03-2020 wordt gezet en daarna de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' wordt uitgevoerd, dan wordt de startdatum van de salarismutatie van deze rubriek foutief naar 01-03-2020 gewijzigd. De startdatum had in dit geval 17-03-2020 moeten worden. Oplossing De programmatuur bij het uitvoeren van de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' is zodanig gewijzigd dat indien de eerste dag van de salarisperiode vóór de startdatum van het dienstverband ligt, de startdatum van de salarismutatie gelijk wordt gesteld aan de startdatum van het dienstverband. Dit geldt voor rubrieken waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat. Afrondingsverschillen bij gebruik contracturen én uitbreidingsuren melding (change 1917724) Melding In het kader van de wet WAB hebben we begin dit jaar een nieuw 'In- en uit dienst' scherm uitgeleverd (zie de release notes 2020-01). Indien u dit scherm heeft geactiveerd, kan in sommige gevallen sprake zijn van afrondingsverschillen waardoor het totale percentage deelbetrekking -hoewel minimaal- niet geheel juist aan Payroll Gemal werd aangeleverd. Oplossing Door in de programmatuur tussentijdse afrondingen te elimineren, zijn de berekende resultaten nu correct. Release 2020-02 tekst uitbreiding verlofregeling niet aangepast (change 1988959) Melding  In release 2020-02 is een wijziging uit release 2020-01 teruggedraaid, waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op 'Vervallen' zijn gezet. Bij het terugdraaien is de tekst van de importrubrieken niet meegenomen. Oplossing De tekst bij de volgende importrubrieken is hersteld: Importrubriek Omschrijving 01617 Factor VT 01652 Korting VT 01801 Korting EJU 1 01802 Korting EJU 2 01803 Korting EJU-3 01804 Korting EJU-4 01805 Korting EJU-5 01806 Korting EJU-6 01807 Korting EJU-7 01811 Factor EJU-1 01812 Factor EJU-2 01813 Factor EJU-3 01814 Factor EJU-4 01815 Factor EJU-5 02041 Factor EJU-6 02042 Factor EJU-7 02817 Cum. factor VT 02852 Cum korting VT Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1680,00. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1550,80. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Inrichtingswijzigingen CAO sector Ambulancezorg Voor de CAO sector Ambulancezorg is een definitief akkoord bereikt. In dat kader komt in Gemal een nieuwe salarisregeling beschikbaar.  Nadat deze regeling in Beaufort is geïmporteerd kunt u de werknemers conform de FWG-richtlijnen opnieuw inschalen. Voor meer informatie zie de Gemal releasenotes, onderwerp 2020-07/34. Nieuwe rubriek  De onderstaande rubriek was al reeds uitgeleverd maar nog niet gemeld in de release notes. Nieuwe rubriek   Rubriekcode Omschrijving PI0153 Signaaldatum aanvullend geboorteverlof   Onderwijs CAO HBO - Nieuwe CAO 2020 Partijen hebben een nieuwe CAO HBO afgesloten met een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. In de CAO is naast de salariswijzigingen per juli 2020 ook een eenmalige uitkering in juni 2020 opgenomen: De salaristabel 36 is per 1 juli 2020 aangepast (verhoogd met 2,75%). Tevens is de minimum vakantietoeslag aangepast per 1 juli 2020. In periode 06 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 880,00. Deze wordt met TWK berekend in periode 07. Voor meer informatie omtrent deze wijzigingen en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de uitkering zie de Payroll Gemal release notes van 2020-07. Uw actie U kunt de gewijzigde salaristabel downloaden via Youforce en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. De werktijdfactor op peildatum 01-06-2020 benodigd voor de eenmalige uitkering, kunt u in HR Core Beaufort berekenen door na 1 juli 2020 en nadat de aanlevering van periode 06 is afgerond, de functie 160091 Berekenen WTF factor peildatum uit te voeren. Deze functie berekent rubriek P02853 en maakt een salarismutatie aan die wordt doorgegeven aan Payroll Gemal. Publishing Date : 6/25/2020
Volledig artikel weergeven
19-06-2020 19:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 980 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030457 en upgrade 030505). Aangepast in versie 2 In versie 2 is bij onderwerp Uitfaseren exportcode 02850 Reden uit-dienst LA/UPA het volgende toegevoegd: De rubriek P00850 - Reden uit-dienst LA/UPA blijft in HR Core Beaufort in gebruik alleen de exportcode van deze rubriek wijzigt. De rubriek wordt geëxporteerd via de nieuwe exportcode 02846. Mededelingen Eindejaarsproductie (13e, 14e en 15e periode) In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13) om het gebruikersgemak en begrijpelijkheid van Payroll Gemal te verbeteren en het ontsluiten van de data makkelijker te maken. De werking in HR Core Beaufort is en wordt niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van vorig jaar.  Poll: HR Core Beaufort (Online) Performance en stabiliteit Op de community hebben wij een poll geplaatst waarin wij je vragen om feedback over de verbeteringen ten aanzien van de performance en stabiliteit van HR Core Beaufort (Online). Wij willen je vragen om één minuut van jouw tijd te gebruiken om deze poll in te vullen. Alvast bedankt! Nieuwe major versie HR Core Beaufort De nieuwe major versie 3.5 is inmiddels beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. Wij ondersteunen versie 3.4 in ieder geval tot en met de release van januari (3.4.59). Na deze datum wordt belangrijke wetgeving alleen nog doorgevoerd in HR Core Beaufort 3.5 (denk bijvoorbeeld aan het IKV-vraagstuk). Indien je gebruik wilt maken van de diensten van Visma | Raet om deze versie te installeren, dan adviseren wij je om dit kenbaar te maken met de daarvoor beschikbaar gestelde template in 4Me. Indien je voornemens bent om op korte termijn te migreren naar de HR Core Online, dan hoef je niets te doen. Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht Met ingang van 01-07-2020 is het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd worden volgens de nieuwe specificaties. De oude specificatie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien je gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet je voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 3.4.53). Gewijzigd en verbeterd Terugwerkende kracht mutaties aanvullend geboorteverlof Zoals in de vorige release notes vermeld, is het verwerken van mutaties met terugwerkende kracht van aanvullend geboorteverlof niet altijd correct uitgevoerd. Dit gebeurde als in de huidige maand de salarisaanlevering al gedaan was maar hierna nog mutaties op het verlof binnenkwamen voor de actuele maand. Dit probleem is nu verholpen.  De functie 'Berekenen uren aanv.geb.verlof (163024)' is aangepast zodat nu ook de terugwerkende kracht mutaties in actuele maand correct worden verwerkt in volgende aanlevering.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verwijderen aanvraag aanvullend geboorteverlof Als je via de functie Aanvraag aanv. geboorteverlof (703009) de aanvraag verwijdert, dan diende je handmatig eventueel nog niet verwerkte acties en gebeurtenissen op de status vervallen te zetten. De functionaliteit van de functie 'Aanvraag aanv. geboorteverlof (703009)' met betrekking tot het verwijderen van de aanvraag is aangepast, zodat nu ook automatisch de nog niet verwerkte acties/gebeurtenissen vervallen worden verklaard. Actie Indien er reeds een EDI-bericht is aangemaakt, zul je dit rechtstreeks via contact met het UWV moeten corrigeren. Verbetering performance export Tactische Modules Tactische HR modules / Aanmaken export Tact. modules Bij grotere hoeveelheden te exporteren gegevens is de snelheid waarmee de exportbestanden worden aangemaakt matig. Er is in de programmatuur een efficiëntieslag gemaakt, waardoor het exportproces sneller verloopt.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Afrondingsverschillen bij gebruik contracturen en uitbreidingsuren melding (change 2164592) Melding In het kader van de wet WAB hebben we begin dit jaar een nieuw 'In- en uit dienst' scherm uitgeleverd (zie de release notes 2020-01). Indien je dit scherm hebt geactiveerd, kan in sommige gevallen sprake zijn van afrondingsverschillen waardoor het totale percentage deelbetrekking -hoewel minimaal- niet geheel juist aan Payroll Gemal werd aangeleverd. Oplossing Om deze afrondingsverschillen te elimineren hebben we een tweetal wijzigingen doorgevoerd: 1. Keuze vastlegging percentages of uren Je hebt nu de mogelijkheid om de invoer uitsluitend te doen op basis van percentages  (% db Contract (P01404) en % db Uitbreiding (P02404)) of uren (contracturen p/w (P03109) en uitbreidingsuren p/w (P04109)). Alle andere rubrieken worden dan eenduidig op basis van deze percentages of uren berekend. Deze keuze vindt plaats op basis van het nieuwe stuurgegeven URENPERC. Deze heeft standaard de waarde B(eide) waarbij conform de oude situatie zowel percentages als uren te muteren zijn. Als je deze waarde wijzigt naar P(ercentages), dan zullen voortaan uitsluitend % db Contract en % db Uitbreiding te muteren zijn. Als je kiest voor de waarde U(ren), kun je uitsluitend de Contracturen p/w (P03109) en Uitbreidingsuren p/w (P04109) vastleggen.  Dit stuurgegeven heeft betrekking op zowel directe - als indirecte mutaties. In het 'In- en uit dienst'-scherm is dit zichtbaar doordat alleen de keuzerubrieken te muteren zijn en de overige rubrieken 'alleen lezen'. Voor indirect muteren betekent dit dat uitsluitend de keuzerubrieken worden verwerkt; indien ook de andere rubrieken worden aangeleverd, worden deze niet verwerkt, hetgeen op het verwerkingsverslag wordt vermeld. 2. Infoknop Omdat je vrij bent in je keuze van vastlegging en dus bijvoorbeeld ook voor de bestaande situatie (B)eide kunt kiezen, is een informatieknopje toegevoegd achter het berekende veld % deelbetrekking (P00404). Als je hier op klikt krijg je een uitleg over de berekeningen en eventuele visuele afrondingsverschillen.  Actie Indien je gebruik maakt van gescheiden vastlegging van contract- en uitbreidingsuren, maak dan de gewenste keuze voor stuurgegeven URENPERC. Als je niets doet, zal Beaufort conform bestaande werking blijven werken waarbij zowel uren als percentages kunnen worden gemuteerd. Dit kan in uitzonderingsgevallen dan echter wel tot (minimale) afrondingsverschillen leiden. Unieke aanduiding ARBO-bestanden (change 2175696) In de huidige situatie zijn de aangemaakte bestanden voor de ARBO-diensten niet uniek qua naamgeving. Het zou kunnen voorkomen dat bestanden worden overschreven als een bestand nog niet is verzonden of verplaatst uit de betreffende directory. Oplossing Ter voorkoming van dit probleem wordt er een datum-tijd toegevoegd aan de naam van het ARBO-bestand. Op deze manier zijn de bestanden uniek en zal het overschrijven niet meer voorkomen. De bestanden richting het UWV waren al voorzien van een datum-tijd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Geen salarismutaties voor rubriek P00850 - Reden uit dienst LA/UPA (change 2041669) Rubriek P00850 (Reden uit dienst LA/UPA) is verplicht in geval de datum uit dienst is ingevuld. Dit leidt vervolgens tot salarismutaties naar Payroll Gemal. Dit is echter niet in alle gevallen gewenst: indien voor een dienstverband rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een waarde ongelijk aan 11, 13 of 15 heeft, mag rubriek P00850 niet worden doorgegeven aan Payroll Gemal. In die gevallen waar dat wel gebeurt, leidt dat tot een foutmelding bij de Loonaangifte. Oplossing Als je in het 'Uit dienst scherm' de datum uit dienst vult, zal Beaufort automatisch de waarde van rubriek P00893 controleren. Als deze niet gelijk is aan 11, 13 of 15, wordt het veld 'Uit dienst LA/UPA' (P00850) 'alleen lezen' en kun je hier geen waarde meer vastleggen. Een eventueel gevulde waarde wordt leeggemaakt en zal leiden tot een salarismutatie met een lege waarde zodat ook in Payroll Gemal de waarde wordt leeggemaakt. Ook wat betreft indirecte mutaties is een dergelijke controle toegevoegd en worden waar van toepassing lege salarismutaties aan Payroll Gemal aangeleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Bepalen IKV-nummer (change 2182334/2247954) Bij een nieuw dienstverband en bij het vastleggen van een transitie/-ontslagvergoeding moet een uniek IKV-nummer worden bepaald. In de huidige situatie gebeurde dit op basis van het loonheffingennummer van de instelling van het dienstverband en het BSN-nummer. Het zou in deze situatie dus voor kunnen komen dat een persoon met twee dienstverbanden waarvoor in beide gevallen een transitievergoeding wordt vastgelegd hetzelfde IKV-nummer werd gegenereerd als het loonheffingennummer afwijkend was. Nu blijkt echter dat Payroll Gemal deze controle niet heeft doorgevoerd en het IKV-nummer uniek moet zijn per BSN-nummer. In geval van twee transitievergoedingen voor dezelfde persoon zullen er dus ook twee verschillende IKV-nummers moeten worden gegenereerd, ongeacht het aanwezige loonheffingennummer. Oplossing In het bepalen van het IKV-nummer is de afhankelijkheid met het loonheffingennummer van de instelling verwijderd. Het nieuwe IKV-nummer wordt op basis van het BSN-nummer en de reeds aanwezige IKV-nummers voor deze persoon bepaald. Het bepalen van het IKV-nummer gebeurt bij het invoeren van een nieuw dienstverband (via Self Service of via Beaufort) en voor de transitie/-ontslagvergoeding. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inzien rubriekeigenschappen 'toekomst' en 'historie' (change 2087172) Melding In de diverse HR Core Beaufort schermen kan je - als je met de cursor in een veld staat - met de rechter muisknop aanvullende rubriekeigenschappen zoals 'toekomst'  en 'historie' inzien. In het scherm Premiedifferentiatie WAB en het scherm Sociaal/Fiscaal werkte dit echter niet altijd correct. Oplossing Na deze release is de werking aangepast. Beide schermen bevatten al enige tijd een kleine conversie die een aantal rubrieken van een initiële waarde voorziet als deze nog geen waarde in de database hebben. In die gevallen zal HR Core Beaufort -zodra een ander scherm wordt opgestart zoals bijvoorbeeld het historie scherm - nog steeds vragen of de wijzigingen, in de vorm van de initiële waarden, moeten worden opgeslagen. In de statusbalk onderin het scherm is zichtbaar welke velden van welke initiële waarden zijn voorzien. Voor meer informatie over deze initiële waarden: zie de release notes van 2019-10 voor Sociaal/Fiscaal en van 2019-12 voor Premiedifferentiatie WAB. Zodra deze initiële waarden daadwerkelijk in de database zijn opgeslagen, verloopt het raadplegen van historie of toekomst normaal. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Loonverdeling onterecht aangemaakt voor huidige periode i.p.v. volgende (change 1519310) Melding Als een nieuw dienstverband werd aangeleverd, wat pas een maand later ingaat maar al wel een relatie naar de salarisverwerker heeft, dan werd ten onrechte de loonverdeling al aangemaakt voor de huidige maand. Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt de loonverdeling aangemaakt in de periode van de startdatum van het dienstverband. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Tweede workflow signaal onterecht aangemaakt (change 15585853/2227283) Melding Als er een nog een workflow signaal aanwezig was met status 'Te Realiseren' en van het dienstverband werd de organisatie eenheid gewijzigd, werd ten onrechte een tweede workflow signaal aangemaakt met status 'Toe te Wijzen'. Oplossing In deze release is dit hersteld en er wordt in deze situatie geen tweede workflow signaal meer aangemaakt. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Dienstverband niet te verwijderen als persoonsnummer voorkwam in logging GDPR (change 2069008) Melding Met functie 'Omzetten/verwijderen DV uit dienst' kan je dienstverbanden verwijderen die uit dienst zijn. Als het persoonsnummer nog voorkwam in de GDPR logging werd er onterecht vermeld dat het dienstverband niet verwijderd kon worden.  Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt het dienstverband verwijderd . Actie Als je eerder hebt geconstateerd dat het dienstverband in deze situatie niet verwijderd kon worden, kan je de functie nu nogmaals uitvoeren. Berekend bruto salaris BBL'ers niet correct (change 2196450) Melding Het berekende bruto salaris van BBL'ers werd niet in alle gevallen correct berekend en weergegeven.   Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt het bruto salaris voor BBL'ers correct berekend en weergegeven. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Indicatie herrekenen vorig jaar aangezet voor aantal rubrieken In navolging op Gemal is in HR Core Online voor de onderstaande rubrieken de optie 'herrekenen vorig jaar' aangezet. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 11 onderwerp 2020-11/5. Rubriek Omschrijving P00245 Bruto diversen 1245 P00246 Bruto diversen 1246 P00247 Bruto diversen 1247 P00248 Bruto diversen 1248 P00249 Bruto diversen 1249 P02418 Dagloon ziektewet P02484 Dagloon zwangerschaps-en bevallingsverlof P02485 Dagloon ziek tgv zwangerschap Verlofregeling buiten pensioenberekening Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 11 onderwerp Pensioenfonds PFZW - Verlofregeling buiten pensioenberekening. Voor de rubrieken P01955, P01956, P01957, P01958, P01959, P02526, P02527, P02529, P02533, P02536, P02556, P02557, P02558, P02559, P02560 is de omschrijving van referentiewaarden 1 t/m 4 aangepast en is referentiewaarde 5 toegevoegd. Waarde Omschrijving 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 WG betaalt ook WN deel; PFZW: vrijw voortzetting 3 WN betaalt ook WG deel; PFZW: vrijw voortzetting 4 Geen premiebet vrlfdl; PFZW: geen vrijw voortzet 5 PFZW: Verlofreg geen invloed op pensioenber Extra code voor meeruren en oppluspercentage Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 11 onderwerp 2020-11/3. Gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving  Exportcode Omschrijving  P01303 Extra uren 2 01303 Extra uren 2 P00403 Extra uren 02403 Extra uren Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P10982 Vakantie/ADV meerwerk 2 00982 Vak/ADV meerw 2 P13125 Uurloon extra uren 2 03125 Uurln extr uren 2 Nieuw / Gewijzigde uitvoercodes Rubriek Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving nieuw P91303 Extra uren 2 01303 Extra uren 2 P92509 Factor meerwerk/opslag 2 01509 Factor mw/opsl 2 P91607 Factor ADV/VT opslag 2 01607 Factor ADV/VT opsl2 P93982 Vak/ADV meerwerk 2 00982 Vak/ADV meerwerk2 P92303 Uren Meerwerk 2 02303 Uren meerw 2 Afhandeling persoonlijk budget bij uit-dienst Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 10 onderwerp 2020-10/2. Zoals beschreven in de vorige release notes sluiten we nu aan op Payroll Gemal voor wat betreft afhandeling van een persoonlijk budget bij uit-dienst. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving  Exportcode  Omschrijving P01971 PB1 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01971  PB 1 pos/neg ud P01972 PB2 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01972  PB 2 pos/neg ud P01973 PB3 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01973  PB 3 pos/neg ud P01974 PB4 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01974  PB 4 pos/neg ud P01975 PB5 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01975  PB 5 pos/neg ud Referentiewaarde bij bovengenoemde rubrieken Waarde Omschrijving 0 Conform wgc 3681 t/m 3685 1 Verreken pos en neg bedragen 2 Verreken neg bedragen Voor rubrieken Afhandeling uitdienst PB 1/2/3/4/5 (P12837/P12895/P12899/P12932/P12957) zijn dit de nieuwe referentiewaarden. Waarde Omschrijving 0 Conform wg-nivo 1 Niet afrekenen saldo PB 2 Afrekenen saldo PB 3 Reserveren, afrekenen mnd na ud 4 Reserveren, afrekenen mnd uitb 5 Nulstellen saldo PB Voor de rubrieken PB1/2/3/4/5 afrekenen bij uitdienst (P02614/P02657/P02658/P04170/P04171) zijn de onderstaande referentiewaarden gewijzigd. Waarde Omschrijving 0 Conform wg code 4 (Vervallen)  5 (Vervallen)  6 (Vervallen)  7 (Vervallen)  Conversie Indien er op het moment van installeren van de release nog niet verwerkte salarismutaties aanwezig zijn voor de rubrieken PB1/2/3/4/5 Afrekenen bij uit-dienst zullen de waarden worden geconverteerd volgens onderstaande tabel en zullen voor de rubrieken Verrekenen pos/neg bij uitdienst PB1/2/3/4/5 en Afhandeling bij uit-dienst PB1/2/3/4/5 salarismutaties worden aangemaakt conform onderstaande tabel. PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 Afrekenen bij uit-dienst Oude waarde P02614 P02657 P02658 P04170 P04171 Verrekenen pos/neg bij uit-dienst Nieuwe waarde P01971 P01972 P01973 P01974 P01975 Afhandeling bij uit-dienst Nieuwe waarde P12837 P12895 P12899 P12932 P12957 Afrekenen bij uit-dienst Nieuwe waarde P02614 P02657 P02658 P04170 P04171   0 0 0 0   1 1 2 1   2 1 2 2   3 1 2 3   4 0 1 0   5 2 2 1   6 2 2 2   7 2 2 3 Uitfaseren exportcode 02850 Reden uit-dienst LA/UPA Exportcode 02850 kan per januari 2021 niet meer opgegeven worden. De functionaliteit van de reden uit-dienst wordt overgenomen door exportcode 02846 - Reden Einde Arb.O. Zie hiervoor ook de Payroll Gemal release notes van 2020-01. De rubriek P00850 - Reden uit-dienst LA/UPA blijft in HR Core Beaufort in gebruik alleen de exportcode van deze rubriek wijzigt. De rubriek wordt geëxporteerd via de nieuwe exportcode 02846. Deze wijziging is nu ook doorgevoerd in Beaufort en heeft een aantal inrichtingswijzigingen tot gevolg. Nieuw exportcode Code export ind Oms   02846 WN Reden einde arb.o    Gewijzigd datatype Rubriek Datatype Aantal decimalen P00850 S nul Gewijzigde exportkenmerken   Rubriek Sl_deel Export code Export _ind Trans_kd Formaat Teken_omdr Multi_fact P00850 - 02846 WN   A     Gewijzigde referentiewaarden voor rubriek P00850   waarde waarde_oms 0 Vrijwillig ontslag (vervallen) 1 Overlijden (vervallen) 2 Vrijwillig ontslag (vervallen) 3 Gedwongen ontslag (vervallen) 4 Ouderdomspensioen (vervallen) 5 Premievrijstelling ivm WAO/OBU (vervallen) 6 VUT overb/flx (vervallen) 8 Einde adm.eenh (vervallen) 01 Binnen proeftijd door werkgever 03 Door rechter op verzoek werkgever 04 Wederzijds op verzoek werkgever 11 Binnen proeftijd door werkgever (vervallen) 13 Rechter op verzoek werkgever (vervallen) 14 Wederzijds op verzoek werkgever (vervallen) 20 Opzegging initiatief werknemer 21 Ontslag op staande voet 30 Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 31 Rechtswege andere reden 40 Einde uitzendovereenkomst ziekte 41 Einde uitzendovereenkomst andere reden 80 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV 81 Bedrijfseconomische reden met toest. UWV 90 IKV administratief beeindigd, AO loopt door 99 Overige reden Let op: de oude waarde '1 - Overlijden' mag per 2021 niet meer worden gebruikt. In dergelijke gevallen dien je voortaan waarde '31 - Rechtswege andere reden' toe te passen.   Publishing Date : 11/2/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 17:56 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 965 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030451) Mededeling voor HR Core in-huis klanten Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort Community  vindt u meer informatie waarom en hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Mededeling voor HR Core Online klanten Citrix update 11 april 2020 Op het Youforce portaal en op de HR Core Beaufort Community hebben wij begin februari een belangrijke mededeling gepubliceerd over de toegang tot HR Core Beaufort Online na 11 april 2020. Op 11 april installeren wij een update van Citrix. Voorafgaand aan deze update is het noodzakelijk dat de volgende versies van de Citrix Receiver en/of de Workspace App geïnstalleerd zijn: Citrix Receiver 4.9.7000 (Long Term Service Release) of hoger. Citrix Workspace App 1907 of hoger. Als u na de installatie van de update niet de bijbehorende versie van de Citrix receiver heeft, dan kunt u niet meer inloggen in de applicaties waarvoor Citrix gebruikt wordt. Dit is alleen van toepassing als u gebruik maakt van een lokaal geïnstalleerde Citrix Receiver of de Citrix Workspace App. Inrichtingswijzigingen Percentage bijzondere beloning in uitvoercode Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Nieuwe rubriek en uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93826 Perc. bijzondere beloning 02826 Perc. Bijz. Bel Uitbreiding percentage over inpasnummer Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Het aantal decimalen voor de onderstaande rubrieken is vergroot van 2 naar 3 posities. Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P05182 Procentuele toelage percentage 1 01182 Proc toel prct 1 P01281 Procentuele toelage percentage 2 01281 Proc toel prct 2 P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3 Als u gebruik maakt van bovenstaande rubrieken om een procentuele toelage op basis van een inpasnummer te specificeren, moet u rekening houden met het volgende: Als u mutaties van deze rubrieken met terugwerkende kracht wil vastleggen, dan is dit alleen mogelijk met terugwerkende kracht tot 2020-01 Als u mutaties van deze rubrieken wilt vastleggen, dan moet u gebruik maken van release 2020-04 van HR Core Online, aangezien Payroll Gemal vanaf release 2020-04 uitgaat van de gewijzigde definitie. Invoercode 02492 instantiebetaling opnieuw geactiveerd Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. In release 2020-03 is rubriek P00492 Instantiebetaling ten onrechte vervallen verklaard. Deze rubriek is weer in gebruik genomen. Gewijzigde rubriek en exportcode Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00492 Instantiebetaling 02492 Instantiebetaling CAO code toegevoegd Er is een nieuwe Cao-code toegevoegd aan rubriek P00842 Code CAO CBS/LA. Code  Omschrijving 4091 BRANCHE CAO SAMENWERKENDE GEMEENTELIJKE ORG Opgeloste meldingen Proefproductie werkt niet goed (change 1894832) Melding Bij het aanmaken van een proefproductiebestand bepaalt HR Core de exportkenmerken van de rubrieken die in het bestand aanwezig zijn. Echter als een exportkenmerk in HR Core is verwijderd en deze kan daarom niet bepaald worden, verschijnt een foutmelding op het scherm dat de exportkenmerk van de bewuste rubriek niet gevonden kon worden. Vervolgens stopt het aanmaken van het proefproductiebestand. Oplossing Als bij het aanmaken van een proefproductiebestand geen exportkenmerk door HR Core wordt gevonden, wordt er een regel hierover aangemaakt in de proefproductie.log ((PI_2251) Exportkenmerk P0xxxx- van de mutatie niet gevonden). Het aanmaken van het bestand wordt voortgezet. Bij het aanmaken van een normaal productiebestand wordt trouwens ook een melding weggeschreven in de logging en wordt de verwerking ook gewoon voortgezet. De locatie van de ProefProductie.log is trouwens verplaatst naar de PRT map. Startdatum zwangerschapsverlof kan niet worden aangepast (change 1171819) Melding Als een gebruiker de 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, wil wijzigen naar 1 dag ná de bevallingsdatum, verschijnt onderin HR Core ten onrechte de melding 'De eerste AO-dag mag niet meer dan een dag na de bevallingsdatum liggen'. De gebruiker kan hierdoor ten onrechte de gewenste datum niet opslaan. Overigens gaat in geval van indirecte mutaties de verwerking in deze situatie wel goed. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat een 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, gewijzigd kan worden naar 1 dag na de bevallingsdatum. Melding 'Nog mutaties aanwezig' voor functies raadplegen/overzicht systeemmutaties (change 1966842) Melding Na het activeren van de autorisatielogging verschijnt er bij het opstarten van de functies Raadplegen systeemmutaties (100026) en Overzicht systeemmutaties (160216) een pop-up melding met de tekst 'Er zijn nog mutaties in het loggingsbestand aanwezig'.  Dit heeft verder geen consequenties voor de werking van de functies. Oplossing De melding is onterecht. De programmatuur is hierop aangepast zodat de melding niet meer verschijnt. De melding verscheen ook in functie 'Overzicht gebruikersmutaties (160210)'. Deze functie is ook aangepast. Foutmelding initialisatie AVG logging (change 1968909) Melding Bij het starten van de initialisatie AVG logging in Beaufort Service verschijnt een blauw scherm met een foutmelding. De initialisatie wordt niet uitgevoerd. Oplossing Deze melding treedt op bij HR Core Beaufort als u nog gebruik maakt van een versie van Microsoft SqlServer database van voor 2012. In dit geval worden de gebruikte statements in de programmatuur nog niet ondersteund. De functie 'Initialisatie AVG logging' in Beaufort Service is aangepast zodat ook rekening wordt gehouden met oudere versies van Microsoft SqlServer database. Percentage loondoorbetaling bij UWV melding (change 986134) Melding Het percentage loondoorbetaling moet nu altijd door de klant worden gevuld en is verplicht bij de UWV-melding met reden aangifte 04 'Ziek art 29b ZW'. Het zou mooi zijn als deze rubriek default gevuld zou kunnen met de werkgeverrubriek Percentage ziekengeld (S07113). Oplossing Op het scherm 'Aanvullende gegevens UWV Digi-ZSM', als onderdeel van een Ziekteregistratie, is de rubriek P02244 'Percentage loondoorbetaling bij ziekte' toegevoegd. De rubriek wordt geïnitialiseerd met de waarde van de WG rubriek S07113 (Percentage ziekengeld) en is muteerbaar. Een voordeel van de aanwezigheid van P02244 op dit scherm is dat de klant niet zelf een scherm met deze rubriek hoeft te maken. Daarnaast wordt de rubriek gevuld met een initiële waarde omdat WG rubriek S07113 toch al (ingevuld) aanwezig is. Overigens is de waarde van de rubriek P02244 verplicht gesteld op het scherm zodra het veld 'Cd reden aangifte AO' de waarde '04' ('Ziek art 29b ZW'.) heeft. Publishing Date : 3/24/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 20:04 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 958 Weergaven
Labels