Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030458 en upgrade 030506). Mededelingen Eindejaarsproductie (13e, 14e en 15e periode) In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13). De werking in HR Core Beaufort (Online) is en wordt hierop niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van afgelopen jaar.  Feedback gevraagd met betrekking tot gebruik OfficeLink Bij het gebruik van de module OfficeLink binnen HR Core Beaufort Online wordt er gebruikt gemaakt van Microsoft Office. Om de beveiligingsrisico's te verlagen bij het gebruik van Microsoft Office binnen de HR Core Beaufort Online omgeving zijn wij van plan om het gebruik van macro's en add-ons niet meer toe te staan per 1 januari 2021, aangezien de basisfunctionaliteit van OfficeLink niet afhankelijk is van deze opties. Wij kunnen echter niet nagaan of jouw organisatie bij de toepassing van OfficeLink wél gebruik maakt van deze opties, daarom zouden wij graag jouw feedback ontvangen met betrekking tot dit gebruik van OfficeLink en willen wij je vragen om deze poll in te vullen. Het invullen kost je maar twee minuten! Zie ook de berichtgeving op de community. Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht Met ingang van 01-07-2020 is het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van HR Core Beaufort (Online) 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd worden volgens de nieuwe specificaties. De oude specificatie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien je gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet je voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 030453). Gewijzigd en verbeterd Status beheer import/export  Waarom Om de verwerking van import en export te kunnen monitoren, worden er logregels weggeschreven met de status van de verwerking van het import/-exportbestand. Je kan deze informatie raadplegen met de functie Status import/export bestanden (430015). Er zijn een tweetal verbeteringen aangebracht in deze functie te weten het kunnen schonen van de logregels en het kunnen raadplegen van het verwerkingsverslag van de import van Self Service. Tevens worden de gebruikte stuurgegevens die nodig zijn voor deze functie default 'aangezet'. Als er onderzoek moet worden gedaan naar een probleem in de import/export, dan is het zeer handig dat ook de informatie gelogd is in de tabel. Gebeurt dit niet dan is het zoeken naar een probleem veel lastiger. Indien je dit niet wenst, dan kun je de inhoud van de stuurgegevens aanpassen na de release. Hoe Schonen Tot nu toe was het niet mogelijk om de logregels op te schonen. Het groeien van de logtabel draagt niet bij in de performance van de functie. Om deze reden is er een nieuwe optie toegevoegd waarmee op basis van het geselecteerde file-mask en datum er opgeschoond kan worden. Je kunt dus zelf bepalen per soort import/export hoelang de informatie bewaard moet worden. Rechtstreeks toegang tot verwerkingverslag bij import vanuit Self Service Op het tabblad Self Service import is een extra optie 'logbestand' toegevoegd. Indien je van de import van het Self Service bestand het verwerkingsverslag wilt zien, ga je op de betreffende regel staan en klik je op de knop 'logbestand'. Op basis van de datum-tijd van het bestand wordt in de 'PRT-directory' gezocht naar het bijbehorende verwerkingsverslag. Indien dit is gevonden, wordt dit getoond in de verkenner en kan je het bestand openen. Het voordeel hiervan is dat je niet eerst zelf naar de juiste directory hoeft te gaan om het verwerkingsverslag op te zoeken. Stuurgegevens Tijdens het installeren van de upgrade wordt voor onderstaande stuurgegeven de waarde op 'J' gezet: HSSIMLOG - Logging import bestanden HSS HSSEXLOG - Logging export bestanden HSS RTMIMLOG - Logging import bestanden Tactische modules RTMEXLOG - Logging export bestanden Tactische modules RUM_LOG - Logging export bestanden Usermanagement OVRGLOG - Logging overige import bestanden indirect muteren Actie De functionaliteit wordt standaard uitgeleverd, je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. We raden aan om in jouw beheerproces van HR Core Beaufort (Online) het schonen van de logregels op te nemen. Proefproductie laten werken als jaarwerkproductie Waarom In de 2020-10 release hebben we het mogelijk gemaakt om een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Met ingang van deze release van HR Core Beaufort (Online) is het ook mogelijk om een proefproductie als jaarwerkproductie te laten uitvoeren.  Hoe De procedure 150055 Aanlevering proefproductie kan nu, naast normale mutaties en correctie mutaties, ook JWP-mutaties verwerken in een bestand voor de proefproductie. De beslissing welke soort mutaties worden verwerkt is afhankelijk van de sessie waarin HR Core Beaufort (Online) zich bevindt: in dit geval dien je een JWP Jaarwerk productie te starten. Als HR Core Beaufort (Online) zich in een andere sessie bevindt dan NOR, COR of JWP, wordt dit gemeld en is het niet mogelijk om medewerkers te selecteren. In welke sessie HR Core Beaufort (Online) zich bevindt en welke salarisperiode verbonden is aan die sessie, kan je terugvinden in de menubalk Extra > Info salarisverwerking. Normaal gesproken start HR Core Beaufort (Online) op met het sessiegegeven NOR Normale productie. Je kunt het sessiegegeven wijzigen met de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verhuizen van dienstverbanden Waarom Het verhuizen van dienstverbanden over opdrachtgevers heen is aan voorwaarden verbonden en dient in Payroll Gemal doorgevoerd te worden. Het was echter ook nog steeds mogelijk dit proces in HR Core Beaufort (Online) te starten, met uiteindelijk afkeur in Payroll Gemal tot gevolg. Omdat het echter niet wenselijk is dat HR Core Beaufort (Online) en Payroll Gemal wat dit betreft uit elkaar gaan lopen, blijft de verhuisfunctionaliteit in HR Core Beaufort (Online) actief, maar zullen er in geval van een verhuizing over opdrachtgevers heen, geen mutaties meer aan Payroll Gemal worden aangeleverd. De overige verhuisfunctionaliteit, bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere instelling binnen dezelfde opdrachtgever, is ongewijzigd gebleven. Hoe De functies 700113 Verhuizing dienstverband en 700121 Collectieve OIR verhuizing zijn zodanig aangepast dat in geval van een verhuizing over opdrachtgevers heen, geen salarismutaties worden aangemaakt voor de dienstverbanden waarbij de opdrachtgever wijzigt. In de overige gevallen worden de reguliere naar Payroll Gemal gegenereerd. Actie Bij een verhuizing over opdrachtgevers heen dien je deze in Payroll Gemal uit te voeren. Daarna moet dezelfde verhuizing ook in HR Core Beaufort (Online) worden doorgevoerd zodat het dienstverband zowel in HR Core Beaufort (Online) als Payroll Gemal op gelijke wijze geregistreerd staat. Performance importeren resultaatgegevens Waarom De performance van het importeren van resultaatgegevens (functie 165000) liet in geval van grote hoeveelheden te importeren data te wensen over. In sommige gevallen duurde deze import dermate lang dat andere gebruikersprocessen hier hinder van ondervonden. Hoe De functie 165000 Importeren resultaatgegevens is 'onder de motorkap' aangepast, waarbij een stuk overbodige logging van het importproces is verwijderd. Hiermee is een significante verbetering van de performance van dit importproces bereikt. Functioneel is er verder niks veranderd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Werkgevercode 33012/33022 uitgebreid met factor blokkade In januari 2020 is uitvoercode 02301 factor blokkade bezetting gemaakt. Dit heeft effect op de telling van de medewerkers bij het maken van de journaalposten. Vanaf deze release zal bij de telling van de medewerkers op basis van factor gewerkt (werkgevercodes 33012 en 33022 waarde 2) uitvoercode 02301 in mindering worden gebracht op het totaal.  De berekening in de PKB-module is hierop aangepast. Tevens is de omschrijving van referentie waarde 2 behorende bij de rubrieken S33012 en S33022 aangepast naar: 2 = wel, o.b.v. uc 1506, 1991 en 2301. Na de synchronisatie van de werkgevergevens zal deze waarde ook in HR Core Beaufort zichtbaar zijn. Wet- en regelgeving Aanpassingen n.a.v. gegevensspecificaties Loonaangifte en UPA 2021 In het kader van de Loonaangifte en UPA 2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voor meer informatie omtrent de Payroll Gemal aanpassingen zie de Payroll Gemal release notes voor 2020-12. Wat betreft HR Core Beaufort (Online) is een wijziging met betrekking tot het BSN nummer doorgevoerd: het is in de HR Core Beaufort (Online) schermen nu niet meer mogelijk om een BSN op te voeren die start met een 8 of een 9. Ook het indirect muteren proces is hier op aangepast: in die gevallen waarin een BSN welke start met een 8 of een 9 wordt aangeleverd, zal dit worden gesignaleerd op het verwerkingsverslag. De mutatie wordt wél verwerkt om te voorkomen dat de gegevensverwerking stagneert. Daarnaast zijn een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd: De omschrijving van rubriek P90374 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De omschrijving van uitvoercode 01874 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De omschrijving van importrubriek 01874 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De referentiewaarden van rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding zijn uitgebreid met waarde 53 = Uitk ihkv vervroegde uitt. Opgeloste meldingen Inzien variabele loonverdeling verrekenperiode (change 1887963) Melding Bij het vastleggen van een variabele loonverdeling met terugwerkende kracht was in het scherm niet zichtbaar welke variabele loonverdelingen voor die periode al aangeleverd waren. Door dit gebrek aan inzicht kon er -in totaal- sprake zijn van een te hoge of te lage variabele loonverdeling. Oplossing Bij de opgave van een verrekenperiode die voor de actuele verrekenperiode ligt, worden in een extra tabel onder de huidige loonverdelingsregels de aangeleverde mutaties van de geselecteerde verrekenperiode en dezelfde productiesoort getoond.  Voorbeeld: In salarisperiode 08/2020 zijn 2 variabele loonverdelingen vastgelegd. In de salarisperiode 09/2020 wordt er op het scherm 'Variabele loonverdeling' de Verrekenperiode 08/2020 opgegeven met als resultaat dat onderaan het scherm de 2 variabele loonverdelingsgegevens van de verrekenperiode 08/2020 worden getoond. Deze regels zijn niet te wijzigen, maar geven wel weer wat bij de salarisverwerker is aangeleverd. Mede op basis van deze informatie kan de juiste correctie worden doorgevoerd, zonder dat het totaal resultaat gaat afwijken. Tevens kunnen andere reeds aangeleverde variabele loonverdelingen voor dezelfde periode -waar nodig- tegen geboekt worden. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Geen salarismutaties voor rubriek P00850 - Reden uit dienst LA/UPA (change 2150256) Rubriek P00850 (Reden uit dienst LA/UPA) is verplicht als de datum uit dienst is ingevuld. Dit leidt vervolgens tot salarismutaties naar Payroll Gemal. Dit is echter niet in alle gevallen gewenst: indien voor een dienstverband rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een waarde ongelijk aan 11, 13 of 15 heeft, mag rubriek P00850 niet worden doorgegeven aan Payroll Gemal. In die gevallen waar dat wel gebeurt, leidt dat tot een foutmelding bij de Loonaangifte. In de voorgaande release hebben we in dit kader al een relevante controle toegevoegd. In deze release worden de controles gecompleteerd. Oplossing De Reden uit dienst LA/UPA (P00850) is alleen verplicht als Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 EN  Code aard arbeidsverhouding (P02268)= 01, 10, 11, 82 of 83 EN Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld Bij dienstverbanden waarvoor bovenstaande niet geldt, zal het gegeven Reden uit dienst LA/UPA een 'alleen lezen' karakter krijgen en kan er geen waarde worden vastgelegd. Een eventueel gevulde waarde wordt leeggemaakt en leidt tot een salarismutatie met een lege waarde zodat ook in Payroll Gemal de waarde wordt leeggemaakt. Ook wat betreft indirecte mutaties is een dergelijke controle toegevoegd en worden waar van toepassing lege salarismutaties aan Payroll Gemal aangeleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verkeerde productiesoort bij wijziging Organisatie Eenheid in geval van een correctieproductie (change 1703825) Melding Bij een wijziging van een Organisatie Eenheid in een soort aanlevering 'correctieproductie', werd de loonverdeling als salarismutaties aangemaakt voor een 'normale productie'.  Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt de loonverdeling aangemaakt voor de correctieproductie. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verhuizen medewerkers met een datum in dienst in voorgaande jaren  (change 2363783) Melding Het verhuizen van medewerkers met een datum in dienst die vóór het voorgaande jaar ligt, was niet meer mogelijk. Dit in verband met een IKV gerelateerde controle. Het betreft functie 700113 - Verhuizing dienstverband. Oplossing De IKV gerelateerde controle op datum in dienst is alleen van toepassing in geval het IKV wordt gewijzigd. Door een fout in de programmatuur ging deze controle echter ook af bij een verhuizing zonder dat het IKV gewijzigd werd. Dit is nu opgelost en kan er in een dergelijk geval waarbij het IKV niet wijzigt, weer verhuist worden. Een wijziging in IKV is alleen mogelijk als de datum in dienst groter of gelijk is aan het voorgaande jaar. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verkeerde waarde in proefproductie bestand (change 2285236) Melding In een specifieke klantsituatie werd voor een van de medewerkers exportcode 02308 (Postadres - plaatsnaam) met een foutieve waarde gevuld.  In plaats van de plaatsnaam kwam dan een vreemde lettercombinatie in het bestand terecht. Dit betrof overigens alleen de proefproductie, in het echte aanleverbestand werd deze code wel correct aangeleverd. Oplossing De foutafhandeling binnen het aanmaken van de proefproductie is verbeterd. In die situaties waarin onverhoopt sprake is van een incorrecte exportcode zal het onderhavige gegeven niet worden geëxporteerd en wordt hier melding van gemaakt op het verwerkingsverslag van de export. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Foutmeldingen bij opmaken scherm (change 2245881) Melding Als een eigen rubriek met datatype S en lengte 0 was gedefinieerd, volgde er bij de aanroep van het vrije scherm waarop deze rubriek aanwezig was, de melding '0163 - Indirect failure, field veld_0 dpia032 not available'. Oplossing Dit is hersteld en de meldingen worden niet meer weergegeven. Het rubriek veld wordt nog wel weergegeven maar kan niet meer ingevuld worden aangezien de lengte 0 is. Actie Als je wel een waarde wilt invullen, dan kun je de lengte wijzigen naar groter dan 0. Maximum lengte huisnummer-toevoeging UWV-ziekmelding en WAZO-bericht (change 2271752) Melding De UWV-berichten voor ziekmelding en WAZO worden afgekeurd indien er meer dan 4 posities voor de rubriek 'huisnummer-toevoeging' worden aangeleverd. Oplossing Bij het aanmaken van de UWV-berichten wordt ervoor gezorgd dat alleen de eerste 4 posities van de rubriek 'huisnummer-toevoeging' worden aangeleverd in het bericht. Dit zorgt ervoor dat het UWV-bericht niet meer wordt afgekeurd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opschonen verlofrecht komend verlofjaar bij voortijdig uit dienst (change 1970742) Melding Indien voor een medewerker al de verlofrechten voor het komende jaar waren berekend, werden deze niet opgeschoond als deze medewerker alsnog in het huidige jaar uit dienst werd gemeld. Voor het juiste begrip: de verlofrechten van het huidige jaar werden wél goed herberekend. Oplossing Na installatie van deze release zal in dergelijke gevallen het verlofrecht voor het komende jaar correct worden opgeschoond. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verlofrecht niet meegenomen na eindejaarverwerking (change 1992032) Melding Indien een medewerker op de laatste dag van het jaar (31 december) in dienst kwam, werden de verlofrechten voor dat jaar correct berekend maar bij de eindejaarberekening niet overgeheveld naar het nieuwe jaar.  Oplossing Na installatie van deze release zal ook in dit specifieke geval het verlofrecht correct worden overgeheveld naar het nieuwe jaar. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Uitruil reiskosten en coronamaatregelen Lees voor aanvullende informatie de release notes 2020-12 van Payroll Gemal. Nieuwe rubriek   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02591 Aantal reisbewegingen thuiswerk 02591 reisbew. thuiswerk Nieuwe uitvoercode Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving  P92798 Reiskosten woon-werk vrijgesteld 01798 Reisk.ww.vry.corr Extra code voor meeruren met oppluspercentage Nadat de vorige release voor HR Core Beaufort (Online) al gemaakt was, bleek de omschrijving van onderstaande uitvoercode gewijzigd te zijn in Payroll Gemal. Met deze release wordt dit weer rechtgetrokken in HR Core Beaufort (Online). Gewijzigde omschrijving uitvoercode Rubriek Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving nieuw P91303 Sal. extra uren 2 01303 Sal. extra uren 2     Wijziging inrichting rubriek P01303 Naar aanleiding van een aanpassing van de kenmerken van code 01303 door Gemal zijn ook de corresponderende kenmerken van rubriek P01303 gewijzigd. In onderstaande tabel zijn deze gewijzigde kenmerken te zien. Alle overige kenmerken zijn ongewijzigd. Rubriek Stam gegeven Variabel gegeven Vervangende mutatie DIW ongelijk begindatum loonperiode P01303 J J N J   Code overlijden In navolging op de aanpassing van de vorige release m.b.t. de referentietabel van rubriek P00850 (Datum uit dienst UPA/LA) is de rubriek code overlijden opgenomen. De waarde 'overlijden' zit niet meer in de referentietabel en moet apart worden doorgegeven. Om aan te geven dat een persoon is overleden moet de exportcode 02100 worden gebruikt. Zie ook release notes Payroll Gemal 2020-10/4. Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving  Exportcode Omschrijving  P12100 Code overleden 02100 Code overleden Referentiewaarden    Rubriek Waarde Omschrijving P12100 1 Ja P12100 0 Nee Indien je de datum overlijden (rubriek P01005) invoert in HR Core Beaufort (Online), dan zal automatisch ook de waarde 1 worden doorgeven op exportcode 02100. Heb je per ongeluk de datum overlijden ingevoerd terwijl dit niet de bedoeling was en je maakt deze weer leeg dan zal de waarde 0 worden doorgeven.  Grondslagen uren VRZ-regelingen In de release 2020-03 zijn de uitvoercodes voor de grondslagen reeds uitgeleverd. Echter er is gebleken dat er een verschil zit in de range van uitvoercodes van HR Core Beaufort (Online) en Payroll Gemal en met deze release wordt dit rechtgetrokken. De range in HR Core Beaufort (Online) is van 02350 t/m 02364 terwijl Payroll Gemal de range 02351 t/m 02365 hanteert voor de verloonde uren VRZ1 t/m 15. Overzicht uitvoercodes na deze release Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving nieuw   Uitvoercode  Omschrijving was P92324 Uren verloond PFZW 02324 Uren verlnd PFZW       P92350 Uren verloond VRZ1 02351 Uren verlnd VRZ1   02350 Uren verlnd VRZ1 P92351 Uren verloond VRZ2 02352 Uren verlnd VRZ2   02351 Uren verlnd VRZ2 P92352 Uren verloond VRZ3 02353 Uren verlnd VRZ3   02352 Uren verlnd VRZ3 P92353 Uren verloond VRZ4 02354 Uren verlnd VRZ4   02353 Uren verlnd VRZ4 P92354 Uren verloond VRZ5 02355 Uren verlnd VRZ5   02354 Uren verlnd VRZ5 P92355 Uren verloond VRZ6 02356 Uren verlnd VRZ6   02355 Uren verlnd VRZ6 P92356 Uren verloond VRZ7 02357 Uren verlnd VRZ7   02356 Uren verlnd VRZ7 P92357 Uren verloond VRZ8 02358 Uren verlnd VRZ8   02357 Uren verlnd VRZ8 P92358 Uren verloond VRZ9 02359 Uren verlnd VRZ9   02358 Uren verlnd VRZ9 P92359 Uren verloond VRZ10 02360 Uren verlnd VRZ10   02359 Uren verlnd VRZ10 P92360 Uren verloond VRZ11 02361 Uren verlnd VRZ11   02360 Uren verlnd VRZ11 P92361 Uren verloond VRZ12 02362 Uren verlnd VRZ12   02361 Uren verlnd VRZ12 P92362 Uren verloond VRZ13 02363 Uren verlnd VRZ13   02362 Uren verlnd VRZ13 P92363 Uren verloond VRZ14 02364 Uren verlnd VRZ14   02363 Uren verlnd VRZ14 P92364 Uren verloond VRZ15 02365 (nieuw) Uren verlnd VRZ15   02364 Uren verlnd VRZ15 Vervallen uitvoercode Uitvoercode Omschrijving  02350 Vervallen Indien je gebruikt maakt van de module TRES zal je  vanaf het moment dat je deze uitvoercodes ook in gebruik hebt genomen opnieuw de resultaten moeten inlezen zodat de rubrieken verwijzen naar de juist uitvoercodes aangezien de range was van 02350 - 02364 en is nu 02351 - 02365. Waarnemingstoelage verschil inschaling Let op: Tijdens de laatste testen van de functionaliteit is er nog een probleem geconstateerd met betrekking tot het aanmaken van de salarismutatie voor rubriek P02095 Waarneming schaal. Dit probleem zal worden opgelost met de januari release. Tot die tijd kan deze nieuwe functionaliteit niet gebruikt worden. In de regel is een medewerker voor een functie ingeschaald op een schaal X met trede Y waarbij een inpasnummer met bijbehorend bedrag hoort. Een medewerker kan tijdelijk ook bepaalde taken of werkzaamheden van een andere functie uitvoeren die gewoonlijk tegen een andere, hogere inschaling beloond worden. Deze medewerker kan dan hiervoor beloond worden door een toelage ter hoogte van het verschil in salaris tussen beide inschalingen naar rato van de werkzaamheden. Je kan dit ‘handmatig’ doen door het betreffend bedrag zelf te bepalen maar vervolgens zal je ook bij elke salariswijziging dit bedrag moeten aanpassen. Met onderstaande nieuwe functionaliteit bieden we voor deze situatie meer ondersteuning voor de aanlevering van de juiste rubrieken voor Payroll Gemal.  Lees voor aanvullende informatie de release notes 2020-12 van Payroll Gemal. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving  Exportcode Omschrijving  P02095 Waarneming schaal 02095 Waarnmg schaal  P02096 Waarneming ancienniteit 02096 Waarnmg trede P12102 Waarneming rato 02102 Waarnmg rato P02117 Waarneming procentuele inschaling 02117 Waarnmg procinsch Nieuwe uitvoercode Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving  P91185 Waarnemingstoelage 1185 Waarnemingstoel, Om het kunnen vastleggen van de waarnemingstoelage te vereenvoudigen is er een nieuwe functie in HR Core Beaufort (online) aangemaakt. → Salarisadministratie → Werknemer → Alle dienstverbandgegevens → Waarnemingstoelage  De functie kan alleen worden gestart voor een werknemer indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: Bij de werknemer moet de code salarisregeling zijn gevuld. De werknemer moet per maand worden verloond (soort loner = M). Wordt hier niet voldaan dan verschijnt er een melding op het scherm. Wordt er wel aan voldaan dan komen op het scherm de onderstaande gegevens te staan: Salarisregeling (ter info, niet muteerbaar). Soort loner (ter info, niet muteerbaar). Schaal (verplicht - P02095). Ancienniteit (verplicht - P02096). % inschaling functie (optioneel, P12102). % waarneming (optioneel, P02117). Net zoals op het scherm voor de salarisgegevens is het mogelijk om gebruik te maken van de referentietabellen om de schaal, anciënniteit te selecteren binnen de salarisregeling. Op basis van de ingevoerde gegevens worden er salarismutaties aangemaakt voor de genoemde rubrieken. → Salarisadministratie → Werknemer → Alle dienstverbandgegevens → Salaris Bij het wijzigen van de salarisregeling en bij het wijziging van de soortloner van M naar een ander type zullen automatisch de gegevens voor de waarnemingstoelage worden leeggemaakt. Deze zijn immers afhankelijk van de salarisregeling en soortloner en zullen bij een wijziging opnieuw moeten worden ingevoerd. → Indirect muteren Aan het proces van indirect muteren zijn ook consistentiecontroles en procesacties toegevoegd met betrekking tot het juist vullen/opschonen van de gegevens m.b.t. de waarnemingstoelage. Publishing Date : 11/26/2020
Volledig artikel weergeven
20-11-2020 17:26 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 939 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030459 en upgrade 030507) Mededelingen Eindejaarsproductie (13e, 14e en 15e periode) In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13) om het gebruikersgemak en begrijpelijkheid van Payroll Gemal te verbeteren en het ontsluiten van de data makkelijker te maken. De werking in HR Core Beaufort is en wordt niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van afgelopen jaar.  Waarnemingstoelage verschil inschaling Het probleem met betrekking tot het aanmaken van de salarismutatie voor rubriek P02095 Waarneming schaal is opgelost. Vanaf deze release is de functionaliteit voor de waarnemingstoelage beschikbaar. Zie ook het bericht op de community van 26 november over dit onderwerp.   Nieuwe major versie HR Core Beaufort en verlening support HR Core Beaufort 3.4 De nieuwe major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Indien je gebruik wilt maken van de diensten van Visma | Raet om te migreren naar HR Core Beaufort 3.5, dan dien je dit vóór 1 februari 2021 kenbaar gemaakt te hebben met de daarvoor beschikbaar gestelde template in 4Me. Indien je voornemens bent om op komend jaar te migreren naar de HR Core Online, meldt dit dan vóór 1 februari bij jouw Customer Succes Manager of bij jouw huidige Accountmanager. Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht Met ingang van 01-07-2020 is het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van HR Core Beaufort (Online) 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd worden volgens de nieuwe specificaties. De oude specificatie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien je gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet je voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 030453). Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2021 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1684,80. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1555,20. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort (Online) zijn hierop aangepast. Inrichtingswijzigingen Aanpassing configuratie P01303 In de 2020-11 release heeft Payroll Gemal een nieuwe code geïntroduceerd die gekoppeld is aan rubriek P01303 (Extra uren 2) [1]. Deze heeft in grote lijnen eenzelfde functie als de bestaande rubriek P00403 (Extra uren). Om deze reden wordt in release 2021-02 de functie 163013 Bereken verlof obv extra uren zodanig aangepast dat het extra verlof niet alleen op basis van P00403 kan worden berekend, maar ook op basis van P01303. Om dit goed te ondersteunen moet de configuratie van P01303 aangepast worden. De configuratie voor dit element ziet er als volgt uit: stam = J variabel = J vervangend = N diw <> begindt loonper = J   Meer informatie [1] Release notes Payroll Gemal 2020-11/3. Bedragcomponenten naar urencomponenten Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/13. Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  2396 Vrijwvrtz Ld zk 2397 Vrijwvrtz senvl 2398 Vrijwvrtz OSV  2399 Vrijwvrtz ONB  2400 Vrijwvrtz LL  2401 Vrijwvrtz Kzg  2402 Vrijwvrtz Lzg  2403 Vrijwvrtz Cal  2404 Vrijwvrtz verl9  2405 Vrijwvrtz verl10   2406 Vrijwvrtz verl11 2407 Vrijwvrtz verl12 2408 Vrijwvrtz verl13 2409 Vrijwvrtz verl14 2410 Vrijwvrtz verl15 2395 Uren opslag PB 2412 Uren intens.toesl 2413 Uren afw.volt  2414 Uren opslag ADV  2350 Verlnde uren PFZW  2415 Extra urn sol.fun  2416 Vrijwvrtz Genbel. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving  P92396 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig ziek P92397 Uren vrijw voortzetting pensioen seniorenverlof P92398 Uren vrijw voortzetting pensioen ouderschapsverlof P92399 Uren vrijw voortzetting pensioen onbetaald verlof P92400 Uren vrijw voortzetting pensioen levensloopverlof P92401 Uren vrijw voortzetting pensioen kortdurig zorgverlof P92402 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig zorgverlof P92403 Uren vrijw voortzetting pensioen calamiteitenverlof P92404 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 9 P92405 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 10 P92406 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 11 P92407 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 12 P92408 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 13 P92409 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 14 P92410 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 15 P92395 Uren opslag Persoonlijk Budget P92412 Uren intensiteitstoeslag P92413 Uren factor afwijkende voltijd P92414 Uren opslag ADV P93350 (*) Verloonde uren PFZW P92415 Extra uren solistische functie P92416 Vrijwillige voortzetting generatiebeleid Nieuwe importcodes Importcode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02396 Vrijwvrtz Ld zk P92396 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig ziek 02397 Vrijwvrtz senvl P92397 Uren vrijw voortzetting pensioen seniorenverlof 02398 Vrijwvrtz OSV P92398 Uren vrijw voortzetting pensioen ouderschapsverlof 02399 Vrijwvrtz ONB P92399 Uren vrijw voortzetting pensioen onbetaald verlof 02400 Vrijwvrtz LL P92400 Uren vrijw voortzetting pensioen levensloopverlof 02401 Vrijwvrtz Kzg P92401 Uren vrijw voortzetting pensioen kortd. zorgverlof 02402 Vrijwvrtz Lzg P92402 Uren vrijw voortzetting pensioen langd. zorgverlof 02403 Vrijwvrtz Cal P92403 Uren vrijw voortzetting pensioen calamiteitenvrlf 02404 Vrijwvrtz verl9 P92404 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 9 02405 Vrijwvrtz verl10 P92405 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 10 02406 Vrijwvrtz verl11 P92406 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 11 02407 Vrijwvrtz verl12 P92407 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 12 02408 Vrijwvrtz verl13 P92408 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 13 02409 Vrijwvrtz verl14 P92409 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 14 02410 Vrijwvrtz verl15 P92410 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 15 02395 Uren opslag PB P92395 Uren opslag Persoonlijk Budget 02412 Uren intens.toesl P92412 Uren intensiteitstoeslag 02413 Uren afw.volt P92413 Uren factor afwijkende voltijd 02414 Uren opslag ADV P92414 Uren opslag ADV 02350 (*)  Verlnde uren PFZW P93350 Verloonde uren PFZW 02415 Extra urn sol.fun P92415 Extra uren solistische functie 02416 Vrijwvrtz Genbel. P92416 Vrijwillige voortzetting generatiebeleid (*) Uitvoercode 02350 en importrubriek P93350 zijn in HR Core Beaufort opgevoerd voor toekomstig gebruik. De uitvoercode zal op een later moment in gebruik genomen worden in Payroll Gemal. Reden uittrede ABP vervallen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/83. Gewijzigd rubriek Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P01183 Reden uittreden ABP (Vervallen) 02861 Vervallen Aan de omschrijving van de waarden in de referentietabellen 'Reden uittreding pensioenfonds' en 'Reden uittreding pensioenfonds extern' is de tekst 'vervallen' toegevoegd. Indien op het moment van installeren van de upgrade er nog niet aangeleverde mutaties aanwezig zijn voor rubriek P01183, dan zal er ook een mutatie worden aangemaakt voor rubriek P00850 (Reden uit-dienst LA/UPA). Indien er al een salarismutatie voor rubriek P00850 aanwezig is zal deze niet worden overschreven. In de onderstaande tabel staat vermeld hoe de waarde voor rubriek P00850 wordt bepaald op basis van de reden uittreding pensioenfonds extern.   Reden uittreding pensioenfonds extern P00850 Reden uit-dienst LA/UPA  O 31 I 31 A 80 B 80 W 99 V 99   Statistische deeltijdfactor bepaling jaarinkomen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/82. Nieuwe uitvoercode Uitvoercode Omschrijving  2229 ABP stat. dtf. peil Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving  P92229 ABP statische deeltijdfactor peilmoment Nieuwe importcode Importcode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02229 ABP stat. dtf. peil. P92229 ABP statische deeltijdfactor peilmoment Beëindiging regeling WIW In het kader van de beëindiging regeling WIW zijn een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Je dient de betrokken werknemers zelf over te zetten naar de WSW-regeling. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/87. De omschrijving van de volgende externe code 'soort pensioenfonds' (systeemfunctie 205009) is gewijzigd: Externe code Omschrijving  X Vervallen Daarnaast worden de omschrijving van de soorten pensioenfonds met de externe code 'X' (systeemfunctie 203013) gewijzigd naar '(Vervallen) + omschrijving' waarbij de omschrijving mogelijk afgekapt is na 25 posities. Gewijzigde uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  1548 Vervallen 1549 Vervallen Gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving  P91548 PWRI grondslag WIW (Vervallen) P91549 PWRI afdracht WIW (Vervallen) Gewijzigde importcodes Uitvoercode Omschrijving  01548 Vervallen 01549 Vervallen Meerdere dienstverbanden volgens pro-rata berekening Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/11. Nieuwe uitvoercodes Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92776 Loon loonheffing tabel wit 01776 Loon LH tabel wit P91680 Grondslag UFO premie voor VCR berek 01680 Grsl UFO ongemax P92694 Grondslag WHK diff voor VCR berek 01694 Grsl WHK ongemax P93696 Grondslag mdw inhouding WIA premie voor VCR berek 01696 Grsl inh WIA ong P93697 Grondslag WIA basispremie voor VCR berek 01697 Grsl WIA ongemax P92348 Grondslag WW tarieven voor VCR berek 02348 Grsl WW tot z max P92349 Grondslag WW tarieven na VCR berek 02349 Grsl WW max Functionaliteit Speciale werknemer opgesplitst Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/6. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02836 30% regeling 02836 30%-regeling  P02845 Wachtgelder (zorg) 02845 Wachtgelder (zorg) P12889 Kwartaaltabel Loonheffing 02889 Kwartaaltabel LH De rubrieken hebben de onderstaande waarde in de referentietabellen: Rubriek Waarde Omschrijving P02836 1 30% regeling 1 P02836 2 30% regeling 2 P02845 0 n.v.t. P02845 1 wachtregeling zorgsector  P12889 0 n.v.t. P12889 1 student/scholier kwartaaltabel De onderstaande rubriek komt te vervallen en de bijbehorende referentiewaarden worden ook allemaal voorzien van de tekst (vervallen). Rubriek Omschijving oud Omschrijving nieuw P00345 Speciale werknemers Speciale werknemers (vervallen) Payroll Gemal verzorgt een conversie. Om de waarden hierbij gelijk te trekken is er in Beaufort Service een functie toegevoegd die je eenmalig kunt uitvoeren. Op basis van de onderstaande tabel worden de waarden van P00345 geconverteerd naar de waarden voor de nieuwe rubrieken. Hiervan zal geen salarismutatie worden aangemaakt aangezien de conversie dus ook door Payroll Gemal wordt uitgevoerd. Beaufort Service → Conversie uitvoeren → Conversie P00345 Code speciale werknemer Voor alle actieve dienstverbanden met een datum in-dienst <= 01-01-2021 zullen de waarden 2, 3, 6, 7 en 9 worden geconverteerd. Indien er al een waarde is opgevoerd voor de nieuwe rubrieken, zal deze niet worden overschreven (de conversie voor dit dienstverband wordt dan niet uitgevoerd). P00345 P02836 P02845 P12889 P23155 2 (30%-regeling 1) 1       3 (30%-regeling 2) 2       6 (WN onder ww/wachtg.reg.)   1     7 (Student kwartaaltabel)     1   9 (Solist func MO groep (vervalt 1-1-21))       1 IZZ VGZ uitbreiding opties ziektekostenverzekering per 2021 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/89. In het kader van de uitbreidingsopties voor de ziektekostenverzekering zijn de onderstaande nieuwe rubrieken toegevoegd en zijn een tweetal rubrieken gewijzigd qua omschrijving. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12006 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r1 02006 Aant VGZ Basis r1 P12007 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r2 02007 Aant VGZ Basis r2 P12008 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r3 02008 Aant VGZ Basis r3 P12009 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r4 02009 Aant VGZ Basis r4 P12010 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r5 02010 Aant VGZ Basis r5 P12011 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r6 02011 Aant VGZ Basis r6 P12012 Aantal verzekerden VGZ Instap 02012 Aant VGZ Instap Gewijzigde omschrijving rubrieken Rubriek Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving nieuw P00181 Nominale premie IZZ VGZ basis 01181 IZZ VGZ basis P00183 Nominale premie IZZ VGZ aanvullend 01183 IZZ VGZ aanv Publishing Date : 12/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-12-2020 17:15 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 923 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 1 april 2023.   CAO wijzigingen Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT Waarom Met ingang van 1 januari 2023 zijn binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten gewijzigd. In deze release leveren wij de uitbreidingen binnen Tijdregistratie om deze vergoedingen te kunnen verwerken.  Hoe In totaal worden er drie nieuwe regelingen, vier nieuwe activiteitsoorten en drie nieuwe medewerker regelingen geleverd.    Regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT Voor de standaard vergoeding van bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten is er een nieuwe regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT geïntroduceerd. Zie functie 200278 "Regeling bereikb.h./aanw VVT", menupad Tijdregistratie>Regelingen. Deze regeling vergoedt de vaste vergoeding per uur á 3,50, 7,00, 7,50 en 15,00 voor deze vier diensten.  Er gelden voor deze regeling geen maximum schaal of inpasnummer, deze kun je daarom ook niet vastleggen.  Er kunnen in deze regeling tijdvakken worden vastgelegd voor de bedragen die worden vergoed. Dit is nodig omdat er in de cao onderscheid wordt gemaakt tussen de vergoeding op maandag t/m vrijdag voor de dag (06:00 t/m 00:00) en de nacht (00:00 t/m 06:00). Een voorbeeld van de inrichting volgens de cao VVT 2023 tref je hieronder aan.        Let op! Definitie dagsoorten maandag t/m vrijdag is gelijk!     Let op! Definitie dagsoorten zaterdag, zondag en feestdag is gelijk! Deze regeling is verbonden met twee activiteitsoorten: 81 Consignatie/Bereikbaarheid VVT  82 Aanwezigheid/Slaap VVT.  Voor deze regeling is de nieuwe medewerker regeling “Bereikb/aanw VVT” toegevoegd. Zie functie 704000 "Regelingen tijdregistratie", menupad Tijdregistratie. Rubriek P00576. In deel 2 van de overzichten “Berekeningsverslag (functie 200401)” en “Salarismutaties TR (functie 200402)” worden het aantal uren per uur vergoeding/bedrag, getoond onder de kolommen VVT-11, VVT-12, VVT-21 en VVT-22. In deze regeling wordt gebruik gemaakt van de 4 nieuwe Beaufort rubrieken P16865, P16866, P16867 en P16868 die in januari 2023 zijn uitgeleverd, zie release notes HR Core Beaufort 2023-01, onderdeel CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten. In Gemal zijn de invoercodes behorende bij deze 4 rubrieken specifiek ingericht voor de vaste vergoeding per uur op basis van de CAO VVT voor consignatie-, bereikbaarheids-, aanwezigheids- en slaapdiensten.    Regeling arbeidsvergoeding Consignatie/Bereikbaarheidsdienst VVT Deze nieuwe regeling regelt de vergoeding van consignatie- en bereikbaarheidsdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Zie functie 200260 "Regeling arb.verg. CB dnst VVT", menupad Tijdregistratie>Regelingen. Deze regeling vergoedt de 25% toeslag, de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de (naar keuze) compensatie of betaling van de basisuren. Dit laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de zelf te definiëren activiteit(en). Er gelden voor deze regeling geen maximum schaal of inpasnummer, deze kun je daarom ook niet vastleggen.  Met de checkbox ORT toepassen kun je aangeven of er ook ORT vergoeding moet worden toegepast (dat is conform cao VVT 2023). Voor de vastgelegde tijdsduur van de activiteit zal dan ook de regeling Onregelmatigheid worden toegepast. Er kunnen in deze regeling tijdvakken worden vastgelegd voor de toeslagpercentages (momenteel conform de cao VVT één percentage = 25%, rubriek P00037) die worden vergoed. Een voorbeeld van de inrichting volgens de cao VVT 2023 tref je hieronder aan.        Let op! Definitie dagsoorten maandag t/m zondag en feestdag is gelijk! Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 10 Gewerkte uren tijdens Consignatie/Bereikbaarheid VVT. Voor deze regeling is de nieuwe medewerker regeling "Arb.verg. CB VVT" toegevoegd. Zie functie 704000 "Regelingen tijdregistratie", menupad Tijdregistratie. Rubriek P00575. In deel 2 van de overzichten “Berekeningsverslag (functie 200401)” en “Salarismutaties TR (functie 200402)” worden het aantal toeslaguren per percentage (25%) getoond onder de kolom AVCBV-1.   Regeling arbeidsvergoeding Aanwezigheids-/Slaapdienst VVT Deze nieuwe regeling regelt de vergoeding van aanwezigheids- en slaapdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Zie functie 200261 "Regeling arb.verg. AS dnst VVT", menupad Tijdregistratie>Regelingen. Deze regeling vergoedt de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de (naar keuze) compensatie of betaling van de basisuren. Dit laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de zelf te definiëren activiteit(en). Er gelden voor deze regeling geen maximum schaal of inpasnummer, deze kun je daarom ook niet vastleggen.  Met de checkbox ORT toepassen kun je aangeven of er ook ORT vergoeding moet worden toegepast. Voor de vastgelegde tijdsduur van de activiteit zal dan ook de regeling Onregelmatigheid worden toegepast. Uit navraag bij Actiz blijkt dat ook voor deze arbeidsvergoeding sprake is van ORT toeslag conform artikel 4.4. Dit ondanks het ontbreken van deze info in artikel 4.3.2. lid 4 van de cao VVT 2023.   Er hoeven in deze regeling geen percentages en tijdvakken vastgelegd te worden aangezien er conform cao geen toeslag wordt betaald anders dan de genoemde ORT.   Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 11 Gewerkte uren tijdens Aanwezigheid/Slaap VVT. Voor deze regeling is de nieuwe medewerker regeling “Arb.verg. AS VVT” toegevoegd. Zie functie 704000 "Regelingen tijdregistratie", menupad Tijdregistratie. Rubriek P00574. Actie De drie nieuwe regelingen dienen te worden gedefinieerd, de medewerker regelingen dienen per medewerker vastgelegd te worden en er dienen activiteiten aangemaakt te worden, gekoppeld met de vier nieuwe activiteitsoorten.    Regelingen Voorbeelden van de inrichting van de regelingen conform de cao VVT tref je hierboven per regeling aan. Je dient zelf deze regelingen in te richten. Visma|Raet kan deze regelingen niet ingericht uitleveren omdat we niet weten welke regelingcodes in de klantomgeving nog vrij zijn. Bij de realisatie is namelijk gebruik gemaakt van de database tabellen van de reeds bestaande regelingen "Regeling bereikb.h./aanw.h." en "Regeling arb.verg. BAS dienst". Het gevolg hiervan is dat de nieuwe regeling "Regeling bereikb.h./aanw VVT" en de bestaande regeling "Regeling bereikb.h./aanw.h." de regelingcodes delen en de nieuwe regelingen "Regeling arb.verg. CB dnst VVT"/"Regeling arb.verg. AS dnst VVT" en de bestaande regeling "Regeling arb.verg. BAS dienst" de regelingcodes delen.  Zorg er dus voor dat je herkenbare unieke coderingen en omschrijvingen kiest voor de nieuwe regelingen. Vergeet niet om de 3 nieuwe regelingen (functies 200278, 200261 en 200260) te autoriseren zodat de juiste gebruikers toegang krijgen tot deze functies.   Medewerker regelingen Doordat de nieuwe regelingen gebruik maken van database tabellen van reeds bestaande regelingen laten de index knoppen van de medewerker regelingen “Bereikb/aanw VVT”, "Bereikb./aanw.-heid", "Crisisdienst", "Consignatiedienst" en "Onregelmatigheid" de verzamelde waarden zien van deze vier regelingen. Het is daarom van belang dat je unieke en herkenbare coderingen kiest voor deze vier verschillende regelingen. Hetzelfde geldt voor de medewerker regelingen "Arb.verg. CB VVT", "Arb.verg. AS VVT" en "Arb.verg.BAS dnstn.".  Je kunt de nieuwe medewerker regelingen bij een populatie van medewerkers eventueel via collectieve mutaties of bulkmutaties van een waarde voorzien! Hieronder het stappenplan met betrekking tot collectief muteren: Start functie 700120 Selecteer met behulp van de selectiecriteria de gewenste dienstverbanden Kies de doelrubriek (P00574-Regeling AVASV, P00575-Regeling AVCBV of P00576-Reg bereikb/aanw VVT) Kies als 'bewerking doel' de optie 'waarde toekennen' Selecteer in het veld 'Waarde' de betreffende regeling Als je gereed bent, verwerk dan de aangemaakte indirecte mutaties met aanleverend proces 'CMT' middels functie 100252   Activiteiten Voor de vier nieuwe activiteitsoorten 10, 11, 81 en 82 dienen activiteiten gedefinieerd te worden. Eventueel kunnen per activiteitsoort meerdere activiteiten gedefinieerd worden. Dit is bijvoorbeeld nodig als je verschillende rekenregels voor uitbetalen en compenseren van basis- en toeslaguren wilt toepassen bij medewerkers.  Voor activiteiten verbonden met activiteitsoorten 81 en 82 worden de basisuren nooit betaald of gecompenseerd. Het draait bij deze activiteit(soort)en alleen om de toeslag uren zijnde de vergoedingen (bedragen) per uur á 3,50 / 7,00 / 7,50 / 15,00 euro. In de betreffende activiteiten staan 'Basis perc. uitbetalen' en 'Basis perc. compenseren' standaard op 0,00 ongeacht de gekozen rekenregel! Verder geldt dat de toeslag (bedragen per uur) altijd betaald wordt, compensatie is niet mogelijk. De reden hiervoor is dat het gaat om bedragen per uur in plaats van de gebruikelijke percentages. We kunnen een bedrag in Tijdregistratie niet omrekenen naar een hoeveelheid compensatieuren. Daarvoor ontbreekt het juiste uurloon in Tijdregistratie. Uitbetalen van de toeslag is overigens conform CAO. De vergoeding eventueel aanwenden voor het Balansbudget dient buiten Tijdregistratie om geregeld te worden (CAO artikelen 4.3.1 lid 4 en 4.3.2 lid 3). Let op! Maak de juiste (gewenste) keuze voor het betalen/compenseren van basisuren en betalen/compenseren van toeslaguren door de juiste rekenregel toe te passen. Let op! Voor activiteiten verbonden met activiteitsoort 10 worden de percentages 'Toeslag perc. uitbetalen' en 'Toeslag perc. comp.' toegepast op de toeslaguren conform de 25% toeslag alsmede op de eventuele ORT toeslag. Voor activiteiten verbonden met activiteitsoort 11 geldt dit voor de eventuele ORT toeslag.    Herstelmutaties over 2022 Doordat de nieuwe vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten worden verwerkt met behulp van de bovengenoemde nieuwe regelingen kunnen herstelmutaties voor deze diensten die vergoed moeten worden volgens de regels van 2022, nog steeds vastgelegd worden met behulp van de ‘oude’ activiteiten. Deze oude activiteiten zijn immers nog verbonden met de ‘oude’ activiteitsoorten en daarmee de 'oude' regelingen:  Regeling bereikb.h./aanw.h. (activiteitsoorten 91, 92 en 93) Regeling slaapdiensten (activiteitsoort 94)  Regeling arb. verg. BAS dienst (activiteitsoort 06) Dit is een uitzonderlijke situatie omdat Tijdregistratie normaliter herstelmutaties afrekent tegen de actuele regels. Deze heeft u op enig moment immers ingericht (gewijzigd) in de bestaande regelingen. Omdat er vanwege het afwijkende karakter van de vergoedingsregels voor 2023 geheel nieuwe regelingen nodig zijn is dit voordeel ontstaan.   Overige opmerkingen Als een medewerker arbeid verricht tijdens een consignatie-, bereikbaarheids-, aanwezigheids- of slaapdienst dan boek je zowel de activiteit voor de vergoeding van de dienst (activiteitsoort 81 of 82) als de activiteit voor de arbeidsvergoeding (activiteitsoort 10 of 11).  CAO Artikel 4.3.1 lid 5 en artikel 4.3.2 lid 4, Onderdeel 'Als deze uren binnen het kalenderjaar/kwartaal niet worden gecompenseerd in tijd worden het meer-uren (artikel 3.8) of overwerk (artikel 3.9)': Tijdregistratie betaalt bij de keuze van "uitbetalen uren" binnen de betreffende activiteit, de uren altijd uit als normale gewerkte uren. Tijdregistratie kan namelijk niet conform artikelen 3.8 lid 2 en 3.9 lid 1 bepalen voor een kalenderjaar/kwartaal of er sprake is van meeruren of overwerk. Deze informatie is bekend binnen de roosterapplicatie. Je moet er daarom handmatig of via de roosterapplicatie op jaar/kwartaal basis voor zorgen dat gewerkte uren eventueel worden omgezet in meeruren of overwerk inclusief de eventueel bijbehorende toeslag.    CAO Artikel 4.3.1 lid 6 en artikel 4.3.2 lid 5: Als er 75% of meer wordt gewerkt dan dien je uren te boeken als gewerkte uren, gebruik een activiteit verbonden met activiteitsoort 05 (gewerkte uren). Bij alle activiteiten verbonden met activiteitsoorten 10, 11, 81 en 82 kan in de registratie geen gebruik worden gemaakt van de duur optie. Alle registraties (ook bij import vanuit een roosterapplicatie) moeten voorzien zijn van een begin en eindtijd omdat anders niet de juiste toeslag kan worden berekend. Wellicht ten overvloede, let op de volgende reeds bestaande eis: nadat de variabele mutaties zijn aangemaakt voor de actuele periode, kunt u desgewenst de periodeberekening en het aanmaken van de variabele mutaties opnieuw uitvoeren. Dit kan nodig zijn als er bijvoorbeeld fouten zijn geconstateerd. Hiervoor geldt wel de voorwaarde, dat de rubrieken waarvoor de variabele mutaties worden aangemaakt, vervangend zijn. Een rubriek is vervangend als de indicatie 'vervangende mutatie' is aangevinkt in de rubriekspecificatie. Indien je ook gebruik maakt van Personele Kosten Bewaking (PKB) dienen de uitvoercodes 00865, 00866, 00867 en 00868 relevant gemaakt te worden via functie 218051 – Bepalen relevante uitvoercodes. Zie ook de Gemal release notes van januari 2023, CAO VVT, onderdeel "2023-01/72 Vergoeding bereikbaarheids-consignatie-en aanwezigheidsdiensten".   Nieuw Dagloon bij benadering op basis van referteperiode Waarom In Gemal is reeds uitvoercode 01778 dagloon bij benadering aanwezig. Deze uitvoercode wordt bepaald op basis van een referteperiode van een maand.  Een belangrijke klantwens is om, naast een maandelijkse bepaling, ook te kunnen beschikken over een dagloon bij benadering die is gebaseerd op een referteperiode van 12 maanden, net als het UWV.  Voor dat doel wordt een nieuwe importrubriek geïntroduceerd. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort: Nieuwe importrubriek Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01780 Grndsl dagl benad P92780 Grondslag dagloon bij benadering   Actie  Geen verder actie nodig   Gewijzigd en verbeterd Aanvullende verzekeringen IZZ VGZ Waarom In release 2023-03 van HR Core Beaufort zijn vier nieuwe rubrieken geïntroduceerd om nieuwe aanvullende pakketten aan te sturen. De inrichting van deze nieuwe rubrieken was niet compleet: de inrichting met betrekking tot ondersteuning van TWK-functionaliteit ontbrak. In deze release wordt de TWK-inrichting van deze rubrieken alsnog toegevoegd. Hoe De TWK-inrichting van de volgende rubrieken is toegevoegd (indicatoren 'Herrek. huidig jaar' en 'Herrek. vorig jaar' zijn aangevinkt):   Rubriek Omschrijving P04215 Aantal verzekerden VGZ fit P04216 Aantal verzekerden VGZ gezond P04131 Aantal verzekerden VGZ actief P09130 Aantal verzekerden VGZ buitenland Actie  Geen actie benodigd. Vervallen codes Waarom  Jaarlijks worden door Payroll Gemal invoercodes en uitvoercodes vervallen verklaard en opgeschoond. Als gevolg hiervan worden de exportkenmerken van een aantal rubrieken in HR Core Beaufort verwijderd, waardoor deze rubrieken definitief niet meer aangeleverd worden aan Payroll Gemal. Eventueel aanwezige en nog niet aangeleverde salarismutaties van deze rubrieken worden ongeldig gemaakt en worden niet aangeleverd aan Payroll Gemal. Daarnaast is geconstateerd dat van een aantal importrubrieken de prompt van de bijbehorende rubriek nog niet was aangepast, ondanks het feit dat de uitvoercode reeds vervallen was. Hoe  De volgende 2 tabellen geven de gewijzigde inrichting weer.   Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P01307 (Vervallen) Opname levensloop 2 01307 Vervallen P01336 (Vervallen) Opname levensloop 01336 Vervallen P01398 (Vervallen) Levensloopverlofkorting 01398 Vervallen P01688 (Vervallen) Inleg levensloop 2 01688 Vervallen P02086 (Vervallen) Correctie EJU in loonaangifte 02086 Vervallen P02087 (Vervallen) Correctie VT in loonaangifte 02087 Vervallen P08260 (Vervallen) Levensloopjaren 02260 Vervallen P02531 (Vervallen) ABP levensloop 02531 Vervallen P02616 (Vervallen) Jaren levensloop 02616 Vervallen P02694 (Vervallen) Levensloop inleg percentage 02694 Vervallen P00695 (Vervallen) Levensloop inleg 02695 Vervallen P00844 (Vervallen) Beroepscode UWV 02844 Vervallen P02875 (Vervallen) Cumulatieve corr. saldo levensloop 2 02875 Vervallen P09132 (Vervallen) Minimumloon buiten 30% regeling 03132 Vervallen P09133 (Vervallen) Minimum VT buiten 30% regeling 03133 Vervallen P09134 (Vervallen) EJU deels buiten 30% regeling 03134 Vervallen P00988 (Vervallen) Instellingsnummer hoofd DV 02988 Vervallen P00989 (Vervallen) Registratie nummer hoofd DV 02989 Vervallen   Importrubriek omschrijving Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving 01912 (Verv) Afgdr pr. volksvz P91911 (Vervallen) Afgedragen premie volksverz 01912 Vervallen 02509 (Vervallen) Afw jaardagen P91509 (Vervallen) Afwijkende jaardagen 02509 Vervallen 02510 (Vervallen) Afw dgn kort P91510 (Vervallen) Afw dgn kortstondige afwezigheid/jr 02510 Vervallen Actie  Geen aanvullende acties nodig Reiskosten rubrieken niet op te geven over vorig jaar  Waarom In navolging van Payroll Gemal mogen alle rubrieken die zijn gekoppeld aan exportcodes voor reiskosten fiscaal niet langer worden opgegeven met terugwerkende kracht over een vorig jaar. Hoe  Bij de volgende rubrieken is de indicator 'Herrek. vorig jaar' uitgevinkt: Rubriekcode Omschrijving P00197 Reiskosten eenheden-1 P00198 Code reiskosten P00199 Reiskostenvergoeding woon/werk P04204 Reiskosten eenheden-2 P04205 Reiskosten eenheden-3 P06961 Vergoeding dienstreizen met prive auto 4 P06962 Vergoeding dienstreizen met prive auto 5 P06979 Vergoeding dienstreizen met prive auto 6 P06980 Vergoeding dienstreizen met prive auto 7 P00243 Vergoeding dienstreizen met prive auto 2 P00244 Vergoeding dienstreizen met prive auto 3 P00271 Vergoeding dienstreizen met prive auto 1 P03670 Vergoeding dienstreis 9 P03671 Vergoeding dienstreis 10 P01981 Vergoeding dienstreis 8 P05575 - P05599 Aantal reiskosten fiscaal 1 - Aantal reiskosten fiscaal 25 Actie Als er voor bovenstaande rubrieken nog niet aangeleverde salarismutaties aanwezig zijn met een ingangsdatum in het vorige jaar, dan zullen deze mutaties gesignaleerd worden door de functie 160220 Controleren salarismutaties WN. Als er voor bovenstaande rubrieken nog niet aangeleverde salarismutaties aanwezig zij het aanmaken van een aanlevering dan wordt deze salarismutatie gesignaleerd en gecorrigeerd op het foutverslag aanmaken salarismutaties. De melding is "Voor deze rubriek is herrekenen vorig jaar niet toegestaan. De ingangsdatum (dd-mm-2022) is veranderd in de begindatum van de eerste loonperiode 2023." Rubrieken mbt verlofuren per week niet variabel te muteren Waarom In navolging van Payroll Gemal mogen de rubrieken met betrekking tot verlofuren per week niet meer variabel gemuteerd worden. Reden hiervoor is het feit dat variabele rubrieken feitelijk betrekking op de hele salarisperiode waarbij het herrekenen van de wekelijkse naar de maandelijkse waarden tot verschillen kan leiden. Hoe  De volgende rubrieken kunnen niet meer variabel worden gemuteerd: Rubriekcode Omschrijving P01935 Verlofregeling 11 uren/wk P01936 Verlofregeling 12 uren/wk P01937 Verlofregeling 13 uren/wk P01938 Verlofregeling 14 uren/wk P01939 Verlofregeling 15 uren/wk Opmerking: Beaufort kent nog meer rubrieken mbt verlofuren per week maar deze konden al niet variabel gemuteerd worden. Actie Geen actie vereist. Opgeloste meldingen Van oude ziekmelding weer een bericht aangemaakt voor de EDI arbodienst (change 4236640) Melding  In sommige gevallen werd van een oude reeds afgesloten ziekmelding onterecht weer een EDI gebeurtenis en/of EDI bericht aangemaakt. Oplossing In die gevallen waarbij voor een dienstverband een nieuw ziektegeval werd opgevoerd maar ook meteen weer verwijderd (door bijvoorbeeld foutieve invoer) werd in de mutatieverantwoording een onjuiste mutatie met betrekking tot rubriek P01615 gelogd.  Tevens werd er in een dergelijk geval een gebeurtenis opgeslagen met uiteindelijk een onterechte berichtgeving tot gevolg. Dit probleem is verholpen: in een dergelijke situatie zal er geen foutieve systeemmutatie en geen onterecht event meer worden aangemaakt.   Actie Geen verdere actie benodigd.      
Volledig artikel weergeven
24-03-2023 13:36 (Bijgewerkt op 24-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 917 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 25 februari 2023.   Mededelingen  Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT In de release notes van januari 2023 hebben we u reeds geïnformeerd dat we druk bezig zijn met het realiseren van uitbreidingen in de module Tijdregistratie. De uitbreidingen zijn nodig voor de ondersteuning van de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten per 1 januari 2023 binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) . Helaas gaat het ons niet lukken om deze uitbreidingen met de maart release te leveren. We gaan deze uitbreidingen leveren met de april release. Nogmaals onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.  Exportbestanden t.b.v. Raet Opleidingsmanagement (ROM) HR Core Beaufort kent diverse exportmechanismen welke in de loop der tijd zijn verbeterd of zelfs vervangen door andere exportfuncties. Een van die vervallen exportfuncties betreft de export van medewerker gegevens in CSV formaat naar Raet Opleidingsmanagement (ROM). Als het stuurgegeven ROM_AAN de waarde 'J' heeft zullen vanuit exportfunctie 175500 naast de reguliere HSS bestanden ook bestanden ten behoeve van ROM met de benaming ss_001_<datum>_<tijd>.csv worden aangemaakt. Geruime tijd geleden is deze export vervangen de export Tactische Modules (175505) in XML formaat. We zijn dan ook voornemens de oude CSV export tbv ROM medio mei te deactiveren. Voor de goede orde: de reguliere HSS export via functie 175500 blijft uiteraard gehandhaafd,   Wet- en regelgeving  Vervallen correctiecodes levensloop  Waarom  Bij het laten vervallen van de levensloopregelingen in Payroll Gemal zijn een aantal invoer- en uitvoercodes die betrekking hebben op levensloop- en cafetariaregelingen ten onrechte buiten schot gebleven. In deze release worden de betrokken invoer- en uitvoercodes en de daaraan gerelateerde rubrieken gemarkeerd als vervallen. Hoe  De volgende inrichting wordt aangepast in HR Core Beaufort. Vervallen rubrieken: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P18060 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 4 02060 Vervallen P18061 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 5 02061 Vervallen P18062 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 6 02062 Vervallen   Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93060 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 4 02060 Vervallen P93061 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 5 02061 Vervallen P93062 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 6 02062 Vervallen Actie  Geen verdere actie nodig. Uitkeringen VTWK op eigen uitvoercode  Waarom Werknemers zien bij een nabetaling over het vorige jaar op de salarisstrook geen uitsplitsing van een ‘gewone’ nabetaling en een nabetaling vanwege een uitkering. Hierdoor kunnen vanuit het UWV vragen worden gesteld omdat het UWV een verhoogd SV-loon ziet en op basis daarvan de actuele uitkering gekort zou moeten worden. Medewerkers kunnen op dat soort vragen vanuit hun salarisstrook geen antwoord geven. Hoe  Om dit verschil duidelijker te maken moet de nabetaling over vorig jaar worden gesplitst in een 'Nabetaling uitkering vorig jaar' en 'Bruto nabetaling vorig jaar'.  De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort.   Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02435 Nabetaling uitkering vorig jaar 01435 Nabet VJ Uitk   Nieuwe importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93435 Nabetaling uitkering vorig jaar 01435 Nabet uitkering vorig jr P91066 Bruto nabetaling vorig jaar 01066 Bruto nabet vorig jaar Actie  Geen verdere actie nodig. Aanvullende verzekeringen IZZ VGZ  Waarom  In Payroll Gemal kan voor CZ en VGZ de premie voor de IZZ zorgverzekering worden verwerkt. Deze pakketten kunnen in HR Core Beaufort worden aangestuurd door per pakket het aantal deelnemers te specificeren.  De VGZ heeft voor 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten geïntroduceerd, die beschikbaar komen in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. Daarnaast komt 1 pakket 'Buitenland wereld' te vervallen omdat dit pakket is samengevoegd met het pakket 'Buitenland Europa'. Dit laatst genoemde pakket zal worden hernoemd van 'Buitenland Europa' naar 'Buitenland'. Hoe De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort Nieuwe en gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P09131 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Buitenl Wereld geen   P04215 Aantal verzekerden VGZ fit 02215 Aant bundel fit P04216 Aantal verzekerden VGZ gezond 02216 Aant bundel gezond P04131 Aantal verzekerden VGZ actief 03131 Aant bundel actief P09130 Aantal verzekerden VGZ buitenland 03130 Aant buitenland Actie Wanneer er nog deelnemers zijn geregistreerd voor het pakket P09131, dan moeten deze deelnemers worden overgezet naar pakket P09130. Nadat de deelnemers zijn overgezet, moet het aantal deelnemers voor het pakket P09131 op nul gezet worden. Geconstateerd is dat dat bij de hiervoor genoemde nieuwe rubrieken P04215, P04216 en P04131 de eigenschappen 'Herrekenen binnen huidig jaar' en 'Herrekenen over voorgaand jaar' per abuis niet zijn aangevinkt. Je kunt deze eigenschappen alsnog aanvinken door de functie 210001 te starten, de betreffende rubriek te zoeken en deze eigenschappen aan te vinken.       CAO wijzigingen  Splitsing salaris Waarom  In release 2023-02 is de Salaris splitsing opgenomen en beschreven in de release notes. Er ontbrak echter nog een Gemal uitvoercode en deze is in release 2023-03 alsnog opgenomen. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd aan HR Core Beaufort. Nieuwe uitvoercode: code omschrijving 01933 Afdr PV zond. LHK Nieuwe importrubrieken: Uitvoercode Omschrijving Rubriekcode Omschrijving 01933 Afgedr PV zonder LHK P91933 Afgedragen premie volksverzekeringen zonder LHK Actie  Geen verdere actie nodig.   Gewijzigd en verbeterd Waardebereik rubriek P00858 (Code berekening WW/wachtgeld)  Waarom De configuratie van rubriek P00858 (Code berekening WW/wachtgeld) was incompleet met betrekking tot het gebruik van referentiewaarden. Hierdoor kon de waarde niet geselecteerd worden met behulp van een referentietabel maar moest de waarde rechtstreeks ingevoerd worden. Hoe  De configuratie van de rubriek is gewijzigd zodat de waarden op reguliere wijze geselecteerd kunnen worden via de referentietabel. Het betreft de volgende waarden: 0 - Geen wachtgeldregeling 1 - Bruto wachtgeldregeling 2 - Netto wachtgeldregeling   Actie  Geen verdere actie nodig.     Opgeloste meldingen  Lengte rubriek P00672 (BOSV uitkering) (change 4203652)  Melding De lengte van de rubriek P00672 (BOSV uitkering) stond een maximale invoer toe van 999,99 (6 posities waarvan 2 decimalen). In de praktijk moeten echter ook grotere bedragen vastgelegd kunnen worden. Oplossing De lengte van rubriek P00672 is gewijzigd naar 10 met aantal decimalen 2. Hiermee kunnen alle denkbare waarden worden vastgelegd. Actie  Geen verdere actie nodig.   Scherm 'Salarisgegevens' vergrendelt de dienstverbandentabel (change 4004358) Melding  Als het scherm 'Salarisgegevens' wordt geopend en het bruto salaris (P01161) (her)berekend moet worden, kan het betreffende dienstverband in de database worden vergrendeld. Hierdoor kunnen andere functionaliteiten die dat dienstverband ook willen ophalen benaderen, resulteren in een blauw scherm of algemene 'retrieve errors'. Dit is het geval totdat het scherm 'Salarisgegevens' voor dat dienstverband weer wordt gesloten. Oplossing   De programmatuur is dusdanig aangepast dat bij aanroep van het scherm 'Salarisgegevens'  geen sprake meer is van vergrendeling van het geselecteerde dienstverband. Actie  Geen verdere actie nodig.   Import van rubrieken P02095 en P02096 bij een nieuwe medewerker (change 3801261)  Melding Tijdens het verwerken van een geïmporteerd nieuw dienstverband inclusief waarnemingstoelage rubrieken, werd onterecht een proces actie getriggerd die de rubrieken van de waarnemingstoelage weer leeg maakte. Oplossing  Aanpassing in de programmatuur waardoor de waarden in zo’n geval niet meer worden geleegd.  Actie  Geen verdere actie nodig.   Omschrijving uitvoercode 01998 (change 4253318) Melding De omschrijving van de Beaufort uitvoercode 01998 staat onterecht op 'Vervallen'. Oplossing  De omschrijving van de uitvoercode 01998 en bijbehorende rubriek P92998 is gewijzigd naar "Loon samenloop', conform de omschrijvingen in Payroll Gemal.  Actie Geen verdere actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
17-02-2023 16:10 (Bijgewerkt op 23-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 942 Weergaven
Mededelingen CAO Provincies 2022-2023 Waarom Recentelijk is een nieuwe CAO Provincies definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2022-11. Actie Voor de aanpassingen in HR Core Beaufort het volgende: Loonontwikkeling Per 1-1-2022 zijn de schaalbedragen met € 75 verhoogd op fulltime basis, Deze aangepaste maximum schaalbedragen zijn niet beschikbaar in HR Core Beaufort. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast met terugwerkende kracht tot 1-1-2022. Zie de release notes Payroll Gemal voor voorbeelden van het bepalen van de nieuwe RSP. Per 1-7-2022 zijn de salarisbedragen met 3% verhoogd. De gewijzigde salarisregeling (28) is op 31 oktober 2022 beschikbaar voor download in Gemal Direct. Deze salarisregeling kun je importeren in HR Core Beaufort nadat de hiervoor genoemde RSP's zijn aangepast. Per 1-7-2022 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimum uurloon beschikbaar is in rubriek S03461 CAO minimumloon per uur. Tegelijkertijd dienen de medewerkers ingeschaald in Participatieschaal A uitgesloten te worden van toepassing van het CAO minimumloon. Dit kan gedaan worden door middel van een collectieve mutatie met terugwerkende kracht tot 1-7-2022 van rubriek P12940 Ind blokkade min.loon per uur. Voor meer informatie met betrekking tot synchronisatie zie https://sc-raet.itrp.com/knowledge_articles/6093 Waarde verlofuur In de nieuwe CAO is gesteld dat de salariswijziging geen invloed mag hebben op de waarde van een verlofuur in het kader van de koop en verkoop van verlofuren. Hiervoor moet met terugwerkende kracht een afwijkend uurloon vastgelegd worden in de rubriek voor het afwijkende uurloon die correspondeert met de verlofregeling die gebruikt wordt voor het kopen/verkopen van verlof. Zie de release notes van Payroll Gemal voor meer informatie inzake de onderhavige codes. Nieuw  Consignatiediensten in Tijdregistratie voor de CAO Ziekenhuizen Waarom  Met ingang van juli 2022 zijn in de nieuwe CAO Ziekenhuizen verschillende tarieven geïntroduceerd voor de beloning van bereikbaarheids- en consignatiediensten. Zie artikelen 10.5 en 10.6 van de CAO.  Tot dan toe waren de tarieven gelijk en kon in de module Tijdregistratie worden volstaan met één regeling “bereikbaarheids-/aanwezigheidsdiensten” en één activiteitsoort 91 “Bereikbaarheid” voor zowel bereikbaarheids- als consignatiediensten. Nu de tarieven verschillen moeten bereikbaarheids- en consignatiediensten worden gesplitst. Hoe  Voor consignatiediensten zijn daarom  nieuwe rubrieken (P01990, P01991, P01992 en P01993),  een nieuwe activiteitsoort (90 = Consignatiedienst) en  een nieuwe medewerker regeling (Consignatiedienst) voor consignatiediensten gecreëerd. (zie menu optie Tijdregistratie > Regelingen tijdregistratie) Actie Als klant dient u zelf één of meerdere activiteiten en   een regeling voor consignatiediensten aan te maken en tot slot voor de relevante medewerkers de medewerker regeling “Consignatiedienst” te vullen. De activiteit(en) kunt u naar eigen inzicht benoemen zolang deze maar gekoppeld is/zijn met de nieuwe activiteitsoort 90 “Consignatiedienst”.  In de release notes van 08-2022 hebben we geschreven dat je ten behoeve van registratiedoeleinden al een nieuwe activiteit 'Consignatiedienst' kon vastleggen gekoppeld aan een dummy activiteitsoort. Als u dit toen gedaan heeft kunt u bij deze activiteit de activiteitsoort wijzigen naar 90.     Voor de regeling maakt u gebruik van een nieuwe (extra) regeling “bereikbaarheid/ aanwezigheid”. U kunt deze een eigen code en naam geven. Van deze nieuwe regeling maakt u gebruik van de percentage codes 11, 12 en 13, met respectievelijk de rubrieken P01992, P01991 en P01990. De percentage codes 21, 22, 23, 31, 32 en 33 richt u in als dummies. Zie voorbeeld hieronder. Vergeet ook niet de dagsoorten en afw. dagen in te richten.     Deze nieuwe regeling geeft u vervolgens op voor de relevante medewerkers in de medewerker regeling “Consignatiedienst”. Daarmee weet Tijdregistratie welke regeling voor een medewerker toegepast moet worden voor consignatiediensten.        Het berekeningsverslag en het salarismutaties tijdregistratie overzicht zijn in deel 2b en in het totaal generaal uitgebreid met de drie nieuwe percentages/rubrieken (csd-11, csd-12 en csd-13) voor consignatiediensten. In de perioderesultaten ziet u de waardes terug voor de nieuwe rubrieken P01990, P01991 en P01992.  Deze worden door de periodeberekening automatisch berekend.      Rubriek P01993 “Uren consignatiedienst + 50 %” wordt niet door tijdregistratie berekend.  De controle die over meerdere tijdvakken, voor specifiek consignatiediensten op weekenddagen dient plaats te vinden wordt niet ondersteund door Tijdregistratie. Indien gewenst kunt u deze rubriek muteren via de standaard functies voor stam en variabele mutaties. Daarbij zal dan veelal ook een correctie moeten plaatsvinden op de eerdere vergoeding die door tijdregistratie is berekend, een vergoeding zonder de 50% toeslag.  Indien er door de medewerker arbeid wordt verricht tijdens een consignatiedienst dan maakt u net als voorheen gebruik van activiteiten gekoppeld met activiteitsoort 06 “gewerkte uren tijdens bereikbaarheid”. De vergoeding voor gewerkt tijdens consignatiediensten wijkt in de nieuwe CAO ziekenhuizen immers niet af van de vergoedingen voor gewerkt tijdens bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten. In de release notes van Payroll Gemal is in juli een vooraankondiging geplaatst (zie CAO Ziekenhuizen 2022-07/49) en in augustus heeft de uitlevering plaatsgevonden van de nieuwe invoercodes voor consignatiediensten (zie 2022-08/4 en CAO Ziekenhuizen 2022-08/52, 2022-08/53). Deze invoercodes zijn in HR Core Beaufort gekoppeld met de 4 nieuwe rubriekcodes. Het spreekt voor zich dat eerdere maanden na het inrichten van de nieuwe regeling niet automatisch met terugwerkende kracht worden berekend voor eventuele consignatiediensten.   Gewijzigd en verbeterd Wijziging van de check van de BSN nummer Waarom  Het was niet toegestaan om het BSN-nummer (Burger Service Nummer) te muteren als de bijbehorende dienstverband(en) van een persoon een datum in dienst heeft/hebben in het vorige kalenderjaar en zijn aangeleverd aan Payroll Gemal. Op basis van input op de Ideeënportal blijkt deze controle voor veel klanten te strikt te zijn. In een situatie waarbij bijvoorbeeld een PNIL-ler of stagiair op een later moment in dienst treedt, kan het BSN nummer door deze controle niet alsnog worden ingevuld. De enige optie is dan het aanmaken van een nieuw persoonsnummer met alle onwenselijke gevolgen van dien. Hoe De huidige controle op het wijzigen van een BSN is gewijzigd zodanig dat het mogelijk wordt een BSN vast te leggen in een situatie dat deze nog niet gevuld is.  De controles op het wijzigen van een BSN (van een oude waarde naar een nieuwe waarde) blijven verder gelijk. Actie Geen   Opgeloste meldingen Initialisatie nieuwe EDI-ontvanger bij een fictieve hersteldatum (change 2831968)  Melding  Bij het initialiseren van een nieuwe EDI-ontvanger (functie 233015) werden niet de juiste berichtkoppen aangemaakt in geval van ziektemeldingen met een fictieve hersteldatum in de toekomst (zwangerschapsverlof). In een dergelijk geval werden berichtkoppen aangemaakt voor het zwangerschapsverlof i.p.v. voor het ziektegeval. Oplossing  In de beschreven situatie worden bij een nieuwe initialisatie in alle gevallen de juiste berichtkoppen aangemaakt. Voorloopnullen BSN-nummer ontbreken bij Export Tactische Modules  (change 3569615)  Melding In het export bestand Tactische Modules wordt het BSN nummer weggeschreven zonder voorloopnullen als het BSN nummer korter is dan 9 posities.  Dit levert problemen op in de tactische module MLM 2.0 (Medical Leave Management). Oplossing Het BSN nummer korter dan 9 posities wordt nu in het export bestand weggeschreven met voorloopnullen tot 9 posities. Signalering meerdere datum uit dienst mutaties in een periode (change 3086023) Melding Als er voor één dienstverband in dezelfde salarisperiode meerdere mutaties met betrekking tot rubriek P00830 (datum uit dienst) mutaties met een onderling afwijkende ingangsdatum zijn vastgelegd, kan dit - vanuit gebruikersoptiek - resulteren in de aanlevering van de 'onjuiste' P00830 mutatie aan Gemal. Voor de goede orde: de aanlevering en mutatieverwerking zijn strikt genomen correct maar de gebruiker kan dit anders ervaren.  Oplossing Omdat het generieke mutatieloggingsmechanisme correct werkt, wordt daar geen wijziging in doorgevoerd. Als alternatief is functie 160220 (Controleren salarismutaties WN) uitgebreid met een extra controle.  Deze controle zal signaleren dat er in een dergelijk geval sprake is van meerdere P00830 mutaties met als melding: Waarschuwing: De rubriek P00830 (Datum uit dienst) heeft meerdere salarismutaties in periode pp/eejj. Op basis van deze waarschuwing kan worden geverifieerd of in een dergelijke uitzonderingssituatie sprake is van aanlevering van de juiste P00830 mutatie. Weergave systeemmutaties bij functie Incidentele variabele mutaties (change 3569242) Melding Indien in procedure 700350 - Incidentele variabele mutaties bij een (bestaande) variabele mutatie uitsluitend de verrekenperiode wordt gewijzigd en niet de waarde, wordt deze mutatie niet gelogd als systeemmutatie (mutatieverantwoording).  Wel worden de correcte salarismutaties aangemaakt. Oplossing Bij het doorvoeren van een mutatie via 700350 - Incidentele variabele mutaties werd alleen gecontroleerd of de waarde was gewijzigd alvorens een correcte systeemmutatie werd aangemaakt. Deze controle is aangepast zodat ook als alleen de verrekenperiode wijzigt er een systeemmutatie wordt aangemaakt. EDI bericht afgekeurd als 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' een waarde bevat (change 3672148) Melding Het EDI bericht met betrekking tot een arbeidsgehandicapte medewerker wordt afgekeurd als in het bericht de tag 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' een waarde bevat. Oplossing De naamgeving van de tag 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' bevatte een typefout waardoor deze niet voldeed aan de UWV specificaties.  Dit is opgelost zodat de berichten voortaan correct worden verzonden.   Wet- en regelgeving WW tarief uitkeringen op aparte uitvoercodes Op dit moment zijn er in het kader van de WAB sprake van 3 WW-tarieven in de belastingaangifte en in Gemal: Awf hoog Awf laag Awf herzien Vanaf 2023 komt daar een vierde tarief bij: Awf-uitkering.  Hiertoe wordt de inrichting in Beaufort uitgebreid en zijn een aantal bestaande omschrijvingen van uitvoercodes, rubrieken en importrubrieken gewijzigd.   Nieuwe uitvoercode Uitvoercode Omschrijving 02377 Grsl WW-Awf uitk   Gewijzigde omschrijving uitvoercode: Uitvoercode Omschrijving 02345 Afdr WW-Awf uitk 02339 Grsl WW-Awf hoog 02341 Grsl WW-Awf laag 02343 Grsl WW-Awf herz 02340 Afdr WW-Awf hoog 02342 Afdr WW-Awf laag 02344 Afdr WW-Awf herz 02348 Grsl WW-Awf v VCR 02349 Grsl WW-Awf n VCR   Nieuwe standaard rubriek Rubriekcode omschrijving P92377 Grsl WW uitkering   Gewijzigde omschrijving rubriek Rubriekcode omschrijving P92345 Afdr WW-Awf uitk P92339 Grsl WW-Awf hoog P92341 Grsl WW-Awf laag P92343 Grsl WW-Awf herzien P92340 Afdr WW-Awf hoog P92342 Afdr WW-Awf laag P92344 Afdr WW-Awf herzien P92348 Grsl WW-Awf voor VCR P92349 Grsl WW-Awf na VCR   Nieuwe importrubriek Importcode omschrijving 02377 Grsl WW-Awf uitkering   Gewijzigde omschrijving importrubriek Importcode omschrijving 2345 Afdr WW-Awf uitkering 2339 Grsl WW-Awf hoog 2341 Grsl WW-Awf laag 2343 Grsl WW-Awf herz 2340 Afdr WW-Awf hoog 2342 Afdr WW-Awf laag 2344 Afdr WW-Awf herz 2348 Grsl WW-Awf voor VCR 2349 Grsl WW-Awf na VCR  
Volledig artikel weergeven
24-10-2022 09:39 (Bijgewerkt op 28-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 955 Weergaven
  Belangrijke mededelingen Conversie aanlevering inpasnummers NIET uitvoeren Situatie 1 Als u upgrade 39 geïnstalleerd heeft, dan is het volgende van belang: Conversie aanlevering inpasnummers is NOG NIET uitgevoerd Download en installeer zo snel mogelijk via Beaufort Service het xml-bestand dpia092_uitschakelen_conversie_inpasnummers via onderstaande link. dpia092_uitschakelen_conversie_inpasnummers Let op: dit xml-bestand hoeft u alleen te importeren als u gebruik maakt van HR Core Beaufort in huis (on premis). Om een XML bestand handmatig te importeren in Beaufort volgt u de volgende stappen: Sla het bestand dpia092_uitschakelen_conversie_inpasnummer.xml op een willekeurige locatie op. Start het programma Beaufort Service. Kies voor Importeren xml-gegevens. Klik op het indexknopje met de 3 puntjes om het opgeslagen XML-bestand op te zoeken. Bevestig met Groene vink. Situatie 2 Als u de Conversie aanlevering inpasnummers wel al heeft uitgevoerd en de mutaties reeds heeft aangeleverd: Heeft u het vermoeden dat er ten onrechte herrekeningen zijn geweest voor medewerkers: zie dan op Youforce tegel Serviceplein, Support, Kennisartikel Conversie aanlevering inpasnummers. Als u de 'Conversie aanlevering inpasnummers' al wel heeft uitgevoerd, maar de aanlevering van april heeft nog niet plaatsgevonden, dient u direct contact op te nemen met het Service Center (088-2302727). In alle andere gevallen, na het uitvoeren van de conversie, verzoeken wij u via Serviceplein, Support een request aan te maken onder vermelding van Conversie aanlevering inpasnummers. Nieuwe Uniface licentie Met deze release wordt de licentie van de Uniface runtime vernieuwd. Als u deze upgrade niet installeert, zal HR Core Beaufort op 11 juni de melding geven dat de Uniface licentie gaat verlopen. Op 11 juli zal HR Core Beaufort niet meer starten. Het is dus zeer belangrijk dat u deze upgrade op tijd installeert. Let op: wanneer u gebruik maakt van een aparte batch server, vergeet dan niet om ook daarop de release te installeren. Gewijzigd en verbeterd Salarisschalen en inpasnummers Waarom Het vastleggen van salarisschalen en inpassingsnummers in Payroll Gemal is gebaseerd op een werkwijze die inmiddels door de tijd is achterhaald. In deze werkwijze wordt een salarisschaal (Rubriek P01151) en een inpasnummer (P01152) in Payroll Gemal vastgelegd met dezelfde invoercode: 02351. Deze werkwijze leverde tot nu toe geen problemen op. Echter: met de toevoeging van het onderwijsdomein aan HR Core Beaufort. levert deze werkwijze wel problemen op omdat voor de aanlevering van salarisgegevens voor het onderwijsdomein aan Payroll Gemal andere afspraken gelden. Hoe Het vastleggen van werknemers die verloond worden via een inpasnummer verandert niet in HR Core Beaufort. Wat verandert is de aanlevering aan Payroll Gemal: het inpasnummer wordt voortaan aangeleverd met invoercode 02316. De aanlevering van de salarisschaal blijft gebeuren met invoercode 02351. De gewijzigde vastlegging van het inpasnummer in Payroll Gemal wordt aangestuurd door een conversie in HR Core Beaufort waarbij de salarisgegevens van dienstverbanden die worden verloond via een inpasnummer opnieuw worden aangeleverd aan Payroll Gemal. De conversie wordt uitgevoerd voor alle dienstverbanden die op of na 1 januari 2019 worden verloond via een inpasnummer. Samen met het aanleveren van de salarisgegevens van de dienstverbanden wordt ook de werkgeverrubriek S03001 (Splitsing invoercode schaal/inpasnr) aangeleverd met waarde 1 aan Payroll Gemal voor instelling 0001 ten teken dat de conversie van schaal en inpasnummer is uitgevoerd. Wat moet u doen U moet de conversie van schaal en inpasnummer zelf uitvoeren. Het beste moment om de conversie uit te voeren is het moment waarop u aanlevering naar Payroll Gemal heeft uitgevoerd, inclusief aanleveringen voor een eventuele correctieproductie. U kunt de conversie vinden in Beaufort Service > Uitvoeren conversie Beaufort > Conversie aanlevering inpasnummers. Als u de conversie start moet u een printer kiezen om het beknopte verwerkingsverslag af te drukken of te tonen. Het beknopte verwerkingsverslag is terug te vinden in de PRT-map met de naam ppiz3402_<jjjjmmddtttttttt.txt. Nadat de conversie is uitgevoerd wordt de menu-keuze 'Conversie aanlevering inpasnummers' niet meer getoond in het menu 'Uitvoeren conversie Beaufort'. Selectiemogelijkheden uitgebreid bij bepalen bruto salarissen Waarom Een wens van een klant is om de selectiemogelijkheden bij het bepalen van de bruto salarissen uit te breiden. Deze wens heeft zijn basis in het feit dat de functie bij de huidige selectiemogelijkheden te lang duurt als een grote hoeveelheid bruto salarissen opnieuw berekend moet worden. Hoe Salarisadministratie > Salarisregelingen > Bepalen bruto salarissen (160060) (417610) Aan het bestaande venster voor het selecteren van de dienstverbanden waarvoor het bruto salaris opnieuw bepaald moet worden, hebben we de volgende selectiemogelijkheden toegevoegd: Soort arbeidsrelatie Hiërarchische organisatorische eenheid + boom optie Opdrachtgever Instelling Inrichtingswijzigingen Schoning 2019 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-03/7. Vervallen rubrieken/invoercodes   Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P07182 Premie aanvulling IP2 (Vervallen) 01182 Vervallen P01543 Restitutie ZVW (Vervallen)  01543 Vervallen P01769 Correctie jaargrondslag flex (Vervallen)  01769 Vervallen P08046 Correctie jaargrondslag pensioen (Vervallen)  02046 Vervallen P08047 Correctie maandgrondslag PFZW (Vervallen)  02047 Vervallen P00369 Code blokkade gegevensuitwisseling GMA/VB6.(Vervallen)  02369 Vervallen P00474 Korting dgn ziekengeld ORT ged.ziek (Vervallen)  02474 Vervallen P02511 Cumulatieve correctie jaargrondslag (Vervallen)  02511 Vervallen P02516 Vrijwillige voortzetting PFZW (Vervallen) 02516 Vervallen P00591 Roosterdagen (Vervallen) 02591 Vervallen P02889 Code IP aanvullingsplan 2 (Vervallen) 02889 Vervallen P00837 Datum ingang arbeidsongeschiktheid (Vervallen) 02930 Vervallen Vervallen rubrieken/uitvoercodes   Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P91985 Eindejaarsuitk 4 (Vervallen) 00985 Vervallen P90182 Premie aanv IP2 (Vervallen) 01182 Vervallen P90543 Restitutie ZVw (Vervallen) 01543 Vervallen P90555 Suppletie USW (Vervallen) 01555 Vervallen P90557 Suppletie WAO-WIA (Vervallen) 01557 Vervallen P90558 Coord.ln.zwngschp (Vervallen) 01558 Vervallen P90559 Wachtdagen (Vervallen) 01559 Vervallen P90591 Roosterdagen (Vervallen) 01591 Vervallen P90602 Loon ziekgengeld (Vervallen) 01602 Vervallen P90607 Dagen berekening ZG (Vervallen) 01607 Vervallen P90680 Afdrgrsl aanv IP2 (Vervallen) 01680 Vervallen P91769 Jaargrndslg flex (Vervallen) 01769 Vervallen P91798 Wgbijdrg aanv IP2 (Vervallen) 01798 Vervallen P90393 Wedde ziek (Vervallen) 01893 Vervallen P90433 Ziekt t.g.v. zwangerschap (Vervallen) 01933 Vervallen P92046 Correctie jaargrondslag pensioen (Vervallen) 02046 Vervallen P92047 correcite maandgrondslag PFZW (Vervallen) 02047 Vervallen P92232 ABP jr. in 2017 (Vervallen) 02232 Vervallen P91511 Cumulatieve correctie jaargrondslag (Vervallen) 02511 Vervallen P90753 Cum. ziekengld ORT (Vervallen) 02753 Vervallen P90792 Oorspronkelijke grondslag (Vervallen) 02792 Vervallen P90802 Cum. coord.ln.zg (Vervallen) 02802 Vervallen P90807 Cum. dagen berekening zg (Vervallen) 02807 Vervallen P90874 PFZW ORT dit jaar (Vervallen) 02874 Vervallen P90876 PFZW %db dit jaar (Vervallen) 02876 Vervallen P90898 Cum. factor ziek (Vervallen) 02898 Vervallen P90899 Cum. wedde in dnst (Vervallen) 02899 Vervallen P90900 Cum. wedde ziek (Vervallen) 02900 Vervallen Code burgerlijke staat waarde 0 (Onbekend). Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-04/3. Aan de code/waarde tabel Burgerlijke staat is de volgende waarde toegevoegd: Code Omschrijving Ext.code Omschrijving ONB Onbekend 0 Onbekend Uitbreiding afbouwregelingen Payroll Gemal heeft 3 nieuwe afbouwregelingen geïntroduceerd en de huidige afbouwregeling ORT omgezet naar afbouwregeling 1. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-04/2. Nieuwe rubrieken en invoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P01705 Afwijkend aantal stappen per periode 1 01705 Afb reg 1 ppstp P03234 Afwijkend aantal stappen per periode 2 03234 Afb reg 2 ppstp P03271 Afwijkend aantal stappen per periode 3 03271 Afb reg 3 ppstp P03277 Afwijkend aantal stappen per periode 4 03277 Afb reg 4 ppstp P03235 Afbouwregeling 2 03235 Afbouwreg 2 P03266 Afbouwregeling 3 03266 Afbouwreg 3 P03272 Afbouwregeling 4 03272 Afbouwreg 4 P03237 Afwijkend percentage afbouw 2 03237 Afw perc afb reg 2 P03267 Afwijkend percentage afbouw 3 03267 Afw perc afb reg 3 P03273 Afwijkend percentage afbouw 4 03273 Afw perc afb reg 4 P03238 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 2 03238 Afw gem afb reg 2 P03268 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 3 03268 Afw gem afb reg 3 P03274 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 4 03274 Afw gem afb reg 4 P03239 Kortingsbedrag afbouwregeling 2 03239 Kort afb reg 2 P03269 Kortingsbedrag afbouwregeling 3 03269 Kort afb reg 3 P03275 Kortingsbedrag afbouwregeling 4 03275 Kort afb reg 4 P03240 Wijze korting afbouwregeling 2 03240 Wijz krt afb reg 2 P03270 Wijze korting afbouwregeling 3 03270 Wijz krt afb reg 3 P03276 Wijze korting afbouwregeling 4 03276 Wijz krt afb reg 4 Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92267 Periodes afbreg 2 02267 Periodes afbreg 2 P92290 Periodes afbreg 3 02290 Periodes afbreg 3 P92294 Periodes afbreg 4 02294 Periodes afbreg 4 P92268 Gem afb reg 2 02268 Gem afb reg 2 P92291 Gem afb reg 3 02291 Gem afb reg 3 P92295 Gem afb reg 4 02295 Gem afb reg 4 P92269 Dremp afb reg 2 02269 Dremp afb reg 2 P92292 Dremp afb reg 3 02292 Dremp afb reg 3 P92296 Dremp afb reg 4 02296 Dremp afb reg 4 P92270 Grsl afb reg 2 02270 Grsl afb reg 2 P92293 Grsl afb reg 3 02293 Grsl afb reg 3 P92297 Grsl afb reg 4 02297 Grsl afb reg 4 P91690 Grsl afb reg 2 00690 Afb reg 2 P91691 Grsl afb reg 3 00691 Afb reg 3 P91692 Grsl afb reg 4 00692 Afb reg 4 Gewijzigde omschrijving invoercodes Invoercode Omschrijving 1700 Afbouwreg 1 1701 Afw perc afbreg 1 1702 Afw gem afbreg 1 1703 Kort afbreg 1 1704 Wijz krt afbreg 1 Gewijzigde omschrijving en prompt van rubrieken Rubriek omschrijving prompt P01700 Afbouwreg 1 Afbouwreg 1 P01701 Afw perc afbouwreg 1 Afw perc afbreg 1 P01702 Afw gem afbouwreg 1 Afw gem afbreg 1 P01703 Kort afbouwreg 1 Kort afbreg 1 P01704 Wijz krt afbouwreg 1 Wijz krt afbreg 1 Gewijzigde uitvoercodes Uitvoercode omschrijving 01076 Afb reg 1 02109 Periodes afbreg 1 02128 Gem afbreg 1 02129 Dremp afbreg 1 02130 Grsl afbreg 1 Gewijzigde omschrijving en prompt van uitvoercodes Rubriek omschrijving prompt P90076 Afbouwreg 1 Afbouwreg 1 P91109 Periodes afbouwreg 1 Periodes afbreg 1 P91128 Gemiddelde afbouwreg 1 Gem afbreg 1 P91129 Drempel afbouwreg 1 Dremp afbreg 1 P92130 Grsl afbouwreg 1 Grsl afbreg 1 Opgeloste meldingen Berekening bruto salaris stopt (change 569350) Melding Als er een garantie schaal/anciënniteit is vastgelegd die niet meer bestaat in de salarisregeling, dan komt de functie 'bepalen bruto salaris' niet netjes tot een einde.  Oplossing De functie is aangepast. Indien de garantie schaal/anciënniteit niet meer bestaat, verschijnt er een melding op het verslag voor het betreffende dienstverband dat het salaris niet berekend kan worden. Melding op het verslag berekenen bruto salaris ontbreekt (change 396588) Melding Indien er een wijziging op een van de salariscomponenten met TWK heeft plaatsgevonden, dan wordt het dienstverband niet meegenomen in de berekening in de functie 'Bepalen brutosalarissen 160060'. Er wordt echter geen melding gegeven op het verslag.  Oplossing De functie is aangepast zodat de melding wordt weergegeven op het verslag. Functie 218021 Verdeelde resultaten werknemer uit menu halen (change 607821) Melding De functie '218021 Verdeelde resultaten werknemer' gaat nog uit van de oude indeling Verdeelde resultaten (DPIL004) en moet uit het menu worden gehaald. Oplossing De functie is uit menu verwijderd. Codes Afrekenen uit-dienst niet aangeleverd vanuit Self Service maar wel gevuld in HR Core Beaufort (change 1225129) Melding Bij het invoeren van een nieuwe medewerker vanuit Self Service worden de rubrieken P00362 en P02375 aangemaakt met waarde 0 terwijl dit niet nodig is. Oplossing Bij een nieuw dienstverband wordt vanuit Self Service de datum uit-dienst leeg aangeleverd. Dit zorgde ervoor dat de rubrieken P00362 Code afhandeling vakantietoeslag en P02375 Code afhandeling eindejaarsuitkering met waarde 0 werden aangemaakt. Dit is alleen nodig indien een reeds gevulde datum uit-dienst weer leeg wordt gemaakt. De functionaliteit is aangepast zodat niet meer onnodig de rubrieken P00362 en P02375 worden aangemaakt. Loonverdeling in JWP 14 lukt niet als salarisaanlevering januari is gedraaid (change 1236329) Melding Er verschijnt een melding dat alleen in salarisperiode 01 nog loonverdeling in een JWP-sessie mag worden gedaan. Echter als januari al gedraaid is, is het wenselijk dat dat er nog mutaties voor JWP-14 kunnen worden gedaan. Oplossing De ingebouwde controle was te strikt en is verruimd. Het is nu ook mogelijk om loonverdeling in een JWP-sessie te doen als januari al gedraaid is maar februari nog niet. Aanlevering P01204 (reden betaling bankgegevens) niet correct in proefproductie (change 1298869) Melding Bij het aanmaken van een aanlevering voor een proefproductie wordt de rubriek P01204 (Reden betaling bankgegevens) onjuist getransformeerd naar een Payroll Gemal mutatie. Oplossing De transformatie van de rubriek P01204 is gecorrigeerd. De transformatie is nu dezelfde als bij een normale productie. Publishing Date : 5/10/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 17:14 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 894 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030503). Mededelingen Proefproductie laten werken als correctieproductie In de release notes van Payroll Gemal van release 2020-09 staat beschreven dat het met ingang van release 2020-09 mogelijk is een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Deze mogelijkheid komt in HR Core Beaufort beschikbaar in release 2020-10. Nieuw Configuratie importprocessen Waarom Er is steeds meer behoefte om gegevens van externe systemen automatisch te importeren en vervolgens direct te verwerken. Om dit mogelijk te maken is een onderhoudsscherm toegevoegd waarmee u zelf importprocessen, op basis van DPIA100 bestanden, kunt definiëren, waarbij u ook de optie heeft om dergelijke indirecte mutaties direct na import te verwerken. Hoe Applicatiebeheer > Beheer import/export > Configuratie importprocessen. Met deze functie kunt u zelf importprocessen (aanleverende processen) definiëren. Het nieuwe scherm bevat de volgende velden: Procescode: hierin legt u de gewenste procescode en de bijbehorende omschrijving vast. Deze procescodes dienen overeen te komen met de procescodes uit het betreffende DPIA100 importbestand. File mask: in dit veld legt u het bestandsmasker vast waarmee dit type te importeren bestanden kan worden geïdentificeerd. Auto import: met deze indicator geeft u aan of de bestanden die voldoen aan het file mask, automatisch moeten worden geïmporteerd zodra deze in de Ontvang map zijn terecht gekomen. Deze import leidt tot mutaties in de entiteit Indirecte Mutaties (DPIA101). Auto verwerken: met deze indicator geeft u aan of de aangemaakte indirecte mutaties ook direct moeten worden verwerkt.  Verwerkingsverslag: in dit veld kunt u aangeven wat voor soort verwerkingsverslag (voor het verwerken van de indirecte mutaties) aan dit proces gekoppeld moet worden. Er zijn drie opties: Tonen: hierbij zal het verwerkingsverslag direct op het scherm worden getoond. Deze optie is niet toegestaan als de indicator Auto verwerken aangevinkt is. Logfile: hierbij zal het verwerkingsverslag als bestand op de standaard locatie worden opgeslagen. Geen: hierbij zal er geen verwerkingsverslag worden aangemaakt. Op basis van deze configuratie kan HR Core Beaufort de (zelf) gedefinieerde importprocessen c.q. bestanden automatisch verwerken. Uiteraard is het ook mogelijk een en ander handmatig te laten verlopen: de twee indicatoren dienen dan uit te staan. Elke nieuw toegevoegde procescode zal standaard de gegevenssoorten PS en DV ondersteunen (inclusief nieuwe objecten). Hierbij zullen rubrieken P01101, P01131, P01201, P01460 en P01470 standaard zijn geblokkeerd. In die gevallen waar dit onvoldoende blijkt te zijn en een aanvullende inrichting is gewenst, kunt u dit met functie 200502 (Aanleverende processen) bewerkstelligen. Procescodes kunnen alleen worden verwijderd als deze nog niet daadwerkelijk gebruikt zijn voor import.  De reeds in uw omgeving aanwezige aanleverende processen zullen op basis van de huidige inrichting automatisch worden geconverteerd en zichtbaar zijn in dit nieuwe scherm. Denk hierbij aan procescodes als HSS en RTM, maar bijvoorbeeld ook IKM en CMT. Deze gegevens kunt u aanpassen waar van toepassing. Initieel zal hetgeen in uw omgeving vóór deze release automatisch werd verwerkt ná installatie van de release, nog steeds automatisch worden verwerkt. Alle overige processen blijven handmatig. De bedoeling van deze functie is om gemakkelijker automatisch bestanden te importeren van de door Visma | Raet ondersteunde externe partijen. Als u deze bestanden geautomatiseerd wilt importeren/verwerken, dient u gebruik te maken van de door Visma | Raet vastgestelde procescodes en file masks. Een bestaand voorbeeld hiervan is Nétive. Wij adviseren u om bij het inregelen van koppelingen met externe partijen een consultant in te schakelen. Opmerking: indien u eenzelfde file mask gebruikt voor meerdere aanleverprocessen én een van deze procescodes heeft de optie ‘auto import’ aangevinkt staan, zullen logischerwijs alle bestanden die voldoen aan dat file mask automatisch worden geïmporteerd (mits aanwezig in de Ontvang map). Als u dat niet wenselijk acht, kunt u het file mask wat specifieker definiëren. Bijvoorbeeld voor de fictieve procescode ‘ABC’ in plaats van ‘DPIA100*’ een file mask als 'DPIA100_ABC'. De betreffende importbestanden dienen dan uiteraard wel aan die naamgeving te voldoen. Voor de goede orde: dit betreft alleen het importeren van de indirecte mutaties, niet het verwerken ervan. Actie U kunt het nieuwe scherm (systeemfunctie 430025) autoriseren conform de behoefte van uw organisatie. Zodra u nieuwe procescodes vastlegt met deze functie, kunt u deze nieuwe procescodes autoriseren met behulp van systeemfunctie 100722 (Importeren externe systemen). Deze autorisatie is van toepassing op alle importprocessen die u zelf met dit scherm toevoegt. Bestaande importprocessen behouden hun eigen autorisatie functie. Status import/export bestanden: eigen importprocessen Waarom Met ingang van deze release is het mogelijk om eigen importprocessen te definiëren, inbegrepen de wijze waarop deze importprocessen worden afgehandeld. U kunt ook de status van de verwerking van de importbestanden behorend bij deze importprocessen raadplegen op een wijze die gelijk is aan de verwerking van importbestanden van de overige importprocessen. Hoe Aan de functie 430015 (Status import/export bestanden) is een tabblad toegevoegd om de status van de verwerking te tonen van de importbestanden behorend tot de eigen importprocessen. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Gewijzigd en verbeterd Opschonen opgeslagen blauwe schermen ouder dan 13 maanden De opgeslagen blauwe schermen, ouder dan 13 maanden, zullen periodiek worden geschoond omdat deze informatie niet meer relevant is en onnodig opslagruimte gebruikt.  Actie U hoeft hiervoor niets te doen; het schonen gebeurt automatisch. Geen licentiecontrole meer op maximum aantal gebruikers en maximum aantal medewerkers Waarom Omdat wij niet meer actief controleren op het maximum aantal gebruikers en maximum aantal medewerkers, zijn deze controles in HR Core Beaufort verwijderd. Het is dus niet meer nodig om in de licentie het aantal medewerkers op 9999 te zetten. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Performance verbeterd functie 430015 Status import/export bestanden Waarom Bij het starten van functie 430015 (Status import/export bestanden) worden alle informatie over alle soorten imports en exports opgehaald en getoond op het scherm. Bij grote aantallen bestanden kan dit veel tijd in beslag nemen, terwijl veelal de interesse uit gaat naar recent verwerkte bestanden. Hoe Als default wordt alleen de informatie opgehaald van bestanden met een verwerkingsdatum die ligt in de afgelopen 7 dagen. Deze beperking in de selectie wordt kenbaar gemaakt doordat de checkbox Afgelopen 7 dagen is aangevinkt. Als u de selectie niet wenst te beperken. kunt u het scherm leegmaken en de checkbox Afgelopen 7 dagen uitvinken. Beaufort Service: importeren gegevens (XML) Waarom Het is ongewenst om gegevens te importeren die betrekking hebben op een database view. Een poging om dergelijke gegevens te importeren resulteert in een reeks van foutmeldingen en kost onnodig tijd, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. Hoe Beaufort Service / Beaufort Systeembeheer / Importeren gegevens (XML) De functie herkent gegevens die betrekking hebben op een database-view en slaat deze over bij het importeren Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Verbetering performance Self Service export Waarom Bij grote hoeveelheden te exporteren gegevens is de snelheid waarmee de exportbestanden worden aangemaakt erg matig.  Hoe Tactische HR modules / Aanmaken export HRSS Er zijn in de programmatuur een aantal efficiëntieslagen gemaakt, waardoor het exportproces significant sneller verloopt.  Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Aanpassing in Self Service export Waarom De HRSS export omvat o.a. de rubrieken P01461 Begindatum verloftijdvak, P01462 Einddatum verloftijdvak, P00301 Geboortenaam en P01008 Samengestelde naam. In die gevallen waar deze rubrieken geen waarde hadden maar werden toch geëxporteerd, leidde dat tot problemen in Self Service. Hoe Tactische HR modules / Aanmaken export HRSS De exportprogrammatuur zal na installatie van deze release met betrekking tot de vier genoemde rubrieken geen lege waarden meer exporteren. In een dergelijk geval wordt niet alleen die specifieke rubriek niet geëxporteerd maar het gehele object. Voor de rubrieken P01461 en P01462 wordt dan het verloftijdvak niet geëxporteerd en voor de rubrieken P00301 en P01008 wordt de betreffende persoon niet geëxporteerd. Deze uitzonderingsgevallen worden vermeld op het verwerkingsverslag, zodat u hierop actie kunt ondernemen. Actie Deze functionaliteit is na installatie van deze release automatisch beschikbaar. Rubriek P02506 nu ook vast te leggen met TWK over vorig jaar Waarom Voor rubriek P02506 Periodegemiddelde BRD kunnen, op verzoek van klanten, TWK mutaties over het vorige jaar worden vastgelegd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-08/8. Opgeloste meldingen Ziektemutaties niet altijd aangemaakt in geval van arbeidsgehandicapte in no-risk periode (change 2041919) Melding Indien een arbeidsgehandicapte in de no-risk periode via indirect muteren ziek werd gemeld, werd rubriek P01618 Code vangnet Ziektewet niet aangemaakt. Dit leidde er uiteindelijk toe dat er geen salarismutatie ten behoeve van Payroll Gemal werd aangemaakt. Als de ziekmelding rechtstreeks in Beaufort werd vastgelegd, ging dit wel goed. Oplossing Indirect muteren is uitgebreid met een nieuwe procesactie die ervoor zorgt dat op het juiste moment een P01618 - mutatie wordt aangemaakt. Op basis hiervan zal de functie 'Aanmaken ziektegegevens salarisverwerker' (164300) de P00885 - salarismutatie genereren. Actie Deze aanpassing is direct beschikbaar.  Condities voor starten workflow niet gecontroleerd (change 2163154) Melding Vanuit de module Actieve Signalering kunnen op basis van signaaldefinities en condities, workflows worden gestart. Net als voor de acties in het To Do-scherm moeten deze workflows voordat ze worden gestart nogmaals op hun condities worden gecontroleerd. Dit om te voorkomen dat workflows worden gestart voor situaties die niet meer relevant zijn. Deze controle vond echter niet plaats. Oplossing Na installatie van deze release zal een workflow voordat deze daadwerkelijk wordt gestart op de eventueel van toepassing zijnde condities, worden gecontroleerd. Als de condities niet meer gelden wordt de workflow niet gestart. Incomplete overzichten en missende speciale tekens bij afdrukken en raadplegen in HR Core Beaufort 3.5 (change 2182234) Melding Bij het afdrukken en raadplegen van overzichten in landscape formaat is geconstateerd dat kolommen en informatie aan de rechterzijde niet worden getoond. Daarnaast is geconstateerd dat bij alle overzichten speciale tekens niet worden getoond of afgedrukt. Oplossing Na installatie van deze release worden overzichten in landscape formaat correct en volledig weergegeven. Vrije selectie o.a. P00268 niet meer mogelijk (change 1978961) Melding Bij  niet-ingedeelde numerieke rubrieken met 1 of meer decimalen, worden de waardes in een selectiescherm getoond zonder decimalen. Dit probleem treedt op als gebruik gemaakt wordt van een zogenaamd generieke indexfunctie. Oplossing De waardes van niet-ingedeelde numerieke rubrieken met decimalen worden weergegeven met decimalen. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Annuleren aanvraag aanvullend geboorteverlof (change 2139523) Melding In de functie 163019 (Aanvraag aanv. geboorteverlof) ontbreekt de mogelijkheid om een opgeslagen aanvraag te verwijderen. De vensterknop Verwijderen is niet actief. Oplossing In de aangepaste functie is het mogelijk om een opgeslagen aanvraag te verwijderen. Bij het verwijderen van de aanvraag wordt een waarschuwing getoond die verband houdt met eventueel reeds verzonden berichten naar het UWV. Let op: Als u de aanvraag verwijdert in HR Core Beaufort betekent dit NIET dat een reeds verzonden aanvraag naar het UWV wordt geannuleerd. Actie Indien u een aanvraag heeft opgevoerd maar nog geen UWV-bericht heeft aangemaakt, dient u de gebeurtenis en de acties op vervallen te zetten. Inrichtingswijzigingen Loonheffingstabel bij in-/uit-dienst Waarom Als een medewerker bij het indiensttreding of bij het uit-dienst gaan geen volledig tijdvak werkt, moet meestal een afwijkende tabel voor de loonheffing gebruikt worden. Payroll Gemal bepaalt dit aan de hand van het werkdagenpatroon dat u opgeeft in rubriek P00448 Werkdagen. Als het werkdagenpatroon niet is vastgelegd, kunt u met de nieuwe rubriek aangeven welke tabel voor de loonheffing gehanteerd moet worden bij in- en uit-dienst. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/03. Hoe Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P23049 Loonheffingstabel afwijkend tijdvak 03049 tabel afw tijdvak De nieuwe rubriek is toegevoegd aan het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens en de functie 160053 Sociaal Fiscaal. Addendum bij vast contract Waarom De Belastingdienst heeft besloten dat het voor 2020 en 2021 niet nodig is om een nieuw IKV op te voeren als sprake is van een tijdelijke verhoging van de uren (addendum) van een vast dienstverband. Wel moet de tijdelijke uitbreiding afgerekend worden tegen hoog tarief. De grondslag van de berekening en de premie WW van de tijdelijke verhoging worden gepresenteerd in een tweetal nieuwe importrubrieken. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-08/1. Hoe Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92346 Grondslag ww addendum 02346 Grsl ww addendum P92437 Premie ww addendum 02347 Pr ww addendum Afkeuren mutatie IKV nummer of BSN in later jaar Waarom Het BSN (P00320) is een uniek kenmerk van een persoon; het volgnummer inkomstenverhouding (P01114) is een uniek kenmerk van een inkomstenverhouding bij een werkgever. Deze gegevens samen zijn daarom in gebruik als sleutel voor belangrijke systemen als de loonaangifte en UPA. Zodra één van deze gegevens gewijzigd wordt en aangeleverd aan Payroll Gemal, dan geldt die wijziging met terugwerkende kracht tot het begin van het dienstverband. Het blijkt dat in praktijk het BSN en het volgnummer inkomstenverhouding ook worden gemuteerd voor dienstverbanden die reeds langere tijd in-dienst zijn. Dit levert problemen op, omdat in die situatie niet langer gegarandeerd kan worden dat de wijzigingen op correcte wijze met terugwerkende kracht tot de datum in-dienst van het dienstverband worden gewijzigd en doorgegeven aan de loonaangifte en de UPA. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/5. Hoe Het is het niet langer toegestaan om in HR Core Beaufort het BSN of het volgnummer inkomstenverhouding te wijzigen van een dienstverband waarvan de datum in-dienst verder terug ligt in de tijd dan het vorige kalenderjaar: 160001 Algemene persoonsgegevens: BSN 160051 In- en uitdienstgegevens: volgnummer inkomstenverhouding Opmerking: het wijzigen van rubriek P0114 Volgnummer inkomstenverhouding via indirect muteren was reeds geblokkeerd. Deze blokkade blijft gehandhaafd. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Aantal posities en aanlevering Functie/Beroep uitgebreid Waarom In Payroll Gemal is invoercode 02311 Functie/Beroep uitgebreid van 15 naar 34 posities. Daarnaast is in overleg besloten om invoercode 02311 niet langer te koppelen aan rubriek P00311 Functie/Beroep, maar voortaan aan rubriek P01107 Primaire functie. Reden voor deze aanpassing is, dat rubriek P00311 een niet-verplichte rubriek is daarom vaak niet gevuld is terwijl daarentegen P01107 een verplichte rubriek is die altijd een waarde bevat. Bovendien is de omschrijving van de functie van P00311 beperkt tot 25 posities, hetgeen soms resulteert in cryptische omschrijvingen, terwijl de omschrijving bij rubriek P01107 50 posities kan bevatten. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/6. Hoe De rubriek- en exportkenmerken van de rubrieken P00311 Functie/Beroep en P01107 Primaire functie zijn aangepast Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Onderwijs Alleen HR Core Online Percentage deelbetrekking onterecht aangepast (change 2036163) Melding Bij de import van de rubrieken PE0404 % deelbetrekking DV) / P00404 % deelbetrekking werden decimalen niet altijd correct verwerkt en traden er afrondingsverschillen op. Oplossing Na installatie van deze release is dit probleem opgelost en worden de correcte waarden opgeslagen. Publishing Date : 8/26/2020
Volledig artikel weergeven
21-08-2020 20:13 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 894 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030442). Nieuw Actieve signalering, nieuw type 'Workflow' Waarom Aan een veelgehoorde wens op het ideeënportaal om het verbeteren van de navigatie door het Youforce domein is gehoor gegeven door vanuit actieve signalering in HR Core Online een workflow te starten in Self Service. In HR Core Online kunt u bij bij de inrichting van de signaaldefinitie nu de optie 'Versturen via workflow' selecteren. Voorbeelden van workflows die gebruikt kunnen worden zijn 'Aanvraag zwangerschapsverlof' en 'Aanvraag buitengewoon verlof'.  Hoe Om te kunnen omgaan met Workflows moet Beaufort gebruik maken van een webservice en deze aanroepen. Deze webservice wordt door Self Service ter beschikking gesteld en wordt al door andere systemen gebruikt.  Actieve signalering > Inrichting actieve signalering > AS Generiek > Signaaldefinitie (417610) Bij het definiëren van een signaal heeft u nu de mogelijkheid om een signaal van het type 'Workflow' aan te maken. Hiervoor is er onderin het scherm een checkbox 'Versturen via Workflow' bijgekomen. Een signaal kan tegelijkertijd van het type 'Youforce' en 'Workflow' zijn waardoor er meerdere signalen tegelijkertijd worden aangemaakt. Dus één signaaldefinitie waarbij beide opties aangevinkt zijn, leidt dan tot 2 signalen. Dit is terug te zien in 'bewaken acties'. Na het aanvinken van de optie 'Versturen via Workflow' moet er een beschikbare Workflownaam worden gekozen. Deze workflownamen zijn de namen van de door u gedefinieerde workflows in Self Service. Actieve signalering > Inrichting actieve signalering > AS Generiek > Handmatig genereren sign. (417620) Op het tabblad 'Details signalering' van het signaal is een extra veld met de naam van de gekozen Workflow te zien en tevens is er een checkbox 'Versturen via Workflow'. Deze zijn niet-muteerbaar. Actieve signalering > Procesbewaker > Muteren acties (417555) Een bewerking van het type 'Muteren Workflow acties' is toegevoegd en tevens is er een extra checkbox 'WF' onderin het scherm die automatisch aangevinkt is als het een Workflowsignaal betreft. Actieve signalering > Procesbewaker > Bewaken acties (417550) Toegevoegd is een extra checkbox 'WF' om aan te geven of er sprake is van een signaal van het type 'Versturen via Workflow'. Op het tabblad 'Actie wijzigen' is de checkbox 'Versturen via Workflow' bijgekomen met eventueel daarachter de Workflownaam. Na het klikken op 'Selecteren' op het scherm 'Bewaken acties' verschijnt het scherm 'Selectie bewaken acties' waar nu een extra veld is bijgekomen waar een Workflownaam kan worden gekozen en tevens kan nu voor 'Selectie acties Workflow' worden gekozen. Applicatiebeheer > Exporteren gegevens > Starten acties Workflow (100283) Het nieuwe scherm bevat het niet-muteerbare relatienummer. Na het opstarten is er de mogelijkheid om de acties in een batch te plaatsen. De resultaten van het versturen van de workflows richting Self Service worden vermeld in een logbestand. Aandachtspunten: Indien u de naam van de workflow in Self Service aanpast, dan dient u ook de signaaldefinitie in HR Core Online aan te passen aan de hand van deze nieuwe naam. Indien u naast de optie 'Versturen via Workflow' ook de optie 'Tonen op centrale takenlijst Youforce' aanvinkt, dan dient u bij 'Rol. org. eenheid' dezelfde rol te kiezen als de rol zoals u die geconfigureerd heeft voor de workflow in Self Service. Doet u dit niet, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat het signaal vanuit HR Core Online op de takenlijst in Youforce bij de ene rol aankomt en het signaal vanuit Self Service bij een andere rol. Bij wijziging in de defnitie moet de functie handmatig gen.signalen worden gedraaid zodat de wijziging doorgevoerd wordt bij de acties die al klaar staan om verzonden te worden.  Een signaaldefinitie waarbij de optie 'Versturen via workflow' is aangevinkt, kan geen herhalend signaal zijn. Uw actie Na het upgraden van Beaufort kunt u bij actieve signalering direct gebruik maken van het versturen van workflows. Wijzigingen in wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2019 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1635,60. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1509,80. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Minimumloon leeftijd 100% naar 21 jaar Vanaf 01-07-2019 is de berekening van het minimumloon voor jongeren gewijzigd. Vanaf dit moment is de leeftijd voor 100% berekening van het minimumloon gezet naar 21 jaar i.p.v. 22 jaar. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages: Leeftijd WET + W4W WMB + W4B 20 80 61,5 19 60 52,5 18 50 45,5 17 39,5 39,5 16 34,5 34,5 15   30  30 De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Gewijzigd en verbeterd Hanteren unieke naam downloadbestanden Waarom De functie 'Import / verdelen sal resultaten' (Functie 218061) kon bestanden van Gemal Direct, bijvoorbeeld het bestand 'BEST000001.DAT' niet inlezen. Ondanks dat op het scherm bij de naam voor het te importeren bestand 'BEST######.DAT' wordt aangegeven. Hoe Bovenstaande functie is zo gewijzigd dat bestanden die voldoen aan de gehanteerde naamgeving worden ingelezen. Andere/overige functies die BEST-bestanden van Gemal Direct kunnen inlezen zijn onveranderd gebleven. Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding aantal verlofregelingen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Invoercode Omschrijving kort P00675 Korting verlofregeling 11 00675 Kort verlofreg 11 P00676 Korting verlofregeling 12 00676 Kort verlofreg 12 P00677 Korting verlofregeling 13 00677 Kort verlofreg 13 P00678 Korting verlofregeling 14 00678 Kort verlofreg 14 P00679 Korting verlofregeling 15 00679 Kort verlofreg 15 P11925 Percentage korting verlofregeling 11  01925 Verlofreg 11 % krt P11926 Percentage korting verlofregeling 12  01926 Verlofreg 12 % krt P11927 Percentage korting verlofregeling 13  01927 Verlofreg 13 % krt P11928 Percentage korting verlofregeling 14  01928 Verlofreg 14 % krt P11929 Percentage korting verlofregeling 15  01929 Verlofreg 15 % krt P01935 Verlofregeling 11 uren/wk 01935 Verlofr 11 urn wk P01936 Verlofregeling 12 uren/wk 01936 Verlofr 12 urn wk P01937 Verlofregeling 13 uren/wk 01937 Verlofr 13 urn wk P01938 Verlofregeling 14 uren/wk 01938 Verlofr 14 urn wk P01939 Verlofregeling 15 uren/wk 01939 Verlofr 15 urn wk P01945 Verlofregeling 11 uren/mnd 01945 Verlofr 11 urn mnd P01946 Verlofregeling 12 uren/mnd  01946 Verlofr 12 urn mnd P01947 Verlofregeling 13 uren/mnd 01947 Verlofr 13 urn mnd P01948 Verlofregeling 14 uren/mnd 01948 Verlofr 14 urn mnd P01949 Verlofregeling 15 uren/mnd 01949 Verlofr 15 urn mnd P01955 Verlofregeling 11 pensioenpremie 01955 Verlofr 11 pens.pr P01956 Verlofregeling 12 pensioenpremie 01956 Verlofr 12 pens.pr P01957 Verlofregeling 13 pensioenpremie 01957 Verlofr 13 pens.pr P01958 Verlofregeling 14 pensioenpremie 01958 Verlofr 14 pens.pr P01959 Verlofregeling 15 pensioenpremie 01959 Verlofr 15 pens.pr P11965 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 11 01965 Vrl pr pfzw vv 11 P11966 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 12 01966 Vrl pr pfzw vv 12 P11967 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 13 01967 Vrl pr pfzw vv 13 P11968 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 14 01968 Vrl pr pfzw vv 14 P11969 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 15 01969 Vrl pr pfzw vv 15 P01985 Percentage pensioenpremie verlofr 11 01985 verlofrg 11 prc pp P01986 Percentage pensioenpremie verlofr 12 01986 verlofrg 12 prc pp P01987 Percentage pensioenpremie verlofr 13 01987 verlofrg 13 prc pp P01988 Percentage pensioenpremie verlofr 14 01988 verlofrg 14 prc pp P01989 Percentage pensioenpremie verlofr 15 01989 verlofrg 15 prc pp P01995 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 11 01995 Vrl rg 11 mtw ABP P01996 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 12 01996 Vrl rg 12 mtw ABP P01997 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 13 01997 Vrl rg 13 mtw ABP P01998 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 14 01998 Vrl rg 14 mtw ABP P01999 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 15 01999 Vrl rg 15 mtw ABP P11915 Verlofuren per jaar verlofr 11 01915 Verlofuren vlrg 11 P11916 Verlofuren per jaar verlofr 12 01916 Verlofuren vlrg 12 P11917 Verlofuren per jaar verlofr 13 01917 Verlofuren vlrg 13 P11918 Verlofuren per jaar verlofr 14 01918 Verlofuren vlrg 14 P11919 Verlofuren per jaar verlofr 15 01919 Verlofuren vlrg 15 P12218 Correctie grondslag kortingsregeling 11 02218 Corr krt reg 11 P02381 Correctie grondslag kortingsregeling 12 02381 Corr krt reg 12 P02384 Correctie grondslag kortingsregeling 13 02384 Corr krt reg 13 P02387 Correctie grondslag kortingsregeling 14 02387 Corr krt reg 14 P02394 Correctie grondslag kortingsregeling 15 02394 Corr krt reg 15 Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P01955 / P01956 / P01957 / P01958 / P01959 waarde omschrijving 0 Conform WG code 13008 1 WG/WN verdelen premie 2 WG betaalt premie vrlfdl 3 WN betaalt premie vrlfdl 4  Geen premiebet verlofdeel Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P11965 / P11966 / P11967 / P11968 / P11969 waarde omschrijving 0 Geen korting PFZW toep. 1 Wel korting PFZW toep. Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P01995 / P01996 / P01997 / P01998 / P01999 waarde omschrijving 0 Cfm waarde WG code 13022 1 Geen aanp meetelwaarde 2  Aanpasing meetelwaarde Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving kort P92675 Verlofreg 11 00675 Verlofreg 11 P92676 Verlofreg 12 00676 Verlofreg 12 P92677 Verlofreg 13 00677 Verlofreg 13 P92678 Verlofreg 14 00678 Verlofreg 14 P92679 Verlofreg 15 00679 Verlofreg 15 P92236 Verlofreg 11 uren  02236 Verlofreg 11 uren  P92237 Verlofreg 12 uren  02237 Verlofreg 12 uren  P92238 Verlofreg 13 uren  02238 Verlofreg 13 uren  P92239 Verlofreg 14 uren  02239 Verlofreg 14 uren  P92240 Verlofreg 15 uren  02240 Verlofreg 15 uren  P92329 Lk.wg.verlrg 11 02329 Lk.wg.verlrg 11 P92330 Lk.wg.verlrg 12 02330 Lk.wg.verlrg 12 P92331 Lk.wg.verlrg 13 02331 Lk.wg.verlrg 13 P92332 Lk.wg.verlrg 14 02332 Lk.wg.verlrg 14 P92333 Lk.wg.verlrg 15 02333 Lk.wg.verlrg 15 P92334 Fc bzt verlofrg 11 02334 Fc bzt verlofrg 11 P92335 Fc bzt verlofrg 12 02335 Fc bzt verlofrg 12 P92336 Fc bzt verlofrg 13 02336 Fc bzt verlofrg 13 P92337 Fc bzt verlofrg 14 02337 Fc bzt verlofrg 14 P92338 Fc bzt verlofrg 15 02338 Fc bzt verlofrg 15 P92218 Corr krt reg 11 02218 Corr krt reg 11 P92381 Corr krt reg 12 02381 Corr krt reg 12 P92384 Corr krt reg 13 02384 Corr krt reg 13 P92387 Corr krt reg 14 02387 Corr krt reg 14 P92394 Corr krt reg 15 02394 Corr krt reg 15 WIA vastlegging met VTWK Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07. Voor de volgende rubrieken met betrekking tot een WIA-situatie is de 'indicatie herreken vorig jaar ' op 'J' gezet. Rubriekcode Omschrijving P00077 Uitkering IP P00431 Dagen WAO-WIA-uitkering​ P00457 SV pl WW/WAO-WIA​ P00492 Instantiebetaling​ P02338 Samenvoeg 2 IKV​ P02427 Correctie garantieloon​ P02607 Code WAO-WIA​ P02618 Percentage WAO-WIA​ P02619 Percentage loonaanvulling​ P07107 Aanvulling WAO-WIA​ P07435 Tegemoetkoming ziektekosten UWV   Uitvoercode voor afdracht loonheffing Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-07. Nieuwe rubriek en uitvoercode   Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91518 Afdracht loonheffing ingehouden bij wn 01518 Afdr LH wkn   Opgeloste meldingen Waarde selectierubriek P05023 blijft op ‘A’ staan (change 1603499) Melding Het blijkt dat als selectierubriek P05023 Selectie dienstverband usermanagement op de waarde ‘A’ is gezet deze na de export niet terug wordt gezet naar ‘M’ maar op ‘A’ blijft staan. Hierdoor worden ten onrechte elke keer de personen opnieuw geëxporteerd. Oplossing De functie Aanmaken export gebruikersbeheer is aangepast zodat na de export de waarde van selectierubriek P05023 van ‘A’ op ‘M’ wordt gezet. Incorrecte uitbetaling ORT in januari (change 432643) Melding Indien een werknemer in januari met terugwerkende kracht beter wordt gemeld, dan worden er in de aanlevering van januari toch nog dagen voor berekenen ziekengeld doorgeven aan Payroll Gemal, net alsof de werknemer nog steeds ziek was in december. Het gevolg is een incorrecte uitbetaling in januari. Oplossing De programmatuur is zo aangepast dat deze fout niet meer optreedt. Foutmelding '[SQL Server]Objectnaam DPIA200 is ongeldig.' in log file bij verwerken indirecte mutaties (change 220926) Melding Bij het verwerken van indirecte mutaties wordt in een aantal gevallen de foutmelding '[SQL Server]Objectnaam DPIA200 is ongeldig.' vermeld in de logging. Deze foutmelding kan geen kwaad, maar kan de indruk wekken dat er fouten zijn opgetreden bij de verwerking van de indirecte mutaties. Oplossing De programmatuur is zo aangepast dat deze foutmelding niet meer wordt vermeld in de logging. CAO gerelateerde informatie CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2019-07 In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per juli 2019. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschalen 2 tot en met 5 wordt teruggebracht. Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 07 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2019-07. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren. Ook in HR Core Beaufort moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven. Downloaden salarisregeling De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 2 juli downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215105 Import geg. salarisregeling. Periodieken toekennen Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor juli 2019. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar. Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5 De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schalen 2 t/m 5 kunt u op twee manieren uitvoeren: Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 160052 Salaris. Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast. Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 juli 2019. Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 anciënniteit. Wij adviseren u als volgt om per schaal een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 juli 2019: Selecteer dienstverbanden: Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 juli 2019 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschalen 2 t/m 5, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Ancienniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Ancienniteit garantieschaal. Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Bepalen bruto salarissen Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160090 Bepalen brutosalarissen uitvoeren. Verwijderen vervallen anciënniteiten Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteiten van de schalen 2 t/m 5 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. De vervallen anciënniteiten zijn:   Anciënniteit 2 11 3 12 4 11 5 11 Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging. Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 2 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11. U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 160058 Periodieken. Publishing Date : 6/27/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 21:38 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 869 Weergaven
Mededelingen CAO HBO - Functie Berekenen WTF factor peildatum De functie - Bereken WTF factor peildatum voor het bepalen van de hoogte van eenmalige uitkeringen, ondersteunt vooralsnog niet volledig de CAO HBO. Deze geeft namelijk aan dat onbetaald verlof (indien dat geen 100% is) niet mag worden gekort op de eenmalige uitkering. Deze voorwaarde zit, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet goed in de berekening van de WTF factor. Er loopt een onderzoek hoe we dit het beste kunnen oplossen. Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat werk, je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt.  Gewijzigd en verbeterd Berekening te verjaren verlof Waarom In functie 163010 - Eindejaarsverwerking verlof wordt, naast het over te nemen saldo per verlofsoort, ook een berekening uitgevoerd van de hoeveelheid verlof per verlofsoort wat komt te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kent 2 belangrijke tekortkomingen: De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kijkt niet in alle gevallen ver genoeg vooruit, waardoor het kan gebeuren dat het berekende te vervallen verlof feitelijk al vervallen is, of zeer binnenkort gaat vervallen. Voorbeeld: Op 5 januari 2022 wordt de eindejaarsverwerking uitgevoerd voor het verlofjaar 2021 voor verlofsoort ABC, lopend van 1 januari tot en met 31 december 2021. De verjaringstermijn voor verlofsoort ABC is 12 maanden. Deze eindejaarsverwerking voor 2021  berekent het verlof dat op 1 januari 2022 is vervallen, in plaats van het verlof dat op 1 januari 2023 komt te vervallen.  2. Een (her)berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort wordt niet uitgevoerd als er sprake is van een verlofopname die resulteert in een wijziging van de hoeveelheid te vervallen verlof. Voorbeeld: Voor een medewerker is in de eindejaarsverwerking berekend dat van de verlofsoort ABC per 1 juli 2022 36 uur vervalt. De medewerker neemt op 1 maart 2022 7,2 uur op van deze verlofsoort. De hoeveelheid te vervallen verlof van verlofsoort ABC per 1 juli wordt niet opnieuw berekend, terwijl de hoeveelheid te vervallen verlof per 1 juli 2022 nu 28,8 is. In deze release wordt alleen het probleem zoals hiervoor beschreven bij punt 1 opgelost. De oplossing van het probleem, beschreven in punt 2 komt beschikbaar in een volgende release. Hoe De wijze waarop de eindejaarsverwerking verlof het verjaringsmoment en de hoeveelheid te verjaren verlof bepaalt, is aangepast. Daarnaast is het verslag van de eindejaarsverwerking aangepast voor wat betreft de melding van het verlof van een verlofsoort dat gaat verjaren: als er sprake is van mogelijke verjaring, wordt niet meer het verlofjaar afgedrukt waarin de verjaring gaat plaatsvinden, maar het exacte verjaringsmoment in de vorm van een datum. Actie Er is geen actie nodig. Aanpassing rubriekeigenschappen Waarom Ten behoeve van de salaris-aanlevering aan Gemal zijn circa 2000 Beaufort rubrieken gekoppeld aan Gemal invoercodes. In dergelijke gevallen moeten bepaalde eigenschappen van de Beaufort rubrieken en de Gemal invoercodes gelijk zijn. Geconstateerd is, dat in een aantal gevallen de eigenschappen van de Beaufort rubrieken niet gelijk lopen met de eigenschappen van de Gemal invoercodes. Met deze release worden de geïdentificeerde verschillen rechtgetrokken voor wat betreft de volgende eigenschappen van de Beaufort rubrieken: Aanleveren salarisverwerker (Aanleveren salarisverw.) Afwijkende begindatum (DIW <> begindt loonper) Terugwerkende kracht mutatie huidig jaar (Herek. huidig jaar) Terugwerkende kracht mutatie vorig jaar (Herrek. vorig jaar) Hoe In onderstaande tabel is aangegeven van welke rubrieken 1 of meer eigenschappen zijn aangepast en wat de aanpassingen zijn:   Rubriek Omschrijving Aanleveren salarisverw. DIW <> begindt loonper Herrek huidig jaar Herrek vorig jaar P00680 / P00681 / P00682 / P00683 / P00684 / P00685 / P00686 / P00687 / P00688 / P00689 Afwijkende rente 01/02/04/04/05/06/07/08/09/10       N P06969 Bedrag pauze nachtdienst   N     P06979 Vergoeding dienstreizen met privé auto 6   J     P01100 Corr.ORT verlof   N     P07108 Vertraagd loon   N     P00151 Pensioenpremie       N P00152 Pensioenpremie (afwijkend)       N P00157/P00167 Bedrag werkgever pensioensparen 1/2       N P00180 Nominale premie ZVW       J P00184 Nominale premie ZVW       J P01704 Wijze korten afbouwregeling 1   N     P01710 Doorl. vak.verl   N   J P07920 Garantiefactor   N     P08101 Cd verz ZVW   N     P02324 Trede carrièrepatroon   N     P02418 Dagloon ziektewet   N     P00438 Periodegemiddelde ORT   N     P02596 Flex BAPO percentage korting   N     P02854 Indicatie oude wachtgeldregeling   N     P02855 Wachtgeldsituatie ABP   N     P02960 / P02961 Verlofuren verlofregeling 9 / 10   N     P09011 / P09012 / P09013 / P09014 / P09015 / P09016 / P09017 / P09018 / P09019 / P09020 / P09021 / P09022 / P09023 / P09024 / P09025 / P09026 / P09027 / P09028 / P09029 Aantal eenheden   N     P09125 Reserve N N N N P06150 / P06151 / P06152 / P06153 Indic. garant 1 / 2 / 3 / 4   N     P05189 Generatieb. vrijw. voortz. pf   J       Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving 2022 Premiedifferentiatie Aof Per 2022 worden 3 tarieven geïntroduceerd voor de Aof-premie, een onderdeel van de WIA-premie. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12. Gewijzigde en nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 01901 Grsl Aof tot max 01697 Grsl Aof ongemax 01874 Afdr Aof hoog 01557 Grsl Aof hoog 01558 Grsl Aof laag 01559 Grsl Aof uitk 01775 Afdr Aof laag 01893 Afdr Aof uitk 02047 Afdr Wko Gewijzigde en nieuwe rubrieken rubriek omschrijving P90401 Grsl Aof tot max P93697 Grsl Aof ongemax P90374  Afdr Aof hoog P91557 Grondslag Aof hoog P91558 Grondslag Aof laag P91559 Grondslag Aof uitkering P92775 Afdracht Aof laag P91893 Afdr Aof uitkering P93047 Afdr werkkosten Gewijzigde en nieuwe importrubrieken importrubriek omschrijving 01901 Grsl Aof tot max 01697 Grsl Aof ongemax 01874 Afdr Aof hoog 01557 Grsl Aof hoog 01558 Grsl Aof laag 01559 Grsl Aof uitk 01775 Afdr Aof laag 01893 Afdr Aof uitk 02047 Afdr wko Arbeidsvoorwaardenbedrag Per 2022 gaat het PB (Persoonlijk Budget) formeel verantwoord worden in de loonaangifte en sluit daarmee aan op de bestaande systematiek voor VT en EJU. Alle periodiek opgebouwde bedragen worden vanaf 2022 verantwoord op de post Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag. Als gevolg hiervan, zijn een aantal wijzigingen in de inrichting van HR Core Beaurt noodzakelijk. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12. Vervallen exportcode exportcode omschrijving 02086 Corr EJU in LA Vervallen uitvoercodes uitvoercode omschrijving 2251 PB-recht VT-LA 2252 PB-bet. VT-LA Vervallen rubriek rubriekcode omschrijving P02086 Correctie EJU in loonaangifte P92251 (Vervallen) PB-recht VT-LA P92252 (Vervallen) PB-bet. VT-LA Vervallen importrubrieken Gewijzigde uitvoercodes uitvoercode omschrijving 02086 Corr uitbet EJU 1 Gewijzigde rubrieken rubriek omschrijving P91086 Correctie uitbetaling EJU 1 Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 02258 Opbw arbdsvwdnbdr 02259 Opnm arbdsvwdnbdr 02417 Corr uitbet EJU 2 02418 Corr uitbet EJU 3 02419 Corr uitbet EJU 4 02420 Corr uitbet EJU 5 02421 Corr uitbet EJU 6 02422 Corr uitbet EJU 7 02423 Corr uitbet PB 1 02424 Corr uitbet PB 2 02425 Corr uitbet PB 3 02426 Corr uitbet PB 4 02427 Corr uitbet PB 5 Nieuwe rubrieken rubriekcode omschrijving P92258 Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag P92259 Opname arbeidsvoorwaardenbedrag P92417 Correctie uitbetaling EJU 2 P92418 Correctie uitbetaling EJU 3 P92419 Correctie uitbetaling EJU 4 P92420 Correctie uitbetaling EJU 5 P92421 Correctie uitbetaling EJU 6 P92422 Correctie uitbetaling EJU 7 P92423 Correctie uitbetaling PB 1  P92424 Correctie uitbetaling PB 2 P92425 Correctie uitbetaling PB 3  P92426 Correctie uitbetaling PB 4  P92427 Correctie uitbetaling PB 5  Nieuwe importrubrieken   importrubriek omschrijving rubriekcode 02258 Opbw arbdsvwdnbdr P92258 02259 Opnm arbdsvwdnbdr P92259 02417 Corr uitbet EJU 2 P92417 02418 Corr uitbet EJU 3 P92418 02419 Corr uitbet EJU 4 P92419 02420 Corr uitbet EJU 5 P92420 02421 Corr uitbet EJU 6 P92421 02422 Corr uitbet EJU 7 P92422 02423 Corr uitbet PB 1 P92423 02424 Corr uitbet PB 2 P92424 02425 Corr uitbet PB 3 P92425 02426 Corr uitbet PB 4 P92426 02427 Corr uitbet PB 5 P92427   Publishing Date : 11/25/2021
Volledig artikel weergeven
19-11-2021 19:03 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 868 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030452) Vooraankondiging Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe versie uit van HR Core Beaufort. Lees meer... Mededeling voor HR Core in-huis klanten Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de community  vindt u meer informatie waarom en hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Gewijzigd en verbeterd Salarisregelingen VVT In de salarisregelingen 15 (maandverloning VVT) en 55 (vierwekenverloning VVT) is in het verleden schaal 100 (huishoudelijke hulp) toegevoegd en recentelijk, in release 2020-03, schaal 101 (leerlingen) toegevoegd.  De schaalnummers 100 en 101 en de bijbehorende inpassingsnummers zijn door Visma-Raet gekozen nummers. Deze keuze is geen gelukkige geweest omdat het gebruik van schaalnummers 100 en hoger, en het gebruik van inpassingsnummers groter dan 9060 kan leiden tot problemen bij het gebruik van tijdregistratie systemen en het inrichten van regelingen in de module Tijdregistratie van HR Core Beaufort. Naar aanleiding van de gemelde problemen is besloten om aan beide salarisregelingen (15 en 55) twee nieuwe salarisschalen met nieuwe anciënniteiten en inpassingsnummers toe te voegen: 17 (huishoudelijke hulp) en 22 (leerlingen) bedoeld ter vervanging van de schalen 100 en 101 met terugwerkende kracht tot 2020-01. Uw Actie U kunt de gewijzigde salarisregelingen en de bedragen vanaf 5 mei downloaden via Youforce en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling Voor leerlingen die verloond worden via schaal 101 anciënniteit 0 moet u (met terugwerkende kracht vanaf 2020-01) schaal 22 met anciënniteit 0 (inpassingsnummer 8010) vastleggen met het huidige percentage inschaling. Voor huishoudelijke hulpen die verloond worden via schaal 100 moet u (met terugwerkende kracht vanaf 2020-01) de volgende nieuwe schalen en anciënniteiten vastleggen:   OUD NIEUW Schaal Anciënniteit Schaal Anciënniteit 100 0 17 0 100 1 17 1 100 2 17 2 100 3 17 3 100 4 17 4 100 5 17 5 Voor personeel waarvoor een garantiesalaris is vastgelegd op basis van schaal 101 of schaal 100 moet u op eenzelfde wijze als hiervoor beschreven de nieuwe schalen en anciënniteiten van het garantiesalaris vastleggen. Wet en regelgeving Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) In deze release notes beschrijven we de wijzigingen naar aanleiding van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) die per 1 juli 2020 van kracht wordt. In het bericht op de community leest u de samenhang tussen het proces van de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof in HR Core (Online) en de verschillende releases.  Rubrieken voor aanvraag aanvullend geboorteverlof UWV Het aanvullend geboorteverlof wordt toegevoegd aan de Wazo (Wet Arbeid en Zorg). Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade alvast de nieuwe rubrieken uit die hiervoor nodig zijn. Deze rubrieken dient u zelf aan uw HSSK rubriekenset toe te voegen. Nieuwe rubrieken   Rubriekcode Omschrijving Vensteromschr. P01473 Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof Ingdt. aanv.geb.vrlf P01474 Geboortedatum kind aanvullend geboorteverlof Geb.dtm kind gebvrlf P01475 Aantal weken aanvullend geboorteverlof Aantal wkn geb.vrlf P01476 Indicatie geboorteverlof opgenomen Ind. geb.vrlf opg. P01477 Uitkering aan werknemer aanvullend geboorteverlof Uitkrng aan werknmr P01478 IBAN aanvullend geboorteverlof IBAN aanv.geb.verlf P01479 BIC buitenland aanvullend geboorteverlof BIC Buitenland P01480 Naam bank buitenland aanvullend geboorteverlof Naam bank P01481 Plaats bank buitenland aanvullend geboorteverlof Plaats bank Voor de bovenstaande rubrieken P01476 en P01477 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1=Ja 2=Nee Aansturing aanvullend geboorteverlof Payroll Gemal Onderstaande rubrieken zijn aangemaakt om de aansturing van het aanvullend geboorteverlof richting Gemal mogelijk te maken. Deze rubrieken kunnen in Payroll Gemal gebruikt gaan worden vanaf 1 juli 2020. Nieuwe rubrieken en exportcodes   Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P12146 Uren aanvullend geboorteverlof 02146 Av geb vl uren  P12147 Aanv. geb. verl. enkel aanvulling 02147  AGBV enkel aanvullen  P12148  Uitkeringsbedrag aanvullend geboorteverlof 02148  AGBV uitk bedrag P12149  % doorbetaling dagloon aanv. geb.verl.  02149  AGBV prc dbt dgln Voor de bovenstaande rubriek P12147 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 0 = Uitkering als bruto bedrag uitbetalen 1 = Uitkering presenteren maar niet uitbetalen Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving uitvoercode Omschrijving P93543 Aanvullend geboorteverlof dagloon 01543 AGBV dagloon P93984 Aanvullend geboorteverlof uitkering 00984 AGBV uitkering P93602 Aanvullend geboorteverlof uitkering UWV 01602 AGBV uitker UWV P93983 Aanvullend geboorteverlof WG bijdrage 00983 AGBV WG bijdrage   Opgeloste meldingen Toekomstmutaties in proefproductie (change 1805085) Melding Bij het aanmaken van een proefproductie voor de salarisverwerking blijken ook toekomstmutaties in het xml-bestand terecht te komen. Het xml-bestand zou eigenlijk alleen maar mutaties mogen bevatten met een ingangsdatum tot en met de einddatum van de huidige salarisperiode. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat alleen mutaties in het xml-bestand terecht komen met een ingangsdatum tot en met de einddatum van de huidige salarisperiode. Blauw scherm bij opstarten functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' (change 1838508) Melding Als de functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' (functie 160150) wordt opgestart waarbij er sprake is van een dienstverband met een arbeidsrelatie zonder koppeling met Payroll Gemal, verschijnt een pop-up met de melding '(PI_2770) Dienstverband xxxx/x neemt geen deel aan de salarisverwerking'. Na het wegklikken hiervan verschijnt een blauw scherm, waarna gewoon verder gewerkt kan worden. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat als de functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' wordt opgestart waarbij sprake is van een dienstverband met een arbeidsrelatie zonder koppeling met Payroll Gemal, de pop-up met de melding weliswaar gewoon verschijnt, echter nu niet meer gevolgd door een blauw scherm. Ook nu kan na het wegklikken van de pop-up gewoon in HR Core Beaufort verder gewerkt worden. Aangezien bij het opstarten van dezelfde functie ook een pop-up kan verschijnen gevolgd door een blauw scherm in de situatie waarbij er sprake is van afwijkende sessie 'GSA' (Geen mutaties salarisverwerking), of als de indienstdatum niet is ingevuld (een mogelijk scenario na een import via Self Service), of als de indienstdatum verder in de toekomst ligt dan de einddatum van de huidige salarisperiode (een mogelijk scenario na een import via Self Service), is ook hier de programmatuur aangepast. In de genoemde situaties zal het blauwe scherm ook niet meer verschijnen. Burgerlijke staat op verwerkingsverslag verzuimstatistieken (change 1866736) Melding Bij het opvoeren van persoonsgegevens in HR Core Beaufort is het niet verplicht om de rubriek P00329 (Burgerlijke staat), zie functie Algemene persoonsgegevens (functie 160001), in te vullen. Indien deze rubriek leeg wordt gelaten, wordt op het verwerkingsverslag van de functie 'Bijwerken per gegs. verzuimstat' (functie 164021), expliciet vermeld dat deze rubriek P00329 (Burgerlijke staat) ontbreekt. De informatie of deze rubriek is ingevuld is in het kader van AVG niet meer relevant. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat bij het aanmaken van het verwerkingsverslag van de functie 'Bijwerken per gegs. verzuimstat' (functie 164021) niet meer expliciet gecontroleerd wordt of de rubriek P00329 (Burgerlijke staat) een waarde heeft of niet. Indien de rubriek geen waarde heeft, zal dit niet meer worden vermeld op het verslag. EDI afkeur UWV bij Aard arbeidsverhouding 83 (change 1920057) Melding Op 14-02-2020 is het volgende bericht op de portal en op de HR Core Beaufort (Online) community gepubliceerd: "Per 01-01-2020 is vanuit de Loonaangifte waarde 83 (BBL) toegevoegd aan de lijst referentiewaarden van het gegeven Aard arbeidsverhouding. Wij hebben deze wettelijke wijziging doorgevoerd in de HR Core (Online)-Gemal-keten. Het gegeven Aard arbeidsverhouding is ook onderdeel van de elektronische berichten die we vanuit HR Core (Online) naar het UWV sturen. Als een medewerker als Aard arbeidsverhouding de waarde 83 heeft, keurt UWV het verzonden bericht af. Dit komt omdat UWV nog niet bekend is met deze wijziging en dit ook niet op korte termijn in hun systemen kan implementeren. UWV is bezig met het bedenken van een voorlopige oplossing. Dit betekent dat UWV de berichten met waarde 83 voor de Aard arbeidsverhouding vooralsnog afkeurt. UWV heeft aangegeven dat er geen sancties volgen als deze berichten verlaat worden ingezonden." Bij een onverhoopte boeteaanzegging dient dit gemeld te worden bij de servicedesk DigiZSM van UWV. UWV geeft door aan de uitvoering ZW dat de boeteaanzegging ingetrokken moet worden.  Oplossing In het bericht op de portal en op de HR Core Beaufort (Online) community is aangegeven dat UWV bezig was met het bedenken van een voorlopige oplossing. Deze voorlopige oplossing is er gekomen en deze houdt in dat meldingen met code = 83 kunnen worden ingediend op code arbeidsverhoudingen = 01. Dit houdt in dat als een dienstverband met Code aard arbeidsverhouding = 83 door HR Core Beaufort wordt verwerkt tot een EDI bericht voor het UWV, dit automatisch leidt tot een EDI bericht met Code aard arbeidsverhouding = 01. Deze oplossing is geïmplementeerd en wordt van kracht met de installatie van release 2020-05. Rubriek Reisbewegingen en herrekenen vorig jaar (change 1826411) Melding Bij de rubriek P02508 (Reisbewegingen) staat de indicatie 'herrekenen vorig jaar' aan terwijl het In Payroll Gemal niet mogelijk is om deze rubriek te herrekenen over vorig jaar. Oplossing Bij de rubriek P02508 (Reisbewegingen) is de indicatie 'herrekenen vorig jaar' uitgezet. Rubriekspecificaties Max. uren per week niet aanwezig (change 1921659) Melding Het raadplegen van de rubriekspecificaties voor de rubriek 'Max. uren per week' (P01119) ontbrak op het scherm 'In- en uit dienstgegevens'.  Oplossing De correctie werking voor het raadplegen van de rubriekspecificaties is aangepast voor deze rubriek. Inrichtingswijzigingen Nieuw stuurgegegeven UAR U werkt nu nog met Beaufort versie 3.4. We zijn echter druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe versie 3.5. Deze nieuwe versie omvat onder meer een nieuw upgrade mechanisme waarmee de periodieke upgrades kunnen worden geïnstalleerd. Als voorbereiding daarop leveren we dit nieuwe stuurgegeven uit. Op basis hiervan weet Beaufort of het bestaande upgrade mechanisme moet worden toegepast of het nieuwe.  Zolang u op versie 3.4 werkt, zal het bestaande upgrade mechanisme van toepassing blijven. U kunt dit stuurgegeven dan ook niet aanpassen. Stuurgegeven Omschrijving Syntax Waarde Vaste systeemparameter UAR Beaufort upgrade d.m.v. UAR (J)(N)  N J Wijziging omschrijvingen P00492 / 02492 Rubriek P00492 (Werkgeversbetaling) werd in release 2020-04 heringevoerd. Nu worden de omschrijvingen en referentiewaarden verder aangescherpt. Gewijzigde referentiewaarden   Waarde Omschrijving 0 Geen betaling 1 Instantiebetaling (vervallen) 2 Werkgeversbetaling voor UFO Lees voor aanvullende informatie de Release notes Payroll Gemal 2020-04. Solistische functie in eigen invoercode Nieuwe rubriek en exportcode Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P23155 Solistische functie 03155 Solistische func. Nieuwe referentiewaarden P23155 Waarde Omschrijving 0 Geen solistische functie 1 Solistische functie Rubriek P00345 (Speciale werknemers) heeft gewijzigde referentiewaarden. Gewijzigde referentiewaarden P00345 Waarde Omschrijving 4 30%-reg 1+Solistisch (vervalt 1-1-21) 5 0%-reg 2+Solistisch (vervalt 1-1-21) 9 Solist func MO groep (vervalt 1-1-21) Vervallen rubriek Rubriekcode Omschrijving P13155 Afw. Sec ops ABP Advies Geadviseerd wordt om nog in 2020 over te gaan op de gewijzigde werkwijze waarbij de waarde 4, 5 of 9 van P00345 (Speciale werknemers), moet worden gewijzigd naar respectievelijk 2, 3 of 0 en tegelijkertijd rubriek P23155 (Solistische functie) de waarde 1 moet krijgen. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-05.   Publishing Date : 4/29/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 16:11 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 870 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030464 en upgrade 030512) Nieuw Tijdregistratie en thuiswerkvergoeding Waarom In het kader van thuiswerken kun je als organisatie een vergoeding uitbetalen aan je medewerkers. Voor de verwerking van de dagen of uren waarop thuis is gewerkt, hebben we in de module Tijdregistratie een nieuwe activiteit opgenomen waarop dit kan worden vastgelegd. In de inrichting is activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk opgenomen die je kunt koppelen aan een eigen activiteit. Deze activiteitsoort resulteert in de tellers 'thuiswerk in uren' of 'thuiswerk in dagen'. Dit laatste is afhankelijk of je een rubriek hebt gekoppeld aan teller 19 of 20 in de regeling Algemeen. De registratie in de module Tijdregistratie is altijd een maand achteraf. Dit houdt in dat ook de thuiswerkdagen/uren een maand later worden doorgegeven aan de salarisverwerker. Hoe Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Inrichting > Activiteit Activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk is toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Periodeberekening In de periodeberekening worden de geregistreerde gegevens op activiteitsoort 19 verwerkt in een salarismutatie, als in de regeling Algemeen code 19 of 20 is geactiveerd door het invullen van een salarisrubriek. Als er geen rubriek is gekoppeld, zal de betreffende teller op 0 blijven staan en worden er geen salarismutaties aangemaakt. Er wordt geen reisbeweging geteld voor deze activiteit. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Berekeningsverslag en Salarismutaties TR In beide verslagen is ‘deel 1’ gesplitst in een 'deel 1a' wat de bestaande gegevens bevat en een 'deel 1b' wat het thuiswerken in zowel dagen als uren bevat. Actie Indien je gebruik wilt maken van gewerkte uren thuiswerk in de module Tijdregistratie, moet je een nieuwe activiteit voor activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk opvoeren.  Gewijzigd en verbeterd Afhandeling ernstige foutsituatie Alleen HR Core Beaufort 3.5 Waarom Sinds release 2019-02 van HR Core Beaufort Online 3.5 is de afhandeling van ernstige foutsituaties, de zogenaamde 'blauwe schermen', aangepast.  De reden hiervoor was tweeledig. Ten eerste is geconstateerd dat er in bepaalde ernstige foutsituaties gegevens worden getoond die niet voldoen aan de richtlijnen voor informatiebeveiliging. Ten tweede is gezocht naar een mogelijkheid om onze communicatie te vergemakkelijken. Met ingang van deze release wordt de gewijzigde afhandeling van ernstige foutsituaties ook gehanteerd voor HR Core Beaufort 3.5 In huis. Hoe Als een ernstige foutsituatie optreedt, krijg je niet langer een blauw scherm te zien met een uitgebreide beschrijving van de foutsituatie. In plaats daarvan wordt een uniek foutcode getoond, waarmee de foutinformatie kan worden opgezocht in de database. Om als applicatiebeheerder inzicht te hebben in de blauwe schermen is er een nieuwe functie gemaakt waarmee de details van de blauwe schermen te raadplegen zijn. Op basis van de ingevoerde selectiedata wordt een overzicht van de blauwe schermen getoond en kan er gekozen worden om de details te raadplegen. Deze functie (430045 Raadplegen ernstige fout) is niet opgenomen in het menu en is alleen geautoriseerd voor de applicatiebeheerder.  Pad: Hoofdmenu > a la carte > Raadplegen ernstige fout Met behulp van deze functie kan de applicatiebeheerder inzicht krijgen in de opgetreden ernstige fouten bij een gebruiker.  Door het invullen de datums van - t/m kan er een selectie worden gemaakt. Default selectie is de afgelopen week. Let op: In HR Core Beaufort 3.4 is de afhandeling van een ernstige foutsituatie niet gewijzigd. Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS aangepast Waarom De koptekst van het Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS suggereert dat de fouten die in het verslag worden afgedrukt uitsluitend afkomstig zijn van indirecte mutaties met procescode HSS. Dit is niet langer het geval.  Hoe De koptekst van het foutverslag is aangepast van Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS naar Foutverslag controleren indirecte mutaties. Actie Er is geen actie nodig. Controle startdatum aanvullend geboorteverlof Waarom De startdatum van aanvullend geboorteverlof moet minimaal 8 kalenderdagen na de geboortedatum van het kind liggen. Om afkeur door het UWV te voorkomen, is deze controle in Beaufort toegevoegd. Dit geldt voor zowel de mutaties vanuit Self Service als mutaties die direct in Beaufort zijn vastgelegd. Hoe Indirect mutaties: als een startdatum wordt aangeleverd die minder dan 8 dagen na de geboortedatum ligt, zal dat worden gesignaleerd op het verslag 'Verwerken indirecte mutaties'. Als je met de functie 703009 de gegevens direct in Beaufort invoert, dan zal Beaufort een melding geven. Actie Aan de hand van de signalering/melding dien je vervolgens de juiste startdatum vast te leggen. Actieve signalering: Bewaken acties Waarom In de functie Bewaken acties is het controleren van de geselecteerde acties, voorafgaand aan het tonen, een onderdeel van de functie dat een negatieve invloed heeft op de performance, met name wanneer sprake is van een groot aantal acties. Om de performance van de functie te verbeteren, is enige tijd geleden het stuurgegeven AS_BACTL Controleren AS Bewaken acties geïntroduceerd. Als AS_BACTL de waarde 'N' bevat, wordt het controleren van de acties overgeslagen. In deze release is aan de functie Bewaken acties de mogelijkheid toegevoegd om op incidentele basis het controleren van de acties uit te voeren ondanks het feit dat stuurgegeven AS_BACTL de waarde 'N' bevat. Hoe Aan het tabblad Bewaken acties van de gelijknamige functie is een knop Controleer signalen toegevoegd waarmee de controle van de getoonde acties kan worden uitgevoerd. Deze knop wordt uitsluitend getoond als het stuurgegeven AS_BACTL de waarde 'N' heeft. Actie Er is geen actie nodig. Export roltoewijzingen Youforce Waarom In release 2021-05 is de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce aangepast: de mogelijkheid om een back-up op te slaan van de exportbestanden is aangepast en beschreven in de help informatie van de functie. Helaas is bij deze aanpassing een deel ongedocumenteerde functionaliteit verloren gegaan, te weten de mogelijkheid om een extra kopie aan te maken van de exportbestanden. In deze release is dit hersteld en gedocumenteerd. Hoe Voor het maken van een back-up en ook een extra kopie van de exportbestanden die worden aangemaakt door de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce, moet het stuurgegeven ROLOE_BU Indicatie kopie roltoewijzing Youforce de waarde 'J' bevatten. De extra kopie van de exportbestanden wordt geplaatst in de locatie die is vastgelegd in het stuurgegeven EXP_PAD, de back-up wordt geplaatst in de locatie vastgelegd in het stuurgegeven ROLOEBUL. Alleen indien de stuurgegevens een locatie bevatten, zullen de bestanden worden opgeslagen. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Code reden regres (P02222) wordt niet gevuld (change 2639555) Melding Als rubriek P02222 Code reden regres wordt aangeleverd als indirecte mutatie en verwerkt, kan het gebeuren dat deze mutatie door procesactie 131 direct weer ongedaan wordt gemaakt. De oorzaak hiervan is een controle die gericht is op het verplicht zijn van rubriek P02222 Code reden regres als rubriek P02220 Code reden aangifte AO een bepaald waardebereik heeft. Deze controle maakt P02222 Code reden regres leeg als P02220 Code reden aangifte AO niet aanwezig is of een waarde heeft buiten het hiervoor genoemde waardebereik. P02222 Code reden regres en P02220 Code reden aangifte AO zijn 2 van de aanvullende gegevens benodigd voor het aanmaken van berichten voor het UWV. Oplossing De strikte controle van rubriek P02222 Code reden regres is aangepast. De rubriek wordt niet langer leeggemaakt als rubriek P02220 Code reden aangifte AO niet aanwezig is of buiten het waardebereik valt waarbij P02222 Code reden regres verplicht is. Tevens is de functie 234080 Aanvullende gegevens UWV digi-ZSM aangepast aangezien deze functie een soortgelijke controle op P02222 en P02220 uitvoert zoals hiervoor beschreven Actie Er is geen actie nodig. Foutmelding 'Postcode syntax is onjuist' (change 2719660) Melding In het scherm 'Adresgegevens persoon' trad soms een foutmelding op over een incorrecte postcode syntax, die vervolgens moeizaam handmatig te corrigeren was.  Oplossing De functie 'Land' (203024) bevat per landcode de mogelijkheid om de postcode syntax vast te leggen. Na installatie van deze release zal Beaufort op basis van deze syntax de controle uitvoeren en indien niet correct, automatisch corrigeren. Bijvoorbeeld in geval van Nederland automatisch de spatie tussen de 4 getallen en de 2 letters toevoegen of juist verwijderen.  Dit zal niet alleen in het scherm 'Adresgegevens persoon' het geval zijn, maar ook in de Beaufort schermen waar een postcode kan worden vastgelegd. Actie Er is geen actie nodig. Inlezen kolommutaties geeft foutmelding (change 2666111) Melding In functie 100257 Importeren kolommutaties heb je de mogelijkheid om naar het te importeren bestand te navigeren. Indien de standaard directory van de gebruiker om technische (netwerk) redenen niet beschikbaar was, liep Beaufort vast. Oplossing Na installatie van deze release zal Beaufort - zodra je op de navigeren knop drukt - controleren of de standaard directory beschikbaar is. Als dat niet het geval is, zal dit met een pop-up melding worden aangegeven. Je hebt dan twee mogelijkheden: je kunt nogmaals proberen je standaard directory te benaderen of je kunt een andere directory kiezen.   Actie Er is geen actie nodig. Blauw scherm bij onjuist ingevoerd nominaal salaris (change 2692001) Melding Indien abusievelijk een nominaal salaris groter dan 150.000 p/m werd ingevoerd, resulteerde dat in een blauw scherm en kon deze foutieve invoer ook niet meer in hetzelfde scherm worden gecorrigeerd. Oplossing Na installatie van deze release is de maximale waarde van het nominale salaris gelimiteerd op 150.000. Hierdoor zullen de automatische vervolgberekeningen op basis van het nominaal salaris correct verlopen en niet meer tot een blauw scherm leiden.   Actie Er is geen actie nodig. Inrichtingswijzigingen Drempelvrijstelling RVU Naar aanleiding van een wetswijziging per 2021 is er een drempelvrijstelling van toepassing op de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) uitkeringen. Vanaf periode 06 kan je (met terugwerkende kracht tot 1-1-2021) in Gemal gebruik maken van de regeling ‘Drempelvrijstelling RVU’ zoals gepubliceerd door de overheid. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Nieuwe exportcodes Exportcode Omschrijving  02935 Startdatum RVU Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving  Exportcode Omschrijving P02935 Startdatum RVU 02935 Startdatum RVU Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  02366 Max drmplvrijst 02367 Gereal vrijstllng Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02366 Max drempelvrijst RVU P92366 Max drempelvrijstelling RVU 02367 Gereal vrijstelling RVU P92367 Gerealiseerde vrijstelling RVU Vervallen invoercode 02857 sleutel ABP Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Vervallen rubriek en export code Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P02857 Sleutel ABP Sleutel ABP (Vervallen) 02857 Sleutel ABP Vervallen Nieuwe CAO Aan de Slag Alleen van toepassing voor CAO gemeenten/SGO en CAO WSW De VNG en Cedris namens de werkgevers zijn een onderhandelaarsresultaat overeengekomen met de bonden voor een nieuwe CAO: de CAO Aan de Slag. Deze CAO is speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij een gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een andere publieke organisatie belast met de uitvoering van de Participatiewet of vanuit deze organisaties worden gedetacheerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Nieuwe CAO code   Code Omschrijving 84 CAO Aan de Slag Salarisregeling extern Code Omschrijving 84 CAO Aan de Slag   Aanpassingen tabellen Diensttijd ABP extern en Deeldiensttijd extern Voor de rubrieken P00859 Code soort diensttijd ABP en P00421 Code deeldiensttijd geldt dat je een eigen set van codes kunt inrichten. Deze codes moeten gekoppeld worden aan de door Payroll Gemal gebruikte codes om bij een aanlevering aan de salarisverwerker de vertaling te kunnen maken. Geconstateerd is dat de inrichting van de tabellen met externe coderingen niet meer up-to-date is. In deze release wordt de externe codering voor Diensttijd ABP extern en Deeldiensttijd extern aangepast aan de codering die Payroll Gemal hanteert. Diensttijd ABP extern Nieuwe code Code Omschrijving WWU Werknemer m WW uitkering Vervallen codes Code Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) AD Ambtelijke diensttijd (Vervallen) Ambt diensttd FL Functioneel lftontslag (Vervallen) FLO VT Verloftijd (Vervallen) Verloftijd WH Wachtgeldtijd herpl.wg (Vervallen) Wachtg hpl wg WT Wachtgeldtijd (Vervallen) Wachtgeldtijd Deeldiensttijd extern Gewijzigde code Code Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 7 Per telt mee voor 37,5 % WWU per telt mee voor 50%   Publishing Date : 5/27/2021
Volledig artikel weergeven
21-05-2021 19:39 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 808 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030459 en upgrade 030507) Mededelingen Eindejaarsproductie (13e, 14e en 15e periode) In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13) om het gebruikersgemak en begrijpelijkheid van Payroll Gemal te verbeteren en het ontsluiten van de data makkelijker te maken. De werking in HR Core Beaufort is en wordt niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van afgelopen jaar.  Waarnemingstoelage verschil inschaling Het probleem met betrekking tot het aanmaken van de salarismutatie voor rubriek P02095 Waarneming schaal is opgelost. Vanaf deze release is de functionaliteit voor de waarnemingstoelage beschikbaar. Zie ook het bericht op de community van 26 november over dit onderwerp. Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2021 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1684,80. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1555,20. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort (Online) zijn hierop aangepast. Inrichtingswijzigingen Aanpassing configuratie P01303 In de 2020-11 release heeft Payroll Gemal een nieuwe code geïntroduceerd die gekoppeld is aan rubriek P01303 (Extra uren 2) [1]. Deze heeft in grote lijnen eenzelfde functie als de bestaande rubriek P00403 (Extra uren). Om deze reden wordt in release 2021-02 de functie 163013 Bereken verlof obv extra uren zodanig aangepast dat het extra verlof niet alleen op basis van P00403 kan worden berekend, maar ook op basis van P01303. Om dit goed te ondersteunen moet de configuratie van P01303 aangepast worden. De configuratie voor dit element ziet er als volgt uit: stam = J variabel = J vervangend = N diw <> begindt loonper = J   Meer informatie [1] Release notes Payroll Gemal 2020-11/3. Bedragcomponenten naar urencomponenten Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/13. Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  2396 Vrijwvrtz Ld zk 2397 Vrijwvrtz senvl 2398 Vrijwvrtz OSV  2399 Vrijwvrtz ONB  2400 Vrijwvrtz LL  2401 Vrijwvrtz Kzg  2402 Vrijwvrtz Lzg  2403 Vrijwvrtz Cal  2404 Vrijwvrtz verl9  2405 Vrijwvrtz verl10   2406 Vrijwvrtz verl11 2407 Vrijwvrtz verl12 2408 Vrijwvrtz verl13 2409 Vrijwvrtz verl14 2410 Vrijwvrtz verl15 2395 Uren opslag PB 2412 Uren intens.toesl 2413 Uren afw.volt  2414 Uren opslag ADV  2350 Verlnde uren PFZW  2415 Extra urn sol.fun  2416 Vrijwvrtz Genbel. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving  P92396 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig ziek P92397 Uren vrijw voortzetting pensioen seniorenverlof P92398 Uren vrijw voortzetting pensioen ouderschapsverlof P92399 Uren vrijw voortzetting pensioen onbetaald verlof P92400 Uren vrijw voortzetting pensioen levensloopverlof P92401 Uren vrijw voortzetting pensioen kortdurig zorgverlof P92402 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig zorgverlof P92403 Uren vrijw voortzetting pensioen calamiteitenverlof P92404 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 9 P92405 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 10 P92406 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 11 P92407 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 12 P92408 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 13 P92409 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 14 P92410 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 15 P92395 Uren opslag Persoonlijk Budget P92412 Uren intensiteitstoeslag P92413 Uren factor afwijkende voltijd P92414 Uren opslag ADV P93350 (*) Verloonde uren PFZW P92415 Extra uren solistische functie P92416 Vrijwillige voortzetting generatiebeleid Nieuwe importcodes Importcode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02396 Vrijwvrtz Ld zk P92396 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig ziek 02397 Vrijwvrtz senvl P92397 Uren vrijw voortzetting pensioen seniorenverlof 02398 Vrijwvrtz OSV P92398 Uren vrijw voortzetting pensioen ouderschapsverlof 02399 Vrijwvrtz ONB P92399 Uren vrijw voortzetting pensioen onbetaald verlof 02400 Vrijwvrtz LL P92400 Uren vrijw voortzetting pensioen levensloopverlof 02401 Vrijwvrtz Kzg P92401 Uren vrijw voortzetting pensioen kortd. zorgverlof 02402 Vrijwvrtz Lzg P92402 Uren vrijw voortzetting pensioen langd. zorgverlof 02403 Vrijwvrtz Cal P92403 Uren vrijw voortzetting pensioen calamiteitenvrlf 02404 Vrijwvrtz verl9 P92404 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 9 02405 Vrijwvrtz verl10 P92405 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 10 02406 Vrijwvrtz verl11 P92406 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 11 02407 Vrijwvrtz verl12 P92407 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 12 02408 Vrijwvrtz verl13 P92408 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 13 02409 Vrijwvrtz verl14 P92409 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 14 02410 Vrijwvrtz verl15 P92410 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 15 02395 Uren opslag PB P92395 Uren opslag Persoonlijk Budget 02412 Uren intens.toesl P92412 Uren intensiteitstoeslag 02413 Uren afw.volt P92413 Uren factor afwijkende voltijd 02414 Uren opslag ADV P92414 Uren opslag ADV 02350 (*)  Verlnde uren PFZW P93350 Verloonde uren PFZW 02415 Extra urn sol.fun P92415 Extra uren solistische functie 02416 Vrijwvrtz Genbel. P92416 Vrijwillige voortzetting generatiebeleid (*) Uitvoercode 02350 en importrubriek P93350 zijn in HR Core Beaufort opgevoerd voor toekomstig gebruik. De uitvoercode zal op een later moment in gebruik genomen worden in Payroll Gemal. Reden uittrede ABP vervallen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/83. Gewijzigd rubriek Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P01183 Reden uittreden ABP (Vervallen) 02861 Vervallen Aan de omschrijving van de waarden in de referentietabellen 'Reden uittreding pensioenfonds' en 'Reden uittreding pensioenfonds extern' is de tekst 'vervallen' toegevoegd. Indien op het moment van installeren van de upgrade er nog niet aangeleverde mutaties aanwezig zijn voor rubriek P01183, dan zal er ook een mutatie worden aangemaakt voor rubriek P00850 (Reden uit-dienst LA/UPA). Indien er al een salarismutatie voor rubriek P00850 aanwezig is zal deze niet worden overschreven. In de onderstaande tabel staat vermeld hoe de waarde voor rubriek P00850 wordt bepaald op basis van de reden uittreding pensioenfonds extern.   Reden uittreding pensioenfonds extern P00850 Reden uit-dienst LA/UPA  O 31 I 31 A 80 B 80 W 99 V 99   Statistische deeltijdfactor bepaling jaarinkomen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/82. Nieuwe uitvoercode Uitvoercode Omschrijving  2229 ABP stat. dtf. peil Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving  P92229 ABP statische deeltijdfactor peilmoment Nieuwe importcode Importcode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02229 ABP stat. dtf. peil. P92229 ABP statische deeltijdfactor peilmoment Beëindiging regeling WIW In het kader van de beëindiging regeling WIW zijn een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Je dient de betrokken werknemers zelf over te zetten naar de WSW-regeling. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/87. De omschrijving van de volgende externe code 'soort pensioenfonds' (systeemfunctie 205009) is gewijzigd: Externe code Omschrijving  X Vervallen Daarnaast worden de omschrijving van de soorten pensioenfonds met de externe code 'X' (systeemfunctie 203013) gewijzigd naar '(Vervallen) + omschrijving' waarbij de omschrijving mogelijk afgekapt is na 25 posities. Gewijzigde uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  1548 Vervallen 1549 Vervallen Gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving  P91548 PWRI grondslag WIW (Vervallen) P91549 PWRI afdracht WIW (Vervallen) Gewijzigde importcodes Uitvoercode Omschrijving  01548 Vervallen 01549 Vervallen Meerdere dienstverbanden volgens pro-rata berekening Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/11. Nieuwe uitvoercodes Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92776 Loon loonheffing tabel wit 01776 Loon LH tabel wit P91680 Grondslag UFO premie voor VCR berek 01680 Grsl UFO ongemax P92694 Grondslag WHK diff voor VCR berek 01694 Grsl WHK ongemax P93696 Grondslag mdw inhouding WIA premie voor VCR berek 01696 Grsl inh WIA ong P93697 Grondslag WIA basispremie voor VCR berek 01697 Grsl WIA ongemax P92348 Grondslag WW tarieven voor VCR berek 02348 Grsl WW tot z max P92349 Grondslag WW tarieven na VCR berek 02349 Grsl WW max Functionaliteit Speciale werknemer opgesplitst Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/6. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02836 30% regeling 02836 30%-regeling  P02845 Wachtgelder (zorg) 02845 Wachtgelder (zorg) P12889 Kwartaaltabel Loonheffing 02889 Kwartaaltabel LH De rubrieken hebben de onderstaande waarde in de referentietabellen: Rubriek Waarde Omschrijving P02836 1 30% regeling 1 P02836 2 30% regeling 2 P02845 0 n.v.t. P02845 1 wachtregeling zorgsector  P12889 0 n.v.t. P12889 1 student/scholier kwartaaltabel De onderstaande rubriek komt te vervallen en de bijbehorende referentiewaarden worden ook allemaal voorzien van de tekst (vervallen). Rubriek Omschijving oud Omschrijving nieuw P00345 Speciale werknemers Speciale werknemers (vervallen) Payroll Gemal verzorgt een conversie. Om de waarden hierbij gelijk te trekken is er in Beaufort Service een functie toegevoegd die je eenmalig kunt uitvoeren. Op basis van de onderstaande tabel worden de waarden van P00345 geconverteerd naar de waarden voor de nieuwe rubrieken. Hiervan zal geen salarismutatie worden aangemaakt aangezien de conversie dus ook door Payroll Gemal wordt uitgevoerd. Beaufort Service → Conversie uitvoeren → Conversie P00345 Code speciale werknemer Voor alle actieve dienstverbanden met een datum in-dienst <= 01-01-2021 zullen de waarden 2, 3, 6, 7 en 9 worden geconverteerd. Indien er al een waarde is opgevoerd voor de nieuwe rubrieken, zal deze niet worden overschreven (de conversie voor dit dienstverband wordt dan niet uitgevoerd). P00345 P02836 P02845 P12889 P23155 2 (30%-regeling 1) 1       3 (30%-regeling 2) 2       6 (WN onder ww/wachtg.reg.)   1     7 (Student kwartaaltabel)     1   9 (Solist func MO groep (vervalt 1-1-21))       1 IZZ VGZ uitbreiding opties ziektekostenverzekering per 2021 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/89. In het kader van de uitbreidingsopties voor de ziektekostenverzekering zijn de onderstaande nieuwe rubrieken toegevoegd en zijn een tweetal rubrieken gewijzigd qua omschrijving. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12006 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r1 02006 Aant VGZ Basis r1 P12007 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r2 02007 Aant VGZ Basis r2 P12008 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r3 02008 Aant VGZ Basis r3 P12009 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r4 02009 Aant VGZ Basis r4 P12010 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r5 02010 Aant VGZ Basis r5 P12011 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r6 02011 Aant VGZ Basis r6 P12012 Aantal verzekerden VGZ Instap 02012 Aant VGZ Instap Gewijzigde omschrijving rubrieken Rubriek Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving nieuw P00181 Nominale premie IZZ VGZ basis 01181 IZZ VGZ basis P00183 Nominale premie IZZ VGZ aanvullend 01183 IZZ VGZ aanv Publishing Date : 12/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-12-2020 17:12 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 799 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030449) Nieuw Autorisatielogging Waarom AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verordening die bedrijven verplicht om de persoonlijke gegevens en privacy van EU-burgers te beschermen voor transacties die plaatsvinden binnen EU-lidstaten. Een van de te nemen stappen is het loggen van autorisaties in de loop van de tijd. Voor HR Core (Online) is functionaliteit ingebouwd voor het loggen van de verschillende autorisaties en deze kan vanaf deze upgrade worden aangezet. Er zijn drie soorten autorisaties aanwezig in HR Core (Online): Functie autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke functionaliteit beschikbaar is voor de ingelogde gebruiker. De koppeling tussen gebruikers en geautoriseerde systeemfuncties is de gebruikersgroep. Om te achterhalen welke systeemfuncties op welk moment voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in autorisaties in de systeemfunctietabel en de wijzigingen in de gebruikersgroep per gebruiker gelogd.  Organisatorische eenheid autorisatie: deze autorisatie bepaalt voor welke organisatie-eenheden de ingelogde gebruiker geautoriseerd is. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke organisatie-eenheden voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in de autorisatie van de organisatie-eenheid per gebruiker gelogd. Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatie-eenheden worden ook gelogd.  Persoonsslot autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke personen worden uitgesloten van de autorisatie van de organisatie-eenheid. Een gebruiker moet geautoriseerd worden voor de specifieke sloten. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke sloten voor welke gebruiker beschikbaar waren worden de wijzigingen in de persoonsslot autorisatie gelogd.  In de onderstaande tabel kunt u zien in welke functies binnen HR Core (Online) wijzigingen zijn aangebracht om de wijzigingen in autorisatie vast te leggen.  Functienummer Omschrijving Gelogd 100001 Gebruikers Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van een gebruiker en de aan de autorisatie gerelateerde gegevens. Gebruiker Gebruikersgroep Organisatorische eenheid, Diepgang Persoonsslot autorisatie 100002 Gebruikersgroepen Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van functies aan een gebruikersgroep 100003 Systeemfuncties Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van autorisatie voor een functie 700003 Vastleggen persoonsslot De nieuwe/verwijderde persoonssloten bij een persoon 160005 Doorvoeren persoonssloten De doorgevoerde persoonssloten in persoons- en dienstverbandgegevens 170000 Organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur 170001 Actualiseren organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur Hoe Beaufort Service > Initialisatie AVG logging In Beaufort Service is een nieuwe functie toegevoegd voor het genereren van de initiële autorisatielogging AVG. Deze functie kunt u alleen starten als er geen gebruikers meer actief zijn en HR Core (Online) is geblokkeerd voor onderhoud. Dit is nodig aangezien we een correcte startsituatie willen vastleggen zonder dat er tussendoor nog wijzigingen door gebruikers worden uitgevoerd. Als u de functie start, krijgt u een melding dat de AVG logging wordt geïnitialiseerd en geactiveerd en kunt u kiezen om door te gaan. Vervolgens wordt de actuele situatie betreffende de functie-, organisatorische eenheid en persoonsslot autorisatie gelogd. Aan het einde van de functie wordt er een verwerkingsverslag aangemaakt waarop de verwerkte aantallen gegevens worden getoond. Het stuurgegeven AVG_LOG (Indicatie / startdatum logging in het kader van AVG) wordt gevuld met de systeemdatum waarop u de initialisatie heeft uitgevoerd + 1 dag. Op deze wijze kunt u zien vanaf welke dag de wijzigingen in de autorisatie volledig worden gelogd in HR Core (Online). Nieuwe functie '100050 Autorisatie overzicht per gebruiker' Indien u de wijzigingen in de autorisatie voor een gebruiker wilt inzien kunt u deze functie gebruiken. U kunt in deze functie een gebruiker selecteren en een periode waarover u de wijzigingen wilt zien. Deze periode wordt begrensd door de startdatum van de logging die vastligt in het stuurgegeven AVG_LOG. U kunt kiezen voor een standaard verslag of voor output in een CSV-bestand. De locatie is de standaard gebruikte PRT-directory. Op het overzicht wordt voor onderstaande rubrieken de waarde getoond die geldig is op begindatum van de periode en alle wijzigingen tot aan de einddatum van de periode. Rubriek Omschrijving GEBR_ID Gebruiker GEBRGRP_ID Gebruikersgroep TOEG_ALLEN Toegang tot allen TOEG_SLOTL Toegang tot slotlozen ORG_EENH Organisatorische eenheid ORG_DIEPG Organisatorische diepgang SLEUTEL Specifieke sleutels Uw actie Indien u gebruikt wilt gaan maken van de autorisatie logging, dan moet u eerst in Beaufort Service de initialisatie functie uitvoeren. Na deze initialisatie wordt het stuurgegeven AVG_LOG actief en wordt elke wijziging in de autorisatie gelogd.  De functie 100050 kunt u selecteren via menu à la carte of  u kunt de functie 100050 via systeemfunctie toevoegen aan een procedure Afloop werkgeversbijdrage IZZ  Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02. LET OP Onderstaande geldt niet voor u als: De IZZ zorgverzekering loopt via CZ, of U de werkgeversbijdrage voor IZZ regelt via het inlezen van een mutatiebestand in HR Core (Online) Waarom In de zorgsector kunnen werknemers via de werkgever een zorgverzekering afsluiten bij IZZ-VGZ. Werknemers kunnen daarbij een aanvullend pakket 'Zorg voor de zorg' afnemen waarbij de werknemer in aanmerking komt voor een werkgeversbijdrage voor iedere verzekerde waarvoor het pakket werd afgenomen. In het verleden was er een automatische koppeling tussen het aantal verzekerden voor het aanvullende pakket bij IZZ-VGZ en de hoogte van de werkgeversbijdrage. In het licht van de recente ontwikkelingen bij de diverse zorg-CAO's is het steeds minder voor de hand liggend om de hoogte van de werkgeversbijdrage te berekenen via de formule werkgeversbijdrage = aantal verzekerden x werkgeversbijdrage per verzekerde. Daarom is besloten om in Payroll Gemal per 1-1-2020 voor een aantal CAO's het aantal verzekerden IZZ-VGZ los te koppelen van de hoogte van de werkgeversbijdrage. De CAO's die het betreft zijn: 35 - Ziekenhuizen 38 - Gehandicaptenzorg 39 -  VVT 40 - GGZ 55 - VVT (4 wekenverloning) Hoe Het aantal verzekerden voor het het pakket 'Zorg voor de zorg' is en blijft in HR Core (Online) vastgelegd in de rubriek P02287 Zorg voor de Zorg. Het aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt, wordt voortaan vastgelegd in de rubriek P00075 WG bijdrage aanv. verz. ZVW. Rubriek P00075 is een bestaande rubriek die in Payroll Gemal vanaf 1-1-2020 de volgende waardes/betekenis kan hebben: 0,01 = Blokkade 1,00 t/m 9,00 = aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt (NIEUW) Alle overige waardes worden gezien als afwijkend bedrag voor de totale werkgeversbijdrage Door middel van een collectieve mutatie moet de waarde van het aantal verzekerden voor de werkgeversbijdrage worden overgezet van rubriek P02287 naar rubriek P00075 voor die werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden: Het dienstverband valt binnen een opdrachtgever/instelling die valt onder de hiervoor genoemde CAO's In dienst voor 1-1-2020 en uit dienst op of na 1-1-2020 rubriek P02287 heeft een waarde rubriek P00075 heeft nog geen waarde Uw actie Alvorens een collectieve mutatie aan te maken moet u bepalen welke instellingen vallen onder de hiervoor genoemde CAO's. Met de procedure 700120 Collectieve mutaties moet u per instelling vallend onder de hiervoor genoemde CAO's de volgende collectieve mutatie definiëren: Selecteer dienstverbanden Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties met procescode CMT desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding verlofregelingen In release 2020-01 van HR Core (Online) zijn een aantal uitvoercodes en de bijbehorende rubrieken ten onrechte op vervallen gezet. In deze release wordt dit ongedaan gemaakt en zijn de omschrijvingen van de volgende rubrieken en uitvoercodes weer hersteld naar hun oorspronkelijke waarde:  Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode  Omschrijving P90617 Factor VT 01617 Factor VT P90652 Korting VT 01652 Korting VT P90817 Cum. factor VT 02817 Cum.factor VT P90852 Cum korting VT 02852 Cum korting VT P91041 Factor EJU-6 02041 Factor EJU-6 P91042 Factor EJU-7 02042 Factor EJU-7 P91801 Korting EJU 1 01801 Korting EJU 1 P91802 Korting EJU 2 01802 Korting EJU 2 P91803 Korting EJU-3 01803 Korting EJU-3 P91804 Korting EJU-4 01804 Korting EJU-4 P91805 Korting EJU-5 01805 Korting EJU-5 P91806 Korting EJU-6 01806 Korting EJU-6 P91807  Korting EJU-7 01807 Korting EJU-7 P91811 Factor EJU-1 01811 Factor EJU-1 P91812 Factor EJU-2 01812 Factor EJU-2 P91813 Factor EJU-3 01813 Factor EJU-3 P91814 Factor EJU-4 01814 Factor EJU-4 P91815 Factor EJU-5 01815 Factor EJU-5 Tweede regeling ORT bij verlof Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02 Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00693 Correctie ORT verlofregeling 2 00693 Corr ORT verlf 2 Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving uitvoercode Omschrijving P92693 ORT bij verlof 2 00693 ORT bij verlof 2 export code - invoercode code 02036 t/m 02040 is invoercode P02036 t/m P02040 code 02016 t/m 02030 is invoercode P08016 t/m P08030 Opgeloste meldingen Signaaldefinitie actieve signalering kan niet worden verwijderd (change 1695143) Melding Bij het verwijderen van een signaaldefinitie treedt er een 'store error-1' op. Het lukt niet om het signaal te verwijderen.  Oplossing Het probleem is opgelost en het is nu weer mogelijk om een signaaldefinitie te verwijderen als er nog geen signalen voor zijn aangemaakt. Youforce signalen komen onterecht op status 'Toe te wijzen' (change 1627291) Melding Het zou niet voor mogen komen dat acties voor Youforce op status TW Toe te Wijzen komen te staan. Dit gebeurt wel als de organisatorische eenheid van het dienstverband wordt gewijzigd.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat een Youforce signaal met status TR Te Realiseren niet meer wordt omgezet naar status TW Toe te Wijzen. Verduidelijking melding bij opvoeren zwangerschapsverlof bij medewerker die ziek is tgv zwangerschap (change 1785281) Melding Het is mogelijk om toekomstig zwangerschapsverlof op te voeren bij een medewerker die ziek is ten gevolge van zwangerschap. De melding dat het zwangerschapsverlof expliciet moet worden opgeslagen is onduidelijk.  Oplossing De melding is gewijzigd in de volgende tekst: 'U moet eerst het nieuw ingevoerde zwangerschapsverlof opslaan (F7) voordat u verder kunt in deze functie'. Onderwijs Gewijzigd en verbeterd Gewijzigde maximum waarde PE0404 (Percentage deelbetrekking dienstverband) Waarom Tot op heden liepen de maximum waarden van de aan elkaar gerelateerde rubrieken PE0404 Percentage deelbetrekking dienstverband en PE1237 WTF week dienstverband niet synchroon. De werktijdfactor was gelimiteerd op 1.2 terwijl het percentage deelbetrekking maximum 200% mocht zijn.  Hoe Na installatie van deze release is deze onlogische situatie gecorrigeerd: rubriek PE0404 is gemaximeerd op 120%. Wilt u vooraf controleren of u dienstverbanden heeft met een percentage groter dan 120, kan dit op standaard wijze met behulp van het tabblad Vrije selectie in het scherm Selectie dienstverband. U kies dan rubriek PE0404 en vult bij de waarde '·>120,00' in. Het tabblad Resultaat selectie geeft dan de dienstverbanden weer die daar aan voldoen. Opgeloste meldingen Eenmalige aanlevering adresgegevens aan Payroll Gemal (change 1749903) Melding In sommige gevallen blijkt Payroll Gemal ten gevolge van een fout in de initiële migratie naar HR Core (Online) niet over de complete set adresgegevens te beschikken, met als gevolg dat een incompleet adres op de salarisstrook wordt afgedrukt.  Oplossing Het is nu mogelijk alle adresgegevens (zowel woon- als postadres) opnieuw aan te leveren aan Payroll Gemal. U doet dit met de -eenmalige- optie Aanmaken salarismutaties met adresgegevens, die terug te vinden is in Beaufort Service onder de optie Uitvoeren conversie Beaufort. Beaufort zal dan voor alle dienstverbanden met een koppeling naar de salarisverwerker de adresgegevens opnieuw aanleveren. Afhankelijk van het aantal dienstverbanden kan dit leiden tot een grote hoeveelheid mutaties, waardoor ook de salaris aanlevering mogelijk meer tijd kost dan normaal. Inrichtingswijzigingen Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving   PO0100 Datum basisrecht 3 jaar   PO0101 Datum extra recht 5 jaar   Publishing Date : 1/30/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 16:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 787 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030444). Mededeling Splitsing code SV (herinnering) Waarom In de release van augustus zijn in het kader van de gewijzigde wet-en regelgeving drie nieuwe exportcodes opgeleverd die de huidige exportcode 02356 Code SV gaat vervangen.  02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Voor HR Core (Online) houdt dit in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering in de oktoberrelease niet langer wordt getoond in HR Core (Online) en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122  Werknemersverzekering WW  P02123  Werknemersverzekering WIA   P02124  Werknemersverzekering ZW  Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade 44 alvast de nieuwe rubrieken uit. Deze rubrieken moet u zelf toevoegen aan de HSSK tabel. Zie ook de release notes van augustus. Nieuw Nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger: Capability Er is een nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger gedefinieerd in HR Core Beaufort: Capability gevestigd in Zaltbommel. Deze EDI-ontvanger gaat gebruik maken van de Arbo Unie berichtdefinitie. Indien u Arbo-berichten wilt gaan aanmaken kunt u een nieuwe EDI-ontvanger configureren op basis van de nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger. Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI-ontvanger Met de functie 'EDI-ontvanger (232002)' kunt u een nieuwe EDI-ontvanger opvoeren. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding doorbetaling bij verlof Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-09.  Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03635  Langdurig ziek bedrag doorbetaling 00635 Ld zk doorbet. P03636 Seniorenverlof bedrag doorbetaling 00636 Sen vrl doorbet. P03637 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling  00637 OSV doorbet. P03638 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling 00638 Onb vrl doorbet. P03639 Levensloopverlof bedrag doorbetaling 00639 LL vrl doorbet.  P03640 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling 00640 Kzg vrl doorbet. P03641 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00641 Lzg vrl doorbet. P03642 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling 00642 Cal vrl doorbet. P03643 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling 00643 Vrlr 9 doorbet. P03644 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00644 Vrlr 10 doorbet.  P03645 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling 00645 Vrlr 11 doorbet.  P03646 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling 00646 Vrlr 12 doorbet.  P03647 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling 00647 Vrlr 13 doorbet.  P03648 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling 00648 Vrlr 14 doorbet.  P03649 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00649 Vrlr 15 doorbet.  Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91160 Langdurig ziek bedrag doorbetaling 01160 Ld zk doorbet. P91670 Seniorenverlof bedrag doorbetaling 00670 Sen vrl doorbet. P90671 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling 00671 OSV doorbet. P91672  Onbetaald verlof bedrag doorbetaling 00672  Onb vrl doorbet. P90673  Levensloopverlof bedrag doorbetaling 00673 LL vrl doorbet. P90674  Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling 00674 Kzg vrl doorbet. P91693  Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00693 Lzg vrl doorbet. P90981  Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling 00981 Cal vrl doorbet. P90982 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling 00982 Vrlr 9 doorbet. P90983 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00983 Vrlr 10 doorbet. P90984 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling 00984 Vrlr 11 doorbet. P90985 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling 00985 Vrlr 12 doorbet. P91986  Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling 00986 Vrlr 13 doorbet. P91987  Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling 00987 Vrlr 14 doorbet. P90988  Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00988 Vrlr 15 doorbet.   Opgeloste meldingen Inlezen PKB bestanden niet mogelijk (change 1631988) Melding Sinds release 2019-07 is de naam van het 1917-bestand gewijzigd van BEST<6 cijfer volgnummer>.DAT in  BEST.<ceanr>.<instellingsnr>.<lijstnr>.<periode>.<afroepdatum>.<soortproductie>.<jaar>.DAT. In de functie 218061 Import/verdelen sal resultaten wordt in het veld 'Naam importbestand' het default filemasker BEST######.DAT getoond dat niet werkt in combinatie met de nieuwe bestandsnaam van het 1917-bestand. Oplossing Het default filemasker in de functie 218061 is aangepast naar BEST.*.DAT. Dit filemasker werkt in combinatie met de nieuwe bestandsnaam van het 1917-bestand. Werknemersverzekering ontbreekt bij nieuwe medewerkers (change 1668373) In release 2019-08 (upgrade 43) is een fout geconstateerd bij het aanleveren van rubriek P01182 (code werknemerverzekering) aan Payroll Gemal. Hierdoor wordt rubriek P01182 niet aangeleverd als invoercode 02356 Code SV aangeleverd, maar als invoercode 02163 Blokkade betaling 09. Deze fout treedt vooral op bij het aanleveren van een nieuw dienstverband aan Payroll Gemal. Vanaf release 2019-09 (upgrade 44) zal rubriek P01182 weer correct worden aangeleverd. U moet de foutieve aanlevering van rubriek P01182 corrigeren. Hiervoor kunt u één van de volgende methodes gebruiken: 1. Normale productie in Gemal Direct via werknemersgegevensBulk invoer Stam. 2. Correctie productie in Gemal Direct via werknemersgegevensBulk invoer Stam. Dit kan direct worden uitgevoerd.   3. Opnieuw aanleveren vanuit HR Core Online na installatie van release 2019-09 (upgrade 44). Methode 1 De aanpassing geeft u op in de normale productie. Methode 2 Correctie dient te gebeuren door middel van een aanvullende correctieproductie (code correctieproductie = 2). Het aanpassen van de waarde van invoercode 02356 Code SV volstaat. Methode 3 De waarde van rubriek P01182 vastgelegd bij het dienstverband is correct. Daarom moet u een dubbele mutatie uitvoeren, d.w.z. in de functie 160053 (Sociaal Fiscaal) moet u achtereenvolgens: - de waarde van het veld Werknemerverzekering wijzigen naar een tijdelijke waarde. Klik op Opslaan. - de waarde van het veld Werknemerverzekering wijzigen naar de oorspronkelijke waarde. Klik op Opslaan. Bij het muteren van rubriek P01182 is het niet nodig om een afwijkende ingangsdatum op te geven aangezien de waarde van P01182 door Payroll Gemal behandeld wordt als een zogenaamde jaarwaarde. U ontvangt ook nog een brief van de Belastingdienst over het niet aanleveren van de code SV bij de medewerkers die in augustus zijn aangeleverd. Controleer deze brief voor de medewerkers die in augustus zijn aangeleverd. Publishing Date : 9/11/2019
Volledig artikel weergeven
06-09-2019 20:44 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 793 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030504). Mededelingen HR Core Nieuwe major versie HR Core Beaufort De nieuwe major versie 3.5 is inmiddels beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. Mededelingen HR Core Online + HR Core Controleren mutaties aanvullend geboorteverlof Tijdens het testen bleek dat niet in alle gevallen de uren van het aanvullend geboorteverlof correct wordt berekend met de functie Berekenen aanvullend geboorteverlof (functie 163024). Bij het met terugwerkende kracht opvoeren van geboorteverlof worden deze uren soms niet berekend. Dit wordt in de release van november opgelost. Tot deze tijd geldt het advies dat je voorafgaand aan de salarisaanlevering de aangemaakte variabele mutaties voor rubriek P12146 Uren aanv.geb controleert. Gewijzigd en verbeterd Naamgeving HI-exportbestand aangepast Waarom Als meer dan één HI-exportproces voor Self Service op precies hetzelfde moment werden gestart, was het mogelijk dat beide processen in hetzelfde exportbestand gingen schrijven. Dat kon leiden tot foutieve bestanden met bijvoorbeeld dubbele regels. Hoe Om te voorkomen dat meerdere exportprocessen in hetzelfde bestand gaan schrijven, is de naamgeving uitgebreid met twee extra karakters. Als de oude benaming bijvoorbeeld 'hi_001_20200826_160015.csv' is, is de nieuwe benaming nu 'hi_001_20200826_16001519.csv'. Dit betreft overigens alleen de HI-bestanden met betrekking tot export werknemergegevens, de overige HI-bestanden zijn ongewijzigd. Actie Geen verdere actie benodigd. Proefproductie laten werken als correctieproductie Waarom In de release notes van Payroll Gemal release 2020-09 is aangekondigd dat het met ingang van die release mogelijk is om een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Met ingang van release 2020-10 van HR Core Beaufort is het mogelijk om gebruik te maken van deze functionaliteit in Payroll Gemal door correctiemutaties in HR Core Beaufort aan te leveren als proefproductie aan Payroll Gemal. Hoe De procedure 150055 Aanlevering proefproductie kan nu, naast normale mutaties, ook correctiemutaties verwerken in een bestand voor de proefproductie. De beslissing of normale mutaties dan wel correctiemutaties worden verwerkt, is afhankelijk van de sessie waarin HR Core Beaufort zich bevindt: NOR Normale productie of COR Correctieproductie. Als HR Core Beaufort zich in een andere sessie bevindt dan NOR of COR, wordt dit gemeld en is het niet mogelijk om medewerkers te selecteren. In welke sessie HR Core Beaufort zich bevindt en welke salarisperiode verbonden is aan die sessie, kan je terugvinden in de menubalk: Extra > Info salarisverwerking. Normaal gesproken start HR Core Beaufort op met het sessiegegeven NOR Normale productie. Je kunt het sessiegegeven wijzigen met de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Actie Geen verdere actie benodigd. Functie Status import/export bestanden (430015) Waarom In de vorige release is een nieuwe tab aangemaakt in functie 430015 Status import/export bestanden met de bestanden gerelateerd aan de import van externe systemen. Deze nieuwe tab Import externe systemen toont echter ook bestanden uit Self Service (HE*) en de tactische modules (TE*) die al een eigen tab hebben. Hoe De selectie van de nieuwe tab 'Import externe systemen' is aangepast zodat de bestanden niet dubbel worden getoond. Actie Geen verdere actie benodigd. Functie Rubrieken (210000) / Standaard rubrieken (210001) Waarom De vastgelegde data in HR Core Beaufort wordt steeds meer gebruikt in uitwisseling met andere systemen zoals bijvoorbeeld in Home en in de API's. De data moet dan ook consistent zijn en overeenkomen met de vastgelegde metadata voor de rubrieken. Als na het vastleggen van waarden voor rubrieken de definitie van de rubriek wordt gewijzigd, kan dit tot problemen leiden in de afnemende systemen. Dit betekent dat het niet meer mogeljk is dat je van de standaard rubrieken de gegevenssoort, datatype, lengte, decimalen en de tabelnaam wijzigt. Als je van jouw rubrieken deze gegevens wilt wijzigen, krijg je een waarschuwing. Als je zeker weet dat de rubriek nog niet is gebruikt, kan je de definitie nog aanpassen. Zijn er echter al waarden opgeslagen, moet je je realiseren dat de wijziging impact kan hebben op andere systemen. Hoe In de functie Rubrieken (210000) krijg je een waarschuwing als je van een eigen rubriek de gegevenssoort, datatype, lengte en/of decimalen wilt wijzigen. In de functie Standaard rubrieken (210001) zijn de velden gegevenssoort, datatype, lengte, aantal decimalen, tabelnaam niet meer muteerbaar. Actie Geen actie benodigd. Opgeloste meldingen Gekoppelde loonverdeling bij uurloners (change 2068885) Melding De gekoppelde loonverdeling functionaliteit kent het stuurgegeven LVKOPNWM. Als deze de waarde 'J' heeft, worden bij de gekoppelde loonverdeling eventuele ontbrekende inzeturen gekoppeld aan een loonverdeling gebaseerd op de dienstverbandgegevens. In geval van uurloners - met nul uren per week - werden in een dergelijk geval twee gekoppelde loonverdelingen aangemaakt: één op basis van de nul uren inzetregel en één op basis van het nul uren dienstverband. Dit was niet correct. Oplossing Met deze release wordt in een dergelijke situatie nog maar één loonverdeling aangemaakt: de loonverdeling op basis van de inzetregel. Controle salarismutaties loonverdeling (change 1237116) Melding Bij het vastleggen van nieuwe medewerkers met een afwijkende ingangsdatum kregen de aangemaakte loonverdelingmutaties zoals P01132, P01133 en P01134 als ingangsdatum de eerste dag van de actuele salarisperiode. Op zich een correcte situatie voor deze specifieke rubrieken, omdat deze niet met een afwijkende ingangsdatum mogen worden gemuteerd. De controlefunctie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) gaf in een dergelijk geval echter de melding dat de ingangsdatum van deze rubrieken vóór de datum in dienst lag. Op zich ook correct, echter niet wenselijk. Oplossing De controlefunctie zal in een situatie waarin de loonverdelingmutaties een ingangsdatum < de datum uit dienst hebben, op twee manieren reageren: Als zowel de ingangsdatum als de datum in dienst in dezelfde salarisperiode vallen, is er geen melding. Er gaat namelijk niets fout richting Payroll Gemal. Als de ingangsdatum in een salarisperiode vóór die van de datum in dienst ligt, wordt dit wel geconstateerd. Dit omdat het foutieve invoer lijkt. Vastleggen en aanleveren rubriek P23049 Melding Bij het vastleggen van de rubriek P23049 Loonheffingstabel afwijkend tijdvak in het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens, werd een foutmelding getoond bij het opvoeren van een waarde en werd deze waarde niet opgeslagen. Bij het aanleveren van de rubriek P23049 aan Payroll Gemal verschijnt op het Foutverslag aanmaken salarismutaties een melding (PI_2255) Formaatcode S onbekend. Vervolgens wordt de mutatie geteld als afgekeurde mutatie en wordt geen salarismutatie aangemaakt. Oplossing De foutmelding in het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens is verholpen en de waarde wordt opgeslagen. De foutmelding bij het aanleveren van rubriek P23049 bij het aanleveren aan Payroll Gemal is ook verholpen waardoor de mutaties worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Mutaties van P23049 die bij het aanmaken van de aanlevering zijn afgekeurd, kan je eventueel als TWK-mutatie opnieuw opvoeren en aanleveren aan Payroll Gemal. Afgekeurde mutaties kan je vinden met de functie 160212 Raadplegen salarismutaties WN. Afgekeurde mutaties van rubriek P23049 zijn te herkennen aan een negatief aanlevernummer. Berekenen uren aanvullend geboorteverlof (change 2254499) Melding Bij het berekenen van de uren aanvullend geboorteverlof (functie 163024) worden de uren correct berekend maar in de salarismutaties opgeslagen met een decimale punt in plaats van een decimale komma. In de salarisaanlevering naar Payroll Gemal levert dit een te hoge waarde op als er sprake is van uren met decimalen. Oplossing De functie berekenen aanvullend geboorteverlof is aangepast en de berekende uren worden nu correct weggeschreven. Tevens worden de reeds aanwezige uren in de nog niet aangeleverde salarismutaties omgezet zodat bij de eerst volgende salarisaanlevering de mutaties goed worden doorgegeven. Inrichtingswijzigingen Aantal posities en aanlevering Functie/Beroep uitgebreid Zoals gemeld in de release notes 2020-09 van HR Core Beaufort is er een wijziging doorgevoerd in het aanleveren van invoercode 02311 Functie/Beroep aan Payroll Gemal. De wijziging houdt in dat invoercode 02311 niet langer te koppelen is aan rubriek P00311 Functie/Beroep, maar aan rubriek P01107. Reden voor deze aanpassing is, dat rubriek P00311 een niet-verplichte rubriek is die daarom vaak leeg blijft, terwijl rubriek P01107 een verplichte is die altijd een waarde bevat. Om voor alle actieve dienstverbanden in HR Core Beaufort in één keer deze omzetting te realiseren, is een optionele eenmalige conversie toegevoegd aan het menu van Beaufort Service: Uitvoeren conversie Beaufort > Aanmaken salarismutaties functiegegevens. Nadat deze functie is uitgevoerd, wordt na het afsluiten en vervolgens opstarten van Beaufort Service deze functie niet meer getoond in het menu. Om deze conversie ongestoord en vlot te laten verlopen is het advies om deze conversie uit te voeren op een moment waarop er geen gebruikers zijn ingelogd. Nieuwe PI-rubrieken De onderstaande rubrieken zijn aan HR Core Beaufort en aan de Self Service rubriekenset toegevoegd: Rubriekcode Omschrijving PI0163 SKJ nummer PI0164 SKJ register PI0165 SKJ niveau PI0166 SKJ functie PI0167 SKJ vestigingsplaats PI0168 SKJ 1e registratiedatum PI0169 SKJ startdatum periode PI0170 SKJ einddatum periode PI0171 SKJ datum herregistratie Afhandeling persoonlijk budget bij uitdiensttreding Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 10 onderwerp 2020-10/1. De functionaliteit zoals beschreven in de release notes van Payroll Gemal stellen wij ter beschikking in HR Core Beaufort via release 2020-11. Tot dan kan je in HR Core Beaufort voor het afhandelen van persoonlijke budgetten bij uitdiensttreding, gebruik maken van de bestaande rubrieken P02614, P02657, P02658, P04170, P04171 PB1 t/m 5 afrekenen bij uit-dienst. Hier geldt echter dat je alleen de waardes 0, 1, 2 en 3 kunt gebruiken. Deze rubrieken - met de genoemde waardes - worden correct verwerkt in Payroll Gemal. CAO sector Ambulancezorg - Wijziging ORT structuur per 10-2020 Waarom Zoals aangekondigd in de release notes 2020-10 van Payroll Gemal wijzigt voor deze CAO de ORT-systematiek vanaf 1 oktober 2020. Als medewerkers onder deze cao vallen en je maakt gebruik van de module Tijdregistratie in HR Core Beaufort, moet je de bestaande ORT-regeling aanpassen of een nieuwe ORT regeling aanmaken en toewijzen aan de betreffende medewerkers. Het aanpassen van de ORT-regeling of het aanmaken en toewijzen van een nieuwe ORT-regeling moet je uitvoeren nadat de periodeverwerking van periode 09-2020 volledig is afgerond. Hoe De nieuwe ORT percentages kan je aanpassen of vastleggen met de functie 200272 Regeling onregelmatigheid. Als je een nieuwe ORT regeling maakt, kan je deze aan medewerkers toewijzen met de procedure 704000 Regelingen tijdregistratie. Wat De kenmerken en percentages voor de Regeling onregelmatigheid voor de CAO Ambulancezorg zijn vanaf 1 oktober 2020 als volgt:  Prompt Waarde Salarisregeling 35 Inpasnr max. vergoeding 9028 Code Omschrijving Rubriek Omschrijving Percentage 1 1e percentage ORD P00031 Uren ORD 1e perc. 22,00 2 2e percentage ORD P00032 Uren ORD 2e perc. 38,00 3 3e percentage ORD P00033 Uren ORD 3e perc. 47,00 4 4e percentage ORD P00034 Uren ORD 4e perc. 52,00 5 5e percentage ORD P00081 Uren ORD 5e perc. 60,00   Dagsoort Begin tijd Eind tijd Code percentage maandag tm vrijdag 00:00 06:00 3 maandag tm vrijdag 06:00 07:00 1 maandag tm vrijdag 20:00 22:00 1 maandag tm vrijdag 22:00 00:00 3 zaterdag 00:00 06:00 4 zaterdag 06:00 08:00 2 zaterdag 12:00 22:00 2 zaterdag 22:00 00:00 4 zondag of feestdag 00:00 00:00 5 afwijkende dag: 24 december 18:00 00:00 5 afwijkende dag: 31 december 18:00 00:00 5 Let op: Afwijkende dagen moet je per kalenderjaar aanvullend specificeren voor wat betreft de tijdvakken van 00:00 tot 18:00, afhankelijk van de dagsoort waarop de afwijkende dag in het betreffende kalenderjaar valt. Publishing Date : 9/28/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 17:22 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 783 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030514) Mededelingen Officelink maakt plaats voor Template Editor Graag brengen we de melding over het gebruik van Officelink in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 1 juli op de community. Gewijzigd en verbeterd Status batchverwerking aangepast Waarom Omdat het opslaan van de logging van de batchverwerking in een tekstbestand (DPIA024.TXT) bewerkelijk is en voor systeembeheerders het zoeken in en opschonen van de logging bemoeilijkt, hebben we dit aangepast.  Hoe We hebben de Functie 430035 Status batchverwerking aangepast, waardoor de logging van de batchverwerking niet langer wordt wegeschreven naar het bestand DPIA024.TXT, maar naar de gelijknamige tabel DPIA024 in de Beaufort database. Deze wijziging maakt het mogelijk om meer gericht te kunnen zoeken naar de status van een bepaalde batchverwerking. Daarnaast is het nu voor systeembeheerders eenvoudiger om de inhoud van de tabel op te schonen. De wijziging in de manier van opslaan van de te loggen informatie heeft in functioneel opzicht geen gevolgen. Veilig stellen inhoud DPIA024.TXT Er vindt gaan conversie plaats van de gegevens van het bestand DPIA024.TXT naar tabel DPIA024, maar systeembeheer zal de inhoud van het bestand DPIA024.TXT wel veilig stellen.  Actie Er is geen actie nodig. Afhandelen ontbrekende logon-user gewijzigd Waarom Als een gebruiker inlogt in HR Core Beaufort, wordt voor deze gebruiker een logon-id gegenereerd en opgeslagen voor de duur van de sessie. HR Core Beaufort gebruikt deze logon-id bij een aantal (sub)processen, zoals het opslaan van de mutatielogging of het aanmaken van salarismutaties. Zodra de gebruiker uitlogt, wordt de logon-id verwijderd. Soms wordt de logon-id echter verwijderd, terwijl de gebruiker nog is ingelogd in HR Core Beaufort. Tot nu toe kreeg de gebruiker dan de melding dat er een ernstige foutsituatie was opgetreden. Omdat dit niet de lading dekte, hebben we dit aangepast en melden we voortaan dat de Beaufort-sessie van de gebruiker niet langer actief is en Beaufort zal worden afgesloten. Hoe Als de logon-id is verwijderd, terwijl de gebruiker nog is ingelogd, zie je als gebruiker vanaf deze release de melding PI_1195: Je Beaufort-sessie is niet meer actief, Beaufort zal worden afgesloten. Actie Er is geen actie nodig. Rubriek P01100 ook VTWK  Waarom Naar aanleiding van opmerkingen van klanten is het in Payroll Gemal mogelijk gemaakt om invoercode 01100 Correctie ORT tijdens vakantieverlof met terugwerkende kracht over de jaargrens heen te kunnen muteren. Hoe Rubriek P01100 Corr ORT verlof is aangepast; de eigenschap Herrek. vorig jaar is aangevinkt. Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 18:33 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 790 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030464 en upgrade 030512) Mededeling Migreren naar major versie HR Core Beaufort 3.5 De major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. In dit bericht staat de handleiding om zelf te migreren naar 3.5. Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Zorg ervoor dat je tijdig gemigreerd bent naar HR Core Beaufort 3.5 of naar HR Core Online. Nieuw Tijdregistratie en thuiswerkvergoeding Waarom In het kader van thuiswerken kun je als organisatie een vergoeding uitbetalen aan je medewerkers. Voor de verwerking van de dagen of uren waarop thuis is gewerkt, hebben we in de module Tijdregistratie een nieuwe activiteit opgenomen waarop dit kan worden vastgelegd. In de inrichting is activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk opgenomen die je kunt koppelen aan een eigen activiteit. Deze activiteitsoort resulteert in de tellers 'thuiswerk in uren' of 'thuiswerk in dagen'. Dit laatste is afhankelijk of je een rubriek hebt gekoppeld aan teller 19 of 20 in de regeling Algemeen. De registratie in de module Tijdregistratie is altijd een maand achteraf. Dit houdt in dat ook de thuiswerkdagen/uren een maand later worden doorgegeven aan de salarisverwerker. Hoe Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Inrichting > Activiteit Activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk is toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Periodeberekening In de periodeberekening worden de geregistreerde gegevens op activiteitsoort 19 verwerkt in een salarismutatie, als in de regeling Algemeen code 19 of 20 is geactiveerd door het invullen van een salarisrubriek. Als er geen rubriek is gekoppeld, zal de betreffende teller op 0 blijven staan en worden er geen salarismutaties aangemaakt. Er wordt geen reisbeweging geteld voor deze activiteit. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Berekeningsverslag en Salarismutaties TR In beide verslagen is ‘deel 1’ gesplitst in een 'deel 1a' wat de bestaande gegevens bevat en een 'deel 1b' wat het thuiswerken in zowel dagen als uren bevat. Actie Indien je gebruik wilt maken van gewerkte uren thuiswerk in de module Tijdregistratie, moet je een nieuwe activiteit voor activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk opvoeren.  Gewijzigd en verbeterd Afhandeling ernstige foutsituatie Alleen HR Core Beaufort 3.5 Waarom Sinds release 2019-02 van HR Core Beaufort Online 3.5 is de afhandeling van ernstige foutsituaties, de zogenaamde 'blauwe schermen', aangepast.  De reden hiervoor was tweeledig. Ten eerste is geconstateerd dat er in bepaalde ernstige foutsituaties gegevens worden getoond die niet voldoen aan de richtlijnen voor informatiebeveiliging. Ten tweede is gezocht naar een mogelijkheid om onze communicatie te vergemakkelijken. Met ingang van deze release wordt de gewijzigde afhandeling van ernstige foutsituaties ook gehanteerd voor HR Core Beaufort 3.5 In huis. Hoe Als een ernstige foutsituatie optreedt, krijg je niet langer een blauw scherm te zien met een uitgebreide beschrijving van de foutsituatie. In plaats daarvan wordt een uniek foutcode getoond, waarmee de foutinformatie kan worden opgezocht in de database. Om als applicatiebeheerder inzicht te hebben in de blauwe schermen is er een nieuwe functie gemaakt waarmee de details van de blauwe schermen te raadplegen zijn. Op basis van de ingevoerde selectiedata wordt een overzicht van de blauwe schermen getoond en kan er gekozen worden om de details te raadplegen. Deze functie (430045 Raadplegen ernstige fout) is niet opgenomen in het menu en is alleen geautoriseerd voor de applicatiebeheerder.  Pad: Hoofdmenu > a la carte > Raadplegen ernstige fout Met behulp van deze functie kan de applicatiebeheerder inzicht krijgen in de opgetreden ernstige fouten bij een gebruiker.  Door het invullen de datums van - t/m kan er een selectie worden gemaakt. Default selectie is de afgelopen week. Let op: In HR Core Beaufort 3.4 is de afhandeling van een ernstige foutsituatie niet gewijzigd. Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS aangepast Waarom De koptekst van het Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS suggereert dat de fouten die in het verslag worden afgedrukt uitsluitend afkomstig zijn van indirecte mutaties met procescode HSS. Dit is niet langer het geval.  Hoe De koptekst van het foutverslag is aangepast van Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS naar Foutverslag controleren indirecte mutaties. Actie Er is geen actie nodig. Controle startdatum aanvullend geboorteverlof Waarom De startdatum van aanvullend geboorteverlof moet minimaal 8 kalenderdagen na de geboortedatum van het kind liggen. Om afkeur door het UWV te voorkomen, is deze controle in Beaufort toegevoegd. Dit geldt voor zowel de mutaties vanuit Self Service als mutaties die direct in Beaufort zijn vastgelegd. Hoe Indirect mutaties: als een startdatum wordt aangeleverd die minder dan 8 dagen na de geboortedatum ligt, zal dat worden gesignaleerd op het verslag 'Verwerken indirecte mutaties'. Als je met de functie 703009 de gegevens direct in Beaufort invoert, dan zal Beaufort een melding geven. Actie Aan de hand van de signalering/melding dien je vervolgens de juiste startdatum vast te leggen. Actieve signalering: Bewaken acties Waarom In de functie Bewaken acties is het controleren van de geselecteerde acties, voorafgaand aan het tonen, een onderdeel van de functie dat een negatieve invloed heeft op de performance, met name wanneer sprake is van een groot aantal acties. Om de performance van de functie te verbeteren, is enige tijd geleden het stuurgegeven AS_BACTL Controleren AS Bewaken acties geïntroduceerd. Als AS_BACTL de waarde 'N' bevat, wordt het controleren van de acties overgeslagen. In deze release is aan de functie Bewaken acties de mogelijkheid toegevoegd om op incidentele basis het controleren van de acties uit te voeren ondanks het feit dat stuurgegeven AS_BACTL de waarde 'N' bevat. Hoe Aan het tabblad Bewaken acties van de gelijknamige functie is een knop Controleer signalen toegevoegd waarmee de controle van de getoonde acties kan worden uitgevoerd. Deze knop wordt uitsluitend getoond als het stuurgegeven AS_BACTL de waarde 'N' heeft. Actie Er is geen actie nodig. Export roltoewijzingen Youforce Waarom In release 2021-05 is de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce aangepast: de mogelijkheid om een back-up op te slaan van de exportbestanden is aangepast en beschreven in de help informatie van de functie. Helaas is bij deze aanpassing een deel ongedocumenteerde functionaliteit verloren gegaan, te weten de mogelijkheid om een extra kopie aan te maken van de exportbestanden. In deze release is dit hersteld en gedocumenteerd. Hoe Voor het maken van een back-up en ook een extra kopie van de exportbestanden die worden aangemaakt door de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce, moet het stuurgegeven ROLOE_BU Indicatie kopie roltoewijzing Youforce de waarde 'J' bevatten. De extra kopie van de exportbestanden wordt geplaatst in de locatie die is vastgelegd in het stuurgegeven EXP_PAD, de back-up wordt geplaatst in de locatie vastgelegd in het stuurgegeven ROLOEBUL. Alleen indien de stuurgegevens een locatie bevatten, zullen de bestanden worden opgeslagen. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Code reden regres (P02222) wordt niet gevuld (change 2639555) Melding Als rubriek P02222 Code reden regres wordt aangeleverd als indirecte mutatie en verwerkt, kan het gebeuren dat deze mutatie door procesactie 131 direct weer ongedaan wordt gemaakt. De oorzaak hiervan is een controle die gericht is op het verplicht zijn van rubriek P02222 Code reden regres als rubriek P02220 Code reden aangifte AO een bepaald waardebereik heeft. Deze controle maakt P02222 Code reden regres leeg als P02220 Code reden aangifte AO niet aanwezig is of een waarde heeft buiten het hiervoor genoemde waardebereik. P02222 Code reden regres en P02220 Code reden aangifte AO zijn 2 van de aanvullende gegevens benodigd voor het aanmaken van berichten voor het UWV. Oplossing De strikte controle van rubriek P02222 Code reden regres is aangepast. De rubriek wordt niet langer leeggemaakt als rubriek P02220 Code reden aangifte AO niet aanwezig is of buiten het waardebereik valt waarbij P02222 Code reden regres verplicht is. Tevens is de functie 234080 Aanvullende gegevens UWV digi-ZSM aangepast aangezien deze functie een soortgelijke controle op P02222 en P02220 uitvoert zoals hiervoor beschreven Actie Er is geen actie nodig. Foutmelding 'Postcode syntax is onjuist' (change 2719660) Melding In het scherm 'Adresgegevens persoon' trad soms een foutmelding op over een incorrecte postcode syntax, die vervolgens moeizaam handmatig te corrigeren was.  Oplossing De functie 'Land' (203024) bevat per landcode de mogelijkheid om de postcode syntax vast te leggen. Na installatie van deze release zal Beaufort op basis van deze syntax de controle uitvoeren en indien niet correct, automatisch corrigeren. Bijvoorbeeld in geval van Nederland automatisch de spatie tussen de 4 getallen en de 2 letters toevoegen of juist verwijderen.  Dit zal niet alleen in het scherm 'Adresgegevens persoon' het geval zijn, maar ook in de Beaufort schermen waar een postcode kan worden vastgelegd. Actie Er is geen actie nodig. Inlezen kolommutaties geeft foutmelding (change 2666111) Melding In functie 100257 Importeren kolommutaties heb je de mogelijkheid om naar het te importeren bestand te navigeren. Indien de standaard directory van de gebruiker om technische (netwerk) redenen niet beschikbaar was, liep Beaufort vast. Oplossing Na installatie van deze release zal Beaufort - zodra je op de navigeren knop drukt - controleren of de standaard directory beschikbaar is. Als dat niet het geval is, zal dit met een pop-up melding worden aangegeven. Je hebt dan twee mogelijkheden: je kunt nogmaals proberen je standaard directory te benaderen of je kunt een andere directory kiezen.   Actie Er is geen actie nodig. Blauw scherm bij onjuist ingevoerd nominaal salaris (change 2692001) Melding Indien abusievelijk een nominaal salaris groter dan 150.000 p/m werd ingevoerd, resulteerde dat in een blauw scherm en kon deze foutieve invoer ook niet meer in hetzelfde scherm worden gecorrigeerd. Oplossing Na installatie van deze release is de maximale waarde van het nominale salaris gelimiteerd op 150.000. Hierdoor zullen de automatische vervolgberekeningen op basis van het nominaal salaris correct verlopen en niet meer tot een blauw scherm leiden.   Actie Er is geen actie nodig. Inrichtingswijzigingen Drempelvrijstelling RVU Naar aanleiding van een wetswijziging per 2021 is er een drempelvrijstelling van toepassing op de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) uitkeringen. Vanaf periode 06 kan je (met terugwerkende kracht tot 1-1-2021) in Gemal gebruik maken van de regeling ‘Drempelvrijstelling RVU’ zoals gepubliceerd door de overheid. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Nieuwe exportcodes Exportcode Omschrijving  02935 Startdatum RVU Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving  Exportcode Omschrijving P02935 Startdatum RVU 02935 Startdatum RVU Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  02366 Max drmplvrijst 02367 Gereal vrijstllng Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02366 Max drempelvrijst RVU P92366 Max drempelvrijstelling RVU 02367 Gereal vrijstelling RVU P92367 Gerealiseerde vrijstelling RVU Vervallen invoercode 02857 sleutel ABP Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Vervallen rubriek en export code Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P02857 Sleutel ABP Sleutel ABP (Vervallen) 02857 Sleutel ABP Vervallen Nieuwe CAO Aan de Slag Alleen van toepassing voor CAO gemeenten/SGO en CAO WSW De VNG en Cedris namens de werkgevers zijn een onderhandelaarsresultaat overeengekomen met de bonden voor een nieuwe CAO: de CAO Aan de Slag. Deze CAO is speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij een gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een andere publieke organisatie belast met de uitvoering van de Participatiewet of vanuit deze organisaties worden gedetacheerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Nieuwe CAO code   Code Omschrijving 84 CAO Aan de Slag Salarisregeling extern Code Omschrijving 84 CAO Aan de Slag   Aanpassingen tabellen Diensttijd ABP extern en Deeldiensttijd extern Voor de rubrieken P00859 Code soort diensttijd ABP en P00421 Code deeldiensttijd geldt dat je een eigen set van codes kunt inrichten. Deze codes moeten gekoppeld worden aan de door Payroll Gemal gebruikte codes om bij een aanlevering aan de salarisverwerker de vertaling te kunnen maken. Geconstateerd is dat de inrichting van de tabellen met externe coderingen niet meer up-to-date is. In deze release wordt de externe codering voor Diensttijd ABP extern en Deeldiensttijd extern aangepast aan de codering die Payroll Gemal hanteert. Diensttijd ABP extern Nieuwe code Code Omschrijving WWU Werknemer m WW uitkering Vervallen codes Code Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) AD Ambtelijke diensttijd (Vervallen) Ambt diensttd FL Functioneel lftontslag (Vervallen) FLO VT Verloftijd (Vervallen) Verloftijd WH Wachtgeldtijd herpl.wg (Vervallen) Wachtg hpl wg WT Wachtgeldtijd (Vervallen) Wachtgeldtijd Deeldiensttijd extern Gewijzigde code Code Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 7 Per telt mee voor 37,5 % WWU per telt mee voor 50%   Publishing Date : 5/27/2021
Volledig artikel weergeven
21-05-2021 19:42 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 779 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030446) Mededelingen Splitsing code SV Het forceren van een conversie van rubriek P01182 naar de rubrieken P02122 t/m P02124 inclusief bijbehorende salarismutaties, kunt u realiseren door het uitvoeren van de procedure 'Stamblad werknemer (700112)'. Aankondiging december release In de december release worden er belangrijke wijzigingen naar aanleiding van de wetgeving per 2020 geleverd, die mogelijk impact hebben op de formulieren die u gebruikt in Self Service. In de oktober release hebben we al voor een deel van de aankomende wijzigingen de inrichting geleverd, zodat u de formulieren hierop kunt voorbereiden. Belangrijke wijzigingen: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Reden uit dienst t.b.v. loonaangifte. Aankondiging januari release Afwijkend wat wij in de release notes van oktober hebben geschreven - In de volgende release van HR Core Beaufort komt de rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep te vervallen en daarmee ook deze controle.-  zal de aanpassing pas met de release van januari worden verwijderd. Dit betekent voor u dat u tot deze release een waarde moet opgeven bij de code P02266. Gewijzigd en verbeterd Uitbreiden bezettingstabel met indirecte mutaties Waarom De procedure voor het berekenen van bezettingsgegevens is gewijzigd ten behoeve van Management Informatie. Indirecte mutaties op rubrieken die van invloed zijn op deze berekening, dienen te worden meegenomen in de bezettingsgegevens. Het tonen van de toekomstige mutaties in de bezettingstabel staan voor Management Informatie gepland voor de december release. Hoe Bij het importeren en verwerken van indirecte mutaties voor de rubrieken P01107, P01106, P01151, P00326, P00314, P01109, P00404, PE0404, P02486, P01103, P01104, P00322 en P00830 wordt automatisch een record aangemaakt in de bezettingstabel. Dit zorgt voor het opnieuw berekenen van de bezettingsgegevens. Technisch issue uitlezen stuurgegevens Waarom In bepaalde gevallen werd in de database bij het uitlezen van een stuurgegeven het database record gelockt. Hierdoor kon dit stuurgegeven niet meer door andere Beaufort instanties geraadpleegd worden met foutmeldingen tot gevolg. Hoe Door een andere technische implementatie van het uitlezen van stuurgegevens zal dit probleem niet meer optreden. Opgeloste meldingen Uitlevering onjuiste uitvoercodes (change 12457973) Melding In de september release zijn in het kader van 'uitbreiding doorbetaling bij verlof' abusievelijk een aantal onjuiste uitvoercodes uitgeleverd. Oplossing De correcte inrichting is toegevoegd en de foutieve inrichting op vervallen gezet. Voor details zie verder bij 'Inrichtingswijzigingen'. Aanmelden geeft foutmelding op blauw scherm (change 1576688) Melding Bij het aanmelden in HR Core Beaufort Online worden de licentiegegevens gecontroleerd. Als hierin een fout is geconstateerd, wordt er een blauw scherm getoond met een onduidelijke melding, waarna de applicatie wordt afgesloten. Oplossing Bij het aanmelden met foutieve licentiegegevens wordt nu een duidelijke melding gegeven, waarna de applicatie wordt afgesloten. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding doorbetaling bij verlof  Betreft een correctie van de uitvoercodes opgeleverd in de 2019-09 release. Vervallen uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91160 Langdurig ziek bedrag doorbetaling (Vervallen) 01160 Vervallen P91670 Seniorenverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00670 Vervallen P90671 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00671 Vervallen P91672 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00672 Vervallen P90673 Levensloopverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00673 Vervallen P90674 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00674 Vervallen P91693 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00693 Vervallen P90981 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00981 Vervallen P90982 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00982 Vervallen P90983 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00983 Vervallen P90984 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00984 Vervallen P90985 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00985 Vervallen P91986 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00986 Vervallen P91987 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00987 Vervallen P90988 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00988 Vervallen Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92635 Langdurig ziek bedrag doorbetaling 00635 Ld zk doorbet. P92636 Seniorenverlof bedrag doorbetaling  00636 Sen vrl doorbet. P92637 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling 00637 OSV doorbet. P92638 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling  00638 Onb vrl doorbet. P92639 Levensloopverlof bedrag doorbetaling  00639 LL vrl doorbet. P92640 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling  00640 Kzg vrl doorbet. P92641 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00641 Lzg vrl doorbet. P92642 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling  00642 Cal vrl doorbet. P92643 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling  00643 Vrlr 9 doorbet. P92644 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00644 Vrlr 10 doorbet. P92645 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling  00645 Vrlr 11 doorbet. P92646 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling  00646 Vrlr 12 doorbet. P92647 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling  00647 Vrlr 13 doorbet. P92648 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling  00648 Vrlr 14 doorbet. P92649 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00649 Vrlr 15 doorbet.   Transitievergoeding automatisch berekend Met de introductie van de wet WAB in 2020 biedt Payroll Gemal de mogelijkheid om een benadering te berekenen van het uit te betalen bedrag transitievergoeding aan werknemers die onvrijwillig uit-dienst gaan om zo een inzicht te krijgen in de mogelijke kosten. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-11. Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P03660 Grondslag transitieverg variabel huidig jr 01660 Grsl trv var hdjr P01557 Grondslag transitieverg variabel jr-1 01557 Grsl trv var jr-1 P01558 Grondslag transitieverg variabel jr-2 01558 Grsl trv var jr-2 P01559 Grondslag transitieverg variabel jr-3 01559 Grsl trv var jr-3 P01658 Grondslag transitieverg salaris 01658 Grsl transv sal P01659 Grondslag transitieverg vast 01659 Grsl transv vast P02930 Datum indienst transitieverg 02930 Dat indienst trnsv Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschijving P92556 Grondslag transitieverg variabel jr-0 02556 Grsl trv var jr-0 P92557 Grondslag transitieverg variabel jr-1 02557 Grsl trv var jr-1 P92558 Grondslag transitieverg variabel jr-2 02558 Grsl trv var jr-2 P92559 Grondslag transitieverg variabel jr-3 02559 Grsl trv var jr-3 P91555 Transvergoeding  indicatief 01555 Transverg ind Ons ® Connector Ons ® Connector - Nieuwe elementen Waarom Vanaf woensdag 6 november zijn er nieuwe elementen beschikbaar in de ONS-Connector.   HR Core Beaufort-code Omschrijving WKKRT1 Weekkaartprofiel P01162 Bruto uurloon COMP01 Compensatie berekenen COMP02 Compensatie begindatum COMP03 Compensatie uitbetalen   Hoe Het element P01162 (Bruto uurloon) is een standaard HR Core Beaufort-element. De overige elementen moeten zoals hieronder in HR Core Beaufort worden gedefinieerd. Uw actie Als u de ONS connector gebruikt moet u de rubriekenset in het interface van HR Core Beaufort aanpassen als u deze nieuwe elementen wilt gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Service Center. Zij regelen dat u de de nieuwe noodzakelijke bestanden zult ontvangen (DPIA028 and DPIA029) voor uitbreiding van de "rubriekentabel" in HR Core Beaufort. Ons ® Connector - Cluster- en contractgegevens bepalen per Ons ® -gebruiker (wijziging #1466457) Waarom  Release 2019-05 bevatte een functionele verbetering in de NedapOns ®  Connector. Dankzij deze verbetering worden alleen toekomstige, huidige en tot 30 dagen oude Inzetgegevens in de export opgenomen. Daardoor wordt het aantal waarschuwingen met betrekking tot het cluster en het contract in het verwerkingsrapport van de import tot het minimum beperkt. Sommige klanten kunnen echter mutaties niet tijdig in HR Core Beaufort rapporteren en registreren. Daardoor verschenen inzetgegevens die in HR Core Beaufort waren geregistreerd van meer dan 30 dagen oud niet meer in de importbestanden voor NedapOns ® . Uit een enquête onder de gebruikers van de export bleek dat deze periode standaard 30 dagen moet zijn, maar daarnaast ook door de gebruiker instelbaar. Hoe Bepaal cluster- en contractgegevens met 'Inzet'-gegevens met een instelbaar aantal dagen in het verleden, het heden en de toekomst. Uw actie Neem als je het aantal dagen in het verleden wilt wijzigen contact op met het Service Center. Standaard is deze periode 30 dagen. Publishing Date : 10/30/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 19:21 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 765 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030450) In deze versie... Aangepast in versie 3 Het onderwerp 'Salarisschalen en inpasnummers' is toegevoegd Aangepast in versie 2 Bij het onderwerp 'CAO VVT: Wijzigingen salarisregeling per 2020-01' is de tekst van het tweede opsompunt bij Uw actie gewijzigd. Mededelingen Salarisschalen en inpasnummers In de release notes 2019-04 hebben wij onder de kop 'Salarisschalen en inpasnummers' geschreven over een wijziging in de manier waarop salarisschalen en inpasnummers worden vastgelegd in Payroll Gemal. Om deze wijziging te faciliteren is in release 2019-04 van HR Core Beaufort een aanpassing doorgevoerd in de wijze waarop een salarisschaal en een inpasnummer worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Onderdeel van de aanpassing was een conversie in HR Core Beaufort, waarbij de salarisgegevens van dienstverbanden die werden verloond via een inpasnummer, opnieuw werden aangeleverd aan Payroll Gemal. De conversie was bedoeld voor alle dienstverbanden die op of na 1 januari 2019 werden verloond via een inpasnummer. Deze conversie bleek niet in alle gevallen correcte gegevens aan te leveren aan Payroll Gemal. Om die reden is op 19 april 2019 op het Youforce portaal een bericht geplaatst met de mededeling om deze conversie niet uit te voeren. Tegelijkertijd hebben we deze conversie verwijderd uit Beaufort Service. Omdat de aanlevering van salarisschalen en inpasnummers vanuit HR Core Beaufort naar Payroll Gemal al sinds release 2019-04 gebeurt op de nieuwe wijze, is besloten om de conversie van de resterende salarisschalen en inpasnummers niet te doen in HR Core Beaufort maar in Payroll Gemal. Een vooraankondiging van deze aanstaande conversie in Payroll Gemal kunt u lezen in de release notes 2020-02 onderwerp '2020-02/6 Vooraankondiging: Splitsen invoercodes voor schaalnummer en inpasnummer'. CAO VVT: Wijziging salarisregeling per 2020-01 In de salarisregelingen 15 (maandverloning) en 55 (vierwekenverloning) worden de bedragen voor leerlingen en zakgelders gewijzigd met terugwerkende kracht tot 2020-01. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2020-03 CAO VVT - Wijziging salarisregeling per 2020-01. Uw actie U kunt de gewijzigde salarisregelingen en de bedragen vanaf 3 maart downloaden via Youforce en importeren in HR Core met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Voor leerlingen moet u met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 schaal 101 met ancienniteit 0 (inpassingsnummer 9500) vastleggen het percentage inschaling. Als u geen gebruik wilt maken van de RSP-methode dan kunt u een nominaal salaris vastleggen. Voor zakgelders zijn met terugwerkende kracht tot 2020-01 geen inpassingsnummer meer beschikbaar. U moet het inpassingsnummer 9401 met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 verwijderen en vervangen door een nominaal salaris van 0. Na de omzetting van leerlingen en zakgelders moet u de vervallen inpassingsnummers (9401, 9541, 9542, 9551, 9552, 9553, 9554, 9561 en 9562) met functie 215000 Salarisregeling handmatig verwijderen, zodat ze niet langer beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik. Als u een inpassingsnummer handmatig verwijdert, kan het zijn dat u de volgende melding krijgt: (PI-0232) 1: Inpastabel heeft nog relatie(s) met Dienstverband. Dit betekent dat er nog dienstverbanden (in- en uit-dienst) zijn die verwijzen naar het inpassingsnummer dat u wilt verwijderen. Nieuw Autorisatielogging: Nieuwe functie '100055 Overzicht autorisatie per gebruikersgroep' Waarom AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verordening die bedrijven verplicht om de persoonlijke gegevens en privacy van EU-burgers te beschermen voor transacties die plaatsvinden binnen EU-lidstaten. Een van de te nemen stappen is het loggen van autorisaties in de loop van de tijd. Deze nieuwe functie betreft een extra functie (naast de al bestaande functie '100050 Autorisatie per gebruiker') die aan HR Core is toegevoegd ten behoeve van de AVG. Hoe Nieuwe functie '100055 Overzicht autorisatie per gebruikersgroep' Indien u de wijzigingen in de autorisatie voor een gebruikersgroep wilt inzien, kunt u deze functie gebruiken. U kunt een gebruikersgroep selecteren met optioneel een functie. Daarnaast kiest u een periode waarover u de wijzigingen wilt zien. Deze periode wordt begrensd door de startdatum van de logging die vastligt in het stuurgegeven AVG_LOG. U kunt kiezen voor een standaard verslag of voor output in een CSV-bestand. De locatie is de standaard gebruikte PRT-directory. Het CSV bestand wordt direct weggeschreven en kan niet net als bij een TXT-bestand optioneel op het scherm worden getoond na de verwerking. Onderin de meldingenbalk ziet u de naam en locatie van het CSV-bestand. Op het overzicht wordt voor onderstaande rubrieken de waarde getoond die geldig is op begindatum van de periode en alle wijzigingen tot aan de einddatum van de periode.   Rubriek Omschrijving FUNC_ID Functienummer AUTO_NIVO Autorisatie niveau 0 - Raadplegen, 1 - Raadplegen+Wijzigen, 2 - Raadplegen+Wijzigen+Verwijderen   Uw actie Indien u gebruikt wilt maken van de autorisatielogging, dan moet u eerst in Beaufort Service de initialisatie functie uitvoeren. Na deze initialisatie wordt het stuurgegeven AVG_LOG actief en wordt elke wijziging in de autorisatie gelogd. De functie 100055 kunt u selecteren via menu à la carte of  u kunt de functie 100055 via systeemfunctie toevoegen aan een menu. Verwerkingsverslag salarisverwerking ook in CSV-formaat Waarom Naast het verwerkingsverslag van de salarisverwerking zoals we die nu al kennen in TXT-formaat ('Foutverslag aanmaken salarismutaties'), kan deze nu ook in CSV-formaat worden aangemaakt. Een verwerkingsverslag in CSV-formaat heeft bijvoorbeeld als voordeel dat het kan worden geïmporteerd in Excel en dat er vervolgens bewerkingen op kunnen plaatsvinden zoals sorteren. Het verwerkingsverslag in CSV-formaat kan worden aangemaakt naast het al bestaande verwerkingsverslag in TXT-formaat. Het verwerkingsverslag in CSV-formaat bevat de volgende gegevens/kolommen van de meldingen zoals die ook op het verwerkingsverslag in TXT-formaat ('Foutverslag aanmaken salarismutaties') worden getoond: Exportcode Rubriek Omschrijving Stam/Variabel Waarde Persoonsnummer Dienstverband volgnummer Volgnummer rubriek Voorletters Geboortenaam Geboortedatum Arbeidsrelatie Organisatorische eenheid Opdrachtgever Instelling Registratienummer Type melding Omschrijving melding Hoe Salarisadministratie > Verwerking salarismutaties > Aanmaken aanlevering. Indien u het verwerkingsverslag van de salarisverwerking ook in CSV-formaat wilt aanmaken, dient u eenmalig het stuurgegeven 'VRSLGCSV' op 'J' te zetten (deze wordt met de waarde 'N' opgeleverd). Het verwerkingsverslag zal daarnaast ook gewoon in TXT-formaat aangemaakt blijven worden. De locatie van het nieuwe verslag is de standaard gebruikte PRT-directory. Het CSV-bestand wordt direct weggeschreven en kan niet net als bij een TXT-bestand optioneel op het scherm worden getoond na de verwerking. Uw actie Indien u gebruikt wilt maken van het genereren van het verwerkingsverslag van de salarisverwerking in CSV formaat, dan moet u eerst in HR Core Beaufort het stuurgegeven 'VRSLGCSV' omzetten naar 'J'. Het nieuwe verwerkingsverslag wordt dan altijd aangemaakt naast het verwerkingsverslag in TXT-formaat, Inrichtingswijzigingen Grondslag verloonde uren VRZ-regelingen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-03. Nieuwe rubrieken en invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92350 Uren verloond VRZ1 02350 Uren verlnd VRZ1 P92351 Uren verloond VRZ2 02351 Uren verlnd VRZ2 P92352 Uren verloond VRZ3 02352 Uren verlnd VRZ3 P92353 Uren verloond VRZ4 02353 Uren verlnd VRZ4 P92354 Uren verloond VRZ5 02354 Uren verlnd VRZ5 P92355 Uren verloond VRZ6 02355 Uren verlnd VRZ6 P92356 Uren verloond VRZ7 02356 Uren verlnd VRZ7 P92357 Uren verloond VRZ8 02357 Uren verlnd VRZ8 P92358 Uren verloond VRZ9 02358 Uren verlnd VRZ9 P92359 Uren verloond VRZ10 02359 Uren verlnd VRZ10 P92360 Uren verloond VRZ11 02360 Uren verlnd VRZ11 P92361 Uren verloond VRZ12 02361 Uren verlnd VRZ12 P92362 Uren verloond VRZ13 02362 Uren verlnd VRZ13 P92363 Uren verloond VRZ14 02363 Uren verlnd VRZ14 P92364 Uren verloond VRZ15 02364 Uren verlnd VRZ15   Schoning en onderhoud codes 2020-01 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-11. De onderstaande rubrieken en exportcodes zijn vervallen per 01-jan-2020.    Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P02274 Werkbonus (Vervallen) 02274 Vervallen P07435 *) Tegemoetkoming ziektekosten UWV (Vervallen) 01435 Vervallen P02940 Nul uren contract (Vervallen) 02940 Vervallen P00492 Instantiebetaling (Vervallen) 02492 Vervallen P02409 Berekeningsmethode ziekengeld (Vervallen) 02409 Vervallen P02266 Afwijkende risicopremie groep (Vervallen) 02266 Vervallen *) De exportkenmerken van deze rubriek zijn nog aanwezig omdat deze rubriek nog over 2019 gemuteerd mag worden.   Van onderstaande rubrieken is de omschrijving gewijzigd.   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P09036 Land woonadres 03036 Land P00938 Land postadres 02938 PA-land Van de onderstaande rubriek is alleen de exportcode komen te vervallen.   Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P01024 Landcode 02847 Vervallen Het woonland met exportcode 02874 mag niet meer langer worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Voor het aanleveren van het woonland kunt u gebruik maken van de reeds aanwezige rubrieken voor (buitenlands) woonland P09036 / 03036 en (buitenlands) postadres P00938 / 02938. Gewijzigd en verbeterd Uniface licentie batch server Waarom  De huidige Beaufort licentie is geldig tot 1 juli 2020. U zult vanaf 1 juni meldingen krijgen over het verlopen van deze licentie, zodat deze tijdig vervangen kan worden. Deze meldingen verschijnen bij zowel het starten van Beaufort als het starten van de batchprocessen. Deze meldingen kunt u wegklikken om verder te gaan. Daar waar deze meldingen bij het starten van Beaufort toegevoegde waarde hebben, leiden deze bij het starten van de batchprocessen tot stagnatie van deze batchprocessen. Hoe Om stagnatie van de batchprocessen vanaf 1 juni te voorkomen, wordt de configuratie van de batch server aangepast. Met een additionele parameter worden de meldingen in de batch server onderdrukt. Indien van toepassing zullen de meldingen bij het starten van Beaufort wel nog steeds worden getoond. Uw actie De configuratie wordt automatisch aangepast, u hoeft hier niks voor te doen. Om de batchprocessen probleemloos door te laten lopen wordt u wel dringend geadviseerd upgrade 030450 van periode 03 vóór 1 juni te installeren. Installeert u deze upgrade ná 1 juni, houdt er dan rekening mee dat de batch server eenmalig de licentiemeldingen zal geven. Na 1 juli zal een nieuwe -niet verlopende- licentie van kracht worden. U zult in dat kader nog geïnformeerd worden. Opgeloste meldingen Niet correcte melding bij indirect muteren (change 1648409) Melding In de situatie dat dienstverbandmutaties vanuit een ander systeem dan HR Self Service worden geïmporteerd komt een melding op het importverslag die aangeeft dat de ziektemutaties zijn afgekeurd. Er is hierbij echter geen sprake van aanwezigheid van ziektemutaties in het importbestand. De mutaties worden overigens correct geïmporteerd en correct verwerkt. Oplossing De programmatuur is zodanig gewijzigd dat de melding 'Ziektemutaties zijn afgekeurd' niet meer ten onrechte op het importverslag wordt getoond.  Youforce signaal ten onrechte aangemaakt (change 1648394) Melding Een Youforce signaaldefinitie kan worden aangemaakt op basis van een conditie, bijvoorbeeld op basis van de conditie '[P00330] = V ' of conditie '[P01606] = '. In het eerste voorbeeld wordt er een Youforce signaal aangemaakt als het Geslacht V(rouwelijk) is en in het tweede voorbeeld wordt er een Youforce signaal aangemaakt als de Hersteldatum niet gevuld is. Indien het signaal ten tijde van het uitvoeren van de functie 'Export acties Youforce' niet meer voldoet aan de condities zou er ook geen signaal moeten worden geëxporteerd. Dit gebeurt echter wel.  Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat er alleen een Youforce signaal wordt aangemaakt als aan de conditie van de Youforce signaaldefinitie wordt voldaan. Signalen die niet meer voldoen worden verwijderd. WAB - WW premie uitkeringssituatie (grondslagmethode) (change 1925152) Melding Ontbrekende importrubrieken voor uitvoercodes 00985 en 02345. Oplossing De ontbrekende uitvoercodes zijn toegevoegd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-12. Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92986 WW/Wachtgeld 00986 WW/Wachtgeld P92345 Afdr WW uitk 02345 Afdr WW uitk P93985 Loondoorbet ziek 00985 Loondoorbet ziek   Publishing Date : 2/28/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 16:58 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 762 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030457 en upgrade 030505). Aangepast in versie 2 In versie 2 is bij onderwerp Uitfaseren exportcode 02850 Reden uit-dienst LA/UPA het volgende toegevoegd: De rubriek P00850 - Reden uit-dienst LA/UPA blijft in HR Core Beaufort in gebruik alleen de exportcode van deze rubriek wijzigt. De rubriek wordt geëxporteerd via de nieuwe exportcode 02846. Mededelingen Eindejaarsproductie (13e, 14e en 15e periode) In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13) om het gebruikersgemak en begrijpelijkheid van Payroll Gemal te verbeteren en het ontsluiten van de data makkelijker te maken. De werking in HR Core Beaufort is en wordt niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van vorig jaar.  Poll: HR Core Beaufort (Online) Performance en stabiliteit Op de community hebben wij een poll geplaatst waarin wij je vragen om feedback over de verbeteringen ten aanzien van de performance en stabiliteit van HR Core Beaufort (Online). Wij willen je vragen om één minuut van jouw tijd te gebruiken om deze poll in te vullen. Alvast bedankt! Gewijzigd en verbeterd Terugwerkende kracht mutaties aanvullend geboorteverlof Zoals in de vorige release notes vermeld, is het verwerken van mutaties met terugwerkende kracht van aanvullend geboorteverlof niet altijd correct uitgevoerd. Dit gebeurde als in de huidige maand de salarisaanlevering al gedaan was maar hierna nog mutaties op het verlof binnenkwamen voor de actuele maand. Dit probleem is nu verholpen.  De functie 'Berekenen uren aanv.geb.verlof (163024)' is aangepast zodat nu ook de terugwerkende kracht mutaties in actuele maand correct worden verwerkt in volgende aanlevering.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verwijderen aanvraag aanvullend geboorteverlof Als je via de functie Aanvraag aanv. geboorteverlof (703009) de aanvraag verwijdert, dan diende je handmatig eventueel nog niet verwerkte acties en gebeurtenissen op de status vervallen te zetten. De functionaliteit van de functie 'Aanvraag aanv. geboorteverlof (703009)' met betrekking tot het verwijderen van de aanvraag is aangepast, zodat nu ook automatisch de nog niet verwerkte acties/gebeurtenissen vervallen worden verklaard. Actie Indien er reeds een EDI-bericht is aangemaakt, zul je dit rechtstreeks via contact met het UWV moeten corrigeren. Verbetering performance export Tactische Modules Tactische HR modules / Aanmaken export Tact. modules Bij grotere hoeveelheden te exporteren gegevens is de snelheid waarmee de exportbestanden worden aangemaakt matig. Er is in de programmatuur een efficiëntieslag gemaakt, waardoor het exportproces sneller verloopt.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Afrondingsverschillen bij gebruik contracturen en uitbreidingsuren melding (change 2164592) Melding In het kader van de wet WAB hebben we begin dit jaar een nieuw 'In- en uit dienst' scherm uitgeleverd (zie de release notes 2020-01). Indien je dit scherm hebt geactiveerd, kan in sommige gevallen sprake zijn van afrondingsverschillen waardoor het totale percentage deelbetrekking -hoewel minimaal- niet geheel juist aan Payroll Gemal werd aangeleverd. Oplossing Om deze afrondingsverschillen te elimineren hebben we een tweetal wijzigingen doorgevoerd: 1. Keuze vastlegging percentages of uren Je hebt nu de mogelijkheid om de invoer uitsluitend te doen op basis van percentages  (% db Contract (P01404) en % db Uitbreiding (P02404)) of uren (contracturen p/w (P03109) en uitbreidingsuren p/w (P04109)). Alle andere rubrieken worden dan eenduidig op basis van deze percentages of uren berekend. Deze keuze vindt plaats op basis van het nieuwe stuurgegeven URENPERC. Deze heeft standaard de waarde B(eide) waarbij conform de oude situatie zowel percentages als uren te muteren zijn. Als je deze waarde wijzigt naar P(ercentages), dan zullen voortaan uitsluitend % db Contract en % db Uitbreiding te muteren zijn. Als je kiest voor de waarde U(ren), kun je uitsluitend de Contracturen p/w (P03109) en Uitbreidingsuren p/w (P04109) vastleggen.  Dit stuurgegeven heeft betrekking op zowel directe - als indirecte mutaties. In het 'In- en uit dienst'-scherm is dit zichtbaar doordat alleen de keuzerubrieken te muteren zijn en de overige rubrieken 'alleen lezen'. Voor indirect muteren betekent dit dat uitsluitend de keuzerubrieken worden verwerkt; indien ook de andere rubrieken worden aangeleverd, worden deze niet verwerkt, hetgeen op het verwerkingsverslag wordt vermeld. 2. Infoknop Omdat je vrij bent in je keuze van vastlegging en dus bijvoorbeeld ook voor de bestaande situatie (B)eide kunt kiezen, is een informatieknopje toegevoegd achter het berekende veld % deelbetrekking (P00404). Als je hier op klikt krijg je een uitleg over de berekeningen en eventuele visuele afrondingsverschillen.  Actie Indien je gebruik maakt van gescheiden vastlegging van contract- en uitbreidingsuren, maak dan de gewenste keuze voor stuurgegeven URENPERC. Als je niets doet, zal Beaufort conform bestaande werking blijven werken waarbij zowel uren als percentages kunnen worden gemuteerd. Dit kan in uitzonderingsgevallen dan echter wel tot (minimale) afrondingsverschillen leiden. Unieke aanduiding ARBO-bestanden (change 2175696) In de huidige situatie zijn de aangemaakte bestanden voor de ARBO-diensten niet uniek qua naamgeving. Het zou kunnen voorkomen dat bestanden worden overschreven als een bestand nog niet is verzonden of verplaatst uit de betreffende directory. Oplossing Ter voorkoming van dit probleem wordt er een datum-tijd toegevoegd aan de naam van het ARBO-bestand. Op deze manier zijn de bestanden uniek en zal het overschrijven niet meer voorkomen. De bestanden richting het UWV waren al voorzien van een datum-tijd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Geen salarismutaties voor rubriek P00850 - Reden uit dienst LA/UPA (change 2041669) Rubriek P00850 (Reden uit dienst LA/UPA) is verplicht in geval de datum uit dienst is ingevuld. Dit leidt vervolgens tot salarismutaties naar Payroll Gemal. Dit is echter niet in alle gevallen gewenst: indien voor een dienstverband rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een waarde ongelijk aan 11, 13 of 15 heeft, mag rubriek P00850 niet worden doorgegeven aan Payroll Gemal. In die gevallen waar dat wel gebeurt, leidt dat tot een foutmelding bij de Loonaangifte. Oplossing Als je in het 'Uit dienst scherm' de datum uit dienst vult, zal Beaufort automatisch de waarde van rubriek P00893 controleren. Als deze niet gelijk is aan 11, 13 of 15, wordt het veld 'Uit dienst LA/UPA' (P00850) 'alleen lezen' en kun je hier geen waarde meer vastleggen. Een eventueel gevulde waarde wordt leeggemaakt en zal leiden tot een salarismutatie met een lege waarde zodat ook in Payroll Gemal de waarde wordt leeggemaakt. Ook wat betreft indirecte mutaties is een dergelijke controle toegevoegd en worden waar van toepassing lege salarismutaties aan Payroll Gemal aangeleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Bepalen IKV-nummer (change 2182334/2247954) Bij een nieuw dienstverband en bij het vastleggen van een transitie/-ontslagvergoeding moet een uniek IKV-nummer worden bepaald. In de huidige situatie gebeurde dit op basis van het loonheffingennummer van de instelling van het dienstverband en het BSN-nummer. Het zou in deze situatie dus voor kunnen komen dat een persoon met twee dienstverbanden waarvoor in beide gevallen een transitievergoeding wordt vastgelegd hetzelfde IKV-nummer werd gegenereerd als het loonheffingennummer afwijkend was. Nu blijkt echter dat Payroll Gemal deze controle niet heeft doorgevoerd en het IKV-nummer uniek moet zijn per BSN-nummer. In geval van twee transitievergoedingen voor dezelfde persoon zullen er dus ook twee verschillende IKV-nummers moeten worden gegenereerd, ongeacht het aanwezige loonheffingennummer. Oplossing In het bepalen van het IKV-nummer is de afhankelijkheid met het loonheffingennummer van de instelling verwijderd. Het nieuwe IKV-nummer wordt op basis van het BSN-nummer en de reeds aanwezige IKV-nummers voor deze persoon bepaald. Het bepalen van het IKV-nummer gebeurt bij het invoeren van een nieuw dienstverband (via Self Service of via Beaufort) en voor de transitie/-ontslagvergoeding. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inzien rubriekeigenschappen 'toekomst' en 'historie' (change 2087172) Melding In de diverse HR Core Beaufort schermen kan je - als je met de cursor in een veld staat - met de rechter muisknop aanvullende rubriekeigenschappen zoals 'toekomst'  en 'historie' inzien. In het scherm Premiedifferentiatie WAB en het scherm Sociaal/Fiscaal werkte dit echter niet altijd correct. Oplossing Na deze release is de werking aangepast. Beide schermen bevatten al enige tijd een kleine conversie die een aantal rubrieken van een initiële waarde voorziet als deze nog geen waarde in de database hebben. In die gevallen zal HR Core Beaufort -zodra een ander scherm wordt opgestart zoals bijvoorbeeld het historie scherm - nog steeds vragen of de wijzigingen, in de vorm van de initiële waarden, moeten worden opgeslagen. In de statusbalk onderin het scherm is zichtbaar welke velden van welke initiële waarden zijn voorzien. Voor meer informatie over deze initiële waarden: zie de release notes van 2019-10 voor Sociaal/Fiscaal en van 2019-12 voor Premiedifferentiatie WAB. Zodra deze initiële waarden daadwerkelijk in de database zijn opgeslagen, verloopt het raadplegen van historie of toekomst normaal. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Loonverdeling onterecht aangemaakt voor huidige periode i.p.v. volgende (change 1519310) Melding Als een nieuw dienstverband werd aangeleverd, wat pas een maand later ingaat maar al wel een relatie naar de salarisverwerker heeft, dan werd ten onrechte de loonverdeling al aangemaakt voor de huidige maand. Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt de loonverdeling aangemaakt in de periode van de startdatum van het dienstverband. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Tweede workflow signaal onterecht aangemaakt (change 15585853/2227283) Melding Als er een nog een workflow signaal aanwezig was met status 'Te Realiseren' en van het dienstverband werd de organisatie eenheid gewijzigd, werd ten onrechte een tweede workflow signaal aangemaakt met status 'Toe te Wijzen'. Oplossing In deze release is dit hersteld en er wordt in deze situatie geen tweede workflow signaal meer aangemaakt. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Dienstverband niet te verwijderen als persoonsnummer voorkwam in logging GDPR (change 2069008) Melding Met functie 'Omzetten/verwijderen DV uit dienst' kan je dienstverbanden verwijderen die uit dienst zijn. Als het persoonsnummer nog voorkwam in de GDPR logging werd er onterecht vermeld dat het dienstverband niet verwijderd kon worden.  Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt het dienstverband verwijderd . Actie Als je eerder hebt geconstateerd dat het dienstverband in deze situatie niet verwijderd kon worden, kan je de functie nu nogmaals uitvoeren. Berekend bruto salaris BBL'ers niet correct (change 2196450) Melding Het berekende bruto salaris van BBL'ers werd niet in alle gevallen correct berekend en weergegeven.   Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt het bruto salaris voor BBL'ers correct berekend en weergegeven. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Indicatie herrekenen vorig jaar aangezet voor aantal rubrieken In navolging op Gemal is in HR Core Online voor de onderstaande rubrieken de optie 'herrekenen vorig jaar' aangezet. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 11 onderwerp 2020-11/5. Rubriek Omschrijving P00245 Bruto diversen 1245 P00246 Bruto diversen 1246 P00247 Bruto diversen 1247 P00248 Bruto diversen 1248 P00249 Bruto diversen 1249 P02418 Dagloon ziektewet P02484 Dagloon zwangerschaps-en bevallingsverlof P02485 Dagloon ziek tgv zwangerschap Verlofregeling buiten pensioenberekening Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 11 onderwerp Pensioenfonds PFZW - Verlofregeling buiten pensioenberekening. Voor de rubrieken P01955, P01956, P01957, P01958, P01959, P02526, P02527, P02529, P02533, P02536, P02556, P02557, P02558, P02559, P02560 is de omschrijving van referentiewaarden 1 t/m 4 aangepast en is referentiewaarde 5 toegevoegd. Waarde Omschrijving 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 WG betaalt ook WN deel; PFZW: vrijw voortzetting 3 WN betaalt ook WG deel; PFZW: vrijw voortzetting 4 Geen premiebet vrlfdl; PFZW: geen vrijw voortzet 5 PFZW: Verlofreg geen invloed op pensioenber Extra code voor meeruren en oppluspercentage Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 11 onderwerp 2020-11/3. Gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving  Exportcode Omschrijving  P01303 Extra uren 2 01303 Extra uren 2 P00403 Extra uren 02403 Extra uren Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P10982 Vakantie/ADV meerwerk 2 00982 Vak/ADV meerw 2 P13125 Uurloon extra uren 2 03125 Uurln extr uren 2 Nieuw / Gewijzigde uitvoercodes Rubriek Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving nieuw P91303 Extra uren 2 01303 Extra uren 2 P92509 Factor meerwerk/opslag 2 01509 Factor mw/opsl 2 P91607 Factor ADV/VT opslag 2 01607 Factor ADV/VT opsl2 P93982 Vak/ADV meerwerk 2 00982 Vak/ADV meerwerk2 P92303 Uren Meerwerk 2 02303 Uren meerw 2 Afhandeling persoonlijk budget bij uit-dienst Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 10 onderwerp 2020-10/2. Zoals beschreven in de vorige release notes sluiten we nu aan op Payroll Gemal voor wat betreft afhandeling van een persoonlijk budget bij uit-dienst. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving  Exportcode  Omschrijving P01971 PB1 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01971  PB 1 pos/neg ud P01972 PB2 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01972  PB 2 pos/neg ud P01973 PB3 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01973  PB 3 pos/neg ud P01974 PB4 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01974  PB 4 pos/neg ud P01975 PB5 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01975  PB 5 pos/neg ud Referentiewaarde bij bovengenoemde rubrieken Waarde Omschrijving 0 Conform wgc 3681 t/m 3685 1 Verreken pos en neg bedragen 2 Verreken neg bedragen Voor rubrieken Afhandeling uitdienst PB 1/2/3/4/5 (P12837/P12895/P12899/P12932/P12957) zijn dit de nieuwe referentiewaarden. Waarde Omschrijving 0 Conform wg-nivo 1 Niet afrekenen saldo PB 2 Afrekenen saldo PB 3 Reserveren, afrekenen mnd na ud 4 Reserveren, afrekenen mnd uitb 5 Nulstellen saldo PB Voor de rubrieken PB1/2/3/4/5 afrekenen bij uitdienst (P02614/P02657/P02658/P04170/P04171) zijn de onderstaande referentiewaarden gewijzigd. Waarde Omschrijving 0 Conform wg code 4 (Vervallen)  5 (Vervallen)  6 (Vervallen)  7 (Vervallen)  Conversie Indien er op het moment van installeren van de release nog niet verwerkte salarismutaties aanwezig zijn voor de rubrieken PB1/2/3/4/5 Afrekenen bij uit-dienst zullen de waarden worden geconverteerd volgens onderstaande tabel en zullen voor de rubrieken Verrekenen pos/neg bij uitdienst PB1/2/3/4/5 en Afhandeling bij uit-dienst PB1/2/3/4/5 salarismutaties worden aangemaakt conform onderstaande tabel. PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 Afrekenen bij uit-dienst Oude waarde P02614 P02657 P02658 P04170 P04171 Verrekenen pos/neg bij uit-dienst Nieuwe waarde P01971 P01972 P01973 P01974 P01975 Afhandeling bij uit-dienst Nieuwe waarde P12837 P12895 P12899 P12932 P12957 Afrekenen bij uit-dienst Nieuwe waarde P02614 P02657 P02658 P04170 P04171   0 0 0 0   1 1 2 1   2 1 2 2   3 1 2 3   4 0 1 0   5 2 2 1   6 2 2 2   7 2 2 3 Uitfaseren exportcode 02850 Reden uit-dienst LA/UPA Exportcode 02850 kan per januari 2021 niet meer opgegeven worden. De functionaliteit van de reden uit-dienst wordt overgenomen door invoercode 02846 - Reden Einde Arb.O. Zie hiervoor ook de Payroll Gemal release notes van 2020-01. De rubriek P00850 - Reden uit-dienst LA/UPA blijft in HR Core Beaufort in gebruik alleen de exportcode van deze rubriek wijzigt. De rubriek wordt geëxporteerd via de nieuwe exportcode 02846. Deze wijziging is nu ook doorgevoerd in Beaufort en heeft een aantal inrichtingswijzigingen tot gevolg. Nieuw exportcode Code export ind Oms   02846 WN Reden einde arb.o    Gewijzigd datatype Rubriek Datatype Aantal decimalen P00850 S nul Gewijzigde exportkenmerken   Rubriek Sl_deel Export code Export _ind Trans_kd Formaat Teken_omdr Multi_fact P00850 - 02846 WN   A     Gewijzigde referentiewaarden voor rubriek P00850   waarde waarde_oms 0 Vrijwillig ontslag (vervallen) 1 Overlijden (vervallen) 2 Vrijwillig ontslag (vervallen) 3 Gedwongen ontslag (vervallen) 4 Ouderdomspensioen (vervallen) 5 Premievrijstelling ivm WAO/OBU (vervallen) 6 VUT overb/flx (vervallen) 8 Einde adm.eenh (vervallen) 01 Binnen proeftijd door werkgever 03 Door rechter op verzoek werkgever 04 Wederzijds op verzoek werkgever 11 Binnen proeftijd door werkgever (vervallen) 13 Rechter op verzoek werkgever (vervallen) 14 Wederzijds op verzoek werkgever (vervallen) 20 Opzegging initiatief werknemer 21 Ontslag op staande voet 30 Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 31 Rechtswege andere reden 40 Einde uitzendovereenkomst ziekte 41 Einde uitzendovereenkomst andere reden 80 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV 81 Bedrijfseconomische reden met toest. UWV 90 IKV administratief beeindigd, AO loopt door 99 Overige reden Let op: de oude waarde '1 - Overlijden' mag per 2021 niet meer worden gebruikt. In dergelijke gevallen dien je voortaan waarde '31 - Rechtswege andere reden' toe te passen.   Publishing Date : 11/2/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 17:58 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 756 Weergaven
Labels