Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030447) In deze versie... Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. WAB: nieuwe IKV voor transitie en ontslagvergoeding: 2e bullet uit de lijst van 3 bullets verwijderd. Zin 'Let op:....' onder de 2 resterende bullets toegevoegd. Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden: dagen gewijzigd in maanden. Laatste zin verwijderd. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset: zin mbt de HSSK rubriekenset toegevoegd. Mededelingen WAB community Wij hebben een bericht op de Youforce portal geplaatst met als titel 'WAB  community-groep is live'. Alle informatie over de WAB en wijzigingen in de software kunt u vinden in deze community. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen  naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core Beaufort ten aanzien van de WAB.  Nieuwe Uniface licentie Met deze release wordt de licentie van de Uniface runtime vernieuwd. Als u deze upgrade niet installeert, zal HR Core Beaufort op 6 december 2019 de melding geven dat de Uniface licentie gaat verlopen. Na 6 januari 2020 zal HR Core Beaufort niet meer starten. Het is dus zeer belangrijk dat u deze upgrade op tijd installeert! Let op: wanneer u gebruik maakt van een aparte batch/koppel server, vergeet dan niet om ook daarop de release te installeren. Aankondiging januari release Wij zullen eind december een release uitbrengen met daarin de laatste zaken ten aanzien van wet- en regelgeving die ingaan per 1 januari 2020. Wij adviseren u dringend om deze release zo snel mogelijk na uitbrengen te installeren, zodat u tijdig voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Uitfaseren eindejaarsproductie Zoals aangekondigd in de release notes van Payroll Gemal van periode 06 en 09 gaat u met ingang van deze jaarovergang niet meer gebruikmaken van eindejaarsproducties maar van een aanvullende correctieproductie (ACP).  De werkwijze in HR Core (Online) is hiermee niet gewijzigd. U blijft dus een 13, 14 en 15e periode toesturen die in Payroll Gemal omgezet worden naar een aanvullende correctieproductie. Voor meer informatie over dit onderwerp zie de speciale release notes op de Community bij de Release Information Groep bij Releases 2019 > 2019-12 > Payroll Gemal 2019-12 - Speciale release notes. Nieuw WAB: premiedifferentiatie WW Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. Het doel van de WAB is het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele contracten. Om deze wet goed te ondersteunen hebben we in de 2019-10 release een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd. In deze release wordt de functionaliteit om deze rubrieken daadwerkelijk te gebruiken uitgeleverd.  Hoe Default vulling van de nieuwe rubrieken: Na installatie van deze release zullen de 4 WAB-rubrieken voor alle actieve medewerkers een default (standaard) waarde hebben gekregen: P12170 (Code tarief WW Awf): waarde 0 (automatisch berekenen). P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd): dit is een bestaande rubriek, de bestaande waarde blijft gehandhaafd. P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst): waarde 0 (schriftelijke arbeidsovereenkomst). P12474 (Oproepovereenkomst): waarde 1 (oproepovereenkomst) indien: P00332 (Externe code soortloner) = 3 (uurloner nominaal) of 4 (uurloner schaal/tabel) EN P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers) OF P04182 (Min-max contract) = 1 EN invoercode P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers).  In alle overige gevallen een waarde 0 (geen oproepovereenkomst). Om het aantal salarismutaties te beperken, worden uitsluitend mutaties met een waarde ongelijk aan 0 aan de salarisverwerker aangeleverd. Nieuw scherm Premiedifferentiatie WAB De 4 WAB-rubrieken zijn geplaatst op het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Dit scherm (systeemfunctie 160041) maakt onderdeel uit van: de map 'DV-gegevens per soort'.  de procedure 'Persoon / dienstverband'. de procedure 'Alle dienstverbandgegevens'. Alle gegevens in het scherm zijn verplicht. Mochten er voor het geselecteerde dienstverband nog geen waarden bekend zijn, worden de 4 rubrieken in het scherm default gevuld conform bovenstaande beschrijving. Indien van toepassing kunnen deze waarden uiteraard worden aangepast. Aanpassingen scherm Loonaangiftegegevens Een van de WAB-rubrieken betreft een reeds bestaand gegeven: P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd). Deze rubriek maakte onderdeel uit van het scherm 'Loonaangiftegegevens' en is met ingang van deze release verplaatst naar het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Ook de reeds lange tijd vervallen rubriek P13049 (WAO-WIA afd 2017) is van het scherm verwijderd. Dit staat echter los van de WAB. Indirect muteren Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is uitgebreid met een consistentiecontrole voor rubriek P12170 (Code tarief WW Awf) die controleert of deze rubriek een geldige waarde heeft. Als dat niet het geval is, wordt dit gesignaleerd op het verwerkingsverslag. U kunt daar vervolgens zelf actie op ondernemen. Wat betreft de rubrieken P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd), P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst) en P12474 (Oproepovereenkomst) vindt er vooralsnog geen controle plaats. Begin volgend jaar zal de functie 'Controleren salarismutaties werknemer' hierop worden aangepast. Dit zal te zijner tijd in de release notes worden toegelicht. Uw actie U dient het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB' te autoriseren voor de door u gewenste gebruikersgroepen. Let op: Beaufort gaat default uit van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Controleer altijd of hiervan daadwerkelijk sprake is. Dit geldt ook voor de automatische bepaling van wel/geen oproepovereenkomst. Voor meer informatie omtrent de WAB en hoe hier mee om te gaan, verwijzen we u naar de overkoepelende WAB-informatie op de Community. WAB: nieuwe IKV voor transitie- en ontslagvergoeding Waarom De per 1 januari 2020 ingevoerde Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft onder andere tot gevolg dat de regels voor het toekennen en uitbetalen van een transitievergoeding of ontslagvergoeding veranderen. U moet met ingang van die datum een transitie- of ontslagvergoeding betalen aan alle medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Voorheen was een transitie- of ontslagvergoeding alleen aan de orde wanneer de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar had geduurd. Op een transitie- en ontslagvergoeding zijn andere fiscale regels van toepassing dan op regulier loon en daarom eist de Belastingdienst dat de transitie- of ontslagvergoeding wordt betaald op een aparte inkomstenverhouding (IKV). Voor het voldoen aan deze eisen is er een aanpassing in HR Core (Online) gemaakt die ervoor zorgt dat HR Core (Online) een nieuw dienstverband met een nieuw volgnummer IKV aanmaakt om vervolgens de transitie- of ontslagvergoeding te kunnen invoeren en aanleveren aan Payroll Gemal. Met ingang van deze upgrade is het niet meer nodig om een nieuw dienstverband op te voeren om een transitie- of ontslagvergoeding te kunnen betalen. Hoe Er is een nieuwe procedurestap beschikbaar waarmee u een transitie- of ontslagvergoeding kunt opvoeren als variabele mutatie voor een dienstverband dat uit-dienst gaat. Als u één van deze vergoedingen opvoert, genereert HR Core (Online) een uniek gelijktijdig volgnummer IKV. Deze procedurestap (160150 Transitie-/ontslagvergoeding) is standaard toegevoegd aan de procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens en geautoriseerd voor gebruikersgroep AB. De rubrieken betrokken in deze procedurestap zijn: Rubriek Omschrijving P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding P03699 Transitievergoeding P00694 Ontslagvergoeding Deze rubrieken zijn uitsluitend beschikbaar in de procedurestap 160150 Transitie-/ontslagvergoeding en zijn niet beschikbaar in alle functies waarmee u normaliter variabele mutaties muteert. Aangezien de rubrieken P03699 en P00694 tellende variabele rubrieken zijn, zal in geval van meerdere variabele mutaties per verrekenperiode een scrollbar naast de rubriek verschijnen. Hiermee kan naar de gewenste mutatie gescrold worden om eventuele wijzigingen op nog niet aangeleverde mutaties aan te brengen. Als gevolg van de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband is besloten dat vanaf deze release het bepalen van een volgnummer inkomstenverhouding in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Als gevolg hiervan: is het niet meer mogelijk om vanuit Self Service bij een nieuwe dienstverband het volgnummer IKV (P01114) aan te leveren; Rubriek P01114 is geblokkeerd voor indirect muteren. is het niet mogelijk om vanuit Self Service het gelijktijdig volgnummer IKV (P02378) aan te leveren. Rubriek P02378 is geblokkeerd voor indirect muteren.  Let op: de genoemde rubrieken zijn pas per 2020 in Payroll Gemal operationeel. Tot dat moment zullen deze niet worden verwerkt! Gewijzigd en verbeterd Reden einde arbeidsovereenkomst Waarom In de loonaangifte 2020 is een nieuw gegeven geïntroduceerd: Code reden einde arbeidsovereenkomst. De definitieve versie van UPA 2020 bevat, overgenomen van de loonaangifte 2020, ook het nieuwe veld ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’. In UPA 2020 komt de 'Code reden einde inkomstenverhouding' daarmee te vervallen. Beaufort kent reeds rubriek P00850 (Reden uittrede/ontslag PFZW) gekoppeld aan de Payroll Gemal invoercode 02850. Dit correspondeert nu nog met Code reden einde inkomstenverhouding. Rubriek P00850 en invoercode 02850 zullen met ingang van 1 januari 2020 gebruikt gaan worden ten behoeve van Code reden einde arbeidsovereenkomst in zowel de loonaangifte als de UPA. Hoe De omschrijving van rubriek P00850 en invoercode 02850 is aangepast naar respectievelijk Reden uit dienst LA/UPA en Reden uittrede/ontslag. Omdat het doel van deze rubriek tweeledig is geworden is deze rubriek niet meer uitsluitend op het scherm 'Pensioenfonds' beschikbaar, maar ook op het scherm 'Uitdienstgegevens'. In beide schermen kan dezelfde van toepassing zijnde waarde worden geselecteerd op basis van de nieuwe referentiewaarden. In de sectie Inrichtingswijzigingen is een overzicht van de oude en nieuwe waarden opgenomen. Daar waar van toepassing zijn extra controles toegevoegd. Zo zal in het scherm 'Uitdienstgegevens' bij vastlegging van de datum uit dienst, rubriek P00850 verplicht zijn. Ook het proces 'Verwerken indirecte mutaties' zal hier op signaleren. Een wijziging op rubriek P00850 ten behoeve van LA dan wel UPA wordt altijd aangeleverd aan Payroll Gemal. Daar zal op basis van klantinstellingen de verdere routering naar van de toepassing zijnde ontvangers plaatsvinden. Deze wijzigingen worden ook beschreven in de release notes van Payroll Gemal voor periode 2020-01. Uw actie Indien een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moet een reden uit dienst LA/UPA worden opgegeven. Hiervoor heeft u rubriek P00850 ter beschikking. Denk aan de overgangsfase 2019-2020: controleer eventuele geïmporteerde maar nog niet verwerkte dienstverbanden op de juiste waarde van dit gegeven. Om technische redenen is de referentietabel gekoppeld aan rubriek P00850 gewijzigd. De oude tabel DPIC381 is komen te vervallen, waarbij alle waarden zijn overgeheveld naar DPIA029 onder rubriekcode P00850. Indien van toepassing dient u hier uw rapportages op aan te passen. Opgeloste meldingen P13049 verwijderen uit scherm Loonaangiftegegevens (change 1652003) Melding Rubriek P13049 (Code korting WAO/WIA afd 2017) is vervallen per 1-1-2018 maar staat nog steeds op het venster Loonaangiftegegevens. Oplossing Rubriek P13049 is verwijderd van het venster Loonaangiftegegevens Uitbreiding aantal posities rubrieken PI0008, PI0015, PI0025, PI0032 (change 1576747) Melding De rubrieken PI0008 (Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof), PI0015 (Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl), PI0025 (Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof) en PI0032 (Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgve) zijn uitgeleverd in HR Core Beaufort met 5 posities (99,99). Het betreffen echter rubrieken over het totaal aantal uren in plaats van uren per week. Oplossing De lengte van de rubrieken is gewijzigd naar 7 posities (9.999,99) zodat het totaal aantal uren vastgelegd kan worden. Uitvoercodes LKV niet in Tres (change 1438829) Melding Een viertal uitvoercodes te weten 01546, 01547, 01538 en 01539 zijn in Beaufort als importrubrieken gedefinieerd zonder de voorloopnul. Dit moet worden gecorrigeerd zodat de rubrieken beschikbaar zijn in Beaufort. Oplossing De importrubrieken zijn gecorrigeerd en bevatten nu de voorloopnul. Inrichtingswijzigingen Lees voor aanvullende informatie over onderstaande onderwerpen de release notes van Payroll Gemal voor periode 2019-12 en 2020-01. Fiets van de zaak Vanaf 1-1-2020 komt naast de leaseauto ook de leasefiets (niet te verwarren met de reeds bestaande fietsregelingen) beschikbaar. Hiervoor zijn nieuwe rubrieken aangemaakt. Tevens zijn de onderstaande rubrieken P02041, P12042, P00987 en P10988 aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P02041 Nieuwprijs fiets 02041  Nieuwprijs fiets P12042 Keuze percentage fiets 02042  Keuze perc fiets P00987  WN bijdrage privégebruik fiets 00987  Bijdr fiets privé P10988  WN bijdrage niet-privégebruik fiets 00988  Bijdr fiets n/prv Voor rubriek P12042 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1 = 25,00 2 = 14,00 3 = 20,00 4 = 8,00 6 = 4,00 7 = 7,00 8 = 35,00 9 = 15,00 10 = 21,00 11 = 22,00 Waarde 7 is relevant in het kader van de leasefiets. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91591  Wrd prv gbr fiets 01591  Wrd prv gbr fiets P92592  Belast bdr fiets 01592  Belast bdr fiets P92987  Bijdr fiets privé 00987  Bijdr fiets privé P92988 Bijdr fiets n/prv 00988  Bijdr fiets n/prv Fiscale rekenregels 2020 De fiscale rekenregels van 2020 geven aan dat de loonheffing van medewerkers wonende in België of Suriname/Aruba via nieuwe belastingtabellen gaat lopen. Hiervoor zijn de volgende nieuwe extra referentiewaarden aangemaakt voor rubriek P12323 - Ind. fiscaal woonland: 4 - België 5 - Suriname of Aruba Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden Van de volgende rubrieken is de bewaartermijn van de historie verhoogd naar 500 maanden: P12170 - Code tarief WW Awf  P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst  P12474 - Code oproepovereenkomst Referentiewaarden P02268 (Code aard arbeidsverhouding) uitgebreid Rubriek P02268 is uitgebreid met de volgende referentiewaarde: 83 - BBL Deze waarde is van toepassing per 01-01-2020, maar kan reeds gebruikt worden bij het vastleggen van nieuwe medewerkers die in 2020 in dienst komen. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset De volgende SV code rubrieken zijn toegevoegd aan de HSS rubriekenset: P02122 - Werknemersverzekering WW P02123​ - Werknemersverzekering WIA P02124 - Werknemersverzekering ZW Indien u deze codes reeds aan de HSSK rubriekenset had toegevoegd, dienen deze daar uit verwijderd te worden. Rubrieken code SV beschikbaar voor profielen De definitie van de volgende SV code rubrieken is aangepast zodat deze rubrieken gebruikt kunnen worden in profielen:  P02122 - Werknemersverzekering WW P02123 - Werknemersverzekering WIA   P02124 - Werknemersverzekering ZW Referentiewaarden van de WAB Premiedifferentiatie rubrieken uitgebreid Aan de volgende rubrieken is de referentiewaarde 'Niet van toepassing' toegevoegd: P12170 - Code tarief WW Awf P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 - Code oproepovereenkomst Deze waarde kan toegepast worden bij dienstverbanden zonder koppeling naar de salarisverwerker (o.a. externen of vrijwilligers zonder betaling). ABP componenten jaargrondslag Om meer inzicht in de vaststelling van het jaarinkomen ABP te verschaffen gaat Payroll Gemal diverse componenten waarmee gerekend wordt via uitvoercodes zichtbaar maken. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92431 ABP vast vrgjr 02431 ABP vast vrgjr P92435  ABP var VT vrgjr 02435  ABP var VT vrgjr P92436 ABP var vrgjr 02436 ABP var vrgjr ABP vaste componenten vanaf peildatum vorig jaar Met ingang van 2017 heeft ABP haar beleid ten aanzien van salariscorrecties aangepast. Vanaf 2017 geldt dat een salarisaanpassing met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-12. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93232 ABP verschil vorig jaar 02232 ABP versch. vrgjr  P92432 ABP vaste pensioengevende component voor-vorig jr 02432 ABP vaste vr-vrgjr P94732 ABP correctie salaris vorig jr 02732 ABP - corr. vrgjr Configuratie rubriek P02378 (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) Rubriek P02378​ (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) bleek foutief geconfigureerd te zijn als tellende variabele mutatie. Dit is aangepast naar vervangende variabele mutatie.  Deze initieel onjuiste configuratie heeft overigens niet tot foutsituaties kunnen leiden. Referentiewaarden P00850 - Reden einde arbeidsovereenkomst (DPIA029) De referentiewaarden van P00850 (Reden einde arbeidsovereenkomst) zijn opgenomen in DPIA029 onder rubriekcode P00850 (voorheen DPIC381). In deze tabel staan zowel de oude 2019 waarden als de nieuwe 2020 waarden: Code Omschrijving 0 Vrijwillig ontslag (vervallen) 1 Overlijden 2 Vrijwillig ontslag (vervallen) 3 Gedwongen ontslag (vervallen) 4 Ouderdomspensioen (vervallen) 5 Premievrijstelling ivm WAO/OBU (vervallen) 6 VUT overb/flx (vervallen) 8 Einde adm.eenh (vervallen) 11 Binnen proeftijd door werkgever 13 Rechter op verzoek werkgever 14 Wederzijds op verzoek werkgever 20 Opzegging initiatief werknemer 21 Ontslag op staande voet 30 Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 31 Rechtswege andere reden  40 Einde uitzendovereenkomst ziekte  41 Einde uitzendovereenkomst andere reden 80 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV 81 Bedrijfseconomische reden met toest. UWV 90 IKV administratief beeindigd, AO loopt door  99 Overige reden WAB Addendum: Komende wijzigingen Per 2020 treedt de WAB in werking. Echter een addendum erop treedt mogelijk pas later in werking. Voor dit addendum zijn in deze release alvast inrichtingswijzigingen meegenomen. Zodra de functionaliteit van dit addendum op de WAB in een release van Beaufort ter beschikking wordt gesteld, wordt dit in de betreffende release notes meegenomen. De inrichtingswijzigingen die nu alvast zijn meegenomen voor het addendum, zijn: Nieuwe rubrieken en nieuwe uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P03109 Contracturen in uren - Contracturen p/w P04109 Uitbreidingsuren in uren - Uitbreidingsuren p/w P01404 Percentage deelbetrekking contract 02511​  % db Contract P02404 Percentage deelbetrekking uitbreiding - % db Uitbreiding Voor de duidelijkheid: de rubrieken P04109 en P02404 zijn alleen nodig bij een tijdelijke uitbreiding van de vaste contract uren. Nieuwe PY / PZ rubrieken Rubriekcode Omschrijving Omschrijving PY3109  Startdatum P03109 (intern gebruik) Startdatum P03109 PY4109 Startdatum P04109 (intern gebruik) Startdatum P04109 PY1404 Startdatum P01404 (intern gebruik) Startdatum P01404 PY2404 Startdatum P02404 (intern gebruik) Startdatum P02404 PZ3109  Einddatum P03109 (intern gebruik) Einddatum P03109 PZ4109 Einddatum P04109 (intern gebruik) Einddatum P04109 PZ1404 Einddatum P01404 (intern gebruik) Einddatum P01404 PZ2404 Einddatum P02404 (intern gebruik) Einddatum P02404 Nieuw RAET-stuurgegeven Naam Omschrijving Ingeregelde waarde Mogelijke waarden Raet stuurgegeven? UURMETH Contract- en uitbreidingsuren vastleggen N 'J' of 'N' JA Ons®Connector Mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven Waarom In de komende december release biedt Visma | Raet de mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven. Hier lees je waarom dit handig is: De einddatum van de 'inzet' in Youforce bepaalt, naast de einddatum van het contract, ook de einddatum van de toewijzing van een persoon aan een team in Nedap Ons®. Na het verstrijken van de einddatum van een medewerker in een team is de medewerker: Niet meer zichtbaar voor zijn leidinggevende/teamleider in Nedap Ons®. Onderdeel geworden van een “onbekend team/onbekende eenheid”, waarvoor geen verantwoordelijke staat geregistreerd in Nedap Ons®. In de praktijk blijkt echter, dat ná het verstrijken van de einddatum het contract alsnog wordt verlengd en dat het uit-dienst-proces nog niet volledig is afgehandeld. Met als gevolg dat: Medewerkers na het einde van het contract toch nog staan ingeroosterd. Op een medewerker geschreven uren, niet meer zijn te controleren. Diensten of uren die bij cliënten zijn geregistreerd niet meer zijn te fiatteren. Vervelende vervolgacties en controle procedures ontstaan. Door geen einddatum voor een team door te geven aan Nedap Ons®: Blijven de medewerkers altijd zichtbaar bij het laatst gekoppelde team. Houd de teamleider/fiatteur van het laatst gekoppelde team inzage in de medewerker en zijn uren. De (laatst) verantwoordelijke teamleider correcties uitvoeren op de tijdregistratie, etc. We blijven de einddatum wél doorgeven aan het contract in Nedap Ons®. Dit betekent dat de medewerker niet meer kan inloggen na het verlopen van de contractdatum. Hoe Medewerkers uit dienst blijven gekoppeld aan hun oude team in Nedap ONS, ook al is hun inzet volgens HR Core Beaufort verlopen. Dit is optioneel. Standaard blijft het oude gedrag. Uw actie Laat ons weten via 4ME (of per mail) of je wilt overstappen op het nieuwe gedrag. Als we geen antwoord ontvangen, dan gaan we ervan uit dat je het bestaande gedrag wilt blijven behouden. Publishing Date : 11/29/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:24 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1612 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030446) Mededelingen Splitsing code SV Het forceren van een conversie van rubriek P01182 naar de rubrieken P02122 t/m P02124 inclusief bijbehorende salarismutaties, kunt u realiseren door het uitvoeren van de procedure 'Stamblad werknemer (700112)'. Aankondiging december release In de december release worden er belangrijke wijzigingen naar aanleiding van de wetgeving per 2020 geleverd, die mogelijk impact hebben op de formulieren die u gebruikt in Self Service. In de oktober release hebben we al voor een deel van de aankomende wijzigingen de inrichting geleverd, zodat u de formulieren hierop kunt voorbereiden. Belangrijke wijzigingen: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Reden uit dienst t.b.v. loonaangifte. Aankondiging januari release Afwijkend wat wij in de release notes van oktober hebben geschreven - In de volgende release van HR Core Beaufort komt de rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep te vervallen en daarmee ook deze controle.-  zal de aanpassing pas met de release van januari worden verwijderd. Dit betekent voor u dat u tot deze release een waarde moet opgeven bij de code P02266. Gewijzigd en verbeterd Uitbreiden bezettingstabel met indirecte mutaties Waarom De procedure voor het berekenen van bezettingsgegevens is gewijzigd ten behoeve van Management Informatie. Indirecte mutaties op rubrieken die van invloed zijn op deze berekening, dienen te worden meegenomen in de bezettingsgegevens. Het tonen van de toekomstige mutaties in de bezettingstabel staan voor Management Informatie gepland voor de december release. Hoe Bij het importeren en verwerken van indirecte mutaties voor de rubrieken P01107, P01106, P01151, P00326, P00314, P01109, P00404, PE0404, P02486, P01103, P01104, P00322 en P00830 wordt automatisch een record aangemaakt in de bezettingstabel. Dit zorgt voor het opnieuw berekenen van de bezettingsgegevens. Technisch issue uitlezen stuurgegevens Waarom In bepaalde gevallen werd in de database bij het uitlezen van een stuurgegeven het database record gelockt. Hierdoor kon dit stuurgegeven niet meer door andere Beaufort instanties geraadpleegd worden met foutmeldingen tot gevolg. Hoe Door een andere technische implementatie van het uitlezen van stuurgegevens zal dit probleem niet meer optreden. Opgeloste meldingen Uitlevering onjuiste uitvoercodes (change 12457973) Melding In de september release zijn in het kader van 'uitbreiding doorbetaling bij verlof' abusievelijk een aantal onjuiste uitvoercodes uitgeleverd. Oplossing De correcte inrichting is toegevoegd en de foutieve inrichting op vervallen gezet. Voor details zie verder bij 'Inrichtingswijzigingen'. Aanmelden geeft foutmelding op blauw scherm (change 1576688) Melding Bij het aanmelden in HR Core Beaufort Online worden de licentiegegevens gecontroleerd. Als hierin een fout is geconstateerd, wordt er een blauw scherm getoond met een onduidelijke melding, waarna de applicatie wordt afgesloten. Oplossing Bij het aanmelden met foutieve licentiegegevens wordt nu een duidelijke melding gegeven, waarna de applicatie wordt afgesloten. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding doorbetaling bij verlof  Betreft een correctie van de uitvoercodes opgeleverd in de 2019-09 release. Vervallen uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91160 Langdurig ziek bedrag doorbetaling (Vervallen) 01160 Vervallen P91670 Seniorenverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00670 Vervallen P90671 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00671 Vervallen P91672 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00672 Vervallen P90673 Levensloopverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00673 Vervallen P90674 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00674 Vervallen P91693 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00693 Vervallen P90981 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00981 Vervallen P90982 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00982 Vervallen P90983 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00983 Vervallen P90984 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00984 Vervallen P90985 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00985 Vervallen P91986 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00986 Vervallen P91987 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00987 Vervallen P90988 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00988 Vervallen Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92635 Langdurig ziek bedrag doorbetaling 00635 Ld zk doorbet. P92636 Seniorenverlof bedrag doorbetaling  00636 Sen vrl doorbet. P92637 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling 00637 OSV doorbet. P92638 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling  00638 Onb vrl doorbet. P92639 Levensloopverlof bedrag doorbetaling  00639 LL vrl doorbet. P92640 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling  00640 Kzg vrl doorbet. P92641 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00641 Lzg vrl doorbet. P92642 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling  00642 Cal vrl doorbet. P92643 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling  00643 Vrlr 9 doorbet. P92644 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00644 Vrlr 10 doorbet. P92645 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling  00645 Vrlr 11 doorbet. P92646 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling  00646 Vrlr 12 doorbet. P92647 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling  00647 Vrlr 13 doorbet. P92648 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling  00648 Vrlr 14 doorbet. P92649 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00649 Vrlr 15 doorbet.   Transitievergoeding automatisch berekend Met de introductie van de wet WAB in 2020 biedt Payroll Gemal de mogelijkheid om een benadering te berekenen van het uit te betalen bedrag transitievergoeding aan werknemers die onvrijwillig uit-dienst gaan om zo een inzicht te krijgen in de mogelijke kosten. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-11. Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P03660 Grondslag transitieverg variabel huidig jr 01660 Grsl trv var hdjr P01557 Grondslag transitieverg variabel jr-1 01557 Grsl trv var jr-1 P01558 Grondslag transitieverg variabel jr-2 01558 Grsl trv var jr-2 P01559 Grondslag transitieverg variabel jr-3 01559 Grsl trv var jr-3 P01658 Grondslag transitieverg salaris 01658 Grsl transv sal P01659 Grondslag transitieverg vast 01659 Grsl transv vast P02930 Datum indienst transitieverg 02930 Dat indienst trnsv Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschijving P92556 Grondslag transitieverg variabel jr-0 02556 Grsl trv var jr-0 P92557 Grondslag transitieverg variabel jr-1 02557 Grsl trv var jr-1 P92558 Grondslag transitieverg variabel jr-2 02558 Grsl trv var jr-2 P92559 Grondslag transitieverg variabel jr-3 02559 Grsl trv var jr-3 P91555 Transvergoeding  indicatief 01555 Transverg ind Ons ® Connector Ons ® Connector - Nieuwe elementen Waarom Vanaf woensdag 6 november zijn er nieuwe elementen beschikbaar in de ONS-Connector.   HR Core Beaufort-code Omschrijving WKKRT1 Weekkaartprofiel P01162 Bruto uurloon COMP01 Compensatie berekenen COMP02 Compensatie begindatum COMP03 Compensatie uitbetalen   Hoe Het element P01162 (Bruto uurloon) is een standaard HR Core Beaufort-element. De overige elementen moeten zoals hieronder in HR Core Beaufort worden gedefinieerd. Uw actie Als u de ONS connector gebruikt moet u de rubriekenset in het interface van HR Core Beaufort aanpassen als u deze nieuwe elementen wilt gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Service Center. Zij regelen dat u de de nieuwe noodzakelijke bestanden zult ontvangen (DPIA028 and DPIA029) voor uitbreiding van de "rubriekentabel" in HR Core Beaufort. Ons ® Connector - Cluster- en contractgegevens bepalen per Ons ® -gebruiker (wijziging #1466457) Waarom  Release 2019-05 bevatte een functionele verbetering in de NedapOns ®  Connector. Dankzij deze verbetering worden alleen toekomstige, huidige en tot 30 dagen oude Inzetgegevens in de export opgenomen. Daardoor wordt het aantal waarschuwingen met betrekking tot het cluster en het contract in het verwerkingsrapport van de import tot het minimum beperkt. Sommige klanten kunnen echter mutaties niet tijdig in HR Core Beaufort rapporteren en registreren. Daardoor verschenen inzetgegevens die in HR Core Beaufort waren geregistreerd van meer dan 30 dagen oud niet meer in de importbestanden voor NedapOns ® . Uit een enquête onder de gebruikers van de export bleek dat deze periode standaard 30 dagen moet zijn, maar daarnaast ook door de gebruiker instelbaar. Hoe Bepaal cluster- en contractgegevens met 'Inzet'-gegevens met een instelbaar aantal dagen in het verleden, het heden en de toekomst. Uw actie Neem als je het aantal dagen in het verleden wilt wijzigen contact op met het Service Center. Standaard is deze periode 30 dagen. Publishing Date : 10/30/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 19:21 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 753 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030446) Mededelingen Splitsing code SV Het forceren van een conversie van rubriek P01182 naar de rubrieken P02122 t/m P02124 inclusief bijbehorende salarismutaties, kunt u realiseren door het uitvoeren van de procedure 'Stamblad werknemer (700112)'. Aankondiging december release In de december release worden er belangrijke wijzigingen naar aanleiding van de wetgeving per 2020 geleverd, die mogelijk impact hebben op de formulieren die u gebruikt in Self Service. In de oktober release hebben we al voor een deel van de aankomende wijzigingen de inrichting geleverd, zodat u de formulieren hierop kunt voorbereiden. Belangrijke wijzigingen: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Reden uit dienst t.b.v. loonaangifte. Aankondiging januari release Afwijkend wat wij in de release notes van oktober hebben geschreven - In de volgende release van HR Core Beaufort komt de rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep te vervallen en daarmee ook deze controle.-  zal de aanpassing pas met de release van januari worden verwijderd. Dit betekent voor u dat u tot deze release een waarde moet opgeven bij de code P02266. Gewijzigd en verbeterd Uitbreiden bezettingstabel met indirecte mutaties Waarom De procedure voor het berekenen van bezettingsgegevens is gewijzigd ten behoeve van Management Informatie. Indirecte mutaties op rubrieken die van invloed zijn op deze berekening, dienen te worden meegenomen in de bezettingsgegevens. Het tonen van de toekomstige mutaties in de bezettingstabel staan voor Management Informatie gepland voor de december release. Hoe Bij het importeren en verwerken van indirecte mutaties voor de rubrieken P01107, P01106, P01151, P00326, P00314, P01109, P00404, PE0404, P02486, P01103, P01104, P00322 en P00830 wordt automatisch een record aangemaakt in de bezettingstabel. Dit zorgt voor het opnieuw berekenen van de bezettingsgegevens. Technisch issue uitlezen stuurgegevens Waarom In bepaalde gevallen werd in de database bij het uitlezen van een stuurgegeven het database record gelockt. Hierdoor kon dit stuurgegeven niet meer door andere Beaufort instanties geraadpleegd worden met foutmeldingen tot gevolg. Hoe Door een andere technische implementatie van het uitlezen van stuurgegevens zal dit probleem niet meer optreden. Opgeloste meldingen Uitlevering onjuiste uitvoercodes (change 12457973) Melding In de september release zijn in het kader van 'uitbreiding doorbetaling bij verlof' abusievelijk een aantal onjuiste uitvoercodes uitgeleverd. Oplossing De correcte inrichting is toegevoegd en de foutieve inrichting op vervallen gezet. Voor details zie verder bij 'Inrichtingswijzigingen'. Aanmelden geeft foutmelding op blauw scherm (change 1576688) Melding Bij het aanmelden in HR Core Beaufort worden de licentiegegevens gecontroleerd. Als hierin een fout is geconstateerd, wordt er een blauw scherm getoond met een onduidelijke melding, waarna de applicatie wordt afgesloten. Oplossing Bij het aanmelden met foutieve licentiegegevens wordt nu een duidelijke melding gegeven, waarna de applicatie wordt afgesloten. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding doorbetaling bij verlof  Betreft een correctie van de uitvoercodes opgeleverd in de 2019-09 release. Vervallen uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91160 Langdurig ziek bedrag doorbetaling (Vervallen) 01160 Vervallen P91670 Seniorenverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00670 Vervallen P90671 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00671 Vervallen P91672 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00672 Vervallen P90673 Levensloopverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00673 Vervallen P90674 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00674 Vervallen P91693 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00693 Vervallen P90981 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00981 Vervallen P90982 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00982 Vervallen P90983 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00983 Vervallen P90984 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00984 Vervallen P90985 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00985 Vervallen P91986 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00986 Vervallen P91987 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00987 Vervallen P90988 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00988 Vervallen Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92635 Langdurig ziek bedrag doorbetaling 00635 Ld zk doorbet. P92636 Seniorenverlof bedrag doorbetaling  00636 Sen vrl doorbet. P92637 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling 00637 OSV doorbet. P92638 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling  00638 Onb vrl doorbet. P92639 Levensloopverlof bedrag doorbetaling  00639 LL vrl doorbet. P92640 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling  00640 Kzg vrl doorbet. P92641 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00641 Lzg vrl doorbet. P92642 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling  00642 Cal vrl doorbet. P92643 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling  00643 Vrlr 9 doorbet. P92644 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00644 Vrlr 10 doorbet. P92645 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling  00645 Vrlr 11 doorbet. P92646 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling  00646 Vrlr 12 doorbet. P92647 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling  00647 Vrlr 13 doorbet. P92648 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling  00648 Vrlr 14 doorbet. P92649 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00649 Vrlr 15 doorbet.   Transitievergoeding automatisch berekend Met de introductie van de wet WAB in 2020 biedt Payroll Gemal de mogelijkheid om een benadering te berekenen van het uit te betalen bedrag transitievergoeding aan werknemers die onvrijwillig uit-dienst gaan om zo een inzicht te krijgen in de mogelijke kosten. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-11. Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P03660 Grondslag transitieverg variabel huidig jr 01660 Grsl trv var hdjr P01557 Grondslag transitieverg variabel jr-1 01557 Grsl trv var jr-1 P01558 Grondslag transitieverg variabel jr-2 01558 Grsl trv var jr-2 P01559 Grondslag transitieverg variabel jr-3 01559 Grsl trv var jr-3 P01658 Grondslag transitieverg salaris 01658 Grsl transv sal P01659 Grondslag transitieverg vast 01659 Grsl transv vast P02930 Datum indienst transitieverg 02930 Dat indienst trnsv Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschijving P92556 Grondslag transitieverg variabel jr-0 02556 Grsl trv var jr-0 P92557 Grondslag transitieverg variabel jr-1 02557 Grsl trv var jr-1 P92558 Grondslag transitieverg variabel jr-2 02558 Grsl trv var jr-2 P92559 Grondslag transitieverg variabel jr-3 02559 Grsl trv var jr-3 P91555 Transvergoeding  indicatief 01555 Transverg ind   Ons ® Connector Ons ® Connector - Nieuwe elementen Waarom Vanaf woensdag 6 november zijn er nieuwe elementen beschikbaar in de ONS-Connector.   HR Core Beaufort-code Omschrijving WKKRT1 Weekkaartprofiel P01162 Bruto uurloon COMP01 Compensatie berekenen COMP02 Compensatie begindatum COMP03 Compensatie uitbetalen   Hoe Het element P01162 (Bruto uurloon) is een standaard HR Core Beaufort-element. De overige elementen moeten zoals hieronder in HR Core Beaufort worden gedefinieerd. Uw actie Als u de ONS connector gebruikt moet u de rubriekenset in het interface van HR Core Beaufort aanpassen als u deze nieuwe elementen wilt gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Service Center. Zij regelen dat u de de nieuwe noodzakelijke bestanden zult ontvangen (DPIA028 and DPIA029) voor uitbreiding van de "rubriekentabel" in HR Core Beaufort. Ons ® Connector - Cluster- en contractgegevens bepalen per Ons ® -gebruiker (wijziging #1466457) Waarom  Release 2019-05 bevatte een functionele verbetering in de NedapOns ®  Connector. Dankzij deze verbetering worden alleen toekomstige, huidige en tot 30 dagen oude Inzetgegevens in de export opgenomen. Daardoor wordt het aantal waarschuwingen met betrekking tot het cluster en het contract in het verwerkingsrapport van de import tot het minimum beperkt. Sommige klanten kunnen echter mutaties niet tijdig in HR Core Beaufort rapporteren en registreren. Daardoor verschenen inzetgegevens die in HR Core Beaufort waren geregistreerd van meer dan 30 dagen oud niet meer in de importbestanden voor NedapOns ® . Uit een enquête onder de gebruikers van de export bleek dat deze periode standaard 30 dagen moet zijn, maar daarnaast ook door de gebruiker instelbaar. Hoe Bepaal cluster- en contractgegevens met 'Inzet'-gegevens met een instelbaar aantal dagen in het verleden, het heden en de toekomst. Uw actie Neem als je het aantal dagen in het verleden wilt wijzigen contact op met het Service Center. Standaard is deze periode 30 dagen. Publishing Date : 10/30/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 19:14 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1244 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030445) In deze versie... Aangepast in versie 3 Het onderwerp 'Aanpassing stuurgegeven standaardwaarde burgerlijke staat (change 1670656)' is verwijderd. Deze melding wordt in een volgende release opgelost. Aangepast in versie 2 Onderwerp: Splitsing code SV De tekst van de een na laatste alinea bij de paragraaf 'Venster Sociaal/Fiscaal (functie 700104)' is aangepast. Ook is de tekst bij 'Uw actie' aangepast. Mededelingen HR Core Online starten zonder Citrix receiver (Zero Footprint) In de loop van de maand oktober vindt er een technische aanpassing plaats in de online omgeving, waardoor het mogelijk is om HR Core Online te starten zonder gebruik te maken van de lokale Citrix receiver. Als u reeds HR Core Online gebruikt met Citrix receiver dan verandert er voor u niets. Wilt u gebruik maken van HR Core Online zonder Citrix receiver, dan kunt u ofwel: de lokale installatie van de receiver ongedaan maken. de receiver wijzigen. Bij gebruik van HR Core Online zonder receiver moet u rekening houden met het volgende: Het printen vanuit HR Core Online werkt op een andere manier dan u gewend bent. U kunt dan printen naar een pdf-file en deze vervolgens printen naar uw lokale printer. De oplossing werkt niet met de browser Internet Explorer versie 11. De oplossing werkt wel met de browsers Edge, Firefox en Chrome. Na het klikken op de Beaufort-tegel in het Youforce portaal, krijgt u het volgende scherm te zien: Dit scherm krijgt u altijd te zien, ongeacht of u een lokaal geïnstalleerde receiver heeft, of deze gedeïnstalleerd heeft. Mocht u nog een lokaal geïnstalleerde receiver hebben, dan kunt u via de menu-optie onder uw gebruikersnummer de receiver wijzigen (zie voorbeeld linkerscherm hieronder). Als u de optie 'Receiver wijzigen...' selecteert, dan krijgt u het rechterscherm hieronder te zien.  Kies 'Detect Receiver' voor het starten en gebruik van Beaufort via de lokaal geïnstalleerde receiver. Kies 'Use light version', voor het starten en gebruik van Beaufort zonder gebruik te maken van de lokaal geïnstalleerde receiver. Mocht u de receiver gedeïnstalleerd hebben en deze toch weer willen gebruiken, dan dient u de receiver opnieuw te installeren.  In de menu-optie onder uw gebruikersnummer is dan de optie aanwezig om de receiver te installeren. CAO gemeenten In oktober komen er twee salarisregelingen beschikbaar op Youforce, die u kunt downloaden: Regeling 34: Gemeente Regeling 02: Kunstzinnige vorming Indien u gebruik maakt van één van deze regelingen, dan dient u de regeling te downloaden en te importeren in HR Core Beaufort met behulp van functie 'Import geg.salarisregeling (215015)'. Lees voor aanvullende informatie de release notes van Payroll Gemal 2019-10 onderwerp CAO gemeenten - Nieuwe CAO 2019-2021. Nieuw Splitsing code SV Waarom Zoals we in augustus en september hebben aangekondigd, wordt in het kader van de gewijzigde wet- en regelgeving de huidige exportcode 02356 Code SV gesplitst in drie afzonderlijke exportcodes: 02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Dit houdt in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering vanaf de oktober release niet langer wordt getoond in HR Core Beaufort en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122 Werknemersverzekering WW P02123 Werknemersverzekering WIA P02124 Werknemersverzekering ZW Hoe  Aangepaste rubriekkenmerken De nieuwe rubrieken zijn in de augustus release al uitgeleverd. Dit om u in staat te stellen uw Self Service formulieren aan te passen en de HSSK tabel uit te breiden (zie ook de release notes van 2019-08). Om voortijdige verwerking in HR Core Beaufort en Payroll Gemal te voorkomen, waren deze rubrieken geblokkeerd voor indirect muteren en aanlevering aan de salarisverwerker. Vanaf deze release is de functionaliteit volledig operationeel en kunnen de rubrieken daadwerkelijk toegepast worden. Hiertoe zijn de blokkades voor indirect muteren en salarisaanlevering komen te vervallen. Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104) Rubriek P01182 Soort wn-verzekering is van dit venster verwijderd en vervangen door de drie nieuwe rubrieken P02122 Werknemersverzekering WW, P02123 Werknemersverzekering WIA en P02124 Werknemersverzekering ZW. Voor bestaande medewerkers zal HR Core Beaufort automatisch de oude P01182 waarde converteren naar de nieuwe waarden conform onderstaande tabel: P01182 Soort wn-verzekering P02122  Code WW  P02123 Code WIA  P02124 Code ZW  0 - Geen ZW/WW/WAO  0  0  0  1 - ZW/WW/WAO  1  1  1  2 - ZW/WW  1  0  1  3 - ZW/WAO  0  1  1  4 - ZW  0  0  1  5 - WW/WAO  1  1  0  6 - WW  1  0  0  7 - WAO  0  1  0  Als deze conversie niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een nieuwe medewerker), kunnen de nieuwe rubrieken standaard worden gevuld op basis van drie nieuwe stuurgegevens: P02122 op basis van stuurgegeven DEFVZWW (standaardwaarde werknemersverzekering WW) P02123 op basis van stuurgegeven DEFVZWIA (standaardwaarde werknemersverzekering WIA) P02124 op basis van stuurgegeven DEFVZZW (standaardwaarde werknemersverzekering ZW) Deze waarden kunt u uiteraard wijzigen. Als alle drie de rubrieken een waarde 0 hebben, moet rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep leeg zijn. Als minimaal één van de drie rubrieken een waarde > 0 heeft, is rubriek P02266 verplicht. U kunt hier de waarde 0 (nul) invullen. In de volgende release van HR Core komt de rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep te vervallen en daarmee ook deze controle. Om zowel de oude als de nieuwe situatie te kunnen ondersteunen zal tijdelijk ook een omgekeerde conversie plaatsvinden, waarbij op basis van de waarden van de drie nieuwe rubrieken de oude P01182 rubriek zal worden gevuld. Omdat de nieuwe rubrieken meer opties kennen dan de oude rubriek, zal daar waar geen waarde bepaald kan worden een waarde 99 worden opgeslagen. Dat is het geval waarbij minimaal een van de nieuwe rubrieken een waarde ongelijk aan 0 of 1 heeft. Venster ‘Loonaangiftegegevens’ (functie 700116) Dit venster bevatte een controle die rubriek P08259 Code contract (on)bepaalde tijd verplicht maakt indien rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding een waarde 11, 12, 13, 14, 15 of 18 heeft en rubriek P01182 Soort wn-verzekering niet gelijk is aan 0. Deze controle is komen te vervallen. Stamblad werknemer (functie 700112) In de sectie ‘Sociaal/Fiscale gegevens’ van het stamblad werd rubriek P01182 Soort wn-verzekering getoond. In plaats hiervan worden nu de drie nieuwe rubrieken P02122 Werknemersverzekering WW, P02123 Werknemersverzekering WIA en P02124 Werknemersverzekering ZW getoond. Ook hier geldt dat als er nog geen nieuwe waarden bekend zijn, dan zal HR Core Beaufort deze automatisch converteren op basis van de oude P01182 waarde (zie de eerder beschreven conversie voor het venster ‘Sociaal/Fiscaal’). Verwerken indirecte mutaties (functie 100252) Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot de oude (P01182) en de nieuwe rubrieken (P02122, P02123 en P02124) zal eenzelfde conversie plaatsvinden zoals beschreven voor het venster 'Sociaal/Fiscaal'. Dit betreft zowel de conversie van P01182 naar de drie nieuwe rubrieken als vice versa. Uw actie U kunt, naar keuze, de drie nieuwe stuurgegevens DEFVZWW, DEFVZWIA en DEFVZZW van de binnen uw organisatie van toepassing zijnde standaard waarden voorzien. Vanuit HR Core Beaufort is geen sprake van een volledige conversie (P01182 naar P02122/P02123/P02124) vooraf. U kunt op standaard wijze de benodigde mutaties op de nieuwe rubrieken doorvoeren, welke vervolgens worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Om een correcte werking te garanderen zal Payroll Gemal voor alle medewerkers zonder aangeleverde mutaties zelf een conversie naar de nieuwe waarden uitvoeren. Gewijzigd en verbeterd Temporisering stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd Waarom Recentelijk is het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt deze leeftijd door de wet uit op 67 jaar. Deze langzamere stijging is onderdeel van het onlangs gesloten pensioenakkoord en zal per 1 januari 2020 in werking treden. Deze temporisering heeft gevolgen voor de berekening van de AOW-leeftijd. Met ingang van 2025 wordt de AOW-leeftijd voor 2/3 gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Hoe De startdatum AOW (rubriek P00323) wordt in HR Core (Online) op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daar waar deze functie voorheen slechts eenmalig kon worden uitgevoerd, is deze nu permanent beschikbaar. Daarnaast zal HR Core (Online) in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:  Uw actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe getemporiseerde waarden door te voeren dient u in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uit te voeren. Dit kunt u al direct doen; u hoeft niet te wachten tot 01-01-2020. Voor nieuwe medewerkers zal automatisch de nieuwe startdatum AOW berekend worden. Verbeteren performance 'Opschonen systeemmutaties (functie 100500)' Waarom De tabel systeemmutaties bevat de mutatieverantwoording van een groot aantal rubrieken binnen HR Core Beaufort. Omdat deze tabel in de loop der tijd enorm in omvang toeneemt, heeft u de functie 'Opschonen systeemmutaties' (100500) ter beschikking. Hiermee kunt u alle mutaties vastgelegd vóór een door u op te geven mutatiedatum verwijderen. De performance van deze functie laat echter te wensen over. Hoe Door het opschonen een andere manier (technisch) vorm te geven is de performance verbeterd. Tevens is de gebruikersvriendelijkheid verbeterd in die zin dat HR Core Beaufort op basis van de door u ingegeven datum zal aangeven hoeveel records er zullen worden verwijderd. Op basis daarvan kunt u alsnog beslissen om tot daadwerkelijke verwijdering over te gaan, dan wel de verwijdering te annuleren. Wij adviseren u de opschoning van systeemmutaties in stappen te blijven doen, dus niet in één keer 10 jaar opschonen. Uw actie Er is geen actie vereist. U kunt het opschonen op dezelfde manier als voorheen uitvoeren. Inrichtingswijzigingen Onderhoud CAO codelijst UWV Voor rubriek P00842 Code CAO UWV worden een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-09.    Waarde oud Waarde nieuw Vervallen referentiewaarden  0627 - TNT CAO ZATERDAGBESTELLERS Vervallen 10-2019   1521 - TNT CAO (  VH TPG) Vervallen 10-2019   1577 - DANS Vervallen 10-2019   2025 - TNT CAO POSTBEZORGERS Vervallen 10-2019   2580 - STICHTING TONEELGEZELSCHAP MONK Vervallen 10-2019   2881 - GVB Vervallen 10-2019   3690 - SBW STICHTING BIBLIOTHEEKWERK Vervallen 10-2019   3697 - SPORTVERENIGINGEN Vervallen 10-2019 Gewijzigde referentiewaarde  2948 - VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG (VVT) 2948 - VVT THUISZORG EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG Nieuwe referentiewaarden Nvt 3821 - APOTHEKERS IN DIENSTVERBAND   Nvt 3924 - KRAAMZORG CAO   Nvt 4061 - ZIGGO   Nvt 8105 - TANDARTS-PRAKTIJKHOUDERS KNMT Gewijzigde exportcode 02842 - Code CAO UWV 02842 - WN - Code CAO CBS/LA Gewijzigde rubriekomschrijving P00842 Code CAO UWV Code CAO CBS/LA  Gewijzigde vensteromschrijving P00842 Code CAO UWV Code CAO CBS/LA WAB: Premiedifferentiatie WW De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd als voorbereiding (op aanpassing van de formulieren in Self Service) in verband met de nieuwe functionaliteit 'WAB: Premiedifferentiatie' die naar verwachting 2019-11 of 2019-12 wordt opgeleverd. In de desbetreffende release notes zal de functionaliteit ook worden beschreven. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-10. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P12170 Code tarief WW Awf 02170 Code tarief WW Awf P08259 Code contract (on)bepaalde tijd (*) 02259 Ind aovk onbep td P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst 02294 Schriftelijke AO P12474 Code oproepovereenkomst 02474 Oproepovereenkomst (*) Rubiek bestond al, echter nu is invoer van een afwijkende ingangsdatum ook mogelijk. De volgende referentiewaarden zijn mogelijk: Rubriekcode Mogelijke referentiewaarden (../..) P12170 automatisch berekenen / hoog tarief / laag tarief / herzien tarief P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst / Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst  P12474 Geen oproepovereenkomst / Oproepovereenkomst (Voor P08259 waren de referentiewaarden 'Onbepaalde tijd' / 'Bepaalde tijd' al aanwezig in HR Core (Online)) Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92339 Grsl WW hoog 02339 Grsl WW hoog P92340 Afdr WW hoog 02340 Afdr WW hoog P92341 Grsl WW laag 02341 Grsl WW laag P92342 Afdr WW laag 02342 Afdr WW laag P92343 Grsl WW herzien 02343 Grsl WW herzien P92344 Afdr WW herzien 02344 Afdr WW herzien Toevoeging aan rubriekenset Self service De rubrieken: P12170 P08259 P12294 P12474 zoals hierboven gedefinieerd onder WAB: Premiedifferentiatie WW, zijn toegevoegd aan de rubriekenset van Self Service. WAB: Het ontslagrecht (Transitie- en ontslagvergoeding/IKV) De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd als voorbereiding (op aanpassing van de formulieren in Self Service) in verband met de nieuwe functionaliteit van de WAB ten aanzien van de transitie- en ontslagvergoeding die naar verwachting 2019-11 of 2019-12 wordt opgeleverd. In de desbetreffende release notes zal de functionaliteit ook worden beschreven. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03699 Transitievergoeding 00699 Transitieverg P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding 02378 Code gelijkt IKV P00694 Ontslagvergoeding 00694 Ontslagverg Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91699 Transitievergoeding 00699 Transitieverg P91694 Ontslagvergoeding 00694 Ontslagverg Deze nieuwe invoer- en uitvoercodes zijn geïntroduceerd in de release notes Payroll Gemal 2019-08/3.  Onderwijs Foutieve waarden PE1246 (change 1633901) Melding In bepaalde situaties werd op het scherm 'In- en uitdienstgegevens' een van de historie afwijkende waarde voor rubriek PE1246 Uren per week dienstverband getoond. Dit betreft alle actieve medewerkers waarvan de uren per week afwijken van de standaard werktijd van de instelling. Oplossing Zowel de actuele als de historische waarden zijn gecorrigeerd. Publishing Date : 9/26/2019
Volledig artikel weergeven
20-09-2019 16:33 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1391 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030445) In deze versie... Aangepast in versie 3 Het onderwerp 'Aanpassing stuurgegeven standaardwaarde burgerlijke staat (change 1670656)' is verwijderd. Deze melding wordt in een volgende release opgelost. Aangepast in versie 2 Onderwerp: Splitsing code SV De tekst van de een na laatste alinea bij de paragraaf 'Venster Sociaal/Fiscaal (functie 700104)' is aangepast. Ook is de tekst bij 'Uw actie' aangepast. Mededelingen CAO gemeenten In oktober komen er twee salarisregelingen beschikbaar op Youforce, die u kunt downloaden: Regeling 34: Gemeente Regeling 02: Kunstzinnige vorming Indien u gebruik maakt van één van deze regelingen, dan dient u de regeling te downloaden en te importeren in HR Core Beaufort met behulp van functie 'Import geg.salarisregeling (215015)'. Lees voor aanvullende informatie de release notes van Payroll Gemal 2019-10 onderwerp CAO gemeenten - Nieuwe CAO 2019-2021. Nieuw Splitsing code SV Waarom Zoals we in augustus en september hebben aangekondigd, wordt in het kader van de gewijzigde wet- en regelgeving de huidige exportcode 02356 Code SV gesplitst in drie afzonderlijke exportcodes: 02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Dit houdt in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering vanaf de oktober release niet langer wordt getoond in HR Core Beaufort en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122 Werknemersverzekering WW P02123 Werknemersverzekering WIA P02124 Werknemersverzekering ZW Hoe  Aangepaste rubriekkenmerken De nieuwe rubrieken zijn in de augustus release al uitgeleverd. Dit om u in staat te stellen uw Self Service formulieren aan te passen en de HSSK tabel uit te breiden (zie ook de release notes van 2019-08). Om voortijdige verwerking in HR Core Beaufort en Payroll Gemal te voorkomen, waren deze rubrieken geblokkeerd voor indirect muteren en aanlevering aan de salarisverwerker. Vanaf deze release is de functionaliteit volledig operationeel en kunnen de rubrieken daadwerkelijk toegepast worden. Hiertoe zijn de blokkades voor indirect muteren en salarisaanlevering komen te vervallen. Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104) Rubriek P01182 Soort wn-verzekering is van dit venster verwijderd en vervangen door de drie nieuwe rubrieken P02122 Werknemersverzekering WW, P02123 Werknemersverzekering WIA en P02124 Werknemersverzekering ZW. Voor bestaande medewerkers zal HR Core Beaufort automatisch de oude P01182 waarde converteren naar de nieuwe waarden conform onderstaande tabel: P01182 Soort wn-verzekering P02122  Code WW  P02123 Code WIA  P02124 Code ZW  0 - Geen ZW/WW/WAO  0  0  0  1 - ZW/WW/WAO  1  1  1  2 - ZW/WW  1  0  1  3 - ZW/WAO  0  1  1  4 - ZW  0  0  1  5 - WW/WAO  1  1  0  6 - WW  1  0  0  7 - WAO  0  1  0  Als deze conversie niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een nieuwe medewerker), kunnen de nieuwe rubrieken standaard worden gevuld op basis van drie nieuwe stuurgegevens: P02122 op basis van stuurgegeven DEFVZWW (standaardwaarde werknemersverzekering WW) P02123 op basis van stuurgegeven DEFVZWIA (standaardwaarde werknemersverzekering WIA) P02124 op basis van stuurgegeven DEFVZZW (standaardwaarde werknemersverzekering ZW) Deze waarden kunt u uiteraard wijzigen. Als alle drie de rubrieken een waarde 0 hebben, moet rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep leeg zijn. Als minimaal één van de drie rubrieken een waarde > 0 heeft, is rubriek P02266 verplicht. U kunt hier de waarde 0 (nul) invullen. In de volgende release van HR Core Beaufort komt de rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep te vervallen en daarmee ook deze controle. Om zowel de oude als de nieuwe situatie te kunnen ondersteunen zal tijdelijk ook een omgekeerde conversie plaatsvinden, waarbij op basis van de waarden van de drie nieuwe rubrieken de oude P01182 rubriek zal worden gevuld. Omdat de nieuwe rubrieken meer opties kennen dan de oude rubriek, zal daar waar geen waarde bepaald kan worden een waarde 99 worden opgeslagen. Dat is het geval waarbij minimaal een van de nieuwe rubrieken een waarde ongelijk aan 0 of 1 heeft. Venster ‘Loonaangiftegegevens’ (functie 700116) Dit venster bevatte een controle die rubriek P08259 Code contract (on)bepaalde tijd verplicht maakt indien rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding een waarde 11, 12, 13, 14, 15 of 18 heeft en rubriek P01182 Soort wn-verzekering niet gelijk is aan 0. Deze controle is komen te vervallen. Stamblad werknemer (functie 700112) In de sectie ‘Sociaal/Fiscale gegevens’ van het stamblad werd rubriek P01182 Soort wn-verzekering getoond. In plaats hiervan worden nu de drie nieuwe rubrieken P02122 Werknemersverzekering WW, P02123 Werknemersverzekering WIA en P02124 Werknemersverzekering ZW getoond. Ook hier geldt dat als er nog geen nieuwe waarden bekend zijn, dan zal HR Core Beaufort deze automatisch converteren op basis van de oude P01182 waarde (zie de eerder beschreven conversie voor het venster ‘Sociaal/Fiscaal’). Verwerken indirecte mutaties (functie 100252) Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot de oude (P01182) en de nieuwe rubrieken (P02122, P02123 en P02124) zal eenzelfde conversie plaatsvinden zoals beschreven voor het venster 'Sociaal/Fiscaal'. Dit betreft zowel de conversie van P01182 naar de drie nieuwe rubrieken als vice versa. Uw actie U kunt, naar keuze, de drie nieuwe stuurgegevens DEFVZWW, DEFVZWIA en DEFVZZW van de binnen uw organisatie van toepassing zijnde standaard waarden voorzien. Vanuit HR Core Beaufort is geen sprake van een volledige conversie (P01182 naar P02122/P02123/P02124) vooraf. U kunt op standaard wijze de benodigde mutaties op de nieuwe rubrieken doorvoeren, welke vervolgens worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Om een correcte werking te garanderen zal Payroll Gemal voor alle medewerkers zonder aangeleverde mutaties zelf een conversie naar de nieuwe waarden uitvoeren. Gewijzigd en verbeterd Temporisering stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd Waarom Recentelijk is het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt deze leeftijd door de wet uit op 67 jaar. Deze langzamere stijging is onderdeel van het onlangs gesloten pensioenakkoord en zal per 1 januari 2020 in werking treden. Deze temporisering heeft gevolgen voor de berekening van de AOW-leeftijd. Met ingang van 2025 wordt de AOW-leeftijd voor 2/3 gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Hoe De startdatum AOW (rubriek P00323) wordt in HR Core (Online) op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daar waar deze functie voorheen slechts eenmalig kon worden uitgevoerd, is deze nu permanent beschikbaar. Daarnaast zal HR Core (Online) in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:  Uw actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe getemporiseerde waarden door te voeren dient u in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uit te voeren. Dit kunt u al direct doen; u hoeft niet te wachten tot 01-01-2020. Voor nieuwe medewerkers zal automatisch de nieuwe startdatum AOW berekend worden. Verbeteren performance 'Opschonen systeemmutaties (functie 100500)' Waarom De tabel systeemmutaties bevat de mutatieverantwoording van een groot aantal rubrieken binnen HR Core Beaufort. Omdat deze tabel in de loop der tijd enorm in omvang toeneemt, heeft u de functie 'Opschonen systeemmutaties' (100500) ter beschikking. Hiermee kunt u alle mutaties vastgelegd vóór een door u op te geven mutatiedatum verwijderen. De performance van deze functie laat echter te wensen over. Hoe Door het opschonen een andere manier (technisch) vorm te geven is de performance verbeterd. Tevens is de gebruikersvriendelijkheid verbeterd in die zin dat HR Core Beaufort op basis van de door u ingegeven datum zal aangeven hoeveel records er zullen worden verwijderd. Op basis daarvan kunt u alsnog beslissen om tot daadwerkelijke verwijdering over te gaan, dan wel de verwijdering te annuleren. Wij adviseren u de opschoning van systeemmutaties in stappen te blijven doen, dus niet in één keer 10 jaar opschonen. Uw actie Er is geen actie vereist. U kunt het opschonen op dezelfde manier als voorheen uitvoeren. Inrichtingswijzigingen Onderhoud CAO codelijst UWV Voor rubriek P00842 Code CAO UWV worden een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-09.    Waarde oud Waarde nieuw Vervallen referentiewaarden  0627 - TNT CAO ZATERDAGBESTELLERS Vervallen 10-2019   1521 - TNT CAO (  VH TPG) Vervallen 10-2019   1577 - DANS Vervallen 10-2019   2025 - TNT CAO POSTBEZORGERS Vervallen 10-2019   2580 - STICHTING TONEELGEZELSCHAP MONK Vervallen 10-2019   2881 - GVB Vervallen 10-2019   3690 - SBW STICHTING BIBLIOTHEEKWERK Vervallen 10-2019   3697 - SPORTVERENIGINGEN Vervallen 10-2019 Gewijzigde referentiewaarde  2948 - VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG (VVT) 2948 - VVT THUISZORG EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG Nieuwe referentiewaarden Nvt 3821 - APOTHEKERS IN DIENSTVERBAND   Nvt 3924 - KRAAMZORG CAO   Nvt 4061 - ZIGGO   Nvt 8105 - TANDARTS-PRAKTIJKHOUDERS KNMT Gewijzigde exportcode 02842 - Code CAO UWV 02842 - WN - Code CAO CBS/LA Gewijzigde rubriekomschrijving P00842 Code CAO UWV Code CAO CBS/LA  Gewijzigde vensteromschrijving P00842 Code CAO UWV Code CAO CBS/LA WAB: Premiedifferentiatie WW De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd als voorbereiding (op aanpassing van de formulieren in Self Service) in verband met de nieuwe functionaliteit 'WAB: Premiedifferentiatie' die naar verwachting 2019-11 of 2019-12 wordt opgeleverd. In de desbetreffende release notes zal de functionaliteit ook worden beschreven. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-10. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P12170 Code tarief WW Awf 02170 Code tarief WW Awf P08259 Code contract (on)bepaalde tijd (*) 02259 Ind aovk onbep td P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst 02294 Schriftelijke AO P12474 Code oproepovereenkomst 02474 Oproepovereenkomst (*) Rubiek bestond al, echter nu is invoer van een afwijkende ingangsdatum ook mogelijk. De volgende referentiewaarden zijn mogelijk: Rubriekcode Mogelijke referentiewaarden (../..) P12170 automatisch berekenen / hoog tarief / laag tarief / herzien tarief P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst / Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst  P12474 Geen oproepovereenkomst / Oproepovereenkomst (Voor P08259 waren de referentiewaarden 'Onbepaalde tijd' / 'Bepaalde tijd' al aanwezig in HR Core (Online)) Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92339 Grsl WW hoog 02339 Grsl WW hoog P92340 Afdr WW hoog 02340 Afdr WW hoog P92341 Grsl WW laag 02341 Grsl WW laag P92342 Afdr WW laag 02342 Afdr WW laag P92343 Grsl WW herzien 02343 Grsl WW herzien P92344 Afdr WW herzien 02344 Afdr WW herzien Toevoeging aan rubriekenset Self service De rubrieken: P12170 P08259 P12294 P12474 zoals hierboven gedefinieerd onder WAB: Premiedifferentiatie WW, zijn toegevoegd aan de rubriekenset van Self Service. WAB: Het ontslagrecht (Transitie- en ontslagvergoeding/IKV) De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd als voorbereiding (op aanpassing van de formulieren in Self Service) in verband met de nieuwe functionaliteit van de WAB ten aanzien van de transitie- en ontslagvergoeding die naar verwachting 2019-11 of 2019-12 wordt opgeleverd. In de desbetreffende release notes zal de functionaliteit ook worden beschreven. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03699 Transitievergoeding 00699 Transitieverg P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding 02378 Code gelijkt IKV P00694 Ontslagvergoeding 00694 Ontslagverg Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91699 Transitievergoeding 00699 Transitieverg P91694 Ontslagvergoeding 00694 Ontslagverg Deze nieuwe invoer- en uitvoercodes zijn geïntroduceerd in de release notes Payroll Gemal 2019-08/3.  Publishing Date : 9/26/2019
Volledig artikel weergeven
20-09-2019 16:30 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1480 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030444). Mededeling Splitsing code SV (herinnering) Waarom In de release van augustus zijn in het kader van de gewijzigde wet-en regelgeving drie nieuwe exportcodes opgeleverd die de huidige exportcode 02356 Code SV gaat vervangen.  02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Voor HR Core (Online) houdt dit in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering in de oktoberrelease niet langer wordt getoond in HR Core (Online) en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122  Werknemersverzekering WW  P02123  Werknemersverzekering WIA   P02124  Werknemersverzekering ZW  Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade 44 alvast de nieuwe rubrieken uit. Deze rubrieken moet u zelf toevoegen aan de HSSK tabel. Zie ook de release notes van augustus. Nieuw Nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger: Capability Er is een nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger gedefinieerd in HR Core Beaufort: Capability gevestigd in Zaltbommel. Deze EDI-ontvanger gaat gebruik maken van de Arbo Unie berichtdefinitie. Indien u Arbo-berichten wilt gaan aanmaken kunt u een nieuwe EDI-ontvanger configureren op basis van de nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger. Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI-ontvanger Met de functie 'EDI-ontvanger (232002)' kunt u een nieuwe EDI-ontvanger opvoeren. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding doorbetaling bij verlof Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-09.  Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03635  Langdurig ziek bedrag doorbetaling 00635 Ld zk doorbet. P03636 Seniorenverlof bedrag doorbetaling 00636 Sen vrl doorbet. P03637 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling  00637 OSV doorbet. P03638 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling 00638 Onb vrl doorbet. P03639 Levensloopverlof bedrag doorbetaling 00639 LL vrl doorbet.  P03640 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling 00640 Kzg vrl doorbet. P03641 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00641 Lzg vrl doorbet. P03642 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling 00642 Cal vrl doorbet. P03643 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling 00643 Vrlr 9 doorbet. P03644 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00644 Vrlr 10 doorbet.  P03645 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling 00645 Vrlr 11 doorbet.  P03646 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling 00646 Vrlr 12 doorbet.  P03647 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling 00647 Vrlr 13 doorbet.  P03648 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling 00648 Vrlr 14 doorbet.  P03649 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00649 Vrlr 15 doorbet.  Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91160 Langdurig ziek bedrag doorbetaling 01160 Ld zk doorbet. P91670 Seniorenverlof bedrag doorbetaling 00670 Sen vrl doorbet. P90671 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling 00671 OSV doorbet. P91672  Onbetaald verlof bedrag doorbetaling 00672  Onb vrl doorbet. P90673  Levensloopverlof bedrag doorbetaling 00673 LL vrl doorbet. P90674  Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling 00674 Kzg vrl doorbet. P91693  Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00693 Lzg vrl doorbet. P90981  Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling 00981 Cal vrl doorbet. P90982 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling 00982 Vrlr 9 doorbet. P90983 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00983 Vrlr 10 doorbet. P90984 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling 00984 Vrlr 11 doorbet. P90985 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling 00985 Vrlr 12 doorbet. P91986  Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling 00986 Vrlr 13 doorbet. P91987  Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling 00987 Vrlr 14 doorbet. P90988  Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00988 Vrlr 15 doorbet.   Opgeloste meldingen Inlezen PKB bestanden niet mogelijk (change 1631988) Melding Sinds release 2019-07 is de naam van het 1917-bestand gewijzigd van BEST<6 cijfer volgnummer>.DAT in  BEST.<ceanr>.<instellingsnr>.<lijstnr>.<periode>.<afroepdatum>.<soortproductie>.<jaar>.DAT. In de functie 218061 Import/verdelen sal resultaten wordt in het veld 'Naam importbestand' het default filemasker BEST######.DAT getoond dat niet werkt in combinatie met de nieuwe bestandsnaam van het 1917-bestand. Oplossing Het default filemasker in de functie 218061 is aangepast naar BEST.*.DAT. Dit filemasker werkt in combinatie met de nieuwe bestandsnaam van het 1917-bestand. Werknemersverzekering ontbreekt bij nieuwe medewerkers (change 1668373) In release 2019-08 (upgrade 43) is een fout geconstateerd bij het aanleveren van rubriek P01182 (code werknemerverzekering) aan Payroll Gemal. Hierdoor wordt rubriek P01182 niet aangeleverd als invoercode 02356 Code SV aangeleverd, maar als invoercode 02163 Blokkade betaling 09. Deze fout treedt vooral op bij het aanleveren van een nieuw dienstverband aan Payroll Gemal. Vanaf release 2019-09 (upgrade 44) zal rubriek P01182 weer correct worden aangeleverd. U moet de foutieve aanlevering van rubriek P01182 corrigeren. Hiervoor kunt u één van de volgende methodes gebruiken: 1. Normale productie in Gemal Direct via werknemersgegevensBulk invoer Stam. 2. Correctie productie in Gemal Direct via werknemersgegevensBulk invoer Stam. Dit kan direct worden uitgevoerd.   3. Opnieuw aanleveren vanuit HR Core Online na installatie van release 2019-09 (upgrade 44). Methode 1 De aanpassing geeft u op in de normale productie. Methode 2 Correctie dient te gebeuren door middel van een aanvullende correctieproductie (code correctieproductie = 2). Het aanpassen van de waarde van invoercode 02356 Code SV volstaat. Methode 3 De waarde van rubriek P01182 vastgelegd bij het dienstverband is correct. Daarom moet u een dubbele mutatie uitvoeren, d.w.z. in de functie 160053 (Sociaal Fiscaal) moet u achtereenvolgens: - de waarde van het veld Werknemerverzekering wijzigen naar een tijdelijke waarde. Klik op Opslaan. - de waarde van het veld Werknemerverzekering wijzigen naar de oorspronkelijke waarde. Klik op Opslaan. Bij het muteren van rubriek P01182 is het niet nodig om een afwijkende ingangsdatum op te geven aangezien de waarde van P01182 door Payroll Gemal behandeld wordt als een zogenaamde jaarwaarde. U ontvangt ook nog een brief van de Belastingdienst over het niet aanleveren van de code SV bij de medewerkers die in augustus zijn aangeleverd. Controleer deze brief voor de medewerkers die in augustus zijn aangeleverd. Publishing Date : 9/11/2019
Volledig artikel weergeven
06-09-2019 20:44 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 772 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030444). Mededelingen Splitsing code SV (herinnering) Waarom In de release van augustus zijn in het kader van de gewijzigde wet-en regelgeving drie nieuwe exportcodes opgeleverd die de huidige exportcode 02356 Code SV gaat vervangen.  02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Voor HR Core (Online) houdt dit in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering in de oktoberrelease niet langer wordt getoond in HR Core (Online) en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122  Werknemersverzekering WW  P02123  Werknemersverzekering WIA   P02124  Werknemersverzekering ZW  Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade 44 alvast de nieuwe rubrieken uit. Deze rubrieken moet u zelf toevoegen aan de HSSK tabel. Zie ook de release notes van augustus. HR Core Online starten zonder Citrix receiver (Zero Footprint) In oktober zal er een technische aanpassing plaatsvinden in de online omgeving, waardoor het mogelijk wordt om HR Core Online te starten zonder gebruik te maken van de lokale Citrix receiver. Als u HR Core Online met Citrix receiver wilt blijven gebruiken, verandert er voor u niets. Wilt u gebruik maken van HR Core Online zonder Citrix receiver, dan dient u de lokale installatie van de receiver ongedaan te maken. Bij gebruik van HR Core Online zonder receiver moet u rekening houden met het volgende: Het printen vanuit HR Core Online werkt op een andere manier dan u gewend bent. U kunt dan printen naar een pdf-file en deze vervolgens printen naar uw lokale printer. De oplossing werkt echter niet met Internet Explorer versie 11. De oplossing werkt wel met de browsers Edge, Firefox en Chrome. Nieuw Nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger: Capability Er is een nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger gedefinieerd in HR Core Beaufort: Capability gevestigd in Zaltbommel. Deze EDI-ontvanger gaat gebruik maken van de Arbo Unie berichtdefinitie. Indien u Arbo-berichten wilt gaan aanmaken kunt u een nieuwe EDI-ontvanger configureren op basis van de nieuwe ondersteunde EDI-ontvanger. Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI-ontvanger Met de functie 'EDI-ontvanger (232002)' kunt u een nieuwe EDI-ontvanger opvoeren. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding doorbetaling bij verlof Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-09.  Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03635  Langdurig ziek bedrag doorbetaling 00635 Ld zk doorbet. P03636 Seniorenverlof bedrag doorbetaling 00636 Sen vrl doorbet. P03637 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling  00637 OSV doorbet. P03638 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling 00638 Onb vrl doorbet. P03639 Levensloopverlof bedrag doorbetaling 00639 LL vrl doorbet.  P03640 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling 00640 Kzg vrl doorbet. P03641 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00641 Lzg vrl doorbet. P03642 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling 00642 Cal vrl doorbet. P03643 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling 00643 Vrlr 9 doorbet. P03644 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00644 Vrlr 10 doorbet.  P03645 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling 00645 Vrlr 11 doorbet.  P03646 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling 00646 Vrlr 12 doorbet.  P03647 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling 00647 Vrlr 13 doorbet.  P03648 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling 00648 Vrlr 14 doorbet.  P03649 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00649 Vrlr 15 doorbet.  Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91160 Langdurig ziek bedrag doorbetaling 01160 Ld zk doorbet. P91670 Seniorenverlof bedrag doorbetaling 00670 Sen vrl doorbet. P90671 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling 00671 OSV doorbet. P91672  Onbetaald verlof bedrag doorbetaling 00672  Onb vrl doorbet. P90673  Levensloopverlof bedrag doorbetaling 00673 LL vrl doorbet. P90674  Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling 00674 Kzg vrl doorbet. P91693  Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00693 Lzg vrl doorbet. P90981  Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling 00981 Cal vrl doorbet. P90982 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling 00982 Vrlr 9 doorbet. P90983 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00983 Vrlr 10 doorbet. P90984 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling 00984 Vrlr 11 doorbet. P90985 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling 00985 Vrlr 12 doorbet. P91986  Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling 00986 Vrlr 13 doorbet. P91987  Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling 00987 Vrlr 14 doorbet. P90988  Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00988 Vrlr 15 doorbet.   Opgeloste meldingen Inlezen PKB bestanden niet mogelijk (change 1631988) Melding Sinds release 2019-07 is de naam van het 1917-bestand gewijzigd van BEST<6 cijfer volgnummer>.DAT in  BEST.<ceanr>.<instellingsnr>.<lijstnr>.<periode>.<afroepdatum>.<soortproductie>.<jaar>.DAT. In de functie 218061 Import/verdelen sal resultaten wordt in het veld 'Naam importbestand' het default filemasker BEST######.DAT getoond dat niet werkt in combinatie met de nieuwe bestandsnaam van het 1917-bestand. Oplossing Het default filemasker in de functie 218061 is aangepast naar BEST.*.DAT. Dit filemasker werkt in combinatie met de nieuwe bestandsnaam van het 1917-bestand. Werknemersverzekering ontbreekt bij nieuwe medewerkers (change 1668373) In release 2019-08 (upgrade 43) is een fout geconstateerd bij het aanleveren van rubriek P01182 (code werknemerverzekering) aan Payroll Gemal. Hierdoor wordt rubriek P01182 niet aangeleverd als invoercode 02356 Code SV aangeleverd, maar als invoercode 02163 Blokkade betaling 09. Deze fout treedt vooral op bij het aanleveren van een nieuw dienstverband aan Payroll Gemal. Vanaf release 2019-09 (upgrade 44) zal rubriek P01182 weer correct worden aangeleverd. U moet de foutieve aanlevering van rubriek P01182 corrigeren. Hiervoor kunt u één van de volgende methodes gebruiken: 1. Normale productie in Gemal Direct via werknemersgegevensBulk invoer Stam. 2. Correctie productie in Gemal Direct via werknemersgegevensBulk invoer Stam. Dit kan direct worden uitgevoerd.   3. Opnieuw aanleveren vanuit HR Core Online na installatie van release 2019-09 (upgrade 44). Methode 1 De aanpassing geeft u op in de normale productie. Methode 2 Correctie dient te gebeuren door middel van een aanvullende correctieproductie (code correctieproductie = 2). Het aanpassen van de waarde van invoercode 02356 Code SV volstaat. Methode 3 De waarde van rubriek P01182 vastgelegd bij het dienstverband is correct. Daarom moet u een dubbele mutatie uitvoeren, d.w.z. in de functie 160053 (Sociaal Fiscaal) moet u achtereenvolgens: - de waarde van het veld Werknemerverzekering wijzigen naar een tijdelijke waarde. Klik op Opslaan. - de waarde van het veld Werknemerverzekering wijzigen naar de oorspronkelijke waarde. Klik op Opslaan. Bij het muteren van rubriek P01182 is het niet nodig om een afwijkende ingangsdatum op te geven aangezien de waarde van P01182 door Payroll Gemal behandeld wordt als een zogenaamde jaarwaarde. U ontvangt ook nog een brief van de Belastingdienst over het niet aanleveren van de code SV bij de medewerkers die in augustus zijn aangeleverd. Controleer deze brief voor de medewerkers die in augustus zijn aangeleverd. Publishing Date : 9/11/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:15 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1015 Weergaven
  Mededelingen Splitsing code SV In het kader van de gewijzigde wet-en regelgeving gaat de huidige exportcode 02356 Code SV gesplitst worden in drie afzonderlijke exportcodes: 02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Voor HR Core Beaufort houdt dit in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering in de oktober release niet langer wordt getoond in HR Core Beaufort en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122  Werknemersverzekering WW  P02123  Werknemersverzekering WIA   P02124  Werknemersverzekering ZW  Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade alvast de nieuwe rubrieken uit. Deze rubrieken moet u zelf toevoegen aan de HSSK tabel. Met het draaien van de functie 175510 incidentele export TM en HSS wordt de definitie van de rubrieken geëxporteerd.  De indicatie Blokk. indirect mut. staat aan en de indicatie Aanleveren salarisverw. staat uit zodat eventuele mutaties op deze nieuwe rubrieken nog niet verwerkt worden in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. In de oktober release gaan we de overige aanpassingen in HR Core Beaufort aanleveren. Hieronder vallen onder meer het aanpassen van diverse schermen, zodat de nieuwe rubrieken in HR Core Beaufort kunnen worden ingevoerd, en het overzicht stamblad werknemer.  Daarom is het vanaf deze release mogelijk de nieuwe codes aan te leveren vanuit Self Service. Wilt u na de oktober release gebruik maken van het aangepaste waardebereik van de nieuwe rubrieken (P02122, P02123 en P02124), dan moet u of uw formulier in Self Service aanpassen of de waardes van de nieuwe rubrieken onderhouden in HR Core Beaufort. Uw actie Als u alvast gebruik wilt maken van de rubrieken in HR Self Service om uw formulieren aan te passen, dan moet u de volgende acties uitvoeren: Toevoegen van de rubrieken P02122, P02123 en P02124 aan de HSSK tabel. Draaien van de  functie 175510 incidentele export TM en HSS. Gewijzigd en verbeterd Rubriek P08321 in opslag termijn historie gewijzigd naar 12 maanden In een vorige release is rubriek P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 opgeleverd met 0 maanden in de opslag termijn historie. Dit is gewijzigd naar 12 maanden. Inrichtingswijzigingen Toelage over inpasnummer Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-08.  Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P05182 Procentuele toelage percentage 1 01182 Proc toel prct 1 P01281 Procentuele toelage percentage 2 01281 Proc toel prct 2 P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3 P03256 Procentuele toelage inpasnummer 1 03256 Proc toel inpsnr 1 P03257 Procentuele toelage inpasnummer 2 03257 Proc toel inpsnr 2 P03258 Procentuele toelage inpasnummer 3 03258 Proc toel inpsnr 3 P03259 Procentuele toelage rato 1 03259 Proc toel rato 1 P03278 Procentuele toelage rato 2 03278 Proc toel rato 2 P03279 Procentuele toelage rato 3 03279 Proc toel rato 3 Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91182 Toelage over inpasnummer 1 01182 Proc toel inpsnr 1 P91281 Toelage over inpasnummer 2 01281 Proc toel inpsnr 2 P91282 Toelage over inpasnummer 3 01282 Proc toel inpsnr 3   Opgeloste meldingen Opslaan waarde P02486 lukt niet bij in- en uitdienstgegevens (change 1609896) Salarisadministratie > Werknemer > Dv-gegevens per soort > In- en uitdienstgegevens (700102) Melding Na upgrade 41 kan veld P02486 Std.werktijd inst. niet opgeslagen worden. Voorheen kon de code 2 wel als waarde voor rubriek P02486 opgeslagen worden. Oplossing De functie in- en uitdienst is aangepast zodat de waarde nu weer opgeslagen kan worden.  Salarisspecificatie met fout Verlofsaldo (change 396604) Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Aanmaken verlofgeg. sal. verw. (163019) Melding Bij het aanmaken van de verlofgegevens salarisverwerker (functie 163019) werd het verlofsaldo voor Payroll Gemal niet altijd correct bijgewerkt als een persoon daarvoor uit dienst was gemeld. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat de verlofrechten nu correct worden bepaald. Afwijkende selectieschermen in functie 'Loonaangifte gegevens' (change 1334365) Salarisadministratie > Werknemer > DV-gegevens per soort > Loonaangifte gegevens (700116) Melding Wanneer in de functie 'Loonaangifte gegevens' op de index knop bij ' landcode ISO' of ' Wao-Wia afd 2017' wordt gedrukt, verschijnt een ander index scherm dan bij de overige rubrieken op het scherm. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat niet alleen in deze functie maar ook in alle andere functies hetzelfde standaard index scherm wordt getoond.  Onderwijs Alleen HR Core Online Gebroken maandberekening niet alleen voor tijdelijke uitbreidingen korter dan 6 maanden In de berekening voor de gebroken maand wordt ten onrechte alleen de berekening gedaan als de tijdelijke uitbreiding korter dan 6 maanden is. We hebben deze begrenzing verwijderd uit de berekening. Stuurgegeven gebroken maandberekening De berekening voor de gebroken maand kan niet aan en uit worden gezet. Om wel in deze functionaliteit te voorzien is het stuurgegeven 'GBRKNMND' Toepassen gebroken maand aangemaakt met default waarde 'N'. Wilt u gebruik gaan maken van de gebroken maandberekening, neem dan contact op met Visma | Raet. Publishing Date : 7/25/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 19:40 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1080 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030443). Mededelingen Splitsing code SV In het kader van de gewijzigde wet-en regelgeving gaat de huidige exportcode 02356 Code SV gesplitst worden in drie afzonderlijke exportcodes: 02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Voor HR Core Beaufort houdt dit in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering in de oktober release niet langer wordt getoond in HR Core Beaufort en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122  Werknemersverzekering WW  P02123  Werknemersverzekering WIA   P02124  Werknemersverzekering ZW  Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade alvast de nieuwe rubrieken uit. Deze rubrieken moet u zelf toevoegen aan de HSSK tabel. Met het draaien van de functie 175510 incidentele export TM en HSS wordt de definitie van de rubrieken geëxporteerd.  De indicatie Blokk. indirect mut. staat aan en de indicatie Aanleveren salarisverw. staat uit zodat eventuele mutaties op deze nieuwe rubrieken nog niet verwerkt worden in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. In de oktober release gaan we de overige aanpassingen in HR Core Beaufort aanleveren. Hieronder vallen onder meer het aanpassen van diverse schermen, zodat de nieuwe rubrieken in HR Core Beaufort kunnen worden ingevoerd, en het overzicht stamblad werknemer.  Daarom is het vanaf deze release mogelijk de nieuwe codes aan te leveren vanuit Self Service. Wilt u na de oktober release gebruik maken van het aangepaste waardebereik van de nieuwe rubrieken (P02122, P02123 en P02124), dan moet u of uw formulier in Self Service aanpassen of de waardes van de nieuwe rubrieken onderhouden in HR Core Beaufort. Uw actie Als u alvast gebruik wilt maken van de rubrieken in HR Self Service om uw formulieren aan te passen, dan moet u de volgende acties uitvoeren: Toevoegen van de rubrieken P02122, P02123 en P02124 aan de HSSK tabel. Draaien van de  functie 175510 incidentele export TM en HSS. Gewijzigd en verbeterd Rubriek P08321 in opslag termijn historie gewijzigd naar 12 maanden In een vorige release is rubriek P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 opgeleverd met 0 maanden in de opslag termijn historie. Dit is gewijzigd naar 12 maanden. Inrichtingswijzigingen Toelage over inpasnummer Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-08.  Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P05182 Procentuele toelage percentage 1 01182 Proc toel prct 1 P01281 Procentuele toelage percentage 2 01281 Proc toel prct 2 P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3 P03256 Procentuele toelage inpasnummer 1 03256 Proc toel inpsnr 1 P03257 Procentuele toelage inpasnummer 2 03257 Proc toel inpsnr 2 P03258 Procentuele toelage inpasnummer 3 03258 Proc toel inpsnr 3 P03259 Procentuele toelage rato 1 03259 Proc toel rato 1 P03278 Procentuele toelage rato 2 03278 Proc toel rato 2 P03279 Procentuele toelage rato 3 03279 Proc toel rato 3 Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91182 Toelage over inpasnummer 1 01182 Proc toel inpsnr 1 P91281 Toelage over inpasnummer 2 01281 Proc toel inpsnr 2 P91282 Toelage over inpasnummer 3 01282 Proc toel inpsnr 3   Opgeloste meldingen Opslaan waarde P02486 lukt niet bij in- en uitdienstgegevens (change 1609896) Salarisadministratie > Werknemer > Dv-gegevens per soort > In- en uitdienstgegevens (700102) Melding Na upgrade 41 kan veld P02486 Std.werktijd inst. niet opgeslagen worden. Voorheen kon de code 2 wel als waarde voor rubriek P02486 opgeslagen worden. Oplossing De functie in- en uitdienst is aangepast zodat de waarde nu weer opgeslagen kan worden.  Salarisspecificatie met fout Verlofsaldo (change 396604) Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Aanmaken verlofgeg. sal. verw. (163019) Melding Bij het aanmaken van de verlofgegevens salarisverwerker (functie 163019) werd het verlofsaldo voor Payroll Gemal niet altijd correct bijgewerkt als een persoon daarvoor uit dienst was gemeld. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat de verlofrechten nu correct worden bepaald. Afwijkende selectieschermen in functie 'Loonaangifte gegevens' (change 1334365) Salarisadministratie > Werknemer > DV-gegevens per soort > Loonaangifte gegevens (700116) Melding Wanneer in de functie 'Loonaangifte gegevens' op de index knop bij ' landcode ISO' of ' Wao-Wia afd 2017' wordt gedrukt, verschijnt een ander index scherm dan bij de overige rubrieken op het scherm. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat niet alleen in deze functie maar ook in alle andere functies hetzelfde standaard index scherm wordt getoond. Publishing Date : 7/25/2019
Volledig artikel weergeven
06-09-2019 20:41 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 521 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030442). Nieuw Actieve signalering, nieuw type 'Workflow' Waarom Aan een veelgehoorde wens op het ideeënportaal om het verbeteren van de navigatie door het Youforce domein is gehoor gegeven door vanuit actieve signalering in HR Core Online een workflow te starten in Self Service. In HR Core Online kunt u bij bij de inrichting van de signaaldefinitie nu de optie 'Versturen via workflow' selecteren. Voorbeelden van workflows die gebruikt kunnen worden zijn 'Aanvraag zwangerschapsverlof' en 'Aanvraag buitengewoon verlof'.  Hoe Om te kunnen omgaan met Workflows moet Beaufort gebruik maken van een webservice en deze aanroepen. Deze webservice wordt door Self Service ter beschikking gesteld en wordt al door andere systemen gebruikt.  Actieve signalering > Inrichting actieve signalering > AS Generiek > Signaaldefinitie (417610) Bij het definiëren van een signaal heeft u nu de mogelijkheid om een signaal van het type 'Workflow' aan te maken. Hiervoor is er onderin het scherm een checkbox 'Versturen via Workflow' bijgekomen. Een signaal kan tegelijkertijd van het type 'Youforce' en 'Workflow' zijn waardoor er meerdere signalen tegelijkertijd worden aangemaakt. Dus één signaaldefinitie waarbij beide opties aangevinkt zijn, leidt dan tot 2 signalen. Dit is terug te zien in 'bewaken acties'. Na het aanvinken van de optie 'Versturen via Workflow' moet er een beschikbare Workflownaam worden gekozen. Deze workflownamen zijn de namen van de door u gedefinieerde workflows in Self Service. Actieve signalering > Inrichting actieve signalering > AS Generiek > Handmatig genereren sign. (417620) Op het tabblad 'Details signalering' van het signaal is een extra veld met de naam van de gekozen Workflow te zien en tevens is er een checkbox 'Versturen via Workflow'. Deze zijn niet-muteerbaar. Actieve signalering > Procesbewaker > Muteren acties (417555) Een bewerking van het type 'Muteren Workflow acties' is toegevoegd en tevens is er een extra checkbox 'WF' onderin het scherm die automatisch aangevinkt is als het een Workflowsignaal betreft. Actieve signalering > Procesbewaker > Bewaken acties (417550) Toegevoegd is een extra checkbox 'WF' om aan te geven of er sprake is van een signaal van het type 'Versturen via Workflow'. Op het tabblad 'Actie wijzigen' is de checkbox 'Versturen via Workflow' bijgekomen met eventueel daarachter de Workflownaam. Na het klikken op 'Selecteren' op het scherm 'Bewaken acties' verschijnt het scherm 'Selectie bewaken acties' waar nu een extra veld is bijgekomen waar een Workflownaam kan worden gekozen en tevens kan nu voor 'Selectie acties Workflow' worden gekozen. Applicatiebeheer > Exporteren gegevens > Starten acties Workflow (100283) Het nieuwe scherm bevat het niet-muteerbare relatienummer. Na het opstarten is er de mogelijkheid om de acties in een batch te plaatsen. De resultaten van het versturen van de workflows richting Self Service worden vermeld in een logbestand. Aandachtspunten: Indien u de naam van de workflow in Self Service aanpast, dan dient u ook de signaaldefinitie in HR Core Online aan te passen aan de hand van deze nieuwe naam. Indien u naast de optie 'Versturen via Workflow' ook de optie 'Tonen op centrale takenlijst Youforce' aanvinkt, dan dient u bij 'Rol. org. eenheid' dezelfde rol te kiezen als de rol zoals u die geconfigureerd heeft voor de workflow in Self Service. Doet u dit niet, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat het signaal vanuit HR Core Online op de takenlijst in Youforce bij de ene rol aankomt en het signaal vanuit Self Service bij een andere rol. Bij wijziging in de defnitie moet de functie handmatig gen.signalen worden gedraaid zodat de wijziging doorgevoerd wordt bij de acties die al klaar staan om verzonden te worden.  Een signaaldefinitie waarbij de optie 'Versturen via workflow' is aangevinkt, kan geen herhalend signaal zijn. Uw actie Na het upgraden van Beaufort kunt u bij actieve signalering direct gebruik maken van het versturen van workflows. Wijzigingen in wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2019 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1635,60. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1509,80. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Minimumloon leeftijd 100% naar 21 jaar Vanaf 01-07-2019 is de berekening van het minimumloon voor jongeren gewijzigd. Vanaf dit moment is de leeftijd voor 100% berekening van het minimumloon gezet naar 21 jaar i.p.v. 22 jaar. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages: Leeftijd WET + W4W WMB + W4B 20 80 61,5 19 60 52,5 18 50 45,5 17 39,5 39,5 16 34,5 34,5 15   30  30 De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Gewijzigd en verbeterd Hanteren unieke naam downloadbestanden Waarom De functie 'Import / verdelen sal resultaten' (Functie 218061) kon bestanden van Gemal Direct, bijvoorbeeld het bestand 'BEST000001.DAT' niet inlezen. Ondanks dat op het scherm bij de naam voor het te importeren bestand 'BEST######.DAT' wordt aangegeven. Hoe Bovenstaande functie is zo gewijzigd dat bestanden die voldoen aan de gehanteerde naamgeving worden ingelezen. Andere/overige functies die BEST-bestanden van Gemal Direct kunnen inlezen zijn onveranderd gebleven. Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding aantal verlofregelingen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Invoercode Omschrijving kort P00675 Korting verlofregeling 11 00675 Kort verlofreg 11 P00676 Korting verlofregeling 12 00676 Kort verlofreg 12 P00677 Korting verlofregeling 13 00677 Kort verlofreg 13 P00678 Korting verlofregeling 14 00678 Kort verlofreg 14 P00679 Korting verlofregeling 15 00679 Kort verlofreg 15 P11925 Percentage korting verlofregeling 11  01925 Verlofreg 11 % krt P11926 Percentage korting verlofregeling 12  01926 Verlofreg 12 % krt P11927 Percentage korting verlofregeling 13  01927 Verlofreg 13 % krt P11928 Percentage korting verlofregeling 14  01928 Verlofreg 14 % krt P11929 Percentage korting verlofregeling 15  01929 Verlofreg 15 % krt P01935 Verlofregeling 11 uren/wk 01935 Verlofr 11 urn wk P01936 Verlofregeling 12 uren/wk 01936 Verlofr 12 urn wk P01937 Verlofregeling 13 uren/wk 01937 Verlofr 13 urn wk P01938 Verlofregeling 14 uren/wk 01938 Verlofr 14 urn wk P01939 Verlofregeling 15 uren/wk 01939 Verlofr 15 urn wk P01945 Verlofregeling 11 uren/mnd 01945 Verlofr 11 urn mnd P01946 Verlofregeling 12 uren/mnd  01946 Verlofr 12 urn mnd P01947 Verlofregeling 13 uren/mnd 01947 Verlofr 13 urn mnd P01948 Verlofregeling 14 uren/mnd 01948 Verlofr 14 urn mnd P01949 Verlofregeling 15 uren/mnd 01949 Verlofr 15 urn mnd P01955 Verlofregeling 11 pensioenpremie 01955 Verlofr 11 pens.pr P01956 Verlofregeling 12 pensioenpremie 01956 Verlofr 12 pens.pr P01957 Verlofregeling 13 pensioenpremie 01957 Verlofr 13 pens.pr P01958 Verlofregeling 14 pensioenpremie 01958 Verlofr 14 pens.pr P01959 Verlofregeling 15 pensioenpremie 01959 Verlofr 15 pens.pr P11965 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 11 01965 Vrl pr pfzw vv 11 P11966 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 12 01966 Vrl pr pfzw vv 12 P11967 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 13 01967 Vrl pr pfzw vv 13 P11968 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 14 01968 Vrl pr pfzw vv 14 P11969 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 15 01969 Vrl pr pfzw vv 15 P01985 Percentage pensioenpremie verlofr 11 01985 verlofrg 11 prc pp P01986 Percentage pensioenpremie verlofr 12 01986 verlofrg 12 prc pp P01987 Percentage pensioenpremie verlofr 13 01987 verlofrg 13 prc pp P01988 Percentage pensioenpremie verlofr 14 01988 verlofrg 14 prc pp P01989 Percentage pensioenpremie verlofr 15 01989 verlofrg 15 prc pp P01995 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 11 01995 Vrl rg 11 mtw ABP P01996 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 12 01996 Vrl rg 12 mtw ABP P01997 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 13 01997 Vrl rg 13 mtw ABP P01998 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 14 01998 Vrl rg 14 mtw ABP P01999 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 15 01999 Vrl rg 15 mtw ABP P11915 Verlofuren per jaar verlofr 11 01915 Verlofuren vlrg 11 P11916 Verlofuren per jaar verlofr 12 01916 Verlofuren vlrg 12 P11917 Verlofuren per jaar verlofr 13 01917 Verlofuren vlrg 13 P11918 Verlofuren per jaar verlofr 14 01918 Verlofuren vlrg 14 P11919 Verlofuren per jaar verlofr 15 01919 Verlofuren vlrg 15 P12218 Correctie grondslag kortingsregeling 11 02218 Corr krt reg 11 P02381 Correctie grondslag kortingsregeling 12 02381 Corr krt reg 12 P02384 Correctie grondslag kortingsregeling 13 02384 Corr krt reg 13 P02387 Correctie grondslag kortingsregeling 14 02387 Corr krt reg 14 P02394 Correctie grondslag kortingsregeling 15 02394 Corr krt reg 15 Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P01955 / P01956 / P01957 / P01958 / P01959 waarde omschrijving 0 Conform WG code 13008 1 WG/WN verdelen premie 2 WG betaalt premie vrlfdl 3 WN betaalt premie vrlfdl 4  Geen premiebet verlofdeel Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P11965 / P11966 / P11967 / P11968 / P11969 waarde omschrijving 0 Geen korting PFZW toep. 1 Wel korting PFZW toep. Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P01995 / P01996 / P01997 / P01998 / P01999 waarde omschrijving 0 Cfm waarde WG code 13022 1 Geen aanp meetelwaarde 2  Aanpasing meetelwaarde Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving kort P92675 Verlofreg 11 00675 Verlofreg 11 P92676 Verlofreg 12 00676 Verlofreg 12 P92677 Verlofreg 13 00677 Verlofreg 13 P92678 Verlofreg 14 00678 Verlofreg 14 P92679 Verlofreg 15 00679 Verlofreg 15 P92236 Verlofreg 11 uren  02236 Verlofreg 11 uren  P92237 Verlofreg 12 uren  02237 Verlofreg 12 uren  P92238 Verlofreg 13 uren  02238 Verlofreg 13 uren  P92239 Verlofreg 14 uren  02239 Verlofreg 14 uren  P92240 Verlofreg 15 uren  02240 Verlofreg 15 uren  P92329 Lk.wg.verlrg 11 02329 Lk.wg.verlrg 11 P92330 Lk.wg.verlrg 12 02330 Lk.wg.verlrg 12 P92331 Lk.wg.verlrg 13 02331 Lk.wg.verlrg 13 P92332 Lk.wg.verlrg 14 02332 Lk.wg.verlrg 14 P92333 Lk.wg.verlrg 15 02333 Lk.wg.verlrg 15 P92334 Fc bzt verlofrg 11 02334 Fc bzt verlofrg 11 P92335 Fc bzt verlofrg 12 02335 Fc bzt verlofrg 12 P92336 Fc bzt verlofrg 13 02336 Fc bzt verlofrg 13 P92337 Fc bzt verlofrg 14 02337 Fc bzt verlofrg 14 P92338 Fc bzt verlofrg 15 02338 Fc bzt verlofrg 15 P92218 Corr krt reg 11 02218 Corr krt reg 11 P92381 Corr krt reg 12 02381 Corr krt reg 12 P92384 Corr krt reg 13 02384 Corr krt reg 13 P92387 Corr krt reg 14 02387 Corr krt reg 14 P92394 Corr krt reg 15 02394 Corr krt reg 15 WIA vastlegging met VTWK Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07. Voor de volgende rubrieken met betrekking tot een WIA-situatie is de 'indicatie herreken vorig jaar ' op 'J' gezet. Rubriekcode Omschrijving P00077 Uitkering IP P00431 Dagen WAO-WIA-uitkering​ P00457 SV pl WW/WAO-WIA​ P00492 Instantiebetaling​ P02338 Samenvoeg 2 IKV​ P02427 Correctie garantieloon​ P02607 Code WAO-WIA​ P02618 Percentage WAO-WIA​ P02619 Percentage loonaanvulling​ P07107 Aanvulling WAO-WIA​ P07435 Tegemoetkoming ziektekosten UWV   Uitvoercode voor afdracht loonheffing Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-07. Nieuwe rubriek en uitvoercode   Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91518 Afdracht loonheffing ingehouden bij wn 01518 Afdr LH wkn   Opgeloste meldingen Waarde selectierubriek P05023 blijft op ‘A’ staan (change 1603499) Melding Het blijkt dat als selectierubriek P05023 Selectie dienstverband usermanagement op de waarde ‘A’ is gezet deze na de export niet terug wordt gezet naar ‘M’ maar op ‘A’ blijft staan. Hierdoor worden ten onrechte elke keer de personen opnieuw geëxporteerd. Oplossing De functie Aanmaken export gebruikersbeheer is aangepast zodat na de export de waarde van selectierubriek P05023 van ‘A’ op ‘M’ wordt gezet. Incorrecte uitbetaling ORT in januari (change 432643) Melding Indien een werknemer in januari met terugwerkende kracht beter wordt gemeld, dan worden er in de aanlevering van januari toch nog dagen voor berekenen ziekengeld doorgeven aan Payroll Gemal, net alsof de werknemer nog steeds ziek was in december. Het gevolg is een incorrecte uitbetaling in januari. Oplossing De programmatuur is zo aangepast dat deze fout niet meer optreedt. Foutmelding '[SQL Server]Objectnaam DPIA200 is ongeldig.' in log file bij verwerken indirecte mutaties (change 220926) Melding Bij het verwerken van indirecte mutaties wordt in een aantal gevallen de foutmelding '[SQL Server]Objectnaam DPIA200 is ongeldig.' vermeld in de logging. Deze foutmelding kan geen kwaad, maar kan de indruk wekken dat er fouten zijn opgetreden bij de verwerking van de indirecte mutaties. Oplossing De programmatuur is zo aangepast dat deze foutmelding niet meer wordt vermeld in de logging. CAO gerelateerde informatie CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2019-07 In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per juli 2019. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschalen 2 tot en met 5 wordt teruggebracht. Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 07 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2019-07. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren. Ook in HR Core Beaufort moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven. Downloaden salarisregeling De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 2 juli downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215105 Import geg. salarisregeling. Periodieken toekennen Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor juli 2019. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar. Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5 De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schalen 2 t/m 5 kunt u op twee manieren uitvoeren: Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 160052 Salaris. Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast. Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 juli 2019. Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 anciënniteit. Wij adviseren u als volgt om per schaal een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 juli 2019: Selecteer dienstverbanden: Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 juli 2019 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschalen 2 t/m 5, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Ancienniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Ancienniteit garantieschaal. Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Bepalen bruto salarissen Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160090 Bepalen brutosalarissen uitvoeren. Verwijderen vervallen anciënniteiten Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteiten van de schalen 2 t/m 5 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. De vervallen anciënniteiten zijn:   Anciënniteit 2 11 3 12 4 11 5 11 Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging. Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 2 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11. U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 160058 Periodieken. Publishing Date : 6/27/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 21:38 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 853 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030442). Mededelingen HR Core in-huis klanten Bij het installeren van de upgrade dient u ook de cliënt upgrade Koppel/batchserver uit te voeren. Als dit niet is gebeurd, kunnen er blauwe schermen verschijnen met als gevolg dat de mutaties niet doorkomen vanuit andere systemen.  Indien u op niet upgrade 030439 (april release) of hoger  zit, dan ontvangt u meldingen ten aanzien van het verlopen van de licentie. U kunt alleen nog upgraden door de licentie te vervangen. Zie hiervoor berichtgeving op de portal.  Bij de installatie van upgrade 030439 (april release) mag het conversieprogramma NIET gedraaid worden. (zie hiervoor berichtgeving op de portal). Met upgrade 030441 wordt ervoor gezorgd dat deze conversie niet meer gedraaid kan worden, indien u de conversie nog niet heeft gedraaid. Indien u de conversie wel gedraaid heeft, dan kunt u contact opnemen met het service center. Wijzigingen in wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2019 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1635,60. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1509,80. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Minimumloon leeftijd 100% naar 21 jaar Vanaf 01-07-2019 is de berekening van het minimumloon voor jongeren gewijzigd. Vanaf dit moment is de leeftijd voor 100% berekening van het minimumloon gezet naar 21 jaar i.p.v. 22 jaar. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages: Leeftijd WET + W4W WMB + W4B 20 80 61,5 19 60 52,5 18 50 45,5 17 39,5 39,5 16 34,5 34,5 15   30  30 De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Gewijzigd en verbeterd Hanteren unieke naam downloadbestanden Waarom De functie 'Import / verdelen sal resultaten' (Functie 218061) kon bestanden van Gemal Direct, bijvoorbeeld het bestand 'BEST000001.DAT' niet inlezen. Ondanks dat op het scherm bij de naam voor het te importeren bestand 'BEST######.DAT' wordt aangegeven. Hoe Bovenstaande functie is zo gewijzigd dat bestanden die voldoen aan de gehanteerde naamgeving worden ingelezen. Andere/overige functies die BEST-bestanden van Gemal Direct kunnen inlezen zijn onveranderd gebleven. Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding aantal verlofregelingen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Invoercode Omschrijving kort P00675 Korting verlofregeling 11 00675 Kort verlofreg 11 P00676 Korting verlofregeling 12 00676 Kort verlofreg 12 P00677 Korting verlofregeling 13 00677 Kort verlofreg 13 P00678 Korting verlofregeling 14 00678 Kort verlofreg 14 P00679 Korting verlofregeling 15 00679 Kort verlofreg 15 P11925 Percentage korting verlofregeling 11  01925 Verlofreg 11 % krt P11926 Percentage korting verlofregeling 12  01926 Verlofreg 12 % krt P11927 Percentage korting verlofregeling 13  01927 Verlofreg 13 % krt P11928 Percentage korting verlofregeling 14  01928 Verlofreg 14 % krt P11929 Percentage korting verlofregeling 15  01929 Verlofreg 15 % krt P01935 Verlofregeling 11 uren/wk 01935 Verlofr 11 urn wk P01936 Verlofregeling 12 uren/wk 01936 Verlofr 12 urn wk P01937 Verlofregeling 13 uren/wk 01937 Verlofr 13 urn wk P01938 Verlofregeling 14 uren/wk 01938 Verlofr 14 urn wk P01939 Verlofregeling 15 uren/wk 01939 Verlofr 15 urn wk P01945 Verlofregeling 11 uren/mnd 01945 Verlofr 11 urn mnd P01946 Verlofregeling 12 uren/mnd  01946 Verlofr 12 urn mnd P01947 Verlofregeling 13 uren/mnd 01947 Verlofr 13 urn mnd P01948 Verlofregeling 14 uren/mnd 01948 Verlofr 14 urn mnd P01949 Verlofregeling 15 uren/mnd 01949 Verlofr 15 urn mnd P01955 Verlofregeling 11 pensioenpremie 01955 Verlofr 11 pens.pr P01956 Verlofregeling 12 pensioenpremie 01956 Verlofr 12 pens.pr P01957 Verlofregeling 13 pensioenpremie 01957 Verlofr 13 pens.pr P01958 Verlofregeling 14 pensioenpremie 01958 Verlofr 14 pens.pr P01959 Verlofregeling 15 pensioenpremie 01959 Verlofr 15 pens.pr P11965 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 11 01965 Vrl pr pfzw vv 11 P11966 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 12 01966 Vrl pr pfzw vv 12 P11967 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 13 01967 Vrl pr pfzw vv 13 P11968 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 14 01968 Vrl pr pfzw vv 14 P11969 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 15 01969 Vrl pr pfzw vv 15 P01985 Percentage pensioenpremie verlofr 11 01985 verlofrg 11 prc pp P01986 Percentage pensioenpremie verlofr 12 01986 verlofrg 12 prc pp P01987 Percentage pensioenpremie verlofr 13 01987 verlofrg 13 prc pp P01988 Percentage pensioenpremie verlofr 14 01988 verlofrg 14 prc pp P01989 Percentage pensioenpremie verlofr 15 01989 verlofrg 15 prc pp P01995 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 11 01995 Vrl rg 11 mtw ABP P01996 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 12 01996 Vrl rg 12 mtw ABP P01997 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 13 01997 Vrl rg 13 mtw ABP P01998 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 14 01998 Vrl rg 14 mtw ABP P01999 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 15 01999 Vrl rg 15 mtw ABP P11915 Verlofuren per jaar verlofr 11 01915 Verlofuren vlrg 11 P11916 Verlofuren per jaar verlofr 12 01916 Verlofuren vlrg 12 P11917 Verlofuren per jaar verlofr 13 01917 Verlofuren vlrg 13 P11918 Verlofuren per jaar verlofr 14 01918 Verlofuren vlrg 14 P11919 Verlofuren per jaar verlofr 15 01919 Verlofuren vlrg 15 P12218 Correctie grondslag kortingsregeling 11 02218 Corr krt reg 11 P02381 Correctie grondslag kortingsregeling 12 02381 Corr krt reg 12 P02384 Correctie grondslag kortingsregeling 13 02384 Corr krt reg 13 P02387 Correctie grondslag kortingsregeling 14 02387 Corr krt reg 14 P02394 Correctie grondslag kortingsregeling 15 02394 Corr krt reg 15 Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P01955 / P01956 / P01957 / P01958 / P01959 waarde omschrijving 0 Conform WG code 13008 1 WG/WN verdelen premie 2 WG betaalt premie vrlfdl 3 WN betaalt premie vrlfdl 4  Geen premiebet verlofdeel Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P11965 / P11966 / P11967 / P11968 / P11969 waarde omschrijving 0 Geen korting PFZW toep. 1 Wel korting PFZW toep. Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P01995 / P01996 / P01997 / P01998 / P01999 waarde omschrijving 0 Cfm waarde WG code 13022 1 Geen aanp meetelwaarde 2  Aanpasing meetelwaarde Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving kort P92675 Verlofreg 11 00675 Verlofreg 11 P92676 Verlofreg 12 00676 Verlofreg 12 P92677 Verlofreg 13 00677 Verlofreg 13 P92678 Verlofreg 14 00678 Verlofreg 14 P92679 Verlofreg 15 00679 Verlofreg 15 P92236 Verlofreg 11 uren  02236 Verlofreg 11 uren  P92237 Verlofreg 12 uren  02237 Verlofreg 12 uren  P92238 Verlofreg 13 uren  02238 Verlofreg 13 uren  P92239 Verlofreg 14 uren  02239 Verlofreg 14 uren  P92240 Verlofreg 15 uren  02240 Verlofreg 15 uren  P92329 Lk.wg.verlrg 11 02329 Lk.wg.verlrg 11 P92330 Lk.wg.verlrg 12 02330 Lk.wg.verlrg 12 P92331 Lk.wg.verlrg 13 02331 Lk.wg.verlrg 13 P92332 Lk.wg.verlrg 14 02332 Lk.wg.verlrg 14 P92333 Lk.wg.verlrg 15 02333 Lk.wg.verlrg 15 P92334 Fc bzt verlofrg 11 02334 Fc bzt verlofrg 11 P92335 Fc bzt verlofrg 12 02335 Fc bzt verlofrg 12 P92336 Fc bzt verlofrg 13 02336 Fc bzt verlofrg 13 P92337 Fc bzt verlofrg 14 02337 Fc bzt verlofrg 14 P92338 Fc bzt verlofrg 15 02338 Fc bzt verlofrg 15 P92218 Corr krt reg 11 02218 Corr krt reg 11 P92381 Corr krt reg 12 02381 Corr krt reg 12 P92384 Corr krt reg 13 02384 Corr krt reg 13 P92387 Corr krt reg 14 02387 Corr krt reg 14 P92394 Corr krt reg 15 02394 Corr krt reg 15 WIA vastlegging met VTWK Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07. Voor de volgende rubrieken met betrekking tot een WIA-situatie is de 'indicatie herreken vorig jaar ' op 'J' gezet. Rubriekcode Omschrijving P00077 Uitkering IP P00431 Dagen WAO-WIA-uitkering​ P00457 SV pl WW/WAO-WIA​ P00492 Instantiebetaling​ P02338 Samenvoeg 2 IKV​ P02427 Correctie garantieloon​ P02607 Code WAO-WIA​ P02618 Percentage WAO-WIA​ P02619 Percentage loonaanvulling​ P07107 Aanvulling WAO-WIA​ P07435 Tegemoetkoming ziektekosten UWV   Uitvoercode voor afdracht loonheffing Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-07. Nieuwe rubriek en uitvoercode   Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91518 Afdracht loonheffing ingehouden bij wn 01518 Afdr LH wkn   Opgeloste meldingen Waarde selectierubriek P05023 blijft op ‘A’ staan (change 1603499) Melding Het blijkt dat als selectierubriek P05023 Selectie dienstverband usermanagement op de waarde ‘A’ is gezet deze na de export niet terug wordt gezet naar ‘M’ maar op ‘A’ blijft staan. Hierdoor worden ten onrechte elke keer de personen opnieuw geëxporteerd. Oplossing De functie Aanmaken export gebruikersbeheer is aangepast zodat na de export de waarde van selectierubriek P05023 van ‘A’ op ‘M’ wordt gezet. Incorrecte uitbetaling ORT in januari (change 432643) Melding Indien een werknemer in januari met terugwerkende kracht beter wordt gemeld, dan worden er in de aanlevering van januari toch nog dagen voor berekenen ziekengeld doorgeven aan Payroll Gemal, net alsof de werknemer nog steeds ziek was in december. Het gevolg is een incorrecte uitbetaling in januari. Oplossing De programmatuur is zo aangepast dat deze fout niet meer optreedt. Foutmelding '[SQL Server]Objectnaam DPIA200 is ongeldig.' in log file bij verwerken indirecte mutaties (change 220926) Melding Bij het verwerken van indirecte mutaties wordt in een aantal gevallen de foutmelding '[SQL Server]Objectnaam DPIA200 is ongeldig.' vermeld in de logging. Deze foutmelding kan geen kwaad, maar kan de indruk wekken dat er fouten zijn opgetreden bij de verwerking van de indirecte mutaties. Oplossing De programmatuur is zo aangepast dat deze foutmelding niet meer wordt vermeld in de logging. CAO gerelateerde informatie CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2019-07 In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per juli 2019. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschalen 2 tot en met 5 wordt teruggebracht. Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 07 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2019-07. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren. Ook in HR Core Beaufort moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven. Downloaden salarisregeling De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 2 juli downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215105 Import geg. salarisregeling. Periodieken toekennen Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor juli 2019. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar. Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5 De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schalen 2 t/m 5 kunt u op twee manieren uitvoeren: Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 160052 Salaris. Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast. Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 juli 2019. Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 anciënniteit. Wij adviseren u als volgt om per schaal een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 juli 2019: Selecteer dienstverbanden: Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 juli 2019 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschalen 2 t/m 5, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Ancienniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Ancienniteit garantieschaal. Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Bepalen bruto salarissen Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160090 Bepalen brutosalarissen uitvoeren. Verwijderen vervallen anciënniteiten Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteiten van de schalen 2 t/m 5 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. De vervallen anciënniteiten zijn:   Anciënniteit 2 11 3 12 4 11 5 11 Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging. Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 2 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11. U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 160058 Periodieken. Publishing Date : 6/27/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 21:40 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1187 Weergaven
  Voor deze release worden twee upgrades uitgeleverd, namelijk upgrade 030440 en upgrade 030441. Mededelingen Bij het installeren van de upgrade dient u ook de cliënt upgrade Koppel/batchserver uit te voeren. Als dit niet is gebeurd, kunnen er blauwe schermen verschijnen met als gevolg dat de mutaties niet doorkomen vanuit andere systemen.  U dient voor 11 juli upgrade 030439 (april release) of hoger geïnstalleerd te hebben in verband met de Uniface licentie. Als u op 11 juli niet op een upgrade 030439 of hoger zit, dan kunt u HR Core Beaufort niet meer opstarten. Bij de installatie van upgrade 030439 (april) mag het conversieprogramma NIET gedraaid worden. (zie hiervoor berichtgeving op de portal). Met upgrade 030441 wordt ervoor gezorgd dat deze conversie niet meer gedraaid kan worden, indien u de conversie nog niet heeft gedraaid. Indien u de conversie wel gedraaid heeft, dan kunt u contact opnemen met het service center. Nieuw Signaaldefinitie koppelen aan rol in organisatorische eenheid Waarom Een wens, ingediend via het Ideeën portal, is of een signaaldefinitie die getoond wordt in Youforce ook gekoppeld zou kunnen worden aan één van de rollen die binnen de organisatorische eenheid bekend zijn. Momenteel kan een signaaldefinitie als die in Youforce getoond wordt, alleen gekoppeld worden aan de rol van die van manager. U kunt bijvoorbeeld de rol van secretaresse opvoeren bij een organisatorische eenheid en bij de signaaldefinitie aangeven dat deze rol een specifiek signaal moet ontvangen (bijvoorbeeld het sturen van een kaartje bij een verjaardag van een medewerker). Let op: de huidige signalen krijgen standaard de rol MGR. Indien u een signaal aan meerdere rollen wilt sturen, dan dient u per rol een signaaldefinitie aan te maken. Hoe Actieve signalering > AS Generiek > Signaaldefinitie (417610) Als u bij het definiëren van een signaal aangeeft dat de signaaldefinitie getoond moet worden op de centrale takenlijst van Youforce verdwijnt het veld Actienemerrol en komt het veld Rol org. eenheid daarvoor in de plaats. U kunt nu uit een dropdownlist uw keuze maken. De rollen kon u al opvoeren via de functie Rollen org. eenheid 170010. Organisatie > Tabellen org. eenheid > Rollen org. eenheid (170010) In de koppeling met andere systemen zijn er een aantal standaard rollen die niet beschikbaar zijn voor het gebruik in HR Core Beaufort. De twee rollen met codes WNR en STD kunt u niet opvoeren. Uw actie Als u al rollen had opgevoerd, zullen ze in de dropdownlist verschijnen. Als een rol gekoppeld is aan een signaal, kan deze niet meer verwijderd worden. Het XSD bestand dat gebruikt wordt om de nieuwe rollen door te kunnen geven aan de Youforce portal, wordt bij installatie meegeleverd. U hoeft hier verder niets voor te doen. Splitsen export tactische modules Waarom Omdat klanten problemen ondervinden bij de performance van het exporteren van gegevens, is besloten hierop verbeteringen aan te brengen. Bij het exporteren van gegevens werden er verschillende bestanden tegelijkertijd aangemaakt, namelijk exportbestanden voor Self Service (HI-bestanden), de tactische modules (TI-bestanden) en gebruikersbeheer (dienstverbanden_beaufort bestanden). In deze release hebben we een verbetering in de export doorgevoerd door middel van het splitsen van de export. U kunt nu per export aangeven in welke frequentie bestanden geëxporteerd kunnen worden, bijvoorbeeld de export naar gebruikersbeheer of naar de tactische modules op één keer per dag zetten en voor Self Service elk kwartier. Hoe Selectierubrieken P05009 / S05009 werden altijd gebruikt voor het afroepen van een dienstverband van een werknemer of een instelling voor een werkgever. Om de export te kunnen splitsen, zijn nieuwe selectierubrieken aangemaakt en worden P05009 / S05009 vanaf deze release op een andere wijze gebruikt. In de tabel op pagina 5 hebben we de oude en nieuwe functies naast elkaar gezet. Zodat duidelijk is welke rubriek voor welke export moet worden gebruikt. Bij de installatie van de release vindt een conversie plaats van de oude selectierubrieken naar de nieuwe rubrieken.  Stuurgegeven HRSS2TM, kopiëren waarde P05009 naar P05022, P05023 is er een stuurgegeven geïntroduceerd, HRSS2TM met default waarde 'J', om de overgang naar de splitsing te vergemakkelijken. Heeft dit stuurgegeven de waarde 'J', dan krijgen bij de verwerking van indirecte mutaties de nieuwe selectierubrieken P05022 en P05023 dezelfde waarde als de P05009. Indien het stuurgegeven de waarde 'N' heeft, dan moet bij de verwerking van de mutaties ook de nieuwe selectierubriek (P05022, P05023) gevuld worden o.b.v. de gewenste export. Indien u in HR Core handmatig de waarde voor selectierubriek P05009 aanpast zult u dit, indien wenselijk, ook altijd moeten doen voor de andere selectierubrieken P05022, P05023. Bij handmatige vastlegging wordt niet gekeken naar het stuurgegeven HRSS2TM. Overige selectierubrieken zoals P05007, P05010 De werking van de selectierubrieken om aan te geven of een dienstverband wel/niet moet worden verwerkt in de ontvangende modules. Wijziging functies Afroep   (oude) functie is opgesplitst in menu / pad selectierubriek Dienstverband / Instelling OUD selectierubriek Dienstverband / Instelling NIEUW  Afroep werknemer HSS   Afroep werknemer HSS (HI-bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05009 Afroep werknemer TM (TI-bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05022 Afroep werknemer Gebruikersbeh (dienstverbanden_beaufort bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05023 Afroep werkgever HSS Afroep werkgever HSS Tactische HR modules  S05009 S05009 Wijziging functies Aanmaken export   (oude) functie is opgesplitst in menu / pad Aanmaken export TM Aanmaken export HRSS (functie 175500) Tactische HR modules   Aanmaken export Tact. modules (functie 175505) Tactische HR modules   Aanmaken exp. Gebruikersbeheer (functie 180127) Applicatiebeheer > Autorisatie > Gebruikersbeheer Youforce Naamswijzigingen functies   (oude) naam functie nieuwe naam functie pad / menu (niet gewijzigd) Incidentele export TM Incidentele export TM en HSS Tactische HR modules Samenstellen rubriekenset TM Samenst. rubriekenset TM/HSS Tactische HR modules Uw actie Indien gebruik gemaakt wordt van het automatisch uitvoeren van de batch dan moet u onderstaande stappen uitvoeren De functie 'Aanmaken export HRSS' is de oude functie 'Aanmaken export TM'. Dit houdt in dat deze functie blijft werken in uw standaard batchopdrachten. De nieuwe functies 'Aanmaken export Tact. modules' en 'Aanmaken export Gebruikersbeheer' moet u nog opgeven in de batch. De frequentie kunt u dus anders instellen dan de frequentie voor de export richting Self Service. Direct na het uitvoeren van de upgrade dient u de batchopdrachten zelf op te  nemen cq in te richten. Hoe de export moet worden opgenomen is in een kennisartikel beschreven: BO4 Aanmaken export Gebruikersbeheer BOL Aanmaken export Gebruikersbeheer BO4 Aanmaken export Tact. Modules BOL Aanmaken export Tact. Modules Indien u geen gebruik maakt van de batchopdrachten kunt u handmatig de functie175500 Aanmaken export HRSS en/of de functie 175505 Aanmaken export Tact. Modules of de functie 180127 Aanmaken exp.Gebruikersbeheer opstarten om de export aan te zetten. Let op 1 - Indien u de selectierubriek P05009 gebruikt in Self Service op formulieren, dan kunt u de nieuwe selectierubrieken P05022 en P05023 ook toevoegen aan deze formulieren om de verschillende exports apart af te roepen. Dit kan bijvoorbeeld bij het opvoeren van een nieuwe medewerker of nieuw dienstverband om een selectierubriek van een initiële waarde te voorzien. Indien u deze selectierubrieken op de HRSS formulieren heeft gezet, dan dient u het stuurgegeven 'HRSS2TM' op 'N' te zetten. Als dit stuurgegeven de waarde 'J' nog heeft, worden de waarden uit P05022 en P05023 genegeerd en wordt dus automatisch de waarde uit P05009 gebruikt. Als u vanuit Self Service na het omzetten van het stuurgegeven naar de waarde 'N' workflows exporteert waarop de nieuwe rubrieken P05022 en P05023 nog niet zijn opgenomen, dan moet u bij die dienstverbanden deze nieuwe rubrieken op 'A' zetten in HR Core (Online). 2 - Als u gebruik maakt van profielen in HR Core, dan kunt u de nieuwe selectierubrieken ook hierin opnemen. 3 – Comform de standaard werking van HR Core Beaufort wordt een nieuwe rubriek niet op een eigen venster ingedeeld. U kunt deze rubrieken op een eigen venster opnemen. Zie hiervoor het kennisartikel: BO4 Rubriek opnemen op een eigen venster BOL Rubriek opnemen op een eigen venster Gewijzigd en verbeterd Correctie op historie rubriek P08255 Waarom In upgrade 030437 (februari release) is het corrigeren van de historie voor rubriek P08255 Code reden geen bijtelling auto uitgevoerd. Met het doorvoeren van de wijziging in de historie in de februari release, kan het zijn dat er onterecht ook andere historie van rubrieken gewijzigd zijn. In deze release voor periode 06 wordt de historie van deze rubriek gecorrigeerd. De voorwaarden voor een foutieve aanpassing van de historie is: Medeweker heeft een auto van de zaak Medewerker heeft een reden m.b.t. geen bijtelling auto op de rubriek P08255 Medewerker had een andere rubriek met de waarde 6 in de historie staan Dan is het mogelijk dat een andere rubriek is aangepast ipv. De rubriek P08255. Voor de desbetreffende medeweker wordt er dan een rapport gegenereerd. Op dit rapport staan de rubrieken die de waarde 0 hebben. Deze rubrieken dient u te controleren en aan te passen naar de juiste waarde. Bij voorgenoemde rubrieken is de aanpassing foutief geweest. Helaas kunnen wij niet aangeven welke rubriek dat is geweest. Uw actie Bij het installeren van deze release wordt het 'rapport_rubrieken_te_controleren_historie <klantnummer>.prt' aangemaakt in de standaard PRT-directory. U kunt dit rapport gebruiken om de historie van de genoemde rubrieken te corrigeren met de functie 'Onderhouden historie'. Indien er geen onvolkomenheden zijn gesignaleerd, dan wordt er geen rapport aangemaakt Automatische import / export Waarom In sommige situaties kon er bij de automatische import / export een blauw scherm zichtbaar worden in HR Core Beaufort. Hoe Na een analyse bleek er een fout in de programmatuur voor te komen, dit is hersteld. De fout veroorzaakte het blauwe scherm maar had verder geen gevolgen. Uw actie U hoeft hier niets voor de doen. Na de update is de nieuwe software direct actief. Naamswijziging downloadbestanden Waarom Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/5. Bij het afroepen van (lijstnummer) bestanden in Gemal Direct in een salaris/correctie of speciale productie, kunnen deze met dezelfde bestandsnaam beschikbaar worden gesteld. Het gaat om de naam Best000001.dat , Best000002.dat, Best000003.dat enzovoorts. Voor verschillende lijstnummers is deze naam gelijk, waarbij de Integratie Module voor de ophoging van het nummer zorgt. Hierdoor heeft het lijstnummer weliswaar een unieke naam, maar het is niet herkenbaar. Hoe Vanaf periode 1 juni 2019 worden de onderstaande lijstnummers voorzien van een unieke naam: 1901 t/m 1916 Terugkoppeling uitvoercodes periode 1 t/m 15 en nr 16 betreft het hele jaar. 4701 Financiële ziektegegevens UWV. 4703 Journaalpost 1 via Youforce. 4704 Journaalpost 2 via Youforce. 9601 Salarisnummers ABP. Vanaf periode 1 juli 2019 wordt het onderstaande lijstnummer voorzien van een unieke naam: 1917 Terugkoppeling uvc huidige periode + herrek. verschillen De nieuwe bestandsnamen beginnen met 'BEST.', gevolgd door het cea-nummer, instellingsnummer, lijstnummer, periode, afroepdatum en soort productie, gevolgd door het jaar en eindigend met '.dat'. Let op: De naamgeving van de bestanden met salarisregelingen (lijst 022xx) en inpasnummers (lijst (020xx) wijzigt niet. Voorbeeld Voor periode 06 heette het 4701 bestand van cea-nummer 23608: Best000001.dat. Vanaf 1 juni heet dit bestand: Best.23608.0001.470106.190304112102.O.2019.dat. Uw actie HR Core Beaufort kent een 5 tal functies waarmee bestanden ingelezen worden die zijn gedownload vanaf Payroll Gemal: 407010 Import fin. ziektegegevens (lijst 4701) 165000 Importeren resultaatgegevens (TRES) (lijst 1901 t/m 1917) 218061 Import/verdelen salarisresultaten (PKB) (lijst 1916 en 1917) 215015 Import geg. salarisregeling (lijst 022xx) 215010 Importeren inpastabellen (lijst 020xx) Bovenstaande functies, met uitzondering van 218061 Import/verdelen salarisresultaten (PKB), maken gebruik van een stuurgegeven waarin het filemasker van de te importeren bestanden is gespecificeerd. DEFIFILE Standaard naam importbestand TRES FZKFILE  Standaard naam importbestand Fin. ziektegegevens SALFILE  Importbestand(den) inpastabellen Bij uitlevering bevatten al deze stuurgegevens de waarde 'Best*.dat'. Als deze stuurgegevens in uw inrichting van HR Core Beaufort de oorspronkelijke waarde bevatten, dan hoeft u niets te doen: het  filemasker herkent zowel de 'oude' als de 'nieuwe' bestandsnamen. Als u de waarde van 1 of meer van deze stuurgegevens hebt aangepast, dan moet u deze aanpassen. Inrichtingswijzigingen Afbouwregelingen - naamgeving rubrieken gewijzigd In de vorige release zijn onderstaande rubrieken uitgeleverd. De omschrijvingen waren echter niet in overeenstemming met Payroll Gemal en zijn nu aangepast.   Rubriekcode  Omschrijving P01705 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 1 P03234 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 2 P03271 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 3 P03277 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 4 P01704 Wijze korten afbouwregeling 1 P03240 Wijze korten afbouwregeling 2 P03270 Wijze korten afbouwregeling 3 P03276 Wijze korten afbouwregeling 4   Auto van de zaak 2019 - referentietabel toegevoegd Aan de rubriek P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 is de onderstaande referentietabel toegevoegd.   Waarde Omschrijving 1 %WG code 03517 volgnr 01 2 %WG code 03517 volgnr 02 3 %WG code 03517 volgnr 03 4 %WG code 03517 volgnr 04 5 %WG code 03517 volgnr 05 6 %WG code 03517 volgnr 06 7 %WG code 03517 volgnr 07 8 %WG code 03517 volgnr 08 9 %WG code 03517 volgnr 09 10 %WG code 03517 volgnr 10 11 %WG code 03517 volgnr 11   Uitschakelen loonheffingstabel Aan de tabel Soort loonheffingstabel extern is de onderstaande waarde toegevoegd waarmee het gebruik van de loonheffingstabel kan worden uitgeschakeld. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-05/2.   Waarde Omschrijving 3 Geen loonheffingstabel Deze externe code moet u zelf koppelen aan uw eigen gemaakte codes van de loonheffingstabel met de functie 'Soort loonheffingstabel 203010'. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat de juiste code loonheffing naar Payroll Gemal wordt doorgegeven. Bijstandsvergoeding vrijwilligers vervallen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/4. Voor rubriekcode P02887 Dienstbetrekking (invoercode 02887) is waarde 2 (Vrijwilliger met bijstand) komen te vervallen. Uw actie U dient zelf te zorgen voor de conversie van deze rubriek van waarde 2 (Vrijwilliger met bijstand) naar waarde 1 (Vrijwilliger) door het definiëren van een collectieve mutatie of door het individueel muteren van deze waarde bij de daarvoor in aanmerking komende dienstverbanden. Voor beide methodes moet u rekening houden met het volgende: Voor dienstverbanden in-dienst op 1 januari 2019: de ingangsdatum van de mutatie moet zijn 1 januari 2019. Voor dienstverbanden in-dienst na 1 januari 2019: de ingangsdatum van de mutatie moet gelijk zijn aan de datum in-dienst. Rubriek P00451 gewijzigd Rubriek P00451 Percentage bijzonder tarief is gewijzigd. Vanaf de nieuwe release staat de eigenschap 'Herreken huidig jaar / Automatisch herrekenen bij jaarwaarde' niet meer op 'JA'. Opgeloste meldingen Mutatie niet als salarismutatie weggeschreven (change 820823) Melding Als er meerdere rubrieken op een eigen variabel scherm zijn gedefinieerd, komt het soms voor dat de waarde niet wordt opgeslagen als er genavigeerd wordt naar een gerelateerde functie. De melding 'gegevens opslaan' met antwoord 'ja' werd niet juist verwerkt.  Oplossing De functie 'eigen scherm variabel' is aangepast. Foutmelding PI_3115 onterecht op verslag controleren indirecte mutaties (change 1335764) Melding Als stuurgegeven VRZM_REG de waarde 'Anders' heeft, verschijnt de melding 'De indirecte ziektemutaties van het aanleverende proces HSS zijn afgekeurd' terwijl er alleen dienstverbandgegevens worden geïmporteerd. De mutaties worden wel ingelezen en verwerkt maar de melding is onnodig. Oplossing De melding wordt in dit geval niet meer getoond op het verslag. Blokkade WGA-WIA per registratienummer (change 1334343) Met ingang van periode 11-2018 is in Payroll Gemal invoercode 02103 Code blokkade werknemersbijdrage WIA-WGA omgezet naar een gegeven op registratienummer niveau. Voor meer informatie lees de release notes Payroll Gemal 2018-11/7. Melding Bij rubriek P08103 (invoercode 02103) moet de indicatie 'check meerdere dienstverbanden' uit worden gezet. Oplossing De indicatie 'check meerdere dienstverbanden' is uitgezet voor rubriek P08103. Hiermee is de werking van deze rubriek weer conform de werking in Payroll Gemal. Hernoemen verwerkingsverslagen (change 1342110) Melding In de aanpassing van het hernoemen van de verwerkingsverslagen werd er ten onrechte 'p_' toegevoegd aan de naam van het verwerkingsverslag. Oplossing De 'p_' is voor de verwerkingsverslagen verwijderd uit de naam en de afkorting 'vwv' in de naamgeving is vervangen door 'verwerkingsverslag'. Verlofregelingen en afwijkende startmaand (change 723984) Melding Als in de functie 'Verlofregeling werknemer' meerdere verlofregelingen gedurende het jaar worden toegevoegd en het zijn verlofregelingen met een afwijkende startmaand, dan worden niet alle verlofregelingen meegenomen in de verlofrechtberekening. Mutaties op een aan de verlofrechtberekening gerelateerde rubriek zorgen niet altijd voor een berekening voor het correcte jaar. Bovendien wordt de eindejaarsverwerking voor het eerste jaar waarin de verlofregeling geldig is, niet goed uitgevoerd. Oplossing De verlofrechtberekening is aangepast zodat alle verlofregelingen worden meegenomen in de berekening. De eindejaarsverwerking is aangepast op de verwerking van afwijkende startmaand in de verlofregeling. Meldingen bij verwerken indirecte mutaties voor rubriek P00433, P00482 (change 1353034) Melding In upgrade 030438 zijn de rubrieken P00433 en P00482 vervallen verklaard. Echter de functie 'Aanmaken ziektemutaties salarisverwerker' maakt nog ten onrechte mutaties aan voor deze vervallen rubrieken. Deze mutaties leveren uitval op op het verwerkingsverslag van het verwerken van indirecte mutaties. Oplossing De functie is aangepast zodat er geen mutaties meer worden aangemaakt voor de reeds vervallen rubrieken. Controle vooraf bij nieuw dienstverband voor via indirect muteren werkt niet (change 1353145) Melding In release 2019-02 is de controle vooraf bij een nieuw dienstverband via indirecte mutaties live gegaan (voor uitgebreidere informatie over deze functionaliteit zie de release notes van 2019-02). Deze controle signaleert als één of meer verplichte rubrieken een ongeldige waarde heeft: alle rubrieken van het nieuwe dienstverband worden dan afgekeurd en er vindt geen import plaats van de dienstverbandgegevens, deze worden dus niet verwerkt. De controle blijkt echter alleen te werken als de stuurparameter VRZM_REG de waarde 'HSS' heeft. Oplossing De programmatuur is zo gewijzigd dat de controle vooraf ook werkt voor alle andere waarden voor de stuurparameter VRZM_REG, dus ook voor bijvoorbeeld 'RVM'. Organisatorische eenheid verwijderen uit structuur geeft foutmelding (change 1245987) Melding Bij het verwijderen van een organisatorische eenheid uit de structuur verschijnt de melding dat het niet mogelijk is omdat er nog een relaties is met een andere tabel. Oplossing Door onvolkomenheden in de metadata kon het voorkomen dat het niet mogelijk was om een organisatorische eenheid te verwijderen. De metadata wordt tijdens het installeren van de upgrade opgeschoond. Publishing Date : 6/7/2019
Volledig artikel weergeven
07-06-2019 13:41 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2057 Weergaven
  Voor deze release worden twee upgrades uitgeleverd, namelijk upgrade 030440 en upgrade 030441. Nieuw Signaaldefinitie koppelen aan rol in organisatorische eenheid Waarom Een wens, ingediend via het Ideeën portal, is of een signaaldefinitie die getoond wordt in Youforce ook gekoppeld zou kunnen worden aan één van de rollen die binnen de organisatorische eenheid bekend zijn. Momenteel kan een signaaldefinitie als die in Youforce getoond wordt, alleen gekoppeld worden aan de rol van die van manager. U kunt bijvoorbeeld de rol van secretaresse opvoeren bij een organisatorische eenheid en bij de signaaldefinitie aangeven dat deze rol een specifiek signaal moet ontvangen (bijvoorbeeld het sturen van een kaartje bij een verjaardag van een medewerker). Let op: de huidige signalen krijgen standaard de rol MGR. Indien u een signaal aan meerdere rollen wilt sturen, dan dient u per rol een signaaldefinitie aan te maken. Hoe Actieve signalering > AS Generiek > Signaaldefinitie (417610) Als u bij het definiëren van een signaal aangeeft dat de signaaldefinitie getoond moet worden op de centrale takenlijst van Youforce verdwijnt het veld Actienemerrol en komt het veld Rol org. eenheid daarvoor in de plaats. U kunt nu uit een dropdownlist uw keuze maken. De rollen kon u al opvoeren via de functie Rollen org. eenheid 170010. Organisatie > Tabellen org. eenheid > Rollen org. eenheid (170010) In de koppeling met andere systemen zijn er een aantal standaard rollen die niet beschikbaar zijn voor het gebruik in HR Core Beaufort. De twee rollen met codes WNR en STD kunt u niet opvoeren. Uw actie Als u al rollen had opgevoerd, zullen ze in de dropdownlist verschijnen. Als een rol gekoppeld is aan een signaal, kan deze niet meer verwijderd worden. Het XSD bestand dat gebruikt wordt om de nieuwe rollen door te kunnen geven aan de Youforce portal, wordt bij installatie meegeleverd. U hoeft hier verder niets voor te doen. Splitsen export tactische modules Waarom Omdat klanten problemen ondervinden bij de performance van het exporteren van gegevens, is besloten hierop verbeteringen aan te brengen. Bij het exporteren van gegevens werden er verschillende bestanden tegelijkertijd aangemaakt, namelijk exportbestanden voor Self Service (HI-bestanden), de tactische modules (TI-bestanden) en gebruikersbeheer (dienstverbanden_beaufort bestanden). In deze release hebben we een verbetering in de export doorgevoerd door middel van het splitsen van de export. U kunt nu per export aangeven in welke frequentie bestanden geëxporteerd kunnen worden, bijvoorbeeld de export naar gebruikersbeheer of naar de tactische modules op één keer per dag zetten en voor Self Service elk kwartier. Hoe Selectierubrieken P05009 / S05009 werden altijd gebruikt voor het afroepen van een dienstverband van een werknemer of een instelling voor een werkgever. Om de export te kunnen splitsen, zijn nieuwe selectierubrieken aangemaakt en worden P05009 / S05009 vanaf deze release op een andere wijze gebruikt. In de tabel op onderstaande tabel hebben we de oude en nieuwe functies naast elkaar gezet. Zodat duidelijk is welke rubriek voor welke export moet worden gebruikt. Bij de installatie van de release vindt een conversie plaats van de oude selectierubrieken naar de nieuwe rubrieken.  Stuurgegeven HRSS2TM, kopiëren waarde P05009 naar P05022, P05023 Omdat de andere invulling van P05009 impact heeft op de door u gebruikte formulieren in Self Service, is er een stuurgegeven geïntroduceerd, HRSS2TM met default waarde 'J', om de overgang naar de splitsing te vergemakkelijken. Heeft dit stuurgegeven de waarde 'J', dan krijgen bij de verwerking van indirecte mutaties de nieuwe selectierubrieken P05022 en P05023 dezelfde waarde als de P05009. Indien het stuurgegeven de waarde 'N' heeft, dan moet bij de verwerking van de mutaties ook de nieuwe selectierubriek (P05022, P05023) gevuld worden o.b.v. de gewenste export. Indien u in HR Core handmatig de waarde voor selectierubriek P05009 aanpast zult u dit, indien wenselijk, ook altijd moeten doen voor de andere selectierubrieken P05022, P05023. Bij handmatige vastlegging wordt niet gekeken naar het stuurgegeven HRSS2TM. Overige selectierubrieken zoals P05007, P05010 De werking van de selectierubrieken om aan te geven of een dienstverband wel/niet moet worden verwerkt in de ontvangende modules. Wijziging functies Afroep   (oude) functie is opgesplitst in menu / pad selectierubriek Dienstverband / Instelling OUD selectierubriek Dienstverband / Instelling NIEUW  Afroep werknemer HSS   Afroep werknemer HSS (HI-bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05009 Afroep werknemer TM (TI-bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05022 Afroep werknemer Gebruikersbeh (dienstverbanden_beaufort bestanden) Tactische HR modules  P05009 P05023 Afroep werkgever HSS Afroep werkgever HSS Tactische HR modules  S05009 S05009 Wijziging functies Aanmaken export   (oude) functie is opgesplitst in menu / pad Aanmaken export TM Aanmaken export HRSS (functie 175500) Tactische HR modules   Aanmaken export Tact. modules (functie 175505) Tactische HR modules   Aanmaken exp. Gebruikersbeheer (functie 180127) Applicatiebeheer > Autorisatie > Gebruikersbeheer Youforce Naamswijzigingen functies   (oude) naam functie nieuwe naam functie pad / menu (niet gewijzigd) Incidentele export TM Incidentele export TM en HSS Tactische HR modules Samenstellen rubriekenset TM Samenst. rubriekenset TM/HSS Tactische HR modules Uw actie Indien gebruik gemaakt wordt van het automatisch uitvoeren van de batch dan moet u onderstaande stappen uitvoeren De functie 'Aanmaken export HRSS' is de oude functie 'Aanmaken export TM'. Dit houdt in dat deze functie blijft werken in uw standaard batchopdrachten. De nieuwe functies 'Aanmaken export Tact. modules' en 'Aanmaken export Gebruikersbeheer' moet u nog opgeven in de batch. De frequentie kunt u dus anders instellen dan de frequentie voor de export richting Self Service. Direct na het uitvoeren van de upgrade dient u de batchopdrachten zelf op te  nemen cq in te richten. Hoe de export moet worden opgenomen is in een kennisartikel beschreven: BO4 aanmaken export Gebruikersbeheer BOL aanmaken export Gebruikersbeheer BO4 aanmaken export Tact. Modules BOL aanmaken export Tact. Modules Indien u geen gebruik maakt van de batchopdrachten kunt u handmatig de functie175500 Aanmaken export HRSS en/of de functie 175505 Aanmaken export Tact. Modules of de functie 180127 Aanmaken exp.Gebruikersbeheer opstarten om de export aan te zetten. Let op 1 - Indien u de selectierubriek P05009 gebruikt in Self Service op formulieren, dan kunt u de nieuwe selectierubrieken P05022 en P05023 ook toevoegen aan deze formulieren om de verschillende exports apart af te roepen. Dit kan bijvoorbeeld bij het opvoeren van een nieuwe medewerker of nieuw dienstverband om een selectierubriek van een initiële waarde te voorzien. Indien u deze selectierubrieken op de HRSS formulieren heeft gezet, dan dient u het stuurgegeven 'HRSS2TM' op 'N' te zetten. Als dit stuurgegeven de waarde 'J' nog heeft, worden de waarden uit P05022 en P05023 genegeerd en wordt dus automatisch de waarde uit P05009 gebruikt. Als u vanuit Self Service na het omzetten van het stuurgegeven naar de waarde 'N' workflows exporteert waarop de nieuwe rubrieken P05022 en P05023 nog niet zijn opgenomen, dan moet u bij die dienstverbanden deze nieuwe rubrieken op 'A' zetten in HR Core (Online). 2 - Als u gebruik maakt van profielen in HR Core, dan kunt u de nieuwe selectierubrieken ook hierin opnemen. 3 – Comform de standaard werking van HR Core Beaufort wordt een nieuwe rubriek niet op een eigen venster ingedeeld. U kunt deze rubrieken op een eigen venster opnemen. Zie hiervoor het kennisartikel: BO4 Rubriek opnemen op een eigen venster BOL Rubriek opnemen op een eigen venster Gewijzigd en verbeterd Correctie op historie rubriek P08255 Waarom In upgrade 030437 (februari release) is het corrigeren van de historie voor rubriek P08255 Code reden geen bijtelling auto uitgevoerd. Met het doorvoeren van de wijziging in de historie in de februari release, kan het zijn dat er onterecht ook andere historie van rubrieken gewijzigd zijn. In deze release voor periode 06 wordt de historie van deze rubriek gecorrigeerd. De voorwaarden voor een foutieve aanpassing van de historie is: Medeweker heeft een auto van de zaak Medewerker heeft een reden m.b.t. geen bijtelling auto op de rubriek P08255 Medewerker had een andere rubriek met de waarde 6 in de historie staan Dan is het mogelijk dat een andere rubriek is aangepast ipv. De rubriek P08255. Voor de desbetreffende medeweker wordt er dan een rapport gegenereerd. Op dit rapport staan de rubrieken die de waarde 0 hebben. Deze rubrieken dient u te controleren en aan te passen naar de juiste waarde. Bij voorgenoemde rubrieken is de aanpassing foutief geweest. Helaas kunnen wij niet aangeven welke rubriek dat is geweest. Uw actie Bij het installeren van deze release wordt het 'rapport_rubrieken_te_controleren_historie <klantnummer>.prt' aangemaakt in de standaard PRT-directory. U kunt dit rapport gebruiken om de historie van de genoemde rubrieken te corrigeren met de functie 'Onderhouden historie'. Indien er geen onvolkomenheden zijn gesignaleerd, dan wordt er geen rapport aangemaakt. Automatische import / export Waarom In sommige situaties kon er bij de automatische import / export een blauw scherm zichtbaar worden in HR Core Beaufort. Hoe Na een analyse bleek er een fout in de programmatuur voor te komen, dit is hersteld. De fout veroorzaakte het blauwe scherm maar had verder geen gevolgen. Uw actie U hoeft hier niets voor de doen. Na de update is de nieuwe software direct actief. Naamswijziging downloadbestanden Waarom Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/5. Bij het afroepen van (lijstnummer) bestanden in Gemal Direct in een salaris/correctie of speciale productie, kunnen deze met dezelfde bestandsnaam beschikbaar worden gesteld. Het gaat om de naam Best000001.dat , Best000002.dat, Best000003.dat enzovoorts. Voor verschillende lijstnummers is deze naam gelijk, waarbij de Integratie Module voor de ophoging van het nummer zorgt. Hierdoor heeft het lijstnummer weliswaar een unieke naam, maar het is niet herkenbaar. Hoe Vanaf periode 1 juni 2019 worden de onderstaande lijstnummers voorzien van een unieke naam: 1901 t/m 1916 Terugkoppeling uitvoercodes periode 1 t/m 15 en nr 16 betreft het hele jaar. 4701 Financiële ziektegegevens UWV. 4703 Journaalpost 1 via Youforce. 4704 Journaalpost 2 via Youforce. 9601 Salarisnummers ABP. Vanaf periode 1 juli 2019 wordt het onderstaande lijstnummer voorzien van een unieke naam: 1917 Terugkoppeling uvc huidige periode + herrek. verschillen De nieuwe bestandsnamen beginnen met 'BEST.', gevolgd door het cea-nummer, instellingsnummer, lijstnummer, periode, afroepdatum en soort productie, gevolgd door het jaar en eindigend met '.dat'. Let op: De naamgeving van de bestanden met salarisregelingen (lijst 022xx) en inpasnummers (lijst (020xx) wijzigt niet. Voorbeeld Voor periode 06 heette het 4701 bestand van cea-nummer 23608: Best000001.dat. Vanaf 1 juni heet dit bestand: Best.23608.0001.470106.190304112102.O.2019.dat. Uw actie HR Core Beaufort kent een 5 tal functies waarmee bestanden ingelezen worden die zijn gedownload vanaf Payroll Gemal: 407010 Import fin. ziektegegevens (lijst 4701) 165000 Importeren resultaatgegevens (TRES) (lijst 1901 t/m 1917) 218061 Import/verdelen salarisresultaten (PKB) (lijst 1916 en 1917) 215015 Import geg. salarisregeling (lijst 022xx) 215010 Importeren inpastabellen (lijst 020xx) Bovenstaande functies, met uitzondering van 218061 Import/verdelen salarisresultaten (PKB), maken gebruik van een stuurgegeven waarin het filemasker van de te importeren bestanden is gespecificeerd. DEFIFILE Standaard naam importbestand TRES FZKFILE  Standaard naam importbestand Fin. ziektegegevens SALFILE  Importbestand(den) inpastabellen Bij uitlevering bevatten al deze stuurgegevens de waarde 'Best*.dat'. Als deze stuurgegevens in uw inrichting van HR Core Beaufort de oorspronkelijke waarde bevatten, dan hoeft u niets te doen: het  filemasker herkent zowel de 'oude' als de 'nieuwe' bestandsnamen. Als u de waarde van 1 of meer van deze stuurgegevens hebt aangepast, dan moet u deze aanpassen. Inrichtingswijzigingen Afbouwregelingen - naamgeving rubrieken gewijzigd In de vorige release zijn onderstaande rubrieken uitgeleverd. De omschrijvingen waren echter niet in overeenstemming met Payroll Gemal en zijn nu aangepast.   Rubriekcode  Omschrijving P01705 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 1 P03234 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 2 P03271 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 3 P03277 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 4 P01704 Wijze korten afbouwregeling 1 P03240 Wijze korten afbouwregeling 2 P03270 Wijze korten afbouwregeling 3 P03276 Wijze korten afbouwregeling 4   Auto van de zaak 2019 - referentietabel toegevoegd Aan de rubriek P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 is de onderstaande referentietabel toegevoegd.   Waarde Omschrijving 1 %WG code 03517 volgnr 01 2 %WG code 03517 volgnr 02 3 %WG code 03517 volgnr 03 4 %WG code 03517 volgnr 04 5 %WG code 03517 volgnr 05 6 %WG code 03517 volgnr 06 7 %WG code 03517 volgnr 07 8 %WG code 03517 volgnr 08 9 %WG code 03517 volgnr 09 10 %WG code 03517 volgnr 10 11 %WG code 03517 volgnr 11   Uitschakelen loonheffingstabel Aan de tabel Soort loonheffingstabel extern is de onderstaande waarde toegevoegd waarmee het gebruik van de loonheffingstabel kan worden uitgeschakeld. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-05/2.   Waarde Omschrijving 3 Geen loonheffingstabel Deze externe code moet u zelf koppelen aan uw eigen gemaakte codes van de loonheffingstabel met de functie 'Soort loonheffingstabel 203010'. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat de juiste code loonheffing naar Payroll Gemal wordt doorgegeven. Bijstandsvergoeding vrijwilligers vervallen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/4. Voor rubriekcode P02887 Dienstbetrekking (invoercode 02887) is waarde 2 (Vrijwilliger met bijstand) komen te vervallen. Uw actie U dient zelf te zorgen voor de conversie van deze rubriek van waarde 2 (Vrijwilliger met bijstand) naar waarde 1 (Vrijwilliger) door het definiëren van een collectieve mutatie of door het individueel muteren van deze waarde bij de daarvoor in aanmerking komende dienstverbanden. Voor beide methodes moet u rekening houden met het volgende: Voor dienstverbanden in-dienst op 1 januari 2019: de ingangsdatum van de mutatie moet zijn 1 januari 2019. Voor dienstverbanden in-dienst na 1 januari 2019: de ingangsdatum van de mutatie moet gelijk zijn aan de datum in-dienst. Rubriek P00451 gewijzigd Rubriek P00451 Percentage bijzonder tarief is gewijzigd. Vanaf de nieuwe release staat de eigenschap 'Herreken huidig jaar / Automatisch herrekenen bij jaarwaarde' niet meer op 'JA'. Opgeloste meldingen Mutatie niet als salarismutatie weggeschreven (change 820823) Melding Als er meerdere rubrieken op een eigen variabel scherm zijn gedefinieerd, komt het soms voor dat de waarde niet wordt opgeslagen als er genavigeerd wordt naar een gerelateerde functie. De melding 'gegevens opslaan' met antwoord 'ja' werd niet juist verwerkt.  Oplossing De functie 'eigen scherm variabel' is aangepast. Foutmelding PI_3115 onterecht op verslag controleren indirecte mutaties (change 1335764) Melding Als stuurgegeven VRZM_REG de waarde 'Anders' heeft, verschijnt de melding 'De indirecte ziektemutaties van het aanleverende proces HSS zijn afgekeurd' terwijl er alleen dienstverbandgegevens worden geïmporteerd. De mutaties worden wel ingelezen en verwerkt maar de melding is onnodig. Oplossing De melding wordt in dit geval niet meer getoond op het verslag. Blokkade WGA-WIA per registratienummer (change 1334343) Met ingang van periode 11-2018 is in Payroll Gemal invoercode 02103 Code blokkade werknemersbijdrage WIA-WGA omgezet naar een gegeven op registratienummer niveau. Voor meer informatie lees de release notes Payroll Gemal 2018-11/7. Melding Bij rubriek P08103 (invoercode 02103) moet de indicatie 'check meerdere dienstverbanden' uit worden gezet. Oplossing De indicatie 'check meerdere dienstverbanden' is uitgezet voor rubriek P08103. Hiermee is de werking van deze rubriek weer conform de werking in Payroll Gemal. Hernoemen verwerkingsverslagen (change 1342110) Melding In de aanpassing van het hernoemen van de verwerkingsverslagen werd er ten onrechte 'p_' toegevoegd aan de naam van het verwerkingsverslag. Oplossing De 'p_' is voor de verwerkingsverslagen verwijderd uit de naam en de afkorting 'vwv' in de naamgeving is vervangen door 'verwerkingsverslag'. Verlofregelingen en afwijkende startmaand (change 723984) Melding Als in de functie 'Verlofregeling werknemer' meerdere verlofregelingen gedurende het jaar worden toegevoegd en het zijn verlofregelingen met een afwijkende startmaand, dan worden niet alle verlofregelingen meegenomen in de verlofrechtberekening. Mutaties op een aan de verlofrechtberekening gerelateerde rubriek zorgen niet altijd voor een berekening voor het correcte jaar. Bovendien wordt de eindejaarsverwerking voor het eerste jaar waarin de verlofregeling geldig is, niet goed uitgevoerd. Oplossing De verlofrechtberekening is aangepast zodat alle verlofregelingen worden meegenomen in de berekening. De eindejaarsverwerking is aangepast op de verwerking van afwijkende startmaand in de verlofregeling. Meldingen bij verwerken indirecte mutaties voor rubriek P00433, P00482 (change 1353034) Melding In upgrade 030438 zijn de rubrieken P00433 en P00482 vervallen verklaard. Echter de functie 'Aanmaken ziektemutaties salarisverwerker' maakt nog ten onrechte mutaties aan voor deze vervallen rubrieken. Deze mutaties leveren uitval op op het verwerkingsverslag van het verwerken van indirecte mutaties. Oplossing De functie is aangepast zodat er geen mutaties meer worden aangemaakt voor de reeds vervallen rubrieken. Controle vooraf bij nieuw dienstverband voor via indirect muteren werkt niet (change 1353145) Melding In release 2019-02 is de controle vooraf bij een nieuw dienstverband via indirecte mutaties live gegaan (voor uitgebreidere informatie over deze functionaliteit zie de release notes van 2019-02). Deze controle signaleert als één of meer verplichte rubrieken een ongeldige waarde heeft: alle rubrieken van het nieuwe dienstverband worden dan afgekeurd en er vindt geen import plaats van de dienstverbandgegevens, deze worden dus niet verwerkt. De controle blijkt echter alleen te werken als de stuurparameter VRZM_REG de waarde 'HSS' heeft. Oplossing De programmatuur is zo gewijzigd dat de controle vooraf ook werkt voor alle andere waarden voor de stuurparameter VRZM_REG, dus ook voor bijvoorbeeld 'RVM'. Organisatorische eenheid verwijderen uit structuur geeft foutmelding (change 1245987) Melding Bij het verwijderen van een organisatorische eenheid uit de structuur verschijnt de melding dat het niet mogelijk is omdat er nog een relaties is met een andere tabel. Oplossing Door onvolkomenheden in de metadata kon het voorkomen dat het niet mogelijk was om een organisatorische eenheid te verwijderen. De metadata wordt tijdens het installeren van de upgrade opgeschoond. Onderwijs HBO eenmalige uitkering juni 2019 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/nn. De werktijdfactor op peildatum 01-06-2019 kunt u in HR Core Beaufort berekenen door, na 1 juni 2019 en nadat de aanlevering van periode 05 is afgerond, de functie 160091 Berekenen WTF factor peildatum uit te voeren. Deze functie berekent rubriek P02853 en maakt een salarismutatie aan die wordt doorgegeven aan Payroll Gemal. Beaufort beschikt niet over functionaliteit om de uitkering te blokkeren bij volledig onbetaald verlof. Het vastleggen van een blokkade, zoals beschreven in de release notes moet u zelf handmatig vastleggen in Beaufort in rubriek P00055. Introductie WTF als vervanging van percentage deeltijd Binnen het onderwijs is het gebruikelijk om te praten in WTF (WerkTijdFactor) en niet in percentages. Met de introductie van de gebroken maand berekening voor het MBO is besloten om de term WTF binnen HR Core Online te introduceren. Deze wijziging geldt voor alle onderwijssectoren binnen HR Core Online. In de volgende paragrafen leggen we uit wat de introductie WTF betekent: Generieke informatie (voor alle onderwijsklanten) Uw actie (voor alle onderwijsklanten) Informatie voor het gebruik van de gebroken maandberekening (alleen MBO) Generieke informatie (voor alle onderwijsklanten) Inrichting Nieuw stuurgegeven URN_WTF. Hiermee kunt u aangeven of u uren of werktijdfactor wilt gebruiken bij de registratie van dienstverbanden en tijdelijke uitbreidingen. De standaard waarde staat op WTF. Met de functie 'Onderhouden stuurgegevens' kunt u eventueel deze waarde aanpassen. Nieuwe werkgeverrubriek S03005 methode berekenen aantal salarisdagen. Deze rubriek wordt met de synchronisatie van werkgevergegevens meegenomen vanuit Payroll Gemal. U dient deze synchronisatie zelf uit te voeren voor in gebruik name van de gebroken maand berekeningen. Nieuwe dienstverbandrubrieken voor het gebruik van WTF en het kunnen uitvoeren van een gebroken maand berekening. Deze rubrieken zijn beschikbaar voor indirect muteren:    Rubriek Omschrijving PE1230 WTF ma PE1231 WTF di PE1232 WTF wo PE1233 WTF do PE1234 WTF vr PE1235 WTF za PE1236 WTF zo PE1237 WTF week dienstverband PE1238 WTF week incl. PE1239 UREN ma PE1240 UREN di PE1241 UREN wo PE1242 UREN do PE1243 UREN vr PE1244 UREN za PE1245 UREN zo PE1246 UREN per week dienstverband PE1247 Ind. blokkeren startmaand PE1248 Indicatie blokkeren eindmaand PE1249 Ind. bovenschoolse functie PE1250 Indicatie zij-instromer PE1251 Financieringsbron PE1252 Vervangt Tijdelijke uitbreidingen De rubrieken voor het vastleggen van uren/WTF op zaterdag en zondag zijn van het scherm verwijderd, aangezien deze momenteel nog niet gebruikt worden. Verder zijn er twee indicaties toegevoegd waarmee u kunt aangeven of de gebroken maand berekening voor de begin en-of einddatum moet worden geblokkeerd. Bij het opgeven van uren wordt de WTF berekend en visa versa. Op basis van de uren die u op instellingsniveau hebt opgegeven, wordt de berekening uitgevoerd. Als u bij het dienstverband afwijkende norm-uren opgeeft, worden de bijbehorende uren van de instelling gebruikt. In-en uitdienstgegevens Op het scherm zijn de rubrieken voor het kunnen vastleggen van de uren/WTF per dag/week toegevoegd. De rubriek 'PE0404, percentage dienstverband', wordt omgezet naar 'PE1237, WTF-week dienstverband'. Op het scherm wordt ook de tegenhanger van rubriek 'P00404, percentage deeltijd incl. tijdelijke uitbreidingen' toegevoegd te weten rubriek 'PE1238, WTF week incl. tijdelijke uitbreidingen'. Bij het opvoeren van een nieuw dienstverband, worden de nieuwe rubrieken met de default waarden gevuld op basis van de gegevens van de instelling. Verder zijn er twee indicaties toegevoegd waarmee u kunt aangeven of de gebroken maand berekening voor de begin en-of einddatum van het dienstverband moet worden geblokkeerd. Bij het opgeven van uren wordt de WTF berekend en visa versa. Op basis van de uren die u op instellingsniveau hebt opgegeven, wordt de berekening uitgevoerd. Als u bij het dienstverband afwijkende norm-uren opgeeft, worden de bijbehorende uren van de instelling gebruikt. Als u op een bepaald moment de afwijkende normuren op dienstverband wijzigt, worden de uren/WTF ook opnieuw berekend, gebaseerd op het stuurgegeven URN_WTF. Heeft u bijvoorbeeld aangegeven alles op uren in te voeren, dan zal de WTF opnieuw worden berekend. Indirect muteren Bij het verwerken van de indirecte mutaties die betrekking hebben op de uren/WTF per dag/week worden ook procesacties uitgevoerd zoals deze ook op de schermen zijn ingevoerd: als uren worden aangeleverd, worden deze omgerekend naar WTF en visa versa. als de indicatie normuren (P02486) wordt aangeleverd, worden de uren/WTF opnieuw berekend op basis van het stuurgegeven URN_WTF. als de uren/WTF per dag zijn ingevuld, wordt het totaal aantal uren/WTF per week berekend. uren/WTF per dag hebben prioriteit over de uren/WTF per week als beide worden aangeleverd. als alleen de uren/WTF per week worden aangeleverd, worden de urn/WTF per dag leeggemaakt.  Uw actie (alle onderwijsklanten) De aanpassingen voor het gebruik van WTF betekent dat u aanpassingen op formulieren moet doorvoeren in Self Service. Alle formulieren die gebruik maken van de rubriek 'PE0404, percentage dienstverband' dienen aangepast te worden. U kunt hiervoor gebruik maken van de 'best practice formulieren', opgesteld door Visma | Raet. Ook rapportages of (management) informatie waar gebruik wordt gemaakt van de PE0404 rubriek zullen moeten worden aangepast. Pas na de aanpassing van Self Service formulieren en bijvoorbeeld rapportages mogen de WTF-rubrieken ook rechtstreeks gevuld worden. Dit omdat er vanuit de WTF-rubrieken geen vertaling terug is naar de rubriek PE0404. Om u de tijd te geven voor het aanpassen van de formulieren in Self Service en ervoor te zorgen dat workflows afgemaakt kunnen worden, is het mogelijk om de komende maanden nog aan te leveren via de rubriek 'PE0404, percentage dienstverband'. Als HR Core Online waardes ontvangt op de PE0404 rubriek, dan wordt deze omgezet naar de nieuwe rubriek 'PE1237, WTF-week dienstverband' en teruggeleverd aan Self Service. Informatie voor het gebruik van de gebroken maandberekening (alleen CAO MBO) Indien u geen gebruik wilt maken van de gebroken maand berekening, dan dient u geen WTF per dag te gebruiken of u moet het dienstverband en/of kort tijdelijke uitbreiding blokkeren voor deze berekening. Zie de rubrieken in het generieke gedeelte hierboven.  De 'gebroken maandberekening' wordt uitgevoerd als: de datum in- of uit-dienst ongelijk is aan de eerste of laatste dag van de maand. de begin/einddatum van tijdelijke uitbreiding anders is dan de eerste of laatste dag van de maand. het dienstverband of de tijdelijke uitbreiding korter duurt dan zes maanden. de WTF per dag is ingevuld. Het resultaat van de berekening is een variabele mutatie met het aanvullende deeltijdpercentage voor een correcte salarisberekening (rubriek P12538). Gebroken maand berekening De berekening van de gebroken maand wordt uitgevoerd als er een wijziging plaatsvindt op één of meerdere rubrieken die betrekking hebben op de berekening. Dit gebeurt op de achtergrond in de programmatuur. Het resultaat is een variabele mutatie voor rubriek 'P12538 Aanvullende deeltijdfactor' voor de betreffende maand. Voorbeeld: Begindatum dienstverband = 31-05-2018. Einddatum dienstverband = 30-06-2018. WTF-factor = 0.5 (maandag t/m vrijdag 0.1). Berekening methode 1 = 1/31 * 0,5 = 0,0161. Berekening methode 2 = (0,5*0 + 0.1) * 3/13) = 0,0231. 'P12538 Aanvullende deeltijdfactor', ingangsdatum 01-05-2018 = (0,0231 - 0,0161)* 100 = 0,7%. CAO MBO: Aanlevering lerarenregister In de export naar het lerarenregister zat een probleem met het locatienummer. Dit locatienummer moet leeg zijn of bestaan uit twee posities. Deze wijziging is doorgevoerd zodat de export correct kan worden uitgevoerd. Dit is eind april als een hotfix uitgeleverd op productie en nu geborgd in deze release. Nieuwe rubriek De volgende rubriek is nieuw aangemaakt:   Rubriek Omschrijving lang Omschrijving kort PO0034 Opmerking werktijdvermindering Opmerking WTV   Publishing Date : 6/7/2019
Volledig artikel weergeven
07-06-2019 13:19 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1571 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Salarisschalen en inpasnummers Waarom Het vastleggen van salarisschalen en inpassingsnummers in Payroll Gemal is gebaseerd op een werkwijze die inmiddels door de tijd is achterhaald. In deze werkwijze wordt een salarisschaal (Rubriek P01151) en een inpasnummer (P01152) in Payroll Gemal vastgelegd met dezelfde invoercode: 02351. Deze werkwijze leverde tot nu toe geen problemen op. Echter: met de toevoeging van het onderwijsdomein aan HR Core Beaufort. levert deze werkwijze wel problemen op omdat voor de aanlevering van salarisgegevens voor het onderwijsdomein aan Payroll Gemal andere afspraken gelden. Hoe Het vastleggen van werknemers die verloond worden via een inpasnummer verandert niet in HR Core Beaufort. Wat verandert is de aanlevering aan Payroll Gemal: het inpasnummer wordt voortaan aangeleverd met invoercode 02316. De aanlevering van de salarisschaal blijft gebeuren met invoercode 02351. De gewijzigde vastlegging van het inpasnummer in Payroll Gemal wordt aangestuurd door een conversie in HR Core Beaufort waarbij de salarisgegevens van dienstverbanden die worden verloond via een inpasnummer opnieuw worden aangeleverd aan Payroll Gemal. De conversie wordt uitgevoerd voor alle dienstverbanden die op of na 1 januari 2019 worden verloond via een inpasnummer. Samen met het aanleveren van de salarisgegevens van de dienstverbanden wordt ook de werkgeverrubriek S03001 (Splitsing invoercode schaal/inpasnr) aangeleverd met waarde 1 aan Payroll Gemal voor instelling 0001 ten teken dat de conversie van schaal en inpasnummer is uitgevoerd. Wat moet u doen U moet de conversie van schaal en inpasnummer zelf uitvoeren. Het beste moment om de conversie uit te voeren is het moment waarop u aanlevering naar Payroll Gemal heeft uitgevoerd, inclusief aanleveringen voor een eventuele correctieproductie. U kunt de conversie vinden in Beaufort Service > Uitvoeren conversie Beaufort > Conversie aanlevering inpasnummers. Als u de conversie start moet u een printer kiezen om het beknopte verwerkingsverslag af te drukken of te tonen. Het beknopte verwerkingsverslag is terug te vinden in de PRT-map met de naam ppiz3402_<jjjjmmddtttttttt.txt. Nadat de conversie is uitgevoerd wordt de menu-keuze 'Conversie aanlevering inpasnummers' niet meer getoond in het menu 'Uitvoeren conversie Beaufort'. Selectiemogelijkheden uitgebreid bij bepalen bruto salarissen Waarom Een wens van een klant is om de selectiemogelijkheden bij het bepalen van de bruto salarissen uit te breiden. Deze wens heeft zijn basis in het feit dat de functie bij de huidige selectiemogelijkheden te lang duurt als een grote hoeveelheid bruto salarissen opnieuw berekend moet worden. Hoe Salarisadministratie > Salarisregelingen > Bepalen bruto salarissen (160060) (417610) Aan het bestaande venster voor het selecteren van de dienstverbanden waarvoor het bruto salaris opnieuw bepaald moet worden, hebben we de volgende selectiemogelijkheden toegevoegd: Soort arbeidsrelatie Hiërarchische organisatorische eenheid + boom optie Opdrachtgever Instelling Inrichtingswijzigingen Schoning 2019 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-03/7. Vervallen rubrieken/invoercodes   Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P07182 Premie aanvulling IP2 (Vervallen) 01182 Vervallen P01543 Restitutie ZVW (Vervallen)  01543 Vervallen P01769 Correctie jaargrondslag flex (Vervallen)  01769 Vervallen P08046 Correctie jaargrondslag pensioen (Vervallen)  02046 Vervallen P08047 Correctie maandgrondslag PFZW (Vervallen)  02047 Vervallen P00369 Code blokkade gegevensuitwisseling GMA/VB6.(Vervallen)  02369 Vervallen P00474 Korting dgn ziekengeld ORT ged.ziek (Vervallen)  02474 Vervallen P02511 Cumulatieve correctie jaargrondslag (Vervallen)  02511 Vervallen P02516 Vrijwillige voortzetting PFZW (Vervallen) 02516 Vervallen P00591 Roosterdagen (Vervallen) 02591 Vervallen P02889 Code IP aanvullingsplan 2 (Vervallen) 02889 Vervallen P00837 Datum ingang arbeidsongeschiktheid (Vervallen) 02930 Vervallen Vervallen rubrieken/uitvoercodes   Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P91985 Eindejaarsuitk 4 (Vervallen) 00985 Vervallen P90182 Premie aanv IP2 (Vervallen) 01182 Vervallen P90543 Restitutie ZVw (Vervallen) 01543 Vervallen P90555 Suppletie USW (Vervallen) 01555 Vervallen P90557 Suppletie WAO-WIA (Vervallen) 01557 Vervallen P90558 Coord.ln.zwngschp (Vervallen) 01558 Vervallen P90559 Wachtdagen (Vervallen) 01559 Vervallen P90591 Roosterdagen (Vervallen) 01591 Vervallen P90602 Loon ziekgengeld (Vervallen) 01602 Vervallen P90607 Dagen berekening ZG (Vervallen) 01607 Vervallen P90680 Afdrgrsl aanv IP2 (Vervallen) 01680 Vervallen P91769 Jaargrndslg flex (Vervallen) 01769 Vervallen P91798 Wgbijdrg aanv IP2 (Vervallen) 01798 Vervallen P90393 Wedde ziek (Vervallen) 01893 Vervallen P90433 Ziekt t.g.v. zwangerschap (Vervallen) 01933 Vervallen P92046 Correctie jaargrondslag pensioen (Vervallen) 02046 Vervallen P92047 correcite maandgrondslag PFZW (Vervallen) 02047 Vervallen P92232 ABP jr. in 2017 (Vervallen) 02232 Vervallen P91511 Cumulatieve correctie jaargrondslag (Vervallen) 02511 Vervallen P90753 Cum. ziekengld ORT (Vervallen) 02753 Vervallen P90792 Oorspronkelijke grondslag (Vervallen) 02792 Vervallen P90802 Cum. coord.ln.zg (Vervallen) 02802 Vervallen P90807 Cum. dagen berekening zg (Vervallen) 02807 Vervallen P90874 PFZW ORT dit jaar (Vervallen) 02874 Vervallen P90876 PFZW %db dit jaar (Vervallen) 02876 Vervallen P90898 Cum. factor ziek (Vervallen) 02898 Vervallen P90899 Cum. wedde in dnst (Vervallen) 02899 Vervallen P90900 Cum. wedde ziek (Vervallen) 02900 Vervallen Code burgerlijke staat waarde 0 (Onbekend). Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-04/3. Aan de code/waarde tabel Burgerlijke staat is de volgende waarde toegevoegd: Code Omschrijving Ext.code Omschrijving ONB Onbekend 0 Onbekend Uitbreiding afbouwregelingen Payroll Gemal heeft 3 nieuwe afbouwregelingen geïntroduceerd en de huidige afbouwregeling ORT omgezet naar afbouwregeling 1. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-04/2. Nieuwe rubrieken en invoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P01705 Afwijkend aantal stappen per periode 1 01705 Afb reg 1 ppstp P03234 Afwijkend aantal stappen per periode 2 03234 Afb reg 2 ppstp P03271 Afwijkend aantal stappen per periode 3 03271 Afb reg 3 ppstp P03277 Afwijkend aantal stappen per periode 4 03277 Afb reg 4 ppstp P03235 Afbouwregeling 2 03235 Afbouwreg 2 P03266 Afbouwregeling 3 03266 Afbouwreg 3 P03272 Afbouwregeling 4 03272 Afbouwreg 4 P03237 Afwijkend percentage afbouw 2 03237 Afw perc afb reg 2 P03267 Afwijkend percentage afbouw 3 03267 Afw perc afb reg 3 P03273 Afwijkend percentage afbouw 4 03273 Afw perc afb reg 4 P03238 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 2 03238 Afw gem afb reg 2 P03268 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 3 03268 Afw gem afb reg 3 P03274 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 4 03274 Afw gem afb reg 4 P03239 Kortingsbedrag afbouwregeling 2 03239 Kort afb reg 2 P03269 Kortingsbedrag afbouwregeling 3 03269 Kort afb reg 3 P03275 Kortingsbedrag afbouwregeling 4 03275 Kort afb reg 4 P03240 Wijze korting afbouwregeling 2 03240 Wijz krt afb reg 2 P03270 Wijze korting afbouwregeling 3 03270 Wijz krt afb reg 3 P03276 Wijze korting afbouwregeling 4 03276 Wijz krt afb reg 4 Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92267 Periodes afbreg 2 02267 Periodes afbreg 2 P92290 Periodes afbreg 3 02290 Periodes afbreg 3 P92294 Periodes afbreg 4 02294 Periodes afbreg 4 P92268 Gem afb reg 2 02268 Gem afb reg 2 P92291 Gem afb reg 3 02291 Gem afb reg 3 P92295 Gem afb reg 4 02295 Gem afb reg 4 P92269 Dremp afb reg 2 02269 Dremp afb reg 2 P92292 Dremp afb reg 3 02292 Dremp afb reg 3 P92296 Dremp afb reg 4 02296 Dremp afb reg 4 P92270 Grsl afb reg 2 02270 Grsl afb reg 2 P92293 Grsl afb reg 3 02293 Grsl afb reg 3 P92297 Grsl afb reg 4 02297 Grsl afb reg 4 P91690 Grsl afb reg 2 00690 Afb reg 2 P91691 Grsl afb reg 3 00691 Afb reg 3 P91692 Grsl afb reg 4 00692 Afb reg 4 Gewijzigde omschrijving invoercodes Invoercode Omschrijving 1700 Afbouwreg 1 1701 Afw perc afbreg 1 1702 Afw gem afbreg 1 1703 Kort afbreg 1 1704 Wijz krt afbreg 1 Gewijzigde omschrijving en prompt van rubrieken Rubriek omschrijving prompt P01700 Afbouwreg 1 Afbouwreg 1 P01701 Afw perc afbouwreg 1 Afw perc afbreg 1 P01702 Afw gem afbouwreg 1 Afw gem afbreg 1 P01703 Kort afbouwreg 1 Kort afbreg 1 P01704 Wijz krt afbouwreg 1 Wijz krt afbreg 1 Gewijzigde uitvoercodes Uitvoercode omschrijving 01076 Afb reg 1 02109 Periodes afbreg 1 02128 Gem afbreg 1 02129 Dremp afbreg 1 02130 Grsl afbreg 1 Gewijzigde omschrijving en prompt van uitvoercodes Rubriek omschrijving prompt P90076 Afbouwreg 1 Afbouwreg 1 P91109 Periodes afbouwreg 1 Periodes afbreg 1 P91128 Gemiddelde afbouwreg 1 Gem afbreg 1 P91129 Drempel afbouwreg 1 Dremp afbreg 1 P92130 Grsl afbouwreg 1 Grsl afbreg 1 Opgeloste meldingen Berekening bruto salaris stopt (change 569350) Melding Als er een garantie schaal/anciënniteit is vastgelegd die niet meer bestaat in de salarisregeling, dan komt de functie 'bepalen bruto salaris' niet netjes tot een einde.  Oplossing De functie is aangepast. Indien de garantie schaal/anciënniteit niet meer bestaat, verschijnt er een melding op het verslag voor het betreffende dienstverband dat het salaris niet berekend kan worden. Melding op het verslag berekenen bruto salaris ontbreekt (change 396588) Melding Indien er een wijziging op een van de salariscomponenten met TWK heeft plaatsgevonden, dan wordt het dienstverband niet meegenomen in de berekening in de functie 'Bepalen brutosalarissen 160060'. Er wordt echter geen melding gegeven op het verslag.  Oplossing De functie is aangepast zodat de melding wordt weergegeven op het verslag. Functie 218021 Verdeelde resultaten werknemer uit menu halen (change 607821) Melding De functie '218021 Verdeelde resultaten werknemer' gaat nog uit van de oude indeling Verdeelde resultaten (DPIL004) en moet uit het menu worden gehaald. Oplossing De functie is uit menu verwijderd. Codes Afrekenen uit-dienst niet aangeleverd vanuit Self Service maar wel gevuld in HR Core Beaufort (change 1225129) Melding Bij het invoeren van een nieuwe medewerker vanuit Self Service worden de rubrieken P00362 en P02375 aangemaakt met waarde 0 terwijl dit niet nodig is. Oplossing Bij een nieuw dienstverband wordt vanuit Self Service de datum uit-dienst leeg aangeleverd. Dit zorgde ervoor dat de rubrieken P00362 Code afhandeling vakantietoeslag en P02375 Code afhandeling eindejaarsuitkering met waarde 0 werden aangemaakt. Dit is alleen nodig indien een reeds gevulde datum uit-dienst weer leeg wordt gemaakt. De functionaliteit is aangepast zodat niet meer onnodig de rubrieken P00362 en P02375 worden aangemaakt. Loonverdeling in JWP 14 lukt niet als salarisaanlevering januari is gedraaid (change 1236329) Melding Er verschijnt een melding dat alleen in salarisperiode 01 nog loonverdeling in een JWP-sessie mag worden gedaan. Echter als januari al gedraaid is, is het wenselijk dat dat er nog mutaties voor JWP-14 kunnen worden gedaan. Oplossing De ingebouwde controle was te strikt en is verruimd. Het is nu ook mogelijk om loonverdeling in een JWP-sessie te doen als januari al gedraaid is maar februari nog niet. Aanpassing verwerkingsverslag (incidentele) export Tactische Modules (change 838921) Melding Op het verwerkingsverslag van de (incidentele) export TM wordt voor HR Core Beaufort Online gebruikers de melding afgedrukt: 'Het programma voor bestandsuitwisseling met Youforce is niet geïnstalleerd of geregistreerd. Deze melding is niet terecht omdat het programma waar deze melding op duidt niet meer wordt gebruikt. Oplossing De melding wordt niet meer getoond op het verwerkingsverslag van de (incidentele) export Tactische Modules. Aanlevering P01204 (reden betaling bankgegevens) niet correct in proefproductie (change 1298869) Melding Bij het aanmaken van een aanlevering voor een proefproductie wordt de rubriek P01204 (Reden betaling bankgegevens) onjuist getransformeerd naar een Payroll Gemal mutatie. Oplossing De transformatie van de rubriek P01204 is gecorrigeerd. De transformatie is nu dezelfde als bij een normale productie. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 17:16 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 422 Weergaven
  Belangrijke mededelingen Conversie aanlevering inpasnummers NIET uitvoeren Situatie 1 Als u upgrade 39 geïnstalleerd heeft, dan is het volgende van belang: Conversie aanlevering inpasnummers is NOG NIET uitgevoerd Download en installeer zo snel mogelijk via Beaufort Service het xml-bestand dpia092_uitschakelen_conversie_inpasnummers via onderstaande link. dpia092_uitschakelen_conversie_inpasnummers Let op: dit xml-bestand hoeft u alleen te importeren als u gebruik maakt van HR Core Beaufort in huis (on premis). Om een XML bestand handmatig te importeren in Beaufort volgt u de volgende stappen: Sla het bestand dpia092_uitschakelen_conversie_inpasnummer.xml op een willekeurige locatie op. Start het programma Beaufort Service. Kies voor Importeren xml-gegevens. Klik op het indexknopje met de 3 puntjes om het opgeslagen XML-bestand op te zoeken. Bevestig met Groene vink. Situatie 2 Als u de Conversie aanlevering inpasnummers wel al heeft uitgevoerd en de mutaties reeds heeft aangeleverd: Heeft u het vermoeden dat er ten onrechte herrekeningen zijn geweest voor medewerkers: zie dan op Youforce tegel Serviceplein, Support, Kennisartikel Conversie aanlevering inpasnummers. Als u de 'Conversie aanlevering inpasnummers' al wel heeft uitgevoerd, maar de aanlevering van april heeft nog niet plaatsgevonden, dient u direct contact op te nemen met het Service Center (088-2302727). In alle andere gevallen, na het uitvoeren van de conversie, verzoeken wij u via Serviceplein, Support een request aan te maken onder vermelding van Conversie aanlevering inpasnummers. Nieuwe Uniface licentie Met deze release wordt de licentie van de Uniface runtime vernieuwd. Als u deze upgrade niet installeert, zal HR Core Beaufort op 11 juni de melding geven dat de Uniface licentie gaat verlopen. Op 11 juli zal HR Core Beaufort niet meer starten. Het is dus zeer belangrijk dat u deze upgrade op tijd installeert. Let op: wanneer u gebruik maakt van een aparte batch server, vergeet dan niet om ook daarop de release te installeren. Gewijzigd en verbeterd Salarisschalen en inpasnummers Waarom Het vastleggen van salarisschalen en inpassingsnummers in Payroll Gemal is gebaseerd op een werkwijze die inmiddels door de tijd is achterhaald. In deze werkwijze wordt een salarisschaal (Rubriek P01151) en een inpasnummer (P01152) in Payroll Gemal vastgelegd met dezelfde invoercode: 02351. Deze werkwijze leverde tot nu toe geen problemen op. Echter: met de toevoeging van het onderwijsdomein aan HR Core Beaufort. levert deze werkwijze wel problemen op omdat voor de aanlevering van salarisgegevens voor het onderwijsdomein aan Payroll Gemal andere afspraken gelden. Hoe Het vastleggen van werknemers die verloond worden via een inpasnummer verandert niet in HR Core Beaufort. Wat verandert is de aanlevering aan Payroll Gemal: het inpasnummer wordt voortaan aangeleverd met invoercode 02316. De aanlevering van de salarisschaal blijft gebeuren met invoercode 02351. De gewijzigde vastlegging van het inpasnummer in Payroll Gemal wordt aangestuurd door een conversie in HR Core Beaufort waarbij de salarisgegevens van dienstverbanden die worden verloond via een inpasnummer opnieuw worden aangeleverd aan Payroll Gemal. De conversie wordt uitgevoerd voor alle dienstverbanden die op of na 1 januari 2019 worden verloond via een inpasnummer. Samen met het aanleveren van de salarisgegevens van de dienstverbanden wordt ook de werkgeverrubriek S03001 (Splitsing invoercode schaal/inpasnr) aangeleverd met waarde 1 aan Payroll Gemal voor instelling 0001 ten teken dat de conversie van schaal en inpasnummer is uitgevoerd. Wat moet u doen U moet de conversie van schaal en inpasnummer zelf uitvoeren. Het beste moment om de conversie uit te voeren is het moment waarop u aanlevering naar Payroll Gemal heeft uitgevoerd, inclusief aanleveringen voor een eventuele correctieproductie. U kunt de conversie vinden in Beaufort Service > Uitvoeren conversie Beaufort > Conversie aanlevering inpasnummers. Als u de conversie start moet u een printer kiezen om het beknopte verwerkingsverslag af te drukken of te tonen. Het beknopte verwerkingsverslag is terug te vinden in de PRT-map met de naam ppiz3402_<jjjjmmddtttttttt.txt. Nadat de conversie is uitgevoerd wordt de menu-keuze 'Conversie aanlevering inpasnummers' niet meer getoond in het menu 'Uitvoeren conversie Beaufort'. Selectiemogelijkheden uitgebreid bij bepalen bruto salarissen Waarom Een wens van een klant is om de selectiemogelijkheden bij het bepalen van de bruto salarissen uit te breiden. Deze wens heeft zijn basis in het feit dat de functie bij de huidige selectiemogelijkheden te lang duurt als een grote hoeveelheid bruto salarissen opnieuw berekend moet worden. Hoe Salarisadministratie > Salarisregelingen > Bepalen bruto salarissen (160060) (417610) Aan het bestaande venster voor het selecteren van de dienstverbanden waarvoor het bruto salaris opnieuw bepaald moet worden, hebben we de volgende selectiemogelijkheden toegevoegd: Soort arbeidsrelatie Hiërarchische organisatorische eenheid + boom optie Opdrachtgever Instelling Inrichtingswijzigingen Schoning 2019 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-03/7. Vervallen rubrieken/invoercodes   Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P07182 Premie aanvulling IP2 (Vervallen) 01182 Vervallen P01543 Restitutie ZVW (Vervallen)  01543 Vervallen P01769 Correctie jaargrondslag flex (Vervallen)  01769 Vervallen P08046 Correctie jaargrondslag pensioen (Vervallen)  02046 Vervallen P08047 Correctie maandgrondslag PFZW (Vervallen)  02047 Vervallen P00369 Code blokkade gegevensuitwisseling GMA/VB6.(Vervallen)  02369 Vervallen P00474 Korting dgn ziekengeld ORT ged.ziek (Vervallen)  02474 Vervallen P02511 Cumulatieve correctie jaargrondslag (Vervallen)  02511 Vervallen P02516 Vrijwillige voortzetting PFZW (Vervallen) 02516 Vervallen P00591 Roosterdagen (Vervallen) 02591 Vervallen P02889 Code IP aanvullingsplan 2 (Vervallen) 02889 Vervallen P00837 Datum ingang arbeidsongeschiktheid (Vervallen) 02930 Vervallen Vervallen rubrieken/uitvoercodes   Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P91985 Eindejaarsuitk 4 (Vervallen) 00985 Vervallen P90182 Premie aanv IP2 (Vervallen) 01182 Vervallen P90543 Restitutie ZVw (Vervallen) 01543 Vervallen P90555 Suppletie USW (Vervallen) 01555 Vervallen P90557 Suppletie WAO-WIA (Vervallen) 01557 Vervallen P90558 Coord.ln.zwngschp (Vervallen) 01558 Vervallen P90559 Wachtdagen (Vervallen) 01559 Vervallen P90591 Roosterdagen (Vervallen) 01591 Vervallen P90602 Loon ziekgengeld (Vervallen) 01602 Vervallen P90607 Dagen berekening ZG (Vervallen) 01607 Vervallen P90680 Afdrgrsl aanv IP2 (Vervallen) 01680 Vervallen P91769 Jaargrndslg flex (Vervallen) 01769 Vervallen P91798 Wgbijdrg aanv IP2 (Vervallen) 01798 Vervallen P90393 Wedde ziek (Vervallen) 01893 Vervallen P90433 Ziekt t.g.v. zwangerschap (Vervallen) 01933 Vervallen P92046 Correctie jaargrondslag pensioen (Vervallen) 02046 Vervallen P92047 correcite maandgrondslag PFZW (Vervallen) 02047 Vervallen P92232 ABP jr. in 2017 (Vervallen) 02232 Vervallen P91511 Cumulatieve correctie jaargrondslag (Vervallen) 02511 Vervallen P90753 Cum. ziekengld ORT (Vervallen) 02753 Vervallen P90792 Oorspronkelijke grondslag (Vervallen) 02792 Vervallen P90802 Cum. coord.ln.zg (Vervallen) 02802 Vervallen P90807 Cum. dagen berekening zg (Vervallen) 02807 Vervallen P90874 PFZW ORT dit jaar (Vervallen) 02874 Vervallen P90876 PFZW %db dit jaar (Vervallen) 02876 Vervallen P90898 Cum. factor ziek (Vervallen) 02898 Vervallen P90899 Cum. wedde in dnst (Vervallen) 02899 Vervallen P90900 Cum. wedde ziek (Vervallen) 02900 Vervallen Code burgerlijke staat waarde 0 (Onbekend). Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-04/3. Aan de code/waarde tabel Burgerlijke staat is de volgende waarde toegevoegd: Code Omschrijving Ext.code Omschrijving ONB Onbekend 0 Onbekend Uitbreiding afbouwregelingen Payroll Gemal heeft 3 nieuwe afbouwregelingen geïntroduceerd en de huidige afbouwregeling ORT omgezet naar afbouwregeling 1. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-04/2. Nieuwe rubrieken en invoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P01705 Afwijkend aantal stappen per periode 1 01705 Afb reg 1 ppstp P03234 Afwijkend aantal stappen per periode 2 03234 Afb reg 2 ppstp P03271 Afwijkend aantal stappen per periode 3 03271 Afb reg 3 ppstp P03277 Afwijkend aantal stappen per periode 4 03277 Afb reg 4 ppstp P03235 Afbouwregeling 2 03235 Afbouwreg 2 P03266 Afbouwregeling 3 03266 Afbouwreg 3 P03272 Afbouwregeling 4 03272 Afbouwreg 4 P03237 Afwijkend percentage afbouw 2 03237 Afw perc afb reg 2 P03267 Afwijkend percentage afbouw 3 03267 Afw perc afb reg 3 P03273 Afwijkend percentage afbouw 4 03273 Afw perc afb reg 4 P03238 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 2 03238 Afw gem afb reg 2 P03268 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 3 03268 Afw gem afb reg 3 P03274 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 4 03274 Afw gem afb reg 4 P03239 Kortingsbedrag afbouwregeling 2 03239 Kort afb reg 2 P03269 Kortingsbedrag afbouwregeling 3 03269 Kort afb reg 3 P03275 Kortingsbedrag afbouwregeling 4 03275 Kort afb reg 4 P03240 Wijze korting afbouwregeling 2 03240 Wijz krt afb reg 2 P03270 Wijze korting afbouwregeling 3 03270 Wijz krt afb reg 3 P03276 Wijze korting afbouwregeling 4 03276 Wijz krt afb reg 4 Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92267 Periodes afbreg 2 02267 Periodes afbreg 2 P92290 Periodes afbreg 3 02290 Periodes afbreg 3 P92294 Periodes afbreg 4 02294 Periodes afbreg 4 P92268 Gem afb reg 2 02268 Gem afb reg 2 P92291 Gem afb reg 3 02291 Gem afb reg 3 P92295 Gem afb reg 4 02295 Gem afb reg 4 P92269 Dremp afb reg 2 02269 Dremp afb reg 2 P92292 Dremp afb reg 3 02292 Dremp afb reg 3 P92296 Dremp afb reg 4 02296 Dremp afb reg 4 P92270 Grsl afb reg 2 02270 Grsl afb reg 2 P92293 Grsl afb reg 3 02293 Grsl afb reg 3 P92297 Grsl afb reg 4 02297 Grsl afb reg 4 P91690 Grsl afb reg 2 00690 Afb reg 2 P91691 Grsl afb reg 3 00691 Afb reg 3 P91692 Grsl afb reg 4 00692 Afb reg 4 Gewijzigde omschrijving invoercodes Invoercode Omschrijving 1700 Afbouwreg 1 1701 Afw perc afbreg 1 1702 Afw gem afbreg 1 1703 Kort afbreg 1 1704 Wijz krt afbreg 1 Gewijzigde omschrijving en prompt van rubrieken Rubriek omschrijving prompt P01700 Afbouwreg 1 Afbouwreg 1 P01701 Afw perc afbouwreg 1 Afw perc afbreg 1 P01702 Afw gem afbouwreg 1 Afw gem afbreg 1 P01703 Kort afbouwreg 1 Kort afbreg 1 P01704 Wijz krt afbouwreg 1 Wijz krt afbreg 1 Gewijzigde uitvoercodes Uitvoercode omschrijving 01076 Afb reg 1 02109 Periodes afbreg 1 02128 Gem afbreg 1 02129 Dremp afbreg 1 02130 Grsl afbreg 1 Gewijzigde omschrijving en prompt van uitvoercodes Rubriek omschrijving prompt P90076 Afbouwreg 1 Afbouwreg 1 P91109 Periodes afbouwreg 1 Periodes afbreg 1 P91128 Gemiddelde afbouwreg 1 Gem afbreg 1 P91129 Drempel afbouwreg 1 Dremp afbreg 1 P92130 Grsl afbouwreg 1 Grsl afbreg 1 Opgeloste meldingen Berekening bruto salaris stopt (change 569350) Melding Als er een garantie schaal/anciënniteit is vastgelegd die niet meer bestaat in de salarisregeling, dan komt de functie 'bepalen bruto salaris' niet netjes tot een einde.  Oplossing De functie is aangepast. Indien de garantie schaal/anciënniteit niet meer bestaat, verschijnt er een melding op het verslag voor het betreffende dienstverband dat het salaris niet berekend kan worden. Melding op het verslag berekenen bruto salaris ontbreekt (change 396588) Melding Indien er een wijziging op een van de salariscomponenten met TWK heeft plaatsgevonden, dan wordt het dienstverband niet meegenomen in de berekening in de functie 'Bepalen brutosalarissen 160060'. Er wordt echter geen melding gegeven op het verslag.  Oplossing De functie is aangepast zodat de melding wordt weergegeven op het verslag. Functie 218021 Verdeelde resultaten werknemer uit menu halen (change 607821) Melding De functie '218021 Verdeelde resultaten werknemer' gaat nog uit van de oude indeling Verdeelde resultaten (DPIL004) en moet uit het menu worden gehaald. Oplossing De functie is uit menu verwijderd. Codes Afrekenen uit-dienst niet aangeleverd vanuit Self Service maar wel gevuld in HR Core Beaufort (change 1225129) Melding Bij het invoeren van een nieuwe medewerker vanuit Self Service worden de rubrieken P00362 en P02375 aangemaakt met waarde 0 terwijl dit niet nodig is. Oplossing Bij een nieuw dienstverband wordt vanuit Self Service de datum uit-dienst leeg aangeleverd. Dit zorgde ervoor dat de rubrieken P00362 Code afhandeling vakantietoeslag en P02375 Code afhandeling eindejaarsuitkering met waarde 0 werden aangemaakt. Dit is alleen nodig indien een reeds gevulde datum uit-dienst weer leeg wordt gemaakt. De functionaliteit is aangepast zodat niet meer onnodig de rubrieken P00362 en P02375 worden aangemaakt. Loonverdeling in JWP 14 lukt niet als salarisaanlevering januari is gedraaid (change 1236329) Melding Er verschijnt een melding dat alleen in salarisperiode 01 nog loonverdeling in een JWP-sessie mag worden gedaan. Echter als januari al gedraaid is, is het wenselijk dat dat er nog mutaties voor JWP-14 kunnen worden gedaan. Oplossing De ingebouwde controle was te strikt en is verruimd. Het is nu ook mogelijk om loonverdeling in een JWP-sessie te doen als januari al gedraaid is maar februari nog niet. Aanlevering P01204 (reden betaling bankgegevens) niet correct in proefproductie (change 1298869) Melding Bij het aanmaken van een aanlevering voor een proefproductie wordt de rubriek P01204 (Reden betaling bankgegevens) onjuist getransformeerd naar een Payroll Gemal mutatie. Oplossing De transformatie van de rubriek P01204 is gecorrigeerd. De transformatie is nu dezelfde als bij een normale productie. Publishing Date : 5/10/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 17:14 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 877 Weergaven
  Nieuw Roltoewijzing persoon per organisatorische eenheid Waarom Rollen konden tot nu al worden toegewezen aan een organisatorische eenheid via : Organisatie > Organisatiestructuur > Gegevens organisatorische eenheid (dubbelklikken) en dan onderin bij 'Geleid door' een Persoon en Rol toevoegen. Voordeel van de nieuwe functionaliteit is dat een rol nu direct aan een persoon binnen een organisatorische eenheid kan worden toegewezen. Bovendien kan de rol ook direct met één handeling worden toegewezen aan alle onderliggende organisatorische eenheden van de gekozen organisatorische eenheid. Hoe Organisatie > Roltoewijzing persoon Het toewijzen van rollen aan een organisatorische eenheid kan nu ook plaatsvinden vanuit een gekozen persoon. Hierbij wordt eerst een persoon geselecteerd en vervolgens een rol en een organisatorische eenheid. Voorwaarde is dat zowel de rollen als de organisatorische eenheden al zijn opgevoerd en bekend zijn in Beaufort. Naast het toewijzen van een rol aan één organisatorische eenheid, kunt u een rol ook direct (via een checkbox) toewijzen aan alle onderliggende organisatorische eenheden van de gekozen organisatorische eenheid. Naast de rollen standaard rollen zoals Manager (MGR) kunt u op deze manier nog eenvoudiger andere rollen vastleggen in uw organisatiestructuur. U kunt uw eigen organisatiespecifieke rollen definiëren in 'Rollen org. Eenheid (170010)'. Daarna legt u deze vast in de organisatiestructuur en kunt u vervolgens deze rollen gebruiken in Youforce applicaties zoals Personeelsdossier, Actieve Signalering of voor 'eindgebruikers' in Self Service.  Let op: In Self Service kunt u echter bij de optie 'Vervanging' nog geen andere rol selecteren dan de rol manager ('MGR'). In een volgende release van Self Service zal dit wel mogelijk gemaakt worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de helptekst bij de functie Roltoewijzing persoon. Autorisatie De functie 160012 Roltoewijzing persoon en de procedure 700010 Roltoewijzing persoon zijn standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB (Applicatiebeheer). Andere gebruikersgroepen kunt u eventueel zelf voor deze functionaliteit autoriseren. Gewijzigd en verbeterd Actieve signalering generiek - uitbreiding signaaltekst  Waarom Een veel gehoorde wens betreft het uitbreiden van de signaaltekst in actieve signalering. Momenteel is de signaaltekst beperkt tot 99 posities en kost het veel creativiteit om hier een duidelijke melding in te zetten. Hoe Actieve signalering > AS Generiek > Signaaldefinitie (417610) Bij het definiëren van een signaal heeft u nu de mogelijkheid om een korte signaaltekst (50 posities) en een lange signaaltekst (500) op te geven. Deze nieuwe mogelijkheden sluiten aan op de export van de signalen naar Youforce. Hierbij was al reeds de mogelijkheid voor een korte en lange signaaltekst. In de gegenereerde email naar aanleiding van het signaal wordt zowel de korte als ook de lange signaaltekst opgenomen. Applicatiebeheer > Export acties Youforce (100282) Deze korte en lange signaaltekst wordt nu ook doorgegeven bij het exporteren van de signalen voor Youforce. Menu extra > Uit te voeren acties In deze functie wordt op de 'To Do lijst' de korte en lange signaaltekst getoond. Hiervoor kunt u de reeds aanwezige zoomfunctie gebruiken om de gehele tekst te lezen. Actieve signalering > procesbewaker > Bewaken acties (417550) In deze functie wordt de korte signaaltekst getoond. Uw actie Bij het installeren van de upgrade vindt er een conversie plaats van de huidige signaaltekst. De eerste 50 posities worden in de korte signaaltekst gezet en het gehele signaal wordt ook in de lange signaaltekst gezet. U moet uw gedefinieerde signalen controleren op de signaalteksten. Aangezien de oorspronkelijke lengte 99 posities was, kunnen er in de korte signaaltekst dus teksten zijn weggevallen. In de lange omschrijving vindt u de originele signaaltekst terug. Verbetering zoekmogelijkheid organisatiestructuur Naar aanleiding van enkele opmerkingen omtrent de nieuwe zoekmogelijkheden in de organisatiestructuur, zijn er nog enkele verbeteringen in aangebracht: De vormgeving van de zoekfunctie is duidelijker gemaakt.  Als een organisatorische eenheid wordt gevonden door de zoekfunctie, wordt nu ook het informatiescherm bijgewerkt met de juiste informatie van de organisatorische eenheid. In het gegevensscherm voor organisatorische eenheden is de technische sleutel toegevoegd, ten behoeve van invoer bij indirecte mutaties. Inrichtingswijzigingen Lengte bestaande PI-rubrieken met betrekking tot uren gewijzigd De definitie en de waarden van enkele PI-rubrieken zijn gewijzigd van maximaal 2 posities voor de komma (zonder decimalen) naar maximaal 2 posities met 2 decimalen. Het is nu dus ook mogelijk om decimalen vast te leggen. Hiermee zijn de rubrieken gelijkgesteld aan die van rubriek P01109 (Uren per week). Het gaat om de onderstaande rubrieken:   Rubriek Omschrijving PI0006 Ouderschapsverlofuren per week PI0008 Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof PI0013 Betaald of onbetaald verlofuren per week PI0015 Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl PI0019 Totaal aantal uren aanvraag kortdurend zorgverlof PI0023 Langdurend zorgverlofuren per week PI0025 Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof PI0030 Adoptie- en pleegzorgverlofuren per week PI0032 Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgverlof PI0119 2 Ouderschapsverlofuren per week PI0125 3 Ouderschapsverlofuren per week PI0131 4 Ouderschapsverlofuren per week IZZ CZ Zorgverzekering Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-03 (publicatie op 27 februari). Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03696 IZZ CZ basis 00696 IZZ CZ basis P03697 IZZ CZ aanv 00697 IZZ CZ aanv P03698 IZZ CZ wgbijdr 00698 IZZ CZ wgbijdr P03280 aant CZ Bewust regeling 1 03280 aant CZ Bewu r1 P03281 aant CZ Bewust regeling 2 03281 aant CZ Bewu r2 P03282 aant CZ Natura regeling 1 03282 aant CZ Nat r1 P03283 aant CZ Natura regeling 2 03283 aant CZ Nat r2 P03284 aant CZ Natura regeling 3 03284 aant CZ Nat r3 P03285 aant CZ Natura regeling 4 03285 aant CZ Nat r4 P03286 aant CZ Natura regeling 5 03286 aant CZ Nat r5 P03287 aant CZ Natura regeling 6 03287 aant CZ Nat r6 P03288 aant CZ Restitutie regeling 1 03288 aant CZ Res r1 P03289 aant CZ Restitutie regeling 2 03289 aant CZ Res r2 P03290 aant CZ Restitutie regeling 3 03290 aant CZ Res r3 P03291 aant CZ Restitutie regeling 4 03291 aant CZ Res r4 P03292 aant CZ Restitutie regeling 5 03292 aant CZ Res r5 P03293 aant CZ Restitutie regeling 6 03293 aant CZ Res r6 P03294 aant CZ Goed                 03294 aant CZ Goed P03295 aant CZ Zorg voor de Zorg - 03295 aant CZ ZvdZ P03296 aant CZ Compl                03296 aant CZ Compl P03297 aant CZ wgbijdr              03297 aant CZ wgbijdr Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P91696 IZZ CZ basis            00696 IZZ CZ basis P91697 IZZ CZ aanvullend       00697 IZZ CZ aanv P93698 IZZ CZ werkgeverbijdrage 00698 IZZ CZ wgbijdr De volgende invoercodes hebben een gewijzigde omschrijving Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P02275 Aantal verzekerden VGZ restitutie R1 02275 Aant VGZ Res r1 P02276​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R2 02276 Aant VGZ Res r2 P02277​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R3 02277 Aant VGZ Res r3 P02278​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R4 02278 Aant VGZ Res r4 P02279​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R5 02279 Aant VGZ Res r5 P02280​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R6 02280 Aant VGZ Res r6 P02281​ Aantal verzekerden VGZ natura R1     02281 Aant VGZ Nat r1 P02282​​ Aantal verzekerden VGZ natura R2     02282 Aant VGZ Nat r2 P02283​​ Aantal verzekerden VGZ natura R3     02283 Aant VGZ Nat r3 P02284​​ Aantal verzekerden VGZ natura R4     02284 Aant VGZ Nat r4 P02285​​ Aantal verzekerden VGZ natura R5     02285 Aant VGZ Nat r5 P02286​​ Aantal verzekerden VGZ natura R6     02286 Aant VGZ Nat r6 P03260 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 1 03260 Aant VGZ Bewu r1 P03261 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 2 03261 Aant VGZ Bewu r2 P03262 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 3 03262 Aant VGZ Bewu r3 P03263 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 4 03263 Aant VGZ Bewu r4 P03264 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 5 03264 Aant VGZ Bewu r5 P03265 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 6 03265 Aant VGZ Bewu r6 P02288​ Aantal verzekerden VGZ extra 2        02288 AT VGZ Extra 2 P02290​ Aantal verzekerden VGZ extra 3        02290 AT VGZ Extra 3 P02291​ Aantal verzekerden VGZ bijz bewuzt 02291 AT VGZ Bijz Bewu P02292​ Aantal verzekerden VGZ extra 1        02292 At VGZ Extra 1 P02294​ Reserve                               02294 reserve P09125​ Reserve                                03125 reserve P09126 Aantal verzekerden VGZ Fysio Goed     03126 At VGZ Fysio Goed P09127​ Aantal verzekerden VGZ Fysio Beter   03127 At VGZ Fysio Beter P09128​ Aantal verzekerden VGZ Tand Goed  03128 At VGZ Tand Goed P09129​​ Aantal verzekerden VGZ Tand Beter     03129 At VGZ Tand Beter P09130​ Aantal verzekerden VGZ Buitenl Europa 03130 At VGZ B Europa P09131​ Aantal verzekerden VGZ Buitenl Wereld 03131 At VGZ B Wereld De volgende uitvoercodes hebben een gewijzigde omschrijving Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P90181 IZZ VGZ basis 01181 IZZ VGZ basis P90183 IZZ VGZ aanvullend 01183 IZZ VGZ aanv Schoning codes oude ziekengeldberekening Vanaf 2019 is er een aantal codes komen te vervallen. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/6. Vervallen invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P00433 Zwangerschapsdagen(berekening uitkering) 02433 Zwangersch.dgn (cor.uitk) P02454 Conversie ziekengeld 02454 Conversie ziekengeld P00474 Korting dgn ziekengeld ORT ged.ziek 02474 Uitk dgn tgv zwangerschap P00482 Uitkeringsdagen afwijkend 02482 Uitkeringsdgn afwijkend Vervallen uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P90558 Coord.ln.zwngschp 01558 Coord.ln.zwngschp P90560 Dgnber.zwngrs.zg 01560 Dgnber.zwngrs.zg P90561 USW dgn zwangerschap 01561 USW dgn zwngrschp P90602 Loon ziekengeld 01602 Loon ziekengeld P90607 Dagen.berekening ZG 01607 Dgn.berekening ZG P90393 Wedde ziek 01893 Wedde ziek P90433 ZG t.g.v. zwangerschap 01933 ZG tgv zwangerschap P90753 ***.ziekengld.ORT 02753 ***.ziekengld.ORT P90898 ***. factor ziek 02898 ***.factor ziek P90900 ***. wedde ziek 02900 ***.wedde ziek Vervallen referentiecodes CAO UWV Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-02/3. Rubriek Code CAO UWV (P00842) bevat diverse referentiewaarden waarvan de volgende zijn komen te vervallen: 1722 1774 2321 Opgeloste meldingen BSN mag niet in exportbestand personen.edu voorkomen (change 1025382) Melding Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een aanvullende rubriekenset in de functie Export Edumanager, wordt toch het BSN-nummer geëxporteerd. Oplossing De export is aangepast zodat het BSN-nummer niet meer wordt geëxporteerd ook al wordt er een aanvullende rubriekenset geselecteerd. Keuze 'Impromptu' in pulldown menu 'Extra' (change 367140)  Melding De keuze 'Impromptu' in het pulldown menu 'Extra' zou niet beschikbaar moeten zijn voor HR Core Online klanten. Oplossing De keuze 'Impromptu' is niet meer beschikbaar in het pulldown menu 'Extra' voor HR Core Online. Fiscaal woonland in rubriekenset HSS (change 1222238)  Melding Kan de rubriek Fiscaal woonland P12323 worden toegevoegd aan de rubriekenset HSS omdat deze van belang is bij registratie van dienstverband. Oplossing Rubriek P12323 (Indicatie fiscaal woonland) is toegevoegd aan de rubriekenset HSS.     Publishing Date : 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 21:12 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 372 Weergaven
  Nieuw Roltoewijzing persoon per organisatorische eenheid Waarom Rollen konden tot nu al worden toegewezen aan een organisatorische eenheid via : Organisatie > Organisatiestructuur > Gegevens organisatorische eenheid (dubbelklikken) en dan onderin bij 'Geleid door' een Persoon en Rol toevoegen. Voordeel van de nieuwe functionaliteit is dat een rol nu direct aan een persoon binnen een organisatorische eenheid kan worden toegewezen. Bovendien kan de rol ook direct met één handeling worden toegewezen aan alle onderliggende organisatorische eenheden van de gekozen organisatorische eenheid. Hoe Organisatie > Roltoewijzing persoon Het toewijzen van rollen aan een organisatorische eenheid kan nu ook plaatsvinden vanuit een gekozen persoon. Hierbij wordt eerst een persoon geselecteerd en vervolgens een rol en een organisatorische eenheid. Voorwaarde is dat zowel de rollen als de organisatorische eenheden al zijn opgevoerd en bekend zijn in Beaufort. Naast het toewijzen van een rol aan één organisatorische eenheid, kunt u een rol ook direct (via een checkbox) toewijzen aan alle onderliggende organisatorische eenheden van de gekozen organisatorische eenheid. Naast de rollen standaard rollen zoals Manager (MGR) kunt u op deze manier nog eenvoudiger andere rollen vastleggen in uw organisatiestructuur. U kunt uw eigen organisatiespecifieke rollen definiëren in 'Rollen org. Eenheid (170010)'. Daarna legt u deze vast in de organisatiestructuur en kunt u vervolgens deze rollen gebruiken in Youforce applicaties zoals Personeelsdossier, Actieve Signalering of voor 'eindgebruikers' in Self Service.  Let op: In Self Service kunt u echter bij de optie 'Vervanging' nog geen andere rol selecteren dan de rol manager ('MGR'). In een volgende release van Self Service zal dit wel mogelijk gemaakt worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de helptekst bij de functie Roltoewijzing persoon. Autorisatie De functie 160012 Roltoewijzing persoon en de procedure 700010 Roltoewijzing persoon zijn standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB (Applicatiebeheer). Andere gebruikersgroepen kunt u eventueel zelf voor deze functionaliteit autoriseren. Gewijzigd en verbeterd Verbetering zoekmogelijkheid organisatiestructuur Naar aanleiding van enkele opmerkingen omtrent de nieuwe zoekmogelijkheden in de organisatiestructuur, zijn er nog enkele verbeteringen in aangebracht: De vormgeving van de zoekfunctie is duidelijker gemaakt.  Als een organisatorische eenheid wordt gevonden door de zoekfunctie, wordt nu ook het informatiescherm bijgewerkt met de juiste informatie van de organisatorische eenheid. In het gegevensscherm voor organisatorische eenheden is de technische sleutel toegevoegd, ten behoeve van invoer bij indirecte mutaties. Inrichtingswijzigingen Lengte bestaande PI-rubrieken met betrekking tot uren gewijzigd De definitie en de waarden van enkele PI-rubrieken zijn gewijzigd van maximaal 2 posities voor de komma (zonder decimalen) naar maximaal 2 posities met 2 decimalen. Het is nu dus ook mogelijk om decimalen vast te leggen. Hiermee zijn de rubrieken gelijkgesteld aan die van rubriek P01109 (Uren per week). Het gaat om de onderstaande rubrieken:   Rubriek Omschrijving PI0006 Ouderschapsverlofuren per week PI0008 Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof PI0013 Betaald of onbetaald verlofuren per week PI0015 Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl PI0019 Totaal aantal uren aanvraag kortdurend zorgverlof PI0023 Langdurend zorgverlofuren per week PI0025 Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof PI0030 Adoptie- en pleegzorgverlofuren per week PI0032 Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgverlof PI0119 2 Ouderschapsverlofuren per week PI0125 3 Ouderschapsverlofuren per week PI0131 4 Ouderschapsverlofuren per week IZZ CZ Zorgverzekering Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-03 (publicatie op 27 februari). Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03696 IZZ CZ basis 00696 IZZ CZ basis P03697 IZZ CZ aanv 00697 IZZ CZ aanv P03698 IZZ CZ wgbijdr 00698 IZZ CZ wgbijdr P03280 aant CZ Bewust regeling 1 03280 aant CZ Bewu r1 P03281 aant CZ Bewust regeling 2 03281 aant CZ Bewu r2 P03282 aant CZ Natura regeling 1 03282 aant CZ Nat r1 P03283 aant CZ Natura regeling 2 03283 aant CZ Nat r2 P03284 aant CZ Natura regeling 3 03284 aant CZ Nat r3 P03285 aant CZ Natura regeling 4 03285 aant CZ Nat r4 P03286 aant CZ Natura regeling 5 03286 aant CZ Nat r5 P03287 aant CZ Natura regeling 6 03287 aant CZ Nat r6 P03288 aant CZ Restitutie regeling 1 03288 aant CZ Res r1 P03289 aant CZ Restitutie regeling 2 03289 aant CZ Res r2 P03290 aant CZ Restitutie regeling 3 03290 aant CZ Res r3 P03291 aant CZ Restitutie regeling 4 03291 aant CZ Res r4 P03292 aant CZ Restitutie regeling 5 03292 aant CZ Res r5 P03293 aant CZ Restitutie regeling 6 03293 aant CZ Res r6 P03294 aant CZ Goed                 03294 aant CZ Goed P03295 aant CZ Zorg voor de Zorg - 03295 aant CZ ZvdZ P03296 aant CZ Compl                03296 aant CZ Compl P03297 aant CZ wgbijdr              03297 aant CZ wgbijdr Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P91696 IZZ CZ basis            00696 IZZ CZ basis P91697 IZZ CZ aanvullend       00697 IZZ CZ aanv P93698 IZZ CZ werkgeverbijdrage 00698 IZZ CZ wgbijdr De volgende invoercodes hebben een gewijzigde omschrijving Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P02275 Aantal verzekerden VGZ restitutie R1 02275 Aant VGZ Res r1 P02276​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R2 02276 Aant VGZ Res r2 P02277​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R3 02277 Aant VGZ Res r3 P02278​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R4 02278 Aant VGZ Res r4 P02279​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R5 02279 Aant VGZ Res r5 P02280​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R6 02280 Aant VGZ Res r6 P02281​ Aantal verzekerden VGZ natura R1     02281 Aant VGZ Nat r1 P02282​​ Aantal verzekerden VGZ natura R2     02282 Aant VGZ Nat r2 P02283​​ Aantal verzekerden VGZ natura R3     02283 Aant VGZ Nat r3 P02284​​ Aantal verzekerden VGZ natura R4     02284 Aant VGZ Nat r4 P02285​​ Aantal verzekerden VGZ natura R5     02285 Aant VGZ Nat r5 P02286​​ Aantal verzekerden VGZ natura R6     02286 Aant VGZ Nat r6 P03260 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 1 03260 Aant VGZ Bewu r1 P03261 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 2 03261 Aant VGZ Bewu r2 P03262 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 3 03262 Aant VGZ Bewu r3 P03263 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 4 03263 Aant VGZ Bewu r4 P03264 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 5 03264 Aant VGZ Bewu r5 P03265 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 6 03265 Aant VGZ Bewu r6 P02288​ Aantal verzekerden VGZ extra 2        02288 AT VGZ Extra 2 P02290​ Aantal verzekerden VGZ extra 3        02290 AT VGZ Extra 3 P02291​ Aantal verzekerden VGZ bijz bewuzt 02291 AT VGZ Bijz Bewu P02292​ Aantal verzekerden VGZ extra 1        02292 At VGZ Extra 1 P02294​ Reserve                               02294 reserve P09125​ Reserve                                03125 reserve P09126 Aantal verzekerden VGZ Fysio Goed     03126 At VGZ Fysio Goed P09127​ Aantal verzekerden VGZ Fysio Beter   03127 At VGZ Fysio Beter P09128​ Aantal verzekerden VGZ Tand Goed  03128 At VGZ Tand Goed P09129​​ Aantal verzekerden VGZ Tand Beter     03129 At VGZ Tand Beter P09130​ Aantal verzekerden VGZ Buitenl Europa 03130 At VGZ B Europa P09131​ Aantal verzekerden VGZ Buitenl Wereld 03131 At VGZ B Wereld De volgende uitvoercodes hebben een gewijzigde omschrijving Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P90181 IZZ VGZ basis 01181 IZZ VGZ basis P90183 IZZ VGZ aanvullend 01183 IZZ VGZ aanv Schoning codes oude ziekengeldberekening Vanaf 2019 is er een aantal codes komen te vervallen. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/6. Vervallen invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P00433 Zwangerschapsdagen(berekening uitkering) 02433 Zwangersch.dgn (cor.uitk) P02454 Conversie ziekengeld 02454 Conversie ziekengeld P00474 Korting dgn ziekengeld ORT ged.ziek 02474 Uitk dgn tgv zwangerschap P00482 Uitkeringsdagen afwijkend 02482 Uitkeringsdgn afwijkend Vervallen uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P90558 Coord.ln.zwngschp 01558 Coord.ln.zwngschp P90560 Dgnber.zwngrs.zg 01560 Dgnber.zwngrs.zg P90561 USW dgn zwangerschap 01561 USW dgn zwngrschp P90602 Loon ziekengeld 01602 Loon ziekengeld P90607 Dagen.berekening ZG 01607 Dgn.berekening ZG P90393 Wedde ziek 01893 Wedde ziek P90433 ZG t.g.v. zwangerschap 01933 ZG tgv zwangerschap P90753 ***.ziekengld.ORT 02753 ***.ziekengld.ORT P90898 ***. factor ziek 02898 ***.factor ziek P90900 ***. wedde ziek 02900 ***.wedde ziek Vervallen referentiecodes CAO UWV Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-02/3. Rubriek Code CAO UWV (P00842) bevat diverse referentiewaarden waarvan de volgende zijn komen te vervallen: 1722 1774 2321 Opgeloste meldingen BSN mag niet in exportbestand personen.edu voorkomen (change 1025382) Melding Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een aanvullende rubriekenset in de functie Export Edumanager, wordt toch het BSN-nummer geëxporteerd. Oplossing De export is aangepast zodat het BSN-nummer niet meer wordt geëxporteerd ook al wordt er een aanvullende rubriekenset geselecteerd. Keuze 'Impromptu' in pulldown menu 'Extra' (change 367140)  Melding De keuze 'Impromptu' in het pulldown menu 'Extra' zou niet beschikbaar moeten zijn voor HR Core Online klanten. Oplossing De keuze 'Impromptu' is niet meer beschikbaar in het pulldown menu 'Extra' voor HR Core Online. Fiscaal woonland in rubriekenset HSS (change 1222238)  Melding Kan de rubriek Fiscaal woonland P12323 worden toegevoegd aan de rubriekenset HSS omdat deze van belang is bij registratie van dienstverband. Oplossing Rubriek P12323 (Indicatie fiscaal woonland) is toegevoegd aan de rubriekenset HSS.   Publishing Date : 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 21:09 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 572 Weergaven
  Nieuw Zoeken in de organisatiestructuur Waarom In ons ideeënportaal is een breed ondersteunde wens geuit om het navigeren door de organisatiestructuur van HR Core Beaufort gebruikersvriendelijker te maken. Met ingang van deze release hebben we deze wens gehonoreerd. We hebben het zoeken in de organisatiestructuur als functionaliteit toegevoegd. Hoe Functie Organisatiestructuur: tabblad Organisatiestructuur Als u een bestaande organisatorische eenheid in de organisatiestructuur wilt opzoeken kunt u: De gehele organisatiestructuur uitklappen als u drukt op de vensterknop Uitklappen. Zoeken op de verkorte naam (code) en de volledige naam van een organisatorische eenheid Zoeken op een persoonsnummer die een rol vervult binnen de organisatorische eenheid Zoeken op een rol binnen de organisatorische eenheid Zoeken op een combinatie van persoonsnummer en rol binnen de organisatorische eenheid. Als het zoeken naar een organisatorische eenheid resulteert in meerdere resultaten wordt de cursor geplaatst op het eerste zoekresultaat. Vervolgens kunt u door de verschillende organisatorische eenheden stappen. Dit doet u met  het icoontje. Controle vooraf bij nieuw dienstverband via indirect muteren Waarom Het is mogelijk om door middel van indirecte mutaties een nieuw dienstverband op te voeren in HR Core Beaufort. Het controleren van het nieuwe dienstverband gebeurt, zoals gebruikelijk met de meeste indirecte mutaties, nadat de indirecte mutaties zijn verwerkt in de database. Naar is gebleken kan het aanleveren van een incompleet dienstverband aan Payroll Gemal verstrekkende gevolgen hebben. Daarom hebben we een controle opgenomen die wordt uitgevoerd voordat een bestand met indirecte mutaties geïmporteerd wordt in HR Core Beaufort. Hoe De controle vooraf wordt altijd uitgevoerd. De controle is gelijk aan de controles die HR Core Beaufort uitvoert als u handmatig een nieuw dienstverband invoert. Als bij de controle vooraf wordt gesignaleerd dat van een nieuw dienstverband 1 of meer verplichte rubrieken ontbreken of dat een verplichte rubriek een ongeldige waarde heeft, dan worden alle rubrieken van het nieuwe dienstverband afgekeurd, dat wil zeggen: niet geïmporteerd en niet verwerkt. Dat een nieuw dienstverband is afgekeurd kunt u aflezen uit het importverslag en het verwerkingsverslag van indirecte mutaties. Daarnaast wordt een apart verslag geproduceerd waarin wordt gespecificeerd welke gegevens van het dienstverband ontbreken of ongeldig zijn. Gewijzigd en verbeterd Samenvoegen uitvoercodes 01111 en 01185 Waarom Aanvulling tot het minimum loon bij verlof werd tot op heden gepresenteerd in uitvoercode 01111. Aanvulling tot een bedrag of inpasnummer werd tot op heden gepresenteerd in uitvoercode 01185. In de praktijk kan slechts tot één minimum worden aangevuld: ofwel minimumloon ofwel een bedrag ofwel een inpasnummer. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/3. Hoe Vanaf deze release wordt iedere aanvulling bij verlof gepresenteerd met uitvoercode 01111. Gewijzigde rubrieken/invoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P00111 Aanvulling bij verlof 01111 Aanv bij vrlf P01185 (Vervallen) min loondoorbet vrlf 01185 Vervallen Gewijzigde rubrieken/uitvoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P90111 Aanvulling bij verlof 01111 Aanv bij vrlf P90185 (Vervallen) Aanv minimumbedr 01185 Vervallen Rubriek P05262 Code FLO overgangsregeling In release 2018-12 is rubriek P05262 Code FLO overgangsregeling uitgeleverd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/18. Er is echter een klein foutje in de inrichting geslopen, waardoor de rubriek niet kan worden gemuteerd als u deze op een eigen scherm heeft geplaatst. De indicatie 'ingedeeld' staat aan terwijl deze uit had moeten staan. Unieke foutcode op blauw scherm Waarom Het ‘blauwe scherm’ dat in ernstige foutsituaties wordt getoond, bevatte in sommige gevallen informatie die niet voldeed aan de richtlijnen voor informatiebeveiliging. In HR Core Online is deze informatie vervangen door een unieke foutcode, waarmee ons Service Center de foutinformatie kan terugzoeken in de database van HR Core Online. Let op: In HR Core is de afhandeling van een ernstige foutsituatie niet gewijzigd. Gewijzigde naamgeving bestanden in PRT-map Waarom Een groot aantal processen in HR Core en HR Core Online creëert een verslag of rapport in de PRT-map. Veel van deze verslagen of rapporten hebben een niet-beschrijvende naam, bijvoorbeeld DPIA08<x>.P<xx>. Hoe Met ingang van deze release zal de bestandsnaam van een groot aantal verslagen en rapporten wijzigen naar <naam>_<tijdsaanduiding>.txt. Waarbij <naam> ofwel een codering van de uitgevoerde functie is, of in een aantal gevallen (lijst) een korte, beschrijvende, naam van de uitgevoerde functie. Let op HR Core Online Door deze wijziging worden bestanden niet meer overschreven na het 100ste verslag. In de oude situatie had het verslag dezelfde naam met achtervoegsel P01 t/m P99. Bij het 100ste verslag werd P01 weer overschreven. Oudere bestanden zullen na 2 maanden geautomatiseerd worden verwijderd. HR Core Door deze wijziging worden bestanden niet meer overschreven na het 100ste verslag. In de oude situatie had het verslag dezelfde naam met achtervoegsel P01 t/m P99. Bij het 100ste verslag werd P01 weer overschreven. U zult zelf zorg moeten dragen voor het schonen van oudere bestanden. Opgeloste meldingen Ontbrekende gegevens in TRES (change 554195) Melding Enige tijd geleden zijn in HR Core Beaufort nieuwe 'pensioenfonds' uitvoercodes geïntroduceerd. De introductie van deze uitvoercodes is niet volledig geweest, waardoor het niet mogelijk was deze uitvoercodes te importeren in de module TRES van HR Core Beaufort. Het betreft de uitvoercodes: 02122, 02123, 02124,02127, 02172, 02173 en 02174. Oplossing In deze release wordt de ontbrekende inrichting van bovengenoemde uitvoercodes toegevoegd. Nieuwe en gewijzigde uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92172 ABP franch.OP/NP 02172 ABP franch.OP/NP P92173 ABP franch.AOP 02173 ABP franch.AOP P92174 APPA franch.OP/NP 02174 APPA franch.OP/NP P92122 APG grsl IPAP1-01 02122 APG grsl IPAP1-01 P92123 APG grsl IPAP1-02 02123 APG grsl IPAP1-02 P92124 APG grsl IPAP1-03 02124 APG grsl IPAP1-03 P92125 APG pr. OPNP-I-B 02125 APG pr. OPNP-I-B P92126 APG pr. OPNP-I-C 02126 APG pr. OPNP-I-C P92127 APG afdr.pr.IPAP1 02127 APG afdr.pr.IPAP1   Invoerverslag tijdregistratie toont niet altijd de verwachte activiteiten (change 714319) Melding Als een aangeleverde activiteit wordt verwijderd en vervangen wordt door een nieuwe activiteit, dan wordt deze verwijderde activiteit toch afgedrukt op het invoerverslag van tijdregistratie (functie 200400) en de nieuwe activiteit niet. Oplossing De verwijderde activiteiten worden niet meer afgedrukt op het invoerverslag. Bulkinvoer variabel; onterechte melding herreken vorig jaar niet toegestaan in JWP sessie (change 629995) Melding Indien na het afsluiten van de december aanlevering nog variabele mutaties in een JWP-sessie worden vastgelegd, wordt ten onrechte de melding 'herrekenen vorig jaar niet toegestaan' getoond als de indicatie herrekenen vorig jaar uit staat.  Oplossing In de functies voor het opvoeren van de variabele mutaties is de controle aangepast. Na collectief muteren verlofrecht wordt ook eindejaarsverwerking gedraaid (change 1040688) Melding Het blijkt dat na het draaien van de functie 'Collectief muteren verlofrecht' ook altijd de eindejaarsverwerking van het lopende jaar wordt vervaardigd. Dit zou alleen moeten gebeuren indien er al verlofrechten voor het volgende jaar aanwezig zijn en moeten worden bijgewerkt. Oplossing De eindejaarsverwerking wordt nu alleen uitgevoerd als er verlofrechten voor het volgende jaar aanwezig zijn en bijgewerkt moeten worden. Geen signaal bij niet ingedeelde ziektegeval rubriek (change 820788) Melding Indien een signaal op basis van een niet ingedeelde ziektegeval rubriek is gedefinieerd, wordt er wel een signaal aangemaakt als de betreffende rubriek wordt gemuteerd in HR Core Beaufort. Echter in de functie 'Handmatig genereren signalen' worden de signalen niet aangemaakt. Oplossing De functie 'Handmatig generen signalen' (417620) is aangepast zodat de signalen op basis van een niet ingedeelde ziektegeval rubriek ook worden aangemaakt. Onterechte melding to do lijst - maar 1 ziektegeval kan actueel ziektegeval zijn (change 607897) Melding Er verschijnt een onterecht signaal indien er reeds een zwangerschapsverlof in de toekomst is ingevoerd en er een nieuw ziektegeval ten gevolge van zwangerschap wordt opgevoerd. Oplossing Als via indirect muteren een ziektegeval wordt ingelezen, worden voortaan de consistentiecontroles 156 (Overlap ziektegevallen) en 160 (Maximaal één openstaand ziektegeval per dienstverband) niet meer gesignaleerd als voor hetzelfde dienstverband al zwangerschapsverlof in de toekomst ingevoerd is. Importeren tijdregistratie - nachtovergang laatste dag v/d maand (change 1107093) Melding Bij het importeren van tijdregistratiegegevens kan er soms bij de aanwezigheid van een nachtovergang in de maand en een opvolgende activiteit iets fout gaan. Het werkrooster van de vorige maand wordt op nul gesteld. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat het werkrooster van de vorige maand niet meer op nul wordt gesteld. Wet- en regelgeving Fiscale rekenregels 2019: indicatie fiscaal woonland. In verband met nieuwe fiscale rekenregels per 1-1-2019 is in release 2018-12 de rubriek P12323 Ind. fiscaal woonland geïntroduceerd. In deze release is ook een eenmalige conversie uitgevoerd waarbij de waarde van de rubriek P12323 wordt gevuld op basis van de bestaande rubriek P08252 Landcode ISO. In deze release zijn de hiervoor genoemde rubrieken aan vensters in HR Core. als volgt. P12323 Ind. fiscaal woonland is toegevoegd aan venster 160053 Sociaal/Fiscaal P08252 Landcode ISO is toegevoegd aan venster 160066 Loonaangiftegegevens Auto van de zaak 2019 Vanaf 2019 zijn de regels voor de bijtelling voor de fiscale bijtelling voor privégebruik van auto's zonder CO2 uitstoot aangepast: de 0% bijtelling vervalt en de bijtelling wordt, afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto, gedaan via 1 of 2 bijtellingspercentages. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/9. Gewijzigde invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P08257 Keuze % fiscale bijtelling 1 02257 Keuze perc auto 1 Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P08191 Auto grens bijtelling 02191 Auto grns bijtell P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 02321 Keuze perc auto 2   De gewijzigde en nieuwe referentiewaardes  rubriek P08255 reden geen bijtel auto: 0 = leeg. 6 = (Vervallen) 0% bijtelling. Conversie Voor alle medewerkers die op enig moment in 2018 in dienst of in 2019 in dienst komen zal, indien aanwezig, de waarde van rubriek P08255 Reden geen bijtel auto waarde 6 = 0% bijtelling worden geconverteerd naar waarde 0 = leeg IZZ uitbreiding basisverzekering 2019 Per januari 2019 is een een nieuwe variant voor de basisverzekering, te weten de IZZ Basisverzekering Variant Bewuzt. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/63. Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03260 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 1 03260 Aant ZVW bewu r1 P03261 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 2 03261 Aant ZVW bewu r2 P03262 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 3 03262 Aant ZVW bewu r3 P03263 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 4 03263 Aant ZVW bewu r4 P03264 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 5 03264 Aant ZVW bewu r5 P03265 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 6 03265 Aant ZVW bewu r6 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Bedrag minimumloon (WET): 1615,80 Bedrag minimumloon (WMB): 1615,80 Bedrag minimumloon (W4W): 1491,60 Bedrag minimumloon (W4B): 1491,60   Uitbreiding rubriek P00850 voor UPA-aanlevering Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 01 onderwerp 2019-01/54. De onderstaande waarde is toegevoegd aan de rubriek P00850 Reden uittrede/ontslag PFZW, voor de doorgifte van het gegeven 'reden einde dienstverband' in de UPA-aanlevering. 6 = Vervr uittr, overbr/flexp. Verloonde uren loonaangifte vorig jaar Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 02 onderwerp 2019-02/1. Publicatie van deze release notes is op 30 januari. Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92289 Uren Aang Loonheffing VJ 02289 Urn Aang Loonh VJ Onderwijs Nieuwe rubrieken Onderstaande rubrieken zijn toegevoegd:   Rubriek Omschrijving PO0004 Ketenbeding startdatum 1e contract PO0033 Toekomstige arbeidrelatie   Publishing Date : 1/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-01-2019 19:48 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 376 Weergaven
  Nieuw Zoeken in de organisatiestructuur Waarom In ons ideeënportaal is een breed ondersteunde wens geuit om het navigeren door de organisatiestructuur van HR Core Beaufort gebruikersvriendelijker te maken. Met ingang van deze release hebben we deze wens gehonoreerd. We hebben het zoeken in de organisatiestructuur als functionaliteit toegevoegd. Hoe Functie Organisatiestructuur: tabblad Organisatiestructuur Als u een bestaande organisatorische eenheid in de organisatiestructuur wilt opzoeken kunt u: De gehele organisatiestructuur uitklappen als u drukt op de vensterknop Uitklappen. Zoeken op de verkorte naam (code) en de volledige naam van een organisatorische eenheid Zoeken op een persoonsnummer die een rol vervult binnen de organisatorische eenheid Zoeken op een rol binnen de organisatorische eenheid Zoeken op een combinatie van persoonsnummer en rol binnen de organisatorische eenheid. Als het zoeken naar een organisatorische eenheid resulteert in meerdere resultaten wordt de cursor geplaatst op het eerste zoekresultaat. Vervolgens kunt u door de verschillende organisatorische eenheden stappen. Dit doet u met  het icoontje. Controle vooraf bij nieuw dienstverband via indirect muteren Waarom Het is mogelijk om door middel van indirecte mutaties een nieuw dienstverband op te voeren in HR Core Beaufort. Het controleren van het nieuwe dienstverband gebeurt, zoals gebruikelijk met de meeste indirecte mutaties, nadat de indirecte mutaties zijn verwerkt in de database. Naar is gebleken kan het aanleveren van een incompleet dienstverband aan Payroll Gemal verstrekkende gevolgen hebben. Daarom hebben we een controle opgenomen die wordt uitgevoerd voordat een bestand met indirecte mutaties geïmporteerd wordt in HR Core Beaufort. Hoe De controle vooraf wordt altijd uitgevoerd. De controle is gelijk aan de controles die HR Core Beaufort uitvoert als u handmatig een nieuw dienstverband invoert. Als bij de controle vooraf wordt gesignaleerd dat van een nieuw dienstverband 1 of meer verplichte rubrieken ontbreken of dat een verplichte rubriek een ongeldige waarde heeft, dan worden alle rubrieken van het nieuwe dienstverband afgekeurd, dat wil zeggen: niet geïmporteerd en niet verwerkt. Dat een nieuw dienstverband is afgekeurd kunt u aflezen uit het importverslag en het verwerkingsverslag van indirecte mutaties. Daarnaast wordt een apart verslag geproduceerd waarin wordt gespecificeerd welke gegevens van het dienstverband ontbreken of ongeldig zijn. Gewijzigd en verbeterd Samenvoegen uitvoercodes 01111 en 01185 Waarom Aanvulling tot het minimum loon bij verlof werd tot op heden gepresenteerd in uitvoercode 01111. Aanvulling tot een bedrag of inpasnummer werd tot op heden gepresenteerd in uitvoercode 01185. In de praktijk kan slechts tot één minimum worden aangevuld: ofwel minimumloon ofwel een bedrag ofwel een inpasnummer. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/3. Hoe Vanaf deze release wordt iedere aanvulling bij verlof gepresenteerd met uitvoercode 01111. Gewijzigde rubrieken/invoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P00111 Aanvulling bij verlof 01111 Aanv bij vrlf P01185 (Vervallen) min loondoorbet vrlf 01185 Vervallen Gewijzigde rubrieken/uitvoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P90111 Aanvulling bij verlof 01111 Aanv bij vrlf P90185 (Vervallen) Aanv minimumbedr 01185 Vervallen Rubriek P05262 Code FLO overgangsregeling In release 2018-12 is rubriek P05262 Code FLO overgangsregeling uitgeleverd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/18. Er is echter een klein foutje in de inrichting geslopen, waardoor de rubriek niet kan worden gemuteerd als u deze op een eigen scherm heeft geplaatst. De indicatie 'ingedeeld' staat aan terwijl deze uit had moeten staan. Unieke foutcode op blauw scherm Waarom Het ‘blauwe scherm’ dat in ernstige foutsituaties wordt getoond, bevatte in sommige gevallen informatie die niet voldeed aan de richtlijnen voor informatiebeveiliging. In HR Core Online is deze informatie vervangen door een unieke foutcode, waarmee ons Service Center de foutinformatie kan terugzoeken in de database van HR Core Online. Let op: In HR Core is de afhandeling van een ernstige foutsituatie niet gewijzigd. Gewijzigde naamgeving bestanden in PRT-map Waarom Een groot aantal processen in HR Core en HR Core Online creëert een verslag of rapport in de PRT-map. Veel van deze verslagen of rapporten hebben een niet-beschrijvende naam, bijvoorbeeld DPIA08<x>.P<xx>. Hoe Met ingang van deze release zal de bestandsnaam van een groot aantal verslagen en rapporten wijzigen naar <naam>_<tijdsaanduiding>.txt. Waarbij <naam> ofwel een codering van de uitgevoerde functie is, of in een aantal gevallen (lijst) een korte, beschrijvende, naam van de uitgevoerde functie. Let op HR Core Online Door deze wijziging worden bestanden niet meer overschreven na het 100ste verslag. In de oude situatie had het verslag dezelfde naam met achtervoegsel P01 t/m P99. Bij het 100ste verslag werd P01 weer overschreven. Oudere bestanden zullen na 2 maanden geautomatiseerd worden verwijderd. HR Core Door deze wijziging worden bestanden niet meer overschreven na het 100ste verslag. In de oude situatie had het verslag dezelfde naam met achtervoegsel P01 t/m P99. Bij het 100ste verslag werd P01 weer overschreven. U zult zelf zorg moeten dragen voor het schonen van oudere bestanden. Opgeloste meldingen Ontbrekende gegevens in TRES (change 554195) Melding Enige tijd geleden zijn in HR Core Beaufort nieuwe 'pensioenfonds' uitvoercodes geïntroduceerd. De introductie van deze uitvoercodes is niet volledig geweest, waardoor het niet mogelijk was deze uitvoercodes te importeren in de module TRES van HR Core Beaufort. Het betreft de uitvoercodes: 02122, 02123, 02124,02127, 02172, 02173 en 02174. Oplossing In deze release wordt de ontbrekende inrichting van bovengenoemde uitvoercodes toegevoegd. Nieuwe en gewijzigde uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92172 ABP franch.OP/NP 02172 ABP franch.OP/NP P92173 ABP franch.AOP 02173 ABP franch.AOP P92174 APPA franch.OP/NP 02174 APPA franch.OP/NP P92122 APG grsl IPAP1-01 02122 APG grsl IPAP1-01 P92123 APG grsl IPAP1-02 02123 APG grsl IPAP1-02 P92124 APG grsl IPAP1-03 02124 APG grsl IPAP1-03 P92125 APG pr. OPNP-I-B 02125 APG pr. OPNP-I-B P92126 APG pr. OPNP-I-C 02126 APG pr. OPNP-I-C P92127 APG afdr.pr.IPAP1 02127 APG afdr.pr.IPAP1   Invoerverslag tijdregistratie toont niet altijd de verwachte activiteiten (change 714319) Melding Als een aangeleverde activiteit wordt verwijderd en vervangen wordt door een nieuwe activiteit, dan wordt deze verwijderde activiteit toch afgedrukt op het invoerverslag van tijdregistratie (functie 200400) en de nieuwe activiteit niet. Oplossing De verwijderde activiteiten worden niet meer afgedrukt op het invoerverslag. Bulkinvoer variabel; onterechte melding herreken vorig jaar niet toegestaan in JWP sessie (change 629995) Melding Indien na het afsluiten van de december aanlevering nog variabele mutaties in een JWP-sessie worden vastgelegd, wordt ten onrechte de melding 'herrekenen vorig jaar niet toegestaan' getoond als de indicatie herrekenen vorig jaar uit staat.  Oplossing In de functies voor het opvoeren van de variabele mutaties is de controle aangepast. Na collectief muteren verlofrecht wordt ook eindejaarsverwerking gedraaid (change 1040688) Melding Het blijkt dat na het draaien van de functie 'Collectief muteren verlofrecht' ook altijd de eindejaarsverwerking van het lopende jaar wordt vervaardigd. Dit zou alleen moeten gebeuren indien er al verlofrechten voor het volgende jaar aanwezig zijn en moeten worden bijgewerkt. Oplossing De eindejaarsverwerking wordt nu alleen uitgevoerd als er verlofrechten voor het volgende jaar aanwezig zijn en bijgewerkt moeten worden. Geen signaal bij niet ingedeelde ziektegeval rubriek (change 820788) Melding Indien een signaal op basis van een niet ingedeelde ziektegeval rubriek is gedefinieerd, wordt er wel een signaal aangemaakt als de betreffende rubriek wordt gemuteerd in HR Core Beaufort. Echter in de functie 'Handmatig genereren signalen' worden de signalen niet aangemaakt. Oplossing De functie 'Handmatig generen signalen' (417620) is aangepast zodat de signalen op basis van een niet ingedeelde ziektegeval rubriek ook worden aangemaakt. Onterechte melding to do lijst - maar 1 ziektegeval kan actueel ziektegeval zijn (change 607897) Melding Er verschijnt een onterecht signaal indien er reeds een zwangerschapsverlof in de toekomst is ingevoerd en er een nieuw ziektegeval ten gevolge van zwangerschap wordt opgevoerd. Oplossing Als via indirect muteren een ziektegeval wordt ingelezen, worden voortaan de consistentiecontroles 156 (Overlap ziektegevallen) en 160 (Maximaal één openstaand ziektegeval per dienstverband) niet meer gesignaleerd als voor hetzelfde dienstverband al zwangerschapsverlof in de toekomst ingevoerd is. Importeren tijdregistratie - nachtovergang laatste dag v/d maand (change 1107093) Melding Bij het importeren van tijdregistratiegegevens kan er soms bij de aanwezigheid van een nachtovergang in de maand en een opvolgende activiteit iets fout gaan. Het werkrooster van de vorige maand wordt op nul gesteld. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat het werkrooster van de vorige maand niet meer op nul wordt gesteld. Wet- en regelgeving Fiscale rekenregels 2019: indicatie fiscaal woonland. In verband met nieuwe fiscale rekenregels per 1-1-2019 is in release 2018-12 de rubriek P12323 Ind. fiscaal woonland geïntroduceerd. In deze release is ook een eenmalige conversie uitgevoerd waarbij de waarde van de rubriek P12323 wordt gevuld op basis van de bestaande rubriek P08252 Landcode ISO. In deze release zijn de hiervoor genoemde rubrieken aan vensters in HR Core. als volgt. P12323 Ind. fiscaal woonland is toegevoegd aan venster 160053 Sociaal/Fiscaal P08252 Landcode ISO is toegevoegd aan venster 160066 Loonaangiftegegevens Auto van de zaak 2019 Vanaf 2019 zijn de regels voor de bijtelling voor de fiscale bijtelling voor privégebruik van auto's zonder CO2 uitstoot aangepast: de 0% bijtelling vervalt en de bijtelling wordt, afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto, gedaan via 1 of 2 bijtellingspercentages. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/9. Gewijzigde invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P08257 Keuze % fiscale bijtelling 1 02257 Keuze perc auto 1 Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P08191 Auto grens bijtelling 02191 Auto grns bijtell P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 02321 Keuze perc auto 2   De gewijzigde en nieuwe referentiewaardes  rubriek P08255 reden geen bijtel auto: 0 = leeg. 6 = (Vervallen) 0% bijtelling. Conversie Voor alle medewerkers die op enig moment in 2018 in dienst of in 2019 in dienst komen zal, indien aanwezig, de waarde van rubriek P08255 Reden geen bijtel auto waarde 6 = 0% bijtelling worden geconverteerd naar waarde 0 = leeg IZZ uitbreiding basisverzekering 2019 Per januari 2019 is een een nieuwe variant voor de basisverzekering, te weten de IZZ Basisverzekering Variant Bewuzt. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/63. Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03260 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 1 03260 Aant ZVW bewu r1 P03261 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 2 03261 Aant ZVW bewu r2 P03262 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 3 03262 Aant ZVW bewu r3 P03263 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 4 03263 Aant ZVW bewu r4 P03264 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 5 03264 Aant ZVW bewu r5 P03265 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 6 03265 Aant ZVW bewu r6 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Bedrag minimumloon (WET): 1615,80 Bedrag minimumloon (WMB): 1615,80 Bedrag minimumloon (W4W): 1491,60 Bedrag minimumloon (W4B): 1491,60   Uitbreiding rubriek P00850 voor UPA-aanlevering Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 01 onderwerp 2019-01/54. De onderstaande waarde is toegevoegd aan de rubriek P00850 Reden uittrede/ontslag PFZW, voor de doorgifte van het gegeven 'reden einde dienstverband' in de UPA-aanlevering. 6 = Vervr uittr, overbr/flexp. Verloonde uren loonaangifte vorig jaar Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 02 onderwerp 2019-02/1. Publicatie van deze release notes is op 30 januari. Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92289 Uren Aang Loonheffing VJ 02289 Urn Aang Loonh V   Publishing Date : 1/25/2019
Volledig artikel weergeven
06-09-2019 20:37 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 281 Weergaven
De functies voor het upgraden van HR Core Beaufort 3.5 zijn hetzelfde gebleven. Het installeren van een upgrade bestaat nog steeds uit twee delen: Het uitvoeren van de data-installatie. Het bijwerken van de programmatuur op de clients.  Het downloadbestand plaatst u zoals gebruikelijk in de CUO-directory. Belangrijke wijziging De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat de upgrades voor HR Core Beaufort 3.5 incrementeel zijn. Dit wil zeggen dat de laatste release altijd alle componenten van HR Core Beaufort bevat en niet alleen de gewijzigde componenten van de vorige release. Hierdoor is het niet meer nodig de Beaufort-releases in volgorde te installeren. Als de databaseversie op 01 staat, kun je direct updaten naar versie 03 en hoef je niet eerst versie 02 te installeren. Naam upgrade gewijzigd Vanaf versie 3.5 is de naam van de upgrade gewijzigd. Het zijn geen .zip files meer maar .uar files, bijvoorbeeld BeaufortRelease030502.uar. Let op - installeren upgrades op Beaufort client versie 3.5.00 Voor het installeren van een eerste upgrade op een geïnstalleerde versie Beaufort 3.5.00 geldt een kleine restrictie: De functie Bijwerken upgrade(s) cliënt in het menu van de Beaufort Service-applicatie werkt in versie 3.5.00 nog niet correct en mag je daarom niet gebruiken!  Om de client software van Beaufort 3.5.00 te upgraden, moet je na het uitvoeren van de server upgrade via de Upgrades functie, de Beaufort 3.5 applicatie starten en constateert de software zelf dat deze moet worden bijgewerkt. Na bevestiging wordt de client software correct bijgewerkt. De functie Bijwerken upgrade(s) cliënt in het Beaufort Service-menu is in versie 3.5.01 gecorrigeerd, dus vanaf versie 3.5.01 en hoger kun je deze functie ook gebruiken om de client software te upgraden.
Volledig artikel weergeven
09-07-2020 16:09
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 556 Weergaven
Labels