Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030457 en upgrade 030505). Aangepast in versie 2 In versie 2 is bij onderwerp Uitfaseren exportcode 02850 Reden uit-dienst LA/UPA het volgende toegevoegd: De rubriek P00850 - Reden uit-dienst LA/UPA blijft in HR Core Beaufort in gebruik alleen de exportcode van deze rubriek wijzigt. De rubriek wordt geëxporteerd via de nieuwe exportcode 02846. Mededelingen Eindejaarsproductie (13e, 14e en 15e periode) In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13) om het gebruikersgemak en begrijpelijkheid van Payroll Gemal te verbeteren en het ontsluiten van de data makkelijker te maken. De werking in HR Core Beaufort is en wordt niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van vorig jaar.  Poll: HR Core Beaufort (Online) Performance en stabiliteit Op de community hebben wij een poll geplaatst waarin wij je vragen om feedback over de verbeteringen ten aanzien van de performance en stabiliteit van HR Core Beaufort (Online). Wij willen je vragen om één minuut van jouw tijd te gebruiken om deze poll in te vullen. Alvast bedankt! Nieuwe major versie HR Core Beaufort De nieuwe major versie 3.5 is inmiddels beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. Wij ondersteunen versie 3.4 in ieder geval tot en met de release van januari (3.4.59). Na deze datum wordt belangrijke wetgeving alleen nog doorgevoerd in HR Core Beaufort 3.5 (denk bijvoorbeeld aan het IKV-vraagstuk). Indien je gebruik wilt maken van de diensten van Visma | Raet om deze versie te installeren, dan adviseren wij je om dit kenbaar te maken met de daarvoor beschikbaar gestelde template in 4Me. Indien je voornemens bent om op korte termijn te migreren naar de HR Core Online, dan hoef je niets te doen. Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht Met ingang van 01-07-2020 is het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd worden volgens de nieuwe specificaties. De oude specificatie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien je gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet je voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 3.4.53). Gewijzigd en verbeterd Terugwerkende kracht mutaties aanvullend geboorteverlof Zoals in de vorige release notes vermeld, is het verwerken van mutaties met terugwerkende kracht van aanvullend geboorteverlof niet altijd correct uitgevoerd. Dit gebeurde als in de huidige maand de salarisaanlevering al gedaan was maar hierna nog mutaties op het verlof binnenkwamen voor de actuele maand. Dit probleem is nu verholpen.  De functie 'Berekenen uren aanv.geb.verlof (163024)' is aangepast zodat nu ook de terugwerkende kracht mutaties in actuele maand correct worden verwerkt in volgende aanlevering.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verwijderen aanvraag aanvullend geboorteverlof Als je via de functie Aanvraag aanv. geboorteverlof (703009) de aanvraag verwijdert, dan diende je handmatig eventueel nog niet verwerkte acties en gebeurtenissen op de status vervallen te zetten. De functionaliteit van de functie 'Aanvraag aanv. geboorteverlof (703009)' met betrekking tot het verwijderen van de aanvraag is aangepast, zodat nu ook automatisch de nog niet verwerkte acties/gebeurtenissen vervallen worden verklaard. Actie Indien er reeds een EDI-bericht is aangemaakt, zul je dit rechtstreeks via contact met het UWV moeten corrigeren. Verbetering performance export Tactische Modules Tactische HR modules / Aanmaken export Tact. modules Bij grotere hoeveelheden te exporteren gegevens is de snelheid waarmee de exportbestanden worden aangemaakt matig. Er is in de programmatuur een efficiëntieslag gemaakt, waardoor het exportproces sneller verloopt.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Afrondingsverschillen bij gebruik contracturen en uitbreidingsuren melding (change 2164592) Melding In het kader van de wet WAB hebben we begin dit jaar een nieuw 'In- en uit dienst' scherm uitgeleverd (zie de release notes 2020-01). Indien je dit scherm hebt geactiveerd, kan in sommige gevallen sprake zijn van afrondingsverschillen waardoor het totale percentage deelbetrekking -hoewel minimaal- niet geheel juist aan Payroll Gemal werd aangeleverd. Oplossing Om deze afrondingsverschillen te elimineren hebben we een tweetal wijzigingen doorgevoerd: 1. Keuze vastlegging percentages of uren Je hebt nu de mogelijkheid om de invoer uitsluitend te doen op basis van percentages  (% db Contract (P01404) en % db Uitbreiding (P02404)) of uren (contracturen p/w (P03109) en uitbreidingsuren p/w (P04109)). Alle andere rubrieken worden dan eenduidig op basis van deze percentages of uren berekend. Deze keuze vindt plaats op basis van het nieuwe stuurgegeven URENPERC. Deze heeft standaard de waarde B(eide) waarbij conform de oude situatie zowel percentages als uren te muteren zijn. Als je deze waarde wijzigt naar P(ercentages), dan zullen voortaan uitsluitend % db Contract en % db Uitbreiding te muteren zijn. Als je kiest voor de waarde U(ren), kun je uitsluitend de Contracturen p/w (P03109) en Uitbreidingsuren p/w (P04109) vastleggen.  Dit stuurgegeven heeft betrekking op zowel directe - als indirecte mutaties. In het 'In- en uit dienst'-scherm is dit zichtbaar doordat alleen de keuzerubrieken te muteren zijn en de overige rubrieken 'alleen lezen'. Voor indirect muteren betekent dit dat uitsluitend de keuzerubrieken worden verwerkt; indien ook de andere rubrieken worden aangeleverd, worden deze niet verwerkt, hetgeen op het verwerkingsverslag wordt vermeld. 2. Infoknop Omdat je vrij bent in je keuze van vastlegging en dus bijvoorbeeld ook voor de bestaande situatie (B)eide kunt kiezen, is een informatieknopje toegevoegd achter het berekende veld % deelbetrekking (P00404). Als je hier op klikt krijg je een uitleg over de berekeningen en eventuele visuele afrondingsverschillen.  Actie Indien je gebruik maakt van gescheiden vastlegging van contract- en uitbreidingsuren, maak dan de gewenste keuze voor stuurgegeven URENPERC. Als je niets doet, zal Beaufort conform bestaande werking blijven werken waarbij zowel uren als percentages kunnen worden gemuteerd. Dit kan in uitzonderingsgevallen dan echter wel tot (minimale) afrondingsverschillen leiden. Unieke aanduiding ARBO-bestanden (change 2175696) In de huidige situatie zijn de aangemaakte bestanden voor de ARBO-diensten niet uniek qua naamgeving. Het zou kunnen voorkomen dat bestanden worden overschreven als een bestand nog niet is verzonden of verplaatst uit de betreffende directory. Oplossing Ter voorkoming van dit probleem wordt er een datum-tijd toegevoegd aan de naam van het ARBO-bestand. Op deze manier zijn de bestanden uniek en zal het overschrijven niet meer voorkomen. De bestanden richting het UWV waren al voorzien van een datum-tijd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Geen salarismutaties voor rubriek P00850 - Reden uit dienst LA/UPA (change 2041669) Rubriek P00850 (Reden uit dienst LA/UPA) is verplicht in geval de datum uit dienst is ingevuld. Dit leidt vervolgens tot salarismutaties naar Payroll Gemal. Dit is echter niet in alle gevallen gewenst: indien voor een dienstverband rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een waarde ongelijk aan 11, 13 of 15 heeft, mag rubriek P00850 niet worden doorgegeven aan Payroll Gemal. In die gevallen waar dat wel gebeurt, leidt dat tot een foutmelding bij de Loonaangifte. Oplossing Als je in het 'Uit dienst scherm' de datum uit dienst vult, zal Beaufort automatisch de waarde van rubriek P00893 controleren. Als deze niet gelijk is aan 11, 13 of 15, wordt het veld 'Uit dienst LA/UPA' (P00850) 'alleen lezen' en kun je hier geen waarde meer vastleggen. Een eventueel gevulde waarde wordt leeggemaakt en zal leiden tot een salarismutatie met een lege waarde zodat ook in Payroll Gemal de waarde wordt leeggemaakt. Ook wat betreft indirecte mutaties is een dergelijke controle toegevoegd en worden waar van toepassing lege salarismutaties aan Payroll Gemal aangeleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Bepalen IKV-nummer (change 2182334/2247954) Bij een nieuw dienstverband en bij het vastleggen van een transitie/-ontslagvergoeding moet een uniek IKV-nummer worden bepaald. In de huidige situatie gebeurde dit op basis van het loonheffingennummer van de instelling van het dienstverband en het BSN-nummer. Het zou in deze situatie dus voor kunnen komen dat een persoon met twee dienstverbanden waarvoor in beide gevallen een transitievergoeding wordt vastgelegd hetzelfde IKV-nummer werd gegenereerd als het loonheffingennummer afwijkend was. Nu blijkt echter dat Payroll Gemal deze controle niet heeft doorgevoerd en het IKV-nummer uniek moet zijn per BSN-nummer. In geval van twee transitievergoedingen voor dezelfde persoon zullen er dus ook twee verschillende IKV-nummers moeten worden gegenereerd, ongeacht het aanwezige loonheffingennummer. Oplossing In het bepalen van het IKV-nummer is de afhankelijkheid met het loonheffingennummer van de instelling verwijderd. Het nieuwe IKV-nummer wordt op basis van het BSN-nummer en de reeds aanwezige IKV-nummers voor deze persoon bepaald. Het bepalen van het IKV-nummer gebeurt bij het invoeren van een nieuw dienstverband (via Self Service of via Beaufort) en voor de transitie/-ontslagvergoeding. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inzien rubriekeigenschappen 'toekomst' en 'historie' (change 2087172) Melding In de diverse HR Core Beaufort schermen kan je - als je met de cursor in een veld staat - met de rechter muisknop aanvullende rubriekeigenschappen zoals 'toekomst'  en 'historie' inzien. In het scherm Premiedifferentiatie WAB en het scherm Sociaal/Fiscaal werkte dit echter niet altijd correct. Oplossing Na deze release is de werking aangepast. Beide schermen bevatten al enige tijd een kleine conversie die een aantal rubrieken van een initiële waarde voorziet als deze nog geen waarde in de database hebben. In die gevallen zal HR Core Beaufort -zodra een ander scherm wordt opgestart zoals bijvoorbeeld het historie scherm - nog steeds vragen of de wijzigingen, in de vorm van de initiële waarden, moeten worden opgeslagen. In de statusbalk onderin het scherm is zichtbaar welke velden van welke initiële waarden zijn voorzien. Voor meer informatie over deze initiële waarden: zie de release notes van 2019-10 voor Sociaal/Fiscaal en van 2019-12 voor Premiedifferentiatie WAB. Zodra deze initiële waarden daadwerkelijk in de database zijn opgeslagen, verloopt het raadplegen van historie of toekomst normaal. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Loonverdeling onterecht aangemaakt voor huidige periode i.p.v. volgende (change 1519310) Melding Als een nieuw dienstverband werd aangeleverd, wat pas een maand later ingaat maar al wel een relatie naar de salarisverwerker heeft, dan werd ten onrechte de loonverdeling al aangemaakt voor de huidige maand. Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt de loonverdeling aangemaakt in de periode van de startdatum van het dienstverband. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Tweede workflow signaal onterecht aangemaakt (change 15585853/2227283) Melding Als er een nog een workflow signaal aanwezig was met status 'Te Realiseren' en van het dienstverband werd de organisatie eenheid gewijzigd, werd ten onrechte een tweede workflow signaal aangemaakt met status 'Toe te Wijzen'. Oplossing In deze release is dit hersteld en er wordt in deze situatie geen tweede workflow signaal meer aangemaakt. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Dienstverband niet te verwijderen als persoonsnummer voorkwam in logging GDPR (change 2069008) Melding Met functie 'Omzetten/verwijderen DV uit dienst' kan je dienstverbanden verwijderen die uit dienst zijn. Als het persoonsnummer nog voorkwam in de GDPR logging werd er onterecht vermeld dat het dienstverband niet verwijderd kon worden.  Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt het dienstverband verwijderd . Actie Als je eerder hebt geconstateerd dat het dienstverband in deze situatie niet verwijderd kon worden, kan je de functie nu nogmaals uitvoeren. Berekend bruto salaris BBL'ers niet correct (change 2196450) Melding Het berekende bruto salaris van BBL'ers werd niet in alle gevallen correct berekend en weergegeven.   Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt het bruto salaris voor BBL'ers correct berekend en weergegeven. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Indicatie herrekenen vorig jaar aangezet voor aantal rubrieken In navolging op Gemal is in HR Core Online voor de onderstaande rubrieken de optie 'herrekenen vorig jaar' aangezet. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 11 onderwerp 2020-11/5. Rubriek Omschrijving P00245 Bruto diversen 1245 P00246 Bruto diversen 1246 P00247 Bruto diversen 1247 P00248 Bruto diversen 1248 P00249 Bruto diversen 1249 P02418 Dagloon ziektewet P02484 Dagloon zwangerschaps-en bevallingsverlof P02485 Dagloon ziek tgv zwangerschap Verlofregeling buiten pensioenberekening Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 11 onderwerp Pensioenfonds PFZW - Verlofregeling buiten pensioenberekening. Voor de rubrieken P01955, P01956, P01957, P01958, P01959, P02526, P02527, P02529, P02533, P02536, P02556, P02557, P02558, P02559, P02560 is de omschrijving van referentiewaarden 1 t/m 4 aangepast en is referentiewaarde 5 toegevoegd. Waarde Omschrijving 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 WG betaalt ook WN deel; PFZW: vrijw voortzetting 3 WN betaalt ook WG deel; PFZW: vrijw voortzetting 4 Geen premiebet vrlfdl; PFZW: geen vrijw voortzet 5 PFZW: Verlofreg geen invloed op pensioenber Extra code voor meeruren en oppluspercentage Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 11 onderwerp 2020-11/3. Gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving  Exportcode Omschrijving  P01303 Extra uren 2 01303 Extra uren 2 P00403 Extra uren 02403 Extra uren Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P10982 Vakantie/ADV meerwerk 2 00982 Vak/ADV meerw 2 P13125 Uurloon extra uren 2 03125 Uurln extr uren 2 Nieuw / Gewijzigde uitvoercodes Rubriek Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving nieuw P91303 Extra uren 2 01303 Extra uren 2 P92509 Factor meerwerk/opslag 2 01509 Factor mw/opsl 2 P91607 Factor ADV/VT opslag 2 01607 Factor ADV/VT opsl2 P93982 Vak/ADV meerwerk 2 00982 Vak/ADV meerwerk2 P92303 Uren Meerwerk 2 02303 Uren meerw 2 Afhandeling persoonlijk budget bij uit-dienst Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 10 onderwerp 2020-10/2. Zoals beschreven in de vorige release notes sluiten we nu aan op Payroll Gemal voor wat betreft afhandeling van een persoonlijk budget bij uit-dienst. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving  Exportcode  Omschrijving P01971 PB1 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01971  PB 1 pos/neg ud P01972 PB2 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01972  PB 2 pos/neg ud P01973 PB3 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01973  PB 3 pos/neg ud P01974 PB4 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01974  PB 4 pos/neg ud P01975 PB5 verrekenen pos/neg bij uitdienst 01975  PB 5 pos/neg ud Referentiewaarde bij bovengenoemde rubrieken Waarde Omschrijving 0 Conform wgc 3681 t/m 3685 1 Verreken pos en neg bedragen 2 Verreken neg bedragen Voor rubrieken Afhandeling uitdienst PB 1/2/3/4/5 (P12837/P12895/P12899/P12932/P12957) zijn dit de nieuwe referentiewaarden. Waarde Omschrijving 0 Conform wg-nivo 1 Niet afrekenen saldo PB 2 Afrekenen saldo PB 3 Reserveren, afrekenen mnd na ud 4 Reserveren, afrekenen mnd uitb 5 Nulstellen saldo PB Voor de rubrieken PB1/2/3/4/5 afrekenen bij uitdienst (P02614/P02657/P02658/P04170/P04171) zijn de onderstaande referentiewaarden gewijzigd. Waarde Omschrijving 0 Conform wg code 4 (Vervallen)  5 (Vervallen)  6 (Vervallen)  7 (Vervallen)  Conversie Indien er op het moment van installeren van de release nog niet verwerkte salarismutaties aanwezig zijn voor de rubrieken PB1/2/3/4/5 Afrekenen bij uit-dienst zullen de waarden worden geconverteerd volgens onderstaande tabel en zullen voor de rubrieken Verrekenen pos/neg bij uitdienst PB1/2/3/4/5 en Afhandeling bij uit-dienst PB1/2/3/4/5 salarismutaties worden aangemaakt conform onderstaande tabel. PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 Afrekenen bij uit-dienst Oude waarde P02614 P02657 P02658 P04170 P04171 Verrekenen pos/neg bij uit-dienst Nieuwe waarde P01971 P01972 P01973 P01974 P01975 Afhandeling bij uit-dienst Nieuwe waarde P12837 P12895 P12899 P12932 P12957 Afrekenen bij uit-dienst Nieuwe waarde P02614 P02657 P02658 P04170 P04171   0 0 0 0   1 1 2 1   2 1 2 2   3 1 2 3   4 0 1 0   5 2 2 1   6 2 2 2   7 2 2 3 Uitfaseren exportcode 02850 Reden uit-dienst LA/UPA Exportcode 02850 kan per januari 2021 niet meer opgegeven worden. De functionaliteit van de reden uit-dienst wordt overgenomen door exportcode 02846 - Reden Einde Arb.O. Zie hiervoor ook de Payroll Gemal release notes van 2020-01. De rubriek P00850 - Reden uit-dienst LA/UPA blijft in HR Core Beaufort in gebruik alleen de exportcode van deze rubriek wijzigt. De rubriek wordt geëxporteerd via de nieuwe exportcode 02846. Deze wijziging is nu ook doorgevoerd in Beaufort en heeft een aantal inrichtingswijzigingen tot gevolg. Nieuw exportcode Code export ind Oms   02846 WN Reden einde arb.o    Gewijzigd datatype Rubriek Datatype Aantal decimalen P00850 S nul Gewijzigde exportkenmerken   Rubriek Sl_deel Export code Export _ind Trans_kd Formaat Teken_omdr Multi_fact P00850 - 02846 WN   A     Gewijzigde referentiewaarden voor rubriek P00850   waarde waarde_oms 0 Vrijwillig ontslag (vervallen) 1 Overlijden (vervallen) 2 Vrijwillig ontslag (vervallen) 3 Gedwongen ontslag (vervallen) 4 Ouderdomspensioen (vervallen) 5 Premievrijstelling ivm WAO/OBU (vervallen) 6 VUT overb/flx (vervallen) 8 Einde adm.eenh (vervallen) 01 Binnen proeftijd door werkgever 03 Door rechter op verzoek werkgever 04 Wederzijds op verzoek werkgever 11 Binnen proeftijd door werkgever (vervallen) 13 Rechter op verzoek werkgever (vervallen) 14 Wederzijds op verzoek werkgever (vervallen) 20 Opzegging initiatief werknemer 21 Ontslag op staande voet 30 Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 31 Rechtswege andere reden 40 Einde uitzendovereenkomst ziekte 41 Einde uitzendovereenkomst andere reden 80 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV 81 Bedrijfseconomische reden met toest. UWV 90 IKV administratief beeindigd, AO loopt door 99 Overige reden Let op: de oude waarde '1 - Overlijden' mag per 2021 niet meer worden gebruikt. In dergelijke gevallen dien je voortaan waarde '31 - Rechtswege andere reden' toe te passen.   Publishing Date : 11/2/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 17:56 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 955 Weergaven
Mededelingen HR Core Nieuwe major versie HR Core Beaufort De nieuwe major versie 3.5 is inmiddels beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030456 en upgrade 030504). Mededelingen HR Core Online + HR Core Controleren mutaties aanvullend geboorteverlof Tijdens het testen bleek dat niet in alle gevallen de uren van het aanvullend geboorteverlof correct wordt berekend met de functie Berekenen aanvullend geboorteverlof (functie 163024). Bij het met terugwerkende kracht opvoeren van geboorteverlof worden deze uren soms niet berekend. Dit wordt in de release van november opgelost. Tot deze tijd geldt het advies dat je voorafgaand aan de salarisaanlevering de aangemaakte variabele mutaties voor rubriek P12146 Uren aanv.geb controleert. Gewijzigd en verbeterd Naamgeving HI-exportbestand aangepast Waarom Als meer dan één HI-exportproces voor Self Service op precies hetzelfde moment werden gestart, was het mogelijk dat beide processen in hetzelfde exportbestand gingen schrijven. Dat kon leiden tot foutieve bestanden met bijvoorbeeld dubbele regels. Hoe Om te voorkomen dat meerdere exportprocessen in hetzelfde bestand gaan schrijven, is de naamgeving uitgebreid met twee extra karakters. Als de oude benaming bijvoorbeeld 'hi_001_20200826_160015.csv' is, is de nieuwe benaming nu 'hi_001_20200826_16001519.csv'. Dit betreft overigens alleen de HI-bestanden met betrekking tot export werknemergegevens, de overige HI-bestanden zijn ongewijzigd. Actie Geen verdere actie benodigd. Proefproductie laten werken als correctieproductie Waarom In de release notes van Payroll Gemal release 2020-09 is aangekondigd dat het met ingang van die release mogelijk is om een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Met ingang van release 2020-10 van HR Core Beaufort is het mogelijk om gebruik te maken van deze functionaliteit in Payroll Gemal door correctiemutaties in HR Core Beaufort aan te leveren als proefproductie aan Payroll Gemal. Hoe De procedure 150055 Aanlevering proefproductie kan nu, naast normale mutaties, ook correctiemutaties verwerken in een bestand voor de proefproductie. De beslissing of normale mutaties dan wel correctiemutaties worden verwerkt, is afhankelijk van de sessie waarin HR Core Beaufort zich bevindt: NOR Normale productie of COR Correctieproductie. Als HR Core Beaufort zich in een andere sessie bevindt dan NOR of COR, wordt dit gemeld en is het niet mogelijk om medewerkers te selecteren. In welke sessie HR Core Beaufort zich bevindt en welke salarisperiode verbonden is aan die sessie, kan je terugvinden in de menubalk: Extra > Info salarisverwerking. Normaal gesproken start HR Core Beaufort op met het sessiegegeven NOR Normale productie. Je kunt het sessiegegeven wijzigen met de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Actie Geen verdere actie benodigd. Functie Status import/export bestanden (430015) Waarom In de vorige release is een nieuwe tab aangemaakt in functie 430015 Status import/export bestanden met de bestanden gerelateerd aan de import van externe systemen. Deze nieuwe tab Import externe systemen toont echter ook bestanden uit Self Service (HE*) en de tactische modules (TE*) die al een eigen tab hebben. Hoe De selectie van de nieuwe tab 'Import externe systemen' is aangepast zodat de bestanden niet dubbel worden getoond. Actie Geen verdere actie benodigd. Functie Rubrieken (210000) / Standaard rubrieken (210001) Waarom De vastgelegde data in HR Core Beaufort wordt steeds meer gebruikt in uitwisseling met andere systemen zoals bijvoorbeeld in Home en in de API's. De data moet dan ook consistent zijn en overeenkomen met de vastgelegde metadata voor de rubrieken. Als na het vastleggen van waarden voor rubrieken de definitie van de rubriek wordt gewijzigd, kan dit tot problemen leiden in de afnemende systemen. Dit betekent dat het niet meer mogeljk is dat je van de standaard rubrieken de gegevenssoort, datatype, lengte, decimalen en de tabelnaam wijzigt. Als je van jouw rubrieken deze gegevens wilt wijzigen, krijg je een waarschuwing. Als je zeker weet dat de rubriek nog niet is gebruikt, kan je de definitie nog aanpassen. Zijn er echter al waarden opgeslagen, moet je je realiseren dat de wijziging impact kan hebben op andere systemen. Hoe In de functie Rubrieken (210000) krijg je een waarschuwing als je van een eigen rubriek de gegevenssoort, datatype, lengte en/of decimalen wilt wijzigen. In de functie Standaard rubrieken (210001) zijn de velden gegevenssoort, datatype, lengte, aantal decimalen, tabelnaam niet meer muteerbaar. Actie Geen actie benodigd. Opgeloste meldingen Gekoppelde loonverdeling bij uurloners (change 2068885) Melding De gekoppelde loonverdeling functionaliteit kent het stuurgegeven LVKOPNWM. Als deze de waarde 'J' heeft, worden bij de gekoppelde loonverdeling eventuele ontbrekende inzeturen gekoppeld aan een loonverdeling gebaseerd op de dienstverbandgegevens. In geval van uurloners - met nul uren per week - werden in een dergelijk geval twee gekoppelde loonverdelingen aangemaakt: één op basis van de nul uren inzetregel en één op basis van het nul uren dienstverband. Dit was niet correct. Oplossing Met deze release wordt in een dergelijke situatie nog maar één loonverdeling aangemaakt: de loonverdeling op basis van de inzetregel. Controle salarismutaties loonverdeling (change 1237116) Melding Bij het vastleggen van nieuwe medewerkers met een afwijkende ingangsdatum kregen de aangemaakte loonverdelingmutaties zoals P01132, P01133 en P01134 als ingangsdatum de eerste dag van de actuele salarisperiode. Op zich een correcte situatie voor deze specifieke rubrieken, omdat deze niet met een afwijkende ingangsdatum mogen worden gemuteerd. De controlefunctie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) gaf in een dergelijk geval echter de melding dat de ingangsdatum van deze rubrieken vóór de datum in dienst lag. Op zich ook correct, echter niet wenselijk. Oplossing De controlefunctie zal in een situatie waarin de loonverdelingmutaties een ingangsdatum < de datum uit dienst hebben, op twee manieren reageren: Als zowel de ingangsdatum als de datum in dienst in dezelfde salarisperiode vallen, is er geen melding. Er gaat namelijk niets fout richting Payroll Gemal. Als de ingangsdatum in een salarisperiode vóór die van de datum in dienst ligt, wordt dit wel geconstateerd. Dit omdat het foutieve invoer lijkt. Vastleggen en aanleveren rubriek P23049 Melding Bij het vastleggen van de rubriek P23049 Loonheffingstabel afwijkend tijdvak in het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens, werd een foutmelding getoond bij het opvoeren van een waarde en werd deze waarde niet opgeslagen. Bij het aanleveren van de rubriek P23049 aan Payroll Gemal verschijnt op het Foutverslag aanmaken salarismutaties een melding (PI_2255) Formaatcode S onbekend. Vervolgens wordt de mutatie geteld als afgekeurde mutatie en wordt geen salarismutatie aangemaakt. Oplossing De foutmelding in het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens is verholpen en de waarde wordt opgeslagen. De foutmelding bij het aanleveren van rubriek P23049 bij het aanleveren aan Payroll Gemal is ook verholpen waardoor de mutaties worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Mutaties van P23049 die bij het aanmaken van de aanlevering zijn afgekeurd, kan je eventueel als TWK-mutatie opnieuw opvoeren en aanleveren aan Payroll Gemal. Afgekeurde mutaties kan je vinden met de functie 160212 Raadplegen salarismutaties WN. Afgekeurde mutaties van rubriek P23049 zijn te herkennen aan een negatief aanlevernummer. Berekenen uren aanvullend geboorteverlof (change 2254499) Melding Bij het berekenen van de uren aanvullend geboorteverlof (functie 163024) worden de uren correct berekend maar in de salarismutaties opgeslagen met een decimale punt in plaats van een decimale komma. In de salarisaanlevering naar Payroll Gemal levert dit een te hoge waarde op als er sprake is van uren met decimalen. Oplossing De functie berekenen aanvullend geboorteverlof is aangepast en de berekende uren worden nu correct weggeschreven. Tevens worden de reeds aanwezige uren in de nog niet aangeleverde salarismutaties omgezet zodat bij de eerst volgende salarisaanlevering de mutaties goed worden doorgegeven. Inrichtingswijzigingen Aantal posities en aanlevering Functie/Beroep uitgebreid Zoals gemeld in de release notes 2020-09 van HR Core Beaufort is er een wijziging doorgevoerd in het aanleveren van invoercode 02311 Functie/Beroep aan Payroll Gemal. De wijziging houdt in dat invoercode 02311 niet langer te koppelen is aan rubriek P00311 Functie/Beroep, maar aan rubriek P01107. Reden voor deze aanpassing is, dat rubriek P00311 een niet-verplichte rubriek is die daarom vaak leeg blijft, terwijl rubriek P01107 een verplichte is die altijd een waarde bevat. Om voor alle actieve dienstverbanden in HR Core Beaufort in één keer deze omzetting te realiseren, is een optionele eenmalige conversie toegevoegd aan het menu van Beaufort Service: Uitvoeren conversie Beaufort > Aanmaken salarismutaties functiegegevens. Nadat deze functie is uitgevoerd, wordt na het afsluiten en vervolgens opstarten van Beaufort Service deze functie niet meer getoond in het menu. Om deze conversie ongestoord en vlot te laten verlopen is het advies om deze conversie uit te voeren op een moment waarop er geen gebruikers zijn ingelogd. Nieuwe PI-rubrieken De onderstaande rubrieken zijn aan HR Core Beaufort en aan de Self Service rubriekenset toegevoegd: Rubriekcode Omschrijving PI0163 SKJ nummer PI0164 SKJ register PI0165 SKJ niveau PI0166 SKJ functie PI0167 SKJ vestigingsplaats PI0168 SKJ 1e registratiedatum PI0169 SKJ startdatum periode PI0170 SKJ einddatum periode PI0171 SKJ datum herregistratie Afhandeling persoonlijk budget bij uitdiensttreding Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 10 onderwerp 2020-10/1. De functionaliteit zoals beschreven in de release notes van Payroll Gemal stellen wij ter beschikking in HR Core Beaufort via release 2020-11. Tot dan kan je in HR Core Beaufort voor het afhandelen van persoonlijke budgetten bij uitdiensttreding, gebruik maken van de bestaande rubrieken P02614, P02657, P02658, P04170, P04171 PB1 t/m 5 afrekenen bij uit-dienst. Hier geldt echter dat je alleen de waardes 0, 1, 2 en 3 kunt gebruiken. Deze rubrieken - met de genoemde waardes - worden correct verwerkt in Payroll Gemal. CAO sector Ambulancezorg - Wijziging ORT structuur per 10-2020 Waarom Zoals aangekondigd in de release notes 2020-10 van Payroll Gemal wijzigt voor deze CAO de ORT-systematiek vanaf 1 oktober 2020. Als medewerkers onder deze cao vallen en je maakt gebruik van de module Tijdregistratie in HR Core Beaufort, moet je de bestaande ORT-regeling aanpassen of een nieuwe ORT regeling aanmaken en toewijzen aan de betreffende medewerkers. Het aanpassen van de ORT-regeling of het aanmaken en toewijzen van een nieuwe ORT-regeling moet je uitvoeren nadat de periodeverwerking van periode 09-2020 volledig is afgerond. Hoe De nieuwe ORT percentages kan je aanpassen of vastleggen met de functie 200272 Regeling onregelmatigheid. Als je een nieuwe ORT regeling maakt, kan je deze aan medewerkers toewijzen met de procedure 704000 Regelingen tijdregistratie. Wat De kenmerken en percentages voor de Regeling onregelmatigheid voor de CAO Ambulancezorg zijn vanaf 1 oktober 2020 als volgt:  Prompt Waarde Salarisregeling 35 Inpasnr max. vergoeding 9028 Code Omschrijving Rubriek Omschrijving Percentage 1 1e percentage ORD P00031 Uren ORD 1e perc. 22,00 2 2e percentage ORD P00032 Uren ORD 2e perc. 38,00 3 3e percentage ORD P00033 Uren ORD 3e perc. 47,00 4 4e percentage ORD P00034 Uren ORD 4e perc. 52,00 5 5e percentage ORD P00081 Uren ORD 5e perc. 60,00   Dagsoort Begin tijd Eind tijd Code percentage maandag tm vrijdag 00:00 06:00 3 maandag tm vrijdag 06:00 07:00 1 maandag tm vrijdag 20:00 22:00 1 maandag tm vrijdag 22:00 00:00 3 zaterdag 00:00 06:00 4 zaterdag 06:00 08:00 2 zaterdag 12:00 22:00 2 zaterdag 22:00 00:00 4 zondag of feestdag 00:00 00:00 5 afwijkende dag: 24 december 18:00 00:00 5 afwijkende dag: 31 december 18:00 00:00 5 Let op: Afwijkende dagen moet je per kalenderjaar aanvullend specificeren voor wat betreft de tijdvakken van 00:00 tot 18:00, afhankelijk van de dagsoort waarop de afwijkende dag in het betreffende kalenderjaar valt. Publishing Date : 9/28/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 17:23 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 976 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030504). Mededelingen HR Core Nieuwe major versie HR Core Beaufort De nieuwe major versie 3.5 is inmiddels beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. Mededelingen HR Core Online + HR Core Controleren mutaties aanvullend geboorteverlof Tijdens het testen bleek dat niet in alle gevallen de uren van het aanvullend geboorteverlof correct wordt berekend met de functie Berekenen aanvullend geboorteverlof (functie 163024). Bij het met terugwerkende kracht opvoeren van geboorteverlof worden deze uren soms niet berekend. Dit wordt in de release van november opgelost. Tot deze tijd geldt het advies dat je voorafgaand aan de salarisaanlevering de aangemaakte variabele mutaties voor rubriek P12146 Uren aanv.geb controleert. Gewijzigd en verbeterd Naamgeving HI-exportbestand aangepast Waarom Als meer dan één HI-exportproces voor Self Service op precies hetzelfde moment werden gestart, was het mogelijk dat beide processen in hetzelfde exportbestand gingen schrijven. Dat kon leiden tot foutieve bestanden met bijvoorbeeld dubbele regels. Hoe Om te voorkomen dat meerdere exportprocessen in hetzelfde bestand gaan schrijven, is de naamgeving uitgebreid met twee extra karakters. Als de oude benaming bijvoorbeeld 'hi_001_20200826_160015.csv' is, is de nieuwe benaming nu 'hi_001_20200826_16001519.csv'. Dit betreft overigens alleen de HI-bestanden met betrekking tot export werknemergegevens, de overige HI-bestanden zijn ongewijzigd. Actie Geen verdere actie benodigd. Proefproductie laten werken als correctieproductie Waarom In de release notes van Payroll Gemal release 2020-09 is aangekondigd dat het met ingang van die release mogelijk is om een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Met ingang van release 2020-10 van HR Core Beaufort is het mogelijk om gebruik te maken van deze functionaliteit in Payroll Gemal door correctiemutaties in HR Core Beaufort aan te leveren als proefproductie aan Payroll Gemal. Hoe De procedure 150055 Aanlevering proefproductie kan nu, naast normale mutaties, ook correctiemutaties verwerken in een bestand voor de proefproductie. De beslissing of normale mutaties dan wel correctiemutaties worden verwerkt, is afhankelijk van de sessie waarin HR Core Beaufort zich bevindt: NOR Normale productie of COR Correctieproductie. Als HR Core Beaufort zich in een andere sessie bevindt dan NOR of COR, wordt dit gemeld en is het niet mogelijk om medewerkers te selecteren. In welke sessie HR Core Beaufort zich bevindt en welke salarisperiode verbonden is aan die sessie, kan je terugvinden in de menubalk: Extra > Info salarisverwerking. Normaal gesproken start HR Core Beaufort op met het sessiegegeven NOR Normale productie. Je kunt het sessiegegeven wijzigen met de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Actie Geen verdere actie benodigd. Functie Status import/export bestanden (430015) Waarom In de vorige release is een nieuwe tab aangemaakt in functie 430015 Status import/export bestanden met de bestanden gerelateerd aan de import van externe systemen. Deze nieuwe tab Import externe systemen toont echter ook bestanden uit Self Service (HE*) en de tactische modules (TE*) die al een eigen tab hebben. Hoe De selectie van de nieuwe tab 'Import externe systemen' is aangepast zodat de bestanden niet dubbel worden getoond. Actie Geen verdere actie benodigd. Functie Rubrieken (210000) / Standaard rubrieken (210001) Waarom De vastgelegde data in HR Core Beaufort wordt steeds meer gebruikt in uitwisseling met andere systemen zoals bijvoorbeeld in Home en in de API's. De data moet dan ook consistent zijn en overeenkomen met de vastgelegde metadata voor de rubrieken. Als na het vastleggen van waarden voor rubrieken de definitie van de rubriek wordt gewijzigd, kan dit tot problemen leiden in de afnemende systemen. Dit betekent dat het niet meer mogeljk is dat je van de standaard rubrieken de gegevenssoort, datatype, lengte, decimalen en de tabelnaam wijzigt. Als je van jouw rubrieken deze gegevens wilt wijzigen, krijg je een waarschuwing. Als je zeker weet dat de rubriek nog niet is gebruikt, kan je de definitie nog aanpassen. Zijn er echter al waarden opgeslagen, moet je je realiseren dat de wijziging impact kan hebben op andere systemen. Hoe In de functie Rubrieken (210000) krijg je een waarschuwing als je van een eigen rubriek de gegevenssoort, datatype, lengte en/of decimalen wilt wijzigen. In de functie Standaard rubrieken (210001) zijn de velden gegevenssoort, datatype, lengte, aantal decimalen, tabelnaam niet meer muteerbaar. Actie Geen actie benodigd. Opgeloste meldingen Gekoppelde loonverdeling bij uurloners (change 2068885) Melding De gekoppelde loonverdeling functionaliteit kent het stuurgegeven LVKOPNWM. Als deze de waarde 'J' heeft, worden bij de gekoppelde loonverdeling eventuele ontbrekende inzeturen gekoppeld aan een loonverdeling gebaseerd op de dienstverbandgegevens. In geval van uurloners - met nul uren per week - werden in een dergelijk geval twee gekoppelde loonverdelingen aangemaakt: één op basis van de nul uren inzetregel en één op basis van het nul uren dienstverband. Dit was niet correct. Oplossing Met deze release wordt in een dergelijke situatie nog maar één loonverdeling aangemaakt: de loonverdeling op basis van de inzetregel. Controle salarismutaties loonverdeling (change 1237116) Melding Bij het vastleggen van nieuwe medewerkers met een afwijkende ingangsdatum kregen de aangemaakte loonverdelingmutaties zoals P01132, P01133 en P01134 als ingangsdatum de eerste dag van de actuele salarisperiode. Op zich een correcte situatie voor deze specifieke rubrieken, omdat deze niet met een afwijkende ingangsdatum mogen worden gemuteerd. De controlefunctie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) gaf in een dergelijk geval echter de melding dat de ingangsdatum van deze rubrieken vóór de datum in dienst lag. Op zich ook correct, echter niet wenselijk. Oplossing De controlefunctie zal in een situatie waarin de loonverdelingmutaties een ingangsdatum < de datum uit dienst hebben, op twee manieren reageren: Als zowel de ingangsdatum als de datum in dienst in dezelfde salarisperiode vallen, is er geen melding. Er gaat namelijk niets fout richting Payroll Gemal. Als de ingangsdatum in een salarisperiode vóór die van de datum in dienst ligt, wordt dit wel geconstateerd. Dit omdat het foutieve invoer lijkt. Vastleggen en aanleveren rubriek P23049 Melding Bij het vastleggen van de rubriek P23049 Loonheffingstabel afwijkend tijdvak in het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens, werd een foutmelding getoond bij het opvoeren van een waarde en werd deze waarde niet opgeslagen. Bij het aanleveren van de rubriek P23049 aan Payroll Gemal verschijnt op het Foutverslag aanmaken salarismutaties een melding (PI_2255) Formaatcode S onbekend. Vervolgens wordt de mutatie geteld als afgekeurde mutatie en wordt geen salarismutatie aangemaakt. Oplossing De foutmelding in het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens is verholpen en de waarde wordt opgeslagen. De foutmelding bij het aanleveren van rubriek P23049 bij het aanleveren aan Payroll Gemal is ook verholpen waardoor de mutaties worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Mutaties van P23049 die bij het aanmaken van de aanlevering zijn afgekeurd, kan je eventueel als TWK-mutatie opnieuw opvoeren en aanleveren aan Payroll Gemal. Afgekeurde mutaties kan je vinden met de functie 160212 Raadplegen salarismutaties WN. Afgekeurde mutaties van rubriek P23049 zijn te herkennen aan een negatief aanlevernummer. Berekenen uren aanvullend geboorteverlof (change 2254499) Melding Bij het berekenen van de uren aanvullend geboorteverlof (functie 163024) worden de uren correct berekend maar in de salarismutaties opgeslagen met een decimale punt in plaats van een decimale komma. In de salarisaanlevering naar Payroll Gemal levert dit een te hoge waarde op als er sprake is van uren met decimalen. Oplossing De functie berekenen aanvullend geboorteverlof is aangepast en de berekende uren worden nu correct weggeschreven. Tevens worden de reeds aanwezige uren in de nog niet aangeleverde salarismutaties omgezet zodat bij de eerst volgende salarisaanlevering de mutaties goed worden doorgegeven. Inrichtingswijzigingen Aantal posities en aanlevering Functie/Beroep uitgebreid Zoals gemeld in de release notes 2020-09 van HR Core Beaufort is er een wijziging doorgevoerd in het aanleveren van invoercode 02311 Functie/Beroep aan Payroll Gemal. De wijziging houdt in dat invoercode 02311 niet langer te koppelen is aan rubriek P00311 Functie/Beroep, maar aan rubriek P01107. Reden voor deze aanpassing is, dat rubriek P00311 een niet-verplichte rubriek is die daarom vaak leeg blijft, terwijl rubriek P01107 een verplichte is die altijd een waarde bevat. Om voor alle actieve dienstverbanden in HR Core Beaufort in één keer deze omzetting te realiseren, is een optionele eenmalige conversie toegevoegd aan het menu van Beaufort Service: Uitvoeren conversie Beaufort > Aanmaken salarismutaties functiegegevens. Nadat deze functie is uitgevoerd, wordt na het afsluiten en vervolgens opstarten van Beaufort Service deze functie niet meer getoond in het menu. Om deze conversie ongestoord en vlot te laten verlopen is het advies om deze conversie uit te voeren op een moment waarop er geen gebruikers zijn ingelogd. Nieuwe PI-rubrieken De onderstaande rubrieken zijn aan HR Core Beaufort en aan de Self Service rubriekenset toegevoegd: Rubriekcode Omschrijving PI0163 SKJ nummer PI0164 SKJ register PI0165 SKJ niveau PI0166 SKJ functie PI0167 SKJ vestigingsplaats PI0168 SKJ 1e registratiedatum PI0169 SKJ startdatum periode PI0170 SKJ einddatum periode PI0171 SKJ datum herregistratie Afhandeling persoonlijk budget bij uitdiensttreding Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 10 onderwerp 2020-10/1. De functionaliteit zoals beschreven in de release notes van Payroll Gemal stellen wij ter beschikking in HR Core Beaufort via release 2020-11. Tot dan kan je in HR Core Beaufort voor het afhandelen van persoonlijke budgetten bij uitdiensttreding, gebruik maken van de bestaande rubrieken P02614, P02657, P02658, P04170, P04171 PB1 t/m 5 afrekenen bij uit-dienst. Hier geldt echter dat je alleen de waardes 0, 1, 2 en 3 kunt gebruiken. Deze rubrieken - met de genoemde waardes - worden correct verwerkt in Payroll Gemal. CAO sector Ambulancezorg - Wijziging ORT structuur per 10-2020 Waarom Zoals aangekondigd in de release notes 2020-10 van Payroll Gemal wijzigt voor deze CAO de ORT-systematiek vanaf 1 oktober 2020. Als medewerkers onder deze cao vallen en je maakt gebruik van de module Tijdregistratie in HR Core Beaufort, moet je de bestaande ORT-regeling aanpassen of een nieuwe ORT regeling aanmaken en toewijzen aan de betreffende medewerkers. Het aanpassen van de ORT-regeling of het aanmaken en toewijzen van een nieuwe ORT-regeling moet je uitvoeren nadat de periodeverwerking van periode 09-2020 volledig is afgerond. Hoe De nieuwe ORT percentages kan je aanpassen of vastleggen met de functie 200272 Regeling onregelmatigheid. Als je een nieuwe ORT regeling maakt, kan je deze aan medewerkers toewijzen met de procedure 704000 Regelingen tijdregistratie. Wat De kenmerken en percentages voor de Regeling onregelmatigheid voor de CAO Ambulancezorg zijn vanaf 1 oktober 2020 als volgt:  Prompt Waarde Salarisregeling 35 Inpasnr max. vergoeding 9028 Code Omschrijving Rubriek Omschrijving Percentage 1 1e percentage ORD P00031 Uren ORD 1e perc. 22,00 2 2e percentage ORD P00032 Uren ORD 2e perc. 38,00 3 3e percentage ORD P00033 Uren ORD 3e perc. 47,00 4 4e percentage ORD P00034 Uren ORD 4e perc. 52,00 5 5e percentage ORD P00081 Uren ORD 5e perc. 60,00   Dagsoort Begin tijd Eind tijd Code percentage maandag tm vrijdag 00:00 06:00 3 maandag tm vrijdag 06:00 07:00 1 maandag tm vrijdag 20:00 22:00 1 maandag tm vrijdag 22:00 00:00 3 zaterdag 00:00 06:00 4 zaterdag 06:00 08:00 2 zaterdag 12:00 22:00 2 zaterdag 22:00 00:00 4 zondag of feestdag 00:00 00:00 5 afwijkende dag: 24 december 18:00 00:00 5 afwijkende dag: 31 december 18:00 00:00 5 Let op: Afwijkende dagen moet je per kalenderjaar aanvullend specificeren voor wat betreft de tijdvakken van 00:00 tot 18:00, afhankelijk van de dagsoort waarop de afwijkende dag in het betreffende kalenderjaar valt. Publishing Date : 9/28/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 17:22 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 769 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030503). Mededelingen Proefproductie laten werken als correctieproductie In de release notes van Payroll Gemal van release 2020-09 staat beschreven dat het met ingang van release 2020-09 mogelijk is een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Deze mogelijkheid komt in HR Core Beaufort beschikbaar in release 2020-10. Nieuw Configuratie importprocessen Waarom Er is steeds meer behoefte om gegevens van externe systemen automatisch te importeren en vervolgens direct te verwerken. Om dit mogelijk te maken is een onderhoudsscherm toegevoegd waarmee u zelf importprocessen, op basis van DPIA100 bestanden, kunt definiëren, waarbij u ook de optie heeft om dergelijke indirecte mutaties direct na import te verwerken. Hoe Applicatiebeheer > Beheer import/export > Configuratie importprocessen. Met deze functie kunt u zelf importprocessen (aanleverende processen) definiëren. Het nieuwe scherm bevat de volgende velden: Procescode: hierin legt u de gewenste procescode en de bijbehorende omschrijving vast. Deze procescodes dienen overeen te komen met de procescodes uit het betreffende DPIA100 importbestand. File mask: in dit veld legt u het bestandsmasker vast waarmee dit type te importeren bestanden kan worden geïdentificeerd. Auto import: met deze indicator geeft u aan of de bestanden die voldoen aan het file mask, automatisch moeten worden geïmporteerd zodra deze in de Ontvang map zijn terecht gekomen. Deze import leidt tot mutaties in de entiteit Indirecte Mutaties (DPIA101). Auto verwerken: met deze indicator geeft u aan of de aangemaakte indirecte mutaties ook direct moeten worden verwerkt.  Verwerkingsverslag: in dit veld kunt u aangeven wat voor soort verwerkingsverslag (voor het verwerken van de indirecte mutaties) aan dit proces gekoppeld moet worden. Er zijn drie opties: Tonen: hierbij zal het verwerkingsverslag direct op het scherm worden getoond. Deze optie is niet toegestaan als de indicator Auto verwerken aangevinkt is. Logfile: hierbij zal het verwerkingsverslag als bestand op de standaard locatie worden opgeslagen. Geen: hierbij zal er geen verwerkingsverslag worden aangemaakt. Op basis van deze configuratie kan HR Core Beaufort de (zelf) gedefinieerde importprocessen c.q. bestanden automatisch verwerken. Uiteraard is het ook mogelijk een en ander handmatig te laten verlopen: de twee indicatoren dienen dan uit te staan. Elke nieuw toegevoegde procescode zal standaard de gegevenssoorten PS en DV ondersteunen (inclusief nieuwe objecten). Hierbij zullen rubrieken P01101, P01131, P01201, P01460 en P01470 standaard zijn geblokkeerd. In die gevallen waar dit onvoldoende blijkt te zijn en een aanvullende inrichting is gewenst, kunt u dit met functie 200502 (Aanleverende processen) bewerkstelligen. Procescodes kunnen alleen worden verwijderd als deze nog niet daadwerkelijk gebruikt zijn voor import.  De reeds in uw omgeving aanwezige aanleverende processen zullen op basis van de huidige inrichting automatisch worden geconverteerd en zichtbaar zijn in dit nieuwe scherm. Denk hierbij aan procescodes als HSS en RTM, maar bijvoorbeeld ook IKM en CMT. Deze gegevens kunt u aanpassen waar van toepassing. Initieel zal hetgeen in uw omgeving vóór deze release automatisch werd verwerkt ná installatie van de release, nog steeds automatisch worden verwerkt. Alle overige processen blijven handmatig. De bedoeling van deze functie is om gemakkelijker automatisch bestanden te importeren van de door Visma | Raet ondersteunde externe partijen. Als u deze bestanden geautomatiseerd wilt importeren/verwerken, dient u gebruik te maken van de door Visma | Raet vastgestelde procescodes en file masks. Een bestaand voorbeeld hiervan is Nétive. Wij adviseren u om bij het inregelen van koppelingen met externe partijen een consultant in te schakelen. Opmerking: indien u eenzelfde file mask gebruikt voor meerdere aanleverprocessen én een van deze procescodes heeft de optie ‘auto import’ aangevinkt staan, zullen logischerwijs alle bestanden die voldoen aan dat file mask automatisch worden geïmporteerd (mits aanwezig in de Ontvang map). Als u dat niet wenselijk acht, kunt u het file mask wat specifieker definiëren. Bijvoorbeeld voor de fictieve procescode ‘ABC’ in plaats van ‘DPIA100*’ een file mask als 'DPIA100_ABC'. De betreffende importbestanden dienen dan uiteraard wel aan die naamgeving te voldoen. Voor de goede orde: dit betreft alleen het importeren van de indirecte mutaties, niet het verwerken ervan. Actie U kunt het nieuwe scherm (systeemfunctie 430025) autoriseren conform de behoefte van uw organisatie. Zodra u nieuwe procescodes vastlegt met deze functie, kunt u deze nieuwe procescodes autoriseren met behulp van systeemfunctie 100722 (Importeren externe systemen). Deze autorisatie is van toepassing op alle importprocessen die u zelf met dit scherm toevoegt. Bestaande importprocessen behouden hun eigen autorisatie functie. Status import/export bestanden: eigen importprocessen Waarom Met ingang van deze release is het mogelijk om eigen importprocessen te definiëren, inbegrepen de wijze waarop deze importprocessen worden afgehandeld. U kunt ook de status van de verwerking van de importbestanden behorend bij deze importprocessen raadplegen op een wijze die gelijk is aan de verwerking van importbestanden van de overige importprocessen. Hoe Aan de functie 430015 (Status import/export bestanden) is een tabblad toegevoegd om de status van de verwerking te tonen van de importbestanden behorend tot de eigen importprocessen. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Gewijzigd en verbeterd Opschonen opgeslagen blauwe schermen ouder dan 13 maanden De opgeslagen blauwe schermen, ouder dan 13 maanden, zullen periodiek worden geschoond omdat deze informatie niet meer relevant is en onnodig opslagruimte gebruikt.  Actie U hoeft hiervoor niets te doen; het schonen gebeurt automatisch. Geen licentiecontrole meer op maximum aantal gebruikers en maximum aantal medewerkers Waarom Omdat wij niet meer actief controleren op het maximum aantal gebruikers en maximum aantal medewerkers, zijn deze controles in HR Core Beaufort verwijderd. Het is dus niet meer nodig om in de licentie het aantal medewerkers op 9999 te zetten. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Performance verbeterd functie 430015 Status import/export bestanden Waarom Bij het starten van functie 430015 (Status import/export bestanden) worden alle informatie over alle soorten imports en exports opgehaald en getoond op het scherm. Bij grote aantallen bestanden kan dit veel tijd in beslag nemen, terwijl veelal de interesse uit gaat naar recent verwerkte bestanden. Hoe Als default wordt alleen de informatie opgehaald van bestanden met een verwerkingsdatum die ligt in de afgelopen 7 dagen. Deze beperking in de selectie wordt kenbaar gemaakt doordat de checkbox Afgelopen 7 dagen is aangevinkt. Als u de selectie niet wenst te beperken. kunt u het scherm leegmaken en de checkbox Afgelopen 7 dagen uitvinken. Beaufort Service: importeren gegevens (XML) Waarom Het is ongewenst om gegevens te importeren die betrekking hebben op een database view. Een poging om dergelijke gegevens te importeren resulteert in een reeks van foutmeldingen en kost onnodig tijd, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. Hoe Beaufort Service / Beaufort Systeembeheer / Importeren gegevens (XML) De functie herkent gegevens die betrekking hebben op een database-view en slaat deze over bij het importeren Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Verbetering performance Self Service export Waarom Bij grote hoeveelheden te exporteren gegevens is de snelheid waarmee de exportbestanden worden aangemaakt erg matig.  Hoe Tactische HR modules / Aanmaken export HRSS Er zijn in de programmatuur een aantal efficiëntieslagen gemaakt, waardoor het exportproces significant sneller verloopt.  Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Aanpassing in Self Service export Waarom De HRSS export omvat o.a. de rubrieken P01461 Begindatum verloftijdvak, P01462 Einddatum verloftijdvak, P00301 Geboortenaam en P01008 Samengestelde naam. In die gevallen waar deze rubrieken geen waarde hadden maar werden toch geëxporteerd, leidde dat tot problemen in Self Service. Hoe Tactische HR modules / Aanmaken export HRSS De exportprogrammatuur zal na installatie van deze release met betrekking tot de vier genoemde rubrieken geen lege waarden meer exporteren. In een dergelijk geval wordt niet alleen die specifieke rubriek niet geëxporteerd maar het gehele object. Voor de rubrieken P01461 en P01462 wordt dan het verloftijdvak niet geëxporteerd en voor de rubrieken P00301 en P01008 wordt de betreffende persoon niet geëxporteerd. Deze uitzonderingsgevallen worden vermeld op het verwerkingsverslag, zodat u hierop actie kunt ondernemen. Actie Deze functionaliteit is na installatie van deze release automatisch beschikbaar. Rubriek P02506 nu ook vast te leggen met TWK over vorig jaar Waarom Voor rubriek P02506 Periodegemiddelde BRD kunnen, op verzoek van klanten, TWK mutaties over het vorige jaar worden vastgelegd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-08/8. Opgeloste meldingen Ziektemutaties niet altijd aangemaakt in geval van arbeidsgehandicapte in no-risk periode (change 2041919) Melding Indien een arbeidsgehandicapte in de no-risk periode via indirect muteren ziek werd gemeld, werd rubriek P01618 Code vangnet Ziektewet niet aangemaakt. Dit leidde er uiteindelijk toe dat er geen salarismutatie ten behoeve van Payroll Gemal werd aangemaakt. Als de ziekmelding rechtstreeks in Beaufort werd vastgelegd, ging dit wel goed. Oplossing Indirect muteren is uitgebreid met een nieuwe procesactie die ervoor zorgt dat op het juiste moment een P01618 - mutatie wordt aangemaakt. Op basis hiervan zal de functie 'Aanmaken ziektegegevens salarisverwerker' (164300) de P00885 - salarismutatie genereren. Actie Deze aanpassing is direct beschikbaar.  Condities voor starten workflow niet gecontroleerd (change 2163154) Melding Vanuit de module Actieve Signalering kunnen op basis van signaaldefinities en condities, workflows worden gestart. Net als voor de acties in het To Do-scherm moeten deze workflows voordat ze worden gestart nogmaals op hun condities worden gecontroleerd. Dit om te voorkomen dat workflows worden gestart voor situaties die niet meer relevant zijn. Deze controle vond echter niet plaats. Oplossing Na installatie van deze release zal een workflow voordat deze daadwerkelijk wordt gestart op de eventueel van toepassing zijnde condities, worden gecontroleerd. Als de condities niet meer gelden wordt de workflow niet gestart. Incomplete overzichten en missende speciale tekens bij afdrukken en raadplegen in HR Core Beaufort 3.5 (change 2182234) Melding Bij het afdrukken en raadplegen van overzichten in landscape formaat is geconstateerd dat kolommen en informatie aan de rechterzijde niet worden getoond. Daarnaast is geconstateerd dat bij alle overzichten speciale tekens niet worden getoond of afgedrukt. Oplossing Na installatie van deze release worden overzichten in landscape formaat correct en volledig weergegeven. Vrije selectie o.a. P00268 niet meer mogelijk (change 1978961) Melding Bij  niet-ingedeelde numerieke rubrieken met 1 of meer decimalen, worden de waardes in een selectiescherm getoond zonder decimalen. Dit probleem treedt op als gebruik gemaakt wordt van een zogenaamd generieke indexfunctie. Oplossing De waardes van niet-ingedeelde numerieke rubrieken met decimalen worden weergegeven met decimalen. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Annuleren aanvraag aanvullend geboorteverlof (change 2139523) Melding In de functie 163019 (Aanvraag aanv. geboorteverlof) ontbreekt de mogelijkheid om een opgeslagen aanvraag te verwijderen. De vensterknop Verwijderen is niet actief. Oplossing In de aangepaste functie is het mogelijk om een opgeslagen aanvraag te verwijderen. Bij het verwijderen van de aanvraag wordt een waarschuwing getoond die verband houdt met eventueel reeds verzonden berichten naar het UWV. Let op: Als u de aanvraag verwijdert in HR Core Beaufort betekent dit NIET dat een reeds verzonden aanvraag naar het UWV wordt geannuleerd. Actie Indien u een aanvraag heeft opgevoerd maar nog geen UWV-bericht heeft aangemaakt, dient u de gebeurtenis en de acties op vervallen te zetten. Inrichtingswijzigingen Loonheffingstabel bij in-/uit-dienst Waarom Als een medewerker bij het indiensttreding of bij het uit-dienst gaan geen volledig tijdvak werkt, moet meestal een afwijkende tabel voor de loonheffing gebruikt worden. Payroll Gemal bepaalt dit aan de hand van het werkdagenpatroon dat u opgeeft in rubriek P00448 Werkdagen. Als het werkdagenpatroon niet is vastgelegd, kunt u met de nieuwe rubriek aangeven welke tabel voor de loonheffing gehanteerd moet worden bij in- en uit-dienst. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/03. Hoe Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P23049 Loonheffingstabel afwijkend tijdvak 03049 tabel afw tijdvak De nieuwe rubriek is toegevoegd aan het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens en de functie 160053 Sociaal Fiscaal. Addendum bij vast contract Waarom De Belastingdienst heeft besloten dat het voor 2020 en 2021 niet nodig is om een nieuw IKV op te voeren als sprake is van een tijdelijke verhoging van de uren (addendum) van een vast dienstverband. Wel moet de tijdelijke uitbreiding afgerekend worden tegen hoog tarief. De grondslag van de berekening en de premie WW van de tijdelijke verhoging worden gepresenteerd in een tweetal nieuwe importrubrieken. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-08/1. Hoe Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92346 Grondslag ww addendum 02346 Grsl ww addendum P92437 Premie ww addendum 02347 Pr ww addendum Afkeuren mutatie IKV nummer of BSN in later jaar Waarom Het BSN (P00320) is een uniek kenmerk van een persoon; het volgnummer inkomstenverhouding (P01114) is een uniek kenmerk van een inkomstenverhouding bij een werkgever. Deze gegevens samen zijn daarom in gebruik als sleutel voor belangrijke systemen als de loonaangifte en UPA. Zodra één van deze gegevens gewijzigd wordt en aangeleverd aan Payroll Gemal, dan geldt die wijziging met terugwerkende kracht tot het begin van het dienstverband. Het blijkt dat in praktijk het BSN en het volgnummer inkomstenverhouding ook worden gemuteerd voor dienstverbanden die reeds langere tijd in-dienst zijn. Dit levert problemen op, omdat in die situatie niet langer gegarandeerd kan worden dat de wijzigingen op correcte wijze met terugwerkende kracht tot de datum in-dienst van het dienstverband worden gewijzigd en doorgegeven aan de loonaangifte en de UPA. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/5. Hoe Het is het niet langer toegestaan om in HR Core Beaufort het BSN of het volgnummer inkomstenverhouding te wijzigen van een dienstverband waarvan de datum in-dienst verder terug ligt in de tijd dan het vorige kalenderjaar: 160001 Algemene persoonsgegevens: BSN 160051 In- en uitdienstgegevens: volgnummer inkomstenverhouding Opmerking: het wijzigen van rubriek P0114 Volgnummer inkomstenverhouding via indirect muteren was reeds geblokkeerd. Deze blokkade blijft gehandhaafd. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Aantal posities en aanlevering Functie/Beroep uitgebreid Waarom In Payroll Gemal is invoercode 02311 Functie/Beroep uitgebreid van 15 naar 34 posities. Daarnaast is in overleg besloten om invoercode 02311 niet langer te koppelen aan rubriek P00311 Functie/Beroep, maar voortaan aan rubriek P01107 Primaire functie. Reden voor deze aanpassing is, dat rubriek P00311 een niet-verplichte rubriek is daarom vaak niet gevuld is terwijl daarentegen P01107 een verplichte rubriek is die altijd een waarde bevat. Bovendien is de omschrijving van de functie van P00311 beperkt tot 25 posities, hetgeen soms resulteert in cryptische omschrijvingen, terwijl de omschrijving bij rubriek P01107 50 posities kan bevatten. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/6. Hoe De rubriek- en exportkenmerken van de rubrieken P00311 Functie/Beroep en P01107 Primaire functie zijn aangepast Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Onderwijs Alleen HR Core Online Percentage deelbetrekking onterecht aangepast (change 2036163) Melding Bij de import van de rubrieken PE0404 % deelbetrekking DV) / P00404 % deelbetrekking werden decimalen niet altijd correct verwerkt en traden er afrondingsverschillen op. Oplossing Na installatie van deze release is dit probleem opgelost en worden de correcte waarden opgeslagen. Publishing Date : 8/26/2020
Volledig artikel weergeven
21-08-2020 20:13 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 879 Weergaven
    Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030455 en upgrade 030503). Mededelingen Nieuwe major versie HR Core Beaufort De nieuwe major versie 3.5 is beschikbaar gesteld, zie hiervoor de berichtgeving op de community. HR Core Beaufort 3.5: schrijf- en verwijderrechten in de Beaufort EXE- en HLP-folders Voor installatie van deze (en volgende) releases zijn schrijfrechten benodigd in de EXE- en HLP-folders binnen de HR Core Beaufort installatie om bijvoorbeeld de Help file bij te kunnen werken. U wordt dan ook verzocht te controleren of deze rechten zijn toegekend aan de gebruiker die de update van de client(s) uitvoert. Als de installatie is gedaan op een netwerkschijf, betreft dit veelal de applicatiebeheerder en in geval van een lokale installatie veelal de lokale gebruiker. We adviseren deze rechten toe te passen op de BEAUFORT35 -directory en onderliggende sub folders. Als er geen sprake is van schrijf- en verwijderrechten kan dat leiden tot foutsituaties. Proefproductie laten werken als correctieproductie In de release notes van Payroll Gemal van release 2020-09 staat beschreven dat het met ingang van release 2020-09 mogelijk is een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Deze mogelijkheid komt in HR Core Beaufort beschikbaar in release 2020-10. Gewijzigd en verbeterd Geen licentiecontrole meer op maximum aantal gebruikers en maximum aantal medewerkers Waarom Omdat wij niet meer actief controleren op het maximum aantal gebruikers en maximum aantal medewerkers, zijn deze controles in HR Core Beaufort verwijderd. Het is dus niet meer nodig om in de licentie het aantal medewerkers op 9999 te zetten. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Performance verbeterd functie 430015 Status import/export bestanden Waarom Bij het starten van functie 430015 (Status import/export bestanden) worden alle informatie over alle soorten imports en exports opgehaald en getoond op het scherm. Bij grote aantallen bestanden kan dit veel tijd in beslag nemen, terwijl veelal de interesse uit gaat naar recent verwerkte bestanden. Hoe Als default wordt alleen de informatie opgehaald van bestanden met een verwerkingsdatum die ligt in de afgelopen 7 dagen. Deze beperking in de selectie wordt kenbaar gemaakt doordat de checkbox Afgelopen 7 dagen is aangevinkt. Als u de selectie niet wenst te beperken. kunt u het scherm leegmaken en de checkbox Afgelopen 7 dagen uitvinken. Beaufort Service: importeren gegevens (XML) Waarom Het is ongewenst om gegevens te importeren die betrekking hebben op een database view. Een poging om dergelijke gegevens te importeren resulteert in een reeks van foutmeldingen en kost onnodig tijd, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. Hoe Beaufort Service / Beaufort Systeembeheer / Importeren gegevens (XML) De functie herkent gegevens die betrekking hebben op een database-view en slaat deze over bij het importeren Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Verbetering performance Self Service export Waarom Bij grote hoeveelheden te exporteren gegevens is de snelheid waarmee de exportbestanden worden aangemaakt erg matig.  Hoe Tactische HR modules / Aanmaken export HRSS Er zijn in de programmatuur een aantal efficiëntieslagen gemaakt, waardoor het exportproces significant sneller verloopt.  Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Aanpassing in Self Service export Waarom De HRSS export omvat o.a. de rubrieken P01461 Begindatum verloftijdvak, P01462 Einddatum verloftijdvak, P00301 Geboortenaam en P01008 Samengestelde naam. In die gevallen waar deze rubrieken geen waarde hadden maar werden toch geëxporteerd, leidde dat tot problemen in Self Service. Hoe Tactische HR modules / Aanmaken export HRSS De exportprogrammatuur zal na installatie van deze release met betrekking tot de vier genoemde rubrieken geen lege waarden meer exporteren. In een dergelijk geval wordt niet alleen die specifieke rubriek niet geëxporteerd maar het gehele object. Voor de rubrieken P01461 en P01462 wordt dan het verloftijdvak niet geëxporteerd en voor de rubrieken P00301 en P01008 wordt de betreffende persoon niet geëxporteerd. Deze uitzonderingsgevallen worden vermeld op het verwerkingsverslag, zodat u hierop actie kunt ondernemen. Actie Deze functionaliteit is na installatie van deze release automatisch beschikbaar. Rubriek P02506 nu ook vast te leggen met TWK over vorig jaar Waarom Voor rubriek P02506 Periodegemiddelde BRD kunnen, op verzoek van klanten, TWK mutaties over het vorige jaar worden vastgelegd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-08/8. Opgeloste meldingen Ziektemutaties niet altijd aangemaakt in geval van arbeidsgehandicapte in no-risk periode (change 2041919) Melding Indien een arbeidsgehandicapte in de no-risk periode via indirect muteren ziek werd gemeld, werd rubriek P01618 Code vangnet Ziektewet niet aangemaakt. Dit leidde er uiteindelijk toe dat er geen salarismutatie ten behoeve van Payroll Gemal werd aangemaakt. Als de ziekmelding rechtstreeks in Beaufort werd vastgelegd, ging dit wel goed. Oplossing Indirect muteren is uitgebreid met een nieuwe procesactie die ervoor zorgt dat op het juiste moment een P01618 - mutatie wordt aangemaakt. Op basis hiervan zal de functie 'Aanmaken ziektegegevens salarisverwerker' (164300) de P00885 - salarismutatie genereren. Actie Deze aanpassing is direct beschikbaar.  Condities voor starten workflow niet gecontroleerd (change 2163154) Melding Vanuit de module Actieve Signalering kunnen op basis van signaaldefinities en condities, workflows worden gestart. Net als voor de acties in het To Do-scherm moeten deze workflows voordat ze worden gestart nogmaals op hun condities worden gecontroleerd. Dit om te voorkomen dat workflows worden gestart voor situaties die niet meer relevant zijn. Deze controle vond echter niet plaats. Oplossing Na installatie van deze release zal een workflow voordat deze daadwerkelijk wordt gestart op de eventueel van toepassing zijnde condities, worden gecontroleerd. Als de condities niet meer gelden wordt de workflow niet gestart. Incomplete overzichten en missende speciale tekens bij afdrukken en raadplegen in HR Core Beaufort 3.5 (change 2182234) Melding Bij het afdrukken en raadplegen van overzichten in landscape formaat is geconstateerd dat kolommen en informatie aan de rechterzijde niet worden getoond. Daarnaast is geconstateerd dat bij alle overzichten speciale tekens niet worden getoond of afgedrukt. Oplossing Na installatie van deze release worden overzichten in landscape formaat correct en volledig weergegeven. Vrije selectie o.a. P00268 niet meer mogelijk (change 1978961) Melding Bij  niet-ingedeelde numerieke rubrieken met 1 of meer decimalen, worden de waardes in een selectiescherm getoond zonder decimalen. Dit probleem treedt op als gebruik gemaakt wordt van een zogenaamd generieke indexfunctie. Oplossing De waardes van niet-ingedeelde numerieke rubrieken met decimalen worden weergegeven met decimalen. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Annuleren aanvraag aanvullend geboorteverlof (change 2139523) Melding In de functie 163019 (Aanvraag aanv. geboorteverlof) ontbreekt de mogelijkheid om een opgeslagen aanvraag te verwijderen. De vensterknop Verwijderen is niet actief. Oplossing In de aangepaste functie is het mogelijk om een opgeslagen aanvraag te verwijderen. Bij het verwijderen van de aanvraag wordt een waarschuwing getoond die verband houdt met eventueel reeds verzonden berichten naar het UWV. Let op: Als u de aanvraag verwijdert in HR Core Beaufort betekent dit NIET dat een reeds verzonden aanvraag naar het UWV wordt geannuleerd. Actie Indien u een aanvraag heeft opgevoerd maar nog geen UWV-bericht heeft aangemaakt, dient u de gebeurtenis en de acties op vervallen te zetten. Inrichtingswijzigingen Loonheffingstabel bij in-/uit-dienst Waarom Als een medewerker bij het indiensttreding of bij het uit-dienst gaan geen volledig tijdvak werkt, moet meestal een afwijkende tabel voor de loonheffing gebruikt worden. Payroll Gemal bepaalt dit aan de hand van het werkdagenpatroon dat u opgeeft in rubriek P00448 Werkdagen. Als het werkdagenpatroon niet is vastgelegd, kunt u met de nieuwe rubriek aangeven welke tabel voor de loonheffing gehanteerd moet worden bij in- en uit-dienst. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/03. Hoe Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P23049 Loonheffingstabel afwijkend tijdvak 03049 tabel afw tijdvak De nieuwe rubriek is toegevoegd aan het venster Uitdienstgegevens van de functie 160051 In- en uitdienstgegevens en de functie 160053 Sociaal Fiscaal. Addendum bij vast contract Waarom De Belastingdienst heeft besloten dat het voor 2020 en 2021 niet nodig is om een nieuw IKV op te voeren als sprake is van een tijdelijke verhoging van de uren (addendum) van een vast dienstverband. Wel moet de tijdelijke uitbreiding afgerekend worden tegen hoog tarief. De grondslag van de berekening en de premie WW van de tijdelijke verhoging worden gepresenteerd in een tweetal nieuwe importrubrieken. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-08/1. Hoe Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92346 Grondslag ww addendum 02346 Grsl ww addendum P92437 Premie ww addendum 02347 Pr ww addendum Afkeuren mutatie IKV nummer of BSN in later jaar Waarom Het BSN (P00320) is een uniek kenmerk van een persoon; het volgnummer inkomstenverhouding (P01114) is een uniek kenmerk van een inkomstenverhouding bij een werkgever. Deze gegevens samen zijn daarom in gebruik als sleutel voor belangrijke systemen als de loonaangifte en UPA. Zodra één van deze gegevens gewijzigd wordt en aangeleverd aan Payroll Gemal, dan geldt die wijziging met terugwerkende kracht tot het begin van het dienstverband. Het blijkt dat in praktijk het BSN en het volgnummer inkomstenverhouding ook worden gemuteerd voor dienstverbanden die reeds langere tijd in-dienst zijn. Dit levert problemen op, omdat in die situatie niet langer gegarandeerd kan worden dat de wijzigingen op correcte wijze met terugwerkende kracht tot de datum in-dienst van het dienstverband worden gewijzigd en doorgegeven aan de loonaangifte en de UPA. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/5. Hoe Het is het niet langer toegestaan om in HR Core Beaufort het BSN of het volgnummer inkomstenverhouding te wijzigen van een dienstverband waarvan de datum in-dienst verder terug ligt in de tijd dan het vorige kalenderjaar: 160001 Algemene persoonsgegevens: BSN 160051 In- en uitdienstgegevens: volgnummer inkomstenverhouding Opmerking: het wijzigen van rubriek P0114 Volgnummer inkomstenverhouding via indirect muteren was reeds geblokkeerd. Deze blokkade blijft gehandhaafd. Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Aantal posities en aanlevering Functie/Beroep uitgebreid Waarom In Payroll Gemal is invoercode 02311 Functie/Beroep uitgebreid van 15 naar 34 posities. Daarnaast is in overleg besloten om invoercode 02311 niet langer te koppelen aan rubriek P00311 Functie/Beroep, maar voortaan aan rubriek P01107 Primaire functie. Reden voor deze aanpassing is, dat rubriek P00311 een niet-verplichte rubriek is daarom vaak niet gevuld is terwijl daarentegen P01107 een verplichte rubriek is die altijd een waarde bevat. Bovendien is de omschrijving van de functie van P00311 beperkt tot 25 posities, hetgeen soms resulteert in cryptische omschrijvingen, terwijl de omschrijving bij rubriek P01107 50 posities kan bevatten. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-09/6. Hoe De rubriek- en exportkenmerken van de rubrieken P00311 Functie/Beroep en P01107 Primaire functie zijn aangepast Actie U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Publishing Date : 8/26/2020
Volledig artikel weergeven
21-08-2020 20:15 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1122 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030454) Nieuw Wet Wieg - Salarismutaties uren aanvullend geboorteverlof Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. In deze release van HR Core Beaufort (Online) is de aanlevering van het aantal uren aanvullend geboorteverlof gerealiseerd. Er zijn drie manieren waarop u de uren kunt doorgeven: Handmatig via een variabele mutatie op rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof. Indien u gebruik maakt van de verlofmodule in HR Core Beaufort (Online) en de uren aanvullend geboorteverlof gaat registreren, is er een nieuwe functie aangemaakt die het aantal uren voor de salarisperiode berekend en hiervoor een salarismutatie aanmaakt. Indien u gebruik maakt van tijdregistratie in HR Core Beaufort (Online), kunt u een nieuwe activiteit definiëren voor het aanvullend geboorteverlof en de uren hierop registreren en laten verwerken in de periodeberekening. Let op:  Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat u vooraf een keuze moet maken voor welke groep werknemers in welke module (verlofmodule of tijdregistratiemodule) van HR Core Beaufort (Online) u de registratie van het aanvullend geboorteverlof gaat doen om te voorkomen dat de uren richting Payroll Gemal dubbel geteld worden.  Berekenen uren aanvullend geboorteverlof In deze release is een volgende stap in het proces toegevoegd om op basis van het aantal geregistreerde verlofuren voor aanvullend geboorteverlof een salarismutatie te maken, zodat de financiële afhandeling voor het aanvullend geboorteverlof in Payroll Gemal kan worden berekend. Om in HR Core Beaufort (Online) te bepalen welke verlofsoort moet worden gebruikt in de berekening, is een nieuw stuurgegeven aangemaakt: AGBVRLF, verlofsoort voor aanvullend geboorteverlof. In dit stuurgegeven geeft u de verlofsoort op welke gebruikt wordt voor de registratie van het aanvullend geboorteverlof. Hoe Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Berekenen uren aanv.geb.verlof Het doel van deze functie is het aanmaken van variabele mutaties voor rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof voor de huidige salarisperiode. Alle verlofmutaties die vallen binnen het huidig loontijdvak van de salarisaanlevering worden meegenomen als ook de verlofmutaties die zijn opgevoerd na de vorige salarisperiode en betrekking hebben op vorige periode(n). Als u na de salarisaanlevering een mutatie op het reeds aangeleverde verlof doet (wijziging aantal uren of intrekking van het verlof) zal er een correctie worden aangeleverd voor betreffende salarisperiode (TWK-mutatie).  De uren aanvullend geboorteverlof worden geselecteerd op basis van de verlofsoort uit het stuurgegeven AGBVRLF. De functie kan in de batch worden uitgevoerd. Op het verwerkingsverslag wordt getoond welke salarismutaties zijn aangemaakt. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren.  Tijdregistratie en aanvullend geboorteverlof Voor de verwerking van de opgenomen uren naar aanleiding van het aanvullend geboorteverlof, is besloten om in de module Tijdregistratie een nieuwe activiteit beschikbaar te stellen waarop de uren kunnen worden vastgelegd. In de inrichting is activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opgenomen die u kunt koppelen aan een eigen activiteit. Ook is in de regeling algemeen code 18 toegevoegd voor het aanvullend geboorteverlof. De registratie in de module Tijdregistratie is altijd een maand achteraf, dit houdt in dat ook de uren aanvullend geboorteverlof een maand later worden doorgegeven aan de salarisverwerker. Hoe Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen > Regeling algemeen In de Regeling algemeen is code 18 Aanvullend geboorteverlof toegevoegd met adviesrubriek P12146. Indien u de verlofuren door wilt gegeven via tijdregistratie, moet de rubriek worden ingevuld in deze regeling. De geregistreerde uren worden dan verwerkt. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Inrichting > Activiteit Activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof is toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodevewerking > Periodeberekening In de periodeberekening worden de geregistreerde gegevens op activiteitsoort 41 verwerkt in een salarismutatie, als in de Regeling algemeen code 18 is geactiveerd door het invullen van een salarisrubriek. Er wordt geen SV-dag geteld voor deze activiteit. Indien u reiskostenvergoeding heeft gebaseerd op basis van de SV-dagen en u wilt toch reiskostenvergoeding uitbetalen in het kader van dagen waarop aanvullend geboorteverlof is opgenomen, dan zult u rubriek P00447 Afw aantal Sv dagen moeten controleren en indien nodig aanpassen. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Berekeningsverslag en Salarismutaties TR Op deze overzichten zijn de uren voor het aanvullend geboorteverlof toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Verlof en Ziekte > Bijwerken verlof Het bijwerken van de verlofmodule gebeurt ook voor de activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof indien er een verlofsoort aan de activiteit is gekoppeld. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van aanvullend geboorteverlof in de module Tijdregistratie, moet u een nieuwe activiteit voor activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opvoeren.  Gewijzigd en verbeterd Gewijzigde naamgeving XML bestanden Payroll Gemal Waarom  Om beter inzicht te krijgen in welke Payroll Gemal producties afkomstig zijn van 'Online' klanten en welke van 'On premise' klanten, hebben we een kleine aanpassing in de naamgeving opgenomen. Hoe  Na installatie van deze release zullen de door Beaufort aangemaakte productiebestanden (ongeacht soort aanlevering of proefproductie) een aangepaste benaming hebben: Oude bestandsnaam:                                                                               SBFT3xxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort Online:            SBFTOxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort On Premise:    SBFTPxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  U hoeft hier niks voor te doen. De gewijzigde naamgeving heeft verder geen impact op de verwerking binnen Payroll Gemal. Ook qua weergave zal daar waar voorheen de oude naam zichtbaar was, de nieuwe naam worden getoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Salarisdossier waar in werkgevercode 99305 de gewijzigde (gedeeltelijke) bestandsnaam wordt gepresenteerd. Aangepaste beschikbaarheid inlogscherm Beaufort Waarom  Met versie 3.5 van HR Core Beaufort introduceren we een nieuw upgrademechanisme. Voor een goede werking hiervan is het belangrijk dat er geen open Uniface instanties actief zijn. Het starten van Beaufort zonder daadwerkelijk in te loggen is daar één van. Om te voorkomen dat deze situatie het upgradeproces vertraagt, wordt de beschikbaarheid van het inlogscherm aangepast. Hoe Indien een Beaufort instantie is gestart zonder daadwerkelijk in te loggen, zal na 5 minuten een melding in de Beaufort statusbalk verschijnen:  "(PI_9865) U heeft nog 5:00 om aan te melden bij BEAUFORT...". Deze melding zal elke 10 seconden teruglopen. Zodra deze 5 minuten zijn verstreken, wordt de niet ingelogde sessie automatisch beëindigd. Uw actie Hier is geen actie voor nodig. Als u binnen 10 minuten na het starten van Beaufort inlogt, werkt alles zoals u gewend bent. Als dat niet het geval is en de sessie is gesloten, kunt u Beaufort uiteraard opnieuw starten. Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV Waarom In de release notes van Payroll Gemal is bij onderwerp 2020-05/5 geschreven dat het bestand 'Financiële ziektegegevens UWV', lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. De functionaliteit rondom de Financiële ziektegegevens UWV gaan we ook in HR Core Beaufort verwijderen en de gegevens opschonen. Hoe Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd: Stap 1 in release 2020-06 (vorige release): Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens Opschonen van menu's en procedures Vervallen verklaren van rubrieken Aanpassen van helpteksten Stap 2 in release 2020-07 (huidige release) Opschonen van financiële ziektegegevens Nadat in de vorige release de rubrieken vervallen zijn verklaard, vindt in deze release de opschoning voor deze rubrieken plaats in de onderstaande tabellen: Niet-ingedeelde actuele stamgegevens Historie Mutatieverantwoording Indeling eigen schermen Rubriekenset voor export Voor de volledigheid nogmaals de betreffende rubrieken. Rubriek Omschrijving P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13  P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Uw actie Hier is geen actie voor nodig. Het wordt uitgevoerd bij het installeren van de upgrade. Opgeloste meldingen Automatische correctie startdatum salarismutatie niet altijd correct Melding De functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' controleert of de ingangsdatum en verrekenperiode van de salarismutaties aansluiten bij de kenmerken van de betreffende rubrieken. Dit vindt plaats als de eigenschap 'Automatisch corrigeren' van de rubriek op 'J' staat. Bij deze functie treedt een fout op in de volgende situatie: Stel een nieuw dienstverband wordt opgevoerd op 17-03-2020. Hierdoor krijgen alle corresponderende salarismutaties een startdatum van 17-03-2020. Indien er vervolgens voor bijvoorbeeld rubriek P00311 (waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat) via indirect muteren de startdatum op 20-03-2020 wordt gezet en daarna de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' wordt uitgevoerd, dan wordt de startdatum van de salarismutatie van deze rubriek foutief naar 01-03-2020 gewijzigd. De startdatum had in dit geval 17-03-2020 moeten worden. Oplossing De programmatuur bij het uitvoeren van de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' is zodanig gewijzigd dat indien de eerste dag van de salarisperiode vóór de startdatum van het dienstverband ligt, de startdatum van de salarismutatie gelijk wordt gesteld aan de startdatum van het dienstverband. Dit geldt voor rubrieken waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat. Afrondingsverschillen bij gebruik contracturen én uitbreidingsuren melding (change 1917724) Melding In het kader van de wet WAB hebben we begin dit jaar een nieuw 'In- en uit dienst' scherm uitgeleverd (zie de release notes 2020-01). Indien u dit scherm heeft geactiveerd, kan in sommige gevallen sprake zijn van afrondingsverschillen waardoor het totale percentage deelbetrekking -hoewel minimaal- niet geheel juist aan Payroll Gemal werd aangeleverd. Oplossing Door in de programmatuur tussentijdse afrondingen te elimineren, zijn de berekende resultaten nu correct. Release 2020-02 tekst uitbreiding verlofregeling niet aangepast (change 1988959) Melding  In release 2020-02 is een wijziging uit release 2020-01 teruggedraaid, waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op 'Vervallen' zijn gezet. Bij het terugdraaien is de tekst van de importrubrieken niet meegenomen. Oplossing De tekst bij de volgende importrubrieken is hersteld: Importrubriek Omschrijving 01617 Factor VT 01652 Korting VT 01801 Korting EJU 1 01802 Korting EJU 2 01803 Korting EJU-3 01804 Korting EJU-4 01805 Korting EJU-5 01806 Korting EJU-6 01807 Korting EJU-7 01811 Factor EJU-1 01812 Factor EJU-2 01813 Factor EJU-3 01814 Factor EJU-4 01815 Factor EJU-5 02041 Factor EJU-6 02042 Factor EJU-7 02817 Cum. factor VT 02852 Cum korting VT Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1680,00. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1550,80. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Inrichtingswijzigingen CAO sector Ambulancezorg Voor de CAO sector Ambulancezorg is een definitief akkoord bereikt. In dat kader komt in Gemal een nieuwe salarisregeling beschikbaar.  Nadat deze regeling in Beaufort is geïmporteerd kunt u de werknemers conform de FWG-richtlijnen opnieuw inschalen. Voor meer informatie zie de Gemal releasenotes, onderwerp 2020-07/34. Nieuwe rubriek  De onderstaande rubriek was al reeds uitgeleverd maar nog niet gemeld in de release notes. Nieuwe rubriek   Rubriekcode Omschrijving PI0153 Signaaldatum aanvullend geboorteverlof   Onderwijs CAO HBO - Nieuwe CAO 2020 Partijen hebben een nieuwe CAO HBO afgesloten met een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. In de CAO is naast de salariswijzigingen per juli 2020 ook een eenmalige uitkering in juni 2020 opgenomen: De salaristabel 36 is per 1 juli 2020 aangepast (verhoogd met 2,75%). Tevens is de minimum vakantietoeslag aangepast per 1 juli 2020. In periode 06 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 880,00. Deze wordt met TWK berekend in periode 07. Voor meer informatie omtrent deze wijzigingen en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de uitkering zie de Payroll Gemal release notes van 2020-07. Uw actie U kunt de gewijzigde salaristabel downloaden via Youforce en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. De werktijdfactor op peildatum 01-06-2020 benodigd voor de eenmalige uitkering, kunt u in HR Core Beaufort berekenen door na 1 juli 2020 en nadat de aanlevering van periode 06 is afgerond, de functie 160091 Berekenen WTF factor peildatum uit te voeren. Deze functie berekent rubriek P02853 en maakt een salarismutatie aan die wordt doorgegeven aan Payroll Gemal. Publishing Date : 6/25/2020
Volledig artikel weergeven
19-06-2020 19:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 964 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030454) Mededelingen Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Dit bericht is bestemd voor de IT-afdeling van onze klanten die HR Core Beaufort in-huis gebruiken (dus lokaal hebben geïnstalleerd). Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort (Online) community vindt u meer informatie hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe major versie uit van HR Core Beaufort.  Lees meer...  Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht Met ingang van 01-07-2020 gaat het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van HR Core Beaufort (Online) 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd gaan worden volgens de nieuwe specificaties. De huidige versie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien u gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet u voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 53). Nieuw Wet Wieg - Salarismutaties uren aanvullend geboorteverlof Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. In deze release van HR Core Beaufort (Online) is de aanlevering van het aantal uren aanvullend geboorteverlof gerealiseerd. Er zijn drie manieren waarop u de uren kunt doorgeven: Handmatig via een variabele mutatie op rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof. Indien u gebruik maakt van de verlofmodule in HR Core Beaufort (Online) en de uren aanvullend geboorteverlof gaat registreren, is er een nieuwe functie aangemaakt die het aantal uren voor de salarisperiode berekend en hiervoor een salarismutatie aanmaakt. Indien u gebruik maakt van tijdregistratie in HR Core Beaufort (Online), kunt u een nieuwe activiteit definiëren voor het aanvullend geboorteverlof en de uren hierop registreren en laten verwerken in de periodeberekening. Let op:  Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat u vooraf een keuze moet maken voor welke groep werknemers in welke module (verlofmodule of tijdregistratiemodule) van HR Core Beaufort (Online) u de registratie van het aanvullend geboorteverlof gaat doen om te voorkomen dat de uren richting Payroll Gemal dubbel geteld worden.  Berekenen uren aanvullend geboorteverlof In deze release is een volgende stap in het proces toegevoegd om op basis van het aantal geregistreerde verlofuren voor aanvullend geboorteverlof een salarismutatie te maken, zodat de financiële afhandeling voor het aanvullend geboorteverlof in Payroll Gemal kan worden berekend. Om in HR Core Beaufort (Online) te bepalen welke verlofsoort moet worden gebruikt in de berekening, is een nieuw stuurgegeven aangemaakt: AGBVRLF, verlofsoort voor aanvullend geboorteverlof. In dit stuurgegeven geeft u de verlofsoort op welke gebruikt wordt voor de registratie van het aanvullend geboorteverlof. Hoe Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Berekenen uren aanv.geb.verlof Het doel van deze functie is het aanmaken van variabele mutaties voor rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof voor de huidige salarisperiode. Alle verlofmutaties die vallen binnen het huidig loontijdvak van de salarisaanlevering worden meegenomen als ook de verlofmutaties die zijn opgevoerd na de vorige salarisperiode en betrekking hebben op vorige periode(n). Als u na de salarisaanlevering een mutatie op het reeds aangeleverde verlof doet (wijziging aantal uren of intrekking van het verlof) zal er een correctie worden aangeleverd voor betreffende salarisperiode (TWK-mutatie).  De uren aanvullend geboorteverlof worden geselecteerd op basis van de verlofsoort uit het stuurgegeven AGBVRLF. De functie kan in de batch worden uitgevoerd. Op het verwerkingsverslag wordt getoond welke salarismutaties zijn aangemaakt. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren.  Tijdregistratie en aanvullend geboorteverlof Voor de verwerking van de opgenomen uren naar aanleiding van het aanvullend geboorteverlof, is besloten om in de module Tijdregistratie een nieuwe activiteit beschikbaar te stellen waarop de uren kunnen worden vastgelegd. In de inrichting is activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opgenomen die u kunt koppelen aan een eigen activiteit. Ook is in de regeling algemeen code 18 toegevoegd voor het aanvullend geboorteverlof. De registratie in de module Tijdregistratie is altijd een maand achteraf, dit houdt in dat ook de uren aanvullend geboorteverlof een maand later worden doorgegeven aan de salarisverwerker. Hoe Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen > Regeling algemeen In de Regeling algemeen is code 18 Aanvullend geboorteverlof toegevoegd met adviesrubriek P12146. Indien u de verlofuren door wilt gegeven via tijdregistratie, moet de rubriek worden ingevuld in deze regeling. De geregistreerde uren worden dan verwerkt. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Inrichting > Activiteit Activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof is toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodevewerking > Periodeberekening In de periodeberekening worden de geregistreerde gegevens op activiteitsoort 41 verwerkt in een salarismutatie, als in de Regeling algemeen code 18 is geactiveerd door het invullen van een salarisrubriek. Er wordt geen SV-dag geteld voor deze activiteit. Indien u reiskostenvergoeding heeft gebaseerd op basis van de SV-dagen en u wilt toch reiskostenvergoeding uitbetalen in het kader van dagen waarop aanvullend geboorteverlof is opgenomen, dan zult u rubriek P00447 Afw aantal Sv dagen moeten controleren en indien nodig aanpassen. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Berekeningsverslag en Salarismutaties TR Op deze overzichten zijn de uren voor het aanvullend geboorteverlof toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Verlof en Ziekte > Bijwerken verlof Het bijwerken van de verlofmodule gebeurt ook voor de activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof indien er een verlofsoort aan de activiteit is gekoppeld. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van aanvullend geboorteverlof in de module Tijdregistratie, moet u een nieuwe activiteit voor activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opvoeren.  Gewijzigd en verbeterd Gewijzigde naamgeving XML bestanden Payroll Gemal Waarom  Om beter inzicht te krijgen in welke Payroll Gemal producties afkomstig zijn van 'Online' klanten en welke van 'On premise' klanten, hebben we een kleine aanpassing in de naamgeving opgenomen. Hoe  Na installatie van deze release zullen de door Beaufort aangemaakte productiebestanden (ongeacht soort aanlevering of proefproductie) een aangepaste benaming hebben: Oude bestandsnaam:                                                                               SBFT3xxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort Online:            SBFTOxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort On Premise:    SBFTPxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML  U hoeft hier niks voor te doen. De gewijzigde naamgeving heeft verder geen impact op de verwerking binnen Payroll Gemal. Ook qua weergave zal daar waar voorheen de oude naam zichtbaar was, de nieuwe naam worden getoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Salarisdossier waar in werkgevercode 99305 de gewijzigde (gedeeltelijke) bestandsnaam wordt gepresenteerd. Aangepaste beschikbaarheid inlogscherm Beaufort Waarom  Met versie 3.5 van HR Core Beaufort introduceren we een nieuw upgrademechanisme. Voor een goede werking hiervan is het belangrijk dat er geen open Uniface instanties actief zijn. Het starten van Beaufort zonder daadwerkelijk in te loggen is daar één van. Om te voorkomen dat deze situatie het upgradeproces vertraagt, wordt de beschikbaarheid van het inlogscherm aangepast. Hoe Indien een Beaufort instantie is gestart zonder daadwerkelijk in te loggen, zal na 5 minuten een melding in de Beaufort statusbalk verschijnen:  "(PI_9865) U heeft nog 5:00 om aan te melden bij BEAUFORT...". Deze melding zal elke 10 seconden teruglopen. Zodra deze 5 minuten zijn verstreken, wordt de niet ingelogde sessie automatisch beëindigd. Uw actie Hier is geen actie voor nodig. Als u binnen 10 minuten na het starten van Beaufort inlogt, werkt alles zoals u gewend bent. Als dat niet het geval is en de sessie is gesloten, kunt u Beaufort uiteraard opnieuw starten. Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV Waarom In de release notes van Payroll Gemal is bij onderwerp 2020-05/5 geschreven dat het bestand 'Financiële ziektegegevens UWV', lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. De functionaliteit rondom de Financiële ziektegegevens UWV gaan we ook in HR Core Beaufort verwijderen en de gegevens opschonen. Hoe Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd: Stap 1 in release 2020-06 (vorige release): Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens Opschonen van menu's en procedures Vervallen verklaren van rubrieken Aanpassen van helpteksten Stap 2 in release 2020-07 (huidige release) Opschonen van financiële ziektegegevens Nadat in de vorige release de rubrieken vervallen zijn verklaard, vindt in deze release de opschoning voor deze rubrieken plaats in de onderstaande tabellen: Niet-ingedeelde actuele stamgegevens Historie Mutatieverantwoording Indeling eigen schermen Rubriekenset voor export Voor de volledigheid nogmaals de betreffende rubrieken. Rubriek Omschrijving P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13  P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Uw actie Hier is geen actie voor nodig. Het wordt uitgevoerd bij het installeren van de upgrade. Opgeloste meldingen Automatische correctie startdatum salarismutatie niet altijd correct Melding De functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' controleert of de ingangsdatum en verrekenperiode van de salarismutaties aansluiten bij de kenmerken van de betreffende rubrieken. Dit vindt plaats als de eigenschap 'Automatisch corrigeren' van de rubriek op 'J' staat. Bij deze functie treedt een fout op in de volgende situatie: Stel een nieuw dienstverband wordt opgevoerd op 17-03-2020. Hierdoor krijgen alle corresponderende salarismutaties een startdatum van 17-03-2020. Indien er vervolgens voor bijvoorbeeld rubriek P00311 (waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat) via indirect muteren de startdatum op 20-03-2020 wordt gezet en daarna de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' wordt uitgevoerd, dan wordt de startdatum van de salarismutatie van deze rubriek foutief naar 01-03-2020 gewijzigd. De startdatum had in dit geval 17-03-2020 moeten worden. Oplossing De programmatuur bij het uitvoeren van de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' is zodanig gewijzigd dat indien de eerste dag van de salarisperiode vóór de startdatum van het dienstverband ligt, de startdatum van de salarismutatie gelijk wordt gesteld aan de startdatum van het dienstverband. Dit geldt voor rubrieken waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat. Afrondingsverschillen bij gebruik contracturen én uitbreidingsuren melding (change 1917724) Melding In het kader van de wet WAB hebben we begin dit jaar een nieuw 'In- en uit dienst' scherm uitgeleverd (zie de release notes 2020-01). Indien u dit scherm heeft geactiveerd, kan in sommige gevallen sprake zijn van afrondingsverschillen waardoor het totale percentage deelbetrekking -hoewel minimaal- niet geheel juist aan Payroll Gemal werd aangeleverd. Oplossing Door in de programmatuur tussentijdse afrondingen te elimineren, zijn de berekende resultaten nu correct. Release 2020-02 tekst uitbreiding verlofregeling niet aangepast (change 1988959) Melding  In release 2020-02 is een wijziging uit release 2020-01 teruggedraaid, waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op 'Vervallen' zijn gezet. Bij het terugdraaien is de tekst van de importrubrieken niet meegenomen. Oplossing De tekst bij de volgende importrubrieken is hersteld: Importrubriek Omschrijving 01617 Factor VT 01652 Korting VT 01801 Korting EJU 1 01802 Korting EJU 2 01803 Korting EJU-3 01804 Korting EJU-4 01805 Korting EJU-5 01806 Korting EJU-6 01807 Korting EJU-7 01811 Factor EJU-1 01812 Factor EJU-2 01813 Factor EJU-3 01814 Factor EJU-4 01815 Factor EJU-5 02041 Factor EJU-6 02042 Factor EJU-7 02817 Cum. factor VT 02852 Cum korting VT Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1680,00. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1550,80. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Inrichtingswijzigingen CAO sector Ambulancezorg Voor de CAO sector Ambulancezorg is een definitief akkoord bereikt. In dat kader komt in Gemal een nieuwe salarisregeling beschikbaar.  Nadat deze regeling in Beaufort is geïmporteerd kunt u de werknemers conform de FWG-richtlijnen opnieuw inschalen. Voor meer informatie zie de Gemal releasenotes, onderwerp 2020-07/34. Nieuwe rubriek De onderstaande rubriek was al reeds uitgeleverd maar nog niet gemeld in de release notes. Nieuwe rubriek   Rubriekcode Omschrijving PI0153 Signaaldatum aanvullend geboorteverlof   Publishing Date : 6/25/2020
Volledig artikel weergeven
19-06-2020 19:04 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1173 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030453) Mededelingen Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe major versie uit van HR Core Beaufort.  Lees meer... Nieuw Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Waarom Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. Op de community Wet- en regelgeving wordt de samenhang van de aanpassingen in alle Visma | Raet producten en daarmee de werking van de keten duidelijk gemaakt. Op de community van HR Core beaufort (Online) wordt de functionaliteit binnen HR Core (Online) over de verschillende releases heen samengebracht. Hieronder alleen de wijzigingen die aangebracht zijn in deze release. Let op: Het aanvullend geboorteverlof gaat pas in voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 juli 2020. Indien u voor deze tijd een aanvraag indient zal het UWV het bericht afkeuren. Functie 'Aanvraag aanvullend geboorteverlof (703009)' Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Aanvraag aanv. geboorteverlof Het aanvullend geboorteverlof kan worden aangevraagd met de nieuwe functie 703009 Aanvraag aanv. geboorteverlof. In deze functie vult u de rubrieken voor de aanvraag naar het UWV. Aangezien de geboortedatum van het kind een belangrijke factor is voor het UWV bericht is dit de trigger voor de aanvraag. Wijziging van deze rubriek zal zorgen voor een nieuwe aanvraag richting het UWV. Indien de uitkering rechtstreeks aan de werknemer moet worden overgemaakt, moet ook het IBAN nummer worden ingevoerd en in geval van een buitenlands IBAN nummer ook de BIC code en naam en plaats van de bank. Bij de keuze voor 'Nieuwe aanvraag' op het nieuwe scherm worden de gegevens op het scherm geschoond en gevuld met default waarden. Deze optie maakt het mogelijk om bij een aanvraag voor een tweede kind te beginnen met een schoon scherm. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren.  Functie 'Verwerken Indirecte mutaties (100252)' Het is ook mogelijk om de aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof in Self Service te doen. In HR Core Beaufort (Online) is het proces 'Verwerken indirecte mutaties' uitgebreid met consistentiecontroles voor de verwerking van de rubrieken voor het aanvullend geboorteverlof. Mocht er een ongeldige waarde worden aangeleverd, dan vindt u dit terug op het verwerkingsverslag en kunt u vervolgens hierop actie ondernemen. Uw actie U hoeft hiervoor geen speciale acties te ondernemen. Nieuwe berichtsoort voor aanvullend geboorteverlof UWV-WAZO-2 Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > EDI-ontvanger Om de nieuwe gegevens voor de aanvraag van een aanvullend geboorteverlof via EDI aan UWV te kunnen doorgeven, is een nieuwe berichtsoort aangemaakt. Na installatie van de update van HR Core Beaufort is de nieuwe berichtsoort zichtbaar op het scherm 'Index ondersteunende berichtsoorten'. Deze nieuwe berichtsoort kunt u als volgt toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM. Ga naar applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > Edi-ontvanger. Selecteer EDI-ontvanber UWV Digi-ZSM en druk op de tab Soort EDI-bericht. Druk vervolgens op de knop Nieuw, het venster 'Index ondersteunende berichtsoorten' verschijnt. Zorg dat alleen nr. 6 UWV aanv.geboorteverlof aangevinkt is, sluit af en druk vervolgens op Accepteren. Sluit vervolgens ook de functie EDI-ontvanger af met Accepteren. Als de berichtsoort slechts voor één instelling of opdrachtgever van toepassing is, geeft u in de velden Opdrachtgever en Instelling aan voor welke opdrachtgever en instelling. Als u de velden leeg laat, wordt het bericht aangemaakt voor alle instellingen (en opdrachtgevers) in Beaufort. Meer informatie vindt u op de Help pagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van het aanvullend geboorteverlof en deze aanvraag ook naar het UWV wilt sturen, zult u de nieuwe berichtsoort moeten toevoegen aan uw EDI ontvanger. Nieuwe gebeurtenis 0601 Aanvullend geboorteverlof De aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof wordt verwerkt via het standaard EDI-proces. Hieronder een korte toelichting van de wijzigingen in de functies. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Gebeurtenis Als er een geldige aanvraag voor aanvullend geboorteverlof is opgevoerd (hetzij via de nieuwe functie 703009 'Aanvraag aanv. geboorteverlof', hetzij via het importeren van indirecte mutaties, kunt u de status van de aanvraag terugvinden bij de gebeurtenissen en wel voor code 0601 'Aanvullend geboorteverlof'. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren acties Het generen van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenis en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s) en op het verwerkingsverslag worden ook de resultaten vermeld voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren EDI-berichten Het generen van EDI-berichten zorgt er ook voor dat, indien er acties aanwezig zijn, ook het WAZO-bericht voor het aanvullend geboorteverlof wordt aangemaakt. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Overzicht EDI-berichten, Reproduceren EDI-berichten, Opschonen historie EDI-ber. Ook deze functies zijn aangepast betreffende de verwerking van de nieuwe EDI-berichten voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Raadplegen EDI aanv.geb.verlof  Deze nieuwe functie (733055) toont de gegevens van het aangemaakte EDI-bericht voor aanvullend geboorteverlof.  Het eerste tabblad geeft de datum, berichtsoort en ontvanger van alle aangemaakte 'EDI-berichten aanvullend geboorteverlof' weer. Het tweede tabblad toont de details per aangemaakt 'EDI-bericht aanvullend geboorteverlof' met een overzicht van de waarden en omschrijving per rubriek. De functie is vergelijkbaar met de bestaande functie 'Raadplegen EDI-berichten (733025)'. Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren. Gewijzigd en verbeterd Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV Waarom In release 2020-05 van Payroll Gemal onderwerp 2020-05/5, is geschreven dat het bestand "Financiële ziektegegevens UWV", lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. Als gevolg hiervan gaan we de functionaliteit die HR Core Beaufort biedt rondom de Financiële ziektegegevens UWV verwijderen en de gegevens opschonen. Hoe Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd: Stap 1 in release 2020-06 (deze release): Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens Opschonen van menu's en procedures Vervallen verklaren van rubrieken Aanpassen van helpteksten Stap 2 in release 2020-07 Opschonen van financiële ziektegegevens In deze release worden de volgende functies, stuurgegevens en rubrieken opgeschoond/vervallen verklaard: Functie Naam 407010 Import financ. ziektegegevens 234010 Loongegevens tbv melding UWV   Stuurgegeven Omschrijving HPIP301 Commit aantal importeren financiële gegevens PPID200 Commit moment import UWV   Rubriek Omschrijving P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13  P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen; alle aanpassingen worden doorgevoerd bij het installeren van de upgrade. Opgeloste meldingen Naamgeving van verslaglegging Youforce exportprocedures onjuist (change 1850408) Melding Bij het aanmaken van de Youforce exportbestanden via procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer ' en procedure 175500 'Aanmaken export HR', worden verwerkingsverslagen aangemaakt. De naamgeving is respectievelijk *hss*.txt en *tm*.txt. Deze naamgeving is verwarrend. Oplossing De naamgeving voor beide verwerkingsverslagen is aangepast: voor de procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer' en procedure 175500 'Aanmaken export HR' worden nu verwerkingsverslagen aangemaakt met naamgeving respectievelijk *gbb*.txt en *hrss*.txt. Ontbreken Ingangsdatum mutatie in infoscherm scherm Premiedifferentiatie WAB (change 1988824) Melding In de diverse schermen van HR Core Beaufort is in de menubalk een blauwe informatieknop met een 'I' beschikbaar waarmee informatie over het geselecteerde dienstverband, zoals de Ingangsdatum van de wijziging, kan worden getoond in een pop-up scherm. Indien vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, dan wordt de ingevoerde Ingangsdatum wijziging niet getoond in het pop-up scherm. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat als vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, de ingevoerde Ingangsdatum wijziging wordt getoond in het pop-up scherm. Signaaltekst weg bij Youforce signalen (Actieve signalering) (change 2035968) Melding In het geval van een HR Core Online klant (stuurgegeven BO4OL = 'J') is het mogelijk een Youforce signaal aan te maken. Bij de keuze voor de functie 100282 'Export acties Youforce' wordt vervolgens een xml-bestand aangemaakt. In de xml blijkt zowel het veld omschrijvingKort als het veld omschrijvingLang niet de juiste waarde te bevatten. Ze zijn beide gevuld met de waarde van de actie zelf. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat in de xml de velden omschrijvingKort en omschrijvingLang gevuld zijn met respectievelijk de waarden van de velden Signaaltekst kort en Signaaltekst lang zoals die op het scherm van de signaaldefinitie zijn ingevuld. Mutatie P12323 indicatie Woonland gaat niet naar Gemal (change 1697554) Melding Als in HR Core Beaufort een nieuw tweede dienstverband wordt opgevoerd met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, dan moet van de niet ingedeelde PS-elementen (waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt) een salarismutatie worden aangemaakt . Dit blijkt niet het geval te zijn voor o.a. rubriek P12323 (indicatie woonland) bij zowel direct als indirect muteren. Bij het muteren van een bestaand dienstverband treedt deze fout niet op. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat voor zowel directe als indirecte mutaties bij het aanmaken van een tweede dienstverband met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, er salarismutaties worden aangemaakt van de niet ingedeelde PS-elementen waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt. Bestand proefproductie niet correct (change 2000755) Melding In sommige gevallen werd de proefproductie door Payroll Gemal afgekeurd in verband met een incorrecte xml-opbouw. Oplossing Hoewel dit probleem zich diverse keren heeft voorgedaan, bleek dit niet eenduidig te reproduceren en daardoor moeilijk gericht op te lossen. We hebben de proefproductieprogrammatuur vergeleken met de normale aanleverprogrammatuur en op basis daarvan een  aantal wijzigingen in de proefproductie doorgevoerd. We hopen het probleem hiermee te hebben opgelost. Mocht u echter alsnog problemen in de dit kader ondervinden, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Automatische conversie P01182 (Soort wn-verzekering) stamblad werknemer (change 12880731) Melding Als een gebruiker met leesrechten de functie 'stamblad werknemer' uitvoert, wordt de automatische conversie van rubriek P01182 uitgevoerd als dit nog niet is gebeurd. In de mutatieverantwoording wordt de ingelogde gebruiker gelogd als zijnde de persoon die de mutatie heeft uitgevoerd. Dit is onterecht.  Oplossing Net als bij andere conversies die automatisch door HR Core Beaufort(Online) worden uitgevoerd, moet ook in dit geval de user 'Beaufort' worden gelogd in de mutatieverantwoording. Dit is nu aangepast. Inrichtingswijzigingen Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG): loonaangifte en UPA Hierbij extra wijzigingen naar aanleiding van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) die per 1 juli 2020 van kracht wordt. In het bericht op de community leest u de samenhang tussen het proces van de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof in HR Core (Online) en de verschillende releases. Gewijzigde omschrijving van exportcode 02263 Exportcode Omschrijving 02263 Incid. loonvermindering Gewijzigde referentiewaarde voor rubriek P02263 (Code incidentele inkomstenvermindering) Waarde Omschrijving OUD Omschrijving NIEUW 1 Vervallen Aanv. geboorteverlof Uw actie Met de procedure Collectieve Mutaties (700120) kunt u desgewenst reeds bestaande waarden '1' converteren naar '0' (= niet van toepassing). Uitbreiding rubriekenset voor Export Tactische Modules Aan 001 Rubriekenset Tact Modules is een rubriek toegevoegd met het oog op toekomstig gebruik door Flex Benefits. Rubriek Omschrijving P02508 Reisbewegingen Nieuwe PI-elementen De onderstaande rubrieken zijn aan HR Core Beaufort en aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe rubrieken Rubriekcode Omschrijving PI0154 Geboortedatum t.b.v. aanvraag Wazo PI0155 Aantal weken t.b.v. aanvrag Wazo PI0156 Begindatum verlof t.b.v. aanvraag Wazo PI0157 Aanloop of funct schaal PI0158 Datum ambtsjubileum PI0159 Datum jubileum 12,5 jaar PI0160 Datum jubileum 25 jaar PI0161 Datum jubileum 40 jaar PI0162 Datum jubileum 50 jaar Voor rubriek PI0157 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1=aanloop 2=functioneel Rubriek PI0153 ('Signaaldatum aanvullend geboorteverlof'), die al eerder was aangemaakt, is nu ook aan de rubriekenset toegevoegd. Publishing Date : 5/29/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 17:29 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1071 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030453) Mededelingen Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Dit bericht is bestemd voor de IT-afdeling van onze klanten die HR Core Beaufort in-huis gebruiken (dus lokaal hebben geïnstalleerd). Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort (Online) community vindt u meer informatie hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe major versie uit van HR Core Beaufort.  Lees meer... Nieuw Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Waarom Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. Op de community Wet- en regelgeving wordt de samenhang van de aanpassingen in alle Visma | Raet producten en daarmee de werking van de keten duidelijk gemaakt. Op de community van HR Core beaufort (Online) wordt de functionaliteit binnen HR Core (Online) over de verschillende releases heen samengebracht. Hieronder alleen de wijzigingen die aangebracht zijn in deze release. Let op: Het aanvullend geboorteverlof gaat pas in voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 juli 2020. Indien u voor deze tijd een aanvraag indient zal het UWV het bericht afkeuren. Functie 'Aanvraag aanvullend geboorteverlof (703009)' Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Aanvraag aanv. geboorteverlof Het aanvullend geboorteverlof kan worden aangevraagd met de nieuwe functie 703009 Aanvraag aanv. geboorteverlof. In deze functie vult u de rubrieken voor de aanvraag naar het UWV. Aangezien de geboortedatum van het kind een belangrijke factor is voor het UWV bericht is dit de trigger voor de aanvraag. Wijziging van deze rubriek zal zorgen voor een nieuwe aanvraag richting het UWV. Indien de uitkering rechtstreeks aan de werknemer moet worden overgemaakt, moet ook het IBAN nummer worden ingevoerd en in geval van een buitenlands IBAN nummer ook de BIC code en naam en plaats van de bank. Bij de keuze voor 'Nieuwe aanvraag' op het nieuwe scherm worden de gegevens op het scherm geschoond en gevuld met default waarden. Deze optie maakt het mogelijk om bij een aanvraag voor een tweede kind te beginnen met een schoon scherm. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren.  Functie 'Verwerken Indirecte mutaties (100252)' Het is ook mogelijk om de aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof in Self Service te doen. In HR Core Beaufort (Online) is het proces 'Verwerken indirecte mutaties' uitgebreid met consistentiecontroles voor de verwerking van de rubrieken voor het aanvullend geboorteverlof. Mocht er een ongeldige waarde worden aangeleverd, dan vindt u dit terug op het verwerkingsverslag en kunt u vervolgens hierop actie ondernemen. Uw actie U hoeft hiervoor geen speciale acties te ondernemen. Nieuwe berichtsoort voor aanvullend geboorteverlof UWV-WAZO-2 Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > EDI-ontvanger Om de nieuwe gegevens voor de aanvraag van een aanvullend geboorteverlof via EDI aan UWV te kunnen doorgeven, is een nieuwe berichtsoort aangemaakt. Na installatie van de update van HR Core Beaufort is de nieuwe berichtsoort zichtbaar op het scherm 'Index ondersteunende berichtsoorten'. Deze nieuwe berichtsoort kunt u als volgt toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM. Ga naar applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > Edi-ontvanger. Selecteer EDI-ontvanber UWV Digi-ZSM en druk op de tab Soort EDI-bericht. Druk vervolgens op de knop Nieuw, het venster 'Index ondersteunende berichtsoorten' verschijnt. Zorg dat alleen nr. 6 UWV aanv.geboorteverlof aangevinkt is, sluit af en druk vervolgens op Accepteren. Sluit vervolgens ook de functie EDI-ontvanger af met Accepteren. Als de berichtsoort slechts voor één instelling of opdrachtgever van toepassing is, geeft u in de velden Opdrachtgever en Instelling aan voor welke opdrachtgever en instelling. Als u de velden leeg laat, wordt het bericht aangemaakt voor alle instellingen (en opdrachtgevers) in Beaufort. Meer informatie vindt u op de Help pagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort. Uw actie Indien u gebruik wilt maken van het aanvullend geboorteverlof en deze aanvraag ook naar het UWV wilt sturen, zult u de nieuwe berichtsoort moeten toevoegen aan uw EDI ontvanger. Nieuwe gebeurtenis 0601 Aanvullend geboorteverlof De aanvraag voor het aanvullend geboorteverlof wordt verwerkt via het standaard EDI-proces. Hieronder een korte toelichting van de wijzigingen in de functies. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Gebeurtenis Als er een geldige aanvraag voor aanvullend geboorteverlof is opgevoerd (hetzij via de nieuwe functie 703009 'Aanvraag aanv. geboorteverlof', hetzij via het importeren van indirecte mutaties, kunt u de status van de aanvraag terugvinden bij de gebeurtenissen en wel voor code 0601 'Aanvullend geboorteverlof'. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren acties Het generen van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenis en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s) en op het verwerkingsverslag worden ook de resultaten vermeld voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Ziekteadministratie > EDI > Genereren EDI-berichten Het generen van EDI-berichten zorgt er ook voor dat, indien er acties aanwezig zijn, ook het WAZO-bericht voor het aanvullend geboorteverlof wordt aangemaakt. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Overzicht EDI-berichten, Reproduceren EDI-berichten, Opschonen historie EDI-ber. Ook deze functies zijn aangepast betreffende de verwerking van de nieuwe EDI-berichten voor het aanvullend geboorteverlof. Pad: Hoofdmenu > Applicatiebeheer > EDI > EDI uitvoer > Raadplegen EDI aanv.geb.verlof  Deze nieuwe functie (733055) toont de gegevens van het aangemaakte EDI-bericht voor aanvullend geboorteverlof.  Het eerste tabblad geeft de datum, berichtsoort en ontvanger van alle aangemaakte 'EDI-berichten aanvullend geboorteverlof' weer. Het tweede tabblad toont de details per aangemaakt 'EDI-bericht aanvullend geboorteverlof' met een overzicht van de waarden en omschrijving per rubriek. De functie is vergelijkbaar met de bestaande functie 'Raadplegen EDI-berichten (733025)'. Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren. Gewijzigd en verbeterd Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV Waarom In release 2020-05 van Payroll Gemal onderwerp 2020-05/5, is geschreven dat het bestand "Financiële ziektegegevens UWV", lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. Als gevolg hiervan gaan we de functionaliteit die HR Core Beaufort biedt rondom de Financiële ziektegegevens UWV verwijderen en de gegevens opschonen. Hoe Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd: Stap 1 in release 2020-06 (deze release): Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens Opschonen van menu's en procedures Vervallen verklaren van rubrieken Aanpassen van helpteksten Stap 2 in release 2020-07 Opschonen van financiële ziektegegevens In deze release worden de volgende functies, stuurgegevens en rubrieken opgeschoond/vervallen verklaard: Functie Naam 407010 Import financ. ziektegegevens 234010 Loongegevens tbv melding UWV   Stuurgegeven Omschrijving HPIP301 Commit aantal importeren financiële gegevens PPID200 Commit moment import UWV   Rubriek Omschrijving P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13  P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen; alle aanpassingen worden doorgevoerd bij het installeren van de upgrade. Opgeloste meldingen Naamgeving van verslaglegging Youforce exportprocedures onjuist (change 1850408) Melding Bij het aanmaken van de Youforce exportbestanden via procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer ' en procedure 175500 'Aanmaken export HR', worden verwerkingsverslagen aangemaakt. De naamgeving is respectievelijk *hss*.txt en *tm*.txt. Deze naamgeving is verwarrend. Oplossing De naamgeving voor beide verwerkingsverslagen is aangepast: voor de procedure 180127 'Aanmaken exp. gebruikersbeheer' en procedure 175500 'Aanmaken export HR' worden nu verwerkingsverslagen aangemaakt met naamgeving respectievelijk *gbb*.txt en *hrss*.txt. Ontbreken Ingangsdatum mutatie in infoscherm scherm Premiedifferentiatie WAB (change 1988824) Melding In de diverse schermen van HR Core Beaufort is in de menubalk een blauwe informatieknop met een 'I' beschikbaar waarmee informatie over het geselecteerde dienstverband, zoals de Ingangsdatum van de wijziging, kan worden getoond in een pop-up scherm. Indien vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, dan wordt de ingevoerde Ingangsdatum wijziging niet getoond in het pop-up scherm. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat als vanuit het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' een ingangsdatum wijziging wordt opgegeven via 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging' en er vervolgens wordt gekozen voor de informatieknop, de ingevoerde Ingangsdatum wijziging wordt getoond in het pop-up scherm. Signaaltekst weg bij Youforce signalen (Actieve signalering) (change 2035968) Melding In het geval van een HR Core Online klant (stuurgegeven BO4OL = 'J') is het mogelijk een Youforce signaal aan te maken. Bij de keuze voor de functie 100282 'Export acties Youforce' wordt vervolgens een xml-bestand aangemaakt. In de xml blijkt zowel het veld omschrijvingKort als het veld omschrijvingLang niet de juiste waarde te bevatten. Ze zijn beide gevuld met de waarde van de actie zelf. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat in de xml de velden omschrijvingKort en omschrijvingLang gevuld zijn met respectievelijk de waarden van de velden Signaaltekst kort en Signaaltekst lang zoals die op het scherm van de signaaldefinitie zijn ingevuld. Mutatie P12323 indicatie Woonland gaat niet naar Gemal (change 1697554) Melding Als in HR Core Beaufort een nieuw tweede dienstverband wordt opgevoerd met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, dan moet van de niet ingedeelde PS-elementen (waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt) een salarismutatie worden aangemaakt . Dit blijkt niet het geval te zijn voor o.a. rubriek P12323 (indicatie woonland) bij zowel direct als indirect muteren. Bij het muteren van een bestaand dienstverband treedt deze fout niet op. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat voor zowel directe als indirecte mutaties bij het aanmaken van een tweede dienstverband met een arbeidsrelatie met Indicatie salarisverwerker, er salarismutaties worden aangemaakt van de niet ingedeelde PS-elementen waarvan de indicatie 'Aanleveren salarisverw,' is aangevinkt. Bestand proefproductie niet correct (change 2000755) Melding In sommige gevallen werd de proefproductie door Payroll Gemal afgekeurd in verband met een incorrecte xml-opbouw. Oplossing Hoewel dit probleem zich diverse keren heeft voorgedaan, bleek dit niet eenduidig te reproduceren en daardoor moeilijk gericht op te lossen. We hebben de proefproductieprogrammatuur vergeleken met de normale aanleverprogrammatuur en op basis daarvan een  aantal wijzigingen in de proefproductie doorgevoerd. We hopen het probleem hiermee te hebben opgelost. Mocht u echter alsnog problemen in de dit kader ondervinden, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Automatische conversie P01182 (Soort wn-verzekering) stamblad werknemer (change 12880731) Melding Als een gebruiker met leesrechten de functie 'stamblad werknemer' uitvoert, wordt de automatische conversie van rubriek P01182 uitgevoerd als dit nog niet is gebeurd. In de mutatieverantwoording wordt de ingelogde gebruiker gelogd als zijnde de persoon die de mutatie heeft uitgevoerd. Dit is onterecht.  Oplossing Net als bij andere conversies die automatisch door HR Core Beaufort(Online) worden uitgevoerd, moet ook in dit geval de user 'Beaufort' worden gelogd in de mutatieverantwoording. Dit is nu aangepast. Inrichtingswijzigingen Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG): loonaangifte en UPA Hierbij extra wijzigingen naar aanleiding van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) die per 1 juli 2020 van kracht wordt. In het bericht op de community leest u de samenhang tussen het proces van de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof in HR Core (Online) en de verschillende releases. Gewijzigde omschrijving van exportcode 02263 Exportcode Omschrijving 02263 Incid. loonvermindering Gewijzigde referentiewaarde voor rubriek P02263 (Code incidentele inkomstenvermindering) Waarde Omschrijving OUD Omschrijving NIEUW 1 Vervallen Aanv. geboorteverlof Uw actie Met de procedure Collectieve Mutaties (700120) kunt u desgewenst reeds bestaande waarden '1' converteren naar '0' (= niet van toepassing). Uitbreiding rubriekenset voor Export Tactische Modules Aan 001 Rubriekenset Tact Modules is een rubriek toegevoegd met het oog op toekomstig gebruik door Flex Benefits. Rubriek Omschrijving P02508 Reisbewegingen Nieuwe PI-elementen De onderstaande rubrieken zijn aan HR Core Beaufort en aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe rubrieken Rubriekcode Omschrijving PI0154 Geboortedatum t.b.v. aanvraag Wazo PI0155 Aantal weken t.b.v. aanvrag Wazo PI0156 Begindatum verlof t.b.v. aanvraag Wazo PI0157 Aanloop of funct schaal PI0158 Datum ambtsjubileum PI0159 Datum jubileum 12,5 jaar PI0160 Datum jubileum 25 jaar PI0161 Datum jubileum 40 jaar PI0162 Datum jubileum 50 jaar Voor rubriek PI0157 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1=aanloop 2=functioneel Rubriek PI0153 ('Signaaldatum aanvullend geboorteverlof'), die al eerder was aangemaakt, is nu ook aan de rubriekenset toegevoegd. Publishing Date : 5/29/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 17:31 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1352 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030452) Vooraankondiging Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe versie uit van HR Core Beaufort. Lees meer... Mededeling voor HR Core in-huis klanten Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de community  vindt u meer informatie waarom en hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Gewijzigd en verbeterd Salarisregelingen VVT In de salarisregelingen 15 (maandverloning VVT) en 55 (vierwekenverloning VVT) is in het verleden schaal 100 (huishoudelijke hulp) toegevoegd en recentelijk, in release 2020-03, schaal 101 (leerlingen) toegevoegd.  De schaalnummers 100 en 101 en de bijbehorende inpassingsnummers zijn door Visma-Raet gekozen nummers. Deze keuze is geen gelukkige geweest omdat het gebruik van schaalnummers 100 en hoger, en het gebruik van inpassingsnummers groter dan 9060 kan leiden tot problemen bij het gebruik van tijdregistratie systemen en het inrichten van regelingen in de module Tijdregistratie van HR Core Beaufort. Naar aanleiding van de gemelde problemen is besloten om aan beide salarisregelingen (15 en 55) twee nieuwe salarisschalen met nieuwe anciënniteiten en inpassingsnummers toe te voegen: 17 (huishoudelijke hulp) en 22 (leerlingen) bedoeld ter vervanging van de schalen 100 en 101 met terugwerkende kracht tot 2020-01. Uw Actie U kunt de gewijzigde salarisregelingen en de bedragen vanaf 5 mei downloaden via Youforce en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling Voor leerlingen die verloond worden via schaal 101 anciënniteit 0 moet u (met terugwerkende kracht vanaf 2020-01) schaal 22 met anciënniteit 0 (inpassingsnummer 8010) vastleggen met het huidige percentage inschaling. Voor huishoudelijke hulpen die verloond worden via schaal 100 moet u (met terugwerkende kracht vanaf 2020-01) de volgende nieuwe schalen en anciënniteiten vastleggen:   OUD NIEUW Schaal Anciënniteit Schaal Anciënniteit 100 0 17 0 100 1 17 1 100 2 17 2 100 3 17 3 100 4 17 4 100 5 17 5 Voor personeel waarvoor een garantiesalaris is vastgelegd op basis van schaal 101 of schaal 100 moet u op eenzelfde wijze als hiervoor beschreven de nieuwe schalen en anciënniteiten van het garantiesalaris vastleggen. Wet en regelgeving Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) In deze release notes beschrijven we de wijzigingen naar aanleiding van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) die per 1 juli 2020 van kracht wordt. In het bericht op de community leest u de samenhang tussen het proces van de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof in HR Core (Online) en de verschillende releases.  Rubrieken voor aanvraag aanvullend geboorteverlof UWV Het aanvullend geboorteverlof wordt toegevoegd aan de Wazo (Wet Arbeid en Zorg). Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade alvast de nieuwe rubrieken uit die hiervoor nodig zijn. Deze rubrieken dient u zelf aan uw HSSK rubriekenset toe te voegen. Nieuwe rubrieken   Rubriekcode Omschrijving Vensteromschr. P01473 Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof Ingdt. aanv.geb.vrlf P01474 Geboortedatum kind aanvullend geboorteverlof Geb.dtm kind gebvrlf P01475 Aantal weken aanvullend geboorteverlof Aantal wkn geb.vrlf P01476 Indicatie geboorteverlof opgenomen Ind. geb.vrlf opg. P01477 Uitkering aan werknemer aanvullend geboorteverlof Uitkrng aan werknmr P01478 IBAN aanvullend geboorteverlof IBAN aanv.geb.verlf P01479 BIC buitenland aanvullend geboorteverlof BIC Buitenland P01480 Naam bank buitenland aanvullend geboorteverlof Naam bank P01481 Plaats bank buitenland aanvullend geboorteverlof Plaats bank Voor de bovenstaande rubrieken P01476 en P01477 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1=Ja 2=Nee Aansturing aanvullend geboorteverlof Payroll Gemal Onderstaande rubrieken zijn aangemaakt om de aansturing van het aanvullend geboorteverlof richting Gemal mogelijk te maken. Deze rubrieken kunnen in Payroll Gemal gebruikt gaan worden vanaf 1 juli 2020. Nieuwe rubrieken en exportcodes   Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P12146 Uren aanvullend geboorteverlof 02146 Av geb vl uren  P12147 Aanv. geb. verl. enkel aanvulling 02147  AGBV enkel aanvullen  P12148  Uitkeringsbedrag aanvullend geboorteverlof 02148  AGBV uitk bedrag P12149  % doorbetaling dagloon aanv. geb.verl.  02149  AGBV prc dbt dgln Voor de bovenstaande rubriek P12147 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 0 = Uitkering als bruto bedrag uitbetalen 1 = Uitkering presenteren maar niet uitbetalen Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving uitvoercode Omschrijving P93543 Aanvullend geboorteverlof dagloon 01543 AGBV dagloon P93984 Aanvullend geboorteverlof uitkering 00984 AGBV uitkering P93602 Aanvullend geboorteverlof uitkering UWV 01602 AGBV uitker UWV P93983 Aanvullend geboorteverlof WG bijdrage 00983 AGBV WG bijdrage   Opgeloste meldingen Toekomstmutaties in proefproductie (change 1805085) Melding Bij het aanmaken van een proefproductie voor de salarisverwerking blijken ook toekomstmutaties in het xml-bestand terecht te komen. Het xml-bestand zou eigenlijk alleen maar mutaties mogen bevatten met een ingangsdatum tot en met de einddatum van de huidige salarisperiode. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat alleen mutaties in het xml-bestand terecht komen met een ingangsdatum tot en met de einddatum van de huidige salarisperiode. Blauw scherm bij opstarten functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' (change 1838508) Melding Als de functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' (functie 160150) wordt opgestart waarbij er sprake is van een dienstverband met een arbeidsrelatie zonder koppeling met Payroll Gemal, verschijnt een pop-up met de melding '(PI_2770) Dienstverband xxxx/x neemt geen deel aan de salarisverwerking'. Na het wegklikken hiervan verschijnt een blauw scherm, waarna gewoon verder gewerkt kan worden. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat als de functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' wordt opgestart waarbij sprake is van een dienstverband met een arbeidsrelatie zonder koppeling met Payroll Gemal, de pop-up met de melding weliswaar gewoon verschijnt, echter nu niet meer gevolgd door een blauw scherm. Ook nu kan na het wegklikken van de pop-up gewoon in HR Core Beaufort verder gewerkt worden. Aangezien bij het opstarten van dezelfde functie ook een pop-up kan verschijnen gevolgd door een blauw scherm in de situatie waarbij er sprake is van afwijkende sessie 'GSA' (Geen mutaties salarisverwerking), of als de indienstdatum niet is ingevuld (een mogelijk scenario na een import via Self Service), of als de indienstdatum verder in de toekomst ligt dan de einddatum van de huidige salarisperiode (een mogelijk scenario na een import via Self Service), is ook hier de programmatuur aangepast. In de genoemde situaties zal het blauwe scherm ook niet meer verschijnen. Burgerlijke staat op verwerkingsverslag verzuimstatistieken (change 1866736) Melding Bij het opvoeren van persoonsgegevens in HR Core Beaufort is het niet verplicht om de rubriek P00329 (Burgerlijke staat), zie functie Algemene persoonsgegevens (functie 160001), in te vullen. Indien deze rubriek leeg wordt gelaten, wordt op het verwerkingsverslag van de functie 'Bijwerken per gegs. verzuimstat' (functie 164021), expliciet vermeld dat deze rubriek P00329 (Burgerlijke staat) ontbreekt. De informatie of deze rubriek is ingevuld is in het kader van AVG niet meer relevant. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat bij het aanmaken van het verwerkingsverslag van de functie 'Bijwerken per gegs. verzuimstat' (functie 164021) niet meer expliciet gecontroleerd wordt of de rubriek P00329 (Burgerlijke staat) een waarde heeft of niet. Indien de rubriek geen waarde heeft, zal dit niet meer worden vermeld op het verslag. EDI afkeur UWV bij Aard arbeidsverhouding 83 (change 1920057) Melding Op 14-02-2020 is het volgende bericht op de portal en op de HR Core Beaufort (Online) community gepubliceerd: "Per 01-01-2020 is vanuit de Loonaangifte waarde 83 (BBL) toegevoegd aan de lijst referentiewaarden van het gegeven Aard arbeidsverhouding. Wij hebben deze wettelijke wijziging doorgevoerd in de HR Core (Online)-Gemal-keten. Het gegeven Aard arbeidsverhouding is ook onderdeel van de elektronische berichten die we vanuit HR Core (Online) naar het UWV sturen. Als een medewerker als Aard arbeidsverhouding de waarde 83 heeft, keurt UWV het verzonden bericht af. Dit komt omdat UWV nog niet bekend is met deze wijziging en dit ook niet op korte termijn in hun systemen kan implementeren. UWV is bezig met het bedenken van een voorlopige oplossing. Dit betekent dat UWV de berichten met waarde 83 voor de Aard arbeidsverhouding vooralsnog afkeurt. UWV heeft aangegeven dat er geen sancties volgen als deze berichten verlaat worden ingezonden." Bij een onverhoopte boeteaanzegging dient dit gemeld te worden bij de servicedesk DigiZSM van UWV. UWV geeft door aan de uitvoering ZW dat de boeteaanzegging ingetrokken moet worden.  Oplossing In het bericht op de portal en op de HR Core Beaufort (Online) community is aangegeven dat UWV bezig was met het bedenken van een voorlopige oplossing. Deze voorlopige oplossing is er gekomen en deze houdt in dat meldingen met code = 83 kunnen worden ingediend op code arbeidsverhoudingen = 01. Dit houdt in dat als een dienstverband met Code aard arbeidsverhouding = 83 door HR Core Beaufort wordt verwerkt tot een EDI bericht voor het UWV, dit automatisch leidt tot een EDI bericht met Code aard arbeidsverhouding = 01. Deze oplossing is geïmplementeerd en wordt van kracht met de installatie van release 2020-05. Rubriek Reisbewegingen en herrekenen vorig jaar (change 1826411) Melding Bij de rubriek P02508 (Reisbewegingen) staat de indicatie 'herrekenen vorig jaar' aan terwijl het In Payroll Gemal niet mogelijk is om deze rubriek te herrekenen over vorig jaar. Oplossing Bij de rubriek P02508 (Reisbewegingen) is de indicatie 'herrekenen vorig jaar' uitgezet. Rubriekspecificaties Max. uren per week niet aanwezig (change 1921659) Melding Het raadplegen van de rubriekspecificaties voor de rubriek 'Max. uren per week' (P01119) ontbrak op het scherm 'In- en uit dienstgegevens'.  Oplossing De correctie werking voor het raadplegen van de rubriekspecificaties is aangepast voor deze rubriek. Inrichtingswijzigingen Nieuw stuurgegegeven UAR U werkt nu nog met Beaufort versie 3.4. We zijn echter druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe versie 3.5. Deze nieuwe versie omvat onder meer een nieuw upgrade mechanisme waarmee de periodieke upgrades kunnen worden geïnstalleerd. Als voorbereiding daarop leveren we dit nieuwe stuurgegeven uit. Op basis hiervan weet Beaufort of het bestaande upgrade mechanisme moet worden toegepast of het nieuwe.  Zolang u op versie 3.4 werkt, zal het bestaande upgrade mechanisme van toepassing blijven. U kunt dit stuurgegeven dan ook niet aanpassen. Stuurgegeven Omschrijving Syntax Waarde Vaste systeemparameter UAR Beaufort upgrade d.m.v. UAR (J)(N)  N J Wijziging omschrijvingen P00492 / 02492 Rubriek P00492 (Werkgeversbetaling) werd in release 2020-04 heringevoerd. Nu worden de omschrijvingen en referentiewaarden verder aangescherpt. Gewijzigde referentiewaarden   Waarde Omschrijving 0 Geen betaling 1 Instantiebetaling (vervallen) 2 Werkgeversbetaling voor UFO Lees voor aanvullende informatie de Release notes Payroll Gemal 2020-04. Solistische functie in eigen invoercode Nieuwe rubriek en exportcode Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P23155 Solistische functie 03155 Solistische func. Nieuwe referentiewaarden P23155 Waarde Omschrijving 0 Geen solistische functie 1 Solistische functie Rubriek P00345 (Speciale werknemers) heeft gewijzigde referentiewaarden. Gewijzigde referentiewaarden P00345 Waarde Omschrijving 4 30%-reg 1+Solistisch (vervalt 1-1-21) 5 0%-reg 2+Solistisch (vervalt 1-1-21) 9 Solist func MO groep (vervalt 1-1-21) Vervallen rubriek Rubriekcode Omschrijving P13155 Afw. Sec ops ABP Advies Geadviseerd wordt om nog in 2020 over te gaan op de gewijzigde werkwijze waarbij de waarde 4, 5 of 9 van P00345 (Speciale werknemers), moet worden gewijzigd naar respectievelijk 2, 3 of 0 en tegelijkertijd rubriek P23155 (Solistische functie) de waarde 1 moet krijgen. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-05.   Publishing Date : 4/29/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 16:11 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 851 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030452) Vooraankondiging Nieuwe major versie HR Core Beaufort In de komende tijd leveren we een nieuwe versie uit van HR Core Beaufort. Lees meer... Mededeling voor HR Core in-huis klanten Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de community  vindt u meer informatie waarom en hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Gewijzigd en verbeterd Salarisregelingen VVT In de salarisregelingen 15 (maandverloning VVT) en 55 (vierwekenverloning VVT) is in het verleden schaal 100 (huishoudelijke hulp) toegevoegd en recentelijk, in release 2020-03, schaal 101 (leerlingen) toegevoegd.  De schaalnummers 100 en 101 en de bijbehorende inpassingsnummers zijn door Visma-Raet gekozen nummers. Deze keuze is geen gelukkige geweest omdat het gebruik van schaalnummers 100 en hoger, en het gebruik van inpassingsnummers groter dan 9060 kan leiden tot problemen bij het gebruik van tijdregistratie systemen en het inrichten van regelingen in de module Tijdregistratie van HR Core Beaufort. Naar aanleiding van de gemelde problemen is besloten om aan beide salarisregelingen (15 en 55) twee nieuwe salarisschalen met nieuwe anciënniteiten en inpassingsnummers toe te voegen: 17 (huishoudelijke hulp) en 22 (leerlingen) bedoeld ter vervanging van de schalen 100 en 101 met terugwerkende kracht tot 2020-01. Uw actie U kunt de gewijzigde salarisregelingen en de bedragen vanaf 5 mei downloaden via Youforce en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling Voor leerlingen die verloond worden via schaal 101 anciënniteit 0 moet u (met terugwerkende kracht vanaf 2020-01) schaal 22 met anciënniteit 0 (inpassingsnummer 8010) vastleggen met het huidige percentage inschaling. Voor huishoudelijke hulpen die verloond worden via schaal 100 moet u (met terugwerkende kracht vanaf 2020-01) de volgende nieuwe schalen en anciënniteiten vastleggen:   OUD NIEUW Schaal Anciënniteit Schaal Anciënniteit 100 0 17 0 100 1 17 1 100 2 17 2 100 3 17 3 100 4 17 4 100 5 17 5 Voor personeel waarvoor een garantiesalaris is vastgelegd op basis van schaal 101 of schaal 100 moet u op eenzelfde wijze als hiervoor beschreven de nieuwe schalen en anciënniteiten van het garantiesalaris vastleggen. Wet en regelgeving Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) In deze release notes beschrijven we de wijzigingen naar aanleiding van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) die per 1 juli 2020 van kracht wordt. In het bericht op de community leest u de samenhang tussen het proces van de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof in HR Core (Online) en de verschillende releases.  Rubrieken voor aanvraag aanvullend geboorteverlof UWV Het aanvullend geboorteverlof wordt toegevoegd aan de Wazo (Wet Arbeid en Zorg). Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade alvast de nieuwe rubrieken uit die hiervoor nodig zijn. Deze rubrieken dient u zelf aan uw HSSK rubriekenset toe te voegen. Nieuwe rubrieken   Rubriekcode Omschrijving Vensteromschr. P01473 Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof Ingdt. aanv.geb.vrlf P01474 Geboortedatum kind aanvullend geboorteverlof Geb.dtm kind gebvrlf P01475 Aantal weken aanvullend geboorteverlof Aantal wkn geb.vrlf P01476 Indicatie geboorteverlof opgenomen Ind. geb.vrlf opg. P01477 Uitkering aan werknemer aanvullend geboorteverlof Uitkrng aan werknmr P01478 IBAN aanvullend geboorteverlof IBAN aanv.geb.verlf P01479 BIC buitenland aanvullend geboorteverlof BIC Buitenland P01480 Naam bank buitenland aanvullend geboorteverlof Naam bank P01481 Plaats bank buitenland aanvullend geboorteverlof Plaats bank Voor de bovenstaande rubrieken P01476 en P01477 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1=Ja 2=Nee Aansturing aanvullend geboorteverlof Payroll Gemal Onderstaande rubrieken zijn aangemaakt om de aansturing van het aanvullend geboorteverlof richting Gemal mogelijk te maken. Deze rubrieken kunnen in Payroll Gemal gebruikt gaan worden vanaf 1 juli 2020. Nieuwe rubrieken en exportcodes   Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P12146 Uren aanvullend geboorteverlof 02146 Av geb vl uren P12147 Aanv. geb. verl. enkel aanvulling 02147  Aanv geb vl enk av P12148  Uitkeringsbedrag aanvullend geboorteverlof 02148  Av geb vl uitk P12149  % doorbetaling dagloon aanv. geb.verl.  02149  Agv prc dbt dgln Voor de bovenstaande rubriek P12147 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 0 = Uitkering als bruto bedrag uitbetalen 1 = Uitkering presenteren maar niet uitbetalen Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving uitvoercode Omschrijving P93543 Aanvullend geboorteverlof dagloon 01543 AGBV dagloon P93984 Aanvullend geboorteverlof uitkering 00984 AGBV uitkering P93602 Aanvullend geboorteverlof uitkering UWV 01602 AGBV uitker UWV P93983 Aanvullend geboorteverlof WG bijdrage 00983 AGBV WG bijdrage   Opgeloste meldingen Toekomstmutaties in proefproductie (change 1805085) Melding Bij het aanmaken van een proefproductie voor de salarisverwerking blijken ook toekomstmutaties in het xml-bestand terecht te komen. Het xml-bestand zou eigenlijk alleen maar mutaties mogen bevatten met een ingangsdatum tot en met de einddatum van de huidige salarisperiode. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat alleen mutaties in het xml-bestand terecht komen met een ingangsdatum tot en met de einddatum van de huidige salarisperiode. Blauw scherm bij opstarten functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' (change 1838508) Melding Als de functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' (functie 160150) wordt opgestart waarbij er sprake is van een dienstverband met een arbeidsrelatie zonder koppeling met Payroll Gemal, verschijnt een pop-up met de melding '(PI_2770) Dienstverband xxxx/x neemt geen deel aan de salarisverwerking'. Na het wegklikken hiervan verschijnt een blauw scherm, waarna gewoon verder gewerkt kan worden. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat als de functie 'Transitie-/ontslagvergoeding' wordt opgestart waarbij sprake is van een dienstverband met een arbeidsrelatie zonder koppeling met Payroll Gemal, de pop-up met de melding weliswaar gewoon verschijnt, echter nu niet meer gevolgd door een blauw scherm. Ook nu kan na het wegklikken van de pop-up gewoon in HR Core Beaufort verder gewerkt worden. Aangezien bij het opstarten van dezelfde functie ook een pop-up kan verschijnen gevolgd door een blauw scherm in de situatie waarbij er sprake is van afwijkende sessie 'GSA' (Geen mutaties salarisverwerking), of als de indienstdatum niet is ingevuld (een mogelijk scenario na een import via Self Service), of als de indienstdatum verder in de toekomst ligt dan de einddatum van de huidige salarisperiode (een mogelijk scenario na een import via Self Service), is ook hier de programmatuur aangepast. In de genoemde situaties zal het blauwe scherm ook niet meer verschijnen. Burgerlijke staat op verwerkingsverslag verzuimstatistieken (change 1866736) Melding Bij het opvoeren van persoonsgegevens in HR Core Beaufort is het niet verplicht om de rubriek P00329 (Burgerlijke staat), zie functie Algemene persoonsgegevens (functie 160001), in te vullen. Indien deze rubriek leeg wordt gelaten, wordt op het verwerkingsverslag van de functie 'Bijwerken per gegs. verzuimstat' (functie 164021), expliciet vermeld dat deze rubriek P00329 (Burgerlijke staat) ontbreekt. De informatie of deze rubriek is ingevuld is in het kader van AVG niet meer relevant. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat bij het aanmaken van het verwerkingsverslag van de functie 'Bijwerken per gegs. verzuimstat' (functie 164021) niet meer expliciet gecontroleerd wordt of de rubriek P00329 (Burgerlijke staat) een waarde heeft of niet. Indien de rubriek geen waarde heeft, zal dit niet meer worden vermeld op het verslag. EDI afkeur UWV bij Aard arbeidsverhouding 83 (change 1920057) Melding Op 14-02-2020 is het volgende bericht op de portal en op de HR Core Beaufort (Online) community gepubliceerd: "Per 01-01-2020 is vanuit de Loonaangifte waarde 83 (BBL) toegevoegd aan de lijst referentiewaarden van het gegeven Aard arbeidsverhouding. Wij hebben deze wettelijke wijziging doorgevoerd in de HR Core (Online)-Gemal-keten. Het gegeven Aard arbeidsverhouding is ook onderdeel van de elektronische berichten die we vanuit HR Core (Online) naar het UWV sturen. Als een medewerker als Aard arbeidsverhouding de waarde 83 heeft, keurt UWV het verzonden bericht af. Dit komt omdat UWV nog niet bekend is met deze wijziging en dit ook niet op korte termijn in hun systemen kan implementeren. UWV is bezig met het bedenken van een voorlopige oplossing. Dit betekent dat UWV de berichten met waarde 83 voor de Aard arbeidsverhouding vooralsnog afkeurt. UWV heeft aangegeven dat er geen sancties volgen als deze berichten verlaat worden ingezonden." Bij een onverhoopte boeteaanzegging dient dit gemeld te worden bij de servicedesk DigiZSM van UWV. UWV geeft door aan de uitvoering ZW dat de boeteaanzegging ingetrokken moet worden.  Oplossing In het bericht op de portal en op de HR Core Beaufort (Online) community is aangegeven dat UWV bezig was met het bedenken van een voorlopige oplossing. Deze voorlopige oplossing is er gekomen en deze houdt in dat meldingen met code = 83 kunnen worden ingediend op code arbeidsverhoudingen = 01. Dit houdt in dat als een dienstverband met Code aard arbeidsverhouding = 83 door HR Core Beaufort wordt verwerkt tot een EDI bericht voor het UWV, dit automatisch leidt tot een EDI bericht met Code aard arbeidsverhouding = 01. Deze oplossing is geïmplementeerd en wordt van kracht met de installatie van release 2020-05. Rubriek Reisbewegingen en herrekenen vorig jaar (change 1826411) Melding Bij de rubriek P02508 (Reisbewegingen) staat de indicatie 'herrekenen vorig jaar' aan terwijl het In Payroll Gemal niet mogelijk is om deze rubriek te herrekenen over vorig jaar. Oplossing Bij de rubriek P02508 (Reisbewegingen) is de indicatie 'herrekenen vorig jaar' uitgezet. Rubriekspecificaties Max. uren per week niet aanwezig (change 1921659) Melding Het raadplegen van de rubriekspecificaties voor de rubriek 'Max. uren per week' (P01119) ontbrak op het scherm 'In- en uit dienstgegevens'.  Oplossing De correctie werking voor het raadplegen van de rubriekspecificaties is aangepast voor deze rubriek. Inrichtingswijzigingen Nieuw stuurgegegeven UAR U werkt nu nog met Beaufort versie 3.4. We zijn echter druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe versie 3.5. Deze nieuwe versie omvat onder meer een nieuw upgrade mechanisme waarmee de periodieke upgrades kunnen worden geïnstalleerd. Als voorbereiding daarop leveren we dit nieuwe stuurgegeven uit. Op basis hiervan weet Beaufort of het bestaande upgrade mechanisme moet worden toegepast of het nieuwe.  Zolang u op versie 3.4 werkt, zal het bestaande upgrade mechanisme van toepassing blijven. U kunt dit stuurgegeven dan ook niet aanpassen. Stuurgegeven Omschrijving Syntax Waarde Vaste systeemparameter UAR Beaufort upgrade d.m.v. UAR (J)(N)  N J Wijziging omschrijvingen P00492 / 02492 Rubriek P00492 (Werkgeversbetaling) werd in release 2020-04 heringevoerd. Nu worden de omschrijvingen en referentiewaarden verder aangescherpt. Gewijzigde referentiewaarden   Waarde Omschrijving 0 Geen betaling 1 Instantiebetaling (vervallen) 2 Werkgeversbetaling voor UFO Lees voor aanvullende informatie de Release notes Payroll Gemal 2020-04. Solistische functie in eigen invoercode Nieuwe rubriek en exportcode Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P23155 Solistische functie 03155 Solistische func. Nieuwe referentiewaarden P23155 Waarde Omschrijving 0 Geen solistische functie 1 Solistische functie Rubriek P00345 (Speciale werknemers) heeft gewijzigde referentiewaarden. Gewijzigde referentiewaarden P00345 Waarde Omschrijving 4 30%-reg 1+Solistisch (vervalt 1-1-21) 5 0%-reg 2+Solistisch (vervalt 1-1-21) 9 Solist func MO groep (vervalt 1-1-21) Vervallen rubriek Rubriekcode Omschrijving P13155 Afw. Sec ops ABP Advies Geadviseerd wordt om nog in 2020 over te gaan op de gewijzigde werkwijze waarbij de waarde 4, 5 of 9 van P00345 (Speciale werknemers), moet worden gewijzigd naar respectievelijk 2, 3 of 0 en tegelijkertijd rubriek P23155 (Solistische functie) de waarde 1 moet krijgen. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-05.   Publishing Date : 4/29/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 16:06 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1118 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030448) In deze versie... Aangepast in versie 4 In versie 4 is het volgende aangepast. Noot toegevoegd aan paragraaf 'Hoe' van onderwerp 'Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL' Aangepast in versie 3 In versie 3 is het volgende aangepast. Mededeling 'Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum' toegevoegd. Onderwerp 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle' paragraaf 'Let op'  en 'Uw actie' aangescherpt. Diverse kleine aanpassingen naar aanleiding van interne testen. Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. Onderwerp 'Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA' uitgebreid met hoe vast te leggen in Beaufort. Mededelingen WAB community Zoals al gemeld in de december release notes is Visma | Raet een WAB community gestart waar u zich kunt aanmelden om alle informatie over de WAB te vinden. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core (Online) ten aanzien van de WAB.  Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum De aanpassingen die wij in onze producten voor de wet WAB hebben gemaakt zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door het ministerie van Sociale Zaken in de afgelopen maanden. Zie ook hieronder de functionele beschrijving met betrekking tot gescheiden vastlegging van contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren. Op 16 december heeft het ministerie (zie www.rijksoverheid.nl) een aanvullende toelichting en voorbeelden gegeven over hoe zij de uitwerking van de wet zien. De toepassing van een tijdelijke uitbreiding via een addendum op een vast contract is in dit document toegelicht, zie situatie 1 (blz 22) van de bijlage. De door het ministerie beschreven werkwijze (het aanmaken van een nieuw dienstverband om de tijdelijke uitbreiding vast te leggen) kan ook binnen onze producten worden toegepast, maar dit brengt eventueel aanvullende administratieve werkzaamheden voor u met zich mee. Visma | Raet heeft contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken inzake de gegeven toelichting en aanvullende informatie opgevraagd. We zijn in afwachting van een reactie van het ministerie. Zodra wij een verduidelijking op de toelichting hebben ontvangen zullen wij u verder informeren. Vanaf 1 januari zijn er verschillende mogelijkheden in onze applicaties voor het vastleggen van tijdelijke uitbreidingsuren (addendum) bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Uitgebreide informatie kunt u hieronder in de sectie 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle'. Hieronder staan nogmaals kort de verschillende opties beschreven. Opplussen van contracturen Veel klanten maakten tot op heden gebruik van deze optie om tijdelijke uitbreidingsuren op te plussen bij de vaste contracturen. Dit is per 1 januari 2020 niet meer toegestaan wanneer u gebruik wilt maken van de lage WW premie. De uren van de tijdelijke uitbreiding kunnen dan niet getoetst worden aan het 30% criterium. Wij adviseren u dan ook deze optie niet te gebruiken. Registreren van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst) Deze optie is toegevoegd per 1 januari 2020 in onze systemen. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgevingen van het ministerie. Door de tijdelijke uitbreidingsuren apart te registeren binnen hetzelfde dienstverband/IKV wordt er een onderscheid gemaakt tussen de contracturen en de verloonde uren in de Loonaangifte. Op deze manier kan er getoetst worden aan het 30% criterium. Eventuele herziening van WW premie vindt dan plaats aan het einde van het fiscale jaar. Nieuw dienstverband toevoegen U heeft ook de mogelijkheid om een nieuw dienstverband vast te leggen voor een addendum van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA De inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot gevolg dat in de loon- of personeelsadministratie en in de loonaangifte nieuwe indicaties moeten worden ingevoerd en in voorkomende gevallen bestaande coderingen moeten worden aangepast. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden de aanpassingen door Visma | Raet verzorgd of moeten deze door u zelf worden uitgevoerd. Onderstaand schema verschaft duidelijkheid ten aanzien van genoemde indicaties en coderingen (met de daarbij behorende HR Core (Online) rubrieken). De aansturing van deze rubrieken gebeurt vanuit HR Core (Online). In de release van HR Core(Online) van december zijn de waarden naar een standaard omgezet (lees er hier meer over). Controleer of de juiste waarden zijn gevuld en pas deze eventueel aan (dit kan ook via collectief muteren). Controleer daarnaast of er nog toekomstmutaties klaar staan bij indirect muteren, zorg ervoor dat de rubrieken bij het doorvoeren van deze mutaties alsnog worden aangepast. Indien Self Service gebruikt wordt om nieuwe medewerkers op te voeren en dienstverbanden aan te passen, controleer dan ook de inrichting in de desbetreffende Self Service processen. Bovenstaande tabel correspondeert met de volgende op te geven waarden in Beaufort: Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; rubriek P08259 (invoercode 02259):  0  = onbepaalde tijd  1 = bepaalde tijd  Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst; rubriek P12294 (invoercode 02294): 0 = schriftelijke overeenkomst  1 = niet-schriftelijke overeenkomst Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie oproepovereenkomst; rubriek P12474 (invoercode 02474)  0 = geen oproepovereenkomst  1 = oproepovereenkomst  Waarde 0 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Nieuw WAB: salarismutatiecontrole op premiedifferentiatie rubrieken Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. De eerder uitgeleverde WAB rubrieken (P08259-Code contract (on)bepaalde tijd, P12170-Code tarief WW Awf, P12294​-Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474-Code oproepovereenkomst) spelen een belangrijke rol in de bepaling van het WW premietarief. Om foutsituaties te voorkomen wordt gecontroleerd of deze rubrieken gevuld zijn bij nieuwe dienstverbanden met een koppeling naar de salarisverwerker. Hoe De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) is uitgebreid met een tweetal controles: Op basis van rubriek P00332 (Code soort loner) wordt in geval van een nieuw dienstverband gecontroleerd of er ook mutaties worden aangeleverd voor de WAB rubrieken P08259, P12170, P12294​ en P12474. Als 1 of meer van deze rubrieken ontbreken, wordt (na het klikken op de betreffende controleregel) de volgende melding in het informatie venster getoond: "Er wordt een nieuw dienstverband aangeleverd zonder de verplichte WAB mutaties (rubriek P08259, P12170 / P12294 / P12474). Voer deze mutaties alsnog op in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'.".  In geval (een van de) rubrieken P12170, P12294​, P12474 een waarde 9 (niet van toepassing) heeft, wordt de volgende melding in het informatie venster getoond: "Minimaal één van de WAB rubrieken (P12170 / P12294 / P12474) heeft de waarde 9 (niet van toepassing) gekregen. Deze waarde is vooral van toepassing op dienstverbanden zónder koppeling naar de salarisverwerker. U wordt geadviseerd deze waarde in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'  aan te passen'.".  De functie heeft een printfunctie: ook daar zullen de nieuwe controleresultaten worden weergegeven. Uw actie De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) betreft een bestaande functie en is qua werking (en daarmee qua acties) ongewijzigd. Alvorens een salaris aanlevering af te roepen, wordt u geadviseerd de controlefunctie uit te voeren. Op basis van het resultaat kunnen de benodigde correcties in HR Core (Online) worden vastgelegd om daarna nogmaals het resultaat met deze functie te controleren. Indien alle foutsituaties zijn opgelost kunt u de salaris aanlevering afroepen. Let op: zowel de controlefunctie als het corrigeren van de geconstateerde foutsituaties zijn optioneel. Deze blokkeren de aanlevering dus niet. Als u besluit aan te leveren in een situatie waarbij niet alle mutaties zijn gecontroleerd en/of gecorrigeerd zal HR Core (Online) dit constateren en u nogmaals vragen of u door wilt gaan met de aanlevering. Doorgaan kan dan uitval binnen Payroll Gemal tot gevolg hebben. WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle Let op: Deze functionaliteit is niet voor iedere organisatie van toepassing. Controleer goed of deze functionaliteit van toepassing is op uw organisatie voordat u deze activeert. Eenmaal aangezet betekent dat het niet meer uitgezet kan worden. Als u de functionaliteit nodig heeft, activeer deze pas als u zeker weet dat u er klaar voor bent, bijvoorbeeld als de aanpassingen in de Self Service formulieren gereed zijn. Maar denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Waarom Onderdeel van de eerder genoemde WAB wetgeving is de 30% controle waarbij de verloonde uren niet meer dan 30% boven de contracturen mogen liggen. Payroll Gemal zal deze controle faciliteren, maar deze controle vereist in HR Core (Online) onder andere een gescheiden vastlegging van de contracturen en de tijdelijke uitbreidingsuren op het contract. Hieronder beschrijven we de functionele wijzigingen, aanvullend op de eerdere uitgeleverde configuratie. Hoe Activeren gescheiden vastlegging contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren: In Beaufort Service is een nieuwe optie 'Activeren vastlegging contract- en uitbreidingsuren' beschikbaar. Hiermee activeert u de functionaliteit met betrekking tot de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Door op deze nieuwe optie te dubbelklikken verschijnt een pop-up melding: "Hiermee activeert u de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Doe dit alleen als dit voor u relevant is en eventuele Self Service schermen op deze situatie zijn aangepast. Doorgaan Ja/Nee?": Als u op Nee klikt, wordt de functie geannuleerd en blijft alles bij het oude. Als u op Ja klikt, gebeurt het volgende: de 'blokkade indirect muteren' voor de vier nieuwe rubrieken (P03109-Contracturen, P04109-Tijdelijke uitbreidingsuren, P01404-% deelbetrekking contract, P02404-% deelbetrekking uitbreiding) wordt opgeheven. Met andere woorden: deze rubrieken kunnen vanaf dat moment indirect gemuteerd worden. de 'blokkade indirect muteren' voor de twee bestaande rubrieken P01109-Uren per week en P00404-% deelbetrekking wordt van kracht. Met andere woorden: deze rubrieken mogen vanaf dat moment niet meer indirect gemuteerd worden. het 'in en uit-dienst scherm' zal worden uitgebreid met de vier nieuwe rubrieken en P01109 / P00404 worden op basis van die waarden bepaald. De keuzeoptie is slechts eenmalig beschikbaar: als deze wordt geactiveerd verdwijnt de optie uit Beaufort Service. Meer informatie over de WAB vindt u terug op de WAB community. Het de-activeren van de optie kan alleen na contact met Visma I Raet. Bepaal dus vooraf goed of deze gescheiden vastlegging in het kader van de WAB voor uw organisatie relevant is en zo ja: of u hiervoor helemaal gereed bent. Denk hierbij aan het aanpassen van uw Self Service formulieren op de nieuwe rubrieken, maar ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Voor de onderwijs klanten in HR Core Online is deze optie (en de achterliggende functionaliteit) niet beschikbaar omdat deze functionaliteit niet van toepassing is in het onderwijs. Aangepast 'In- en uit dienst scherm': Indien u de gescheiden vastlegging heeft geactiveerd zal het 'in- en uit-dienst scherm' zich anders gedragen. De wijzigingen zijn als volgt: De vier contract- en uitbreidingsrubrieken zijn toegevoegd aan het scherm. Bij invoer van contracturen berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking contract en vice versa. Bij invoer van uitbreidingsuren berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking uitbreiding en vice versa. Als de vier nieuwe rubrieken nog leeg zijn, worden de 'contracturen' met de waarde uit 'uren per week' en het '% deelbetrekking contract' met het '% deelbetrekking' gevuld. De uren per week (P01109)  en % deelbetrekking (P00404) zijn niet meer muteerbaar. Beide velden worden automatisch bijgewerkt op basis van de waarden uit de vier nieuwe velden. In HR Core (Online) zijn veel processen gerelateerd aan de rubrieken P01109 / P00404. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlofrechtberekening. Hierin veranderd niets. In het kader van de 30% berekening zal rubriek P00404-% deelbetrekking (exportcode 02404) en P01404-% deelbetrekking contract (exportcode 02511) aan de salarisverwerker worden aangeleverd.  Indirect muteren: Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is als volgt aangepast (in geval van geactiveerde functionaliteit): als de contracturen (P03109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking contract (P01404) bepaald (en vice versa) als de uitbreidingsuren (P04109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) bepaald (en vice versa) de uren per week (P01109) worden automatisch gevuld met de optelsom van de contracturen (P03109) en de uitbreidingsuren (P04109) het % deelbetrekking (P00404) wordt automatisch gevuld met de optelsom van het % db contract (P01404) en het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) Uw actie Bepaal voor u als organisatie of deze functionaliteit relevant is en/of u -wat betreft uw Self Service formulieren- gereed bent. Denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Indien u niet per 01-01-2020 deze functionaliteit kunt activeren, kunt u tijdelijke uitbreidingen met een apart dienstverband vastleggen. Dit heeft echter wel consequenties voor het WW premietarief (hoog). Om een correcte 30% berekening te kunnen garanderen, zult u vervolgens zodra u daarvoor gereed bent met terugwerkende kracht de tijdelijke uitbreidingen op het vaste contract moeten registreren. CAO Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) Op verzoek is een nieuwe CAO-code voor de samenwerkende gemeentelijke organisaties (83 - CAO SGO) toegevoegd aan de bestaande CAO-codes onder de diverse regelingen van een werkgever. P02266 Afwijkende risicopremiegroep komt te vervallen Rubriek P02266 (Afwijkende risicopremie) komt te vervallen, zoals in release 2019-10 al werd aangekondigd met de introductie van de nieuwe functionaliteit 'Splitsing code SV'. In deze nieuwe functionaliteit is de rubriek P02266 vervangen door drie nieuwe rubrieken en is daardoor overbodig geworden. Dit heeft de volgende gevolgen voor HR Core (Online): Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104) De sectie met betrekking tot 'Afw. risicopremie gr' is van het scherm verwijderd. Eventuele controles voor deze rubriek zijn ook vervallen. Verwerken indirecte mutaties (functie 100252) Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot rubriek P02266 zal in het verwerkingsverslag worden aangegeven dat deze rubriek niet meer bestaat en er zullen geen verdere verwerkingen met deze rubriek meer plaats vinden. Gewijzigd IKV bij nieuwe dienstverbanden In release 2019-12 is in het kader van de WAB functionaliteit geïntroduceerd om een transitie- en ontslagvergoeding op te voeren waarbij automatisch een gelijktijdig volgnummer inkomstenverhouding (P02378) wordt gegenereerd. Door de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband, is besloten dat vanaf release 2019-12 het bepalen van het volgnummer inkomstenverhouding van een nieuw dienstverband in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Bij dit besluit is onvoldoende rekening gehouden bij de veelvuldig gehanteerde werkwijze in Self Service waarbij een nieuw dienstverband (meestal in combinatie met een nieuw persoon) wordt opgevoerd zonder dat het Burger Service Nummer van de persoon bekend is. Om een uniek volgnummer inkomstenverhouding (P01114) te kunnen genereren, zijn in principe het loonheffingennummer (rubriek S01001) van de instelling en het BSN nummer (P00320) van de persoon nodig. Om de eerder genoemde werkwijze in Self Service te kunnen ondersteunen is de functie van het genereren van een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van een nieuw dienstverband in het geval het BSN van de persoon nog niet bekend is, als volgt aangepast: Als het BSN bij een persoonsnummer niet bekend is, moet u in de rubriek P00320 BSN/Sofi-nummer de waarde 0 vastleggen of de waarde leeg laten. Als de rubriek P00320 de waarde 0 heeft of leeg is, wordt een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) gegenereerd op basis van de aanwezigheid van andere dienstverbanden en transitievergoedingen met hetzelfde persoonsnummer. De uniciteit van het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) is niet gegarandeerd omdat 1 van de 2 rubrieken (S01001 en P00320) om de uniciteit te kunnen bepalen niet beschikbaar is. Als in een latere instantie het BSN van de persoon alsnog wordt ingevoerd, moet u vooralsnog zelf controleren of het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) uniek is. Importeren resultaatgegevens Payroll Gemal Een van de gevolgen van het uitfaseren van de eindejaarsproducties door Payroll Gemal is dat er geen perioderesultaten voor jaarwerk producties beschikbaar zijn, omdat de jaarwerk producties voor periode (13), 14 en 15 worden verwerkt en teruggegeven als correctieproducties voor periode 12 (bij maandverloning) of periode 14 (bij vierwekenverloning). Hierdoor is de functie 165000 Importeren resultaatgegevens aangepast waardoor het niet langer mogelijk is om een productieperiode te selecteren die verwijst naar de resultaatgegevens van periode (13), 14 en 15. Inrichtingswijzigingen Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1653,60. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1526,40. De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Staffel minimumjeugdloon voor BBL aangepast Vanaf 01-01-2020 is de berekening van het minimumloon voor BBL-ers gewijzigd. Voor BBL-ers onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages:   Leeftijd WMB + W4B 20 61,5 19 52,5 18 45,5 17 vervalt 16 vervalt 15   vervalt De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL Waarom Het waardebereik van de Code aard arbeidsverhouding is in de loonaangifte 2020 uitgebreid met waarde 83 (BBL). In release 2019-12 van HR Core (Online)is de waarde 83 toegevoegd aan het waardebereik van rubriek P02268 Code aard arbeidsverhouding. Met de uitbreiding van het waardebereik van rubriek P02268 is de rubriek P04183 BBL overbodig geworden. HR Core (Online) zal per 2020-01 de inhoud van rubriek P04183 BBL converteren naar rubriek P02268 Code aard arbeidsverhoudingwaarde. Tegelijkertijd zal de waarde van rubriek P04183 BBL leeg worden gemaakt. Hoe De conversie van P04183 BBL met waarde 1 naar P02268 Code aard arbeidsverhouding waarde 83 wordt uitgevoerd bij de installatie van release 2020-01.  Noot: de referentiewaardetabel behorende bij P02268 kende een aantal vervallen waarden (omschrijving 'Vervallen per 01-01-2016'). Deze waarden zijn verwijderd uit de referentietabel. Nieuwe procescode indirect muteren Waarom Door Visma I Raet is een koppeling op de markt gebracht tussen het pakket Nétive en HR Core (Online). Deze koppeling maakt gebruik van zogenaamde DPIA100-bestanden. Om de mutaties die via deze koppeling worden aangeleverd te kunnen verwerken in HR Core (Online) is een nieuwe procescode geïntroduceerd: NEV Nétive. Uw actie Om indirecte mutaties te kunnen verwerken in HR Core (Online) moet u de juiste gebruikersgroepen autoriseren voor de functie 100721 Importeren Nétive gegevens. Standaard is de gebruikersgroep AB Applicatiebeheer geautoriseerd voor deze functie. Autoriseren gebeurt op standaard wijze binnen Beaufort: Applicatiebeheer Systeemfuncties Zoek betreffende functie (100721) Klik op autoriseren Klik op wijzigen Verplaats de te autoriseren gebruikersgroep(en) van links naar rechts en sla op Vervallen inrichting De inrichtingstabellen zijn opgeschoond waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op vervallen zijn gezet.   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91780 PR WW AWF wg+wn (Vervallen) 01780 Vervallen P91837 Grsl ww-wgf ris 2 (Vervallen) 01837 Vervallen P91838 PremWW WGF ris2 (Vervallen) 01838 Vervallen P91839 Grsl ww-wgf ris 3 (Vervallen) 01839 Vervallen P91840 Prem WW WGF ris3 (Vervallen) 01840 Vervallen P90384 Afdrachtgrondslag WW-WGF (Vervallen) 01884 Vervallen P90400 Afdrachtgrondslag WW (Vervallen) 01900 Vervallen P90411 Prem WW WGF ris 1 (Vervallen) 01911 Vervallen P90776 Cum. premie WW (Vervallen) 02776 Vervallen P90617 Factor VT (Vervallen) 01617 Vervallen P90652 Korting VT (Vervallen) 01652 Vervallen P90817 Cum factor VT (Vervallen) 02817 Vervallen P90852 Cum korting VT (Vervallen) 02852 Vervallen P91041 Factor EJU-6 (Vervallen) 02041 Vervallen P91042 Factor EJU-7 (Vervallen) 02042 Vervallen P91801 Korting EJU 1 (Vervallen) 01801 Vervallen P91802 Korting EJU 2 (Vervallen) 01802 Vervallen P91803 Korting EJU 3 (Vervallen) 01803 Vervallen P91804 Korting EJU 4 (Vervallen) 01804 Vervallen P91805 Korting EJU 5 (Vervallen) 01805 Vervallen P91806 Korting EJU 6 (Vervallen) 01806 Vervallen P91807 Korting EJU 7 (Vervallen) 01807 Vervallen P91811 Factor EJU-1 (Vervallen) 01811 Vervallen P91812 Factor EJU-3 (Vervallen) 01812 Vervallen P91813 Factor EJU-3 (Vervallen) 01813 Vervallen P91814 Factor EJU-4 (Vervallen) 01814 Vervallen P91815 Factor EJU-5 (Vervallen) 01815 Vervallen   CAO gerelateerde informatie CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01 In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per januari 2020. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschaal 3 wordt teruggebracht. Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 2020-01 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren. Ook in HR Core (Online) moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven. Downloaden salarisregeling De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 3 januari downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core (Online) met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Periodieken toekennen Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor januari 2020. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar. Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5 De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schaal 3 kunt u op twee manieren uitvoeren: Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 700103 Salaris. Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast. Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 januari 2020. Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 Anciënniteit. Wij adviseren u als volgt om voor schaal 3 een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 januari 2020: Selecteer dienstverbanden: Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschaal 3, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Anciënniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Anciënniteit garantieschaal. Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Bepalen bruto salarissen Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren. Verwijderen vervallen anciënniteiten Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteit van schaal 3 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging. Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 3 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11. U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 700109 Periodieken. Publishing Date : 1/13/2020
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 17:53 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1423 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030451) Mededeling voor HR Core in-huis klanten Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort Community  vindt u meer informatie waarom en hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Mededeling voor HR Core Online klanten Citrix update 11 april 2020 Op het Youforce portaal en op de HR Core Beaufort Community hebben wij begin februari een belangrijke mededeling gepubliceerd over de toegang tot HR Core Beaufort Online na 11 april 2020. Op 11 april installeren wij een update van Citrix. Voorafgaand aan deze update is het noodzakelijk dat de volgende versies van de Citrix Receiver en/of de Workspace App geïnstalleerd zijn: Citrix Receiver 4.9.7000 (Long Term Service Release) of hoger. Citrix Workspace App 1907 of hoger. Als u na de installatie van de update niet de bijbehorende versie van de Citrix receiver heeft, dan kunt u niet meer inloggen in de applicaties waarvoor Citrix gebruikt wordt. Dit is alleen van toepassing als u gebruik maakt van een lokaal geïnstalleerde Citrix Receiver of de Citrix Workspace App. Inrichtingswijzigingen Percentage bijzondere beloning in uitvoercode Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Nieuwe rubriek en uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93826 Perc. bijzondere beloning 02826 Perc. Bijz. Bel Uitbreiding percentage over inpasnummer Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Het aantal decimalen voor de onderstaande rubrieken is vergroot van 2 naar 3 posities. Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P05182 Procentuele toelage percentage 1 01182 Proc toel prct 1 P01281 Procentuele toelage percentage 2 01281 Proc toel prct 2 P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3 Als u gebruik maakt van bovenstaande rubrieken om een procentuele toelage op basis van een inpasnummer te specificeren, moet u rekening houden met het volgende: Als u mutaties van deze rubrieken met terugwerkende kracht wil vastleggen, dan is dit alleen mogelijk met terugwerkende kracht tot 2020-01 Als u mutaties van deze rubrieken wilt vastleggen, dan moet u gebruik maken van release 2020-04 van HR Core Online, aangezien Payroll Gemal vanaf release 2020-04 uitgaat van de gewijzigde definitie. Invoercode 02492 instantiebetaling opnieuw geactiveerd Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. In release 2020-03 is rubriek P00492 Instantiebetaling ten onrechte vervallen verklaard. Deze rubriek is weer in gebruik genomen. Gewijzigde rubriek en exportcode Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00492 Instantiebetaling 02492 Instantiebetaling CAO code toegevoegd Er is een nieuwe Cao-code toegevoegd aan rubriek P00842 Code CAO CBS/LA. Code  Omschrijving 4091 BRANCHE CAO SAMENWERKENDE GEMEENTELIJKE ORG Opgeloste meldingen Proefproductie werkt niet goed (change 1894832) Melding Bij het aanmaken van een proefproductiebestand bepaalt HR Core de exportkenmerken van de rubrieken die in het bestand aanwezig zijn. Echter als een exportkenmerk in HR Core is verwijderd en deze kan daarom niet bepaald worden, verschijnt een foutmelding op het scherm dat de exportkenmerk van de bewuste rubriek niet gevonden kon worden. Vervolgens stopt het aanmaken van het proefproductiebestand. Oplossing Als bij het aanmaken van een proefproductiebestand geen exportkenmerk door HR Core wordt gevonden, wordt er een regel hierover aangemaakt in de proefproductie.log ((PI_2251) Exportkenmerk P0xxxx- van de mutatie niet gevonden). Het aanmaken van het bestand wordt voortgezet. Bij het aanmaken van een normaal productiebestand wordt trouwens ook een melding weggeschreven in de logging en wordt de verwerking ook gewoon voortgezet. De locatie van de ProefProductie.log is trouwens verplaatst naar de PRT map. Startdatum zwangerschapsverlof kan niet worden aangepast (change 1171819) Melding Als een gebruiker de 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, wil wijzigen naar 1 dag ná de bevallingsdatum, verschijnt onderin HR Core ten onrechte de melding 'De eerste AO-dag mag niet meer dan een dag na de bevallingsdatum liggen'. De gebruiker kan hierdoor ten onrechte de gewenste datum niet opslaan. Overigens gaat in geval van indirecte mutaties de verwerking in deze situatie wel goed. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat een 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, gewijzigd kan worden naar 1 dag na de bevallingsdatum. Melding 'Nog mutaties aanwezig' voor functies raadplegen/overzicht systeemmutaties (change 1966842) Melding Na het activeren van de autorisatielogging verschijnt er bij het opstarten van de functies Raadplegen systeemmutaties (100026) en Overzicht systeemmutaties (160216) een pop-up melding met de tekst 'Er zijn nog mutaties in het loggingsbestand aanwezig'.  Dit heeft verder geen consequenties voor de werking van de functies. Oplossing De melding is onterecht. De programmatuur is hierop aangepast zodat de melding niet meer verschijnt. De melding verscheen ook in functie 'Overzicht gebruikersmutaties (160210)'. Deze functie is ook aangepast. Foutmelding initialisatie AVG logging (change 1968909) Melding Bij het starten van de initialisatie AVG logging in Beaufort Service verschijnt een blauw scherm met een foutmelding. De initialisatie wordt niet uitgevoerd. Oplossing Deze melding treedt op bij HR Core Beaufort als u nog gebruik maakt van een versie van Microsoft SqlServer database van voor 2012. In dit geval worden de gebruikte statements in de programmatuur nog niet ondersteund. De functie 'Initialisatie AVG logging' in Beaufort Service is aangepast zodat ook rekening wordt gehouden met oudere versies van Microsoft SqlServer database. Percentage loondoorbetaling bij UWV melding (change 986134) Melding Het percentage loondoorbetaling moet nu altijd door de klant worden gevuld en is verplicht bij de UWV-melding met reden aangifte 04 'Ziek art 29b ZW'. Het zou mooi zijn als deze rubriek default gevuld zou kunnen met de werkgeverrubriek Percentage ziekengeld (S07113). Oplossing Op het scherm 'Aanvullende gegevens UWV Digi-ZSM', als onderdeel van een Ziekteregistratie, is de rubriek P02244 'Percentage loondoorbetaling bij ziekte' toegevoegd. De rubriek wordt geïnitialiseerd met de waarde van de WG rubriek S07113 (Percentage ziekengeld) en is muteerbaar. Een voordeel van de aanwezigheid van P02244 op dit scherm is dat de klant niet zelf een scherm met deze rubriek hoeft te maken. Daarnaast wordt de rubriek gevuld met een initiële waarde omdat WG rubriek S07113 toch al (ingevuld) aanwezig is. Overigens is de waarde van de rubriek P02244 verplicht gesteld op het scherm zodra het veld 'Cd reden aangifte AO' de waarde '04' ('Ziek art 29b ZW'.) heeft. Publishing Date : 3/24/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 20:03 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 696 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030451) Mededeling voor HR Core in-huis klanten Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort Community  vindt u meer informatie waarom en hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Mededeling voor HR Core Online klanten Citrix update 11 april 2020 Op het Youforce portaal en op de HR Core Beaufort Community hebben wij begin februari een belangrijke mededeling gepubliceerd over de toegang tot HR Core Beaufort Online na 11 april 2020. Op 11 april installeren wij een update van Citrix. Voorafgaand aan deze update is het noodzakelijk dat de volgende versies van de Citrix Receiver en/of de Workspace App geïnstalleerd zijn: Citrix Receiver 4.9.7000 (Long Term Service Release) of hoger. Citrix Workspace App 1907 of hoger. Als u na de installatie van de update niet de bijbehorende versie van de Citrix receiver heeft, dan kunt u niet meer inloggen in de applicaties waarvoor Citrix gebruikt wordt. Dit is alleen van toepassing als u gebruik maakt van een lokaal geïnstalleerde Citrix Receiver of de Citrix Workspace App. Inrichtingswijzigingen Percentage bijzondere beloning in uitvoercode Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Nieuwe rubriek en uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93826 Perc. bijzondere beloning 02826 Perc. Bijz. Bel Uitbreiding percentage over inpasnummer Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Het aantal decimalen voor de onderstaande rubrieken is vergroot van 2 naar 3 posities. Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P05182 Procentuele toelage percentage 1 01182 Proc toel prct 1 P01281 Procentuele toelage percentage 2 01281 Proc toel prct 2 P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3 Als u gebruik maakt van bovenstaande rubrieken om een procentuele toelage op basis van een inpasnummer te specificeren, moet u rekening houden met het volgende: Als u mutaties van deze rubrieken met terugwerkende kracht wil vastleggen, dan is dit alleen mogelijk met terugwerkende kracht tot 2020-01 Als u mutaties van deze rubrieken wilt vastleggen, dan moet u gebruik maken van release 2020-04 van HR Core Online, aangezien Payroll Gemal vanaf release 2020-04 uitgaat van de gewijzigde definitie. Invoercode 02492 instantiebetaling opnieuw geactiveerd Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. In release 2020-03 is rubriek P00492 Instantiebetaling ten onrechte vervallen verklaard. Deze rubriek is weer in gebruik genomen. Gewijzigde rubriek en exportcode Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00492 Instantiebetaling 02492 Instantiebetaling CAO code toegevoegd Er is een nieuwe Cao-code toegevoegd aan rubriek P00842 Code CAO CBS/LA. Code  Omschrijving 4091 BRANCHE CAO SAMENWERKENDE GEMEENTELIJKE ORG Opgeloste meldingen Proefproductie werkt niet goed (change 1894832) Melding Bij het aanmaken van een proefproductiebestand bepaalt HR Core de exportkenmerken van de rubrieken die in het bestand aanwezig zijn. Echter als een exportkenmerk in HR Core is verwijderd en deze kan daarom niet bepaald worden, verschijnt een foutmelding op het scherm dat de exportkenmerk van de bewuste rubriek niet gevonden kon worden. Vervolgens stopt het aanmaken van het proefproductiebestand. Oplossing Als bij het aanmaken van een proefproductiebestand geen exportkenmerk door HR Core wordt gevonden, wordt er een regel hierover aangemaakt in de proefproductie.log ((PI_2251) Exportkenmerk P0xxxx- van de mutatie niet gevonden). Het aanmaken van het bestand wordt voortgezet. Bij het aanmaken van een normaal productiebestand wordt trouwens ook een melding weggeschreven in de logging en wordt de verwerking ook gewoon voortgezet. De locatie van de ProefProductie.log is trouwens verplaatst naar de PRT map. Startdatum zwangerschapsverlof kan niet worden aangepast (change 1171819) Melding Als een gebruiker de 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, wil wijzigen naar 1 dag ná de bevallingsdatum, verschijnt onderin HR Core ten onrechte de melding 'De eerste AO-dag mag niet meer dan een dag na de bevallingsdatum liggen'. De gebruiker kan hierdoor ten onrechte de gewenste datum niet opslaan. Overigens gaat in geval van indirecte mutaties de verwerking in deze situatie wel goed. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat een 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, gewijzigd kan worden naar 1 dag na de bevallingsdatum. Melding 'Nog mutaties aanwezig' voor functies raadplegen/overzicht systeemmutaties (change 1966842) Melding Na het activeren van de autorisatielogging verschijnt er bij het opstarten van de functies Raadplegen systeemmutaties (100026) en Overzicht systeemmutaties (160216) een pop-up melding met de tekst 'Er zijn nog mutaties in het loggingsbestand aanwezig'.  Dit heeft verder geen consequenties voor de werking van de functies. Oplossing De melding is onterecht. De programmatuur is hierop aangepast zodat de melding niet meer verschijnt. De melding verscheen ook in functie 'Overzicht gebruikersmutaties (160210)'. Deze functie is ook aangepast. Foutmelding initialisatie AVG logging (change 1968909) Melding Bij het starten van de initialisatie AVG logging in Beaufort Service verschijnt een blauw scherm met een foutmelding. De initialisatie wordt niet uitgevoerd. Oplossing Deze melding treedt op bij HR Core Beaufort als u nog gebruik maakt van een versie van Microsoft SqlServer database van voor 2012. In dit geval worden de gebruikte statements in de programmatuur nog niet ondersteund. De functie 'Initialisatie AVG logging' in Beaufort Service is aangepast zodat ook rekening wordt gehouden met oudere versies van Microsoft SqlServer database. Percentage loondoorbetaling bij UWV melding (change 986134) Melding Het percentage loondoorbetaling moet nu altijd door de klant worden gevuld en is verplicht bij de UWV-melding met reden aangifte 04 'Ziek art 29b ZW'. Het zou mooi zijn als deze rubriek default gevuld zou kunnen met de werkgeverrubriek Percentage ziekengeld (S07113). Oplossing Op het scherm 'Aanvullende gegevens UWV Digi-ZSM', als onderdeel van een Ziekteregistratie, is de rubriek P02244 'Percentage loondoorbetaling bij ziekte' toegevoegd. De rubriek wordt geïnitialiseerd met de waarde van de WG rubriek S07113 (Percentage ziekengeld) en is muteerbaar. Een voordeel van de aanwezigheid van P02244 op dit scherm is dat de klant niet zelf een scherm met deze rubriek hoeft te maken. Daarnaast wordt de rubriek gevuld met een initiële waarde omdat WG rubriek S07113 toch al (ingevuld) aanwezig is. Overigens is de waarde van de rubriek P02244 verplicht gesteld op het scherm zodra het veld 'Cd reden aangifte AO' de waarde '04' ('Ziek art 29b ZW'.) heeft. Publishing Date : 3/24/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 20:04 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 942 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030450) In deze versie... Aangepast in versie 3 Het onderwerp 'Salarisschalen en inpasnummers' is toegevoegd Aangepast in versie 2 Bij het onderwerp 'CAO VVT: Wijzigingen salarisregeling per 2020-01' is de tekst van het tweede opsompunt bij Uw actie gewijzigd. Mededelingen Salarisschalen en inpasnummers In de release notes 2019-04 hebben wij onder de kop 'Salarisschalen en inpasnummers' geschreven over een wijziging in de manier waarop salarisschalen en inpasnummers worden vastgelegd in Payroll Gemal. Om deze wijziging te faciliteren is in release 2019-04 van HR Core Beaufort een aanpassing doorgevoerd in de wijze waarop een salarisschaal en een inpasnummer worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Onderdeel van de aanpassing was een conversie in HR Core Beaufort, waarbij de salarisgegevens van dienstverbanden die werden verloond via een inpasnummer, opnieuw werden aangeleverd aan Payroll Gemal. De conversie was bedoeld voor alle dienstverbanden die op of na 1 januari 2019 werden verloond via een inpasnummer. Deze conversie bleek niet in alle gevallen correcte gegevens aan te leveren aan Payroll Gemal. Om die reden is op 19 april 2019 op het Youforce portaal een bericht geplaatst met de mededeling om deze conversie niet uit te voeren. Tegelijkertijd hebben we deze conversie verwijderd uit Beaufort Service. Omdat de aanlevering van salarisschalen en inpasnummers vanuit HR Core Beaufort naar Payroll Gemal al sinds release 2019-04 gebeurt op de nieuwe wijze, is besloten om de conversie van de resterende salarisschalen en inpasnummers niet te doen in HR Core Beaufort maar in Payroll Gemal. Een vooraankondiging van deze aanstaande conversie in Payroll Gemal kunt u lezen in de release notes 2020-02 onderwerp '2020-02/6 Vooraankondiging: Splitsen invoercodes voor schaalnummer en inpasnummer'. CAO VVT: Wijziging salarisregeling per 2020-01 In de salarisregelingen 15 (maandverloning) en 55 (vierwekenverloning) worden de bedragen voor leerlingen en zakgelders gewijzigd met terugwerkende kracht tot 2020-01. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2020-03 CAO VVT - Wijziging salarisregeling per 2020-01. Uw actie U kunt de gewijzigde salarisregelingen en de bedragen vanaf 3 maart downloaden via Youforce en importeren in HR Core met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Voor leerlingen moet u met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 schaal 101 met ancienniteit 0 (inpassingsnummer 9500) vastleggen het percentage inschaling. Als u geen gebruik wilt maken van de RSP-methode dan kunt u een nominaal salaris vastleggen. Voor zakgelders zijn met terugwerkende kracht tot 2020-01 geen inpassingsnummer meer beschikbaar. U moet het inpassingsnummer 9401 met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 verwijderen en vervangen door een nominaal salaris van 0. Na de omzetting van leerlingen en zakgelders moet u de vervallen inpassingsnummers (9401, 9541, 9542, 9551, 9552, 9553, 9554, 9561 en 9562) met functie 215000 Salarisregeling handmatig verwijderen, zodat ze niet langer beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik. Als u een inpassingsnummer handmatig verwijdert, kan het zijn dat u de volgende melding krijgt: (PI-0232) 1: Inpastabel heeft nog relatie(s) met Dienstverband. Dit betekent dat er nog dienstverbanden (in- en uit-dienst) zijn die verwijzen naar het inpassingsnummer dat u wilt verwijderen. Nieuw Autorisatielogging: Nieuwe functie '100055 Overzicht autorisatie per gebruikersgroep' Waarom AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verordening die bedrijven verplicht om de persoonlijke gegevens en privacy van EU-burgers te beschermen voor transacties die plaatsvinden binnen EU-lidstaten. Een van de te nemen stappen is het loggen van autorisaties in de loop van de tijd. Deze nieuwe functie betreft een extra functie (naast de al bestaande functie '100050 Autorisatie per gebruiker') die aan HR Core is toegevoegd ten behoeve van de AVG. Hoe Nieuwe functie '100055 Overzicht autorisatie per gebruikersgroep' Indien u de wijzigingen in de autorisatie voor een gebruikersgroep wilt inzien, kunt u deze functie gebruiken. U kunt een gebruikersgroep selecteren met optioneel een functie. Daarnaast kiest u een periode waarover u de wijzigingen wilt zien. Deze periode wordt begrensd door de startdatum van de logging die vastligt in het stuurgegeven AVG_LOG. U kunt kiezen voor een standaard verslag of voor output in een CSV-bestand. De locatie is de standaard gebruikte PRT-directory. Het CSV bestand wordt direct weggeschreven en kan niet net als bij een TXT-bestand optioneel op het scherm worden getoond na de verwerking. Onderin de meldingenbalk ziet u de naam en locatie van het CSV-bestand. Op het overzicht wordt voor onderstaande rubrieken de waarde getoond die geldig is op begindatum van de periode en alle wijzigingen tot aan de einddatum van de periode.   Rubriek Omschrijving FUNC_ID Functienummer AUTO_NIVO Autorisatie niveau 0 - Raadplegen, 1 - Raadplegen+Wijzigen, 2 - Raadplegen+Wijzigen+Verwijderen   Uw actie Indien u gebruikt wilt maken van de autorisatielogging, dan moet u eerst in Beaufort Service de initialisatie functie uitvoeren. Na deze initialisatie wordt het stuurgegeven AVG_LOG actief en wordt elke wijziging in de autorisatie gelogd. De functie 100055 kunt u selecteren via menu à la carte of  u kunt de functie 100055 via systeemfunctie toevoegen aan een menu. Verwerkingsverslag salarisverwerking ook in CSV-formaat Waarom Naast het verwerkingsverslag van de salarisverwerking zoals we die nu al kennen in TXT-formaat ('Foutverslag aanmaken salarismutaties'), kan deze nu ook in CSV-formaat worden aangemaakt. Een verwerkingsverslag in CSV-formaat heeft bijvoorbeeld als voordeel dat het kan worden geïmporteerd in Excel en dat er vervolgens bewerkingen op kunnen plaatsvinden zoals sorteren. Het verwerkingsverslag in CSV-formaat kan worden aangemaakt naast het al bestaande verwerkingsverslag in TXT-formaat. Het verwerkingsverslag in CSV-formaat bevat de volgende gegevens/kolommen van de meldingen zoals die ook op het verwerkingsverslag in TXT-formaat ('Foutverslag aanmaken salarismutaties') worden getoond: Exportcode Rubriek Omschrijving Stam/Variabel Waarde Persoonsnummer Dienstverband volgnummer Volgnummer rubriek Voorletters Geboortenaam Geboortedatum Arbeidsrelatie Organisatorische eenheid Opdrachtgever Instelling Registratienummer Type melding Omschrijving melding Hoe Salarisadministratie > Verwerking salarismutaties > Aanmaken aanlevering. Indien u het verwerkingsverslag van de salarisverwerking ook in CSV-formaat wilt aanmaken, dient u eenmalig het stuurgegeven 'VRSLGCSV' op 'J' te zetten (deze wordt met de waarde 'N' opgeleverd). Het verwerkingsverslag zal daarnaast ook gewoon in TXT-formaat aangemaakt blijven worden. De locatie van het nieuwe verslag is de standaard gebruikte PRT-directory. Het CSV-bestand wordt direct weggeschreven en kan niet net als bij een TXT-bestand optioneel op het scherm worden getoond na de verwerking. Uw actie Indien u gebruikt wilt maken van het genereren van het verwerkingsverslag van de salarisverwerking in CSV formaat, dan moet u eerst in HR Core Beaufort het stuurgegeven 'VRSLGCSV' omzetten naar 'J'. Het nieuwe verwerkingsverslag wordt dan altijd aangemaakt naast het verwerkingsverslag in TXT-formaat, Inrichtingswijzigingen Grondslag verloonde uren VRZ-regelingen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-03. Nieuwe rubrieken en invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92350 Uren verloond VRZ1 02350 Uren verlnd VRZ1 P92351 Uren verloond VRZ2 02351 Uren verlnd VRZ2 P92352 Uren verloond VRZ3 02352 Uren verlnd VRZ3 P92353 Uren verloond VRZ4 02353 Uren verlnd VRZ4 P92354 Uren verloond VRZ5 02354 Uren verlnd VRZ5 P92355 Uren verloond VRZ6 02355 Uren verlnd VRZ6 P92356 Uren verloond VRZ7 02356 Uren verlnd VRZ7 P92357 Uren verloond VRZ8 02357 Uren verlnd VRZ8 P92358 Uren verloond VRZ9 02358 Uren verlnd VRZ9 P92359 Uren verloond VRZ10 02359 Uren verlnd VRZ10 P92360 Uren verloond VRZ11 02360 Uren verlnd VRZ11 P92361 Uren verloond VRZ12 02361 Uren verlnd VRZ12 P92362 Uren verloond VRZ13 02362 Uren verlnd VRZ13 P92363 Uren verloond VRZ14 02363 Uren verlnd VRZ14 P92364 Uren verloond VRZ15 02364 Uren verlnd VRZ15   Schoning en onderhoud codes 2020-01 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-11. De onderstaande rubrieken en exportcodes zijn vervallen per 01-jan-2020.    Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P02274 Werkbonus (Vervallen) 02274 Vervallen P07435 *) Tegemoetkoming ziektekosten UWV (Vervallen) 01435 Vervallen P02940 Nul uren contract (Vervallen) 02940 Vervallen P00492 Instantiebetaling (Vervallen) 02492 Vervallen P02409 Berekeningsmethode ziekengeld (Vervallen) 02409 Vervallen P02266 Afwijkende risicopremie groep (Vervallen) 02266 Vervallen *) De exportkenmerken van deze rubriek zijn nog aanwezig omdat deze rubriek nog over 2019 gemuteerd mag worden.   Van onderstaande rubrieken is de omschrijving gewijzigd.   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P09036 Land woonadres 03036 Land P00938 Land postadres 02938 PA-land Van de onderstaande rubriek is alleen de exportcode komen te vervallen.   Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P01024 Landcode 02847 Vervallen Het woonland met exportcode 02874 mag niet meer langer worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Voor het aanleveren van het woonland kunt u gebruik maken van de reeds aanwezige rubrieken voor (buitenlands) woonland P09036 / 03036 en (buitenlands) postadres P00938 / 02938. Gewijzigd en verbeterd Uniface licentie batch server Waarom  De huidige Beaufort licentie is geldig tot 1 juli 2020. U zult vanaf 1 juni meldingen krijgen over het verlopen van deze licentie, zodat deze tijdig vervangen kan worden. Deze meldingen verschijnen bij zowel het starten van Beaufort als het starten van de batchprocessen. Deze meldingen kunt u wegklikken om verder te gaan. Daar waar deze meldingen bij het starten van Beaufort toegevoegde waarde hebben, leiden deze bij het starten van de batchprocessen tot stagnatie van deze batchprocessen. Hoe Om stagnatie van de batchprocessen vanaf 1 juni te voorkomen, wordt de configuratie van de batch server aangepast. Met een additionele parameter worden de meldingen in de batch server onderdrukt. Indien van toepassing zullen de meldingen bij het starten van Beaufort wel nog steeds worden getoond. Uw actie De configuratie wordt automatisch aangepast, u hoeft hier niks voor te doen. Om de batchprocessen probleemloos door te laten lopen wordt u wel dringend geadviseerd upgrade 030450 van periode 03 vóór 1 juni te installeren. Installeert u deze upgrade ná 1 juni, houdt er dan rekening mee dat de batch server eenmalig de licentiemeldingen zal geven. Na 1 juli zal een nieuwe -niet verlopende- licentie van kracht worden. U zult in dat kader nog geïnformeerd worden. Opgeloste meldingen Niet correcte melding bij indirect muteren (change 1648409) Melding In de situatie dat dienstverbandmutaties vanuit een ander systeem dan HR Self Service worden geïmporteerd komt een melding op het importverslag die aangeeft dat de ziektemutaties zijn afgekeurd. Er is hierbij echter geen sprake van aanwezigheid van ziektemutaties in het importbestand. De mutaties worden overigens correct geïmporteerd en correct verwerkt. Oplossing De programmatuur is zodanig gewijzigd dat de melding 'Ziektemutaties zijn afgekeurd' niet meer ten onrechte op het importverslag wordt getoond.  Youforce signaal ten onrechte aangemaakt (change 1648394) Melding Een Youforce signaaldefinitie kan worden aangemaakt op basis van een conditie, bijvoorbeeld op basis van de conditie '[P00330] = V ' of conditie '[P01606] = '. In het eerste voorbeeld wordt er een Youforce signaal aangemaakt als het Geslacht V(rouwelijk) is en in het tweede voorbeeld wordt er een Youforce signaal aangemaakt als de Hersteldatum niet gevuld is. Indien het signaal ten tijde van het uitvoeren van de functie 'Export acties Youforce' niet meer voldoet aan de condities zou er ook geen signaal moeten worden geëxporteerd. Dit gebeurt echter wel.  Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat er alleen een Youforce signaal wordt aangemaakt als aan de conditie van de Youforce signaaldefinitie wordt voldaan. Signalen die niet meer voldoen worden verwijderd. WAB - WW premie uitkeringssituatie (grondslagmethode) (change 1925152) Melding Ontbrekende importrubrieken voor uitvoercodes 00985 en 02345. Oplossing De ontbrekende uitvoercodes zijn toegevoegd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-12. Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92986 WW/Wachtgeld 00986 WW/Wachtgeld P92345 Afdr WW uitk 02345 Afdr WW uitk P93985 Loondoorbet ziek 00985 Loondoorbet ziek   Publishing Date : 2/28/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 16:58 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 751 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030450) In deze versie... Aangepast in versie 3 Het onderwerp 'Salarisschalen en inpasnummers' is toegevoegd Aangepast in versie 2 Bij het onderwerp 'CAO VVT: Wijzigingen salarisregeling per 2020-01' is de tekst van het tweede opsompunt bij Uw actie gewijzigd. Mededelingen Salarisschalen en inpasnummers In de release notes 2019-04 hebben wij onder de kop 'Salarisschalen en inpasnummers' geschreven over een wijziging in de manier waarop salarisschalen en inpasnummers worden vastgelegd in Payroll Gemal. Om deze wijziging te faciliteren is in release 2019-04 van HR Core Beaufort een aanpassing doorgevoerd in de wijze waarop een salarisschaal en een inpasnummer worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Onderdeel van de aanpassing was een conversie in HR Core Beaufort, waarbij de salarisgegevens van dienstverbanden die werden verloond via een inpasnummer, opnieuw werden aangeleverd aan Payroll Gemal. De conversie was bedoeld voor alle dienstverbanden die op of na 1 januari 2019 werden verloond via een inpasnummer. Deze conversie bleek niet in alle gevallen correcte gegevens aan te leveren aan Payroll Gemal. Om die reden is op 19 april 2019 op het Youforce portaal een bericht geplaatst met de mededeling om deze conversie niet uit te voeren. Tegelijkertijd hebben we deze conversie verwijderd uit Beaufort Service. Omdat de aanlevering van salarisschalen en inpasnummers vanuit HR Core Beaufort naar Payroll Gemal al sinds release 2019-04 gebeurt op de nieuwe wijze, is besloten om de conversie van de resterende salarisschalen en inpasnummers niet te doen in HR Core Beaufort maar in Payroll Gemal. Een vooraankondiging van deze aanstaande conversie in Payroll Gemal kunt u lezen in de release notes 2020-02 onderwerp '2020-02/6 Vooraankondiging: Splitsen invoercodes voor schaalnummer en inpasnummer'. CAO VVT: Wijziging salarisregeling per 2020-01 In de salarisregelingen 15 (maandverloning) en 55 (vierwekenverloning) worden de bedragen voor leerlingen en zakgelders gewijzigd met terugwerkende kracht tot 2020-01. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2020-03 CAO VVT - Wijziging salarisregeling per 2020-01. Uw actie U kunt de gewijzigde salarisregelingen en de bedragen vanaf 3 maart downloaden via Youforce en importeren in HR Core met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Voor leerlingen moet u met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 schaal 101 met ancienniteit 0 (inpassingsnummer 9500) vastleggen het percentage inschaling. Als u geen gebruik wilt maken van de RSP-methode dan kunt u een nominaal salaris vastleggen. Voor zakgelders zijn met terugwerkende kracht tot 2020-01 geen inpassingsnummer meer beschikbaar. U moet het inpassingsnummer 9401 met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 verwijderen en vervangen door een nominaal salaris van 0. Na de omzetting van leerlingen en zakgelders moet u de vervallen inpassingsnummers (9401, 9541, 9542, 9551, 9552, 9553, 9554, 9561 en 9562) met functie 215000 Salarisregeling handmatig verwijderen, zodat ze niet langer beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik. Als u een inpassingsnummer handmatig verwijdert, kan het zijn dat u de volgende melding krijgt: (PI-0232) 1: Inpastabel heeft nog relatie(s) met Dienstverband. Dit betekent dat er nog dienstverbanden (in- en uit-dienst) zijn die verwijzen naar het inpassingsnummer dat u wilt verwijderen. Nieuw Autorisatielogging: Nieuwe functie '100055 Overzicht autorisatie per gebruikersgroep' Waarom AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verordening die bedrijven verplicht om de persoonlijke gegevens en privacy van EU-burgers te beschermen voor transacties die plaatsvinden binnen EU-lidstaten. Een van de te nemen stappen is het loggen van autorisaties in de loop van de tijd. Deze nieuwe functie betreft een extra functie (naast de al bestaande functie '100050 Autorisatie per gebruiker') die aan HR Core is toegevoegd ten behoeve van de AVG. Hoe Nieuwe functie '100055 Overzicht autorisatie per gebruikersgroep' Indien u de wijzigingen in de autorisatie voor een gebruikersgroep wilt inzien, kunt u deze functie gebruiken. U kunt een gebruikersgroep selecteren met optioneel een functie. Daarnaast kiest u een periode waarover u de wijzigingen wilt zien. Deze periode wordt begrensd door de startdatum van de logging die vastligt in het stuurgegeven AVG_LOG. U kunt kiezen voor een standaard verslag of voor output in een CSV-bestand. De locatie is de standaard gebruikte PRT-directory. Het CSV bestand wordt direct weggeschreven en kan niet net als bij een TXT-bestand optioneel op het scherm worden getoond na de verwerking. Onderin de meldingenbalk ziet u de naam en locatie van het CSV-bestand. Op het overzicht wordt voor onderstaande rubrieken de waarde getoond die geldig is op begindatum van de periode en alle wijzigingen tot aan de einddatum van de periode.   Rubriek Omschrijving FUNC_ID Functienummer AUTO_NIVO Autorisatie niveau 0 - Raadplegen, 1 - Raadplegen+Wijzigen, 2 - Raadplegen+Wijzigen+Verwijderen   Uw actie Indien u gebruikt wilt maken van de autorisatielogging, dan moet u eerst in Beaufort Service de initialisatie functie uitvoeren. Na deze initialisatie wordt het stuurgegeven AVG_LOG actief en wordt elke wijziging in de autorisatie gelogd. De functie 100055 kunt u selecteren via menu à la carte of  u kunt de functie 100055 via systeemfunctie toevoegen aan een menu. Verwerkingsverslag salarisverwerking ook in CSV-formaat Waarom Naast het verwerkingsverslag van de salarisverwerking zoals we die nu al kennen in TXT-formaat ('Foutverslag aanmaken salarismutaties'), kan deze nu ook in CSV-formaat worden aangemaakt. Een verwerkingsverslag in CSV-formaat heeft bijvoorbeeld als voordeel dat het kan worden geïmporteerd in Excel en dat er vervolgens bewerkingen op kunnen plaatsvinden zoals sorteren. Het verwerkingsverslag in CSV-formaat kan worden aangemaakt naast het al bestaande verwerkingsverslag in TXT-formaat. Het verwerkingsverslag in CSV-formaat bevat de volgende gegevens/kolommen van de meldingen zoals die ook op het verwerkingsverslag in TXT-formaat ('Foutverslag aanmaken salarismutaties') worden getoond: Exportcode Rubriek Omschrijving Stam/Variabel Waarde Persoonsnummer Dienstverband volgnummer Volgnummer rubriek Voorletters Geboortenaam Geboortedatum Arbeidsrelatie Organisatorische eenheid Opdrachtgever Instelling Registratienummer Type melding Omschrijving melding Hoe Salarisadministratie > Verwerking salarismutaties > Aanmaken aanlevering. Indien u het verwerkingsverslag van de salarisverwerking ook in CSV-formaat wilt aanmaken, dient u eenmalig het stuurgegeven 'VRSLGCSV' op 'J' te zetten (deze wordt met de waarde 'N' opgeleverd). Het verwerkingsverslag zal daarnaast ook gewoon in TXT-formaat aangemaakt blijven worden. De locatie van het nieuwe verslag is de standaard gebruikte PRT-directory. Het CSV-bestand wordt direct weggeschreven en kan niet net als bij een TXT-bestand optioneel op het scherm worden getoond na de verwerking. Uw actie Indien u gebruikt wilt maken van het genereren van het verwerkingsverslag van de salarisverwerking in CSV formaat, dan moet u eerst in HR Core Beaufort het stuurgegeven 'VRSLGCSV' omzetten naar 'J'. Het nieuwe verwerkingsverslag wordt dan altijd aangemaakt naast het verwerkingsverslag in TXT-formaat, Inrichtingswijzigingen Grondslag verloonde uren VRZ-regelingen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-03. Nieuwe rubrieken en invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92350 Uren verloond VRZ1 02350 Uren verlnd VRZ1 P92351 Uren verloond VRZ2 02351 Uren verlnd VRZ2 P92352 Uren verloond VRZ3 02352 Uren verlnd VRZ3 P92353 Uren verloond VRZ4 02353 Uren verlnd VRZ4 P92354 Uren verloond VRZ5 02354 Uren verlnd VRZ5 P92355 Uren verloond VRZ6 02355 Uren verlnd VRZ6 P92356 Uren verloond VRZ7 02356 Uren verlnd VRZ7 P92357 Uren verloond VRZ8 02357 Uren verlnd VRZ8 P92358 Uren verloond VRZ9 02358 Uren verlnd VRZ9 P92359 Uren verloond VRZ10 02359 Uren verlnd VRZ10 P92360 Uren verloond VRZ11 02360 Uren verlnd VRZ11 P92361 Uren verloond VRZ12 02361 Uren verlnd VRZ12 P92362 Uren verloond VRZ13 02362 Uren verlnd VRZ13 P92363 Uren verloond VRZ14 02363 Uren verlnd VRZ14 P92364 Uren verloond VRZ15 02364 Uren verlnd VRZ15   Schoning en onderhoud codes 2020-01 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-11. De onderstaande rubrieken en exportcodes zijn vervallen per 01-jan-2020.    Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P02274 Werkbonus (Vervallen) 02274 Vervallen P07435 *) Tegemoetkoming ziektekosten UWV (Vervallen) 01435 Vervallen P02940 Nul uren contract (Vervallen) 02940 Vervallen P00492 Instantiebetaling (Vervallen) 02492 Vervallen P02409 Berekeningsmethode ziekengeld (Vervallen) 02409 Vervallen P02266 Afwijkende risicopremie groep (Vervallen) 02266 Vervallen *) De exportkenmerken van deze rubriek zijn nog aanwezig omdat deze rubriek nog over 2019 gemuteerd mag worden.   Van onderstaande rubrieken is de omschrijving gewijzigd.   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P09036 Land woonadres 03036 Land P00938 Land postadres 02938 PA-land Van de onderstaande rubriek is alleen de exportcode komen te vervallen.   Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P01024 Landcode 02847 Vervallen Het woonland met exportcode 02874 mag niet meer langer worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Voor het aanleveren van het woonland kunt u gebruik maken van de reeds aanwezige rubrieken voor (buitenlands) woonland P09036 / 03036 en (buitenlands) postadres P00938 / 02938. Gewijzigd en verbeterd Uniface licentie batch server Waarom  De huidige Beaufort licentie is geldig tot 1 juli 2020. U zult vanaf 1 juni meldingen krijgen over het verlopen van deze licentie, zodat deze tijdig vervangen kan worden. Deze meldingen verschijnen bij zowel het starten van Beaufort als het starten van de batchprocessen. Deze meldingen kunt u wegklikken om verder te gaan. Daar waar deze meldingen bij het starten van Beaufort toegevoegde waarde hebben, leiden deze bij het starten van de batchprocessen tot stagnatie van deze batchprocessen. Hoe Om stagnatie van de batchprocessen vanaf 1 juni te voorkomen, wordt de configuratie van de batch server aangepast. Met een additionele parameter worden de meldingen in de batch server onderdrukt. Indien van toepassing zullen de meldingen bij het starten van Beaufort wel nog steeds worden getoond. Uw actie De configuratie wordt automatisch aangepast, u hoeft hier niks voor te doen. Om de batchprocessen probleemloos door te laten lopen wordt u wel dringend geadviseerd upgrade 030450 van periode 03 vóór 1 juni te installeren. Installeert u deze upgrade ná 1 juni, houdt er dan rekening mee dat de batch server eenmalig de licentiemeldingen zal geven. Na 1 juli zal een nieuwe -niet verlopende- licentie van kracht worden. U zult in dat kader nog geïnformeerd worden. Opgeloste meldingen Niet correcte melding bij indirect muteren (change 1648409) Melding In de situatie dat dienstverbandmutaties vanuit een ander systeem dan HR Self Service worden geïmporteerd komt een melding op het importverslag die aangeeft dat de ziektemutaties zijn afgekeurd. Er is hierbij echter geen sprake van aanwezigheid van ziektemutaties in het importbestand. De mutaties worden overigens correct geïmporteerd en correct verwerkt. Oplossing De programmatuur is zodanig gewijzigd dat de melding 'Ziektemutaties zijn afgekeurd' niet meer ten onrechte op het importverslag wordt getoond.  Youforce signaal ten onrechte aangemaakt (change 1648394) Melding Een Youforce signaaldefinitie kan worden aangemaakt op basis van een conditie, bijvoorbeeld op basis van de conditie '[P00330] = V ' of conditie '[P01606] = '. In het eerste voorbeeld wordt er een Youforce signaal aangemaakt als het Geslacht V(rouwelijk) is en in het tweede voorbeeld wordt er een Youforce signaal aangemaakt als de Hersteldatum niet gevuld is. Indien het signaal ten tijde van het uitvoeren van de functie 'Export acties Youforce' niet meer voldoet aan de condities zou er ook geen signaal moeten worden geëxporteerd. Dit gebeurt echter wel.  Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat er alleen een Youforce signaal wordt aangemaakt als aan de conditie van de Youforce signaaldefinitie wordt voldaan. Signalen die niet meer voldoen worden verwijderd. WAB - WW premie uitkeringssituatie (grondslagmethode) (change 1925152) Melding Ontbrekende importrubrieken voor uitvoercodes 00985 en 02345. Oplossing De ontbrekende uitvoercodes zijn toegevoegd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-12. Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92986 WW/Wachtgeld 00986 WW/Wachtgeld P92345 Afdr WW uitk 02345 Afdr WW uitk P93985 Loondoorbet ziek 00985 Loondoorbet ziek   Publishing Date : 2/28/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:00 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1058 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030449) Nieuw Autorisatielogging Waarom AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verordening die bedrijven verplicht om de persoonlijke gegevens en privacy van EU-burgers te beschermen voor transacties die plaatsvinden binnen EU-lidstaten. Een van de te nemen stappen is het loggen van autorisaties in de loop van de tijd. Voor HR Core (Online) is functionaliteit ingebouwd voor het loggen van de verschillende autorisaties en deze kan vanaf deze upgrade worden aangezet. Er zijn drie soorten autorisaties aanwezig in HR Core (Online): Functie autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke functionaliteit beschikbaar is voor de ingelogde gebruiker. De koppeling tussen gebruikers en geautoriseerde systeemfuncties is de gebruikersgroep. Om te achterhalen welke systeemfuncties op welk moment voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in autorisaties in de systeemfunctietabel en de wijzigingen in de gebruikersgroep per gebruiker gelogd.  Organisatorische eenheid autorisatie: deze autorisatie bepaalt voor welke organisatie-eenheden de ingelogde gebruiker geautoriseerd is. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke organisatie-eenheden voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in de autorisatie van de organisatie-eenheid per gebruiker gelogd. Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatie-eenheden worden ook gelogd.  Persoonsslot autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke personen worden uitgesloten van de autorisatie van de organisatie-eenheid. Een gebruiker moet geautoriseerd worden voor de specifieke sloten. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke sloten voor welke gebruiker beschikbaar waren worden de wijzigingen in de persoonsslot autorisatie gelogd.  In de onderstaande tabel kunt u zien in welke functies binnen HR Core (Online) wijzigingen zijn aangebracht om de wijzigingen in autorisatie vast te leggen.  Functienummer Omschrijving Gelogd 100001 Gebruikers Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van een gebruiker en de aan de autorisatie gerelateerde gegevens. Gebruiker Gebruikersgroep Organisatorische eenheid, Diepgang Persoonsslot autorisatie 100002 Gebruikersgroepen Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van functies aan een gebruikersgroep 100003 Systeemfuncties Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van autorisatie voor een functie 700003 Vastleggen persoonsslot De nieuwe/verwijderde persoonssloten bij een persoon 160005 Doorvoeren persoonssloten De doorgevoerde persoonssloten in persoons- en dienstverbandgegevens 170000 Organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur 170001 Actualiseren organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur Hoe Beaufort Service > Initialisatie AVG logging In Beaufort Service is een nieuwe functie toegevoegd voor het genereren van de initiële autorisatielogging AVG. Deze functie kunt u alleen starten als er geen gebruikers meer actief zijn en HR Core (Online) is geblokkeerd voor onderhoud. Dit is nodig aangezien we een correcte startsituatie willen vastleggen zonder dat er tussendoor nog wijzigingen door gebruikers worden uitgevoerd. Als u de functie start, krijgt u een melding dat de AVG logging wordt geïnitialiseerd en geactiveerd en kunt u kiezen om door te gaan. Vervolgens wordt de actuele situatie betreffende de functie-, organisatorische eenheid en persoonsslot autorisatie gelogd. Aan het einde van de functie wordt er een verwerkingsverslag aangemaakt waarop de verwerkte aantallen gegevens worden getoond. Het stuurgegeven AVG_LOG (Indicatie / startdatum logging in het kader van AVG) wordt gevuld met de systeemdatum waarop u de initialisatie heeft uitgevoerd + 1 dag. Op deze wijze kunt u zien vanaf welke dag de wijzigingen in de autorisatie volledig worden gelogd in HR Core (Online). Nieuwe functie '100050 Autorisatie overzicht per gebruiker' Indien u de wijzigingen in de autorisatie voor een gebruiker wilt inzien kunt u deze functie gebruiken. U kunt in deze functie een gebruiker selecteren en een periode waarover u de wijzigingen wilt zien. Deze periode wordt begrensd door de startdatum van de logging die vastligt in het stuurgegeven AVG_LOG. U kunt kiezen voor een standaard verslag of voor output in een CSV-bestand. De locatie is de standaard gebruikte PRT-directory. Op het overzicht wordt voor onderstaande rubrieken de waarde getoond die geldig is op begindatum van de periode en alle wijzigingen tot aan de einddatum van de periode. Rubriek Omschrijving GEBR_ID Gebruiker GEBRGRP_ID Gebruikersgroep TOEG_ALLEN Toegang tot allen TOEG_SLOTL Toegang tot slotlozen ORG_EENH Organisatorische eenheid ORG_DIEPG Organisatorische diepgang SLEUTEL Specifieke sleutels Uw actie Indien u gebruikt wilt gaan maken van de autorisatie logging, dan moet u eerst in Beaufort Service de initialisatie functie uitvoeren. Na deze initialisatie wordt het stuurgegeven AVG_LOG actief en wordt elke wijziging in de autorisatie gelogd.  De functie 100050 kunt u selecteren via menu à la carte of  u kunt de functie 100050 via systeemfunctie toevoegen aan een procedure Afloop werkgeversbijdrage IZZ  Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02. LET OP Onderstaande geldt niet voor u als: De IZZ zorgverzekering loopt via CZ, of U de werkgeversbijdrage voor IZZ regelt via het inlezen van een mutatiebestand in HR Core (Online) Waarom In de zorgsector kunnen werknemers via de werkgever een zorgverzekering afsluiten bij IZZ-VGZ. Werknemers kunnen daarbij een aanvullend pakket 'Zorg voor de zorg' afnemen waarbij de werknemer in aanmerking komt voor een werkgeversbijdrage voor iedere verzekerde waarvoor het pakket werd afgenomen. In het verleden was er een automatische koppeling tussen het aantal verzekerden voor het aanvullende pakket bij IZZ-VGZ en de hoogte van de werkgeversbijdrage. In het licht van de recente ontwikkelingen bij de diverse zorg-CAO's is het steeds minder voor de hand liggend om de hoogte van de werkgeversbijdrage te berekenen via de formule werkgeversbijdrage = aantal verzekerden x werkgeversbijdrage per verzekerde. Daarom is besloten om in Payroll Gemal per 1-1-2020 voor een aantal CAO's het aantal verzekerden IZZ-VGZ los te koppelen van de hoogte van de werkgeversbijdrage. De CAO's die het betreft zijn: 35 - Ziekenhuizen 38 - Gehandicaptenzorg 39 -  VVT 40 - GGZ 55 - VVT (4 wekenverloning) Hoe Het aantal verzekerden voor het het pakket 'Zorg voor de zorg' is en blijft in HR Core (Online) vastgelegd in de rubriek P02287 Zorg voor de Zorg. Het aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt, wordt voortaan vastgelegd in de rubriek P00075 WG bijdrage aanv. verz. ZVW. Rubriek P00075 is een bestaande rubriek die in Payroll Gemal vanaf 1-1-2020 de volgende waardes/betekenis kan hebben: 0,01 = Blokkade 1,00 t/m 9,00 = aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt (NIEUW) Alle overige waardes worden gezien als afwijkend bedrag voor de totale werkgeversbijdrage Door middel van een collectieve mutatie moet de waarde van het aantal verzekerden voor de werkgeversbijdrage worden overgezet van rubriek P02287 naar rubriek P00075 voor die werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden: Het dienstverband valt binnen een opdrachtgever/instelling die valt onder de hiervoor genoemde CAO's In dienst voor 1-1-2020 en uit dienst op of na 1-1-2020 rubriek P02287 heeft een waarde rubriek P00075 heeft nog geen waarde Uw actie Alvorens een collectieve mutatie aan te maken moet u bepalen welke instellingen vallen onder de hiervoor genoemde CAO's. Met de procedure 700120 Collectieve mutaties moet u per instelling vallend onder de hiervoor genoemde CAO's de volgende collectieve mutatie definiëren: Selecteer dienstverbanden Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties met procescode CMT desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding verlofregelingen In release 2020-01 van HR Core (Online) zijn een aantal uitvoercodes en de bijbehorende rubrieken ten onrechte op vervallen gezet. In deze release wordt dit ongedaan gemaakt en zijn de omschrijvingen van de volgende rubrieken en uitvoercodes weer hersteld naar hun oorspronkelijke waarde:  Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode  Omschrijving P90617 Factor VT 01617 Factor VT P90652 Korting VT 01652 Korting VT P90817 Cum. factor VT 02817 Cum.factor VT P90852 Cum korting VT 02852 Cum korting VT P91041 Factor EJU-6 02041 Factor EJU-6 P91042 Factor EJU-7 02042 Factor EJU-7 P91801 Korting EJU 1 01801 Korting EJU 1 P91802 Korting EJU 2 01802 Korting EJU 2 P91803 Korting EJU-3 01803 Korting EJU-3 P91804 Korting EJU-4 01804 Korting EJU-4 P91805 Korting EJU-5 01805 Korting EJU-5 P91806 Korting EJU-6 01806 Korting EJU-6 P91807  Korting EJU-7 01807 Korting EJU-7 P91811 Factor EJU-1 01811 Factor EJU-1 P91812 Factor EJU-2 01812 Factor EJU-2 P91813 Factor EJU-3 01813 Factor EJU-3 P91814 Factor EJU-4 01814 Factor EJU-4 P91815 Factor EJU-5 01815 Factor EJU-5 Tweede regeling ORT bij verlof Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02 Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00693 Correctie ORT verlofregeling 2 00693 Corr ORT verlf 2 Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving uitvoercode Omschrijving P92693 ORT bij verlof 2 00693 ORT bij verlof 2 export code - invoercode code 02036 t/m 02040 is invoercode P02036 t/m P02040 code 02016 t/m 02030 is invoercode P08016 t/m P08030 Opgeloste meldingen Signaaldefinitie actieve signalering kan niet worden verwijderd (change 1695143) Melding Bij het verwijderen van een signaaldefinitie treedt er een 'store error-1' op. Het lukt niet om het signaal te verwijderen.  Oplossing Het probleem is opgelost en het is nu weer mogelijk om een signaaldefinitie te verwijderen als er nog geen signalen voor zijn aangemaakt. Youforce signalen komen onterecht op status 'Toe te wijzen' (change 1627291) Melding Het zou niet voor mogen komen dat acties voor Youforce op status TW Toe te Wijzen komen te staan. Dit gebeurt wel als de organisatorische eenheid van het dienstverband wordt gewijzigd.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat een Youforce signaal met status TR Te Realiseren niet meer wordt omgezet naar status TW Toe te Wijzen. Verduidelijking melding bij opvoeren zwangerschapsverlof bij medewerker die ziek is tgv zwangerschap (change 1785281) Melding Het is mogelijk om toekomstig zwangerschapsverlof op te voeren bij een medewerker die ziek is ten gevolge van zwangerschap. De melding dat het zwangerschapsverlof expliciet moet worden opgeslagen is onduidelijk.  Oplossing De melding is gewijzigd in de volgende tekst: 'U moet eerst het nieuw ingevoerde zwangerschapsverlof opslaan (F7) voordat u verder kunt in deze functie'. Onderwijs Gewijzigd en verbeterd Gewijzigde maximum waarde PE0404 (Percentage deelbetrekking dienstverband) Waarom Tot op heden liepen de maximum waarden van de aan elkaar gerelateerde rubrieken PE0404 Percentage deelbetrekking dienstverband en PE1237 WTF week dienstverband niet synchroon. De werktijdfactor was gelimiteerd op 1.2 terwijl het percentage deelbetrekking maximum 200% mocht zijn.  Hoe Na installatie van deze release is deze onlogische situatie gecorrigeerd: rubriek PE0404 is gemaximeerd op 120%. Wilt u vooraf controleren of u dienstverbanden heeft met een percentage groter dan 120, kan dit op standaard wijze met behulp van het tabblad Vrije selectie in het scherm Selectie dienstverband. U kies dan rubriek PE0404 en vult bij de waarde '·>120,00' in. Het tabblad Resultaat selectie geeft dan de dienstverbanden weer die daar aan voldoen. Opgeloste meldingen Eenmalige aanlevering adresgegevens aan Payroll Gemal (change 1749903) Melding In sommige gevallen blijkt Payroll Gemal ten gevolge van een fout in de initiële migratie naar HR Core (Online) niet over de complete set adresgegevens te beschikken, met als gevolg dat een incompleet adres op de salarisstrook wordt afgedrukt.  Oplossing Het is nu mogelijk alle adresgegevens (zowel woon- als postadres) opnieuw aan te leveren aan Payroll Gemal. U doet dit met de -eenmalige- optie Aanmaken salarismutaties met adresgegevens, die terug te vinden is in Beaufort Service onder de optie Uitvoeren conversie Beaufort. Beaufort zal dan voor alle dienstverbanden met een koppeling naar de salarisverwerker de adresgegevens opnieuw aanleveren. Afhankelijk van het aantal dienstverbanden kan dit leiden tot een grote hoeveelheid mutaties, waardoor ook de salaris aanlevering mogelijk meer tijd kost dan normaal. Inrichtingswijzigingen Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving   PO0100 Datum basisrecht 3 jaar   PO0101 Datum extra recht 5 jaar   Publishing Date : 1/30/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 16:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 773 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030449) Nieuw Autorisatielogging Waarom AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verordening die bedrijven verplicht om de persoonlijke gegevens en privacy van EU-burgers te beschermen voor transacties die plaatsvinden binnen EU-lidstaten. Een van de te nemen stappen is het loggen van autorisaties in de loop van de tijd. Voor HR Core (Online) is functionaliteit ingebouwd voor het loggen van de verschillende autorisaties en deze kan vanaf deze upgrade worden aangezet. Er zijn drie soorten autorisaties aanwezig in HR Core (Online): Functie autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke functionaliteit beschikbaar is voor de ingelogde gebruiker. De koppeling tussen gebruikers en geautoriseerde systeemfuncties is de gebruikersgroep. Om te achterhalen welke systeemfuncties op welk moment voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in autorisaties in de systeemfunctietabel en de wijzigingen in de gebruikersgroep per gebruiker gelogd.  Organisatorische eenheid autorisatie: deze autorisatie bepaalt voor welke organisatie-eenheden de ingelogde gebruiker geautoriseerd is. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke organisatie-eenheden voor welke gebruiker beschikbaar waren, worden de wijzigingen in de autorisatie van de organisatie-eenheid per gebruiker gelogd. Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatie-eenheden worden ook gelogd.  Persoonsslot autorisatie: deze autorisatie bepaalt welke personen worden uitgesloten van de autorisatie van de organisatie-eenheid. Een gebruiker moet geautoriseerd worden voor de specifieke sloten. Om op een bepaald moment te kunnen achterhalen welke sloten voor welke gebruiker beschikbaar waren worden de wijzigingen in de persoonsslot autorisatie gelogd.  In de onderstaande tabel kunt u zien in welke functies binnen HR Core (Online) wijzigingen zijn aangebracht om de wijzigingen in autorisatie vast te leggen.  Functienummer Omschrijving Gelogd 100001 Gebruikers Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van een gebruiker en de aan de autorisatie gerelateerde gegevens. Gebruiker Gebruikersgroep Organisatorische eenheid, Diepgang Persoonsslot autorisatie 100002 Gebruikersgroepen Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van functies aan een gebruikersgroep 100003 Systeemfuncties Het opvoeren, wijzigen en verwijderen van autorisatie voor een functie 700003 Vastleggen persoonsslot De nieuwe/verwijderde persoonssloten bij een persoon 160005 Doorvoeren persoonssloten De doorgevoerde persoonssloten in persoons- en dienstverbandgegevens 170000 Organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur 170001 Actualiseren organisatiestructuur Wijzigingen in de hiërarchie van de organisatiestructuur Hoe Beaufort Service > Initialisatie AVG logging In Beaufort Service is een nieuwe functie toegevoegd voor het genereren van de initiële autorisatielogging AVG. Deze functie kunt u alleen starten als er geen gebruikers meer actief zijn en HR Core (Online) is geblokkeerd voor onderhoud. Dit is nodig aangezien we een correcte startsituatie willen vastleggen zonder dat er tussendoor nog wijzigingen door gebruikers worden uitgevoerd. Als u de functie start, krijgt u een melding dat de AVG logging wordt geïnitialiseerd en geactiveerd en kunt u kiezen om door te gaan. Vervolgens wordt de actuele situatie betreffende de functie-, organisatorische eenheid en persoonsslot autorisatie gelogd. Aan het einde van de functie wordt er een verwerkingsverslag aangemaakt waarop de verwerkte aantallen gegevens worden getoond. Het stuurgegeven AVG_LOG (Indicatie / startdatum logging in het kader van AVG) wordt gevuld met de systeemdatum waarop u de initialisatie heeft uitgevoerd + 1 dag. Op deze wijze kunt u zien vanaf welke dag de wijzigingen in de autorisatie volledig worden gelogd in HR Core (Online). Nieuwe functie '100050 Autorisatie overzicht per gebruiker' Indien u de wijzigingen in de autorisatie voor een gebruiker wilt inzien kunt u deze functie gebruiken. U kunt in deze functie een gebruiker selecteren en een periode waarover u de wijzigingen wilt zien. Deze periode wordt begrensd door de startdatum van de logging die vastligt in het stuurgegeven AVG_LOG. U kunt kiezen voor een standaard verslag of voor output in een CSV-bestand. De locatie is de standaard gebruikte PRT-directory. Op het overzicht wordt voor onderstaande rubrieken de waarde getoond die geldig is op begindatum van de periode en alle wijzigingen tot aan de einddatum van de periode. Rubriek Omschrijving GEBR_ID Gebruiker GEBRGRP_ID Gebruikersgroep TOEG_ALLEN Toegang tot allen TOEG_SLOTL Toegang tot slotlozen ORG_EENH Organisatorische eenheid ORG_DIEPG Organisatorische diepgang SLEUTEL Specifieke sleutels Uw actie Indien u gebruikt wilt gaan maken van de autorisatie logging, dan moet u eerst in Beaufort Service de initialisatie functie uitvoeren. Na deze initialisatie wordt het stuurgegeven AVG_LOG actief en wordt elke wijziging in de autorisatie gelogd.  De functie 100050 kunt u selecteren via menu à la carte of  u kunt de functie 100050 via systeemfunctie toevoegen aan een procedure. Afloop werkgeversbijdrage IZZ  Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02. LET OP Onderstaande geldt niet voor u als: De IZZ zorgverzekering loopt via CZ, of U de werkgeversbijdrage voor IZZ regelt via het inlezen van een mutatiebestand in HR Core (Online) Waarom In de zorgsector kunnen werknemers via de werkgever een zorgverzekering afsluiten bij IZZ-VGZ. Werknemers kunnen daarbij een aanvullend pakket 'Zorg voor de zorg' afnemen waarbij de werknemer in aanmerking komt voor een werkgeversbijdrage voor iedere verzekerde waarvoor het pakket werd afgenomen. In het verleden was er een automatische koppeling tussen het aantal verzekerden voor het aanvullende pakket bij IZZ-VGZ en de hoogte van de werkgeversbijdrage. In het licht van de recente ontwikkelingen bij de diverse zorg-CAO's is het steeds minder voor de hand liggend om de hoogte van de werkgeversbijdrage te berekenen via de formule werkgeversbijdrage = aantal verzekerden x werkgeversbijdrage per verzekerde. Daarom is besloten om in Payroll Gemal per 1-1-2020 voor een aantal CAO's het aantal verzekerden IZZ-VGZ los te koppelen van de hoogte van de werkgeversbijdrage. De CAO's die het betreft zijn: 35 - Ziekenhuizen 38 - Gehandicaptenzorg 39 -  VVT 40 - GGZ 55 - VVT (4 wekenverloning) Hoe Het aantal verzekerden voor het het pakket 'Zorg voor de zorg' is en blijft in HR Core (Online) vastgelegd in de rubriek P02287 Zorg voor de Zorg. Het aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt, wordt voortaan vastgelegd in de rubriek P00075 WG bijdrage aanv. verz. ZVW. Rubriek P00075 is een bestaande rubriek die in Payroll Gemal vanaf 1-1-2020 de volgende waardes/betekenis kan hebben: 0,01 = Blokkade 1,00 t/m 9,00 = aantal verzekerden waarvoor de werknemer een werkgeversbijdrage ontvangt (NIEUW) Alle overige waardes worden gezien als afwijkend bedrag voor de totale werkgeversbijdrage Door middel van een collectieve mutatie moet de waarde van het aantal verzekerden voor de werkgeversbijdrage worden overgezet van rubriek P02287 naar rubriek P00075 voor die werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden: Het dienstverband valt binnen een opdrachtgever/instelling die valt onder de hiervoor genoemde CAO's In dienst voor 1-1-2020 en uit dienst op of na 1-1-2020 rubriek P02287 heeft een waarde rubriek P00075 heeft nog geen waarde Uw actie Alvorens een collectieve mutatie aan te maken moet u bepalen welke instellingen vallen onder de hiervoor genoemde CAO's. Met de procedure 700120 Collectieve mutaties moet u per instelling vallend onder de hiervoor genoemde CAO's de volgende collectieve mutatie definiëren: Selecteer dienstverbanden Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties met procescode CMT desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Inrichtingswijzigingen Uitbreiding verlofregelingen In release 2020-01 van HR Core (Online) zijn een aantal uitvoercodes en de bijbehorende rubrieken ten onrechte op vervallen gezet. In deze release wordt dit ongedaan gemaakt en zijn de omschrijvingen van de volgende rubrieken en uitvoercodes weer hersteld naar hun oorspronkelijke waarde:  Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode  Omschrijving P90617 Factor VT 01617 Factor VT P90652 Korting VT 01652 Korting VT P90817 Cum. factor VT 02817 Cum.factor VT P90852 Cum korting VT 02852 Cum korting VT P91041 Factor EJU-6 02041 Factor EJU-6 P91042 Factor EJU-7 02042 Factor EJU-7 P91801 Korting EJU 1 01801 Korting EJU 1 P91802 Korting EJU 2 01802 Korting EJU 2 P91803 Korting EJU-3 01803 Korting EJU-3 P91804 Korting EJU-4 01804 Korting EJU-4 P91805 Korting EJU-5 01805 Korting EJU-5 P91806 Korting EJU-6 01806 Korting EJU-6 P91807  Korting EJU-7 01807 Korting EJU-7 P91811 Factor EJU-1 01811 Factor EJU-1 P91812 Factor EJU-2 01812 Factor EJU-2 P91813 Factor EJU-3 01813 Factor EJU-3 P91814 Factor EJU-4 01814 Factor EJU-4 P91815 Factor EJU-5 01815 Factor EJU-5 Tweede regeling ORT bij verlof Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-02 Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00693 Correctie ORT verlofregeling 2 00693 Corr ORT verlf 2 Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving uitvoercode Omschrijving P92693 ORT bij verlof 2 00693 ORT bij verlof 2 export code - invoercode code 02036 t/m 02040 is invoercode P02036 t/m P02040 code 02016 t/m 02030 is invoercode P08016 t/m P08030 Opgeloste meldingen Signaaldefinitie actieve signalering kan niet worden verwijderd (change 1695143) Melding Bij het verwijderen van een signaaldefinitie treedt er een 'store error-1' op. Het lukt niet om het signaal te verwijderen.  Oplossing Het probleem is opgelost en het is nu weer mogelijk om een signaaldefinitie te verwijderen als er nog geen signalen voor zijn aangemaakt. Youforce signalen komen onterecht op status 'Toe te wijzen' (change 1627291) Melding Het zou niet voor mogen komen dat acties voor Youforce op status TW Toe te Wijzen komen te staan. Dit gebeurt wel als de organisatorische eenheid van het dienstverband wordt gewijzigd.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat een Youforce signaal met status TR Te Realiseren niet meer wordt omgezet naar status TW Toe te Wijzen. Verduidelijking melding bij opvoeren zwangerschapsverlof bij medewerker die ziek is tgv zwangerschap (change 1785281) Melding Het is mogelijk om toekomstig zwangerschapsverlof op te voeren bij een medewerker die ziek is ten gevolge van zwangerschap. De melding dat het zwangerschapsverlof expliciet moet worden opgeslagen is onduidelijk.  Oplossing De melding is gewijzigd in de volgende tekst: 'U moet eerst het nieuw ingevoerde zwangerschapsverlof opslaan (F7) voordat u verder kunt in deze functie'. Publishing Date : 1/30/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 16:03 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1147 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030448) In deze versie... Aangepast in versie 4 In versie 4 is het volgende aangepast. Noot toegevoegd aan paragraaf 'Hoe' van onderwerp 'Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL'. Aangepast in versie 3 In versie 3 is het volgende aangepast. Mededeling 'Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum' toegevoegd. Onderwerp 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle' paragraaf 'Let op'  en 'Uw actie' aangescherpt. Diverse kleine aanpassingen naar aanleiding van interne testen. Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. Onderwerp 'Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA' uitgebreid met hoe vast te leggen in Beaufort. Mededelingen WAB community Zoals al gemeld in de december release notes is Visma | Raet een WAB community gestart waar u zich kunt aanmelden om alle informatie over de WAB te vinden. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core (Online) ten aanzien van de WAB.  Gebruik tijdelijke urenuitbreiding via een addendum De aanpassingen die wij in onze producten voor de wet WAB hebben gemaakt zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door het ministerie van Sociale Zaken in de afgelopen maanden. Zie ook hieronder de functionele beschrijving met betrekking tot gescheiden vastlegging van contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren. Op 16 december heeft het ministerie (zie www.rijksoverheid.nl) een aanvullende toelichting en voorbeelden gegeven over hoe zij de uitwerking van de wet zien. De toepassing van een tijdelijke uitbreiding via een addendum op een vast contract is in dit document toegelicht, zie situatie 1 (blz 22) van de bijlage. De door het ministerie beschreven werkwijze (het aanmaken van een nieuw dienstverband om de tijdelijke uitbreiding vast te leggen) kan ook binnen onze producten worden toegepast, maar dit brengt eventueel aanvullende administratieve werkzaamheden voor u met zich mee. Visma | Raet heeft contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken inzake de gegeven toelichting en aanvullende informatie opgevraagd. We zijn in afwachting van een reactie van het ministerie. Zodra wij een verduidelijking op de toelichting hebben ontvangen zullen wij u verder informeren. Vanaf 1 januari zijn er verschillende mogelijkheden in onze applicaties voor het vastleggen van tijdelijke uitbreidingsuren (addendum) bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Uitgebreide informatie kunt u hieronder in de sectie 'WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle'. Hieronder staan nogmaals kort de verschillende opties beschreven. Opplussen van contracturen Veel klanten maakten tot op heden gebruik van deze optie om tijdelijke uitbreidingsuren op te plussen bij de vaste contract uren. Dit is per 1 januari 2020 niet meer toegestaan wanneer u gebruik wilt maken van de lage WW premie. De uren van de tijdelijke uitbreiding kunnen dan niet getoetst worden aan het 30% criterium. Wij adviseren u dan ook deze optie niet te gebruiken. Registreren van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst) Deze optie is toegevoegd per 1 januari 2020 in onze systemen. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgevingen van het ministerie. Door de tijdelijke uitbreidingsuren apart te registeren binnen hetzelfde dienstverband/IKV wordt er een onderscheid gemaakt tussen de contracturen en de verloonde uren in de Loonaangifte. Op deze manier kan er getoetst worden aan het 30% criterium. Eventuele herziening van WW premie vindt dan plaats aan het einde van het fiscale jaar. Nieuw dienstverband toevoegen U heeft ook de mogelijkheid om een nieuw dienstverband vast te leggen voor een addendum van tijdelijke uitbreidingsuren bij een vaste arbeidsovereenkomst (niet zijnde oproepovereenkomst). Specifieke mededeling voor overheidsklanten t.a.v. WAB en WNRA De inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot gevolg dat in de loon- of personeelsadministratie en in de loonaangifte nieuwe indicaties moeten worden ingevoerd en in voorkomende gevallen bestaande coderingen moeten worden aangepast. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden de aanpassingen door Visma | Raet verzorgd of moeten deze door u zelf worden uitgevoerd. Onderstaand schema verschaft duidelijkheid ten aanzien van genoemde indicaties en coderingen (met de daarbij behorende HR Core (Online) rubrieken). De aansturing van deze rubrieken gebeurt vanuit HR Core (Online). In de release van HR Core(Online) van december zijn de waarden naar een standaard omgezet (lees er hier meer over). Controleer of de juiste waarden zijn gevuld en pas deze eventueel aan (dit kan ook via collectief muteren). Controleer daarnaast of er nog toekomstmutaties klaar staan bij indirect muteren, zorg ervoor dat de rubrieken bij het doorvoeren van deze mutaties alsnog worden aangepast. Indien Self Service gebruikt wordt om nieuwe medewerkers op te voeren en dienstverbanden aan te passen, controleer dan ook de inrichting in de desbetreffende Self Service processen. Bovenstaande tabel correspondeert met de volgende op te geven waarden in Beaufort: Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; rubriek P08259 (invoercode 02259):  0  = onbepaalde tijd  1 = bepaalde tijd  Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst; rubriek P12294 (invoercode 02294): 0 = schriftelijke overeenkomst  1 = niet-schriftelijke overeenkomst Waarde 1 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Indicatie oproepovereenkomst; rubriek P12474 (invoercode 02474)  0 = geen oproepovereenkomst  1 = oproepovereenkomst  Waarde 0 staat gelijk aan de waarde N in de bovenstaande tabel. Nieuw WAB: salarismutatiecontrole op premiedifferentiatie rubrieken Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. De eerder uitgeleverde WAB rubrieken (P08259-Code contract (on)bepaalde tijd, P12170-Code tarief WW Awf, P12294​-Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474-Code oproepovereenkomst) spelen een belangrijke rol in de bepaling van het WW premietarief. Om foutsituaties te voorkomen wordt gecontroleerd of deze rubrieken gevuld zijn bij nieuwe dienstverbanden met een koppeling naar de salarisverwerker. Hoe De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) is uitgebreid met een tweetal controles: Op basis van rubriek P00332 (Code soort loner) wordt in geval van een nieuw dienstverband gecontroleerd of er ook mutaties worden aangeleverd voor de WAB rubrieken P08259, P12170, P12294​ en P12474. Als 1 of meer van deze rubrieken ontbreken, wordt (na het klikken op de betreffende controleregel) de volgende melding in het informatie venster getoond: "Er wordt een nieuw dienstverband aangeleverd zonder de verplichte WAB mutaties (rubriek P08259, P12170 / P12294 / P12474). Voer deze mutaties alsnog op in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'.".  In geval (een van de) rubrieken P12170, P12294​, P12474 een waarde 9 (niet van toepassing) heeft, wordt de volgende melding in het informatie venster getoond: "Minimaal één van de WAB rubrieken (P12170 / P12294 / P12474) heeft de waarde 9 (niet van toepassing) gekregen. Deze waarde is vooral van toepassing op dienstverbanden zónder koppeling naar de salarisverwerker. U wordt geadviseerd deze waarde in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB'  aan te passen'.".  De functie heeft een printfunctie: ook daar zullen de nieuwe controleresultaten worden weergegeven. Uw actie De functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) betreft een bestaande functie en is qua werking (en daarmee qua acties) ongewijzigd. Alvorens een salaris aanlevering af te roepen, wordt u geadviseerd de controlefunctie uit te voeren. Op basis van het resultaat kunnen de benodigde correcties in HR Core (Online) worden vastgelegd om daarna nogmaals het resultaat met deze functie te controleren. Indien alle foutsituaties zijn opgelost kunt u de salaris aanlevering afroepen. Let op: zowel de controlefunctie als het corrigeren van de geconstateerde foutsituaties zijn optioneel. Deze blokkeren de aanlevering dus niet. Als u besluit aan te leveren in een situatie waarbij niet alle mutaties zijn gecontroleerd en/of gecorrigeerd zal HR Core (Online) dit constateren en u nogmaals vragen of u door wilt gaan met de aanlevering. Doorgaan kan dan uitval binnen Payroll Gemal tot gevolg hebben. WAB: premiedifferentiatie WW 30% controle Let op: Deze functionaliteit is niet voor iedere organisatie van toepassing. Controleer goed of deze functionaliteit van toepassing is op uw organisatie voordat u deze activeert. Eenmaal aangezet betekent dat het niet meer uitgezet kan worden. Als u de functionaliteit nodig heeft, activeer deze pas als u zeker weet dat u er klaar voor bent, bijvoorbeeld als de aanpassingen in de Self Service formulieren gereed zijn. Maar denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Waarom Onderdeel van de eerder genoemde WAB wetgeving is de 30% controle waarbij de verloonde uren niet meer dan 30% boven de contracturen mogen liggen. Payroll Gemal zal deze controle faciliteren, maar deze controle vereist in HR Core (Online) onder andere een gescheiden vastlegging van de contracturen en de tijdelijke uitbreidingsuren op het contract. Hieronder beschrijven we de functionele wijzigingen, aanvullend op de eerdere uitgeleverde configuratie. Hoe Activeren gescheiden vastlegging contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren: In Beaufort Service is een nieuwe optie 'Activeren vastlegging contract- en uitbreidingsuren' beschikbaar. Hiermee activeert u de functionaliteit met betrekking tot de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Door op deze nieuwe optie te dubbelklikken verschijnt een pop-up melding: "Hiermee activeert u de gescheiden vastlegging van contracturen en uitbreidingsuren. Doe dit alleen als dit voor u relevant is en eventuele Self Service schermen op deze situatie zijn aangepast. Doorgaan Ja/Nee?": Als u op Nee klikt, wordt de functie geannuleerd en blijft alles bij het oude. Als u op Ja klikt, gebeurt het volgende: de 'blokkade indirect muteren' voor de vier nieuwe rubrieken (P03109-Contracturen, P04109-Tijdelijke uitbreidingsuren, P01404-% deelbetrekking contract, P02404-% deelbetrekking uitbreiding) wordt opgeheven. Met andere woorden: deze rubrieken kunnen vanaf dat moment indirect gemuteerd worden. de 'blokkade indirect muteren' voor de twee bestaande rubrieken P01109-Uren per week en P00404-% deelbetrekking wordt van kracht. Met andere woorden: deze rubrieken mogen vanaf dat moment niet meer indirect gemuteerd worden. het 'in en uit-dienst scherm' zal worden uitgebreid met de vier nieuwe rubrieken en P01109 / P00404 worden op basis van die waarden bepaald. De keuzeoptie is slechts eenmalig beschikbaar: als deze wordt geactiveerd verdwijnt de optie uit Beaufort Service. Meer informatie over de WAB vindt u terug op de WAB community. Het de-activeren van de optie kan alleen na contact met Visma I Raet. Bepaal dus vooraf goed of deze gescheiden vastlegging in het kader van de WAB voor uw organisatie relevant is en zo ja: of u hiervoor helemaal gereed bent. Denk hierbij aan het aanpassen van uw Self Service formulieren op de nieuwe rubrieken, maar ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Voor de onderwijs klanten in HR Core Online is deze optie (en de achterliggende functionaliteit) niet beschikbaar omdat deze functionaliteit niet van toepassing is in het onderwijs. Aangepast 'In- en uit dienst scherm': Indien u de gescheiden vastlegging heeft geactiveerd zal het 'in- en uit-dienst scherm' zich anders gedragen. De wijzigingen zijn als volgt: De vier contract- en uitbreidingsrubrieken zijn toegevoegd aan het scherm. Bij invoer van contracturen berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking contract en vice versa. Bij invoer van uitbreidingsuren berekent HR Core (Online) direct ook het bijbehorende % deelbetrekking uitbreiding en vice versa. Als de vier nieuwe rubrieken nog leeg zijn, worden de 'contracturen' met de waarde uit 'uren per week' en het '% deelbetrekking contract' met het '% deelbetrekking' gevuld. De uren per week (P01109)  en % deelbetrekking (P00404) zijn niet meer muteerbaar. Beide velden worden automatisch bijgewerkt op basis van de waarden uit de vier nieuwe velden. In HR Core (Online) zijn veel processen gerelateerd aan de rubrieken P01109 / P00404. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlofrechtberekening. Hierin veranderd niets. In het kader van de 30% berekening zal rubriek P00404-% deelbetrekking (exportcode 02404) en P01404-% deelbetrekking contract (exportcode 02511) aan de salarisverwerker worden aangeleverd.  Indirect muteren: Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is als volgt aangepast (in geval van geactiveerde functionaliteit): als de contracturen (P03109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking contract (P01404) bepaald (en vice versa) als de uitbreidingsuren (P04109) worden aangeleverd, wordt automatisch ook het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) bepaald (en vice versa) de uren per week (P01109) worden automatisch gevuld met de optelsom van de contracturen (P03109) en de uitbreidingsuren (P04109) het % deelbetrekking (P00404) wordt automatisch gevuld met de optelsom van het % db contract (P01404) en het % deelbetrekking uitbreiding (P02404) Uw actie Bepaal voor u als organisatie of deze functionaliteit relevant is en/of u -wat betreft uw Self Service formulieren- gereed bent. Denk hierbij ook aan nog niet verwerkte indirecte mutaties en het verwerken van toekomstige medewerkers en nieuwe dienstverbanden uit HSS. Activeer pas daarna deze functionaliteit! Indien u niet per 01-01-2020 deze functionaliteit kunt activeren, kunt u tijdelijke uitbreidingen met een apart dienstverband vastleggen. Dit heeft echter wel consequenties voor het WW premietarief (hoog). Om een correcte 30% berekening te kunnen garanderen, zult u vervolgens zodra u daarvoor gereed bent met terugwerkende kracht de tijdelijke uitbreidingen op het vaste contract moeten registreren. CAO Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) Op verzoek is een nieuwe CAO-code voor de samenwerkende gemeentelijke organisaties (83 - CAO SGO) toegevoegd aan de bestaande CAO-codes onder de diverse regelingen van een werkgever. P02266 Afwijkende risicopremiegroep komt te vervallen Rubriek P02266 (Afwijkende risicopremie) komt te vervallen, zoals in release 2019-10 al werd aangekondigd met de introductie van de nieuwe functionaliteit 'Splitsing code SV'. In deze nieuwe functionaliteit is de rubriek P02266 vervangen door drie nieuwe rubrieken en is daardoor overbodig geworden. Dit heeft de volgende gevolgen voor HR Core (Online): Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104) De sectie met betrekking tot 'Afw. risicopremie gr' is van het scherm verwijderd. Eventuele controles voor deze rubriek zijn ook vervallen. Verwerken indirecte mutaties (functie 100252) Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot rubriek P02266 zal in het verwerkingsverslag worden aangegeven dat deze rubriek niet meer bestaat en er zullen geen verdere verwerkingen met deze rubriek meer plaats vinden. Gewijzigd IKV bij nieuwe dienstverbanden In release 2019-12 is in het kader van de WAB functionaliteit geïntroduceerd om een transitie- en ontslagvergoeding op te voeren waarbij automatisch een gelijktijdig volgnummer inkomstenverhouding (P02378) wordt gegenereerd. Door de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband, is besloten dat vanaf release 2019-12 het bepalen van het volgnummer inkomstenverhouding van een nieuw dienstverband in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Bij dit besluit is onvoldoende rekening gehouden bij de veelvuldig gehanteerde werkwijze in Self Service waarbij een nieuw dienstverband (meestal in combinatie met een nieuw persoon) wordt opgevoerd zonder dat het Burger Service Nummer van de persoon bekend is. Om een uniek volgnummer inkomstenverhouding (P01114) te kunnen genereren, zijn in principe het loonheffingennummer (rubriek S01001) van de instelling en het BSN nummer (P00320) van de persoon nodig. Om de eerder genoemde werkwijze in Self Service te kunnen ondersteunen is de functie van het genereren van een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van een nieuw dienstverband in het geval het BSN van de persoon nog niet bekend is, als volgt aangepast: Als het BSN bij een persoonsnummer niet bekend is, moet u in de rubriek P00320 BSN/Sofi-nummer de waarde 0 vastleggen of de waarde leeg laten. Als de rubriek P00320 de waarde 0 heeft of leeg is, wordt een volgnummer inkomstenverhouding (P01114) gegenereerd op basis van de aanwezigheid van andere dienstverbanden en transitievergoedingen met hetzelfde persoonsnummer. De uniciteit van het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) is niet gegarandeerd omdat 1 van de 2 rubrieken (S01001 en P00320) om de uniciteit te kunnen bepalen niet beschikbaar is. Als in een latere instantie het BSN van de persoon alsnog wordt ingevoerd, moet u vooralsnog zelf controleren of het gegenereerde volgnummer inkomstenverhouding (P01114) uniek is. Importeren resultaatgegevens Payroll Gemal Een van de gevolgen van het uitfaseren van de eindejaarsproducties door Payroll Gemal is dat er geen perioderesultaten voor jaarwerk producties beschikbaar zijn, omdat de jaarwerk producties voor periode (13), 14 en 15 worden verwerkt en teruggegeven als correctieproducties voor periode 12 (bij maandverloning) of periode 14 (bij vierwekenverloning). Hierdoor is de functie 165000 Importeren resultaatgegevens aangepast waardoor het niet langer mogelijk is om een productieperiode te selecteren die verwijst naar de resultaatgegevens van periode (13), 14 en 15. Inrichtingswijzigingen Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1653,60. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1526,40. De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Staffel minimumjeugdloon voor BBL aangepast Vanaf 01-01-2020 is de berekening van het minimumloon voor BBL-ers gewijzigd. Voor BBL-ers onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages:   Leeftijd WMB + W4B 20 61,5 19 52,5 18 45,5 17 vervalt 16 vervalt 15   vervalt De benodigde tabellen in HR Core (Online) zijn hierop aangepast. Code aard arbeidsverhouding uitgebreid met BBL Waarom Het waardebereik van de Code aard arbeidsverhouding is in de loonaangifte 2020 uitgebreid met waarde 83 (BBL). In release 2019-12 van HR Core (Online)is de waarde 83 toegevoegd aan het waardebereik van rubriek P02268 Code aard arbeidsverhouding. Met de uitbreiding van het waardebereik van rubriek P02268 is de rubriek P04183 BBL overbodig geworden. HR Core (Online) zal per 2020-01 de inhoud van rubriek P04183 BBL converteren naar rubriek P02268 Code aard arbeidsverhoudingwaarde. Tegelijkertijd zal de waarde van rubriek P04183 BBL leeg worden gemaakt. Hoe De conversie van P04183 BBL met waarde 1 naar P02268 Code aard arbeidsverhouding waarde 83 wordt uitgevoerd bij de installatie van release 2020-01.  Noot: de referentiewaardetabel behorende bij P02268 kende een aantal vervallen waarden (omschrijving 'Vervallen per 01-01-2016'). Deze waarden zijn verwijderd uit de referentietabel. Nieuwe procescode indirect muteren Waarom Door Visma I Raet is een koppeling op de markt gebracht tussen het pakket Nétive en HR Core (Online). Deze koppeling maakt gebruik van zogenaamde DPIA100-bestanden. Om de mutaties die via deze koppeling worden aangeleverd te kunnen verwerken in HR Core (Online) is een nieuwe procescode geïntroduceerd: NEV Nétive. Uw actie Om indirecte mutaties te kunnen verwerken in HR Core (Online) moet u de juiste gebruikersgroepen autoriseren voor de functie 100721 Importeren Nétive gegevens. Standaard is de gebruikersgroep AB Applicatiebeheer geautoriseerd voor deze functie. Autoriseren gebeurt op standaard wijze binnen Beaufort: Applicatiebeheer Systeemfuncties Zoek betreffende functie (100721) Klik op autoriseren Klik op wijzigen Verplaats de te autoriseren gebruikersgroep(en) van links naar rechts en sla op Vervallen inrichting De inrichtingstabellen zijn opgeschoond waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op vervallen zijn gezet.   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91780 PR WW AWF wg+wn (Vervallen) 01780 Vervallen P91837 Grsl ww-wgf ris 2 (Vervallen) 01837 Vervallen P91838 PremWW WGF ris2 (Vervallen) 01838 Vervallen P91839 Grsl ww-wgf ris 3 (Vervallen) 01839 Vervallen P91840 Prem WW WGF ris3 (Vervallen) 01840 Vervallen P90384 Afdrachtgrondslag WW-WGF (Vervallen) 01884 Vervallen P90400 Afdrachtgrondslag WW (Vervallen) 01900 Vervallen P90411 Prem WW WGF ris 1 (Vervallen) 01911 Vervallen P90776 Cum. premie WW (Vervallen) 02776 Vervallen P90617 Factor VT (Vervallen) 01617 Vervallen P90652 Korting VT (Vervallen) 01652 Vervallen P90817 Cum factor VT (Vervallen) 02817 Vervallen P90852 Cum korting VT (Vervallen) 02852 Vervallen P91041 Factor EJU-6 (Vervallen) 02041 Vervallen P91042 Factor EJU-7 (Vervallen) 02042 Vervallen P91801 Korting EJU 1 (Vervallen) 01801 Vervallen P91802 Korting EJU 2 (Vervallen) 01802 Vervallen P91803 Korting EJU 3 (Vervallen) 01803 Vervallen P91804 Korting EJU 4 (Vervallen) 01804 Vervallen P91805 Korting EJU 5 (Vervallen) 01805 Vervallen P91806 Korting EJU 6 (Vervallen) 01806 Vervallen P91807 Korting EJU 7 (Vervallen) 01807 Vervallen P91811 Factor EJU-1 (Vervallen) 01811 Vervallen P91812 Factor EJU-3 (Vervallen) 01812 Vervallen P91813 Factor EJU-3 (Vervallen) 01813 Vervallen P91814 Factor EJU-4 (Vervallen) 01814 Vervallen P91815 Factor EJU-5 (Vervallen) 01815 Vervallen   CAO gerelateerde informatie CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01 In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per januari 2020. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschaal 3 wordt teruggebracht. Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 2020-01 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2020-01. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren. Ook in HR Core (Online) moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven. Downloaden salarisregeling De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 3 januari downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core (Online) met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Periodieken toekennen Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor januari 2020. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar. Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5 De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schaal 3 kunt u op twee manieren uitvoeren: Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 700103 Salaris. Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast. Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 januari 2020. Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 Anciënniteit. Wij adviseren u als volgt om voor schaal 3 een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 januari 2020: Selecteer dienstverbanden: Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 januari 2020 vast als afwijkende ingangsdatum: Definieer een collectieve mutatie: Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschaal 3, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Anciënniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Anciënniteit garantieschaal. Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken. Bepalen bruto salarissen Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren. Verwijderen vervallen anciënniteiten Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteit van schaal 3 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging. Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 3 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11. U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 700109 Periodieken. Publishing Date : 1/13/2020
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 17:52 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2024 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030447) In deze versie... Aangepast in versie 2 In versie 2 is het volgende aangepast. WAB: nieuwe IKV voor transitie en ontslagvergoeding: 2e bullet uit de lijst van 3 bullets verwijderd. Zin 'Let op:....' onder de 2 resterende bullets toegevoegd. Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden: dagen gewijzigd in maanden. Laatste zin verwijderd. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset: zin mbt de HSSK rubriekenset toegevoegd. Mededelingen WAB community Wij hebben een bericht op de Youforce portal geplaatst met als titel 'WAB  community-groep is live'. Alle informatie over de WAB en wijzigingen in de software kunt u vinden in deze community. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen  naar de specifieke release notes per product. Hieronder vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core Beaufort ten aanzien van de WAB. Aankondiging januari release Wij zullen eind december een release uitbrengen met daarin de laatste zaken ten aanzien van wet- en regelgeving die ingaan per 1 januari 2020. Wij adviseren u dringend om deze release zo snel mogelijk na uitbrengen te installeren, zodat u tijdig voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Uitfaseren eindejaarsproductie Zoals aangekondigd in de release notes van Payroll Gemal van periode 06 en 09 gaat u met ingang van deze jaarovergang niet meer gebruikmaken van eindejaarsproducties maar van een aanvullende correctieproductie (ACP).  De werkwijze in HR Core (Online) is hiermee niet gewijzigd. U blijft dus een 13, 14 en 15e periode toesturen die in Payroll Gemal omgezet worden naar een aanvullende correctieproductie. Voor meer informatie over dit onderwerp zie de speciale release notes op de Community bij de Release Information Groep bij Releases 2019 > 2019-12 > Payroll Gemal 2019-12 - Speciale release notes. Nieuw WAB: premiedifferentiatie WW Waarom Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. Het doel van de WAB is het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele contracten. Om deze wet goed te ondersteunen hebben we in de 2019-10 release een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd. In deze release wordt de functionaliteit om deze rubrieken daadwerkelijk te gebruiken uitgeleverd.  Hoe Default vulling van de nieuwe rubrieken: Na installatie van deze release zullen de 4 WAB-rubrieken voor alle actieve medewerkers een default (standaard) waarde hebben gekregen: P12170 (Code tarief WW Awf): waarde 0 (automatisch berekenen). P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd): dit is een bestaande rubriek, de bestaande waarde blijft gehandhaafd. P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst): waarde 0 (schriftelijke arbeidsovereenkomst). P12474 (Oproepovereenkomst): waarde 1 (oproepovereenkomst) indien: P00332 (Externe code soortloner) = 3 (uurloner nominaal) of 4 (uurloner schaal/tabel) EN P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers) OF P04182 (Min-max contract) = 1 EN invoercode P00893 (Code soort inkomstenverhouding) = 11 (overheidswerknemers), 13 (directeuren NV/BV WN-verz) of 15 (overige werknemers).  In alle overige gevallen een waarde 0 (geen oproepovereenkomst). Om het aantal salarismutaties te beperken, worden uitsluitend mutaties met een waarde ongelijk aan 0 aan de salarisverwerker aangeleverd. Nieuw scherm Premiedifferentiatie WAB De 4 WAB-rubrieken zijn geplaatst op het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Dit scherm (systeemfunctie 160041) maakt onderdeel uit van: de map 'DV-gegevens per soort'.  de procedure 'Persoon / dienstverband'. de procedure 'Alle dienstverbandgegevens'. Alle gegevens in het scherm zijn verplicht. Mochten er voor het geselecteerde dienstverband nog geen waarden bekend zijn, worden de 4 rubrieken in het scherm default gevuld conform bovenstaande beschrijving. Indien van toepassing kunnen deze waarden uiteraard worden aangepast. Aanpassingen scherm Loonaangiftegegevens Een van de WAB-rubrieken betreft een reeds bestaand gegeven: P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd). Deze rubriek maakte onderdeel uit van het scherm 'Loonaangiftegegevens' en is met ingang van deze release verplaatst naar het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB'. Ook de reeds lange tijd vervallen rubriek P13049 (WAO-WIA afd 2017) is van het scherm verwijderd. Dit staat echter los van de WAB. Indirect muteren Het proces 'verwerken indirecte mutaties' is uitgebreid met een consistentiecontrole voor rubriek P12170 (Code tarief WW Awf) die controleert of deze rubriek een geldige waarde heeft. Als dat niet het geval is, wordt dit gesignaleerd op het verwerkingsverslag. U kunt daar vervolgens zelf actie op ondernemen. Wat betreft de rubrieken P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd), P12294 (Schriftelijke arbeidsovereenkomst) en P12474 (Oproepovereenkomst) vindt er vooralsnog geen controle plaats. Begin volgend jaar zal de functie 'Controleren salarismutaties werknemer' hierop worden aangepast. Dit zal te zijner tijd in de release notes worden toegelicht. Uw actie U dient het nieuwe scherm 'Premiedifferentiatie WAB' te autoriseren voor de door u gewenste gebruikersgroepen. Let op: Beaufort gaat default uit van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Controleer altijd of hiervan daadwerkelijk sprake is. Dit geldt ook voor de automatische bepaling van wel/geen oproepovereenkomst. Voor meer informatie omtrent de WAB en hoe hier mee om te gaan, verwijzen we u naar de overkoepelende WAB-informatie op de Community. WAB: nieuwe IKV voor transitie- en ontslagvergoeding Waarom De per 1 januari 2020 ingevoerde Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft onder andere tot gevolg dat de regels voor het toekennen en uitbetalen van een transitievergoeding of ontslagvergoeding veranderen. U moet met ingang van die datum een transitie- of ontslagvergoeding betalen aan alle medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Voorheen was een transitie- of ontslagvergoeding alleen aan de orde wanneer de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar had geduurd. Op een transitie- en ontslagvergoeding zijn andere fiscale regels van toepassing dan op regulier loon en daarom eist de Belastingdienst dat de transitie- of ontslagvergoeding wordt betaald op een aparte inkomstenverhouding (IKV). Voor het voldoen aan deze eisen is er een aanpassing in HR Core (Online) gemaakt die ervoor zorgt dat HR Core (Online) een nieuw dienstverband met een nieuw volgnummer IKV aanmaakt om vervolgens de transitie- of ontslagvergoeding te kunnen invoeren en aanleveren aan Payroll Gemal. Met ingang van deze upgrade is het niet meer nodig om een nieuw dienstverband op te voeren om een transitie- of ontslagvergoeding te kunnen betalen. Hoe Er is een nieuwe procedurestap beschikbaar waarmee u een transitie- of ontslagvergoeding kunt opvoeren als variabele mutatie voor een dienstverband dat uit-dienst gaat. Als u één van deze vergoedingen opvoert, genereert HR Core (Online) een uniek gelijktijdig volgnummer IKV. Deze procedurestap (160150 Transitie-/ontslagvergoeding) is standaard toegevoegd aan de procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens en geautoriseerd voor gebruikersgroep AB. De rubrieken betrokken in deze procedurestap zijn: Rubriek Omschrijving P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding P03699 Transitievergoeding P00694 Ontslagvergoeding Deze rubrieken zijn uitsluitend beschikbaar in de procedurestap 160150 Transitie-/ontslagvergoeding en zijn niet beschikbaar in alle functies waarmee u normaliter variabele mutaties muteert. Aangezien de rubrieken P03699 en P00694 tellende variabele rubrieken zijn, zal in geval van meerdere variabele mutaties per verrekenperiode een scrollbar naast de rubriek verschijnen. Hiermee kan naar de gewenste mutatie gescrold worden om eventuele wijzigingen op nog niet aangeleverde mutaties aan te brengen. Als gevolg van de introductie van een gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding (P02378) naast het al bestaande volgnummer inkomstenverhouding (P01114) van het dienstverband is besloten dat vanaf deze release het bepalen van een volgnummer inkomstenverhouding in alle gevallen door HR Core (Online) automatisch wordt afgehandeld. Als gevolg hiervan: is het niet meer mogelijk om vanuit Self Service bij een nieuwe dienstverband het volgnummer IKV (P01114) aan te leveren; Rubriek P01114 is geblokkeerd voor indirect muteren. is het niet meer mogelijk om, bij het invoeren van een nieuw dienstverband in HR Core (Online), het gegenereerde volgnummer IKV (P01114) aan te passen. is het niet mogelijk om vanuit Self Service het gelijktijdig volgnummer IKV (P02378) aan te leveren. Rubriek P02378 is geblokkeerd voor indirect muteren.  Gewijzigd en verbeterd Reden einde arbeidsovereenkomst Waarom In de loonaangifte 2020 is een nieuw gegeven geïntroduceerd: Code reden einde arbeidsovereenkomst. De definitieve versie van UPA 2020 bevat, overgenomen van de loonaangifte 2020, ook het nieuwe veld ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’. In UPA 2020 komt de 'Code reden einde inkomstenverhouding' daarmee te vervallen. Beaufort kent reeds rubriek P00850 (Reden uittrede/ontslag PFZW) gekoppeld aan de Payroll Gemal invoercode 02850. Dit correspondeert nu nog met Code reden einde inkomstenverhouding. Rubriek P00850 en invoercode 02850 zullen met ingang van 1 januari 2020 gebruikt gaan worden ten behoeve van Code reden einde arbeidsovereenkomst in zowel de loonaangifte als de UPA. Hoe De omschrijving van rubriek P00850 en invoercode 02850 is aangepast naar respectievelijk Reden uit dienst LA/UPA en Reden uittrede/ontslag. Omdat het doel van deze rubriek tweeledig is geworden is deze rubriek niet meer uitsluitend op het scherm 'Pensioenfonds' beschikbaar, maar ook op het scherm 'Uitdienstgegevens'. In beide schermen kan dezelfde van toepassing zijnde waarde worden geselecteerd op basis van de nieuwe referentiewaarden. In de sectie Inrichtingswijzigingen is een overzicht van de oude en nieuwe waarden opgenomen. Daar waar van toepassing zijn extra controles toegevoegd. Zo zal in het scherm 'Uitdienstgegevens' bij vastlegging van de datum uit dienst, rubriek P00850 verplicht zijn. Ook het proces 'Verwerken indirecte mutaties' zal hier op signaleren. Een wijziging op rubriek P00850 ten behoeve van LA dan wel UPA wordt altijd aangeleverd aan Payroll Gemal. Daar zal op basis van klantinstellingen de verdere routering naar van de toepassing zijnde ontvangers plaatsvinden. Deze wijzigingen worden ook beschreven in de release notes van Payroll Gemal voor periode 2020-01. Uw actie Indien een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moet een reden uit dienst LA/UPA worden opgegeven. Hiervoor heeft u rubriek P00850 ter beschikking. Denk aan de overgangsfase 2019-2020: controleer eventuele geïmporteerde maar nog niet verwerkte dienstverbanden op de juiste waarde van dit gegeven. Om technische redenen is de referentietabel gekoppeld aan rubriek P00850 gewijzigd. De oude tabel DPIC381 is komen te vervallen, waarbij alle waarden zijn overgeheveld naar DPIA029 onder rubriekcode P00850. Indien van toepassing dient u hier uw rapportages op aan te passen. Opgeloste meldingen P13049 verwijderen uit scherm Loonaangiftegegevens (change 1652003) Melding Rubriek P13049 (Code korting WAO/WIA afd 2017) is vervallen per 1-1-2018 maar staat nog steeds op het venster Loonaangiftegegevens. Oplossing Rubriek P13049 is verwijderd van het venster Loonaangiftegegevens Uitbreiding aantal posities rubrieken PI0008, PI0015, PI0025, PI0032 (change 1576747) Melding De rubrieken PI0008 (Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof), PI0015 (Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl), PI0025 (Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof) en PI0032 (Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgve) zijn uitgeleverd in HR Core Beaufort met 5 posities (99,99). Het betreffen echter rubrieken over het totaal aantal uren in plaats van uren per week. Oplossing De lengte van de rubrieken is gewijzigd naar 7 posities (9.999,99) zodat het totaal aantal uren vastgelegd kan worden. Uitvoercodes LKV niet in Tres (change 1438829) Melding Een viertal uitvoercodes te weten 01546, 01547, 01538 en 01539 zijn in Beaufort als importrubrieken gedefinieerd zonder de voorloopnul. Dit moet worden gecorrigeerd zodat de rubrieken beschikbaar zijn in Beaufort. Oplossing De importrubrieken zijn gecorrigeerd en bevatten nu de voorloopnul. Inrichtingswijzigingen Lees voor aanvullende informatie over onderstaande onderwerpen de release notes van Payroll Gemal voor periode 2019-12 en 2020-01. Fiets van de zaak Vanaf 1-1-2020 komt naast de leaseauto ook de leasefiets (niet te verwarren met de reeds bestaande fietsregelingen) beschikbaar. Hiervoor zijn nieuwe rubrieken aangemaakt. Tevens zijn de onderstaande rubrieken P02041, P12042, P00987 en P10988 aan de HSS rubriekenset toegevoegd. Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P02041 Nieuwprijs fiets 02041  Nieuwprijs fiets P12042 Keuze percentage fiets 02042  Keuze perc fiets P00987  WN bijdrage privégebruik fiets 00987  Bijdr fiets privé P10988  WN bijdrage niet-privégebruik fiets 00988  Bijdr fiets n/prv Voor rubriek P12042 zijn de volgende referentiewaarden ingericht: 1 = 25,00 2 = 14,00 3 = 20,00 4 = 8,00 6 = 4,00 7 = 7,00 8 = 35,00 9 = 15,00 10 = 21,00 11 = 22,00 Waarde 7 is relevant in het kader van de leasefiets. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91591  Wrd prv gbr fiets 01591  Wrd prv gbr fiets P92592  Belast bdr fiets 01592  Belast bdr fiets P92987  Bijdr fiets privé 00987  Bijdr fiets privé P92988 Bijdr fiets n/prv 00988  Bijdr fiets n/prv Fiscale rekenregels 2020 De fiscale rekenregels van 2020 geven aan dat de loonheffing van medewerkers wonende in België of Suriname/Aruba via nieuwe belastingtabellen gaat lopen. Hiervoor zijn de volgende nieuwe extra referentiewaarden aangemaakt voor rubriek P12323 - Ind. fiscaal woonland: 4 - België 5 - Suriname of Aruba Historie van de nieuwe WW / AWF rubrieken verhogen naar 500 maanden Van de volgende rubrieken is de bewaartermijn van de historie verhoogd naar 500 maanden: P12170 - Code tarief WW Awf  P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst  P12474 - Code oproepovereenkomst (De bewaartermijn van de historie wordt hiermee gelijk getrokken aan die van rubriek P08259 (Code contract (on)bepaalde tijd)) Referentiewaarden P02268 (Code aard arbeidsverhouding) uitgebreid Rubriek P02268 is uitgebreid met de volgende referentiewaarde: 83 - BBL Deze waarde is van toepassing per 01-01-2020, maar kan reeds gebruikt worden bij het vastleggen van nieuwe medewerkers die in 2020 in dienst komen. Rubrieken code SV toegevoegd aan HSS rubriekenset De volgende SV code rubrieken zijn toegevoegd aan de HSS rubriekenset: P02122 - Werknemersverzekering WW P02123​ - Werknemersverzekering WIA P02124 - Werknemersverzekering ZW Rubrieken code SV beschikbaar voor profielen De definitie van de volgende SV code rubrieken is aangepast zodat deze rubrieken gebruikt kunnen worden in profielen:  P02122 - Werknemersverzekering WW P02123 - Werknemersverzekering WIA   P02124 - Werknemersverzekering ZW Referentiewaarden van de WAB Premiedifferentiatie rubrieken uitgebreid Aan de volgende rubrieken is de referentiewaarde 'Niet van toepassing' toegevoegd: P12170 - Code tarief WW Awf P12294​ - Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 - Code oproepovereenkomst Deze waarde kan toegepast worden bij dienstverbanden zonder koppeling naar de salarisverwerker (o.a. externen of vrijwilligers zonder betaling). ABP componenten jaargrondslag Om meer inzicht in de vaststelling van het jaarinkomen ABP te verschaffen gaat Payroll Gemal diverse componenten waarmee gerekend wordt via uitvoercodes zichtbaar maken. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92431 ABP vast vrgjr 02431 ABP vast vrgjr P92435  ABP var VT vrgjr 02435  ABP var VT vrgjr P92436 ABP var vrgjr 02436 ABP var vrgjr ABP vaste componenten vanaf peildatum vorig jaar Met ingang van 2017 heeft ABP haar beleid ten aanzien van salariscorrecties aangepast. Vanaf 2017 geldt dat een salarisaanpassing met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, pensioengevend wordt voor het volgende jaar. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-12. Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93232 ABP verschil vorig jaar 02232 ABP versch. vrgjr  P92432 ABP vaste pensioengevende component voor-vorig jr 02432 ABP vaste vr-vrgjr P94732 ABP correctie salaris vorig jr 02732 ABP - corr. vrgjr Configuratie rubriek P02378 (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) Rubriek P02378​ (Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding) bleek foutief geconfigureerd te zijn als tellende variabele mutatie. Dit is aangepast naar vervangende variabele mutatie.  Deze initieel onjuiste configuratie heeft overigens niet tot foutsituaties kunnen leiden. Referentiewaarden P00850 - Reden einde arbeidsovereenkomst (DPIA029) De referentiewaarden van P00850 (Reden einde arbeidsovereenkomst) zijn opgenomen in DPIA029 onder rubriekcode P00850 (voorheen DPIC381). In deze tabel staan zowel de oude 2019 waarden als de nieuwe 2020 waarden: Code Omschrijving 0 Vrijwillig ontslag (vervallen) 1 Overlijden 2 Vrijwillig ontslag (vervallen) 3 Gedwongen ontslag (vervallen) 4 Ouderdomspensioen (vervallen) 5 Premievrijstelling ivm WAO/OBU (vervallen) 6 VUT overb/flx (vervallen) 8 Einde adm.eenh (vervallen) 11 Binnen proeftijd door werkgever 13 Rechter op verzoek werkgever 14 Wederzijds op verzoek werkgever 20 Opzegging initiatief werknemer 21 Ontslag op staande voet 30 Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 31 Rechtswege andere reden  40 Einde uitzendovereenkomst ziekte  41 Einde uitzendovereenkomst andere reden 80 Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV 81 Bedrijfseconomische reden met toest. UWV 90 IKV administratief beeindigd, AO loopt door  99 Overige reden WAB Addendum: Komende wijzigingen Per 2020 treedt de WAB in werking. Echter een addendum erop treedt mogelijk pas later in werking. Voor dit addendum zijn in deze release alvast inrichtingswijzigingen meegenomen. Zodra de functionaliteit van dit addendum op de WAB in een release van Beaufort ter beschikking wordt gesteld, wordt dit in de betreffende release notes meegenomen. De inrichtingswijzigingen die nu alvast zijn meegenomen voor het addendum, zijn: Nieuwe rubrieken en nieuwe uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P03109 Contracturen in uren - Contracturen p/w P04109 Uitbreidingsuren in uren - Uitbreidingsuren p/w P01404 Percentage deelbetrekking contract 02511​  % db Contract P02404 Percentage deelbetrekking uitbreiding - % db Uitbreiding Voor de duidelijkheid: de rubrieken P04109 en P02404 zijn alleen nodig bij een tijdelijke uitbreiding van de vaste contract uren. Nieuwe PY / PZ rubrieken Rubriekcode Omschrijving Omschrijving PY3109  Startdatum P03109 (intern gebruik) Startdatum P03109 PY4109 Startdatum P04109 (intern gebruik) Startdatum P04109 PY1404 Startdatum P01404 (intern gebruik) Startdatum P01404 PY2404 Startdatum P02404 (intern gebruik) Startdatum P02404 PZ3109  Einddatum P03109 (intern gebruik) Einddatum P03109 PZ4109 Einddatum P04109 (intern gebruik) Einddatum P04109 PZ1404 Einddatum P01404 (intern gebruik) Einddatum P01404 PZ2404 Einddatum P02404 (intern gebruik) Einddatum P02404 Nieuw RAET-stuurgegeven Naam Omschrijving Ingeregelde waarde Mogelijke waarden Raet stuurgegeven? UURMETH Contract- en uitbreidingsuren vastleggen N 'J' of 'N' JA Ons®Connector Mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven Waarom In de komende december release biedt Visma | Raet de mogelijkheid om de einddatum van een persoon in een team niet meer aan Nedap Ons® door te geven. Hier lees je waarom dit handig is: De einddatum van de 'inzet' in Youforce bepaalt, naast de einddatum van het contract, ook de einddatum van de toewijzing van een persoon aan een team in Nedap Ons®. Na het verstrijken van de einddatum van een medewerker in een team is de medewerker: Niet meer zichtbaar voor zijn leidinggevende/teamleider in Nedap Ons®. Onderdeel geworden van een “onbekend team/onbekende eenheid”, waarvoor geen verantwoordelijke staat geregistreerd in Nedap Ons®. In de praktijk blijkt echter, dat ná het verstrijken van de einddatum het contract alsnog wordt verlengd en dat het uit-dienst-proces nog niet volledig is afgehandeld. Met als gevolg dat: Medewerkers na het einde van het contract toch nog staan ingeroosterd. Op een medewerker geschreven uren, niet meer zijn te controleren. Diensten of uren die bij cliënten zijn geregistreerd niet meer zijn te fiatteren. Vervelende vervolgacties en controle procedures ontstaan. Door geen einddatum voor een team door te geven aan Nedap Ons®: Blijven de medewerkers altijd zichtbaar bij het laatst gekoppelde team. Houd de teamleider/fiatteur van het laatst gekoppelde team inzage in de medewerker en zijn uren. De (laatst) verantwoordelijke teamleider correcties uitvoeren op de tijdregistratie, etc. We blijven de einddatum wél doorgeven aan het contract in Nedap Ons®. Dit betekent dat de medewerker niet meer kan inloggen na het verlopen van de contractdatum. Hoe Medewerkers uit dienst blijven gekoppeld aan hun oude team in Nedap ONS, ook al is hun inzet volgens HR Core Beaufort verlopen. Dit is optioneel. Standaard blijft het oude gedrag. Uw actie Laat ons weten via 4ME (of per mail) of je wilt overstappen op het nieuwe gedrag. Als we geen antwoord ontvangen, dan gaan we ervan uit dat je het bestaande gedrag wilt blijven behouden. Onderwijs Opgeloste meldingen Foutmelding vrije selectie op nieuw aangemaakte rubrieken (change 1624531) Melding Bij het gebruik van de nieuwe rubrieken voor WTF in het tabblad 'vrije selectie' treedt er een foutmelding op. Oplossing Het is nu mogelijk om de nieuwe rubrieken (P03351 t/m P03360, en PE1230 t/m PE1252) te gebruiken in het tabblad 'vrije selectie'  op de selectieschermen. Publishing Date : 11/29/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:26 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1081 Weergaven
Labels