Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 27 mei 2023.   Mededelingen  Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau In de release van februari 2022 hebben een wijziging uitgeleverd inzake de vervanging van rubriek P05013 door rubriek P15013. Met rubriek P05013 (Youforce gebruiker) kun je op dienstverbandniveau aangeven of de betreffende medewerker een Youforce login dient te ontvangen. De waarde van deze rubriek P05013 werd vervolgens naar het Portaal geëxporteerd met de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer.  Omdat het Portaal echter geen dienstverbandniveau kent zoals Beaufort dat heeft, leidde de verwerking hiervan regelmatig tot problemen die vervolgens handmatig met behulp van de Servicedesk gecorrigeerd moesten worden. Om dit soort situaties te voorkomen is besloten de aansturing vanuit Beaufort op persoonsniveau te laten plaatsvinden, hetgeen in lijn is met de werking van het Youforce Portaal. Om deze wijziging door te voeren kun je sinds februari 2022 een conversie uitvoeren die alle benodigde wijzigingen binnen Beaufort doorvoert. Omdat er mogelijk ook sprake is van wijzigingen in HRSS kan deze conversie op een voor jouw organisatie geschikt moment worden uitgevoerd, Mocht je hier nog niet aan toe zijn gekomen, bij deze de dringende reminder om de conversie alsnog in te gaan plannen! Uiterlijk Q3 wordt de oude aanlevering op basis van P05013 stopgezet. Meer informatie kan worden teruggevonden in de release notes van de 2022-02 release. Aanmaken export HRSS verdelen over meerdere bestanden In de release van mei 2023 hebben een wijziging uitgeleverd waarmee het exportbestand ten behoeve van HRSS in meerdere kleine bestanden opgesplitst kan worden. Voor meer informatie klik hier.  Mocht u soms problemen ondervinden bij de import van grote Beaufort export bestanden in HRSS dan adviseren we u het stuurgegeven HSS_MEXP Max aantal DV per bestand HSS export op een waarde 500 of 1000 te zetten. Ook in gevallen waarin de verwerking langer duurt dan verwacht is het raadzaam het stuurgegeven aan te passen. Hiermee zullen meerdere kleinere exportbestanden worden aangemaakt die makkelijker en sneller in te lezen zijn in HRSS. Standaard is het stuurgegeven leeg wat betekent dat er conform de bestaande situatie slechts één (groot) bestand wordt aangemaakt.    Gewijzigd en verbeterd  Nieuwe uitvoercodes gewerkte uren m.b.t. een consignatie (consignatie), bereikbaarheid of aanwezigheidsdienst. Waarom  Payroll Gemal heeft een aantal nieuwe uitvoercodes toegevoegd om de gewerkte uren m.b.t. een consignatie-, bereikbaarheid- of aanwezigheidsdienst door te geven in de loonaangifte. Deze uitvoercodes zijn ook toegevoegd aan Beaufort in combinatie met de bijbehorende rubrieken.   Rubriekcode Omschrijving rubriekcode Importrubriek P92390 Uren bedrag eenhd 1 02390 P92391 Uren bedrag eenhd 2 02391 P92392 Uren bedrag eenhd 3 02392 P92393 Uren bedrag eenhd 4 02393   Wijziging omschrijving uitvoercodes eindejaarsuitkering Waarom Het is gebleken dat de omschrijving van een 3-tal uitvoercodes, een 2-tal rubrieken en een 2-tal import rubrieken in Beaufort niet overeenkomen met de omschrijving in Gemal. Deze omschrijvingen zijn nu gelijk getrokken.   Uitvoercode Omschrijving  1006 Eindejaarsuitk-1 1611 Recht EJU-1 2811 Cum.recht EJU-1   Rubriekcode Omschrijving rubriekcode Venster omschrijving P90611 Recht eindejaarsuitkering 1 Recht EJU-1 P90811 Cum. recht eindejaarsuitkering 1 Cum.recht EJU-1   Importrubriekcode Omschrijving  01611 Recht EJU-1 02811 Cum.recht EJU-1     Ziekteregistratie zonder tijdvak Waarom Als in Beaufort handmatig een nieuw ziektegeval werd opgevoerd kon dat onder specifieke omstandigheden leiden tot een ziektegeval zónder ziektetijdvak.  Deze specifieke omstandigheden hadden o.a. betrekking op het wel/niet tussentijds opslaan van mutaties in de diverse chronologische stappen van het vastleggen van een ziektegeval. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast zodat nu ook in deze uitzonderingssituatie bij een nieuw ziektegeval minimaal één ziektetijdvak wordt aangemaakt.  Actie Mocht er in je omgeving onverhoopt een ziektegeval zonder ziektetijdvak voorkomen kan dit eenvoudig worden opgelost door bij dat ziektegeval alsnog een ziektetijdvak vast te leggen (of door dat ziektegeval te verwijderen).   Vervallen rubriekcode S07002 (UWV risicogroep) Waarom Werkgeverrubriek S07002 (risicopremiegroep) was een verplicht gegeven voor zowel de loonaangifte als de Digi-ZSM berichten ten behoeve van het UWV. Sinds eind 2019 is dit gegeven voor de loonaangifte. Wat betreft het UWV is de code risicopremiegroep weliswaar nog steeds aanwezig in de UWV specificatie, maar niet langer verplicht. Hoe In bovenstaand kader hebben we de volgende wijzigingen met betrekking tot rubriek S07002 doorgevoerd: Aan de omschrijving van rubriekcode S07002 is de tekst 'vervallen' toegevoegd. De onderhuidse rubrieksindicatie voor synchronisatie vanuit Gemal is verwijderd. In de EDI rubriekspecificatie is rubriek S07002 op niet verplicht gesteld. Op het scherm Uitvoeringsinstelling (710013) is de rubriek verwijderd van het scherm. Actie Heb je de rubriekcode S07002 opgenomen in een eigen rubriekenset ten behoeve van de export dan moet deze daar nog uit verwijderd worden. Gebruik hiervoor systeemfunctie 175530.   Verwijderen van vervallen functionaliteit automatische synchronisatie Gemal Direct Waarom Beaufort kende in het verleden functionaliteit waarmee op geautomatiseerde wijze werkgevergegevens vanuit Gemal gesynchroniseerd konden worden. Deze functionaliteit is al enige tijd niet meer operationeel en om die reden uit Beaufort verwijderd. Hoe  In het kader van de vervallen functionaliteit hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd:  De functies 430010 (Aanvraag synch. Gemal Direct) en 430020 (Gemal Direct) zijn verwijderd Op het scherm van functie 150001 (Nieuwe instelling) is de knop Synchronisatie verwijderd. Op het scherm van functie 150030 (Controle instellingsgegevens) is de knop Synchronisatie verwijderd. Voor de compleetheid een kort overzicht van het huidige synchronisatieproces: Vanuit Youforce vraagt je om een synchronisatieverzoek in Gemal Direct Als er gegevens zijn gewijzigd stelt Gemal Direct een bestand samen wat vervolgens gedownload kan worden Dit bestand verplaats je van de Youforce Ontvangstmap naar de map die is aangegeven in het stuurgegeven BP_SNLOC Vervolgens start je menufunctie 430005 (Importeren Gemal Direct) op     Opgeloste meldingen Dubbel toevoegen van EDI berichttypen (change 4477259) Melding Zo nu en dan worden er nieuwe EDI-berichttypes toegevoegd aan de standaard Beaufort-configuratie. Je dient deze via de functie 232002 EDI-ontvanger>Soort EDI-bericht>knop Nieuw toe te voegen aan de configuratie.  In een dergelijk geval werd niet alleen het nieuwe berichttype geselecteerd maar waren standaard alle aanwezige berichttypen aangevinkt. In die gevallen waarbij dan de reeds geconfigureerde berichttypen niet werden uitgevinkt, werden deze wederom (dubbel) toegevoegd . Met als gevolg dat dat de berichten ook dubbel werden aangemaakt voor die EDI-ontvanger. Oplossing  Om dit probleem te voorkomen wordt nu standaard de Select optie niet aangevinkt. Als je een berichtsoort wilt toevoegen vink de Select optie aan bij het berichtsoortnummer en accepteer de wijziging.    Actie  Geen verdere actie benodigd.   Melding overlap ziektetijdvak (change 3305163) Melding Bij het toevoegen van een nieuw ziektetijdvak aan een bestaand ziektegeval werd op het verwerkingsverslag van Indirect Muteren een tweetal meldingen getoond '(PI-9323) Er is overlap met een ander ziektetijdvak' en '(PI-1082) Procesactie 126 is met goed gevolg uitgevoerd'. Beide meldingen waren op zich correct maar wel verwarrend omdat er na uitvoer van procesactie 126 (sluiten van het voorgaande ziektetijdvak) geen sprake meer is van overlap. Met andere woorden: controle PI-9323 vond te vroeg plaats met als gevolg veel overbodige meldingen op de verwerkingsverslagen. Een en ander had overigens geen impact op de verdere verwerking van de ziektemutaties. Oplossing De controles op overlap zijn nu aangepast zodat melding PI-9323 nu alleen nog maar wordt getoond als er na volledige verwerking ook daadwerkelijk sprake is van overlap. Actie  Geen verdere actie benodigd.    Bij rubriek P05009 en P05022 verkeerde ingangsdatum (change 4446929) Melding  De export naar HRSS (175500) en de export Tact. Modules (175505) maken gebruik van achtereenvolgens de selectierubrieken P05009 en P05022.  Voor nieuwe (te exporteren) medewerkers hebben deze de waarde A (afroep) welke na een succesvolle export worden omgezet naar de waarde M (mutaties). Hiervan wordt een mutatie gelogd in de Mutatieverantwoording.  In de batchverwerking van de exports werd in geval van een nieuwe medewerker met een datum in dienst voorbij de huidige salarisperiode een foutieve ingangsdatum bij die mutatieregel weggeschreven. Hoewel dit verder geen consequenties had, is dit uiteraard niet gewenst. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat nu ook in deze gevallen de juiste ingangsdatum wordt weggeschreven.   Actie Geen verdere actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
22-05-2023 11:58 (Bijgewerkt op 22-05-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 453 Weergaven
  Nieuw Zoeken in de organisatiestructuur Waarom In ons ideeënportaal is een breed ondersteunde wens geuit om het navigeren door de organisatiestructuur van HR Core Beaufort gebruikersvriendelijker te maken. Met ingang van deze release hebben we deze wens gehonoreerd. We hebben het zoeken in de organisatiestructuur als functionaliteit toegevoegd. Hoe Functie Organisatiestructuur: tabblad Organisatiestructuur Als u een bestaande organisatorische eenheid in de organisatiestructuur wilt opzoeken kunt u: De gehele organisatiestructuur uitklappen als u drukt op de vensterknop Uitklappen. Zoeken op de verkorte naam (code) en de volledige naam van een organisatorische eenheid Zoeken op een persoonsnummer die een rol vervult binnen de organisatorische eenheid Zoeken op een rol binnen de organisatorische eenheid Zoeken op een combinatie van persoonsnummer en rol binnen de organisatorische eenheid. Als het zoeken naar een organisatorische eenheid resulteert in meerdere resultaten wordt de cursor geplaatst op het eerste zoekresultaat. Vervolgens kunt u door de verschillende organisatorische eenheden stappen. Dit doet u met  het icoontje. Controle vooraf bij nieuw dienstverband via indirect muteren Waarom Het is mogelijk om door middel van indirecte mutaties een nieuw dienstverband op te voeren in HR Core Beaufort. Het controleren van het nieuwe dienstverband gebeurt, zoals gebruikelijk met de meeste indirecte mutaties, nadat de indirecte mutaties zijn verwerkt in de database. Naar is gebleken kan het aanleveren van een incompleet dienstverband aan Payroll Gemal verstrekkende gevolgen hebben. Daarom hebben we een controle opgenomen die wordt uitgevoerd voordat een bestand met indirecte mutaties geïmporteerd wordt in HR Core Beaufort. Hoe De controle vooraf wordt altijd uitgevoerd. De controle is gelijk aan de controles die HR Core Beaufort uitvoert als u handmatig een nieuw dienstverband invoert. Als bij de controle vooraf wordt gesignaleerd dat van een nieuw dienstverband 1 of meer verplichte rubrieken ontbreken of dat een verplichte rubriek een ongeldige waarde heeft, dan worden alle rubrieken van het nieuwe dienstverband afgekeurd, dat wil zeggen: niet geïmporteerd en niet verwerkt. Dat een nieuw dienstverband is afgekeurd kunt u aflezen uit het importverslag en het verwerkingsverslag van indirecte mutaties. Daarnaast wordt een apart verslag geproduceerd waarin wordt gespecificeerd welke gegevens van het dienstverband ontbreken of ongeldig zijn. Gewijzigd en verbeterd Samenvoegen uitvoercodes 01111 en 01185 Waarom Aanvulling tot het minimum loon bij verlof werd tot op heden gepresenteerd in uitvoercode 01111. Aanvulling tot een bedrag of inpasnummer werd tot op heden gepresenteerd in uitvoercode 01185. In de praktijk kan slechts tot één minimum worden aangevuld: ofwel minimumloon ofwel een bedrag ofwel een inpasnummer. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/3. Hoe Vanaf deze release wordt iedere aanvulling bij verlof gepresenteerd met uitvoercode 01111. Gewijzigde rubrieken/invoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P00111 Aanvulling bij verlof 01111 Aanv bij vrlf P01185 (Vervallen) min loondoorbet vrlf 01185 Vervallen Gewijzigde rubrieken/uitvoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P90111 Aanvulling bij verlof 01111 Aanv bij vrlf P90185 (Vervallen) Aanv minimumbedr 01185 Vervallen Rubriek P05262 Code FLO overgangsregeling In release 2018-12 is rubriek P05262 Code FLO overgangsregeling uitgeleverd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/18. Er is echter een klein foutje in de inrichting geslopen, waardoor de rubriek niet kan worden gemuteerd als u deze op een eigen scherm heeft geplaatst. De indicatie 'ingedeeld' staat aan terwijl deze uit had moeten staan. Unieke foutcode op blauw scherm Waarom Het ‘blauwe scherm’ dat in ernstige foutsituaties wordt getoond, bevatte in sommige gevallen informatie die niet voldeed aan de richtlijnen voor informatiebeveiliging. In HR Core Online is deze informatie vervangen door een unieke foutcode, waarmee ons Service Center de foutinformatie kan terugzoeken in de database van HR Core Online. Let op: In HR Core is de afhandeling van een ernstige foutsituatie niet gewijzigd. Gewijzigde naamgeving bestanden in PRT-map Waarom Een groot aantal processen in HR Core en HR Core Online creëert een verslag of rapport in de PRT-map. Veel van deze verslagen of rapporten hebben een niet-beschrijvende naam, bijvoorbeeld DPIA08<x>.P<xx>. Hoe Met ingang van deze release zal de bestandsnaam van een groot aantal verslagen en rapporten wijzigen naar <naam>_<tijdsaanduiding>.txt. Waarbij <naam> ofwel een codering van de uitgevoerde functie is, of in een aantal gevallen (lijst) een korte, beschrijvende, naam van de uitgevoerde functie. Let op HR Core Online Door deze wijziging worden bestanden niet meer overschreven na het 100ste verslag. In de oude situatie had het verslag dezelfde naam met achtervoegsel P01 t/m P99. Bij het 100ste verslag werd P01 weer overschreven. Oudere bestanden zullen na 2 maanden geautomatiseerd worden verwijderd. HR Core Door deze wijziging worden bestanden niet meer overschreven na het 100ste verslag. In de oude situatie had het verslag dezelfde naam met achtervoegsel P01 t/m P99. Bij het 100ste verslag werd P01 weer overschreven. U zult zelf zorg moeten dragen voor het schonen van oudere bestanden. Opgeloste meldingen Ontbrekende gegevens in TRES (change 554195) Melding Enige tijd geleden zijn in HR Core Beaufort nieuwe 'pensioenfonds' uitvoercodes geïntroduceerd. De introductie van deze uitvoercodes is niet volledig geweest, waardoor het niet mogelijk was deze uitvoercodes te importeren in de module TRES van HR Core Beaufort. Het betreft de uitvoercodes: 02122, 02123, 02124,02127, 02172, 02173 en 02174. Oplossing In deze release wordt de ontbrekende inrichting van bovengenoemde uitvoercodes toegevoegd. Nieuwe en gewijzigde uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92172 ABP franch.OP/NP 02172 ABP franch.OP/NP P92173 ABP franch.AOP 02173 ABP franch.AOP P92174 APPA franch.OP/NP 02174 APPA franch.OP/NP P92122 APG grsl IPAP1-01 02122 APG grsl IPAP1-01 P92123 APG grsl IPAP1-02 02123 APG grsl IPAP1-02 P92124 APG grsl IPAP1-03 02124 APG grsl IPAP1-03 P92125 APG pr. OPNP-I-B 02125 APG pr. OPNP-I-B P92126 APG pr. OPNP-I-C 02126 APG pr. OPNP-I-C P92127 APG afdr.pr.IPAP1 02127 APG afdr.pr.IPAP1   Invoerverslag tijdregistratie toont niet altijd de verwachte activiteiten (change 714319) Melding Als een aangeleverde activiteit wordt verwijderd en vervangen wordt door een nieuwe activiteit, dan wordt deze verwijderde activiteit toch afgedrukt op het invoerverslag van tijdregistratie (functie 200400) en de nieuwe activiteit niet. Oplossing De verwijderde activiteiten worden niet meer afgedrukt op het invoerverslag. Bulkinvoer variabel; onterechte melding herreken vorig jaar niet toegestaan in JWP sessie (change 629995) Melding Indien na het afsluiten van de december aanlevering nog variabele mutaties in een JWP-sessie worden vastgelegd, wordt ten onrechte de melding 'herrekenen vorig jaar niet toegestaan' getoond als de indicatie herrekenen vorig jaar uit staat.  Oplossing In de functies voor het opvoeren van de variabele mutaties is de controle aangepast. Na collectief muteren verlofrecht wordt ook eindejaarsverwerking gedraaid (change 1040688) Melding Het blijkt dat na het draaien van de functie 'Collectief muteren verlofrecht' ook altijd de eindejaarsverwerking van het lopende jaar wordt vervaardigd. Dit zou alleen moeten gebeuren indien er al verlofrechten voor het volgende jaar aanwezig zijn en moeten worden bijgewerkt. Oplossing De eindejaarsverwerking wordt nu alleen uitgevoerd als er verlofrechten voor het volgende jaar aanwezig zijn en bijgewerkt moeten worden. Geen signaal bij niet ingedeelde ziektegeval rubriek (change 820788) Melding Indien een signaal op basis van een niet ingedeelde ziektegeval rubriek is gedefinieerd, wordt er wel een signaal aangemaakt als de betreffende rubriek wordt gemuteerd in HR Core Beaufort. Echter in de functie 'Handmatig genereren signalen' worden de signalen niet aangemaakt. Oplossing De functie 'Handmatig generen signalen' (417620) is aangepast zodat de signalen op basis van een niet ingedeelde ziektegeval rubriek ook worden aangemaakt. Onterechte melding to do lijst - maar 1 ziektegeval kan actueel ziektegeval zijn (change 607897) Melding Er verschijnt een onterecht signaal indien er reeds een zwangerschapsverlof in de toekomst is ingevoerd en er een nieuw ziektegeval ten gevolge van zwangerschap wordt opgevoerd. Oplossing Als via indirect muteren een ziektegeval wordt ingelezen, worden voortaan de consistentiecontroles 156 (Overlap ziektegevallen) en 160 (Maximaal één openstaand ziektegeval per dienstverband) niet meer gesignaleerd als voor hetzelfde dienstverband al zwangerschapsverlof in de toekomst ingevoerd is. Importeren tijdregistratie - nachtovergang laatste dag v/d maand (change 1107093) Melding Bij het importeren van tijdregistratiegegevens kan er soms bij de aanwezigheid van een nachtovergang in de maand en een opvolgende activiteit iets fout gaan. Het werkrooster van de vorige maand wordt op nul gesteld. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat het werkrooster van de vorige maand niet meer op nul wordt gesteld. Wet- en regelgeving Fiscale rekenregels 2019: indicatie fiscaal woonland. In verband met nieuwe fiscale rekenregels per 1-1-2019 is in release 2018-12 de rubriek P12323 Ind. fiscaal woonland geïntroduceerd. In deze release is ook een eenmalige conversie uitgevoerd waarbij de waarde van de rubriek P12323 wordt gevuld op basis van de bestaande rubriek P08252 Landcode ISO. In deze release zijn de hiervoor genoemde rubrieken aan vensters in HR Core. als volgt. P12323 Ind. fiscaal woonland is toegevoegd aan venster 160053 Sociaal/Fiscaal P08252 Landcode ISO is toegevoegd aan venster 160066 Loonaangiftegegevens Auto van de zaak 2019 Vanaf 2019 zijn de regels voor de bijtelling voor de fiscale bijtelling voor privégebruik van auto's zonder CO2 uitstoot aangepast: de 0% bijtelling vervalt en de bijtelling wordt, afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto, gedaan via 1 of 2 bijtellingspercentages. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/9. Gewijzigde invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P08257 Keuze % fiscale bijtelling 1 02257 Keuze perc auto 1 Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P08191 Auto grens bijtelling 02191 Auto grns bijtell P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 02321 Keuze perc auto 2   De gewijzigde en nieuwe referentiewaardes  rubriek P08255 reden geen bijtel auto: 0 = leeg. 6 = (Vervallen) 0% bijtelling. Conversie Voor alle medewerkers die op enig moment in 2018 in dienst of in 2019 in dienst komen zal, indien aanwezig, de waarde van rubriek P08255 Reden geen bijtel auto waarde 6 = 0% bijtelling worden geconverteerd naar waarde 0 = leeg IZZ uitbreiding basisverzekering 2019 Per januari 2019 is een een nieuwe variant voor de basisverzekering, te weten de IZZ Basisverzekering Variant Bewuzt. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/63. Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03260 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 1 03260 Aant ZVW bewu r1 P03261 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 2 03261 Aant ZVW bewu r2 P03262 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 3 03262 Aant ZVW bewu r3 P03263 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 4 03263 Aant ZVW bewu r4 P03264 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 5 03264 Aant ZVW bewu r5 P03265 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 6 03265 Aant ZVW bewu r6 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Bedrag minimumloon (WET): 1615,80 Bedrag minimumloon (WMB): 1615,80 Bedrag minimumloon (W4W): 1491,60 Bedrag minimumloon (W4B): 1491,60   Uitbreiding rubriek P00850 voor UPA-aanlevering Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 01 onderwerp 2019-01/54. De onderstaande waarde is toegevoegd aan de rubriek P00850 Reden uittrede/ontslag PFZW, voor de doorgifte van het gegeven 'reden einde dienstverband' in de UPA-aanlevering. 6 = Vervr uittr, overbr/flexp. Verloonde uren loonaangifte vorig jaar Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 02 onderwerp 2019-02/1. Publicatie van deze release notes is op 30 januari. Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92289 Uren Aang Loonheffing VJ 02289 Urn Aang Loonh VJ Onderwijs Nieuwe rubrieken Onderstaande rubrieken zijn toegevoegd:   Rubriek Omschrijving PO0004 Ketenbeding startdatum 1e contract PO0033 Toekomstige arbeidrelatie   Publishing Date : 1/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-01-2019 19:48 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 387 Weergaven
  Nieuw Roltoewijzing persoon per organisatorische eenheid Waarom Rollen konden tot nu al worden toegewezen aan een organisatorische eenheid via : Organisatie > Organisatiestructuur > Gegevens organisatorische eenheid (dubbelklikken) en dan onderin bij 'Geleid door' een Persoon en Rol toevoegen. Voordeel van de nieuwe functionaliteit is dat een rol nu direct aan een persoon binnen een organisatorische eenheid kan worden toegewezen. Bovendien kan de rol ook direct met één handeling worden toegewezen aan alle onderliggende organisatorische eenheden van de gekozen organisatorische eenheid. Hoe Organisatie > Roltoewijzing persoon Het toewijzen van rollen aan een organisatorische eenheid kan nu ook plaatsvinden vanuit een gekozen persoon. Hierbij wordt eerst een persoon geselecteerd en vervolgens een rol en een organisatorische eenheid. Voorwaarde is dat zowel de rollen als de organisatorische eenheden al zijn opgevoerd en bekend zijn in Beaufort. Naast het toewijzen van een rol aan één organisatorische eenheid, kunt u een rol ook direct (via een checkbox) toewijzen aan alle onderliggende organisatorische eenheden van de gekozen organisatorische eenheid. Naast de rollen standaard rollen zoals Manager (MGR) kunt u op deze manier nog eenvoudiger andere rollen vastleggen in uw organisatiestructuur. U kunt uw eigen organisatiespecifieke rollen definiëren in 'Rollen org. Eenheid (170010)'. Daarna legt u deze vast in de organisatiestructuur en kunt u vervolgens deze rollen gebruiken in Youforce applicaties zoals Personeelsdossier, Actieve Signalering of voor 'eindgebruikers' in Self Service.  Let op: In Self Service kunt u echter bij de optie 'Vervanging' nog geen andere rol selecteren dan de rol manager ('MGR'). In een volgende release van Self Service zal dit wel mogelijk gemaakt worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de helptekst bij de functie Roltoewijzing persoon. Autorisatie De functie 160012 Roltoewijzing persoon en de procedure 700010 Roltoewijzing persoon zijn standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB (Applicatiebeheer). Andere gebruikersgroepen kunt u eventueel zelf voor deze functionaliteit autoriseren. Gewijzigd en verbeterd Actieve signalering generiek - uitbreiding signaaltekst  Waarom Een veel gehoorde wens betreft het uitbreiden van de signaaltekst in actieve signalering. Momenteel is de signaaltekst beperkt tot 99 posities en kost het veel creativiteit om hier een duidelijke melding in te zetten. Hoe Actieve signalering > AS Generiek > Signaaldefinitie (417610) Bij het definiëren van een signaal heeft u nu de mogelijkheid om een korte signaaltekst (50 posities) en een lange signaaltekst (500) op te geven. Deze nieuwe mogelijkheden sluiten aan op de export van de signalen naar Youforce. Hierbij was al reeds de mogelijkheid voor een korte en lange signaaltekst. In de gegenereerde email naar aanleiding van het signaal wordt zowel de korte als ook de lange signaaltekst opgenomen. Applicatiebeheer > Export acties Youforce (100282) Deze korte en lange signaaltekst wordt nu ook doorgegeven bij het exporteren van de signalen voor Youforce. Menu extra > Uit te voeren acties In deze functie wordt op de 'To Do lijst' de korte en lange signaaltekst getoond. Hiervoor kunt u de reeds aanwezige zoomfunctie gebruiken om de gehele tekst te lezen. Actieve signalering > procesbewaker > Bewaken acties (417550) In deze functie wordt de korte signaaltekst getoond. Uw actie Bij het installeren van de upgrade vindt er een conversie plaats van de huidige signaaltekst. De eerste 50 posities worden in de korte signaaltekst gezet en het gehele signaal wordt ook in de lange signaaltekst gezet. U moet uw gedefinieerde signalen controleren op de signaalteksten. Aangezien de oorspronkelijke lengte 99 posities was, kunnen er in de korte signaaltekst dus teksten zijn weggevallen. In de lange omschrijving vindt u de originele signaaltekst terug. Verbetering zoekmogelijkheid organisatiestructuur Naar aanleiding van enkele opmerkingen omtrent de nieuwe zoekmogelijkheden in de organisatiestructuur, zijn er nog enkele verbeteringen in aangebracht: De vormgeving van de zoekfunctie is duidelijker gemaakt.  Als een organisatorische eenheid wordt gevonden door de zoekfunctie, wordt nu ook het informatiescherm bijgewerkt met de juiste informatie van de organisatorische eenheid. In het gegevensscherm voor organisatorische eenheden is de technische sleutel toegevoegd, ten behoeve van invoer bij indirecte mutaties. Inrichtingswijzigingen Lengte bestaande PI-rubrieken met betrekking tot uren gewijzigd De definitie en de waarden van enkele PI-rubrieken zijn gewijzigd van maximaal 2 posities voor de komma (zonder decimalen) naar maximaal 2 posities met 2 decimalen. Het is nu dus ook mogelijk om decimalen vast te leggen. Hiermee zijn de rubrieken gelijkgesteld aan die van rubriek P01109 (Uren per week). Het gaat om de onderstaande rubrieken:   Rubriek Omschrijving PI0006 Ouderschapsverlofuren per week PI0008 Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof PI0013 Betaald of onbetaald verlofuren per week PI0015 Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl PI0019 Totaal aantal uren aanvraag kortdurend zorgverlof PI0023 Langdurend zorgverlofuren per week PI0025 Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof PI0030 Adoptie- en pleegzorgverlofuren per week PI0032 Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgverlof PI0119 2 Ouderschapsverlofuren per week PI0125 3 Ouderschapsverlofuren per week PI0131 4 Ouderschapsverlofuren per week IZZ CZ Zorgverzekering Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-03 (publicatie op 27 februari). Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03696 IZZ CZ basis 00696 IZZ CZ basis P03697 IZZ CZ aanv 00697 IZZ CZ aanv P03698 IZZ CZ wgbijdr 00698 IZZ CZ wgbijdr P03280 aant CZ Bewust regeling 1 03280 aant CZ Bewu r1 P03281 aant CZ Bewust regeling 2 03281 aant CZ Bewu r2 P03282 aant CZ Natura regeling 1 03282 aant CZ Nat r1 P03283 aant CZ Natura regeling 2 03283 aant CZ Nat r2 P03284 aant CZ Natura regeling 3 03284 aant CZ Nat r3 P03285 aant CZ Natura regeling 4 03285 aant CZ Nat r4 P03286 aant CZ Natura regeling 5 03286 aant CZ Nat r5 P03287 aant CZ Natura regeling 6 03287 aant CZ Nat r6 P03288 aant CZ Restitutie regeling 1 03288 aant CZ Res r1 P03289 aant CZ Restitutie regeling 2 03289 aant CZ Res r2 P03290 aant CZ Restitutie regeling 3 03290 aant CZ Res r3 P03291 aant CZ Restitutie regeling 4 03291 aant CZ Res r4 P03292 aant CZ Restitutie regeling 5 03292 aant CZ Res r5 P03293 aant CZ Restitutie regeling 6 03293 aant CZ Res r6 P03294 aant CZ Goed                 03294 aant CZ Goed P03295 aant CZ Zorg voor de Zorg - 03295 aant CZ ZvdZ P03296 aant CZ Compl                03296 aant CZ Compl P03297 aant CZ wgbijdr              03297 aant CZ wgbijdr Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P91696 IZZ CZ basis            00696 IZZ CZ basis P91697 IZZ CZ aanvullend       00697 IZZ CZ aanv P93698 IZZ CZ werkgeverbijdrage 00698 IZZ CZ wgbijdr De volgende invoercodes hebben een gewijzigde omschrijving Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P02275 Aantal verzekerden VGZ restitutie R1 02275 Aant VGZ Res r1 P02276​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R2 02276 Aant VGZ Res r2 P02277​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R3 02277 Aant VGZ Res r3 P02278​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R4 02278 Aant VGZ Res r4 P02279​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R5 02279 Aant VGZ Res r5 P02280​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R6 02280 Aant VGZ Res r6 P02281​ Aantal verzekerden VGZ natura R1     02281 Aant VGZ Nat r1 P02282​​ Aantal verzekerden VGZ natura R2     02282 Aant VGZ Nat r2 P02283​​ Aantal verzekerden VGZ natura R3     02283 Aant VGZ Nat r3 P02284​​ Aantal verzekerden VGZ natura R4     02284 Aant VGZ Nat r4 P02285​​ Aantal verzekerden VGZ natura R5     02285 Aant VGZ Nat r5 P02286​​ Aantal verzekerden VGZ natura R6     02286 Aant VGZ Nat r6 P03260 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 1 03260 Aant VGZ Bewu r1 P03261 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 2 03261 Aant VGZ Bewu r2 P03262 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 3 03262 Aant VGZ Bewu r3 P03263 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 4 03263 Aant VGZ Bewu r4 P03264 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 5 03264 Aant VGZ Bewu r5 P03265 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 6 03265 Aant VGZ Bewu r6 P02288​ Aantal verzekerden VGZ extra 2        02288 AT VGZ Extra 2 P02290​ Aantal verzekerden VGZ extra 3        02290 AT VGZ Extra 3 P02291​ Aantal verzekerden VGZ bijz bewuzt 02291 AT VGZ Bijz Bewu P02292​ Aantal verzekerden VGZ extra 1        02292 At VGZ Extra 1 P02294​ Reserve                               02294 reserve P09125​ Reserve                                03125 reserve P09126 Aantal verzekerden VGZ Fysio Goed     03126 At VGZ Fysio Goed P09127​ Aantal verzekerden VGZ Fysio Beter   03127 At VGZ Fysio Beter P09128​ Aantal verzekerden VGZ Tand Goed  03128 At VGZ Tand Goed P09129​​ Aantal verzekerden VGZ Tand Beter     03129 At VGZ Tand Beter P09130​ Aantal verzekerden VGZ Buitenl Europa 03130 At VGZ B Europa P09131​ Aantal verzekerden VGZ Buitenl Wereld 03131 At VGZ B Wereld De volgende uitvoercodes hebben een gewijzigde omschrijving Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P90181 IZZ VGZ basis 01181 IZZ VGZ basis P90183 IZZ VGZ aanvullend 01183 IZZ VGZ aanv Schoning codes oude ziekengeldberekening Vanaf 2019 is er een aantal codes komen te vervallen. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/6. Vervallen invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P00433 Zwangerschapsdagen(berekening uitkering) 02433 Zwangersch.dgn (cor.uitk) P02454 Conversie ziekengeld 02454 Conversie ziekengeld P00474 Korting dgn ziekengeld ORT ged.ziek 02474 Uitk dgn tgv zwangerschap P00482 Uitkeringsdagen afwijkend 02482 Uitkeringsdgn afwijkend Vervallen uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P90558 Coord.ln.zwngschp 01558 Coord.ln.zwngschp P90560 Dgnber.zwngrs.zg 01560 Dgnber.zwngrs.zg P90561 USW dgn zwangerschap 01561 USW dgn zwngrschp P90602 Loon ziekengeld 01602 Loon ziekengeld P90607 Dagen.berekening ZG 01607 Dgn.berekening ZG P90393 Wedde ziek 01893 Wedde ziek P90433 ZG t.g.v. zwangerschap 01933 ZG tgv zwangerschap P90753 ***.ziekengld.ORT 02753 ***.ziekengld.ORT P90898 ***. factor ziek 02898 ***.factor ziek P90900 ***. wedde ziek 02900 ***.wedde ziek Vervallen referentiecodes CAO UWV Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-02/3. Rubriek Code CAO UWV (P00842) bevat diverse referentiewaarden waarvan de volgende zijn komen te vervallen: 1722 1774 2321 Opgeloste meldingen BSN mag niet in exportbestand personen.edu voorkomen (change 1025382) Melding Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een aanvullende rubriekenset in de functie Export Edumanager, wordt toch het BSN-nummer geëxporteerd. Oplossing De export is aangepast zodat het BSN-nummer niet meer wordt geëxporteerd ook al wordt er een aanvullende rubriekenset geselecteerd. Keuze 'Impromptu' in pulldown menu 'Extra' (change 367140)  Melding De keuze 'Impromptu' in het pulldown menu 'Extra' zou niet beschikbaar moeten zijn voor HR Core Online klanten. Oplossing De keuze 'Impromptu' is niet meer beschikbaar in het pulldown menu 'Extra' voor HR Core Online. Fiscaal woonland in rubriekenset HSS (change 1222238)  Melding Kan de rubriek Fiscaal woonland P12323 worden toegevoegd aan de rubriekenset HSS omdat deze van belang is bij registratie van dienstverband. Oplossing Rubriek P12323 (Indicatie fiscaal woonland) is toegevoegd aan de rubriekenset HSS.     Publishing Date : 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 21:12 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 386 Weergaven
2020-09 Automatisch verwerken importbestanden Er is steeds meer behoefte om gegevens van externe systemen automatisch te importeren en vervolgens direct te verwerken. Via een onderhoudsscherm kan je nu zelf de importprocessen - op basis van DPIA100 bestanden - definiëren. Ook kan je aangeven dat verwerking van dergelijke indirecte mutaties onmiddellijk na import plaats moet vinden. 2020-07 Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Je krijgt een nieuwe functie ter beschikking. Daarmee worden - op basis van de geregistreerde uren Extra geboorteverlof in de verlofmodule - de variabele mutaties aangemaakt voor de salarisaanlevering. De uren Extra geboorteverlof kan je in Tijdregistratie vastleggen op de nieuwe activiteit 41. Het extra geboorteverlof is ook opgenomen in de algemene regeling en wordt verwerkt in de periodeberekening. 2020-06 Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Met de juni release leveren we de functionaliteit op die deze wetgeving ondersteunt. In hoofdlijnen is de functionaliteit onderverdeeld in de volgende drie stappen: Aanvragen aanvullend geboorteverlof Versturen aanvraag aanvullend geboorteverlof naar UWV Aansturing Payroll Gemal Lees meer in de community van HR Core Beaufort (Online).
Volledig artikel weergeven
15-05-2020 18:51
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 365 Weergaven
  Nieuw Zoeken in de organisatiestructuur Waarom In ons ideeënportaal is een breed ondersteunde wens geuit om het navigeren door de organisatiestructuur van HR Core Beaufort gebruikersvriendelijker te maken. Met ingang van deze release hebben we deze wens gehonoreerd. We hebben het zoeken in de organisatiestructuur als functionaliteit toegevoegd. Hoe Functie Organisatiestructuur: tabblad Organisatiestructuur Als u een bestaande organisatorische eenheid in de organisatiestructuur wilt opzoeken kunt u: De gehele organisatiestructuur uitklappen als u drukt op de vensterknop Uitklappen. Zoeken op de verkorte naam (code) en de volledige naam van een organisatorische eenheid Zoeken op een persoonsnummer die een rol vervult binnen de organisatorische eenheid Zoeken op een rol binnen de organisatorische eenheid Zoeken op een combinatie van persoonsnummer en rol binnen de organisatorische eenheid. Als het zoeken naar een organisatorische eenheid resulteert in meerdere resultaten wordt de cursor geplaatst op het eerste zoekresultaat. Vervolgens kunt u door de verschillende organisatorische eenheden stappen. Dit doet u met  het icoontje. Controle vooraf bij nieuw dienstverband via indirect muteren Waarom Het is mogelijk om door middel van indirecte mutaties een nieuw dienstverband op te voeren in HR Core Beaufort. Het controleren van het nieuwe dienstverband gebeurt, zoals gebruikelijk met de meeste indirecte mutaties, nadat de indirecte mutaties zijn verwerkt in de database. Naar is gebleken kan het aanleveren van een incompleet dienstverband aan Payroll Gemal verstrekkende gevolgen hebben. Daarom hebben we een controle opgenomen die wordt uitgevoerd voordat een bestand met indirecte mutaties geïmporteerd wordt in HR Core Beaufort. Hoe De controle vooraf wordt altijd uitgevoerd. De controle is gelijk aan de controles die HR Core Beaufort uitvoert als u handmatig een nieuw dienstverband invoert. Als bij de controle vooraf wordt gesignaleerd dat van een nieuw dienstverband 1 of meer verplichte rubrieken ontbreken of dat een verplichte rubriek een ongeldige waarde heeft, dan worden alle rubrieken van het nieuwe dienstverband afgekeurd, dat wil zeggen: niet geïmporteerd en niet verwerkt. Dat een nieuw dienstverband is afgekeurd kunt u aflezen uit het importverslag en het verwerkingsverslag van indirecte mutaties. Daarnaast wordt een apart verslag geproduceerd waarin wordt gespecificeerd welke gegevens van het dienstverband ontbreken of ongeldig zijn. Gewijzigd en verbeterd Samenvoegen uitvoercodes 01111 en 01185 Waarom Aanvulling tot het minimum loon bij verlof werd tot op heden gepresenteerd in uitvoercode 01111. Aanvulling tot een bedrag of inpasnummer werd tot op heden gepresenteerd in uitvoercode 01185. In de praktijk kan slechts tot één minimum worden aangevuld: ofwel minimumloon ofwel een bedrag ofwel een inpasnummer. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/3. Hoe Vanaf deze release wordt iedere aanvulling bij verlof gepresenteerd met uitvoercode 01111. Gewijzigde rubrieken/invoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P00111 Aanvulling bij verlof 01111 Aanv bij vrlf P01185 (Vervallen) min loondoorbet vrlf 01185 Vervallen Gewijzigde rubrieken/uitvoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P90111 Aanvulling bij verlof 01111 Aanv bij vrlf P90185 (Vervallen) Aanv minimumbedr 01185 Vervallen Rubriek P05262 Code FLO overgangsregeling In release 2018-12 is rubriek P05262 Code FLO overgangsregeling uitgeleverd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/18. Er is echter een klein foutje in de inrichting geslopen, waardoor de rubriek niet kan worden gemuteerd als u deze op een eigen scherm heeft geplaatst. De indicatie 'ingedeeld' staat aan terwijl deze uit had moeten staan. Unieke foutcode op blauw scherm Waarom Het ‘blauwe scherm’ dat in ernstige foutsituaties wordt getoond, bevatte in sommige gevallen informatie die niet voldeed aan de richtlijnen voor informatiebeveiliging. In HR Core Online is deze informatie vervangen door een unieke foutcode, waarmee ons Service Center de foutinformatie kan terugzoeken in de database van HR Core Online. Let op: In HR Core is de afhandeling van een ernstige foutsituatie niet gewijzigd. Gewijzigde naamgeving bestanden in PRT-map Waarom Een groot aantal processen in HR Core en HR Core Online creëert een verslag of rapport in de PRT-map. Veel van deze verslagen of rapporten hebben een niet-beschrijvende naam, bijvoorbeeld DPIA08<x>.P<xx>. Hoe Met ingang van deze release zal de bestandsnaam van een groot aantal verslagen en rapporten wijzigen naar <naam>_<tijdsaanduiding>.txt. Waarbij <naam> ofwel een codering van de uitgevoerde functie is, of in een aantal gevallen (lijst) een korte, beschrijvende, naam van de uitgevoerde functie. Let op HR Core Online Door deze wijziging worden bestanden niet meer overschreven na het 100ste verslag. In de oude situatie had het verslag dezelfde naam met achtervoegsel P01 t/m P99. Bij het 100ste verslag werd P01 weer overschreven. Oudere bestanden zullen na 2 maanden geautomatiseerd worden verwijderd. HR Core Door deze wijziging worden bestanden niet meer overschreven na het 100ste verslag. In de oude situatie had het verslag dezelfde naam met achtervoegsel P01 t/m P99. Bij het 100ste verslag werd P01 weer overschreven. U zult zelf zorg moeten dragen voor het schonen van oudere bestanden. Opgeloste meldingen Ontbrekende gegevens in TRES (change 554195) Melding Enige tijd geleden zijn in HR Core Beaufort nieuwe 'pensioenfonds' uitvoercodes geïntroduceerd. De introductie van deze uitvoercodes is niet volledig geweest, waardoor het niet mogelijk was deze uitvoercodes te importeren in de module TRES van HR Core Beaufort. Het betreft de uitvoercodes: 02122, 02123, 02124,02127, 02172, 02173 en 02174. Oplossing In deze release wordt de ontbrekende inrichting van bovengenoemde uitvoercodes toegevoegd. Nieuwe en gewijzigde uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92172 ABP franch.OP/NP 02172 ABP franch.OP/NP P92173 ABP franch.AOP 02173 ABP franch.AOP P92174 APPA franch.OP/NP 02174 APPA franch.OP/NP P92122 APG grsl IPAP1-01 02122 APG grsl IPAP1-01 P92123 APG grsl IPAP1-02 02123 APG grsl IPAP1-02 P92124 APG grsl IPAP1-03 02124 APG grsl IPAP1-03 P92125 APG pr. OPNP-I-B 02125 APG pr. OPNP-I-B P92126 APG pr. OPNP-I-C 02126 APG pr. OPNP-I-C P92127 APG afdr.pr.IPAP1 02127 APG afdr.pr.IPAP1   Invoerverslag tijdregistratie toont niet altijd de verwachte activiteiten (change 714319) Melding Als een aangeleverde activiteit wordt verwijderd en vervangen wordt door een nieuwe activiteit, dan wordt deze verwijderde activiteit toch afgedrukt op het invoerverslag van tijdregistratie (functie 200400) en de nieuwe activiteit niet. Oplossing De verwijderde activiteiten worden niet meer afgedrukt op het invoerverslag. Bulkinvoer variabel; onterechte melding herreken vorig jaar niet toegestaan in JWP sessie (change 629995) Melding Indien na het afsluiten van de december aanlevering nog variabele mutaties in een JWP-sessie worden vastgelegd, wordt ten onrechte de melding 'herrekenen vorig jaar niet toegestaan' getoond als de indicatie herrekenen vorig jaar uit staat.  Oplossing In de functies voor het opvoeren van de variabele mutaties is de controle aangepast. Na collectief muteren verlofrecht wordt ook eindejaarsverwerking gedraaid (change 1040688) Melding Het blijkt dat na het draaien van de functie 'Collectief muteren verlofrecht' ook altijd de eindejaarsverwerking van het lopende jaar wordt vervaardigd. Dit zou alleen moeten gebeuren indien er al verlofrechten voor het volgende jaar aanwezig zijn en moeten worden bijgewerkt. Oplossing De eindejaarsverwerking wordt nu alleen uitgevoerd als er verlofrechten voor het volgende jaar aanwezig zijn en bijgewerkt moeten worden. Geen signaal bij niet ingedeelde ziektegeval rubriek (change 820788) Melding Indien een signaal op basis van een niet ingedeelde ziektegeval rubriek is gedefinieerd, wordt er wel een signaal aangemaakt als de betreffende rubriek wordt gemuteerd in HR Core Beaufort. Echter in de functie 'Handmatig genereren signalen' worden de signalen niet aangemaakt. Oplossing De functie 'Handmatig generen signalen' (417620) is aangepast zodat de signalen op basis van een niet ingedeelde ziektegeval rubriek ook worden aangemaakt. Onterechte melding to do lijst - maar 1 ziektegeval kan actueel ziektegeval zijn (change 607897) Melding Er verschijnt een onterecht signaal indien er reeds een zwangerschapsverlof in de toekomst is ingevoerd en er een nieuw ziektegeval ten gevolge van zwangerschap wordt opgevoerd. Oplossing Als via indirect muteren een ziektegeval wordt ingelezen, worden voortaan de consistentiecontroles 156 (Overlap ziektegevallen) en 160 (Maximaal één openstaand ziektegeval per dienstverband) niet meer gesignaleerd als voor hetzelfde dienstverband al zwangerschapsverlof in de toekomst ingevoerd is. Importeren tijdregistratie - nachtovergang laatste dag v/d maand (change 1107093) Melding Bij het importeren van tijdregistratiegegevens kan er soms bij de aanwezigheid van een nachtovergang in de maand en een opvolgende activiteit iets fout gaan. Het werkrooster van de vorige maand wordt op nul gesteld. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat het werkrooster van de vorige maand niet meer op nul wordt gesteld. Wet- en regelgeving Fiscale rekenregels 2019: indicatie fiscaal woonland. In verband met nieuwe fiscale rekenregels per 1-1-2019 is in release 2018-12 de rubriek P12323 Ind. fiscaal woonland geïntroduceerd. In deze release is ook een eenmalige conversie uitgevoerd waarbij de waarde van de rubriek P12323 wordt gevuld op basis van de bestaande rubriek P08252 Landcode ISO. In deze release zijn de hiervoor genoemde rubrieken aan vensters in HR Core. als volgt. P12323 Ind. fiscaal woonland is toegevoegd aan venster 160053 Sociaal/Fiscaal P08252 Landcode ISO is toegevoegd aan venster 160066 Loonaangiftegegevens Auto van de zaak 2019 Vanaf 2019 zijn de regels voor de bijtelling voor de fiscale bijtelling voor privégebruik van auto's zonder CO2 uitstoot aangepast: de 0% bijtelling vervalt en de bijtelling wordt, afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto, gedaan via 1 of 2 bijtellingspercentages. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/9. Gewijzigde invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P08257 Keuze % fiscale bijtelling 1 02257 Keuze perc auto 1 Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P08191 Auto grens bijtelling 02191 Auto grns bijtell P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 02321 Keuze perc auto 2   De gewijzigde en nieuwe referentiewaardes  rubriek P08255 reden geen bijtel auto: 0 = leeg. 6 = (Vervallen) 0% bijtelling. Conversie Voor alle medewerkers die op enig moment in 2018 in dienst of in 2019 in dienst komen zal, indien aanwezig, de waarde van rubriek P08255 Reden geen bijtel auto waarde 6 = 0% bijtelling worden geconverteerd naar waarde 0 = leeg IZZ uitbreiding basisverzekering 2019 Per januari 2019 is een een nieuwe variant voor de basisverzekering, te weten de IZZ Basisverzekering Variant Bewuzt. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/63. Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03260 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 1 03260 Aant ZVW bewu r1 P03261 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 2 03261 Aant ZVW bewu r2 P03262 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 3 03262 Aant ZVW bewu r3 P03263 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 4 03263 Aant ZVW bewu r4 P03264 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 5 03264 Aant ZVW bewu r5 P03265 Aant verzekerden IZZ Basis Bewuzt regeling 6 03265 Aant ZVW bewu r6 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Bedrag minimumloon (WET): 1615,80 Bedrag minimumloon (WMB): 1615,80 Bedrag minimumloon (W4W): 1491,60 Bedrag minimumloon (W4B): 1491,60   Uitbreiding rubriek P00850 voor UPA-aanlevering Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 01 onderwerp 2019-01/54. De onderstaande waarde is toegevoegd aan de rubriek P00850 Reden uittrede/ontslag PFZW, voor de doorgifte van het gegeven 'reden einde dienstverband' in de UPA-aanlevering. 6 = Vervr uittr, overbr/flexp. Verloonde uren loonaangifte vorig jaar Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 02 onderwerp 2019-02/1. Publicatie van deze release notes is op 30 januari. Nieuwe uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92289 Uren Aang Loonheffing VJ 02289 Urn Aang Loonh V   Publishing Date : 1/25/2019
Volledig artikel weergeven
06-09-2019 20:37 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 291 Weergaven
2018-08 HR Core & HR Core Online Nieuwe UWV specificaties HR Core Beaufort (Online) voldoet na deze release aan de nieuwe specificaties die het UWV heeft vastgelegd voor de meldingen over ziekte, herstel en WAZO. Wat u - als gebruiker van HR Core Beaufort (Online) - na de installatie van upgrade 32 verder nog moet uitvoeren, leest u in de release notes.
Volledig artikel weergeven
19-12-2019 20:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 170 Weergaven
2019-07 HR Core Online Starten workflow in Self Service vanuit actieve signalering Je kunt nu vanuit de actieve signalering in HR Core Beaufort Online direct een workflow starten in Self Service. Deze nieuwe functionalteit staat in het kader van het verbeteren van de navigatie door het gehele Youforce domein. Deze aanpassing komt voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal. 2019-06 HR Core & HR Core Online Splitsen export Bij het exporteren van gegevens maakte HR Core tegelijkertijd verschillende bestanden aan: voor Self Service, voor Gebruikersbeheer en andere modules. Dit veroorzaakte soms performance problemen. Deze release brengt hierin een verbetering: het splitsen van de export. U kunt nu per export aangeven met welke frequentie de export van bestanden moet plaatsvinden. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk de export naar de andere modules en Gebruikersbeheer op één keer per dag te zetten en de export naar Self Service elke vijftien minuten. Actieve signalering - Signaal koppelen aan andere rol dan manager We hebben deze veel gehoorde wens gerealiseerd. U kunt nu signalen koppelen aan andere rollen dan een manager. Selecteer voor signalen op de Youforce takenlijst een rol uit de organisatorische eenheid. 2019-05 HR Core & HR Core Online Splitsen export van gegevens Bij het exporteren van gegevens maakte HR Core tegelijkertijd verschillende bestanden aan: voor Self Service, voor de tactische modules en voor Gebruikersbeheer. Dit veroorzaakte performance problemen. Deze release brengt een verbetering: het splitsen van de export. Je kunt nu per export aangeven met welke frequentie de export van bestanden moet plaatsvinden. Het is nu - bijvoorbeeld - mogelijk de export naar de tactische modules en Gebruikersbeheer op één keer per dag te zetten en de export naar Self Service op elke tien minuten. 2019-03 HR Core & HR Core Online Roltoewijzing persoon per organisatorische eenheid Gebruik de nieuwe optie om rollen toe te wijzen aan een organisatorische eenheid vanuit een gekozen persoon. Na de selectie van een persoon is eenvoudig een rol en een organisatorische eenheid te koppelen. Naast het toewijzen van een rol aan één organisatorische eenheid, zijn direct de onderliggende organisatorische eenheden te selecteren. Op deze manier kunt u nog eenvoudiger andere rollen vastleggen in uw organisatiestructuur. HR Core Online Actieve signalering generiek - Uitbreiding signaaltekst Maak gebruik van de mogelijkheid om bij het definiëren van een signaal een korte signaaltekst (50 posities) en een lange signaaltekst (500) op te geven. Deze signaalteksten gaan mee met het exporteren van de signalen naar Youforce. In de naar aanleiding van het signaal gegenereerde e-mail ziet u de korte en de lange signaaltekst terug. Het uitbreiden van de signaaltekst in actieve signalering was een wens op het Ideeën portaal. 2019-02 HR Core & HR Core Online Zoeken in de organisatiestructuur In ons ideeënportaal is een breed ondersteunde wens geuit om het navigeren door de organisatiestructuur van HR Core Beaufort gebruiksvriendelijker te maken. In deze release hebben we deze wens gehonoreerd en is de functionaliteit voor het zoeken in de organisatiestructuur toegevoegd.
Volledig artikel weergeven
19-12-2019 20:09
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 170 Weergaven
Labels