cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sort by:
Sākot ar 500. versiju RVS Horizon pieejama jauna atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāte. Sīkāku aprakstu atradīsiet pielikumā.
View full article
Lai darbiniekiem, kuriem ir minimālā alga vai minimālā stundu tarifa likme, nevajadzētu katru mēnesi/gadu veidot jaunas Persona amatu datu kartītes, sistēmā ir veiktas izmaiņas.   Algas konstanšu tabula ir papildināta  ar jaunu sadaļu „Min.stundu tarifa likmes”, kurā katru gadu tiek norādītas katra mēneša minimālās stundu tarifa likmes. (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> Algas konstanšu tabula). Personas amata datos jānorāda, ka darbiniekam ir minimālā alga: 2.1. Ja darbiniekam Personas amatu datu kartītē apmaksas veids ir "Stundu tarifa likme" un atzīmēts "Minimālā alga, pilns darba laiks" un aizpildīts lauks "NDL veids minimālai algai" (NDL = Normālais darba laiks), tad laukā „Likme” nekas nav jāuzrāda (lauks ir neaktīvs) un pie algu aprēķina tiek ņemtas vērā vērtības no algu konstanšu tabulas sadaļas „Min.stundu tarifa likmes” uzrādītām vērtībām. 2.2. Ja darbiniekam Personas amatu datu kartītē apmaksas veids ir "Amatalga proporcionāli stundām" vai "Amatalga proporcionāli dienām", un atzīmēts "Minimālā alga, pilns darba laiks" un aizpildīts lauks "NDL veids minimālai algai" (NDL = Normālais darba laiks), tad laukā „Likme” nekas nav jāuzrāda (lauks ir neaktīvs) un pie algu aprēķina tiek ņemta vērā vērtība no algu konstanšu tabulas lauka "Minimālā alga". Personas amata datu sarakstā var izlikt kolonnu ar informāciju vai darbiniekam ir minimālā alga vai nē. Ja ir norāde par minimālo algu, tad laukā „Likme” būs tukšs. Programma katra mēneša likmi ņem vērā pie algu aprēķina un uzrāda tajās atskaitēs un izskatos, kur ir informācija par dokumenta datumu, piem., izdrukā ‘Personas konts”, Algu lapiņa.
View full article
Instrukcija paredzēta, ja ir nepieciešams pielietot Darba likuma 74. panta 8. daļu jeb to, ka darbiniekam ir jāizmaksā atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.   Instrukcijā tiks aprakstīts, kā ir jāveic sistēmas konfigurēšana, lai rezultātā algas aprēķinā un algas lapiņā būtu redzams un sadalīts, cik stundas darbinieks ir tiešām strādājis, bet par cik stundām darbiniekam ir maksāta kompensācija.   Izmaiņas spēkā no 485.versijas.   Lai būtu vieglāk saprast izmaiņas programmā, tad instrukcija tiks veidota uz piemēra pamata: veikšu darbiniekam algas aprēķinu par 2016. gada jūniju. Jūnijā ir viena pirmssvētku darba diena (22. jūnijs) un divas svētku dienas darba dienā (23., 24. jūnijs). Jūnijā ir jānostrādā 159 stundas, bet jākompensē 17 stundas. Dienu tipi Pamatdati - Uzņēmums - Dienu tipi.   Vispirms ir jānorāda, cik pirmssvētku darba dienās un svētku dienās darba dienā ir stundas. Ir izveidoti jauni dienu tipi -   Pirmssvētku darba diena   un   Svētku diena darba dienā.   Pirmssvētku darba dienā   ir jānorāda, ka darbiniekam ir jāstrādā (darba stundas) 7 stundas, un ir 1 pirmssvētku stunda (kompensējamās stundas). Savukārt,   svētku dienā darba dienā   nav neviena darba stunda, bet visas 8 stundas ir kā kompensējamās. Kalendārs Pamatdati - Uzņēmums - Kalendārs.   Izveidotie dienu tipi tagad ir jāpiesaista kalendāram. 22. jūnijā ir jāizvēlas   pirmssvētku darba diena, bet 23. un 24. jūnijā -   svētku diena darba dienā.   Kalendārā katram mēnesim tiek uzrādīt normas dienu/stundu skaits un normālo dienu/stundu skaits. Normas dienas/stundas ir tikai darba dienas/stundas, savukārt normālās dienas ir darba dienas, pirmssvētku darba dienas un svētku dienas darba dienā, un normālās stundas ir darba + kompensējamās stundas. Samaksas veidi Pamatdati - Personāla uzskaite - Aprēķiniem - Samaksas veidi   Jums ir iespēja izvēlēties – vai vēlaties kompensējamās stundas uzskaitīt atsevišķi vai kopā: atsevišķi   – darba laika uzskaites dokumentos, pie algas aprēķina un algas lapiņās tiks precīzi uzrādīts, cik ir pirmssvētku kompensējamās stundas un cik ir svētku dienas darba dienā kompensējamās stundas.   Mēs rekomendējam izvēlēties šo variantu! kopā   - darba laika uzskaites dokumentos, pie algas aprēķina un algas lapiņās visas kompensējamās stundas tiks uzrādītas kopā. Kompensējamo stundu uzskaitījums atsevišķi Jāveido divi jauni samaksas veidi pirmssvētku kompensācijas un svētku kompensācijas stundām. Samaksas veidos svarīgi norādīt: Laukā   Aprēķina veids   jāizvēlas   Laika darbs ar stundu tarifa likmi; Lappusē   Apraksts: 1. laukā   Normas dienas   jāizvēlas darba stundu un kompensējamo stundu dienu tipi (jeb Normālās stundas). To iespējams izdarīt, ja atvērtajā dienu tipu sarakstā izvēlas   Izvēlētās dienas,   un - darba dienām atzīmē kolonnu “Stundas”; - pirmssvētku stundai atzīmē kolonnu “Stundas” un “Komp.stundas” - svētku dienai darba dienā atzīmē kolonnu “Komp.stundas”.   2. laukā   Apmaksātās dienas   attiecīgi jāizvēlas pirmssvētku dienas tips vai svētku dienas darba dienā dienas tips. To iespējams izdarīt, ja atvērtajā dienu tipu sarakstā izvēlas   Kompensējamās stundas   un pēc tam izvēlas Pirmssvētku stunda vai Svētku diena (darba dienā). Lappusē   Informācija   šiem samaksas veidiem laukā   Definētā grupa laikam   ir jāizvēlas vērtība   Kompensējamajām stundām, lai stundas korekti uzrādītos algu atskaitēs. Kompensējamo stundu uzskaitījums kopā Šajā gadījumā jāveido viens jauns samaksas veids pirmssvētku kompensācijas un svētku kompensācijas stundām.   Samaksas veidu ir nepieciešams konfigurēt tāpat, ja kompensējamo stundu uzskaitīšana notiku atsevišķi. Ir tikai viena atšķirība:   laukā   Apmaksātās dienas   jāizvēlas pirmssvētku dienas tips un svētku dienas darba dienā dienas tips. To iespējams izdarīt, ja atvērtajā dienu tipu sarakstā izvēlas   Kompensējamās stundas. Darba laika uzskaites dokumentu tipi Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi   Lai   darba laika uzskaites   un   detalizētās darba laika uzskaites   dokumentos būtu iespējams ievadīt kompensējamās stundas, vispirms dokumentu tipos ir jānorāda jauna vērtība   Lietot kompensācijas laukus = Jā.   Tāpat DLU un DDLU dokumentu tipos laukiem   Pirmssvētku stundu kompensācija   un   Svētku dienu kompensācija   nepieciešams piesaistīt jaunizveidotos samaksas veidus. Tas ir jāizdara, lai, pirmkārt, katru reizi veidojot dokumentus, nebūtu samaksas veidi jāizvēlas manuāli, un, otrkārt, lai no Horizon WEB būtu iespējams izveidot korektus darba laika uzskaites dokumentos.   Ja tika izvēlēts variants kompensējamās stundas uzskaitīt kopā, tad laukā   Svētku dienu kompensācija   nepieciešams piesaistīt jaunizveidoto samaksas veidu. Darba laika uzskaites dokumenta veidošana Dokumenti - Algas - Aprēķina dokumenti - Darba laika uzskaite.   Veidoju   darba laika uzskaites   dokumentu par 2016. gada jūniju. Arī  detalizētajā darba laika uzskaites  dokumentā ir pieejami jaunie kompensējamie lauki.   Atšķirībā no parastās darba laika uzskaites, šeit jau ir redzams precīzi pa datumiem, cik stundas ir jāstrādā un cik jākompensē: Dokumenta summārajā (kreisajā) pusē tiek uzrādīts stundu kopskaits. Algas aprēķins un algas lapiņa Dokumenti - Algas - Algas aprēķins.   Viecu algas aprēķinu par 06.2016. Algas aprēķinā uzrādās: Atskaites - Algas - Kopējās algu lapiņas.   Šādā pašā sadalījumā kā ir algas aprēķins, darbinieks redz arī savu algas lapiņu. GDLU un svētku diena darba dienā Izmantojot GDLU, ir iespējams ievadīt tikai darba stundas, jo darba laika plānošanas modulī tiek plānots un ievadīts darba laiks, nevis papildus samaksa par kompensējamām stundām.   Ja darbiniekiem ir nepieciešams kompensēt pirmssvētku un svētku stundas, tad tās stundas ir jāvada DDLU dokumentā.
View full article
 Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta 5.2 daļas nosacījumiem, programmā ir veikti uzlabojumi, kas nodrošinās korektus iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālā nodokļa aprēķinus.   Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta 5.2 daļas nosacījumi nosaka procentuālo ierobežojumu 10 procenti no maksātājam aprēķinātās bruto samaksas taksācijas gadā – nepiemērot maksātājam proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa ‘’B’’.   Pielikumā instrukcija, kādas darbības nepieciešams veikt, lai Horizon pareizi aprēķinātu nodokļus.
View full article
Pielikumā variet apskatīt instrukciju, kurā ir aprakstīta saskarne, kas nodrošina pedagogu tarifikācijas datu iegūšanu no Vienotā Izglītības Informācijas sistēmas (VIIS) datu bāzes.
View full article
Ceļš:   Dokumenti – Inventārs – Jauns inventāra dokuments – Inventāra izsniegšana lietošanā Nosacījums, lai varētu veikt inventāra izsniegšanu lietošanā, jābūt aktivizētam dokumenta tipa   Inventāra izsniegšana lietošanā.   Dokumenta datums; Dokumenta numurs; Inventāra atbildīgo, jeb noliktavu, kurā tika saņemts inventārs. Ja inventāra atbildīgo sarakstā nav redzams šis atbildīgais, jānoklikšķina uz filtra ar izsaukuma zīmi: Jānorāda inventāra lietotājs, kuram tiek izsniegt inventārs lietošanā. Pēc inventāra numura vai kreisajā pusē trim lapiņām    ielasa inventāru. Kolonnu uzstādīšana inventāra atlasei: Ja inventāram tiek aprēķināts vērtības samazinājums ir jānorāda arī šāda informācija, ja tā nav jau norādīta inventāra grupā vai atšķiras no inventāra grupas norādītās: Jānorāda lietošanas normatīvo laiku; Termiņa vienības; Dokumentā tiek norādīts inventāra lietošanas sākuma datums    Sākt lietot ar.   Pēc noklusējuma šajā kolonnā norādās dokumenta datums, ja nepieciešams, šo datumu var mainīt.  
View full article
Lai veiktu inventāra norakstīšanu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam  Norakstīšanas pavadzīme.    Ceļš:  Dokumenti – Inventārs – Jauns inventāra dokuments – Norakstīšana  vai  Dokumenti – Noliktava – Jauna pavadzīme – Norakstīšana.  Norakstīšanas pavadzīme fiksē inventāra norakstīšanu no noliktavas.     Aizpildāmie lauki dokumentā: Datums   – dokumenta datums; Numurs   – dokumenta numurs; Noliktava   – noliktava vai atbildīgā persona, no kuras atlikumiem tiek norakstīts inventārs; Norakstīt uz   – var norādīt kāda iemesla dēļ tiek veikta norakstīšana; Nomenklatūra   – izvēlās krājumus pēc nomenklatūras nosaukumu bez daudzuma; Pārvietot atlikumus   – izvēlās krājumus pēc nomenklatūras ar daudzumu. Sarakstā ir arī inventāri atlikumā, ja caur šo sarakstu izvēlās inventārus, dokumenta rindā to daudzums uzrādās sarkanā krāsā. Tādā gadījumā kolonnā daudzums ir jāizdzēš daudzums un caur partijas logu (peles labais klikšķis un izvēlēties   Rādīt partijas) un zem pogas  Sēriju izvēle   ielasa attiecīgos inventārus. Nomenklatūra no inventāra  – izvēlās inventārus.
View full article
  Vairāk par funkcionalitāti  www.visma.lv/elektroniska_inventarizacija.
View full article
Modulis nodrošina organizācijas inventāra uzskaiti un tā kustību, kā arī ar inventāra apriti saistīto procesu reģistrēšanu. Funkcionalitāte nodrošina inventāra un tā kustības atskaites un pārskatus. Sistēmā tiek nodrošināta elektroniska inventarizācijas procesa veikšana.   Vairāk informācijas par elektronisko inventarizāciju pielikumā.
View full article
Loģistika  nodrošina iespēju atsekot klientu pasūtījumiem sākot no pasūtījuma pieņemšanas, preču pasūtīšanas piegādātājiem un saņemšanas līdz pat preču piegādēm klientam. Nodrošina optimālu preču atlikumu uzturēšanu un preču pasūtījumu veikšanu piegādātājiem.
View full article
Degvielas karšu lietošanai pastāv 2 principi: Karte piesaistīta konkrētam transporta līdzeklim, neatkarīgi no tā cik cilvēku ar to brauc; Karte piesaistīta konkrētai atbildīgajai personai- autovadītājam. Kā karti piesaistīt transporta līdzeklim? Pamatdati-> Transporta procesu vadība-> Autotransporta kartiņas- > ->  Sadaļa  Saistītie dati-> Degvielas kartes-> izvēlas pogu Pievienot  .   Atveras Degvielas kartes izveidošanas logs->varam ievadīt jaunu karti vai izvēlēties no ievadītajām kartēm nospiežot  . Saistītajos datos ir redzama piesaistītā degvielas karte. Izskatā var pievienot informatīvos laukus. Kā piesaistīt karti autovadītājiem? Pamatdati-> Transporta procesu vadība-> Autovadītāju kartiņas-> -> Sadaļa Saistītie dati-> Degvielas kartes-> izvēlas pogu Pievienot  . Tālāk aizpilda datus analoģiski kā iepriekš aprakstītajā variantā.
View full article
Autotransports nodrošina pilnu dienesta transporta uzskaiti, kas sevī ietver autotransporta vienību reģistrāciju, ceļa zīmju ievadi, nobraukuma un patērētās degvielas uzskaiti.
View full article
Modulis nodrošina iespēju veikt Horizon ERP sistēmā esošu dokumentu (pavadzīmju, rēķinu, pasūtījumi u.c.) eksportu un importu no dažādiem failu formātiem (piem. Excel, CSV, XML).
View full article
Noliktavas funkcionalitāte - preču kustība, atlikumi, iepirkuma cenas pēc FIFO, inventarizācijas, pārdošanas cenas, atlaides, realizācijas un citi pārskati dažādos griezumos.    
View full article
Atlikumu nonullēšana, jeb apaļošanas korekcijas   Ja atskaitē   Atskaites-Noliktava-Atlikumi pa partijām   uzrādās, ka daudzums ir 0.00, bet summa ir kāda vērtība sestajā ciparā aiz komata, šajā pat atskaitē caur “Darbības” izvēlas “Norakstīt atlikumu”. Katrai noliktavai tiks izveidots dokuments “Atlikumu nonullēšana”. Dokumentam tiks automātiski ielikts tas datums, uz kuru ir veidota šī atskaite. Kā piemēra zemāk, tas būtu 23.03.2015. Datums ir manuāli maināms. Izpildām dokumentu un saglabājam.   Lai būtu iespējams veikt šo darbību, jābūt aktivizētam dokumenta tipam   Atlikumu nonollēšana. Lauku atribūtu lapā jābūt piesaistītam numuratoram, ar nosacījumu “Uzsākot ievadi”. Atlikumu nonullēšanas jeb apaļošanas korekcijas dokumenti pēc tam ir atrodami zem sadaļas  Dokumenti-Noliktava-Inventarizācijas .
View full article
 Sistēma->Uzstādījumi->Numeratori. Veido jaunu:   - Nosaukumā ievada „Svītrukods”;   - Nākamā vērtība ailē „1”;   - Formātā izvēlas tipu skaitītājs un ievada „200000000000” (12 simbolu virkni, 13-to sistēma ģenerēs pati). Sistēma->Uzstādījumi->Uzskaites parametri->Noliktava   atzīmē atbilstošo numeratoru ailē  Svītrkoda ģenerācijas numerators. Svītrkodu ievade Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras. Atverat uz labošanu preču kartiņu; Sadaļā   Svītrukods   ievadiet:    -  Ražotāja svītrukodu (ja tāds ir) un   Saglabāt.    - Ja nav ražotāja svītukoda tad nospiediet pie svītrukoda   un ģenerējiet savu kodu, nospiežot sadaļu  ! Pārbaudiet vai Svītrukoda tipā ir EAN13 !
View full article
Lai varētu programmā ievadīt Krājumu inventarizācijas dokumentu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam   Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme. Inventarizācijas dokumentā tiek ievadīti inventarizācijas dati un veikta faktisko atlikumu salīdzināšana ar uzskaites atlikumiem, kā arī atlikumu korekcijas.   Ceļš:   Dokumenti – Noliktava – Inventarizācijas   pievienot   Jaunu inventarizāciju   vai   Dokumenti – Noliktava – Jauna inventarizācija: Aizpildāmie dokumenta lauki un to nozīme: Datums   – dokumenta datums uz kuru tiek veikta inventarizācija.   Uzmanību!   Ja inventarizācijas dati nepieciešami, piemēram, par periodu līdz 30.06.2015. datumam ieskaitot, tad dokumenta datums ir nākamā diena, kas šajā minētajā piemērā ir 01.07.2015.; Numurs   – dokumenta numurs; Noliktava   – norādama noliktava, kuras esošajiem krājumiem tiks veikta inventarizācija; Skaitīšana   – krājumu inventarizācijai jāizmanto šī dokumenta lappuse;  Nomenklatūru saraksts   – inventarizācijas pavadzīmē iespējams ielasīt nomenklatūras no pilna saraksta (tiks atvērts pilns nomenklatūras saraksts) vai saraksta no noliktavas (nomenklatūras saraksts, kurai ir atlikums šajā noliktavā). Kolonās   Daudzumsinformācija netiks aizpildīta. Šo variantu izmanto, ja nepieciešams izdrukāt inventarizācijas sarakstu, un, veicot inventarizācijas skaitīšanu, nav nepieciešams, lai būtu redzams krājumu daudzums. Pēc aizpildīta inventarizācijas dokumenta papīra formā, šajā dokumentā tiek manuāli aizpildīta kolonna   Daudzums   (ar virsrakstu melnā krāsā): Pievienot no atlikuma saraksta  – ielasāmi krājumu atlikumi, kas ir uzskaitē dokumenta norādītajā noliktavā, un kolonās  Daudzums  būs norādīts uzskaites daudzums. Ja  Daudzums   pēc fakta neatbilst  Daudzumam   pēc uzskaites,  tad inventarizācijas dokumenta rindiņā kolonnā  Daudzums   (ar virsrakstu melnā krāsā) norāda faktisko daudzumu: Nolasīt no ‘Bar Man’- krājuma rindas tiks aizpildītas, datus nolasot no datu lasītāja vai Bar Man lasījumu saraksta; Cipars   – attēlo rindiņu skaitu dokumentā; Fiksēt atlikumus dokumentam   – tiek veikta norādītā daudzuma fiksācija visam dokumentam un aizpildītas dokumenta lappuses   Atlikumu apstrāde,  Atlikumu korekcijas. Pēc izpildes, ja nepieciešams, tiks veiktas atlikumu korekcijas noliktavas atlikumos. Šis dokuments būs kā atlikumu norakstīšanas vai saņemšanas dokuments. Tas nozīmē, ka papildus nav jāveido norakstīšanas vai saņemšanas dokuments;   Fiksēt atlikumus rindai   - tiek veikta atlikumu fiksēšana iezīmētajai dokumenta rindai  un par to aizpildītas dokumenta lappuses   Atlikumu apstrāde,   Atlikumu korekcijas; Atcelt Fiksēšanu dokumentam   – fiksāciju atceļ, ja dokumentā jāveic daudzumu korekcijas; Atlikumu apstrāde   –– pēc atlikumu fiksēšanas šī lappuse tiek automātiski aizpildīta. Šajā lappusē redzams saraksts ar inventarizētajām nomenklatūrām to uzskaites un faktiskajiem daudzumiem, kā arī inventarizācijā konstatētajiem iztrūkumiem vai pārpalikumiem. Kolonnā   Starpība   daudzums ar + nozīmē, ka nomenklatūrai konstatēts pārpalikums un tiks veikta krājuma saņemšana. Daudzums ar mīnuss nozīmē, ka nomenklatūrai konstatēts iztrūkums un tiks veikta norakstīšana: Atlikumu korekcija  – pēc atlikumu fiksēšanas  šī lappuse tiek automātiski aizpildīta. Lappusē tiek attēlotas tikai nomenklatūras, kurām inventarizācijā konstatēts iztrūkums vai pārpalikums. Daudzums ar mīnusu nozīmē pārpalikumu, šis daudzums tiks pieplusots noliktavas atlikumiem, bet daudzums ar plus nozīmē, ka šis daudzums tiks norakstīts: Dokumenta augšējā lappusē Info var norādīt inventarizācijas komisiju. Šo informāciju varēs pēc tam norādīt inventarizācijas izdrukā: Inventarizācijas rezultātus var izdrukāt: 1. Izvēloties inventarizācijas dokumenta sarakstā pogu   Drukāt; 2. Izvēloties inventarizācijas dokumenta sarakstā   Darbības – Inventarizācijas kopsavilkums pa nomenklatūrām   un šajā sarakstā poga   Drukāt:
View full article