Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
E-pastu žurnāls ir vieta, kur iespējams pārskatīt no sistēmas nosūtītos e-pastus un to statusus.  Horizon: Sistēma - Notikumi - E-pastu žurnāls     Sistēmas lomās pievienoti tiesību punkti Sistēma - Notikumi - E-pastu žurnāls Apskatīt - lietotājam ir iespēja redzēt visus sevis nosūtītos e-pastus (pēc versijas atjaunošanas šis tiks piešķirts visiem lietotājiem) Apskatīt visu lietotāju e-pastu notikumus - lietotājam ir tiesības redzēt visus firmā nosūtītos e-pastus (pēc versijas atjaunošanas šis tiks piešķirts sistēmā iebūvētajai administratora lomai) Apskatīt visu firmu e-pastu notikumus - lietotājs var redzēt visās firmās nosūtītos e-pastus (ieskaitot e-pastus bez firmas konteksta) (pēc versijas atjauno   Pēc versijas atjaunošanas visām lomām tiks atļauts tiesību punkts "Apskatīt", sistēmā iebūvētajai administratora lomai tiks atļauts "Apskatīt visu lietotāju e-pastu notikumus".  Tiesību punkts "Apskatīt visu firmu e-pastu notikumus" pēc versijas atjaunošanas noklusēti nebūs  atļauts nevienai lomai.   Ja e-pasts ir sūtīts no drukas loga, neizmantojot sūtīšanu automātiski iespēju, nosūtot e-pastu, izmantojot savu e-pasta programmu, tad notikums netiek reģistrēts.    Klienta SMTP servera risinājumā pieejamie e-pastu statusi: Nosūtīts, ja e-pasts veiksmīgi nodots e-pastu serverim. Kļūda, ja e-pastu nav izdevies nodot serverim.   Visma e-pastu servisa risinājumā pieejamie e-pastu statusi: Apstrāde - e-pasts gaida savu rindu uz nosūtīšanu, piemēram, kad tiek sūtīti e-pasti lielam saņēmēju lokam. Nosūtīts - e-pasts ir veiksmīgi nosūtīts saņēmējam, bet vēl nav piegādāts. Piegādāts - e-pastu ir veiksmīgi piegādāts saņēmējam. Atvērts - saņēmējs ir atvēris nosūtīto e-pastu. Šo statusu var uzrādīt tikai tad, ja to atļauj saņēmēja e-pasta pakalpojuma sniedzējs. Ja e-pasta pakalpojuma sniedzējs to neatļauj, tad e-pasta statuss paliks “Piegādāts”. Kļūda - ir notikusi kāda kļūda, kad e-pasts tiek nosūtīts vai piegādāts.   Ja e-pastam statuss ir “Kļūda”, tad kolonnā E-PASTA SAŅĒMĒJI.Kļūda ir redzams kļūdas iemesls. Ja e-pasta sūtīšanas procesā būs kļūda (piemēram, e-pasts nav piegādāts), tad lietotājam pie Aktualitātēm (zvaniņa ikona) parādīsies indikators.   Ja vienā e-pasta sūtīšanas tiek veikta vairākiem e-pasta saņēmējiem, tad notikumu žurnālā katrs saņēmējs būs redzams atsevišķā rindiņā.   E-pastiem, kuri tiek sūtīti saistībā ar kādu dokumentu, tiek fiksēts dokumenta pamatveids un sistēmas identifikators. Šo dokumentu ir iespējams atvērt uz apskati, izmantojot pogu Skatīt. Poga ir aktīvai tikai e-pastiem ar dokumenta piesaisti konkrētajā firmā.   E-pastu žurnāls datus no Visma e-pastu servisa saņem reizi 10 minūtes, ja nepieciešama ārpuskārtas atjaunošana, tad to var veikt Darbības - Atjaunot E-pastu žurnālu.
Skatīt visu rakstu
22-03-2023 11:02 (Atjaunots 21-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 268 Skatījumi
Secīgs Horizon darbību apraksts, lai veiktu elektronisko inventarizāciju.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:33 (Atjaunots 20-09-2023)
 • 2 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 2209 Skatījumi
Rakstā izskatīti pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas varianti ar Horizon.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:41 (Atjaunots 14-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 236 Skatījumi
Apraksts kā Excel failā iegūt inventarizācijas kopsavilkumu no elektroniskās inventarizācijas rezultātiem.
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:17 (Atjaunots 08-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 169 Skatījumi
No piegādātājiem saņemto rēķinu un pavadzīmju apstrādes procesā dažādu iemeslu dēļ var rasties situācijas, kad atkārtoti tiek vadīts vai importēts rēķins, kas jau ir sistēmā. Vai Horizon par to brīdina? Vai var tikt saglabāti divi vienādi rēķini vai pavadzīmes?    Šajā rakstā uzzināsiet par sistēmas uzstādījumiem piegādātāju rēķinu un pavadzīmju unikalitātes kontrolei.     Unikalitātes kontroles principi   Lai nebūtu iespējama divu vienādu dokumentu ievade, ir jāuzstāda numuru unikalitātes kontrole dokumentu tipiem. Ja kontrole ir nepieciešama vairākiem dokumentu pamatveidiem, tad izmantojama unikalitātes grupu funkcionalitāte - piemēram, lai  kontrole pārbaudītu vienādos dokumentu numurus gan starp saņemtajiem rēķiniem, gan saņemšanas pavadzīmēm. Izmantojot metarēķinus, unikalitāte ir jākontrolē atsevišķi metarēķiniem un atsevišķi rēķiniem/pavadzīmēm, jo ar vienādu numuru būs gan metarēķins, gan no tā uzģenerētais rēķins/pavadzīme.   Ņemot vērā, ka iespējams saņemt rēķinus ar vienādu numuru no dažādiem piegādātājiem, kā arī katru gadu viena piegādātāja rēķinu numuri var atkārtoties, unikalitātes kontrolei uzstādāmi papildu nosacījumi - kontrolēt gada ietvaros un pa piegādātājiem/klientiem.   Numuru kontrole pa piegādātājiem atļauj ievadīt divus dokumentus ar vienādiem numuriem, ja dokumentu PVN kategorijas ir atšķirīgas. Tas nepieciešams korektas PVN uzskaites vajadzībām, ja viens piegādātāja rēķins ir jāsadala divos dokumentos (piemēram, PVN piemērots gan vispārējā kārtībā, gan reversā).     Metarēķina dokumenta tips   Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Metarēķins -> Lpp. “Lauku atribūti”   Lai sistēma kontrolētu metarēķinu numuru unikalitāti un attēlotu paziņojumu, ja tiek mēģināts saglabāt sistēmā rēķinu ar jau esošu numuru, jāuzstāda dokumenta tipā lauku atribūts “Numurs” un lpp. “Unikalitāte” jānorāda: 1) unikāls dokumenta veidam - kontrole ietvers visus metarēķinu dokumentu tipus, ja tie ir vairāki 2) unikāls pret dokumenta lauku - jāatzīmē, lai aktivizētu papildu parametrus 3) piegādātājs un gada ietvaros - numura kontroles papildu nosacījumi       Kontroles paziņojums pie metarēķina saglabāšanas:     !!! Jāņem vērā, ka kontrole notiek pret lauku “Piegādātājs”. Ja metarēķinam piegādātājs nav norādīts, tad kontrole nenotiek - piemēram, ja importētam e-rēķinam nav piemeklēts kreditors no klientu saraksta vai, ievadot rēķinu caur HOP, lietotājs nav atradis kreditoru izvēles sarakstā. Vēl viens papildu kritērijs numuru kontrolē ir metarēķina statuss - anulētie metarēķini tiek izslēgti no kontroles (piemēram, ja nekorekts piegādātāja rēķins ir anulēts un pēc tam sistēmā tiek ievadīts labots rēķins, kam piegādātājs ir saglabājis to pašu numuru).      !!! Metarēķinu dokumentu tipiem unikalitātes kontroli pret piegādātāju gada ietvaros ir iespējams uzstādīt, sākot no 625. versijas. Līdz šai versijai numuru kontroles nosacījumi bija pieejami sadaļā Pamatdati metarēķinu uzskaites parametros. No 625. versijas tie ir izņemti un pārvietoti uz dokumentu tipu uzstādījumiem.     Saņemtais rēķins vai pavadzīme   Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Saņ. rēķins par pakalpojumiem vai Saņemšanas pavadzīme -> Lpp. “Lauku atribūti”   Apgādes saņemtajiem rēķiniem vai noliktavas saņemšanas pavadzīmēm numuru unikalitātes kontrole ir uzstādāma tāpat kā aprakstīts šī raksta sadaļā par metarēķiniem. Šiem dokumentu veidiem tukšs lauks “Klients” nav iespējams un arī nav paredzēta dokumentu anulēšana, attiecīgi kontrole darbojas, kā norādīts pret klientu un gada ietvaros bez papildus nosacījumiem.       Numuru unikalitātes grupas Numuru unikalitātes grupas paredzētas, lai viena un tā pati kontrole aptvertu vairākus atšķirīgus dokumentu pamatveidus. Piemēram, kontrolētu, lai dokumenta numurs neatkārtojas, skatot kopā gan apgādes rēķinu, gan noliktavas saņemšanas pavadzīmju sarakstu.   Kontroles uzstādīšanai nepieciešams vispirms aprakstīt unikalitātes grupu, un pēc tam to piesaistīt visiem dokumentu tipiem, kas jāpakļauj šai kopīgajai kontrolei.     Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Numuru unikalitātes grupas   Izveido jaunu grupu, kurai norāda kontroles nosacījumus un kontrolējamos dokumentu tipus:     Pēc unikalitātes grupas saglabāšanas sistēma piedāvā šo grupu piesaistīt uzskaitītajiem dokumentu tipiem:     Izvēloties “Jā”, sistēma pēc kārtas atver visus dokumentu tipus uz labošanu un atliek tos saglabāt:     Kontroles paziņojums pie mēģinājuma saglabāt dokumentu ar jau eksistējošu numuru ietver arī informāciju par dokumenta pamatveidu:       Numuru kontroli ar aprakstītajiem dokumenta tipu nosacījumiem, un arī izmantojot unikalitātes grupas, var pielietot arī citviet sistēmā - tā ir kopīga Horizon funkcionalitāte.
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:16 (Atjaunots 08-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 45 Skatījumi
Strādājot ar loģistikas moduli, noteiktu darbību izpildei programmā ne vienmēr ir nepieciešama cilvēka iesaite, to var veikt automātiski, izpildoties noteiktiem nosacījumiem. Horizon 625. versijā ir radīta funkcionalitāte, kas ļauj automatizēt noteiktas loģistikas moduļa darbības. Programmā ir izveidots atsevišķs automatizētā darba veids - loģistikas dokumentu apstrāde, kurā pieejamas vairākas darbības. Šajā rakstā apskatīsim atsevišķus piemērus, kādos gadījumos var izmantot šo automatizēto darbu. Automatizēto darbu apraksta Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi Kā aprakstīt Palaišanas uzstādījumus var apskatīt šajā rakstā https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-aprakstit-automatizeto-darbu-un-ieslegt-regularu-izpildi/ta-p/421421 Objekta konfigurācijā šim darbam ir pieejami sekojoši saraksti: - Pasūtījumi - Piedāvājumi - Pieprasījumi Sarakstam būs uzstādāms kāds no kopīgotajiem filtriem, kas ļaus noteikt nosacījumus, pie kādiem darbība ir izpildāma. Iespējamās darbības šajos sarakstos: - Apstiprināt - Atcelt rezervāciju - Rezervēt no noliktavas - Slēgt - Stornēt - Ģenerēt pavadzīmi (darbība būs pieejama sākot ar 625. versijas 5. laidienu)   Kā vienu no piemēriem varam apskatīt automātisku preču daudzuma rezervāciju pieprasījumā, ja tas ir izpildāms un klients ir veicis priekšapmaksu, proti, noliktavā ir pieejams nepieciešamais atlikums un avansa rēķinu pilnībā apmaksā ienākošas maksājums. Vairāk par priekšapmaksas rēķinu veidošanu loģistikā var skatīt te https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Prieksapmaksas-rekini-logistika-no-590-versijas/ta-p/425248 Vispirms nepieciešams izveidot atbilstošu filtru, to dara sarakstā Dokumenti - Loģistika - Pieprasījumi. Tajā pievienojam lauku Izpildes % ar vērtību 100, Nepiesaistīts valūtā (tikai priekšapmaksa) ar vērtību 0, papildus pievieno citus nosacījumus, lai automatizētais darbs neskatītu neatbilstoša statusa dokumentus vai arī vecākus par, piemēram, 14 dienām.     Kad filtrs ir saglabāts, to nepieciešams kopīgot, lai tas būtu pieejams automatizētajā darbā. Filtra veids no Lietotāja tiks nomainīts uz Kopīgs.     Automatizētā darba konfigurācijā izvēlamies sarakstu Pieprasījumi, filtru Ir izpildāmi un darbību Rezervēt no noliktavas.     Automatizētā darba veiktās darbības tiek reģistrētas loģistikas rindu notikumos, lai tās būtu izsekojamas. Viens no veidiem kā atrast šīs darbības, ir filtrēt pēc datora, kur tā izpildīta.     Otrs piemērs būs vecu pieprasījumu automātiska slēgšana. Arī te vispirms jāizveido kopīgais filtrs, kas atlasa, piemēram, visus apstiprinātos vai daļēji izpildītos pieprasījumu agrākus par 120 dienām.     Tā kā šādi pieprasījumi varētu saturēt rezervācijas, būtu vēlams izpildīt vairākas darbības - vispirms rezervāciju atcelšanu un pēc tam dokumentu slēgšanu. Šim gadījumam vispiemērotāk būtu veidot automatizēto darbu grupu, kurā var salikt visas darbības secīgi. Zemāk attēlā redzama šāda automatizēto darbu grupas konfigurācija.    
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:15 (Atjaunots 11-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 63 Skatījumi
Piegādātāju e-rēķinus Horizon var importēt automātiski - to veic sistēmas automatizētais darbs vai arī lietotājs izmanto metarēķinu saraksta darbību “Imports - Peppol formāts”.   Nākamais solis - nosūtīt šos rēķinus saskaņošanai atbilstoši saskaņošanas scenāriju nosacījumiem. Arī šo darbību ir iespējams automatizēt (no 625. versijas).    Šajā rakstā uzzināsiet, kādi uzstādījumi nepieciešami automātiskai scenārija piesaistei e-rēķinam.   Svarīgi! Automātiska e-rēķinu maršutēšana ir derīga situācijās, kur nav nepieciešams saņemtos datus manuāli papildināt ar tādu informāciju, kas ir būtiska pareizā scenārija izvēlei. Taču no procesu puses var paredzēt, ka, piemēram, scenārija 1. etapa saskaņotājs veic šos nepieciešamos datu papildinājumus.     Metarēķina dokumenta tips    Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Metarēķins -> lpp Lauku atribūti   Metarēķina dokumenta tipam ir jānorāda lauku atribūts “Maršrutēt” ar vērtību “Jā”. Tas nozīmē, ka no jauna izveidotam metarēķinam šī pazīmes rūtiņa ievadformā būs aizpildīta un sistēma pēc saglabāšanas automātiski meklēs piesaistāmo scenāriju.         Automatizētais darbs e-rēķinu importam Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> darbs Metarēķinu imports - PEPPOL formāts   Automātiskai maršrutēšanai objekta konfigurācijas lappusē ir jānorāda: 1) pazīme “Maršrutēt” (noklusēti tiek aizpildīta no izvēlētā metarēķina dokumenta tipa) 2) apstiprināšanas uzdevuma autors - izvēle no sistēmas personu saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts). Šī persona būs autors pirmā etapa saskaņošanas uzdevumam.     Ieteikums veidot jaunu, ne reālu personu (piemēram - Automatizētais darbs), jo maršrutēšanas veicējs būs sistēma, nevis cilvēks. Arī šīs “personas” kartītē norādītais e-pasts var nebūt konkrēta cilvēka, bet gan kopīgs. Atkarībā no saskaņošanas e-pastu konfigurācijas, uz šo e-pastu var nākt saskaņošanas paziņojumi, piemēram, par noraidītu vai apstiprinātu rēķinu.       E-rēķinu imports ar automatizēto darbu   Ja automatizētā darba “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” konfigurācijā ir norādīta pazīme “Maršrutēt” un norādīta persona laukā “Apstiprināšanas uzdevuma autors”, tad pēc jauna e-rēķina importa uzreiz seko arī izveidotā metarēķina maršutēšana jeb scenārija piesaiste. Rezultātā automātiski izveidojas uzdevums saskaņotājam.   Metarēķinam ir redzams jauns notikums “Sūtīts” ar tekstu “Automātiski maršrutēts”.   Lai automātiskā maršrutēšana darbotos atbilstoši, jāņem vērā metarēķinu saskaņošanas scenāriju konfigurācija - norādītie dokumentu un etapu filtri, ir/nav noklusētais scenārijs un citi nosacījumi. Tie nepieciešamības gadījumā jāpapildina.       E-rēķinu imports ar metarēķinu saraksta darbību   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Imports - Peppol formāts   Darbības logā atzīmējot “Maršrutēt”, sistēma uzreiz pēc e-rēķina ieimportēšanas un metarēķina izveides automātiski piesaistīs scenāriju. Pirmā saskaņošanas uzdevuma autors šajā gadījumā būs persona, kurai ir norādīts Horizon lietotājs, kas šo darbību veica.   Darbības logam tiek saglabāti pēdējie uzstādījumi uz katru lietotāju. Tātad, ja lietotājs atzīmē “Maršrutēt”, tad arī nākamo reizi šis iestatījums būs atzīmēts.       Metarēķinu veidošana no saraksta Metarēķinu imports   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu imports -> Darbības -> Veidot metarēķinu   Var būt atsevišķas situācijas, kad pēc e-rēķinu importa nav izveidojies metarēķins un ir palicis neapstrādāts ieraksts sarakstā Metarēķinu imports. Piemēram, nav bijis norādīts metarēķina dokumenta tips, nav zināmi dokumenta tipā prasītie obligātie lauki u.tml.   Šajos gadījumos ir iespējams no saraksta lietot darbību “Veidot metarēķinu”.   Ja neapstrādātais ieraksts nav iezīmēts un veido vienu metarēķinu, tad sistēma atver ievadformu un lauks “Maršrutēt” tiek aizpildīts atbilstoši dokumenta tipa uzstādījumiem. Pirms saglabāšanas lietotājs var šo pazīmi mainīt pēc vajadzības.   Ja vienu vai vairākus neapstrādātos ierakstus iezīmē un veido metarēķinu(-us), tad nostrādā dokumenta tipā norādītie nosacījumi - ja ir paredzēts maršrutēt automātiski, tad pēc metarēķinu izveidošanas seko arī maršutēšana jeb scenārija piesaiste.       Manuāla maršrutēšana jeb scenārija piesaiste   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts   Ja ieimportēts e-rēķins ir manuāli jānosūta saskaņošanai, tad izmantojams kāds no 3 variantiem:  1) metarēķina ievadformā atzīmē “Maršrutēt” un nospiež “Saglabāt” 2) izvēlas metarēķinu saraksta darbību “Maršrutēt” (t.sk. iezīmētiem rēķiniem) 3) izvēlas metarēķinu saraksta darbību “Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju” (t.sk. iezīmētiem rēķiniem)   Maršrutēt nozīmē, ka sistēma automātiski piemeklē scenāriju, un tas vienmēr sākas ar 1.etapu. Piemeklēšanas laikā sistēma analizē scenārijos izmantotos filtrus. Ja scenāriju neizdodas piemeklēt, tad izvēlas noklusēto. Ja neviens metarēķina scenārijs nav noteikts kā noklusētais, tad saskaņošana netiek uzsākta. Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju dod iespēju izvēlēties un piesaistīt jebkuru no scenārijiem, kā arī uzsākt saskaņošanu no jebkura etapa izvēlētajam scenārijam.    
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:14 (Atjaunots 12-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 133 Skatījumi
Sākot ar 600.versiju, ir nodrošināts Darba devēja ziņojums tiešsaistē ar VID EDS Sākot ar 605.versiju, ir nodrošināts Paziņojums par IIN tiešsaistē ar VID EDS
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 13:07 (Atjaunots 13-09-2023)
 • 4 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2203 Skatījumi
Lai samazinātu laika patēriņu pasūtāmā krājumu daudzuma aprēķinam, 610. versijā ir radīta jauna funkcionalitāte - Iepirkumu pārvaldība. Tā sniedz iespēju katrai organizācijai individuāli definēt nosacījumus pasūtāmā daudzuma aprēķinam, ņemot vērā dažādus krājumu apgrozījuma un nomenklatūru parametrus. Tāpat ir iespējams identificēt cenas un piegādes laika ziņā izdevīgākos piedāvājumus.     Horizon ceļš: Pamatdati - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība - Aprēķinu formulas   Organizācijām ir iespējams izmantot kādu no jau aprakstītajām formulām, labot tās vai arī izveidot savas.     Horizon ceļš: Pamatdati - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība - Aprēķinu formulas parametri   Formulās pieejamie parametri ir atrodami atsevišķā sarakstā. Pieejami dažādi parametri no noliktavas un loģistikas moduļiem, kā arī nomenklatūras kartītes. Ja Horizon licencē nav pieejams loģistikas modulis, iepirkumu pārvaldības funkcionalitāti joprojām varēs izmantot ar noliktavas parametriem.     Tālāk apskatīsim dažus iepirkumu pārvaldības lietošanas scenārijus.   Pasūtāmā daudzuma aprēķins pēc dažādām formulām   Horizon ceļš: Dokumenti - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība   Saraksta filtrā jānorāda datu atlases un aprēķinu parametri, piemēram, noliktava, datu analīzes periods un piegādātājs.   Pasūtāmā daudzuma formula šajā gadījumā ir aprakstīta nomenklatūras kartītē un filtrā nav jānorāda. Tāpat formulu ir iespējams norādīt arī nomenklatūru grupā.       Saraksta izskatā ir pieejamas kolonnas, kas attēlo noliktavas un loģistikas moduļu atskaites datus, kā arī formulu un faktiskā daudzuma aprēķinu, pēc kura tika aizpildīta "Jāpasūta" kolonna. Ja nepieciešams, pasūtāmo daudzumu pirms pasūtījuma veikšanas ir iespējams labot manuāli.   Pasūtījuma veidošana notiek saraksta darbībās pirms tam iezīmējot nepieciešamās rindas. Darbības -> Ģenerēt pasūtījumu -> Pasūtījums.       Pasūtīšana, izvēloties izdevīgāko cenas piedāvājumu   Horizon ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Iepirkumu pārvaldība   Ja nomenklatūras kartītei ir aprakstīti piegādes nosacījumi no vairākiem piegādātājiem, tad iepirkumu pārvaldībā ir iespējams noteikt izdevīgāko piedāvājumu. Sarakstā filtrā šajā situācijā nenorādām piegādātāju.     Atvērtā saraksta izskatā pievieno kolonnas, kas attēlo katra piegādātāja piedāvāto cenu. Lai identificētu izdevīgāko piedāvājumu, izveidota jauna kolonna "Cenas reitings", kurā vzemākā cena vienmēr tiks attēlota ar vērtību 100, savukārt augstākā ar vērtību 0.   Cenas reitings ir pieejams arī kā parametrs, kuru var aprakstīt aprēķinu formulās, lai, atverot iepirkumu pārvaldības sarakstu, uzreiz tiktu attēlots izdevīgākais piedāvājums.     Pēc tāda paša principa ir iespējams noteikt piedāvājumu ar ātrāko piegādes laiku, ja vien nomenklatūras piegādes nosacījumos tas ir aprakstīts. Sarakstā jāmeklē kolonna "Piegādes reitings".   Pasūtīšana ar daudzuma aizvietošanu apjoma cenām   Horizon ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Iepirkumu pārvaldība Ja nomenklatūras piegādes nosacījumos ir fiksētas apjoma cenas, tad iepirkumu pārvaldībā ir iespējama automātiska pasūtāmā daudzuma aizvietošana. Saraksta filtrā ir jāaktivizē pazīme "Aizvietot pasūtāmo daudzumu ar apjoma atlaides piedāvājumu".   Sarakstā programma attēlo pēc formulas aprēķināto daudzumu, taču izskatā var pievienot kolonnas, kas rāda starpību starp izdevīgāku apjomu, kā arī cenas. Tā kā saraksta filtrā bija atzīmēta aizstāšanas pazīme, tad veidojot pasūtījumu daudzums tajā automātiski tiek aizvietots.    
Skatīt visu rakstu
14-12-2022 11:16 (Atjaunots 06-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 572 Skatījumi
RVS Horizon iespējams veidot MS Word izdrukas, kur norādītās vietās informācija aizpildās ar sistēmā ievadītiem datiem (piemēram, darbinieka vārds, uzvārds, amats, līguma numurs utt.). Šajās izdrukās nav iespējams veikt sarežģītus aprēķinus, pielietot formulas, loģiskās funkcijas. Biežāk veidotās MS Word izdrukas Personāla modulī ir darba līguma, vienošanās un rīkojuma izdrukas.   Visas izdruku formas ir pieejamas RVS Horizon izvēlnē Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu un pārskatu formas. Personāla moduļa MS Word izdrukas atrodamas mapē PERSONĀLS/ALGAS → PERSONĀLS ar MS Word ikonu. No šīs sadaļas izdruku var labot  , mainīt nosaukumu   , dzēst  .   Jaunas izdrukas formas pievienošana      1. Lai izveidotu jaunu MS Word izdrukas formu RVS Horizon, veidlapas/ izdrukas forma vispirms ir jāsagatavo ārpus sistēmas: izveido izdrukas tekstu, pievieno uzņēmuma logo, rekvizītus, ja nepieciešams; definē mainīgos laukus, kas ielasīsies no RVS Horizon; ja izdrukā būs nepieciešams izveidot tabulu no saraksta (Rīkojums ar sarakstu), tad sagatavo tabulas formātu, kolonnu izkārtojumu, formatējumu.      2. Drukas logu atver no atbilstošā saraksta, piemēram, Darba līgums: Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes; Vienošanās: Dokumenti → Personāla uzskaite → Rīkojumi/Vienošanās →  Vienošanās vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes → Personas lieta → Vienošanās; Rīkojumi: Dokumenti → Personāla uzskaite → Rīkojumi/Vienošanās →  Rīkojumi vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes → Personas lieta → Rīkojumi.   Nospiežot ikonu Drukāt  , logā “Parametru uzstādīšana un Drukāšana” aktivizē “Jauna Word atskaite dokumentam” (vai sarakstam), atzīmē “Ekrāns” un nospiež Rediģēt. Tiks atvērts atskaišu redaktors (Word dokuments) un kontrolpanelis.       3. Lai pievienotu izdruku, kontrolpanelī spiež Importēt ārēju veidni . Tiek atvērts failu pārlūks, kur izvēlas iepriekš sagatavotu MS Word dokumenta sagatavi.    Pēc MS Word izdrukas importa ieteicams to uzreiz saglabāt ar pogu   (Saglabāt datubāzē kā…), norādot nosaukumu un aprakstu.         4. Lai pievienotu mainīgo lauku MS Word dokumentā, novieto kursoru dokumentā, kontrolpanelī atrod vajadzīgo lauku un spiež Pievienot   .   Pirms lauka pievienošanas dokumentā tam ir iespēja norādīt papildus formātu: teksta laukam;   datuma laukam; Lai iegūtu, piemēram, “2023.gada 4.septembrī”, pievienojot datumu, ir jānorāda datuma formāts, valoda un locījums (skat. zemāk attēlā). Ja datuma vietā “d” norādīs “dd”, tad izdrukā datums “4” attēlosies kā “04”. summas laukam; Lai iegūtu izdrukā vienkārši skaitli bez cipariem aiz komata, piemēram “15%”, tad, pievienojot lauku, norāda veidu “Skaitlis” un vērtību “0” norādēm “Cipari aiz punkta”, “Nulles aiz punkta”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “25.30”, tad, pievienojot lauku, norāda veidu “Skaitlis” un vērtību “2” norādēm “Cipari aiz punkta”, “Nulles aiz punkta”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “Piecpadsmit eiro un trīsdesmit centi”, tad pievienojot lauku, norāda veidu “Nauda”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “Piecpadsmit eiro un 30 centi”, tad pievienojot lauku, norāda veidu “Nauda ar cipariem”.       Noderīgi! Pievienotos sistēmas laukus dokumentā var iekrāsot, kontrolpanelī ieliekot ķeksi pie “izcelt laukus”. Drukājot šis krāsojums neparādās.       5. Lai saglabātu izdruku, spiež Saglabāt datubāzē  .     6. Apskatīt, kā nokonfigurētais MS Word dokuments izskatās ar RVS Horizon datiem, var, spiežot Ģenerēt atskaiti   . Pirms tam jāapstājas uz konkrētā ieraksta, piemēram, vienošanās, rīkojuma vai personas kartiņas darba līguma gadījumā. Lai nokļūtu atpakaļ rediģēšanas režīmā, spiež Ģenerēt veidni   .     7. Izveidotā izdruka būs pieejama nospiežot Drukāt   , izvēloties to zem "Jauna Word atskaite dokumentam” (vai sarakstam) un nospiežot Drukāt. Lai veiktu labojumus izveidotajā izdrukas sagatavē, spiež Rediģēt.  Noderīgi!  Rīkojuma/Vienošanās pamatlauki (rīkojuma/vienošanās numurs, rīkojuma/vienošanās datums, piezīmes, sākuma/beigu datums, Summa utt.) ir atrodami zem grupas LAUKI Darbinieka pamatinformācija  (vārds, uzvārds,  personas kods, telefons, deklarētā dzīvesvieta u.c.) ir atrodama  zem grupām  R.SL.PERSONAS KARTĪTE, R.SL.KARTĪTE); (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka tiesisko attiecību sākuma/beigu datumiem, līguma numuru, pārbaudes laika beigu datumu,…) ir atrodama zem grupas R.SL.TIESISKĀS ATTIECĪBAS; (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka administratīvo struktūrvienību ir atrodama zem grupas R.SL.ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRVIENĪBA. Ieteicams izdrukā ievietot administratīvās struktūrvienības pilno nosaukumu atbilstošajā locījumā; (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka amatu ir atrodama zem grupas R.SL.AMATS. Ieteicams izdrukā ievietot amata nosaukumu dzimtē atbilstošajā locījumā (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par prombūtni (no/līdz datumi, apmaksājamās/kalendārās dienas, periods no/līdz,…) ir atrodama zem grupām R.PROMBŪTNE un R.PROMBŪTNES APRAKSTS   Ņemot vērā ieraksta veidu (rīkojums, vienošanās, personas kartīte), izdrukas kontrolpanelī ir pieejamas lauku vērtības no dažādiem sarakstiem:     Tabulas izveide no saraksta Ja izdrukā plānots izveidot sarakstu (tabulu) rīkojumam ar sarakstu, tad iepriekš sagatavotā tabulas šūnā novieto kursoru un lauka pievienošanu veic ar   nevis   . Šī poga ir pieejama tikai tad, ja izvēlētais lauks ir rindiņas lauks (piem., Rindas (R)).   Rezultātā iegūst tabulu ar datiem:    Noderīgi! MS Word izdrukas izveide no esošas izdrukas RVS Horizon Lai optimizētu MS Word izdrukas veidošanu, par pamatu (sagatavi) var izmantot kādu no esošām MS Word izdrukām, ja tādas jau ir RVS Horizon, un to pielāgot. Lai to izdarītu, vispirms izpilda raksta sākumā aprakstīto otro punktu ( 2. Drukas logu atver no atbilstošā saraksta), apstājoties uz konkrētās izdrukas. Atvērsies norādītā izdruka rediģēšanas režīmā. Lai atvērto dokumentu varētu saglabāt kā jaunu MS Word izdruku, veic vismaz vienu izmaiņu dokumentā, piemēram, ieliek atstarpi. Tad saglabā kā jaunu MS Word izdruku ar jaunu nosaukumu, izmantojot pogu   (Saglabāt datubāzē kā...). Pēc izdrukas pielāgošanas to saglabā ar pogu   (Saglabāt datubāzē).      Informācijai! Sākot ar MS Word 2016 ir konstatēti gadījumi, kad izdruka rediģēšanas režīmā atveras ārpus RVS Horizon. Risinājums ir aprakstīts VISMA Community.
Skatīt visu rakstu
05-09-2023 13:22 (Atjaunots 05-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 754 Skatījumi
Ja kādu saskaņošanas scenārija etapu nevēlamies piemērot visos gadījumos vai arī saskaņošanai izmantojam vairākus scenārijus vienam dokumenta pamatveidam (piemēram, ir jāveido 3 dažādas plūsmas Brīvas formas pieteikumiem), tad saskaņošanas konfigurācijā jāizmanto dokumenta vai etapa filtri.   Veidojot filtra nosacījumus, jāatceras, ka vienu filtru drīkst piesaistīt tikai vienam scenārijam un katrā filtrā ir jābūt norādītam vismaz vienam unikālam kritērijam, kuram neatbilst neviens cits izveidotais filtrs. Pretējā gadījumā, sistēma nespēs noteikt pareizo aprites scenāriju un dokumentam/pieteikumam tiks piesaistīts noklusētais scenārijs.   Scenāriju un to etapu filtri ir pieejami Etapu filtru sarakstā, kas tiek atvērts, ievadot datus Scenārija ievadloga laukos Filtrs.   Dokumenta filtrs:     Etapa filtrs:     Jaunu filtru pievieno, nospiežot pogu "Pievienot":       Tiek atvērts ievadlogs "Filtrs":     Nosaukums: filtra nosaukums (norāda pēc iespējas skaidrojošāku);   Tabulā jāuzdod atlases nosacījumu rindiņas, ievadot datus ievadlaukos zem tabulas:     Nr. : kritērija numurs, kas nosaka Nosacījumu savstarpējo saistību:   Ja filtrā tiek norādīti vairāki kritēriji, iespējamas divas situācijas:   - Ja vairākiem kritērijiem tiek norādīts vienāds numurs, jāizpildās būs tikai vienam no kritērijiem, lai sistēma izvēlētos scenāriju ar šādu filtru; - Ja vairākiem kritērijiem tiek norādīts katram savs numurs, jāizpildās būs visiem kritērijiem, lai sistēma izvēlētos scenāriju ar šādu filtru.   Lauks: norāda kritēriju, pēc kura tiek atlasīta informācija, izvēlas no izkrītošā saraksta. Filtra nosacījumus var veidot pēc visiem iespējamajiem saskaņojamā dokumenta laukiem.   Operācija: kritērija nosacījums, kuram jāizpildās. Tiek piedāvāta izvēle no operāciju kopas, kas atkarīga no attiecīgā Lauka.   Teksts: norāda kritērija vērtību - ievada tekstveida informāciju, kas nepieciešama nosacījuma izpildei vai arī tā tiek aizpildīta automātiski, izvēloties Operāciju.   Pieejamas pogas:    labot tabulā iezīmēto nosacījumu rindiņu;  dzēst tabulā iezīmēto nosacījumu rindiņu;   Nospiežot pogu  , ievadītie dati tiek saglabāti.          
Skatīt visu rakstu
24-08-2023 15:09
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 117 Skatījumi
Ja ar kādu personu netiek uzsāktas tiesiskās attiecības, bet dati sistēmā jau ir ievadīti, tos iespējams dzēst. Lai izdzēstu ievadīto Personas kartīti, Personu kartīšu sarakstā (Pamatdati - Personāla uzskaites - Personu kartītes) jāatrod attiecīgā darbinieka kartīte un tā jāatver ar apskati   vai labošanu   .    Personas kartītes kreisajā sadaļā ir pieejama visa informācija, kas ir ievadīta par darbinieku.     Secīgi, verot vaļā katru no sadaļām, ievadītie dati jāizdzēš (izņemot datus no sadaļām Pamatinformācija, Kontaktinformācija, Darba vieta, Papildinformācija un Lietotāja sistēmas dati). Kā pēdējie tiek dzēsti personas amata dati un tad – tiesiskās attiecības.   Kad minētie dati ir dzēsti, jāatver saraksts Darbinieku klientu kartītes: Pamatdati -Personāla uzskaite – Izmaksai - Darbinieku klientu kartītes. No šī saraksta arī jādzēš personas ieraksts, nospiežot pogu “dzēst”  .   Kad Darbinieka klienta kartīte ir izdzēsta, no kopējā Personas kartīšu saraksta (Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes) dzēš kartīti, nospiež pogu “dzēst”  .   Personu kartīti var dzēst tikai tad, ja nav veikti nekādi aprēķini.   Ja Personas kartīšu sarakstam ir piesaistīts automātisks numerators (tabeles numurs un/vai papildnumurs) un nepieciešams, lai numuri tiek piešķirti secīgi, jālabo numerators (Sistēma – Uzstādījumi -Numeratori), norādot jaunu nākamo vērtību.
Skatīt visu rakstu
16-08-2023 07:16 (Atjaunots 11-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 126 Skatījumi
No Horizon eksportējot e-rēķinus atbilstoši Peppol formātam, sistēma veic formāta noteikumu pārbaudi.  Viens no biežākajiem šīs pārbaudes paziņojumiem ir saistīts ar mērvienībām: BR-CL-23 [BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN/ECE     Paziņojums nozīmē, ka dokumenta rindiņās izmantotajām mērvienībām nav atrasti kodi atbilstoši starptautiskam mērvienību klasifikatoram, kā to paredz šis formāts. Kļūdas novēršanai ir jāpapildina mērvienības, kas izmantotas rēķinos un pavadzīmēs.     Izvēlne: Pamatdati - Noliktava - Kartītēm - Mērvienības Sarakstā labo esošās mērvienību kartītes, norādot tām UNECE kodu.     Starptautiskais UNECE mērvienību klasifikators ir ļoti apjomīgs. Horizon ieliktas biežāk izmantotās. UNECE mērvienības kartītē ir pieejamas saites uz pilno klasifikatoru, pēc tā vadoties papildināms Horizon saraksts.     Pēc mērvienību sakārtošanas atkārtoti var veikt e-rēķinu sūtīšanu.  
Skatīt visu rakstu
15-08-2023 16:48 (Atjaunots 15-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 72 Skatījumi
Vairākas bankas piedāvā saviem klientiem e-rēķinu saņemšanu internetbankā.  Šajā rakstā uzzināsiet, kā pakalpojumu sniedzējs var sagatavot un uz banku nosūtīt e-rēķinu xml datni no Horizon.  Pakalpojumu sniedzējam nepieciešams ar banku vienoties par šī pakalpojuma nodrošināšanu. Horizon pusē iespēja ir pieejama visiem, veicot atbilstošu konfigurāciju. Šobrīd tiek atbalstīta e-rēķinu nosūtīšana no Horizon uz Swedbanku un SEB banku.   XML datne tiek sagatavota atbilstoši katras bankas e-rēķinu standartam un tie ir atšķirīgi no Latvijā pieņemtā vienotā elektronisko rēķinu standarta jeb Peppol formāta.  Konfigurācija - eksporta metodes apraksts    Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Datu ārējā eksporta metodes - Jauns   Katrai bankai ir jāveido sava eksporta metode norādot atbilstošo dziņa failu, kas nodrošina rēķinu eksportu katras bankas e-rēķinu standartam. Swedbankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SWEDEINVOICE.dll SEB bankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SEBEINVOICE.dll       Swedbank e-rēķinu eksporta metode:     SEB bankas e-rēķinu eksporta metode:     Metodes ievadlogā aizpildāmi dati:   Kods - saīsinājums pēc brīvas izvēles Nosaukums - nosaukums pēc brīvas izvēles Dinamiskās bibliotēkas fails - atbilstoši bankai SWEDEINVOICE.dll vai SEBEINVOICE.dll Eksporta fails - novietojums, kur saglabāt xml datni ar rēķiniem Kodējums - Windows   Zem pogas “Parametri” jānorāda: Klienta numurs - bankas piešķirts pakalpojumu sniedzēja numurs Rādīt pilnu/daļēju e-rēķinu un Līguma īpašības kods - var norādīt tikai izvēloties SWEDEINVOICE.dll. Ja klienta līgumā būs norādīta šī īpašība rēķina datumā, tad īpašības vērtība (Yes/No) tiks ierakstīta xml datnē tagā “presentment”. Visos citos gadījumos vērtība failā aizpildās ar “Yes”. Pamatdati - Klienta kartītes   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Klienta kartīte   Korektai eksportēto rēķinu datu aizpildei nepieciešams pievērst uzmanību zemāk minētajiem klienta kartītes pamatdatiem:   Bankas konts - ar augstāko prioritāti jābūt norādītam klienta bankas kontam (IBAN), uz kuru tiks saņemts e-rēķins un iespējams no tā arī veikta automātiskā apmaksa, ja klients tādu bankas pakalpojumu izmanto. Šo kontu sistēma noklusēti izvēlas rēķinā, kas īpaši svarīgi, ja tos ģenerē automātiski (NĪP modulis, pakalpojumu līgumi).  Swedbank e-rēķinu gadījumā konts var arī nebūt norādīts, taču SEB e-rēķinu eksporta brīdī sistēma pārbauda, lai konts atbilstu IBAN formātam un banka būtu tieši SEB (pēc bankas koda).       Uzņēmuma bankas konts - norāda savu bankas kontu, uz kuru jāsaņem apmaksa par e-rēķiniem. Ja lauks ir tukšs, tad sistēma e-rēķinu failā ielasīs kontu ar augstāko prioritāti no sava uzņēmuma/iestādes bankas kontiem.       Pamatdati - Līguma kartītes   Izvēlne: Dokumenti - Līgumi - Līguma kartīte   Uz banku sūtāmajiem e-rēķiniem ir būtiski norādīt arī līgumu, un šiem līgumiem ir jābūt aizpildītam laukam “Numurs klienta uzskaitē”. Laukā norāda ar debitoru noslēgtā līguma numuru. Šo numuru bankas savā pusē izmanto darījuma identificēšanai, tādēļ tas ir obligāti aizpildāms.       Rēķinu eksports   Izvēlne: Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Darbības - Saraksta eksports   Rēķinu sarakstā jāiezīmē izpildītie vai jau iegrāmatotie uz banku eksportējamie rēķini uz zem pogas Darbības - Saraksta eksports jāizvēlas atbilstošā metode pēc nosaukuma.       Norādītajā vietā sistēma izveido e-rēķinu xml datni. Tālāk to importē banku sistēmā. Ja faila veidošanas laikā sistēma konstatē kādu datu neatbilstību, tad tiek parādīti atbilstoši paziņojumi.     Rēķina summa apmaksai Banku piedāvājumā ietilpst arī no pakalpojumu piegādātāja saņemtā e-rēķina automātiska apmaksa. Tādēļ xml datnē uz banku tiek padota arī informācija - kāda tieši ir apmaksājamā summa, jo ne vienmēr tā pilnībā sakrīt ar rēķina summu. Piemēram, ja daļu no rēķina summas redz iepriekš iemaksāts avanss, tad šī summa apmaksai būs mazāka (algoritms ir rēķina nepiesaistītā summa mīnus piesaistītā summa valūtā) Savukārt, Swedbank e-rēķinos ir paredzēts, ka uz apmaksu tiek padota visa parāda summa, kāda ir rēķina līgumam, tādēļ var veidoties situācija, ka summa apmaksai ir lielāka nekā rēķina summa.    
Skatīt visu rakstu
09-08-2023 15:32 (Atjaunots 09-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1402 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Apsaimniekošana.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:44 (Atjaunots 31-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1110 Skatījumi
620.versijā veiktas būtiskas vizuālas un lietojamības izmaiņas sekojošās pamatdatu kartītēs: klienta kartīte; NĪP abonents; avansa norēķinu persona; aprūpējamais; darbinieka klienta kartīte; uzņēmuma apraksts.   Šajā rakstā dalīsimies ar klienta kartītes izmaiņām - arī citās minētajās pamatdatu kartītēs izmaiņas ir līdzīgas.    Svarīgi! Jaunajā klienta kartītē veikta gan sadaļu pārstrukturēšana, gan lauku atrašanās vietu maiņa pēc to būtības.  Lai darbs ar klienta kartīti būtu ērtāks, pievienotas arī pavisam jaunas iespējas:  ievadīt un apskatīt primāro bankas kontu uzreiz sadaļā "Rekvizīti"; norādīt faktisko adresi; ievadīt un apskatīt galveno kontaktpersonu sadaļā "Kontaktinformācija"; saites, kas automātiski ved uz konkrēto saistīto datu sadaļu; norēķinu dokumentu sadaļa, kurā iespējams redzēt visus attiecīgā klienta dokumentus par pēdējiem 6 mēnešiem. Ja nepieciešams redzēt visus dokumentus, piemēram, visus rēķinus, iespējams atslēgt noklusēto pēdējo 6 mēnešu filtru un redzēt visus klienta dokumentus. Detalizētāka informācija par sadaļu un lauku izkārtojumu pieejama Horizon palīgā.   Ar kartītes tehniskajām izmaiņām un lietojamību aicinām iepazīties arī šajā video: Kartītes augšējā un apakšējā daļa   Klienta kartītes augšējā daļā ir redzami lauki - "klienta tips", "nosaukums vai vārds / uzvārds (atkarīgs no tipa)", "norēķinu veids", "kods" un "papildkods".  Šeit iznests arī lauks "Saistītais debitors / kreditors", kuru iesakām izmantot gadījumos, ja viens un tas pats klients ir gan pircējs, gan piegādātājs. Abas kartītes ir iespējams caur šo lauku savstarpēji sasaistīt.   Klienta kartītes apakšējā daļā ir redzami lauki - "aktīvs" un "atbildīgais" (pārvietots no lpp. "Pārdošana").   Klienta kartīte ar tipu "Uzņēmums":   Klienta kartītes augšējā daļa ar tipu "Privātpersona":     Vertikālais sadaļu izkārtojums   Līdz šim daļa no informācija par klientu bija ievadāma klienta kartītes lappusēs, bet daļa - saistītajos datos, piemēram, bankas konts, adreses u.c. informācija.   Tagad visa informācija ir sakārtota kartītes kreisajā pusē redzamajās sadaļās. Labajā pusē tiek attēlots tajā brīdī izvēlētās sadaļas saturs. Sadaļai piešķirtā ikona norāda uz tās veidu - lappuse ar ievadlaukiem vai saraksts ar vairākiem saistītiem ierakstiem.   Sadaļu hierarhisko izskatu var izvērst un savilkt ar bultiņu pogām saraksta apakšā.   Sadaļu saraksts:   Meklēšana  Lai atvieglotu pārkārtoto lauku atrašanu, kartītes kreisajā pusē virs sadaļu nosaukumiem ir pieejams meklēšanas logs. Tas dod iespēju meklēt pēc nosaukuma gan pašas sadaļas, gan arī datu laukus.    Meklēšanas lauks:   Favorīti    Klienta kartītē var ievadīt dažādu informāciju, bet bieži atšķiras lietotāju vajadzības un prasības, tādēļ pievienota iespēja norādīt savus favorītus jeb biežāk lietotās sadaļas, tās atzīmējot ar zvaigznīti. Ar zvaigznīti atzīmētās sadaļas kļūst pieejamas saraksta augšpusē. Šādi var atzīmēt arī visu virsgrupu.   Pazīmi var noņemt, kā arī favorītus var sakārtot vēlamajā secībā, uzklikšķinot uz attiecīgās sadaļas nosaukuma, un, neatlaižot peli, pārvilkt augstāk vai zemāk.     Saites    Klienta kartītes labajā pusē zilā krāsā attēlotās saites aizved uz atbilstošo saistīto datu sadaļu. Piemēram, "Rekvizītu" lappusē var ievadīt vai redzēt klienta primāro bankas kontu, bet nospiežot uz saites, atveras sadaļa “Bankas konti”, kur jau aplūkojams visu šī klienta bankas kontu saraksts. Šāda iespēja ir pievienota laukiem - "Bankas konti", "Adreses", "Kontaktpersonas".   Saite sadaļā "Kontaktinformācija":     "Bankas rēķini" nosaukuma maiņa uz "Bankas konti"    Visos sistēmas moduļosveikta termina “Bankas rēķins” maiņa uz terminu “Bankas konts”. Līdz ar to, visās ievadformās, paziņojumos, izdrukās u.c. turpmāk būs redzams šis atjaunotais termins.    Svarīgi! Jāņem vērā, ka iepriekšējās versijās sagatavotās Excel veidnēs datu importam kolonnu nosaukumos vai lappušu nosaukumā ir minēts termins “Bankas rēķins”.  No 620. versijas šādu veidni nebūs iespējams importēt. Tas attiecas gan uz bankas kontu saraksta importu, gan rēķinu vai citu dokumentu, kur tiek izmantots bankas konts, importu.    Šādā gadījumā nepieciešams ģenerēt jaunu Excel veidni un aizpildīt vēlreiz ar datiem vai pārsaukt esošās veidnes kolonu vai lappusi atbilstoši jaunajam terminam.       Primārais bankas konts    Lai atvieglotu datu ievadi un uzlabotu klienta kartītes lietojamību, sadaļā "Rekvizīti" ir pievienota lauku grupa "Banka". Šajā sadaļā ir iespējams ievadīt vai apskatīt klienta primāro bankas kontu (bankas konts ar secību “1”). Šo iespēju ērti izmantot situācijās, kad klientam ir tikai viens konts.  Situācijās, ja klientam ir vairāk nekā viens bankas konts vai primārais konts mainās, tad ir iespēja nospiest uz saites "Bankas konti" un sistēma automātiski aizvedīs uz klienta bankas kontu sarakstu, kur veikt nepieciešamās izmaiņas.       Adreses   Līdz šim klienta kartītē lpp. "Reģistrs" bija iespējams norādīt tikai juridisko / deklarēto adresi. Tagad sadaļā Rekvizīti ir pievienota iespēja norādīt arī klienta faktisko adresi (agrāk - "Kontaktadrese"), kas var būt atšķirīga no juridiskās / deklarētās adreses. Ja lietotājs aizpilda faktisko adresi, tad, saglabājot kartīti, sistēma izveidos piegādes adresi ar pazīmi "Faktiskā adrese".  Ja lietotājs nospiež pogu “Juridiskā/deklarētā adrese sakrīt ar faktisko adresi”, tad faktiskās adreses lauks vairs nebūs labojams un tiks automātiski aizpildīts ar juridisko adresi.   Savukārt pašas adreses aizpildei ir pieejamas trīs iespējas: Ja VZD adrešu sarakstā ir kaut viens ieraksts, tad parādās meklēšanas ikona. Spiežot uz šīs ikonas, tiks uzreiz atvērts VZD adrešu meklēšanas ievadlogs, kur var ievadīt meklējamos parametrus un, pēc tam izvēloties atbilstošo VZD adresi, tiek automātiski aizpildīti visi sadalītās adreses lauki kā līdz šim. Adreses ikona - spiežot uz šīs ikonas, tiek atvērta sadalītās adreses ievadlauki un ir iespēja aizpildīt sadalītās adreses informācija. Ievadot adresi tikai adrešu laukā - šādā gadījumā tiks saglabāta tikai pilnā adrese, bet ne sadalītās adreses lauki.  Tāpat nospiežot uz saites, pievienota iespēja nokļūt uzreiz pie klienta piegādes adrešu saraksta.       Apmaksas termiņš    Apmaksas termiņš ir vienīgais lauks, kas aizpildāms jebkurā no divām vietām klienta kartītē - sadaļā "Grāmatvedības dati" vai sadaļā "Pirkšana / Pārdošana". Ja apmaksas termiņa vērtību ievada vienā sadaļā, tā automātiski nomainās arī otrā sadaļā. Šāds risinājums izvēlēts, ņemot vērā, ka lielai daļai lietotāju tas tiešā veidā saistīts ar pārdošanas procesiem, savukārt tikpat lielai daļai šī informācija vairāk attiecas uz citiem grāmatvedības procesiem, kam nav saistības ar pārdošanu.   Sadaļa "Grāmatvedības dati":     Sadaļa "Pārdošana":     Institucionālais sektors   Laukam "Institucionālais sektors" mainīta atrašanās vieta no sadaļas "Klasifikācija" uz sadaļu "Grāmatvedības dati". Tas ir redzams tikai tad, ja uzstādījumos ir atzīmēta institucionālo sektoru lietošana (Uzskaites parametri -> Atskaites).     Paziņojums    Lauka "Paziņojums" garums palielināts līdz 300 simboliem un mainīta atrašanās vieta no sadaļas "Pārdošana" uz sadaļu "Piezīmes".       Miršanas datums    Klienta kartītē ar tipu "Privātpersona" tagad ir pieejams lauks "Miršanas datums", taču noklusēti kartītes ievadformā tas nav redzams. Ja šāda informācija ir nepieciešama, tad klienta kartītes dokumentā tipā jāpievieno lauku atribūts “Rādīt miršanas datumu ievadformā”.   Kartītēs "NĪP abonents" un "Aprūpējamais" šis lauku atribūts ir automātiski ieslēgts, pārejot uz 620. versiju. Taču, veidojot jaunu dokumenta tipu, atribūts ir jānorāda tāpat kā klienta kartītes dokumenta tipā.    Dokumenta tipa lauku atribūti:   Klienta kartīte ar tipu privātpersona:     Klienta tipa maiņa no privātpersonas uz uzņēmumu   Klienta kartītē ir datu lauki, kas pieejami un aizpildāmi tikai kartītēm ar tipu "Privātpersona". Ja saglabātu klienta kartīti labo un tipu maina uz "Uzņēmums", tad pie nākamās saglabāšanas tiks iztukšoti lauki - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, miršanas datums, pases nr., pases izdošanas datums, pases derīguma termiņš un pases izdevējs.   Iepriekšējās versijās šie dati palika aizpildīti, neskatoties uz to, ka ievadformā tie vairs nebija redzami.   Sadaļa "Rekvizīti":   Sadaļa "Dokumenti":     Izņemta informācija   No jaunās pārstrukturētās klienta kartītes vizuāli ir izņemta šāda informācija: Aktivitātes no lappusēm "Klienta karte" un "Kontakti" ar klientu tagad ir gan pievienojamas, gan apskatāmas atsevišķā sadaļā Aktivitātes. Sadaļas Kontakti ar klientu vairs nav. Kontaktinformācija, kontaktpersona un piezīmes no lappuses "Klienta karte" pārnestas uz citām atbilstošām sadaļām. Informācija par kontaktu skaitu, pārdošanas plānu, realizāciju un izdarītiem pasūtījumiem izņemta no kartītes, taču tā joprojām ir pieejama klientu sarakstā attiecīgajās kolonnās. No klienta kartītes saistītajiem datiem izņemtas šādas sadaļas:  Maksājumu plāni - turpmāk apskatāmi pie klienta līgumu informācijas; Realizācija - konvertācijas - turpmāk atrodami sadaļā "Pirmdokumenti"; Peļņa; Peļņa - dinamika; Plānotie/faktiskie realizācijas apjomi; Realizācijas faktiskā pašizmaksa; Ieņēmumi no pakalpojumiem. Pēdējās 5 atskaites joprojām ir apskatāmas no klienta saraksta Darbībām.   Citas klienta kartītei radniecīgās kartītes   Reizē ar izmaiņām klienta kartītē veiktas līdzīgas izmaiņas arī citās pamatdatu kartītēs, kas ir tai radniecīgas. Avansa norēķinu persona:       Aprūpējamais:       Uzņēmuma apraksts:    
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 11:57 (Atjaunots 18-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1254 Skatījumi
Konfigurējot saskaņošanas scenārijus, jāizvēlas saskaņošanas scenārija etapa saskaņotāju (saskaņošanas loma, persona, mainīgais u.c. - atkarībā no saskaņojamā dokumenta) . Viens no veidiem, kā ērti norādīt personu vai personu grupu, kas saskaņos viena veida vai vairāku veidu pieteikumus, ir Saskaņošanas loma:     Saskaņošanas lomas var konfigurēt uzreiz no scenāriju etapiem vai arī pēc ceļa Pamatdati → Saskaņošana → Saskaņošanas loma. Persona tiek atrasta no Saskaņošanas lomas kartītes, atbilstoši tās veidam.    Saskaņošanas loma - pēc piešķirtās prioritātes       Šo saskaņošanas lomu izmanto visbiežāk - arī gadījumos, kad lomā ir tikai viens darbinieks. Ja lomu izmantojam vairākos saskaņošanas scenārijos, tas nodrošina, ka, nomainot darbinieku lomā (ieliekot kartiņā iepriekšējam darbiniekam <līdz> datumu un izveidojot ierakstu jaunam darbiniekam), izmaiņas tiek attiecinātas uz visiem saskaņošanas scenārijiem, kuros tās ir iekļautas.   Ja tiek izmantota šāda veida loma, tad uz apstiprināšanas uzdevuma izveides datumu sistēma atlasa Personu ar augstāko prioritāti (1., 2., 3. utt.). Prioritātes vērtība ir vesels skaitlis. Prioritāte nepieciešama saskaņotāja noteikšanai.   Etapa saskaņotājs (apstiprināšanas uzdevuma un e-pasta saņēmējs) vienmēr būs persona ar prioritāti "1". Personām ar citām prioritātēm šie apstiprināšanas uzdevumu arī būs redzami HoP un tos būs iespējams sev pāradresēt un saskaņot. E-pasts par tiem netiks saņemts.   Uz šajā lomā piesaistītajām personām darbojas aizvietošanas funkcionalitāte. Sīkāk par saskaņotāju aizvietošanu var izlasīt šajā rakstā.   Saskaņošanas loma - koplietošanas grupa       Šis veids jāizvēlas, ja loma tiks piemērota kādai darbinieku grupai, piemēram, atvaļinājuma pieteikumus apstiprinās kāds no personāla speciālistiem un kopā ir 2, 3, 4 utt. darbinieki. Šie darbinieki var apstrādāt pieteikumu brīvi - galvenais, lai apstrādātājs būtu kāds no norādītajiem darbiniekiem.   Koplietošana nodrošina iespēju apstiprināšanas uzdevumu redzēt un apstiprināt vairākiem saskaņotājiem. Apstiprināšanas uzdevums tiek izveidots bez piesaistes konkrētai personai (uz grupu), bet informāciju e-pastā saņem visas iesaistītās personas. Tiklīdz kāda no personām saskaņo pieteikumu, tā kļūst par saskaņotāju un tiek piesaistīta apstiprināšanas uzdevumam. Pārējās personas šo pieteikumu saskaņot vairs nevar.    Saskaņošanas lomai ar veidu Koplietošanas grupa lauku vērtības Prioritāte un Struktūrvienības netiek izmantotas. Uz šo saskaņošanas lomas veidu nestrādā aizvietošanas funkcionalitāte. Tiek pieņemts, ka saskaņošanas grupā vienmēr kāds no darbiniekiem pildīs darba pienākumus un pieteikumu saskaņos.   Saskaņošanas loma - pēc struktūrvienības      Šo veidu izmanto metarēķinu saskaņošanā: sistēma atlasa Personu, kurai norādītā Struktūrvienība sakrīt ar saskaņojamā metarēķina lauku Struktūrvienība (atrodas metarēķina galvenē lpp. <Dimensijas>).   Kā apskatīties, kuras saskaņošanas lomas tiek izmantotas scenārijos? Ja vēlamies saprast, kā izmaiņas saskaņošanas lomā ietekmēs citus veidotos saskaņošanas scenārijus, tad datus par Saskaņošanas lomas izmantošanu scenārijos var apskatīt šādi:    
Skatīt visu rakstu
22-07-2022 10:07 (Atjaunots 14-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 507 Skatījumi
Saskaņošanas scenāriji tiek izmantoti HoP moduļos, un tie nosaka, kā tiks organizēts pieteikuma saskaņošanas process. Aprites scenārijs tiek piesaistīts pieteikumam tā pieteikšanas brīdī.   Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji   Scenārijs nosaka:   procesā iesaistītos izpildītājus (saskaņotāji un apstiprinātāji) un to secību; iesaistīto izpildītāju veicamos uzdevumus un to izpildes termiņu; iesaistīto izpildītāju rezolūciju piešķiršanas tiesības (kādu statusu rezolūcijas attiecīgajam izpildītājam ir tiesības norādīt apstiprināšanas uzdevumā); kritērijus, kādos gadījumos pieteikumam tiek piesaistīts attiecīgais aprites scenārijs.  Scenārija matrica:     Kods - ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums - scenārija nosaukums; Dokumenta pamatveids - saskaņojamā dokumenta pamatveids; no izkrītošā saraksta izvēlas nepieciešamo vērtību (pieteikuma veidu - piemēram, Atvaļinājuma pieteikums, Brīvas formas pieteikums, Metarēķins u.c.);  Noklusētais scenārijs - katram dokumenta pamatveidam jābūt vienam noklusētajam scenārijam, kurš tiek piemērots, ja nav iespējams noteikt scenāriju pēc izveidotajiem dokumenta filtriem; Dokumenta filtrs - scenārija piemērošanas nosacījumi: no Filtru saraksta izvēlas iepriekš sagatavotu filtru, kura nosacījumiem izpildoties, tiks piemērots šis scenārijs. Filtru obligāti norāda, ja ir izveidoti vairāki dokumenta aprites scenāriji. Lauku neaizpilda, ja saskaņošanas procesam nepieciešams tikai viens scenārijs. Dokumenta filtri jāveido tā, lai nepieļautu to atlases rezultātu pārklāšanos; Noklusētā persona – ja sistēma nevar noteikt personu (saskaņotāju), kurai jāveido apstiprināšanas uzdevums, vai šī persona ir prombūtnē (bez informācijas par Kontaktpersonu), tad uzdevums tiks nosūtīts scenārija noklusētajai personai (sīkāk par noklusēto personu var izlasīt šeit); AU dokumenta tips - dokumentu tips, ar kuru tiks veidoti visi šī scenārija apstiprināšanas uzdevumi; E-pasta konfigurācija  - katram saskaņošanas scenārijam var aprakstīt savus nosacījumus e-pastu nosūtīšanai iesaistītajām personām. Ja saskaņošanas procesā nevienam nav nepieciešams sūtīt e-pastu, lauks vienalga ir jāaizpilda. Šajā gadījumā jāpiesaista e-pastu konfigurācija, kurai nav neviena saņēmēja, kuram būtu jāsūta vēstules pie noteiktā notikuma (neviens e-pasta šablons nav piesaistīts pie kāda no saņēmējiem). Sīkāk par e-pastu konfigurāciju var izlasīt šeit; Atļaut atgriešanu - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad šim scenārijam būs pieejama atgriešana iepriekšējo etapu saskaņotājiem; Meklēt aizvietotājus - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad apstiprināšanas uzdevumiem ar šādu scenāriju, tiks piemeklēti aizvietotāji, ja saskaņotājs būs prombūtnē. Veidojot jaunu scenāriju, izvēles rūtiņa Meklēt aizvietotājus pēc noklusējuma ir atzīmēta; Aktīvs - Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad scenārijs ir aktīvs un tiks piedāvāts izvēlei sistēmā; Apraksts - Detalizēts skaidrojums brīvā formā par attiecīgo scenāriju. Aprakstā vēlams iekļaut informāciju par to, kādos gadījumos attiecīgais scenārijs tiek pielietots.   Scenāriju etapu tabulas dati:     Etapa Nr. - Etapa numurs - numurs pēc kārtas (vesels skaitlis), tiek piedāvāts automātiski; Nosaukums - Attiecīgā etapa nosaukums; Izpildes termiņš dienās - Saskaņošanas ilgums (dienās) – vērtība, kura ļauj automātiski aprēķināt uzdevuma izpildes termiņu: 1 - šodiena, 2 - rītdiena utt.; Etapa filtrs - Etapa izpildes nosacījumi, no Filtru saraksta izvēlas filtru, kura nosacījumiem izpildoties, tiks piemērots šis etaps. Aizpilda pēc nepieciešamības; Saskaņotājs - Laukā no lejupkrītošās izvēles saraksta norāda, vai attiecīgā etapa saskaņotājs būs Saskaņošanas loma, Mainīgais vai Persona; Saskaņošanas loma - Ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Saskaņošanas loma, šajā laukā izvēlas vērtību no Saskaņošanas lomu saraksta (Pamatdati -> Saskaņošana -> Saskaņošanas lomas). Sīkāk par Saskaņošanas lomām var izlasīt šeit. Persona - Ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Persona, šajā laukā izvēlas vērtību no Personu saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts); Mainīgais - Ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Mainīgais, šajā laukā no izkrītošā saraksta izvēlas vienu vērtību. Sarakstā tiek piedāvātas vērtības, atkarībā no saskaņojamā dokumenta veida - piemēram, Tiešais vadītājs, Dokumenta atbildīgais u.c.; Ļaut labot dokumentu - Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad etapa saskaņotājs varēs labot dokumentu no Apstiprināšanas uzdevuma, ja konkrētajam pieteikuma veidam labošana būs iespējama; Ļaut mainīt saskaņotāju - Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, maršrutēšanas vai apstiprināšanas uzdevuma izpildes brīdī lietotājam tiek izsaukts nākamā etapa apstiprināšanas uzdevums, kurā iespējams veikt labojumus pirms uzdevuma nodošanas saskaņotājam (t.sk. norādīt citu uzdevuma saskaņotāju/apstiprinātāju); Ir nepieciešams e-paraksts - Izvēles rūtiņa aktīva tikai pieteikumu veidiem Rīkojums, Rīkojums ar personu sarakstu, Rīkojums par atbrīvošanu, Vienošanās, Vienošanās par atbrīvošanu. Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad etapa saskaņotājam pieteikumam pievienotais dokuments jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu. Sīkāk par rīkojumu un vienošanos saskaņošanu var izlasīt šeit; Norādījums - Iespējams norādīt saskaņotājam/apstiprinātājam veicamo uzdevumu, var izvēlēties no Pamatojumu sagatavju saraksta; Rezolūciju grupa - Lai attiecīgajā saskaņošanas etapā apstiprināšanas uzdevumā būtu pieejamas rezolūcijas no kādas konkrētas rezolūciju grupas, šī rezolūciju grupa ir jāpiesaista scenārija etapam, izvēloties no Rezolūciju grupu saraksta (šo funkcionalitāti parasti izmanto ļoti specifiskos gadījumos); Atļautie rezolūciju tipi: konkrētajā etapā saskaņotājam pieejamie rezolūciju tipi: Saskaņošanā - Atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Saskaņošanā. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta visiem etapiem, izņemot pēdējam; Apstiprināts - Atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Apstiprināts. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta tikai pēdējam attiecīgā scenārija etapam; Noraidīts - Atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Noraidīts. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta visiem etapiem.  
Skatīt visu rakstu
26-06-2023 07:50 (Atjaunots 14-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 243 Skatījumi
Lai būtu iespējama automātiska e-pastu sūtīšana par HoP Apstiprināšanas uzdevumiem, Horizon sistēmā jābūt izveidotiem e-pastu šabloniem. Šablonus veido: Pamatdati → Saskaņošana → E-pasta šabloni     Kods - ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums - E-pasta šablona nosaukums; Dokumenta veids - saskaņojamā dokumenta pamatveids (piemēram, Atvaļinājuma pieteikuma dokuments, Rīkojums, Metarēķins u.c.); Temats - teksts, kas tiks norādīts e-pasta temata laukā (Subject); Teksts – mainīgo teksta daļu (piemēram, Dokumenta numurs, Vārds, Uzvārds u.c.) izvēlas no lejupkrītošās lauku izvēles, nospiežot pogu "Lauka izvēle":      Izvēlētās mainīgās vērtības attēlojas pēdiņās: «Dokumenta datums». Lai ievietotu mainīgo vērtību šablonā, uz tā veic dubultklikšķi ar peli.   Izveidotais šablons tiek piesaistīts notikumam (pie kura notikuma, kam ir jāsaņem e-pasts) E-pastu konfigurācijas matricā: Pamatdati → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija.   E-pastu šablonos var ievietot arī šādas saites:   uz algas lapiņu - https://hop.visma.lv/#!/HOP/payslip uz apstiprināšanas uzdevumu sarakstu - https://hop.visma.lv/#!/HOP/task E-pastu šablonos par jaunu uzdevumu izveidi var ievietot saites uz konkrētiem apstiprināšanas uzdevumiem:   Atvaļinājumu pieteikumu saskaņošanai:  https://hop.visma.lv/#!/HOP/vacation/approval/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Vienreizējās samaksas pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/payout/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Brīvas formas pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/freeform/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Mācību pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/training/task-view/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Rīkojumu un Vienošanos saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/order/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Rēķina saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/metainvoice-submit/form/0/"Apstiprināšan as uzdevuma ID" Inventāra izmaiņu pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskmatres/«Inventāra izmaiņu pieteikuma ID»/«DokPamv.Pamatveida ID» Pamatlīdzekļu izmaiņu pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskmatres/«Pamatlīdzekļu izmaiņu pieteikuma ID»/«DokPamv.Pamatveida ID» Krājumu norakstīšanas pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/stockwriteoff/taskview/«Apstiprināšanas uzdevuma ID» Komandējumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/businesstrip/task/«Apstiprināšanas uzdevuma ID» Saimniecisko izdevumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/advanceexpense/taskview/«Apstiprināšana s uzdevuma ID» Elektroniskās inventarizācijas rezultāta dokumenta saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/login/HOP/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Apliecinājuma dokumenta saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskhomeinventory/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Darba laika uzskaites dokumentu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/worktimetracking/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Darba laika plānošanas dokumentu saskaņošanai: ttps://hop.visma.lv/#!/HOP/worktimeplanning/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID»   Saites uzbūves pamatprincips:   https://hop.visma.lv ir HoP pieslēgšanās saite:  ja HoP atrodas Visma mākonī, tad saite ir hop.visma.lv (tāpat kā piemērā); ja HoP neatrodas Visma mākonī, tad veidojot saiti, šī daļa jānomaina uz atbilstošo (piemēram, hop.manafirma.lv); norāde uz atbilstošo pieteikuma veidu: piem.,#!/HOP/payout/; norāde uz konkrētu uzdevumu - «ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» šablonā pielikts lauks.
Skatīt visu rakstu
12-07-2023 09:28 (Atjaunots 14-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 179 Skatījumi
Saskaņošanas e-pastu konfigurācija ir nepieciešama, lai norādītu, pie kura saskaņošanas plūsmas notikuma ir jāizsūta e-pasts un kam tas ir jāsaņem. E-pastu tekstus konfigurē sadaļā E-pastu šabloni.   Katram dokumentu pamatveidam (piemēram, Atvaļinājuma pieteikums, Brīvas formas pieteikums, Metarēķins u.c.) jāveido sava konfigurācija. Vienam dokumenta pamatveidam var tikt veidotas vairākas e-pastu konfigurācijas (piemēram, ja atšķiras saņēmēji vai e-pastu teksts). E-pastu konfigurāciju piesaista saskaņošanas scenārijam.   Pamatdati  → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija     Kods: ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums: e-pasta konfigurācijas nosaukums; Dokumenta pamatveids:  saskaņojamā dokumenta pamatveids (piemēram, Atvaļinājuma pieteikuma dokuments, Rīkojums, Metarēķins u.c.); Noklusētā: katram dokumenta pamatveidam jābūt vienai noklusētajai e-pasta konfigurācijai (ar iespējotu ķeksi); Sūtītāja vārds un Sūtītāja e-pasta adrese: norāda tikai tad, ja sūtītāja vārdam un e-pastam jāatšķiras no tās informācijas, kas norādīta Sistēma → Uzņēmums  → Kontaktinformācija; Piezīmes: Norāda piezīmes, ja nepieciešams.   Kad aizpildīta konfigurācijas loga augšējā daļa, jāaizpilda arī pati matrica. Kolonnā "Saņēmējs" redzami iespējamie e-pasta ziņas saņēmēji, tie var atšķirties katram pieteikuma vai dokumenta pamatveidam. Iespējamos saņēmējus var aktualizēt ar dzelteno zibeni loga labajā malā.   Piemērs e-pasta šablona pievienošanai matricā:   Jāsūta e-pasti saskaņotājam par uzdevuma izveidi - e-pasta šablons ar šim gadījumam piemērotu tekstu jāpievieno matricā Saskaņotājs → Uzdevuma izveide:     E-pastu šablonu pievienošanai var izmantot arī matricas vertikālo skatu:     Pēc šāda principa matricai jāpievieno arī pārējie šabloni.   Pieteikumu saskaņošanas procesā visbiežāk ziņas sūta:   Saskaņotājam par uzdevuma izveidi: Saskaņotājs → Uzdevuma izveide; Saskaņotājam, kam pieteikums tiek pāradresēts par uzdevuma izveidi: Saskaņotājs → Pāradresēšana; Pieteicējam par to, ka pieteikums ir apstiprināts: Pieteicējs → Apstiprināts; Pieteicējam par to, ka pieteikums ir noraidīts: Pieteicējs → Noraidīts; Konkrētai personai par to, ka pieteikums ir apstiprināts: Persona → Apstiprināts; Aizvietotājam par uzdevuma izveidi: Aizvietotājs → Aizvietotāja maiņa;  E-pasta adresei/adresēm par to, ka pieteikums ir apstiprināts: E-pasta adrese → Apstiprināts  
Skatīt visu rakstu
14-07-2023 13:15 (Atjaunots 14-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 155 Skatījumi