Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Notifications Give feedback on our software Use Wootric to give immediate feedback on our software. If you work with HR Core Business - Payroll Business, we will ask you for feedback in the application starting in January 2020. We will ask you a single closed question and we will ask you to provide additional background to your answer in Wootric, an online questionnaire platform. This will help us understand your priorities better so that we can improve the planning and development of new functionality. Your answers will be completely anonymous, and we will not share the results with third parties. Changed and improved Email address verification Why Email addresses are used in related applications for handling workflows. Invalid email addresses can cause workflow disruptions. The system needs to check whether the address is valid to prevent such problems. How  Employee > Employee > Employees If you enter an email address in the Email address field, the system will check whether the address consists of a user, an @ symbol and a domain. If the email address is invalid, an error message will be returned upon saving. Your action Check email addresses for accuracy. If an existing email address has an invalid format, you will receive an error message when you save any change in the Employees screen. This will also happen when you change another field in the screen and the Email address field contains an address that does not have the required format.  Active notifications for on-call contracts Why According to the Balanced Labour Market Act, which enters into force on 1 January 2020, employers are obliged to offer on-call workers a contract after 12 months of at least the average working time over the past 12 months. This offer must be made at the latest by the 13th month. In order to take action in time, you will need a notification as the end of the 12th month of an on-call contract approaches.  How Settings > Active notification > Define notification  The On-call contract option has been added to the notification conditions. You can now define a notification specifically for on-call contracts. When defining a notification, for example, a notification 12 months after the start date of an on-call contract, select Start date (Contract) as the source date type. Then go to the Conditions tab and select On-call contract = Yes for the appropriate condition. Your action If you have employees with an on-call contract, you can define a notification that will warn you when the end of their 12th month (measured from the start of the contract) is approaching. Visma | Raet logo in reports Why The acquisition of Raet and the combined Visma | Raet brand mean a new corporate logo. Reports will feature our new logo starting with this release. How Rapporten Het Raet-logo in de rapporten is vervangen door het logo Visma | Raet. Uw actie No action is required.  Resolved notifications Export files rejected in HR Self Service files because of Enters (change 1549928)  Notification  If an export was sent to HR Self Service and it contained an extraneous Enter, for example in a note field, the file was sometimes rejected.  Solution This has been solved by correcting any extraneous Enters in a file. HR Self Service now no longer rejects the file.  Your action No action is required.  Incorrect negative leave balance following simultaneous leave requests (change 1722007) Notification If two leave requests arrived at HR Core Business simultaneously, the second request was sometimes debited from the wrong leave box, resulting in an incorrect and negative leave balance.  Solution We have reprogrammed the software. Leave requests coming from different systems are now processed one at a time. Your action No action is required.  Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 16:33 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven
Mededelingen  Feedback op onze software Geef direct feedback op onze software met Wootric. Werkt u met HR Core Business - Payroll Business, dan vragen we u vanaf januari 2020 in de applicatie om feedback. We stellen u één gesloten vraag en verzoeken om een toelichting via de online enquête software van Wootric. We krijgen zo meer inzicht in uw prioriteiten en stemmen de planning en ontwikkeling van nieuwe functies of verbeteringen hier beter op af. Uw deelname is volstrekt anoniem en we delen of publiceren de uitkomsten niet buiten Visma | Raet. Gewijzigd en verbeterd  Controle e-mailadres Waarom Het e-mailadres wordt in aanpalende applicaties gebruikt voor het afhandelen van workflows. Om te voorkomen dat deze workflows stagneren door een onjuist e-mailadres, wordt voortaan gecontroleerd of de samenstelling van het e-mailadres juist is. Hoe  Medewerker > Medewerker > Medewerkers Als u een e-mailadres vastlegt in het veld E-mailadres, controleert het systeem of dit e-mailadres bestaat uit een zogenaamd lokaal gedeelte, een @ en een domein. Voldoet het ingevulde e-mailadres niet aan deze indeling, dan ziet u een foutmelding bij het opslaan van de gegevens. Uw actie Controleer de e-mailadressen op juistheid. Als een bestaand e-mailadressen niet voldoet aan de juiste indeling, krijgt u een foutmelding zodra u een wijziging in het scherm Medewerkers opslaat. Dit gebeurt dus ook als u een ander veld in het scherm hebt gewijzigd en het veld E-mailadres een adres bevat dat niet aan de vereiste indeling voldoet.  Actieve signalering oproepovereenkomst Waarom Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 van kracht wordt, zijn werkgevers verplicht om oproepkrachten na 12 maanden een contract aan te bieden tenminste de gemiddelde arbeidsduur in de afgelopen 12 maanden. Dit aanbod moet uiterlijk in de 13e maand plaatsvinden. Om tijdig actie te kunnen ondernemen, is het wenselijk dat u een signaal krijgt als het einde van de 12 maanden van een oproepovereenkomst in zicht is.  Hoe Instellingen > Actieve Signalering > Definiëren signaal  Aan de signaalcondities is het gegevenselement Oproepovereenkomst toegevoegd, zodat u een signalering kunt definiëren die specifiek is voor oproepovereenkomsten. Bij het vastleggen van de definitie van het signaal, bijvoorbeeld de signalering 12 maanden na de begindatum van de oproepovereenkomst, kiest u in de Signaaldefinitie als Brondatumsoort voor Begindatum (Contract) en via het tabblad Condities legt u de bijbehorende conditie Oproepovereenkomst = Ja vast. Uw actie Als u medewerkers in dienst heeft met een oproepovereenkomst, kunt u een specifiek signaal definiëren dat u waarschuwt dat het eind van de 12e maand vanaf het begin van een oproepovereenkomst nadert. Logo Visma | Raet in rapporten Waarom Met de overname door Visma en het combineren van het merk Visma | Raet hebben we een nieuw logo waarin deze combinatie tot uiting komt. Vanaf deze release ziet u dit nieuwe logo terug in de rapporten Hoe Rapporten Het Raet-logo in de rapporten is vervangen door het logo Visma | Raet. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Koppeling HR Self Service - Bestanden afgekeurd vanwege Enters (change 1549928)  Melding  Als in een export naar HR Self Service een enter in het bestand stond, bijvoorbeeld vanuit een notitieveld, werd het bestand soms afgekeurd.  Oplossing Dit is opgelost door het corrigeren van de enters in een bestand, zodat HR Self Service de bestanden niet meer afkeurt.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Onterecht negatief saldo bij meerdere verlofafboekingen op hetzelfde moment (change 1722007)  Melding Als twee verlofaanvragen op hetzelfde moment bij HR Core Business binnenkwamen, werd de tweede aanvraag soms afgeboekt vanuit het verkeerde verlofpotje waardoor dit ten onrechte negatief werd.  Oplossing We hebben de programmatuur aangepast, zodat de verlofaanvragen die vanuit andere systemen binnenkomen na elkaar worden verwerkt.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 16:28 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 712 Weergaven
Mededelingen  Wet- en regelgeving Om de jaarovergang voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij diverse wettelijke wijzigingen voor 2020 al in oktober en november in onze applicatie doorgevoerd. Wij adviseren u daarom om ook de Release notes van deze maanden goed door te lezen, voor zover u dat nog niet hebt gedaan. Het zelfde geldt voor de Vooraankondiging Jaarovergang deel 1 en deel 2 en de Veelgestelde vragen Jaarovergang 2019-2020, die u op de community vindt bij de groep Payroll Business onder Community Payroll Business - Productinformatie > Jaarovergang. Ad-hoc rapportage (uitgebreid) In de novemberrelease hadden we het nieuwe rapport Ad hoc rapportage (uitgebreid) opgeleverd. Door een aantal problemen hebben we dit rapport helaas direct na de release weer uit het menu moeten halen. Inmiddels zijn de problemen opgelost en is het nieuwe rapport vanaf deze release weer beschikbaar. Zie ook de Release notes van november, eerste onderwerp Meer rapportagemogelijkheden via Ad-hoc rapportage (uitgebreid). Feedback op onze software  Werkt u met HR Core - Payroll Business, dan vragen we u vanaf januari 2020 in de applicatie om feedback. We stellen u één gesloten vraag en verzoeken om een toelichting via de online enquête software van Wootric. We krijgen zo meer inzicht in uw prioriteiten en stemmen de planning en ontwikkeling van nieuwe functies of verbeteringen hier beter op af. Uw deelname is volstrekt anoniem en we delen of publiceren de uitkomsten niet buiten Visma | Raet. 53 weken in 2020 Het jaar 2020 heeft 53 weken. Daarom adviseren wij u om eventueel nog extra controles of aanpassingen uit te voeren, voor zover u dat niet al hebt gedaan. Dit geldt vooral als u per 4 weken verloont. Informatie over de aanpassingen die dan nodig zijn, vindt u in de online help via Procedurebeschrijvingen > 53e week. Nieuw  Transitievergoeding berekenen Waarom Vanaf 2020 hebben medewerkers al recht op uitbetaling van een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag, ook tijdens een eventuele proeftijd. Hierdoor moet u vaker dan voorheen een transitievergoeding toekennen aan een medewerker waarvan het contract eindigt. Daarom beschikt u vanaf deze release over nieuwe functionaliteit voor het berekenen van transitievergoeding. Het resultaat kunt u gebruiken voor het uitbetalen ervan, maar u kunt deze berekening ook uitvoeren als prognose. Hoe Instellingen > Berekening > Voorstel transitievergoeding (instellingen) In het scherm Voorstel transitievergoeding (instellingen) legt u vast of u transitievergoeding wilt laten berekenen. Kiest u in het veld Bepalen transitievergoeding, voor Ja, dan bepaalt Payroll Business op basis van de Reden uit dienst de transitievergoeding.  Menu > Instellingen > Berekening > Grondslag   Als u transitievergoeding wilt laten berekenen en niet steeds handmatig de grondslagen voor het basisloon en de bijbehorende looncomponenten wilt inrichten, kunt u via de grondslagen vastleggen welke looncomponenten Payroll Business in de berekening moet meenemen. De transitievergoeding maakt gebruik van de volgende grondslagen: Transitievergoeding - basisloon Dit is het laatste maandsalaris of bij stukloon het gemiddelde ontvangen salaris over de afgelopen 12 maanden. Transitievergoeding - onafhankelijke looncomp. Dit is doorgaans de Vakantietoeslag of een vaste eindejaarsuitkering. Transitievergoeding - variabele looncomponenten Dit zijn looncomponenten voor bijvoorbeeld Bonus, Winstuitkering en/of Gratificatie. Let op: het is hierbij het nog niet mogelijk de ontvangen bedragen langer dan 12 maanden terug te berekenen.  Transitievergoeding - vaste looncomponenten Dit zijn componenten voor vaste toeslagen, zoals Overwerkvergoeding en Ploegentoeslag. Medewerker > Instroom > Voorstel transitievergoeding Als u transitievergoeding wilt laten berekenen, kunt u hiervoor vanaf 1 januari 2020 het scherm Voorstel transitievergoeding gebruiken. Als u de grondslagen heeft ingericht, berekent Payroll Busiiness de transitievergoeding automatisch op basis van de Datum uit dienst en de Reden uit dienst. U kunt in dit scherm een afwijkende datum uit dienst vastleggen of een prognose Datum uit dienst voor het laten uitvoeren van een berekening die dient als prognose. Houdt u er rekening mee dat als de medewerker langer dan 12 maanden in dienst is en variabele beloningen heeft ontvangen, u dit zelf nog handmatig moet opgeven in het veld Vervangende waarde grondslag variabele looncomp. Als u geen grondslagen heeft ingericht of u wilt deze bij de berekening overschrijven, dan kunt u vervangende waardes voor opgeven: voor het basisloon via Vervangende waarde grondslag basisloon voor de onafhankelijke looncomponenten via Vervangende waarde grondslag onafhankelijke loonc.  voor de vaste looncomponenten via de Vervangende waarde grondslag vaste looncomponenten  voor de variabele looncomponenten via het veld Vervangende waarde grondslag variabele looncomp. Uw actie Als u de functionaliteiten voor de transitievergoeding wilt gebruiken, adviseren wij u de inrichting vast te leggen zoals hiervoor is beschreven. Houd er rekening mee dat de Reden uit dienst bepalend is voor de berekening van de transitievergoeding. Als u voor het opgeven van de Reden uit dienst de standaardtabel gebruikt, is het niet nodig de reden apart aan te geven. Gebruikt u uw eigen redenen uit dienst, dan moet u eenmalig een referentietabel inrichten waarin u vastlegt of de reden uit dienst leidt tot het automatisch berekenen van transitievergoeding. Meer informatie over deze referentietabel vindt u verderop in deze release notes. Meer informatie over de transitievergoeding vindt u in de online help via Procedurebeschrijvingen > Transitievergoeding. Transitievergoeding - Reden uitdienst Waarom Omdat niet alle redenen voor uit diensttreding tot een transitievergoeding moeten leiden én u mogelijk een eigen waardelijst met redenen heeft, kunt u vanaf deze release aangeven welke reden uit dienst leidt tot het berekenen van de transitievergoeding. Hoe Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Hier kunt u de waardenlijst bekijken voor het element Reden uitdienst. Vanaf de peildatum 30-12-2019 hebben wij de wettelijke lijst met redenen uit dienst voor alle klanten beschikbaar gesteld.  Meldingen Deze waardenlijst is ingericht op hoger niveau Als u het klantniveau selecteert en u ziet deze melding, dan gebruikt u de wettelijke lijst. U hoeft dan geen referentietabel in te richten voor het automatisch berekenen van de transitievergoeding. Deze waardenlijst is ingericht op het huidige niveau U kunt de waardenlijst aanpassen of uitbreiden op het niveau klant of bedrijf. Vanaf dat moment ziet u bij het opvragen van de waardenlijst deze melding. In dat geval moet u wel aangeven welke redenen voor ontslag moeten leiden tot het berekenen van transitievergoeding. Dit doet u als volgt via de referentietabel Redenen ontslag transitievergoeding. Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer   Klik rechtsboven in het scherm op de knop Toevoegen  en selecteer in het veld Referentietabel de tabel Redenen ontslag transitievergoeding. Klik vervolgens nogmaals op de knop Toevoegen  en vul bij het veld Reden uitdienst de code in die leidt tot het berekenen van transitievergoeding.  Voorbeeld: u vult bij Ontslag op verzoek van werkgever bij Reden uitdienst de code 7 in. Als u wilt dat op basis van deze reden de transitievergoeding wordt berekend, kiest u in het veld Recht op transitievergoeding voor Ja.  Voor redenen waarvoor u geen transitievergoeding wilt laten berekenen, kiest u bij Recht op transitievergoeding voor Nee. of u neemt deze reden niet in deze referentietabel op. Uw actie Vraag de waardenlijst op voor het element Reden uitdienst met peildatum 30-12-2019 (4-weken) of 1-1-2020 (maandverloning). Ga na of u de wettelijke lijst met redenen gebruikt of dat u een eigen lijst met redenen heeft. Vervolgens kunt u eventueel beslissen of u wilt overstappen van uw eigen lijst naar de wettelijke lijst, door te kiezen voor Lijst verwijderen.  Als u een eigen lijst met redenen voor uit dienst heeft en u wilt de functionaliteit voor het berekenen van transitievergoeding gaan gebruiken, richt dan de referentietabel Redenen ontslag transitievergoeding in, zoals hierboven is beschreven. Transitievergoeding uitbetalen  Waarom De transitievergoeding moet worden uitbetaald op basis van de groene tabel in combinatie met een aparte inkomstenverhouding. Omdat het aantal transitievergoedingen in 2020 toeneemt, gaan wij binnenkort het proces voor het uitbetalen hiervan optimaliseren: u kunt dan de transitievergoeding bij de medewerker zelf vastleggen via een tweede contract. Voordat wij dit hebben gerealiseerd, is het nog steeds nodig om de medewerker te kopiëren. Om dit proces voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben wij een nieuwe wizard Kopiëren Medewerker transitievergoeding ontwikkeld. Hierin worden zoveel gegevens mogelijk al automatisch ingevuld. Hoe Instroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding De wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding zorgt ervoor dat bepaalde gegevens al vooringevuld zijn. Er wordt een nieuw Nummer inkomstenverhouding voorgesteld op basis van het jaartal en de maand. De uren van het contract zijn al op 0 gesteld. De bijbehorende loonheffingsgegevens zoals Soort inkomen, Aard arbeidsverhouding en verzekeringsplicht zijn vooraf ingevuld.  Daarnaast bevat deze wizard een nieuw scherm Arbeidsvoorwaardenpakket. Hierin is de vrije looncomponent Transitievergoeding al opgenomen. U kunt hier via het veld Waarde in de regel van de Transitievergoeding het bedrag invullen. Hierna moet u  eerst de regel en vervolgens de pagina Opslaan.   Uw actie Kopieer een medewerker die uit dienst gaat en recht heeft op transitievergoeding via deze wizard.  ANW-Hiaat op basis van Fulltime Waarom In de huidige vaste pensioenregelingen was het niet mogelijk om een premie te berekenen die geen rekening houdt met de deeltijdfactor van de medewerker en altijd uit gaat van een fulltime dienstverband. Hoe Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters Met ingang van 1-1-2020 is aan de arbeidsvoorwaarde ANW hiaat de nieuwe variant ANW hiaat op basis van fulltime toegevoegd. Hiermee wordt de premie berekend op basis van het fulltime periodesalaris dat geldt in peilperiode 01 of vanaf de Datum in dienst en waarbij. Deze arbeidsvoorwaardevariant houdt rekening met de beginleeftijd van de regeling en de de AOW-leeftijd en met een eventuel jaarmaximum. Meer informatie vindt u in de online help via Arbeidsvoorwaarden en regelingen > ANW-hiaat. Uw actie Als u de arbeidsvoorwaardevariant ANW hiaat op basis van fulltime wilt gebruiken, kun u deze inrichten met ingang van 1-1-2020. Gemiddeld aantal gewerkte uren van oproepkracht Waarom Als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), bent u verplicht een oproepkracht na twaalf maanden een contract voor een vast aantal uren aan te bieden op basis van het aantal uren dat hij of zij gemiddeld in de afgelopen twaalf maanden heeft gewerkt. Hierbij tellen alle arbeidsovereenkomsten mee die elkaar binnen zes maanden opvolgen. Het is daarom van belang te weten wat het gemiddelde aantal gewerkte uren is. Hoe Vanaf de tweede afrekenperiode in 2020 maakt Payroll Business in de periode waarin een medewerker met een oproepovereenkomst 12 maanden in dienst is, een payrollelement aan met daarin het gemiddeld aantal uren per afrekenperiode dat de medewerker over het afgelopen jaar heeft gewerkt. Daarnaast ziet u in het Signaleringsverslag een waarschuwing zodra een medewerker met een oproepovereenkomst 12 maanden in dienst is. In de eerste afrekenperiode van 2020 maakt Payroll Business dit payrollelement aan voor alle medewerkers met een oproepovereenkomst die voor 2019 in dienst zijn gekomen, maar wordt er geen signaal aangemaakt. Let op De berekening van dit payrollelement en het verschijnen van het signaal zijn gebaseerd op de laatste Datum indienst van de medewerker. Als u een medewerker uit dienst heeft gemeld en binnen 6 maanden weer in dienst neemt, moet u volgens de WAB beide tijdvakken in beschouwing nemen. Het is voor Payroll Business echter niet mogelijk beide tijdvakken mee te nemen in de berekening. U moet in dat geval beide payrollelementen opvragen via de Ad hoc rapportage of via het rapport Payrollelementen. Uw actie Er is geen actie nodig. Afronding minimum uurloon  Waarom Als een medewerker het wettelijk minimum loon verdient, werd het uurloon rekenkundig afgerond op 2 decimalen. Bij het minimum loon moest het uurloon altijd naar boven worden afgerond. Hierdoor kwam het voor dat het standaard uurloon dat aan pensioenfondsen werd aangeleverd niet correct was en dit foutmeldingen veroorzaakte. Hoe Met ingang van 1-1-2020 wordt voor medewerkers die het minimum loon verdienen, het uurloon altijd naar boven afgerond. Als een medewerker meer dan het minimumloon verdient, wordt het uurloon rekenkundig afgerond. Uw actie Er is geen actie nodig Loonaangifte - conversietabel Reden uit dienst Waarom Vanaf januari 2020 hanteren de Belastingdienst en de Uniforme Pensioenaangifte een standaard lijst met redenen uit dienst. Als u een eigen lijst met redenen uit dienst heeft die u wilt blijven gebruiken. kunt u dit realiseren via de conversietabel die we hiervoor beschikbaar hebben gesteld, zodat de aangifte naar Pensioenfondsen en Belastingdienst correct plaatsvindt. Via deze conversietabel kunt u eenmalig uw eigen redenen uit dienst koppelen aan de redenen die de Belastingdienst voorschrijft. Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling >  conversietabel In het scherm Conversietabel kunt u op klant- of bedrijfsniveau een conversietabel inrichten zodat u uw eigen redenen uit dienst kunt blijven gebruiken. Klik rechtsboven in het scherm op de knop Toevoegen  om het scherm op te roepen waarmee u deze conversietabel kunt inrichten. Geef bovenin het scherm in het veld Conversietabel een logische naam op, zodat u zich deze conversietabel later nog kan herinneren voor de reden uit dienst. Via het tabblad Conversieregels moet u de conversieregels inrichten. In de eerste kolom vult u de waarde in vanuit uw eigen waardenlijst met redenen uit dienst en in de tweede kolom de code van de Belastingdienst  Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interface > Loonaangifte In het interfacescherm Loonaangifte kunt u aangeven dat u gebruik maakt van een conversietabel voor de redenen uit dienst. In het veld Conversietabel reden uitdienst kunt u kiezen uit alle aangemaakte conversietabellen. Hier selecteert u de conversietabel die u aangemaakt heeft voor de redenen uit dienst. Deze conversietabel gebruikt Payroll Business ook voor de Uniforme Pensioen Aangifte.  Uw actie Als u uw eigen redenen uit dienst wilt blijven gebruiken in 2020, moet per 1 januari 2020 de conversietabel inrichten zoals hiervoor is beschreven. Hierdoor voorkomt u dat de aangifte naar Belastingdienst en Pensioenfonds niet wordt afgekeurd. Loonaangifte - verzekeringsplicht en premieplicht Waarom Voor de werknemersverzekeringen kunnen er situaties ontstaan waarbij de verzekeringsplicht blijft blijft bestaan, terwijl de premieplicht stopt of waarbij de verzekeringplicht stopt en er nog wel premies afgedragen moeten worden. Dit ging niet altijd goed voor de waarden die aan de Loonaangifte werden aangeleverd. Hoe Met ingang van 1-1-2020 is de programmatuur hierop aangepast. Meestal worden de premieplicht en de verzekeringsplicht bepaald op basis van de volgende velden in het medewerkerscherm Loonheffingen: WW verzekerd WAO/IVA/WGA verzekerd ZW verzekerd  In de volgende situaties is de premieplicht echter anders dan de verzekeringsplicht: Situatie 1 Medewerker (met Soort inkomen 15) is uit dienst en ontvangt een nabetaling. Bij een nabetaling is er nog wel een premieplicht, maar moeten in de periode na uitdiensttreding de velden in de loonaangifte met Nee aangeleverd worden. Situatie 2 Medewerker (met Soort inkomen 15) bereikt de AOW-gerechtige leeftijd. In de periode waarin de medewerker de AOW-leeftijd bereikt, is er nog wel sprake van verzekeringsplicht, maar is er geen premieplicht meer. Voor de details, zie het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst Uw actie In situatie 1 is er geen actie nodig en geeft Payroll Business in de periode na de uitdiensttreding bij een nabetaling de correcte waarde door naar de loonaangifte. In situatie 2 moet u de waarde in de velden WW verzekerd WAO/IVA/WGA verzekerd ZW verzekerd  in de periode waarin de medewerker de AOW-leeftijd bereikt, wijzigen van Ja naar Nee, zodat Payroll Business naar de Loonaangifte toch de waarde Ja doorgeeft. Let op: gaat het om een doorwerkende AOW-gerechtige medewerker, dan moet u het dienstverband beëindigen per de AOW-datum. Vooralsnog moet u dan per de AOW-datum een nieuwe medewerker aanmaken met een nieuw nummer inkomstenverhouding. Voor dit nieuwe dienstverband moet u de velden voor de verzekerings/premieplicht als volgt invullen: WW verzekerd = Nee WAO/IVA/WGA verzekerd = Nee ZW verzekerd = Ja Journalisering - Overzicht Journaalpost Cumulatief Waarom  Aan het einde van het boekjaar is het gebruikelijk om een cumulatieve journaalpost te willen draaien over de afgelopen jaar. Op dit moment was het alleen mogelijk om dit te doen door elke run die u in de cumulatieve journaalpost wilde hebben apart aan te vinken, waarbij u zelf goed op moest letten bij de vervangende en aanvullende journaalposten. Hoe  Journalisering > rapporten > Journalisering > Overzicht journaalpost cumulatief Via het nieuwe rapport Overzicht journaalpost cumulatief kunt u gemakkelijk een cumulatieve journaalpost vervaardigen. U geeft hier de begin- en eindperiode op. Bij het aanmaken van het rapport houdt het systeem rekening met de vervangende en aanvullende verwerkingen. Per periode wordt altijd de laatste vervangende journaalpost meegenomen in het rapport. Als er meerdere verwerkingen hebben plaatsgevonden over een periode waarbij u elke keer heeft gekozen voor een vervangende journaalpost, wordt alleen de laatste meegenomen zodat deze niet dubbel wordt verwerkt. Als er na de laatste vervangende journaalpost, ook nog een aanvullende journaalpost is vervaardigd, wordt ook deze meegenomen. De verwerkingen die in de cumulatieve journaalpost worden meegenomen, ziet u in het rapport terug op het tabblad met parameters.   Uw actie Als u een cumulatieve journaalpost over bepaalde periodes wilt vervaardigen, kunt u het nieuwe overzicht gebruiken. Gewijzigd en verbeterd  Afdrachtverminderingen/kortingen  gewijzigd naar Loonkostenvoordelen Waarom De naam van zowel het medewerkerscherm als het bedrijfsscherm Afdrachtverminderingen/kortingen kwam niet meer in overeen met de velden in deze schermen, omdat hier momenteel alleen velden op voor loonkostenvoordelen zijn opgenomen. Daarom hebben we de naam van deze schermen aangepast. Hoe Medewerker >  Contract > Loonkostenvoordelen Instellingen > Berekening > Loonkostenvoordelen De naam Afdrachtverminderingen/kortingen is gewijzigd in Loonkostenvoordelen. Dit geldt voor zowel het bedrijfsscherm als het medewerkersscherm. Uw actie Er is geen actie nodig. Arbeidscontract - CAO code inlener Waarom Bij  payrolling (Code aard arbeidsverhouding = 82) moet u via de Loonaangifte aan de Belastingdienst de CAO code doorgeven van de organisatie die de payrolling medewerker inleent.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Aan het scherm Arbeidscontract is het veld CAO code inlener toegevoegd. Eventueel kunt u via de Service desk een default waarde laten vastleggen op het niveau klant, klant-CAO, bedrijf of bedrijf-CAO. Ook kunt u de profielfunctie gebruiken bij het aannemen van nieuwe medewerkers en daarbij de te gebruiken profielen voorzien van een default waarde. Uw actie Als u medewerkers in dienst heeft met Code aard arbeidsverhouding = 82 (Payrolling), moet u in het veld CAO code inlenerde juiste CAO code invullen. Contracturen of Bedrijfsuren bij Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing) Waarom In bepaalde gevallen is het wenselijk om de loondoorbetaling of korting bij verlof op basis van het fulltime percentage te berekenen, hetgeen overeenkomt met bedrijfsuren. Hierdoor voorkomt u dat u zelf het percentage moet uitrekenen. Hoe  Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Loondoorbetaling bij verlof - Uitsplitsing > Bedrijfsinstellingen loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Aan het veld Basis opname verlof is er een optie toegevoegd waarbij u op bedrijfsniveau kunt aangeven of de contracturen of de bedrijfsuren als basis voor de berekening van het opgenomen verlof dienen. Als u niets invult, blijft de berekening plaatsvinden op basis van de contracturen, zoals dat nu het geval is.  Uw actie Wilt u de nieuwe optie niet gebruiken, dan hoef u niets te doen. Anders moet u bij het veld Basis opname verlof de waarde Bedrijfsuren invullen.  Vervallen vakantiebonnen Waarom Binnen de CAO’s die onder Metaal & Techniek vallen werd in het verleden gebruik gemaakt van vakantiebonnen. Met ingang van 1-1-2020 is er geen CAO meer die vakantiebonnen ondersteunt. Daarom heeft de Belastingdienst besloten om de fiscale regelingen binnen de loonheffing voor vakantiebonnen per 1-1-2020 te beëindigen. De afwijkende tijdvaktabellen voor vakantiebonnen zijn per die datum vervallen.  Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaarden > Vakantietoeslag Binnen Payroll Business wordt met ingang van 1-1-2020 de functionaliteit voor  vakantiebonnen niet meer ondersteund. Als u bij een medewerker bij de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag nog de variant Vakantiebonnen hebt geselecteerd, heeft dit geen effect meer. Deze variant kon u overigens alleen maar selecteren als u gebruik maakt van een CAO die onder de Metaal & Techniek valt.  Uw actie Gebruikt u een CAO die onder de Metaal & Techniek valt, dan moet u bij de medewerkers waarbij binnen de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag de arbeidsvoorwaardevariant Vakantiebonnen nog is geselecteerd, deze vervangen door een andere variant. Dit moet u doen met de ingangsdatum 1-1-2020. Salarisstrook - Burgerservicenummer niet meer standaard vermeld Waarom De overheid verplicht u om bepaalde gegevens op de salarisstrook te vermelden. Deze gegevens vindt u in Hoofdstuk 10 van het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Tot de publicatie van de voorlaatste versie bevatte het Handboek ook een overzicht met gegevens waarvan werd geadviseerd om deze op de loonstrook te vermelden, waaronder het Burgerservicenummer (BSN). Juristen van het Ministerie van Financiën hebben echter geconcludeerd dat de privacywetgeving onvoldoende basis biedt voor het vermelden van het BSN op de loonstrook. Daarnaast is vastgesteld dat het advies om bepaalde gegevens op de loonstrook te vermelden, geen grond vindt in fiscale wetgeving. Daarom is de hele alinea met aan te raden gegevens uit het Handboek (versie oktober 2019) geschrapt. Werkgevers/inhoudingsplichtigen mogen zelf bepalen - binnen de wettelijke kaders - of en zo ja, welke gegevens, zij naast de verplichte gegevens, op de loonstrook willen vermelden. Hoe Voor het BSN betekent dit dat met ingang van januari 2020 in de standaard inrichting van Payroll Business de vermelding van het BSN wordt uitgeschakeld. Dit geldt voor alle loonstrookmodellen. Let op: als u de laatste loonstrook van het jaar ook gebruikt als Jaaropgaaf, bent u het wel verplicht om het BSN op de salarisstrook te vermelden. Dit komt omdat de jaaropgaaf ook is bestemd voor communicatie tussen uw medewerkers (burgers) en de Belastingdienst (overheid). Daarom is het wel mogelijk om het BSN zelf te activeren. Uw actie Als u het BSN toch op de loonstrook wilt tonen, voor één of voor alle bedrijven, wijzig dan de instellingen als volgt: Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen Open het scherm Loonstrookelementen. Selecteer de gewenste ingangsdatum (bijvoorbeeld 1-1-2020 voor maand- en kwartaalverloning, 30-12-2019 voor vier-weken verloning). Selecteer via het navigatiepad het klantniveau of een van de bedrijven waarvoor u het BSN van de medewerkers wilt tonen. Selecteer in het veld Loonstrookmodel het loonstrookmodel dat het bedrijf gebruikt of het model dat alle bedrijven gebruiken. Kies in het veld Loonstrookgebied voor Medewerkergegevens 1 of Medewerkergegevens. Dit hangt af van het loonstrookmodel. Klikt op de knop Toon regels. U ziet bij Elementen op hoger niveau dat het Burgerservicenummer daar niet meer wordt vermeld.  Bij Geselecteerde elementen op dit niveau kunt u elementen op het niveau Klant of Bedrijf toevoegen via het icoon  .  Zoek het element Burgerservicenummer, selecteer dit en kies Toevoegen. Zodra u dit doet, slaat Payroll Business de wijziging automatisch op. Salarisstrook - Visma | Raet logo  Waarom Met de overname door Visma en het combineren van het merk Visma | Raet hebben we een nieuw logo waarin deze combinatie tot uiting komt. Vanaf deze release ziet u dit nieuwe logo terug op de salarisspecificaties. Hoe Menu > Rapporten > Salarisspecificaties Het Raet-logo op de salarisspecificaties (in het klein, rechts beneden) is vervangen door het loge  .  Het logo van uw eigen organisatie, als u dat heeft ingericht (groot, links boven), blijft uiteraard ongewijzigd. De kleur van de lijnen en kopteksten is aangepast van groen naar zwart/blauw. Uw actie Er is geen actie nodig.  Nieuw payrollelement Aantal uren periode - loonaangifte Waarom De uren die naar de Loonaangifte worden doorgegeven, werden tot nu toe cumulatief bijgehouden in het payrollelement Aantal verloonde uren. Vanwege de nieuwe premiedifferentiatie in de WW, is het wenselijk om inzicht te hebben in het aantal verloonde uren per salarisperiode. Daarom is hiervoor een nieuw payrollelement aangemaakt.    Hoe Het totaal aantal verloonde uren in een afrekenperiode wordt nu per periode weggeschreven in het payrollelement Aantal uren periode - loonaangifte en cumulatief weggeschreven in het payrollelement Aantal verloonde uren.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Verloonde uren bij TWK over de jaargrens heen - loonaangifte Waarom Als u in het nieuwe jaar met terugwerkende kracht (TWK) over de jaargrens heen uren uitbetaalt aan een medewerker en u werkt in de nabetalingsmodus, dan wordt op dit moment alleen het bedrag dat hier tegenover staat meegenomen in de loonaangifte van de huidige periode. De eventuele uren die ten grondslag liggen aan deze uitbetaling over de jaargrens heen, worden op dit moment niet doorgegeven aan de Belastingdienst.  Hoe Als u met terugwerkende kracht over de jaargrens heen uren uitbetaalt aan een medewerker, worden vanaf 2020 ook de uren over vorig jaar aan de Belastingdienst doorgegeven in de loonaangifte van de betreffende periode waarin u deze TWK-mutatie uitvoert. De uren van vorig jaar worden in dit geval opgeteld bij de verloonde uren worden. Dit geldt alleen als u gebruik maakt van de nabetalingsmodus. Uw actie Er is geen actie nodig, u kunt in de nabetalingsmodus blijven, bovenstaand probleem is met ingang van deze release opgelost. Overweeg wel om eventueel over te stappen naar de correctiemodus. Dit kan wenselijk zijn als u veel wijzigingen over het voorgaande jaar heeft. Informatie over de nabetalingsmodus en de correctiemodus vindt u in de online help via Procedurebeschrijvingen > Berekening met terugwerkende kracht > Berekening met terugwerkende kracht over de jaargrens heen. Opgeloste meldingen Groeperingsgegevens niet getoond in Collectieve loonstaat (change 1477998) Melding Bij de Collectieve loonstaat werd het groepeerkenmerk niet getoond in het overzicht bij de rapportparameters en in het rapport zelf. Als u bij de Collectieve loonstaat en de Verzamelloonstaat in het veld Groeperen op een andere waarde dan Geen had gekozen, deze waarde niet getoond in het overzicht. Dit kwam zowel voor bij de rapportparameters als in het rapport zelf. Oplossing  Vanaf deze release worden de groeperingsgegevens wel getoond. Uw actie Er is geen actie nodig. PAWW onterecht niet berekend bij uitkeringen via de Groene tabel (change 1718017) Melding Bij het verlonen van uitkeringen op basis van de Groene tabel, zoals ontslagvergoedingen, werd geen premie PAWW berekend door het ontbreken van een tijdvak.  Oplossing In de berekening wordt per 1 januari 2020 rekening gehouden met de afwezigheid van een tijdvak, bijvoorbeeld bij een Transitievergoeding. Als er geen tijdvak is, worden het jaarmaximum en de jaarfranchise gebruikt. Als er wel een tijdvak is, worden het periodemaximum en de periodefranchise bepaald conform bestaande berekeningen. Uw actie Er is geen actie nodig. Fout in collectieve loonstaat (change 1735993) Melding Voor medewerkers met de 30% regeling werd kolom 3 van de loonstaat soms niet correct werd berekend. De totale bruto inhouding kwam volledig terecht in kolom 3, terwijl dit verdeeld moest worden over meerdere kolommen.   Oplossing De waarden in de kolommen, waaronder kolom 3, kolom 4, kolom 7 zijn uitgeplitst, zodat deze nu wel correct worden weergegeven in de collectieve loonstaat per 1 januari 2020.  Uw actie Er is geen actie nodig. Probleem met omschrijving rapport Audit file (change 1761026) Melding Bij het opvragen van een Audit file over een periode in 2019, gaf de bijtelling auto van de zaak de waarde weer die geldig is vanaf 2020 en in plaats van het percentage dat geldig is in 2019. Oplossing Rapporten > Controle > Audit file We hebben de Audit file aangepast, zodat de omschrijving wordt getoond die geldig is over de periode waarover het rapport wordt gevraagd en niet toekomstige omschrijvingen. Uw actie Er is geen actie nodig. Vrije schermen - icoontjes niet meer zichtbaar (change 1829733) Melding Bij het gebruiken van de vrije schermen in het menu Medewerker waren de icoontjes in de rechterbovenhoek niet meer duidelijk zichtbaar. Oplossing De icoontjes zijn weer duidelijk zichtbaar. Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 16:14 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1522 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Aantal looncomponenten Variabele Werkgeverslast uitgebreid Waarom  Vanuit de markt kwam de wens voor het uitbreiden van het aantal looncomponenten met het kenmerk Variabel werkgeverslast eenmalig. Hoe  We hebben 30 nieuwe looncomponenten (nummer 31 t/m 60) met het kenmerk Variabele werkgeverslast eenmalig aangemaakt met een ingangsdatum van 1-1-2021.  Actie Als je deze nieuwe looncomponenten wilt gebruiken, kun je deze muteren bij de medewerker. Bruto inhouding 30%-regeling in grondslag variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn  Waarom Vorig jaar is het mogelijk gemaakt dat de bruto inhouding van de 30%-regeling, de grondslag kan verlagen van de variabele pensioenen die aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW.  Dit is toen gerealiseerd voor de volgende variabele pensioenen:  Pensioen Pensioen aanvulling Pensioen overbrugging Pensioen extra VUT Vroegpensioen Vroegpensioen extra WIA hiaat WIA hiaat extra ArbeidsOngeschiktheids Pensioen (AOP) Daarna is de wens gekomen om dit ook mogelijk te maken voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Het gaat om de volgende variabele pensioenen: Sociaal fonds Opleidingsfonds Extra fonds Extra fonds 2 Extra fonds 3 Extra fonds 4 In deze release hebben we dit gerealiseerd met ingang van 01-01-2021.    Hoe Contract > Arbeidsvoorwaarden > 30% regeling bruto inhouding/netto vergoeding Aan het scherm 30% regeling bruto inhouding/netto vergoeding is per 1-1-2021 het veld Bruto inh 30% in gronds. var. pens. (niet aftrekb.) toegevoegd. Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de 30%-regeling vanaf 01-01-2021 de grondslag voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn.  Let op: dit werkt alleen als in de referentietabel voor die variabele pensioenen bij 10 Soort grondslag is opgegeven 1 in eigen grondslag SV-loon.  De omschrijving van het bestaande veld Bruto inhouding 30% in grondslag variabel pensioen heeft nu als omschrijving gekregen Bruto inh. 30% in gronds. var. pens. (aftrekbaar). Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie de grondslag voor de variabele pensioenen die aftrekpost zijn. Deze functionaliteit is al beschikbaar Actie Wil je de nieuwe functionaliteit gaan gebruiken, leg dan bij het veld Bruto inh 30% in gronds. var. pens. (niet aftrekb.) de waarde Ja vast. Dit is pas mogelijk met ingang van 1-1-2021. Vanaf die datum is deze nieuwe functionaliteit beschikbaar.  Uurloon standaard niet goed berekend bij 53e week Waarom Als bij een vierwekenbedrijf de 53e week werd uitbetaald en het salaris werd aangevuld tot het minimum loon, dan werd het payrollelement Uurloon standaard te hoog bepaald. Hoe Dit is opgelost. Als het salaris aangevuld moet worden tot het minimum loon, wordt nu naast de looncomponent Minimumloon - aanvulling, ook de looncomponent Minimumloon - aanvulling week 53 geschreven, zodat dit net als het salaris wordt uitgesplitst. Als de looncomponenten Salaris (salaris per periode) en Minimumloon - aanvulling zijn opgenomen in de grondslag Uurloon standaard, dan wordt het uurloon correct berekend, ook als er sprake is van de 53e week. Actie Als er in jouw organisatie wordt aangevuld tot het minimum loon, moet je de looncomponent Minimumloon - aanvulling week 53 toevoegen aan de journalisering. Foutcode Belastingdienst toegevoegd aan signaleringen Waarom Bepaalde signaleringen die ons systeem geeft, worden ook teruggekoppeld door de Belastingdienst. Om duidelijk te maken welke signaleringen in ons systeem de Belastingdienst zal terugkoppelen, hebben wij hieraan de foutcode van de Belastingdienst toegevoegd. Hoe Vanaf deze release zijn de volgende signaleringen hernoemd: Nieuwe omschrijving  Oude omschrijving 1828 - LKV aanvr oudere wn niet toegest: lft < 56 LKV aanvr. oudere wn. niet toegest.: leeft. < 56  1829 - LKV aanv niet toeges bij Srt.ink en WN verz LKV aanvr. niet toegest. bij Srt.ink. en WN verz.  1830 - LKV aanvr niet toegest: AOW ger.lft bij ind LKV aanvr. niet toegest.: AOW ger.leeft. bij ind 1831 - LKV aanv niet toeges AOW lft bij start per. LKV aanvr. niet toegest.: AOW lft. bij start afr.p  Deze signaleringen worden nog steeds in dezelfde situaties gegeven. Vanaf 2021 gaat Payroll Business deze gegevens toetsen als poortcontrole en wordt de loonaangifte hierop bij het inzenden afgekeurd. Daarom worden deze signaleringen vanaf 2021 als Fout gegeven. Actie Er is alleen actie nodig als deze signaleringen in het Signaleringverslag staan. Uitleg hierover vind je in de online help via Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte. Signaleringen aangepast Waarom De volgende signaleringen stonden soms onterecht in het Signaleringsverslag: 2031 - Contract onbep/bep tijd is verplicht 2035 - Ind. schr. arb.overeenk. verplicht 2039 - Indicatie oproepovereenkomst verplicht Dit kwam voor als in de overeenkomstige velden van het scherm Arbeidscontract was gekozen voor Niet van toepassing. Hoe Met ingang van release 2020-12 hebben we ervoor gezorgd dat het systeem de hiervoor genoemde signaleringen alleen nog geeft in de juiste situatie. Daarnaast zijn deze signaleringen met ingang van 2021 beëindigd. Voor 2021 komen hier nieuwe signaleringen voor in de plaats, zie het onderwerp Nieuwe signaleringen Loonaangifte L2102, L2103, L2109 en L 2110 aan het eind van deze release notes. Voor deze nieuwe signaleringen geldt dat je ze moet oplossen voordat de salarisverwerking definitief is verwerkt, anders wordt de loonaangifte hierop afgekeurd en niet verwerkt.  Actie Als deze signaleringen nog in het Signaleringsverslag voorkomen, pas dan de inrichting aan. Uitleg hierover vind je in de online help via Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte. Waardenlijsten in meerdere talen Waarom HR Core Business en Payroll Business worden in meerdere talen gebruikt. Daarom is het wenselijk om de namen van bijvoorbeeld functies en afdelingen vast te kunnen leggen in een andere taal dan het Nederlands. Hoe Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Aan het scherm Waardenlijst is het veld Taal toegevoegd, waarmee je de taal kunt selecteren zodat je ook in andere talen de toegestane waarden en omschrijvingen kunt vastleggen. Als in een bepaalde taal nog niet alle omschrijvingen zijn vastgelegd, terwijl dat in een van de andere talen wel het geval is, zie je in de omschrijving de betreffende waarde, omsloten door een hekje (#). Voorbeeld: de functie 1000 Verkoper is alleen in het Nederlands vastgelegd. Kies je Duits of Engels, dan zie je de functie 1000 #1000#. Daarnaast is in dit scherm manier van navigeren aangepast aan de gangbare norm: het selecteren van de soort doelgroep en doelgroep is vervangen door een navigatiepad bovenin het scherm. Actie Inventariseer welke behoefte er is bij medewerkers en managers in jouw organisatie om gegevens in andere talen te zien, bijvoorbeeld in Self Service. Gegevenselementen waarvoor jouw organisatie zelf een waardenlijst heeft aangemaakt, kun je van een eigen vertaling voorzien. Denk aan afdelingen en functies, maar ook aan bijvoorbeeld Reden ontslag en Type medewerker.   Controleer het niveau waarop je de lijst wilt onderhouden. Selecteer de klant (jouw organisatie) of een van de bedrijven via het navigatiepad bovenin het scherm. Zorg dat je de juiste ingangsdatum hebt geselecteerd. Selecteer het betreffende gegevenselement, kies een taal en vul de lijst aan. Met de export- en importoptie gaat dit gemakkelijk: zet de taal in het scherm op Nederlands exporteer de lijst pas de lijst in Excel aan naar bijvoorbeeld Engelse functie-omschrijvingen zet de taal in het scherm op Engels importeer de lijst klikt op Opslaan om de lijst in het Engels te bewaren Waardenlijsten die door Visma | Raet op een hoger niveau zijn gedefineerd, zoals Geslacht of Nationaliteit, zijn nog niet in alle talen beschikbaar, maar gaan we in de komende releases bijwerken. Actie Administratiekantoren Wist je dat je met een spreadsheet voor meerdere klanten en bedrijven tegelijkertijd de waardelijsten in meerdere talen kunt onderhouden? Dat kan via Beheer  > Externe mutaties. Log daarvoor in op Adminstratieniveau. Uitleg over het formaat spreadsheet dat daarvoor geschikt is, vind je in de  online help, zoek naar Raet Basisdocument. PAWW-maximum vanaf 2021 juist berekend - geen workaround meer voor verkeerde PAWW-premieberekening bij medewerkers uit dienst Waarom Bij medewerkers die uit dienst waren en een nabetaling ontvingen waarover PAWW moest worden ingehouden, werd de PAWW premie soms foutief berekend. Dit kwam omdat Payroll Business niet op de juiste manier rekening hield met het maximum loon waarover PAWW moest worden ingehouden. Via een workaround kon je er toch voor zorgen dat voor die medewerkers de juiste PAWW werd berekend. Vanaf 2021 wordt het maximum loon voor de PAWW wel op de juiste manier berekend. De workaround is hierdoor niet meer nodig en wordt met ingang van 1-1-2021 weer verwijderd.   Hoe Medewerker > Medewerker > Samenvoegregeling In het scherm Samenvoegregeling kon je bij het veld PAWW afwijkend cumulatief maximumloon wn het maximum bedrag opgeven waarmee Payroll Business moest rekenen bij het bepalen van de PAWW-premie. Met ingang van 1-1-2021 is dit veld van het scherm verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig.  Opslaan Conversietabel niet meer mogelijk bij dezelfde waarden Waarom Bij het aanmaken van een conversietabel was het mogelijk om dezelfde waarde nog een keer op te slaan. Hierdoor werden onder andere dat foutieve APG-aangiftes aangemaakt of werd een foutieve Reden uit dienst aan de Belastingdienst doorgegeven. Om dit te voorkomen hebben we een controle aan het veld Waarde toegevoegd. Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling > Conversietabel Als je een regel in het conversieschema wilt aanpassen waarvan een waarde al bestaat, krijg je voortaan de volgende een melding:  ... waarde bestaat al. Deze melding verschijnt ook als het conversieschema al is ingericht, omdat het systeem bij het openen van het scherm de bestaande inrichting controleert, zodat je ook dan bij het opslaan eventuele fouten kunt herstellen.  Actie Er is geen actie nodig. 30% regeling en het overgaan van mastertitel naar regulier bij het behalen van de 30-jarige leeftijd Waarom Als een medewerker een mastertitel heeft en de 30-jarige leeftijd bereikt, gaat de berekening van het norminkomen van laag naar hoog. Het is wenselijk dat dit automatisch plaatsvindt door een toetsing in het systeem, zodat altijd het juiste norminkomen wordt gehanteerd.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > 30% regeling excl extraterritoriale kosten Medewerker > Contract > arbeidsvoorwaarden > 30% regeling excl extraterritoriale kosten In deze arbeidsvoorwaardevariant kun je kiezen hoe het Norminkomen wordt getoetst bij de overgang van mastertitel naar regulier: Cumulatieven voor het fiscaal loon en cumulatieven voor het norminkomen lopen door Cumulatieven voor fiscaal loon en norminkomen worden nieuw opgebouwd 1. Cumulatieven voor het fiscaal loon en cumulatieven voor het norminkomen lopen door Als een medewerker 30 wordt, gaat in de eerstvolgende maand na de verjaardag het norminkomen van laag naar hoog. De berekening van de 30%-regeling werkt volgens het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen. Bij deze keuze zal dus het totaal fiscaal inkomen over alle perioden van het lopende jaar worden opgeteld, zo ook het norminkomen, en met dit cumulatief wordt het 30%-percentage berekend.  2. Cumulatieven voor fiscaal loon en norminkomen worden opnieuw opgebouwd Als een medewerker 30 wordt, gaat in de eerstvolgende maand na de verjaardag het norminkomen van laag naar hoog. Echter hier is het verschil dat bij het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen vanaf dat moment het hoge norminkomen van toepassing is. Het norminkomen en het cumulatief fiscaal loon worden vanaf de eerstvolgende maand gestart met 0 euro. De inrichting voor keuze 1 of 2 Je kunt het veld Splitsen norminkomen (30% regeling) inrichten op zowel bedrijfs- en klantcao niveau als op contractniveau. Actie Als je de cumulatieven per soort norminkomen apart wilt laten berekenen, vul dan per de 1e van het jaar op bedrijfs- of klantcaoniveau bij het veld Splitsen norminkomen (30% regeling) de waarde Mastertitel norminkomen splitsen in. Waardebereik velden voor Verkopen uren uitgebreid Waarom Om, zeker in deze tijd waarin veel mensen thuiswerken vanwege Corona, stuwmeren aan verlof te voorkomen, moet het mogelijk zijn voor medewerkers om ook grotere aantallen verlofuren te kunnen verkopen. Daarom is het is het nu mogelijk om voor het verkopen van uren maximaal 9999,99 vast te leggen. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren In het scherm Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren is het waardebereik van de volgende velden aangepast, zodat je hier nu als maximale waarde 9999,99 kunt vastleggen: Uren doneren Uren verkopen  Uren verrekenen Acties Er is geen actie nodig. Nieuw icoon voor oproepen online help Waarom Payroll Business en HR Core Business hebben een uitgebreide online help. Hierin vind je niet alleen per scherm uitleg over de velden in dat specifieke scherm, maar er zijn ook hoofdstukken met Procedurebeschrijvingen met uitleg over speciale onderwerpen, zoals transitievergoeding, TWK-berekening en loonkostenverdeling. Tot nu toe kon je deze help alleen oproepen via het menu van de rechtermuisknop, maar dat was niet voor alle gebruikers makkelijk te vinden. Daarom is het nu ook mogelijk de help op te roepen via een icoon rechtsboven in het scherm. Hoe Aan bijna alle schermen is rechtsboven het icoon  toegevoegd. Door hier op te klikken open je eveneens de helpfunctie. Acties Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Inhouding PAWW in grondslag variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn (2102146) Waarom Vorig jaar is het mogelijk gemaakt dat de inhouding van de PAWW, de grondslag van de variabele pensioenen kan verlagen die aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Het gaat om de volgende variabele pensioenen:  Pensioen Pensioen aanvulling Pensioen overbrugging Pensioen extra. VUT Vroegpensioen Vroegpensioen extra WIA hiaat WIA hiaat extra ArbeidsOngeschiktheids Pensioen (AOP) Daarna is de wens gekomen om dit ook mogelijk te maken voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Dit gaat om de volgende variabele pensioenen: Sociaal fonds Opleidingsfonds Extra fonds Extra fonds 2 Extra fonds 3 Extra fonds 4 In deze release hebben we dit gerealiseerd met ingang van 01-01-2020.    Hoe Instellingen > Berekeningen > Stichting PAWW Aan het scherm Stichting PAWW is per 1-1-2020 het volgende veld toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar) Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, verlaagt de inhouding van de PAWW-premie vanaf 01-01-2020 de grondslag voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn. Let op Dit werkt alleen als in de referentietabel voor die variabele pensioenen bij de parameter Soort grondslag is opgegeven: 1 in eigen grondslag SV-loon.  Het bestaande veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. heeft nu als omschrijving gekregen PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar). Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie de grondslag voor de variabele pensioenen die aftrekpost zijn. Deze functionaliteit is al beschikbaar Actie Wil je deze nieuwe functionaliteit gaan gebruiken, leg dan bij het veld PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar) de waarde Ja vast. Denk eraan dat hierdoor herberekeningen zullen plaatsvinden. Genereren Overzicht Bedrijfsinrichting lukte niet altijd (2039446) Melding Soms werd het overzicht bedrijfsinrichting niet gegenereerd. Dit kwam doordat het het aanmaken van het rapport nog via een oude server verliep. Dit is vanaf deze release veranderd. Oplossing We laten het Overzicht bedrijfsinrichting voortaan genereren via een nieuwe, snellere server. Ook hebben wij het overzicht als volgt aangepast: Het overzicht wordt niet meer gegenereerd in PDF, maar in XSLX-formaat. Voor ieder subrapport dat je hebt aangevinkt, zie je in het excelbestand een apart tabblad. In het laatste tabblad van het excelbestand vind je de Rapport-parameters op basis waarvan het overzicht is aangemaakt. Actie Er is geen actie nodig. Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) tonen niet altijd de juiste waarde (1059816) Melding Soms was in de rapporten Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) niet de juiste waarde zichtbaar. Op contractniveau was er dan bijvoorbeeld een mutatie te zien in het arbeidsvoorwaardenscherm, terwijl de rapportage de waarde van het CAO-niveau liet zien. In andere gevallen was de CAO-waarde niet zichtbaar. Oplossing Mutaties worden nu altijd correct getoond, het systeem kijkt in deze volgorde naar het voorkomen van een waarde:   Als er een mutatie bij het contract van de medewerker is, wordt deze altijd getoond. Als die niet aanwezig is, kan er een klantspecifieke waarde zijn ingericht op Bedrijf-CAO niveau, Bedrijf niveau, Klant-CAO niveau of Klantniveau. Als er geen klantspecifieke inrichting is, wordt de waarde van het CAO-niveau getoond. Deze verbeteringen zijn doorgevoerd bij: Exporteren CSV Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Actie Er is geen actie nodig.  Ad-hoc rapportage (uitgebreid) verbeterd Melding Soms was niet de juiste waarde zichtbaar in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid).  Oplossing Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Je ziet weer de juiste waarden in het rapport, zie het vorige onderwerp Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) tonen niet altijd de juiste waarde (1059816). Daarnaast zie je voortaan bij het resultaat onder Mijn rapporten de toegepaste peildatum. Actie Er is geen actie nodig.  Verwerken Externe mutaties ging fout voor Locatieomschrijving (1796917) Melding Bij het importeren van een extern mutatiebestand, verscheen in het verwerkingsverslag de melding: Gegevens op het veld Locatieomschrijving en deze zijn niet opgeslagen, terwijl het importeren van de Locatieomschrijving wel plaatsvindt. Oplossing Beheer > Externe mutaties > Verwerken externe mutaties Vanaf deze release is het weer mogelijk om het veld Locatieomschrijving (postadres) te importeren, daarnaast hebben we hetzelfde probleem opgelost voor het veld Locatie omschrijving. Actie Er is geen actie nodig. Auto van de zaak - Onjuiste ingangsdatum nieuw bijtellingspercentage bij 4-weken verloning Melding Bij 4-weken verloning vond de toetsing van de 60 maandsperiode niet plaats op de eerste dag van de maand die volgde op de tenaamstelling van de auto, maar op de eerste dag van de afrekenperiode. Op 7 oktober 2020 werd de 60 maanden na tenaamstelling vastgesteld en werd het toegepaste bijtellingspercentage aangepast naar 7% tot 50.000 en daarboven naar 25%. Deze toetsing zou echter plaats moeten vinden op de eerste dag van de maand die volgt op de tenaamstelling. In dit voorbeeld is het bijtellingspercentage voor de maand oktober nog 7% en zou de afsluiting van de 60 maandsperiode pas ingaan op 1 november. Oplossing De beëindiging van de 60 maandsperiode vindt voortaan plaats op de eerste van de maand nadat 60 maanden zijn verstreken. Bij een 4-weekse verloning zal dit in die periode een splitsing in het toegepaste percentage en de aftopwaarde veroorzaken. Als bijvoorbeeld de 60 maanden termijn vervalt per 1 april 2021, dan zal vanaf volgend jaar in periode 4 een splitsing worden toegepast: van 29 - 31 maart het reductietarief en vanaf 1 - 25 april het standaard percentage. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2021. Acties Er is geen actie nodig. Berekening voorstel Transitievergoeding rekende met vakantietoeslag voorgaande jaar en niet met de toekomstige vakantietoeslag (2310095) Melding Voor een medewerker die uit dienst gaat, werd bij het bepalen van het voorstel transitievergoeding niet gerekend met 8% vakantietoeslag van het laatste salaris, terwijl de verwachting is dat bij de grondslag onafhankelijke looncomponenten 8% van de grondslag van het laatste basisloon wordt gehanteerd. Oplossing Vanaf deze release wordt bij de transitievergoeding voor de onafhankelijke looncomponenten gekeken naar de huidige periode op basis van het fulltime dienstverband. Hierbij bepaalt de grondslag wat meegenomen wordt in het bepalen van het bedrag voor de onafhankelijke looncomponenten. Voor het uurloon/variabele salaris kijkt het systeem voortaan naar de referteperiode en voert op basis daarvan de berekening uit. Actie Er is geen actie nodig. Onterechte melding Incidentele inkomstenvermindering ziekte in Mutatieverslag (2316644)  Melding In het Mutatieverslag werd bij veel medewerkers een incidentele inkomstenvermindering getoond, die met terugwerkende kracht door muteerder Payroll engine was aangemaakt. Er stond voor 2020 wel een incidentele inkomstenverlaging Ziekte in het Mutatieverslag, terwijl er geen korting was in de betreffende periodes. Het was onduidelijk hoe je dit kon verhelpen. Oplossing Dit is opgelost. In 2021 zal voor de situaties waarin geen korting is, ook geen incidentele inkomstenverlaging Ziekte meer worden geschreven. Actie Er is geen actie nodig. Betalen compensatie ziektegeld variabele vergoeding (2279297) Melding Voor Variabel ziekengeld is in het veld Afw. ziekteuurloon var. verg de waarde 0 ingevoerd, zodat er geen variabel ziekengeld wordt berekend. Hierdoor vonden echter onverwacht herberekeningen plaats.  Oplossing Medewerker > Contract > Loondoorbetaling bij ziekte  Uitsplitsing / Referentietabel Aan het scherm Loondoorbetaling bij ziekte Uitsplitsing / Referentietabel is vanaf deze release het veld Betalen compensatie ziektegeld var. vergoeding toegevoegd. Als je hier Nee invult, voorkom je dat Payroll Business variabel ziekengeld berekent, zonder herberekeningen te veroorzaken. Het is ook mogelijk dit nieuwe veld gedurende de maand te muteren, omdat de ingangsdatum van ziekte doorgaans niet op de eerste dag van de periode valt. Het veld is per 1 oktober 2020 beschikbaar voor de varianten: Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) Loondoorbetaling bij ziekte (Referentietabel) Meer informatie vind je in de online help. Actie Als je wilt dat er geen compensatie ziektegeld variabele vergoeding wordt uitbetaald, zet dan het veld Betalen compensatie ziektegeld var. vergoeding op Nee. Logo te groot weergegeven op loonstrook (2327530) Melding Na het uploaden van een nieuwe afbeelding van een logo werd het logo veel te groot weergegeven op de salarisstrook. Oplossing Instellingen > Salarisspecificaties > Bedrijfslogo Het probleem was de breedte / hoogte verhouding van het logo. In de huidige versie van Payroll Business zijn de eisen aan het logo versoepeld. Bestandsformaat: GIF/PNG Bij een verhouding van  2:1 (breedte:hoogte) wordt de beschikbare ruimte in de loonstrookmodellen het beste benut. Wil je hiervan afwijken, bijvoorbeeld als het logo vierkant is, dan adviseren wij om het resultaat goed op de voorlopige loonstrook te controleren. Omvang: max. 125 KB Acties Controleer voor je een logo gaat uploaden of het bestand voldoet aan de hierboven genoemde specificaties. Ziektedagen werden niet meegeteld in SV-dagen Melding Na een salarisverwerking waren er voor de periode negatieve SV-dagen, terwijl je verwacht dat SV-dagen niet worden gecorrigeerd.  Dit kwam doordat er sinds oktober een nieuwe variant voor Loondoorbetaling bij ziekte is en de ziektedagen niet meer werden meegeteld in de SV-dagen. Er werd namelijk gekeken of het doorbetalingspercentage ziektedagen of ziekte bij één van de twee varianten gelijk is aan 0. Hier werd altijd aan voldaan, omdat er geen onderscheid werd gemaakt tussen de variant Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) en de variant Loondoorbetaling ziekte (referentietabel) waardoor dit resulteerde in correctiedagen. Oplossing Voortaan kijkt Payroll Business eerst welke variant van toepassing is en daarna pas of voor de toegepaste variant het doorbetalingspercentage voor ziekte of ziekte-uren gelijk is aan 0. Actie Er is geen actie nodig. Wijzigen Rapportsjablonen weer mogelijk Melding Let op: de functie Rapportsjablonen is alleen beschikbaar voor administratiekantoren en consultants Het was tijdelijk niet meer mogelijk om rapportsjablonen te wijzigen. Oplossing Administratiebeheer > Instellingen > Rapportage > Rapportsjablonen Het probleem is verholpen, het scherm werkt weer. Daarnaast hebben we de zoekfunctie verbeterd: als je veel sjablonen hebt aangemaakt kun je nu filteren op de naam van het rapport of van het sjabloon. Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving Nieuwe signaleringen Loonaangifte - L2102, L2103, L2109 en L2110 Waarom Vanaf 2021 zijn er nieuwe signaleringen geïntroduceerd en zijn bepaalde signaleringen aangescherpt.  Hoe Vanaf deze release zijn de volgende foutsignaleringen toegevoegd met ingang van 1-1-2021:  Let op: dit zijn foutsignaleringen die je moet oplossen vóórdat de salarisverwerking definitief is verwerkt, anders wordt de loonaangifte hierop afgekeurd en niet verwerkt.  2102 - Ind. Arbeidsovereenkomst ontbreekt Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 11, 13 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Contr. onbep./bep. tijd gevuld zijn met onbepaalde tijd of bepaalde tijd. 2103 - Indicatie overeenkomst Arb, Opr, Schrift Als het veld Aard arbeidsverhouding gelijk is aan 4, 6, 7, 18 , 79 of 81 dan moeten de velden Contr. onbep./bep. tijd, Schriftelijke arbeidsovk en Oproepovereenkomst allemaal gevuld zijn met Niet van toepassing. 2109 - Ind. Schriftelijke overeenkomst ontbreekt Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 11, 13 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Schriftelijke arbeidsovk de waarde Ja of Nee hebben. 2110 - Indc. Oproepovereenkomst ontbreekt Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 11, 13 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Oproepovereenkomst de waarde Ja of Nee hebben. Actie Als je deze signaleringen in het Signaleringsverslag ziet, controleer dan de inrichting en pas deze zo nodig aan. Zie voor informatie over deze en andere signaleringen de online help Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte. APG - wijzigingen pensioenaangifte per 2021 Waarom Elk jaar geeft APG wijzigingen door voor het aanleveren van de pensioenaangifte. Voor de pensioenaangiftes richting APG voor 2021, hebben we daarom de hieronder vermelde wijzigingen doorgevoerd. Hoe Vanaf 2021 verandert er voor twee van de vier interfaces voor APG het volgende: Voor Woondiensten is het vanaf 2021 niet meer nodig het VPL-pensioen door te geven. Wij zorgen ervoor dat vanaf de eerste periode van 2021 dit productkenmerk niet meer wordt doorgegeven aan APG. Voor Baksteen is het vanaf 2021 niet meer nodig BPFBAK als regelingkenmerk door te geven. Wij zorgen ervoor dat dit regelingkenmerk vanaf de eerste periode van 2021 niet meer wordt doorgegeven aan APG. Redenen uit dienst conform Belastingdienst Daarnaast zal APG de redenen uit dienst van de Belastingdienst gaan gebruiken. Tot en met 2020 gebruikte APG eigen redenen die werden opgegeven via een conversietabel. Deze conversietabel kan je vanaf 2021 verwijderen. Actie Om ervoor te zorgen dat vanaf 2021 de juiste redenen uit dienst worden doorgegeven, moet je het volgende aanpassen. Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces Als jouw organisatie de waardenlijst met redenen uit dienst van de Belastingdienst gebruikt die Visma | Raet onderhoudt op landniveau, maak dan in het scherm van de Periodieke interface APG het veld APG itf. reden einde dienstverband conv.tabel leeg. Instellingen > Gegevensuitwisseling > Conversietabel Gebruikt jouw organisatie een eigen waardenlijst met redenen uit dienst, dan is er voor het doorgeven van de juiste waarden aan de Belastingdienst al een conversietabel ingericht. Deze Conversietabel kun je dan ook koppelen via het veld APG itf. reden einde dienstverband conv.tabel in het scherm Periodieke interface APG. Publishing Date : 11/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-11-2020 22:48 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 711 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Persoonscode voortaan alleen-lezen Waarom  Omdat aanpalende applicaties de persoonscode gebruiken als sleutelveld, is het wijzigen ervan niet wenselijk. Dit kan zelfs resulteren in het niet meer kunnen koppelen van persoonsgegevens, omdat de laatst bekende persoonscode een andere was. Daarom is het niet meer mogelijk om de persoonscode te wijzigen via het scherm Persoon. Als het toch nodig is om een andere persoonscode aan een medewerker te koppelen, kun je dit doen door het wijzigen van het unieke persoonlijke Id (UPI).  Hoe  Medewerker > Persoon > Persoon  In het scherm Persoon is het veld Persoonscode vanaf deze release een alleen-lezen veld en daarmee niet langer te wijzigen via het scherm of via import.  Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI Als het toch nodig is een persoonscode te wijzigen, kan dit via het scherm Wijzig UPI. Actie Er is geen actie nodig. Foutmelding bij beëindigen Organisatorische eenheid op begindatum Waarom Als je een Organisatorische eenheid beëindigt met een Peildatum die gelijk is aan de ingangsdatum van de Organisatorische eenheid, dan viel de einddatum van de organisatorische eenheid vóór de ingangsdatum. Hierdoor was het niet meer mogelijk de Organisatorische eenheid te raadplegen of wijzigen.  Hoe Instellingen > Formatie & organisatie > Organisatorische eenheden Als je een organisatorische eenheid beëindigt op de ingangsdatum van dezelfde organisatorische eenheid, dan resulteert dit vanaf nu in de foutmelding: Het beëindigen van deze OE is mislukt, gevolgd door de technische informatie. Het is wel mogelijk om de organisatorische eenheid te verwijderen per de ingangsdatum. Dit heeft hetzelfde resultaat als het beëindigen op de ingangsdatum. Actie Er is geen actie nodig. Vrije velden toepassen in profielen Waarom Veel organisaties gebruiken vrije velden voor het vastleggen van gegevens die specifiek nodig zijn binnen die organisatie. Omdat dit vaak velden zijn met een standaard waarde, is het wenselijk dat deze vrije velden te kunnen toevoegen en gebruiken in profielen. Daarom is het vanaf deze release mogelijk om ook vrije velden op te nemen in een profiel Hoe Instellingen > Vastlegging > Profielen Via de zoekfunctie die je gebruikt voor het zoeken naar en toevoegen van een gegevenselement aan een profiel, is het nu ook mogelijk om vrije velden te zoeken en selecteren. Je selecteert een vrij veld door de code of naam van het vrije veld (element) in te typen, de lijst met alle vrije velden roep je op door bij Soort element de tekst vrij element in te typen. Vervolgens kun je hier voor het geselecteerde veld (element) een standaard waarde invullen.   Let op Het is niet mogelijk vrije velden in een profiel op te nemen, die zowel medewerker- als op contractniveau in gebruik zijn. Probeer je een vrij veld toe te voegen dat op beide niveaus is gedefinieerd, dan krijg je een foutmelding. Dit los je op door het vrije veld te definiëren op één niveau. Actie Er is geen actie nodig. Rapport Verlofrecht alleen nog in Excel Waarom Zoals aangekondigd in de vorige release notes hebben we vanaf release 2020-12 het rapport Verlofrecht aangepast. Van gebruikers hebben we feedback hebben gekregen dat zij het rapport bij voorkeur in excel beschikbaar willen hebben, zodat zij het gemakkelijk kunnen gebruiken voor controle-doeleinden. Daarom is het rapport Verlofrecht vanaf deze release alleen nog beschikbaar in excelformaat. Daarnaast is de performance voor het aanmaken van het rapport verbeterd. Hoe Instellingen > Verlof > Verlofrecht toekennen Als je via het scherm Verlofrecht toekennen een van de volgende Acties uitvoert: Nieuw verlofjaar, Huidig verlofjaar corrigeren of Huidig verlofjaar ongedaan maken, dan wordt het rapport hiervan voortaan alleen nog aangemaakt in excelformaat en niet meer als pdf. Wil je het rapport toch naar pdf te exporteren, dan kun je dit doen door de excel op te slaan als pdf. Actie Er is geen actie nodig. Rapporten Verwerkingsverslag werkroosters genereren en Overboeken verlofrechten in excel en pdf Waarom Zoals aangekondigd in de vorige release notes gaan we in het kader van het verbeteren van de operationele rapporten als eerste de rapporten rond het toekennen van verlofrechten aanpassen. Van gebruikers hebben we feedback hebben gekregen dat zij de rapporten Verwerkingsverslag werkroosters genereren en Overboeken verlofrechten bij voorkeur in excel beschikbaar willen hebben, zodat zij deze gemakkelijk kunnen gebruiken voor controle-doeleinden. Daarom zijn deze rapporten vanaf release 2020-12 beschikbaar in zowel excelformaat als pdf. Daarnaast is de performance voor het aanmaken van deze rapporten verbeterd. Hoe Instellingen > Werkpatroon > Werkroosters genereren Instellingen > Verlof > Overboeken verlofrechten Als je de actie Werkroosters genereren of Overboeken verlofrechten uitvoert, kun je de rapporten hiervan opvragen in zowel excelformaat als pdf. De standaard waarde in het veld Opslaan als is Excel.  Actie Als je het rapport wilt opvragen in pdf, moet je de waarde van het veld Opslaan als wijzigen in Pdf. In- en uitdienstdatum toegevoegd aan scherm AVG Wissen Persoonsgegevens Waarom In het scherm AVG Wissen Persoonsgegevens zie je de medewerkers die de laatste 7 jaar niet in dienst zijn geweest. De lijst bevat ook medewerkers die die nooit in dienst zijn getreden. Van deze medewerkers zou je in principe de persoonsgegevens moeten wissen omdat er geen doelbinding meer is. Soms is het echter wenselijk deze persoonsgegevens nog niet te verwijderen, bijvoorbeeld omdat een medewerker een maand later alsnog in dienst treedt. Op basis van feedback in het wensenportaal en de customer effort score hebben wij daarom de getoonde gegevens in dit scherm uitgebreid, zodat je de medewerkers die nooit in dienst zijn getreden kunt herkennen. Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen persoonsgegevens Aan het scherm AVG Wissen persoonsgegevens zijn de kolommen Datum Indienst en Datum Uitdienst toegevoegd. Als deze kolommen leeg zijn, kan dit ondersteunen in de keuze om de persoonsgegevens van de medewerker te wissen. Acties Er is geen actie nodig. AVG Wissen persoonsgegevens - aantal te wissen gegevens uitgebreid Waarom Uit de feedback van de customer effort score voor het scherm AVG wissen persoonsgegevens die we naar aanleiding van de vorige release hebben ontvangen, bleek dat het wenselijk was de te wissen persoonsgegevens verder uit te breiden. Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens  Als de persoonsgegevens van een medewerker worden gewist, worden vanaf deze release ook de volgende gegevens gewist: contractgegevens Functie  Afdeling  Vestiging  Kostenplaats Organisatie Eenheid  kindgegevens Voorletters kind Roepnaam kind Geslacht Voornamen kind Memo Datum overlijden kind Salarisstrookviewer Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstrook viewer Daarnaast is niet langer mogelijk om via de Salarisstrook viewer de salarisstrook van gewiste personen op te vragen.  Acties Er is geen actie nodig. Medewerkercode van manager voortaan getoond in historie Organisatorische eenheid Waarom Bij de zogenaamde Gemba walk, wordt op de werkvloer rondgelopen en geobserveerd hoe gebruikers het systeem gebruiken om er achter te komen welke kleine en grote verbeteringen je kunt doorvoeren. Hieruit bleek dat er behoefte is aan het tonen van de medewerkercode van de manager in de historie van de Organisatorische eenheid. Hiermee voorkom je extra invoertijd voor het opzoeken van medewerkercodes van managers als achternamen vaker voorkomen. Hoe Instellingen > Formatie & organisatie > Organisatorische eenheden Als je een organisatorische eenheid hebt geselecteerd en de historie van de organisatorische eenheid opvraagt, zie je vanaf deze release de medewerkercode van de manager in een aparte kolom voor de naam van de manager staan. Dit geldt voor zowel de manager als de back up manager.  Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Vrije schermen - opmerkingen naar aanleiding van aanpassingen september release (2239929) Melding Vanaf september release is het mogelijk om na het selecteren van een vrij scherm, eerst een medewerker te selecteren. Als je dit doet opent het vrije scherm meteen en hoef je niet te wachten tot alle medewerkers zijn geladen.  Als het vrije scherm echter was aangemaakt als contractscherm: was het selecteren van een medewerker nog niet mogelijk ging het scherm, nadat je bij een medewerker had gekeken en wilde annuleren, weer de gehele lijst met medewerkers openen wat een time out kon veroorzaken Oplossing In deze release zijn de hiervoor genoemde zaken opgelost: Vanaf deze release geldt ook voor vrije schermen die zijn aangemaakt zijn op contractniveau dat het scherm niet direct opent met alle medewerkers, maar met een leeg scherm. Hierna kun je net als de vrije schermen die op medewerkerniveau zijn aangemaakt, zoeken op medewerker en medewerkercode. Als je, na het openen van het vrije scherm bij een medewerker op Annuleren klikt, ga je terug naar het eerste zoekscherm en niet meer naar het scherm met alle medewerkers. Hierna kun je weer starten met zoeken van een medewerker. Acties Er is geen actie nodig. Workflows verdwijnen uit signaaldefinitie bij instellen einddatum ontvanger (2180114) Melding Als  via Actieve signalering een einddatum bij een workflow als ontvanger werd ingevoerd, verdwenen ook de andere workflows bij ontvangers. Oplossing Instellingen > Actieve signalering > Signaal ontvangers  Dit is opgelost. De andere workflows die bij de ontvangers zijn gedefinieerd, blijven actief totdat er specifiek voor die ontvangers een einddatum wordt ingevoerd.  Actie Wij adviseren om te controleren op de aanwezigheid van workflows als ontvangers.  Publishing Date : 11/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-11-2020 22:46 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 489 Weergaven
Modified and Improved Person code read-only from now on Why Interface applications use the person code as a key field, which is why changing it is unwise. A change to a person code can even result in an inability to link personal details, as the last known person code was different. This is why it is no longer possible to change the person code on the Person screen. If it nevertheless becomes necessary to link a different person code to an employee, you can do this by changing the Unique Personal ID (UPI). How Employee > Person > Person  On the Person screen, the Person code field is a read-only field as of this release, and it can no longer be changed on the screen or through an import.  Management > Data exchange > Modify UPI If it nevertheless becomes necessary to change a person code, this can be done on the Change UPI screen. Action No action is required. Error message when terminating Organizational unit on start date Why If you terminate an Organizational unit with a Reference Date equal to the start date of the Organizational unit, then the end date of the organizational unit was set before the start date. As a result, it was no longer possible to consult or modify the Organizational unit.  How Settings > Formation & Organization > Organizational Units If you terminate an organizational unit on the effective date of the same organizational unit, you will now see the following error message: Termination of this OU failed, followed by the technical details. It is still possible to delete the organizational unit as of the effective date. This has the same result as termination on the effective date. Action No action is required. Using free fields in profiles Why Many organizations use free fields to record data that is specifically relevant to them. Many fields have default values, which is why it is desirable to be able to add and use free fields in profiles. Free fields in profiles are possible as of this release. How Settings > Recording > Profiles The search function for finding and adding a data element to a profile now also allows searching for and selecting free fields. You select a free field by typing in the code or name of the free field (element). You can call up a list of all free fields by typing free element in the Type of element search parameter. You can then enter a standard value for the selected field (element) here. Please note You cannot include free fields in a profile that are in use at both employee and contract level. If you try, you will receive an error message. You can resolve this by defining the free field at one level. Action No action is required. Leave entitlement report now only in Excel Why As announced in the previous release notes, we have adjusted the Leave entitlement report from release 2020-12. We have received feedback from users that they prefer to have the report available in Excel for auditing purposes. This is why the Leave entitlement report is only available in Excel format as of this release. In addition, report generation performance has been improved. How Settings > Leave > Grant leave entitlement If you perform one of the following Actions on the Grant leave entitlement screen: New leave year, Correct current leave year or Undo current leave year, the corresponding report will now only be created in Excel format and no longer as a PDF. If you still want to export the report to PDF, you can do this by saving the Excel as a PDF. Action No action is required. Generate work schedules processing reports and Transfer of leave entitlements reports in Excel and PDF Why As announced in the previous release notes, we are starting with adjustments to the reports on granting leave as part of the operational reporting improvements. We have received feedback from users that they prefer to have the Generate work schedules processing report and the Transfer of leave entitlements report available in Excel for auditing purposes. These reports are available in both Excel format and PDF as of release 2020-12. In addition, report generation performance has been improved. How Settings > Work pattern > Generate work schedules Settings > Leave > Transfer leave Entitlements If you perform the Generate work schedules or Transfer leave entitlements actions, you can export the reports in both Excel format and PDF. Excel is the default value in the Save as field.  Action If you want to export the report in PDF, you must change the value in the Save as field to PDF. Start and end dates added to the GDPR Delete Personal Data screen Why The GDPR Delete Personal Data screen shows you all employees who have not been employed for the last seven years. The list also includes individuals who never entered employment. In principle, you should delete the personal data of these individuals because there is no longer any purpose limitation. Sometimes, however, it may be useful not to delete this personal data, for example because an individual will be entering employment a month later. Based on feedback in the wishes portal and from the customer effort score, we have expanded the data shown on this screen so that you can recognize the individuals who never entered employment. How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data The Start Date and End Date columns have been added to the GDPR Delete Personal Data screen. If these columns are empty, the user may find it easier to decide whether to delete the individual’s personal data. Actions No action is required. GDPR Delete Personal Data - data to be deleted expanded Why Feedback from the customer effort score for the GDPR Delete Personal Data screen following the previous release indicated a need for a greater range of personal data to be deleted. How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data  If an employee’s personal data is deleted, the following fields will also be deleted as of this release: contract details Position  Department  Location  Cost center Organizational Unit  details of children Child’s initials Child’s first name Gender Child’s first and middle names Memo Date of child’s death Salary slip viewer Reports > Salary breakdown > Salary slip viewer In addition, it is no longer possible to call up the salary slip of deleted individuals in the Salary slip viewer.  Actions No action is required. Manager’s employee code is now shown in the Organizational unit history Why During a Gemba walk, people walk around the workplace and observe how users make of use the system to identify potential improvements, both large and small. The most recent walk revealed a need to see the manager’s employee code in the Organizational unit history. This eliminates the additional time required for looking up managers’ employee codes in the case of common surnames. How Settings > Formation & Organization > Organizational Units If you have selected an organizational unit and requested the history of the organizational unit, as of this release you will see the manager’s employee code in a separate column before the manager’s name. This applies to both the manager and the backup manager.  Action No action is required. Solved Messages Free screens - comments regarding September release modifications (2239929) Message As of the September release, you can select an employee after selecting the free screen. This means the free screen will open immediately and you no longer have to wait until all employees have been loaded.  However, if the free screen was created as a contract screen: it was not yet possible to select an employee the screen opened the entire list of employees again after the user consulted an employee or tried to cancel, which could cause a timeout Solution The following issues have been solved as of this release: Starting with this release, free screens that have been created at contract level will not open immediately with all employees, but with a blank screen. Once the screen opens, you can search by employee and employee code, just like on the free screens that have been created at employee level. If you click Cancel after opening the free screen for an employee, you will return to the first search screen and no longer to the screen showing all employees. You can then resume searching for an employee. Actions No action is required. Workflows disappear from notification definition when setting receiver end date (2180114) Message If an end date was entered in a workflow as recipient through Active notification, the other workflows also disappeared from recipients. Solution Settings > Active notification > Notification recipients  This has been resolved. The other workflows defined for the recipients remain active until an end date is entered specifically for those recipients.  Action We recommend checking for the presence of workflows and recipients. Publishing Date : 11/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-11-2020 22:44 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 215 Weergaven
Mededeling  Verslag toekenning verlofrecht We zijn bezig met het verbeteren van de operationele rapporten. Met het oog op de jaarwisseling en de HR processen rondom het toekennen van verlofrecht, is het rapport Verslag toekennning verlofrecht één van de rapporten die hier als eerste voor in aanmerking komt. Het bevorderen van de performance zal een onderdeel van de verbeteringen zijn. Op basis van feedback van gebruikers is vastgesteld dat het de voorkeur heeft het rapport in excel beschikbaar te hebben, zodat dit gemakkelijk gebruikt kan worden voor controle-doeleinden. Daarom is het rapport Verslag toekennning verlofrecht vanaf de decemberrelease alleen nog beschikbaar in excelformaat. Als er behoefte is om het rapport toch naar pdf te exporteren, dan kun je dit doen door de excel op te slaan als pdf. Nieuw  Arbeidsvoorwaarde Integratie Duitsland  Waarom  Bij de bedrijven die door onze partner Lohn AG in Duitsland worden verloond, ontstond de behoefte aan één arbeidsvoorwaarde met specifieke gegevens voor de verloning in Duitsland.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Integratie Duitsland Als de consultant van Visma | Raet bij de implementatie de arbeidsvoorwaarde Integratie Duitsland aan het arbeidsvoorwaardencluster heeft toegevoegd, is deze beschikbaar in het Arbeidsvoorwaardenpakket. De velden die in het arbeidsvoorwaardenscherm Integratie Duitsland staan, bevatten de gegevens die nodig zijn voor het verlonen in Duitsland, eventueel aangevuld met specifieke velden die gelden voor het bedrijf. Meer informatie over deze arbeidsvoorwaarde en de velden vind je in de online help.   Actie Er is geen actie nodig.  Rapport Voorgestelde UPI Waarom Voor applicaties die gebruik gaan maken van HR Core Business via API's, zoals Verzuim 2.0 en Identity & Access Management, is het nodig dat bij alle medewerkers de Unieke Persoonlijke Identiteit (UPI) is ingevuld. Om je hierin te ondersteunen hebben wij een rapport ontwikkeld dat laat zien: of UPI's zijn ingevuld of er bij ingevulde UPI's conflicten zijn, bijvoorbeeld op de uniciteit van de UPI versus het Burgerservicenummer (BSN) van de medewerker welke UPI het systeem voorstelt Je kunt dit rapport gebruiken om de voorgestelde UPI's te genereren.  Hoe Rapporten > Controle > Voorgestelde UPI In het scherm Voorgestelde UPI geef je op of je het rapport wilt genereren in Excel of Csv. Let op: als je voor medewerkercodes en/of UPI's voorloopnullen gebruikt en je opent een csv-bestand in Excel, dan kunnen deze voorloopnullen wegvallen. Vervolgens kun je bij Medewerkerselectie opgeven welke medewerkers je in het rapport wilt zien: Alleen conflicten Deze selectie laat alleen de medewerkers zien waarvoor op basis van de UPI en het BSN, en eventueel de achternaam en geboortedatum, conflicten ontstaan. Alleen zonder UPI Deze selectie toont alleen de medewerkers zonder UPI. Zonder UPI en gerelateerde medewerkers Deze selectie toont de medewerkers zonder UPI en medewerkers die op basis van BSN, Achternaam of geboortedatum gerelateerd zijn aan de medewerker zonder UPI. Alles Deze selectie toont alle medewerkers.  Tot slot kun je ervoor kiezen om wel of geen opmerkingen in het rapport op te nemen. Als je de optie hiervoor aan zet, zie je bijvoorbeeld opmerkingen die over een conflict gaan. Het rapport Voorgestelde UPI komt als Excel of CSV in Mijn rapporten te staan. De taal van het rapport is Engels, omdat dit over het algemeen de taal is van de koppelingen die de UPI gaan gebruiken.   Meer informatie en uitleg over de diverse kolommen vind je in de Online Help. Actie Er is geen actie nodig.  Gewijzigd en verbeterd  AVG Wissen Persoonsgegevens uitgebreid Waarom  In de feedback die we van onze klanten hebben ontvangen op de nieuwe functionaliteit AVG wissen persoonsgegevens is gevraagd om de persoonsgegevens die worden gewist, uit te breiden met een aantal velden.  Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens  Als de persoonsgegevens van een medewerker worden gewist, worden vanaf deze release ook de volgende gegevens gewist: Medewerkergegevens Geboortedatum Identity  UPI Partnergegevens Achternaam Partner Voornamen Partner Telefoonnummer Partner Straat (mdw.) Huisnummer (mdw.) Huisnummer toevoeging (mdw.) Postcode (mdw.) Woonplaats (mdw.) Woonland Actie De gegevens worden gewist wanneer je de menu-optie AVG Wissen Persoonsgegevens gebruikt.  AVG Verwijderen Persoonsgegevens naar Self Service Waarom  Tot deze release moest je persoonsgegevens en workflows in Self Service handmatig verwijderen, als deze op basis van de AVG niet langer bewaard mochten blijven. Vanaf deze release is dit gewijzigd en wordt er bij het verwijderen van een medewerker via AVG Wissen Persoonsgegevens aan Self Service doorgegeven om ook daar deze medewerkergegevens te verwijderen.  Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens  Als de medewerker is verwijderd via AVG Wissen Persoonsgegevens, wordt deze medewerker via de export Self Service verstuurd met de indicatie V (= verwijder). Actie De medewerker wordt als verwijderd naar Self service verstuurd, als je de menu-optie AVG Wissen Persoonsgegevens gebruikt.  Uniciteitscheck UPI alleen op Burgerservicenummer Waarom In de praktijk kan het voorkomen dat, met name bij het opnieuw in dienst nemen, medewerkers in dienst komen waarbij de naam net iets anders is geschreven, maar waarbij het op basis van het Burgerservicenummer (BSN) wel degelijk om dezelfde persoon gaat. Daarom is er voor gekozen de uniciteitscheck die nagaat of UPI uniek is, te beperken tot het BSN en alleen de check op de achternaam en geboortedatum uit te voeren op het moment dat het BSN niet aanwezig is.  Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI De controle op de uniciteit van een UPI gaat als volgt: Als de UPI wordt vastgelegd bij de medewerker en de UPI bestaat reeds bij een andere medewerker met hetzelfde BSN, dan wordt deze UPI geaccepteerd. Als de UPI reeds bestaat bij een andere medewerker met een ander BSN, dan wordt deze UPI afgewezen en krijg je een foutmelding. Als er bij de bestaande medewerker met dezelfde UPI geen BSN bestaat, vindt de controle op uniciteit plaats op basis van achternaam en geboortedatum. Actie Er is geen actie nodig.  UPI op basis van BSN bij import en Self Service Waarom  Sinds de vorige release controleert het systeem bij het invoeren van het BSN van een nieuwe medewerker via de wizard Aanmaken medewerker of Aanmaken medewerker met profielgroep of dit BSN binnen de klant al bekend is en vult, als dit zo is, bij het veld Uniek Persoonlijk Id een voorgestelde waarde in.  Het was wenselijk om dit ook op deze manier te laten plaatsvinden bij het invoeren van nieuwe medewerkers via Import of via Self Service.  Hoe HR Self Service  Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand > Raet Basisdocument Als de medewerker met een BSN wordt ingevoerd, zal de applicatie, als er reeds een UPI bekend is bij hetzelfde BSN, deze UPI automatisch aanvullen bij import of invoer via HR Self Service.  Dit aanvullen gebeurt pas bij het voltooien van de import. Een aangevulde UPI zie je dus nog niet bij het invoeren van een nieuwe medewerker in Self Service, maar is pas zichtbaar op het moment dat de gegevens zijn gesynchroniseerd met HR Core Business. Actie Er is geen actie nodig Opgeloste meldingen Waarde voor taal verschijnt niet in HR Self Service (change 2271307) Melding  De rubriek PS10 Taal verscheen voor sommige medewerkers niet in het formulier in HR Self Service. Omdat de taal, dus rubriek PS10, als standaard waarde is ingevoerd op het niveau van Nederland en op medewerkerniveau kan worden overgeschreven, werd deze niet meegegeven als deze niet expliciet was ingevoerd op het niveau van de medewerker zelf. Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release wordt ook de opgeschakelde waarde van het niveau Nederland bij de medewerker meegegeven in de export naar Self Service. Actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 10/22/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 24:06 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 509 Weergaven
Notifications Grant leave entitlement report We are working on improving the operational reports. While we are heading towards the turn of the year, we are entering the period in which the HR processes regarding the granting of leave entitlement are executed. This means that it makes sense to to prioritize improving the report Grant leave entitlement. Increase of performance will be part of the improvements. Based on feedback from our users, we have determined that it is preferable to have the report Grant leave entitlement available in excel. so that it can be easily used for control purposes. Therefore, as of the December release, the report will only be available in Excel format. Should there be a need to export this report to pdf, you can do this by saving the excel as pdf.   New Integration of terms of employment Germany Why  At the companies that are remunerated by our partner Lohn AG, in Germany, the need arose for integrated terms of employment with specific data for remuneration in Germany.  How Employee > Contract > Terms of employment package > Integration Germany If, during implementation, the Visma | Raet consultant has added the Integration Germany terms of employment to the terms of employment cluster, this will be available in the Terms of employment package. The fields displayed in the Integration Germany terms of employment screen contain data that is required for remuneration in Germany, supplemented in some cases by company-specific fields. You can find more information about these terms of employment and the fields related to them in the online help. Action No action is required. Proposed UPIs report Why For applications that will make use of HR Core Business through APIs, including Verzuim 2.0 and Identity & Access Management, it is necessary to award a Unique Personal Identity (UPI) to each employee. To support you in this process, we have developed a report that shows: whether the UPI fields have been filled out whether there are conflicts related to the completed UPI fields, for example with regard to the unicity of a UPI in relation to the employee’s citizen service number (BSN) UPIs proposed by the system You can use this report to generate the proposed UPIs.  How Reports > Check > Proposed UPIs In the Proposed UPIs screen, you can specify whether you want to generate the report in Excel or CSV. Please note: if you use leading zeros for employee codes and/or UPIs and you open a CSV file in Excel, these leading zeros may be omitted. You can then specify which employees you want to see in the report under Employee selection: Conflicts only This selection only shows employees for whom there are conflicts based on their UPI and BSN, or on their last name or date of birth. No UPI only This selection only shows employees who do not have a UPI. No UPI and related employees This selection shows the employees who do not have a UPI and employees who are related to these employees based on their BSN, last name or date of birth. All This selection shows all employees.  Finally, you can choose whether or not to include comments in the report. If you enable this option, you might see comments about a work conflict, for example. The Proposed UPIs report will be available as an Excel or CSV document under My reports. The language used in the report is English, as the links the UPIs will use tend to also be in English. You can find more information and explanations about the various columns in the online help. Action No action is required. Modified and improved GDPR Delete Personal Data expanded Why In the feedback we received from our customers on the new GDPR Delete Personal Data tool, we were asked to expand the number of personal data fields that are deleted by this functionality.  How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data  If an employee’s personal data is deleted, the following fields will be also deleted as of this release: Employee data ·         Date of birth ·         Identity  ·         UPI Partner data ·         Partner’s last name ·         Partner’s first and middle names ·         Partner’s phone number ·         Street (employee) ·         House number (employee) ·         House number suffix (employee) ·         Postal code (employee) ·         Town/city (employee) ·         Country of residence Action The data can be deleted by using the GDPR Delete Personal Data menu option. GDPR Delete Personal Data linked to Self Service Why Before this release, personal data and workflows in Self Service that could no longer be stored under the GDPR had to be deleted manually. As of this release, when an employee is deleted using GDPR Delete Personal Data, a notification will automatically be sent to Self Service as a reminder to delete the employee data there as well. How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data If an employee is deleted using GDPR Delete Personal Data, the letter V (Dutch: verwijder) will appear in their Self Service profile as a reminder to delete their data. Action If you use the GDPR Delete Personal Data menu option, a notification will be sent to Self Service indicating that the employee has been deleted. UPI unicity check only for citizen service number Why In practice, especially when rehiring, you might encounter a newly hired employee whose name is written slightly differently than when they were previously employed, but whose citizen service number (BSN) already occurs in the system, indicating that they are in fact the same person. That is why the unicity check, which assesses whether a UPI is unique, is limited to the BSN. The last name and date of birth are only checked when there is no BSN available.  How Employee > Inflow/Outflow > Create employee Employee > Inflow/Outflow > Create employee with profile group Management > Data exchange > Modify UPI The UPI unicity check goes as follows: If a UPI that is entered for an employee is already linked to another employee with the same BSN, the UPI will be accepted. If a UPI that is entered for an employee is already linked to another employee with a different BSN, the UPI will be rejected, and an error message will appear. If the existing employee with the same UPI does not have a BSN, the unicity check takes place on the basis of the employee’s last name and date of birth. Action No action is required.  UPIs based on BSN for Import and Self Service Why  Since the previous release, when entering the BSN for a new employee using the Create employee or Create employee with profile group wizards, the system checks whether that BSN is already known by the client and auto-populates the Unique Personal ID field with a suggested value if this is the case. From now on, this will also happen for new employees who are added using Import or Self Service. How HR Self Service  Manage > External changes > Upload external changes file > Raet Basic document If a new employee is entered using their BSN and the system finds that a UPI already exists for this BSN, the application will auto-populate the UPI field with this UPI when importing or entering through HR Self Service. The field will remain empty until the import is completed. This means that an auto-populated UPI will not be visible while entering a new employee in Self Service. It will only become visible when the data is synchronized with HR Core Business. Action No action is required. Resolved notifications Language value does not appear in HR Self Service (change 2271307) Message For some employees, the PS10 Language heading did not appear on the form in HR Self Service. Because the language heading (i.e. the PS10) is entered as a standard value at the national level and can be overwritten at the employee level, it was not included if it was not explicitly entered at the employee level. Solution This has been resolved. As of this release, the national level is also included for each employee in the export to Self Service. Action No action is required. Publishing Date : 10/22/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 24:04 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 217 Weergaven
Aangepast in versie 2 In versie 2 zijn onder Mededelingen de volgende onderwerpen toegevoegd: Nulboekingen in journaalposten en exportdefinitie (change 1934868) Nieuwe Terugkoppeling L2041 vanaf 1-1-2021 bij aangifte Loonheffingen Mededelingen Nulboekingen in journaalposten en exportdefinitie (change 1934868)  In de release notes van september hebben wij aangegeven dat change 1934868 is opgelost. Omdat de optie Exportdefinitie meestal alleen beschikbaar is binnen het consultancyprofiel zien klanten deze optie niet en is het aanpassen ervan niet mogelijk. Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center komen we hier graag nog even op terug. Als je de aanpassing zoals vermeld in de release notes van september wilt doorvoeren, neem dan contact op met ons Service Center. Nieuwe Terugkoppeling L2041 vanaf 1-1-2021 bij aangifte Loonheffingen Vanaf de Loonaangifte van januari 2021 gaat de Belastingdienst een extra controle terugkoppelen. Het betreft de Melding L2041: De Indicatie oproepovereenkomst is 'N' terwijl het Aantal contracturen per week 0 is. Je kunt dit controleren door het Signaleringsverslag op te vragen en de medewerkers aan te passen met de melding: 2041 - Ind. opr.overeenk. moet Ja zijn bij 0 uren. Dit scheelt meldingen na de loonaangifte van januari 2021. Gewijzigd en verbeterd Meerdere Inkomstenverhoudingen voor Uniforme Pensioenaangifte (UPA) Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om via een tweede contract de transitievergoeding te verlonen. Als voorbereiding hierop hebben we in deze release weer een aantal zaken aangepast. De interface van UPA is aangepast zodat ook met dit tweede contract de juiste gegevens per Inkomstenverhouding (IKV) naar de Pensioenfondsen worden verstuurd. Hoe Als je gebruikt maakt van het tweede IKV, zal in de Interface voor UPA automatisch een tweede IKV worden aangemaakt. Actie Er is geen actie nodig. Kolom IKV toegevoegd aan aantal controlerapporten Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding (IKV). Als voorbereiding hierop voegen we aan de rapporten Individuele loonstaat, Collectieve loonstaat, Verzamelloonstaat en Controleoverzicht loonaangifte alvast de kolom IKV toe, zodat duidelijk is via welke Inkomstenverhouding bepaalde uitbetalingen zijn gedaan.  Hoe Rapporten > Controle > Individuele loonstaat Rapporten > Controle > Verzamelloonstaat Rapporten > Controle > Collectieve loonstaat Rapporten > Controle > Controleoverzicht loonaangifte Aan bovenstaande rapporten is vanaf deze release de kolom IKV toegevoegd. Daarnaast hebben we voor de Individuele loonstaat het element Tijdelijke Heffingskorting van het rapport verwijderd. Actie Er is geen actie nodig. Privacylink en Contactformulier bij Net Promote Score en Customer Effort Score Waarom We zijn recent begonnen met het meten van de feedback van onze klanten op ons product. Hiervoor gebruiken wij de Net Promotor Score (NPS) via Wootric en de Customer Effort Score (CES). De NPS geeft aan in welke mate je Payroll Business zou aanbevelen. Via de CES geef je de mate van inspanning aan die het je kost om een proces of taak te voltooien.  Om te verduidelijken waarom wij graag feedback ontvangen over onze producten heen, wat wij doen met de feedbackgegevens en welke gegevens wij opslaan, is er een privacypagina ontworpen waarin al deze vragen worden beantwoord. Ook willen we graag met de klanten die feedback hebben gegeven in contact komen. Hoe Als de pop-up waarin we om feedback vragen in het scherm opkomt, kun je in deze pop-up onderin klikken op de link naar de privacypagina. Om te weten of we contact met je mogen opnemen, kun je ervoor kiezen om aan het einde van de feedback te kiezen voor het invullen van een contactformulier. Dit is een vrije keuze. Actie Als je de privacypagina wilt bekijken, klik dan op de link de pop-up. Wil je dat wij contact met je opnemen over de feedback, vul dan het contactformulier in. Laatste actuele datum niet meer in scherm Verwerken externe mutaties Waarom In het scherm Verwerken externe mutaties zag je bovenin altijd de Laatste actuele datum. Deze datum was echter de datum over heel Payroll Business heen en zei niets over de laatste datum waarop je als klant deze mutaties had ingelezen. De meest actuele datum werd onderin het scherm al getoond.  Hoe Beheer > Externe mutaties > Verwerken externe mutaties Omdat de Laatste actuele datum onjuist is, wordt deze vanaf deze release niet meer in het scherm Verwerken externe mutaties getoond. Actie Er is geen actie nodig. Nul vaste reisdagen per week Waarom Door de landelijke maatregelen tegen het coronavirus worden werknemers opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Dit kan van invloed zijn op de reiskostenvergoeding. Voor reiskostenvergoedingen die na 12 maart zijn afgesproken, geldt dat deze deze zelfs alleen vergoed mogen worden op basis van de werkelijk afgelegde kilometers voor woon-werkverkeer. Om te voorkomen dat je reiskosten in zijn geheel moet blokkeren of verwijderen en vervolgens weer moet deblokkeren of toevoegen als er wèl reisdagen zijn, is het vanaf deze release mogelijk om 0 (nul) reisdagen in te voeren.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Reiskosten Vanaf deze release is het mogelijk om in het medewerkerscherm Reiskosten 0 reisdagen vast te leggen bij het veld Vaste reisdagen per week. Hierdoor wordt de reiskostenvergoeding niet uitbetaald. Zodra de medewerker alsnog reisdagen heeft, kan je de 0 reisdagen overschrijven met de werkelijke reisdagen, of als de reisdagen fluctueren, vastleggen in het veld Afwijkende reisdagen. Voor de volgende berekeningsmethoden mag bij het gebruik van afwijkende reisdagen het aantal Vaste reisdagen per week geen 0 zijn, maar moeten hier de oorspronkelijke dagen zijn ingevuld. Voor deze berekeningsmethoden wordt namelijk de verhouding tussen de afwijkende reisdagen en de vaste reisdagen per week berekend. Het invullen van een 0 bij Vaste reisdagen per week resulteert bij deze methoden in een deling door 0, waardoor een foutmelding in de salarisverwerking ontstaat. 4. Dagenbepaling fiscus / Dagen per week / Vaste vergoeding 9. Dag.bep.fisc/Reisdagen per week/Vaste vergoeding 10. Dag.bep.fisc/Reisdagen p.wk/Tabel vaste verg.   Actie Als je deze mogelijkheid wilt gebruiken, geef dan bij de betreffende medewerkers 0 reisdagen op bij Vaste reisdagen per week. Let er op dat je bij de berekeningsmethoden 4, 9 en 10. je bij het invoeren van afwijkende reisdagen het oorspronkelijke aantal Vaste reisdagen per week moet invullen.  Uren cumulatief en per periode voor Aanvullend geboorteverlof Waarom Het controleren van de doorbetaalde uren voor Aanvullend geboorteverlof, deed je tot deze release via de Afrekenmatrix medewerker of via de Ad-hoc rapportage. Het is echter wenselijk om de opgenomen uren ook te kunnen controleren in het arbeidsvoorwaardescherm Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing), zodat je kunt nagaan welke uren vanuit HR Core Business zijn gebruikt voor het doorbetalen van het Aanvullend geboorteverlof.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Het veld ... uren berekend bevat nu naast de berekende uren bij een vast percentage, ook de berekende uren als er sprake is van een verlofopname via HR Core Business. Dit geldt voor alle verlofsoorten bij loondoorbetaling bij verlof waarbij sprake is van Berekende uren.  Actie Er is geen actie nodig Opgeloste meldingen Afronding minimum uurloon ging niet altijd goed (16197879) Melding Als een medewerker het wettelijk minimum loon verdient, moet het uurloon naar boven worden afgerond op 2 decimalen. Deze afronding naar boven ging niet altijd goed. Hierdoor kwam het voor dat het standaard uurloon toch niet naar boven werd afgerond op 2 decimalen, als een medewerker het minimum loon verdient.   Oplossing Dit is aangepast, zodat vanaf deze release het standaard uurloon correct naar boven wordt afgerond, als een medewerker het minimum loon verdient.  Actie Er is geen actie nodig. Voorstel transitievergoeding - Grondslag vaste looncomponenten niet meegenomen in berekening transitievergoeding (2144556) Melding  De voorgestelde waarde voor de transitievergoeding week soms af van de berekende waarde bij een gebroken jaar in dienst. Dit kwam voor als er bij het in dienst treden van een medewerker sprake was van een gebroken maand, waardoor het niet mogelijk was het aantal maanden in dienst vast te stellen voor het berekenen van de grondslag vaste looncomponenten voor de transitievergoeding. Oplossing De berekening is aangepast zodat het gebroken dienstjaar wordt meegenomen in de berekening. Actie Er is geen actie nodig.  Aanvullend geboorteverlof - uitbetaling (2257245) Melding  Als aanvullend geboorteverlof is opgenomen en je ervoor kiest om de Uitbetaling UWV in één keer achteraf te verrekenen, doe je dat door in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing) het veld Beëindiging tbv verrekening aanv. geb. verlof op Ja te zetten en het bedrag in te vullen bij Bedrag uitbetaald door UWV aanv. geboorteverlof. Het kwam echter voor dat deze stappen waren gevolgd en het doorbetalingspercentage voor aanvullend geboorteverlof op 0 was gezet, er toch geen verrekening van de uitbetaling UWV op de loonstrook stond. Dit kwam doordat de uitbetaling plaatsvond in een periode nadat aanvullend geboorteverlof was opgenomen en de uitbetaling alleen verrekend werd, als er ook een loondoorbetaling voor het aanvullend geboorteverlof in dezelfde periode plaatsvond. Oplossing Vanaf deze release wordt als in de laatste periode het Doorbetalingspercentage aanvullend geboorteverlof op 0 wordt gezet en er dus geen loondoorbetaling van het aanvullend geboorteverlof plaatsvindt, toch de UWV uitbetaling verrekend als de velden Beëindiging tbv verrekening aanv. geb. verlof en Bedrag uitbetaald door UWV aanv. geboorteverlof zijn ingevuld. Actie  Er is geen actie nodig. Geen begrenzing op maximum dagloon ziekengeld (2188775) Melding Ziektedagen worden geboekt met de verwachting dat er wordt afgetopt op het Maximum dagloon Ziektewet. De ziektedagen werden echter volledig doorbetaald. Het aftoppen op het Maximum dagloon Ziektewet vindt alleen plaats als het ziektegeld wordt berekend op basis van ziektedagen. Bij werknemers waarvoor ook ziekte-uren waren ingevuld was het maximum dagloon niet toegepast omdat ziekte-uren vóór dagen gaan. In de online help stond in toelichting van het veld Toepassen maximum dagloon niet duidelijk vermeld dat de loondoorbetaling bij ziekte alleen werd afgetopt op het wettelijk vastgestelde maximum dagloon ziektewet als je ziektedagen had opgegeven. Oplossing  We hebben de programmatuur aangepast omdat bleek dat er behoefte is dat het maximum dagloon ziekengeld ook wordt toegepast bij het opgeven van ziekte-uren. Voortaan wordt er ook als er ziekte-uren zijn opgegeven gecontroleerd op het maximum dagloon. Actie Er is geen actie nodig.  Foutmelding salarisverwerking deling 0 bij transitievergoeding (2278094) Melding Bij een voorlopige verwerking verscheen er een foutmelding in verband met deling door 0. Dit probleem trad op bij medewerkers die in 2017 in dienst zijn gekomen en in 2020 uit dienst worden gemeld, Als de medewerker meer dan een jaar in dienst is geweest, maar minder dan 3 jaar, wordt de duur van de referteperiode voor variabele vergoedingen berekend in werkdagen. Payroll Business haalt echter alleen gegevens op uit de laatste 2 jaar en geen gegevens uit eerdere jaren. Hierdoor was het niet mogelijk werkdagen te bepalen en dit resulteerde in de foutmelding Deling door nul omdat er geen werden dagen geretourneerd. Oplossing Het is wel mogelijk kalenderdagen langer dan twee jaar terug te bepalen. Daarom gebruikt Payroll Business voor het bepalen van de referteperiode voor de grondslag variabele vergoedingen voortaan kalenderdagen in plaats van werkdagen, waardoor de deling door nul wordt voorkomen en de foutmelding niet meer verschijnt. Actie Er is geen actie nodig. In de journaalexport ontbraken verbijzonderingen (2122980) Melding In de journaalexport kun je meerdere selectiecriteria opnemen, waaronder kostenplaats en classificatiekenmerk. Bij het verwerken van een declaratie met verbijzondering kwamen echter niet alle verbijzonderingscriteria en de vaste zaken uit het scherm arbeidscontract in de journalisering en in de journaalexport terecht. Oplossing Vanaf deze release worden alle verbijzonderingscriteria die zijn ingericht in de journaalpostoverzichten  en journaalexport rapportages getoond. Actie Als je hier gebruik van wilt maken, kun je dit in de journaalpostmodule inrichten. Wet- en regelgeving Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd. Waarom Vanaf 2021 is aan de Loonaangifte de Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd toegevoegd.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Om dit aan te sturen is per 1-1-2021 aan het scherm Arbeidscontract het veld Publiekrechtelijke aanstelling voor onbep. tijd toegevoegd. Dit veld heeft als standaardwaarde Niet van toepassing. Signaleringen - waarschuwing Om aan te geven welke waarde dit veld moet hebben, zijn er de volgende signaleringen aangemaakt: 2105 - Publ.recht.aanstelling moet Ja of Nee zijn 2106 - Publ.recht.aanstelling moet NVT zijn Meer informatie over deze signaleringen vind je in de online help in het onderwerp Signaleringen loonaangifte. Publishing Date : 10/26/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 24:01 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 645 Weergaven
Mededelingen  Uniek Persoonlijk Id en Conversie persoon Waarom  Bij gebruik van generieke API's, zoals Identity en Access management, Verzuim Management en Verzuim Management 2.0, is het gebruik van het Unieke Persoonlijk Id (UPI) verplicht. Dit zorgt er voor dat aanpalende applicaties en services unieke personen en de onderliggende medewerkers kunnen identificeren. Hiervoor is niet alleen het veld UPI beschikbaar gesteld, maar introduceren we ook een nieuw niveau in de structuur van HR Core business, dat de medewerkers aan elkaar koppelt.  Voorbeeld van de structuur van een persoon met onderliggende medewerkers: Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers Medewerker > Persoon > Persoon Als je een van de hiervoor genoemde oplossingen gaat gebruiken, vragen we om als onderdeel van het implementatietraject de UPI in te vullen. De UPI wordt gebruikt om unieke Personen mee aan te maken. Voor het aanmaken van personen is een conversie nodig. Deze conversie houdt in dat de persoonsgegevens die op het niveau van de medewerker staan, worden gesynchroniseerd en opgenomen op het niveau van de persoon. In het document Persoonsgegevens 2020-10 dat beschikbaar is op de community, vind je de gegevens die beschikbaar worden gesteld aan aanpalende applicaties op het niveau van de persoon en daarom worden gesynchroniseerd. Uw actie Voordat de synchronisatie naar de persoon wordt gestart is het van belang dat de Unieke Persoonlijke Id's zijn ingevuld. Daarnaast moeten de gegevens van de medewerker met het meest recente dienstverband actueel zijn.  Nieuw  Referentie naar de persoon bij de medewerker Waarom  Met de toepassing van de UPI en het in gebruik nemen van het niveau Persoon binnen de structuur van HR Core Business, is er behoefte ontstaan aan inzicht in de relatie van de medewerker met de persoon.  Hoe  Medewerker > Medewerker > Medewerkers  Aan het scherm Medewerkers is het veld Persoon toegevoegd, waaraan je kunt zien welke referentie naar de persoon bestaat. Dit veld kun je niet zelf aanpassen.  De referentie naar de persoon is zichtbaar zodra het nieuwe niveau Persoon is geactiveerd. Het uitrollen van dit nieuwe niveau, zal gefaseerd en naar behoefte plaatsvinden, initieel voor klanten die gebruik gaan maken van de oplossing Identity en Access management of van Verzuim Management 2.0. Uw actie  Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Uniciteitscheck UPI op basis van BSN Waarom Omdat het soms voorkomt dat er binnen een organisatie meerdere medewerkers met dezelfde achternaam en geboortedatum werkzaam zijn, is het nodig de uniciteitscheck van het Uniek Persoonlijk id (UPI) te laten plaatsvinden via het Burgerservicenummer (BSN). Onder bepaalde voorwaarden mag het BSN gebruikt worden om deze check uit te voeren. Het is echter niet toegestaan het BSN als resultaat of zoekveld te presenteren. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI Bij het invoeren van een Uniek Persoonlijk Id (UPI) voor een medewerker controleert de applicatie of de UPI al in gebruik is. Als dit zo is, moet het BSN van de bestaande medewerker met de bestaande UPI overeenkomen met de combinatie BSN en UPI van de nieuwe medewerker. De controle op de achternaam en geboortedatum blijft van toepassing.  Uw actie Als je de UPI wilt wijzigen of invoeren om aan te duiden dat het om dezelfde persoonsgegevens bij meerdere medewerkers gaat, dan moeten BSN, achternaam en geboortedatum van de verschillende medewerkers overeenkomen.  Automatisch vullen Uniek Persoonlijke Id (UPI) Waarom Bij het invoeren van een nieuwe medewerker, moest de gebruiker de beslissing nemen of deze medewerker via een Uniek Persoonlijk Id (UPI) aan een andere medewerker met dezelfde persoonsgegevens gekoppeld moest worden. Als de gebruiker bij een medewerker, waarvan reeds een medewerker bestaat met dezelfde persoonsgegevens een andere UPI invoert, leidt dit tot een nieuw uniek persoon en kan deze niet meer aan de bestaande medewerker worden gekoppeld. Om dit te voorkomen, wordt nu bij invoer op basis van het Burgerservicenummer (BSN) een UPI vooringevuld, als dit BSN reeds bekend is binnen de klant. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep Bij het invoeren van het BSN van een nieuwe medewerker, controleert het systeem of dit BSN binnen de klant al bekend is en vult, als dit zo is, bij het veld Uniek Persoonlijk Id een voorgestelde waarde in. Als het toch de bedoeling is dat het invoeren van een nieuwe medewerker leidt tot een nieuwe persoon, dan kun je deze voorgestelde UPI overschrijven. Dit geldt nog niet voor Import of Self Service.  Uw actie De UPI wordt ingevuld op basis van de combinatie BSN en UPI die reeds bekend is binnen de applicatie. We adviseren daarom ervoor te zorgen dat de huidige combinaties van BSN en UPI correct zijn.  Autogenereren Uniek Persoonlijk ID Waarom Om het unieke persoonlijke ID (UPI) automatisch te kunnen vullen met de medewerkercode of met een automatisch gegenereerde UPI, zijn er nieuwe stuurgegevens beschikbaar. Hiermee kun je instellen dat het UPI automatisch gevuld wordt met de medewerkercode of met een nummer dat automatisch wordt gegenereerd al dan niet op basis van een volgnummer. Als je het UPI automatisch laat genereren, kun je ervoor kiezen of je het automatisch gegenereerde nummer wilt aanvullen met voorloopnullen en zo ja, tot welke maximale lengte. Hoe Instellingen >Vastlegging > Stuurgegevens UPI Vanaf deze release is het scherm Stuurgegevens UPI toegevoegd aan het menu Instellingen > Vastlegging. Bij het invoeren van een nieuwe medewerker wordt op basis van de instellingen die in dit scherm zijn vastgelegd het UPI gevuld.  Veld / optie Toelichting UPI vullen met Medewerkercode Kies hiervoor als je wilt dat bij het invoeren van een nieuwe medewerker als UPI automatisch de medewerkercode wordt ingevuld. Let op dat bij gebruik van de medewerkercode, dit kan leiden tot unieke UPI's per medewerker, terwijl sommige medewerker juist dezelfde UPI zouden moeten krijgen, om deze te kunnen identificeren als dezelfde persoon. Automatisch genereren Kies hiervoor als je wilt dat de applicatie automatisch een UPI genereert.  Zodra je Automatisch genereren selecteert, zie je de hieronder beschreven velden voor het vastleggen van een aantal eigenschappen van het automatisch gegenereerde UPI. Volgnummer Geef een volgnummer op, als je wilt dat de UPI's die de applicatie automatisch genereert zijn gebaseerd op dit volgnummer + 1, dit volgnummer +2, etc. Dit veld zie je alleen als je bij UPI vullen met hebt gekozen voor Automatisch genereren. Voorloopnullen Plaats hier een vinkje als je wilt dat het automatisch genereerde UPI wordt aangevuld met voorloopnullen tot de maximale lengte die je opgeeft bij Totale lengte. Zodra je hier een vinkje plaatst zie je ook de velden Totale lengte en Voorbeeld. Totale lengte Geef de totale lengte van het UPI op, dus uit hoeveel karakters het maximaal mag bestaan. Staat de optie Voorloopnullen aan, dan vult de applicatie het automatisch gegenereerde UPI aan met voorloopnullen tot de maximale lengte. Let op: we adviseren geen UPI's langer dan 15 karakters te gebruiken. Dit veld is alleen zichtbaar als bij Volgnummer een vinkje staat. Voorbeeld Hier zie je een voorbeeld van het UPI gebaseerd op de instellingen die je in het scherm hebt vastgelegd. Dit veld is alleen zichtbaar als bij Volgnummer een vinkje staat. Uw actie Als je binnen jouw organisatie de UPI's automatisch wilt laten genereren, leg dan de gewenste instellingen vast zoals hierboven beschreven.  Locatie omschrijving, Identity en PingID toegevoegd aan synchronisatie persoon Waarom Als onderdeel van de synchronisatie van persoonsgegevens van de medewerker met het niveau van de Persoon, zijn ook de volgende gegevens toegevoegd: Locatie omschrijving Locatie omschrijving (postadres) Identity en PingID. Dit betekent dat de ingevoerde waardes in deze velden ook worden opgeslagen bij de persoon en bij andere medewerkers worden gekoppeld aan deze persoon.  Hoe Medewerker > Medewerker > Adresgegevens medewerker Medewerker > Medewerker > Medewerker (aanvullend) Zodra het nieuwe niveau Persoon in gebruik is, worden deze gegevens beschikbaar gesteld op het niveau van de persoon. Dat betekent dat deze gegevens beschikbaar worden gesteld, op het moment dat gegevens van een persoon worden opgevraagd. Het houdt ook in dat andere gekoppelde medewerkers met dezelfde persoonsgegevens, gekoppeld aan dezelfde persoon, met deze waardes worden bijgewerkt.  Uw actie Gebruik je het niveau Persoon, dan adviseren we om ervoor te zorgen dat bovengenoemde velden met de meest actuele waardes zijn gevuld. Dit zijn de waardes die ook worden gesynchroniseerd met de persoon en de andere gekoppelde medewerkers. Publishing Date : 9/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 16:05 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 605 Weergaven
Mededelingen Rapporten krijgen Visma kleuren Waarom Door het samengaan van Raet en Visma is de behoefte ontstaan om de groene huisstijl van de Raet-modules aan te passsen. Hoe De komende maanden gaan we de diverse rapporten van HR Core Business en Payroll Business geleidelijk omzetten naar de huisstijl van Visma in de kleuren blauw-wit-rood-zwart. Actie Er is geen actie nodig, de werking van de rapporten verandert hierdoor niet. Payroll-resultaten 2020 opnieuw berekend Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om bij het uit dienst treden van een medewerker de verschuldigde transitievergoeding uit te betalen bij dezelfde medewerker onder een tweede inkomstenverhouding. Hoe Voor het correct berekenen van meerdere inkomstenverhoudingen hebben wij nieuwe payrollelementen geïntroduceerd: als er tot nu toe alleen een cumulatief bedrag beschikbaar was, bijvoorbeeld ZVW loon werkn laag, is er voortaan ook een periode-bedrag beschikbaar, bijvoorbeeld ZVW loon werknemer periode. Deze nieuwe payrollelementen zijn voorzien van een verwijzing naar de inkomstenverhouding (IKV), zodat ze gebruikt kunnen worden in de loonaangifte en in diverse overzichten. Sommige cumulatieve payrollelementen hadden tot nu toe ook al een verwijzing naar de IKV. Deze IKV-aanduidingen zullen de komende maanden geleidelijk vervallen. Reden hiervoor is dat een opgebouwd cumulatief binnenkort het resultaat kan zijn van meerdere inkomstenverhoudingen en dus in principe geen IKV-verwijzing moet bevatten. Na het vrijgeven van release 2020-10, zal Payroll Business de nieuwe payrollelementen voor heel 2020 met terugwerkende kracht berekenen.  Actie De eerste salarisberekening na de release duurt mogelijk langer dan je gewend bent; houd hier rekening mee door tijdig een eerste verwerking of vervolgverwerking te starten. Na de verwerking zie je de nieuwe payrollelementen terug in: Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever: plaats hiervoor een vinkje bij de optie Overzicht payroll-elementen Rapport Payrollelementen BTL91-betalingen niet meer beschikbaar Medewerker > Medewerker > Overboekingen buiten SEPA (BTL91) Door de introductie van SEPA is het gebruik van de interface voor buitenlandse betalingen - BTL91 - al enkele jaren geleden stilgevallen. Zoals enige tijd geleden aangekondigd, hebben wij daarom met ingang van deze release de functie Overboekingen buiten SEPA (BTL91) uit het medewerkermenu verwijderd. In een volgende release gaan we de interface ook verwijderen uit het scherm Interfaces in het menu Instellingen. Nieuw Gewerkte uren duidelijker op de salarisstrook Waarom  Wij krijgen regelmatig het verzoek om gewerkte uren en overuren duidelijker te vermelden op de salarisstrook. Achterliggende redenen zijn meestal: De relatie tussen uren en het berekende bedrag is voor de medewerker niet altijd duidelijk. Met name mutaties die met terugwerkende kracht zijn uitgevoerd, leveren verwarring op. Hoe  Het bruto-netto gedeelte van het loonstrookmodel Vierkoloms (staand) A4 is uitgebreid met een extra kolom Berekening: daarin zie je voortaan naast het bedrag ook de gewerkte uren. Voorbeeld  Overuren 120%    -    10 uur    -     150,00  Dit is gerealiseerd voor de volgende arbeidsvoorwaarden: Salaris variabel bruto - gewerkte uren, ziekte-uren en verlofuren Overuren - uren geld/geld en uren tijd/geld Overige uren tabel Overige uren bijzonder tarief Toeslagen variabel - aantallen zonder specifieke eenheid Bijzonderheden Uren die met terugwerkende kracht zijn vastgelegd verschijnen op een aparte regel, samen met het resulterende bedrag en een asterik (*). De arbeidsvoorwaarde Toeslagen variabel verwerkt aantallen waarbij de eenheid vrij interpreteerbaar is, bijvoorbeeld Aantal ritten. De aanduiding op de strook is daarom eenheden in plaats van uren. De uren worden alleen getoond als je ze vastlegt met eenmalige mutaties. Deze vind je terug onder Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen). Als je uren vastlegt met één mutatie voor de hele periode in het arbeidsvoorwaardescherm, is het aantal uren op de strook vooralsnog niet zichtbaar. Het is niet altijd mogelijk de aantallen weer te geven, dit hangt af van de instellingen voor de weergave:  Als je bijvoorbeeld kiest voor het splitsen van de overwerkvergoeding en de toeslag, worden de uren alleen vermeld bij de overwerkvergoeding. Dit om te voorkomen dat dezelfde uren op meerdere regels worden weergegeven. Kies je voor het salderen van overwerk en toeslagen, dan worden er eveneens geen uren weergegeven. Verder zijn ook andere verbeteringen in het loonstrookmodel doorgevoerd: De kolom ZVW loon is verwijderd, deze is sinds een aantal jaren per definitie gelijk aan het fiscale loon. De kolommen Bruto en Fiscaal zijn naar rechts verplaatst. De kolom Bruto heet nu Bruto-Netto. Alle wijzigingen gelden ook voor de modellen Vierkoloms (staand) A4 met urenspecificatie en Vierkoloms (staand) A4 met extra resultaatregels. In de toekomst zullen wij onderzoeken of het mogelijk is om meer informatie te vermelden in de nieuwe kolom Berekening, bijvoorbeeld gedeclareerde kilometers en het toegepaste uurloon. Als je daar ideëen over hebt, horen wij het graag via de Community! Actie  In principe hoef is er geen actie nodig. Wel zijn er vanaf nu nieuwe mogelijkheden. Dit hangt af van het loonstrookmodel dat je op dit moment gebruikt: Je gebruikt het Vierkolomsmodel als je op dit moment de kolommen Bruto - Fiscaal - ZVW loon en SV loon ziet. In dat geval zie je  de wijzigingen vanzelf bij de eerstvolgende verwerking.  Zie je alleen de kolommen Verg./Inh. - Belastb. loon - SV loon, dan gebruik je het Driekolomsmodel. In dit model is qua lay-out geen ruimte voor bovenstaande verbeteringen. Zie je de kolommen Bruto - Loonheffing - Netto en mogelijk nog andere inhoudingen, dan gebruik je het model Matrix staand A4 of Matrix liggend A4. Deze modellen zijn vooralsnog ongewijzigd. Overstappen naar een ander loonstrookmodel In overleg met onze Servicedesk kun je eventueel overstappen naar het Vierkolomsmodel, zodat medewerkers bovenstaande informatie te zien krijgen. Overstappen naar een ander loonstrookmodel is mogelijk aan het begin van een afrekenperiode, zolang er nog geen eerste verwerking heeft plaatsgevonden,  Het vak met Aantallen beter benutten Als je het Vierkolomsmodel gebruikt is het in principe niet meer nodig om de gewerkte uren te vermelden in het vak Aantallen. Daar is dus meer ruimte voor andere zaken. Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen Kies het Bedrijf en selecteer vervolgens het Loonstrookmodel en het Loonstrookgebied. Verwijder de urensoorten die je niet meer wilt laten zien en voeg eventueel andere elementen toe, bijvoorbeeld verlofsaldi of gedeclareerde kilometers. Meer gebruik maken van alternatieve omschrijvingen Wist je dat je de omschrijving van de looncomponent kunt aanpassen naar eigen behoefte? Dit kan door het vastleggen van een alternatieve omschrijving. Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen Zo kunt je het percentage dat van toepassing is op een bepaalde looncomponent toevoegen aan de omschrijving als dat nog niet gebeurd is, bijvoorbeeld: Overuren 120%. Jaaropgaaf klaar voor meerdere inkomstenverhoudingen Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om bij het uit dienst treden van een medewerker, de verschuldigde transitievergoeding uit te betalen bij dezelfde medewerker onder een tweede Inkomstenverhouding (IKV). Hoe De jaaropgaaf is voorbereid, zodat het mogelijk is meerdere IKV's weer te geven: Als de medewerker in de loop van het jaar meerdere inkomstenverhoudingen heeft gehad, zie je meerdere kolommen met bedragen. Het nummer inkomstenverhouding staat als kolomkop boven de bedragen. Actie Er is geen actie nodig. De manier waarop je de jaaropgaven afroept, is ongewijzigd: Collectief via Beheer  > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven Individueel via Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker Nieuwe regeling Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel) Waarom Voor het kunnen vastleggen van doorbetalingspercentages op basis van de ziekteduur, is er nu een nieuwe variant voor Loondoorbetaling bij ziekte beschikbaar. Voor deze variant is er een referentietabel waarbij je het doorbetalingspercentage bij de bijbehorende ziekteduur in maanden kunt vastleggen. Het is alleen mogelijk deze regeling te gebruiken als je ook Ziekteverzuim in HR Core gebruikt of de verzuimoplossing Verzuim Managment 2.0.  Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > Doorbetalingsperc. ziekte aantal maanden ziek Aan de lijst met referentietabellen is de referentietabel Referentietabel Doorbetalingsperc. ziekte - aantal maanden ziek toegevoegd. Hierin kun je per ziektesoort en aantal maanden het doorbetalingspercentage vastleggen op basis waarvan een medewerker die ziek is krijgt doorbetaald. Je selecteert een ziektesoort, nu is alleen de ziektesoort Ziek nog mogelijk,en legt het aantal maanden ziek en het bijbehorende doorbetalingspercentage vast.  Looncomponentenregeling Looncomponenten die moeten worden uitgesplitst, kun je via de Service Desk in een looncomponentenregeling laten opnemen.  Instellingen > Berekening > Grondslag In de grondslag geef je de looncomponenten op die  meetellen voor de berekening van het Ziekendagloon vaste vergoedingen en eventueel van het Ziekendagloon variabele vergoedingen.  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel) Je kunt hier de volgende gegevens vastleggen: Veld Veld Dagen voor berekening dagloon Korting ziekengeld tonen Ziekteuren opgave Gebruik contracturen referteperiode Dagloon Ziektegeld berekening Ziekteuren, invoer via Afrekenperiodes ophalen vaste vergoedingen Periode invoer ziekteuren Afrekenperiodes ophalen variabele vergoedingen Peilmoment aantal maanden ziek Afrekenperiodes ophalen SV loon Koppeling ziekte 1 t/m 3 met HR Core ziektesoort Toepassen maximum dagloon   Meer informatie vind je in de online help. Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel)  Hier kun je de volgende gegevens vastleggen Afwijkend ziekte-uurloon var. verg. Aanvullend bedrag uit te betalen ziekengeld Ziekte-uren 1 t/m 3 Daarnaast is er een veld waarin Payroll Business aangeeft of het een doorlopend ziektegeval betreft. In de velden Doorbetalingsperc ziektedagen / uren 1 t/m 3 zie je informatie over het toegepaste doorbetalingspercentage uit de referentietabel. Meer informatie vind je in de online help. Actie Als je de regeling wilt gaan gebruiken, kun deze inrichten zoals is beschreven in de online help.  Gewijzigd en verbeterd Salarisstrook viewer - Lijst medewerkers niet volledig zichtbaar Waarom  Als er al een loonstrook van een persoon was geopend en er werd geprobeerd een andere medewerker te zoeken, dan verscheen de lijst met medewerkers achter de getoonde salarisstrook. Hierdoor zag je er slechts drie regels en niet de gehele lijst met medewerkers die voldeden aan de zoekopdracht. Dit kwam alleen als je Payroll Business had geopend in Internet explorer, bij Google Chrome deed dit probleem zich niet voor. Hoe  Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstrook viewer In deze release is het probleem opgelost. Ook als je werkt met Internet Explorer, zie je weer de complete lijst met medewerkers die aan de zoekopdracht voldoen. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Soort element weer getoond bij het zoeken naar loonstrookelementen (1604745)  Melding  Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen In het zoekvenster van de functie Loonstrookelementen was de kolom Soort leeg, waardoor je geen onderscheid kon zien tussen gegevenselementen, payrollelementen en looncomponenten. De kolom Rekeneigenschap is vaak leeg omdat deze alleen van toepassing is op looncomponenten.  Oplossing  De kolom Soort is weer gevuld.  Actie Er is in principe geen actie nodig. Als je eerder besloten had om te wachten met het toevoegen van elementen, kun je nu alsnog het juiste element zoeken en toevoegen. Knop Gebruikersinstellingen onderin menubalk niet meer getoond (2180082)  Melding Als je bij een gebruiker bijvoorbeeld oude bedrijven uit het menu wilde halen, maakte je soms alle bedrijven onzichtbaar. Hierdoor verdween de knop Instellingen   en was het niet meer mogelijk om zelf weer een bedrijf toe te voegen. Oplossing  De programmatuur is aangepast, zodat het niet meer mogelijk is om alle bedrijven onzichtbaar te maken. Binnen de autorisatie van een professional moet minimaal één bedrijf toegevoegd blijven, anders is opslaan niet mogelijk.  Als je probeert alle bedrijven te verbergen verschijnt bij het opslaan de melding: Er moet ten minste één bedrijf zijn toegevoegd aan de lijst met zichtbare bedrijven.  Actie Er is geen actie nodig. Conditie voor signaleringen Uitdienst binnen twee maanden aangescherpt  (15393480) Melding 1 Voor de volgende signalering is de conditie aangescherpt: 1. Uitdienst binnen 2 maanden - AWf mogelijk herzien Dit signaal krijg je als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden niet de waarde Ja is ingevuld.  Als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en er is voor die medewerker AWf laag (WW laag) toegepast, dan moet de AWf mogelijk herzien worden. Dit signaal wordt gegeven om je er aan te herinneren dat dit het geval kan zijn. Het herzien van de AWf doe je door in het scherm Loonheffingen bij het veld WW herzien de waarde Ja in te vullen met als Peildatum (ingangsdatum) de datum in dienst van de medewerker. Hierna controleert Payroll Business of het nodig is de AWf  te herzien en past deze zo nodig aan.   Deze signalering werd echter ook gegeven als de medewerker niet verzekerd was voor de WW. Oplossing  1 Dit signaal wordt nu alleen nog maar gegeven als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden niet op Ja staat EN de medewerker ook verzekerd is voor de WW.   Melding 2 Voor de volgende signalering is de conditie aangescherpt: 2. Uitdienst binnen 2 maanden - WW herzien indicatie op Ja Dit signaal krijg je als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja is ingevuld. Als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en er is voor die medewerker AWf laag (WW laag) toegepast, dan moet de AWf mogelijk herzien worden.  Dit signaal wordt gegeven om je er aan te herinneren dat de medewerker binnen twee maanden uit dienst is gegaan en dat Payroll Business het veld WW herzien de waarde Ja heeft gegeven met als ingangsdatum de datum in dienst van de medewerker. Payroll Business controleert vervolgens of het nodig is de AWf te herzien en past deze zo nodig aan.   Deze signalering werd echter ook gegeven als de medewerker niet verzekerd was voor de WW. Oplossing 2 Dit signaal wordt nu alleen nog maar gegeven als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden op Ja staat EN de medewerker ook verzekerd is voor de WW.   Actie Er is geen actie nodig. Lengte dagvergoeding Z4 afwijkend in Payroll Business (2224860) Melding Bij invoer via Self Service of via import, was het niet mogelijk om voor het element Z4 Uren tijd/tijd (overuren) 1000,00 of meer uren te muteren. Bij het handmatig vastleggen via de schermen in Payroll Business bleek het wel mogelijk om meer uren dan 1000,00 op te geven. Dit kwam omdat de lengte van het veld via import inclusief decimalen maximaal 5 posities was. Oplossing De handmatige invoer via de schermen in Payroll Business liet de waarde van 1000,00 of meer onterecht toe. Het was echter een wens van de melder om ook via Self Service of import 1000,00 of meer te kunnen invoeren. Daarom hebben we de eigenschappen van dit specifieke element Z4 Uren tijd/tijd (overuren) aangepast, zodat het invoeren van 1000,00 of meer met een maximum van 9999,99 nu ook is toegestaan. Actie Er is geen actie nodig.  Arbeidsvoorwaarde 30% regeling - veld Toepassen normbedrag 30% regeling niet meer aanwezig (2237153) Melding Het veld Toepassen normbedrag 30% regeling was van de arbeidsvoorwaardeschermen voor de 30%-regeling verdwenen.  Oplossing Het veld Toepassen normbedrag 30% regeling is inmiddels weer beschikbaar. Actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 9/22/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 15:15 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 693 Weergaven
Notifications Unique Personal ID and person conversion Why When using generic APIs, such as Identity and Access Management, Medical Leave Management and Medical Leave Management 2.0, the use of the Unique Personal ID (UPI) is mandatory. It ensures that unique persons and associated employees are identifiable in interface applications and services. The UPI field is available for specifying this ID, and now a new level in the HR Core Business structure has been introduced to link employees. An example of a person’s structure with associated employees: How Employee > Employee > Employees Employee > Person > Person When you use either of the above solutions, the UPI must be specified as part of the implementation process. The UPI is used to create unique persons. This requires a conversion, which ensures that the personal data at the employee’s level is synchronized and included at the person’s level. The Person Data 2020-10 document – available in the community – contains the data that is made available to interface applications at the person’s level and is used for synchronization. Your action Before synchronization commences, the Unique Personal IDs must haven been specified. The data of the employee with the most recent employment must be current. New Reference to the employee’s associated person Why With the application of UPI and the introduction of the Person level in the HR Core Business structure insight into the employee’s relation with the person is required.  How Employee > Employee > Employees The Employees screen now includes the Person field that shows the reference. This field cannot be modified. The reference is displayed when the new Person level has been activated. This new level will be rolled out in phases and where required – initially for clients who will start using Identity and Access Management or Medical Leave Management 2.0. Your action No action is required. Modified and Improved UPI uniqueness check based on BSN Why As an organization may have multiple employees with the same last name and date of birth, the UPI uniqueness check must take place using the BSN (Citizen Service Number). The BSN may be used under certain conditions. The BSN may not be used as a result or search field. How Employee > Inflow/Outflow > Create Employee Employee > Inflow/Outflow > Create Employee with Profile Group Management > Data exchange > Modify UPI When an employee’s Unique Personal ID (UPI) is entered, a check is performed to determine if the UPI is already in use. If it is, the BSN of the existing employee with the existing UPI must match the BSN+UPI combination of the new employee. The last name and date of birth must still be checked. Your action If you want to change or enter the UPI to indicate that the same personal data applies to multiple employees, the BSN, last name and date of birth of these employees must match. Auto-population of Unique Personal ID (UPI) Why When entering a new employee, the user must determine whether that employee should be linked to another employee with the same personal data through a Unique Personal ID (UPI). When the user specifies a different UPI for an employee (where an employee with the same personal data already exists), this will result in a new unique person; that person cannot be linked to the existing employee. This situation is now prevented through auto-population of a UPI based on the BSN (if the BSN is already known by the client). How Employee > Inflow/Outflow > Create Employee Employee > Inflow/Outflow > Create Employee with Profile Group When specifying the BSN of a new employee, the system checks if that BSN is known by the client and auto-populates the Unique Personal ID field with a suggested value. If the intention is to create a new person by entering a new employee, the suggested UPI can be overwritten. This is not yet possible for self service or import.  Your action The UPI is auto-populated based on the BSN+UPI combination already available in the application. We therefore recommend making sure the current BSN+UPI combinations are correct. Autogeneration of Unique Personal ID Why In order to be able to automatically fill in the unique personal ID (UPI) with the employee code or with an automatically generated UPI, new control data is available. With this you can set that the UPI is automatically filled with the employee code or with a number that is automatically generated, whether or not based on a serial number. If you have the UPI generated automatically, you can choose whether you want to supplement the automatically generated number with leading zeros and if so, up to what maximum length. Hoe Settings > Data entry > Configuration UPI As of this release, the Configuration UPI screen has been added to the Settings > Data entry menu. When entering a new employee, the UPI is filled in based on the settings recorded in this screen.   Veld / optie Toelichting Fill UPI with Employee code Select this if you want the employee code to be entered automatically when entering a new employee as a UPI. Please note that when using the employee code, this can lead to unique UPIs per employee, while some employees should receive the same UPI in order to identify them as the same person. Auto generate Choose this if you want the application to automatically generate a UPI. Once you select Auto Generate, you will see the fields described below for capturing some of the properties of the auto-generated UPI. Sequence number Enter a sequence number, if you want the UPIs that the application generates automatically, are based on this sequence number + 1, this sequence number +2, etc. You will only see this field if you have selected Auto generate in the Fill UPI with field. Leading zeros Place a check mark here if you want the automatically generated UPI to be supplemented with leading zeros up to the maximum length you specify at Total length. As soon as you put a check mark here, you will also see the fields Total length and Preview. Total length Enter the total length of the UPI, i.e. how many characters it may contain. If the option Leading zeros is checked, the application fills the automatically generated UPI with leading zeros up to the maximum length. Please note that we advise not to use UPIs longer than 15 characters. This field is only visible if you have checked the Sequence number option. Preview Here you can see an example of the UPI based on the settings you have entered in the screen. This field is only visible if you have checked the Sequence number option. Your action If you want to have the UPIs generated automatically within your organization, record the desired settings as described above. Location description, Identity and PingID added to person synchronization Why As part of the synchronization process of the personal data of an employee at the person’s level, the following data has been added: Location description Postal address location description Identity and PingID This means that the values specified in these fields are also stored at the person and other employees linked to this person. How Employee > Employee > Employee address details Employee > Employee > Employee (supplementary) Once the new Person level is in use, this data is made available at the person’s level. This means that the data is made available when data of a person is retrieved. The values of other linked employees with the same personal data, linked to the same person, are also updated. Your action When the Person level is used, we recommend ensuring that the above fields contain current values. These values are also synchronized with the person and the other linked employees. Publishing Date : 9/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 15:07 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 254 Weergaven
Mededelingen UPI verplicht  Waarom  In de voorgaande release notes en de tussentijdse update hierop heb je kunnen lezen dat de UPI verplicht gaat worden. Dit gaat aanvankelijk alleen gelden voor: gebruikers van de nieuwe oplossing voor Verzuim Management. gebruikers van de generieke API voor Identity & Access Management (IAM), in combinatie met de interface Youforce gebruikers uitgebreid. Als je alleen de HR-koppeling Youforce gebruikers uitgebreid gebruikt, zonder de andere hiervoor genoemde koppelingen, dan is de UPI nog niet verplicht. Hoe  Instellingen > Gegevensuitwisseling  > Raet koppelingen HR > Youforce gebruikers uitgebreid  Voor de gebruikers van een van de hiervoor genoemde koppelingen zal er een extra optie komen om de UPI verplicht mee te leveren aan het Youforce portaal.  Actie  Er is geen actie nodig. Als je gebruik gaat maken van één van de hiervoor genoemde applicaties zal Visma | Raet contact met je opnemen om de juiste instellingen voor je in te richten.  Terugkoppeling Belastingdienst (L2023) Waarom In de maandelijkse terugkoppeling van de Belastingdienst zien we in periode 5 en periode 6 nog een groot aantal signalen voor Signaal L2023: Er is geen Code reden einde arbeidsovereenkomst aangeleverd terwijl er een Datum einde inkomstenverhouding is aangeleverd. De afgelopen maanden hebben wij diverse verbeteringen doorgevoerd om deze meldingen te voorkomen, zoals het verplicht stellen van dit veld. Ondanks deze veranderingen gaat het niet goed als er nabetalingen plaatsvinden over voorgaand jaar (2019 in 2020). Omdat de Code reden einde arbeidsovereenkomst toen nog niet verplicht was, komt het vaak voor dat de reden uit dienst niet is vastgelegd. Dit zorgt voor bovenstaande melding vanuit de Belastingdienst. Deze informatie over periode 5 en 6 heeft de Belastingdienst ook per brief aan je gemeld. Hoe  Medewerker > Medewerkers > Reden uit dienst Op de eerste dag van de periode dat de medewerker nog een nabetaling krijgt, moet je de reden uit dienst vastleggen volgens één van de redenen die is voorgeschreven door de Belastingdienst. Als een medewerker op 1-12-2019 in periode 6 van 2020 nog een nabetaling krijgt, moet je de reden uit dienst vastleggen met peildatum 1-6-2020. Dit is vanaf 2020 bij elke aanlevering een verplicht gegeven. Actie  Om de meldingen van de Belastingdienst op te lossen voer je bovenstaande actie uit voor medewerkers die in een voorgaand jaar uit dienst zijn getreden en in 2020 nog een nabetaling krijgen. Daarnaast kun je via het Signaleringsverslag nagaan voor welke medewerkers in welke periode de reden uit dienst ontbreekt. Terugkoppeling Belastingdienst (L1314 en L1315) Waarom  In de maandelijkse terugkoppeling van de Belastingdienst zien vaak de volgende signalen: L1314 - De indicatie verzekerd WAO is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt.  L1315 - De indicatie verzekerd WW is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt. In eerdere release notes hebben we hier al aandacht aan besteed en de programmatuur aangepast om deze signalen te voorkomen. Omdat we zien dat het vastleggen van de juiste verzekeringsindicaties nog niet altijd goed gaat, willen wij dit nogmaals onder de aandacht brengen. De Belastingdienst geeft deze meldingen als een persoon na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door blijft werken. Hieronder leggen we nogmaals uit hoe u dit in Payroll Business vastlegt. Hoe  1. Bij het dienstverband dat stopt per de AOW-gerechtigde leeftijd: Meld deze medewerker uit dienst met ingang van de dag dat de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hierdoor vindt er een volledige afrekening plaats van vakantiegeld, eindejaarsuitkering, enz. Vul in het scherm Loonheffingen bij de volgende velden Nee in per het begin van de afrekenperiode.  WW verzekerd WAO/IVA/WGA verzekerd Met deze aanpassing wordt de premieberekening in Payroll Business gestopt. Omdat in de loonaangifte over deze periode voor deze velden de waarde Ja doorgegeven moet worden, bepaalt Payroll Business tijdens de salarisverwerking de gegevenselementen WW verzekerd (vervangende waarde) en WAO/IVA/WGA verzekerd (vervangende waarde) met de correcte waarde. Deze automatisch gemuteerde waarden vindt u terug in het mutatieverslag. Hierdoor wordt de loonaangifte correct aangeleverd. Let op: bij vierwekenverloning gelden er afwijkende voorwaarden voor de periode voor de AOW-datum. Zie hiervoor het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. In de loonaangifte wordt automatisch de waarde Ja doorgegeven. 2. Bij het dienstverband dat bestaat doordat de medewerker blijft doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd: Voer na stap 1 ook onderstaande stap uit. Voeg in Payroll Business met ingang van de datum waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, een nieuwe medewerker toe met een afwijkend IKV-nummer. Dit nummer mag niet hetzelfde zijn als het nummer van het eerdere dienstverband. Bij deze inkomstenverhouding vult u in het scherm Loonheffingen bij de velden voor de werknemersverzekeringen de volgende waarden in: WW verzekerd = Nee WAO/IVA/WGA verzekerd = Nee ZW verzekerd = Ja Actie Voer voor het oplossen van de meldingen L1314 en L1315 van de Belastingdienst met terugwerkende kracht bovenstaande stappen uit met als ingangsdatum de AOW-datum. Feedback op onze applicatie  Waarom  In de vorige release notes hebben we laten weten dat we vanaf de release van september gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren.   Hoe Vanaf de september release verschijnt na het uitvoeren van deze acties: Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. de volgende vraag: Hoe makkelijk was het voor u om de volgende taak of actie uit te voeren? Je kunt deze vraag beantwoorden door het geven van een cijfer. Op basis dit cijfer zie je dan de bijbehorende vervolgvraag: Score 1-5 : Wat zouden wij kunnen verbeteren zodat u deze taak /actie gemakkelijker kunt uitvoeren? Score 6-7 : Kunt u aangeven wat u gemakkelijk vond aan deze taak /actie? Actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren. 30%-regeling Exclusief territoriale kosten Waarom Voor ingekomen medewerkers die in Nederland komen werken, mag de werkgever onder specifieke voorwaarden ook de extraterritoriale kosten vergoeden door 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken. Als het toetsinkomen onder de norm voor het toepassen van de 30%-regeling komt, moet je de toepassing ervan verlagen.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > 30%-regeling excl. extraterritoriale kosten Vanaf deze release is de nieuwe arbeidsvoorwaardevariant Excl extraterritoriale kosten voor de 30%-regeling in Payroll Business opgenomen. Op bedrijfsniveau kun je de volgende instellingen gebruiken:  Via het veld Toepassen normbedrag 30% regeling kun je kiezen welke inkomensnorm je wilt toepassen:  Geen inkomensnorm toepassen Er vindt geen toetsing plaats tegen een van de waarden voor de inkomensnorm. Het ingevoerde percentage wordt altijd toegepast over de gehele looncomponent. Mastertitel inkomensnorm toepassen Payroll Business houdt rekening met de inkomensnorm die geldt voor medewerkers met een mastertitel. Reguliere inkomensnorm toepassen Hierbij houdt Payroll Business rekening met de reguliere inkomensnorm. Via het veld Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon kun je een van de volgende keuzes maken:  Geen automatische berekening Er vindt geen toetsing plaats tegen een van de waarden voor de inkomensnorm.  Verlaging 30% percentage Payroll Business berekent op grond van het cumulatieve inkomen vanaf de ingang van de 30%-regeling of vanaf het huidige jaar, het maximale percentage dat mag worden toegepast. Wanneer het inkomen in de eerste maanden onder het norminkomen is, wordt door het VCR rekenen in de maanden dat er een hoog inkomen is en daarmee ruim boven het norminkomen komt, altijd de 30% premie over het totaal inkomen van het jaar dat tot dan is opgebouwd berekend met aftrek van de premie wat al betaald is.  Hierdoor wordt altijd het maximale binnen de 30% regeling toegepast, wat er betaald dient te worden.  Meer informatie vind je in de Online Help via Arbeidsvoorwaarden en regelingen > 30%-regeling. Medewerker > Contract > arbeidsvoorwaarden > 30% regeling excl extraterritoriale kosten Hier vind je de volgende instellingen op medewerkerniveau.  Beschikkingsnummer - Hier kun je het nummer vastleggen van de beschikking die voor de betreffende medewerker van toepassing is. Datum ingang beschikking - Leg hier de ingangsdatum van de beschikking vast.  Datum einde beschikking - Vul de datum in waarop de beschikking eindigt. Datum tussentijdse toetsing - Als er nog sprake is van een tussentijdse toetsing, vul dan hier de datum van de tussentijdse toetsing in. Percentage 30% regeling - Het vastgelegde percentage voor de 30%-regeling. Dit percentage kun je zo nodig bij de medewerker aanpassen. Toepassen normbedrag 30% regeling - Selecteer de inkomensnorm uit de lijst, zie ook de lijst hierboven bij de bedrijfsinstellingen.  Berekend percentage 30% regeling - Hier zie je het percentage dat Payroll Business voor 30%-regeling heeft berekend en toegepast. Bruto inhouding 30% in grondslag variabel pensioen - Hier kun je aangeven of de bruto inhouding van de 30%-regeling meedoet in de grondslag voor variabel pensioen.  Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon - Hier kun je aangeven of de inhouding moet worden toegepast, zie ook de lijst hierboven bij de bedrijfsinstellingen.  Actie Als je deze regeling wilt gaan gebruiken, moet je deze toevoegen en de instellingen vastleggen. Denk eraan dat als je deze arbeidsvoorwaarde gedurende het jaar gaat toevoegen, dit tot herberekeningen kan leiden.  Signaleringen 30%-regeling  Waarom Op basis van de toepassing van de 30%-regeling zijn er verschillende signaleringen in Payroll Business opgenomen, die helpen om inzage te krijgen in de berekening of inrichting  Hoe De volgende signaleringen zullen getoetst worden: Informatief - Einddatum beschikking 30% regeling in deze periode Informatief - Medewerker 30 jaar, toetsinkomen van Laag naar Hoog Informatief - 30% regeling toegepaste percentage is lager dan 30% Informatief - Begindatum beschikking later dan deze afrekenperiode Waarschuwing - Belastbaar inkomen onder norminkomen 30%- regeling Waarschuwing - Gegevens beschikking 30% regeling niet compleet Fout - 30% regeling slechts gedeeltelijk toegestaan Actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd APG Interface Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Als voorbereiding hierop hebben we de APG-interface aangepast. Hoe Als je straks gebruik gaat maken van het uitbetalen van de transitievergoeding via het tweede contract, is het niet meer nodig de transitievergoeding te blokkeren voor de APG-interface. Als je dus voor het uitbetalen van de transitievergoeding het tweede contract gebruikt, sturen wij dit tweede contract niet door naar APG. Actie Gebruik je voor het uitbetalen van de transitievergoeding het tweede contract, dan hoef je geen actie te ondernemen. Als je voor het uitbetalen van de transitievergoeding een nieuwe medewerker blijft aanmaken, dan moet je de transitievergoeding  blokkeren voor de APG-interface. Verkopen en verrekenen verlofuren in de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw Waarom Binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw was het nog niet mogelijk om verkochte verlofuren en verrekende verlofuren correct te verrekenen in de verlofsaldo’s. Verlofuren die verkocht worden, mogen alleen op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering worden gebracht en niet op de wettelijke verlofsaldo’s. Hetzelfde geldt voor verrekende verlofuren die met een positieve waarde zijn vastgelegd. Deze  leiden tot een uitbetaling aan de medewerker en moeten op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering worden gebracht. De medewerker verkoopt dan verlof. Verrekende verlofuren die met een negatieve waarde zijn vastgelegd, moeten in het bovenwettelijke verlofsaldo van dit jaar worden bijgeteld. Deze leiden tot een inhouding bij de medewerker en de medewerker koopt in dit geval verlof bij.      Met ingang van deze release is het mogelijk gemaakt om verkochte verlofuren en verrekende verlofuren correct te verwerken. Deze worden nu alleen verwerkt in de bovenwettelijke verlofsaldo’s en niet meer in de wettelijke verlofsaldo’s.  Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag In het scherm Grondslag zijn aan de lijst van het veld Grondslag de volgende grondslagen toegevoegd:  Verlofuren verkochte verlofuren Gegevenselementen die je in deze grondslag opneemt, worden beschouwd als verkochte verlofuren en worden op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering gebracht. Eerst worden de eventuele bovenwettelijke verlofsaldo’s van voorgaande jaren bijgewerkt en als die niet aanwezig zijn, het bovenwettelijke verlofsaldo van het huidige jaar. Het saldo van de uren die in deze grondslag zijn opgenomen, zie je in het cumulatieve payrollelement Verlofopbouw - uren verkocht. Verlofuren verrekende verlofuren Gegevenselementen die je in deze grondslag opneemt, worden beschouwd als verrekende verlofuren. Als de grondslag een positieve waarde heeft, worden ze op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering gebracht. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij verkochte verlofuren. Als de grondslag een negatieve waarde heeft, worden ze in het bovenwettelijke verlofsaldo van het huidige jaar bijgeteld. Het saldo van de uren die in deze grondslag zijn opgenomen, zie je in het cumulatieve payrollelement Verlofopbouw - uren verrekend.  Actie Als je de mogelijkheid om verlofuren te verkopen wilt gaan gebruiken, neem dan de gegevenselementen waarop die verkochte verlofuren worden vastgelegd, op in de grondslag Verlofopbouw verkochte verlofuren. Als je de mogelijkheid om verlofuren te verrekenen wilt gaan gebruiken, neem dan de gegevenselementen waarop die verrekende verlofuren worden vastgelegd, op in de grondslag Verlofopbouw verkochte verlofuren. Negatief verlof is weer mogelijk in de arbeidsvoorwaarde Verlof – opbouw Waarom Binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw was het voor medewerkers vanaf 1-1-2020 niet meer mogelijk om meer verlof op te nemen, dan waarop zij voor dat verlofjaar maximaal verlofrecht hebben. Als een medewerker voor een verlofjaar recht heeft op 160 uur wettelijk verlof en 48 uur bovenwettelijk verlof, was het niet mogelijk meer dan 208 uur verlof op te nemen. Het meerdere aangevraagde verlof werd opgeslagen in het cumulatieve payrollelement Verlof aangevraagd boven saldo. Op verzoek van diverse gebruikers is het vanaf deze release weer mogelijk gemaakt om dit wel toe te staan. Hierbij kun je zelf kiezen of je dit wel of niet wenst.   Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens Aan het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde Verlof Opbouwmethode is per 1-1-2020 het veld Negatief verlofsaldo toestaan weer toegevoegd. Vul je hier Ja in, dan mogen medewerkers meer verlof opnemen, dan waarop zij voor dat verlofjaar maximaal verlofrecht hebben. Laat je het veld leeg of kies je Nee, dan is dit niet toegestaan.  Per medewerker kun je eventueel afwijken van de keuze die op bedrijfsniveau. Dit doe je door in het medewerkerscherm Verlof opbouwmethode bij het veld Negatief verlofsaldo toestaan een afwijkende waarde op te geven. Actie Omdat het veld Negatief verlof toestaan vroeger (voor 1-1-2020) ook werd gebruikt binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouwmethode, kan het nog een oude waarde bevatten. Controleer daarom in het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde of dit veld de gewenste waarde bevat en pas deze zo nodig aan.   Bij uit dienst gedurende de periode stond er een standaard reden in UPA-bericht Waarom Bij het uit dienst melden van een medewerker die halverwege de afrekenperiode uit dienst is gegaan, werd in het UPA-bericht standaard de waarde 20 (= Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen of op initiatief werknemer) als reden opgenomen, ook als er een andere reden was opgegeven.  Hoe Dit is opgelost. Alleen als er geen reden uit dienst is opgegeven, wordt voor die medewerker nog de standaard waarde 20 in het UPA-bericht geplaatst. Wij hebben dit met terugwerkende kracht vanaf peildatum 1-1-2020 hersteld. Actie Er is geen actie nodig. UPA - Gegevens partner soms niet volledig Waarom Vanuit de pensioeninstanties ontvingen wij meldingen dat de gegevens van de partner soms niet volledig werden doorgegeven.  Hoe In deze release de programmatuur met ingang van 1-1-2020 een aangepast, waardoor de partnergegevens volledig worden doorgegeven naar de UPA-aangifte. Actie Er is geen actie nodig. Bij de eerstvolgende aanlevering worden de partnergegevens gecorrigeerd. Voorstel transitievergoeding (instellingen) op klantniveau Waarom Tot deze release was het alleen mogelijk om op bedrijfsniveau de instellingen voor Voorstel transitievergoeding vast te leggen. Het was echter wenselijk om dit op klantniveau te kunnen inrichten.  Hoe Instellingen > Berekening >  Voorstel transitievergoeding (instellingen) Als je naar het scherm Voorstel transitievergoeding (instellingen) gaat, kun je kiezen of je dit op klant- of bedrijfsniveau wilt vastleggen.  Actie Als je de instellingen voor het voorstel transitievergoeding wilt vastleggen op klantniveau, kan je dit doen door de klant te selecteren in het scherm Voorstel transitievergoeding (instellingen). Koppeling Payroll voor aanvullend geboorteverlof Waarom Als je voor Aanvullend geboorteverlof gebruik wilt maken van Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing), moet je voor het koppelen hiervan een aantal stappen uitvoeren.  Hoe Instellingen > Verlof > Verlof koppeling payroll  Als je de verlofkoppeling met de payroll wilt gebruiken, moet je in het scherm Verlof koppeling payroll vastleggen op basis van welke verlofsoort Payroll Business de loondoorbetaling bij verlof moet berekenen. Selecteer in het veld Verlofsoort de verlofsoort die u wilt koppelen, bijvoorbeeld Aanvullend geboorteverlof.  Selecteer in het veld Verlofuren verrekening payroll het gegevenselement met de verlofuren die je in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof (uitsplitsing) hebt gekoppeld. Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing)  Hier leg je vast hoe het registreren van de verlofuren voor Aanvullend geboorteverlof moet plaatsvinden: Handmatig via Payroll Business - kies bij Aanvullend geboorteverlof, invoer via voor Handmatige invoer of in HR Core Business - kies bij Aanvullend geboorteverlof, invoer via voor HR Core Actie Als je de verlofkoppeling met HR Core wilt gebruiken, leg dan de hierboven vermelde gegevens vast.  Opgeloste meldingen  Nulboekingen in journaalposten en exportdefinitie (change 1934868) Melding Door een aanpassing in de februari release werden in alle gevallen de nulregels in de journaalexport niet getoond. Dit kan echter in sommige gevallen en inrichtingen juist wel wenselijk zijn. Daarom kunt u voortaan zelf kiezen of u de nulwaarden in de export journaalpost wel of niet wilt tonen.  Oplossing Module journalisering - Instellingen > Uitvoerdefinitie > Exportdefinitie Aan het scherm Exportdefinitie is het veld Nulregels in exportbestand toegevoegd, waarmee je via de volgende opties kunt vastleggen of je nulregels in de export wilt zien: Alle waarden tonen (default) Waarden onderdrukken als debet = 0 en credit is 0 Waarden onderdrukken als debet = credit Actie Als je de journaalpost wilt blijven gebruiken met daarin alle nulwaardes, dan hoef je niets te doen. Wil je dat er geen nulwaardes meer voorkomen in de export journaalpost, leg dan in het scherm Exportdefinitie de juiste waarde vast bij het veld Nulregels in exportbestand.  Ultimo regeling en verwerking UPA PGB voor parttime en/of gedurende de periode in-/uitdienst (change 2156477) Melding Voor PGB wordt gebruik gemaakt van pensioensoorten met een vaste grondslag. In de UPA-aangifte wordt het parttime periode regelingloon doorgegeven. Als een medewerker halverwege de periode in- of uitdienst kwam, werd het regelingloon voor de volledige periode doorgegeven. Dit moet echter naar rato zijn. Oplossing Met ingang van 1-1-2020 wordt, als in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen bij het veld 6 Jaarbedrag / periode bedrag is gekozen voor Periode (Parttime), het regelingloon bij in- en uitdienst naar rato doorgegeven op basis van de pro rata methode die is gekozen in de Uniforme pensioenaangifte. Dit is een algemene aanpassing die ook voor andere pensioeninstanties dan PGB kan gelden. Actie Er is geen actie nodig. Ouderschapsverlof na aanpassing nog niet gekort op regelingloon (change1950101) Melding Voor PGB wordt gebruik gemaakt van pensioensoorten met een vaste grondslag. In de UPA-aangifte wordt het parttime periode regelingloon doorgegeven. Als een medewerker ouderschapsverlof opnam, werd het regelingloon voor de volledige periode doorgegeven. Dit moet echter naar rato zijn. Oplossing Met ingang van 1-1-2020 wordt, als in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen bij het veld 6 Jaarbedrag / periode bedrag is gekozen voor Periode (Parttime) en in de arbeidvoorwaarde van de pensioensoort in het veld Corrigeren voor opgenomen verlof (pensioensoort) de waarde Ja is ingevuld, het regelingloon bij ouderschapsverlof naar rato doorgegeven in de Uniforme pensioenaangifte. Dit is een algemene aanpassing die ook voor andere pensioeninstanties dan PGB kan gelden. Uw actie Er is geen actie nodig. UPA Verschil premieberekening pensioen Raet en pensioenfonds DTH - Ref: VM Ned. Pensioen (change 2161727) Melding Als het veld in de referentietabel 10 Soort grondslag is ingesteld op 1 in eigen grondslag SV-loon, was bij de pensioenregelingen met een variabele grondslag het Regelingloon in de UPA-berichten te hoog. Het Regelingloon dat werd doorgegeven was Loon werknemer in plaats van het Loon werknemer + PremieLoonPremie. Het PremieLoonPremie is de som van alle pensioenpremies van de werknemer. Als de Soort grondslag is ingesteld op 2 Niet in eigen grondslag SV-loon is het Regelingloon wel juist. Het Regelingloon is dan namelijk Loon werknemer. Oplossing In de september release wordt met terugwerkende kracht vanaf peildatum 1-1-2020 de Regeling loonbedragen hersteld als de Soort grondslag is ingesteld op 1 in eigen grondslag SV-loon. Actie Er is geen actie nodig. Kenmerk soort betaling ontbreekt soms op overzicht netto resultaten (opschakelen) (change 1343821) Melding Bij sommige bedrijven kwam het voor dat niet alle kolommen in de betaalstaat juist werden gevuld. Dit kwam doordat deze velden voor deze bedrijven op een hoger niveau waren vastgelegd in Payroll Business waaraan de klant niets kon doen. Hierdoor kwamen de velden niet altijd juist en volledig in het rapport bij bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe medewerker waarbij de soort salarisrekening standaard werd gevuld en niet werd aangepast. Oplossing Met ingang van deze release is het niveau van deze mutaties aangepast zodat in het Betalingsoverzicht netto resultaat alle kolommen juist worden gevuld. Actie Er is geen actie nodig. Niet alle stroken zichtbaar in het vernieuwde scherm Salarisstrook viewer (change 2119125) Melding Door het aanpassen van de lijst waaruit u in rapportageschermen de medewerkers selecteert, waren medewerkers die gedurende de periode in dienst komen niet zichtbaar, omdat in de meeste gevallen de peildatum van het bedrijf op de eerste van de periode staat. Oplossing We hebben de peildatum ook in het rapportscherm van de Salarisstrook viewer gezet, zodat je daar zelf de juiste peildatum kunt invullen en je altijd alle salarisstroken kunt selecteren van de medewerkers die op dat moment in dienst zijn of waren. Actie Er is geen actie nodig. Verzamelloonstaat en Individuele loonstaat (change 2180653) ( change 2142194) Melding Een aanpassing in de release van juli ter voorbereiding van de Transitievergoeding gaf als ongewenst resultaat dat de verzamelloonstaten en individuele loonstaten niet meer juist werden gepresenteerd. Oplossing Op maandag 3-8-2020 hebben wij de oplossing hiervoor uitgeleverd, zodat de Verzamelloonstaat en Individuele loonstaat weer op een juiste manier gegenereerd kunnen worden. Actie Er is geen actie nodig. Signaalcode 170 pensioenfonds architect februari 2020 (change 2008502) Melding Sommige klanten ontvingen van het pensioenfonds APG (PFAB) signaalcode 170. Dit kwam voor als bij een medewerker halverwege de periode in dienst kwam, de APG deeltijdfactor niet correct was bepaald. Oplossing Met ingang van 1-1-2020 hebben wij een de programmatuur aangepast, zodat de deeltijdfactor correct wordt bepaald. Ook hebben we de interface APG Bouw (CAO Baksteen) aangepast, omdat het probleem ook hier kon voorkomen. Met terugwerkende kracht wordt dit vanaf peildatum 1-1-2020 hersteld. Actie Er is geen actie nodig Salaris niet altijd berekend bij promotie / terugplaatsing (change 2142435) Melding Bij het invoeren van een promotie door een salarisschaalaanpassing, werd er soms geen nieuw bijbehorend salaris berekend.  Oplossing Dit is opgelost. Bij een promotie of terugplaatsing wordt nu ook het (nieuwe) salaris berekend. Signalering 30%-regeling slechts gedeeltelijk toegestaan (change 1860909) Melding Voor een medewerker die halverwege de periode in dienst kwam, werd het toetsinkomen voor de 30%-regeling niet omgerekend naar rato van de werkdagen,  Hierdoor verscheen in het Signaleringsverslag de signalering: 30% regeling slechts gedeeltelijk toegestaan. Oplossing Voortaan wordt in dit geval het toetsinkomen 30%-regeling omgerekend naar rato van de werkdagen in dienst.  Publishing Date : 8/24/2020
Volledig artikel weergeven
21-08-2020 20:59 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 701 Weergaven
Notification Unique Personal Id mandatory Why  As you will have read in previous release notes and in the interim update, the Unique Personal ID (UPI) will become mandatory. Initially, this will only apply to: users of the new solution for Medical Leave Management users of the generic API for Identity & Access Management (IAM) in combination with the Youforce users extended interface. The UPI is not yet mandatory if you only use the Youforce users extended HR interface without the other interfaces mentioned above. How  Settings > Data exchange > Raet HR interfaces > Youforce users extended  An additional option will be made available to users of the interfaces mentioned above. This option will force UPI submission to the Youforce portal.  Your action  No action is required. If you are going to use one of the applications mentioned above, Visma | Raet will contact you to set up the correct settings.  New Application feedback Why In the previous release notes we informed you that the Customer Effort Score will be launched starting with the September release. When a specific procedure has been performed, a closed question will be displayed concerning the procedure. This enables you to provide us with feedback on new functionalities. This feedback in turn enables us to introduce process improvements.   How As of the September release, a closed question will be displayed when the following actions are performed: Employee > Employee > GDPR - Delete personal data – when the Delete button has been clicked. Employee > Inflow/outflow > Proposed transition payment – when the Save button has been clicked. The question is: How easy was it for you to complete this task or action? You can answer this question by assigning a score. Based on your score, you will then see a follow-up question: Score of 1-5: What can we improve to make it easier to perform this task/action?Score of 6-7: What did you find easy about performing this task/action? Your action Please provide an answer when you see a question about the use of the application. In this way we can assess your opinion on certain processes and screens, enabling us to focus on targeted improvement. Personal data available at the Person level Why It is becoming increasingly necessary to distinguish between personal data and employment data in interface applications such as Medical Leave Management and Talent Management. A combination of this data at the employee level has always been available in HR Core Business.  However, it is not only necessary to request personal data from the interface applications, but also to enter personal data from those applications. For example, a change of address for employee A also applies to copies of employee A in other applications. In the new Person level, specific personal data, such as address data, can now be synchronized with other employees, regardless of whether these employees work for the same company. The employees must belong to the same client, however.  Initially, the new Person level will only be available for clients switching to the new solution for Medical Leave Management or the generic API for Identity & Access Management (IAM) in combination with the Youforce users extended interface. In the future, it will be available in more interface modules.  How Employee > Person > Person The Person screen will be added to the menu. Once the Person level is available, a person will be generated based on the Unique Personal ID (UPI). The UPI will ensure that employees with the same personal data will be linked to the same person. If you then change any of the following data for one of the employees, the change will not only be implemented for the person, but also for any other linked employees. The Person screen shows the basic data of all employees linked to the person: Person code * Initials * Formatted name Prefixes Surname * Date of birth * Example: Employee 100, A. Apple, and employee T100, A. Apple, both have UPI 100 and are therefore linked to person 100, A. Apple. Employee 100's address is changed to Lindenlaan 8 in Amersfoort. This means that the address of person 100, A. Apple, will be changed to the same new address. The address of employee T100, who is also linked to person 100, will also be changed immediately.  This personal data synchronization applies to the following data elements: Data element   Initials Personal email address First and middle names Personal phone number First name Cell phone number Surname Office phone number Prefix Street Formatted name salutation House number Own name code House number suffix Partner's name Location description Title (prefix) ZIP/Post code Title (suffix) Town/city: Gender Country of residence Date of birth Foreign region Place of birth Street (postal address) Country of birth House number (postal address) Language House number suffix Date of death Postal address location description Citizen service number (BSN) ZIP/Post code (postal address) PING ID City/town (postal address) Nationality Country Email address Foreign region New screen for Unique Personal ID changes Why The Unique Personal ID (UPI) will serve as the unique key for generating a person from employees. The UPI will then be distributed to other applications. For example, the generic API for Identity & Access Management (IAM) will use the UPI as a unique key to recognize users and associated authorizations. Any changes to the UPI can therefore have major consequences. A modified UPI may disable the authorization of a person, and therefore the associated employee. Great care must therefore be taken when making any changes to a UPI. A separate screen is available as of this release for specific situations where a UPI change is unavoidable, such as registering an incorrect UPI. How Management > Data exchange > Modify UPI The Modify UPI screen is available in HR Core Business as of this release. The screen is available as of 1 January 2020, and it includes the following fields: Update UPI If you choose Yes, the UPI will be updated with the employee code. Unique Personal ID (UPI) - You can enter a UPI here. Note: if you have selected Yes for Update UPI, this field will be inactive. Employee > Employee > Employees You can save the UPI in the wizard screens Create Employee - Step 1 of 6 - Employee and Create new employee with profile group. However, once it has been saved, you can no longer change the UPI on the Employee(s) screen. You will have to use the Modify UPI screen. Your action Activating the Person level will be part of an implementation project for the applications mentioned above. Visma | Raet will contact you if this applies to your organization. The UPI must be completed when the Person level is activated.  Modified and improved GDPR - Delete employee screen name changed Why  User feedback has revealed that the name of the GDPR Delete employee screen is confusing. It suggests that an employee can be fully deleted, even though this screen is used only for deleting personal data. We have therefore decided to change the name of this screen.  How  Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data As of this release, the name of the GDPR Delete employee screen has been changed to GDPR Delete Personal Data.  Your action No action is required.  State/Province added to Employee Address Details screen Why  An employee's state/province may be needed for various purposes. It may be useful to record the federal state (Germany) or the region (Belgium) of employees working in those countries, or the employee's province in the Netherlands (or other relevant sub-regions). You can also use this field for compiling reports. The state/province field has been added to the employee's address data screen for this purpose, and you can define values for this field in a values list.  How  Employee > Employee > Employee address details As of this release, the state/province field has been added to the Employee address details screen.   Settings > Recording > List of values The state/province element has been added to the Element field list. You can define your own values for the state/province field in this list.   Your action If you wish to use the new state/province field, you must first define values in the corresponding list.  Solved Message Problems opening free screens (change 1898805) Message  When selecting a free screen in the menu, the screen sometimes failed to open. This was because all employees with data in the screen were first loaded.  Solution  As of this release, you can now select an employee after selecting the free screen. This means you no longer have to wait until all employees have been loaded. Once you select an employee, the screen opens immediately.  You can still opt to open a free screen in the old way and not select an employee. If you do so, all employees with data in the screen will be loaded.  Your action No action is required.  Publishing Date : 8/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-08-2020 20:49 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 235 Weergaven
Mededelingen  Unieke Persoonlijke Id verplicht  Waarom  In de voorgaande release notes en de tussentijdse update hierop heb je kunnen lezen dat de Unieke Persoonlijke Id (UPI) verplicht gaat worden. Dit gaat aanvankelijk alleen gelden voor: gebruikers van de nieuwe oplossing voor Verzuim Management gebruikers van de generieke API voor Identity & Access Management (IAM) in combinatie met de interface Youforce gebruikers uitgebreid Als je alleen de HR-koppeling Youforce gebruikers uitgebreid gebruikt, zonder de andere hiervoor genoemde koppelingen, dan is de UPI nog niet verplicht.  Hoe  Instellingen > Gegevensuitwisseling  > Raet koppelingen HR > Youforce gebruikers uitgebreid  Voor de gebruikers van een van de hiervoor genoemde koppelingen zal er een extra optie komen om de UPI verplicht mee te leveren aan het Youforce portaal.  Uw actie  Er is geen actie nodig. Als je gebruik gaat maken van één van de hiervoor genoemde applicaties, zal Visma | Raet contact met je opnemen om de juiste instellingen voor je in te richten.  Nieuw Feedback op onze applicatie  Waarom  In de vorige release notes hebben we laten weten dat we vanaf de release van september gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren.   Hoe Vanaf de september release verschijnt na het uitvoeren van deze acties: Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. de volgende vraag: Hoe makkelijk was het voor u om de volgende taak of actie uit te voeren? Je kunt deze vraag beantwoorden door het geven van een cijfer. Op basis dit cijfer zie je dan de bijbehorende vervolgvraag: Score 1-5: Wat zouden wij kunnen verbeteren zodat je deze taak /actie gemakkelijker kunt uitvoeren? Score 6-7: Kun je aangeven wat je gemakkelijk vond aan deze taak /actie? Uw actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren. Persoonsgegevens beschikbaar op niveau Persoon Waarom Voor aanpalende applicaties, zoals Verzuim Management en Talent Management, is het steeds vaker nodig onderscheid te kunnen maken tussen persoonsgegevens en dienstverbandgegevens. Binnen HR Core business waren deze gegevens altijd gecombineerd aanwezig bij de medewerker.  Vanuit de aanpalende applicaties is het echter niet alleen nodig persoonsgegevens afzonderlijk te kunnen opvragen, maar ook om deze te kunnen vastleggen. Zo geldt bijvoorbeeld een adreswijziging bij medewerker A, ook voor de gekopieerde medewerker van A. Het nieuwe niveau Persoon maakt het mogelijk dat specifieke persoonsgegevens, zoals adresgegevens, via het niveau van de persoon met andere medewerkers worden gesynchroniseerd, ongeacht of deze medewerkers in hetzelfde bedrijf zitten. De medewerkers moeten wel binnen dezelfde klant werkzaam zijn.  Het niveau Persoon komt aanvankelijk alleen beschikbaar voor de klanten die overgaan op de nieuwe oplossing voor Verzuim Management of de generieke API voor Identity & Access Management (IAM), in combinatie met de interface Youforce gebruikers uitgebreid. In de toekomst zal dit voor meer integratiemodules gaan gelden.  Hoe Medewerker > Persoon > Persoon Aan het menu wordt het scherm Persoon toegevoegd. Als het niveau Persoon beschikbaar is gesteld, zal er op basis van de Unieke Persoonlijke Id (UPI) een persoon gegenereerd worden. De UPI zorgt ervoor dat medewerkers die dezelfde persoonsgegevens hebben aan dezelfde persoon worden gekoppeld. Als je dan bij één van de medewerkers één van de volgende gegevens wijzigt, wordt deze wijziging niet alleen doorgevoerd bij de persoon, maar ook bij de medewerker er onder. Via het scherm Persoon kun je de basisgegevens raadplegen van de medewerkers die gekoppeld zijn aan de persoon, namelijk: Persoonscode * Voorletters * Opgemaakte naam Voorvoegsels Achternaam * Geboortedatum * Voorbeeld Medewerker 100, A. Appel en medewerker T100, A. Appel hebben allebei UPI 100 en zijn daarmee gekoppeld aan persoon 100 A. Appel. Voor medewerker 100 wordt het adres gewijzigd naar Lindenlaan 8 te Amersfoort. Dit betekent dat persoon 100 A. Appel daarmee een adreswijziging krijgt, namelijk naar  het nieuwe adres Lindenlaan 8 te Amersfoort. Hiermee krijgt medewerker T100, die ook is gekoppeld aan persoon 100, ook gelijk de adreswijziging naar Lindenlaan 8 te Amersfoort.  Deze synchronisatie van persoonsgegevens geldt voor de volgende gegevenselementen: Gegevenselement Voorletters E-mailadres privé Voornamen Telefoonnummer privé Roepnaam Telefoonnummer mobiel Achternaam Straat Voorvoegsel Huisnummer Opgemaakte naam aanhef Huisnummer toevoeging Eigennaam code Postcode Naam Partner Woonplaats Titel voor Woonland Titel na Regionaam Buitenland Geslacht Straat Postadres Geboortedatum Huisnummer Postadres Geboorteplaats Huisnummer toev. adres Geboorteland Postcode Postadres Taal Plaats Postadres Datum overlijden Land Burgerservicenummer Regionaam Buitenland Nationaliteit   Nieuw scherm voor wijzigen UPI Waarom De Unieke Persoonlijke Id (UPI) wordt de unieke sleutel om vanuit medewerkers een persoon te genereren. Deze unieke persoonlijke identiteit wordt dan gedistribueerd naar andere applicaties. Zo zal bijvoorbeeld de generieke API voor Identity & Access Management (IAM) de UPI als unieke sleutel gebruiken om gebruikers en bijbehorende autorisaties te herkennen. Het wijzigen van de UPI kan hierdoor grote gevolgen hebben. Zo kan het voorkomen dat door een gewijzigde UPI de autorisatie van een persoon, en dus de onderliggende medewerker, niet meer werkt. Het is daarom belangrijk voorzichtig om te gaan met het wijzigen van een UPI. Voor specifieke situaties waarin het echt noodzakelijk is de UPI te wijzigen, zoals het registreren van een onjuiste UPI, is vanaf deze release een apart scherm beschikbaar. Hoe Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI Voor het wijzigen van een UPI is vanaf deze release het scherm Wijzig UPI in HR Core Business opgenomen. Het scherm is beschikbaar vanaf 1 januari 2020. Hierin zijn de volgende velden opgenomen: UPI bijwerken Kies je hier voor Ja, dan wordt de UPI bijgewerkt met de medewerkercode. Uniek Persoonlijk Id (UPI) Hier kun je een UPI invullen Let op: als je bij UPI bijwerken hebt gekozen voor Ja, wordt dit veld inactief. Medewerker > Medewerker > Medewerkers In de wizardschermen Aanmaken Medewerker - Stap 1 van 6 - Medewerker en Aanmaken nieuwe medewerker met profielgroep kunt u de UPI gewoon vastleggen. Is deze echter eenmaal opgeslagen, dan kunt u de UPI voortaan niet meer wijzigen via het scherm Medewerker(s), maar alleen via het scherm Wijzig UPI. Uw actie Het activeren van het niveau Persoon zal onderdeel zijn van een implementatieproject voor de hierboven genoemde applicaties. Visma | Raet zal contact met je opnemen als dit voor jouw organisatie gaat gelden. Op het moment van het activeren van de persoonslaag moet de UPI ingevuld zijn.  Gewijzigd en verbeterd Naam scherm AVG Verwijderen medewerker gewijzigd Waarom  Onze gebruikers hebben ons via feedback laten weten dat de naamgeving van het scherm AVG verwijderen medewerker verwarrend was. Het wekte de indruk dat medewerkers in zijn geheel konden worden verwijderd, terwijl je via deze functionaliteit alleen de persoonsgegevens verwijdert. Daarom hebben wij besloten de naam van het scherm te wijzigen.  Hoe  Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens Vanaf deze release is de naam van het scherm AVG Verwijderen medewerker gewijzigd in AVG Wissen Persoonsgegevens.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Staat/Provincie toegevoegd aan scherm Adresgegevens Medewerker Waarom  Voor diverse doeleinden is het wenselijk om de Staat/provincie te kunnen vastleggen. Zo is het handig als je voor medewerkers die werkzaam zijn in Duitsland of België de bondsstaat (Duitsland) of het gewest (België) vast te leggen of om de provincie in Nederland of andere relevante deelgebieden te kunnen vastleggen. Deze kunt u dan ook gebruiken oor het samenstellen van rapportages. Daarom is het aan scherm waarin u de adresgegevens  van de medewerker vastlegt hiervoor het veld Staat/provincie toegevoegd en is er een waardenlijst waarin je de waarden voor dit veld kunt vastleggen..   Hoe  Medewerker > Medewerker > Adresgegevens Medewerker Vanaf deze release is aan het scherm Adresgegevens Medewerker het veld Staat/provincie toegevoegd.   Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Aan de lijst van het veld Element is het element Staat/provincie toegevoegd waarmee je naar eigen behoefte een waardenlijst voor het veld Staat/Provincie kunt inrichten.   Uw actie Als je het nieuwe veld Staat/provincie wilt gaan gebruiken, moet je eerst de bijbehorende waardenlijst inrichten.  Opgeloste melding Problemen openen vrije schermen (change 1898805) Melding  Bij het selecteren van een vrij scherm in het menu, werden eerst alle medewerkers geladen voor wie gegevens in het scherm waren vastgelegd, waardoor de schermen soms niet meer werden geopend.  Oplossing  Vanaf deze release is het mogelijk om na het selecteren van het vrije scherm, ook eerst een medewerker te selecteren.  Hierdoor hoef je niet langer te wachten tot alle medewerkers zijn geladen zijn. Als je een medewerker selecteert,  opent het scherm meteen.  Je kunt er nog steeds voor kiezen op de oude, gebruikelijke manier eerst het gewenste vrije scherm te openen en geen medewerker te selecteren. Dan worden eerst alle medewerkers geladen waarbij dit scherm is opgeslagen.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 8/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-08-2020 20:45 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 590 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Gegevens toegevoegd Waarom Voor wet en regelgeving ontbraken er gegevens in de modellen en in de datafeed. Deze gegevens zijn toegevoegd aan alle modellen, met uitzondering van Verzuim. Hoe De volgende gegevens zijn toegevoegd aan zowel de modellen van Report builder als de Datafeed: Kindgegevens  Aanvraag aanv. geb.verlof (weken) Extra individueel verlof Expiratiedatum Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Aanv. geboorteverlof percentage periode Aanv. geboorteverlof percentage vast Aanv. geboorteverlof uren periode Aanv. geboorteverlof uren vast Aanvullend geboorteverlof uren berekend UWV uitkering aanv. geboorteverlof Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof Max dagloon toepassen aanv. geboorteverlof Uw actie U moet zelf je rapporten of configuratie van de Datafeed aanpassen om de toegevoegde velden zichtbaar te maken. In de Datafeed vind je de velden als volgt: Navigeer naar Kindgegevens | Kindgegevens en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Aanvraag aanv. geb.verlof (weken) Navigeer naar Extra individueel verlof | Extra individueel verlof en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Expiratiedatum Navigeer naar Arbeidscontract | Loondoorbetaling_bij_verlof_Uitsplitsing en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Aanv. geboorteverlof percentage periode Aanv. geboorteverlof percentage vast Aanv. geboorteverlof uren periode Aanv. geboorteverlof uren vast Aanvullend geboorteverlof uren berekend UWV uitkering aanv. geboorteverlof Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof Max dagloon toepassen aanv. geboorteverlof Publishing Date : 7/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-07-2020 17:24 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 370 Weergaven
Mededelingen Verbeteren 4-koloms salarisstrook Vanaf de  komende releases gaan we de 4-koloms salarisstrook verbeteren. Geregistreerde uren In het bruto-netto gedeelte zullen wij naast de bedragen van de looncomponenten voor overuren en toeslaguren, ook de geregistreerde uren gaan vermelden, in combinatie met het toegepaste uurloon. Deze aanpassingen gaan we vanaf september in de loop van het najaar gefaseerd opleveren. Kolom ZVW loon verwijderen Daarnaast verwijderen we aparte kolom voor ZVW loon, omdat door gewijzigde wetgeving de bedragen in de kolom ZVW loon al langere tijd gelijk zijn aan de bedragen in de kolom Fiscaal loon.  BTL91-betalingen binnenkort niet meer beschikbaar Door de introductie van SEPA is het gebruik van de interface voor buitenlandse betalingen - BTL91 - al enkele jaren geleden stilgevallen. Daarom gaan we binnenkort de betreffende opties uit het menu verwijderen. Update meerdere Inkomstenverhoudingen en Transitievergoeding Vanaf de oktober release is het niet meer nodig om voor het uitbetalen van de transitievergoeding een nieuwe medewerker aan te maken. De nieuwe functionaliteit hiervoor stellen we eerst beschikbaar aan een aantal pilotklanten, die we vanuit Visma | Raet benaderen. Via de release notes en de berichtgeving op de Payroll Business Community houden we je op de hoogte van de voortgang.  Uniek Persoonlijk id (UPI) Waarom Eerder hebben wij laten weten dat het Unieke Persoonlijk Id (UPI) verplicht zou worden met ingang van de release van september. Een aantal klanten heeft echter aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het identificeren van medewerkers en invullen van de UPI. Daarom hebben we besloten de UPI vanaf release 2020-09 alleen verplicht te maken voor klanten die: de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruiken én  de generieke API voor Identity & Access Management gaan gebruiken Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers  Via het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) in het scherm Medewerkers en kun je een ID invullen om medewerkers aan elkaar te koppelen, omdat zij dezelfde persoonsgegevens hebben. Voorbeeld J. Jansen is medewerker bij bedrijf A en is ook een (gekopieerde) medewerker 2 bij bedrijf B binnen de klant X. Via de UPI kun je beide medewerkers aan elkaar koppelen. Als in de toekomst vanuit een aanpalende applicatie via een zoekopdracht wordt gezocht op de UPI van de heer J. Jansen, dan zie je beide medewerkers in de zoekresultaten.   Uw actie  Als je de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruikt of gebruik gaat maken van de generieke API voor Identity & Access Management, zorg er dan voor dat de UPI bij de medewerkers is ingevuld.  Feedback op onze applicatie Waarom  In de vorige release notes hebben we je op de hoogte gebracht dat we binnenkort gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren. De vraag wordt vanaf release 2020-09 gedurende een bepaalde tijd gesteld bij twee processen en je krijgt deze maar 1 of 2 keer in beeld.  Hoe Vanaf de september release verschijnt de vraag na het uitvoeren van de volgende acties: Medewerker > Medewerker > AVG Verwijderen medewerker - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. Uw actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren.  Gewijzigd en verbeterd Aanpassingen signaleringen Waarom De signalering RSP is groter dan het maximum wordt gegevens als op contractniveau de waarde van het veld RSP hoger is dan de waarde van het veld RSP-maximum. Het signaal werd  echter ook gegeven als het veld RSP-maximum geen waarde had. Dit was niet terecht. Hoe De programmatuur is aangepast, zodat de signalering nu niet meer verschijnt als het veld RSP-maximum geen waarde heeft.  Uw actie Er is geen actie nodig. Kwaliteit logo verbeterd Waarom Naar aanleiding van een wens, PRB-I-136, in het wensenportaal is het mogelijk gemaakt een logo toe te voegen van het type .png. Hiermee krijgt de afbeelding van het logo een hogere kwaliteit.   Instellingen > Salarisspecificaties > Bedrijfslogo  Vanaf deze release is het mogelijk een bedrijfslogo van het type .gif of .png toe te voegen. Let er hierbij op dat de bestandsgrootte voldoet aan de volgende voorwaarden: Maximale bestandsgrootte logo is 125 KB Kies als resolutie voor de afbeelding de verhouding van 2:1 voor een optimale weergave op de loonstrook, bijvoorbeeld een resolutie van 800 x 400 pixels.   Uw actie Je kunt een logo van het nieuwe bestandstype .png, of van het bestandstype .gif, toevoegen zoals hierboven beschreven. Corrigeren pensioenopbouw bij opgenomen aanvullend geboorteverlof Waarom Afhankelijk van de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds wordt bij opname van aanvullend geboorteverlof de pensioenopbouw gekort.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen varianten Bij de pensioenvarianten Pensioen Vast kun je de pensioenopbouw corrigeren door Ja te kiezen bij het veld Corrigeren voor opgenomen aanv geboorteverl (P). Is hier Ja ingevuld, dan wordt de pensioenpremie gekort op basis van het doorbetalingspercentage dat is vastgelegd voor aanvullend geboorteverlof in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing).  Als de werkgever gedeeltelijk loon doorbetaalt tijdens het aanvullend geboorteverlof, wordt er over dit deel wél premie berekend. Als de medewerker meer verdient dan het maximum dagloon UWV en de werkgever hier rekening mee houdt en dus meer dan de 70% doorbetaalt, met inachtneming van het maximum dagloon, dan houdt Payroll Business bij het berekenen van de premie rekening met het doorbetalingspercentage.  Uw actie Als je wilt dat Payroll Business bij opname van aanvullend geboorteverlof, de pensioenpremie corrigeert, vul dan Ja in bij het veld Corrigeren voor opgenomen aanv geboorteverl (P). Scherm Voorstel transitievergoeding aangepast Waarom Op basis van feedback van onze gebruikers hebben we het scherm Voorstel Transitievergoeding aangepast. De komende tijd gaan we de gebruikerservaring van dit scherm monitoren en vragen je daarom bij het gebruik van dit scherm feedback te geven. Per gebruiker wordt deze feedback ongeveer eenmaal per 6 maanden uitgevraagd. We gaan de feedback gebruiken om de functionaliteit van het scherm Voorstel transitievergoeding verder te verbeteren.   Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Voorstel Transitievergoeding In het scherm Voorstel Transitievergoeding zijn de volgende gegevens aangepast: Veld Altijd uitvoeren is hernoemd naar Negeer reden uit dienst Veld Afwijkende datum uit dienst is vervangen door het veld Startdatum opvolgend werkgeverschap.   De positie van de velden Voorstel transitievergoeding en Verrekenen kosten met transitievergoeding is omgedraaid. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Aanvullend geboorteverlof (WIEG) maximum dagloon (change 2148479) Melding Het aftoppen van 70% op het maximum dagloon bij aanvullend geboorteverlof bleek niet altijd te worden uitgevoerd. Ook was de hoogte van de aftopping niet juist, als er wel werd afgetopt. Oplossing Dit is nu gecorrigeerd. Als bij Maximum dagloon toepassen aanv geb verl is gekozen voor Ja , wordt het totaal van de looncomponenten die gekoppeld zijn aan de looncomponentenregeling Aanvullend geboorteverlof  afgetopt op 70% van het maximum dagloon. Dit is onafhankelijk van het doorbetalingspercentage dat je hebt ingevoerd. Uw actie Als je het maximum dagloon wilt toepassen, controleer dan of bij Maximum dagloon toepassen aanv geb verl is gekozen voor Ja is ingevuld. Payroll Business zal dan bij een nieuwe salarisverwerking het aftoppen van het maximum dagloon correct toepassen. Signaal Niet AOW gerechtigd en niet verz WW, WAO/WIA en ZW (change 1813082) Melding Bij een medewerker die uitsluitend belastingplichtig is en waarbij de premieplicht voor SV uit staat, verscheen onterecht de volgende melding in het Signaleringsverslag: Niet AOW gerechtigd en niet verz WW, WAO/WIA en ZW.  Daarnaast was de toelichting in de online Help onduidelijk.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat de onterechte melding niet meer verschijnt en in de online help is de toelichting bij deze signalering aangepast. Uw actie Er is geen actie nodig. Profielgroepen - Niet alle profielen werden weergegeven (change 2123079) Melding Als de profielen die aan een profielgroep zijn gekoppeld, over meerdere pagina's werden weergegeven, zag je alleen de eerste pagina en kon je de profielen op de volgende pagina's niet selecteren.  Oplossing Dit is opgelost. Je kunt weer naar de volgende pagina's navigeren, zodat alle profielen zichtbaar zijn.  Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 7/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-07-2020 21:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 702 Weergaven
Notifications Unique Personal ID (UPI) Why We previously stated that the use of the Unique Personal ID (UPI) would become mandatory as of the September release. However, a number of clients have indicated they require more time for identifying employees and specifying the UPI. That is why it has been decided to make the use of the UPI as of the 2020-09 release only mandatory for clients who: Use the Youforce users extended link AND Will use the generic Identity & Access Management API How Employee > Employee > Employees  Via the Unique Personal ID (UPI) field is included in the Employees screen, you can enter an ID to link employees who share the same personal data. Example J. Jansen is an employee of Company A and also a (copied) employee 2 of Company B at Client X. The UPI is used to link these employees. If a search for the UPI of J. Jansen is run in the future in an interface application, both employees will be returned. Your action When the Youforce users extended link is used or the generic Identity & Access Management API will be used, you must ensure the UPI of the employees has been specified. Application feedback Why In the previous release notes you were informed that the Customer Effort Score would soon be launched. When a specific procedure has been performed, a closed question will be displayed concerning the procedure. This enables you to provide us with feedback regarding what has been released. This feedback in turn enables us to introduce process improvements. As of release 2020-09, the closed question will be displayed for a specific period with two processes and will be visible only once or twice. How As of the September release the closed question will be displayed when the following actions are performed: Employee > Employee > AVG Verwijderen medewerker (GDPR - delete employee) – when the Delete button has been clicked. Employee > Instroom/uitstroom (Inflow/outflow) > Proposed transition payment – when the Save button has been clicked. Your action Please provide an answer when a question about the use of the application is displayed. In this way we can assess your opinion on certain processes and screens so we can focus on targeted improvement. New Contract history Why An employee’s contract data can be registered as of this release. Based on this contract history you can determine, for example, what type of contract an employee will be offered when entering new employees through Self Service. For this purpose new value lists and a new screen have been included in the software. How 1. The value lists listed below have been added to the list in the Element field. Via the field Soort doelgroep you specify for which level, client or company, you want to determine the value list and via the field Doelgroep for which customer or company it applies. Settings > Data entries > List of values Status contract volgnummer  This records the value list for the field Status contract volgnummer in the Contract History screen. In the Element field, select the value list Status contract volgnummer and record the values and corresponding description, for example Value 1 with description Active. Type contract 1 This defines the list of values for the Contract Type 1 to 3 fields in the Contract History screen. Please note: the list you record with this applies to both the Type contract 1 field and the Type contract 2 and Type 3 contract fields. 2. The Contract history screen has been added to the Employee menu. This screen can be used to specify data for 3 consecutive contracts. Employee > Employee > Contract history  Contract sequence number This field indicates the contract’s current sequence number. If, for example, the employee is receiving the second consecutive contract, you would enter 2 here.  The following data can be specified for contracts 1 through 3: Status contractvolgnummer (Contract sequence number status) The status of the contract sequence number, such as active, inactive, etc. The displayed statuses have been registered in a separate client specific list of values. Contract type The specific contract type, such as BBL or training agreement, to ascertain whether it relates to chain-provision. The displayed types have been registered in a separate client specific list of values. You can also register contract types that are used in your organization. Start date and End date Here you can specify the contract’s start date and end date.  Your action If you want to use this functionality, define the value lists at client or company level for Type contract and Status contractvolgnummer so that the corresponding values are visible in the fields of the Contract History screen. Modified and Improved New Vestigingsland Bedrijf (Company's business location) field Why As an increasing number of companies in HR Core Business want to establish a link with payroll partners of Visma | Raet in Belgium and Germany, the company’s business location should be included in the company data. How Settings > General > Address data  The Vestigingsland (Business location) field has been added to the address data of companies. This is an optional field where a country in accordance with the ISO country table can be selected.  Your action No action is required.  Solved Message Supplementary childbirth leave calculation (change 2148246) Message When supplementary childbirth leave was requested and the hours per period of the company and the hours per period of the employee deviated, the historical hours per period of the company were used. This was incorrect. Solution From now on the hours per period of the employee, applicable on the date of commencement of the extra individual leave entitlement for supplementary childbirth leave, will be used.  Your action No action is required. The production situation actions have been reset. Publishing Date : 7/28/2020
Volledig artikel weergeven
23-07-2020 21:13 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 297 Weergaven
Mededelingen  Uniek Persoonlijk id (UPI) Waarom Eerder hebben wij laten weten dat het Unieke Persoonlijk Id (UPI) verplicht zou worden met ingang van de release van september. Een aantal klanten heeft echter aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het identificeren van medewerkers en invullen van de UPI. Daarom hebben we besloten de UPI vanaf release 2020-09 alleen verplicht te maken voor klanten die: de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruiken  én de generieke API voor Identity & Access Management gaan gebruiken Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers  Via het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) in het scherm Medewerkers. kun je een ID invullen om medewerkers aan elkaar te koppelen, omdat zij dezelfde persoonsgegevens hebben. Voorbeeld J. Jansen is medewerker bij bedrijf A en is ook een (gekopieerde) medewerker 2 bij bedrijf B binnen de klant X. Via de UPI kun je beide medewerkers aan elkaar koppelen. Als in de toekomst vanuit een aanpalende applicatie via een zoekopdracht wordt gezocht op de UPI van de heer J. Jansen, dan zie je beide medewerkers in de zoekresultaten.   Uw actie  Als je de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruikt of gebruik gaat maken van de generieke API voor Identity & Access Management, zorg er dan voor dat de UPI bij de medewerkers is ingevuld.  Feedback op onze applicatie Waarom  In de vorige release notes hebben we je op de hoogte gebracht dat we binnenkort gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren. De vraag wordt vanaf release 2020-09 gedurende een bepaalde tijd gesteld bij twee processen en je krijgt deze maar 1 of 2 keer in beeld.  Hoe Vanaf de september release verschijnt de vraag na het uitvoeren van de volgende acties: Medewerker > Medewerker > AVG Verwijderen medewerker - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. Uw actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren. Nieuw  Contracthistorie  Waarom  Vanaf deze release kun je de contractgegevens van een medewerker vastleggen. Op basis van deze contracthistorie kun je bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe medewerkers via met name Self Service, beslissen welk type contract je de medewerker gaat aanbieden. Hiervoor zijn nieuwe waardenlijsten en een nieuw scherm in de programmatuur opgenomen.   Hoe 1. Aan de lijst van het veld Element zijn de hieronder vermelde waardenlijsten toegevoegd. Via Soort doelgroep geef je op voor welk niveau, klant of bedrijf, je de waardenlijst wilt vastleggen en via Doelgroep voor welke klant of welk bedrijf deze geldt. Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Status contract volgnummer  Hiermee leg je de waardenlijst vast voor het gelijknamige veld in het scherm Contracthistorie. Selecteer in het veld Element de waardenlijst Status contract volgnummer en leg de waardes en bijbehorende omschrijving vast, bijvoorbeeld Waarde 1 met omschrijving Actief. Type contract 1 Hiermee leg je de waardenlijst vast voor de velden Type contract 1 t/m 3 in het scherm Contracthistorie. Let op: de lijst die je hiermee vastlegt geldt dus zowel voor het veld Type contract 1 als voor de velden Type contract 2 en Type contract 3. 2. Aan het menu Medewerker is het scherm Contracthistorie toegevoegd, waarin je voor 3 opeenvolgende contracten een aantal gegevens kunt vastleggen. Medewerker > Medewerker > Contracthistorie  Contract volgnummer Dit geeft aan wat het huidige volgnummer van het contract is. Als het bijvoorbeeld het tweede opeenvolgende contract is, vul je hier een 2 in.  Voor contract 1, contract 2 en contract 3 kun je de volgende gegevens invullen: Status contractvolgnummer Hier geef je de status van het contractvolgnummer op, bijvoorbeeld actief, inactief, etc. De statussen die je ziet, zijn vastgelegd in een eigen klantspecifieke waardenlijst. Type contract Hier geef je op om welk specifiek type contract het gaat, bijvoorbeeld BBL of stage-overeenkomst om inzage te krijgen in of dit meetelt voor de ketenbepaling. De types die je ziet, zijn vastgelegd in een klantspecifieke waardenlijst. Je kunt er ook voor kiezen contracttypes vast te leggen die in jouw organisatie worden gebruikt. Start- en Einddatum Daarnaast kun je vanzelfsprekend de start- en einddatum van het contract vastleggen.  Uw actie Als je deze functionaliteit wilt gebruiken leg dan op klant- of bedrijfsniveau de waardenlijsten vast voor Type contract en Status contractvolgnummer zodat de bijbehorende waarden zichtbaar zijn in de velden van het scherm Contracthistorie.  Gewijzigd en verbeterd  Nieuw veld Vestigingsland Bedrijf Waarom  Omdat er toenemende mate bedrijven in HR Core Business willen koppelen met payroll partners van Visma | Raet in België en Duitsland is het gewenst dat je in de bedrijfsgegevens kan aangeven in welk land het bedrijf is gevestigd.   Hoe  Instellingen > Algemeen > Adresgegevens  Aan de adresgegevens van het bedrijf is het Vestigingsland toegevoegd. Dit is een optioneel veld waaruit je landen conform de ISO landentabel kan kiezen.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste melding Verlofberekening Aanvullend Geboorteverlof (change 2148246) Melding Als er het aanvragen van Aanvullend Geboorteverlof een afwijking was van de uren per periode voor het bedrijf en de uren per periode voor de medewerker, dan werden de historische uren per periode voor het bedrijf als uitgangspunt genomen. Dit was niet juist. Oplossing  Voortaan worden de uren per periode voor de medewerker zoals die gelden op de ingangsdatum van het extra individueel verlofrecht voor Aanvullend geboorteverlof als uitgangspunt genomen.  Uw actie Er is geen actie nodig. We hebben de acties voor de productiesituaties gereset. Publishing Date : 7/28/2020
Volledig artikel weergeven
23-07-2020 21:10 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 832 Weergaven
30-12-2020Email notification when signing a documentWhen digitally signing a document, a document is created that must be signed by, for example, first the manager and then by the employee. Until now, both received an email notification immediately...
Volledig artikel weergeven
10-12-2020 08:55 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 329 Weergaven