avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
Kompensationsledighet är något som tillämpas i många olika branschavtal. Efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare kan ersättning för övertid utges i ledighet istället för i form av pengar. Vid övertidsarbete ska även övertidssaldo räknas upp, vilket innebär att för varje arbetad timmes övertid så ska övertidssaldot öka med en timme, vare sig den anställde väljer att få den utbetald eller sparad som komp.   I TransPA finns full funktion för detta med hantering av både övertidssaldo och kompsaldo. Ni får en bra översikt där ni kan följa intjänad och uttagen komptid. Ni kan själv ställa in en gräns för kompsaldotaket , vilket gör att löneberäkningen säger ifrån när denna nåtts. Standardinställningen i programmet är 40 h, men kan bestämmas av er, under Verktyg - Inställningar - Löneberäkning. Ni kan själv bestämma hur löneberäkningen ska agera när kompsaldotaket uppnåtts. Tre olika inställningar finns, och hittar i TransPA klienten, under Inställningar - Övriga inställningar.   Visa en varning gör att du får frågan om du vill begränsa överföringen till kompbanken i samband med att du sparar lönen. Utför automatiskt när det uppstår flyttar bara så mycket komptid som ryms upp till taket som angivits, och per automatik när lönen sparas. Visa endast som åtgärd gör bara att ett alternativ i rutan längst ned till höger dyker upp, för att begränsa överföringen till kompsaldotakets gräns. OBS här står det Begränsa intjänad komptid till 40 tim, men menar såklart det tak ni angivit.   Man kan stänga av funktionen för kompbank via verktyg - inställningar - tidrapportering, genom att klicka i att gömma kompbankens saldo för personalen, se nedan:   Saldohantering Likt övriga saldon kan man se kompsaldon och övertidssaldon för respektive person i Löneberäkningen högst upp till höger och i personalregistret, under fliken Lön på respektive person. Kompsaldo påverkas inte när nytt år kommer, utan saldot lever vidare. Övertidsssaldot däremot skapas ett nytt för varje år efter att januaris lön är sparad, dvs avvikelser för december är klara.   OBS: I löneberäkningen ser jag att övertidssaldot är minus. Hur kan det vara så? Skulle ni ha anställda som börjar det nya året med att plocka från kompbanken så kan övertidssaldot bli minus i februaris lön. Uttag från kompbanken ska nämligen reducera antalet timmar från övertidstimmar, förutom att sänka kompbankens saldo, och därav kan fenomenet uppstå. I samband med att de får betald övertid eller sparar till kompbanken under resten av året kommer naturligtvis övertidssaldot att passera 0 igen.    Komp i tidrapporteringen Vill man använda komp så finns i tidrapporteringen följande två val: Vad som menas är att eventuell skillnad mot ens tänkta arbetstid ska påverka antingen i form av pengar, i normalfallet som betald övertid (1) eller att det i så fall ska sparas eller dras från kompbanken (2).   1. Spara eventuell över- och undertid som över- och undertid Om man väljer detta alternativ kommer all övertid som uppstår att ge upphov i betald övertid och övertidsersättning. Om man istället har arbetat för lite, kommer motsvarande mängd att presenteras som undertid för månaden. Det är dock du som löneadministratör som avgör hur denna undertid ska behandlas, att dras från lönen, ta från deras kompbank eller ingen åtgärd alls.   2. Spara eventuell över- och undertid som komptid Med detta alternativ valt, om man har arbetat "för lite" resulterar det i att man drar denna tid från kompsaldot, och ger på så vis kompledigt. Vid uttag av kompensationsledighet skall motsvarande övertid återföras som tillgänglig övertid enligt gällande avtal. Alltså om man tar ut 1,5 timme kompledigt så kommer övertidssaldot reduceras med 1 timme. Bland löneraderna syns antal komptimmar som dras från intjänade komptimmar. Löneraden som presenteras är "uttag från kompbank". Saldon uppdateras när du sparar lönen.   Har man istället arbetat "för mycket" kommer antal övertidstimmar multipliceras med 1,5 och sedan överföras till kompbanken. Som exempel om du har 1 timmes övertid, som du vill spara till kompbanken. Bland löneraderna syns det uppräknade värdet direkt, "överföring till kompbank, antal 1,5". Övertidssaldot ökar med en timme. Saldon uppdateras när du sparar lönen.   Observera Tänk på att arbetstidsförläggningen n i tillämpar påverk ar resultatet för er och era anställda när de väljer att plocka/spara övertiden i kompbanken. Har den anställde övertid per dag kan hen få specifika dagar att räknas, men använder ni kanske vecko eller månadsarbetstid så kommer en större period räknas samman när valen för komp använts i tidrapporteringen.   Exempel:   Den anställde går på månadsarbetstid och har arbetat 180h jämfört med sitt arbetstidsmått som denna månad är 168h. TransPA känner av arbetstidsförläggningen och slår då samman hela periodens övertidstimmar till komp och presenterar i löneberäkningen, överföring till komp 18h (12 x 1,5). Här räcker det att man på enstaka dag i perioden valt spara övertiden i kompbanken för att få denna effekt.   Uttag av komptimmar i pengar Om den anställde vill ta ut sina komptimmar i pengar gör du på följande sätt: Högerklicka på någon av raderna i löneberäkningen och välj   Ny. Nu väljer du  Uttag från kompbank , följt av  minus antal timmar . Låt A-pris och Belopp vara tomt - spara på den gröna bocken. Nu högerklickar du igen på någon av löneraderna och väljer  Ny.  Denna gång väljer du  timlön . Välj antal så räknar TransPA ut summan.   Tips: Om det handlar om en anställd som slutar och därmed vill ha sin kompbank utbetald som pengar, kan du istället välja, under Åtgärd längst ned till höger, månaden efter att kontraktet tar slut, att utföra Betala ut innestående saldon som lön och på så vis tömma eventuell kompbank, flexbank och arbetstidsförkortning, på en och samma gång. Sedan har du bara eventuella outnyttjade semesterdagar kvar att lägga till i ditt löneprogram.  
Visa fullständig artikel
03-08-2018 12:07
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 4791 Visningar
Oplanerade pass hamnar i TransPA kalender som pass utan personal. De visas överst i kalendern. Ser du inte några pass utan personal så kan det bero på att du inte har visningen påslagen. Du slår på och av funktionen genom denna symbol i menyraden:   Med oplanerade pass avses pass som ännu inte har någon person tillsatt. De starkt röda har skapats från antingen ett schema där man inte kunnat avgöra vem som ska köra ett visst uppdrag vid tidpunkt då schemat lades ut, eller har det lagts till som ett enstaka pass direkt i kalendern - kanske har ni fått ett uppdrag nära i tiden som ni vill flagga upp för, men vet inte ännu vem som ska utföra körningen.   Oplanerade pass med rosa färg har uppstått när en frånvaro har registrerats på en annan person. I exemplet nedan har Torbjörn blivit sjuk den 21 och 22 januari. När frånvaron registreras kopieras hans pass för dessa dagar och hamnar i pass utan personal som en hjälp till er och för att ni ska bli varse att ni behöver hitta en ersättare att tillsätta. Tycker du att listan med oplanerade pass är för lång, svår att överblicka och att det därför är svårt att använda denna annars smarta funktion? Lugn, det finns det en lösning på det. För att undvika det kan du använda funktionerna för gruppering och filtrering även för de oplanerade passen. När du filtrerar kalendern på stationsort eller arbetsledare så kommer endast de pass som tillhör valda stationsorter/arbetsledare att visas. För att detta skall fungera skall du gruppera dina passmallar efter stationsort och/eller arbetsledare. Du gör det genom att öppna passmallen i redigeringsläge och sätta dessa två fält efter dina behov. Exempel: När du gått igenom alla passmallar och grupperat dom efter dina behov kan du prova resultatet i kalendern. När jag i exemplet ovan väljer ett filter där endast stationsorten Håby skall visas blir resultatet detta:   Som du kan se visas nu endast de pass som tillhör stationsorten Håby. Men, även de pass som inte tillhör någon stationsort visas. Genom detta kan du välja att vissa pass alltid skall visas för alla stationsorter.   Ovanstående gäller oavsett om du väljer att filtrera på stationsort eller arbetsledare. Om du väljer att filtrera på något annat än stationsort eller arbetsledare kommer alla pass att visas. Detta påverkar endast vilka oplanerade pass som skall visas. Filtreringen fungerar i övrigt precis som tidigare, dvs de påverkar vilka personer som skall visas i kalendern. Du kan enkelt se när du har valt ett filter genom att knappen är orange:  
Visa fullständig artikel
03-08-2018 12:06 (Uppdaterad 20-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 316 Visningar
Underlaget tas ut via analyser - rapporter - löner - arbetsgivarintyg. Därefter väljer ni anställd och anställningskontrakt. Underlagen framtages per anställd, anställningskontrakt och tidsperiod. Det är alltså endast ett anställningskontrakt som är underlag för innehållet. Normalt redovisas arbetad tid för 12 månader, men längre tid kan anges (t ex vid de tillfällen arbetstagaren varit frånvarande längre tid under perioden). För visstidsanställda rekommenderar vi ett intyg per anställningsperiod.   Nedan följer en enklare anvisning om hur arbetsgivarintyget är utformat. Utseendet är fastställt enligt överenskommelse med aktuella arbetslöshetskassor, (Transportarbetarförbundet och Svenska Kommunalarbetarförbundet)   Blanketten skall skapas med den information som är lagrad i transPA. Den skapas i en Wordmall, vilket möjliggör egna kompletteringar och förändringar.   Blanketten bygger på information från    Anställda Anställningskontrakt Utbetalda löner   Innehåll: Arbetad tid: + Faktiskt arbetad tid (löneart arbetad tid) + Arbetsfri tid som den anställde erhållit lön för, t ex helgdagar + Semesterfrånvaro + Frånvaro med lön + Undertid - Övertid - Övertid helg - Övertid fridag - Intjänad komp (nettotimmar)   Övertid: + Övertid helg + Övertid fridag + Intjänad komp (nettotimmar)   Frånvaro: + All obetald frånvaro + Kompledighet + Flexledighet + ATF-ledighet   Komplettering till arbetsgivarintyg   Här specificeras alla de lönetillägg som uppstår under den arbetade månaden, såsom Premiekompensation OB-tillägg Skattepliktiga traktamenten Övriga tillägg inkl måltidskuponger Observera att även manuellt tillagda lönetillägg kommer att beräknas (det vi i transPA kallar aktiviteter, personliga tillägg, APL etc)   Sjuklön specificeras på egen rad med angivande av hur många timmar och utbetald sjuklön den anställde erhållit.   Att tänka på:   Följande uppgifter hämtas inte från transPA och måste därför skrivas in manuellt.  Punkt 5, särskilda upplysningar om anställningen Punkt 6, anledning till att anställningen har upphört helt eller delvis Punkt 7, ersättning med anledning av anställningens upphörande Punkt 8, erbjudande om fortsatt arbete   Vid avslutad anställning, kan man i transPA omvandla saldon (komp, atf, flex) till timlön. Dessa uttag kan då behöva justeras manuellt under kolumnen frånvaro.   Viktigt att veta är också att när timmar beräknas, så tittar TransPA på   hela månader   för kontraktet, både för start- och slutmånaden.   Typexempel, den anställde med ej schemalagd arbetstid slutar den 12 november. TransPA räknar ändå med hela november månad i arbetsgivarintyget och presenterar därmed undertid (som arbetad tid) för perioden 13-30 november trots att dessa datum ligger utanför anställningskontraktet. Här krävs ändring manuellt av antalet arbetade timmar. Ta hjälp av löneberäkningen där undertiden finns presenterad.   Saknas timmar för någon månad? Kontrollera i löneberäkningen så att samtliga månader verkligen är sparade. Det är först då, när tider är godkända och sparade som de presenteras på arbetsgivarintyget.
Visa fullständig artikel
26-06-2018 10:31 (Uppdaterad 03-08-2018)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 712 Visningar
Följande gäller för Transportavtalet under förutsättning att man är vecko- eller månadsavlönad. Sjuklön från arbetsgivaren genereras i TransPA de första 14 kalenderdagarna. De första 8 timmarna i sjukdomen är karenstimmar då ingen sjuklön utges, eller rättare sagt 1/5 av veckoarbetstiden, så det fungerar även för deltidsanställda. Därefter skall arbetsgivaren stå för sjuklönen fram till dag 14.   Eftersom TransPA  räknar de dagar som är sjukmarkerade i ett streck är det viktigt att samtliga kalenderdagar är sjukmarkerade, även arbetsfria dagar och helger. Sjukfrånvaro dras i efterföljande månad, och vid längre sjukdomsförlopp kan det betyda att man ligger ute med en månadslön.   Exempel: Den anställde insjuknar den första augusti. När augustilönen körs utbetalas hela månadslönen för augusti och inget avdrag för sjukfrånvaro görs.   I lönekörningen för september görs sjukavdraget från augusti och då kan det se ut enligt nedan. Om den anställde varit sjuk hela augusti betalas ingen månadslön ut. Frånvaroavdrag görs i antal timmar och här uppstår en differens jämfört med månadslönen. Differensen kan slå åt båda hållen, både med för stort och för litet frånvaroavdrag, beroende på antalet timmar som månaden innehåller. Här finns enkla åtgärder i TransPA som hjälper dig bli av med den oönskade differensen. Utför de båda åtgärderna "Gör avdrag för hela månadslönen" samt "Nollställ alla frånvaroavdrag". Här nedan syns effekten efter de båda åtgärderna. Frånvaroavdraget har nu jämställts med månadslönen och antalet sjukfrånvarotimmar har inte påverkats, vi får med oss timmarna över till ert löneprogram. I vårt exempel är den anställde frisk igen den första oktober. I oktoberlönen dras sjukfrånvaron för september, vilket betyder att ingen månadslön betalas ut denna månad heller. Det är först i november den anställde får en hel månadslön igen. Augusti September Oktober November SJUK SJUK FRISK FRISK Inget sjukavdrag Sjukavdrag för augusti Sjukavdrag för september Inget sjukavdrag
Visa fullständig artikel
03-08-2018 12:03
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 579 Visningar
När lönerna är sparade kan du skriva ut en sammanställning över alla sparade löner. Rapporten heter löneunderlag och den tar du fram i analyser - rapporter - löner - löneunderlag. I rapporten finns dessa urval. Notera att du inte behöver göra utskrift av löneformerna månadslön och timlön/månad var för sig. När du väljer periodtypen månad kommer båda dessa löneformerna med. Om du väljer periodtypen vecka kommer både veckolön och timlön/vecka med.   Väljer du   visa underlag: False   och därefter preview visas löneunderlaget. Vill du även att rapporten tar med den närvaro, frånvaro, raster och noteringar som har rapporterats under löneperioden så kan du få med det genom att välja   visa underlag: True.   Det ger en bra dokumentation över förutsättningarna för hur lönen har beräknats. Informationen visas i datumordning. I detta exempel har vi valt  true   och klickar därefter på preview. Resultatet visas:   Löneunderlagen skrivs ut med en lön per sida. Bläddra med pilarna för att ta er fram och tillbaka i underlaget. Här visas sida två med närvaro, frånvaro, raster och noteringar: Sist i rapporten visas en summering över alla löner i urvalet. Med hjälp av denna kan du enklare stämma av att överföringen till ditt lönesystem blir korrekt genom att kontrollera inlästa löner och totalbelopp med det som visas på på sista sidan. Tänk på att det endast är sparade löner som kommer med i denna rapport.   Rapporten kan även sparas som fil, t ex i PDF-format. Det innebär att du inte behöver skriva ut den på papper för att spara en dokumentation över löneberäkningarna. Välj först vilket format du vill spara i och klicka sedan på  Export . Detta är även ett bra alternativ om du vill mejla ut löneberäkningen till någon.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 11:59
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 393 Visningar
Enligt Transportavtalet så får inte en rast vara kortare än 15 minuter om den ska betraktas som rast. Denna tid betraktas istället som arbete. Detta kan man se resultatet av när färdskrivartider summeras. I detta exempel nedan så visade Scanias färdskrivartid totalt 14:09, alltså 14 timmar och 9 minuter. Till skillnad från er färdskrivarleverantör så visar TransPA istället minuter i hundradelar. 14.25 motsvarar 14 timmar och 15 minuter. TransPA visar alltså 6 minuter mer. Varför? Här nedan förklarar vi orsaken.    
Visa fullständig artikel
03-08-2018 10:26
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 361 Visningar
Felrapport kan komma in i TransPA från tre olika håll. De kan komma från tillbudsrapporteringen eller som en felanmälan i säkerhetskontrollen. De kan också komma från behörighetskontrollen om ni valt att det ska skapas en felrapport då en behörighet gått ut. Oavsett hur de skapas så hanteras de på samma sätt. De skall bedömas och åtgärder skall vidtas. På startsidan i TransPA visas alltid hur många nya felrapporter som kommit in. Det är det totala antalet inkomna felrapporter som visas, alltså oberoende av vilken systemanvändare som era anställda har valt då felrapporten skapats. Här kan du se att fem nya fel finns rapporterade som skall hanteras. Klicka på knappen och välj sedan Felrapporter. En lista över samtliga felrapporter visas. Fem nya rapporter och två som är pågående. (Du har även möjlighet att se de som är avslutade genom att kryssa i   Klart   överst i listan.) För att påbörja en åtgärd klickar du på   Redigera. Nu får du se all information om felet. Om någon annan än du själv skall påbörja en åtgärd byter du person i fältet för Ansvarig. Det är då lämpligt att lämna Status som   Ny   för att den personen skall se att det är en ny felrapport som kommit in.   Om du skall vidta åtgärd är det lämpligt att sätta status som   Pågående. Den personen som rapporterade kan då se att det har tagits om hand och vem som håller i ärendet. Lägg gärna till löpande kommentarer om ärendet. Varje kommentar tidsstämplas så att ni enkelt kan följa processen. Detta är värdefullt även när ärendet är avklarat vid t ex en kvalitetsrevision.   När felrapporten är behandlad i sin helhet kan du sätta status till Klar. Då försvinner den från listan över öppna felrapporter.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 10:24 (Uppdaterad 20-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 325 Visningar
  Vill du vara säker på att dina chaufförer lämnar ifrån sig ett helt och rent fordon efter dagens arbetspass? Eller att på ett enkelt sätt få in felrapporter avseende er förar- eller fordonsmiljö? Eller att genomföra en smidig kontroll av att alla däck har tillräckligt mönsterdjup? Då är funktionerna för säkerhetskontroll ett enkelt verktyg för din verksamhet. Med dessa kan du sätta upp checklistor som din personal använder under sitt arbetspass. Om något avviker från det förväntade upprättas felrapporter som du kan följa upp.   Checklistor Två typer av checklistor kan upprättas,   Förare och fordon   och   Släp. Båda fungerar på samma sätt men har olika användningsområde. Förare och fordon Används när en chaufför påbörjar eller avslutar ett arbetspass. Checklistan innehåller kontrollpunkter som säkerställer att både förarens arbetsmiljö och fordonets tekniska utförande håller den nivå som är förväntat. Kryssa i valet   Säkerhetskontroll av förare och fordon   när du vill börja använda denna checklista. Släp Används varje gång ett nytt efterfordon kopplas till eller av. Checklistan innehåller kontrollpunkter som säkerställer att släpet är i det förväntade utförandet. Kryssa i valet   Säkerhetskontroll av släp   när du vill börja använda denna checklista.   Skapa en checklista Välj   Säkerhet   och   Säkerhetskontroll. Klicka därefter på   Inställningar   för att skapa din första checklista.   Här anpassar du checklistan för Förare och fordon samt checklistan för Släp. En checklista innehåller aktiva och inaktiva kontrollpunkter. I TransPA finns det ett antal fördefinierade kontrollpunkter som du kan välja bland. Om du vill använda en av dessa klickar du på den och väljer   Ange som valbar. Punkten flyttas då från höger sida till vänster sida och den är nu aktiv, dvs synlig i den checklista som personalen använder. Om du vill ändra ordningen på dessa markerar du en punkt i listan med aktiva kontrollpunkter och klickar på pilarna för att förflytta den uppåt eller nedåt. När du vill lägga till en egen kontrollpunkt klickar du på  Lägg till kontrollpunkt för förare och fordon  och ett formulär visas. Här anger du de uppgifter som skall finnas om denna kontrollpunkt. Typ av kontrollpunkt   - anger om den skall finnas i listan för   Förare och fordon   eller för   Släp. Ansvarig   - anger vem som skall anges om ansvarig för de felrapporter som skapas baserat på denna kontrollpunkt. T ex om kontrollpunkten avser fordonets status anges företagets fordonsansvarig. Dessa personer skall finnas upplagda som systemanvändare. Lägg till översättning   - en kontrollpunkt kan beskrivas i mer än ett språk. Det är användbart om du har chaufförer som inte är svensktalande. Du kan lägga till texter på valfritt antal språk. Personalen kommer att se det språk som webbläsaren är inställd på att visa. Namn   - rubriken för just denna kontrollpunkt. Beskrivning   - en utförlig förklaring av vad som skall kontrolleras. Klicka på   Spara när du har skrivit in texten på de språk som du behöver och klicka därefter på   Ange som valbar. Om du behöver ändra informationen klickar du på pennan för aktuell rad. Du kan även ta bort den helt genom att klicka på papperskorgen.   Testa checklistorna När du har skapat en checklista kan du testa den direkt genom att göra en säkerhetskontroll. Klicka på någon av de två vänstra knapparna nedan. Checklistan visas nu upp på precis samma sätt som den visas för personalen när de är inloggade i TransPA för tidsrapportering. Här är ett enkelt exempel på en checklista: Om du upptäcker något som inte är helt som du vill ha det går du bara tillbaka till   Inställningar   och gör en slutjustering. Om du vill återgå till de ursprungliga kontrollpunkterna kan du göra det genom att klicka på knappen   Lägg till fördefinierade kontrollpunkter. Alla kontrollpunkter kommer då att ersättas med de som finns med i grunduppsättningen. Läs mer om hur personalen använder denna funktion i artikeln   Genomföra en säkerhetskontroll.  
Visa fullständig artikel
02-08-2018 16:05
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 348 Visningar
 Säkerhetskontroll används för att med hjälp av en checklista bekräfta att din förar- och fordonsmiljö är OK. Du leds genom en lista av frågor där du anger om allt är OK eller om något behöver åtgärdas. När någon punkt inte är OK kan du enkelt skapa en felrapport som direkt skickas till rätt person för snabb åtgärd.   Det finns två typer av säkerhetskontroller, en som avser förarmiljö/fordon och en som avser släp/trailer. För att använda denna funktion loggar du in i TransPA och väljer  Säkerhet följt av  Säkerhetskontroll. Välj om du vill göra en säkerhetskontroll för   Förare och fordon   eller för   Släp.   Genomföra en säkerhetskontroll Checklistan visas med de kontrollpunkter som du alltid skall kontrollera. Checklistan kan förändras från dag till dag så gå igenom den noggrant. Börja med att ange vilket fordon du använder. Du kan skriva in både internnummer och registreringsnummer. TransPA föreslår alltid det senaste fordonet du använde. Gå sedan igenom varje kontrollpunkt och ange om den är OK eller underkänd. Om du vill få mer information om vad kontrollpunkten innebär klickar du på Info-knappen. När du har markerat OK eller Underkänd på samtliga kontrollpunkter kan du   Spara. Du måste alltså göra ett aktivt val på alla punkter.   Felrapportera Om någon punkt   inte   är OK klickar du i Underkänd. Då visas detta formulär: Skriv in en tydlig förklaring till varför denna punkt underkänns. Eftersom en bild säger mer än tusen ord kan du även ta en bild och bifoga felrapporten, klicka då på   Lägg till bild. Beroende på vilken mobiltelefon du använder kan du därefter ta en bild direkt med kameran eller välja en bild från albumet i telefonen. När du sparar kommer en felrapport att skickas till ansvarig person. Om du underkänner flera punkter skapas flera felrapporter. Du kan se vad som hänt med de felrapporter du har skickat in genom att välja   Felrapporter. Här är ett exempel på en chaufförs inrapporterade fel. När skall en säkerhetskontroll genomföras? Det vanligaste är att kontrollen av förare/fordon genomförs när passet påbörjas eller avslutas och att kontrollen av släp genomförs varje gång man byter släp. Information om vad som förväntas av dig som förare får du från dina arbetsgivare. TransPA sparar information om när en säkerhetskontroll har genomförts och vilka kontrollpunkter som satts som OK eller underkänts.  
Visa fullständig artikel
02-08-2018 16:04 (Uppdaterad 23-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 293 Visningar
Tillbudsrapportering är en funktion i TransPA som ger möjlighet att rapportera händelser som är viktiga i ert företags löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Ett tillbud kan avse olika grader av allvarlighet, alltifrån en enkel avvikelse till en allvarlig olycka.     Kom igång Välj   Säkerhet   på startsidan är därefter   Tillbud. En meny med dessa alternativ visas.   Från denna sida kan du rapportera fyra olika typer av det som gemensamt kallas för Tillbud. De är Olycka, Tillbud, Skada och Avvikelse. Ditt företag kan använda sig av alla dessa typer eller endast några. Information som rapporteras är snarlik, den viktigaste skillnaden är rubriken som anger vilken typ av åtgärd som skall vidtas. Tänk på att informera er personal om syftet med de olika typerna. Olycka   - används för att rapportera en olycka som inträffat under arbetstid. Information skall finnas om hur, var och när olyckan inträffade samt vilka personer som är inblandade. Information om olyckor som rapporteras skall i normalfallet rapporteras vidare till Arbetsmiljöverket. Tillbud   - används för att rapportera händelser som hade kunnat leda till en olycka. Information skall finnas om hur, var och när tillbudet uppstod samt en förklaring av händelseförloppet. Gärna med ett förslag till åtgärd. Avvikelse   - används för att rapportera resultat som avviker från det förväntade. Beskriv vad avvikelsen innebär och var/när den inträffade. Skada   - används för att rapportera alla typer av skador som inte avser personskador. T ex skador på fordon, gods eller på lastnings/lossningsplats. Information om hur, när och var skadan inträffade samt gärna kontaktuppgifter till inblandade personer. Ett tillbud kan rapporteras av både personal och systemanvändare. Läs mer om hur ett tillbud rapporteras i artikeln   Rapportera ett tillbud.   Inställningar Du kan välja vilka typer av skador som kan rapporteras. Välj   Inställningar   så visas denna sida: Välj först vilka typer av tillbud du vill få in rapporter då. Kryssa i   Rapportera olycka/skada/olycka/tillbud.   På rapporteringssidan visas endast de typer du har valt. De skadetyper som visas när en skada rapporteras är de som finns till höger under rubriken   Aktiva skadetyper. För att lägga till en ny klickar du på   Lägg till skadetyp,   välj språk och anger namnet på denna. Om det finns personal som du vill hjälpa med översättning så kan du välja flera och andra språk i listan men måste då ange benämningen på dessa språk. Här kan du ta hjälp av Google translate. När personalen sedan rapporterar visas det språk du lagt in om webbläsarens språk överensstämmer. Om detta språk saknas visas det första tillgängliga språket.   Om du vill ändra ordningen på skadetyperna markerar du en önskad skadetyp och klickar på pil upp och ned. Klicka på   Tillbaka   för att gå tillbaka och börja använda inställningarna.
Visa fullständig artikel
02-08-2018 16:03
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 343 Visningar
Tillbudsrapportering är en funktion i TransPA som ger möjlighet att rapportera händelser som är viktiga i ert företags löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Ett tillbud kan avse olika grader av allvarlighet, alltifrån en enkel avvikelse till en allvarlig olycka. Rapportera Från denna sida kan du rapportera olika typer av tillbud. Ditt företag kan använda sig av alla dessa typer eller endast några. Information som rapporteras är snarlik, den viktigaste skillnaden är rubriken som anger vilken typ av åtgärd som skall vidtas. Stäm av med din arbetsgivare om hur ni skall använda dessa, men här finns några generella råd om när de kan användas. Olycka   - används för att rapportera en olycka som inträffat under arbetstid. Information skall finnas om hur, var och när olyckan inträffade samt vilka personer som är iblandade. Information om olyckor som rapporteras skall i normalfallet rapporteras vidare till Arbetsmiljöverket. Skada   - används för att rapportera alla typer av skador som inte avser personskador. T ex skador på fordon, gods eller på lastnings/lossningsplats. Information om hur, när och var skadan inträffade samt gärna kontaktuppgifter till inblandade personer. Avvikelse   - används för att rapportera resultat som avviker från det förväntade. Beskriv vad avvikelsen innebär och var/när den inträffade. Tillbud   - används för att rapportera händelser som hade kunnat leda till en olycka. Information skall finnas om hur, var och när tillbudet uppstod samt en förklaring av händelseförloppet. Gärna med ett förslag till åtgärd.   När du klickar på någon av rapportera-funktionerna visas en sida där du skall ange väsentliga uppgifter om tillbudet. Utseendet kan variera något beroende på typ. Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Det har stor betydelse för vilka åtgärder som skall vidtas. Plats   - ange var tillbudet inträffade, t ex ort och gatuadress. När du klickar på   Hämta plats   hämtas den ungefärliga platsen där du befinner dig när du rapporterar. Informationen visas då som en position med koordinater. Den används för närvarande inte till något, vi rekommenderar därför att skriva in platsen i klartext. Tid   - ange när tillbudet inträffade. Beskrivning   - ange hur tillbudet inträffade. Beskriv så utförligt som möjligt. Bild   - bifoga en bild från mobilkameran som kompletterar informationen. Inblandade   - ange vilka personer förutom du själv som på något sätt är inblandade i tillbudet samt deras kontaktuppgifter. När du klickar på   Spara   skapas en felrapport utifrån din rapportering. Du kan följa vad som sker med denna rapport om du går till funktionen   Felrapporter. Där kan du se vem som är ansvarig och aktuell status.
Visa fullständig artikel
02-08-2018 16:01 (Uppdaterad 30-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 316 Visningar
Vad är helglön? Helglön är ett icke-avdrag på på månads- eller veckolönen. Det sker alltså inget avdrag i lönen när en anställd   inte   arbetar på en helgdag.   OBS: Lönearten Helglön i TransPA är beteckningen för den ersättning den anställde får om han   arbetar   på en helgdag, ett annat namn för Övertid Helg.   I vissa tillfällen kan det vara nödvändigt att utbetala en "helglönsersättning" i form av tillägg även om den anställde ändå   inte   har arbetat.     Vem har rätt till helglön? Prov och tillsvidareanställd arbetstagare. Fungerar automatiskt i TransPA (månads- och veckolön)   Visstidsanställd för åkeriarbete efter en sammanhängande anställningstid om minst   en   månad. Kommer ej automatiskt i TransPA utan måste läggas till manuellt. Visstid extra med kontrakt på max en månad åt gången är ej inkluderade.   Visstidsanställd för terminalarbetare efter en sammanhängande anställningstid om minst tre   månader. Kommer ej automatiskt i TransPA utan måste läggas till manuellt.   OBS: kombinationen Tillsvidare <-> Timlön/månad stöds inte av Transportavtalet. Denna kombination ger en helgdagsreduktion, men ingen extra helglönsersättning vid arbete på helgdag.   I fall den anställde är ledig en helgdag och har rätt till helglön enligt ovanstående fall måste man lägga till 8 * timlön i Löneberäkningen.    Helglön vid sjukdom Vid långtidssjukskrivning gör man oftast avdrag för månadslön samt nollar sjukfrånvaro. Skulle sjuklöneperioden som arbetsgivaren betalar pågå över helgdag, utbetalas ej sjuklön för dessa dagar. Då kan det vara nödvändigt att utbetala helglön som timersättning.
Visa fullständig artikel
02-08-2018 15:58
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 571 Visningar
Vid vissa tillfällen kan denna lönesnurra, som översätter mellan minuter och hundradelar, vara väldigt användbar, då TransPA använder sig av hundradelar vid alla tillfällen där tidens längd visas. Ni kanske vill få klarhet i exempelvis arbetstidsförkortningen och behöver hjälp i löneberäkningen.   Observera att hundradelarna är avrundade till 2 decimaler. Eftersom det är lika många värden som är avrundade uppåt som nedåt, jämnar det dock ut sig i genomsnittet.
Visa fullständig artikel
02-08-2018 15:57 (Uppdaterad 10-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 4129 Visningar
TransPA erbjuder dig en enkel och smidig möjlighet att skapa en handbok för din personal. I handboken kan du publicera alla dokument som din personal behöver ha tillgång till, t ex personalpolicy, kvalitetspolicy, lastningsinstruktioner, förarhandbok m m. Handboken kan läsas direkt i mobiltelefonen via personalens tidsrapportering.   Handboken bygger du upp genom att lagra önskade dokument på en yta som er personal kan nå. Kanske har ni redan en lagringstjänst för detta som ni vill använda. För att tjänsten ska fungera tillsammans med TransPA så måste ytans sökväg innehålla en webbadress som innehåller http:// eller https://   I detta exempel nedan visar vi hur du kan använda tjänsten med Dropbox, som är en tjänst för molnbaserad dokumentlagring som är gratis och används av miljontals användare över hela världen. Gör så här för att skapa din första handbok.   Om du redan har ett Dropbox-konto kan du förstås använda det. Gå då direkt till Skapa en handbok   Skapa ett konto hos Dropbox Gå till   www.dropbox.com Fyll i alla uppgifter som behövs för att skapa ett gratis konto.   Efter att du registrerat dig loggas du in automatiskt, samtidigt som en bekräftelse skickas till din e-postadress. I det mailet finns en länk för att verifiera sitt konto, vilket krävs för att man ska kunna dela sidor, så följ instruktionerna i mailet, innan du går vidare med kontoadministrationen.   När du är inloggad på Dropbox.com för första gången får du välja vilken typ av konto du vill ha, och det räcker alldeles tillräckligt att ha Dropbox Basic/Dropbox för privatpersoner. När du är klar kommer du till slut till startsidan, som ser ut på följande sätt:   Skapa en handbok För att få en bra överblick av din handbok rekommenderar vi att du skapar en egen mapp där du lägger alla de dokument som skall visas för din personal. Klicka på Filer uppe till vänster, följt av  Ny mapp längst till höger. Mappen som skapas kan du för enkelhetens skull kalla Handbok.    Nu när du har en mapp är det dags att lägga upp strukturen för handboken, t ex om du behöver undermappar och liknande. Dubbelklicka på din nya mapp för att "gå in i den" och här du möjligheten att skapa mer mappar men också att ladda upp filer. Bra idé kan vara att din handboks struktur och filer klar på din dator, så är det bara en fråga om att återskapa den på Dropbox.   När du klickar på Ladda upp filer öppnas en filväljare, och om du håller in Ctrl har du möjlighet att ladda upp flera filer på en gång. När du är nöjd med upplägget är det dags att dela mappen Handbok.    Dela och aktivera handboken Klicka på Mina filer för att komma högst upp i mappstrukturen. Här ska du se den första mappen du skapade, Handbok.  Klicka på Dela för att göra den nåbar även för andra. Du behöver inte ange vem som ska delas till, för syftet är att handboken ska nås via en länk, som finns att finna via TransPA. Klicka därför på Skapa en länk följt av Kopiera länk.   Öppna ett nytt fönster eller flik i din webbläsare och logga in på Mytranspa.com. Gå till Verktyg - Inställningar - Företagsinställningar. I rutan URL för handboken klistrar du in länken du fick från Dropbox, och sparar sedan.   Nu är handboken aktiverad och nås via förarnas tidrapportering, men också via knappen Handbok på startsidan på Mytranspa.com. För att ytterligare förenkla för förarna, för ibland kan det vara problem att öppna alla filtyper på telefon som man normalt kan öppna en dator, kan du rekommendera att de laddar ner Dropbox-appen. De behöver inte skapa egna dropboxkonton, men de kan visa de vanligaste filtyperna direkt i appen. Finns på Apple Store och Google Play.   
Visa fullständig artikel
02-08-2018 15:56 (Uppdaterad 16-07-2018)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 611 Visningar
  I TransPA finns utöver ordinarie övertids- och komptidsberäkning även möjlighet för att låta över- och underskjutande tid hanteras mot flextidsbanken.  Hanteringen sker helt automatiskt, både i tidrapporteringen och i Löneberäkningen.   I Verktyg - Inställningar - Tidrapportering finns inställning för flexhantering. Observera att flextidshanteringen är som standard markerad för tjänstemän Om flexhantering är vald i inställningarna kommer det att vara förvalt i tidrapporteringen. Flextid räknas per minut för alla över- och underskjutande tid. OBS. För att flextid skall vara möjligt att välja i tidrapporteringen, behöver både Flexsaldo och kompsaldo visas. Det betyder att om flexsaldo eller kompsalda valt att döljas i tidrapporteringen kommer det inte vara möjligt att använda flextid.  
Visa fullständig artikel
02-08-2018 15:55
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 372 Visningar
En tidnyckel är en ersättning som skall utgå på en speciell tidsperiod på dygnet, -veckodag, eller -helgdag. Ersättningen är kontant och ges som ett fast belopp per timma eller i procent av timlönen. Tidnyckel kan kopplas till valfri   Löneart.   Viktigt att tänka på är att om ni har en extra ersättning som ska löpa från ett dygn till ett annat så behöver ni lägga upp klockslag per dag. Se detta fall nedan, med extra ersättning 22-06. När tidnyckeln är registrerad kan du öppna personkortet till en anställd som skall ha tillägget, och markera aktuell tidnyckel.  
Visa fullständig artikel
01-08-2018 09:47
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 359 Visningar
Löneartsregistrert är ett centralt register som används i själva löneexporten till löneprogrammet. Det är löneartsnumret som exporteras och som därför måste matchas med upplagda lönearter i löneprorammet. Löneartsregistret är fött med standardlönearter, och används även för att koppla Aktivitetstyper,   Tidnycklar   och   Arbetsuppgifter   till rätt löneart. Lönearterna i registret är sorterade efter avtalsområde, i dagsläget för Tjänstemannaavtalet och Övriga avtal (Transportavtalet, Bussbranschavtalet, Maskinföraravtalet).    Tänk på att det är löneartsnumret som exporteras, inte namnet, så var noggrann vilken löneart du väljer. I TransPAs löneberäkning kan allt se korrekt ut, men kan bli fel i ditt löneprogram för att du har använt  ett löneartsnummer som används till annat.        1      2      3                 4 Eftersom löneartsregistret kan vara ganska omfattande kan det finnas goda anledningar att kunna sortera och filtrera, så här kommer en förklaring till knapparna fungerar, en hantering som är densamma på de flesta av sidorna i TransPA: Med denna symbol kan du växla mellan aktiva och inaktiva lönearter. Om du slutar använda en löneart kan det vara bra att sätta den som inaktiv, för att slippa se den, men ändå möjlighet att ta fram statistik om den i framtiden För att se att alla lönearter i TransPA är desamma som i löneprogrammet, kan det vara bra att exportera en excelfil, eventuellt för att skriva ut. Samma sak kan även göras från Analyser - Rapporter - Register - Lönearter Med denna knapp kan du filtrera på t ex ett sökord, för att hitta den löneart du är ute efter. Om du till exempel vill hitta alla lönearter som börjar på 5, kan du skriva en 5:a i rutan för löneartsnummer, och på den blå trattsymbolen intill, välja Börjar mer. Här placerar du sorteringsordningen, genom att dra och släppa kolumnrubriken. Klicka på krysset om du vill ta bort en sortering.     
Visa fullständig artikel
01-08-2018 08:31
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 669 Visningar
  Vi har tagit fram en del åtgärder till hjälp för dig som kund, att leva upp till rollen personuppgiftsansvarig. Notera att Visma TransPA inte kan hänvisa i frågor angående vilka data som bör raderas eller anonymiseras. Skriv ut det bifogade dokumentet, fyll i det efter önskemål och skicka in det signerade dokumentet till  support.transpa@visma.com Vi kommer då att bekräfta begäran till avsändaren. Kostnad för GDPR Tjänstepaket är 2995 kr ex moms/tillfälle.
Visa fullständig artikel
26-06-2018 10:22 (Uppdaterad 30-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1372 Visningar
  I transPA finns stöd för att beräkna arbetstidsmått efter schemaperiod enligt bussbranschavtalet. I löneberäkningen visas värden som anger hur mycket tid som arbetstagaren skall utföra och hur mycket som faktiskt är utfört. Man får också hjälp där övertid och undertid presenteras. När en schemaperiod har avslutats presenteras dessa värden i löneberäkningen:   Planerad tid Anger den arbetstid som arbetstagaren skall utföra under en schemaperiod. Exempel: en arbetstagare tillhör en lönegrupp som är inställd på schemaperiod 8 veckor och 40 tim/helgfri vecka. När en schemaperiod har avslutats kommer detta värde att vara 320 tim (eventuellt reducerat för infallande helgdagar). Detta värde skall inte förväxlas med den faktiskt schemalagda arbetstiden. Rapporterad tid Anger den rapporterade tiden under den aktuella schemaperioden. Både arbetstid och frånvarotid ingår i detta värde. Undertid Anger att arbetstagarens rapporterade tid är lägre än planerad tid. Övertid Anger att arbetstagarens rapporterade tid är högre än planerad tid. Detta värde visas i listan över med beloppslönearter.   Om dessa värden inte visas i löneberäkningen innebär det att schemaperioden inte har avslutats under avräkningsperioden (=månaden före löneperioden). Avstämningen sker alltså inte under denna löneperiod. Den kommer att ske i en kommande löneperiod. Utöver dessa värden visas även Arbetad tid. Tänk på att detta värde alltid visar arbetad tid för den aktuella avräkningsperioden. Den har alltså inte någon betydelse för avstämningen av en schemaperiod men är användbar för att få en snabb överblick över en månad och att ta fram rapporter över en längre period. Funktionen bygger på att arbetstidsförläggningen "schemaperiod" ställs in med önskat antal veckor i lönegruppen.   Exempel: Vi börjar med att titta i lönegruppen. Här syns inställningen för lönegruppen "2 år schemaperiod" där arbetstidsförläggningen är satt på schemaperiod i 8 veckor. Schemaperioden börjar 27 mars. Vi har också ställt in arbetstidsmåttet till 40 timmar per helgfri vecka.   I löneberäkningen har vi nu kommit fram till junilönen med maj månads avvikelser. Vår schemaperiod är alltså från 27 mars och 8 veckor framåt, dvs t o m 21 maj. Nu känner transPA av att schemaperioden avslutas och därmed visas planerad arbetstid. Klicka på raden så ser vi att perioden avslutas den 21 maj och att den innehåller 304 timmar (här har transPA reducerat arbetstidsmåttet från 320 timmar pg a två infallande helgdagar den 28 mars och 5 maj) Observera att transPA inte tar hänsyn till det schema som finns utlagt när arbetstidsmåttet beräknas. Här räknas alltså istället 8h per helgfri vardag.   Sker inga förändringar av schemaperiod så kommer nästa period som avräknas bli från 22 maj - 16 juli. Här krävs ingen ändring av datum i lönegruppen för att få hjälp framåt - transPA känner av inställningen på 8 veckor och fortsätter räkna nya schemaperioder.
Visa fullständig artikel
28-06-2018 09:12 (Uppdaterad 28-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 527 Visningar