Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎16-05-2018 13:35
  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om bankavstemming.   I Financials er det flere framgangsmåter for å foreta bankavstemming. Tipset her omhandler manuell bankavstemming.    Avstemming utføres via Avstemmingsutdrag. Rutinen finner du under Bankstyring, Registrering og Avstemmingsutdrag. Her henter du inn kontoen du avstemmer.     Opplever du at postene slåes sammen til samlesum under bankavstemming skyldes det at feltet  "Match banktransakjsoner med samlebetalinger" er aktivert.  Da vil det vises samlesummer under bankavstemmingstransaksjoner selv om det på hovedbokskontoen vises enkeltposter. NB! Dette parameteret gjelder kun utbetalinger -  er feltet akivert vises kun samlesummene for utbetaling (samlebetalinger), ikke innbetaling. Innbetalingene vil fortsatt vises separat.    Dette feltet finner du under Bankstyring, Arbeidsområde, Vedlikehold,  Betalingskontoer. Hent fram betalingskontoen du avstemmer. Hvis markerte felt er aktivert vises samlesummer og er det ikke aktivert vises hver enkelt postering.     Har du allerede startet avstemming på en periode og lagret, vil ikke endringer av dette parameteret ha tilbakevirkende kraft for avstemmingen du jobber med. Hvis det er tilfelle foreslår vi at du gjør deg ferdig med denne avstemmingen, deretter slår av dette parameteret slik at feltet "Match banktransaksjoner med samlebetalinger" ikke er aktivt. Neste periodes bankavstemming skal da ta hensy til endringen og dermed ikke gi samlesummer hvis posteringene ligger postert enkeltvis i hovedboken.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎22-08-2017 12:45
 Ved postering av inngående faktura i leverandørmodulen kan det oppstå øredifferanser. Øredifferansen blir automatisk poster av systemet. Hvilke konto avrundingen blir postert på finner du under menyvalget Hovedbok, Innstillinger og Hovedboksinnstillinger. I dette skjermbildet har du feltene "Konto for avrundingsfortjeneste" og "Konto for avrundingstap". Hvilken av disse som benyttes avhenger av om det er et tap eller gevinst. Ofte legges samme hovedbokskonto inn i begge feltene.   I samme skjermbilde har du feltene "Kostnadsbærer for avrundingsfortjeneste" og "Kostnadsbærer for avrundingstap". Det er her du registrerer hvilke kostnadsbærer som skal benyttes på avrunding.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎16-08-2018 14:13
Ved registrering av salgsordre er det mulighet for å opprette et innkjøp på de varene som ligger på salgsordren. Det kan være nyttig hvis du ikke har varen på lager og ønsker å bestille varen direkte under ordreregistreringen. Det gjør du ved å aktiverer feltet "Merk for innkjøpsordre" på ordrelinjen og velge hvilke innkjøpstype du ønsker å opprette. Du kan velge mellom "Innkjøp til ordre" og "Direktelevering".   Direktelevering benyttes når varen ikke blir levert til ditt lager, men sendes fra leverandør direkte til kunden.   Her forklarer vi hvordan du kan få foreslått Direktelevering  automatisk når du velger et gitt lagersted. Da slipper du manuelt å velge Direktelevering som type når dette lagerstedet benyttes.   Opprett Bestillingsforslagsprofiler. Det gjør du via Lager, Konfigurasjon, Innstillinger og Bestillingsforslagsprofiler.     På lagersted setter du inn Bestillingsforslagsklasse:     På vare legger du inn lagersted med bestillingsforslagsklassen du definerte.       Registerer salgsordre på denne varen/ lagersted og krysser av i feltet "Merk for innkjøp" - som indikerer at du skal lage innkjøpordre med bakrunn i salgsordrelinjen. Da vil systemet automatisk foreslå innkjøpsordrekilde lik Direktelevering.     Vær obs på at lagersted også kan knyttes direkte til kundekortet. Lagersted på kunden prioriteres framfor lagersted på varen.   Innkjøpet kan videre opprettes på flere måter, f.eks via Behandlinger og Opprett innkjøpsordre.                        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎30-08-2017 14:24
 Ofte kan det være ønskelig å se marginene/fortjenesten ved registrering av salgsordre. Det kan også være ønskelig å beregne salgspris ut fra erstattningskost eller annen kostpris enn det som ligger på ordrelinjen. Hvordan dette kan settes opp beskrives her.   Du har mulighet for å vise bruttomargin/fortjeneste på salgsordren. Det kan aktiveres under Logistikk, Salg, Innstillinger, Salgsinnstillinger og feltet "Vis bruttomargin/fortjeneste". Du kan også aktivere «Bruk erstattingskostnad for bruttomargin/fortjeneste» under Salg, Innstillinger, Salgsinnstillinger. Ved registrering av salgsordre vil du øverst til høyere i skjermbildet få informasjon om fortjeneste på ordren. Der vises også feltet "Bruk erstattningskostnad for bruttomargin/fortjeneste" vil også vises i skjermbildet når det er aktivert. Er feltet " Bruk erstattningskostnad for bruttomargin/fortjeneste"  ikke aktivert vil systemet bruke kostpris for å beregne bruttofortjeneste.      Er feltet " Bruk erstattningskostnad for bruttomargin/fortjeneste"  aktivert vil leverandørpris definert på standard leverandør knyttet til varen benyttes som grunnlag for beregning av marginene. Under har jeg aktivert feltet og da er det ikke kostpris på linjen som benyttes men leverandørpris på standard leverandør på varen som benyttes. I dette tilfelle kr 50,-. Du ser marginene har endret seg basert på dette.   Du kan også benytte erstattningskostnaden til kalkulering av salgspris. Funksjonen finner du under Kundereskontro, Arbeidsområde, Registrering og Kundeprisavtaler og Beregn nye priser.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎30-08-2017 14:36
  Du kan registrere bilag i forskjellige moduler i Financials, eksempelvis registreres kundebilag via modulen Kundereskontro og leverandørbilag via modulen Leverandørreskontro. Du kan også registrere et rent hovedboksbilag via modulen Hovedbok. I de forskjellige modulene har du mulighet for å reversere bilaget. Eksempelvis har du under modulen Hovedbok mulighet for Reversere hovedbokstransaksjone. Det ligger under Hovedbok, Arbeidsområde, Registrering, Hovedbokstransaksjoner. Søk opp bilaget du skal reversere, velg Behandlinger og Reverser transaksjonen. Da blir dette bilaget reversert.   Registrerer du et bilag i f.eks Kundereskontroen vil det postere transaksjoner både i kundereskontro og i hovedbok. Skal du reversere bilag registrert i kundereskontro er det viktig at reverseringen kjøres fra denne modulen for at både kundereskontro og hovedboksreskontroposteringene skal bli reversert.   Du har også mulighet for å hente opp bilag ført i kundereskontro fra modulen Hovedbok. Velger du å reversere derfra er det kun hovedboksposteringene på dette bilaget som blir reversert. Det kan medføre at du får uoverenstemmelse mellom hovedbok og reskontro ettersom bilaget kun blir reversert i hovedbok og ikke i reskontro. Vi har derfor lagt inn en advarselsmelding hvis du forsøker å reversere bilag fra hovedbok når bilaget er ført i en annen modul en hovedbok som f.eks Kundereskontro, Leverandørreskontro og Bankstyring. Under er den utgående faktura som vist i bildet over forsøkt reversert via Hovedboksmodulen. Da vil du få advarsel, men du kan velge å reversere til tross for advarselen. Du får bare en påminnelse på at hvis du velger å gjøre dette vil ikke reskontroføringen blir reversert, kun hovedbok.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:37
Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en refusjon fra leverandør, og hvordan du evt. linker denne mot kreditnota fra samme leverandør.                                           Bokføre leverandørrefusjon     Føring av betalingen kan gjøres fra Betalinger eller Inngående betalinger (hvis du bruker Autopay)                                                          Føring på Betalinger   Når du skal føre betalingen går du på Leverandørreskontro-Arbeidsområde-Registrering-Betalinger. Her velger du type Leverandørrefusjon.   Legg inn riktig dato, periode og leverandør. Gå ned på Betalingsmetode. Her kan du ikke bruke en betalingsmetode som du bruker på samlebetalinger (AutoPay). Normalt er dette betalingsmetode 4 eller 5. Legg også inn en betalingsreferanse.  På Dokumenter til matching velger du   Kreditnota   og henter opp kreditnotaen det gjelder. Til slutt legger du inn Betalt beløp øverst til høyre og klikker på Oppdater. Da linkes betalingen og kreditnotaen mot hverandre og betalingen er oppdatert i systemet.                                           Føring fra Inngående betalinger   1. Marker innbetalingen og klikk fanen Opprett dokument 2. Velg modul Leverandørreskontro 3. Velg leverandøren i feltet Forbindelsesnr.  4. Klikk + , velg dokumenttype Inng. kreditnota og velg fakturanummeret for kreditnotaen det henvises til.  5. Lagre 6. Klikk Behandle for å bokføre leverandørrefusjonen (og evt. andre matchede poster).   Merk: du vil få et varsel om at fakturanummeret ikke ble funnet, men kan se bort fra dette. Dette er meldt inn.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:37
  Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".     Fakturaer med feil i fakturainnboksen sees ved å velge Feil i nedtrekksmenyen. Årsaken til feilen ses i feltet Statusårsak (merk at dette kan være plassert lenger til høyre avhengig av oppsettet hos deg).      The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox   Denne feilmeldingen kommer av at mva er beregnet forskjellig på fakturaen, i forhold til Financials. Programmet er som standard satt opp til å beregne mva  per linje/vare  på fakturaen. Dette kan ses på de forskjellige avgiftsnumrene:      Det kan riktignok være at leverandøren har beregnet mva basert på  totalbeløpet.   Under ser man at totalbeløpet for mva. er oppgitt til 190,64, selvom summen av linjene er 190,65. Pga. avrunding kan disse beløpene være forskjellig. Dette gjør også at totalbeløpet blir forskjellig.      Under ser man hvordan dette vil se ut i Financials. Ettersom beløpet i feltet  Saldo  (til høyre) er forskjellig fra beløpet i feltet   Fakturabeløp  (nederst) får man ikke bokført fakturaen. Den enkleste løsningen her er å endre beløpet i feltet  Beløp   til 1027,54 (samme som beløpet i feltet  Saldo  over).      Det er mulig å endre innstillingene i Financials til å beregne mva på totalbeløpet (ref. info øverst i artikkelen). For å gjøre dette endres innstillingen til  Beregn på dokumentbeløp . Dette vil riktignok medføre feil for fakturaer som er beregnet per linje. Vår erfaring er at de fleste beregner mva. per linje og summerer dette. Vi anbefaler altså å la standardinnstillingen  Beregn på varebeløp.                      Spesielt for fakturaer via skanne-tjenesten   Er fakturaen kommet inn via   skanne-tjenesten   vil bare totalbeløpet bli tolket, og kostnaden vil vises som en fakturalinje i Financials. Pga. dette kan ikke mva. beregnes per varelinje selv om originalfakturaen (pdf-fakturaen) har dette. Financials beregner mva basert på det totale avgiftspliktige grunnlaget. Dette kan avvike fra mva-beløpet på fakturaen, da dette kan være summen av mva per fakturalinje. Vi anbefaler alle å be leverandørene sende elektronisk faktura direkte. Dette gjør at alle fakturalinjene blir opprettet som på originalfakturaen.   I eksemplet under ser vi en faktura som inneholder både avgiftspliktig og avgiftsfri sum. Denne kommer inn som en fakturalinje i Financials og må splittes i to (med riktig avgiftskode på hver av linjene). Etter å ha splittet summene på to fakturalinjer i Financials ser vi at sum mva fortsatt er 1275,69 på fakturaen, mens Financials beregner mva av 12757,05, noe som er 1 275,705 (rundet opp til 1275,71). For å løse dette må man legge inn 0,02 i feltet   Øreavrunding, slik at   Utestående beløp   og   Bruttobeløp   blir det samme.           
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:46
Denne artikkelen gir en oversikt over status på utbetalinger, og viser viktigheten av å bruke Autopay-innboks.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:47
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Leverandørreskontro                                         Åpne poster på leverandører   Rapportnavn: Transaksjon per leverandør Finnes under: Leverandørreskontro-Rapporter-Saldo-Transaksjoner per leverandør   Velg   Åpne bilag   og perioden du vil vise tom. Er det huket av for   Inkluder betalingshistorikk vil betalinger også vises (anbefales generelt ikke da det kan bli uoversiktlig). Merk at rapporten grupperer bilagene på kontoen for forhåndsbetaling (standard: 1740) og hovedbokskontoen til leverandøren (standard: 2400). hvis det finnes bilag på begge.     Ønsker du å vise alle leverandører, lar du feltet   Leverandør   stå tomt. Hvis du ønsker å vise en konkret leverandør må du legge inn denne før du klikker   Kjør rapport.                                              Alle poster på leverandører   Rapportnavn: Leverandørspesifikasjon Finnes under: Leverandørreskontro-Rapporter-Kontrollister-Leverandørspesifikasjon Velg tidsrommet du vil vise postene for med feltene   Fra periode   og   Til periode   (sistnevnte viser   tom.). Hvis det ikke velges noen leverandør vil alle vises, men sortert på leverandør. Merk at rapporten viser alle leverandørbilag, både fakturaer og betalinger. De ulike typene bilag står i stigende rekkefølge, men betalingene vises ikke sammen med den aktuelle fakturaen. Man vil riktignok se en totalsaldo nederst på leverandøren.     Tips:  Forespørsler kan også brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under  Arbeidsområde - Forespørsler . Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.       Se egen artikkel om forespørselen Leverandørsaldo    Se også Rapporter Kundereskontro Rapporter Avgifter Rapporter Hovedbok
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:49
Vi har for øyeblikket et problem med bokføring av valutabetalinger betalt via Autopay. Dette medfører at valutatap/valutagevinst må bokføres manuelt.   Oppdatering: dette ble løst i versjon 6.11, men gamle valutabetalinger bør sjekkes (ref. artikkel).   Når man betaler en faktura i valuta via Autopay (på f.eks 500 EUR) lages et betalingsbilag med den tilsvarende summen i NOK på tidspunktet man oppretter betalingen (f.eks 4500 NOK). Betalingen har riktignok gjerne forfallsdato fram i tid. Hvis betalingen opprettes f.eks 20.4, men har forfall 1.5 (og dermed betales og bokføres den datoen) kan kursen ha endret seg. Det er fortsatt betalt 500 EUR, men hva dette tilsvarer i NOK kan ha endret seg til f.eks 4600 NOK. Denne informasjonen følger vanligvis med filen som kommer tilbake til Financials, slik at valutatap/valutagevinst bokføres på kontoen for valutatap/valutagevinst (ikke reskontro). I dette eksemplet blir det bokført et valutatap på 100 NOK.   For øyeblikket har vi dessverre en feil som gjør informasjon om endret kurs ikke følger med betalingsfilen. Dette medfører at bokføring av valutatap/valutagevinst ikke skjer. Det reelle beløpet som er trukket vil du se på bankkontoen din i banken (evt. kontoutdrag i Financials hvis du har dette). Differansen mellom dette beløpet og det bokførte beløpet på betalingen i Financials må bokføres manuelt som forklart under.     Merk: Feilen oppstår kun i de tilfellene hvor fakturaen som betales er   matchet med en kreditnota   først.   Dette er kun rapportert ved bruk av en   NOK-konto   (f.eks 1920), ikke valutakonto (f.eks 1940). Hvis du har opplevd det samme ved bruk av en valutakonto, ta kontakt med support.   Som standard bokføres valutatap kredit betalingskonto (f.eks 1920) og debet 8160 Valutatap. Har du derimot hatt en valutagevinst bokføres det på debet 1920 og kredit 8060 Valutagevinst. Dette er standardkontoene som ellers ville vært brukt hvis systemet hadde gjort det automatisk (ses på Valutabehandling - Konfigurasjon - Innstillinger - Valutainnstillinger). For å bokføre valutatap går du til Bankstyring - Arbeidsområde - Registrering - Transaksjoner.    Velg betalingskontoen Velg posteringstype 1: Utbetaling uten mva (Utbetalingi nyere firmaer) Merk:denne finnes som standard og dette forutsetter at den ikke er endret. EndreTrans.datotil betalingsdatoen for den allerede bokførte betalingen.  Skriv f.eks "Valutatap ref. betalingsbilag X" i feltet for Posteringstype(henvis til den bokførte betalingen) Legg inn 100 i feltet for Beløp Legg inn motkonto 8160  Oppdater.   Hvis du derimot hadde hatt valutagevinst følger du samme fremgangsmåte, men bruker posteringstype 2 Innbetaling  og konto 8060 isteden. Merk: posteringstype   2: Innbetalingfinnes som standard og dette forutsetter at den ikke er endret.    Feilen er planlagt rettet i neste versjon av Financials med planlagt release i slutten av juni.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎12-07-2017 10:14
De fleste har automatikk rundt  innbetalinger slik at innbetalinger fra kunder automatisk blir oppdatert i Financials via AutoPay. I noen tilfeller avrunder kunden fakturabeløpet og innbetaler kun beløpet f.eks i hele kroner. Det resulteter i at faktura og betaling differerer med noen øre som igjen fører til en åpen post på reskontroen. Hvordan du kan avslutte åpen post på flere reskontroposter som har øredifferanser i samme operasjon er forklart her: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Saldoavskrivninger-pa-kunder/ta-p/29725   Du kan også føre bort differansen direkte på betalingsbilaget. Det er spesielt aktuelt hvis du manuelt registrerer innbetalingen. Eksempel: Faktura er på kr 1000,40   Betaling er på kr 1000,00 Du kan avskrive  kr 0,40 direkte på innbetalingen eller bruke rutinen forklart i linken over. Avskriver du direkte på innbetalingen legger du inn betalt beløp kr 1000,00, saldoavskriving på 0,40 og årsakskode for avskriving.  Årsakskode inneholder konto og kostnadsbærer for motpost (avskrivningen). Se detaljer på linken først i artikkelen.       Betalingen og øredifferansen blir da bokført og reskontro avsluttet.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎11-07-2017 14:45
På f.eks en salgsordre kan det være mange ordrelinjer og fort bli uoversiktlig hvis du skal endre på linjene. Vi har lagt til flere redigeringsvalg for dette.  Ved registrering av salgsordre, faktura, innkjøp og varemottak har du nå mulighet for å sette inn linjer , klippe ut linjer og s ett inn utklippet linje. Menyen for disse valgene fremkommer via høyere musetast når du står inne på linjene.     Du har også mulighet for å endre rekkefølgen på linjene ved å bruke drag and drop. Klikk på en varelinje og dra den opp eller ned for å endre rekkefølgen på linjen.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
 I enkelte tilfeller kan det være behov for å endre utskriftsmåte på en faktura som allerede er oppdatert. Du har f.eks en faktura hvor du i utgangspunktet har definert utskrift til skriver og har oppdatert fakturaen.     I ettertid finner du ut at du ønsker å sende fakturaen på mail til kunden isteden. Da kan du hente opp fakturaen, velge fanen Fakturaadresse og endre slik at faktura ikke skal skrives til skriver, men sendes på mail.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:46
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Kundereskontro.                                            Åpne poster på kunder   Rapportnavn: Transaksjon per kunde   Finnes under: Kundereskontro - Rapporter - Saldo - Transaksjoner per kunde   Velg Åpne bilag og perioden du vil vise tom. Er det huket av for Inkluder betalingshistorikk vil betalinger også vises (anbefales generelt ikke da det kan bli uoversiktlig). Merk at rapporten grupperer bilagene på kontoen for forhåndsbetaling (standard: 2900) og hovedbokskontoen til kunden (standard: 1500) hvis det finnes bilag på begge.     Ønsker du å vise alle leverandører, lar du feltet Kunde stå tomt. Hvis du ønsker å vise en konkret kunde må du legge inn denne før du klikker Kjør rapport.                                                 Alle poster på kunder   Rapportnavn: Kundespesifikasjon   Finnes under: Kundereskontro - Rapporter - Kontrollister - Kundespesifikasjon   Velg tidsrommet du vil vise postene for med feltene Fra periode og Til periode (sistnevnte viser tom.). Hvis det ikke velges noen kunde vil alle vises, men sortert på kunde. Merk at rapporten viser alle kundebilag, både fakturaer og betalinger. De ulike typene bilag står i stigende rekkefølge, men betalingene vises ikke sammen med den aktuelle fakturaen. Man vil riktignok se en totalsaldo nederst på kunden.                                                         Fakturajournal   Rapportnavn: Kundebilag   Finnes under:   Kundereskontro - Rapporter - Kontrollister - Kundebilag   Velg først fra og til periode under Rapportparametere.     Velg deretter hvilke type kundebilag som skal være med i rapporten, f.eks fakturaer og kreditnotaer. Dette velges under Tilleggssortering og utvalg. Se bilde under for hvordan det legges inn.    Etter å ha definert utvalget kan du lagre dette som en mal (slik at du slipper å definere det neste gang).        Merk: rapporten Kundebilag spesifiserer ikke mva. Det finnes ingen standard rapporter som viser dette, men man kan bruke forespørselen Fakturaoversikt, og eksportere denne til Excel (se under). Merk at man først må velge Faktura, og eksportere, for deretter å velge Kreditnota og eksportere osv. (velges i nedtrekksmenyen Type). Man får ikke flere typer bilag med i samme eksport.      Hvis du trenger å endre på kolonnene som vises, se https://youtu.be/5oOT50u1IVw    Tips: Forespørsler kan generelt brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under Arbeidsområde - Forespørsler. Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.      Se også Rapporter Leverandørreskontro Rapporter Hovedbok  Rapporter Avgifter
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:49
 I Visma.net Financials består avslutning og sending av mva-oppgaven av tre steg. I tillegg bør man avslutte selve regnskapsperiodene.   Merk: Har du allerede avsluttet terminen, og skal føre tilleggsposteringer, se denne artikkelen.    Skal du sende avgiftsoppgaven til Altinn direkte fra programmet må dette settes opp først. Gå til Autoreport - Innstillinger og legg inn info som vist.                                 Steg 1 er å klargjøre avgiftsoppgaven   Gå til : Avgifter – Arbeidsområde – Registrering – Klargjør avgiftsrapport  Legg inn avgiftsleverandør og rapporteringsperiode og klikk Klargjør avgiftsrapport.      Hvis du har bilag som ikke er oppdatert vil du få et varsel om dette. Klikk isåfall Nei, og deretter på Uoppdaterte dokumenter for å se disse og oppdatere dem. Til slutt klikker du på Klargjør avgiftsrapport på nytt.                                        Steg 2 er å avslutte selve terminen   Se gjerne over det som skal leveres først. Man kan klikke på beløpene for å se grunnlaget for dem. Har du behov for å rette hva som sendes kan du klikke Behandlinger - Annuller rapport. Da må du senere opprette den igjen (ref. steg 1).  Når avgiftsoppgaven er klar, klikk Avslutt periode     Dette vil avslutte rapporteringsperioden (momsterminen). Merk: det avslutter ikke de tilhørende regnskapsperiodene. Dette bør gjøres i tillegg slik at man ikke får ført noe mer på disse. Se   egen artikkel.   Avslutning av rapporteringsperioden fører også til at det blir opprettet en leverandørfaktura eller kreditnota til Skatteetaten. Summen på denne tilsvarer det man skal betale, eller får tilgode, for den aktuelle rapporteringsperioden. Denne fakturaen/kreditnotaen skal man altså bokføre betaling/refusjon på når det aktuelle beløpet er betalt/tilbakebetalt. Merk: det står ikke noe KID-nr på fakturaen/kreditnotaen som opprettes. Dette må legges inn før fakturaen kan betales, ref. denne artikkelen.                                       Steg 3 er å sende avgiftsrapporten   Klikk Send     Har du behov for å skrive ut rapporten kan du gjøre dette på Avgifter - Rapporter - Blanketter - Mva.rapport norsk.  Velg avgiftsleverandør 49999, og aktuell avgiftsperiode (termin). Har du flere revisjoner og ønsker å vise bare en av disse kan du gjøre det. Hvis ikke lar du bare feltene for revisjon stå tomme. Da vil siste revisjon vises (anbefalt ettersom dette er den endelige versjonen). Klikk Kjør rapport og deretter Skriv ut til slutt.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:48
 Vi har fått flere henvendelser vedrørende overgang til nytt ISO format spesielt vedr DNB og når avtalen inneholder både inn- og utbetalinger. Se hva som må gjøres i den forbindelse i denne artikkelen: http://community.visma.com/t5/Brukertips/DnB-og-ISO20022-stotte/ta-p/30764   Generelt: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Overgang-til-ISO20022/ta-p/31836    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎15-08-2017 11:31
Ved oppdatering av leveransen oppdateres lageret med antallet som ligger på leveransen. Den regnskapsmessige oppdateringen av varelageret kan skje ved flere alternativer: Du kan velge å oppdatere den regskapsmessige verdien (det systemet kaller varelagerdokument) på følgende måter: 1. Automatisk ved oppdatering av leveransen 2. Via menyvalget "Oppdater varelager" 3. Ved at du klargjør faktura på leveransen   Alterntiv 1 gjør at den regnskapsmessige og den lagermessige biten oppdateres samtidig. Da har du alltid oppdatert regnskap i hennhold til lager. Ønsker du denne varianten må du aktivere i feltet "Oppdater lagersted automatisk når leveranse er bekreftet". Det finner du under Salg, Konfigurasjon, Innstillinger og Salgsinnstillinger   Idet du oppdaterer leveransen med dette parameteret aktivert blir det opprettet et varelagerdokument.   Hvis parameteret i punkt 1 ikke er aktivert       kan du velge å oppdatere regnskapsmessig verdi fra leveransen via  menyen Behandlinger og        "Oppdater varelager" (alternativ 2)       ellers vil varelagerdokumentet opprettes ved rutine Klargjør faktura.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎05-07-2017 14:18
 Vi har fått tilbakemeldinger fra mange som ønsker en visning av selve fakturaen (pdf-filen) de mottar fra leverandøren. Det har da vært ønske at denne skal kunne vises når du er inne på fakturaen via f.eks Finans, Leverandørreskontro,  Arbeidsområde, Registrering og Inngående faktura.   Det har vi nå implementert. Åpner du en faktura hvor det er knyttet til en fil vil fakturaen vises hvis du klikker på knappen "Vis filer".   Du har mulighet for å bla mellom vedleggene hvis det er flere, roter og forstørre/forminske. Velg knappen "Skjul filer" for å stenge visningen av fakturaen.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎05-07-2017 12:55
 Mange bruker Approval og sender faktura på flyt for godkjenning. Vi har fått tilbakemelding fra flere  med ønske om en bedre oversikt over hvor i flyten dokumentet er inne fra Financials.   Nå har du mulighet for enkelt å kunne sjekke status på en faktura sendt til Approval uten å gå inn i Approval. Det kan sjekkes fra flere skjermbilder i Financials. Henter du opp fakturaen via vanlig fakturaregistrering vil du i felt  "Godkjenningsstatus"  kunne trykke på linken. Det fører deg til dokumenthistorikken til fakturaen.   Du kan også velge Finans, Leverandørreskontro, Arbeidsområde, Forespørsler og  Dokumenthistorikk fra Approval.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎05-07-2017 11:42
 Når du mottar elektronisk faktura fra din leverandør kan det være endringer på leverandrørinformasjon i forhold til det du har i ditt leverandørregister. Det kan f.eks være at leverandøren har endret adresse. Det kan være vanskelig å fange opp disse når fakturaen blir lest inn i Fakturainnboksen.   Du har mulighet for å sette på en varslig slik at du vil få en indikasjon på at det er endringer på leverandørinformasjon i forhold til hva du har i ditt leverandøregister.   Hva du ønsker å varsle om angir du via Finans, Leverandørreskontro, Konfigurasjon, Innstillinger og Leverandørinnstillinger.   Når du har aktivert de feltene du ønsker varsling på og du mottar en elektronisk faktura i Fakturainnboksen hvor leverandørinformasjone på faktura er ulik den informasjonen du har på din leverandør vil du få en melding via et gult ikon:     Du har da mulighet til å oppdatere informasjone som følger med denne fakturaen til ditt leverandørregister via knappen "Oppdater leverandør" eller å ignorere endringen ved å velge "Ignorer leverandørvalidering".     
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags